Candy | CSF 4590 E | Candy CSF 4590 E Brugermanual

Candy CSF 4590 E Brugermanual
CSF
CSF 4590
458 EE
Læs denne vejledning
Denne vejledning indeholder afsnit med
sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning,
installationsvejledning og tips til fejlfinding osv.
Omhyggelig læsning af vejledningen, inden
opvaskemaskinen tages i brug, vil hjælpe dig til at
bruge og vedligeholde den korrekt.
Inden du ringer efter service
Hvis du læser afsnittet Tips til fejlfinding vil du få
hjælp til selv at løse nogle af de mest almindelige
problemer, uden at du behøver hjælp fra fagfolk.
Sikkerhedsoplysninger.....................................1
Driftsvejledning
Kontrolpanel.........................................................2
Specifikationer for opvaskemaskinen...................2
Vaskeoversigt.......................................................3
Blødgøringsmiddel................................................4
Sæbe.....................................................................5
Afspændingsmiddel.............................................5,6
Fyldning af opvaskemaskinen.............................6,7
Sådan tænder du for
maskinen...............................................................7
Filtersystem...........................................................8
Sådan vedligeholder du opvaskemaskinen...........9
Installationsvejledning
Sådan tilslutter du
opvaskemaskinen................................................10
Sådan virker "unicouple"......................................10
Tilslutning af vand.................................................11
Mål........................................................................11
BEMÆRK!
Producenten, der følger en politik med konstant
udvikling og opdatering af produktet, kan
foretage ændringer uden forudgående varsel.
Tips til fejlfinding
Inden du ringer efter service............................12,13
Fejlkoder..............................................................13
VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER
LÆS ALLE ANVISNINGERNE INDEN IBRUGTAGNING
ADVARSEL
Når du bruger opvaskemaskinen, skal du tage nedenstående basale forholdsregler bl.a.:
ADVARSEL! HYDROGENGAS ER EKSPLOSIV.
Under visse betingelser kan der dannes hydrogengas i et varmtvandssystem, der ikke er blevet brugt i to
uger eller længere tid. HYDROGENGAS ER EKSPLOSIV
Hvis varmtvandssystemet ikke har været brugt så længe, skal du, inden du bruger opvaskemaskinen, lukke
op for alle varmtvandshaner og lade vandet løbe i nogle minutter. Dette vil frigive evt. akkumuleret
hydrogengas. Da gassen kan antændes, skal du undgå at ryge eller bruge ild, så længe dette varer.
VEJLEDNING FOR JORDFORBINDELSE
Maskinen skal jordforbindes. Hvis der opstår driftsforstyrrelser, reducerer jordforbindelsen risikoen for
elektriske stød og giver en strømvej med mindste modstand for den elektriske strøm. Denne maskine er
udstyret med et kabel, som har en jordforbindelsesledning og -stik. Stikket skal sættes i en passende
stikkontakt, som er installeret og forsynet med jordforbindelse i overensstemmelse med lokale love og
reglementer.
ADVARSEL!
Ukorrekt tilslutning af maskinens jordforbindelsesledning kan medføre risiko for elektriske stød. Få evt. en
autoriseret elektriker eller fagmand til at checke installationen, hvis du er i tvivl, om maskinen har korrekt
jordforbindelse. Du må ikke ændre det stik, som følger med maskinen. Hvis det ikke passer til stikkontakten,
skal du få en autoriseret elektriker til at installere den rigtige stikkontakt.
ADVARSEL! KORREKT BRUG
Du må ikke misbruge, sidde eller stå på døren eller opvaskemaskinens opvaskestativ.
Undgå at berøre varmeelementet under eller øjeblikkeligt efter brug.
Undgå at vaske plastikgenstande, medmindre de er mærket med, at de tåler opvaskemaskine eller
lignende. For plastic items not so marked, check the manufactures recommendations.
Brug kun sæbe og afspændingsmidler, som er egnet til automatiske opvaskemaskiner. Brug aldrig
håndsæbe, vaskepulver eller opvaskemiddel i opvaskemaskinen. Hold disse produkter uden for børns
rækkevidde.
Hold børn væk fra sæbe og afspændingsmiddel eller fra opvaskemaskinens låge, når denne står åben,
eftersom der kan sidde sæbe tilbage inde i maskinen.
Lad ikke lågen stå åben, da det kan medføre faldulykker.
Under installationen må elkablet ikke bøjes for meget eller presses sammen, så der opstår fare.
Du må ikke pille ved kontrolknapperne.
Maskinen må ikke bruges af mindre børn eller svage personer uden opsyn.
Sæber til opvaskemaskiner er meget alkaliske og kan være meget farlige at indtage. Undgå kontakt med
hud og øjne, og hold børn uden for rækkevidde af opvaskemaskinen, når lågen er åben.
Brug ikke opvaskemaskinen, med mindre alle løse dele er ordentlig på plads. Åbn lågen forsigtig, hvis
opvaskemaskinen er i gang; der er risiko for, at vandet sprøjter ud.
Placér ikke tunge genstande oven på lågen, mens den står åben. Opvaskemaskinen kan tippe forover.
Når du fylder ting i til opvask:
1) Placér skarpe genstande, så de ikke har mulighed for at beskadige forseglingen i lågen.
2) Placér skarpe knive med håndtaget opad for at undgå faren for snit.
Når du bruger opvaskemaskinen, bør du sikre dig, at ingen plastikgenstande rører ved varmeelementet.
Hvis elkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller hans serviceagent eller en lignende
autoriseret person for at undgå ulykker.
Sørg for at fjerne emballagen på korrekt vis.
Brug kun opvaskemaskinen til det, den er beregnet.
Tag lågen til opvaskedelen af, når en gammel opvaskemaskine skal kasseres og bortskaffes.
Mindre børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med opvaskemaskinen.
Kontrollér, at sæbebeholderen er tom, når opvasken er færdig.
LÆS OG FØLG DISSE SIKKERHEDSOPLYSNINGER NØJE.
GEM DENNE VEJLEDNING
1
VIGTIGT !
For at få det bedste resultat ud af opvaskemaskinen, skal du læse hele driftsvejledningen, inden du
bruger den første gang. Gem denne manual på et sikkert sted til senere brug.
Kontrolpanel
1
2
3
4
Knap til forsinket start; tryk på denne knap,
når du ønsker at indstille opvask med
forsinket start.
Display: resterende tid for program,
forsinkelse og fejlkoder.
Kontrollampe for afspændingsmiddel:
tænder, når der mangler
afspændingsmiddel (gælder kun bestemte
modeller).
Kontrollampe for "Mangler salt": tænder,
når der mangler salt i blødgøringsmidlet
(kun på bestemte modeller).
5
6
Kontrollampe for program.
Programknap: trykkes ned for at vælge
ønsket program, hvorefter kontrollampen
for det pågældende program tændes.
7 Kontrollampe for strømforsyning: lyser, når
der tændes for strømmen.
8 Lågeåbning: Aktiveres for at åbne lågen
9 Start/Pause-knap: Tryk på denne knap for
at starte eller standse maskinen.
10 TÆND/SLUK-knap: Tænder/slukker for
strømmen.
Opvaskemaskinens dele
7
1
2
3
8
4
5
9
11
6
1
2
3
4
5
Øverste kurv
Dyser
Nederste kurv
Blødgøringsmiddel
Hovedfilter
12
10
6
7
8
9
Sæbebeholder
Hylde til glas
Bestikkurv
Grovfilter
2
10 Beholder til
afspændingsmiddel
11 Studs til afløb
12 Studs til indløb
BEMÆRK! Hvis modellen ikke har blødgøringsmiddel, kan du springe dette afsnit over.
BLØDGØRINGSMIDDEL
Der er to måder, hvorpå man kan nedsætte vandets hårdhed: den ene er at bruge blødgøringsmiddel,
den anden er at bruge sæbe.
Vandets hårdhedsgrad varierer fra sted til sted. Hvis der anvendes vand med en høj hårdhedsgrad i
opvaskemaskinen, vil der komme aflejringer på tallerkener og husholdningsredskaber.
Maskinen er udstyret med et særligt blødgøringsanlæg, som bruger salt udviklet specielt til at fjerne kalk og
mineraler fra vandet.
Påfyldning af salt i blødgøringsanlægget
Brug kun salt, der er beregnet til opvaskemaskiner.
Saltbeholderen er placeret under det nederste stativ og påfyldning sker således:
1
2
3
4
1
2
Fjern den nederste kurv, og skru så låget af saltbeholderen.
Hvis det er første gang, du fylder beholderen, skal du fylde den op med
2/3 vand.
Anbring enden af tragten (følger med) i hullet, og hæld ca. 2 kg salt på.
Der kommer normalt en smule vand ud af saltbeholderen
Skru låget omhyggeligt på igen.
BEMÆRK!
Saltbeholderen skal påfyldes, når advarselslampen tændes. Selv om saltbeholderen er fyldt op,
slukker kontrollampen måske ikke, før saltet er fuldstændig opløst.
Hvis der er spildt salt, kan man køre et iblødsætningsprogram for at fjerne det.
Indstilling af saltforbrug
Opvaskemaskinen er lavet med mulighed for justering af saltforbruget ud fra det anvendte vands
hårdhedsgrad. Formålet er at optimere forbruget og tilpasse saltforbruget, og derfor er det muligt at
indstille saltforbruget på følgende måde:
1
2
Skru låget af saltbeholderen.
På beholderen sidder der en ring, som er forsynet med en pil (se Figur
ude i siden), Drej om nødvendigt ringen modsat uret fra indstillingen ““ om imod “+” tegnet ud fra det anvendte vands hårdhedsgrad. Det
anbefales at foretage justeringer ud fra følgende skema:
VANDETS HÅRDHEDSGRAD
Clarke-grader
ºdH
mmol/l
0~10
0~5
0~1.0
10~25
5~14
1.0~2.5
25~50
14~28
2.5~5.0
>50
>28
>5.0
Position for
programvælger
Saltforbrug
(g/cyklus)
Autonomi
(cyklus/2 kg)
/
MED
+
0
20
40
60
/
60
40
25
Kontakt det lokale vandværk for at få oplyst hårdhedsgraden på dit vand.
4
SÆBEBEHOLDER
Det er ikke nødvendigt at fylde store mængder sæbe på for at undgå, at der kommer kalkbelægninger,
eftersom opvaskemaskinen har et særligt udviklet blødgøringsanlæg.
Beholderen skal fyldes inden start af opvask i overensstemmelse med de anvisninger, som gives i
“Vaskeoversigten”. Denne opvaskemaskine bruger mindre sæbe og afspændingsmiddel end traditionelle
opvaskemaskiner. Normalt er det nok med en skefuld sæbe til en normal opvask. Men hvis delene er meget
snavsede, er det nødvendigt at bruge mere sæbe. Fyld altid sæben på, lige inden du sætter
opvaskemaskinen i gang. I modsat fald kan den blive fugtig og opløses ikke ordentligt.
Hvilken mængde sæbe bruger jeg?
Hvis vandet ikke er meget hårdt, kan du også forhindre kalkdannelse ved at fylde ekstra sæbe på.
Sæbemængden kan variere alt efter vandets hårdhedsgrader. Hvis du vil kende hårdhedsgraden i dit
område, kan du kontakte det lokale vandværk eller det selskab, som tager sig af blødgøring af vandet. Jo
hårdere vand, jo mere sæbe skal du bruge. Vær opmærksom på, at du skal regulere den anvendte
sæbemængde med små mængder, indtil du finder det rette niveau.
Hvordan fjerner jeg kalkpletter?
Du kan fjerne kalkpletter således:
Lad tallerkenerne køre igennem et normalt vaskeprogram.
Fjern alle metaldele, såsom bestik, pander osv. fra opvaskemaskinen.
Fyld ikke sæbe på.
Hæld to kopper eddike i en skål, og stil skålen med bunden nedad i det
nederste stativ i opvaskemaskinen.
Lad tallerkenerne køre igennem et normalt vaskeprogram.
Hvis dette ikke virker, kan du gentage proceduren med ¼ kop
citronsyrekrystaller i stedet for eddike.
Korrekt brug af sæbe
Brug kun sæbe fremstillet specielt til brug i opvaskemaskiner. Opbevar
sæben på et køligt og tørt sted. Fyld ikke pulversæbe i beholderen, før
du er klar til at vaske op.
ADVARSEL!
Sæbe til opvaskemaskiner er ætsende! Hold den uden for børnenes rækkevidde.
BEHOLDER TIL AFSPÆNDINGSMIDDEL
Du åbner beholderen ved at dreje låget til pilen “åben” (mod venstre),
som du herefter kan tage af. Hæld afspændingsmidlet i beholderen,
og pas på ikke at fylde for meget på. Sæt låget på igen ved at skubbe
det ind ud for pilen “åben” og dreje det til pilen for lukket (mod højre).
Afspændingsmidlet frigøres under sidste skylning for at forhindre
vandet i at danne dråber på tallerkenerne, hvorefter der kommer
pletter og striber. Tørringen bliver ligeledes bedre, fordi vandet "preller
af" tallerkenerne.
Opvaskemaskinen er konstrueret til at bruge afspændingsmidler.
Beholderen til afspændingsmidlet sidder på den indvendige side af
lågen ved siden af sæbebeholderen. Du fylder beholderen ved at
åbne låget og hælde afspændingsmidlet i beholderen, indtil niveauindikatoren bliver helt sort. I beholderen
kan der være ca.100 ml afspændingsmiddel.
Pas på ikke at overfylde beholderen, fordi dette kan forårsage skader. Tør evt. spild op med en fugtig klud.
Husk at sætte låget på igen, inden du lukker lågen til opvaskemaskinen. Hvis dit vand er blødt, behøver du
måske slet ikke bruge afspændingsmiddel; det kan nemlig bevirke, at der kommer en hvid hinde på dine
tallerkener.
Sådan justerer du beholderen til afspændingsmidlet
1
6
3
5 4 2
En afmålt mængde afspændingsmiddel frigøres under den sidste skylning. Som
det er tilfældet med sæben, afhænger mængden af afspændingsmiddel til din
opvask af dit vands hårdhedsgrad. For meget afspændingsmiddel kan bevirke, at
der dannes skum, og at der kommer misfarvninger og striber på tallerkenerne. Hvis
vandet i dit område er meget blødt, behøver du måske slet ikke at bruge
afspændingsmiddel. Hvis du alligevel gør det, kan du fortynde afspændingsmidlet
med en lige del vand.
På beholderen til afspændingsmidlet er der seks indstillinger. Begynd altid med en
indstilling af beholderen på “1”. Hvis der kommer pletter, og opvasken ikke bliver
ordentlig tør, skal du øge mængden af afspændingsmiddel ved at tage låget af
beholderen og dreje skiven til “2”. Hvis tallerkenerne stadigvæk ikke er ordentlig
tørre eller har pletter, skal du indstille skiven på det næste højere tal, indtil der ikke
kommer pletter på tallerkenerne. Vi anbefaler indstilling på “4”.
Hvis beholderen til afspændingsmidlet har kun fire indstillinger, anbefaler vi indstilling på “2”.
5
Hvornår skal jeg fylde afspændingsmiddel i beholderen?
Hvis advarselslampen ikke er tændt på kontrolpanelet, kan du bestemme niveauet for afspændingsmidlet
på følgende måde: Den sorte prik på beholderen til afspændingsmidlet angiver mængden af
afspændingsmiddel i beholderen. Efterhånden som afspændingsmidlet forbruges, bliver den sorte prik
mindre. Du må aldring lade afspændingsmidlet komme under ¼ fuld.
Efterhånden som afspændingsmidlet forbruges, ændrer
størrelsen på den sorte prik sig, se illustrationen nedenfor.
z Fuld
~ ¾ fuld
} ½ fuld
 ¼ fuld – der bør ske påfyldning for at undgå pletter
{ Tom
Fyldning af opvaskemaskinen
For at få det bedste resultat af opvaskemaskinen, skal du følge disse retningslinjer for fyldning:
Stativerne og bestikkurvene kan variere fra model til model.
Sådan bruger du den øverste kurv
Den øverste kurv er konstrueret til lidt lettere og mere skrøbelige dele, såsom glas, kaffekopper og
underkopper, tallerkener, små skåle og flade pander (hvis de ikke er for snavsede). Placér tallerkener og
kogegrej, så de ikke flytter sig, når vandet sprøjter. Højden på den øverste kurv kan reguleres ved at sætte
hjul af forskellig størrelse ind i skinnerne.
1
2
1
2
3
4
5
6
6
3
5
Kopper
Lille serveringsskål
Stor serveringsskål
Glas
Underkopper
Fad
4
Sådan bruger du den nederste kurv
Vi anbefaler, at du placerer store dele, som er sværest at rengøre, i den nederste kurv: gryder, pander, låg,
serveringsfade og skåle, som det er vist på tegningen. Det er bedst at placere serveringsfade og låg ude i
siderne af kurvene, så man undgår at blokere den roterende arm foroven.
Gryder, serveringsskåle osv. skal altid placeres med bunden opad. Dybe gryder bør stilles på skrå, så
vandet kan løbe ud.
Den nederste kurv har små hylder, som kan sænkes, hvilket giver mulighed for at fylde større eller flere
gryder og pander i maskinen.
2
2
5
1
3
4
1
2
3
4
5
Aflangt fad
Flade spisetallerkener
Dybe tallerkener
Desserttallerkener
Bestikkurv
6
Filtersystem
Vi har placeret afløbspumpen og filtersystemet inde i karret, så det er lettere for dig at nå dem.
Filtersystemet består af tre dele: hovedfilter, grovfilter og finfilter.
1
2
2
3
3
Hovedfilter. Snavs og madrester opfanget af dette filer findeles af en
særlig vandstråle på den nederste arm og skylles ned i afløbet.
Grovfilter. Store dele, f.eks. ben- eller glasstumper, som kunne stoppe
afløbet, opfanges af grovfilteret. Hvis du ønsker at fjerne en genstand,
som ligger i dette filter, skal du forsigtigt klemme på tappene oven på
filteret og løfte det op.
Finfilter. Dette filter tager snavs og madrester i sumpområdet, og
forhindrer, at de lægger sig på tallerkenerne under vask.
Sådan passer du godt på opvaskemaskinen
Hvis du ønsker at rengøre kontrolpanelet, skal du bruge en let fugtig klud og tørre det grundigt af. Hvis du
ønsker at rengøre opvaskemaskinen udvendigt, må du ikke bruge opløsningsmidler (til affedtning) eller
slibemidler, men kun en klud opvredet i vand.
Anvend aldrig skarpe genstande, skuresvampe eller stærke rengøringsmidler på nogen dele af
opvaskemaskinen.
Sådan beskytter du maskinen mod frost
Hvis opvaskemaskinen står på et sted uden opvarmning om vinteren, skal
du bede servicemanden om følgende:
1
2
3
4
5
Afbryd den elektriske forbindelse til opvaskemaskinen. Fjern
sikringer eller sikkerhedsrelæ.
Sluk for vandtilførslen, og kobl tilførselsslangen fra vandhanen.
Tøm vandet fra tilførselsslange og vandhane. (Brug en gryde til
opsamling af vandet).
Tilslut igen tilførselsslangen til vandhanen.
Fjern plastiklåget til sumpen i bunden af karret, og brug en svamp
for at suge vandet op af gummibælgen.
Rengøring af spulearme
Det er nødvendigt at rengøre spulearmene regelmæssigt, fordi kemikalierne i det hårde vand vil tilstoppe
spulearmsdyser og lejer. Hvis du ønsker at fjerne en spulearm, skal du skrue møtrikken af, fjerne skiven
oven på spulearmen og tage armen ud. Vask armene i varmt sæbevand, og brug en blød børste for at
rengøre dyserne. Når du har skyllet dem grundigt, sættes de på plads igen.
Rengøring af filtrene
Filterenhed
For at få optimal drift og de bedste resultater, skal filterenheden renses. Filteret
fjerner effektivt madrester fra opvaskevandet, hvilket gør, at det kan genbruges
under vasken. Derfor er det en god ide at fjerne større madrester opfanget af
filtret efter hver vask ved at skylle det halvrunde filter og skålen under rindende
vand. Hvis du ønsker at fjerne filterenheden, skal du trække håndtaget i
filterholderen opad. Hele filterenheden bør renses mindst en gang om måneden.
Hvis du ønsker at rense grov- og finfilter, skal du bruge en rengøringsbørste.
Derefter samler du filterdelene igen, som vist på tegningen, sætter hele
enheden tilbage i opvaskemaskinen på det sted, hvor den skal sidde, og trykker
den i bund.
Opvaskemaskinen må aldrig bruges uden filtre. Forkert udskiftning af filteret kan
nedsætte maskinens ydeevne og beskadige de dele, som vaskes op.
ADVARSEL!
8
Brug aldrig opvaskemaskinen, uden at filtrene er på plads.
Rengøring af låge
Til rengøring af kanten rundt om lågen må du kun bruge en blød, varm og fugtig klud.
For at undgå, at der trænger vand ind i lågens låsesystem og elektriske komponenter,
bør du ikke bruge rengøringsmidler på spraydåse.
Brug heller ikke slibepulver eller skuresvamp på de udvendige flader, da de ridser
overfladen. Visse papirservietter kan også ridse og efterlade mærker på overfladen.
ADVARSEL!
Brug aldrig rengøringsmiddel på spraydåse for at gøre lågefyldningen ren, eftersom det kan beskadige
lågens lås og elektriske komponenter. Det er forbudt at anvende slibemidler eller papirservietter, da der er
risiko for at ridse og efterlade pletter på overfladerne af rustfrit stål.
Rengøring af afløbspumpe
Undertiden vil der komme noget i filtrene og afløbspumpen. Hvis dette sker, er
afløbspumperne, som er monteret i opvaskemaskinen, konstrueret til automatisk al
slå bak og returnere genstanden til sumpområdet eller ned i afløbet. Hvis det er
nødvendigt at fjerne en genstand fra afløbspumpen, inden du fjerner filtrene, skal du
slukke for maskinen. Derefter tager du den lille sorte indsats fra sumpområdet ud.
(Måske er det nødvendigt først at fjerne tilbageværende vand). Pil den genstand ud,
som evt. ligger i sumpområdet og er årsag til spærring. Husk at udskifte den sorte
indsats, inden du sætter filtrene på plads.
Sådan vedligeholder du opvaskemaskinen
● Efter hver vask
Efter hver vask lukkes for vandtilførslen til
maskinen; lad lågen stå en smule åben, så fugt
og lugte ikke bliver siddende inde i maskinen.
● Når du tager på ferie
Når du tager på ferie, anbefales det, at du kører
et program med tom opvaskemaskine og derefter
trækker stikket ud af kontakten, lukker for
vandtilførslen og lader lågen stå lidt på klem.
Dette forlænger forseglingernes levetid og
forhindrer, at der dannes lugte inde i maskinen.
● Træk stikket ud
Inden du foretager rengøring eller
vedligeholdelse, skal du altid trække stikket ud af
kontakten. Løb ingen risici.
● Flytning af maskinen
Hvis maskinen skal flyttes, skal du forsøge at
holde den i oprejst stilling. Hvis det er absolut
nødvendigt, kan den anbringes med bagsiden
nedad.
● Brug ikke rengøringsmidler i form af slibepulver
eller opløsningsmidler
Ved rengøring af udvendige dele og gummidele
på opvaskemaskinen må du ikke bruge
rengøringsmidler, der indeholder slibepulver eller
opløsningsmidler. Du skal blot bruge en klud og
varmt sæbevand. Hvis du ønsker at fjerne pletter
eller snavsede steder på de indvendige
overflader, skal du bruge en klud fugtet med vand
og lidt husholdningseddike eller et
rengøringsmiddel beregnet til opvaskemaskiner.
● Forseglinger
En af årsagerne til, at der opstår lugte i
opvaskemaskinen, er, hvis der bliver madrester
tilbage i forseglingerne. Hvis du foretager
regelmæssig rengøring med en fugtig svamp, kan
du undgå dette.
9
Sådan tilslutter du opvaskemaskinen
FORSIGTIG!
Af sikkerhedshensyn: brug ikke forlængerledning til mellemsokkel sammen med denne maskine. Fjern
eller klip under ingen omstændigheder den tredje jordforbindelsesgaffel af elkablet.
Krav til elektrisk forbindelse
Opvaskemaskinen er beregnet til drift ved 220-240V AC, 50~60 HZ med behørig individuel trådindlæg. Der
skal anvendes sikringer på 10 amp. Der skal anvendes strømforsyning med sikring – kun kobbertråd.
Sikring for tidsforsinkelse eller sikkerhedsrelæ anbefales, og der skal bruges separat kredsløb for tilslutning
af denne maskine. Udtag skal placeres i tilstødende skab. Sørg for, at maskinens stik også er tilgængeligt
efter installation.
Sørg for, at maskinen er korrekt jordforbundet inden brug.
Sådan tilslutter du sikkerhedsslangen for vandtilførsel
Maskinen skal tilsluttes hovedvandledningen ved hjælp af nye slanger.
De gamle bør ikke genanvendes.
Vandtrykket skal være mellem 0,04 MPa og 1 MPa. Hvis trykket ligger
under vores minimumsgrænse, kan du kontakte vores serviceafdeling,
som vil rådgive dig.
1
2
3
Træk sikkerhedsslangerne helt ud af rummet bag på
opvaskemaskinen.
Spænd skruen på sikkerhedsslangen på hanen med ¾"-gevind.
Luk helt op for vandet, inden du starter opvaskemaskinen.
OM SIKKERHEDSSLANGEN
Sikkerhedsslangen for vandtilførsel har dobbeltvægge. Sikkerhedssystemet giver garanti for, at
vandstrømmen blokeres i tilfælde af brud på tilførselsslangen, og når luftrummet mellem selve
tilførselsslangen og den udvendige ruflede slange er fuldt af vand.
ADVARSEL!
En slange, som er tilsluttet en samledåse for vask, kan sprænge, hvis den installeres på den samme
vandledning som opvaskemaskinen. Hvis din vask er forsynet med slange, anbefales det at koble slangen
fra og lukke hullet.
Sådan frakobler du sikkerhedsslangen for vandtilførsel
1
2
3
Luk for vandet.
Luk lufttrykket ud ved at trykke på knappen for frigørelse af lufttryk. Dette frigør lufttrykket og
beskytter dig og rummet mod vandsprøjt.
Skru sikkerhedsslangen af hanen.
Sådan frakobler du opvaskemaskinen
1
2
Tag elkablets stik ud af kontakten på væggen.
Kobl "unicouple" fra adapteren på hanen.
BEMÆRK! Når motoren standser efter den sidste skylning, kan "unicouple" kobles fra og gemmes igen.
10
TILSLUTNING AF KOLDT VAND
Tilslut koldtvandsslangen til en studs med ¾"-gevind, og sørg for, at den sidder ordentlig fast. Hvis
vandrørene er nye eller ikke har været brugt gennem længere tid, så lad vandet løbe for at sikre, at det er
helt rent. Hvis du ikke tager denne forholdsregel, er der risiko for, at vandtilførslen bliver blokeret, og der
sker skade på maskinen.
TILSLUTNING AF VARMT VAND
Vandtilførslen til maskinen kan også tilsluttes til husets varmtvandsledning (centralvarme, fjernvarme), så
længe temperaturen ikke overstiger 60 ºC. I så fald bliver vasketiden formindsket med ca.15 minutter, og
vaskeydeevnen bliver reduceret en smule. Når tilslutning sker til varmtvandsledningen, er fremgangsmåden
den samme som for tilslutning til koldtvandsledningen.
Placering af maskinen
Placér maskinen det ønskede sted. Bagsiden skal vende ind mod væggen bagved, og dens sider skal følge
den tilstødende væg eller skabe. Opvaskemaskinen er forsynet med vandtilførsel og afløbsslanger, som kan
anbringes til højre eller til venstre, alt efter hvad der er mest praktisk for installationen.
Nivellering af maskinen
Når maskinen er placeret, skal benene (ved at skrue dem ind eller ud) justeres for at
regulere højden på opvaskemaskinen, så den kommer til at stå vandret. Maskinen må
under ingen omstændigheder have en hældning på over 2º.
Tilslutning af afløbsslange
Max 1000mm
Min 400mm
Afløbsslangen sættes på afløbsrøret med en mindste
diameter på 4 cm, eller lad den gå ned i vasken, og sørg
for, at den ikke er bøjet eller for stram. Benyt det særlige
plastikbeslag, som følger med maskinen. Slangens løse
ende skal befinde sig i en højde af 40-100 cm og må ikke
nedsænkes i vand.
Sådan tømmer du overskydende vand ud af
"unicouple"-slangerne
Hvis vasken er monteret minimum 34 cm over gulvet, kan
overskydende vand i "unicouple"-slangerne ikke tømmes
ud direkte i vasken. Det vil i så fald være nødvendigt at
tømme overskydende vand ud i en skål eller passende
beholder, som holdes uden for og i en lavere højde end
vasken.
MÅL (mm)
450
580
850
1135
11
Inden du ringer efter service ...
Tips til fejlfinding
Ved at se på skemaerne på de følgende sider kan du måske slippe for at ringe efter service.
Problem
Opvaskemaskinen
fungerer ikke
Mulige årsager
Sikring er sprunget eller
sikkerhedsrelæet er
aktiveret
Der er ikke tændt for
strømmen
Vandtrykket er lavt
Afløbspumpen
stopper ikke
Overløb
Støj
Det er normalt med nogle
svage lyde
Delene står ikke rigtigt i
kurvene, eller en lille ting
er faldet ud af kurven.
Motoren summer
Sæbeskum i
karret
Karret er plettet
indvendigt
Tallerkener er ikke
tørre
Tallerkener og
bestik bliver ikke
rene
Forkert sæbe
Spildt afspændingsmiddel
Der er brugt sæbe med
farvestof
Beholderen til
afspændingsmidlet er tom
Forkert program
Forkert fyldning af kurve
Der er pletter og
tynd hinde på glas
og bestik
1 Vandet er meget hårdt
2 Indløbstemperaturen er
lav
3 Opvaskemaskinen er for
fuld
4 Forkert fyldning
5 Gammelt eller fugtigt
sæbepulver
6 Beholderen til
afspændingsmidlet er
tom
7 Forkert dosering af
sæbe
Løsning
Skift sikring, eller nulstil sikkerhedsrelæet. Fjern alle
andre apparater eller maskiner på samme kredsløb som
opvaskemaskinen.
Kontrollér, at opvaskemaskinen er tændt, og at lågen er
ordentlig lukket.
Kontrollér, at elkablet er sat rigtigt i stikkontakten i
væggen.
Kontrollér, at vandtilførslen er tilsluttet rigtigt, og at der er
lukket op for vandet.
Systemet er konstrueret til at kunne spore et overløb.
Når det sker, slukker det for cirkulationspumpen og
tænder for afløbspumpen.
Lyde fra svag bearbejdning af madrester og åbning af
sæbebeholder.
Kontrollér, at altid er godt placeret i opvaskemaskinen.
Opvaskemaskinen har ikke været brugt regelmæssigt.
Hvis du ikke bruger den tit, skal du indstille den, så den
tager vand ind og skyller ud hver uge, hvilket vil hjælpe
med at holde forseglingen fugtig.
Benyt kun sæbe beregnet specielt til opvaskemaskiner
for at undgå skum.
Hvis dette sker, åbn opvaskemaskinen, og lad skummet
fordampe.
Hæld 4 liter koldt vand i karret. Luk og lås
opvaskemaskinen, tøm så vandet ud ved at dreje
langsomt på skiven, indtil der er fundet en tid for
tømning. Gentag om nødvendigt denne procedure.
Tør altid omgående spildt afspændingsmiddel op.
Sørg for at bruge sæbe uden farvestof.
Sørg for at fylde beholderen med afspændingsmiddel.
Vælg et kraftigere program.
Sørg for, at sæbebeholder og spulearme ikke er blokeret
af store dele.
Sådan fjerner du pletter fra glassene:
1 Tag alle metaldele ud af opvaskemaskinen.
2 Fyld ikke sæbe på.
3 Vælg den længste vask.
4 Sæt opvaskemaskinen i gang, og lad den køre i ca.
18-22 minutter, så er den i hovedprogrammet.
5 Åbn lågen for at hælde 2 kopper husholdningseddike
ned i bunden af opvaskemaskinen.
6 Luk døren, og lad opvaskemaskinen vaske færdigt.
Hvis det ikke virker med eddike: Gentag proceduren
som ovenfor, men brug ¼ kop (60 ml)
citronsyrekrystaller i stedet for eddike.
12
Inden du ringer efter service ...
Problem
Mulige årsager
En kombination af blødt
vand og for meget sæbe
Te- eller kaffepletter
Misfarvninger på
glassene
Gul og brun hinde
indvendigt
Jernaflejringer i vandet
kan forårsage generel
hinde
Mineraler fra hårdt vand
Hvid hinde
indvendigt
Låget på
sæbebeholderen vil
ikke låse
Der bliver sæbe
tilbage i beholderen
Damp
Skiven står ikke i
stillingen OFF
Der kommer sorte
eller går mærker på
tallerkenerne
Der står vand i
bunden af karret
Opvaskemaskinen
er utæt
Aluminiumsdele er
kommet i kontakt med
tallerkenerne
Dette er normalt
Tallerkener blokerer for
sæbebeholderen
Det er normalt
Opvaskemaskinen er for
fuld, eller der er spildt
afspændingsmiddel
Opvaskemaskinen står
ikke vandret
Løsning
Brug mindre sæbe, hvis du har blødt vand, og vælg et
kort vaskeprogram til glassene for at få dem rene.
Anvend en opløsning bestående af ½ kop blegemiddel
og 3 kopper varmt vand for at fjerne pletterne manuelt.
Du skal kontakte et selskab, som tager sig af blødgøring
af vandet, for at få et specialfilter.
For at rengøre indvendigt skal du bruge en svamp med
sæbe til opvaskemaskiner; brug gummihandsker. Brug
aldrig andre rengøringsmidler end sæbe til
opvaskemaskiner for at undgå skumdannelser.
Drej skiven til stillingen OFF, og skub lågens
lukkemekanisme til venstre.
Stil tallerkenerne rigtigt.
Der kommer damp ud fra ventilationen ved lågens
låsemekanisme under tørring og udtømning af vandet.
Brug et rengøringsmiddel med middelstærk slibepulver
for at fjerne disse mærker.
Lidt rent vand omkring afløbet i bunden af karrets
bageste del holder vandforseglingen smørret.
Sørg for ikke at overfylde beholderen til
afspændingsmidlet. Spildt afspændingsmiddel kan
forårsage stærk skumdannelse og medføre overløb. Tør
evt. spild op med en fugtig klud.
Sørg for, at opvaskemaskinen står vandret.
FEJLKODER
Koder
Betydninger
Mulige årsager
E1
E2
Længere indløbstid.
Længere udtømningstid.
Længere opvarmningstid, men
den ønskede temperatur nås ikke.
Overfyldt.
Fejl i temperatursensoren.
Der er ikke lukket op for hanerne.
Afløbsrøret er installeret for højt oppe.
Temperatursensoren eller varmelegemet fungerer
dårligt.
For meget vandtilførsel.
Temperatursensoren er åben, kortsluttet eller defekt.
E3
E4
E5
ADVARSEL!
Hvis der sker overløb, skal du slukke for hovedvandledningen og ringe efter service. Hvis der er vand i
bundskålen pga. overfyldning eller en lille lækage, skal vandet fjernes, inden opvaskemaskinen startes igen.
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising