Candy | CDPM 96370 | Candy CDPM 96370 Navodila za uporabo

Candy CDPM 96370 Navodila za uporabo
PL
SL
HR
RO
Instrukcja obs∏ugi
Navodilo za uporabo
Upute za kori‰tenje
Instructiuni de utilizare
CDPM 96370
ZMYWARKI
POMIVALNI STROJ
PERILICA POSUDJA
MASINA DE SPALAT VASE
Gratulacje:
GWARANCJA
Kupujàc sprz´t AGD firmy Candy
dowiod∏eÊ,
˝e
nie
akceptujesz
kompromisów i chcesz mieç to co
najlepsze.
Firma Candy ma przyjemnoÊç
przedstawiç nowà zmywark´ do
naczyƒ, która jest rezultatem lat
poszukiwaƒ i doÊwiadczeƒ nabytych w
bezpoÊrednim kontakcie z konsumentem.
WybraeÊ jakoÊç, trwa∏oÊç i wysokà
sprawnoÊç - cechy charakteryzujàce
zmywark´ Candy.
Firma Candy oferuje tak˝e szeroki
asortyment innych urzàdzeƒ AGD,
takich jak: pralk´ automatycznà,
pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne piecyki i
kuchenki, a tak˝e lodówki i zamra˝arki.
PoproÊ Twojego sprzedawc´ o
kompletny katalog produktów firmy
Candy.
Przeczytaj uwa˝nie niniejszà instrukcj´,
gdy˝ zawiera ona wskazówki dotyczàce
bezpiecznej instalacji, u˝ytkowania i
konserwacji, oraz kilka praktycznych
porad pozwalajàcych zoptymalizowaç
sposób u˝ytkowania zmywarki.
Zachowaj niniejszà instrukcj´ w celu
pó˝niejszej konsultacji.
Niniejsze urzàdzenie jest dostarczane
wraz ze Êwiadectwem gwarancyjnym
uprawniajàcym
do
bezp∏atnego
korzystania z serwisu technicznego w
okresie
gwarancyjnym
i
na
warunkach okreÊlonych w karcie
gwarancyjnej.
Karta gwarancyjna musi byç wype∏niona
i nale˝y jà przechowywaç wraz z
dowodem zakupu w celu okazania jej
technikom z
punktu serwisowego w
przypadku ewentualnej naprawy.
2
SPIS TREÂCI
Ogólne zasady bezpieczeƒstwa
Instalacja
Instalacja wodna
Nape∏nianie solà
Regulacja koszyka górnego
Wype∏nianie zmywarki naczyniami
Informacje dla badaƒ w laboratorium
Umieszczanie detergentu
Typy detergentów
Umieszczanie Êrodka nab∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów
Rady praktyczne
Czyszczenie na zewnàtrz i konserwacja zmywarki
Opis panelu sterujàcego
Dane techniczne
Wybór programów i funkcje szczególne
Waterblock
Lista programów
Regulacja koszyka górnego
Usuwanie drobnych usterek
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
4
6
7
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
25
26
28
29
Rys. A
5
1
4
2
3
Nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji, gdy˝
mówià one o bezpieczeƒstwie instalowania, eksploatacji i konserwacji niniejszego
urzàdzenia, jak równie˝ dostarczajà po˝ytecznych wskazówek do jak najlepszego
korzystania ze zmywarki.
Nale˝y zachowaç niniejszà ksià˝eczk´, by móc skorzystaç z niej w razie potrzeby.
3
fizycznych,
czuciowych
i
umys∏owych lub niemajàce
doÊwiadczenia i wiedzy, pod
warunkiem, ˝e b´dà nadzorowane
lub
pouczone
odnoÊnie
bezpiecznego u˝ytkowania i ˝e
rozumiejà niebezpieczeƒstwa,
jakie wynikajà z u˝ytkowania
takiego sprz´tu.
Nale˝y unikaç mo˝liwoÊci zabawy
przez dzieci przy u˝yciu pralki lub
jej czyszczenia czy konserwacji
bez nadzoru.
OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZE¡STWA
■ Urzàdzenie jest przeznaczone do
u˝ytkowania jedynie w warunkach
gospodarstwa domowego oraz
warunkach do niego zbli˝onych
takich jak:
- dla personelu na zapleczu
ma∏ego sklepu, w biurach itp;
- w domach na dzia∏kach;
- przez klientów hoteli, moteli oraz
innych struktur rezydencyjnych;
■ Dzieci powinny byç pilnowane tak,
aby nie bawi∏y si´ urzàdzeniem.
- pokojach typu bed and breakfast.
■ Dzieci poni˝ej trzeciego roku ˝ycia
mogà
obs∏ugiwaç
pralk´
wy∏àcznie pod sta∏ym nadzorem.
U˝ytkowanie
urzàdzenia
w
warunkach innych ni˝ gospodarstwo
domowe lub w sposób ró˝niàcy si´
od zastosowaƒ w typowym
gospodarstwie domowym, np.
u˝ytkowanie
o
charakterze
us∏ugowym lub profesjonalnym
przez wyspecjalizowany personel,
jest
niew∏aÊciwe
tak˝e
w
wymienionych wy˝ek przypadkach.
Niew∏aÊciwe u˝ytkowanie urzàdzenia
mo˝e obni˝yç jego trwa∏oÊç
oraz spowodowaç uniewa˝nienie
gwarancji producenta.
Producent nie odpowiada w ˝adnym
dopuszczanym prawem zakresie za
jakiekolwiek usterki urzàdzenia lub
inne szkody lub straty spowodowane
niew∏aÊciwym u˝ytkowaniem urzàdzenia odbiegajàcym od u˝ytkowania w
warunkach gospodarstwa domowego
(nawet je˝eli urzàdzenie w takim
gospodarstwie si´ znajduje).
■ W razie koniecznoÊci wymiany
kabla zasilania zmywarki nale˝y
zwróciç si´ do upowa˝nionego
Serwisu
Technicznego
o
dokonanie takiej wymiany.
■ Urzàdzenie musi byç pod∏àczone
do sieci wodociàgowej za pomocà
nowego zestawu w´˝y gumowych.
Nie nale˝y u˝ywaç starego
zestawu.
■ Wymagane ciÊnienie wody: 0,080,8 Mpa.
■W
przypadku
instalowania
zmywarki na pod∏odze przykrytej
chodnikami lub wyk∏adzinà
dywanowà nale˝y sprawdziç czy
nie sà zatkane otwory wentylacyjne
znajdujàce si´ u podstawy
urzàdzenia.
■ Urzàdzenie to mo˝e byç
u˝ytkowane przez dzieci 8-letnie i
starsze oraz przez osoby o
ograniczonych
zdolnoÊciach
4
■ Przy monta˝u urzàdzenie powinno
byç umieszczone w sposób
umo˝liwiajàcy dost´p do kontaktu
zasilania.
■ Nie pociàgaç za kabel zasilajàcy
przy od∏àczaniu urzàdzenia od
zasilania elektrycznego.
■ W celu jak najlepszego wykorzystania miejsca podczas ∏adowania
zmywarki, prosimy zapoznaç si´ z
sekcjà "DANE TECHNICZNE".
■ Nie
wystawiaç
na
dzia∏anie
atmosferycznych
s∏oƒca, itd...)
UWAGA!
No˝e i inne przedmioty o ostrych
koƒcówkach nale˝y umieszczaç
koƒcówkami skierowanymi ku
do∏owi lub umieszczaç poziomo
w innym miejscu zmywarki, aby
uniknàç zranienia.
■ Nie wolno siadaç na zmywarce
ani opieraç si´ o nià gdy˝ mo˝e to
spowodowaç wywrócenie jej.
■ Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa
(mo˝na si´ potknàç) nie nale˝y
zostawiaç drzwiczek otwartych w
pozycji horyzontalnej.
■ Zmywarka jest zaprojektowana
do zmywania naczyƒ i garnków
u˝ywanych w gospodarstwie
domowym.
Przedmiotów zanieczyszczonych
benzynà, farbà, opi∏kami stali lub
˝elaza, chemicznymi produktami
wywo∏ujàcymi korozj´, o odczynie
kwaÊnym lub zasadowym, nie
wolno zmywaç w zmywarce.
■ OdnoÊnie dodatkowych informacji
dotyczàcych produktu lub w celu
uzyskania danych z karty
technicznej nale˝y zaznajomiç si´
ze stronà internetowà Producenta.
■ JeÊli w mieszkaniu zainstalowana
jest instalacja zmi´kczania wody
nie zachodzi potrzeba dodawania
soli do zmi´kczacza zainstalowanego
w zmywarce.
Przepisy bezpieczeƒstwa
■ Upewniç si´, ˝e instalacja elektryczna
posiada uziemienie. W razie jego
braku zleciç jego wykonanie przez
specjalistów.
■ W przypadku awarii lub
nieprawid∏owego
dzia∏ania
urzàdzenia nale˝y je wy∏àczyç,
zamknàç kurek dop∏ywu wody i
nie korzystaç z urzàdzenia. W
sprawie ewentualnych napraw
nale˝y zwracaç si´ wy∏àcznie do
Autoryzowanego Serwisu (adresy
serwisów napraw umieszczone sà
na karcie gwarancyjnej).
Niestosowanie si´ do powy˝szych
zasad
mo˝e
naraziç
na
niebezpieczeƒstwo U˝ytkownika.
Producent nie ponosi ˝adnej
odpowiedzialnoÊci za ewentualne
szkody wyrzàdzone
ludziom
i przedmiotom wynik∏e z
nieprawid∏owego do∏àczenia do
instalacji uziemiajàcej.
■ Sprawdziç czy urzàdzenie nie
przygniata kabla zasilajàcego w
energi´ elektrycznà.
■ Zabrania si´ stosowania adapterów, rozdzielaczy, przed∏u˝aczy.
urzàdzenia
czynników
deszczu,
5
■ JeÊli
zachodzi
potrzeba
przewiezienia zmywarki ju˝ po
usuni´ciu opakowania, nale˝y
uwa˝aç, aby nie podnosiç jej za
spód drzwiczek. Nale˝y lekko
uchyliç drzwiczki I podnieÊç
urzàdzenie trzymajàc za blat.
Urzàdzenie to zgodne jest z
nast´pujàcymi Dyrektywami
Europejskimi:
■ 2006/95/EC (LVD);
■ 2004/108/EC (EMC);
■ 2009/125/EC (ErP);
■ 2011/65/EU (RoHS);
wraz ze wszystkimi
póêniejszymi zmianami.
■ W przypadku pytaƒ zwiàzanych z
instalacjà urzàdzeƒ do zabudowy,
prosimy zapoznaç si´ z
odpowiednim rozdzia∏em lub
instrukcjami
zawartymi
w
niniejszej broszurze.
INSTALACJA W KUCHNIACH
KOMPONOWANYCH
Wstawianie pod p∏yt´ roboczà
kuchni
■ Nowoczesne kuchnie zestawiane majà
jednà p∏yt´ roboczà pod którà wstawiane sà
podstawowe szafki i urzàdzenia
domowego u˝ytku.
W tym przypadku wystarczy zdjàç blat,
odkr´cajàc Êruby znajdujàce si´ pod nim
w jego tylnej cz´Êci (Rys. 2a).
Ustawianie obok siebie
■ Zmywarka ma wysokoÊç modu∏owà
85 cm i dlatego mo˝na jà ustawiaç
obok mebli o analogicznej wysokoÊci,
stanowiàcych elementy nowoczesnej
kuchni. W celu dok∏adnego wyrównania
wysokoÊci blatów nale˝y manewrowaç
regulowanymi nó˝kami.
WA˚NE
Po zdj´ciu blatu nale˝y Êruby w∏o˝yç z
powrotem na ich miejsce (rys.2b)
■ Blat wykonany z wysokowytrzyma∏ego
laminatu
mo˝na
wykorzystywaç
bez ˝adnych dodatkowych czynnoÊci
przygotowawczych poniewa˝ jest on
odporny na dzia∏anie wysokich temperatur,
na Êcieranie i na plamy (Rys. 1).
1
■ WysokoÊç zmywarki zmniejsza si´
wtedy do 82 cm, zgodnie z normami
mi´dzynarodowymi (ISO) i zmywarka
mieÊci si´ bez trudu pod ciàg∏à
powierzchnià blatu kuchennego (Rys. 3).
a
2
a
b
3
b
598
6
556/573
INSTALACJA WODNA
1
WA˚NE
Urzàdzenie musi byç pod∏àczone do
sieci wodociàgowej za pomocà
nowego zestawu w´˝y gumowych.
Nie nale˝y u˝ywaç starego zestawu.
■ Elastyczne przewody odp∏ywowe i
zasilajàce mogà byç skierowane w
lewo lub w prawo.
WA˚NE
2
Zmywark´ mo˝na do∏àczyç do
instalacji wody zimnej lub ciep∏ej
pod warunkiem, ˝e temperatura
wody nie przekracza 60°C.
■ CiÊnienie wody musi byç w przedziale
mi´dzy 0,08 MPa a 0,8 MPa.
■ Przed przewodem dop∏ywowym do
zmywarki nale˝y zainstalowaç zawór
odcinajàcy, co pozwoli odizolowaç
urzàdzenie od instalacji wodnej w
okresach niekorzystania ze zmywarki
(Rys. 1B).
■ Zmywarka wyposa˝ona jest w króciec
gwintowany 3/4” s∏u˝àcy do do∏àczania
do zasilania wodnego (Rys. 2).
■ Przewód zasilania w wod´ “A” nale˝y
nakr´ciç na kurek doprowadzajàcy
wod´ “B” za pomocà z∏àczki 3/4” przy
czym nale˝y sprawdziç, czy po∏àczenie
jest szczelne.
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
zasilajàcy w wod´ do 2,5 m.
W tym celu nale˝y skontaktowaç si´ z
serwisem.
■ JeÊli urzàdzenie pod∏àczone jest do
nowej instalacji wodnej lub do instalacji
nie b´dàcej w u˝yciu od d∏u˝szego
czasu, zanim za∏o˝ymy przewód zasilania
w wod´ nale˝y umo˝liwiç swobodny
sp∏yw wody przez kilka minut. Unikniemy
wtedy osadzania si´ piasku lub rdzy,
mogàcych zatkaç filtr wejÊciowy wody.
7
■ Zagi´tà koƒcówk´ przewodu odp∏ywowego
mo˝na zawiesiç na kraw´dzi zlewu
(koƒcówka nie powinna byç zanurzona)
co nie dopuszcza do powstania efektu
syfonowego podczas zmywania (Rys. 3Y).
Do∏àczenie do odp∏ywu
■ Nale˝y do∏àczyç przewód odp∏ywowy do
kanalizacji, uwa˝ajàc aby go nie zgiàç,
poniewa˝ mog∏oby to zak∏óciç odp∏yw
(Rys. 3).
■ W przypadku instalowania zmywarki
pod blatem kuchennym kolanko przewodu
powinno
zostaç
zamocow
ane
bezpoÊrednio pod p∏ytà w miejscu
po∏o˝onym mo˝liwie jak najwy˝ej (Rys. 3Z).
■ Przewód odp∏ywowy zamocowany na
sta∏e powinien mieç co najmniej 4 cm
Êrednicy wewn´trznej i koƒczyç si´ na
wysokoÊci co najmniej 40 cm.
■ Podczas instalacji urzàdzenia nale˝y
upewniç si´, ˝e przewody - zasilajàcy i
odp∏ywowy - nie sà za∏amane.
■ Aby uniknàç nieprzyjemnych zapachów
zaleca si´ zainstalowanie syfonu (Rys. 3X).
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
odprowadzajàcy wod´ do 2,5 m. Ale
nale˝y trzymaç go na wysokosci
maksymlnej 85 cm od pod∏ogi. W tym
celu nale˝y skontaktowaç si´ z serwisem.
3
8
NAPE¸NIANIE SOLÑ
■ Pojemnik na sól ma pojemnoÊç od 1,5 do
1,8 kg soli: aby do maksimum wykorzystaç
urzàdzenie nale˝y okresowo wype∏niaç
pojemnik zgodnie z zasadami regulacji
zmi´kczacza zmywarki.
■ Pojawienie si´ bia∏ych plam na naczyniach
jest generalnie rzecz bioràc sygna∏em, ˝e
zbiorniczek na sól wymaga uzupe∏nienia.
■ Na dnie maszyny umieszczony jest
zbiornik na sól s∏u˝àcà do regeneracji
zmi´kczacza.
WA˚NE
Przy
pierwszym
uruchomieniu
zmywarki nale˝y nape∏niç zbiornik
solà, a nast´pnie koniecznie dolaç do
pe∏na wody do zbiornika na sól.
■ Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie soli przeznaczonej
do zmywarek.
Inne rodzaje soli, zawierajàce istotne
iloÊci substancji nierozpuszczalnych,
wraz z up∏ywem czasu mog∏yby uczyniç
nieefektywnym
dzia∏anie
uk∏adu
zmi´kczania.
■ Aby nape∏niç pojemnik solà nale˝y
odkr´ciç korek pojemnika znajdujàcy
si´ na dnie pojemnika.
■ Podczas operacji nape∏niania mo˝e
wydostaç si´ na zewnàtrz niewielka iloÊç
wody, mimo to nale˝y kontynuowaç
nasypywanie soli mieszajàc ∏y˝eczkà a˝
do ca∏kowitego wype∏nienia pojemnika.
Po zakoƒczeniu tej operacji oczyÊciç
siatk´ zbierajàc resztki soli i zakr´ciç
korek.
WA˚NE
Po wsypaniu soli, zmywarka MUSI
przejÊç pe∏en cykl mycia lub
cykl MYCIA WST¢PNEGO/ZIMNE
P¸UKANIE.
9
REGULACJA KOSZYKA
GÓRNEGO
1
Gdy najcz´Êciej u˝ywamy talerzy o Êrednicy
od 29 do 32,5 cm nale˝y wk∏adaç je do
koszyka dolnego po ustawieniu koszyka
górnego w jednej z dwóch pozycji – tej
wy˝szej, post´pujàc w sposób nast´pujàcy:
1. Wyciàgnij górny kosz;
2. Nast´pnie uchwyç kosz z obu stron i
lekko unieÊ go ku górze (Rys. 1).
2
Operacja ta pozwala za∏adowaç do koszyka
górnego naczynia o Êrednicy przekraczajàcej
20 cm lecz nie pozwala w górnym po∏o˝eniu
wykorzystywaç ruchomych podpórek.
WYREGULUJ
POZYCJI:
KOSZ
W
a
b
a
b
DOLNEJ
1. Uchwyç kosz z obu stron i lekko unieÊ
go ku górze (Rys. 2a);
3
2. Nast´pnie zwolnij powoli uchwyt
pozostawiajàc kosz we w∏aÊciwej
pozycji (Rys. 2b).
UWAGA: NIGDY NIE NALE˚Y PODNOSIå
LUB OPUSZCZAå KOSZA CHWYTAJÑC
GO WY¸ÑCZNIE Z JEDNEJ STRONY
(Rys. 3).
UWAGA:
Zaleca si´ wyregulowaç kosz przed
za∏adowaniem naczyƒ.
10
WYPE¸NIANIE ZMYWARKI
NACZYNIAMI
Wykorzystanie koszyka górnego
■ Kosz górny wyposa˝ony jest w ruchome
nak∏adki zamocowane na bokach kosza.
Nak∏adki mo˝na podnieÊç lub opuÊciç.
■ W pozycji opuszczonej (A-A1) nak∏adki
s∏u˝à do ustawienia fili˝anek, d∏ugich
sztuçców i ∏y˝ek wazowych. Na koƒcach
nak∏adek mo˝na zawiesiç kubki w
kszta∏cie kilelicha.
A
A1
Standardowy za∏adunek
pokazany na Rys. 1, 2 i 3.
dzienny
Koszyk górny (Rys. 1)
A = talerze g∏´bokie
B = talerze p∏ytkie
C = talerzyki deserowe
D = podstawki
E = fili˝anki
F = szklanki
1
E
C
A
B
D
■ W pozycji podniesionej (B-B1) nak∏adka
umo˝liwia ustawienie talerzy p∏askich i
g∏´bokich. Talerze nale˝y ustawiaç
pionowo cz´Êcià wkl´s∏à skierowanà do
przodu zmywarki, pomi´dzy talerzami
musi byç odst´p umo˝liwiajàcy przep∏yw
wody.
B
B1
■ Radzimy umieszczaç talerze o du˝ych
rozmiarach i Êrednicy równej oko∏o
26 cm nieznacznie pochylone do przodu
tak, aby ∏atwiej mo˝na by∏o wstawiç
koszyk do wn´trza zmywarki.
F
Koszyk górny (Rys. 2)
A = talerze g∏´bokie
B = talerze p∏ytkie
C = talerzyki deserowe
D = podstawki
E = fili˝anki
F = kieliszki
G = szklanki
H = koszyka na nakrycia
2
■ W koszyku górnym mo˝na umieÊciç
ró˝ne naczynia, takie jak salaterki i wazy
z tworzywa, które najlepiej jest
zablokowaç aby strumieƒ wody nie
przewróci∏ ich.
■ Koszyk górny zosta∏ pomyÊlany tak,
aby zapewniona by∏a maksymalna
elastycznoÊç wykorzystania.
Mo˝e on byç wype∏niony samymi
talerzami umieszczonymi w dwóch
rz´dach, w iloÊci 24 sztuk maksimum,
szklankami w pi´ciu rz´dach, w iloÊci 30
sztuk maksimum lub ró˝nymi naczyniami. 11
B
A
H
C
D F
E
F
G
jest
Koszyk górny (Rys. 3)
A = szklanek
B = podstawek
C = fili˝anki
D = ma∏a waza
E = Êrednia waza
F = du˝a waza
G = talerzyki deserowe
H = ∏y˝ki pó∏miskowe
I = ∏y˝ki kuchenne
L = sztuçce (nakrycia)
3
- POZYCJA “C”: dla za∏adunku talerzy
p∏askich wi´kszych ni˝ normalnie lub o
kszta∏tach nieregularnych (kwadratowych,
wielokàtnych, owalnych, tale˝y do pizzy
itp...).
4
B
I
L
F
C
- POZYCJA “B”: dla za∏adunku talerzy
o
nietypowych
kszta∏tach
ale
standardowych wymiarach (bardzo
gl´bokie, kwadratowe itp...).
C D
E
A
G
C
5
B
C
A
H
A
H
■ Ma∏e talerzyki na przyk∏ad deserowe,
powinny byç umieszczane w dolnym
koszu w specjalnej podpórce skierowanej
na zewnàtrz (“B”), jak to pokazano na
rysunku 6.
Dla talerzy o normalnej lub du˝ej
wielkoÊci podpórki powinny byç ustawione
w pozycji do wewnàtrz (“A”).
Wykorzystanie koszyka dolnego
■ W dolnym koszyku umieszcza si´
garnki, patelnie, wazy na zup´, salaterki,
pokrywki, pó∏miski, talerze p∏ytkie i
g∏´bokie oraz chochle.
6
■ Nakrycia powinno si´ wk∏adaç ràczkà
skierowanà ku do∏owi w przeznaczonym
do tego celu pojemniku plastykowym,
który nale˝y umieÊciç z kolei w koszyku
dolnym (Rys. 7 i 8) upewniajàc si´, ˝e
nie przeszkadza on w swobodnym
obrocie ramienia spryskujàcego.
■ Dolny kosz jest wyposa˝ony w specjalny
grzebieƒ podtrzymujàcy talerze (Rys. 4 i 5)
u∏atwiajàcy uzyskanie stabilnego i
optymalnego za∏adunku naczyƒ, tak˝e
wtedy , gdy rozmiary lub kszta∏t naczyƒ
odbiegajà od standardowych.
A
B
UWAGA!
Je˝eli ma∏e talerzyki zostanà w∏o˝one
bez stosownego ustawienia podórek
dola rampa zablokuje si´ z talerzykami.
- POZYCJA “A”: dla za∏adunku naczyƒ
standardowych lub dla za∏adunku tylko
garnków, du˝ych misek , salaterek itp....
12
Standardowy za∏adunek
pokazany na Rys. 7 i 8.
dzienny
jest
Racjonalne i poprawne u∏o˝enie naczyƒ
jest podstawowym warunkiem uzyskania
nienagannych wyników zmywania.
Koszyk dolny (Rys. 7)
A = garnek Êredni
B = garnek du˝y
C = patelnia
D = wazy na zup´, pó∏miski
E = nakrycia
F = rondle, tortownice
G = kieliszki Êrednie
H = kieliszki ma∏e
WA˚NE
Dolny kosz wyposa˝ony jest w
ogranicznik który zapewnia bezpieczne
wysuwanie kosza nawet z pe∏nym
za∏adunkiem. W celu za∏adowania
soli, wyczyszczenia filtra i oczyszczenia
zmywarki konieczne jest ca∏kowite
wyj´cie kosza.
7
B
A
INFORMACJE DLA BADA¡ W
LABORATORIUM
C
F
G
D
Informacje niezb´dne dla przeprowadzenia
badaƒ porównawczych oraz pomiarów
ha∏asu (wed∏ug Norm EN) dost´pne sà pod
adresem:
E
H
testinfo-dishwasher@candy.it
W zapytaniu prosz´ podaç model oraz
numer seryjny urzàdzenia (patrz tabliczka
znamionowa).
Koszyk dolny (Rys. 8)
A = talerzy g∏´bokich
B = talerzy p∏ytkich
C = talerzyków deserowych
D = pó∏misek
E = nakrycia
8
D
B
A
C
C
E
13
UMIESZCZANIE DETERGENTU
Detergent
WA˚NE
Niezb´dne jest stosowanie Êrodka
myjàcego w proszku, p∏ynnego lub w
pastylkach - przeznaczonego specjalnie
do zmywarek do naczyƒ.
B
Po w∏o˝eniu detergentu do pojemnika
zamknàç pokryw´ najpierw przesuwajàc jà
a potem przyciskajàc lekko a˝ do us∏yszenia
dêwi´ku zamkni´cia.
CALGONIT" zapewnia doskona∏e rezultaty
zmywania i jest ∏atwo dost´pny.
Ârodki nie dostosowane do zmywarek (na
przyk∏ad przeznaczone do zmywania
r´cznego) nie zawierajà odpowiednich
sk∏adników do mycia maszynowego i nie
pozwalajà na poprawne funkcjonowanie
zmywarki.
¸adowanie detergentu
Pojemnik na Êrodek myjàcy znajduje
si´ po wewn´trznej stronie drzwiczek
(Rys. A “2”). JeÊli pokrywka pojemnika jest
zamkni´ta, wystarczy nacisnàç przycisk
(A): po zakoƒczeniu ka˝dego programu
zmywania pokrywka jest zawsze otwarta,
gotowa do nast´pnego wykorzystania.
Poniewa˝ nie wszystkie Êrodki myjàce sà
jednakowe, nale˝y równie˝ zapoznaç si´ z
instrukcjà podanà na opakowaniu.
Przypominamy, ˝e niewystarczajàce iloÊci
Êrodka myjàcego mogà niedostatecznie
usunàç brud, podczas gdy nadmierna dawka
Êrodka myjàcego nie tylko nie poprawia
wyników zmywania, lecz ponadto jest
zb´dnym marnotrawstwem.
UWAGA!
W dolnym pojemniku nie nale˝y
umieszczaç naczyƒ w pozycji, która
mo˝e przeszkadzaç w otwarciu pokrywki
pojemnika na detergent i swobodnemu
wydostawaniu sie detergentu.
WA˚NE
Odpowiednie dawkowanie Êrodka
do zmywania stanowi wk∏ad w
ochron´ Ârodowiska.
Dawki Êrodka myjàcego sà ró˝ne w
zale˝noÊci od stopnia zabrudzenia i rodzaju
naczyƒ. Zaleca si´ umieÊciç w pojemniku
(B) od 20 do 30 g Êrodka myjàcego.
A
14
dla których stosowanie soli lub nab∏yszczacza
mo˝e byç zb´dne, nale˝y rygorystycznie
przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ:
TYPY DETERGENTÓW
Detergenty w pastylkach
■ przeczytaç uwa˝nie i stosowaç si´
dok∏adnie do instrukcji i zaleceƒ podanych
na opakowaniu detergentu, którego
mamy u˝yç;
Detergenty w pastylkach, pochodzàce od
ró˝nych producentów rozpuszczajà si´ z
ró˝nà pr´dkoÊcià, zatem u˝yte w
programach szybkiego zmywania mogà
nie byç skuteczne, gdy˝ mogà si´ nie
ca∏kowicie rozpuÊciç.
Je˝eli u˝ywa si´ detergentów w pastylkach,
zalecane jest u˝ywanie d∏ugich programów
zmywania, aby taki detergent móg∏
zadzia∏aç prawid∏owo.
■ skutecznoÊç detergentów, które nie
wymagajà u˝ycia soli, zale˝y od stopnia
twardoÊci wody u u˝ytkownika. Nale˝y
sprawdziç czy stopieƒ twardoÊci wody
mieÊci si´ w przedziale wskazanym w
instrukcji stosowania detergentu.
Je˝eli u˝ycie tego typu dtergentu nie da
zadawalajàcych rezultatów zmywania
nale˝y zwróciç si´ do producenta
detergentu.
WA˚NE
W celu uzyskania dobrych efektów
zmywania
nale˝y
umieszczaç
pastylki detergentowe w pojemniku
na detergent do zmywania a NIE
bezpoÊrednio w komorze zmywania.
Nieprawid∏owe stosowanie tych detergentów
mo˝e prowadziç do:
■ tworzenia si´ osadu wapnia na naczyniach
i we wn´trzu zmywarki;
Detergenty- koncentraty
■ zmniejszenia skutecznoÊci zmywania i
suszenia.
Detergenty- koncentraty o zredukowanej
alkalicznoÊci i z naturalnymi enzymami
stosowane do programu zmywania w
temp. 50°C pozwalajà
zredukowaç
szkodliwoÊç tych Êrodków dla Êrodowiska
naturalnego, a tak˝e chronià naczynia i
samà zmywark´.
Programy zmywania w temp. 50°C zosta∏y
wymyÊlone po to, aby wykorzystaç
w∏aÊciwoÊci enzymów do rozpuszczania
brudu i aby uzyskaç przy temperaturze
50°C takie same rezulaty zmywania, jak
przy temperaturze 65°C.
WA˚NE
W wypadku reklamacji zwiàzanych
z niew∏aÊciwym stosowaniem tych
produktów
nie
b´dzie
mia∏a
zastosowania bezp∏atna gwarancja.
Przypominamy, ˝e przy stosowaniu
detergentów “Wszystko w jednym”
niepotrzebny jest sygnalizator braku
soli i nab∏yszczacza (dost´pny w
niektórych modelach).
Je˝eli wystàpi∏yby problemy ze zmywaniem
i suszeniem naczyƒ nale˝y zaczàç ponownie
u˝ywaç tradycyjnych Êrodków (sól,
nab∏yszczacz, detergent w proszku).
Detergenty ¸àczone
Detergenty , które zawierajà Êrodek
nab∏yszczajàcy nale˝y wk∏adaç do
pojemnika na detergenty do zmywania.
Pojemnik na nab∏yszczacz musi byc
opró˝niony ( je˝li tak nie jest nale˝y przed
zastosowaniem detergentu ∏àczonego
wyregulowaç do minimum dozownik
nab∏yszczacza).
W takim wypadku nale˝y:
■ nape∏nic ponownie pojemniki na sól i
nab∏yszczacz;
■ wykonaç normalny cykl zmywania z
pustà zmywarkà.
Detergenty ∏àczone “Wszystko
w jednym”
Nale˝y pami´taç ˝e po powrocie do
stosowania tradycyjnej soli do zmywarki,
dopiero po kilku cyklach zmywania system
odwapniania powróci do dzialania w
sposób optymalny.
Przy stosowaniu detergentów ∏àczonych
“Wszystko w jednym” (3 w 1, 4 w 1, 5 w 1, itd.)
15
UMIESZCZANIE ÂRODKA
NAB¸YSZCZAJÑCEGO
Nab∏yszczacz
Ârodek nab∏yszczajacy, który dodawany jest
automatycznie podczas ostaniego p∏ukania
przyspiesza suszenie naczyƒ i zapobiega
tworzeniu sie plam i matowych osadów.
¸adowanie Êrodka
nab∏yszczajàcego
C
Po lewej stronie pojemnika na detergent
znajduje
si´
zbiornik
na
Êrodek
nab∏yszczajacy (Rys. A”3”).
Aby go otworzyç nale˝y nacisnàç go, i
jednoczeÊnie obróciç ku górze uchwyt
otwierania.
Nale˝y u˝ywaç tylko Êrodków przeznaczonych
do zmywarek automatycznych.
Mo˝na kontrolowaç poziom wyb∏yszczacza
przez “okienko” (C) na pojemniku.
PE¸NY
Odblask ciemny
PUSTY
Odblask jasny
Regulacja dozowania Êrodka do
p∏ukania w zakresie od 1 do 6
Regulator nab∏yszczacza (D) zajduje si´
pod pokrywà i mo˝na obracaç go za
pomocà monety.
Zalecana pozycja to 4.
ObecnoÊç wapnia w wodzie objawia si´
przez obecnoÊç kamienia kot∏owego lub
przez
s∏abszy stopieƒ wysuszenia.
Z tego powodu wa˝na jest regulacja
zu˝ycia produktu p∏ukania majàca na celu
uzyskanie optymalnych parametrów.
W przypadku, gdy po zakoƒczeniu
zmywania na naczyniach widoczne sà
smugi, nale˝y zmniejszyç nastaw´
regulacji o jednà pozycj´.
W przypadku gdy na naczyniach widoczne
sà bia∏e plamy lub aureole, nale˝y o jednà
pozycj´ zwi´kszyç nastaw´ regulacji.
D
16
CZYSZCZENIE FILTRÓW
Na uk∏ad filtrujàcy (Rys.A “4”) sk∏adajà si´:
Ma∏y pojemnik centralny zatrzymujàcy
wi´ksze czàstki;
1
P∏ytka filtrujàca wod´ do zmywania w
sposób ciàg∏y;
Mikrofiltr umieszczony pod p∏ytkà,
przechwytujàcy nawet najdrobniejsze
czàstki brudu, zapewniajàc w ten sposób
doskona∏e wyp∏ukanie.
■ Aby uzyskiwaç niezmiennie nienaganne
wyniki zmywania przed ka˝dym zmywaniem
nale˝y koniecznie kontrolowaç i czyÊciç
filtry.
■ Aby wyjàç zespó∏ filtrujàcy wystarczy
jedynie uchwyciç za ràczk´ i obróciç jà
w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1).
2
■ Pojemnik centralny mo˝na wyjàç, co
u∏atwi operacje czyszczenia (Rys. 2).
■ Nale˝y wyjàç p∏ytk´ filtru (Rys. 3) i
umyç wszystko w strumieniu bie˝àcej
wody, pos∏ugujàc si´ ewentualnie
szczoteczkà.
■ Dla
modelu
wyposa˝onego
w
samooczyszczajàcy si´ mikrofiltr
konserwacja ogranicza si´ do sprawdzenia
zespo∏u filtrujàcego, które mo˝na
wykonywaç co 15 dni.
Zaleca si´ mimo wszystko po ka˝dym
zmywaniu sprawdzaç, czy pojemnik
centralny i p∏ytka nie sà zatkane.
3
UWAGA!
Po oczyszczeniu filtrów nale˝y
sprawdziç, czy sà one poprawnie
po∏àczone ze sobà i czy p∏ytka jest
idealnie umieszczona na dnie
zmywarki. Nale˝y dok∏adnie wkr´ciç
filtr w p∏ytk´, obracajàc nim w
kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara poniewa˝
niedok∏adne po∏àczenie zespo∏u
filtrujàcego mo˝e ujemnie wp∏ynàç
na prac´ zmywarki.
WA˚NE
Nie wolno u˝ywaç zmywarki bez
filtrów.
17
RADY PRAKTYCZNE
Jak oszcz´dzaç
■ JeÊli wykonujemy zmywanie pe∏nego
za∏adunku nale˝y umieÊciç naczynia
zaraz po skoƒczonym posi∏ku wk∏adajàc
je etapami i ewentualnie w∏àczajàc
program ZIMNE P¸UKANIE aby
zmi´kczyç zabrudzenia i usunàç wi´ksze
resztki miedzy jednym a drugim
za∏adunkiem w oczekiwaniu na pe∏ny cykl
zmywania.
Jak post´powaç, by uzyskaç
mo˝liwie najlepsze rezultaty
zmywania
■ Przed u∏o˝eniem naczyƒ w maszynie
nale˝y wyjàç resztki jedzenia (koÊci,
oÊci, resztki mi´sa i warzyw, skórki
z owoców, wyka∏aczki, niedopa∏ki
papierosów, itd...). by nie dopuÊciç do
zatkania filtrów, przewodu odp∏ywowego i
dysz ramienia spryskujàcego, co powoduje
zmniejszenie sprawnoÊci zmywania.
■ W przypadku niezbyt silnego zabrudzenia
naczyƒ lub ma∏ego stopnia wype∏nienia
koszyków nale˝y wybraç program
OSZCZ¢DNY, post´pujàc zgodnie
ze wskazówkami zawartymi w liÊcie
programów.
■ Nie jest konieczne p∏ukanie naczyƒ
przed umieszczeniem ich w zmywarce.
Czego nie wolno zmywaç
■ JeÊli garnki i patelnie sà szczególnie
zabrudzone resztkami przypalonych
potraw, radzimy je zamoczyç przed
zmywaniem.
■ Nale˝y pami´taç, ˝e nie wszystkie
naczynia przystosowane sà do
zmywania w zmywarce, odradzamy
wstawianie cz´Êci wykonanych z
materia∏ów termoplastycznych, pokrywek
z ràczkà drewnianà lub z tworzywa,
garnków z d rewnianymi ràczkami,
naczyƒ aluminiowych, z kryszta∏u lub ze
szk∏a o∏owiowego, o ile nie jest to
oddzielnie wskazane.
■ Uk∏adaç naczynia otworami ku do∏owi.
■ W miar´ mo˝liwoÊci nie dopuszczaç do
wzajemnego dotykania si´ ró˝nych sztuk
naczyƒ; poprawne ich rozmieszczenie
zapewni najlepsze wyniki zmywania.
■ Niektóre motywy dekoracyjne majà
tendencj´ do blakni´cia, dlatego
zalecamy zmyç kilkakrotnie jednà
sztuk´ w zmywarce i dopiero po
upewnieniu si´, ˝e nie nast´puje
odbarwienie zmywaç ca∏y komplet.
■ Po u∏o˝eniu naczyƒ, sprawdziç, czy rami´
spryskujàce obraca si´ bez przeszkód.
■ Garnki i inne urzàdzenia kuchenne
na których pozostajà przypalone lub
przylegaj àce mocno resztki jedzenia
nale˝y zamoczyç w wodzie z dodatkiem
Êrodka myjàcego do zmywarek.
■ Ponadto zalecamy aby nie zmywaç
zastawy srebrnej razem z zastawà ze
stali oksydowanej aby nie nastàpi∏a
pomi´dzy nimi reakcja chemiczna.
■ Aby najlepiej umyç zastaw´ srebrnà
nale˝y:
WA˚NE
Gdy kupujemy nowe naczynia nale˝y
zawsze upewniç si´, czy mo˝na je
zmywaç w zmywarkach.
a) op∏ukaç jà natychmiast po posi∏ku,
szczególnie jeÊli u˝ywano jej z
majonezem, jajkami, rybà, itd...;
b) nie rozpryskiwaç na niej Êrodków
myjàcych;
Zalecenia na zakoƒczenie
programu
c) nie pozostawiaç jej w stycznoÊci z
innymi metalami.
■ Aby uniknàç ewentualnych Êladów
kropli spadajàcych z koszyka górnego,
nale˝y tu˝ po zmywaniu wyjmowaç w
pierwszej kolejnoÊci koszyk dolny.
■ JeÊli pozostawimy na jakiÊ czas naczynia
w zmywarce nale˝y lekko uchyliç
drzwiczki aby u∏atwiç krà˝enie powietrza i
poprawiç warunki wysychania.
18
■ W celu usuni´cia plam, zaleca si´ zastosowaç
Êrodek cierny o bardzo drobnej ziarnistoÊci.
Nie nale˝y stosowaç substancji zawierajàcych
chlor ani druciaków.
CZYSZCZENIE NA ZEWNÑTRZ
I KONSERWACJA ZMYWARKI
■ Do mycia zewn´trzej strony zmywarki
nale˝y
u˝ywaç
tylko
szmatki
zmoczonej ciep∏à wodà, bez Êrodków
odt∏uszczajàcych i szorstkich.
■ Zmywarka nie wymaga ˝adnej specjalnej
konserwacji, gdy˝ zbiornik myjàcy jest
samooczyszczajàcy si´.
■ Nale˝y okresowo, za pomocà wilgotnej
gàbki, czyÊciç uszczelk´ gumowà
w drzwiczkach aby wyeliminowaç
ewentualne Êlady odpadków lub Êrodka
do p∏ukania.
■ Zalecane jest czyszczenie zmywarki, w
celu usuni´cia osadu z kamienia i brudu.
Zalecamy przeprowadzanie w regularnych
odst´pach czasu cyklu mycia z
dodatkiem specjalnego Êrodka do
czyszczenia
zmywarek.
Podczas
operacji czyszczenia, zmywarka musi
byç pusta.
1
1b
2
■ JeÊli mimo normalnego czyszczenia
p∏ytki i filtru zauwa˝amy, ˝e naczynia lub
garnki nie sà wystarczajàco dobrze
zmyte lub wyp∏ukane, nale˝y sprawdziç
czy otwory w obrotowych ramionach
spryskujàcych (Rys. A “5”) nie sà zatkane.
PO U˚YCIU
JeÊli wymagajà one czyszczenia nale˝y
dokonaç tego w sposób nast´pujàcy:
1. Aby zdjàç rami´ górne nale˝y obróciç
ramieniem myjàcym a˝ wpust ustawi
si´ w pozycji ukazanej przez strza∏k´
(Rys. 1b). Nale˝y popchnàç je ku górze i
utrzymujàc nacisk odkr´ciç obracajàc
nim w kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1) (aby je
za∏o˝yç nale˝y powtórzyç te operacj´
lecz obróciç w kierunku przeciwnym),
podczas gdy rami´ dolne mo˝na zdjàç
pociàgajàc je po prostu ku górze (Rys. 2);
2. Umyç ramiona obrotowe pod strumieniem
wody usuwajàc odpadki zatykajàce
dysze;
3. Na zakoƒczenie operacji umieÊciç
ramiona obrotowe ponownie w tej samej
pozycji, pami´tajàc aby w przypadku
ramienia górnego wpust znalaz∏ si´ we
w∏aÊciwej pozycji, dokr´cajàc go do oporu.
■ Wanna zmywarki jak te˝ wewn´trzna
strona drzwiczek wykonane sà ze stali
nierdzewnej. JeÊli mimo to zauwa˝ymy
plamy tlenków, to pochodzà one jedynie
z nadmiernego wyst´powania w wodzie
soli ˝elaza.
19
Po ka˝dym zmywaniu nale˝y zamknàç
kurek doprowadzajàcy wod´ aby odciàç
zmywark´ od instalacji wodnej i przycisnàç
przycisk Start/Stop, co zapewni odci´cie jej
od zasilania elektrycznego.
JeÊli zmywarka ma pozostawaç przez
d∏u˝szy czas bezczynna, konieczne jest
wykonanie nast´pujàcych czynnoÊci:
1. Wykonaç program zmywania bez
∏adowania naczyƒ, lecz ze Êrodkiem
myjàcym, co pozwoli odt∏uÊciç maszyn´.
2. Wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego.
3. Zamknàç kurek wejÊciowy wody.
4. Wype∏niç
odpowiedni
pojemnik
Êrodkiem do p∏ukania.
5. Pozostawiç drzwiczki uchylone.
6. Pozostawiç czyste wn´trze zmywarki.
7. JeÊli maszyna pozostawiona jest w
pomieszczeniu, w którym temperatura
jest ni˝sza ni˝ 0°C, woda pozosta∏a w
przewodach mo˝e zamarznàç. Dlatego
te˝ nale˝y doprowadziç temperatur´
otoczenia do wartoÊci wy˝szej od 0°C i
poczekaç oko∏o 24 godzin na ponowne
uruchomienie maszyny.
OPIS PANELU STERUJÑCEGO
A
Przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ"
H
WyÊwietlacz elektroniczny
B
Przycisk "WYBÓR PROGRAMU"
I
Kontrolka "BRAK SOLI"
C
Przycisk "OPÓèNIONY START"
L
D
Kontrolka "BRAK ÂRODKA
WYB¸YSZCZAJÑCEGO"
Przycisk "START"/"RESET"
E
M
Kontrolki "U WASH"
Przycisk "U WASH"
F
N
Kontrolki "WYBÓR OPCJI"
Przycisk opcji "SUPER ECO"
G
O
Opis programów
Przycisk opcji "ALL IN 1"
•
•
WYMIARY
SzerokoÊç x WysokoÊç x G∏´bokoÊç (cm)
WysokoÊç przy otwartych drzwiczkach (cm)
Z blatem
Bez blatu
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
DANE TECHNICZNE
16
dla 9 osób
Minimum 0,08 - Maksimum 0,8
IloÊç nakryç (EN 50242)
PojemnoÊç wraz z garnkami i talerzami
Dopuszczalne ciÊnienie instalacji wodnej (MPa)
Moc bezpieczników / Maksymalna pobierana moc / Napi´cie
Patrz tabliczka znamionowa
ZU˚YCIE (programy podstawowe)*
Program
Energia (kWh)
Woda (L)
2,07
21
INTENSYWNY
1,46
15
UNIWERSALNY
0,85
10
ECO
0,59
9
ULTRA RAPID 24'
Zu˝ycie energii w trybie wy∏àczenia i trybie czuwania: 0,45 W / 0,45 W
* WartoÊci zmierzone w laboratorium zgodnie z Europejskà Normà EN 50242 (podczas codziennego
u˝ytkowania mogà wystàpiç ró˝nice).
20
WYBÓR PROGRAMÓW I
FUNKCJE SZCZEGÓLNE
Programy “IMPULSY”
Programy “IMPULSY” wykorzystujà technik´
zmywania na impulsy, która zmniejsza
˝u˝ycie wody i energii, ha∏as a przy tym
zwi´ksza skutecznoÊç zmywania.
•
Przycisk "U WASH"
WA˚NE
Dzia∏anie
przerywane
pompy
zmywania NIE jest sygna∏em z∏ego
funkcjonowania, ale jest cechà
charakterystycznà zmywania na
impulsy Êwiadczàçà o prawid∏owym
dzia∏aniu zmywarki.
Przycisk ten pozwala na zmian´ intensywnoÊci
zmywania w zale˝noÊci od stopnia zabrudzenia
naczyƒ, zmiana obejmuje czas trwania
cyklu oraz jego temperatur´. Wcisnàç
przycisk dla zwi´kszenia intensywnoÊci
(kontrolka
) lub jej zmniejszenia ze
znacznym skróceniem czasu trwania cyklu
(kontrolka
).
Po∏àcznie przycisku z 4 programami
podstawowymi daje nam dodatkowych
8 programów zmywania (czyli w sumie
12 programów).
WA˚NE
Przy w∏àczeniu zmywarki zostaje
wyÊwietlone
ostatnie
wybrane
ustawienie.
Przerwanie programu
Odradzamy otwieranie drzwiczek podczas
trwajàcego programu, szczególnie w fazie
Êrodkowej zmywania oraz w trakcie
ostatniego p∏ukania na goràco. Jednak˝e,
gdy podczas pracy zmywarki drzwiczki
zostanà otwarte (w celu na przyk∏ad
dodania naczyƒ do zmywania), program
zmywania automatycznie wy∏àczy si´ (a na
wyÊwietlaczu b´dzie migotaç czas
pozosta∏y do zakoƒczenia cyklu).
Po ponownym zamkni´ciu drzwiczek, bez
wciskania ˝adnego przycisku, urzàdzenie
wznowi prac´ w tym punkcie cyklu, w
którym zosta∏o zatrzymane.
Ustawianie programów
■ Otworzyç drzwiczki zmywarki i w∏o˝yç do
niej naczynia przeznaczone do mycia.
■ Wcisnàç przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" .
Na wyÊwietlaczu pojawià si´ dwa
myÊlniki.
■ Wybraç program wciskajàc
"WYBÓR PROGRAMU".
przycisk
WA˚NE
Mo˝liwe jest przerwanie programu w
trakcie jego wykonywania równie˝ bez
otwierania drzwiczek, przez wciÊni´cie
przycisku "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ".
W takim przypadku wznowienie
pracy w miejscu, w którym zosta∏a
ona zatrzymana wymaga jedynie
ponownego wciÊni´cia przycisku
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ".
■ Ewentualnie u˝yç przycisku "U • WASH".
■ Je˝eli chcemy wybraç opcj´ nale˝y
wcisnàç odpowiedni przycisk (zapali si´
kontrolka).
■ Wcisnàç przycisk "START".
WyÊwietlacz pokazuje czas trwania programu
pokazujàc kolejno godziny i minuty [Np: 1 h
(1 godz.) / 25 (25 minut).
UWAGA!
JeÊli otworzymy drzwiczki gdy
zmywarka jest w trakcie suszenia,
w∏àczy si´ sygna∏ akustyczny
ostrzegajàcy, ˝e cykl si´ jeszcze nie
zakoƒczy∏.
■ Po zamkni´ciu drzwiczek i po sygnale
dêwi´kowym program uruchomi si´
automatycznie. WyÊwietlacz poka˝e
czas pozosta∏y do zakoƒczenia cyklu.
21
Przyciski opcji
Zmiana programu w trakcie
pracy zmywarki
Przycisk "SUPER ECO"
Aby zmieniç lub anulowaç wykonywany
aktualnie program, nale˝y post´powaç w
nast´pujàcy sposób:
Przycisk pozwala na zaoszcz´dzenie Êrednio
25% czasu i energii (w zale˝noÊci od
wybranego programu) poprzez zredukowanie
podgrzewania wody oraz czasu suszenia w
koƒcowej fazie zmywania. U˝ycie tego
przycisku zalecane jest przy zmywaniu
wieczornym, kiedy ponowne u˝ycie naczyƒ
bezpoÊrednio po zmywaniu nie b´dzie
konieczne.
Po
zakoƒczeniu
cyklu
zalecamy uchylenie drzwi zmywarki dla
umo˝liwienia naturalnego obiegu powietrza
w komorze zmywania.
■ Trzymaç wciÊni´ty przez co najmniej
5 sekund przycisk "RESET". Na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "00" i rozlegnie
si´ kilka sygna∏ów akustycznych.
■ Bie˝àcy program zostanie skasowany.
Na wyÊwietlaczu pojawià si´ dwa myÊlniki.
■ W tym momencie mo˝liwe b´dzie
nastawienie nowego programu.
UWAGA!
Przed
uruchomieniem
nowego
programu nale˝y upewniç si´, czy
Êrodek do zmywania nie zosta∏ ju˝
pobrany. JeÊli w pojemniku brakuje
Êrodka do zmywania, nale˝y go
uzupe∏niç.
Przycisk "ALL IN 1"
Ta opcja umo˝liwia zastosowanie
detergentów ∏àczonych “Wszystko w 1”
(3 w 1/ 4 w 1/ 5 w 1, itd.)
Po wciÊni´ciu tego przycisku program
wybrany zostaje zmodyfikowany dla
optymalnego wykorzystania detergentów
∏àczonych (ponadto sà wy∏àczone kontrolki
braku soli i nab∏yszczacza).
Wykonanie programu
W czasie trwania programu wyÊwietlacz
pokazuje zmieniajàcy si´ czas pozosta∏y
do zakoƒczenia cyklu.
UWAGA!
Po wyborze tego programu, opcja
pozostanie aktywna (odpowiednia
kontrolka bedzie zapalona) tak˝e w
nast´pnych programach zmywania.
Opcj´ b´dzie mo˝na skasowaç tylko
za pomocà ponownego wciÊni´cia
przycisku (wtedy zgaÊnie odpowiednia
kontrolka).
W przypadku przerwania dop∏ywu energii
elektrycznej zmywarka przechowa w
pami´ci wykonywany program, który w
momencie przywrócenia dostawy energii
elektrycznej zostanie wznowiony w
punkcie, w którym by∏ przerwany.
Zakoƒczenie programu
WA˚NE
Ta opcja jest zalecana w szczególnoÊci
dla programu ULTRA RAPID 24'
którego czas trwania zostanie
wyd∏u˝ony o oko∏o 15 minut co
umo˝liwi
skuteczne
dzia∏anie
detergentu zawartego w tabletkach.
Koniec programu jest oznajmiany
sygna∏em dêwi´kowym (jeÊli nie jest
wy∏àczony),
trwajàcym
5
sek.,
powtarzanym 3 razy z przerwami 30
sekundowymi. ZgaÊnie wyÊwietlacz i
wszystkie kontrolki.
22
Przycisk "OPÓèNIONY START"
Wy∏aczenie sygnalizacji
akustycznej KO¡CA PROGRAMU
Przycisk ten pozwala na zaprogramowanie
rozpocz´cia
czasu
zmywania
z
opóênieniem od 1 godz. do 23 godz.
Sygnalizacja akustyczna koƒca programu
mo˝e byç wy∏àczona w nast´pujàcy
sposób.
Aby ustawiç opóêniony start, nale˝y
post´powaç w nast´pujàcy sposób:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
■ Nacisnàç
przycisk
"OPÓèNIONY
START" (na wyÊwietlaczu poka˝e si´
napis "00").
■ Nacisnàç ponownie przycisk aby okreÊliç
czas rozpocz´cia zmywania (ka˝de
naciÊni´cia opóênia start o 1 godz. a˝ do
23 godz).
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" (rozlegnie si´
krótki sygna∏).
■ W celu uruchomienia odliczania wcisnàç
"START".
WyÊwietlacz poka˝e czas pozosta∏y do
uruchomienia programu.
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 15
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 2
sygna∏y akustyczne).
Po zakoƒczeniu liczenia program uruchomi
si´ automatycznie i na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ czas trwania wybranego cyklu.
3. Zwolniç przycisk przy drugim sygnale
akustycznym (wyÊwietlacz poka˝e "b1"
che co oznacza ˝e sygnalizacja jest
w∏àczona).
Je˝eli chcemy anulowaç opóêniony start
nale˝y:
4. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk
(pojawi si´ "b0" co oznacza ˝e sygnalizacja
jest wy∏àczona).
■ Przytrzymaç przez ponad 5 sekund
przycisk "RESET". Na wyÊwietlaczu
pojawi si´ "00" i rozlegnie si´ kilka
sygna∏ów akustycznych.
5. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà
przycisku "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" dla
zapami´tania nowego ustawienia.
■ Opóêniony start i wybrany program
zostanà skasowane. Na wyÊwietlaczu
pojawià si´ dwa myÊlniki.
W celu w∏àczenia sygnalizacji koƒca
programu nale˝y powtórzyç t´ samà
procedur´.
■ Je˝eli
chcemy
teraz
uruchomiç
zmywark´ nale˝y na nowo ustawiç
˝àdany program i ewentualne opcje tak
jak to wyjaÊniono w paragrafie
"USTAWIANIE PROGRAMÓW".
23
4. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk (na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "A1" informujàcy o
w∏àczeniu funkcji zapami´tania).
5. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà
przycisku
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ"
dla
zapami´tania nowego ustawienia.
Wy∏àczenie funkcji pami´tania odbywa si´
za pomocà tej samej procedury.
Zapami´tanie ostatnio
u˝ywanego programu
Funkcj´ pami´tania ostatnio u˝ywanego
programu mo˝na aktywowaç w nast´pujàcy
sposób:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka jest
wy∏àczona.
UWAGA!
Aby nie dopuÊciç do nieumyÊlnego
w∏àczenia uk∏adu zabezpieczajàcego
przed zalaniem nie zaleca si´
przesuwaç ani przechylaç zmywarki
podczas jej dzia∏ania.
W przypadku, w którym zachodzi
koniecznoÊç
przesuni´cia
lub
przechylenia
zmywarki
nale˝y
sprawdziç wczeÊniej, czy zmywanie
zakoƒczy∏o si´ i czy w zbiorniku
zmywarki nie pozosta∏a woda.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk "WYBÓR
PROGRAMU" i równoczeÊnie w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" (rozlegnie si´ krótki
sygna∏).
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 30
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 3
sygna∏y akustyczne).
3. Zwolniç przycisk kiedy rozlegnie si´
TRZECI
sygna∏
akustyczny
(na
wyÊwietlaczu pojawi si´ "A0" informujàcy o
wy∏àczeniu funkcji zapami´tania).
Zmywarka mo˝e sygnalizowaç, poprzez informacj´ na wyÊwietlaczu, ca∏y szereg
wadliwych dzia∏aƒ.
AUTOMATYCZNE SYGNALIZOWANIE ANOMALII W PRACY ZMYWARKI
ANOMALIA
PRZYCZYNA
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E2, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Brak wody (zamkni´ty kran dop∏ywu
wody).
Wy∏àczyç zmywark´, otworzyç
kran, ponownie wybraç program.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E3, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Zmywarka nie odprowadza wody ze
zbiornika.
Sprawdê, czy nie jest zagi´ty wà˝
odp∏ywowy lub czy nie sà
zatkane syfon albo filtry.
JeÊli nie ma uszkodzenia nale˝y
wezwaç Serwis.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E4, rozlega si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Wyciek wody.
Sprawdê, czy nie jest zagi´ta wà˝
odp∏ywowy lub czy nie sà
zatkane syfon albo filtry.
JeÊli nie ma uszkodzenia nale˝y
wezwaç Serwis.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E5, E6, E7, Ef lub
EL wraz z krótkim sygna∏em
dêwi´kowym
Uszkodzenie modu∏u
elektronicznego.
Zachodzi koniecznoÊç wezwania
technika serwisowego.
Na wyÊwietlaczu pokazujà si´
symbole E8 lub Ei wraz z
krótkim sygna∏em dêwi´kowym
Nie dzia∏a prawid∏owo grza∏ka
podgrzewajàca wod´ lub filtr jest
zatkany.
OczyÊciç p∏ytk´ filtra. JeÊli usterki
nie udaje si´ wyeliminowaç,
wezwac technika serwisowego.
24
ÂRODEK ZARADCZY
WATERBLOCK
Zadaniem funkcji "Waterblock" jest dodatkowe zabezpieczenie zmywarki,
szczególnie pod nieobecnÊç domowników. Funkcja „Waterblock" przerywa ewentualne
wycieki wody, które mog∏yby doprowadziç do zalania mieszkania, spowodowane
niepoprawnym dzia∏aniem zmywarki lub rozerwaniem lub przeci´ciem w´˝y
gumowych, w szczególnoÊci w´˝a zasilajàcego w wod´.
Ja dzia∏a "Waterblock"
Dno umieszczone pod zmywarkà zbiera ewentualne wycieki wody i za
poÊrednictwem czujnika zamyka zawór bezpieczeƒstwa umieszczony pod kurkiem
dop∏ywu wody. W ten sposób nie dopuszcza si´ do wycieku wody na zewnàtrz nawet
przy otwartym kurku dop∏ywowym.
JeÊli skrzynka zawierajàca elementy elektryczne zosta∏a uszkodzona nale˝y
natychmiast odciàç zasilanie w energi´ elektrycznà.
Aby zapewniç idealne dzia∏anie zabezpieczenia skrzynka "A" z przewodem powinny
byç do∏àczone do kurka w sposób wskazany na Rys. "1". Nie wolno przecinaç
przewodu zasilania w wod´, gdy˝ zawiera on cz´Êci pod napi´ciem.
JeÊli d∏ugoÊç przewodu nie pozwala na prawid∏owe do∏àczenie, sam przewód nale˝y
zamieniç na inny, o poprawnej d∏ugoÊci. Rys. 1.
Niniejsza zmywarka wyposa˝ona jest równie˝ w urzàdzenie zabezpieczajàce przed
zalaniem, które w przypadku przekroczenia normalnego poziomu wody, w wyniku
ewentualnej awarii, automatycznie blokuje dop∏yw wody i/lub uruchamia
odprowadzenie jej nadmiaru.
A
Rys. 1
25
LISTA PROGRAMÓW
Zmywanie z myciem wst´pnym
Dla programów z myciem wst´pnym zalecane jest dodanie dodatkowj iloÊci detergentu
(max. 10 gramów) bezpoÊrednio do wn´trza zmywarki.
Programu
Opis
Higieniczny
75°C
Cylkl antybakteryjny, polecany do naczyƒ (nawet
bardzo zabrudzonych), butelek dla niemowlàt itp.
Intensywny
75°C
Przeznaczony
do
zmywania
zabrudzonych naczyƒ i garnków.
mocno
Szybki &
Wzmocniony
65°C
Do zmywania naczyƒ bardzo zabrudzonych.
Uniwersalny+
70°C
Do zmywania codziennego. Dwa p∏ukania
koƒcowe gwarantujà wysokà czystoÊç.
Uniwersalny
60°C
Przeznaczony do zmywania naczyƒ i garnków
codziennego u˝ytku, normalnie zabrudzonych.
Codzienny
55°C
Szybki
program
do
naczyƒ
normalnie
zabrudzonych, do cz´stego stosowania przy
normalnym za∏adunku.
Ultra Silent
55°C
Program maksymalnie cichy. Idealny do zmywania
nocnego i korzystania z taƒszych taryf
energetycznych.
Eco
45°C
Program do naczyƒ normalnie zabrudzonych
(najbardziej efektywny pod wzgl´dem ∏àcznego
zu˝ycia energii i wody dla tego rodzaju naczyƒ).
Program znormalizowany EN 50242.
Program przystosowany do zmywania naczyƒ
delikatnych, zdobionych i z kryszta∏u. Wskazany
do zmywania naczyƒ w niewielkim stopniu
zabrudzonych, za wyjàtkiem garnków.
Delikatny
45°C
Ultra Rapid 59'
65°C
Przeznaczony do codziennego zmywania naczyƒ
i garnków zaraz po u˝yciu normalnie zabrudzonych
(Max. 8 kompletów).
Ultra Rapid 24'
50°C
Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tu˝ po
zakoƒczeniu posi∏ku po podgrzaniu wody wskazane
do zmywania naczyƒ dla 6 osób najwy˝ej.
Mycie wstepne
Wst´pne, krótkie zmywanie wykonywane rano
lub w po∏udnie, kiedy chcemy przenieÊç g∏ówne
zmywanie na okres po kolacji.
= Programy “IMPULSY”
26
N.D. = FUNKCJA NIEDOST¢PNA
*
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
27
Funkcje
dodatkowe
75°C
140 TAK
TAK
TAK
75°C
130
TAK
TAK
TAK
65°C
85
TAK
TAK
TAK
70°C
125 TAK
TAK
TAK
60°C
120 TAK
TAK
TAK
55°C
80
TAK
TAK
TAK
55°C
240 TAK
TAK
TAK
45°C
170
TAK
TAK
TAK
45°C
85
TAK
TAK
TAK
65°C
59
TAK
TAK
TAK
50°C
24
TAK
N.D.
TAK
5
TAK
N.D.
PRZY ZMYWANIU W GORÑCEJ WODZIE CZAS POZOSTA¸Y DO KO¡CA PROGRAMU DOSTOSOWUJE SI¢ AUTOMATYCZNIE W TRAKCIE
WYKONYWANEGO PROGRAMU.
Przycisk “ALL IN 1”
Przycisk "SUPER ECO"
Czas
zmywania
w
minutach
Przycisk
"OPÓèNIONY START"
Przebieg wykonania programu
Wodà zimnà (15°C)*
-Tolerancja ± 10%-
P∏ukanie goràce ze
Êrodkiem
wyb∏yszczajàcym
Drugie zimne p∏ukanie
Pierwsze zimne
p∏ukanie
Zmywanie zasadnicze
Zmywanie wst´pne
zimne
Zmywanie wst´pne
goràce
Kontrola zapasu soli
Kontrola Êrodka
wyb∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów i
p∏ytki
Ârodek do zmywania
Ârodek do zmywania
wst´pnego
CzynnoÊci
do wykonania
* Zmi´kczacz ustawiony jest fabrycznie
na poziomie 4 (d4), gdy˝ poziom ten
zadowala wi´kszoÊç klientów.
REGULACJA ZMI¢KCZANIA
WODY
Woda, w zale˝noÊci od lokalizacji, zawiera
sole wapnia i inne sole mineralne osadzajàce
si´ na naczyniach i pozostawiajàce bia∏e
plamy.
Im wi´cej tych soli tym woda jest “twardsza”.
Zmywarka do naczyƒ wyposa˝ona jest w
zmi´kczacz, który wykorzystujàc sól
regeneracyjnà, zaprojektowanà specjalnie
dla tych urzàdzeƒ, dostarcza wody
pozbawionej wapnia (mi´kkiej) do zmywania
naczyƒ.
W odpowiedniej instytucji zapewniajàcej
zasilanie w wod´, znajdujàcej si´ na
terenie zamieszkania mo˝na dowiedzieç
si´, jaki jest poziom twardoÊci wody.
W zale˝noÊci od stopnia twardoÊci
miejscowej wody nale˝y wyregulowaç
zmi´kczacz w nast´pujàcy sposób:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" (rozlegnie si´
krótki sygna∏).
Ustawienie zmi´kczacza wody
°dH
(stopnie
niemieckie)
Wykorzystanie
soli
regeneracyjnej
Regulacja
zmi´kczacza
0
1
2
3
*4
5
6
7
TwardoÊç
wody
°fH
(stopnie
francuskie)
Poziom
Zmi´kczacz mo˝e skutecznie ulepszaç
wod´, której twardoÊç osiàga wartoÊç
90°fH (w skali francuskiej), 50° dH (w skali
niemieckiej), za poÊrednictwem oÊmiu
poziomów regulacji.
W poni˝szej tabeli podano wartoÊci regulacji dla kolejnych poziomów twardoÊci
wody z sieci wodociàgowej.
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 5
sekund a nast´pnie zwolniç ale dopiero
po us∏yszeniu sygna∏u akustycznego.
WyÊwietlacz poka˝e bie˝àce ustawienia
zmi´kczacza.
3. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk w
celu ustawienia ˝àdanego poziomu:
ka˝de wciÊni´cie zwi´ksza ustawienie o
jeden. Po osiàgni´ciu "d7" ustawienie
powróci do "d0".
4. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà przycisku
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" dla zapami´tania
nowego ustawienia.
UWAGA!
JeÊli z jakiegoÊ powodu nie uda si´
zakoƒczyç procedury ustawiania,
nale˝y wy∏àczyç zmywark´ wciskajàc
przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" i rozpoczàç
ustawianie od nowa.
Wskaênik nape∏nienia soli
WA˚NE
Naczynia pokryte bia∏ymi plamami
stanowià istotnà informacj´ o braku
soli.
Niniejszy model wyposa˝ony jest w
umieszczony na pulpicie sterowniczym
wskaênik elektroniczny, który zapala si´ w
chwili, gdy pojawia si´ koniecznoÊç
nape∏nienia zbiornika soli.
28
USUWANIE DROBNYCH USTEREK
JeÊli zmywarka nie dzia∏a, z pomocà wezwanego technika serwisowego
wykonaç nast´pujàce czynnoÊci sprawdzajàce:
NIEPRAWID¸OWOÂCI
1 - Maszyna nie dzia∏a dla
˝adnego programu
2 - Maszyna nie pobiera wody
3 - Maszyna nie odprowadza
wody
4 - Maszyna odprowadza wod´
w sposób ciàg∏y
5 - Nie obraca si´ rami´
PRZYCZYNY
ÂRODKI ZARADCZE
èle wetkni´ta wtyczka sieciowa
Wetknàç wtyczk´
Nie wciÊni´ty przycisk O/I
(Start/Stop)
Wcisnàç przycisk Start/Stop
Drzwiczki otwarte
Zamknàç drzwiczki
Brak zasilania w energi´
Sprawdziç
Patrz przyczyny Nr 1
Skontrolowaç
Zamkni´ty kurek z wodà
Otworzyç kurek
èle ustawiony programator
Ustawiç poprawnie programator
Zagi´ty przewód zasilajàcy
Wyprostowaç przewód.
Zatkany filtr przewodu zasilania w
wod´
Zatkany filtr
OczyÊciç filtr umieszczony na
zakoƒczeniu przewodu
zasilania w wod´
OczyÊciç filtr
Zagi´ty przewód odp∏ywowy wody
Wyprostowaç przewód.
Nieprawid∏owe przed∏u˝enie
przewodu odp∏ywowego wody
Podczas przed∏u˝ania przewodu
odp∏ywowego post´powaç zgodnie z
instrukcjà
Przewód odp∏ywowy skierowany
do rury w Êcianie nie ma
odpowietrzenia
Wezwaç wykwalifikowanego
technika
Przewód w po∏o˝eniu zbyt niskim
UnieÊç do 40 cm koƒcówk´ przewodu
odp∏ywowego.
Zbyt du˝o Êrodka myjàcego
Zmniejszyç iloÊç Êrodka myjàcego.
Zastosowaç specjalny Êrodek myjàcy.
JakiÊ przedmiot przeszkadza w
obrocie ramienia
Skontrolowaç
P∏ytka filtrujàca i filtr zatkane przez
nieczystoÊci
OczyÊciç p∏ytk´ i filtr
obrotowe
6 - W zmywarkach elektronicznych
bez wyÊwietlacza: jedna lub
dwie kontrolki migajà szybko.
Zamkni´ty kurek dop∏ywu wody
29
Wy∏àczyç maszyn´. Otworzyç kurek.
Ponownie w∏àczyç cykl
prania
NIEPRAWID¸OWOÂCI
PRZYCZYNY
ÂRODKI ZARADCZE
Patrz przyczyny Nr 5
Skontrolowaç
Dno garnków nie jest dok∏adnie
umyte
Zbyt uporczywie przyczepione resztki
jedzenia, które nale˝y zdjàç przed
zmywaniem w zmywarce
Brzeg garnków nie jest dok∏adnie
umyty
Lepiej u∏o˝yç garnki
Dysze ramion spryskujàcych cz´Êciowo zatkane
Zdemontowaç ramiona
spryskujàce odkr´cajàc mocujàcà
nakr´tki mocujàce zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazówek zegara i
umyç je pod kranem.
Naczynia nie sà dobrze roz∏o˝one
Nie uk∏adaç naczyƒ zbyt ciasno
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego zanurzona jest w
wodzie
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego nie powinna dotykaç
powierzchni wody odprowadzanej.
Ârodek myjàcy nie jest prawid∏owo
dawkowany, jest stary lub zbrylony.
Zwi´kszyç dawk´ zale˝nie od
stopnia zabrudzenia lub wymieniç
Êrodek myjàcy.
Korek pojemnika z solà nie jest
dok∏adnie zakr´cony.
Dokr´ciç do oporu.
Wybrany program zmywania jest
zbyt s∏aby.
Wybraç program bardziej
skuteczny.
Naczynia w koszyku dolnym nie sà
umyte.
Wy∏àczyç przycisk po∏owicznego
za∏adunku.
8 - Zmywarka nie pobiera
Sztuçce, talerze, garnki przesz
kadzajà w prawid∏owym otwarciu
pojemnika na detergent.
Za∏adowaç naczynia w zmywarce
prawid∏owo, uwa˝ajàc by nie
przeszkadza∏y w otwieraniu si´
pojemnika na detergent.
9 - ObecnoÊç bia∏ych plam na
Woda zasilajàca jest szczególnie
twarda.
Sprawdziç poziom soli i Êrodka do
p∏ukania oraz wyregulowaç
dawkowanie, jeÊli nieprawid∏owoÊç
utrzymuje si´, poprosiç Dzia∏
Serwisowy o interwencj´.
Naczynia uderzajà o siebie.
Lepiej je rozmieÊciç w koszykach.
Obrotowe ramiona myjàce
uderzajà o naczynia.
Lepiej u∏o˝yç naczynia.
Brak obiegu powietrza
Pozostawiç drzwiczki maszyny
uchylone po zakoƒczeniu
programu zmywania co poprawi
warunki naturalnego wysychania.
Brakuje Êrodka nab∏yszczajàcego.
Uzupe∏niç Êrodek nab∏yszczajacy.
7 - Naczynia sà zmyte tylko
cz´Êciowo
detergentu lub pobiera go za
ma∏o
naczyniach
10 - Ha∏as podczas zmywania
11 - Naczynia nie sà dok∏adnie
wysuszone
Uwaga: Gdy jedna z cytowanych powy˝ej nieprawid∏owoÊci jest powodem z∏ego zmywania lub
niewystarczajàcego p∏ukania, niezb´dne jest r´czne zebranie brudów z naczyƒ gdy˝ operacja koƒcowa
spowoduje wyschni´cie zabrudzeƒ, których kolejne zmywanie w zmywarce nie by∏oby w stanie oczyÊciç.
JeÊli z∏e dzia∏anie zmywarki utrzymuje si´, nale˝y zwróciç si´ do Dzia∏u Serwisowego podajàc nazw´
modelu zmywarki, umieszczonà na tabliczce znamionowej znajdujàcej si´ po wewn´trznej stronie drzwiczek,
w cz´Êci górnej, lub na egzemplarzu gwarancji. Informacje te umo˝liwià
dokonanie szybszego i
skuteczniejszego serwisu.
Producent zrzeka si´ wszelkiej odpowiedzialnoÊci za b∏´dy w druku niniejszej instrukcji. Ponadto
zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian które uzna za u˝yteczne bez pogorszenia
podstawowych charakterystyk.
30
âestitamo!
GARANCIJA
Hvala, da ste izbrali kakovosten,
izjemno uãinkovit in zanesljiv pomivalni
stroj Candy.
Temu aparatu je priloÏen garancijski
list, ki zagotavlja brezplaãno pomoã
poobla‰ãenih servisov.
Candy proizvaja ‰iroko paleto
gospodinjskih aparatov: pralne stroje,
pralno-su‰ilne
stroje,
‰tedilnike,
mikrovalovne peãice, peãice, ‰tedilnike,
hladilnike in zamrzovalnike.
Svojega prodajalca lahko zaprosite za
katalog, v katerem so predstavljeni vsi
proizvodi Candy.
Prosimo, da to knjiÏico shranite
na varno, saj so v njej pomembne
informacije o varni prikljuãitvi, uporabi
in vzdrÏevanju stroja, pa tudi ‰tevilni
koristni nasveti, ki vam bodo pomagali
doseãi kar najbolj‰e rezultate pri
pomivanju.
KnjiÏico shranite, da vam bo tudi v
prihodnje pri roki.
Raãun shranite, saj ga boste potrebovali
pri uveljavljanju garancije, ãe bo potreben
obisk serviserja poobla‰ãenega servisa.
31
KAZALO
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
Splo‰ni varnostni ukrepi
Prikljuãitev
Prikljuãitev pomivalnega stroja na vodovodno omreÏje
Polnjenje posodice za sol
Nastavljanje vi‰ine zgornje ko‰are
Razporeditev posode v stroju
Podatki za testne laboratorije
Dodajanje detergenta v pomivalni stroj
Vrste detergentov
Dodajanje tekoãine za lesk v pomivalni stroj
âi‰ãenje filtrov
Praktiãni nasveti
Redno ãi‰ãenje in vzdrÏevanje
Opis stikalne plo‰ãe
Tehniãni podatki
Izbiranje programov in posebnih funkcij
Izbiranje programov
Waterblock
Naprava za mehãanje vode
Odpravljanje manj‰ih motenj v delovanju
33
35
36
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
49
50
54
56
57
58
Slika A
5
1
4
2
3
Prosimo, da pozorno preberete to knjiÏico z navodili, saj vsebuje pomembne informacije
v zvezi s prikljuãitvijo, uporabo in vzdrÏevanjem pomivalnega stroja, ki jih morate
upo‰tevati za varno delovanje stroja. V tej knjiÏici pa boste na‰li tudi nekaj koristnih
nasvetov, s pomoãjo katerih boste v celoti izrabili moÏnosti, ki vam jih stroj ponuja.
KnjiÏico shranite, tako da vam bo pri roki tudi v bodoãe.
32
uporabo aparata in ãe se
zavedajo s tem povezanih tveganj.
Otroci se ne smejo igrati z
aparatom, prav tako otroci ne
smejo ãistiti in vzdrÏevati aparata
brez nadzora.
SPLO·NI VARNOSTNI UKREPI
■ Aparat je namenjen uporabi v
gospodinjstvih in podobnih okoljih:
- ãajnih kuhinjah v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih
okoljih;
■ Otrokom ne smete dovoliti, da se
igrajo z aparati.
- na kmetijah;
- v kuhinjah za goste v hotelih,
motelih in drugih bivalnih okoljih;
- v penzionih ipd..
■ Otroci, mlaj‰i od 3 let, se stroju ne
smejo pribliÏevati, razen ãe so pod
stalnim nadzorom.
Tudi v takih primerih, ki se
razlikujejo
od
obiãajnega
gospodinjstva,
komercialna
uporaba s strani strokovnjakov ali
izuãenih uporabnikov ni dovoljena.
■ âe je potrebno zamenjati prikljuãni
elektriãni kabel, mora to delo
opraviti strokovnjak poobla‰ãenega
servisa.
Nenamenska uporaba aparata
lahko skraj‰a Ïivljenjsko dobo
aparata in izniãi veljavnost garancije.
■ Stroj prikljuãite na vodovodno
omreÏje s pomoãjo novih cevi.
Uporaba starih cevi ni dovoljena.
Za morebitne po‰kodbe na
aparatu ali drugaãno ‰kodo, ki bi
bila posledica nenamenske
uporabe, ki bi se razlikovala od
obiãajne uporabe v gospodinjstvih
(tudi ãe bi potekala v gospodinjstvu),
proizvajalec kljub sprejemanju
polne odgovornosti, ki jo doloãa
zakon, v takih primerih zavraãa
odgovornost.
■ Tlak vode mora biti med 0,08 MPa
in 0,8 MPa.
■ âe je aparat postavljen na preprogo
ali tekstilno talno oblogo pazite, da
je omogoãen pretoka zraka skozi
odprtine za zraãenje na dnu
aparata.
■ Aparat lahko uporabljajo otroci,
starej‰i od 8 let, in osebe z
zmanj‰animi fiziãnimi, zaznavnimi
ali umskimi sposobnosti ali s
pomanjkljivimi izku‰njami in
predznanjem, vendar le pod
nadzorom in ãe so jim bila
razloÏena navodila za varno
■ Tudi po instalaciji mora biti vtikaã
dostopen.
■ V poglavju "TEHNIâNI PODATKI"
je prikazano, kako lahko v stroj
zloÏite najveãjo koliãino posode.
33
■ Ko Ïelite potegniti vtikaã iz
vtiãnice,
nikoli ne vlecite za
prikljuãni kabel, ampak vedno
primite za vtikaã in ga potegnite iz
vtiãnice.
OPOZORILO!
NoÏe in druge ostre in koniãaste
predmete zloÏite v ko‰arico s
konico obrnjeno navzdol, ali
pa jih poloÏite na ko‰aro.
■ Pomivalni stroj ne sme biti
izpostavljen atmosferskim vplivom
(deÏ, sonce itd.).
■ Vrata stroja zapirajte; odprta vrata
stroja bi lahko povzroãila nezgodo,
saj bi se lahko spotaknili.
■ Na aparat se ne naslanjajte in ne
sedajte ali stopajte na odprta
vrata, ker se stroj lahko prevrne.
■ Tehniãni podatki o izdelku so
dostopni na proizvajalãevi spletni
strani.
■ Pomivalni stroj je namenjen
pomivanju posode, ki je v rabi v
gospodinjstvih.
V pomivalnem stroju ne smete
pomivati predmetov, na katerih so
‰e sledi bencina, laka, jekla ali
Ïeleza, oz. tak‰ne posode,
ki je bila v stiku s kemikalijami,
kislinami ali alkalnimi snovmi.
■ âe je va‰a stavba opremljena s
sistemom za mehãanje vode, ni
potrebno dodati sol v posodo
naprave za mehãanje vode v
pomivalnem stroju.
Navodila za varno uporabo
■ Prepriãajte se, da je elektriãno
omreÏje ozemljeno. V nasprotnem primeru se posvetujte s
strokovnjakom.
■ âe se pomivalni stroj pokvari ali
opazite nepravilnost v delovanju,
ga izklopite, zaprite pipo za vodo
in ga ne posku‰ajte sami popraviti.
Popravila prepustite ustrezno
usposobljenim strokovnjakom
poobla‰ãenih servisov. Zahtevajte
uporabo originalnih rezervnih
delov. Neupo‰tevanje tega
nasveta bi lahko povzroãilo ‰e
huj‰o okvaro stroja, nestrokovna
popravila pa pomenijo veliko
tveganje za uporabnika.
Proizvajalec ne prevzema
odgovornosti za ‰kodo ali
po‰kodbe zaradi prikljuãitve
brez ozemljitve.
■ Po postavitvi aparata se prepriãajte, da le-ta ne stoji na kablu, oz. da
kabel ni po‰kodovan.
■ Odsvetujemo uporabo adapterjev,
razdelilcev ali podalj‰kov.
34
■ âe morate stroj premakniti, potem
ko ste Ïe odstranili embalaÏo, pri
premikanju ne drÏite stroja za
spodnji del vrat. Nekoliko odprite
vrata in primite stroj pod vrhom.
Aparat je skladen z doloãili
evropskih predpisov:
■
■
■
■
■ Pri vgradnji vgradnih aparatov v
kuhinjski niz upo‰tevajte ustrezno
poglavje v teh navodilih ali navodila,
ki so priloÏena tej knjiÏici.
in kasnej‰imi modifikacijami.
NAVODILA ZA VGRADNJO V
KUHINJSKI NIZ
Vgradnja pod kuhinjski pult
■ Veãina sodobnih kuhinj je opremljena s
kuhinjskim pultom, pod katerim stojijo
kuhinjske omarice in gospodinjski
aparati. V tem primeru snemite delovno
plo‰ão s pomivalnega stroja - odvijte
vijake zadaj pod delovno plo‰ão (slika 2a).
Vgradnja med dve kuhinjski
omarici
■ Pomivalni stroj je izdelan v standardni
vi‰ini 85 cm in je namenjen postavitvi v
kuhinjski niz med dve kuhinjski omarici
enake vi‰ine.
Natanãno vi‰ino in uravnavanje aparata
omogoãajo nastavljive noge.
POMEMBNO
Po snemanju delovne plo‰ãe
MORATE priviti vijake nazaj pod rob
na hrbtni strani stroja (sl. 2b).
■ Vrhnja plo‰ãa pomivalnega stroja je
odporna delovna povr‰ina iz umetne
mase. Obstojna je na vroãini, odporna
za rezanje in preprosta za ãi‰ãenje
(slika 1).
1
2006/95/EC (LVD);
2004/108/EC (EMC);
2009/125/EC (ErP);
2011/65/EU (RoHS);
■ Vi‰ina stroja se s tem zniÏa na 82 cm,
kakor doloãa standard ISO, in ga lahko
potisnete pod kuhinjski pult, saj se toãno
prilega (slika 3).
a
2
a
b
3
b
598
35
556/573
PRIKLJUâITEV POMIVALNEGA
STROJA NA VODOVODNO
OMREÎJE
1
POMEMBNO
Stroj prikljuãite na vodovodno
omreÏje s pomoãjo novih cevi.
Uporaba starih cevi ni dovoljena.
■ Dotoãno in odtoãno cev za vodo lahko
do aparata speljete z leve ali z desne
strani.
POMEMBNO
Pomivalni stroj lahko prikljuãite na
dotok hladne ali tople vode, vendar
temperatura pritekajoãe vode ne
sme presegati 60°C.
2
■ Tlak pritekajoãe vode mora biti med
0,08 MPa in 0,8 MPa.
■ Dotoãno cev pomivalnega stroja privijte
na pipo, tako da lahko zaprete dotok
vode, kadar stroja ne uporabljte (sl. 1B).
■ Dotoãno cev dobro privijte na vodovodno
pipo z navojnim prikljuãkom velikosti 3/4"
(sl. 2).
■ Dotoãno cev "A" privijte na pipo "B" s
pomoãjo prikljuãka 3/4"; pazite, da je
spoj tesen.
■ âe je potrebno, lahko dotoãno cev
podalj‰ate na dolÏino do 2,5 m. Dalj‰e
cevi so na voljo pri poobla‰ãenih servisih.
■ V primeru, da je vodovodna pipa, na
katero Ïelite prikljuãiti aparat, nova, ali
pa je dlje ãasa niste uporabljali, najprej
iztoãite toliko vode, da bo ta povsem
bistra in brez primesi neãistoãe. ·ele
nato na pipo privijte dotoãno cev aparata.
S tem boste prepreãili, da bi delci rje ali
peska, ki jih voda lahko vsebuje, zama‰ili
filter.
36
■ Zakrivljeni konec odtoãne cevi lahko
obesite na rob pomivalnega korita,
vendar morate paziti, da konec cevi ne
bo potopljen v vodo v koritu, saj bi v
nasprotnem
primeru
voda
med
delovanjem stroja tekla nazaj v stroj
(slika 3 Y).
Priklop odtoãne cevi
■ Konec odtoãne cevi namestite na stalni
odtok vode. Pri tem pazite, da cev ni
upognjena ali zvita, tako da lahko voda
neovirano odteãe (slika 3).
■ Notranji premer odtoãne cevi naj bo vsaj
4 cm in odmaknjen od tal vsaj 40 cm.
■ V primeru, da je pomivalni stroj vgrajen
pod delovno plo‰ão, namestite zakrivljeni
konec odtoãne cevi na najvi‰je mesto
neposredno pod delovno plo‰ão (slika 3 Z).
■ Priporoãamo uporabo sifona (slika 3 X).
■ Odtoãno cev je moÏno podalj‰ati do
dolÏine 2,5 m, ãe je poloÏena na vi‰ini
pod 85 cm od tal. Dalj‰e cevi so na voljo
pri poobla‰ãenih servisih.
■ Prepriãajte se, da dotoãna in odtoãna cev
za vodo nista upognjeni.
3
37
POLNJENJE POSODICE ZA SOL
■ V posodi za sol je prostora za pribliÏno
1,5 do 1,8 kg soli.
Zalogo soli morate obãasno obnavljati;
pogostnost je odvisna od nastavitve
naprave za mehãanje vode.
■ Pojav belkastih madeÏev na posodi je
obiãajno znak, da je zmanjkalo soli in da jo
morate dodati v posodo za sol.
■ Na dnu stroja je posoda za sol za
regeneracijo mehãalnika za vodo.
POMEMBNO
(Samo pri prvem polnjenju s soljo)
Ko pomivalni stroj prviã polnite s
soljo, morate na koncu v posodo za
sol doliti toliko vode, da se bo ta
prelila iz posode.
■ Vedno uporabljajte samo namensko sol
za pomivalne stroje. Druge soli namreã
vsebujejo doloãeno koliãino netopnih
delcev, ki bi sãasoma vplivali na napravo
za mehãanje vode in poslab‰ali njeno
uãinkovitost.
■ Sol dodate tako, da odvijete pokrovãek
na posodi za sol in posodo napolnite s
soljo.
■ Med dodajanjem soli v posodico se iz
nje v korito stroja vedno prelije nekaj
vode, kar je povsem normalno; sol
vsipajte v posodo, dokler ni polna. Nato
oãistite zrnca soli iz navoja in ponovno
privijte pokrovãek.
POMEMBNO
Po dodajanju soli v stroj MORATE
zagnati kompleten program pranja,
ali program za PREDPOMIVANJE/
HLADNO IZPIRANJE.
38
NASTAVITEV VI·INE ZGORNJE
KO·ARE
1
Zgornjo ko‰aro je moÏno nastavljati po
vi‰ini. âe Ïelite v spodnji ko‰ari pomivati
kroÏnike s premerom med 29 in 32,5 cm, je
treba je zgornjo ko‰aro prestaviti v vi‰ji
poloÏaj. To storite na enega od spodaj
opisanih naãinov:
1. Izvlecite zgornjo ko‰aro.
2
2. Primite ko‰aro na obeh straneh in jo
dvignite navzgor (slika 1).
a
b
V tem poloÏaju lahko zgornja ko‰ara sprejme
le posodo vi‰ine do 20 cm, premiãnih
nosilcev za skodelice ob straneh pa ne
morete uporabljati.
a
b
PONOVNO SPU·âANJE KO·ARE:
1. Trdno primite ko‰aro na obeh straneh in
jo nekoliko dvignite (sl. 2a).
3
2. Nato jo poãasi spustite v pravilen
poloÏaj (sl. 2b).
OPOMBA: NIKOLI NE DVIGAJTE
KO·ARE SAMO NA ENI STRANI (sl. 3)!
Pozor!
Priporoãamo, da postavite ko‰aro v
ustrezen poloÏaj pred zlaganjem posode v
stroj.
39
Pravilen naãin zlaganja obiãajne posode v
stroj je prikazan na slikah 1, 2 in 3.
RAZVR·âANJE POSODE
SPLO·NO
Zgornja ko‰ara (sl. 1)
A = globoki kroÏniki
B = plitvi kroÏniki
C = desertni kroÏniki
D = kroÏniãki
E = skodelice
F = kozarci
Razvr‰ãanje posode v zgornjo
ko‰aro
■ Zgornja ko‰ara je opremljena s premiãnimi
nosilci, ki so zapeti ob straneh ko‰are in
ju lahko dvignete ali spustite.
■ Nosilec v spodnjem poloÏaju (A-A1) je
namenjen odlaganju skodelic za ãaj in
kavo, noÏev in zajemalk. Nanj lahko tudi
varno obesite kozarce s peclji.
A
1
A1
B
■ Nosilec v zgornjem poloÏaju (B-B1) pa
omogoãa, da v ko‰aro zloÏite kroÏnike.
KroÏnike zloÏite pokonci, z dnom
proti hrbtni strani pomivalnega stroja,
razmaknjeni pa naj bodo toliko, dab o
omogoãen neoviran pretok vode med
njimi.
B
E
C
A
D
F
Zgornja ko‰ara (sl. 2)
A = globoki kroÏniki
B = plitvi kroÏniki
C = desertni kroÏniki
D = kroÏniãki
E = skodelice
F = kozarci s peclji
G = kozarci
H = ko‰arica za pribor
B1
■ Priporoãamo, da veãje kroÏnike
(s premerom 26 cm in veã) nekoliko
nagnete nazaj, da boste ko‰aro laÏje
potisnili v stroj.
2
B
■ Sklede za solato in plastiãne sklede
zloÏite na zgornjo ko‰aro. Pazite, da so
pravilno in trdno zloÏene, da se ne bi
premikale zaradi moãi vodnih curkov.
A
■ Zgornja ko‰ara je zasnovana tako, da je
kar najbolj prilagodljiva in da lahko vanjo
zloÏite kar 24 kroÏnikov v dveh vrstah in
do 30 kozarcev v petih vrstah. Seveda
pa lahko vanjo zloÏite tudi razliãne kose
posode.
H
40
C
D F
E
F
G
Zgornja ko‰ara (sl. 3)
A = kozarci
B = kroÏniãki
C = skodelice
D = skledica
E = srednje velika skleda
F = velika skleda
G = desertni kroÏnik
H = servirna Ïlica
I = zajemalka
L = jedilni pribor
3
- POLOÎAJ “C”: za velike kroÏnike in/ali
kroÏnike neobiãajnih oblik (pravokotne,
‰esterokotne, ovalne, kroÏnike za pizzo
ipd.).
4
B
I
L
F
C
- POLOÎAJ “B”: za posodo, ki je sicer
obiãajne velikosti, a neobiãajnih oblik
(zelo globoke sklede, posodo oglate
oblike, kose brez obodov ipd.).
C D
E
A
G
C
5
B
C
A
H
A
H
■ Manj‰e kroÏnike, kakr‰ni se na primer
uporabljajo za sladice, zloÏite v spodnjo
ko‰aro, kot je to prikazano na sliki 6 –
nosilec naj bo obrnjen navzven ("B").
âe zloÏite v pomivalni stroj velike
kroÏnike, mora biti nosilec v poloÏaju ("A").
Razvr‰ãanje posode v spodnjo
ko‰aro
■ Kozice, pekaãe, ju‰nike, sklede za solato,
pokrovke, servirne posode, plitve in
globoke kroÏnike, zajemalke… zloÏite v
spodnjo ko‰aro.
6
■ Jedilni pribor zloÏite v plastiãni nosilec
ko‰arice za jedilni pribor z roãaji navzdol.
■ Ko‰arico za jedilni pribor postavite v
spodnjo ko‰aro (sl. 7 in 8), pri tem pa
pazite, da roãaji jedilnega pribora ne
ovirajo vrtenja pr‰ilnih rok.
■ Spodnja ko‰ara je v sredini opremljena
z nastavljivim nosilcem (sl. 4 in 5).
Ta zagotavlja stabilnost posode in
omogoãa optimalno razporeditev tudi pri
pomivanju posode neobiãajne velikosti
in/ali oblike.
A
B
OPOZORILO!
âe v ko‰aro zloÏite kroÏniãke z nosilcem
v nepravilnem poloÏaju, bodo kroÏniãki
ovirali oziroma onemogoãili vrtenje
spodnjega razpr‰ilca.
- POLOÎAJ “A”: za obiãajno posodo,
predvsem kroÏnike brez kozic, solatnih
skled ipd.
41
Posodo zloÏite v pomivalni stroj tako, da bo
imela voda dostop do vseh povr‰in, kar
zagotavlja dober rezultat pomivanja.
Pravilen naãin zlaganja obiãajne posode v
stroj je prikazan na slikah 7 in 8.
Spodnja ko‰ara (sl. 7)
A = srednje velik lonec
B = velik lonec
C = ponev
D = ju‰nik, servirne posode
E = jedilni pribor
F = pekaãi
G = srednje velika skleda
H = skledica
POMEMBNO
Spodnja ko‰ara je opremljena z
varovalom, ki zagotavlja varnost pri
potegu ko‰are iz stroja. To je zelo
koristno, ãe je ko‰ara polna. Pri
dodajanju soli, ãi‰ãenju filtrov ipd. pa
morate ko‰aro do konca potegniti iz
stroja.
7
B
A
F
G
E
PODATKI ZA TESTNE
LABORATORIJE
C
Podatki za primerjalno testiranje in
merjenje glasnosti skladno s standardom
EN so na voljo na naslednjem naslovu:
D
testinfo-dishwasher@candy.it
Ob zahtevanju podatkov prosimo navedite
ime modela in ‰tevilko pomivalnega stroja
(gl. tablico s podatki).
H
Spodnja ko‰ara (sl. 8)
A = globoki kroÏniki
B = plitvi kroÏniki
C = desertnih kroÏnikov
D = servirna posoda
E = jedilni pribor
8
D
B
A
C
C
E
42
DODAJANJE DETERGENTA V
POMIVALNI STROJ
Detergent
POMEMBNO
Zelo pomembno je, da uporabljate
samo namenske detergente za
pomivalne stroje; ti so lahko v obliki
pra‰ka, tekoãine ali tablet.
B
Ko odmerite potrebno koliãino detergenta,
zaprite pokrovãek - najprej ga potisnite v
smeri pu‰ãice 1 in nato v smeri pu‰ãice 2,
da se sli‰no zaskoãi.
"CALGONIT" zagotavlja zelo dobre rezultate
pomivanja in je na voljo v veãini trgovin.
Neustrezni detergenti, npr. tisti, namenjeni
roãnemu pomivanju, niso primerni za rabo
v pomivalnem stroju, saj ne vsebujejo
ustreznih snovi in onemogoãijo pravilno
delovanje stroja.
Polnjenje predalãka za detergent
Predalãek za detergent se nahaja na
notranji strani vrat (sl. A"2"). âe je
pokrovãek zaprt, pritisnite na jeziãek A in
pokrovãek se bo odprl.
Pokrov predalãka za detergent ostane po
konãanem pomivanju odprt in je tako
pripravljen na novo polnjenje.
Ker se detergenti med sabo zelo
razlikujejo, upo‰tevajte navodila proizvajalca
detergenta. Naj vas samo opozorimo, da
premalo detergenta pomeni slabo pomito
posodo, medtem ko preveã detergenta ne
pomeni, da je zato posoda bolje pomita, le
po nepotrebnem porabite veã detergenta.
OPOZORILO!
Ko zlagate posodo v spodnjo ko‰aro,
bodite pozorni, da kroÏniki ali ostala
posoda ne blokirajo predalãka za
detergent.
POMEMBNO
Ne pretiravajte z uporabo detergenta,
da ne bi po nepotrebnem onesnaÏevali
okolja.
Ustrezna koliãina detergenta je odvisna od
vrste posode in od stopnje umazanosti
posode. Koliãina detergenta, ki je potrebna za
enkratno pomivanje, zna‰a 20 do 30 g.
Odmerite jo v predelek predalãka, ki je
namenjen detergentu za pomivanje (B).
A
43
■ uãinkovitost detergentov, ki vsebujejo
tudi sredstvo za mehãanje vode/sol, je
odvisna od trdote vode na va‰em
obmoãju.
Prepriãajte se, da je trdota voda na
va‰em obmoãju znotraj obmoãja, v
katerem je detergent, ki ga Ïelite
uporabiti, uãinkovit; ti podatki so obiãajno
navedeni na embalaÏi detergenta.
VRSTE DETERGENTOV
Detergenti v tabletah
Detergenti v tabletah razliãnih proizvajalcev
se razliãno hitro raztapljajo. Obstaja moÏnost,
da v primeru, da izberete kratkotrajni
program pomivanja, nekateri detergenti v
tabletah ne bodo optimalno uãinkoviti, saj
se ne bodo do konca raztopili. âe
uporabljate detergente v tabletah,
priporoãamo, da izberete dalj‰e programme
pomivanja, da se detergent porabi v celoti.
âe uporabljate tak detergent, z rezultati
pomivanja pa niste zadovoljni, se
posvetujte s proizvajalcem detergenta.
POMEMBNO
Da bi dosegli zadovoljive rezultate
pomivanja, MORATE poloÏiti tableto
v del predalãka za detergente,
namenjen detergentu za glavno
pomivanje, in NE direktno v kad
stroja!
V doloãenih okoli‰ãinah lahko uporaba
kombiniranih detergentov povzroãi:
■ sledi vodnega kamna na posodi in v
pomivalnem stroju;
■ manj uãinkovito pomivanje in su‰enje.
Koncentrirani detergenti
Koncentrirani detergenti z niÏjo stopnjo
alkalnosti in z vsebnostjo naravnih
encimov, ki so namenjeni pomivanju pri
50°C, manj vplivajo na okolje in varujejo
tako posodo kot tudi pomivalni stroj.
Programi za pomivanje pri 50°C so razviti
namensko za popolno izrabo lastnosti
encimov za raztapljanje neãistoã, kar
omogoãa, da z uporabo koncentriranih
detergentov s pomivanjem pri niÏji
temperature doseÏemo enake rezultate kot
s programi za pomivanje pri 65°C.
POMEMBNO
Odpravljanje problemov, ki so direktna
posledica
uporabe
tovrstnih
detergentov, v garanciji ni vkljuãeno.
Upo‰tevajte, da bodo v primeru, da
uporabljate kombinirane detergente
"VSE v 1" opozorilne luãke za tekoãino
za lesk in za sol odveã (samo nekateri
modeli), zato jih ne upo‰tevajte.
âe se pojavijo problemi pri pomivanju in/ali
su‰enju posode, priporoãamo, da zaãnete
namesto kombiniranih detergentov ponovno
uporabljati
tradicionalne
proizvode
(detergent, sol in tekoãino za lesk). To
namreã zagotavlja pravilno delovanje
mehãalnika vode v pomivalnem stroju.
Kombinirani detergenti
Detergente, ki vsebujejo tudi sredstvo za
lesk, poloÏite v predelek predalãka za
detergente, namenjen detergentu za
glavno pomivanje. V tem primeru mora biti
predal za tekoãino za lesk prazen (ãe ni
prazen, pred uporabo kombiniranih
detergentov obrnite stikalo za doziranje
tekoãine za lesk na najniÏjo stopnjo).
V tem primeru priporoãamo:
■ da ponovno napolnite posodi za sol in za
tekoãino za lesk;
Kombinirani detergenti "VSE v 1"
■ enkrat zaÏenete obiãajen program za
pomivanje posode brez posode v stroju.
âe imate namen uporabljati kombinirane
detergente "VSE v 1" ("3 v 1"/"4 v 1"/
"5 v 1", itd.), ki torej vsebujejo tudi sol in
sredstvo za lesk, svetujemo naslednje:
■ pozorno preberete in upo‰tevate navodila
proizvajalca detergenta, ki so navedena
na embalaÏi;
44
Upo‰tevajte, da bo potem, ko zaãnete
ponovno uporabljati obiãajno sol za
pomivalne stroje, sistem spet v celoti
uãinkovit ‰ele po nekaj pomivanjih.
DODAJANJE TEKOâINE ZA
LESK V POMIVALNI STROJ
Tekoãina za lesk
Tekoãina za lesk, ki se samodejno odmeri
med zadnjim izpiranjem, pospe‰i su‰enje
posode in prepreãuje nastanek lis in
madeÏev na povr‰ini.
Polnjenje predalãka za tekoãino
za lesk
C
Posoda za tekoãino za lesk je na levi od
predalãka za detergent (sl. A "3").
Pokrovãek odprete tako, da pritisnete na
mesto z oznako in potegnete jeziãek za
odpiranje.
Vedno uporabljajte samo tekoãino za lesk
za pomivalne stroje. S pomoãjo okenca na
predalãku (C) se lahko prepriãate, koliko
tekoãine za lesk je ‰e v predalãku.
POLNO
temno
PRAZNO
svetlo
Nastavljanje doziranja tekoãine za
lesk (stopnje od 1 do 6)
Stikalo za nastavljanje doziranja (D) je pod
pokrovãkom; obraãate ga s pomoãjo
kovanca.
Priporoãamo stopnjo 4.
Vsebnost apnenca v vodi v veliki meri
vpliva na nastanek vodnega kamna in
uãinkovitost su‰enja.
Zato je zelo pomembno, da nastavite
ustrezno stopnjo in s tem zagotovite
doziranje ustrezne koliãine tekoãine za
lesk, saj boste le tako dosegli dobre
rezultate pomivanja.
âe po pomivanju na posodi opazite lise,
zmanj‰ajte nastavitev za eno stopnjo.
âe pa so na posodi bele pike, morate
nastavitev zvi‰ati za eno stopnjo.
D
45
âI·âENJE FILTROV
Filtrirni sistem (sl. A"4") je sestavljen iz:
srednje posodice, ki zadrÏuje veãje
odpadke;
1
ploske mreÏice, ki filtrira vodo za
pomivanje ter
mikrofiltra, ki se nahaja pod mreÏico.
Mikrofilter zadrÏi vse najmanj‰e delce in s
tem zagotovi brezhibno splakovanje.
■ Filtre preglejte po vsakem pomivanju in
z njih odstranite morebitne ostanke
hrane.
■ Filtre vzamete iz stroja tako, da zavrtite
roãico v smeri nasprotni smeri vrtenja
urinega kazalca (sl. 1).
■ Filter nato razstavite (sl. 2), da ga laÏje
oãistite.
2
■ Loãite srednjo posodico in plosko
mreÏico (sl. 3) in pomijte filtre pod
tekoão vodo. âe je potrebno, uporabite
krtaãko.
■ Pri strojih, ki so opremljeni s samoãistilnim
mikrofiltrom, vzdrÏevanje skorajda ni
potrebno - le vsaka dva tedna je
potrebno preveriti stanje filtrov. Kljub
temu priporoãamo, da se po vsakem
pomivanju prepriãate, da filtri niso
zama‰eni.
OPOZORILO!
Po ãi‰ãenju morate filtre pravilno
sestaviti in nato pravilno namestiti v
stroj; predvsem se prepriãajte, da je
ploska mreÏica pravilno name‰ãena
na dnu stroja.
3
Prepriãajte se, da ste filter pravilno
pritrdili nazaj (roãico obrnite v smeri
vrtenja
urinega
kazalca),
saj
nepravilno name‰ãeni filtri zelo
zmanj‰ajo uãinkovitost pomivanja.
POMEMBNO
Nikoli ne pomivajte brez filtrov!
46
PRAKTIâNI NASVETI
Nasveti za varãevanje
■ âe Ïelite pomivati vedno poln pomivalni
stroj, zlagajte vanj posodo po vsakem
obroku. Po potrebi lahko nastavite cikel
Hladnega predpomivanja. Na ta naãin
boste zmehãali in odstranili veãje kose
jedi, ki ostanejo na posodi. Cikel za
celotno pomivanje nastavite ‰ele takrat,
ko je stroj poln.
Navodila za bolj‰e rezultate
pomivanja
■ Pred zlaganjem posode v pomivalni stroj
odstranite ostanke hrane (kosti, lupine,
kose mesa ali zelenjave, kavno usedlino,
olupke, cigaretni pepel, zobotrebce ipd.),
sicer se lahko zama‰ijo filtri, odprtina za
odtekanje vode ali ‰obe na pr‰ilnih
rokah.
■ âe posoda ni zelo umazana, oziroma
stroj ni povsem poln, lahko izberete
varãni program pomivanja. Upo‰tevajte
navodila v razpredelnici programov.
■ Posode pred pomivanjem v stroju ne
izpirajte pod tekoão vodo.
âesa v stroju ne smete pomivati
■ Upo‰tevajte, da vsa posoda ni primerna
za pomivanje v pomivalnem stroju.
Svetujemo vam, da jedilnega pribora
in posode iz umetnih snovi, ki niso
odporne na toploto, jedilnega pribora z
lesenimi drÏali ali z drÏali iz umetnih
snovi, aluminijaste posode, kristala,
stekla z vsebnostjo svinca, pokrovk s
termostatom… ne pomivate v stroju,
razen ãe proizvajalec tega izrecno ne
dovoljuje.
■ Ponve in lonce z ostanki zaÏganih jedi
namakajte do zaãetka pomivanja v
raztopini pomivalnega sredstva.
■ Posodo namestite v stroj tako, da je
obrnjena navzdol.
■ Posodo zloÏite tako, da se ne dotika
med seboj. Rezultati pomivanja bodo
bolj‰i, ãe bo posoda pravilno zloÏena.
■ Za dobre rezultate je zelo pomembno,
kako je posoda zloÏena v stroju. âe je
moÏno, zloÏite posodo v stroj tako, da se
ne dotika.
■ Tudi barvne poslikave na nekaterih
posodah niso toplotno obstojne.
Priporoãamo, da njihovo obstojnost
preverite tako, da v stroju pomijete le en
tak‰en kos in se tako prepriãate, ãe so
barve obstojne.
■ Preverite, ali se lahko pr‰ilne roke prosto
vrtijo.
■ Srebrnega in obiãajnega jedilnega
pribora ne pomivajte skupaj, saj lahko
pride do kemiãne reakcije.
■ Pomivanje srebrne posode in jedilnega
pribora:
a) Srebro pomijte takoj po uporabi.
POMEMBNO
pri nakupu nove posode ali jedilnega
pribora se prepriãajte, da je pomivanje
v pomivalnem stroju dovoljeno.
b) Na tako posodo ali jedilni pribor ne
stresajte detergenta.
Koristni nasveti
c) Taka posoda ne sme priti v
neposreden stik z drugo kovino.
■ Najprej izpraznite spodnjo ko‰aro, da
kapljice iz zgornje ko‰are ne bi kapljale
na posodo v spodnji ko‰ari.
■ âe pustite posodo dlje ãasa v stroju,
pustite vrata odprta, tako da bo lahko
zrak kroÏil okoli posode; posoda se bo
bolje posu‰ila.
47
■ Tak‰ne madeÏe lahko odstranite z blagim
sredstvom za poliranje nerjaveãega
jekla, ki ne sme vsebovati spojin klora.
Nikoli pa ne uporabljajte grobih ãistilnih
pripomoãkov, npr. gobic iz jeklene volne.
âI·âENJE IN VZDRÎEVANJE
■ Vrata in zunanje stene stroja redno ãistite z
blagimi ãistili. Nikoli ne uporabite ostrih
mreÏic ali grobih ãistil (npr. Vim, razne
kisline, topila).
1
■ Pomivalni stroj ne potrebuje posebnega
vzdrÏevanja, saj se notranjost ãisti
samodejno. Z vlaÏno krpo redno ãistite
tesnilo na vratih, da odstranite ostanke
hrane in sledi tekoãine za lesk.
1b
■ Redno ãistite tesnila vrat z vlaÏno krpo,
tako da odstranite neãistoão in sledi
tekoãine za lesk.
■ Priporoãamo redno ãi‰ãenje pomivalnega
stroja, s ãimer odstranite obloge vodnega
kamna in neãistoão iz stroja. Priporoãamo
uporabo namenskih sredstev za ãi‰ãenje
pomivalnih strojev. Pri ãi‰ãenju pomivalnega
stroja z namenskim ãistilom mora biti
pomivalni stroj prazen, tj. v njem ne sme
biti posode.
2
■ âe kljub rednemu ãi‰ãenju filtra opazite,
da posoda ni dobro pomita oz. ni
povsem suha, preverite, da niso morda
‰obe na pr‰ilnih rokah zama‰ene z
ostanki hrane (sl. A"5").
âe so zama‰ene, jih oãistite na naslednji
naãin:
PO KONCU POMIVANJA
1. najprej odstranite zgornjo pr‰ilno roko:
obraãajte jo, dokler se oznaka ne ujema
s pu‰ãico (slika 1), nato pa jo potisnite
navzgor (sl. 1b) in jo med potiskanjem
navzgor odvijte v smeri vrtenja urinih
kazalcev. Oãi‰ãeno namestite nazaj na
enak naãin v obratnem vrstnem redu.
Spodnjo pr‰ilno roko snamete tako, da jo
preprosto potegnete navzgor (slika 2).
Po vsakem pomivanju zaprite pipo za vodo
in izklopite stroj s pritiskom na tipko za
vklop/izklop.
âe pomivalnega stroja dlje ãasa ne boste
uporabljali, storite naslednje:
2. Pr‰ilni roki izperite pod tekoão vodo, da
se oãistijo ‰obe.
3. Na koncu namestite pr‰ilni roki nazaj v
stroj zgornjo zgoraj in spodnjo spodaj; ne
pozabite poravnati pu‰ãic in pravilno
namestite pr‰ilni roki nazaj v stroj.
■ Vsa notranjost pomivalnega stroja je
izdelana iz nerjaveãega jekla. Kljub temu
se lahko v notranjosti pojavljajo madeÏi,
ki so posledica oksidacije – vzrok zanjo je
lahko voda, ki vsebuje preveã Ïeleznih soli.
48
1. V prazen stroj odmerite malo detergenta
ter vklopite enega od programov, da se
notranjost oãisti.
2. Potegnite vtikaã iz vtiãnice.
3. Zaprite pipo za vodo.
4. Napolnite posodico s sredstvom za lesk.
5. Vrata stroja pustite priprta, da se stroj
zraãi.
6. Notranjost aparata mora ostati ãista.
7. âe je pomivalni stroj v prostoru, kjer se
temperatura lahko spusti pod 0°C,
obstaja nevarnost, da bo voda v stroju
zmrznila. V takem primeru prostor
najprej ogrejte, stroj pa vkljuãite ‰ele ãez 24 ur.
OPIS STIKALNE PLO·âE
A
B
C
D
Tipka "VKLOP/IZKLOP"
E
F
G
Tipka "U WASH"
DIGITALNI PRIKAZOVALNIK
Tipka "IZBIRANJE PROGRAMA"
H
I
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
L
Kontrolna luãka za tekoãino za lesk
Tipka "START"/"RESET"
(zagon/preklic programa)
M
Kontrolne luãke "U WASH"
N
Kontrolne luãke "IZBIRANJE OPCIJ"
O
Legenda programov
•
Tipka za opcijo "SUPER ECO"
Opozorilna luãka za sol
•
Tipka za opcijo "ALL IN 1"
MERE
Z delovno povr‰ino
Brez delovne povr‰ine
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
·irina x Vi‰ina x Globina (cm)
Globina z odprtimi vrati (cm)
TEHNIâNI PODATKI
EN 50242 pogrinjkov
Zmogljivost z lonci in kozicami
Tlak v vodovodnem omreÏju (MPa)
16
9 oseb
Min. 0,08 - Max. 0,8
Varovalka / Prikljuãni tok / Prikljuãna napetost
Gl. plo‰ãico s podatki
PORABA (glavni programi)*
Program
Energija (kWh)
Voda (L)
INTENZIVEN
2,07
21
UNIVERZALEN
1,46
15
ECO
0,85
10
ULTRA RAPID 24'
0,59
9
Poraba elektriãne energije v stanju izkljuãenosti in stanju pripravljenosti: 0,45 W / 0,45 W
* Vrednosti zmerjene v laboratoriju, skaldno z Evropskim standardom EN 50242 (moÏna so dnevna
odstopanja).
49
IZBIRANJE PROGRAMOV
IN POSEBNIH FUNKCIJ
Programi "IMPULSE"
Programi “IMPULSE” delujejo na osnovi
impulzne tehnologije pomivanja, ki
zmanj‰a porabo in glasnost delovanja ter
poveãa uãinkovitost.
•
Tipka "U WASH"
Ta tipka omogoãa prilagajanje intenzivnosti
pomivanja umazanosti posode. Prilagodi se
trajanje programa in ãas.
âe Ïelite intenzivnost pomivanja poveãati,
pritisnite na tipko, da se osvetli indikator
,
ãe pa Ïelite intenzivnost pomivanja zniÏati in
obãutno skraj‰ati trajanje programa, mora biti
osvetljen indikator
.
S pomoãjo te tipke 4 osnovnim programom
dodate ‰e 8 dodatnih, tako da imate skupaj na
voljo kar 12 programov.
POMEMBNO
Zaznali boste "izmeniãno" delovanje
ãrpalke za pomivanje. NE GRE ZA
OKVARO, saj je tako delovanje
ãrpalke znaãilno za impulzno
pomivanje in gre za normalno
delovanje stroja.
POMEMBNO
Ko vklopite pomivalni stroj, bo prikazana
zadnja uporabljena nastavitev.
Prekinitev programa
Odsvetujemo odpiranje vrat med potekom
programa, predvsem med fazo glavnega
pomivanja in izpiranja z vroão vodo. âe pa
vrata kljub temu odprete medtem ko
program poteka (ãe npr. Ïelite dodati ‰e
posode v stroj), se stroj samodejno ustavi
in na prikazovalniku utripa ãas, ki mora ‰e
preteãi do konca programa.
Zaprite vrata in ne pritisnite na nobeno
tipko. Stroj bo s programom nadaljeval
tam, kjer je bil ta prekinjen.
Nastavitev programa
■ Odprite vrata stroja in zloÏite vanj
umazano posodo.
■ Pritisnite na tipko "VKLOP/IZKLOP"
Na prikazovalniku sta vidni dve ãrtici.
.
■S
pomoãjo
tipke
"IZBIRANJE
PROGRAMA" izberite Ïeleni program .
POMEMBNO
Potekajoãi program pa lahko prekinete
tudi brez odpiranja vrat - pritisnite na
tipko za "VKLOP/IZKLOP". V tem
primeru nato spet pritisnite na tipko
"VKLOP/IZKLOP", ko Ïelite, da stroj
nadaljuje s programom tam, kjer ste
ga prekinili.
■ âe Ïelite, pritisnite na tipko "U • WASH".
■ âe Ïelite izbrati katero od opcij, pritisnite
na ustrezno tipko (osvetli se ustrezni
indikator).
■ Pritisnite na tipko "START".
Trajanje programa je na prikazovalniku
prikazano izmeniãno v urah in minutah
[npr.: 1 h (1 ura) / 25 (25 minut)].
■ Ko bodo vrata zaprta, oglasi se zvoãni
signal, in stroj samodejno zaãne
pomivati. Na prikazovalniku je prikazan
ãas do konca programa.
OPOZORILO!
âe vrata odprete med fazo su‰enja,
vas zvoãni signal opozori, da faza
su‰enja ‰e ni zakljuãena.
50
Spreminjanje potekajoãega
programa
Tipka za opcije
Tipka "SUPER ECO"
Potekajoãi program lahko spremenite ali
prekliãete na naslednji naãin:
S pomoãjo te tipke v popreãju prihranite
25% energije in ãasa (odvisno od izbranega
programa), saj se zniÏa temperature vode
za pomivanje in skraj‰a trajanje su‰enja po
zadnjim izpiranjem.
To moÏnost priporoãamo za manj umazano
posodo, ali takrat, ko ni potrebno, da je
posoda takoj suha.
âe Ïelite, da se posoda hitreje posu‰i,
priporoãamo, da pustite vrata po konãanem
programu do polovice odprta, da bo zrak
kroÏil v notranjosti pomivalnega stroja.
■ Vsaj 5 sekund pritiskajte na tipko
"RESET". Na prikazovalniku se prikaÏe
vrednost "00", oglasi se zvoãni signal.
■ Tekoãi program je preklican.
Na prikazovalniku sta vidni dve ãrtici.
■ Zdaj lahko izberete novi program.
OPOZORILO!
Pred zagonom novega programa se
prepriãajte, da je detergent ostal v
predalãku
za
detergent.
V
nasprotnem primeru znova odmerite
detergent v predalãek.
Tipka "ALL IN 1"
Ta opcija prilagodi program za optimalno
izrabo kombiniranih detergentov "VSE v 1"
("3 v 1"/"4 v 1"/"5 v 1", itd.).
Ob pritisku na to tipko se izbrani program
pomivanja prilagodi in omogoãi najbolj‰o
uãinkovitost kombiniranih detergentov (ob
tem pa se deaktivirata opozorilni luãki za
sol in za tekoãino za lesk).
Faze programov
Med potekom programa je na prikazovalniku
prikazan ãas do konca programa, ki se
samodejno posodablja.
V primeru izpada elektriãne energije
med delovanjem pomivalnega stroja se
izbrani program shrani v poseben
pomnilnik, tako da se program
nadaljuje, kjer je bil prekinjen, ko je stroj
spet pod napetostjo.
OPOZORILO!
Opcija ostane aktivna (osvetljena je
ustrezna kontrolna luãka) tudi pri
naslednjih pomivanjih, dokler je ne
izklopite s ponovnim pritiskom na
isto tipko (kontrolna luãka mora
ugasniti).
POMEMBNO
To opcijo predvsem priporoãamo
takrat, ko izberete ULTRA RAPID 24’
program; trajanje programa se
podalj‰a za pribliÏno 15 minut, kar
zagotavlja
veãjo
uãinkovitost
detergenta v tabletah.
Konec programa
5 sekundni zvoãni signal (ãe ni izkljopljen) bo
3 krat v 30 sekundnem intervalu opozarjal, da
se je program zakljuãil.
Prikazovalnik in vse kontrolne luãke
ugasnejo.
51
Izklop zvoãnega signala za
KONEC PROGRAMA
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
S pomoãjo te tipke nastavite ãasovni zamik
vklopa za od 1 do 23 ur.
Zvoãni signal za konec programa lahko
izklopite po spodaj napisanih navodilih:
To storite na naslednji naãin:
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
■ Pritisnite na tipko za "ZAMIK VKLOPA"
(na prikazovaniku se prikaÏe vrednost
"00").
■ S pritiskanjem na tipko v korakih po 1
uro nastavite ustrezno vrednosti (od 1 do
najveã 23 ur).
1. Pritisnite
na
tipko
"IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"VKLOP/IZKLOP" (enkrat se oglasi
zvoãni signal).
■ Od‰tevanje se zaãne, ko pritisnete na
tipko "START".
Na prikazovalniku je prikazan ãas, ki
mora ‰e preteãi do zaãetka izvajanja
programa.
2. Vsaj 15 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA" (med tem
ãasom se 2-krat oglasi zvoãni signal).
Po preteku nastavljenega ãasovnega zamika
zaãne stroj samodejno pomivati, na
prikazovalniku je vidno predvideno trajanje
potekajoãega programa.
3. Sprostite pritisk na tipko, ko zasli‰ite
drugi zvoãni signal (na prikazovalniku
se prikaÏe napis "b1", kar opozarja, da
je zvoãni signal aktiviran).
âe Ïelite preklicati nastavljeni ãasovni zamik:
4. Ponovno pritisnite na isto tipko (na
prikazovalniku se prikaÏe napis "b0",
kar opozarja, da je zvoãni signal
deaktiviran).
■ Vsaj 5 sekund pritiskajte na tipko
"RESET". Na prikazovalniku se prikaÏe
vrednost "00", oglasi se zvoãni signal.
■ S tem prekliãete zamik vklopa in izbrani
program. Na prikazovalniku sta vidni dve
ãrtici.
5. S ponovnim pritiskom na tipko
"VKLOP/IZKLOP" ugasnite stroj, da
potrdite novo nastavitev.
■ Zdaj morate izbrati nov program in
znova izbrati Ïelene opcije, ãe Ïelite
vklopiti nov program (kot je to opisano v
prej‰njih poglavjih).
Ko Ïelite ponovno aktivirati zvoãni signal,
postopek ponovite.
52
4. Znova pritisnite na isto tipko (na
prikazovalniku se prikaÏe napis "A1",
kar pomeni, da je shranjevanje v spomin
aktivno).
Shranjevanje zadnjega
uporabljenega programa v spomin
Zadnji uporabljeni program shranite v
spomin na naslednji naãin:
5. S ponovnim pritiskom na tipko
"VKLOP/IZKLOP" ugasnite stroj, da
potrdite novo nastavitev.
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
Na enak naãin tudi
shranjevanje v spomin.
1. Pritisnite
na
tipko
"IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"VKLOP/IZKLOP" (enkrat se oglasi
zvoãni signal).
onemogoãite
OPOZORILO!
Da bi zagotovili pravilno delovanje
varnostne naprave proti prelivanju
vode odsvetujemo premikanje ali
nagibanje stroja med delovanjem.
âe morate stroj premakniti ali ga
nagniti, se najprej prepriãajte, da je
program pomivanja zakljuãen in da v
stroju ni veã vode.
2. Vsaj 30 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA" (med tem
ãasom se oglasijo 3 zvoãni signali).
3. Sprostite pritisk na tipko, ko se oglasi
TRETJI zvoãni signal (na prikazovalniku
se prikaÏe napis "A0", kar pomeni, da je
shranjevanje v spomin neaktivno).
Pomivalni stroj vas s kodo na prikazovalniku opozori na nekatere nepravilnosti.
KODE NEPRAVILNOSTI
NAPAKA
VZROK
RE·ITEV
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E2,
Ni vode (pipa za vodo je zaprta).
Izklopite pomivalni stroj, odprite pipo
za vodo in resetirajte program.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E3,
Stroj ne more izãrpati vode.
Morda je odtoãna cev zapognjena
ali pa so sifon ali filtri umazani.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Na prikazovalniku se prikaÏe
oglasi se zvoãni signal.
E4,
Voda pu‰ãa.
Morda je odtoãna cev zapognjena
ali pa so sifon ali filtri umazani.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Na prikazovalniku se prikaÏe
E5,
Okvara elektronskega krmiljenja.
Pokliãite poobla‰ãeni servis.
Grelec za vodo ne deluje pravilno,
ali pa je zama‰ena filtrirna plo‰ãa.
Oãistite filtrirno plo‰ão.
âe se problem ponavlja, pokliãite
poobla‰ãeni servis.
E6, E7, Ef ali EL, oglasi se
zvoãni signal.
Na prikazovalniku se prikaÏe E8
ali Ei , oglasi se zvoãni signal.
53
IZBIRANJE PROGRAMOV
Pomivanje s predpomivanjem
âe izberete program s predpomivanjem, priporoãamo, da odmerite dodatno koliãino
detergenta (najveã 10 g) neposredno v stroj.
Program
Opis
Higieniãen
75°C
Antibakterijski program, namenjen pomivanju in
steriliziranju posode (tudi zelo umazane),
stekleniãk za dojenãke itd.
Intenziven
75°C
Primeren za pomivanje zelo umazanih loncev,
kozic...
Moãen & Hiter
65°C
Namenjen hitremu pomivanju zelo umazane
posode.
Univerzalen+
70°C
Namenjen vsakodnevnemu pomivanju posode.
Za izjemno stopnjo higiene in ãistoão je poskrbljeno
z dvakratnim konãnim izpiranjem.
Univerzalen
60°C
Primeren za pomivanje obiãajno umazane posode
- kroÏnikov, loncev, kozic…
Dneven
55°C
Hiter program za pomivanje “normalno” umazane
posode – namenjen pogostemu pomivanju
obiãajno polnega stroja posode.
Ultra Silent
55°C
Najti‰ji program. Idealen za pomivanje ponoãi;
omogoãa, da izrabite cenej‰o elektriko.
Eco
45°C
Program za obiãajno umazano posodo (najuãinkovitej‰i
program glede kombinirane porabe energije in vode za
navedeni tip namiznega pribora).
Ta program je skladen z doloãili standarda EN 50242.
Obãutljiv
45°C
Primeren za pomivanje obãutljive keramike in
kozarcev, pa tudi za vsakodnevno pomivanje
manj umazane posode (razen loncev in kozic).
Ultra Rapid 59'
65°C
Primeren za dnevno pomivanje obiãajno umazanih
kroÏnikov, kozic, loncev, ki jih pomijete takoj po
obroku (najveã 8 pogrinjkov).
Ultra Rapid 24'
50°C
Za hitro pomivanje posode, ki jo pomivate takoj
po obroku, in sicer za 6 pogrinjkov.
Kratko predpomivanje posode z hladno vodo, ki
Hladno izpiranje ste jo zloÏili v pomivalni stroj in jo imate namen
pomiti kasneje, ko stroj napolnite.
= Programi “IMPULSE”
54
N/O = OPCIJA NI NA VOLJO
*
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
Tipka "SUPER ECO”
Tipka "ALL IN 1"
75°C
140
DA
DA
DA
75°C
130
DA
DA
DA
65°C
85
DA
DA
DA
70°C
125
DA
DA
DA
60°C
120
DA
DA
DA
55°C
80
DA
DA
DA
55°C
240
DA
DA
DA
45°C
170
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
59
DA
DA
DA
50°C
24
DA N/O
DA
5
DA N/O
55
Faze programa
Povpreãno
trajanje v
minutah
Tipke za
posebne funkcije
S TOPLO VODO JE âAS, KI MORA ·E PRETEâI DO KONCA POTEKAJOâEGA PROGRAMA, SAMODEJNO PRIKAZAN, MEDTEM
KO POTEKA PROGRAM.
Izpiranje z vroão vodo z
dodatkom tekoãine za lesk
Drugo izpiranje
s hladno vodo
Prvo izpiranje
s hladno vodo
Glavno pomivanje
Predpomivanje s
hladno vodo
S hladno vodo (15 °C)*
- Odstopanje ± 10%-
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
Predpomivanje z vroão
vodo
Preveriti stanje soli
Preveriti stanje tekoãine
za lesk
Oãistiti filter
Odmeriti detergent za
pomivanje
Odmeriti detergent za
namakanje (Predpomivanje)
Kaj je treba storiti pred
pomivanjem
SISTEM WATERBLOCK
Sistem WATERBLOCK je zasnovan z namenom poveãati varnost va‰ega
pomivalnega stroja, predvsem takrat, ko pomiva nenadzorovan.
Naloga sistema WATERBLOCK je prepreãiti poplavo, do katere bi lahko pri‰lo
zaradi okvare stroja ali po‰kodbe cevi.
Kako deluje sistem WATERBLOCK
V primeru, da se v sifonu na dnu pomivalnega stroja priãne nabirati voda, se
aktivira sensor, ki zapre ventil pod dotoãno pipo. S pomoãjo tega sistema aparat
prepreãuje dotok nove vode, tudi v primeru, ko je pipa popolnoma odprta.
âe pride do po‰kodbe ‰katlice z elektriãnimi komponentami, takoj potegnite vtikaã iz
vtiãnice.
Da bi zagotovili brezhibno delovanje varnostnega sistema, mora biti konec cevi s
‰katlico "A" prikljuãen na pipo za vodo, kot je to prikazano na sliki 1. Dovodne cevi
ne smete nikoli prerezati, saj vsebuje dele, ki so pod elektriãno napetostjo.
âe je cev prekratka za pravilno prikljuãitev stroja, jo morate nadomestiti z dalj‰o.
Ustrezne cevi so vam na voljo pri poobla‰ãenih servisih.
Ta pomivalni stroj je opremljen tudi z varnostno napravo za prepreãevanje prelivanja,
ki v primeru, da gladine vode v stroju preseÏe obiãajno vi‰ino, samodejno onemogoãi
dotok vode v stroj in /ali izãrpa odveãno koliãino vode.
A
Slika 1
56
* Tovarni‰ko je naprava za mehãanje
vode nastavljena na 4 (d4), ker je ta
stopnja
najbolj primerna za veãino
uporabnikov.
NAPRAVA ZA MEHâANJE
VODE
Voda na razliãnih obmoãjih vsebuje razliãne
koliãine apnenca in mineralov.
Med pomivanjem se te snovi nabirajo na
posodi in pu‰ãajo na njih madeÏe in lise
bele barve.
Veãja kot je vsebnost teh soli v vodi, vi‰ja
je stopnja trdote vode.
Pomivalni stroj ima vgrajeno napravo za
odstranjevanje apnenca, ki jo imenujemo
mehãalnik vode. Mehãalnik vode s
pomoãjo soli za regeneracijo iz vode izloãi
apnenec oziroma vodo zmehãa, tako da je
voda primerna za pomivanje v stroju.
O trdoti vode na va‰em obmoãju se
pozanimajte pri lokalnem vodovodu.
Prilagodite nastavitev trdoti vode na va‰em
obmoãju:
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
1. Pritisnite na tipko "IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"VKLOP/IZKLOP" (enkrat se oglasi
zvoãni signal).
Nastavljanje naprave za
mehãanje vode
2. Vsaj 5 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA", DOKLER
se ne oglasi zvoãni signal. Na
prikazovalniku je vidna trenutno
nastavljena stopnja mehãalca vode.
Naprava za mehãanje vode je uãinkovita
pri trdoti vode do 90°fH (francoske stopinje)
ali 50°dH (nem‰ke stopinje); na voljo je 8
nastavitev.
Navedene so v spodnji razpredelnici.
°dH
(nem‰ke)
Uporaba soli
Nastavitev
mehãalnika
vode
0
1
2
3
*4
5
6
7
°fH
(francoske)
Stopnja
Trdota vode
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. S ponovnim pritiskom na isto tipko
nastavite ustrezno stopnjo mehãalca
vode: ob vsakem pritisku na tipko se
stopnja poveãa. Nastavitvi "d7" sledi
stopnja "d0".
4. S ponovnim pritiskom na tipko
"VKLOP/IZKLOP" ugasnite stroj, da
potrdite novo nastavitev.
OPOZORILO!
âe naletite na teÏave, izklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko
za "VKLOP/IZKLOP" in zaãnite
postopek od zaãetka (1. korak).
Opozorilo za sol
POMEMBNO
Bele lise na posodi so obiãajno
najbolj zanesljiv znak, da je
zmanjkalo soli.
Ta model je opremljen z opozorilno luãko
na stikalni plo‰ãi, ki se osvetli, ko je
potrebno dodati sol v posodo za sol.
57
ODPRAVLJANJE MANJ·IH NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU
âe opazite nepravilnost v delovanju pomivalnega stroja, najprej posku‰ajte sami
odpraviti nepravilnost s pomoãjo nasvetov v spodnji razpredelnici. ·ele ãe vam to ne
uspe, pokliãite poobla‰ãeni servis.
MOTNJA
1. Stroj se sploh ne odziva.
2. Voda ne priteka v stroj.
3. Stroj ne izãrpava vode.
4. Voda sproti odteka iz
stroja.
5. Ne sli‰i se vrtenja pr‰ilnih
rok.
6. Pri elektronskih strojih brez
prikazovalnika: ena ali veã
svetilnih diod hitro utripa.
MOREBITNI VZROK
KAKO JO ODPRAVITE
Stroja niste prikljuãili na elektriãno omreÏje;
Potisnite vtikaã v vtiãnico.
Niste pritisnili na tipko za vklop.
Pritisnite tipko vklop/izklop.
Vrata stroja so odprta.
Zaprite vrata stroja.
Zmanjkalo je elektrike.
Preverite varovalko v vtikaãu,
hi‰no varovalko…
Preglejte vzroke pod toãko 1.
Preverite.
Pipa za dotok vode je zaprta.
Odprite pipo za dotok vode.
Gumb programatorja ni v pravem Obrnite ga v pravilen poloÏaj.
poloÏaju.
Dotoãna cev je zvita ali upognjena.
Zravnajte cev.
Filter dotoãne cevi ni pravilno
name‰ãen.
Oãistite filter na koncu cevi.
Filter je umazan;
Preglejte filter .
Odtoãna cev je pri‰ãipnjena;
Zravnajte odtoãno cev.
Podalj‰ek odtoãne cevi ni
pravilno prikljuãen.
Upo‰tevajte navodila za priklop.
Nastavek za priklop na zidu je
obrnjen navzdol, ne pa navzgor.
Poi‰ãite strokovno pomoã.
Odtoãna cev leÏi prenizko.
Cev mora biti vsaj 40 cm nad
tlemi.
Preveã detergenta.
Zmanj‰ajte koliãino detergenta.
Posoda onemogoãa vrtenje.
Preverite.
Zelo umazani filtri.
Oãistite filtre.
Pipa za vodo je zaprta.
IZklopite stroj. Odprite pipo za
vodo. Resetirajte program.
58
MOTNJA
MOREBITNI VZROK
KAKO JO ODPRAVITE
Gl. toãko 5.
Preverite
Dna kozic in loncev niso dobro
oprana.
âe se je jed prismodila, pred
pomivanjem v stroju posodo
namakajte.
Robovi kozic in loncev niso
dobro oprani.
Bolje zloÏite posodo v stroj.
Pr‰ilni roki sta delno zama‰eni.
Snemite ju in oãistite.
Posoda ni bila pravilno zloÏena.
Med posodo naj bo veã
razmaka.
Konec odtoãne cevi je v vodi.
Konec odtoãne cevi ne sme biti
v vodi.
Neustrezna koliãina detergenta;
star ali strjen detergent.
Poveãajte koliãino detergenta,
uporabite sveÏ detergent.
Neustrezen program pomivanja.
Izberite ustrezen program
pomivanja.
Posoda v spodnji ko‰ari ni
oprana.
Pritisnite na tipko za pomivanje
poloviãne koliãine posode.
8. Detergent ni bil doziran,
ali pa le delno.
Posoda v pomivalnem stroju
(jedilni pribor, lonec, kozica ipd.)
je onemogoãila odpiranje
predalãka za detergent.
Posodo razporedite tako, da ne
bo ovirala odpiranja predalãka
za detergent.
9. Bele lise na posodi.
Voda je pretrda.
Preverite, ãe je v stroju dovolj
soli in tekoãine za lesk. âe s
tem ne odpravite nepravilnosti,
pokliãite poobla‰ãeni servis.
10. Pomivanje je glasno.
Posoda tolãe ena ob drugo.
Pravilno zloÏite posodo.
Pr‰ilni roki tolãeta ob posodo.
Pravilno zloÏite posodo.
Neustrezen pretok zraka.
Vrata stroja po koncu
pomivanja pustite odprta, da se
posoda posu‰i na zraku.
Zmanjkalo je tekoãine za lesk.
Napolnite posodo za tekoãino
za lesk.
7. Posoda je slabo pomita.
11. Posoda ni povsem
suha.
OPOMBA
âe posoda iz kateregakoli zgoraj navedenega razloga ni dobro pomita, jo pomijte roãno.
Ostanki hrane se med postopkom su‰enja v pomivalnem stroju posu‰ijo in jih s ponovnim
pomivanju v stroju ne morete odstraniti.
Serviserju obvezno povejte serijsko ‰tevilko stroja, ki je navedena na plo‰ãici na stroju ali na
garancijskem listu. Na ta naãin boste olaj‰ali delo serviserju, va‰ pomivalni stroj pa bo hitreje
popravljen.
Proizvajalec in prodajalec dopu‰ãata moÏnost napak pri tisku te knjiÏice, za kar ne
odgovarjata.
Proizvajalec si pridrÏuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprej‰njega opozorila,
ãe spremembe ne vplivajo na osnovne znaãilnosti stroja.
59
âestitamo!
JAMSTVO
Zahvaljujemo Vam ‰to ste izabrali
Candy kuçanski uredjaj; kvalitetnu
perilicu sudja koja jamãi visoku
uãinkovitost i pouzdanost.
Candy proizvodi vrlo ‰iroki asortiman
kuçanskih uredjaja: perilice rublja,
perilice/su‰ilice
rublja,
‰tednjake,
mikrovalne peçnice, ugradne peçnice
i ploãe za kuhanje, hladnjake i ledenice.
TraÏite od svog prodavaãa najnoviji i
cjeloviti katalog Candy proizvoda.
Prilikom kupnje uredjaja prodavaã Vam
mora izdati
ispunjeni i potvrdjeni
jamstveni list.
Na poledjini jamstvenog lista nalazi se
popis i adrese servisera koji su
ovla‰jteni popravljati Candy uredjaje u
jamstvenom roku.
Molimo da paÏljivo proãitate upute
sadrÏane u ovoj knjiÏici. Oni çe Vam
pruÏiti vaÏne podatke ne samo glede
sigurnog postavljanja, kori‰tenja i
odrÏavanja perilice, veç i kako postiçi
najbolje rezultate u svakodnevnom
rukovanju perilicom sudja.
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu, jer çe
Vam ubuduçe jo‰ trebati.
60
SADRÎAJ
Informacije o sigurnosti i predostroÏ nosti
Namje‰tanje
Prikljuãivanje na vodovodnu mreÏu
Punjenje spremnika za sol
Namje‰tanje gornje ko‰are za sudje
Stavljanje sudja u perilicu
Podaci za laboratorijska ispitivanja
Punjenje deterdÏentom
Vrste deterdÏenta
Punjenje sredstvom za sjaj
âi‰çenje filtra
Praktiãni savjeti
âi‰çenje i odrÏavanje
Opis upravljaãke ploãe
Tehniãki podaci
Izbor programa i posebne funkcije
Waterblock
Odabir programa
Uredjaj za omek‰avanje vode
Prepoznavanje manjih gre‰aka u radu
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
62
64
65
67
68
69
71
72
73
74
75
76
77
78
78
79
83
84
86
87
Slika A
5
1
4
2
3
Molimo Vas da paÏljivo proãitate upute navedene u ovoj knjiÏici zato jer sadrÏe vaÏne
podatke koji se odnose na sigurno namje‰tanje i ugradnja perilice, njeno kori‰tenje i
odrÏavanje, te korisne savjete za ‰to bolju upotrebu.
PaÏljivo ãuvajte ovu knjiÏicu jer bi Vam i ubuduçe mogla zatrebati.
61
■ Pazite na djecu i drÏite ih pod
stalnim nadzorom kako se ne bi
igrala s uredjajem.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI I
PREDOSTROÎ NOSTI
■ Ovaj uredjaj je namjenjen za
kori‰tenje u domaçinstvu
i sliãnim situacijama kao ‰to
su:
■ Djeca mladja od 3 godine trebaju
se drÏati podalje uredjaja osim ako
su pod stalnim nadzorom.
- osoblje u trgovinama, uredima
i ostalim radnim mjestima;
■ Ako neophodno treba zamijeniti
prikljuãni kabel perilice, obratite
se ovla‰tenom sevisnom
centru.
- farmama;
- gostima hotela, motela i
ostalih smje‰tajnim objekata;
■ Perilica sudja mora biti
spojena na vodovodnu mreÏu
kori‰tenjem nove garniture
cijevi. Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
- prenoãi‰tima.
Razliãito kori‰tenje uredjaja od
domaçinstva ili uobiãajnih kuçnih
poslova, npr. kao komercijalno
kori‰tenje u profesionalne svrhe
nije pokriveno jamstvom.
■ Pritisak vode mora biti izmedju
0,08 MPa and 0,8 Mpa.
Ako se uredjaj koristi nepravilno,
Ïivotni vijek mu se smanjuje i
moÏe izgubiti jamstvo.
■ Ako uredjaj postavite na pod
prekrit tapisonom ili tepihom,
morate provjeriti da otvori za
ventilaciju na donjem dijelu
uredjaja nisu zaprijeãeni.
O‰teçenje uredjaja ili neko
drugo o‰teçenje ili gubitak kroz
kori‰tenje koje nije u skladu sa
uputama (iako je uredjaj u
domaçinstvu) neçe biti pokriveno
proizvodjaãkim jamstvom.
■ Pripazite da su nakon instalacije
i postavljanja uredjaja, utikaã
i utiãnica dostupni u svakom
trenutku.
■ Za maksimalan kapacitet, molimo
prouãite tablicu/poglavlje "TEHNIâKI
PODACI".
■ Ovaj uredjaj mogu koristiti djeca
sa 8 ili vi‰e godina te osobe sa
smanjenim psihiãkim i mentalnim
kapacitetom ili manjkom iskustva i
znanja ako su pod nadzorom ili su
educirani koristiti uredjaj na
siguran naãin i razumiju moguçe
posljedice. Djeca se ne smiju
igrati sa uredjajem.
âi‰çenje i kori‰tenje uredjaje ne
smiju raditi djeca bez nadzora.
UPOZORENJE!
NoÏeve i sliãan pribor s o‰trim
toãkama morate staviti u
ko‰aricu za jedaçi pribor s
o‰tricama okrenutim prema
dole ili poloÏiti vodoravno.
62
■ Vrata perilice sudja nije dobro
ostavljati otvorenima, buduçi
da to predstavlja moguçu
opasnost
(npr.
spoticanje,
udaranje).
■ Ne izvlaãite utikaã iz utiãnice
tako da povlaãite prikljuãni
kabel ili cijeli uredjaj, veç
primite utikaã i izvadite ga iz
utiãnice.
■ Dokumentaciju o proizvodu
moÏete pronaçi i na web stranici prizvodjaãa.
■ Elektriãni uredjaj ne izlaÏite
razliãitim atmosferskim utjecajima,
kao na primjer: ki‰i,suncu itd.
■ Prislanjanjem ili sjedenjem na
otvorenim vratima perilice
sudja moÏe uzrokovati njihovo
o‰teçenje.
■ Perilica sudja izradjena je za
pranje uobiãajenog kuhinjskog
sudja koje se koristi u
domaçinstvima, u perilici
nikako ne smijete prati posudje
ili predmete uprljane benzinom, lakom, Ïeljeznim
ili
ãeliãnim trunjem, nagrizajuçim
kemikalijama, kiselinama ili
alkalima.
Sigurnosne upute
■ Pripazite da su elektriãne
instalacije
u
kuçanstvu
UZEMLJENE. U suprotnom,
potraÏite pomoç ovla‰tenog
elektriãara.
■ Ako je u stanu ili kuçi ugradjen
uredjaj za omek‰avanje vode,
nije potrebno dodavati sol u
uredjaj za omek‰avanje vode,
koja je ugradjena u perilicu sudja.
Proizvodjaã ne preuzima
nikakvu
odgovornost
za
moguçe povrede ljudi ili
moguçe nastale materijalne
‰tete, izazvane prikljuãivanjem
uredjaja na nepravilno uzemljenu
elektriãnu instalaciju.
■ Ako se perilica sudja pokvari ili
prestane
ispravno
raditi,
iskljuãite je, zatvorite vodu i
nemojte je poku‰ati popraviti
sami. Popravke mora izvr‰iti
smo ovla‰teni serviser uz
ugradnju iskljuãivo originalnih
rezervnih dijelova. Bilo koji
propust u gore navedenim
savjetima moÏe imati ozbiljne
posljedice za sigurnost uredjaja.
■ Obratite pozornost da uredjaj
ne priti‰çe prikljuãni kabel.
■ Opçenito se ne preporuãa
prikljuãivanje uredjaja na
elektriãnu mreÏu preko razliãitih
ispravljaãa, vi‰estrukih utiãnica
ili produÏnih kablova.
63
■ Ukoliko trebate pomaknuti uredjaj
nakon uklanjanja ambalaÏe, ne
podiÏite ga drÏeçi za vrata.
Lagano otvorite vrata i podignite
uredjaj drÏeçi ga za gornji dio.
Uredjaj je u skladu s
Europskim smjernicama:
■ 2006/95/EC (LVD);
■ 2004/108/EC (EMC);
■ 2009/125/EC (ErP);
■ 2011/65/EU (RoHS);
te kasnijim izmjenama i
dopunama.
■ Za instalaciju ugradbenih uredjaja,
molimo prouãite odgovarajuçe
poglavlje ili priloÏene upute.
UGRADNJA U OPREMLJENU
KUHINJU
Ugradnja ispod postojeçe radne
povr‰ine
(namje‰tanje ispod radne povr‰ine)
Namje‰tanje izmedju
postojeçih kuhinjskih ormariça
■ Veçina modernog kuhinjskog namje‰taja
opremljena je i radnom povr‰inom, ispod
koje mogu biti umetnuti razliãiti kuhinjski
uredjaji. U navedenom sluãaju dovoljno
je odstraniti radnu povr‰inu perilice, tako
da odvrnete vijke, koji se nalaze sa
straÏnje strane (slika 2a).
■ Visina perilice iznosi 85 cm, te zbog toga
moÏe biti postavljena u razinu s ostalim
kuhinjskim elementima sliãne visine.
Da bi visina perilice bila ista kao i visina
kuhinjskih elemenata, moguçe je istu
odrediti pomoçu pomiãnih noÏica perilice.
ZNAâAJNO
Nakon ‰to uklonite radnu povr‰inu,
vijci MORAJU BITI ponovno uãvr‰çeni
ispod straÏnjeg ruba povr‰ine (slika. 2b).
■ Gornja povr‰ina perilice moÏe biti
iskori‰tena u razliãite svrhe, jer je otporna
na visoke temperature, ogrebotine i mrlje
(slika 1).
1
■ Visina perilice smanjit çe se na 82 cm
kako je predvidjeno prema medjunarodnim
propisima (ISO) , pri çemu çete je moçi
umetnuti ispod radne povr‰ine (slika 3),
a s istom visinom savr‰eno çe se uklopiti
ispod postojeçih kuhinjskih elemenata.
a
2
a
b
3
b
598
64
556/573
PRIKLJUâIVANJE NA
VODOVODNU MREÎU
1
ZNAâAJNO
Perilica sudja mora biti spojena na
vodovodnu mreÏu kori‰tenjem nove
garniture cijevi. Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
■ Cijevi za odvod i dovod vode na perilici
moÏete usmijeriti ili na lijevu ili na desnu
stranu.
ZNAâAJNO
Perilicu moÏete prikljuãiti na hladnu
ili toplu vodu, s time da ulazna
temperatura tople vode ne smije
prelaziti temperaturu od 60°C.
2
■ Dozvoljeni minimalni pritisak vode iznosi
0,08 MPa do maksimalno 0,8 MPa.
■ Prikljuãnu cijev morate priãvrstiti na
slavinu navojem, tako da perilicu
moÏete odvojiti od vodovodne mreÏe
kada je ne koristite (slika 1 B).
■ Perilica je opremljena dovodnom cijevi
koja na zavr‰etku ima navoj promjera
3/4" (slika 2 ).
■ Spojite dovodnu cijev "A" na slavinu za
vodu "B" sa prikljuãkom 3/4" i provjerite
da je spoj dobro zabrtvljen.
■ Ako je neophodno, dovodna cijev moÏe
se produÏiti do 2,5 m. ProduÏna cijev
moÏe se nabaviti kod ovla‰tenog
servisera.
■ Ako perilicu prikljuãujete na novu vodovodnu
instalaciju ili na vodovodnu instalaciju
koja duÏe vrijeme nije bila kori‰tena,
pustite vodu da teãe nekoliko minuta da
se iz cijevi isperu moguçe neçistoçe (kao
na primjer pijesak, hrdja itd) prije nego
‰to perilicu sudja prikljuãite na cijev za
dovod vode. Na taj naãin izbjegavate
moguçe zaãepljenje filtra navedenim
neçistoçama. Dovodnu cijev prikljuãite
na slavinu za dotok vode tek kada je
voda sasvim ãista.
65
■ Zaobljeni zavr‰etak odvodne cijevi
moÏete objesiti i na rub sudopera, ali
svakako morate pripaziti da zavr‰etak
cijevi nije potopljen u vodu koja se
moÏda nalazi u sudoperu, jer çe ona kod
ukljuãivanja uredjaja, uçi natrag u perilicu
(slika 3Y).
Prikljuãivanje odvodne cijevi
■ Zavr‰etak odvodne cijevi namjestite na
stalni odvod vode, te pazite da cijev ne
bude savinuta (slika 3).
■ Stalni odvod vode mora biti na visini
najmanje 40 cm i imati unutarnji promjer
‰irine najmanje 4 cm.
■ U sluãaju da isti zavr‰etak Ïelite
namjestiti ispod radne povr‰ine, morate
ga
priãvrstiti
neposredno
ispod
radne plohe, na najvi‰oj moguçoj toãci
(slika 3Z).
■ Preporuãujemo da namjestite i odgovarajuçi
sifon koji çe sprijeãiti ‰irenje neugodnih
mirisa (slika 3X ).
■ Po zavr‰etku prikljuãivanja perilice na
vodovodnu mreÏu provjerite da cijevi za
odvod i dovod vode nigdje nisu savinute.
■ Ako je neophodno, odvodna cijev moÏe
se produÏiti do 2,5 m; osigurajte da stoji
na najvi‰e 85 cm visine od razine poda.
ProduÏna cijev moÏe se nabaviti kod
ovla‰tenog servisera.
3
66
■ U spremnik za sol moÏete usipati oko
1,5 do 1,8 kg soli. Za ‰to bolje i uspje‰nije kori‰tenje perilice potrebno je povremeno obnoviti zalihu soli, ovisno o
podacima na tablici.
¨
PUNJENJE SPREMNIKA ZA SOL
■ Pojava bijelih mrlja na posudju je obiãno
znak da je potrebno napuniti spremnik soli.
■ Na dnu uredjaja nalazi se spremnik za sol,
pomoçu koje se obnavlja sredstvo za
odstranjivanje vapnenca.
ZNAâAJNO
(samo pri prvom pokretanju perilice)
Kada perilicu sudja koristite prvi
puta, nakon potpunog punjenja
spremnika za sol, neophodno je
dodati vode sve dok se ne prelije iz
spremnika.
■ Vrlo je vaÏno da koristite iskljuãivo sol
posebno namijenjenu za perilice sudja.
Ostali tipovi soli kao npr. kuhinjska sol,
sadrÏe visok postotak vapnenastih
sastojaka, te zbog prisutnosti istih, ne
moÏe doçi do proãi‰çavanja, te se
uredjaj moÏe zaãepiti.
■ Sol u uredjaj za omek‰avanje dodajete
tako da odvrnete poklopãiç na spremniku,
koji se nalazi na dnu perilice.
■ Pri navedenoj radnji ãesto se dogodi da
iz spremnika isteçe ne‰to vode, bez
obzira na to, slobodno usipajte sol u
spremnik sve dok nije potpuno pun. Da bi
lak‰e usipali sol u spremnik, tijekom
usipavanja je mije‰ajte npr. dr‰kom od
kuhaãe.
Po zavr‰etku punjenja, odstranite
ostatke soli i dobro priãvrstite poklopãiç.
ZNAâAJNO
Nakon stavljanja soli, MORATE
pokrenuti potpuni ciklus pranja ili
program za PRETPRANJE/ HLADNO
ISPIRANJE.
67
NAMJE·TANJE GORNJE
KO·ARE
1
Za tanjure promjera od 29 cm do 32,5 cm,
preporuãujemo pranje u donjoj ko‰ari
perilice, ali tek nakon ‰to ste namjestili
gornju
ko‰aru u najvi‰i poloÏaj i to na
slijedeçi naãin:
1. Izvucite gornju ko‰aru;
2. Zatim zahvatite ko‰aru sa obe strane i
podignite je prema gore (slika 1).
2
Sudje koje je u promjeru veçe od 20 cm ne
moÏe se vi‰e stavljati u gornju ko‰aru, isto
tako kada je ko‰ara u gornjem poloÏaju ne
mogu se koristiti pomiãni nosaãi.
NAMJE·TANJE
POLOÎAJ:
KO·ARE
NA
a
b
a
b
NIÎI
1. Zahvatite ko‰aru sa obe strane i podignite
je lagano prema gore (slika 2a);
3
2. Zatim je polako otpustite u ispravan
poloÏaj (slika 2b).
VAÎNO: NIKAD NEMOJTE DIZATI ILI
SPU·TATI KO·ARU SAMO PO JEDNOJ
STRANI (slika 3).
UPOZORENJE:
Preporuãljivo je namjestiti ko‰aru prije
umetanja sudja.
68
Uobiãajeno dnevno punjenje posudjem
prikazano je na slici 1, 2 i 3.
STAVLJANJE SUDJA U
PERILICU
Gornja ko‰ara (slika 1)
A = duboki tanjuri
B = plitki tanjuri
C = tanjuri za desert
D = tanjuriçi od ‰alica za kavu
E = ‰alice za kavu
F = ãa‰e
Kori‰tenje gornje ko‰are
■ Gornja ko‰ara opremljena je pokretnim
policama koje su prikvaãene na boãne
strane ko‰are i mogu se podesiti u 4
poloÏaja.
■ U niÏem poloÏaju (A-A1) police se mogu
koristiti za ‰alice (kava/ãaj), kuhinjske
noÏeve, kutlaãe i sl.. Stakleno posudje s
ruãicama moÏe se sigurno objesiti na
krajeve polica.
A
1
A1
B
■ U vi‰em poloÏaju (B-B1) police omoguçuju
prihvat plitkih i dubokih tanjura. Tanjure
treba postaviti okomito, vanjskim dnom
tanjura prema straÏnjoj strani perilice
posudja. Izmedju tanjura mora biti
razmak za slobodan prolaz vode.
B
D
F
Gornja ko‰ara (slika 2)
A = duboki tanjuri
B = plitki tanjuri
C = tanjuri za desert
D = tanjuriçi od ‰alica za kavu
E = ‰alice za kavu
F = vrãevi, krigle
G = ãa‰e
H = ko‰arica za jedaçi pribor
B1
■ Tanjure veçih promjera od oko 26 cm,
lagano nagnite prema prednjoj strani,
kako bi lak‰e umetnuli ko‰aru u
unutarnjost perilice.
2
B
■ Na gornju ko‰aru takodjer moÏete
postaviti i zdjele za salatu i plastiãne
zdjelice, ali je preporuãljivo da ih uãvrstite
na mjesto jer se takvo posudje kod
raspr‰ivanja vode moÏe prevrnuti.
■ Gornja ko‰ara napravljena je tako da je
maksimalno moÏete iskoristiti, odnosno
da je napunite samo s tanjurima koje
postavite u dva reda i to do najvi‰e 24
komada, ili samo sa ãa‰ama koje
posloÏite u pet redova najvi‰e do 30 komada,
ili sa razliãitim komadima posudja.
E
C
A
A
H
69
C
D F
E
F
G
- POLOÎAJ “B”: za posudje, koje iako
standardne veliãine, ima odredjen oblik
(vrlo duboke zdjele, ãetvrtasto posudje ili
ono bez rubova i sl.
Gornja ko‰ara (slika 3)
A = ãa‰e
B = tanjuriça od ‰alica za kavu
C = ‰alica
D = mala zdjelica
E = srednje velika zdjela
F = velika zdjela
G = tanjuri za desert
H = Ïlice za posluÏivanje
I = kutlaãa
L = pribor za jelo
3
4
B
I
L
F
C
- POLOÎAJ “C”: za ravno posudje veçe
od prosjeka i/ili posudje nestandardnog
oblika (ãetverokutno, ‰esterokutno,
ovalno, posudje za pizzu itd.).
A
G
C D
E
C
5
B
C
A
H
A
H
■ Mali tanjuri, koji se npr. koriste za desert
moraju biti smje‰teni na donju ko‰aru za
posudje sa preklopnim drÏaãem
postavljenim prema van, kao ‰to je
prikazano na slici 6 ("B").
Za uobiãajene ili veçe tanjure preklopni
drÏaã mora biti u poloÏaju ("A").
Kori‰tenje donje ko‰are
■ U donju ko‰aru moÏete posloÏiti pladnjeve,
tave, zdjele za juhu, zdjele za salatu,
duboke i plitke tanjure, pribor za jelo i
kuhaãe.
6
■ Pribor za jelo posloÏite u plastiãnu
ko‰aricu (drÏaã) koja je za to namijenjena,
vrhovima ruãica okrenutim prema gore.
■ DrÏaã pribora za jelo stavite na donju
ko‰aru (sl. 7 i 8) da Ïlice, vilice i noÏevi
ne iskliznuli kroz otvore na ko‰arici i
time blokiraju okretanje mlaznice za
raspr‰ivanje vode.
■ Donja ko‰ara za posudje opremljena je
posebnom
podesivom
sredi‰njom
policom (sl. 4 i 5).
To omoguçuje stabilno i optimalno
punjenje perilice posudjem, ãak i onda
kada je veliãina i/ili oblik posudja
nestandardan.
A
B
UPOZORENJE!
Ako su mali tanjuri smje‰etni u ko‰aru
za posudje a preklopni drÏaã je u
neispravnom poloÏaju, tanjuri çe
ometati okretanje donjih mlaznica za
vodu.
- POLOÎAJ “A”: za uobiãajeno punjenje
posudjem, ili kada nisu stavljene tave,
zdjele za salatu i sliãno.
70
Uobiãajeno dnevno punjenje posudjem
prikazano je na slici 7 i 8.
Pravilno i racionalno razmje‰tanje sudja u
perilicu rezultirat çe dobrim rezultatima
pranja.
Donja ko‰ara (slika 7)
A = srednje velika zdjela
B = velika zdjela
C = velika tava
D = zdjele za juhu, pladnjevi za serviranje
E = pribor za jelo
F = pladnjevi, tave
G = srednje zdjele
H = male zdjele
ZNAâAJNO
NiÏa ko‰ara ima uredjaj za sigurnosno
zaustavljanje koji je posebno koristan
za sigurno izvlaãenje potpuno pune
ko‰are.
Potpuno izvlaãenje ko‰are neophodno
je pri redovitom odrÏavanju, kada
punite sol i ãistite filtar.
7
B
A
F
G
PODACI LABORATORIJSKA
ISPITIVANJA
C
Molimo da podatke vezane za ispitivanje i
mjerenje radne buke prema EN normama
zatraÏite od:
D
testinfo-dishwasher@candy.it
E
U va‰em zahtjevu molimo da navedete ime
modela i serijski broj va‰e perilice posudja
(pogledajte ploãicu/naljepnicu s tehniãkim
podacima).
H
Donja ko‰ara (slika 8)
A = dubokih tanjura
B = plitkih tanjura
C = tanjura za desert
D = tanjur za serviranje
E = pribor za jelo
8
D
B
A
C
C
E
71
PUNJENJE DETERDÎENTOM
DeterdÏent
ZNAâAJNO
Za pranje posudja u perilici morate
upotrebljavati posebno sredstvo za
pranje, koje moÏe biti u tekuçem
stanju, odnosno prikladan pra‰ak ili
tablete.
B
Nakon ‰to ste stavili deterdÏent u spremnik,
zatvorite poklopac, prvo ga gurnite (1) a zatim
ga pritisnite (2) sve dok se ne zaãuje "klik".
“CALGONIT” daje vrlo dobre rezultate a
moÏe se nabaviti u trgovaãkoj mreÏi.
Neprikladna sredstva kao na primjer:
sredstva za ruãno pranje posudja, ne
sadrÏe sastojke pogodne za pranje
posudja u perilici, te ometaju pravilan rad
perilice.
Punjenje spremnika za deterdÏent
Spremnik za deterdÏent smje‰ten je na
unutarnjoj strani vrata (slika A “2”). Ako je
poklopac spremnika zatvoren, za otvaranje
pritisnite tipku (A).
Po zavr‰etku bilo kojeg programa pranja,
ostavite poklopac uvijek otvoren.
Buduçi da sva sredstva za pranje, nemaju
istu snagu pranja, pridrÏavajte se uputa
proizvodjaãa.
Podsjeçamo i to, da nedovoljna koliãina
sredstva za pranje moÏe prouzroãiti
nepotpuno uklanjanje prljav‰tine. Dozirate
li preveliku koliãinu detrdÏenta, neçete
postiçi bolje rezultate pranja, veç samo
nepotreban tro‰ak.
UPOZORENJE!
Kod punjenja donje ko‰are sa
posudjem, provjeriti da li posudje ne
smeta otvaranju spremnika za
deterdÏent.
ZNAâAJNO
Nemojte koristiti prekomjerne koliãine
sredstava za pranje jer time istodobno
pridonosite i za‰titi okoli‰a.
Potrebna koliãina sredstva za pranje ovisi i
o stupnju prljav‰tine kao i o tipu posudja.
Preporuãujemo da odjeljak za pranje
spremnika za detrdÏent napunite sa 20-30
grama sredstva za pranje posudja (B).
A
72
■ uãinkovitost deterdÏenta koji sadrÏi i sol
zavisi o tvrdoçi vode u va‰oj vodovodnoj
mreÏi,
Provjerite da li je tvrdoça vode u va‰oj
vodovodnoj mreÏi unutar raspona
uãinkovitosti koja je prikazana na
ambalaÏi deterdÏenta.
VRSTE DETERDÎENTA
DeterdÏent u tabletama
DeterdÏenti
u
tabletama
razliãitih
proizvodjaãa ne otapaju se istom brzinom,
zbog toga tijekom kratkih programa pranja
neki deterdÏenti u tabletama ne mogu biti
potpuno uãinkoviti jer se ne otope u
potpunosti. Ako se koristi takav deterdÏent,
savjetujemo kori‰tenje duÏeg programa
pranja da se zajamãi potpuno djelovanje
deterdÏenta u tabletama.
Ako koristite takvu vrstu deterdÏenta a
niste zadovoljni sa rezultatima pranja,
molimo da se obratite proizvodjaãu
deterdÏenta.
U odredjenim okolnostima kori‰tenje
kombiniranih deterdÏenata moÏe izazvati:
ZNAâAJNO
Da se ispune dobri rezultati pranja,
tablete moraju biti stavljene u
odjeljak za pranje spremnika za
deterdÏent, NE izravno u kadu perilice
posudja.
■ taloÏenje vapnenca na posudju ili u
perilici posudja;
■ smanjeni radni uãinak pranja ili su‰enja.
ZNAâAJNO
Bilo koji problem koji se iskaÏe kao
izravan rezultat kori‰tenja takvog
deterdÏenta nije pokriven na‰im
jamstvom.
Koncentrirani deterdÏenti
Koncentrirani deterdÏenti sa smanjenim
alkalinitetom i prirodnim enzimima, zajedno
sa programom pranja na 50°C, imaju manji
‰tetni uãinak na prirodni okoli‰ a ‰tite
posudje i perilicu posudja.
Programi pranja na 50°C namjerno
iskori‰tavaju svojstva prljav‰tine otpljene
enzimima i zato omoguçuju da se
kori‰tenjem koncentriranih deterdÏenata
postignu isti rezultati pranja kao sa
programima na 65°C ali sa niÏom
temperaturom pranja.
Molimo da zapamtite da pri kori‰tenju
kombiniranog deterdÏenta "SVE u 1",
svjetlosni pokazatelji za zalihu soli i
sredstva za sjaj (koji se nalaze samo na
odabranim modelima) postaju suvi‰ni,
tako da svjetlosne pokazatelje moÏete
zanemariti.
Ako se pojave problemi pri pranju i su‰enju
posudja, preporuãujemo da se vratite
kori‰tenju uobiãajenih odvojenih sredstava
(sol, deterdÏent u prahu i sredstvo za sjaj).
To çe osigurati da uredjaj za omek‰avanje
vode u perilici posudja radi ispravno.
Kombinirani deterdÏenti
DeterdÏenti koji sadrÏe i sredstvo za sjaj
moraju biti stavljeni u odjeljak za pranje
spremnika za deterdÏent. Odjeljak sredstva
za sjaj mora biti prazan (ako nije prazan,
podesite regulator sredstva za sjaj na niÏi
poloÏaj prije kori‰tenja takvog deterdÏenta).
U takvom sluãaju, preporuãujemo:
■ napunite sprmnike za sol i sredstva za
sjaj;
Kombinirani deterdÏenti “SVE u 1”
■ pokrenite uobiãajeni program pranja ali
bez umetnutog posudja.
Ako namjeravate koristiti kombinirane
deterdÏente "SVE u 1" ("3 u 1"/"4 u 1"/
"5 u 1", itd.) tj. one koji sadrÏe i sol i
sredstvo za sjaj, savjetujemo sljedeçe:
Molimo da zapamtite da je nakon povratka
na kori‰tanje uobiãajene soli za perilicu
posudja, potreban odredjan broj ciklusa
pranja prije nego taj sustav ponovno bude
potpuno uãinkovit.
■ paÏljivo proãitajte upute proizvodjaãa
otisnute na ambalaÏi;
73
PUNJENJE SREDSTVOM ZA
SJAJ
Sredstvo za sjaj
Sredstvo za sjaj, koje se automatski ispu‰ta
tijekom zadnjeg ispiranja, pomaÏe da se
sudje brÏe osu‰i, spreãava nastajanje mrlja
i taloÏenje vodenog kamenca.
C
Punjenje spremnika sredstva za sjaj
Spremnik sredstva za sjaj nalazi se lijevo
od spremnika za deterdÏent (slika A "3").
Da otvorite poklopac spremnika, gurnite
oznaku za oãitavanje i u isto vrijeme,
povucite jeziãac za otvaranje. Preporuãljivo
je uvijek koristiti sredstvo za sjaj posebno
namijenjeno za perilice sudja.
Razinu sredstva za sjaj provjerite kroz
pokazno okno (C) koje je smje‰teno na
raspr‰ivaãu.
PUNO
PRAZNO
tamno
svijetlo
Reguliranje dodavanja sredstva za
sjaj od 1- 6
Regulator (D) je smje‰ten ispod poklopca i
moÏe se okretati pomoçu kovanice.
Preporuãeni poloÏaj je 4.
Koliãina vapnenca u vodi bitno utjeãe kako
na nastajanje vodenih mrlja tako i na
su‰enje posudja. Zato je veoma vaÏno
reguliranje koliãine sredstva za visoki sjaj,
da bi se postigli optimalni rezultati pranja.
U sluãaju da se po zavr‰etku pranja na
posudju pokaÏu tragovi tekuçine za sjaj
potrebno je regulator postaviti na niÏu
vrijednost, a na vi‰u vrijednost ako se na
posudju pokaÏu bjelkaste mrlje.
D
74
âI·åENIE FILTRA
Sustav filtriranja (slika A “4”) sastoji se od:
1
sredi‰njeg spremnika koji zadrÏava veçe
komadiçe;
ravne mreÏice koja neprekidno filtrira vodu
od pranja;
mikro filtra, smje‰tenog ispod mreÏice,
koji zadrÏava najsitnije komadiçe i osigurava
savr‰eno ispiranje.
■ Da bi svaki puta postigli savr‰ene rezultate
pranja, filtre treba provjeriti i ãistiti
nakon svakog pranja.
■ Da uklonite filtar, jednostavno okrenite
ruãicu u smjeru suprotnom kretanju
kazaljki na satu (slika 1).
■ Za lak‰e ãi‰çenje sredi‰nji spremnik
moÏe se ukloniti (slika 2).
2
■ Uklonite mreÏicu (slika 3) i operite je
pod mlazom vode, ako je potrebno
koristite i manju ãetku.
■ Sa samoãisteçim mikro filtrom,
odrÏavanje je svedeno na minimum i
sustav filtriranja potrebno je samo
provjeriti svaka dva tjedna. Ipak, nakon
svakog pranja preporuãujemo da
provjerite sredi‰nji spremnik i mreÏicu
da nisu zaãepljeni.
UPOZORENJE!
Nakon ãi‰çenja, uvjerite se da ja filtar
ponovo ispravno namje‰ten i da je
mreÏica ispravno usadjena na dno
perilice sudja.
3
Provjerite da li je filtar prilikom
vraçanja, u mreÏicu ispravno privinut
u smjeru kazaljki na satu, jer ako je
filtar slabo usadjen moÏe doçi
do ‰tetnih posljedica u vezi sa
uãinkovitosti perilice.
ZNAâAJNO
Nikada ne koristite perilicu sudja ako
je filtar izvadjen.
75
PRAKTIâNI SAVJETI
Kako u‰tedjeti
■ Ako Ïelite u potpunost iskoristiti prostor
u perilici sudja, stavljajte sudje u perilicu
nakon svakog jela i ako je potrebno
pokrenite ciklus HLADNO ISPIPRANJE
da se omek‰aju i uklone veçe ãestice
hrane sa novo umetnutog sudja. Kada
je perilica puna, pokrenite program za
cjelovito pranje.
Kako postiçi zaista dobre
rezultate pranja
■ Prije stavljanja sudja u perilicu, uklonite
sve ostatke hrane (kosti, ljuske, komadiçe
mesa ili povrça, ostatke od kave, koÏu
voça, pepel cigareta, ãaãkalice itd.) kako bi
sprijeãili zaãepljenje filtra, odvodne cijevi ili
mlaznica za pranje.
■ Ako sudje nije jako prljavo i perilica nije
sasvim puna, izaberite ·TEDLJIVI
program pranja i slijedite pri tome sve
upute navedene u opisu programa.
■ Preporuãujemo da sudje ne ispirete
prije nego ‰to ga stavite u perilicu.
■ Ponekad su pladnjevi, tave i lonci jako
zaprljani i sadrÏe zagorene ili zapeãene
ostatke hrane, u tom sluãaju, takvo je
sudje potrebno namakati prije pranja.
·to se ne smije prati
■ Upamtite da svo sudje nije prikladno za
pranje u perilici sudja.
Savjetujemo da neke vrste sudja kao na
primjer: plastiku neotpornu na toplinu,
pribor za jelo sa plastiãnim ili drvenim
dr‰kama, aluminijsko posudje, kristalne
predmete, ãa‰e od olovnog stakla (ako
drugaãije nije napomenuto) ne perete u
perilici za sudje.
■ Posudje smjestite u perilicu tako da je
okrenuto prema dolje.
■ Ako je ikako moguçe posudje u perilici
posloÏite tako da se medjusobno ne dodiruje.
Vrlo je vaÏno da posudje pravilno posloÏite u
perilicu jer to daje bolje rezultate pranja.
■ I ukrasi u boji na nekom sudju nisu
sasvim postojani. Zato je najbolje da
provjerite njihovu postojanost tako da u
perilici operete samo pojedini komad,
kako bi provjerili da li je prikladan za
pranje u perilici ili ne.
■ Nakon ‰to ste sudje posloÏili u perilicu,
prije poãetka pranja morate provjeriti da
li se mlaznice za raspr‰ivanje vode
slobodno okreçu.
■ Lonce i drugo posudje na kojima su
ostaci zagorene hrane do poãetka
pranja namaãite u otopini deterdÏenta
za pranje.
■ Ujedno ne zaboravite da istovremeno
ne smijete prati srebrni i obiãan metalni
pribor za jelo, jer medju njima moÏe
doçi do kemijske reakcije.
■ Kod pranja srebrnog sudja i pribora za
jelo pazite na slijedeçe:
ZNAâAJNO
Prilikom kupnje novog sudja ili
pribora za jelo provjerite da li je
prikladno za pranje u perilici sudja.
a) isperite ga odmah po upotrebi,
posebno ako ste ga koristili za jaja,
majonezu, ribu ili sliãno;
b) nemojte izravno posuti deterdÏent
na takvo sudje ili pribor za jelo;
Korisni savjeti
■ Da bi izbjegli sluãajno kapanje iz gornje
ko‰are, prvo izvadite posudje iz donje
ko‰are.
c) pazite da takvo sudje ne dodje u
dodir sa drugim metalima.
■ Ako po zavr‰etku pranja ostavite neko
vrijeme sudje u perilici, vrata perilice
morate samo pritvoriti, da zrak u
unutarnjosti moÏe slobodno kruÏiti. Na
taj çe naãin posudje biti bolje osu‰eno.
76
âI·åENJE I ODRÎAVANJE
1
■ Za ãi‰çenje vanjskih dijelova perilice
sudja koristite samo mokru krpu, ne
koristite o‰tra ili sredstva koja sadrÏe
otapala.
■ Perilica ne zahtjeva neko posebno
odrÏavanje, jer je unutarnjost perilice
samoãisteça.
■ Redovito morate ãistiti tjesnilo na vratima
i to sa vlaÏnom krpom, kako bi sa njega
odstranili moguçe ostatke hrane i sredstva
za visoki sjaj.
■ Preporuãa se ãi‰çenje perilice posudja,
kako biste uklonili ostatke kamenca ili
prljav‰tine. âinite to redovito uz upotrebu
specijaliziranih sredstava za ãi‰çenje
perilice posudja. Prilikom svakog
ãi‰çenja, perilica posudja mora biti prazna.
■ Ako unatoã uobiãajenom ãi‰çenju filtra
primjetite da sudje ili tave nisu dobro
oprane i osu‰ene, provijerite da li su
otvori na okretnim mlaznicama za
raspr‰ivanje vode (slika A”5”) moÏda
zaãepljeni ostacima hrane.
Ako su zaãepljeni oãistite ih na slijedeçi
naãin:
1. Da uklonite gornju okretnu mlaznicu,
okrenite je sve dok se oznaka za
zaustavljanje ne poravna sa strelicom
(slika 1b). Potisnite je prema gore i
zadrÏite je povuãenom, odvijte je u
smjeru kazaljki na satu. Za ponovno
postavljanje, ponovite istu radnju ali
je okreçite suprotno kazaljkama na
satu. NiÏu okretnu mlaznicu uklonite
jednostavno tako da je povuãete prema
gore (slika 2);
2. operite mlaznice pod jakim mlazom vode
tako da oãistite svaki otvor za
raspr‰ivanje;
3. kada ste zavr‰ili, ponovno ih namjestite u
isti poloÏaj, zapamtite da gornju mlaznicu
poloÏite na oznaku za zaustavljanje i
potpuno zavijete u poãetni poloÏaj.
■ I unutarnjost perilice i unutarnja strana
vrata perilice izradjeni su od nehrdjajuçe
ãelika; ipak, mogu se pojaviti mrlje uzrokovane oksidacijom, to je vjerovatno od vode
koja sadrÏi previ‰e Ïeljeznih soli.
■ Ove mrlje odstranite laganim sredstvima
za poliranje nehrdjajuçeg ãelika, koje ne
smije sadrÏavati spojeve klora. Te mrlje
ni u kojem sluãaju ne smijete odstranjivati
ãeliãnom vunom ili drugim metalnim
sredstvima.
1b
2
NAKON ZAVR·ETKA
PROGRAMA PRANJA
Nakon svakog zavr‰etka pranja , uvijek
morate zatvoriti slavinu za dotok vode u
perilicu, kako dovodna cijev ne bi stalno
bila pod stalnim pritiskom. Isto tako morate
iskljuãiti tipku “ukljuãeno”/”iskljuãeno” kako
bi perilicu iskljuãili iz elektriãne mreÏe.
U sluãaju da perilicu neçete upotrebljavati
duÏe vrijeme, uãinite slijedeçe:
1. u praznu unutarnjost perilice stavite malo
detrdÏenta i ukljuãite jedan od programa
kako bi se unutra‰njost odmastila;
2. izvadite utikaã iz utiãnice;
3. zatvorite slavinu za dotok vode;
4. napunite spremnik sa sredstvom za sjaj;
5. vrata perilice ostavite pritvorenima;
6. unutarnjost perilice mora ostati ãista;
7. ako je perilica ostavljena u prostoriji
gdje je temperatura niÏa od 0°C, voda u
perilici moÏe se zalediti, u tom sluãaju
temperaturu prostorije morate povisiti i
priãekati 24 sata prije nego ‰to perilicu
ponovo Ïelite koristiti.
77
OPIS UPRAVLJAâKE PLOâE
A
Tipka "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
H
Digitalni ekran
B
Tipka "IZBOR PROGRAMA"
I
Svjetlo "SOL PRAZNA"
C
Tipka "ODGODA POâETKA
PRANJA"
L
Svjetla "RAZINA SREDSTVA
ZA SJAJ"
D
Tipka "START"/"RESET"
(pokretanje/poni‰tavanje programa)
M
Svjetla "U WASH"
E
N
Svjetla "IZBARANA OPCIJA"
Tipka "U WASH"
F
O
Vodiã kroz programe
Opcijska tipka "SUPER ECO"
G
Opcijska tipka "ALL IN 1"
•
•
DIMENZIJE PERILICE
Sa radnom ploãom
Bez radne ploãe
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
·irina x Visina x Dubina (cm)
Dubina sa otvorenim vratima (cm)
TEHNIâKI PODACI
16
dla 9 osoba
Min. 0,08 - Max. 0,8
Broj kompleta za pranje prema normi EN 50242
Broj kompleta za pranje sa tavama i tanjurima
Pritisak vode (MPa)
Snaga osiguraãa / Maksimalna prikljuãna snaga / Napon
Pogledati natpisnu ploãicu
POTRO·NJA (najãe‰çe kori‰teni programi)*
Program
El. energija (kWh)
Voda (L)
2,07
21
1,46
15
0,85
10
0,59
9
Potro‰nja uga‰en / ukljuãen uredjaj: 0,45 W / 0,45 W
* Vrijednosti mjerene u laboratoriju prema Europskoj normi EN 50242 (razlike su moguçe u dnevnoj
upotrebi).
INTENZIVNI
UNIVERZALNI
ECO
ULTRA RAPID 24'
78
IZBOR PROGRAMA I POSEBNE
FUNKCIJE
"IMPULSE" programi
"IMPULSE" programi koriste impulsivnu
tehnologiju
pranja,
koja
smanjuje
potro‰nju, radnu buku i poveçava uãinak
pranja.
•
Tipka "U WASH"
Ova tipka omoguçuje promjenu intenziteta
pranja, zavisno o tome koliko je posudje
prljavo.
Pritisnite tipku da poveçate intenzitet
pranja (svjetlosni indikator
) ili da
smanjite intenzitet pranja i osjetno skratite
vrijeme pranja (svjetlosni indikator
).
Kombinacijom te tipke i 4 glavna programa
pranja omoguçeno vam je 8 dodatnih ciklusa
pranja (sveukupno ostvarujete 12 programa
pranja).
ZNAâAJNO
"Isprekidan" naãin rada pumpe NE
MORA znaãiti da se radi o kvaru, to je
karakteristika impulsivnog •pranja i
mora se uzeti u obzir kao uobiãajeni
rad ovog programa.
ZNAâAJNO
Kada se perilica posudja ukljuãi,
prikazane
su
zadnje
kori‰tene
postavke.
Prekid program
Namje‰tanje programa
■ Otvorite vrata i stavite prljavo sudje u
unutra‰njost uredjaja.
■ Pritisnite tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
Display prikazuje dvije linije.
.
■ Odaberite program pristiskom na tipku
"IZBOR PROGRAMA".
Otvaranje vrata nije preporuãljivo kada je
program u radu a posebno tijekom glavnog
pranja i faze zavr‰nog vruçeg ispiranja.
Medjutim, ako se vrata perilice otvore dok
je program u radu (npr. zbog stavljanja
novog sudja), perilica çe se automatski
zaustaviti a na ekranu çe treptati preostalo
vrijeme do kraja ciklusa pranja.
Zatvorite vrata, bez pritiska na bilo koju
tipku. Ciklus pranja çe se pokrenuti s
mjesta na kojem je bio zaustavljen.
ZNAâAJNO
Program koji je u radu moÏe
biti prekinut i bez da se otvore
vrata
tako da se pritisne tipka
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO".
U takvom sluãaju, za ponovno
pokretanje prekinutog program
pranja, jednostavno opet pritisnite
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" i
program çe se pokrenuti s mjesta na
kojem je bio zaustavljen.
■ Ako Ïelite, pritisnite tipku "U • WASH".
■ Ako Ïelite odabrati neku od opcija
pranja, pritisnite odgovarajuçu tipku
(ukljuãit çe se svjetlosni indikator).
■ Pritisnite tipku "START".
Trajanje programa biti çe prikazano na
ekranu slijedeçim redoslijedom: sati i minute
[npr: 1 h (1 sat) / 25 (25 minuta)].
UPOZORENJE!
Ako otvorite vrata perilice tijekom
ciklusa su‰enje, glasan zvuãni signal
opomenut çe vas da ciklus su‰enje
nije zavr‰en.
■ Nakon ‰to se vrata perilice zatvore i nakon
‰to se oglasi zvuãni signal, program
pranja çe se automatski pokrenuti. Na
displayu çe biti prikazano vrijeme
preostalo do kraja ciklusa.
79
Tipke opcija
Mijenjanje programa koji je u
radu
Tipka "SUPER ECO"
Da promijenite ili poni‰tite program koji je u
radu postupite kako slijedi:
Ova tipka osigurava prosjeãnu u‰tedu od
25% na potro‰nji elektriãne energije i vremenu
pranja (zavisno o odabranom ciklusu
pranja) jer smanjuje temperature vode i
vrijeme su‰enja tijekom zadnjeg ispiranja.
Preporuãljiva je za manje prljavo posudje i
kada se ne zahtijeva da posudje bude
odmah potpuno osu‰eno.
Ako Ïelite bolje osu‰eno posudje, savjetujemo
da nakon kraja ciklusa pranja vrata perilice
ostavite polu-otvorenima kako bi se omoguçilo
prirodno kruÏenje zraka u unutra‰njosti
uredjaja.
■ Na 5 sekundi drÏite pritisnutom tipku
"RESET". "00" se pojavljuje na ekranu I
oglasiçe se zvuãni signal.
■ Program koji je u radu biti çe poni‰ten.
Display prikazuje dvije linije.
■ Od te toãke moÏe se namjestiti novi
program pranja.
UPOZORENJE!
Prije nego pokrenete novi program,
treba provjeriti da li je u spremniku
ostalo deterdÏenta. Ako je potrebno,
napunite spremnik za deterdÏent.
Tipka "ALL IN 1"
Ova opcija pobolj‰ava kori‰tenje kombiniranih
deterdÏenata "SVE U 1" ("3 U 1"/"4 U 1"/
"5 U 1", itd.).
Pritiskom na ovu tipku, odabrani program
se prilagodjava kako bi s kombiniranim
deterdÏentima postigao najbolji radni
uãinak (pri tome su svjetlosni pokazatelji za
razinu soli i sredstva za sjaj iskljuãeni).
Rad programa
Dok je program u radu, na displayu je
prikazano vrijeme preostalo do kraja
ciklusa, koje se automatski aÏurira.
Ako dodje do bilo kakvog prekida
elektriãnog napajanja dok perilica sudja
radi, izabrani program pohranit çe se u
posebnu memoriju a kada dodje do
povratka elektriãne energije, program
pranja çe se nastaviti s mjesta na kojem
je bio prekinut.
UPOZORENJE!
Nakon ‰to se odabrali ovu moguçnost
ona ostaje aktivna (ukljuãen je
odgovarajuçi svjetlosni pokazatelj)
sve dok je ne iskljuãite, tako da tipku
pritisnite jo‰ jednom (odgovarajuçi
svjetlosni pokazatelj çe se iskljuãiti).
Kraj programa pranja
ZNAâAJNO
Ova se opcijska tipka preporuãuje
kada korsitite program ULTRA RAPID
24’, ciklus pranja çe se produÏiti
otprilike 15 minuta kako bi dobili bolji
uãinak tableta.
Zvuãni signal oglasit çe se na 5 sekundi
(ako nije iskljuãen) 3 puta u razmacima od
30 sekundi da oznaãi da je program pranja
zavr‰en.
Display i svi svjetlosni pokazatelji çe se
iskljuãiti.
80
Tipka "ODGODA POâETKA
PRANJA"
Iskljuãenje zvuãnog signala za
KRAJ PROGRAMA
Ovom tipkom moÏe se podesiti vrijeme
pokretanja perilice, odgoda poãetka pranja
moÏe se podesiti za 1 do 23 sata.
Zvuãni signal za kraj programa moÏe se
iskljuãiti i to kako slijedi:
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
Da podesite vrijeme odgode poãetka
pranja, postupite kako slijedi:
■ Pritisnite tipku za "ODGODU POâETKA
PRANJA" ("00" prikazat çe se na ekranu).
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO", na kratko
çe se jedanput ukljuãiti zvuãni signal.
■ Ponovno pritisnite tipku da poveçate
odgodu u satima (svakim pritiskom na
tipku poveãat çete odgodu za 1 sat,
najvi‰e do 23 sata).
2. I nadalje, a najmanje 15 sekundi
drÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" (tijekom tog vremena u 2
navrata ukljuãit çe se zvuãni signal).
3. Otpustite tipku nakon ‰to se ukljuãi drugi
zvuãni signal (oznaka "b1" pojavit çe na
ekranu da prikaÏe da je zvuãni signal
ukljuãen).
■ Da pokrenete odbrojavanje vremena,
pritisnite tipku "START".
Na display je prikazano vrijeme preostalo od
poãetka programa.
4. Ponovno pritisnite istu tipku (oznaka
"b0" pojavit çe na ekranu da prikaÏe da
je zvuãni signal iskljuãen).
Kada odbrojavanje zavr‰i, program pranja
çe se automatski pokrenuti a duljina
odabranog ciklusa pranja prikazat çe se na
ekranu.
5. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" da
potvrdite nove postavke.
Da poni‰tite odgodu poãetka pranja,
postupite kako slijedi:
Da ponovno ukljuãite zvuãni signal, ponovite
isti postupak.
Kori‰tenje zadnjeg kori‰tenog
programa
■ DrÏite pritisnutom tipku "RESET"
najmanje 5 sekundi. "00" se pojavljuje
na ekranu I oglasiçe se zvuãni signal.
Spremanje zadnje kori‰tenog programa
moÏe se omoguçiti na slijedeçi naãin:
■ Postavke za odgodu poãetka pranja i
odabrani program pranja biti çe poni‰tene.
Display prikazuje dvije linije.
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
■ Od te toãke, svaki novi program i opcije
moraju biti ponovno pode‰eni a novi
program biti çe prikazan o odjeljku
"NAMJE·TANJE PROGRAMA".
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO", na kratko
çe se jedanput ukljuãiti zvuãni signal.
81
Za deaktivaciju memorije, slijedite istu
procedure.
2. I nadalje, a najmanje 30 sekundi
drÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" (tijekom tog vremena,
oglasiçe se 3 zvuãna signala).
3. Otpustite tipku kada se oglasi TREåI
zvuãni signal ("A0" çe se pojaviti na
displayu kao pokazatelj da je memorija
iskljuãena).
UPOZORENJE!
Da osigurate ispravan rad sigurnosnog
antipoplavnog uredjaja, preporuãujemo
da perilicu sudja ne pomiçete ili
naginjete tijekom rada.
Ako je perilicu sudja potrebno pomaknuti
ili nagnuti, budite sigurni da je ciklus
pranja zavr‰en i da u unutarnjosti
perilice nema vode.
4. Pritisnite opet istu tipku ("A1" çe se
pojaviti na displayu kao pokazatelj da je
memorija ukljuãena).
5. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" da
potvrdite nove postavke.
Ova perilica rublja moÏe na ekranu prikazati skupinu gre‰aka u radu.
AUTOMATSKI PRIKAZANE GRE·KE U RADU
GRE·KA
UZROK
RJE·ENJE
Prikaz oznake E2 na
ekranu i zvuãni ekran.
Nema vode (dovod vode zatvoren).
Iskljuãite perilicu, otvorite dovod
vode i ponovno pokrenite program.
Prikaz oznake E3 na
ekranu i zvuãni ekran.
Perilica ne ispu‰ta vodu.
Provjerite da odvodna cijev nije
savinuta ili da filtar ili sifon nisu
zaãepljeni,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznake E4 na
ekranu i zvuãni ekran.
Istjecanje vode.
Provjerite da odvodna cijev nije
savinuta ili da filtar ili sifon nisu
zaãepljeni,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznake E5, E6, E7, Ef i
na ekranu i zvuãni ekran.
Gre‰ka na elektronskoj kontroli.
Obratite se ovla‰tenom servisu.
Prikaz oznaka E8 i E1 na
ekranu i zvuãni ekran.
Grijaã vode ne radi ispravno ili je
zaãepljen filtar.
Oãistite filtar,
ako se problem nastavlja, obratite
se ovla‰tenom servisu.
EL
82
SUSTAV ZA SPRIJEâAVANJE ISTJECANJA VODE (WATERBLOCK)
Sustav “Waterblock” projektiran je da unaprijedi sigumost va‰e perilice sudja,
osobito kada perilica ostane bez nadzora.
Sustav “Waterblock” zapravo spreãava moguçnost poplave koja moÏe biti uzrok
kvara na perilici ili o‰teçenja na cijevi za vodu.
Kako djeluje “Waterblock”
Na dnu perilice ugradjen je poseban spremnik u kojem se skuplja voda u sluãaju
eventualnog istjecanja uslijed kvara perilice ili o‰teçenja cijevi za dotok vode,
poseban senzor aktivirat çe ventil smje‰ten ispod slavine i na taj naãin onemoguçiti
dotok vode iako je slavina otvorena. Ako se o‰teti kutija u kojoj se nalaze elektriãni
dijelovi, odmah izvucite utikaã iz utiçnice.
Da bi osigurali ispravan rad sigurnosnog sustava, kuçi‰te "A" zajedno s cijevi treba
spojiti na slavinu kao ‰to je prikazano na slici "1". Prikljuãna cijev ne smije se
rezati jer sadrÏi dijelove koji su pod naponom.
Ako cijev nije dovoljno dugaãka za pravilno spajanje morate je zamijeniti s
odgovarajuçom duÏom cijevi. Za zamjenu cijevi obratite se ovla‰tenoj servisnoj
sluÏbi.
Ovaj model perilice rublja opremljen je sigurnosnim anti-poplavnim uredjajem, koji
ako voda zbog kvara prijedje normalnu razinu, automatski zaustavlja pritjecanje vode
i/ili istjecanje pretjerane koliãine vode.
A
Slika 1
83
ODABIR PROGRAMA
Pranje s predpranjem
Za programe pranja s predpranjem, preporuãljivo je dodati jo‰ deterdÏenta (max. 10 g) izravno
u perilicu.
Opis
Program
Higijenski
75°C
Antibakterijski ciklus, namijenjen je za pranje i
sterilizaciju posudja (samo jako prljavog) , djeãjih
boãica itd.
Intenzivni
75°C
Prikladan za pranje tava i ostalog jako zaprljanih
sudja.
Pojaãan &
SnaÏan 65°C
Namijenjen je brzom pranju jako prljavog posudja.
Univerzalni+
70°C
Namijenjen je svakodnevnom pranju posudja.
Dva zavr‰na ispiranja osiguravaju visoku razinu
higijene i ãistoçe.
Univerzalni
60°C
Svakodnevni
55°C
Prikladan za pranje uobiãajeno zaprljanog sudja.
Brzi ciklus pranja, za “uobiãajeno” prljavo posudje
- namijenjen je ãestom pranju s standardno
napunjenom perilicom.
Eco
45°C
Izuzetno tih ciklus pranja. Savr‰en za pranje
posudja u noçnim satima uz kori‰tenje jeftinije
tarife elektriãne energije.
Program za normalno zaprljano posudje
(najuãinkovitiji u smislu njegove kombinirane
potro‰nje energije i vode za tu vrstu posudja).
Program je normiran prema EN 50242.
Delikatni
45°C
Prikladan za osjetljivo keramiãko i stakleno sudje kao
i za dnevno pranje manje zaprljanog sudja, izuzev‰i
tave.
Ultra Rapid 59'
65°C
Prikladan za dnevno pranje uobiãajeno zaprljanog
sudja koje je potrebno oprati neposredno nakon jela
(MAKSIMALNO punjenje sudjem, 8 mjesta).
Ultra Rapid 24'
50°C
Program za brzo pranje sudja koje mora biti
oprano odmah nakon jela.
Punjenje perilice sudjem za najvi‰e 6 osoba.
Pretpranje
Kratko hladno prepranje za sudje koje je stajalo u
perilici sve dok je u potpunosti ne napunite.
Ultra Silent
55°C
= “IMPULSE” programi
84
N/A = NIJE DOSTUPNO
*
Tipka "ODGODU
POâETKA PRANJA"
Tipka "SUPER ECO"
75°C
140
DA
DA
DA
75°C
130
DA
DA
DA
65°C
85
DA
DA
DA
70°C
125
DA
DA
DA
60°C
120
DA
DA
DA
55°C
80
DA
DA
DA
55°C
240
DA
DA
DA
45°C
170
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
59
DA
DA
DA
50°C
24
DA
N/A
DA
5
DA
N/A
85
SadrÏaj programa
Prosjeãno
trajanje u
min.
Tipke sa
posebnim
funkcijama
KOD PROGRAMA SA VRUåOM VODOM PREOSTALO VRIJEME DO KRAJA PROGRAMA AUTOMATSKI åE SE NA KRATKO
PRIKAZATI KAD SE PROGRAM POKRENE.
Tipka "ALL IN 1"
Vruçe ispiranje sa
sredstvom za sjsj
Drugo hladno pranje
Prvo hladno pranje
Glavno pranje
Hladno predpranje
Sa hladnom vodom (15° C) *
- Dopu‰teno
odstupanje ± 10% -
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
Vruçe predpranje
Provjera koliãine
soli
Provjera sredstva
za sjaj
âi‰çenje filtra
DeterdÏent za pranje
DeterdÏent za
namakanje
Popis provjera
UREDJAJ RA
OMEK·AVANJE VODE
* Uredjaj za omek‰avanje vode
tvorniãki je pode‰en na 4. stupanj
(d4) s obzirom da taj stupanj
zadovoljava
zahtjeve
veçine
domaçinstava.
U razliãitim krajevima voda sadrÏi razliãite
koliãine kalcijevih soli i minerala koji se
tijekom pranja taloÏe na stijenkama
posudja i ostavljaju na njima mrlje i bjelkaste
naslage. Ako je ovih soli u vodi vi‰e, voda
je veçe tvrdoçe.
Perilica posudja opremljena je uredjajem
za
odstranjivanje
vapnenca
koji
kori‰tenjem posebne vrste soli iz vode
izluãi vapnenac odnosno vodu omek‰a
tako da je prikladna za pranje posudja.
Podatke o stupnju tvrdoçe vode u Va‰oj
vodovodnoj mreÏi moÏete zatraÏiti od
podruãne uprave Vodovoda.
Prema stupnju tvrdoçe vode u Va‰oj vodovodnoj mreÏi, namjesite vrijednost uredjaja
na sljedeçi naãin:
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO", na kratko
çe se jedanput ukljuãiti zvuãni signal.
Reguliranje uredjaja za
omek‰avanje vode
2. I nadalje, a najmanje 5 sekundi drÏite
pritisnutom tipku za "IZBOR PROGRAMA",
SVE DOK se ne ukljuãi zvuãni signal.
Trenutna postavka razine omek‰avanja
vode biti çe prikazana na ekranu.
Omek‰ivaã vode moÏe tretirati vodu sa
razinom tvrdoçe do 90°fH (francuska
skala tvrdoçe) ili 50°dH (njemaãka skala
tvrdoçe) i to kroz 8 postavki.
Francuska
skala
(°fH)
Njemaãka
skala
(°dH)
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Pode‰avanje
omek‰ivaãa
vode
Razina
Tvrdoça vode
Kori‰tenje
soli protiv
kamenca
Postavke su popisane u donjoj tabeli.
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Ponovno pritisnite istu tipku da
odaberete potrebnu razinu omek‰ivanja
vode: pri svakom pritisku na tipku,
postavka çe se poveçati za jednu
razinu. Kada dosegnete razinu „d7”,
prikaz na ekranu vratit çe se na razinu
„d0”.
4. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" da
potvrdite nove postavke.
UPOZORENJE!
Ako se pojavi bilo kakav problem u
radu perilice posudja, iskljuãite
perilicu
pritiskom
na
tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
i
pokrenite postupak ponovno od
poãetka (KORAK 1).
Pokazatelj zalihe soli
ZNAâAJNO
PokaÏu li se na sudju bjelkaste mrlje,
to je sigurnosni znak da u perilici
nedostaje soli.
Pojedini modeli perilica opremljeni su
svjetlosnim pokazateljem na kontrolnoj
ploãi koji pokzauje kada je potrebno
ponovno napuniti spremnik za sol.
86
PREPOZNAVANJE MANJIH GRE·AKA U RADU
Ako primjetite da Va‰a perilica sudja radi neispravno, prije nego ‰to pozovete
ovla‰tenog servisera, prvo provjerite niÏe navedene uzroke:
PROBLEM
1. Stroj u potpunosti ne radi
2. Voda ne dotiãe u uredjaj
3. Stroj ne izbacuje vodu
4. Perilica neprekidno izbacuje
vodu
5. U toku pranja ne ãujete vrtnju
mlaznica
6. Na elektronskim uredjajima bez
ekrana: jedno ili vi‰e LED
svjetlucanja.
MOGUåI UZROK
KAKO UKLONITI PROBLEM
Uredjaj nije prikljuãen na elektriãnu
mreÏu
Utaknite utikaã u utiãnicu
Nema elektriãnog napona
Provjerite
Tipka U/I nije ukljuãena
Ukljuãite tipku U/I
Vrata uredjaja su otvorena
Zatvorite vrata uredjaja
Provjerite uzroke pod 1
Provjerite
Slavina za dovod vode je zatvorena
Otvorite slavinu
Gumb za izbor programa
nije u ispravnom poloÏaju
Postavite gumb za izbor programa u
Ispravan poloÏaj
Dovodno crijevo je savinuto
Ispravite dovodno crijevo
Filtar dovodne cijevi nije ispravno
spojen
Spojite ispravno i po potrebi oãistite
Filtar je prljav
Oãistite filtar
Crijevo za odvodnju vode je savinuto
Ispravite odvodno crijevo
ProduÏno crijevo za odvodnju
vode nije ispravno spojeno
Pogledajte paÏljivo upute za
spajanje produÏnog odvodnog
crijeva
Izlazni spoj u zidu je usmjeren
prema dolje a ne prema gore
Pozovite kvalificiranu osobu
Odvodna cijev je
prenisko namje‰tena
Namjestite odvodnu cijev na visinu
40 cm od poda
Dodali ste previ‰e detrdÏenta
Smanjite koliãinu detrdÏenta
i upotreblavajte odgovarajuçi
Neki predmet u perilici
ometa vrtnju mlaznica
Provjerite
Sitasta ploãa filtra i filtar
su jako zaprljani
Oãistite ploãu i filtar
Slavina za dovod vode je zatvorena
Iskljuãite uredjaj, otvorite slavinu
ponovno pokrenite pranje
87
PROBLEM
MOGUåI UZROK
KAKO UKLONITI PROBLEM
Provjerite uzroke iz toãke 5.
Provjerite
Dno tava nije dobro oprano
Namoãite tave prije pranja
Rubovi tava nisu dobro oprani
Rasporedite tave bolje
Mlaznice su djelomiãno
zaãepljene
Izvadite mlaznicu i isperite je
Sudje nije ispravno umetnuto
Ne stavljajte sudje preblizu
jedno drugom
Kraj odvodne cijevi je
potopljen u vodi
Kraj odvodne cijevi ne smije biti
potopljen u vodi
Neodgovarajuça koliãina
deterdÏenta ili je
deterdÏent prestar ili tvrd
Smanjite koliãinu deterdÏenta prema
zaprljanosti sudja ili promijenite
deterdÏent
Izabrani program pranja
pranja nije odgovarajuçi
Izaberite intenzivniji program
Sudje na niÏoj ko‰ari
nije oprano
Iskljuãite tipku za pranje poloviãne
koliãine sudja
8. DeterdÏent se ne raspr‰uje
pravilno
Posude, tave, lonci ili pribor za jelo
blokiraju otvor spremnika za
deterdÏent
Postavite posudje tako da je otvor
spremnika za deterdÏent slobodan.
9. Bijele mrlje na sudju
Voda u vodovodnoj mreÏi je izuzetno
tvrda
Provjerite koliãinu sredstva za sjaji
dodajte ga ako je potrebno, ako se
mrlje ponavljaju pozovite
ovla‰tenog servisera
10. U toku pranja ãujete
lupkanje
Sudje udara jedno o drugo
Razvrstajte sudje ravnomjerno u obe
ko‰are
Raspr‰ivaã udara po sudju
Razvrstajte sudje pravilnije
Zrak u perilici ne kruÏi pravilno
Nakon zavr‰etka pranja ostavite
vrata perilice pritvorena da bi
omoguçili prirodno su‰enje
Nedostaje sredstvo za sjaj.
Napunite spremnik sredstva za sjaj.
7. Posudje je samo djelomiãno
oprano
11. Sudje nije dobro posu‰eno
VAÎNO:
Ako posudje zbog nekog od gore navedenih razloga nije dobro oprano, morate ga ruãno
oprati. Ostaci hrane se tijekom su‰enja u perilici zasu‰e i ne moÏete ih odstraniti ponovnim
pranjem u perilici.
Ako kod provjeravanja pogre‰aka u radu perilice niste ustanovili niti jednu nepravilnost od
navedenih, molimo da nazovete jednog od na‰ih ovla‰tenih servisera.
Serviseru obvezatno navedite oznaku uredjaja ( navedena je na ploãici na uredjaju ili u
jamstvenom listu) i opi‰ite mu kvar. Time çete serviseru olak‰ati rad, a Va‰a perilica bit çe brÏe
popravljena.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne pogre‰ke u tiskanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmjene svojih proizvoda, ali bez
promjene njihovih osnovnih svojstava.
88
Felicitari!
SERVICE SI GARANTIE
Va multumim ca ati ales acest produs
Candy; este o masina de spalat vase
ce garanteaza performantele ridicate
si fiabilitate.
Candy produse o gama larga de
aparate de uz casnic: masini de
spalat vase, uscatoare, cuptoare cu
microunde, cuptoare si plite, frigidere
si congelatoare.
Solicitati dealer-ului dumneavoastra
catalogul cu gama completa de
produse Candy. Cititi cu atentie acest
manual
de
utilizare
deoarece
furnizeaza informatii importante privind
instalarea si utilizarea in siguranta a
masinii de spalat vase, precum si
informatii privind intretinerea acesteia
si sfaturi pentru obtinerea celor mai
bune rezultate.
Va rugam sa pastrati acest manual
pentru referinte ulterioare.
Pentru detalii referitoare la termenul de
garantie si la conditiile de acordare a
garantiei, va rugam sa cititi certificatul
de garantie care v-a fost inmanat
impreuna cu acest produs.
Va rugam sa pastrati certificatul de
garantie impreuna cu factura si
chitanta, pentru a face dovada
cumpararii acestui produs in cazul in
care va fi necesar sa apelati la ajutorul
unui centru de service autorizat pe
perioada garantiei.
89
CUPRINS
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Reguli generale privind siguranta
Instalare
Conectarea la sursa de alimentare cu apa
Adaugarea sarii de dedurizare
Ajustarea cosului superior
Incarcarea masinii de spalat vase
Informatii pentru laboratoarele de testare
Adaugarea detergentului
Tipuri de detergent
Adaugarea agentului de clatire
Curatarea filtrelor
Sfaturi practice
Curatare si intretinere
Descrierea panoului de control
Date tehnice
Selectarea programului si functii speciale
Tabel cu programe
Waterblock
Unitate pentru dedurizarea apei
Identificarea erorilor minore
91
93
94
96
97
98
100
101
102
103
104
105
106
107
107
108
112
114
115
116
Fig. A
5
1
4
2
3
Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile din acest manual, deoarece contin informatii
importante privind instalarea, utilizarea si intretinerea masinii de spalat vase precum si
sfaturi pentru obtinerea celor mai bune rezultate cu ajutorul acesteia.
Pastrati manualul de utilizare pentru referinte viitoare.
90
Copiii nu trebuie sa se joace
cu aparatul.
Curatarea si întretinerea
aparatului nu poate fi facuta de
catre copii fara ca acestia sa fie
supravegheati de un adult.
REGULI GENERALE PRIVIND
SIGURANTA
■ Acest aparat este destinat
pentru uz casnic sau pentru uz
similar, cum ar fi:
■ Trebuie sa supravegheati
copiii pentru a va asigura ca nu
se joaca cu aparatul.
- Bucatarii de magazin, birou si
alte medii de lucru;
- Ferme;
- De catre clientii de la hotel,
motel sau alte medii rezidentiale;
■ Nu permiteti copiilor mai mici
de 3 ani sa stea în apropierea
aparatului, fara supraveghere.
- La pensiuni.
Utilizarea aparatului în scopuri
comerciale este exclusa.
■ Daca trebuie sa inlocuiti cablul
de alimentare, apelati la un
centru de service autorizat.
Utilizarea aparatului în alte scopuri
decât cele mentionate mai sus,
duce la reducerea duratei de viata
a aparatului si la anularea garantiei.
■ Aparatul trebuie sa fie conectat
la sursa de alimentare cu apa
cu ajutorul noului set de
furtunuri.
Nu utilizati setul vechi de furtunuri.
Orice deteriorari ale aparatului
sau pierderi care apar ca urmare a
neutilizarii aparatului pentru uz
casnic (chiar daca a fost utilizat
într-un mediu casnic sau rezidential)
nu vor fi acoperite de agrantie.
■ Acest aparat poate fi utilizat de
catre copiii în vârsta de opt ani
si mai mari dar si de catre
persoanele cu capacitatii
fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau lipsite de experienta
si cunostinte în cazul în care
acestea au fost supravegheate
si instruite cu privire la utilizarea
aparatului într-un mod sigur si
înteleg pericolele implicate.
■ Presiunea apei trebuie sa fie
cuprinsa între 0,08 MPa si 0,8
MPa.
■ Atunci cand masina de spalat
vase este situata pe un covor,
asigurati-va de faptul ca nu
este obstructionata ventilatia.
■ Dupa instalarea masinii, priza
de alimentare trebuie sa fie
usor accesibila.
91
■ In general, nu este recomandabil
sa utilizati adaptori, mai multe
stechere sau prelungitoare.
■ Pentru numarul maxim de
seturi, cititi tabelul/sectiunea
"DATE TEHNICE".
■ Nu scoateti stecherul din priza
tragand de cablul de alimentare
sau de masina de spalat.
ATENTIE!
Cutitele sau alte ustensile
ascutite
trebuie sa fie
asezate in cos cu partile
ascutite in jos sau asezate
in pozitie orizontala.
■ Nu expuneti aparatul la
actiunea directa a soarelui sau
a ploii.
■ Puteti cade in cazul in care va
asezati sau va aplecati pe usa
masinii de spalat vase.
■ Usa masinii de spalat vase nu
trebuie sa fie lasata deschisa,
deoarece prezinta un potential
pericol (va puteti impiedica).
■ Masina de spalat vase este
creata pentru a spala ustensile
normale de bucatarie.
Obiectele ce au fost contaminate
cu petrol, vopsea, urme de fier
sau otel, substante chimice
corozive sau acid nu trebuie sa
fie spalate in masina de spalat
vase.
■ Pentru a consulta fisa produsului,
va rugam sa accesati website-ul
producatorului.
■ Daca este instalat in casa un
dispozitiv pentru dedurizarea
apei, nu trebuie sa mai adaugati
sare in compartimentul pentru
sarea de dedurizare din masina
de spalat vase.
Instructiuni privind siguranta
■ Asigurati-va ca circuitul electric
are împâmântare. În caz
contrar, apelati la ajutorul unui
specialist.
■ Daca aparatul se avariaza sau
se
opreste din functionare,
opriti-l de la buton, opriti
alimentarea cu apa si nu il loviti.
Reparatiile trebuie sa fie realizate
doar de personalul calificat de
la un centru de service autorizat
iar piesele utilizate trebuie sa
fie originale. Nerespectarea
instructiunilor de mai sus poate
avea consecinte serioase
asupra sigurantei aparatului.
Producatorul nu se face
responsabil pentru orice avarii
produse in urma utilizarii
unei masini de spalat fara
impamantare.
■ Asigurati-va de faptul ca masina
de spalat nu striveste cablul de
alimentare.
92
■ Daca trebuie sa deplasati
masina de spalat vase dupa
îndepartarea ambalajului, nu o
ridicati de partea de jos a usii.
Deschideti usor usa si ridicati
masina tinând de partea de
sus.
Produsul respecta urmatoarele
Directive Europeene:
■
■
■
■
■ Pentru instalarea aparatelor
incorporabile, cititi capitolul
special referitor la instructiunile
de incorporare.
2006/95/EC (LVD);
2004/108/EC (EMC);
2009/125/EC (ErP);
2011/65/EU (RoHS);
si amendamentele lor
ulterioare.
INCORPORAREA APARATULUI
IN MOBILIERUL DE BUCATARIE
Incorporarea sub o suprafata de
lucru deja existenta
(atunci cand este incorporata sub o
suprafata de lucru)
Incorporarea intr-o unitate
de bucatarie
■ In majoritatea bucatariilor moderne
exista o singura suprafata de lucru sub
care pot fi incorporate. In acest caz
indepartati suprafata de lucru a masinii
de spalat vase prin desurubarea
suru burilor din spatele partii superioare
(Fig. 2a).
■ Masina de spalat vase de 85 cm, a fost
creata pentru a putea fi incorporata in
unitati de bucatarie de aceeasi inaltime.
Picioarele pot fi ajustate astfel incat sa
se ajunga la inaltimea corecta.
■ Partea superioara laminata a masinii de
spalat vase nu necesita o intretinere
speciala deoarece este termorezistenta,
este protejata impotriva zgarieturilor si a
petelor (Fig. 1).
IMPORTANT
Dupa
indepartarea
suprafetei
superioare, suruburile trebuie sa fie
prinse la loc sub marginea din
spate a suprafetei (Fig. 2b).
■ Inaltimea va fi redusa la 82 cm, asa cum
a fost stabilit de Regulile Internationale
(ISO) iar masina de spalat va putea fi
introdusa perfect sub suprafata de lucru
din bucatarie (Fig. 3).
1
a
2
a
b
3
b
598
93
556/573
CONECTAREA LA SURSA DE
ALIMENTARE CU APA
1
IMPORTANT
Aparatul trebuie sa fie conectat la
sursa de alimentare cu apa cu
ajutorul noului set de furtunuri.
Nu utilizati setul vechi de furtunuri.
■ Furtunul de admisie sau cel de evacuare
pot fi directionate catre stanga sau catre
dreapta.
IMPORTANT
Masina de spalat poate fi conectata
fie la apa rece fie la apa calda atat
timp cat aceasta nu este mai calda de
60°C.
2
■ Presiunea apei trebuie sa fie cuprinsa
intre 0,08 MPa si 0,8 MPa.
■ Furtunul de admisie trebuie sa fie
conectat la un robinet astfel incat
alimentarea cu apa sa poata fi intrerupta
atunci cand masina de spalat vase nu
este utilizata (Fig. 1B).
■ Masina de spalat vase este prevazuta cu
un filet de 3/4" (Fig. 2).
■ Conectati furtunul de admisie “A” la
robinetul “B” cu ajutorul unui atasament
de 3/4" si asigurati-va de faptul ca este
bine infiletat.
■ Daca este nevoie, furtunul de admisie
poate fi prelungit cu pana la 2,5 m.
Furtunul este disponibil la centrele de
service autorizate.
■ Daca masina de spalat vase este
conectata la o conducta noua, sau la
conducte ce nu au fost utilizate o
perioada indelungata de timp, lasati sa
curga apa prin acestea inainte de a le
conecta la furtunul de admisie. In acest
fel, toate depozitele de rugina si nisip nu
vor infunda filtrul de admisie.
94
Conectarea
evacuare
furtunului
■ Furtunul poate fi agatat de marginea
chiuvetei insa nu trebuie sa fie introdus
in apa pentru a preveni patrunderea apei
inapoi in masina de spalat (Fig. 3Y).
de
■ Furtunul de evacuare trebuie sa fie fixat
intr-un suport asigurandu-va de faptul ca
acesta nu este rasucit (Fig. 3).
■ Atunci cand instalati aparatul sub o
suprafata de lucru, clema furtunului
trebuie sa fie atasata de perete in cea
mai ridicata pozitie sub suprafata de
lucru (Fig. 3Z).
■ Acest suport trebuie sa se afle la cel
putin 40 cm de podea iar diametrul
interior trebuie sa fie de cel putin 4 cm.
■ Asigurati-va de faptul ca furtunurile de
admisie si de evacuare nu sunt indoite.
■ Este recomandabil sa instalati un
dispozitiv pentru captarea mirosurior
(Fig. 3X).
■ Daca este nevoie, furtunul de evacuare
poate fi prelungit cu maxim 2,5 m si
trebuie sa fie instalat la maxim 85 cm
deasupra podelei. Puteti procura acest
furtun de la un centru de service autorizat.
3
95
ADAUGAREA
DEDURIZARE
SARII
■ Dupa ce ati adaugat sarea, este
recomandabil sa realizati un ciclu
comlet de spalare sau un program de
CLATIRE RECE. Distribuitorul de sare
are o capacitate cuprinsa intre 1,5 si 1,8
kg si pentru o utilizare eficienta a
aparatului acesta trebuie sa fie umplut
din cand in cand in functie de regulile
dispozitivul de dedurizare al apei.
DE
■ Aparitia unor urme albe pe vase este un
indiciu ca trebuie sa reumpleti recipientul
pentru sare de dedurizare.
■ Pe partea inferioara a masinii de spalat
exista un recipient pentru sarea utilizata
la dedurizarea apei.
IMPORTANT
(Doar in cazul primei porniri)
Atunci cand aparatul este utilizat
pentru prima oara, dupa ce ati
umplut recipientul pentru sare, este
nevoie sa adaugati apa pana cand se
umple complet.
■ Este important sa utilizati doat un
tip de sare creat special pentru
masina de spalat vase. Alte tipuri de
sare contin mici particule insolubile
ce dupa o perioada de timp va
afecta performantele dispozitivului de
dedurizare.
■ Pentru a adauga sare, desurubati
capacul recipientului de pe partea
inferioara si umpleti-l.
■ In timpul acestei operatiuni, va curge
putina apa; continuati sa adaugati apa
pana cand recipientul s-a umplut.
Curatati filetul recipientului de sare si
puneti capacul la loc.
IMPORTANT
Dupa completarea cu sare de
dedurizare, trebuie sa efectuati un
program de spalare complet sau un
program de PRESPALARE.
96
AJUSTAREA COSULUI
SUPERIOR
1
Daca sunt utilizate farfurii cu un diametru
cuprins intre 29 si 32,5 cm, introduceti-le in
cosul inferior dupa ce ati instalat raftul
superior si procedati in felul urmator:
1. Scoateti cosul superior;
2
2. Apucati cosul de marginile laterale si
ridicati-l (Fig. 1).
a
b
a
Farfuriile care sunt mai mari de 20 cm in
diametru nu pot fi introduse in cosul
superior iar suporturile mobile nu pot fi
utilizate atunci cand cosul se afla in pozitia
superioara.
b
AJUSTATI COSUL IN POZITIA CEA MAI
JOASA
3
1. Apucati cosul de laturile laterale si
ridicati usor (Fig. 2a);
2. Eliberati-l usor in pozitia corespunzatoare
(Fig. 2b).
NU RIDICATI SI NU COBORATI COSUL
TINAND DOAR DE O LATURA (Fig. 3).
Atentie:
Este recomandabil sa ajustati cosul inainte
de introduce vasele.
97
INCARCAREA MASINII DE
SPALAT VASE
O incarcare zilnica standard este prezentata
in figurile 1, 2 si 3.
Utilizarea cosului superior
Cosul superior (Fig. 1)
A = farfurii adanci
B = farfurii intinse
C = farfurii pentru desert
D = farfurioare
E = cesti
F = pahare
■ Cosul superior este prevazut cu suporturi
mobile laterale ce pot fi reglate in 4 poziti.
■ În pozitia coborât (A-A1) suporturile pot
fi utilizate pentru articole cum ar fi: cesti
de ceai si de cafea, cutite de bucatarie si
polonice. De asemenea, paharele cu picior
pot fi sprijinite pe capetele suporturilor.
A
1
A1
E
C
A
B
D
■ Daca sunt asezate în pozitie verticala
(B-B1) se pot aseza farurii întinse si
adânci. Farfuriile întinse trebuie asezate
cu baza catre partea din spate a masinii
de spalat vase si trebuie lasat spatiu
între ele, pentru a permite circulatia
libera a jetului de apa.
B
F
B1
Cosul superior (Fig. 2)
A = farfurii adanci
B = farfurii intinse
C = farfurii pentru desert
D = farfurioare
E = cesti
F = pahare cu picior
G = cosul pentru tacamuri
■ Este recomandabil sa introduceti farfuriile
mari (de minim 26 cm) usor inclinate
spre partea din spate pentru a usura
introducerea cosului in masina de spalat
vase.
2
B
■ Bolurile pentru salata si bolurile din
plastic pot fi de asemenea introduse in
cosul superior. Este recomandabil sa le
blocati astfel incat jetul puternic de apa
sa nu le rastoarne.
■ Cosul superior a fost creat pentru a oferi
o maxima flexibilitate in timpul utilizarii si
poate fi incarcat cu pana la 24 de farfurii
pe doua randuri, cu pana la 30 de
farfurii pe cinci randuri sau se poate
realiza o incarcare mixta.
A
H
98
C
D F
E
F
G
- POZITIA "B": pentru farfurii cu forme
deosebite, chiar daca sunt de dimensiuni
standard (farfurii foarte adanci, farfurii
dreptunghiulare etc.).
Cosul superior (Fig. 3)
A = pahare
B = farfurioare
C = cesti
D = bol mic
E = bol mediu
F = bol mare
G = farfurii pentru desert
H = 1 linguri
I = polonic
L = tacamuri
3
4
B
I
L
F
C
- POZITIA "C": pentru farfurii cu dimensiuni
mai mari decat media sau pentru farfurii
de forme speciale (dreptunghiulare,
hexagonale, ovale etc.).
C D
E
A
G
C
5
B
C
A
H
A
H
■ Farfuriile mici, cum ar fi cele pentru
desert, trebuie sa fie asezate in cosul
inferior asa cum este prezentat in
imaginea (Fig. 6) de mai jos, cu suportul
plasat catre exterior ("B"). Pentru
farfuriile normale sau mai mari, flapsul
trebuie sa se afle in pozitia ("A").
Utilizarea cosului inferior
■ Recipientele pentru sosuri, cele utilizate
in cuptor, supierele, bolurile pentru
salata, farfuriile de supa, pot fi introduse
in cosul inferior.
6
■ Asezati tacamurile in suportul de plastic
pentru tacamuri cu manerele indreptate
in sus.
■ Asezati suportul pentru tacamuri in cosul
inferior (Fig. 7 si 8), asigurandu-va de
faptul ca tacamurile nu impiedica bratele
rotative.
A
■ Cosul inferior este prevazut cu o grila
centrala mobila (Fig. 4 si 5) pentru a se
asigura mai multa stabilitate farfuriilor, in
cazul in care formele si dimensinle
acestora sunt diferite de cele standard.
B
ATENTIE!
In cazul in care farfuriile mici sunt
asezate in cos cu suportul pozitionat
incorect, acestea vor interfera cu brat
ele de pulverizare si vor impiedica
rotirea acestora.
- POZITIA "A": pentru farfurii standard sau
pentru salatiere etc.
99
Introduceti vasele cu atentie pentru a
asigura cele mai bune rezultate.
O incarcare zilnica standard este prezentata
in figurile 7 si 8.
Cosul inferior (Fig. 7)
A = recipiente de marime medie
B = recipiente mari
C = tigai
D = supiera, farfurii de servit
E = tacamuri
F = recipiente pentru cuptor
G = boluri de marime medie
H = boluri mici
IMPORTANT
Cosul inferior este prevazut cu un
dispozitiv de oprire de siguranta
pentru o extragere sigura, utila in
special in cazul unei incarcari
complete.
Pentru adaugarea de sare, curatarea
filtrului si pentru intretinerea masinii
de spalat, este necesara extragerea
completa a cosului.
7
B
A
F
C
G
D
E
H
INFORMATII PENTRU
LABORATOARELE DE TESTARE
Va rugam sa solicitati informatiile necesare
pentru realizarea testului comparativ si
pentru masurarea nivelului de zgomot, in
conformitate cu normele EN, la urmatoarea
adresa:
testinfo-dishwasher@candy.it
In solicitare, va rugam sa specifiati numele
modelului si numarul de serie de pe placuta
cu date tehnice a masinii de spalat vase.
Cosul inferior (Fig. 8)
A = farfurii adanci
B = farfurii intinse
C = farfurii pentru desert
D = platouri
E = tacamuri
8
D
B
A
C
C
E
100
ADAUGAREA DETERGENTULUI
Detergentul
IMPORTANT
Este esential sa utilizati doar
detergent creat special pentru a fi
utilizat pentru masina de spalat vase,
fie pudra, lichid sau sub forma de
tablete.
B
Dupa ce ati introdus detergentul in
recipient, puneti capacul, apasati (1) apoi
(2) pana cand se aude un click.
"FINISH" ofera cele mai bune rezultate si
poate fi usor obtinuta.
Detergenti nepotriviti (cei destinati spalarii
manuale) nu contin ingredientele potrivite
pentru utilizarea in masina de spalat vase
si o impiedica sa functioneze corespunzator.
Umplerea recipientului pentru
detergent
Recipientul pentru detergent se afla in
interiorul usii (Fig. A “2”). Daca capacul
compartimentului este inchis, apasati
butonul (A) pentru a-l deschide.
La finalul fiecarui program de spalare
capacul este intotdeauna deschis si
pregatit pentru urmatoarea utilizare a
masinii de spalat vase.
Din moment ce nu toti detergentii sunt
la fel instructiunile de pe ambalajul
acestora poate diferi. Va amintim faptul
ca prea putin detergent nu va curata
vasele corespunzator iar prea mult nu
va produce rezultate mai bune.
ATENTIE!
Atunci cand introduceti vasele in cosul
inferior, asigurati-va de faptul ca
farfuriile sau alte obiecte nu
obstructioneaza
distribuitorul
de
detergent.
IMPORTANT
Nu utilizati o cantitate excesiva de
detergent si veti contribui la protejarea
mediului inconjurator.
Cantitatea de detergent utilizata variaza
in functie de cat de murdare sunt vasele
si de tipul acestora.
Va recomandam sa utilizati 20÷30 g de
detergent in sectiunea de spalare a
compartimentului pentru detergent (B).
A
101
TIPURI DE DETERGENT
■ Eficienta detergentilor ce contin agent
dedurizant sau / si sare depinde de
duritatea apei. Verificati daca duritatea
apei se afla in valorile indicate pe
ambalajul detergentului.
Detergent sub forma de tablete
Detergentul sub forma de tablete de la
diferiti producatori se dizolva in mod diferit,
de aceea, in timpul programelor scurte,
anumiti detergenti nu sunt eficienti deoarece
nu se dizolva complet. Daca utilizati acesti
detergenti, este recomandabil sa selectati
programe mai lungi pentru a garanta
dizolvarea completa a tabletelor.
Daca atunci cand utilizati acest tip
de produs, nu obtineti rezultate
satisfacatoare, contactati producatorul
detergentului.
In anumite cazuri, utilizarea detergentilor
combinati pot produce:
IMPORTANT
Pentru a obtine rezultate satisfacatoare,
tabletele TREBUIE sa fie asezate in
sectiunea pentru spalare din
recipientul pentru detergent si NU
direct in cuva.
■ Depozite de calcar pe farfurii sau in
masina de spalat;
■ O reducere a performantelor de spalare
si uscare.
IMPORTANT
Problemele ce pot apare ca rezultat
direct al utilizarii acestor produse nu
sunt acoperite de garantie.
Detergenti concentrati
Detergentii concentrati, cu alcalinitate
redusa si enzime naturale, impreuna cu
programele de spalare la 50˚C, au un
impact minor asupra mediului si protejeaza
vasele si masina de spalat.
Progamele cu spalare la 50˚C exploateaza
proprietatea de dizolvare a murdariei
a enzimelor, permitand cu ajutorul
detergentilor
concentrati
obtinerea
rezultatelor obtinute si in cazul programelor
la 65˚C insa la o temperatura mai mica.
Tineti minte faptul ca atunci cand
utilizati detergenti combinati "ALL in 1",
indicatoarele luminoase pentru agentul
de clatire si cel pentru sare (utilizate
doar pe modelele selectate) sunt
suplimentare, ignorati-le.
Daca apar aceste probleme la spalare
sau / si la uscare, va recomandam sa
utilizati produse separate traditionale (sare,
detergent si agent de clatire). Acest
lucru va asigura faptul ca dispozitivul
de dedurizare al apei va functiona
corespunzator.
Detergenti combinati
Detergentii ce contin de asemenea agent
de clatire trebuie sa fie introdusi in
sectiunea pentru spalare a recipientului
pentru detergent. Recipientul pentru
agentul de clatire trebuie sa fie gol (daca
nu este gol, setati dispozitivul de reglare
pentru agentul de clatire la cea mai mica
pozitiei inainte de a utiliza detergentii
combinati).
In acest caz, va recomandam sa:
■ Reumpleti recipientul pentru sare si
agent de clatire;
Detergenti "ALL in 1"
■ Activati un program normal de spalare
fara vase.
Daca doriti sa utilizati detergenti combinati
("3 in 1"/"4 in 1"/"5 in 1", etc.), de exemplu
cei care contin sare sau / si agent de clatire,
va recomandam urmatoarele:
■ Cititi cu atentie si urmati instructiunile
producatorului oferite pe ambalajul
acestora;
102
Retineti faptul ca atunci cand se revine la
utilizarea sarii conventionale, va trebui sa
realizati un numar de programe de spalare
inainte ca sistemul sa fie complet eficient
din nou.
ADAUGAREA AGENTULUI DE
CLATIRE
Agentul de clatire
Agentul de clatire, care este eliberat
automat in timpul ultimei etape de clatire,
ajuta la uscarea rapida a vaselor si previne
producerea de pete de acestea.
Umplerea recipientului pentru
agentul de clatire
C
Acesta poate fi gasit in partea stanga a
recipientului pentru detergent (Fig. A “3”).
Pentru a desface capacul, apasati semnul
respectiv si in acelasi timp trageti de
dispozitivul pentru deschidere.
Este recomandabil sa utilizati agent de
clatire creat special pentru a fi utilizat
impreuna cu masina de spalat vase.
Verificati nivelul agentului de clatire prin
indicatorul (C) situat pe dozator.
PLIN
GOL
Intunecat
Luminat
Reglarea agentului de clatire de
la 1 la 6
Dispozitivul de reglare (D) se afla sub
capac si poate fi rotit cu ajutorul unei
monezi.
Pozitia recomandata este pozitia 4.
Continutul calcaros al apei afecteaza
considerabil formarea depunerilor de
calcar si performantele de uscare.
De aceea este important sa reglati
cantitatea de agent de clatire utilizat pentru
a obtine cele mai bune rezultate la spalare.
Daca dupa spalare apar dungi pe vase,
micsorati cantitatea de agent de clatire cu
o pozitie. Daca apar pete albicioase, mariti
cantitatea de agent de clatire cu o pozitie.
D
103
CURATAREA FILTRELOR
Sistemul de filtrare (Fig. A "4") consta in:
un container
particulele mari;
central
ce
1
capteaza
o sita plata care filtreaza continuu apa;
un micro filtru situat sub sita ce capteaza
cele mai mici particule asigurand o clatire
perfecta.
■ Pentru a obtine cele mai bune rezultate
de fiecare data, filtrul trebuie sa fie
verificat si curatat dupa fiecare spalare.
■ Pentru a indeparta filtrul, rotiti manerul
in sens invers acelor de ceasornic
(Fig. 1).
2
■ Pentru o curatare usoara, containerul
central este detasabil (Fig. 2).
■ Indepartati filtrul sita (Fig. 3) si spalati
intreaga unitate sub jet de apa. Daca
este nevoie, utilizati o perie mica.
■ Cu ajutorul micro filtrului de curatare
automata, intretinerea este redusa iar
filtrul trebuie sa fie verificat la fiecare
doua saptamani. Dupa fiecare spalare,
este recomandabil sa verificati daca
containerul central sau filtrul sita sunt
blocate.
ATENTIE!
Dupa ce ati curatat filtrele,
asigurati-va de faptul ca sunt
asamblate corect iar filtrul sita este
pozitionat corespunzator in partea
inferioara a masinii de spalat vase.
3
Asigurati-va de faptul ca filtrul este
infiletat la loc, in sensul acelor de
ceasornic, in sita, deoarece asezarea
necorespunzatoare a acestuia poate
afecta eficienta masinii de spalat
vase.
IMPORTANT
Nu utilizati masina de spalat vase
fara filtrele instalate.
104
SFATURI PRACTICE
Cum sa faceti economii
Cum sa obtineti cele mai bune
rezultate
■ Daca doriti ca masina de spalat sa
realizeze o spalare completa, asezati
vasele in masina de spalat dupa fiecare
masa si daca este nevoie porniti ciclul
CLATIRE RECE pentru a inmuia
resturile de alimente si pentru a
indeparta particulele mai mari de
alimente de la noua incarcare.
■ Inainte de a introduce vasele in masina
de spalat, indepartati resturile de
alimente (oase, scoici, bucati de carne
sau legume, boabe de cafea, piele sau
fructe, scrum de tigara, scobitori, etc.)
pentru a evita blocare filtrelor,
evacuarea sau ajutajul bratului de
spalare.
■ Daca vasele nu sunt foarte murdare
sau daca cosul nu este plin, selectati
programul
ECONOMIC
urmand
instructiunile din lista cu programe.
■ Nu clatiti vasele inainte de a le introduce
in masina de spalat.
Ce nu trebuie sa spalati cu
ajutorul masinii de spalat vase
■ Daca recipientele pentru sosuri sau
cele utilizate in cuptor sunt acoperite de
o crusta de alimente arse sau prajite,
este recomandabil sa le lasati inainte la
inmuiat.
■ Asezati vasele cu fata in jos.
■ Tineti minte faptul ca nu toate vasele
pot fi spalate in masina de spalat. Nu va
recomandam sa spalati vase din
termoplastic, tacamuri cu manere din
lemn sau plastic, recipiente cu manere
din lemn, vase din aluminiu, cristal doar
daca nu este specificat altfel.
■ Incercati sa asezati vasele in asa fel
incat acestea sa nu se atinga intre ele.
Daca acestea au fost incarcate
corespunzator veti obtine rezultate mult
mai satisfacatoare.
■ Unele decoratiuni se pot decolora. De
aceea este o idee buna ca inainte de a
spala tot setul, sa spalati doar un
articol din set pentru a observa daca
decoratiunile se decoloreaza.
■ Dupa ce ati introdus vasele, verificati
daca bratele de pulverizare se rotesc
liber.
■ Nu este recomandabil sa asezati
tacamurile din argint cu manere din otel
oxidabil deoarece poate exista o reactie
chimica intre acestea.
■ Recipientele sau alte vase care sunt
acoperite cu o crusta arsa de alimente
trebuie sa fie lasate la inmuiat in apa cu
detergent.
IMPORTANT
Atunci cand cumparati tacamuri noi,
asigurati-va de faptul ca acestea pot fi
spalate in masina de spalat vase.
■ Pentru
a
spala
recipientele din argint:
Sfaturi utile
corespunzator
a) clatiti imediat dupa utilizare, in
special daca s-au utilizat pentru
maioneza, oua, peste, etc;
■ Pentru a evita caderea de pe raftul
superior, indepartati intai raftul inferior.
■ Daca vasele vor fi lasate in masina de
spalat pentru mai mult timp, lasati usa
putin deschisa pentru a lasa aerul
sa circule si pentru a imbunatati
performantele de uscare.
b) nu le stropiti cu detergent;
c) Pastrati-le la distanta de alte
metale.
105
■ Petele pot fi indepartate cu ajutorul unui
agent abraziv; nu utilizati materiale pe
baza de clor, otel, etc.
CURATARE SI INTRETINERE
■ Pentru a curata partea exterioara a
masinii de spalat vase, nu utilizati
solventi (cu actiune degresanta),
substante abrazive ci doar cu ajutorul
unui material umezit in apa.
1
1b
■ Masina de spalat nu necesita o intretinere
speciala deoarece rezervorul se
curata automat.
■ Stergeti periodic garnitura usii cu
ajutorul unui material umezit pentru a
indeparta resturile de alimente sau de
agent de clatire.
2
■ Se recomanda curatarea masinii de
spalat vase, pentru îndepartarea
depozitelor de calcar si de murdarie. Va
sugeram sa efectuati periodic un
program de spalare cu un produs special
pentru curatarea masinii de spalat vase.
În vederea realizarii acestei operatiuni,
masina de spalat vase trebuie sa fie
goala.
■ Daca dupa curatarea filtrelor observati
faptul ca vasele nu sunt spalate sau
clatite corespunzator, verificati daca
toate capetele bratelor bratelor de pul
verizare sunt libere (Fig. A “5”).
DUPA INCHEIEREA PROGRAMULUI DE SPALARE
Daca sunt blocate, curatati-le in felul
urmator:
Dupa fiecare spalare este esential sa opriti
alimentarea cu apa si sa opriti masina
apasand butonul Pornit / Oprit in pozitia
Oprit. Daca masina nu va fi utilizata pentru
o perio ada indelungata de timp, este
recomandabil sa urmati aceste reguli:
1. Pentru a indeparta bratul superior, rotiti-l
pana se aliniaza cu semnul stop marcat
de sageata (Fig. 1b). Impingeti-l in sus
(Fig. 1) si mentineti in apasat in sus,
desurubati in sensul acelor de ceasornic
(pentru reasamblare, repetati aceeasi
procedura dar in sensul invers acelor
de ceasornic). Bratul inferior poate fi
indepartat tragand in sus (Fig. 2).
1. Realizati o spalare fara incarcare cu
detergent pentru a curata masina de
orice depozite.
2. Scoateti cablul de alimentare din priza.
3. Opriti alimentarea cu apa.
4. Umpleti recipientul pentru agentul de
clatire.
2. Spalati bratele sub jet de apa pentru a
curata blocajele din capetele acestora.
5. Lasati usa deschisa.
3. Dupa ce ati incheiat, fixati la loc bratele
in aceleasi pozitii, tinand cont de
alinierea sagetii si insurubati la loc.
6. Pastrati curat interiorul masinii de
spalat.
■ Captuseala usii si a rezervorului sunt
realizate din otel inoxidabil; daca apar
pete provovate de oxidare, acest lucru
se datoreaza unei concentratii mari de
saruri de fier in apa.
7. Daca masina de spalat vase este lasata
in locuri unde temperatura coboara sub
0ºC, apa ramasa pe conducte poate
ingheta. Asteptati pana ce temperatura
creste peste zero si asteptati timp de 24
de ore inainte de o porni.
106
DESCRIEREA PANOULUI DE CONTROL
A
B
C
D
Tasta "PORNIT / OPRIT"
E
F
G
Buton "U WASH"
Buton "SELECTARE PROGRAM"
Buton "START INTARZIAT"
Buton "START"/"RESET"
(activare/anulare program)
•
Buton "SUPER ECO"
Buton optiune "ALL IN 1"
H
I
Afisaj digital
L
Indicator luminos
"ADAUGARE AGENT CLATIRE"
M
N
Indicatoare luminoase "U WASH"
O
Descriere program
Indicator luminos
"ADAUGARE SARE"
•
Indicatoare luminoase
"SELECTARE OPTIUNE"
DIMENSIUNI
Cu suprafata de lucru
Fara suprafata de lucru
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
Latime/Inaltime/Adancime
Adancime cu usa deschisa
DATE TEHNICE
16
9 seturi
Min. 0,08 Mpa - Max 0,8 MPa
Capacitate asezare (EN 50242)
Capacitate cu recipiente si farfurii
Presiune de alimentare cu apa
Vezi placuta cu date tehnice
Siguranta/Alimentare/Voltaj
CONSUM (programe principale)*
Program
Consum de Energie (kWh)
Consum de apa (L)
2,07
21
INTENSIV
1,46
15
UNIVERSAL
0,85
10
ECO
0,59
9
ULTRA RAPID 24'
Consumul de putere în modul oprit si în modul inactiv: 0,45 W / 0,45 W
*Valorile masurate în laborator în conformitate cu standardul European EN 50242 (sunt posibile
diferente în utilizarea de zi cu zi).
107
SELECTAREA PROGRAMULUI
SI FUNCTII SPECIALE
Programe "IMPULS"
Programele "IMPULS" utilizeaza o tehnica
de spalare pe baza de impuls, pentru a
reduce consumul si pentru a garanta
performante mai bune.
•
Buton "U WASH"
Acest buton va permite modificarea
intensitatii de spalare, în functie de gradul
de murdarire al vaselor, prin modificarea
duratei programului de spalare si a
temperaturii.
Apasati butonul pentru a mari intensitatea
programului de spalare (se aprinde
indicatorul luminos
) sau pentru a
reduce intensitatea programului de
spalare, este posibila si reducerea duratei
de timp a programului de spalare (se
aprinde indicatorul luminos
).
Prin combinarea actiunii acestui buton cu
cele 4 programe de spalare principale se
obtin 8 programe de spalare suplimentare
(se ajunge astfel la un total de 12 programe
de spalare).
IMPORTANT
Functionarea intermitenta de pompei
masinii de spalat NU reprezinta o
defectiune, ci este o caracteristica
specifica spalarii cu impuls.
IMPORTANT
Când masina de spslat vase este
pornita, se va indica ultima setare.
Intreruperea programului
Nu este recomandabil sa deschideti usa in
timpul unui program, in special in timpul primei
spalari sau in timpul clatirii fierbinti finale.
Totusi, daca usa este deschisa in timpul unui
program (de exemplu pentru a adauga vase)
masina se va opri automat si pe afisaj clipeste
durata de timp ramasa pana la finalizarea
programului.
Inchideti usa, fara a apasa butoanele.
Programul de spalare va continua de unde a
fost intrerupt.
Setarile programului
■ Deschideti usa si asezati vasele murdare
in interiorul masinii de spalat.
■ Apasati butonul "PORNIT/OPRIT"
Pe afisaj apar doua linii.
.
■ Alegeti un program prin apasarea
butonului "SELECTARE PROGRAM".
IMPORTANT
Un program care este in derulare
poate fi intrerupt fara deschiderea
usii
prin
apasarea
butonului
"PORNIT/OPRIT". In acest caz,
apasati butonul "PORNIT/OPRIT" din
nou pentru a reporni programul din
punctul unde a fost oprit.
■ Daca doriti, apasati butonul "U •WASH".
■ Daca doriti sa selectati o optiune,
apasati
butonul
corespunzator
(indicatorul luminos se va aprinde).
■ Apasati butonul "START".
Pe afisaj apare durata programului
alternand afisarea orei cu minutele
[Ex. 1h (1 ora) / 25 (25 minute)].
■ Daca este inchisa usa, dupa ce se va
auzi un semnal sonor va porni automat
programul. Pe afisaj este indicat timpul
ramas pana la finalizareaprogramului.
ATENTIE!
Daca deschideti usa in timpul etapelor
de sucare, se va auzi un semnal
sonor pentru a va avertiza ca prgramul
inca nu este finalizat.
108
Schimbarea unui program in
derulare
Butoane optiuni
Buton "SUPER ECO"
Pentru a modifica sau a anula programul in
derulare, procedati in felul urmator:
Prin apasarea acestui buton se poate
obtine o reducere a consumului de energie
si a duratei de timp cu 25% fata de valorile
medii (în functie de ciclul selectat), prin
reducerea temperaturii de spalare si a
duratei de uscare pentru ultima clatire.
Recomandat pentru vase cu grad redus de
murdarire si pentru vase care nu trebuie sa
fie perfect uscate imediat dupa finalizarea
programului. Daca doriti sa obtineti rezultate
mai bune la uscare, va recomandam sa
lasati usa pe jumatate deschisa la finalul
programului de spalare, pentru a permite
circulatia naturala a aerului în interiorul
masinii de spalat vase.
■ Mentineti apasat circa 5 secunde
butonul "RESET". Pe afisaj apare "00"
si sunt emise semnale sonore.
■ Programul în derulare va fi anulat. Pe afisaj
apar doua linii.
■ In acest moment poate fi setat un nou
program.
ATENTIE!
Inainte de a porni un program nou,
trebuie sa verificati daca mai exista
detergent in dozator. Daca este
nevoie, adaugati detergent.
Butonul "ALL IN 1"
Aceasta optiune permite utilizarea optima a
detergentilor combinati “ALL in 1” ("3 in
1"/"4 in 1"/"5 in 1”, etc.). Prin apasarea
acestui buton, programul de spalare
selectat va fi modificat astfel incat sa se
obtina cele mai bune performante de
spalare; se va dezactiva indicatorul pentru
lipsa sare de dedurizare.
Derularea programului
In timpul derularii programului, pe afisaj
poate fi vizualizata durata ramasa pana la
finalizarea programului.
Daca apare o intrerupere de alimentare
cu energie electrica in timp ce masina
de spalat vase functioneaza, programul
selectat va fi memorat iar atunci cand
se reia alimentarea cu energie electrica
se va continua de unde a fost oprit.
ATENTIE!
Dupa ce a fost selectata, optiunea va
ramane activa (indicatorul luminos
corespunzator este aprins) si pentru
urmatoarele programe de spalare si
va putea fi dezactivata (indicatorul
luminos se stinge) daca apasati din
nou butonul corespunzator.
Incheierea programului
IMPORTANT
Aceasta optiune este recomandata în
special când utilizati programul
"ULTRA RAPID 24' ", durata acestuia
va fi marita cu circa 15 minute, pentru
a asigura o mai buna actiune a
detergentului sub forma de tablete.
Se va auzi o alarma sonora timp de 5
secunde (daca nu este oprit sunetul) de 3
ori la intervale de 30 de secunde pentru a
anunta faptul ca s-a incheiat programul.
Afisajul si toate indicatoarele luminoase
sunt stinse.
109
Buton "START INTARZIAT"
Oprirea sonorului pentru alarma
de FINALIZARE A PROGRAMULUI
Timpul de pornire al masinii de spalat
poate fi setat cu ajutorul acestui buton,
puteti intarzia pornirea cu 1 pana la 23 de
ore.
Sunetul alarmei pentru incheierea
programului poate fi oprit in felul urmator:
Procedati in felul urmator pentru a intarzia
pornirea:
IMPORTANT
Masina de spalat trebuie sa fie
INTOTDEAUNA oprita inainte de
pornirea procedurii.
■ Apasati butonul "START INTARZIAT"
(pe afisaj apare "00").
■ Apasati din nou butonul pentru a mari
durata pentru startul intarziat (la fiecare
apasare, durata se va mari cu cate 1
ora, pana la maximum 23 de ore).
1. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" si porniti masina de spalat
cu ajutorul butonului "PORNIT / OPRIT"
(se va auzi un semnal sonor).
■ Pentru a activa numaratoarea inversa,
apasati butonul "START".
Pe afisaj apare durata de timp ramasa
pâna la începerea programului.
2. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" pentru cel putin 15 secunde
(în acest timp, se vor auzi 2 semnale
sonore).
La finalul numaratorii inverse, programul va
incepe automat si pe afisaj apare durata
programului selectat.
3. Eliberati butonul atunci când se aude cel
de-al doilea semnal sonor ("b1" va
apare pe afisaj pentru a indica faptul ca
alarma este pornita).
Daca doriti sa anulat functia Start intarziat,
procedati astfel:
■ Mentineti apasat circa 5 secunde
butonul "RESET". Pe afisaj apare "00"
si sunt emise semnale sonore.
4. Apasati din nou acelasi buton ("b0" va
apare pe afisaj pentru a indica faptul ca
alarma este oprita).
■ Startul intarziat pentru programul
selectat va fi anulat. Pe afisaj apar doua
linii.
5. Opriti masina de spalat vase cu ajutorul
butonului "PORNIT / OPRIT" pentru a
confirma noua setare.
■ In acest moment, daca doriti sa puneti
masina de spalat vase in functiune, va
trebui sa setati din nou programul dorit si
sa selectati optiunile, asa cum este
insicat in paragraful referitor la selectarea
programelor.
Pentru a porni din nou alarma, respectati
aceeasi procedura.
110
Memorarea ultimului program
utilizat
4. Apasati acelasi buton din nou (pe afisaj
apare "A1" pentru a indica faptul ca
memorarea este activata).
Pentru memorarea ultimului program
utilizat, procedati astfel:
5. Opriti masina de spslat vase cu ajutorul
butonului "PORNIT / OPRIT" pentru a
confirma noua setare.
IMPORTANT
Masina de spalat trebuie sa fie
INTOTDEAUNA oprita inainte de
pornirea procedurii.
Pentru a dezactiva memorarea, urmati
aceeasi procedura.
1. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" si porniti masina de spalat
cu ajutorul butonului "PORNIT / OPRIT"
(se va auzi un semnal sonor).
ATENTIE!
Pentru a asigura o buna utilizare a
dispozitivului de siguranta impotriva
inundatiei, este recomandabil ca
masina de spalat sa nu fie inclinata in
timpul utilizarii. Daca este nevoie sa
inclinati masina de spalat vase,
asigurati-va de faptul ca programul
de spalare s-a incheiat iar in interior
nu se mai afla apa.
2. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" pentru cel putin 30 secunde
(în acest timp, se vor auzi 3 semnale
sonore).
3. Eliberati butonul în momentul în care se
aude cel de al TREILEA semnal sonor
(pe afisaj apare "A0" pentru a indica
faptul ca memorarea este dezactivata).
Masina de spalat poate semnala o serie de probleme in functionare care pot fi vizalizate pe afisaj
SEMNALARE AUTOMATA A PROBLEMELOR IN FUNCTIONARE
PROBLEMA
CAUZA
REMEDIU
Pe afisaj apare E2 si se aude un
semnal sonor scurt
Lipsa alimetare ca apa (robinetul de
alimentare cu apa este inchis).
Opriti masina de spalat, deschideti
robinetul de alimentare cu apa si
setati din nou programul.
Pe afisaj apare E3 si se aude un
semnal sonor scurt
Masina nu evacueaza apa.
Verificati ca furtunul de evacuare
sau sifonul sa nu fie blocate si
verificati daca filtrele sunt curate.
In cazul in care problema persista,
luati legatura cu un centru de
service autorizat.
Pe afisaj apare E4 si se aude un
semnal sonor scurt
Scurgeri de apa.
Verificati ca furtunul de evacuare
sau sifonul sa nu fie blocate si
verificati daca filtrele sunt curate.
In cazul in care problema persista,
luati legatura cu un centru de
service autorizat.
Pe afisaj apare E5, E6, E7, Ef
sau EL si se aude un semnal
sonor scurt
Probleme cu controlul electronic.
Luati legatura cu un centru de
service autorizat.
Pe afisaj apare E8 sau Ei si se
aude un semnal sonor scurt
Elementul de incalzire a apei nu
functioneaza corect sau sita plata
este blocata.
Curatati sita plata.
In cazul in care problema persista,
luati legatura cu un centru de
service autorizat.
111
TABEL CU PROGRAME
Spalare cu prespalare
Pentru programele cu prespalare, se recomanda adaugarea unei doze suplimentare de
detergent (MAX. 10 grame) direct in masina de spalat vase.
Program
Descriere
Igienizare
75°C
Intensiv
75°C
Indicat pentru spalarea vaselor foarte murdare.
Strong & Fast
65°C
Indicat pentru spalarea rapida a vaselor foarte
murdare.
Universal plus
70°C
Indicat pentru spalarea vaselor utilizate zilnic.
Clatirea finala garanteaza un nivel superior de
igiena si curatenie.
Universal
60°C
Indicat pentru spalarea vaselor cu grad normal de
murdarire.
Zilnic
55°C
Program rapid pentru spalarea vaselor cu grad
normal de murdarire.
Ultra Silent
55°C
Program de spalare silentios. Ideal pentru
functionarea masinii pe timpul noptii, pentru a
putea beneficia de tarifele mai reduse la energie.
Program pentru vesela cu un grad normal de
murdarie (este cel mai eficient din punct de
vedere al consumului combinat de apa si
energie pentru acest tip de vesela).
Eco 45°C
= Programe "IMPULS"
Program cu actiune antibacteriana, pentru
spalarea si igienizarea vaselor, biberoanelor etc.
Delicate 45°C
Indicat pentru spalarea vaselor cu ornamente sau a
celor din cristal. De asemenea, indicat pentru
spalarea zilnica a vaslor foarte putin murdare.
Ultra Rapid 59'
65°C
Indicat pentru utilizare zilnica, pentru spalarea
imediata a vaselor cu grad normal de murdarire
(max. 8 seturi).
Ultra Rapid 24'
50°C
Program super rapid pentru spalarea a 6 seturi.
Prespalare
Prespalare rapida a vaselor de la micul dejun sau
pranz ce urmeaza a fi spalate ulterior.
112
N/A = OPTIUNE NEDISPONIBILA
*
Buton "START
INTARZIAT"
Buton "SUPER ECO"
Buton "ALL in 1"
75°C
140
DA
DA
DA
75°C
130
DA
DA
DA
65°C
85
DA
DA
DA
70°C
125
DA
DA
DA
60°C
120
DA
DA
DA
55°C
80
DA
DA
DA
55°C
240
DA
DA
DA
45°C
170
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
59
DA
DA
DA
50°C
24
DA
N/A
DA
5
DA
N/A
113
Etape program
Durata
Medie
in min.
PENTRU APA CALDA, DURATA DE TIMP RAMASA PANA LA FINALUL PROGRAMULUI SE VA AJUSTA AUTOMAT
Clatire calda cu
agent clatire
A doua clatire rece
Prima clatire rece
Spalare
Cu apa rece (15°C)*
Toleranta ± 10%
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
Prespalare rece
Prespalare calda
Control sare
de dedurizare
Control agent
de clatire
Curatare filtru
Detergent spalare
Detergent prespalare
Operatiuni
Functii
suplimentare
SISTEMUL WATERBLOCK
Rolul acestui sistem este dea va oferi mai multa siguranta, in special atunci cand nu
sunteti acasa. Acest sistem detecteaza scurgerile de apa care pot apare ca urnare a
deteriorarii furtunurilor sau garniturilor de etansare.
Modul de functionare
Scurgerile de apa din partea de jos a aparatului sunt detectate de un senzor care
determina inchiderea valvei de siguranta situata pe robinet. In acest mod se evita
scurgerea apei, chiar daca robinetul este deschis. In cazul in care cutia cu parti
electrice este deteriorat, deconectati aparatul de la sursa de alimentare cu energie
electrica.
Pentru a se asigura o buna functionare a dispozitivului de siguranta, furtunul pe care
este prevazuta cutia "A" trebuie conectat la robinet, asa cum se poate observa in
Figura 1. Acest furtun de alimentare nu trebuie taiat deoarece contine parti sub
tensiune.
In cazul in care lungimea furtunului nu este suficient de mare, acesta va trebuie
inlocuit cu un furtun a carui lungime sa fie adecvata. Un astfel de furtun poate fi
procurat de la centrele de service autorizate.
Aceasta masina de spalat mai este prevazuta si cu un dispozitiv de siguranta
anti-inundare care, in cazul in care nivelul apei depaseste nivelul normal din cauza
unor probleme de functionare, va bloca automat afluxul de apa si/sau va evacua
acea cantitate de apa in exces.
A
Fig. 1
114
UNITATE PENTRU DEDURIZAREA
APEI
* Unitate pentru dedurizarea apei este
setata din fabrica la nivelul 4 (d4),
potrivit pentru majoritatea utilizatorilor.
In functie de sursa de alimentare, apa
contine diferite cantitati de calcar si
minerale care se depun pe vase lasand
urme pe acestea.
Nu cat este mai mare nivelul de minerale
in apa, cu atat este mai dura apa. Masina
de spalat este prevazuta cu o unitate
pentru dedurizarea apei, care prin
intermediul utilizarii unei sari regenatoare
speciale, furnizeaza apa dedurizata pentru
spalarea vaselor.
Gradul de duritate al apei poate fi obtinut
de la compania de furnizare a apei.
In functie de gradul de duritate al apei,
reglati unitatea de dedurizare in felul
urmator:
IMPORTANT
Masina de spalat trebuie sa fie
INTOTDEAUNA oprita inainte de
pornirea procedurii.
1. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" si în acelasi timp porniti
masina de spalat vase cu ajutorul
butonului "PORNIT/OPRIT" (se va auzi
un semnal sonor).
Reglara dispozitivului pentru
dedurizarea apei
2. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" cel putin 5 secunde,
PANA CAND se va auzi un semnlal
sonor. Nivelul curent al agentului de
dedurizare va apare pe afisaj.
Unitatea de dedurizare poate trata apa cu
o duritate de pana la 90˚fH (gradatie
franceza) sau 50˚dH (gradatie germana)
prin intermediul a 8 setari diferite.
3. Apasati din nou acelasi buton pentru a
selecta nivelul dorit pentru agentul de
dedurizare: de fiecare data când este
apasat butonul, setarea va creste cu
câte un nivel. Atunci când ati ajuns la
"d7", afisajul va reveni la "d0".
Nivel
˚fH
(gradatie
franceza)
˚dH
(gradatie
germana)
Utilizare sare
Duritate apa
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NU
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
Setare unitate
dedurizare
Tabelul de mai jos prezinta diferite grade
de duritate pentru apa cu setarile
corespunzatoare pentru unitatea de
dedurizare:
4. Opriti masina de spalat vase cu ajutorul
butonului "PORNIT/OPRIT" pentru a
confirma noua setare.
ATENTIE!
Daca apar probleme, opriti masina
de spalat vase cu ajutorul butonului
“PORNIT / OPRIT” si porniti din nou
procedura de la inceput (PASUL 1).
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
Indicator adaugare sare
IMPORTANT
Aparitia de pete albe pe vase este un
semn important asupra faptului ca
trebuie sa adaugati sare in recipient.
Acest model este prevazut cu un indicator
electric pe panoul de control care se
aprinde in momentul in care trebuie sa
umpleti recipientul cu sare de dedurizare.
115
IDENTIFICAREA ERORILOR MINORE
Daca masina de spalat nu mai functioneaza, verificati urmatoarele inainte de a apela la
un centru de service autorizat:
EROARE
1 - Masina nu raspunde la nici o
comanda.
2 - Masina nu este alimentata
cu apa.
3 - Masina nu evacueaza apa.
4 - Masina evacueaza apa in
continuu.
5 - Bratele de pulverizare nu
se rotesc.
6 - In cazul aparatelor electronice
fara afisaj; unul sau mai multe
led-uri clipesc rapid.
CAUZA
REMEDIU
Nu ati introdus cablul de alimentare
in priza.
Nu a fost apasat butonul Pornit /
Oprit.
Conectati cablul de alimentare la
priza.
Usa este deschisa.
Inchideti usa.
Nu exista alimentare cu energie
electrica.
Verificati siguranta din stecher si
alimentarea cu energie electrica.
Vezi cauza nr. 1.
Verificati
Robinetul este inchis.
Deschideti robinetul.
Selectorul pentru program nu se afla
in pozitia corespunzatoare.
Rotiti selectorul in pozitia
corespunzatoare.
Furtunul de admisie este indoit.
Indreptati furtunul.
Filtrul furtunului de admisie nu este
conectat corespunzator.
Curatati filtrul situat la capatul
furtunului.
Filtrul este murdar.
Curatati filtrul.
Furtunul de evacuare este indoit.
Indreptati furtunul.
Extensia furtunului de evacuare nu
este conectat corespunzator.
Urmati cu atentie instructiunile
pentru conectarea furtunului de
evacuare.
Conectarea furtunului pentru
evacuare pe perete este indreptata
in jos sau in sus.
Apelati la un tehnician calificat.
Furtunul de evacuare este situat
prea jos.
Ridicati furtunul de evacuare la
cel putin 40 cm deasupra
podelei.
Cantitate prea mare de detergent.
Reduceti cantitatea de detergent.
Utilizati un detergent potrivit.
Anumite elemente din masina de
spalat impiedica rotirea acestora.
Verificati.
Filtrele sunt foarte murdare.
Curatati.
Robinetul de alimentare cu apa este
inchis.
Opriti aparatul.
Deschideti robinetul.
Resetati programul de spalare.
116
Apasati butonul.
EROARE
CAUZA
REMEDIU
Vezi cauza nr. 5.
Verificati.
Baza recipientelor nu a fost spalata
corespunzator.
Recipientele murdare de alimente
arse trebuie sa fie inmuiate inainte
de a fi introduse in masina de
spalat vase.
Marginile recipientelor nu au fost
spalate corespunzator.
Reasezati recipientele.
Bratele spray sunt blocate partial.
Indepartati prin desurubarea
piulitei in sensul acelor de
ceasornic si spalati sub apa.
Vasele nu au fost introduse
corespunzator.
Nu asezati vasele prea apropiate.
Capatul furtunului de evacuare se
afla introdus in apa.
Capatul furtunului de evacuare nu
trebuie sa intre in contact cu apa
evacuata.
A fost adaugata o cantitate
incorecta de detergent; detergentul
este vechi si dur.
Mariti cantitatea de detergent in
functie de gradul de murdarire al
vaselor si schimbati detergentul.
Programul de spalare nu este
potrivit.
Selectati programul potrivit.
Cosul inferior nu a fost spalat.
Apasati butonul pentru incarcarea
pe jumatate.
8. Detergentul nu este introdus
sau este introdus partial.
Tacamurile, farfuriile, etc. impiedica
introducerea detergentului.
Aranjati vasele astfel incat sa nu
impiedice introducerea detergentului.
9. Exista pete albe pe vase.
Apa este foarte dura.
Verificati nivelul sarii si al agentului
de clatire.
Daca eroarea persista, contactati
un centru de service autorizat.
Vasele se lovesc intre ele.
Verificati vasele asezate in cos.
Bratele se lovesc de vase.
Verificati din nou aranjarea
vaselor.
Curentul de aer este nepotrivit.
Lasati deschisa usa masinii de
spalat vase la finalul procesului de
spalare pentru a permite vaselor
sa se usuce natural.
Agentul pentru clatire lipseste.
Adaugati agent pentru clatire.
7. Vasele introduse sunt spalate
partial.
10. Exista zgomot in timpul
spalarii.
11. Vasele nu sunt uscate
complet.
Daca apare una dintre situatiile de mai sus iar performantele masinii de spalat vase sunt reduse,
este necesar sa indepartati manual depunerile de pe vase deoarece etapa finala de uscare intareste
depozitele ce nu au putut fi indepartate dupa a doua etapa a programului de spalare.
Daca defectiunile continua, contactati centrul de service autorizat specificand numarul de serie al masinii
de spalat vase. Acesta poate fi gasit pe placuta situata pe interiorul usii in partea de sus sau pe
certificatul de garantie. Aceasta informatie va face posibila actionarea mai rapida si mai eficienta a
centrului de service.
Producatorul nu se face responsabil pentru erorile de printare din acest manual de utilizare.
Producatorul isi rezerva de asemenea dreptul de a realiza modificari asupra acestor produse fara
a afecta caracteristicile esentiale.
117
To urzàdzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2012/19/UE on dotyczàcà Zu˝ytego Sprz´tu Elektrycznego i
Elektronicznego (WEEE).
WEEE zawiera zarówno substancje zanieczyszczajàce (co mo˝e spowodowaç negatywne skutki dla Êrodowiska naturalnego)
oraz podstawowe elementy (które mogà byç ponownie wykorzystane). Wa˝ne jest, aby dokonaç wszelkich staraƒ w celu
usuni´cia i pozbycia si´ w∏aÊciwie wszystkich zanieczyszczeƒ oraz odzyskania i recyklingu wszystkich materia∏ów.
Osoby fizyczne mogà odgrywaç wa˝nà rol´ w zapewnieniu, ˝e WEEE nie stanie si´ problemem dla Êrodowiska naturalnego;
istotne jest, aby przestrzegaç kilku podstawowych zasad:
- WEEE nie powinien byç traktowany jako odpad komunalny;
- WEEE nale˝y przekazaç do odpowiednich punktów zbiórki prowadzonych przez gminy lub przez zarejestrowane firmy. W
wielu krajach du˝y sprz´t AGD mo˝e byç odbierany z domu.
W wielu krajach, przy zakupie nowego urzàdzenia, stary mo˝e byç zwrócony do sprzedawcy, który musi zebraç go bezp∏atnie
na zasadzie jeden do jednego, tak d∏ugo, jak sprz´t jest w∏aÊciwego rodzaju i ma takie same funkcje, co sprz´t dostarczony.
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko uredbo 2012/19/EU o odpadni elektriãni in elektronski opremi (OEEO).
OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnaÏujejo okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje) kot tudi osnovne komponente (ki jih
je mogoãe ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna obravnava OEEO, ki omogoãa odstranjevanje in ustrezno odlaganje
vseh onesnaÏeval ter pridobivanje in recikliranje vseh materialov.
Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri prepreãevanju onesnaÏevanja okolja zaradi OEEO; pri tem morajo upo‰tevati
nekaj osnovnih pravil:
- z OEEO ne ravnamo kot z obiãajnimi odpadki iz gospodinjstva;
- OEEO je treba odpeljati na ustrezno zbirali‰ãe odpadkov, upravljano s strani obãine ali registrirane druÏbe. V ‰tevilnih
drÏavah je za veãje kose OEEO organizirano tudi zbiranje po domovih.
V ‰tevilnih drÏavah lahko ob nakupu novega aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je dolÏan prevzeti brezplaãno po naãelu
eden za enega; to velja v primeru, da gre opremo enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot dobavljeni aparat.
Ovaj uredjaj oznaãen je u skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj elektriãnoj i elektroniãkoj opremi (OEEO).
OEEO sadrÏi zagadjujuçe tvari (koje mogu uzrokovati negativne posljedice za okoli‰) i osnovne materijale (koji se mogu
ponovno iskoristiti). VaÏno je OEEO podvrgnuti odgovarajuçoj obradi, kako bi se pravilno uklonile i zbrinule sve zagadjujuçe
tvari, a reciklirali svi korisni materijali.
Kako bi se osiguralo da OEEO ne postane ekolo‰ki problem, pojedinci imaju vaÏnu ulogu; nuÏno je pridrÏavati se nekoliko
jednostavnih pravila :
- OEEO ne smije se tretirati kao kuçanski otpad;
- OEEO mora biti zbrinut na odgovarajuçim odlagali‰tima kojima upravlja lokalna samouprava ili ovla‰tene tvrtke. U mnogim
zemljama, organizirano je sakupljanje krupnog otpada.
U mnogim zemljama, kod kupnje novog uredjaja, stari moÏete vratiti trgovcu koji ga je duÏan preuzeti bez naknade, uz uvjet da
je uredjaj istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeana 2012/19/UE cu privire la deseurile de echipamente electrice
si electronice (DEEE).
DEEE contin atât substante poluante (care pot avea consecinte negative asupra mediului) cât si componente de baza (care
pot fi reutilizate). Este important ca DEEE sa faca obiectul unui tratament special, pentru a se îndeparta si colecta
corespunzator toate substantele poluante si pentru a se recupera si recicla toate materialele.
Utilizatorii pot juca un rol important în asigurarea faptului cu DEEE nu polueaza mediul; este esential sa se respecte
urmatoarele reguli de baza:
- DEEE nu trebuie reciclate împreuna cu deseurile menajere;
- DEEE trebuie predate la centrele de colectare municipale sau la societatile autorizate de colectare/reciclare. În anumite tari,
DEEE voluminoase pot fi preluate de la domiciliu.
În multe tari, în momentul în care achizitionati un aparat nou de acelasi tip, aparatul vechi poate predat distribuitorului care
trebuie sa îl colecteze gratuit, în baza schimbului de unu la unu.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Dane techniczne urzàdzenia podane sà na stronie internetowej producenta.
Proizvajalec in prodajalec dopu‰ãata moÏnost napak pri tisku te knjiÏice, za kar ne
odgovarjata.
Proizvajalec si pridrÏuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprej‰njega opozorila,
ãe spremembe ne vplivajo na osnovne znaãilnosti stroja.
Tehniãni podatki izdelka so na voljo na proizvajalãevi spletni strani.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne pogre‰ke u tiskanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmjene svojih proizvoda, ali bez
promjene njihovih osnovnih svojstava.
Kako bi vidjeli tehniãke karakteristike proizvoda, molim da kliknete na web stranicu
proizvodjaãa.
Producatorul isi declina orice responsabilitate in cazul unor greseli de tiparire in
manualul de instructiuni. Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificarile
corespunzatoare produsului, fara a schimba in mod esential caracteristicile lui.
PL
SL
HR
RO
15.02 - 41901958
Pentru a consulta fisa produsului, va rugam sa vizitati site−ul web al producatorului.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising