Candy | CDP 6322L | Candy CDP 6322L Упутство за коришћење

Candy CDP 6322L Упутство за коришћење
SR
Uputstvo za upotrebu
CDP 6322
CDP 6322 L
MA·INA ZA PRANJE POSUDJA
âestitamo!
GARANCIJA
Zahvaljujemo Vam ‰to ste izabrali Candy
aparat za domaçinstvo; kvalitetnu ma‰inu
za pranje sudova koja garantuje visok
kvalitet i pouzdanost.
Candy proizvodi vrlo ‰iroki asortiman
aparata za domaçinstvo: ma‰ine za pranje
sudova, ma‰ine za pranje/su‰enje ve‰a,
‰porete, mikrotalasne rerne, ugradne rerne
i ploãe za kuvanje, friÏidere i zamrzivaãe.
TraÏite od svog prodavca najnoviji i
kompletan katalog Candy proizvoda.
Ovaj uredjaj ima garanciju koja
omoguçava
besplatno
kori‰çenje
servisnih usluga ovla‰çenog servisa za
vreme garantnog roka OD 24 MESECA
OD DANA KUPOVINE OSIM U
SLEDEåIM SLUâAJEVIMA!!!.
A. Bilo koji kvarovi nastali usled lo‰e i
nestruãne instalacije od strane osobe
koja nije ovla‰çena.
B. Bilo koji kvarovi nastali usled popravke
uredjaja od strane nestruãne i/ili
neovla‰çene osobe.
Molimo da paÏljivo proãitate uputstva iz
sadrÏaja u ovoj knjiÏici. Oni çe Vam pruÏiti
vaÏne podatke ne samo radi sigurnog
postavljanja, kori‰çenja i odrÏavanja
ma‰ine, veç i kako postiçi najbolje
rezultate u svakodnevnom rukovanju
ma‰ine za pranje sudova.
C. Bilo koji kvarovi nastali usled kori‰çenja
rezervnih delova koji nisu originalni
delovi isporuãeni od strane proizvodjaãa.
D. Bilo koji kvarovi nastali kori‰çenjem
uredjaja van domaçinstva ili drugom
nenamenskom upotrebom uredjaja.
E. Bilo koji kvarovi nastali prikljuãenjem na
neadekvatan napon.
F. Bilo koji kvarovi nastali usled
nepravilnog kori‰çenja uredjaja.
CANDY SERVISNI CENTAR
BESPLATAN INFO TELEFON NA TERITORIJI SRBIJE
0800 303 304
Molimo da raãun od kupovine ovog uredjaja ãuvate na sigurnom mestu jer ga je potrebno
pokazati serviseru ako pozovete ovla‰çeni servis.
3
SADRÎAJ
Uputstvo za sigurno kori‰çenje
Name‰tanje i ugradnja
Uredjaj za omek‰avanje vode
Punjenje posude za so
Name‰tanje gornje korpe za su‰enje
Stavljanje sudova u ma‰inu
Podaci za laboratorijska ispitivanja
Punjenje deterdÏentom
Vrste deterdÏenata
Punjenje sredstvom za ispiranje
âi‰çenje filtera
Praktiãni saveti
âi‰çenje i odrÏavanje
Opis kontrolne table
Tehniãki podaci
Pode‰avanje programa i specijalne funkcije
Tabela programa
Watercontrol
Prepoznavanje manjih gre‰aka u radu
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
5
6
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
22
23
26
28
29
Fig. A
5
1
4
2
3
Molimo Vas da paÏljivo proãitate uputstva navedena u ovoj knjiÏici zato jer sadrÏe vaÏne
podatke koji se odnose na sigurno name‰tanje i ugradnju ma‰ine, njeno kori‰çenje i
odrÏavanje, kao i korisne savete za ‰to bolju upotrebu.
PaÏljivo ãuvajte ovu knjiÏicu jer bi Vam i ubuduçe mogla zatrebati.
4
■ Prislanjanjem ili sedenjem na otvorenim
vratima ma‰ine za pranje sudova moÏe
se uzrokovati njihovo o‰teçenje.
UPUTSTVO ZA SIGURNO
KORI·åENJE
Ovde su prikazana osnovna sigurnosna
pravila koja vaÏe za sve elektriãne
aparate za domaçinstvo i to kako sledi.
UPOZORENJE!
NoÏeve i sliãan pribor s o‰tricama
morate staviti u korpu pribora za jelo s
o‰tricama okrenutim prema dole ili
poloÏiti vodoravno.
Instalacija
■ U sluãaju da utikaãu na uredjaju ne
odgovara utiãnica u zidu, isti mora biti
zamenjen odgovarajuçim i to od strane
za to osposobljene struãne osobe koja
istovremeno mora proveriti da li presek
kablova utiãnice odgovara prikljuãnoj
snazi elektriãnog uredjaja.
Svakodnevno kori‰çenje
■ Ovaj uredjaj je namenjen za kori‰çenje u
domaçinstvu ili sliãnim uslovima kao na
primer:
■ Obratite paÏnju da uredjaj ne pritiska
prikljuãni kabal.
- kuhinjama za osoblje u prodavnicama,
kancelarijama ili drugom radnom
prostoru;
■ Generalno
se
ne
preporuãuje
prikljuãivanje uredjaja na elektriãnu
mreÏu preko razliãitih ispravljaãa,
vi‰estrukih utiãnica ili produÏnih kablova.
- seoskim gazdinstvima;
- od strane gostiju u hotelima, motelima
i drugim turistiãkim ustanovama
sliãnog tipa;
■ Ako neophodno treba zameniti prikljuãni
kabal ma‰ine, obratite se ovla‰çenom
servisnom centru.
- u pansionima
doruãkom.
Sigurnost
tipa
noçenje
sa
Upotreba drugaãija od one u kuçnim
uslovima ili uslovima sliãnim prethodno
opisanim, kao komercijalna upotreba od
strane struãnjaka ili obuãenih korisnika, nije
dozvoljena.
■ Ne dodirujte uredjaj kada su Vam ruke ili
noge vlaÏne ili mokre.
■ Ne dodirujte uredjaj ako ste bosi.
■ Ne izvlaãite utikaã iz utiãnice tako da
povlaãite prikljuãni kabal ili celi uredjaj,
veç uvatite samo utikaã i izvadite ga iz
utiãnice.
Kori‰çenje uredjaja koje nije saglasno sa
opisanim uslovima moÏe smanjiti radni vek
uredjaja i poni‰titi proizvodjaãku garanciju.
■ Elektriãni uredjaj ne izlaÏite razliãitim
atmosferskim uticajima, kao na primer:
ki‰i, suncu itd.
Odgovornost za bilo koju ‰tetu na uredjaju,
ili drugu ‰tetu ili gubitak nastalih kao
posledica nepo‰tovanja uslova kori‰ãenja
u domaçinstvu ili sliãnim uslovima (ãak i
kad su uredjaji locirani u kuçnim
prostorijama) neçe biti prihvaçena od
strane proizvodjaãa.
■ Ovaj uredjaj nije namenjen upotrebi od
strane osoba (ukljuãujuçi decu) sa
ograniãenim fiziãkim i mentalnim
sposobnostima, niti od strane osoba sa
ograniãenim iskustvom i znanjem, osim
ukoliko nisu obuãeni za kori‰çenje
uredjaja od osobe koja je odgovorna za
njihovu sigurnost.
■ Ma‰ina za pranje sudova izradjena je za
pranje uobiãajenog kuhinjskog posudja
koje se koristi u domaçinstvima, u
ma‰ini nikako ne smete prati sudove ili
predmete uprljane benzinom, lakom,
metalnim
ili
ãeliãnim
trunjem,
nagrizajuçim hemikalijama, kiselinama ili
alkalima.
Deca se ne smeju igrati ovim uredjajem.
■ Vodu koja ostane u ma‰ini za sudove ili
na sudovima na kraju programa pranja
nije potrebno brisati.
■ Ako je u stanu ili kuçi ugradjen aparat za
omek‰avanje vode, nije potrebno
dodavati so u odeljak za omek‰avanje
vode, koja je ugradjena u ma‰ini za
pranje sudova.
■ Vrata ma‰ine za pranje sudova nije
dobro ostavljati otvorenima, buduçi da
to predstavlja moguçu opasnost (npr.
saplitanje, udaranje).
5
■ Pribor za jelo çe se najbolje oprati ako
ga stavite u korpu sa ruãicama okrenutim
prema dole.
Odlaganje
■ Ma‰ina za pranje sudova izradjena je od
materijala koji se mogu reciklirati, tako
da se moÏe baciti bez bojazni po
zagadjenje Ïivotne sredine.
■ Ako se ma‰ina pokvari ili prestane
ispravno da radi, iskljuãite je, zatvorite
vodu i ne poku‰avajte da je sami
popravite. Popravke mora izvr‰iti smo
ovla‰çeni serviser uz ugradnju iskljuãivo
originalnih rezervnih delova. Bilo koji
propust u gore navedenim savetima
moÏe imati ozbiljne posledice za
sigurnost uredjaja.
■ Ako se Ïelite re‰iti stare ma‰ine za
pranje sudova, budite savesni i
demontirajte vrata ma‰ine kako bi
spreãili da se unutra uvuku i zatvore
deca. Isto tako nakon ‰to odvojite utikaã
iz zida, presecite glavni kabal za
elektriãno napajanje.
NAME·TANJE I UGRADNJA
Prikljuãivanje na elektriãnu mreÏu
(tehniãke napomene)
Uredjaj odgovara svim medjunarodnim
sigurnosnim propisima, i ima ugradjen
tropolni utikaã sa uzemljenjem, koji
osigurava kompletno uzemljenje uredjaja.
Uspe‰nost sigurnog rada ma‰ine, takodje
zavisi i od pravilnog uzemljenja elektriãnih
instalacija u va‰oj kuçi ili stanu.
■ Nakon ‰to ste uklonili ambalaÏu, podesite
visinu ma‰ine za sudove. Da bi uredjaj
ispravno radio, mora biti izravnan. Visinu
uredjaja izravnajte pomoçu okretljivih
noÏica. Uredjaj sme da bude nagnut
najvi‰e za 2°.
Zato pre nego ‰to prikljuãite ma‰inu na
elektriãnu mreÏu proverite sledeçe:
■ Ako morate da pomerate uredjaj prilikom
raspakivanja ruãno, ne smete ga hvatati
za donju ivicu vrata, veç u tom sluãaju
vrata uredjaja delimiãno otvorite i
uhvatite ga za gornju ivicu pa ga
pomerite kako je prikazano na slici.
1. da li je utiãnica ispravno uzemljena;
2. da li elektriãno brojilo, osiguraãi i presek
elektriãnih
kablova
odgovara
prikljuãnim vrednostima elektriãnog
uredjaja, navedenim na tablici sa
tehniãkim podacima koja je priãvr‰çena
na ma‰ini.
UPOZORENJE!
Osigurajte da je va‰ elektriãni uredjaj
pravilno uzemljen.
U sluãaju da elektirãna instalacija nije
pravilno uzemljena, upozoravamo Vas
da moÏe doçi do disperzije elektriãne
energije po metalnim delovima
elektriãnog aparata za domaçinstvo,
disperzija elektriãne energije moÏe
se osetiti i zbog prisustva uplitanja
radio talasa.
Proizvodjaã ne preuzima nikakvu
odgovornost za moguçe povrede ljudi ili
moguçe nastale materijalne ‰tete,
izazvane prikljuãivanjem uredjaja na
nepravilno uzemljenu elektriãnu instalaciju.
VAÎNO
Ako uredjaj postavite na pod
pokriven itisonom ili tepihom, morate
proveriti da otvori za ventilaciju na
donjem delu uredjaja nisu zapu‰eni.
Ovaj aparat je izradjen u skladu sa
Evropskim
Direktivama
br.
73/23/EEC, 89/336/EEC, zamenjenim
s 2006/95/EC i 2004/108/EC i
daljnjim izmenama.
Budite sigurni da je nakon ugradnje
utikaã na uredjaju ostao dostupan.
6
Prikljuãivanje na vodovodnu mreÏu
VAÎNO
Ma‰ina za pranje sudova mora biti
spojena na vodovodnu mreÏu
kori‰çenjem nove garniture creva.
Stara creva nije dobro ponovo
koristiti.
1
■ Creva za odvod i dovod vode na
ma‰ini moÏete usmeriti ili na levu ili na
desnu stranu.
VAÎNO
Ma‰inu moÏete prikljuãiti na hladnu
ili toplu vodu, s tim da ulazna
temperatura tople vode ne sme da
prelazi temperaturu veçu od 60°C.
■ Dozvoljeni minimalni pritisak vode iznosi
0,08 MPa do maksimalno 0,8 MPa.
U sluãaju da je pritisak u vodovodnoj
mreÏi manji od 0,08 MPa, posavetujte se
sa ovla‰çenim servisnim centrom.
2
■ Prikljuãnu cev morate priãvrstiti na
slavinu navojem, tako da ma‰inu moÏete
odvojiti od vodovodne mreÏe kada je ne
koristite (slika 1 B).
■ Ma‰ina je opremljena dovodnom cevi
koja na kraju ima navoj promera 3/4
(slika 2).
■ Spojite dovodnu cev "A" na slavinu za
vodu "B" sa prikljuãkom 3/4 i proverite
da je spoj dobro zavrnut.
■ Ako je neophodno, dovodna cev moÏe
se produÏiti do 2,5 m. ProduÏna cev
moÏe se nabaviti kod ovla‰çenog
servisera.
■ Ako je u vodi prisutan kamenac ili pesak,
u tom sluãaju preporuãujemo da
u servisnom centru kupite dodatni filter
broj 9226085 (slika 3). Filter "D"
namestite izmedju slavine "B" i dovodne
cevi "A", a pre toga spojite sa taãkom "C".
3
■ Ako ma‰inu prikljuãujete na novu
vodovodnu instalaciju ili na vodovodnu
instalaciju koja duÏe vreme nije bila
kori‰çena, pustite vodu da teãe nekoliko
minuta da se iz cevi isperu moguçe
neãistoçe (kao na primer pesak, rdja itd)
pre nego ‰to ma‰inu za pranje sudova
prikljuãite na cev za dovod vode. Na taj
naãin izbeçiçete moguçe zaãepljenje
filtera
navedenim
neãistoçama.
Dovodnu cev prikljuãite na slavinu za
dotok vode tek kada je voda sasvim ãista.
7
■ Zaobljeni kraj odvodne cevi moÏete
obesiti i na ivicu sudopere, ali svakako
morate pripaziti da kraj cevi nije
potopljen u vodu koja se moÏda nalazi u
sudoperi, jer çe ona kod ukljuãivanja
uredjaja, nazad oteçi u ma‰inu
(slika 4Y).
Prikljuãivanje odvodne cevi
■ Kraj odvodne cevi namestite na stalni
odvod vode, pa pazite da cev ne bude
savijena (slika 4).
■ Stalni odvod vode mora biti na visini
najmanje 40 cm i imati unutra‰nji promer
‰irine najmanje 4 cm.
■ U sluãaju da isti kraj Ïelite namestiti
ispod radne povr‰ine, morate ga
priãvrstiti neposredno ispod radne ploãe,
na najvi‰oj moguçoj taãci (slika 4Z).
■ Preporuãujemo
da
namestite
i
odgovarajuçi sifon koji çe spreãavati
‰irenje neprijatnih mirisa (slika 4X).
■ Po zavr‰etku prikljuãivanja ma‰ine na
vodovodnu mreÏu proverite da cevi za
odvod i dovod vode nigde nisu savijene.
■ Ako je neophodno, odvodna cev moÏe
se produÏiti do 2,5 m; osigurajte da stoji
na najvi‰e 85 cm visine od nivoa poda.
ProduÏna cev moÏe se nabaviti kod
ovla‰çenog servisera.
4
8
UGRADNJA U OPREMLJENU
KUHINJU
Ugradnja ispod postojeçe radne
povr‰ine
(name‰tanje ispod radne povr‰ine)
Name‰tanje izmedju postojeçih
kuhinjskih ormariça
■ Veçina modernog kuhinjskog name‰taja
opremljena je i radnom povr‰inom, ispod
koje mogu biti umetnuti razliãiti kuhinjski
uredjaji. U navedenom sluãaju dovoljno
je da odstranite radnu povr‰inu ma‰ine,
tako da odvrnete ‰rafove koji se nalaze
sa zadnje strane (slika 6a).
■ Visina ma‰ine iznosi 85 cm, pa zbog
toga moÏe biti postavljena u nivou s
ostalim kuhinjskim elementima sliãne
visine.
■ Gornja povr‰ina ma‰ine moÏe biti
iskori‰çena u razliãite svrhe, jer je
otporna na visoke temperature, ogrebotine
i mrlje (slika 5).
VAÎNO
Nakon uklanjanja radne ploãe,
zavrtnji za uãvr‰çivanje se MORAJU
VRATITI na svoje mesto ispod zanje
ivice (slika 6b).
■ Visina ma‰ine smanjçe se na 82 cm kako
je predvidjeno prema medjunarodnim
propisima (ISO), pri ãemu çete je moçi
ugraditi ispod radne povr‰ine (slika 7), a
s istom visinom savr‰eno çe se uklopiti
ispod postojeçih kuhinjskih elemenata.
5
a
6
a
b
7
b
598
Otvaranje vrata
556/573
Zatvaranje vrata
Stavite va‰u ruku u Ïljeb i povucite.
U sluãaju da se vrata sluãajno otvore za
vrema rada ma‰ine, posebni sigurnosni
sistem çe je automatski iskljuãiti.
Zatim proverite da li se prskalice za
raspr‰ivanje vode lako okreçu, tj. da li su
tanjiri, pribor za jelo i ostalo posudje
postavljeni tako da ne ometaju okretanje
prskalica.
Zatvorite vrata pritiskom prema uredjaju,
proverite da su dobro zatvorena
(sigurnosni zatvaraã mora napraviti klik).
VAÎNO
Za pravilan rad ma‰ine, vaÏno je da
vrata tokom pranja ne otvarate.
9
UREDJAJ
VODE
ZA
* Uredjaj za omek‰avanje vode fabriãki
je pode‰en na 3. stepen, tako da je
pogodan za veçinu korisnika.
OMEK·AVANJE
U razliãitim krajevima voda sadrÏi razliãite
koliãine kalcijumskih soli i minerala koji se
tokom pranja taloÏe na sudovima i
ostavljaju na njima mrlje i beliãaste
naslage. Ako je ovih soli u vodi vi‰e, voda
je veçe tvrdoçe.
Ma‰ina za pranje sudova opremljena je
uredjajem za odstranjivanje kamenca koji
kori‰çenjem posebne vrste soli iz vode
uklanja kamenac, odnosno vodu omek‰ava
tako da je pogodna za pranje sudova.
Podatke o stepenu tvrdoçe vode u Va‰oj
vodovodnoj mreÏi moÏete zatraÏiti od
op‰tinske uprave Vodovoda.
Prema tvrdoçi vode moÏete podesiti
potro‰nju soli za regeneraciju po sledeçem
postupku:
VAÎNO
Ma‰ina UVEK mora biti iskljuãena
pre
poãetka
postupka
za
pode‰avanje potro‰nje soli.
1. Pritisnite i drÏite dugme "IZBOR
PROGRAMA" u isto vreme ukljuãite
ma‰inu
pritiskom
na
dugme
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO" (ãuçete
kratak zvuãni signal).
Regulisanje uredjaja za
omek‰avanje vode
Uredjaj ima ‰estostepeni regulator pomoçu
kojeg moÏe omek‰avati vodu tvrdoçe do
90°fH (francuska skala tvrdoçe) odnosno
50°dH (nemaãka skala tvrdoçe).
2. DrÏite pritisnuto dugme "IZBOR
PROGRAMA" najmanje 5 sekundi,
DOK SE NE OGLASI zvuãni signal.
Neke signalne lampice "IZBOR
PROGRAMA" çe se upaliti i pokazati
pode‰eni nivo omek‰ivaãa vode.
Na donjoj tabeli popisani su razliãiti stepeni
tvrdoçe vode sa odgovarajuçim postavkama
uredjaja za omek‰avanje vode.
Nivo
Francuska
skala (°fH)
Nemaãka
skala (°dH)
Protiv
kamenca
Pode‰avanje
omek‰ivaãa
vode
Tvrdoça vode
0
0-5
0-3
NE
Signalne lampice
ne gore
DA
Signalna
lampica 1
1
6-15
2
16-30 10-16 DA
Signalne
lampice 1, 2
*3
31-45 17-25 DA
Signalne
lampice 1,2,3
4
46-60 26-33 DA
5
61-90 34-50 DA
Signalne
lampice 1,2,3,4
Signalne
lampice 1,2,3,4
trepçu
4-9
3. Pritisnite isto dugme ponovo da bi ste
izabrali Ïeljeni nivo: svaki put kada
pritisnete dugme upaliçe se nova
indikatorska lampica (pode‰en nivo
omek‰ivaãa je predstavljen brojem
upaljenih indikatorskih lampica). Za
nivo 5 treptaçe 4 lampice, za nivo 0 sve
lampice çe biti uga‰ene.
4. Iskljuãite
ma‰inu
pritiskom
na
dugme "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
da saãuvate novo pode‰avanje.
UPOZORENJE!
Ukoliko se pojavi bilo kakav problem
u toku pode‰avanja pritisnite dugme
"UKJUâIVANJE/ISKLJUâIVANJE" i
poãnite postupak od poãetka
(KORAK 1).
Signalne lampice "IZBOR PROGRAMA"
Dugme
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
Dugme "IZBOR PROGRAMA"
10
PUNJENJE POSUDE ZA SO
VAÎNO
(samo pri prvom pokretanju ma‰ine)
Kada ma‰inu za pranje sudova
koristite prvi put, nakon potpunog
punjenja posude za so, neophodno
je dodati vode sve dok se ne prelije
iz posude.
■ Na dnu uredjaja nalazi se posuda za so,
pomoçu koje se obnavlja sredstvo za
odstranjivanje kamenca.
■ Vrlo je vaÏno da koristite iskljuãivo so
posebno namenjenu za ma‰ine za
pranje sudova. Ostali tipovi soli kao npr.
kuhinjska so, sadrÏe visok postotak
kreãnjaãkih sastojaka, pa zbog
prisutnosti istih, ne moÏe doçi do
proãi‰çavanja, pa se aparat moÏe
zapu‰iti.
■ So u aparatu za omek‰avanje dodajete
tako da odvrnete poklopãiç na posudi,
koji se nalazi na dnu ma‰ine.
■ Pri navedenoj radnji ãesto se dogadja
da iz posude isteãe ne‰to vode, bez
obzira na to, slobodno sipajte so u
posudu sve dok nije potpuno puna. Da
bi lak‰e sipali so u posudu, tokom
sipanja je me‰ajte npr. dr‰kom od
varjaãe.
Na kraju punjenja, odstranite ostatke
soli i dobro priãvrstite poklopac.
Pokazatelj zaliha soli
Pojedini modeli ma‰ina za pranje sudova
opremljeni su svetlosnim indikatorom, koji
pokazuje potro‰nju soli.
■ Nakon ‰to ste u ma‰inu stavili so,
preporuãljivo je pokrenuti kompletan
program pranja ili program za HLADNO
ISPIRANJE.
U posudu za so moÏete sipati oko 1,5
do 1,8 kg soli. Za ‰to bolje i uspe‰nije
kori‰çnje ma‰ine potrebno je povremeno
obnoviti zalihu soli, u skladu sa
vrednostima datim na tabeli.
VAÎNO
Ako se na sudovima pojave bele
fleke, to je sigurni znak da u ma‰ini
nedostaje soli.
11
NAME·TANJE GORNJE
KORPE
1
Za tanjire promera od 29 cm do 32,5 cm,
preporuãujemo donju korpu ma‰ine, ali tek
nakon ‰to ste namestili gornju korpu u
najvi‰i poloÏaj i to na sledeçi naãin:
1. Izvucite gornju korpu;
2. Zatim uhvatite korpu sa obe strane i
povucite na gore (slika 1).
2
Sudovi koji su u promeru veçi od 20 cm ne
mogu se vi‰e stavljati u gornju korpu, isto
tako kada je korpa u gornjem poloÏaju ne
mogu se koristiti pokretni nosaãi.
a
b
a
b
SME·TANJE KORPE NA NIÎI POLOÎAJ:
1. Uhvatite korpu sa obe strane i polako
povucite na gore (slika 2a);
2. Zatim polako spu‰tajte na Ïeljeni
poloÏaj (slika 2b).
3
N. B.: NIKADA NE SPU·TAJTE I
PODIÎITE KORPU SAMO NA JEDNU
STRANU (slika 3).
PaÏnja:
preporuãuje se da korpu namestite pre
nego ‰to poãnete da je punite.
12
Uobiãajeno dnevno punjenje ma‰ine s
posudjem prikazano je na slikama 1, 2 i 3.
STAVLJANJE SUDOVA
U MA·INU
Kori‰çenje gornje korpe
Gornja korpa (slika 1)
A = duboki tanjiri
B = plitki tanjiri
C = tanjiri za desert
D = tanjiriçi od ‰oljica za kafu
E = ‰oljice za kafu
F = ãa‰e
■ Gornja korpa opremljena je pokretnim
stalkom prikaãenim za boãnu ivicu, pri
ãemu moÏe biti postavljena u 4 poloÏaja.
■ U niÏem poloÏaju (A-A1) stalak se moÏe
koristiti za pranje ‰oljica za ãaj ili kafu,
dugaãkih noÏeva i kutlaãa.
Na krajevima istog stalka moguçe je
obesiti ‰olje i bokale.
A
1
A1
C F
A
B
D
■ Duboki i plitki tanjiri mogu sa staviti sa
stalkom u uspravan poloÏaj (B-B1).
Tanjire uvek treba postavljajti uspravno,
tako da su udubljene strane tanjira
okrenute prema vratima ma‰ine.
Uvek obratite paÏnju da ostane dovoljno
slobodnog prostora izmedju jednog i
drugog tanjira, kako bi voda slobodno
kruÏila za vreme pranja.
B
E
B1
Gornja korpa (slika 2)
A = duboki tanjiri
B = plitki tanjiri
C = tanjiri za desert
D = tanjiriçi od ‰oljica za kafu
E = ‰oljice za kafu
F = ãa‰e
G = korpa za escajg
■ Tanjire veçeg promera od oko 26 cm,
lagano nagnite prema prednjoj strani,
kako bi lak‰e stavili korpu u unutra‰njost
ma‰ine.
2
F
■ Na gornju korpu takodje moÏete poredjati
ãinije za salatu i plastiãne ãinijice, ali je
preporuãljivo da ih uãvrstite na mesto jer
se takvo posudje kod raspr‰ivanja vode
moÏe prevrnuti.
■ Gornja korpa napravljena je tako da je
maksimalno moÏete iskoristiti, odnosno
da je napunite samo s tanjirima koje
stavljate u dva reda i to do najvi‰e
24 komada, ili samo sa ãa‰ama koje
slaÏete u pet redova najvi‰e do
30 komada, ili sa razliãitim komadima
posudja.
A
C
B
D
E
F
13
G
- POLOÎAJ "B": za poudje koje iako
standardnih preãnika ima specifiãan oblik
(veoma duboke ãinije, ãetvrtast oblik
iliposude bez ruba).
Gornja korpa (slika 3)
A = ãa‰e
B = tanjiriçi od ‰oljica za kafu
C = ‰oljice za kafu
D = mala ãinija
E = srednje velika ãinija
F = velika ãinija
G = ka‰ike za posluÏivanje
- POLOÎAJ "C": za poudje koje je veçih
dimenzija od standardnih preãnika i/ili
onih nestandardnih oblika (kvadratni,
heksagonalni, ovalni, posudje za pizzu
itd.).
4
3
F
C
A
A
DB
E
AC
5
G
A
C
B
C
A
G
■ Mali tanjiri, koji se na primer koriste za
desert, moraju biti sme‰teni u donju
korpu, kao ‰to je prikazano na slici 6,
pomoçu krilacia-drÏaãa sme‰tenim prema
spolja ("B").
Za uobiãajenu veliãinu tanjira krilca-drÏaã
moraju biti u poloÏaju ("A").
Kori‰çenje donje korpe
■ U donju korpu moÏete poslagati tanjire,
tiganje, ãinije za supu, ãinije za salatu,
duboke i plitke tanjire, pribor za jelo i
kutlaãe.
6
■ Pribor za jelo poredjajte u plastiãnu
korpicu (drÏaã) koja je za to namenjena,
vrhovima ruãica okrenutim prema gore.
■ DrÏaã pribora za jelo stavite na donju
korpu (slikama 7 i 8) da ka‰ike, vilju‰ke
i noÏevi ne iskliznu kroz otvore na korpici i
time blokiraju okretanje prskalice za
raspr‰avanje vode.
A
■ Donja korpa je opremljena sa posebnim
sredi‰njim krilcem-drÏaãem (slika 4 i 5).
To omoguçava stabilno i optimalno
punjenje ãak i ako su oblik i veliãina
sudova nestandardni.
B
UPOZORENJE!
Ukoliko su mali tanjiri postavljeni u
donju korpu sa drÏaãem u pogre‰nom
poloÏaju, tanjiri mogu ometetati normalan
rad i okretanje donje prskalice.
- POLOÎAJ "A": za standardno punjenje
ili kada nema ãinija za salatu, tiganja i
sliãnog posudja.
14
Uobiãajeno dnevno punjenje ma‰ine s
posudjem prikazano je na slikama 7 i 8.
VAÎNO
Donja korpa ima uredjaj za
sigurnosno zaustavljanje koji je
posebno
koristan
za
sigurno
izvlaãenje potpuno pune korpe.
Potpuno izvlaãenje korpe neophodno
je pri redovnom odrÏavanju, kada
punite so i ãistite filter.
Donja korpa (slika 7)
A = srednje velika ãinija
B = velika ãinija
C = veliki tiganj, posluÏavnici, tiganji
D = poklopci
E = ãinije za supu, posluÏavnici za
serviranje
F = pribor za jelo
G = mala ãinija
7
D
Korpica pribora za jelo (slika 9)
Korpica pribora za jelo napravljena je od
dva odvojena dela pa je zbog toga
omoguçeno punjenje razliãitim veliãinama
pribora za jelo.
Dva dela mogu biti zasebna tako ‰to ih
odvojite kliznim pomeranjem.
Gornji deo korpice pribora za jelo moÏe da
se ukloni, ‰to omoguçava razliãite
kombinacije punjenja.
F A
B
E
9
G
C
Donja korpa (slika 8)
A = duboki tanjiri
B = plitki tanjiri
C = tanjiri za desert
D = tanjir za serviranje
E = pribor za jelo
8
E
A
B
C
A
D
PODACI ZA LABORATORIJSKA
ISPITIVANJA
C
Molimo vas da informacije u vezi testova
poredjenja programa, kao i merenja nivoa
buke, u skladu sa EN normativima,
potraÏite na sledeçoj adresi:
testinfo-dishwasher@candy.it
Molimo vas da u zahtevu navedete naziv
modela i broj sudoma‰ine (pogledajte na
ploãici sa podacima).
Pravilno i racionalno razme‰tanje sudova u
ma‰ini doprineçe dobrim rezultatima
pranja.
15
PUNJENJE DETERDÎENTOM
DeterdÏent
VAÎNO
Za pranje sudova u ma‰ini morate
upotrebljavati posebno sredstvo za
pranje, koje moÏe biti u teãnom
stanju, odnosno adekvatan pra‰ak ili
tablete.
B
Nakon ‰to ste stavili deterdÏent u posudu,
zatvorite poklopac, prvo ga gurnite (1) a
zatim ga pritisnite (2) sve dok se ne ãuje
"klik".
“CALGONIT” daje vrlo dobre rezultate, a
moÏe se nabaviti u veçini prodavnica.
Neprikladna sredstva kao na primer:
sredstva za ruãno pranje sudova, ne
sadrÏe sastojke pogodne za pranje sudova
u ma‰ini, pa tako smetaju pravilnom radu
ma‰ine.
Punjenje posude za deterdÏent
Posuda za deterdÏent sme‰ten je na
unutra‰njoj strani vrata (slika A “2”). Ako
je poklopac posude zatvoren, za otvaranje
pritisnite taster (A).
Na kraju bilo kog programa pranja,
ostavite poklopac uvek otvoren.
Buduçi da sva sredstva za pranje nemaju
istu snagu pranja, pridrÏavajte se uputstava
proizvodjaãa.
Podseçamo i to, da nedovoljna koliãina
sredstva za pranje moÏe prouzrokovati
nepotpuno uklanjanje prljav‰tine. Dozirate
li preveliku koliãinu detrdÏenta, neçete
postiçi bolje rezultate pranja, veç samo
nepotreban tro‰ak.
UPOZORENJE!
Vodite raãuna da prilikom punjenja
donje korpe tanjitima I drugi mosudjem
ne blokirate posudu za deterdÏent.
VAÎNO
Nemojte koristiti prekomerne koliãine
sredstava za pranje jer tako
istovremeno doprinosite i za‰titi
okoline.
Potrebna koliãina sredstva za pranje zavisi i
od stepena prljav‰tine kao i o tipu posudja.
Preporuãujemo da odjeljak za pranje
posude za detrdÏent napunite sa
20÷30 grama sredstva za pranje sudova (B).
A
16
■ delovanje deterdÏenata koji sadrÏe
sredstvo za omek‰ivanje vode/so zavisi
od tvrdoçe vode u va‰em vodovodu.
Proverite da li je tvrdoça vode iz va‰eg
vodovoda u skladu s podruãjem
delovanja koje se nalazi na ambalaÏi
deterdÏenta.
VRSTE DETERDÎENATA
DeterdÏenti u tabletema
DeterdÏenti u tabletama od razliãitih
proizvodjaãa se rastvaraju razliãitom
brzinom. To moÏe dovesti do toga da neke
tablete ne mogu da postignu pun uãinak
pranja. Ako koristite ove proizvode koristite
duÏe programe i/ili programe koji peru na
vi‰im temperaturama.
Ukoliko niste zadovolni rezultatima
kori‰çenja ove vrste proizvoda,
kontaktirajte proizvodjaãa.
Pod izvesnim
kombinovanih
prouzrokovati:
VAÎNO
Za postizanje zadovoljavajuçih
rezultata pranja tablete MORAJU da
se stave u posudu za deterdÏent a
NIKAKO direktno u prostor za
pranje.
okolnostima, upotreba
deterdÏenata
moÏe
■ talog kamenca na sudovima ili u ma‰ini
za pranje sudova;
■ slabiji rezultat pranja i su‰enja.
Koncentrovani deterdÏenti
VAÎNO
Na‰a garancija ne pokriva nikakve
probleme koji su nastali kao direktan
rezultat upotrebe tih proizvoda.
Kori‰çenjem koncentrovanih deterdÏenata
sa smanjenom alkalno‰çu i sa prirodnim
enzimima kod programa na 50°C, postiÏe
se smanjeni uticaj na okolinu i ‰tite se
posudje i uredjaj
Program 50°C je namenski razvijen za
kori‰çenje koncentrovanih deterdÏenata sa
enzimima takoda je uãinak rastvaranja i
uklanjanja neãistoçe sa posudja kao kod
programa na 65°C sa klasiãnim
deterdÏentima.
Obratite paÏnju na sledeçe.
Kori‰çenjem "SVE u 1" kombinovanih
deterdÏenata u tabletama, signalne
lampice za so i sredstvo za ispiranje
(samo kod pojedinih modela) su
ukljuãene ali ne obraçajte paÏnju na njih
po‰to se so i sredstvo za ispiranje veç
nalaze u tabletama.
Kombinovani deterdÏenti
DeterdÏenti koji sadrÏe i sredstvo za
ispiranje („sjaj“) takodje moraju da se stave
u posudu za deterdÏent. U tom sluãaju
potrebno je da rezervoar teãnosti za
ispiranje bude prazan. (Ukoliko rezervoar
teãnosti za ispiranje nije prazan postavete
regulator potro‰nje na najmanji podeok.)
U tom sluãaju preporuãujemo upotrebu
tradicionalnih proizvoda koji imaju samo
jednu funkciju – so, deterdÏent i sredstvo
za ispiranje. To çe osigurati ispravan rad
aparat za omek‰avanje vode u ma‰ini.
U tom sluãaju preporuãujemo:
■ napunite rezervoare za so i sredstvo za
ispiranje;
"SVE u 1" kombinovani
deterdÏenti
■ pustite da ma‰ina „odradi“ jedan
univerzalni program bez punjenja
posudja.
Ako nameravate da upotrebljavate kombinovane
deterdÏente "SVE u 1" ("3 u 1"/"4 u 1"/"5 u
1", itd.), tj. one koji sadrÏe so i/ili sredstvo za
ispiranje, savetujemo Vam da uãinite
sledeçe:
■ paÏljivo proãitajte i pridrÏavajte se
uputstva proizvodjaãa koje se nalaze na
ambalaÏi;
Molimo imajte u vidu da nakon ‰to ponovo
poãnete da koristite konvencionalnu so za
ma‰inu, jo‰ çe morati da prodje ãitav niz
ciklusa pre nego ‰to uredjaj ponovo poãne
da ostvaruje besprekorne rezultate.
17
PUNJENJE SREDSTVOM ZA
ISPIRANJE
Sredstva za ispiranje
Sredstvo za ispiranje, koje se automatski
ispu‰ta tokom zadnjeg ispiranja, pomaÏe da
se sudovi brÏe osu‰e, spreãava nastajanje
mrlja i taloÏenje vodenog kamenca.
C
Punjenje rezervoara sredstva za
ispiranje “SJAJ”
Posuda sredstva za ispiranje nalazi se levo
od posude za deterdÏent (slika A "3").
Da otvorite poklopac posude, gurnite
oznaku za oãitavanje i u isto vreme, povucite
jeziãak za otvaranje. Preporuãljivo je uvek
koristiti sredstvo za sjaj posebno namenjeno
za ma‰ine za pranje sudova.
Nivo sredstva za sjaj proverite na pokaznom
oknu (C) koje je sme‰teno na raspr‰ivaãu.
PUNO
PRAZNO
tamno
svijetlo
Regulisanje dodavanja teãnosti za
sjaj od 1- 6
Regulator (D) je sme‰ten ispod poklopca i
moÏe se okretati pomoçu novãiça.
Preporuãeni poloÏaj je 4.
Koliãina kamenca u vodi bitno utiãe kako na
nastajanje vodenih mrlja tako i na su‰enje
sudova. Zato je veoma vaÏno regulisanje
koliãine sredstva za visoki sjaj, da bi se
postigao optimalan rezultat pranja.
U sluãaju da se po zavr‰etku pranja na
sudovima pojave tragovi teãnosti za sjaj
potrebno je regulator postaviti na niÏu
vrednost, a na vi‰u vrednost ako se na
sudovima pokaÏu beliãaste mrlje.
D
18
âI·åENJE FILTERA
Sastav filtriranja (slika A “4”) sastoji se od:
sredi‰nje posude koji zadrÏava veçe
komadiçe;
1
ravne mreÏice koja neprekidno filtrira vodu
od pranja;
mikro filtera, sme‰tenog ispod mreÏice, koji
zadrÏava najsitnije komadiçe i osigurava
savr‰eno ispiranje.
■ Da bi svaki put postigli savr‰ene
rezultate pranja, filtere treba proveriti i
ãistiti nakon svakog pranja.
■ Da uklonite filter, jednostavno okrenite
ruãicu u smeru suprotnom kretanju
kazaljki na satu (slika 1).
■ Za lak‰e ãi‰çenje moÏete ukloniti
sredi‰nju posudu (slika 2).
2
■ Uklonite mreÏicu (slika 3) i operite je
pod mlazom vode, ako je potrebno
koristite i manju ãetku.
■ Sa samoãisteçim mikro filterom,
odrÏavanje je svedeno na minimum i
sastav filtriranja potrebno je samo
proveriti svake dve nedelje. Ipak, nakon
svakog pranja preporuãujemo da
proverite sredi‰nju posudu i mreÏicu da
nisu zapu‰eni.
UPOZORENJE!
Nakon ãi‰çenja, uverite se da ja filter
ponovo ispravno name‰ten i da je
mreÏica ispravno usadjena na dno
ma‰ine.
3
Proverite da li je filter prilikom
vraçanja
u
mreÏicu
pravilno
za‰rafljen u smeru kazaljke na satu,
jer ako je filter lo‰e postavljen moÏe
doçi do ‰tetnih posledica u vezi sa
uspe‰nim radom ma‰ine za pranje
sudova.
VAÎNO
Nikada ne koristite ma‰inu za pranje
sudova ako je filter izvadjen.
19
PRAKTIâNI SAVETI
Kako u‰tedeti
■ Ako Ïelite da u potpunosti iskoristite
prostor u ma‰ini za pranje sudova,
stavljajte sudove u ma‰inu nakon
svakog jela i ako je potrebno pokrenite
ciklus HLADNO ISPIPRANJE da se
omek‰aju i uklone veçe ãestice hrane
sa naknadno dodatog posudja. Kada je
ma‰ina puna, pokrenite program za
kompletno pranje.
Kako postiçi zaista dobre
rezultate pranja
■ Pre stavljanja sudova u ma‰inu, sklonite
sve ostatke hrane (kosti, ljuske,
komadiçe mesa ili povrça, talog od
kafe, koÏu voça, pepeo cigareta, ã
aãkalice itd.) kako bi spreãili zaãepljenje
filtera, odvodne cevi ili mlaznica za
pranje.
■ Ako sudovi nisu jako prljavi i ma‰ina
nije
sasvim
puna,
izaberite
EKONOMIâAN program pranja i sledite
pri tome sva uputstva navedena u opisu
programa.
■ Preporuãujemo da sudove ne ispirate
pre nego ‰to ga stavite u ma‰inu.
■ Ponekad su ovali, tiganji i lonci jako
zaprljani i sadrÏe zagorele ili zapeãene
ostatke hrane, u tom sluãaju, takve
sudove je potrebno nakvasiti pre pranja.
·ta se ne sme prati
■ Upamtite da nije svo posudje pogodno
za pranje u ma‰ini za sudove.
Savetujemo da neke vrste sudova kao
na primjer: plastiku neotporanu na
toplotu, escajg sa plastiãnim ili drvenim
dr‰kama, aluminijumsko posudje,
kristalne predmete, ãa‰e od olovnog
stakla (ako drugaãije nije napomenuto)
ne perete u ma‰ini za sudove.
■ Sudove smestite u ma‰inu tako da je
okrenuto prema dole.
■ Ako je ikako moguçe sudove u ma‰inu
poredjajte tako da se medjusobno ne
dodiruje. Vrlo je vaÏno da posudje
pravilno sloÏite u ma‰inu jer to daje
bolje rezultate pranja.
■ I ukrasi u boja na nekom posudju nisu
sasvim postojani. Zato je najbolje da
proverite njihovu postojanost tako da u
ma‰ini operete samo pojedini komad,
kako bi proverili da li je pogodan za
pranje u ma‰ini ili ne.
■ Nakon ‰to ste sudove odloÏili u ma‰inu,
pre poãetka pranja morate proveriti da li
se prskalice za raspr‰ivanje vode
slobodno okreçu.
■ Lonce i drugo posudje na kojima su
ostaci zagorele hrane do poãetka
pranja natopite u rastvoru deterdÏenta
za pranje.
■ Ujedno ne zaboravite da istovremeno
ne smete prati srebrni i obiãan metalni
pribor za jelo, jer medju njima moÏe
doçi do hemijske reakcije.
■ Kod pranja srebrnog posudja i pribora
za jelo pazite na sledeçe:
VAÎNO
Prilikom kupovine novog posudja ili
pribora za jelo proverite da li je
pogodono za pranje u ma‰ini za
sudove.
a) isperite ga odmah posle upotrebe,
posebno ako ste ga koristili za jaja,
majonez, ribu ili sliãno;
Korisni saveti
b) nemojte
direktno
da
sipate
deterdÏent na takve sudove ili pribor
za jelo;
■ Da bi izbegli sluãajno kapanje iz gornje
korpe, prvo izvadite sudove iz donje
korpe.
c) pazite da takvo posudje ne dodje u
dodir sa drugim metalima.
■ Ako po zavr‰etku pranja ostavite neko
vreme sudove u ma‰ini, vrata ma‰ine
morate samo pritvoriti, da vazduh u
unutarnjosti moÏe slobodno da kruÏi.
Na taj naãin çe se sudovi bolje osu‰iti.
20
âI·åENJE I ODRÎAVANJE
1
■ Za ãi‰çenje spoljnih delova ma‰ine za
sudove koristite samo mokru krpu, ne
koristite o‰tra ili sredstva koja sadrÏe
rastvore.
1b
■ Ma‰ina ne zahteva neko posebno
odrÏavanje, jer unutarnjost ma‰ine
poseduje sistem samoãi‰çenja.
■ Redovno morate ãistiti gumu na vratima
i to sa vlaÏnom krpom, kako bi sa nje
odstranili moguçe ostatke hrane i sredstva
za visoki sjaj.
■ Povremeno
je
preporuãljivo
iz
unutra‰njosti ma‰ine ukloniti kamenac ili
prljav‰tinu; sipajte ãa‰u sirçeta na dno
ma‰ine i odaberite program pranja za
osjetljive sudove; neka ma‰ina pere
prazna.
2
■ Ako uprkos uobiãajenom ãi‰çenju filtera
primetite da sudovi ili tiganji nisu dobro
oprani i osu‰eni, proverite da li su otvori
na
rotirajuçim
prskalicama
za
raspr‰ivanje vode (slika A”5”) moÏda
zapu‰eni ostacima hrane.
Ako su zapu‰eni oãistite ih na sledeçi
naãin:
1. Da biste uklonili gornju prskalicu,
okreçite je sve dok se oznaka za
zaustavljanje ne izravna sa strelicom
(slika 1b). Gurnite je prema gore i zadrÏite je povuãenom, odvijte je u smeru
kazaljke na satu. Za ponovno
postavljanje, ponovite istu radnju, ali
je okreçite suprotno kazaljkama na
satu. NiÏu rotirajuçu prskalicu sklonite
jednostavno tako da je povuãete prema
gore (slika 2);
2. operite prskalice pod jakim mlazom
vode tako da oãistite svaki otvor za
raspr‰ivanje;
3. kada ste zavr‰ili, ponovo ih namestite u
isti poloÏaj, zapamtite da gornju prskalicu
poloÏite na oznaku za zaustavljanje i
potpuno zavijete u poãetni poloÏaj.
NAKON ZAVR·ETKA
PROGRAMA PRANJA
Nakon svakog zavr‰etka pranja, uvek
morate zatvoriti slavinu za dotok vode u
ma‰inu, kako dovodna cev ne bi stalno bila
pod stalnim pritiskom. Isto tako morate
iskljuãiti taster “ukljuãeno”/”iskljuãeno” kako
bi ma‰inu iskljuãili iz elektriãne mreÏe.
U sluãaju da ma‰inu neçete upotrebljavati
duÏe vremena, uãinite sledeçe:
1. u praznu unutra‰njost ma‰ine stavite malo
detrdÏenta i ukljuãite jedan od programa
kako bi se unutra‰njost odmastila;
2. izvadite utikaã iz utiãnice;
3. zatvorite slavinu za dotok vode;
4. napunite posudu sa sredstvom za sjaj;
5. vrata ma‰ine ostavite pritvorenima;
6. unutra‰njost ma‰ine mora ostati ãista;
7. ako je ma‰ina ostavljena u prostoriji gde
je temperatura niÏa od 0°C, voda u ma‰ini
moÏe se zalediti, u tom sluãaju prostoriju
zagrejati i saãekati 24 sata pre nego ‰to
ma‰inu ponovo poãnete da koristite.
■ I unutra‰njost ma‰ine i unutra‰nja strana
vrata ma‰ine izradjeni su od nerdjajuçeg
ãelika; ipak, mogu se pojaviti fleke
prouzrokovane oksidacijom, to je
verovatno od vode koja sadrÏi previ‰e
metala.
■ Ove fleke odstranite laganim sredstvom
za poliranje nerdjajuçeg ãelika, koje ne
sme da sadrÏi hlor. Te fleke ni u kom
sluãaju ne smete odstranjivati ãeliãnom
vunom ili drugim metalnim sredstvima.
21
OPIS KONTROLNE TABLE
A
Dugme "UKLJUâENO/
ISKLJUâENO"
B
C
Dugme "IZBOR PROGRAMA"
D
Dugme "START"/"RESET"
(pokretanje/poni‰tavanje programa)
E
Dugme "ODLOÎENO
STARTOVANJE"
F
G
H
Signalne lampice "IZBOR PROGRAMA"
I
Signalna lampica "EXPRESS"
L
Vodiã kroz programe
Signalna lampica "POTRO·NJE SOLI"
Signalne lampice "FAZE PROGRAMA"/
"ODNOSNO ODLOÎENOG STARTA"
Dugme "EXPRESS"
DIMENZIJE
Sa radnom ploãom
Bez radne ploãe
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
·irina x Visina x Dubina (cm)
Dubina sa otvorenim vratima (cm)
TEHNIâKI PODACI
12
8 osoba
Min. 0,08 - Max. 0,8
EN 50242 kompleta
Kapacitet sa ‰erpama i ãinijama
Pritisak u vodovodnoj mreÏi (MPa)
Jaãina osiguraãa (A) / Maksimalna prikljuãna snaga / Napon Napajanja
Pogledati fabriãku ploãicu
POTRO·NJA (glavni programi)*
Program
Energija (kWh)
Voda (L)
2,04
21
INTENZIVNI
1,50
15
UNIVERZALNI
1,04
12
ECO
0,73
9
BRZI 29'
Potro‰nje elektriãne energije stanje "iskljuãeno" / stanje "ukljuãeno" (bez izvr‰avanja programa): 0,10 W / 0,60 W
* Vrednosti izmerene u laboratoriji, u skladu sa standardom Evropske Unije EN 50242 (razlike su
moguçe u svakodnevnom kori‰çenju).
22
PODE·AVANJE PROGRAMA
I SPECIJALNE FUNKCIJE
■ Pritisnite dugme "START". Signalna
lampica izabranog programa çe prestati
da trepçe i ostati upaljena.
(Koristiti zajedno sa tabelom programa)
■ Kada zatvorite vrata, zvuãni signal çe
vas obavestiti da je program startovao.
U roku od jednog minuta posle
biranja programa, moÏete izabrati
drugi program, tako ‰to çete pritisnuti
dugme "IZBOR PROGRAMA" (takodje
je moguçe izabrati ili poni‰titi dugme
"EXPRESS").
Dugme "EXPRESS"
Ovo dugme omoguçuje vam da smanjite
nivo pranja, smanjite vreme trajanja, kao i
utro‰enu energiju potrebnu za ciklus
pranja.
Istovremenim pritiskanjem ovog dugmeta i
4 osnovna programa omoguçava vam da
imate na raspolaganju do 8 razliãitih
programa pranja.
VAÎNO
Jednom izabrano, ovo dugme ostaje
aktivno (sa odgovorajuçim svetlosnim
indikatorom koji je upaljen) dok god ga
ne pritsinete ponovo (svetlosni
indikator çe se ugasiti) ili ne poni‰tite
program koji je u toku.
Prekid programa
Otvaranje vrata u toku trajanja programa
se ne preporuãuje, naroãito za vreme
glavnog pranja i toplog ispiranja. Kako
god, ako otvorite vrata (npr. da dodate
ne‰to od posudja) ma‰ina çe se automatski
zaustaviti.
Kada ponovo zatvorite vrata, bez
pritiskanja bilo kog dugmeta, program
çe se automatski nastaviti od fonog
momenta u kome se zaustavio.
Ipode‰avanje programa
VAÎNO
Program moÏe biti prekinut bez
otvaranja vrata pritiskom dugmeta
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO". U tom
sluãaju ponovnim pritiskom dugmeta
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO" i program
çe se automatski nastaviti od onog
momenta u kome se zaustavio.
■ Otvorite vrata i stavite opsudje kako je u
prethodnom poglavlju preporuãeno.
■ Pritisnite
dugme
"UKLJUâENO/
ISKLJUâENO"
.
Svi indikatori programa çe svetleti.
■ Izaberite program pritiskom na dugme
"IZBOR PROGRAMA".
■ Ako
Ïelite,
"EXPRESS".
izaberite
UPOZORENJE!
Ukoliko otvorite vrata u toku ciklusa
su‰enja, zvuãni signal çe vas
upozoriti da program nije zavr‰io!
dugme
23
Menjanje pokrenutog programa
Dugme "ODLOÎENO STARTOVANJE"
Postupite prema sledeçem ukoliko Ïelite
da prekinete ili promenite program koji ste
pokrenuli:
Poãetak pranja moÏe biti odloÏen 3, 6 ili 9
sati od momenta kada se startuje program.
Postupite prema sledeçem ukoliko Ïelite da
podesite odloÏeni start:
■ DrÏite pritisnuto dugme "RESET"
najmanje 5 sekundi.
Svetleçi indikator programa çe se paliti i
gasiti uz prateçi zvuãni signal.
■ Pritiskom na dugme "ODLOÎENO
STARTOVANJE" podesite Ïeljeno vreme
odlaganja (svakim pritiskom pomerate
Ïeljno vreme za 3 sata, odnosno pode‰avate 3, 6 ili 9 sati odlaganja).
■ Program koji je u toku çe se poni‰titi i svi
indikatori programa çe svetleti.
■ Da poãnete odbrojavanje, pritisnite
dugme “START” (signalna lampica
izabranog programa çe zasvetleti, dok çe
signalna lampica odredjivanja vremena
poãeti da trepçe).
■ Nakon ovoga moÏete izabrati novi
program kako je prethodno opisano.
UPOZORENJE!
Pre pokretanja novog programa
proverite posudu za pra‰ak i ako je
potrebno dopunite je.
Ako je pode‰en odloÏeni start za 9 sati,
signalne lampice çe treptati sledeçim
redom: pritiskom na dugme Ïeljenog
programa poãeçe da trepçe “9h”, nakon 3
sata çe se ugasiti a poãeçe da trepçe
ampica “6h”, aposle 6 sati çe se ona
ugasiti a poãeçe da trepçe “3h” u poslednja
3 sata.
Faze programa
Po isteku poslednja 3 sata signalna
lampiica preostalog vremena çe se ugasit a
program çe automatski poãeti sa pranjem.
Po poãetku pranja signalne lampice
prezimaju funkciju pokazivanja faza
programa.
Dok je program u toku, odgovarajuça
signalna lampica çe svetleti i 3 lampice
"FAZE PROGRAMA" ("PRANJE" ,
"SU·ENJE"
i "KRAJ"
) çe pokazivati
u kojoj je program fazi.
Ukoiko za vreme pranja dodje do
prekida napajanja elektriãnom strujom,
specijalna memorija “pamti” gde se
program zaustavio i automatski
nastavlja program po ponovnom
uspostavljanju napajanja.
Ukoliko odbrojavanje nije zavr‰eno i
program nije startovao sa pranjem a Ïelite
da pokrenete ili promenite program
odnosno da ukljuãite ili iskljuãite opciono
dugme, to moÏete uraditi na sledeçi naãin:
■ DrÏite pritisnuto dugme "RESET"
najmanje 5 sekundi.
Svetleçi indikator programa çe se paliti i
gasiti uz prateçi zvuãni signal.
Kraj programa
Po zavr‰etku programa, oglasiçe se zvuãni signal (ukoliko nije iskljuãen) u trajanju
od 5 sekundi i ponoviçe se 3 puta u intervalu od 30 sekundi.
Program çe poãeti i singalna lampica çe se
upaliti, dok çe se sve ostale signalne lampice ugasiti.
Posudje moÏte ukloniti i pritiskom na
dugme "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
moÏete iskljuãiti ma‰inu ili ubaciti novo
posudje za pranje.
■ OdloÏeni poãetak i izabrani program çe
biti otkazani-poni‰teni.
Svetleçi indikator programa çe se upaliti.
■ Pritiskom na dugme "ODLOÎENO
STARTOVANJE" podesite novo Ïeljeno
vreme odlaganja
24
■ Nakon ovoga moÏete izabrati novi
program kako je prethodno opisano i
ukljuãiti odnosno iskljuãiti opciono dugme.
3. Pustite dugme kada se zaãuje TREåI
zvuãni signal (svi indikatori çe svetleti).
Iskljuãivanje zvuãnog signala
za KRAJ PROGRAMA
4. Pritisnite ponovo isto dugme: svetleçi
indikator çe prestati da trepçe iI ostaçe
ukljuãen.
Zvuãni signal koji oznaãava kraj programa
se moÏe iskljuãiti na sledeçi naãin:
5. Iskljuãite
ma‰inu
pritiskom
na
dugme "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
da saãuvate novo pode‰avanje.
VAÎNO
Ma‰ina UVEK mora biti iskljuãena pre
poãetka ove procedure.
Da poni‰tite memorisanje, pratite istu
procedure.
1. Pritisnite i drÏite dugme "IZBOR
PROGRAMA" u isto vreme ukljuãite
ma‰inu
pritiskom
na
dugme
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO" (ãuçete
kratak zvuãni signal).
2. DrÏite pritisnuto dugme "IZBOR
PROGRAMA" najmanje 15 sekundi,
dok se ne oglase 2 zvuãna signala.
Smetnje u rad
3. Otpustite dugme kada se oglasi DRUGI
zvuãni signal (tri signalne lampice
"IZBOR PROGRAMA" çe se upaliti da
signaliziraju da je zvuãni signal
ukljuãen).
Ako se tokom programa koji je u radu pojave
problemi ili gre‰ke, signalna lampica
koja odgovara odabranom programu
poãeçe da treperi signalizirajuçi gre‰ku i
istovremeno çe se oglasiti i zvuãni signal.
Iskljuãite ma‰inu, proverite da li je
pu‰tena voda na slavini dovodnog
creva i da li je odvodno crevo presavijeno
(“slomljeno”), da filter i sifon nisu
zaãepljeni. Ponovo namestite izabrani
program. Ako se nepravilnost ponovi
obratite se ovla‰çenom serviseru.
4. Pritisnite isto dugme ponovo: tri signalne
lampice "IZBOR PROGRAMA" çe
treptati (da signaliziraju da je zvuãni
signal iskljuãen).
5. Iskljuãite
ma‰inu
pritiskom
na
dugme "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
da saãuvate novo pode‰avanje.
Istim postupkom moÏete ponovo aktivirati
zvuãni signal za kraj programa.
VAÎNO
Ova ma‰ina za sudove je opremljena
sigurnosnim
protiv-poplavnim
uredjajem koji çe, ako se takav
problem pojavi, automatski isprazniti
svaku preteranu koliãinu vode.
Memorisanje poslednjeg
programa koji je kori‰çen
Memorisanje poslednjeg programa koji je
kori‰çen se radi na sledeçi naãin:
VAÎNO
Ma‰ina UVEK mora biti iskljuãena pre
poãetka ove procedure.
UPOZORENJE!
Da
obezbedite
ispravan
rad
sigurnosnog
protiv-oppoplavnog
uredjaja, preporuãujemo vam da
ma‰inu ne pomerate i ne naginjete
tokom rada. Ako je ma‰inu potrebno
pomeriti ili nagnuti, proverite da li je
ciklus pranja zavr‰en i da u
unutra‰njosti ma‰ine nema vode!
1. Pritisnite i drÏite dugme "IZBOR
PROGRAMA" u isto vreme ukljuãite
ma‰inu
pritiskom
na
dugme
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO" (ãuçete
kratak zvuãni signal).
2. DrÏite pritisnuto dugme "IZBOR
PROGRAMA" najmanje 30 sekundi (za
to vreme ãuçe se 3 zvuãna signala).
25
TABELA PROGRAMA
Program
Intenzivni 75°C
Jako & Brzo 65°C
Opis
Pogodan za jako zaprljane ‰erpe ili bilo koji drugi
zakoreli pribor.
Namenjen za brzo pranje veoma prljavog posudja.
Univerzalni 60°C
Pogodan za normalno zaprljano posudje ili bilo koji
drugi zakoreli pribor.
Svakodnevni 55°C
Brzi program, za normalno zaprljano posudje, za
ãesto pranje i uobiãajenu koliãinu.
Eco 45°C
Program za normalno zaprljano posudje (najefikasniji
u smislu kombinovane potro‰nje energije I vode za
taj tip posudja).
Program je standardizovan sa normativom EN 50242.
Delikatni 45°C
Pogodan za osetljive komade i staklo.
Takodje za manje zaprljane komade izuzimajuçi
‰erpe/lonce/tiganje.
Brzi 29' 50°C
Brzo pranje za posudje odmah posle kori‰çenja. Za
najvi‰e 6 kompleta posudja.
Predpranje
Kratko predpranje za komade koji ãelaju da se
ma‰ina napuni.
Pranje sa predpranjem
Za pranje sa predpranjem, preporuãljiva je dodatna doza deterÏenta (najvi‰e 10 grama) direktno u
ma‰inu.
26
•••••
•••••
••••
••••
•••••
••••
••••
•
27
Proseãno
trajanje
programa u
minutima
Opciona
dugmad
Dugme "ODLOÎENO
STARTOVANJE"
SadrÏaj programa
Temp vode (15°C)
- Tolerancija ±10% -
Toplo ispiranje
Drugo hladno ispiranje
Prvo hladno ispiranje
Glavno pranje
Hladno predpranje
Toplo predpranje
So za regeneraciju
vode
Teãnost za ispiranje
âistoçu filterar
DeterdÏent za pranje
DeterdÏent za
predpranje
Provera pre poãetka
75°C
135
DA
65°C
85
DA
60°C
120
DA
55°C
80
DA
45°C
170
DA
45°C
85
DA
50°C
29
DA
5
DA
WATERCONTROL-SYSTEM (SISTEM KONTROLE VODE)
Uredjaj za zaustavljanje vode spreãava o‰teçenja koja mogu nastati usled curenja na
dovodnom crevu a koja mogu nastati usled prirodnog starenja materijala od kojeg je
crevo napravljeno.
U sistemu za zaustavljanje vode, voda koja curi ispunjava spoljno naborano crevo i
aktivira sigurnosni ventil koji prekida dotok vode iz slavine.
To se moÏe uoãiti ukoliko je u kontrolnom prozorãiçu crvena boja
.
U tom sluãaju morate odmah obavestiti ovla‰çenog servisera.
Ako crevo nije dovoljno dugaãko za ispravno povezivanje, mora biti zamenjeno
duÏim. Crevo moÏete nabaviti u ovla‰çenom servisu.
Sigurnosni sistem (pritisnite i okrenite da bi uklonili dihtung).
28
PREPOZNAVANJE MANJIH GRE·AKA U RADU
Ako primetite da Va‰a ma‰ina radi neispravno, pre nego ‰to pozovete ovla‰çenog
servisera, prvo proverite niÏe navedene uzroke:
PROBLEM
1 - Ma‰ina u potpunosti ne radi
2 - Voda ne dotiãe u uredjaj
MOGUåI UZROK
KAKO UKLONITI PROBLEM
Uredjaj nije prikljuãen na elektriãnu
mreÏu
Utaknite utikaã u utiãnicu
Nema elektriãnog napona
Proverite
Tipka U/I nije ukljuãena
Ukljuãite tipku U/I
Vrata uredjaja su otvorena
Zatvorite vrata uredjaja
Proverite uzroke pod 1
Proverite
Slavina za dovod vode je zatvorena
Otvorite slavinu
Dugme za izbor programanije u
ispravnom poloÏaju
Postavite dugme za izbor
programa uspravan poloÏaj
Dovodno crevo je savijeno
Ispravite dovodno crevo
Filter odvodnog creva nije ispravno
spojen
Oãistite filter na kraju creva
Filter je prljav
Oãistite filter
Crevo za odvod vode je savijeno
Ispravite odvodno crevo
ProduÏno crevo za odvod vode nije
ispravno spojeno
Pogledajte paÏljivo uputstva za
spajanje produÏnog odvodnog creva
Izlazni spoj u zidu je sastavljen
prema dole ne prema gore
Pozovite kvalifikovanu osobu
Odvodna cev je prenisko name‰tena
Namestite odvodnu cev na visinu
40 cm od poda
Dodali ste previ‰e detrdÏenta
Smanjite koliãinu detrdÏenta i
upotrebljavajte odgovarajuçi
Neki predmet u ma‰ini ometa vrtenje
mlaznica
Proverite
Sitasta ploãa filtera i filter su jako
zaprljani
Oãistite ploãu i filter
Slavina za dovod vode je zatvorena
Iskljuãite uredjaj, otvorite slavinu
ponovno pokrenite pranje
3 - Ma‰ina ne izbacuje vodu
4 - Voda neprekidno izbacuje u
perilicu
5 - U toku pranja ne ãujete
vrtenje mlaznica
6 - Na elektronskim uredjajima
bez ekrana: jedno ili vi‰e
LED svetlucanja.
29
PROBLEM
MOGUåI UZROK
KAKO UKLONITI PROBLEM
Proverite uzroke iz taãke 5.
Proverite
Dno tiganja nije dobro oprano
Namoãite tiganje pre pranja
Ivice tiganja nisu dobro oprani
Rasporedite tiganje bolje
Mlaznice su delimiãno zaãepljene
Izvadite mlaznicu i isperite je
Sudje nije ispravno ubaãeno
Ne stavljajte sudje preblizu jedno
drugom
Kraj odvodne cevi je potopljen u vodi
Kraj odvodne cevi ne sme biti
potopljen u vodi
Neodgovarajuça koliãina deterdÏenta
ili je deterdÏent prestar ili tvrd
Smanjite koliãinu deterdÏenta prema
zaprljanosti sudja ili promenite
deterdÏent
Izabrani program pranja pranja nije
odgovarajuçi
Izaberite intenzivniji program
Sudje na niÏoj korpici nije oprano
Iskljuãite taster za pranje poloviãne
koliãine sudja
8 - DeterdÏent nije rastvoren ili
je delimiãno rastvoren
Posudje ili pribor za jelo ometa
(blokira) otvaranje posude za
deterdÏent
Razvrstajte sudje ravnomerno da ne
ometa pravilan rad posude za
deterdÏent.
9-
Voda u vodovodnoj mreÏi je izuzetno
tvrda
Proverite koliãinu sredstva za sjaji
dodajte ga ako je potrebno.
Ako se mrlje ponavljaju pozovite
ovla‰çenog servisera
Sudje udara jedno o drugo
Razvrstajte sudje ravnomerno u
obe korpice
Raspr‰ivaã udara po sudju
Razvrstajte sudje pravilnije
Vazduh u ma‰ini ne kruÏi pravilno
Nakon zavr‰etka pranja ostavite
vrata ma‰ine pritvorena da bi
omoguçili prirodno su‰enje
Nedostaje sredstvo za ispiranje
Napunite dozator sredstva za
ispiranje
7-
Posudje je samo djelimiãno
oprano
Bele mrlje na sudju
10 - U toku pranja ãujete
lupkanje
11 - Sudje nije dobro osu‰eno
VAÎNO:
Ako posudje zbog nekog od gore navedenih razloga nije dobro oprano, morate ga ruãno oprati. Ostaci
hrane se tokom su‰enja u ma‰ini zasu‰e i ne moÏete ih odstraniti ponovnim pranjem u ma‰ini.
Ako kod proveravanja gre‰aka u radu ma‰ine niste ustanovili ni jednu nepravilnost od navedenih, molimo
da nazovete jednog od na‰ih ovla‰çenih servisera.
Serviseru obvezatno navedite oznaku uredjaja (navedena je na ploãici na uredjaju ili u garantmom listu) i
opi‰ite mu kvar. Time çete serviseru olak‰ati rad, a Va‰a ma‰ina çe brÏe biti popravljena.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne gre‰ke u ‰tampanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmene svojih proizvoda, ali bez promene njihovih
osnovnih karakteristika.
30
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne gre‰ke u ‰tampanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmene svojih proizvoda, ali bez
promene njihovih osnovnih karakteristika.
Ovaj uredjaj je oznaãen u skladu sa evropskim standardima 2002/96/EZ-a o "otpadu elektriãne i
elektronske oprema" (WEEE). Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda moÏete pomoçi i
Vi i tako spreãiti potencijalne negativne posledice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inaãe mogu
biti prouzrokovane neodgovarajuçim odlaganjem ovog proizvoda. Oznaka na proizvodu pokazuje
da ovaj proizvod ne moÏe biti tretiran kao kuçni otpad. Umesto toga ovaj proizvod mora biti
predan na odgovarajuçe mesto za reciklaÏu elektriãne i elektronske opreme. Odlaganje mora biti
izvr‰eno u skladu sa lokalnim ekolo‰kim propisima za odlaganje otpada. Za op‰irnije informacije
o tretmanu, reciklaÏi ili kori‰çenju ovog proizvoda kao otpada, molimo da kontaktirate svoju
komunalnu sluÏbu, sluÏbu va‰eg lokalnog otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
Upozorenje!
Candy aparati za domaçinstvo, namenjeni su iskljuãivo za kori‰çenje u domaçinstvu. Ako Ïelite,
odnosno nameravate da upotrebljavate Candy aparate za domaçinstvo u profesionalne svrhe,
prethodno se posavetujte sa dobavljaãem!
Ma‰inu koristite samo prema uputstvima!
Sva su prava zadrÏana. Nijedan deo ovog izdanja ne sme biti reprodukovan ili prepisan u bilo
kom obliku odnosno na bilo koji naãin, bilo mehaniãki, fotokopiranjem ili na neki drugi naãin, bez
prethodnog odobrenja vlasnika autorskih prava (copyright).
Proizvodjaã ne odgovara za eventualne gre‰ke u ‰tampanju ovog uputstva.
Proizvodjaã zadrÏava pravo na odgovarajuçe izmene na proizvodu koje ne menjaju njegove
bitne karakteristike.
0800 303 304
SR
12.11 - 41901050
Besplatan info telefon iz bilo kog mesta u Srbiji
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising