Candy | CDP 6490-86 | Candy CDP 6490-86 User manual

Candy CDP 6490-86 User manual
DA
SV
FI
NO
EN
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
User instructions
CDP 6490
OPVASKEMASKINE
DISKMASKIN
ASTIANPESUKONE
OPPVASKMASKIN
DISHWASHER
Tillykke
GARANTI
Med Deres nye Candy opvaskemaskine.
Denne opvaskemaskine er resultatet
af mange års forskning og udvikling, en
udvikling der i meget høj grad er
foregået i samarbejde med brugerne.
Med en Candy har De valgt kvaliteten
og fordelene ved en maskine der
teknologisk er på forkant med
udviklingen.
Candy’s produktprogram omfatter
vaskemaskiner,
opvaskemaskiner,
vaske/tørremaskiner, tørretumblere,
microbølgeovne, køleskabe og frysere.
Spørg hos Deres forhandler efter
Candy’s produktkatalog.
Med denne maskine følger et
garantibevis, der giver tilladelse til fri
afbenyttelse af vores tekniske service.
Gem købskvitteringen. Opbevar den et
sikkert sted, og vis den til teknikeren,
hvis det er nødvendigt at tilkalde
service.
Læs denne instruktionsbog nøje inden
maskinen tages i brug.
Instruktionsbogen giver vigtig information
vedr, installation, brug og vedligeholdelse
af maskinen.
2
BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANEL
A "TÆND/SLUK"-knappen
B "PROGRAMVALG"-knappen
C "UDSKUDT START"-knappen
D "START"/"RESET"-knappen
(programigangsætning/-annullering)
E
F
G
"SUPER ECO"-funktionsknappen
"ALL IN 1"-funktionsknappen
H
I
L
"PROGRAMVALG"-indikatorer
M
N
O
"FUNKTIONSVALG"-indikatorer
Kontrollampe for "MANGLER SALT"
"PROGRAMSTATUS"-indikatorer /
"UDSKUDT"-indikatorer
•
"U WASH"-indikatorer
Programvejledning
•
"U WASH"-knappen
DIMENSLONER
Bredde x Højde x Dybde (cm)
Dybde med åben låge (cm)
59,8 x 82 ÷ 90 x 55
117
TEKNISKE DATA
12 personer
8 personer
Min. 0,08 - Max. 0,8
Kapacitet EN 50242 kuverter
Kapacitet med gryder og service
Nødvendigt vandtryk (MPa)
Se type skilt
Forsikring / Max. effect / Tilslutningsspænding
FORBRUG (hoved programmer)*
Program
Energi (kWh)
Vand (L)
1,97
20
INTENSIV
1,35
14
UNIVERSAL
0,90
10
ECO
0,59
9
ULTRA RAPID 24'
Effektforbrug i slukket tilstand / stand by-tilstand: 0,30 W / 0,80 W
* Værdierne måles i labaratorie jf. European Standard EN 50242 (differencer kan forekomme i daglig
brug).
3
■ Når lågen er lukket, og efter der har lydt
et lydsignal, starter programmet automatisk.
VALG AF PROGRAMMER OG
SPECIELLE FUNKTIONER
INDENFOR ét minut fra vaskecyklussens igangsætning kan man vælge et
andet program blot ved at trykke
på knappen "PROGRAMVALG (det er
også muligt at ændre indstillingen for
knappen "U •WASH").
(Bruges sammen med
programvejledningen)
•
"U WASH"-knappen
Denne knap gør det muligt at regulere
vaskeintensiteten, afhængig af hvor
snavsede tallerkenerne er. Vasketiden
og -temperaturen ændres.
Tryk på knappen for at øge vaskeintensiteten
(indikatoren
lyser) eller for at reducere
vaskeintensiteten og forkorte vasketiden
betydeligt (indikatoren
lyser).
Kombinationen af denne knap og de fire
hovedvaskeprogrammer giver yderligere otte
vaskeprogrammer (i alt 12 vaskeprogrammer).
"IMPULS"-programmer
“IMPULS"-programmerne anvender en
impulsvasketeknologi, som reducerer
forbrug og støj samt øger vaskeevnen.
VIGTIGT
Hvis vaskepumpen kører "periodisk",
er det IKKE en driftsforstyrrelse. Det
er karakteristisk for impulsvask og
derfor normalt for dette program.
VIGTIGT
Når du tænder opvaskemaskinen,
vises den senest anvendte indstilling.
Programafbrydelse
Det anbefales ikke at åbne lågen
under kørslen af et program, især under
hovedvasken og den afsluttende varme
afskylning.
Dog stopper maskinen automatisk, hvis
lågen åbnes, mens et program kører (f.eks.
for at tilføje tallerkener).
Luk lågen uden at trykke på nogen
knapper. Cyklussen genoptages fra det
punkt, hvor den blev afbrudt.
Programindstillinger
■ Åbn lågen, og placer de snavsede
tallerkener i opvaskemaskinen.
■ Tryk på "TÆND/SLUK"-knappen
Alle programindikatorer vil lyse.
.
■ Vælg et program ved at trykke på
knappen "PROGRAMVALG".
VIGTIGT
Et program, der kører, kan afbrydes
uden at åbne lågen ved at trykke på
"TÆND/SLUK"-knappen. Tryk blot på
"TÆND/SLUK"-knappen endnu en
gang for at starte cyklussen igen fra
det punkt, hvor den blev afbrudt.
■ Tryk på knappen "U • WASH" for at vælge
denne indstilling
■ Tryk på den tilsvarende knap for at
vælge en indstilling (indikatoren lyser).
Valgknapperne kan vælges eller
fravælges INDEN FOR ét minut efter
programstart.
ADVARSEL!
Hvis lågen åbnes under tørrecyklussen,
høres et signal, der indikerer, at
tørrecyklussen endnu ikke er
fuldført.
■ Tryk på knappen "START" (det valgte
programs kontrollampe skifter fra at
blinke til at være kontinuerligt tændt).
4
Ændring af et kørende program
Programafslutning
Der lyder et tonesignal i 5 sekunder (hvis
ikke denne mulighed er fravalgt) 3 gange
med 30 sekunders mellemrum for at
signalere, at programmet er færdigt.
Programafslutningens
kontrollampe
tænder, mens alle de andre kontrollamper
slukker.
Tallerkenerne kan nu fjernes, og
opvaskemaskinen slukkes ved at trykke på
"TÆND/SLUK"-knappen, eller der kan
sættes tallerkener i opvaskemaskinen til en
ny cyklus.
Gør følgende for at ændre eller annullere et
program, der kører:
■ Hold knappen "RESET" nede i mindst
5 sekunder.
Programindikatoren vil tændes og
slukkes med regelmæssige mellemrum
og en signallyd vil kunne høres.
■ Det igangværende program er blevet
afbrudt og alle programindikatorer vil
blinke.
Funktionsknapper
"SUPER ECO"-knappen
■ På dette tidspunkt er det muligt at vælge
et nyt program.
Denne knap reducerer vandtemperaturen
og tørretiden under sidste skylning og giver
en gennemsnitlig strøm- og tidsbesparelse
på 25% (afhængig af det valgte program).
Dette anbefales til let snavsede tallerkener
og i tilfælde af, at tallerkenerne ikke behøver
at være helt tørre med det samme.
Hvis tørringen skal være mere effektiv,
anbefales det at lade lågen være halvåben,
når vaskeprogrammet er færdigt, så der er
mulighed for naturlig luftcirkulation i
opvaskemaskinen.
ADVARSEL!
Kontroller, om der stadig er opvaskemiddel
i sæbebeholderen, inden et nyt
program startes.
Fyld eventuelt opvaskemiddel i
sæbebeholderen.
"ALL IN 1"-knappen
Denne valgmulighed giver mulighed for at
anvende forskellige vaskemidler optimalt
"ALL in 1" ("3 i 1"/"4 i 1"/"5 i 1", etc…).
Ved tryk på denne knap ændres det
indstillede vaskeprogram således, at der
opnås bedre brug af de kombinerede
vaskemidler
(derudover
inaktiveres
angivelsen af at der mangler salt).
ADVARSEL!
Når denne indstilling vælges, forbliver
den aktiv (den pågældende indikator
lyser), når du bruger vaskemaskinen.
Indstillingen kan kun deaktiveres
(den pågældende indikator lyser
ikke) ved, at der trykkes på knappen
igen.
Programhandlinger
Under kørsel af et program lyser den relevante
indikator, og de 3 "PROGRAMSTATUS"indikatorer ("VASK" , "TØRRING"
og
"FÆRDIG"
) lyser enkeltvis og i
rækkefølge for at indikere den aktuelle
status.
Såfremt der opstår strømafbrydelse,
mens opvaskemaskinen kører, lagrer en
speciel
hukommelse
det
valgte
program, og når strømmen igen er
etableret, fortsætter opvaskemaskinen
fra det punkt, hvor den blev afbrudt.
VIGTIGT
Denne mulighed anbefales især ved
brug af programmet ULTRA RAPID
24', hvorved programmets varighed
forlænges med ca. 15 minutter så
rengøringstabletterne har tid til at
virke.
5
■ Tryk på knappen "UDSKUDT START"
for at angive et andet udskudt
starttidspunkt
(den
tilsvarende
tidsindikator begynder at lyse).
"UDSKUDT START"-knappen
Opvaskemaskinens starttidspunkt kan
angives ved hjælp af denne knap. Starten
kan udskydes 3, 6 eller 9 timer.
■ Det er muligt at vælge et nyt program,
efter at et udskudt starttidspunkt er
blevet ændret eller annulleret. Det er
også muligt at vælge eller annullere
valget af en funktionsknap.
Gør følgende for at udskyde starten:
■ Tryk på knappen "UDSKUDT START"
(hver gang du trykker på knappen,
udskydes starten med henholdsvis 3,
6 eller 9 timer, og den tilsvarende
tidsindikator begynder at lyse).
Deaktivering af alarm for
PROGRAMSLUTNING
Den alarm, der lyder, når programmet er
slut, kan deaktiveres på følgende måde:
■ Tryk på knappen "START", for at sætte
tællingen i gang (kontrollampen til det
markerede program vil tænde
for
kontinuerligt lys, mens den, der angår
det indstillede tidsrum skifter fra tændt
lys til blinkende lys).
VIGTIGT
Opvaskemaskinen
SKAL
være
slukket, inden denne procedure
startes.
Hvis der angives en udskydelse på 9 timer,
vises nedtællingen i form af indikatoren 6h
efter 3 timer og indikatoren 3h efter 6 timer.
1. Tryk på knappen "PROGRAMVALG",
og hold den nede, samtidig med at du
tænder opvaskemaskinen ved at
trykke på knappen "TÆND/SLUK" (der
afgives ét kort lydsignal).
Når de sidste 3 timer er gået (nedtællingen
er slut), holder indikatoren 3h op med at
blinke og lyser konstant for at indikere
vaskestatus, og programmet startes
automatisk.
2. Fortsæt med at holde knappen
"PROGRAMVALG" nede i mindst 15
sekunder (i løbet af denne periode
afgives der 2 lydsignaler).
Hvis nedtællingen ikke er afsluttet, og
programmet derfor ikke er startet, er det
muligt at ændre eller annullere den
udskudte start og vælge et andet program
eller at vælge/annullere valget af
funktionsknappen. Dette gøres på følgende
måde:
3. Slip knappen, når det andet lydsignal
afgives
(tre
"PROGRAMVALG"indikatorlys tændes).
4. Tryk på den samme knap igen: De tre
indikatorlys, som er tændt (for at angive
at alarmen er aktiveret), blinker (for at
angive at alarmen er slukket).
■ Hold knappen "RESET" nede i mindst 5
sekunder.
Programindikatoren vil tændes og
slukkes med regelmæssige mellemrum
og en signallyd vil kunne høres.
5. Sluk opvaskemaskinen ved at trykke på
knappen "TÆND/SLUK" for at bekræfte
den nye indstilling.
■ Den udskudt start og det valgte program
annulleres.
Programindikatorerne blinker.
Du kan aktivere alarmen igen ved at følge
samme fremgangsmåde.
6
Benyt memory-funktionen, hvor
sidst anvendte program huskes
Fejlsignaler
Hvis der opstår fejl under kørsel af et
program, blinker den valgte cyklusindikator
hurtigt hvorefter summeren lyder.
Sluk i dette tilfælde opvaskemaskinen ved
at trykke på "TÆND/SLUK"-knappen.
Maskinen husker sidst anvendte program, du
aktiverer det som følger:
VIGTIGT
Opvaskemaskinen SKAL være slukket,
inden denne procedure startes.
Indstil det valgte program igen efter
at have kontrolleret, at hanen til
vandtilgangsslangen er åben, at
aftapningsslangen ikke er bøjet, og at
vandlåsen eller filtrene ikke er tilstoppede.
1. Tryk på knappen "PROGRAMVALG",
og hold den nede, samtidig med at du
tænder opvaskemaskinen ved at
trykke på "TÆND/SLUK"-knappen (der
afgives ét kort lydsignal).
Kontakt kundeservice, hvis problemet
fortsætter.
2. Fortsæt med at holde knappen
"PROGRAMVALG" nede i mindst 30
sekunder (i denne periode vil 3
lydsignaler høres).
VIGTIGT
Opvaskemaskinen er udstyret med
en antioverløbssikkerhedsenhed, der
automatisk udpumper eventuelt
overskydende vand, hvis der skulle
opstå et problem.
3. Udløs knappen, når det TREDJE
lydsignal lyder (alle indikatorer vil
blinke).
4. Tryk på den samme knap igen: det
blinkende indikatorlys (memory-funktionen
slået til) vil stoppe med at blinke og blive
ved med at lyse (memory-funktion slået
til).
ADVARSEL!
For at sikre korrekt betjening af
antioverløbssikkerhedsenheden
anbefales det ikke at flytte eller tippe
opvaskemaskinen under brug.
Hvis det er nødvendigt at flytte eller
tippe opvaskemaskinen, skal du
sikre, at vaskecyklussen er færdig,
og at der ingen vand er i tanken.
5. Sluk opvaskemaskinen ved at trykke på
"TÆND/SLUK"-knappen for at bekræfte
den nye indstilling.
For at afbryde memory-funktionen, følg
samme fremgangsmåde.
7
PROGRAM OVERSIGT
Vask med forvask
Til programmer med forvask anbefales det at tilsætte endnu en dosis vaskemiddel (max. 10
gram) direkte i opvaskemaskinen.
Program
Beskrivelse
Hygienic
75°C
Bakteriedræbende cyklus, der er egnet til vask
og sterilisering af (også meget snavset)
køkkengrej, sutteflasker etc…
Intensiv
75°C
Velegnet til vask af kasseroller og meget
snavsede tallerkener.
Hurtig og Stærk
65°C
Velegnet til hurtig vask af også meget snavset
køkkengrej.
Universal+
70°C
Velegnet til vask af køkkengrej fra den daglige
husholdning. To afsluttende skylninger sikrer et
højt hygiejne- og rengøringsniveau.
Universal
60°C
Velegnet til vask af normalt snavsede tallerkener
og kasseroller.
Daglig
55°C
Hurtig cyklus til almindeligt snavset køkkengrej
og velegnet til hyppig vask og almindelig
opfyldning.
Ultra Silent
55°C
Det mest støjsvage vaskeprogram. Ideelt til brug
om natten samt til udnyttelse af perioder med
lavere strømpriser.
Cyklus til normalt snavset service (er det mest
effektive med hensyn til det kombinerede energi- og
vandforbrug for den pågældende type service).
Program standardiseret i henhold til EN 50242.
Eco
45°C
Skåneprogram
45°C
Velegnet til sart porcelæn og glas. Anvendes
også til daglig vask af let snavsede tallerkener,
dog ikke kasseroller.
Ultra Rapid 60'
65°C
Velegnet til daglig vask af normalt snavsede kasseroller
og tallerkener, der skal vaskes umiddelbart efter et
måltid (maks. 8 personer).
Ultra Rapid 24'
50°C
Hurtig vask til tallerkener, der skal vaskes
umiddelbart efter et måltid.
Vaskemængde 6 personer.
Forvask
Kort, kold forvask til service, der placeres i
opvaskemaskinen, indtil der skal vaskes en hel
maskinfuld.
= "IMPULS"-programmer
8
N/A = INGEN VALGMULIGHEDER
*
"ALL IN 1"-knappen
75°C
140
JA
JA
JA
75°C
130
JA
JA
JA
65°C
85
JA
JA
JA
70°C
125
JA
JA
JA
60°C
120
JA
JA
JA
55°C
80
JA
JA
JA
55°C
240
JA
JA
JA
45°C
170
JA
JA
JA
45°C
85
JA
JA
JA
65°C
60
JA
JA
JA
50°C
24
JA
N/A
JA
5
JA
N/A
9
Gennemsnitlig
opvasketid i
minutter
Valgfri
funktion
MED VARMT VAND VISES DEN RESTERENDE TID TIL PROGRAMMET ER SLUT I DISPLAYET, MENS PROGRAMMET ER I GANG.
"UDSKUDT START"knappen
Program forløb
Med koldt vand
(15°C) *
-Tolerance ± 10%-
Anden skylning med
koldt vand
Varmt skyl med afspændings middel
Første skylning med
koldt vand
Hovedvask
"SUPER ECO"-knappen
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
Kold forvask
Varm forvask
Kontroller salt
Kontroller
afspændingsmiddel
Rens kop og
pladefilter
Sæbe klarvask
Sæbe til forvask
Aktivitet
BLØDGØRINGSANLÆGGET
* Blødgøringsanlægget er fra fabrikken
indstillet til ”3”, da dette niveau
dækker langt de fleste behov.
Indholdet af mineraler og kalk i vandet
varierer fra område til område. Hvis dette
kalk ikke fjernes fra vandet, vil det efterlade
skjolder og hvide pletter på service og glas.
Vandets indhold af kalk udtrykkes i
hårdhedsgrader, jo mere kalk, jo større
hårdhed.
Opvaskemaskinen er udstyret med et
blødgøringsanlæg, som ved brug af
regenereringssalt sørger for at afkalke
vandet til opvasken.
Oplysning om vandets hårdhedsgrad kan
fås hos det lokale vandværk.
Alt efter vandets hårdhedsgrad indstilles
blødgøringsanlægget som følger:
VIGTIGT
Opvaskemaskinen
SKAL
være
slukket, inden denne procedure startes.
1. Tryk på den knappen “PROGRAMVALG”
og hold den nede, samtidig med at du
tænder opvaskemaskinen ved at trykke
på knappen "TÆND/SLUK" (der afgives
ét kort lydsignal).
Justering af
blødgøringsanlægget
Blødgøringsanlægget kan behandle vand
med en hårdhed op til 90°fH (franske
grader) eller 50°dH (tyske grader) 6
indstillinger.
2. Fortsæt med at holde knappen
"PROGRAMVALG" nede i mindst 5
sekunder, INDTIL der afgives et lydsignal.
Nogle "PROGRAMVALG"-indikatorlys
tændes for at angive det aktuelle
indstillingsniveau for blødgøringsmidlet.
°dH
(tysk)
Brug af salt
Indstilling af
blødgøringsanlæg
0
Vandets
hårdhedsgrad
°fH
(fransk)
Niveau
Følgende tabel angiver indstillingen af
blødgøringsanlægget afhængig af vandet
hårdhed.
0-5
0-3
NEJ
Ingen
lys
1
6-15
JA
Lys
1
2
16-30 10-16 JA
Lys
1,2
4-9
4
46-60 26-33 JA
Lys
1,2,3
Lys
1,2,3,4
5
61-90 34-50 JA
Lys
1,2,3,4 blinker
*3 31-45 17-25 JA
3. Tryk på den samme knap igen for at
vælge det ønskede niveau for
blødgøringsmidlet: Hver gang knappen
trykkes ned, tændes et indikatorlys
(niveauet for blødgøringsmidlet angives
med det antal lys, der er tændt). Ved
niveau 5 blinker 4 lys, og ved niveau 0
er alle lys slukket.
4. Sluk opvaskemaskinen ved at trykke på
knappen "TÆND/SLUK" for at bekræfte
den nye indstilling.
ADVARSEL!
Hvis der opstår problemer, skal du
slukke opvaskemaskinen ved at
trykke på "TÆND/SLUK"-knappen
og gentage hele proceduren (fra
TRIN 1).
"PROGRAMVALG"-indikatorlys
"TÆND/SLUK"-knappen
"PROGRAMVALG"-knappen
10
Gratulerar till ett bra köp!
GARANTI
Genom att välja en diskmaskin från
Candy har Du visat att Du är en
kvalitetsmedveten konsument.
Med denna maskin följer ett garantibevis
som ger rätt till kostnadsfri teknisk
rådgivning.
Behåll inköpskvittot. Förvara det på ett
säkert ställe, och uppvisa det för
tekniker om service skulle behövas.
Din nyinköpta maskin är resultatet av
Candys
långa
erfarenhet
på
vitvaruområdet och kontakten med
våra kunder. Dess kvalitet och
oöverträffade egenskaper kommer att
vara till glädje i många år framöver.
I Candys produktprogram finns även
en rad andra
hushållsmaskiner:
diskmaskiner,
kombinerade
tvättmaskiner-torktumlare,
spisar,
mikrovågsugnar, ugnar och spishällar
samt kylskåp och frysar. Din
återförsäljare kan lämna ytterligare
information
om
Candys
hela
produktprogram.
Läs igenom denna bruksanvisning
noggrant. Här finns viktig information
om installation, användning och
underhåll av diskmaskinen. Dessutom
ges en del tips om hur diskmaskinens
kapacitet skall utnyttjas på bästa sätt.
Ta väl vara på bruksanvisningen och
behåll den för framtida bruk.
11
BESKRIVNING AV PANEL
A
B
C
D
E
F
G
"PÅ/AV"-knapp
"PROGRAMVAL"-knapp
"FÖRDRÖJD START"-knapp
"START"/"RESET"-knapp
(start/återställning av program)
"SUPER ECO"-tillvalsknapp
"ALL IN 1"-tillvalsknapp
H
I
L
LAMPOR FÖR "PROGRAMVAL"
M
N
O
Lampor för "TILLVAL"
Kontrollampa för salt
Lampor för "PROGRAMSTEG" /
Lampor för "FÖRDRÖJD START"
•
Lampor "U WASH"
Programguide
•
"U WASH"-knapp
DIMENSIONER
Bredd x Höjd x Djup (cm)
Djup med öppen dörr (cm)
59,8 x 82 ÷ 90 x 55
117
TEKNISKA DATA
12
8 personer
Min. 0,08 - Max. 0,8
EN 50242 kuvert som kan laddas
Kapacitet med pannor och tallrikar
Vattenledningstryck (MPa)
Se märkplåten
Säkring / Maximal laddning / Spänning
FÖRBRUKNING (huvudprogram)*
Program
Energi (kWh)
Vatten (L)
INTENSIV
1,97
20
UNIVERSAL
1,35
14
ECO
0,90
10
ULTRA RAPID 24'
0,59
9
Effektförbrukning i frånläge och standbyläge: 0,30 W / 0,80 W
* Värden mätta i laboratorium i enlighet med den Europeiska standarden EN 50242 (skillnader möjliga
i dagligt bruk).
12
■ Programmet startar automatiskt när
luckan har stängts och en signal hörts.
PROGRAMVAL OCH
SPECIALFUNKTIONER
Det är möjligt att INOM en minut från
programmets start välja ett annat
program, detta görs helt enkelt
genom att man trycker på knappen
"PROGRAMVAL" (det är även möjligt
att ändra inställningen för knappen
"U • WASH").
(Används tillsammans med programguide)
•
"U WASH"-knapp
Med den här knappen kan du anpassa
diskkraften efter hur smutsig disken är.
Disktiden och temperaturen korrigeras.
Tryck på knappen för att öka diskkraften
(indikatorlampan
) eller för att minska
diskkraften och disktiden väsentligt
(indikatorlampan
).
Genom att kombinera knappen med de
fyra huvuddiskprogrammen får du åtta
extra diskcykler (vilket sammanlagt ger 12
diskprogram).
"IMPULS"-programmet
”IMPULS”-programmet använder en teknik
som bygger på impulsdiskning. Den
reducerar elförbrukning, ljud och ger bättre
prestanda.
VIKTIGT
När diskmaskinen sätts på visas den
senast använda inställningen.
VIKTIGT
Tvättrummans ”ryckiga” arbetsgång
betyder inte att det är något fel, utan
är normal för programmet.
Avbryta program
Programinställningar
■ Öppna luckan och placera smutsig disk i
maskinen.
Du bör inte öppna luckan medan ett
program körs, särskilt inte under
huvuddiskfasen och slutsköljningen med
hett vatten. Om luckan ändå öppnas under
gång (t.ex. för att fylla på disk) stannar
maskinen automatiskt.
Stäng luckan utan att trycka på några
knappar. Programmet fortsätter.
■ Tryck på "PÅ/AV"-knapp
. Alla program
indikatorerna kommer att blinka.
■ Välj ett program genom att trycka
på "PROGRAMVAL"-knappen.
■ Tryck vid behov på knappen "U•WASH".
VIKTIGT
Du kan ta paus i ett program utan att
öppna luckan genom att trycka på
"PÅ/AV"-knapp.
Du
fortsätter
programmet genom att trycka på
"PÅ/AV"-knapp igen.
■ Om du vill välja ett alternativ trycker du
på motsvarande knapp (indikatorlampan
tänds).
Tillvalsknapparna kan markeras och
avmarkeras inom en minut efter att
programmet har startat.
VARNING!
Om du öppnar luckan under
torkningsfasen hörs en signal som
anger att torkningen inte är klar än.
■ Tryck på knappen "START" (kontrollampan
för det valda programmet övergår från ett
fast ljus till att blinka).
13
Ändra ett program som körs
Programslut
En slutsignal hörs i fem sekunder (om den
inte är avstängd), tre gånger med
30 sekunders intervall.
Kontrollampan för avslutat program börjar
blinka, medan alla de andra kontrollamporna
släcks.
Nu kan du ta ut den rena disken och stänga
av diskmaskinen med "PÅ/AV"-knapp,
eller fylla på ny smutsig disk och köra ett
nytt program.
Så här ändrar du eller avbryter ett program:
■ Håll in "RESET"-knappen i minst 5
sekunder. Indikationslamporna för
programmet kommer att blinka enskilt
och sekventiellt och några ljudsignaler hörs.
Tillvalsknappar
■ Pågående program avbryts och alla
program indikatorer kommer att blinka.
"SUPER ECO"-knapp
Denna knapp ger i genomsnitt energi- och
tidsbesparingar på 25% (beroende på vald
cykel) då den sänker temperaturen på
diskvattnet och torktiden under den sista
sköljningen.
Rekommenderas för lätt smutsad disk och
då disken inte behöver bli helt torr direkt.
Om du vill få bättre torkeffekt rekommenderar
vi att du lämnar luckan halvöppen i slutet av
cykeln så att naturlig luftcirkulation uppstår i
diskmaskinen.
■ Nu kan du ange ett nytt program.
VARNING!
Kontrollera att det finns diskmedel i
maskinen innan du startar det nya
programmet. Fyll på diskmedel vid
behov.
"ALL IN 1"-knapp
Detta tillval möjliggör den optimala
användningen av de kombinerade diskmedlen
"ALL in 1" ("3 in 1"/"4 in 1"/ "5 in 1", etc…).
Genom att trycka på denna knapp ändras
det inställda diskprogrammet så att
bästa möjliga resultat uppnås med de
kombinerade diskmedlen (dessutom
avaktiveras indikatorn för avsaknad av
salt).
VARNING!
När du valt den här funktionen
fortsätter den att vara aktiv
(indikatorn lyser) även under nästa
diskning. Funktionen avaktiveras
(indikatorn släcks) genom att man
trycker på knappen en gång till
Körning av program
När ett program körs lyser motsvarande
lampa med fast sken, och de tre
"PROGRAMSTEGSLAMPORNA"
("DISK"
, "TORKNING"
och
"KLAR"
) tänds i tur och ordning.
VIKTIGT
Det här alternativet rekommenderas
särskilt när programmet ULTRA
RAPID 24' används, vars längd
förlängs med cirka 15 minuter så att
diskmedelstabletterna får bättre
verkan.
Om någon form av strömavbrott skulle
inträffa medan diskmaskinen körs,
lagrar ett särskilt minne det valda
programmet, och när strömmen
kommer tillbaka fortsätter programmet
där det avbröts.
14
■ Ange en annan fördröjningstid med
knappen
"FÖRDRÖJD
START"
(motsvarande lampa tänds).
"FÖRDRÖJD START"-knapp
Diskmaskinens starttid kan fördröjas med
den här knappen, med 3, 6 eller 9 timmar.
■ Du kan välja ett nytt program efter att ha
ändrat eller avbrutit en fördröjd starttid
eller aktivera eller avaktivera ett tillval.
Så här anger du fördröjd start:
■ Tryck flera gånger på knappen
"FÖRDRÖJD START" (för varje
tryckning fördröjs starten med tre
timmar, och motsvarande tidslampa
tänds).
Larm avstängt för PROGRAMSLUT
■ För att starta beräkningen skall man
trycka
på
knappen
"START"
(kontrollampan för det valda programmet
tänds med ett fast ljus, medan den för
den inställda tiden övergår från ett fast
ljus till att blinka).
Du kan återställa signalen på följande
sätt:
VIKTIGT
Diskmaskinen måste ALLTID vara
avstängd innan du börjar detta
förfarande.
Om nio timmars fördröjning avges tänds
lampan för sex timmar efter tre timmar,
och lampan för tre timmar efter sex
timmar.
1. Håll ned knappen
och slå samtidigt
genom att trycka
ljudsignal hörs strax
När tre timmar har gått (efter nedräkningen)
slutar lampan för tre timmar att blinka och
lyser i stället med fast sken, och
programmet startas automatiskt.
"PROGRAMVAL"
på diskmaskinen
på "PÅ/AV" (en
efter).
2. Fortsätt
hålla
ned
knappen
"PROGRAMVAL" i minst 15 sekunder
(2 ljudsignaler hörs under tiden).
Så länge nedräkningen inte är slut, och
alltså inte något program har startat, går
det att ändra eller avbryta den fördröjda
starten och välja ett annat program, eller
aktivera/avaktivera ett tillval. Gör så här:
3. Släpp knappen när den andra
ljudsignalen hörs (3 indikatorlampor för
"PROGRAMVAL" tänds).
4. Tryck på samma knapp igen. De 3
indikatorlamporna (tända för att ange
att larmet är aktiverat) blinkar (för att
ange att larmet är avstängt).
■ Håll in "RESET"-knappen i minst 5
sekunder.
Indikationslamporna för programmet
kommer att blinka enskilt och sekventiellt
och några ljudsignaler hörs.
5. Bekräfta den nya inställningen genom
att slå av diskmaskinen med knappen
"PÅ/AV".
■ Startfördröjningen och det valda
programmet avbryts.
Program indikatorerana kommer att
blinka.
15
Gör likadant om du vill slå på larmet igen.
Minnesfunktion av senast
använda program
Felsignaler
Om ett fel uppstår när ett program körs
blinkar det valda programmets lampa
snabbt så låter summern igen.
Slå i så fall av diskmaskinen med "PÅ/AV"knapp.
Memorering av senast användna program
kan aktiveras enligt följande:
VIKTIGT
Diskmaskinen måste ALLTID vara
avstängd innan du börjar detta
förfarande.
1. Håll ned knappen
och slå samtidigt
genom att trycka
ljudsignal hörs strax
Kontrollera att vattenkranen är på, att
tömningsslangen inte är böjd och att
sifonen eller filtren inte är igentäppta.
Välj sedan programmet på nytt.
"PROGRAMVAL"
på diskmaskinen
på "PÅ/AV" (en
efter).
Kontakta Kundtjänst om problemet kvarstår.
2. Fortsätt
hålla
ned
knappen
"PROGRAMVAL" i minst 30 sekunder
(under denna tid hörs 3 ljudsignaler).
VIKTIGT
Diskmaskinen är utrustad med ett
översvämningsskydd som tömmer ut
överflödigt vatten om ett problem
uppstår.
3. Släpp knappen när TREDJE ljudsignalen
hörs (alla indikatorerna kommer att
blinka).
4. Tryck på samma knapp igen: blinkande
indications ljuset (minnesfunktion bort)
kommer att sluta blinka och hållas på
(minnesfunktion på).
VARNING!
För att översvämningsskyddet ska
fungera korrekt bör du inte flytta eller
luta diskmaskinen medan den är i
gång.
Om du behöver flytta eller luta
diskmaskinen bör du först se till att
programmet är klart och att inget
vatten finns i tanken.
5. Bekräfta den nya inställningen genom
att slå av diskmaskinen med knappen
"PÅ/AV".
För att inaktivera minnesfunktionen, följ
samma prosedur.
16
VATTENAVHÄRDARE
* Avhärdaren är vid leveransen ställd i
läge 3, eftersom detta passar i de
allra flesta fall.
Vatten innehåller kalk och mineraler i
mängder som kan variera kraftigt från den
ena platsen till den andra. Dessa ämnen
lämnar fläckar och märken på disken. Ju
mer det finns av dessa ämnen i vattnet,
desto hårdare är vattnet. Diskmaskinen är
försedd med en avhärdningsanordning som
med hjälp av ett speciellt avhärdningssalt
ger mjukt vatten för diskningen.
Uppgift om vattnets hårdhet där du bor
kan du få från det lokala vattenverket.
Ställ in avhärdaren efter vattnets hårdhetsgrad
enligt följande:
VIKTIGT
Diskmaskinen måste ALLTID vara
avstängd när du påbörjar in
ställningar för avhärdaren.
1. Håll ned knappen "PROGRAMVAL" och
slå samtidigt på diskmaskinen genom
att trycka på "PÅ/AV" (en ljudsignal
hörs strax efter).
Avhärdarens inställning
Avhärdaren kan behandla vatten med
hårdhetsgrad upp till 90°fH (fransk
skala) eller 50°dH (tysk skala) via 6
inställningslägen.
2. Fortsätt hålla ned knappen "PROGRAMVAL" i minst 5 sekunder TILLS en
ljudsignal hörs. Ett antal indikatorlampor
för "PROGRAMVAL" tänds. De anger
den aktuella avhärdningsinställningen.
0
0-5
0-3
NEJ
Inga
lampor
1
6-15
4-9
JA
Lampa
1
2
16-30 10-16 JA
Lampa
1, 2
Lampa
1, 2, 3
*3 31-45 17-25 JA
4
46-60 26-33 JA
5
61-90 34-50 JA
3. Ange nödvändig avhärdningsnivå
genom att trycka på samma knapp igen.
Varje gång du trycker på knappen tänds
en indikatorlampa (antalet lampor som
lyser anger avhärdningsnivån). För nivå
5 blinkar 4 lampor och för nivå 0 blinkar
ingen.
Inställning
för
avhärdaren
ºdH
(tysk)
ºfH
(fransk)
Nivå
Vattnets
hårdhetsgrad
Salt för
avhärdning
Nedanstående tabell visar hur avhärdaren
ska ställas in för olika hårdhetsgrader på
vattnet.
4. Bekräfta den nya inställningen genom
att slå av diskmaskinen med knappen
"PÅ/AV".
VARNING!
Om det uppstår något problem
måste du stänga av diskmaskinen
genom att trycka på ”PÅ/AV”-knappen
och börja om (PUNKT 1).
Lampa
1, 2, 3, 4
Lampa
1, 2, 3, 4
blinkar
Indikatorlampor för “PROGRAMVAL”
"PÅ/AV"-knapp
"PROGRAMVAL"-knapp
17
LISTA ÖVER PROGRAM
Diskning med fördisk
För program med fördisk rekommenderar vi att man lägger till ytterligare en dos diskmedel
(max. 10 gram) direkt i diskmaskinen.
Program
Beskrivning
Hygienic
75°C
Program med bakteriehämmande effekt, lämpligt
för rengöring och desinfektion av disk (även
hårdsmutsad disk) nappflaskor, etc…
Intensiv
75°C
Passar hårdsmutsad disk.
Snabb och
Effektiv
65°C
Lämpar sig för snabb diskning av mycket
smutsig disk.
Universal+
70°C
Lämpar sig för daglig disk. Två sköljningar i
slutet garanterar en hög standard på renlighet
och hygien.
Universal
60°C
Passar normalsmutsad disk av tallrikar och grytor.
Daglig
55°C
Snabbt program för normalt smutsig disk, lämpar
sig för normallastade ofta förekommande
diskningar.
Ultra Silent
55°C
Den tystaste diskcykeln. Perfekt för användning
på natten och för att dra nytta av dygnsbaserade
lägre elpriser.
Program för normalt smutsade bordsserviser
(effektivast när det gäller den kombinerade energi- och
vattenförbrukningen för denna typ av bordsservis).
Programmet följer standarden EN 50242.
Eco
45°C
Skonsam
45°C
Passar känsligt porslin och glas. Passar också
daglig rengöring av lättsmutsad disk, utom grytor.
Ultra Rapid 60'
65°C
Passar daglig rengöring av normalsmutsad disk,
som diskas direkt efter måltiden (max. 8 kuvert).
Ultra Rapid 24'
50°C
Snabbprogram för disk direkt efter måltid.
För 6 kuvert.
Förtvätt
= "IMPULS"-programmet
Kort och kall avsköljning av disk som lagrats i
diskmaskinen i väntan på att den ska fyllas.
18
N/A = INGA ALTERNATIV
"FÖRDRÖJD
START"-knapp
"SUPER ECO"-knapp
"ALL IN 1"-knapp
75°C
140
JA
JA
JA
75°C
130
JA
JA
JA
65°C
85
JA
JA
JA
70°C
125
JA
JA
JA
60°C
120
JA
JA
JA
55°C
80
JA
JA
JA
55°C
240
JA
JA
JA
45°C
170
JA
JA
JA
45°C
85
JA
JA
JA
65°C
60
JA
JA
JA
50°C
24
JA
N/A
JA
5
JA
N/A
19
Komplett program
Genomsnittlig
disktid
i minuter
* VID VARMT VATTEN VISAS ÅTERSTÅENDE TID TILL PROGRAMMETS SLUT AUTOMATISKT UNDER PÅGÅENDE PROGRAM.
Varm sköljning med
sköljmedel
Kall anden sköljning
Kall första sköljning
Huvuddisk
Kall fördisk
Med kallt vatten
(15°C)*
-Tolerans ± 10%-
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
Varm fördisk
Kontrollera
saltbehållare
Kontrollera behållare
för sköljmedel
Rengör filter för
koppar och tallrikar
Tvättmedel för
disk
Tvättmedel för
blötläggning
Att göra
Special
funktion
i drift
Onneksi olkoon!
TAKUU
Ostamalla
tämän
Candyastianpesukoneen olet osoittanut, että
et tyydy kompromisseihin: haluat vain
parasta.
Olemme iloisia voidessamme esitellä
Sinulle tämän uuden astianpesukoneen,
joka on vuosia kestäneen tutkimuksen
ja alalla saamamme pitkän kokemuksen
tulos. Tämän olemme tehneet yhdessä
kuluttajien kanssa. Olet valinnut tämän
pesukoneen laadun, kestävyyden ja
ainutlaatuiset ominaisuudet.
Candyn laajaan kodinkonevalikoimaan
kuluvat
myös
pesukoneet,
astianpesukoneet,
kuivaavat
pesukoneet, liedet, kuivausrummut,
uunit ja keittotasot, jääkaapit ja
pakastimet. Pyydä kauppiaaltasi
täydellinen Candy-laitteiden luettelo.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Saat
tärkeitä tietoja astianpesukoneesi
turvallisesta asennuksesta, käytöstä ja
huollosta, sekä hyödyllisiä neuvoja
astianpesukoneesi hyödyntämisestä
parhaalla mahdollisella tavalla.
Säilytä käyttöohje huolellisesti, jotta
voit turvautua siihen tarvittaessa.
Tämän laitteen mukana toimitetaan
takuutodistus,
jonka
perusteella
teknistä tukipalvelua voi käyttää
ilmaiseksi.
Säilytä ostokuitti. Säilytä se huolellisesti
ja näytä korjaajalle huollon yhteydessä.
20
KONEEN SÄÄTIMET
A
B
C
D
E
F
G
Virtakytkin
"OHJELMAN VALINTA" -painike
"AJASTIN"-painike
"START"/"RESET"-painike
(ohjelman käynnistys/peruutus)
"SUPER ECO"-toimintopainike
"ALL IN 1"-toimintopainike
H
I
L
"OHJELMAN VALINTA"-merkkivalot
M
N
O
"TOIMINTOVALINNAN "-merkkivalot
Suolamäärän merkkivalo
"OHJELMAVAIHEEN"-merkkivalot /
"AJASTIMEN"-merkkivalot
•
"U WASH"-merkkivalot
Ohjelmanvalintaopas
•
"U WASH"-painike
ULKOMITAT
Leveys x Korkeus x Syvyys (cm)
Syvyys ovi auki (cm)
59,8 x 82 ÷ 90 x 55
117
TEKNISET TIEDOT
Täyttömäärä (EN 50242 - astiastoa)
Täyttömäärä ruokailu -, tarjoilu - ja ruoanvalmistusastioilla
Tarvittava veden paine (MPa)
12
8
Min. 0,08 - Max. 0,8
Kts arvokilpi
Sulake / Kokonaistehon tarve / Jännite
KULUTUS (perusohjelmat)*
Ohjelma
Energiankulutus (kWh)
Vedenkulutus (L)
1,97
20
TEHOPESU
1,35
14
YLEISPESU
0,90
10
ECO
0,59
9
ULTRA RAPID 24'
Tehonkulutus pois päältä -tilassa ja päälle jätettynä -tilassa: 0,30 W / 0,80 W
* Arvot mitattu laboratoriossa Eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan (erot ovat mahdollisia
päivittäisessä käytössä).
21
■ Merkkiäänen jälkeen ohjelma käynnistyy
automaattisesti, kun luukku suljetaan.
OHJELMANVALINTA JA
ERIKOISTOIMINNOT
MINUUTIN KULUESSA pesujakson
käynnistymisestä ohjelma voidaan
vielä vaihtaa toiseen painamalla
OHJELMAN VALINTA -painiketta (voit
myös muuttaa "U•WASH"- painikkeen
valintaa).
(Käytetään yhdessä ohjelmaoppaan kanssa)
•
"U WASH"-painike
“IMPULSE”-ohjelmat
Tällä painikkeella voi muokata pesutehoa
sen mukaan, kuinka likaisia astiat ovat.
Pesuaika ja -lämpötila muuttuvat vastaavasti.
Painiketta painamalla pesutehoa lisätään
(
-merkkivalo) tai vähennetään,
jolloin pesuaika lyhenee huomattavasti
(
-merkkivalo).
Painikkeen ja neljän pääpesuohjelman
yhdistelmällä
saadaan
kahdeksan
lisäpesuohjelmaa (näin saadaan yhteensä
12 pesuohjelmaa).
“IMPULSE”-ohjelmissa
käytetään
impulssipesutekniikkaa, joka vähentää
kulutusta ja melua sekä parantaa
pesutulosta.
TÄRKEÄÄ
Pesupumpun "katkonainen" toiminta EI
OLE toimintahäiriö vaan impulssipesun
ominaisuus, joten se kuuluu ohjelman
normaaliin toimintaan.
TÄRKEÄÄ
Kun astianpesukone on toiminnassa,
näkyvissä on viimeksi käytetty
asetus.
Ohjelman keskeytys
Luukun avaaminen ohjelman aikana ei ole
suositeltavaa, varsinkaan varsinaisen
pesun ja ohjelman lopussa olevan
kuumahuuhtelun aikana. Jos luukku
kuitenkin avataan ohjelman ollessa käynnissä
(esimerkiksi astioiden lisäämiseksi), ohjelma
keskeytyy automaattisesti. Sulje luukku
painamatta
mitään
painiketta.
Pesuohjelma jatkuu kohdasta, jossa se oli
ennen keskeytystä.
Ohjelman asettaminen
■ Avaa luukku ja aseta likaiset astiat
laitteen sisälle.
■ Paina virtakytkintä
merkkivalot vilkkuvat.
. Kaikki ohjelma
■ Valitse ohjelma painamalla "OHJELMAN
VALINTA" -painiketta.
TÄRKEÄÄ
Käynnissä oleva ohjelma voidaan
keskeyttää
luukkua
avaamatta
painamalla virtakytkintä. Ohjelma
käynnistyy
uudelleen
samasta
kohdasta,
kun
virtakytkintä
painetaan uudelleen.
■ Jos haluat, paina "U• WASH"-painiketta.
■ Jos haluat valita jonkin toiminnon, paina
sitä vastaavaa painiketta (merkkivalo
syttyy).
Toiminto voidaan valita tai peruuttaa
yhden minuutin KULUESSA ohjelman
aloituksesta.
■ Paina "START"-painiketta (valitun
ohjelman merkkivalo lakkaa vilkkumasta
ja alkaa palaa tasaisesti).
VAROITUS!
Jos luukku avataan kuivausvaiheen
aikana, äänimerkki ilmoittaa, että
kuivaus on yhä kesken.
22
Käynnissä olevan
muuttaminen
Ohjelman päättyminen
ohjelman
Kolme kertaa 30 sekunnin välein kuuluva,
viiden sekunnin mittainen äänimerkki (jos
äänimerkkiä ei ole poistettu käytöstä) il
maisee, että ohjelma on päättynyt.
Ohjelman päättymisen merkkivalo syttyy ja
kaikki muut merkkivalot sammuvat.
Astiat voidaan nyt poistaa ja astianpesukone
sammuttaa painamalla virtakytkintä, tai
pesukone voidaan täyttää uutta ohjelmaa varten.
Käynnissä olevaa ohjelmaa voidaan
muuttaa tai se voidaan peruuttaa
seuraavasti:
■ Pidä "RESET"-painiketta painettuna
vähintään 5 sekunnin ajan. Ohjelma
merkkivalot syttyvät ja sammuvat
yksittäin sekä peräkkäin, ja kuulet
äänimerkin.
Toimintopainikkeet
"SUPER ECO"-painike
Tällä toiminnolla voi säästää keskimäärin
25 prosenttia energiaa ja aikaa (valitun
ohjelman mukaan). Toiminto laskee
pesuveden lämpötilaa ja lyhentää
huuhtelujen aikaista kuivatusaikaa.
Toimintoa suositellaan vain hieman
likaantuneille astioille tai tilanteisiin, joissa
astioiden ei tarvitse olla heti täysin kuivia.
Jos haluat paremman kuivatustuloksen,
suosittelemme jättämään luukun raolleen
ohjelman päätteeksi, jotta ilma pääsisi
kiertämään luonnollisesti astianpesukoneen
sisällä.
■ Käynnissä oleva ohjelma peruuntuu ja
kaikki ohjelma merkkivalot vilkkuvat.
■ Tässä vaiheessa voidaan asettaa uusi
ohjelma.
VAROITUS!
Tarkista ennen uuden ohjelman
käynnistämistä, että pesuainelokerossa
on yhä pesuainetta. Täytä lokero
tarvittaessa.
"ALL IN 1"-painike
Tämä valinta mahdollistaa All-in-oneyhdistelmäpesuaineiden optimaalisen käytön
("3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" jne.).
Painikkeen painaminen muuttaa pesuohjelman
asetuksia niin, että yhdistelmäpesuaineesta
saadaan paras mahdollinen hyöty (lisäksi
suolan puuttumisen ilmaisin poistetaan
käytöstä).
VAROITUS!
Kun tämä vaihtoehto on valittu, se
pysyy käytössä (ja vastaava merkkivalo
palaa)
myös
seuraavilla
pesukerroilla, ja sen voi poistaa
käytöstä (jolloin merkkivalo sammuu)
vain painamalla samaa painiketta
uudelleen.
Ohjelmatoiminnot
Ohjelman ollessa käynnissä näytössä
näkyy jäljellä oleva pesuaika, ja jokainen
kolmesta ohjelmavaiheen merkkivalosta
("PESU"
, "KUIVAUS"
ja
"LOPPU"
) palaa vuorollaan ilmaisten,
mikä vaihe on käynnissä
TÄRKEÄÄ
Tämä asetus on suositeltava erityisesti
24 minuutin ULTRA RAPID -ohjelman
käytön yhteydessä. Asetus pidentää
ohjelman kestoa noin 15 minuuttia
ja
parantaa
pesuainetablettien
toimintaa.
Jos virta katkeaa astianpesukoneen
ollessa käynnissä, valittu ohjelma
tallentuu muistiin ja ohjelma jatkuu
virran palattua samasta kohdasta.
23
■ Vaihda
ajastusaika
painamalla
ajastinpainiketta (valittua aikaa vastaava
merkkivalo syttyy).
"AJASTIN"-painike
Tällä painikkeella astianpesukone voidaan
asettaa käynnistymään joko 3, 6 tai 9
tunnin päästä.
■ Kun ajastusaika on muutettu tai
peruutettu, voidaan valita uusi ohjelma
tai valita tai peruuttaa toiminto.
Ajastus asetetaan seuraavasti:
■ Paina
ajastinpainiketta
(jokainen
painallus siirtää ajastusta 3, 6 tai 9
tunnin vaihtoehtojen välillä, ja kunkin
vaihtoehdon
merkkivalo
syttyy
vuorollaan).
OHJELMAN PÄÄTTYMISEN
merkkiäänen vaiennus
Ohjelma päättymisen merkkiääni voidaan
vaientaa näin:
■ Voit käynnistää laskurin painamalla
"START"-painiketta (valitun ohjelman
merkkivalo alkaa palaa tasaisesti ja
asetetun ajan merkkivalo lakkaa
vilkkumasta ja alkaa palaa tasaisesti.
TÄRKEÄÄ
Astianpesukone
täytyy
AINA
sammuttaa, ennen kuin aloitat tämän
toimenpiteen.
Jos ajaksi on valittu 9 tuntia, ajastuksen
merkkinä vilkkuu 3 tunnin kuluttua valinnasta
6h-merkkivalo ja 6 tunnin kuluttua
3h-merkkivalo.
1. Pidä "OHJELMAN VALINTA" -painiketta
painettuna ja käynnistä samalla
astianpesukone painamalla virtakytkintä
(koneesta kuuluu yksi lyhyt merkkiääni).
Ajastetun jakson viimeisen 3 tunnin jakson
päätteeksi 3h-merkkivalo lakkaa vilkkumasta
ja jää palamaan yhtäjaksoisesti ja ilmaisee
näin, että pesuvaihe ja ohjelma
käynnistyvät automaattisesti.
2. Pidä "OHJELMAN VALINTA" -painiketta
painettuna vähintään 15 sekunnin ajan
(tänä aikana koneesta kuuluu 2
merkkiääntä).
3. Vapauta painike toisen merkkiäänen
kuuluessa (3 "OHJELMAN VALINTA" merkkivaloa syttyy).
Jos ajastusta on vielä jäljellä eikä ohjelma
siten ole käynnistynyt, on mahdollista
muuttaa ajastusta, peruuttaa ajastus ja
valita uusi ohjelma tai valita/peruuttaa
valittu toiminto seuraavasti:
4. Paina samaa painiketta uudelleen: 3
merkkivaloa (syttyy osoituksena siitä,
että merkkiääni on käytössä) vilkkuu
(osoituksena siitä, että merkkiääni ei
ole käytössä).
■ Pidä "RESET"-painiketta painettuna
vähintään 5 sekunnin ajan. Ohjelma
merkkivalot syttyvät ja sammuvat
yksittäin sekä peräkkäin, ja kuulet
äänimerkin.
5. Vahvista uusi asetus sammuttamalla
astianpesukone virtakytkimestä.
■ Ajastettu käynnistys ja valittu ohjelma
peruuntuvat.
Ohjelma merkkivalot vilkkuvat.
Voit ottaa merkkiäänen taas käyttöön
noudattamalla samoja ohjeita.
24
Muistitoiminto viimeksi
käytetylle ohjelmalle
Vikasignaalit
Jos ohjelman ollessa käynnissä ilmenee
häiriö tai vika, käynnissä olevan ohjelman
merkkivalo vilkkuu nopeasti ja kuulet
merkkiäänen.
Kytke tällöin astianpesukone pois päältä
painamalla virtakytkintä.
Viimeksi käytetyn ohjelman muistitoiminto
voidaan ottaa käyttöön seuraavalla tavalla:
TÄRKEÄÄ
Astianpesukone
täytyy
AINA
sammuttaa, ennen kuin aloitat tämän
toimenpiteen.
Varmista ensiksi, että vesihana on auki,
ettei poistovesiletkussa ole taitteita ja
etteivät suodattimet ole tukossa, ja aseta
valittu ohjelma sen jälkeen uudestaan.
1. Pidä "OHJELMAN VALINTA" -painiketta
painettuna ja käynnistä samalla
astianpesukone painamalla virtakytkintä
(koneesta kuuluu yksi lyhyt merkkiääni).
Jos vika ei poistu, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
2. Pidä "OHJELMAN VALINTA" -painiketta
painettuna vähintään 30 sekunnin ajan
(tänä aikana kuulet 3 äänimerkkiä).
TÄRKEÄÄ
Tässä
astianpesukoneessa
on
ylitulvimissuoja, joka häiriötilassa
estää automaattisesti ylivuodon ja
poistaa liian veden.
3. Vapauta painike kun kuulet KOLMANNEN
äänimerkin (kaikki ohjelma merkkivalot
vilkkuvat).
4. Paina samaa painiketta uudelleen:
vilkkuva merkkivalo (muistitoiminto pois)
lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan
(muistitoiminto päällä).
VAROITUS!
Ylitulvimissuojan
moitteettoman
toiminnan
varmistamiseksi
on
suositeltavaa, ettei astianpesukonetta
siirretä tai kallisteta käytön aikana.
Jos konetta on siirrettävä tai kallistettava,
varmista, että pesuohjelma on
päättynyt eikä säiliössä ole vettä.
5. Vahvista uusi asetus sammuttamalla
astianpesukone virtakytkimestä.
Poistaaksesi muistitoiminnon käytöstä
noudata samaa menettelyä.
25
PESUOHJELMAT
Esipesu
Pesuohjelmissa, joihin kuuluu esipesu, on suositeltavaa lisätä ylimääräinen annos pesuainetta
(enintään 10 grammaa) suoraan pesukoneeseen.
Kuvaus
Ohjelma
Hygienic
75°C
Antibakteerinen pesujakso, joka pesee pois
pinttyneenkin lian ja desinfioi astiat (tuttipullot ym.).
Tehopesu
75°C
Kattiloille ja muille hyvin likaisille astioille.
Nopea ja
Tehokas
65°C
Soveltuu hyvin likaisten astioiden nopeaan
pesuun.
Yleispesu+
70°C
Soveltuu jokapäiväiseen astioiden pesuun. Kaksi
huuhtelujaksoa ohjelman lopussa takaavat
hygieenisen ja puhtaan lopputuloksen.
Yleispesu
60°C
= "IMPULSE"-ohjelmat
Normaalilikaisille astioille.
Kattilapesu
55°C
Nopea jakso tavanomaisen likaisille astioille.
Soveltuu
usein
tapahtuvaan
pesuun
normaalikuormituksella.
Ultra Silent
55°C
Hiljaisin pesuohjelma. Sopii yökäyttöön ja
edullisempien yösähkötaksojen hyödyntämiseen.
Eco
45°C
Ohjelma normaalilikaisille astioille (yhdistetyn
energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkain
ohjelma kyseisen tyyppisille astioille).
EN 50242 -standardin mukainen ohjelma.
Hienopesu
45°C
Aroille astioille ja lasitavaroille. Myös vähän
likaisille normaaliastioille, paitsi kattiloille.
Ultra Rapid 60'
65°C
Normaalilikaisille astioille, kun ne pestään heti
käytön jälkeen (enintään 8 hengen astiat).
Ultra Rapid 24'
50°C
Pikapesu astioille, jotka pestään heti käytön
jälkeen. Täyttömäärä 6 hengen astiat.
Esipesu
Lyhyt kylmä esipesu astioille, jotka jäävät
odottamaan varsinaista pesua.
26
EI = TOIMINTO EI KÄYTETTÄVISSÄ
*
"AJASTIN"-painike
"SUPER ECO" -painike
"ALL IN 1" -painike
75°C
140
ON
ON
ON
75°C
130
ON
ON
ON
65°C
85
ON
ON
ON
70°C
125
ON
ON
ON
60°C
120
ON
ON
ON
55°C
80
ON
ON
ON
55°C
240
ON
ON
ON
45°C
170
ON
ON
ON
45°C
85
ON
ON
ON
65°C
60
ON
ON
ON
50°C
24
ON
EI
ON
5
ON
EI
27
Ohjelman sisältö
Keskimääräinen
kestoaika
LÄMMINVESILIITÄNNÄSSÄ JÄLJELLÄ OLEVA PESUAIKA NÄKYY AUTOMAATTISESTI NÄYTÖSSÄ PESUN AIKANA.
Kuumahuuhtelu
huuhteluaineella
Toinen
kylmähuuhtelu
Ensimmäinen
kylmähuuhtelu
Yleispesu
Kylmävesiliitännässä (15°C)*
-Vaihtelu ± 10%-
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
Kylmä esipesu
Lämmin esipesu
Tarkista
suolan määrä
Tarkista huuhteluaineen määrä
Puhdista
suodattimet
Pesuaine
pesuun
Pesuaine
liotukseen
Toimenpiteet
Erikoisvalinnat
VEDENPEHMENNIN
* Vedenpehmennin
on
asennettu tasolle 3.
Eri maissa ja eri paikkakunnilla vesijohtovesi
sisältää erilaisen määrän mineraaleja ja
kalkkisuoloja, jotka aiheuttavat astioiden
sameutumista ja kalkkiintumista. Mitä
enemmän näitä suoloja on, sitä kovempaa
on vesi. Tässä astianpesukoneessa on
vedenpehmennin, joka pehmentää veden
koneastianpesuun sopivaksi.
Suomessa vesi on erittäin pehmeätä ja
vedenpehmennintä tarvitaan erittäin harvoin.
Saat selville veden kovuusasteen
paikalliselta vesilaitokselta.
Säädä vedenpehmennin veden kovuuden
mukaisesti seuraavasti:
TÄRKEÄÄ
Astianpesukone
täytyy
sammuttaa, ennen kuin
tämän toimenpiteen.
Pehmennysyksikkö voi käsitellä vettä,
jonka kovuus on enintään 90 °fH
(ranskalainen asteikko) tai 50 °dH
(saksalainen asteikko). Valittavana on
kuusi asetusta.
2. Pidä “OHJELMAN VALINTA”-painiketta
painettuna vähintään 5 sekunnin ajan,
KUNNES koneesta kuuluu merkkiääni.
Jotkut
“OHJELMAN
VALINTA”
-merkkivalot syttyvät osoittamaan
senhetkisen vedenpehmennystason.
Oheisesta taulukosta selviää veden kovuuden
mukaiset säädöt ja pehmennyssuolan
käytön tarpeellisuus.
Taso
°fH
(Ranska)
°dH
(Saksa)
Suolankäyttö
Pehmentimen
säätö
0
0-5
0-3
EI
Ei
valoja
1
6-15
4-9
KYLLÄ
Valo
1
2 16-30 10-16 KYLLÄ
Valot
1 ja 2
*3 31-45 17-25 KYLLÄ
Valot
1, 2 ja 3
Valot
1, 2, 3 ja 4
Valot
1,2,3 ja 4
vilkkuvat
4 46-60 26-33 KYLLÄ
5 61-90 34-50 KYLLÄ
3. Valitse sopiva vedenpehmennystaso
painamalla samaa painiketta uudelleen:
jokainen painikkeen painallus sytyttää
yhden merkkivalon (päällä olevien
merkkivalojen lukumäärä kertoo
vedenpehmennystason). Tasolla 5
vilkkuu 4 valoa ja tasolla 0 kaikki valot
ovat sammuksissa.
4. Vahvista uusi asetus sammuttamalla
astianpesukone virtakytkimestä.
VAROITUS!
Ongelmatilanteissa
sammuta
astianpesukone virtakytkimestä ja
aloita toimenpide uudelleen alusta
(VAIHE 1).
“OHJELMAN VALINTA” -merkkivalot
Virtakytkin
AINA
aloitat
1. Pidä "OHJELMAN VALINTA" -painiketta
painettuna ja käynnistä samalla
astianpesukone painamalla virtakytkintä
(koneesta kuuluu yksi lyhyt merkkiääni).
Vedenpehmentimen säätö
Veden
kovuus
tehtaalla
“OHJELMAN VALINTA”-painike
28
Gratulerer
GARANTI
Ved å ha kjøpt dette produktet fra
Candy har du bevist at du ikke
er fornøyd med kompromisser; du vil
simpelthen ha det beste.
Candy er glad for å kunne tilby deg
som forbruker dette nye, utmerkede
produktet som er et resultat av flere
års forsknings-arbeid.
Du har valgt en oppvaskmaskin med
kvalitet, varighet og som er spekket
med tekniske finesser som vil glede
deg i mange år.
Denne maskinen leveres med en
garanti som gir gratis bruk av teknisk
bistand.
Ta vare på kvitteringen. Den bør
oppbevares på et sikkert sted og
fremvises til reparatøren hvis du må
ha service.
Candy har også en rekke andre
husholdningsprodukter i sitt sortiment:
Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner,
vask/tørk-automater,
komfyr,
mikrobølgeovner, kjøl og frys.
Spør din forhandler om brosjyre på
øvrige Candy produkter.
Vi ber deg innstendig om å lese
bruksanvisningen nøye før du tar
maskinen i bruk. Den gir deg verdifull
informasjon om hvordan maskinen
skal installeres, brukes og vedlikeholdes.
Gode råd og tips finner du også i
denne bruksanvisningen for at du skal
få mest mulig glede av maskinen.
Ta godt vare på bruksanvisningen, slik
at du kan bruke den siden hvis det er
noe du lurer på.
29
BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET
A
B
C
D
E
F
G
"PÅ/AV"-knapp
"PROGRAMVALG"-knapp
"UTSATT START"-knapp
Knapp for "START"/"RESET"
(igangsetting/sletting av program)
"SUPER ECO"-funksjonsknapp
"ALL IN 1"-funksjonsknapp
H
I
L
Kontrollamper for "PROGRAMVALG"
M
N
O
Kontrollamper for "FUNKSJONSKNAPP"
"SALT TOMT"
Kontrollamper for "PROGRAMFASE" /
Kontrollamper for "UTSATT START"
•
Kontrollamper for "U WASH"
Programguide
•
"U WASH"-knapp
DIMENSJONER
Bredde x Høyde x Dybde (cm)
Dybde med apen dør (cm)
59,8 x 82 ÷ 90 x 55
117
TEKNISKE DATA
12 personer
8 personer
Min. 0,08 – Maks. 0,8
Antall kuverter (Iflg EN 50242-norm)
Kapasitet med gryter og stekepan
AkseDtabelt vanntrykk fra kran (MPa)
Se skilt
Sikring / Maksimum strømforbruk / Strømtilførsel
FORBRUK (hoved programmer)*
Program
Energi (kWh)
Vann (L)
INTENSIV
1,97
20
UNIVERSAL
1,35
14
ECO
0,90
10
ULTRA RAPID 24'
0,59
9
Eneriforbruk ved av-modus og ved venstre på modus: 0,30 W / 0,80 W
* Verdiene er målt i et laboratorium i henhold til Europeisk Standard EN 50242 (avvik kan forekomme
fra bruk i det daglige).
30
■ Trykk på knappen for "START"
(varsellampen til programmet som er
valgt, vil gå fra blinkende lys til
vedvarende).
PROGRAMVALG OG
SPESIALFUNKSJONER
(Brukes sammen med programguiden)
■ Når døren er lukket, og du har hørt et
lydsignal, starter programmet automatisk.
•
"U WASH"-knapp
INNEN et minutt fra starten av
vaskesyklusen, er det mulig å
velge et annet program, ganske
enkelt ved å trykke på knappen
"PROGRAMVALG" (det er også mulig
å endre innstillingen for "U • WASH"knappen).
Denne knappen lar deg endre vaskeintensitet
etter hvor skitten oppvasken er. Vasketiden
og temperaturen vil bli endret.
Trykk på knappen for å øke vaskeintensiteten
(
-indikatorlampe) eller for å redusere
vaskeintensiteten og forkorte vasketiden
betydelig (
-indikatorlampe).
Kombinasjonene til knappen med de 4
hovedvaskeprogrammene gjør det mulig å
få 8 ekstra vaskesykluser (som totalt gir 12
vaskeprogrammer).
"IMPULSE"-programmer
“IMPULSE”-programmene benytter en
spesiell vasketeknologi som reduserer
forbruk og støy og gir bedre resultater.
VIKTIG
Den
støtvise
funksjonen
til
vaskepumpen MÅ IKKE anses som en
funksjonsfeil. Dette er karakteristisk
for denne vasketeknologien og er
helt normalt for dette programmet.
VIKTIG
Når oppvaskmaskinen settes på,
indikeres innstillingen som sist ble
brukt.
Programavbrudd
Det anbefales ikke å åpne døren mens
programmet går. Dette gjelder særlig under
hovedvasken og de siste skyllingene med
varmt vann. Men hvis døren åpnes mens
programmet går (for eksempel for å legge
inn mer oppvask), stopper maskinen
automatisk.
Lukk døren uten å trykke noen knapper.
Programmet starter fra der det sluttet.
Programinnstillinger
■ Åpne døren og plasser serviset i
maskinen.
■ Trykk "PÅ/AV"-knappen
indikatorene vil blinke.
. Alle program
VIKTIG
Et program som er i gang, kan avbrytes
uten å åpne døren ved å trykke
"PÅ/AV"-knappen. Deretter trykkes
"PÅ/AV"-knappen igjen for å fortsette
programmet fra der det stoppet.
■ Velg et program ved å trykke på
"PROGRAMVALG" -knappen.
■ Hvis du ønsker, trykker
"U •WASH"-knappen.
du
på
■ Hvis du ønsker å velge en funksjon,
trykker du på tilhørende knapp
(kontrollampen slås på).
ADVARSEL!
Hvis du åpner døren under tørkedelen
av programmet, vil du høre et
lydsignal.
Dette angir at tørkeprogrammet ikke
er ferdig ennå.
Funksjonsknappene kan velges eller
slås av INNTIL ett minutt før
programmet starter.
31
Programslutt
Endring av et program som er i
gang
Deretter høres et lydsignal i 5 sekunder
(hvis det ikke er deaktivert). Signalet lyder
3 ganger med 30 sekunders mellomrom for
å angi at programmet er ferdig.
Varsellampen for endt program vil tennes,
mens alle de andre varsellampene vil
slukkes.
Oppvasken kan nå fjernes og maskinen
slås av ved å trykke "PÅ/AV"-knappen,
eller maskinen kan fylles om igjen og et
nytt program startes.
Gå frem på følgende måte for å endre eller
avbryte et program som er i gang:
■ Hold inne "RESET"-knappen i minst 5
sekunder.
Program indikator lysene vil skru seg av
og på enkeltvis og sekvensielt og et
akustisk lydsignal vil høres.
■ Det pågående programmet vil stoppes
og alle program indikator lysene vil
blinke.
Funksjonsknapper
"SUPER ECO"-knapp
Denne knappen gir i gjennomsnitt en
energi- og tidsbesparing på 25% (i
henhold til valgt syklus) og reduserer
vaskevannstemperaturen og tørketiden på
siste skylling.
Anbefales for oppvask som bare er litt skitten,
og for oppvask som ikke trenger å være
helt tørr med en gang.
Hvis du ønsker bedre tørking, anbefaler vi
at du lar døren stå litt åpen mot slutten av
syklusen for å oppnå en naturlig
luftsirkulasjon inne i oppvaskmaskinen.
■ Nå kan du stille inn et nytt program.
ADVARSEL!
Før du starter et nytt program, må du
kontrollere at det fremdeles er
vaskemiddel i beholderen.
Hvis nødvendig må beholderen fylles
opp.
"ALL IN 1"-knapp
Denne valgmuligheten tillater optimal bruk
av kombinerte oppvaskmidler "ALL in 1" ("3
in 1"/"4 in 1"/ "5 in 1", etc…).
Ved å trykke på denne knappen, vil
vaskeprogrammet som er stilt inn endres,
slik at best mulig ytelse oppnås fra de
kombinerte oppvaskmidlene (dessuten
kobles indikatoren ofr mangel på salt, ut).
ADVARSEL!
Når dette valget er aktivert, er det
aktivert (den tilhørende indikatorlampen
lyser) også for de neste vaskesyklusene,
og det kan deaktiveres (den tilhørende
indikatorlampen slukker) ved å trykke
på knappen en gang til.
Gjenværende tid og vaskefaser
Når et program er i gang, lyser den aktuelle
lampen kontinuerlig, og de 3 lampene for
"PROGRAMFASE" ("VASKING"
,
"TØRKING"
og "SLUTT"
) vil lyse
enkeltvis og i rekkefølge for å markere den
aktuelle fasen.
VIKTIG
Dette alternativet anbefales spesielt
ved bruk av programmet ULTRA
RAPID 24'. Varigheten av programmet
utvides med ca. 15 minutter slik
at du får bedre virkning av
oppvaskmiddeltablettene.
Hvis det blir strømbrudd mens
oppvaskmaskinen går, vil et spesielt
minne lagre det valgte programmet,
og når strømmen kommer tilbake,
fortsetter programmet der det sluttet.
32
■ Trykk knappen for "UTSATT START" for
å stille inn på en annen utsatt starttid
(den tilsvarende lampen slås på).
"UTSATT START" - knapp
Med denne knappen kan du utsette
oppvaskmaskinens starttid med 3, 6 eller
9 timer.
■ Maskinen kan innstilles på et nytt
program etter at en utsatt tid er endret
eller avbrutt, eller du kan velge eller
oppheve en funksjonsknapp.
Gå frem på følgende måte for å innstille
utsatt start:
■ Trykk knappen "UTSATT START" (hver
gang knappen trykkes, utsettes starten
med henholdsvis 3, 6 eller 9 timer, og den
tilsvarende tidslampen begynner å lyse).
Slå av alarmen for
PROGRAMSLUTT
Alarmen for programslutt kan slås av på
følgende måte:
■ For å starte tellingen, trykk på knappen
"START" (varsellampen til valgt
program vil tennes med et fast,
vedvarende lys, mens varsellampen for
innlagt tid vil gå fra fast lys til blinkende).
VIKTIG
Oppvaskmaskinen må ALLTID være
avslått før du begynner denne
fremgangsmåten.
Hvis du stiller inn på 9 timers utsettelse,
vil nedtellingen markeres med lampen for
6 timer etter 3 timer og lampen for 3 timer
etter 6 timer.
1. Trykk på "PROGRAMVALG"-knappen
og slå på oppvaskmaskinen ved å
trykke på "PÅ/AV"-knappen (du hører
et kort lydsignal).
På slutten av de siste 3 timene (på slutten
av nedtellingen) vil 3-timerslampen slutte
å blinke, men fortsette å lyse for å markere
vaskefasen, og programmet starter
automatisk.
2. Hold "PROGRAM"-knappen nede i
minst 15 sekunder til (du vil høre 2
lydsignaler i løpet av disse 15 sekundene).
3. Slipp opp knappen når du hører det
andre lydsignalet (3 kontrollamper for
"PROGRAMVALG" begynner å lyse).
Hvis nedtellingen ikke er ferdig og
programmet ennå ikke har startet, kan du
endre eller avbryte den utsatte starten og
velge et annet program eller velge/oppheve
funksjonsknappen. Gjør slik:
4. Trykk på samme knapp en gang til: de 3
kontrollampene (slått på for å indikere at
alarmen er aktivert) blinker (for å indikere
at alarmen er slått av).
■ Hold inne "RESET"-knappen i minst 5
sekunder.
Program indikator lysene vil skru seg av
og på enkeltvis og sekvensielt og et
akustisk lydsignal vil høres.
5. Slå av oppvaskmaskinen ved å trykke
på "PÅ/AV"-knappen, for å bekrefte
den nye innstillingen.
■ Den utsatte oppstarten og det valgte
programmet avbrytes.
Program indicator lysine vil blinke.
Følg samme prosedyre for å slå alarmen
på igjen.
33
Feilsignaler
Memorering av sist anvendte
program
Hvis det oppstår funksjonssvikt eller feil når
et program er i gang, vil lampen som
markerer det valgte programmet, begynne
å blinke raskt og lydsignalet kan høres.
Hvis det skjer, skal maskinen slås av ved å
trykke "PÅ/AV"-knappen.
Memorering av det sist anvendte programmet
kan aktiviseres som følger:
VIKTIG
Oppvaskmaskinen må ALLTID være
avslått før du begynner denne
fremgangsmåten.
Når du har sjekket at kranen til
innløpsslangen er åpen, at utløpsslangen
ikke er bøyd og at vannlåsen og filtrene
ikke er tette, kan du velge program
igjen.
1. Trykk på "PROGRAMVALG"-knappen
og slå på oppvaskmaskinen ved å
trykke på "PÅ/AV"-knappen (du hører et
kort lydsignal).
Kontakt Kundeservice hvis problemet
fortsetter.
2. Hold knappen "PROGRAMVALG" nede
i minst 30 sekunder til (under denne
tiden, vil 3 akustiske lydsignaler høres).
VIKTIG
Denne oppvaskmaskinen er utstyrt
med flomsikring. Det betyr at
maskinen automatisk tømmes for
overskuddsvann hvis det oppstår
problemer.
3. Slipp knappen når det TREDJE
lydsignalet høres (alle indikator lysene
vil blinke).
4. Trykk på den same knappen igjen: Det
blinkende indikator lyset (memorering
av) vil stoppe å blinke og forbli på
(memorering på).
ADVARSEL!
For å være sikker på at flomsikringen
skal fungere riktig, anbefales det at
oppvaskmaskinen ikke flyttes eller
vippes mens den går.
Hvis du må flytte eller vippe
oppvaskmaskinen, skal du passe på
at vaskeprogrammet er ferdig og at
det ikke er mer vann igjen i maskinen.
5. Slå av oppvaskmaskinen ved å trykke på
"PÅ/AV"-knappen, for å bekrefte den nye
innstillingen.
For å deaktivere memoreringen, følg den
samme prosedyren.
34
KALKFILTERET
*
Innholdet av mineraler og kalk i vannet
varierer fra område til område. Hvis denne
kalken ikke fjernes fra vannet, vil det etterlate
skjolder og hvite flekker på servise og glass.
Vannets innhold av kalk uttrykkes i
hardhetsgrader; jo mer kalk, jo større hardhet.
Oppvaskmaskinen er utstyrt med et
kalkfilter som ved hjelp av regenereringssalt
sørger for å avkalke vannet som brukes til
oppvasken.
Opplysning om vannets hardhetsgrad kan
fåes hos det lokale vannverket.
Avhengig av vannets hardhetsgrad innstilles
kalkfilteret på følgende måte:
VIKTIG
Oppvaskmaskinen
må
ALLTID
være avslått før du begynner å
programmere kalkfilteret.
1. Trykk på "PROGRAMVALG"-knappen
og slå på oppvaskmaskinen ved å
trykke på "PÅ/AV"-knappen (du hører
et kort lydsignal).
Justering av kalkfilteret
Kalkfilteret kan behandle vann med en
hardhet på opptil 90°fH (franske grader)
eller 50°dH (tyske grader) og har 6
innstillinger.
2. Hold "PROGRAMVALG"-knappen nede
i minst 5 sekunder til, INNTIL du hører
et lydsignal. Noen av "PROGRAMVALG"-kontrollampene begynner å lyse
og
indikerer
det
nåværende
innstillingsnivået for vannmykneren.
Tabellen under angir innstillingen av
kalkfilteret avhengig av vannets hardhet.
Nivå
°fH
(fransk)
°dH
(tysk)
Bruk av salt
Innstilling
av
kalkfilteret
Vannets
hardhetsgrad
0
0-5
0-3
NEI
Ingen
lamper
1
6-15
4-9
JA
Lampe
1
2
16-30 10-16
JA
Lampe
1 og 2
*3
31-45 17-25
JA
Lampe
1, 2 og 3
4
46-60 26-33
JA
5
61-90 34-50
JA
Lampe
1, 2, 3 og 4
Lampene
1, 2, 3 og 4
blinker
Kalkfilteret er innstilt på ”3” fra
fabrikken, da denne innstillingen
dekker de aller fleste behov.
3. Trykk på den samme knappen en gang
til å for å velge ønsket vannmyknernivå:
Hver gang knappen trykkes ned
begynner en kontrollampe å lyse (nivået
angis i forhold til hvor mange lamper
som lyser). For nivå 5 blinker 4 lamper,
for nivå 0 er alle lampene slått av.
4. Slå av oppvaskmaskinen ved å trykke
på "PÅ/AV"-knappen, for å bekrefte
den nye innstillingen.
ADVARSEL!
Hvis det oppstår en feil, må du slå av
oppvaskmaskinen ved å trykke på
"PÅ/AV"-knappen og begynne forfra
igjen (TRINN 1).
"PROGRAMVALG"-kontrollamper
"PÅ/AV"-knapp
"PROGRAMVALG"-knapp
35
PROGRAM OVERSIKT
Vask med forvask
For programmene med forvask, anbefales det å legge inn nok en dose med oppvaskmiddel
(maks. 10 gram) direkte inn i oppvaskmaskinen.
Program
Beskrivelse
Hygienic
75°C
Syklus med antibakteriell virkning, passer til å
vaske og desinfisere (også spesielt tilsmusset)
oppvask, som tåteflasker, osv…
Intensiv
75°C
Passer til vasking av servise og kjeler som er
ekstra skitne.
Sterk og Hurtig
65°C
Passer til hurtig vask av spesielt skitten oppvask.
Universal+
70°C
Passer til daglig oppvask. To sluttskyllinger sikrer
et høyt nivå av hygiene og rengjøring.
Universal
60°C
Passer til vasking av servise og kjeler som er
normalt skitne.
Daglig
55°C
Hurtig syklus, for normalt skitten oppvask,
passer til hyppig oppvasking og normal last.
Ultra Silent
55°C
Veldig stille syklus. Ideell for bruk om natten og for å
dra nytte av reduserte energiavgifter.
Skånevask
45°C
Program for normalt skittent servise (det mest
effektive i form av kombinasjonen av vann- og
energiforbruk for den type servise).
Programmet er standardisert etter EN 50242.
Passer til servise og glass som skal vaskes
forsiktig. Også til daglig vask av servise som er
mindre skittent, unntatt kjeler.
Ultra Rapid 60'
65°C
Passer til daglig vask av normalt skitne kjeler og
servise som skal vaskes rett etter et måltid (maksimalt
8 kuverter i maskinen).
Ultra Rapid 24'
50°C
Hurtigvask av servise som skal vaskes
umiddelbart etter måltidet. Vask av servise for
6 personer.
Forvask
Kort kald forvask av deler som skal stå i maskinen
til du kan vaske en full maskin.
Eco
45°C
= "IMPULSE"-programmer
36
N/A = INGEN VALGMULIGHETER
"ALL IN 1"-knapp
75°C
140
JA
JA
JA
75°C
130
JA
JA
JA
65°C
85
JA
JA
JA
70°C
125
JA
JA
JA
60°C
120
JA
JA
JA
55°C
80
JA
JA
JA
55°C
240
JA
JA
JA
45°C
170
JA
JA
JA
45°C
85
JA
JA
JA
65°C
60
JA
JA
JA
50°C
24
JA
N/A
JA
5
JA
N/A
37
Gjennomsnittlig
oppvasktid i
minuter
Spesial
funksjion
* MED VARMT VANN VISES RESTERENDE TID TIL PROGRAMMET ER FERDIG PÅ DISPLAYET MENS PROGRAMMET ER I GANG.
"UTSATT START"knapp
Komplett program
Med kaldt vann
(15°C)*
-Avvik på ± 10%-
Varm skylling med
glansmiddel
Andre skylling med
kaldt vann
Første skylling med
kaldt vann
Hovedvask
"SUPER ECO"-knapp
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
Kald forvask
Varm forvask
Sjekk
saltbeholder
Sjekk
glansmiddlet
Rens
filtrene
Såpe
for vask (g)
Såpe
for forvask (g)
Att göra
Congratulations!
CUSTOMER SERVICE AND
GUARANTEE
Thank you for choosing a Candy
appliance; quality dishwashers which
guarantee high performance and
reliability.
Candy manufacture a vast range
of domestic appliances: washing
machines, washer/dryers, cookers,
microwave ovens, ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Ask your dealer for the catalogue with
the complete range of Candy products.
Please read this booklet carefully as
it provides important information
regarding the safe installation, use,
and maintenance of the machine,
together with some useful advice on
how to achieve the best results from
your dishwasher.
For future reference please keep this
instruction booklet in a safe place.
Your new appliance is fully guaranteed
by the manufacturer for 12 months
against electrical/mechanical breakdown excluding:
A. Any faults which occur due to bad
installation or misuse of the machine.
B. Any faults which occur due to repair
of, or interference with, the machine
by any person not authorised by the
manufacturer to carry out service.
C. Any faults which occur due to
any parts which are fitted to the
machine which are not the original
manufacturers parts.
D. Any faults arising from non-domestic
use or unusual or abnormal use of
the machine.
E. Any faults arising from operation at
incorrect voltage.
F. Any faults arising from incorrect
operation of the machine.
The guarantee applies to Gt Britain
and Northern Ireland only, and is an
addition to your statutory rights.
AFTER SALES SERVICE
For service and repairs call your local engineer on our national telephone number:
GIAS Service
Tel: 08444 995599
Support Service
(Eire 0818 200021)
38
DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEL
A
B
C
D
E
F
G
"ON/OFF" button
"PROGRAMME SELECTION" button
"DELAY START" button
"START"/"RESET" button
(start/cancelling programme)
"SUPER ECO" option button
"ALL IN 1" option button
H
I
L
"PROGRAMME SELECTION" lights
M
N
O
"OPTION SELECTION" lights
"SALT EMPTY" light
"PROGRAMME STATUS" lights/
"DELAY START" time lights
•
"U WASH" lights
Programme guide
•
"U WASH" button
DIMENSIONS
Width x Height x Depth (cm)
Depth with door open (cm)
59,8 x 82 ÷ 90 x 55
117
TECHNICAL DATA
12
8 persons
Min. 0,08 - Max. 0,8
EN 50242 place load
Capacity with pans and dishes
Water supply pressure (MPa)
See rating plate
Fuse / Power input / Supply voltage
CONSUMPTION (main programmes)*
Programme
Energy (kWh)
Water (L)
1,97
20
INTENSIVE
1,35
14
UNIVERSAL
0,90
10
ECO
0,59
9
ULTRA RAPID 24'
Power consumption of the off-mode and of the left-on mode: 0,30 W / 0,80 W
*Values are measured in a laboratory according to European Standard EN 50242 (consumption may
vary according to conditions of usage).
39
■ When the door is shut, after an audible
signal has sounded, the programme will
start automatically.
PROGRAMME SELECTION
AND SPECIAL FUNCTIONS
WITHIN one minute of the programme
commencing, another programme
can be selected, simply by pressing
the "PROGRAMME SELECTION"
button (it is also possible to change
the "U • WASH" button setting ).
(Use in conjunction with programme guide)
•
"U WASH" button
This button allows you to modify the wash
intensity, according to how dirty your dishes
are, by modifying the wash time and
temperature.
Press the button to increase the intensity of
wash cycle (
indicator light) or to reduce
the intensity of wash, this also allows you to
decrease the wash length time (
indicator
light).
The combination of the button with the 4
main wash programmes enables to have 8
additional wash cycles (achieving a total of
12 programmes of washing).
"IMPULSE" programmes
The “IMPULSE” programmes use an
impluse washing technology, which reduces
consumption, noise and increases
performances.
IMPORTANT
The “intermittent” working of the
washing pump MUST NOT BE
considered a malfunction, it is a
characteristic of the impulse washing
so must be considered a normal
function of the programme.
IMPORTANT
When the dishwasher is switched on,
the setting last used will be indicated.
Programme interruption
Programme settings
Opening the door when a programme is
running is not recommended especially
during the main wash and final hot rinse
phases. However, if the door is opened
while a programme is running (for example,
to add dishes) the machine stops
automatically.
Close the door, without pressing any
buttons. The cycle will start from where it
left off.
■ Open the door and place the dirty dishes
inside the appliance.
■ Press the "ON/OFF" button
.
All the programme indicator lights will
flash.
■ Choose a programme by pressing the
"PROGRAMME SELECTION" button.
IMPORTANT
A running program can be interrupted
without opening the door by
pressing the "ON/OFF" button. In
this case, simply press the "ON/OFF"
button again to restart the cycle from
where it left off.
■ If you wish, press the "U•WASH" button.
■ If you wish to select an option, press the
corresponding button (the indicator light
will turn on).
The option buttons can be selected or
deselected WITHIN one minute of the
programme commencing.
WARNING!
If you open the door during the
drying cycle, an audible audio signal
advises you that the drying cycle has
not yet finished.
■ Press the "START" button (the selected
programme indicator light will stop
flashing and remain on.
40
Dishes can now be removed and the
dishwasher turned off by pressing the
"ON/OFF" button or dishes can be loaded
for new cycle
Changing a running programme
Proceed as follows to change or cancel a
running program:
■ Hold the "RESET" button down for at
least 5 seconds.
The programme indicator lights will turn
on and off individually and sequentially
and some audible signals will sound.
Option buttons
"SUPER ECO" button
■ The running programme will be cancelled
and all the programme indicator lights will
flash.
This button provides an energy and time
saving of 25% on average (according to
the select cycle) reducing the wash water
temperature and the drying time during the
final rinse.
This programme is recommended for light
soil washes, and for slightly wet dishes that
are not fully dry, & improved drying results.
We advise you to leave the door of the
Dishwasher half-open at the end of the
cycle, to allow for a natural circulation of air
inside the dishwasher.
■ At this point a new programme can be set.
WARNING!
Before starting a new programme,
you should check that there is still
detergent in the dispenser.
If necessary, top up the dispenser.
"ALL IN 1" button
This option optimises the use of "ALL in 1"
("3 in 1"/"4 in 1"/"5 in 1", ecc.) combined
detergents.
By pressing this button, the selected
washing programme is modified to get best
performance from combined detergents
(furthermore, the salt aid shortage light is
de-activated).
Programme operations
When a programme is running the relevant
indicator light will remain on and the 3
“PROGRAMME STATUS” indicator lights
("WASH"
, "DRY"
, and "END"
)
will light singularly and in sequence to
indicate the current phase.
If there is any break in the power supply
while the dishwasher is operating, a
special memory stores the selected
programme and, when the power is
restored, it continues where it left off.
WARNING!
Once selected, this option keeps
being on (light on) also for next
washing cycles and it can be de-activate
(light off) only by pressing the button
once again.
Programme end
IMPORTANT
This option is recommended when
using the ULTRA RAPID 24' program,
the duration of which will be
extended for about 15 minutes,
allowing the detergent tablets to
achieve a better performance.
A 5 second alarm will sound (if not muted)
3 times at 30 second intervals to signal that
the programme has ended.
The programme end indicator light will turn
on, while all the others indicator lights will
turn off.
41
Alarm mute for the PROGRAMME
END
"DELAY START" button
The dishwasher start time can be set with
this button, delaying the start by 3, 6 or 9
hours.
The alarm for the programme end may be
muted as follows:
Proceed as follows to set a delayed start:
■ Press the "DELAY START" button (each
time the button is pressed the start
will be delayed by 3, 6 or 9 hours
respectively and the corresponding time
indicator light will illuminate).
IMPORTANT
The dishwasher must ALWAYS be off
before start of this procedure.
■ To start the countdown, press the
"START" button (the selected programme
indicator light will come on, while the set
time indicator light will start to flash).
1. Hold down the "PROGRAMME
SELECTION" button and at the same
time switch on the dishwasher by
pressing the "ON/OFF" button (a brief
audible signal will sound).
If a 9 hour delay is set, countdown will be
displayed by the 6h indicator light after 3
hours and the 3h indicator light after 6
hours.
2. Keep the "PROGRAMME SELECTION"
button pressed for at least 15 seconds
(during this time, 2 audible signals will
sound).
At the end of the last 3 hours (at the end
of countdown) the 3h indicator light will
stop flashing and remain on to indicate the
washing phase and the programme will
start automatically.
3. Release the button when the second
audible signal sounds (3 "PROGRAMME
SELECTION" indicator lights will come
on).
If countdown has not ended, whereby
the programme has not yet started, it is
possible to change or cancel the delayed
start and select another programme or to
select/deselect the option button, proceeding
as follows:
4. Press the same button again: the 3
indicator lights (which indicate that the
alarm is activated) will start flashing (to
indicate that the alarm is off).
■ Hold the "RESET" button down for at
least 5 seconds.
The programme indicator lights will turn
on and off individually and sequentially
and some audible signals will sound.
5. Turn off the dishwasher by pressing the
"ON/OFF" button to confirm the new
setting.
■ The delayed start and the selected
programme will be cancelled.
The programme indicator lights will flash.
To turn the alarm on again, follow the same
procedure.
■ Press the "DELAY START" button to
set another delayed start time (the
corresponding indicator light will turn on).
■ A new programme can be set after a
delayed time has been changed or
cancelled or an option button can be
selected or deselected.
42
Memorization of the last
programme used
Fault signals
If malfunctions or faults occur when a
programme is running the indicator light
that corresponds to the selected cycle
will flash rapidly and the alarm sounds.
In this event, turn the dishwasher off by
pressing the "ON/OFF" button.
After checking to make sure the water
inlet hose tap is open, that the drain
hose is not bent and that the siphon or
filters are not clogged, set the selected
programme again.
If the anomaly persists, contact Customer
Service Department.
The last programme used can be memorized
by following the below:
IMPORTANT
The dishwasher must ALWAYS be off
before start of this procedure.
1. Hold down the "PROGRAMME
SELECTION" button and at the same
time switch on the dishwasher by
pressing the "ON/OFF" button (a brief
audible signal will sound).
2. Keep the "PROGRAMME SELECTION"
button pressed for at least 30 seconds
(during this time, 3 audible signals will
sound).
IMPORTANT
This dishwasher is equipped with an
anti-overflow safety device which will
automatically discharge any excess
water should a problem occur.
3. Release the button when the THIRD
audible signal sounds (all the indicator
lights will flash).
4. Press the same button again: the
flashing indicator light (memorization off)
will stop flashing and remain on
(memorization on).
WARNING!
To ensure the correct operation of
the anti-overflow safety device, we
recommend that the dishwasher is
not moved or tilted during operation.
If however it is necessary to tilt or
move the dishwasher, please ensure
that the washing cycle is complete
and that there is no remaining water
inside the dishwasher.
5. Turn off the dishwasher by pressing the
"ON/OFF" button to confirm the new
setting.
To disable the memorization, follow the
same procedure.
43
PROGRAMME GUIDE
Wash with prewash
For wash programmes with prewash, it is advisable to add a second dose of detergent (max.
10 g) directly in the machine.
Description
Programme
Hygienic
75°C
An antibacterial cycle, intended for washing and
sterilising dishes (even heavily stained ones)
babies’ bottles etc.
Intensive
75°C
Once a day - for heavily soiled pans and any
other items that have been left all day for
washing.
Strong & Fast
65°C
Intended for rapid washing of very dirty dishes.
Universal+
70°C
Intended for everyday dishwashing. Two final
rinses ensure a high level of hygiene and
cleanliness.
Universal
60°C
Once a day - for normal soiled pans and any other
items that have been left all day for washing.
Daily
55°C
Fast cycle, for “normally” dirty dishes - intended
for frequent washes and normal loads.
Ultra Silent
55°C
Quietest washing cycle. Ideal for functioning by
night and for taking advantage of reduced energy
fares.
Programme for normally soiled tableware (the
most efficient in terms of its combined energy and
water consumption for that type of tableware).
Programme standardised to EN 50242.
Eco
45°C
Delicate
45°C
Suitable for delicate crockery and glassware. Also
for less soiled items excluding pans.
Ultra Rapid 60'
65°C
Suitable for heavily soiled items that are to be
washed straight after a meal (Max 8 place load).
- WASHING CLASS A-
Ultra Rapid 24'
50°C
Quick wash for dishes which are to be washed
immediately after the meal. Wash load of
6 persons.
Refresh
Short cold pre-wash for items that are stored in
the dishwasher until you are ready to wash a full
load.
= "IMPULSE" programmes
44
N/A = OPTION NOT AVAILABLE
*
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
45
Special function
buttons
available
75°C
140 YES YES
YES
75°C
130 YES YES
YES
65°C
85
YES
YES
YES
70°C
125 YES YES
YES
60°C
120 YES YES
YES
55°C
80
YES YES
YES
55°C
240 YES YES
YES
45°C
170
YES YES
YES
45°C
85
YES YES
YES
65°C
60
YES YES
YES
50°C
24
YES
N/A
YES
5
YES
N/A
WITH HOT WATER THE TIME REMAINING UNTIL THE END OF THE PROGRAMME IS AUTOMATICALLY DISPLAYED WHILE THE
PROGRAMME IS RUNNING.
"ALL IN 1" button
“SUPER ECO” button
Avarage
duration
in minutes
"DELAY START" button
With cold water (15°C)
-Tolerance ± 10%-
Programme contents
*
Hot rinse with rinse aid
Second cold rinse
First cold rinse
Main wash
Cold pre-wash
Hot pre-wash
Check salt container
Check rinse aid
dispenser
Clean filter
Detergent for washing
Detergent for soaking
(Prewash)
Check list
WATER SOFTENER UNIT
* The water softener unit is set in the
factory at level 3, as this is suitable for
the majority of users.
Depending on the source of the supply,
water contains varying amounts of limestone
and minerals which are deposited on the
dishes leaving whitish stains and marks.
The higher the level of these minerals
present in the water, the harder the water is.
The dishwasher is fitted with a water
softener unit which, through the use of
special regenerating salt, supplies
softened water for washing the dishes.
The degree of hardness of your water can
be obtained from your water supply
company.
According to the degree of hardness of
your water, regulate the softener unit in the
following way:
IMPORTANT
The dishwasher must ALWAYS be
off before start of this procedure.
1. Hold down the "PROGRAMME
SELECTION" button and at the same
time switch on the dishwasher by
pressing the "ON/OFF" button (a brief
audible signal will sound).
Regulating the water softener
The softener unit can treat water with a
hardness of up to 90°fH (French grading)
or 50°dH (German grading) through 6
different settings.
2. Keep the "PROGRAMME SELECTION"
button pressed for at least 5 seconds,
UNTIL an audible signal sounds. Some
"PROGRAMME SELECTION" indicator
lights will come on to indicate the
current water softener setting level.
The table below lists different degrees of
water hardness with the corresponding
setting for the softener unit.
ºdH
(German
grading)
Use of
regenerating
salt
Water
softener
setting
0
0-5
0-3
NO
No indicator
lights
1
6-15
4-9
YES
Indicator light
1
2
16-30 10-16 YES
Indicator lights
1,2
*3
31-45 17-25 YES
4
46-60 26-33 YES
Indicator lights
1,2,3
Indicator lights
1,2,3,4
5
61-90 34-50 YES
Level
ºfH
(French
grading)
Water
hardness
3. Press the same button again to select
the required water softener level: each
time the button is pressed, one indicator
light will come on (the water softener
level is indicated by the number of lights
on). For level 5, 4 lights will flash, for
level 0 all lights will be off.
4. Turn off the dishwasher by pressing the
"ON/OFF" button to confirm the new
setting.
WARNING!
If any problem occurs, turn the
dishwasher off by pressing the
"ON/OFF" button and start the
procedure again from the beginning
(STEP 1).
Indicator lights
1,2,3,4
flashing
“PROGRAMME SELECTION” indicator lights
“ON/OFF” button
“PROGRAMME SELECTION” button
46
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions bog.
En mere detaljeret produktbeskrivelse kan findes i producentens websted.
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa
muuttamatta sen olennaisia ominaisuuksia.
En mer detaljerad produktbeskrivning finns på tillverkarens hemsida.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess viktigaste
egenskaper inte förändras.
Tarkempi tuoteseloste löytyy valmistajan kotisivuilta.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
En mer detaljert produktbeskrivelse finnes på produsentens webside.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in this
booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate modifications to
its products without changing the essential characteristics.
To consult the product fiche, please refer to the manufacturer website.
Denne maskine er markeret i overensstemmelse med det europæiske direktiv2002/96/EC vedrørende elektrisk affald og
elektronisk udstyr (WEEE).
Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til at forhindre eventuelle skadelige konsekvenser for miljøet
og helbredet, som ellers kan forårsages af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.
Symbolet på produktet angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. I stedet bør det
overdrages til en genbrugsstation med henblik på genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr
Bortskaffelse bør ske i henhold til de lokale miljømæssige regler.
Du kan få yderligere oplysninger om håndtering, genskabelse og genanvendelse af dette produkt ved at kontakte dit
lokale rådhus, genbrugsstationen eller den forhandler, du købte produktet af.
Den här enheten är märkt enligt det europeiska direktivet 2002/96/EC om återvinning av elutrustning (Waste Electrical
and Electronic Equipment, WEEE). Genom att lämna produkten till återvinning kan du förhindra potentiella skador för
människor och miljö, som i annat fall kan uppstå genom felaktig hantering. Symbolen på produkten anger att
produkten inte får behandlas som hushållsavfall. I stället bör den lämnas till ett uppsamlingsställe för återvinning av
elektrisk och elektronisk utrustning. Följ de lokala förordningarna för avfallshantering. Du kan få mer detaljerad
information om hantering och återvinning av produkten hos kommunen, på återvinningsanläggningen eller på
produktens inköpsställe.
Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY
mukaisesti.
Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset ympäristö- ja terveysvaikutukset,
joita vääränlainen jätteenkäsittely voisi muutoin aiheuttaa. Tuotteeseen merkitty tunnus osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen.
Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä,
keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan ympäristöviranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä ja liikkeestä, josta tuote on
ostettu.
Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om kasserte elektriske og elektroniske produkter
(WEEE).
Ved å forsikre deg om at dette produktet er avhendet på korrekt måte bidrar du til å hindre potensielle skader på miljø
og andres helse. Det kan få negative følger hvis en kvitter seg med produktet på en uskikket måte. Symbolet på
apparatet viser at det ikke kan behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres til resirkuleringspunktet
for elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må skje i henhold til lokale miljøbestemmelser for avfallsdeponering.
For mer informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulasjon av dette produktet kan du kontakte kommunen din,
det nærmeste renholdsverket eller butikken hvor du kjøpte produktet.
DA
SV
FI
NO
EN
13.05 - 41901327
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be
handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city
office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising