Candy | CDP 3T62DFX | Candy CDP 3T62DFX Ръководство за употреба

Candy CDP 3T62DFX Ръководство за употреба
BG
àÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ÛÔÓÚ·‡
RO Instructiuni de utilizare
SK Návod na obsluhu
SR
Uputstvo za upotrebu
UKR äÂ¥‚ÌËˆÚ‚Ó Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª
ëöÑéåàüãçÄ åÄòàçÄ
MASINA DE SPALAT VASE
UM¯VAâKA RIADU
MA·INA ZA PRANJE POSUDJA
èéëìÑéåàâçÄ åÄòàçÄ
èÓÁ‰‡‚ÎÂÌËfl!
ÉÄêÄçñàü
Å·„Ó‰‡ËÏ ÇË, ˜Â ËÁ·‡ıÚ ÚÓÁË Û‰ ̇
CANDY: ͇˜ÂÒÚ‚Â̇ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ χ¯Ë̇
ÍÓÂÚÓ
„‡‡ÌÚË‡
‚ËÒÓ͇ڇ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ë ÒË„ÛÌÓÒÚ.
CANDY ÔÓËÁ‚Âʉ‡ ¯ËÓ͇ „‡Ï‡ ÓÚ
‰Óχ¯ÌË Û‰Ë: ÔÂ‡ÎÌË Ï‡¯ËÌË,
ÔÂ‡ÎÌË/ÒÛ¯ËÎÌË, ÙÛÌË, ÏËÍÓ‚˙ÎÌÓ‚Ë
Ô˜ÍË, Ô˜ÍË Ë ÍÓÚÎÓÌË, ı·‰ËÎÌËˆË Ë
ÙËÁÂË.
èÓËÒ͇ÈÚ ÓÚ ‚‡¯Ëfl ‰ËÎ˙ ‰‡ ‚Ë
Ô‰ÓÒÚ‡‚Ë Í‡Ú‡ÎÓ„ Ò˙Ò Ô˙Î̇ڇ „‡Ï‡ ÓÚ
ÔÓ‰ÛÍÚËÚ ̇ CANDY. åÓÎfl ÔÓ˜ÂÚÂÚÂ
‚ÌËχÚÂÎÌÓ ËÌÒÚÛ͈ËflÚ‡ ÔÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡ ˜Â
ÚÓÈ ÏÓÊ ‰‡ ‚Ë Ô‰ÓÒÚ‡‚Ë ‚‡Ê̇
ËÌÙÓχˆËfl ÓÚÌÓÒÌÓ ÒË„ÛÌËfl ÏÓÌÚ‡Ê,
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓ‰‰˙Ê͇ڇ ̇ Û‰‡,
Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò ÌflÍÓÈ ÔÓÎÂÁÌË Ò˙‚ÂÚË Í‡Í ‰‡
ÛÒÔÂÂÚ ‰‡ ÔÓÒÚË„ÌÂÚ ̇È-‰Ó·ËÚÂ
ÂÁÛÎÚ‡ÚË Ò ‚‡¯‡Ú‡ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ χ¯Ë̇.
ᇠ·˙‰Â˘Ë ÒÔ‡‚ÍË ÏÓÎfl Á‡Ô‡ÁÂÚ ÚÓ‚‡
‚ÒÚ˙ÔËÚÂÎÌÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Á‡ ÔÓÎÁ‚‡Ì ̇
ÒË„ÛÌÓ Ë ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓ ÏflÒÚÓ.
íÓÁË Û‰  Ò̇·‰ÂÌ Ò „‡‡ÌˆËÓÌÂÌ
ÒÂÚËÙË͇Ú, ÍÓÈÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ íÂıÌ˘Ò͇ ÔÓ‰‰˙Ê͇.
åÓÎfl Ô‡ÁÂÚ ÒË Í‡ÒÓ‚‡Ú‡ ·ÂÎÂÊ͇ ÓÚ
ÔÓÍÛÔ͇ڇ. ífl Úfl·‚‡ ‰‡  Ò ԇÁË Ë ‰‡ ÒÂ
Ô‰ÒÚ‡‚Ë Ì‡ ÒÂ‚ËÁÌËfl ËÌÊÂÌÂ, ÔË
ÒÎÛ˜‡È ̇ ÌÛʉ‡ ÓÚ ÒÂ‚ËÁ.
2
éèàëÄçàÖ çÄ ÅìíéçàíÖ
A
B
C
D
E
F
G
ÅÛÚÓÌ "Çäã./àáäã."
ÅÛÚÓÌ "àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ"
ÅÛÚÓÌ "éíãéÜÖç ëíÄêí"
ÅÛÚÓÌ "START"/"RESET"
(Á‡ ÒÚ‡ÚË‡ÌÂ/ÓÚÏfl̇ ̇ ÔÓ„‡Ï‡)
•
ÅÛÚÓÌ "U WASH"
ÅÛÚÓÌ Á‡ ÓÔˆËfl "SMART DOOR"
ÅÛÚÓÌ Á‡ ÓÔˆËfl "ALL IN 1" (‚Ò˘ÍÓ ‚ 1)
H
I
L
ñàîêéÇ ÑàëèãÖâ
å
N
é
P
à̉Ë͇ÚÓË "U WASH"
à̉Ë͇ÚÓ "ÑéÅÄÇÖíÖ ëéãà"
à̉Ë͇ÚÓ "àáèãÄäÇÄçÖ à
àáèéåèÇÄçÖ"
•
à̉Ë͇ÚÓË "àáÅéê çÄ éèñàü"
Ëà̉Ë͇ÚÓ WI-Fi
ëÔËÒ˙Í ÔÓ„‡ÏË
êÄáåÖêà
ë ‡·ÓÚÂÌ ÔÎÓÚ
60 x 85 x 60
120
òËÓ˜Ë̇ x ÇËÒÓ˜Ë̇ x Ñ˙ηӘË̇ (cm)
Ñ˙ηӘË̇ Ò ÓÚ‚ÓÂ̇ ‚‡Ú‡ (cm)
ÅÂÁ ‡·ÓÚÂÌ ÔÎÓÚ
59,8 x 82 x 57,3
117
íÖïçàóÖëäÄ àçîéêåÄñàü
16
9 ‰Û¯Ë
Min. 0,08 - Max. 0,8
EN 50242 ͇ԇˆËÚÂÚ Á‡ Ô˙ÎÌÂÌ Á‡
ä‡Ô‡ˆËÚÂÚ Ò ÚË„‡ÌË Ë ˜ËÌËË Á‡
ç‡Îfl„‡Ì ̇ ‚Ó‰‡Ú‡ (MPa)
ÇËÊ Ú‡·ÂÎ͇ڇ
è‰ԇÁËÚÂÎ/åÓ˘ÌÓÒÚ/á‡ı‡Ì‚‡˘Ó ̇ÔÂÊÂÌËÂ
äéçëìåÄñàü (ÓÒÌÓ‚ÌË ÔÓ„‡ÏË)*
èÓ„‡Ï‡
ÖÌÂ„Ëfl (kWh)
ÇÓ‰‡ (L)
2,07
21
àçíÖçáàÇçÄ
1,46
15
ìçàÇÖêëÄãçÄ
0,77
10
Öäé
0,59
9
ìãíêÄ ÅöêáÄ 24'
äÓÌÒÛÏË‡Ì‡ ÂÌÂ„Ëfl ‚ ÂÊËÏ ËÁÍβ˜ÂÌÓ Ë ‚ ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ : 0,45 W / 0,45 W
* ëÚÓÈÌÓÒÚËÚ ҇ ËÁÏÂÂÌË ‚ ··Ó‡ÚÓÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Ö‚ÓÔÂÈÒÍËfl Òڇ̉‡Ú EN 50242 (ÍÓÌÒÛχˆËflÚ‡
ÏÓÊ ‰‡ ‚‡Ë‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ì‡˜Ë̇ ̇ ÛÔÓÚ·‡).
3
"àåèìãëçà" ÔÓ„‡ÏË
àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ à
ëèÖñàÄãçà îìçäñàà
“àåèìãëçàíÖ” ÔÓ„‡ÏË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ËÏÔÛÎÒ̇
ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl Á‡ ËÁÏË‚‡ÌÂ, ÍÓflÚÓ Ì‡Ï‡Îfl‚‡
ÍÓÌÒÛχˆËflÚ‡ ¯Ûχ Ë ÔÓ‰Ó·fl‚‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡.
(àÁÔÓÎÁ‚‡È Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ÒÔËÒ˙͇ Ò ÔÓ„‡ÏË)
•
ÅÛÚÓÌ "U WASH"
ÇÄÜçé
“èÂÍ˙Ò‚‡˘‡” ‡·ÓÚ‡ ̇ ‚Ô˙ÒÍ‚‡˘‡Ú‡
ÔÓÏÔ‡ çÖ íêüÅÇÄ ÑÄ ëÖ ëóàíÄ
Á‡ ÔÓ‚‰‡, ÚÓ‚‡  ı‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡
ËÏÔÛÎÒÌÓÚÓ ËÁÏË‚‡ÌÂ Ë Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ
Ò˜ËÚ‡ Á‡ ÌÓχÎ̇ ‡·ÓÚ‡ ÔË Ú‡ÁË
ÔÓ„‡Ï‡.
íÓÁË ·ÛÚÓÌ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ÏÓ‰ËÙˈË‡ÚÂ
ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ËÁÏË‚‡ÌÂÚÓ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÚÓ‚‡, ÍÓÎÍÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË Ò‡ ‚‡¯ËÚ Ò˙‰Ó‚Â, ͇ÚÓ
ÏÓ‰ËÙˈË‡Ú ‚ÂÏÂÚÓ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Á‡
ËÁÏË‚‡ÌÂ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇, Á‡ ‰‡ Ôӂ˯ËÚ ËÌÚÂÌÁËÚÂÚ‡
̇ ˆËÍ˙· ̇ ËÁÏË‚‡Ì ( Ë̉Ë͇ÚÓ̇ ·ÏÔ‡)
ËÎË ‰‡ ÔÓÌËÊËÚ ËÌÚÂÌÁËÚÂÚ‡ ̇ ËÁÏË‚‡ÌÂ, ͇ÚÓ
ÚÓ‚‡ Ò˙˘Ó ڇ͇ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ÔÓÌËÊËÚÂ
‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ËÁÏË‚‡ÌÂ
(
Ë̉Ë͇ÚÓ̇ ·ÏÔ‡).
äÓÏ·Ë̇ˆËflÚ‡ ̇ ·ÛÚÓ̇ Ò 4-Ú ÓÒÌÓ‚ÌË
ÔÓ„‡ÏË Á‡ ËÁÏË‚‡Ì ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡
ÔÓÒÚË„ÌÂÚ ‰Ó 8 ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ˆËÍ˙· ̇
ËÁÏË‚‡Ì (͇ÚÓ Ú‡Í‡ ÔÓÒÚË„‡Ú ӷ˘Ó 12
ÔÓ„‡ÏË Ì‡ ËÁÏË‚‡ÌÂ).
èÂÍ˙Ò‚‡Ì ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ÇÄÜçé
äÓ„‡ÚÓ ÏËflÎ̇ڇ ·˙‰Â ‚Íβ˜Â̇ ˘Â ·˙‰Â
ÔÓ͇Á‡Ì‡
ÔÓÒΉ̇ڇ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡
̇ÒÚÓÈ͇.
éÚ‚‡flÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡ ‰Ó͇ÚÓ ‡·ÓÚË ÔÓ„‡Ï‡
Ì Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ù‡ÁËÚÂ
̇ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÏËÂÌÂ Ë ÔÓÒΉÌÓ „Ó¢Ó
ËÁÔ·͂‡ÌÂ. çÓ ‡ÍÓ ‚‡Ú‡Ú‡ Ò ÓÚ‚ÓË ‰Ó͇ÚÓ
‡·ÓÚË ÔÓ„‡Ï‡ (̇Ô. Á‡ ‰Ó·‡‚flÌ ̇ Ò˙‰Ó‚Â),
χ¯Ë̇ڇ ÒÔË‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ë ‰ËÒÔÎÂflÚ ˘Â
ÔÂÏË„‚‡ Ò ÓÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ‰Ó Í‡fl ̇
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡. á‡Ú‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ·ÂÁ ‰‡
̇ÚËÒ͇Ú ÌËÍ‡Í‚Ë ·ÛÚÓÌË. ñËÍ˙Î˙Ú ˘Â
ÔÓ‰˙ÎÊË ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ Â ÒÔflÎ.
àÁ·Ó ̇ ÔÓ„‡Ï‡
■ éÚ‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ Ë ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ Ï˙ÒÌËÚÂ
Ò˙‰Ó‚ ‚ Û‰‡.
■ ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ "Çäã./àáäã."
‰ËÒÔÎÂfl ˘Â Ò ÔÓfl‚flÚ ‰‚ ÎËÌËË.
. ç‡
■ àÁ·ÂÂÚ ÔÓ„‡Ï‡ ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
"àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ".
ÇÄÜçé
ꇷÓÚ¢‡ ÔÓ„‡Ï‡ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â
ÔÂÍ˙Ò̇ڇ ·ÂÁ ÓÚ‚‡flÌ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ Ò
̇ÚËÒ͇ÌÂ
̇
·ÛÚÓ̇
"ON/OFF"
(ÇÍÎ./àÁÍÎ.). Ç Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È ÔÓÒÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ "ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.)
ÓÚÌÓ‚Ó, Á‡ ‰‡ ÂÒÚ‡ÚË‡Ú ˆËÍ˙·
ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ Â ÔÂÍ˙Ò̇Î.
■ ÄÍÓ Ê·ÂÚÂ, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ "U• WASH".
■ ÄÍÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ·ÛÚÓÌ (Ë̉Ë͇ÚÓ̇ڇ ·ÏÔ‡ ˘Â
Ò‚ÂÚÌÂ).
■ ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ "START" (ëÚ‡Ú).
èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ˘Â ·˙‰Â
ÔÓ͇Á‡Ì‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl ÒÏÂÌflÈÍË ˜‡ÒÓ‚ÂÚ Ë
ÏËÌÛÚËÚ [I.e.: 1 ˜ (1 ˜‡Ò) / 25 (25 ÏËÌÛÚË)].
■ äÓ„‡ÚÓ
Á‡Ú‚ÓËÚÂ
‚‡Ú‡Ú‡,
ÒΉ
ÔÓÁ‚Û˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î, ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
˘Â ÒÚ‡ÚË‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ. ÑËÒÔÎÂflÚ ˘Â
ÔÓ͇Á‚‡ ‚ÂÏÂÚÓ, ÓÒÚ‡‚‡˘Ó ‰Ó Í‡fl ̇
ˆËÍ˙·.
ÇçàåÄçàÖ!
ÄÍÓ ÓÚ‚ÓËÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ˆËÍ˙·
̇ ÒÛ¯ÂÌÂ, Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Π‚Ë ÔÓÒÓ˜‚‡, ˜Â
ÚÓÈ Ó˘Â Ì  Á‡‚˙¯ÂÌ.
4
èÓÏfl̇ ̇ ‡·ÓÚ¢‡ ÔÓ„‡Ï‡
ä‡È ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
èӈ‰Ë‡ÈÚ ͇ÍÚÓ ÒΉ‚‡, Á‡ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚÂ
ËÎË ÓÚÏÂÌËÚ ‡·ÓÚ¢‡ ÔÓ„‡Ï‡:
ä‡fl ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ̇ ÏËÂÌ ˘Â Ò ËÁ‚ÂÒÚË Ò˙Ò
Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Π(‡ÍÓ Ì  ËÁÍβ˜ÂÌ) Á‡ 5 ÒÂÍÛ̉Ë,
͇ÚÓ ˘Â Ò ÔÓ‚Ú‡fl 3 Ô˙ÚË ‚ ËÌÚÂ‚‡Î ÓÚ 30
ÒÂÍÛ̉Ë.
■ ᇉ˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ "RESET" (çìãàêÄçÖ) Á‡
̇È-χÎÍÓ 3 ÒÂÍÛ̉Ë. ç‡ ‰ËÒÔÎÂfl ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë
"00" Ë ˘Â Ò ˜ÛflÚ ÌflÍÓË Á‚ÛÍÓ‚Ë Ò˄̇ÎË.
ÇÄÜçé
ÄÍÓ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ "SMART DOOR" Â
‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡, ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ù‡Á‡Ú‡ ̇
ÒÛ¯ÂÌÂ, ‚‡Ú‡ ̇ χ¯Ë̇ڇ ˘Â Ò ÓÚ‚ÓË
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ, ͇ÚÓ ‚Ë Úfl·‚‡ ‰‡
ËÁ˜‡Í‡ÚÂ
Ë̉Ë͇ÚÓ‡ Á‡ Í‡È ̇
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ÔÂ‰Ë ‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚ ˜ËÌËËÚÂ.
■ ꇷÓÚ¢‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ ˘Â ·˙‰Â ÓÚÏÂÌÂ̇.
ÑËÒÔÎÂflÚ ˘Â ÔÓ͇Á‚‡ ‰‚‡ ‰‡.
■ Ç ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ÌÓ‚‡
ÔÓ„‡Ï‡.
ÅÛÚÓÌË Á‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚ ÓÔˆËË
ÇçàåÄçàÖ!
ÈÂ‰Ë ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡Ú ÌÓ‚‡ ÔÓ„‡Ï‡
Úfl·‚‡ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚ ‰‡ÎË Ó˘Â Ëχ
ÔÂÔ‡‡Ú ‚ ‰ÓÁ‡ÚÓ‡. ÄÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ,
̇Ô˙ÎÌÂÚ „Ó.
ÅÛÚÓÌ "SMART DOOR"
(ÄÇíéåÄíàóçé éíÇÄêüçÖ çÄ ÇêÄíÄíÄ)
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‡ÍÚË‚Ë‡ ÒÔˆˇÎÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó,
ÍÓÂÚÓ ÓÚ‚‡fl ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ÏËflÎ̇ڇ ̇ ÌflÍÓÎÍÓ
Ò‡ÌÚËÏÂÚ‡ ÔÓ-‚ÂÏ ËÎË ‚ Í‡fl ̇ ˆËÍ˙·
ÒÛ¯ÂÌ (Á‡‚ËÒË ÓÚ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡), ͇ÚÓ ÔÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ò ÓÒË„Ûfl‚‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂ
̇ ˜ËÌËËÚÂ.
èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ËÁ·‡ÌËfl ˆËÍ˙Î
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ò ÔÓÏÂÌfl, Á‡ ‰‡ ÔÓÁ‚ÓÎË
ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛËÚ ÔÓ ‚ÂÏ ̇
ÂÚ‡Ô‡ ̇ ËÁÔ·͂‡ÌÂ, ͇ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ
̇χÎfl‚‡ ÍÓÌÒÛχˆËflÚ‡ ̇ ÂÌÂ„Ëfl.
éÚ‚‡flÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡, ‚ ÔÓÒΉ̇ڇ Ù‡Á‡ ̇
ÒÛ¯ÂÌÂ, ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ Ò ˆËÍÛÎË‡ ‚˙Á‰Ûı‡,
͇ÚÓ Ò Ô‰ÓÚ‚‡Úfl‚‡ ËÒ͇ ÓÚ ÎÓ¯Ë ÏËËÁÏË.
ÇÄÜçé
í‡ÁË ÓÔˆËfl  ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
ÔË ÔÓ„‡Ï‡ “ECO”. çÓ ËχÚÂ
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ fl ÒÔÂÚÂ.
îÛÌ͈ËflÚ‡ "SMART DOOR" Ì  ̇΢̇
ÔË ÔÓ„‡ÏËÚ ◊ULTRARAPID 24’“ Ë
◊àáèãÄäÇÄçÖ“
éÔÂ‡ˆËË ‚ ÔÓ„‡Ï‡
ÇçàåÄçàÖ!
èË ËÁ·‡Ì‡ ÓÔˆËfl ÔÓ ÌË͇Í˙‚ ̇˜ËÌ ÌÂ
Úfl·‚‡ ‰‡ Ô˜ËÚ ̇ ÓÚ‚‡flÌÂÚÓ Ì‡
‚‡Ú‡Ú‡ ËÎË ‰‡ fl Á‡Ú‚‡flÚÂ Ò Ú‡Í‡‚‡
ÒË·,˜Â ‰‡ Ò ÔÓ‚Â‰Ë ÏÂı‡ÌËÁχ.
éÒÚ‡‚‡Ú ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ Ô‰ ‚‡Ú‡ ̇
χ¯Ë̇ڇ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ Ë ÔÂ‰Ë ‰‡ fl
Á‡Ú‚ÓËÚ ËÁ˜‡Í‡ÈÚ ‰‡ Ò ‚˙Ì ӷ‡ÚÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÓÚ‚‡flÌ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡.
ÑÓ͇ÚÓ ‡·ÓÚË ÔÓ„‡Ï‡, ‰ËÒÔÎÂflÚ ÔÓ͇Á‚‡
ÓÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ‰Ó Í‡fl ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ
Ò ӷÌÓ‚fl‚‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
ÄÍÓ Ëχ ÒÔË‡Ì ̇ ÚÓ͇ ‰Ó͇ÚÓ
Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ ‡·ÓÚË, ÒÔˆˇÎ̇ Ô‡ÏÂÚ
Ò˙ı‡Ìfl‚‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ Ë ÔË
‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚fl‚‡ÌÂ
̇
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ
ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ Â ÒÔfl·.
5
ÅÛÚÓÌ "ALL IN 1"
èӈ‰Ë‡ÈÚ ͇ÍÚÓ ÒΉ‚‡, Á‡ ‰‡ ÓÚÏÂÌËÚÂ
ÓÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú:
í‡ÁË ÓÔˆËfl ÓÔÚËÏËÁË‡ ÛÔÓÚ·‡Ú‡ ̇ "ALL in 1"
("3 ‚ 1"/"4 ‚ 1"/"5 ‚ 1" Ë Ú.Ì.) ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË
ÔÂÔ‡‡ÚË.
ë ̇ÚËÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ ËÁ·‡Ì‡Ú‡
ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ÏËÂÌ Ò ÏÓ‰ËÙˈË‡ Á‡ ̇È-‰Ó·‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌËÚ ÔÂÔ‡‡ÚË
(ÓÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Ò ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ ‡Î‡χڇ Á‡ Ô‡ÁÂÌ
‰ÓÁ‡ÚÓ Á‡ ÒÓÎ).
■ ᇉ˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ "RESET" Á‡ ̇È-χÎÍÓ 3
ÒÂÍÛ̉Ë. ç‡ ‰ËÒÔÎÂfl ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë "00" Ë ˘Â ÒÂ
˜ÛflÚ ÌflÍÓË Á‚ÛÍÓ‚Ë Ò˄̇ÎË.
■ éÚÎÓÊÂÌËflÚ ÒÚ‡Ú Ë ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ ˘Â
·˙‰‡Ú ÓÚÏÂÌÂÌË.
ÑËÒÔÎÂflÚ ˘Â ÔÓ͇Á‚‡ ‰‚‡ ‰‡.
ÇçàåÄçàÖ!
ëΉ ͇ÚÓ ·˙‰Â ËÁ·‡Ì‡ ‚‰Ì˙Ê, Ú‡ÁË
ÓÔˆËfl ÓÒÚ‡‚‡ ‚Íβ˜Â̇ (Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú
Ò‚ÂÚË) ‚ ÒΉ‚‡˘ËÚ ˆËÍÎË Ì‡ ÏËÂÌ Ë
ÏÓÊ ‰‡ Ò ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ (ËÁÍβ˜ÂÌ
Ë̉Ë͇ÚÓ) Ò‡ÏÓ Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇
ÓÚÌÓ‚Ó.
■ Ç ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò Á‡‰‡‰‡Ú ÌÓ‚Ë
·ÛÚÓÌË Á‡ ÔÓ„‡Ï‡ Ë ÓÔˆËË, Á‡ ‰‡ Ò ÒÚ‡ÚË‡
ÌÓ‚‡ ÔÓ„‡Ï‡, ͇ÍÚÓ Â ÔÓÒÓ˜ÂÌÓ ‚ ‡Á‰Â·
"ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡".
ëÔË‡Ì ̇ Á‚Û͇ ̇ ‡Î‡χ Á‡
äêÄâ çÄ èêéÉêÄåÄ
ÇÄÜçé
í‡ÁË ÓÔˆËfl Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ULTRA RAPID 24',
˜ËflÚÓ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ ˘Â Ò ۉ˙ÎÊË Ò
ÓÍÓÎÓ 15 ÏËÌÛÚË, ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ̇
Ú‡·ÎÂÚÍËÚ ÔÂÔ‡‡Ú ‰‡ ÔÓÒÚ˄̇Ú
ÔÓ-‰Ó·‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ.
á‚ÛÍ˙Ú Ì‡ ‡Î‡χڇ Á‡ Í‡È ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÒÔflÌ Í‡ÍÚÓ ÒΉ‚‡:
ÇÄÜçé
ë˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ Úfl·‚‡ ÇàçÄÉà ‰‡ Â
ËÁÍβ˜Â̇ ÔÂ‰Ë ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÚ ڇÁË
Ôӈ‰Û‡.
ÅÛÚÓÌ "éíãéÜÖç ëíÄêí"
ÇÂÏÂÚÓ Á‡ ‚Íβ˜‚‡Ì ̇ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ ÏÓÊÂ
‰‡ Ò Á‡‰‡‚‡ Ò ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ, ÓÚ·„‡ÈÍË ÒÚ‡Ú‡ ÓÚ 1
‰Ó 23 ˜‡Ò‡.
1. ᇉ˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ "àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ"
Ë ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ‚Íβ˜ÂÚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ,
͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ "ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.)
(˘Â Ò ˜Û Í‡Ú˙Í Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î).
èӈ‰Ë‡ÈÚ ͇ÍÚÓ ÒΉ‚‡, Á‡ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ
ÓÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú:
2. Ñ˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ "àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ"
̇ÚËÒÌ‡Ú ÔÓÌ 15 ÒÂÍÛÌ‰Ë (ÔÂÁ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏÂ
˘Â Ò ˜ÛflÚ 2 Á‚ÛÍÓ‚Ë Ò˄̇·).
■ ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ "éíãéÜÖç ëíÄêí" ("00"
˘Â Ò ÔÓfl‚Ë Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl).
3. èÛÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓÁ‚Û˜Ë ‚ÚÓËflÚ
Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Π("b1" ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl,
Á‡ ‰‡ ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â ‡Î‡χڇ  ‚Íβ˜Â̇).
■ ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ÓÚÌÓ‚Ó, Á‡ ‰‡ Û‚Â΢ËÚÂ
ÓÚ·„‡ÌÂÚÓ Ò ˜‡ÒÓ‚Â (ÔË ‚ÒflÍÓ Ì‡ÚËÒ͇ÌÂ
ÓÚ·„‡ÌÂÚÓ Ò ۂÂ΢‡‚‡ Ò 1 ˜‡Ò ‰Ó χÍÒËÏÛÏ
23).
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ Ò˙˘Ëfl ·ÛÚÓÌ ÓÚÌÓ‚Ó ("b0" ˘Â ÒÂ
ÔÓfl‚Ë Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl, Á‡ ‰‡ ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â ‡Î‡χڇ
 ËÁÍβ˜Â̇).
■ ᇠ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÚ ÓÚ·Ófl‚‡ÌÂÚÓ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ "START" .
ÑËÒÔÎÂflÚ ˘Â ÔÓ͇Á‚‡ ÓÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ‰Ó
̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡.
Ç Í‡fl ̇ ÓÚ·Ófl‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ˘Â ÒÂ
ÒÚ‡ÚË‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ë ‰˙ÎÊË̇ڇ ̇ ËÁ·‡ÌËfl
ˆËÍ˙Î ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ̇ ‰ËÒÔÎÂfl.
5. àÁÍβ˜ÂÚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ "ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.), Á‡ ‰‡
ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ÌÓ‚‡Ú‡ ̇ÒÚÓÈ͇.
6
ᇠ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ ‡Î‡χڇ ÓÚÌÓ‚Ó, ÒΉ‚‡ÈÚÂ
Ò˙˘‡Ú‡ Ôӈ‰Û‡.
á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡Ì ̇ ÔÓÒΉ̇ڇ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡
5. àÁÍβ˜ÂÚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ "ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.), Á‡ ‰‡
ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ÌÓ‚‡Ú‡ ̇ÒÚÓÈ͇.
èÓÒΉ̇ڇ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â
Á‡Ô‡ÏÂÚÂ̇, ͇ÚÓ Ì‡Ô‡‚ËÚ ÒΉÌÓÚÓ:
ᇠ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ÌÂÚÓ, ÒΉ‚‡ÈÚÂ
Ò˙˘‡Ú‡ Ôӈ‰Û‡.
ÇÄÜçé
ë˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ Úfl·‚‡ ÇàçÄÉà ‰‡ Â
ËÁÍβ˜Â̇ ÔÂ‰Ë ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÚ ڇÁË
Ôӈ‰Û‡.
ÇÄÜçé
í‡ÁË Ò˙‰ÓÏËflÎ̇  ӷÓÛ‰‚‡Ì‡ Ò
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÔÓÚË‚
ÔÂÎË‚‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ˘Â
ËÁı‚˙ÎË ‚Ò˘͇ڇ ËÁÎ˯̇ ‚Ó‰‡ ‚
ÒÎÛ˜‡È ̇ ÔÓ·ÎÂÏ.
1. ᇉ˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ "àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ"
Ë ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ‚Íβ˜ÂÚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ,
͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ "ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.)
(˘Â Ò ˜Û Í‡Ú˙Í Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î).
ÇçàåÄçàÖ!
Á‡ ‰‡ ÓÒË„ÛËÚ Ô‡‚ËÎ̇ڇ ‡·ÓÚ‡ ̇
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ÏÂ
‰‡
ÌÂ
ÏÂÒÚËÚÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÔÓÚË‚
ÔÂÎË‚‡ÌÂ, ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ï ‰‡ Ì ÏÂÒÚËÚÂ
Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ ËÎË ‰‡ fl ̇Í·ÌflÚ ÔÓ
‚ÂÏ ̇ ‡·ÓÚ‡.
ÄÍÓ ‚ÒÂ Ô‡Í Â ÌÛÊÌÓ ‰‡ ̇ÍÎÓÌËÚ ËÎË
ÔÂÏÂÒÚËÚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ, ÏÓÎfl, Û‚ÂÂÚÂ
ÒÂ, ˜Â ˆËÍ˙Î˙Ú Ì‡ ÏËÂÌ  Á‡‚˙¯ÂÌ Ë
Ìflχ ÓÒڇ̇· ‚Ó‰‡ ‚ Û‰‡.
2. Ñ˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ "àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ"
̇ÚËÒÌ‡Ú ÔÓÌ 30 ÒÂÍÛÌ‰Ë (ÔÂÁ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏÂ
˘Â Ò ˜ÛflÚ 3 Á‚ÛÍÓ‚Ë Ò˄̇·).
3. èÛÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓÁ‚Û˜Ë ÚÂÚËflÚ
Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Π("Ä0" ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl,
Á‡ ‰‡ ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ÌÂÚÓ Â
ËÁÍβ˜ÂÌÓ).
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ Ò˙˘Ëfl ·ÛÚÓÌ ÓÚÌÓ‚Ó ("Ä1" ˘Â ÒÂ
ÔÓfl‚Ë Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl, Á‡ ‰‡ ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â
Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ÌÂÚÓ Â ‚Íβ˜ÂÌÓ).
ë˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ ÏÓÊ ‰‡ Ò˄̇ÎËÁË‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl Á‡ ÒÂËfl ÓÚ „¯ÍË.
ÄÇíéåÄíàóçà ëàÉçÄãà áÄ ÉêÖòäÄ
ÉêÖòäà
èêàóàçÄ
êÖòÖçàÖ
E2 Ò ÔÓ͇Á‚‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl Ë Ò ˜Û‚‡
‡Î‡χ.
çflχ ‚Ó‰‡ (Í‡Ì˙Ú Á‡ ÔÓ‰‡‚‡Ì Â
Á‡Ú‚ÓÂÌ).
àÁÍβ˜ÂÚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ, ÓÚ‚ÓÂÚÂ
Í‡Ì‡ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ë Á‡ÌÛÎÂÚÂ
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡.
E3 Ò ÔÓ͇Á‚‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl Ë Ò ˜Û‚‡
‡Î‡χ.
凯Ë̇ڇ Ì ÏÓÊ ‰‡ ËÁÚÓ˜Ë ‚Ó‰‡Ú‡.
èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Ú˙·‡Ú‡ Á‡ ËÁÚÓ˜‚‡Ì ÌÂ
 ӄ˙̇ڇ ËÎË ‰‡ÎË ÙËÎÚËÚ ËÎË
ÒËÙÓÌ˙Ú Ì ҇ Á‡ÔÛ¯ÂÌË. ÄÍÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú
ÔÓ‰˙ÎÊË, Ò‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò é·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ
̇ ÍÎËÂÌÚË.
E4 Ò ÔÓ͇Á‚‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl Ë Ò ˜Û‚‡
‡Î‡χ.
í˜ ̇ ‚Ó‰‡
èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Ú˙·‡Ú‡ Á‡ ËÁÚÓ˜‚‡Ì ÌÂ
 ӄ˙̇ڇ ËÎË ‰‡ÎË ÙËÎÚËÚ ËÎË
ÒËÙÓÌ˙Ú Ì ҇ Á‡ÔÛ¯ÂÌË. ÄÍÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú
ÔÓ‰˙ÎÊË, Ò‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò é·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ
̇ ÍÎËÂÌÚË.
E5,E6,E7,Ef ËÎË EL Ò ÔÓ͇Á‚‡ ̇
‰ËÒÔÎÂfl Ë Ò ˜Û‚‡ ‡Î‡χ.
É¯͇ ‚ ÂÎÂÍÚÓÌÌËfl ÍÓÌÚÓÎÂÌ ·ÎÓÍ.
ë‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò é·ÒÎÛÊ‚‡Ì ̇ ÍÎËÂÌÚË.
E8 ËÎË Ei Ò ÔÓ͇Á‚‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl Ë ÒÂ
˜Û‚‡ ‡Î‡χ.
ÇÓ‰ÌËflÚ Ì‡„‚‡ÚÂÎ Ì ‡·ÓÚË Ô‡‚ËÎÌÓ
ËÎË ÙËÎÚ˙̇ڇ ÔÎÓ˜‡  Á‡ÔÛ¯Â̇.
èÓ˜ËÒÚÂÚ fl. ÄÍÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú ÔÓ‰˙ÎÊË,
Ò‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò é·ÒÎÛÊ‚‡Ì ̇ ÍÎËÂÌÚË.
7
SMART Fi
ÅÖáÜàóçà èÄêÄåÖíêà
íÓÁË Û‰  ӷÓÛ‰‚‡Ì Ò SMART Fi ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl,
ÍÓflÚÓ ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ „Ó ÍÓÌÚÓÎË‡Ú
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ
˜ÂÁ
ÔËÎÓÊÂÌËÂ
App,
·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ Wi-Fi ÙÛÌ͈Ëfl.
è‡‡ÏÂÚ˙
ÅÂÁÊ˘ÂÌ
ëÚ̇‰‡Ú
ëÔˆËÙË͇ˆËË
802.11 b/g/n
ë‚˙Á‚‡Ì ̇ χ¯Ë‡Ú‡ (Í˙Ï App)
óÂÒÚÓÚ̇ ÎÂÌÚ‡
■ 낇ÎÂÚ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Candy simply-Fi ̇
‚‡¯ÂÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
èËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Candy simply-Fi  ̇΢ÌÓ
Á‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ë Ò Android Ë Ò
IOS, ͇ÍÚÓ Ú‡·ÎÂÚË Ú‡Í‡ Ë ÒχÚÙÓÌË
M‡ÍÒËχÎ̇
ËÁÎ˙˜‚‡ÚÂÎ̇
ÏÓ˘ÌÓÒÚ
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
802.11b (11Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
ç‡Û˜ÂÚÂ
‚Ò˘ÍË
ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË
Á‡
ÙÛÌ͈ËËÚ ̇ SMART Fi ‡·ÓÚÂÈÍË Ò
ÔËÎÓÊÂÌËÚÓ App ‚ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌÂÌ
ÂÊËÏ.
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
åËÌËχÎ̇
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡
ÔËÂχÌÂ
■ éÚ‚‡ÂÚÂ
ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ, Ò˙Á‰‡ÈÚ ÒË
ÔÓÙËÎ Ë Ò ҂˙ÊÂÚÂ Ò Û‰‡ ÒΉ‚‡ÈÍË
ËÌÒÚÛ͈ËËÚ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ËÎË
"Å˙ÁÓÚÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó" ˉ‚‡˘Ó Ò
χ¯Ë̇ڇ.
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
ë ÚÓ‚‡ Candy Hoover Group ééÑ ‰ÂÍ·Ë‡
ÄÍÚË‚Ë‡Ì ̇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌË (ÓÚ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ)
˜Â ÚÓÁË Û‰ χÍË‡Ì Ò
‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò
ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ËÁËÒÍ‚‡ÌËfl ̇ ‰ËÂÍÚË‚‡Ú‡ 2014/53/Öë.
ᇠ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ ÍÓÔË ÓÚ ‰ÂÍ·‡ˆËflÚ‡ Á‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ, ÏÓÎfl, Ò‚˙ÊÂÚÂ ÒÂ Ò
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ̇ ‡‰ÂÒ:
www.candy-group.com
■ ëΉ „ËÒÚË‡Ì ̇ χ¯Ë̇ڇ, ‚ÒÂÍË Ô˙Ú,
ÍÓ„‡ÚÓ ÓÔËÚ‡Ú ‰‡ fl ÛÔ‡‚Îfl‚‡Ú ÓÚ
‡ÁÒÚÓflÌË ˜ÂÁ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ, Ô˙‚Ó Úfl·‚‡
‰‡ Á‡‰ËÚ ˜ËÌËËÚÂ, ÔÂÔ‡‡Ú‡ Ë ‰‡
Á‡Ú‚ÓËÚ ‚‡Ú‡Ú‡. ÇÍβ˜ÂÚ Û‰‡,
ËÁ·ÂÂÚ ÔÓ„‡Ï‡ "P0" Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
START/RESET; ÓÚ ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ Ì‡Ú‡Ú˙Í
ÏÓÊÂÚ ‰‡ „Ó ÛÔ‡‚Îfl‚‡Ú ˜ÂÁ Á‡‰‡‚‡Ì ̇
ÍÓÏ‡Ì‰Ë ÓÚ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ.
8
AQUASTOP - ëàëíÖåÄ áÄ ëèàêÄçÖ çÄ ÇéÑÄ
ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡ ÒÔË‡Ì ̇ ‚Ó‰‡ Ô‰ԇÁ‚‡ χ¯Ë̇ڇ ÒÂ˘Û ˘ÂÚË ÓÚ ‚Ó‰‡, Ô‰ËÁ‚Ë͇ÌË ÓÚ Ú˜ӂÂ
ÓÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl χÍÛ˜, ÍÓËÚÓ ÔÓ‚Â‰Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÔÓfl‚flÚ ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÒÚ‡ÂÂÌÂ
̇ χÍÛ˜‡.
Ç ÒËÒÚÂχڇ Á‡ ÒÔË‡Ì ̇ ‚Ó‰‡, ËÁÚ˘‡˘‡Ú‡ ‚Ó‰‡ ̇Ô˙΂‡ „ÓÙË‡ÌËfl χÍÛ˜ Ë ‡ÍÚË‚Ë‡
ÒÔË‡ÚÂÎÂÌ Í‡Ì, ÍÓÈÚÓ ÒÔË‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡ Í˙Ï Ï‡¯Ë̇ڇ.
í‡ÁË „¯͇ Ò ‚ËÁÛ‡ÎËÁË‡ ˜ÂÁ ˜Â‚ÂÌ ÒÂÍÚÓ ‚ ÔÓÁÓˆ‡
.
ÄÍÓ ÚÓ‚‡ Ò ÔÓfl‚Ë, ÏÓÎfl Ò‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò ‚‡¯Ëfl ÒÂ‚ËÁ.
ÄÍÓ Ï‡ÍÛ˜˙Ú Ì  ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‰˙Î˙„, Á‡ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡‚ËÎÌÓ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ, ÚÓÈ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â
ÒÏÂÌÂÌ Ò ÔÓ-‰˙Î˙„. åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ ÔÓ-‰˙Î˙„ χÍÛ˜ ÓÚ ‚‡¯Ëfl ÒÂ‚ËÁ.
Urzàdzenie zapobiegajàce odkr´ceniu si´ (aby zdjàç podk∏adk´ nale˝y wcisnàç guzik).
9
ëèàëöä ë èêéÉêÄåà
åËÂÌÂ Ò Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ËÁÏË‚‡ÌÂ
ᇠÔÓ„‡ÏËÚÂ Ò Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ËÁÏË‚‡ÌÂ,  Ê·ÚÂÎÌÓ ‰‡ Ò ‰Ó·‡‚Ë ‚ÚÓ‡ ‰ÓÁ‡ ÔÂÔ‡‡Ú (χÍÒ. 10 „.)
‰ËÂÍÚÌÓ ‚ χ¯Ë̇ڇ.
èÓ„‡Ï‡
éÔËÒ‡ÌËÂ
=  ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, ÍÓflÚÓ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó SMART Fi ÙÛÌ͈ËËÚÂ
ïË„ËÂÌËÁË‡˘‡
75°C
ÄÌÚË·‡ÍÚÂˇÎÂÌ ˆËÍ˙Î, Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Á‡ ËÁÏË‚‡Ì Ë
ÒÚÂËÎËÁË‡Ì ̇ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ, (‰ÓË Ë ÒËÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË)
·Â·Â¯ÍË ¯Ë¯ÂÚ‡ Ë ‰..
àÌÚÂÌÁ˂̇
75°C
ljÌ˙Ê ‰Ì‚ÌÓ - Á‡ ÒËÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË ÚË„‡ÌË Ë ‰Û„Ë
Ò˙‰Ó‚Â, ÍÓËÚÓ Ò‡ ·ËÎË ÓÒÚ‡‚ÂÌË ˆflÎ ‰ÂÌ Á‡ ÏËÂÌÂ.
ëËÎÌÓ Ë ·˙ÁÓ
65°C
è‰̇Á̇˜Â̇ Á‡ ·˙ÁÓ ËÁÏË‚‡Ì ̇ ÏÌÓ„Ó Ï˙ÒÌË
Ò˙‰Ó‚Â.
ìÌË‚ÂÒ‡Î̇ ÔβÒ
70°C
è‰̇Á̇˜Â̇ Á‡ ‚ÒÂÍˉÌ‚ÌÓ ËÁÏË‚‡ÌÂ. Ñ‚Â
ÔÓÒΉÌË ËÁÔ·͂‡ÌËfl „‡‡ÌÚË‡Ú ‚ËÒÓÍÓ ÌË‚Ó Ì‡
ıË„ËÂÌËÁË‡ÌÂ Ë ˜ËÒÚÓÚ‡.
ìÌË‚ÂÒ‡Î̇
60°C
ljÌ˙Ê ‰Ì‚ÌÓ - Á‡ Ò‰ÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË ÚË„‡ÌË Ë ‰Û„Ë
Ò˙‰Ó‚Â, ÍÓËÚÓ Ò‡ ·ËÎË ÓÒÚ‡‚ÂÌË ˆflÎ ‰ÂÌ Á‡ ÏËÂÌÂ.
Öʉ̂̇
55°C
Å˙Á ˆËÍ˙Î Á‡ "ÌÓχÎÌÓ" Á‡Ï˙ÒÂÌË Ò˙‰Ó‚ Ô‰̇Á̇˜ÂÌË Á‡ ˜ÂÒÚÓ ËÁÏË‚‡ÌÂ Ë ÌÓχÎÌÓ
̇ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ.
Ultra Silent
(ìÎÚ‡ ÚËı‡) 55°C
ç‡È-ÚËı‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ÏËÂÌÂ. à‰Â‡Î̇ Á‡ ÌÓ˘Ì‡
‡·ÓÚ‡ Ë Á‡ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ì ÓÚ Ì‡Ï‡ÎÂÌËÚ ڇÍÒË Á‡
ÂÌÂ„Ëfl.
ÖÍÓ 45°C
èÓ„‡Ï‡ Á‡ ÌÓ̇ÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË Ò˙‰Ó‚ (̇ÈÂÙÂÍÚ˂̇ڇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ÍÓÌÒÛχˆËfl ̇ ÂÌÂ„Ëfl Ë
‚Ó‰‡ Á‡ ÚÓÁË ÚËÔ Ò˙‰Ó‚Â). ëڇ̉‡ÚËÁË‡Ì‡ ÔÓ EN 50242.
ÑÂÎË͇Ú̇ 45°C
èÓ‰ıÓ‰fl˘‡ Á‡ ‰ÂÎË͇ÚÌË ÔÓˆÂ·ÌÓ‚Ë Ë ÒÚ˙ÍÎÂÌË Ò˙‰Ó‚Â.
ë˙˘Ó Ë Á‡ ÎÂÍÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË Ò˙‰Ó‚Â, Ò ËÁÍβ˜ÂÌË ̇
ÚË„‡ÌË.
ìÎÚ‡ ·˙Á‡ 59'
65°C
èÓ‰ıÓ‰fl˘‡ Á‡ ÒËÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË Ò˙‰Ó‚Â, ÍÓËÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡
·˙‰‡Ú ËÁÏËÚË ‚‰̇„‡ ÒΉ ı‡ÌÂÌ (χÍÒ. 8 ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡.)
ìÎÚ‡ ·˙Á‡ 24'
50°C
Å˙ÁÓ ËÁÏË‚‡Ì Á‡ Ò˙‰Ó‚Â, ÍÓËÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÏËÚË
‚‰̇„‡ ÒΉ ı‡ÌÂÌÂ. ç‡ÚÓ‚‡‚‡Ì 6 ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡.
è‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
ËÁÏË‚‡ÌÂ
ëÚÛ‰ÂÌÓ Í‡ÚÍÓ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ËÁÏË‚‡Ì Á‡ Ò˙‰Ó‚Â,
ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÌË ‚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ ‰Ó͇ÚÓ Ì‡Ô˙ÎÌÓ
fl Á‡‰ËÚÂ.
10
N/A= éèñàüíÄ çÖ Ö çÄãàóçÄ
*
ÅÛÚÓÌ "SMART DOOR"
ÅÛÚÓÌ "ALL in 1"
140
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
75°C
130
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
65°C
85
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
70°C
125
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
60°C
120
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
55°C
80
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
55°C
240
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
45°C
205
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
45°C
85
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
65°C
59
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
50°C
24
ÑÄ
N/Ä
ÑÄ
5
ÑÄ
N/Ä
11
íÓÔÎÓ ËÁÔ·͂‡Ì Ò
ÔÂÔ‡‡Ú Á‡ ·ÎflÒ˙Í
(„·̈)
ÇÚÓÓ ËÁÔ·͂‡ÌÂ
èÓ„‡Ï‡ Ò˙‰˙ʇÌËÂ
èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ
Ç ÏËÌÛÚË
ë ÉéêÖôÄ ÇéÑÄ éëíÄÇÄôéíé ÇêÖåÖ Ñé äêÄü çÄ èêéÉêÄåÄíÄ ÄÇíéåÄíàóçé ëÖ èéäÄáÇÄ çÄ ÑàëèãÖü ÑéäÄíé
= "àåèìãëçà" ÔÓ„‡ÏË
ÅÛÚÓÌ "éíãéÜÖç ëíÄêí"
75°C
àÁÔ·͂‡ÌÂ
éÒÌÓ‚ÌÓ ËÁÏË‚‡ÌÂ
ëÚÛ‰ÂÌÓ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
ÏËÂÌÂ
ë˙Ò ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡ (15Óë)*
- íÓÎÂ‡ÌÒ ± 10% -
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
íÓÔÎÓ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
ÏËÂÌÂ
äÓÌÚÂÈÌÂ‡ Á‡ ÒÓÎ
èÂÔ‡‡Ú Á‡ ·ÎflÒ˙Í
èÓ˜ËÒÚÂÌ ÎË Â ÙËÎÚ˙‡
èÂÔ‡‡Ú Á‡ ÏËÂÌÂ
èÂÔ‡‡Ú Á‡ ̇ÍËÒ‚‡ÌÂ
(è‰‚‡ËÚÂÎÓ ËÁÏË‚‡ÌÂ)
èÓ‚ÂÂÚÂ
ëÔˆˇÎÌË
ÙÛÌ͈ËË
éåÖäéíüÇÄçÖ çÄ ÇéÑÄíÄ
Á‡ ÓÏÂÍÓÚfl‚‡Ì ̇ ‚Ó‰‡Ú‡ Â
* ëËÒÚÂχڇ
Ù‡·˘ÌÓ Ì‡ÒÚÓÂ̇ ̇ ÌË‚Ó 4 (d4) Ú˙È Í‡ÚÓ
ÚÓ‚‡ ÔÓÍË‚‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËflÚ‡ ̇ ÏÌÓÁËÌÒÚ‚ÓÚÓ
ÓÚ ÍÎËÂÌÚËÚÂ.
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ËÁÚÓ˜ÌË͇ ̇ ‚Ó‰‡, Úfl Ò˙‰˙ʇ
‡Á΢ÌË ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‚‡Ó‚ËÍ Ë ÏËÌÂ‡ÎË, ÍÓËÚÓ
Ò ÓÚ·„‡Ú ÔÓ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ Ë ÓÒÚ‡‚flÚ ·ÂÎÂÁÌË͇‚Ë
ÔÂÚ̇ Ë ·ÂÎÂÁË. äÓÎÍÓÚÓ Â ÔÓ-„ÓÎflÏÓ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ÏËÌÂ‡ÎË ‚˙‚ ‚Ó‰‡Ú‡,
ÚÓÎÍÓ‚‡ Úfl  ÔÓ- Ú‚˙‰‡. ë˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ Ëχ
ÒËÒÚÂχ Á‡ ÓÏÂÍÓÚfl‚‡Ì ̇ ‚Ó‰‡Ú‡, ˜ÂÁ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔˆˇÎÌË ÒÓÎË, Ë ‰ÓÒÚ‡‚fl
ÓÏÂÍÓÚÂ̇ ‚Ó‰‡ Á‡ ÏËÂÌ ̇ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ.
àÌÙÓχˆËfl Á‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ Ú‚˙‰ÓÒÚ Ì‡ ‚‡¯‡Ú‡
‚Ó‰‡ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ ÓÚ ÏÂÒÚÌÓÚÓ ÇËä
‰ÛÊÂÒÚ‚Ó.
ê„ÛÎË‡ÈÚ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂχڇ Á‡ ÓÏÂÍÓÚfl‚‡ÌÂ
ÒÔÓ‰ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ ̇ Ú‚˙‰ÓÒÚ Ì‡ ‚‡¯‡Ú‡ ‚Ó‰‡
͇ÍÚÓ ÒΉ‚‡:
ÇÄÜçé
ë˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ Úfl·‚‡ ÇàçÄÉà ‰‡ ·˙‰Â
ËÁÍβ˜Â̇ ÔÂ‰Ë ÒÚ‡Ú‡ ̇ Ú‡ÁË
Ôӈ‰Û‡.
1. ᇉ˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ "àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ"
Ë ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ‚Íβ˜ÂÚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ
͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ "Çäã./àáäã." (˘Â
ÔÓÒΉ‚‡ Í‡Ú˙Í Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î).
ê„ÛÎË‡Ì ̇ ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎfl
éÏÂÍÓÚËÚÂÎflÚ ÏÓÊ ‰‡ ÚÂÚË‡ ‚Ó‰‡ Ò ÌË‚Ó Ì‡
Ú‚˙‰ÓÒÚ ‰Ó 90°fH (ÙÂÌÒ͇ Ò͇·) ËÎË 50°dH
(ÌÂÏÒ͇ Ò͇·) ˜ÂÁ 8 ̇ÒÚÓÈÍË..
2. ᇉ˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ "àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ"
ÔÓÌ Á‡ 5 ÒÂÍÛÌ‰Ë ÑéäÄíé ÔÓÁ‚Û˜Ë
Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î). íÂÍÛ˘‡Ú‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇
ÓÏÂÍÓÚËÚ· ̇ ‚Ó‰‡Ú‡ ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ̇
‰ËÒÔÎÂfl.
ç‡ÒÚÓÈÍËÚ ҇ ÔÓÒÓ˜ÂÌË ‚ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ Ú‡·Îˈ‡:
ëÚÂÔÂÌ
°fH
(ÙÂÌÒ͇)
°dH
(ÌÂÏÒ͇)
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇
ÒÓÎ
ç‡ÒÚÓÈ͇
̇ ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎfl
í‚˙‰ÓÒÚ Ì‡
‚Ó‰‡Ú‡
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
çÖ
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ Ò˙˘Ëfl ·ÛÚÓÌ ÓÚÌÓ‚Ó, Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÓÏÂÍÓÚfl‚‡ÌÂ:
ÔË ‚ÒflÍÓ Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇, ̇ÒÚÓÈ͇ڇ
Ò ۂÂ΢‡‚‡ Ò Â‰ÌÓ ÌË‚Ó. äÓ„‡ÚÓ
‰ÓÒÚË„ÌÂÚ "d7", ‰ËÒÔÎÂfl ÓÚÌÓ‚Ó ˘Â ÒÂ
‚˙Ì ̇ "d0".
4. àÁÍβ˜ÂÚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ "Çäã./àáäã.", Á‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚÂ
ÌÓ‚ËÚ ̇ÒÚÓÈÍË.
ÇçàåÄçàÖ!
ÄÍÓ Ò ÔÓfl‚Ë Ìfl͇Í˙‚ ÔÓ·ÎÂÏ, ËÁÍβ˜ÂÚÂ
Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
"Çäã./àáäã." Ë Á‡ÔÓ˜ÌÂÚ Ôӈ‰Û‡Ú‡
ÓÚ̇˜‡ÎÓ (ëíöèäÄ 1).
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ ÒÓÎÚ‡
ÇÄÜçé
ç‡Î˘ËÂÚÓ Ì‡ ·ÂÎÂÁÌË͇‚Ë ÔÂÚ̇ ‚˙ıÛ
Ò˙‰Ó‚ÂÚ  ‚‡ÊÂÌ Ë̉Ë͇ÚÓ Á‡ ÎËÔÒ‡ ̇
ÒÓÎ.
íÓÁË ÏÓ‰ÂÎ Â Ò̇·‰ÂÌ Ò˙Ò Ò‚ÂÚÎËÌÂÌ Ë̉Ë͇ÚÓ
̇ ÍÓÌÚÓÎÌËfl Ô‡ÌÂÎ, ÍÓËÚÓ ˘Â Ò‚ÂÚÌÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ Ò ÔÂÁ‡Â‰Ë ÂÁÂ‚Ó‡‡ Á‡ ÒÓÎ.
12
Felicitari!
SERVICE SI GARANTIE
Va multumim ca ati ales acest produs
Candy; este o masina de spalat vase
ce garanteaza performantele ridicate
si fiabilitate.
Candy produse o gama larga de
aparate de uz casnic: masini de
spalat vase, uscatoare, cuptoare cu
microunde, cuptoare si plite, frigidere
si congelatoare.
Solicitati dealer-ului dumneavoastra
catalogul cu gama completa de
produse Candy. Cititi cu atentie acest
manual
de
utilizare
deoarece
furnizeaza informatii importante privind
instalarea si utilizarea in siguranta a
masinii de spalat vase, precum si
informatii privind intretinerea acesteia
si sfaturi pentru obtinerea celor mai
bune rezultate.
Va rugam sa pastrati acest manual
pentru referinte ulterioare.
Pentru detalii referitoare la termenul de
garantie si la conditiile de acordare a
garantiei, va rugam sa cititi certificatul
de garantie care v-a fost inmanat
impreuna cu acest produs.
Va rugam sa pastrati certificatul de
garantie impreuna cu factura si
chitanta, pentru a face dovada
cumpararii acestui produs in cazul in
care va fi necesar sa apelati la ajutorul
unui centru de service autorizat pe
perioada garantiei.
13
DESCRIEREA PANOULUI DE CONTROL
A
B
C
D
Tasta "PORNIT / OPRIT"
E
F
G
Buton "U WASH"
Buton "SELECTARE PROGRAM"
Buton "START INTARZIAT"
Buton "START"/"RESET"
(activare/anulare program)
•
Buton "SMART DOOR"
Buton optiune "ALL IN 1"
H
I
Afisaj digital
L
Indicator luminos
"ADAUGARE AGENT CLATIRE"
M
N
Indicatoare luminoase "U WASH"
O
P
Indicator luminos Wi-Fi
Indicator luminos
"ADAUGARE SARE"
Indicatoare luminoase
"SELECTARE OPTIUNE"
Descriere program
DIMENSIUNI
Cu suprafata de lucru
Fara suprafata de lucru
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
Latime x Înaltime x Adâncime (cm)
Adâncime cu usa deschisa (cm)
DATOS TÉCNICOS
Capacitate asezare EN 50242
Capacitate cu recipiente si farfurii
Presiune de alimentare cu apa (MPa)
16
9 seturi
Min. 0,08 – Max. 0,8 MPa
Vezi placuta cu date tehnice
Siguranta / Alimentare / Voltaj
CONSUM (programele principale)*
Program
Energie (kWh)
Apa (L)
2,07
21
1,46
15
0,77
10
0,59
9
Consumul în modul oprit si modul stand-by: 0,45 W/ 0,45 W
*Valorile au fost masurate în laboratoare de testare, în conformitate cu standardul european EN 50242
(consumul poate varia în functie de modul de utilizare)
INTENSIV
UNIVERSAL
ECO
ULTRA RAPID 24'
14
SELECTAREA PROGRAMULUI
SI FUNCTII SPECIALE
Programe "IMPULSE"
(utilizati ghidul de programe)
Programele "IMPULSE" utilizeaza o
tehnologie de spalare ce reduce consumul,
zgomotul si intensifica performantele masinii de spalat.
•
Buton "U WASH"
Acest buton va permite modificarea
intensitatii de spalare, în functie de gradul
de murdarire al vaselor, prin modificarea
duratei programului de spalare si a
temperaturii.
Apasati butonul pentru a mari intensitatea
programului de spalare (se aprinde
indicatorul luminos
) sau pentru a
reduce intensitatea programului de
spalare, este posibila si reducerea duratei
de timp a programului de spalare (se
aprinde indicatorul luminos
).
Prin combinarea actiunii acestui buton cu
cele 4 programe de spalare principale se
obtin 8 programe de spalare suplimentare
(se ajunge astfel la un total de 12 programe
de spalare).
IMPORTANT
Functionarea intermitenta a pompei
de apa NU trebuie sa fie considerata
o defectiune, reprezinta o functionare
normala a programului de spalare.
IMPORTANT
Când masina de spslat vase este
pornita, se va indica ultima setare.
Întreruperea programului
Nu este recomandabil sa deschideti usa în
timpul unui program, în special în timpul
primei spalari sau în timpul clatirii fierbinti
finale. Totusi, daca usa este deschisa în
timpul unui program (de exemplu pentru a
adauga vase) masina se va opri automat
iar pe afisaj va apare timpul ramas pâna la
finalizarea programului de spalare.
Închideti usa, fara a apasa niciun buton.
Programul de spalare va continua de unde
a fost întrerupt.
Setarea programului
■ Deschideti usa masinii de spalat si
introduceti rufele murdare în cuva.
■ Apasati butonul „PORNIT/OPRIT”
Pe afisaj apar doua linii.
.
■ Alegeti un program de spalare prin
apasarea butonului „SELECTARE
PROGRAM”.
IMPORTANT
Un program care este în derulare
poate fi întrerupt fara deschiderea
usii
prin
apasarea
butonului
"PORNIT/OPRIT". În acest caz,
apasati butonul "PORNIT/OPRIT" din
nou pentru a reporni programul din
punctul unde a fost oprit.
•
■ Daca doriti, apasati butonul „U WASH”.
■ Daca dorti sa selectati o optiune, apasati
butonul
corespunzator(indicatorul
luminos se aprinde).
■ Apasati butonul „START”.
Durata programului va fi afisata pe
ecran, alternativ orele si minutele
[ex. 1h (1 ora)/ 25 (25 minute)].
ATENTIE!
Daca deschideti usa în timpul etapelor
de uscare, se va auzi un semnal
sonor pentru a va avertiza ca
prgramul înca nu este finalizat.
■ Dupa ce închideti usa, se aude un
semnal sonor si începe automat
programul. Pe afisaj apare durata de
timp pâna la finalizarea programului.
15
Sfarsitul programului
Schimbarea unui program în
derulare
Sfarsitul programului va fi indicat printr-un
semnal sonor (daca nu este dezactivat)
timp de 5 secunde, care se va repeta de 3
ori la un interval de 30 de secunde.
Pentru a modifica sau a anula programul în
derulare, procedati în felul urmator:
■ Mentineti apasat circa 3 secunde butonul
"RESET". Pe afisaj va apare "00" si se
vor emite semnale sonore.
IMPORTANT
Daca functia “SMART DOOR” este
activata, in timpul fazei de uscare
usa se va deschide automat si va fi
nevoie sa asteptati pana la indicatia
referitoare la sfarsitul ciclului pentru
a scoate vasele.
■ Programul utilizat va fi anulat iar pe afisaj
vor apare doua linii.
■ În acest moment poate fi setat un nou
program.
Optiuni buton
ATENTIE!
Înainte de a porni un program nou,
trebuie sa verificati daca mai exista
detergent în dozator. Daca este
nevoie, adaugati detergent.
Butonul "SMART DOOR"
(DESCHIDERE AUTOMATA A USII)
Aceasta optiune activeaza un dispozitiv
special care deschide usa cu cativa centimetri in timpul sau la sfarsitul ciclului de
uscare (in functie de program), asigurand o
uscare naturala si eficienta a vaselor.
Durata ciclului selectat va fi modificata
automat, pentru a permite optimizarea
temperaturilor din timpul fazei de clatire,
pentru a permite reduceri semnificative ale
consumului de energie.
Deschiderea usii, in ultima faza de uscare,
permite circulatia aerului si indeparteaza
astfel mirosurile neplacute.
IMPORTANT
Aceasta optiune va fi activata
automat in cazul programului
“ECO”. Insa, exista si posibilitatea
de dezactivare.
Functia “SMART DOOR” nu este
disponibila la programele “ULTRA
RAPID 24’ ” si “PRESPALARE”.
Derularea programului
În timpul derularii programului, pe afisaj vor
apare timpul ramas pâna la finalizarea
programului, care este actualizat în mod
automat.
Daca apare o întrerupere de alimentare
cu energie electrica în timp ce masina
de spalat vase functioneaza, programul
selectat va fi memorat iar atunci când
se reia alimentarea cu energie electrica
se va continua de unde a fost oprit.
ATENTIE!
Cu aceasta optiune selectata, nu
trebuie sub nicio forma sa impiedicati
deschiderea usii sau fortarea
inchiderii, pentru a nu deteriora
mecanismul.
Pastrati un spatiu liber in fata usii, iar
inainte de inchidere asteptati
declansarea
dispozitivului
de
deschidere.
16
■ Mentineti apasat butonul "RESET" cel
putin 3 secunde. Pe afisaj va apare
mesajul "00" si vor fi emise semnale
sonore.
Buton „ ALL IN 1”
Aceasta optiune optimizeaza utilizarea
detergentilor combinati de tip „ALL IN 1” („3
in 1”/”4 in 1”/”5 in 1” etc.).
Prin apasarea acestui buton, programul de
spalare selectat este modificat pentru a se
obtine cele mai bune performante de la
detergentii combinati (este dezactivat indicatorul luminos pentru adaugarea sarii de
dedurizare).
■ Optiunea start întârziat si programul
selectat vor fi anulate. Pe afisaj apare
doua linii.
■ În acest moment, trebuie sa fie setat un
nou program, asa cum este indicat în
sectiunea "SETARI PROGRAME".
ATENTIE!
Dupa selectare, optiunile vor fi
disponibile (indicator aprins) si
pentru urmatoarele programe de
spalare. Pentru dezactivare (indicator
stins), apasati din nou butonul.
Oprirea sonorului pentru alarma
de finalizare a programului
IMPORTANT
Aceasta optiune este recomandata
când utilizati programul ULTRA
RAPID 24’. Durata acestuia va fi
prelungita cu circa 15 minute, pentru
a permite tabletelor sa actioneze mai
eficient.
Sunetul alarmei pentru încheierea
programului poate fi oprit în felul urmator:
IMPORTANT
Masina de spalat trebuie sa fie
ÎNTOTDEAUNA oprita înainte de a
efectua aceasta operatiune.
Buton "START INTARZIAT"
Prin apasarea acestui buton timpul pentru
începerea programului poate fi amânat cu
1 – 23 de ore.
1. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" si în acelasi timp porniti
masina de spalat prin apasarea
butonului "PORNIT/OPRIT" (se va auzi
un scurt semnal sonor).
Pentru a seta optiunea start întârziat,
procedati astfel:
■ Apasati butonul "START ÎNTRZIAT""(pe
afisaj apare mesajul "00").
2. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" cel putin 15 secunde (în
acest interval de timp se vor auzi 2
semnale sonore).
■ Apasati din nou butonul pentru a mari
timpul de pornire întârziata (de fiecare
data când apasati butonul, timpul este
marit cu câte o ora pâna la maximul de
23 de ore).
3. Eliberati butonul când se aude al doilea
semnal sonor (pe afisaj va apare "b1"
pentru a indica faptul ca este activata
alarma).
4. Apasati acelasi buton din nou (pe afisaj
va apare "b0" pentru a indica faptul ca
alarma este dezactivata).
■ Pentru a începe numaratoarea inversa,
apasati butonul "START". Pe afisaj va
apare timpul ramas pâna la pornirea
programului.
La finalul timpului, programul va porni
automat si va fi afisata durata acestuia.
5. Opriti masina de spalat prin apasarea
butonului "PORNIT/OPRIT" pentru a
confirma noua setare.
Pentru a anula
procedati astfel:
Pentru a activa din nou alarma, procedati la
fel.
pornirea
întârziata,
17
4. Apasati din nou acelasi buton (pe afisaj
va apare "A1" pentru a indica faptul ca
memorarea este activata).
Memorarea ultimului program
utilizat
Pentru a memora ultimul program utilizat,
procedati astfel:
5. Opriti masina de spalat prin apasarea
butonului "PORNIT/OPRIT" pentru a
confirma noua setare.
IMPORTANT
Masina de spalat trebuie sa fie
ÎNTOTDEAUNA oprita înainte de a
efecta aceasta operatiune.
Pentru a dezactiva functia de memorare,
respectati aceeasi procedura.
IMPORTANT
Aceasta masina de spalat vase este
prevazuta cu un dispozitiv de
siguranta antiinundare care, în caz
de probleme, evacueaza apa în exces.
1. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" si în acelasi timp porniti
masina de spalat
prin apasarea
butonului "PORNIT/OPRIT" (se va auzi
un scurt semnal sonor).
2. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" cel putin 30 de secunde
(în acest interval de timp, se vor auzi 3
semnale sonore).
ATENTIE!
Pentru a asigura o buna utilizare a
dispozitivului de siguranta împotriva
inundatiei, este recomandabil ca
masina de spalat sa nu fie înclinata în
timpul utilizarii. Daca este nevoie sa
înclinati masina de spalat vase,
asigurati-va de faptul ca programul
de spalare s-a încheiat iar în interior
nu se mai afla apa.
3. Eliberati butonul când se aude cel
de al TREILEA semnal sonor (pe
afisaj va apare "A0" pentru a indica
faptul ca memorarea este dezactivata).
Masina de spalat poate semnala o serie de erori prin intermediul afisajului.
SEMNALE DE EROARE AUTOMATE
EROARE
CAUZA
SOLUTIE
E2 – apare pe afisaj si se aude
alarma.
Fara apa (alimentarea cu apa este
închisa).
Opriti masina de spalat, deschideti
alimentarea cu apa si reporniti
programul.
E3 – apare pe afisaj si se aude
alarma.
Masina de spalat nu poate evacua apa.
Verificati daca furtunul de evacuare este
îndoit sau sifonul sau filtrele sunt
înfundate. Daca problema persista, apelati
la ajutorul unui centru de service autorizat.
E4 - apare pe afisaj si se aude
alarma.
Exista scurgeri de apa.
Verificati daca furtunul de evacuare
este îndoit sau sifonul sau filtrele
sunt înfundate. Daca problema
persista, apelati la ajutorul unui
centru de service autorizat.
E5, E6, E7, Ef
sau EL –
apar pe ecran si se aude alarma.
Eroare electronica.
Apelati la ajutorul unui centru de
service autorizat.
E8 sau Ei - apar pe ecran si se
aude alarma. i accompagnati da
un breve segnale acustico.
Elementul de încalzire al apei nu
functioneaza corespunzator sau
filtrul este înfundat.
Curatati filtrul. Daca problema
persista, apelati la ajutorul unui
centru de service autorizat.
18
SMART Fi
PARAMETRI WIRELESS
Acest aparat este prevazut cu tehnologie
SMART Fi care îti permite controlul de la
distanta prin intermediul aplicatiei, datorita
functiei Wi-Fi.
Parametro
Specificatii
Standard
Wireless
802.11 b/g/n
Interval
frecventa
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
Înregistrarea aparatului (pe aplicatie)
■ Descarca aplicatia Candy simply-Fi pe
dispozitivul tau.
Aplicatia Candy simply-Fi este
disponibila pentru atât pentru
dispozitive cu Android cât si pentru
cele cu iOS, pentru tablete si pentru
telefoane smart.
802.11b (11Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
Putere max.
transmisie
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
Pentru detalii complete cu privire la
functiile SMART Fi ruleaza aplicatia
în modul DEMO.
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
Senzitivitate
minima receptie
■ Deschide aplicatia, creaza profilul de
utilizator si înregistreaza aparatul,
respectând instructiunile de pe afisaj sau
din "Ghidul rapid" care este atasat pe
aparat.
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
Prin prezenta, Candy Hoover Group
Srl, declara ca acest aparat marcat cu
Activarea controlului de la distanta
(via app)
este în conformitate cu cerintele esentiale ale
Directivei 2014/53/EU.
Pentru a primi o copie a acestei declaratii de
conformitate, va rugam sa contactati
producatorul prin accesarea site-ului:
■ Dupa instalarea masinii, de fiecare data
când vrei sa o folosesti de la distanta via
App, trebuie ca, înainte de toate, sa
încarci vasele, detergentul si sa închizi
usa.
Porneste masina, selecteaza programul
"P0" si apasa butonul START/RESET.
Din acel moment poti începe utilizarea
cu ajutorul comenzilor din Aplicatie.
www.candy-group.com
19
TABEL CU PROGRAME
Spalare cu prespalare
Pentru programele cu prespalare, se recomanda adaugarea unei doze suplimentare de
detergent (MAX. 10 grame) direct in masina de spalat vase.
Program
Descriere
= este programul care va permite sa accesati functiile SMART Fi.
Igienizare
75°C
Intensiv
75°C
Program cu actiune antibacteriana, pentru
spalarea si igienizarea vaselor, biberoanelor etc.
Indicat pentru spalarea vaselor foarte murdare.
Strong & Fast
65°C
Indicat pentru spalarea rapida a vaselor foarte
murdare.
Universal +
70°C
Indicat pentru spalarea vaselor utilizate zilnic.
Clatirea finala garanteaza un nivel superior de
igiena si curatenie.
Universal
60°C
Indicat pentru spalarea vaselor cu grad normal de
murdarire.
Zilnic
55°C
Program rapid pentru spalarea vaselor cu grad
normal de murdarire.
Ultra Silentios
55°C
Eco 45°C
Cel mai silentios program de spalare. Ideal pentru
utilizare pe timpul noptii si pentru a beneficia de
tarifele reduse la energie.
Program pentru vesela cu un grad normal de
murdarie (este cel mai eficient din punct de
vedere al consumului combinat de apa si
energie pentru acest tip de vesela).
Delicate 45°C
Indicat pentru spalarea vaselor cu ornamente sau a
celor din cristal. De asemenea, indicat pentru
spalarea zilnica a vaslor foarte putin murdare.
Ultra Rapid 59'
65°C
Indicat pentru utilizare zilnica, pentru spalarea
imediata a vaselor cu grad normal de murdarire
(max. 8 seturi).
Ultra Rapid 24'
50°C
Program super rapid pentru spalarea a 6 seturi.
Prespalare
Prespalare rapida a vaselor de la micul dejun sau
pranz ce urmeaza a fi spalate ulterior.
20
N/A = OPTIUNE NEDISPONIBILA
*
Buton "START
INTARZIAT"
Buton "SMART DOOR"
Buton "ALL in 1"
75°C
140
DA
DA
DA
75°C
130
DA
DA
DA
65°C
85
DA
DA
DA
70°C
125
DA
DA
DA
60°C
120
DA
DA
DA
55°C
80
DA
DA
DA
55°C
240
DA
DA
DA
45°C
205
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
59
DA
DA
DA
50°C
24
DA
N/A
DA
5
DA
N/A
21
Etape program
Durata
Medie
in min.
PENTRU APA CALDA, DURATA DE TIMP RAMASA PANA LA FINALUL PROGRAMULUI SE VA AJUSTA AUTOMAT
= Programe "IMPULS"
Clatire calda cu
agent clatire
A doua clatire rece
Prima clatire rece
Spalare
Cu apa rece (15°C)*
Toleranta ± 10%
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
Prespalare rece
Prespalare calda
Control sare
de dedurizare
Control agent
de clatire
Curatare filtru
Detergent spalare
Detergent prespalare
Operatiuni
Functii
suplimentare
SISTEMUL AQUASTOP
Dispozitivul aqua-stop asigura protectia împotriva eventualelor pagube care pot fi
produse de scurgerile de apa ale furtunului de alimentare, ca urmare a învechirii
acestuia.
Cu sistemul aqua-stop, apa care se scurge umple zona corugata a furtunului si
activeaza valva de închidere care opreste alimentarea cu apa a masinii de spalat.
Aceasta problema este indicata de un sector de culoare rosie al ferestrei marcate cu
.
În astfel de situatii, luati legatura cu un centru de service.
În cazul în care furtunul nu este suficient de lung pentru a corecta conexiunea,
acesta trebuie înlocuit cu unul mai lung. Un astfel de furtun poate fi achizitionat de la
centrele de service.
Dispozitiv de siguranta la rasucire ( apasati si rasuciti pentru a scoate saiba).
22
UNITATE PENTRU DEDURIZAREA
APEI
pentru dedurizarea apei
* Unitatea
setata din fabrica la nivelul 4
este
(d4),
potrivit pentru majoritatea utilizatorilor.
În functie de sursa de alimentare, apa
contine diferite cantitati de calcar si minerale
care se depun pe vase lasând urme pe
acestea.
Cu cât este mai mare nivelul de minerale din
apa, cu atât este mai dura apa. Masina de
spalat este prevazuta cu o unitate pentru
dedurizarea apei, care prin intermediul
utilizarii unei sari regenatoare speciale,
furnizeaza apa dedurizata pentru spalarea
vaselor.
Gradul de duritate al apei poate fi obtinut de
la compania de furnizare a apei.
În functie de gradul de duritate al apei, reglati
unitatea de dedurizare în felul urmator:
IMPORTANT: Masina de spalat
trebuie sa fie întotdeauna oprita
înainte de a efectua aceasta operatiune.
1. Mentineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" si simultan porniti masina
de spalat prin apasarea butonului
"PORNIT/OPRIT" (se aude un semnal
sonor scurt).
Reglarea duritatii apei
Unitatea de dedurizare poate trata apa cu o
duritate de pâna la 90˚fH (gradatie franceza)
sau 50˚dH (gradatie germana) prin
intermediul a 8 setari diferite.
2. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" cel putin 5 secunde,
PANA se aude un semnal sonor.
Uneleindicatoare pentru "SELECTARE
PROGRAM" se aprind pentru a indica
nivelul actual setat pentru duritatea apei.
Tabelul de mai jos prezinta diferite grade
de duritate pentru apa cu setarile
corespunzatoare pentru unitatea de
dedurizare.
Nivel
ºfH
(grade
franceze)
ºdH
(grade
germane)
Utilizare sare
dedurizare
Setarea
nivelului de
dedurizare
Duritate apa
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Apasati acelasi buton din nou pentru a
selecta nivelul dorit pentru duritatea apei:
de fiecare data când apasati butonul,
setarea creste cu un nivel. Când
ajungeti la "d7", afisajul revine la "d0".
4. Opriti masina de spalat si apasati butonul
"PORNIT/OPRIT" pentru a confirma
noua setare.
AVERTIZARE!
În cazul în care apar probleme, opriti
masina de spalat prin apasarea
butonului "PORNIT/OPRIT" si reluati
procedura (ETAPA 1).
Indicator adaugare sare
IMPORTANT
Aparitia de pete albe pe vase este un
semn important asupra faptului ca
trebuie sa adaugati sare in recipient.
Acest model este prevazut cu un indicator
electric pe panoul de control care se
aprinde in momentul in care trebuie sa
umpleti recipientul cu sare de dedurizare.
23
VáÏen˘ zákazník,
ZÁRUKA
ìakujeme vám, Ïe ste si vybrali
domáci spotrebiã CANDY, kvalitnú
um˘vaãku riadu, ktorá zaruãuje vysokú
kvalitu, v˘borné úÏitkové vlastnosti a
spoºahlivosÈ.
Tento v˘robok podlieha záruãn˘m
podmienkam v lehotách uveden˘ch na
záruãnom liste, ktor˘m je vybaven˘.
Potvrdenie o záruke musíte odloÏiÈ,
náleÏit˘m spôsobom vyplnené, aby
mohlo byÈ predloÏené v mieste
autorizovaného servisného strediska, v
prípade potreby zásahu, spoloãne s
dokladom o zakúpení vydan˘m
predajcom v ãase zakúpenia.
CANDY vyrába aj ìal‰ie druhy
domácich
spotrebiãov
ako
sú
automatické práãky, práãky so
su‰iãkou, kombinované kuchynské
sporáky, mikrovlnné rúry, rúry a
odsávaãe pár, chladniãky a mrazniãky.
PoÏiadajte vá‰ho predajcu, aby vás
informoval o sortimente t˘chto
v˘robkov dováÏan˘ch do Slovenskej
republiky.
ÚVOD
Preãítajte si pozorne tento návod na
obsluhu, pretoÏe obsahuje dôleÏité
pokyny pre bezpeãnú in‰taláciu, pouÏívanie a údrÏbu
a taktieÏ uÏitoãné rady pre dosiahnutie
najlep‰ích v˘sledkov pri pouÏívaní tejto
um˘vaãky.
OdloÏte si tento návod pre prípadné
pouÏitie v budúcnosti.
24
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV
A
B
C
Tlaãidlo "ZAPNÚË/VYPNÚË"
H
DIGITÁLNY DISPLEJ
Tlaãidlo „VOªBA PROGRAMU“
I
Kontrolka „DOPLNENIA SOLI“
Tlaãidlo „ODLOÎEN¯ ·TART“
L
Kontrolka „DOPLNENIA LE·TIDLA“
D
Tlaãidlo „·TART“/„RESET“
(spustenie/vynulovanie programu)
Kontrolka „U WASH“
E
Tlaãidlo voºby "U WASH"
M
N
F
Tlaãidlo moÏnosti "SMART DOOR"
O
Kontrolka „Wi-Fi“
G
Tlaãidlo moÏnosti "ALL in 1"
P
Popis programov
•
•
Kontrolka „DOPLNKOV¯CH
FUNKCIÍ„
ROZMERY
S pracovnou plochou
Bez pracovnej plochy
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
·írka x V˘‰ka x Hæbka (cm)
Hæbka s otvoren˘mi dvierkami (cm)
TECHNICKÉ ÚDAJE
16
pre 9 osôb
Min. 0,08 - Max. 0,8
NáplÀ podºa európskych noriem (EN 50242)
Kapacita riadu vrátane hrncov
Tlak vody (MPa)
Istenie / Maximálny príkon / Pripájacie elektrické napätie
Pozrite si v˘robn˘ ‰títok
SPOTREBA (hlavné programy)*
Program
Energia (kWh)
Voda (L)
2,07
21
INTENZÍVNY
1,46
15
UNIVERZÁLNY
0,77
10
ECO
0,59
9
ULTRA RAPID 24'
Spotreba energie vo vypnutom a pohotovostnom reÏime: 0,45 W / 0,45 W
* Hodnoty namerané v laboratóriu podºa Európskej normy EN 50242 (v beÏnom pouÏití sú moÏné
rozdiely).
25
VOªBA PROGRAMOV A
·PECIÁLNE FUNKCIE
Programy "IMPULSE"
Programy "IMPULSE" pouÏívajú techniku
um˘vania v impulzoch, ktoré zniÏujú
spotrebu aj hluk a zlep‰ujú v˘kony.
(PouÏitie v spojení s programov˘m
sprievodcom)
•
DÔLEÎITÉ
„Obãasné” fungovanie ãerpadla NIE
JE prejavom nesprávnej funkcie, ale
predstavuje ‰peciálnu charakteristiku
impulzného um˘vania. Je teda
znakom
správneho
priebehu
programu.
Tlaãidlo „U WASH“
Toto tlaãidlo umoÏÀuje meniÈ intenzitu
um˘vania podºa stupÀa zneãistenia riadu
tak, Ïe mení dæÏku cyklu um˘vania a jeho
teplotu.
Stlaãením tlaãidla zv˘‰ite intenzitu
um˘vacieho cyklu (kontrolka
) alebo
zníÏite intenzitu um˘vania, ão umoÏÀuje
taktieÏ skrátiÈ ãas um˘vania (kontrolka ).
Kombináciou tlaãidla so 4 základn˘mi
programami získate 8 doplnkov˘ch cyklov
um˘vania (celkovo 12 programov um˘vania).
DÔLEÎITÉ
Po zapnutí um˘vaãky sa zobrazí
naposledy pouÏité nastavenie.
Preru‰enie programu
Neodporúãame otváranie dvierok v
priebehu programu, hlavne uprostred
um˘vania a pri závereãnom oplachovaní
teplou vodou. Ak pri spustenom programe
otvoríte dvierka (napríklad, ak chcete pridaÈ
ìal‰í riad),
um˘vaãka sa automaticky zastaví a na
displeji bude blikaÈ zostávajúci ãas do
ukonãenia cyklu. Po zatvorení dvierok bez
stlaãenia akéhokoºvek tlaãidla sa cyklus
opäÈ spustí od miesta, v ktorom bol
preru‰en˘.
Nastavenie programov
■ Otvorte dvierka vloÏte riad do spotrebiãa
Stlaãte tlaãidlo „ZAPNUTIE/VYPNUTIE“ .
Na displeji sa zobrazia dve ãiary.
■ Zvoºte program
PROGRAMU“.
tlaãidlom
„VOªBA
■ Podºa
potreby
„U• WASH“.
stlaãte
tlaãidlo
DÔLEÎITÉ
Spusten˘ program môÏe byÈ preru‰en˘
bez otvorenia dvierok stlaãením
tlaãidla „ZAPNÚË/VYPNÚË“. V tomto
prípade jednoducho opäÈ stlaãte
tlaãidlo
„ZAPNÚË/VYPNÚË“
na
obnovenie programu od miesta, kde
bol preru‰en˘.
■ Ak si prajete zvoliÈ niektorú z moÏností,
stlaãte príslu‰né tlaãidlo (rozsvieti sa
príslu‰ná kontrolka).
■ Stlaãte tlaãidlo „START“.
Na displeji sa zobrazí dæÏka programu,
so striedav˘m zobrazením hodín a minút
[Napr.: 1h (1 hodina) / 25 (25 minút)].
VAROVANIE!
Ak dvere um˘vaãky otvoríte vo fáze
su‰enia, ozve sa akustick˘ signál
ako upozornenie, Ïe cyklus e‰te nie
je ukonãen˘.
■ Ak sú dvierka zatvorené, po zaznení
akustického signálu sa program spustí
automaticky. Displej zobrazí zostávajúcu
dobu do konca cyklu.
26
Zmena spusteného programu
Koniec programu
Ak chcete zmeniÈ alebo zru‰iÈ prebiehajúci
program,
postupujte
nasledujúcim
spôsobom:
Koniec programu oznámi zvukov˘ signál
(ak nie je vypnut˘) po dobu 5 sekúnd, ktor˘
sa 3 krát opakuje v celkovej dæÏke 30
sekúnd.
■ PodrÏte aspoÀ na 3 sekundy tlaãidlo
"RESET". Na displeji sa zobrazí "00" a
zaznejú akustické signály.
DÔLEÎITÉ
Ak je aktivovaná funkcia "SMART
DOOR", vo fáze su‰enia sa dvere
automaticky otvoria, ale pred
vybratím riadu musíte e‰te poãkaÈ na
zvukov˘ signál ukonãenia cyklu.
■ Prebiehajúci program bude zru‰en˘.
Displej zobrazí dve pomlãky.
■ V tejto chvíli je moÏné nastaviÈ nov˘
program.
VAROVANIE!
Skôr, ako spustíte nov˘ program, je
dobré sa uistiÈ, Ïe nebol odstránen˘
ãistiaci prostriedok. Keby tomu
tak bolo, obnovte dávkovanie v
príslu‰nej dávkovacej nádobke.
V˘ber tlaãidla
Tlaãidlo "SMART DOOR"
(AUTOMATICKÉ OTVORENIE DVERÍ)
Táto voºba aktivuje ‰peciálne zariadenia,
ktorá pootvorí dvere o niekoºko centimetrov v
priebehu alebo na konci cyklu su‰enia (v
závislosti
od
programu)
zaisÈujúca
prirodzené a efektívne su‰enie riadu.
Doba trvania zvoleného programu sa
automaticky zmení a teplota vo fáze oplachu
sa optimalizuje, a t˘m sa v˘razne zníÏi
spotreba energie.
Otvorenie dverí v poslednej fáze su‰enia
vyuÏíva recirkuláciu vzduchu na odstránenie
rizika zápachov.
DÔLEÎITÉ
Táto voºba sa automaticky aktivuje
pri programe "ECO". Ale bude moÏné
ho vypnúÈ.
Funkcia "SMART DOOR" nie je k
dispozícii v rámci programu "ULTRA
RAPID 24‘ " a " PREDUMYTIE".
Priebeh programu
V priebehu programu, sa na displeji
zobrazuje ãas zostávajúci do konca
programu, ktor˘ je automaticky obnovovan˘.
VAROVANIE!
Po voºbe tejto funkcie, zostane funkcia aktívna (rozsvieti sa indikátor) aj
pri
nasledujúcich
programoch
um˘vania a bude môcÈ byÈ deaktivovaná
(indikátor zhasne) iba po opätovnom
stlaãení tlaãidla.
V prípade preru‰enia prúdu um˘vaãka
riadu uchováva pamäÈ programu vo fáze,
keì do‰lo k preru‰eniu a program bude
opäÈ pokraãovaÈ od tohto bodu, kde bol
preru‰en˘, keì bude obnovená dodávka
elektrickej energie.
27
Ak chcete vynulovaÈ odloÏen˘ ‰tart,
postupujte nasledujúcim spôsobom:
Tlaãidlo "ALL IN 1"
Táto voºba umoÏÀuje pouÏitie optimálnych
kombinovan˘ch ãistiacich prostriedkov
"ALL in 1" ("3 in 1" / "4 in 1" / "5 in 1", a
pod.).
Stlaãením tohto tlaãidla sa nastaven˘ program
um˘vania zmení tak, aby kombinované
ãistiace prostriedky uvoºnili svoje najlep‰ie
úãinky (okrem toho sa deaktivujú indikátor
nedostatku soli).
■ Tlaãidlo "RESET" podrÏte stlaãené
poãas najmenej 3 sekúnd. Na displeji sa
zobrazí "00" a zaznejú akustické
signály.
■ OdloÏen˘ ‰tart a zvolen˘ program sa
zru‰í. Displej zobrazí dve pomlãky.
VAROVANIE!
Po voºbe tejto funkcie, zostane funkcia aktívna (rozsvieti sa indikátor) aj
pri
nasledujúcich
programoch
um˘vania a bude môcÈ byÈ deaktivovaná
(indikátor zhasne) iba po opätovnom
stlaãení tlaãidla.
■ V tomto bode je potrebné nastaviÈ nov˘
program a prípadne tlaãidlami zvoliÈ
doplnkové funkcie tak, ako je uvedené v
ãasti "NASTAVENIE PROGRAMOV".
DÔLEÎITÉ
Táto voºba sa odporúãa hlavne pri
pouÏití ULTRA RAPID 24', ktorého
trvanie bude predæÏené o cca 15
minút, aby kombinované ãistiace
prostriedky uvoºnili svoje najlep‰ie
úãinky.
Funkcia zvukovej signalizácie konca
programu môÏe byÈ vypnutá nasledujúcim
spôsobom:
Vypnutie funkcie zvukovej
signalizácie KONCA PROGRAMU
DÔLEÎITÉ
Nasledujúci postup zaãnite VÎDY
pri vypnutej um˘vaãke riadu.
1. PodrÏte tlaãidlo "VOªBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnite um˘vaãku riadu
stlaãením tlaãidla "ZAPNÚË/VYPNÚË"
(zaznie krátky zvukov˘ signál).
Tlaãidlo "ODLOÎEN¯ ·TART"
Toto tlaãidlo umoÏÀuje naprogramovanie
spustenia cyklu um˘vania s oneskorením
od 1 do 23 hodín vrátane.
2. Stlaãte a drÏte tlaãidlo "VOªBA
PROGRAMU" najmenej poãas 15
sekúnd (poãas tohto ãasu zaznejú 2
zvukové signály).
Pre nastavenie odloÏeného ‰tartu
um˘vania
postupujte
nasledujúcim
spôsobom:
3. Tlaãidlo uvoºníte v momente, keì zaznie
druh˘ zvukov˘ signál (na displeji
sa zobrazí "b1", ão znamená, Ïe
signalizácia je aktívna).
■ Stlaãte tlaãidlo "ODLOÎEN¯ ·TART"
(na displeji sa zobrazí "00").
■ Pre zv˘‰enie ãasu oneskorenia opäÈ
stlaãte tlaãidlo (pri kaÏdom stlaãení sa
oneskorenie zv˘‰i o jednu hodinu aÏ po
maximálne 23 hodín).
4. OpäÈ stlaãte rovnaké tlaãidlo (zobrazí sa
"b0" ão znamená, Ïe signalizácia je
neaktívna).
■ Pre spustenie odpoãítavania stlaãte
tlaãidlo "·TART".
Po ukonãení odpoãítavania sa program
automaticky spustí.
5. Vypnite um˘vaãku riadu stlaãením
tlaãidla
"ZAPNÚË/VYPNÚË",
ãím
uvediete do ãinnosti nové nastavenie.
Na konci odpoãítavania, sa program
automaticky spustí a na displeji sa zobrazí
dæÏka zvoleného programu.
Na opätovnú aktiváciu zvukového signálu
postupujte rovnak˘m spôsobom.
28
5. Vypnite um˘vaãku riadu stlaãením
tlaãidla "ZAPNÚË/VYPNÚË", ãím uvediete
do ãinnosti nové nastavenie.
UloÏenie naposledy pouÏitého
programu
UloÏenie naposledy pouÏitého programu
môÏete vykonaÈ nasledujúcim spôsobom:
Na deaktiváciu uloÏenia vykonajte rovnak˘
proces.
DÔLEÎITÉ
Nasledujúci postup zaãnite VÎDY pri
vypnutej um˘vaãke riadu.
DÔLEÎITÉ
Táto um˘vaãka riadu je vybavená
bezpeãnostn˘m zariadením proti
preteãeniu, ktoré v prípade poruchy
vypú‰Èa prebytoãnú vodu.
1. PodrÏte stlaãené tlaãidlo "VOªBA
PROGRAMU" a zároveÀ zapnite
um˘vaãku riadu stlaãením tlaãidla
"ZAPNÚË/VYPNÚË" (zaznie krátky
zvukov˘ signál).
VAROVANIE!
Aby nedo‰lo k neoãakávanému
spusteniu funkcie poistky proti
preteãeniu odporúãame Vám, aby ste
neh˘bali a nenakláÀali um˘vaãku riadu
v priebehu ãinnosti. V prípade, Ïe je
potrebné s um˘vaãkou riadu pohnúÈ,
alebo ju nakloniÈ, skontrolujte najskôr,
ãi je ukonãen˘ cyklus um˘vania a vo
vani um˘vaãky nezostala Ïiadna voda.
2. Stlaãte a podrÏte tlaãidlo "VOªBA
PROGRAMU" najmenej poãas 30
sekúnd (poãas tohto ãas zaznejú 3
akustické signály).
3. Uvoºnite tlaãidlo po zaznení TRETIEHO
akustického signálu ("A0" sa zobrazí na
displeji pre indikáciu zru‰enia uloÏenia).
4. Stlaãte opäÈ rovnaké tlaãidlo (na displeji
sa zobrazí "A1" pre indikáciu, Ïe
uloÏenie je zapnuté).
Um˘vaãka riadu môÏe na displeji signalizovaÈ celú radu funkãn˘ch porúch.
AUTOMATICKÁ SIGNALIZÁCIA PORÚCH
PORUCHA
PRÍâINA
ODSTRÁNENIE
Na displeji sa zobrazí E2 spolu s
krátkym akustick˘m signálom.
Ch˘ba voda (je zatvoren˘ prívod
vody).
Vypnite um˘vaãku riadu, otvorte
ventil prívodu vody a znovu
nastavte cyklus um˘vania.
Na displeji sa zobrazí E3 spolu s
krátkym akustick˘m signálom.
Spotrebiã nemôÏe vypustiÈ vodu z
vane na um˘vanie.
Skontrolujte, ãi nie je zalomená
hadica v˘puste vody, ãi nie je
upchat˘ sifón, alebo ãi nie sú
upchaté filtre. Ak porucha pretrváva,
obráÈte sa na autorizovan˘ servis.
Na displeji sa zobrazí E4 spolu s
krátkym akustick˘m signálom.
Vyteká voda.
Skontrolujte, ãi nie je zalomená
hadica v˘puste vody, ãi nie je
upchat˘ sifón, alebo ãi nie sú
upchaté filtre. Ak porucha pretrváva,
obráÈte sa na autorizovan˘ servis.
Na displeji sa zobrazí E5, E6,
E7, Ef alebo EL s krátkym
Porucha elektronického riadenia.
Je potrebné obrátiÈ sa na
autorizovan˘ servis.
V˘hrevné teleso ohrevu vody
nefunguje správne, alebo je upchat˘
filter.
Vyãistite filter.
Ak porucha pretrváva, obráÈte sa
na autorizovan˘ servis.
akustick˘m signálom.
Na displeji sa zobrazí E8 alebo
s krátkym akustick˘m
signálom.
Ei
29
SMART Fi
PARAMETRE
BEZDRÔTOVÉHO
PRIPOJENIA
Tento prístroj je vybaven˘ SMART Fi
technológiou, ktorá vám umoÏní prístroj
ovládaÈ na diaºku cez aplikáciu, a to vìaka
funkcii Wi-Fi.
Parameter
·pecifikácie
Registrácia prístroja (v aplikácii)
Wi-Fi ‰tandard
802.11 b/g/n
■ Stiahnite aplikáciu Candy simply-Fi na
Va‰om zariadení.
Frekvencia
Aplikácia Candy simply-Fi je dostupná
pre zariadenia so systémom Android
a iOS, a to ako pre tablety aj pre
smartphony.
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
802.11b (11Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
Maximálny
v˘kon prenosu
Získajte v‰etky podrobnosti o
funkciách SMART Fi prechádzaním
aplikácie v reÏime DEMO.
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
■ Otvorte aplikáciu, vytvorte profil
uÏívateºa a zaregistrujte prístroj podºa
pokynov na displeji zariadenia alebo
pomocou "R˘chleho sprievodcu"
priloÏeného u Vá‰ho prístroja.
Minimálna
citlivosÈ príjmu
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
Ovládanie na diaºku (cez aplikáciu)
T˘mto spoloãnosÈ Candy Hoover
Group Srl, prehlasuje, Ïe zariadenia
■ Jakmile je myãka registrována v aplikaci,
pokaÏdé kdyÏ ji chcete ovládat na dálku
pfies aplikaci, musíte nejprve vloÏit
nádobí, mycí prostfiedek a zavfiít dvífika.
Zapnûte spotfiebiã, vyberte program "P0"
a stisknûte tlaãítko ·TART/ RESET; od
tohoto okamÏiku ji mÛÏete ovládat
pomocí pfiíkazÛ v aplikaci.
oznaãené symbolom
spæÀajú základné
poÏiadavky Smernice 2014/53/EU.
Ak chcete obdrÏaÈ kópiu Prehlásenia o
zhode, prosím kontaktujte v˘robcu na:
www.candy-group.com
30
AQUASTOP-SYSTÉM
Zariadenie na zastavenie vody chráni pred po‰kodením z dôvodu vyteãenia vody z
plniacej hadice, ktoré môÏe nastaÈ z prirodzeného opotrebenia hadice. V systéme
zastavenia vody vyteãená voda preteãie do vlnitej hadice a aktivuje zastavovací
ventil, ktor˘ preru‰í dodávku vody do spotrebiãa. Táto porucha je signalizovaná
ãerven˘m sektorom v okienku
.
Ak sa tak stane, kontaktujte servisného technika.
Ak nie je hadica dostatoãne dlhá pre správne pripojenie, musí sa vymeniÈ za dlh‰iu.
Hadicu môÏete kúpiÈ od servisného technika.
B Bezpeãnostné zariadenie proti pretoãeniu (stlaãte a otoãte pre odpojenie).
31
TABUªKA UM¯VACÍCH PROGRAMOV
Um˘vanie s predumytím
Pre programy s predumytím odporúãame pridaÈ ìal‰iu dávku ãistiaceho prostriedku (max. 10
g) priamo do um˘vaãky.
Program
Popis
= je program, ktor˘ umoÏÀuje pristup k SMART Fi funkciam..
Hygienick˘
75°C
Cyklus s antibakteriálnym úãinkom, vhodn˘ na
um˘vanie a dezinfekciu riadu (s odoln˘mi
usadeninami), kojeneck˘ch flia‰ a pod.
INTENZÍVNY
75°C
Raz denne - pre veºmi zneãisten˘ riad a iné
predmety, ktoré ste nechali jeden deÀ v um˘vaãke.
Siln˘ a r˘chly
65°C
Vhodn˘ pre r˘chle um˘vanie veºmi zneãisten˘ch
hrncov.
Univerzálny +
70°C
Vhodn˘ na um˘vanie kaÏdodenného riadu. Dve
závereãné fázy oplachovania zaruãia vysokú
úroveÀ ãistoty a hygieny.
Univerzálny +
60°C
Raz denne - pre beÏne zneãisten˘ riad a iné
predmety, ktoré ste nechali jeden deÀ v um˘vaãke.
Denn˘
55°C
R˘chly cyklus pre „beÏne zneãisten˘ riad - vhodn˘ na
ãasté um˘vanie a beÏné mnoÏstvo riadu.
Ultra tich˘
55°C
Najtich‰í um˘vací cyklus. Ideálny v noci so
zníÏenou tarifou za energiu.
ECO
45°C
Vhodn˘ na um˘vanie beÏne zneãisteného riadu a
hrncov pouÏitím um˘vacích prostriedkov s obsahom
enz˘mov. Program podºa normy EN 50242.
Jemn˘
45°C
Vhodn˘ na um˘vanie krehkého riadu a dekoratívneho
skla. Vhodn˘ aj na um˘vanie málo zneãisteného riadu
okrem hrncov.
Ultra r˘chly 59`
65°C
Vhodn˘ pre veºmi zneãisten˘ riad, ktoré sa um˘va
ihneì po pouÏití.
Ultra r˘chly 24`
50°C
R˘chle um˘vanie riadu ihneì po pouÏití. NáplÀ
um˘vaãky súpravou pre 6 osôb.
Predumytie
Krátke studené predumytie riadu, ktoré necháte v
um˘vaãke aÏ do naplnenia celého objemu.
32
N/A = NASTAVENIE FUNKCIE NIE JE MOÎNÉ
*
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
33
75°C
140
ÁNO ÁNO ÁNO
75°C
130
ÁNO ÁNO ÁNO
65°C
85
ÁNO ÁNO ÁNO
70°C
125
ÁNO ÁNO ÁNO
60°C
120
ÁNO ÁNO ÁNO
55°C
80
ÁNO ÁNO ÁNO
55°C
240
ÁNO ÁNO ÁNO
45°C
205
ÁNO ÁNO ÁNO
45°C
85
ÁNO ÁNO ÁNO
65°C
59
ÁNO ÁNO ÁNO
50°C
24
ÁNO N/A ÁNO
5
ÁNO N/A
S horúcou vodou sa zobrazuje zostávajúci ãas do konca automaticky programu poãas priebehu programu.
= „IMPULZNÉ“ program
Tlaãidlo „ALL IN 1“
Tlaãidlo „SMART
DOOR“
Priem. ãas
programu
v min.
Tlaãidlo „ODLOÎEN¯
·TART“
Priebeh programu
Pri studenej vode 15°C*
(tolerancia ± 10%)
Horúce opláchnutie s
pridaním le‰tidla
Druhé studené
opláchnutie
Prvé studené
opláchnutie
Hlavné um˘vanie
Studené predumytie
Horúce predumytie
Kontrola soli v
zásobníku
Kontrola le‰tidla
âistenie filtrov
Um˘vací prostriedok na
hlavné um˘vanie
Um˘vací prostriedok na
predumytie
Kontrola
Tlaãidlá
‰peciálnych funkcií
* Zmäkãovacie zariadenie je vo v˘robe
nastavené na 4. stupeÀ (d4), ão
vyhovuje väã‰ine pouÏívateºov.
ZARIADENIE NA
ZMÄKâOVANIE VODY
V závislosti od zdroja obsahuje voda rôzne
mnoÏstvo vápenca a minerálov, ktoré sa
usadzujú na riade a zanechávajú na jeho
povrchu biele ‰kvrny a ‰muhy. Aká je vysoká
prítomnosÈ t˘chto minerálov vo vode, taká
vysoká je jej tvrdosÈ.
Um˘vaãky riadu sú vybavené zariadením na
zmäkãovanie vody, ktoré vyÏaduje k svojej
regenerácii ‰peciálnu soº. Táto zmäkãená
voda
sa potom pouÏíva v um˘vaãke na um˘vanie
riadu. StupeÀ tvrdosti vody vám poskytne
spoloãnosÈ, ktorá zabezpeãuje dodávku vody
alebo si ju môÏete nechaÈ zmeraÈ.
Podºa stupÀa tvrdosti vody nastavte
zmäkãovacie zariadenie nasledujúcim
spôsobom:
DÔLEÎITÉ
Nasledujúci postup zaãnite vÏdy
pri vypnutom spotrebiãi.
1. Stlaãte a podrÏte tlaãidlo "VOªBA
PROGRAMU" a zároveÀ zapnite
um˘vaãku riadu stlaãením tlaãidla
"ZAPNUTIE/VYPNUTIE" (ozve sa
krátky akustick˘ signál).
Nastavenie zmäkãovaãa vody
elektronick˘m programátorom
2. Stlaãte a podrÏte tlaãidlo "VOªBA
PROGRAMU" najmenej 5 sekúnd,
pok˘m sa neozve akustick˘ signál. Na
displeji sa zobrazí úroveÀ nastaveného
odvápnenia vody.
Zmäkãovacie zariadenie upravuje vodu s
tvrdosÈou do 90°fH (francúzska stupnica)
alebo 50°dH (nemecká stupnica tvrdosti
vody) v 6 rôznych stupÀoch jeho na
stavenia.
V tabuºke je uvedené nastavenie.
ºdH
(nemecká
stupnica)
PouÏitie
regeneraãnej
soli
Nastavenie
zmäkãovaãa
vody
0
1
2
3
*4
5
6
7
ºfH
(fran.
stupnica)
ÚroveÀ
tvrdosti
TvrdosÈ
vody
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NIE
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. OpäÈ stlaãte rovnaké tlaãidlo a zvoºte
poÏadovanou úroveÀ odvápnenia vody:
kaÏd˘m stlaãením sa zv˘‰i hodnota o
jeden stupeÀ. Po dosiahnutí hodnoty
"d7" ukazovateº preskoãí na úroveÀ
"d0".
4. Vypnite um˘vaãku stlaãením tlaãidl
"ZAPNUTIE/VYPNUTIE", ãím uvediete
do ãinnosti nové nastavenie.
POZOR!
Ak sa vyskytne problém, vypnite
um˘vaãku
stlaãením
tlaãidla
„ZAPNUTIE/VYPNUTIE“ a zaãnite
opäÈ od zaãiatku (KROK 1).
Varovanie na doplnenie soli
DÔLEÎITÉ
V˘skyt bielych ‰kv⁄n na riade je
v‰eobecn˘m znakom, Ïe je nutné
doplniÈ zásobník soli.
Tento model je vybaven˘ kontrolkou na
ovládacom paneli, ktorá vás upozorní na
nutnosÈ doplnenia soli.
34
âestitamo!
GARANCIJA
Hvala Vam ‰to ste izabrali Candy proizvod;
kvalitetne ma‰ine koje garantuju dobre
performanse i pouzdanost.
Candy proizvodi ‰irok asortiman kuçnih
aparata: ve‰ ma‰ine, ma‰ine za su‰enje,
‰poreti, mikrotalasne rerne, ugradne ploãe,
rerne, aspiratore, friÏidere i zamrzivaãe.
Raspitajte se kod svog prodavca za
katalog sa kompletnim asortimanom Candy
proizvoda. Molimo paÏljivo proãitajte
ovo uputstvo zato ‰to ono pruÏa vaÏne
informacije o instalaciji, kori‰çenju i
odrÏavanju ma‰ine, zajedno sa nekim
korisnim savetima za najbolje iskori‰çenje
moguçnosti Va‰e ma‰ine. Za buduçe
referisanje, molimo saãuvajte ovo uputstvo
na bezbednom mestu.
Ovaj aparat je dopremljen sa garantnim
sertifikatom koji omoguçava besplatne
popravke od strane ovla‰çenog servisa u
odredjenom vremenskom periodu. Molimo
saãiuvajte Va‰ raãun kao potvrdu kupovine.
Treba ga ãuvati na bezbednom mestu i
prikazati serviseru, u sluãaju poziva.
CANDY SERVISNI CENTAR
BESPLATAN INFO TELEFON NA TERITORIJI SRBIJE
0800 303 304
Molimo da raãun od kupovine ovog uredjaja ãuvate na sigurnom mestu jer ga je potrebno
pokazati serviseru ako pozovete ovla‰çeni servis.
35
OPIS KONTROLNE TABLE
A
B
C
Taster "UKLJUâ/ISKLJUâ"
H
DIGITALNI EKRAN
Taster "IZBOR PROGRAMA"
I
"NEMA SOLI" indikator
Taster “ODLOÎENI START”
L
"NEMA SJAJA" indikator
D
"START"/"RESET" taster
(pokretanje/prekidanje programa)
M
"U WASH" indikatori
E
"U WASH" taster
N
"IZABRANE OPCIJE" indik.
F
"SMART DOOR" opcioni taster
O
Wi-Fi indikator
G
"ALL IN 1" opcioni taster
P
Programski vodiã
•
•
DIMENZIJE
Sa radnom ploãom
Bez radne ploãe
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
·irina x Visina x Dubina (cm)
Dubina sa otvorenim vratima (cm)
TEHNIâKI PODACI
16
9 kompleta
Min. 0,08 - Max. 0,8
EN 50242 kapacitet kompleta
Kapacitet sa ‰erpama i tiganjimas
Pritisak vode (MPa)
Videti tehniãku nalepnicu
Napon
POTRO·NJA (glavni programi)*
Program
Energija (kWh)
Voda (L)
2,07
21
INTENZIVAN
1,46
15
UNIVERZALNI
0,77
10
ECO
0,59
9
ULTRA RAPID 24'
Potro‰nja vode pri iskljuãenoj struji i redjimu pripravnosti: 0,45 W / 0,45 W
* Vrednosti su izmerene u laboratoriji u skladu sa Evropskim Standardom EN 50242 (potro‰nja modje
da varira u zavisnosti od uslova kori‰çenja).
36
IZBOR PROGRAMA I
SPECIJALNE FUNKCIJE
"IMPULSE" programi
"IMPULSE" programi koriste impulsni
sistem pranja, koji smanjuje potro‰nju, nivo
buke i pobolj‰ava performanse.
(Koristiti sa programskim vodiãem)
•
“U WASH” taster
VAÎNO
"Naizmeniãan" rad pumpe NE SME
biti smatran kvarom, po‰to je to
glavna karakteristika i mpulsnog
pranja, te je potpunonormalna
karakteristika programa.
Ovaj taster omoguçava da modifikujete
intenzitet pranja u zavisnosti od zaprljanosti sudova, moidifikovanjem temperature i
vremena pranja.
Pritisnite dugme kako bi pojaãali intenzitet
pranja (
indikator svetli) , ili da smanjite
intenzitet pranja (
indikator svetli).
Kombinacija ovog tastera sa 4 glavna programa pranja Vam omoguçava jo‰ 8 dodatnih programa (dostiÏuçi ukupno 12 programa).
VAÎNO
Kada se ma‰ina ukljuãi, biãe prikazan
poslednji skup kori‰çenih opcija.
Prekid programa
Otvaranje programa dok ma‰ina radi nije
reporuãljivo,
pogotovu tokom faze glavnog pranja i
toplog ispiranja. Medjutim, ako otvorite
vrata tokom rada ma‰ine (na primer, da
dodate posudje), ma‰ina automatski
prestaje sa radom a displej çe prikazivati
vreme do kraja pranja. Zatvorite vrata, bez
pritiskanja bilo kakvih tastera.
Ciklus çe automatski poãeti sa mesta gde
je prekinut.
Pode‰avanje programa
■ Otvorite vrata i stavite prljavo posudje u
ma‰inu
■ Pritisnite "ON/OFF" taste
.
Displej çe prikazati dve crtice.
■ Izaberite program pritiskanjem tastera
VAÎNO
Program koji traje moÏe biti prekinut
bez otvaranja vrata pritiskom tastera
"UKLJUâ/ISKLJUâ". U tom sluãaju,
jednostavno ponovo pritisnite taster
"UKLJUâ/ISKLJUâ" kako bi nastavili
ciklus sa mesta gde je prekinut.
■ Ako Ïelite, pritisnite "U • WASH" taster.
■ Ukoliko Ïekute da uzaberete bilo kakvu
opciju, pritisnite odgovarajuçe taster (i
svetlosni indikator çe zasvetleti).
■ Pritisnite taster "START".
Trajanje programa çe biti prikazano na
dis- pleju naizmeniãnim prikazom sata i
minuta [npr: 1 h (1 sat) / 25 (25 minuta)].
UPOZORENJE!
U sluãaju da otvorite vrata tokom
ciklusa, zvuãni signal çe zapi‰tati
kako bi Vas obavestio da ciklus jo‰
nije zavr‰en.
■ Kada zatvorite vrata, posle zvuãnog
signala çe ma‰ina automatski poãeti da
radi, a displej prikazati preostalo vreme
do kraja pranja.
37
Promena programa pranja
Kraj programa
Kraj pranja çe oznaãiti zvuãni signal (u
sluãaju da nije uga‰en) u trajanju od 5
sekundi, koji se ponavlja 3 puta u toku od
30 sekundi.
Uradite sledeçe korake kako bi prekinuli ili
promenili program pranja:
■ DrÏite taster "RESET" najmanje 5
sekundi. "00" çe se pojaviti na displeju i
zvuçni signal çe se oglasiti.
VAÎNO
U sluãaju da je funkcija “SMART
DOOR” aktivirana, tokom su‰enja çe
se vrata automatski otvoriti i moraçete
da saãekate indikaciju kraja ciklusa
pre vadjenja sudova.
■ Program pranja çe biti prekinut. Displej
çe prikazati dve crtice.
■ U ovom trenutku çete moçi da izaberete
novi program pranja.
Dugme opcije
UPOZORENJE!
Pre pokretanja novog programa bi
trebalo da proverite da li se
deterdÏent i dalje nalazi u posudi.
Ako ga nema, dopunite deterdÏent.
Dugme "SMART DOOR"
(AUTOMATSKO OTVARANJE VRATA)
Ova opcija aktivira mehanizam koji otvara
vrata na nekoliko centimetara tokom ili na
kraju procesa su‰enja sudova (u zavisnosti
od programa garantujuçi prirodno i efikasno
su‰enje sudova.
Trajanje izabranog ciklusa çe biti automatski
promenjeno, kako bi se temperatura ispiranja
prilagodila i omoguçila znaãajnu u‰tedu
energije. Otvaranje vrata u poslednjem delu
ciklusa omoguçava cirkulaciju vazduha ‰to
garantuje bolje su‰enje i spreãava nastanak
neprijatnih mirisa.
VAÎNO
Ova opcija je automatski aktivirana
na programu “ECO”. Ali, moguçe je
iskljuãiti je.
Funkcija “SMART DOOR” nije
dostupna na programima “ULTRA
RAPID 24’ ” i “PREDPRANJE”.
UPOZORENJE!
Kada je ova opcija izabrana, ni‰ta, ni
na koji naãin ne sme spreãiti
otvaranje vrata ili nasilno zatvaranje
istih, zato ‰to to moÏe o‰tetiti
mehanizam.
Oslobodite prostor ispred vrata
ma‰ine i pri zatvaranju, saãekajte da
se mehanizam koji otvara vrata
povuãe u ma‰inu.
Trajanje programa
Dok program traje, na displeju se prikazuje
preostalo vreme trajanja do kraja.
U sluãaju da dodje do nestanka struje,
posebna memorija ãuva izabrani program
i nastavlja sa onog mesta gde je prekinut.
38
■ DrÏite taster "RESET" najmanje 3
sekunde. "00" çe se prikazati na
displeju, uz zvuãni signal.
"ALL IN 1" taster
Ova opcija optimizuje upotrebu "ALL in 1"
("3 in 1"/"4 in 1"/"5 in 1", itd.) kombinovanih
deterdÏenata.
Izborom ovog tastera, ciklus pranja je
optimizovan tako da najbolje isklristi
kombinovane deterdÏente (iz oãiglednih
razloga deaktivira indikator nedostatka
soli).
■ OdloÏeni start izabranog programa çe
biti prekinut. Ekran çe prikazati dve crtice.
■ U ovom trenutku, moraçete ponovo da
izaberete novi orogram i opcije, prema
uputstvima za pokretanje novog programa
iz sekcie "PODE·AVANJE PROGRAMA".
UPOZORENJE!
Kada izaberete opciju, ona ostaje
izabrana i za naredne cikluse, sve
dok je pritiskom na odgovarajuçi
taster ponovo ne iskljuãite.
Iskljuãivanje zvuãnog signala na
kraju pranja
VAÎNO
Ova opcija je preporuãljiva kada
koristite ULTRA RAPID 24' program.
Trajanje programa çe biti produÏeno
za 15 minuta, kako bi se tablete
potpuno stopile i postigli najbolji
rezultati pranja.
Zvuãni signal na kraju pranja moÏe biti
uga‰en sledeçim koracima:
VAÎNO
Ma‰ina UVEK mora biti ukljuãena
pre pokretanja ove procedure.
Taster "ODLOÎENI START"
1. DrÏite taster za "IZBOR PROGRAMA" i
u stom trenutku ukljuãite aparat
pritiskom tastera "UKLJUâ/ISKLJUâ"
(blagi zvuãni signal çe se oglasiti).
Ovim tasterom se moÏe odloÏiti poãetak
pranja, od 1 do 23 ãasa.
Uãinite sledeçe korake kako bi odloÏili:
2. DrÏite taster "IZBOR PROGRAMA" pritisnut najmanje 15 sekundi (tokom kojih
çe se zvuãni signal oglasiti 2 puta).
■ Pritisnite "ODLOÎENI START" taster
("00" çe se pojaviti na displeju).
3. Pustite dugme kada se oglasi drugi
zvuãni signal ("b1" çe se pojaviti na
displeju, ‰to znaãi da je zvuk ukljuãen).
■ Ponovo pritisnite dugme kako bi poveçali
broj ãasova (svaki put se poveçava za 1
sat, do maksimalnih 23).
4. Ponovo pritisnite dugme ("b0" na
displeju çe indikovati da je zvuk
iskljuãen).
■ Kako bi otpoãeli odbrojavanje, pritisnite
dugme "START". Displej çe prikazati
vreme preostalo do poãetka programa (u
satima).
Na kraju odbrojavanja, ma‰ina çe se
automatski ukljuãiti, a na displeju çe biti
prikazano preostalo vreme do kraja pranja.
5. Iskljuãite ma‰inu pritiskom tastera
"UKLJUâ/ISKLJUâ" kako bi potvrdili
nova pode‰avanja.
Uãinite sledeçe korake kako bi prekinuli
odbrojavanje vremena:
Kako bi ponovo ukljuãili alarm na kraju
pranja, pratite istu proceduru.
39
4. Ponovo pritisnite isti taster ("A1" çe se
pojaviti na displeju, ‰to çe indikovati da je
memorisanje kljuãeno).
Memorisanje poslednjeg
kori‰çenog programa
Poslednji kori‰çeni program moÏe biti
memorisan sledeçim koracima:
5. Iskljuãite ma‰inu pritiskom tastera
"UKLJUâ/ISKLJUâ" kako bi potvrdili
novo pode‰avanje.
VAÎNO
Ma‰ina UVEK mora biti ukljuãena
pre pokretanja ove procedure.
Kako bi onemoguçili memorisanje, propratite istu proceduru.
1. DrÏite taster "IZBOR PROGRAMA" i u
isto vreme ukljuãite ma‰inu pritiskom na
taster "UKLJUâ/ISKLJUâ" (oglasiçe se
blagi zvuãni signal).
VAÎNO
Ova ma‰ina je opremljena protivpoplavnim
sistemom koji çe automatski izbaciti
vi‰ak vode iz
ma‰ine, u sluãaju da se problem javi.
2. DrÏite taster "IZBOR PROGRAMA"
najmanje 30 sekundi (tokom ovog peri
oda, 3 zvuãna signala çe se oglasiti).
UPOZORENJE!
Kako bi obezbedili pravilno funkcionisanje
protivpoplavnog sistema, ma‰inu ne
treba naginjati ili pomerati tokom rada.
U sluãaju da je potrebno pomeriti ili
nagnuti ma‰inu, uradite to na kraju
ciklusa, kada budete sigurni da je
ma‰ina gotova i nema preostale vode.
3. Pustite dugme kada se oglasi TREåI
zvuãni signal ("A0" çe se pojaviti na
displeju, ‰to çe indikovati da je
memorisanje iskljuãeno).
Ma‰ina ima sposobnost prikazivanja odredjenih gre‰aka putem displeja.
AUTOMATSKI SIGNALI GRE·AKA
GRE·KA
UZROK
RE·ENJE
E2 se pojavljuje na displeju i
alarm se ogla‰ava.
Nema vode (ãesma je zatvorena).
Iskljuãite ma‰inu, odvrnite vodu na
ãesmi i ponovo pokrenite program.
E3 se pojavljuje na displeju i
Ma‰ina ne moÏe da izbaci vodu.
Proverite da li je crevo za izbacivanje
vode savijeno ili sifon ili filteri blokirani,
i oãistite ih.
U sluãaju da se problem nastavi,
pozovite ovla‰çeni servis.
E4 se pojavljuje na displeju i
alarm se ogla‰ava.
Curi voda
Proverite da li je crevo za izbacivanje
vode savijeno ili filteri blokirani.
U sluãaju da se problem nastavi,
pozovite ovla‰çeni servis.
E5,E6,E7,Ef ili EL se
pojavljuju na displeju i alarm se
ogla‰ava.
Gre‰ka elektronske kontrole.
Kontaktirajte za Ovla‰çeni Servis.
E8 ili Ei se pojavljuje na
displeju i alarm se ogla‰ava.
Grejaã ne radi dobro ili je filter
zapu‰en.
Oãistite filtere.
alarm se ogla‰ava.
40
SMART Fi
WIRELESS PARAMETRI
Ovaj aparat je opremljen SMART Fi tehnologijom koja omoguçava beÏiãnu kontrolu
putem Aplikacije zahvaljujuçi Wi-Fi mreÏi.
Parametar
Povezivanje ma‰ine
(sa aplikacijom)
BeÏiãni Standard
■ Preuzmite Candy simply-Fi aplikaciju
na Va‰ telefon.
Opseg
frekvencije
Candy simply-Fi Aplikacija je
dostupna za mobilne telefone, tablete
i sliãne mobilne uredjaje sa Android
i iOS operativnim sistemom.
Najvi‰a snaga
prenosa
Specifikacija
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
802.11b (11Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
Preuzmite sve detalje o SMART Fi
funkcijama ulaskom i listanjem
DEMO mode u aplikaciji.
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
Najmanja
osetljivost
primanja
■ Otvorite aplikaciju, napravite liãni profil i
poveÏite aparat prateçi instrukcije sa
displeja aplikacije ili "Brzi Vodiã"
zakaãenom na ma‰ini.
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
Omoguçite beÏiãnu kontrolu
(putem aplikacije)
Sa ovim navodom Candy Hoover
Group Srl, deklari‰e da je ovaj aparat
oznaãen sa
i slaÏe se sa svim
osnovnim zahtevima Direktive 2014/53/EU.
Kako bi dobili deklaraciju o saglasnosti, molimo kontaktirajte proizvodjaãa na:
www.candy-group.com
■ Nakon povezivanja ma‰ine, svaki put
kada Ïelite da je kontroli‰ete putem
mobilne Aplikacije, prvo morate da
stavite sudove, sipate deterdÏent i
zatovrite vrata.
Ukljuãite aparat, izaberite program "P0"
i pritisnite taster START/RESET i
zatvorite vrata; od tog trenutka çete moçi
da kontroli‰ete ma‰inu putem Aplikacije.
41
PROGRAMSKI VODIâ
Pranje sa predpranjem
Za programe pranja sa predpranjem, savetujemo da stavite dodatnu dozu deterdzenta (max.
10 g) direktno u ma‰inu.
Program
Popis programu
= je program koji omoguçava kontrolu putem SMART Fi.
Higijenski
75°C
Antibakterijski program namenjen za pranje i
sterilisanje veoma zaprljanog posudja, fla‰ica za
bebe i sl.
Intenzivan
75°C
Jednom dnevno - za veoma zaprljane ‰erpe i
tiganje, koje su bile ostavljene ceo dan i da bi bile
oprane.
Brz i SnaÏan
65°C
Namenjen za brÏe pranje veoma zaprljanog
posudja.
Univerzalni +
70°C
Namenjen za svakodnevno intenzivno pranje.
Dva finalna ispiranja garantuju visok nivo higijene.
Univerzalni
60°C
Jednom dnevno - normalan program namenjen za
posudje koje se skupljalo ceo dan.
Svakodnevni
55°C
BrÏi program za normalno zaprljano posudje,
namenjen za svakodnevno i ãesto pranje.
Ultra tihi
55°C
Najti‰i program. Idealan za rad noçu i iskori‰çenje
moguçnosti jeftinije struje.
ECO
45°C
Program za normalno zaprljano posudje
(najefikasniji u pogledu potro‰nje vode i energije
za taj tip posudja). Standardizovan za EN50242.
Delikatni
55°C
Prikladan za delikatne ãa‰e i sliãno posudje.
Takodje se moÏe koristiti za slabo zaprljano
posudje.
Ultra Brzi 59’
65°C
Prikladan za pranje veoma zaprljanog posudja
odmah nakon jela (Max. 8 kompleta).
Ultra Brzi 24’
50°C
Brzo pranje za sudove koji çe biti oprani odmah
nakon kori‰çenja. Staviti najvi‰e 6 kompleta.
OsveÏavanje
Brzo predpranje za posudje koje çe biti neko
vreme u ma‰ini pre nego ‰to se nakupi dovoljno
za celo pranje.
42
N/A = OPCIJA NIJE DOSTUPNA
*
140
DA
DA
DA
75°C
130
DA
DA
DA
65°C
85
DA
DA
DA
70°C
125
DA
DA
DA
60°C
120
DA
DA
DA
55°C
80
DA
DA
DA
55°C
240
DA
DA
DA
45°C
205
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
59
DA
DA
DA
50°C
24
DA
N/A
DA
5
DA
N/A
43
"ALL IN 1" taster
Prosedjno
trajanje
“SMART DOOR”
taster
Toplo ispiranje sa sjaj.
Drugo hladno ispiranje
Tok programa
SA TOPLOM ULAZNOM VODOM, VREME PRANJA åE AUTOMATSKI BITI PRILAGODJENO I PRIKAZANO NA DISPLEJU.
= "IMPULSE" programi
"ODLOÎENI START"
75°C
Prvo hladno ispiranje
Glavno pranje
Sa hlad. vodom (15°C)*
-Tolerancija ± 10%-
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
Hladno predpranje
Toplo predpranje
Pozuda za So
Sredstvo za ispiranje
(sjaj)
âi‰çenje filtera
DeterdÏent za pranje
DeterdÏent za predpr.
Pre pranja proveriti
Dostupnost izbora
specijalnih funkcija
AQUASTOP-SISTEM
Protivpoplavni sistem Aquastop spreãava ‰tete nastale curenjem vode iz creva za
dovod vode, koje se moÏe desiti njegovim prirodnim starenjem.
U sluãaju da crevo krene da curi, dodatno crevo çe biti napunjeno vodom, ‰to çe
zavrnuti poseban ventil i prekinuti dovod vode ma‰ine.
Kvar çe biti prikazan tako ‰to çe indikator na vrhu
postati crven.
U sluãaju da se to desi, molimo pozovite ovla‰çenog servisera.
U sluãaju da crevo koje je do‰lo uz ma‰inu nije dovoljno dugaãko, ono mora biti
zamenjeno sa duÏim. DuÏe crevo moÏete naruãiti kod ovla‰çenog servisera.
Bezbednosna naprava protiv savijanja (pritisnuti kada Ïelite da savijete crevo ili
da pomerate ma‰inu).
44
* Uredjaj za omek‰avanje vode je
fabriãki pode‰en na nivo 4 (d4),
po‰to ovo pode‰avanje odgovara na
potrebe najvi‰e ljudi.
SISTEM ZA OMEK·AVANJE
VODE
U zavisnosti od vode u Va‰em gradu,
razliãite koliãine kamenca i minerala koje
mogu ostati na posudju, mogu ostaviti
belo-sive fleke na posudju. ·to je vi‰i nivo
pomenutih minerala, voda je tvrdja. Ma‰ina
je opremljena automatskim omek‰ivaãem
vode, koji uz pomoç specijalne regener‰uçe
soli omek‰ava vodu za pranje posudja.
Taãan nivo tvrdoçe vode uvek modjete da
potradjite direktno od Va‰eg snabdevaãa
vodom.
Reguli‰ite pode‰avanje Va‰eg omek‰ivaãa
vode prema tvrdoçi, prateçi sledeçe
korake:
VAÎNO
Ma‰ina UVEK mora biti iskljuãena
pre otpoãinjanja ove procedure.
1. Drdjite taster "IZBOR PROGRAMA"
i u isto vreme ukljuãite ma‰inu pritiskom
tastera "UKLJUâ/ISKLJUâ" (oglasiçe
se blagi zvuãni signal).
Regulisanje omek‰avanja vode
Omek‰ivaã vode modje da tretira tvroçu
vode do 90°fH (Francusko merenje) ili
50°dH (Nemaãko merenje) putem 8
pode‰avanja.
Pode‰avanja su izlistana u tabeli ispod.
Nivo
ºfH
(Franc.)
ºdH
(Nemaã.)
Kori‰çenje
regeneri‰uçe
soli
Pode‰avanje
omek‰ivaãa
vode
Tvrdoça
vode
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
2. Drdjite taster za "IZBOR PROGRAMA"
pritisnut najmanje 5 sekundi, DOK se
ne ãuje blagi zvuãni signal. Trenutno
pode‰avanje tvrdoçe vode çe biti
pokazano na displeju.
3. Ponovo pritisnite isto dugme kako bi
izabrali djeljeni nivo tvrdoçe vode: svaki
put kada pritisnete taster, pode‰avanje
çe se poveçati za jedan nivo. Kada
dostigne nivo "d7", displej çe se u
sledeçem koraku automatski vratiti na
"d0".
4. Iskljuãuite ma‰inu pritiskom na taster
"UKLJUâ/ISKLJUâ" kako bi potvrdili
novo pode‰avanje.
UPOZORENJE!
U sluãaju bilo kakvog problema,
isljuãite ma‰inu pritiskom tastera
"UKLJUâ/ISKLJUâ"
i
poãnite
proceduru od prvog koraka .
Indikator napunjenosti soli
VAÎNO
U sluãaju da se pojave bele fleke na
posudju, to je siguran znak da treba
dopuniti posudu za so ili povisiti
nivo u pode‰avanjima.
Pojedini modeli ma‰ina za pranje sudova
opremljeni su svetlosnim indikatorom, koji
pokazuje potro‰nju soli.
45
Upozorenje!
Candy aparati za domaçinstvo, namenjeni su iskljuãivo za kori‰çenje u domaçinstvu. Ako Ïelite,
odnosno nameravate da upotrebljavate Candy aparate za domaçinstvo u profesionalne svrhe,
prethodno se posavetujte sa dobavljaãem!
Ma‰inu koristite samo prema uputstvima!
Sva su prava zadrÏana. Nijedan deo ovog izdanja ne sme biti reprodukovan ili prepisan u bilo
kom obliku odnosno na bilo koji naãin, bilo mehaniãki, fotokopiranjem ili na neki drugi naãin, bez
prethodnog odobrenja vlasnika autorskih prava (copyright).
Proizvodjaã ne odgovara za eventualne gre‰ke u ‰tampanju ovog uputstva.
Proizvodjaã zadrÏava pravo na odgovarajuçe izmene na proizvodu koje ne menjaju njegove
bitne karakteristike.
Besplatan info telefon iz bilo kog mesta u Srbiji
0800 303 304
46
47
Ç¥Ú‡πÏÓ!
ÉÄêÄçíßü
ÑflÍÛπÏÓ Ç‡Ï Á‡ ‚Ë·¥ ÔÓ‰Û͈¥ª Candy;
flÍ¥ÒÌÓª Ú‡ ̇‰¥ÈÌÓª ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË,
˘Ó „‡‡ÌÚÛπ Ç‡Ï ·ÂÁ‰Ó„‡ÌÌÛ Ó·ÓÚÛ.
äÓÏԇ̥fl Candy ‚ËÓ·Îflπ ¯ËÓÍËÈ fl‰
ÔÓ·ÛÚÓ‚Ëı ÔË·‰¥‚: ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌ¥ χ¯ËÌË,
Ô‡Î¸Ì¥
χ¯ËÌË,
ÒÛ¯‡ÍË,
ÔÎËÚË,
Ï¥ÍÓı‚Ëθӂ¥ Ô˜¥, ‰ÛıÓ‚ÍË, ‚‡Ëθ̥
ÔÓ‚ÂıÌ¥, ıÓÎÓ‰ËθÌËÍË Ú‡ ÏÓÓÁËθ̥
͇ÏÂË.
á‡ÔËÚÛÈÚÂ Û Ì‡¯Ó„Ó ‰ËÎÂ‡ ͇ڇÎÓ„ ¥Á
ÔÓ‚ÌËÏ ÔÂÂÎ¥ÍÓÏ ÔÓ‰Û͈¥ª Candy.
èÓÒËÏÓ Ç‡Ò Û‚‡ÊÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÚË ¥ÌÒÚÛ͈¥ª,
̇‚‰ÂÌ¥ Û ˆ¸ÓÏÛ ÍÂ¥‚Ìˈڂ¥, ÓÒͥθÍË ‚ÓÌË
Ï¥ÒÚflÚ¸ ‚‡ÊÎË‚¥ ‚͇Á¥‚ÍË Ú‡ ÂÍÓÏẨ‡ˆ¥ª
ÒÚÓÒÓ‚ÌÓ ·ÂÁÔÂÍË, flÍ¥ ÒÎ¥‰ ‚ËÍÓÌÛ‚‡ÚË ÔË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˆ¥, ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ¥ Ú‡ ‰Ó„Îfl‰¥. íÛÚ ÇË
Ú‡ÍÓÊ Á̇ȉÂÚ ÔÓ‡‰Ë, ÒÚÓÒÓ‚ÌÓ flÍÓÏÓ„‡
ÂÙÂÍÚË‚Ì¥¯Ó„Ó
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
LJ¯Óª
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË.
ÅÛ‰¸ ·Ò͇, Á·Â¥„‡ÈÚ ˆ˛ ¥ÌÒÚÛ͈¥˛ Û
̇‰¥ÈÌÓÏÛ Ï¥Òˆ¥ ‰Îfl ÔÓ¯ÛÍÛ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÂÈ Ì‡
·Û‰¸-flÍ¥ ÔËÚ‡ÌÌfl, ˘Ó ‚ËÌËÍÌÛÚ¸ Û Ç‡Ò ‚
ÔÓˆÂÒ¥ ÍÓËÒÚÛ‚‡ÌÌfl ÔË·‰ÓÏ.
ÑÎfl LJ¯Ó„Ó ÔÓ·ÛÚÓ‚Ó„Ó ÔË·‰Û ‚ËÓ·ÌËÍ
̇‰‡π „‡‡ÌÚ¥ÈÌËÈ ÒÂÚË٥͇Ú,
flÍËÈ
‰ÓÁ‚ÓÎËÚ¸ Ç‡Ï ·ÂÁÍÓ¯ÚÓ‚ÌÓ ÒÍÓËÒÚ‡ÚËÒ¸
ÔÓÒÎÛ„‡ÏË ÒÎÛÊ·Ë ÚÂıÌ¥˜ÌÓª ‰ÓÔÓÏÓ„Ë.
ÅÛ‰¸ ·Ò͇, Á·Â¥„‡ÈÚ ÚÓ‚‡ÌËÈ ˜ÂÍ.
á·Â¥„‡ÈÚ ÈÓ„Ó Û Ì‡‰¥ÈÌÓÏÛ Ï¥Òˆ¥, ¥ ÍÓÎË
Ç‡Ï ·Û‰Â ÔÓÚ¥·Ì‡ ÚÂıÌ¥˜Ì‡ ‰ÓÔÓÏÓ„‡,
ÔÓ͇ʥڸ ÈÓ„Ó Ï‡ÈÒÚÛ.
48
éèàë èÄçÖãß ìèêÄÇãßççü
A
äÌÓÔ͇ "ìÇßåäç/Çàåäç"
H
ñàîêéÇàâ ÑàëèãÖâ
B
äÌÓÔ͇ "ÇàÅßê èêéÉêÄå"
I
ß̉Ë͇ÚÓ "ÇßÑëìíçßëíú ëéãß"
C
äÌÓÔ͇ "ÇßÑíÖêåßçìÇÄççü èìëäì"
L
ß̉Ë͇ÚÓ "ÇßÑëìíçßëíú éèéãßëäìÇÄóÄ"
D
äÌÓÔ͇ "èìëä/ëäàÑÄççü"
(ÔÛÒÍ/‚¥‰Ï¥Ì‡ ÔÓ„‡ÏË)
M
ß̉Ë͇ÚÓË "U WASH"
E
N
ß̉Ë͇ÚÓË "ÇàÅßê éèñßâ"
äÌÓÔ͇ "U WASH"
F
O
ß̉Ë͇ÚÓ "Wi-Fi"
éÔˆ¥fl "SMART DOOR"
G
P
è‡ÌÂθ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ÔÓ„‡Ï‡ÏË
éÔˆ¥fl "ÇëÖ Ç 1"
•
•
êéáåßêà
òËË̇ ı ÇËÒÓÚ‡ ı ÉÎË·Ë̇ (ÒÏ)
ÉÎË·Ë̇ Á ‚¥‰ÍËÚËÏË ‰‚ÂˆflÚ‡ÏË (ÒÏ)
Ç‡ıÓ‚Û˛˜Ë Ó·Ó˜Û ÔÓ‚ÂıÌ˛
60 x 85 x 60
120
ÅÂÁ ‚‡ıÛ‚‡ÌÌfl Ó·Ó˜Óª ÔÓ‚ÂıÌ¥
59,8 x 82 x 57,3
117
íÖïçßóçß ïÄêÄäíÖêàëíàäà
16
̇ 9 ÓÒ¥·
å¥Ì. 0,08 - å‡ÍÒ. 0,8
EN 50242 ϥ҈ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl
é·’πÏ ‰Îfl ͇ÒÚÛθ Ú‡ Ú‡¥ÎÓÍ
íËÒÍ ÔÓ‰‡˜¥ ‚Ó‰Ë (åè‡)
á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍ / ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸ ̇ ‚ıÓ‰¥ / ̇ÔÛ„‡ ‰ÊÂ· ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl
ÑË‚¥Ú¸Òfl Ú‡·Î˘ÍÛ ¥Á Á‡‚Ó‰Ò¸ÍËÏË
ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ÏË
ëèéÜàÇÄççü (ÓÒÌÓ‚Ì¥ ÔÓ„‡ÏË)*
èÓ„‡ÏË
ÖÌÂ„¥fl (ÍÇÚ„)
ÇÓ‰‡ (ã)
2,07
21
ßçíÖçëàÇHÄ
1,46
15
ìçßÇÖêëÄãúçÄ
0,77
10
Öäé
0,59
9
ULTRA RAPID 24’
ëÔÓÊË‚‡ÌÌfl ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª Û ‚ËÏÍÌÂÌÓÏÛ ÂÊËÏ¥ Ú‡ ÂÊËÏ¥ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl: 0,45 ÇÚ/0,45 ÇÚ
* èÓ͇ÁÌËÍË ‚ËÏ¥flÌ¥ Û Î‡·Ó‡ÚÓ¥ª ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ∏‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı Òڇ̉‡Ú¥‚ EN 50242 (ÒÔÓÊË‚‡ÌÌfl ÏÓÊ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒfl
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ÛÏÓ‚ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl)
49
ÇàÅßê èêéÉêÄåà íÄ ëèÖñßÄãúçß
îìçäñß∫
ßåèìãúëçÖ åàííü
èÓ„‡ÏË
"ßåèìãúëçéÉé
åàííü"
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸ ¥ÏÔÛθÒÌÛ ÚÂıÌÓÎÓ„¥˛ ÏËÚÚfl,
fl͇ ÒÍÓÓ˜Ûπ ÒÔÓÊË‚‡ÌÌfl, ¯ÛÏ Ú‡ Ô¥‰‚ˢÛπ
ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ Ó·ÓÚË.
(‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ‡ÁÓÏ ¥Á ‚͇Á¥‚ÌËÍÓÏ ÔÓ„‡Ï)
•
äÌÓÔ͇ "U WASH"
ÇÄÜãàÇé
"èÂÂË‚˜‡ÒÚ‡" Ó·ÓÚ‡ ̇ÒÓÒÛ Ô‡Î¸ÌÓª
χ¯ËÌË çÖ èéÇàççÄ ÒÔËÈχÚËÒfl flÍ
ÌÂÒÔ‡‚Ì¥ÒÚ¸, ˆÂ ı‡‡ÍÚÂ̇ ËÒ‡
¥ÏÔÛθÒÌÓ„Ó ÏËÚÚfl, ÚÓÏÛ Ú‡Í‡ Ó·ÓÚ‡ π
ÌÓχθÌËÏ ÙÛÌ͈¥ÓÌÛ‚‡ÌÌflÏ ÔÓ„‡ÏË.
ñfl ÍÌÓÔ͇ ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ÁÏ¥Ì˛‚‡ÚË ¥ÌÚÂÌÒË‚Ì¥ÒÚ¸
ÏËÚÚfl Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ¥‚Ìfl Á‡·Û‰ÌÂÌÌfl. Ä Ú‡ÍÓÊ
ÍÓ„ۂ‡ÚË ˜‡Ò ÏËÚÚfl ¥ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚Ó‰Ë.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ, ˘Ó· Á·¥Î¸¯ËÚË ¥ÌÚÂÌÒË‚Ì¥ÒÚ¸
ˆËÍÎÛ ÏËÚÚfl (¥Ì‰Ë͇ÚÓ ÔÓ͇Ê Á̇˜ÂÌÌfl ) ‡·Ó
ÁÏÂ̯ËÚË (¥Ì‰Ë͇ÚÓ ÔÓ͇Ê Á̇˜ÂÌÌfl ), ˘Ó
Ú‡ÍÓÊ ‰ÓÁ‚ÓÎËÚ¸ ÒÍÓÓÚËÚË ˜‡Ò ÏËÚÚfl.
èÓπ‰ÌÛ˛˜Ë ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ Á 4 „ÓÎÓ‚ÌËÏË ÔÓ„‡Ï‡ÏË
ÏËÚÚfl ‚Ë ÓÚËÏÛπÚ 8 ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ëı ˆËÍÎ¥‚ ÏËÚÚfl
(‡ÁÓÏ 12 ÔÓ„‡Ï ÏËÚÚfl).
ÇÄÜãàÇé
èË Ì‡ÒÚÛÔÌÓÏÛ Û‚¥ÏÍÌÂÌÌ¥ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª
χ¯ËÌË
Á·Â¥„‡˛Ú¸Òfl
ÓÒÚ‡ÌÌ¥
̇·¯ÚÛ‚‡ÌÌfl ÔÓ„‡ÏË
èÂÂË‚‡ÌÌfl ÔÓ„‡ÏË
襉˜‡Ò Ó·ÓÚË ÔÓ„‡ÏË Ì ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl
‚¥‰ÍË‚‡ÚË ‰‚ÂˆflÚ‡, ÓÒÓ·ÎË‚Ó Ô¥‰˜‡Ò ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó
ÏËÚÚfl Ú‡ Ù‡ÁË Ù¥Ì‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡ÌÌfl
„‡fl˜Ó˛ ‚Ó‰Ó˛. íËÏ Ì ÏÂ̯, flÍ˘Ó ‰‚ÂˆflÚ‡
‚¥‰ÍËÚ¥ Ô¥‰˜‡Ò Ó·ÓÚË ÔÓ„‡ÏË (̇ÔËÍ·‰,
ÍÓÎË ‚Ë ‰Ó‰‡πÚ ÔÓÒÛ‰), χ¯Ë̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
ÔËÔËÌflπ Ó·ÓÚÛ, ‡ ̇ ‰ËÒÔΪ ·ÎËχÚËÏ ˜‡Ò,
˘Ó Á‡Î˯˂Òfl ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ˆËÍÎÛ.
á‡ÍËÈÚ ‰‚ÂˆflÚ‡ Ì ̇ÚËÒ͇˛˜Ë ÊÓ‰ÌÓª
ÍÌÓÔÍË. ñËÍÎ ÏËÚÚfl ‚¥‰ÌÓ‚ËÚ¸Òfl Á ÚÓ„Ó ÏÓÏÂÌÚÛ,
ÍÓÎË ÈÓ„Ó ·ÛÎÓ ÔÂÂ‚‡ÌÓ.
ç‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl ÔÓ„‡ÏË
■ Ç¥‰ÍËÈÚ ‰‚ÂˆflÚ‡ ¥ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÚ ·Û‰ÌËÈ
ÔÓÒÛ‰ ‚ÒÂ‰ËÌÛ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË.
■ ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ìÇßåä/Çàåäç"
ç‡ ‰ËÒÔΪ Á’fl‚ËÚ¸Òfl ‰‚¥ ÒÏÛÊÍË.
.
■ ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ÍÌÓÔÍÛ "ÇàÅßê èêéÉêÄå" ¥
Ó·Â¥Ú¸ ÔÓ„‡ÏÛ .
ÇÄÜãàÇé
èÓ„‡ÏÛ, fl͇ ‚Ê ÓÁÔÓ˜‡Î‡ Ó·ÓÚÛ,
ÏÓÊ̇ ÔÂÂ‚‡ÚË ·ÂÁ ‚¥‰ÍË‚‡ÌÌfl
‰‚ÂˆflÚ,
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ÍÌÓÔÍÛ
"ìÇßåä/Çàåä". ì Ú‡ÍÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ, ÔÓÒÚÓ
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ìÇßåä/Çàåä" ˘Â ‡Á, ¥
ÔÓ„‡Ï‡ ‚¥‰ÌÓ‚ËÚ¸ Ò‚Ó˛ Ó·ÓÚÛ Á ÚÓ„Ó
Ï¥Òˆfl, ̇ flÍÓÏÛ ªª ·ÛÎÓ ÔÂÂ‚‡ÌÓ.
■ ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "U•WASH" Á‡ ·‡Ê‡ÌÌflÏ.
■ ß ÑÎfl ‚Ë·ÓÛ ¥Ì¯Óª ÓÔˆ¥ª ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÛ
ÍÌÓÔÍÛ (¥Ì‰Ë͇ÚÓ Òԇ·ıÌÂ).
■ ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "èìëä".
ç‡ ‰ËÒÔΪ ·Û‰Â ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÓ ˜‡Ò ÏËÚÚfl
[ 1 „Ó‰. (1 „Ó‰Ë̇) / 25 ı‚. (25 ı‚ËÎËÌ)].
■ è¥ÒÎfl Á‡˜ËÌÂÌÌfl ‰‚ÂˆflÚ ÔÓÎÛ̇π Á‚ÛÍÓ‚ËÈ
Ò˄̇Π¥ ÔÓ„‡Ï‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÔÓ˜ÌÂ
Ô‡ˆ˛‚‡ÚË. ç‡ ‰ËÒÔΪ ·Û‰Â ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÓ ˜‡Ò
‰Ó Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl ˆËÍÎÛ ÏËÚÚfl.
èéèÖêÖÑÜÖççü!
üÍ˘Ó ‚Ë ‚¥‰ÍËπÚ ‰‚ÂˆflÚ‡ Ô¥‰˜‡Ò ˆËÍÎÛ
ÒÛ¯ÍË, ÚÓ ÔÓÎÛ̇π Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î, flÍËÈ
ÓÁ̇˜‡π ˘Ó ˆËÍÎ ÒÛ¯ÍË ˘Â Ì Á‡‚Â¯ÂÌÓ.
50
áÄÇÖêòÖççü êéÅéíà èêéÉêÄåà
áåßçÄ èéíéóçé∫ èêéÉêÄåà
üÍ˘Ó ‚Ë ·‡Ê‡πÚ ÁÏ¥ÌËÚË ‡·Ó Ò͇ÒÛ‚‡ÚË ÔÓÚÓ˜ÌÛ
ÔÓ„‡ÏÛ, ‚ËÍÓ̇ÈÚ ̇ÒÚÛÔÌ¥ ‰¥ª:
áÛÏÏÂ ‚͇ÁÛ‚‡ÚËÏ ÔÓ Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ÔÓ„‡ÏË
(flÍ˘Ó Ì ‚¥‰Íβ˜ÂÌËÈ) ÔÓÚfl„ÓÏ 5 ÒÂÍÛ̉, Á
ÔÓ‚ÚÓÓÏ 3 ‡ÁË ÍÓÊÌ¥ 30 ÒÂÍÛ̉.
■ ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "RESET" ÔË̇ÈÏÌ¥ ̇ 3
ÒÂÍÛ̉Ë. ç‡ ‰ËÒÔΪ ‚ËÒ‚¥ÚËÚ¸Òfl "00" Ú‡
ÔÓÎÛ̇π Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î.
ÇÄÜãàÇé
ü͢Ó
ÙÛÌ͈¥fl
"SMART
DOOR"
‡ÍÚË‚ÛπÚ¸Òfl Ô¥‰ ˜‡Ò Ù‡ÁË ÒÛ¯¥ÌÌfl,
‰‚ÂˆflÚ‡ ‚¥‰Í˲ڸÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ, ¥ ‚‡Ï
‰Ó‚‰ÂÚ¸Òfl Á‡˜Â͇ÚË, ‰ÓÍË Ì Á‡Ò‚¥ÚËÚ¸Òfl
¥Ì‰Ë͇ÚÓ Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ˆËÍÎÛ, ÔÂ¯ Ì¥Ê
‚ËÈχÚË ÔÓÒÛ‰.
■ èÓÚÓ˜ÌÛ ÔÓ„‡ÏÛ ·Û‰Â Ò͇ÒÓ‚‡ÌÓ, ̇ ‰ËÒÔΪ
Á’fl‚ÎflÚ¸Òfl ‰‚¥ Υ̥ª.
■ á ˆ¸Ó„Ó ÏÓÏÂÌÚÛ ‚Ë ÏÓÊÂÚ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ÌÓ‚Û
ÔÓ„‡ÏÛ.
èéèÖêÖÑÜÖççü!
èÂ‰ ÔÓ˜‡ÚÍÓÏ ÌÓ‚Óª ÔÓ„‡ÏË, ·Û‰¸
·Ò͇, ÔÂ‚¥Ú ̇fl‚Ì¥ÒÚ¸ Ï˲˜Ó„Ó
Á‡ÒÓ·Û Û ‰ÓÁ‡ÚÓ¥.
ᇠÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥, ̇ÔÓ‚Ì¥Ú¸ ‰ÓÁ‡ÚÓ.
äçéèäà ÇàÅéêì èêéÉêÄå
äÌÓÔ͇ "SMART DOOR"
(ÄÇíéåÄíàóçÖ ÇßÑäêàííü ÑÇÖêñüí)
ñfl ÓÔˆ¥fl ‡ÍÚË‚Ûπ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ ÔËÒÚ¥È, flÍËÈ
‚¥‰ÍË‚‡π ‰‚ÂˆflÚ‡ ̇ ͥθ͇ Ò‡ÌÚËÏÂÚ¥‚
ÔÓÚfl„ÓÏ ‡·Ó ‚ ͥ̈¥ ˆËÍÎÛ ÒÛ¯¥ÌÌfl (‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥
‚¥‰ ÔÓ„‡Ï), Á‡·ÂÁÔÂ˜Û˛˜Ë ÔËӉ̠¥
ÂÙÂÍÚË‚Ì ÒÛ¯¥ÌÌfl ÔÓÒÛ‰Û.
íË‚‡Î¥ÒÚ¸ Ó·‡ÌÓ„Ó ˆËÍÎÛ ·Û‰Â ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
ÁÏ¥ÌÂÌÓ, ˘Ó· Á‡·ÂÁÔ˜ËÚË ÓÔÚËÏ¥Á‡ˆ¥˛
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ, ˘Ó Á‡ÒÚÓÒÓ‚Û˛Ú¸Òfl Û Ù‡Á¥
ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡ÌÌfl,
Ú‡
Á̇˜ÌÓ
ÁÌËÁËÚË
ÂÌÂ„ÓÒÔÓÊË‚‡ÌÌfl.
Ç¥‰ÍËÚÚfl ‰‚ÂˆflÚ ‚ ÓÒÚ‡ÌÌ¥È Ù‡Á¥ ÒÛ¯¥ÌÌfl
‰ÓÁ‚ÓÎflπ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÒËÒÚÂÏË ˆËÍÛÎflˆ¥ª
ÔÓ‚¥Úfl, ˘Ó ÛÒÛ‚‡π ËÁËÍ ‚ËÌËÍÌÂÌÌfl
ÌÂÔËπÏÌËı Á‡Ô‡ı¥‚.
ÇÄÜãàÇé
ñfl ÓÔˆ¥fl ‡ÍÚË‚ÛπÚ¸Òfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚
ÔÓ„‡Ï¥ "Öäé". ÄΠªª ÏÓÊ̇ ‚¥‰Íβ˜ËÚË.
îÛÌ͈¥fl "SMART DOOR " ̉ÓÒÚÛÔ̇ ‚
ÔÓ„‡Ï¥ " ULTRA RAPID 24’ "
(èêàëäéêÖçÖ åàííü) ¥ "éëÇßÜàíà "
(èéèÖêÖÑç∏ åàííü).
êéÅéíÄ èêéÉêÄåà
äÓÎË ÔÓ„‡Ï‡ Ô‡ˆ˛π, ̇ ‰ËÒÔΪ ‚ËÒ‚¥˜ÛπÚ¸Òfl
˜‡Ò, ˘Ó Á‡Î˯˂Òfl ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ˆËÍÎÛ, flÍËÈ
ÓÌӂβπÚ¸Òfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
èéèÖêÖÑÜÖççü!
èË ‚Ë·Ó¥ ˆ¥πª ÓÔˆ¥ª Á‡·ÓÓÌÂÌÓ ·Û‰¸-flÍËÏ
˜ËÌÓÏ Á‡ÔÓ·¥„‡ÚË ‚¥‰ÍËÚÚ˛ ‰‚ÂˆflÚ ‡·Ó
ÔËÏÛÒÓ‚Ó Á‡ÍË‚‡ÚË ªı, ˘Ó· ÌÂ
ÔÓ¯ÍÓ‰ËÚË ÏÂı‡Ì¥ÁÏ.
çÂ
ÔÂÂÍË‚‡ÈÚÂ
ÔÓÒÚ¥
ÔÂ‰
‰‚ÂˆflÚ‡ÏË ¥ Ô¥‰ ˜‡Ò Á‡ÍËÚÚfl, Á‡˜Â͇ÈÚÂ,
‰ÓÍË ÔËÒÚ¥È ‚¥‰ÍËÚÚfl Ì ÔÓ‚ÂÌÂÚ¸Òfl ‚
ÔÓÎÓÊÂÌÌfl.
üÍ˘Ó Ô¥‰˜‡Ò Ó·ÓÚË ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË
‚¥‰·Û‚Òfl
Á·¥È
ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl,
ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ ÔËÒÚ¥È Á·ÂÂÊ ӷ‡ÌÛ
ÔÓ„‡ÏÛ, ¥ ÍÓÎË ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl
‚¥‰ÌÓ‚ËÚ¸Òfl, ÔÓ‰Ó‚ÊËÚ¸ Ó·ÓÚÛ Á Ï¥Òˆfl
Á‡‚Â¯ÂÌÌfl.
51
ÑÎfl ‚¥‰Ï¥ÌË ‚¥‰ÚÂÏ¥ÌÛ‚‡ÌÌfl ÔÛÒÍÛ ‚ËÍÓ̇ÈÚÂ
̇ÒÚÛÔÌ¥ ‰¥ª:
äÌÓÔ͇ " ALL IN 1" (ÇëÖ Ç éÑçéåì")
ñfl ÓÔˆ¥fl ÓÔÚËÏ¥ÁÛπ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÙÛÌ͈¥ª "ÇëÖ Ç
éÑçéåì" (ALL IN 1) ("3 ‚ 1" / "4 ‚ 1" / "5 ‚ 1", ¥ Ú.
‰.) ¯ÎflıÓÏ ÔÓπ‰Ì‡ÌÌfl Ï˲˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ, Ó·‡Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ ÏËÚÚfl
ÏÓ‰ËÙ¥ÍÛπÚ¸Òfl, ‰Îfl ÓÚËχÌÌfl Í‡˘Ó„Ó
ÂÁÛθڇÚÛ Ó·ÓÚË Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÓÏ·¥ÌÛ‚‡ÌÌfl
Ï˲˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚.
(Í¥Ï ÚÓ„Ó, ÔÓÔÂ‰ÊÂÌÌfl ÔÓ ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ÒÓÎ¥
·Û‰Â ̇ÍÚË‚ÌËÏ).
■ ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "RESET" ÔË̇ÈÏÌ¥ ̇ 3
ÒÂÍÛ̉Ë. ç‡ ‰ËÒÔΪ Á’fl‚ËÚ¸Òfl "00" Ú‡
ÔÓÎÛ̇π Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î.
■ ÇßÑíÖêåßçéÇÄçàâ ÒÚ‡Ú Ú‡ Ó·‡ÌÛ
ÔÓ„‡ÏÛ ·Û‰Â Ò͇ÒÓ‚‡ÌÓ. ç‡ ‰ËÒÔΪ
Á’fl‚ËÚ¸Òfl ‰‚¥ Υ̥ª.
■ ç‡ ˆ¸ÓÏÛ ÍÓˆ¥, ‚Ë ÏÓÊÂÚ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË Ú‡
Á‡ÔÛÒÚËÚË ÌÓ‚Û ÔÓ„‡ÏÛ Ú‡ ÓÔˆ¥˛, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ
‰Ó ‚͇Á¥‚ÓÍ ÓÁ‰¥ÎÛ "çÄãÄòíìÇÄççü
èêéÉêÄå"
èéèÖêÖÑÜÖççü!
é·‡‚¯Ë ˆ˛ ÓÔˆ¥˛, ‚Ó̇ ·Û‰Â ‡ÍÚË‚ÌÓ˛ ¥
ÔË Ì‡ÒÚÛÔÌÓÏÛ ÏËÚÚ¥ (Ò‚¥ÚËÚËÏÂÚ¸Òfl
¥Ì‰Ë͇ÚÓ), ‰Â‡ÍÚË‚Û‚‡ÚË (¥Ì‰Ë͇ÚÓ
‚ËÏÍÌÂÚ¸Òfl) ªª ÏÓÊ̇ Î˯ ÁÌÓ‚Û
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ÍÌÓÔÍÛ.
ÇÄÜãàÇé
ñfl ÓÔˆ¥fl ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ‰Îfl
"ULTRA RAPID 24'" ÚË‚‡Î¥ÒÚ¸
ÔÓ‰Ó‚ÊÂÌÓ Ì‡ 15 ı‚ËÎËÌ, ‰Îfl
Ú‡·ÎÂÚÍË Ï˲˜Ó„Ó Á‡ÒÓ·Û
flÍ̇ÈÍ‡˘Óª ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¥.
ÇàåäçÖçü áÇìäéÇéÉé
ëèéÇßôÖççü áÄÇÖêòÖççü
èêéÉêÄåà
ÔÓ„‡ÏË
flÍÓª ·Û‰Â
ÚÓ„Ó, ˘Ó·
‰ÓÒfl„ÎË
á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇ΠÔÓ Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ÔÓ„‡ÏË
ÏÓÊ̇ ‚¥‰¥ÏÍÌÛÚË Ì‡ÒÚÛÔÌËÏ ˜ËÌÓÏ:
ÇÄÜãàÇé
èÂ‰
ÔÓ˜‡ÚÍÓÏ
ˆ¥πª
Ôӈ‰ÛË,
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈ̇ χ¯Ë̇ áÄÇÜÑà ÔÓ‚ËÌ̇
·ÛÚË ‚ËÏÍÌÂ̇.
äÌÓÔ͇ "ÇßÑíÖêåßçéÇÄçàâ ëíÄêí"
1. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ÇàÅßê èêéÉêÄåà" Ú‡
Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ Û‚¥ÏÍÌ¥Ú¸ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ÍÌÓÔÍÛ
"ìÇßåä/Çàåä"
(ÔÓÎÛ̇π ÍÓÓÚÍËÈ Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î).
ÇË ÏÓÊÂÚ ‚¥‰Í·ÒÚË ÔÓ˜‡ÚÓÍ Ó·ÓÚË
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË Ì‡ 1 ‡·Ó 23 „Ó‰ËÌ.
ÇËÍÓ̇ÈÚ ̇ÒÚÛÔÌÂ
‚¥‰Í·‰ÂÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛ:
‰Îfl
‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl
2. ç‡ÚËÒ͇ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ "ÇàÅßê èêéÉêÄåà"
ÔÓÚfl„ÓÏ 15 ÒÂÍÛ̉ (ÔÓÚfl„ÓÏ ˆ¸Ó„Ó ˜‡ÒÛ
ÔÓÎÛ̇˛Ú¸ 2 Á‚ÛÍÓ‚¥ Ò˄̇ÎË).
■ ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ÇßÑíÖêåßçéÇÄçàâ
ëíÄêí" (̇ ‰ËÒÔΪ Á’fl‚ËÚ¸Òfl "00").
3. Ç¥‰ÔÛÒÚ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÍÓÎË ÔÓÎÛ̇π ‰Û„ËÈ
Á‚ÛÍÓ‚ËÈ
Ò˄̇Î
(̇
‰ËÒÔΪ
‚¥‰Ó·‡Ê‡ÚËÏÂÚ¸Òfl "b1" , ˘Ó ÓÁ̇˜‡π, ˘Ó
Á‚ÛÍÓ‚Â ÒÔÓ‚¥˘ÂÌÌfl Û‚¥ÏÍÌÂÌÓ).
■ ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÁÌÓ‚Û ‰Îfl Á·¥Î¸¯ÂÌÌfl ˜‡ÒÛ
‚¥‰Í·‰ÂÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛ Û „Ó‰Ë̇ı (¥Á ÍÓÊÌËÏ
̇ÚËÒ͇ÌÌflÏ ÒÚ‡Ú Ó·ÓÚË ‚¥‰Í·‰‡ÚËÏÂÚ¸Òfl
̇ 1 „Ó‰ËÌÛ, ‰Ó χÍÒËχθÌÓ„Ó Á̇˜ÂÌÌfl Û 23
„Ó‰ËÌË)
4. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÚÛ Ê ÍÌÓÔÍÛ ˘Â ‡Á (̇ ‰ËÒÔΪ
‚¥‰Ó·‡Ê‡ÚËÏÂÚ¸Òfl "b0" , ˘Ó ÓÁ̇˜‡π, ˘Ó
Á‚ÛÍÓ‚Â ÒÔÓ‚¥˘ÂÌÌfl ‚ËÏÍÌÂÌÓ).
■ ÑÎfl ÔÓ˜‡ÚÍÛ Á‚ÓÓÚÌÓ„Ó ‚¥‰Î¥ÍÛ ˜‡ÒÛ Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸
ÍÌÓÔÍÛ "START" ̇ ‰ËÒÔΪ ‚ËÒ‚¥ÚËÚ¸Òfl ˜‡Ò,
˘Ó Á‡Î˯˂Òfl ‰Ó ÔÓ˜‡ÚÍÛ Ó·ÓÚË ÔÓ„‡ÏË.
ì ͥ̈¥ Á‚ÓÓÚÌÓ„Ó ‚¥‰Î¥ÍÛ ˜‡ÒÛ ÔÓ„‡Ï‡
Á‡ÔÛÒÚËÚ¸Òfl
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ,
̇
‰ËÒÔΪ
‚¥‰Ó·‡Ê‡ÚËÏÂÚ¸Òfl ÚË‚‡Î¥ÒÚ¸ Ó·‡ÌÓ„Ó ˆËÍÎÛ.
5. ÇËÏÍÌ¥Ú¸ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ Ì‡ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ÍÌÓÔÍÛ "ìÇßåä/Çàåä" ‰Îfl Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl
ÌÓ‚Ëı ̇·¯ÚÛ‚‡Ì¸.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· Û‚¥ÏÍÌÛÚË Á‚ÛÍÓ‚Â ÒÔÓ‚¥˘ÂÌÌfl
‚ËÍÓ̇ÈÚ ڥ Ê ‰¥ª.
52
áÄèÄå’üíéÇìÇÄççü éëíÄççúé
∫ ÇàäéêàëíÄçé∫ èêéÉêÄåà
5. ÇËÏÍÌ¥Ú¸ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ Ì‡ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ÍÌÓÔÍÛ "ìÇßåä/Çàåä" ‰Îfl Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl
ÌÓ‚Ëı ̇·¯ÚÛ‚‡Ì¸.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· Á·Â„ÚË Ì‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl ÓÒÚ‡Ì̸Ӫ
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÓª ÔÓ„‡ÏË, ‚ËÍÓ̇ÈÚ ̇ÒÚÛÔÌÂ:
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ‚¥‰¥ÏÍÌÛÚË ÙÛÌ͈¥˛ Á·ÂÂÊÂÌÌfl
ÔÓ‚ÚÓ¥Ú¸ ÔÓÔÂ‰̥ ‰¥ª.
ÇÄÜãàÇé
èÂ‰
ÔÓ˜‡ÚÍÓÏ
ˆ¥πª
Ôӈ‰ÛË,
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈ̇ χ¯Ë̇ áÄÇÜÑà ÔÓ‚ËÌ̇
·ÛÚË ‚ËÏÍÌÂ̇.
ÇÄÜãàÇé
ñfl ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈ̇ χ¯Ë̇ ÓÒ̇˘Â̇
ÔËÒÚÓπÏ Á‡ıËÒÚÛ ‚¥‰ ÔÂÂÔÓ‚ÌÂÌÌfl,
flÍËÈ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á¥ÎÎπ ̇‰Î˯ÍÓ‚Û ‚Ó‰Û,
flÍ Ú¥Î¸ÍË ‚ËÌËÍÌ ÔÓ‰¥·Ì‡ ÔÓ·ÎÂχ.
1. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ÇàÅßê èêéÉêÄåà" Ú‡
Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ Û‚¥ÏÍÌ¥Ú¸ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ÍÌÓÔÍÛ
"ìÇßåä/Çàåä"
(ÔÓÎÛ̇π ÍÓÓÚÍËÈ Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î).
èéèÖêÖÑÜÖççü!
ÑÎfl ̇ÎÂÊÌÓ„Ó ÙÛÌ͈¥ÓÌÛ‚‡ÌÌfl ÔËÒÚÓ˛
·ÂÁÔÂÍË ÔÓÚË ÔÂÂÔÓ‚ÌÂÌÌfl, ÏË
ÂÍÓÏẨÛπÏÓ Ì ÔÂÂÒÛ‚‡ÚË ˜Ë ̇ıËÎflÚË
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ. íËÏ Ì ÏÂ̯, fl͢Ó
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÔÂÂÒÛÌÛÚË ˜Ë ̇ıËÎËÚË
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ, ·Û‰¸ ·Ò͇,
ÔÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒ¸ ˘Ó ˆËÍÎ ÏËÚÚfl Á‡‚Â¯ÂÌÓ
¥, ˘Ó ‚ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌ¥È Ï‡¯ËÌ¥ ÌÂχπ ‚Ó‰Ë.
2. ç‡ÚËÒ͇ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ "ÇàÅßê èêéÉêÄåà"
ÔË̇ÈÏÌ¥ ÔÓÚfl„ÓÏ 30 ÒÂÍÛ̉ (ÔÓÚfl„ÓÏ
ˆ¸Ó„Ó ˜‡ÒÛ ÔÓÎÛ̇π 3 Á‚ÛÍÓ‚Ëı Ò˄̇ÎË).
3. Ç¥‰ÔÛÒÚ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÍÓÎË ÔÓÎÛ̇π ÚÂÚ¥È
Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Π(̇ ‰ËÒÔΪ Á’fl‚ËÚ¸Òfl "Ä0",
˘Ó ÓÁ̇˜‡π, ˘Ó ÙÛÌ͈¥fl Á‡Ô‡Ï’flÚÓ‚Û‚‡ÌÌfl
‚ËÏÍÌÂ̇).
4. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÚÛ Ê ÍÌÓÔÍÛ ˘Â ‡Á (̇ ‰ËÒÔΪ
Á’fl‚ËÚ¸Òfl "Ä1", ˘Ó ÓÁ̇˜‡π, ˘Ó ÙÛÌ͈¥fl
Á·ÂÂÊÂÌÌfl Û‚¥ÏÍÌÂ̇)
ì ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌ¥È Ï‡¯ËÌ¥ ̇fl‚̇ ÙÛÌ͈¥fl ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl ̇ ‰ËÒÔΪ ÒÂ¥È ÌÂÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ.
ÄÇíéåÄíàóçÖ ëèéÇßôÖççü èêé çÖëèêÄÇçéëíß
çÖëèêÄÇçßëíú
èêàóàçÄ
üä Çàêßòàíà
ç‡ ‰ËÒÔΪ ‚ËÒ‚¥˜ÛπÚ¸Òfl
ÎÛ̇π Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î
"Ö2" Ú‡
Ç¥‰ÒÛÚÌπ ÔÓÒÚ‡ÌÌfl ‚Ó‰Ë (Á‡˜ËÌÂÌËÈ
‚ÔÛÒÍÌËÈ Í·ԇÌ)
ÇËÏÍÌ¥Ú¸ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ, ‚¥‰ÍËÈÚÂ
‚ÔÛÒÍÌËÈ ÍÎ‡Ô‡Ì Ú‡ ÔÂÂÁ‡ÔÛÒÚ¥Ú¸ ˆËÍÎ ÏËÚÚfl).
ç‡ ‰ËÒÔΪ ‚ËÒ‚¥˜ÛπÚ¸Òfl
ÎÛ̇π Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î
"Ö3" Ú‡
凯Ë̇ Ì ÏÓÊ ÁÎËÚË ‚Ó‰Û.
èÂ‚¥Ú ‰Â̇ÊÌÛ ÚÛ·ÍÛ, ‚Ó̇ ÏÓÊÂ
·ÛÚË ‚Ë„ÌÛÚ‡, ‡·Ó ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË Á‡ÒÏ¥˜ÂÌ¥
ÒËÙÓÌ ‡·Ó ٥θÚË. üÍ˘Ó ÔÓ·ÎÂχ ÌÂ
ÁÌË͇π, Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl Û ˆÂÌÚ Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl
ÍÎ¥πÌÚ¥‚.
ç‡ ‰ËÒÔΪ ‚ËÒ‚¥˜ÛπÚ¸Òfl "Ö4" Ú‡
ÎÛ̇π Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î
ÇËڥ͇ÌÌfl ‚Ó‰Ë
èÂ‚¥Ú ‰Â̇ÊÌÛ ÚÛ·ÍÛ, ‚Ó̇ ÏÓÊÂ
·ÛÚË ‚Ë„ÌÛÚ‡, ‡·Ó ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË Á‡ÒÏ¥˜ÂÌ¥
ÒËÙÓÌ ‡·Ó ٥θÚË. üÍ˘Ó ÔÓ·ÎÂχ ÌÂ
ÁÌË͇π, Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl Û ˆÂÌÚ Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl
ÍÎ¥πÌÚ¥‚.
ç‡ ‰ËÒÔΪ ‚ËÒ‚¥˜ÛπÚ¸Òfl "Ö5", "Ö6",
"Ö7" "Öf" ‡·Ó "ÖL" Ú‡ ÎÛ̇π
çÂÒÔ‡‚Ì¥ÒÚ¸ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl
á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl Û ˆÂÌÚ Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl ÍÎ¥πÌÚ¥‚.
ÖÎÂÏÂÌÚË Ì‡„¥‚‡ÌÌfl ‚Ó‰Ë Ô‡ˆ˛˛Ú¸
ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ ‡·Ó Á‡ÒÏ¥˜ÂÌ¥ Ô·ÒÚËÌË
٥θÚÛ.
é˜ËÒÚ¥Ú¸ Ô·ÒÚËÌÛ Ù¥Î¸ÚÛ. üÍ˘Ó ÔÓ·ÎÂχ
Ì ÁÌË͇π, Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl Û ˆÂÌÚ
Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl ÍÎ¥πÌÚ¥‚.
Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î.
ç‡ ‰ËÒÔΪ ‚ËÒ‚¥˜ÛπÚ¸Òfl "Ö8" ‡·Ó
"Ö¥" Ú‡ ÎÛ̇π Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î.
53
SMART Fi
èÄêÄåÖíêà ÅÖáÑêéíéÇéÉé
áÇ’üáäì
ñÂÈ ÔË·‰ ÓÒ̇˘ÂÌËÈ ÚÂıÌÓÎÓ„¥π˛ SMART Fi,
fl͇ ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ÍÂÛ‚‡ÚË ÌËÏ ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ ˜ÂÂÁ
‰Ó‰‡ÚÓÍ Á‡‚‰flÍË ÙÛÌ͈¥ª Wi-Fi.
è‡‡ÏÂÚ
ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
êÖ∏ëíêÄñßü èêàãÄÑì (Ç ÑéÑÄíäì)
ÅÂÁ‰ÓÚÓ‚ËÈ
Òڇ̉‡Ú
802.11 b/g/n
■ ᇂ‡ÌÚ‡ÊÚ ‰Ó‰‡ÚÓÍ Candy simply-Fi ̇ ‚‡¯
ÔË·‰.
Ñ¥‡Ô‡ÁÓÌ ˜‡ÒÚÓÚË
ÑÓ‰‡ÚÓÍ Candy simply-Fi ‰ÓÒÚÛÔÌËÈ ‰Îfl
ÔËÒÚÓª‚ ̇ ·‡Á¥ Android ¥ iOS, flÍ ‰Îfl
Ô·̯ÂÚ¥‚, Ú‡Í ¥ ‰Îfl ÒχÚÙÓÌ¥‚.
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
802.11b (11Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
å‡ı ÔÂ‰‡‚‡Ì‡
ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸
ÑÓ‰‡ÚÍÓ‚Û ¥ÌÙÓχˆ¥˛ ÔÓ ÙÛÌ͈¥ª
SMART Fi ÏÓÊ̇ ÓÚËχÚË Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
ÔÂ„Îfl‰Û ÑÓ‰‡ÚÍÛ ‚ ÂÊËÏ¥ DEMO.
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
■ Ç¥‰ÍËÈÚ ‰Ó‰‡ÚÓÍ, ÒÚ‚Ó¥Ú¸ ÔÓ٥θ
ÍÓËÒÚÛ‚‡˜‡ ¥ Á‡ÂπÒÚÛÈÚ ÔË·‰,
‰ÓÚËÏÛ˛˜ËÒ¸ ¥ÌÒÚÛ͈¥È, ˘Ó ‚¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸Òfl
̇ ‰ËÒÔΪ ÔËÒÚÓ˛, ‡·Ó ‚ "ëÚËÒÎÓÏÛ
ÍÂ¥‚Ìˈڂ¥", flÍ ‰Ó‰‡πÚ¸Òfl ‰Ó ÔË·‰Û.
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
Min ˜ÛÚÎË‚¥ÒÚ¸
Ò˄̇ÎÛ
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
ÑËÒڇ̈¥ÈÌ ÍÂÛ‚‡ÌÌfl (˜ÂÂÁ ‰Ó‰‡ÚÓÍ)
■ è¥ÒÎfl ÂπÒÚ‡ˆ¥ª ÔË·‰Û, ÍÓÊÂÌ ‡Á, ÍÓÎË ‚Ë
Á‡ıÓ˜ÂÚ ÍÂÛ‚‡ÚË ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ ˜ÂÂÁ
ÑÓ‰‡ÚÓÍ, ‚ ÔÂ¯Û ˜Â„Û, Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÚ ÔÓÒÛ‰,
Ï˲˜ËÈ Á‡Ò¥· Ú‡ Á‡˜ËÌ¥Ú¸ ‰‚ÂˆflÚ‡.
èÓÚ¥Ï Û‚¥ÏÍÌ¥Ú¸ ÔË·‰, Ó·Â¥Ú¸ ÔÓ„‡ÏÛ "P0"
Ú‡ ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ START/RESET; Á ˆ¸Ó„Ó
ÏÓÏÂÌÚÛ ‚Ë ÏÓÊÂÚ ÍÂÛ‚‡ÚË ÔË·‰ÓÏ Á‡
‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÓχ̉ Û ÑÓ‰‡ÚÍÛ.
ñËÏ Candy Hoover Group Srl
Á‡fl‚Îflπ, ˘Ó ‰‡ÌËÈ ÔËÒÚ¥È χπ χÍÛ‚‡ÌÌfl
Ú‡ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ÓÒÌÓ‚ÌËÏ ‚ËÏÓ„‡Ï
ÑËÂÍÚË‚Ë 2014/53/EU.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÓÚËχÚË ÍÓÔ¥˛ ‰ÂÍ·‡ˆ¥ª ÔÓ
‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ÒÚ¸, ·Û‰¸ ·Ò͇, Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó
‚ËÓ·ÌË͇ Á‡ ‡‰ÂÒÓ˛:
www.candy-group.com
54
áÄïàëí ÇßÑ áÄíéèãÖççü
ÇÓ‰ÌÓ-ÒÚÓÔÓÌËÈ ÔËÒÚ¥È Á‡ıˢ‡π ‚¥‰ Á‡ÚÓÔÎÂÌÌfl, ‚ËÍÎË͇ÌËı ‚ËÚÓÍÓÏ ‚Ó‰Ë Á ̇ÔÓ‚ÌÂÌÓ„Ó
¯Î‡Ì„Û ˜ÂÂÁ Á‚˘‡ÈÌ ÒÚ‡¥ÌÌfl ¯Î‡Ì„‡.
Ç ÒËÒÚÂÏ¥ ‚Ó‰‡-ÒÚÓÔ, ‚Ó‰‡, ˘Ó ‚Ëڥ͇π, Á‡ÔÓ‚Ì˛π „ÓÙÓ‚‡ÌËÈ ¯Î‡Ì„ ¥ ‡ÍÚË‚Ûπ Á‡Ô¥ÌËÈ Í·ԇÌ,
flÍËÈ ‚¥‰Ò¥Í‡π ÔÓ‰‡˜Û ‚Ó‰Ë ‚ χ¯ËÌÛ.
ñfl ÌÂÒÔ‡‚Ì¥ÒÚ¸ ‚¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl ˜Â‚ÓÌËÏ ÒÂÍÚÓÓÏ Û ‚¥ÍÓ̈¥
.
üÍ˘Ó ÒÚ‡ÌÂÚ¸Òfl ڇ͇ ÌÂÒÔ‡‚Ì¥ÒÚ¸, ·Û‰¸ ·Ò͇, Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó ‚‡¯Ó„Ó ëÂ‚¥ÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚÛ.
üÍ˘Ó ¯Î‡Ì„ Ì ‰ÓÒËÚ¸ ‰Ó‚„ËÈ ‰Îfl Ô‡‚ËθÌÓ„Ó Ô¥‰Íβ˜ÂÌÌfl, ‚¥Ì ÔÓ‚ËÌÂÌ ·ÛÚË Á‡Ï¥ÌÂÌËÈ Ì‡
·¥Î¸¯ ‰Ó‚„ËÈ. ò·̄ ÏÓÊ̇ Ôˉ·‡ÚË ‚ ëÂ‚¥ÒÌÓÏÛ ˆÂÌÚ¥.
èËÒÚ¥È ·ÂÁÔÂÍË ‚¥‰ Á‡ÚÓÔÎÂÌÌfl (̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ¥ ‚¥‰ÍÛÚ¥Ú¸, ˘Ó· ‚ˉ‡ÎËÚË ¯‡È·Û).
55
èÄçÖãú ìèêÄÇãßççü èêéÉêÄåÄåà
èÓ„‡Ï‡ Á ÔÓÔÂÂ‰Ì¥Ï ÏËÚÚflÏ
èË Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌ¥ ÔÓ„‡ÏË Á ÔÓÔÂÂ‰Ì¥Ï ÏËÚÚflÏ ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ‰Ó‰‡ÚË ˘Â Ó‰ÌÛ ‰ÓÁÛ Á‡ÒÓ·Û ‰Îfl ÏËÚÚfl
·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó ‚ χ¯ËÌÛ (Ì ·¥Î¸¯Â 10 „.).
èêéÉêÄåÄ
éèàë
= ÔÓ„‡Ï‡, fl͇ ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ÍÓËÒÚÛ‚‡ÚËÒfl ÙÛÌ͈¥π˛ êéáìåçàâ F¥.
É¥„¥πÌ¥˜Ì‡
75°ë
ßÌÚÂÌÒ˂̇
75°ë
ÄÌÚË·‡ÍÚÂ¥‡Î¸ÌËÈ ˆËÍÎ, ÔËÁ̇˜ÂÌËÈ ‰Îfl ÏËÚÚfl ¥
ÒÚÂËÎ¥Á‡ˆ¥ª ÔÓÒÛ‰Û (̇‚¥Ú¸ ¥Á ÒËθÌËÏ Á‡·Û‰ÌÂÌÌflÏ), ‡
Ú‡ÍÓÊ ‰ËÚfl˜Ëı ÔÎfl¯Â˜ÓÍ.
èËÁ̇˜Â̇ ‰Îfl ÏËÚÚfl ‡Á Û ‰Â̸ ‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌËı
Ô‡ÚÂθ̸ Ú‡ ¥Ì¯Ëı ÔË·Ó¥‚, flÍ¥ ÒÚÓflÎË ·ÂÁ ÏËÚÚfl ‚ÂÒ¸
‰Â̸.
èÓÒËÎÂ̇ ¥
ò‚ˉ͇ 65°ë
èËÁ̇˜Â̇ ‰Îfl ¯‚ˉÍÓ„Ó ÏËÚÚfl ‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌÓ„Ó
ÔÓÒÛ‰Û.
ìÌ¥‚Â҇θ̇ +
70°ë
èËÁ̇˜Â̇ ‰Îfl ÏËÚÚfl ÔÓÒÛ‰Û ÍÓÊÂÌ ‰Â̸. Ñ‚‡ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ı
ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡ÌÌfl Á‡·ÂÁÔÂ˜Û˛Ú¸ „¥„¥πÌÛ ¥ ˜ËÒÚÓÚÛ ÔÓÒÛ‰Û.
ìÌ¥‚Â҇θ̇
60°ë
åËÚÚfl ‡Á ̇ ‰Â̸ – ‰Îfl ÒÂÂ‰Ì¸Ó Á‡·Û‰ÌÂÌËı
Ô‡ÚÂθ̸ Ú‡ ¥Ì¯Ëı ÔË·Ó¥‚.
èÓ‚Òfl͉ÂÌ̇
55°ë
ò‚ˉÍËÈ ˆËÍÎ ÏËÚÚfl ‰Îfl "Á‚˘‡ÈÌÓ" Á‡·Û‰ÌÂÌÓ„Ó
ÔÓÒÛ‰Û. èËÁ̇˜Â̇ ‰Îfl ˜‡ÒÚÓ„Ó ÏËÚÚfl Á¥ Á‚˘‡ÈÌËÏ
Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌflÏ.
ìθÚ‡ ÚËı‡
55°ë
ç‡ÈÚËı¥¯ËÈ ˆËÍÎ ÏËÚÚfl. ÖÍÓÌÓÏËÚ¸ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥˛ Ú‡
¥‰Â‡Î¸ÌÓ Ô¥‰ıÓ‰ËÚ¸ ‰Îfl ÏËÚÚfl ÔÓÒÛ‰Û ‚ÌÓ˜¥.
ÖÍÓ
45°ë
ÑÂΥ͇Ú̇
45°ë
èËÁ̇˜Â̇ ‰Îfl Á‚˘‡ÈÌÓ Á‡·Û‰ÌÂÌËı ÒÚÓÎÓ‚Ëı ÔË·Ó¥‚ ¥
ÔÓÒÛ‰Û (ˆfl ÔÓ„‡Ï‡ π ̇ȷ¥Î¸¯ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ˛ Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ
ÒÔÓÊË‚‡ÌÌfl ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª ¥ ‚Ó‰Ë ‰Îfl ̇Á‚‡ÌÓ„Ó ÚËÔÛ ÔÓÒÛ‰Û).
èÓ„‡Ï‡ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π Òڇ̉‡ÚÛ EN 50242.
襉ıÓ‰ËÚ¸ ‰Îfl ‰ÂΥ͇ÚÌÓ„Ó Ù‡flÌÒÓ‚Ó„Ó ¥ ÒÍÎflÌÓ„Ó
ÔÓÒÛ‰Û, ‡ Ú‡ÍÓÊ ‰Îfl Ò··Ó Á‡·Û‰ÌÂÌÓ„Ó ÔÓÒÛ‰Û, ÓÍ¥Ï
Ô‡ÚÂθ̸.
ìθÚ‡
ò‚ˉ͇ 59’ 65°ë
襉ıÓ‰ËÚ¸ ‰Îfl ÏËÚÚfl ÒËθÌÓ Á‡·Û‰ÌÂÌÓ„Ó ÔÓÒÛ‰Û
·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó Ô¥ÒÎfl ªÊ¥ (å‡ÍÒËχθÌ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl –
8 Ó‰ËÌˈ¸)
ìθÚ‡ ò‚ˉ͇
24’ 50°ë
ò‚ˉÍ ÏËÚÚfl. èËÁ̇˜ÂÌÓ ‰Îfl ÔÓÒÛ‰Û, flÍ χπ ·ÛÚË
‚ËÏËÚÓ ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó Ô¥ÒÎfl ªÊ¥. (å‡ÍÒËχθÌÂ
Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl– ÔÓÒÛ‰ Ô¥ÒÎfl 6 ÔÂÒÓÌ).
éÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡ÌÌfl
äÓÓÚÍ ÔÓÔÂ‰Ìπ ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡ÌÌfl ÔÓÒÛ‰Û ıÓÎÓ‰ÌÓ˛
‚Ó‰Ó˛ ÔÂ‰ ÔÓ‚ÌËÏ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌflÏ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª
χ¯ËÌË.
56
ç/Ñ – ÙÛÌ͈¥fl Ì ‰ÓÒÚÛÔ̇
*
èìëäì" äÌÓÔ͇
"SMART DOOR"
140
íÄä
íÄä
íÄä
75°C
130
íÄä
íÄä
íÄä
65°C
85
íÄä
íÄä
íÄä
70°C
125
íÄä
íÄä
íÄä
60°C
120
íÄä
íÄä
íÄä
55°C
80
íÄä
íÄä
íÄä
55°C
240
íÄä
íÄä
íÄä
45°C
205
íÄä
íÄä
íÄä
45°C
85
íÄä
íÄä
íÄä
65°C
59
íÄä
íÄä
íÄä
50°C
24
íÄä
ç/Ñ
íÄä
5
íÄä
ç/Ñ
57
ëÂ‰-Ìfl
íË‚‡-Î¥ÒÚ¸ ‚
ı‚ËÎ.
äÌÓÔ͇ "ÇëÖ Ç 1"
éÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡ÌÌfl „‡fl˜Ó˛
‚Ó‰Ó˛ Á ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜ÂÏ
ÑÛ„Â ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡ÌÌfl
„‡fl˜Ó˛ ‚Ó‰Ó˛
áÏ¥ÒÚ ÔÓ„‡Ï
ßá ÉÄêüóéû ÇéÑéû, èßÑóÄë êéÅéíà èêéÉêÄåà, óÄë, ôé áÄãàòàÇëü Ñé áÄÇÖêòÖççü èêéÉêÄåà
åàííü, éçéÇãû∏íúëü ÄÇíéåÄíàóçé.
= ÔÓ„‡ÏË ¥Á "ßåèìãúëçàå" ÏËÚÚflÏ
äÌÓÔ͇
"ÇßÑíÖêåßçìÇÄççü
75°C
èÂ¯Â ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡ÌÌfl
ıÓÎÓ‰ÌÓ˛ ‚Ó‰Ó˛
éÒÌÓ‚ÌÂ ÏËÚÚfl
èÓÔÂ‰Ìπ ÏËÚÚfl
ıÓÎÓ‰ÌÓ˛ ‚Ó‰Ó˛
ïÓÎÓ‰ÌÓ˛ ‚Ó‰Ó˛ (15°C) *
- èÓı˷͇ ±10% -
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
èÓÔÂ‰Ìπ ÏËÚÚfl „‡fl˜Ó˛
‚Ó‰Ó˛
èÂ‚¥͇ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl
ÒÓÎ¥
èÂ‚¥͇ ÎÓÚ͇ ‰Îfl
ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜‡
é˜ËÒÚ͇ ٥θÚ‡
å˲˜ËÈ Á‡Ò¥· ‰Îfl ÏËÚÚfl
å˲˜ËÈ Á‡Ò¥· ‰Îfl
Á‡ÏÓ˜Û‚‡ÌÌfl (ÔÓÔÂ‰Ìπ
ÏËÚÚfl)
èÂ‚¥Ó˜ÌËÈ ÒÔËÒÓÍ
äÌÓÔÍË ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÏË
ÙÛÌ͈¥flÏË
èéå’üäòÖççü ÇéÑà
* ÅÎÓÍ ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl ‚Ó‰Ë ‚ÒÚ‡ÌӂβπÚ¸Òfl
̇ Á‡‚Ó‰¥-‚ËÓ·ÌËÍÛ Ì‡ ¥‚Ì¥ 4 (d4), ˘Ó
Á‡‰Ó‚ÓθÌflπ ·¥Î¸¯¥ÒÚ¸ ÍÓËÒÚÛ‚‡˜¥‚.
á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ‰ÊÂ· ÔÓ‰‡˜¥, ‚Ó‰‡ ÏÓÊ ϥÒÚËÚË
¥ÁÌÛ Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ‚‡ÔÌflÍÛ, ˘Ó ÓÒ¥‰‡π ̇ ÔÓÒÛ‰¥,
Á‡Î˯‡˛˜Ë ·¥Î¥ ÔÎflÏË ¥ ÓÁ‚Ó‰Ë.
óËÏ ‚ˢ ¥‚Â̸ Ï¥ÌÂ‡Î¥‚, ÚËÏ ÊÓÒÚÍ¥¯Â ‚Ó‰‡.
èÓÒÛ‰ÓÏËÈ̇ χ¯Ë̇ ÓÒ̇˘Â̇ ·ÎÓÍÓÏ ‰Îfl
ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl ‚Ó‰Ë, flÍËÈ ÔË ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ¥
„ÂÌÂÛ˛˜Óª ÒÓÎ¥, Á‡·ÂÁÔ˜Ûπ ‚Ó‰Û ·ÂÁ ‚‡ÔÌflÍÛ
‰Îfl ÏËÚÚfl ÔÓÒÛ‰Û. ôÓ· ‚ËÁ̇˜ËÚË ÒÚÛԥ̸
ÊÓÒÚÍÓÒÚ¥
‚Ó‰Ë,
Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl
‰Ó
‚Ó‰ÓÔÓÒÚ‡˜‡Î¸ÌËı ÒÎÛÊ·.
ôÓ· ‚¥‰„Û₇ÚË „‡‰ÛÒ ÊÓÒÚÍÓÒÚ¥ ‚Ó‰Ë
‚ËÍÓ̇ÈÚ ̇ÒÚÛÔÌ¥ ‰¥ª:
ÇÄÜãàÇé
èÓÒÛ‰ÓÏËÈ̇ χ¯Ë̇ χπ ·ÛÚË áÄÇÜÑà
‚ËÏÍÌÂ̇ ÔÂ‰ ˆ¥π˛ Ôӈ‰ÛÓ˛.
ê„Û₇ÌÌfl ÔÓÏ’flͯۂ‡˜‡ ‚Ó‰Ë
1. ìÚËÏÛÈÚ ÍÌÓÔÍÛ "ÇàÅßê èêéÉêÄå" Ú‡
‚Ó‰ÌÓ˜‡Ò ‚ÏË͇ÈÚ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ
ÍÌÓÔÍÓ˛ "ìÇßåäç/Çàåäç" (ÔÓÎÛ̇π
ÍÓÓÚÍËÈ Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î).
0-3
2. ìÚËÏÛÈÚ ÍÌÓÔÍÛ "ÇàÅßê èêéÉêÄå" 5
ÒÂÍÛ̉, Ñéäà Ì ÔÓÎÛ̇π ÍÓÓÚÍËÈ
Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î. ç‡ ‰ËÒÔΪ ·Û‰Â
‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÓ ¥‚Â̸ ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl ‚Ó‰Ë.
èÓ͇ÁÌËÍË
ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl
‚Ó‰Ë
0-5
ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
„ÂÌÂÛ˛˜Óª
ÒÓÎ¥
Ó
dH
(̥ψ¸Í‡)
0
ÜÓÒÚÍ¥ÒÚ¸
‚Ó‰Ë
Ó
fH
(Ù‡Ì
ˆÛÁ¸Í‡)
ꥂÂ̸
èÓÏ’flͯËÚË ‚Ó‰Û ‰Ó 90°fH (ÊÓÒÚÍ¥ÒÚ¸ Û
„‡‰ÛÒ‡ı Á‡ Ù‡ÌˆÛÁ¸ÍÓ˛ ÒËÒÚÂÏÓ˛) ‡·Ó ‰Ó
50°dH ( ÊÓÒÚÍ¥ÒÚ¸ Û „‡‰ÛÒ‡ı Á‡ ̥ψ¸ÍÓ˛
ÒËÒÚÂÏÓ˛) ÏÓÊ̇ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ 8 ̇·¯ÚÛ‚‡Ì¸:
ç‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl ̇‚‰ÂÌ¥ Û Ú‡·Îˈ¥:
Ì¥
d0
1
6-10
4-6
í‡Í
d1
2
11-20
7-11
í‡Í
d2
3
21-30 12-16
í‡Í
d3
*4
31-40 17-22
í‡Í
d4
5
41-50 23-27
í‡Í
d5
6
51-60 28-33
í‡Í
d6
7
61-90 34-50
í‡Í
d7
3. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÁÌÓ‚Û, ˘Ó· Ó·‡ÚË
ÔÓÚ¥·ÌËÈ ¥‚Â̸ ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl: ÍÓÊÌÂ
̇ÚËÒ͇ÌÌfl ÍÌÓÔÍË Á·¥Î¸¯Ûπ ¥‚Â̸ ̇ 1
Ó‰ËÌˈ˛. äÓÎË ¥‚Â̸ ‰¥È‰Â ‰Ó ÔÓ͇ÁÌË͇
"d7", ‚¥‰Î¥Í ÔÓ˜ÌÂÚ¸Òfl ÁÌÓ‚Û Á ÔÓ͇ÁÌË͇ "d0".
4. ôÓ· Ô¥‰Ú‚Â‰ËÚË ÌÓ‚¥ ̇·¯ÚÛ‚‡ÌÌfl
‚ËÏÍÌ¥Ú¸ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ, ̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ÍÌÓÔÍÛ "ìÇßåäç/Çàåäç".
èéèÖêÖÑÜÖççü!
èË ‚ËÌËÍÌÂÌÌ¥ ·Û‰¸-flÍËı ÔÓ·ÎÂÏ
‚ËÏÍÌ¥Ú¸
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ
χ¯ËÌÛ,
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ÍÌÓÔÍÛ "ìÇßåäç/Çàåäç" ¥
ÔӘ̥ڸ Ôӈ‰ÛÛ Á ÔÓ˜‡ÚÍÛ (äêéä 1).
ßçÑàäÄíéê áÄÇÄçíÄÜÖççü ëéãß
ÇÄÜãàÇé
èË ÔÓfl‚¥ ·¥ÎËı ÔÎflÏ Ì‡ ÔÓÒÛ‰Û
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ‰Ó‰‡ÚË Ò¥Î¸ ‰Ó ÍÓÌÚÂÈÌÂÛ.
ñfl ÏÓ‰Âθ ÓÒ̇˘Â̇ Ò‚¥ÚÎÓ‚ËÏ ¥Ì‰Ë͇ÚÓÓÏ Ì‡
Ô‡ÌÂÎ¥ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl, flÍËÈ Òԇ·ıÛπ, ÍÓÎË
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ‰ÓÒËÔ‡ÚË ÒÓÎ¥ Û ÍÓÌÚÂÈÌÂ.
58
îËχڇ-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì ÌÓÒË ÌË͇͂‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ ‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË „¯ÍË ‚ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë
ÒË Á‡Ô‡Á‚‡ Ô‡‚ÓÚÓ ‰‡ Ô‡‚Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl, ÍÓËÚÓ ÒÏflÚ‡ Á‡ ÔÓÎÂÁÌË Á‡ Ò‚ÓËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ
ËÁÏÂÌflÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ Û‰‡.
ч ‚ˉËÚ ÚÂıÌ˘ÂÒÍËfl ËÌÙÓχˆËÓÌÂÌ ÎËÒÚ Á‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡, ‚ÎÂÁÚ ‚ Ò‡ÈÚ‡ ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl.
Producatorul isi declina orice responsabilitate in cazul unor greseli de tiparire in
manualul de instructiuni.
Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificarile corespunzatoare produsului,
fara a schimba in mod esential caracteristicile lui .
Pentru a consulta fisa produsului, va rugam sa vizitati site-ul web al producatorului.
V˘robca sa ospravedlÀuje za prípadné tlaãové chyby v tomto návode na obsluhu.
ëalej si v˘robca vyhradzuje právo vykonaÈ potrebné zmeny na svojich v˘robkoch, ktoré
nemajú vplyv na ich základnú charakteristiku.
Technickú ‰pecifikaciu najdete na webov˘ch stránkach v˘robcu.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne gre‰ke u ‰tampanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmene svojih proizvoda, ali bez
promene njihovih osnovnih karakteristika.
ÇËÓ·ÌËÍ Ḁ́χπ Á Ò· ·Û‰¸-flÍÛ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ Û ‡Á¥ ·Û‰¸-flÍËı ‰ÛÍÓ‚‡ÌËı ÔÓÏËÎÓÍ ‚ ˆ¸ÓÏÛ
ÍÂ¥‚Ìˈڂ¥. ÇËÓ·ÌËÍ Ú‡ÍÓÊ Á‡Î˯‡π Á‡ ÒÓ·Ó˛ Ô‡‚Ó ‚ÌÓÒËÚË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ ÁÏ¥ÌË ‰Ó ÔÓ‰Û͈¥ª ·ÂÁ
ÁÏ¥ÌË ¥ÒÚÓÚÌËı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÔÂ„ÎflÌÛÚË ‰Ó‚¥‰ÍÓ‚ËÈ ÎËÒÚÓÍ ÚÂıÌ¥˜ÌËı ‰‡ÌËı ÔÓ‰Û͈¥ª, ·Û‰¸ ·Ò͇, Á‚ÂÚ‡ÈÚÂÒfl
̇ Ò‡ÈÚ ‚ËÓ·ÌË͇.
- CDP TDF -
BG
RO
SK
SR
UKR
17.07 - 41903472.A
Za tehniãke detalje, molimo vas da proverite web stranicu proizvodjaãa.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising