Candy | CDI 2D949 | Candy CDI 2D949 Používateľská príručka

Candy CDI 2D949 Používateľská príručka
Umývačka riadu
Návod na oblsuhu
Návod k obsluze
CDI 2D949
9 sád riadu
Funkcia polovičnej náplne
1
Prečítajte si tento návod
Vážený zákazník,
• Dôkladne si prečítajte tento
návod pred použitím umývačky,
pomôže vám v jej najlepšom
využití.
• Odložte si návod na obsluhu,
pre jeho použitie v budúcnosti.
• Odovzdajte ho prípadnému
ďalšiemu majiteľovi.
Tento návod obsahuje
bezpečnostné pokyny, pokyny
na použitie, inštalačné pokyny a
odstránenie možných problémov,
a pod.
Skôr ako zavoláte servis
• Prehľad tipov v časti odstránenia
možných problémov, vám
pomôže vyriešiť niektoré
bežné problémy bez potreby
kontaktovať servisné stredisko.
• Ak nemôžete vyriešiť problém
svojpomocne, požiadajte
o pomoc profesionálneho
technika.
Poznámka:
• Výrobca môže v súvislosti
s nepretržitým vývojom
a aktualizáciou bez
predchádzajúceho upozornenia
uskutočniť úpravy výrobku.
Obsah
1. Dôležité bezpečnostné informácie ............... 3
2. Príručka rýchleho štartu ............................... 6
3. Pokyny o použití ............................................. 7
Ovládací panel ...................................................... 7
Funkcie umývačky ............................................... 7
4. Pred prvým použitím ..................................... 8
A. Zmäkčovač vody ............................................... 8
B. Plnenie soli do zmäkčovača ............................. 9
C. Plnenie čistiaceho prostriedku ......................... 10
D.Typyčistiacichprostriedkov..............................11
E. Plnenie leštidla .............................................. 12
5. Plnenie košov umývačky riadu ................... 13
Odporúčanie ...................................................... 13
Pre umývanie v umývačky riadu je nasledujúci
riad ..................................................................... 13
Upozornenie pred a po vybratí košov umývačky ... 13
Vybratie riadu ...................................................... 13
Spôsobštandardnéhoplneniaumývačky.......14
Plnenie horného koša ........................................ 14
Plnenie spodného koša...................................... 14
Nastavenie horného koša .................................. 14
Sklopenie držiakov šálok .................................... 14
Sklopenie hrotov spodného koša ........................ 14
Kôš na príbory .................................................... 15
6. Spustenie umývacieho programu .............. 15
Tabuľka umývacích programov ............................ 15
Zapnutie spotrebiča ........................................... 16
Zmena programu ............................................... 16
Zabudli ste pridať riad? ........................................ 16
Na konci umývacieho cyklu ................................ 17
7. Údržba a čistenie ......................................... 17
Filtračný systém ................................................ 17
Čistenie filtra ...................................................... 18
Údržba umývačky .............................................. 19
8. Pokyny k inštalácii ....................................... 20
Príprava inštalácie ............................................. 20
Nastavenie napätie pružiny dvierok ......................24
Kroky inštalácie umývačky .................................. 25
O pripojení k elektrickej sieti ................................ 26
Zapnutie umývačky ............................................. 28
9. Odstránenie možných problémov .............. 29
Kým budete kontaktovať servis ............................ 29
Kódy porúch ....................................................... 31
Technické informácie .......................................... 31
Technické údaje ................................................. 32
Plnenie košov podľa En50242 ............................ 33
2
1. Dôležité bezpečnostné informácie
VAROVANIE! Pri použití umývačky riadu, dodržujte nižšie uvedené pokyny.
 Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobnom prostredí:
- kuchyne pre zamestnancov v predajniach, kanceláriách a iných pracovných miestach;
- na farmách;
- klientmi v hoteloch, moteloch a obytných domoch;
- v mieste pre výdaj raňajok;
 Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo
mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností, ak boli poučené o správnom a
bezpečnom použití spotrebiča alebo sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
(Pre EN60335-1)
 Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými,
senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí,
ak nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o použití spotrebiča osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť. (Pre IEC60335-1)
 Tento spotrebič je určený len pre použitie v interiéri, v domácnosti. Na ochranu pred zásahom
elektrickým prúdom neponárajte zariadenie, zástrčku ani kábel do vody ani iných tekutín.
 Odpojte spotrebič od elektrickej siete pred čistením alebo údržbou. Na čistenie použite mäkkú
tkaninu s jemným čistiacim prostriedkom a potom ho utrite suchou utierkou.
POKYNY K UZEMNENIU
 Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade poruchy, znižuje uzemnenie riziko zásahu
elektrickým prúdom, poskytnutím odvodu elektrického prúdu. Tento spotrebič je vybavený káblom s
uzemňovacím vodičom a uzemnenou zástrčkou.
 Zástrčku musíte pripojiť len k správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvke v súlade s
platnými predpismi.
 Nesprávne pripojenie uzemňovacieho vodiča môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. V prípade
nejasností, ju nechajte skontrolovať kvalifikovanému elektrikárovi.
 Neupravujte zástrčku spotrebiča; ak nepasuje do zásuvky, požiadajte elektrikára o inštaláciu
správneho typu zásuvky.
 Nesadajte ani nestúpajte na dvierka alebo koše umývačky riadu.
 Umývačku riadu nepoužívajte dovtedy, pokiaľ nie sú krycie panely na svojom mieste.
 V priebehu prevádzky otvárajte dvierka umývačky veľmi opatrne, hrozí riziko vystreknutia vody.
 Nedávajte ťažké predmety, ani nestúpajte na otvorené dvierka. Spotrebič sa môže preklopiť.
3
 Pri vkladaní riadu do umývačky riadu:
1) Ostré predmety dajte tak, aby nepoškodili tesnenie dvierok;
2) Varovanie: nože a ďalšie náradie s ostrými hrotmi musíte vložiť do koša, ich hrotmi dole alebo
uložiť v horizontálnej polohe.
 Po dokončení umývacieho cyklu sa uistite, či je zásobník čistiaceho prostriedku prázdny.
 Neumývajte plastové náradie, pokiaľ nie je určené pre umývanie v umývačke. Pri neoznačenom
riade, dbajte na pokyny výrobcu.
 Používajte len čistiace prostriedky a leštidlá navrhnuté pre automatické umývačky riadu.
 V umývačke riadu nikdy nepoužívajte mydlo, pracie prostriedky alebo prostriedky na ručné
umývanie.
 Nedovoľte deťom, aby sa hrali so spotrebičom.
 Nenechávajte otvorené dvierka, pretože hrozí riziko zakopnutia.
 Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca alebo servisný technik, alebo podobne
kvalifikovaná soba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
 V priebehu inštalácie nesmiete pricviknúť alebo nadmerne prehýbať napájací kábel.
 Neupravujte ovládacie prvky.
 Spotrebič pripojte k vode pomocou nových hadíc, nepoužívajte staré hadice.
 Maximálny počet súprav riadu, ktoré je možné umývať, je 9.
 Maximálny povolený tlak prívodu vody je 1 MPa.
 Minimálny tlak prívodu vody je 0,04 MPa.
4
LIKVIDÁCIA
Tento spotrebič je označený podľa Európskej smernice 2012/19/EU O odpade z
elektrických a elektronických zariadení(OEEZ).
OEEZ obsahujúce znečisťujúce látky (ktoré môžu spôsobovať negatívne dopady na
životné prostredie) a základné komponenty (ktoré je možné opäť využiť). Je potrebné
podrobiť OEEZ špecifickému zaobchádzaniu, pre odstránenie a likvidáciu všetkých
znečisťujúcich látok a obnovu a recykláciu všetkých materiálov.
Jednotlivci môžu zohrať dôležitú úlohu pri zaistení, aby OEEZ nezostalo problémom pre
životné prostredie; je dôležité dodržiavať určité základné pravidlá:
 OEEZ sa nesmie likvidovať spoločne s bežným komunálnym
odpadom.
 OEEZ musí byť odovzdané na príslušných zberných miestach
spravovaných obcou alebo mestom alebo príslušnými podnikmi.
V mnohých krajinách sa uskutočňuje pri veľkých OEEZ zber z domu.
V mnohých krajinách, keď si zakúpite nový spotrebič, starý je možné odovzdať predajcovi,
ktorýho bezplatne vyzdvihne na základe výmeny jedného za druhý, ak ide o zariadenie
ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako dodávané zariadenie.
VAROVANIA
 Obalové materiály môžu predstavovať nebezpečenstvo pre deti!
 Pre likvidáciu obalových materiálov a spotrebiča, kontaktujte recyklačné stredisko. Odrežte
napájací kábel a uistite sa, či je zatváracie zariadenie dvierok nefunkčné.
 Kartónové obaly sú vyrobené z recyklovaného papiera a musia sa likvidovať na príslušnom
zbernom mieste na recykláciu.
 Zaistením správnej likvidácie tohto spotrebiča, pomáhate zabrániť možným negatívnym vplyvom
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré môže byť negatívne ovplyvnené v prípade nesprávnej
likvidácie tohto spotrebiča.
 Pre podrobnejšie informácie o recyklácii tohto spotrebiča, kontaktujte miestnu samosprávu alebo
recyklačné stredisko.
 LIKVIDÁCIA: nelikvidujte tento spotrebič ako netriedený komunálny odpad. Je potrebný samostatný
zber pre špeciálne spracovanie tohto odpadu.
5
2. Príručka rýchleho štartu
Pre podrobnejšie informácie si prečítajte príslušný obsah v návode.
Zapnite spotrebič
Otvorte dvierka, stlačte tlačidlo „zapnutie/vypnutie“ na zapnutie spotrebiča.
Naplňte zásobník
čistiacich prostriedkov
Zásobník čistiacich prostriedkov je vo vnútri dvierok.
Ak je veko zatvorené, stlačením tlačidla (A) ho otvorte.
Na konci umývacieho cyklu je veko vždy otvorené a pripravené
na ďalšie použitie umývačky.
Skontrolujte leštidlo
Mechanický indikátor B:
Vždy odporúčame použitie leštidla, ktoré je určené pre umývačky riadu.
Skontrolujte úroveň leštidla prostredníctvom indikátora (B) na dávkovači.
B
Skontrolujte soľ
Naplňte koše
Odstráňte veľké zvyšky pokrmov. Namočte pripálené zvyšky v panviciach, potom naplňte koše.
Viď pokyny o plnení košov umývačky.
Zvoľte program
Stlačením tlačidla programu zvoľte požadovaný program, rozsvieti sa zodpovedajúca kontrolka.
(Viď kapitolu „Pokyny na obsluhu“.)
Spustite umývačku
Otvorte vodovodný ventil, zatvorte dvierka. Spotrebič začne fungovať po približne 10 sekundách.
Zmena programu
1. Prebiehajúci cyklus je možné upraviť, ak beží krátky čas. V opačnom prípade bol už dávkovaný
čistiaci prostriedok. V takom prípade musíte zásobník opäť naplniť.
2. Otvorte dvierka umývačky.
3. Stlačte tlačidlo programu na dlhšie ako 3 sekundy na zrušenie prebiehajúceho programu.
4. Zvoľte nový program.
5. Reštartujte umývačku.
Pridanie riadu do
umývačky
1. Mierne otvorte dvierka umývačky, na jej zastavenie.
2. Po zastavení ostrekovacích ramien, môžete dvierka úplne otvoriť.
3. Pridajte riad.
4. Zatvorte dvierka, umývačka sa opäť spustí po 10 sekundách.
Ak sa spotrebič vypne
počas cyklu
Ak sa spotrebič vypne počas umývacieho cyklu, po opätovnom zapnutí
Vypnite spotrebič
Zastavte vodovodný
ventil, vyložte koše.
6
(Len pri modeloch so systémom zmäkčovania vody.)
Elektrický indikátor na ovládacom paneli (ak je).
Ak nie je soľ, svieti indikátor na paneli (niektoré modely), môžete
potom doplniť soľ podľa odhadu, koľko cyklov umývačka vykonala.
Varovanie!
Dvierka otvárajte
opatrne. Po otvorení
môže unikať horúca
para.
opäť zvoľte umývací cyklus a ovládajte umývačku podľa pôvodného režimu zapnutia.
Po skončení umývacieho cyklu zaznie akustický signál 8 krát, potom sa zastaví.
Vypnite spotrebič stlačením tlačidla On/Off (zapnutie/vypnutie).
Varovanie: počkajte niekoľko minút (približne 15 minút) pred vybratím riadu, aby ste zabránili
poraneniu z kontaktu s ešte horúcim riadom, ktoré je okrem toho náchylnejšie na prasknutie.
Taktiež lepšie vyschne. Vyprázdnite spotrebič, začnite od spodného koša.
3. Pokyny o použití
DÔLEŽITÉ! Pre najlepšiu funkčnosť umývačky, si pred prvým použitím prečítajte všetky
pokyny k použitiu.
Ovládací panel
1 1
223 3 4 45 5 6 6
1. Displej: zobrazenie kódu poruchy, času
odloženého štartu atď.
• Kontrolka leštidla:
Svieti v prípade potreby doplnenia leštidla.
• Kontrolka soli:
Svieti v prípade doplnenia soli.
• Indikácia kódu &poruchy alebo odloženého
štartu.
• Kontrolky programu
• Kontrolka polovičnej náplne
• Kontrolka extra sušenie.
2. Tlačidlo voľby extra sušenia: pre voľbu
funkcie extra sušenia.
Poznámka: len programy Intensive, Normal,
ECO majú funkciu extra sušenia.
3. Tlačidlo polovičnej náplne: funkcia polovičnej
náplne. Stlačením tlačidla zvoľte funkciu a
rozsvieti sa kontrolka 1/2.
4. Tlačidlo Delay: stlačením nastavíte odložený
štart cyklu.
5. Tlačidlo Program: stlačením zvoľte umývací
program.
6. Tlačidlo zapnutia/vypnutia: pre zapnutie a
vypnutie umývačky.
Funkcie umývačky
Pohľad spredu
Pohľad zozadu
1 Horný kôš
2 Vnútorná rúrka
3 Spodný kôš
4 Zásobník soli
5 Dávkovač
6 Priestor pre šálky
7 Ostrekovacie ramená
8 Súprava filtra
9 Prípojka prívodnej
hadice
10 Odtoková hadica
11 Ovládač
7
4. Pred prvým použitím
Pred prvým použitím umývačky riadu:
A. Nastavte zmäkčovač vody.
B. Pridajte 1,5 kg soli pre umývačky a potom doplňte zásobník vodou.
C. Naplňte leštidlo.
D. Naplňte čistiaci prostriedok.
A. Zmäkčovač vody
Zmäkčovač vody musíte nastaviť manuálne, pomocou voliča tvrdosti vody.
Zmäkčovač vody je navrhnutý na odstraňovanie minerálov a solí z vody, ktoré by mohli mať negatívny
vplyv na prevádzku spotrebiča. Čím vyšší je obsah týchto minerálov a solí, tým tvrdšia je voda.
Zmäkčovač musíte nastaviť podľa tvrdosti vody vo vašej oblasti. Vaša miestna vodárenská správa vám
poskytne informácie o tvrdosti vody vo vašej oblasti.
Nastavenie spotreby soli
Umývačka je navrhnutá na nastavenie množstva spotrebovávanej soli na základe tvrdosti používanej
vody. Je to určené na optimalizáciu a prispôsobenie spotreby soli.
Pri nastavení spotreby soli postupujte podľa nasledujúcich krokov.
1. Otvorte dvierka, zapnite spotrebič.
2. Stlačte tlačidlo Program na viac ako 5 sekúnd pre aktiváciu režimu nastavenia zmäkčovača vody
do 60 sekúnd po zapnutí spotrebiča. Kontrolky soli a leštidla budú pravidelne svietiť v režime
nastavenia);
3. Stlačením tlačidla Program zvoľte správne nastavenie podľa miestnych podmienok, nastavenie sa
mení v nasledujúcom poradí: H4H5H6H1H2H3;
4. Stlačením tlačidla napájania ukončíte režim nastavenia.
TVRDOSŤ VODY
Pozícia voliča
Spotreba soli
(gram/cyklus)
fH
°dH
°Clarke
mmol/l
0-5
0-9
0-6
0-0,94
H1
0
6-1
10-20
7-14
1,0-2,0
H2
9
12-17
21-30
15-21
2,1-3,0
H3
12
18-22
31-40
22-28
3,1-4,0
H4
20
23-34
41-60
29-42
4,1-6,0
H5
30
35-55
61-98
43-69
6,1-9,8
H6
60
Poznámka 1:
1° dH = 1,25° Clarke = 1,78° fH = 0.178 mmol/l
°DH = Nemecká stupnica
°fH = Francúzska stupnica
°Clark = Britské stupne
Poznámka 2:
Nastavenie z výroby je: H3: (EN 50242)
Kontaktujte miestneho dodávateľa vody ohľadom tvrdosti vašej vody.
POZNÁMKA! Ak váš model nie je vybavený zmäkčovacím zariadením, túto časť môžete preskočiť.
8
ZMÄKČOVAČ VODY
Tvrdosť vody je rôzna v závislosti od oblasti. Ak sa vo vašej umývačke používa tvrdá voda, na riade
a príboroch sa budú objavovať škvrny.
Spotrebič je vybavený zmäkčovačom vody, ktorý používa špeciálne navrhnutú soľ na odstránenie
vápenatých a minerálnych usadenín z vody.
B. Plnení soli do zmäkčovača
Používajte len špeciálnu soľ určenú pre umývačky riadu.
Zásobník soli je umiestnený pod spodným košom a spôsob jeho plnenia je nasledujúci:
Pozor!
p Používajte len soľ určenú pre umývačky riadu! Akýkoľvek iný typ soli, napríklad jedlá soľ, môže
poškodiť zmäkčovač vody. V prípade poškodení spôsobených použitím nevhodnej soli, nenesie
výrobca žiadnu zodpovednosť.
p Soľ plňte pred spustením kompletného umývacieho programu. Týmto zabránite, aby zostali zrnká
soli alebo soľný roztok na dne umývačky dlhší čas, čo môže spôsobiť koróziu.
Otevřete
A Po vybratí spodného koša odskrutkujte a zložte veko zásobníka soli. 1
B Vložte koniec lievika (dodaný) do otvoru a nasypte približne 1,5 kg soli pre umývačky riadu.
C Doplňte zásobník vodou. Je normálne, že určité množstvo vody zo zásobníka vytečie. 2
D Po naplnení zásobníka, zaskrutkujte veko na svoje miesto.
E Indikátor doplnenia soli zhasne po naplnení soli.
F Ihneď po naplnení soli do zásobníka, spustite umývací program (odporúčame použiť krátky
program). V opačnom prípade sa systém filtrov alebo iné dôležité časti spotrebiča môžu poškodiť
slanou vodou. Na toto poškodenie sa nevzťahuje záruka.
POZNÁMKA:
1. Zásobník soli doplňuje len vtedy, keď sa rozsvieti indikátor doplnenia soli na ovládacom paneli. V
závislosti na tom, ako sa soľ rozpúšťa, sa môže indikátor rozsvietiť aj vtedy, ak je zásobník plný. Ak
nemáte na ovládacom paneli indikátor doplnenia soli (pri niektorých modeloch), môžete odhadnúť
potrebu doplnenia soli podľa cyklov, ktoré umývačka uskutočnila.
2. V prípade rozliatia soli, spustite program predumytia alebo rýchly program na odstránenie
nadbytočnej soli.
9
C. Plnení čistiaceho prostriedku
Čistiaci prostriedok
DÔLEŽITÉ
Je dôležité používať prostriedok, ktorý je navrhnutý pre umývačky riadu v práškovej, tekutej
forme alebo vo forme tabliet.
„FINISH“ poskytuje dobré výsledky a je ľahko dostupný. Nevhodné prostriedky (pre ručné umývanie)
neobsahujú správne ingrediencie pre použitie v umývačke riadu a bránia v správnej prevádzke
umývačky.
VAROVANIE!
Pri plnení spodného koša dbajte na to, aby taniere neblokovali dávkovač čistiaceho prostriedku.
Plnenie zásobníka čistiaceho prostriedku
Zásobník čistiaceho prostriedku sa nachádza vo vnútri dvierok (obr. A 2). Ak je veko zatvorené,
stlačením tlačidla (A) ho otvorte. Na konci každého umývacieho cyklu, je veko vždy otvorené a
pripravené pre ďalšie použitie umývačky.
Množstvo čistiaceho prostriedku je rôzne, v závislosti na znečistení riadu a type riadu.
Odporúčame použiť 20/30 g prostriedku do zásobníka čistiaceho prostriedku (B).
Po naliatí prostriedku do zásobníka zatvorte veko, najskôr zatlačte (1) a potom zasuňte (2), pokiaľ
nebudete počuť cvaknutie.
Pretože nie všetky čistiace prostriedky sú rovnaké, pokyny na balení môžu byť rôzne. Chceme len
pripomenúť používateľom, že málo čistiaceho prostriedku neumyje riad dobre, zatiaľ čo nadmerné
množstvo taktiež neprinesie lepšie výsledky a má za následok plytvanie.
DÔLEŽITÉ
NEPOUŽÍVAJTE NADMERNÉ MNOŽSTVO ČISTIACEHO PROSTRIEDKU A POMÔŽTE V
OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.
10
D. Typy čistiacich prostriedkov
Tablety
Čistiace tablety rôznych výrobcov sa rozpúšťajú v rôznych intervaloch, z toho dôvodu nemusia byť
niektoré tablety pri krátkych programoch efektívne, pretože sa úplne nerozpustia. Pri použití týchto
výrobkov odporúčame zvoliť dlhší program na zaistenie kompletného rozpustenia tablety.
DÔLEŽITÉ
Na dosiahnutie uspokojivých výsledkov, musíte tablety umiestniť do umývacej časti
dávkovača a nikdy nie rovno do vaničky spotrebiča.
Koncentrované čistiace prostriedky
Koncentrované čistiace prostriedky so zníženou alkalitou a prírodnými enzýmami, v spojení s 50°C
umývacími programami, majú menší vplyv na životné prostredie a chránia umývačku a riad. Umývacie
programy s teplotou 50°C využívajú vlastnosti rozpúšťania nečistôt z enzýmov, čo umožňuje pri použití
koncentrovaných prostriedkov rovnaké výsledky ako pri programoch s teplotou 65°C.
Kombinované čistiace prostriedky
Čistiace prostriedky obsahujú taktiež leštidlo a musia sa umiestniť do zásobníka čistiacich
prostriedkov. Zásobník leštidla musí byť prázdny (ak nie je, pred použitím kombinovaných prostriedkov
nastavte regulátor leštidla na najnižšiu pozíciu).
Kombinované prostriedky „ALL in 1“
Ak chcete použiť ALL in 1 (3 in 1/4 in 1/5 in 1 a pod.) kombinované prostriedky s obsahom soli a
leštidla, odporúčame nasledujúce:
•dôkladne si prečítajte pokyny výrobcu na obale;
•účinnosť čistiacich prostriedkov obsahujúcich soľ a leštidlo závisí na tvrdosti vašej vody.
Skontrolujte tvrdosť vody, či je v rozsahu účinnosti na obale čistiaceho prostriedku.
Ak používate tento typ prostriedku a nedosiahnete požadované výsledky, kontaktujte výrobcu
prostriedku.
Za určitých podmienok môže použitie kombinovaných čistiacich prostriedkov spôsobiť:
•zvyšky vodného kameňa na riade alebo v umývačke riadu;
•zníženie výkonu umývania a sušenia.
DÔLEŽITÉ
Na akýkoľvek problém vyplývajúci z použitia týchto prostriedkov sa nevzťahuje záruka.
Všimnite si, že pri použití kombinovaných čistiacich prostriedkov „ALL in 1“ bude svietiť indikátor
doplnenia soli a leštidla (len pri niektorých modeloch), musíte ho ignorovať.
Ak sa vyskytnú problémy s umývaním alebo sušením, odporúčame sa vrátiť k použitiu tradičných
čistiacich prostriedkov (soľ, čistiaci prostriedok a leštidlo). Tým umožníte správnu činnosť
zmäkčovacieho zariadenia v umývačke riadu.
V takom prípade odporúčame:
• doplniť zásobník soli a leštidla;
• spustiť bežný umývací cyklus bez riadu.
Všimnite si, že pri návrate k použitiu bežnej soli, je potrebných niekoľko cyklov na opätovné plne
funkčné obnovenie systému.
11
E. Plnenie leštidla
Leštidlo
Leštidlo sa uvoľňuje v priebehu konečnej fázy oplachovania, pomáha pri sušení riadu a bráni tvorbe
kvapiek vody a škvŕn na riade.
Naplnenie leštidla
Zásobník leštidla môžete nájsť na ľavej strane zásobníka čistiaceho prostriedku (obr. A „3“). Na
otvorenie veka zatlačte referenčnú značku a súčasne potiahnite poistku na otvorenie. Odporúčame
používať leštidlo určené pre umývačky riadu. Skontrolujte hladinu pomocou indikátora (C) na
dávkovači.
Plný
Prázdny
Tmavý
Světlý
Nastavenie leštidla od 1 do 6
Regulátor (D) je umiestnený pod vekom a je možné ho otočiť pomocou mince. Odporúčaná pozícia
je 4. Obsah vodného kameňa vo vode značne ovplyvňuje tvorbu vodného kameňa a výkon sušenia.
Preto je dôležité nastaviť dávkovanie leštidla na dosiahnutie uspokojivých výsledkov umývania. Ak
sa na riade objavujú šmuhy, znížte množstvo o jednu pozíciu. Ak sa objavujú biele škvrny, zvýšte
dávkované množstvo o jednu pozíciu.
12
5. Naplnenie košov umývačky riadu
Odporúčania
p Zvážte nákup príslušenstva, ktoré je vhodné pre umývačky riadu.
p Používajte jemné čistiace prostriedky, ktoré sú popísané ako „šetrné k riadu“. Ak je to nevyhnutné,
pozrite si ďalšie informácie od výrobcu čistiacich prostriedkov.
p Pre niektoré položky zvoľte program s nízkou teplotu.
p Aby ste zabránili poškodeniu, nevyberajte poháre a príslušenstvo z umývačky riadu hneď po
skončení programu.
Pre umývanie v umývačke riadu je nasledujúci riad
Nevhodný
p Riad z dreva, čínskeho porcelánu
p Platové príslušenstvo, ktoré nie je odolné voči
teplu
p Starší riad s lepenými dielmi, ktoré nie sú
odolné voči teplu
p Lepené príbory alebo taniere
p Medené alebo cínové nádoby
p Krištáľové sklo
p Oceľ podliehajúca korózii
p Drevené misy
p Predmety zo syntetických vláken
Obmedzene vhodný
p Niektoré typy skla môžu zmatnieť po
opakovanom umývaní
p Strieborné a hliníkové časti majú tendenciu
sa zafarbiť v priebehu umývania
p Glazované vzory môžu častým umývaním
vyblednúť.
Upozornenia pred a po vybratí košov umývačky
(Pre najlepší účinok umývačky, dodržiavajte nasledujúce pokyny pri plnení umývačky.
Funkcia a vzhľad košov a košov na príbory sa môže odlišovať v závislosti od modelu.)
Odstráňte nadbytočné zvyšky jedla. Nechajte odmočiť pripálené zvyšky z panvíc.
Riad nie je nevyhnutné oplachovať pod tečúcou vodou.
Vložte riad do umývačky nasledujúcim spôsobom:
1. Predmety ako sú šálky, poháre, panvice a pod. dnom hore.
2. Zakrivené predmety alebo s výstupkami vložte tak, aby mohla vytekať voda.
3. Riad uložte tak, aby sa neprevrhol.
4. Riad uložte tak, aby sa ostrekovacie ramená mohli v priebehu umývania voľne otáčať.
POZNÁMKA: Veľmi malé predmety neumývajte v umývačke riadu, pretože môžu vypadnúť z koša.
p Uložte otvorené nádoby ako sú šálky, poháre, kastróly a pod. otvorom dole tak, aby mohla vytekať
voda.
p Nádoby a nástroje nesmú ležať cez seba, ani sa navzájom prekrývať.
p Aby ste zabránili poškodeniu pohárov, nesmú sa navzájom dotýkať.
p Uložte veľké predmety, ktoré sa komplikovane čistia, do spodného koša.
p Horný kôš je navrhnutý na uloženie citlivejších kusov riadu, ako sú poháre, kávové a čajové šálky.
p Dlhé nože uložené vo zvislej pozícii predstavujú nebezpečenstvo!
p Dlhé a/alebo ostré predmety musíte uložiť horizontálne v hornom koši.
p Nepreťažujte umývačku riadu. Je to dôležité na dosiahnutie dobrých výsledkov a pre správnu
spotrebu energie.
Vybratie riadu
Aby ste zabránili kvapkaniu vody z horného koša na spodný, najskôr vyberte spodný kôš a potom horný.
13
Spôsob štandardného plnenia umývačky
Plnenie horného koša
Horný kôš je navrhnutý pre jemnejší a ľahší
riad, ako sú poháre, kávové a čajové šálky a
podšálky, tanieriky, malé misky a plytké panvice
(ak nie sú veľmi znečistené).
Umiestnite riad a nástroje tak, aby sa nehýbali
pod tlakom vody z ostrekovacieho ramena.
Dovnútra
Nastavenie horného koša
Výšku horného koša je možné upraviť, na
vytvorenie väčšieho priestoru pre väčší riad v
hornom/spodnom koši. Výšku horného koša
môžete nastaviť umiestnením koliesok do rôznej
výšky koľajničiek. Dlhé predmety, servírovacie
náradie, šalátové vidličky a nože umiestnite
na priehradky tak, aby neblokovali otáčanie
ostrekovacích ramien.
Pamätajte:
p Hrnce, servírovacie misy, a pod. musíte
postaviť dnom hore.
p Hlboké panvice musíte naklopiť tak, aby
mohla z nich odtekať voda.
p Možnosť sklopenia tŕňov umožňuje vloženie
väčších kusov riadu, alebo viacerých kusov
riadu.
Plnenie spodného koša
Spodná pozícia
Horná pozícia
Kolieska
Sklopenie držiakov šálok
Pre lepšie umiestnenie nádob a panvíc, môžete
držiaky sklopiť podľa obrázku.
Do spodného koša odporúčame umiestniť veľké
časti riadu, ktoré sa čistia komplikovane: kastróly,
panvice, pokrievky, servírovacie taniere a misy,
podľa obrázku nižšie. Servírovacie taniere a
pokrievky umiestnite na bok, aby ste neblokovali
otáčaniu ostrekovacieho ramena.
Sklopenie hrotov spodného koša
Dovnútra
14
Pre lepšie umiestnenie
nádob a panvíc, môžete
držiaky sklopiť podľa
obrázku.
Kôš na príbory
Príbory sa ukladajú do koša rukoväťou dole. Pokiaľ má rošt bočné koše, lyžice musíte uložiť
samostatne do zodpovedajúcich otvorov, hlavne dlhé v horizontálnej pozícii vpredu horného koša
podľa obrázka.
VAROVANIE!
Zabráňte vyčnievaniu položiek z dna.
Ostré predmety dávajte vždy hrotom dole.
Pre najlepšie čistenie, umiestnite príbory do koša a uistite sa, či:
p Sa navzájom nedotýkajú.
p Príbory sú umiestnené rukoväťou dole.
p Ostré a iné nebezpečné náradie umiestnite hrotom dole.
6. Spustenie umývacieho programu
Tabuľka umývacích programov
POZNÁMKA: (
Program
) znamená, že je potrebné naplniť leštidlo do dávkovača leštidla.
Informácie voľby cyklu
Popis cyklu
Preudmytie (45°C)
Automatické umývanie,
Autoumývanie (45-55°C)
mierne, bežne alebo veľmi
Auto
Oplach
znečisteného riadu, s alebo bez
Oplach (45-65°C)
zaschnutých zvyškov.
Sušenie
Preudmytie (50°C)
Pre veľmi znečistený riad a
Umývanie (60°C)
Intensive
bežne znečistené kastróly a
Oplach
pod. so zaschnutými zvyškami Oplach (69°C)
Sušenie
Predumytie (45°C)
Pre bežne znečistený riad
Umývanie (55°C)
Normal
ako sú taniere, poháre, misy a Oplach
jemne znečistené panvice.
Oplach (66°C)
Sušenie
Ide o štandardný program,
Predumytie
vhodný na čistenie bežne
ECO
Umývanie (45°C)
znečisteného riadu a ide o
(*EN 50242)
Oplach (62°C)
najúčinnejší program s ohľadom
Sušenie
na spotrebu energie a vody.
Predumytie
Umývanie (40°C)
Glass
Pre mierne znečistený riad a
Oplach
poháre.
Oplach (62°C)
Sušenie
Umývanie (65°C)
Pre bežne znečistený riad, ktorý Oplach
Daily
vyžaduje rýchle umytie.
Oplach (66°C)
Sušenie
Umývanie (55°C)
Rapid
Krátky program pre mierne
Oplach (50°C)
znečistený riad a rýchle umytie.
Oplach (55°C)
Soak
Predumytie riadu, ktorý chcete
Predumytie
umývať nasledujúci deň.
Čistiaci
prostriedok
predumytie/
hlavné
5/22 g
(alebo 3
v 1)
Čas
(min.)
Energia
Voda (l) Leštidlo
(Kwh)
30-180 0,9~1,3 9,5~13
5/22 g
(alebo 3
v 1)
165
1,4
16,5
5/22 g
(alebo 3
v 1)
175
1,1
13
5/22 g
(alebo 3
v 1)
205
0,69
9
5/22 g
(alebo 3
v 1)
125
0,75
13,5
27 g
(alebo 3
v 1)
90
1,15
11,5
20 g
30
0,7
10
15
0,02
3,5
15
POZNÁMKA!
*EN 50242: tento program je testovací cyklus. Informácie o teste kompatibility v súlade s EN 50242,
sú nasledujúce:
p Kapacita: 9 sád
p Pozícia horného koša: horné kolieska na koľajničkách
p Nastavení leštidla: 6
p Pl: 0,45 W; Po: 0,3 W.
Zapnutie spotrebiča
Spustenie cyklu
1 Vytiahnite spodný a horní kôš, naložte riad a zasuňte ich späť. Najskôr odporúčame naplniť spodný
kôš, potom horný (viď kapitola s názvom Naplnenie umývačky riadu).
2 Nalejte čistiaci prostriedok (viď kapitola s názvom Soľ, čistiaci prostriedok a leštidlo).
3 Pripojte zástrčku do zásuvky. Napájanie je 220-240 VAC/50 HZ, technické parametre zástrčky sú
10 A 250 VAC. Uistite sa, či je úplne otvorený vodovodný ventil.
4 Otvorte dvierka, stlačením tlačidla napájania zapnete spotrebič, rozsvieti sa kontrolka zapnutia.
5 Stlačte tlačidlo programu, umývacie programy sa zmenia v nasledujúcom poradí:
ECO → Glass → Daily → Rapid → Soak → Auto → Intensive → Normal → ECO;
Keď zvolíte program, rozsvieti sa zodpovedajúca kontrolka. Umývačka sa uvedie do prevádzky.
Zmena programu
1 Prebiehajúci cyklus je možné upraviť len vtedy, ak beží krátky čas. V opačnom prípade sa už
uvoľní čistiaci prostriedok a spotrebič mohol vypustiť všetku vodu. V takom prípade musíte opäť
doplniť dávkovač prostriedku (viď kapitola „Dávkovanie čistiaceho prostriedku“).
2 Stlačte tlačidlo Program na dlhšie ako 3 sekundy, potom môžete zmeniť program na požadovaný
cyklus (viď kapitola „Spustenie umývacieho cyklu. . .“ ).
POZNÁMKA!
Ak otvoríte dvierka v priebehu umývacieho cyklu, spotrebič sa pozastaví. Indikátor programu prestane
blikať a akustický signál zaznie každú minútu, pokiaľ nezatvoríte dvierka. Po zatvorení dvierok začne
spotrebič pracovať po uplynutí 10 sekúnd.
Zabudli ste pridať riad?
Zabudnutý kus riadu môžete vložiť do umývačky kedykoľvek, pokiaľ sa neotvorí zásobník čistiaceho
prostriedku.
1 Mierne pootvorte dvierka.
2 Keď sa ostrekovacie ramená prestanú otáčať,
dvierka môžete úplne otvoriť.
3 Pridajte potrebný riad.
16
4 Zatvorte dvierka.
5 Program sa spustí po 10 sekundách.
Na konci umývacieho cyklu
Po skončení umývacieho cyklu zaznie akustický signál umývačky v priebehu 8 sekúnd, potom sa
vypne. Vypnite umývačku stlačením tlačidla ON/OFF, zatvorte prívod vody, otvorte dvierka umývačky.
Pred vybratím riadu počkajte niekoľko minút, aby ste zabránili kontaktu s riadom, pretože môže byť
ešte horúci a môže prasknúť. Taktiež lepšie vyschne.
p Vypnutie umývačky
Kontrolka programu svieti ale nebliká, až teraz program skončil.
1. Vypnite umývačku stlačením tlačidla ON/OFF.
2. Zastavte vodovodný ventil!
p Opatrne otvorte dvierka umývačky
Horúci riad je náchylný na prasknutie. Riad nechajte vychladnúť približne 15 minút pred vybratím
zo spotrebiča. Otvorte dvierka umývačky, nechajte ich pootvorené niekoľko minút pred vybratím
riadu. Týmto spôsobom bude chladnejší a zlepší sa účinok sušenia.
p Vyprázdnenie umývačky riadu
Je normálne, že umývačka je vo vnútri mokrá.
Najskôr vyprázdnite spodný kôš a potom horný. Takto zabránite kvapkaniu vody z horného koša na
riad v spodnom.
VAROVANIE!
Je nebezpečné otvárať dvierka umývačky počas umývania, môže dôjsť k opareniu horúcou
vodou.
7. Údržba a čistenie
Filtračný systém
Filter bráni veľkým zvyškom jedla alebo iným predmetom v upchatiu čerpadla. Zvyšky môžu blokovať
filter, v tomto prípade ho musíte vybrať.
Filtračný systém obsahuje hrubý filter, plochý (hlavný filter) a
mikrofilter (jemný filter).
2
1
1 Hlavný filter.
2
3
3
Jedlo a zvyšky zachytené týmto filtrom sú rozpustené
špeciálnym prúdom na spodnom ostrekovacom ramene a
spláchnuté do odtoku.
Hrubý filter.
Veľké kusy, ako sú časti kostí alebo skla, ktoré môžu
zablokovať odtok, sú zachytené v hrubom filtri. Na
odstránenie predmetov zachytených filtrom, jemne stlačte
hornú časť filtra a zdvihnite ho.
Jemný filter.
Tento filter zachytáva nečistoty a zvyšky jedla, ktoré sa
nerozpustia v priebehu umývania.
17
Zostavenie filtra
Filter účinne odstraňujte zvyšky jedál z vody, čo umožňuje jej opätovné využitie v priebehu cyklu.
Pre najlepšie výsledky musíte filter pravidelne čistiť. Z tohto dôvodu je potrebné vybrať veľké zvyšky
jedla zachytené na filtri po každom umývaní, opláchnutím polkruhového filtra pod tečúcou vodou. Na
vybratie filtračnej jednotky, potiahnite rukoväť filtra smerom hore.
VAROVANIE!
p Umývačku nikdy nepoužívajte bez filtrov.
p Nesprávne nasadenie filtra môže znížiť účinok spotrebiča a poškodiť riad.
1
2
Otevřete
Krok 1: Otočte filtrom proti smeru hodinových
ručičiek.
Krok 2: Zdvihnite systém filtrov.
POZNÁMKA!
Pri postupe krokov od 1 k 2, je možné systém filtrov vybrať; ak postupujete od kroku 2 ku kroku 1,
filtračný systém nainštalujete.
Poznámky:
- Kontrolujte filtre po každom umývaní.
- Vyskrutkovaním hrubého filtra môžete vybrať filtračný systém. Odstráňte zvyšky jedla a vyčistite filtre
pod tečúcou vodou.
POZNÁMKA!
Celý systém čistite najmenej jedenkrát za týždeň.
Čistenie filtra
Na čistenie hrubého filtra a jemného filtra použite čistiacu kefku. Zostavte systém filtra podľa obrázkov
a vložte celú sadu do umývačky, uložte na miesto a zatlačte dole.
VAROVANIE
Pri čistení filtrami nebúchajte. V opačnom prípade ich môžete poškodiť a účinok umývačka sa môže znížiť.
18
Starostlivosť o umývačku
Ovládací panel je možné čistiť pomocou mierne navlhčenej tkaniny.
Po čistení ho dôkladne vysušte.
Na vonkajšie časti spotrebiča použite leštidlo.
Nikdy nepoužívajte ostré predmety, drsné špongie ani agresívne čističe.
Čistenie dvierok
Na čistenie dvierok používajte len mäkkou, mierne navlhčenú tkaninu.
Aby ste zabránili vniknutiu vody do zámku dvierok a elektronických
komponentov, nepoužívajte spreje žiadneho druhu.
VAROVANIE!
Na čistenie panelu dvierok nikdy nepoužívajte čističe v spreji, pretože tak môžete poškodiť zámok
dvierok a elektronické komponenty.
Drsné prostriedky alebo niektoré papierové utierky nesmiete používať, pretože tak riskujete
poškriabanie alebo zanechanie škvŕn na nerezovom povrchu.
Ochrana pred zamrznutím
Vykonajte opatrenia voči zamrznutiu umývačky v zime. Po každom cyklu vykonajte nasledujúce:
1. Odpojte prívod elektrickej energie umývačky.
2. Zastavte prívod vody a odpojte prívod vody od vodovodného ventilu.
3. Vypustite vodu z prívodnej hadice a vodovodného ventilu. (Použite nádobu na zachytenie vody)
4. Pripojte prívod vody k ventilu.
5. Vyberte filter na dne umývačky a pomocou špongie vysajte zvyškovú vodu.
POZNÁMKA!
Ak vaša umývačka nefunguje z dôvodu zamrznutia, kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.
Čistenie ostrekovacích ramien
Ostrekovacie ramená je potrebné pravidelne čistiť od usadenín z vodného
kameňa v tryskách a otáčaním mechanizmu.
Na zloženie horného ostrekovacieho ramena uchopte maticu, otočte
ramenom v smere hodinových ručičiek na jeho uvoľnenie.
Otvoriť
Na zloženie spodného ostrekovacieho ramena ho vytiahnite smerom hore.
Umyte ramená vo vode so saponátom a použite mäkkú kefku na čistenie
trysiek. Po dôkladnom opláchnutí ich nasaďte.
19
Ako udržať dobrý stav umývačky
p Po každom umývaní
p Ak ju nebudete dlhší čas používať
Po každom umývaní zastavte prívod vody
do spotrebiča a nechajte dvierka mierne
pootvorené na odstránenie vlhkosti a pachov
zo spotrebiča.
Odporúčame spustiť cyklus bez riadu a potom
odpojiť zástrčku od zásuvky, zastaviť prívod
vody a nechať dvierka mierne pootvorené.
Týmto pomôžete chrániť tesnenie dvierok a
zabránite tvorbe pachov a plesní vo vnútri
spotrebiča.
p Odpojte zástrčku
Pred čistením alebo údržbou vždy odpojte
zástrčku od elektrickej zásuvky.
p Premiestnenie spotrebiča
Ak ho musíte premiestniť, spravte tak vo
vertikálnej pozícii. Ak je to nevyhnutné,
nakloňte ju na zadnú stranu.
p Žiadne rozpúšťadlá ani drsné čističe
Na čistenie vonkajších a gumových častí
umývačky nepoužívajte rozpúšťadlá ani
drsné čistiace prostriedky. Používajte len
utierku s teplým roztokom saponátu a vody.
Na odstránenie škvŕn z vnútorných stien
umývačky použite tkaninu navlhčenú v octe
alebo čistiaci prostriedok určený na čistenie
umývačky.
p Tesnenie
Jedným z dôvodu tvorby zápachov v
spotrebiči je zachytené jedlo na tesnení.
Pravidelným čistením vlhkou tkaninou tomu
môžete zabrániť.
8. Pokyny k inštalácii
Upozornenie:
Inštaláciu hadíc a elektrického vybavenia
musí vykonať profesionálny technik.
VAROVANIE!
Riziko zasiahnutia
elektrickým prúdom.
Pred inštaláciou odpojte
umývačku od elektrickej
siete.
V opačnom prípade
môže dôjsť k zraneniu
alebo smrti.
Príprava inštalácie
Pozícia inštalácie umývačky musí byť v blízkosti prívodnej a odpadovej hadice a elektrickej zásuvky.
Je potrebné zvoliť jednu stranu drezu pre uľahčenie pripojenia hadíc umývačky.
Poznámka: skontrolujte dodané inštalačné príslušenstvo (hák pre dekoratívny panel, skrutku).
Pozorne si prečítajte pokyny na inštaláciu.
Obrázky rozmerov skrinky a pozícia inštalácie umývačky.
Musíte vykonať určité kroky pred premiestnením umývačky na miesto inštalácie.
1 Zvoľte miesto v blízkosti drezu na uľahčenie inštalácie prívodnej a odpadovej hadice (obrázok 1).
2 Pokiaľ je umývačka inštalovaná v rohu skrinky, musíte nechať určitý priestor (na obrázku 2) pre
otvorenie dvierok.
20
Obrázok 1
Rozmery skrinky
Menej ako 5 mm od hornej strany umývačky a skrinkou a vonkajšie dvierka zarovnané ku skrinke.
90°
90°
580 mm
Vstup elektriny,
odtoku a prívodu
vody.
80 mm
100 mm
Priestor medzi dnom skrinky
a podlahou
450 mm
Obrázok 2
Minimálny priestor pri otvorení dvierok
Umývačka
Skrinka
Dvierka
umývačky
Minimálny
priestor 50
mm
21
Rozmery a inštalácia dekoratívneho panela
1 Dekoratívny drevený panel musíte inštalovať podľa obrázka 3.
Obrázok 3
Dekoratívny panel musíte inštalovať v súlade s uvedenými rozmermi.
Jednotka: mm
439
416
0.2
390
0.2
2- 11
2- 2 dp8
2- 5.5
0.2
75 0.2
62
127
287.5
517
720(MAX)
474.8
5
20 MAX
8- 2 dp8
30
38
286
4- 2 dp8
2. Inštalujte hák na dekoratívny drevený panel a zasuňte hák do otvoru vonkajších dvierok umývačky
(viď obrázok 4a). Po nasmerovaní panela pripevnite panel na vonkajšie dvierka skrutkami a
maticami (viď obrázok 4b).
22
Obrázok 4a
Inštalácia dekoratívneho panela
Obrázok 4b
Inštalácia dekoratívneho dreveného panela.
Zložte štyri krátke
skrutky.
Vložte štyri dlhé
skrutky.
23
1. Vyberte štyri krátke skrutky.
2. Vložte štyri dlhé skrutky.
Nastavení napätia pružiny dvierok
Pružiny dvierok sú nastavené vo výrobe na správne pnutie pre vonkajšie dvierka. Pokiaľ inštalujete
drevený dekoratívny panel, musíte nastaviť pnutie pružín dvierok.
Otáčaním nastaviteľnej skrutky dotiahnite alebo uvoľnite oceľové lanko (viď obrázok 5).
Napätie pružiny dvierok je správne,
pokiaľ zostanú dvierka horizontálne
v úplne otvorenej pozícii a stúpajú
ľahkým pohybom prsta.
Obrázok 5
Nastavenie napätia pružiny dvierok.
Pripojenie hadice odpadovej vody
Pripojte odtokovú hadicu k odpadu s minimálnym priemerom 40 mm alebo nechajte vodu vytekať do
výlevky, zabráňte jej zalomeniu. Horný koniec hadice musí byť vo výške max. 1000 mm.
Zaveste odtokovú hadicu podľa A alebo B.
Predný panel
Horná strana hadíc
nesmie byť vyššie
ako 1000 mm.
Odtoková hadica
Pracovná doska
$
%
Ĩ PP
24
Kroky inštalácie umývačky
1 Inštalujte dvierka nábytku k vonkajším dvierkam umývačky pomocou dodaných držiakov.
Viď šablónu pre umiestnenie držiakov.
2 Nastavte napätie pružín dvierok pomocou šesťhranného kľúča otočením v smere hodinových
ručičiek na dotiahnutie ľavej a pravej pružiny dvierok. Nedodržaním tohto kroku môžete poškodiť
umývačku (obrázok 2).
3 Pripojte prívodnú hadicu k ventilu studenej vody.
4 Pripojte odtokovú hadicu. Viď (obrázok 6).
5 Pripojte prívodný kábel.
6 Pripevnite kondenzačný pás okolo pracovnej plochy skrinky. Zaistite zalícovanie kondenzačného
pásu s okrajom pracovnej plochy.
7 Umiestnite umývačku do finálnej pozície (obrázok 4)
8 Umývačku vyrovnajte. Zadnú nožičku môžete nastaviť z prednej časti umývačky otáčaním skrutky
v strede dna umývačky pomocou šesťhranného kľúča (obrázok 5A). K nastaveniu predných
nožičiek použite plochý skrutkovač a otáčajte prednou nožičkou, pokiaľ umývačka nestojí rovno
(obrázok 5B).
9 Umývačka musí stáť pevne na mieste. K tomu existujú dva spôsoby:
A. Bežná pracovná plocha: vložte inštalačný hák do otvoru na bočnom paneli a zaistite ho k pracovnej
doske skrutkami do dreva (obrázok 6).
B. Mramor alebo granit: pripevnite pomocou bočnej skrutky. (Obrázok 7).).
HQVD
WULS
%
$
Obrázok
7
LWXUH
Dvierka
GRRU
25
Umývačka musí stáť rovno, aby bola zabezpečená správna prevádzka.
1 Položte vodováhu na dvierka a rošt vo vnútri spotrebiča pre kontrolu vyváženia.
2 Vyrovnajte umývačku nastavením troch nožičiek.
3 Pri vyvažovaní umývačky dbajte na to, aby ste ju neprevrátili.
Obrázok 8
Zobrazenie nastavenia nožičiek.
Poznámka:
Maximálna výška nastavenia nožičky je 50 mm.
Skontrolujte
vyváženie spredu
dozadu
Skontrolujte vyváženie do strán
O pripojení k elektrickej sieti
VAROVANIE!
Pre osobnú bezpečnosť:
Nepoužívajte predlžovacie káble ani adaptéry na pripojenie spotrebiča.
Za žiadnych okolností neodstraňujte uzemňovací vodič z napájacieho kábla.
Požiadavky na elektrickú prípojku
Viď výrobný štítok ohľadom napätia a pripojte umývačku v súlade s uvedenými parametrami.
Použite príslušnú 10 A poistku, istič alebo iný prerušovač obvodu pre dostatočnú ochranu a odpojenie
spotrebiča.
26
Pripojenie k elektrickej sieti
Pred pripojením
skontrolujte správne
uzemnenie!
Uistite sa, či napätie a frekvencia elektrickej siete zodpovedá parametrom
na výrobnom štítku. Zástrčku pripájajte len k správne uzemnenej elektrickej
zásuvke. Ak elektrická zásuvka nie je vhodná na pripojenie spotrebiča,
požiadajte o výmenu kvalifikovaného elektrikára namiesto použitia
adaptérov, pretože tieto môžu spôsobiť prehriatie a požiar.
Pripojenie bezpečnostnej prívodnej hadice
Spotrebič musíte pripojiť k vodovodnej prípojke pomocou novej hadice.
Nepoužívajte staré hadice.
Tlak vody musí byť medzi 0,04 MPa a 1 MPa. Ak je tlak pod minimom,
kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.
1 Vytiahnite hadicu zo skladovacieho priestoru na zadnej strane umývačky.
2 Utiahnite maticu bezpečnostnej hadice k ventilu so závitom 3/4.
3 Pred spustením umývačky úplne otvorte prívod vody,
O bezpečnostnej prívodnej hadici
Bezpečnostná hadica je vybavená dvojitou stenou. Systém hadice zaisťuje jej zásah zablokovaním
prívodu vody v prípade poškodenia prívodnej hadice a keď sa priestor medzi plniacou hadicou a
vonkajším plášťom naplní vodou.
VAROVANIE!
Hadica, ktorá je pripojená k vodovodnej batérii drezu, môže prasknúť, ak je inštalovaná na rovnakú
prípojku ako umývačka. Ak ju váš drez obsahuje, odporúčame ju odpojiť a otvor zatvoriť.
Ako odpojiť bezpečnostnú prívodnú hadicu
1 Zastavte prívod vody.
2 Uvoľnite tlak vody stlačením tlačidla uvoľnenia tlaku. To uvoľní ostávajúci tlak a zabráni
3
postriekaniu miestnosti.
Odskrutkujte prívodnú hadicu od ventilu.
Pripojenie studenej vody
Pripojte hadicu studenej vody k 3/4 (palcovému) závitu a uistite sa, či pevne drží na svojom mieste.
Ak sú vodovodné hadice nové alebo ste ich nepoužívali dlhší čas, nechajte nimi pretiecť vodu
na vypláchnutie zvyškov. V opačnom prípade riskujete zablokovanie prívodu vody a poškodenie
spotrebiča.
27
Postavenie spotrebiča
Spotrebič postavte do požadovanej pozície. Zadná strana musí stáť oproti stene za spotrebičom a
strany pozdĺž priľahlého nábytku alebo stien. Umývačka je vybavená hadicami, ktoré môžete pre
ľahkú inštaláciu umiestniť na ľavú alebo pravú stranu.
Ako vypustiť zvyškovú vodu z hadíc
Ak je výlevka vyššie ako 1000 mm od podlahy, zvyškovú vodu z hadíc nie je možné vypustiť priamo do
výlevky. Bude potrebné túto vodu vypustiť do misy alebo vhodnej nádoby, ktorú podržíte pod hadicou
a hadicu znížite.
Odtok vody
Pripojte odtokovú hadicu. Odtoková hadica musí byť pripojená správne, aby ste zabránili pretečeniu.
Uistite sa, či nie je odtoková hadica zalomená ani pricviknutá.
Predlžovacia hadica
Ak potrebujete predĺžiť odtokovú hadicu, použite podobný typ. Nesmie byť dlhší ako 4 metre; v
opačnom prípade to môže mať negatívny vplyv na účinok čistenia umývačky.
Pripojenie k sifónu
Pripojenie k odpadu nesmie byť vyššie ako 1000 mm (maximum) od dna umývačky riadu. Odtokovú
hadicu upevnite.
Zapnutie umývačky
Pred spustením umývačky skontrolujte nasledujúce:
1 Umývačka musí stáť rovno a pevne.
2 Prívodný ventil musí byť otvorený.
3 Prívodná hadica je pevne pripojená a dobre tesní.
4 Káble musia byť pevne pripojené.
5 Je zapnuté napájanie.
6 Prívodná a odtoková hadica je upevnená.
7 Všetky obalové a propagačné materiály ste vybrali z umývačky riadu.
UPOZORNENIE!
Po inštalácii si tento návod uschovajte. Obsah je dôležitý pre používateľov.
28
9. Odstránenie možných problémov
Skôr ako budete kontaktovať servis
Prehľad v tabuľke na nasledujúcich stránkach vám pomôže vyriešiť niektoré problémy bez potreby
kontaktovať servis.
Porucha
Možné príčiny
Riešenie
Vypálená poistka alebo
aktivovaný istič.
Vymeňte poistku alebo resetujte istič. Demontujte všetky
zostávajúce spotrebiče, ktoré majú rovnaký obvod s
umývačkou.
Napájanie sa nezapne.
Uistite sa, či je umývačka zapnutá a či sú dvierka
bezpečne zatvorené.
Uistite sa, či je napájanie správne pripojené v elektrickej
zásuvke.
Tlak vody je nízky.
Skontrolujte, či je prívod vody správne pripojený a či je
otvorený.
Dvierka nie sú správne
zatvorené.
Uistite sa, či sú dvierka správne zatvorené.
Z umývačky
sa
nevypúšťa
voda
Zalomená odtoková
hadica.
Skontrolujte.
Upchatý filter.
Skontrolujte filtre. (Viď „Čistenie filtrov“)
Mydlová
pena vo
vaničke
Nevhodný čistiaci
prostriedok.
Používajte len špeciálne čistiace prostriedky určené na
umývanie v umývačkách, vyhnete sa tvorbe peny.
Ak tento jav nastane, otvorte umývačku a nechajte
penu odpariť. Pridajte 4 litre studenej vody do vaničky.
Zatvorte a zamknite umývačku, potom vypustite vodu
pomalým otáčaním prepínača, pokiaľ nenájdete čas
vypúšťania. V prípade potreby to opakujte.
Vyliatie leštidla.
Ihneď utrite.
Zafarbený
vnútrajšok
vaničky
Čistiaci prostriedok s
farbivom.
Uistite sa, či je čistiaci prostriedok bez farbiva.
Biely
povlak na
vnútornom
povrchu
Ťažká mineralizovaná
voda.
Na čistenie vnútrajška použite vlhkú špongiu s čistiacim
prostriedkom do umývačky a použite gumové rukavice.
Nikdy nepoužívajte iný čistiaci prostriedok, aby nemohlo
dôjsť k tvorbe peny.
Škvrny na
príboroch
Predmety nie sú odolné
voči hrdzi.
Umývačka
nefunguje
Upchatý kuchynský odtok. Skontrolujte odpadové potrubie. Ak je problém v potrubí,
kontaktujte inštalatéra.
Program neprebehol po
pridaní soli. Stopy soli sa
dostali do umývacieho
cyklu.
Vždy spustite rýchly program bez riadu a bez funkcie
Turbo (ak je) po pridaní soli do umývačky.
Veko zmäkčovača je
voľné.
Skontrolujte veko.
29
Porucha
Tlkot v spotrebiči.
Možné príčiny
Ostrekovacie
rameno naráža do
riadu.
Rachot v umývačke. Riad alebo
príbory sú voľné v
umývačke.
Riešenie
Prerušte program a uložte riad správne.
Prerušte program a uložte riad a príbory správne a
stabilne.
Tlkot v prívodnej
rúrke vody.
Môže to byť z
inštalačných
dôvodov alebo
prípojok hadíc.
Nie je to porucha umývačky, v prípade potreby
kontaktujte inštalatéra.
Riad nie je čistý.
Riad ste nevložili
správne.
Viď „Plnenie košov“.
Je zvolený slabý
program.
Zvoľte intenzívnejší program. Viď „Tabuľka umývacích
programov“.
Nedostatok
čistiaceho
prostriedku.
Použite väčšie množstvo čistiaceho prostriedku alebo
iný druh.
Predmety blokujú
ramená.
Uložte riad správne.
Filtre nie sú čisté
alebo správne
nasadené. Môže
to spôsobiť
zablokovanie
ostrekovacích
ramien.
Vyčistite a nasaďte filtre správne.
Vyčistite ostrekovacie ramená podľa „Čistenie
ostrekovacích ramien“.
Sklenený riad je
matný
Kombinácia mäkkej
Použite menej čistiaceho prostriedku, ak máte mäkkú
vody a veľmi veľkého vodu a zvoľte kratší cyklus na umývanie pohárov.
množstva čistiaceho
prostriedku.
Čierne alebo sivé
stopy na riade
Hliníkové kuchynské
nástroje sa treli o
riad.
Použite stredné abrazívne čistiace prostriedky a stopy
odstráňte.
V zásobníku
čistiaceho
prostriedku zostáva
čistiaci prostriedok
Riad blokuje
zásobník čistiaceho
prostriedku.
Riad správne uložte.
Riad nie je suchý
Nesprávne naplnenie Naplňte umývačku podľa odporúčania v návode.
umývačky.
30
Málo leštidla.
Zvýšte množstvo leštidla/doplňte zásobník.
Riad ste vybrali
veľmi skoro.
Najskôr vyberte spodný kôš a potom horný. Týmto
zabránite kvapkaniu vody z horného koša na spodný.
Zvolený nesprávny
program.
Pri krátkom programe je teplota nižšia. To taktiež zníži
účinok umývania. Zvoľte dlhší program.
Riad s nekvalitným
povrchom.
Odtekanie vody je komplikovanejšie pri tomto druhu
riadu. Riad tohto typu nie je vhodný pre umývanie v
umývačke riadu.
Kódy porúch
Keď sa objaví porucha, spotrebič zobrazí kód pre upozornenie.
Kódy
Význam
Možná príčina
E1
Dlhší čas napúšťania.
Ventil nie je otvorený alebo je nízky
tlak vody.
E4
Pretečenie.
Niektoré komponenty umývačky
netesnia.
VAROVANIE!
Ak sa vyskytne pretečenie, zastavte prívod vody skôr, ako budete kontaktovať servis.
Ak je voda na dne z dôvodu malého pretečenia, vodu odstráňte pred spustením umývačky.
Technické informácie
)
ami
(so
550 dvierk
i
ným
e
r
o
zatv
448
815
0
5
11
Výška
Šírka
Hĺbka
Napájanie
Kapacita
815 mm
448 mm
550 mm (so zatvorenými dvierkami)
Viď výrobný štítok
9 sád riadu
31
Technické údaje
List umývačky podľa smernice EÚ 1059/2010:
Výrobca
Typ/popis
Počet štandardných súprav riadu
Trieda energetickej účinnosti 1
Ročná spotreba energie 2
Spotreba energie štandardného umývacieho cyklu
Spotreba vo vypnutom režime
Spotreba v pohotovostnom režime
Candy
CDI 2D949
9
A++
197 kWh
Ročná spotreba vody 3
0,69 kWh
0,3 W
0,45 W
2520 l
Trieda účinnosti sušenia 4
A
Štandardný cyklus čistenia 5
Trvanie programu štandardného cyklu
Hlučnosť
Montáž
Možnosť vstavania
Výška
Šírka
Hĺbka (s prípojkami)
Spotreba el. energie
Menovité napätie/frekvencie
Tlak vody (tlak prietoku)
ECO 45°C
205 min.
49 dB(A) re 1 pW
Na zabudovanie
Áno
81,5 cm
44,8 cm
55 cm
1930 W
230 V~ 50 Hz
0,4 - 10 bar = 0,04-1 MPa
POZNÁMKA:
1 A + + + (najvyššia účinnosť) po D (najnižšia účinnosť)
2 Spotreba energie 197 kWh za rok, na základe 280 štandardných cyklov umývania používa plnenie
studenou vodou a nízku spotrebu energie. Aktuálna spotreba energie závisí od spôsobu použitia
spotrebiča.
3 Spotreba vody 2520 litrov za rok na základe 280 štandardných cyklov. Aktuálna spotreba vody
závisí na použití spotrebiča.
4 A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť)
5 Tento program je vhodný pre umývanie bežne znečisteného riadu a je to najúčinnejší program s
ohľadom na spotrebu energie a vody pre tento typ riadu.
Vyššie uvedené hodnoty boli merané v súlade s uvedenými štandardmi pri uvedených
prevádzkových podmienkach. Výsledky sa môžu meniť v závislosti od množstva a znečistenia
riadu, tvrdosti vody, množstva čistiaceho prostriedku a pod.
Návod je na základe pravidiel a predpisov Európskej únie.
32
Plnenie košov podľa En50242
1. Horný kôš
Šálky
Cups
Dovnútra
1
3
IN
3
2
Rošt
3
2
1
5
3
4
1
6
3
3
2
Podšálky
Saucers
3
Poháre
Glasses
4
1
Malá
servírovacia
miska
Small
serving bowl
1
5
Stredná
servírovacia
Medium
serving miska
bowl
1
2. Spodný kôš
6
8
7
9 7 8
Dezertné dishes
taniere
Dessert
IN
Dovnútra
Veľká
servírovacia
miska
Large
serving bowl
8
10
Veľké taniere
Dinner
plates
9
7
7
9
Polievkové
taniere
Soup plates
10
Kôš na príbory
Oválne
taniere
Oval platter
33
3. Kôš na príbory
7 1
1
8 4
4
6 4
4
6 5
3
3
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
Dovnútra
1 Polievkové lyžice
2 Vidličky
3 Nože
4 Čajové lyžičky
5 Dezertné lyžičky
6 Servírovacie lyžice
7 Servírovací vidličky
8 Naberačky
Informácie o porovnávacích skúškach v súlade s EN 50242
Kapacita: 9 sád riadu
Pozícia horného koša: spodná pozícia
Program: ECO
Nastavenie leštidla: 6
Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia: H3
34
5
5
5
5
Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)
Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom
úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.
Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.
Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising