Candy | CDI 4015-S | Candy CDI 4015-S Navodila za uporabo

Candy CDI 4015-S Navodila za uporabo
CZ
PL
SL
Návod k pouÏití
Instrukcja obs∏ugi
Navodilo za uporabo
CDI 4015
MYâKY NÁDOBÍ
ZMYWARKI
POMIVALNI STROJ
Blahopfiání
Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali
domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní
myãku nádobí, která zaruãuje vysokou
jakost, v˘borné uÏitné vlastnosti a
spolehlivost.
CANDY vyrábí i dal‰í druhy domácích
spotfiebiãÛ jako jsou automatické
praãky, praãky se su‰iãkou, kombinované
kuchyÀské
sporáky,
mikrovlnné
trouby, peãicí trouby a odsavaãe par,
chladniãky a mrazniãky.
PoÏádejte Va‰eho prodejce, aby Vás
informoval o sortimentu tûchto v˘robkÛ
dováÏen˘ch do âeské republiky.
ÚVOD
Pfieãtûte si pozornû tento návod k
pouÏití, neboÈ obsahuje dÛleÏité
pokyny pro bezpeãnou instalaci,
pouÏívání a údrÏbu a také uÏiteãné
rady k dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii
pouÏívání této myãky.
Uschovejte tuto pfiíruãku pro
pfiípadné dal‰í pouÏití.
ZÁRUKA
OBSAH
Tento v˘robek podléhá záruãním
podmínkám, ve lhÛtách uveden˘ch v
záruãním listu jimÏ je opatfien.
Potvrzení o záruce musíte uschovat,
náleÏit˘m zpÛsobem vyplnûné, aby mohlo
b˘t pfiedloÏeno v místû autorizovaného
servisniho stfiediska, v pfiípadû nutnosti
zásahu, spoleãnû s daÀov˘n dokladem,
vydan˘m prodejcem ve chvíli nákupu.
Bezpeãnostní upozornûní
Instalace
Zafiízení na zmûkãování vody
Usazení horního ko‰e
Ukládání nádobí
Informace o laboratorním testování
Mytí poloviãní náplnû v horním ko‰i
Dávkování mycího a le‰ticího pfiípravku
âistûní filtru
V‰eobecné pokyny
âistûní a údrÏba
Popis ovládacích prvkÛ
Technické údaje
V˘bûr programu a jednotliv˘ch funkcí
Bezpeãnostní systém proti preteãení (water block)
Tabulka mycích programÛ
Vyhledání drobn˘ch závad
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
4
5
8
10
11
13
14
15
17
18
19
20
20
21
25
26
28
Obr. A
5
1
4
2
3
Pfieãtûte si pozornû tento návod k pouÏití, neboÈ obsahuje dÛleÏité pokyny pro
bezpeãné pouÏívání, údrÏbu a také uÏiteãné rady k dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii
pouÏívání této myãky nádobí.
Uschovejte tuto pfiíruãku pro pfiípadné dal‰í pouÏití.
2
3
BEZPEâNOSTNÍ UPOZORNùNÍ
2. Ïe
ampérometrická
hodnota
elektrického stykaãe odpovídá spotfiebû
oznaãené na v˘robním ‰títku domácího
spotfiebiãe.
INSTALACE
POZOR!
NoÏe nebo jiné ostré ãi ‰piãaté
pfiedmûty musí b˘t v ko‰i otoãeny
‰piãkou dolÛ a nebo musí b˘t
poloÏeny vodorovnû.
DodrÏujte tato základní bezpeãnostní
pravidla, která jsou platná pro jakékoliv
domácí spotfiebiãe.
Instalace
BûÏné pouÏití
■ Zkontrolujte, zda zástrãka pfiívodní ‰ÀÛry
je stejného typu jako zásuvka rozvodu
elektrického proudu. Pokud tomu tak není,
je nutné provést její v˘mûnu kvalifikovanou
osobou za správn˘ typ. ZároveÀ ovûfite,
zda pfiívodní kabel k zásuvce je dostateãnû
dimenzován na celkov˘ pfiíkon spotfiebiãe.
■ Tento spotfiebiã je urãen pouze pro
pouÏití v domácnosti.
■ Myãka je urãena pro um˘vání bûÏného
kuchyÀského nádobí. Pfiedmûty zneãistûné
petrolejem, nátûrov˘mi hmotami, tfiískami
oceli nebo Ïeleza, chemikáliemi zpÛsobujícími
korozi, louhy nebo kyselinami, nesmí b˘t v
myãce um˘vány.
■ Pfiekontrolujte, zda není po‰kozena
pfiívodní ‰ÀÛra ke spotfiebiãi.
■ JestliÏe je na rozvodu vody v domû
instalováno centrální zafiízení pro její
zmûkãování, není nutné pouÏívat sÛl ve
zmûkãovaãi zabudovaném v myãce. Je
vhodné zkontrolovat tvrdost vody za
zmûkãovacím zafiízením.
■ V‰eobecnû se nedoporuãuje pouÏívání
adapterÛ, vícenásobn˘ch odboãovacích
zásuvek (rozdvojek) nebo prodluÏovacích
‰ÀÛr.
■ Je-li nutné vymûnit pfiívodní ‰ÀÛru,
zavolejte nûkteré ze autorizovan˘ch
servisních stfiedisek.
■ NoÏe a pfiíbory se nejlépe umyjí, kdyÏ je
do pfiíslu‰ného ko‰e uloÏíte rukojeÈmi
dolÛ.
Bezpeãnostní upozornûní
(Technické poznámky)
DÒLEÎITÉ
Pfii umístûní myãky na koberec,
pfiekontrolujte, zda se tím neomezilo
odvûtrání jejího dna.
POZOR!
Zabezpeãení domácího spotfiebiãe
závisí i na správném uzemnûní va‰í
elektrické sítû.
Zajistûte, aby zástrãka pfiívodní
‰ÀÛry zÛstala pfiístupná i po instalaci
myãky.
Pokud není elektrická síÈ správnû
uzemnûna, dochází k lehkému
prÛchodu proudu po kovov˘ch
ãástech
domácího
spotfiebiãe,
protoÏe je pfiístroj vybaven filtrem
proti ru‰ení rádiov˘ch vln.
Pfiipojení k elektrické síti
Pfiístroj odpovídá bezpeãnostním pfiedpisÛm
stanoven˘m pfiíslu‰n˘mi institucemi a je
vybaveno
tfiípólovou
zástrãkou
s
uzemnûním, které zabezpeãuje kompletní
uzemnûní zafiízení.
V˘robce se zfiíká jakékoliv zodpovûdnosti
za pfiípadné ‰kody na vûcech nebo za
zranûní osob, které jsou zpÛsobeny
nesprávn˘m pfiipojením k uzemnûní.
Pfied pfiipojením domácího spotfiebiãe k
elektrické síti se ujistûte :
Pfiístroj odpovídá evropsk˘m
nafiízením 89/336/CEE, 73/23/CEE
a jejich následn˘m úpravám.
1. Ïe má zástrãka správné uzemnûní;
■ JestliÏe do‰lo k poru‰e nebo spotfiebiã
správnû nepracuje, vypnûte ho, zastavte
pfiívod vody a Ïádn˘m zpÛsobem do nûj
nezasahujte. Opravu mÛÏe provádût
pouze povûfien˘ servisní mechanik a
musí pfiitom pouÏívat originální náhradní
díly. Jakékoliv poru‰ení v˘‰e uveden˘ch
doporuãení mÛÏe vést ke sníÏení
bezpeãnosti spotfiebiãe.
■ Nikdy se nedot˘kejte zafiízení mokr˘ma
nebo vlhk˘ma rukama nebo nohama.
■ NepouÏívejte spotfiebiã pokud jste bosí.
■ Nevytahujte zástrãku ze zásuvky tahem
za pfiívodní ‰ÀÛru.
■ Nevystavujte spotfiebiã pÛsobení vnûj‰ích
vlivÛ (dé‰È, slunce atd.).
■ Nenechávejte obsluhovat spotfiebiã
dûtmi nebo jin˘mi osobami neschopn˘mi
obsluhy bez náleÏitého dozoru.
Likvidace
■ Voda vypou‰tûna z myãky, nebo která
zÛstane po ukonãení mycího programu
na nádobí, se nesmí pít.
■ Myãka nádobí je vyrobena z recyklovatelného
materiálu, proto ji mÛÏete pfii likvidaci
bez problémÛ odevzdat ve sbûrnû surovin.
■ Nenechávejte otevfiená dvífika v
horizontální poloze, aby bylo zamezeno
pfiípadnému nebezpeãí (napfi.zakopnutí).
■ Pokud chcete myãku zlikvidovat, dbejte
na to, aby byl odstranûn uzávûr dvífiek,
aby bylo zamezeno náhodnému
uzavfiení dûtí uvnitfi myãky.
Po odpojení myãky z elektrické zásuvky
je dÛleÏité odfiezat napájecí kabel.
■ Nelehejte nebo nesedejte na otevfiené
dvefie myãky, mohlo by dojít k jejímu
pfievrÏení.
4
5
Pfiipojení vody
■ Vypou‰tûcí hadici mÛÏete také zavûsit
pfies okraj dfiezu pomocí pfiiloÏeného
plastového oblouku. Konec hadice
nesmí b˘t ponofien do vody, aby nedo‰lo
k jejímu zpûtnému nasátí do myãky pfii
jejím provozu (obr. 4Y).
Pfiipojení vypou‰tûcí hadice
DÒLEÎITÉ UPOZORNùNÍ
Pfiístroj musí b˘t pfiipojen k pfiívodu
vody pouze nov˘mi hadicemi, které
jsou dodávány jako v˘bava pfiístroje.
Staré hadice pfiívodu vody nesmí b˘t
znovu pouÏívány.
1
■ Vypou‰tûcí hadici je nejvhodnûj‰í pfiipojit
na pevné odpadní potrubí (obr. 4).
Dbejte na to, aby hadice nebyla nikde
"pfielomená".
■ Pokud instalujete spotfiebiã pod pracovní
desku, oblouk vypou‰tûcí hadice musí
b˘t zavû‰en na zdi v co nejvy‰‰í poloze
(obr. 4Z).
■ Odpadní potrubí by mûlo b˘t vyústûno
nejménû 40 cm nad podlahou a musí mít
vnitfiní prÛmûr nejménû 4 cm.
■ Napou‰tûcí a v˘toková hadice mohou
b˘t vedeny doleva nebo doprava.
■ Zkontrolujte
je‰tû,
zda
pfiívodní
i vypou‰tûcí hadice nejsou nikde
"pfielomené".
■ Je vhodné, aby na tomto odpadním
potrubí byl sifon k zamezení úniku pachu
(obr. 4X).
DÒLEÎITÉ
Myãka mÛÏe b˘t pfiipojena buì na
studenou vodu nebo horkou vodu,
pokud její teplota nepfiekroãí 60°C.
2
■ Tlak vody musí mít minimální hodnotu
0,08 MPa a maximální hodnotu 0,8 MPa.
Pokud bude tlak niωí, kontaktujte
Servisní stfiedisko.
■ Pokud je to nutné, mÛÏe b˘t vypou‰tûcí
hadice prodlouÏena aÏ na 2,5 m, její
maximální v˘‰ka od podlahy mÛÏe v‰ak
b˘t nejvíce 85 cm.
Pokud máte takov˘ poÏadavek, kontaktujte
Servisní stfiedisko.
■ Napou‰tûcí hadice musí b˘t pfiipojena k
pfiívodnímu ventilu, aby bylo moÏné
zastavit pfiívod vody v dobû, kdy myãka
není v provozu (obr. 1B).
■ Myãka je vybavena pfiívodní hadicí vody
s koncovkou se závitem 3/4" (obr. 2).
■ Pfiívodní hadice vody “A” musí b˘t
na‰roubována na kohoutek pfiívodu
vody “B” pomocí koncovky 3/4", ujistûte
se, Ïe je koncovka fiádnû utaÏena.
■ Pokud je to nutné, mÛÏe b˘t pfiívodní
hadice vody prodlouÏena aÏ na 2,5 m.
Pokud máte takov˘ poÏadavek,
kontaktujte Servisní stfiedisko.
3
■ Pokud voda obsahuje vápenaté nebo
písãité pfiímûsi, doporuãujeme pouÏít
vhodn˘ filtr pro jejich zachycení. Ten
mÛÏete zakoupit v servisním stfiedisku
nebo ve specializovan˘ch, prodejnách
(obr. 3) objednavkove ã. 9226085.
Filtr “D” se vkládá mezi pfiívodní ventil 3/4
“B” a napou‰tûcí hadici “A”.
NezapomeÀte vloÏit tûsnicí krouÏky “C”.
Otevírání dvefií
Zavfiení dvefií
ZasuÀte ko‰e do myãky.
Pfiekontrolujte, zda obû sprchovací ramena
se mohou volnû otáãet a nejsou omezována
v pohybu uloÏen˘m nádobím, hrnci nebo
pfiíbory.
Zavfiete dvefie pouh˘m potlaãením a
pfiesvûdãte se, Ïe jsoufiádnû uzavfiené.
ZasuÀte ruku do otvoru a zatáhnûte.
Pokud otevfiení dvefií je provádûno za
bûhu myãky, zabezpeãovací zafiízení
automaticky vypne ve‰keré funkce.
■ Pokud je myãka pfiipojována na nov˘
rozvod vody, nebo na rozvod del‰í dobu
nepouÏívan˘, nechejte nûkolik minut
odtékat vodu, neÏ pfiipojíte napou‰tûcí
hadici. Zabráníte tím zanesení filtraãního
sítka u napou‰tûcího ventilu myãky
vápenat˘mi usazeninami nebo rzí.
DÒLEÎITÉ
U myãek, které správnû fungují,
neotevírejte dvefie bûhem chodu
spotfiebiãe.
6
7
ZA¤ÍZENÍ
VODY
NA
ZMùKâOVÁNÍ
* Zmûkãovací zafiízení je ve v˘robû
nastaveno na 4. stupeÀ (d4), coÏ
vyhovuje poÏadavkÛm vût‰iny uÏivatelÛ.
V závislosti na zdroji obsahuje voda rÛzné
mnoÏství vápence a minerálÛ, které se
usazují na nádobí a zanechávají na jeho
povrchu bílé skvrny a ‰mouhy. Jak vysoká
je pfiítomnost tûchto minerálÛ ve vodû, tak
velká je její tvrdost. Myãky nádobí jsou
vybaveny zafiízením pro zmûkãování vody,
které vyÏadují ke své regeneraci speciální
sÛl. Takto zmûkãená voda je pak v myãce
pouÏívána pro mytí nádobí.
StupeÀ tvrdosti vody Vám sdûlí spoleãnost,
která zaji ‰Èuje její dodávku nebo si ji
mÛÏete nechat zmûfiit.
Podle toho, do které kategorie tvrdosti
patfií va‰e voda, nastavte hodnotu jejího
zmûkãování následujícím zpÛsobem:
1. DrÏte zmáãknuté tlaãítko "ODLOÎEN¯
START"
a souãasnû zmáãknûte
tlaãítko "START/STOP" I .
Na displeji se zobrazí hodnota "d4"
nastavená ve v˘robû.
2. Pro zmûnu tohoto nastavení zmáãknûte
tlaãítko "ODLOÎEN¯ START" (pfii
kaÏdém zmáãknutí tohoto tlaãítka se
hodnota zv˘‰í o jeden stupeÀ).
Nastavení zmûkãovaãe vody
u elektronického programátoru
Po dosaÏení hodnoty "d7" pfieskoãí
hodnota znovu na hodnotu "d1".
Zmûkãovaã vody je schopen upravovat
vodu o tvrdosti do 90°fH (francouzská
stupnice) nebo 50°dH (nûmecká stupnice
tvrdosti vody) v 8 nastaviteln˘ch stupních.
3. Po zobrazení poÏadované hodnoty
vyãkejte na akustick˘ signál; v tomto
okamÏiku je nastavená hodnota uloÏena
do pamûti.
Nastavení je uvedeno v následující tabulce.
ÚroveÀ
tvrdosti
0
1
2
3
*4
5
6
7
DIGITÁLNÍ DISPLEJ
Tvrdost
vody
°fH(fran.
stupnice)
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
Tvrdost
PouÏití
vody
regeneraãní
°dH(nûmec
soli
kástupnice)
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Tlaãítko
"ODLOÎEN¯ START"
8
Nastavení
zmûkãovaãe
vody
Dávkování soli
DÒLEÎITÉ
Po instalaci myãky zcela naplÀte
zásobník pro sÛl a aÏ poté pfiidejte
vodu aÏ pro kraj otvoru pro plnûní
zásobníku.
■ Na dnû myãky je zásobník na sÛl, která
regeneruje zmûkãovaã.
■ PouÏívejte pouze speciální soli urãené
pro myãky nádobí. Jiné druhy solí
obsahují malé mnoÏství nerozpustn˘ch
ãástic, které by mohly dlouhodob˘m
pÛsobením zhor‰it úãinnost zmûkãovaãe
vody.
■ K naplnûní zásobníku musíte nejdfiíve
od‰roubovat jeho víãko na dnû vany
myãky.
■ Plníte-li zásobník poprvé, je nutné
nejdfiíve do zásobníku nalít vodu.
Pfii plnûní pfieteãe men‰í mnoÏství vody,
pokraãujte v‰ak v plnûní,dokud
zásobník není zcela pln˘. Po jeho
naplnûní oãistûte vnitfiní prostor od
zbytku soli a znovu utáhnûte víãko
zásobníku.
Indikátor náplnû soli
Tento model myãky je vybaven elektrickou
kontrolkou na ovládacím panelu, která se
rozsvítí, pokud je nutno provést doplnûní soli.
■ Po doplnûní doporuãujeme provést cel˘
cyklus mytí, nebo program P¤EDMYTæ.
Do zásobníku se vejde asi 1,5 aÏ 1,8 kg
soli. Pro dobré v˘sledky mytí je nutné
zásobník obãas znovu naplnit solí.
Spotfieba soli závisí na nastavení
zmûkãovaãe podle tvrdosti vody. âím je
voda tvrd‰í, tím je vût‰í spotfieba soli.
DÒLEÎITÉ
Objeví-li se na nádobí bílé skvrny, je
to obecnû dÛkaz toho, Ïe do
zásobníku musí b˘t doplnûna sÛl.
d1
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
Tlaãítko
"START/STOP"
9
Usazení horního ko‰e
■ Do horního ko‰e lze rovnûÏ ukládat
kompotové misky a jiné misky z
plastické hmoty.
Doporuãujeme je po uloÏení zajistit tak,
aby je tlak stfiíkající vody nepfievrátil.
UKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ
1
PouÏívání horního ko‰e
Jsou-li pouÏívány bûÏnû talífie o vût‰ím
prÛmûru, to je 27 aÏ 31 cm, uloÏte je do
spodního ko‰e aÏ po usazení horního ko‰e
do jeho vy‰‰í polohy. Postupujte pfiitom
následovnû:
1. Vyjmûte horní ko‰;
2. Uchopte ko‰ z obou stran a zvednûte
ho smûrem nahoru (obr. 1);
2
Tímto zpÛsobem se nesmí na ko‰ ukládat
nádoby s prÛmûrem vût‰ím neÏ 20 cm a
není moÏno pouÏívat pohybliv˘ch drÏákÛ
ve vyklopené poloze.
a
b
■ Horní ko‰ je navrÏen tak, aby umoÏnil
uloÏení maximálního mnoÏství rÛzn˘ch
druhÛ nádobí, napfi. 24 talífiÛ ve dvou
fiadách, asi 30 sklenic v pûti fiadách nebo
smûs rÛzného nádobí.
■ Horní ko‰ je opatfien sklopn˘mi poliãkami
pfiipevnûn˘mi k bokÛm ko‰e, které
mohou b˘t ustaveny do horní nebo dolní
polohy. Na sklopené poliãky lze ukládat
kávové a ãajové ‰álky, kuchyÀské noÏe
a nabûraãky. Sklenice na stopkách lze
opatrnû uloÏit do vybrání na konci tûchto
polic dnem vzhÛru.
Sklenice, ‰álky, pod‰álky a desertní
talífiky lze ukládat pod tyto poliãky.
PouÏívání spodního ko‰e
■ Do spodního ko‰e lze ukládat hrnce,
pekáãe, polévkové mísy, kompotové
misky, poklice, servírovací nádobí, mûlké
talífie, polévkové talífie a nabûraãky.
a
b
ULOÎENÍ KO·E DO SPODNÍ POLOHY:
1. Uchopte ko‰ z obou stran a zvednûte
ho lehce smûrem nahoru (obr. 2a);
■ Polévkové a mûlké talífie mohou b˘t do
horního ko‰e ukládány pokud jsou
poliãky v horní poloze.
Talífie ukládejte ve svislé poloze dnem k
zadní stûnû myãky tak, aby byl mezi nimi
prostor pro voln˘ prÛchod vody.
■ Pfiíbory ukládejte do ko‰íku z plastické
hmoty. VloÏte ko‰ík na pfiíbory do
spodního ko‰e (obr. 3) a pfiesvûdãte se,
Ïe uloÏené pfiíbory nezasahují do prostoru
otáãejících se ramen.
2. Pomalu lehce uloÏte ko‰ (obr. 2b).
3
POZNÁMKA: NIKDY NEZVEDEJTE
NEBO NEUKLÁDEJTE KO· POUZE Z
JEDNÉ STRANY (obr. 3).
Pozor:
Doporuãujeme provést uloÏení ko‰e pfied
ukládáním nádobí.
■ Doporuãujeme ukládat k sobû vÏdy talífie
stejné velikosti a tvaru, aby se co
nejlépe vyuÏila kapacita ko‰e.
DÒLEÎITÉ UPOZORNùNÍ
Spodní ko‰ je vybaven zaráÏkou,
která zaji‰Èuje bezpeãné vytaÏení
ko‰e i pokud je zcela naplnûn.
Pokud budete doplÀovat sÛl, nebo
pokud budete provádût pravidelnou
údrÏbu, je nutné ko‰ zcela vyjmout.
■ Talífie se mohou ukládat v jedné fiadû
nebo v obou fiadách (obr. 1 a 2).
■ Doporuãujeme ukládat velké talífie (okolo
270 mm) lehce naklonûné dozadu, aby
se usnadnilo zasunutí ko ‰e do myãky.
10
11
1
A
E
C
B
D
F
2
A
G
H
B
C
D F
F E
BûÏné denní ukládání nádobí je znázornûno na
obrázcích 1, 2 a 3.
INFORMACE O LABORATORNÍM TESTOVÁNÍ
Horní ko‰ (obr. 1)
A = polévkové talífie
B = mûlké talífie
C = desertní talífiky
D = pod‰álky
E = ‰álky
F = sklenice
(viz v˘bûr programu mytí)
Srovnání pfii v‰eobecném programu mytí (podle normy EN 50242)
1. Umístûní horního ko‰e: spodní poloha
2. BûÏná náplÀ
3. Nastavení le‰tícího pfiípravku: 6
UloÏení 15 dílné soupravy (podle normy EN 50242)
Správné uloÏení do horního ko‰e je znázornûno na obr. 5, spodního ko‰e na obr. 6 a ko‰ na
pfiíbory je na obr. 7.
Horní ko‰ (obr. 2)
A = polévkové talífie
B = mûlké talífie
C = desertní talífiky
D = pod‰álky
E = ‰álky
F = sklenice na stopkách
G = sklenice
H = ko‰ík na pfiíbory
B
G
E
4
A
C
F D
H
Spodní ko‰ (obr. 3)
A = hrnec stfiední velikosti
B = velk˘ hrnec
C = pánev
D = polévkové mísy, servírovací nádobí
E = pfiíbory
F = pekáãe
G = stfiední pohár
H = mal˘ pohár
I
L
5
C
C D
E
B
H
A
6
Spodní ko‰ (obr. 6)
M = 15 polévkové talífie
N = 15 mûlké talífie
O = 7+7 desertních talífikÛ
P = servírovací talífi
Q = jídelní pfiíbory
P
N
M
O
Správné a racionální ukládání nádobí je základem
dobr˘ch v˘sledkÛ mytí.
O
7
7
Ko‰ík na pfiíbory (obr. 4)
Horní ãást ko‰e na pfiíbory mÛÏe b˘t vyjmuta, aby
byly umoÏnûny rÛzné zpÛsoby naplnûní myãky.
33 3
Q
Ko‰ík na pfiíbory (obr. 7)
Pfiíbory uloÏte tak, jak je
uvedeno na obrázku.
1 = iÏíce
2 = noÏe
12
Horní ko‰ (obr. 5)
A = 5 +5 +5 sklenice
B = 12+3 pod‰álkÛ
C = 5 +5 +5 ‰álky
D = malé misky
E = stfiední misky
F = velké mísy
G = desertní talífiek
H = 1 +1 servírovací lÏíce
I = vafieãka
L = pfiíbory
1 = 15 desertních lÏiãek
2 = 15 vidliãek
3 = 12 kávov˘ch lÏiãek
11
11
11
11
11
11
12
12
12
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
G C
F
H
3
4. MnoÏství mycího pfiípravku:
- 9,5 g pfiedmytí
- 28 g pro mytí
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
22 2
3 = iÏiãky
4 = servírovací vidliãka
13
2
2
2
2
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
Mytí poloviãní náplnû v horním ko‰i
1
Poloviãní náplÀ rÛzného nádobí (obr. 1)
A = sklenice
B = ‰álky
C = polévkové talífie
D = desertní talífiky
E = pod‰álky
F = hrnec
G = pánev
H = stfiední miska
I = malá miska
A
C
B
D
F
I
G
H
A
E
2
C
B
D
B
F
E
H
I
G A
Poloviãní náplÀ bûÏné jídelní soupravy (obr. 2)
A = 7 sklenic
B = 6 +1 ‰álkÛ
C = servírovací talífi
D = 7 polévkov˘ch talífiÛ
E = 7 mûlk˘ch talífiÛ
F = 7 desertních talífikÛ
G = 7 pod‰álkÛ
H = stfiední pohár
I = mal˘ pohár
Ko‰ík s uloÏen˘mi pfiíbory vloÏte do spodního ko‰e.
Mytí poloviãní náplnû v spodním ko‰i
3
B
A
F
G
D
H
E
4
C
Spodní ko‰ (obr. 3)
A = hrnec stfiední velikosti
B = velk˘ hrnec
C = pánev
D = polévkové mísy, servírovací nádobí
E = pfiíbory
F = pekáãe
G = stfiední pohár
H = mal˘ pohár
Po vloÏení mycího prostfiedku do
zásobníku nejdfiíve uzavfiete kryt, poté
ho zasuÀte (1) a nakonec na nûj lehce
zatlaãte (2), aÏ bude sly‰et jeho zaskoãení.
DÁVKOVÁNÍ MYCÍHO A
LE·TICÍHO P¤ÍPRAVKU
Plnûní zásobníku na mycí pfiípravek
DÒLEÎITÉ
Je nutné pouÏívat pouze speciální
mycí pfiípravky pro myãky nádobí,
aÈ uÏ prá‰kové, tekuté, nebo ve
formû tablet.
"CALGONIT" zaji‰Èuje v˘borné v˘sledky
mytí a je snadno dostupn˘.
Nevhodné pfiípravky (jako napfi. pro ruãní
mytí nádobí) neobsahují potfiebné pfiísady
pro pouÏití v myãkách a neumoÏÀují proto
správnou funkci tûchto spotfiebiãÛ.
Závadou je i vysoká pûnivost pfiípravkÛ pro
ruãní mytí.
ProtoÏe nejsou v‰echny mycí pfiípravky
stejné, pozornû pfieãtûte pokyny na jeho
obalu. Rádi bychom vás upozornili, Ïe
malé mnoÏství mycího pfiípravku nezajistí
dostateãnû umytí nádobí, zatím co pfiíli‰
veliké dávkování nejen Ïe nezlep‰í
v˘sledky mytí, ale je také zbyteãn˘m
pl˘tváním.
BûÏné mytí
Zásobník na mycí pfiípravky je na vnitfiní
stûnû dvefií (obr. A”2”).
Je-li víãko zásobníku zavfiené, je nutné
zmáãknout tlaãítko (A), aby se otevfielo. Na
konci kaÏdého mytí zÛstává víãko vÏdy
otevfiené a pfiipravené pro dal‰í pouÏití
myãky.
MnoÏství mycího pfiípravku se dávkuje do
zásobníku podle míry za‰pinûní um˘vaného
nádobí a také podle druhu nádobí.
Doporuãujeme dávkovat 20÷30 g pfiípravku
do pfiihrádky zásobníku pro mytí (B).
DÒLEÎITÉ
NepouÏívejte nadmûrné mnoÏství
mycích pfiípravkÛ, abyste zbyteãnû
nezhor‰ovali
stav
Ïivotního
prostfiedí.
POZOR!
DÒLEÎITÉ
UPOZORNùNÍ
PRO
POUÎÍVÁNÍ KOMBINOVAN¯CH MYCÍCH
PROST¤EDKÒ.
Pokud se rozhodnete pouÏít kombinované
mycí prostfiedky, které by nahrazovaly
pouÏití soli nebo prostfiedky pro zv˘‰ení
lesku nádobí, bezpodmíneãnû dodrÏujte
následující upozornûní:
Správné a racionální ukládání nádobí je základem dobr˘ch
v˘sledkÛ mytí.
A
P
N
M
O
Spodní ko‰ (obr. 4)
M = 15 polévkové talífie
N = 15 mûlké talífie
O = 7+7 desertních talífikÛ
P = servírovací talífi
Q = jídelní pfiíbory
■ pozornû si pfieãtûte a dodrÏujte návod na
pouÏití a upozornûní uvedená na balení
kombinovaného mycího prostfiedku, kter˘
chcete pouÏít;
■ nûkteré kombinované mycí prostfiedky,
zvlá‰tû ty, které obsahují prostfiedky pro
zv˘‰ení lesku nádobí, mají dobrou
úãinnost pouze pfii pouÏití urãit˘ch mycích
programÛ;
O
B
Q
14
15
■ úãinnost prostfiedkÛ, které nahrazují
pouÏití soli závisí na tvrdosti vody, která je
do myãky pfiivádûna. Zkontrolujte, zda
tvrdost vody spadá do rozmezí, které je
uvedeno na balení mycího prostfiedku.
V pfiípadû, Ïe by se projevily problémy
s mytím nádobí nebo s jeho su‰ením,
doporuãujeme pouÏití tradiãních mycích
prostfiedkÛ (sÛl, prostfiedek pro zv˘‰ení
lesku nádobí, prá‰kov˘ mycí prostfiedek).
Bylo zji‰tûno, Ïe pfii návratu k pouÏívání
tradiãní soli je nutné provést nûkolik cyklÛ
pfiedbûÏného mytí, neÏ se systém
odvápnûní vody dostane zpût do optimální
funkce.
Nesprávné pouÏití tûchto kombinovan˘ch
mycích prostfiedkÛ by mohlo zpÛsobit:
■ ukládání vodního kamene (vápníku) jak v
myãce, tak na nádobí;
DÒLEÎITÉ
Na reklamace, které by se mohly
pfiímo t˘kat nesprávného pouÏití
tûchto v˘robkÛ, se nevztahuje Ïádná
z ãástí záruky.
■ zhor‰ení kvality su‰ení nebo mytí nádobí.
Plnûní zásobníku pro le‰ticí
pfiípravky
âISTùNÍ FILTRU
Filtraãní systém (obr. A”4”) se skládá z
následujících ãástí:
1
filtraãní ko‰ík k zachycení vût‰ích ãástic;
filtraãní talífi nepfietrÏitû filtrující cirkulující
mycí roztok;
mikrofiltr, kter˘ je umístûn pod filtraãním
talífiem a zachytává nejemnûj‰í ãástice pro
dosaÏení perfektního oplachu.
■ Aby se vÏdy dosáhlo v˘born˘ch
v˘sledkÛ mytí, je nutné po kaÏdém
umytí nádobí zkontrolovat a vyãistit filtry.
■ Vyjmutí filtraãní jednotky provedete tak,
Ïe pootoãte madlem ko‰íku proti smûru
hodinov˘ch ruãiãek (obr. 1).
C
■ Pro snadnûj‰í ãistûní je centrální ko‰ík
odnímateln˘ (obr. 2).
Tato pfiísada, která je automaticky pfiidávána
pfii poslední fázi oplachování, umoÏÀuje
snadnûj‰í oplachování a zamezuje tvorbû
skvrn a matn˘ch usazenin.
Na levé stranû zásobníku pro mycí prostfiedek
je zásobník pro le‰ticí prostfiedek, kter˘
zvy‰uje lesk nádobí (obr. A "3").
Kryt otevfiete tak, Ïe zatlaãíte na zásobník a
souãasnû vytáhnete uzavírací západku
smûrem nahoru.
Pro oplachování pouÏívejte vÏdy pouze
pfiísady vhodné pro automatické myãky.
MnoÏství le‰ticího prostfiedku je moÏné
zkontrolovat na optickém ukazateli (C),
kter˘ je umístûn na dávkovacím zásobníku.
2
■ Vyjmûte filtraãní talífi (obr. 3) a cel˘ ho
opláchnûte pod stfiíkající vodou. Je-li to
nutné, pouÏijte mal˘ kartáãek.
PLN¯
PRÁZDN¯
tmav˘
svûtl˘
Nastavení dávkování le‰tidla
(od 1 do 6)
Ovladaã (D) je umístûn pod krytem a je s
ním moÏno otoãit pomocí mince.
Doporuãená poloha je 4.
Pootoãení na poÏadované nastavení lze
provést pomocí mince. Doporuãujeme
nastavení na polohu 3. Vápník obsaÏen˘ ve
vodû ve znaãné mífie vytváfií ‰mouhy pfii
su‰ení. Je proto nutné nastavit dávkování
le‰ticího pfiípravku pro dosaÏení dobr˘ch
v˘sledkÛ mytí. JestliÏe se po skonãení mytí
vytváfiejí na nádobí "pásky", sniÏte
nastavení o jednu polohu. JestliÏe se
vytváfiejí "bílé skvrny", zvy‰te dávkované
mnoÏství le‰tidla o jednu polohu.
■ Mikrofiltr je samoãistící, jeho údrÏba je
omezena na pouhou kontrolu kaÏdé
dva t˘dny.
V pfiípadû nutnosti ho opláchnûte pod
tekoucí vodou nebo pomocí jemného
kartáãku. Po kaÏdém mytí doporuãujeme
pfiekontrolovat filtraãní ko‰ík a talífi, zda
nejsou zanesené.
POZOR!
Po kaÏdém ãistûní filtrÛ provûfite, zda
je v‰e správnû namontováno zpût a
jestli filtraãní talífi je dobfie usazen na
dnû myãky.
3
Pfiesvûdãte se, zda centrální filtraãní
ko‰ík je správnû zaji‰tûn ve
filtraãním talífii pootoãením ve smûru
hodinov˘ch ruãiãek. Pouze správnû
usazená filtraãní jednotka mÛÏe
zabezpeãit poÏadované v˘sledky
tohoto spotfiebiãe.
D
16
DÒLEÎITÉ
Nikdy nepouÏívejte myãku bez filtrÛ.
17
V·EOBECNÉ POKYNY
Jak dosáhnout uspor
■ JestliÏe chcete vyuÏít plnû prostoru pro mytí
nádobí v této myãce, opláchnûte nádobí
uloÏené po kaÏdém jídle programem
"P¤EDMYTÍ". Tím dojde k odmoãení
zaschl˘ch zbytkÛ jídla a odstranûní vût‰ích
ãástic jídla z novû vloÏeného nádobí.
Jakmile je myãka zcela naplnûna, spusÈte
program pro hlavní mytí.
Jak dosáhnout opravdu dobré
v˘sledky mytí
■ Pfied vloÏením nádobí do myãky
odstraÀte nejdfiíve rÛzné zbytky jídla
(kosti, skofiápky, kousky masa nebo
zeleniny, usazeninu kávy, slupky od
ovoce, zubní párátka nedopalky cigaret
atd.). které by mohly ucpat filtry,
vypou‰tûní vody a trysky ostfiíkovacích
ramen a tím sníÏit úãinnost mytí.
■ JestliÏe nádobí není hodnû za‰pinûné,
nebo ko‰e nejsou zcela plné, zvolte
"EKONOMICK¯ PROGRAM", uveden˘
v tabulce programÛ v pfiiloÏeném návodu.
■ Proto je vhodné nádobí se zbytky jídel
opláchnout pfied vkládáním do myãky.
Co není vhodné k mytí
■ Je nutné mít na pamûti, Ïe ne kaÏdé
nádobí je vhodné k mytí v myãce.
Doporuãujeme, aby se myãka nepouÏívala
na nádobí vyrobené z termoplastick˘ch
umûl˘ch hmot, na jídelní pfiíbory s
dfievûn˘mi rukojeÈmi, na hrnce u kter˘ch
jsou dfievûná ucha, v˘robky z hliníku nebo
kfii‰Èálového ãi brou‰eného skla, jestliÏe
nejsou k mytí v myãce pfiímo urãeny.
■ Pokud hrnce a pekáãe mají na sobû
pfiipálené nebo pfiipeãené zbytky jídel,
je vhodné takové nádobí nejdfiíve
nechat odmoãit a odstranit hrubé
neãistoty a pak teprve um˘vat v myãce.
■ Ukládejte nádobí dnem vzhÛru.
■ Pokuste se uloÏit nádobí tak, aby se
vzájemnû nedot˘kalo. Budete-li je
peãlivû ukládat, dosáhnete lep‰ích
v˘sledkÛ.
■ Urãit˘ druh dekorace na nádobí se
mÛÏe sm˘t. Proto je dobré do myãky
vloÏit na zkou‰ku nejdfiíve jeden kus
takového nádobí a pokud nedojde k
po‰kození dekoru, pak teprve um˘t
celou sadu. Nûkteré druhy dekorace na
nádobí mohou b˘t po ‰kozeny teprve
ãast ˘m mytím v myãce.
■ Po uloÏení nádobí do myãky zkontrolujte,
zda se mohou ramena volnû otáãet.
■ Hrnce a dal‰í nádobí, na kter˘ch jsou
místy pfiipálené zbytky jídla, musí b˘t
pfiedem odmoãeny vodou s pfiídavkem
mycího pfiípravku.
■ Pfii mytí takového nádobí doporuãujeme
zv˘‰enou opatrnost. Nedoporuãujeme
rovnûÏ vkládat souãasnû stfiíbrné
pfiíbory s nerezov˘mi, aby nedo‰lo mezi
nimi k chemické reakci.
■ Správné mytí stfiíbra:
a) opláchnûte stfiíbrné nádobí ihned
po jeho pouÏití, zejména kdyÏ je
zneãistûné od majonézy, vajíãek,
ryb apod;
DÒLEÎITÉ
KdyÏ kupujete novou jídelní soupravu
nebo pfiíbory, vÏdy se pfiesvûdãte, zda
jsou vhodné pro mytí v myãkách nádobí.
b) nekropte nebo nesypejte mycí
prostfiedek pfiímo na stfiíbrné
nádobí;
UÏiteãné rady
■ Abyste zabránili skapávání vody po
dokonãení mycího cyklu z horního ko‰e
na nádobí ve spodním ko‰i, vyjmûte
nejdfiíve spodní ko‰.
c) oddûlujte stfiíbrné vûci od ostatních
kovÛ.
■ JestliÏe ponecháte nûjakou dobu nádobí po
umytí v myãce, nechte dvefie pootevfiené,
aby se umoÏnila cirkulace vzduchu uvnitfi
myãky a urychlil se proces su‰ení.
18
âISTùNÍ A ÚDRÎBA
1
■ Na ãi‰tûní vnûj‰ku myãky nepouÏívejte
rozpou‰tûdla (odma‰Èující) ani brusné
prostfiedky, ale pouze hadfiík navlhãen˘
ve vlaÏné vodû.
■ Tato myãka nevyÏaduje Ïádnou zvlá‰tní
údrÏbu, neboÈ vana je samoãistící.
■ Pravidelnû ãistûte tûsnûní dvefií
navlhãen˘m hadfiíkem, abyste odstranili
v‰echny zbytky jídla a le‰ticího
pfiípravku.
■ Doporuãujeme obãas odstranit usazen˘
vodní kámen tak, Ïe provedete mytí bez
uloÏení nádobí. Nalijte sklenici octu na
dno vany a zvolte jemné mytí. Na
ãeském trhu jsou k dostání i pfiípravky na
ãistûní a odstranûní vodního kamene u
myãky.
■ JestliÏe i pfii pravidelném ãistûní filtrÛ zjistíte,
Ïe nádobí nebo hrnce nejsou dobfie
umyté nebo opláchnuté, zkontrolujte,
zda trysky na sprchovacích ramenech
jsou ãisté (obr. A “5”).
1b
2
Jsou-li ucpané, vyãistûte je následn
˘m postupem:
1. Horní rameno otoãte tak, aby ‰ipka na jeho
plastové ãásti byla proti vybrání v pfiívodu
vody na spodní stranû ko‰e (obr.1b).
Rameno potlaãte nahoru a pak otáãejte
ve smûru hodinov˘ch ruãiãek (obr. 1).
Po od‰roubování rameno vyjmûte.
Zpûtnou montáÏ proveìte stejn˘m
postupem, ale otáãejte ramenem proti
smûru hodinov˘ch ruãiãek.
Spodní rameno snadno vyjmûte
potaÏením smûrem nahoru (obr. 2);
2. Opláchnûte rotaãní ramena pod stfiíkající
vodou, aby se odstranily v‰echny
neãistoty usazené v tryskách ramen;
3. Po vyãistûní vloÏte ramena na pÛvodní
místo a horní za ‰roubujte aÏ na doraz.
PO SKONâENÍ MYCÍHO
PROGRAMU
Po skonãení mytí je nutné zastavit pfiívod
vody a vypnout spotfiebiã stisknutím tlaãítka
vypnutí/zapnutí do vypnuté polohy.
Pokud myãka nebude nûjakou dobu
pouÏívána,
doporuãujeme
provést
následující opatfiení:
1. VypusÈte ve‰kerou vodu s mycími
prostfiedky, aby se odplavily v‰echny
usazeniny;
2. Vytáhnûte pfiívodní ‰ÀÛru ze zásuvky;
3. Uzavfiete pfiívodní ventil vody;
4. NaplÀte zásobník s le‰ticím pfiípravkem;
5. Nechejte dvefie pootevfiené;
6. UdrÏujte vnitfiní prostor myãky v ãistotû;
7. JestliÏe je myãka uloÏena na místû, kde
je teplota niωí neÏ 0°C, v‰echna voda
uvnitfi hadic mÛÏe zmrznout. Poãkejte,
aÏ se teplota zv˘‰í nad bod mrazu a pak
nezapínejte myãku dfiíve, neÏ za 24
hodin.
■ Mycí vana i dvefie jsou z nerezové oceli.
Pokud by se na nich objevily skvrny
zpÛsobené oxidací, je to pravdûpodobnû
zpÛsobeno velkou koncentrací solí
Ïeleza ve vodû.
■ Pro odstranûní tûchto skvrn doporuãujeme
pouÏít jemn˘ brusn˘ pfiípravek; Nikdy
nepouÏívejte materiály na bázi chlóru,
‰krabky, drátûnky atd.
19
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKÒ
stfiídavû mûní zobrazení hodin a minut
[Napfi.: 1 h (1 hodina) / 25 (25 minut)].
VOLBA PROGRAMÒ A
ZVLÁ·TNÍ FUNKCE
■ Uzavfiete dvífika (po akustickém signálu,
pokud není vypnut, se program spustí
automaticky).
Nastavení ProgramÛ
■ Otevfiete dvífika a vloÏte nádobí.
■ Zmáãknûte tlaãítko "START/STOP"
.
"AUTOMATICKÉ" programy
■ Po zmáãknutí tlaãítka "START/STOP",
se na displeji zobrazí "doporuãen˘"
program (kter˘ je nastaven jiÏ ve v˘robû
a je ideální pro kaÏdodenní pouÏívání pfii
kompletním naplnûní) anebo program,
kter˘ byl nastaven alespoÀ tfiikrát za
sebou.
H
M
L
A BCD E F GI
Myãka je vybavena snímaãem zneãi‰tûní,
kter˘ je schopen zjistit zneãi‰tûní vody
"AUTOMATICK¯CH"
bûhem
fází
programÛ (viz seznam programÛ); díky
tomuto
zafiízení
jsou
automaticky
upravovány parametry cyklÛ praní podle
skuteãného zneãi‰tûní nádobí. StupeÀ
zneãi‰tûní vody se skuteãnû vztahuje ke
zneãi‰tûní nádobí. Tímto zpÛsobem je
zaruãeno lep‰í mytí, je optimalizována
spotfieba vody a energie.
DÒLEÎITÉ
Myãka má dvû velmi uÏiteãné funkce:
A
B
C
D
E
F
DIGITÁLNÍ DISPLEJ
G
Tlaãítko START programÛ ("START")
Tlaãítko "VOLBA PROGRAMÒ"
H
- "doporuãen˘ program"(
rychlej‰í a jistûj‰í volbu;
Kontrolka "NEDOSTATEK SOLI"
Tlaãítko "ODLOÎEN¯ START"
I
Kontrolka "NEDOSTATEK LE·TÍCÍHO
P¤ÍPRAVKU"
- funkci "samonastavení", díky které
se ukládá program, kter˘ byl
nastaven alespoÀ 3x za sebou, tím je
uÏivatelÛm, ktefií pouÏívají stále
stejn˘ cyklus mytí, umoÏnûno aby
nemuseli neustále nastavovat stejn˘
program a tím ‰etfií ãas.
Tlaãítko "ECO"
Tlaãítko "PLUS"
L
Popis programÛ
Tlaãítko "1/2 FLEXI"
M
Tlaãítko "START/STOP"
Pfieru‰ení programu
Nedoporuãujeme otevírání dvífiek bûhem
chodu program, zvlá‰tû uprostfied mytí a
pfii závûreãném oplacování teplou vodou.
Pokud tedy pfii spu‰tûném programu
otevfiete dvífika (napfi., pokud chcete pfiidat
dal‰í nádobí), myãka se automaticky
zastaví a na displeji bude blikat zb˘vající
doba do ukonãení cyklu.
Po uzavfiení dvífiek, bez zmáãknutí
jakéhokoliv tlaãítka, se cyklus znovu
spustí od okamÏiku, kdy byl pfieru‰en
(pokud je to nutné, myãka provede krátk˘
teplotní proti ‰okov˘ program).
■ Pokud chcete zvolit doplÀkovou funkci
programu, zmáãknûte pfiíslu‰né tlaãítko
(rozsvítí se kontrolka LED).
ROZMùRY:
V˘‰ka
Hloubka
·ífika
Hloubka s otevfien˘mi dvefimi
) pro
cm
cm
cm
cm
82÷88,5
55
59,8
117
TECHNICKÉ ÚDAJE:
NáplÀ podle evropsk˘ch norem (EN 50242)
Kapacita nádobí vãetnû hrncÛ
Tlak vody
Ji‰tûní
Maximální pfiíkon
Pfiipojovací elektrické napûtí
20
15-ti dílná souprava
pro 9 osob
Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
(viz v˘robní ‰títek)
(viz v˘robní ‰títek)
(viz v˘robní ‰títek)
Tlaãítka
doplÀkov˘ch
funkcí
zmáãknûte
P¤ED
spu‰tûním
programu,
aby
byla
funkce
akceptována.
■ Pokud chcete zvolit jin˘ program, je
nutné zmáãknout tlaãítko "VOLBA
PROGRAMÒ" ("PR.").
UPOZORNùNÍ!
Pokud dvefie myãky otevfiete ve fázi
su‰ení, ozve se akustick˘ signál jako
upozornûní, Ïe cyklus je‰tû není
ukonãen.
■ Pokud se na displeji objeví symbol
poÏadovaného programu, zmáãknûte
tlaãítko "START". Na displeji se zobrazí
doba trvání programu, pfiiãemÏ se
21
Tlaãítka doplÀkov˘ch funkcí
Úprava spu‰tûného programu
Pokud chcete zmûnit nebo zru‰it bûÏící
program,
postupujte
následujícím
zpÛsobem:
DÒLEÎITÉ
DoplÀkové
funkce
MUSÍ
b˘t
aktivovány nebo deaktivovány P¤ED
zmáãknutím tlaãítka "START".
■ Otevfiete dvífika.
■ Zmáãknûte alespoÀ na 5 sekund tlaãítko
"START" (bûÏící program bude
vynulován).
Tlaãítko "ECO"
Tlaãítko “ECO” umoÏÀuje úsporu ãasu a
energie o 20%, redukcí koneãného ohfiívání
vody a doby schnutí, v prÛbûhu posledního
oplachování.
Doporuãuje se, pouÏít ho pfii provádûní mytí
veãer, pokud není nutné mít ihned po umytí
dokonale suché nádobí,
K dosaÏení lep‰ího osu‰ení nádobí se
doporuãuje nechat na konci cyklu
pootevfiená dvífika, coÏ pfiíznivû ovlivÀuje
pfiirozenou cirkulaci vzduchu v myãce.
■ V tomto okamÏiku je moÏné nastavit
nov˘ program.
DÒLEÎITÉ
V pfiípadû, Ïe drÏíte tlaãítko"START"
a na displeji se objeví blikající nápis
"00", systém signalizuje, Ïe je v
myãce voda.
Uzavfiete dvífika, aby myãka mohla
vypustit vodu a poãkejte na
akustick˘
signál,
po
tomto
akustickém systému je moÏné
nastavit program nov˘.
Tlaãítko "PLUS"
Stiskem tohoto tlaãítka se zvy‰uje intenzita
zvoleného cyklu, dal‰ím oplachováním, a
tam, kde je to moÏné, se zvy‰uje teplota vody
ve fázi mytí.
Tlaãítko “PLUS” dovoluje vût‰í intenzitou
odstraÀovat silné zneãi‰tûní, ãímÏ zaruãí
pokaÏdé lep‰í v˘sledek.
Doporuãuje se pouÏít u nádobí, které je silnû
zneãi‰tûné, nebo nebylo ihned umyto, a
neãistoty jsou jiÏ suché.
UPOZORNùNÍ!
Dfiíve, neÏ spustíte nov˘ program, je
dobré se ujistit, Ïe nebyl odstranûn
ãisticí prostfiedek; kdyby tomu tak
bylo, obnovte dávkování v pfiíslu‰né
dávkovací nádobce.
V pfiípadû pfieru‰ení proudu, myãka
nádobí uchovává pamûÈ programu ve
fázi, kdy do‰lo k pfieru‰ení a program
bude opût pokraãovat od tohoto místa,
kde byl pfieru‰en, jakmile bude
obnovena dodávka elektrické energie
(pokud je to nutné, myãka provede
krátk˘ teplotní proti ‰okov˘ program).
Tlaãítko "1/2 FLEXI"
Pro
pfiizpÛsobení
myãky
va‰im
poÏadavkÛm, vám spotfiebiã, kromû bûÏné
funkce mytí nádobí uloÏeného v horním
nebo dolním ko‰i, umoÏÀuje pomocí
tlaãítka "1/2 FLEXI" nastavení funkcí:
1)
Poloviãní naplnûní horního
ko‰e
Zvolení této funkce vám umoÏní
mytí nádobí uloÏeného v horním
ko‰i.
2)
Poloviãní naplnûní dolního
ko‰e
Zvolení této funkce vám umoÏní
mytí nádobí uloÏeného v dolním
ko‰i.
Konec programu
Konec
programu
je
signalizován
akustick˘m signálem (pokud není vypnut),
kter˘ trvá 5 sekund a opakuje se 3x v
intervalech 30 sekund.
Poté je moÏné vyjmout umyté nádobí a
vypnout
myãku
pomocí
tlaãítka
"START/STOP", anebo je moÏné provést
nové naplnûní myãky pro dal‰í cyklus mytí.
22
Vypnutí zvukové signalizace
Tlaãítko "ODLOÎEN¯ START"
Toto tlaãítko umoÏÀuje naprogramování
spu‰tûní cyklu mytí se zpoÏdûním od 1 do
23 hodin vãetnû.
Funkce zvukové signalizace mÛÏe b˘t
vypnuta následujícím zpÛsobem:
Pro nastavení odloÏeného startu mytí
postupujte následujícím zpÛsobem:
■ Pfii vypnuté myãce zmáãknûte a nûkolik
okamÏikÛ drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMÒ" a souãasnû zmáãknûte
tlaãítko "START/STOP".
■ Zmáãknûte
tlaãítko
"ODLOÎEN¯
START" (na displeji se zobrazí nápis
"00").
■ Na displeji se zobrazí nápis "b1", kter˘
oznaãuje, Ïe je zvuková signalizace
zapnuta.
■ Pro zv˘‰ení doby zpoÏdûní znovu
zmáãknûte tlaãítko (pfii kaÏdém
zmáãknutí se zpoÏdûní zv˘‰í o jednu
hodinu aÏ po maximálnû 23 hodin).
■ Znovu zmáãknûte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMÒ" (objeví se nápis "b0",
kter˘ oznaãuje, Ïe je zvuková
signalizace vypnuta).
■ Pro spu‰tûní odpoãítávání zmáãknûte
tlaãítko
"START".
Po
ukonãení
odpoãítávání se program automaticky
spustí.
■ Poãkejte aÏ zazní akustick˘ signál, kter˘
oznamuje, Ïe bylo nastavení uloÏeno do
pamûti.
Pokud chcete vidût nastaven˘ program,
zmáãknûte
tlaãítko
"VOLBA
PROGRAMÒ".
■ Pro aktivaci zvukové signalizace
postupujte stejnû (nápis "b1" na displeji
oznaãuje, Ïe je zvuková signalizace
aktivována).
Pokud chcete vynulovat odloÏen˘ start,
postupujte následujícím zpÛsobem:
UPOZORNùNÍ!
Aby nedo‰lo k neoãekávanému
spu‰tûní
funkce
pojistky
proti
pfieteãení doporuãujeme Vám, abyste
neh˘bali a nenaklánûli myãku nádobí
bûhem chodu.
V pfiípadû, Ïe je nutné s myãkou
pohnout, nebo ji naklonit, zkontrolujte
nejdfiíve, zda je ukonãen mycí cyklus a
ve vanû myãky nezÛstala Ïádná voda.
■ Zmáãknûte a drÏte po dobu alespoÀ
5 sekund tlaãítko "START".
■ Poté, pokud chcete myãku spustit, je
nutné znovu nastavit poÏadovan˘
program a eventuálnû tlaãítky zvolit
doplÀkové funkce tak, jak je uvedeno v
odstavci "NASTAVENÍ PROGRAMÒ".
23
Myãka mÛÏe na displeji signalizovat celou fiadu funkãních závad.
BEZPEâNOSTNÍ SYSTÉM PROTI PRETEâENÍ (WATER BLOCK)
AUTOMATICKÁ SIGNALIZACE ZÁVAD
ZÁVADA
Na displeji se zobrazí E2
spolu s krátk˘m akustick˘m
signálem.
Na displeji se zobrazí E3
spolu s akustick˘m signálem.
P¤ÍâINA
Chybí voda (je uzavfien˘ pfiívod
vody).
ODSTRANùNÍ
Tento bezpeãnostní systém byl navrÏen tak, aby zv˘‰il bezpeãnost va‰eho
spotfiebiãe, zejména v dobû, kdy je zafiízení v provozu bez dozoru obsluhy. Blokovací
systém zabrání vyplavení bytu, které mÛÏe b˘t zpÛsobeno buì ‰patnou funkcí
spotfiebiãe, nebo prasknutím pfiívodní hadice.
Vypnûte myãku, otevfiete kohout pfiívodu vody a znovu nastavte cyklus
mytí.
Jak pracuje blokování pfiívodu vody
Spotfiebiã nemÛÏe vypustit vodu z
mycí vany.
Zkontrolujte, zda není zalomená
hadice v˘pusti vody, zda není
ucpan˘ sifon, anebo zda nejsou
ucpány filtry.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
Na displeji se zobrazí E4
spolu s akustick˘m signálem.
Vytéká voda.
Zkontrolujte, zda není zalomená
hadice v˘pusti vody, zda není
ucpan˘ sifon, anebo zda nejsou
ucpány filtry.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
Na displeji se zobrazí E5
spolu s akustick˘m signálem.
Závada elektronického fiízení
ovládání teploty.
Je nutno se obrátit na autorizovan˘
servis.
Na displeji se zobrazí E6
spolu s akustick˘m signálem.
Závada elektronického fiízení.
Je nutno se obrátit na autorizovan˘
servis.
Na displeji se zobrazí E8
nebo Ei s krátk˘m akustick˘m
signálem.
Topné tûleso ohfievu vody nefunguje
správnû, anebo je ucpan˘ filtr.
Oãistûte filtr.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.
Sbûrná nádrÏka, která je umístûna v podstavci spotfiebiãe, zachytí jak˘koliv únik
vody. Pomocí ãidla pak aktivuje uzavírací ventil umístûn˘ na napou‰tûcí hadici
na‰roubované k pfiipojovacímu ventilu vody, kter˘ zastaví napou‰tûní, i kdyÏ je
pfiipojovací ventil plnû otevfien. ProtoÏe krabiãka "A" s uzavíracím ventilem obsahuje
elektrické souãásti, je nutné z hlediska bezpeãnosti ihned vytáhnout pfiívodní ‰ÀÛru
ze zásuvky. Správné napojení napou‰tûcí hadice s blokovacím systémem "A" k
pfiipojovacímu ventilu je znázornûno na obr. 1. Napou‰tûcí hadici nesmíte nikdy
pfiefiíznout, neboÈ jsou v ní umístûny vodiãe pod elektrick˘m napûtím. Je-li pfiipojovací
hadice krátká, musíte ji pro správné pfiipojení spotfiebiãe nahradit del‰ím provedením,
které Vám mÛÏe dodat servisní stfiedisko.
Tato myãka je dále vybavena bezpeãnostním zafiízením proti pfieteãení vody, které,
pokud voda v myãce pfiekroãí bûÏné mnoÏství, napfi., kvÛli nesprávné funkci myãky,
automaticky zablokuje pfiívod vody, anebo pfiebyteãnou vodu vypustí.
Obr. 1
A
24
25
TABULKA MYCÍCH PROGRAMÒ
UNIVERZÁLNÍ
("DOPORUâEN¯ PROGRAM")
Vhodné k mytí nádobí a hrncÛ normálnû
zneãi‰tûn˘ch.
INTENZIVNÍ
Vhodné pfii mytí hrncÛ a ve‰kerého
dal‰ího nádobí, silnû zneãi‰tûného.
JEMNÉ MYTÍ
Vhodné k mytí nádobí kfiehkého,
dekoratívního a skla.
Tento program je vhodn˘ také pro denní
mytí nádobí málo zneãi‰tûného, s
v˘jimkou hrncÛ.
A
Vhodné ke kaÏdodennímu mytí, ihned
po pouÏití nádobí a hrncÛ bûÏnû
zneãi‰tûn˘ch (MAX 8 poklic).
- T¤ÍDA A MYTÍ -
T¤ÍDA 1h
ECO - BIO
Vhodné k mytí nádobí a hrncÛ bûÏnû
zneãi‰tûn˘ch, s pouÏitím ãistících
prostfiedkÛ obsahujících enzymy.
Program dle normy EN 50242.
RYCHLOPROGRAM 32'
Rychlé mytí pro nádobí, které bude
um˘váno ihned po jídle. NáplÀ myãky
soupravou pro 4/6 osob.
P¤EDMYTÍ
Krátké studené pfiedmytí nádobí
pouÏitého ráno nebo v poledne, pokud
chceme odloÏit mytí plné náplnû aÏ na
veãer.
*
/ (O) = PRÒBùH "AUTOMATICK¯CH" PROGRAMÒ (AUTO sensor system) JE OPTIMALIZOVÁN DÍKY
FUNKCI SNÍMAâE ZNEâI·TùNÍ, KTER¯ UPRAVUJE PARAMETRY PRANÍ PODLE STUPNù ZNEâI·TùNÍ
NÁDOBÍ.
26
••••
•••••
••••
••••••
•••••
(
) 55°C/ (
65°C
••••
•
) 45°C/ (
55°C
(
)
Tlaãítko "1/2 FLEXI"
Tlaãítko "PLUS"
Tlaãítko "ECO"
Tlaãítka pro
speciální funkce
Tlaãítko "ODLOÎEN¯
START"
Pfii studené vodû
15°C**
(tolerance ±10%)
PrÛm.doba
programu
v min.
80/ ANO ANO ANO ANO
100
)
65°C/
75°C
(
Hork˘ oplach s
pfiídavkem le‰tidla
Druh˘ studen˘ oplach
První studen˘ oplach
Hlavní mytí
Studené pfiedmytí
PrÛbûh mycího programu
Horké pfiedmytí
Kontrola soli v
zásobníku
Kontrola le‰ticího
prostfiedku
Popis programu
*
Programu
Vyãi‰tûní filtrÛ
A T¤ÍDA 1h pfiidejte 5 gramÛ.
Mycí prostfiedek
pro pfiedmytí
V pfiípadû programu
Provedení kontroly
Mycí prostfiedek pro
hlavní mytí
Mytí s pfiedmytím
V pfiípadû nastavení INTENZÍVNÍHO programu, je tfieba pfiidat druhou dávku ãistícího
prostfiedku, asi 20 gramÛ (1 kuchyÀskou lÏíci) pfiímo do myãky nádobí.
)
110/ ANO ANO N/A ANO
125
70/
ANO ANO N/A ANO
85
70°C
60 ANO ANO ANO ANO
45°C
150 ANO ANO ANO ANO
50°C
32 ANO N/A N/A ANO
5
ANO N/A N/A ANO
** P¤I NAPOU·TùNÍ HORKÉ VODY JE BùHEM CHODU PROGRAMU AUTOMATICKY ZOBRAZOVÁN NA
DISPLEJI âAS ZB¯VAJÍCÍ DO KONCE MYCÍHO CYKLU.
N/A = NASTAVENÍ FUNKCE NENÍ MOÎNÉ
27
VYHLEDÁNÍ DROBN¯CH ZÁVAD
ZÁVADA
Pokud myãka nádobí nepracuje správnû, proveìte nejdfiíve následující kontroly, neÏ
zavoláte povûfiené servisní stfiedisko:
ZÁVADA
P¤ÍâINA
Zástrãka pfiívodní ‰ÀÛry není
správnû zasunuta do zásuvky
Pfiipojte správnû pfiívodní ‰ÀÛru
Tlaãítko I/O není zapnuto
Zmáãknûte tlaãítko
Dvefie jsou ‰patnû zavfiené
Zavfiete dvefie
Pfieru‰ena dodávka elektrického
proudu
2 - Myãka nenapou‰tí vodu
3 - Myãka nevypou‰tí vodu
4 - Myãka vypou‰tí vodu
nepfietrÏitû
5 - Není sly‰et otáãení
sprchovacích ramen
6 - Pro elektronické pfiístroje bez
displeje: jedna nebo více
kontrolek rychle bliká
OPAT¤ENÍ
Viz pfiíãiny ã.5
Zkontrolujte
Dno hrncÛ není dobfie umyto
Pfiipálené zbytky jídla musí b˘t pfied
vkládáním hrncÛ do myãky
fiádnû odmoãeny
Okraje hrncÛ nejsou dobfie umyty
UloÏte znovu hrnce na doporuãené
místo
Sprchovací ramena jsou ucpaná
Vyjmûte sprchovací ramena dle dfiíve
uvedeného postupu a fiádnû
opáchnûte pod tekoucí vodou
OPAT¤ENÍ
Nádobí není správnû uloÏeno
Neukládejte nádobí pfiíli‰ tûsnû
u sebe
Konec vypou‰tûcí hadice je
ponofien do vody
Konec vypou‰tûcí hadice musí
b˘t vÏdy nad hladinou vypou‰tûn
vody
Zkontrolujte pojistku pro zásuvku,
nebo dodávku elektfiiny
Bylo dávkováno nesprávné mnoÏství
mycího prostfiedku, mycí prostfiedek je
star˘a ztvrdl˘
Zvy‰te dávkování podle míry
za‰pinûní nádobí, vymûÀte mycí
prostfiedek
Viz pfiíãiny ã.1
Zkontrolujte
Zvolen˘ mycí program není
dostateãnû úãinn˘
Zvolte silnûj‰í program
Pfiívodní ventil vody je uzavfien
Otevfite pfiívod vody
Nádobí ve spodním ko ‰inení umyto
Vypnûte tlaãítko pro poloviãní
náplÀ
Voliã programÛ není nastaven na
správnou polohu
Otoãte programátorem do
správné polohy
Filtr na napou‰tûcí hadici
není správnû pfiipojen, nebo je ucpan˘
OdstraÀte ostré ohyby z
napou‰tûcí hadice
Zkontrolujte pfiipojení filtru,
vyãistûte ho
Voda je pfiíli‰ tvrdá
Napou‰tûcí hadice je “pfielomená”
Zkontrolujte mnoÏství soli a le‰tidla
v zásobnících a pfiípadnû doplÀte,
pokud závada pfietrvává
zavolejte servisní stfiedisko
UloÏené nádobí klepe o sebe
UloÏte lépe nádobí do ko‰Û
Filtraãní systém je zanesen
Vyãistûte filtry
UloÏte lépe nádobí
Vypou‰tûcí hadice je “pfielomená”
Narovnejte ostré ohyby na hadici
Otáãející se ramena naráÏejí
na uloÏené nádobí
Vnûj‰í vypou‰tûcí hadice
nenísprávnû pfiipojena
Pozornû si pfieãtûte návod
napfiipojení vypou‰tûcí hadice
Nedostateãné proudûní vzduchu
Nechejte po skonãení mycího
programu dvefie pootevfiené, aby
mohlo nádobí fiádnû oschnout
Napojení na odpad vody je umístûno
dole, místo ve správné v˘‰ce
PoÏádejte kvalifikovaného
instalatéra o pfiedûlání odpadu
Poloha vypou‰tûcí hadice je pfiíli‰
nízko
Zvednûte vypou‰tûcí hadici
nejménû do v˘‰ky 40 cm nad
podlahu
Pfiíli‰ velké mnoÏství mycího
prostfiedku
SniÏte dávku mycího prostfiedku
a pouÏívejte vhodné prostfiedky
UloÏené nádobí brání otáãení
ramen
Zkontrolujte
71 -Myãka vÛbec nepracuje
P¤ÍâINA
Filtraãní talífi a ko‰ík jsou silnû
zane‰ené neãistotami
Vyãistûte filtraãní soustavu
Pfiipojovací ventil vody je uzavfien
Vypnûte spotfiebiã, otevfite
pfiívod vody, nastavte znovu mycí
cyklus
28
Nádobí je jen ãásteãnû
umyté
8-
V˘skyt bíl˘ch skvrn na
nádobí
9-
Zv˘‰en˘ hluk bûhem mytí
10 - Nádobí není fiádnû usu‰ené
Poznámka:
Pokud nastane nûkterá z uveden˘ch situací a myãka neumyje fiádnû vloÏené nádobí, je nutné
odstranit zbytky jídel ruãnû, neboÈ pfii závûreãném su‰ení znovu pfiischne a ani následující
opakované mytí není schopné je odstranit.
JestliÏe ‰patná funkce pfietrvává, zavolejte povûfiené servisní stfiedisko a sdûlte vÏdy typ
spotfiebiãe a úplné v˘robní ãíslo. Tyto údaje najdete na v˘robním ‰títku na boku dvefií myãky,
nebo na záruãním listû. Usnadníte a urychlíte tím provedení opravy.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích, které
nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
29
Gratulacje:
GWARANCJA
SPIS TREÂCI
Kupujàc sprz´t AGD firmy Candy
dowiod∏eÊ,
˝e
nie
akceptujesz
kompromisów i chcesz mieç to co
najlepsze.
Firma Candy ma przyjemnoÊç
przedstawiç nowà zmywark´ do
naczyƒ, która jest rezultatem lat
poszukiwaƒ i doÊwiadczeƒ nabytych w
bezpoÊrednim kontakcie z konsumentem.
WybraeÊ jakoÊç, trwa∏oÊç i wysokà
sprawnoÊç - cechy charakteryzujàce
zmywark´ Candy.
Firma Candy oferuje tak˝e szeroki
asortyment innych urzàdzeƒ AGD,
takich jak: pralk´ automatycznà,
pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne piecyki i
kuchenki, a tak˝e lodówki i zamra˝arki.
PoproÊ Twojego sprzedawc´ o
kompletny katalog produktów firmy
Candy.
Przeczytaj uwa˝nie niniejszà instrukcj´,
gdy˝ zawiera ona wskazówki dotyczàce
bezpiecznej instalacji, u˝ytkowania i
konserwacji, oraz kilka praktycznych
porad pozwalajàcych zoptymalizowaç
sposób u˝ytkowania zmywarki.
Zachowaj niniejszà instrukcj´ w celu
pó˝niejszej konsultacji.
Niniejsze urzàdzenie jest dostarczane
wraz ze Êwiadectwem gwarancyjnym
uprawniajàcym
do
bezp∏atnego
korzystania z serwisu technicznego w
okresie
gwarancyjnym
i
na
warunkach okreÊlonych w karcie
gwarancyjnej.
Karta gwarancyjna musi byç wype∏niona
i nale˝y jà przechowywaç wraz z
dowodem zakupu w celu okazania jej
technikom z
punktu serwisowego w
przypadku ewentualnej naprawy.
Uwagi dotyczàce bezpiecznego stosowania
Instalacja
Regulacja zmi´kczania wody
Regulacja koszyka górnego
Wype∏nianie zmywarki naczyniami
Informazie dla badaƒ w laboratorium
Zmywanie 1/2 za∏adunku, koszyk górny
Za∏adunek Êrodka myjàcego i wyb∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów
Rady praktyczne
Czyszczenie na zewnàtrz i konserwacja zmywarki
Opis panelu sterujàcego
Dane techniczne
Wybór programów i funkcje szczególne
Waterblock
Lista programów
Usuwanie drobnych usterek
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
32
33
36
38
39
41
42
43
45
46
47
48
48
49
53
54
56
Rys. A
5
1
4
2
3
Nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji, gdy˝
mówià one o bezpieczeƒstwie instalowania, eksploatacji i konserwacji niniejszego
urzàdzenia, jak równie˝ dostarczajà po˝ytecznych wskazówek do jak najlepszego
korzystania ze zmywarki.
Nale˝y zachowaç niniejszà ksià˝eczk´, by móc skorzystaç z niej w razie potrzeby.
30
31
UWAGI DOTYCZ≈CE
BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
UWAGA!
No˝e i inne przedmioty o ostrych
koƒcówkach
nale˝y
umieszczaç
koƒcówkami skierowanymi ku do∏owi lub
umieszczaç poziomo w innym miejscu
zmywarki, aby uniknàç zranienia.
Korzystanie z dowolnego urzàdzenia
elektrycznego wymaga stosowania si´ do
podstawowych regu∏ bezpieczeƒstwa.
Instalowanie
■ W przypadku niedopasowania wtyczki
urzàdzenia do gniazdka nale˝y poprosiç
osob´ wykwalifikowanà o wymian´ wtyczki
na innà, w∏aÊciwà. Osoba ta przede
wszystkim powinna upewniç si´, ˝e przekrój
przewodów we wtyczce odpowiada mocy
pobieranej przez urzàdzenie.
Codzienne u˝ywanie
■ Niniejsze urzàdzenie mo˝e byç wykorzystywane jedynie do u˝ytku domowego.
■ Zmywarka jest zaprojektowana do
zmywania naczyƒ i garnków u˝ywanych
w gospodarstwie domowym.
Przedmiotów zanieczyszczonych benzynà,
farbà, opi∏kami stali lub ˝elaza,
chemicznymi produktami wywo∏ujàcymi
korozj´, o odczynie kwaÊnym lub
zasadowym, nie wolno zmywaç w
zmywarce.
■ Sprawdziç czy urzàdzenie nie przygniata
kabla zasilajàcego w energi´ elektrycznà.
■ Zabrania si´ stosowania adapterów,
rozdzielaczy, przed∏u˝aczy.
■W
razie
koniecznoÊci
wymiany
kabla zasilania zmywarki nale˝y
zwróciç si´ do upowa˝nionego Serwisu
Technicznego o dokonanie takiej
wymiany.
■ JeÊli w mieszkaniu zainstalowana jest
instalacja zmi´kczania wody nie zachodzi
potrzeba dodawania soli do zmi´kczacza
zainstalowanego w zmywarce.
Bezpieczeƒstwo
■ Sztuçce najlepiej jest umieszczaç w
koszyku ràczkà zwrócona ku do∏owi.
■ Nie wolno dotykaç urzàdzenia mokrymi
lub wilgotnymi d∏oƒmi ani stopami.
2. zgodnoÊç przekrojów
zasilajàcych;
INSTALACJA
(Uwagi techniczne)
3. zgodnoÊç
doboru
zabezpieczeƒ
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.
WA˚NE
W przypadku instalowania zmywarki
na pod∏odze przykrytej chodnikami
lub wyk∏adzinà dywanowà nale˝y
sprawdziç czy nie sà zatkane otwory
wentylacyjne znajdujàce si´ u
podstawy urzàdzenia.
UWAGA!
Bezpieczeƒstwo urzàdzenia zale˝y
od prawid∏owego uziemienia.
JeÊli uziemienie nie dzia∏a prawid∏owo
mo˝e nastàpiç przebicie pràdu na
obudow´ (Z powodu obecnoÊci filtra
przeciwko zak∏óceniom radiowym).
Ponadto powinien byç zapewniony
∏atwy dost´p do wtyczki urzàdzenia
równie˝ po jego zainstalowaniu.
Zasilanie elektryczne
Producent nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci
za ewentualne szkody wyrzàdzone
ludziom i przedmiotom wynik∏e z
nieprawid∏owego
do∏àczenia
do
instalacji uziemiajàcej.
Urzàdzenie zgodne jest z wymaganiami
bezpieczeƒstwa przewidzianymi przez
POLSKÑ NORM¢. Pe∏ne uziemienie
urzàdzenia zapewnia wtyczka z bolcem
uziemiajàcym.
Przed podlàczeniem zmywarki do pràdu
nale˝y upewniç si´:
1. zgodnoÊç
napi´ç
urzàdzenia;
Urzàdzenie niniejsze zgodne jest z
dyrektywami Unii Europejskiej
89/336/CEE, 73/23/CEE, z uwzgl´dnieniem
pó˝niejszych poprawek.
znamionowych
■ W przypadku awarii lub nieprawid∏owego
dzia∏ania urzàdzenia nale˝y je wy∏àczyç,
zamknàç kurek dop∏ywu wody i nie
korzystaç z urzàdzenia. W sprawie
ewentualnych napraw nale˝y zwracaç
si´ wy∏àcznie do Autoryzowanego
Serwisu (adresy serwisów napraw
umieszczone sà na karcie gwarancyjnej).
Niestosowanie si´ do powy˝szych zasad
mo˝e naraziç na niebezpieczeƒstwo
U˝ytkownika.
■ Nie wolno obs∏ugiwaç urzàdzenia stojàc
boso.
■ Nie pociàgaç za kabel zasilajàcy przy
od∏àczaniu urzàdzenia od zasilania
elektrycznego.
■ Nie wystawiaç urzàdzenia na dzia∏anie
czynników atmosferycznych deszczu,
s∏oƒca, itd...)
■ Nie pozwalaç dzieciom ani osobom
niekompetentnym na korzystanie z
urzàdzenia bez nadzoru.
Usuwanie zmywarki
■ Nie wolno piç wody pozosta∏ej w zmywarce
lub w umytych naczyniach po zakoƒczeniu
pracy urzàdzenia.
■ Urzàdzenie niniejsze wykonane jest z
materia∏ów nadajàcych si´ do ponownego
u˝ytku.
■ Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa (mo˝na
si´ potknàç) nie nale˝y zostawiaç
drzwiczek
otwartych
w
pozycji
horyzontalnej.
■ Nie wolno siadaç na zmywarce ani opieraç
si´ o nià gdy˝ mo˝e to spowodowaç
wywrócenie jej.
32
przewodów
■ Przy usuwaniu starej zmywarki nale˝y
wyjàç zamek drzwiczek ,aby dzieci nie
mog∏y si´ w niej zatrzasnàç.
Po wy∏àczeniu zmywarki z gniazdka
nale˝y odciàç przewód zasilajacy.
33
■ JeÊli urzàdzenie pod∏àczone jest do
nowej instalacji wodnej lub do instalacji
nie b´dàcej w u˝yciu od d∏u˝szego
czasu, zanim za∏o˝ymy przewód zasilania
w wod´ nale˝y umo˝liwiç swobodny
sp∏yw wody przez kilka minut. Unikniemy
wtedy osadzania si´ piasku lub rdzy,
mogàcych zatkaç filtr wejÊciowy wody.
Instalacja wodna
WA˚NE
Urzàdzenie musi byç pod∏àczone do
sieci wodociàgowej za pomocà
nowego zestawu w´˝y gumowych.
Nie nale˝y u˝ywaç starego zestawu.
■ Zagi´tà koƒcówk´ przewodu odp∏ywowego
mo˝na zawiesiç na kraw´dzi zlewu
(koƒcówka nie powinna byç zanurzona)
co nie dopuszcza do powstania efektu
syfonowego podczas zmywania (Rys. 4Y).
Do∏àczenie do odp∏ywu
■ Nale˝y do∏àczyç przewód odp∏ywowy do
kanalizacji, uwa˝ajàc aby go nie zgiàç,
poniewa˝ mog∏oby to zak∏óciç odp∏yw
(Rys. 4).
■ W przypadku instalowania zmywarki
pod blatem kuchennym kolanko przewodu
powinno
zostaç
zamocow
ane
bezpoÊrednio pod p∏ytà w miejscu
po∏o˝onym mo˝liwie jak najwy˝ej (Rys. 4Z).
■ Przewód odp∏ywowy zamocowany na
sta∏e powinien mieç co najmniej 4 cm
Êrednicy wewn´trznej i koƒczyç si´ na
wysokoÊci co najmniej 40 cm.
■ Elastyczne przewody odp∏ywowe i
1
zasilajàce mogà byç skierowane w
lewo lub w prawo.
■ Podczas instalacji urzàdzenia nale˝y
upewniç si´, ˝e przewody - zasilajàcy i
odp∏ywowy - nie sà za∏amane.
■ Aby uniknàç nieprzyjemnych zapachów
zaleca si´ zainstalowanie syfonu (Rys. 4X).
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
odprowadzajàcy wod´ do 2,5 m. Ale
nale˝y trzymaç go na wysokosci
maksymlnej 85 cm od pod∏ogi. W tym
celu nale˝y skontaktowaç si´ z serwisem.
WA˚NE
Zmywark´ mo˝na do∏àczyç do
instalacji wody zimnej lub ciep∏ej
pod warunkiem, ˝e temperatura
wody nie przekracza 60°C.
■ CiÊnienie wody musi byç w przedziale
mi´dzy 0,08 MPa a 0,8 MPa. Przy
ni˝szym ciÊnieniu nale˝y skontaktowaç
si´ z Serwisem Technicznym.
■ Przed przewodem dop∏ywowym do
2
zmywarki nale˝y zainstalowaç zawór
odcinajàcy, co pozwoli odizolowaç
urzàdzenie od instalacji wodnej w
okresach niekorzystania ze zmywarki
(Rys. 1B).
■ Zmywarka wyposa˝ona jest w króciec
gwintowany 3/4” s∏u˝àcy do do∏àczania
do zasilania wodnego (Rys. 2).
■ Przewód zasilania w wod´ “A” nale˝y
nakr´ciç na kurek doprowadzajàcy
wod´ “B” za pomocà z∏àczki 3/4” przy
czym nale˝y sprawdziç, czy po∏àczenie
jest szczelne.
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
zasilajàcy w wod´ do 2,5 m.
W tym celu nale˝y skontaktowaç si´ z
serwisem.
3
Otwieranie drzwiczek
Zamykanie drzwiczek
W∏o˝yç r´k´ w zag∏´bienie i obróciç.
JeÊli drzwiczki zostanà otwarte podczas
pracy zmywarki, zabezpieczenie elektryczne
spowoduje automatyczne przerwanie
wykonywania zaprogramowanych funkcji.
■ Nale˝y poprosiç Dzia∏ Serwisowy o
za∏o˝enie filtru “D” , art. 9226085, na
wejÊciu wody jeÊli zawiera ona domieszki
wapienne lub piaskowe (Rys. 3).
W tym przypadku filtr “D” nale˝y za∏o˝yç
pomi´dzy króçcem doprowadzajàcym
wod´ o gwincie 3/4” “B” a przewodem
zasilania w wod´ “A”, nie zapominajàc o
za∏o˝eniu uszczelek “C”.
W∏o˝yç do Êrodka koszyki wype∏nione
naczyniami do zmywania.
Sprawdziç czy talerze lub garnki nie
przeszkadzajà w swobodnym obrocie
ramion spryskujàcych. Zamknàç drzwiczki i
zablokowaç je mocno.
WA˚NE
Nie nale˝y otwieraç drzwiczek
zmywarki w trakcie jej pracy
gdy˝ zak∏óca to normalne jej
funkcjonowanie.
34
35
REGULACJA ZMI¢KCZANIA
WODY
* Zmi´kczacz ustawiony jest fabrycznie na
poziomie 4 (d4), gdy˝ poziom ten
zadowala wi´kszoÊç klientów.
Woda, w zale˝noÊci od lokalizacji, zawiera
sole wapnia i inne sole mineralne osadzajàce
si´ na naczyniach i pozostawiajàce bia∏e
plamy.
Im wi´cej tych soli tym woda jest “twardsza”.
Zmywarka do naczyƒ wyposa˝ona jest w
zmi´kczacz, który wykorzystujàc sól
regeneracyjnà, zaprojektowanà specjalnie
dla tych urzàdzeƒ, dostarcza wody
pozbawionej wapnia (mi´kkiej) do zmywania
naczyƒ.
W odpowiedniej instytucji zapewniajàcej
zasilanie w wod´, znajdujàcej si´ na
terenie zamieszkania mo˝na dowiedzieç
si´, jaki jest poziom twardoÊci wody.
W zale˝noÊci od stopnia twardoÊci
miejscowej wody nale˝y wyregulowaç
zmi´kczacz w nast´pujàcy sposób:
1. Przy wciÊni´tym przycisku "OPÓèNIONY
START"
nale˝y wcisnàç przycisk
“URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE”
Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ wartoÊç
nastawiona fabrycznie "d4".
2. Aby zmieniç to nastawienie, nale˝y
wciskaç przycisk “URUCHOMIENIE/
ZATRZYMANIE”, wciskajàc kilkakrotnie
ten przycisk, za ka˝dym przyciÊni´ciem
zwi´kszamy
ustawienie
stopnia
twardoÊci o jednostk´.
Regulacja zmi´kczania wody
programatorem elektronicznym
Zmi´kczacz mo˝e skutecznie ulepszaç
wod´, której twardoÊç osiàga wartoÊç
90°fH (w skali francuskiej), 50° dH (w skali
niemieckiej), za poÊrednictwem oÊmiu
poziomów regulacji.
Po osiàgni´ciu wartoÊci "d7" wskaênik
przeskakuje ponownie do wartoÊci "d1".
3. Po ukazaniu si´ ˝àdanej wartoÊci
nale˝y poczekaç na sygna∏ dêwi´kowy,
który oznaczaç b´dzie zapami´tanie
wprowadzonej wartoÊci.
W poni˝szej tabeli podano wartoÊci regulacji dla kolejnych poziomów twardoÊci
wody z sieci wodociàgowej.
TwardoÊç
wody
TwardoÊç
wody
Poziom
°fH (stopnie
francuskie)
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
WyÊwietlacz
elektroniczny
.
°dH (stopnie
niemieckie)
Wykorzystanie
soli
regeneracyjnej
Regulacja
zmi´kczacza
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
d1
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
Przycisk
"OPÓèNIONY START"
36
Nape∏nianie solà
WA˚NE
Przy
pierwszym
uruchomieniu
zmywarki nale˝y nape∏niç zbiornik
solà, a nast´pnie koniecznie dolaç do
pe∏na wody do zbiornika na sól.
■ Na dnie maszyny umieszczony jest
zbiornik na sól s∏u˝àcà do regeneracji
zmi´kczacza.
■ Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie soli przeznaczonej
do zmywarek.
Inne rodzaje soli, zawierajàce istotne
iloÊci substancji nierozpuszczalnych,
wraz z up∏ywem czasu mog∏yby uczyniç
nieefektywnym
dzia∏anie
uk∏adu
zmi´kczania.
■ Aby nape∏niç pojemnik solà nale˝y
odkr´ciç korek pojemnika znajdujàcy
si´ na dnie pojemnika.
■ Podczas operacji nape∏niania mo˝e
wydostaç si´ na zewnàtrz niewielka iloÊç
wody, mimo to nale˝y kontynuowaç
nasypywanie soli mieszajàc ∏y˝eczkà a˝
do ca∏kowitego wype∏nienia pojemnika.
Po zakoƒczeniu tej operacji oczyÊciç
siatk´ zbierajàc resztki soli i zakr´ciç
korek.
Wskaênik nape∏nienia soli
Niniejszy model wyposa˝ony jest w
umieszczony na pulpicie sterowniczym
wskaênik elektroniczny, który zapala si´ w
chwili, gdy pojawia si´ koniecznoÊç
nape∏nienia zbiornika soli.
■ Po nape∏nieniu solà zaleca sie wykonanie
pe∏nego cyklu zmywania lub cyklu
ZIMNE P¸UKANIE. Pojemnik na sól ma
pojemnoÊç od 1,5 do 1,8 kg soli: aby do
maksimum wykorzystaç urzàdzenie nale˝y
okresowo wype∏niaç pojemnik zgodnie
z zasadami regulacji zmi´kczacza
zmywarki.
WA˚NE
Naczynia pokryte bia∏ymi plamami
stanowià istotnà informacj´ o braku
soli.
Przycisk
“URUCHOMIENIE/
ZATRZYMANIE”
37
Regulacja koszyka górnego
Gdy najcz´Êciej u˝ywamy talerzy o Êrednicy
od 27 do 31 cm nale˝y wk∏adaç je do
koszyka dolnego po ustawieniu koszyka
górnego w jednej z dwóch pozycji – tej
wy˝szej, post´pujàc w sposób nast´pujàcy:
Wykorzystanie koszyka górnego
1. Wyciàgnij górny kosz;
2. Nast´pnie uchwyç kosz z obu stron i
lekko unieÊ go ku górze (Rys. 1).
2
Operacja ta pozwala za∏adowaç do koszyka
górnego naczynia o Êrednicy przekraczajàcej
20 cm lecz nie pozwala w górnym po∏o˝eniu
wykorzystywaç ruchomych podpórek.
a
b
KOSZ
W
■ Koszyk górny zosta∏ pomyÊlany tak,
aby zapewniona by∏a maksymalna
elastycznoÊç wykorzystania.
Mo˝e on byç wype∏niony samymi
talerzami umieszczonymi w dwóch
rz´dach, w iloÊci 24 sztuk maksimum,
szklankami w pi´ciu rz´dach, w iloÊci 30
sztuk maksimum lub ró˝nymi naczyniami.
■ Koszyk górny jest wyposa˝ony w ruchome
podpórki zawieszone na kraw´dzi
bocznej, które mogà zajmowaç dwie
pozycje: górnà i dolnà. W pozycji dolnej
podpórki s∏u˝à do umieszczenia na nich
fili˝anek herbaty, kawy, d∏ugich no˝y i
chochli. Na koƒcach podpórek mo˝na
zawiesiç szklanki w pozycji pionowej:
Pod spodem mo˝na umieÊciç szklanki,
fili˝anki, talerzyki i talerzyki deserowe.
Wykorzystanie koszyka dolnego
a
b
WYREGULUJ
POZYCJI:
■ W koszyku górnym mo˝na umieÊciç
ró˝ne naczynia, takie jak salaterki i wazy
z tworzywa, które najlepiej jest
zablokowaç aby strumieƒ wody nie
przewróci∏ ich.
WYPE¸NIANIE ZMYWARKI
NACZYNIAMI
1
DOLNEJ
1. Uchwyç kosz z obu stron i lekko unieÊ
go ku górze (Rys. 2a);
2. Nast´pnie zwolnij powoli uchwyt
pozostawiajàc kosz we w∏aÊciwej
pozycji (Rys. 2b).
3
UWAGA: NIGDY NIE NALE˚Y PODNOSIå
LUB OPUSZCZAå KOSZA CHWYTAJÑC
GO WY¸ÑCZNIE Z JEDNEJ STRONY
(Rys. 3).
■ Gdy podpórki zajmujà górnà pozycj´
umo˝liwiajà one umieszczenie na nich
p∏ytkich i g∏´bokich talerzy.
Nale˝y zachowaç uwag´ podczas
wk∏adania g∏´bokich i p∏ytkich talerzy w
pozycji pionowej - trzeba u∏o˝yç je tak,
aby wg∏´bieniami by∏y zwrócone w
kierunku obrotu maszyny, przy czym
zawsze nale˝y zostawiç wolne miejsce
pomi´dzy talerzami aby mog∏a mi´dzy
nimi krà˝yç swobodnie woda.
■ W dolnym koszyku umieszcza si´
garnki, patelnie, wazy na zup´, salaterki,
pokrywki, pó∏miski, talerze p∏ytkie i
g∏´bokie oraz chochle.
■ Nakrycia powinno si´ wk∏adaç ràczkà
skierowanà ku do∏owi w przeznaczonym
do tego celu pojemniku plastykowym,
który nale˝y umieÊciç z kolei w koszyku
dolnym (Rys. 3) upewniajàc si´, ˝e nie
przeszkadza on w swobodnym obrocie
ramienia spryskujàcego.
■ Aby do maksimum wykorzystaç pojemnoÊç
koszyka radzimy pogrupowaç talerze
wed∏ug ich kszta∏tu.
WA˚NE
Dolny kosz wyposa˝ony jest w
ogranicznik który zapewnia bezpieczne
wysuwanie kosza nawet z pe∏nym
za∏adunkiem. W celu za∏adowania
soli, wyczyszczenia filtra i oczyszczenia
zmywarki konieczne jest ca∏kowite
wyj´cie kosza.
■ Talerze mo˝na u∏o˝yç w jednym rz´dzie
(Rys. 1) lub w dwóch rz´dach (Rys. 2).
UWAGA:
Zaleca si´ wyregulowaç kosz przed
za∏adowaniem naczyƒ.
■ Radzimy umieszczaç talerze o du˝ych
rozmiarach i Êrednicy równej oko∏o 270
mm nieznacznie pochylone do przodu
tak, aby ∏atwiej mo˝na by∏o wstawiç
koszyk do wn´trza zmywarki.
38
39
1
A
E
C
B
D
F
2
A
G
H
B
C
D F
F E
3
B
G
E
4
A
C
F D
H
Standardowe, codzienne ustawienie naczyƒ w koszyku
ukazane jest na Rys. 1, 2 i 3.
INFORMAZIE DLA BADA¡ W LABORATORIUM
Koszyk górny (Rys. 1)
A = talerze g∏´bokie
B = talerze p∏ytkie
C = talerzyki deserowe
D = podstawki
E = fili˝anki
F = szklanki
(patrz tabela programów zmywania)
Koszyk górny (Rys. 2)
A = talerze g∏´bokie
B = talerze p∏ytkie
C = talerzyki deserowe
D = podstawki
E = fili˝anki
F = kieliszki
G = szklanki
H = koszyka na nakrycia
Koszyk dolny (Rys. 3)
A = garnek Êredni
B = garnek du˝y
C = patelnia
D = wazy na zup´, pó∏miski
E = nakrycia
F = rondle, tortownice
G = kieliszki Êrednie
H = kieliszki ma∏e
Racjonalne i poprawne u∏o˝enie naczyƒ jest
podstawowym warunkiem uzyskania nienagannych
wyników zmywania.
Program porównawczy ogólny (Norma EN 50242)
1. Pozycja kosza górnego : dolna
2. ¸adunek znormalizowany
3. Pozycja regulatora wyb∏yszczacza: 6
Przyk∏adowe u∏o˝enie 15 nakryç (Zgodnie z normà EN 50242)
W∏aÊciwy za∏adunek pokazany jest na Rys. 5 dla koszyka górnego, na Rys. 6 dla
koszyka dolnego i na Rys. 7 dla koszyka na nakrycia.
I
L
5
G C
F
C
C D
E
H
B
6
Koszyk dolny (Rys. 6)
M = 15 talerzy g∏´bokich
N = 15 talerzy p∏ytkich
O = 7+7 talerzyków deserowych
P = pó∏misek
Q = nakrycia
P
N
M
Koszyk górny (Rys. 5)
A = 5+5+5 szklanek
B = 12+3 podstawek
C = 5+5+5 fili˝anki
D = ma∏a waza
E = Êrednia waza
F = du˝a waza
G = talerzyki deserowe
H = 1+1 ∏y˝ki pó∏miskowe
I = ∏y˝ki kuchenne
L = sztuçce (nakrycia)
1 = 15 ∏y˝eczek deserowych
2 = 15 widelcy
3 = 12 ∏y˝eczek do kawy
11
11
11
11
11
11
12
12
12
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
H
A
O
O
7
Koszyk na nakrycia (Rys. 4)
Górna cz´Êç koszyka na sztuçce (nakrycia) jest
zdejmowalna dzi´ki czemu jest mo˝liwoÊç ró˝nych
za∏adunków.
33 3
Q
Koszyk na sztuçce (Rys. 7)
W∏o˝yç sztuçce (nakrycia)
jak to pokazano na rysunku.
1 = ∏y˝ki
2 = no˝e
40
4. IloÊç detergentu:
- 9,5 g do zmywania wst´pnego;
- 28 g do zmywania
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
22 2
3 = ∏y˝eczki
4 = widelce do pó∏misków
41
2
2
2
2
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
Zmywanie 1/2 za∏adunku, koszyk górny
1
1/2 za∏adunku mieszanego (Rys. 1)
A = szklanki
B = fili˝anki
C = talerze g∏´bokie
D = talerzyki deserowe
E = podstawki
F = garnek
G = patelnia
H = Êrednia waza
I = ma∏a waza
A
C
B
D
F
I
G
H
2
C
B
D
B
F
E
H
I
G A
1/2 za∏adunku standardowego (Rys. 2)
A = 7 szklanek
B = 6+1 fili˝anek
C = pó∏misek
D = 7 talerzy g∏´bokich
E = 7 talerzy p∏ytkich
F = 7 tlerzyków deserowych
G = 7 podstawek
H = Êrednia waza
I = ma∏a waza
Nakrycia powinno si´ umieszczaç w przeznaczonym do tego
celu koszyku plastikowym.
Podczas zmywania normalnego nale˝y go wstawiç w
przeznaczone dla niego miejsce w koszyku dolnym.
Zmywanie 1/2 za∏adunku, koszyk dolny
3
B
A
F
G
D
H
E
4
C
P
N
M
O
¸adowanie detergentu
WA˚NE
Niezb´dne jest stosowanie Êrodka
myjàcego w proszku, p∏ynnego lub w
pastylkach - przeznaczonego specjalnie
do zmywarek do naczyƒ.
CALGONIT" zapewnia doskona∏e rezultaty
zmywania i jest ∏atwo dost´pny.
A
E
Po w∏o˝eniu detergentu do pojemnika
zamknàç pokryw´ najpierw przesuwajàc jà
a potem przyciskajàc lekko a˝ do us∏yszenia
dêwi´ku zamkni´cia.
ZA¸ADUNEK ÂRODKA MYJ≈CEGO
I WYB¸YSZCZAJ≈CEGO
Koszyk dolny (Rys. 3)
A = garnek Êredni
B = garnek du˝y
C = patelnia
D = wazy na zup´, pó∏miski
E = nakrycia
F = rondle, tortownice
G = kieliszki Êrednie
H = kieliszki ma∏e
Ârodki nie dostosowane do zmywarek (na
przyk∏ad przeznaczone do zmywania
r´cznego) nie zawierajà odpowiednich
sk∏adników do mycia maszynowego i nie
pozwalajà na poprawne funkcjonowanie
zmywarki.
Poniewa˝ nie wszystkie Êrodki myjàce sà
jednakowe, nale˝y równie˝ zapoznaç si´ z
instrukcjà podanà na opakowaniu.
Przypominamy, ˝e niewystarczajàce iloÊci
Êrodka myjàcego mogà niedostatecznie
usunàç brud, podczas gdy nadmierna dawka
Êrodka myjàcego nie tylko nie poprawia
wyników zmywania, lecz ponadto jest
zb´dnym marnotrawstwem.
Zmywanie normalne
Pojemnik na Êrodek myjàcy znajduje
si´ po wewn´trznej stronie drzwiczek
(Rys. A “2”). JeÊli pokrywka pojemnika jest
zamkni´ta, wystarczy nacisnàç przycisk
(A): po zakoƒczeniu ka˝dego programu
zmywania pokrywka jest zawsze otwarta,
gotowa do nast´pnego wykorzystania.
Dawki Êrodka myjàcego sà ró˝ne w
zale˝noÊci od stopnia zabrudzenia i rodzaju
naczyƒ. Zaleca si´ umieÊciç w pojemniku
(B) od 20 do 30 g Êrodka myjàcego.
WA˚NE
Odpowiednie dawkowanie Êrodka
do zmywania stanowi wk∏ad w
ochron´ Ârodowiska.
UWAGA!
WA˚NE ZALECENIA PRZY STOSOWANIU
DETERGENTÓW ¸ÑCZONYCH - TABLETEK
3 w 1, lub 2 w 1.
Racjonalne i poprawne u∏o˝enie naczyƒ jest podstawowym
warunkiem uzyskania nienagannych wyników zmywania.
JeÊli decydujecie si´ Paƒstwo na stosowanie
detergentów w tabletkach, przy których
nie jest potrzebne stosowanie soli i/lub
wyb∏yszczacza nale˝y skrupulatnie przestrzegaç
nast´pujàcych zaleceƒ:
A
Koszyk dolny (Rys. 4)
M = 15 talerzy g∏´bokich
N = 15 talerzy p∏ytkich
O = 7+7 talerzyków deserowych
P = pó∏misek
Q = nakrycia
■ przeczytaç uwa˝nie i stosowaç si´
dok∏adnie do instrukcji i zaleceƒ podanych
na opakowaniu detergentu, którego
mamy u˝yç;
O
Q
■ niektóre detergenty ∏àczone, a w
szczególnoÊci
te
zawierajàce
wyb∏yszczacze dajà optymalne efekty
tylko w niektórych programach;
B
42
43
■ skutecznoÊç detergentów, które nie
wymagajà u˝ycia soli, zale˝y od stopnia
twardoÊci wody u u˝ytkownika. Nale˝y
sprawdziç czy stopieƒ twardoÊci wody
mieÊci si´ w przedziale wskazanym w
instrukcji stosowania detergentu.
Je˝eli wystàpià takie problemy, nale˝y
wróciç do stosowania Êrodków tradycyjnych
(jak sól, wyb∏yszczacz, detergent w
proszku). Po powrocie do tradycyjnego
stosowania soli dopiero po kilku cyklach
zmywania system odwapniania da
optymalny efekt.
Nieprawid∏owe stosowanie tych detergentów
mo˝e prowadziç do:
WA˚NE
W wypadku reklamacji zwiàzanych
z niew∏aÊciwym stosowaniem tych
produktów
nie
b´dzie
mia∏a
zastosowania bezp∏atna gwarancja.
■ tworzenia si´ osadu wapnia na naczyniach
i we wn´trzu zmywarki;
■ zmniejszenia skutecznoÊci zmywania i
suszenia.
CZYSZCZENIE FILTRÓW
Na uk∏ad filtrujàcy (Rys.A “4”) sk∏adajà si´:
Ma∏y pojemnik centralny zatrzymujàcy
wi´ksze czàstki;
1
P∏ytka filtrujàca wod´ do zmywania w
sposób ciàg∏y;
Mikrofiltr umieszczony pod p∏ytkà,
przechwytujàcy nawet najdrobniejsze
czàstki brudu, zapewniajàc w ten sposób
doskona∏e wyp∏ukanie.
■ Aby uzyskiwaç niezmiennie nienaganne
wyniki zmywania przed ka˝dym zmywaniem
nale˝y koniecznie kontrolowaç i czyÊciç
filtry.
¸adowanie Êrodka
nab∏yszczajàcego
C
Ârodek nab∏yszczajacy, który dodawany jest
automatycznie podczas ostaniego p∏ukania
przyspiesza suszenie naczyƒ i zapobiega
tworzeniu sie plam i matowych osadów.
Po lewej stronie pojemnika na detergent
znajduje
si´
zbiornik
na
Êrodek
nab∏yszczajacy (Rys. A”3”).
Aby go otworzyç nale˝y nacisnàç go, i
jednoczeÊnie obróciç ku górze uchwyt
otwierania.
Nale˝y u˝ywaç tylko Êrodków przeznaczonych
do zmywarek automatycznych.
Mo˝na kontrolowaç poziom wyb∏yszczacza
przez “okienko” (C) na pojemniku.
■ Aby wyjàç zespó∏ filtrujàcy wystarczy
jedynie uchwyciç za ràczk´ i obróciç jà
w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1).
2
■ Pojemnik centralny mo˝na wyjàç, co
u∏atwi operacje czyszczenia (Rys. 2).
■ Nale˝y wyjàç p∏ytk´ filtru (Rys. 3) i
umyç wszystko w strumieniu bie˝àcej
wody, pos∏ugujàc si´ ewentualnie
szczoteczkà.
PE¸NY
Regulacja dozowania Êrodka do
p∏ukania w zakresie od 1 do 6
PUSTY
Odblask ciemny
Odblask jasny
■ Dla
modelu
wyposa˝onego
w
samooczyszczajàcy si´ mikrofiltr
konserwacja ogranicza si´ do sprawdzenia
zespo∏u filtrujàcego, które mo˝na
wykonywaç co 15 dni.
Zaleca si´ mimo wszystko po ka˝dym
zmywaniu sprawdzaç, czy pojemnik
centralny i p∏ytka nie sà zatkane.
3
UWAGA!
Po oczyszczeniu filtrów nale˝y
sprawdziç, czy sà one poprawnie
po∏àczone ze sobà i czy p∏ytka jest
idealnie umieszczona na dnie
zmywarki. Nale˝y dok∏adnie wkr´ciç
filtr w p∏ytk´, obracajàc nim w
kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara poniewa˝
niedok∏adne po∏àczenie zespo∏u
filtrujàcego mo˝e ujemnie wp∏ynàç
na prac´ zmywarki.
Regulator nab∏yszczacza (D) zajduje si´
pod pokrywà i mo˝na obracaç go za
pomocà monety.
Zalecana pozycja to 4.
ObecnoÊç wapnia w wodzie objawia si´
przez obecnoÊç kamienia kot∏owego lub
przez
s∏abszy stopieƒ wysuszenia.
Z tego powodu wa˝na jest regulacja
zu˝ycia produktu p∏ukania majàca na celu
uzyskanie optymalnych parametrów.
W przypadku, gdy po zakoƒczeniu
zmywania na naczyniach widoczne sà
smugi, nale˝y zmniejszyç nastaw´
regulacji o jednà pozycj´.
W przypadku gdy na naczyniach widoczne
sà bia∏e plamy lub aureole, nale˝y o jednà
pozycj´ zwi´kszyç nastaw´ regulacji.
D
44
WA˚NE
Nie wolno u˝ywaç zmywarki bez
filtrów.
45
RADY PRAKTYCZNE
Jak oszcz´dzaç
■ JeÊli wykonujemy zmywanie pe∏nego
za∏adunku nale˝y umieÊciç naczynia
zaraz po skoƒczonym posi∏ku wk∏adajàc
je etapami i ewentualnie w∏àczajàc
program ZIMNE P¸UKANIE aby
zmi´kczyç zabrudzenia i usunàç wi´ksze
resztki miedzy jednym a drugim
za∏adunkiem w oczekiwaniu na pe∏ny cykl
zmywania.
Jak post´powaç, by uzyskaç
mo˝liwie najlepsze rezultaty
zmywania
■ Przed u∏o˝eniem naczyƒ w maszynie
nale˝y wyjàç resztki jedzenia (koÊci,
oÊci, resztki mi´sa i warzyw, skórki
z owoców, wyka∏aczki, niedopa∏ki
papierosów, itd...). by nie dopuÊciç do
zatkania filtrów, przewodu odp∏ywowego i
dysz ramienia spryskujàcego, co powoduje
zmniejszenie sprawnoÊci zmywania.
■ W przypadku niezbyt silnego zabrudzenia
naczyƒ lub ma∏ego stopnia wype∏nienia
koszyków nale˝y wybraç program
OSZCZ¢DNY, post´pujàc zgodnie
ze wskazówkami zawartymi w liÊcie
programów.
■ Nie jest konieczne p∏ukanie naczyƒ
przed umieszczeniem ich w zmywarce.
Czego nie wolno zmywaç
■ JeÊli garnki i patelnie sà szczególnie
zabrudzone resztkami przypalonych
potraw, radzimy je zamoczyç przed
zmywaniem.
■ Nale˝y pami´taç, ˝e nie wszystkie
naczynia przystosowane sà do
zmywania w zmywarce, odradzamy
wstawianie cz´Êci wykonanych z
materia∏ów termoplastycznych, pokrywek
z ràczkà drewnianà lub z tworzywa,
garnków z d rewnianymi ràczkami,
naczyƒ aluminiowych, z kryszta∏u lub ze
szk∏a o∏owiowego, o ile nie jest to
oddzielnie wskazane.
■ Uk∏adaç naczynia otworami ku do∏owi.
■ W miar´ mo˝liwoÊci nie dopuszczaç do
wzajemnego dotykania si´ ró˝nych sztuk
naczyƒ; poprawne ich rozmieszczenie
zapewni najlepsze wyniki zmywania.
■ Niektóre motywy dekoracyjne majà
tendencj´ do blakni´cia, dlatego
zalecamy zmyç kilkakrotnie jednà
sztuk´ w zmywarce i dopiero po
upewnieniu si´, ˝e nie nast´puje
odbarwienie zmywaç ca∏y komplet.
■ Po u∏o˝eniu naczyƒ, sprawdziç, czy rami´
spryskujàce obraca si´ bez przeszkód.
■ Garnki i inne urzàdzenia kuchenne
na których pozostajà przypalone lub
przylegaj àce mocno resztki jedzenia
nale˝y zamoczyç w wodzie z dodatkiem
Êrodka myjàcego do zmywarek.
■ Ponadto zalecamy aby nie zmywaç
zastawy srebrnej razem z zastawà ze
stali oksydowanej aby nie nastàpi∏a
pomi´dzy nimi reakcja chemiczna.
■ Aby najlepiej umyç zastaw´ srebrnà
nale˝y:
WA˚NE
Gdy kupujemy nowe naczynia nale˝y
zawsze upewniç si´, czy mo˝na je
zmywaç w zmywarkach.
a) op∏ukaç jà natychmiast po posi∏ku,
szczególnie jeÊli u˝ywano jej z
majonezem, jajkami, rybà, itd...;
b) nie rozpryskiwaç na niej Êrodków
myjàcych;
Zalecenia na zakoƒczenie
programu
c) nie pozostawiaç jej w stycznoÊci z
innymi metalami.
■ Aby uniknàç ewentualnych Êladów
kropli spadajàcych z koszyka górnego,
nale˝y tu˝ po zmywaniu wyjmowaç w
pierwszej kolejnoÊci koszyk dolny.
46
■ JeÊli pozostawimy na jakiÊ czas naczynia
w zmywarce nale˝y lekko uchyliç
drzwiczki aby u∏atwiç krà˝enie powietrza i
poprawiç warunki wysychania.
■ W celu usuni´cia plam, zaleca si´ zastosowaç
Êrodek cierny o bardzo drobnej ziarnistoÊci.
Nie nale˝y stosowaç substancji zawierajàcych
chlor ani druciaków.
CZYSZCZENIE NA ZEWN≈TRZ
I KONSERWACJA ZMYWARKI
■ Do mycia zewn´trzej strony zmywarki
nale˝y
u˝ywaç
tylko
szmatki
zmoczonej ciep∏à wodà, bez Êrodków
odt∏uszczajàcych i szorstkich.
■ Zmywarka nie wymaga ˝adnej specjalnej
konserwacji, gdy˝ zbiornik myjàcy jest
samooczyszczajàcy si´.
■ Nale˝y okresowo, za pomocà wilgotnej
gàbki, czyÊciç uszczelk´ gumowà
w drzwiczkach aby wyeliminowaç
ewentualne Êlady odpadków lub Êrodka
do p∏ukania.
■ Aby w pe∏ni zagwarantowaç usuwanie
drobnych osadów wapienia lub brudu
zaleca si´ dokonywaç okresowo pe∏nego
zmywania poprzez wlewanie na dno
pojemnika szklanki octu i ustawienie
programatora na zmywanie delikatne.
■ JeÊli mimo normalnego czyszczenia
p∏ytki i filtru zauwa˝amy, ˝e naczynia lub
garnki nie sà wystarczajàco dobrze
zmyte lub wyp∏ukane, nale˝y sprawdziç
czy otwory w obrotowych ramionach
spryskujàcych (Rys. A “5”) nie sà zatkane.
1
2
JeÊli wymagajà one czyszczenia nale˝y
dokonaç tego w sposób nast´pujàcy:
1. Aby zdjàç rami´ górne nale˝y obróciç
ramieniem myjàcym a˝ wpust ustawi
si´ w pozycji ukazanej przez strza∏k´
(Rys. 1b). Nale˝y popchnàç je ku górze i
utrzymujàc nacisk odkr´ciç obracajàc
nim w kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1) (aby je
za∏o˝yç nale˝y powtórzyç te operacj´
lecz obróciç w kierunku przeciwnym),
podczas gdy rami´ dolne mo˝na zdjàç
pociàgajàc je po prostu ku górze (Rys. 2);
2. Umyç ramiona obrotowe pod strumieniem
wody usuwajàc odpadki zatykajàce
dysze;
3. Na zakoƒczenie operacji umieÊciç
ramiona obrotowe ponownie w tej samej
pozycji, pami´tajàc aby w przypadku
ramienia górnego wpust znalaz∏ si´ we
w∏aÊciwej pozycji, dokr´cajàc go do
oporu.
■ Wanna zmywarki jak te˝ wewn´trzna
strona drzwiczek wykonane sà ze stali
nierdzewnej. JeÊli mimo to zauwa˝ymy
plamy tlenków, to pochodzà one jedynie
z nadmiernego wyst´powania w wodzie
soli ˝elaza.
1b
PO U˚YCIU
47
Po ka˝dym zmywaniu nale˝y zamknàç
kurek doprowadzajàcy wod´ aby odciàç
zmywark´ od instalacji wodnej i przycisnàç
przycisk Start/Stop, co zapewni odci´cie jej
od zasilania elektrycznego.
JeÊli zmywarka ma pozostawaç przez
d∏u˝szy czas bezczynna, konieczne jest
wykonanie nast´pujàcych czynnoÊci:
1. Wykonaç program zmywania bez
∏adowania naczyƒ, lecz ze Êrodkiem
myjàcym, co pozwoli odt∏uÊciç maszyn´.
2. Wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego.
3. Zamknàç kurek wejÊciowy wody.
4. Wype∏niç
odpowiedni
pojemnik
Êrodkiem do p∏ukania.
5. Pozostawiç drzwiczki uchylone.
6. Pozostawiç czyste wn´trze zmywarki.
7. JeÊli maszyna pozostawiona jest w
pomieszczeniu, w którym temperatura
jest ni˝sza ni˝ 0°C, woda pozosta∏a w
przewodach mo˝e zamarznàç. Dlatego
te˝ nale˝y doprowadziç temperatur´
otoczenia do wartoÊci wy˝szej od 0°C i
poczekaç oko∏o 24 godzin na ponowne
uruchomienie maszyny.
OPIS PANELU STERUJÑCEGO
■ Zamknàç drzwiczki. Po sygnale
dêwi´kowym (jeÊli nie jest wy∏àczony)
program automatycznie zaczyna prac´.
WYBÓR PROGRAMÓW I
FUNKCJE SZCZEGÓLNE
Ustawianie programów
■ Otworzyç drzwiczki zmywarki i w∏o˝yç do
niej naczynia przeznaczone do mycia.
Programy “AUTOMATYCZNE”
■ Wcisnàç przycisk "URUCHOMIENIE/
ZATRZYMANIE"
.
■ Po wciÊni´ciu przycisku "URUCHOMIENIE/
ZATRZYMANIE", zacznie migotaç
lampka sygnalizacyjna odpowiadajàca
zalecanemu programowi (wst´pnie
ustawionemu w fabryce, idealnemu do
u˝ytku codziennego przy pe∏nym
za∏adunku) lub lampka odpowiadajàca
programowi, który zosta∏ u˝yty co
najmniej trzy razy pod rzàd.
H
A
B
C
D
E
F
M
L
A BCD E F GI
Zmywarka jest wyposa˝ona w czujnik
brudu,
który
“analizuje”
m´tnoÊç
wody
podczas
faz
programów
"AUTOMATYCZNYCH" (patrz wykaz
programów). Dzi´ki temu czujnikowi
parametry cyklu zmywania sà automatycznie
dopasowywane na podstawie rzeczywistej
iloÊci brudu na naczyniach. Stopieƒ
zm´tnienia wody zale˝y bowiem od iloÊci
brudu na naczyniach. W ten sposób
uzyskuje si´ lepsze wyniki zmywania, przy
jednoczesnym zmniejszeniu zu˝ycia wody
i energii.
WA˚NE
WYÂWIETLACZ ELEKTRONICZNY
Przycisk "WYBORU
PROGRAMÓW"
Przycisk "OPÓèNIONY START"
Przycisk “ECO”
Przycisk “PLUS”
Przycisk “1/2 FLEXI”
G
Przycisk “URUCHOMIENIA
PROGRAMÓW” ("START")
H
I
Lampka sygnalizacyjna "BRAK SOLI"
L
M
Opis programów
Lampka sygnalizacyjna "BRAK ÂRODKA
WYB¸YSZCZAJÑCEGO"
Przycisk "URUCHOMIENIE/
ZATRZYMANIE"
WYMIARY:
WysokoÊç
G∏´bokoÊç
SzerokoÊç
Zajmowane miejsce przy
otwartych drzwiczkach
cm
cm
cm
cm
82÷88,5
55
59,8
117
DANE TECHNICZNE:
IloÊç nakryç (EN 50242)
PojemnoÊç wraz z garnkami i talerzami
Dopuszczalne ciÊnienie instalacji wodnej
Moc bezpieczników
Maksymalna pobierana moc
Napi´cie
15
dla 9 osób
Minimum 0,08 - maksimum 0,8 MPa
(patrz tabliczka znamionowa)
(patrz tabliczka znamionowa)
(patrz tabliczka znamionowa)
48
Zmywarka
dysponuje
dwiema
u˝ytecznymi funkcjami:
- programem "zalecanym"(
)
dajàcym najszybsze i najpewniejsze
wyniki;
- funkcjà "uczenia si´", dzi´ki której
zostaje zapami´tany program u˝yty co
najmniej trzy razy pod rzàd, pozwalajàcy
u˝ytkownikowi stosujàcemu ten sam cykl
zmywania na niepowtarzanie za
ka˝dym razem programowania, czyli na
oszcz´dzanie czasu.
Przerwanie programu
Odradzamy otwieranie drzwiczek podczas
trwajàcego programu, szczególnie w fazie
Êrodkowej zmywania oraz w trakcie
ostatniego p∏ukania na goràco. Jednak˝e,
gdy podczas pracy zmywarki drzwiczki
zostanà otwarte (w celu na przyk∏ad
dodania naczyƒ do zmywania), program
zmywania automatycznie wy∏àczy si´ (a na
wyÊwietlaczu b´dzie migotaç czas
pozosta∏y do zakoƒczenia cyklu).
Po ponownym zamkni´ciu drzwiczek, bez
wciskania ˝adnego przycisku, urzàdzenie
wznowi prac´ w tym punkcie cyklu, w
którym zosta∏o zatrzymane (w razie
potrzeby zmywarka uruchomi wczeÊniej
krótki program zapobiegajàcy szokowi
termicznemu).
■ Aby wybraç opcj´ nale˝y wcisnàç
odpowiedni przycisk (zapali si´ lampka
sygnalizacyjna).
Przyciski opcji nale˝y wcisnàç przed
uruchomieniem
programu,
aby
zmywarka zaakceptowa∏a opcj´.
■ W razie potrzeby wyboru innego programu konieczne jest wciÊni´cie przycisk
"WYBORU PROGRAMÓW" (“PR”).
■ Gdy na wyÊwietlaczu uka˝e si´ nazwa
˝àdanego programu nale˝y wcisnàç
przycisk "START".
WyÊwietlacz pokazuje czas trwania programu pokazujàc kolejno godziny i
minuty [Np: 1 h (1 godz.) / 25 (25
minut).
UWAGA!
JeÊli otworzymy drzwiczki gdy
zmywarka jest w trakcie suszenia,
w∏àczy si´ sygna∏ akustyczny
ostrzegajàcy, ˝e cykl si´ jeszcze nie
zakoƒczy∏.
49
Zmiana programu w trakcie
pracy zmywarki
umytych naczyƒ i wy∏àczenie zmywarki
poprzez
wciÊni´cie
przycisku
"URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE" lub
te˝ ponowne za∏adowanie zmywarki w celu
dokonania nast´pnego zmywania z
wykonaniem opisanych wy˝ej kolejnych
czynnoÊci.
Aby zmieniç lub anulowaç wykonywany
aktualnie program, nale˝y post´powaç w
nast´pujàcy sposób:
■ Otworzyç drzwiczki.
Przycisk "OPÓèNIONY START"
Wy∏àczenie sygna∏u dêwi´kowego
Przycisk ten pozwala na zaprogramowanie
rozpocz´cia
czasu
zmywania
z
opóênieniem od 1 godz. do 23 godz.
Wy∏àczenie sygna∏u dêwi´kowego nale˝y
zrobiç w nast´pujacy sposób:
■ Gdy zmywarka jest wy∏àczona nale˝y
nacisnàç na kilka sekund przycisk
"WYBORU
PROGRAMÓW"
i
jednoczeÊnie przycisk "URUCHOMIENIE/
ZATRZYMANIE".
Aby ustawiç opóêniony start, nale˝y
post´powaç w nast´pujàcy sposób:
Przyciski opcji
■ Trzymaç wciÊni´ty przez co najmniej
5 sekund przycisk "START" (a dany
program zostanie anulowany ).
WA˚NE
Wybrane opcje nale˝y aktywowaç lub
wy∏àczyç przed uruchomieniem
programu.
■ W tym momencie mo˝liwe b´dzie
nastawienie nowego programu.
WA˚NE
Je˝eli w trakcie wciskania przycisku
"START" na wyÊwietlaczu pojawi si´
migoczàcy napis “00”to jest to
ostrze˝enie, ˝e w zmywarce jest
jeszcze woda.
Zamknàç drzwiczki aby umo˝liwiç
wypompowanie wody; poczekaç na
sygna∏ dêwi´kowy, po którym mo˝na
wybraç nowy program.
Przycisk “ECO”
UWAGA!
Przed
uruchomieniem
nowego
programu nale˝y upewniç si´, czy
Êrodek do zmywania nie zosta∏ ju˝
pobrany. JeÊli w pojemniku brakuje
Êrodka do zmywania, nale˝y go
uzupe∏niç.
■ Na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis “b1”
wskazujàcy ˝e sygna∏ dêwi´kowy jest
aktywny.
■ Nacisnàç ponownie przycisk aby okreÊliç
czas rozpocz´cia zmywania (ka˝de
naciÊni´cia opóênia start o 1 godz. a˝ do
23 godz)..
Przycisk ten pozwala zaoszcz´dziç oko
20% czasu i energii redukujàc podgrzewanie
wody w koƒcowym p∏ukaniu i czas
suszenia podczas ostatniego p∏ukania.
Jest zalecany do zmywania wieczornego,
kiedy nie potrzebujemy ju˝ naczyƒ
ca∏kowicie wysuszonych do ponownego,
natychmiastowego u˝ycia.
■ Aby rozpoczàç liczenie nale˝y nacisnàç
przycisk "START".
Po zakoƒczeniu liczenia program
uruchomi si´ automatycznie.
Przycisk “PLUS”
Je˝eli chcemy anulowaç opóêniony start
nale˝y:
Przycisk ten zwi´ksza intensywnoÊç
wybranego programu, dodajàc 1 p∏ukanie,
i tam gdzie to jest przewidziane,
zwi´kszajàc temperatur´ wody w fazie
zmywania.
Przycisk “PLUS” pozwala dzia∏aç z
wi´kszà si∏à na silne zabrudzenia i uzyskaç
lepszy efekt zmywania.
Jest zalecany do zmywania bardzo brudnych
naczyƒ lub naczyƒ na których brud ju˝
zasech∏.
W przypadku przerwania dop∏ywu energii
elektrycznej zmywarka przechowa w
pami´ci wykonywany program, który w
momencie przywrócenia dostawy energii
elektrycznej zostanie wznowiony w
punkcie, w którym by∏ przerwany. W
razie potrzeby zmywarka uruchomi
wczeÊniej krótki program zapobiegajàcy
szokowi termicznem (w razie potrzeby
zmywarka uruchomi wczeÊniej krótki
program
zapobiegajàcy
szokowi
termicznemu).
■ Nacisnàç
przycisk
“OPÓèNIONY
START” (na wyÊwietlaczu poka˝e si´
napis ”00”).
■ Nacisnàç ponownie przycisk “WYBORU
PROGRAMÓW” (pojawi si´ napis "b0"
oznaczajacy, ˝e sygna∏ dêwiekowy jest
wy∏àczony.
■ Nale˝y poczekaç na sygna∏ dêwi´kowy
sygnalizujacy zapami´tanie ustawienia.
■ Aby przywróciç sygna∏ dêwi´kowy
nale˝y powtórzyç t´ procedur´.
(napis ”b1” na wyÊwietlaczu wskazuje
˝e sygna∏ dêwiekowy jest aktywny).
JeÊli chcemy upewniç si´, jaki program
wybraliÊmy, nale˝y wcisnàç przycisk
"WYBORU PROGRAMÓW".
UWAGA!
Aby nie dopuÊciç do nieumyÊlnego
w∏àczenia uk∏adu zabezpieczajàcego
przed zalaniem nie zaleca si´
przesuwaç ani przechylaç zmywarki
podczas jej dzia∏ania.
W przypadku, w którym zachodzi
koniecznoÊç
przesuni´cia
lub
przechylenia
zmywarki
nale˝y
sprawdziç wczeÊniej, czy zmywanie
zakoƒczy∏o si´ i czy w zbiorniku
zmywarki nie pozosta∏a woda.
■ Przytrzymaç przez 5 sekund przycisk
"START".
■ Je˝eli
chcemy
teraz
uruchomiç
zmywark´ nale˝y na nowo ustawiç
˝àdany program i ewentualne opcje tak
jak to wyjaÊniono w paragrafie
“USTAWIANIE PROGRAMÓW”.
Przycisk “1/2 FLEXI”
Poza normalnym zmywaniem z pe∏nym
za∏adunkiem, mo˝emy dzieki temu
przyciskowi wykonaç zmywanie:
Zakoƒczenie programu
Po zakoƒczeniu programu w∏àcza si´ 3
razy z przerwami 30 sekundowymi sygna∏
akustyczny trwajàcy 5 sekund (jeÊli nie jest
wczeÊniej wy∏àczony).
Wówczas mo˝liwe b´dzie wyj´cie
50
1)
Po∏owa za∏adunku- kosz górny
Zmywarka zmyje naczynia
umieszczone w koszu górnym.
2)
Po∏owa za∏adunku- kosz dolny
Zmywarka zmyje naczynia
umieszczone w koszu dolnym.
51
Zmywarka mo˝e sygnalizowaç, poprzez informacj´ na wyÊwietlaczu, ca∏y szereg
wadliwych dzia∏aƒ.
WATERBLOCK
AUTOMATYCZNE SYGNALIZOWANIE ANOMALII W PRACY ZMYWARKI
Zadaniem funkcji "Waterblock" jest dodatkowe zabezpieczenie zmywarki,
szczególnie pod nieobecnÊç domowników. Funkcja „Waterblock" przerywa ewentualne
wycieki wody, które mog∏yby doprowadziç do zalania mieszkania, spowodowane
niepoprawnym dzia∏aniem zmywarki lub rozerwaniem lub przeci´ciem w´˝y
gumowych, w szczególnoÊci w´˝a zasilajàcego w wod´.
ANOMALIA
PRZYCZYNA
ÂRODEK ZARADCZY
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E2, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Brak wody (zamkni´ty kran dop∏ywu
wody).
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E3, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Zmywarka nie odprowadza wody ze
zbiornika.
Sprawdê, czy nie jest zagi´ty wà˝
odp∏ywowy lub czy nie sà
zatkane syfon albo filtry.
JeÊli nie ma uszkodzenia nale˝y
wezwaç Serwis.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E4, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Wyciek wody.
Sprawdê, czy nie jest zagi´ta wà˝
odp∏ywowy lub czy nie sà
zatkane syfon albo filtry.
JeÊli nie ma uszkodzenia nale˝y
wezwaç Serwis.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E5, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Uszkodzenie elektronicznego
sterowania temperaturà.
Zachodzi koniecznoÊç wezwania
technika serwisowego.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E6, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Uszkodzenie modu∏u
elektronicznego.
Zachodzi koniecznoÊç wezwania
technika serwisowego.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E8 lub Ei wraz z
krótkim sygna∏em dêwi´kowym
Nie dzia∏a prawid∏owo grza∏ka
podgrzewajàca wod´ lub filtr jest
zatkany.
OczyÊciç p∏ytk´ filtra. JeÊli usterki
nie udaje si´ wyeliminowaç,
wezwac technika serwisowego.
Wy∏àczyç zmywark´, otworzyç
kran, ponownie wybraç program.
Ja dzia∏a "Waterblock"
Dno umieszczone pod zmywarkà zbiera ewentualne wycieki wody i za
poÊrednictwem czujnika zamyka zawór bezpieczeƒstwa umieszczony pod kurkiem
dop∏ywu wody. W ten sposób nie dopuszcza si´ do wycieku wody na zewnàtrz nawet
przy otwartym kurku dop∏ywowym.
JeÊli skrzynka zawierajàca elementy elektryczne zosta∏a uszkodzona nale˝y natychmiast odciàç zasilanie w energi´ elektrycznà.
Aby zapewniç idealne dzia∏anie zabezpieczenia skrzynka "A" z przewodem powinny
byç do∏àczone do kurka w sposób wskazany na Rys. "1". Nie wolno przecinaç
przewodu zasilania w wod´, gdy˝ zawiera on cz´Êci pod napi´ciem.
JeÊli d∏ugoÊç przewodu nie pozwala na prawid∏owe do∏àczenie, sam przewód nale˝y
zamieniç na inny, o poprawnej d∏ugoÊci. Rys. 1.
Niniejsza zmywarka wyposa˝ona jest równie˝ w urzàdzenie zabezpieczajàce przed
zalaniem, które w przypadku przekroczenia normalnego poziomu wody, w wyniku
ewentualnej awarii, automatycznie blokuje dop∏yw wody i/lub uruchamia
odprowadzenie jej nadmiaru.
A
Rys. 1
52
53
LISTA PROGRAMÓW
*
UNIWERSALNY
(Program “ZALECANY”)
Przeznaczony do zmywania naczyƒ i
garnków codziennego u˝ytku, normalnie
zabrudzonych.
INTENSYWNY
Przeznaczony do zmywania
zabrudzonych naczyƒ i garnków.
DELIKATNY
Program przystosowany do zmywania
naczyƒ delikatnych, zdobionych i z
kryszta∏u. Wskazany do zmywania naczyƒ
w niewielkim stopniu zabrudzonych, za
wyjàtkiem garnków.
KLASA
mocno
Przeznaczony do codziennego zmywania
naczyƒ i garnków zaraz po u˝yciu normalnie
zabrudzonych (Max. 8 kompletów).
- KLASA A ZMYWANIA -
A 1godz.
ECO
Przystosowany do zmywania naczyƒ i
garnków normalnie zabrudzonych, z
zastosowaniem enzymatycznego Êrodka
do zmywania.
Program znormalizowany EN 50242.
SZYBKI 32 min.
Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tu˝
po zakoƒczeniu posi∏ku po podgrzaniu
wody, wskazane do zmywania naczyƒ dla
4/6 osób najwy˝ej.
ZIMNE P¸UKANIE
Wst´pne, krótkie zmywanie wykonywane
rano lub w po∏udnie, kiedy chcemy przenieÊç
g∏ówne zmywanie na okres po kolacji.
/( ) = DZIA¸ANIE PROGRAMÓW “AUTOMATYCZNYCH”(AUTO sensor system) ZOSTA¸O ULEPSZONE
*DZI¢KI
ZASTOSOWANIU CZUJNIKA BRUDU, KTÓRY POZWALA DOPASOWAå PARAMETRY ZMYWANIA
DO STOPNIA ZABRUDZENIA NACZY¡.
54
••••
•••••
••••
••••••
•••••
••••
•
(
) 55°C/ (
65°C
) 45°C/ (
55°C
(
)
Przycisk “1/2 FLEXI”
Przycisk “PLUS”
Przycisk “ECO”
Funkcje
dodatkowe
Przycisk
"OPÓèNIONY START"
Wodà zimnà (15°C)
-Tolerancja ± 10%-
P∏ukanie goràce ze
Êrodkiem
wyb∏yszczajàcym
Czas
zmywania
w
minutach
80/ TAK TAK TAK TAK
100
)
65°C/
75°C
(
Drugie zimne p∏ukanie
Pierwsze zimne
p∏ukanie
Zmywanie zasadnicze
Zmywanie wst´pne
zimne
Zmywanie wst´pne
goràce
Przebieg wykonania programu
Kontrola zapasu soli
Kontrola Êrodka
wyb∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów i
p∏ytki
Ârodek do zmywania
wst´pnego
Opis
Programu
Ârodek do zmywania
CzynnoÊci
do wykonania
Zmywanie ze zmywaniem wst´pnym
W przypadku, gdy stosujemy program INTENSYWNY nale˝y równie˝ dodaç porcj´ Êrodka
myjàcego, w iloÊci 20 g (1 ∏y˝ka do zupy) bezpoÊrednio do zmywarki. Dla programu KLASA
A 1 godz. dodaç 5 g.
)
110/
TAK TAK N.D. TAK
125
70/
85 TAK TAK N.D. TAK
70°C
60
45°C
150 TAK TAK TAK TAK
50°C
32
TAK N.D. N.D. TAK
5
TAK N.D. N.D. TAK
TAK TAK TAK TAK
** PRZY ZMYWANIU W GORÑCEJ WODZIE CZAS POZOSTA¸Y DO KO¡CA PROGRAMU DOSTOSOWUJE SI¢ AUTOMATYCZNIE
W TRAKCIE WYKONYWANEGO PROGRAMU.
N.D.= FUNKCJA NIEDOST¢PNA
55
USUWANIE DROBNYCH USTEREK
NIEPRAWID¸OWOÂCI
JeÊli zmywarka nie dzia∏a, z pomocà wezwanego technika serwisowego
wykonaç nast´pujàce czynnoÊci sprawdzajàce:
NIEPRAWID¸OWOÂCI
1 - Maszyna nie dzia∏a dla
˝adnego programu
2 - Maszyna nie pobiera wody
PRZYCZYNY
ÂRODKI ZARADCZE
èle wetkni´ta wtyczka sieciowa
Wetknàç wtyczk´
Nie wciÊni´ty przycisk O/I
(Start/Stop)
Wcisnàç przycisk Start/Stop
Drzwiczki otwarte
Zamknàç drzwiczki
Brak zasilania w energi´
Sprawdziç
Patrz przyczyny Nr 1
Skontrolowaç
Zamkni´ty kurek z wodà
Otworzyç kurek
èle ustawiony programator
Ustawiç poprawnie programator
Zagi´ty przewód zasilajàcy
Wyprostowaç przewód.
Zatkany filtr przewodu zasilania w
wod´
Zatkany filtr
OczyÊciç filtr umieszczony na
zakoƒczeniu przewodu
zasilania w wod´
OczyÊciç filtr
Zagi´ty przewód odp∏ywowy wody
Wyprostowaç przewód.
7 - Naczynia sà zmyte tylko
cz´Êciowo
8 - ObecnoÊç bia∏ych plam na
3 - Maszyna nie odprowadza
wody
4 - Maszyna odprowadza wod´
w sposób ciàg∏y
5 - Nie obraca si´ rami´
Nieprawid∏owe przed∏u˝enie
przewodu odp∏ywowego wody
Podczas przed∏u˝ania przewodu
odp∏ywowego post´powaç zgodnie z
instrukcjà
Przewód odp∏ywowy skierowany
do rury w Êcianie nie ma
odpowietrzenia
Wezwaç wykwalifikowanego
technika
Przewód w po∏o˝eniu zbyt niskim
UnieÊç do 40 cm koƒcówk´ przewodu
odp∏ywowego.
Zbyt du˝o Êrodka myjàcego
Zmniejszyç iloÊç Êrodka myjàcego.
Zastosowaç specjalny Êrodek myjàcy.
JakiÊ przedmiot przeszkadza w
obrocie ramienia
Skontrolowaç
P∏ytka filtrujàca i filtr zatkane przez
nieczystoÊci
OczyÊciç p∏ytk´ i filtr
naczyniach
PRZYCZYNY
Patrz przyczyny Nr 5
Skontrolowaç
Dno garnków nie jest dok∏adnie
umyte
Zbyt uporczywie przyczepione resztki
jedzenia, które nale˝y zdjàç przed
zmywaniem w zmywarce
Brzeg garnków nie jest dok∏adnie
umyty
Lepiej u∏o˝yç garnki
Dysze ramion spryskujàcych cz´Êciowo zatkane
Zdemontowaç ramiona
spryskujàce odkr´cajàc mocujàcà
nakr´tki mocujàce zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazówek zegara i
umyç je pod kranem.
Naczynia nie sà dobrze roz∏o˝one
Nie uk∏adaç naczyƒ zbyt ciasno
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego zanurzona jest w
wodzie
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego nie powinna dotykaç
powierzchni wody odprowadzanej.
Ârodek myjàcy nie jest prawid∏owo
dawkowany, jest stary lub zbrylony.
Zwi´kszyç dawk´ zale˝nie od
stopnia zabrudzenia lub wymieniç
Êrodek myjàcy.
Korek pojemnika z solà nie jest
dok∏adnie zakr´cony.
Dokr´ciç do oporu.
Wybrany program zmywania jest
zbyt s∏aby.
Wybraç program bardziej
skuteczny.
Naczynia w koszyku dolnym nie sà
umyte.
Wy∏àczyç przycisk po∏owicznego
za∏adunku.
Woda zasilajàca jest szczególnie
twarda.
Sprawdziç poziom soli i Êrodka do
p∏ukania oraz wyregulowaç
dawkowanie, jeÊli nieprawid∏owoÊç
utrzymuje si´, poprosiç Dzia∏
Serwisowy o interwencj´.
Naczynia uderzajà o siebie.
Lepiej je rozmieÊciç w koszykach.
Obrotowe ramiona myjàce
uderzajà o naczynia.
Lepiej u∏o˝yç naczynia.
Brak obiegu powietrza
Pozostawiç drzwiczki maszyny
uchylone po zakoƒczeniu
programu zmywania co poprawi
warunki naturalnego wysychania.
9 - Ha∏as podczas zmywania
10 - Naczynia nie sà dok∏adnie
ÂRODKI ZARADCZE
wysuszone
obrotowe
6 - W zmywarkach elektronicznych
bez wyÊwietlacza: jedna lub
dwie kontrolki migajà szybko.
Zamkni´ty kurek dop∏ywu wody
Wy∏àczyç maszyn´. Otworzyç kurek.
Ponownie w∏àczyç cykl
prania
Uwaga: Gdy jedna z cytowanych powy˝ej nieprawid∏owoÊci jest powodem z∏ego zmywania
lub niewystarczajàcego p∏ukania, niezb´dne jest r´czne zebranie brudów z naczyƒ gdy˝
operacja koƒcowa spowoduje wyschni´cie zabrudzeƒ, których kolejne zmywanie w zmywarce
nie by∏oby w stanie oczyÊciç.
JeÊli z∏e dzia∏anie zmywarki utrzymuje si´, nale˝y zwróciç si´ do Dzia∏u Serwisowego podajàc
nazw´ modelu zmywarki, umieszczonà na tabliczce znamionowej znajdujàcej si´ po wewn´trznej
stronie drzwiczek, w cz´Êci górnej, lub na egzemplarzu gwarancji. Informacje te umo˝liwià
dokonanie szybszego i skuteczniejszego serwisu.
Producent zrzeka si´ wszelkiej odpowiedzialnoÊci za b∏´dy w druku niniejszej
instrukcji. Ponadto zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian które uzna za u˝yteczne
bez pogorszenia podstawowych charakterystyk.
56
57
âestitamo!
Hvala, da ste izbrali kakovosten,
izjemno uãinkovit in zanesljiv pomivalni
stroj Candy.
Candy proizvaja ‰iroko paleto
gospodinjskih aparatov: pralne stroje,
pralno-su‰ilne
stroje,
‰tedilnike,
mikrovalovne peãice, peãice, ‰tedilnike,
hladilnike in zamrzovalnike.
Svojega prodajalca lahko zaprosite za
katalog, v katerem so predstavljeni vsi
proizvodi Candy.
Prosimo, da to knjiÏico shranite
na varno, saj so v njej pomembne
informacije o varni prikljuãitvi, uporabi
in vzdrÏevanju stroja, pa tudi ‰tevilni
koristni nasveti, ki vam bodo pomagali
doseãi kar najbolj‰e rezultate pri
pomivanju.
KnjiÏico shranite, da vam bo tudi v
prihodnje pri roki.
GARANCIJA
KAZALO
Temu aparatu je priloÏen garancijski
list, ki zagotavlja brezplaãno pomoã
poobla‰ãenih servisov.
Raãun shranite, saj ga boste potrebovali
pri uveljavljanju garancije, ãe bo potreben
obisk serviserja poobla‰ãenega servisa.
Nasveti za varno uporabo
Namestitev in prikljuãitev
Naprava za mehãanje vode
Nastavljanje vi‰ine zgornje ko‰are
Razporeditev posode v stroju
Podatki za testne laboratorije
Pomivanje poloviãne koliãine
Odmerjanje pralnega pra‰ka in tekoãine za lesk
âi‰ãenje filtrov
Praktiãni nasveti
Redno ãi‰ãenje in vzdrÏevanje
Opis stikalne plo‰ãe
Tehniãni podatki
Izbiranje programov in posebnih funkcij
Sistem Waterblock
Izbiranje programov
Odpravljanje manj‰ih motenj v delovanju
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
60
61
64
66
67
69
70
71
73
74
75
76
76
77
81
82
84
Slika A
5
1
4
2
3
Prosimo, da pozorno preberete to knjiÏico z navodili, saj vsebuje pomembne informacije
v zvezi s prikljuãitvijo, uporabo in vzdrÏevanjem pomivalnega stroja, ki jih morate
upo‰tevati za varno delovanje stroja. V tej knjiÏici pa boste na‰li tudi nekaj koristnih
nasvetov, s pomoãjo katerih boste v celoti izrabili moÏnosti, ki vam jih stroj ponuja.
KnjiÏico shranite, tako da vam bo pri roki tudi v bodoãe.
58
59
NAVODILA ZA VARNO
UPORABO
OPOZORILO!
NoÏe in druge ostre in koniãaste
predmete zloÏite v ko‰arico s konico
obrnjeno navzdol, ali pa jih poloÏite na
ko‰aro.
Upo‰tevati je potrebno osnovne varnostne
predpise, ki veljajo za vse gospodinjske
aparate.
Prikljuãitev
Vsakodnevna uporaba
■ Prepriãajte se, da vtikaã pomivalnega
stroja ustreza vtiãnici na zidu. V nasprotnem
primeru mora vtikaã zamenjati ustrezno
usposobljena strokovna oseba, ki mora
hkrati preveriti, ãe kabli v hi‰nem
elektriãnem omreÏju ustrezajo prikljuãni
moãi va‰ega novega pomivalnega
stroja.
2. da je elektriãna napeljava brezhibna
in prenese dodatno obremenitev
skladno s podatki na plo‰ãici s podatki
na aparatu.
(Navodila za serviserje)
POMEMBNO
âe je aparat postavljen na preprogo
ali tekstilno talno oblogo pazite, da
je omogoãen pretoka zraka skozi
odprtine za zraãenje na dnu aparata.
OPOZORILO!
Zagotovljena mora biti
ozemljitev proizvoda.
Vtikaã mora biti dostopen tudi po
namestitvi aparata.
■ Pomivalni stroj je namenjen pomivanju
posode, ki je v rabi v gospodinjstvih.
V pomivalnem stroju ne smete pomivati
predmetov, na katerih so ‰e sledi bencina,
laka, jekla ali Ïeleza, oz. tak‰ne posode,
ki je bila v stiku s kemikalijami, kislinami
ali alkalnimi snovmi.
adapterjev,
■ âe je va‰a stavba opremljena s
sistemom za mehãanje vode, ni potrebno
dodati sol v posodo naprave za
mehãanje vode v pomivalnem stroju.
■ âe je potrebno zamenjati prikljuãni
elektriãni kabel, mora to delo opraviti
strokovnjak poobla‰ãenega servisa.
■ Jedilni pribor bo najbolje opran, ãe ga
postavite v ko‰arico z roãaji navzdol.
Varnost
Prikljuãitev na elektriãno omreÏje
Ta aparat ustreza vsem mednarodnim
varnostnim predpisom.
Opremljen je z vtikaãem s tremi vtiãi z
ozemljitvijo, ki zagotavlja ustrezno ozemljitev
aparata.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti
za ‰kodo ali po‰kodbe zaradi prikljuãitve
brez ozemljitve.
Pred prikljuãitvijo pomivalnega stroja se
prepriãajte:
Aparat ustreza evropskim smernicam
‰t. 89/336/EEC in 73/23/EEC in
poznej‰im spremembam.
1. da je vtiãnica pravilno ozemljena;
■ âe se pomivalni stroj pokvari ali opazite
nepravilnost v delovanju, ga izklopite,
zaprite pipo za vodo in ga ne posku‰ajte
sami popraviti. Popravila prepustite
ustrezno usposobljenim strokovnjakom
poobla‰ãenih servisov. Zahtevajte
uporabo originalnih rezervnih delov.
Neupo‰tevanje tega nasveta bi lahko
povzroãilo ‰e huj‰o okvaro stroja,
nestrokovna popravila pa pomenijo
veliko tveganje za uporabnika.
■ Stroja se nikoli ne dotikajte, ãe imate
mokre ali vlaÏne roke ali stopala.
■ Stroja ne upravljajte bosonogi.
■ Ko Ïelite potegniti vtikaã iz vtiãnice,
nikoli ne vlecite za prikljuãni kabel,
ampak vedno primite za vtikaã in ga
potegnite iz vtiãnice.
■ Pomivalni stroj ne sme biti izpostavljen
atmosferskim vplivom (deÏ, sonce itd.).
■ Otroci ali ljudje, ki ne morejo odgovarjati
zase, naj ne uporabljajo elektriãnih
aparatov brez nadzora.
OdsluÏeni aparati
■ Voda, ki ostane v pomivalnem stroju ali v
vdolbinah na posodah po pomivanju, ni
primerja za pitje.
■ Pomivalni stroji so izdelani iz materialov,
ki jih je mogoãe reciklirati, zato odpeljite
svoj odsluÏeni pomivalni stroj na ustrezno
deponijo. Tako boste ravnali okolju
prijazno.
■ Na aparat se ne naslanjajte in ne sedajte
ali stopajte na odprta vrata, ker se stroj
lahko prevrne.
■ Ko Ïelite zavreãi svoj odsluÏeni pomivalni
stroj, najprej snemite vrata, da se otroci
med igro ne bi mogli zapreti vanj.
■ Vrata stroja zapirajte; odprta vrata
pomenijo bi lahko povzroãila nezgodo.
60
pravilna
V primeru neustrezne ozemljitve
boste ob dotiku kovinskih delov aparata
zaznali disperzijo elektriãnega toka
zaradi prisotnosti supresorja radijske
interference.
■ Pomivalni stroj je namenjen uporabi v
gospodinjstvih.
■ Po postavitvi aparata se prepriãajte, da
le-ta ne stoji na kablu, oz. da kabel ni
po‰kodovan.
■ Odsvetujemo uporabo
razdelilcev ali podalj‰kov.
NAMESTITEV IN PRIKLJUâITEV
APARATA
61
Prikljuãitev pomivalnega stroja
na vodovodno omreÏje
■ Zakrivljeni konec odtoãne cevi lahko
obesite na rob pomivalnega korita,
vendar morate paziti, da konec cevi ne
bo potopljen v vodo v koritu, saj bi v
nasprotnem
primeru
voda
med
delovanjem stroja tekla nazaj v stroj
(slika 4 Y).
Priklop odtoãne cevi
1
POZOR
Stroj prikljuãite na vodovodno
omreÏje s pomoãjo novih cevi.
Uporaba starih cevi ni dovoljena.
■ Konec odtoãne cevi namestite na stalni
odtok vode. Pri tem pazite, da cev ni
upognjena ali zvita, tako da lahko voda
neovirano odteãe (slika 4).
■ Notranji premer odtoãne cevi naj bo vsaj
4 cm in odmaknjen od tal vsaj 40 cm.
■ V primeru, da je pomivalni stroj vgrajen
pod delovno plo‰ão, namestite zakrivljeni
konec odtoãne cevi na najvi‰je mesto
neposredno pod delovno plo‰ão (slika 4 Z).
■ Priporoãamo uporabo sifona (slika 4 X).
■ Dotoãno in odtoãno cev za vodo lahko
do aparata speljete z leve ali z desne
strani.
■ Odtoãno cev je moÏno podalj‰ati do
dolÏine 2,5 m, ãe je poloÏena na vi‰ini
pod 85 cm od tal. Dalj‰e cevi so na voljo
pri poobla‰ãenih servisih.
POZOR
Pomivalni stroj lahko prikljuãite na
dotok hladne ali tople vode, vendar
temperatura pritekajoãe vode ne
sme presegati 60°C.
■ Prepriãajte se, da dotoãna in odtoãna cev
za vodo nista upognjeni.
2
■ Tlak pritekajoãe vode mora biti med
0,08 MPa in 0,8 MPa. âe je pritisk vode
pod najniÏjo dovoljeno vrednostjo, se
posvetujte z va‰im poobla‰ãenim
serviserjem.
■ Dotoãno cev pomivalnega stroja privijte
na pipo, tako da lahko zaprete dotok
vode, kadar stroja ne uporabljte (sl. 1B).
■ Dotoãno cev dobro privijte na vodovodno
pipo z navojnim prikljuãkom velikosti 3/4"
(sl. 2).
■ Dotoãno cev "A" privijte na pipo "B" s
pomoãjo prikljuãka 3/4"; pazite, da je
spoj tesen.
3
■ âe je potrebno, lahko dotoãno cev
podalj‰ate na dolÏino do 2,5 m. Dalj‰e
cevi so na voljo pri poobla‰ãenih servisih.
■ âe vsebuje va‰a voda veliko apnenca,
lahko pri poobla‰ãenem servisu naroãite
dodatni filter (Kat. ‰t. 9226085 - sl. 3).
Med pipo "B" in dotoãno cev "A" vstavite
filter "D" in gumijasto tesnilo "C", kot je
to prikazano na sliki 3.
Odpiranje vrat
Zapiranje vrat
Vrata pomivalnega stroja odprete tako, da
primete za roãaj in vrata povleãete k sebi.
âe odprete vrata med pomivanjem, elektriãno
varovalo samodejno prekine delovanje
aparata.
■ V primeru, da je vodovodna pipa, na
katero Ïelite prikljuãiti aparat, nova, ali
pa je dlje ãasa niste uporabljali, najprej
iztoãite toliko vode, da bo ta povsem
bistra in brez primesi neãistoãe. ·ele
nato na pipo privijte dotoãno cev aparata.
S tem boste prepreãili, da bi delci rje ali
peska, ki jih voda lahko vsebuje, zama‰ili
filter.
Ko‰ari s posodo potisnite do konca v stroj.
Prepriãajte se, da v stroju zloÏena posoda
ne ovira vrtenja pr‰ilnih rok. Nato zaprite
vrata; prepriãajte se, da so dobro zaprta.
POMEMBNO
Za pravilno delovanje aparata je
zelo pomembno, da vrat med
delovanjem stroja ne odpirate.
62
63
NAPRAVA ZA MEHâANJE
VODE
* Tovarni‰ko je naprava za mehãanje vode
nastavljena na 4 (d4), ker je ta stopnja
najbolj primerna za veãino uporabnikov.
Voda na razliãnih obmoãjih vsebuje razliãne
koliãine apnenca in mineralov.
Med pomivanjem se te snovi nabirajo na
posodi in pu‰ãajo na njih madeÏe in lise
bele barve.
Veãja kot je vsebnost teh soli v vodi, vi‰ja
je stopnja trdote vode.
Pomivalni stroj ima vgrajeno napravo za
odstranjevanje apnenca, ki jo imenujemo
mehãalnik vode. Mehãalnik vode s
pomoãjo soli za regeneracijo iz vode izloãi
apnenec oziroma vodo zmehãa, tako da je
voda primerna za pomivanje v stroju.
O trdoti vode na va‰em obmoãju se
pozanimajte pri lokalnem vodovodu.
Prilagodite nastavitev trdoti vode na va‰em
obmoãju:
1. Pritiskajte
na tipko za "ZAMIK
VKLOPA"
in istoãasno pritisnite na
tipko za "VKLOP/IZKLOP"
.
Na prikazovalniku se prikaÏe tovarni‰ko
nastavljena stopnja "d4".
Nastavljanje
naprave
za
mehãanje vode z elektronskim
programatorjem
Stopnja
Trdota
vode
°fH
(francoske)
Trdota
vode
°dH
(nem‰ke)
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Digitalni prikazovalnik
Po stopnji "d7" se na prikazovalniku spet
pojavi prva stopnja "d1".
■ Med dodajanjem soli v posodico se iz
nje v korito stroja vedno prelije nekaj
vode, kar je povsem normalno; sol
vsipajte v posodo, dokler ni polna. Nato
oãistite zrnca soli iz navoja in ponovno
privijte pokrovãek.
Nastavitev
mehãalnika
Uporaba soli
vode
Tipko za
"ZAMIK VKLOPA"
64
■ Vedno uporabljajte samo namensko sol
za pomivalne stroje. Druge soli namreã
vsebujejo doloãeno koliãino netopnih
delcev, ki bi sãasoma vplivali na napravo
za mehãanje vode in poslab‰ali njeno
uãinkovitost.
■ Sol dodate tako, da odvijete pokrovãek
na posodi za sol in posodo napolnite s
soljo.
Navedene so v spodnji razpredelnici.
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
POMEMBNO
(Samo pri prvem polnjenju s soljo)
Ko pomivalni stroj prviã polnite s
soljo, morate na koncu v posodo za
sol doliti toliko vode, da se bo ta
prelila iz posode.
■ Na dnu stroja je posoda za sol za
regeneracijo mehãalnika za vodo.
2. S pritiskanjem na tipko za "ZAMIK
VKLOPA" spremenite nastavitev. Ob
vsakem pritisku na tipko se nastavitev
spremeni za eno stopnjo.
3. Ko je na prikazovalniku vidna Ïelena
stopnja, poãakajte, da zvoãni signal
potrdi, da je nova nastavitev shranjena v
spominu.
Naprava za mehãanje vode je uãinkovita
pri trdoti vode do 90°fH (francoske stopinje)
ali 50°dH (nem‰ke stopinje); na voljo je 8
nastavitev.
Polnjenje posodice za sol
Opozorilo za sol
Ta model je opremljen z opozorilno luãko
na stikalni plo‰ãi, ki se osvetli, ko je
potrebno dodati sol v posodo za sol.
■ Priporoãamo, da po dodajanju soli v
stroj zaÏenete kompleten program
pomivanja, ali program za pomivanje s
hladno vodo. V posodi za sol je prostora
za pribliÏno 1,5 do 1,8 kg soli.
Zalogo soli morate obãasno obnavljati;
pogostnost je odvisna od nastavitve
naprave za mehãanje vode.
POMEMBNO
Bele lise na posodi so obiãajno
najbolj zanesljiv znak, da je
zmanjkalo soli.
d1
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
Tipko za
"VKLOP/IZKLOP"
65
Nastavitev vi‰ine zgornje
ko‰are
RAZVR·âANJE POSODE
SPLO·NO
1
■ Sklede za solato in plastiãne sklede
zloÏite na zgornjo ko‰aro. Pazite, da so
pravilno in trdno zloÏene, da se ne bi
premikale zaradi moãi vodnih curkov.
Razvr‰ãanje posode v zgornjo
ko‰aro
Zgornjo ko‰aro je moÏno nastavljati po
vi‰ini. âe Ïelite v spodnji ko‰ari pomivati
kroÏnike s premerom med 27 in 31 cm, je
treba je zgornjo ko‰aro prestaviti v vi‰ji
poloÏaj. To storite na enega od spodaj
opisanih naãinov:
1. Izvlecite zgornjo ko‰aro.
2
2. Primite ko‰aro na obeh straneh in jo
dvignite navzgor (slika 1).
a
b
a
V tem poloÏaju lahko zgornja ko‰ara sprejme
le posodo vi‰ine do 20 cm, premiãnih
nosilcev za skodelice ob straneh pa ne
morete uporabljati.
b
PONOVNO SPU·âANJE KO·ARE:
1. Trdno primite ko‰aro na obeh straneh in
jo nekoliko dvignite (sl. 2a).
3
2. Nato jo poãasi spustite v pravilen
poloÏaj (sl. 2b).
■ Zgornja ko‰ara je zasnovana tako, da je
kar najbolj prilagodljiva in da lahko vanjo
zloÏite kar 24 kroÏnikov v dveh vrstah in
do 30 kozarcev v petih vrstah. Seveda
pa lahko vanjo zloÏite tudi razliãne kose
posode.
■ Zgornja ko‰ara je opremljena s premiãnimi
nosilci, ki so lahko v spu‰ãenem ali v
dvignjenem poloÏaju. Na spu‰ãeni
nosilec lahko zloÏite skodelice za ãaj ali
kavo, veãje noÏe ali zajemalke. Prav
tako lahko na nosilec varno obesite
kozarce s peclji. Pod nosilcem je prostor
za kozarce, skodelice, kroÏniãke ali
desertne kroÏniãke.
Razvr‰ãanje posode v spodnjo
ko‰aro
■ Kozice, pekaãe, ju‰nike, sklede za solato,
pokrovke, servirne posode, plitve in
globoke kroÏnike, zajemalke… zloÏite v
spodnjo ko‰aro.
■ Globoke in plitve kroÏnike lahko zloÏite
na nosilce v zgornji ko‰ari. KroÏnike
zloÏite v navpiãnem poloÏaju s spodnjo
stranjo proti zadnji strani stroja; pazite,
da je med kroÏniki dovolj prostora, da bo
imela voda dostop do vseh povr‰in.
■ Jedilni pribor zloÏite v plastiãni nosilec
ko‰arice za jedilni pribor z roãaji navzdol.
■ Ko‰arico za jedilni pribor postavite v
spodnjo ko‰aro (sl. 3), pri tem pa pazite,
da roãaji jedilnega pribora ne ovirajo
vrtenja pr‰ilnih rok.
■ Prostor v stroju bo najbolje izrabljen, ãe
boste enake kroÏnike zloÏili skupaj.
OPOMBA: NIKOLI NE DVIGAJTE
KO·ARE SAMO NA ENI STRANI (sl. 3)!
POMEMBNO
Spodnja ko‰ara je opremljena z
varovalom, ki zagotavlja varnost pri
potegu ko‰are iz stroja. To je zelo
koristno, ãe je ko‰ara polna. Pri
dodajanju soli, ãi‰ãenju filtrov ipd. pa
morate ko‰aro do konca potegniti iz
stroja.
■ KroÏnike lahko zloÏite samo v eno (sl. 1)
ali v dve vrsti (sl. 2).
Pozor!
Priporoãamo, da postavite ko‰aro v
ustrezen poloÏaj pred zlaganjem posode v
stroj.
■ Priporoãamo, da veãje kroÏnike
(s premerom 27 cm in veã) nekoliko
nagnete nazaj, da boste ko‰aro laÏje
potisnili v stroj.
66
67
1
A
E
C
B
D
F
2
A
G
H
B
C
D F
F E
3
B
G
E
4
A
C
F D
H
Obiãajno razvr‰ãanje posode za obiãajno vsakodnevno
uporabo pomivalnega stroja je prikazano na slikah 1,
2 in 3.
PODATKI ZA TESTIRANJE
Zgornja ko‰ara (sl. 1)
A = globoki kroÏniki
B = plitvi kroÏniki
C = desertni kroÏniki
D = kroÏniãki
E = skodelice
F = kozarci
(Gl. Izbiranje programov)
Zgornja ko‰ara (sl. 2)
A = globoki kroÏniki
B = plitvi kroÏniki
C = desertni kroÏniki
D = kroÏniãki
E = skodelice
F = kozarci s peclji
G = kozarci
H = ko‰arica za pribor
Spodnja ko‰ara (sl. 3)
A = srednje velik lonec
B = velik lonec
C = ponev
D = ju‰nik, servirne posode
E = jedilni pribor
F = pekaãi
G = srednje velika skleda
H = skledica
Posodo zloÏite v pomivalni stroj tako, da bo imela
voda dostop do vseh povr‰in, kar zagotavlja dober
rezultat pomivanja.
Splo‰na primerjava programov (skladno z doloãili mednarodnega
standarda EN 50242)
1. Zgornja ko‰ara: v spodnjem poloÏaju
2. Obiãajno poln stroj
3. Nastavitev doziranja tekoãine za lesk: 6
15 pogrinjkov po mednarodnih standardih (skladno z EN 50424)
Pravilno razvrstitev v zgornjo ko‰aro prikazuje slika 5, v spodnjo ko‰aro slika 6 in v
ko‰arico za jedilni pribor slika 7.
I
L
5
C D
E
H
B
H
A
6
Spodnja ko‰ara (sl. 6)
M = 15 globokih kroÏnikov
N = 15 plitvih kroÏnikov
O = 7 + 7 desertnih kroÏnikov
P = servirna posoda
Q = jedilni pribor
P
N
M
Zgornja ko‰ara (sl. 5)
A = 5 + 5 + 5 kozarcev
B = 12 + 3 kroÏniãke
C = 5 + 5 + 5 skodelic
D = skledica
E = srednje velika skleda
F = velika skleda
G = desertni kroÏnik
H = 1 + 1 servirna Ïlica
I = zajemalka
L = jedilni pribor
1 = 15 desertnih Ïliãk
2 = 15 vilic
3 = 12 ãajnih Ïliãk
11
11
11
11
11
11
12
12
12
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
G C
F
C
O
O
Ko‰arica za jedilni pribor (sl. 4)
Zgornji del ko‰are lahko snamete, kar omogoãa
prilagajanje vrsti jedilnega pribora.
7
33 3
Q
Ko‰arica za jedilni pribor (sl. 7)
Jedilni pribor zloÏite v ko‰arico,
kot je to prikazano na sliki.
1 = Ïlice
2 = noÏi
68
4. Koliãina detergenta:
- 9,5 g za predpomivanje;
- 28 g za pomivanje.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
22 2
3 = ãajne Ïliãke
4 = servirna vilica
69
2
2
2
2
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
Razvr‰ãanje posode pri pomivanju poloviãne koliãine v zgornji ko‰ari
1
1/2 koliãina - razliãna posoda (sl. 1)
A = kozarci
B = skodelice
C = globoki kroÏniki
D = desertni kroÏniãki
E = kroÏniãki
F = kozica
G = ponev
H = srednje velika skleda
I = skledica
A
C
B
D
F
I
G
H
A
E
2
C
B
D
B
F
E
H
I
G A
B
A
F
G
D
H
E
4
C
POZOR
Zelo pomembno je, da uporabljate
samo namenske detergente za
pomivalne stroje; ti so lahko v obliki
pra‰ka, tekoãine ali tablet.
1/2 koliãina - posoda po standardu (sl. 2)
A = 7 kozarcev
B = 6 +1 skodelica
C = servirna posoda
D = 7 globokih kroÏnikov
E = 7 plitvih kroÏnikov
F = 7 desertnih kroÏniãkov
G = 7 kroÏniãkov
H = srednje velika skleda
I = skledica
Jedilni pribor postavite v ko‰arico za jedilni pribor v spodnji
ko‰ari.
Spodnja ko‰ara (sl. 3)
A = srednje velik lonec
B = velik lonec
C = ponev
D = ju‰nik, servirne posode
E = jedilni pribor
F = pekaãi
G = srednje velika skleda
H = skledica
Neustrezni detergenti, npr. tisti, namenjeni
roãnemu pomivanju, niso primerni za rabo
v pomivalnem stroju, saj ne vsebujejo
ustreznih snovi in onemogoãijo pravilno
delovanje stroja.
Ker se detergenti med sabo zelo
razlikujejo, upo‰tevajte navodila proizvajalca
detergenta. Naj vas samo opozorimo, da
premalo detergenta pomeni slabo pomito
posodo, medtem ko preveã detergenta ne
pomeni, da je zato posoda bolje pomita, le
po nepotrebnem porabite veã detergenta.
Obiãajno pomivanje
Predalãek za detergent se nahaja na
notranji strani vrat (sl. A"2"). âe je
pokrovãek zaprt, pritisnite na jeziãek A in
pokrovãek se bo odprl.
Pokrov predalãka za detergent ostane po
konãanem pomivanju odprt in je tako
pripravljen na novo polnjenje. Ustrezna
koliãina detergenta je odvisna od vrste
posode in od stopnje umazanosti posode.
Koliãina detergenta, ki je potrebna za enkratno
pomivanje, zna‰a 20 do 30 g. Odmerite
jo v predelek predalãka, ki je namenjen
detergentu za pomivanje (B).
POMEMBNO
Ne pretiravajte z uporabo detergenta,
da ne bi po nepotrebnem onesnaÏevali
okolja.
OPOZORILO!
POMEMBNA NAVODILA ZA UPORABNIKE
KOMBINIRANIH
SREDSTEV
ZA
POMIVANJE V STROJU.
Posodo zloÏite v pomivalni stroj tako, da bo imela voda
dostop do vseh povr‰in, kar zagotavlja dober rezultat
pomivanja.
âe imate namen uporabljati kombinirano
sredstvo za pomivanje, ki razen detergenta
vsebuje sol in/ali sredstvo za lesk, vam
svetujemo naslednje:
A
P
N
M
Polnjenje predalãka za detergent
"CALGONIT" zagotavlja zelo dobre rezultate
pomivanja in je na voljo v veãini trgovin.
Razvr‰ãanje posode pri pomivanju poloviãne koliãine v spodnji ko‰ari
3
Ko odmerite potrebno koliãino detergenta,
zaprite pokrovãek - najprej ga potisnite v
smeri pu‰ãice 1 in nato v smeri pu‰ãice 2,
da se sli‰no zaskoãi.
DOZIRANJE SREDSTVA ZA
POMIVANJE IN SREDSTVA ZA
LESK
O
Spodnja ko‰ara (sl. 4)
M = 15 globokih kroÏnikov
N = 15 plitvih kroÏnikov
O = 7 + 7 desertnih kroÏniãkov
P = servirna posoda
Q = jedilni pribor
■ pozorno preberite in upo‰tevajte navodila
proizvajalca kombiniranega sredstva za
pomivanje v stroju, ki so navedena na
embalaÏi;
O
Q
■ nekatera kombinirana pralna sredstva,
predvsem tista, ki vsebujejo tudi sredstvo
za lesk, dajejo najbolj‰e rezultate, ãe
izberete doloãene programe pomivanja;
B
70
71
■ uãinkovitost pralnih sredstev, ki
vsebujejo sredstvo za mehãanje vode/sol,
je odvisna od trdote vode v lokalnem
vodovodu. Preverite trdoto vode na
va‰em obmoãju in se prepriãajte, da je v
mejah, navedenih na embalaÏi sredstva
za pomivanje v stroju.
V takih primerih svetujemo, da zaãnete
znova uporabljati obiãajen detergent, sol in
tekoãino za lesk. Tako bo naprava za
mehãanje vode pravilno delovala.
Upo‰tevajte tudi, da bo stroj potem, ko
ponovno zaãnete uporabljati obiãajen
detergent, sol in tekoãino za lesk, ‰ele po
nekaj pomivanjih znova dosegel polno
uãinkovitost.
V doloãenih primerih lahko uporaba
kombiniranih sredstev za pomivanje v
stroju povzroãi:
POMEMBNO
Morebitni problemi, ki nastanejo
zaradi
uporabe
kombiniranih
sredstev za pomivanje v stroju, niso
vkljuãeni v garancijo.
■ obloge vodnega kamna na posodi ali v
notranjosti pomivalnega stroja;
■ slab‰e rezultate pomivanja in su‰enja.
âI·âENJE FILTROV
Filtrirni sistem (sl. A"4") je sestavljen iz:
srednje posodice, ki zadrÏuje veãje
odpadke;
1
ploske mreÏice, ki filtrira vodo za
pomivanje ter
mikrofiltra, ki se nahaja pod mreÏico.
Mikrofilter zadrÏi vse najmanj‰e delce in s
tem zagotovi brezhibno splakovanje.
■ Filtre preglejte po vsakem pomivanju in
z njih odstranite morebitne ostanke
hrane.
■ Filtre vzamete iz stroja tako, da zavrtite
roãico v smeri nasprotni smeri vrtenja
urinega kazalca (sl. 1).
C
Polnjenje predalãka za tekoãino
za lesk
■ Filter nato razstavite (sl. 2), da ga laÏje
oãistite.
2
■ Loãite srednjo posodico in plosko
mreÏico (sl. 3) in pomijte filtre pod
tekoão vodo. âe je potrebno, uporabite
krtaãko.
Tekoãina za lesk, ki se samodejno odmeri
med zadnjim izpiranjem, pospe‰i su‰enje
posode in prepreãuje nastanek lis in
madeÏev na povr‰ini.
Posoda za tekoãino za lesk je na levi od
predalãka za detergent (sl. A "3").
Pokrovãek odprete tako, da pritisnete na
mesto z oznako in potegnete jeziãek za
odpiranje.
Vedno uporabljajte samo tekoãino za lesk
za pomivalne stroje. S pomoãjo okenca na
predalãku (C) se lahko prepriãate, koliko
tekoãine za lesk je ‰e v predalãku.
POLNO
Nastavljanje doziranja tekoãine za
lesk (stopnje od 1 do 6)
PRAZNO
temno
Stikalo za nastavljanje doziranja (D) je pod
pokrovãkom; obraãate ga s pomoãjo
kovanca.
Priporoãamo stopnjo 4.
Vsebnost apnenca v vodi v veliki meri
vpliva na nastanek vodnega kamna in
uãinkovitost su‰enja.
Zato je zelo pomembno, da nastavite
ustrezno stopnjo in s tem zagotovite
doziranje ustrezne koliãine tekoãine za
lesk, saj boste le tako dosegli dobre
rezultate pomivanja.
âe po pomivanju na posodi opazite lise,
zmanj‰ajte nastavitev za eno stopnjo.
âe pa so na posodi bele pike, morate
nastavitev zvi‰ati za eno stopnjo.
svetlo
■ Pri strojih, ki so opremljeni s samoãistilnim
mikrofiltrom, vzdrÏevanje skorajda ni
potrebno - le vsaka dva tedna je
potrebno preveriti stanje filtrov. Kljub
temu priporoãamo, da se po vsakem
pomivanju prepriãate, da filtri niso
zama‰eni.
OPOZORILO!
Po ãi‰ãenju morate filtre pravilno
sestaviti in nato pravilno namestiti v
stroj; predvsem se prepriãajte, da je
ploska mreÏica pravilno name‰ãena
na dnu stroja.
3
Prepriãajte se, da ste filter pravilno
pritrdili nazaj (roãico obrnite v smeri
vrtenja urinega kazalca), saj nepravilno
name‰ãeni filtri zelo zmanj‰ajo
uãinkovitost pomivanja.
D
72
POMEMBNO
Nikoli ne pomivajte brez filtrov!
73
PRAKTIâNI NASVETI
Nasveti za varãevanje
■ âe Ïelite pomivati vedno poln pomivalni
stroj, zlagajte vanj posodo po vsakem
obroku. Po potrebi lahko nastavite cikel
Hladnega predpomivanja. Na ta naãin
boste zmehãali in odstranili veãje kose
jedi, ki ostanejo na posodi. Cikel za
celotno pomivanje nastavite ‰ele takrat,
ko je stroj poln.
Navodila za bolj‰e rezultate
pomivanja
■ Pred zlaganjem posode v pomivalni stroj
odstranite ostanke hrane (kosti, lupine,
kose mesa ali zelenjave, kavno usedlino,
olupke, cigaretni pepel, zobotrebce ipd.),
sicer se lahko zama‰ijo filtri, odprtina za
odtekanje vode ali ‰obe na pr‰ilnih
rokah.
■ âe posoda ni zelo umazana, oziroma
stroj ni povsem poln, lahko izberete
varãni program pomivanja. Upo‰tevajte
navodila v razpredelnici programov.
■ Posode pred pomivanjem v stroju ne
izpirajte pod tekoão vodo.
âesa v stroju ne smete pomivati
■ Upo‰tevajte, da vsa posoda ni primerna
za pomivanje v pomivalnem stroju.
Svetujemo vam, da jedilnega pribora
in posode iz umetnih snovi, ki niso
odporne na toploto, jedilnega pribora z
lesenimi drÏali ali z drÏali iz umetnih
snovi, aluminijaste posode, kristala,
stekla z vsebnostjo svinca, pokrovk s
termostatom… ne pomivate v stroju,
razen ãe proizvajalec tega izrecno ne
dovoljuje.
■ Ponve in lonce z ostanki zaÏganih jedi
namakajte do zaãetka pomivanja v
raztopini pomivalnega sredstva.
■ Posodo namestite v stroj tako, da je
obrnjena navzdol.
■ Posodo zloÏite tako, da se ne dotika
med seboj. Rezultati pomivanja bodo
bolj‰i, ãe bo posoda pravilno zloÏena.
■ Za dobre rezultate je zelo pomembno,
kako je posoda zloÏena v stroju. âe je
moÏno, zloÏite posodo v stroj tako, da se
ne dotika.
■ Tudi barvne poslikave na nekaterih
posodah niso toplotno obstojne.
Priporoãamo, da njihovo obstojnost
preverite tako, da v stroju pomijete le en
tak‰en kos in se tako prepriãate, ãe so
barve obstojne.
■ Preverite, ali se lahko pr‰ilne roke prosto
vrtijo.
■ Srebrnega in obiãajnega jedilnega
pribora ne pomivajte skupaj, saj lahko
pride do kemiãne reakcije.
■ Pomivanje srebrne posode in jedilnega
pribora:
a) Srebro pomijte takoj po uporabi.
POMEMBNO
pri nakupu nove posode ali jedilnega
pribora se prepriãajte, da je pomivanje
v pomivalnem stroju dovoljeno.
b) Na tako posodo ali jedilni pribor ne
stresajte detergenta.
Koristni nasveti
c) Taka posoda ne sme priti v
neposreden stik z drugo kovino.
■ Najprej izpraznite spodnjo ko‰aro, da
kapljice iz zgornje ko‰are ne bi kapljale
na posodo v spodnji ko‰ari.
■ âe pustite posodo dlje ãasa v stroju,
pustite vrata odprta, tako da bo lahko
zrak kroÏil okoli posode; posoda se bo
bolje posu‰ila.
74
âI·âENJE IN VZDRÎEVANJE
1
■ Vrata in zunanje stene stroja redno ãistite z
blagimi ãistili. Nikoli ne uporabite ostrih
mreÏic ali grobih ãistil (npr. Vim, razne
kisline, topila).
1b
■ Pomivalni stroj ne potrebuje posebnega
vzdrÏevanja, saj se notranjost ãisti
samodejno. Z vlaÏno krpo redno ãistite
tesnilo na vratih, da odstranite ostanke
hrane in sledi tekoãine za lesk.
■ Redno ãistite tesnila vrat z vlaÏno krpo,
tako da odstranite neãistoão in sledi
tekoãine za lesk.
■ Obãasno lahko odstranite obloge vodnega
kamna ali neãistoão - v stroj vlijte
kozarec kisa ter izberete neÏni program
za pomivanje, pri ãemer naj bo stroj
prazen.
2
■ âe kljub rednemu ãi‰ãenju filtra opazite,
da posoda ni dobro pomita oz. ni
povsem suha, preverite, da niso morda
‰obe na pr‰ilnih rokah zama‰ene z
ostanki hrane (sl. A"5").
âe so zama‰ene, jih oãistite na naslednji
naãin:
1. najprej odstranite zgornjo pr‰ilno roko:
obraãajte jo, dokler se oznaka ne ujema
s pu‰ãico (slika 1), nato pa jo potisnite
navzgor (sl. 1b) in jo med potiskanjem
navzgor odvijte v smeri vrtenja urinih
kazalcev. Oãi‰ãeno namestite nazaj na
enak naãin v obratnem vrstnem redu.
Spodnjo pr‰ilno roko snamete tako, da jo
preprosto potegnete navzgor (slika 2).
PO KONCU POMIVANJA
Po vsakem pomivanju zaprite pipo za vodo
in izklopite stroj s pritiskom na tipko za
vklop/izklop.
âe pomivalnega stroja dlje ãasa ne boste
uporabljali, storite naslednje:
2. Pr‰ilni roki izperite pod tekoão vodo, da
se oãistijo ‰obe.
1. V prazen stroj odmerite malo detergenta
ter vklopite enega od programov, da se
notranjost oãisti.
2. Potegnite vtikaã iz vtiãnice.
3. Zaprite pipo za vodo.
4. Napolnite posodico s sredstvom za lesk.
5. Vrata stroja pustite priprta, da se stroj
zraãi.
6. Notranjost aparata mora ostati ãista.
7. âe je pomivalni stroj v prostoru, kjer se
temperatura lahko spusti pod 0°C,
obstaja nevarnost, da bo voda v stroju
zmrznila. V takem primeru prostor
najprej ogrejte, stroj pa vkljuãite ‰ele ãez
24 ur.
3. Na koncu namestite pr‰ilni roki nazaj v
stroj zgornjo zgoraj in spodnjo spodaj; ne
pozabite poravnati pu‰ãic in pravilno
namestite pr‰ilni roki nazaj v stroj.
■ Vsa notranjost pomivalnega stroja je
izdelana iz nerjaveãega jekla. Kljub temu
se lahko v notranjosti pojavljajo madeÏi,
ki so posledica oksidacije – vzrok zanjo
je lahko voda, ki vsebuje preveã Ïeleznih
soli.
■ Tak‰ne madeÏe lahko odstranite z blagim
sredstvom za poliranje nerjaveãega
jekla, ki ne sme vsebovati spojin klora.
Nikoli pa ne uporabljajte grobih ãistilnih
pripomoãkov, npr. gobic iz jeklene volne.
75
OPIS STIKALNE PLO·âE
prikazano izmeniãno v urah in minutah
[npr.: 1 h (1 ura) / 25 (25 minut)].
IZBIRANJE PROGRAMOV
IN POSEBNIH FUNKCIJ
■ Zaprite vrata stroja (oglasi se zvoãni
signal, ãe ga niste deaktivirali, in stroj
samodejno zaãne pomivati.
Nastavitev programa
■ Odprite vrata stroja in zloÏite vanj
umazano posodo.
■ Pritisnite na tipko "VKLOP/IZKLOP"
"AVTOMATSKI" programi
■ Po pritisku na tipko "VKLOP/IZKLOP"
se na prikazovalniku prikaÏe simbol
tovarni‰ko nastavljenega program “priporoãeni program” (ki je najbolj
primeren za vsakodnevno pomivanje
polnega stroja posode) ali pa simbol
programa, ki ste ga zadnjega izbrali vsaj
trikrat zapored.
H
Pomivalni stroj je opremljen s senzorjem za
neãistoão, ki na osnovi motnosti vode med
"AVTOMATSKIM"
programom
(glej
seznam programov) zaznava stanje vode.
Tako lahko stroj samodejno prilagaja
parametre dejanski koliãini neãistoãe na
posodi, kar zagotavlja odliãne rezultate
pomivanja ob optimalni porabi vode in
energije.
M
L
A BCD E F GI
A
B
C
D
E
F
.
POMEMBNO OPOZORILO
G
H
I
L
M
Digitalni prikazovalnik
Tipka za "IZBIRANJE PROGRAMOV"
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
Tipka "ECO"
Tipka "PLUS"
Tipka za zagon programa ("START")
Opozorilna luãka za sol
Opozorilna luãka za tekoãino za lesk
Legenda programov
Tipka "VKLOP/IZKLOP"
Tipka “1/2 FLEXI”
MERE :
Vi‰ina
Globina
·irina
Globina z odprtimi vrati
cm
cm
cm
cm
82÷88,5
55
59,8
117
TEHNIâNI PODATKI :
EN 50242 pogrinjkov
Zmogljivost z lonci in kozicami
Tlak v vodovodnem omreÏju
Varovalka
Prikljuãni tok
Prikljuãna napetost
15
9 oseb
od 0,08 do 0,8 MPa
(gl. plo‰ãico s podatki)
(gl. plo‰ãico s podatki)
(gl. plo‰ãico s podatki)
76
Pomivalni stroj ima dve zelo praktiãni
funkciji:
- "priporoãeni" program (
hitro in varno izbiranje;
) za
- "moÏnost samouãenja" - funkcija, ki
shrani program, ki ste ga izbrali vsaj
trikrat zapored. âe torej redno perete
z istim programom, vam ni potrebno
vsakiã vna‰ati nastavitev - s tem
prihranite na ãasu in na trudu.
Prekinitev programa
Odsvetujemo odpiranje vrat med potekom
programa, predvsem med fazo glavnega
pomivanja in izpiranja z vroão vodo. âe pa
vrata kljub temu odprete medtem ko
program poteka (ãe npr. Ïelite dodati ‰e
posode v stroj), se stroj samodejno ustavi
in na prikazovalniku utripa ãas, ki mora ‰e
preteãi do konca programa.
Zaprite vrata in ne pritisnite na nobeno
tipko. Stroj bo s programom nadaljeval
tam, kjer je bil ta prekinjen (ãe je to
potrebno, pred nadaljevanjem pomivanja
opravi stroj ponastavitev programa, kar
lahko traja nekaj sekund).
■ âe Ïelite izbrati katero od opcij, pritisnite
na ustrezno tipko (osvetli se kontrolna
luãka).
Na tipke za opcijo morate pritisniti
PRED zagonom programa, ãe Ïelite,
da jih stroj upo‰teva.
■ âe Ïelite izbrati drugi program, pritisnite
na
tipko
za
"IZBIRANJE
PROGRAMOV" ("PR").
OPOZORILO!
âe vrata odprete med fazo su‰enja,
vas zvoãni signal opozori, da faza
su‰enja ‰e ni zakljuãena.
■ Ko je na prikazovalniku viden ustrezni
program, pritisnite na tipko "START".
Trajanje programa je na prikazovalniku
77
Tipke za opcije
Spreminjanje potekajoãega
programa
Potekajoãi program lahko spremenite ali
prekliãete na naslednji naãin:
POMEMBNO
Vse opcije MORATE po Ïelji vklopiti
ali izklopiti PRED pritiskom na tipko
"START".
■ Odprite vrata stroja.
■ Vsaj 5 sekund pritiskajte na tipko
"START" (potekajoãi program bo
preklican).
Tipka "ECO"
■ Zdaj lahko izberete novi program.
S pritiskom na to tipko prihranite veã kot
20% energije in ãasa - zniÏana je konãna
temperatura segrevanja vode in trajanje
su‰enja med zadnjo fazo izpiranja.
Ta moÏnost je zelo primerna za pomivanje
manj umazane posode oziroma takrat, ko
ne boste takoj potrebovali suhe posode.
âe Ïelite bolj‰e su‰enje, priporoãamo, da
po pomivanju pustite vrata pomivalnega
stroja nekoliko odprta. To bo omogoãilo
naravno kroÏenje zraka v notranjosti
pomivalnega stroja.
POMEMBNO
âe ob pritisku na tipko "START"na
prikazovalniku utripa vrednost "00",
je to znak, da je v stroju voda.
Zaprite
vrata,
da
omogoãite
izãrpavanje vode, in poãakajte na
zvoãni signal, po katerem lahko
nastavite novi program.
POZOR!
Pred zagonom novega programa se
prepriãajte, da je detergent ostal v
predalãku za detergent.
V nasprotnem primeru znova
odmerite detergent v predalãek.
Tipka "PLUS"
MoÏnost "PLUS" vedno zagotavlja bolj‰e
rezultate z uãinkovitej‰im pomivanjem zelo
umazane posode. Pri tej opciji je
pomivanje bolj intenzivno, z dodatno fazo
izpiranja in vi‰jo temperaturo vode v
predvidenih delih faze pomivanja.
To opcijo priporoãamo za zelo umazano
posodo, ali ko se je neãistoãa na posodi Ïe
zasu‰ila.
V primeru izpada elektriãne energije
med delovanjem pomivalnega stroja se
izbrani program shrani v poseben
pomnilnik, tako da se program
nadaljuje, kjer je bil prekinjen, ko je stroj
spet pod napetostjo (ãe je to potrebno,
pred nadaljevanjem pomivanja opravi
stroj ponastavitev programa, kar lahko
traja nekaj sekund).
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
Izklop zvoãnega signala
S pomoãjo te tipke nastavite ãasovni zamik
vklopa za od 1 do 23 ur.
âe Ïelite, lahko izklopite zvoãni signal:
■ Medtem ko je pomivalni stroj izklopljen,
nekaj sekund pritiskajte na tipko za
"IZBIRANJE
PROGRAMOV"
in
obenem
pritisnite
na
tiko
za
"VKLOP/IZKLOP".
To storite na naslednji naãin:
■ Pritisnite na tipko za "ZAMIK VKLOPA"
(na prikazovaniku se prikaÏe vrednost
"00").
■ Na prikazovalniku se prikaÏe "b1” , kar
pomeni, da je zvoãni signal vklopljen.
■ S pritiskanjem na tipko v korakih po
1 uro nastavite ustrezno vrednosti
(od 1 do najveã 23 ur).
■ Spet pritisnite na tipko za "IZBIRANJE
PROGRAMOV"; na prikazovalniku se
prikaÏe "b0”, kar pomeni, da je zvoãni
signal izklopljen.
■ Od‰tevanje sproÏite s pritiskom na tipko
"START". Po konãanem od‰tevanju
zaãne stroj samodejno pomivati.
■ V potrditev se oglasi zvoãni signal.
âe se Ïelite prepriãati, kateri program ste
izbrali, pritisnite na tipko za "IZBIRANJE
PROGRAMOV".
■ âe Ïelite zvoãni signal znova vklopiti,
postopek ponovite - na prikazovalniku se
spet prikaÏe "b1” , kar pomeni, da je
zvoãni signal vklopljen.
âe Ïelite preklicati nastavljeni ãasovni zamik:
POZOR!
Da bi zagotovili pravilno delovanje
varnostne naprave proti prelivanju
vode odsvetujemo premikanje ali
nagibanje stroja med delovanjem.
âe morate stroj premakniti ali ga
nagniti, se najprej prepriãajte, da je
program pomivanja zakljuãen in da v
stroju ni veã vode.
■ Vsaj 5 sekund pritiskajte na tipko
"START".
■ Zdaj morate izbrati nov program in
znova izbrati Ïelene opcije, ãe Ïelite
vklopiti nov program (kot je to opisano v
prej‰njih poglavjih).
Tipka “1/2 FLEXI”
Da bi se lahko stroj prilagodil vsem va‰im
potrebam, vam ta tipka omogoãa:
1)
Pomivanje poloviãne koliãine
v zgornji ko‰ari
Ta opcija omogoãa pomivanje
posode v zgornji ko‰ari in
jedilnega pribora v spodnji
ko‰ari.
2)
Pomivanje poloviãne koliãine
v spodnji ko‰ari
Stroj pomije posodo, zloÏeno v
spodnji ko‰ari.
Konec programa
Za 5 sekund se oglasi zvoãni signal (ãe ni
preklican), in sicer 3-krat v 30-sekundnih
presledkih, s ãimer vas stroj opozori, da je
program zakljuãen.
Zdaj lahko poberete posodo iz stroja;
izklopite stroj s pritiskom na tipko
"VKLOP/IZKLOP" ali pa znova zloÏite v
stroj umazano posodo.
78
79
Pomivalni stroj vas s kodo na prikazovalniku opozori na nekatere nepravilnosti.
SISTEM WATERBLOCK
KODE NEPRAVILNOSTI
NAPAKA
VZROK
RE·ITEV
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E2,
Ni vode (pipa za vodo je zaprta).
Izklopite pomivalni stroj, odprite pipo
za vodo in resetirajte program.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E3,
Stroj ne more izãrpati vode.
Morda je odtoãna cev zapognjena
ali pa so sifon ali filtri umazani.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E4,
Voda pu‰ãa.
Morda je odtoãna cev zapognjena
ali pa so sifon ali filtri umazani.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E5,
Okvara pri elektronskem nadzoru
temperature.
Pokliãite poobla‰ãeni servis.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E6,
Okvara elektronskega krmiljenja.
Pokliãite poobla‰ãeni servis.
Grelec za vodo ne deluje pravilno,
ali pa je zama‰ena filtrirna plo‰ãa.
Oãistite filtrirno plo‰ão.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Sistem WATERBLOCK je zasnovan z namenom poveãati varnost va‰ega
pomivalnega stroja, predvsem takrat, ko pomiva nenadzorovan.
Naloga sistema WATERBLOCK je prepreãiti poplavo, do katere bi lahko pri‰lo
zaradi okvare stroja ali po‰kodbe cevi.
Kako deluje sistem WATERBLOCK
Na prikazovalniku se prikaÏe E8
ali Ei , oglasi se zvoãni signal.
V primeru, da se v sifonu na dnu pomivalnega stroja priãne nabirati voda, se
aktivira sensor, ki zapre ventil pod dotoãno pipo. S pomoãjo tega sistema aparat
prepreãuje dotok nove vode, tudi v primeru, ko je pipa popolnoma odprta.
âe pride do po‰kodbe ‰katlice z elektriãnimi komponentami, takoj potegnite vtikaã iz
vtiãnice.
Da bi zagotovili brezhibno delovanje varnostnega sistema, mora biti konec cevi s
‰katlico "A" prikljuãen na pipo za vodo, kot je to prikazano na sliki 1. Dovodne cevi
ne smete nikoli prerezati, saj vsebuje dele, ki so pod elektriãno napetostjo.
âe je cev prekratka za pravilno prikljuãitev stroja, jo morate nadomestiti z dalj‰o.
Ustrezne cevi so vam na voljo pri poobla‰ãenih servisih.
Ta pomivalni stroj je opremljen tudi z varnostno napravo za prepreãevanje prelivanja,
ki v primeru, da gladine vode v stroju preseÏe obiãajno vi‰ino, samodejno onemogoãi
dotok vode v stroj in /ali izãrpa odveãno koliãino vode.
A
Slika 1
80
81
IZBIRANJE PROGRAMOV
UNIVERZALEN
(PRIPOROâENI" program)
Primeren za pomivanje obiãajno
umazane posode - kroÏnikov, loncev,
kozic…
INTENZIVEN
Primeren za pomivanje zelo umazanih
loncev, kozic...
Primeren za pomivanje obãutljive
keramike in kozarcev, pa tudi za vsakodnevno pomivanje manj umazane posode (razen loncev in kozic).
OBâUTLJIV
Primeren za dnevno pomivanje obiãajno
umazanih kroÏnikov, kozic, loncev, ki jih
pomijete takoj po obroku.
(najveã 8 pogrinjkov).
- RAZRED POMIVANJA A -
A RAZRED 1h
Ta energetsko varãni program je
primeren za pomivanje obiãajno umazane
posode. Namenjen je pomivanju z
detergenti z encimi.
Ta program je skladen z doloãili
standarda EN 50242.
ECO
HITER 32'
Za hitro pomivanje posode, ki jo
pomivate takoj po obroku, in sicer za
4/6 pogrinjkov.
HLADNO IZPIRANJE
Kratko predpomivanje posode, ki ste jih
zloÏili v pomivalni stroj in jih imate
namen pomiti pozneje, ko stroj napolnite.
••••
•••••
••••
••••••
•••••
••••
•
) 55°C/ (
65°C
Tipka “1/2 FLEXI”
Tipka "PLUS"
Tipka "ECO"
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
Izpiranje z vroão vodo
z dodatkom tekoãine
za lesk
Tipke za posebne
funkcije
80/ DA DA DA DA
100
)
65°C/
75°C
(
Drugo izpiranje
s hladno vodo
Prvo izpiranje
s hladno vodo
Glavno pomivanje
Predpomivanje s
hladno vodo
(
S hladno vodo (15 °C)**
- Odstopanje ± 10%-
Povpreãno
trajanje v
minutah
Faze programa
Predpomivanje z vroão
vodo
Preveriti stanje soli
Preveriti stanje tekoãine
za lesk
Oãistiti filter
Opis
Odmeriti detergent za
pomivanje
Program
Kaj je treba storiti pred
pomivanjem
Odmeriti detergent za
namakanje (Predpomivanje)
Pomivanje s fazo predpomivanja (Predpomivanje)
âe izberete INTENZIVEN program pomivanja, razen obiãajne koliãine detergenta v predalãek
direktno v stroj odmerite ‰e dodatno pribl 20 g detergenta (1 Ïlico). âe izberete A RAZRED 1h
program, dodatno odmerite v stroj ‰e 5 g detergenta.
(
)
110/ DA DA N/O DA
125
70/
85
DA DA N/O DA
70°C
60
DA DA DA DA
45°C
150 DA DA DA DA
50°C
32
DA N/O N/O DA
5
DA N/O N/O DA
) 45°C/ (
55°C
)
**S TOPLO VODO JE âAS, KI MORA ·E PRETEâI DO KONCA POTEKAJOâEGA PROGRAMA, SAMODEJNO
PRIKAZAN, MEDTEM KO POTEKA PROGRAM.
N/O =OPCIJA NI NA VOLJO
82
83
ODPRAVLJANJE MANJ·IH NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU
MOTNJA
âe opazite nepravilnost v delovanju pomivalnega stroja, najprej posku‰ajte sami
odpraviti nepravilnost s pomoãjo nasvetov v spodnji razpredelnici. ·ele ãe vam to ne
uspe, pokliãite poobla‰ãeni servis.
MOTNJA
1. Stroj se sploh ne odziva.
2. Voda ne priteka v stroj.
3. Stroj ne izãrpava vode.
4. Voda sproti odteka iz
stroja.
5. Ne sli‰i se vrtenja pr‰ilnih
rok.
6. Pri elektronskih strojih brez
prikazovalnika: ena ali veã
svetilnih diod hitro utripa.
MOREBITNI VZROK
KAKO JO ODPRAVITE
Gl. toãko 5.
Preverite
Dna kozic in loncev niso dobro
oprana.
âe se je jed prismodila, pred
pomivanjem v stroju posodo
namakajte.
Robovi kozic in loncev niso
dobro oprani.
Bolje zloÏite posodo v stroj.
Pr‰ilni roki sta delno zama‰eni.
Snemite ju in oãistite.
Posoda ni bila pravilno zloÏena.
Med posodo naj bo veã
razmaka.
Konec odtoãne cevi je v vodi.
Konec odtoãne cevi ne sme biti
v vodi.
Neustrezna koliãina detergenta;
star ali strjen detergent.
Poveãajte koliãino detergenta,
uporabite sveÏ detergent.
Gumb programatorja ni v pravem Obrnite ga v pravilen poloÏaj.
poloÏaju.
Neustrezen program pomivanja.
Izberite ustrezen program
pomivanja.
Dotoãna cev je zvita ali upognjena.
Zravnajte cev.
Posoda v spodnji ko‰ari ni
oprana.
Pritisnite na tipko za pomivanje
poloviãne koliãine posode.
Filter dotoãne cevi ni pravilno
name‰ãen.
Oãistite filter na koncu cevi.
Voda je pretrda.
Filter je umazan;
Preglejte filter .
Preverite, ãe je v stroju dovolj
soli in tekoãine za lesk. âe s
tem ne odpravite nepravilnosti,
pokliãite poobla‰ãeni servis.
Odtoãna cev je pri‰ãipnjena;
Zravnajte odtoãno cev.
Posoda tolãe ena ob drugo.
pravilno zloÏite posodo.
Podalj‰ek odtoãne cevi ni
pravilno prikljuãen.
Upo‰tevajte navodila za priklop.
Pr‰ilni roki tolãeta ob posodo.
pravilno zloÏite posodo.
Neustrezen pretok zraka.
Vrata stroja po koncu
pomivanja pustite odprta, da se
posoda posu‰i na zraku.
MOREBITNI VZROK
KAKO JO ODPRAVITE
Stroja niste prikljuãili na
elektriãno omreÏje;
Potisnite vtikaã v vtiãnico.
Niste pritisnili na tipko za vklop.
Pritisnite tipko vklop/izklop.
Vrata stroja so odprta.
Zaprite vrata stroja.
Zmanjkalo je elektrike.
Preverite varovalko v vtikaãu,
hi‰no varovalko…
Preglejte vzroke pod toãko 1.
Preverite.
Pipa za dotok vode je zaprta.
Odprite pipo za dotok vode.
8. Bele lise na posodi.
Nastavek za priklop na zidu je
obrnjen navzdol, ne pa navzgor.
Poi‰ãite strokovno pomoã.
Odtoãna cev leÏi prenizko.
Cev mora biti vsaj 40 cm nad
tlemi.
Preveã detergenta.
Zmanj‰ajte koliãino detergenta.
Posoda onemogoãa vrtenje.
9. Pomivanje je glasno.
10. Posoda ni povsem suha.
OPOMBA
âe posoda iz kateregakoli zgoraj navedenega razloga ni dobro pomita, jo pomijte roãno.
Ostanki hrane se med postopkom su‰enja v pomivalnem stroju posu‰ijo in jih s ponovnim
pomivanju v stroju ne morete odstraniti.
Preverite.
Zelo umazani filtri.
Oãistite filtre.
Pipa za vodo je zaprta.
IZklopite stroj. Odprite pipo za
vodo. Resetirajte program.
84
7. Posoda je slabo pomita.
Serviserju obvezno povejte serijsko ‰tevilko stroja, ki je navedena na plo‰ãici na stroju ali na
garancijskem listu. Na ta naãin boste olaj‰ali delo serviserju, va‰ pomivalni stroj pa bo hitreje
popravljen.
Proizvajalec in prodajalec dopu‰ãata moÏnost napak pri tisku te knjiÏice, za kar ne
odgovarjata.
Proizvajalec si pridrÏuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprej‰njega opozorila,
ãe spremembe ne vplivajo na osnovne znaãilnosti stroja.
85
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Sploäno opozorilo!
Candyjevi gospodinjski aparati so izdelani izkljuöno za uporabo v gospodinjstvu.
Öe ïelite uporabljati katerikoli Canyjev aparat zat profesionalne namene, se
predhodno posvetujte z dobaviteljem. Aparat uporabljajte le v skladu z navodili.
Candy in Tehnounion
Za morebitne tiskovne napake se opraviöujemo! Pridrïujemo si pravico do tehniönih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile lastnosti proizvoda.
04.09 - 41012796.A - Printed in Italy - Imprimé en Italie
CZ
PL
SL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising