Candy | CSF 4590 E | Candy CSF 4590 E Användarmanual

Candy CSF 4590 E Användarmanual
CSF 4590E
458 E
CSF
Läs den här handboken
I den här handboken finns säkerhetsanvisningar,
bruksanvisning, instruktioner för installation och tips
vid felsökning med mera. Om du läser igenom
handboken noga kan du använda och underhålla
diskmaskinen på bästa sätt.
Säkerhetsinformation.........................................1
Bruksanvisning...................................................2
Manöverpanel
Diskmaskinens funktioner.....................................2
Tabell med diskprogram.......................................3
Avhärdning............................................................4
Diskmedel.............................................................5
Sköljmedel..........................................................5,6
Placera disk i korgarna.......................................6,7
Starta maskinen....................................................7
Filtersystem..........................................................8
Underhåll av diskmaskinen...................................9
Innan du ringer serviceavdelningen
Om du läser igenom felsökningstipsen kan du lösa
vissa problem själv och behöver på så sätt inte be
professionella tekniker om hjälp.
Instruktioner för installation
Om elanslutning..................................................10
Om anslutningen.................................................10
Vattenanslutning..................................................11
MÅTT...................................................................11
Felsökningstips
Innan du ringer serviceavdelningen.................12,13
Felkoder..............................................................13
OBS!
Tillverkaren, som ständigt utvecklar och
uppdaterar produkten, kan göra ändringar utan
föregående meddelande.
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING
VARNING
När du använder diskmaskinen bör du följa grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:
VARNING! VÄTGAS ÄR EXPLOSIVT
Under vissa förhållande kan vätgas produceras i ett varmvattensystem som inte har använts på minst två
veckor. VÄTGAS ÄR EXPLOSIVT
Om varmvattensystemet inte har använts under en period, öppna alla varmvattenkranar och låt vattnet rinna
i flera minuter innan du använder diskmaskinen. På så sätt töms systemet på eventuell vätgas som kan ha
samlats där. Eftersom gasen är brandfarlig ska du inte röka eller använda öppen eld i närheten medan
gasen släpps ut.
JORDNING
Maskinen måste jordas. Vid eventuella fel eller funktionsstopp minskar jordningen risken för elstötar genom
att elströmmen får en utväg med minsta motstånd. Maskinen har en sladd med jordledare och en jordad
kontakt. Kontakten måste vara ansluten till ett lämpligt uttag som är installerat och jordat i enlighet med alla
lokala lagar och bestämmelser.
VARNING!
Om maskinens jordledare ansluts felaktigt finns risk för stötar. Be en behörig elektriker eller servicetekniker
att titta på maskinen om du är osäker på om den är ordentligt jordad. Ändra inte den kontakt som levereras
med maskinen. Om den inte passar i uttaget, låt en behörig elektriker installera ett nytt.
VARNING! KORREKT ANVÄNDNING
Du bör varken slå, sitta eller står på diskmaskinens lucka eller korgar.
Använd endast diskmedel och sköljmedel som är avsedda för diskmaskiner. Använd aldrig tvål,
tvättmedel eller handdiskmedel i diskmaskinen. Förvara dessa produkter utom räckhåll för barn.
Låt inte barn komma i kontakt med diskmedel eller sköljmedel, låt inte heller barn leka med luckan, det
kan finnas rester av diskmedel kvar.
Luckan ska inte lämnas i öppet läge, eftersom någon kan råka snubbla på den.
Elsladden får inte vikas eller plattas till för mycket vid installationen.
Försök inte att ändra på reglagen.
Maskinen bör inte utan övervakning användas av små barn eller av personer med funktionshinder.
Maskindiskmedel är starkt alkaliska och det kan vara mycket farligt att förtära dem. Undvik kontakt med
hud och ögon och håll barn borta från diskmaskinen när luckan är öppen.
Använd inte diskmaskinen om inte alla paneler sitter på plats. Öppna luckan försiktigt när diskmaskinen
är igång, det finns risk att vatten sprutar ut.
Placera inte tunga föremål på luckan när den är öppen. Då kan maskinen välta.
När du placerar disk i diskmaskinen:
1) Placera vassa föremål så att de inte skadar luckans tätningslist.
2) Placera vassa knivar med handtaget uppåt för att minska risken för skärsår.
Om elsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en servicetekniker eller annan behörig
person, för att undvika fara.
Sopsortera förpackningsmaterialet.
Använd endast diskmaskinen för det avsedda ändamålet.
Ta bort luckan när du tar bort en gammal diskmaskin för att undvika risken att barn kryper in och fastnar.
Små barn ska aldrig lämnas ensamma med maskinen.
Kontrollera att diskmedelsfacket är tomt när diskprogrammet är avslutat.
LÄS OCH FÖLJ SÄKERHETSINFORMATIONEN NOGGRANT
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
1
VIKTIGT!
För att få bästa möjliga resultat med diskmaskinen är det viktigt att du läser alla anvisningar
innan du använder den första gången. Behåll det här häftet för framtida användning.
Manöverpanel
1
2
3
4
Knapp för fördröjd start: tryck på den här
knappen för att ställa in hur många timmar
starten ska skjutas upp
Display: återstående programtid,
fördröjningstid och felkoder
Kontrollampa för sköljmedel: tänds när
sköljmedelsnivån är för låg (endast vissa
modeller).
Kontrollampa för salt: tänds när saltnivån är
för låg för avhärdningsfunktionen (endast
vissa modeller)
5
6
Kontrollampa för program
Programknapp: tryck på den här knappen
för att välja program, motsvarande
kontrollampa tänds.
7 Kontrollampa för strömförsörjning: tänds
när strömmen slås på.
8 Luckans lås: dra i det för att öppna luckan
9 Start-/pausknapp: tryck på den här
knappen för att starta eller stanna
maskinen.
10 Strömbrytare: slå på/av strömmen.
Diskmaskinens funktioner
7
1
2
3
8
4
5
9
11
6
1
2
3
4
Överkorg
Diskarmar
Underkorg
Avhärdning
12
10
5
6
7
8
Huvudfilter
Diskmedelsbehållare
Kopphylla
Bestickkorg
2
9
10
11
12
Grovfilter
Sköljmedelsbehållare
Avloppsrörets anslutning
Ingående röranslutning
Tabell med diskprogram
PROGRAM
CYKEL
INTENSIV
UNIVERSAL
(EN 50242)
EKO
1 TIMME
För mycket nedsmutsat
diskgods, till exempel
kastruller, formar och
tallrikar med intorkade
matrester.
För normalt smutsad
disk, till exempel
kastruller, tallrikar, glas
och lätt smutsade
formar. Dagligt program,
standard.
För lätt smutsad disk, till
exempel tallrikar, glas,
skålar och lätt smutsade
formar.
BESKRIVNING
Fördisk
Fördisk (45°C)
Huvuddisk (70°C)
Sköljning (75°C)
Torkning
Fördisk
Huvuddisk (50°C)
Sköljning (65°C)
Torkning
Fördisk
Huvuddisk (45°C)
Sköljning (75°C)
Torkning
Fördisk (30°C)
Huvuddisk (70°C)
Sköljning (65°C)
Torkning
Daglig disk, 1 timme.
Passar daglig rengöring
av normalsmutsad disk,
som diskas direkt efter
måltiden (max. 6
kuvert).
För lätt smutsad disk, till
exempel glas, kristall
och finporslin.
Huvuddisk (45°C)
Sköljning (75°C)
Torkning
Sanbbprogram för disk
direkt efter måltid. För 4
kuvert.
Huvuddisk (50°C)
Sköljning (55°C)
Torkning
TVÄTTMEDEL
FÖRDISK/DISK
SKÖLJMEDEL
8/24 gr.
4/20 gr.
4/20 gr.
20 gr.
20 gr.
GLASS
15 gr.
SNABB
Fördisk av tallrikar,
kastruller och formar i
väntan på att resten av
måltidens disk ska fyllas
på och ett helt program
ska köras.
FÖRDISK
Starta maskinen
Starta ett diskprogram …
1
2
3
4
5
6
Fördisk
7
Tryck på PÅ-/AV-knappen när
diskprogrammet har avslutats. Öppna
luckan efter 30 sekunder.
Ändra program
Tryck på Start-/pausknappen för att avbryta
diskningen.
Dra ut och fyll på över- och underkorgen
och skjut sedan in korgarna igen. Vi
rekommenderar att du fyller på
underkorgen först och sedan överkorgen.
Det allra dyraste och finaste porslinet ska
inte maskindiskas.
Tryck till luckan något för att se till att den
är ordentligt stängd. OBS! Du hör ett
klickljud när luckan stängs ordentligt.
Anslut elsladden. Strömförsörjningen är
230 V och 50 HZ, uttagets specifikation är
250 V och 10 A.
Välj önskat program beroende på diskens
smutsighetsgrad genom att trycka på
programknappen.
Tryck på PÅ-/AV-knappen.
Tryck på den här knappen för att starta
automatisk diskning.
Tryck på programknappen för att välja program.
Tryck på Start-/pausknappen för att starta
diskningen.
När diskprogrammet är klart
När diskprogrammet har avslutats
blinkar tidvisningen på displayen i 8
sekunder samtidigt som en ljudsignal hörs. Om du
har skjutit upp starten hörs ingen ljudsignal, men
tidvisningen blinka
3
OBS! Om din modell inte har avhärdning kan du hoppa över det här stycket.
AVHÄRDNING
Det finns två sätt att sänka vattnets hårdhetsgrad: ett sätt att använda avhärdningssalt, det andra är att
använda anpassade diskmedel.
Vattnets hårdhetsgrad varierar från plats till plats. Om du använder hårt vatten i diskmaskinen blidas
avlagringar på porslin och redskap.
Maskinen har en särskild avhärdningsfunktion med ett salt som tar bort kalk och mineraler från vattnet.
Påfyllning av salt
Använd alltid salt som är avsett för diskmaskiner.
Saltbehållaren finns under den undre korgen och ska fyllas på så här:
1
2
3
4
OBS!
1
2
Ta bort underkorgen och lossa och ta bort saltbehållarens lock.
Om du fyller på behållaren för första gången ska 2/3 av volymen vara
vatten.
Placera den medföljande trattens spets i hålet och fyll på cirka 2 kg salt.
Det är normalt att en mindre mängd vatten svämmar över
Skruva på locket ordentligt.
Saltbehållaren ska fyllas på när varningslampan för saltnivå tänds. Kontrollampan kan fortsätta att
lysa medan saltet löses upp, även om behållaren är full.
Om det har förekommit saltspill kan du köra ett sköljprogram för att få bort det.
Justera saltförbrukning
Diskmaskinen är utformad så att du kan justera hur mycket salt som ska användas beroende på vattnets
hårdhetsgrad. På så sätt kan du optimera och anpassa saltförbrukningen, vilket sker på följande sätt:
1
2
Lossa saltbehållarens lock
På behållaren finns en ring med en pil (se bilden). Denna ring kan vridas
motsols från “-“ till “+”, beroende på vattnets hårdhetsgrad. Vi
rekommenderar att du gör justeringar enligt följande schema:
VATTNETS HÅRDHETSGRAD
Clarke-skala
ºdH
mmol/l
0~10
0~5
0~1.0
10~25
5~14
1.0~2.5
25~50
14~28
2.5~5.0
>50
>28
>5.0
Reglagets läge
/
MED
+
Saltförbrukning
(gram/program)
0
20
40
60
Kontakta vattenverket eller kommunen för mer information om vattnets hårdhet.
4
Räckvidd (program/
2 kg)
/
60
40
25
DISKMEDELSBEHÅLLARE
Fyll inte på för mycket diskmedel, då kan det bildas avlagringar eftersom diskmaskinen har särskild
avhärdning.
Behållaren ska fyllas på före varje programstart enligt instruktionerna i “Tabell med diskprogram” . Din
diskmaskin använder mindre disk- och sköljmedel än vanliga diskmaskiner. I allmänhet räcker en matsked
diskmedel till en normal disk. Om disken är ordentligt smutsig behövs mer diskmedel. Fyll alltid på
diskmedel precis innan du startar maskinen, annars kan det bli fuktigt och klumpa ihop sig så att det inte
löses upp ordentligt.
Lämplig diskmedelsmängd
Om vattnet inte är för hårt kan du förhindra att avlagringar bildas genom att använda mer diskmedel.
Hur mycket diskmedel som behövs kan variera beroende på vattnets hårdhetsgrad. Kontakta vattenverket
eller kommunen för information om vattnets hårdhet. Ju hårdare vatten, desto mer diskmedel behövs. Kom
ihåg att justera diskmedelsmängden i små steg tills du hittar rätt mängd.
Ta bort kalkfläckar
Försök med följande för att ta bort kalkfläckar:
Kör disken i ett normalt diskprogram.
Ta bort alla metallföremål, till exempel bestick, kastruller etc., från
diskmaskinen.
Fyll inte på diskmedel.
Häll 5 dl vinäger i en skål och ställ in den i diskmaskinens underkorg.
Kör disken i ett normalt diskprogram.
Om detta inte hjälper, försök igen med en halv deciliter citronsyra istället
för vinäger.
VARNING!
diskmedlet Maskindiskmedel
är frätande! Förvara det alltid
utom räckhåll för barn.
Korrekt användning av diskmedel
Använd endast diskmedel som är avsett för diskmaskiner. Se till att
är torrt och fräscht. Fyll inte på diskmedel i pulverform förrän
du ska starta diskmaskinen.
SKÖLJMEDELSBEHÅLLARE
Du öppnar behållaren genom att vrida locket till pilen “open" (vänster) och
lyfta bort det. Häll i sköljmedel i behållaren, men låt det inte svämma över.
Sätt tillbaka locket i höjd med pilen “open” och vrid det till pilen "stängd"
(höger).
Sköljmedlet används vid den sista sköljningen för att hindra vattnet från att
bilda små droppar på disken, vilket kan ge upphov till fläckar och ränder.
Det förbättrar även torktiden genom att vattnet "glider av" disken.
Diskmaskinen är avsedd för användning med flytande sköljmedel.
Sköljmedelsbehållaren sitter på luckans insida, bredvid
diskmedelsbehållaren. Du fyller på behållaren genom att öppna locket och hälla i sköljmedel tills
nivåindikatorn blir helt svart. Behållaren rymmer cirka 100 ml flytande sköljmedel.
Var försiktig så att du inte fyller på för mycket sköljmedel, det kan leda till för mycket lödder. Torka bort
eventuellt spill med en fuktig trasa. Kom ihåg att sätta tillbaka locket innan du stänger diskmaskinens lucka.
Om du har mjukt vatten kanske du inte behöver sköljmedel, eftersom det kan bilda en vit hinna på disken.
1
6
3
5 4 2
Justera sköljmedelsbehållaren
En viss mängd sköljmedel släpps ut vid den sista sköljningen. Precis som med
diskmedlet bestäms vilken mängd sköljmedel som behövs av vattnets hårdhet. Om du
använder för mycket sköljmedel kan det bildas lödder, vilket i sin tur kan ge upphov till
fläckar eller ränder på disken. Om vattnet där du bor är mycket mjukt kanske du inte
behöver använda sköljmedel. Om du använder sköljmedel kan det vara bra att späda
ut det med samma mängd vatten.
Sköljmedelsbehållaren har sex lägen. Utgå alltid från inställningen “1”. Om det uppstår
problem med fläckar eller dålig torkeffekt kan du öka mängden sköljmedel genom att ta
bort behållarens lock och flytta reglaget till “2”. Om disken fortfarande inte torkar som
den ska eller har fläckar, flyttar du reglaget stegvis tills disken är fläckfri. Vi föreslår att
du använder läget “4”.
Om sköljmedelsbehållaren har bara fyra lägen, föreslår vi att du använder läget ”2”.
5
När behöver sköljmedelsbehållaren fyllas på?
Om det inte finns någon varningslampa för sköljmedel på kontrollpanelen kan du bedöma hur mycket
sköljmedel som återstår på följande sätt. Den svarta pricken på sköljmedelsbehållaren visar hur mycket
sköljmedel som återstår. Allt eftersom sköljmedlet minskar, blir den svarta pricken större. Låt aldrig
nivån gå under ¼.
När sköljmedelsnivån minskar ändras storleken på den svarta
pricken på sköljmedelsindikatorn, enligt bilden nedan.
z Full
~ ¾-full
} ½-full
 ¼-full – fyll på för att undvika fläckbildning
{ tom
Placera disk i korgarna
Följ nedanstående riktlinjer för att få bästa möjliga diskresultat. Korgarnas och bestickkorgarnas funktion
och utseende kan variera från modell till modell.
Användning av den övre korgen
Den övre korgen är utformad för känsligare och lättare disk, till exempel glas, kaffekoppar och fat samt små
skålar och grunda kastruller (om de inte är för smutsiga). Placera porslin och kastruller så att de inte flyttas
av vattenstrålen. Överkorgen kan justeras i höjdled genom att hjulen placeras i de olika höjdskenorna.
1
2
1
2
3
4
5
6
6
3
5
Koppar
Liten serveringsskål
Stor serveringsskål
Glas
Små fat
Tallrikar
4
Hur du använder den undre korgen
Vi rekommenderar att du placerar stora föremål som är svårast att rengöra i underkorgen: kastruller, andra
kokkärl, serveringsfat och skålar enligt bilden. Det är bäst att placera serveringsfat och lock på korgarnas
sidor så att de inte blockerar den övre diskarmens bana.
Kastruller, serveringsfat etc. ska alltid placeras upp och ner. Djupa kärl ska lutas så att vattnet kan rinns ut.
Underkorgen kan ändras så att det får plats större eller fler kastruller och kärl.
2
2
5
1
3
4
1
2
3
4
5
6
Ovalt fat
Middagstallrikar
Sopptallrikar
Desserttallrikar
Bestickkorg
BESTICKKORG
Bestick ska placeras i bestickkorgen med handtagen nedåt: Om korgen har sidokorgar, ska skedar
placeras individuellt i de därför avsedda hålen. Extra långa redskap ska placeras liggande längst fram i
överkorgen.
1
1
1
4
4
4
5 2
5
5 2
1
1
4
7
8
1
4
4
4
5 2
5
5 2
1
2
3
4
5
6
7
8
4 5 2
3 5
3 3 2
1 3 3 2
1 3 3
6 3 6 2
Gafflar
Soppskedar
Dessertskedar
Teskedar
Kniv
Serveringssked
Soppslev
Serveringsgaffel
VARNING!
Se till att inget sticker ut under korgen.
Starta maskinen
Kontrollampa för program
Starta ett diskprogram …
1
2
3
4
5
6
7
Kontrollera att maskinen är ansluten till
vägguttaget.
Programknapp
Se till att vattentillförseln är helt öppen (fullt
Fördröjningsknapp
tryck).
Placera disken i maskinen (se avsnittet “Placera disk i korgarna”).
Fyll på diskmedel (se avsnittet , “Salt, diskmedel och sköljmedel).
Vrid på ratten till höger på kontrollpanelen medsols tills siffran eller symbolen för programmet är i
linje med referensmarkeringen (se avsnittet , “Tabell med diskprogram”).
Tryck på PÅ-/AV-knappen så tänds motsvarande lampa. Nu börjar diskprogrammet.
Tryck på knappen för att fördröja starttiden. Med den här diskmaskinen kan programstarten skjutas
upp mellan 1 och 24 timmar. Displayen bredvid knappen kan visa återstående tid. Om du vill
avbryta den uppskjutna starten trycker du bara på knappen, så blir återstående tid 0.
Avbryta eller ändra inställning för ett diskprogram …
Villkor: Ett program som pågår kan endast ändras om det har körts en kort stund. I annat fall kan diskmedlet
redan ha tillsats och maskinen kan ha tömt ut sköljvattnet. Om så är fallet måste du fylla på
diskmedelsbehållaren igen (se avsnittet “Fylla på diskmedel”).
Öppna luckan, håll programknappen intryckt längre än 3 sekunder. Sedan kan du ändra programmet till
önskad inställning (se avsnittet “Starta ett diskprogram …”). Stäng sedan luckan.
När diskprogrammet är klart
När diskprogrammet har avslutats hörs en ljudsignal i 8 sekunder. Stäng av maskinen med AV-/PÅ-knappen
och öppna luckan. Vänta några minuter innan du tar ut disken så att den hinner svalna. När disken är kall
minskar också risken för att den ska gå sönder. Dessutom torkar den bättre.
Glömde du disk?
Om du har glömt ett fat kan du ställa in det så länge inte diskmedelsbehållaren har öppnats.
1 Öppna luckan lite för att stanna diskprogrammet
2 När diskarmarna har stannat kan du öppna luckan helt.
3 Lägg till glömd disk.
4 Stäng luckan så startar diskmaskinen igen efter 10 sekunder.
VARNING!
Det är farligt att öppna luckan under pågående diskning eftersom du kan skålla dig på hett vatten.
7
Filtersystem
Avloppspumpen och filtersystemet har placerats på lättåtkomliga ställen inuti diskmaskinen.
Filtersystemet består av tre delar: huvudfiltret, grovfiltret och det finmaskiga filtret.
1
2
2
3
3
Huvudfilter Mat och fasta delar som fastnar i det här filtret smulas
sönder med en särskild stråle från den nedre diskarmen och sköljs ner i
avloppsröret.
Grovfilter Större föremål, till exempel ben- eller glasbitar, som skulle
kunna fastna i avloppsröret fångas upp av grovfiltret. Om du ska ta bort
ett föremål från det här filtret trycker du försiktigt ihop flikarna på filtrets
övre del och lyfter ut det.
Finmaskigt filter. I det här filtret fastnar smuts och matrester på botten
så att smutsen inte hamnar på disken igen under diskningen.
Underhåll av diskmaskinen
Använd en lätt fuktad trasa när du rengör manöverpanelen och torka den sedan ordentligt. När du rengör
diskmaskinens utsida ska du använda en fuktad trasa, inte rengöringsmedel (avfettning) eller slipmedel.
Använd aldrig vassa föremål, slipande svampar eller starka rengöringsmedel på någon del av
diskmaskinen.
Skydd mot frysskador
Om diskmaskinen är placerad i ett rum som inte värms upp på vintern, be
en servicetekniker om hjälp med följande åtgärder:
1
2
3
4
5
Koppla ifrån diskmaskinens elförsörjning. Ta bort säkringarna
eller utlösningsbrytaren.
Stänga av vattentillförseln och koppla bort vattnets inloppsrör från
vattenventilen.
Låta vattnet från inloppsröret och vattenventilen rinna ut. (Placera
ett lämpligt kärl under för att ta emot vattnet.)
Återansluta vattnets inloppsrör till vattenventilen.
Ta bort plastlocket i botten och använde en svamp för att ta bort
vattnet under locket.
Rengöra diskarmarna
Diskarmarna måste rengöras regelbundet så att avlagringar inte täpper till armarnas strålmunstycken och
lager. Du tar bort armen genom att lossa muttern på armens ovansida. Tvätta diskarmarna med varmt
vatten och tvål och rengör strålmunstycken med en mjuk borste. Sätt dit dem när de är ordentligt
genomsköljda.
Rengöra filter
Filterenhet
Du får bäst diskeffekt om filterenheten rengörs med jämna mellanrum. Filtret
håller effektivt matrester borta från diskvattnet så att det kan cirkulera under
diskprogrammet. Av den anledningen är det bra att ta bort större matrester som
har fastnat i filtret efter varje program genom att skölja det halvcirkelformade
filtret och behållaren under rinnande vatten. När du ska ta bort filterenheten drar
du behållarens handtag uppåt. Hela filterenheten ska rengöras minst en gång i
månaden. Använd en rengöringsborste för att rengöra grovfiltret och det
finmaskiga filtret. Sätt sedan ihop filterdelarna enligt bilden och sätt tillbaka
enheten i diskmaskinen, passa in den och tryck den nedåt.
Diskmaskinen får aldrig användas utan filtren. Om filter sätts tillbaka på fel sätt
kan maskinens prestanda minska och porslin och redskap kan skadas.
VARNING!
Kör aldrig diskmaskinen utan filtren på plats.
8
Rengöra luckan
Använd en mjuk trasa fuktad med varmt vatten för att rengöra luckans kanter.
Använd inte sprayrengöringsmedel i någon form, då kan vatten tränga in i låset och
elektriska komponenter.
Använd heller aldrig slipande rengöringsmedel eller svampar på utsidan eftersom de
lämnar repor efter sig. Vissa typer av pappershanddukar kan också repa eller göra
märken i ytan.
VARNING!
Använd aldrig rengöringsmedel i sprayform när du rengör luckans panel, det kan skada låset och elektriska
komponenter. Använd inte heller slipande rengöringsmedel eller vissa typer av pappersservetter eftersom
de kan repa den rostfria ytan eller orsaka fläckar.
Rengöra avloppspumpen
Ibland kan föremål hamna i filtren och avloppspumpen. Om detta inträffar är
avloppspumpen utformad för att automatiskt koppla om och skjuta tillbaka
föremålet till diskmaskinens botten eller ner i avloppet. Om du måste ta bort ett
föremål från avloppspumpen ska du slå av strömmen till maskinen innan du tar
bort filtren. Ta sedan bort den lilla svarta insatsen från botten. (Du kan ta bort
eventuellt kvarvarande vatten där först.) Ta bort föremålet som antagligen
befinner sig på botten och orsakar problemet. Sätt tillbaka den svarta insatsen
innan du sätter tillbaka filtren.
Så håller du diskmaskinen i bra skick
● Efter varje disk
Slå av vattenanslutningen och lämna luckan på
glänt så att fukt och eventuell lukt inte blir kvar
inuti maskinen.
● När du reser bort
När du reser bort rekommenderar vi att du kör ett
diskprogram med tom diskmaskin. Sedan drar du
ur kontakten, stänger av vattentillförseln och
lämnar luckan på glänt. På så sätt håller
tätningar och packningar längre, samtidigt som
du undviker att dålig lukt uppstår i maskinen.
● Koppla ifrån kontakten
Innan du rengör eller utför underhåll ska
kontakten alltid tas ur uttaget. Ta det säkra för
det osäkra.
● Flytta maskinen
Om maskinen måste flyttas, försök att hålla den
upprätt. I nödfall kan den placeras liggande på
baksidan.
● Inga rengöringsmedel eller slipande medel
När du ska rengöra diskmaskinens yttre och dess
gummidelar ska du inte använda
rengöringsmedel eller slipande
rengöringsprodukter. Använd istället en trasa
och varmt tvålvatten. Om du ska ta bort fläckar
från maskinens insida, använd en trasa fuktad
med vatten och lite vitvinsvinäger, eller ett
rengöringsmedel som är speciellt avsedd för
diskmaskiner.
● Tätningar
En av orsakerna till dålig lukt i diskmaskiner är
mat som fastnat i tätningarna. Om du rengör
dem med en blöt svamp då och då förhindras
detta.
9
Om elanslutning
VARNING
För allas säkerhet: använd inte en förlängningssladd med adapterkontakt till den här maskinen.
Observera att maskinens elanslutning måste vara jordad.
Elkrav
Diskmaskinen är avsedd för användning med 220-240 V växelström, 50-60 HZ. Använd en säkring på 10
ampere. Det krävs en avsäkrad elförsörjning – endast koppartråd. Fördröjningssäkring eller
utlösningsbrytare rekommenderas, då de ger den här maskinen en separat krets. Uttaget bör vara beläget i
ett närliggande skåp. Se till att du fortfarande kan komma åt kontakten efter installationen.
Kontrollera att jordningen är korrekt före användning.
Anslutning av säkerhetsinloppsslangen
Maskinen måste anslutas till vattenledningen med nya slangar. Gamla slangar ska
inte återanvändas.
Vattentrycket måste ligga mellan 0,04 MPa och 1 MPa. Om trycket ligger under
minimivärdet, kontakta vår serviceavdelning för hjälp.
1
2
3
Ta ut inloppsslangarna helt från förvaringsfacket på diskmaskinens baksida
Dra åt skruvarna mellan slangen och kranens ¾"-rörförskruvning.
Öppna vattenkranen helt innan du startar diskmaskinen
OM SÄKERHETSINLOPPSSLANGEN
Säkerhetsinlopsslangen har dubbla väggar. Slangen ger ökad säkerhet eftersom den spärrar vattenflödet
om slangen skulle gå sönder samt när utrymmet mellan själva inloppsslangen och den yttre korrugerade
kåpan är fullt med vatten.
VARNING!
En slang som är ansluten till ett spraymunstycke kan spricka om den är installerad på samma vattenledning
som diskmaskinen. Om du har ett spraymunstycke rekommenderar vi att slangen kopplas bort och att
öppningen pluggas igen.
Så kopplas säkerhetsinloppsslangen bort
1
2
3
Stäng av vattnet.
Sänk vattentrycket genom att trycka ner tryckutjämningsknappen. Då sänks vattentrycket, vilket
skyddar dig och rummet från stänk.
Lossa säkerhetsinloppsslangen från kranen.
Frånkoppling av diskmaskinen
1
2
Ta bort kontakten från vägguttaget.
Koppla ifrån anslutningen på kranen.
OBS! När motorn har stannat efter den sista sköljningen kan du koppla ifrån anslutningen och lägga undan
den.
10
KALLVATTENANSLUTNING
Anslut kallvattenslangen till en gängad anslutning på ¾-tum och se till att den sitter fast ordentligt. Om
vattenrören är nya eller inte har använts på en längre tid bör vattnet rinna en stund så att du är säker på att
det är rent och klart. Det finns risk för att vatteninloppet kan blockeras och så att maskinen skadas om du
inte låter vattnet rinna en stund.
VARMVATTENANSLUTNING
Maskinens vattenförsörjning kan också kopplas till hemmets varmvattenledning (centraliserat system,
värmesystem) förutsatt att temperaturen inte överstiger 60 ºC. Om maskinen ansluts till
varmvattenledningen förkortas programtiden med cirka 15 minuter och diskeffekten blir något sämre.
Anslutningen till varmvattenledningen utförs enligt samma anvisningar som för anslutningen till
kallvattenledningen.
Passa in diskmaskinen
Placera diskmaskinen på önskad plats. Dess baksida ska vila mot bakomvarande vägg, och sidorna mot
omgivande väggar eller skåpsidor. Diskmaskinen har vatteninloppsledningar och avloppsledningar som
Se till att diskmaskinen står rakt
När diskmaskinen står där den ska justerar du fötterna (skruva dem uppåt eller nedåt)
för att anpassa maskinens höjd och så att den står rakt. Maskinen ska inte luta mer än
2º.
Max 1000mm
Min 400mm
Ansluta avloppsslang
För in avloppsslangen i ett avloppsrör med minimidiametern 4
cm, eller låt avloppsslangen gå ut direkt i diskhon. Se till att
den inte böjs eller kläms. Använd det särskilda plaststöd som
medföljer diskmaskinen. Slangens fria ände måste befinna
sig på en höjd mellan 40 och 100 cm över golvet och får inte
vara nedsänkt i vatten.
Tömma ut vatten från anslutningsslangarna
Överblivet vatten i anslutningsslangarna kan inte tömmas
direkt i diskhon om den är placerad för högt. Då måste du
tömma ut vattnet från slangarna i en skål eller annat lämpligt
kärl som placeras utanför och lägre än diskhon.
STORLEK (mm)
450
580
850
1135
11
Innan du ringer serviceavdelningen …
Felsökningstips
Om du läser igenom följande information kanske du kan lösa problemet själv.
Problem
Diskmaskinen går
inte
Strömmen är inte
på.
Möjliga orsaker
En säkring har gått sönder,
eller också har
utlösningsbrytaren löst ut
Kontrollera att
diskmaskinen är påslagen
och att luckan är ordentligt
stängd.
Vattentrycket är lågt
Avloppspumpen
stannar inte
Översvämning
Oljud
Att vissa ljud hörs är
normalt
Redskap ligger inte stilla i
korgarna, eller också har
något litet föremål ramlat
ner i korgen.
Motorn brummar.
Lödder på
diskmaskinens
botten
Fläckar inuti
diskmaskinen
Disken är inte torr
Tallrikar och fat är
inte rena
Fläckar och
beläggningar på
glas och fat
Felaktigt diskmedel
Utspillt sköljmedel
Diskmedel innehållande
färgämnen har använts.
Sköljmedelsbehållaren är
tom
Fel program har valts
Felaktig placering av disk i
korgarna
1 Mycket hårt vatten
2 Låg inloppstemperatur
3 Det är för mycket disk i
maskinen
4 Felaktigt placerad disk
5 Gammalt eller fuktigt
pulverdiskmedel
6 Sköljmedelsbehållaren
är tom
7 Felaktig dosering av
diskmedel
Åtgärd
Byt säkringen eller återställ utlösningsbrytaren.
Koppla ifrån andra eventuella apparater som delar
krets med diskmaskinen.
Se till att elsladden är ordentligt ansluten till
vägguttaget.
Kontrollera att vattentillförseln är ordentligt ansluten
och att vattnet är påslaget.
Maskinen är konstruerad för att upptäcka
översvämningar. När detta sker stänger den av
cirkulationspumpen och aktiverar avloppspumpen.
Ljud som uppstår när mat delas sönder eller när
diskmedelsbehållaren öppnas.
Kontrollera att inget kan fara runt när maskinen körs.
Diskmaskinen har inte använts regelbundet. Om du
inte använder diskmaskinen ofta, kom ihåg att fylla på
och pumpa ut vatten en gång i veckan. Detta håller
packningar och tätningar fuktiga.
Använd endast diskmedel avsett för diskmaskiner, för
att undvika lödder.
Om mycket lödder bildas, öppna diskmaskinen och låt
löddret glida ut.
Fyll på 4 liter kallt vatten i diskmaskinens botten.
Stäng och spärra luckan och töm sedan ut vatten
genom att vrida reglaget till ett tömningssteg.
Upprepa vid behov.
Torka alltid upp utspillt sköljmedel omedelbart.
Se till att bara använda diskmedel utan färgämnen.
Se till att sköljmedelsbehållaren fylls på.
Välj ett kraftfullare program
Se till att diskmedelsbehållaren och diskarmarna inte
hindras av stora föremål.
Så här tar du bort fläckar från glas:
1 Ta ut alla metallföremål ur diskmaskinen
2 Fyll inte på diskmedel
3 Välj det längsta programmet
4 Starta diskmaskinen och låt den gå i cirka 18-22
minuter, sedan går den över till huvuddisken.
5 Öppna luckan och häll 5 dl vitvinsvinäger på
diskmaskinens botten.
6 Stäng luckan och låt diskmaskinen avsluta
programmet. Om vinägern inte hjälper: Upprepa
åtgärderna ovan, men använd en dryg halvdeciliter
(60 ml) citronsyra istället för vinäger.
12
Innan du ringer serviceavdelningen …
Problem
Beläggningar på glas
Gul och brun
beläggning på insidan
Vit beläggning på
insidan
Diskmedelsbehållarens
lock spärras inte
Diskmedel kvar i
behållaren
Ånga
Möjliga orsaker
Åtgärd
En kombination av mjukt
vatten och för mycket
diskmedel
Te- eller kaffefläckar
Järnhaltigt vatten kan orsaka
en beläggning på all disk
Mineraler från hårt vatten
Reglaget är inte i läget OFF
Disk spärrar
diskmedelsbehållaren
Detta är normalt
Svarta eller grå märken
på disken
Det är vatten kvar på
diskmaskinens botten
Aluminiumredskap har gnidits
mot disken
Detta är normalt
Diskmaskinen läcker
Sköljmedelsbehållaren är för
full eller sköljmedel har spillts
ut
Diskmaskinen ståt inte rakt
Använd en mindre mängd diskmedel om du har
mjukt vatten. Kör glasen i det kortaste
diskprogrammet för att få dem rena igen.
Använd en blandning av en halv deciliter
blekmedel och 7,5 dl varmt vatten och ta bort
fläckarna för hand.
Ta kontakt med ett avhärdningsföretag och
fråga efter ett specialfilter.
Rengör insidan med en fuktig svamp med
maskindiskmedel, bär gummihandskar. Använd
aldrig andra rengöringsmedel än
maskindiskmedel på grund av risken för lödder.
Vrid reglaget till läget OFF och skjut dörrspärren
åt vänster.
Flytta om disken
Vid torkning och vattenutsläpp kommer det ut
ånga från ventilationshålet vid luckans handtag.
Använd ett rengöringsmedel med
medelslipeffekt för att ta bort märken.
En liten mängd rent vatten runt utloppet på den
bakre delen av maskinens botten håller
tätningen smord.
Var noga med att inte fylla på för mycket
sköljmedel. Utspillt sköljmedel kan orsaka stora
mängder lödder, vilket leder till översvämning.
Torka bort eventuellt spill med en fuktig trasa.
Se till att diskmaskinen står rakt.
FELKODER
Koder
Betyder
E1
E2
E3
Längre inloppstid.
Längre utloppstid
Längre uppvärmningstid, men uppnår
inte den begärda temperaturen.
Överfull
Fel på temperatursensorn
E4
E5
Möjliga orsaker
Kranarna är inte öppna.
Avloppsröret har placerats för högt.
Funktionsstörning i temperatursensorn eller
värmeelementet.
För mycket inloppsvatten
Avbrott eller kortslutning i temperatursensorn
VARNING!
Om en översvämning inträffar, stäng av huvudvattentillförseln innan du ringer serviceavdelningen. Om det
finns vatten i botten på grund av översvämning eller en liten läcka ska vattnet avlägsnas innan diskmaskinen
startas igen.
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising