Candy | LS DFI 105 T | Candy LS DFI 105 T User manual

Candy LS DFI 105 T User manual
PL
FR
EN
DE
NL
ES
PT
DA
SV
FI
NO
Instrukcja obs∏ugi
Mode d’emploi
User instructions
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones para el uso
Instruções de Utilização
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
DFI 105 T
Gratulacje:
Opis panelu sterujàcego
Kupujàc sprz´t AGD firmy Candy dowiod∏eÊ, ˝e nie
akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to co najlepsze.
Firma Candy ma przyjemnoÊç przedstawiç nowà zmywark´
do naczyƒ, która jest rezultatem lat poszukiwaƒ i doÊwiadczeƒ
nabytych w bezpoÊrednim kontakcie z konsumentem.
WybraeÊ jakoÊç, trwa∏oÊç i wysokà sprawnoÊç - cechy charakteryzujàce zmywark´ Candy.
Firma Candy oferuje tak˝e szeroki asortyment innych urzàdzeƒ
AGD, takich jak: pralk´ automatycznà, pralko-suszarki,
kuchenki, kuchenki mikrofalowe, tradycyjne piecyki i
kuchenki, a tak˝e lodówki i zamra˝arki.
PoproÊ Twojego sprzedawc´ o kompletny katalog produktów
firmy Candy.
Przeczytaj uwa˝nie niniejszà instrukcj´, gdy˝ zawiera ona
wskazówki dotyczàce bezpiecznej instalacji, u˝ytkowania i
konserwacji, oraz kilka praktycznych porad pozwalajàcych
zoptymalizowaç sposób u˝ytkowania zmywarki.
Zachowaj niniejszà instrukcj´ w celu pó˝niejszej konsultacji.
H
A B C D E F GI
Spis treÊci
Opis panelu sterujàcego
Dane techniczne
Wybór programu i funkcje szczególne
strona
strona
strona
strona
strona
Waterblock
Lista programów
3
3
4
7
8
55°
75°
A
B
C
D
E
F
L
50°
70°
M
WyÊwietlacz cyfrowy
Przycisk wyboru programów
Przycisk opóênionego startu
Przycisk zmywania oszcz´dnego
Przycisk HPS
Przycisk po∏owy za∏adunku
G
H
I
Przycisk uruchomienia programów
L
M
Przycisk w∏àczenia/wy∏àczenia
Wskaênik Êwietlny braku soli
Wskaênik Êwietlny braku Êrodka do
p∏ukania
Opis programów
Wymiary:
WysokoÊç
G∏´bokoÊç
SzerokoÊç
Zajmowane miejsce przy
otwartych drzwiczkach
cm
cm
cm
cm
82 ÷ 88,5
55
59,8
117
Dane techniczne:
IloÊç nakryç (EN 50242)
PojemnoÊç wraz z garnkami i talerzami
Dopuszczalne ciÊnienie instalacji wodnej
Moc bezpieczników
Maksymalna pobierana moc
Napi´cie
2
12
dla 8 osób
Minimum 0,08 - maksimum 0,8 MPa
(patrz tabliczka znamionowa)
(patrz tabliczka znamionowa)
(patrz tabliczka znamionowa)
3
Wybór programu i funkcje
szczególne
Przerwanie programu zmywania
Podczas pracy programu zmywania,
szczególnie w Êrodkowej fazie zmywania i
p∏ukania na goràco, nie nale˝y otwieraç
drzwiczek zmywarki.
Maszyna zatrzymuje si´ jednak automatycznie
z chwilà otwarcia drzwiczek. Mo˝na wtedy
w∏àczyç lub wy∏àczyç ró˝ne warianty
zmywania lub anulowaç wykonywany
program.
JeÊli otworzymy drzwiczki podczas pracy
programu, na wyÊwietlaczu pojawi si´
migoczàca informacja o aktualnym
programie i zmywarka zatrzyma si´.
Wybór programów
Otworzyç drzwiczki. Aby dokonaç wyboru
programu nale˝y nacisnàç przycisk "
"
I
(w∏àczenia/ wy∏àczenia), na wyÊwietlaczu
uka˝e si´ symbol wybranego ostatnio programu.
Aby wybraç nowy program nale˝y wcisnàç
przycisk wyboru programów "P"; gdy na
wyÊwietlaczu uka˝e si´ nazwa ˝àdanego
programu nale˝y wcisnàç przycisk "START"
— wtedy na wyÊwietlaczu pojawi si´,
migoczàc, informacja o czasie trwania
wybranego programu (w godzinach i
minutach).
Zamknàç drzwiczki. Po sygnale dêwi´kowym
(jeÊli nie jest wy∏àczony) program
automatycznie zaczyna prac´.
Uwaga:
JeÊli otworzymy drzwiczki suszarki w fazie
suszenia
zostanie
w∏àczony
sygna∏
dêwi´kowy, ostrzegajàcy, ˝e cykl nie zosta∏
jeszcze zakoƒczony.
Aby ponownie uruchomiç program nale˝y
wcisnàç przycisk "START", na wyÊwietlaczu
zacznie
migotaç
wartoÊç
czasu
pozosta∏ego do zakoƒczenia cyklu. Nale˝y
wtedy zamknàç drzwiczki.
JeÊli chcemy zmieniç lub anulowaç
aktualnie trwajàcy program, nale˝y
post´powaç w nast´pujàcy sposób:
otworzyç drzwiczki utrzymujàc wciÊni´ty
przycisk "START", a˝ na wyÊwietlaczu przestanie
migotaç numer programu. Mo˝na wtedy
dokonaç nowego wyboru programu.
Przycisk po∏owy za∏adunku
WciÊni´cie tego przycisku umo˝liwia
zmywanie ograniczonej liczby naczyƒ
umieszczonych w górnym koszyku, z
wyjàtkiem nakryç, które zostanà umieszczone
w koszyku dolnym.
Wybór tej funkcji pozwala zmniejszyç
zu˝ycie wody i energii elektrycznej. Do
zmywania nale˝y dawkowaç Êrodek do
zmywania w iloÊciach mniejszych ni˝ dla
zmywania
normalnego.
Uwaga:
Po wciÊni´ciu przycisku "START" nie jest
mo˝liwe wy∏àczenie tej opcji.
UWAGA. W przypadku, gdy przy wciÊni´tym
przycisku "START" na wyÊwietlaczu uka˝e si´
migoczàcy symbol "00", oznacza to
obecnoÊç wody w zmywarce.
Zamknàç
drzwiczki
aby
umo˝liwiç
wypompowanie wody; poczekaç na
sygna∏ dêwi´kowy, po którym mo˝na
wybraç nowy program.
Przed uruchomieniem nowego programu
trzeba upewniç si´, czy nie brakuje Êrodka
do zmywania; jeÊli tak, wtedy nale˝y
uzupe∏niç pojemnik.
Przycisk HPS
Niniejsza zmywarka wyposa˝ona jest w
specjalny silnik umo˝liwiajàcy rozwijanie
dwóch ró˝nych pr´dkoÊci. WciÊni´cie
przycisku HPS wyzwala wi´kszà moc i
pozwala oddzia∏ywaç na brud wi´kszà
iloÊcià wody i z wi´kszym ciÊnieniem.
Te szczególne i wy∏àczne funkcje przycisku
HPS sà wskazane najbardziej w przypadku
zmywania garnków i usuwania uporczywych
zabrudzeƒ.
Uwaga:
Nastawienie tej funkcji musi zostaç wykonane
przed wciÊni´ciem przycisku "START".
Koniec programu
Koniec
programu
oznajmia
sygna∏
dêwi´kowy (jeÊli nie jest on wy∏àczony) po
otwarciu drzwiczek na wyÊwietlaczu
pojawia si´ numer zakoƒczonego przed
chwilà programu.
E
Uwaga:
Za ka˝dym razem, kiedy na ekranie
pojawia si´ migoczàcy numer programu i
maszyna nie akceptuje ˝adnego wyboru,
nale˝y wcisnàç przycisk "START" i
utrzymywaç go w takiej pozycji a˝ do
chwili, kiedy numer programu przestanie
migotaç.
Przycisk zmywania oszcz´dnego
WciÊni´cie
przycisku
"E"
powoduje
skrócenie koƒcowego podgrzewania wody
przeznaczonej do ostatniego p∏ukania, co
pozwala
zmniejszyç zu˝ycie energii o
ponad 20% oraz skróciç czas zmywania.
Zaleca si´ t´ funkcj´ do zmywania
wieczornego, kiedy nie musimy mieç
doskonale suchych naczyƒ tu˝ po zmywaniu.
4
Przycisk opóênionego rozpocz´cia
zmywania.
Aby ustawiç opóêniony start zmywania
nale˝y wcisnàç przycisk
.
Po pierwszym wciÊni´ciu na wyÊwietlaczu
uka˝e si´ bie˝àca godzina rozpocz´cia
programu. Ka˝de kolejne wciÊni´cie tego
przycisku zwi´ksza opóênienie o jednà
godzin´, a˝ do maksymalnej wartoÊci 19
godzin.
Po wprowadzeniu wartoÊci opóênienia
czasowego nale˝y poczekaç na zaakceptowanie tej wartoÊci, na wyÊwietlaczu
ukazuje si´ wtedy informacja o wybranym
cyklu zmywania.
Aby uruchomiç odliczanie czasu, nale˝y
wcisnàç przycisk "START". JeÊli nie uaktywniliÊmy odliczania, mo˝emy anulowaç
opóêniony start wciskajàc przycisk
i
trzymajàc ten przycisk wciÊni´ty tak d∏ugo,
a˝ na wyÊwietlaczu uka˝e si´ symbol
wybranego programu.
W dowolnej chwili mo˝na anulowaç
opóêniony start utrzymujàc wciÊni´ty przycisk
"START" do momentu, kiedy na wyÊwietlaczu
uka˝e si´ symbol wybranego cyklu zmywania.
JeÊli chcemy upewniç si´, jaki program
wybraliÊmy, nale˝y wcisnàç przycisk wyboru
programów "P"
Wy∏àczenie sygna∏u dêwi´kowego
Funkcj´ sygna∏u dêwi´kowego mo˝na
wy∏àczyç w nast´pujàcy sposób: przez kilka
sekund utrzymaç wciÊni´ty przycisk wyboru
programów "P" i jednoczeÊnie wcisnàç
przycisk w∏àczenie/wy∏àczenie
; jeÊli
I
na wyÊwietlaczu uka˝e si´ napis "b1" b´dzie
to oznaczaç, ˝e funkcja sygna∏u dêwi´kowego
jest w∏àczona. Po kolejnym wciÊni´ciu
przycisku wyboru programów "P" na
wyÊwietlaczu uka˝e si´ napis "b0",
wskazujàcy, ˝e sygna∏ dêwi´kowy zosta∏
wy∏àczony.
Nale˝y wtedy poczekaç na sygna∏
dêwi´kowy,
oznaczaç
on
b´dzie
zapami´tanie ostatniego ustawienia.
Uwaga
Niniejsza zmywarka wyposa˝ona jest w
uk∏ad zabezpi eczajàcy przed zalaniem,
dzia∏ajàcy równie˝ przy braku zasilania w
energi´ elektrycznà. Uk∏ad ten automatycznie
blokuje dop∏yw wody w przypadku awarii
powodujàcej przekroczenie dopuszczalnego
poziomu wody w zmywarce.
Wa˝ne
Aby nie dopuÊciç do nieumyÊlnego w∏àczenia
uk∏adu zabezpieczajàcego przed zalaniem
nie zaleca si´ przesuwaç ani przechylaç
zmywarki podczas jej dzia∏ania.
W
przypadku,
w
którym
zachodzi
koniecznoÊç przesuni´cia lub przechylenia
zmywarki nale˝y sprawdziç wczeÊniej, czy
zmywanie zakoƒczy∏o si´ i czy w zbiorniku
zmywarki nie pozosta∏a woda.
Uwaga: JeÊli podczas odliczania otworzymy
drzwiczki zmywarki, w celu wybrania jakiejÊ
opcji lub do∏o˝enia naczyƒ do zmywania to
— aby powróciç do odliczania — nale˝y
przed zamkni´ciem drzwiczek wcisnàç
przycisk "START".
Zmywarka mo˝e sygnalizowaç, poprzez informacj´ na wyÊwietlaczu, ca∏y
szereg wadliwych dzia∏aƒ:
AUTOMATYCZNE SYGNALIZOWANIE ANOMALII W
PRACY ZMYWARKI:
ANOMALIA
PRZYCZYNA
ÂRODEK ZARADCZY
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E1, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Zamkni´ty kran dop∏ywu wody.
Wy∏àczyç zmywark´, otworzyç
kran, ponownie wybraç
program.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E2, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Uszkodzenie uk∏adu regulacji
temperatury.
Zachodzi koniecznoÊç wezwania
technika serwisowego.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E3, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Nie dzia∏a prawid∏owo grza∏ka
podgrzewajàca wod´
lub filtr jest zatkany
OczyÊciç p∏ytk´ filtra. JeÊli usterki
nie udaje si´ wyeliminowaç,
wezwaç technika serwisowego.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E4, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Zmywarka nie odprowadza wody
ze zbiornika.
Sprawdê, czy nie jest zagi´ta wà˝
odp∏ywowy lub czy nie sà
zatkane syfon albo filtry.
5
Regulacja zmi´kczania wody
programatorem elektronicznym
Waterblock
Zadaniem funkcji "Waterblock" jest dodatkowe
zabezpieczenie zmywarki, szczególnie pod nieobecnÊç
domowników. Funkcja „Waterblock" przerywa ewentualne
wycieki wody, które mog∏yby doprowadziç do zalania
mieszkania, spowodowane niepoprawnym dzia∏aniem
zmywarki lub rozerwaniem lub przeci´ciem w´˝y
gumowych, w szczególnoÊci w´˝a zasilajàcego w wod´.
Zmi´kczacz mo˝e skutecznie ulepszaç wod´, której twardoÊç osiàga wartoÊç
90° fH (w skali francuskiej), 50° dH (w skali niemieckiej), za poÊrednictwem 8
poziomów regulacji.
W poni˝szej tabeli podano wartoÊci regulacji dla kolejnych poziomów
twardoÊci wody z sieci wodociàgowej.
Poziom
TwardoÊç
wody
°fH stopnie
francuskie
TwardoÊç
wody
°dH stopnie
niemieckie
Wykorzystanie soli
regeneracyjnej
Regulacja
zmi´kczacza
0
1
2
3
4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
D1
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Zmi´kczacz ustawiony jest fabrycznie na poziomie 4 (D4), gdy˝ poziom ten
zadowala wi´kszoÊç klientów. W zale˝noÊci od stopnia twardoÊci miejscowej
wody nale˝y wyregulowaç zmi´kczacz w nast´pujàcy sposób: otworzyç
drzwiczki. Przy wciÊni´tym przycisku
("Opóêniony start") nale˝y wcisnàç
przycisk w∏àczenia/wy∏àczenia
.
Na
wyÊwietlaczu uka˝e si´ wartoÊç
I
nastawiona fabrycznie "D4". Aby zmieniç to nastawienie, nale˝y wciskaç
przycisk
("Opóêniony start"), wciskajàc kilkakrotnie ten przycisk, za ka˝dym
przyciÊni´ciem zwi´kszamy ustawienie stopnia twardoÊci o jednostk´.
Po osiàgni´ciu wartoÊci "D7" wskaênik przeskakuje ponownie do wartoÊci "D1".
Po ukazaniu si´ ˝àdanej wartoÊci nale˝y poczekaç na sygna∏ dêwi´kowy,
który oznaczaç b´dzie zapami´tanie wprowadzonej wartoÊci.
Ja dzia∏a "Waterblock"
Dno umieszczone pod zmywarkà zbiera ewentualne
wycieki wody i za poÊrednictwem czujnika zamyka zawór
bezpieczeƒstwa umieszczony pod kurkiem dop∏ywu
wody. W ten sposób nie dopuszcza si´ do wycieku wody
na zewnàtrz nawet przy otwartym kurku dop∏ywowym.
JeÊli skrzynka zawierajàca elementy elektryczne zosta∏a
uszkodzona nale˝y natychmiast odciàç zasilanie w
energi´ elektrycznà.
Aby zapewniç idealne dzia∏anie zabezpieczenia skrzynka
"A" z przewodem powinny byç do∏àczone do kurka w
sposób wskazany na Rys. "1". Nie wolno przecinaç
przewodu zasilania w wod´, gdy˝ zawiera on cz´Êci pod
napi´ciem.
JeÊli d∏ugoÊç przewodu nie pozwala na prawid∏owe
do∏àczenie, sam przewód nale˝y zamieniç na inny, o
poprawnej d∏ugoÊci. Rys. 1
Rys. 1
A
Przycisk
opóênionego
startu
Przycisk
w∏àczenia/wy∏àczenia
WyÊwietlacz
cyfrowy
6
7
75° C
Intensywny
Przeznaczony
do
zmywania
mocno
zabrudzonych naczyƒ i garnków codziennego
u˝ytku.
65° C
Uniwersalny
Przeznaczony do zmywania naczyƒ i
garnków codziennego u˝ytku, normalnie
zabrudzonych.
Zmywanie
codzienne
Przeznaczony do zmywania naczyƒ i
garnków codziennego u˝ytku, normalnie
zabrudzonych.
Do stosowania tu˝ po zakoƒczeniu posi∏ku.
Eco 50°C
Przystosowany do zmywania naczyƒ i
garnków codziennego u˝ytku, normalnie
zabrudzonych,
z
zastosowaniem
enzymatycznego Êrodka do zmywania.
Eco 50°C
Przystosowany do zmywania naczyƒ i
garnków codziennego u˝ytku, normalnie
zabrudzonych,
z
zastosowaniem
enzymatycznego Êrodka do zmywania.
Program znormalizowany EN 50242.
Zmywanie
delikatne
Program przystosowany do zmywania
naczyƒ delikatnych dekorowanych i z kryszta∏u.
Wskazany do zmywania naczyƒ codziennego
u˝ytku w niewielkim stopniu zabrudzonych,
za wyjàtkiem garnków.
Szk∏o
Odpowiedni do zmywania szk∏a i porcelany
delikatnej z niezaschni´tymi zabrudzeniami.
Wst´pne
zmywanie na
zimno
Wst´pne, krótkie zmywanie wykonywane
rano lub w po∏udnie, kiedy chcemy przenieÊç
g∏ówne zmywanie na okres po kolacji.
P∏ukanie goràce
i podgrzewanie
talerzy
Program przeznaczony do p∏ukania naczyƒ
nie u˝ywanych od pewnego czasu oraz do
podania do sto∏u goràcych talerzy, co jest
wskazane dla niektórych potraw.
Zmywanie
szybkie 32 minut
Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tu˝
po zakoƒczeniu posi∏ku po podgrzaniu
wody, wskazane do zmywania naczyƒ dla
4-6 osób najwy˝ej.
55° C
50° C
50° C
50° C
45° C
70° C
Zmywanie z zamaczaniem
W przypadku, gdy stosujemy program Intensywny nale˝y równie˝ dodaç porcj´ Êrodka myjàcego, w
iloÊci 20 gr, do pojemnika na Êrodek do zmywania wst´pnego (2). Dla programu Uniwersalny dodaç 5 gr.
8
75°C
65°C
55°C
50°C
50°C
50°C
45°C
•••
• •
• •
• •
•
• •
• •
40°C
•
• •
100 TAK TAK TAK TAK
90 TAK TAK TAK TAK
125 TAK
TAK TAK
130 TAK TAK TAK TAK
75 TAK TAK
TAK
75 TAK TAK
TAK
TAK N.D TAK TAK
50 TAK N.D
TAK
32
TAK
N.D
* Przy zmywaniu w goràcej wodzie czas pozosta∏y do koƒca programu
dostosowuje si´ automatycznie w trakcie wykonywanego programu.
9
Przycisk po∏owy
za∏adunku
Przycisk HPS
Przyscisk zmywania
oszcz´dnego
120 TAK TAK TAK TAK
6
70°C
Funkcje
dodatkowe
Przycisk opóênionego
startu
Wodà zimnà (15°C)*
P∏ukanie goràce ze
Êrodkiem
wyb∏yszczajàcym
Drugie zimne p∏ukanie
Pierwsze zimne
p∏ukanie
Zmywanie zasadnicze
Zmywanie wst´pne
zimne
Zmywanie wst´pne
goràce
••••••
••••• •
••••
••••• •
••••• •
••••
••••
•
•
••
•••
N.D. = Funkcja niedost´pna
Czas
zmywania w
minutach
Przebieg wykonania
programu
Kontrola zapasu soli
Opis
Kontrola Êrodka
wyb∏yszczajàcego
Programu
Czyszczenie filtrów i
p∏ytki
LISTA PROGRAMÓW
CzynnoÊci
do wykonania
Ârodek do zmywania
(patrz tabela programów zmywania)
Zgodnie z normà EN 50242:
1) Koszyk górny w pozycji dolnej
2) Za∏adunek znormalizowany
3) Ustawienie Êrodka wyb∏yszczajàcego na
pozycji: 5
4) Wcisnàç przycisk zmywania oszcz´dnego
5) IloÊç Êrodka do zmywania:
- 8 gr dla zmywania wst´pnego
- 22 gr dla zmywania zasadniczego.
Ârodek do zmywania
wst´pnego
Ogólny program
porównawczy
Compliments,
Description de la machine
en ayant acheté un appareil électroménager Candy, vous avez fait
preuve d’une très grande éxigence: vous voulez le meilleur.
Candy est heureux de vous proposer cette nouvelle machine, fruit
d’années de recherches et d’expériences confirmées sur le marché.
Vous avez choisi la qualité, la fiabilité et les prestations techniques
élevées.
Candy vous propose de plus, une gamme complète d’appareils
d’électroménagers: machines-à-laver, lave-vaisselle, machines-àlaver séchantes, séche-linge, four à micro-ondes, fours et plaques
de cuisson, réfrigérateurs et congélateurs.
Demandez à votre Revendeur le catalogue complet des produits
Candy. Nous vous prions de lire attentivement les indications
contenues dans ce mode d’emploi. Vous y trouverez d’importantes
indications, sur la sécurité d’installation, d’emploi, de manutention et
d’autres conseils utiles pour le meilleur emploi du lave-vaisselle.
Conservez avec soin ce mode d’emploi pour des consultations
futures.
H
55°
75°
50°
70°
Garantie
Cet appareil est garanti pendant une année contre tous défauts de
fabrications ou de matière.
Pendant cette période, les pièces défectueuses seront, soient
remplacées, soient réparées gratuitement.
Sauf spécification particulière les frais de main d’oeuvre et de
déplacement restent à la charge de l’utilisateur.
En aucun cas le remplacement de l’appareil ne pourra être exigé.
Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages
survenant aux choses ainsi qu’aux personnes et imputables aux
appareils.
Aucune indemnité ne pourra être exigée sous quelque forme que ce
soit.
Garantie legale
A B C D E F GI
A
B
C
D
E
F
L
M
Ecran digital
Touche de sélection des programmes
Touche Départ différé
Touche Economie
Touche HPS
G
H
I
Touche départ programmes
L
M
Touche Marche/Arrêt
Témoin lumineux manque de sel
Témoin luminex manque
de produit de rinçage
Description des programmes
Touche 1/2 charge
Dimensions:
Les dispositions stipulées ci-dessus n’excluent pas le bénéfice de la
garantie légale concernant les vices cachés, conformément aux
dispositions de l’article 1641 et suivant le Code Civil.
Indice
Hauteur
Profondeur
Largeur
Encombrement porte ouverte
cm
cm
cm
cm
82 ÷ 88,5
55
59,8
117
Données techniques:
Description de la machine
Données techniques
Sélection du programme et fonctions particulières
Réglage de l'adoucisseur d'eau
Waterblock
Liste des programmes
10
Page
Page
Page
Page
Page
Page
11
11
12
14
15
16
Couvert EN 50242
Capacité avec casseroles et assiettes
Pression admise pour l'installation hydraulique
Calibre fusible
Puissance maximum absorbée
Tension
12
8 personnes
Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
(voir plaque signalétique)
(voir plaque signalétique)
(voir plaque signalétique)
11
Interrompre un programme
Il n'est pas recommandé d'ouvrir la porte en
cours de programme, en particulier au milieu de
celui ci, ni durant le séchage final.
De toute façon, l'appareil s'arrête automatiquement
lorsque la porte est ouverte.
A ce moment là, les options de lavage peuvent
être activées ou désactivées, ou le programme
sélectionné, annulé.
Lorsqu'en cours de programme, la porte est
ouverte, le symbole qui correspond à ce
programme s'allume sur l'afficheur et la
machine s'arrête.
Sélection du programme et
fonctions particulières
Choix des programmes
I
Ouvrez la porte et appuyez sur le bouton
;
le dernier programme sélectionné apparaîtra
sur l'afficheur.
Pour sélectionner un nouveau programme,
enfoncez la touche ''P''.
Lorsque le programme désiré s'inscrit sur
l'afficheur, appuyez sur la touche ''START''.
La durée du programme sélectionné (en heures
et minutes) apparaîtra sur l'afficheur.
Fermez la porte, après que le signal sonore ait
retenti (s'il n'a pas été désactivé), le programme
démarrera automatiquement.
ATTENTION :
si vous ouvrez la porte pendant que le lavevaisselle effectue son cycle de séchage, un
signal sonore vous alerte que le cycle n’est
pas achevé.
Touche 1/2 charge
En enclenchant cette touche, il est possible de
limiter le lavage de la vaisselle contenue dans le
panier supérieur, à l'exclusion des couverts qui
seront placés dans le panier inférieur.
Le choix de cette fonction permet de réduire les
consommations d'eau et d'énergie.
Pour relancer la machine, appuyez sur la
touche ''START'', le temps restant s'affichera.
Vous pouvez ensuite fermer la porte.
Si vous souhaitez changer ou annuler un
programme en cours, veuillez opérer de la
manière suivante :
ouvrir la porte, maintenir la touche ''START''
enfoncée jusqu'à ce que le numéro du
programme s'éteigne.
Une nouvelle sélection peut maintenant être
faite.
ATTENTION :
dès que vous avez sélectionné la touche
''START'', vous ne pouvez pas désactiver
cette option.
NB : si, en appuyant sur la touche ''START'', le
symbole ''00'' clignote sur l'afficheur, cela
signifie que de l'eau est dans l'appareil.
Fermez la porte pour permettre à l'eau d'être
évacuée et attendez le signal sonore, ensuite le
nouveau programme peut être sélectionné.
Touche HPS
Le lave vaisselle est doté d'un moteur particulier
capable de développer deux vitesses différentes.
En appuyant sur la touche HPS, le moteur
developpe une puissance supplémentaire
attaquant les salissures avec une quantité d'eau
supplémentaire et une pression plus élevée.
Ces fonctions particulières sont indiquées pour
le lavage des casseroles et vaisselle trés sales.
Avant de démarrer un nouveau programme,
veuillez contrôler la présence de lessive dans le
compartiment. Si nécessaire, remplir le
compartiment.
ATTENTION :
cette option doit être sélectionnée avant
d’appuyer sur la touche ''START''.
Fin du programme
La fin du programme est signalée par un signal
sonore (s'il n'a pas été désactivé). Lorsque la
porte est ouverte, le numéro du dernier
programme utilisé apparaîtra sur l'afficheur.
E
Touche Economie
La touche ''E'' réduit le chauffage de l'eau au
cours du dernier rinçage, permet d'économiser
20% d'énergie et de raccourcir le temps du
cycle.
Recommandée pour les lavages du soir lorsque
la vaisselle n'a pas besoin d'être parfaitement
sèche dès la fin du lavage.
Touche Départ différé
Pour activer le programme départ différé
appuyez sur la touche
.
Annulation du signal sonore
Le signal sonore peut être désactivé de la
manière suivante:
Maintenez enfoncée la touche de sélection de
programmes (P) pendant quelques secondes et
simultanément enfoncez la touche Marche/Arrêt
A la première pression la sélection en cours
apparaît sur l'afficheur.
A chaque pression de la touche le décalage
horaire augmente pour atteindre 19 heures au
maximum.
La sélection faite, attendez que le temps
sélectionné soit confirmé sur l'afficheur.
Appuyez sur la touche ''START'' pour enclencher
le compte à rebours.
Si le compte à rebours n'a pas déjà été activé,
le départ différé peut être annulé en appuyant
sur la touche
jusqu'à ce que le programme
I ; si le symbole ''b1''apparaît sur l'afficheur,
le signal sonore est activé.
Appuyez de nouveau sur la touche de sélection
de programmes (P) et le symbole ''b0''
apparaîtra, le signal sonore est alors désactivé.
Un signal sonore indique que la programmation
est mémorisée.
Attention
Ce lave-vaisselle est équipé d'un dispositif de
sécurité anti-débordement, fonctionnant même
en l'absence de courant électrique, qui bloque
automatiquement l'écoulement de l'eau au cas
où celle-ci dépasserait le niveau normal à cause
d'une panne éventuelle.
Important
Pour éviter le déclenchement intempestif du
dispositif de sécurité anti-débordement, il est
recommandé de ne pas remuer ou incliner le
lave-vaisselle pendant son fonctionnement.
Au cas où il serait nécessaire de remuer ou
d'incliner le lave-vaisselle, s'assurer d'abord
que le cycle de lavage est terminé et qu'il n'y a
plus d'eau dans la cuve.
sélectionné apparaisse sur l'afficheur.
Le départ différé peut être annulé à tout moment
en maintenant appuyé le bouton ''START''
jusqu'à ce que le programme sélectionné
apparaisse sur l'afficheur.
NB: si la porte est ouverte, au cours du compte
à rebours, afin de sélectionner une des options,
par exemple , ou de rajouter de la vaisselle, la
touche ''START''' doit être enfoncée avant de
fermer de nouveau la porte, le démarrage du
compte à rebours peut alors reprendre.
Votre lave-vaisselle est capable de détecter certains problèmes, l’afficheur
vous signalera les anomalies suivantes :
ANOMALIES
CAUSE
E1 + signal sonore
Robinet d’arrivée d’eau fermé
Eteindre le lave-vaisselle, ouvrir le
robinet, redémarrer le lave-vaisselle
E2 + signal sonore
Anomalie du contrôle électronique de
la température
Appelez le service après-vente
E3 + signal sonore
Anomalie de la résistance
ou plaque filtrante bouché
Nettoyer la plaque filtrante.
Si l’anomalie persiste, appelez le
service après-vente
E4 + signal sonore
Anomalie du système de vidange
Vérifiez si le tuyau de vidange est
plié, si le siphon est obstrué, si les
filtres sont à nettoyer
Attention: Si sur l’afficheur le programme
clignote et le lave-vaisselle n’accepte aucune
programmation, maintenir la pression sur la
touche “START” jusqu'à ce que le programme
arrête de clignoter.
12
SOLUTIONS
13
Réglage de l'adoucisseur d'eau avec le
programmateur électronique
L'adoucisseur d'eau peut traiter l'eau dont la dureté s'élève jusqu'à 90°fH
(Graduation française) ou 50°dH (Graduation germanique) et ce à partir de 8 niveaux
de réglage.
Les positions de réglage de l'adoucisseur d'eau sont indiquées dans le tableau suivant:
Niveau
0
1
2
3
4
5
6
7
Dureté de
l'eau
°fH (France)
Dureté de
l'eau
°dH
(Allemagne)
Utilisation
de sel
régénérant
Position de
l'adoucisseur d'eau
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NO
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
D1
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
L'adoucisseur d'eau est pré réglé en usine sur le niveau 4 (D4) car ce niveau répond
à la majorité des besoins. Pour régler la position de l'adoucisseur d'eau en fonction
du degré de dureté de votre eau, procédez comme suit :ouvrez la porte, enfoncez
simultanément la touche départ différé
et la touche marche/arrêt I .
Waterblock
L’intérêt du waterblok est de rendre encore plus sûr votre appareil
en particulier en cas de votre absence dans votre appartement.
Avec le waterblok sont éliminés tous risques de fuites d’eau et
d’innondation provoqués par des anomalies de fonctionnement
de la machine, en cas de rupture de tuyaux et plus particulièrement
du tuyau d’alimentation d’eau.
Fonctionnement
Le fond placé sous l’appareil recueille d’éventuelles fuites d’eau
qui à l’aide d’un sensor pneumatique, actionne la valve de
sécurité située sous le robinet empéchant l’eau de couler même
si le robinet est ouvert.
Si la boîte, contenant les parties électriques, devait être
endommagée, il est nécessaire de débrancher l’appareil. Pour
installer correctement le systéme de sécurité, la boîte “A” avec le
tuyau doit être reliée au robinet comme indiqué sur la figure “1”.
Le tuyau d’arrivée ne doit pas être coupé car il contient des
parties électriques.
Si le tuyau n’est pas assez long pour permettre un branchement
correct, il doit être remplacé par un tuyau plus long. Le tuyau peut
être fourni par votre service après-vente.
La position de réglage ''D4''apparaîtra sur l'afficheur. Pour modifier la position,
enfoncez le bouton départ différé
. Chaque pression sur la touche augmentera
la position d'un niveau.
Quand vous aurez atteint la position ''D7'', l'afficheur retournera à la position ''D1''.
A
Lorsque la position désirée apparaît sur l'afficheur, attendez le signal sonore qui
confirme la bonne mémorisation de la nouvelle position.
TOUCHE
DEPART
DIFFERE
TOUCHE
MARCHE/ARRET
Fig. 1
AFFICHEUR
14
15
Intensif
Conçu pour le lavage des casseroles et de
toute autre vaisselle d'un usage quotidien
particulièrement sale.
65° C
Universel
Destiné au lavage de la vaisselle et
casseroles
d'un
usage
quotidien
normalement sale.
55° C
Journalier
Destiné au lavage de la vaisselle et
casseroles d'un usage quotidien.
A utiliser immédiatement après le repas.
50° C
Eco 50°C
Adapté au lavage de vaisselle et casseroles
d'usage quotidien, normalement sales, avec
utilisation de lessive à base d'enzyme.
50° C
Eco 50°C
Adapté au lavage de vaisselle et casseroles
d'usage quotidien, normalement sales, avec
utilisation de lessive à base d'enzyme.
Programme normalisé EN 50242.
50° C
Délicat
Adapté au lavage de la vaisselle délicate
décorée ou en cristal.
Indiqué pour le lavage de la vaisselle
d'usage quotidien peu sale, à l'exclusion
des casseroles.
45° C
Verres
Adapté au lavage de verres et porcelaines
délicates avec salissures non séchées.
Trempage
Pour la vaisselle utilisée le matin ou à midi
quand on souhaite effectuer le lavage
après le dîner.
Chauffe assiettes
Adapté au rinçage de la vaisselle non
utilisée depuis un certain temps, et pour
servir à table des assiettes chaudes pour
certains mets.
Rapide 32'
Cycle très rapide à effectuer à la fin du
repas.
Recommander pour un lavage de vaisselle
jusqu'à 4/6 personnes.
75° C
70° C
Lavage précédé d'un prélavage
Dans le cas où l'on utilise le programme Intensif il faut également mettre une dose de lessive, 20 grammes
dans le bac "prélavage" (2). Pour le programme Universel ajouter 5 gr.
16
••••••
••••• •
••••
••••• •
••••• •
••••
••••
•
•
••
•••
N/A = OPTION NON DISPONIBLE
75°C
65°C
55°C
50°C
50°C
50°C
45°C
•••
• •
• •
• •
•
• •
• •
Durée
moyenne
en minutes
40°C
•
• •
Touche 1/2 charge
Touche HPS
Touche Economie
120 OUI OUI OUI OUI
100 OUI OUI OUI OUI
90 OUI OUI OUI OUI
125 OUI
OUI OUI
130 OUI OUI OUI OUI
75 OUI OUI
OUI
75 OUI OUI
OUI
6
70°C
Fonctions
Facultatives
Départ différé
Avec eau froide
(15°C)*
Rinçage chaud avec
produit de rinçage
Second rinçage
à froid
Premier rinçage
à froid
Lavage
Prélavage froid
Déroulement du programme
Prélavage chaud
Contrôle du niveau
de Sel
Description
Contrôle du niveau
de rinçage
Programme
Nettoyage des
filtres
LISTE DES PROGRAMMES
Opérations à réaliser
Lessive
lavage
Programme comparatif général
Selon norme EN 50242:
1) Panier supérieur en position: bas
2) Chargement normalisé
3) Réglage du produit de rinçage sur index: 5
4) Touche Economie appuyée
5) Quantité de lessive:
– 8 gr pour le prélavage
– 22 gr pour le lavage.
Lessive
prélavage
Information pour
les essais en laboratoire
OUI N/A OUI OUI
50 OUI N/A
OUI
32
OUI
N/A
* AVEC DE L'EAU CHAUDE LE TEMPS RESTANT AVANT LA FIN DU PROGAMME
DE LAVAGE EST AUTOMATIQUEMENT AFFICHÉ EN COURS DE CYCLE.
17
Congratulations!
Description of the control
Thank you for choosing a Candy appliance; quality dishwashers
which guarantee high performance and reliability.
Candy manufacture a vast range of domestic appliances: washing
machines, washer/dryers, cookers, microwave ovens, ovens and
hobs, refrigerators and freezers.
Ask your dealer for the catalogue with the complete range of Candy
products.
Please read this booklet carefully as it provides important information
regarding the safe installation, use, and maintenance of the machine,
together with some useful advice on how to achieve the best results
from your dishwasher.
For future reference please keep this instruction booklet in a safe
place.
H
55°
75°
A B C D E F GI
L
50°
70°
M
Guarantee
This appliance is supplied with a guarantee certificate which allows
free use of the Technical Assistance Service, apart from a fixed call
out charge, for a period of one year from the date of purchase.
Remember to post part A of the guarantee certificate within 10 days
of the purchase date.
Part B should be filled in and retained by you, to be shown to the
person from the Technical Assistance Service if required. You
should also keep your sales receipt.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
Digital led display
Programme selection button
Delay start button
Economy button
HPS button
START programme button
Salt level indicator light
Rinse aid indicator light
On/off button
Programme guide
Half load button
Dimensions:
Contents
Description of the controls
Technical data
Operating the programmes and special functions
Water softener setting
The waterblock system
Programmes selection
18
Page
Page
Page
Page
Page
Page
19
19
20
22
23
24
Height
Depth
Width
Depth with door open
cm
cm
cm
cm
82 ÷ 88,5
55
59,8
117
Technical Data
EN 50242 place load
Capacity with pans and dishes
Water supply pressure
Fuse
Power input
Supply voltage
12
8 persons
Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
(see rating plate)
(see rating plate)
(see rating plate)
19
Interrupting a programme
Operating the programmes
and special functions
It is not recommended that the door be opened
while a programme is running, and especially
not during the main wash phase and final
drying.
However, the appliance will stop automatically
when the door is opened.
At this point the various wash options can be
programmed or cancelled. The current programme can also be cancelled.
If, the door is opened during a programme, the
symbol for that programme will flash in the
display and the machine stops.
Use in conjunction with programme guide
Setting a programme
Open the door press the I
button; the last
programme selected will appear on the display.
To set a new programme, press the Programme
Selection Button "P". When the required
programme is shown in the display, press the
"START" button. The time of the selected
programme (in hours and minutes) will start to
flash in the display.
Close the door and after an audible signal has
sounded (if it has not been deactivated) the
programme will start automatically.
Please Note:
If you open the door during the drying cycle
an audible audio signal advises you that the
drying cycle has not yet completed.
To restart the machine, press the "START" button
and the time remaining for the programme will
flash. Now close the door.
If you wish to cancel or change a programme
that is running, carry out the following:
open the door keep the "START" button
pressed in until the number of the
programme stops flashing. A new
programme can now be set.
Half load button
By pressing this button it is possible to wash a
small quantity of crockery using only the upper
basket for dishes and cutlery in the bottom
basket.
This reduces water and energy consumption
and requires a smaller quantity of detergent.
Please Note:
When the START Button has been selected it
is not possible to deselect it.
NB: If, on pressing the "START" button the
symbol "00" starts to flash on the display, it
means that there is water in the machine.
Close the door to allow the water to be
discharged and wait for the audible signal, after
which the new programme can be set.
Before starting a new programme, you should
check that there is still detergent in the dispenser.
If necessary, top up the dispenser.
HPS button (High Pressure System)
Your dishwasher is fitted with a two speed
motor. By pressing the HPS Button, the motor
operates at a higher speed which will result in
higher water pressure, to attack the dirt.
The HPS option is particularly suitable for
washing pans, pots and heavily soiled crockery.
End of programme
The end of the programme is indicated by an
audible signal (if it has not been deactivated).
When the door is opened the number of the
programme that has just finished will appear on
the display.
E
The "E" button reduces the temperature of the
water during the last rinse, provides an energy
saving of more than 20% and shortens the
cycle.
Recommended for evening washes when the
dishes are not required perfectly dry, straight
away.
Important:
If the programme shown in the display starts
to flash and the machine will not let any more
programmes be selected, press the “START”
button and keep this button pressed until the
display stops flashing.
20
Activating and deactivating the audible
signal
The audible signal function can be deactivated
in the following way:
keep the Programme Selection Button (P)
pressed in for a few seconds and at the same
time press the stop/start button
; if the
On the first press the current setting appears on
the display. Each time the button is pressed the
delayed time in one hour increments increases,
up to a maximum of 19 hours.
Once set, wait until the selected time is confirmed
when it appears in the display. Press the "START"
button to start the countdown. If the countdown
has not already been activated, the delay start
can be cancelled by pressing the
button
I
symbol "b1" appears on the display the audible
signal is activated. Press the programme
selection button (P) again and the symbol "b0"
will appear which means that the audible signal
has been deactivated.
An audible signal sounds to indicate that the
setting has been stored in memory.
until the selected programme appears on the
display.
The delay start can be cancelled at any time
simply by keeping the "START" button pressed
in until the required wash cycle appears on the
display.
If you wish to see which programme has been
selected, press the "Programme Selection"
button “P”.
Attention
This dishwasher is equipped with an
anti-overflow safety device which works even
when power is off, and if the water level is too
high, the supply will automatically be closed off.
Important
To ensure the correct operation of the
anti-overflow safety device, it is recommended
not to move or to tilt the dishwasher during
operation.
If it is necessary to move or to tilt the
dishwasher, first make sure the washing cycle is
finished and that no water is left in the tank.
NB: If the door is opened during the countdown,
for example to select one of the options (or to
add more dishes), the "START" button should
be pressed before closing the door again, in
order to restart the countdown.
The Dishwasher is able to self-assess a number of problems. The problem will
be illustrated in the display window and by an audible signal.
PROBLEMS AUTOMATICALLY SIGNED
PROBLEM
Please Note:
This option must be selected before pressing the START button.
Economy button
Delay Start programme button
To set the delay start programme press the
button.
CAUSE
REMEDY
Display shows E1.
Water supply switched off.
Switch off appliance.
Turn on water supply.
Reset the cycle.
Display shows E2.
Problem with electronic temperature
control.
Call Service for assistance.
Display shows E3.
The Water Heater Element does not
work properly or the filter mesh is
blocked.
Clean the Filter Mesh and if the
problem continues please contact
Service.
Display shows E4.
The appliance does not discharge
water.
Check :
• That the discharge hose is not
bent
• Syphon is not blocked
• Filters are not blocked
21
Regulating the water softener
with electronic programmer
The waterblock system
The water softener can treat water with a hardness level of up to 90°fH (French
grading) or 50°dH (German grading) through 8 settings.
The settings are listed in the table below:
Level
Water
hardness
°fH
(French)
Water
hardness
°dH
(German)
Use of
regenerating
salt
Water
softener
setting
0
1
2
3
4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NO
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
D1
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
The waterblock system has been designed to improve the
safety of your appliance, particularly when the machine is left
unattended.
The waterblock system actually prevents flooding which might
be caused by a machine malfunction or as a result of a fracture
on the pipes.
How does waterblock work
The sump located in the base of the appliance collects any
possible water leakage and operates a sensor which
subsequently activates a valve placed under the water tap and
stops any water from the supply even with the tap fully opened.
If the box containing the electrical parts is damaged, remove
the plug from the socket immediately.
To ensure perfect operation of the safety system, box “A” with
the hose, should be connected to the tap as shown in Figure
“1”. The inlet hose should not be cut, as it contains parts under
load. If the hose is not long enough for correct connection, it
must be replaced with a longer one. The hose can be obtained
from your Service Agent.
The softener unit is set in the factory at level 4 (D4) as this satisfies the requirements
of the majority of users. Regulate the setting of your water softener unit according to
the degree of hardness of your water as follows: open the door, keep the delay start
button
pressed in and at the same time press the stop/start button I .
The factory setting "D4" will appear on the display. To change the setting, press the
start delay button
. Each time you press that button the setting will increase by
one level. When you have reached "D7", the display will go back to "D1".
When the required setting appears on the display, wait for an audible signal to
confirm that the new setting has been stored in memory.
START DELAY
BUTTON
STOP/START
BUTTON
A
Fig. 1
DISPLAY
22
23
75° C
Intensive
Once a day - for heavily soiled pans and
any other items that have been left all day
for washing.
65° C
Normal
Once a day - for normal soiled pans and
any other items that have been left all day
for washing.
55° C
Regular
Suitable for heavily soiled items that are
to be washed straight after a meal.
50° C
Eco 50°C
Energy Saving Programme suitable for
normal soiled items. Using detergents
with enzyme.
50° C
Eco 50°C
Energy Saving Programme suitable for
normal soiled items. Using detergents
with enzyme.
Programme standardised to EN 50242.
50° C
Delicate
Suitable for delicate crockery and
glassware. Also for less soiled items
excluding pans.
45° C
Glassware
For washing glassware and delicate
porcelain without dried-on material.
Cold pre-wash
Short cold pre-wash for items that are
stored in the dishwasher until you are
ready to wash a full load.
Platewarming
Suitable for rinsing dishes which have not
been used for some time and for warming
dishes prior to serving.
Rapid 32 minute
programme
Quick wash for dishes which are to be
washed immediately after the meal.
Wash load of 4/6 persons.
70° C
Wash with soaking cycle (Prewash)
If setting the Intensive wash programme, a second dose of about 20 gr of detergent must be added to the
machine in the prewash section of detergent compartment (2). For Normal programme add 5 gr.
24
75°C
65°C
55°C
50°C
50°C
50°C
45°C
•••
• •
• •
• •
•
• •
• •
40°C
•
• •
Half load button
HPS button
Economy button
120 YES YES YES YES
100 YES YES YES YES
90 YES YES YES YES
125 YES
YES YES
130 YES YES YES YES
75 YES YES
YES
75 YES YES
YES
6
70°C
Special function
buttons available
Delayed start
With cold water
(15°C)*
Hot rinse
with rinse aid
Second cold rinse
First cold rinse
Main wash
Cold pre-wash
Hot pre-wash
••••••
••••• •
••••
••••• •
••••• •
••••
••••
•
•
••
•••
N/A = OPTION NOT AVAILABLE
Avarage
duration
in minutes
Programme contents
Check salt container
Description
Check rinse aid
dispenser
Programme
Clean filter
PROGRAMME SELECTION
Check list
Detergent for
washing
General programme comparison
Ref. EN 50242 Standards:
1) Upper basket position: low
2) Normal load
3) Shine setting: 5
4) Economy button pressed
5) Amount of detergent:
– 8 gr for pre-wash
– 22 gr for wash.
Detergent for soaking
(Prewash)
Information for the
test laboratories
YES N/A YES YES
50 YES N/A
YES
32
YES
N/A
* WITH HOT WATER THE TIME REMAINING UNTIL THE END OF THE PROGRAMME
IS AUTOMATICALLY DISPLAYED WHILE THE PROGRAMME IS RUNNING.
25
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben eine ausgezeichnete Wahl getroffen! Denn die CandyHaushaltsgeräte zählen zu den Spitzenprodukten europäischer
Haushaltsgeräte-Technologie.
Unsere Produkte sind kompromißlose Spitzengeräte für Kunden,
die sich nur mit dem Besten zufriedengeben.
Es erfüllt uns deshalb mit großer Freude, daß wir Ihnen diese
neuartige Geschirrspülmaschine präsentieren können: sie ist das
Ergebnis jahrelanger Forschung in unseren Versuchslaboratorien,
aber nicht nur das: hier haben wir auch unsere gediegenen
Marktkenntnisse und, nicht zuletzt, die Früchte unserer intensiven
Kundenbetreuung einbringen können. Sie haben ein Gerät von
hervorragender Qualität und langer Lebensdauer gekauft, dessen
Spülergebnisse Sie in jeder Hinsicht überzeugen werden.
Die Candy-Produktpalette umfaßt den gesamten Haushaltsgerätebereich - und alles in der hochwertigen Candy-Qualität: Waschautomaten, Geschirrspülmaschinen, Wäschetrockner, Gas- und
Elektro-Herde in allen Ausstattungsniveaus, Kühlschränke und
Gefriergeräte.
Eine Bitte: Lesen Sie diese Broschüre mit größter Aufmerksamkeit,
denn sie enthält nicht allein Hinweise auf Sicherheitsvorkehrungen
bei Installation, Gebrauch und Instandhaltung, sondern auch einige
wichtige Hinweise für den alltäglichen Umgang mit dem Gerät.
Bewahren Sie deshalb dieses Heft bitte sorgfältig auf.
Regelung für Garantieabwicklung
1. CANDY - Garantie
Während der Garantiezeit vorhandene oder auftretende Mängel für
defekte Teile werden von uns kostenlos beseitigt, wobei wir alle
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transportwege,
Arbeits- und Materialkosten tragen. Die Übernahme der
Transportwegekosten entfällt sechs Monate ab Anlieferung beim
Endverbraucher sowie ferner, wenn die Haushaltsmaschinen nach
Erwerb an einen anderen Ort als den Wohnsitz oder die gewerbliche
Niederlassung des Endverbrauchers verbracht worden ist. Die
Garantie ist eine zusätzliche Leistung durch uns gegenüber dem
Endverbraucher. Aus der Garantie können Folgeschäden nicht
geltend gemacht werden.
2. Enstehung des Garantie-Anspruches
a) Voraussetzung für den Garantieanspruch ist, daß die
Haushaltsmaschine durch uns in den Verkehr gebracht worden ist
und Teil “B” der Garantiekarte innerhalb von zehn Tagen, ab
Kaufdatum, vollständig ausgefüllt und die zuständige Kundendienstzentrale gesandt wird.
b) Der Garantieanspruch besteht nur für Erstkäufer.
26
3. Dauer
a) Die Garantiedauer beträgt 12 Monate. Ersetzte Teile gehen in
unser Eigentum über. Für gewerblich benutzte Geräte beträgt die
Garantiedauer sechs Monaten, ebenso für gemeinschaftlich
benutzte Geräte. Die Garantiezeit für Teile, welche dem natürlichen
Verschleiß unterliegen (z.B. Kontrollampen, Keilriemen,
Bremsbeläge, Gummiteile) beträgt sechs Monate.
b) Ausgeführte Garantiearbeiten verlängern die Garantiezeit nicht.
Es entsteht auch kein Anspruch auf Neubeginn der Garantiezeit.
Wird ein Garantieanspruch von uns abgelehnt, so verjährt er
spätestens sechs Monate nach Ablehnung.
4. Garantiearbeiten
Die Garantiearbeiten werden im Hause des Endverbrauchers
ausgeführt, jedoch bei Fehlern, die nicht an Ort und Stelle behoben
werden können, wird das Gerät in die nächste Kundendienststelle
gebracht.
5. Garantiefortfall
a) Alle Mängel, die nicht auf Material - oder Fabrikationsfehler
zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Garantie. Hierunter fallen
Schäden durch fehlerhafte installation, unsachgemässe Bedienung
und
Nichtbeachtung
der Aufstellungsanweisung
sowie
Bedienungsanleitung. Von der Garantieverpflichtung weiter
ausgeschlossen sind Schäden durch Transport, Lackschäden oder
Schäden durch Brand und Wasser.
b) Keine Garantie wird bei Fremdeingriff oder bei Einbau fabrik
fremder Ersatzteile gewährt, ebenso bei Entfernung oder
Veränderung des Typenschildes oder, wenn dessen Angaben mit
denen der Garantiekarte nicht übereinstimmen.
6. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz der örtlich
zuständigen CANDY-Kundendienstzentrale.
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung der Bedienelemente
Seite 28
Technische Daten
Seite 28
Beschreibung der Programme
Seite 29
Enthärtereinstellung
Seite 31
Liste der Programme
Seite 32
Waterblock
Seite 34
27
Programmwahl
Öffnen Sie die Tür und drücken Sie die
Taste
Auf dem Display wird das zuletzt
H
I
55°
75°
A B C D E F GI
A
B
C
D
E
F
L
50°
70°
M
G
H
I
L
M
Digitales Display
Taste Programmwahl
Taste Startverzögerung
Spartaste "E"
HPS Taste
Taste START Programmstart
Salzkontrollanzeige
Kontrollampe Klarspülerfüllstand
Achtung:
Wenn
der
Deckel
während
der
Trocknensphase geöffnet wird, warnt ein
akustisches Signal, daß der Zyklus nicht
beendet ist.
Um das Programm zu starten, drücken Sie auf
die Start-Taste. Auf dem Display erscheint
blinkend die Restzeit zum Programmende.
Schließen Sie jetzt die Tür.
Wenn Sie das laufende Programm ändern
oder ganz unterbrechen möchten, gehen Sie
wie folgt vor: Öffnen Sie die Tür, drücken Sie
START-Taste so lange, bis die Aufschrift des
Programmes aufhört zu blinken. Jetzt
können Sie ein anderes Programm einstellen.
Taste Sparspülprogramm
Wenn wenig Geschirr gespült werden soll,
können Sie durch Drücken dieser Taste die
Funktion nur Oberkorbspülen wählen.
Das Geschirr wird hierzu nur in den Oberkorb
geladen, während das Besteck wie üblich im
Besteckkorb im unteren Korb eingeordnet wird.
Das Sparprogramm 1/2 ermöglicht eine
Reduzierung der Wasser-und Stromverbrauchswerte.
Setzen Sie entsprechend weniger Spülmittel ein
Achtung: Wenn beim Drücken der START-Taste
die Aufschrift "00" auf dem Display blinkt, heißt
es, daß sich in der Maschine Wasser befindet.
Schließen Sie in diesem Fall die Tür, damit das
Wasser abgepumpt werden kann. Nach dem
akustischen Signal ist es möglich, ein neues
Programm einzustellen.
Vor Ingangsetzung eines neuen Programmes
sollte man sich vergewissern, daß das
Spülmittel nicht bereits ausgespült wurde. Sollte
dies der Fall sein, füllen Sie die Kammer neu.
Achtung:
Nachdem Sie die START Taste gedrückt
haben, ist diese Option nicht mehr
einstellbar.
Programmbeschreibung
Abmessungen:
cm
cm
cm
cm
gewählte Programm angezeigt.
Um ein neues Programm einzustellen, drücken
Sie die Programmwahltaste "P"; wenn auf dem
Display das gewünschte Programm erscheint,
drücken Sie auf die START-Taste. Auf dem
Display blinkt die Programmdauer des
eingestellten Programmes in Stunden und
Minuten.
Schließen Sie die Tür. Das Programm startet
automatisch nach einem akustischen Signal
(ertönt nicht, wenn es deaktiviert ist).
Ein-Aus-Taste
Taste Sparspülprogramm 1/2
Höhe
Tiefe
Breite
Tiefe bei geöffneter Tür
Programmunterbrechung
Es empfiehlt sich nicht, die Tür während des
Programmablaufs zu öffnen, besonders
während des Hauptspülganges und der
Endtrocknung. Die Maschine stellt sich auf
jeden Fall beim Öffnen der Tür automatisch ab.
In dieser Zeit ist es möglich, die verschiedenen
Optionen ein- oder auszuschalten und das
laufende Programm zu löschen.
Wenn die Tür bei laufendem Programm geöffnet
wird, blinkt die Aufschrift des Programmes auf
dem Display und das Gerät schaltet sich
automatisch ab.
Beschreibung der Programme
Beschreibung der Bedienelemente
82 ÷ 88,5
55
59,8
117
Technische Daten:
HPS Taste
Diese Geschirrspülmaschine kann in zwei
verschiedenen Leistungsstufen betrieben
werden. Durch Drücken der "HPS-Taste"
entwickelt der Motor eine höhere Leistung,
wodurch der Schmutz mit einer größeren
Wassermenge und einem höheren Druck gelöst
wird. Die "HPS-Taste" sollte vor allem für das
Spülen von Töpfen zum Einsatz kommen.
Programmende
Das Programmende wird durch ein akustisches
Signal angezeigt. Beim Öffnen der Tür erscheint
auf dem Display die Nummer des gerade
durchgeführten Programmes.
Achtung:
Die Benutzung dieser Option muss vor der
Betätigung der START Taste erfolgen.
Achtung: Falls das Display die blinkende
Programmnummer anzeigt und das Gerät
keine weitere Einstellung akzeptiert, halten
Sie die START-Taste gedrückt, bis die
Programmnummer aufhört zu blinken.
E
Fassungsvermögen (EN 50242)
Ventildruck der Hydraulikanlage
Absicherung
Gesamtanschlußwert
Spannung
12 Maßgedecke
Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
(S. Matrikelschild)
(S. Matrikelschild)
(S. Matrikelschild)
28
Spartaste
Durch die Taste "E" wird die Heizphase beim
letzten Nachspülen reduziert. Die Taste "E"
ermöglicht eine Energieersparnis von über 20%
und verkürzt außerdem die Programmdauer.
Diese Option empfiehlt sich besonders am
Abend und zu anderen Gelegenheiten, zu
denen man das Geschirr nicht sofort
ausräumen will oder kann.
Taste Startverzögerung
Um die Startverzögerung einzustellen, betätigen
Sie die Taste
.
Beim ersten Drücken erscheint auf dem Display
die aktuelle Einstellung. Bei jedem weiteren
29
Drücken wird die Startverzögerung schrittweise
bis zu maximal 19 Stunden erhöht.
Die eingestellte Zeit ist gespeichert, wenn auf
dem Display erneut die Anzeige des gewählten
Programmes erscheint. Drücken Sie die
START-Taste, um die Zeitverzögerung zu starten.
Wenn der "Countdown" noch nicht aktiviert
wurde, kann man die Zeitverzögerung löschen,
indem man so lange die Taste
gedrückt
Akustisches Signal abschalten
Das akustische Signal kann folgendermaßen
abgeschaltet werden:
Drücken Sie die Programmwahltaste P einige
Sekunden lang und drücken Sie gleichzeitig die
Ein/Aus-Taste
. Wenn auf dem Display
I
die Aufschrift "b1" erscheint, ist das akustische
Signal aktiviert. Durch erneutes Drücken der
Programmwahltaste P erscheint die Aufschrift
"b0": dies zeigt an, daß das akustische Signal
abgeschaltet ist. Ein kurzer Piepton bestätigt,
daß die Einstellung gespeichert wurde.
hält, bis auf dem Display das eingestellte
Programm erscheint. Die Startverzögerung
kann jederzeit annulliert werden, wenn man die
START-Taste so lange gedrückt hält, bis auf
dem Display das eingestellte Programm wieder
erscheint.
Achtung!
Dieser Geschirrspüler ist mit einem WaterblockSicherheits system versehen, das unabhängig
von der Stromversorgung funktioniert.
Am Einlaßventil wird im Falle einer
störungsbedingten Erhöhung der Wasserzufuhr
diese automatisch blockiert.
Wichtig!
Um ein ungewolltes Auslösen dieses
Sicher-heitsventils zu verhindern, sollte der
Geschirrspüler während seines Betriebs nicht
bewegt oder geneigt werden.
Falls Sie einmal das Gerät verrücken müssen,
achten Sie darauf, daß es außer Betrieb ist und
in der Bodenwanne kein Wasser steht.
Achtung: Wenn Sie die Tür während des
"Countdown" der Zeitverzögerung öffnen, z.B.
um Sonderfunktionen zu wählen oder um
Geschirr einzuordnen, müssen Sie die Taste
Start drücken, bevor Sie die Tür schließen,
damit der Countdown weiter läuft.
Dank des Displays informiert die Waschmaschine über die folgenden
Unregelmäßigkeiten:
AUTOMATISCHE FEHLERERKENNUNG
GRUND
ABHILFE
Auf dem Display wird E1
visualisiert gefolgt von einem
akustischen Signal.
Geschlossener Wasserhahn
Maschine ausschalten, Wasserhahn
öffnen und Zyklus wieder einstellen.
Auf dem Display wird E2
visualisiert gefolgt von einem
akustischen Signal.
Schaden an der elektronischen
Temperaturkontrolle.
Wenden Sie sich an den
Kundendienst.
Auf dem Display wird E3
visualisiert gefolgt von einem
akustischen Signal.
Die Heizung arbeitet nicht
ordnungsgemäß oder der Filter ist
blockiert
Reinigen Sie den Filter.
Sollte das Problem nicht behoben
werden können, wenden Sie sich
bitte an den zuständigen Kundendienst
Auf dem Display wird E4
visualisiert gefolgt von einem
akustischen Signal.
Der Enthärter kann das Wasser in 8 Stufen bis zu 90°fH (französische Härtegrade)
bzw. 50°dH (deutsche Härtegrade) aufbereiten.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die entsprechenden Einstellungen je nach
Härtegrad.
Wasserhärte Wasserhärte
Wenn Sie das eingestellte Programm einsehen
möchten, drücken Sie auf die Taste
"Programmwahl P".
UNREGELMÄßIGKEITEN
Enthärtereinstellung mit
elektronischem Programmierer
Die Maschine kann das Wasser nicht
abladen.
30
Feststellen: ob der Ablaufschlauch
gebogen ist oder der Siphon
verstopft ist, und ob die Filter nicht
verstopft sind.
Stufe
°fH franz.
Härtegrade
°dH deutsche
Härtegrade
0
1
2
3
4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Verwendun Einstellung
von regen.
des
Salzen
Enthärters
NEIN
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
D1
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Der Enthärter ist werksseitig auf der Stufe 4 eingestellt (D4) und damit den
Bedürfnissen der meisten Haushalte entsprechend. Regulieren Sie den
Wasserenthärter je nach Härtestufe Ihres Wassers wie folgt: Öffnen Sie die Tür,
drücken Sie die Startverzögerungstaste
und gleichzeitig die Start/Stop-Taste I .
Auf dem Display erscheint der werksseitig eingestellte Wert "D4". Um die Einstellung
zu verändern, drücken Sie die Startverzögerungstaste
. Bei jedem Tastendruck
erhöht sich der Wert um eine Stufe. Nach dem Wert "D7" erscheint wieder "D1" und
die Skala fängt von vorne an. Wird die gewünschte Stufe angezeigt, warten Sie, bis
ein akustisches Signal ertönt. Es zeigt an, daß der gewählte Wert gespeichert wurde.
Startverzögerungstaste
Programmanzeige/Display
31
Start/Stop-Taste
65° C
Normal-Programm
Für normal
Geschirr.
55° C
Spar-Programm
Nur für Töpfe und Geschirrteile, die sofort
nach der Mahlzeit gespült werden.
50° C
Eco 50°C
Für normal verschmutzte Töpfe und
Geschirr bei Verwendung von Spülmittel mit
Enzymen.
50° C
Eco 50°C
50° C
45° C
70° C
verschmutzte
Töpfe
und
Für normal verschmutzte Töpfe und
Geschirr bei Verwendung von Spülmittel mit
Enzymen. Das Programm entspricht den
Normen EN 50242.
Für den Abwasch von empfindlichem
Geschirr, Geschirr mit Dekoren, sowie
Gläsern und Kristallgefäßen.
Auch zu empfehlen für nur leicht
verschmutztes Geschirr des täglichen
Gebrauchs. Für Töpfe nicht geeignet.
Schonspülen
Schonspülprogramm
Gläser
Besonders geeignet zum Spülen von
Gläsern oder feinem Porzellan mit nicht
eingetrockneten Resten.
Vorspülen kalt
Kurzer Vorspülgang, für Gedecke, die nach
dem Frühstück oder Mittagessen in der
Maschine bleiben, und erst am Abend
gespült werden sollen.
Nachspül- und
Trocken- Programm
Teller- Wärmen
Zur Entstaubung des Geschirrs, das lange
ungebraucht blieb. Dieses Programm kann
auch als "Tellervorwärmer" bei besonders
heiß zu servierenden Gerichten Verwendung
finden.
Schnellgang 32
Minuten
Schnellprogramm. Das Aufheizen des
Wassers kann bereits während der Mahlzeit
erfolgen.
Spülen mit vorherigem Einweichen
Falls Sie das Intensiv-Spülprogramm verwenden, müssen Sie zusätzlich einen Eßlöffel Spülmittel in die
Spülmittelkammer für den Vorspülgang (2) geben.
Für das Normal-Programm fügen Sie 5 gr Spülmittel hinzu.
32
N.D. = OPTION NICHT VERFÜGBAR
75°C
65°C
55°C
50°C
50°C
50°C
45°C
70°C
40°C
•••
• •
• •
• •
•
• •
• •
•
• •
Taste Startverzögerung
Kaltwasseranschluß
15 Grad C*.
120 JA JA
JA
JA
100 JA
JA
JA
JA
90
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
Spartaste "E"
Nachspülen (warm)
mit Klarspüler
Zweites Kaltspülen
Erstes Kaltspülen
Hauptspülgang
Vorspülen (kalt)
••••••
••••• •
••••
••••• •
••••• •
••••
••••
•
•
••
•••
Sparspülprogramm
Für alle Töpfe und stark verschmutztes
Geschirr.
Zusatzfunktionen
Taste HPS
75° C
Intensiv-Programm
Vorspülen (warm)
Beschreibung
Durchschnittliche Programmdauer
in Minuten
Programmabläufe
Kontrolle des
Salzvorrats
Symbol
Kontrolle des
Klarspülervorrats
LISTE DER PROGRAMME
Arbeitsgänge
Filter-und Arbeitsplattenreinigung
Gemäß EN Norm 50242:
1) Position oberer Geschirrkorb: unten
2) Normale Befüllung
3) Position des Klarspüler-Reglers: 5
4) Spartaste “E” gedrückt
5) Benötigte Menge Spülmittel:
– 8 gr für das Vorspülen
– 22 gr für das Spülprogramm.
Spülmittel
Normprogramm allgemein
Reinigungsmittel für
Vorspülprogramm
Informationen für Normtests
125 JA
130 JA
JA
75
JA
JA
JA
75
JA
JA
JA
6
JA N.D. JA
JA
50
JA N.D.
JA
32
N.D.
JA
* BEI WARMWASSERANSCHLUß KORRIGIERT SICH DIE RESTZEIT ZUM
PROGRAMMENDE AUTOMATISCH IM LAUFE DES PROGRAMMES.
33
Van harte gefeliciteerd,
Waterblock
U heeft een uitstekende keuze gemaakt! Want Candy’s huishoudelijke apparaten behoren tot de absolute top van de Europese
huishoudelijke apparaten. Onze produkten zijn van hoogwaardige
kwaliteit en bestemd voor afnemers die alleen met het beste
tevreden zijn.
Het doet ons daarom veel plezier dat wij U deze compleet nieuwe
generatie afwasautomaten kunnen aanbieden. Het resultaat van
jarenlang onderzoek in onze testlaboratoria, maar dat niet alleen:
wij hebben hierin ook onze gedegen kennis, en niet in de laatste
plaats, de ervaringen van onze intensieve klantenzorg kunnen verwerken.
U zult zien dat u een apparaat van uitstekende kwaliteit met een
lange levensduur heeft aangeschaft, waarvan de wasresultaten u
zeker zullen overtuigen van uw keuze.
Het Candy-assortiment omvat het hele scala van grote huishoudelijke apparaten en dit alles van hoogwaardige Candy-kwaliteit:
wasmachines, afwasautomaten, wasdrogers, gas- en elektrofornuizen in alle soorten en maten, koelkasten en diepvriezers.
Een verzoek: wilt u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen,
want het bevat niet alleen aanwijzingen m.b.t. veiligheid bij
installatie, gebruik en onderhoud, maar ook een aantal belangrijke
tips voor het dagelijks gebruik van de machine.
Bewaar daarom dit boekje zorgvuldig!
Das Waterblock-System verhindert einen Wasseraustritt selbst
im Störfall und erhöht durch den Schutz vor Wasserschäden
die Sicherheit des Spülmaschinenbetriebs.
Funktionsweise:
Das System besteht aus zwei Komponenten: einer
Bodenwanne
unterhalb
des
Geräts
und
einem
Sicherheitsventil am Wasserabsperrhahn. Im Falle eines
störungsbedingten Wasseraustritts, etwa durch eine Undichtigkeit
des Wasserschlauchs, tritt das hydraulisch, d.h. auch ohne
Stromzufuhr funktionsfähige Sicherheitsventil in Funktion und
schließt augenblicklich die Wasserzufuhr.
Damit die Sicherheitsvorrichtung einwandfrei funktionieren
kann, muß der Schlauch mit dem Kâstchen “A” wie in der Abb.
1 angeschlossen werden. Der Zulaufschlauch darf nicht
durchgeschnitten werden, da er Teile unter Spannung enthâlt.
Wenn das Kästchen beschädigt werden sollte, ist der Stecker
unverzüglich von dem Stromversorgungsnetz zu trennen.
Sollte die Länge des Schlauches für den korrekten Anschuß
nicht ausreichen, muß dieser mit einem anderen Schlauch mit
geeigneter Länge ersetzt werden. Wenden Sie sich bitte
hierfür an Ihren Werkskundendienst.
Garantie
Bijgesloten vindt u in een enveloppe een garantiekaart.
De oranje omlijnde delen van het garantiebewijs (deel A en B)
dienen door u in blokletters ingevuld te worden.
Deel A kunt u zelf houden en is alleen geldig op vertoon van
aankoopnota. Deel B dient u binnen 10 dagen na aankoop te
zenden naar het service kantoor. Voor het juiste adres verwijzen wij
naar bijgaand service boekje.
A
Inhoud
Bedieningspaneel
Technische gegevens
Programmakeuze en bijzondere funkties
Gebruik van het wateronthardingssysteem
Lijst van de programma's
Waterblock
Fig. 1
34
35
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
36
36
37
39
40
42
Instellen van een programma
Open de deur en druk op de
H
55°
75°
A B C D E F GI
A
B
C
D
E
F
Onderbreken van een programma
Het is niet aan te raden om de deur te openen
terwijl een programma loopt, zeker niet tijdens
de hoofdwasfase en de droogfase.
Mocht de deur onverhoopt toch geopend
worden stopt het programma automatisch.
De keuze toetsen kunnen op dit moment
worden ingeschakeld, of het huidige programma
kan worden uitgeschakeld.
Wanneer de deur geopend wordt tijdens de
uitvoering van een programma, begint het
symbool van dit programma te knipperen op het
display.
Pogrammakeuze en bijzondere
funkties
Bedieningspaneel
L
50°
70°
M
G
H
I
L
M
Digitale display
Programma-Keuze Toets
Instelbare start
Economy-Toets
HPS-toets
START programma knop
Controlelampje zout
Aan/Uit Toets
Omschrijving programma's
Afmetingen:
cm
cm
cm
cm
knop; het
laatst gebruikte programma wordt nu aangegeven
op de display.
Om een nieuw programma in te stellen druk op
de programma keuzetoets 'P'. Wanneer het
gewenste programma in het display komt te
staan, druk de START-knop in. De duur van het
geselecteerde programma komt op het display
te staan. Sluit de deur en na een geluidssignaal
(wanneer deze ingeschakeld is), start het
programma automatisch.
Let op:
Als de deur wordt geopend tijdens het
drogen zal een signaal u eraan herinneren
dat de droogcyclus nog niet is beeindigd.
Om het programma door te laten gaan, druk op
de START-knop en de tijdsduur wordt aangegeven.
U kunt nu de deur sluiten.
Wanneer u van programma wil veranderen of
een programma beëindigen, handel volgens
de volgende procedure:
Open de deur, druk de programma START
knop in totdat het symbool stopt met
knipperen.
Een nieuwe programmakeuze kan nu
gemaakt worden.
Toets halve lading
Door deze toets in te drukken, is het mogelijk
een kleine hoeveelheid servies af te wassen in
alleen de bovenste korf.
Het water-, energie- en wasmiddelverbruik is
door het gebruik van deze toets aanzienlijk
lager.
Let op:
Nadat de START-knop is ingedrukt, kan deze
optie niet meer worden geannuleerd.
Controlelampje spoelglans
Toets halve lading
Hoogte
Diepte
Breedte
Diepte met geopende deur
I
82 ÷ 88,5
55
59,8
117
NB: Wanneer bij het indrukken van de
programmaknop '00', het indicatielampje
ondoorbroken begint te knipperen betekend dit
dat er water in de machine zit. Sluit dan de deur
zodat het water weg kan lopen. De machine
geeft een geluidssignaal wanneer een nieuw
programma kan worden ingesteld.
HPS-toets
Deze afwasautomaat is voorzien van een
bijzondere motor die in staat is op twee
verschillende snelheden te werken. Als u op de
HPS-Toets drukt, ontwikkelt de motor meer
vermogen en gaat het vuil met meer water en
een hogeredruk te lijf. Deze bijzondere en
exclusieve functies van de HPS-toets zijn zeer
geschikt voor het reinigen van pannen en
hardnekkig vuil.
Let op:
De optie moet geselecteerd zijn, voordat u
de START-knop heeft ingedrukt.
Einde van het programma
Het einde van een programma wordt aangegeven
door een geluidssignaal (wanneer deze is
ingeschakeld). Wanneer de deur geopend
wordt, verschijnt het nummer van het gebruikte
programma op het display.
E
Technische gegevens:
Aantal standaard couverts (EN 50242)
Inhoud incl. pannen en schalen
Toegestane druk in waterleidingen
Max. stroomsterkte zekering
Max. geabsorbeerd vermogen
Netspanning
12
8 personen
Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
(Zie type plaatje)
(Zie type plaatje)
(Zie type plaatje)
36
Economy toets
De 'E' toets verlaagt de temperatuur van het
water tijdens de laatste spoeling.
Met het Economisch programma kunt u meer
dan 20% energie besparen, tevens heeft het
een korter programma cyclus.
Dit programma is aan te raden voor afwas die
niet meteen perfect droog hoeft te zijn direct na
de afwas.
Belangrijk:
Wanneer het programma in de display begint
te knipperen en u kunt geen andere
programma’s meer selecteren, druk dan
START knop in totdat de display stopt met
knipperen.
37
Vertraagde start programma
Om het vertraagde start programma in te stellen
druk op de
knop.
Uitschakelen van het geluidssignaal
Het geluidssignaal kan op de volgende manier
worden uitgeschakeld:
Houdt de programma keuzeknop (P) een aantal
seconden ingedrukt, tegelijkertijd met de
stop/start knop
; wanneer het symbool
De huidige instelling is nu te zien op het display.
Elke keer wanneer u deze knop indrukt wordt de
vertraagde start met 1 uur verhoogd tot een
maximum van 19 uur.
Wanneer u de juiste tijd heeft ingesteld, wacht
tot deze bevestigd wordt (wanneer de tijd in het
display te zien is). Druk nu op de START-knop
om het aftellen te laten beginnen. Wanneer het
aftellen nog niet is begonnen, kan de vertraagde
start geannuleerd worden door de
knop in
I
'b1' op het display verschijnt is het geluidssignaal
geactiveerd.
Bij het opnieuw indrukken van de programma
keuzeknop (P), verschijnt het symbool 'b0' op
het display. Dit betekent dat het geluidssignaal
is uitgeschakeld.
Een geluidssignaal geeft aan dat de instelling in
het geheugen van de machine wordt opgenomen.
Attentie
Deze afwasautomaat is uitgevoerd met een
"waterblock", dit is een beveiliging tegen
overstroming. Deze beveiliging werkt zelfs
wanneer de machine is uitgeschakeld, en stopt
de watertoevoer als het niveau te hoog wordt
door een eventuele storing.
Belangrijk
Om te voorkomen dat deze beveiliging
onbedoeld in werking treedt is het aan te
bevelen de machine niet te verplaatsen of op te
tillen terwijl deze in werking is.
Als het nodig is de machine te verplaatsen of op
te tillen wacht dan tot het wasprogramma is
afgelopen en het water uit de kuip is weggepompt.
NB: Wanneer de deur geopend wordt tijdens
het aftellen, om een optie te selecteren of om
meer vaat toe te voegen, moet de START-knop
worden ingedrukt voor het sluiten van de deur
om het aftellen te hervatten.
Op het display van de vaatwasser worden storingen weergegeven.
AUTOMATISCHE FOUTSIGNALERINGEN
OORZAAK
WAT TE DOEN
Op het display verschijnt E1 met
geluidssignaal.
De waterkraan is dicht.
Zet de vaatwasser uit.
Zet de waterkraan open.
Reset het programma.
Op het display verschijnt E2 met
geluidssignaal.
Storing electronica van de
temperatuur.
Neem contact op met Gias Service
Center.
Op het display verschijnt E3 met
geluidssignaal.
Het warmwaterelement werkt niet
goed als het filter verstopt is.
Maak het filter schoon.
Als het probleem blijft voortbestaan,
neem dan contact op met Gias
service centers.
Op het display verschijnt E4 met
geluidssignaal.
De automatische waterverzachter kan water met een hardheidsgraad tot 90°fH
(Franse aanduiding) of 50°dH (Duitse aanduiding) door 8 posities verzachten.
In de tabel hieronder zijn de verschillende graden weergegeven die corresponderen
met de positiezetting van het systeem.
Hardheid
Hardheid
Positie
°dH
Gebruik
neutraliserend
zout
°fH
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NEE
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
D1
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Niveau
te drukken en het gewenste programma te
kiezen.
Het vertraagde start programma kan op elk
moment uitgeschakeld worden door de 'START'
toets ingedrukt te houden totdat het geselecteerde
programma op het display verschijnt.
STORING
Regulatie van het onthardingssysteem
door een electronisch programma
Het water wordt niet afgepompt.
38
0
1
2
3
4
5
6
7
De positie die wordt aangegeven (dH) van het wateronthardingprogramma is de
standaard positie, ingesteld door de fabrikant, voor de meerderheid van de
gebruikers die overeenkomt met de hardheid van het water. Om deze positie naar de
juiste stand te zetten die overeenkomt met de hardheidsgraad, handel als volgt:
Open de deur, druk op de vertraagde start-knop
tegelijkertijd met de stop/startknop I .
De fabriekspositie D4 komt in het display te staan. Om deze positie te veranderen
druk op de vertraagde start-knop
. Bij elke druk op deze knop wordt de positie verhoogd met 1 graad. Na de hoogste positie D7, is de volgende positie D1 en
vervolgens lopen de posities weer op.
Wanneer de gewenste positie op het scherm staat wacht op een geluidssignaal dat
bevestigt dat deze positie in het geheugen staat.
VERTRAAGDE
START KNOP
Controleer de afvoerslang en
controleer de sifon en de filters op
verstopping.
DISPLAY
39
START/STOP
KNOP
Voor het wassen van zeer verontreinigde
pannen en serviesgoed. Voor dagelijks
gebruik.
55° C
Dagelijks
Voor het wassen van serviesgoed en
pannen direct na de maaltijd. Voor dagelijks
gebruik.
50° C
Eco 50°C
Geschikt voor normaal bevuilde pannen en
keukengerei. Gebruik makend van
wasmiddelen met enzymen.
50° C
Eco 50°C
Geschikt voor normaal bevuilde pannen en
keukengerei. Gebruik makend van
wasmiddelen met enzymen. Programma
volgens norm EN 50242.
Kwetsbaar
Voor het snel afspoelen van vaatwerk dat
lang niet gebruikt werd, en voor het
voorverwarmen van borden.
Programma voor
fijn glaswerk
Voor het afwassen van glazen en kwetsbaar
porselein.
Koud voorspoelen
Kort voorspoel-programma voor serviesgoed
dat u 'sochtends of 's middags gebruikt, als
u de afwas wilt uitstellen tot na het avondeten.
Warme
spoelingen en
borden-warmen
Voor het wassen van kwetsbaar of
gedecoreerd serviesgoed en fijn glaswerk.
Tevens voor het wassen van serviesgoed
voor dagelijks gebruik indien weinig vuil.
Niet geschikt voor pannen.
Snelwas
32 minuten
Supersnelle cyclus voor vaatwerk dat direkt
schoongemaakt dient te worden.
Aanbevolen voor een vaat van max. 4 à 6
personen.
50° C
45° C
70° C
Wassen met voorwas
Als u het Intensief programma gebruikt moet u nog eens 20 gr afwasmiddel toevoegen in het voorwasgedeelte van
het wasmiddelbakje (2). Voeg voor het Universeel programma 5 gr. toe.
40
N/A = KEUZEMOGELIJKHEID
NIET AANWEZIG.
65°C
55°C
50°C
50°C
50°C
45°C
70°C
40°C
•••
• •
• •
• •
•
• •
• •
•
• •
Met koudwateraansluiting (15°C)*
120 JA
JA
JA
JA
100 JA
JA
JA
JA
90
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
Toets instelblare
start
Warm spoelen en
spoelglansmiddel
Tweede koude spoeling
Eerste koude spoeling
Koud voorspoelen
Warm
voorspoelen
Afwassen
75°C
Toets halve lading
65° C
Universeel
••••••
••••• •
••••
••••• •
••••• •
••••
••••
•
•
••
•••
Keuze funkties
HPS toets
Geschikt voor het wassen van zeer
verontreinigde pannen en ander soort
vaatwerk. Voor dagelijks gebruik.
Gemiddelde
duur in
minuten
Programma verloop
Economy toets
75° C
Intensief
Controle
zoutvoorraad
Beschrijving
Voorraad controle
spoelglansmiddel
Programma
Reiniging
filterplaat
AFWAS PROGRAMMA-TABEL
Te verrichten handelingen
Afwasmiddel
Algemene programma vergelijking
Ref. EN 50242 standaard:
1) Bovenkorfpositie: laag
2) Normale belading
3) Glansstand: 5
4) Ingedrukte Economy toets
5) Hoeveelheid wasmiddel:
– 8 gr voor voorwas
– 22 gr voor hoofdwas.
Voorspoelmiddel
Informatie voor
de testlaboratoria.
JA
125 JA
130 JA
JA
75
JA
JA
JA
75
JA
JA
JA
6
JA N/A JA
JA
50
JA N/A
JA
32
N/A
JA
* WANNEER DE MACHINE WARM WATER GEBRUIKT TIJDENS EEN PROGRAMMA,
KOMT AUTOMATISCH OP DE DISPLAY TE STAAN HOEVEEL MINUTEN HET NOG
DUURT TOT HET EINDE VAN HET PROGRAMMA.
41
Enhorabuena,
Waterblock
con la compra de este electrodoméstico Candy, Usted ha
demostrado que no acepta promesas: Usted desea lo mejor.
Candy le ofrece este nuevo lavavajillas, fruto de años de
investigación y experiencia en el mercado gracias al contacto directo
con los Consumidores.
Usted ha escogido la calidad, la duración y las grandes prestaciones que le ofrece este lavavajillas.
Doel van het waterblock is uw machine nog veiliger te maken,
vooral wanneer er niemand thuis is. Het waterblock voorkomt
waterverlies en/of overstromingen in geval van storingen of
barsten en scheuren in met name de aanvoerslang.
Hoe werkt het?
De bodem onder het toestel houdt het eventueel verloren
water vast en sluit d.m.v. een sensor via een pneumatische
sluiting het veiligheidsventiel onder de kraan. Op deze wijze
wordt voorkomen dat het water naar buiten stroomt, ook al
staat de kraan open.
Indien het waterblock beschadigd is, dient u de stroom uit te
schakelen aangezien het onderdelen bevat die geladen zijn.
Om verzekerd te zijn van een perfecte werking van dit
veiligheidssysteem, dient u het waterblok “A” met de
aanvoerslang volgens ‘figuur 1’ aan de kraan aan te sluiten.
De aanvoerslang mag niet doorgesneden worden, aangezien
het onderdelen bevat die geladen zijn.
Indien de slang niet lang genoeg is om deze correct aan te
kunnen sluiten, dient u deze in z’n geheel door een langere
slang te vervangen. Deze slang kunt u bij de servicedienst
bestellen.
Candy le propone además una amplia gama de electrodomésticos:
lavadoras, lavavajillas, lavadoras-secadoras, cocinas, hornos
microondas, hornos y encimeras, frigorîficos y congeladores. Pida a
su Vendedor el catálogo completo de los productos Candy.
Le rogamos que lea atentamente las instrucciones que contiene
este manual ya que le proporcionarán importantes indicaciones
relacionadas con la seguridad de la instalación, el uso, el
mantenimiento así como ciertos consejos útiles para una mejor
utilización del lavavajillas.
Conserve este manual para consultarlo siempre que lo necesite.
Garantía
El aparato va acompañado de un Certificado de Garantía de 1 año.
En los primeros 6 meses, a partir de la fecha de la compra, la
garantía le cubre: piezas, recambios, mano de obra y desplazamientos.
En los 6 meses siguientes, la garantía le cubre piezas y recambios.
No olvide remitir la parte A del Certificado de Garantía para la
debida convalidación en los 10 días siguientes a la fecha de
compra.
La parte B deberá conservarla, debidamente cumplimentada, para
presentarla al Servicio Técnico de Asistencia, en caso de necesitar
su intervención junto a la factura legal expedida por el vendedor en
el momento de compra.
* Rellenar la garantía que viene en Castellano.
A
Indice
Descripción de los mandos
Datos técnicos
Selección de los programas y funciones particulares
Regulatión del descalcificador
Relación de los programas
Waterblock
Fig. 1
42
43
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
44
44
45
47
48
50
Interrupción de un programa
Se desaconseja la apertura de la puerta durante
el desarrollo de los programas. En particular,
durante las fases centrales del lavado y del
aclarado caliente.
La máquina, de todas formas, se para
automáticamente con la apertura de la puerta.
En esta fase es posible introducir o eliminar
opciones de lavado o anular el programa en
curso.
Si, en una programa ya iniciado, se abre la
puerta, en el visor se indicará de forma
intermitente el ciclo en curso y la maquina se
para.
Atención:
Si se abre la puerta mientras el lavavajillas
está en la fase de secado, se activa una
señal acústica para avisar que el ciclo no ha
finalizado.
Para re-iniciar el ciclo, seleccionar la tecla
"START" y sobre el visor se visualizará de
forma intermitente el tiempo restante del ciclo
de lavado. En este momento cierre la puerta.
Selección de los programas y
funciones especiales
Descripcion de los mandos
Introducción del programa
I , en el
Abrir la puerta y apretar la tecla
visor aparece insertado el último programa
introducido.
H
55°
75°
50°
70°
Para introducir un nuevo programa, pulsar la
tecla de selección de programas "P"; cuando
en el visor aparece el programa deseado,
pulsar la tecla “START”, en el visor se indicará
de manera intermitente el tiempo (en horas y
minutos) de duración del programa seleccionado.
Cerrar la puerta y después de una señal acústica
(si no está desactivada) el programa se inicia
automáticamente.
A B C D E F GI
A
B
C
D
E
F
L
M
Visor digital
Tecla selección de programa
Tecla retardador de inicio
Tecla Economía
Tecla HPS
G
H
I
Tecla START inicio del programa
L
M
Tecla Puesta en marcha y parada
Piloto luminoso indicador falta de sal
Piloto luminoso indicador falta de
abrillantador
Descripción de los programas
Tecla media carga
Dimensiones:
Altura
Profundidad
Ancho
Medida con puerta abierta
cm
cm
cm
cm
82 ÷ 88,5
55
59,8
117
Datos Técnicos:
Tecla media carga
Pulsando esta tecla se puede elegir lavar uma
cantidad reducida de vajillas concentrando toda
la carga sobre el cesto superior excluídos los
cubiertos que deberán ser colocados en la
cesta especifica en el cesto inferior.
La elección de esta función permite reducir los
consumos de agua y energia.
Para el lavado dosificar el detergente en
cantidad menor a la aconsejada para el lavado
normal.
Atención:
Después de haber apretado la tecla “START”
no es posible desactivar esta opción.
Si se quiere cambiar o anular un programa en
curso, efectuar las siguientes operaciones:
Abrir la puerta, mantener apretada la tecla
"START" hasta que el número del programa
parpadee. En este momento es posible
realizar una nueva programación.
N.B: En el caso en el que teniendo apretada la
tecla "START" en el visor aparezca la señal "00"
intermitente, el sistema señala que resta agua
en la máquina.
Cierre la puerta para permitir que ésta se
descargue, atienda a la señal acústica después
de la cual es posible introducir un nuevo
programa.
Antes de introducir un nuevo programa es
aconsejable comprobar la existencia de detergente
y, en caso contrario rellenar el contenedor.
Tecla HPS
Este lavavajillas está dotado de un motor
especial, capaz de desarrollar dos velocidades
diferentes. Accionando el mando HPS, el motor
desarrolla más potencia atacando la suciedad
con una mayor cantidad de agua y una presión
más elevada.
Estas funciones especiales del mando HPS
están indicadas particularmente para el lavado
de las cacerolas y para la suciedad resistente.
Atención:
La introducción de esta opción debe ser
realizada antes de apretar la tecla “START”.
Final del programa.
La finalización del programa se identifica
mediante una señal acústica (si no se ha
desactivado). Abriendo la puerta, en el visor se
indica el número del programa realizado.
Atención:
Cuando en el visor se observe el programa de
manera intermitente y la maquina no acepte
ninguna introducción, mantenga apretada la
tecla “START” hasta que el número del
programa deje de parpadear.
E
Cubiertos EN 50242
Capacidad con cacerolas y platos
Presión admitida en la instalación eléctrica
Amperios fusibles
Potencia máxima absorbida
Tension
12
8 personas
Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
(véase placa de características)
(véase placa de características)
(véase placa de características)
44
Tecla de Economía
La tecla "E" reduce el calentamiento final del
agua en el último aclarado, permite un ahorro
de energía de más del 20% y reduce la duración
del ciclo.
Aconsejado para un lavado en horas nocturnas,
cuando no se necesita de manera rápida,
perfectamente seca, la vajilla y resto de utensilios.
Tecla de puesta en marcha diferida.
Para elegir la opción de puesta en marcha
diferida, seleccione la tecla
.
Con la primera presión, aparece en el visor la
selección actual, mientras que, con cada
presión sucesiva, la puesta en marcha diferida
se va incrementando hasta un máximo de 19.
45
Una vez seleccionado, compruebe que el tiempo
seleccionado haya sido aceptado por cuando
en el visor aparezca la indicación del ciclo de
lavado seleccionado.
Apretar la tecla "START" para iniciar la marcha
diferida. Si la cuenta atrás no se ha activado,
puede ser anulada la puesta en marcha diferida
manteniendo apretada la tecla
hasta que
en el visor aparezca el programa seleccionado.
En cualquier momento es posible anular la
marcha diferida manteniendo apretada la tecla
"START" hasta que aparezca en el visor el ciclo
de lavado seleccionado.
"Selección
de
programas"
(P)
y
contemporáneamente
apretar
la
tecla
marcha/paro
I ; si sobre el visor aparece
la opción "b1", la alarma está activada.
Apretando nuevamente la tecla "Selección de
programas" (P) "aparece la opción "b0" que
indica la desactivación de la alarma. Cuando
suena una señal acústica, es indicativo de que
la selección ha sido memorizada.
Atencion
Este lavavajillas está dotado de un dispositivo
de seguridad antidesbordamiento, que también
funciona sin energía eléctrica, bloquea
automáticamente el flujo del agua, en el caso
que ésta supere el nivel normal a causa de un
mal funcionamiento.
Importante
Para evitar que se dispare el dispositivo de
seguridad anti-desbordamiento, se recomienda
no mover o inclinar el lavavajillas durante el
funcionamiento.
En el caso que sea necesario mover o inclinar
el lavavajillas, asegurarse primero que haya
completado el ciclo de lavado y que no quede
agua en la cuba.
Si se desea ver el programa introducido,
apretar la tecla "Selección programa P".
N.B.: Si se abre la puerta durante la cuenta
atrás, por ejemplo para seleccionar alguna de
las opciones o para añadir vajilla, se debe
apretar la tecla "START" antes de cerrar de
nuevo la puerta para activar de nuevo la cuenta
atrás.
Exclusión Alarma Sonora
La función de señal acústica puede ser
desactivada de la siguiente manera: mantener
apretada por algunos segundos la tecla
El lavavjillas está en grado de señalar un serie de funcionamientos anómalos
visualizados en el diplay:
SEÑALES AUTOMÁTICOS DE ANOMALIAS
ANOMALIA
CAUSA
REMEDIO
En el display aparece E1
acompañado de una señal
acústica.
Grifo del agua cerrado.
En el display aparece E2
acompañado de una señal
acústica.
Rotura del control electrónico de la
temperatura.
Es necesario dirigirse al Servicio de
Asistencia Técnica.
En el display aparece E3
acompañado de una señal
acústica.
El elemento calentador del agua no
funciona correctamente o placa
filtrante sucia.
Limpiar placa filtrante.
Si la anomalia persiste, llamar al
Servicio de Asistencia Técnica.
En el display aparece E4
acompañado de una señal
acústica.
La machina no puede descargar el
agua de la cuba.
Verificar si el tubo de descarga esta
doblado o el sifón y/o filtros estan
obstruidos.
46
Apagar la lavadora, abrir el grifo,
reintroducir el ciclo a utilizar.
REGULACIÓN DESCALCIFICADOR CON
PROGRAMA ELECTRÓNICO
El descalcificador puede tratar agua con dureza hasta 90º fH (grados franceses),
50° dH (grados alemanes) a través de 8 niveles de regulación.
Los niveles de regulación se relacionan en la siguiente tabla en relación al agua de
la red a tratar:
Nivel
Dureza
del agua
°fH grados
franceses
0
1
2
3
4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
Dureza
Uso
Regulación
delagua
sal
de
°dH grados regenerante descalcificación
alemanes
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
D1
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
La regulación ha sido introducida en fábrica al nivel 4 (D4) en tanto que esto satisface
a la mayor parte de usuarios. Según el nivel de dureza del agua, introducir el valor
de descalcificador del siguiente modo: Abrir la puerta, mantener apretada la tecla de
puesta en marcha diferida
y a la vez, apretar la tecla marcha/paro I .
Sobre el visor aparecerá el valor "D4" introducido en fábrica. Para cambiar el valor,
apretar la tecla de puesta en marcha diferida
, con cada presion sobre la tecla,
el valor aumenta 1 grado. Después de la aparición del valor "D7", el indicador salta
de nuevo al valor "D1".
En este punto el valor introducido ha estado memorizado.
TECLA
RETARDATOR
DE INICIO
VISOR
47
TECLA PUESTA EN
MARCHA Y
PARADA
65° C
Universal
Apto para lavar la vajilla y cacerolas de
uso diario con suciedad normal.
55° C
Diario
Apto para lavar la vajilla y cacerolas de
uso diario inmediatamente después de la
comida.
50° C
Eco 50°C
Indicado para el lavado de vajillas y ollas
de uso cotidiano con suciedad normal
utilizando detergentes con enzimas.
50° C
Eco 50°C
Indicado para el lavado de vajillas y ollas
de uso cotidiano con suciedad normal
utilizando detergentes con enzimas.
Programa normalizado EN 50242.
Delicado
Apto para lavar la vajilla delicada y con
decoración, así como la cristalería.
Indicado también para lavar la vajilla
delicada de uso diario poco sucia, a
excepción de las sartenes.
Vasos
Apto para el lavado de vasos y porcelanas
delicadas con suciedad no reseca
Prelavado frío
Breve prelavado para la vajilla usada en
la mañana o al mediodía, cuando se
quiere realizar un sólo lavado completo
después de la cena.
Enjuague caliente
y calientaplatos
Adecuado para el aclarado de vajillas no
utilizadas en un cierto tiempo y para
calentar vajillas para servir determinados
platos.
Rápido 32 minutos
Ciclo superrápido que se efectua al final
de la comida, indicado para un lavado de
vajilla para 4/6 personas.
50° C
45° C
70° C
Lavado con suavizante
En caso de programa Intensivo, hay que añadir en la máquina una segunda dosis de detergente, unos 20
gramos en la cubeta prelavado (2). Para el programa Universal añada 5 gr.
48
N.D.= OPCIÓN NO DISPONIBLE
75°C
65°C
55°C
50°C
50°C
50°C
45°C
70°C
40°C
•••
• •
• •
• •
•
• •
• •
•
• •
SI
SI
100 SI
SI
SI
SI
90
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Programador
de inicio
120 SI SI
Con agua fría
(15°C)*
Aclarado caliente con
abrillantador
Segundo aclarado
en frío
Primer aclarado
en frío
Lavado
Prelavado frío
Prelavado caliente
••••••
••••• •
••••
••••• •
••••• •
••••
••••
•
•
••
•••
Tecla media carga
Apto para lavar cacerolas y toda la vajilla
de uso diario especialmente sucia.
Funciones
facultativas
Tecla HPS
Intensivo
Duración
media en
minutos
Desarrollo del programma
Tecla de Economía
75° C
Control nivel
de la sal
Descripción
Control nivel del
abrillantador
Programas
Limpieza filtro y
placa
RELACION DE LOS PROGRAMAS
Operaciones a realizar
Detergente
lavado
Programa comparativo general
Detergente
prelavado
Según normas EN 50242:
1) Posición cesto superior: baja
2) Carga normalizada
3) Posición regulador abrillantador 5
4) Tecla de Economía apretada
5) Cantidad detergente:
– 8 gr para el prelavado
– 22 gr para el lavado.
Información para
laboratorios de prueba
SI
125 SI
130 SI
SI
75
SI SI
SI
75
SI
SI
SI
6
SI N.D. SI
SI
50
SI N.D.
SI
32
N.D.
SI
* CON EL AGUA CALIENTE EL TIEMPO RESTANTE AL TERMINO
DEL PROGRAMA SE AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE DURANTE
EL DESARROLLO DEL MISMO.
49
Parabéns,
Waterblock
El objetivo del waterblock es conseguir que su aparato resulte
todavía más seguro sobre todo cuando no hay nadie en casa.
Con el waterblock se elimina cualquier posibilidad de pérdidas
de agua y de los transtornos derivados por anomalías en el
funcionamiento de la maquina o por cortes en los tubos de
goma, especialmente del tubo de carga.
Como funciona
El fondo colocado debajo del electrodoméstico recoge las
posibles pérdidas de agua, y, a través de un sensor,
neumáticamente, se cierra la válvula de seguridad situada
debajo del grifo. De esta manera se impide que salga el agua
con el grifo abierto.
Si la caja eléctrica quedara dañada, desenchufe inmediatamente
la toma de conexión a la red eléctrica.
Para garantizar un perfecto funcionamiento de la seguridad, la
caja de seguridad "A" con el tubo tiene que estar conectada
al grifo de entrada de agua como se indica en la figura 1.
El tubo de alimentación no debe ser cortado en cuanto contiene
elementos de tensión.
Si la longitud del tubo no es suficiente para una correcta
conexión, la totalidad del tubo debe ser sustituido por uno de
longitud adecuada. Solicite en este caso el tubo al Servicio
Técnico.
A
Ao comprar este electrodoméstico Candy, você mostrou ser uma pessoa
exigente, que só se satisfaz com o melhor.
A Candy oferece-lhe esta nova máquina de lavar, fruto de anos de investigação
e de experiência de mercado, graças ao contacto directo com os
Consumidores.
Você escolheu a qualidade, a durabilidade e as grandes vantagens que lhe
pode oferecer esta máquina de lavar loiça.
A Candy propõe-lhe também uma vasta gama de electrodomésticos: máquinas
de lavar roupa, máquinas de lavar e de secar roupa, máquinas de lavar loiça,
fornos micro-ondas, fornos e placas eléctricos, fogões, frigoríficos e arcas
congeladoras. Peça ao seu agente da especialidade o catálogo dos
electrodomésticos Candy em que esti-ver eventualmente interessada.
Pedimos-lhe que leia atentamente as instruções contidas neste manual, pois
proporcionar-lhe-ão indicações importantes relacionadas com a segurança da
instalação, a utilização, a manutenção, assim como certos conselhos úteis para
uma melhor utilização das máquinas de lavar loiça.
Conserve este manual para o consultar sempre que tiver necessidade.
Garantia
Este electrodoméstico está abrangido por uma Garantia cujo período de validade
é de 12 meses a contar da data de aquisição. Para beneficiar desta garantia
deverá apresentar o certificado de “Garantia Internacional” Candy, devidamente
preenchido com o nome e morada do consumidor final, modelo e número de
série do aparelho e data de compra, além de devidamente autenticado pelo lojista.
Este documento ficará sempre na posse do consumidor. Durante o período de
Garantia os Serviços de Assistência Técnica efectuarão a reparação de qualquer
deficiência no funcionamento do aparelho resultante de defeito de fabrico. A
Garantia não inclui deslocações a casa do cliente, que serão debitadas de acordo
com a taxa de deslocação em vigor a cada momento. Exceptua-se a 1a deslocação,
se se efectuar no primeiro mês de vigência da Garantia, que será gratuita.
A Garantia não inclui:
– Anomalias ocasionadas por mau trato, negligência ou manipulação contrária às
instruções contidas no manual, modificação ou incorporação de peças de procedência
diferente da do aparelho, aplicadas por serviços técnicos não autorizados.
– Defeitos provocados por curto-circuito, ou injúria mecânica.
– Qualquer serviço de instalação ou explicação do funcionamento do aparelho
em casa do cliente.
– Indemnizações por danos pessoais ou materiais causados directa ou indirectamente.
– Troca do aparelho.
Serviço Pós-Venda
Com o objectivo de cada vez mais satisfazer o consumidor final, colocamos à
vossa disposição a nossa Rede Nacional de Assistência Técnica, com pessoal
técnico devidamente especializado.
Índice
Descrição dos comandos
Dados técnicos
Selecção de programas e funções especiais
Tabela dos programas
Regulação do sístema de descalcificação
Waterblock
Fig. 1
50
51
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
52
52
53
56
58
59
H
75°
A B C D E F GI
A
B
C
Mostrador digital
D
E
Tecla de economia "E"
L
Tecla de retardamento do início
do programa
Tecla HPS
55°
50°
70°
M
F
G
H
I
L
M
Tecla de selecção do programa
Tecla de meia carga
Tecla de INÍCIO do programa
Indicador luminoso do nível de sal
Indicador luminoso do nível de abrilhantador
Tecla de ligar/desligar
Descrição dos programas
Dimensões:
Altura
Profundidade
Largura
Profundidade com a porta aberta
permite poupar mais de 20% de energia e reduz
a duração do ciclo de lavagem. Trata-se de uma
função particularmente recomendada para a
lavagem da loiça ao fim do dia, quando não se
pretenda descarregar logo da máquina uma
loiça perfeitamente seca.
Selecção de programas e
funções especiais
Descrição dos comandos
cm
cm
cm
cm
82 ÷ 88,5
55
59,8
117
Dados Técnicos
Capacidade seg-norma EN 50242
Capacidade c/ tachos e pratos
Pressão admitida na instalação hidráulica
Fusível
Potência máxima absorvida
Tensão
12 pessoas
8 pessoas
Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
(ver placa de características)
(ver placa de características)
(ver placa de características)
52
Selecção do programa
Abra a porta da máquina e prima a tecla I ;
no mostrador é apresentada a indicação do
último programa seleccionado.
Para seleccionar um novo programa terá de
premir a tecla de selecção do programa "P".
Quando no mostrador for apresentada a
indicação correspondente ao programa
pretendido, prima a tecla de INÍCIO do programa.
A duração correspondente ao programa
seleccionado (em horas e minutos) é apresentada
no mostrador, começando a piscar.
Feche a porta da máquina. O programa começa
automaticamente a seguir à emissão de um
sinal sonoro (caso a emissão de sinais sonoros
não tenha sido desactivada).
Interrupção de um programa
Não é recomendável que a porta da máquina
seja aberta durante a execução de um programa
de lavagem e, particularmente, durante a fase
central de lavagem ou a fase final de secagem.
No
entanto,
a
máquina
interrompe
automaticamente o seu funcionamento sempre
que a porta é aberta.
Nessa altura, pode seleccionar diversas opções
podendo igualmente cancelar o programa em
curso.
Se, quando um programa já está a ser executado,
a porta da máquina for aberta, o símbolo
correspondente ao programa seleccionado (e
que está a ser executado) é apresentado no
mostrador, a piscar, e a máquina interrompe o
respectivo funcionamento.
Tecla de meia carga
Se se premir esta tecla, pode-se optar pela
lavagem de uma quantidade reduzida de loiça,
concentrando toda a loiça a lavar no tabuleiro
supeiror, à excepção dos talheres, que deverão
ser colocados no cesto existente para esse
efeito, colocado no tabuleiro inferior da máquina.
A selecção desta função permite reduzir o
consumo de água e de energia.
Colocar uma quantidade de detergente inferior
à normalmente doseada para a lavagem
normal.
Atenção:
Se a porta for aberta durante a fase de
lavagem, um sinal sonoro relembra-o que a
lavagem ainda não terminou.
Para que a máquina volte a entrar em funcionamento
terá de premir a tecla de INÍCIO do programa.
Verá que, no mostrador, é apresentado a piscar
o tempo que falta para o programa ser concluído.
Volte então a fechar a porta da máquina.
Caso pretenda cancelar ou alterar um programa enquanto este estiver a ser executado,
terá de levar a cabo as seguintes operações:
abra a porta da máquina, prima, mantendo-a
premida, a tecla de "INÍCIO" do programa até
o número do programa deixar de piscar.
Nessa altura poderá então seleccionar um
outro programa.
Atenção:
Depois de pressionar o botão INÍCIO, não é
possível desactivar esta opção.
Tecla HPS
Esta máquina de lavar loiça está equipada com
um motor especial, capaz de desenvolver duas
velocidades diferentes. Quando a tecla HPS
está premida, o motor trabalha com major
potência, atacando a sujidade com uma
quantidade de água maior, a uma pressão mais
elevada.
Esta função especial está particularmente
indicada para a loiça muito suja.
NOTA: Se, quando premir a tecla de INÍCIO do
programa, o símbolo "00" começar a piscar no
mostrador, isso significa a máquina tem água
no seu interior.
Feche a porta da máquina, para permitir a
descarga da água, e espere que seja emitido
um sinal sonoro; uma vez satisfeitas estas
condições, poderá então programar a máquina
da forma pretendida.
Atenção:
Para utilizar esta opção deve pressionar
primeiro o botão INÍCIO.
Antes de iniciar um novo programa deverá
sempre certificar-se de que há detergente no
respectivo compartimento. Se necessário, volte
a encher este compartimento.
E
Tecla de economia
A tecla de economia "E" reduz a fase de
aquecimento final da água durante o último
enxaguamento. Esta tecla de economia "E"
53
Fim do programa
Desactivação do sinal sonoro
O fim do programa é indicado por um sinal
sonoro (caso a emissão de sinais sonoros não
tenha sido desactivada). Quando a porta da
máquina é aberta, poderá ver no mostrador o
número do programa que a máquina acabou de
levar a cabo.
Se preferir, poderá desactivar a emissão de
sinais sonoros, para o que terá de executar as
seguintes operações:
prima, mantendo-a premida durante alguns
segundos, a tecla de selecção do programa (P),
ao mesmo tempo que prime a tecla de
ligar/desligar
.
I
Atenção:
Se o numero do programa indicado no
mostrador começar a piscar e a maquina
não permitir o acesso a qualquer outro
programa, prima a tecla de “INICIO” de
lavagem e mantenha esta primida até o
mostrador parar de piscar.
Se no mostrador for apresentado o símbolo
"b1", isso significa que a emissão de sinais
sonoros está activada. Volte a premir a tecla de
selecção do programa (P); no mostrador é
apresentado o símbolo "b0", indicando que a
emissão de sinais sonoros foi desactivada.
A emissão de um sinal sonoro confirma que a
regulação foi guardada na memória.
e premir a tecla do programa de lavagem.
Tecla de selecção de arranque retardado de
um programa
Prima a tecla
para seleccionar o arranque
retardado de um programa.
Quando prime a tecla pela primeira vez, o
mostrador apresenta os dados relativos ao
programa seleccionado. De cada vez que
premir esta tecla, o tempo de retardamento (em
horas) seleccionado para o programa aumenta
uma hora, até ao máximo de 19 horas.
Uma vez seleccionado o retardamento
pretendido, espere que o tempo seleccionado
seja apresentado no mostrador, o que confirma
a introdução feita. Prima então a tecla de
INÍCIO do programa, para que a máquina inicie
a contagem decrescente. Se a máquina ainda
não tiver iniciado a contagem decrescente, o
retardamento do arranque do programa poderá
ser cancelado, para o que terá apenas de
premir a tecla
até ver no mostrador o
Atenção
Esta máquina está equipada com um dispositivo
de seguranca contra inundações que é activado
mesmo que a máquina esteja desligada e que
interrompe automaticamente o fluxo de água
se, devido a uma possível avaria, a água
ultrapassar o nível normal.
As máquinas de lavar loiça estão aptas para mostrar um sinal no mostrador
quando existem anomalias.
SINAL AUTOMÁTICO
ANOMALIA
CAUSA
ACÇÃO
No mostrador aparece E1 com o
sinal sonoro.
Torneira de entrada de água fechada.
Desligue o electrodoméstico.
Rode a torneira.
Complete o ciclo.
No mostrador aparece E2 com o
sinal sonoro.
Anomalia no controlo electrónico de
temperatura.
Centro de serviço para contacto.
No mostrador aparece E3 com o
sinal sonoro.
O elemento aquecedor de água não
trabalha correctamente ou a rede do
filtro está entupida.
Limpe a rede do filtro.
Se o problema persistir contacte por
favor o seu serviço de Assistência.
No mostrador aparece E4 com o
sinal sonoro.
Os acessórios não descarregam a
água.
Verificar se a mangueira está inclinada, ou a saída por meio de sifão
está bloqueado e se os filtros
também estão bloqueados.
Importante
A fim de evitar que o dispositivo de segurança
contra inundações seja inoportunamente
activado, recomenda-se que a máquina não
seja deslocada ou inclinada enquanto estiver a
funcionar.
Se for absolutamente necessário deslocar ou
inclinar a máquina enquanto esta estiver a
funcionar, assegure-se primeiro de que o ciclo
de lavagem já terminou e que não há água na
cuba da máquina.
programa seleccionado.
O arranque retardado pode ser cancelado a
qualquer momento, para tal, basta premir a
tecla de "INÍCIO" até aparecer o programa
seleccionado no mostrador.
Se pretender ver qual o programa actual, prima
a tecla de selecção de programa “P”.
NOTA: Se a porta da máquina for aberta durante
o período de contagem decrescente, seja a fim
de poder seleccionar uma das opções, por
exemplo, seja para colocar mais loiça na
máquina, deverá sempre voltar a premir a tecla
de INÍCIO do programa antes de voltar a fechar
a porta da máquina, de modo a que a contagem
decrescente seja reiniciada.
54
55
75° C
Intensivo
Apto para lavar a loiça e tachos de uso
diário muito sujos.
65° C
Universal
Adequado para lavar a loiça e tachos de
uso diário com sujidade normal.
55° C
Diário
Adequado para lavar a loiça e tachos de
uso diário imediatamente após a
refeição.
50° C
Eco 50°C
50° C
Eco 50°C
50° C
45° C
70° C
Adequado para lavar a loiça e tachos de
uso diário imediatamente após a
refeição.
Adequado para lavar a loiça e tachos de
uso diário imediatamente após a
refeição.
Programa segundo normas EN 50242.
Adequado para lavar a loiça delicada e
decorada, assim como os cristais.
Indicado também para lavar a loiça de
uso diário pouco suja, exceptuando as frigideiras.
Programa destinado à lavagem de copos
e de porcelanas delicados com sujidade
que ainda não tenha secado.
Delicado
Programa para
copos
Pré-lavagem a frio
Pré-lavagem rápida para a loiça usada
pela manhã ou pelo almoço, quando se
quer realizar apenas uma lavagem
depois do jantar.
Secagem quente
e aquecimento
de pratos
Próprio para a secagem de loiças não
utilizadas há certo tempo e para aquecer
loiças a utilizar para servir à mesa
determinados pratos.
Rápido
32 minutos
Ciclo super-rápido que se efectua no final
da refeição, indicado para cargas
pequenas (4/6 pessoas).
Lavagem intensiva
Se escolher o programa de lavagem Intensivo há que acrescentar uma quantidade adicional de detergente
(20 gr) na secção de pré-lavagem do compartimento do detergente (2). Para o programa Universal
56
••••••
••••• •
••••
••••• •
••••• •
••••
••••
•
•
••
•••
N/A= opção indisponível
75°C
65°C
55°C
50°C
50°C
50°C
45°C
•••
• •
• •
• •
•
• •
• •
40°C
•
• •
Tecla de meia
Carga
Tecla HPS
120 SIM SIM SIM SIM
100 SIM SIM SIM SIM
90 SIM SIM SIM SIM
125 SIM
SIM SIM
130 SIM SIM SIM SIM
75 SIM SIM
SIM
75 SIM SIM
SIM
6
70°C
Funções especiais
Tecla de economia E
Com água fría
(15°C)*
Enxaguamento a
quente com abrilhantador
Segundo
enxaguamento a frio
Primero
enxaguamento a frio
Lavagem
Pré-lavagem
a frio
minutos
Retardamento inicio do
programa
Desenvolvimento do programa média em
Pré-lavagem
a quente
Controlo do nível
de sal
Descrição
Controlo do nível
de abrilhantador
Símbolos
Limpeza do filtro
e placa
TABELA DOS PROGRAMAS
Duração
Operações a realizar
Detergente
lavagem
Programa comparativo geral
Detergente
pré-lavagem
Norma EN 50242:
1) Posição do cesto superior: inferior
2) Carga normal
3) Regulação do abrilhantador: 5
4) Tecla de Economia premida
5) Quantidade de detergente:
– 8 gr para a pré-lavagem
– 22 gr para a lavagem.
Informações para os
laboratórios de ensaio
SIM N/A SIM SIM
50 SIM N/A
SIM
32
SIM
N/A
* COM ÁGUA QUENTE, O TEMPO QUE FALTA ATÉ AO FIM DO
PROGRAMA É AUTOMATICAMENTE APRESENTADO ENQUANTO
O PROGRAMA ESTIVER A DECORRER
57
Regulação do amaciador da água
com programador electrónico
Waterblock
O amaciador da água estão aptos a tratar água com um grau de dureza de, no
máximo, 90º fH (graduação francesa) ou 50º dH (graduação alemã), dispondo de
8 posições de regulação (dependendo da respectiva versão).
Os posiçõés de regulação são apresentadas na tabela que se segue:
Nível
Dureza
da água
°fH (graduação
francesa)
Dureza
da água
°dH (graduação
alemã)
Utilização
de sal
regenerador
Regulação
do amaciador
da água
0
1
2
3
4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
D1
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A unidade amaciadora vem regulada de fábrica para o nível 4 (D4), na medida em
que este é o nível mais apropriado para uma maior quantidade de utilizadores.
Ajuste a regulação da sua unidade amaciadora da água em função do grau de dureza
da água da sua zona. Para tal, terá de executar as seguintes operações: abra a
porta da máquina, prima, mantendo-a premida, a tecla de arranque retardado da
máquina
e, ao mesmo tempo, prima a tecla de ligar/desligar a máquina I .
O Waterblock tem por objectivo tornar a sua máquina ainda
mais segura, sobretudo quando não está ninguém em casa.
Na verdade, este sistema elimina qualquer possibilidade de
perda de água e os transtornos causados por anomalias no
funcionamento da máquina e por fugas de água nas mangueiras,
devidas a eventuais golpes nas mesmas, em especial
na mangueira de entrada de água.
Funcionamento do Waterblock
O reservatório colocado na base da máquina recolhe qualquer
água eventualmente derramada, e acciona um sensor que, por
sua vez, activa uma válvula colocada sob a torneira de
alimentação de água, impedindo a passagem de qualquer
quantidade de água, mesmo que a torneira esteja toda aberta.
Se a caixa apresentar-se danificada, é necessário desligar o
electrodomestico da electricidade, parque pode conter peças
soto carga.
Para assegurar uma perfeita operação do sistema de
segurança, caixa “A” com a mangueira, deverá estar ligada à
torneira de acordo com a figura “1”.
A mangueira de entrada não deve ser cortada porque pode
conter peças soto carga.
Se a mangueira não tiver o comprimento necessário para uma
correcta ligação, terá que ser substituida por uma mais
comprida. Esta mangueira por ser adquirida num agente mais
próximo.
No mostrador é-lhe indicada a posição de regulação predefinida de fábrica, ou seja, "D4".
Para alterar esta regulação, prima a tecla de arranque retardado da máquina
.
De cada vez que premir esta tecla a regulação será aumentada um nível. A seguir à
apresentação, no mostrador, da indicação "D7", o mostrador apresentará a
indicação D1", correspondente à regulação mais baixa possível.
Quando no mostrador vir a indicação correspondente à regulação pretendida,
espere até ouvir o sinal sonoro que indica que a regulação foi devidamente guardada
na memória.
TECLA DE
ARRANQUE
RETARDADO DA
MÁQUINA
TECLA DE
LIGAR/DESLIGAR
A
Fig. 1
MOSTRADOR
58
59
Tillykke
Beskrivelse af betjeningspanel
Med Deres nye Candy opvaskemaskine.
Denne opvaskemaskine er resultatet af mange års forskning og
udvikling, en udvikling der i meget høj grad er foregået i samarbejde
med brugerne.
Med en Candy har De valgt kvaliteten og fordelene ved en maskine
der teknologisk er på forkant med udviklingen.
Candy’s produktprogram omfatter vaskemaskiner, opvaskemaskiner,
vaske/tørremaskiner, tørretumblere, microbølgeovne, køleskabe og
frysere.
Spørg hos Deres forhandler efter Candy’s produktkatalog.
H
55°
75°
50°
70°
Læs denne instruktionsbog nøje inden maskinen tages i brug.
Instruktionsbogen giver vigtig information vedr, installation, brug og
vedligeholdelse af maskinen.
A B C D E F GI
L
M
Garantibetingelser
Denne maskinen er omfattet af købelovens reklamationsret.
Garantien dækker ikke skader opstået som følge af forkert brug,
manglende vedligeholdelse eller forkert opstilling og installation.
Garantien er gældende for apparater der bruges i en normal
husholdning, og dækker således ikke apparater opstillet i
udlejningsejendomme hvor flere end en familie bruger apparatet.
A
B
C
D
E
F
Digital display
Programvælger knap
Udskudt start
Energi spare knap
HPS knap
Halv-fyldningsknap
G
H
I
START knap
L
Tænd/Sluk knap
M
Programbeskrivelse
Kontrollampe for salt
Kontrollampe for manglende
afspændingsmiddel
Dimensloner:
Indhold
Beskrivelse af betjeningspanel
Tekniske data
Valg af program - Specielle funktioner
Justering af elektronisk styret blødgøringsanlæg
Waterblock
Programoversigt
60
side
side
side
side
side
side
61
61
62
64
65
66
Højde
Dybde
Bredde
Dybde med åben låge
82 ÷ 88,5
55
59,8
117
cm
cm
cm
cm
Tekniske data
Kapacitet EN 50242 kuverter
Nødvendigt vandtryk
Forsikring
Max. effekt
Tilslutningsspænding
12
Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
(se type skilt)
(se type skilt)
(se type skilt)
61
Valg af program - Specielle
funktioner
Indstilling af program
I knappen; Det sidst
Åbn lågen og tryk på
valgte program vises i displayet. Hvis man
ønsker et andet program, trykkes på
Programvælger knap “P” indtil program
nummeret vises i displayet, derefter trykkes på
“START” knappen. Herefter vil displayet vise
programmets længde i timer og minutter.
Luk lågen. Programmet vil nu afgive en signal
tone (kun hvis den ikke er fravalgt) og
programmet vil starte.
Program afbrydelse.
Udskudt start
Det anbefales ikke at åbne døren når programmet
er i gang. Især ikke under hovedvasken og
tørringen. Hvis man gør det, vil maskinen dog
øjeblikkelig stoppe og displayet vil vise program
nummeret man var i gang med.
Tryk på
knappen.
Displayet vil vise hvor mange timer man har
udsat starten, og for hvert tryk vil man øge tiden
med een time indtil 19 timer. Når den ønskede
udskydelse vises i displayet trykkes på
“START” knappen. Hvis man ønsker at afbryde
udskydelse, og man ikke har trykket start
knappen ind endnu, skal man trykke på
knappen
indtil program nummeret kommer
frem.
Bemærk:
Hvis man åbner døren under tørringen, vil
der lyde en tone, for at fortælle en at
programmet ikke er færdigt endnu.
Hvis døren har været åbnet under programmet,
skal man blot trykke på “START” knappen når
døren er lukket igen, og displayet vil vise
resttiden og maskinen går i gang.
Hvis man ønsker at annullerer eller ændre
det valgte program man er i gang med, skal
man trykke på “START” knappen indtil
displayet stopper med at blinke det kørte
program nummer. Nu kan man vælge nyt
program.
Halv-fyldningsknap
Ved at trykke denne knap ind er det muligt at
vaske en mindre mængde service, ved kun at
anvende øverste kurv til tallerkener og kun
vaske bestikket i den nederste kurv.
Dette reducerer vand og energiforbrug og
kræver ligeledes mindre opvaskemiddel.
Bemærk: Hvis displayet blinker med ”00”, når
man trykker på “START” knappen, betyder det,
at der er vand i maskinen. Slip “START”
knappen og maskinen vil automatisk starte
udpumpningen og når maskinen er tom, vil der
lyde en tone. Nu kan man frit vælge program
igen. Husk at se efter om der stadig er sæbe i
automaten inden en start.
Bemærk:
Når “START” knappen er aktiveret, kan man
ikke ændre 1/2 vasken til fuldvask ved at
udtrykke knappen.
I . Hvis displayet viser “b1” er tone
knap
signalet aktiveret. Tryk på Programvælger knap
“P” igen og displayet vil nu vise “b0” som viser
at tone signalet er afbrudt. Tone signalet høres
kort, for at fortælle at valget er gemt.
Hvis man har trykket på “START” knappen og
nedtællingen er begyndt, skal man trykke på
“START” knappen indtil displayet viser
program nummeret.
BEMÆRK:
Denne opvasker har et sikkerhedssystem der
automatisk
afbryder vandtilførslen, hvis en
teknisk fejl skulle opstå eller maskinen tager
mere vand ind end den er beregnet til.
Overfyldningssikringen opererer manuelt, og er
derfor
uafhængig af evt. strømsvigt.
VIGTIGT:
For at forhindre utilsigtet udløsning af
overfyldningssikringen, anbefales det ikke at
flytte eller vippe maskinen medens den er i drift,
eller når vaskekarret er fyldt med vand.
Hvis det er nødvendigt at flytte eller vippe
maskinen skal det kon-trolleres at programmet
er færdigt og vaskekarret tømt for vand.
Hvis man ønsker at se hvilket program nummer
man har valgt, tryk på Programvælger
knap “P”.
NB. Hvis døren bliver åbnet under nedtællingen
skal “START” knappen trykkes ned igen for at
fortsætte nedtællingen.
Aktivering eller afbrydelse af tone signal
Man kan afbryde tone signalet ved at trykke
Programvælger knap “P” ind i i få sekunder
samtidigt med at man trykker på Tænd/Sluk
Opvaskemaskinen kan vise fejl i displayet. Fejl koden fremkommer sammen
med tone signalet.
FEJLVISNING
HPS knap (Dobbelt vaskekraft)
Denne opvaskemaskine er udstyret med en
spuletryks motor med 2 hastigheder. Når denne
funktion vælges, vil spuletrykket øges voldsomt
og programmet anvendes til meget snavset
service ligesom til gryder og pander.
E1.
Ingen vandforsyning
Sluk for maskinen, åben for vandet,
genstart.
Bemærk: Denne valgmulighed skal vælges
inden der trykkes på “START” knappen.
E2.
Elektronisk temperatur fejl
Tilkald service
E3.
Opvarmningsfejl
Tilkald service
E4.
Ingen udpumpning
Kontroller afløbsslangen og
bundfilteret
DISPLAYET VISER
ÅRSAG
DET GØR MAN
Program slut.
Når programmet er slut vil der lyde en tone (hvis
man ikke har fravalgt denne mulighed) og
displayet vil vise det kørte program nummer.
E
Energi spare knap
Når Energi spareknappen aktiveres afbryder
maskinen opvarmningen af vandet i sidste skyl.
Med (E) knappen spares der mere end 20%
energi, og opvasketiden afkortes.
Det anbefales at bruge (E) knappen hvis servicet
ikke skal bruges umiddelbart efter endt vask.
Vigtigt:
Hvis displayet begynder at blinke og man
ikke kan vælge program skal maskinen nul
stilles. Tryk på “START” knappen indtil
displayet stopper med at blinke.
62
63
Justering af elektronisk styret
blødgøringsanlæg
Waterblock (Aqua stop system)
Blødgøringsanlægget kan behandle vand med en hårdhedsgrad på op til 90°fH
(franske grader) eller 50°dH (tyske grader) via 8 indstillinger.
Følgende tabel angiver indstillingen af blødgøringsanlægget afhængig af vandet
hårdhed.
Vandets
Niveau
0
1
2
3
4
5
6
7
Vandets
hårdhedsgrad hårdhedsgrad
ºfH
(fransk)
ºdH
(tysk)
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Brug af salt
Indstilling af
blødgøringsanlæg
NEI
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
D1
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Aqua stop systemet bevirker, at hvis der optræder en utæthed
i maskinen eller på selve slange, vil dette medfører, at en føler
i bunden af maskinen bliver aktiveret. Denne føler vil øjebliklig
slukke for strømmen til vandventilen, som er placeret for enden
af vandtilgangs slangen ( fig.1 billed A ). Hermed stopper
vandtilgangen. Vandtilgangs slangen består af den egentlige
vandslange samt en ydre slange, som skal opfange vand hvis
der sker skade på vandslangen. I dette mellemrum er, mellem
vandslangen og den ydre slange, anbragt ledningerne til den
elektriske vandventil. Slangeforbindelsen må derfor ikke
overklippes eller forlænges.
Hvis der er behov for længere slange kan denne forlænges
med en godkendt slange op til 2,5 meter.Omløberen på aqua
stop slangen er 3/4 " muffe.
forlænger slangen skal derfor have 3/4" nippel i den ene ende
og 1/2 " muffe i den anden, hvis vandhanen er en normal 1/2 "
Blødgøringsanlægget er fra fabrikken indstillet på 4 (D4), da dette niveau dækker
langt de fleste behov. Juster blødgøringsanlægget efter vandets hårdhedsgrad som
følger: åbn lågen, hold knappen for udskudt start
indtrykket og tryk samtidig på
tænd/sluk knappen I .
Fabriksindstillingen ”D4” vil komme frem i displayet. For at ændre indstilling, tryk på
knappen for udskudt start
. For hvert tryk på denne knap ændres indstillingen et
niveau op. Når ”D7” er nået, går displayet tilbage til ”D1”.
Når det ønskede niveau fremkommer på displayet, vent da til der høres et lydsignal,
som bekræfter at indstillingen er lagret i hukommelsen.
DISPLAY
KNAP FOR
TIDSFORSKUDT
64
TÆND/SLUK
KNAP
A
Fig. 1
65
50° C
45° C
70° C
fra
Universal
Daglig vask af normalt snavset service.
Let universal
Til opvask af gryder, og service.
Umiddelbart efter brug.
Eco 50°C
Anvendes til daglig vask af normalt snavset
service og gryder. Brug opvaskemiddel
med enzymer.
Eco 50°C
Anvendes til daglig vask af normalt snavset
service og gryder. Brug opvaskemiddel
med enzymer (EN 50242 Standards).
Skåneprogram
Anvendeligt til opvarmning af tallerkener
forud for servering, eller til opfriskning af
service der ikke har været brugt i nogen tid.
Glas
Anvendes til glas og sart porcelæn.
Kold forvask
Program til kold afskyldning af service der
skal vaskes senere.
Opvarmning af
tallerkener Varmt skyl
Til delikate glas og talerkener let
snavset.
32 Min. lyn-program
Quick vask for 4-6 personer.
Vask med forvask
Hvis Intensiv program anvendes, må der tilføjes en ekstra dosis sæbe ca. 20 gr (1 spiseske) i
sæbebeholderens rum til forvask.
På Universal programmet skal tilsættes en ekstra dosis sæbe 5 gr.
66
N/A = ingen valgmuligheder
75°C
65°C
55°C
50°C
50°C
50°C
45°C
70°C
40°C
Første skylning
med koldt vand
Anden skylning
med koldt vand
Varmt skyl med afspændings middel
Kold forvask
Varm forvask
Kontroller salt
Kontroller
afspændingsmiddel
••••••
••••• •
••••
••••• •
••••• •
••••
••••
•
•
••
•••
•••
• •
• •
• •
•
• •
• •
•
• •
Halv-fyldningsknap
50° C
pander
HPS knap
50° C
og
Valgfri
funktion
Energi spare knap
55° C
Anvendes til gryder
dagligdags brug.
Meget snavset.
Gennemsnitlig
opvasketid i
minutter
Udskudt start
65° C
Intensiv
Program forløb
Med koldt vand
(15°C)*
75° C
Beskrivelse
Rens kop og
pladefilter
Program
Sæbe til
forvask
PROGRAM OVERSIGT
Sæbe
klarvask
Program forbrug
Aktivitet
Hovedvask
Ref. EN 50242 Standards:
1) Øverste kurv i nederste position
2) Normal fyldning
3) Afspændingsmiddel indstilling: 5
4) Energi spare knap aktiv
5) Mængde af sæbe:
– 8 gr Forvask
– 22 gr Klarvask.
Informationer til
testlaboratorier
120
JA
JA
JA
JA
100
JA
JA JA
JA
90
JA
JA
JA
JA
125
JA
JA
JA
130
JA
JA
JA
JA
75
JA
JA
JA
75
JA
JA
JA
6
JA N/A JA
JA
50
JA N/A
JA
32
N/A
JA
* Med varmt vand vises den resterende tid til programmet er slut i
displayet, mens programmet er i gang.
67
Gratulerar till ett bra köp!
Beskrivning av manöverdon
Genom att välja en diskmaskin från Candy har Du visat att Du är
en kvalitetsmedveten konsument.
H
Din nyinköpta maskin är resultatet av Candys långa erfarenhet på
vitvaruområdet och kontakten med våra kunder. Dess kvalitet och
oöverträffade egenskaper kommer att vara till glädje i många år
framöver. I Candys produktprogram finns även en rad andra
hushållsmaskiner: diskmaskiner, kombinerade tvättmaskinertorktumlare, spisar, mikrovågsugnar, ugnar och spishällar samt kylskåp och frysar. Din återförsäljare kan lämna ytterligare
information om Candys hela produktprogram.
75°
Läs igenom denna bruksanvisning noggrant. Här finns viktig
information om installation, användning och underhåll av
diskmaskinen. Dessutom ges en del tips om hur diskmaskinens
kapacitet skall utnyttjas på bästa sätt.
Ta väl vara på bruksanvisningen och behåll den för framtida bruk.
A B C D E F GI
A
A
C
D
E
F
L
55°
50°
70°
M
Digital display
Programväljarknappen
Fördröjd start
Ekonomiknapp
HPS knapp
Halv-fyllningsknapp
G
H
I
START-knapp för program
L
M
På/av knapp
Signallampa saltnivå
Signallampa för påfyllning
av sköljmedel
Programbeskrivning
Dimensioner:
Höjd
Djup
Bredd
Djup med öppen dörr
Innehåll
Manöverdon
Tekniska data
Att välja program och speciella funktioner
Elektroniskt styrd avhärdning
Waterblock
Programlista
68
sida
sida
sida
sida
sida
sida
69
69
70
72
73
74
82 ÷ 88,5
55
59,8
117
cm
cm
cm
cm
Tekniska data
EN 50242 kuvert som kan laddas
Kapacitet med pannor och tallrikar
Vattenledningstryck
Säkring
Maximal laddning
Spänning
12
8 personer
Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
(se märkplåten)
(se märkplåten)
(se märkplåten)
69
Programval och speciella
funktioner
Val av program
I
Öppna luckan och tryck på
-knappen.
Senast valda program visas på displayen.
För att välja nytt program trycker du på
programväljarknappen “P”. När det önskade
programmet visas på displayen trycker du på
“START”-knappen. Tiden för det valda
programmet (i timmar och minuter) börjar blinka
på displayen.
Stäng luckan och när du hör ljudsignalen (om
denna inte kopplats bort) startar programmet
automatiskt.
Avbrutet program
Knappen för senare start
Bortkoppling av ljudsignalen
Luckan bör inte öppnas under pågående
program, i synnerhet inte under den egentliga
diskningen och den slutliga torkningen.
Skulle du likväl råka öppna luckan, stannar
maskinen automatiskt. Vid denna punkt kan du
avbryta pågående program och starta ett annat.
Om luckan öppnas under pågående program
visas symbolen för det programmet blinkande
på displayen och maskinen stannar.
För att starta ett program med tidsfördröjning
trycker du på knappen
.
Ljudsignalen kan kopplas bort på följande sätt:
Håll programväljaren “P” intryckt några
sekunder och tryck samtidigt på stopp/startknappen
.
Observera:
Om du öppnar luckan under torkfasen så
kommer en ljudsignal att höras, som innebär
att torkfasen inte är färdig.
För att starta maskinen igen trycker du på
”START”-knappen och återstående tid för
programmet visas blinkande. Stäng nu luckan.
Om du vill ändra eller avbryta ett pågående
program ska du göra så här:
Öppna luckan, håll ”START”-knappen
intryckt tills numret på programmet slutar
blinka. Du kan nu välja ett nytt program.
Halv-fyllningsknapp
Genom att trycka på denna knapp är det möjligt
att diska en mindre mängd diskgods. Då
används den övre korgan til tallrikar och bara
besticket diskas i den nedre korgen. Det spar
vatten och energi, och det går också åt mindre
diskmadel.
OBS! Om symbolen ”00” börjar blinka när du
trycker på ”START”-knappen, betyder detta att
det fortfarande finns vatten i maskinen.
Stäng luckan så att vattnet kan tömmas ut och
vänta på ljudsignalen. Efter denna kan du välja
ett nytt program.
Innan du startar ett nytt program bör du
kontrollera att det finns tillräckligt med
diskmedel i behållaren. Fyll på om så behövs.
Observera:
När “START”-knappen har blivit vald, går det
inte att ändra valet.
HPS knapp (Dubbel diskningskraft)
Denna diskmaskin är utrustad med en
spoltrycksmotor med 2 hastigheter. När denna
funktion väljs ökas spoltrycket våldsamt och
programmet används till mycket smutsig disk,
t.ex. grytor och pannor.
I
Om displayen visar symbolen ”b1” är signalen
tillkopplad. Tryck på programväljaren “P” en
gång till, varvid displayen visar symbolen ”b0”
och anger att ljudsignalen är bortkopplad.
En ljudsignal talar om att inställningen har
lagrats i minnet.
OBS!
Denna diskmaskin har ett överfyllnadsskydd, som
fungerar även när maskinen är frånslagen.
Överfyllnadsskyddet förhindrar att vattnet rinner
över, om vattennivån i maskinen av någon anledning skulle bli högre än normalt.
VIKTIGT
För att förhindra att överfyllnadsskyddet träder i
funktion när det inte skall, får diskmaskinen inte
flyttas eller lutas under pågående diskning. Om
maskinen måste flyttas eller lutas, se till att
programmet är avslutat och att det inte finns något
vatten kvar i behållaren.
Fördröjnings starten kan avbrytas när som
helst, med att bara hålla ”START” knappen
intryckt tills att det önskade programmet
kommer upp på manöverpanelen.
Om du önskar att se vilket program som har
valts, tryck då på programväljarknappen “P”.
OBS! Om du öppnar luckan under nedräkningen,
till exempel för att välja någon funktion eller för
att lägga in mer disk, måste du för att starta
nedräkningen igen trycka på ”START”-knappen
innan du stänger luckan.
Diskmaskinen kan självsöka ett antal problem. Problemet kommer att visas på
manöverpanelen och följs av en ljudsignal.
AUTOMATISKA PROBLEM KODER
PROBLEM
OBS: Denna knappen skal väljas innan der
tryckes på ”START” knappen.
Programmet avslutas
Ekonomiknappen
Vid första tryckningen visar displayen ingen
tidsfördröjning. Varje gång du trycker på
knappen ökas fördröjningen med en timme upp
till högst 19 timmar.
När du har ställt in önskad fördröjning väntar du
tills inställningen bekräftas på displayen. Tryck
sedan på ”START”-knappen för att börja
nedräkningen. Om du inte redan har aktiverat
nedräkningen kan du avbryta den fördröjda
starten genom att trycka på knappen
tills
displayen visar det valda programmet.
En ljudsignal (om den inte har kopplats bort)
talar om när programmet är slut. När luckan
öppnas visar displayen numret på det just
avslutade programmet.
E
Ekonomiknappen
minskar
den
sista
uppvärmningen av vattnet under sista
sköljningen.
Ekonomiknappen ger en energibesparing på
mer än 20% och avkortar tvättförloppet.
Rekommenderas för kvällsdisken när disken
inte behöver vara helt torr efter avslutat
program.
Viktigt:
Om programmet som visas av indikatorn
börjar blinka och maskinen inte tillåter att
några fler program väljs, tryck på ”START”
knappen och håll den inne tills blinkningen
upphör.
70
ORSAK
ÅTGÄRD
Indikatorn visar E1
Vattentillförseln avstängd.
Stäng av maskinen.
Sätt på vattnet.
Återställ programvalet.
Indikatorn visar E2
Problem med den elektroniska
temperatur kontrollen.
Ring service för assistens.
Indikatorn visar E3
Värmeelementet fungerar inte.
Rengör filtret och om problemet
består.
Kontakta service.
Indikatorn visar E4
Maskinen tömmer ej ut vattnet.
Kontrollera:
· Att avloppsslangen inte har något
veck
· Att vattenlåset inte är blockerad
· Att filterna är igensatta
71
Elektroniskt styrd avhärdning
Waterblock (säkrare mot läckage)
Avhärdaren kan behandla vatten med hårdhetsgrad upp till 90°fH (fransk skala) eller
50°dH (tysk skala) via 8 inställningslägen.
Nedanstående tabell visar hur avhärdaren ska ställas in för olika hårdhetsgrader på
vattnet.
Steg
Vattnets
hårdhet
°fH
(fransk)
Vattnets
hårdhet
°dH
(tysk)
Salt för
avhärdning
Avhärdarens
inställning
0
1
2
3
4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
D1
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Avstängningssystemet för vattenflödet har konstruerats för att
öka maskinens driftssäkerhet, speciellt i situationer då
maskinen är utan tillsyn. Avstängningssystemet för vattenflödet
hindrar översvämning som orsakas av fel i maskinen eller av
skador på slangarna.
Avstängningssystemets funktion
Behållaren som finns i botten av maskinen samlar allt
eventuellt läckande vatten vilket påverkar en avkännare som
stänger en ventil som finns under vattenkranen. Ventilen
stänger vattenflödet till maskinen även då vattenkranen är helt
öppen.
Om boxen skulle bli skadad måste maskinen kopplas bort
eftersom den innehåller delar under belastning.
För att säkerhetssystemet ska fungera perfekt bör box ”A” med
slang anslutas till kranen enligt fig 1. Inloppsslangen bör inte
kapas, eftersom den innehåller delar under belastning.
Om slangen inte är lång nog för korrekt anslutning måste den
ersättas med en av tillräcklig längd. En sådan slang finns hos
serviceagenten.
Avhärdaren är vid leveransen ställd i läge 4 (D4) eftersom detta passar i de allra
flesta fall. Justera avhärdarens inställning efter aktuell hårdhetsgrad enligt
följande: öppna luckan, håll knappen för senare start
intryckt och tryck samtidigt
på På/av-knappen I .
Det fabriksinställda värdet ”D4”kommer fram på displayen. För att ändra inställningen,
tryck på knappen för senare start
. Varje gång du trycker på knappen ändras
inställningen ett steg. När du har nått ”D7” går displayen tillbaka till ”D1”.
När displayen visar önskat läge bekräftar en ljudsignal att den nya inställningen har
lagrats i minnet.
A
Fig. 1
KNAPP FÖR
SENARE START
PÅ /AV
KNAPP
DISPLAY
72
73
Lämpligt för den dagliga diskningen av disk
och pannor som är normalt smutsiga.
55° C
Daglig
Lämpligt för pannor och disk som måste
diskas omedelbart efter en måltid.
50° C
Eco 50°C
Lämpligt för daglig disk av normalt smutsiga
pannor och husgeråd med diskmedel som
innehåller enzymer.
50° C
Eco 50°C
Lämpligt för daglig disk av normalt smutsiga
pannor och husgeråd med diskmedel som
innehåller enzymer.
Program enligt standarden EN 50242.
Skonsam
Lämpligt för känslig disk och glas. Även för
lättsmutsad daglig disk, utom pannor.
Glas
Disk för glas och ömtåligt porslin utan
intorkade matrester.
Kall förtvätt
Kort och kall förtvätt för frukost- och
lunchdisken som kan sedan lämnas kvar i
diskmaskinen fram til kvälls måltiden.
Varm sköljning och
uppvärmning
För kärl som används mycket sällan och
behöver sköljas eller för uppvärmning av
tallrikar.
32 Minuters snabbdisk
Snabbdisk för tallrikar som skall diskas
direkt efter måltiden. Diskmängd 4/6
personer.
50° C
45° C
70° C
Disk med blötläggning
Om du använder Intensiv program, måste en extra diskmedelsdos på ca. 20 gr
matsked) fyllas på i diskmedelslådans fördiskfack.
Vid Universalprogrammet skall diskmedelsdosen ökas med 5 gr.
74
N/A = inga alternativ
(1
55°C
50°C
50°C
50°C
45°C
70°C
40°C
Varm sköljning med
sköljmedel
Kall anden sköljning
Kall första sköljning
Kall fördisk
Huvuddisk
65°C
•••
• •
• •
• •
•
• •
• •
•
• •
Halv-fyllningsknapp
Universal
75°C
HPS knapp
65° C
••••••
••••• •
••••
••••• •
••••• •
••••
••••
•
•
••
•••
Ekonomiknapp
Lämpligt för pannor och andra föremål som
används dagligen och är mycket smutsiga.
Fördröjd start
Intensiv
Specialfunktion
i drift
Med kallt vatten
(15°C)*
75° C
Varm fördisk
Beskrivning
Genomsnittlig
disktid
i minuter
Komplett program
Kontrollera
saltbehållare
Program
Kontrollera behållare
för sköljmedel
LISTA ÖVER PROGRAM
Rengör filter för
koppar och tallrikar
Att göra
Tvättmedel för
disk
Programjämförelse
Standarddiskprogram EN 50242:
1) Överkorgen: i nedre läge
2) Normalt packad maskin
3) Dosering av sköljmedel: 5
4) Ekonomi knappen intryckt
5) Dosering av diskmedel:
– 8 gr fördisk
– 22 gr huvuddisk.
Tvättmedel för
blötläggning
Information
för testanstalter
120
JA
JA
JA
JA
100
JA
JA
JA
JA
90
JA
JA
JA
JA
125
JA
JA
JA
130
JA
JA
JA
JA
75
JA
JA
JA
75
JA
JA
JA
6
JA N/A JA
JA
50
JA N/A
JA
32
N/A
JA
* Vid varmt vatten visas återstående tid till programmets slut automatiskt
under pågående program.
75
Onneksi olkoon!
Koneen säätimet
Ostamalla tämän Candy-astianpesukoneen olet osoittanut, että et
tyydy kompromisseihin: haluat vain parasta.
Olemme iloisia voidessamme esitellä Sinulle tämän uuden
astianpesukoneen, joka on vuosia kestäneen tutkimuksen ja alalla
saamamme pitkän kokemuksen tulos. Tämän olemme tehneet
yhdessä kuluttajien kanssa. Olet valinnut tämän pesukoneen laadun,
kestävyyden ja ainutlaatuiset ominaisuudet.
Candyn laajaan kodinkonevalikoimaan kuluvat myös pesukoneet,
astianpesukoneet, kuivaavat pesukoneet, liedet, kuivausrummut,
uunit ja keittotasot, jääkaapit ja pakastimet. Pyydä kauppiaaltasi
täydellinen Candy-laitteiden luettelo.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Saat tärkeitä tietoja
astianpesukoneesi turvallisesta asennuksesta, käytöstä ja huollosta,
sekä hyödyllisiä neuvoja astianpesukoneesi hyödyntämisestä
parhaalla mahdollisella tavalla.
Säilytä käyttöohje huolellisesti, jotta voit turvautua siihen
tarvittaessa.
H
55°
75°
A B C D E F GI
A
B
C
D
E
F
50°
L
70°
M
G
H
I
L
M
Digitaalinäyttö
Ohjelmanvalinta -painike
Käynnistyksen ajastin
Eco-painike
HPS-painike
Käynnistys-painike (START)
Suolamäärän merkkivalo
Huuhteluaineen merkkivalo
Virtakytkin
Pesuohjelmat
Puolitäyttö-painike
Ulkomitat
Korkeus
Syvyys
Leveys
Syvyys ovi auki
Sisältö
Valitsimet
Tekniset tiedot
Ohjelmanvalinnat ja erikoistoiminnot
Vedenpehmentimen säätö elektronisissa pesukoneissa
Waterblock
Taulukko
76
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
sivu
77
77
78
80
81
82
cm
cm
cm
cm
82 ÷ 88,5
55
59,8
117
Tekniset tiedot
Täyttömäärä (EN 50242 - astiastoa)
Täyttömäärä ruokailu -, tarjoilu ja ruoanvalmistusastioilla
Tarvittava veden paine
Sulake
Kokonaistehon tarve
Jännite
12
8
Min. 0,08- Max 0,8 MPa
(kts arvokilpi)
(kts arvokilpi)
(kts arvokilpi)
77
Ohjelmavalinnat ja
erikoistoiminnot
Pesuohjelman valinta
Avaa luukku ja paina I -painiketta; viimeksi
valittu ohjelma ilmestyy näytölle. Valitse ohjelma
ohjelmanvalinta –painikkeesta “P”. Kun valittu
pesuohjelma on näytöllä, paina käynnistys–
painiketta (START). Ohjelman kestoaika (tunnit
ja minuutit) vilkkuu näytöllä. Sulje luukku.
Äänimerkin (jos päällä) jälkeen kone käynnistyy
automaattisesti.
Ohjelman keskeyttäminen
Ajastin
Äänimerkin kytkeminen pois
Ei ole suositeltavaa keskeyttää ohjelmaa,
varsinkaan pesu- ja kuivausvaiheessa. Kone
kuitenkin pysähtyy, kun luukku avataan.
Lisätoimintoja–painikkeita voidaan tällöin kytkeä
päälle tai pois.
Käyttäessäsi ajastinta paina
-painiketta.
Ensimmäisellä painalluksella näytössä on
aiemmin asetettu valinta. Jokaisella painalluksella
lisätään tunti ajastimeen, maksimissaan 19:än
tuntiin. Odota, että valittu aika on näytöllä. Paina
käynnistys –painiketta (START), jolloin kone
kytkee ajastimen päälle. Jos ajastin ei vielä ole
aktivoitu, se voidaan peruutta painamalla
-painiketta, kunnes valittu ohjelma on näytöllä.
Äänimerkki voidaan kytkeä pois seuraavasti:
Pidä ohjelmanvalinta -painiketta “P” pohjassa
ja samalla paina käynnistyskytkin
; jos
HUOM. Mikäli luukku avataan
kuivausvaiheen,
äänimerkki
kuivauksen olevan vielä kesken.
kesken
kertoo
Kun käynnistät koneen uudelleen, paina
käynnistys –painiketta (START), jolloin
pesuaika vilkkuu näytöllä. Sulje luukku. Kun
luukku suljetaan, ohjelma jatkuu automaattisesti.
Jos
haluat
keskeyttää
tai
vaihtaa
pesuohjelmaa: Avaa luukku, pidä käynnistys
–painiketta (START) pohjassa, kunnes
valitun ohjelman numero lakkaa vilkkumasta
ja voit suorittaa valinnat uudelleen.
Puolitäyttö-painike
Painamalla tämä kytkin alas on mahdollista
pestä pieni määrä astioita käyttäen vain yläkoria
astioille ja pestä vain ruokailuvälineet alakorissa.
Tämä säästää veden ja energian kulutusta sekä
pesuaineen tarvetta.
HUOM. Toimintoa ei voi peruuttaa
käynnistyspainikkeen painamisen jälkeen.
HUOM. Jos painat käynnistys –painiketta
(START) ja näytössä vilkkuu ”00”, se tarkoittaa,
että koneessa on vettä.
Sulje luukku ja odota, että kone poistaa veden.
Äänimerkin jälkeen voit suorittaa uudelleen
valinnan.
Ennen kuin valitset uuden ohjelman, tarkista,
että pesuainelokerossa on pesuainetta.
HPS-painike
Astianpesukoneessasi on kaksinopeuksinen
moottori. Painamalla HPS-painiketta, moottori
toimii suuremmalla nopeudella, mikä lisää
vedenpainetta ja puhdistaa astiat entistä
tehokkaammin.
HPS-toimintoa kannattaa käyttää varsinkin
silloin, kun pestään patoja, kattiloita ja muita
hyvin likaisia astioita.
Ajastus voidaan peruuttaa milloin tahansa
painamalla käynnistys-painiketta (START)
kunnes näyttöön ilmestyy valittu pesuohjelma.
Jos haluat Ajastuksen ollessa aktivoitu tarkistaa
minkä pesuohjelman olet valinnut, paina
Ohjelmanvalinta-painiketta “P”.
HUOM!
Tässä astianpesukoneessa on ylitulvimissuoja,
joka toimii myös silloin, kun kone ei ole toim
innassa. Tulvasuoja estää ylitulvimisen, jos
häiriötilanteessa normaali vesiraja ylittyy.
TÄRKEÄÄ
Jotta estettäisiin ylitulvimissuojan tahaton
laukeaminen, ei astianpesukonetta saa siirtää
tai kallistaa käytön aikana.
Jos konetta joudutaan siirtämään tai
kallistamaan varmista, että pesuohjelma on
päättynyt eikä säiliössä ole vettä.
HUOM. Jos ajastin on jo päällä ja haluat vaihtaa
lisävalintoja tai lisätä astioita koneeseen, paina
käynnistys –painiketta (START) uudelleen
ennen kuin suljet luukun, jotta ajastin kytkeytyy
päälle.
Astianpesukone pystyy tunnistamaan vikoja. Näytölle ilmestyy vikakoodi ja
samalla kuuluuu äänimerkki.
VIKA
HUOM. Tämä toiminto tulee valita ennen
Käynnistys-painikkeen (START) painamista.
I
näytöllä lukee ”b1”, äänimerkki on päällä. Kun
painat ohjelmanvalinta -painiketta “P” uudelleen,
näytöllä lukee ”b0”, jolloin äänimerkki kytkeytyy
pois päältä. Äänimerkki ilmoittaa, että asetukset
ovat tallentuneet muistiin.
SYY
KORJAUS
E1.
Vesihana on kiinni.
Kytke virta pois koneesta.
Avaa vesihana.
Käynnistä uudelleen.
E2.
Vika elektronisessa lämpötilan
säädössä.
Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
E3.
Veden lämmitysvastus ei toimi
kunnolla tai suodatin on tukossa.
Puhdista suodatin.
Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys
huoltoliikkeeseen.
E4.
Kone ei poista vettä.
Tarkista:
- että vedenpoistoletku ei ole
taitteilla
- vesilukko ei ole tukossa
- että suodatin ei ole tukossa
Pesuohjelman päättyminen
Eco –painike
Kone antaa äänimerkin pesuohjelman päätteeksi
(jos päällä). Kun avaat luukun, suoritetun
pesuohjelman numero ilmestyy näytölle.
E
Eco –painikkeella vähennetään veden lämmitystä
viimeisen huuhtelun ajaksi.
E –painikkeen avulla säästetään energiaa 20%
ja lisäksi lyhennetään pesuaikaa. Suositellaan
käytettäväksi, kun astioiden ei tarvitse olla
kuivia välittömästi pesuohjelman päätyttyä.
Tärkeää:
Jos näytössä oleva ohjelma alkaa vilkkua
eikä kone anna valita uutta ohjelmaa, paina
käynnistys-painiketta (START) ja pidä painiketta
alas painettuna kunnes vilkkuminen loppuu.
78
79
Vedenpehmentimen säätö elektronisissa
pesukoneissa
Waterblock
Ylitulvimissuoja on kehitetty tekemään pesukoneesi vielä
turvallisemmaksi, erityisesti kun kone toimii itsekseen ilman
valvontaa.
Ylitulvimissuoja estää kaikki vesivuodot, jotka olisi aiheuttanut:
– koneen väärä toiminta
– täyttöletkun murtuminen tai katkeaminen
– tai erityisesti kun liitäntä vesijohtoverkkoon ei ole kunnossa.
Elektronisissa malleissa vedenpehmentimessä on 8 säätömahdollisuutta.
Oheisesta taulukosta selviää veden kovuuden mukaiset säädöt ja pehmennyssuolan
käytön tarpeellisuus.
Kuinka Waterblock (ylitulvimissuoja) toimii
Taso
Veden
kovuus
ºfH
(Ranska)
Veden
kovuus
ºdH
(Saksa)
Suolankäyttö
Pehmentimen
säätö
0
1
2
3
4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
EI
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
D1
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Vesi mahdollisista vuotokohdista kerääntyy laitteen alla
olevalle pohjalevylle. Pohjalevyllä olevan turvalaukaisimen
tuntoelin sulkee paineella vesihanaan kiinnittyvän turvaventtiilin
ja vedentulo katkeaa, vaikka vesihana olisi auki.
Varmistaaksesi parhaan turvallisuuden, täyttöletku tulee
asentaa kuten kuvassa 1. Täyttöletkua ei saa lyhentää. Jos
täyttöletku on liian lyhyt, soita lähimmälle valtuutetulle
huoltoliikkeelle, joka asentaa tilalle pidemmän täyttöletkun.
Vedenpehmennin on tehtaalla asennettu tasolle 4 ( D4 ). Säädä vedenpehmennintä
veden kovuuden mukaisesti seuraavasti: avaa luukku, pidä ajastin–painiketta
pohjassa ja samalla paina virtakytkin I .
Tehtaan asetus ”D4” on näytöllä. Vaihtaaksesi asetusta paina ajastimen
painiketta
. Jokaisella painalluksella lisäät kovuusastetta. “D7” tason jälkeen voit
valita tason “D1”. Kun haluttu taso on näytöllä, odota äänimerkkiä varmistukseksi,
että asetus on jäänyt muistiin.
A
KUVA 1
AJASTIN-PAINIKE
VIRTAKYTKIN
NÄYTTÖ
80
81
Yleispesu
Normaalilikaisille astioille.
55° C
Lautaspesu
Normaalilikaisille astioille, kun ne
pestään heti käytön jälkeen.
Eco-Pesu 50°C
Normaalilikaisille astioille.
Eco-Pesu 50°C
Normaalilikaisille astioille.
EN 50242 standardin mukainen ohjelma.
Hienopesu
Aroille astioille ja lasitavaroille.
Myös vähän likaisille normaaliastioille.
Lasipesu
Laseille ja aralle posliinille, joissa ei ole
kuivuneita ruuantähteitä.
Kylmä esipesu
Lyhyt kylmä esipesu astioille, jotka jäävät
odottamaan varsinaista pesua.
Kuumahuuhtelu ja
lämmitys
Astioille, jotka otetaan käyttöön pitkän
säilytyksen jälkeen tai lautasten lämmitys
ennen tarjoilua.
32 min. pikapesu
Pikapesu astioille, jotka pestään heti käytön
jälkeen. Täyttömäärä 4/6 hengen astiat.
50° C
50° C
50° C
45° C
70° C
65°C
55°C
50°C
50°C
50°C
45°C
70°C
40°C
•••
• •
• •
• •
•
• •
• •
•
• •
EI =Toiminto ei käytettävissä.
Tehopesu
ON ON ON
ON
100
ON
90
ON ON ON ON
125
ON
130
ON ON ON ON
75
ON ON
ON
75
ON ON
ON
6
ON
EI
ON ON
50
ON
EI
ON
EI
ON
32
Eco-painike
120
ON ON ON
ON ON
* Lämminvesiliitännässä jäljellä oleva pesuaika
näkyy automaattisesti näytössä pesun aikana.
Käyttäessäsi Tehopesuohjelmaa lisää pesuaineen määrää 20 gr (ruokalusikllinen) esipesu-lokeroon.
Käyttäessäsi Yleispesuohjelmaa lisää pesuaineen määrää 5 gr.
82
Kuumahuuhtelu
huuhteluaineella
Toinen
kylmähuuhtelu
Ensimmäinen
kylmähuuhtelu
Kylmä esipesu
Lämmin esipesu
Yleispesu
75°C
Puolitäyttökytkin
65° C
••••••
••••• •
••••
••••• •
••••• •
••••
••••
•
•
••
•••
HPS –painike
Kattiloille ja muille hyvin likaisille
ruoanlaittoastioille.
Käynnistyksen
ajastin
Tehopesu
Kylmävesiliitännässä (15°C)*
75° C
Erikoisvalinnat
Keskimääräinen
kestoaika
Ohjelman sisältö
Tarkista
suolan määrä
Kuvaus
Tarkista huuhteluaineen määrä
Ohjelmasymboli
Puhdista
suodattimet
PESUOHJELMAT
Toimenpiteet
Pesuaine
pesuun
Pesuohjelmien vertailu
Pesuaine
liotukseen
Standardipesuohjelma EN 50242:
1) Yläkori: ala-asento
2) Normaali täyttö
3) Huuhteluaineen annostus: 5
4) Eco-painike painettuna
5) Pesuaineen annostus:
– 8 gr esipesu
– 22 gr pesu.
Laboratorion
testitulokset
83
Gratulerer
Beskrivelse av betjeningspanelet
Ved å ha kjøpt dette produktet fra Candy har du bevist at du ikke
er fornøyd med kompromisser; du vil simpelthen ha det beste.
Candy er glad for å kunne tilby deg som forbruker dette nye,
utmerkede produktet som er et resultat av flere års forskningsarbeid.
Du har valgt en oppvaskmaskin med kvalitet, varighet og som er
spekket med tekniske finesser som vil glede deg i mange år.
H
55°
75°
50°
70°
Candy har også en rekke andre husholdningsprodukter i sitt
sortiment: Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, vask/tørk-automater, komfyr, mikrobølgeovner, kjøl og frys.
Spør din forhandler om brosjyre på øvrige Candy produkter.
Vi ber deg innstendig om å lese bruksanvisningen nøye før du tar
maskinen i bruk. Den gir deg verdifull informasjon om hvordan
maskinen skal installeres, brukes og vedlikeholdes.
Gode råd og tips finner du også i denne bruksanvisningen for at du
skal få mest mulig glede av maskinen.
Ta godt vare på bruksanvisningen, slik at du kan bruke den siden
hvis det er noe du lurer på.
A B C D E F GI
A
B
C
D
E
F
L
M
Digitalt display
Programvelgerknappen
Forsinket start
Økonomiknapp
HPS knapp
1/2 vask-knapp
G
H
I
START-knapp for program
L
M
På/av-knapp
Varsellampe for saltnivå
Varsellampe for manglende
skyllemiddel
Programbeskrivelse
Dimensjoner
Høyde
Dybde
Bredde
Dybde med apen dør
Innholdsfortegnelse
Funksjonstastene
Tekniske date
Valg av program og spesialfunksjoner
Justering av elektronisk styrt kalkfilter
Waterblock
Programoversikt
84
side
side
side
side
side
side
85
85
86
88
89
90
82 ÷ 88,5
55
59,8
117
cm
cm
cm
cm
Tekniske data:
Antall kuverter (Iflg EN 50242-norm)
Kapasitet med gryter og stekepanner
AkseDtabelt vanntrykk fra kran
Sikring
Maksimum strømforbruk
Strømtilførsel
12 personer
8 personer
Min. 0,08 - maks. 0,8 MPa
(se skilt)
(se skilt)
(se skilt)
85
Programvalg og
spesialfunksjoner
Valg av program
Lukk opp døren og trykk på knappen I
.
Programmet som ble valgt sist, vises på displayet.
For å velge nytt program skal du trykke på
programvelger-knappen “P”. Når ønsket
program vises på displayet, trykker du på
”START”-knappen. Varigheten av programmet
som er valgt (i timer og minutter) begynner å
blinke på displayet.
Steng døren. Etter et lydsignal (hvis det ikke er
slått av) starter programmet automatisk.
Avbryting av et program
Knapp for forsinket start
Utkobling av lydsignal
Døren bør ikke åpnes mens et program er i
gang – spesielt ikke under selve oppvaskfasen
og den avsluttende tørkefasen.
Maskinen stopper imidlertid automatisk hvis
døren åpnes. På dette tidspunktet kan du velge
eller velge bort de ulike funksjonene, eller du
kan avbryte programmet som er i gang.
Åpner du døren mens et program er i gang, vil
symbolet for dette programmet blinke på
displayet, og maskinen stopper.
For å starte et program med forsinket start
trykker du på
knappen.
Det er mulig å koble ut lydsignalet på følgende
måte:
Hold programvelgerknappen “P” trykket inn i
noen få sekunder og trykk samtidig på
start/stopp-knappen
.
Merk. Hvis døren åpnes under tørkefasen
lyder et signal for at markerer at vasken ikke
er færdig.
Trykk på “START”-knappen for å starte
maskinen igjen. Resterende programtid blinker
på displayet. Steng nå døren.
1/2 vask-knapp
Ved å trykke inn denne knappen er det mulig å
vaske en
mindre mengde servise ved å bruke
bare øvre kurv til tallerkener og kun vaske
bestikket i nedre kurv. Dette resuderer vann-og
strømforbruket og krever samtidig mindre
oppvaskmiddel.
Ønsker du å endre eller avbryte et program
som er i gang, går du frem på følgende måte:
Lukk opp døren og hold ”START”-knappen
trykket inn til nummeret på programmet
holder opp med å blinke. Nå kan du velge
nytt program.
Merk. Når du har trykkt “START” knappen
kan du ikke endre 1/2 vasken.
Merk: Hvis symbolet ”00” begynner å blinke på
displayet når du trykker på “START”-knappen,
betyr det at det er vann i maskinen.
Steng da døren slik at vannet kan tømmes ut,
og vent på lydsignalet. Heretter kan du velge
nytt program.
Før et nytt program startes, bør du sjekke at det
er tilstrekkelig oppvaskmiddel i beholderen. Ha i
mer om nødvendig.
HPS knapp (Dobbel vaskekraft)
Denne oppvaskmaskinen er utstyrt med en
spyletrykksmotor med 2 hastigheter. Når denne
funksjonen velges, vil spyletrykket økes kraftig.
Programmet benyttes til meget skitten oppvask
som for eksempel gryter og panner.
Ved første trykk vises den aktuelle innstillingen
på displayet. For hvert trykk på knappen økes
tidsforsinkelsen med én time til opptil 19 timer.
Når ønsket tidsforsinkelse er nådd, må du vente
på at den bekreftes på displayet. Trykk på
”START”-knappen for å starte nedtellingen.
Hvis nedtellingen ikke allerede er aktivert, kan
du avbryte den forsinkede starten ved å trykke
på
knappen til displayet viser programmet
som er valgt.
MERKNAD
Oppvaskmaskinen er utstyrt med overflomsikring
som fungerer også når strømmen er slått av, og
som automatisk stanser vanntilførselen hvis
vannet overstiger normalt nivå på grunn av en
eventuell funksjonsfeil.
VIKTIG
For å unngå at overflomsikringen utløses ved en
feil, bør
oppvaskmaskinen ikke flyttes eller
vippes mens den er i gang.
Hvis det er nødvendig å flytte eller vippe
oppvaskmaskinen, må det først kontrolleres at
vaskesyklusen er ferdig og at det ikke er vann i
tanken.
Forsinket start kan avbrytes ved å trykke
”START” knappen inn til programmet vises.
Du kan se Program nummeret, trykk på
programvelgerknappen “P”.
Merk: Hvis du åpner døren under nedtellingen,
f.eks. for å velge en av funksjonene eller sette
mer servise i maskinen, må du trykke på
”START”-knappen før du stenger døren for å
fortsette nedtellingen.
Opvaskemaskinen kan vise fejl i displayet. Fejl koden fremkommer sammen
med tone signalet.
FEJLVISNING
DISPLAYET VISER
Merknad: Denne knappen skal velges innen
der trykkes på ”START” knappen.
I
Hvis symbolet ”b1” vises på displayet, er
lydsignalet
slått
på.
Trykk
på
programvelgerknappen “P” en gang til slik at
symbolet ”b0” vises og markerer at lydsignalet
nå er slått av.
Et lydsignal bekrefter at innstillingen er lagret i
minnet.
ÅRSAG
DET GØR MAN
E1.
Ingen vandforsyning
Sluk for maskinen, åben for vandet,
genstart.
E2.
Elektronisk temperatur fejl
Tilkald service
E3.
Opvarmningsfejl
Tilkald service
E4.
Ingen udpumpning
Kontroller afløbsslangen og
bundfilteret
Programslutt
E
Økonomiknappen
Økonomiknappen reduserer oppvarmingen av
vannet under den siste skyllefasen.
Økonomiknappen gir over 20% energisparing
og forkorter oppvasktiden.
Anbefales til oppvask etter kveldsmåltidet når
serviset ikke trenger vært helt tørt med en gang
programmet er ferdig.
Når programmet er ferdig, markeres det med et
lydsignal (hvis det ikke er slått av). Når døren
åpnes, viser displayet nummeret på
programmet som er ferdig.
Merk. Hvis displayet blinker og du kan ikke
velge program, trykk “START” knappen inn
til den holder op med å blinke.
86
87
Justering av elektronisk styrt kalkfilter
Waterblock
Kalkfilteret kan behandle vann med en hardhetsgrad på opptil 90°fH (franske grader)
eller 50°dH (tyske grader) og har 8 innstillinger.
Candy har utviklet et lekkasjeutstyr som sikrer oppvask- og
vaskemaskin enda bedre, kanskje spesielt med tanke på når
maskinene er i bruk når ingen er hjemme.
Denne løsningen eliminerer fullstendig oversvømmelser resultert
av drypplekkasjer eller slangebrudd.
Denne løsningen eliminerer fullstendig oversvømmelser resultert
av drypplekkasjer eller slangebrudd.
Tabellen under angir innstillingen av kalkfilteret avhengig av vannets hardhet.
Nivå
0
1
2
3
4
5
6
7
Vannets
hardhetsgrad
Vannets
hardhetsgrad
°fH
(fransk)
°dH
(tysk)
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Slik fungerer waterblock
Fordypningen i bunnpannen samler opp all eventuell lekkasje i
eller til maskinen.
Lekkasjen aktiverer en tilbakeslagsventil i overflomsføleren som
forårsaker en pneumatisk (lumrykk) reaksjon til sikkerhetsventilen
pa kranen. Kranen blir som følge av dette fullstendig stengt av
sikkerhetsventilen selv om den star fullt oppskrudd.
Hvis boksen skulle bli skadet, må strømmen til maskinen
avbrytes, da den inneholder deler som står med spenning på.
For å sikre at sikkerhetssystemet fungerer korrekt, må boksen ”A”
med slange tilkobles kranen som vist på fig. 1. Inntaksslangen må
ikke skjæres over, da den inneholder deler som er under
belastning.
Hvis slangen ikke er lang nok for korrekt tilkobling, må den
skiftes ut med en lengre slange. Slangen fåes hos forhandleren.
Bruk av salt Innstilling av
kalkfilteret
NEI
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
D1
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Kalkfilteret er fra fabrikken innstilt på 4 (D4), da dette nivået dekker de aller fleste
behov. Juster kalkfilteret etter vannets hardhetsgrad på følgende måte: lukk
opp døren, hold knappen for forsinket start
inne og trykk samtidig på På/avknappen I .
Fabrikkinnstilling ”D4” vil da bli vist på displayet. Trykk på knappen for forsinket
start
for å endre innstilling. For hvert trykk på denne knappen endres innstillingen
et nivå opp. Når ”D7” er nådd, går displayet tilbake til ”D1”.
Når ønsket nivå er vist på displayet, skal du vente til du hører et lydsignal som
bekrefter at innstillingen er lagret i minnet.
A
Fig. 1
KNAPP FOR
FORSINKET START
PÅ/AV-KNAPP
DISPLAY
88
89
55° C
Daglig-vask
Passer for servise og gryter som vaskes
opp umiddelbart etter bruk.
Eco 50°C
Passer for daglig vask av normalt skittent
servise og gryter. Bruk oppvaskmiddel med
enzymer.
Eco 50°C
Passer for daglig vask av normalt skittent
servise og gryter. Bruk oppvaskmiddel med
enzymer. Program standardisert ifølge
EN 50242.
Skånevask
Passer for skånsom vask og tynne glass.
Også for daglig lite skitten oppvask. Ikke
gryter.
Glass
Passer for skånsom vask af glass og
porcelain.
Kald forvask
Kald skylling etter frokost og middag,
for siden å bli vasket opp til kvelden.
Varm skylling og
oppvarming
Egnet til skylling av servise som ikke har
vært brukt på en stund og til varming av tallerkener før servering.
32 min. rapid-vask
Ekstra rask oppvask for 4-6 personer.
50° C
50° C
50° C
45° C
70° C
Vask med bløtlegging
Hvis man velger Intensivprogrammet, må man tilføre en ekstra dose oppvaskmiddel, cirka
(tilsvarende en spiseskje) i forvaskrommet i oppvaskmiddelbeholderen.
Ved bruk av Universalprogram må 5 gram føyes til.
90
20 gr
N/A =ingen valgmuligheter
55°C
50°C
50°C
50°C
45°C
70°C
40°C
Varm skylling med
glansmiddel
Andre skylling med
kaldt vann
Første skylling med
kaldt vann
Kald forvask
Hovedvask
65°C
•••
• •
• •
• •
•
• •
• •
•
• •
1/2 vask-knapp
Passer til daglig vask av servise og gryter
som er vanlig skittent.
75°C
HPS knapp
Universal-vask
••••••
••••• •
••••
••••• •
••••• •
••••
••••
•
•
••
•••
Økonomiknapp
65° C
75° C
Forsinket start
Passer til gryter og stekepanner som er
meget skitne.
Spesial
funksjion
Med kaldt vann
(15°C)*
Intensiv-vask
Varm forvask
Beskrivelse
Gjennomsnittlig
oppvasktid i
minuter
Komplett program
Sjekk
saltbeholder
Program
Sjekk
glansmiddlet
PROGRAM OVERSIKT
Rens
filtrene
Att göra
Såpe
for vask (g)
Sammenligning av programmer
Ref. EN 50242-normer:
1) Overkurvplassering: nedre
2) Normal mengde
3) Glansemiddelinnstilling: 5
4) Økonomiknapp inntrykkt
5) Vaskemiddelmengde:
– 8 gr for forvask
– 22 gr for vask.
Såpe
for forvask (g)
Informasjon
til testlaboratorier
120
JA
JA
JA
JA
100
JA
JA JA
JA
90
JA
JA
JA
JA
125
JA
JA
JA
130
JA
JA
JA
JA
75
JA
JA
JA
75
JA
JA
JA
6
JA N/A JA
JA
50
JA N/A
JA
32
N/A
JA
* Med varmt vann vises resterende tid til programmet er ferdig på
displayet mens programmet er i gang.
91
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Le constructeur décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d’imprimerie
contenues dans le présent mode d’emploi. Il se réserve en outre le droit d’apporter toutes modifications qui se révèleraient utiles à ses propes produits sans pour autant en
compromettre les caractéristiques essentielles.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in this
booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate modifications to
its products without changing the essential characteristics.
Wir schileßen die Haftung für alle evtl. Druckfehler aus. Kleinere Änderungen und technische Weiterentwicklungen im Detail vorbehalten.
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten. Kleine veranderingen en
technische ontuikklingen zijn voorbehouden.
La firma fabricante declina toda responsabilitad por los posibles errores de impresión
que puedan haber en este libreto. Asimismo, se reserva el derecho de efectuar las
modificaciones que se consideren ùtiles a sus propios productos sin comprometer las
caraterìsticas esenciales.
O modelo e caracteristicas indicados nesta folha podem ser alterados sem qualquer
aviso.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions bog.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess viktigaste
egenskaper inte förändras.
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa muuttamatta sen olennaisia ominaisuuksia.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten nærmere varsel om dette.
03.03 - 41008286 - Printed in Italy - Imprimé en Italie
PL
FR
EN
DE
NL
ES
PT
DA
SV
FI
NO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising