Candy | CSF 4590 E | Candy CSF 4590 E Instrukcja obsługi

Candy CSF 4590 E Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
Zmywarki
CSF 4590 E
Zapoznaj się z treścią tej instrukcji.
Niniejsza instrukcja zawiera rozdziały: instrukcja
bezpieczeństwa, instrukcja obsługi, instrukcja
instalowania, usuwanie usterek, itd. Uważne
zapoznanie się z nimi przed pierwszym użyciem
zmywarki pozwoli prawidłowo korzystać z niej i
właściwie ją konserwować.
Zanim wezwiesz serwis
Zapoznanie się z rozdziałem Usuwanie usterek
pozwoli rozwiązać niektóre problemy techniczne
we własnym zakresie i nie zwracać się o pomoc do
profesjonalnych techników.
Informacje związane z bezpieczeństwem
Instrukcja obsługi
Panel sterowania............................................2
Funkcje zmywarki ..........................................2
Tabela cykli zmywania ...................................3
Zmiękczacz wody ..........................................4
Detergent .......................................................5
Nabłyszczacz ................................................5,6
Rozmieszczenie naczyń do zmywania ...........6,7
Włączanie urządzenia ...................................7
Układ filtrujący ...............................................8
Zasady dbania o zmywarkę............................9
Nstrukcja instalacji
Pdołączenia elektryczne ................................10
Informacje o zabezpiecz
eniu przeciwwypływowym...............................10
Podłączenie wody...........................................11
Wymiary ........................................................11
Wykrywanie i usuwanie usterek
Zanim wezwiesz serwis .............................. 12,13
Kody błędów ..................................................13
UWAGA:
Realizując politykę stałego rozwijania i
uaktualniania produktu, producent może
wprowadzać zmiany bez uprzedzenia.
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.
ZANIM ZACZNIESZ KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
OSTRZEŻENIE!
Podczas korzystania ze zmywarek elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa:
OSTRZEŻENIE: WODÓR JEST GAZEM WYBUCHOWYM.
W nieużywanej przez dwa lub więcej tygodni instalacji gorącej wody w pewnych warunkach może wytwarzać się wodór. WODÓR
JEST GAZEM WYBUCHOWYM.
Jeśli układ gorącej wody nie był używany przez wymieniony wyżej okres czasu, wówczas przed użyciem zmywarki należy odkręcić
wszystkie kurki zasilania w ciepłą wodę i pozwolić wodzie spływać przez kilka minut. Zgromadzony wodór zostanie w taki sposób
usunięty. Ponieważ gaz ten jest łatwopalny, nie wolno w tym czasie w pobliżu palić ani używać otwartego ognia.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIANIA
• Niniejsze urządzenie musi zostać uziemione. W
przypadku nieprawidłowego działania lub awarii
urządzenia uziemienie ogranicza niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym, zapewniając dla prądu
elektrycznego drogę najmniejszej rezystancji. Niniejsze
urządzenie wyposażone jest w przewód zasilający,
który zawiera przewód uziemiający i odpowiednio
uziemioną wtyczkę. Wtyczka musi być podłączona do
odpowiedniego gniazdka, zainstalowanego i
uziemionego zgodnie z obowiązującymi przepisami i
zaleceniami.
•
OSTRZEŻENIE! WŁAŚCIWE UŻYWANIE
• Nie wykorzystuj urządzenia niewłaściwie, nie siadaj i nie
stawaj na jego drzwiczkach lub koszyku na naczynia.
• Podczas korzystania z urządzenia i tuż po jego użyciu
nie dotykaj grzałki.
• Nie myj części plastikowych, jeśli nie są one oznaczone
jako zdatne do mycia w zmywarce lub innym,
odpowiednim znakiem. W przypadku części z tworzywa
sztucznego nie oznakowanych w ten sposób, sprawdź
zalecenia producenta.
• Używaj wyłącznie detergentu oraz środków do płukania
przeznaczonych do zmywarek . Nie wolno używać w
zmywarce mydła ani środków do prania
automatycznego i ręcznego. Nie wolno udostępniać
urządzenia dzieciom.
• Trzymaj dzieci z dala od detergentu i środków do
zmywania, od otwartych drzwiczek zmywarki, gdyż
mogą w niej pozostawać resztki detergentu.
• Nie należy pozostawiać urządzenia z otwartymi
drzwiczkami, gdyż może to spowodować potknięcie lub
upadek.
• Podczas instalowania przewód zasilający nie może być
nadmiernie lub niebezpiecznie zgięty lub spłaszczony.
• Nie wolno manipulować elementami regulacyjnymi.
• Urządzenia tego nie mogą obsługiwać bez nadzoru
małe dzieci lub osoby o niesprawnej.
• Stosowane w zmywarkach detergenty są silnie
alkaliczne, w przypadku połknięcia mogą być bardzo
niebezpieczne. Unikaj zetknięcia ze skórą i oczami oraz
trzymaj dzieci z dala od zmywarki, gdy drzwiczki jej są
otwarte.
•
•
•
OSTRZEŻENIE!
Niewłaściwe podłączenie uziemionego przewodu
zasilającego może grozić porażeniem prądem
elektrycznym. Jeśli masz wątpliwości dotyczące
właściwego uziemienia urządzenia, skonsultuj się z
wykwalifikowanym elektrykiem lub technikiem
serwisowym. Jeśli wtyczka przewodu zasilającego
urządzenia nie pasuje do gniazdka, nie wymieniaj jej we
własnym zakresie; o zainstalowanie właściwej wtyczki
poproś wykwalifikowanego elektryka.
Nie obsługuj zmywarki, zanim nie zostaną
zainstalowane wszystkie płyty obudowy. Podczas pracy
zmywarki bardzo ostrożnie otwieraj drzwiczki, gdyż
może wylać się z niej woda.
Nie umieszczaj żadnych ciężkich przedmiotów na
otwartych drzwiczkach zmywarki. Urządzenie mogłoby
wówczas przechylić się do przodu.
Podczas załadunku przeznaczonego do zmywania:
1) przedmioty o ostrych krawędziach rozmieść tak, aby
nie mogły one uszkodzić uszczelki drzwiczek;
2) ostre noże umieść rączkami skierowanymi ku górze,
aby zapobiec niebezpieczeństwu zranienia.
• Podczas używania zmywarki zwracaj uwagę na to,
aby elementy z tworzyw sztucznych nie dotykały
grzałki.
• Uszkodzony przewód zasilający powinien być
zawsze wymieniony przez przedstawiciela punktu
serwisowego, aby nie zaistniała ewentualność
jakiegokolwiek zagrożenia.
• Opakowań pozbywaj się w sposób właściwy.
Korzystaj ze zmywarki jedynie zgodnie z jej
przeznaczeniem.
• W przypadku eliminowania z użycia starej
zmywarki lub pozbywania się jej, wymontuj
drzwiczki.
• Nie wolno pozwolić małym dzieciom na bawienie
się zmywarką.
• Sprawdź, czy po zakończeniu cyklu zmywania
pojemnik na detergent jest pusty.
DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA I STOSUJ SIĘ DO ZAWARTYCH W NIEJ
ZALECEŃ.
ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
1
WAŻNE!
Aby uzyskać możliwie najlepsze wyniki zmywania, przeczytaj instrukcję obsługi zmywarki przed jej pierwszym użyciem i zachowaj tę
broszurkę do ewentualnej późniejszej konsultacji.
Panel sterowania
1 Przycisk opóźnienia startu zmywarki: przycisk służący do
ustawiania ilości godzin opóźnienia startu.
2 Wyświetlacz czasu pozostałego do zakończenia zmywania,
czasu opóźnienia startu zmywania oraz kodów błędów.
3 Lampka sygnalizacyjna środka nabłyszczającego: świeci się,
gdy w pojemniku nie ma wystarczającej ilości środka
nabłyszczającego (tylko dla niektórych modeli).
4 Lampka sygnalizacyjna braku soli: świeci się, gdy w
zmiękczaczu nie ma wystarczającej ilości soli (tylko dla
niektórych modeli).
5 Lampka sygnalizacyjna programu
6 Przycisk programu: Wciskanie go umożliwia wybór
żądanego programu, czemu towarzyszy zaświecenie się
odpowiadającej mu lampki sygnalizacyjnej.
7 Lampka sygnalizacyjna zasilania: świeci się po włączeniu
zasilania
8 Zamek drzwiczek: pociągnij w celu otwarcia drzwiczek.
9 Przycisk Start/Pause: wciśnij ten przycisk, aby uruchomić lub
wyłączyć zmywarkę.
10 Przełącznik zasilania: służy do włączenia/wyłączenia
zasilania w energię elektryczną.
Funkcje zmywarki
1
7
2
3
8
4
5
9
11
6
1 Górny koszyk
2 Ramiona spryskujące
3 Koszyk dolny
12
10
4 Zmiękczacz wody
5 Filtr główny
6 Dozownik detergentu
7 Półka na filiżanki
8 Koszyk na sztućce
9 Filtr wstępny
2
10 Dozownik środka nabłyszczajacego
11 Złączka na rurę odpływową
12 Złączka rury dopływowej
Tabela cykli zmywania
Cykl programu
MOCNY
NORMALNY
(IEN 50242)
EKONOMICZNY
1 GODZINA
DELIKATNY
SZYBKI
NAMACZANIE
Informacja o cyklu
Opis cyklu
Dla najbardziej zabrudzonych
naczyń, takich jak garnki,
patelnie, rondle, talerze oraz
talerze, na których pozostały
wyschnięte resztki jedzenia.
Dla normalnie zabrudzonych
naczyń takich jak garnki,
talerze, szklanki i lekko
zabrudzonych patelni.
Standardowy cykl zmywania
codziennego.
Dla lekko zabrudzonych
naczyń takich jak talerze,
szklanki, miski i lekko
zabrudzonych garnków.
Pełny cykl zmywania w jedną
godzinę. Zmywanie dla
średnio zabrudzonych
naczyć, zmywanych zaraz po
posiłku. Zaraz po jedzieniu
(maksymalnie 6 kompletów
naczyń
Dla lekko zabrudzonych
naczyń takich jak szklanki,
kryształy i cienka porcelana.
Krótki program dla lekko
zabrudzonych naczyń
(maksymalnie 4 kompletów
naczyń).
Do płukania naczyń, których
zmywanie planujemy na
późniejszą porę.
Detergent
Wstępny
Wstępny (45°C)
Zmywanie (70°C)
Płukanie (75°C)
Suszenie
8/24 g
Wstępny
Zmywanie(50°C)
Płukanie (65°C)
Suszenie
4/20 g
Wstępny
Zmywanie (45°C)
Płukanie (65°C)
Suszenie
4/20 g
Wstępny (30°C)
Zmywanie (70°C)
Płukanie (65°C)
Suszenie
20 g
Zmywanie (45°C)
Płukanie (65°C)
Suszenie
20 g
Zmywanie (50°C)
Płukanie (55°C)
Suszenie
15 g
Nabłyszczacz
Płukanie wstępne
Włączanie urządzenia.
5.
Uruchamianie cyklu zmywania.
1. Wyciągnij koszyki dolny i górny, wstaw talerze i
umieść z powrotem koszyki na swoich miejscach.
Zaleca się załadowanie najpierw koszyka dolnego,
a następnie koszyka górnego. Drogiej i cienkiej
porcelany nie należy wkładać do zmywarki.
Zamknij dokładnie drzwiczki.
Uwaga: Prawidłowemu zamknięciu drzwiczek
towarzyszy charakterystyczne kliknięcie.
2. Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego.
Zasilanie w energię elektryczną: 230 V 50 Hz,
dane znamionowe gniazdka są następujące: 250 V
10A.
3. Odpowiednio do poziomu zabrudzenia należy
dokonać wyboru żądanego programu przez
wciśnięcie przycisku wyboru programu.
4. Wciśnij przycisk ON/OFF
6.
Aby uruchomić automatyczne zmywanie, wciśnij
ten przycisk.
Po zakończeniu zmywania wciśnij przycisk
ON/OFF. Po odczekaniu 30 minut otwórz drzwiczki
zmywarki.
Zmiana programu
Aby zatrzymać zmywanie, wciśnij przycisk Start/Pause.
Wciśnij przycisk programu, aby wybrać odpowiedni program.
Aby rozpocząć zmywanie, wciśnij przycisk Start/Pause.
Po zakończeniu cyklu zmywania
Po zakończeniu zmywania wyświetlacz czasu migocze przez
8 sekund i rozlega się dźwięk brzęczyka. Po zakończeniu
zmywania opóźnionego w czasie brzęczyk nie włącza się,
migocze tylko wyświetlacz czasu.
3
UWAGA: Jeśli twój model zmywarki nie dysponuje zmiękczaczem wody, możesz pominąć lekturę poniższego rozdziału.
ZMIĘKCZACZ WODY
Istnieją dwa sposoby zmniejszenia twardości wody: jednym z nich jest korzystanie ze zmiękczacza wody, drugim - używanie
odpowiedniego detergentu.
Twardość wody może różnić się zależnie od miejscowości. Jeśli woda używana w zmywarce jest twarda, na talerzach i sztućcach
tworzyć się będą osady kamienia wapiennego.
Niniejsze urządzenie wyposażone jest w specjalny zmiękczacz, wykorzystujący specjalną sól eliminującą z wody kamień wapienny i
minerały.
Ładowanie soli do zmiękczacza
Zawsze stosuj sól do zmywania w zmywarkach.
Pojemnik na sól umieszczony jest pod dolnym koszykiem i należy go napełniać w następujący sposób:
1 Wyjmij dolny koszyk, a następnie z pojemnika na sól odkręć i zdejmij kapturek.
2 Jeśli napełniasz pojemnik po raz pierwszy, napełnij go wodą do 2/3 pojemności.
3 Umieść w otworze końcówkę lejka (dostarczonego w komplecie) i wsyp do pojemnika
około 2 kg soli.
4 Załóż ponownie i ostrożnie zakręć kapturek.
UWAGA:
1. Pojemnik na sól należy uzupełnić wtedy, gdy zaświeci się lampka sygnalizacyjna braku soli. Zanim sól całkowicie nie
rozpuści się, lampka ta może się nadal świecić, mimo że pojemnik na sól jest wystarczająco zapełniony.
2. Jeśli roztwór soli wyciekł ze zbiornika, należy uruchomić program moczenia, który usunie sól z wnętrza zmywarki.
Regulacja zużycia soli
Niniejsza zmywarka umożliwia regulację ilości zużytej soli zależnie od twardości używanej wody. Regulacja ta służy optymalizacji i
dostosowaniu zużycia soli, tak aby zużycie to można było ustawić w następujący sposób:
1 Z pojemnika na sól odkręć kapturek.
2 Na zbiorniku znajduje się pierścień z umieszczoną na nim strzałką (patrz: rysunek obok);
w razie potrzeby obróć pierścieniem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
- od ustawienia "-" do ustawienia "+", zależnie od twardości używanej wody. Zaleca się
przeprowadzanie regulacji zgodnie z następującym schematem:
STOPIEŃ TWARDOŚCI WODY
°fH
°dH
mmol/I
0~10
10~25
25~50
>50
0~5
5~14
14~28
>28
0~1.0
1.0~2.5
2.5~5.0
>5.0
Położenie pokrętła
Zużycie soli(g/cykl)
/
MED
+
0
20
40
60
Liczba zmywań bez
uzupełniania soli
(liczba cykli/2 kg)
/
60
40
25
Informację o twardości wody dostarczanej wody w miejscu twego zamieszkania uzyskasz w przedsiębiorstwie wodociągowym.
4
DOZOWNIK DETERGENTU
W CELU USUNIĘCIA OSADÓW NIE NALEŻY DODAWAĆ ZBYT DUŻEJ ILOŚCI DETERGENTU, PONIEWAŻ ZMYWARKA
WYPOSAŻONA JEST W SPECJALNY ZMIĘKCZACZ WODY.
Przed rozpoczęciem każdego zmywania należy uzupełnić dozownik detergentu, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w
"Tabeli zmywania". Zmywarki te zużywają mniej detergentu i środka nabłyszczajacego niż zmywarki konwencjonalne. Do zmycia
normalnego załadunku zmywarki wystarczy najczęściej jedna łyżka stołowa detergentu. Naczynia zabrudzone w większym stopniu
wymagają większej ilości detergentu. Detergent dodawaj zawsze tuż przed zmywaniem, w przeciwnym razie może on zawilgotnieć i
w konsekwencji nie rozpuści się prawidłowo.
Wskazana ilość detergentu
JEŚLI WODA NIE JEST ZBYT TWARDA, DODAJĄC DETERGENT, MOŻNA RÓWNIEŻ ZAPOBIEC TWORZENIU SIĘ OSADÓW.
Ilościowe zastosowanie detergentu jest zależne od twardości używanej wody. O informację dotyczącą twardości wody należy
zwrócić się do przedsiębiorstwa wodociągowego lub miejscowej stacji uzdatniania wody. Im twardsza jest woda, tym więcej
potrzeba detergentu. Pamiętaj, że ilość używanego detergentu trzeba stopniowo zmieniać, aż do znalezienia właściwej proporcji.
Usuwanie plam spowodowanych przez twardą wodę.
OSTRZEŻENIE!
Detergent do zmywarek jest żrący! Uważaj,
aby nie dostał się w ręce dzieci.
Aby usunąć plamy po twardej wodzie, wykonaj następujące czynności:
• umyj naczynia, wykorzystując program normalnego zmywania,
• wyjmij ze zmywarki wszystkie sztuki metalowe takie jak talerze metalowe,
sztućce, patelnie, itp.,
• nie dodawaj detergentów,
• wlej do miski dwie filiżanki octu i ustaw miskę (nieodwróconą) na dolnym
koszyku zmywarki,
• umyj naczynia, wykorzystując program normalnego zmywania.
W przypadku braku pożądanego efektu zastosuj tę sama metodę, używając
zamiast octu 1/4 filiżanki kryształków kwasu cytrynowego.
Właściwe użycie detergentu
Stosuj wyłącznie detergent przeznaczony do zmywania w zmywarkach. Pamiętaj,
aby był on zawsze świeży i suchy. Nie wsypuj do dozownika detergentu w proszku,
zanim nie będziesz gotowy do natychmiastowego rozpoczęcia zmywania.
DOZOWNIK ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO
•
•
•
Aby otworzyć dozownik, obróć kapturkiem
w kierunku wskazanym strzałką (w lewo) i
wyjmij go.
Wlej środek nabłyszczajacy do dozownika,
uważając, aby nie rozlać go.
Załóż kapturek, zgodnie z pozycją strzałki
otwarcia i obracając nim w prawo, do
strzałki zamknięcia.
Środek nabłyszczajacy dodawany jest do ostatniego płukania w celu
niedopuszczania do powstawania zacieków i plam wysychających kropel
wody. Polepsza on również suszenie, ułatwiając tworzenie się na
naczyniach cienkiej warstewki wody.
Zmywarki te wykorzystują środki nabłyszczajace w płynie. Dozownik środka
nabłyszczajacego umieszczony jest w drzwiczkach obok dozownika
detergentu. Aby napełnić dozownik, otwórz kapturek i wlej środek do
dozownika, aż do całkowitego ściemnienia wskaźnika poziomu. Dozownik
zawiera około 100 ml ciekłego środka nabłyszczającego.
Uważaj, aby nie przepełnić dozownika, ponieważ mógłby on spowodować
rozlanie się płynu. Wszelkie plamy dokładnie wytrzyj i osusz miękką
szmatką. Przed zamknięciem drzwiczek zmywarki nie zapomnij założyć
ponownie na dozownik kapturka.
Jeśli dostarczana woda jest miękka, wówczas nie musi być konieczne
stosowanie środka nabłyszczajacego, który mógłby w takiej sytuacji
powodować tworzenie się na naczyniach białej błonki.
REGULACJA DOZOWNIKA ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO
3
5 4 2
6
1
Maksymalnie
Podczas ostatniego płukania dodawana jest do wody odpowiednia dawka środka nabłyszczającego. Podobnie jak w
przypadku detergentu, potrzebna do zmycia naczyń ilość środka nabłyszczającego zależy od twardości wody w twojej
okolicy. Zbyt duża ilość tego środka może spowodować wytwarzanie się piany i tworzenie się na naczyniach
zacieków i mętnych plam. Jeśli woda w twojej okolicy jest bardzo miękka, możesz nie potrzebować środka
nabłyszczajacego. Jeśli taka potrzeba zachodzi, możesz rozcieńczyć środek nabłyszczający w tej samej objętości
wody.
Dozownik środka nabłyszczającego dysponuje sześcioma ustawieniami. Rozpoczynaj zawsze od ustawienia
dozownika na wartości "1". Jeśli występują problemy z plamami i suszeniem, zwiększ ilość dozowanego środka ,
zdejmując nakrętkę dozownika i obracając pokrętłem do symbolu "2". Jeśli naczynia nie są wciąż właściwie suszone
lub występują na nich zacieki, zwiększaj o jeden ustawienie dozownika, aż umyte naczynia pozbawione zostaną plam.
Sugerujemy ustawienie na cyfrze "4" . Jeżeli są tylko 4 pozycje sugerujemy ustawić na pozycję “2”
5
Kiedy należy napełniać dozownik środka nabłyszczajacego?
Jeśli na panelu sterowania nie ma lampki sygnalizacyjnej środka nabłyszczajacego, wówczas o pozostałej ilości środka można
wnioskować na podstawie następujących informacji. Wskaźnikiem pozostałej w dozowniku ilości środka nabłyszczajacego jest
znajdująca się na nim czarna kropka. Wraz ze zmniejszaniem się jego ilości zmniejsza się wielkość czarnej plamki. Nie powinno się
dopuścić do mniejszej ilości środka nabłyszczajacego w dozowniku niż 1/4 jego całkowitej pojemności.
Wraz ze zmniejszaniem się ilości środka , na wskaźniku jego poziomu
zmniejsza się średnica czarnej plamki, pokazane to jest na poniższym
rysunku.
z Zapełnienie całkowite
~ 3/4 całkowitego zapełnienia
} 1/2 całkowitego zapełnienia
 1/4 całkowitego zapełnienia - należy napełnić w celu wyeliminowania plam
{ Pojemnik pusty
Załadowanie koszyków zmywarki.
W celu uzyskania najlepszej sprawności zmywarki postępuj w myśl następujących wskazówek. Funkcje i wygląd koszyków oraz
koszyczków na sztućce mogą być odmienne niż w przypadku posiadanej przez ciebie zmywarki.
Jak używać górnego koszyka?
Koszyk górny przeznaczony jest na naczynia delikatniejsze i lżejsze, takie jak szklanki, filiżanki do kawy i herbaty oraz sosjerki, a
także tace, małe miski i płytkie patelnie (o ile nie są zbytnio zabrudzone).
Umieść talerze i garnki tak, aby nie mogły poruszyć ich strumienie wody.
Wstawiając w szyny kółeczka, na różnej wysokości, , można wyregulować wysokość koszyka górnego.
2
1
1
2
3
4
5
6
6
3
5
Filiżanki
Mała miska do serwowania potraw
Duża misa do serwowania potraw
Szklanki
Sosjerki
Talerz
4
Jak używać dolnego koszyka?
Zaleca się umieszczanie w koszyku dolnym dużych, trudniejszych do zmywania przedmiotów: garnków, patelni, pokrywek,
półmisków i mis, tak jak wskazuje rysunek po prawej stronie.
Półmiski i pokrywki należy umieszczać z boku koszyków, aby nie blokowały obrotów górnego ramienia spryskującego.
• Garnki, misy, itd, należy zawsze ustawiać do góry dnem.
• Głębokie garnki powinny być ustawione ukośnie, aby swobodnie mogła z nich spływać woda.
• Dolny koszyk zawiera pofałdowane rzędy występów, na których można umieścić większe garnki lub większą ilość patelni i
garnków.
•
2
2
5
1
3
4
1
2
3
4
5
Owalny półmisek
Talerze płytkie
Talerze do zupy
Talerzyki deserowe
Koszyk na sztućce
6
KOSZYK NA SZTUĆCE
Sztućce należy umieszczać w specjalnym koszyku, wyposażonym w uchwyty u dołu: Jeśli koszyk dysponuje bocznymi koszyczkami,
wówczas łyżki powinno się wstawiać pojedynczo w odpowiednie otwory. Szczególnie długie przedmioty należy kłaść poziomo z
przodu koszyka górnego.
1
1
1
4
4
4
5 2
5
5 2
1
1
4
7
8
1
4
4
4
5 2
5
5 2
1 Widelce
2 Łyżki
3 Łyżeczki
deserowe
4 Łyżeczki
4 5 2
3 5
3 3 2
5
6
7
8
Nóż
Łyżka wazowa
Chochelka do sosów
Widelec do serwowania
OSTRZEŻENIE!
Zwróć uwagę, aby żaden przedmiot nie
wystawał przez dno koszyka.
1 3 3 2
1 3 3
6 3 6 2
Włączanie urządzenia
Uruchamianie cyklu zmywania.
Lampka wskaźnika programu
1 Sprawdź, czy wtyczka przewodu zasilającego
jest prawidłowo wetknięta do gniazdka sieciowego.
2 Upewnij się, że woda dopływa do zmywarki pod pełnym ciśnieniem.
Przycisk opóźnienia startu
Przycisk programu:
3 Załaduj do zmywarki naczynia (patrz: punkt zatytułowany: "Rozmieszczenie naczyń do zmywania" ).
4 Wlej detergent (patrz: punkty "Zmiękczacz”, Detergent” i ”Środek nabłyszczajacy").
5 Obróć pokrętłem umieszczonym po prawej stronie panelu sterowania w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do
położenia, w którym numer lub symbol ustawionego cyklu pokrywa się ze znacznikiem (patrz: rozdział zatytułowany "Tabela cykli
zmywania").
6 Wciśnij przycisk ON/OFF, zaświeci się lampka sygnalizacyjna ON/OFF. W tym momencie rozpocznie się cykl zmywania.
7 Wciśnij przycisk służący do ustawienia czasu opóźnienia startu. Opóźnienie startu w niniejszej zmywarce można ustawić w
zakresie do 1 do 24 godzin. Na wyświetlaczu znajdującym się obok przycisku opóźnienia wskazany jest czas pozostały do
włączenia zmywarki. Jeśli chcesz skasować opóźnienie startu, wciśnij ten przycisk, co spowoduje pojawienie się na wyświetlaczu
cyfry 0.
Kasowanie lub zmiana ustawienia cyklu zmywania
UWAGA: Aktualnie realizowany cykl można zmienić pod warunkiem, że działał on przez krótki czas. W przeciwnym razie mógł już
zostać dodany detergent i urządzenie mogło już wypompować wodę po zmywaniu. W takim przypadku należy uzupełnić detergent w
dozowniku (patrz: punkt zatytułowany "Dozownik detergentu").
Otwórz drzwiczki, wciśnij na ponad trzy sekundy przycisk programu "Prog key-press", po czym możesz zmienić program zgodnie z
żądanym ustawieniem (patrz: punkt zatytułowany "Uruchamianie cyklu zmywania"). Następnie zamknij drzwiczki.
Po zakończeniu cyklu zmywania
Po zakończeniu cyklu zmywania przez osiem sekund rozlegać się będzie dźwięk brzęczyka, po czym odgłos ten zaniknie.
Korzystając z przycisku ON/OFF wyłącz urządzenie i otwórz drzwiczki zmywarki. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki odczekaj
kilka minut, aby naczynia i sztuczce ostudziły się, gdyż są one bardziej podatne na pęknięcie gdy są gorące. Również lepiej osuszą
się.
Zapomniałaś o jednym talerzu?
Przed otwarciem się pojemnika na detergent można w dowolnej chwili dodać do zmywania jeszcze jeden, np. zapomniany talerz.
1 Aby zatrzymać zmywanie, otwórz lekko drzwiczki.
3 Dodaj zapomniane talerze.
2 Gdy przestaną obracać się ramiona spryskujące, można
4 Zamknij drzwiczki, po dziesięciu sekundach zmywarka
drzwiczki otworzyć zupełnie.
wznowi pracę
OSTRZEŻENIE!
Otwieranie drzwiczek podczas zmywanie jest niebezpieczne, ponieważ gorąca woda może spowodować oparzenia.
7
Układ filtrujący
Dla wygody użytkownika pompa spustowa oraz układ filtrujący zostały umieszczone wewnątrz wanienki tak, aby były łatwo
dostępne. W układzie filtrującym znajdują się trzy filtry: filtr główny, filtr wstępny i filtr drobny.
2
3
1 Filtr główny
Przechwycone przez ten filtr cząstki żywności i zabrudzenia rozdrabniane są przez
specjalnie ukształtowany strumień wody wypływający z dyszy dolnego ramienia
spryskującego, a następnie zmywane do otworu spustowego.
2 Filtr wstępny
Większe cząstki, takie jak kawałki kości lub szkła, które mogłyby zatkać otwór spustowy,
przechwytywane są przez filtr wstępny. Aby usunąć cząstki zebrane przez ten filtr należy
delikatnie ścisnąć języczki w górnej części tego filtra i wyjąć je.
3 Filtr drobny
Filtr ten zatrzymuje zabrudzenia i resztki żywności w misce filtra i zapobiega ponownemu
osiadaniu ich na talerzach podczas zmywania.
Zasady dbania o zmywarkę
Do czyszczenia panelu sterowania używaj lekko nawilżonej szmatki, po czym wytrzyj go do sucha. Do czyszczenia zewnętrznych
ścianek zmywarki nie używaj rozpuszczalników (usuwających tłuszcz) ani środków ściernych, stosuj wyłącznie szmatkę nawilżoną
wodą.
Do czyszczenia powierzchni zmywarki nigdy nie używaj ostrych przedmiotów, druciaków ani twardych gąbek.
Zabezpieczenie przed zamarznięciem
Jeśli zmywarka ma pozostać na zimę w pomieszczeniu nieogrzewanym, poproś technika
serwisowego o:
1 Odłączenie zasilania elektrycznego,
4 Ponowne podłączenie przewodu
wyjęcie bezpieczników lub uaktywnienie
dopływowego wody do zaworu wody.
automatycznego wyłącznika.
5 Zdjęcie plastikowej pokrywy miski filtra w
2 Wyłączenie dostarczania wody i
dnie wanienki oraz używając gąbki,
odłączenie przewodu dopływowego wody
usuniecie wody pozostałej w gumowym
od zaworu wody.
kołnierzu.
3 Usunięcie wody pozostałej w przewodzie
dopływowym i zaworze wody. (Do
zebrania wody użyj miski.)
Czyszczenie ramion spryskujących
Zawarte w twardej wodzie związki chemiczne zatykają dysze i łożyska ramion spryskujących, dlatego też konieczne jest ich
regularne czyszczenie. Przed zdjęciem ramienia spryskującego odkręć nakrętkę w celu wyjęcia podkładki w górnej części ramienia.
Ramiona myj w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła, a do czyszczenia dysz użyj miękkiej szczoteczki. Po dokładnym wypłukaniu
ramion spryskujących załóż je ponownie na swoje miejsce.
Czyszczenie filtrów
Układ filtrujący
Czyszczenie filtrów usprawnia pracę zmywarki i zapewnia lepsze rezultaty zmywania.
Filtr skutecznie usuwa z wody cząstki żywności, umożliwiając jej ciągły obieg podczas całego
programu zmywania. W związku z tym należy usuwać przechwycone przez filtr większe
cząstki żywności po każdym zmywaniu, poprzez płukanie pod bieżącą wodą półokrągłego
filtra i kapturka. Aby zdjąć układ filtrujący, pociągnij ku górze uchwyt kapturka. Cały układ
filtrujący należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.
W celu oczyszczenia filtra wstępnego i filtra drobnego użyj szczoteczki. Następnie złóż
części filtra zgodnie z rysunkami (z lewej strony) i cały układ załóż ponownie do zmywarki,
umieszczając go na swoim miejscu i dociskając w dół.
Zmywarki nie wolno używać, gdy nie ma w niej założonych filtrów. Nieprawidłowa wymiana
filtra może spowodować zmniejszenie sprawności urządzenia i może uszkodzić zmywane
przedmioty.
OSTRZEŻENIE!
Nigdy nie uruchamiaj zmywarki, jeśli nie ma w niej filtrów.
8
Czyszczenie drzwiczek
Do oczyszczania krawędzi wokół drzwiczek należy używać miękkiej, wilgotnej szmatki. W celu
uniemożliwienia wnikania wody do zamka drzwiowego i podzespołów elektrycznych nigdy nie
należy korzystać ze środków czyszczących w rozpylaczu.
Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni zmywarki nie wolno również używać druciaków ani
środków ściernych, gdyż mogą one porysować (i zniszczyć) powierzchnię. Nawet niektóre
papierowe ręczniki są zbyt szorstkie do mycia ścianek zmywarki, ponieważ pozostawiają na nich
rysy.
OSTRZEŻENIE:
Do zmywania panelu drzwiowego nigdy nie używaj środka czyszczącego w rozpylaczu, ponieważ mógłby on uszkodzić zamek
drzwiczek i podzespoły elektryczne. Niedozwolone jest stosowanie środków ściernych oraz niektórych ręczników papierowych z
uwagi na niebezpieczeństwo porysowania lub pozostawienia plam na powierzchni ze stali nierdzewnej.
Czyszczenie pompy spustowej
Do filtrów i pompy spustowej mogą się czasami dostać różne drobne przedmioty. W takiej
sytuacji wykorzystane w konstrukcji niniejszej zmywarki pompy spustowe automatycznie
odwracają kierunek obrotów, odrzucając te przedmioty do miski spustowej lub w dół spustu. Jeśli
musisz usunąć z pompy spustowej jakiś przedmiot, musisz przed wyjęciem filtrów wyłączyć
zasilanie elektryczne, a następnie z miski odpływowej wyjąć małą czarną wkładkę. (Wcześniej
należy usunąć z miski odpływowej całą zalegająca w niej wodę.) Usuń szczoteczką przedmiot,
który prawdopodobnie zatkał miskę spustową. Przed wstawieniem filtrów nie zapomnij założyć
ponownie czarnej wkładki.
Jak utrzymywać zmywarkę w doskonałym stanie
● Po każdym zmywaniu
Po każdym zmywaniu odetnij dopływ wody do urządzenia i
pozostaw drzwiczki lekko uchylone, aby ulotniły się ze zmywarki
para wodna oraz wszelkie zapachy.
● Gdy udajesz się na urlop
Przed wyjazdem na urlop należy uruchomić cykl zmywania bez
naczyń, i po jego zakończeniu wyjąć wtyczkę z gniazdka
sieciowego, odłączyć zasilanie w wodę i pozostawić drzwiczki
zmywarki lekko uchylone. Przedłuży to czas eksploatacji
uszczelek oraz zapobiegnie pojawieniu się zapachów wewnątrz
urządzenia.
● Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia zawsze wyjmij
wtyczkę z gniazdka sieciowego. Nie narażaj się na żadne
niebezpieczeństwo.
● Przenoszenie urządzenia
W przypadku konieczności przesunięcia zmywarki staraj się
utrzymywać ją wciąż w pozycji pionowej. Jeśli jest to absolutnie
niezbędne, można ją położyć poziomo na tylnej ściance.
● Nie używaj rozcieńczalników ani ściernych środków
czyszczących.
Do czyszczenia powierzchni zewnętrznej i części gumowych
zmywarki nie używaj rozpuszczalników ani żadnych środków
ściernych. Posługuj się szmatką i gorącą wodą z mydłem. Aby
usunąć plamy lub zacieki z wewnętrznych powierzchni
zmywarki, używaj szmatki zwilżonej wodą i małą ilością octu
spirytusowego, lub środka do czyszczenia przeznaczonego
wyłącznie do zmywarek.
● Uszczelki
Jednym z czynników odpowiedzialnych za powstawanie w
zmywarce zapachów są resztki żywności, które zatrzymują się
w uszczelkach. Zapobiegnie temu okresowe czyszczenie
uszczelek wilgotną gąbką.
9
Podłączenia elektryczne
Zachowaj ostrożność dla własnego bezpieczeństwa:
Do podłączenia urządzenia nie używaj żadnych przedłużaczy ani adapterów.
W żadnym przypadku nie wolno odłączać od przewodu zasilającego ani usuwać trzeciego przewodu uziemiającego.
Wymagania odnośnie instalacji elektrycznej
Niniejsza zmywarka przeznaczona jest do pracy przy zasilaniu prądem elektrycznym o napięciu 220-240 V prądu zmiennego i
częstotliwości 50 Hz. Używaj wyłącznie bezpiecznika 10 A. Bezwzględnie wymagane jest dysponowanie siecią elektryczną z
bezpiecznikami, wykonaną wyłącznie z przewodów miedzianych. Zalecane są bezpiecznik zwłoczny lub wyłącznik automatyczny,
oprócz tego należy zapewnić odrębny obwód zasilający obsługujący wyłącznie to urządzenie. Gniazdko powinno znajdować się w
przyległej szafce. Zwróć uwagę na to, żeby po zainstalowaniu urządzenia jego wtyczka była łatwo dostępna.
Podłączenie elektryczne
Przed pierwszym użyciem
zmywarki obowiązkowo sprawdź,
czy jest ona właściwie uziemiona.
Po sprawdzeniu, że wartości dostarczanego do domu napięcia i częstotliwości prądu
odpowiadają wartościom podanym na tabliczce znamionowej i że sieć elektryczna została
zaprojektowana na maksymalne napięcie podane na tabliczce znamionowej, wetknij
wtyczkę do prawidłowo uziemionego gniazdka sieciowego. Jeśli gniazdko sieciowe, do
którego ma być podłączone urządzenie, nie pasuje do wtyczki, wówczas zamiast używać
adaptera lub przedłużacza, które mogłyby spowodować przegrzanie i oparzenia, poproś o
wymianę gniazdka wykwalifikowanego elektryka.
Jak podłączyć przewód z zabezpieczeniem przeciwwypływowym?
Urządzenie musi być podłączone do sieci wodociągowej za pomocą nowych zestawów
przewodów.
Nie wolno używać starych zestawów przewodów.
Wartość ciśnienia wody musi zawierać się w zakresie pomiędzy 0,04 MPa a 1 MPa. Jeśli
ciśnienie jest mniejsze niż wartość minimalna, zapytaj o radę nasze centrum serwisowe.
1 Ze schowka umieszczonego z tyłu zmywarki całkowicie wyciągnij przewody
bezpieczeństwa zasilające zmywarkę w wodę.
2 Dokręć śruby pr do kranu o gwincie 3/4 cala.
3 Przed włączeniem zmywarki otwórz w pełni dopływ wody.
Informacje o przewodzie z zabezpieczeniem przeciwwypływowym.
Zasilający zmywarkę w wodę przewód bezpieczeństwa ma podwójne ścianki. System bezpieczeństwa przewodu gwarantuje
zablokowanie dopływu wody w przypadku pęknięcia przewodu dopływowego, a także wówczas, gdy wypełniony jest wodą
zewnętrzny przewód .
OSTRZEŻENIE!
Jeśli przewód spryskiwacza w zlewozmywaku zainstalowany jest w tej samym obwodzie zasilania w wodę, co zmywarka, może on
ulec pęknięciu. W przypadku gdy zlew ma tylko jeden obwód zasilający, zaleca się odłączenie przewodu i zatkanie otworu.
Jak odłączyć przewód z zabezpieczeniem przeciwwypływowym?
1 Zakręć dopływ wody.
2 Zmniejsz ciśnienie wody, wciskając przycisk upustowy. Zmniejszenie ciśnienia wody uchroni zarówno użytkownika, jak i
pomieszczenie przed silnym strumieniem wody.
3 Odkręć od kranu przewód z zabezpieczeniem przeciwwypływowym.
Jak odłączyć zmywarkę
1 Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
2 Odłącz przewód Unicouple od złączki pośredniczącej kranu.
UWAGA: Po wyłączeniu się silnika z chwilą zakończenia ostatniego płukania, można odłączyć przewód Unicouple i umieścić go w
schowku.
10
PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI ZIMNEJ WODY
Dołącz przewód zasilania w zimną wodę do gwintowanej złączki (3/4 cala) i sprawdź, czy jest on szczelnie dokręcony. Jeśli rury
sieci wodociągowej są nowe lub nie były używane przez dłuższy czas, pozwól aby woda wypłynęła z nich, żeby upewnić się, że
woda jest czysta i pozbawiona domieszek. W przeciwnym razie może dojść do zatkania dopływu wody i w konsekwencji
uszkodzenia zmywarki.
PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI CIEPŁEJ WODY
Zmywarkę można podłączyć do instalacji ciepłej wody (w scentralizowanym systemie grzewczym), o ile temperatura wody nie
przekracza 60°C. W tym przypadku cykl zmywania skróci się o około 15 minut, zaś skuteczność zmywania ulegnie nieznacznemu
zmniejszeniu.
Podłączenie do instalacji ciepłej wody musi zostać wykonane z zastosowaniem tych samych procedur, co w przypadku podłączenia
do instalacji zimnej wody.
Ustawienie zmywarki na docelowym miejscu
Umieść urządzenie na swoim miejscu. Tylna ścianka powinna spoczywać na ścianie za nią, zaś boki przylegać do sąsiednich
szafek. Zmywarka wyposażona jest w elastyczne przewody dopływowy i odpływowy, które dla ułatwienia instalacji można skierować
w prawo lub w lewo.
Wypoziomowanie zmywarki
Z chwilą ustawienia zmywarki w miejscu przeznaczonym dla niej wyreguluj wysokość nóżek (wykręcając lub
wkręcając je), ustawiając ją na odpowiedniej wysokości i poziomując. W żadnym przypadku zmywarka nie
może być nachylona pod kątem większym niż 2°.
Wsuń przewód odpływowy do rury odpływowej o średnicy co
najmniej 4 cm lub umieść go w zlewie, sprawdzając czy nie jest
załamany lub pofałdowany. Wykorzystaj dołączony do urządzenia
specjalny wspornik z tworzywa. Swobodna końcówka przewodu
elastycznego musi znajdować się na wysokości pomiędzy 40 cm
a 100 cm, i nie może być zanurzona w wodzie.
Minimalnie 400mm
Maksymalnie 1000mm
Podłączenie przewodu odpływowego.
Jak wypompować nadmiar wody z przewodów
Unicouple.
Jeśli zlew znajduje się na wysokości 34 cm ponad podłogą lub
wyżej, wówczas nadmierna ilość wody z przewodach Unicouple
nie może być bezpośrednio odprowadzana do zlewu. Niezbędne
okaże się odprowadzanie tej nadmiernej ilości wody z przewodów
do miski lub odpowiedniego zewnętrznego pojemnika,
umieszczonego poniżej zlewu.
450
580
WYMIARY (mm)
850
1135
11
Zanim wezwiesz serwis
Wykrywanie i eliminacja usterek
Skonsultowanie informacji podanych na kolejnych stronach może pomóc ci samodzielnie rozwiązać problem, bez potrzeby
wzywania serwisu technicznego.
Problem
Możliwe przyczyny
Rozwiązanie
Przepalił się bezpiecznik lub Wymień bezpiecznik lub zresetuj automatyczny wyłącznik. Odłącz wszelkie
Zmywarka nie
zadziałał automatyczny
inne urządzenia podłączone do tego samego obwodu co zmywarka.
działa.
wyłącznik.
Nie jest włączone zasilanie
Upewnij się, że zmywarka jest włączona i drzwiczki jej są szczelnie
elektryczne.
zamknięte.
Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo wetknięty do gniazdka
sieciowego.
Ciśnienie wody jest zbyt
Sprawdź, czy prawidłowo podłączone jest zasilanie w wodę i czy otwarty
niskie
jest kran.
Nie wyłącza się
Przelanie
System zaprojektowany jest w taki sposób, aby mógł wykryć przepełnienie.
pompa spustowa.
W przypadku wystąpienia przepełnienia system wyłącza pompę obiegową i
włącza pompę spustową.
Zmywarka pracuje
Pracy zmywarki towarzyszą Dźwięki towarzyszące rozbijaniu miękkich części żywności i otwieraniu
wyraźnie zbyt
pewne dźwięki i jest to
pojemnika na detergent.
głośno.
zjawisko normalne.
Nie są unieruchomione
Sprawdź, czy wszystkie przedmioty umieszczone są w zmywarce
sztućce w koszykach lub do nieruchomo.
koszyka dostał się jakiś
drobny przedmiot.
Wyraźnie szumi silnik
Zmywarka nie była regularnie używana. Jeśli nie używasz jej zbyt często,
pamiętaj o konieczności napełniania zmywarki wodą i wypompowywania
jej każdego tygodnia, co pozwoli utrzymywać uszczelnienia wilgotne.
W wanience
Niewłaściwy detergent
Aby uniknąć powstawania mydlin, używaj wyłącznie specjalnego
zmywarki pojawiają
detergentu do zmywarek.
się mydliny.
Jeśli nadal tworzą się mydliny, otwórz drzwiczki zmywarki i pozwól aby
mydliny wyparowały.
Dodaj do wanienki 4 litry zimnej wody. Zamknij zmywarkę, następnie
wypompuj wodę, obracając powoli pokrętłem do momentu osiągnięcia
funkcji spustu. W razie potrzeby powtórz te czynności.
Rozlany środek
Zawsze w przypadku rozlania środka nabłyszczającego natychmiast go
nabłyszczający
wytrzyj.
Zostało zabarwione Został użyty detergent z
Upewnij się, że detergent nie zawiera barwnika.
wnętrze wanienki
barwnikiem.
zmywarki.
Naczynia nie są
Dozownik środka
Upewnij się, że dozownik środka nabłyszczającego jest pełen.
wysuszone.
nabłyszczajacego jest
pusty.
Nie są czyste
Niewłaściwy program
Wybierz intensywniejszy program
naczynia i sztućce
Niewłaściwe załadowanie
Sprawdź, czy naczynia o dużych rozmiarach nie blokują działania
koszyka
dozownika detergentu i ruchu ramion spryskujących.
Aby usunąć plamy ze szkła:
Plamy i nalot na
1 Wyjątkowo twarda woda
1 Wyjmij ze zmywarki wszystkie części metalowe.
szklankach i
2 Niska temperatura na
2 Nie dodawaj detergentów.
sztućcach
wejściu
3 Wybierz dłuższy cykl zmywania.
3 Przeciążenie zmywarki
4 Niewłaściwe załadowanie 4 Uruchom zmywarkę i pozwól, aby pracowała przez około 18 - 22 minuty,
po takim czasie urządzenie przejdzie do zmywania głównego.
5 Stary lub zawilgocony
5 Otwórz drzwiczki, aby wlać na dno zmywarki dwie filiżanki octu
detergent w proszku
spirytusowego.
6 Pusty dozownik środka
6 Zamknij drzwiczki i odczekaj, aż zmywarka zakończy cykl zmywania.
płuczącego.
Jeśli użycie octu nie dało pożądanego efektu, powtórz powyższe
7 Niewłaściwe dozowanie
czynności, zastępując ocet 1/4 filiżanki (4 ml) kryształków kwasu
detergentu
cytrynowego.
12
Zanim wezwiesz serwis
Problem
Zmętnienia na szkle
Żółty lub brązowy
nalot na
powierzchniach
wewnętrznych.
Biały nalot na
powierzchniach
wewnętrznych.
Możliwe przyczyny
Efekt jednoczesnego działania
miękkiej wody i zbyt dużej ilości
detergentu.
Plamy z kawy lub herbaty:
Osady żelaza w wodzie mogą
być odpowiedzialne za pokrycie
naczyń nalotem.
Minerały obecne w twardej
wodzie.
Nie jest zamknięta
pokrywka pojemnika
na detergent.
W pojemnikach
dozownika
detergentu pozostał
detergent.
Para
Pokrętło nie znajduje się w
pozycji OFF.
Czarne lub szare
ślady na talerzach.
Ślady ocierania się
aluminiowych sztućców o
talerze.
Zjawisko to jest normalne.
Na dnie wanienki
zmywarki gromadzi
się woda.
Zmywarka przecieka.
Rozwiązanie
Zadowalające wyniki zmywania szkła, w przypadku wody miękkiej
otrzymasz, używając mniejszej ilości detergentu i przy krótszym cyklu
zmywania
Użyj roztworu 1/2 filiżanki wybielacza i 3 filiżanek gorącej wody w celu
ręcznego usunięcia plam.
OSTRZEŻENIE
Po zakończeniu zmywania, przed oczyszczeniem wnętrza zmywarki
musisz odczekać 20 minut, niezbędne do ostudzenia się grzałek; w
przeciwnym razie narażasz się na niebezpieczeństwo oparzenia się.
Musisz zwrócić się do producenta systemu zmiękczania wody o
dostarczenie specjalnego filtra.
Aby oczyścić wnętrze zmywarki, użyj wilgotnej gąbki z detergentem do
zmywarek i wykonuj tę czynność w gumowych rękawiczkach. Nigdy nie
używaj innych środków myjących niż detergent do zmywarek -z uwagi
na niebezpieczeństwo tworzenia się piany lub mydlin.
Obróć pokrętłem do pozycji OFF i przesuń zasuwkę drzwi w lewą
stronę.
Talerze blokują pojemnik na
detergent.
Ponowne załadowanie naczyń.
Zjawisko to jest normalne
Podczas suszenia i spuszczania wody z otworu wentylacyjnego i przez
zasuwkę drzwiczek wydobywają się niewielkie ilości pary wodnej.
Do usunięcia tych śladów użyj delikatnego środka ściernego.
Przelanie dozownika lub
rozlanie środka płuczącego
Zmywarka nie jest
wypoziomowana.
Niewielka ilość czystej wody wokół otworu odpływowego w dnie, z tyłu
wanienki zmywarki, pozwala utrzymać uszczelnienie w odpowiednio
wilgotnym stanie.
Uważaj, aby nie przepełnić dozownika środka płuczącego. Rozlany
środek płuczący mógłby spowodować tworzenie się mydlin i
doprowadzić do przelania. Wszelkie plamy dokładnie wytrzyj i osusz
miękką szmatką.
Upewnij się, że zmywarka została wypoziomowana.
KODY BŁĘDÓW
Kody
E1
E2
E3
E4
E5
Znaczenie
Dłuższy czas napełniania.
Dłuższy czas spustu wody.
Dłuższy czas podgrzewania, jednak bez
osiągnięcia wymaganej temperatury.
Przepełnienie
Awaria czujnika temperatury
Możliwe przyczyny
Zamknięte są krany.
Rura spustowa umieszczona jest zbyt wysoko.
Nieprawidłowe działanie czujnika temperatury lub grzałki.
Do zmywarki wpłynęło zbyt dużo wody.
Przerwa w obwodzie lub zwarcie, lub też awaria czujnika temperatury.
OSTRZEŻENIE!
W przypadku wystąpienia przelania należy przed wezwaniem serwisu odłączyć dopływ wody do zmywarki. Jeśli z powodu przelania
lub małego przecieku w tacy o podstawy zmywarki zebrała się woda, należy ją przed włączeniem zmywarki usunąć.
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising