Candy | CDI 2012-S | Candy CDI 2012-S Navodila za uporabo

Candy CDI 2012-S Navodila za uporabo
PL
HR
SL
Instrukcja obs∏ugi
Upute za kori‰tenje
Navodilo za uporabo
CDI 2012
ZMYWARKI
PERILICA POSUDJA
POMIVALNI STROJ
Gratulacje:
GWARANCJA
Kupujàc sprz´t AGD firmy Candy
dowiod∏eÊ,
˝e
nie
akceptujesz
kompromisów i chcesz mieç to co
najlepsze.
Firma Candy ma przyjemnoÊç
przedstawiç nowà zmywark´ do
naczyƒ, która jest rezultatem lat
poszukiwaƒ i doÊwiadczeƒ nabytych w
bezpoÊrednim kontakcie z konsumentem.
WybraeÊ jakoÊç, trwa∏oÊç i wysokà
sprawnoÊç - cechy charakteryzujàce
zmywark´ Candy.
Firma Candy oferuje tak˝e szeroki
asortyment innych urzàdzeƒ AGD,
takich jak: pralk´ automatycznà,
pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne piecyki i
kuchenki, a tak˝e lodówki i zamra˝arki.
PoproÊ Twojego sprzedawc´ o
kompletny katalog produktów firmy
Candy.
Przeczytaj uwa˝nie niniejszà instrukcj´,
gdy˝ zawiera ona wskazówki dotyczàce
bezpiecznej instalacji, u˝ytkowania i
konserwacji, oraz kilka praktycznych
porad pozwalajàcych zoptymalizowaç
sposób u˝ytkowania zmywarki.
Zachowaj niniejszà instrukcj´ w celu
pó˝niejszej konsultacji.
Niniejsze urzàdzenie jest dostarczane
wraz ze Êwiadectwem gwarancyjnym
uprawniajàcym
do
bezp∏atnego
korzystania z serwisu technicznego w
okresie
gwarancyjnym
i
na
warunkach okreÊlonych w karcie
gwarancyjnej.
Karta gwarancyjna musi byç wype∏niona
i nale˝y jà przechowywaç wraz z
dowodem zakupu w celu okazania jej
technikom z
punktu serwisowego w
przypadku ewentualnej naprawy.
SPIS TREÂCI
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
Uwagi dotyczàce bezpiecznego stosowania
Instalacja
Regulacja zmi´kczania wody
Nape∏nianie solà
Regulacja koszyka górnego
Wype∏nianie zmywarki naczyniami
Informacje dla badaƒ w laboratorium
Umieszczanie detergentu
Typy detergentów
Umieszczanie Êrodka nab∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów
Rady praktyczne
Czyszczenie na zewnàtrz i konserwacja zmywarki
Opis panelu sterujàcego
Dane techniczne
Wybór programów i funkcje szczególne
Lista programów
Usuwanie drobnych usterek
4
5
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
24
26
Rys. A
5
1
4
2
3
Nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji, gdy˝
mówià one o bezpieczeƒstwie instalowania, eksploatacji i konserwacji niniejszego
urzàdzenia, jak równie˝ dostarczajà po˝ytecznych wskazówek do jak najlepszego
korzystania ze zmywarki.
Nale˝y zachowaç niniejszà ksià˝eczk´, by móc skorzystaç z niej w razie potrzeby.
2
3
UWAGI DOTYCZ≈CE
BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
UWAGA!
No˝e i inne przedmioty o ostrych
koƒcówkach
nale˝y
umieszczaç
koƒcówkami skierowanymi ku do∏owi lub
umieszczaç poziomo w innym miejscu
zmywarki, aby uniknàç zranienia.
Korzystanie z dowolnego urzàdzenia
elektrycznego wymaga stosowania si´ do
podstawowych regu∏ bezpieczeƒstwa.
Instalowanie
■ W przypadku niedopasowania wtyczki
urzàdzenia do gniazdka nale˝y poprosiç
osob´ wykwalifikowanà o wymian´ wtyczki
na innà, w∏aÊciwà. Osoba ta przede
wszystkim powinna upewniç si´, ˝e przekrój
przewodów we wtyczce odpowiada mocy
pobieranej przez urzàdzenie.
Codzienne u˝ywanie
■ Niniejsze urzàdzenie mo˝e byç wykorzystywane jedynie do u˝ytku domowego.
■ Zmywarka jest zaprojektowana do
zmywania naczyƒ i garnków u˝ywanych
w gospodarstwie domowym.
Przedmiotów zanieczyszczonych benzynà,
farbà, opi∏kami stali lub ˝elaza,
chemicznymi produktami wywo∏ujàcymi
korozj´, o odczynie kwaÊnym lub
zasadowym, nie wolno zmywaç w
zmywarce.
■ Sprawdziç czy urzàdzenie nie przygniata
kabla zasilajàcego w energi´ elektrycznà.
■ Zabrania si´ stosowania adapterów,
rozdzielaczy, przed∏u˝aczy.
■W
razie
koniecznoÊci
wymiany
kabla zasilania zmywarki nale˝y
zwróciç si´ do upowa˝nionego Serwisu
Technicznego o dokonanie takiej
wymiany.
■ JeÊli w mieszkaniu zainstalowana jest
instalacja zmi´kczania wody nie zachodzi
potrzeba dodawania soli do zmi´kczacza
zainstalowanego w zmywarce.
Bezpieczeƒstwo
■ Sztuçce najlepiej jest umieszczaç w
koszyku ràczkà zwrócona ku do∏owi.
■ Nie wolno dotykaç urzàdzenia mokrymi
lub wilgotnymi d∏oƒmi ani stopami.
2. zgodnoÊç przekrojów
zasilajàcych;
INSTALACJA
(Uwagi techniczne)
3. zgodnoÊç
doboru
zabezpieczeƒ
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.
WA˚NE
W przypadku instalowania zmywarki
na pod∏odze przykrytej chodnikami
lub wyk∏adzinà dywanowà nale˝y
sprawdziç czy nie sà zatkane otwory
wentylacyjne znajdujàce si´ u
podstawy urzàdzenia.
UWAGA!
Bezpieczeƒstwo urzàdzenia zale˝y
od prawid∏owego uziemienia.
JeÊli uziemienie nie dzia∏a prawid∏owo
mo˝e nastàpiç przebicie pràdu na
obudow´ (Z powodu obecnoÊci filtra
przeciwko zak∏óceniom radiowym).
Ponadto powinien byç zapewniony
∏atwy dost´p do wtyczki urzàdzenia
równie˝ po jego zainstalowaniu.
Zasilanie elektryczne
Producent nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci
za ewentualne szkody wyrzàdzone
ludziom i przedmiotom wynik∏e z
nieprawid∏owego
do∏àczenia
do
instalacji uziemiajàcej.
Urzàdzenie zgodne jest z wymaganiami
bezpieczeƒstwa przewidzianymi przez
POLSKÑ NORM¢. Pe∏ne uziemienie
urzàdzenia zapewnia wtyczka z bolcem
uziemiajàcym.
Przed podlàczeniem zmywarki do pràdu
nale˝y upewniç si´:
1. zgodnoÊç
napi´ç
urzàdzenia;
Urzàdzenie niniejsze zgodne jest z
dyrektywami Unii Europejskiej
89/336/CEE, 73/23/CEE, z uwzgl´dnieniem
pó˝niejszych poprawek.
znamionowych
■ W przypadku awarii lub nieprawid∏owego
dzia∏ania urzàdzenia nale˝y je wy∏àczyç,
zamknàç kurek dop∏ywu wody i nie
korzystaç z urzàdzenia. W sprawie
ewentualnych napraw nale˝y zwracaç
si´ wy∏àcznie do Autoryzowanego
Serwisu (adresy serwisów napraw
umieszczone sà na karcie gwarancyjnej).
Niestosowanie si´ do powy˝szych zasad
mo˝e naraziç na niebezpieczeƒstwo
U˝ytkownika.
■ Nie wolno obs∏ugiwaç urzàdzenia stojàc
boso.
■ Nie pociàgaç za kabel zasilajàcy przy
od∏àczaniu urzàdzenia od zasilania
elektrycznego.
■ Nie wystawiaç urzàdzenia na dzia∏anie
czynników atmosferycznych deszczu,
s∏oƒca, itd...)
■ Nie pozwalaç dzieciom ani osobom
niekompetentnym na korzystanie z
urzàdzenia bez nadzoru.
■ Nie wolno piç wody pozosta∏ej w zmywarce
lub w umytych naczyniach po zakoƒczeniu
pracy urzàdzenia.
Usuwanie zmywarki
■ Urzàdzenie niniejsze wykonane jest z
materia∏ów nadajàcych si´ do ponownego
u˝ytku.
■ Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa (mo˝na
si´ potknàç) nie nale˝y zostawiaç
drzwiczek
otwartych
w
pozycji
horyzontalnej.
■ Nie wolno siadaç na zmywarce ani opieraç
si´ o nià gdy˝ mo˝e to spowodowaç
wywrócenie jej.
4
■ Przy usuwaniu starej zmywarki nale˝y
wyjàç zamek drzwiczek ,aby dzieci nie
mog∏y si´ w niej zatrzasnàç.
Po wy∏àczeniu zmywarki z gniazdka
nale˝y odciàç przewód zasilajacy.
przewodów
5
■ JeÊli urzàdzenie pod∏àczone jest do
nowej instalacji wodnej lub do instalacji
nie b´dàcej w u˝yciu od d∏u˝szego
czasu, zanim za∏o˝ymy przewód zasilania
w wod´ nale˝y umo˝liwiç swobodny
sp∏yw wody przez kilka minut. Unikniemy
wtedy osadzania si´ piasku lub rdzy,
mogàcych zatkaç filtr wejÊciowy wody.
Instalacja wodna
WA˚NE
Urzàdzenie musi byç pod∏àczone do
sieci wodociàgowej za pomocà
nowego zestawu w´˝y gumowych.
Nie nale˝y u˝ywaç starego zestawu.
■ Zagi´tà koƒcówk´ przewodu odp∏ywowego
mo˝na zawiesiç na kraw´dzi zlewu
(koƒcówka nie powinna byç zanurzona)
co nie dopuszcza do powstania efektu
syfonowego podczas zmywania (Rys. 4Y).
Do∏àczenie do odp∏ywu
■ Nale˝y do∏àczyç przewód odp∏ywowy do
kanalizacji, uwa˝ajàc aby go nie zgiàç,
poniewa˝ mog∏oby to zak∏óciç odp∏yw
(Rys. 4).
■ W przypadku instalowania zmywarki
pod blatem kuchennym kolanko przewodu
powinno
zostaç
zamocow
ane
bezpoÊrednio pod p∏ytà w miejscu
po∏o˝onym mo˝liwie jak najwy˝ej (Rys. 4Z).
■ Przewód odp∏ywowy zamocowany na
sta∏e powinien mieç co najmniej 4 cm
Êrednicy wewn´trznej i koƒczyç si´ na
wysokoÊci co najmniej 40 cm.
■ Elastyczne przewody odp∏ywowe i
1
zasilajàce mogà byç skierowane w
lewo lub w prawo.
■ Podczas instalacji urzàdzenia nale˝y
upewniç si´, ˝e przewody - zasilajàcy i
odp∏ywowy - nie sà za∏amane.
■ Aby uniknàç nieprzyjemnych zapachów
zaleca si´ zainstalowanie syfonu (Rys. 4X).
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
odprowadzajàcy wod´ do 2,5 m. Ale
nale˝y trzymaç go na wysokosci
maksymlnej 85 cm od pod∏ogi. W tym
celu nale˝y skontaktowaç si´ z serwisem.
WA˚NE
Zmywark´ mo˝na do∏àczyç do
instalacji wody zimnej lub ciep∏ej
pod warunkiem, ˝e temperatura
wody nie przekracza 60°C.
■ CiÊnienie wody musi byç w przedziale
mi´dzy 0,08 MPa a 0,8 MPa. Przy
ni˝szym ciÊnieniu nale˝y skontaktowaç
si´ z Serwisem Technicznym.
■ Przed przewodem dop∏ywowym do
2
zmywarki nale˝y zainstalowaç zawór
odcinajàcy, co pozwoli odizolowaç
urzàdzenie od instalacji wodnej w
okresach niekorzystania ze zmywarki
(Rys. 1B).
■ Zmywarka wyposa˝ona jest w króciec
gwintowany 3/4” s∏u˝àcy do do∏àczania
do zasilania wodnego (Rys. 2).
■ Przewód zasilania w wod´ “A” nale˝y
nakr´ciç na kurek doprowadzajàcy
wod´ “B” za pomocà z∏àczki 3/4” przy
czym nale˝y sprawdziç, czy po∏àczenie
jest szczelne.
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
zasilajàcy w wod´ do 2,5 m.
W tym celu nale˝y skontaktowaç si´ z
serwisem.
3
Otwieranie drzwiczek
Zamykanie drzwiczek
W∏o˝yç r´k´ w zag∏´bienie i obróciç.
JeÊli drzwiczki zostanà otwarte podczas
pracy zmywarki, zabezpieczenie elektryczne
spowoduje automatyczne przerwanie
wykonywania zaprogramowanych funkcji.
■ Nale˝y poprosiç Dzia∏ Serwisowy o
za∏o˝enie filtru “D” , art. 9226085, na
wejÊciu wody jeÊli zawiera ona domieszki
wapienne lub piaskowe (Rys. 3).
W tym przypadku filtr “D” nale˝y za∏o˝yç
pomi´dzy króçcem doprowadzajàcym
wod´ o gwincie 3/4” “B” a przewodem
zasilania w wod´ “A”, nie zapominajàc o
za∏o˝eniu uszczelek “C”.
W∏o˝yç do Êrodka koszyki wype∏nione
naczyniami do zmywania.
Sprawdziç czy talerze lub garnki nie
przeszkadzajà w swobodnym obrocie
ramion spryskujàcych. Zamknàç drzwiczki i
zablokowaç je mocno.
WA˚NE
Nie nale˝y otwieraç drzwiczek
zmywarki w trakcie jej pracy
gdy˝ zak∏óca to normalne jej
funkcjonowanie.
6
7
* Zmi´kczacz fabrycznie ustawiany jest
na poziomie 3, gdy˝ poziom ten
zadowala wi´kszoÊç klientów.
REGULACJA ZMI¢KCZANIA
WODY
Woda, w zale˝noÊci od lokalizacji, zawiera sole
wapnia i inne sole mineralne osadzajàce si´
na naczyniach i pozostawiajàce bia∏e
plamy.
Im wi´cej tych soli tym woda jest “twardsza”.
Zmywarka do naczyƒ wyposa˝ona jest w
zmi´kczacz, który wykorzystujàc sól
regeneracyjnà, zaprojektowanà specjalnie
dla tych urzàdzeƒ, dostarcza wody pozbawionej
wapnia (mi´kkiej) do zmywania naczyƒ. W
odpowiedniej instytucji zapewniajàcej zasilanie
w wod´, znajdujàcej si´ na terenie
zamieszkania mo˝na dowiedzieç si´, jaki
jest poziom twardoÊci wody.
W zale˝noÊci od poziomu przyporzàdkowania
miejscowej wody nale˝y w nast´pujàcy
sposób wyregulowaç zmi´kczacz:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
1. OTWORZYå drzwiczki gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
Poziom regulacji zmi´kczacza
wody
ºdH
(stopnie
niemieckie)
0
0-5
1
6-15
0-3
4-9
NIE
Kontrolka 1
TAK
Kontrolka 1
2
16-30 10-16 TAK
*3
31-45 17-25 TAK
4
46-60 26-33 TAK
5
61-90 34-50 TAK
Kontrolki
1, 2
Kontrolki
1, 2, 3
Kontrolki
1, 2, 3, 4
Kontrolki
1, 2, 3, 4, 5
■ Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie soli przeznaczonej
do zmywarek.
Inne rodzaje soli, zawierajàce istotne
iloÊci substancji nierozpuszczalnych,
wraz z up∏ywem czasu mog∏yby uczyniç
nieefektywnym
dzia∏anie
uk∏adu
zmi´kczania.
■ Aby nape∏niç pojemnik solà nale˝y
odkr´ciç korek pojemnika znajdujàcy
si´ na dnie pojemnika.
3. Zwolniç przyciski w momencie gdy
niektóre
kontrolki
“WYBORU
PROGRAMÓW” zaÊwiecà si´ Êwiat∏em
ciàg∏ym i rozlegnie si´ sygna∏ akustyczny.
■ Podczas operacji nape∏niania mo˝e
wydostaç si´ na zewnàtrz niewielka iloÊç
wody, mimo to nale˝y kontynuowaç
nasypywanie soli mieszajàc ∏y˝eczkà a˝
do ca∏kowitego wype∏nienia pojemnika.
Po zakoƒczeniu tej operacji oczyÊciç
siatk´ zbierajàc resztki soli i zakr´ciç
korek.
5. Wy∏àczyç zmywark´ wciskajàc przycisk
“URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE”
aby potwierdziç nowe ustawienie.
UWAGA!
JeÊli z jakiegoÊ powodu nie uda si´
zakoƒczyç procedury ustawiania, nale˝y
wy∏àczyç zmywark´ wciskajàc przycisk
“URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE” i
rozpoczàç ustawianie od nowa.
WA˚NE
Przy
pierwszym
uruchomieniu
zmywarki nale˝y nape∏niç zbiornik
solà, a nast´pnie koniecznie dolaç do
pe∏na wody do zbiornika na sól.
■ Na dnie maszyny umieszczony jest
zbiornik na sól s∏u˝àcà do regeneracji
zmi´kczacza.
2. Przytrzymaç wciÊni´ty PIERWSZY i
TRZECI przycisk “PROGRAMÓW” (od
prawej) i równoczeÊnie wcisnàç przycisk
“URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE".
4. Wciskaç przycisk “PROGRAM” w celu
znalezienia
˝àdanego
poziomu
odwapnienia (b´dà zaÊwiecaç si´
kontrolki odpowiednich poziomów
odwapniania). Aby uzyskaç poziom 5
nale˝y wcisnàç przycisk “PO¸OWA
ZA¸ADUNKU”.
Regulacja
zmi´kczacza
ºfH
(stopnie
francuskie)
Poziom
TwardoÊç
wody
Wykorzystanie
soli
regeneracyjnej
Zmi´kczacz mo˝e skutecznie oddzia∏ywaç
na wod´, której twardoÊç osiàga wartoÊç do
ponad 90°fH (w skali francuskiej), 50°dH
(w skali niemieckiej), za poÊrednictwem 6
poziomów regulacji.
W poni˝szej tabeli nale˝y odszukaç
poziom odpowiadajàcy twardoÊci wody i
wskazówki
dotyczàce
niezb´dnych
operacji regulacyjnych.
NAPE¸NIANIE SOLÑ
Wskaênik nape∏nienia soli
Niniejszy model wyposa˝ony jest w
umieszczony na pulpicie sterowniczym
wskaênik elektroniczny, który zapala si´ w
chwili, gdy pojawia si´ koniecznoÊç
nape∏nienia zbiornika soli.
■ Po nape∏nieniu solà zaleca sie wykonanie
pe∏nego cyklu zmywania lub cyklu
ZIMNE P¸UKANIE. Pojemnik na sól ma
pojemnoÊç od 1,5 do 1,8 kg soli: aby do
maksimum wykorzystaç urzàdzenie nale˝y
okresowo wype∏niaç pojemnik zgodnie
z zasadami regulacji zmi´kczacza
zmywarki.
WA˚NE
Naczynia pokryte bia∏ymi plamami
stanowià istotnà informacj´ o braku
soli.
Kontrolki 5 4 3 2 1
0
Poziom 5 4 3 2
Przycisk opcji
“PO¸OWA ZA¸ADUNKU”
Przycisk
“URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE”
1
Przyciski
“PROGRAMÓW”
8
9
REGULACJA KOSZYKA
GÓRNEGO
Wykorzystanie koszyka górnego
Gdy najcz´Êciej u˝ywamy talerzy o Êrednicy
od 27 do 31 cm nale˝y wk∏adaç je do
koszyka dolnego po ustawieniu koszyka
górnego w jednej z dwóch pozycji – tej
wy˝szej, post´pujàc w sposób nast´pujàcy:
1. Wyciàgnij górny kosz;
2. Nast´pnie uchwyç kosz z obu stron i
lekko unieÊ go ku górze (Rys. 1).
2
Operacja ta pozwala za∏adowaç do koszyka
górnego naczynia o Êrednicy przekraczajàcej
20 cm lecz nie pozwala w górnym po∏o˝eniu
wykorzystywaç ruchomych podpórek.
WYREGULUJ
POZYCJI:
KOSZ
W
■ W koszyku górnym mo˝na umieÊciç
ró˝ne naczynia, takie jak salaterki i wazy
z tworzywa, które najlepiej jest
zablokowaç aby strumieƒ wody nie
przewróci∏ ich.
WYPE¸NIANIE ZMYWARKI
NACZYNIAMI
1
a
b
a
b
DOLNEJ
1. Uchwyç kosz z obu stron i lekko unieÊ
go ku górze (Rys. 2a);
3
2. Nast´pnie zwolnij powoli uchwyt
pozostawiajàc kosz we w∏aÊciwej
pozycji (Rys. 2b).
■ Koszyk górny zosta∏ pomyÊlany tak,
aby zapewniona by∏a maksymalna
elastycznoÊç wykorzystania.
Mo˝e on byç wype∏niony samymi
talerzami umieszczonymi w dwóch
rz´dach, w iloÊci 24 sztuk maksimum,
szklankami w pi´ciu rz´dach, w iloÊci 30
sztuk maksimum lub ró˝nymi naczyniami.
■ Koszyk górny jest wyposa˝ony w ruchome
podpórki zawieszone na kraw´dzi
bocznej, które mogà zajmowaç dwie
pozycje: górnà i dolnà. W pozycji dolnej
podpórki s∏u˝à do umieszczenia na nich
fili˝anek herbaty, kawy, d∏ugich no˝y i
chochli. Na koƒcach podpórek mo˝na
zawiesiç szklanki w pozycji pionowej:
Pod spodem mo˝na umieÊciç szklanki,
fili˝anki, talerzyki i talerzyki deserowe.
Wykorzystanie koszyka dolnego
■ Gdy podpórki zajmujà górnà pozycj´
umo˝liwiajà one umieszczenie na nich
p∏ytkich i g∏´bokich talerzy.
Nale˝y zachowaç uwag´ podczas
wk∏adania g∏´bokich i p∏ytkich talerzy w
pozycji pionowej - trzeba u∏o˝yç je tak,
aby wg∏´bieniami by∏y zwrócone w
kierunku obrotu maszyny, przy czym
zawsze nale˝y zostawiç wolne miejsce
pomi´dzy talerzami aby mog∏a mi´dzy
nimi krà˝yç swobodnie woda.
■ W dolnym koszyku umieszcza si´
garnki, patelnie, wazy na zup´, salaterki,
pokrywki, pó∏miski, talerze p∏ytkie i
g∏´bokie oraz chochle.
■ Nakrycia powinno si´ wk∏adaç ràczkà
skierowanà ku do∏owi w przeznaczonym
do tego celu pojemniku plastykowym,
który nale˝y umieÊciç z kolei w koszyku
dolnym (Rys. 3) upewniajàc si´, ˝e nie
przeszkadza on w swobodnym obrocie
ramienia spryskujàcego.
■ Aby do maksimum wykorzystaç pojemnoÊç
koszyka radzimy pogrupowaç talerze
wed∏ug ich kszta∏tu.
UWAGA: NIGDY NIE NALE˚Y PODNOSIå
LUB OPUSZCZAå KOSZA CHWYTAJÑC
GO WY¸ÑCZNIE Z JEDNEJ STRONY
(Rys. 3).
WA˚NE
Dolny kosz wyposa˝ony jest w
ogranicznik który zapewnia bezpieczne
wysuwanie kosza nawet z pe∏nym
za∏adunkiem. W celu za∏adowania
soli, wyczyszczenia filtra i oczyszczenia
zmywarki konieczne jest ca∏kowite
wyj´cie kosza.
■ Talerze mo˝na u∏o˝yç w jednym rz´dzie
(Rys. 1) lub w dwóch rz´dach (Rys. 2).
UWAGA:
Zaleca si´ wyregulowaç kosz przed
za∏adowaniem naczyƒ.
■ Radzimy umieszczaç talerze o du˝ych
rozmiarach i Êrednicy równej oko∏o 270
mm nieznacznie pochylone do przodu
tak, aby ∏atwiej mo˝na by∏o wstawiç
koszyk do wn´trza zmywarki.
10
11
1
A
E
C
B
D
F
B
A
C
G D
3D
F E
F
4
Koszyk górny (Rys. 1)
A = talerze g∏´bokie
B = talerze p∏ytkie
C = talerzyki deserowe
D = podstawki
E = fili˝anki
F = szklanki
(patrz tabela programów zmywania)
Program porównawczy ogólny (Norma EN 50242)
1. Pozycja kosza górnego : dolna
2. ¸adunek znormalizowany
3. Pozycja regulatora wyb∏yszczacza: 6
A G
C
Koszyk dolny (Rys. 3)
A = garnek Êredni
B = garnek du˝y
C = patelnia
D = pokrywki
E = wazy na zup´, pó∏miski
F = nakrycia
G = rondle, tortownice
Racjonalne i poprawne u∏o˝enie naczyƒ jest
podstawowym warunkiem uzyskania nienagannych
wyników zmywania.
Koszyk na nakrycia (Rys. 4)
Koszyk na nakrycia sk∏ada si´ z dwóch rozdzielnych
cz´Êci dajàcych ró˝ne mo˝liwoÊci za∏adunku.
Rozdzia∏ koszyka na dwie po∏ówki odbywa si´
przez przesuwanie w kierunku poziomym dwóch
elementów, jednego wzgl´dem drugiego i w celu
ponownego zaczepienia - w kierunku przeciwnym.
12
4. IloÊç detergentu:
- 8 g do zmywania wst´pnego;
- 22 g do zmywania
Przyk∏adowe u∏o˝enie 12 nakryç (Zgodnie z normà EN 50242)
W∏aÊciwy za∏adunek pokazany jest na Rys. 5 dla koszyka górnego, na Rys. 6 dla
koszyka dolnego i na Rys. 7 dla koszyka na nakrycia.
5
G
C
E
C
H
B
C
I
D F
F
E
B
INFORMACJE DLA BADA¡ W LABORATORIUM
Koszyk górny (Rys. 2)
A = talerze g∏´bokie
B = talerze p∏ytkie
C = talerzyki deserowe
D = podstawki
E = fili˝anki
F = kieliszki
G = szklanki
H = pó∏ koszyka na nakrycia
2
H
Standardowe, codzienne ustawienie naczyƒ w koszyku
ukazane jest na Rys. 1, 2 i 3.
H
A
6
L
Q
M
N
P
Koszyk górny (Rys. 5)
A = 5+5+2 szklanek
B = 12 podstawek
C = 4+4+4 fili˝anki
D = ma∏a waza
E = Êrednia waza
F = du˝a waza
G = 1+1 widelce
H = 1+1 ∏y˝ki pó∏miskowe
I = 3+3+3+3 ∏y˝ki
L = 3+3+3+3 ∏y˝eczki do herbaty
N
Koszyk dolny (Rys. 6)
M = 8+4 talerzy g∏´bokich
N = 11 + 1 talerzy p∏ytkich
O = 12 talerzyków deserowych
P = pó∏misek
Q = nakrycia
M
7
R
O
Koszyk na sztuçce (Rys. 7)
UmieÊciç pó∏eczk´ w pozycji poziomej i w∏o˝yç
6 + 6 no˝y (R); do pozosta∏ych przegródek
w∏o˝yç sztuçce ràczkami do do∏u. Nale˝y zwróciç
uwag´, aby nie umieszczaç wi´cej ni˝ dwa
rodzaje sztuçców w tej samej przegródce.
13
UMIESZCZANIE DETERGENTU
TYPY DETERGENTÓW
Detergent
nie jest potrzebne stosowanie soli i/lub
wyb∏yszczacza nale˝y skrupulatnie przestrzegaç
nast´pujàcych zaleceƒ:
Detergenty w pastylkach
WA˚NE
Niezb´dne jest stosowanie Êrodka
myjàcego w proszku, p∏ynnego lub w
pastylkach - przeznaczonego specjalnie
do zmywarek do naczyƒ.
B
Po w∏o˝eniu detergentu do pojemnika
zamknàç pokryw´ najpierw przesuwajàc jà
a potem przyciskajàc lekko a˝ do us∏yszenia
dêwi´ku zamkni´cia.
CALGONIT" zapewnia doskona∏e rezultaty
zmywania i jest ∏atwo dost´pny.
Ârodki nie dostosowane do zmywarek (na
przyk∏ad przeznaczone do zmywania
r´cznego) nie zawierajà odpowiednich
sk∏adników do mycia maszynowego i nie
pozwalajà na poprawne funkcjonowanie
zmywarki.
■ przeczytaç uwa˝nie i stosowaç si´
dok∏adnie do instrukcji i zaleceƒ podanych
na opakowaniu detergentu, którego
mamy u˝yç;
Detergenty w pastylkach, pochodzàce od
ró˝nych producentów rozpuszczajà si´ z
ró˝nà pr´dkoÊcià, zatem u˝yte w
programach szybkiego zmywania mogà
nie byç skuteczne, gdy˝ mogà si´ nie
ca∏kowicie rozpuÊciç.
Je˝eli u˝ywa si´ detergentów w pastylkach,
zalecane jest u˝ywanie d∏ugich programów
zmywania, aby taki detergent móg∏
zadzia∏aç prawid∏owo.
■ skutecznoÊç detergentów, które nie
wymagajà u˝ycia soli, zale˝y od stopnia
twardoÊci wody u u˝ytkownika. Nale˝y
sprawdziç czy stopieƒ twardoÊci wody
mieÊci si´ w przedziale wskazanym w
instrukcji stosowania detergentu.
Je˝eli u˝ycie tego typu dtergentu nie da
zadawalajàcych rezultatów zmywania
nale˝y zwróciç si´ do producenta
detergentu.
WA˚NE
W celu uzyskania dobrych efektów
zmywania
nale˝y
umieszczaç
pastylki detergentowe w pojemniku
na detergent do zmywania a NIE
bezpoÊrednio w komorze zmywania.
Nieprawid∏owe stosowanie tych detergentów
mo˝e prowadziç do:
■ tworzenia si´ osadu wapnia na naczyniach
i we wn´trzu zmywarki;
¸adowanie detergentu
Detergenty- koncentraty
Pojemnik na Êrodek myjàcy znajduje
si´ po wewn´trznej stronie drzwiczek
(Rys. A “2”). JeÊli pokrywka pojemnika jest
zamkni´ta, wystarczy nacisnàç przycisk
(A): po zakoƒczeniu ka˝dego programu
zmywania pokrywka jest zawsze otwarta,
gotowa do nast´pnego wykorzystania.
Poniewa˝ nie wszystkie Êrodki myjàce sà
jednakowe, nale˝y równie˝ zapoznaç si´ z
instrukcjà podanà na opakowaniu.
Przypominamy, ˝e niewystarczajàce iloÊci
Êrodka myjàcego mogà niedostatecznie
usunàç brud, podczas gdy nadmierna dawka
Êrodka myjàcego nie tylko nie poprawia
wyników zmywania, lecz ponadto jest
zb´dnym marnotrawstwem.
UWAGA!
W dolnym pojemniku nie nale˝y
umieszczaç naczyƒ w pozycji, która
mo˝e przeszkadzaç w otwarciu pokrywki
pojemnika na detergent i swobodnemu
wydostawaniu sie detergentu.
WA˚NE
Odpowiednie dawkowanie Êrodka
do zmywania stanowi wk∏ad w
ochron´ Ârodowiska.
Dawki Êrodka myjàcego sà ró˝ne w
zale˝noÊci od stopnia zabrudzenia i rodzaju
naczyƒ. Zaleca si´ umieÊciç w pojemniku
(B) od 20 do 30 g Êrodka myjàcego.
■ zmniejszenia skutecznoÊci zmywania i
suszenia.
Detergenty- koncentraty o zredukowanej
alkalicznoÊci i z naturalnymi enzymami
stosowane do programu zmywania w
temp. 50°C pozwalajà
zredukowaç
szkodliwoÊç tych Êrodków dla Êrodowiska
naturalnego, a tak˝e chronià naczynia i
samà zmywark´.
Programy zmywania w temp. 50°C zosta∏y
wymyÊlone po to, aby wykorzystaç
w∏aÊciwoÊci enzymów do rozpuszczania
brudu i aby uzyskaç przy temperaturze
50°C takie same rezulaty zmywania, jak
przy temperaturze 65°C.
WA˚NE
W wypadku reklamacji zwiàzanych
z niew∏aÊciwym stosowaniem tych
produktów
nie
b´dzie
mia∏a
zastosowania bezp∏atna gwarancja.
Przypominamy, ˝e przy stosowaniu
detergentów “3” w “1” niepotrzebny jest
sygnalizator braku soli i nab∏yszczacza
(dost´pny w niektórych modelach).
Je˝eli wystàpi∏yby problemy ze zmywaniem
i suszeniem naczyƒ nale˝y zaczàç ponownie
u˝ywaç tradycyjnych Êrodków (sól,
nab∏yszczacz, detergent w proszku).
Detergenty ¸àczone
Detergenty , które zawierajà Êrodek
nab∏yszczajàcy nale˝y wk∏adaç do
pojemnika na detergenty do zmywania.
Pojemnik na nab∏yszczacz musi byc
opró˝niony ( je˝li tak nie jest nale˝y przed
zastosowaniem detergentu ∏àczonego
wyregulowaç do minimum dozownik
nab∏yszczacza).
W takim wypadku nale˝y:
■ nape∏nic ponownie pojemniki na sól i
nab∏yszczacz;
■ wykonaç normalny cykl zmywania z
pustà zmywarkà.
Nale˝y pami´taç ˝e po powrocie do
stosowania tradycyjnej soli do zmywarki,
dopiero po kilku cyklach zmywania system
odwapniania powróci do dzialania w
sposób optymalny.
Detergenty ∏àczone “3” w “1”
A
JeÊli decydujecie si´ Paƒstwo na stosowanie
detergentów w tabletkach, przy których
14
15
UMIESZCZANIE ÂRODKA
NAB¸YSZCZAJÑCEGO
CZYSZCZENIE FILTRÓW
Na uk∏ad filtrujàcy (Rys.A “4”) sk∏adajà si´:
Ma∏y pojemnik centralny zatrzymujàcy
wi´ksze czàstki;
Nab∏yszczacz
Mikrofiltr umieszczony pod p∏ytkà,
przechwytujàcy nawet najdrobniejsze
czàstki brudu, zapewniajàc w ten sposób
doskona∏e wyp∏ukanie.
¸adowanie Êrodka
nab∏yszczajàcego
C
■ Aby uzyskiwaç niezmiennie nienaganne
wyniki zmywania przed ka˝dym zmywaniem
nale˝y koniecznie kontrolowaç i czyÊciç
filtry.
Po lewej stronie pojemnika na detergent
znajduje
si´
zbiornik
na
Êrodek
nab∏yszczajacy (Rys. A”3”).
Aby go otworzyç nale˝y nacisnàç go, i
jednoczeÊnie obróciç ku górze uchwyt
otwierania.
Nale˝y u˝ywaç tylko Êrodków przeznaczonych
do zmywarek automatycznych.
Mo˝na kontrolowaç poziom wyb∏yszczacza
przez “okienko” (C) na pojemniku.
PE¸NY
Odblask ciemny
1
P∏ytka filtrujàca wod´ do zmywania w
sposób ciàg∏y;
Ârodek nab∏yszczajacy, który dodawany jest
automatycznie podczas ostaniego p∏ukania
przyspiesza suszenie naczyƒ i zapobiega
tworzeniu sie plam i matowych osadów.
■ Aby wyjàç zespó∏ filtrujàcy wystarczy
jedynie uchwyciç za ràczk´ i obróciç jà
w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1).
2
■ Pojemnik centralny mo˝na wyjàç, co
u∏atwi operacje czyszczenia (Rys. 2).
■ Nale˝y wyjàç p∏ytk´ filtru (Rys. 3) i
umyç wszystko w strumieniu bie˝àcej
wody, pos∏ugujàc si´ ewentualnie
szczoteczkà.
PUSTY
■ Dla
modelu
wyposa˝onego
w
samooczyszczajàcy si´ mikrofiltr
konserwacja ogranicza si´ do sprawdzenia
zespo∏u filtrujàcego, które mo˝na
wykonywaç co 15 dni.
Zaleca si´ mimo wszystko po ka˝dym
zmywaniu sprawdzaç, czy pojemnik
centralny i p∏ytka nie sà zatkane.
Odblask jasny
Regulacja dozowania Êrodka do
p∏ukania w zakresie od 1 do 6
3
UWAGA!
Po oczyszczeniu filtrów nale˝y
sprawdziç, czy sà one poprawnie
po∏àczone ze sobà i czy p∏ytka jest
idealnie umieszczona na dnie
zmywarki. Nale˝y dok∏adnie wkr´ciç
filtr w p∏ytk´, obracajàc nim w
kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara poniewa˝
niedok∏adne po∏àczenie zespo∏u
filtrujàcego mo˝e ujemnie wp∏ynàç
na prac´ zmywarki.
Regulator nab∏yszczacza (D) zajduje si´
pod pokrywà i mo˝na obracaç go za
pomocà monety.
Zalecana pozycja to 4.
ObecnoÊç wapnia w wodzie objawia si´
przez obecnoÊç kamienia kot∏owego lub
przez
s∏abszy stopieƒ wysuszenia.
Z tego powodu wa˝na jest regulacja
zu˝ycia produktu p∏ukania majàca na celu
uzyskanie optymalnych parametrów.
W przypadku, gdy po zakoƒczeniu
zmywania na naczyniach widoczne sà
smugi, nale˝y zmniejszyç nastaw´
regulacji o jednà pozycj´.
W przypadku gdy na naczyniach widoczne
sà bia∏e plamy lub aureole, nale˝y o jednà
pozycj´ zwi´kszyç nastaw´ regulacji.
D
16
WA˚NE
Nie wolno u˝ywaç zmywarki bez
filtrów.
17
RADY PRAKTYCZNE
Jak oszcz´dzaç
■ JeÊli wykonujemy zmywanie pe∏nego
za∏adunku nale˝y umieÊciç naczynia
zaraz po skoƒczonym posi∏ku wk∏adajàc
je etapami i ewentualnie w∏àczajàc
program ZIMNE P¸UKANIE aby
zmi´kczyç zabrudzenia i usunàç wi´ksze
resztki miedzy jednym a drugim
za∏adunkiem w oczekiwaniu na pe∏ny cykl
zmywania.
Jak post´powaç, by uzyskaç
mo˝liwie najlepsze rezultaty
zmywania
■ Przed u∏o˝eniem naczyƒ w maszynie
nale˝y wyjàç resztki jedzenia (koÊci,
oÊci, resztki mi´sa i warzyw, skórki
z owoców, wyka∏aczki, niedopa∏ki
papierosów, itd...). by nie dopuÊciç do
zatkania filtrów, przewodu odp∏ywowego i
dysz ramienia spryskujàcego, co powoduje
zmniejszenie sprawnoÊci zmywania.
■ W przypadku niezbyt silnego zabrudzenia
naczyƒ lub ma∏ego stopnia wype∏nienia
koszyków nale˝y wybraç program
OSZCZ¢DNY, post´pujàc zgodnie
ze wskazówkami zawartymi w liÊcie
programów.
■ Nie jest konieczne p∏ukanie naczyƒ
przed umieszczeniem ich w zmywarce.
Czego nie wolno zmywaç
■ JeÊli garnki i patelnie sà szczególnie
zabrudzone resztkami przypalonych
potraw, radzimy je zamoczyç przed
zmywaniem.
■ Nale˝y pami´taç, ˝e nie wszystkie
naczynia przystosowane sà do
zmywania w zmywarce, odradzamy
wstawianie cz´Êci wykonanych z
materia∏ów termoplastycznych, pokrywek
z ràczkà drewnianà lub z tworzywa,
garnków z d rewnianymi ràczkami,
naczyƒ aluminiowych, z kryszta∏u lub ze
szk∏a o∏owiowego, o ile nie jest to
oddzielnie wskazane.
■ Uk∏adaç naczynia otworami ku do∏owi.
■ W miar´ mo˝liwoÊci nie dopuszczaç do
wzajemnego dotykania si´ ró˝nych sztuk
naczyƒ; poprawne ich rozmieszczenie
zapewni najlepsze wyniki zmywania.
■ Niektóre motywy dekoracyjne majà
tendencj´ do blakni´cia, dlatego
zalecamy zmyç kilkakrotnie jednà
sztuk´ w zmywarce i dopiero po
upewnieniu si´, ˝e nie nast´puje
odbarwienie zmywaç ca∏y komplet.
■ Po u∏o˝eniu naczyƒ, sprawdziç, czy rami´
spryskujàce obraca si´ bez przeszkód.
■ Garnki i inne urzàdzenia kuchenne
na których pozostajà przypalone lub
przylegaj àce mocno resztki jedzenia
nale˝y zamoczyç w wodzie z dodatkiem
Êrodka myjàcego do zmywarek.
■ Ponadto zalecamy aby nie zmywaç
zastawy srebrnej razem z zastawà ze
stali oksydowanej aby nie nastàpi∏a
pomi´dzy nimi reakcja chemiczna.
■ Aby najlepiej umyç zastaw´ srebrnà
nale˝y:
WA˚NE
Gdy kupujemy nowe naczynia nale˝y
zawsze upewniç si´, czy mo˝na je
zmywaç w zmywarkach.
a) op∏ukaç jà natychmiast po posi∏ku,
szczególnie jeÊli u˝ywano jej z
majonezem, jajkami, rybà, itd...;
b) nie rozpryskiwaç na niej Êrodków
myjàcych;
Zalecenia na zakoƒczenie
programu
c) nie pozostawiaç jej w stycznoÊci z
innymi metalami.
■ Aby uniknàç ewentualnych Êladów
kropli spadajàcych z koszyka górnego,
nale˝y tu˝ po zmywaniu wyjmowaç w
pierwszej kolejnoÊci koszyk dolny.
18
■ JeÊli pozostawimy na jakiÊ czas naczynia
w zmywarce nale˝y lekko uchyliç
drzwiczki aby u∏atwiç krà˝enie powietrza i
poprawiç warunki wysychania.
■ W celu usuni´cia plam, zaleca si´ zastosowaç
Êrodek cierny o bardzo drobnej ziarnistoÊci.
Nie nale˝y stosowaç substancji zawierajàcych
chlor ani druciaków.
CZYSZCZENIE NA ZEWNÑTRZ
I KONSERWACJA ZMYWARKI
■ Do mycia zewn´trzej strony zmywarki
nale˝y
u˝ywaç
tylko
szmatki
zmoczonej ciep∏à wodà, bez Êrodków
odt∏uszczajàcych i szorstkich.
■ Zmywarka nie wymaga ˝adnej specjalnej
konserwacji, gdy˝ zbiornik myjàcy jest
samooczyszczajàcy si´.
■ Nale˝y okresowo, za pomocà wilgotnej
gàbki, czyÊciç uszczelk´ gumowà
w drzwiczkach aby wyeliminowaç
ewentualne Êlady odpadków lub Êrodka
do p∏ukania.
■ Aby w pe∏ni zagwarantowaç usuwanie
drobnych osadów wapienia lub brudu
zaleca si´ dokonywaç okresowo pe∏nego
zmywania poprzez wlewanie na dno
pojemnika szklanki octu i ustawienie
programatora na zmywanie delikatne.
■ JeÊli mimo normalnego czyszczenia
p∏ytki i filtru zauwa˝amy, ˝e naczynia lub
garnki nie sà wystarczajàco dobrze
zmyte lub wyp∏ukane, nale˝y sprawdziç
czy otwory w obrotowych ramionach
spryskujàcych (Rys. A “5”) nie sà zatkane.
1
2
JeÊli wymagajà one czyszczenia nale˝y
dokonaç tego w sposób nast´pujàcy:
1. Aby zdjàç rami´ górne nale˝y obróciç
ramieniem myjàcym a˝ wpust ustawi
si´ w pozycji ukazanej przez strza∏k´
(Rys. 1b). Nale˝y popchnàç je ku górze i
utrzymujàc nacisk odkr´ciç obracajàc
nim w kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1) (aby je
za∏o˝yç nale˝y powtórzyç te operacj´
lecz obróciç w kierunku przeciwnym),
podczas gdy rami´ dolne mo˝na zdjàç
pociàgajàc je po prostu ku górze (Rys. 2);
2. Umyç ramiona obrotowe pod strumieniem
wody usuwajàc odpadki zatykajàce
dysze;
3. Na zakoƒczenie operacji umieÊciç
ramiona obrotowe ponownie w tej samej
pozycji, pami´tajàc aby w przypadku
ramienia górnego wpust znalaz∏ si´ we
w∏aÊciwej pozycji, dokr´cajàc go do
oporu.
■ Wanna zmywarki jak te˝ wewn´trzna
strona drzwiczek wykonane sà ze stali
nierdzewnej. JeÊli mimo to zauwa˝ymy
plamy tlenków, to pochodzà one jedynie
z nadmiernego wyst´powania w wodzie
soli ˝elaza.
1b
PO U˚YCIU
19
Po ka˝dym zmywaniu nale˝y zamknàç
kurek doprowadzajàcy wod´ aby odciàç
zmywark´ od instalacji wodnej i przycisnàç
przycisk Start/Stop, co zapewni odci´cie jej
od zasilania elektrycznego.
JeÊli zmywarka ma pozostawaç przez
d∏u˝szy czas bezczynna, konieczne jest
wykonanie nast´pujàcych czynnoÊci:
1. Wykonaç program zmywania bez
∏adowania naczyƒ, lecz ze Êrodkiem
myjàcym, co pozwoli odt∏uÊciç maszyn´.
2. Wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego.
3. Zamknàç kurek wejÊciowy wody.
4. Wype∏niç
odpowiedni
pojemnik
Êrodkiem do p∏ukania.
5. Pozostawiç drzwiczki uchylone.
6. Pozostawiç czyste wn´trze zmywarki.
7. JeÊli maszyna pozostawiona jest w
pomieszczeniu, w którym temperatura
jest ni˝sza ni˝ 0°C, woda pozosta∏a w
przewodach mo˝e zamarznàç. Dlatego
te˝ nale˝y doprowadziç temperatur´
otoczenia do wartoÊci wy˝szej od 0°C i
poczekaç oko∏o 24 godzin na ponowne
uruchomienie maszyny.
OPIS PANELU STERUJÑCEGO
WYBÓR PROGRAMÓW I
FUNKCJE SZCZEGÓLNE
Przerwanie programu
Odradzamy otwieranie drzwiczek podczas
trwajàcego programu, szczególnie w fazie
Êrodkowej zmywania oraz w trakcie
ostatniego p∏ukania na goràco. Jednak˝e,
gdy podczas pracy zmywarki drzwiczki
zostanà otwarte (w celu na przyk∏ad
dodania naczyƒ do zmywania), program
zmywania automatycznie wy∏àczy si´.
Po ponownym zamkni´ciu drzwiczek, bez
wciskania ˝adnego przycisku, urzàdzenie
wznowi prac´ w tym punkcie cyklu, w
którym zosta∏o zatrzymane.
WA˚NE
Zmywarka
dysponuje
u˝ytecznà funkcjà:
bardzo
programem "zalecanym" (wst´pnie
ustawionym w fabryce, idealnym do
u˝ytku codziennego przy pe∏nym
za∏adunku) dajàcym najszybsze i
najpewniejsze wyniki.
G
F
H
I
UWAGA!
JeÊli otworzymy drzwiczki gdy
zmywarka jest w trakcie suszenia,
w∏àczy si´ sygna∏ akustyczny
ostrzegajàcy, ˝e cykl si´ jeszcze nie
zakoƒczy∏.
Ustawianie programów
■ Otworzyç drzwiczki zmywarki i w∏o˝yç do
niej naczynia przeznaczone do mycia.
ED
A
B
C
A
Przycisk "URUCHOMIENIE/
ZATRZYMANIE"
F
Lampki sygnalizacyjne "FAZ PROGRAMU"/
Czas: "OPÓèNIENIE STARTU"
B
OPIS PROGRAMÓW
G
Lampka sygnalizacyjna "WYBÓR OPCJI"
C
Przyciski "PROGRAMÓW"
H
D
Lampki sygnalizacyjne "WYBÓR
PROGRAMU"
Przycisk opcji
"PO¸OWA ZA¸ADUNKU"
E
I
Lampka sygnalizacyjna "BRAK SOLI"
■ Po
wciÊni´ciu
przycisku
"URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE",
zacznie migotaç lampka sygnalizacyjna
odpowiadajàca "zalecanemu” programowi.
Zmiana programu w trakcie
pracy zmywarki
■ W razie potrzeby nale˝y wcisnàç przycisk
opcji (zaÊwieci si´ odpowiednia lampka
sygnalizacyjna).
Aby zmieniç lub anulowaç wykonywany
aktualnie program, nale˝y post´powaç w
nast´pujàcy sposób:
■ Otworzyç drzwiczki.
Opcja mo˝e byç w∏àczona lub
wy∏àczona w ciàgu 2 min. od
rozpocz´cia programu.
■ Trzymaç wciÊni´ty przez co najmniej 5
sekund przycisk realizowanego programu
(lampka sygnalizacyjna Êwieci si´ w
sposób ciàg∏y). Lampki sygnalizacyjne
programów (z wy∏àczeniem lampki
dotyczàcej programu "SZYBKI") zacznà
migotaç.
■ Wybraç program wciskajàc odpowiedni
przycisk.
Przycisk "OPÓèNIONY START"
WYMIARY:
WysokoÊç
G∏´bokoÊç
SzerokoÊç
Zajmowane miejsce przy
otwartych drzwiczkach
■ Wcisnàç przycisk "URUCHOMIENIE/
ZATRZYMANIE"
.
cm
cm
cm
cm
82÷88,5
55
59,8
117
■ Zamknàç drzwiczki. Po sygnale
dêwi´kowym program uruchomi si´
automatycznie.
■ Wykonywany program zostanie anulowany
i zacznie migotaç lampka sygnalizacyjna
odpowiadajàca "zalecanemu” programowi.
W CIÑGU 2 minut od rozpocz´cia
cyklu mo˝na wybraç inny program
wciskajàc odpowiedni dla ˝àdanego
programu przycisk.
■ W tym momencie mo˝liwe b´dzie
ustawienie nowego programu.
DANE TECHNICZNE:
IloÊç nakryç (EN 50242)
PojemnoÊç wraz z garnkami i talerzami
Dopuszczalne ciÊnienie instalacji wodnej
Moc bezpieczników
Maksymalna pobierana moc
Napi´cie
12
dla 8 osób
Minimum 0,08 - maksimum 0,8 MPa
(patrz tabliczka znamionowa)
(patrz tabliczka znamionowa)
(patrz tabliczka znamionowa)
20
WA˚NE
Aby wybraç program "ZIMNE
P¸UKANIE",
konieczne
jest
jednoczesne wciÊni´cie przycisku
"SZYBKI" oraz przycisku opcji
"PO¸OWA ZA¸ADUNKU".
WA˚NE
Aby
anulowaç
program
"ZIMNE
P¸UKANIE", konieczne jest jednoczesne
wciÊni´cie
przycisku programu
"SZYBKI" i przycisku opcji "PO¸OWA
ZA¸ADUNKU".
21
Przycisk opcji
UWAGA!
Przed
uruchomieniem
nowego
programu nale˝y upewniç si´, czy
Êrodek do zmywania nie zosta∏ ju˝
pobrany. JeÊli w pojemniku brakuje
Êrodka do zmywania, nale˝y go
uzupe∏niç.
Przycisk "PO¸OWA ZA¸ADUNKU"
Zmywarka ta poza normalnà funkcjà
zmywania pe∏nego za∏adunku, dzi´ki
przyciskowi “PO¸OWA ZA¸ADUNKU”
pozwala zmywaç zmniejszonà iloÊç
naczyƒ, u∏o˝onà zarówno w koszu górnym
jak i w dolnym.
Dzi´ki tej funkcji zmywarka automatycznie
zmniejsza zu˝ycie wody i energii elektrycznej
oraz d∏ugoÊç cyklu.
Do takiego zmywania nale˝y dodaç
zmniejszonà iloÊç detergentu.
W przypadku przerwania dop∏ywu energii
elektrycznej zmywarka przechowa w
pami´ci wykonywany program, który w
momencie przywrócenia dostawy energii
elektrycznej zostanie wznowiony w
punkcie, w którym by∏ przerwany.
Przycisk "OPÓèNIONY START"
Przycisk ten pozwala zaprogramowaç
uruchomienie zmywania z opóênieniem 3,
6 lub 9 godzin.
Wykonanie programu
Aby ustawiç opóêniony start, nale˝y
post´powaç w nast´pujàcy sposób:
Podczas trwania programu lampka
sygnalizacyjna
wybranego
cyklu
b´dzie Êwieciç si´ w sposób ciàg∏y,
zaÊ 3 lampki sygnalizacyjne wyÊwietlania
“ETAPÓW PROGRAMU” (odpowiadajàcych
"ZMYWANIU"
, "P¸UKANIU"
i
"SUSZENIU”
) b´dà Êwieciç si´
pojedynczo i kolejno, wskazujàc aktualny
etap zmywania.
■ Wcisnàç
przycisk
"OPÓèNIONY
START" (przy ka˝dym wciÊni´ciu b´dzie
mo˝na nastawiç start opóêniony
odpowiednio o 3, 6 lub 9 godzin,
przy czym lampka sygnalizacyjna
odpowiadajàca
wybranej
wartoÊci
opóênienia zacznie Êwieciç si´ w sposób
ciàg∏y).
■ Aby uruchomiç odliczanie, nale˝y
wcisnàç przycisk wybranego programu.
Lampka sygnalizacyjna odpowiadajàca
programowi zacznie Êwieciç w sposób
ciàg∏y, natomiast lampka odpowiadajàca
czasowi opóênionego startu zacznie
migotaç.
Zakoƒczenie programu
Koniec programu jest oznajmiany
sygna∏em dêwi´kowym (jeÊli nie jest
wy∏àczony),
trwajàcym
5
sek.,
powtarzanym 3 razy z przerwami 30
sekundowymi.
Lampki
sygnalizacyjne
"ETAPÓW
PROGRAMU"
zgasnà,
a
lampka
odpowiadajàca programowi “zalecanemu”
zacznie migotaç.
Wówczas mo˝liwe b´dzie wyj´cie
umytych naczyƒ i wy∏àczenie zmywarki
poprzez
wciÊni´cie
przycisku
"URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE" lub
te˝ ponowne za∏adowanie zmywarki w celu
dokonania nast´pnego zmywania z
wykonaniem opisanych wy˝ej kolejnych
czynnoÊci.
W przypadku ustawienia opóênienia
równego 9 godzinom zmniejszanie si´
czasu pozosta∏ego do uruchomienia
zmywarki wyÊwietlane jest poprzez w∏àczenie
po 3 godzinach lampki sygnalizacyjnej 6h i
po 6 godzinach lampki sygnalizacyjnej 3h.
Na zakoƒczenie ostatnich 3 godzin (przy
koƒcu odliczania) lampka sygnalizacyjna
3h zmieni stan Êwiecenia z migotania na
Êwiecenie ciàg∏e, co zasygnalizuje etap
zmywania i program automatycznie
rozpocznie prac´.
22
Gdy odliczanie nie zosta∏o jeszcze zakoƒczone,
to znaczy gdy program nie rozpoczà∏
jeszcze dzia∏ania, mo˝liwa jest zmiana lub
anulowanie opóênionego startu, wybór
innego programu lub wybór/skasowanie
wyboru opcji; nale˝y wówczas post´powaç
w nast´pujàcy sposób:
Sygnalizacja anomalii
JeÊli podczas wykonywania programu
zmywarka b´dzie pracowaç w sposób
nieprawid∏owy lub pojawi si´ inna anomalia,
lampka sygnalizacyjna odpowiadajàca
wybranemu cyklowi (dwie lampki dla
programu "ZIMNE P¸UKANIE" b´dzie
migotaç z du˝à cz´stotliwoÊcià i rozlegnie
si´ sygna∏ dêwi´kowy.
Nale˝y wówczas wy∏àczyç zmywark´,
wciskajàc przycisk "URUCHOMIENIE/
ZATRZYMANIE".
Po upewnieniu si´, ˝e otwarty jest kran
dop∏ywu wody, ˝e nie jest za∏amany wà˝
odp∏ywowy, nie jest zatkany syfon ani
filtry - nale˝y ponownie ustawiç wybrany
program.
W przypadku powtórzenia si´ danej
anomalii konieczne b´dzie skontaktowanie
si´ z serwisem technicznym.
■ Trzymaç wciÊni´ty przez co najmniej 5
sekund przycisk wybranego programu.
Lampki sygnalizacyjne programów
(z wy∏àczeniem lampki dotyczàcej
programu "SZYBKI") zacznà migotaç.
■ Wybrany program zostanie anulowany,
a lampka odpowiadajàca programowi
“zalecany” zacznie migotaç.
■ Wcisnàç
przycisk
"OPÓèNIONY
START" w celu ustawienia innego czasu
opóênienia startu (odpowiadajàca
wybranej wartoÊci lampka sygnalizacyjna
zaÊwieci si´ Êwiat∏em ciàg∏ym).
■ Po zmianie lub anulowaniu opóênionego
startu mo˝liwe jest nastawienie nowego
programu i wybranie lub te˝ skasowanie
wyboru opcji.
WA˚NE
Niniejsza zmywarka jest wyposa˝ona
w uk∏ad zabezpieczajacy przed
zalaniem, który w razie awarii usuwa
nadmiar wody ze zmywarki.
Wy∏aczenie sygnalizacja
akustyczna KO¡CA PROGRAMU
Sygnalizacja akustyczna koƒca programu
mo˝e byç wy∏àczona w nast´pujàcy
sposób.
■ Gdy zmywarka jest wy∏àczona wcisnàç
przycisk “PO¸OWA ZA¸ADUNKU” i
równoczeÊnie przycisk “URUCHOMIENIE/
ZATRZYMANIE”. PuÊciç przyciski gdy
rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy.
UWAGA!
Aby nie dopuÊciç do nieumyÊlnego
w∏àczenia uk∏adu zabezpieczajàcego
przed zalaniem nie zaleca si´
przesuwaç ani przechylaç zmywarki
podczas jej dzia∏ania.
W przypadku, w którym zachodzi
koniecznoÊç
przesuni´cia
lub
przechylenia
zmywarki
nale˝y
sprawdziç wczeÊniej, czy zmywanie
zakoƒczy∏o si´ i czy w zbiorniku
zmywarki nie pozosta∏a woda.
■ Wcisnàç ponownie przycisk “PO¸OWA
ZA¸ADUNKU”. Lampka sygnalizacyjna
Êwiecàca w sposób ciàg∏y (sygna∏
dêwi´kowy w∏àczony) zacznie migotaç
(sygna∏ dêwi´kowy wy∏àczony).
■ Nale˝y poczekaç na sygna∏ dêwi´kowy
sygnalizujacy zapami´tanie ustawienia.
■ Aby przywróciç sygna∏ dêwi´kowy
nale˝y powtórzyç t´ procedur´.
23
LISTA PROGRAMÓW
INTENSYWNY
Przeznaczony do zmywania
zabrudzonych naczyƒ i garnków.
ECO
SZYBKI 32 min.
ZIMNE P¸UKANIE
+
mocno
Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tu˝
po zakoƒczeniu posi∏ku po podgrzaniu
wody, wskazane do zmywania naczyƒ dla
4/6 osób najwy˝ej.
••••
•
•
95
•
75°C
• • •
45°C
•
50°C
•
•
25
TAK TAK
120 TAK TAK
160
TAK TAK
32 TAK N.D.
5
N.D. = FUNKCJA NIEDOST¢PNA
Przycisk "PO¸OWA
ZA¸ADUNKU"
•
65°C
Funkcje
dodatkowe
Przycisk "OPÓèNIONY
START"
Drugie zimne p∏ukanie
Pierwsze zimne
p∏ukanie
Zmywanie zasadnicze
Zmywanie wst´pne
zimne
Zmywanie wst´pne
goràce
Kontrola zapasu soli
Kontrola Êrodka
wyb∏yszczajàcego
•••••
Wst´pne, krótkie zmywanie wykonywane
rano lub w po∏udnie, kiedy chcemy przenieÊç
g∏ówne zmywanie na okres po kolacji.
•
••••• •
Przystosowany do zmywania naczyƒ i
garnków normalnie zabrudzonych, z
zastosowaniem enzymatycznego Êrodka
do zmywania.
Program znormalizowany EN 50242.
Zmywanie ze zmywaniem wst´pnym
W przypadku, gdy stosujemy program INTENSYWNY nale˝y równie˝ dodaç porcj´ Êrodka
myjàcego, w iloÊci 20 g (1 ∏y˝ka do zupy) bezpoÊrednio do zmywarki.
24
••••
Wodà zimnà (15°C)
-Tolerancja ± 10%-
(Program ”ZALECANY”)
Przeznaczony do zmywania naczyƒ i
garnków codziennego u˝ytku, normalnie
zabrudzonych.
Czas
zmywania
w
minutach
Przebieg wykonania programu
P∏ukanie goràce ze
Êrodkiem
wyb∏yszczajàcym
UNIWERSALNY
Czyszczenie filtrów i
p∏ytki
Opis
Ârodek do zmywania
Programu
Ârodek do zmywania
wst´pnego
CzynnoÊci do wykonania
TAK N.D.
USUWANIE DROBNYCH USTEREK
NIEPRAWID¸OWOÂCI
JeÊli zmywarka nie dzia∏a, z pomocà wezwanego technika serwisowego
wykonaç nast´pujàce czynnoÊci sprawdzajàce:
NIEPRAWID¸OWOÂCI
1 - Maszyna nie dzia∏a dla
˝adnego programu
2 - Maszyna nie pobiera wody
3 - Maszyna nie odprowadza
wody
4 - Maszyna odprowadza wod´
w sposób ciàg∏y
PRZYCZYNY
ÂRODKI ZARADCZE
Patrz przyczyny Nr 5
Skontrolowaç
Dno garnków nie jest dok∏adnie
umyte
Zbyt uporczywie przyczepione resztki
jedzenia, które nale˝y zdjàç przed
zmywaniem w zmywarce
Brzeg garnków nie jest dok∏adnie
umyty
Lepiej u∏o˝yç garnki
Dysze ramion spryskujàcych cz´Êciowo zatkane
Zdemontowaç ramiona
spryskujàce odkr´cajàc mocujàcà
nakr´tki mocujàce zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazówek zegara i
umyç je pod kranem.
Naczynia nie sà dobrze roz∏o˝one
Nie uk∏adaç naczyƒ zbyt ciasno
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego zanurzona jest w
wodzie
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego nie powinna dotykaç
powierzchni wody odprowadzanej.
Ârodek myjàcy nie jest prawid∏owo
dawkowany, jest stary lub zbrylony.
Zwi´kszyç dawk´ zale˝nie od
stopnia zabrudzenia lub wymieniç
Êrodek myjàcy.
Wetknàç wtyczk´
Nie wciÊni´ty przycisk O/I
(Start/Stop)
Wcisnàç przycisk Start/Stop
Drzwiczki otwarte
Zamknàç drzwiczki
Brak zasilania w energi´
Sprawdziç
Patrz przyczyny Nr 1
Skontrolowaç
Zamkni´ty kurek z wodà
Otworzyç kurek
èle ustawiony programator
Ustawiç poprawnie programator
Korek pojemnika z solà nie jest
dok∏adnie zakr´cony.
Dokr´ciç do oporu.
Zagi´ty przewód zasilajàcy
Wyprostowaç przewód.
Zatkany filtr przewodu zasilania w
wod´
Wybrany program zmywania jest
zbyt s∏aby.
Wybraç program bardziej
skuteczny.
Naczynia w koszyku dolnym nie sà
umyte.
Wy∏àczyç przycisk po∏owicznego
za∏adunku.
Zatkany filtr
OczyÊciç filtr umieszczony na
zakoƒczeniu przewodu
zasilania w wod´
OczyÊciç filtr
8 - Zmywarka nie pobiera
Zagi´ty przewód odp∏ywowy wody
Wyprostowaç przewód.
Sztuçce, talerze, garnki przesz
kadzajà w prawid∏owym otwarciu
pojemnika na detergent.
Za∏adowaç naczynia w zmywarce
prawid∏owo, uwa˝ajàc by nie
przeszkadza∏y w otwieraniu si´
pojemnika na detergent.
Nieprawid∏owe przed∏u˝enie
przewodu odp∏ywowego wody
Podczas przed∏u˝ania przewodu
odp∏ywowego post´powaç zgodnie z
instrukcjà
9 - ObecnoÊç bia∏ych plam na
Woda zasilajàca jest szczególnie
twarda.
Przewód odp∏ywowy skierowany
do rury w Êcianie nie ma
odpowietrzenia
Wezwaç wykwalifikowanego
technika
Sprawdziç poziom soli i Êrodka do
p∏ukania oraz wyregulowaç
dawkowanie, jeÊli nieprawid∏owoÊç
utrzymuje si´, poprosiç Dzia∏
Serwisowy o interwencj´.
Naczynia uderzajà o siebie.
Lepiej je rozmieÊciç w koszykach.
Obrotowe ramiona myjàce
uderzajà o naczynia.
Lepiej u∏o˝yç naczynia.
Brak obiegu powietrza
Pozostawiç drzwiczki maszyny
uchylone po zakoƒczeniu
programu zmywania co poprawi
warunki naturalnego wysychania.
Brakuje Êrodka nab∏yszczajàcego.
Uzupe∏niç Êrodek nab∏yszczajacy.
7 - Naczynia sà zmyte tylko
cz´Êciowo
detergentu lub pobiera go za
ma∏o
naczyniach
10 - Ha∏as podczas zmywania
Przewód w po∏o˝eniu zbyt niskim
UnieÊç do 40 cm koƒcówk´ przewodu
odp∏ywowego.
Zbyt du˝o Êrodka myjàcego
Zmniejszyç iloÊç Êrodka myjàcego.
Zastosowaç specjalny Êrodek myjàcy.
JakiÊ przedmiot przeszkadza w
obrocie ramienia
Skontrolowaç
P∏ytka filtrujàca i filtr zatkane przez
nieczystoÊci
OczyÊciç p∏ytk´ i filtr
obrotowe
6 - W zmywarkach elektronicznych
bez wyÊwietlacza: jedna lub
dwie kontrolki migajà szybko.
ÂRODKI ZARADCZE
èle wetkni´ta wtyczka sieciowa
11 - Naczynia nie sà dok∏adnie
5 - Nie obraca si´ rami´
PRZYCZYNY
Zamkni´ty kurek dop∏ywu wody
Wy∏àczyç maszyn´. Otworzyç kurek.
Ponownie w∏àczyç cykl
prania
wysuszone
Uwaga: Gdy jedna z cytowanych powy˝ej nieprawid∏owoÊci jest powodem z∏ego zmywania lub
niewystarczajàcego p∏ukania, niezb´dne jest r´czne zebranie brudów z naczyƒ gdy˝ operacja koƒcowa
spowoduje wyschni´cie zabrudzeƒ, których kolejne zmywanie w zmywarce nie by∏oby w stanie oczyÊciç.
JeÊli z∏e dzia∏anie zmywarki utrzymuje si´, nale˝y zwróciç si´ do Dzia∏u Serwisowego podajàc nazw´
modelu zmywarki, umieszczonà na tabliczce znamionowej znajdujàcej si´ po wewn´trznej stronie drzwiczek,
w cz´Êci górnej, lub na egzemplarzu gwarancji. Informacje te umo˝liwià
dokonanie szybszego i
skuteczniejszego serwisu.
Producent zrzeka si´ wszelkiej odpowiedzialnoÊci za b∏´dy w druku niniejszej instrukcji. Ponadto
zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian które uzna za u˝yteczne bez pogorszenia
podstawowych charakterystyk.
26
27
âestitamo!
JAMSTVO
SADRÎAJ
Zahvaljujemo Vam ‰to ste izabrali
Candy kuçanski uredjaj; kvalitetnu
perilicu sudja koja jamãi visoku
uãinkovitost i pouzdanost.
Candy proizvodi vrlo ‰iroki asortiman
kuçanskih uredjaja: perilice rublja,
perilice/su‰ilice
rublja,
‰tednjake,
mikrovalne peçnice, ugradne peçnice
i ploãe za kuhanje, hladnjake i ledenice.
TraÏite od svog prodavaãa najnoviji i
cjeloviti katalog Candy proizvoda.
Ovaj uredjaj ima jamstvo koje
omoguçuje besplatno kori‰tenje
servisnih usluga ovla‰tenog servisa za
vrijeme jamstvenog roka.
Molimo da raãun za kupnju ovog
uredjaja ãuvate na sigurnom mjestu jer
ga je potrebno predoãiti serviseru ako
pozovete ovla‰teni servis.
Upute za sigurno kori‰tenje
Namje‰tanje i ugradnja
Uredjaj za omek‰avanje vode
Punjenje spremnika za sol
Namje‰tanje gornje ko‰are za sudje
Stavljanje sudja u perilicu
Podaci za laboratorijska ispitivanja
Punjenje deterdÏentom
Vrste deterdÏenta
Punjenje sredstvom za sjaj
âi‰çenje filtra
Praktiãni savjeti
âi‰çenje i odrÏavanje
Opis upravljaãke ploãe
Tehniãki podaci
Izbor programa i posebne funkcije
Odabir programa
Prepoznavanje manjih gre‰aka u radu
Molimo da paÏljivo proãitate upute
sadrÏane u ovoj knjiÏici. Oni çe Vam
pruÏiti vaÏne podatke ne samo glede
sigurnog postavljanja, kori‰tenja i
odrÏavanja perilice, veç i kako postiçi
najbolje rezultate u svakodnevnom
rukovanju perilicom sudja.
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu, jer çe
Vam ubuduçe jo‰ trebati.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
30
31
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
46
47
50
52
Slika A
5
1
4
2
3
Molimo Vas da paÏljivo proãitate upute navedene u ovoj knjiÏici zato jer sadrÏe vaÏne
podatke koji se odnose na sigurno namje‰tanje i ugradnja perilice, njeno kori‰tenje i
odrÏavanje, te korisne savjete za ‰to bolju upotrebu.
PaÏljivo ãuvajte ovu knjiÏicu jer bi Vam i ubuduçe mogla zatrebati.
28
29
UPUTE ZA SIGURNO
KORI·TENJE
UPOZORENJE!
NoÏeve i sliãan pribor s o‰trim toãkama
morate staviti u ko‰aricu za jedaçi
pribor s o‰tricama okrenutim prema
dole ili poloÏiti vodoravno.
Ovdje su prikazana osnovna sigurnosna
pravila koja vrijede za sve elektriãne
kuçanske uredjaje i to kako slijedi.
Instalacija
■ U sluãaju da utikaãu na uredjaju ne
odgovara utiãnici u zidu, isti mora biti
zamijenjen odgovarajuçim i to od strane
za to osposobljene struãne osobe koja
istovremeno mora provijeriti da li presjek
kablova utiãnice odgovara prikljuãnoj
snazi elektriãnog uredjaja.
Svakodnevno kori‰tenje
■ Ovaj uredjaj izradjen je iskljuãivo za
kori‰tenje u domaçinstvu.
■ Perilica sudja izradjena je za pranje
uobiãajenog kuhinjskog sudja koje se
koristi u domaçinstvima, u perilici nikako
ne smijete prati posudje ili predmete
uprljane benzinom, lakom, Ïeljeznim
ili ãeliãnim trunjem, nagrizajuçim
kemikalijama, kiselinama ili alkalima.
■ Obratite pozornost da uredjaj ne priti‰çe
prikljuãni kabel.
■ Opçenito se ne preporuãa prikljuãivanje
uredjaja na elektriãnu mreÏu preko
razliãitih ispravljaãa, vi‰estrukih utiãnica
ili produÏnih kablova.
■ Ako je u stanu ili kuçi ugradjen uredjaj
za omek‰avanje vode, nije potrebno
dodavati sol u uredjaj za omek‰avanje
vode, koja je ugradjena u perilicu sudja.
■ Ako neophodno treba zamijeniti prikljuãni
kabel perilice, obratite se ovla‰tenom
sevisnom centru.
■ Jedaçi pribor çe se najbolje oprati ako
ga stavite u ko‰aricu sa ruçicama
okrenutim prema dole.
Sigurnost
NAMJE·TANJE I UGRADNJA
2. da li elektriãno brojilo, osiguraãi i presjek
elektriãnih kablova odgovara prikljuãnim
vrijednostima elektriãnog uredjaja,
navedenim na tablici sa tehniãkim
podacima koja je priãvr‰çena na perilici.
(tehniãke napomene)
ZNAâAJNO
Ako uredjaj postavite na pod prekrit
tapisonom ili tepihom, morate provjeriti
da otvori za ventilaciju na donjem
dijelu uredjaja nisu zaprijeãeni.
UPOZORENJE!
Osigurajte da je va‰ elektriãni uredjaj
pravilno uzemljen.
Budite sigurni da je nakon ugradnje
utikaã na uredjaju ostao dostupan.
U sluãaju da elektirãna instalacija
nije pravilno uzemljena, upozoravamo
Vas da moÏe doçi do disperzije
elektriãne energije po metalnim
djelovima elektriãnog kuçanskog
uredjaja, disperzija elektriãne energije
moÏe se osjetiti i zbog prisustva
uplitanja radio valova.
Prikljuãivanje na elektriãnu mreÏu
Uredjaj odgovara svim medjunarodnim
sigurnosnim propisima, i ima ugradjen
tropolni utikaã sa uzemljenjem, koji
osigurava kompletno uzemljenje uredjaja.
Uspje‰nost sigurnog rada perilice, takodjer
ovisi i o pravilno uzemljenoj elektriãnoj
instalacijama u va‰oj kuçi ili stanu.
Proizvodjaã ne preuzima
nikakvu
odgovornost za moguçe povrede ljudi ili
moguçe nastale materijalne ‰tete,
izazvane prikljuãivanjem uredjaja na
nepravilno uzemljenu elektriãnu instalaciju.
Zato prije nego ‰to prikljuãite perilicu na
elektriãnu mreÏu provijerite slijedeçe:
Ovaj uredjaj je izradjen sukladno
direktivama br. 89/336/EEC,
73/23/EEC i daljnjim izmjenama.
1. da li je utiãnica ispravno uzemljena;
■ Ako se perilica sudja pokvari ili prestane
ispravno raditi, iskljuãite je, zatvorite
vodu i nemojte je poku‰ati popraviti
sami. Popravke mora izvr‰iti smo
ovla‰teni serviser uz ugradnju iskljuãivo
originalnih rezervnih dijelova. Bilo koji
propust u gore navedenim savjetima
moÏe imati ozbiljne posljedice za sigurnost
uredjaja.
■ Ne dodirujte uredjaj kada su Vam ruke ili
noge vlaÏne ili mokre.
■ Ne dodirujte uredjaj ako ste bosi.
■ Ne izvlaãite utikaã iz utiãnice tako da
povlaãite prikljuãni kabel ili cijeli uredjaj,
veç primite utikaã i izvadite ga iz utiãnice.
■ Elektriãni uredjaj ne izlaÏite razliãitim
atmosferskim utjecajima, kao na primjer:
ki‰i,suncu itd.
Odlaganje
■ Djeca i druge neodgovorne osobe ne
smiju upotrebljavati uredjaj bez nadzora.
■ Perilica sudja je izradjen od materijala
koji se mogu reciklirati, tako da je
se moÏete ispravno rije‰iti gledano sa
strane za‰tite okoli‰a.
■ Vodu koja ostane u perilici sudja ili na
sudju na kraju programa pranja nije
potrebno brisati.
■ Ako se Ïelite rije‰iti stare perilice sudja,
budite savjesni i demontirajte vrata
perilice kako bi sprijeãilo da se unutra
uvuku i zatvore djeca. Isto tako nakon
‰to odpojite utikaã iz zidne utiãnice,
prereÏite glavni kabel za elektriãno
napajanje.
■ Vrata perilice sudja nije dobro ostavljati
otvorenima, buduçi da to predstavlja
moguçu opasnost (npr. spoticanje, udaranje).
■ Prislanjanjem ili sjedenjem na otvorenim
vratima perilice sudja moÏe uzrokovati
njihovo o‰teçenje.
30
31
■ Zaobljeni zavr‰etak odvodne cijevi
moÏete objesiti i na rub sudopera, ali
svakako morate pripaziti da zavr‰etak
cijevi nije potopljen u vodu koja se
moÏda nalazi u sudoperu, jer çe ona kod
ukljuãivanja uredjaja, natrag oteçi u
perilicu (slika 4Y).
Prikljuãivanje odvodne cijevi
Prikljuãivanje na vodovodnu mreÏu
ZNAâAJNO
Perilica sudja mora biti spojena na
vodovodnu mreÏu kori‰tenjem nove
garniture cijevi. Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
1
■ Zavr‰etak odvodne cijevi namjestite na
stalni odvod vode, te pazite da cijev ne
bude savinuta (slika 4).
■ Stalni odvod vode mora biti na visini
najmanje 40 cm i imati unutarnji promjer
‰irine najmanje 4 cm.
■ Cijevi za odvod i dovod vode na perilici
moÏete usmijeriti ili na lijevu ili na desnu
stranu.
■ U sluãaju da isti zavr‰etak Ïelite
namjestiti ispod radne povr‰ine, morate
ga
priãvrstiti
neposredno
ispod
radne plohe, na najvi‰oj moguçoj toãci
(slika 4Z).
■ Preporuãamo da namjestite i odgovarajuçi
sifon koji çe spreãavati ‰irenje neugodnih
mirisa (slika 4X ).
ZNAâAJNO
Perilicu moÏete prikljuãiti na hladnu
ili toplu vodu, s time da ulazna
temperatura tople vode ne smije
prelaziti temperaturu od 60°C.
■ Dozvoljeni minimalni pritisak vode iznosi
0,08 MPa do maksimalno 0,8 MPa.
U sluãaju da je pritisak u vodovodnoj
mreÏi manji od 0,08 MPa, posavjetujte
se sa ovla‰tenim servisnim centrom.
2
■ Po zavr‰etku prikljuãivanja perilice na
vodovodnu mreÏu provjerite da cijevi za
odvod i dovod vode nigdje nisu savinute.
■ Ako je neophodno, odvodna cijev moÏe
se produÏiti do 2,5 m; osigurajte da stoji
na najvi‰e 85 cm visine od razine poda.
ProduÏna cijev moÏe se nabaviti kod
ovla‰tenog servisera.
4
■ Prikljuãnu cijev morate priãvrstiti na
slavinu navojem, tako da perilicu
moÏete odvojiti od vodovodne mreÏe
kada je ne koristite (slika 1 B).
■ Perilica je opremljena dovodnom cijevi
koja na zavr‰etku ima navoj promjera
3/4" (slika 2 ).
■ Spojite dovodnu cijev "A" na slavinu za
vodu "B" sa prikljuãkom 3/4" i provjerite
da je spoj dobro zabrtvljen.
■ Ako je neophodno, dovodna cijev moÏe
se produÏiti do 2,5 m. ProduÏna cijev
moÏe se nabaviti kod ovla‰tenog
servisera.
3
■ Ako je u vodi prisutan kamenac ili
pijesak, u tom sluãaju preporuãamo da u
servisnom centru kupite dodatni filtar
broj 9226085 (slika 3). Filtar “D” namjestite
izmedju slavine “B” i dovodne cijevi
“A”, a jo‰ prije umetnite brtvu “C”.
■ Ako perilicu prikljuãujete na novu vodovodnu
instalaciju ili na vodovodnu instalaciju
koja duÏe vrijeme nije bila kori‰tena,
pustite vodu da teãe nekoliko minuta da
se iz cijevi isperu moguçe neçistoçe (kao
na primjer pijesak, hrdja itd) prije nego
‰to perilicu sudja prikljuãite na cijev za
dovod vode. Na taj naãin izbjegavate
moguçe zaãepljenje filtra navedenim
neçistoçama. Dovodnu cijev prikljuãite
na slavinu za dotok vode tek kada je
voda sasvim ãista.
Otvaranje vrata
Zatvaranje vrata
Stavite va‰u ruku u utor i povucite.
U sluãaju da se vrata oma‰kom otvore za
vrijema rada perilice, posebni sigurnosni
sistem çe je automatski iskljuãiti.
Zatim provijerite da li se mlaznice za
raspr‰ivanje vode mogu lako okretati, tj. da
li su tanjuri, pribor za jelo i ostalo posudje
postavljeni tako da ne ometaju okretanje
mlaznica.
Zatvorite vrata pritiskom prema uredjaju,
provjerite da su dobro zatvorena (sigurnosni
zatvaraã mora napraviti klik).
ZNAâAJNO
Za pravilan rad perilice, vaÏno je da
vrata tijekom pranja ne otvarate.
32
33
UREDJAJ ZA
OMEK·AVANJE VODE
* Uredjaj za omek‰avanje vode
vorniãki je pode‰en na 3. stupanj,
tako da je prikladan za veçinu
korisnika.
U razliãitim krajevima voda sadrÏi razliãite
koliãine kalcijevih soli i minerala koji se
tijekom pranja taloÏe na stijenkama
posudja i ostavljaju na njima mrlje i bjelkaste
naslage. Ako je ovih soli u vodi vi‰e, voda
je veçe tvrdoçe.
Perilica posudja opremljena je uredjajem
za
odstranjivanje
vapnenca
koji
kori‰tenjem posebne vrste soli iz vode
izluãi vapnenac odnosno vodu omek‰a
tako da je prikladna za pranje posudja.
Podatke o stupnju tvrdoçe vode u Va‰oj
vodovodnoj mreÏi moÏete zatraÏiti od
podruãne uprave Vodovoda.
Prema stupnju tvrdoçe va‰e vode, uredjaj
za omek‰avnje vode regulirajte na
slijedeçi naãin:
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
1. Kada je perilica posudja iskljuãena,
OTVORITE vrata.
Reguliranje uredjaja za
omek‰avanje vode
2. DrÏite pritisnutim PRVI i TREåI
"PROGRAMSKI" gumb (od desne
strane) dok istovremeno drÏite pritisnutom
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO".
Uredjaj ima 6-stupanjski regulator pomoçu
kojega moÏe omek‰avati vodu tvrdoçe do
90°fH (francuska ljestvica tvrdoçe)
odnosno 50°dH (njemaãka ljestvica tvrdoçe).
Na donjoj tabeli popisani su razliãiti
stupnjevi tvrdoçe vode sa odgovarajuçim
postavkama uredjaja za omek‰avanje
vode.
°fH
(Francuska
skala)
°dH
(Duitse
weergave)
Kori‰tenje
posebne soli
0
0-5
0-3
NE
1
6-15
4-9
DA
2 16-30 10-16 DA
*3 31-45 17-25 DA
4 46-60 26-33 DA
5 61-90 34-50 DA
4. Pritisnite "PROGRAMSKU" tipku za
Ïeljenu razinu omak‰avanja vode (svaki
puta kada je tipka pritisnuta ukljuãit çe
se svjetlo). Za razinu 5, pritisnite tipku
"POLA PUNJENJE".
Pode‰enost
omek‰ivaãa
vode
Razina
Tvrdoça vode
3. Otpustite tipku kada se ukljuãi neki od
svjetlosnih
pokazatelja
"IZBOR
PROGRAMA".
5. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
da potvrdite nove postavke.
Svjetlosni
pokazatelj 1
Svjetlosni
pokazatelj 1
Svjetlosni
pokazatelj 1,2
Svjetlosni
pokazatelj 1,2,3
Svjetlosni
pokazatelj 1,2,3,4
Svjetlosni
pokazatelj 1,2,3,4,5
UPOZORENJE!
Ako se pojavi bilo kakav problem u
radu perilice posudja, iskljuãite
perilicu
pritiskom
na
tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
i
pokrenite postupak ponovno od
poãetka (KORAK 1).
PUNJENJE SPREMNIKA ZA
SOL
ZNAâAJNO
(samo pri prvom pokretanju perilice)
Kada perilicu sudja koristite prvi
puta, nakon potpunog punjenja
spremnika za sol, neophodno je
dodati vode sve dok se ne prelije iz
spremnika.
■ Na dnu uredjaja nalazi se spremnik za sol,
pomoçu koje se obnavlja sredstvo za
odstranjivanje vapnenca.
■ Vrlo je vaÏno da koristite iskljuãivo sol
posebno namijenjenu za perilice sudja.
Ostali tipovi soli kao npr. kuhinjska sol,
sadrÏe visok postotak vapnenastih
sastojaka, te zbog prisutnosti istih, ne
moÏe doçi do proãi‰çavanja, te se
uredjaj moÏe zaãepiti.
■ Sol u uredjaj za omek‰avanje dodajete
tako da odvrnete poklopãiç na spremniku,
koji se nalazi na dnu perilice.
■ Pri navedenoj radnji ãesto se dogodi da
iz spremnika isteçe ne‰to vode, bez
obzira na to, slobodno usipajte sol u
spremnik sve dok nije potpuno pun. Da bi
lak‰e usipali sol u spremnik, tijekom
usipavanja je mije‰ajte npr. dr‰kom od
kuhaãe.
Po zavr‰etku punjenja, odstranite
ostatke soli i dobro priãvrstite poklopãiç.
Pokazatelj zalihe soli
Pojedini modeli perilica opremljeni su
svjetlosnim pokazateljem na kontrolnoj
ploãi koji pokzauje kada je potrebno
ponovno napuniti spremnik za sol.
■ Nakon ‰to ste u perilicu stavili sol,
preporuãljivo je pokrenuti kompletan
program pranja ili program za HLADNO
ISPIRANJE.
U spremnik za sol moÏete usipati oko
1,5 do 1,8 kg soli. Za ‰to bolje i
uspje‰nije kori‰tenje perilice potrebno je
povremeno obnoviti zalihu soli, ovisno o
podacima na tablici.
¨
ZNAâAJNO
PokaÏu li se na sudju bjelkaste mrlje,
to je sigurnosni znak da u perilici
nedostaje soli.
Svjetlosni pokazatelji 5 4 3 2 1
0
Razine 5 4 3 2
Tipka za opciju
"POLA PUNJENJA"
Tipka
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
1
Tipka
"PROGRAMI"
34
35
NAMJE·TANJE GORNJE
KO·ARE
1
Kori‰tenje gornje ko‰are
Za tanjure promjera od 27 cm do 31 cm,
preporuãujemo pranje u donjoj ko‰ari
perilice, ali tek nakon ‰to ste namjestili
gornju
ko‰aru u najvi‰i poloÏaj i to na
slijedeçi naãin:
1. Izvucite gornju ko‰aru;
2. Zatim zahvatite ko‰aru sa obe strane i
podignite je prema gore (slika 1).
2
Sudje koje je u promjeru veçe od 20 cm ne
moÏe se vi‰e stavljati u gornju ko‰aru, isto
tako kada je ko‰ara u gornjem poloÏaju ne
mogu se koristiti pomiãni nosaãi.
NAMJE·TANJE
POLOÎAJ:
KO·ARE
NA
■ Na gornju ko‰aru takodjer moÏete
postaviti i zdjele za salatu i plastiãne
zdjelice, ali je preporuãljivo da ih uãvrstite
na mjesto jer se takvo posudje kod
raspr‰ivanja vode moÏe prevrnuti.
STAVLJANJE SUDJA U
PERILICU
a
b
■ Gornja ko‰ara napravljena je tako da je
maksimalno moÏete iskoristiti, odnosno
da je napunite samo s tanjurima koje
postavite u dva reda i to do najvi‰e 24
komada, ili samo sa ãa‰ama koje
posloÏite u pet redova najvi‰e do 30
komada, ili sa razliãitim komadima
posudja.
■ Gornja ko‰ara opremljena je pomiãnim
stalkom prikavaãenim za boãni rub, pri
ãemu moÏe biti postavljena u dva
poloÏaja: vi‰i ili niÏi.
U niÏem poloÏaju, stalak se moÏe
koristiti za pranje ‰alica za ãaj ili
kavu,dugaãkih noÏeva i kuhaãa.
Na krajevima istog stalka moguçe je
objesiti vrãeve i pehare.
âa‰e, tanjuriçe od ‰alica i tanjure za
desert moÏete staviti ispod stalka.
Kori‰tenje donje ko‰are
■ U donju ko‰aru moÏete posloÏiti pladnjeve,
tave, zdjele za juhu, zdjele za salatu,
duboke i plitke tanjure, pribor za jelo i
kuhaãe.
a
b
NIÎI
1. Zahvatite ko‰aru sa obe strane i podignite
je lagano prema gore (slika 2a);
3
2. Zatim je polako otpustite u ispravan
poloÏaj (slika 2b).
■ Duboki i plitki tanjuri mogu sa staviti sa
stalkom u okomiti poloÏaj.
Tanjure uvijek treba postavljajti okomito,
tako da su udubljene strane tanjura
okrenuta prema vratima perilice.
Uvijek obratite pozornost da ostane
dovoljno slobodnog prostora izmedju
jednog i drugog tanjura, kako bi voda
slobodno kolala za vrijeme pranja.
■ Pribor za jelo posloÏite u plastiãnu
ko‰aricu (drÏaã) koja je za to namijenjena,
vrhovima ruãica okrenutim prema gore.
■ DrÏaã pribora za jelo stavite na donju
ko‰aru (slika 3) da Ïlice, vilice i noÏevi
ne iskliznuli kroz otvore na ko‰arici i
time blokiraju okretanje mlaznice za
raspr‰ivanje vode.
■ Uputno je da prvo tanjure iste veliãine
posloÏite zajedno u isti red da u cijelosti
iskoristite kapacitet ko‰are.
VAÎNO: NIKAD NEMOJTE DIZATI ILI
SPU·TATI KO·ARU SAMO PO JEDNOJ
STRANI (slika 3).
ZNAâAJNO
NiÏa ko‰ara ima uredjaj za sigurnosno
zaustavljanje koji je posebno koristan
za sigurno izvlaãenje potpuno pune
ko‰are.
Potpuno izvlaãenje ko‰are neophodno
je pri redovitom odrÏavanju, kada
punite sol i ãistite filtar.
■ Tanjuri mogu biti posloÏeni ili svi u
jednom (slika 1) ili u dva reda (slika 2).
UPOZORENJE:
Preporuãljivo je namjestiti ko‰aru prije
umetanja sudja.
■ Tanjure veçih promjera od oko 27 cm,
lagano nagnite prema prednjoj strani,
kako bi lak‰e umetnuli ko‰aru u
unutarnjost perilice.
36
37
1
A
E
C
B
D
F
B
A
C
G D
F E
(pogledajte izbor programa)
Opça usporedba programa pranja (Prema normi EN 50242)
1. Postavljanje gornje ko‰are: niÏe
2. Klasiãno punjenje perilice posudjem
3. Namje‰tanje sredstva za sjaj: 6
F
A G
Donja ko‰ara (slika 3)
A = srednje velika zdjela
B = velika zdjela
C = velika tava
D = poklopci
E = zdjele za juhu, pladnjevi za serviranje
F = pribor za jelo
G = pladnjevi, tave
Pravilno i racionalno razmje‰tanje sudja u perilicu
rezultirat çe dobrim rezultatima pranja.
C
Ko‰arice za jedaçi pribor (slika 4)
Ko‰arica za jedaçi pribor napravljena je od dva
odvojena djela, te je zbog toga omoguçeno
punjenje razliãitim veliãinama jedaçeg pribora.
Dva dijela mogu biti zasebna tako da ih odvojitie
kliznim pomakom.
38
4. Koliãina sredstva za pranje:
- 8 grama za predpranje;
- 22 grama za pranje.
Punjenje perilice sa 12 kompleta sudja (Prema normi EN 50242)
Ispravno stavljanje sudja u gornju ko‰aru prikazano je na slici 5 za gornju ko‰aru, na
slici 6 za donju ko‰aru a na slici 7 za ko‰aricu pribora za jelo.
5
G
C
E
C
B
C
I
D F
F
E
4
Gornja ko‰ara (slika 1)
A = duboki tanjuri
B = plitki tanjuri
C = tanjuri za desert
D = tanjuriçi od ‰alica za kavu
E = ‰alice za kavu
F = ãa‰e
H
H
B
PODACI ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA
Gornja ko‰ara (slika 2)
A = duboki tanjuri
B = plitki tanjuri
C = tanjuri za desert
D = tanjuriçi od ‰alica za kavu
E = ‰alice za kavu
F = vrãevi, krigle
G = ãa‰e
H = ko‰arica za jedaçi pribor
2
3D
Uobiãajeno dnevno punjenje perilice s posudjem
prikazano je na slikama 1, 2 i 3.
H
A
6
L
Q
M
N
P
N
Gornja ko‰ara (slika 5)
A = 5 + 5 + 2 ãa‰e
B = 12 tanjuriça od ‰alica za kavu
C = 4 + 4 + 4 ‰alica
D = mala zdjelica
E = srednje velika zdjela
F = velika zdjela
G = 1 + 1 vilice
H = 1 + 1 Ïlice za posluÏivanje
I = 3 + 3+ 3 + 3 Ïlice za desert
L = 3 + 3+ 3 + 3 Ïlice za ãaj
Donja ko‰ara (slika 6)
M = 8 + 4 dubokih tanjura
N = 11 + 1 plitkih tanjura
O = 12 tanjura za desert
P = tanjur za serviranje
Q = pribor za jelo
M
7
R
O
Ko‰arica pribora za jelo (slika 7)
Stavite boãne stalke u niÏi poloÏaj i napunite
ih sa 6 + 6 noÏeva (R); u lijevi dio stavite pribor za jelo sa ruãicama okrenutim prema
dole.
Pazite da u isti odjeljak ne stavljate vi‰e od
dvije razliãite vrste pribora za jelo.
39
PUNJENJE DETERDÎENTOM
■ uãinkovitost deterdÏenta koji sadrÏi i sol
zavisi o tvrdoçi vode u va‰oj vodovodnoj
mreÏi,
Provjerite da li je tvrdoça vode u va‰oj
vodovodnoj mreÏi unutar raspona
uãinkovitosti koja je prikazana na
ambalaÏi deterdÏenta.
VRSTE DETERDÎENTA
DeterdÏent u tabletama
DeterdÏent
ZNAâAJNO
Za pranje posudja u perilici morate
upotrebljavati posebno sredstvo za
pranje, koje moÏe biti u tekuçem
stanju, odnosno prikladan pra‰ak ili
tablete.
B
Nakon ‰to ste stavili deterdÏent u spremnik,
zatvorite poklopac, prvo ga gurnite (1) a zatim
ga pritisnite (2) sve dok se ne zaãuje "klik".
“CALGONIT” daje vrlo dobre rezultate a
moÏe se nabaviti u trgovaãkoj mreÏi.
DeterdÏenti
u
tabletama
razliãitih
proizvodjaãa ne otapaju se istom brzinom,
zbog toga tijekom kratkih programa pranja
neki deterdÏenti u tabletama ne mogu biti
potpuno uãinkoviti jer se ne otope u
potpunosti. Ako se koristi takav deterdÏent,
savjetujemo kori‰tenje duÏeg programa
pranja da se zajamãi potpuno djelovanje
deterdÏenta u tabletama.
Ako koristite takvu vrstu deterdÏenta a
niste zadovoljni sa rezultatima pranja,
molimo da se obratite proizvodjaãu
deterdÏenta.
U odredjenim okolnostima kori‰tenje
kombiniranih deterdÏenata moÏe izazvati:
ZNAâAJNO
Da se ispune dobri rezultati pranja,
tablete moraju biti stavljene u
odjeljak za pranje spremnika za
deterdÏent, NE izravno u kadu perilice
posudja.
Neprikladna sredstva kao na primjer:
sredstva za ruãno pranje posudja, ne
sadrÏe sastojke pogodne za pranje
posudja u perilici, te ometaju pravilan rad
perilice.
■ taloÏenje vapnenca na posudju ili u
perilici posudja;
■ smanjeni radni uãinak pranja ili su‰enja.
ZNAâAJNO
Bilo koji problem koji se iskaÏe kao
izravan rezultat kori‰tenja takvog
deterdÏenta nije pokriven na‰im
jamstvom.
Koncentrirani deterdÏenti
Punjenje spremnika za deterdÏent
Spremnik za deterdÏent smje‰ten je na
unutarnjoj strani vrata (slika A “2”). Ako je
poklopac spremnika zatvoren, za otvaranje
pritisnite tipku (A).
Po zavr‰etku bilo kojeg programa pranja,
ostavite poklopac uvijek otvoren.
Buduçi da sva sredstva za pranje, nemaju
istu snagu pranja, pridrÏavajte se uputa
proizvodjaãa.
Podsjeçamo i to, da nedovoljna koliãina
sredstva za pranje moÏe prouzroãiti
nepotpuno uklanjanje prljav‰tine. Dozirate
li preveliku koliãinu detrdÏenta, neçete
postiçi bolje rezultate pranja, veç samo
nepotreban tro‰ak.
UPOZORENJE!
Kod punjenja donje ko‰are sa
posudjem, provjeriti da li posudje ne
smeta otvaranju spremnika za
deterdÏent.
Koncentrirani deterdÏenti sa smanjenim
alkalinitetom i prirodnim enzimima, zajedno
sa programom pranja na 50°C, imaju manji
‰tetni uãinak na prirodni okoli‰ a ‰tite
posudje i perilicu posudja.
Programi pranja na 50°C namjerno
iskori‰tavaju svojstva prljav‰tine otpljene
enzimima i zato omoguçuju da se
kori‰tenjem koncentriranih deterdÏenata
postignu isti rezultati pranja kao sa
programima na 65°C ali sa niÏom
temperaturom pranja.
Molimo da zapamtite da pri kori‰tenju
kombiniranog deterdÏenta "3 u 1",
svjetlosni pokazatelji za zalihu soli i
sredstva za sjaj (koji se nalaze samo na
odabranim modelima) postaju suvi‰ni,
tako da svjetlosne pokazatelje moÏete
zanemariti.
Ako se pojave problemi pri pranju i su‰enju
posudja, preporuãujemo da se vratite
kori‰tenju uobiãajenih odvojenih sredstava
(sol, deterdÏent u prahu i sredstvo za sjaj).
To çe osigurati da uredjaj za omek‰avanje
vode u perilici posudja radi ispravno.
Kombinirani deterdÏenti
ZNAâAJNO
Nemojte koristiti prekomjerne koliãine
sredstava za pranje jer time istodobno
pridonosite i za‰titi okoli‰a.
Potrebna koliãina sredstva za pranje ovisi i
o stupnju prljav‰tine kao i o tipu posudja.
Preporuãujemo da odjeljak za pranje
spremnika za detrdÏent napunite sa 20-30
grama sredstva za pranje posudja (B).
DeterdÏenti koji sadrÏe i sredstvo za sjaj
moraju biti stavljeni u odjeljak za pranje
spremnika za deterdÏent. Odjeljak sredstva
za sjaj mora biti prazan (ako nije prazan,
podesite regulator sredstva za sjaj na niÏi
poloÏaj prije kori‰tenja takvog deterdÏenta).
U takvom sluãaju, preporuãujemo:
■ napunite sprmnike za sol i sredstva za
sjaj;
■ pokrenite uobiãajeni program pranja ali
bez umetnutog posudja.
Kombinirani deterdÏenti "3 u 1"
Ako namjeravate koristiti deterdÏent “3 u
1”, npr. koji sadrÏi sol i/ili sredstvo za sjaj,
savjetujemo slijedeçe:
A
Molimo da zapamtite da je nakon povratka
na kori‰tanje uobiãajene soli za perilicu
posudja, potreban odredjan broj ciklusa
pranja prije nego taj sustav ponovno bude
potpuno uãinkovit.
■ paÏljivo proãitajte upute proizvodjaãa
otisnute na ambalaÏi;
40
41
PUNJENJE SREDSTVOM ZA
SJAJ
âI·åENIE FILTRA
Sustav filtriranja (slika A “4”) sastoji se od:
Sredstvo za sjaj
1
sredi‰njeg spremnika koji zadrÏava veçe
komadiçe;
Sredstvo za sjaj, koje se automatski ispu‰ta
tijekom zadnjeg ispiranja, pomaÏe da se
sudje brÏe osu‰i, spreãava nastajanje mrlja
i taloÏenje vodenog kamenca.
ravne mreÏice koja neprekidno filtrira vodu
od pranja;
mikro filtra, smje‰tenog ispod mreÏice,
koji zadrÏava najsitnije komadiçe i osigurava
savr‰eno ispiranje.
C
■ Da bi svaki puta postigli savr‰ene rezultate
pranja, filtre treba provjeriti i ãistiti
nakon svakog pranja.
Punjenje spremnika sredstva za sjaj
Spremnik sredstva za sjaj nalazi se lijevo
od spremnika za deterdÏent (slika A "3").
Da otvorite poklopac spremnika, gurnite
oznaku za oãitavanje i u isto vrijeme,
povucite jeziãac za otvaranje. Preporuãljivo
je uvijek koristiti sredstvo za sjaj posebno
namijenjeno za perilice sudja.
Razinu sredstva za sjaj provjerite kroz
pokazno okno (C) koje je smje‰teno na
raspr‰ivaãu.
PUNO
PRAZNO
tamno
svijetlo
■ Da uklonite filtar, jednostavno okrenite
ruãicu u smjeru suprotnom kretanju
kazaljki na satu (slika 1).
■ Za lak‰e ãi‰çenje sredi‰nji spremnik
moÏe se ukloniti (slika 2).
2
■ Uklonite mreÏicu (slika 3) i operite je
pod mlazom vode, ako je potrebno
koristite i manju ãetku.
■ Sa samoãisteçim mikro filtrom,
odrÏavanje je svedeno na minimum i
sustav filtriranja potrebno je samo
provjeriti svaka dva tjedna. Ipak, nakon
svakog pranja preporuãujemo da
provjerite sredi‰nji spremnik i mreÏicu
da nisu zaãepljeni.
UPOZORENJE!
Nakon ãi‰çenja, uvjerite se da ja filtar
ponovo ispravno namje‰ten i da je
mreÏica ispravno usadjena na dno
perilice sudja.
Reguliranje dodavanja sredstva za
sjaj od 1- 6
Regulator (D) je smje‰ten ispod poklopca i
moÏe se okretati pomoçu kovanice.
Preporuãeni poloÏaj je 4.
Koliãina vapnenca u vodi bitno utjeãe kako
na nastajanje vodenih mrlja tako i na
su‰enje posudja. Zato je veoma vaÏno
reguliranje koliãine sredstva za visoki sjaj,
da bi se postigli optimalni rezultati pranja.
U sluãaju da se po zavr‰etku pranja na
posudju pokaÏu tragovi tekuçine za sjaj
potrebno je regulator postaviti na niÏu
vrijednost, a na vi‰u vrijednost ako se na
posudju pokaÏu bjelkaste mrlje.
3
Provjerite da li je filtar prilikom
vraçanja, u mreÏicu ispravno privinut
u smjeru kazaljki na satu, jer ako je
filtar slabo usadjen moÏe doçi
do ‰tetnih posljedica u vezi sa
uãinkovitosti perilice.
D
42
ZNAâAJNO
Nikada ne koristite perilicu sudja ako
je filtar izvadjen.
43
PRAKTIâNI SAVJETI
Kako u‰tedjeti
■ Ako Ïelite u potpunost iskoristiti prostor
u perilici sudja, stavljajte sudje u perilicu
nakon svakog jela i ako je potrebno
pokrenite ciklus HLADNO ISPIPRANJE
da se omek‰aju i uklone veçe ãestice
hrane sa novo umetnutog sudja. Kada
je perilica puna, pokrenite program za
cjelovito pranje.
Kako postiçi zaista dobre
rezultate pranja
■ Prije stavljanja sudja u perilicu, uklonite
sve ostatke hrane (kosti, ljuske, komadiçe
mesa ili povrça, ostatke od kave, koÏu
voça, pepel cigareta, ãaãkalice itd.) kako bi
sprijeãili zaãepljenje filtra, odvodne cijevi ili
mlaznica za pranje.
■ Ako sudje nije jako prljavo i perilica nije
sasvim puna, izaberite ·TEDLJIVI
program pranja i slijedite pri tome sve
upute navedene u opisu programa.
■ Preporuãujemo da sudje ne ispirete
prije nego ‰to ga stavite u perilicu.
■ Ponekad su pladnjevi, tave i lonci jako
zaprljani i sadrÏe zagorene ili zapeãene
ostatke hrane, u tom sluãaju, takvo je
sudje potrebno namakati prije pranja.
·to se ne smije prati
■ Upamtite da svo sudje nije prikladno za
pranje u perilici sudja.
Savjetujemo da neke vrste sudja kao na
primjer: plastiku neotpornu na toplinu,
pribor za jelo sa plastiãnim ili drvenim
dr‰kama, aluminijsko posudje, kristalne
predmete, ãa‰e od olovnog stakla (ako
drugaãije nije napomenuto) ne perete u
perilici za sudje.
■ Posudje smjestite u perilicu tako da je
okrenuto prema dolje.
■ Ako je ikako moguçe posudje u perilici
posloÏite tako da se medjusobno ne dodiruje.
Vrlo je vaÏno da posudje pravilno posloÏite u
perilicu jer to daje bolje rezultate pranja.
■ I ukrasi u boji na nekom sudju nisu
sasvim postojani. Zato je najbolje da
provjerite njihovu postojanost tako da u
perilici operete samo pojedini komad,
kako bi provjerili da li je prikladan za
pranje u perilici ili ne.
■ Nakon ‰to ste sudje posloÏili u perilicu,
prije poãetka pranja morate provjeriti da
li se mlaznice za raspr‰ivanje vode
slobodno okreçu.
■ Lonce i drugo posudje na kojima su
ostaci zagorene hrane do poãetka
pranja namaãite u otopini deterdÏenta
za pranje.
■ Ujedno ne zaboravite da istovremeno
ne smijete prati srebrni i obiãan metalni
pribor za jelo, jer medju njima moÏe
doçi do kemijske reakcije.
■ Kod pranja srebrnog sudja i pribora za
jelo pazite na slijedeçe:
ZNAâAJNO
Prilikom kupnje novog sudja ili
pribora za jelo provjerite da li je
prikladno za pranje u perilici sudja.
a) isperite ga odmah po upotrebi,
posebno ako ste ga koristili za jaja,
majonezu, ribu ili sliãno;
b) nemojte izravno posuti deterdÏent
na takvo sudje ili pribor za jelo;
Korisni savjeti
■ Da bi izbjegli sluãajno kapanje iz gornje
ko‰are, prvo izvadite posudje iz donje
ko‰are.
c) pazite da takvo sudje ne dodje u
dodir sa drugim metalima.
■ Ako po zavr‰etku pranja ostavite neko
vrijeme sudje u perilici, vrata perilice
morate samo pritvoriti, da zrak u
unutarnjosti moÏe slobodno kruÏiti. Na
taj çe naãin posudje biti bolje osu‰eno.
44
âI·åENJE I ODRÎAVANJE
1
■ Za ãi‰çenje vanjskih dijelova perilice
sudja koristite samo mokru krpu, ne
koristite o‰tra ili sredstva koja sadrÏe
otapala.
■ Perilica ne zahtjeva neko posebno
odrÏavanje, jer je unutarnjost perilice
samoãisteça.
■ Redovito morate ãistiti tjesnilo na vratima
i to sa vlaÏnom krpom, kako bi sa njega
odstranili moguçe ostatke hrane i sredstva
za visoki sjaj.
■ Povremeno je preporuãljivo iz unutarnjosti
perilice ukloniti kamenac ili prljav‰tinu;
ulijte ãa‰u octa na dno perilice i odaberite
program pranja za osjetljivo sudje; neka
perilica pere prazna.
■ Ako unatoã uobiãajenom ãi‰çenju filtra
primjetite da sudje ili tave nisu dobro
oprane i osu‰ene, provijerite da li su
otvori na okretnim mlaznicama za
raspr‰ivanje vode (slika A”5”) moÏda
zaãepljeni ostacima hrane.
Ako su zaãepljeni oãistite ih na slijedeçi
naãin:
1. Da uklonite gornju okretnu mlaznicu,
okrenite je sve dok se oznaka za
zaustavljanje ne poravna sa strelicom
(slika 1b). Potisnite je prema gore i
zadrÏite je povuãenom, odvijte je u
smjeru kazaljki na satu. Za ponovno
postavljanje, ponovite istu radnju ali
je okreçite suprotno kazaljkama na
satu. NiÏu okretnu mlaznicu uklonite
jednostavno tako da je povuãete prema
gore (slika 2);
2. operite mlaznice pod jakim mlazom vode
tako da oãistite svaki otvor za
raspr‰ivanje;
3. kada ste zavr‰ili, ponovno ih namjestite u
isti poloÏaj, zapamtite da gornju mlaznicu
poloÏite na oznaku za zaustavljanje i
potpuno zavijete u poãetni poloÏaj.
■ I unutarnjost perilice i unutarnja strana
vrata perilice izradjeni su od nehrdjajuçe
ãelika; ipak, mogu se pojaviti mrlje
uzrokovane oksidacijom, to je vjerovatno
od vode koja sadrÏi previ‰e Ïeljeznih
soli.
■ Ove mrlje odstranite laganim sredstvima
za poliranje nehrdjajuçeg ãelika, koje ne
smije sadrÏavati spojeve klora. Te mrlje
ni u kojem sluãaju ne smijete odstranjivati
ãeliãnom vunom ili drugim metalnim
sredstvima.
1b
2
NAKON ZAVR·ETKA
PROGRAMA PRANJA
Nakon svakog zavr‰etka pranja , uvijek
morate zatvoriti slavinu za dotok vode u
perilicu, kako dovodna cijev ne bi stalno
bila pod stalnim pritiskom. Isto tako morate
iskljuãiti tipku “ukljuãeno”/”iskljuãeno” kako
bi perilicu iskljuãili iz elektriãne mreÏe.
U sluãaju da perilicu neçete upotrebljavati
duÏe vrijeme, uãinite slijedeçe:
1. u praznu unutarnjost perilice stavite malo
detrdÏenta i ukljuãite jedan od programa
kako bi se unutra‰njost odmastila;
2. izvadite utikaã iz utiãnice;
3. zatvorite slavinu za dotok vode;
4. napunite spremnik sa sredstvom za sjaj;
5. vrata perilice ostavite pritvorenima;
6. unutarnjost perilice mora ostati ãista;
7. ako je perilica ostavljena u prostoriji
gdje je temperatura niÏa od 0°C, voda u
perilici moÏe se zalediti, u tom sluãaju
temperaturu prostorije morate povisiti i
priãekati 24 sata prije nego ‰to perilicu
ponovo Ïelite koristiti.
45
OPIS UPRAVLJAâKE PLOâE
IZBOR PROGRAMA I POSEBNE
FUNKCIJE
Prekid program
Otvaranje vrata nije preporuãljivo kada je
program u radu a posebno tijekom glavnog
pranja i faze zavr‰nog vruçeg ispiranja.
Medjutim, ako se vrata perilice otvore dok
je program u radu (npr. zbog stavljanja
novog sudja), perilica çe se automatski
zaustaviti.
Zatvorite vrata, bez pritiska na bilo koju
tipku. Ciklus pranja çe se pokrenuti s
mjesta na kojem je bio zaustavljen.
ZNAâAJNO
Perilica posudja ima jednu vrlo
praktiãnu funkciju:
"preporuãeni" program za brzi i
toãniji izbor pranja (koji je idealan za
dnevno kori‰tenje potpuno napunjene
perilice).
F
G
H
I
UPOZORENJE!
Ako otvorite vrata perilice tijekom
ciklusa su‰enje, glasan zvuãni signal
opomenut çe vas da ciklus su‰enje
nije zavr‰en.
Namje‰tanje programa
■ Otvorite vrata i stavite prljavo sudje u
unutra‰njost uredjaja.
ED
A
B
C
A
Tipka "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
B
BIRAâ PROGRAMA
C
F
Svjetla "FAZE PRANJA"/
Svjetla za vrijeme "ODGODE
POâETKA PRANJA"
Tipka "PROGRAMI"
G
Svjetlo "IZBOR OPCIJA"
D
Tipka za opcija "POLA PUNJENJA"
H
Svjetla "IZBOR PROGRAMA"
E
Tipka za "ODGODU POâETKA
PRANJA"
I
Svjetlo "RAZINA SOLI"
82÷88,5
55
59,8
117
cm
cm
cm
cm
TEHNIâKI PODACI:
Broj kompleta za pranje prema normi EN 50242
Broj kompleta za pranje sa tavama i tanjurima
Pritisak vode
Snaga osiguraãa (a)
Maksimalna prikljuãna snaga
Napon
46
12
dla 8 osoba
Min 0,08 - maksimum 0,8 MPa
(pogledati natpisnu ploãicu)
(pogledati natpisnu ploãicu)
(pogledati natpisnu ploãicu)
.
■ Nakon pritiska na tipku "UKLJUâENO/
ISKLJUâENO", svjetlosni pokazatelj
koji je tvorniãki pode‰en na "preporuãeno",
poçet çe treptati..
Mijenjanje programa koji je u
radu
■ Ako Ïelite izabrati jednu od opcija,
pritisnite tipku za “izbor opcija” (zasvjetlit
çe odgovarajuçe svjetlo).
Da promijenite ili poni‰tite program koji je u
radu postupite kako slijedi:
■ Otvorite vrata.
Opcijska tipka moÏe biti odabrana ili
poni‰tena UNUTAR 2 minute nakon
‰to program pranja zapoãne s radom.
■ Izaberite
program
odgovarajuçu tipku.
DIMENZIJE PERILICE:
Visina
Dubina
·irina
Dubina sa otvorenim vratima
■ Pritisnite tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
pritiskom
■ Najmanje 5 sekunde drÏite pritisnutom
tipku tekuçeg programa pranja (s upaljenim
svjetlom). Svjetla programa (osim svjetlo
"BRZI" program) poãet çe treptati.
na
■ Zatvorite vrata (nakon ‰to se oglasi
zvuãni signal, program pranja çe se
automatski pokrenuti).
■ Program koji je u radu biti çe poni‰ten i
svjetlosni pokazatelj za "preporuãeni"
program poçet çe treptati.
Drugi program moÏe biti odabran
UNUTAR 2 minute nakon ‰to program
pranja zapoãne s radom, jednostavnim
pritiskom na odgovarajuçi gumb.
■ Od te toãke moÏe se namjestiti novi
program pranja.
ZNAâAJNO
Da poni‰tite program "HLADNO
ISPIRANJE", istovremeno pritisnite
tipku za "BRZI" program i opcijsku tipku
za "POLA PUNJENJA".
ZNAâAJNO
Da izaberete program "HLADNO
ISPIRANJE", istodobno pritisnite
tipku za "BRZI" program i opcijsku
tipku za "POLA PUNJENJA".
47
Tipka za "ODGODU POâETKA
PRANJA"
UPOZORENJE!
Prije nego pokrenete novi program,
treba provjeriti da li je u spremniku
ostalo deterdÏenta. Ako je potrebno,
napunite spremnik za deterdÏent.
■ Namje‰tanje novog programa pranja ili
izbor/poni‰tenje opcijske tipke moÏe
se izvesti nakon ‰to se promijeni ili
poni‰ti vrijeme odgode poãetka pranja.
Oznake kvara
Ako se tijekom programa pranja koji je u
radu pojave nedostaci ili gre‰ke svjetlosni
pokazatelj koji odgovara odabranom ciklusu
pranja (2 svjetlosna pokazatelja programa
"HLADNO ISPIRANJE") poãet çe brzo
treptati a oglasit çe se i zvuãni signal
U takvom sluãaju, iskljuãite perilicu
pritiskom na tipku "UKLJUâENO/
ISKLJUâENO".
Nakon ‰to provjerite i budete sigurni da
je ãep na dovodnoj cijevi otvoren, da
odvodna cijev nije previ‰e savinuta ili
pritisnuta i da filtar ili sifon nisu
zaãepljeni, ponovno namjestite izabrani
program.
Ako se nepravilnosti u radu nastave,
obratite se ovla‰tenom serviseru.
S ovom tipkom moÏe se podesiti vrijeme
pokretanja perilice, pokretanje perilice moÏe se
odgoditi za 3, 6 ili 9 sati.
Ako dodje do bilo kakvog prekida
elektriãnog napajanja dok perilica sudja
radi, izabrani program pohranit çe se u
posebnu memoriju a kada dodje do
povratka elektriãne energije, program
pranja çe se nastaviti s mjesta na kojem
je bio prekinut.
Rad programa
Da odgodite pokretanje perilice, postupite
kako slijedi:
Iskljuãenje zvuãnog signala za
KRAJ PROGRAMA
■ Pritisnite tipku za "ODGODU POâETKA
PRANJA" (svaki puta kada pritisnete
ovu tipku pokretanje perilice biti çe
odgodjeno za 3, 6 odnosno 9 sati a
svjetlit çe i odgovarajuçe svjetlo).
Zvuãni signal za kraj programa moÏe se
iskljuãiti i to kako slijedi:
■ Da pokrenete odbrojavanje, pritisnite
tipku izabranog programa (odgovarajuçi
svjetlosni pokazatelj çe se iskljuãiti, dok
çe svjetlosni pokazatelj pode‰enog
vremena poãeti treptati).
Kada je program pranja u radu 3 svjetla
“FAZE PROGRAMA” ("PRANJE"
,
"ISPIRANJE"
,i
"SU·ENJE"
)
svjetlit çe zasebno i u nizu da pokaÏu
trenutnu fazu pranja.
Ako ste namjestili odgodu poãetka pranja
od 9 sati, odbrojavanje çe biti prikazano
svjetlom 6h nakon 3 sata a led svjetlom 3h
nakon 6 sati.
Kraj programa pranja
Zvuãni signal oglasit çe se na 5 sekundi
(ako nije iskljuãen) 3 puta u razmacima od
30 sekundi da oznaãi da je program pranja
zavr‰en.
Svjetlosni pokazatelj “FAZE PROGRAMA”
çe se iskljuãiti a svjetlosni za “preporuãeni”
program poçet çe treptati.
Oprano sudje moÏe se izvaditi a perilica
sudja iskljuãiti pritiskom na tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO" ili moÏete
staviti novo sudje na pranje.
Nakon ‰to isteknu zadnja 3 sata (na kraju
odbrojavanja) svjetlo 3h prestat çe treptati i
ostat çe upaljeno da prikaÏe fazu pranja a
program pranja çe se automatski pokrenuti.
Ako odbrojavanje nije zavr‰eno a program
pranja jo‰ nije pokrenut, moguçe je
promijeniti ili poni‰titi odgodu poãetka
pranja i izabrati neki drugi program pranja
ili izabrati/poni‰titi opcijsku tipku i to kako
slijedi:
Opcijske tipka
Tipka "POLA PUNJENJA"
■ Kada je perilica iskljuãena, drÏite pritisnutom tipku za "POLA PUNJENJA" na
nekoliko sekundi i istodobno pritisnite
tiku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO",
otpustite ih samo nakon ‰to se oglasi
zvuãni signal.
ZNAâAJNO
Ova perilica sudja je opremljena
sigurnosnim antipoplavnim uredjajem
koji çe ako se takav problem pojavi
automatski isprazniti svaku pretjeranu
koliãinu vode.
■ Pritisnite ponovno tipku za "POLA
PUNJENJA": odgovarajuçi svjetlosni
pokazatelj (çe se ukljuãiti da pokaÏe da
je zvuãni signal aktiviran) poãet çe treptati (da pokaÏe da je zvuãni signal
iskljuãen).
UPOZORENJE!
Da osigurate ispravan rad sigurnosnog
antipoplavnog uredjaja, preporuãujemo
da perilicu sudja ne pomiçete ili
naginjete tijekom rada.
Ako je perilicu sudja potrebno pomaknuti
ili nagnuti, budite sigurni da je ciklus
pranja zavr‰en i da u unutarnjosti
perilice nema vode.
■ Priãekajte da se oglasi zvuãni signal, to
znaãi da su postavke memorirane.
■ Da ponovno ukljuãite zvuãni signal,
postupite po istom postupku.
■ DrÏite pritisnutom tipku izabranog
programa najmanje 5 sekundi. Svjetlosni
pokazatelji (osim svjetlosnog pokazatelja
za “BRZI” program) poãet çe treptati.
Kao odgovor na va‰e savkodnevene
zahtjeve za pranjem posudja uz uobiãajeno
pranje ova perilica posudja opremljena je i
funkcijom "POLA PUNJENJA". Ova
funkcija omoguçuje pranje manjeg broja
posudja uz zadrÏavanje slobode punjenja
gornje i donje ko‰are za posudje.
Kada je ova funkcija aktivna perilica
posudja automatski smanjuje potro‰nju
vode i energije a samim time i vrijeme
pranja.
Kada
odaberete
"POLA
PUNJENJA" pazite da smanjite i koliãinu
deterdÏenta.
■ Odabrani program biti çe poni‰ten i
svjetlosni pokazatelj za "preporuãeni"
program poãet çe treptati.
■ Pritisnite tipku za "ODGODU POâETKA
PRANJA" da namjestite drugo vrijeme
odgode poãetka pranja (zasvjetlit
çe odgovarajuçe svjetlo).
48
49
ODABIR PROGRAMA
(Program "PREPORUâENO")
Prikladan za pranje uobiãajeno zaprljanog
sudja.
HIGIJENSKI
Prikladan za pranje tava i ostalog jako
zaprljanog sudja.
••••• •
ECO
Program koji ‰tedi energiju, prikladan za
uobiãajeno prljavo sudje, koristi deterdÏent
sa enzymima.
Program je normiran prema EN 50242.
•••••
Program za brzo pranje sudja koje mora
biti oprano odmah nakon jela.
Punjenje perilice sudjem za najvi‰e 4/6
osoba.
••••
HLADNO
ISPIRANJE
Kratko hladno prepranje za sudje koje je
stajalo u perilici sve dok je u potpunosti ne
napunite.
+
Pranje s predpranjem
Ako ste podesili HIGIJENSKI program pranja, slijedeça koliãina od oko 20 g deterdÏenta
(1 velika Ïlica) mora biti dodana izravno u perilicu.
50
••••
•
•
•
Tipka "POLA PUNJENJA"
Tipke sa
posebnim
funkcijama
Tipka za "ODGODU
POâETKA PRANJA"
Sa hladnom vodom 15° C
- Dopu‰teno
odstupanje ± 10% -
Vruçe ispiranje sa
sredstvom za sjsj
Drugo hladno pranje
Prvo hladno pranje
Glavno pranje
Hladno predpranje
Vruçe predpranje
UNIVERZALNI
BRZI 32’
Prosjeãno
trajanje u
min.
SadrÏaj programa
Provjera koliãine
soli
Provjera sredstva
za sjaj
DeterdÏent za
namakanje
Opis
âi‰çenje filtra
Program
DeterdÏent za pranje
Popis provjera
65°C
•
•
95
DA DA
75°C
• • •
120
DA DA
45°C
•
160
DA DA
50°C
•
32
DA
N/A
5
DA
N/A
•
N/A = NIJE DOSTUPNO
51
PREPOZNAVANJE MANJIH GRE·AKA U RADU
PROBLEM
Ako primjetite da Va‰a perilica sudja radi neispravno, prije nego ‰to pozovete
ovla‰tenog servisera, prvo provjerite niÏe navedene uzroke:
PROBLEM
1. Stroj u potpunosti ne radi
2. Voda ne dotiãe u uredjaj
3. Stroj ne izbacuje vodu
4. Perilica neprekidno izbacuje
vodu
5. U toku pranja ne ãujete vrtnju
mlaznica
6. Na elektronskim uredjajima bez
ekrana: jedno ili vi‰e LED
svjetlucanja.
MOGUåI UZROK
Utaknite utikaã u utiãnicu
Nema elektriãnog napona
Provjerite
Tipka U/I nije ukljuãena
Ukljuãite tipku U/I
Vrata uredjaja su otvorena
Zatvorite vrata uredjaja
Provjerite uzroke pod 1
Provjerite
Slavina za dovod vode je zatvorena
Otvorite slavinu
Gumb za izbor programa
nije u ispravnom poloÏaju
Postavite gumb za izbor programa u
Ispravan poloÏaj
Dovodno crijevo je savinuto
Ispravite dovodno crijevo
Filtar dovodne cijevi nije ispravno
spojen
Spojite ispravno i po potrebi oãistite
Filtar je prljav
Oãistite filtar
Crijevo za odvodnju vode je savinuto
Ispravite odvodno crijevo
ProduÏno crijevo za odvodnju
vode nije ispravno spojeno
Pogledajte paÏljivo upute za
spajanje produÏnog odvodnog
crijeva
Izlazni spoj u zidu je usmjeren
prema dolje a ne prema gore
Pozovite kvalificiranu osobu
Odvodna cijev je
prenisko namje‰tena
Namjestite odvodnu cijev na visinu
40 cm od poda
Dodali ste previ‰e detrdÏenta
Smanjite koliãinu detrdÏenta
i upotreblavajte odgovarajuçi
Neki predmet u perilici
ometa vrtnju mlaznica
Provjerite
Sitasta ploãa filtra i filtar
su jako zaprljani
Oãistite ploãu i filtar
Slavina za dovod vode je zatvorena
Iskljuãite uredjaj, otvorite slavinu
ponovno pokrenite pranje
KAKO UKLONITI PROBLEM
Provjerite uzroke iz toãke 5.
Provjerite
Dno tava nije dobro oprano
Namoãite tave prije pranja
Rubovi tava nisu dobro oprani
Rasporedite tave bolje
Mlaznice su djelomiãno
zaãepljene
Izvadite mlaznicu i isperite je
Sudje nije ispravno umetnuto
Ne stavljajte sudje preblizu
jedno drugom
Kraj odvodne cijevi je
potopljen u vodi
Kraj odvodne cijevi ne smije biti
potopljen u vodi
Neodgovarajuça koliãina
deterdÏenta ili je
deterdÏent prestar ili tvrd
Smanjite koliãinu deterdÏenta prema
zaprljanosti sudja ili promijenite
deterdÏent
Izabrani program pranja
pranja nije odgovarajuçi
Izaberite intenzivniji program
Sudje na niÏoj ko‰ari
nije oprano
Iskljuãite tipku za pranje poloviãne
koliãine sudja
8. DeterdÏent se ne raspr‰uje
pravilno
Posude, tave, lonci ili pribor za jelo
blokiraju otvor spremnika za
deterdÏent
Postavite posudje tako da je otvor
spremnika za deterdÏent slobodan.
9. Bijele mrlje na sudju
Voda u vodovodnoj mreÏi je izuzetno
tvrda
Provjerite koliãinu sredstva za sjaji
dodajte ga ako je potrebno, ako se
mrlje ponavljaju pozovite
ovla‰tenog servisera
10. U toku pranja ãujete
lupkanje
Sudje udara jedno o drugo
Razvrstajte sudje ravnomjerno u obe
ko‰are
Raspr‰ivaã udara po sudju
Razvrstajte sudje pravilnije
Zrak u perilici ne kruÏi pravilno
Nakon zavr‰etka pranja ostavite
vrata perilice pritvorena da bi
omoguçili prirodno su‰enje
Nedostaje sredstvo za sjaj.
Napunite spremnik sredstva za sjaj.
KAKO UKLONITI PROBLEM
Uredjaj nije prikljuãen na elektriãnu
mreÏu
MOGUåI UZROK
7. Posudje je samo djelomiãno
oprano
11. Sudje nije dobro posu‰eno
VAÎNO:
Ako posudje zbog nekog od gore navedenih razloga nije dobro oprano, morate ga ruãno
oprati. Ostaci hrane se tijekom su‰enja u perilici zasu‰e i ne moÏete ih odstraniti ponovnim
pranjem u perilici.
Ako kod provjeravanja pogre‰aka u radu perilice niste ustanovili niti jednu nepravilnost od
navedenih, molimo da nazovete jednog od na‰ih ovla‰tenih servisera.
Serviseru obvezatno navedite oznaku uredjaja ( navedena je na ploãici na uredjaju ili u
jamstvenom listu) i opi‰ite mu kvar. Time çete serviseru olak‰ati rad, a Va‰a perilica bit çe brÏe
popravljena.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne pogre‰ke u tiskanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmjene svojih proizvoda, ali bez
promjene njihovih osnovnih svojstava.
52
53
âestitamo!
GARANCIJA
KAZALO
Hvala, da ste izbrali kakovosten,
izjemno uãinkovit in zanesljiv pomivalni
stroj Candy.
Temu aparatu je priloÏen garancijski
list, ki zagotavlja brezplaãno pomoã
poobla‰ãenih servisov.
Candy proizvaja ‰iroko paleto
gospodinjskih aparatov: pralne stroje,
pralno-su‰ilne
stroje,
‰tedilnike,
mikrovalovne peãice, peãice, ‰tedilnike,
hladilnike in zamrzovalnike.
Svojega prodajalca lahko zaprosite za
katalog, v katerem so predstavljeni vsi
proizvodi Candy.
Prosimo, da to knjiÏico shranite
na varno, saj so v njej pomembne
informacije o varni prikljuãitvi, uporabi
in vzdrÏevanju stroja, pa tudi ‰tevilni
koristni nasveti, ki vam bodo pomagali
doseãi kar najbolj‰e rezultate pri
pomivanju.
KnjiÏico shranite, da vam bo tudi v
prihodnje pri roki.
Raãun shranite, saj ga boste potrebovali
pri uveljavljanju garancije, ãe bo potreben
obisk serviserja poobla‰ãenega servisa.
Nasveti za varno uporabo
Namestitev in prikljuãitev
Naprava za mehãanje vode
Polnjenje posodice za sol
Nastavljanje vi‰ine zgornje ko‰are
Razporeditev posode v stroju
Podatki za testne laboratorije
Dodajanje detergenta v pomivalni stroj
Vrste detergentov
Dodajanje tekoãine za lesk v pomivalni stroj
âi‰ãenje filtrov
Praktiãni nasveti
Redno ãi‰ãenje in vzdrÏevanje
Opis stikalne plo‰ãe
Tehniãni podatki
Izbiranje programov in posebnih funkcij
Izbiranje programov
Odpravljanje manj‰ih motenj v delovanju
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
56
57
60
61
62
63
65
66
67
68
69
70
71
72
72
73
76
78
Slika A
5
1
4
2
3
Prosimo, da pozorno preberete to knjiÏico z navodili, saj vsebuje pomembne informacije
v zvezi s prikljuãitvijo, uporabo in vzdrÏevanjem pomivalnega stroja, ki jih morate
upo‰tevati za varno delovanje stroja. V tej knjiÏici pa boste na‰li tudi nekaj koristnih
nasvetov, s pomoãjo katerih boste v celoti izrabili moÏnosti, ki vam jih stroj ponuja.
KnjiÏico shranite, tako da vam bo pri roki tudi v bodoãe.
54
55
NAVODILA ZA VARNO
UPORABO
OPOZORILO!
NoÏe in druge ostre in koniãaste
predmete zloÏite v ko‰arico s konico
obrnjeno navzdol, ali pa jih poloÏite na
ko‰aro.
Upo‰tevati je potrebno osnovne varnostne
predpise, ki veljajo za vse gospodinjske
aparate.
Prikljuãitev
Vsakodnevna uporaba
■ Prepriãajte se, da vtikaã pomivalnega
stroja ustreza vtiãnici na zidu. V nasprotnem
primeru mora vtikaã zamenjati ustrezno
usposobljena strokovna oseba, ki mora
hkrati preveriti, ãe kabli v hi‰nem
elektriãnem omreÏju ustrezajo prikljuãni
moãi va‰ega novega pomivalnega
stroja.
2. da je elektriãna napeljava brezhibna
in prenese dodatno obremenitev
skladno s podatki na plo‰ãici s podatki
na aparatu.
(Navodila za serviserje)
POMEMBNO
âe je aparat postavljen na preprogo
ali tekstilno talno oblogo pazite, da
je omogoãen pretoka zraka skozi
odprtine za zraãenje na dnu aparata.
OPOZORILO!
Zagotovljena mora biti
ozemljitev proizvoda.
Vtikaã mora biti dostopen tudi po
namestitvi aparata.
■ Pomivalni stroj je namenjen pomivanju
posode, ki je v rabi v gospodinjstvih.
V pomivalnem stroju ne smete pomivati
predmetov, na katerih so ‰e sledi bencina,
laka, jekla ali Ïeleza, oz. tak‰ne posode,
ki je bila v stiku s kemikalijami, kislinami
ali alkalnimi snovmi.
adapterjev,
■ âe je va‰a stavba opremljena s
sistemom za mehãanje vode, ni potrebno
dodati sol v posodo naprave za
mehãanje vode v pomivalnem stroju.
■ âe je potrebno zamenjati prikljuãni
elektriãni kabel, mora to delo opraviti
strokovnjak poobla‰ãenega servisa.
■ Jedilni pribor bo najbolje opran, ãe ga
postavite v ko‰arico z roãaji navzdol.
Varnost
Prikljuãitev na elektriãno omreÏje
Ta aparat ustreza vsem mednarodnim
varnostnim predpisom.
Opremljen je z vtikaãem s tremi vtiãi z
ozemljitvijo, ki zagotavlja ustrezno ozemljitev
aparata.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti
za ‰kodo ali po‰kodbe zaradi prikljuãitve
brez ozemljitve.
Pred prikljuãitvijo pomivalnega stroja se
prepriãajte:
Aparat ustreza evropskim smernicam
‰t. 89/336/EEC in 73/23/EEC in
poznej‰im spremembam.
1. da je vtiãnica pravilno ozemljena;
■ âe se pomivalni stroj pokvari ali opazite
nepravilnost v delovanju, ga izklopite,
zaprite pipo za vodo in ga ne posku‰ajte
sami popraviti. Popravila prepustite
ustrezno usposobljenim strokovnjakom
poobla‰ãenih servisov. Zahtevajte
uporabo originalnih rezervnih delov.
Neupo‰tevanje tega nasveta bi lahko
povzroãilo ‰e huj‰o okvaro stroja,
nestrokovna popravila pa pomenijo
veliko tveganje za uporabnika.
■ Stroja se nikoli ne dotikajte, ãe imate
mokre ali vlaÏne roke ali stopala.
■ Stroja ne upravljajte bosonogi.
■ Ko Ïelite potegniti vtikaã iz vtiãnice,
nikoli ne vlecite za prikljuãni kabel,
ampak vedno primite za vtikaã in ga
potegnite iz vtiãnice.
■ Pomivalni stroj ne sme biti izpostavljen
atmosferskim vplivom (deÏ, sonce itd.).
■ Otroci ali ljudje, ki ne morejo odgovarjati
zase, naj ne uporabljajo elektriãnih
aparatov brez nadzora.
OdsluÏeni aparati
■ Voda, ki ostane v pomivalnem stroju ali v
vdolbinah na posodah po pomivanju, ni
primerja za pitje.
■ Pomivalni stroji so izdelani iz materialov,
ki jih je mogoãe reciklirati, zato odpeljite
svoj odsluÏeni pomivalni stroj na ustrezno
deponijo. Tako boste ravnali okolju
prijazno.
■ Na aparat se ne naslanjajte in ne sedajte
ali stopajte na odprta vrata, ker se stroj
lahko prevrne.
■ Ko Ïelite zavreãi svoj odsluÏeni pomivalni
stroj, najprej snemite vrata, da se otroci
med igro ne bi mogli zapreti vanj.
■ Vrata stroja zapirajte; odprta vrata
pomenijo bi lahko povzroãila nezgodo.
56
pravilna
V primeru neustrezne ozemljitve
boste ob dotiku kovinskih delov aparata
zaznali disperzijo elektriãnega toka
zaradi prisotnosti supresorja radijske
interference.
■ Pomivalni stroj je namenjen uporabi v
gospodinjstvih.
■ Po postavitvi aparata se prepriãajte, da
le-ta ne stoji na kablu, oz. da kabel ni
po‰kodovan.
■ Odsvetujemo uporabo
razdelilcev ali podalj‰kov.
NAMESTITEV IN PRIKLJUâITEV
APARATA
57
Prikljuãitev pomivalnega stroja
na vodovodno omreÏje
■ Zakrivljeni konec odtoãne cevi lahko
obesite na rob pomivalnega korita,
vendar morate paziti, da konec cevi ne
bo potopljen v vodo v koritu, saj bi v
nasprotnem
primeru
voda
med
delovanjem stroja tekla nazaj v stroj
(slika 4 Y).
Priklop odtoãne cevi
1
POMEMBNO
Stroj prikljuãite na vodovodno
omreÏje s pomoãjo novih cevi.
Uporaba starih cevi ni dovoljena.
■ Konec odtoãne cevi namestite na stalni
odtok vode. Pri tem pazite, da cev ni
upognjena ali zvita, tako da lahko voda
neovirano odteãe (slika 4).
■ Notranji premer odtoãne cevi naj bo vsaj
4 cm in odmaknjen od tal vsaj 40 cm.
■ V primeru, da je pomivalni stroj vgrajen
pod delovno plo‰ão, namestite zakrivljeni
konec odtoãne cevi na najvi‰je mesto
neposredno pod delovno plo‰ão (slika 4 Z).
■ Priporoãamo uporabo sifona (slika 4 X).
■ Dotoãno in odtoãno cev za vodo lahko
do aparata speljete z leve ali z desne
strani.
■ Odtoãno cev je moÏno podalj‰ati do
dolÏine 2,5 m, ãe je poloÏena na vi‰ini
pod 85 cm od tal. Dalj‰e cevi so na voljo
pri poobla‰ãenih servisih.
POMEMBNO
Pomivalni stroj lahko prikljuãite na
dotok hladne ali tople vode, vendar
temperatura pritekajoãe vode ne
sme presegati 60°C.
■ Prepriãajte se, da dotoãna in odtoãna cev
za vodo nista upognjeni.
2
■ Tlak pritekajoãe vode mora biti med
0,08 MPa in 0,8 MPa. âe je pritisk vode
pod najniÏjo dovoljeno vrednostjo, se
posvetujte z va‰im poobla‰ãenim
serviserjem.
■ Dotoãno cev pomivalnega stroja privijte
na pipo, tako da lahko zaprete dotok
vode, kadar stroja ne uporabljte (sl. 1B).
■ Dotoãno cev dobro privijte na vodovodno
pipo z navojnim prikljuãkom velikosti 3/4"
(sl. 2).
■ Dotoãno cev "A" privijte na pipo "B" s
pomoãjo prikljuãka 3/4"; pazite, da je
spoj tesen.
3
■ âe je potrebno, lahko dotoãno cev
podalj‰ate na dolÏino do 2,5 m. Dalj‰e
cevi so na voljo pri poobla‰ãenih servisih.
■ âe vsebuje va‰a voda veliko apnenca,
lahko pri poobla‰ãenem servisu naroãite
dodatni filter (Kat. ‰t. 9226085 - sl. 3).
Med pipo "B" in dotoãno cev "A" vstavite
filter "D" in gumijasto tesnilo "C", kot je
to prikazano na sliki 3.
Odpiranje vrat
Zapiranje vrat
Vrata pomivalnega stroja odprete tako, da
primete za roãaj in vrata povleãete k sebi.
âe odprete vrata med pomivanjem, elektriãno
varovalo samodejno prekine delovanje
aparata.
■ V primeru, da je vodovodna pipa, na
katero Ïelite prikljuãiti aparat, nova, ali
pa je dlje ãasa niste uporabljali, najprej
iztoãite toliko vode, da bo ta povsem
bistra in brez primesi neãistoãe. ·ele
nato na pipo privijte dotoãno cev aparata.
S tem boste prepreãili, da bi delci rje ali
peska, ki jih voda lahko vsebuje, zama‰ili
filter.
Ko‰ari s posodo potisnite do konca v stroj.
Prepriãajte se, da v stroju zloÏena posoda
ne ovira vrtenja pr‰ilnih rok. Nato zaprite
vrata; prepriãajte se, da so dobro zaprta.
POMEMBNO
Za pravilno delovanje aparata je
zelo pomembno, da vrat med
delovanjem stroja ne odpirate.
58
59
* Naprava za mehãanje vode je
tovarni‰ko nastavljena na stopnjo 3,
kar je najbolj primerna stopnja za
veãino uporabnikov.
NAPRAVA ZA MEHâANJE
VODE
Voda na razliãnih obmoãjih vsebuje razliãne
koliãine apnenca in mineralov.
Med pomivanjem se te snovi nabirajo na
posodi in pu‰ãajo na njih madeÏe in lise
bele barve.
Veãja kot je vsebnost teh soli v vodi, vi‰ja
je stopnja trdote vode.
Pomivalni stroj ima vgrajeno napravo za
odstranjevanje apnenca, ki jo imenujemo
mehãalnik vode. Mehãalnik vode s
pomoãjo soli za regeneracijo iz vode izloãi
apnenec oziroma vodo zmehãa, tako da je
voda primerna za pomivanje v stroju.
O trdoti vode na va‰em obmoãju se
pozanimajte pri lokalnem vodovodu.
Odvisno od trdote vode na va‰em obmoãju
po potrebi nastavite napravo za mehãanje
vode na naslednji naãin:
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
1. Ko je pomivalni stroj izklopljen,
ODPRITE vrata.
2. Pritiskajte na tipki za PRVI in TRETJI
PROGRAM (od desne), hkrati pa
pritiskajte
tudi
na
tipko
za
"VKLOP/IZKLOP".
Nastavitev naprave za
mehãanje vode
3. Ko se osvetli nekaj kontrolnih luãk
"IZBIRANJE PROGRAMA" sprostite
pritisk na tipke.
Naprava za mehãanje vode je primerna za
mehãanje vode od trdote 90°fH (francoskih
stopinj) oz. 50°dH (nem‰kih stopinj); na
voljo je 6 razliãnih stopenj.
V spodnji razpredelnici so prikazane
razliãne stopnje trdote vode z ustreznimi
nastavitvami.
4. S pritiskanjem na tipko "PROGRAM"
nastavite ustrezno stopnjo mehãalca
vode (ob vsakem pritisku na tipko se
osvetli luãka). âe Ïelite nastaviti stopnjo
5, pritisnite na tipko "POLOVIâNA
KOLIâINA".
Stopnja
ºfH
(francoske
stopinje)
ºdH
(nem‰ke
stopinje)
Uuporaba
soli
Nastavitev
mehãalca
vode
Trota vode
0
0-5
0-3
NE
1
6-15
4-9
DA
2
16-30 10-16 DA
*3
31-45 17-25 DA
4
46-60 26-33 DA
5
61-90 34-50 DA
5. Izklopite pomivalni stroj s pritiskom na
tipko "VKLOP/IZKLOP"; s tem potrdite
novo nastavitev.
Kontrolna
luãka 1
Kontrolna
luãka 1
Kontrolni
luãki 1,2
Kontrolne
luãke 1,2,3
Kontrolne
luãke 1,2,3,4
Kontrolne
luãke 1,2,3,4,5
POLNJENJE POSODICE ZA SOL
POMEMBNO
(Samo pri prvem polnjenju s soljo)
Ko pomivalni stroj prviã polnite s
soljo, morate na koncu v posodo za
sol doliti toliko vode, da se bo ta
prelila iz posode.
■ Na dnu stroja je posoda za sol za
regeneracijo mehãalnika za vodo.
■ Vedno uporabljajte samo namensko sol
za pomivalne stroje. Druge soli namreã
vsebujejo doloãeno koliãino netopnih
delcev, ki bi sãasoma vplivali na napravo
za mehãanje vode in poslab‰ali njeno
uãinkovitost.
■ Sol dodate tako, da odvijete pokrovãek
na posodi za sol in posodo napolnite s
soljo.
■ Med dodajanjem soli v posodico se iz
nje v korito stroja vedno prelije nekaj
vode, kar je povsem normalno; sol
vsipajte v posodo, dokler ni polna. Nato
oãistite zrnca soli iz navoja in ponovno
privijte pokrovãek.
Opozorilo za sol
Ta model je opremljen z opozorilno luãko
na stikalni plo‰ãi, ki se osvetli, ko je
potrebno dodati sol v posodo za sol.
■ Priporoãamo, da po dodajanju soli v
stroj zaÏenete kompleten program
pomivanja, ali program za pomivanje s
hladno vodo. V posodi za sol je prostora
za pribliÏno 1,5 do 1,8 kg soli.
Zalogo soli morate obãasno obnavljati;
pogostnost je odvisna od nastavitve
naprave za mehãanje vode.
POMEMBNO
Bele lise na posodi so obiãajno
najbolj zanesljiv znak, da je
zmanjkalo soli.
OPOZORILO!
âe naletite na teÏave, izklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko
za "VKLOP/IZKLOP" in zaãnite
postopek od zaãetka (1. korak).
Kontrolne luãke 5 4 3 2 1
0
Stopnje 5 4 3 2
Tipka "VKLOP/IZKLOP"
1
Tipke "PROGRAM"
Tipka
"POLOVIâNA KOLIâINA"
60
61
NASTAVITEV VI·INE ZGORNJE
KO·ARE
RAZVR·âANJE POSODE
SPLO·NO
1
Zgornjo ko‰aro je moÏno nastavljati po
vi‰ini. âe Ïelite v spodnji ko‰ari pomivati
kroÏnike s premerom med 27 in 31 cm, je
treba je zgornjo ko‰aro prestaviti v vi‰ji
poloÏaj. To storite na enega od spodaj
opisanih naãinov:
■ Sklede za solato in plastiãne sklede
zloÏite na zgornjo ko‰aro. Pazite, da so
pravilno in trdno zloÏene, da se ne bi
premikale zaradi moãi vodnih curkov.
Razvr‰ãanje posode v zgornjo
ko‰aro
1. Izvlecite zgornjo ko‰aro.
2
2. Primite ko‰aro na obeh straneh in jo
dvignite navzgor (slika 1).
a
b
V tem poloÏaju lahko zgornja ko‰ara sprejme
le posodo vi‰ine do 20 cm, premiãnih
nosilcev za skodelice ob straneh pa ne
morete uporabljati.
a
b
PONOVNO SPU·âANJE KO·ARE:
1. Trdno primite ko‰aro na obeh straneh in
jo nekoliko dvignite (sl. 2a).
3
2. Nato jo poãasi spustite v pravilen
poloÏaj (sl. 2b).
■ Zgornja ko‰ara je zasnovana tako, da je
kar najbolj prilagodljiva in da lahko vanjo
zloÏite kar 24 kroÏnikov v dveh vrstah in
do 30 kozarcev v petih vrstah. Seveda
pa lahko vanjo zloÏite tudi razliãne kose
posode.
■ Zgornja ko‰ara je opremljena s premiãnimi
nosilci, ki so lahko v spu‰ãenem ali v
dvignjenem poloÏaju. Na spu‰ãeni
nosilec lahko zloÏite skodelice za ãaj ali
kavo, veãje noÏe ali zajemalke. Prav
tako lahko na nosilec varno obesite
kozarce s peclji. Pod nosilcem je prostor
za kozarce, skodelice, kroÏniãke ali
desertne kroÏniãke.
Razvr‰ãanje posode v spodnjo
ko‰aro
■ Kozice, pekaãe, ju‰nike, sklede za solato,
pokrovke, servirne posode, plitve in
globoke kroÏnike, zajemalke… zloÏite v
spodnjo ko‰aro.
■ Globoke in plitve kroÏnike lahko zloÏite
na nosilce v zgornji ko‰ari. KroÏnike
zloÏite v navpiãnem poloÏaju s spodnjo
stranjo proti zadnji strani stroja; pazite,
da je med kroÏniki dovolj prostora, da bo
imela voda dostop do vseh povr‰in.
■ Jedilni pribor zloÏite v plastiãni nosilec
ko‰arice za jedilni pribor z roãaji navzdol.
■ Ko‰arico za jedilni pribor postavite v
spodnjo ko‰aro (sl. 3), pri tem pa pazite,
da roãaji jedilnega pribora ne ovirajo
vrtenja pr‰ilnih rok.
■ Prostor v stroju bo najbolje izrabljen, ãe
boste enake kroÏnike zloÏili skupaj.
OPOMBA: NIKOLI NE DVIGAJTE
KO·ARE SAMO NA ENI STRANI (sl. 3)!
POMEMBNO
Spodnja ko‰ara je opremljena z
varovalom, ki zagotavlja varnost pri
potegu ko‰are iz stroja. To je zelo
koristno, ãe je ko‰ara polna. Pri
dodajanju soli, ãi‰ãenju filtrov ipd. pa
morate ko‰aro do konca potegniti iz
stroja.
■ KroÏnike lahko zloÏite samo v eno (sl. 1)
ali v dve vrsti (sl. 2).
Pozor!
Priporoãamo, da postavite ko‰aro v
ustrezen poloÏaj pred zlaganjem posode v
stroj.
■ Priporoãamo, da veãje kroÏnike
(s premerom 27 cm in veã) nekoliko
nagnete nazaj, da boste ko‰aro laÏje
potisnili v stroj.
62
63
Obiãajno razvr‰ãanje posode za obiãajno
vsakodnevno uporabo pomivalnega stroja je
prikazano na slikah 1, 2 in 3.
1
A
E
C
B
D
F
Zgornja ko‰ara (sl. 2)
A = globoki kroÏniki
B = plitvi kroÏniki
C = desertni kroÏniki
D = kroÏniãki
E = skodelice
F = kozarci s peclji
G = kozarci
H = enojna ko‰arica za pribor
2
A
B
C
G D
H
3D
F E
F
F
A G
E
B
4
Zgornja ko‰ara (sl. 1)
A = globoki kroÏniki
B = plitvi kroÏniki
C = desertni kroÏniki
D = kroÏniãki
E = skodelice
F = kozarci
C
Spodnja ko‰ara (sl. 3)
A = srednje velik lonec
B = velik lonec
C = ponev
D = pokrovke
E = ju‰nik, servirne posode
F = jedilni pribor
G = pekaãi
Posodo zloÏite v pomivalni stroj tako, da bo imela
voda dostop do vseh povr‰in, kar zagotavlja dober
rezultat pomivanja.
Ko‰arica za jedilni pribor (sl. 4)
Ko‰arica za jedilni pribor je sestavljena iz dveh
delov in jo lahko razstavite - potisnete levi del stran
od desnega. Tako lahko bolje izrabite prostor v
stroju.
PODATKI ZA TESTIRANJE
Splo‰na primerjava programov (skladno z doloãili mednarodnega
standarda EN 50242)
(Gl. Izbiranje programov)
1. Zgornja ko‰ara: v spodnjem poloÏaju
2. Obiãajno poln stroj
3. Nastavitev doziranja tekoãine za lesk: 6
4. Koliãina detergenta:
- 8 g za predpomivanje;
- 22 g za pomivanje.
12 pogrinjkov po mednarodnih standardih (skladno z EN 50424)
Pravilno razvrstitev v zgornjo ko‰aro prikazuje slika 5, v spodnjo ko‰aro slika 6 in v
ko‰arico za jedilni pribor slika 7.
Zgornja ko‰ara (sl. 5)
5
A = 5 + 5 + 2 kozarca
G
B = 12 kroÏniãkov
C = 4 + 4 + 4 skodelice
D = skledica
C
E
E = srednje velika skleda
C
B
I F = velika skleda
C
G = 1 + 1 vilica
D F
H = 1 + 1 servirna Ïlica
H
I = 3 + 3 + 3 + 3 desertne Ïliãke
L = 3 + 3 + 3 + 3 Ïliãke
H
A
6
L
Q
M
N
P
N
Spodnja ko‰ara (sl. 6)
M = 8 + 4 globoke kroÏnike
N = 11 + 1 plitev kroÏnik
O = 12 desertnih kroÏnikov
P = servirna posoda
Q = jedilni pribor
M
7
R
O
Ko‰arica za jedilni pribor (sl. 7)
Stranske nosilce postavite v spodnji poloÏaj
in v ko‰arico zloÏite 6 + 6 noÏev (R), v
vmesne prostore pa jedilni pribor z roãaji
navzdol. Pazite, da ne zlagate skupaj enak
pribor.
64
65
■ uãinkovitost detergentov, ki vsebujejo
tudi sredstvo za mehãanje vode/sol, je
odvisna od trdote vode na va‰em
obmoãju.
Prepriãajte se, da je trdota voda na
va‰em obmoãju znotraj obmoãja, v
katerem je detergent, ki ga Ïelite
uporabiti, uãinkovit; ti podatki so obiãajno
navedeni na embalaÏi detergenta.
VRSTE DETERGENTOV
DODAJANJE DETERGENTA V
POMIVALNI STROJ
Detergenti v tabletah
Detergent
POMEMBNO
Zelo pomembno je, da uporabljate
samo namenske detergente za
pomivalne stroje; ti so lahko v obliki
pra‰ka, tekoãine ali tablet.
B
Ko odmerite potrebno koliãino detergenta,
zaprite pokrovãek - najprej ga potisnite v
smeri pu‰ãice 1 in nato v smeri pu‰ãice 2,
da se sli‰no zaskoãi.
"CALGONIT" zagotavlja zelo dobre rezultate
pomivanja in je na voljo v veãini trgovin.
Neustrezni detergenti, npr. tisti, namenjeni
roãnemu pomivanju, niso primerni za rabo
v pomivalnem stroju, saj ne vsebujejo
ustreznih snovi in onemogoãijo pravilno
delovanje stroja.
Detergenti v tabletah razliãnih proizvajalcev
se razliãno hitro raztapljajo. Obstaja moÏnost,
da v primeru, da izberete kratkotrajni
program pomivanja, nekateri detergenti v
tabletah ne bodo optimalno uãinkoviti, saj
se ne bodo do konca raztopili. âe
uporabljate detergente v tabletah,
priporoãamo, da izberete dalj‰e programme
pomivanja, da se detergent porabi v celoti.
âe uporabljate tak detergent, z rezultati
pomivanja pa niste zadovoljni, se
posvetujte s proizvajalcem detergenta.
POMEMBNO
Da bi dosegli zadovoljive rezultate
pomivanja, MORATE poloÏiti tableto
v del predalãka za detergente,
namenjen detergentu za glavno
pomivanje, in NE direktno v kad
stroja!
V doloãenih okoli‰ãinah lahko uporaba
kombiniranih detergentov povzroãi:
■ sledi vodnega kamna na posodi in v
pomivalnem stroju;
■ manj uãinkovito pomivanje in su‰enje.
Polnjenje predalãka za detergent
Koncentrirani detergenti
Predalãek za detergent se nahaja na
notranji strani vrat (sl. A"2"). âe je
pokrovãek zaprt, pritisnite na jeziãek A in
pokrovãek se bo odprl.
Pokrov predalãka za detergent ostane po
konãanem pomivanju odprt in je tako
pripravljen na novo polnjenje.
Ker se detergenti med sabo zelo
razlikujejo, upo‰tevajte navodila proizvajalca
detergenta. Naj vas samo opozorimo, da
premalo detergenta pomeni slabo pomito
posodo, medtem ko preveã detergenta ne
pomeni, da je zato posoda bolje pomita, le
po nepotrebnem porabite veã detergenta.
OPOZORILO!
Ko zlagate posodo v spodnjo ko‰aro,
bodite pozorni, da kroÏniki ali ostala
posoda ne blokirajo predalãka za
detergent.
POMEMBNO
Odpravljanje problemov, ki so direktna
posledica
uporabe
tovrstnih
detergentov, v garanciji ni vkljuãeno.
Koncentrirani detergenti z niÏjo stopnjo
alkalnosti in z vsebnostjo naravnih
encimov, ki so namenjeni pomivanju pri
50°C, manj vplivajo na okolje in varujejo
tako posodo kot tudi pomivalni stroj.
Programi za pomivanje pri 50°C so razviti
namensko za popolno izrabo lastnosti
encimov za raztapljanje neãistoã, kar
omogoãa, da z uporabo koncentriranih
detergentov s pomivanjem pri niÏji
temperature doseÏemo enake rezultate kot
s programi za pomivanje pri 65°C.
Upo‰tevajte, da bodo v primeru, da
uporabljate kombinirane detergente
"3 in 1", opozorilne luãke za tekoãino za
lesk in za sol odveã (samo nekateri
modeli), zato jih ne upo‰tevajte.
âe se pojavijo problemi pri pomivanju in/ali
su‰enju posode, priporoãamo, da zaãnete
namesto kombiniranih detergentov ponovno
uporabljati
tradicionalne
proizvode
(detergent, sol in tekoãino za lesk). To
namreã zagotavlja pravilno delovanje
mehãalnika vode v pomivalnem stroju.
Kombinirani detergenti
POMEMBNO
Ne pretiravajte z uporabo detergenta,
da ne bi po nepotrebnem onesnaÏevali
okolja.
Ustrezna koliãina detergenta je odvisna od
vrste posode in od stopnje umazanosti
posode. Koliãina detergenta, ki je potrebna za
enkratno pomivanje, zna‰a 20 do 30 g.
Odmerite jo v predelek predalãka, ki je
namenjen detergentu za pomivanje (B).
Detergente, ki vsebujejo tudi sredstvo za
lesk, poloÏite v predelek predalãka za
detergente, namenjen detergentu za
glavno pomivanje. V tem primeru mora biti
predal za tekoãino za lesk prazen (ãe ni
prazen, pred uporabo kombiniranih
detergentov obrnite stikalo za doziranje
tekoãine za lesk na najniÏjo stopnjo).
V tem primeru priporoãamo:
■ da ponovno napolnite posodi za sol in za
tekoãino za lesk;
Kombinirani detergenti "3 v 1"
■ enkrat zaÏenete obiãajen program za
pomivanje posode brez posode v stroju.
âe imate namen uporabiti kombinirani
detergent, tj. detergent, ki vsebuje tudi sol
in/ali tekoãino za lesk, priporoãamo:
Upo‰tevajte, da bo potem, ko zaãnete
ponovno uporabljati obiãajno sol za
pomivalne stroje, sistem spet v celoti
uãinkovit ‰ele po nekaj pomivanjih.
■ pozorno preberete in upo‰tevate navodila
proizvajalca detergenta, ki so navedena
na embalaÏi;
A
66
67
DODAJANJE TEKOâINE ZA
LESK V POMIVALNI STROJ
âI·âENJE FILTROV
Filtrirni sistem (sl. A"4") je sestavljen iz:
srednje posodice, ki zadrÏuje veãje
odpadke;
Tekoãina za lesk
Tekoãina za lesk, ki se samodejno odmeri
med zadnjim izpiranjem, pospe‰i su‰enje
posode in prepreãuje nastanek lis in
madeÏev na povr‰ini.
mikrofiltra, ki se nahaja pod mreÏico.
Mikrofilter zadrÏi vse najmanj‰e delce in s
tem zagotovi brezhibno splakovanje.
Polnjenje predalãka za tekoãino
za lesk
C
■ Filtre preglejte po vsakem pomivanju in
z njih odstranite morebitne ostanke
hrane.
Posoda za tekoãino za lesk je na levi od
predalãka za detergent (sl. A "3").
Pokrovãek odprete tako, da pritisnete na
mesto z oznako in potegnete jeziãek za
odpiranje.
Vedno uporabljajte samo tekoãino za lesk
za pomivalne stroje. S pomoãjo okenca na
predalãku (C) se lahko prepriãate, koliko
tekoãine za lesk je ‰e v predalãku.
POLNO
temno
1
ploske mreÏice, ki filtrira vodo za
pomivanje ter
■ Filtre vzamete iz stroja tako, da zavrtite
roãico v smeri nasprotni smeri vrtenja
urinega kazalca (sl. 1).
■ Filter nato razstavite (sl. 2), da ga laÏje
oãistite.
2
■ Loãite srednjo posodico in plosko
mreÏico (sl. 3) in pomijte filtre pod
tekoão vodo. âe je potrebno, uporabite
krtaãko.
PRAZNO
■ Pri strojih, ki so opremljeni s samoãistilnim
mikrofiltrom, vzdrÏevanje skorajda ni
potrebno - le vsaka dva tedna je
potrebno preveriti stanje filtrov. Kljub
temu priporoãamo, da se po vsakem
pomivanju prepriãate, da filtri niso
zama‰eni.
svetlo
Nastavljanje doziranja tekoãine za
lesk (stopnje od 1 do 6)
OPOZORILO!
Po ãi‰ãenju morate filtre pravilno
sestaviti in nato pravilno namestiti v
stroj; predvsem se prepriãajte, da je
ploska mreÏica pravilno name‰ãena
na dnu stroja.
Stikalo za nastavljanje doziranja (D) je pod
pokrovãkom; obraãate ga s pomoãjo
kovanca.
Priporoãamo stopnjo 4.
Vsebnost apnenca v vodi v veliki meri
vpliva na nastanek vodnega kamna in
uãinkovitost su‰enja.
Zato je zelo pomembno, da nastavite
ustrezno stopnjo in s tem zagotovite
doziranje ustrezne koliãine tekoãine za
lesk, saj boste le tako dosegli dobre
rezultate pomivanja.
âe po pomivanju na posodi opazite lise,
zmanj‰ajte nastavitev za eno stopnjo.
âe pa so na posodi bele pike, morate
nastavitev zvi‰ati za eno stopnjo.
3
Prepriãajte se, da ste filter pravilno
pritrdili nazaj (roãico obrnite v smeri
vrtenja urinega kazalca), saj nepravilno name‰ãeni filtri zelo zmanj‰ajo
uãinkovitost pomivanja.
D
68
POMEMBNO
Nikoli ne pomivajte brez filtrov!
69
PRAKTIâNI NASVETI
Nasveti za varãevanje
■ âe Ïelite pomivati vedno poln pomivalni
stroj, zlagajte vanj posodo po vsakem
obroku. Po potrebi lahko nastavite cikel
Hladnega predpomivanja. Na ta naãin
boste zmehãali in odstranili veãje kose
jedi, ki ostanejo na posodi. Cikel za
celotno pomivanje nastavite ‰ele takrat,
ko je stroj poln.
Navodila za bolj‰e rezultate
pomivanja
■ Pred zlaganjem posode v pomivalni stroj
odstranite ostanke hrane (kosti, lupine,
kose mesa ali zelenjave, kavno usedlino,
olupke, cigaretni pepel, zobotrebce ipd.),
sicer se lahko zama‰ijo filtri, odprtina za
odtekanje vode ali ‰obe na pr‰ilnih
rokah.
■ âe posoda ni zelo umazana, oziroma
stroj ni povsem poln, lahko izberete
varãni program pomivanja. Upo‰tevajte
navodila v razpredelnici programov.
■ Posode pred pomivanjem v stroju ne
izpirajte pod tekoão vodo.
âesa v stroju ne smete pomivati
■ Upo‰tevajte, da vsa posoda ni primerna
za pomivanje v pomivalnem stroju.
Svetujemo vam, da jedilnega pribora
in posode iz umetnih snovi, ki niso
odporne na toploto, jedilnega pribora z
lesenimi drÏali ali z drÏali iz umetnih
snovi, aluminijaste posode, kristala,
stekla z vsebnostjo svinca, pokrovk s
termostatom… ne pomivate v stroju,
razen ãe proizvajalec tega izrecno ne
dovoljuje.
■ Ponve in lonce z ostanki zaÏganih jedi
namakajte do zaãetka pomivanja v
raztopini pomivalnega sredstva.
■ Posodo namestite v stroj tako, da je
obrnjena navzdol.
■ Posodo zloÏite tako, da se ne dotika
med seboj. Rezultati pomivanja bodo
bolj‰i, ãe bo posoda pravilno zloÏena.
■ Za dobre rezultate je zelo pomembno,
kako je posoda zloÏena v stroju. âe je
moÏno, zloÏite posodo v stroj tako, da se
ne dotika.
■ Tudi barvne poslikave na nekaterih
posodah niso toplotno obstojne.
Priporoãamo, da njihovo obstojnost
preverite tako, da v stroju pomijete le en
tak‰en kos in se tako prepriãate, ãe so
barve obstojne.
■ Preverite, ali se lahko pr‰ilne roke prosto
vrtijo.
■ Srebrnega in obiãajnega jedilnega
pribora ne pomivajte skupaj, saj lahko
pride do kemiãne reakcije.
■ Pomivanje srebrne posode in jedilnega
pribora:
a) Srebro pomijte takoj po uporabi.
POMEMBNO
Pri nakupu nove posode ali jedilnega
pribora se prepriãajte, da je pomivanje
v pomivalnem stroju dovoljeno.
b) Na tako posodo ali jedilni pribor ne
stresajte detergenta.
Koristni nasveti
c) Taka posoda ne sme priti v
neposreden stik z drugo kovino.
■ Najprej izpraznite spodnjo ko‰aro, da
kapljice iz zgornje ko‰are ne bi kapljale
na posodo v spodnji ko‰ari.
■ âe pustite posodo dlje ãasa v stroju,
pustite vrata odprta, tako da bo lahko
zrak kroÏil okoli posode; posoda se bo
bolje posu‰ila.
70
âI·âENJE IN VZDRÎEVANJE
1
■ Vrata in zunanje stene stroja redno ãistite z
blagimi ãistili. Nikoli ne uporabite ostrih
mreÏic ali grobih ãistil (npr. Vim, razne
kisline, topila).
1b
■ Pomivalni stroj ne potrebuje posebnega
vzdrÏevanja, saj se notranjost ãisti
samodejno. Z vlaÏno krpo redno ãistite
tesnilo na vratih, da odstranite ostanke
hrane in sledi tekoãine za lesk.
■ Redno ãistite tesnila vrat z vlaÏno krpo,
tako da odstranite neãistoão in sledi
tekoãine za lesk.
■ Obãasno lahko odstranite obloge vodnega
kamna ali neãistoão - v stroj vlijte
kozarec kisa ter izberete neÏni program
za pomivanje, pri ãemer naj bo stroj
prazen.
2
■ âe kljub rednemu ãi‰ãenju filtra opazite,
da posoda ni dobro pomita oz. ni
povsem suha, preverite, da niso morda
‰obe na pr‰ilnih rokah zama‰ene z
ostanki hrane (sl. A"5").
âe so zama‰ene, jih oãistite na naslednji
naãin:
1. najprej odstranite zgornjo pr‰ilno roko:
obraãajte jo, dokler se oznaka ne ujema
s pu‰ãico (slika 1), nato pa jo potisnite
navzgor (sl. 1b) in jo med potiskanjem
navzgor odvijte v smeri vrtenja urinih
kazalcev. Oãi‰ãeno namestite nazaj na
enak naãin v obratnem vrstnem redu.
Spodnjo pr‰ilno roko snamete tako, da jo
preprosto potegnete navzgor (slika 2).
PO KONCU POMIVANJA
Po vsakem pomivanju zaprite pipo za vodo
in izklopite stroj s pritiskom na tipko za
vklop/izklop.
âe pomivalnega stroja dlje ãasa ne boste
uporabljali, storite naslednje:
2. Pr‰ilni roki izperite pod tekoão vodo, da
se oãistijo ‰obe.
1. V prazen stroj odmerite malo detergenta
ter vklopite enega od programov, da se
notranjost oãisti.
2. Potegnite vtikaã iz vtiãnice.
3. Zaprite pipo za vodo.
4. Napolnite posodico s sredstvom za lesk.
5. Vrata stroja pustite priprta, da se stroj
zraãi.
6. Notranjost aparata mora ostati ãista.
7. âe je pomivalni stroj v prostoru, kjer se
temperatura lahko spusti pod 0°C,
obstaja nevarnost, da bo voda v stroju
zmrznila. V takem primeru prostor
najprej ogrejte, stroj pa vkljuãite ‰ele ãez
24 ur.
3. Na koncu namestite pr‰ilni roki nazaj v
stroj zgornjo zgoraj in spodnjo spodaj; ne
pozabite poravnati pu‰ãic in pravilno
namestite pr‰ilni roki nazaj v stroj.
■ Vsa notranjost pomivalnega stroja je
izdelana iz nerjaveãega jekla. Kljub temu
se lahko v notranjosti pojavljajo madeÏi,
ki so posledica oksidacije – vzrok zanjo
je lahko voda, ki vsebuje preveã Ïeleznih
soli.
■ Tak‰ne madeÏe lahko odstranite z blagim
sredstvom za poliranje nerjaveãega
jekla, ki ne sme vsebovati spojin klora.
Nikoli pa ne uporabljajte grobih ãistilnih
pripomoãkov, npr. gobic iz jeklene volne.
71
OPIS STIKALNE PLO·âE
IZBIRANJE PROGRAMOV
IN POSEBNIH FUNKCIJ
Prekinitev programa
Odsvetujemo odpiranje vrat med potekom
programa, predvsem med fazo glavnega
pomivanja in izpiranja z vroão vodo. âe pa
vrata kljub temu odprete medtem, ko program
poteka (ãe npr. Ïelite dodati ‰e posode v
stroj), se stroj samodejno ustavi.
Zaprite vrata in ne pritisnite na nobeno
tipko. Stroj bo s programom nadaljeval
tam, kjer je bil ta prekinjen.
POMEMBNO
Pomivalni stroj se pona‰a z zelo
praktiãno funkcijo:
"priporoãeni"
program
(najbolj
primeren za vsakodnevno pomivanje
polnega stroja posode) za hitro in
varno izbiranje.
F
G
H
I
Nastavitev programa
OPOZORILO!
âe vrata odprete med fazo su‰enja,
vas zvoãni signal opozori, da faza
su‰enja ‰e ni zakljuãena.
■ Odprite vrata stroja in zloÏite vanj
umazano posodo.
ED
A
Tipka "VKLOP/IZKLOP"
B
LEGENDA PROGRAMOV
C
Tipke "PROGRAM"
D
Tipka "POLOVIâNA KOLIâINA"
E
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
A
B
C
F
Kontrolne luãke "FAZE PROGRAMA"/
"ZAMIK VKLOPA"
G
Kontrolna luãka "IZBIRANJE OPCIJ"
H
Kontrolne luãke
"IZBIRANJE PROGRAMOV"
I
Opozorilna luãka za sol
.
■ Ko pritisnete na tipko "VKLOP/IZKLOP",
zaãne utripati kontrolna luãka tovarni‰ko
nastavljenega "priporoãenega” programa.
Spreminjanje potekajoãega
programa
Potekajoãi program lahko spremenite ali
prekliãete na naslednji naãin:
■ âe Ïelite izbrati tudi katero od opcij,
pritisnite na tipko za opcije (osvetli se
ustrezna kontrolna luãka).
■ Odprite vrata stroja.
Tipko za opcijo lahko izberete ali
prekliãete 2 minuti pred zaãetkom
programa.
■ Pritiskajte na tipko za trenutno
potekajoãi program (za katerega je
osvetljena kontrolna luãka) vsaj 5
sekund. Kontrolne luãke programov
(razen za "HITRI" program) zaãnejo
utripati.
■ S pritiskom na odgovarjajoãi gumb
izberite Ïeljeni program.
MERE :
Vi‰ina
Globina
·irina
Globina z odprtimi vrati
■ Pritisnite na tipko "VKLOP/IZKLOP"
cm
cm
cm
cm
82÷88,5
55
59,8
117
TEHNIâNI PODATKI :
EN 50242 pogrinjkov
Zmogljivost z lonci in kozicami
Tlak v vodovodnem omreÏju
Varovalka
Prikljuãni tok
Prikljuãna napetost
12
8 oseb
od 0,08 do 0,8 MPa
(gl. plo‰ãico s podatki)
(gl. plo‰ãico s podatki)
(gl. plo‰ãico s podatki)
72
■ Zaprite vrata stroja (oglasi se zvoãni
signal, in stroj samodejno zaãne
pomivati).
■ Trenutno potekajoãi program bo preklican,
kontrolna luãka “priporoãenega”
programa pa zaãne utripati.
V roku pribliÏno 2 minuti od zaãetka
programa lahko izberete drugi
program – preprosto pritisnete na
ustrezno tipko.
■ Zdaj lahko izberete novi program.
POMEMBNO
âe
Ïelite
preklicati
program
"HLADNO IZPIRANJE", istoãasno
pritisnite na tipko za "HITRI" program
in na tipko za opcijo "POLOVIâNA
KOLIâINA".
POMEMBNO
âe Ïelite izbrati program "HLADNO
IZPIRANJE", istoãasno pritisnite na
tipko za "HITRI" program in na tipko
za opcijo "POLOVIâNA KOLIâINA".
73
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
OPOZORILO!
Pred zagonom novega programa se
prepriãajte, da je detergent ostal v
predalãku
za
detergent.
V
nasprotnem primeru znova odmerite
detergent v predalãek.
Zaãetek pomivanja lahko s pomoãjo te
tipke zamaknete za 3, 6 ali 9 ur.
Zamik vklopa nastavite na naslednji naãin:
V primeru izpada elektriãne energije
med delovanjem pomivalnega stroja se
izbrani program shrani v poseben
pomnilnik, tako da se program
nadaljuje, kjer je bil prekinjen, ko je
stroj spet pod napetostjo.
■ Pritisnite na tipko "ZAMIK VKLOPA" (ob
vsakem pritisku zamaknete zaãetek
pomivanja za 3, 6 ali 9 ur - osvetli se
ustrezna kontrolna luãka).
■ Od‰tevanje se zaãne, ko pritisnete na
tipko za izbrani program (ustrezna
kontrolna luãka preneha utripati in
ostane osvetljena medtem, ko zaãne
utripati kontrolna luãka za nastavljeni
ãasovni zamik).
Faze programov
Med potekom treh faz programa, se
posamezno in zaporedoma priÏigajo
kontrolne luãke “FAZE PROGRAMA”
("POMIVANJE"
, "IZPIRANJE"
in
"SU·ENJE"
) kar opozarja na fazo, ki
trenutno poteka.
âe nastavite 9-urni ãasovni zamik, se po 3
urah osvetli kontrolna luãka 6h, po 6 urah pa
kontrolna luãka 3h.
Konec programa
5 sekundni zvoãni signal (ãe ni izkljopljen) bo
3 krat v 30 sekundnem intervalu opozarjal, da
se je program zakljuãil.
Kontrolna luãka "FAZE PROGRAMA"
ugasne, kontrolna luãka “priporoãenega”
programa pa zaãne utripati.
Zdaj lahko poberete posodo iz stroja;
izklopite stroj s pritiskom na tipko
"VKLOP/IZKLOP" ali pa znova zloÏite v
stroj umazano posodo.
Ko preteãejo zadnje 3 ure (konec
od‰tevanja), kontrolna luãka 3h preneha
utripati in ostane osvetljena, kar opozarja,
da se bo pomivanje zaãelo - stroj
samodejno zaãne izvajati program.
■ Pritisnite na tipko "ZAMIK VKLOPA" in
izberite novi ãasovni zamik (ustrezna
kontrolna luãka se osvetli).
Prikaz okvar
V primeru nepravilnosti v delovanju ali
okvare med potekom programa nas na
napako opozori hitro utripajoãa kontrolna
luãka za potekajoãi program in zvoãni
signal (dve luãki za program "HLADNO
IZPIRANJE").
V tem primeru izklopite pomivalni stroj s
pritiskom na tipko "VKLOP/IZKLOP".
Prepriãajte se, da je pipa za vodo
odprta, da odtoãna cev ni zapognjena in
da sifon ali filter nista zama‰ena, in
znova zaÏenite izbrani program.
âe se nepravilnost
ponovi, poi‰ãite
pomoã pri poobla‰ãenem servisu.
■ Ko je ãasovni zamik vklopa spremenjen
ali preklican, lahko izberete novi
program ali s pritiskom na tipko izberete
ali prekliãete opcijo.
Izklop zvoãnega signala za
KONEC PROGRAMA
Zvoãni signal za konec programa lahko
izklopite po spodaj napisanih navodilih:
■ Ko je stroj izklopljen, pritisnite in drÏite
tipko "POLOVIâNA KOLIâINA".
Soãasno pritisnite ‰e tipko za vklop
"VKLOP/IZKLOP" Tipko sprostite, ko po
nekaj sekundah zasli‰ite zvok.
POMEMBNO
Ta pomivalni stroj je opremljen z
varnostno napravo proti prelivanju
vode, ki v primeru okvare samodejno
izãrpa morebitno odveãno vodo.
■ ·e enkrat pritisnite tipko "POLOVIâNA
KOLIâINA" bo ustrezna kontrolna luãka
(ko kontrolna luãka sveti je zvoãni signal
vklopljen) zaãela utripati (ko kontrolna
luãka utripa pomeni, da je zvoãni signal
izklopljen).
OPOZORILO!
Da bi zagotovili pravilno delovanje
varnostne naprave proti prelivanju
vode odsvetujemo premikanje ali
nagibanje stroja med delovanjem.
âe morate stroj premakniti ali ga
nagniti, se najprej prepriãajte, da je
program pomivanja zakljuãen in da v
stroju ni veã vode.
■ Poãakajte na zvoãni signal, ki opozori
da so nastavitve shranjene.
Dokler pa od‰tevanje ‰e ni zakljuãeno in se
torej program ‰e ni zaãel izvajati, lahko
spremenite ali prekliãete zamik vklopa in
izberete
drugi
program
ali
izberete/prekliãete izbrane opcije. To storite
na naslednji naãin:
Tipka za opcije
Tipka "POLOVIâNA KOLIâINA"
Da bi zadovoljili vsakodnevnim potrebam
vseh uporabnikov, je razen z obiãajnimi
funkcijami za pomivanje ta pomivalni stroj
opremljen tudi s funkcijo za pomivanje
poloviãne koliãine posode “POLOVIâNA
KOLIâINA”. Ta funkcija omogoãa
pomivanje manj‰e koliãine posode,
dovoljuje pa zlaganje posode v obe ko‰ari.
âe izberete to funkcijo, pomivalni stroj
samodejno zmanj‰a porabo vode in energije ter skraj‰a trajanje pomivanja. Ne
pozabite zmanj‰ati odmerek detergenta, ãe
izberete
funkcijo
“POLOVIâNA
KOLIâINA”!
■ Zvoãni signal z
vklopite.
enakim postopkom
■ Pritiskajte na tipko za izbrani program
vsaj 5 sekund.
Kontrolne luãke programov (razen za
"HITRI" program) zaãnejo utripati.
■ Izbrani program bo preklican, utripati
zaãne kontrolna luãka tovarni‰ko
nastavljenega "priporoãenega” programa.
74
75
IZBIRANJE PROGRAMOV
ECO
Ta energetsko varãni program je primeren
za pomivanje obiãajno umazane posode.
Namenjen je pomivanju z detergenti z
encimi.
Ta program je skladen z doloãili standarda
EN 50242.
HITER 32'
Za hitro pomivanje posode, ki jo pomivate
takoj po obroku, in sicer za 4/6 pogrinjkov.
HLADNO
IZPIRANJE
Kratko predpomivanje posode, ki ste jih
zloÏili v pomivalni stroj in jih imate namen
pomiti pozneje, ko stroj napolnite.
+
Pomivanje s fazo predpomivanja (Predpomivanje)
âe izberete HIGIENIâEN program pomivanja, razen obiãajne koliãine detergenta v predalãek
direktno v stroj odmerite ‰e dodatno pribl 20 g detergenta (1 Ïlico).
76
•
95
DA DA
75°C
• • •
120
DA DA
45°C
•
160
DA DA
50°C
•
32
DA
N/O
5
DA
N/O
••••• •
•••••
•
••••
•
•
N/O = OPCIJA NI NA VOLJO
77
Tipka "POLOVIâNA
KOLIâINA"
•
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
65°C
Drugo izpiranje
s hladno vodo
•
Prvo izpiranje
s hladno vodo
Predpomivanje
z vroão vodo
Preveriti stanje soli
Preveriti stanje
tekoãine za lesk
S hladno vodo (15 °C)
- Odstopanje ± 10%-
Ta program je primeren za pomivanje
loncev, kozic in druge zelo umazane posode.
Izpiranje z vroão vodo
z dodatkom tekoãine
za lesk
HIGIENIâEN
••••
Tipke za
posebne
funkcije
Glavno pomivanje
("PRIPOROâENI" program)
Ta program je primeren za pomivanje
obiãajno umazane posode - kroÏnikov,
loncev, kozic ipd.
Povpreãno
trajanje v
minutah
Faze programa
Predpomivanje s
hladno vodo
UNIVERZALEN
Oãistiti filter
Opis
Odmeriti detergent za
pomivanje
Program
Odmeriti detergent za
namakanje
(Predpomivanje)
Kaj je treba storiti pred
pomivanjem
ODPRAVLJANJE MANJ·IH NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU
MOTNJA
âe opazite nepravilnost v delovanju pomivalnega stroja, najprej posku‰ajte sami
odpraviti nepravilnost s pomoãjo nasvetov v spodnji razpredelnici. ·ele ãe vam to ne
uspe, pokliãite poobla‰ãeni servis.
MOTNJA
1. Stroj se sploh ne odziva.
2. Voda ne priteka v stroj.
3. Stroj ne izãrpava vode.
4. Voda sproti odteka iz
stroja.
5. Ne sli‰i se vrtenja pr‰ilnih
rok.
6. Pri elektronskih strojih brez
prikazovalnika: ena ali veã
svetilnih diod hitro utripa.
MOREBITNI VZROK
Potisnite vtikaã v vtiãnico.
Niste pritisnili na tipko za vklop.
Pritisnite tipko vklop/izklop.
Vrata stroja so odprta.
Zaprite vrata stroja.
Zmanjkalo je elektrike.
Preverite varovalko v vtikaãu,
hi‰no varovalko…
Preglejte vzroke pod toãko 1.
Preverite.
Pipa za dotok vode je zaprta.
Odprite pipo za dotok vode.
Preverite
Dna kozic in loncev niso dobro
oprana.
âe se je jed prismodila, pred
pomivanjem v stroju posodo
namakajte.
Robovi kozic in loncev niso
dobro oprani.
Bolje zloÏite posodo v stroj.
Pr‰ilni roki sta delno zama‰eni.
Snemite ju in oãistite.
Posoda ni bila pravilno zloÏena.
Med posodo naj bo veã
razmaka.
Konec odtoãne cevi je v vodi.
Konec odtoãne cevi ne sme biti
v vodi.
Neustrezna koliãina detergenta;
star ali strjen detergent.
Poveãajte koliãino detergenta,
uporabite sveÏ detergent.
Neustrezen program pomivanja.
Izberite ustrezen program
pomivanja.
Posoda v spodnji ko‰ari ni
oprana.
Pritisnite na tipko za pomivanje
poloviãne koliãine posode.
8. Detergent ni bil doziran,
ali pa le delno.
Posoda v pomivalnem stroju
(jedilni pribor, lonec, kozica ipd.)
je onemogoãila odpiranje
predalãka za detergent.
Posodo razporedite tako, da ne
bo ovirala odpiranja predalãka
za detergent.
9. Bele lise na posodi.
Voda je pretrda.
Preverite, ãe je v stroju dovolj
soli in tekoãine za lesk. âe s
tem ne odpravite nepravilnosti,
pokliãite poobla‰ãeni servis.
10. Pomivanje je glasno.
Posoda tolãe ena ob drugo.
Pravilno zloÏite posodo.
Pr‰ilni roki tolãeta ob posodo.
Pravilno zloÏite posodo.
Neustrezen pretok zraka.
Vrata stroja po koncu
pomivanja pustite odprta, da se
posoda posu‰i na zraku.
Zmanjkalo je tekoãine za lesk.
Napolnite posodo za tekoãino
za lesk.
7. Posoda je slabo pomita.
Gumb programatorja ni v pravem Obrnite ga v pravilen poloÏaj.
poloÏaju.
Dotoãna cev je zvita ali upognjena.
Zravnajte cev.
Filter dotoãne cevi ni pravilno
name‰ãen.
Oãistite filter na koncu cevi.
Filter je umazan;
Preglejte filter .
Odtoãna cev je pri‰ãipnjena;
Zravnajte odtoãno cev.
Podalj‰ek odtoãne cevi ni
pravilno prikljuãen.
Upo‰tevajte navodila za priklop.
Nastavek za priklop na zidu je
obrnjen navzdol, ne pa navzgor.
Poi‰ãite strokovno pomoã.
Odtoãna cev leÏi prenizko.
Cev mora biti vsaj 40 cm nad
tlemi.
Preveã detergenta.
Zmanj‰ajte koliãino detergenta.
Posoda onemogoãa vrtenje.
Preverite.
Zelo umazani filtri.
Oãistite filtre.
Pipa za vodo je zaprta.
IZklopite stroj. Odprite pipo za
vodo. Resetirajte program.
KAKO JO ODPRAVITE
Gl. toãko 5.
KAKO JO ODPRAVITE
Stroja niste prikljuãili na elektriãno omreÏje;
78
MOREBITNI VZROK
11. Posoda ni povsem
suha.
OPOMBA
âe posoda iz kateregakoli zgoraj navedenega razloga ni dobro pomita, jo pomijte roãno.
Ostanki hrane se med postopkom su‰enja v pomivalnem stroju posu‰ijo in jih s ponovnim
pomivanju v stroju ne morete odstraniti.
Serviserju obvezno povejte serijsko ‰tevilko stroja, ki je navedena na plo‰ãici na stroju ali na
garancijskem listu. Na ta naãin boste olaj‰ali delo serviserju, va‰ pomivalni stroj pa bo hitreje
popravljen.
Proizvajalec in prodajalec dopu‰ãata moÏnost napak pri tisku te knjiÏice, za kar ne
odgovarjata.
Proizvajalec si pridrÏuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprej‰njega opozorila,
ãe spremembe ne vplivajo na osnovne znaãilnosti stroja.
79
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/CE dotyczàcà
Êmieci tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do unikni´cia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z niew∏aÊciwej
utylizacji takiego sprz´tu .
Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany tak samo jak inne
Êmieci domowe.
Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych urzàdzeƒ elektrycznych i
elektronicznych.
Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu Êmieci.
Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu Êmieci prosz´
skontaktowaç si´ z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z
Zak∏adem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania, lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t
zosta∏ zakupiony.
Ovaj uredjaj je oznaãen u skladu s europskom smjernicom 2002/96/EZ-a o "otpadu elektriãne i
elektronske oprema" (WEEE).
Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda moÏete pomoçi i Vi te tako sprijeãiti potencijalne
negativne posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inaãe mogu biti uzrokovane neodgovarajuçim
odlaganjem ovog proizvoda.
Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne moÏe biti tretiran kao kuçni otpad.
Umjesto toga ovaj proizvod mora biti predan na odgovarajuçe sabirno mjesto za recikliranje
elektriãne i elektronske opreme.
Odlaganje mora biti izvr‰eno u skladu s lokalnim ekolo‰kim propisima za odlagali‰ta otpada.
Za op‰irnije informacije o tretmanu, recikliranju ili kori‰tenju ovog proizvoda kao otpada, molimo da
kontaktirate svoj lokalni gradski ured, sluÏbu va‰eg lokalnog odlagali‰ta otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne pogre‰ke u tiskanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmjene svojih proizvoda, ali bez
promjene njihovih osnovnih svojstava.
Proizvajalec in prodajalec dopu‰ãata moÏnost napak pri tisku te knjiÏice, za kar ne
odgovarjata.
Proizvajalec si pridrÏuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprej‰njega opozorila,
ãe spremembe ne vplivajo na osnovne znaãilnosti stroja.
PL
HR
SL
06.08 - 41021730 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko direktivo 2002/96 o odpadni elektriãni in elektronski opremi
(WEEE).
S pravilnim naãinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreãiti morebitne negativne
posledice na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzroãilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku oznaãuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiãajnimi gospodinjskimi
odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektriãne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju
odpadkov.
Za podrobnej‰e informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni
organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno sluÏbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising