Candy | CDI 3DS52D | Candy CDI 3DS52D Ръководство за употреба

Candy CDI 3DS52D Ръководство за употреба
BG
àÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ÛÔÓÚ·‡
RO Instructiuni de utilizare
SK Návod na obsluhu
SR
Uputstvo za upotrebu
UKR äÂ¥‚ÌËˆÚ‚Ó Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª
ëöÑéåàüãçÄ åÄòàçÄ
MASINA DE SPALAT VASE
UM¯VAâKA RIADU
MA·INA ZA PRANJE POSUDJA
èéëìÑéåàâçÄ åÄòàçÄ
èÓÁ‰‡‚ÎÂÌËfl!
ÉÄêÄçñàü
Å·„Ó‰‡ËÏ ÇË, ˜Â ËÁ·‡ıÚ ÚÓÁË Û‰ ̇
CANDY: ͇˜ÂÒÚ‚Â̇ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ χ¯Ë̇
ÍÓÂÚÓ
„‡‡ÌÚË‡
‚ËÒÓ͇ڇ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ë ÒË„ÛÌÓÒÚ.
CANDY ÔÓËÁ‚Âʉ‡ ¯ËÓ͇ „‡Ï‡ ÓÚ
‰Óχ¯ÌË Û‰Ë: ÔÂ‡ÎÌË Ï‡¯ËÌË,
ÔÂ‡ÎÌË/ÒÛ¯ËÎÌË, ÙÛÌË, ÏËÍÓ‚˙ÎÌÓ‚Ë
Ô˜ÍË, Ô˜ÍË Ë ÍÓÚÎÓÌË, ı·‰ËÎÌËˆË Ë
ÙËÁÂË.
èÓËÒ͇ÈÚ ÓÚ ‚‡¯Ëfl ‰ËÎ˙ ‰‡ ‚Ë
Ô‰ÓÒÚ‡‚Ë Í‡Ú‡ÎÓ„ Ò˙Ò Ô˙Î̇ڇ „‡Ï‡ ÓÚ
ÔÓ‰ÛÍÚËÚ ̇ CANDY. åÓÎfl ÔÓ˜ÂÚÂÚÂ
‚ÌËχÚÂÎÌÓ ËÌÒÚÛ͈ËflÚ‡ ÔÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡ ˜Â
ÚÓÈ ÏÓÊ ‰‡ ‚Ë Ô‰ÓÒÚ‡‚Ë ‚‡Ê̇
ËÌÙÓχˆËfl ÓÚÌÓÒÌÓ ÒË„ÛÌËfl ÏÓÌÚ‡Ê,
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓ‰‰˙Ê͇ڇ ̇ Û‰‡,
Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò ÌflÍÓÈ ÔÓÎÂÁÌË Ò˙‚ÂÚË Í‡Í ‰‡
ÛÒÔÂÂÚ ‰‡ ÔÓÒÚË„ÌÂÚ ̇È-‰Ó·ËÚÂ
ÂÁÛÎÚ‡ÚË Ò ‚‡¯‡Ú‡ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ χ¯Ë̇.
ᇠ·˙‰Â˘Ë ÒÔ‡‚ÍË ÏÓÎfl Á‡Ô‡ÁÂÚ ÚÓ‚‡
‚ÒÚ˙ÔËÚÂÎÌÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Á‡ ÔÓÎÁ‚‡Ì ̇
ÒË„ÛÌÓ Ë ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓ ÏflÒÚÓ.
íÓÁË Û‰  Ò̇·‰ÂÌ Ò „‡‡ÌˆËÓÌÂÌ
ÒÂÚËÙË͇Ú, ÍÓÈÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ íÂıÌ˘Ò͇ ÔÓ‰‰˙Ê͇.
åÓÎfl Ô‡ÁÂÚ ÒË Í‡ÒÓ‚‡Ú‡ ·ÂÎÂÊ͇ ÓÚ
ÔÓÍÛÔ͇ڇ. ífl Úfl·‚‡ ‰‡  Ò ԇÁË Ë ‰‡ ÒÂ
Ô‰ÒÚ‡‚Ë Ì‡ ÒÂ‚ËÁÌËfl ËÌÊÂÌÂ, ÔË
ÒÎÛ˜‡È ̇ ÌÛʉ‡ ÓÚ ÒÂ‚ËÁ.
2
éèàëÄçàÖ çÄ äéçíêéãçàü èÄçÖã
A
ÅÛÚÓÌ "ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.)
B
ÅÛÚÓÌ "àÁ·Ó ̇ ÔÓ„‡Ï‡"
C
ÅÛÚÓÌ "éíãéÜÖç ëíÄêí"
D
ÅÛÚÓÌ Á‡ ÓÔˆËfl "SMART DOOR"
(ÖäëèêÖëçé)
E
ÅÛÚÓÌ Á‡ ÓÔˆËfl "ALL IN 1"
F
ÅÛÚÓÌ "START"/"RESET" ( ëÚ‡Ú/çÛÎË‡ÌÂ)
(ÒÚ‡ÚË‡ÌÂ/ÓÚÏfl̇ ̇ ÔÓ„‡Ï‡)
G
à̉Ë͇ÚÓË "àáÅéê çÄ éèñàà"
H
ÑË„ËÚ‡ÎÂÌ ‰ËÒÔÎÂÈ
I
ìÔ˙Ú‚‡Ì Á‡ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
L
áÓ̇ "SMART TOUCH"
ÉÄÅÄêàíà
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
117
òËË̇ ı ÇËÒÓ˜Ë̇ ı Ñ˙ηӘË̇ (cm)
Ñ˙ηӘË̇ Ò ÓÚ‚ÓÂ̇ ‚‡Ú‡ (cm)
íÖïçàóÖëäà ïÄêÄäíÖêàëíàäà
15
9 Îˈ‡
åËÌ. 0,08 - å‡ÍÒ. 0,8
EN 50242 ÍÓÏÔÎÂÍÚË
ä‡Ô‡ˆËÚÂÚ Ò ÚË„‡ÌË Ë ˜ËÌËË
ç‡Îfl„‡Ì ̇ ÔÓ‰‡‚‡Ì‡Ú‡ ‚Ó‰‡ (MPa)
ÇÊ. Ú‡·ÂÎ͇ڇ Ò ‰‡ÌÌË.
è‰ԇÁËÚÂÎ / ÇıÓ‰fl˘Ó Á‡ı‡Ì‚‡Ì / èÓ‰‡‚‡ÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ
èéíêÖÅãÖçàÖ (ÓÒÌÓ‚ÌË ÔÓ„‡ÏË)*
èÓ„‡Ï‡
ÖÌÂ„Ëfl (kWh)
ÇÓ‰‡ (L)
2,03
20
ïàÉàÖçàóçÄ
14
1,43
ìçàÇÖêëÄãçÄ
0,75
10
Öäé
0,59
9
RAPID 24’
èÓÚ·ÎÂÌË ̇ ÂÌÂ„Ëfl ‚ ÂÊËÏ "ËÁÍÎ." Ë ‚ ÂÊËÏ "ÓÒÚ‡‚Â̇ ‚Íβ˜Â̇": 0,45 W / 0,45 W
*ëÚÓÈÌÓÒÚËÚ ҇ ËÁÏÂÂÌË ‚ ··Ó‡ÚÓÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl, ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍË Òڇ̉‡Ú EN 50242 (ÔÓÚ·ÎÂÌËÂÚÓ
ÏÓÊ ‰‡ ‚‡Ë‡ ÒÔÓ‰ ÛÒÎÓ‚ËflÚ‡ ̇ ÛÔÓÚ·‡).
3
àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ à
ëèÖñàÄãçà îìçäñàà
ÇÄÜçé
"èÂËӉ˘̇ڇ" ‡·ÓÚ‡ ̇ ÔÓÏÔ‡Ú‡ Á‡
ÏËÂÌ çÖ íêüÅÇÄ ‰‡ Ò ҘËÚ‡ Á‡ ÔÓ‚‰‡,
ÚÓ‚‡  ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ ̇ ËÏÔÛÎÒÌÓÚÓ
ÏËÂÌÂ, ڇ͇ ˜Â Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ҘËÚ‡ Á‡
ÌÓχÎ̇ ÙÛÌ͈Ëfl ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡.
(àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÛÔ˙Ú‚‡ÌÂÚÓ Á‡ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡)
ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡
èÂÍ˙Ò‚‡Ì ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
■ éÚ‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ Ë ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ Ï˙ÒÌËÚÂ
Ò˙‰Ó‚ ‚ Û‰‡.
éÚ‚‡flÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡ ‰Ó͇ÚÓ ‡·ÓÚË ÔÓ„‡Ï‡
Ì Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ù‡ÁËÚÂ
̇ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÏËÂÌÂ Ë ÔÓÒΉÌÓ „Ó¢Ó
ËÁÔ·͂‡ÌÂ. çÓ ‡ÍÓ ‚‡Ú‡Ú‡ Ò ÓÚ‚ÓË ‰Ó͇ÚÓ
‡·ÓÚË ÔÓ„‡Ï‡ (̇Ô. Á‡ ‰Ó·‡‚flÌ ̇ Ò˙‰Ó‚Â),
χ¯Ë̇ڇ ÒÔË‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ë ‰ËÒÔÎÂflÚ ˘Â
ÔÂÏË„‚‡ Ò ÓÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ‰Ó Í‡fl ̇
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡. á‡Ú‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ·ÂÁ ‰‡
̇ÚËÒ͇Ú ÌËÍ‡Í‚Ë ·ÛÚÓÌË. ñËÍ˙Î˙Ú ˘Â
ÔÓ‰˙ÎÊË ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ Â ÒÔflÎ.
■ ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ "ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.) Á‡
ÓÍÓÎÓ 2 ÒÂÍÛ̉Ë. ÑËÒÔÎÂflÚ ˘Â ÔÓ͇Á‚‡ ‰‚‡
‰‡.
■ àÁ·ÂÂÚ ÔÓ„‡Ï‡, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ
"àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ".
■ ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ·ÛÚÓÌ (Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú ˘Â Ò‚ÂÚÌÂ).
ÅÛÚÓÌËÚ Á‡ ÓÔˆËË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁ·‡ÌË
ËÎË ÓÚÏÂÌÂÌË Ç êÄåäàíÖ çÄ Â‰Ì‡ ÏËÌÛÚ‡
ÒΉ ÒÚ‡ÚË‡Ì ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡.
ÇçàåÄçàÖ!
ÄÍÓ ÓÚ‚ÓËÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ˆËÍ˙·
̇ ÒÛ¯ÂÌÂ, Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Π‚Ë ÔÓÒÓ˜‚‡, ˜Â
ÚÓÈ Ó˘Â Ì  Á‡‚˙¯ÂÌ.
■ ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ "START" (ëÚ‡Ú).
Ñ˙ÎÊË̇ڇ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ˘Â ·˙‰Â ÔÓ͇Á‡Ì‡
̇ ‰ËÒÔÎÂfl, ‰ۂ‡ÈÍË ˜‡ÒÓ‚Â Ò ÏËÌÛÚË
[Ú.Â. 1 h (1 ˜‡Ò) / 25 (25 ÏËÌÛÚË)].
èÓÏfl̇ ̇ ‡·ÓÚ¢‡ ÔÓ„‡Ï‡
■ á‡Ú‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ (ÒΉ ͇ÚÓ Ò ˜Û Á‚ÛÍÓ‚
Ò˄̇Î,
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
˘Â
Á‡ÔÓ˜ÌÂ
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ).
èӈ‰Ë‡ÈÚ ͇ÍÚÓ ÒΉ‚‡, Á‡ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚÂ
ËÎË ÓÚÏÂÌËÚ ‡·ÓÚ¢‡ ÔÓ„‡Ï‡:
éÚ‚ÓÂÚ ‚‡ÚÚ‡
Ç êÄåäàíÖ çÄ Â‰Ì‡ ÏËÌÛÚ‡ ÒΉ
ÒÚ‡ÚË‡Ì ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
‰Û„‡ ÔÓ„‡Ï‡ Ò‡ÏÓ Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇
"àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ".
■ ᇉ˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ "RESET" (çìãàêÄçÖ) Á‡
̇È-χÎÍÓ 3 ÒÂÍÛ̉Ë. ç‡ ‰ËÒÔÎÂfl ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë
"00" Ë ˘Â Ò ˜ÛflÚ ÌflÍÓË Á‚ÛÍÓ‚Ë Ò˄̇ÎË.
■ ꇷÓÚ¢‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ ˘Â ·˙‰Â ÓÚÏÂÌÂ̇.
ÑËÒÔÎÂflÚ ˘Â ÔÓ͇Á‚‡ ‰‚‡ ‰‡.
■ Ç ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ÌÓ‚‡
ÔÓ„‡Ï‡.
èÓ„‡ÏË "àåèìãë"
ÇçàåÄçàÖ!
ÈÂ‰Ë ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡Ú ÌÓ‚‡ ÔÓ„‡Ï‡
Úfl·‚‡ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚ ‰‡ÎË Ó˘Â Ëχ
ÔÂÔ‡‡Ú ‚ ‰ÓÁ‡ÚÓ‡. ÄÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ,
̇Ô˙ÎÌÂÚ „Ó.
èÓ„‡ÏËÚ "àåèìãë" ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl Ò
ËÏÔÛÎÒÌÓ
ÏËÂÌÂ,
ÍÓflÚÓ
̇χÎfl‚‡
ÔÓÚ·ÎÂÌËÂÚÓ,
¯Ûχ
Ë
Û‚Â΢‡‚‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡.
4
ÄÍÓ Ëχ ÒÔË‡Ì ̇ ÚÓ͇ ‰Ó͇ÚÓ
Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ ‡·ÓÚË, ÒÔˆˇÎ̇ Ô‡ÏÂÚ
Ò˙ı‡Ìfl‚‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ Ë ÔË
‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚fl‚‡ÌÂ
̇
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ
ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ Â ÒÔfl·.
ÇçàåÄçàÖ!
èË ËÁ·‡Ì‡ ÓÔˆËfl ÔÓ ÌË͇Í˙‚ ̇˜ËÌ ÌÂ
Úfl·‚‡ ‰‡ Ô˜ËÚ ̇ ÓÚ‚‡flÌÂÚÓ Ì‡
‚‡Ú‡Ú‡ ËÎË ‰‡ fl Á‡Ú‚‡flÚÂ Ò Ú‡Í‡‚‡
ÒË·,˜Â ‰‡ Ò ÔÓ‚Â‰Ë ÏÂı‡ÌËÁχ.
éÒÚ‡‚‡Ú ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ Ô‰ ‚‡Ú‡ ̇
χ¯Ë̇ڇ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ Ë ÔÂ‰Ë ‰‡ fl
Á‡Ú‚ÓËÚ ËÁ˜‡Í‡ÈÚ ‰‡ Ò ‚˙Ì ӷ‡ÚÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÓÚ‚‡flÌ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡.
ä‡È ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ä‡fl ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ̇ ÏËÂÌ ˘Â Ò ËÁ‚ÂÒÚË Ò˙Ò
Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Π(‡ÍÓ Ì  ËÁÍβ˜ÂÌ) Á‡ 5 ÒÂÍÛ̉Ë,
͇ÚÓ ˘Â Ò ÔÓ‚Ú‡fl 3 Ô˙ÚË ‚ ËÌÚÂ‚‡Î ÓÚ 30
ÒÂÍÛ̉Ë.
ÅÛÚÓÌ "ALL IN 1"
í‡ÁË ÓÔˆËfl ÓÔÚËÏËÁË‡ ÛÔÓÚ·‡Ú‡ ̇ "ALL in 1"
("3 ‚ 1"/"4 ‚ 1"/"5 ‚ 1" Ë Ú.Ì.) ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË
ÔÂÔ‡‡ÚË.
ë ̇ÚËÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ ËÁ·‡Ì‡Ú‡
ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ÏËÂÌ Ò ÏÓ‰ËÙˈË‡ Á‡ ̇È-‰Ó·‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌËÚ ÔÂÔ‡‡ÚË
(ÓÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Ò ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ ‡Î‡χڇ Á‡ Ô‡ÁÂÌ
‰ÓÁ‡ÚÓ Á‡ ÒÓÎ).
ÇÄÜçé
ÄÍÓ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ "SMART DOOR" Â
‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡, ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ù‡Á‡Ú‡ ̇
ÒÛ¯ÂÌÂ, ‚‡Ú‡ ̇ χ¯Ë̇ڇ ˘Â Ò ÓÚ‚ÓË
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ, ͇ÚÓ ‚Ë Úfl·‚‡ ‰‡
ËÁ˜‡Í‡ÚÂ
Ë̉Ë͇ÚÓ‡ Á‡ Í‡È ̇
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ÔÂ‰Ë ‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚ ˜ËÌËËÚÂ.
ÇçàåÄçàÖ!
ëΉ ͇ÚÓ ·˙‰Â ËÁ·‡Ì‡ ‚‰Ì˙Ê, Ú‡ÁË
ÓÔˆËfl ÓÒÚ‡‚‡ ‚Íβ˜Â̇ (Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú
Ò‚ÂÚË) ‚ ÒΉ‚‡˘ËÚ ˆËÍÎË Ì‡ ÏËÂÌ Ë
ÏÓÊ ‰‡ Ò ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡ (ËÁÍβ˜ÂÌ
Ë̉Ë͇ÚÓ) Ò‡ÏÓ Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇
ÓÚÌÓ‚Ó.
ÅÛÚÓÌË Á‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚ ÓÔˆËË
ÅÛÚÓÌ "SMART DOOR"
(ÄÇíéåÄíàóçé éíÇÄêüçÖ çÄ ÇêÄíÄíÄ)
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‡ÍÚË‚Ë‡ ÒÔˆˇÎÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó,
ÍÓÂÚÓ ÓÚ‚‡fl ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ÏËflÎ̇ڇ ̇ ÌflÍÓÎÍÓ
Ò‡ÌÚËÏÂÚ‡ ÔÓ-‚ÂÏ ËÎË ‚ Í‡fl ̇ ˆËÍ˙·
ÒÛ¯ÂÌ (Á‡‚ËÒË ÓÚ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡), ͇ÚÓ ÔÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ò ÓÒË„Ûfl‚‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂ
̇ ˜ËÌËËÚÂ.
èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ËÁ·‡ÌËfl ˆËÍ˙Î
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ò ÔÓÏÂÌfl, Á‡ ‰‡ ÔÓÁ‚ÓÎË
ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛËÚ ÔÓ ‚ÂÏ ̇
ÂÚ‡Ô‡ ̇ ËÁÔ·͂‡ÌÂ, ͇ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ
̇χÎfl‚‡ ÍÓÌÒÛχˆËflÚ‡ ̇ ÂÌÂ„Ëfl.
ÇÄÜçé
í‡ÁË ÓÔˆËfl Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ RAPID 24', ˜ËflÚÓ
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ ˘Â Ò ۉ˙ÎÊË Ò ÓÍÓÎÓ
15 ÏËÌÛÚË, ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ̇
Ú‡·ÎÂÚÍËÚ ÔÂÔ‡‡Ú ‰‡ ÔÓÒÚ˄̇Ú
ÔÓ-‰Ó·‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ.
éÚ‚‡flÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡, ‚ ÔÓÒΉ̇ڇ Ù‡Á‡ ̇
ÒÛ¯ÂÌÂ, ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ Ò ˆËÍÛÎË‡ ‚˙Á‰Ûı‡,
͇ÚÓ Ò Ô‰ÓÚ‚‡Úfl‚‡ ËÒ͇ ÓÚ ÎÓ¯Ë ÏËËÁÏË.
Ä·χ "Ìflχ ÒÓÎ"
ÇÄÜçé
í‡ÁË ÓÔˆËfl  ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
ÔË ÔÓ„‡Ï‡ “EKO”. çÓ ËχÚÂ
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ fl ÒÔÂÚÂ.
îÛÌ͈ËflÚ‡ "SMART DOOR" Ì  ̇΢̇
ÔË ÔÓ„‡ÏËÚ ◊·˙Á‡ 24’“ Ë
◊àáèãÄäÇÄçÖ“
ÄÍÓ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ ‚Ë Ò ÌÛʉ‡Â ÓÚ Ô˙ÎÌÂÌ ̇
ÒÓÎ, ‰ËÒÔÎÂflÚ ˘Â „Ó ÔÓ͇ÊÂ Ë "SL" ˘Â ÔÂÏË„‚‡
ÔË ‚Íβ˜‚‡Ì ̇ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ.
èÓfl‚‡Ú‡ ̇ ·ÂÎË ÔÂÚ̇ ‚˙ıÛ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ÔÓ
ÔË̈ËÔ Â Ô‰ÛÔ‰ËÚÂÎÂÌ Á̇Í, ˜Â
ÍÓÌÚÂÈÌÂ˙Ú Á‡ ÒÓÎ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ̇Ô˙ÎÌË.
5
ëÔË‡Ì ̇ Á‚Û͇ ̇ ‡Î‡χ Á‡
äêÄâ çÄ èêéÉêÄåÄ
ÅÛÚÓÌ "éíãéÜÖç ëíÄêí"
ÇÂÏÂÚÓ Á‡ ‚Íβ˜‚‡Ì ̇ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ ÏÓÊÂ
‰‡ Ò Á‡‰‡‚‡ Ò ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ, ÓÚ·„‡ÈÍË ÒÚ‡Ú‡ ÓÚ 1
‰Ó 23 ˜‡Ò‡.
á‚ÛÍ˙Ú Ì‡ ‡Î‡χڇ Á‡ Í‡È ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÒÔflÌ Í‡ÍÚÓ ÒΉ‚‡:
èӈ‰Ë‡ÈÚ ͇ÍÚÓ ÒΉ‚‡, Á‡ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ
ÓÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú:
ÇÄÜçé
ë˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ Úfl·‚‡ ÇàçÄÉà ‰‡ Â
ËÁÍβ˜Â̇ ÔÂ‰Ë ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÚ ڇÁË
Ôӈ‰Û‡.
■ ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ "éíãéÜÖç ëíÄêí" ("00"
˘Â Ò ÔÓfl‚Ë Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl).
1. ᇉ˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ "àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ"
Ë ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ‚Íβ˜ÂÚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ,
͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ "ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.)
(˘Â Ò ˜Û Í‡Ú˙Í Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î).
■ ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ÓÚÌÓ‚Ó, Á‡ ‰‡ Û‚Â΢ËÚÂ
ÓÚ·„‡ÌÂÚÓ Ò ˜‡ÒÓ‚Â (ÔË ‚ÒflÍÓ Ì‡ÚËÒ͇ÌÂ
ÓÚ·„‡ÌÂÚÓ Ò ۂÂ΢‡‚‡ Ò 1 ˜‡Ò ‰Ó χÍÒËÏÛÏ
23).
■ ᇠ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÚ ÓÚ·Ófl‚‡ÌÂÚÓ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ "START" .
2. Ñ˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ "àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ"
̇ÚËÒÌ‡Ú ÔÓÌ 15 ÒÂÍÛÌ‰Ë (ÔÂÁ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏÂ
˘Â Ò ˜ÛflÚ 2 Á‚ÛÍÓ‚Ë Ò˄̇·).
Ç Í‡fl ̇ ÓÚ·Ófl‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ˘Â ÒÂ
ÒÚ‡ÚË‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ‚ˉËÚÂ, ÍÓfl ÔÓ„‡Ï‡  ËÁ·‡Ì‡,
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ◊àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ“
3. èÛÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓÁ‚Û˜Ë ‚ÚÓËflÚ
Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Π("b1" ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl,
Á‡ ‰‡ ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â ‡Î‡χڇ  ‚Íβ˜Â̇).
èӈ‰Ë‡ÈÚ ͇ÍÚÓ ÒΉ‚‡, Á‡ ‰‡ ÓÚÏÂÌËÚÂ
ÓÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú:
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ Ò˙˘Ëfl ·ÛÚÓÌ ÓÚÌÓ‚Ó ("b0" ˘Â ÒÂ
ÔÓfl‚Ë Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl, Á‡ ‰‡ ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â ‡Î‡χڇ
 ËÁÍβ˜Â̇).
■ ᇉ˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ "RESET" Á‡ ̇È-χÎÍÓ 3
ÒÂÍÛ̉Ë. ç‡ ‰ËÒÔÎÂfl ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë "00" Ë ˘Â ÒÂ
˜ÛflÚ ÌflÍÓË Á‚ÛÍÓ‚Ë Ò˄̇ÎË.
■ éÚÎÓÊÂÌËflÚ ÒÚ‡Ú Ë ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ ˘Â
·˙‰‡Ú ÓÚÏÂÌÂÌË.
ÑËÒÔÎÂflÚ ˘Â ÔÓ͇Á‚‡ ‰‚‡ ‰‡.
5. àÁÍβ˜ÂÚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ "ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.), Á‡ ‰‡
ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ÌÓ‚‡Ú‡ ̇ÒÚÓÈ͇.
■ Ç ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò Á‡‰‡‰‡Ú ÌÓ‚Ë
·ÛÚÓÌË Á‡ ÔÓ„‡Ï‡ Ë ÓÔˆËË, Á‡ ‰‡ Ò ÒÚ‡ÚË‡
ÌÓ‚‡ ÔÓ„‡Ï‡, ͇ÍÚÓ Â ÔÓÒÓ˜ÂÌÓ ‚ ‡Á‰Â·
"ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡".
ᇠ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ ‡Î‡χڇ ÓÚÌÓ‚Ó, ÒΉ‚‡ÈÚÂ
Ò˙˘‡Ú‡ Ôӈ‰Û‡.
6
á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡Ì ̇ ÔÓÒΉ̇ڇ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡
5. àÁÍβ˜ÂÚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ "ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.), Á‡ ‰‡
ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ÌÓ‚‡Ú‡ ̇ÒÚÓÈ͇.
èÓÒΉ̇ڇ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â
Á‡Ô‡ÏÂÚÂ̇, ͇ÚÓ Ì‡Ô‡‚ËÚ ÒΉÌÓÚÓ:
ᇠ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ÌÂÚÓ, ÒΉ‚‡ÈÚÂ
Ò˙˘‡Ú‡ Ôӈ‰Û‡.
ÇÄÜçé
ë˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ Úfl·‚‡ ÇàçÄÉà ‰‡ Â
ËÁÍβ˜Â̇ ÔÂ‰Ë ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÚ ڇÁË
Ôӈ‰Û‡.
ÇÄÜçé
í‡ÁË Ò˙‰ÓÏËflÎ̇  ӷÓÛ‰‚‡Ì‡ Ò
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÔÓÚË‚
ÔÂÎË‚‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ˘Â
ËÁı‚˙ÎË ‚Ò˘͇ڇ ËÁÎ˯̇ ‚Ó‰‡ ‚
ÒÎÛ˜‡È ̇ ÔÓ·ÎÂÏ.
1. ᇉ˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ "àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ"
Ë ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ‚Íβ˜ÂÚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ,
͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ "ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.)
(˘Â Ò ˜Û Í‡Ú˙Í Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î).
ÇçàåÄçàÖ!
Á‡ ‰‡ ÓÒË„ÛËÚ Ô‡‚ËÎ̇ڇ ‡·ÓÚ‡ ̇
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ÏÂ
‰‡
ÌÂ
ÏÂÒÚËÚÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÔÓÚË‚
ÔÂÎË‚‡ÌÂ, ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ï ‰‡ Ì ÏÂÒÚËÚÂ
Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ ËÎË ‰‡ fl ̇Í·ÌflÚ ÔÓ
‚ÂÏ ̇ ‡·ÓÚ‡.
ÄÍÓ ‚ÒÂ Ô‡Í Â ÌÛÊÌÓ ‰‡ ̇ÍÎÓÌËÚ ËÎË
ÔÂÏÂÒÚËÚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ, ÏÓÎfl, Û‚ÂÂÚÂ
ÒÂ, ˜Â ˆËÍ˙Î˙Ú Ì‡ ÏËÂÌ  Á‡‚˙¯ÂÌ Ë
Ìflχ ÓÒڇ̇· ‚Ó‰‡ ‚ Û‰‡.
2. Ñ˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ "àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ"
̇ÚËÒÌ‡Ú ÔÓÌ 30 ÒÂÍÛÌ‰Ë (ÔÂÁ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏÂ
˘Â Ò ˜ÛflÚ 3 Á‚ÛÍÓ‚Ë Ò˄̇·).
3. èÛÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓÁ‚Û˜Ë ÚÂÚËflÚ
Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Π("Ä0" ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl,
Á‡ ‰‡ ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ÌÂÚÓ Â
ËÁÍβ˜ÂÌÓ).
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ Ò˙˘Ëfl ·ÛÚÓÌ ÓÚÌÓ‚Ó ("Ä1" ˘Â ÒÂ
ÔÓfl‚Ë Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl, Á‡ ‰‡ ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â
Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ÌÂÚÓ Â ‚Íβ˜ÂÌÓ).
ë˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ ÏÓÊ ‰‡ Ò˄̇ÎËÁË‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl Á‡ ÒÂËfl ÓÚ „¯ÍË.
ÄÇíéåÄíàóçà ëàÉçÄãà áÄ ÉêÖòäÄ
ÉêÖòäà
èêàóàçÄ
êÖòÖçàÖ
E2 Ò ÔÓ͇Á‚‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl Ë Ò ˜Û‚‡
‡Î‡χ.
çflχ ‚Ó‰‡ (Í‡Ì˙Ú Á‡ ÔÓ‰‡‚‡Ì Â
Á‡Ú‚ÓÂÌ).
àÁÍβ˜ÂÚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ, ÓÚ‚ÓÂÚÂ
Í‡Ì‡ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ë Á‡ÌÛÎÂÚÂ
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡.
E3 Ò ÔÓ͇Á‚‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl Ë Ò ˜Û‚‡
‡Î‡χ.
凯Ë̇ڇ Ì ÏÓÊ ‰‡ ËÁÚÓ˜Ë ‚Ó‰‡Ú‡.
èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Ú˙·‡Ú‡ Á‡ ËÁÚÓ˜‚‡Ì ÌÂ
 ӄ˙̇ڇ ËÎË ‰‡ÎË ÙËÎÚËÚ ËÎË
ÒËÙÓÌ˙Ú Ì ҇ Á‡ÔÛ¯ÂÌË. ÄÍÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú
ÔÓ‰˙ÎÊË, Ò‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò é·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ
̇ ÍÎËÂÌÚË.
E4 Ò ÔÓ͇Á‚‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl Ë Ò ˜Û‚‡
‡Î‡χ.
í˜ ̇ ‚Ó‰‡
èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Ú˙·‡Ú‡ Á‡ ËÁÚÓ˜‚‡Ì ÌÂ
 ӄ˙̇ڇ ËÎË ‰‡ÎË ÙËÎÚËÚ ËÎË
ÒËÙÓÌ˙Ú Ì ҇ Á‡ÔÛ¯ÂÌË. ÄÍÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú
ÔÓ‰˙ÎÊË, Ò‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò é·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ
̇ ÍÎËÂÌÚË.
E5,E6,E7,Ef ËÎË EL Ò ÔÓ͇Á‚‡ ̇
‰ËÒÔÎÂfl Ë Ò ˜Û‚‡ ‡Î‡χ.
É¯͇ ‚ ÂÎÂÍÚÓÌÌËfl ÍÓÌÚÓÎÂÌ ·ÎÓÍ.
ë‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò é·ÒÎÛÊ‚‡Ì ̇ ÍÎËÂÌÚË.
E8 ËÎË Ei Ò ÔÓ͇Á‚‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl Ë ÒÂ
˜Û‚‡ ‡Î‡χ.
ÇÓ‰ÌËflÚ Ì‡„‚‡ÚÂÎ Ì ‡·ÓÚË Ô‡‚ËÎÌÓ
ËÎË ÙËÎÚ˙̇ڇ ÔÎÓ˜‡  Á‡ÔÛ¯Â̇.
èÓ˜ËÒÚÂÚ fl. ÄÍÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú ÔÓ‰˙ÎÊË,
Ò‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò é·ÒÎÛÊ‚‡Ì ̇ ÍÎËÂÌÚË.
7
■ ëÚ‡ÚËÒÚË͇ – ëÚ‡ÚËÒÚË͇ ̇ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ
ÔÓ„‡ÏË Ë Ò˙‚ÂÚË Á‡ ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
̇ χ¯Ë̇ڇ.
SMART TOUCH
íÓÁË Û‰  ӷÓÛ‰‚‡Ì Ò ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl Smart
Touch, ÍÓflÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ÍÓÌÚÓÎ ˜ÂÁ
ÔËÎÓÊÂÌË ̇ ÒχÚÙÓÌË Ò ÓÔÂ‡ˆËÓÌ̇
ÒËÒÚÂχ Adroid Ë Ú‡ÍË‚‡ Ò ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÚ‡ NFC
(Near Field Communication).
ÇËÊÚ ‚Ò˘ÍË ‰ÂÚ‡ÈÎË Á‡ ÙÛÌ͈ËËÚÂ
Smart
Touch,
͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ ‚ ÑÖåé ÂÊËÏ ËÎË Í‡ÚÓ
ÔÓÒÂÚËÚÂ :
www.candysmarttouch.com
■ 낇ÎÂÚ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Candy simply-Fi ̇
‚‡¯Ëfl ÒχÚÙÓÌ.
èöêÇÄ ìèéíêÖÅÄ – ê„ËÒÚ‡ˆËfl
̇ χ¯Ë̇ڇ
èËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Candy simply-Fi  ̇΢ÌÓ
Á‡ Android Ë iOS ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ – Ú‡·ÎÂÚË Ë
ÒχÚÙÓÌË. çÓ, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÍÓÌÚÓÎË‡ÚÂ
χ¯Ë̇ڇ Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚Ò˘ÍË
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË,
Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌË
ÓÚ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÚ‡ Smart Touch Ò‡ÏÓ Ò˙Ò
ÒχÚÙÓÌË
Android,
Ò̇·‰ÂÌË
Ò
ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÚ‡ NFC, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ ‚
Ú‡·Îˈ‡Ú‡ ÔÓ-‰ÓÎÛ:
ëχÚÙÓÌ Android Ò
ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl NFC
äÓÌÚÓΠ̇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ë
Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ
ëχÚÙÓÌ Android ·ÂÁ
ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl NFC
ë‡ÏÓ Ò˙‰˙ʇÌËÂ
Android Ú‡·ÎÂÚ
ë‡ÏÓ Ò˙‰˙ʇÌËÂ
Apple iPhone
ë‡ÏÓ Ò˙‰˙ʇÌËÂ
Apple iPad
ë‡ÏÓ Ò˙‰˙ʇÌËÂ
èöêÇÄ ìèéíêÖÅÄ
χ¯Ë̇ڇ
–
ê„ËÒÚ‡ˆËfl
̇
■ éÚˉÂÚ ̇ ÏÂÌ˛ ◊ç‡ÒÚÓÈÍË” ‚˙‚ ‚‡¯Ëfl
Android ÒχÚÙÓÌ Ë ‡ÍÚË‚Ë‡ÈÚ ÙÛÌ͈ËflÚ‡
NFC ‚ ÔÓ‰ÏÂÌ˛ÚÓ “ÅÂÁÊ˘̇ ‚˙Á͇ Ë
åÂÊË”.
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏӉ· ̇ ÒχÚÙÓ̇ Ë
‚ÂÒËflÚ‡ ̇ ÓÔÂ‡ˆËÓÌ̇ڇ ÒËÒÚÂχ,
ÔÓˆÂÒ˙Ú Ì‡ ‡ÍÚË‚‡ˆËfl ̇ NFC ÏÓÊ ‰‡
·˙‰Â ‡Á΢ÂÌ. ÇËÊÚ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ÒχÚÙÓ̇ Á‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl.
■ ÇÍβ˜ÂÚ Û‰‡ Ë ÒÚ‡ÚË‡ÈÚ Smart Touch
ÂÊËχ ͇ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ "P0".
■ éÚ‚ÓÂÚÂ
ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ,
Ò˙Á‰‡ÈÚÂ
ÔÓÚ·ËÚÂÎÒÍË ÔÓÙËÎ Ë „ËÒÚË‡ÈÚÂ
Û‰‡, ͇ÚÓ ÒΉ‚‡Ú ËÌÒÚÛ͈ËËÚ ̇
‰ËÒÔÎÂfl ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇
ËÎË ◊Å˙ÁÓÚÓ
˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó”, ÔËÎÓÊÂÌÓ Í˙Ï Ï‡¯Ë̇ڇ.
îìçäñàà
Le principali funzioni attivabili mediante l’App sono:
■ É·ÒÓ‚ ‡ÒËÒÚÂÌÚ - ç‡˙˜ÌËÍ Á‡ ‰‡ ‚Ë
ÔÓÏÓ„Ì ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ˉ‡ÎÌËfl ˆËÍ˙Π̇
ÏËÂÌ ҇ÏÓ Ò ÚË „·ÒÓ‚Ë ÍÓÏ‡Ì‰Ë (˜ËÌËË,
ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Á‡Âʉ‡ÌÂ, ÒÚÂÔÂÌ Ì‡
Á‡Ï˙ÒÂÌÓÒÚ).
èӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl, ˜ÂÒÚÓ Á‡‰‡‚‡ÌË
‚˙ÔÓÒË Ë ‚ˉÂÓ Á‡ ÎÂÒ̇ „ËÒÚ‡ˆËfl
ÏÓÊ ‰‡ ÓÚÍËÂÚ ̇:
www.candysmarttouch.com/how-to
■ ñËÍÎË - ᇠ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ Ë ÒÚ‡ÚË‡Ú ÌÓ‚Ë
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÔÓ„‡ÏË Á‡ ÏËÂÌÂ.
■ ìÏ̇ „Ëʇ – ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË Ì‡ÒÚÓÈÍË ,
í‚˙‰ÓÒÚ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡, "Smart Check-up",.
èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÙËÎÚ˙‡ Ë ÛÔ˙Ú‚‡Ì Á‡
ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÔÓ·ÎÂÏË
8
ëãÖÑÇÄôÄ ìèéíêÖÅÄ – ê‰ӂ̇ ÛÔÓÚ·‡
ÄÍÓ Ì Á̇ÂÚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ LJ¯‡Ú‡
NFC ‡ÌÚÂ̇, ·‡‚ÌÓ Ô‰‚ËÊÂÚ ‚‡¯ËflÚ
ÒχÙÓÌ Ò Í˙„Ó‚Ó ‰‚ËÊÂÌË ‚˙ıÛ
ÎÓ„ÓÚÓ
Smart
Touch
‰Ó͇ÚÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì ÔÓÚ‚˙‰Ë ‚˙Á͇.
ᇠ‰‡ ·˙‰Â ÛÒÔ¯ÌÓ ËÁ‚˙¯ÂÌÓ
ÔÂı‚˙ÎflÌÂÚÓ Ì‡ ‰‡ÌÌË Â ÓÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ
Á̇˜ÂÌË ÑÄ ëÖ áÄÑöêÜà ëåÄêíîéçÄ
çÄ íÄÅãéíé çÄ åÄòàçÄíÄ áÄ
çüäéãäé ëÖäìÑà èêà àáÇöêòÇÄçÖ
çÄ èêéñÖÑìêÄíÄ; Ò˙Ó·˘ÂÌË ̇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ˘Â ËÌÙÓÏË‡ Á‡
ÂÁÛÎÚ‡Ú‡ ÓÚ Ë ˘Â ÔÓÒ˙‚ÂÚ‚‡, ÍÓ„‡ ˘Â Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ Ò ÓÚÏÂÒÚË ÒχÚÙÓ̇
ÔÓ-‰‡Î˜.
■ ÇË̇„Ë ÍÓ„‡ÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÛÔ‡‚Îfl‚‡ÚÂ
χ¯Ë̇ڇ ÔÂÁ èËÎÓÊÂÌËÂÚÓ, Ô˙‚Ó Úfl·‚‡
‰‡ ÒÚ‡ÚË‡Ú Smart Touch ÂÊËχ ͇ÚÓ
ËÁ·ÂÂÚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ "P0".
■ ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ÒÚ ÓÚÍβ˜ËÎË ÂÍ‡Ì‡ ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇ (ÓÚ Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÂÌ ÂÊËÏ Ì‡
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ) Ë ÒÚ ‡ÍÚË‚Ë‡ÎË ÙÛÌ͈ËflÚ‡ NFC;
‚ ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È, ÒΉ‚‡ÈÚ ÒÚ˙ÔÍËÚÂ,
ÔÓÒÓ˜ÂÌË ÔÓ-‡ÌÓ.
■ ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡Ú ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ÏËÂÌÂ,
Á‡‰ÂÚ ˜ËÌËËÚÂ Ë ÔÂÔ‡‡Ú
■ àÁ·ÂÂÚÂ
Ê·̇ڇ
ÙÛÌ͈Ëfl
‚
èËÎÓÊÂÌËÂÚÓ (̇Ô .: ÒÚ‡ÚË‡Ì ̇
ÔÓ„‡Ï‡,
ˆËÍ˙Î "Smart Check-up"
ÄÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËË, ÒÚ‡ÚËÒÚË͇, Ë Ú.Ì. ...).
èÓ-‰Â·ÂÎËÚ ͇Î˙ÙË ËÎË ÏÂÚ‡ÎÌË
ÒÚËÍÂË Á‡ ÚÂÎÂÙÓÌ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓ‚ÎËflflÚ
ËÎË ÔÓÔ˜‡Ú ̇ Ó·ÏÂ̇ ̇ ‰‡ÌÌË ÏÂʉÛ
χ¯Ë̇ڇ Ë ÚÂÎÂÙÓ̇. 낇ÎÂÚ „Ë, ‡ÍÓ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ.
■ ëΉ‚‡ÈÚ ËÌÒÚÛ͈ËËÚ ̇ ÂÍ‡Ì‡Ì‡ ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇, ÇäãûóÖíÖ Éé ÔË Smart Touch
ÎÓ„Ó Ì‡ ÍÓÔÛÒ‡ ̇ χ¯Ë̇ڇ, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ
ËÁËÒÍ‚‡ ÓÚ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ.
■ á‡Ú‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ Û‰‡.
á‡Ïfl̇ڇ ̇ ÌflÍÓË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ì‡
ÒχÚÙÓ̇ ‚Ë (̇Ô. Á‡‰ÂÌ Í‡Ô‡Í,
·‡ÚÂËfl Ë ‰.) Ò ÌÂÓË„Ë̇ÎÌË Ú‡ÍË‚‡,
ÏÓÊ ‰‡ ‰‡‰Â ÓÚ‡ÊÂÌË ‚˙ıÛ NFC
‡ÚÂ̇ڇ, Ô˜ÂÈÍË
̇
ˆflÎÓÒÚÌÓÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
̇
ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ.
ìÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ë ÍÓÌÚÓ· ̇ χ¯Ë̇ڇ
˜ÂÁ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ò‡ÏÓ
˜ÂÁ ◊ÔË·ÎËʇ‚‡Ì”: Á‡ÚÓ‚‡ Ì Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ Ò ËÁ‚˙¯Ë ÓÚ ‰‡Î˜ (̇Ô.:
ÓÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡fl; ËÁ‚˙Ì Í˙˘‡Ú‡).
ÅÖãÖÜäà:
èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÒχÚÙÓ̇ ÒË Ú‡Í‡ ˜Â NFC
‡ÌÚÂ̇ڇ ̇ „˙·‡ ‰‡ Ò˙‚Ô‡‰‡ Ò
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÎÓ„ÓÚÓ Ì‡ Smart
Touch ̇ Û‰‡.
9
ìèöíÇÄçÖ áÄ èêéÉêÄåàíÖ
åËÂÌÂ Ò Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ËÁÏË‚‡ÌÂ
ᇠÔÓ„‡ÏË Á‡ ÏËÂÌÂ Ò Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ËÁÏË‚‡Ì ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ï ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚ ‚ÚÓ‡ ‰ÓÁ‡ ÔÂÔ‡‡Ú (χÍÒ.
10 g) ‰ËÂÍÚÌÓ ‚ χ¯Ë̇ڇ.
èÓ„‡Ï‡
éÔËÒ‡ÌËÂ
ïË„ËÂÌ˘̇
75°C
ÄÌÚË·‡ÍÚÂˇÎ̇ ÔÓ„‡Ï‡, Ô‰̇Á̇˜Â̇ Á‡ ÏËÂÌ Ë
ÒÚÂËÎËÁ‡ˆËfl ̇ Ò˙‰Ó‚ (‰ÓË ÒËÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË),
·Â·Â¯ÍË ·ÛÚËÎÍË Ë ‰.
ìÌË‚ÂÒ‡Î̇
60°C
ljÌ˙Ê ‰Ì‚ÌÓ - Á‡ ÌÓχÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË ÚË„‡ÌË Ë
‚Ò˘ÍË ‰Û„Ë Ò˙‰Ó‚Â, ÓÒÚ‡‚ÂÌË ˆflÎ ‰ÂÌ Á‡ ÏËÂÌÂ.
Öʉ̂̇
55°C
Å˙Á‡ ÔÓ„‡Ï‡, Á‡ ÌÓχÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË Ò˙‰Ó‚Â,
Ô‰̇Á̇˜Â̇ Á‡ ˜ÂÒÚÓ ÏËÂÌÂ Ë ÌÓχÎÌÓ Á‡Âʉ‡ÌÂ.
ÖÍÓ
45°C
èÓ„‡Ï‡ Á‡ ÌÓχÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË Ò˙‰Ó‚Â
(̇È-ÂÙÂÍÚ˂̇ڇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓ
ÔÓÚ·ÎÂÌË ̇ ÂÌÂ„Ëfl Ë ‚Ó‰‡ Á‡ ÚÓÁË ‚ˉ Ò˙‰Ó‚Â).
èÓ„‡Ï‡, Òڇ̉‡ÚËÁË‡Ì‡ ÔÓ EN 50242
ÑÂÎË͇Ú̇
45°C
èÓ‰ıÓ‰fl˘‡ Á‡ ‰ÂÎË͇ÚÌË Ò˙‰Ó‚Â Ë ÒÚ˙ÍÎÓ. ë˙˘Ó Ë
ÔÓ-ÎÂÍÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË Ò˙‰Ó‚Â Ò ËÁÍβ˜ÂÌË ̇ ÚË„‡ÌË.
Rapid 59’
65°C
èÓ‰ıÓ‰fl˘‡ Á‡ ÒËÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË Ò˙‰Ó‚Â, ÍÓËÚÓ ˘Â ÒÂ
ÏËflÚ ‚‰̇„‡ ÒΉ ı‡ÌÂÌ (Á‡Âʉ‡Ì ̇ χÍÒ. 8
ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡).
Rapid 24’
50°C
Å˙ÁÓ ÏËÂÌ Á‡ Ò˙‰Ó‚Â, ÍÓËÚÓ ˘Â Ò ËÁÏË‚‡Ú ‚‰̇„‡
ÒΉ ı‡ÌÂÌÂ. á‡Âʉ‡Ì Á‡ ÏËÂÌ ̇ 6 ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡.
çéô
55°C
ç‡È-ÚËı‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ÏËÂÌÂ. à‰Â‡Î̇ Á‡ ÌÓ˘Ì‡
‡·ÓÚ‡ Ë Á‡ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ì ÓÚ Ì‡Ï‡ÎÂÌËÚ ڇÍÒË Á‡
ÂÌÂ„Ëfl.
è‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
ËÁÏË‚‡ÌÂ
ä‡ÚÍÓ ÒÚÛ‰ÂÌÓ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ËÁÏË‚‡Ì ̇ Ò˙‰Ó‚Â,
ÔË·‡ÌË ‚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ ‰Ó͇ÚÓ Ì ÒÚ „ÓÚÓ‚Ë ‰‡
ËÁÏËÂÚ ˆflÎÓ Á‡Âʉ‡ÌÂ.
ÄÍÚË‚Ë‡Ì ̇ ÂÊËÏ Smart Touch Á‡ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡Ì ̇
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë ÏÂÊ‰Û Û‰‡ Ë ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Candy
simply-Fi . èÂ‰Ë Ô˙‚‡Ú‡ ÛÔÓÚ·‡ Ò ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ,
Ú‡ÁË ÔÓÁˈËfl ˘Â Ò Á‡Âχ ÓÚ ïË„ËÂÌ˘̇ ÔÓ„‡Ï‡.
= "àåèìãëçà" ÔÓ„‡ÏË
N/A = éèñàüíÄ çÖ Ö çÄãàóçÄ
10
*
ÅÛÚÓÌ "éíãéÜÖç ëíÄêí"
ÅÛÚÓÌ "SMART DOOR"
ÅÛÚÓÌ "ALL IN 1"
75°C
130
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
60°C
120
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
55°C
80
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
45°C
205
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
45°C
85
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
65°C
59
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
50°C
24
ÑÄ
N/A
ÑÄ
55°C
240
ÑÄ
ÑÄ
ÑÄ
5
ÑÄ
N/A
11
ÉÓÂ˘Ó ËÁÔ·͂‡Ì Ò
ÔÓÏÓ˘ÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó
ÇÚÓÓ ÒÚÛ‰ÂÌÓ ËÁÔ·͂‡ÌÂ
è˙‚Ó ÒÚÛ‰ÂÌÓ ËÁÔ·͂‡ÌÂ
éÒÌÓ‚ÌÓ ËÁÏË‚‡ÌÂ
ëÚÛ‰ÂÌÓ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
ËÁÏË‚‡ÌÂ
ë˙Ò ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡ (15°C)*
- íÓÎÂ‡ÌÒ ± 10%-
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
ÉÓÂ˘Ó Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
ËÁÏË‚‡ÌÂ
èÓ‚Â͇ ̇ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Á‡
ÒÓÎ
èÓ‚Â͇ ̇ ‰ÓÁ‡ÚÓ‡ Á‡
ÔÓÏÓ˘ÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó Á‡
ËÁÔ·͂‡ÌÂ
óËÒÚ ÙËÎÚ˙
èÂÔ‡‡Ú Á‡ ÏËÂÌÂ
èÂÔ‡‡Ú Á‡ ̇ÍËÒ‚‡ÌÂ
(è‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ËÁÏË‚‡ÌÂ)
ëÔËÒ˙Í Á‡ ÔÓ‚Â͇
ë˙‰˙ʇÌË ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ë‰̇
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ
‚ ÏËÌÛÚË
ç‡Î˘ÌË ·ÛÚÓÌË Á‡
ÒÔˆˇÎÌË ÙÛÌ͈ËË
ë ÉéêÖôÄ ÇéÑÄ, ÇêÖåÖíé Ñé äêÄü çÄ èêéÉêÄåÄíÄ ëÖ èéäÄáÇÄ ÄÇíéåÄíàóçé ÑéäÄíé íü
êÄÅéíà.
AQUASTOP - ëàëíÖåÄ áÄ ëèàêÄçÖ çÄ ÇéÑÄ
ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡ ÒÔË‡Ì ̇ ‚Ó‰‡ Ô‰ԇÁ‚‡ χ¯Ë̇ڇ ÒÂ˘Û ˘ÂÚË ÓÚ ‚Ó‰‡, Ô‰ËÁ‚Ë͇ÌË ÓÚ Ú˜ӂÂ
ÓÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl χÍÛ˜, ÍÓËÚÓ ÔÓ‚Â‰Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÔÓfl‚flÚ ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÒÚ‡ÂÂÌÂ
̇ χÍÛ˜‡.
Ç ÒËÒÚÂχڇ Á‡ ÒÔË‡Ì ̇ ‚Ó‰‡, ËÁÚ˘‡˘‡Ú‡ ‚Ó‰‡ ̇Ô˙΂‡ „ÓÙË‡ÌËfl χÍÛ˜ Ë ‡ÍÚË‚Ë‡
ÒÔË‡ÚÂÎÂÌ Í‡Ì, ÍÓÈÚÓ ÒÔË‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡ Í˙Ï Ï‡¯Ë̇ڇ.
í‡ÁË „¯͇ Ò ‚ËÁÛ‡ÎËÁË‡ ˜ÂÁ ˜Â‚ÂÌ ÒÂÍÚÓ ‚ ÔÓÁÓˆ‡
.
ÄÍÓ ÚÓ‚‡ Ò ÔÓfl‚Ë, ÏÓÎfl Ò‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò ‚‡¯Ëfl ÒÂ‚ËÁ.
ÄÍÓ Ï‡ÍÛ˜˙Ú Ì  ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‰˙Î˙„, Á‡ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡‚ËÎÌÓ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ, ÚÓÈ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â
ÒÏÂÌÂÌ Ò ÔÓ-‰˙Î˙„. åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ ÔÓ-‰˙Î˙„ χÍÛ˜ ÓÚ ‚‡¯Ëfl ÒÂ‚ËÁ.
Urzàdzenie zapobiegajàce odkr´ceniu si´ (aby zdjàç podk∏adk´ nale˝y wcisnàç guzik).
12
ìêÖÑ áÄ éåÖäéíüÇÄçÖ çÄ
ÇéÑÄ
* ì‰˙Ú Á‡ ÓÏÂÍÓÚfl‚‡Ì ̇ ‚Ó‰‡Ú‡ Â
Á‡‰‡‰ÂÌ Ù‡·˘ÌÓ Ì‡ ÌË‚Ó 4 (d4), Ú˙È
͇ÚÓ ÓÚ„Ó‚‡fl ̇ ËÁËÒÍ‚‡ÌËflÚ‡ ̇
·ÓίËÌÒÚ‚ÓÚÓ ÔÓÚ·ËÚÂÎË.
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ËÁÚÓ˜ÌË͇ ̇ ÔÓ‰‡‚‡Ì ‚Ó‰‡Ú‡
Ò˙‰˙ʇ ‡Á΢ÌË ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‚‡Ó‚ËÍ Ë
ÏËÌÂ‡ÎË, ÍÓËÚÓ Ò Ò˙·Ë‡Ú ‚˙ıÛ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ,
ÓÒÚ‡‚flÈÍË ·ÂÎË ÔÂÚ̇ Ë ÎËÌËË. äÓÎÍÓÚÓ Â ÔÓ‚ËÒÓÍÓ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ÏËÌÂ‡ÎË ‚˙‚
‚Ó‰‡Ú‡, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-Ú‚˙‰‡  Úfl. ë˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ Â
Ó·ÓÛ‰‚‡Ì‡ Ò Û‰ Á‡ ÓÏÂÍÓÚfl‚‡Ì ̇ ‚Ó‰‡,
ÍÓÈÚÓ, ˜ÂÁ ÒÔˆˇÎ̇ „ÂÌÂË‡˘‡ ÒÓÎ,
ÔÓ‰‡‚‡ ÓÏÂÍÓÚÂ̇ ‚Ó‰‡ Á‡ ÏËÂÌ ̇ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ.
ëÚÂÔÂÌÚ‡ ̇ Ú‚˙‰ÓÒÚ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ‚Ë ÏÓÊ ‰‡
‡Á·ÂÂÚ ÓÚ ‚‡¯‡Ú‡ ÙËχ Á‡ ‚Ó‰ÓÒ̇·‰fl‚‡ÌÂ.
ëÔÓ‰ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ ̇ Ú‚˙‰ÓÒÚ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ‚Ë,
„ÛÎË‡ÈÚ Û‰‡ Á‡ ÓÏÂÍÓÚfl‚‡Ì ÔÓ ÒΉÌËfl
̇˜ËÌ:
ÇÄÜçé
ë˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ Úfl·‚‡ ÇàçÄÉà ‰‡ Â
ËÁÍβ˜Â̇ ÔÂ‰Ë ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÚ ڇÁË
Ôӈ‰Û‡.
ê„ÛÎË‡Ì ̇ ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎfl Á‡ ‚Ó‰‡
1. ᇉ˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ "àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ"
Ë ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ‚Íβ˜ÂÚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ,
͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ "Çäã./àáäã. (˘Â ÒÂ
˜Û Í‡Ú˙Í Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î).
éÏÂÍÓÚËÚÂÎflÚ Ì‡ ‚Ó‰‡ ÏÓÊ ‰‡ ÚÂÚË‡ ‚Ó‰‡ Ò
ÌË‚Ó Ì‡ Ú‚˙‰ÓÒÚ ‰Ó 90°fH (ÙÂÌÒÍË „‡‰ÛÒË)
ËÎË 50°dH (ÌÂÏÒÍË „‡‰ÛÒË) ˜ÂÁ 8 ̇ÒÚÓÈÍË.
ç‡ÒÚÓÈÍËÚ ҇ ÔÓÒÓ˜ÂÌË ‚ Ú‡·Îˈ‡Ú‡ ÔÓ-‰ÓÎÛ:
ìÔÓÚ·‡ ̇
„ÂÌÂË‡˘‡
ÒÓÎ
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇
ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎfl ̇
‚Ó‰‡Ú‡
Ó
dH
(ÌÂÏÒÍË
„‡‰ÛÒË)
0
0-5
0-3
çÖ
d0
1
6-10
4-6
ÑÄ
d1
2
11-20
7-11
ÑÄ
d2
3
21-30 12-16
ÑÄ
d3
*4
31-40 17-22
ÑÄ
d4
5
41-50 23-27
ÑÄ
d5
6
51-60 28-33
ÑÄ
d6
7
61-90 34-50
ÑÄ
d7
çË‚Ó
Ó
fH
(ÙÂÌÒÍË
„‡‰ÛÒË)
í‚˙‰ÓÒÚ Ì‡
‚Ó‰‡Ú‡
2. Ñ˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ "àáÅéê çÄ èêéÉêÄåÄ"
̇ÚËÒÌ‡Ú ÔÓÌ 5 ÒÂÍÛÌ‰Ë ÑéäÄíé Ì Ò ˜ÛÂ
Í‡Ú˙Í Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î. íÂÍÛ˘ÓÚÓ ÌË‚Ó Ì‡
̇ÒÚÓÈ͇ڇ ̇ ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎfl ̇ ‚Ó‰‡Ú‡ ˘Â ÒÂ
ÔÓ͇Ê ̇ ‰ËÒÔÎÂfl.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ Ò˙˘Ëfl ·ÛÚÓÌ ÓÚÌÓ‚Ó, Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ ÌÛÊÌÓÚÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÓÏÂÍÓÚËÚÂÎfl ̇
‚Ó‰‡Ú‡: ‚ÒflÍÓ Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇
Û‚Â΢‡‚‡ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ Ò Â‰ÌÓ ÌË‚Ó. äÓ„‡ÚÓ
ÒÚË„ÌÂÚ "d7", ‰ËÒÔÎÂflÚ ˘Â Ò ‚˙Ì ̇ "d0".
4. àÁÍβ˜ÂÚ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ "Çäã./àáäã." , Á‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚÂ
ÌÓ‚‡Ú‡ ̇ÒÚÓÈ͇.
ÇçàåÄçàÖ!
ÄÍÓ Ò ÔÓfl‚Ë Ìfl͇Í˙‚ ÔÓ·ÎÂÏ, ËÁÍβ˜ÂÚÂ
Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
"Çäã./àáäã." Ë ÒÚ‡ÚË‡ÈÚ Ôӈ‰Û‡Ú‡
ÓÚÌÓ‚Ó ÓÚ̇˜‡ÎÓ (ëíöèäÄ 1).
13
Felicitari!
SERVICE SI GARANTIE
Va multumim ca ati ales acest produs
Candy; este o masina de spalat vase
ce garanteaza performantele ridicate
si fiabilitate.
Candy produse o gama larga de
aparate de uz casnic: masini de
spalat vase, uscatoare, cuptoare cu
microunde, cuptoare si plite, frigidere
si congelatoare.
Solicitati dealer-ului dumneavoastra
catalogul cu gama completa de
produse Candy. Cititi cu atentie acest
manual
de
utilizare
deoarece
furnizeaza informatii importante privind
instalarea si utilizarea in siguranta a
masinii de spalat vase, precum si
informatii privind intretinerea acesteia
si sfaturi pentru obtinerea celor mai
bune rezultate.
Va rugam sa pastrati acest manual
pentru referinte ulterioare.
Pentru detalii referitoare la termenul de
garantie si la conditiile de acordare a
garantiei, va rugam sa cititi certificatul
de garantie care v-a fost inmanat
impreuna cu acest produs.
Va rugam sa pastrati certificatul de
garantie impreuna cu factura si
chitanta, pentru a face dovada
cumpararii acestui produs in cazul in
care va fi necesar sa apelati la ajutorul
unui centru de service autorizat pe
perioada garantiei.
14
DESCRIEREA PANOULUI DE CONTROL
A
B
C
D
E
Buton "PORNIT/OPRIT"
Buton "SELECTARE PROGRAM"
Buton "START ÎNTRZIAT"
Buton "SMART DOOR"
Buton optiune "ALL IN 1"
F
Buton ”START/RESET”
(activare/anulare program)
G
Indicatoare "SELECTARE
OPTIUNE”
H
I
L
AFISAJ DIGITAL
Ghid programe
Zona SMART TOUCH
DIMENSIUNI
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
117
Latime x Înaltime x Adâncime (cm)
Adâncime cu usa deschisa (cm)
DATOS TÉCNICOS
Capacitate asezare EN 50242
Capacitate cu recipiente si farfurii
Presiune de alimentare cu apa (MPa)
15
9 seturi
Min. 0,08 – Max. 0,8 MPa
Vezi placuta cu date tehnice
Siguranta / Alimentare / Voltaj
CONSUM (programele principale)*
Program
Energie (kWh)
Apa (L)
2,03
20
1,43
14
0,75
10
0,59
9
Consumul în modul oprit si modul stand-by: 0,45 W/ 0,45 W
*Valorile au fost masurate în laboratoare de testare, în conformitate cu standardul european EN 50242
(consumul poate varia în functie de modul de utilizare)
IGIENIZARE
UNIVERSAL
ECO
RAPID 24'
15
SELECTAREA PROGRAMULUI
SI FUNCTII SPECIALE
IMPORTANT
Functionarea intermitenta a pompei
de apa NU trebuie sa fie considerata
o defectiune, reprezinta o functionare normala a programului de spalare.
(utilizati ghidul de programe)
Setarea programului
Întreruperea programului
■ Deschideti usa si asezati vasele
murdare în interiorul masinii de spalat.
Nu este recomandabil sa deschideti usa în
timpul unui program, în special în timpul
primei spalari sau în timpul clatirii fierbinti
finale. Totusi, daca usa este deschisa în
timpul unui program (de exemplu pentru a
adauga vase) masina se va opri automat
iar pe afisaj va apare timpul ramas pâna la
finalizarea programului de spalare.
Închideti usa, fara a apasa niciun buton.
Programul de spalare va continua de unde
a fost întrerupt.
■ Apasati butonul "PORNIT/OPRIT" timp
de aproximativ 2 minute. Pe afisaj vor
apare doua linii.
■ Pentru a selecta un program, apasati
butonul "SELECTARE PROGRAM".
■ Daca doriti sa selectati o optiune,
apasati butonul corespunzator (indicatorul
luminos se va aprinde).
ATENTIE!
Daca deschideti usa în timpul etapelor
de uscare, se va auzi un semnal
sonor pentru a va avertiza ca
prgramul înca nu este finalizat.
Butoanele pentru optiuni pot fi
selectate sau deselectate în interval
de un minut de la începerea
programului.
■ Apasati butonul "START".
Durata programului va fi afisata,
alternând orele cu minutele (de exemplu
1h (o ora)/ 25 (25 minute)).
Schimbarea unui program în
derulare
Pentru a modifica sau a anula programul în
derulare, procedati în felul urmator:
■ Inchideti usa (dupa ce se aude un
semnal sonor, programul incepe automat)
Deschideti usa.
În interval de un minut de la pornirea
programului,
poate
fi
selectat
un alt program prin apasarea
butonului „SELECTARE PROGRAM”.
■ Mentineti apasat circa 3 secunde butonul
"RESET". Pe afisaj va apare "00" si se
vor emite semnale sonore.
■ Programul utilizat va fi anulat iar pe afisaj
vor apare doua linii.
■ În acest moment poate fi setat un nou
program.
Programe "IMPULSE"
ATENTIE!
Înainte de a porni un program nou,
trebuie sa verificati daca mai exista
detergent în dozator. Daca este
nevoie, adaugati detergent.
Programele "IMPULSE" utilizeaza o
tehnologie de spalare ce reduce consumul,
zgomotul si intensifica performantele masinii de spalat.
16
Daca apare o întrerupere de alimentare
cu energie electrica în timp ce masina
de spalat vase functioneaza, programul
selectat va fi memorat iar atunci când
se reia alimentarea cu energie electrica
se va continua de unde a fost oprit.
ATENTIE!
Cu aceasta optiune selectata, nu
trebuie sub nicio forma sa impiedicati
deschiderea usii sau fortarea
inchiderii, pentru a nu deteriora
mecanismul.
Pastrati un spatiu liber in fata usii, iar
inainte de inchidere asteptati
declansarea
dispozitivului
de
deschidere.
Sfarsitul programului
Sfarsitul programului va fi indicat printr-un
semnal sonor (daca nu este dezactivat)
timp de 5 secunde, care se va repeta de 3
ori la un interval de 30 de secunde.
IMPORTANT
Daca functia “SMART DOOR” este
activata, in timpul fazei de uscare
usa se va deschide automat si va fi
nevoie sa asteptati pana la indicatia
referitoare la sfarsitul ciclului pentru
a scoate vasele.
Buton „ ALL IN 1”
Aceasta optiune optimizeaza utilizarea
detergentilor combinati de tip „ALL IN 1” („3
in 1”/”4 in 1”/”5 in 1” etc.).
Prin apasarea acestui buton, programul de
spalare selectat este modificat pentru a se
obtine cele mai bune performante de la
detergentii combinati (este dezactivat indicatorul luminos pentru adaugarea sarii de
dedurizare).
Optiuni buton
Butonul "SMART DOOR"
(DESCHIDERE AUTOMATA A USII)
ATENTIE!
Dupa selectare, optiunile vor fi
disponibile (indicator aprins) si
pentru urmatoarele programe de
spalare. Pentru dezactivare (indicator
stins), apasati din nou butonul.
Aceasta optiune activeaza un dispozitiv
special care deschide usa cu cativa centimetri in timpul sau la sfarsitul ciclului de
uscare (in functie de program), asigurand o
uscare naturala si eficienta a vaselor.
Durata ciclului selectat va fi modificata
automat, pentru a permite optimizarea
temperaturilor din timpul fazei de clatire,
pentru a permite reduceri semnificative ale
consumului de energie.
Deschiderea usii, in ultima faza de uscare,
permite circulatia aerului si indeparteaza
astfel mirosurile neplacute.
IMPORTANT
Aceasta optiune este recomandata
când utilizati programul RAPID 24’.
Durata acestuia va fi prelungita cu
circa 15 minute, pentru a permite
tabletelor sa actioneze mai eficient.
IMPORTANT
Aceasta optiune va fi activata
automat in cazul programului
“ECO”. Insa, exista si posibilitatea
de dezactivare.
Functia “SMART DOOR” nu este
disponibila la programele “RAPID
24’ ” si “PRESPALARE”.
Avertizare recipient pentru sare gol
Daca masina de spalat are nevoie de sare
de dedurizare, pe afisaj va apare mesajul
"SL" atunci când acesta este pornita.
Aparitia de pete albe pe vase indica în mod
normal faptul ca trebuie sa umpleti
recipientul pentru sare de dedurizare.
17
Buton "START INTARZIAT"
Oprirea sonorului pentru alarma
de finalizare a programului
Prin apasarea acestui buton timpul pentru
începerea programului poate fi amânat cu
1 – 23 de ore.
Sunetul alarmei pentru încheierea
programului poate fi oprit în felul urmator:
Pentru a seta optiunea start întârziat,
procedati astfel:
IMPORTANT
Masina de spalat trebuie sa fie
ÎNTOTDEAUNA oprita înainte de a
efectua aceasta operatiune.
■ Apasati butonul "START ÎNTRZIAT""(pe
afisaj apare mesajul "00").
■ Apasati din nou butonul pentru a mari
timpul de pornire întârziata (de fiecare
data când apasati butonul, timpul este
marit cu câte o ora pâna la maximul de
23 de ore).
1. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" si în acelasi timp porniti
masina de spalat prin apasarea
butonului "PORNIT/OPRIT" (se va auzi
un scurt semnal sonor).
■ Pentru a începe numaratoarea inversa,
apasati butonul "START".
2. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" cel putin 15 secunde (în
acest interval de timp se vor auzi 2
semnale sonore).
La finalul timpului, programul va porni
automat.
Daca doriti sa vedeti ce program a
fost
selectat,
apasati
butonul
V "SELECTAREPROGRAM"
Pentru a anula
procedati astfel:
pornirea
3. Eliberati butonul când se aude al doilea
semnal sonor (pe afisaj va apare "b1"
pentru a indica faptul ca este activata
alarma).
întârziata,
4. Apasati acelasi buton din nou (pe afisaj
va apare "b0" pentru a indica faptul ca
alarma este dezactivata).
■ Mentineti apasat butonul "RESET" cel
putin 3 secunde. Pe afisaj va apare
mesajul "00" si vor fi emise semnale
sonore.
5. Opriti masina de spalat prin apasarea
butonului "PORNIT/OPRIT" pentru a
confirma noua setare.
■ Optiunea start întârziat si programul
selectat vor fi anulate. Pe afisaj apare
doua linii.
Pentru a activa din nou alarma, procedati la
fel.
■ În acest moment, trebuie sa fie setat un
nou program, asa cum este indicat în
sectiunea "SETARI PROGRAME".
18
4. Apasati din nou acelasi buton (pe afisaj
va apare "A1" pentru a indica faptul ca
memorarea este activata).
Memorarea ultimului program
utilizat
Pentru a memora ultimul program utilizat,
procedati astfel:
5. Opriti masina de spalat prin apasarea
butonului "PORNIT/OPRIT" pentru a
confirma noua setare.
IMPORTANT
Masina de spalat trebuie sa fie
ÎNTOTDEAUNA oprita înainte de a
efecta aceasta operatiune.
Pentru a dezactiva functia de memorare,
respectati aceeasi procedura.
IMPORTANT
Aceasta masina de spalat vase este
prevazuta cu un dispozitiv de
siguranta antiinundare care, în caz
de probleme, evacueaza apa în exces.
1. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" si în acelasi timp porniti
masina de spalat
prin apasarea
butonului "PORNIT/OPRIT" (se va auzi
un scurt semnal sonor).
2. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" cel putin 30 de secunde
(în acest interval de timp, se vor auzi 3
semnale sonore).
ATENTIE!
Pentru a asigura o buna utilizare a
dispozitivului de siguranta împotriva
inundatiei, este recomandabil ca
masina de spalat sa nu fie înclinata în
timpul utilizarii. Daca este nevoie sa
înclinati masina de spalat vase,
asigurati-va de faptul ca programul
de spalare s-a încheiat iar în interior
nu se mai afla apa.
3. Eliberati butonul când se aude cel
de al TREILEA semnal sonor (pe
afisaj va apare "A0" pentru a indica
faptul ca memorarea este dezactivata).
Masina de spalat poate semnala o serie de erori prin intermediul afisajului.
SEMNALE DE EROARE AUTOMATE
EROARE
CAUZA
SOLUTIE
E2 – apare pe afisaj si se aude
alarma.
Fara apa (alimentarea cu apa este
închisa).
Opriti masina de spalat, deschideti
alimentarea cu apa si reporniti
programul.
E3 – apare pe afisaj si se aude
alarma.
Masina de spalat nu poate evacua apa.
Verificati daca furtunul de evacuare este
îndoit sau sifonul sau filtrele sunt
înfundate. Daca problema persista, apelati
la ajutorul unui centru de service autorizat.
E4 - apare pe afisaj si se aude
alarma.
Exista scurgeri de apa.
Verificati daca furtunul de evacuare
este îndoit sau sifonul sau filtrele
sunt înfundate. Daca problema
persista, apelati la ajutorul unui
centru de service autorizat.
E5, E6, E7, Ef
sau EL –
apar pe ecran si se aude alarma.
Eroare electronica.
Apelati la ajutorul unui centru de
service autorizat.
E8 sau Ei - apar pe ecran si se
aude alarma. i accompagnati da
un breve segnale acustico.
Elementul de încalzire al apei nu
functioneaza corespunzator sau
filtrul este înfundat.
Curatati filtrul. Daca problema
persista, apelati la ajutorul unui
centru de service autorizat.
19
■ Statisticile mele – Statistici cu privire la
spalare si recomandari pentru eficientizarea utilizarii masinii.
SMART TOUCH
Acest produs este prevazut cu tehnologie
Smart Touch ce permite interactionarea,
prin intermediul aplicatiilor, cu telefoanele
cu sisteme de operare Android si
prevazute cu functia NFC (Near Field
Communication).
Pentru detalii cu privire la functiile
Smart Touch, vizalizati App în modul
DEMO sau accesati:
www.candysmarttouch.com
■ Descarcati pe telefonul dumneavoastra
aplicatia Candy simply-Fi.
Aplicatia Candy simply-Fi este
disponibila pentru telefoanele cu
sistem de operare Android si iOS,
pentru tablete si smartphone. Puteti
interactiona cu masina de spalat si
puteti beneficia de potentialul oferit
de Smart Touch doar cu ajutorul
telefoanelor prevazute cu tehnologie
NFC, în functie de urmatorul tabel:
Smartphone Android
cu tehnologie NFC
Interactiune cu
masina + continut
Smartphone Android
fara tehnologie NFC
Doar continut
Tableta Android
Doar continut
iPhone Apple
Doar continut
iPad Apple
Doar continut
CUM SA UTILIZATI SMART
TOUCH
PRIMA DATA – Înregistrarea masinii
■ Accesati meniul "Setari" de pe telefonul
cu Android si activati functia NFC din
meniul "Wireless & Networks".
În functie de modelul telefonului si
versiunea sistemului Android, procesul de activare NFC poate varia.
Vezi manualul telefonului smartphone pentru mai multe detalii.
■ Puneti aparatul în functiune ti activati
modul Smart Touch prin selectarea
programului "P0".
■ Deschideti aplicatia, creati un profil si
înregistrati aplicati urmând instructiunile
de pe telefon sau din ghidul "Ghidul
Rapid" atasat de masina de spalat.
FUNCTII
Principalele functii
utilizarea App sunt:
disponibile
prin
■ sistent vocal – Un ghid care va asista în
alegerea programului ideal, prin
specificarea a numai trei caracteristici
(vase, nivel încarcare, grad murdarire).
Mai multe intrebari, informatii si
videoclipuri pentru o înregistrare
usoara veti gasi pe:
www.candysmarttouch.com/how-to
■ Programe – Pentru a selecta si activa
programe noi de spalare suplimentara.
■ Întretinere inteligenta – Setari avansate,
Duritatea apei, "Verificare inteligenta",
Curatare filtru si probleme în functionare.
20
DATA VIITOARE – Utilizare periodica
Daca nu cunosti pozitia antenei
NFC, misca circular incet telefonul
deasupra logo-ului Smart Touch
pana cand Aplicatia confirma
conexiunea. Pentru ca transferul de
date sa se realizeze cu succes este
esential SA TII TELEFONUL PE
MASINA IN CELE CATEVA SECUNDE ALE PROCEDURII; un mesaj pe
dispozitiv te va informa cu privire la
rezultatul corect al
operatiunii
si iti va recomanda
indepartarea
telefonului.
■ De fiecare data când doriti sa controlati
aparatul prin intermediul App, mai întâi
trebuie sa activati modul Smart Touch
prin pornirea aparatului, selectati
programul "P0".
■ Asigura-te ca ai deblocat ecranul
telefonului (din modul stand-by) si ca ai
activat functia NFC; in caz contrar te
rugam sa urmezi pasii mentionati anterior.
■ Daca doriti sa activati un program de
spalare, puneti vasele în masina de spalat si adaugati detergentul.
■ Selectati functia dorita din App (ex.:
activarea unui program, faza "Verificare
inteligenta", actualizare statistici,
etc…).
Husele groase sau autocolantele
metalice de pe telefon pot afecta
transmisia de date dintre masina
si telefon. Daca este nevoie,
îndepartati-le.
■ Urmeaza instructiunile de pe ecranul
telefonului, POZITIONEAZA-L PE
logo-ul Smart Touch de pe masina,
atunci cand Aplicatia solicita acest lucru.
Inlocuirea anumitor elemente ale
smartphone-ului
(ex.
carcasa,
baterie, etc.) cu piese care nu sunt
originale poate duce la indepartarea
antenei NFC, impiedicand functionarea
corecta a Aplicatiei.
■ Închideti usa masinii de spalat vase.
Administrarea si controlul masinii
prin intermediul aplicatiei este
posibila doar din apropiere: de
aceea, nu este posibila operarea de
la distanta (de exemplu: din alta
camera, din afara casei).
OBSERVATII:
Asezati telefonul în asa fel încât
antena NFC de pe spate sa
corespunda cu logo-ul Smart Touch
de pe masina de spalat.
21
GHID PROGRAME
Spalare cu prespalare
La programele cu prespalare, se recomanda sa adaugati a doua doza de detergent (max. 10g)
direct în masina de spalat vase.
Program
Descriere
Igienizare
75°C
Program de spalare antibacterian, pentru
spalarea si sterilizarea vaselor (pentru vase
foarte murdare), pentru biberoane etc.
Universal
60°C
O data pe zi – pentru vase foarte murdare si
pentru alte vase care au fost strânse pe
parcursul zilei, pentru a fi spalate.
Zilnic
55°C
Program rapid de spalare, pentru vase cu grad
normal de murarire – pentru spalari frecvente si
încarcari normale.
Eco
45°C
Program pentru reducerea consumului de
energie, adecvat pentru vase cu grad normal de
murdarire (cel mai eficient program în ceea ce
priveste consumul de energie si apa).
Program standard pentru EN 50242.
Delicate
45°C
Adecvat pentru vase delicate. De asemenea,
adecvat pentru vase foarte putin murdare, cu
exceptia tigailor.
Rapid 59’
65°C
Adecvat pentru spalarea vaselor foarte murdare,
imediat dupa masa (maximum 8 seturi).
Rapid 24’
50°C
Spalare rapida pentru vase care vor fi spalate
imediat dupa utilizare. Pentru vase de la 6
persoane.
Program nocturn
55°C
Prespalare
Cel mai silentios program de spalare. Ideal
pentru functionarea pe timpul noptii.
Prespalare scurta cu apa rece pentru vase care
vor fi pastrate în masina de spalat vase pâna la
umplerea acesteia.
Activati modul Smart Touch pentru a activa
interactiunea dintre aparat si aplicatia Candy
simply-Fi. Înainte de prima utilizare cu aplicatia,
aceasta pozitie va fi ocupata de programul
Igienizare.
= Programe “IMPULSE”
N/A = OPTIUNEA NU ESTE DISPONIBILA
22
*
Buton „ START
ÎNTRZIAT”
Buton „SMART DOOR”
Buton „ALL IN 1”
75°C
130
DA
DA
DA
60°C
120
DA
DA
DA
55°C
80
DA
DA
DA
45°C
205
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
59
DA
DA
DA
50°C
24
DA
N/A
DA
55°C
240
DA
DA
DA
5
DA
N/A
23
Clatire cu apa calda si
cu agent de clatire
A doua clatire cu apa
rece
Prima clatire cu apa
rece
Spalare principala
Prespalare cu apa rece
Spalare cu apa rece
(15ºC)*
– Toleranta ±10% –
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
Prespalare cu apa
calda
Verificare recipient
pentru sare de
Verificare recipient
pentru agent de clatire
Curatare filtru
Detergent pentru spalare
Detergent pentru
înmuiere (prespalare)
Verificari
Etapele programului
Durata
medie în
minute
Butoane functii
speciale disponibile
ÎN CAZUL UTILIZARII APEI CALDE, TIMPUL PROGRAMULUI ESTE AFISAT AUTOMAT ÎN
TIMPUL FUNCTIONARII.
SISTEMUL AQUA-STOP
Dispozitivul aqua-stop asigura protectia împotriva eventualelor pagube care pot fi
produse de scurgerile de apa ale furtunului de alimentare, ca urmare a învechirii
acestuia.
Cu sistemul aqua-stop, apa care se scurge umple zona corugata a furtunului si
activeaza valva de închidere care opreste alimentarea cu apa a masinii de spalat.
Aceasta problema este indicata de un sector de culoare rosie al ferestrei marcate cu
.
În astfel de situatii, luati legatura cu un centru de service.
În cazul în care furtunul nu este suficient de lung pentru a corecta conexiunea,
acesta trebuie înlocuit cu unul mai lung. Un astfel de furtun poate fi achizitionat de
la centrele de service.
Dispozitiv de siguranta la rasucire ( apasati si rasuciti pentru a scoate saiba)
24
UNITATE PENTRU DEDURIZAREA
APEI
pentru dedurizarea apei
* Unitatea
setata din fabrica la nivelul 4
este
(d4),
potrivit pentru majoritatea utilizatorilor.
În functie de sursa de alimentare, apa
contine diferite cantitati de calcar si minerale
care se depun pe vase lasând urme pe
acestea.
Cu cât este mai mare nivelul de minerale din
apa, cu atât este mai dura apa. Masina de
spalat este prevazuta cu o unitate pentru
dedurizarea apei, care prin intermediul
utilizarii unei sari regenatoare speciale,
furnizeaza apa dedurizata pentru spalarea
vaselor.
Gradul de duritate al apei poate fi obtinut de
la compania de furnizare a apei.
În functie de gradul de duritate al apei, reglati
unitatea de dedurizare în felul urmator:
IMPORTANT: Masina de spalat
trebuie sa fie întotdeauna oprita
înainte de a efectua aceasta operatiune.
1. Mentineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" si simultan porniti masina
de spalat prin apasarea butonului
"PORNIT/OPRIT" (se aude un semnal
sonor scurt).
Reglarea duritatii apei
Unitatea de dedurizare poate trata apa cu o
duritate de pâna la 90˚fH (gradatie franceza)
sau 50˚dH (gradatie germana) prin
intermediul a 8 setari diferite.
2. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" cel putin 5 secunde,
PANA se aude un semnal sonor.
Uneleindicatoare pentru "SELECTARE
PROGRAM" se aprind pentru a indica
nivelul actual setat pentru duritatea apei.
Tabelul de mai jos prezinta diferite grade
de duritate pentru apa cu setarile
corespunzatoare pentru unitatea de
dedurizare.
Nivel
ºfH
(grade
franceze)
ºdH
(grade
germane)
Utilizare sare
dedurizare
Setarea
nivelului de
dedurizare
Duritate apa
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Apasati acelasi buton din nou pentru a
selecta nivelul dorit pentru duritatea apei:
de fiecare data când apasati butonul,
setarea creste cu un nivel. Când
ajungeti la "d7", afisajul revine la "d0".
4. Opriti masina de spalat si apasati butonul
"PORNIT/OPRIT" pentru a confirma
noua setare.
AVERTIZARE!
În cazul în care apar probleme, opriti
masina de spalat prin apasarea
butonului "PORNIT/OPRIT" si reluati
procedura (ETAPA 1).
25
VáÏen˘ zákazník,
ZÁRUKA
ìakujeme vám, Ïe ste si vybrali
domáci spotrebiã CANDY, kvalitnú
um˘vaãku riadu, ktorá zaruãuje vysokú
kvalitu, v˘borné úÏitkové vlastnosti a
spoºahlivosÈ.
Tento v˘robok podlieha záruãn˘m
podmienkam v lehotách uveden˘ch na
záruãnom liste, ktor˘m je vybaven˘.
Potvrdenie o záruke musíte odloÏiÈ,
náleÏit˘m spôsobom vyplnené, aby
mohlo byÈ predloÏené v mieste
autorizovaného servisného strediska, v
prípade potreby zásahu, spoloãne s
dokladom o zakúpení vydan˘m
predajcom v ãase zakúpenia.
CANDY vyrába aj ìal‰ie druhy
domácich
spotrebiãov
ako
sú
automatické práãky, práãky so
su‰iãkou, kombinované kuchynské
sporáky, mikrovlnné rúry, rúry a
odsávaãe pár, chladniãky a mrazniãky.
PoÏiadajte vá‰ho predajcu, aby vás
informoval o sortimente t˘chto
v˘robkov dováÏan˘ch do Slovenskej
republiky.
ÚVOD
Preãítajte si pozorne tento návod na
obsluhu, pretoÏe obsahuje dôleÏité
pokyny pre bezpeãnú in‰taláciu, pouÏívanie a údrÏbu
a taktieÏ uÏitoãné rady pre dosiahnutie
najlep‰ích v˘sledkov pri pouÏívaní tejto
um˘vaãky.
OdloÏte si tento návod pre prípadné
pouÏitie v budúcnosti.
26
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV
A
B
C
Tlaãidlo "ZAPNÚË/VYPNÚË"
D
E
F
Tlaãidlo „·TART“/„RESET“
(spustenie/vynulovanie programu)
G
Indikátory "VOªBA
DOPLNKOV¯CH FUNKCIÍ"
Tlaãidlo voºby "SMART DOOR"
H
DIGITÁLNY DISPLEJ
Tlaãidlo doplnkov˘ch funkcií
"ALL in 1"
I
Programov˘ sprievodca
L
OblasÈ SMART TOUCH
Tlaãidlo „VOªBA PROGRAMU“
Tlaãidlo „ODLOÎEN¯ ·TART“
ROZMERY
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
117
·írka x V˘‰ka x Hæbka (cm)
Hæbka s otvoren˘mi dvierkami (cm)
TECHNICKÉ ÚDAJE
15
pre 9 osôb
Min. 0,08 - Max. 0,8
NáplÀ podºa európskych noriem (EN 50242)
Kapacita riadu vrátane hrncov
Tlak vody (MPa)
Istenie / Maximálny príkon / Pripájacie elektrické napätie
Pozrite si v˘robn˘ ‰títok
SPOTREBA (hlavné programy)*
Program
Energia (kWh)
Voda (L)
2,03
20
HYGIENICKÉ
1,43
14
UNIVERZÁLNY
0,75
10
ECO
0,59
9
RAPID 24'
Spotreba energie vo vypnutom a pohotovostnom reÏime: 0,45 W / 0,45 W
* Hodnoty namerané v laboratóriu podºa Európskej normy EN 50242 (v beÏnom pouÏití sú moÏné
rozdiely).
27
VOªBA PROGRAMOV A
·PECIÁLNE FUNKCIE
DÔLEÎITÉ
„Obãasné” fungovanie ãerpadla NIE
JE prejavom nesprávnej funkcie, ale
predstavuje ‰peciálnu charakteristiku
impulzného um˘vania. Je teda
znakom
správneho
priebehu
programu.
(PouÏitie v spojení s programov˘m
sprievodcom)
Nastavenie programov
Preru‰enie programu
■ Otvorte dvierka a vloÏte zneãisten˘ riad
do spotrebiãa.
Neodporúãame otváranie dvierok v
priebehu programu, hlavne uprostred
um˘vania a pri závereãnom oplachovaní
teplou vodou. Ak pri spustenom programe
otvoríte dvierka (napríklad, ak chcete pridaÈ
ìal‰í riad),
um˘vaãka sa automaticky zastaví a na
displeji bude blikaÈ zostávajúci ãas do
ukonãenia cyklu. Po zatvorení dvierok bez
stlaãenia akéhokoºvek tlaãidla sa cyklus
opäÈ spustí od miesta, v ktorom bol
preru‰en˘.
■ Stlaãte tlaãidlo "ZAPNÚË/VYPNÚË" na
pribliÏne 2 sekundy. Na displeji sa
zobrazia dve pomlãky.
■ Zvoºte program stlaãením
"VOªBA PROGRAMU".
tlaãidla
■ Ak chcete zvoliÈ doplnkovú funkciu,
stlaãte príslu‰né tlaãidlo (rozsvieti sa
príslu‰n˘ indikátor).
VAROVANIE!
Ak dvere um˘vaãky otvoríte vo fáze
su‰enia, ozve sa akustick˘ signál
ako upozornenie, Ïe cyklus e‰te nie
je ukonãen˘.
Tlaãidlá doplnkov˘ch funkcií je
moÏné aktivovaÈ alebo deaktivovaÈ
DO jednej minúty od spustenia
programu.
■ Stlaãte tlaãidlo "·TART".
Na displeji sa zobrazí ãas trvania programu,
priãom sa striedavo mení zobrazenie
hodín a minút [Napr.: 1h (1 hodina) / 25
(25 minút)].
Zmena spusteného programu
Ak chcete zmeniÈ alebo zru‰iÈ prebiehajúci
program,
postupujte
nasledujúcim
spôsobom:
■ Zatvorte dvierka (po akustickom signáli,
sa program spustí automaticky).
Otvorte dvierka.
■ PodrÏte aspoÀ na 3 sekundy tlaãidlo
"RESET". Na displeji sa zobrazí "00" a
zaznejú akustické signály.
DO jednej minúty od spustenia cyklu,
stlaãením
tlaãidla
"VOªBA
PROGRAMU" je moÏná voºba iného
programu.
■ Prebiehajúci program bude zru‰en˘.
Displej zobrazí dve pomlãky.
■ V tejto chvíli je moÏné nastaviÈ nov˘
program.
VAROVANIE!
Skôr, ako spustíte nov˘ program, je
dobré sa uistiÈ, Ïe nebol odstránen˘
ãistiaci prostriedok. Keby tomu
tak bolo, obnovte dávkovanie v
príslu‰nej dávkovacej nádobke.
Programy "IMPULSE"
Programy "IMPULSE" pouÏívajú techniku
um˘vania v impulzoch, ktoré zniÏujú
spotrebu aj hluk a zlep‰ujú v˘kony.
28
V prípade preru‰enia prúdu um˘vaãka
riadu uchováva pamäÈ programu vo fáze,
keì do‰lo k preru‰eniu a program bude
opäÈ pokraãovaÈ od tohto bodu, kde bol
preru‰en˘, keì bude obnovená dodávka
elektrickej energie.
VAROVANIE!
Po voºbe tejto funkcie, zostane funkcia aktívna (rozsvieti sa indikátor) aj
pri
nasledujúcich
programoch
um˘vania a bude môcÈ byÈ deaktivovaná
(indikátor zhasne) iba po opätovnom
stlaãení tlaãidla.
Koniec programu
Koniec programu oznámi zvukov˘ signál
(ak nie je vypnut˘) po dobu 5 sekúnd, ktor˘
sa 3 krát opakuje v celkovej dæÏke 30
sekúnd.
Tlaãidlo "ALL IN 1"
Táto voºba umoÏÀuje pouÏitie optimálnych
kombinovan˘ch ãistiacich prostriedkov
"ALL in 1" ("3 in 1" / "4 in 1" / "5 in 1", a
pod.).
Stlaãením tohto tlaãidla sa nastaven˘ program
um˘vania zmení tak, aby kombinované
ãistiace prostriedky uvoºnili svoje najlep‰ie
úãinky (okrem toho sa deaktivujú indikátor
nedostatku soli).
DÔLEÎITÉ
Ak je aktivovaná funkcia "SMART
DOOR", vo fáze su‰enia sa dvere
automaticky otvoria, ale pred
vybratím riadu musíte e‰te poãkaÈ na
zvukov˘ signál ukonãenia cyklu.
VAROVANIE!
Po voºbe tejto funkcie, zostane funkcia aktívna (rozsvieti sa indikátor) aj
pri
nasledujúcich
programoch
um˘vania a bude môcÈ byÈ deaktivovaná
(indikátor zhasne) iba po opätovnom
stlaãení tlaãidla.
V˘ber tlaãidla
Tlaãidlo "SMART DOOR"
(AUTOMATICKÉ OTVORENIE DVERÍ)
DÔLEÎITÉ
Táto voºba sa odporúãa hlavne pri
pouÏití RAPID 24', ktorého trvanie
bude predæÏené o cca 15 minút, aby
kombinované ãistiace
prostriedky
uvoºnili svoje najlep‰ie úãinky.
Táto voºba aktivuje ‰peciálne zariadenia,
ktorá pootvorí dvere o niekoºko centimetrov v
priebehu alebo na konci cyklu su‰enia (v
závislosti
od
programu)
zaisÈujúca
prirodzené a efektívne su‰enie riadu.
Doba trvania zvoleného programu sa
automaticky zmení a teplota vo fáze oplachu
sa optimalizuje, a t˘m sa v˘razne zníÏi
spotreba energie.
Otvorenie dverí v poslednej fáze su‰enia
vyuÏíva recirkuláciu vzduchu na odstránenie
rizika zápachov.
Varovanie doplnenia soli
DÔLEÎITÉ
Táto voºba sa automaticky aktivuje
pri programe "ECO". Ale bude moÏné
ho vypnúÈ.
Funkcia "SMART DOOR" nie je k
dispozícii v rámci programu "RAPID
24‘ " a " PREDUMYTIE".
29
Ak va‰a um˘vaãka vyÏaduje doplnenie
soli, displej zobrazí a bliká "SL" po zapnutí
um˘vaãky.
V˘skyt bielych ‰kv⁄n na riade je v‰eobecne
varovn˘m signálom, Ïe je potrebné doplniÈ
zásobník soli.
Tlaãidlo "ODLOÎEN¯ ·TART"
Vypnutie funkcie zvukovej
signalizácie KONCA PROGRAMU
Toto tlaãidlo umoÏÀuje naprogramovanie
spustenia cyklu um˘vania s oneskorením
od 1 do 23 hodín vrátane.
Funkcia zvukovej signalizácie konca
programu môÏe byÈ vypnutá nasledujúcim
spôsobom:
Pre nastavenie odloÏeného ‰tartu
um˘vania
postupujte
nasledujúcim
spôsobom:
DÔLEÎITÉ
Nasledujúci postup zaãnite VÎDY
pri vypnutej um˘vaãke riadu.
■ Stlaãte tlaãidlo "ODLOÎEN¯ ·TART"
(na displeji sa zobrazí "00").
1. PodrÏte tlaãidlo "VOªBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnite um˘vaãku riadu
stlaãením tlaãidla "ZAPNÚË/VYPNÚË"
(zaznie krátky zvukov˘ signál).
■ Pre zv˘‰enie ãasu oneskorenia opäÈ
stlaãte tlaãidlo (pri kaÏdom stlaãení sa
oneskorenie zv˘‰i o jednu hodinu aÏ po
maximálne 23 hodín).
■ Pre spustenie odpoãítavania stlaãte
tlaãidlo "·TART".
2. Stlaãte a drÏte tlaãidlo "VOªBA
PROGRAMU" najmenej poãas 15
sekúnd (poãas tohto ãasu zaznejú 2
zvukové signály).
Ak chcete zistiÈ, ktor˘ program bol
zvolen˘, stlaãte tlaãidlo ”PROGRAMME
SELECTION”
3. Tlaãidlo uvoºníte v momente, keì zaznie
druh˘ zvukov˘ signál (na displeji
sa zobrazí "b1", ão znamená, Ïe
signalizácia je aktívna).
Ak chcete vynulovaÈ odloÏen˘ ‰tart,
postupujte nasledujúcim spôsobom:
■ Tlaãidlo "RESET" podrÏte stlaãené
poãas najmenej 3 sekúnd. Na displeji sa
zobrazí "00" a zaznejú akustické
signály.
4. OpäÈ stlaãte rovnaké tlaãidlo (zobrazí sa
"b0" ão znamená, Ïe signalizácia je
neaktívna).
■ OdloÏen˘ ‰tart a zvolen˘ program sa
zru‰í. Displej zobrazí dve pomlãky.
5. Vypnite um˘vaãku riadu stlaãením
tlaãidla
"ZAPNÚË/VYPNÚË",
ãím
uvediete do ãinnosti nové nastavenie.
■ V tomto bode je potrebné nastaviÈ nov˘
program a prípadne tlaãidlami zvoliÈ
doplnkové funkcie tak, ako je uvedené v
ãasti "NASTAVENIE PROGRAMOV".
Na opätovnú aktiváciu zvukového signálu
postupujte rovnak˘m spôsobom.
30
5. Vypnite um˘vaãku riadu stlaãením
tlaãidla "ZAPNÚË/VYPNÚË", ãím uvediete
do ãinnosti nové nastavenie.
UloÏenie naposledy pouÏitého
programu
UloÏenie naposledy pouÏitého programu
môÏete vykonaÈ nasledujúcim spôsobom:
Na deaktiváciu uloÏenia vykonajte rovnak˘
proces.
DÔLEÎITÉ
Nasledujúci postup zaãnite VÎDY pri
vypnutej um˘vaãke riadu.
DÔLEÎITÉ
Táto um˘vaãka riadu je vybavená
bezpeãnostn˘m zariadením proti
preteãeniu, ktoré v prípade poruchy
vypú‰Èa prebytoãnú vodu.
1. PodrÏte stlaãené tlaãidlo "VOªBA
PROGRAMU" a zároveÀ zapnite
um˘vaãku riadu stlaãením tlaãidla
"ZAPNÚË/VYPNÚË" (zaznie krátky
zvukov˘ signál).
VAROVANIE!
Aby nedo‰lo k neoãakávanému
spusteniu funkcie poistky proti
preteãeniu odporúãame Vám, aby ste
neh˘bali a nenakláÀali um˘vaãku riadu
v priebehu ãinnosti. V prípade, Ïe je
potrebné s um˘vaãkou riadu pohnúÈ,
alebo ju nakloniÈ, skontrolujte najskôr,
ãi je ukonãen˘ cyklus um˘vania a vo
vani um˘vaãky nezostala Ïiadna voda.
2. Stlaãte a podrÏte tlaãidlo "VOªBA
PROGRAMU" najmenej poãas 30
sekúnd (poãas tohto ãas zaznejú 3
akustické signály).
3. Uvoºnite tlaãidlo po zaznení TRETIEHO
akustického signálu ("A0" sa zobrazí na
displeji pre indikáciu zru‰enia uloÏenia).
4. Stlaãte opäÈ rovnaké tlaãidlo (na displeji
sa zobrazí "A1" pre indikáciu, Ïe
uloÏenie je zapnuté).
Um˘vaãka riadu môÏe na displeji signalizovaÈ celú radu funkãn˘ch porúch.
AUTOMATICKÁ SIGNALIZÁCIA PORÚCH
PORUCHA
PRÍâINA
ODSTRÁNENIE
Na displeji sa zobrazí E2 spolu s
krátkym akustick˘m signálom.
Ch˘ba voda (je zatvoren˘ prívod
vody).
Vypnite um˘vaãku riadu, otvorte
ventil prívodu vody a znovu
nastavte cyklus um˘vania.
Na displeji sa zobrazí E3 spolu s
krátkym akustick˘m signálom.
Spotrebiã nemôÏe vypustiÈ vodu z
vane na um˘vanie.
Skontrolujte, ãi nie je zalomená
hadica v˘puste vody, ãi nie je
upchat˘ sifón, alebo ãi nie sú
upchaté filtre. Ak porucha pretrváva,
obráÈte sa na autorizovan˘ servis.
Na displeji sa zobrazí E4 spolu s
krátkym akustick˘m signálom.
Vyteká voda.
Skontrolujte, ãi nie je zalomená
hadica v˘puste vody, ãi nie je
upchat˘ sifón, alebo ãi nie sú
upchaté filtre. Ak porucha pretrváva,
obráÈte sa na autorizovan˘ servis.
Na displeji sa zobrazí E5, E6,
E7, Ef alebo EL s krátkym
Porucha elektronického riadenia.
Je potrebné obrátiÈ sa na
autorizovan˘ servis.
V˘hrevné teleso ohrevu vody
nefunguje správne, alebo je upchat˘
filter.
Vyãistite filter.
Ak porucha pretrváva, obráÈte sa
na autorizovan˘ servis.
akustick˘m signálom.
Na displeji sa zobrazí E8 alebo
s krátkym akustick˘m
signálom.
Ei
31
■ Moje statistky – Statistiky mytí a typy
pro efektivnûj‰í vyuÏívání va‰eho
pfiístroje.
SMART TOUCH
Tento spotrebiã je vybaven˘ technológiou
Smart Touch, ktorá umoÏÀuje komunikáciu,
prostredníctvom aplikácie, so smartfónmi s
operaãn˘m
systémom
Android
a
vybaven˘mi funkciou NFC (Near Field
Communication).
Získejte v‰echny detaily funkce
Smart Touch procházením aplikace
v DEMO verzi nebo více na adrese:
www.candysmarttouch.com
■ Stiahnite si aplikáciu Candy simply-Fi.
POUÎITIE SMART TOUCH
Aplikácia Candy simply-Fi je dostupná
pre zariadenia so systémami
Android a iOS, pre tablety a
smartfóny. MôÏete komunikovaÈ so
spotrebiãom a získaÈ v˘hodu
ponúkanú Smart Touch len so
smartfónmi Android vybaven˘mi
technológiou NFC, podºa nasledujúcej
schémy
Android smartfón s
technológiou NFC
Interakcia so spotrebiãom
+ obsahom
Android smartfón
bez NFC technológie
Len obsah
Android tablet
Len obsah
Apple iPhone
Len obsah
Apple iPad
Len obsah
PRV¯KRÁT – registrácia spotrebiãa
■ Otvorte menu "Settings" vá‰ho Android
smartfónu a aktivujte funkciu NFC v
menu "Wireless & Networks".
V závislosti od modelu smartfónu a
OS verzie systému Android môÏe
byÈ proces aktivácie NFC odli‰n˘.
Viì návod k smartfónu.
■ Zapnûte pfiístroj a aktivujte reÏim Smart
Touch v˘bûrem programu "P0".
■ Otvorte aplikáciu, vytvorte si uÏívateºsk˘
profil a zaregistrujte spotrebiã pokynov
na telefóne alebo podºa "Príruãky
r˘chleho ‰tartu" spotrebiãa.
FUNKCE
Hlavné funkcie aplikácie sú:
Hlavní funkce, které jsou v aplikaci k
dispozici:
ëal‰ie informácie, otázky a video pre
ºahkú registráciu je dostupné na:
www.candysmarttouch.com/how-to
■ Zvukov˘ asistent – pomocník, kter˘
vám pomÛÏe vybrat ideální cyklus s
pouh˘mi tfiemi vstupy (nádobí, úroveÀ
zatíÏení, úroveÀ zneãi‰tûní).
■ Cykly – V pfiípadû, Ïe chcete pfiidat a
zahájit dodateãné mycí cykly.
■ Chytrá péãe – Pokroãilé nastavení,
Tvrdost vody, "Chytrá kontrola",
âi‰tûní filtru a fie‰ení potíÏí.
32
DAL·IE POUÎITIE – beÏné pouÏitie
V prípade Ïe nepoznáte pozíciu NFC
antény, krúÏiv˘mi pohybmi ºahko
pohybujte smart telefónom nad
logom Smart Touch aÏ k˘m aplikácia
nepotvrdí pripojenie. Aby bol prenos
dát úspe‰n˘, JE NUTNÉ UDRÎIAVAË
SMART TELEFÓN V BLÍZKOSTI
OVLÁDACIEHO PANELU POâAS
CELÉHO NIEKOªKOSEKUNDOVÉHO
PRIPOJENIA. Následne Vás bude
zariadenie informovaÈ o správnom
v˘sledku operácie a oznámi Vám, Ïe
je moÏné presunúÈ sa so smart
telefónom kamkoºvek.
■ PokaÏdé, kdyÏ budete chtít spravovat
zafiízení pfies aplikaci, musíte nejprve
aktivovat reÏim Smart Touch tím, Ïe
zapnete spotfiebiã a zvolíte program
"P0".
■ Uistite sa, ãi máte odomknutú obrazovku
telefónu (z pohotovostného reÏimu) a
aktivovanú funkciu NFC. V opaãnom
prípade postupujte podºa vy‰‰ie
uveden˘ch pokynov.
■ Chcete-li spustit mycí cyklus, vloÏte
nádobí a ãisticí prostfiedek.
■ Vyberte poÏadovanou funkci v aplikaci
(napfi.: spu‰tûní programu, cyklus
"Chytrá kontrola", aktualizace statistik,
atd.).
Hrubé obaly alebo metalické nálepky
na smartfóne môÏu ovplyvniÈ alebo
brániÈ prenosu dát medzi telefónom
a spotrebiãom. V prípade potreby
ich odstráÀte.
■ Postupujte podºa pokynov na displeji
telefónu a podºa poÏiadavky aplikácie ho
udrÏiavajte V BLÍZKOSTI loga Smart
Touch, ktoré sa nachádza na ovládacom
paneli spotrebiãa.
Nahradením niektor˘ch ãastí smart
telefónu (napr. zadn˘ kryt, batéria atì.)
neoriginálnymi zloÏkami by mohlo
dôjsÈ k po‰kodeniu NFC antény, ktoré
by následne mohlo brániÈ plnému
vyuÏitiu aplikácie.
■ Zavfiete dvífika spotfiebiãe.
Správa a ovládanie spotrebiãa
prostredníctvom aplikácie je moÏná
len „v blízkosti“: nie je moÏné
vykonaÈ operácie na diaºku (napr.: z
inej miestnosti; mimo domu).
POZNÁMKY:
Umiestnite smartfón tak, Ïe NFC
anténa na zadnej strane zodpovedá
pozícii Smart Touch logu spotrebiãa.
33
PROGRAMOV¯ SPRIEVODCA
Um˘vanie s predumytím
Pre programy s predumytím odporúãame pridaÈ ìal‰iu dávku ãistiaceho prostriedku (max. 10g)
priamo do spotrebiãa.
Program
Popis programu
Hygienické
75 °C
Cyklus s antibakteriálnym úãinkom, vhodn˘ na
um˘vanie a dezinfekciu riadu (s odoln˘mi
usadeninami), dojãensk˘ch flia‰, a pod.
Univerzálny
60 °C
Vhodn˘ pre um˘vanie hrncov a v‰etkého ìal‰ieho
riadu, veºmi zneãisteného.
Denn˘
55 °C
R˘chly cyklus pre beÏne zneãisten˘ riad, vhodn˘
na ãasté um˘vanie a beÏné mnoÏstvo riadu.
Jemné um˘vanie
45°C
Program pre beÏne zneãisten˘ riad (najúãinnej‰í z
hºadiska jeho kombinovanej spotreby energie a
vody pre dan˘ typ riadu).
Program podºa normy EN 50242.
Vhodn˘ na um˘vanie krehkého riadu, dekoratívneho a
skla. Je vhodn˘ pre denné um˘vanie riadu málo
zneãisteného, s v˘nimkou hrncov.
R˘chloprogram 59'
65 °C
Vhodn˘ na kaÏdodenné um˘vanie, ihneì po pouÏití
riadu a hrncov beÏne zneãisten˘ch (Max. 8 kusov).
Rapid 24'
50°C
R˘chle um˘vanie pre riad, ktor˘ bude um˘van˘
ihneì po jedle. NaplÀte um˘vaãku súpravou pre 6
osôb.
Maximálne tich˘ program. Je ideálny pre
prevádzku v noãn˘ch hodinách pri vyuÏití
poplatkov energie v slabej prevádzke.
Eco
45 °C
Noc
55°C
Predumytie
Krátke studené predumytie riadu, ktor˘ bol
vloÏen˘ v um˘vaãke dovtedy, pokiaº ste
um˘vaãku nenaplnili úplne.
Aktivácia reÏimu Smart Touch, ktor˘ umoÏÀuje
komunikáciu medzi spotrebiãom a aplikáciou
Candy simply-Fi. Pred prv˘m pouÏitím pomocou
aplikácie, bude táto pozícia obsadená programom
Hygienické.
= Programy "IMPULSE"
N/A = NASTAVENIE FUNKCIE NIE JE MOÎNÉ
34
*
Priem.
ãas
programu
v min.
Tlaãidlo „ALL in 1“
Tlaãidlo „SMART
DOOR“
Tlaãidlá
pre ‰peciálne
Tlaãidlo „ODLOÎEN¯
·TART“
So studenou vodou
15°C*
- Tolerancia ± 10% -
Horúci oplach s
pridaním le‰tidla
Druh˘ studen˘ oplach
Prv˘ studen˘ oplach
Hlavné um˘vanie
Horúce predumytie
Kontrola soli v
zásobníku
Kontrola le‰tiaceho
prostriedku
Vyãistenie filtrov
âistiaci prostriedok na
hlavné um˘vanie
âistiaci prostriedok na
predumytie
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
Studené predumytie
Priebeh programu um˘vania
Vykonanie kontroly
75°C
130
ÁNO ÁNO ÁNO
60°C
120
ÁNO ÁNO ÁNO
55°C
80
ÁNO ÁNO ÁNO
45°C
205
ÁNO ÁNO ÁNO
45°C
85
ÁNO ÁNO ÁNO
65°C
59
ÁNO ÁNO ÁNO
50°C
24
ÁNO N/A ÁNO
55°C
240
ÁNO ÁNO ÁNO
5
ÁNO N/A
PRI NAPÚ·ËANÍ HORÚCEJ VODY JE V PRIEBEHU âINNOSTI PROGRAMU AUTOMATICKY ZOBRAZOVAN¯
NA DISPLEJI âAS ZOSTÁVAJÚCI DO KONCE CYKLU UM¯VANIA.
35
AQUASTOP-SYSTÉM
Zariadenie na zastavenie vody chráni pred po‰kodením z dôvodu vyteãenia vody z
plniacej hadice, ktoré môÏe nastaÈ z prirodzeného opotrebenia hadice. V systéme
zastavenia vody vyteãená voda preteãie do vlnitej hadice a aktivuje zastavovací
ventil, ktor˘ preru‰í dodávku vody do spotrebiãa. Táto porucha je signalizovaná
ãerven˘m sektorom v okienku
.
Ak sa tak stane, kontaktujte servisného technika.
Ak nie je hadica dostatoãne dlhá pre správne pripojenie, musí sa vymeniÈ za dlh‰iu.
Hadicu môÏete kúpiÈ od servisného technika.
Bezpeãnostné zariadenie proti pretoãeniu (stlaãte a otoãte pre odpojenie).
36
* Zmäkãovacie zariadenie je vo v˘robe
nastavené na 4. stupeÀ (d4), ão
vyhovuje väã‰ine pouÏívateºov.
ZARIADENIE NA
ZMÄKâOVANIE VODY
V závislosti od zdroja obsahuje voda rôzne
mnoÏstvo vápenca a minerálov, ktoré sa
usadzujú na riade a zanechávajú na jeho
povrchu biele ‰kvrny a ‰muhy. Aká je vysoká
prítomnosÈ t˘chto minerálov vo vode, taká
vysoká je jej tvrdosÈ.
Um˘vaãky riadu sú vybavené zariadením na
zmäkãovanie vody, ktoré vyÏaduje k svojej
regenerácii ‰peciálnu soº. Táto zmäkãená
voda
sa potom pouÏíva v um˘vaãke na um˘vanie
riadu. StupeÀ tvrdosti vody vám poskytne
spoloãnosÈ, ktorá zabezpeãuje dodávku vody
alebo si ju môÏete nechaÈ zmeraÈ.
Podºa stupÀa tvrdosti vody nastavte
zmäkãovacie zariadenie nasledujúcim
spôsobom:
DÔLEÎITÉ
Nasledujúci postup zaãnite vÏdy
pri vypnutom spotrebiãi.
1. Stlaãte a podrÏte tlaãidlo "VOªBA
PROGRAMU" a zároveÀ zapnite
um˘vaãku riadu stlaãením tlaãidla
"ZAPNUTIE/VYPNUTIE" (ozve sa
krátky akustick˘ signál).
Nastavenie zmäkãovaãa vody
elektronick˘m programátorom
2. Stlaãte a podrÏte tlaãidlo "VOªBA
PROGRAMU" najmenej 5 sekúnd,
pok˘m sa neozve akustick˘ signál. Na
displeji sa zobrazí úroveÀ nastaveného
odvápnenia vody.
Zmäkãovacie zariadenie upravuje vodu s
tvrdosÈou do 90°fH (francúzska stupnica)
alebo 50°dH (nemecká stupnica tvrdosti
vody) v 6 rôznych stupÀoch jeho na
stavenia.
V tabuºke je uvedené nastavenie.
ºdH
(nemecká
stupnica)
PouÏitie
regeneraãnej
soli
Nastavenie
zmäkãovaãa
vody
0
1
2
3
*4
5
6
7
ºfH
(fran.
stupnica)
ÚroveÀ
tvrdosti
TvrdosÈ
vody
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NIE
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. OpäÈ stlaãte rovnaké tlaãidlo a zvoºte
poÏadovanou úroveÀ odvápnenia vody:
kaÏd˘m stlaãením sa zv˘‰i hodnota o
jeden stupeÀ. Po dosiahnutí hodnoty
"d7" ukazovateº preskoãí na úroveÀ
"d0".
4. Vypnite um˘vaãku stlaãením tlaãidl
"ZAPNUTIE/VYPNUTIE", ãím uvediete
do ãinnosti nové nastavenie.
POZOR!
Ak sa vyskytne problém, vypnite
um˘vaãku
stlaãením
tlaãidla
„ZAPNUTIE/VYPNUTIE“ a zaãnite
opäÈ od zaãiatku (KROK 1).
37
âestitamo!
GARANCIJA
Hvala Vam ‰to ste izabrali Candy proizvod;
kvalitetne ma‰ine koje garantuju dobre
performanse i pouzdanost.
Candy proizvodi ‰irok asortiman kuçnih
aparata: ve‰ ma‰ine, ma‰ine za su‰enje,
‰poreti, mikrotalasne rerne, ugradne ploãe,
rerne, aspiratore, friÏidere i zamrzivaãe.
Raspitajte se kod svog prodavca za
katalog sa kompletnim asortimanom Candy
proizvoda. Molimo paÏljivo proãitajte
ovo uputstvo zato ‰to ono pruÏa vaÏne
informacije o instalaciji, kori‰çenju i
odrÏavanju ma‰ine, zajedno sa nekim
korisnim savetima za najbolje iskori‰çenje
moguçnosti Va‰e ma‰ine. Za buduçe
referisanje, molimo saãuvajte ovo uputstvo
na bezbednom mestu.
Ovaj aparat je dopremljen sa garantnim
sertifikatom koji omoguçava besplatne
popravke od strane ovla‰çenog servisa u
odredjenom vremenskom periodu. Molimo
saãiuvajte Va‰ raãun kao potvrdu kupovine.
Treba ga ãuvati na bezbednom mestu i
prikazati serviseru, u sluãaju poziva.
CANDY SERVISNI CENTAR
BESPLATAN INFO TELEFON NA TERITORIJI SRBIJE
0800 303 304
Molimo da raãun od kupovine ovog uredjaja ãuvate na sigurnom mestu jer ga je potrebno
pokazati serviseru ako pozovete ovla‰çeni servis.
38
OPIS KONTROLNE TABLE
A
B
C
Taster "UKLJUâ/ISKLJUâ"
F
"START"/"RESET" taster
(pokretanje/prekid programa)
Taster "ODLODJENI START"
G
"IZABRANE OPCIJE" svetla
D
"SMART DOOR" taster
H
DIGITALNI EKRAN
E
"ALL IN 1" taster
I
Programski vodiã
L
SMART TOUCH povr‰ina
Taster "IZBOR PROGRAMA"
DIMENZIJE
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
117
·irina x Visina x Dubina (cm)
Dubina sa otvorenim vratima (cm)
TEHNIâKI PODACI
15
9 kompleta
Min. 0,08 - Max. 0,8
EN 50242 kapacitet kompleta
Kapacitet sa ‰erpama i tiganjimas
Pritisak vode (MPa)
Videti tehniãku nalepnicu
Napon
POTRO·NJA (glavni programi)*
Program
Energija (kWh)
Voda (L)
2,03
20
HIGIJENSKI
1,43
14
UNIVERZALNI
0,75
10
ECO
0,59
9
RAPID 24'
Potro‰nja vode pri iskljuãenoj struji i redjimu pripravnosti: 0,45 W / 0,45 W
* Vrednosti su izmerene u laboratoriji u skladu sa Evropskim Standardom EN 50242 (potro‰nja modje
da varira u zavisnosti od uslova kori‰çenja).
39
IZBOR PROGRAMA I
SPECIJALNE FUNKCIJE
VAÎNO
"Naizmeniãan" rad pumpe NE SME
biti smatran kvarom, po‰to je to
glavna karakteristika i mpulsnog
pranja, te je potpunonormalna
karakteristika programa.
(Koristiti sa programskim vodiãem)
Pode‰avanje programa
■ Otvorite vrata i stavite prljave sudoveu
ma‰inu.
Prekid programa
Otvaranje programa dok ma‰ina radi nije
reporuãljivo,
pogotovu tokom faze glavnog pranja i
toplog ispiranja. Medjutim, ako otvorite
vrata tokom rada ma‰ine (na primer, da
dodate posudje), ma‰ina automatski
prestaje sa radom a displej çe prikazivati
vreme do kraja pranja. Zatvorite vrata, bez
pritiskanja bilo kakvih tastera.
Ciklus çe automatski poãeti sa mesta gde
je prekinut.
■ Pritisnite taster "UKLJUâ/ISKLJUâ" naoko
2 seconds. Displejçe prikazati dve linije.
■ Izaberite program pritiskomnataster
"IZBOR PROGRAMA".
■ U sluãaju da Ïelite da izaberete
opciju, pritisnite odgovaraju çe tastere.
Dodatne opcije mogu biti izabrane
ili isklju ãene u roku od jednog
minuta nakon poãetka programa.
UPOZORENJE!
U sluãaju da otvorite vrata tokom
ciklusa, zvuãni signal çe zapi‰tati
kako bi Vas obavestio da ciklus jo‰
nije zavr‰en.
■ Pritisnite taster "START".
DuÏina programa çe biti prikazana na
displeju, sa naizmeniãnim prikazom
minuta i sata [I.e: 1 h (1 sat) / 25 (25
minuta)].
Promena programa pranja
■ Kada zatvorite vrata, nakon zvu ãnog
signala çe program automatski poãeti
da radi.
Uradite sledeçe korake kako bi prekinuli ili
promenili program pranja:
Otvorite vrata.
U ROKU OD 1 MINUTA izabrani
program moÏe biti promenjen
jednostanvim pritiskom na taster
"IZBOR PROGRAMA".
■ DrÏite taster "RESET" najmanje 5
sekundi. "00" çe se pojaviti na displeju i
zvuçni signal çe se oglasiti.
■ Program pranja çe biti prekinut. Displej
çe prikazati dve crtice.
■ U ovom trenutku çete moçi da izaberete
novi program pranja.
UPOZORENJE!
Pre pokretanja novog programa bi
trebalo da proverite da li se
deterdÏent i dalje nalazi u posudi.
Ako ga nema, dopunite deterdÏent.
"IMPULSE" programi
"IMPULSE" programi koriste impulsni
sistem pranja, koji smanjuje potro‰nju, nivo
buke i pobolj‰ava performanse.
40
U sluãaju da dodje do nestanka struje,
posebna memorija ãuva izabrani program
i nastavlja sa onog mesta gde je prekinut.
UPOZORENJE!
Kada je ova opcija izabrana, ni‰ta, ni
na koji naãin ne sme spreãiti
otvaranje vrata ili nasilno zatvaranje
istih, zato ‰to to moÏe o‰tetiti
mehanizam.
Oslobodite prostor ispred vrata
ma‰ine i pri zatvaranju, saãekajte da
se mehanizam koji otvara vrata
povuãe u ma‰inu.
Kraj programa
Kraj pranja çe oznaãiti zvuãni signal (u
sluãaju da nije uga‰en) u trajanju od 5
sekundi, koji se ponavlja 3 puta u toku od
30 sekundi.
VAÎNO
U sluãaju da je funkcija “SMART
DOOR” aktivirana, tokom su‰enja çe
se vrata automatski otvoriti i moraçete
da saãekate indikaciju kraja ciklusa
pre vadjenja sudova.
"ALL IN 1" taster
Ova opcija optimizuje upotrebu "ALL in 1"
("3 in 1"/"4 in 1"/"5 in 1", itd.) kombinovanih
deterdÏenata.
Izborom ovog tastera, ciklus pranja je
optimizovan tako da najbolje isklristi
kombinovane deterdÏente (iz oãiglednih
razloga deaktivira indikator nedostatka
soli).
UPOZORENJE!
Kada izaberete opciju, ona ostaje
izabrana i za naredne cikluse, sve
dok je pritiskom na odgovarajuçi
taster ponovo ne iskljuãite.
Dugme opcije
Dugme "SMART DOOR"
(AUTOMATSKO OTVARANJE VRATA)
Ova opcija aktivira mehanizam koji otvara
vrata na nekoliko centimetara tokom ili na
kraju procesa su‰enja sudova (u zavisnosti
od programa garantujuçi prirodno i efikasno
su‰enje sudova.
Trajanje izabranog ciklusa çe biti automatski
promenjeno, kako bi se temperatura ispiranja
prilagodila i omoguçila znaãajnu u‰tedu
energije. Otvaranje vrata u poslednjem delu
ciklusa omoguçava cirkulaciju vazduha ‰to
garantuje bolje su‰enje i spreãava nastanak
neprijatnih mirisa.
VAÎNO
Ova opcija je preporuãljiva kada
koristite RAPID 24' program. Trajanje
programa çe biti produÏeno za 15
minuta, kako bi se tablete
potpuno
stopile i postigli najbolji rezultati
pranja.
Indikator nedostatka soli
VAÎNO
Ova opcija je automatski aktivirana
na programu “ECO”. Ali, moguçe je
iskljuãiti je.
Funkcija “SMART DOOR” nije
dostupna na programima “RAPID 24’
” i “PREDPRANJE”.
U sluãaju da Va‰a ma‰ina zahteva
punjenje solju, ekran çe blinkati slova "SL"
kada se ma‰ina ukljuãi.
Pojavljivanje belih fleka na sudovima je
generalno znak upozorenja da so treba
dopuniti.
41
Taster "ODLOÎENI START"
Iskljuãivanje zvuãnog signala na
kraju pranja
Ovim tasterom se moÏe odloÏiti poãetak
pranja, od 1 do 23 ãasa.
Zvuãni signal na kraju pranja moÏe biti
uga‰en sledeçim koracima:
Uãinite sledeçe korake kako bi odloÏili:
VAÎNO
Ma‰ina UVEK mora biti ukljuãena
pre pokretanja ove procedure.
■ Pritisnite "ODLOÎENI START" taster
("00" çe se pojaviti na displeju).
■ Ponovo pritisnite dugme kako bi poveçali
broj ãasova (svaki put se poveçava za 1
sat, do maksimalnih 23).
1. DrÏite taster za "IZBOR PROGRAMA" i
u stom trenutku ukljuãite aparat
pritiskom tastera "UKLJUâ/ISKLJUâ"
(blagi zvuãni signal çe se oglasiti).
■ Kako bi otpoãeli odbrojavanje, pritisnite
dugme "START".
2. DrÏite taster "IZBOR PROGRAMA" pritisnut najmanje 15 sekundi (tokom kojih
çe se zvuãni signal oglasiti 2 puta).
U slucaju da Ïelite da vidite koji program
je izabran, pritisnite taster za izbor
programa
3. Pustite dugme kada se oglasi drugi
zvuãni signal ("b1" çe se pojaviti na
displeju, ‰to znaãi da je zvuk ukljuãen).
Uãinite sledeçe korake kako bi prekinuli
odbrojavanje vremena:
4. Ponovo pritisnite dugme ("b0" na
displeju çe indikovati da je zvuk
iskljuãen).
■ DrÏite taster "RESET" najmanje 3
sekunde. "00" çe se prikazati na
displeju, uz zvuãni signal.
5. Iskljuãite ma‰inu pritiskom tastera
"UKLJUâ/ISKLJUâ" kako bi potvrdili
nova pode‰avanja.
■ OdloÏeni start izabranog programa çe
biti prekinut. Ekran çe prikazati dve crtice.
Kako bi ponovo ukljuãili alarm na kraju
pranja, pratite istu proceduru.
■ U ovom trenutku, moraçete ponovo da
izaberete novi orogram i opcije, prema
uputstvima za pokretanje novog programa
iz sekcie "PODE·AVANJE PROGRAMA".
42
4. Ponovo pritisnite isti taster ("A1" çe se
pojaviti na displeju, ‰to çe indikovati da je
memorisanje kljuãeno).
Memorisanje poslednjeg
kori‰çenog programa
Poslednji kori‰çeni program moÏe biti
memorisan sledeçim koracima:
5. Iskljuãite ma‰inu pritiskom tastera
"UKLJUâ/ISKLJUâ" kako bi potvrdili
novo pode‰avanje.
VAÎNO
Ma‰ina UVEK mora biti ukljuãena
pre pokretanja ove procedure.
Kako bi onemoguçili memorisanje, propratite istu proceduru.
1. DrÏite taster "IZBOR PROGRAMA" i u
isto vreme ukljuãite ma‰inu pritiskom na
taster "UKLJUâ/ISKLJUâ" (oglasiçe se
blagi zvuãni signal).
VAÎNO
Ova ma‰ina je opremljena protivpoplavnim
sistemom koji çe automatski izbaciti
vi‰ak vode iz
ma‰ine, u sluãaju da se problem javi.
2. DrÏite taster "IZBOR PROGRAMA"
najmanje 30 sekundi (tokom ovog peri
oda, 3 zvuãna signala çe se oglasiti).
UPOZORENJE!
Kako bi obezbedili pravilno funkcionisanje
protivpoplavnog sistema, ma‰inu ne
treba naginjati ili pomerati tokom rada.
U sluãaju da je potrebno pomeriti ili
nagnuti ma‰inu, uradite to na kraju
ciklusa, kada budete sigurni da je
ma‰ina gotova i nema preostale vode.
3. Pustite dugme kada se oglasi TREåI
zvuãni signal ("A0" çe se pojaviti na
displeju, ‰to çe indikovati da je
memorisanje iskljuãeno).
Ma‰ina ima sposobnost prikazivanja odredjenih gre‰aka putem displeja.
AUTOMATSKI SIGNALI GRE·AKA
GRE·KA
UZROK
RE·ENJE
E2 se pojavljuje na displeju i
alarm se ogla‰ava.
Nema vode (ãesma je zatvorena).
Iskljuãite ma‰inu, odvrnite vodu na
ãesmi i ponovo pokrenite program.
E3 se pojavljuje na displeju i
Ma‰ina ne moÏe da izbaci vodu.
Proverite da li je crevo za izbacivanje
vode savijeno ili sifon ili filteri blokirani,
i oãistite ih.
U sluãaju da se problem nastavi,
pozovite ovla‰çeni servis.
E4 se pojavljuje na displeju i
alarm se ogla‰ava.
Curi voda
Proverite da li je crevo za izbacivanje
vode savijeno ili filteri blokirani.
U sluãaju da se problem nastavi,
pozovite ovla‰çeni servis.
E5,E6,E7,Ef ili EL se
pojavljuju na displeju i alarm se
ogla‰ava.
Gre‰ka elektronske kontrole.
Kontaktirajte za Ovla‰çeni Servis.
E8 ili Ei se pojavljuje na
displeju i alarm se ogla‰ava.
Grejaã ne radi dobro ili je filter
zapu‰en.
Oãistite filtere.
alarm se ogla‰ava.
43
■ Moja Statistika – Statistika pranja i
saveti za efikasniju upotrebu ma‰ine
SMART TOUCH
Ovaj uredjaj je opremljen sa Smart Touch
tehnologijom koja omoguçuje interakciju,
putem aplikacije (App), na pametnim
telefonima koji imaju Android operativni
sistem (platform) i koji je opremljen sa NFC
(Near Field Communication) funkcijom.
Preuzmite sve detalje Smart Touch
funkcije kori‰çenjem Aplikacije u
DEMO mode, ili idite na:
www.candysmarttouch.com
■ Preuzmite i snimite na va‰ pametni
telefon Candy simply-Fi App (aplikaciju).
KAKO KORISTITI SMART
TOUCH
Candy simply-Fi App je dostupna i
za Android i za iOS platformu, i za
tablete i za pametne telefone. Inaãe,
moÏete ih povezati sa ma‰inom i
tako iskoristiti prednost koju pruÏa
Smart Touch samo ako imate
Android pametni telefon, koji je
opremljen sa NFC tehnologijom, u
skladu sa sledeçom funkcionalnom
‰emom:
Android pametni
telefon sa NFC
tehhnologijom
Interakcija sa ma‰inom +
sadrÏaji
Android pametni
telefon bez NFC
tehhnologije
Samo sadrÏaji
Android Tablet
Samo sadrÏaji
Apple iPhone
Samo sadrÏaji
Apple iPad
Samo sadrÏaji
PRVI PUT – Registracija ma‰ine
■ Unesite "Settings" (postavke) meni
va‰eg Android pametnog telefona i
aktivirajte NFC funkciju u "Wireless &
Networks" meniju (beÏiãne veze i
mreÏe).
U zavisnosti od modela pametnog
telefona i njegove Android OS
verzije, proces NFC aktivacije moÏe
biti razliãit. Za vi‰e detalja pogledajte
uputstvo za upotrebu pametnog
telefona.
FUNKCIJE
■ Ukljuãite aparat i omoguçite Smart
Touch funkciju izborom programa "P0".
Glavne funkcije koje su dostupne prilikom
kori‰çenja App (aplikacije):
Glavne funkcije dostupne kori‰çenjem
aplikacije su:
■ Otvorite App (aplikaciju), napravite profil
korisnika i registrujte uredjaj prateçi
instrukcije na ekranu telefona "Brzi
Vodiã" koji je prikaãen na ma‰inu.
■ Glasovni vodiã – Vodiã koji Vam moÏe
pomoçi da izaberete idealan ciklus sa
samo tri glasovna imputa (vrsta posudja,
koliãina i zaprljanost)
Za vi‰e informacija, F.A.Q. i video za
lak‰u registraciju su dostupni na:
www.candysmarttouch.com/how-to.com
■ Ciklusi – Kako biste izabrali i pokrenuli
nove, dodatne cikluse.
■ Smart Nega – Napredna pode‰avanja,
Tvrdoça vode, "Smart Check-up",
samodijagnostika i podsetnik za ãi‰çenje
filtera.
44
SLEDEåI PUT – Uobiãajeno kori‰çenje
Ako ne znate poziciju va‰e NFC
antene, lagano pomerajte smartphone
kruÏno, preko Smart Touch logo-a,
dok App ne potvrdi da je
uspostavljena veza. Da bi prenos
podataka bio uspe‰an, bitno je da
DA DRÎITE SMARTPHONE NA
KOMANDNOJ TABLI TOKOM TIH
NEKOLIKO
SEKUNDI
KOLIKO
TRAJE PROCEDURA; poruka na
ure_aju çe vas obavestiti da li je
ishod operacije bio uspe‰an, te
shodno tome, moÏete skloniti i
udaljiti telefon.
■ Svaki put kada budete Ïeleli da
kontroli‰ete ma‰inu putem Aplikacije,
prvo çete morati da omoguçite Smart
Touch funkciju tako ‰to çete ukljuãiti
aparat, izabrati program "P0".
■ Proverite da vam nije zakljuãan telefon,
odnosno ekran telefona (da nije moÏda
na “stand-by mode”) i da li ste aktivirali
NFC funkciju; inaãe, pratite ranije
navedene korake.
■ Kada budete Ïeleli da pokrenete ciklus
pranja, stavite sudove, deterdÏent.
■ Izaberite Ïeljenu funkciju aplikacije (npr.:
pokretanje pranja, "Smart Check-up"
ciklus, aÏuriranje statistike, itd.)
Deblje futrole ili metalne nalepnice
na va‰em smartphone-u (pametnom
telefonu) mogu uticati ili spreãiti
prenos podataka izmedju ma‰ine i
telefona. Ako je neophodno,
uklonite ih.
■ Pratite uputstva na display-u telefona,
DRÎEåI GA I DALJE na Smart Touch
logo-u, koji se nalazi na komandnoj tabli
ma‰ine, kada dobijete zahtev od App
(aplikacije).
■ Zatvorite vrata ma‰ine.
Uklanjanje nekih komponenti iz
smartphone (npr. zadnje maske,
baterije, itd...) sa komponentama koje
nisu originalne, moÏe doçi do
uklanjanja
antene
u
NFC-u,
spreãavajuçi potpuno kori‰çenje App.
OBRATITE PAÎNJU:
Upravljanje i kontrola ma‰ine putem
App (aplikacije) je jedino moguça "iz
blizine": dakle nije moguçe obaviti
navedene radnje iz daleka (npr.: iz
druge prostorije; izvan kuçe ili
stana…).
Stavite va‰ pametni telefon tako da
se NFC antena, na poledjini, poveÏe
i upari sa pozicijom Smart Touch
logo-a na uredjaju .
45
PROGRAMSKI VODIâ
Pranje sa predpranjem
Za programe pranja sa predpranjem, savetujemo da stavite dodatnu dozu deterdzenta (max.
10 g) direktno u ma‰inu.
Program
Popis programu
Higijenski
75°C
Antibakterijski program namenjen za pranje i
sterilisanje veoma zaprljanog posudja, fla‰ica za
bebe i sl.
Univerzalni
60°C
Jednom dnevno - normalan program namenjen za
posudje koje se sakupljalo ceo dan.
Svakodnevni
55°C
BrÏi program za normalno zaprljano posudje,
namenjen za svakodnevno i ãesto pranje.
Eco
45°C
Program za normalno zaprljano posudje (najefikasniji
u pogledu potro‰nje vode i energije za taj tip posu a).
Standardizovan za EN50242.
Delikatni
45°C
Prikladan za delikatne ãa‰e i sliãno posudje.
Takodje se moÏe koristiti za slabo zaprljano
posudje.
Brzi 59'
65°C
Prikladan za pranje veoma zaprljanog posudja
odmah nakon jela (Max. 8 kompleta).
Rapid 24'
50°C
Brzo pranje za sudove koji çe biti oprani odmah
nakon kori‰çenja. Staviti najvi‰e 6 kompleta.
Noçni
55°C
Najti‰i program. Idealan za rad noçu i iskori‰çenje
moguçnosti jeftinije struje.
Predpranje
Brzo predpranje za posudje koje çe biti neko
vreme u ma‰ini pre nego ‰to se nakupi dovoljno
za celo pranje.
Aktivacija Smart Touch pode‰avanja, kako bi se
omoguçila interakcija aparata i Candy simply-Fi
App. Pre prvog kori‰çenja sa aplikacijom, ova pozicija
çe biti okupirana Higijenskim programom.
= "IMPULSE" programi
N/A = OPCIJA NIJE DOSTUPNA
46
"ODLOÎENI START"
“SMART DOOR”
taster
"ALL IN 1" taster
Sa hlad. vodom (15°C)*
-Tolerancija ± 10%-
Toplo ispiranje sa sjaj.
Drugo hladno ispiranje
Prvo hladno ispiranje
Dostupnost izbora
specijalnih funkcija
75°C
130
DA
DA
DA
60°C
120
DA
DA
DA
55°C
80
DA
DA
DA
45°C
205
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
59
DA
DA
DA
50°C
24
DA
N/A
DA
55°C
240
DA
DA
DA
5
DA
N/A
Glavno pranje
Hladno predpranje
Toplo predpranje
Pozuda za So
Sredstvo za ispiranje
(sjaj)
âi‰çenje filtera
DeterdÏent za pranje
DeterdÏent za predpr.
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
*
Proseãno
trajanje
Tok programa
Pre pranja proveriti
SA TOPLOM ULAZNOM VODOM, VREME PRANJA åE AUTOMATSKI BITI PRILAGODJENO I PRIKAZANO NA
DISPLEJU.
47
AQUASTOP-SISTEM
Protivpoplavni sistem Aquastop spreãava ‰tete nastale curenjem vode iz creva za
dovod vode, koje se moÏe desiti njegovim prirodnim starenjem.
U sluãaju da crevo krene da curi, dodatno crevo çe biti napunjeno vodom, ‰to çe
zavrnuti poseban ventil i prekinuti dovod vode ma‰ine.
Kvar çe biti prikazan tako ‰to çe indikator na vrhu
postati crven.
U sluãaju da se to desi, molimo pozovite ovla‰çenog servisera.
U sluãaju da crevo koje je do‰lo uz ma‰inu nije dovoljno dugaãko, ono mora biti
zamenjeno sa duÏim. DuÏe crevo moÏete naruãiti kod ovla‰çenog servisera.
Bezbednosna naprava protiv savijanja (pritisnuti kada Ïelite da savijete crevo ili
da pomerate ma‰inu).
48
* Uredjaj za omek‰avanje vode je
fabriãki pode‰en na nivo 4 (d4),
po‰to ovo pode‰avanje odgovara na
potrebe najvi‰e ljudi.
SISTEM ZA OMEK·AVANJE
VODE
U zavisnosti od vode u Va‰em gradu,
razliãite koliãine kamenca i minerala koje
mogu ostati na posudju, mogu ostaviti
belo-sive fleke na posudju. ·to je vi‰i nivo
pomenutih minerala, voda je tvrdja. Ma‰ina
je opremljena automatskim omek‰ivaãem
vode, koji uz pomoç specijalne regener‰uçe
soli omek‰ava vodu za pranje posudja.
Taãan nivo tvrdoçe vode uvek modjete da
potradjite direktno od Va‰eg snabdevaãa
vodom.
Reguli‰ite pode‰avanje Va‰eg omek‰ivaãa
vode prema tvrdoçi, prateçi sledeçe
korake:
VAÎNO
Ma‰ina UVEK mora biti iskljuãena
pre otpoãinjanja ove procedure.
1. Drdjite taster "IZBOR PROGRAMA"
i u isto vreme ukljuãite ma‰inu pritiskom
tastera "UKLJUâ/ISKLJUâ" (oglasiçe
se blagi zvuãni signal).
Regulisanje omek‰avanja vode
Omek‰ivaã vode modje da tretira tvroçu
vode do 90°fH (Francusko merenje) ili
50°dH (Nemaãko merenje) putem 8
pode‰avanja.
Pode‰avanja su izlistana u tabeli ispod.
Nivo
ºfH
(Franc.)
ºdH
(Nemaã.)
Kori‰çenje
regeneri‰uçe
soli
Pode‰avanje
omek‰ivaãa
vode
Tvrdoça
vode
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
2. Drdjite taster za "IZBOR PROGRAMA"
pritisnut najmanje 5 sekundi, DOK se
ne ãuje blagi zvuãni signal. Trenutno
pode‰avanje tvrdoçe vode çe biti
pokazano na displeju.
3. Ponovo pritisnite isto dugme kako bi
izabrali djeljeni nivo tvrdoçe vode: svaki
put kada pritisnete taster, pode‰avanje
çe se poveçati za jedan nivo. Kada
dostigne nivo "d7", displej çe se u
sledeçem koraku automatski vratiti na
"d0".
4. Iskljuãuite ma‰inu pritiskom na taster
"UKLJUâ/ISKLJUâ" kako bi potvrdili
novo pode‰avanje.
UPOZORENJE!
U sluãaju bilo kakvog problema,
isljuãite ma‰inu pritiskom tastera
"UKLJUâ/ISKLJUâ"
i
poãnite
proceduru od prvog koraka .
49
Upozorenje!
Candy aparati za domaçinstvo, namenjeni su iskljuãivo za kori‰çenje u domaçinstvu. Ako Ïelite,
odnosno nameravate da upotrebljavate Candy aparate za domaçinstvo u profesionalne svrhe,
prethodno se posavetujte sa dobavljaãem!
Ma‰inu koristite samo prema uputstvima!
Sva su prava zadrÏana. Nijedan deo ovog izdanja ne sme biti reprodukovan ili prepisan u bilo
kom obliku odnosno na bilo koji naãin, bilo mehaniãki, fotokopiranjem ili na neki drugi naãin, bez
prethodnog odobrenja vlasnika autorskih prava (copyright).
Proizvodjaã ne odgovara za eventualne gre‰ke u ‰tampanju ovog uputstva.
Proizvodjaã zadrÏava pravo na odgovarajuçe izmene na proizvodu koje ne menjaju njegove
bitne karakteristike.
Besplatan info telefon iz bilo kog mesta u Srbiji
0800 303 304
50
51
Ç¥Ú‡πÏÓ!
ÉÄêÄçíßü
ÑflÍÛπÏÓ Ç‡Ï Á‡ ‚Ë·¥ ÔÓ‰Û͈¥ª Candy;
flÍ¥ÒÌÓª Ú‡ ̇‰¥ÈÌÓª ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË,
˘Ó „‡‡ÌÚÛπ Ç‡Ï ·ÂÁ‰Ó„‡ÌÌÛ Ó·ÓÚÛ.
äÓÏԇ̥fl Candy ‚ËÓ·Îflπ ¯ËÓÍËÈ fl‰
ÔÓ·ÛÚÓ‚Ëı ÔË·‰¥‚: ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌ¥ χ¯ËÌË,
Ô‡Î¸Ì¥
χ¯ËÌË,
ÒÛ¯‡ÍË,
ÔÎËÚË,
Ï¥ÍÓı‚Ëθӂ¥ Ô˜¥, ‰ÛıÓ‚ÍË, ‚‡Ëθ̥
ÔÓ‚ÂıÌ¥, ıÓÎÓ‰ËθÌËÍË Ú‡ ÏÓÓÁËθ̥
͇ÏÂË.
á‡ÔËÚÛÈÚÂ Û Ì‡¯Ó„Ó ‰ËÎÂ‡ ͇ڇÎÓ„ ¥Á
ÔÓ‚ÌËÏ ÔÂÂÎ¥ÍÓÏ ÔÓ‰Û͈¥ª Candy.
èÓÒËÏÓ Ç‡Ò Û‚‡ÊÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÚË ¥ÌÒÚÛ͈¥ª,
̇‚‰ÂÌ¥ Û ˆ¸ÓÏÛ ÍÂ¥‚Ìˈڂ¥, ÓÒͥθÍË ‚ÓÌË
Ï¥ÒÚflÚ¸ ‚‡ÊÎË‚¥ ‚͇Á¥‚ÍË Ú‡ ÂÍÓÏẨ‡ˆ¥ª
ÒÚÓÒÓ‚ÌÓ ·ÂÁÔÂÍË, flÍ¥ ÒÎ¥‰ ‚ËÍÓÌÛ‚‡ÚË ÔË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˆ¥, ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ¥ Ú‡ ‰Ó„Îfl‰¥. íÛÚ ÇË
Ú‡ÍÓÊ Á̇ȉÂÚ ÔÓ‡‰Ë, ÒÚÓÒÓ‚ÌÓ flÍÓÏÓ„‡
ÂÙÂÍÚË‚Ì¥¯Ó„Ó
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
LJ¯Óª
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË.
ÅÛ‰¸ ·Ò͇, Á·Â¥„‡ÈÚ ˆ˛ ¥ÌÒÚÛ͈¥˛ Û
̇‰¥ÈÌÓÏÛ Ï¥Òˆ¥ ‰Îfl ÔÓ¯ÛÍÛ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÂÈ Ì‡
·Û‰¸-flÍ¥ ÔËÚ‡ÌÌfl, ˘Ó ‚ËÌËÍÌÛÚ¸ Û Ç‡Ò ‚
ÔÓˆÂÒ¥ ÍÓËÒÚÛ‚‡ÌÌfl ÔË·‰ÓÏ.
ÑÎfl LJ¯Ó„Ó ÔÓ·ÛÚÓ‚Ó„Ó ÔË·‰Û ‚ËÓ·ÌËÍ
̇‰‡π „‡‡ÌÚ¥ÈÌËÈ ÒÂÚË٥͇Ú,
flÍËÈ
‰ÓÁ‚ÓÎËÚ¸ Ç‡Ï ·ÂÁÍÓ¯ÚÓ‚ÌÓ ÒÍÓËÒÚ‡ÚËÒ¸
ÔÓÒÎÛ„‡ÏË ÒÎÛÊ·Ë ÚÂıÌ¥˜ÌÓª ‰ÓÔÓÏÓ„Ë.
ÅÛ‰¸ ·Ò͇, Á·Â¥„‡ÈÚ ÚÓ‚‡ÌËÈ ˜ÂÍ.
á·Â¥„‡ÈÚ ÈÓ„Ó Û Ì‡‰¥ÈÌÓÏÛ Ï¥Òˆ¥, ¥ ÍÓÎË
Ç‡Ï ·Û‰Â ÔÓÚ¥·Ì‡ ÚÂıÌ¥˜Ì‡ ‰ÓÔÓÏÓ„‡,
ÔÓ͇ʥڸ ÈÓ„Ó Ï‡ÈÒÚÛ.
52
éèàë èÄçÖãß ìèêÄÇãßççü
A
äÌÓÔ͇ "ìÇßåä/Çàåä" (ON/OFF)
B
äÌÓÔ͇ "ÇàÅßê èêéÉêÄåà"
C
äÌÓÔ͇ "ÇßÑíÖêåßçéÇÄçàâ ëíÄêí"
D
äÌÓÔ͇ ÙÛÌ͈¥ª "SMART DOOR"
(ÖäëèêÖë)
E
äÌÓÔ͇ ÓÔˆ¥ª " ALL IN 1"
(ÇëÖ Ç éÑçéåì)
F
äÌÓÔ͇ "START/RESET" (ëíÄêí/ëäàçìíà)
(ÓÁÔÓ˜‡ÚË/Ò͇ÒÛ‚‡ÚË ÔÓ„‡ÏÛ)
G
ß̉Ë͇ÚÓ "ÇàÅßê îìçäñß∫"
H
ñàîêéÇàâ ÑàëèãÖâ
I
Ç͇Á¥‚ÌËÍ ÔÓ„‡Ï
L
èÓ‚ÂıÌfl "SMART TOUCH"
êéáåßêà
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
117
òËË̇ ı ÇËÒÓÚ‡ ı ÉÎË·Ë̇ (ÒÏ)
ÉÎË·Ë̇ Á ‚¥‰ÍËÚËÏË ‰‚ÂˆflÚ‡ÏË (ÒÏ)
íÖïçßóçß ïÄêÄäíÖêàëíàäà
15
̇ 9 ÓÒ¥·
å¥Ì. 0,08 - å‡ÍÒ. 0,8
EN 50242 ϥ҈ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl
é·’πÏ ‰Îfl ͇ÒÚÛθ Ú‡ Ú‡¥ÎÓÍ
íËÒÍ ÔÓ‰‡˜¥ ‚Ó‰Ë (åè‡)
á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍ / ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸ ̇ ‚ıÓ‰¥ / ̇ÔÛ„‡ ‰ÊÂ· ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl
ÑË‚¥Ú¸Òfl Ú‡·Î˘ÍÛ ¥Á Á‡‚Ó‰Ò¸ÍËÏË
ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ÏË
ëèéÜàÇÄççü (ÓÒÌÓ‚Ì¥ ÔÓ„‡ÏË)*
èÓ„‡ÏË
ÖÌÂ„¥fl (ÍÇÚ„)
ÇÓ‰‡ (ã)
2,03
20
ÉßÉ∏çßóçÖ åàííü
1,43
14
ìçßÇÖêëÄãúçÄ
0,75
10
Öäé
0,59
9
RAPID 24’
ëÔÓÊË‚‡ÌÌfl ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª Û ‚ËÏÍÌÂÌÓÏÛ ÂÊËÏ¥ Ú‡ ÂÊËÏ¥ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl: 0,45 ÇÚ/0,45 ÇÚ
* èÓ͇ÁÌËÍË ‚ËÏ¥flÌ¥ Û Î‡·Ó‡ÚÓ¥ª ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ∏‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı Òڇ̉‡Ú¥‚ EN 50242 (ÒÔÓÊË‚‡ÌÌfl ÏÓÊ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒfl
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ÛÏÓ‚ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl)
53
ÇàÅßê èêéÉêÄåà íÄ ëèÖñßÄãúçß
îìçäñß∫
ÇÄÜãàÇé
"èÂÂË‚˜‡ÒÚ‡" Ó·ÓÚ‡ ̇ÒÓÒÛ Ô‡Î¸ÌÓª
χ¯ËÌË çÖ èéÇàççÄ ÒÔËÈχÚËÒfl flÍ
ÌÂÒÔ‡‚Ì¥ÒÚ¸, ˆÂ ı‡‡ÍÚÂ̇ ËÒ‡
¥ÏÔÛθÒÌÓ„Ó ÏËÚÚfl, ÚÓÏÛ Ú‡Í‡ Ó·ÓÚ‡ π
ÌÓχθÌËÏ ÙÛÌ͈¥ÓÌÛ‚‡ÌÌflÏ ÔÓ„‡ÏË.
(‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ‡ÁÓÏ ¥Á ‚͇Á¥‚ÌËÍÓÏ ÔÓ„‡Ï)
ç‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl ÔÓ„‡ÏË
èÂÂË‚‡ÌÌfl ÔÓ„‡ÏË
■ Ç¥‰ÍËÈÚ ‰‚ÂˆflÚ‡ Ú‡ ÔÓÏ¥ÒÚ¥Ú¸ ·Û‰ÌËÈ
ÔÓÒÛ‰ ‚ÒÂ‰ËÌÛ ÔË·‰Û.
襉˜‡Ò Ó·ÓÚË ÔÓ„‡ÏË Ì ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl
‚¥‰ÍË‚‡ÚË ‰‚ÂˆflÚ‡, ÓÒÓ·ÎË‚Ó Ô¥‰˜‡Ò ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó
ÏËÚÚfl Ú‡ Ù‡ÁË Ù¥Ì‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡ÌÌfl
„‡fl˜Ó˛ ‚Ó‰Ó˛. íËÏ Ì ÏÂ̯, flÍ˘Ó ‰‚ÂˆflÚ‡
‚¥‰ÍËÚ¥ Ô¥‰˜‡Ò Ó·ÓÚË ÔÓ„‡ÏË (̇ÔËÍ·‰,
ÍÓÎË ‚Ë ‰Ó‰‡πÚ ÔÓÒÛ‰), χ¯Ë̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
ÔËÔËÌflπ Ó·ÓÚÛ, ‡ ̇ ‰ËÒÔΪ ·ÎËχÚËÏ ˜‡Ò,
˘Ó Á‡Î˯˂Òfl ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ˆËÍÎÛ.
á‡ÍËÈÚ ‰‚ÂˆflÚ‡ Ì ̇ÚËÒ͇˛˜Ë ÊÓ‰ÌÓª
ÍÌÓÔÍË. ñËÍÎ ÏËÚÚfl ‚¥‰ÌÓ‚ËÚ¸Òfl Á ÚÓ„Ó ÏÓÏÂÌÚÛ,
ÍÓÎË ÈÓ„Ó ·ÛÎÓ ÔÂÂ‚‡ÌÓ.
■ ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ìÇßåä/Çàåä" ÔÓÚfl„ÓÏ
2ÒÂÍÛ̉. ç‡ ‰ËÒÔΪ Á’fl‚ËÚ¸Òfl ‰‚¥ Υ̥ª.
■ é·Â¥Ú¸ ÔÓ„‡ÏÛ Ì‡ÚËÒÌÛ‚¯Ë ̇ ÍÌÓÔÍÛ
"ÇàÅßê èêéÉêÄåà".
■ üÍ˘Ó ÇË ·‡Ê‡πÚ ӷ‡ÚË Ô‚ÌÛ ÙÛÌ͈¥˛,
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÛ ÍÌÓÔÍÛ (Á‡Ò‚¥ÚËÚ¸Òfl
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÈ Ò‚¥ÚÎÓ‚ËÈ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ)
èéèÖêÖÑÜÖççü!
üÍ˘Ó ‚Ë ‚¥‰ÍËπÚ ‰‚ÂˆflÚ‡ Ô¥‰˜‡Ò ˆËÍÎÛ
ÒÛ¯ÍË, ÚÓ ÔÓÎÛ̇π Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î, flÍËÈ
ÓÁ̇˜‡π ˘Ó ˆËÍÎ ÒÛ¯ÍË ˘Â Ì Á‡‚Â¯ÂÌÓ.
èÓ„‡ÏÛ ÏÓÊ̇ Ó·‡ÚË, ‡·Ó ‚¥‰¥ÏÍÌÛÚË,
ÔÓÚfl„ÓÏ Ó‰Ì¥πª ı‚ËÎËÌË ¥Á ÏÓÏÂÌÚÛ
ÔÓ˜‡ÚÍÛ ÔÓ„‡ÏË.
■ ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "START" íË‚‡Î¥ÒÚ¸
ÔÓ„‡ÏË
‚ËÒ‚¥ÚËÚ¸Òfl
̇
‰ËÒÔΪ,
‚¥‰Ó·‡Ê‡˛˜Ë „Ó‰ËÌË Ú‡ ı‚ËÎËÌË [̇ÔËÍ·‰:
1 (1 „Ó‰Ë̇) / 25 (25 ı‚ËÎËÌ)]
áåßçÄ èéíéóçé∫ èêéÉêÄåà
üÍ˘Ó ‚Ë ·‡Ê‡πÚ ÁÏ¥ÌËÚË ‡·Ó Ò͇ÒÛ‚‡ÚË ÔÓÚÓ˜ÌÛ
ÔÓ„‡ÏÛ, ‚ËÍÓ̇ÈÚ ̇ÒÚÛÔÌ¥ ‰¥ª:
■ üÍ˘Ó ‰‚ÂˆflÚ‡ Á‡˜ËÌÂÌ¥, Ô¥ÒÎfl Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó
Ò˄̇ÎÛ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸Òfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
Ç¥‰ÍËËÚ ‰‚ÂˆflÚ‡
■ ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "RESET" ÔË̇ÈÏÌ¥ ̇ 3
ÒÂÍÛ̉Ë. ç‡ ‰ËÒÔΪ ‚ËÒ‚¥ÚËÚ¸Òfl "00" Ú‡
ÔÓÎÛ̇π Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î.
èÓÚfl„ÓÏ Ó‰Ì¥πª ı‚ËÎËÌË ¥Á ÏÓÏÂÌÚÛ Á‡ÔÛÒÍÛ
ÔÓ„‡ÏË, ÇË ÏÓÊÂÚ ӷ‡ÚË ¥Ì¯Û, ÔÓÒÚÓ
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ÍÌÓÔÍÛ "ÇàÅßê èêéÉêÄåà".
■ èÓÚÓ˜ÌÛ ÔÓ„‡ÏÛ ·Û‰Â Ò͇ÒÓ‚‡ÌÓ, ̇ ‰ËÒÔΪ
Á’fl‚ÎflÚ¸Òfl ‰‚¥ Υ̥ª.
■ á ˆ¸Ó„Ó ÏÓÏÂÌÚÛ ‚Ë ÏÓÊÂÚ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ÌÓ‚Û
ÔÓ„‡ÏÛ.
ßåèìãúëçÖ åàííü
èéèÖêÖÑÜÖççü!
èÂ‰ ÔÓ˜‡ÚÍÓÏ ÌÓ‚Óª ÔÓ„‡ÏË, ·Û‰¸
·Ò͇, ÔÂ‚¥Ú ̇fl‚Ì¥ÒÚ¸ Ï˲˜Ó„Ó
Á‡ÒÓ·Û Û ‰ÓÁ‡ÚÓ¥.
ᇠÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥, ̇ÔÓ‚Ì¥Ú¸ ‰ÓÁ‡ÚÓ.
èÓ„‡ÏË
"ßåèìãúëçéÉé
åàííü"
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸ ¥ÏÔÛθÒÌÛ ÚÂıÌÓÎÓ„¥˛ ÏËÚÚfl,
fl͇ ÒÍÓÓ˜Ûπ ÒÔÓÊË‚‡ÌÌfl, ¯ÛÏ Ú‡ Ô¥‰‚ˢÛπ
ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ Ó·ÓÚË.
54
üÍ˘Ó Ô¥‰˜‡Ò Ó·ÓÚË ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË
‚¥‰·Û‚Òfl
Á·¥È
ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl,
ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ ÔËÒÚ¥È Á·ÂÂÊ ӷ‡ÌÛ
ÔÓ„‡ÏÛ, ¥ ÍÓÎË ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl
‚¥‰ÌÓ‚ËÚ¸Òfl, ÔÓ‰Ó‚ÊËÚ¸ Ó·ÓÚÛ Á Ï¥Òˆfl
Á‡‚Â¯ÂÌÌfl.
èéèÖêÖÑÜÖççü!
èË ‚Ë·Ó¥ ˆ¥πª ÓÔˆ¥ª Á‡·ÓÓÌÂÌÓ ·Û‰¸-flÍËÏ
˜ËÌÓÏ Á‡ÔÓ·¥„‡ÚË ‚¥‰ÍËÚÚ˛ ‰‚ÂˆflÚ ‡·Ó
ÔËÏÛÒÓ‚Ó Á‡ÍË‚‡ÚË ªı, ˘Ó· ÌÂ
ÔÓ¯ÍÓ‰ËÚË ÏÂı‡Ì¥ÁÏ.
çÂ
ÔÂÂÍË‚‡ÈÚÂ
ÔÓÒÚ¥
ÔÂ‰
‰‚ÂˆflÚ‡ÏË ¥ Ô¥‰ ˜‡Ò Á‡ÍËÚÚfl, Á‡˜Â͇ÈÚÂ,
‰ÓÍË ÔËÒÚ¥È ‚¥‰ÍËÚÚfl Ì ÔÓ‚ÂÌÂÚ¸Òfl ‚
ÔÓÎÓÊÂÌÌfl.
áÄÇÖêòÖççü êéÅéíà èêéÉêÄåà
áÛÏÏÂ ‚͇ÁÛ‚‡ÚËÏ ÔÓ Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ÔÓ„‡ÏË
(flÍ˘Ó Ì ‚¥‰Íβ˜ÂÌËÈ) ÔÓÚfl„ÓÏ 5 ÒÂÍÛ̉, Á
ÔÓ‚ÚÓÓÏ 3 ‡ÁË ÍÓÊÌ¥ 30 ÒÂÍÛ̉.
ÇÄÜãàÇé
ü͢Ó
ÙÛÌ͈¥fl
"SMART
DOOR"
‡ÍÚË‚ÛπÚ¸Òfl Ô¥‰ ˜‡Ò Ù‡ÁË ÒÛ¯¥ÌÌfl,
‰‚ÂˆflÚ‡ ‚¥‰Í˲ڸÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ, ¥ ‚‡Ï
‰Ó‚‰ÂÚ¸Òfl Á‡˜Â͇ÚË, ‰ÓÍË Ì Á‡Ò‚¥ÚËÚ¸Òfl
¥Ì‰Ë͇ÚÓ Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ˆËÍÎÛ, ÔÂ¯ Ì¥Ê
‚ËÈχÚË ÔÓÒÛ‰.
äÌÓÔ͇ " ALL IN 1" (ÇëÖ Ç éÑçéåì")
ñfl ÓÔˆ¥fl ÓÔÚËÏ¥ÁÛπ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÙÛÌ͈¥ª "ÇëÖ Ç
éÑçéåì" (ALL IN 1) ("3 ‚ 1" / "4 ‚ 1" / "5 ‚ 1", ¥ Ú.
‰.) ¯ÎflıÓÏ ÔÓπ‰Ì‡ÌÌfl Ï˲˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ, Ó·‡Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ ÏËÚÚfl
ÏÓ‰ËÙ¥ÍÛπÚ¸Òfl, ‰Îfl ÓÚËχÌÌfl Í‡˘Ó„Ó
ÂÁÛθڇÚÛ Ó·ÓÚË Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÓÏ·¥ÌÛ‚‡ÌÌfl
Ï˲˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚.
(Í¥Ï ÚÓ„Ó, ÔÓÔÂ‰ÊÂÌÌfl ÔÓ ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ÒÓÎ¥
·Û‰Â ̇ÍÚË‚ÌËÏ).
äçéèäà ÇàÅéêì èêéÉêÄå
äÌÓÔ͇ "SMART DOOR"
(ÄÇíéåÄíàóçÖ ÇßÑäêàííü ÑÇÖêñüí)
èéèÖêÖÑÜÖççü!
é·‡‚¯Ë ˆ˛ ÓÔˆ¥˛, ‚Ó̇ ·Û‰Â ‡ÍÚË‚ÌÓ˛ ¥
ÔË Ì‡ÒÚÛÔÌÓÏÛ ÏËÚÚ¥ (Ò‚¥ÚËÚËÏÂÚ¸Òfl
¥Ì‰Ë͇ÚÓ), ‰Â‡ÍÚË‚Û‚‡ÚË (¥Ì‰Ë͇ÚÓ
‚ËÏÍÌÂÚ¸Òfl) ªª ÏÓÊ̇ Î˯ ÁÌÓ‚Û
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ÍÌÓÔÍÛ.
ñfl ÓÔˆ¥fl ‡ÍÚË‚Ûπ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ ÔËÒÚ¥È, flÍËÈ
‚¥‰ÍË‚‡π ‰‚ÂˆflÚ‡ ̇ ͥθ͇ Ò‡ÌÚËÏÂÚ¥‚
ÔÓÚfl„ÓÏ ‡·Ó ‚ ͥ̈¥ ˆËÍÎÛ ÒÛ¯¥ÌÌfl (‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥
‚¥‰ ÔÓ„‡Ï), Á‡·ÂÁÔÂ˜Û˛˜Ë ÔËӉ̠¥
ÂÙÂÍÚË‚Ì ÒÛ¯¥ÌÌfl ÔÓÒÛ‰Û.
íË‚‡Î¥ÒÚ¸ Ó·‡ÌÓ„Ó ˆËÍÎÛ ·Û‰Â ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
ÁÏ¥ÌÂÌÓ, ˘Ó· Á‡·ÂÁÔ˜ËÚË ÓÔÚËÏ¥Á‡ˆ¥˛
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ, ˘Ó Á‡ÒÚÓÒÓ‚Û˛Ú¸Òfl Û Ù‡Á¥
ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡ÌÌfl,
Ú‡
Á̇˜ÌÓ
ÁÌËÁËÚË
ÂÌÂ„ÓÒÔÓÊË‚‡ÌÌfl.
Ç¥‰ÍËÚÚfl ‰‚ÂˆflÚ ‚ ÓÒÚ‡ÌÌ¥È Ù‡Á¥ ÒÛ¯¥ÌÌfl
‰ÓÁ‚ÓÎflπ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÒËÒÚÂÏË ˆËÍÛÎflˆ¥ª
ÔÓ‚¥Úfl, ˘Ó ÛÒÛ‚‡π ËÁËÍ ‚ËÌËÍÌÂÌÌfl
ÌÂÔËπÏÌËı Á‡Ô‡ı¥‚.
ÇÄÜãàÇé
ñfl ÓÔˆ¥fl ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ‰Îfl ÔÓ„‡ÏË
"RAPID 24'" ÚË‚‡Î¥ÒÚ¸ flÍÓª ·Û‰Â
ÔÓ‰Ó‚ÊÂÌÓ Ì‡ 15 ı‚ËÎËÌ, ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó·
Ú‡·ÎÂÚÍË Ï˲˜Ó„Ó Á‡ÒÓ·Û ‰ÓÒfl„ÎË
flÍ̇ÈÍ‡˘Óª ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¥.
èéÇßôÖççü èêé ÇßÑëìíçßëíú ëéãß
ÇÄÜãàÇé
ñfl ÓÔˆ¥fl ‡ÍÚË‚ÛπÚ¸Òfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚
ÔÓ„‡Ï¥ "Öäé". ÄΠªª ÏÓÊ̇ ‚¥‰Íβ˜ËÚË.
îÛÌ͈¥fl "SMART DOOR " ̉ÓÒÚÛÔ̇ ‚
ÔÓ„‡Ï¥ " RAPID 24’ " (èêàëäéêÖçÖ
åàííü) ¥ "éëÇßÜàíà " (èéèÖêÖÑç∏
åàííü).
üÍ˘Ó ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈ̇ χ¯Ë̇ Û‚¥ÏÍÌÂ̇, Ú‡ π
ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸ ‰Ó‰‡ÚË Û ÍÓÌÚÂÈÌÂ ҥθ, ÚÓ Ì‡
‰ËÒÔΪ Á’fl‚ËÚ¸Òfl Ú‡ ·ÎËχÚËÏ "SL".
èÓfl‚‡ ̇ ÔÓÒÛ‰¥ ·¥ÎËı ÔÎflÏ, ÓÁ̇˜‡π ÚÂ, ˘Ó
ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÒÓÎ¥ ÔÓÚ¥·ÌÓ Ì‡ÔÓ‚ÌËÚË.
55
ÇàåäçÖçü áÇìäéÇéÉé
ëèéÇßôÖççü áÄÇÖêòÖççü
èêéÉêÄåà
äÌÓÔ͇ "ÇßÑíÖêåßçéÇÄçàâ ëíÄêí"
ÇË ÏÓÊÂÚ ‚¥‰Í·ÒÚË ÔÓ˜‡ÚÓÍ Ó·ÓÚË
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË Ì‡ 1 ‡·Ó 23 „Ó‰ËÌ.
ÇËÍÓ̇ÈÚ ̇ÒÚÛÔÌÂ
‚¥‰Í·‰ÂÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛ:
‰Îfl
á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇ΠÔÓ Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ÔÓ„‡ÏË
ÏÓÊ̇ ‚¥‰¥ÏÍÌÛÚË Ì‡ÒÚÛÔÌËÏ ˜ËÌÓÏ:
‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl
ÇÄÜãàÇé
èÂ‰
ÔÓ˜‡ÚÍÓÏ
ˆ¥πª
Ôӈ‰ÛË,
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈ̇ χ¯Ë̇ áÄÇÜÑà ÔÓ‚ËÌ̇
·ÛÚË ‚ËÏÍÌÂ̇.
■ ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ÇßÑíÖêåßçéÇÄçàâ
ëíÄêí" (̇ ‰ËÒÔΪ Á’fl‚ËÚ¸Òfl "00").
■ ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÁÌÓ‚Û ‰Îfl Á·¥Î¸¯ÂÌÌfl ˜‡ÒÛ
‚¥‰Í·‰ÂÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛ Û „Ó‰Ë̇ı (¥Á ÍÓÊÌËÏ
̇ÚËÒ͇ÌÌflÏ ÒÚ‡Ú Ó·ÓÚË ‚¥‰Í·‰‡ÚËÏÂÚ¸Òfl
̇ 1 „Ó‰ËÌÛ, ‰Ó χÍÒËχθÌÓ„Ó Á̇˜ÂÌÌfl Û 23
„Ó‰ËÌË)
1. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ÇàÅßê èêéÉêÄåà" Ú‡
Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ Û‚¥ÏÍÌ¥Ú¸ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ÍÌÓÔÍÛ
"ìÇßåä/Çàåä"
(ÔÓÎÛ̇π ÍÓÓÚÍËÈ Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î).
2. ç‡ÚËÒ͇ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ "ÇàÅßê èêéÉêÄåà"
ÔÓÚfl„ÓÏ 15 ÒÂÍÛ̉ (ÔÓÚfl„ÓÏ ˆ¸Ó„Ó ˜‡ÒÛ
ÔÓÎÛ̇˛Ú¸ 2 Á‚ÛÍÓ‚¥ Ò˄̇ÎË).
■ ÑÎfl ÔÓ˜‡ÚÍÛ Á‚ÓÓÚÌÓ„Ó ‚¥‰Î¥ÍÛ ˜‡ÒÛ Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸
ÍÌÓÔÍÛ "START" .
ôÓ· ‰¥Á̇ÚËÒfl, fl͇ ÔÓ„‡Ï‡ ·Û· Ó·‡Ì‡,
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ " ÇË·¥ ÔÓ„‡ÏË"
ÑÎfl ‚¥‰Ï¥ÌË ‚¥‰ÚÂÏ¥ÌÛ‚‡ÌÌfl ÔÛÒÍÛ ‚ËÍÓ̇ÈÚÂ
̇ÒÚÛÔÌ¥ ‰¥ª:
3. Ç¥‰ÔÛÒÚ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÍÓÎË ÔÓÎÛ̇π ‰Û„ËÈ
Á‚ÛÍÓ‚ËÈ
Ò˄̇Î
(̇
‰ËÒÔΪ
‚¥‰Ó·‡Ê‡ÚËÏÂÚ¸Òfl "b1" , ˘Ó ÓÁ̇˜‡π, ˘Ó
Á‚ÛÍÓ‚Â ÒÔÓ‚¥˘ÂÌÌfl Û‚¥ÏÍÌÂÌÓ).
■ ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "RESET" ÔË̇ÈÏÌ¥ ̇ 3
ÒÂÍÛ̉Ë. ç‡ ‰ËÒÔΪ Á’fl‚ËÚ¸Òfl "00" Ú‡
ÔÓÎÛ̇π Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î.
4. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÚÛ Ê ÍÌÓÔÍÛ ˘Â ‡Á (̇ ‰ËÒÔΪ
‚¥‰Ó·‡Ê‡ÚËÏÂÚ¸Òfl "b0" , ˘Ó ÓÁ̇˜‡π, ˘Ó
Á‚ÛÍÓ‚Â ÒÔÓ‚¥˘ÂÌÌfl ‚ËÏÍÌÂÌÓ).
5. ÇËÏÍÌ¥Ú¸ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ Ì‡ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ÍÌÓÔÍÛ "ìÇßåä/Çàåä" ‰Îfl Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl
ÌÓ‚Ëı ̇·¯ÚÛ‚‡Ì¸.
■ ÇßÑíÖêåßçéÇÄçàâ ÒÚ‡Ú Ú‡ Ó·‡ÌÛ
ÔÓ„‡ÏÛ ·Û‰Â Ò͇ÒÓ‚‡ÌÓ. ç‡ ‰ËÒÔΪ
Á’fl‚ËÚ¸Òfl ‰‚¥ Υ̥ª.
■ ç‡ ˆ¸ÓÏÛ ÍÓˆ¥, ‚Ë ÏÓÊÂÚ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË Ú‡
Á‡ÔÛÒÚËÚË ÌÓ‚Û ÔÓ„‡ÏÛ Ú‡ ÓÔˆ¥˛, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ
‰Ó ‚͇Á¥‚ÓÍ ÓÁ‰¥ÎÛ "çÄãÄòíìÇÄççü
èêéÉêÄå"
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· Û‚¥ÏÍÌÛÚË Á‚ÛÍÓ‚Â ÒÔÓ‚¥˘ÂÌÌfl
‚ËÍÓ̇ÈÚ ڥ Ê ‰¥ª.
56
áÄèÄå’üíéÇìÇÄççü éëíÄççúé
∫ ÇàäéêàëíÄçé∫ èêéÉêÄåà
5. ÇËÏÍÌ¥Ú¸ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ Ì‡ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ÍÌÓÔÍÛ "ìÇßåä/Çàåä" ‰Îfl Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl
ÌÓ‚Ëı ̇·¯ÚÛ‚‡Ì¸.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· Á·Â„ÚË Ì‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl ÓÒÚ‡Ì̸Ӫ
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÓª ÔÓ„‡ÏË, ‚ËÍÓ̇ÈÚ ̇ÒÚÛÔÌÂ:
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ‚¥‰¥ÏÍÌÛÚË ÙÛÌ͈¥˛ Á·ÂÂÊÂÌÌfl
ÔÓ‚ÚÓ¥Ú¸ ÔÓÔÂ‰̥ ‰¥ª.
ÇÄÜãàÇé
èÂ‰
ÔÓ˜‡ÚÍÓÏ
ˆ¥πª
Ôӈ‰ÛË,
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈ̇ χ¯Ë̇ áÄÇÜÑà ÔÓ‚ËÌ̇
·ÛÚË ‚ËÏÍÌÂ̇.
ÇÄÜãàÇé
ñfl ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈ̇ χ¯Ë̇ ÓÒ̇˘Â̇
ÔËÒÚÓπÏ Á‡ıËÒÚÛ ‚¥‰ ÔÂÂÔÓ‚ÌÂÌÌfl,
flÍËÈ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á¥ÎÎπ ̇‰Î˯ÍÓ‚Û ‚Ó‰Û,
flÍ Ú¥Î¸ÍË ‚ËÌËÍÌ ÔÓ‰¥·Ì‡ ÔÓ·ÎÂχ.
1. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ÇàÅßê èêéÉêÄåà" Ú‡
Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ Û‚¥ÏÍÌ¥Ú¸ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ÍÌÓÔÍÛ
"ìÇßåä/Çàåä"
(ÔÓÎÛ̇π ÍÓÓÚÍËÈ Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î).
èéèÖêÖÑÜÖççü!
ÑÎfl ̇ÎÂÊÌÓ„Ó ÙÛÌ͈¥ÓÌÛ‚‡ÌÌfl ÔËÒÚÓ˛
·ÂÁÔÂÍË ÔÓÚË ÔÂÂÔÓ‚ÌÂÌÌfl, ÏË
ÂÍÓÏẨÛπÏÓ Ì ÔÂÂÒÛ‚‡ÚË ˜Ë ̇ıËÎflÚË
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ. íËÏ Ì ÏÂ̯, fl͢Ó
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÔÂÂÒÛÌÛÚË ˜Ë ̇ıËÎËÚË
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ, ·Û‰¸ ·Ò͇,
ÔÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒ¸ ˘Ó ˆËÍÎ ÏËÚÚfl Á‡‚Â¯ÂÌÓ
¥, ˘Ó ‚ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌ¥È Ï‡¯ËÌ¥ ÌÂχπ ‚Ó‰Ë.
2. ç‡ÚËÒ͇ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ "ÇàÅßê èêéÉêÄåà"
ÔË̇ÈÏÌ¥ ÔÓÚfl„ÓÏ 30 ÒÂÍÛ̉ (ÔÓÚfl„ÓÏ
ˆ¸Ó„Ó ˜‡ÒÛ ÔÓÎÛ̇π 3 Á‚ÛÍÓ‚Ëı Ò˄̇ÎË).
3. Ç¥‰ÔÛÒÚ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÍÓÎË ÔÓÎÛ̇π ÚÂÚ¥È
Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Π(̇ ‰ËÒÔΪ Á’fl‚ËÚ¸Òfl "Ä0",
˘Ó ÓÁ̇˜‡π, ˘Ó ÙÛÌ͈¥fl Á‡Ô‡Ï’flÚÓ‚Û‚‡ÌÌfl
‚ËÏÍÌÂ̇).
4. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÚÛ Ê ÍÌÓÔÍÛ ˘Â ‡Á (̇ ‰ËÒÔΪ
Á’fl‚ËÚ¸Òfl "Ä1", ˘Ó ÓÁ̇˜‡π, ˘Ó ÙÛÌ͈¥fl
Á·ÂÂÊÂÌÌfl Û‚¥ÏÍÌÂ̇)
ì ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌ¥È Ï‡¯ËÌ¥ ̇fl‚̇ ÙÛÌ͈¥fl ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl ̇ ‰ËÒÔΪ ÒÂ¥È ÌÂÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ.
ÄÇíéåÄíàóçÖ ëèéÇßôÖççü èêé çÖëèêÄÇçéëíß
çÖëèêÄÇçßëíú
èêàóàçÄ
üä Çàêßòàíà
ç‡ ‰ËÒÔΪ ‚ËÒ‚¥˜ÛπÚ¸Òfl
ÎÛ̇π Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î
"Ö2" Ú‡
Ç¥‰ÒÛÚÌπ ÔÓÒÚ‡ÌÌfl ‚Ó‰Ë (Á‡˜ËÌÂÌËÈ
‚ÔÛÒÍÌËÈ Í·ԇÌ)
ÇËÏÍÌ¥Ú¸ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ, ‚¥‰ÍËÈÚÂ
‚ÔÛÒÍÌËÈ ÍÎ‡Ô‡Ì Ú‡ ÔÂÂÁ‡ÔÛÒÚ¥Ú¸ ˆËÍÎ ÏËÚÚfl).
ç‡ ‰ËÒÔΪ ‚ËÒ‚¥˜ÛπÚ¸Òfl
ÎÛ̇π Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î
"Ö3" Ú‡
凯Ë̇ Ì ÏÓÊ ÁÎËÚË ‚Ó‰Û.
èÂ‚¥Ú ‰Â̇ÊÌÛ ÚÛ·ÍÛ, ‚Ó̇ ÏÓÊÂ
·ÛÚË ‚Ë„ÌÛÚ‡, ‡·Ó ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË Á‡ÒÏ¥˜ÂÌ¥
ÒËÙÓÌ ‡·Ó ٥θÚË. üÍ˘Ó ÔÓ·ÎÂχ ÌÂ
ÁÌË͇π, Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl Û ˆÂÌÚ Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl
ÍÎ¥πÌÚ¥‚.
ç‡ ‰ËÒÔΪ ‚ËÒ‚¥˜ÛπÚ¸Òfl "Ö4" Ú‡
ÎÛ̇π Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î
ÇËڥ͇ÌÌfl ‚Ó‰Ë
èÂ‚¥Ú ‰Â̇ÊÌÛ ÚÛ·ÍÛ, ‚Ó̇ ÏÓÊÂ
·ÛÚË ‚Ë„ÌÛÚ‡, ‡·Ó ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË Á‡ÒÏ¥˜ÂÌ¥
ÒËÙÓÌ ‡·Ó ٥θÚË. üÍ˘Ó ÔÓ·ÎÂχ ÌÂ
ÁÌË͇π, Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl Û ˆÂÌÚ Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl
ÍÎ¥πÌÚ¥‚.
ç‡ ‰ËÒÔΪ ‚ËÒ‚¥˜ÛπÚ¸Òfl "Ö5", "Ö6",
"Ö7" "Öf" ‡·Ó "ÖL" Ú‡ ÎÛ̇π
çÂÒÔ‡‚Ì¥ÒÚ¸ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl
á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl Û ˆÂÌÚ Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl ÍÎ¥πÌÚ¥‚.
ÖÎÂÏÂÌÚË Ì‡„¥‚‡ÌÌfl ‚Ó‰Ë Ô‡ˆ˛˛Ú¸
ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ ‡·Ó Á‡ÒÏ¥˜ÂÌ¥ Ô·ÒÚËÌË
٥θÚÛ.
é˜ËÒÚ¥Ú¸ Ô·ÒÚËÌÛ Ù¥Î¸ÚÛ. üÍ˘Ó ÔÓ·ÎÂχ
Ì ÁÌË͇π, Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl Û ˆÂÌÚ
Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl ÍÎ¥πÌÚ¥‚.
Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î.
ç‡ ‰ËÒÔΪ ‚ËÒ‚¥˜ÛπÚ¸Òfl "Ö8" ‡·Ó
"Ö¥" Ú‡ ÎÛ̇π Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î.
57
■ åÓfl ÒÚ‡ÚËÒÚË͇ – ÒÚ‡ÚËÒÚË͇ ˘Ó‰Ó ÏËÚÚfl Ú‡
ÔÓ‡‰Ë ‰Îfl ÂÙÂÍÚË‚Ì¥¯Ó„Ó ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
‚‡¯Óª χ¯ËÌË.
SMART TOUCH
ñÂÈ ÔË·‰ ÓÒ̇˘ÂÌËÈ ¥ÌÚÂÎÂÍÚۇθÌÓ˛
ÒÂÌÒÓÌÓ˛
ÚÂıÌÓÎÓ„¥π˛,
˘Ó
‰ÓÁ‚ÓÎflπ
‚Á‡πÏÓ‰¥flÚË, ˜ÂÂÁ ‰Ó‰‡ÚÓÍ, Û ÒχÚÙÓ̇ı ̇
·‡Á¥ ÓÔÂ‡ˆ¥ÈÌÓª ÒËÒÚÂÏË Android ¥ ÓÒ̇˘ÂÌËÈ
ÙÛÌ͈¥π˛ NFC (Near Field Communication).
ÑÂڇθÌÛ ¥ÌÙÓχˆ¥˛ ÔÓ ÙÛÌ͈¥˛ Smart
Touch
‚Ë
ÏÓÊÂÚÂ
ÓÚËχÚË,
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆ¥ÈÌËÈ ÂÊËÏ
‰Ó‰‡ÚÍÛ, ‡·Ó ̇ Ò‡ÈÚ¥:
www.candysmarttouch.com
■ ᇂ‡ÌÚ‡ÊÚ ‰Ó‰‡ÚÓÍÚ̇ Candy simply-Fi App.
ÑÓ‰‡ÚÓÍ Candy simply-Fi App ‰ÓÒÚÛÔÌËÈ
‰Îfl ÔËÒÚÓª‚ Ô¥‰ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌflÏ flÍ Android
Ú‡Í ¥ IOS, flÍ ‰Îfl Ô·̯ÂÚ¥‚ ¥ ÒχÚÙÓÌ¥‚.
íËÏ Ì ÏÂ̯, ÇË ÏÓÊÂÚ ‚Á‡πÏÓ‰¥flÚË Á
ÔËÒÚÓπÏ ¥ ÒÍÓËÒÚ‡‚¯ËÒ¸ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚflÏË
ÒËÒÚÂÏË Smart Touch, ‰Îfl ÒχÚÙÓÌ¥‚ Ô¥‰
ÛÔ‡‚Î¥ÌÌflÏ Ändroid, ÓÒ̇˘ÂÌËı NFC
ÚÂıÌÓÎÓ„¥π˛, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ̇ÒÚÛÔÌÓª
ÙÛÌ͈¥Ó̇θÌÓª ÒıÂÏÓ˛.
ëχÚÙÓÌ Android Á
NFC ÚÂıÌÓÎÓ„¥π˛
ÇÁ‡πÏÓ‰¥fl Á ÔËÒÚÓπÏ
+ ÁÏ¥ÒÚ
ëχÚÙÓÌ Android ·ÂÁ
NFC ÚÂıÌÓÎÓ„¥ª
ã˯ ÁÏ¥ÒÚ
Android Ô·̯ÂÚ
ã˯ ÁÏ¥ÒÚ
Apple iPhone
ã˯ ÁÏ¥ÒÚ
Apple iPad
ã˯ ÁÏ¥ÒÚ
üä ÇàäéêàëíéÇìÇÄçà SMART
TOUCH
èÖêòàâ äêéä – ÂπÒÚ‡ˆ¥fl χ¯ËÌË
■ 삥ȉ¥Ú¸ ‰Ó ÏÂÌ˛ "ç‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl/Settings" Û
‚‡¯ÓÏÛ Android ÒχÚÙÓÌ¥ Ú‡ ‡ÍÚË‚ÛÈÚÂ
NFC ÙÛÌ͈¥˛ Û "ÅÂÁ‰ÓÚÓ‚¥ ÏÂÂÊ¥ Ú‡
Ô¥‰’π‰Ì‡ÌÌfl/Wireless & Networks" menu.
á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥ ÒχÚÙÓ̇ ¥ ÈÓ„Ó
‚ÂÒ¥ª Android OS , ÔÓˆÂÒ ‡ÍÚË‚‡ˆ¥ª NFC
ÏÓÊ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒfl. á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó
ÍÂ¥‚Ìˈڂ‡ ÒχÚÙÓ̇ ‰Îfl ·¥Î¸¯
‰ÓÍ·‰ÌÓª ¥ÌÙÓχˆ¥ª.
■ ì‚¥ÏÍÌ¥Ú¸ ÔË·‰ Ú‡ Á‡ÔÛÒÚ¥Ú¸ ÂÊËÏ Smart
Touch, Ó·‡‚¯Ë ÔÓ„‡ÏÛ "P0".
■ 삥ȉ¥Ú¸ ‰Ó ÔÓ„‡ÏË, ˘Ó· ÒÚ‚ÓËÚË ÔÓ٥θ
ÍÓËÒÚÛ‚‡˜‡ ¥ Á‡ÂπÒÚÛ‚‡ÚË ÔËÒÚ¥È,
ÒÎ¥‰Û˛˜Ë ¥ÌÒÚÛ͈¥flÏ Ì‡ ÂÍ‡Ì¥ ÚÂÎÂÙÓÌÛ ‡·Ó
"Quick Guide" ("ò‚ˉÍËÈ èÓÏ¥˜ÌËÍ"), ˘Ó
ÔËÍ¥ÔÎÂÌËÈ ‰Ó χ¯ËÌË.
îìçäñßéçÄã
éÒÌÓ‚Ì¥ ÙÛÌ͈¥ª, ˘Ó ‰ÓÒÚÛÔÌ¥ Û ‰Ó‰‡ÚÍÛ:
■ ÉÓÎÓÒÓ‚ËÈ ÔÓÏ¥˜ÌËÍ – ÙÛÌ͈¥fl, ˘Ó
‰ÓÔÓÏÓÊ ‚‡Ï Ó·‡ÚË ¥‰Â‡Î¸ÌËÈ ˆËÍÎ ÏËÚÚfl
Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ Î˯ Ú¸Óı „ÓÎÓÒÓ‚Ëı ÍÓχ̉
(ÔÓÒÛ‰, ¥‚Â̸ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl, ¥‚Â̸
Á‡·Û‰ÌÂÌÌfl).
ťθ¯Â ¥ÌÙÓχˆ¥ª, ‚¥‰ÂÓ Ú‡ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¥ ̇
ÔËÚ‡ÌÌfl ‰ÓÒÚÛÔÌ¥ ̇:
www.candysmarttouch.com/how-to
■ ñËÍÎË – ‰Îfl Ó·‡ÌÌfl Ú‡ Á‡ÔÛÒÍÛ ÌÓ‚Óª
‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Óª ÔÓ„‡ÏË ÏËÚÚfl.
■ êÓÁÛÏÌËÈ
‰Ó„Îfl‰
–
ÓÁ¯ËÂÌ¥
̇·¯ÚÛ‚‡ÌÌfl, ÊÓÒÚÍ¥ÒÚ¸ ‚Ó‰Ë, "êÓÁÛÏ̇
ÔÂ‚¥͇" (Smart Check-up), Ó˜ËÒÚ͇
٥θÚÛ Ú‡ ÍÂ¥‚ÌËˆÚ‚Ó Á ÛÒÛÌÂÌÌfl
ÌÂÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ.
58
çÄëíìèçàâ äêéä – ê„ÛÎflÌ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
üÍ˘Ó ‚Ë Ì Á̇πÚ ÔÓÁˈ¥˛ ‚‡¯Óª NFC
‡ÌÚÂÌË , ÔÂÂÏ¥ÒÚ¥Ú¸ ÒχÚÙÓÌ ‚
ÍÛ„Ó‚ÓÏÛ ÛÒ¥ ̇‰ ÎÓ„ÓÚËÔÓÏ Smart
Touch, ÔÓÍË ÔÓ„‡Ï‡ Ì ԥ‰Ú‚Â‰ËÚ¸
Á'π‰Ì‡ÌÌfl . ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÔÂ‰‡˜‡
‰‡ÌËı, ·Û· ÛÒÔ¥¯ÌÓ˛, ‚‡ÊÎË‚Ó
ìíêàåìÇÄíà ëåÄêíîéç çÄÇèêéíà
èêàãÄÑéÇé∫
èÄçÖãß
èêéíüÉéå
ÑÖäßãúäéï ëÖäìçÑ; ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl ̇
ÔËÒÚÓª ÔÓ¥ÌÙÓÏÛπ ÔÓ ÛÒÔ¥¯ÌËÈ
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÓÔÂ‡ˆ¥ª.
■ ôÓ‡ÁÛ, ÍÓÎË ‚Ë ıÓ˜ÂÚ ÛÔ‡‚ÎflÚË Ï‡¯ËÌÓ˛
˜ÂÂÁ ‰Ó‰‡ÚÓÍ, ÒÔÂ¯Û Á‡ÔÛÒÚ¥Ú¸ ÂÊËÏ
Smart Touch, Û‚¥ÏÍÌÛ‚¯Ë ÔË·‰ Ú‡ Ó·‡‚¯Ë
ÔÓ„‡ÏÛ "P0".
■ èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó Û ‚‡Ò ÓÁ·ÎÓÍÓ‚‡ÌÓ ÂÍ‡Ì
ÚÂÎÂÙÓÌÛ (‚¥‰ ÏÓÊÎË‚Ó„Ó ÂÊËÏÛ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl)
¥ ‡ÍÚË‚Ó‚‡Ì‡ ÙÛÌ͈¥fl NFC; ‚ ¥Ì¯ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ,
‚ËÍÓ̇ÈÚ ‰¥ª, ÓÔË̥҇ ‡Ì¥¯Â.
■ üÍ˘Ó ‚Ë ıÓ˜ÂÚ ÓÁÔÓ˜‡ÚË ˆËÍÎ ÏËÚÚfl, Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÚ ÔÓÒÛ‰ Ú‡ Ï˲˜ËÈ Á‡Ò¥·.
■ é·Â¥Ú¸ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÛ ÔÓ„‡ÏÛ Û ‰Ó‰‡ÚÍÛ
(̇ÔËÍ·‰: Á‡ÔÛÒÚËÚË ÔÓ„‡ÏÛ, ˆËÍÎ
"êÓÁÛÏ̇ ÔÂ‚¥͇" ("Smart Check-up"),
ÓÌÓ‚ËÚË ÒÚ‡ÚËÒÚËÍÛ, ¥ Ú. ‰.).
íÓ‚ÒÚ¥ ˜ÓıÎË ‡·Ó ÏÂڇ΂¥ ̇ÍÎÂÈÍË Ì‡
‚‡¯ÓÏÛ ÒχÚÙÓÌ¥ ÏÓÊ ‚ÔÎËÌÛÚË ‡·Ó
Á‡ÔÓ·¥„ÚË ÔÂ‰‡˜¥ ‰‡ÌËı Ï¥Ê Ï‡¯ËÌÓ˛ ¥
ÚÂÎÂÙÓÌÓÏ. èË ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥, ‚ˉ‡Î¥Ú¸
ªı.
■ ÑÓÚËÏÛÈÚÂÒ¸ ¥ÌÒÚÛ͈¥È ̇ ÂÍ‡Ì¥ ÚÂÎÂÙÓÌÛ,
ìíêàåìâíÖ
íÖãÖîéç
çÄÇèêéíà
ãéÉéíàèì Smart Touch ̇ ÔË·‰Ó‚¥È
Ô‡ÌÂÎ¥ Ô‡Î¸ÌÓª χ¯ËÌË, ÔË ‡ÍÚË‚‡ˆ¥ª
ÔÓ„‡ÏË.
á‡Ï¥Ì‡
‰ÂflÍËı
ÌÂÓË„¥Ì‡Î¸ÌËı
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ¥‚ ÒχÚÙÓ̇ (̇ÔËÍ·‰,
ÁÌflÚÚfl Á‡‰Ì¸Óª Í˯ÍË, ·‡Ú‡ª,
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ̇ΥÔÓÍ ‡·Ó ˜Óı·
Ú.‰. ... ), ÏÓÊ ÔË‚ÂÒÚË ‰Ó ÁÏ¥Ì Û Ó·ÓÚ¥
‡ÌÚÂÌË NFC, ÛÒÍ·‰˛˛˜Ë ÔÓ‚ÌÂ
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÔÓ„‡ÏË.
■ á‡ÍËÈÚ ‰‚ÂˆflÚ‡ ÔË·‰Û.
äÂ¥‚ÌËˆÚ‚Ó Ú‡ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl χ¯ËÌÓ˛ Á‡
‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÔÓ„‡ÏË ÏÓÊÎË‚Ó ‚¥‰ÌÓ‚ËÚË
Î˯ "·ÎËÁ¸ÍËÏ ‰ÓÚËÍÓÏ": ÚÓÏÛ ÌÂ
Ô‰ÒÚ‡‚ÎflπÚ¸Òfl ÏÓÊÎË‚ËÏ ‚ËÍÓÌÛ‚‡ÚË
‚¥‰‰‡ÎÂÌ¥ ÓÔÂ‡ˆ¥ª (̇ÔËÍ·‰: á ¥Ì¯Óª
Í¥Ï̇ÚË, ÔÓÁ‡ ‰ÓÏÓÏ).
áÇÖêçßíú ìÇÄÉì:
êÓÁÚ‡¯ÛÈÚ ҂¥È ÒχÚÙÓÌ Ú‡Í, ˘Ó·
‰‡Ú˜ËÍ NFC ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡‚ ÔÓÎÓÊÂÌÌ˛
ÎÓ„ÓÚËÔÛ Smart Touch ̇ ÔËÒÚÓ˛.
59
ÇäÄáßÇçàä èêéÉêÄå
åËÚÚfl ¥Á ÔÓÔÂÂ‰Ì¥Ï Á‡ÏÓ˜Û‚‡ÌÌflÏ
ÑÎfl ÔÓ„‡Ï ¥Á ÔÓÔÂÂ‰Ì¥Ï Á‡ÏÓ˜Û‚‡ÌÌflÏ ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ‰Ó‰‡ÚË ˘Â Ó‰ÌÛ ÔÓˆ¥˛ Ï˲˜Ó„Ó Á‡ÒÓ·Û
(χÍÒËÏÛÏ 10 „) ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó Û ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ.
èêéÉêÄåÄ
éèàë
É¥„¥πÌ¥˜Ì ÏËÚÚfl
75 °ë
ÄÌÚË·‡ÍÚÂ¥‡Î¸ÌËÈ ˆËÍÎ, ÓÁÓ·ÎÂÌËÈ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓ ‰Îfl
ÏËÚÚfl Ú‡ ÒÚÂËÎ¥ÁÛ‚‡ÌÌfl ÔÓÒÛ‰Û (̇‚¥Ú¸ ÒËθÌÓ
Á‡·Û‰ÌÂÌÓ„Ó), ‰ËÚfl˜Ëı ÔÎfl¯Â˜ÓÍ Ú‡ ¥Ì.
ìÌ¥‚Â҇θÌÂ
60 °ë
ê‡Á ‚ ‰Â̸ – ‰Îfl Ì ÒËθÌÓ Á‡·Û‰ÌÂÌËı ͇ÒÚÛθ Ú‡
·Û‰¸-flÍÓ„Ó ¥Ì¯Ó„Ó ÔÓÒÛ‰Û, ˘Ó ̇Á·Ë‡‚Òfl ÔÓÚfl„ÓÏ
‰Ìfl.
ò‚ˉÍ åËÚÚfl 59'
65 °ë
ñËÍÎ ¯‚ˉÍÓ„Ó ÏËÚÚfl "Á‚˘‡ÈÌÓ" Á‡·Û‰ÌÂÌÓ„Ó ÔÓÒÛ‰Û
- ÓÁ‡ıÓ‚‡ÌËÈ Ì‡ ˜‡ÒÚ ÏËÚÚfl Ú‡ ÔÓÏ¥ÌÂ
Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl.
èÓ„‡Ï‡ ‰Îfl ÔÓÒÛ‰Û ¥Á Á‚˘‡ÈÌËÏ ¥‚ÌÂÏ Á‡·Û‰ÌÂÌÌfl
(̇ȷ¥Î¸¯ ÂÙÂÍÚ˂̇ Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ÍÓÏ·¥Ì‡ˆ¥ª ÒÔÓÊË‚‡ÌÌfl
ÂÌÂ„¥ª Ú‡ ‚Ó‰Ë ‰Îfl ˆ¸Ó„Ó ÚËÔÛ ÒÚÓÎÓ‚Ó„Ó ÔÓÒÛ‰Û).
èÓ„‡Ï‡ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π Òڇ̉‡ÚÛ EN 50242.
襉ıÓ‰ËÚ¸ ‰Îfl ÏËÚÚfl ‰ÂΥ͇ÚÌÓ„Ó Ú‡ ÒÍÎflÌÓ„Ó ÔÓÒÛ‰Û, ‡
Ú‡ÍÓÊ ‰Îfl Ì ÒËθÌÓ Á‡·Û‰ÌÂÌÓ„Ó ÔÓÒÛ‰Û, Á‡ ‚ËÌflÚÍÓÏ
͇ÒÚÛÎ¥.
襉ıÓ‰ËÚ¸ ‰Îfl ÏËÚÚfl ÒËθÌÓ Á‡·Û‰ÌÂÌÓ„Ó ÔÓÒÛ‰Û
·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó Ô¥ÒÎfl ÔËÈÓÏÛ ªÊ¥. é·’πÏ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl
‰Îfl ÏËÚÚfl – 8 Ï¥Òˆ¸..
Rapid 24'
50 °ë
ò‚ˉÍ ÏËÚÚfl ÔÓÒÛ‰Û Ó‰‡ÁÛ Ô¥ÒÎfl ÔËÈÓÏÛ ªÊ¥. é·’πÏ
Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl ‰Îfl ÏËÚÚfl – ̇ 6 ÓÒ¥·.
çßó
åËÚÚfl 55 °ë
ç‡ÈÚËı¥¯ËÈ ˆËÍÎ ÏËÚÚfl. ߉‡θÌÓ Ô¥‰ıÓ‰ËÚ¸ ‰Îfl
Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌfl Û Ì¥˜ÌËÈ ˜‡Ò Ú‡ ÒÍÓÓ˜Ûπ ÒÔÓÊË‚‡ÌÌfl
ÂÌÂ„¥ª.
éÒ‚¥ÊËÚË
äÓÓÚÍ ÔÓÔÂ‰Ìπ ÏËÚÚfl ÔÓÒÛ‰Û ıÓÎÓ‰ÌÓ˛ ‚Ó‰Ó˛, ˘Ó
Á·Â¥„‡πÚ¸Òfl Û ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌ¥È Ï‡¯ËÌ¥, ‰Ó ÔÓ‚ÌÓ„Ó
Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl.
ôÓ‰ÂÌÌ ÏËÚÚfl
55 °ë
ÖÍÓ
45 °ë
ÑÂΥ͇ÚÌ ÏËÚÚfl
45 °ë
ÄÍÚË‚‡ˆ¥fl ÂÊËÏÛ "Smart Touch" ÛÏÓÊÎ˂βπ
‚Á‡πÏÓ‰¥˛ ÔË·‰Û ¥Á ‰Ó‰‡ÚÍÓÏ Candy simply-Fi. èÂ‰
ÔÂ¯ËÏ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌflÏ ‰Ó‰‡ÚÍÛ, ˆfl ÔÓÁˈ¥fl Á‡ÈÌflÚ‡
ÔÓ„‡ÏÓ˛ É¥„¥πÌ¥˜Ì ÏËÚÚfl.
ÔÓ„‡ÏË ¥Á "ßåèìãúëçàå" ÏËÚÚflÏ
ç/Ñ – ÙÛÌ͈¥fl Ì ‰ÓÒÚÛÔ̇
60
*
äÌÓÔ͇ "ÇßÑäãÄÑàçàâ
ëíÄêí" (DELAY START)
èìëäì" äÌÓÔ͇
"SMART DOOR"
75°C
130
íÄä
íÄä
íÄä
60°C
120
íÄä
íÄä
íÄä
55°C
80
íÄä
íÄä
íÄä
45°C
205
íÄä
íÄä
íÄä
45°C
85
íÄä
íÄä
íÄä
65°C
59
íÄä
íÄä
íÄä
50°C
24
íÄä
ç/Ñ
íÄä
55°C
240
íÄä
íÄä
íÄä
5
íÄä
ç/Ñ
61
îÛÌ͈¥ª ÔÓ„‡Ï
ëÂ‰Ìfl
ÚË‚‡Î¥ÒÚ¸
(‚ ı‚ËÎË̇ı)
äÌÓÔ͇ "ÇëÖ Ç éÑçéåì"
(ALL IN 1)
éÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡ÌÌfl ¥Á
ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜ÂÏ „‡fl˜Ó˛ ‚Ó‰Ó˛
ÑÛ„Â ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡ÌÌfl
ıÓÎÓ‰ÌÓ˛ ‚Ó‰Ó˛
èÂ¯ËÈ ˆËÍÎ ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡ÌÌfl
ıÓÎÓ‰ÌÓ˛ ‚Ó‰Ó˛
éÒÌÓ‚ÌÂ ÏËÚÚfl
èÓÔÂ‰Ìπ ÏËÚÚfl
ıÓÎÓ‰ÌÓ˛ ‚Ó‰Ó˛
á ıÓÎÓ‰ÌÓ˛ ‚Ó‰Ó˛ (15°C)*
- ‚¥‰ıËÎÂÌÌfl + 10%
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
èÓÔÂ‰Ìπ ÏËÚÚfl „‡fl˜Ó˛
‚Ó‰Ó˛
èÂ‚¥͇ ÒÓθӂӄÓ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
èÂ‚¥͇ ÔÓ‰‡˜¥
ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜‡
é˜ËÒÚËÚË Ù¥Î¸Ú
á‡Ò¥· ‰Îfl ÏËÚÚfl
å˲˜ËÈ Á‡Ò¥· ‰Îfl
Á‡ÏÓ˜Û‚‡ÌÌfl
(ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó ÏËÚÚfl)
ëÔËÒÓÍ ÔÛÌÍÚ¥‚ ÔÂ‚¥ÍË
ÑÓÒÚÛÔÌ¥ ÍÌÓÔÍË
ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËı ÙÛÌ͈¥È
ßá ÉÄêüóéû ÇéÑéû, èßÑóÄë êéÅéíà èêéÉêÄåà, óÄë, ôé áÄãàòàÇëü Ñé áÄÇÖêòÖççü èêéÉêÄåà
åàííü, éçéÇãû∏íúëü ÄÇíéåÄíàóçé.
áÄïàëí ÇßÑ áÄíéèãÖççü
ÇÓ‰ÌÓ-ÒÚÓÔÓÌËÈ ÔËÒÚ¥È Á‡ıˢ‡π ‚¥‰ Á‡ÚÓÔÎÂÌÌfl, ‚ËÍÎË͇ÌËı ‚ËÚÓÍÓÏ ‚Ó‰Ë Á ̇ÔÓ‚ÌÂÌÓ„Ó
¯Î‡Ì„Û ˜ÂÂÁ Á‚˘‡ÈÌ ÒÚ‡¥ÌÌfl ¯Î‡Ì„‡.
Ç ÒËÒÚÂÏ¥ ‚Ó‰‡-ÒÚÓÔ, ‚Ó‰‡, ˘Ó ‚Ëڥ͇π, Á‡ÔÓ‚Ì˛π „ÓÙÓ‚‡ÌËÈ ¯Î‡Ì„ ¥ ‡ÍÚË‚Ûπ
Á‡Ô¥ÌËÈ Í·ԇÌ, flÍËÈ ‚¥‰Ò¥Í‡π ÔÓ‰‡˜Û ‚Ó‰Ë ‚ χ¯ËÌÛ.
ñfl ÌÂÒÔ‡‚Ì¥ÒÚ¸ ‚¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl ˜Â‚ÓÌËÏ ÒÂÍÚÓÓÏ Û ‚¥ÍÓ̈¥
.
üÍ˘Ó ÒÚ‡ÌÂÚ¸Òfl ڇ͇ ÌÂÒÔ‡‚Ì¥ÒÚ¸, ·Û‰¸ ·Ò͇, Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó ‚‡¯Ó„Ó ëÂ‚¥ÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚÛ.
üÍ˘Ó ¯Î‡Ì„ Ì ‰ÓÒËÚ¸ ‰Ó‚„ËÈ ‰Îfl Ô‡‚ËθÌÓ„Ó Ô¥‰Íβ˜ÂÌÌfl, ‚¥Ì ÔÓ‚ËÌÂÌ ·ÛÚË Á‡Ï¥ÌÂÌËÈ Ì‡ ·¥Î¸¯
‰Ó‚„ËÈ. ò·̄ ÏÓÊ̇ Ôˉ·‡ÚË ‚ ëÂ‚¥ÒÌÓÏÛ ˆÂÌÚ¥.
èËÒÚ¥È ·ÂÁÔÂÍË ‚¥‰ Á‡ÚÓÔÎÂÌÌfl (̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ¥ ‚¥‰ÍÛÚ¥Ú¸, ˘Ó· ‚ˉ‡ÎËÚË ¯‡È·Û).
62
èéå’üäòÖççü ÇéÑà
* ÅÎÓÍ ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl ‚Ó‰Ë ‚ÒÚ‡ÌӂβπÚ¸Òfl
̇ Á‡‚Ó‰¥-‚ËÓ·ÌËÍÛ Ì‡ ¥‚Ì¥ 4 (d4), ˘Ó
Á‡‰Ó‚ÓθÌflπ ·¥Î¸¯¥ÒÚ¸ ÍÓËÒÚÛ‚‡˜¥‚.
á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ‰ÊÂ· ÔÓ‰‡˜¥, ‚Ó‰‡ ÏÓÊ ϥÒÚËÚË
¥ÁÌÛ Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ‚‡ÔÌflÍÛ, ˘Ó ÓÒ¥‰‡π ̇ ÔÓÒÛ‰¥,
Á‡Î˯‡˛˜Ë ·¥Î¥ ÔÎflÏË ¥ ÓÁ‚Ó‰Ë.
óËÏ ‚ˢ ¥‚Â̸ Ï¥ÌÂ‡Î¥‚, ÚËÏ ÊÓÒÚÍ¥¯Â ‚Ó‰‡.
èÓÒÛ‰ÓÏËÈ̇ χ¯Ë̇ ÓÒ̇˘Â̇ ·ÎÓÍÓÏ ‰Îfl
ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl ‚Ó‰Ë, flÍËÈ ÔË ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ¥
„ÂÌÂÛ˛˜Óª ÒÓÎ¥, Á‡·ÂÁÔ˜Ûπ ‚Ó‰Û ·ÂÁ ‚‡ÔÌflÍÛ
‰Îfl ÏËÚÚfl ÔÓÒÛ‰Û. ôÓ· ‚ËÁ̇˜ËÚË ÒÚÛԥ̸
ÊÓÒÚÍÓÒÚ¥
‚Ó‰Ë,
Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl
‰Ó
‚Ó‰ÓÔÓÒÚ‡˜‡Î¸ÌËı ÒÎÛÊ·.
ôÓ· ‚¥‰„Û₇ÚË „‡‰ÛÒ ÊÓÒÚÍÓÒÚ¥ ‚Ó‰Ë
‚ËÍÓ̇ÈÚ ̇ÒÚÛÔÌ¥ ‰¥ª:
ÇÄÜãàÇé
èÓÒÛ‰ÓÏËÈ̇ χ¯Ë̇ χπ ·ÛÚË áÄÇÜÑà
‚ËÏÍÌÂ̇ ÔÂ‰ ˆ¥π˛ Ôӈ‰ÛÓ˛.
ê„Û₇ÌÌfl ÔÓÏ’flͯۂ‡˜‡ ‚Ó‰Ë
1. ìÚËÏÛÈÚ ÍÌÓÔÍÛ "ÇàÅßê èêéÉêÄå" Ú‡
‚Ó‰ÌÓ˜‡Ò ‚ÏË͇ÈÚ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ
ÍÌÓÔÍÓ˛ "ìÇßåäç/Çàåäç" (ÔÓÎÛ̇π
ÍÓÓÚÍËÈ Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î).
0-3
2. ìÚËÏÛÈÚ ÍÌÓÔÍÛ "ÇàÅßê èêéÉêÄå" 5
ÒÂÍÛ̉, Ñéäà Ì ÔÓÎÛ̇π ÍÓÓÚÍËÈ
Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î. ç‡ ‰ËÒÔΪ ·Û‰Â
‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÓ ¥‚Â̸ ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl ‚Ó‰Ë.
èÓ͇ÁÌËÍË
ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl
‚Ó‰Ë
0-5
ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
„ÂÌÂÛ˛˜Óª
ÒÓÎ¥
Ó
dH
(̥ψ¸Í‡)
0
ÜÓÒÚÍ¥ÒÚ¸
‚Ó‰Ë
Ó
fH
(Ù‡Ì
ˆÛÁ¸Í‡)
ꥂÂ̸
èÓÏ’flͯËÚË ‚Ó‰Û ‰Ó 90°fH (ÊÓÒÚÍ¥ÒÚ¸ Û
„‡‰ÛÒ‡ı Á‡ Ù‡ÌˆÛÁ¸ÍÓ˛ ÒËÒÚÂÏÓ˛) ‡·Ó ‰Ó
50°dH ( ÊÓÒÚÍ¥ÒÚ¸ Û „‡‰ÛÒ‡ı Á‡ ̥ψ¸ÍÓ˛
ÒËÒÚÂÏÓ˛) ÏÓÊ̇ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ 8 ̇·¯ÚÛ‚‡Ì¸:
ç‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl ̇‚‰ÂÌ¥ Û Ú‡·Îˈ¥:
Ì¥
d0
1
6-10
4-6
í‡Í
d1
2
11-20
7-11
í‡Í
d2
3
21-30 12-16
í‡Í
d3
*4
31-40 17-22
í‡Í
d4
5
41-50 23-27
í‡Í
d5
6
51-60 28-33
í‡Í
d6
7
61-90 34-50
í‡Í
d7
3. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÁÌÓ‚Û, ˘Ó· Ó·‡ÚË
ÔÓÚ¥·ÌËÈ ¥‚Â̸ ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl: ÍÓÊÌÂ
̇ÚËÒ͇ÌÌfl ÍÌÓÔÍË Á·¥Î¸¯Ûπ ¥‚Â̸ ̇ 1
Ó‰ËÌˈ˛. äÓÎË ¥‚Â̸ ‰¥È‰Â ‰Ó ÔÓ͇ÁÌË͇
"d7", ‚¥‰Î¥Í ÔÓ˜ÌÂÚ¸Òfl ÁÌÓ‚Û Á ÔÓ͇ÁÌË͇ "d0".
4. ôÓ· Ô¥‰Ú‚Â‰ËÚË ÌÓ‚¥ ̇·¯ÚÛ‚‡ÌÌfl
‚ËÏÍÌ¥Ú¸ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ, ̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ÍÌÓÔÍÛ "ìÇßåäç/Çàåäç".
èéèÖêÖÑÜÖççü!
èË ‚ËÌËÍÌÂÌÌ¥ ·Û‰¸-flÍËı ÔÓ·ÎÂÏ
‚ËÏÍÌ¥Ú¸
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ
χ¯ËÌÛ,
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ÍÌÓÔÍÛ "ìÇßåäç/Çàåäç" ¥
ÔӘ̥ڸ Ôӈ‰ÛÛ Á ÔÓ˜‡ÚÍÛ (äêéä 1).
63
îËχڇ-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì ÌÓÒË ÌË͇͂‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ ‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË „¯ÍË ‚ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë
ÒË Á‡Ô‡Á‚‡ Ô‡‚ÓÚÓ ‰‡ Ô‡‚Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl, ÍÓËÚÓ ÒÏflÚ‡ Á‡ ÔÓÎÂÁÌË Á‡ Ò‚ÓËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ
ËÁÏÂÌflÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ Û‰‡.
ч ‚ˉËÚ ÚÂıÌ˘ÂÒÍËfl ËÌÙÓχˆËÓÌÂÌ ÎËÒÚ Á‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡, ‚ÎÂÁÚ ‚ Ò‡ÈÚ‡ ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl.
Producatorul isi declina orice responsabilitate in cazul unor greseli de tiparire in
manualul de instructiuni.
Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificarile corespunzatoare produsului,
fara a schimba in mod esential caracteristicile lui .
Pentru a consulta fisa produsului, va rugam sa vizitati site-ul web al producatorului.
V˘robca sa ospravedlÀuje za prípadné tlaãové chyby v tomto návode na obsluhu.
ëalej si v˘robca vyhradzuje právo vykonaÈ potrebné zmeny na svojich v˘robkoch, ktoré
nemajú vplyv na ich základnú charakteristiku.
Technickú ‰pecifikaciu najdete na webov˘ch stránkach v˘robcu.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne gre‰ke u ‰tampanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmene svojih proizvoda, ali bez
promene njihovih osnovnih karakteristika.
Za tehniãke detalje, molimo vas da proverite web stranicu proizvodjaãa.
ÇËÓ·ÌËÍ Ḁ́χπ Á Ò· ·Û‰¸-flÍÛ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ Û ‡Á¥ ·Û‰¸-flÍËı ‰ÛÍÓ‚‡ÌËı ÔÓÏËÎÓÍ ‚ ˆ¸ÓÏÛ
ÍÂ¥‚Ìˈڂ¥. ÇËÓ·ÌËÍ Ú‡ÍÓÊ Á‡Î˯‡π Á‡ ÒÓ·Ó˛ Ô‡‚Ó ‚ÌÓÒËÚË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ ÁÏ¥ÌË ‰Ó ÔÓ‰Û͈¥ª ·ÂÁ
ÁÏ¥ÌË ¥ÒÚÓÚÌËı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ.
- CDI DSD -
BG
RO
SK
SR
UKR
17.08 - 41903864
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÔÂ„ÎflÌÛÚË ‰Ó‚¥‰ÍÓ‚ËÈ ÎËÒÚÓÍ ÚÂıÌ¥˜ÌËı ‰‡ÌËı ÔÓ‰Û͈¥ª, ·Û‰¸ ·Ò͇, Á‚ÂÚ‡ÈÚÂÒfl
̇ Ò‡ÈÚ ‚ËÓ·ÌË͇.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising