Candy | CDPN 4S603PW | Candy CDPN 4S603PW Εγχειρίδιο χρήστη

Candy CDPN 4S603PW Εγχειρίδιο χρήστη
SK
PL
EL
CS
Děkujeme vám, že jste si vybrali myčku
Candy. Jsme si jisti, že vám bude věrně a
zcela bezpečně sloužit při každodenním
mytí nádobí.
Obsah
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. PŘÍVOD VODY
Pozorně si přečtěte tento návod popisující
správné a bezpečné používání spotřebiče,
v němž najdete také užitečné rady ohledně
účinné údržby.
3. PLNĚNÍ SOLI
4. NASTAVENÍ HORNÍHO KOŠE (POUZE
U NĚKTERÝCH MODELŮ)
5. VKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ
Tuto myčku používejte teprve poté,
co si pozorně přečtěte tyto pokyny.
Doporučujeme vám, abyste měli tento
návod vždy po ruce a udržovali ho v
dobrém stavu pro případného budoucího
vlastníka.
6. INFORMACE PRO ZKUŠEBNÍ
LABORATOŘE
7. PLNĚNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU
8. TYPY MYCÍCH PROSTŘEDKŮ
9. PLNĚNÍ OPLACHOVACÍHO PROSTŘEDKU
Zkontrolujte, zda byl spotřebič dodán s
tímto návodem k obsluze, záručním
listem, adresou servisního střediska a
štítkem s údaji o energetické účinnosti.
Každý výrobek je označen jedinečným
16místným kódem, který se nazývá
„sériové číslo“ a je vytištěn v záručním
listu nebo na štítku vpravo nahoře na
vnitřní
straně
dvířek.
Tento
kód
představuje
identifikátor
konkrétního
výrobku, který budete potřebovat k
registraci výrobku nebo v případě
kontaktování střediska technické pomoci.
10.ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
11.PRAKTICKÉ RADY
12.ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
13.POPIS OVLÁDACÍHO PANELU
14.TECHNICKÉ ÚDAJE
15.VÝBĚR PROGRAMU A SPECIÁLNÍ
FUNKCE
16.DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (Wi-Fi)
17.POPIS PROGRAMU
Obr. A
18.ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ VODY
19.ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ
A ZÁRUKA
20.PODMÍNKY PROSTŘEDÍ
5
1
A. PARAMETRY BEZDRÁTOVÉHO
PŘENOSU (STR.160)
4
3
2
2
l Tento
spotřebič je určen k
použití v domácnostech a
podobných oblastech, například:
− v kuchyňkách pro personál
v obchodech, kancelářích a
na dalších pracovištích;
− na chalupách;
− zákazníky v hotelech, motelech
a dalších obytných objektech;
− v ubytovacích zařízeních
typu penzionu se snídaní.
Používání tohoto spotřebiče
jinde než domácnostech nebo k
jiným účelům, než je vedení
domácnosti, například komerční
používání odborníky nebo školenými
uživateli, je vyloučeno, a to i ve
výše uvedených oblastech. Pokud
se spotřebič používá způsobem,
který se neslučuje s výše uvedenými
způsoby použití, může dojít
ke zkrácení jeho životnosti a
zneplatnění záruky poskytované
výrobcem. Výrobce nebude akceptovat
žádné poškození spotřebiče
nebo jiné škody či ztráty vzniklé
v důsledku použití neslučitelného s
použitím v domácnosti (i když se
spotřebič nachází v prostředí
domácnosti) v rozsahu, v jakém
to povolují právní předpisy.
l Tento spotřebič mohou používat
děti starší osmi let a osoby s
omezenými fyzickými, smyslovými
l Děti
musí mít dohled, aby si
nemohly hrát se spotřebičem.
l Děti
mladší tří let se nesmí
přibližovat ke spotřebiči, pokud
nejsou pod nepřetržitým dohledem.
l Pokud
se poškodí napájecí kabel,
výměnu musí provést výrobce,
jeho servisní zástupce nebo
osoby s podobnou kvalifikací, aby
se vyloučilo riziko. Doporučujeme
použít originální díl, který si lze
vyžádat od střediska technické
pomoci.
l K
připojení přívodu vody používejte
pouze sady hadic dodané se
spotřebičem (nepoužívejte znovu
staré sady hadic).
l Tlak
vody musí být mezi 0,08
MPa a 0,8 MPa.
l Ujistěte
se, že koberce nebo
předložky nezakrývají základnu
ani žádné větrací otvory.
3
CS
nebo duševními schopnostmi
nebo osoby nezkušené a neznalé
za předpokladu, že mají zajištěný
dohled nebo byly poučeny o
bezpečném používání spotřebiče
a chápou související rizika.
Děti si nesmí hrát s myčkou.
Děti nesmí provádět čištění a
uživatelskou údržbu bez dohledu.
1. ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
l Po
instalaci musí být spotřebič l Všeobecně se nedoporučuje
umístěn tak, aby měl přístupnou
používat adaptéry, rozdvojky,
zástrčku.
ani prodlužovací kabely.
l Před čištěním nebo údržbou
odpojte myčku od napájení a
VAROVÁNÍ
vypněte přívod vody.
Nože a další náčiní s ostrými
hroty se musí vkládat do koše l Při odpojování spotřebiče od
napájení netahejte za napájecí
tak, aby byly hroty obrácené
kabel.
dolů, nebo ve vodorovné poloze.
l Nevystavujte spotřebič povětrnostním
l Nenechávejte otevřená dvířka
vlivům (dešti, slunečnímu světlu atd.).
ve vodorovné poloze, aby se
l Neopírejte se o otevřená dvířka,
předešlo případnému nebezpečí
ani si na ně nesedejte, jinak by
(např. zakopnutí).
se mohla myčka převrátit.
l Chcete-li další informace o
l Myčka je určena pro běžné
výrobku nebo listy s technickými
kuchyňské nádobí. Nesmí se v
údaji, navštivte webové stránky
ní mýt předměty znečištěné
výrobce.
benzínem, nátěry, částečkami
oceli nebo železa, korozivními
chemikáliemi, kyselinami nebo
zásadami.
l Pokud je v domácnosti nainstalováno
zařízení na změkčování vody,
není třeba přidávat sůl do
změkčovače vody.
l Pokud se spotřebič porouchá
nebo přestane správně fungovat,
vypněte ho, vypněte přívod
vody a neprovádějte žádné
neodborné zásahy. Opravy by
mělo provádět pouze středisko
technické pomoci a měly by se
instalovat pouze originální náhradní
díly. Nedodržení těchto pokynů
by mohlo ohrozit bezpečnost
spotřebiče.
Elektrické zapojení a
bezpečnostní pokyny
l Technické
údaje (napájecí napětí
a příkon) jsou uvedeny na typovém
štítku výrobku.
l Ujistěte
se, že elektrický systém
je uzemněný a vyhovuje všem
platným zákonům a že je zásuvka
kompatibilní se zástrčkou spotřebiče.
Výrobce
odmítá
veškerou
odpovědnost za jakoukoli
zdravotní nebo majetkovou
újmu vzniklou v důsledku
neuzemnění spotřebiče.
l Zajistěte,
aby myčka nestlačovala
napájecí kabely.
4
po odstranění obalového Instalace
materiálu potřebujete přemístit
spotřebič, nepokoušejte se ho l Vyjměte z obalu všechny součásti.
zdvihat za spodní část dvířek.
Pootevřete dvířka a zdvihněte
spotřebič uchopením za jeho
VAROVÁNÍ
horní část.
Uchovávejte obalový materiál
Umístěním označení
na mimo dosah dětí.
tento výrobek potvrzujeme na
vlastní odpovědnost, že výrobek
je v plném souladu se všemi l Pokud je myčka poškozená,
neinstalujte ji, ani ji nepoužívejte.
příslušnými požadavky na
bezpečnost a ochranu zdraví
a životního prostředí podle l Řiďte se pokyny dodanými s
evropských právních předpisů.
výrobkem.
5
CS
l Pokud
2. PŘÍVOD VODY
l Pokud je myčka připojována na nový
Přístroj musí být připojen k přívodu
vody pouze novými hadicemi, které
jsou dodávány jako výbava přístroje.
Staré hadice přívodu vody nesmí být
znovu používány.
rozvod vody, nebo na rozvod delší dobu
nepoužívaný, nechejte několik minut
odtékat vodu, než připojíte napouštěcí
hadici. Zabráníte tím zanesení filtračního
sítka u napouštěcího ventilu myčky vápenatými
usazeninami nebo rzí.
l Napouštěcí a výtoková hadice mohou být
vedeny doleva nebo doprava.
1
Myčka může být připojena buď na
studenou vodu nebo horkou vodu,
pokud její teplota nepřekročí 60°C.
B
l Tlak vody musí mít minimální hodnotu
0,08 MPa a maximální hodnotu 0,8 MPa.
l Napouštěcí hadice musí být připojena k
přívodnímu ventilu, aby bylo možné
zastavit přívod vody v době, kdy myčka
není v provozu (obr. 1B).
l Myčka je vybavena přívodní hadicí vody s
2
koncovkou se závitem 3/4" (obr. 2).
l Přívodní hadice vody "A" musí být
B
našroubována na kohoutek přívodu vody
"B" pomocí koncovky 3/4", ujistěte se, že
je koncovka řádně utažena.
A
l Pokud je to nutné, může být přívodní
hadice vody prodloužena až na 2,5 m.
Pokud máte takový požadavek, kontaktujte
autorizované servisní středisko.
6
zařízení nacházející se na přívodní
hadici, které zastaví průtok vody, pokud
se hadice znehodnotí; v takovém
případě se v okénku „A“ objeví
červená značka a hadice se musí
vyměnit. Chcete-li odšroubovat matici,
stiskněte
jednocestné
zajišťovací
zařízení „B“.
Všechny
myčky
jsou
vybaveny
přetokovým bezpečnostním zařízením,
které automaticky zablokuje průtok vody
a/nebo vypustí nadbytečnou vodu v
případě, že v důsledku závad dojde k
překročení normální hladiny vody.
NĚKTERÉ MODELY mohou mít jednu nebo
více z následujících funkcí:
4
B
l WATERBLOCK (obr. 3)
Systém Waterblock je určen ke zlepšení
bezpečnosti vašeho spotřebiče. Brání
zaplavení, k němuž by mohlo dojít v
důsledku závady spotřebiče nebo prasknutí
gumových hadic, zejména hadice na přívod
vody.
Jak funguje
Jímka umístěná v základně spotřebiče zachytí
jakýkoli případný únik a ovládá snímač, který
aktivuje ventil pod vodovodním kohoutkem a
zablokuje veškerou vodu, i když je kohoutek
úplně otevřený. Pokud se poškodí skříňka
„A“ obsahující elektrické součásti, ihned
vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Aby byla
zaručena dokonalá funkčnost bezpečnostního
systému, hadice se skříňkou „A“ by měla být
připojena ke kohoutku tak, jak je znázorněno
na obrázku. Hadice na přívod vody se nesmí
řezat, protože obsahuje součásti pod napětím.
Pokud není natolik dlouhá, aby zajistila
správné připojení, musí se nahradit delší
hadicí. Tuto hadici lze získat od střediska
technické pomoci.
3
A
7
A
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S CHRÁNIČEM (obr. 5):
Jestliže uniká voda z primární vnitřní
hadice „A“, průhledný záchytný plášť
„B“ ji zachytí, aby se mohl dokončit
mycí cyklus. Na konci cyklu kontaktujte
středisko technické pomoci se žádostí
o výměnu přívodní hadice.
5
B
A
CS
l AQUASTOP (obr. 4):
Hydraulická bezpečnostní
zařízení
Připojení vypouštěcí hadice
l Vypouštěcí hadici je nejvhodnější připojit
l Pokud máte takový požadavek, kontaktujte
na pevné odpadní potrubí (obr. 6). Dbejte
na to, aby hadice nebyla nikde "přelomená".
autorizované servisní středisko.
l Vypouštěcí hadici můžete také zavěsit
přes okraj dřezu pomocí přiloženého
plastového oblouku. Konec hadice nesmí
být ponořen do vody, aby nedošlo k
jejímu zpětnému nasátí do myčky při jejím
provozu (obr. 6Y).
l Odpadní potrubí by mělo být vyústěno
nejméně 40 cm nad podlahou a musí mít
vnitřní průměr nejméně 4 cm.
l Je vhodné, aby na tomto odpadním
l Pokud instalujete spotřebič pod pracovní
potrubí byl sifon k zamezení úniku pachu
(obr. 6X).
desku, oblouk vypouštěcí hadice musí
být zavěšen na zdi v co nejvyšší poloze
(obr. 6Z).
l Pokud je to nutné, může být vypouštěcí
hadice prodloužena až na 2,5 m, její
maximální výška od podlahy může však
být nejvíce 85 cm.
l Zkontrolujte ještě, zda přívodní i vypouštěcí
hadice nejsou nikde "přelomené".
6
Y
X
Z
8
(Obr. A "1")
Po naplnění soli MUSÍTE spustit
kompletní mycí cyklus nebo program
PŘEDMYTÍ.
l Výskyt bílých skvrn na nadobi je obecnu
varovn˘m signalem, Ie je nutne doplnit
zasobnik soli.
l Do zásobníku se vejde asi 1,5 až 1,8 kg
soli. Pro dobré výsledky mytí je nutné
zásobník občas znovu naplnit solí.
Spotřeba soli závisí na nastavení
změkčovače podle tvrdosti vody. Čím je
voda tvrdší, tím je větší spotřeba soli.
l Na dně myčky je zásobník na sůl, která
regeneruje změkčovač.
l Používejte pouze speciální soli určené
pro myčky nádobí. Jiné druhy solí
obsahují malé množství nerozpustných
částic, které by mohly dlouhodobým
působením zhoršit účinnost změkčovače
vody.
Po instalaci myčky zcela naplňte
zásobník pro sůl a až poté přidejte
vodu až pro kraj otvoru pro plnění
zásobníku.
l K naplnění zásobníku musíte nejdříve
odšroubovat jeho víčko na dně vany
myčky.
l Plníte-li
zásobník poprvé, je nutné
nejdříve do zásobníku nalít vodu. Při
plnění přeteče menší množství vody,
pokračujte však v plnění, dokud zásobník
není zcela plný. Po jeho naplnění očistěte
vnitřní prostor od zbytku soli a znovu
utáhněte víčko zásobníku.
9
CS
3. PLNĚNÍ SOLI
Typ "B":
4. NASTAVENÍ HORNÍHO
KOŠE (POUZE U
NĚKTERÝCH MODELŮ)
(POUZE MODELY SE SYSTÉMEM EASY
CLICK):
l Pokud se pravidelně používají 29 cm až
32,5 cm talíře, vložte je do dolního koše,
až bude horní koš umístěn do horní
polohy, jak je podrobně popsáno níže
(v závislosti na modelu):
Typ "A":
1. Vyjměte horní koš;
2. Držte koš na obou stranách a zdvihněte
ho nahoru (obr. 1).
Když je koš v horní poloze, do horního koše
již nelze vkládat nádobí o průměru větším
než 20 cm* a nelze používat pohyblivé opěry.
* V případě modelů vybavených třetím
košem již nelze vkládat do horního koše
nádobí o průměru větším než 14 cm.
NASTAVENÍ KOŠE DO DOLNÍ POLOHY:
1. Otočte přední zábrany "A" směrem ven.
2. Vyjměte koš a upevněte ho zpět do
horní polohy.
3. Vraťte zábrany "A" do původní polohy.
Když je koš v horní poloze, do horního koše
již nelze vkládat nádobí o průměru větším
než 20 cm a nelze používat pohyblivé opěry.
Typ "A"
1. Držte koš na obou stranách a
nadzdvihněte ho nahoru (obr. 1);
2. Potom ho pomalu spusťte do správné
polohy (obr. 2).
Poznámka: NIKDY NEZDVIHEJTE ANI
NESPOUŠTĚJTE KOŠ POUZE Z JEDNÉ
STRANY (obr. 3).
VAROVÁNÍ:
Doporučujeme nastavit koš před vkládáním
nádobí.
Typ "B"
1
A
2
a
b
a
b
A
3
10
Běžná denní náplň je zobrazena na obr. 1 a 2.
Používání horního koše
Horní koš (obr. 1)
l Horní koš
je vybavený pohyblivými
podstavci připevněnými k boční stěně,
které lze umístit do 4 pozic.
l Ve snížené pozici (A-A1) slouží podstavce
pro šálky z kávy, dlouhé nože a vařečky.
Horní koš (obr. 2)
l Ve zvýšené pozici (B-B1) podstavec
umožňuje uložení rovných a hlubokých
talířů (maximální průměr 19 cm). Tyto
jsou uspořádané do vertikální polohy s
konkávní stranou dopředu, aby zůstal
prostor mezi jednotlivými talíři a voda
mohla volně odtékat.
Používání spodního koše
l Velké talíře doporučujeme ukládat skřetem
dopředu, aby se usnadnilo vsunutí koše
do přístroje.
l Do spodního koše se ukládají hrnce,
l Horní koš byl navržený tak, aby nabídnul
l Příbor byste měli uložit madlem dolů v
pánve, mísy, salátové mísy, poklice,
podnosy, hluboké a mělké talíře.
maximální flexibilitu použití a ukládají se
do něj sklenice, šálky, talířky a malé
nádobky.
plastové nádobě umístěné na dně koše
(obr. 6) Ujistěte se, zda nádobí nebrání
otáčení ramen.
11
CS
5. VKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ
l Spodní
koš je uprostřed vybaven
speciálním sklápěcím roštem (obr. 3 a 4),
který slouží k zajištění stabilní a optimální
náplně nádobí i v případě, že má nádobí
rozměry nebo tvary odlišné od běžných.
Horní koš (obr. 5)
5
- POLOHA "A": pro náplň běžných talířů
nebo pro náplň obsahující pouze hrnce,
salátové mísy, atd....
- POLOHA "B": pro talíře, které mají
zvláštní tvar, i když jejich rozměry jsou
běžné (velmi hluboké talíře, hranaté nebo
bez okrajů, atd....).
D
- POLOHA "C": pro mělké talíře, větší než
běžné, nebo talíře se zvláštním tvarem
(hranaté, šestihranné, oválné, talíře na
pizzu, atd....).
E
VAROVÁNÍ
3
V případě, že malé talíře nebudou
umístěny správně na podložky, může
dojít k zablokování spodní rampy,
protože bude narážet do přečnívajících
talířů.
B
A
Běžná denní náplň je zobrazena na obr. 6.
Spodní koš (obr. 6)
4
6
C
A
l Malé talíře, jako dezertní, můžete ukládat
i do spodního koše podle obrázku 5, se
spodní stranou směrem ven ("E"). V
případě běžných nebo velkých talířů musí
být uložené ve vnitřní poloze ("D").
12
Správné a racionální ukládání nádobí je
základem dobrých výsledků mytí.
VAROVÁNÍ
Třetí koš není určený na volné
ukládání příborů.
Jelikož tam není pevná podporná
mřížka, může to způsobit, že předměty
přepadnou do spodních košů.
Košík na příbory (obr. 7)
Košík na příbory se skládá ze dvou
oddělitelných částí, které umožňují různou
volbu ukládání příborů. Tyto dvě části lze
od sebe oddělit tak, že posuneme levou
sekci proti pravé sekci. Horní část koše na
příbory může být vyjmuta, aby byly
umožněny různé způsoby naplnění myčky.
l Pro co nejlepší výsledky mytí doporučujeme,
abyste ukládali předměty konkávní stranou
směrem dolů (např. talíře a mísy).
l Třetí koš lze snadno vytáhnout z myčky
7
tak, že se odstraní bezpečnostní pojistka
umístěna na koncích vodicích lišt.
l Třetí koš byl navržený tak, aby nabídnul
maximální flexibilitu využití. Díky jeho
rozdělení na tři skloněné části a tím, že
tam nejsou pevné mřížky, lze do něj uložit
různé kombinace: pouze šálky a talířky,
pouze talíře a příbory, (vařečky, příbory)
nebo smíšené nádobí.
Standardní denní uložení je znázorněné na
obr. 8.
Třetí koš (obr.8)
8
Použití třetího koše
l Třetí koš je určený k uložení všech
předmětů, které potřebují velký prostor,
jakými je dlouhé, ploché nádobí. Pokud
ve spodním koši nebudou tyto větší
předměty, bude tam větší prostor a
mohou se tam uložit i hrnce a talíře.
l Ve třetím koši mohou být: kávové šálky,
talířky, dezertní talířky nebo podnosy na
zmrzlinu, nízké nádoby, sklenice na
aperitiv a všechno, co se používá v
13
CS
kuchyni, příbory, nože a dlouhé lžíce,
vidličky, naběračky, struhadla, a nástroje
plochého tvaru z domácích spotřebičů
(např. čepele mixéru).
Spodní koš je vybaven zarážkou, která
zajišťuje bezpečné vytažení koše i
pokud je zcela naplněn.
Pokud budete doplňovat sůl, nebo
pokud budete provádět pravidelnou
údržbu, je nutné koš zcela vyjmout.
6. INFORMACE PRO
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZOOM (POUZE
NĚKTERÉ MODELY)
Dolní koš s příslušenstvím ZOOM
umožňuje pevně naskládat nádobí různých
velikostí a tvarů na levou stranu koše. Toto
příslušenství vám umožní plně využívat
výhody programu ZOOM.
testinfo-dishwasher@candy.it
V žádosti uvedte prosím model a sériové
číslo myčky nádobí (viz výrobní štítek).
9
Měkké gumové držáky lze odstranit.
14
Potřebné informace k provedení srovnávacích
testů a testů hlučnosti (podle normy EN) si
vyžádejte na následující adrese:
CS
7. PLNĚNÍ MYCÍHO
PROSTŘEDKU
(Obr.A "2")
Prášek
Je nutné používat pouze speciální
mycí přípravky pro myčky nádobí, ať
už práškové, tekuté, nebo ve formě
tablet.
Po vložení mycího prostředku do zásobníku
nejdříve uzavřete kryt, poté ho zasuňte (1)
a nakonec na něj lehce zatlačte (2), až
bude slyšet jeho zaskočení.
Nevhodné přípravky (jako např. pro ruční
mytí nádobí) neobsahují potřebné přísady
pro použití v myčkách a neumožňují proto
správnou funkci těchto spotřiebičů. Závadou je i
vysoká pěnivost přípravků pro ruční mytí.
Plnění zásobníku na mycí přípravek
Zásobník na mycí přípravky je na vnitřní
stěně dveří (obr.A "2"). Je-li víčko
zásobníku zavřené, je nutné zmáčknout
tlačítko (A), aby se otevřelo. Na konci
každého mytí zůstává víčko vzdy otevřené
a připravené pro další použití myčky.
Protože nejsou všechny mycí přípravky
stejné, pozorně přečtěte pokyny na jeho
obalu. Rádi bychom vás upozornili, že malé
množství mycího přípravku nezajistí dostatečně
umytí nádobí, zatím co příliš veliké dávkování
nejen že nezlepší výsledky mytí, ale je také
zbytečným plýtváním
Nepoužívejte nadměrné množství mycích
přípravků, abyste zbytečně nezhoršovali
stav životního prostředí.
VAROVÁNÍ
Do spodního koše neskládejte nádobí do
takové pozice, která by zamezovala otevření
zásobníku, nebo by bránila uvolnění mycího
prostředku do prostoru nyčky.
Množství mycího přípravku se dávkuje do
zásobníku podle míry zaspinění umývaného
nádobí a také podle druhu nádobí. Doporučujeme
dávkovat 20÷30 g přípravku do přihrádky
zásobníku pro mytí (B).
15
l pozorně si přečtěte a dodržujte návod na
8. TYPY MYCÍCH PROSTŘEDKŮ
použití a upozornění uvedená na balení
kombinovaného mycího prostředku, který
chcete použít;
Mycí tableta
Mycí tablety od rozdílných výrobců mají
rozdílnou dobu rozpouštění, proto nemusejí
být v rychlých programech zcela účinné,
vzhledem k tomu, že nedojde k úplnému
rozpuštění tablety.
Pokud se používají tyto tablety, doporučuje
se vždy nastavit delší program, tak aby se
tablety dokonale rozpustily.
DŮLEŽITÉ
Pro dosažení dobrých výsledků mytí,
MUSÍ být tablety umístěny v zásobníku
na mycí prášek a NE přímo v myčce
(vaně).
l účinnost
prostředků, které nahrazují
použití soli závisí na tvrdosti vody, která
je do myčky přiváděna. Zkontrolujte, zda
tvrdost vody spadá do rozmezí, které je
uvedeno na balení mycího prostředku.
V případě, že byste s tímto typem tablety
nedosáhli uspokojivých výsledků, obraťte
se na výrobce tablet.
Nesprávné použití těchto kombinovaných
mycích prostředků by mohlo způsobit:
l ukládání vodního kamene (vápníku) jak v
myčce, tak na nádobí;
Mycí koncentrát
l zhoršení kvality sušení nebo mytí nádobí.
Prací koncentráty se sníženou zásaditostí a
s přírodními enzymy, kombinované s
pracími programy při 50°C mají menší
škodlivý dopad na životní prostředí a jsou
šetrnější k myčce i nádobí.
Mycí programy při 50°C byly navrženy tak,
aby umožnily enzymům zcela rozpustit
nečistotu. Při použití koncentrovaných
mycích prostředků při programu 50°C
dosáhnete tedy stejných výsledků jako při
použití programu při 65°C bez použití
koncentrovaných mycích prostředků.
Kombinované tablety
Při používání tablet "TABS" nevěnujte
pozornost blikajícím kontrolkám soli a
leštidla (pouze u některých modelů).
Pokud se objeví problémy při používání
tablet, doporučujeme Vám, abyste se vrátili
k tradičním výrobkům (sůl, leštidlo, prášek).
l naplňte zásobník na sůl a na leštidlo;
Tablety, které obsahují také leštidlo, musí
být vloženy do zásobníku pro mytí. Zásobník na
leštidlo musí být prázdný (pokud není, dříve než
použijete kombinované tablety, nastavte
dávkovač leštidla na minimální dávku).
Kombinované čistící prostředky
"TABS"
Při každém použití kombinovaného čistícího
prostředku "TABS" (“3 in 1” / “4 in 1” / “5 in
1”, apod.), u kterého by použití soli a/nebo
leštidla bylo zbytečné, pečlivě dodržujte
následujíc varování:
16
DŮLEŽITÉ
Na reklamace, které by se mohly přímo
týkat nesprávného použití těchto výrobků,
se nevztahuje žádná z částí záruky.
l spusťte běžný mycí cyklus bez nádobí.
V případě, že se vrátíte k tradičnímu
způsobu mytí, bude zapotřebí několik
mycích cyklů, než se systém odvápění vody
vrátí k optimální hodnotě.
CS
9. PLNĚNÍ OPLACHOVACÍHO
PROSTŘEDKU
(Obr. A "3")
Leštidlo
Tato přísada, která je automaticky přidávána
při poslední fázi oplachování, umožňuje
snadnější oplachování a zamezuje tvorbě
skvrn a matných usazenin.
Plnění zásobníku
přípravky
pro
lešticí
Na levé straně zásobníku pro mycí prostředek
je zásobník pro lešticí prostředek, který
zvyšuje lesk nádobí (Obr. A "3"). Kryt
otevřete tak, že zatlačíte na zásobník a
současně vytáhnete uzavírací západku
směrem nahoru. Pro oplachování používejte
vždy pouze přísady vhodné pro automatické
myčky. Množství leštícího prostředku je možné
zkontrolovat na optickém ukazateli (C), který je
umístěn na dávkovacím zásobníku.
PLNÝ
PRÁZDNÝ
tmavý
světlý
Nastavení dávkování
(od 1 do 6)
leštidla
Ovladač (D) je umístěn pod krytem a je s
ním možno otočit pomocí mince. Doporučená
poloha je 4. Pootočení na požadované
nastavení lze provést pomocí mince.
Doporučujeme nastavení na polohu 3.
Vápník obsažený ve vodě ve značné míře
vytváří šmouhy při sušení. Je proto nutné
nastavit dávkování lešticího přípravku pro
dosažení dobrých výsledků mytí. Jestliže se
po skončení mytí vytvářejí na nádobí
"pásky", snižte nastavení o jednu polohu.
Jestliže se vytvářejí "bílé skvrny", zvyšte
dávkované množství leštidla o jednu polohu.
17
10. ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
(Obr. A "4")
Filtrační systém se skládá z následujících částí:
A. filtrační košík k zachycení větších částic;
B. mikrofiltr, který je umístěn pod filtračním
talířem a zachytává nejemnější částice
pro dosažení perfektního oplachu;
C. filtrační
talíř
nepřetržitě
cirkulující mycí roztok.
filtrující
l Aby se vždy dosáhlo výborných výsledků
mytí, je nutné po každém umytí nádobí
zkontrolovat a vyčistit filtry.
l Vyjmutí filtrační jednotky provedete tak,
že pootočte madlem košíku proti směru
hodinových ručiček (obr. 1).
l Pro snadnější čistění je centrální košík
odnímatelný (obr. 2).
l Vyjměte filtrační talíř (obr. 3) a celý ho
opláchněte pod stříkající vodou. Je-li to
nutné, použijte malý kartáček.
l Mikrofiltr je samočisticí, jeho údržba je
omezena na pouhou kontrolu každé dva
týdny. V případě nutnosti ho opláchněte
pod tekoucí vodou nebo pomocí jemného
kartáčku. Po každém mytí doporučujeme
překontrolovat filtrační košík a talíř, zda
nejsou zanesené.
VAROVÁNÍ
Po každém čistění filtrů prověřte, zda
je vše správně namontováno zpět a
jestli filtrační talíř je dobře usazen na
dně myčky. Přesvědčte se, zda centrální
filtrační košík je správně zajištěn ve
filtračním talíři pootočením ve směru
hodinových ručiček. Pouze správně
usazená filtrační jednotka může
zabezpečit
požadované
výsledky
tohoto spotřebiče.
Nikada ne koristite perilicu sudja ako
je filtar izvadjen.
18
Jak dosáhnout opravdu dobré
výsledky mytí
l Jestliže nádobí není hodně zašpiněné,
l Před vložením nádobí do myčky odstraňte
nebo koše nejsou zcela plné, zvolte
"EKONOMICKY PROGRAM", uvedený v
tabulce programů v přiloženém návodu.
nejdříve různé zbytky jídla (kosti,
skořápky, kousky masa nebo zeleniny,
usazeninu kávy, slupky od ovoce, zubní
párátka nedopalky cigaret atd.), které by
mohly ucpat filtry, vypouštění vody a
trysky ostříkovacích ramen a tím snížit
účinnost mytí.
Co není vhodné k mytí
l Je nutné mít na paměti, že ne každé
nádobí je vhodné k mytí v myčce.
Doporučujeme, aby se myčka nepoužívala
na nádobí vyrobené z termoplastických
umělých hmot, na jídelní příbory s
dřevěnými rukojeťmi, na hrnce u kterých
jsou dřevěná ucha, výrobky z hliníku
nebo křišťálového či broušeného skla,
jestliže nejsou k mytí v myčce přímo určeny.
l Proto je vhodné nádobí se zbytky jídel
opláchnout před vkládáním do myčky.
l Pokud hrnce a pekáče mají na sobě
připálené nebo připečené zbytky jídel, je
vhodné takové nádobí nejdříve nechat
odmočit a odstranit hrubé nečistoty a pak
teprve umývat v myčce.
l Určitý druh dekorace na nádobí se může
smýt. Proto je dobré do myčky vložit na
zkoušku nejdříve jeden kus takového
nádobí a pokud nedojde k poškození dekoru,
pak teprve umýt celou sadu. Některé druhy
dekorace na nádobí mohou být poškozeny
teprve častým mytím v myčce.
l Ukládejte nádobí dnem vzhůru.
l Pokuste se uložit nádobí tak, aby se
vzájemně nedotýkalo. Budete-li je pečlivě
ukládat, dosáhnete lepších výsledků.
l Po uložení nádobí do myčky zkontrolujte,
l Při mytí takového nádobí doporučujeme
zda se mohou ramena volně otáčet.
zvýšenou opatrnost. Nedoporučujeme
rovněž vkládat současně stříbrné příbory
s nerezovými, aby nedošlo mezi nimi k
chemické reakci.
l Hrnce a další nádobí, na kterých jsou
místy připálené zbytky jídla, musí být
předem odmočeny vodou s přídavkem
mycího přípravku.
Když kupujete novou jídelní soupravu
nebo příbory, vždy se přesvědčte, zda
jsou vhodné pro mytí v myčkách
nádobí.
l Správné mytí stříbra:
a) opláchněte stříbrné nádobí ihned po
jeho použití, zejména když je znečistěné
od majonézy, vajíček, ryb apod;
b) nekropte nebo nesypejte mycí prostředek
přímo na stříbrné nádobí;
Užitečné rady
c) oddělujte stříbrné věci od ostatních kovů.
l Abyste zabránili skapávání vody po
dokončení mycího cyklu z horního koše
na nádobí ve spodním koši, vyjměte
nejdříve spodní koš.
Jak dosáhnout úspor
l Jestliže chcete využít plně prostoru pro
l Jestliže ponecháte nějakou dobu nádobí
mytí nádobí v této myčce, opláchněte
nádobí uložené po každém jídle programem
"PŘEDMYTÍ". Tím dojde k odmočení
po umytí v myčce, nechte dveře pootevřené,
aby se umožnila cirkulace vzduchu uvnitř
myčky a urychlil se proces sušení.
19
CS
zaschlých zbytků jídla a odstranění
větších částic jídla z nově vloženého
nádobí. Jakmile je myčka zcela naplněna,
spusťte program pro hlavní mytí.
11. PRAKTICKÉ RADY
l Mycí vana i dveře jsou z nerezové oceli.
12. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
(obr. A "5")
l Na čištění vnějšku myčky nepoužívejte
rozpouštědla (odmašťující) ani brusné
prostředky, ale pouze hadřík navlhčený
ve vlažné vodě.
l Tato myčka nevyžaduje žádnou zvláštní
údržbu, neboť vana je samočisticí.
l Pravidelně čistěte těsnění dveří navlhčeným
hadříkem, abyste odstranili všechny zbytky
jídla a lešticího přípravku.
Pokud by se na nich objevily skvrny
způsobené oxidací, je to pravděpodobně
způsobeno velkou koncentrací solí železa
ve vodě
l Pro odstranění těchto skvrn doporučujeme
použít jemný brusný přípravek; Nikdy
nepoužívejte materiály na bázi chlóru,
škrabky, drátěnky atd.
1
1b
l Doporučujeme čištění myčky k odstranění
stop vodního kamene a nečistot.
Doporučujeme pravidelně spustit mycí
cyklus se speciálními čisticími prostředky
pro myčky nádobí. Během všech procesů
čištění musí být myčka prázdná.
l Jestliže i při pravidelném čistění filtrů
zjistíte, že nádobí nebo hrnce nejsou
dobře umyté nebo opláchnuté, zkontrolujte,
zda trysky na sprchovacích ramenech
jsou čisté (obr. A “5”).
2
Jsou-li ucpané, vyčistěte je následujícím
postupem:
1) Horní rameno otočte tak, aby šipka na
jeho plastové části byla proti vybrání v
přívodu vody na spodní straně koše
(obr. 1b). Rameno potlačte nahoru a
pak otáčejte ve směru hodinových
ručiček (obr. 1). Po odšroubování rameno
vyjměte. Zpětnou montáž proveďte
stejným postupem, ale otáčejte ramenem
proti směru hodinových ručiček. Spodní
rameno snadno vyjměte potažením
směrem nahoru (obr. 2);
2) Opláchněte rotační ramena pod stříkající
vodou, aby se odstranily všechny
nečistoty usazené v tryskách ramen;
PO SKONČENÍ MYCÍHO
PROGRAMU
Po skončení mytí je nutné zastavit přívod
vody a vypnout spotřebič stisknutím tlačítka
vypnutí/zapnutí do vypnuté polohy.
Pokud myčka nebude nějakou dobu používána,
doporučujeme provést následující opatření:
1. Vypusťte veškerou vodu s mycími
prostředky, aby se odplavily všechny
usazeniny;
2. Vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky;
3) Po vyčistění vložte ramena na původní
místo a horní za šroubujte až na doraz.
20
3. Uzavřete přívodní ventil vody;
7. Jestliže je myčka uložena na místě, kde
je teplota nižší než 0°C, všechna voda
uvnitř hadic může zmrznout. Počkejte,
až se teplota zvýší nad bod mrazu a
pak nezapínejte myčku dříve, než za 24
hodin.
5. Nechejte dveře pootevřené;
6. Udržujte vnitřní prostor myčky v čistotě;
21
CS
4. Naplňte zásobník s lešticím přípravkem;
L DISPLEJ
D Tlačítko"VÝBĚRPROGRAMU"
22
Pojistka / příkon / napájecí napětí
Tlak přívodu vody (MPa)
Kapacita s hrnci a nádobím
Sady nádobí (EN 50242)
Hloubka s otevřenými dvířky (cm)
Šířka x výška x hloubka (cm)
ÚDAJE
F Tlačítko možnosti "TABS"
117
59,8x82x58
BEZ PRACOVNÍ
DESKY
13
8 osob
Viz typový štítek
Min. 0,08 – Max. 0,8
9 osob
15
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
VESTAVNÁ S
PANELEM
TECHNICKÉ ÚDAJE (viz typový štítek)
120
60x85x60.9
S PRACOVNÍ
DESKOU
VOLNĚ STOJÍCÍ
9 osob
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
PLNĚ VESTAVNÁ
VESTAVNÁ
I Tlačítko "START/RESET" (SPUSTIT/RESET program)
C Tlačítko možnosti "POLOVIČNÍ NÁPLŇ"
ROZMĚRY
H Tlačítko možnosti "SMART DOOR"
B Tlačítko "DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (Wi Fi)"
E Tlačítko "ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"
G DĚTSKÝ ZÁMEK F+H
A Tlačítko VYPÍNAČ
13. POPIS OVLÁDACÍHO
PANELU
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
15. VÝBĚR PROGRAMU A
SPECIÁLNÍ FUNKCE
12) KONTROLKA MOŽNOSTI "SMART
DOOR"
Popis DISPLEJE
13) KONTROLKA "ADDISH"
Displej vás neustále informuje o činnosti
spotřebiče.
VAROVÁNÍ
Sahání na displej během prvních
několika sekund po připojení spotřebiče
k napájení by mohlo přerušit průběh
autokalibrace, což by ohrozilo správné
fungování spotřebiče. V takovém případě
vytáhněte zástrčku a opakujte úkon.
1) ZOBRAZENÍ TEPLOTY
Ukazuje teplotu mytí každého vybraného
Progr.u.
Tlačítko VYPÍNAČ
l K zapnutí a vypnutí spotřebiče stiskněte
tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (nejméně 3
sekund).
2) ZOBRAZENÍ PROGR.U
Ukazuje nastavené mycí Progr.y, poskytuje
informace o nastavených možnostech,
oznamuje jakékoli závady atd.
Na konci cyklu nezapomeňte vypnout
spotřebič tlačítkem Vypínač a potom
vytáhnout zástrčku ze zásuvky a zavřít
přívod vody.
3) ZOBRAZENÍ ZBÝVAJÍCÍHO ČASU
Ukazuje délku mytí pro každý vybraný
Progr. a zbývající čas do konce Progr.u.
4) KONTROLKA UZAVŘENÉHO PŘÍVODU
První zapnutí spotřebiče a
nastavení jazyka
VODY
Signalizuje jakoukoli závadu v přívodu
vody mezi kohoutkem a myčkou (viz
"ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ZÁRUKA").
l Připojte spotřebič k napájení.
l Otevřete dvířka, vložte dovnitř nádobí,
5) KONTROLKA "DOŠLA SŮL"
které chcete umýt, a opět zavřete dvířka.
6) KONTROLKA "DOŠEL OPLACHOVACÍ
l Asi na 3 sekundy stiskněte tlačítko
"VYPÍNAČ".
PROSTŘEDEK"
l V této fázi zůstanou aktivní pouze tlačítka
7) KONTROLKA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
(Wi-Fi)
"POLOVIČNÍ NÁPLŇ", "TABS" a
"SPUSTIT/RESET". Na displeji se zobrazí
hlášení "BRAVA" a na 3 sekundy se
rozsvítí všechny kontrolky.
8) KONTROLKA MOŽNOSTI "POLOVIČNÍ
NÁPLŇ"
9) KONTROLKY PROGR.Ů
l Na displeji se zobrazí hlášení "ENGLISH".
10) KONTROLKA PROGR.U "ZOOM"
Když je aktivován Progr. ZOOM, rozsvítí
se příslušná kontrolka.
l Pomocí tlačítek "POLOVIČNÍ NÁPLŇ" a
"TABS" můžete vybrat upřednostňovaný
jazyk.
23
CS
11) KONTROLKA MOŽNOSTI "TABS"
l Potvrďte výběr jazyka stisknutím tlačítka
"SPUSTIT/RESET".
l Ihned po zhasnutí všech kontrolek začne
po displeji přecházet hlášení "VÍTEJTE".
l Hlášení programu "EKO 2:50" nebo
"EKO 3:25" (při aktivované možnosti
SMART DOOR).
l Chcete-li upravit parametr ZVUKOVÁ
SIGNALIZACE,
postupujte
příslušného odstavce.
podle
l Chcete-li
upravit parametr FUNKCE
PAMĚTI, postupujte podle příslušného
odstavce.
Další zapnutí spotřebiče
Stiskněte tlačítko SPUSTIT/RESET;
displeji se zobrazí Progr. "EKO".
VAROVÁNÍ
V případě, že myčka zůstane zapnutá
bez vybrání nějaké možnosti nebo
spuštění nějakého programu, po 5
minutách se automaticky vypne.
na
Pokud je aktivován režim paměti, na
displeji se zobrazí program uložený v
paměti.
Nabídka nastavení
Změna jazyka
Myčka se dodává s určitým nastavením z
výroby. Avšak v nabídce Nastavení můžete
upravit různé parametry mytí tak, aby
vyhovovaly vašim požadavkům.
l Současně na 5 sekund stiskněte tlačítka
Vstup do nabídky Nastavení
l Postupujte podle kroků popsaných v
TABS a POLOVIČNÍ NÁPLŇ.
l Na
displeji
(Angličtina).
se
zobrazí
"ENGLISH"
odstavci "NASTAVENÍ JAZYKA".
Před zahájením tohoto postupu musí
být myčka VŽDY vypnutá.
l Zapněte myčku tak, že asi 3 sekundy
podržíte tlačítko "VYPÍNAČ".
l Podržte tlačítka "PROGR." a "VYPÍNAČ"
VAROVÁNÍ
Tento postup zruší všechna uložená
nastavení a spotřebič bude resetován
do výchozího nastavení z výroby.
po dobu asi 5 sekund.
l Na
displeji
se
"NASTAVENÍ".
zobrazí
hlášení
l Otevřete dvířka a vložte do spotřebiče
l Stisknutím tlačítka "PROGR." , a rozsvítí
se kontrolky tlačítek "SMART DOOR" a
"TABS", můžete postupně vybírat parametry,
které chcete upravit (ODSTRAŇOVAČ
VODNÍHO KAMENE → ZVUKOVÁ
SIGNALIZACE → FUNKCE PAMĚTI).
l Úprava parametru se provádí pomocí
tlačítek "SMART DOOR" (-) a "TABS"
(+).
l Chcete-li upravit parametr ODSTRAŇOVAČ
VODNÍHO KAMENE, postupujte podle
příslušné kapitoly v této příručce.
24
Nastavení programu
špinavé nádobí.
l Na displeji se zobrazí Progr. "EKO" nebo
Progr., který byl uložen dříve.
"Přerušovanou" činnost mycího čerpadla
NELZE považovat za závadu; jedná se o
charakteristickou vlastnost impulsního
mytí, a proto by měla být považována za
normální funkci programu.
délka Progr.u, zatímco vpravo se bude
zobrazovat teplota Progr.u.
l Několikerým stisknutím tlačítka "PROGR."
vyberte požadovaný Progr.
l Po aktivaci určitých Progr.ů se na displeji
rozsvítí ikony.
ADDISH
(možnost přidávat
nádobí po spuštění programu)
l Chcete-li
vybrat nějakou možnost,
stiskněte odpovídající tlačítko (rozsvítí se
kontrolka).
Když se Progr. spustí, měli byste otvírat
dvířka a přidávat další nádobí pouze tehdy,
když svítí kontrolka ADDISH Spotřebič se
automaticky zastaví a na displeji bude blikat
zbývající čas do konce cyklu. Zavřete
dvířka bez stisknutí jakéhokoli tlačítka.
Cyklus se spustí od bodu, v němž byl
přerušen. Když příslušná kontrola zhasne,
již se nedoporučuje přidávat další nádobí.
l Stiskněte tlačítko "SPUSTIT/RESET".
Až se zavřou dvířka a ozve se zvukový
signál, Progr. se automaticky spustí. Displej
bude zobrazovat zbývající čas do konce
mycího cyklu.
Po zapnutí myčky několik sekund
počkejte, než se rozběhne program.
"AUTOMATICKÉ" programy
Dvířka otvírejte pomalu a opatrně,
abyste se vyhnuli postříkání mycí
vodou.
Modely se snímačem inteligentního plnění
(Pouze u některých modelů).
Program "AUT. DENNÍ MYTÍ" díky algoritmu
analyzujícímu stupeň znečištění v reálném
čase automaticky nastavuje ideální teplotu
a délku mytí, čímž optimalizuje spotřebu
vody a elektřiny.
Důrazně se nedoporučuje přidávat
nádobí po zhasnutí kontrolky ADDISH,
protože by to mohlo ovlivnit účinnost
mytí.
Modely se snímačem znečištění
(Pouze u některých modelů).
Myčka je vybavena snímačem znečištění,
který je schopen analyzovat kalnost vody
během všech fází "AUTOMATICKÉHO"
Progr.u (viz popis Progr.u). díky tomuto
zařízení se parametry mycího cyklu
automaticky přizpůsobují aktuálnímu množství
nečistot na nádobí. Důvodem je, že kalnost
vody je úměrná množství nečistot na
nádobí. Proto lze zaručit vynikající výsledky
mytí při současné optimalizaci spotřeby
vody a energie.
VAROVÁN
Pokud odevřete dvířka během cyklu
sušení, přerušovaný zvukový signál
vás upozorní, že cyklus sušení dosud
neskončil.
Změna běžícího programu
Chcete-li změnit nebo
PROGR., postupujte takto:
běžící
l Podržte tlačítko "SPUSTIT/RESET" alespoň
"IMPULSE" programy
3 sekundy. Na displeji se zobrazí
"RESETOVAT" a ozvou se zvukové
signály.
"IMPULSE" Progr.y využívají technologii
impulsního mytí, která snižuje spotřebu a
hlučnost a zlepšuje účinnost.
l Běžící Progr. se zruší.
25
zrušit
CS
l Vlevo vedle kruhu se bude zobrazovat
l V tomto okamžiku lze pomocí tlačítka
"PROGR." nastavit nový Progr..
VAROVÁNÍ
Před spuštěním nového programu byste
měli zkontrolovat, zda je v dávkovači
stále mycí prostředek. V případě potřeby
ho doplňte.
Pokud dojde k jakémukoli výpadku
napájení za chodu myčky, vybraný Progr.
se uloží do speciální paměti a po obnovení
napájení bude pokračovat od bodu, v
němž byl přerušen.
Tlačítka možností
Činnosti programu (pouze pro
volně stojící modely)
V průběhu Progr.u se na displeji zobrazuje
název zvoleného Progr.u, související teplota a
zbývající čas do konce cyklu, který se
automaticky aktualizuje.
Tlačítko možnosti by se mělo aktivovat po
zvolení mycího Progr.u.
Konec programu
Ukončení Progr.u je signalizováno
5sekundovou zvukovou signalizací (pokud
není vypnutá), která se bude ozývat třikrát
ve 30 sekundových intervalech.
Pouze pro modely s možností "SMART
DOOR": během fáze sušení se
automaticky otevřou dvířka a budete
muset počkat na signál konce cyklu,
než budete moci vyjmout nádobí.
Zvolíte-li možnost, která není kompatibilní
se zvoleným programem, kontrolka
možnosti bude nejdříve blikat a pak
zhasne.
Tlačítko "SMART DOOR"
(AUTOMATICKÉ OTVÍRÁNÍ DVÍŘEK)
(pouze u některých modelů)
PERFECT RAPID ZONE
(pouze u některých modelů)
"PERFECT RAPID ZONE" je na levé
straně bubnu, kde se dvě extra mycí
ramena aktivují během Rychlých programů
(RYCHLÝ 24' A ZOOM 39‘) a programů
(UNIVERZÁLNÍ, DEZINFEKCE, UNIVERZÁLNÍ
PLUS, EKO PLUS) k poskytnutí extra mycí
síly a většího množství vody v této zóně.
26
Tlačítka možností nabízejí další možnosti
mytí, které vám umožňují přizpůsobovat
mycí Progr.y (seznam Progr.ů, ve kterých
lze aktivovat jednotlivé možnosti, najdete v
tabulce v kapitole 17). Možnosti se aktivují
(nebo deaktivují) příslušnými tlačítky před
spuštěním Progr.u. Na displeji se zobrazí
(nebo zmizí) příslušné kontrolky.
Tato možnost aktivuje speciální zařízení,
které během cyklu sušení nebo na jeho
konci (v závislosti na Progr.u) otevře dvířka
na několik centimetrů. Tím je zajištěno
přirozené a účinné sušení nádobí. Délka
vybraného cyklu se automaticky změní, aby
se dosáhlo optimální teploty pro oplachovací
cyklus; tím se podstatně sníží spotřeba
energie. Automatické otevření dvířek během
poslední fáze sušení umožní cirkulaci
vzduchu a vyloučí riziko vzniku zápachu.
Když se otevřou dvířka, na displeji se
zobrazí "SMART DOOR".
Když se rozsvítí kontrolka naplňte zásobník
soli.
Kontrolka "DOŠEL OPLACHOVACÍ
PROSTŘEDEK"
Když se rozsvítí kontrolka znamená to, že
dochází oplachovací prostředek a je třeba
jej doplnit.
VAROVÁNÍ
Když je vybrána tato možnost,
nesmíte nijak bránit otevření dvířek,
ani je silou zavírat, jinak by se
poškodil mechanismus. Ujistěte se, že
před dvířky je dost volného místa, a
před zavřením počkejte, než otvírací
zařízení dokončí svou činnost.
Tlačítko "ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"
Tímto tlačítkem lze nastavit čas spuštění
myčky; spuštění lze odložit o 00:30 až
23:30 hodin. Chcete-li nastavit odložené
spuštění, postupujte takto:
Tlačítko "POLOVIČNÍ NÁPLŇ"
Pokud potřebujete umýt jen několik kusů
nádobí (např. sklenice, hrnky, talíře), můžete
aktivovat možnost "Poloviční Náplň". Tímto
l Stiskněte tlačítko "ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"
(na displeji se zobrazí „0:00“).
způsobem můžete ušetřit vodu, energii a čas. S
možností "Poloviční Náplň" spotřebujete méně
mycího prostředku, než při plné náplni.
l Dalším stisknutím tohoto tlačítka zvyšujte
prodlevu po hodinách (každým stisknutím
se zvýší prodleva o 30 minut až do
maxima 23:30 hodin).
Tlačítko "TABS"
Tato možnost optimalizuje používání
kombinovaných mycích prostředků "TABS"
(„3 in 1“ / „4 in 1“ / „5 in 1“ atd.). Stisknutím
tohoto tlačítka se vybraný mycí program
upraví tak, aby se dosáhlo nejlepší účinnosti při
použití kombinovaných mycích prostředků.
Navíc jsou deaktivovány varovné kontrolky
„Žádná sůl“ a „Žádný oplachovací prostředek“.
Pokud nechcete odložit spuštění,
opakovaně stiskněte tlačítko Odložit
spuštění, dokud se na displeji nezobrazí
0:00 (spotřebič se ihned spustí).
l Chcete-li
spustit odpočet, stiskněte
tlačítko "SPUSTIT/RESET". Displej bude
zobrazovat zbývající čas do konce. Na
konci odpočtu se automaticky spustí Progr..
VAROVÁNÍ
Jakmile je tato možnost vybrána,
zůstane aktivována (kontrolka svítí)
pro všechny další mycí cykly. Lze ji
deaktivovat (kontrolka zhasne) pouze
dalším stisknutím tohoto tlačítka.
(Pouze pro volně stojící modely)
Na displeji se bude zobrazovat délka
vybraného cyklu. Na konci odpočtu se
automaticky spustí program a na displeji
se zobrazí délka vybraného cyklu.
Doporučuje se používat tuto možnostem
s programem RYCHLÝ 24', jehož délka
se prodlouží asi o 15 minut, takže
tablety mycího prostředku budou
moci dosáhnout lepší účinnosti.
Chcete-li
zrušit
postupujte takto:
spuštění,
l Podržte tlačítko "SPUSTIT/RESET" alespoň
3 sekundy. Na displeji se zobrazí
"RESETOVAT" a ozvou se zvukové signály.
27
odložené
CS
Kontrolka "DOŠLA SŮL"
V programu "EKO" je tato možnost
aktivována automaticky. V každém
případě ji lze deaktivovat. Funkce
"SMART DOOR" není k dispozici v
programech "RYCHLÝ 24'", "ZOOM
39’" a "PŘEDMYTÍ".
l Odložené spuštění a vybraný Progr. se
zruší. Na displeji se zobrazí program
"ECO" nebo dříve uložený program v
paměti.
l V tomto okamžiku se musí vybrat nový
Progr. a jakákoli možnost, aby se zrušilo
nastavení myčky, jak je popsáno v
odstavci "NASTAVENÍ PROGR.U".
Vypnutý signál KONEC PROGRAMU
Výrobek má v nastavení z
aktivovanou zvukovou signalizaci.
výroby
4. Potom stiskněte buď tlačítko "POLOVIČNÍ
NÁPLŇ", nebo tlačítko "TABS", abyste
změnili Progr..
5. Vypněte myčku stisknutím tlačítka
"VYPÍNAČ", abyste potvrdili nové
nastavení.
Chcete-li změnit uložený Progr., znovu
proveďte stejný postup.
Aktivace nebo deaktivace ZKUŠEBNÍHO
REŽIMU (výhradně k použití v
obchodech)
Zvukový signál lze vypnout takto:
Aktivace
Před zahájením tohoto postupu musí
být myčka VŽDY vypnutá.
Před zahájením tohoto postupu musí
být myčka VŽDY vypnutá.
1. Držte stisknuté tlačítko "PROGR." a
zároveň zapněte myčku tlačítkem
"VYPÍNAČ".
2. Na displeji se zobrazí "NASTAVENÍ".
3. Několikrát stiskněte tlačítko Progr.,
dokud se na displeji nezobrazí
"ZVUKOVÁ SIGNALIZACE".
4. Potom
stiskněte
buď
tlačítko
"POLOVIČNÍ NÁPLŇ", nebo tlačítko
"TABS", abyste změnili hodnotu ze
ANO na NE.
5. Vypněte myčku stisknutím tlačítka
"VYPÍNAČ", abyste potvrdili nové
nastavení.
Chcete-li alarm opět zapnout, znovu proveďte
stejný postup.
FUNKCE PAMĚTI (uložení naposledy
použitého programu do paměti)
1. Zapněte spotřebič tlačítkem VYPÍNAČ.
2. Současně na 5 sekund stiskněte tlačítka
"PROGR." a "ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ".
3. Na displeji se zobrazí "ZKUŠEBNÍ
REŽIM AKTIVOVÁN".
4. Pokud se po dobu 30 sekund nestiskne
žádné tlačítko, spustí se Progr.
simulující spuštění mycího Progr.u.
Jsou aktivovány možnosti PROGR./
MOŽNOSTI/ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ a
stisknutím těchto tlačítek můžete
simulovat fungování výrobku, aniž se
spustí mytí.
Deaktivace
VAROVÁNÍ
1. Držte stisknuté tlačítko "PROGR." a
zároveň zapněte myčku tlačítkem
"VYPÍNAČ".
Pokud je spotřebič nainstalován a
funguje správně, ale po stisknutí
tlačítka Start se nespustí mycí režim,
možná nebyl deaktivován "Zkušební
režim".
2. Na displeji se zobrazí "NASTAVENÍ".
3. Několikrát stiskněte tlačítko Progr.,
dokud se na displeji nezobrazí
"FUNKCE PAMĚTI".
28
Před zahájením tohoto postupu musí
být myčka VŽDY vypnutá.
2. Současně na 5 sekund stiskněte
tlačítka
"PROGR."
a
"ODLOŽIT
SPUŠTĚNÍ".
SMART DOOR asi na 3 sekundy můžete
zamknout
všechna
tlačítka.
Tímto
způsobem můžete zabránit jakýmkoli
nežádoucím nebo neúmyslným změnám.
3. Na displeji se zobrazí "ZKUŠEBNÍ
REŽIM DEAKTIVOVÁN".
l Zámek tlačítek lze jednoduše zrušit
opětovným stisknutím tlačítek TABS a
SMART
DOOR
nebo
vypnutím
spotřebiče.
4. Vypněte spotřebič.
Pokud dojde za chodu myčky k výpadku
napájení, nastavení se uloží do speciální
paměti a po obnovení napájení bude
spotřebič pokračovat v cyklu od bodu, v
němž byl přerušen.
DĚTSKÝ ZÁMEK
l Uzavřete dvířka.
l Spusťte spotřebič.
29
CS
l Současným stisknutím tlačítek TABS a
1. Zapněte spotřebič tlačítkem VYPÍNAČ.
Neúspěšná registrace
16. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
(WI-FI)
Tento spotřebič je vybaven technologií
Wi-Fi, která jej umožňuje dálkově ovládat
prostřednictvím aplikace.
Pokud se registrace nezdaří (nebo bude do
5 minut neúspěšná):
l Na displeji se zobrazí "ZKUSIT ZNOVU".
l Spotřebič se nepřipojí.
Spárování spotřebiče s aplikací
l Zopakujte postup registrace z aplikace.
l Stáhněte si do svého zařízení aplikaci
Více informací najdete v dokumentu
"Registrační aplikace - stručná příručka",
který se dodává se spotřebičem a rovněž je
k dispozici pod tímto odkazem:
go.candy-group.com/bm-dw
Candy simply-Fi.
Aplikace Candy simply-Fi je k dispozici
pro tablety a chytré telefony se
systémem jak Android, tak iOS.
Resetování Wi-Fi
Chcete-li prozkoumat funkce Wi-Fi do
všech podrobností, projděte si nabídky
aplikace ve ZKUŠEBNÍM režimu.
l Ujistěte se, že směrovač je zapnutý a váš
chytrý telefon/tablet je připojen k síti Wi-Fi.
l Zapněte
BLUETOOTH na chytrém
telefonu/tabletu (pokud je k dispozici).
l Spusťte aplikaci, vytvořte profil uživatele
a zaregistrujte spotřebič podle pokynů,
které se zobrazují na displeji zařízení.
l Až vás k tomu aplikace vyzve, zapněte
myčku tlačítkem VYPÍNAČ.
l Stiskněte tlačítko "Progr. 3s Wi-Fi" na 3
sekundy à na displeji bude přecházet
hlášení "REGISTRACE" a kontrolka "Wi-Fi"
zhasne.
V případě problémů nebo změny hesla k
vašemu domácímu směrovači zopakujte
postup registrace tak, že z aplikace odstraníte
výrobek.
AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Kdykoli chcete používat
dálkovým ovládáním:
spotřebič
s
l Naplňte myčku, přidejte mycí prostředek
a zavřete dvířka.
l Zapněte myčku.
l Stiskněte tlačítko "Progr. 3s Wi-Fi". à
Na
displeji
se
zobrazí
"DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ".
hlášení
l Nyní můžete ovládat spotřebič z aplikace.
l Do 60 sekund podržte stisknuté tlačítko
"TABS" po dobu 3 sekund a na displeji se
bude 5 minut zobrazovat hlášení "SNADNÁ".
l V aplikaci zadejte heslo k vaší domácí síti
l Chcete-li ukončit dálkové ovládání, znovu
Wi-Fi a dokončete postup.
stiskněte tlačítko "Progr. 3s Wi-Fi".
Úspěšná registrace
l Na displeji se jednou zobrazí hlášení
"PŘIPOJENO", potom se zobrazí hlášení
"DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ" a kontrolka
"Wi-Fi" bude nepřerušovaně svítit.
l Nyní můžete ovládat spotřebič z aplikace.
30
DEAKTIVACE DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ
l Když neprobíhá žádný cyklus:
Kontrolka Wi-Fi začne pomalu blikat a na
displeji se zobrazí hlášení "DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ VYPNUTO". Potom se
zobrazí poslední program dokončený
spotřebičem (nebo program "EKO").
Otevřením dvířek se deaktivuje DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ. Chcete-li pokračovat v
ovládání z aplikace, zavřete dvířka.
Kontrolka Wi-Fi začne pomalu blikat a na
displeji se zobrazí hlášení "DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ VYPNUTO". Potom se
zobrazí zbývající čas. Cyklus bude
dokončen bez ovládání z aplikace.
Kontrolka "Wi-Fi"
Alternativní způsob ukončení dálkového
ovládání
l Signalizuje stav připojení výrobku k domácí
síti Wi-Fi. Může signalizovat takto:
- SVÍTÍ: dálkové ovládání aktivní.
l Stiskněte tlačítko "Spustit/reset" na 3
sekundy.
Pokud probíhá nějaký cyklus, bude zrušen a
spotřebič ukončí režim DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.
Kontrolka "Wi-Fi" bude pomalu blikat.
Nyní lze nastavit nový mycí cyklus na
ovládacím panelu.
- POMALU
neaktivní.
dálkové
ovládání
- RYCHLE BLIKÁ 3 SEKUNDY, PAK
ZHASNE: spotřebič se nemůže připojit k
domácí Wi-Fi síti nebo ještě nebyl
zaregistrován v aplikaci.
l Stiskněte tlačítko "VYPÍNAČ" na 3
sekundy (nebo vypněte spotřebič).
Pokud probíhá nějaký cyklus, bude
pozastaven a spotřebič ukončí režim
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ. Až se spotřebič
znovu zapne, kontrolka "Wi-Fi" bude
pomalu blikat a cyklus bude pokračovat
od bodu přerušení.
- POMALU TŘIKRÁT BLIKNE, POTOM
NA 2 SEKUNDY ZHASNE: probíhá
registrace v aplikaci.
- 1 SEKUNDU SVÍTÍ, POTOM 3 SEKUNDY
NESVÍTÍ: jsou otevřená dvířka. Nelze
aktivovat dálkové ovládání.
31
BLIKÁ:
CS
l Když probíhá nějaký cyklus:
17. POPIS PROGRAMU
Programu
Popis programu
EKO
P2
INTENZIVNÍ
Program pro běžně znečištěné nádobí
(nejúčinější z hlediska spotřeby vody a energie).
Program dle normy EN 50242.
Vhodné při mytí hrnců a veškerého dalšího
nádobí, silně znečištěného.
UNIVERZÁLNÍ
Vhodné k mytí nádobí a hrnců normálně
znečištěných.
P3
AUTO
P1
Aktivace režimu Smart Touch umožňuje
interakci mezi přístrojem a aplikací Candy
simply-Fi. Před prvním použitím aplikace bude
tato pozice obsazena Intenzivní programem.
Rychlé mytí pro nádobí, které bude umýváno
ihned po jídle. Náplň myčky soupravou pro 6
osob.
Krátké studené předmytí nádobí použitého ráno
nebo v poledne, pokud chceme odložit mytí plné
náplně až na večer.
Cyklus s aktibakteriálním účinkem, vhodný k mytí
a dezinfekci nádobí (s odolnými usazeninami),
kojeneckých láhví, apod.
P5
RYCHLÝ 24'
P6
PŘEDMYTÍ
P7
DEZINFEKCE
P8
INTENZIVNÍ
RYCHLÝ
Vhodný k rychlému mytí silně znečištěného
nádobí.
Vhodný k mytí každodenního nádobí. Dvě
závěrečné fáze oplachování zaručí vysokou
úroveň čistoty a hygieny..
Rychlý cyklus pro běžně znečištěné nádobí,
vhodný k častému mytí a běžné množství
nádobí..
P9
AUTO
ZOOM 39’
UNIVERZÁLNÍ
PLUS
P10
AUTO
P4
DENNÍ MYTÍ
P11
EKO PLUS
P12
JEMNÉ MYTÍ
Program při střední teplotě pro mytí běžně
znečištěného nádobí a nádobí při použití
čistících prostředků s obsahem enzymů.
Vhodné k mytí nádobí křehkého, dekoratívního a
skla. Tento program je vhodný také pro denní
mytí nádobí málo znečištěného, s výjimkou
hrnců.
Mytí s předmytím
Pro programy s předmytím doporučujeme přidat další dávku čistícího prostředku (max. 10 g)
přímo do myčky.
32
P5
RYCHLÝ 24'
P6
PŘEDMYTÍ
P7
DEZINFEKCE
P8
INTENZIVNÍ
RYCHLÝ
P9
AUTO
ZOOM 39’
UNIVERZÁLNÍ
PLUS
P10
AUTO
P4
DENNÍ MYTÍ
P11
EKO PLUS
P12
JEMNÉ MYTÍ
-
■
205
ANO
ANO
ANO
75
130
ANO
ANO
ANO
50
60
100
120
ANO
N/A
ANO
60
39
N/A
N/A
ANO
50
24
N/A
N/A
ANO
5
N/A
N/A
75
140
ANO
N/A
ANO
65
85
ANO
ANO
ANO
65
75
115
125
ANO
N/A
ANO
- ■
- - - ■ ▲
45
55
70
80
ANO
ANO
ANO
55
190
ANO
N/A
ANO
45
85
ANO
ANO
ANO
CS
Aktivní
"PERFECT RAPID ZONE"
"AUTOMATICKÉ" programy
45
- - - - - - - - ● - ● ■ - - - ▲
33
▲
Tlačítko "TABS"
UNIVERZÁLNÍ
Tlačítko "POLOVIČNÍ NÁPLŇ"
P3
Tlačítko "SMART DOOR"
INTENZIVNÍ
Průměrná délka mytí¹ (min)
P2
- ● ■ - ● ■
Teplota mytí (°C)
EKO
AUTO
P1
"IMPULSE" programy
Programu
Prostředek pro předmytí
Možnosti
● = Prostředek pro předmytí
■ = "IMPULSE" programy
▲= "AUTOMATICKÉ" programy ²
= Programy s aktivním ramenem PERFECT RAPID ZONE
N/A = MOŽNOST NENÍ K DISPOZICI
1) Se studenou vodou (15 °C) – tolerance ±10 %
Pokud používáte horkou vodu, v průběhu programu se automaticky aktualizuje zbývající čas do
konce programu.
Hodnoty jsou měřeny laboratorně podle evropské normy EN 50242 (hodnoty se mohou lišit v
závislosti na podmínkách použití).
²
Průběh "automatických" programů je optimalizován díky funkci snímače znečistění, který upravuje
parametry praní podle stupně znečištění nádobí.
34
V závislosti na zdroji obsahuje voda různá
množství vápence a minerálů, které se
usazují na nádobí a zanechávají bělavé
skvrny a stopy. Čím větší je množství těchto
minerálů ve vodě, tím je voda tvrdší. Myčka
je vybavena zařízením na změkčování
vody, které působením speciální regenerační
soli vytváří změkčenou vodu pro mytí
nádobí. Informace o stupni tvrdosti vaší
vody můžete získat od místní vodárenské
společnosti.
* Zařízení na změkčování vody je z
výroby nastaveno na úroveň 4 (S4), protože
tato hodnota vyhovuje požadavkům většiny
uživatelů.
Upravte nastavení zařízení na změkčování
vody podle stupně tvrdosti vaší vody, jak je
popsáno níže:
Před zahájením tohoto postupu musí
být myčka VŽDY vypnutá.
1. Zapněte myčku tak, že asi na 3
sekundy stisknete tlačítko "VYPÍNAČ".
Regulace zařízení na změkčování
vody
2. Podržte tlačítka "Progr." a "VYPÍNAČ"
po dobu asi 5 sekund.
°fH
(francouzs
ké stupně)
°dH
(německé
stupně)
Použití
regenerační soli
Nastavení zařízení
na změkčování
vody
Zařízení na změkčování vody je schopno
upravovat vodu se stupněm tvrdosti až
90 °fH (francouzské stupně) nebo 50 °dH
(německé stupně) prostřednictvím osmi
nastavení. Tato nastavení jsou uvedena v
následující tabulce společně s relativními
hodnotami tvrdostí vody z vodovodu, kterou
je třeba upravit.
0
0-5
0-3
NE
S0
1
6-10
4-6
ANO
S1
2
11-20
7-11
ANO
S2
3
21-30
12-16
ANO
S3
4*
31-40
17-22
ANO
S4
5
41-50
23-27
ANO
S5
6
51-60
28-33
ANO
S6
7
61-90
34-50
ANO
S7
Úroveň
Tvrdost vody
3. Na
displeji se
zobrazí hlášení
"NASTAVENÍ" a rozsvítí se kontrolky
tlačítek "SMART DOOR/EXPRESS" a
"TABS".
4. Několikrát stiskněte tlačítko "Progr.",
dokud nebude vybrána možnost
"ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE
S4" (S4 je úroveň nastavená z výroby).
5. Úprava parametru se provádí pomocí
tlačítek "SMART DOOR/EXPRESS"
(S7 → S0) a "TABS" (S0 → S7), kterými
se zvyšuje nebo snižuje dříve nastavená
úroveň.
6. Vypněte myčku tak, že na 3 sekundy
stisknete tlačítko "VYPÍNAČ", abyste
potvrdili nové nastavení.
Chcete-li opět nastavit zařízení na změkčování
vody, znovu proveďte stejný postup.
VAROVÁNÍ
Pokud nemůžete dokončit postup,
vypněte myčku stisknutím tlačítka
"VYPÍNAČ" a zahajte postup znovu od
začátku (KROKU 1).
35
CS
18. ZAŘÍZENÍ NA
ZMĚKČOVÁNÍ VODY
19. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA
Pokud se domníváte, že myčka nefunguje správně, řiďte se níže uvedenou stručnou
příručkou, která obsahuje jisté praktické rady k řešení nejběžnějších problémů. Pokud
závada přetrvává nebo se objevuje opakovaně, kontaktujte středisko technické pomoci.
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
l Modely s displejem: chyby jsou hlášeny číslem, kterému předchází písmeno „E“
(např. Chyba 2 = E2), a krátkým zvukovým signálem.
l Modely bez displeje: chyba je zobrazena blikáním každé LED dle kódu závady, s
následnou 5sekundovou pauzou (příklad: Error 2 = dvě bliknutí – pauza 5 sekund –
dvě bliknutí – apod…).
Pouze modely s displejem
Zobrazená chyba
Význam a řešení
Myčka se neplní vodou
"ZKONTROLUJTE
VODU" a krátký zvukový
signál
(pouze u některých
modelů)
E2 (s displejem)
a krátký zvukový signál
Ujistěte se, že je otevřený přívod vody.
Ujistěte se, že hadice na přívod vody není ohnutá nebo přimáčknutá.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice je ve správné výšce (viz část
popisující instalaci).
Zavřete přívod vody, odšroubujte hadici na přívod vody od zadní
strany myčky a zkontrolujte, zda není ucpaný „pískový“ filtr.
Myčka nevypouští vodu
E3 (s displejem)
a krátký zvukový signál
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není ohnutá, zachycená nebo
zablokovaná a není ucpaný filtr.
Ujistěte se, že není ucpaný sifon.
Únik vody
E4 (s displejem)
a krátký zvukový signál
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není ohnutá, zachycená nebo
zablokovaná a není ucpaný filtr.
Ujistěte se, že není ucpaný sifon.
E8-Ei (s displejem)
Topné těleso na ohřev vody nefunguje správně nebo je ucpaná
filtrační deska
a krátký zvukový signál
Zkontrolujte filtrační desku.
Jakýkoliv jiný kód
(s displejem)
Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě, chvíli počkejte.
Spotřebič zapněte a spusťte program. Pokud se závada opět objeví,
kontaktujte autorizované servisní středisko.
36
Pokud dojde k závadě nebo poruše v průběhu programu, bude rychle blikat kontrolka
odpovídající vybranému cyklu a bude se ozývat přerušovaný zvukový signál. V takovém
případě vypněte myčku stisknutím tlačítka „VYPÍNAČ“.
Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody, není ohnutá vypouštěcí hadice a nejsou
ucpané filtry nebo sifon, a potom znovu nastavte vybraný program.
Pokud závada přetrvává, kontaktujte středisko technické pomoci.
Tato myčka je vybavena přetokovým bezpečnostním zařízením, které v případě
nějakého problému automaticky vypustí veškerou nadbytečnou vodu.
VAROVÁNÍ
V zájmu zajištění správného fungování přetokového bezpečnostního
zařízení doporučujeme nepřemisťovat ani nenaklánět myčku
za chodu. Je-li nezbytné naklonit nebo přemístit myčku,
ujistěte se, že byl dokončen mycí cyklus a uvnitř spotřebiče
nezůstala žádná voda.
Další závady
ZÁVADA
1. Nefunguje
žádný program
2. Myčka se
neplní vodou
PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Zástrčka není zapojena do
síťové zásuvky
Nebylo stisknuto tlačítko O/I
Dvířka jsou otevřená
Stiskněte tlačítko
Zavřete dvířka
Výpadek napájení
Zkontrolujte
Viz bod 1
Vodovodní kohoutek je zavřený
Hadice na přívod vody je ohnutá
Zkontrolujte
Otevřete vodovodní kohoutek
Odstraňte ohyby hadice
Filtr hadice na přívod vody je
ucpaný
Vyčistěte filtr na konci hadice
Filtr je znečištěný
Vypouštěcí hadice je ohnutá
Nástavec vypouštěcí hadice
není správně připojený
Odpadní přípojka na stěně je
obrácena dolů, nikoli nahoru
Vyčistěte filtr
Odstraňte ohyby hadice
Pečlivě dodržujte pokyny pro
připojení vypouštěcí hadice
4. Myčka nepřetržitě
vypouští vodu
Vypouštěcí hadice je umístěna
příliš nízko
5. Není slyšet
otáčení
stříkacích
ramen
Příliš mnoho mycího prostředku
Zdvihněte vypouštěcí hadici alespoň
40 cm nad podlahu
Snižte množství mycího prostředku
Použijte vhodný mycí prostředek
Zkontrolujte
3. Myčka
nevypouští
vodu
Nějaký kus brání otáčení ramen
Filtrační deska a filtr jsou velmi
znečištěné
37
Zapojte elektrickou zástrčku
Zavolejte kvalifikovaného technika
Vyčistěte filtrační desku a filtr
CS
Pouze modely bez displeje
ZÁVADA
PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
6. Pro elektronické
spotřebiče bez
displeje: rychle
bliká jedna
nebo více
kontrolek
Zavřený kohoutek přívodu vody
Viz bod 5
Dna hrnců nejsou příliš době
umytá
Okraje hrnců nejsou příliš době
umyté
Stříkací ramena jsou částečně
ucpaná
7. Nádobí je
umyté jen
částečně
8. Mycí
prostředek se
nedávkuje,
nebo je
dávkován
částečně
Nádobí nebylo správně vloženo
Konec vypouštěcí hadice je
ponořený ve vodě
Bylo odměřeno nesprávné množství
mycího prostředku, nebo je prostředek
starý a ztvrdlý
Víko zásobníku soli není správně
zavřené
Mycí program není dostatečně
důkladný
Příbory, kusy nádobí, hrnce atd.
brání otvírání dávkovače mycího
prostředku
9. Přítomnost
bílých skvrn na
nádobí
Voda z vodovodu je příliš tvrdá
10. Hluk během
mytí
Kusy nádobí na sebe narážejí
Otáčející se ramena narážejí do
nádobí
11. Nádobí není
úplně suché
Nedostatečný průtok vzduchu
Chybějící oplachovací prostředek
38
Vypněte spotřebič
Otevřete kohoutek
Znovu nastavte cyklus
Zkontrolujte
Připálené zbytky jídla se musí odmočit,
než se hrnce vloží do myčky
Změňte polohu hrnců
Odstraňte stříkací ramena tak, že
odšroubujete kruhové matice doprava, a
umyjte ramena pod tekoucí vodou
Neumisťujte nádobí příliš blízko
sebe
Konec vypouštěcí hadice nesmí přijít
do styku s odtékající vodou
Zvyšte dávku podle míry znečištění
nádobí, nebo změňte mycí prostředek
Správně ho utáhněte
Zvolte silnější program
Umístěte kusy nádobí tak, aby
nepřekážely dávkovači
Zkontrolujte a upravte úroveň soli a
oplachovacího prostředku Pokud by
závada přetrvávala, kontaktujte
středisko technické pomoci
Překontrolujte uložení nádobí v koši
Překontrolujte uložení nádobí v koši
Na konci mycího programu nechte
dvířka myčky pootevřená, aby mohlo
nádobí přirozeně uschnout
Naplňte zásobník oplachovacího
prostředku
Pomoc a záruka
Na tento výrobek se poskytuje záruka podle zákona a podmínek uvedených v
záručním listu, který se dodává s výrobkem. Záruční list by měl být uschován a v
případě potřeby předložen společně s dokladem o koupi středisku technické
pomoci. Záruční podmínky si můžete přečíst také na našich webových
stránkách.
Jestliže potřebujete pomoci, vyplňte online formulář, nebo nás kontaktujte na
čísle uvedeném na webové stránce věnované podpoře.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli tiskové chyby v tomto návodu. Výrobce
si dále vyhrazuje právo na provádění jakýchkoli změn, které považuje za užitečné z
hlediska výrobků, aniž by se změnily jejich základní vlastnosti.
39
CS
Poznámka: Kdyby nějaká z výše popsaných situacích měla za následek špatnou účinnost
mytí nebo nedostatečné oplachování, odstraňte usazené nečistoty z nádobí ručně, protože
konečný cyklus sušení způsobuje tvrdnutí nečistot, takže při dalším mytí se obtížně
odstraňují.
Pokud závada přetrvává, kontaktujte středisko technické pomoci a uveďte model myčky.
Lze ho nalézt na štítku v horní části na vnitřní straně dvířek myčky nebo v záručním listu.
Tento údaj umožní středisku přijít s rychlejším, účinnějším řešením.
20. PODMÍNKY PROSTŘEDÍ
Tento spotřebič je označený
v souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o likvidaci Starých
elektrických
a
elektronických
zařízení (WEEE).
WEEE obsahuje škodlivé látky (které
mohou mít negativní dopad na životní
prostředí) a základní komponenty (které lze
opětovně využít). Je nezbytné WEEE
vystavit
specifickému
zacházení,
k odstranění a likvidaci všech škodlivin
a obnově všech recyklovatelných materiálů.
Jednotlivci mohou sehrát důležitou roli v
zajištění, že se z WEEE nestane problém
pro životní prostředí;
40
l WEEE se nesmí likvidovat společně s
běžným domovním odpadem;
l WEEE
se musí předat příslušným
sběrným místům spravovaným místní
správou nebo registrovanými společnostmi.
V mnoha zemích existuje sběr velkých
WEEE.
V mnoha zemích můžete při koupi nového
spotřebiče, odevzdat starý prodejci, který
jej převezme bezplatně na základě výměny
nového za starý, pokud je zařízení
ekvivalentního typu a má stejné funkce
jako dodané zařízení.
Ευχαριστούµε που επιλέξατε το πλυντήριο
πιάτων Candy. Είµαστε σίγουροι ότι θα
είναι ο πιστός βοηθός σας στο καθηµερινό
πλύσιµο των πιάτων σας µε απόλυτη ασφάλεια.
Περιεχοµενα
2. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
Χρησιµοποιείτε το πλυντήριο πιάτων
µόνο µετά από προσεκτική ανάγνωση αυτών
των οδηγιών. Σας συνιστούµε να έχετε αυτό το
εγχειρίδιο πάντα δίπλα σας και να το κρατάτε
καλή κατάσταση για τον οποιονδήποτε
µελλοντικό ιδιοκτήτη.
5. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΑΤΩΝ
3. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΑΤΙΟΥ
4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΑΘΙΟΥ
(ΜΌΝΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΈΝΑ ΜΟΝΤΈΛΑ)
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
7. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
8. ΕΙΔΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
παραδίδεται συνοδευόµενη από αυτό το
εγχειρίδιο οδηγιών, το πιστοποιητικό εγγύησης,
τη διεύθυνση του κέντρου υπηρεσιών υποστήριξης
και την ετικέτα επισήµανσης της ενεργειακής
απόδοσης. Κάθε προϊόν αναγνωρίζεται από
έναν µοναδικό 16ψήφιο κωδικό, που
ονοµάζεται επίσης «σειριακός αριθµός", και ο
οποίος είναι τυπωµένος στο πιστοποιητικό
εγγύησης ή στη σειριακή πλάκα που βρίσκεται
µέσα στην πόρτα, στην επάνω δεξιά πλευρά.
Αυτός ο κωδικός είναι ένα είδος δελτίου
ταυτότητας για το προϊόν το οποίο θα πρέπει
να χρησιµοποιήσετε για να καταχωρίσετε το
προϊόν ή εάν πρέπει να επικοινωνήσετε µε το
Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας.
9. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΙΣΧΥΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
10.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ
11.ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
12.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΡΟΥΤΙΝΑΣ
13.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
14.ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
15.ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
16.ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ (Wi-Fi)
17.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEGEND
Εικ. Α
18.ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
19.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΓΥΗΣΗ
5
20.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
1
A. ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (ΣΕΛ.160)
4
3
2
41
EL
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για
τη σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής
και χρήσιµες συµβουλές για την αποτελεσµατική
συντήρηση.
l Αυτή
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
l Οι
συσκευές αυτές προορίζονται
να χρησιµοποιηθούν σε οικιακές
και παρόµοιες εφαρµογές όπως:
− Χώροι κουζίνας προσωπικού
σε καταστήµατα, γραφεία και
άλλα περιβάλλοντα εργασίας;
− Αγροικίες ή αγροτόσπιτα;
− Από πελάτες σε ξενοδοχεία,
µοτέλ και άλλα περιβάλλοντα
τύπου κατοικίας;
− Περιβάλλοντα τύπου µοτέλ
(διανυκτέρευση µε πρωινό).
η συσκευή µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από
άτοµα µε µειωµένες σωµατικές,
αισθητηριακές ή διανοητικές
ικανότητες ή µε έλλειψη
εµπειρίας και γνώσης, υπό τον
όρο ότι βρίσκονται υπό επίβλεψη
ή τους έχουν δοθεί οδηγίες
σχετικά µε τη χρήση της
συσκευής µε ασφαλή τρόπο
και έχουν κατανοήσει τους
σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να παίζουν µε το
πλυντήριο πιάτων. Ο καθαρισµός
και η συντήρηση χρήσης δεν
πρέπει να πραγµατοποιείται
από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Μια διαφορετική χρήση αυτής
της συσκευής από το περιβάλλον
του νοικοκυριού ή από τυπικές
λειτουργίες καθαριότητας, όπως l Τα παιδιά θα πρέπει να
η εµπορική χρήση από έµπειρο
επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε
εξειδικευµένο άτοµο ή από
ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή.
εκπαιδευµένους χρήστες, αποκλείεται
l Παιδιά ηλικίας 3 ετών και
ακόµα και στις παραπάνω εφαρµογές.
µικρότερα θα πρέπει να
Εάν η συσκευή χρησιµοποιείται
αποµακρύνονται εκτός εάν
κατά τρόπο ασυµβίβαστο µε τα
παρακολουθούνται συνεχώς.
παραπάνω, ενδέχεται να µειωθεί η
διάρκεια ζωής της συσκευής και l Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας
να ακυρωθεί η εγγύηση του
είναι κατεστραµµένο, πρέπει
κατασκευαστή.
Οποιαδήποτε
να αντικατασταθεί από τον
ζηµιά στη συσκευή ή άλλη βλάβη
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό
ή ζηµία που προκύπτει από
του επί του σέρβις ή από
χρήση που δεν είναι σύµφωνη ή
άτοµα µε παρόµοια ειδίκευση,
συµβατή µε σπιτική ή οικιακή
προκειµένου να αποφευχθεί
χρήση (ακόµη και εάν βρίσκεται
ο κίνδυνος. Συνιστούµε να
σε σπιτικό ή οικιακό περιβάλλον)
χρησιµοποιήσετε ένα γνήσιο
δεν θα γίνει αποδεκτή από τον
ανταλλακτικό, το οποίο µπορεί
κατασκευαστή στο µέγιστο βαθµό
να ζητηθεί από το Κέντρο
που του επιτρέπεται από το νόµο.
Τεχνικής Βοήθειας.
42
µόνο
τους Ηλεκτρικές συνδέσεις και
σωλήνες που παρέχονται µαζί οδηγίες ασφαλείας
µε τη συσκευή για σύνδεση µε
το δίκτυο ύδρευσης (µην l Οι τεχνικές λεπτοµέρειες (τάση
τροφοδοσίας και ισχύς) εµφανίζονται
επαναχρησιµοποιείτε
παλιές
στην πινακίδα χαρακτηριστικών
σειρές σωλήνων).
του προϊόντος.
l Η πίεση του νερού πρέπει να είναι l Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό
µεταξύ 0,08 MPa και 0,8 MPa.
σύστηµα είναι γειωµένο και ότι
συµµορφώνεται µε όλους τους
l Βεβαιωθείτε ότι χαλιά ή ταπέτα δεν
ισχύοντες νόµους και ότι η
εµποδίζουν τη βάση ή κάποιο από
πρίζα είναι συµβατή µε το φις
τα ανοίγµατα εξαερισµού.
της συσκευής.
την εγκατάσταση, η συσκευή Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία
πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε ευθύνη για τυχόν ζηµιά σε άτοµα
ή ιδιοκτησία λόγω µη γείωσης
να είναι προσβάσιµη η πρίζα.
του µηχανήµατος.
l Μετά
l Βεβαιωθείτε
ότι το πλυντήριο
πιάτων δεν συνθλίβει τα καλώδια
τροφοδοσίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μαχαίρια και άλλα σκεύη µε
αιχµηρά σηµεία πρέπει να
µπαίνουν στο καλάθι µε τα
αιχµηρά αυτά σηµεία προς
τα κάτω ή να τοποθετούνται
σε οριζόντια θέση.
l Γενικά,
δεν συνιστάται η χρήση
προσαρµογέων, πολλαπλών
βυσµάτων ή / και καλωδίων
επέκτασης.
l Πριν
καθαρίσετε ή συντηρήσετε
το πλυντήριο πιάτων, αποσυνδέστε
τη συσκευή και κλείστε την
παροχή νερού.
l Μην
αφήνετε την πόρτα
ανοιχτή σε οριζόντια θέση, για
να αποφύγετε τους πιθανούς
κινδύνους (π.χ. πτώση).
l Μην
τραβάτε το καλώδιο
τροφοδοσίας ή τη συσκευή για
l Για περισσότερες πληροφορίες
να αποσυνδέσετε το µηχάνηµα.
σχετικά µε το προϊόν ή για να
συµβουλευτείτε
το
τεχνικό l Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειµένη
στα φυσικά στοιχεία (βροχή,
δελτίο, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα
ήλιο, κλπ.).
του κατασκευαστή.
43
EL
l Χρησιµοποιείτε
l Η
πίεση ή το κάθισµα πάνω στην
ανοιχτή πόρτα του πλυντηρίου
πιάτων µπορεί να προκαλέσει
ανατροπή.
l Το
πλυντήριο πιάτων είναι
σχεδιασµένο για κανονικά σκεύη
κουζίνας. Αντικείµενα που έχουν
µολυνθεί από βενζίνη, χρώµατα,
ίχνη χάλυβα ή σιδήρου, διαβρωτικά
χηµικά, οξέα ή αλκάλια δεν πρέπει
να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
Με τη σήµανση
αυτού του
προϊόντος, και έχοντας πλήρη
συναίσθηση της ευθύνης µας,
επιβεβαιώνουµε την πλήρη
συµµόρφωση
αυτού
του
προϊόντος µε όλες τις σχετικές
απαιτήσεις ασφάλειας, υγείας
και περιβάλλοντος που απορρέουν
από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
Εγκατάσταση
l Εάν
υπάρχει εγκατεστηµένη l Αφαιρέστε όλα τα στοιχεία της
συσκευή µαλάκυνσης νερού στο
συσκευασίας.
σπίτι, δεν χρειάζεται να προσθέσετε
αλάτι στο αποσκληρυντικό νερού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
η συσκευή σπάσει ή
σταµατήσει
να
λειτουργεί Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας
σωστά, απενεργοποιήστε την, µακριά από παιδιά.
κλείστε την παροχή νερού και
µην παραβιάζετε τη συσκευή. l Μην εγκαθιστάτε ή χρησιµοποιείτε
Οι εργασίες επισκευής πρέπει
το πλυντήριο πιάτων εάν είναι
να εκτελούνται µόνο από το
κατεστραµµένο.
Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας και
πρέπει να τοποθετούνται µόνο l Ακολουθήστε τις οδηγίες που
γνήσια ανταλλακτικά. Η µη
συνοδεύουν το προϊόν.
τήρηση αυτών των οδηγιών
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο
την ασφάλεια των συσκευών.
l Εάν
l Εάν
χρειάζεται να µετακινήσετε
το µηχάνηµα µετά την αφαίρεση
της συσκευασίας, µην προσπαθήσετε
να το σηκώσετε από το κάτω
µέρος της θύρας. Ανοίξτε ελαφρά
την πόρτα και ανασηκώστε το
µηχάνηµα κρατώντας το πάνω
µέρος.
44
2. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
l Furtunul de admisie sau cel de evacuare
pot fi directionate catre stanga sau catre
dreapta.
conectata la o conducta noua, sau la
conducte ce nu au fost utilizate o
perioada indelungata de timp, lasati sa
curga apa prin acestea inainte de a le
conecta la furtunul de admisie. In acest
fel, toate depozitele de rugina si nisip nu
vor infunda filtrul de admisie.
1
Masina de spalat poate fi conectata fie
la apa rece fie la apa calda atat timp
cat aceasta nu este mai calda de 60°C.
l Presiunea apei trebuie sa fie cuprinsa
intre 0,08 MPa si 0,8 MPa.
B
l Furtunul de admisie trebuie sa fie conectat la
un robinet astfel incat alimentarea cu apa
sa poata fi intrerupta atunci cand masina
de spalat vase nu este utilizata (Fig. 1B).
l Masina de spalat vase este prevazuta cu
un filet de "3/4" (Fig. 2).
l Conectati furtunul de admisie "A" la
robinetul "B" cu ajutorul unui atasament
de 3/4" si asigurati-va de faptul ca este
bine infiletat.
l Daca este nevoie, furtunul de admisie
poate fi prelungit cu pana la 2,5 m.
Furtunul este disponibil la centrele de
service autorizate.
45
2
B
A
EL
l Daca masina de spalat vase este
Aparatul trebuie sa fie conectat la
sursa de alimentare cu apa cu ajutorul
noului set de furtunuri. Nu utilizati
setul vechi de furtunuri.
Toate mașinile de spălat vase sunt
dotate cu un dispozitiv de siguranță a
debitului în exces care, în cazul în
care apa depășește nivelurile normale
datorită funcționării greșite, blochează
automat debitul de apă și/sau drenează
cantitățile în exces.
l AQUASTOP (fig. 4):
UNELE MODELE pot include una sau mai
multe dintre următoarele opțiuni:
l BLOCAREA APEI (fig. 3)
Sistemul de blocare a apei a fost conceput
să îmbunătățească siguranța dispozitivului
dvs. Sistemul previne inundarea care
poate fi cauzată de o funcționare greșită a
mașinii sau ca urmare a ruperii furtunurilor
din cauciuc și, în special, a țevii de
alimentare cu apă.
Cum funcționează
Un colector amplasat pe baza aparatului
colectează orice posibile scurgeri de apă și
operează un senzor care activează o
supapă amplasată sub robinetul de apă și
blochează orice debit de apă, chiar și cu
robinetul complet deschis.
Dacă caseta „A”, care conține piese
electrice, este deteriorată, scoateți ștecărul
din priză imediat.
Pentru a garanta funcționarea perfectă a
sistemului de siguranță, furtunul cu caseta
„A” trebuie conectat la robinet conform
ilustrației din figura.
Furtunul de alimentare cu apă nu trebuie
tăiat, deoarece conține piese funcționale.
Dacă furtunul nu este suficient de lung
pentru conectarea corectă, acesta trebuie
înlocuit cu unul mai lung.
Furtunul poate fi obținut de la Centrul de
asistență tehnică.
46
A
3
Dispozitive hidraulice de
siguranță
un dispozitiv situat pe tubul de alimentare
care oprește debitul de apă dacă acesta
se deteriorează; în acest caz, un marcaj
roșu va apărea în fereastra „A”, iar tubul
trebuie înlocuit. Pentru a deșuruba
piulița, apăsați dispozitivul de blocare cu
o singură cale „B”.
4
B
A
l AQUAPROTECT - TUB DE ALIMENTARE
CU PROTECȚIE (fig. 5):
În cazul în care apare scurgerea apei din
tubul intern principal „A”, teaca de
siguranță transparentă „B” va conține
apă pentru a permite finalizarea ciclului
de spălare. La sfârșitul ciclului, contactați
Centrul de asistență tehnică pentru a
înlocui tubul de alimentare.
5
B
A
Conectarea furtunului de
evacuare
intr-un suport asigurandu-va de faptul ca
acesta nu este rasucit (Fig. 6).
l Acest suport trebuie sa se afle la cel putin
40 cm de podea iar diametrul interior
trebuie sa fie de cel putin 4 cm.
l Este recomandabil sa instalati un dispozitiv
pentru captarea mirosurior (Fig. 6X).
l Daca este nevoie, furtunul de evacuare
poate fi prelungit cu maxim 2,5 m si
trebuie sa fie instalat la maxim 85 cm
deasupra podelei. Puteti procura acest
furtun de la un centru de service autorizat.
l Furtunul poate fi agatat de marginea
chiuvetei insa nu trebuie sa fie introdus in
apa pentru a preveni patrunderea apei
inapoi in masina de spalat (Fig. 6Y).
l Atunci cand instalati aparatul sub o
suprafata de lucru, clema furtunului
trebuie sa fie atasata de perete in cea
mai ridicata pozitie sub suprafata de lucru
(Fig. 6Z).
l Asigurati-va de faptul ca furtunurile de
admisie si de evacuare nu sunt indoite.
6
Y
X
Z
47
EL
l Furtunul de evacuare trebuie sa fie fixat
3. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΑΤΙΟΥ
(Εικ. A "1")
l Η εµφάνιση λευκών κηλίδων στα πιάτα,
γενικά είναι ένα προειδοποιητικό σηµάδι
ότι το δοχείο αλατιού χρειάζεται συµπλήρωση.
l Στον πυθµένα της συσκευής υπάρχει ένα
δοχείο στο οποίο τίθεται το αλάτι για την
αναγέννηση των ρητινών αποσκλήρυνσης
του νερού πλυσίµατος των σκευών.
l Είναι σηµαντικό να χρησιµοποιείτε µόνο
αλάτι κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων.
Αλλοι τύποι αλατιού περιέχουν µικρές
ποσότητες αδιάλυτων στο νερό ουσιών,
οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά ή
και να καταστρέψουν τις ρητίνες και συνεπώς
τη διαδικασία αποσκλήρυνσης του νερού.
l Για το γέµισµα µε αλάτι, ξεβιδώστε το
καπάκι του δοχείου του αλατιού στον
πυθµένα της συσκευής και γεµίστε το
δοχείο µε αλάτι.
l Κατά τη διαδικασία αυτή θα παρατηρήσετε
µικρή υπεχείλιση νερού από το δοχείο’
συνεχίστε όµως κανονικά να προσθέτετε
αλάτι µέχρι να γεµίσει το δοχείο. Οταν το
δοχείο γεµίσει, καθαρίστε το σπείρωµα
του δοχείου από τυχόν υπολείµµατα
αλατιού και βιδώστε το καπάκι του
δοχείου.
48
Μετά την τοποθέτηση του αλατιού,
ΠΡΕΠΕΙ να εκτελέσετε έναν πλήρη κύκλο
πλύσης, ή το πρόγραµµα ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ.
l Το δοχείο του αλατιού έχει χωρητικότητα
µεταξύ 1,5 και 1,8 κιλών επαρκή και
αρκετά προγράµµατα. Το δοχείο πρέπει
να γεµίζει από καιρό σε καιρό ανάλογα µε
το επίπεδο αποσκλήρυνσης του νερού
που έχει επιλεγεί στη συσκευή και το
οποίο εξαρτάται από το τοπικό επίπεδο
σκληρότητας του νερού.
(µόνο για την πρώτη χρήση της
συσκευής) Οταν η συσκευή τίθεται σε
χρήση για πρώτη φορά, αφού γεµίσετε
µε αλάτι το δοχείο του αλατιού,
προσθέστε νερό µέχρι να παρατηρήσετε
µικρή υπερχείλιση νερού από το δοχείο.
1. Αφαιρέστε το επάνω καλάθι;
2. Κρατήστε το καλάθι και από τις δύο
πλευρές και ανασηκώστε το προς τα
επάνω (Εικ. 1).
Τα πιάτα µε διάµετρο µεγαλύτερη από
20 εκατοστά* δεν µπορούν πλέον να
τοποθετηθούν στο επάνω καλάθι και τα κινητά
στηρίγµατα δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν
όταν το καλάθι είναι στην επάνω θέση.
* Σε µοντέλα που διαθέτουν και ένα τρίτο
καλάθι, τα πιάτα µε διάµετρο µεγαλύτερη
από 14 εκατοστά δεν µπορούν πλέον να
φορτωθούν στο επάνω καλάθι.
l Εάν χρησιµοποιούνται κανονικά πιάτα
µεγέθους 29 έως 32,5 εκατοστών,
τοποθετήστε τα στο κάτω καλάθι µετά
από την τοποθέτηση του επάνω καλαθιού
στην επάνω θέση, όπως περιγράφεται
λεπτοµερώς παρακάτω (σύµφωνα µε το
µοντέλο):
Τύπος "A":
1. Στρέψτε τα µπροστινά µπλοκ "A" προς
τα έξω;
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΘΕΣΗ:
1. Κρατήστε το καλάθι και από τις δύο
πλευρές και ανασηκώστε το προς τα
επάνω (Εικ. 1);
2. Στη συνέχεια απελευθερώστε σιγά-σιγά
στη σωστή θέση (Εικ. 2).
ΣΗΜ.: ΜΗΝ ΑΝΥΨΩΝΕΤΕ Ή ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ (Εικ. 3).
2. Αφαιρέστε το καλάθι και επανατοποθετήστε το
στην επάνω θέση.
3. Αντικαταστήστε τα µπλοκ "A" στην
αρχική θέση.
Τα πιάτα µε διάµετρο µεγαλύτερη από 20
εκατοστά
δεν
µπορούν
πλέον
να
τοποθετηθούν στο επάνω καλάθι και τα
κινητά στηρίγµατα δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν όταν το καλάθι είναι στην
επάνω θέση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Συνιστούµε να ρυθµίσετε το καλάθι πριν τη
φόρτωση των πιάτων.
Τύπος "A"
Τύπος "B"
1
A
2
a
b
a
b
3
A
49
EL
Τύπος "B": (ΜΟΝΟ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΛΙΚ):
4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΩ
ΚΑΛΑΘΙΟΥ (ΜΌΝΟ ΣΕ
ΟΡΙΣΜΈΝΑ ΜΟΝΤΈΛΑ)
Επάνω καλάθι (εικ.1)
5. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΙΑΤΩΝ
Χρήση του επάνω καλαθιού
l Το επάνω καλάθι έχει δύο κινητά ράφια
που βοηθούν στην ρύθµιση του ύψους
του σε 4 θέσεις.
l Στην χαµηλή θέση (Α-Α1) τα ράφια
χρησιµεύουν
για
να
τοποθετήσετε
φλιτζάνια του τσαγιού, φλιτζανάκια του
καφέ, τραπεζοµάχαιρα και κουτάλες. Στις
άκρες αυτών των στηριγµάτων µπορείτε
να κρεµάσετε ποτήρια σε σχήµα κάλυκα.
Επάνω καλάθι (εικ. 2)
l Στην υπερυψωµένη θέση (Β-Β1) τα ράφια
επιτρέπουν την τοποθέτηση πιάτων
φαγητού και σούπας (µε µέγιστη διάµετρο
19 cm). Τα πιάτα πρέπει να τοποθετούνται
κάθετα µε τη κήλη όψη προς τα εµπρός,
και µε επαρκές κενό µεταξύ του ενός
πιάτου από το άλλο ώστε να περνά το
νερό ελεύθερα.
l Τοποθετείστε τα µεγαλύτερα πιάτα µε µια
Χρήση του επάνω καλαθιού
µικρή κλίση προς τα εµπρός ώστε να
διευκολύνεται η επαναφορά του καλαθιού
µέσα στο θάλαµο της συσκευής.
l Στο κάτω καλάθι τοποθετούνται κατσαρόλες,
l Το επάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί µε
l Τα µαχαιροπήρουνα τοποθετούνται µε
τρόπο που το κάνει ιδιαίτερα εύχρηστο
ώστε να µπορούν να τοποθετηθούν σε
αυτό ποτήρια, κούπες, πιατάκια και
δοχεία µικρών διαστάσεων.
Ένα
συνήθες
καθηµερινό
φόρτωµα
απεικονίζεται στις εικόνες 1 και 2.
50
τηγάνια, σουπιέρες, σαλατιέρες, καπάκια,
πιάτα φαγητού και πιάτα σούπας.
την χειρολαβή προς τα πάνω στην ειδική
πλαστική θήκη που βρίσκεται στο κάτω
καλάθι (εικ. 6). Αφού τοποθετήσετε τα
µαχαιροπήρουνα στη θήκη τους ελέγξτε
τα ώστε οι άκρες τους να µην
παρεµποδίζουν την περιστροφή των
πτερυγίων του πλυντηρίου.
l Το κάτω καλάθι είναι εξοπλισµένο µε µια
Επάνω καλάθι (εικ. 5)
ειδική, ρυθµιζόµενη κεντρική βάση (εικ. 3
και 4). Αυτή επιτρέπει το σταθερό και
µέγιστο φόρτωµα, ακόµη και όταν το
µέγεθος ή και το σχήµα των πιάτων δεν
είναι το συνηθισµένο.
5
EL
- ΘΕΣΗ "Α": για κανονικό γέµισµα, ή όταν
δεν υπάρχουν τηγάνια, µπωλ σαλάτας και
αντίστοιχα σκεύη.
- ΘΕΣΗ "Β": για πιάτα που έχουν κανονικό
µέγεθος αλλά ιδιαίτερο σχήµα (βαθιά
µπώλ, τετράγωνα πιάτα ή χωρίς περιθώριο
κλπ).
D
- ΘΕΣΗ "C": για πλατιά πιάτα µεγαλύτερα
του µετρίου µεγέθους ή και πιάτα που δεν
έχουν κανονικό σχήµα (τετράγωνα,
εξάγωνα, οβαλ, πιάτα πίτσας.).
3
E
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
B
Εάν τα µικρά πιάτα τοποθετηθούν στο
καλάθι µε τη βάση στήριξης σε λάθος
θέση, τα πιάτα θα ακουµπούν στον
κάτω
βραχίονα
ψεκασµού,
µη
επιτρέποντάς του να περιστρέφεται.
A
Ένα
συνήθες
καθηµερινό
απεικονίζεται στην εικόνα 6.
φόρτωµα
Κάτω καλάθι (εικ. 6)
4
6
C
A
l Τα µικρότερα πιάτα π.χ. του γλυκού,
µπορούν να τοποθετηθούν και στο κάτω
καλάθι όπως δείχνει και η εικόνα 5, µε τα
κινητά στηρίγµατα τοποθετηµένα προς τα
έξω ("E"). Τα πιάτα κανονικής ή µεγάλης
διάστασης πρέπει να είναι στην µέσα
θέση ("D").
Η λογική τοποθέτηση των σκευών είναι
προϋπόθεση για τα άριστα αποτελέσµατα
της πλύσης.
51
δηµιουργείται χώρος για να µπουν
ογκώδη σκεύη, όπως κατσαρόλες και
ταυτόχρονα πιάτα.
Το κάτω καλάθι είναι εξοπλισµένο µε
µηχανισµό ασφαλείας (stop) ώστε να
µην πέφτει όταν τραβιέται προς τα
έξω. Αυτό βοηθά και την ευκολότερη
φόρτωση του. Οµως, για το γέµισµα
µε αλάτι, τον καθαρισµό των φίλτρων
και για συνήθη συντήρηση, είναι
απαραίτητη η πλήρης αποµάκρυνση
του κάτω καλαθιού.
l Στο Τρίτο καλάθι µπορούν να τοποθετηθούν:
Καλάθι µαχαιροπήρουνων (εικ. 7)
Το καλάθι για τα µαχαιροπήρουνα µπορεί
να διαιρεθεί στα δύο έτσι ώστε να είναι
εύχρηστο. Για να το χωρίσετε πρέπει να το
κινήσετε οριζόντια τα δύο µέρη µεταξύ τους,
την αντίθετη κίνηση κάνετε για να το
ενώσετε. Το επάνω µέρος του καλαθιού
των µαχαιροπήρουνων µπορεί να αφαεθεί
για να διευκολύνει διάφορες ανάγκες
φόρτωσης του.
7
φλιτζανάκια και πιατάκια του καφέ, µπολ
για το γλυκό ή το παγωτό, ρηχά δοχεία,
πιατάκια για µεζέ και όλα τα εργαλεία που
χρησιµοποιούνται για το µαγείρεµα, όπως
µαχαιροπήρουνα σερβιρίσµατος µεγάλα
κουτάλια, πιρούνες, τρίφτες, και επίπεδα
αξεσουάρ
από
µικρές
ηλεκτρικές
συσκευές (µαχαίρια από το µίξερ κλπ.)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το Τρίτο καλάθι δεν έχει σχεδιαστεί
για να δεχτεί µαχαιροπήρουνα. Επειδή
δεν υπάρχει σταθερή σχάρα στήριξης
τα
µαχαιροπήρουνα
µπορεί
να
πέσουν στις σχάρες που βρίσκονται
από κάτω.
l Για να έχετε τις καλύτερες επιδόσεις
πλύσης τα σκεύη πρέπει να φορτώνονται
µε το κοίλο µέρος προς τα κάτω.
(πχ.πιατάκια και µπολ).
l Το Τρίτο καλάθι µπορεί να αποµακρυνθεί
εύκολα από το πλυντήριο πιάτων
αν βγάλετε τα στοπ ασφάλειας που
βρίσκονται στις µπροστινές άκρες της
ράγιας µετακίνησης.
l Το Τρίτο καλάθι έχει σχεδιαστεί για να
Χρήση του τρίτου καλαθιού
l Το Τρίτο καλάθι σχεδιάστηκε για να
φιλοξενήσει όλα τα αντικείµενα που
κλέβουν χώρο, όπως σκεύη και εργαλεία
µικρών διαστάσεων ή µακρόστενα πιάτα.
Με αυτό το τρόπο απελευθερώνεται η
κάτω σχάρα από αυτά τα αντικείµενα και
52
προσφέρει την µέγιστη δυνατή ευελιξία
χρήσης. Χωρισµένη σε τρία επίπεδα και
χωρίς µόνιµες γρίλιες στήριξης µπορεί να
δεχτεί διάφορους συνδυασµούς: µόνο
φλιτζανάκια του καφέ και πιατάκια, ή
φλιτζανάκια του καφέ µαζί µε µπολ και
εργαλεία. Ή ακόµη µαζί µε πιατάκια και
επιµήκη
εργαλεία,
όπως
τρίφτες,
κουτάλες.
Μια τυπική ηµερήσια φόρτωση απεικονίζεται
στην εικ. 8.
Τρίτο καλάθι (εικ. 8)
8
Πληροφορίες
µε
συγκριτικά
στοιχεία
δοκιµών και την µέτρηση της στάθµης
θορύβου κατά τις ρυθµίσεις ΕΝ µπορείτε να
αναζητήσετε στην πιο κάτω διεύθυνση:
testinfo-dishwasher@candy.it
Στο αίτηµα µην ξεχάσετε να προσθέσετε το
µοντέλο και τον αριθµό µητρώου του
πλυντηρίου πιάτων (διαβάστε το ταµπελάκι
µε τα σχετικά στοιχεία).
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΖΟΟΜ (ΜΟΝΟ ΣΕ
ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)
Κάτω καλάθι µε αξεσουάρ ZOOM που σας
επιτρέπει να τακτοποιήσετε µαζί πιάτα
διαφόρων µεγεθών και διαφορετικού
σχήµατος σταθερά στην αριστερή πλευρά
του καλαθιού. Τα αξεσουάρ σας επιτρέπουν
να
επωφεληθείτε
πλήρως
από
τα
πλεονεκτήµατα του προγράµµατος ZOOM.
9
Τα µαλακά στηρίγµατα από καουτσούκ
µπορούν να αφαιρεθούν.
53
EL
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
οποία θα πλυθούν καθώς επίσης και από
τον τύπο των σκευών.
Σας συνιστούµε να τοποθετήσετε µέσα στην
θήκη 20÷30 γρ απορρυπαντικού (Β).
7. ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
(Εικ.Α "2")
Το απορρυπαντικό
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Χρησιµοποιείτε αποκλειστικά απορρυπαντικά
σε σκόνη, παστίλιες ή υγρό ειδικά για
πλυντήρια πιάτων.
Τα άλλα απορρυπαντικά λόγω σύστασης
παρεµποδίζουν τη σωστή λειτουργία της
συσκευής.
Γεµίζοντας
το
δοχείο
απορρυπαντικού
Αφού τοποθετήσετε το απορρυπαντικό στη
θήκη, κλείστε το καπάκι, αρχικά σπρώχνοντας
το (1) και µετά πιέζοντας το (2) µέχρι να
ακούσετε ένα "κλικ".
του
Η θήκη του απορρυπαντικού είναι
τοποθετηµένη στο εσωτερικό της πόρτας
(εικ.Α "2"). Αν το καπάκι της θήκης είναι
κλειστό, πιέστε το πλήκτρο (Α) για να
ανοίξει. Μετά από κάθε πρόγραµµα το
καπάκι πρέπει να είναι ανοικτό, έτοιµο για
την επόµενη χρήση.
Επειδή τα απορρυπαντικά δεν είναι ίδια
σκόπιµο είναι να ακολουθείτε την δοσολογία
που προτείνει ο κατασκευαστής τους και η
οποία αναγράφεται επάνω στην συσκευασία.
Εάν η ποσότητα του απορρυπαντικού δεν
είναι αρκετή ο καθαρισµός θα είναι ανεπαρκής,
ενώ αν βάλετε περισσότερο απορρυπαντικό
δεν θα βελτιώσετε τα αποτελέσµατα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την διαδικασία της φόρτωσης του
κάτω καλαθιού φροντίστε τα σκεύη που
θα τοποθετήσετε να µην εµποδίζουν
την
λειτουργία
της
θήκης
του
απορρυπαντικού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Η σωστή κατανάλωση απορρυπαντικού
συµβάλει
στην
προστασία
του
περιβάλλοντος.
Η ποσότητα του απορρυπαντικού που θα
πρέπει να χρησιµοποιηθεί ποικίλει ανάλογα
µε το πόσο βρώµικα είναι τα σκεύη τα
54
8. ΕΙΔΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
Ταµπλέτες απορρυπαντικού
Αν σχεδιάζετε να χρησιµοποιήσετε "TABS"
("3 σε 1"/"4 σε 1"/"5 σε 1", κλπ.)
συνδιαζόµενα απορρυπαντικά π.χ. µε
ενσωµατωµένο αλάτι ή λαµπρυντικο, σας
συνιστούµε να ακολουθήσετε τις παρακάτω
συµβουλές:
Οι ταµπλέτες των διαφόρων κατασκευαστών
διαλύονται σε διαφορετικές χρονικές
στιγµές, γι’ αυτό το λόγο, κατά τη διάρκεια
των γρήγορων προγραµµάτων, µερικές
ταµπλέτες µπορεί να µην είναι πλήρως
αποτελεσµατικές, επειδή δεν διαλύονται
πλήρως. Εάν χρησιµοποιείτε αυτά τα
προϊόντα,
συνιστάται
να
επιλέγετε
µεγαλύτερα προγράµµατα που εγγυώνται
την πλήρη χρήση του απορρυπαντικού.
l Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθείστε τις
οδηγίες του κατασκευαστή, που βρίσκονται
στη συσκευασία;
l Η αποτελεσµατικότητα των απορρυπαντικών
που περιέχουν µαλακτικό/αλάτι έγκειται
στη σκληρότητα νερού της περιοχής σας.
Ελέγξτε εάν η σκληρότητα είναι µέσα στα
επιτρεπτά όρια που δίνονται στη
συσκευασία του απορρυπαντικού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Για ικανοποιητικά αποτελέσµατα πλύσης,
οι ταµπλέτες ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετούνται
στο ειδικό δοχείο για το απορρυπαντικό
και όχι κατευθείαν στον κάδο.
Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον τύπο
προϊόντος, και δεν έχετε ικανοποιητικά
αποτελέσµατα
πλύσης,
παρακαλώ
επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή του
απορρυπαντικού.
Συµπυκνωµένα απορρυπαντικά
Τα συµπυκνωµένα απορρυπαντικά, µε
µειωµένη αλκαλικότητα και µε φυσικά
ένζυµα, σε συνάρτηση µε προγράµµατα
πλύσης στους 50°C, έχουν µικρότερη επίδραση
στο περιβάλλον και προστατεύουν τα σκεύη
και το πλυντήριο πιάτων.
Τα προγράµµατα πλύσης στους 50°C
σκοπεύουν στην εκµετάλλευση της ιδιότητας
των ενζύµων να διαλύουν τη βρωµιά,
επιτρέποντας έτσι, µε τη χρήση των
συµπυκνωµένων απορρυπαντικών, να
επιτύχουν τα ίδια αποτελέσµατα µε τα
προγράµµατα
των
65°C
αλλά
σε
χαµηλότερη θερµοκρασία.
Σε ορισµένες περιπτώσεις η χρήση
συνδυασµένων απορρυπαντικών µπορεί να
προκαλέσει τα ακόλουθα:
l Υπολείµµατα στα σκεύη ή στο πλυντήριο
πιάτων;
l µείωση στην αποτελεσµατικότητα πλύσης
και στεγνώµατος.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει
ως άµεσο αποτέλεσµα από τη χρήση
τέτοιων προϊόντων δεν καλύπτονται
από την εγγύηση που συνοδεύει τη
συσκευή.
Συνδυασµένα απορρυπαντικά
Τα
απορρυπαντικά
που
περιέχουν
γυαλιστικό πρέπει να τοποθετούνται στο
ειδικό δοχείο απορρυπαντικού. Το δοχείο
του γυαλιστικού θα πρέπει να είναι άδειο
(εάν δεν είναι άδειο, ρυθµίστε το ρυθµιστή
γυαλιστικού στη χαµηλότερη θέση πριν
χρησιµοποιήσετε συνδυασµένα απορρυπαντικά).
Παρακαλώ σηµειώστε ότι χρησιµοποιώντας
τα "TABS" συνδυασµένα απορρυπαντικά,
τα ενδεικτικά φωτάκια γυαλιστικού και
αλατιού (που υπάρχουν σε ορισµένα
µοντέλα)
δείχνουν
υπερπληρότητα,
ένδειξη που θα πρέπει να αγνοήσετε.
55
EL
"TABS" συνδιαζόµενα
απορρυπαντικά
Εάν προκύψουν προβλήµατα στο πλύσιµο
και/ή στο στέγνωµα, προτείνουµε να
επιστρέψετε
στη
χρήση
ξεχωριστών
προϊόντων (αλάτι, απορρυπαντικό και
γυαλιστικό). Αυτό θα εξασφαλίσει ότι το
αποσκληρυντικό νερού στο πλυντήριο
πιάτων λειτουργεί σωστά.
Σε αυτή την περίπτωση, προτείνουµε να:
56
l ξαναγεµίσετε τα δοχεία αλατιού και
γυαλιστικού;
l τρέξετε έναν κανονικό κύκλο πλύσης
χωρίς φορτίο.
Παρακαλώ σηµειώστε ότι επιστρέφοντας στη
χρήση κανονικού αλατιού, θα χρειαστεί ένας
αριθµός κύκλων πλύσης πριν το σύστηµα
γίνει πλήρως αποτελεσµατικό και πάλι.
9. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΙΣΧΥΝΤΙΚΟΥ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
(εικ. Α "3")
EL
Το γυαλιστικό
Το γυαλιστικό, το οποίο απελευθερώνεται
αυτόµατα κατά τη διάρκεια του τελευταίου
ξεβγάλµατος, βοηθά τα σκεύη να στεγνώνουν
γρηγορότερα και προλαµβάνει το σχηµατισµό
σε αυτά κηλίδων αλατιού και θαµπάδων.
Γεµίζοντας το δοχείο του
γυαλιστικού
Το δοχείο του γυαλιστικού βρίσκεται
αριστερά στη θήκη του απορρυπαντικού,
ενσωµατωµένο σε αυτήν (εικ. Α "3").
Για να ανοίξετε το καπάκι της θήκης, πιέστε
το προς τα κάτω και σπρώξτε όπως
δείχνουν τα βέλη.
Είναι πάντα συνιστώµενη η χρήση
γυαλιστικού για πλυντήρια πιάτων. Να
ελέγχετε την ποσότητα του γυαλιστικού
διαµέσου του γυάλινου δείκτη (C) που
βρίσκεται ενσωµατωµένος στη θήκη του
απορρυπαντικού.
ΓΕΜΑΤΟ
ΑΔΕΙΟ
ΣΚΟΥΡΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ
Ρύθµιση του γυαλιστικού από 1-6
O ρυθµιστής (D) βρίσκεται κάτω από το
καπάκι της θήκης και µπορεί να
περιστραφεί µε ένα κέρµα. Η συνιστώµενη
θέση είναι η "4".
Η σκληρότητα του νερού επιδρά σηµαντικά
τόσο στην διαµόρφωση κρούστας αλάτων
όσο και στον βαθµό στεγνώµατος.
Είναι σκόπιµο να ρυθµίζετε το δοσοµετρητή
για να έχετε καλά αποτελέσµατα.
Εάν τα σκεύη παρουσιάζουν γραµµώσεις
µειώστε κατά µια θέση τον δοσοµετρητή.
57
10. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΦΙΛΤΡΩΝ
(εικ. A "4")
Το σύστηµα καθαρισµού αποτελείται από ένα:
A. Κεντρικό ποτήρι, που κατακρατεί τα
χοντρά σκουπίδια;
B. Από ένα µικροφίλτρο που είναι
τοποθετηµένο κάτω από την βάση που
κατακρατεί τα πιο λεπτά τµήµατα
βρωµιάς εξασφαλίζοντας άριστο ξέβγαλµα;
C. Από µια βάση που φιλτράρει συνεχώς
το νερό πλυσίµατος.
l Για να έχετε άριστα αποτελέσµατα πρέπει
να ελέγχεται πριν από κάθε πλύσιµο τα
φίλτρα.
l Για να βγάλετε τα φίλτρα αρκεί να τα
πιάσετε από την λαβή και να τα
περιστρέψετε προς τα αριστερά (εικ.1).
l Το κεντρικό ποτήρι αφαιρείτε εύκολα
προκειµένου να καθαρίζετε (εικ.2).
l Αφαιρέστε την βάση του φίλτρου και
πλύνετε την κάτω από την βρύση
υποβοηθούµενοι µε ένα βουρτσάκι (εικ.3).
l Όπου υπάρχει αυτοκαθαριζόµενο φίλτρο
η συντήρηση µπορεί να γίνει κάθε 15
ηµέρες. Παρ όλα αυτά είναι σκόπιµο να
γίνεται έλεγχος του φίλτρου πριν από
κάθε χρήση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αφού καθαρίσετε τα φίλτρα βεβαιωθείτε
πως τα έχετε τοποθετήσει σωστά
στην θέση τους και ότι η βάση έχει
σφηνωθεί σωστά στην βάση του
πλυντηρίου. Βιδώστε σωστά το
φίλτρο στην βάση γιατί αν δεν το
βιδώσετε σωστά µπορεί να κάνετε ζηµιά
στην συσκευή.
58
Μην λειτουργείτε ποτέ το πλυντήριο
χωρίς φίλτρο.
l Εάν δεν έχετε πολύ βρώµικα σκεύη ή δεν
11. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
είναι πολλά
πρόγραµµα.
Συµβουλές για καλύτερα
αποτελέσµατα καθαρισµού
ένα
οικονοµικό
πλυντήριο, αποµακρύνετε τυχόν υπολείµµατα
τροφών (κόκαλα, κελύφη οστράκων,
κοµµατάκια κρέατος ή λαχανικών, φλούδες
φρούτων, στάχτη τσιγάρων, οδοντογλυφίδες
κτλ) για να αποφύγετε φράξιµο των
φίλτρων, του σωλήνα αποχέτευσης και
των καταιωνιστήρων (βραχιόνων εκτόξευσης
του νερού) της συσκευής.
l Μην ξεχνάτε πως όλα τα σκεύη δεν
πλένονται στο πλυντήριο. Μην πλένετε
στο πλυντήριο πλαστικά σκεύη, µαχαιροπήρουν
αµε ξύλινες λαβές, αλουµινένια σκεύη,
σκεύη από κρύσταλλο που έχει µόλυβδο.
l Δοκιµάστε εάν οι διακοσµήσεις των
πιατικών ξεθωριάζουν στο πλυντήριο
πριν αποφασίσετε να τα τοποθετήσετε για
πλύσιµο σε αυτό.
l Προσπαθήστε να µην ξεπλένετε τα σκεύη
πριν την τοποθέτηση τους στο πλυντήριο.
l Αν τα τηγάνια ή τα ταψιά του φούρνου
l Μην
πλένετε ταυτόχρονα
µαχαιροπήρουνα µε άλλα
αντικείµενα.
έχουν πιάσει κρούστα από υπολείµµατα
καµµένου ή "κοληµµένου" φαγητού, αφήστε
τα πρώτα να µουλιάσουν σε νερό πριν τα
τοποθετήσετε στο πλυντήριο.
ασηµένια
µεταλλικά
Οταν αγοράζετε νέα σκεύη βεβαιωθείτε
πως πλένονται σε πλυντήριο.
l Τοποθετείστε τα σκεύη µε το στόµιο προς
τα κάτω.
l Αποφεύγετε τα σκεύη να ακουµπούν το
Υποδείξεις για το τέλος του
κύκλου
ένα το άλλο.
l Ελέγξτε πως οι περιστρεφόµενοι βραχίονες
l Για να µην στάξουν τα σκεύη που
µε τους πίδακες νερού δεν ακουµπούν
στα σκεύη
βρίσκονται στο κάτω καλάθι αδειάστε
πρώτα το επάνω καλάθι.
l Κατσαρολικά ή άλλα σκεύη µε υπολείµµατα
l Εάν τα σκεύη παραµείνουν στη συσκευή
τροφής πρέπει να µουλιάζουν πριν µπουν
στο πλυντήριο.
ανοίξτε την
µισόκλειστη.
l Για το πλύσιµο των ασηµικών πρέπει:
a) να τα καθαρίζετε από τις τροφές;
b) να µην τα ραντίζετε µε απορρυπαντικό;
c) να µην έρχονται σε επαφή µε άλλα
µέταλλα.
Συµβουλές για οικονοµία
l Εάν δεν θα πλύνετε τα πιάτα αµέσως
τοποθετείστε τα µέσα και ενεργοποιήστε
το πρόγραµµα πρόπλυσης έτσι θα µαλακώσει
η βρωµιά και θα φύγουν τα χοντρά.
59
πόρτα
και
αφήστε
την
EL
Τι δεν πρέπει να τοποθετήσετε
για πλύσιµο
l Πριν την τοποθέτηση των σκευών στο
επιλέξτε
l Μπορεί µετά από κάποιο διάστηµα να
12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ
αλλάξει το χρώµα της, αυτό δεν σηµαίνει
ότι δεν λειτουργεί σωστά, πρόκειται για
απλή αντίδραση του µέταλλου.
(εικ.Α "5")
l Για τον καθαρισµό του εξωτερικού µέρους
της συσκευής, µην χρησιµοποιείτε απορρυπαντικά
ή/και γυαλιστικά οποιαδήποτε µορφής.
Χρησιµοπείστε ένα µαλακό πανί µουσκεµένο
σε νερό. Διαφορετικά µπορεί να βλάψετε το
χρώµα της συσκευής.
l Τα πλυντήρια πιάτων δεν απαιτούν
ιδιαίτερες φροντίδες καθαρισµού γιατί
αυτοκαθαρίζονται.
l Και το εσωτερικό της συσκευής είναι από
ανοξείδωτο ατσάλι και δεν σκουριάζει εάν
παρουσιαστούν σκουριές αυτές οφείλονται
σε υψηλή παρουσία σιδήρου στο νερό,
αφαιρέστε τες µε ένα µαλακό καθαριστικό,
µην χρησιµοποιείτε συρµατάκια ή άλλα
καθαριστικό που χαράζουν.
1
1b
l Αφαιρέστε υπολείµµατα τροφών από τις
τσιµούχες, υπολείµµατα απορρυπαντικού
και γυαλιστικού από τις θήκες.
l Συνιστάται ο καθαρισµός του πλυντηρίου
πιάτων, προκειµένου να αφαιρεθούν τα
υπολείµµατα ή η βρωµιά. Σας προτείνουµε
την περιοδική εκτέλεση ενός κύκλου πλύσης
µε εξειδικευµένα προϊόντα καθαρισµού
πλυντηρίων πιάτων. Σε όλες τις εργασίες
καθαρισµού, το πλυντήριο πιάτων πρέπει να
είναι άδειο.
2
l Εάν παρόλα αυτά διαπιστώνετε ότι τα
σκεύη δεν πλένονται καλά, ελέγξτε όλους
τους πίδακες νερού που βρίσκονται
επάνω στις περιστρεφόµενες φτερωτές
(εικ.Α "5") και καθαρίστε τους.
Διαφορετικά:
1) Περιστρέψτε τον επάνω βραχίονα µέχρι
την θέση στοπ (εικ.1) σπρώξτε τον
προς τα επάνω και ξεβιδώστε το προς
τα δεξιά (εικ.1b) για να τον βιδώσετε
κάντε την αντίθετη εργασία (εικ.2);
2) Πλύνετε τις φτερωτές κάτω από την
βρύση απελευθερώνοντας τους πίδακες
από τις τροφές που τους βουλώνουν.
3) Ξαναβάλτε τις φτερωτές στην θέση τους
βιδώνοντας τες καλά.
60
Μετά την χρήση
Μετά από την χρήση κλείστε την παροχή
νερού, πιέστε το πλήκτρο στην θέση off για
ν αποµονώσετε την συσκευή από την
παροχή ρεύµατος.
Εάν δεν πρόκειται να χρησιµοποιείσετε την
συσκευή για µεγάλο χρονικό διάστηµα:
1. Κάντε ένα πρόγραµµα
χωρίς σκεύη;
2. Βγάλτε την πρίζα;
3. Κλείστε την παροχή νερού;
καθαρισµού
4. Γεµίστε την θήκη του γυαλιστικού;
7. Εάν ο χώρος είναι κρύος (θερµοκρασία
κάτω από το 0) το υπόλοιπο νερό
µπορεί να παγώσει. Χρησιµοποιείστε
την συσκευή µετά από 24 ώρες αφού
βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική θερµοκρασία
είναι πάνω από το 0.
5. Αφήστε µισάνοικτη την πόρτα;
EL
6. Η συσκευή εσωτερικά πρέπει να είναι
καθαρή;
61
L ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ
D Πλήκτρο "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"
62
117
59,8x82x58
ΧΩΡΙΣ ΠΑΓΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
ΗΜΙ-ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ
13
15
Βλέπε τη σχετική πινακίδα
Ασφάλεια / Ισχύς / Τάση τροφοδοσίας
9 άτοµα
Ελάχιστο 0,08 - Μέγιστο 0,8
8 άτοµα
ΠΛΗΡΩΣΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ
9 άτοµα
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
Πίεση παροχής νερού (MPa)
Χωρητικότητα µε τηγάνια και πιάτα
Ρυθµίσεις θέσης (EN 50242)
120
60x85x60.9
ΜΕ ΠΑΓΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡH ΣΤΑΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Βλέπε τη σχετική πινακίδα)
Πλάτος µε την πόρτα ανοικτή (εκατοστά)
Πλάτος x Ύψος x Βάθος (εκατοστά)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
F Πλήκτρο επιλογής "TABS"
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
I Πλήκτρο "START/RESET" (πρόγραµµα εκκίνηση/ακύρωση)
C Πλήκτρο επιλογής "ΜΙΣΟ ΦΟΡΤΙΟ"
ΜΕΓΕΘΟΣ
H Πλήκτρο επιλογής "SMART DOOR"
B Πλήκτρο "ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (Wi Fi)"
E Πλήκτρο "ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡξης"
G F+H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
A Πλήκτρο "ON/OFF"
13. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
14. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
9) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
15. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Περιγραφή ΟΘΟΝΗΣ
Η οθόνη σας ενηµερώνει συνεχώς για τη
λειτουργία της συσκευής.
11) "TABS"
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
12) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ
ΛΥΧΝΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
"SMART DOOR"
13) "ADDISH"
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
1) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΘΟΝΗΣ
Υποδεικνύει τη θερµοκρασία πλύσης για
κάθε επιλεγµένο πρόγραµµα
Εάν αγγίξετε την οθόνη τα πρώτα
δευτερόλεπτα µετά την τοποθέτηση
της συσκευής, µπορεί να διακοπεί η
διαδικασία αυτο-βαθµονόµησης, θέτοντας
έτσι σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία
της συσκευής. Σε αυτή την περίπτωση,
βγάλτε το φις από τη πρίζα και
επαναλάβετε τη λειτουργία.
2) ZOBRAZENÍ PROGR.U
Δείχνει τα καθορισµένα προγράµµατα
πλύσης, παρέχει πληροφορίες σχετικά
µε τις επιλογές ρύθµισης, αναφέρει τυχόν
σφάλµατα και ούτω καθεξής.
3) ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΟΘΟΝΗΣ
Υποδεικνύει το χρόνο πλύσης για κάθε
επιλεγµένο πρόγραµµα και παρουσιάζει
τον χρόνο που αποµένει µέχρι το τέλος
του προγράµµατος
4) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΉ
ΛΥΧΝΊΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ
Πλήκτρο ON/OFF
l Για
να
ενεργοποιήσετε
και
να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατήστε
το κουµπί ON/OFF (για τουλάχιστον 3
δευτερόλεπτα).
ΚΛΕΙΣΤΉΣ
ΠΑΡΟΧΉΣ ΝΕΡΟΎ
Υποδεικνύει τυχόν βλάβη στην εισροή
του νερού µεταξύ της βρύσης και του
πλυντηρίου πιάτων (βλέπε "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ").
Στο τέλος του κύκλου, θυμηθείτε να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας
το πλήκτρο ON/OFF, στη συνέχεια
βγάλτε το φις από τη πρίζα και κλείστε
την παροχή νερού.
5) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ "ΧΩΡΙΣ ΑΛΑΤΙ"
Πρώτη
ενεργοποίηση
συσκευής και γλώσσα
6) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ "ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟ"
της
l Συνδέστε το µηχάνηµα στην παροχή
ρεύµατος.
7) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (Wi-Fi)
l Ανοίξτε την πόρτα, τοποθετήστε τα πιάτα
8) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΛΥΧΝΙΑ
"ΜΙΣΟ ΦΟΡΤΙΟ"
προς πλύση στο εσωτερικό και κλείστε
ξανά την πόρτα.
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
63
EL
10) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
"ZOOM"
Όταν είναι ενεργοποιηµένο το πρόγραµµα
ZOOM, ανάβει η αντίστοιχη ενδεικτική
λυχνία.
l Πατήστε το κουµπί «ON/OFF» και κρατήστε
το πατηµένο
περίπου.
για
3
Είσοδος στο µενού Ρυθµίσεις
δευτερόλεπτα
l Σε αυτή τη φάση µόνο τα κουµπιά «ΜΙΣΟ
ΦΟΡΤΙΟ» «TABS» και «ΕΝΑΡΞΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ» θα παραµείνουν ενεργά.
Το µήνυµα «BRAVA» θα εµφανιστεί στην
οθόνη και όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θα
ενεργοποιηθούν για 3 δευτερόλεπτα.
l Το µήνυµα «ENGLISH» θα εµφανιστεί
στην οθόνη.
l Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που
προτιµάτε πιέζοντας τα κουµπιά «ΜΙΣΟ
ΦΟΡΤΙΟ» και «TABS».
l Για να αποδεχτείτε την επιλογή γλώσσας
πιέστε το κουµπί «ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ».
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει ΠΑΝΤΑ
να είναι απενεργοποιηµένο πριν
ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.
l Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας παρατεταµένα το κουµπί
«ON/OFF» για 3 δευτερόλεπτα περίπου.
l Κρατήστε
πατηµένα
τα
«ΠΡΟΓΡ.» και «ON/OFF»
δευτερόλεπτα περίπου.
κουµπιά
για 5
l Το µήνυµα «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» θα εµφανιστεί
στην οθόνη .
l Πιέζοντας το κουµπί «Προγρ.», και οι
ενδεικτικές
λυχνίες
των
κουµπιών
«SMART DOOR» και «TABS» θα
ενεργοποιηθούν.
l Αµέσως
l Πιέζοντας το κουµπί «Προγρ.» µπορείτε
l Θα
l Η ρύθµιση των παραµέτρων γίνεται
µετά, το µήνυµα «ΚΑΛΩΣ
ΗΛΘΕΣ» θα εµφανιστεί στην οθόνη µία
φορά και όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θα
απενεργοποιηθούν.
εµφανιστεί
το
µήνυµα
του
προγράµµατος «ECO 2:50» ή «ECO
3:25» (µε την επιλογή SMART DOOR
ενεργοποιηµένη)
να επιλέξετε διαδοχικά τις παραµέτρους
προς προσαρµογή (ΑΦΑΛΑΤΩΤΗΣ →
ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ → ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
MEMO).
πιέζοντας τα κουµπιά «SMART DOOR»
(-) και «TABS» (+).
l Για
τη ρύθµιση του ΑΦΑΛΑΤΩΤΗ
ανατρέξτε στο ειδικό Κεφάλαιο του
εγχειριδίου).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
l Για τη ρύθµιση της ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Σε περίπτωση που το µηχάνηµα
παραµείνει ενεργοποιηµένο χωρίς να
γίνει επιλογή ή εκκίνηση κάποιου
προγράµµατος, µετά από 5 λεπτά το
πλυντήριο πιάτων θα απενεργοποιηθεί
αυτόµατα
ανατρέξτε στην ειδική παράγραφο).
l Για τη ρύθµιση της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MEMO
ανατρέξτε στην ειδική παράγραφο).
Ενεργοποίηση της
την επόµενη φορά.
Μενού ρυθµίσεων
Το πλυντήριο πιάτων ρυθµίζεται µε
ορισµένες
εργοστασιακές
ρυθµίσεις.
Ωστόσο, από το µενού Ρυθµίσεων,
µπορείτε να προσαρµόσετε διάφορες
παραµέτρους ανάλογα µε τις απαιτήσεις
πλύσης σας.
64
συσκευής
Πατήστε το ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ πλήκτρο.
Το "ECO" πρόγραµµα θα εµφανισθεί στην
οθόνη.
Εάν είναι ενεργοποιημένη η κατάσταση
μνήμης, το αποθηκευμένο πρόγραμμα
θα εμφανιστεί στην οθόνη.
l Για να επιλέξετε µια επιλογή, πατήστε το
Αλλαγή γλώσσας
αντίστοιχο πλήκτρο (η ενδεικτική λυχνία
θα ανάψει).
l Πατήστε τα TABS και
Μισο Φορτιο
πλήκτρα µαζί για 5 δευτερόλεπτα.
οθόνη
"ENGLISH".
εµφανίζεται
η
ένδειξη
"ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ"
λεπτοµερώς στην παράγραφο "Ρύθµιση
γλώσσας".
Όταν η πόρτα κλείσει, µετά από ηχητικό σήµα,
το πρόγραµµα θα ξεκινήσει αυτόµατα. Στην
οθόνη θα εµφανιστεί ο χρόνος που αποµένει
µέχρι το τέλος του κύκλου πλύσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Αφού ενεργοποιήσετε το πλυντήριο
πιάτων, περιµένετε λίγα δευτερόλεπτα για
να ξεκινήσει η εκτέλεση του προγράµµατος.
l Ακολουθήστε τα βήµατα που περιγράφονται
Αυτή η διαδικασία θα ακυρώσει όλες
τις αποθηκευµένες ρυθµίσεις και η
συσκευή θα επανέλθει στις εργοστασιακές
ρυθµίσεις.
"ΑΥΤΟΜΑΤΑ" προγράµµατα
Μοντέλα µε έξυπνο αισθητήρα φορτίου
(Μόνο σε ορισµένα µοντέλα)
Το πρόγραµµα «ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΛΥΣΙΜΟ», χάρη σε έναν αλγόριθµο που
αναλύει το επίπεδο βρωµιάς των πιάτων σε
πραγµατικό χρόνο, ρυθµίζει αυτόµατα την
ιδανική θερµοκρασία και τον χρόνο πλύσης,
βελτιστοποιώντας την κατανάλωση νερού
και ρεύµατος.
Ρυθµίσεις προγράµµατος
l Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε τα
λερωµένα πιάτα
συσκευής.
στο
εσωτερικό
της
l Είτε το "ECO" πρόγραμμα θα εμφανισθεί
στην οθόνη, είτε το πρόγραμμα που
ήταν από πριν αποθηκευμένο.
Μοντέλα µε αισθητήρα βρωµιάς
(Μόνο σε ορισµένα µοντέλα).
Το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισµένο µε
αισθητήρα ακαθαρσιών, ικανό να αναλύει
τη θολερότητα του νερού κατά τη διάρκεια
όλων των φάσεων του προγράµµατος
«ΑΥΤΟΜΑΤΟ" (βλ. Λεζάντα προγράµµατος).
Χάρη σε αυτή τη συσκευή, οι παράµετροι
του κύκλου πλύσης προσαρµόζονται αυτόµατα
στην πραγµατική ποσότητα βρωµιάς στα
πιάτα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η
ακαθαρσία του νερού συνδέεται µε την
ποσότητα βρωµιάς στα πιάτα. Έτσι
εξασφαλίζονται εξαιρετικά αποτελέσµατα
πλύσης, ενώ βελτιστοποιείται η κατανάλωση
νερού και ενέργειας.
l Η
διάρκεια του προγράµµατος θα
εµφανιστεί στα αριστερά του δακτυλίου,
ενώ η θερµοκρασία του προγράµµατος
θα εµφανιστεί στα δεξιά.
l Επιλέξτε το επιθυµητό πρόγραµµα πιέζοντας
"IMPULSE" Προγράµµατα
το " Προγρ." πλήκτρο πολλές φορές.
Τα "IMPULSE" προγράµµατα χρησιµοποιούν
µια τεχνολογία πλύσης µε ώθηση, η οποία
µειώνει την κατανάλωση και τον θόρυβο
και βελτιώνει την απόδοση.
l Τα εικονίδια θα ανάψουν στην οθόνη
αµέσως µε την ενεργοποίηση
ορισµένων προγραµµάτων.
των
65
το
πλήκτρο.
EL
l Στην
l Πατήστε
Αλλαγή σε
εκτελείται
Η "διακοπτόµενη" λειτουργία της
αντλίας έκπλυσης ΔΕΝ πρέπει να
θεωρηθεί δυσλειτουργία. Αυτό είναι
ένα χαρακτηριστικό του δυναµικού
τρόπου πλύσης, και ως εκ τούτου θα
πρέπει να θεωρείται ως ένα σύνηθες
χαρακτηριστικό του προγράµµατος.
που
Για να αλλάξετε ή να ακυρώσετε ένα τρέχον
πρόγραµµα που ήδη εκτελείται, ακολουθήστε
τα εξής βήµατα:
l Κρατήστε
πατηµένο
το
πλήκτρο
"ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ" για τουλάχιστον
3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εµφανίζεται
η ένδειξη "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ" και ακούγονται
ηχητικά σήµατα.
ADDISH
(η πιθανότητα να
προσυεθούν πιάτα µετά την
εκκίνηση του προγράµµατος)
l Το τρέχον πρόγραµµα που ήδη εκτελείται
Όταν ξεκινάει το πρόγραµµα, θα πρέπει να
ανοίξετε µόνο την πόρτα και να προσθέσετε
περισσότερα πιάτα όταν η ADDISH
ενδεικτική λυχνία είναι αναµµένη. Η
συσκευή θα σταµάτησει αυτοµάτως και
στην οθόνη θα εµφανιστεί ο χρόνος που
αποµένει µέχρι το τέλος του κύκλου
πλύσης. Κλείστε την πόρτα, χωρίς να
πιέσετε κανένα από τα πλήκτρα. Ο
κύκλος πλύσης θα ξεκινήσει πάλι από εκεί
που σταµάτησε. Όταν η σχετική ενδεικτική
λυχνία σβήσει, δεν είναι πλέον σκόπιµο να
προσθέσετε επιπλέον πιάτα.
θα ακυρωθεί.
l Σε αυτό το σηµείο µπορεί να ρυθµιστεί
ένα νέο πρόγραµµα χρησιµοποιώντας το
πλήκτρο ”Πρόγρ.”.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν από την έναρξη ενός νέου
προγράµµατος, θα πρέπει να ελέγξετε
ότι υπάρχει ακόµη απορρυπαντικό
στη θήκη του διανεµητή. Εάν είναι
απαραίτητο, συµπληρώστε το απορρυπαντικό.
Εάν υπάρξει κάποια διακοπή ρεύµατος,
ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία,
µια ειδική µνήµη αποθηκεύει το επιλεγµένο
πρόγραµµα και όταν αποκατασταθεί η
παροχή ρεύµατος, αυτό συνεχίζεται από
εκεί που σταµάτησε.
Ανοίξτε
την
πόρτα
αργά
και
προσεκτικά, ώστε να αποφύγετε να
βραχείτε από τις πιτσιλιές του νερού
πλυσίµατος.
Η προσθήκη πιάτων µετά την
απενεργοποίηση
της
ενδεικτικής
λυχνίας ADDISH απαγορεύεται, καθώς
αυτή η ενέργεια µπορεί να επηρεάσει
την απόδοση του πλυσίµατος.
Λειτουργίες προγράµµατος (Μόνο
για όρθια αυτοστηριζόµενα µοντέλα)
Καθώς εκτελείται το πρόγραµµα, στην οθόνη θα
εµφανιστεί το όνοµα του επιλεγέντος
προγράµµατος, η σχετική θερµοκρασία και ο
χρόνος που αποµένει µέχρι το τέλος του κύκλου
πλύσης, ο οποίος ενηµερώνεται αυτοµάτως.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν ανοίξετε την πόρτα κατά τη
διάρκεια του κύκλου στεγνώµατος,
ένα διακοπτόµενο ηχητικό σήµα σας
ενηµερώνει ότι ο κύκλος στεγνώµατος
δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί.
Τέλος προγράµµατος
Ένας βοµβητής 5 δευτερολέπτων θα ηχήσει
(αν δεν είναι σβησµένος) 3 φορές σε
διαστήµατα 30 δευτερολέπτων για να
σηµατοδοτήσει ότι το πρόγραµµα έχει λήξει.
66
πρόγραµµα
Εάν επιλέξετε µια λειτουργία η οποία
δεν είναι συµβατή µε το πρόγραµµα
πλύσης που έχετε επιλέξει, η λυχνία
ένδειξης της λειτουργίας πρώτα θα
ανάψει και έπειτα θα σβήσει.
PERFECT RAPID ZONE
(µόνο σε ορισµένα µοντέλα)
Πλήκτρο "SMART DOOR"
(ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ)
(Μόνο σε ορισµένα µοντέλα).
Αυτή η επιλογή επιτρέπει µια ειδική συσκευή
που ανοίγει την πόρτα µερικά εκατοστά κατά τη
διάρκεια ή στο τέλος του κύκλου στεγνώµατος
(ανάλογα µε το πρόγραµµα). Αυτό εξασφαλίζει
το φυσικό και αποτελεσµατικό στέγνωµα των
πιάτων. Η διάρκεια του επιλεγµένου κύκλου θα
αλλάξει αυτόµατα για να επιτευχθεί η βέλτιστη
θερµοκρασία για τον κύκλο ξεβγάλµατος. Αυτό
µειώνει σηµαντικά την κατανάλωση ενέργειας.
Το αυτόµατο άνοιγµα της πόρτας κατά τη
διάρκεια της τελευταίας φάσης στεγνώµατος
επιτρέπει στον αέρα να κυκλοφορεί,
αποµακρύνοντας τον κίνδυνο κακών οσµών.
Όταν ανοίξει η πόρτα, το µήνυµα "SMART
DOOR" θα εµφανισθεί στην οθόνη.
Η PERFECT RAPID ZONE γίνεται αντιληπτή
εντός της καµπίνας, από την ύπαρξη δυο
έξτρα βραχιόνων ψεκασµού στο αριστερό
µέρος του θαλάµου πλύσης, οι οποίοι
ενεργοποιούνται κατά την διάρκεια των
Γρήγορων (ΓΡΗΓΟΡΟ 24’ και ZOOM 39’)
και προγραµµάτων (UNIVERSAL, ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ,
UNIVERSAL PLUS, ECO PLUS) ενισχύοντας
την ένταση της πλύσης, εκτοξεύοντας
περισσότερο νερό σε αυτή την περιοχή.
Αυτή η επιλογή ενεργοποιείται αυτόµατα
στο πρόγραµµα "ECO". Σε κάθε
περίπτωση, είναι δυνατό να την
απενεργοποιήσετε.
Η
λειτουργία
"SMART DOOR" δεν είναι διαθέσιµη
στα προγράµµατα "ZOOM 39'",
"ΓΡΗΓΟΡΟ 24'" και "ΠΡΟΠΛΥΣΗ".
Πλήκτρα επιλογής
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Tlačítka možností nabízejí další možnosti Τα
πλήκτρα επιλογών παρέχουν σε εσάς επιπλέον
επιλογές πλυσίµατος, επιτρέποντάς σας να
προσαρµόσετε τα προγράµµατα πλύσης (δείτε
τον πίνακα στο κεφάλαιο 17 τη σχετική λίστα
προγραµµάτων στα οποία µπορεί να
ενεργοποιηθεί κάθε επιλογή). Οι επιλογές
είναι ενεργοποιηµένες (ή απενεργοποιηµένες)
προτού
ξεκινήσετε
το
πρόγραµµα,
χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα πλήκτρα.
Οι σχετικές ενδεικτικές λυχνίες θα εµφανιστούν
(ή θα εξαφανισθούν) στην οθόνη.
Με αυτή την επιλογή που επιλέξατε,
δεν πρέπει να εµποδίζετε µε κανένα
τρόπο την πόρτα να ανοίξει ή να την
κλείσει, καθώς αυτό θα βλάψει τον
µηχανισµό.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος
χώρος µπροστά από την πόρτα και,
πριν κλείσετε, περιµένετε να ολοκληρωθεί
την λειτουργία της η συσκευή
ανοίγµατος.
67
EL
Το πλήκτρο επιλογής θα πρέπει να ενεργοποιηθεί
αφού επιλέξετε το πρόγραµµα πλύσης.
Μόνο για τα µοντέλα µε την επιλογή
«SMART DOOR»: κατά τη φάση του
στεγνώµατος,
η
πόρτα
ανοίγει
αυτόµατα και πρέπει να περιµένετε το
σήµα τέλους του κύκλου για να
αφαιρέσετε τα πιάτα.
"ΜΙΣΟ ΦΟΡΤΙΟ "
πλήκτρο
Εάν πρέπει να πλύνετε µόνο µερικά πιάτα
(π.χ. ποτήρια, φλιτζάνια, πιάτα), µπορείτε
να ενεργοποιήσετε την επιλογή "1/2 Φορτίο".
Με αυτόν τον τρόπο, µπορείτε να εξοικονοµήσετε
νερό, ενέργεια και χρόνο. Με την επιλογή "1/2
Φορτίο", χρησιµοποιείτε λιγότερο απορρυπαντικό
απ 'ότι για ένα πλήρες φορτίο.
"TABS"
πλήκτρο
Αυτή η επιλογή βελτιστοποιεί τη χρήση των
"TABS" ("3 σε 1" / "4 σε 1" / "5 σε 1", κλπ.)
συνδυασµένων απορρυπαντικών. Πατώντας
αυτό το πλήξκτρο, το επιλεγµένο πρόγραµµα
πλύσης τροποποιείται για να επιτύχει την
καλύτερη απόδοση από τα συνδυασµένα
απορρυπαντικά. Επιπλέον, οι προειδοποιητικές
λυχνίες "δεν υπάρχει αλάτι" και "δεν υπάρχει
λαµπρυντικό" είναι απενεργοποιηµένες.
Ο χρόνος έναρξης του πλυντηρίου πιάτων
µπορεί να ρυθµιστεί µε αυτό το πλήκτρο,
καθυστερώντας την εκκίνηση από 00:30
έως 23:30 ώρες. Για να ρυθµίσετε µια
καθυστέρηση έναρξης, ακολουθήστε τα
εξής βήµατα:
l Πατήστε το "ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ"
πλήκτρο (η ένδειξη "0:00" θα εµφανισθεί
στην οθόνη).
l Πατήστε ξανά το πλήκτρο για να
αυξήσετε την καθυστέρηση σε ώρες (κάθε
φορά που πατάτε το κουµπί, η
καθυστέρηση αυξάνεται κατά 30 λεπτά µε
µέγιστο τις 23:30).
Εάν δεν θέλετε να ξεκινήσετε µε
καθυστέρηση, πατήστε επανειληµµένα το
πλήκτρο Καθυστέρηση Εκκίνησης µέχρι
να εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 0:00 (η
συσκευή θα ξεκινήσει αµέσως).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μόλις επιλεγεί, αυτή η επιλογή
παραµένει ενεργοποιηµένη (ανάβει η
ενδεικτική λυχνία) για τους επόµενους
κύκλους πλύσης. Μπορεί να απενεργοποιηθεί
µόνο (η ενδεικτική λυχνία σβήνει)
πιέζοντας ξανά το πλήκτρο.
l Για
να ξεκινήσετε την αντίστροφη
µέτρηση, πατήστε το "ΕΚΚΙΝΗΣΗ/
ΑΚΥΡΩΣΗ" πλήκτρο. Στην οθόνη θα
εµφανιστεί ο χρόνος που αποµένει µέχρι
το τέλος του κύκλου πλύσης. Στο τέλος
της αντίστροφης µέτρησης, το πρόγραµµα
θα ξεκινήσει αυτόµατα.
Αυτή η επιλογή συνιστάται όταν
χρησιμοποιείτε
το
πρόγραμμα
ΓΡΗΓΟΡΟ 24', η διάρκεια του οποίου
θα παραταθεί για περίπου 15 λεπτά,
επιτρέποντας στα δισκία απορρυπαντικού
να επιτύχουν καλύτερη απόδοση.
Ενδεικτική λυχνία "ΧΩΡΙΣ ΑΛΑΤΙ"
Όταν η σχετική ενδεικτική λυχνία ανάψει,
πρέπει να ξαναγεµίσετε το δοχείο.
(Μόνο για όρθια αυτοστηριζόµενα
µοντέλα)
Η διάρκεια του επιλεχθέντος κύκλου
πλύσης θα εµφανιστεί στην οθόνη.
Στο τέλος της αντίστροφης µέτρησης,
το πρόγραµµα θα ξεκινήσει αυτόµατα
και η διάρκεια του επιλεχθέντος κύκλου
πλύσης θα εµφανιστεί στην οθόνη.
Ενδεικτική λυχνία "ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
Για να ακυρώσετε µια καθυστέρηση
εκκίνησης, ακολουθήστε τα εξής βήµατα:
ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟ"
l Κρατήστε
Όταν η σχετική ενδεικτική λυχνία ανάψει, το
λαµπρυντικό εξαντλείται και πρέπει να
συµπληρωθεί.
68
Πλήκτρο "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ"
πατηµένο
το
πλήκτρο
"ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ" για τουλάχιστον
3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εµφανίζεται
η ένδειξη "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ" και ακούγονται
ακουστικά σήµατα.
l Η
καθυστερηµένη εκκίνηση και το
επιλεγµένο πρόγραµµα ακυρώνονται.
Στην οθόνη εµφανίζεται το πρόγραµµα
«ECO» ή το πρόγραµµα που έχει
προηγουµένως αποθηκευτεί στη µνήµη.
1. Κρατήστε
πατηµένο
το
πλήκτρο
"ΠΡΟΓΡ." και, ταυτόχρονα, ενεργοποιήστε
το πλυντήριο πιάτων χρησιµοποιώντας
το πλήκτρο "ON/OFF".
l Σε αυτό το σηµείο, για να απενεργοποιήσετε
το πλυντήριο πιάτων, πρέπει να επιλεγεί
ένα νέο πρόγραµµα και οποιοδήποτε από
τα πλήκτρα επιλογής, όπως αναφέρεται
στην
παράγραφο
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ".
2. Στην οθόνη εµφανίζεται
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ".
4. Μετά πατήστε είτε το "ΜΙΣΟ ΦΟΡΤΙΟ"
ή το "TABS" πλήκτρο για να αλλάξετε
το πρόγραµµα.
Το προϊόν έχει ρυθµιστεί εργοστασιακά µε
ενεργοποιηµένο το σήµα ήχου.
5. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πιέζοντας το πλήκτρο "ON/OFF" για να
επιβεβαιώσετε τη νέα ρύθµιση.
Το ηχητικό σήµα µπορεί να µπεί σε σίγαση
ως εξής:
Για να αλλάξετε ξανά το αποθηκευµένο
πρόγραµµα, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει ΠΑΝΤΑ
να είναι απενεργοποιηµένο πριν
ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
του ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MEMO (χρήση
αποκλειστικά στα καταστήµατα)
1. Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο "ΠΡΟΓΡ"
και, ταυτόχρονα, ενεργοποιήστε το
πλυντήριο πιάτων χρησιµοποιώντας το
πλήκτρο "ON/OFF".
η
Ενεργοποίηση
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει ΠΑΝΤΑ
να είναι απενεργοποιηµένο πριν
ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.
ένδειξη
3. Πατήστε το πλήκτρο "ΠΡΟΓΡ." µέχρι το
"ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ" να εµφανιστεί
στην οθόνη.
1. Ενεργοποιήστε
τη
συσκευή
χρησιµοποιώντας το ON/OFF πλήκτρο.
4. Στη συνέχεια πατήστε είτε το πλήκτρο
"ΜΙΣΟ ΦΟΡΤΙΟ" ή "TABS" για να
αλλάξετε την τιµή από ΝΑΙ σε ΟΧΙ.
2. Πατήστε τα "ΠΡΟΓΡ." και "ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗΣ" πλήκτρα µαζί για 5
δευτερόλεπτα.
3. Το "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DEMO ΕΝΕΡΓΗ" θα
εµφανιστεί στην οθόνη.
5. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πιέζοντας το πλήκτρο "ON/OFF" για να
επιβεβαιώσετε τη νέα ρύθµιση.
4. Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 30
δευτερόλεπτα, το πρόγραµµα θα
ξεκινήσει, προσοµοιάζοντας την έναρξη
ενός προγράµµατος πλύσης.
Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον συναγερµό,
ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.
69
ένδειξη
3. Πατήστε το πλήκτρο "Πρόγρ." µέχρι να
εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη
"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MEMO".
Σιγανό σήµα ΤΕΛΟΣ-ΤΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2. Στην οθόνη εµφανίζεται
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ".
η
EL
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MEMO (Αποµνηµόνευση
του τελευταίου προγράµµατος που
χρησιµοποιήθηκε)
4. Το "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DEMO ΑΝΕΝΕΡΓΗ"
θα εµφανιστεί στην οθόνη.
Οι
επιλογές
ΠΡΟΓΡ./ΕΠΙΛΟΓΕΣ/
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
είναι
ενεργοποιηµένες και πατώντας αυτά
τα πλήκτρα µπορείτε να προσοµοιώσετε
τη λειτουργία του προϊόντος χωρίς να
ξεκινήσετε πλύση.
5. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
l Κλείστε την πόρτα.
Απενεργοποίηση
l Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
l Πατώντας τα TABS και SMART DOOR
Μόλις εγκατασταθεί, εάν η συσκευή
λειτουργεί σωστά, αλλά ο κύκλος πλύσης
δεν ξεκινά µε το πάτηµα του κουµπιού
"Έναρξη", ενδέχεται να µην έχει απενεργοποιηθεί
η "Δοκιµαστική λειτουργία".
πλήκτρα ταυτόχρονα την ίδια στιγµή για
περίπου 3 δευτερόλεπτα µπορείτε να
κλειδώσετε όλα τα πλήκτρα. Με αυτόν τον
τρόπο, µπορείτε να αποτρέψετε τυχόν
ανεπιθύµητες ή τυχαίες αλλαγές.
l Το κλείδωµα των πλήκτρων µπορεί να
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει ΠΑΝΤΑ
να είναι απενεργοποιηµένο πριν
ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.
1. Κλείστε την πόρτα Θέστε τη συσκευή σε
λειτουργία.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιµοποιώντας
το ON/OFF πλήκτρο.
3. Πατήστε τα "Πρόγρ." και "ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗΣ" πλήκτρα µαζί για 5
δευτερόλεπτα.
70
ακυρωθεί πολύ απλά πιέζοντας ξανά τα
TABS και SMART DOOR πλήκτρα
ταυτόχρονα ή απενεργοποιώντας τη
συσκευή.
Εάν εξαντληθεί η ισχύς όταν το
πλυντήριο πιάτων λειτουργεί, µια ειδική
λειτουργία µνήµης αποθηκεύει τις
ρυθµίσεις και, όταν επιστρέψει η
τροφοδοσία, η συσκευή ξαναρχίζει τον
κύκλο πλύσης από εκεί που έπαψε να
λειτουργεί. l Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης του
16. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ (WI-FI)
οικιακού δικτύου WiFi σας στην Εφαρµογή για
να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε Wi-Fi
τεχνολογία που επιτρέπει στο τηλεχειριστήριο
να ελέγχεται τηλεχειριζόµενο µέσω µιας
εφαρµογής.
Επιτυχής εγγραφή
στην οθόνη µία φορά και στη συνέχεια θα
εµφανιστεί το µήνυµα «ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ» και η ενδεικτική λυχνία
«Wi-Fi» θα ανάψει σταθερά.
Αντιστοίχιση του µηχανήµατος
µε την εφαρµογή
l Κατεβάστε την Candy simply-Fi εφαρµογή
l Μπορείτε τώρα να ελέγξετε το µηχάνηµα
στη συσκευή σας.
από την Εφαρµογή.
Μη επιτυχής εγγραφή
Η Candy simply-Fi εφαρµογή είναι
διαθέσιµη τόσο για Android όσο και
για iOS τάµπλετ και smartphones.
Εάν η εγγραφή αποτύχει (ή δεν επιτευχθεί
εντός 5 λεπτών):
l Η ένδειξη «ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΞΑΝΑ» θα
εµφανιστεί στην οθόνη.
Για
να
ανακαλύψετε
όλες
τις
λεπτοµέρειες των δυνατοτήτων Wi-Fi,
εξερευνήστε τα µενού εφαρµογών σε
λειτουργία DEMO.
l Το µηχάνηµα δεν θα συνδεθεί.
l Επαναλάβετε τη διαδικασία εγγραφής
από την Εφαρµογή.
l Διασφαλίστε ότι ο δροµολογητής είναι
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στον "Γρήγορο οδηγό εγγραφής στην
εφαρµογή" που συνοδεύει το µηχάνηµά
σας και είναι επίσης διαθέσιµος στη
διεύθυνση σύνδεσµος:
go.candy-group.com/bm-dw
ενεργοποιηµένος και το smartphone/
tablet σας είναι συνδεδεµένο στο οικιακό
σας δίκτυο Wi Fi.
l Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH
στο smartphone/tablet (εάν είναι διαθέσιµη).
l Ανοίξτε την εφαρµογή, δηµιουργήστε ένα
Επαναφορά WiFi
προφίλ χρήστη και εγγράψτε τη συσκευή
ακολουθώντας τις οδηγίες που εµφανίζονται
στην οθόνη της συσκευής
Επαναλάβετε τη διαδικασία εγγραφής,
αφαιρώντας το προϊόν από την ΕΦΑΡΜΟΓΗ,
σε περίπτωση προβληµάτων ή αλλαγής του
κωδικού πρόσβασης του οικιακού σας
δροµολογητή.
l Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων µε
το πλήκτρο ON/OFF µόλις σας ζητηθεί
από την εφαρµογή.
l Πατήστε «Προγρ. 3δευτ. WiFi» για 3
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
δευτερόλεπτα à Το µήνυµα «ΕΓΓΡΑΦΗ»
θα εµφανιστεί στην οθόνη και η ενδεικτική
λυχνία «Wi-Fi» θα απενεργοποιηθεί.
Όταν θέλετε να χρησιµοποιήσετε
µηχάνηµα µε τηλεχειρισµό:
l Εντός 60 δευτερολέπτων, κρατήστε το
l Γεµίστε το πλυντήριο πιάτων, προσθέστε
κουµπί «TABS» πατηµένο για 3
δευτερόλεπτα και το µήνυµα «EASY» θα
εµφανιστεί στην οθόνη για 5 λεπτά.
απορρυπαντικό και κλείστε την πόρτα.
l Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων.
71
το
EL
l Το µήνυµα «ΣΥΝΔΕΣΗ» θα εµφανιστεί
l Πατήστε «Προγρ. 3δευτ. WiFi». à Το
l Πιέστε το κουµπί «ON/OFF» για 3
µήνυµα «ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ»
θα εµφανιστεί στην οθόνη.
δευτερόλεπτα (ή απενεργοποιήστε)
Εάν εκτελείται κύκλος λειτουργίας, θα
τεθεί σε παύση και το µηχάνηµα θα
εξέλθει από τη λειτουργία ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ. Όταν το µηχάνηµα
επανενεργοποιηθεί, η ενδεικτική λυχνία
«Wi-Fi» θα αναβοσβήνει αργά και αν
υπάρχει κύκλος λειτουργίας σε εξέλιξη,
θα συνεχιστεί από το σηµείο διακοπής.
l Μπορείτε τώρα να ελέγξετε το µηχάνηµα
από την Εφαρµογή.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
l Για να εξέλθετε από τη λειτουργία
τηλεχειρισµού, πατήστε «Προγρ. 3δευτ.
WiFi».
Με το άνοιγµα της πόρτας, κάθε
λειτουργία ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
απενεργοποιείται. Για να συνεχιστεί ο
έλεγχος από την Εφαρµογή, κλείστε την
πόρτα.
l Όταν δεν εκτελείται κύκλος λειτουργίας:
Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi θα αρχίσει να
αναβοσβήνει αργά και το µήνυµα
«ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ OFF» θα
εµφανιστεί στην οθόνη. Στη συνέχεια,
στην οθόνη θα εµφανιστεί το τελευταίο
πρόγραµµα
που
ολοκλήρωσε
το
µηχάνηµα (ή το πρόγραµµα «ECO»).
l Όταν εκτελείται κύκλος λειτουργίας:
Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi θα αρχίσει να
αναβοσβήνει αργά και το µήνυµα
«ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ OFF» θα
εµφανιστεί στην οθόνη. Στη συνέχεια,
στην οθόνη θα εµφανιστεί ο χρόνος που
αποµένει. Ο κύκλος λειτουργίας θα
συνεχιστεί χωρίς έλεγχο από την
Εφαρµογή.
Εναλλακτική µέθοδος εξόδου από τη
λειτουργία τηλεχειρισµού.
l Πιέστε το κουµπί «Έναρξη/Επαναφορά»
για 3 δευτερόλεπτα.
Εάν εκτελείται κύκλος λειτουργίας, θα
ακυρωθεί και το µηχάνηµα θα εξέλθει
από τη λειτουργία ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ. Η ενδεικτική λυχνία
«Wi-Fi» θα αναβοσβήσει αργά. Μπορείτε
τώρα να ορίσετε νέο κύκλο πλύσης από
τον πίνακα ελέγχου.
72
Ενδεικτική λυχνία «Wi-Fi»
l Δείχνει την κατάσταση σύνδεσης του
προϊόντος µε το οικιακό δίκτυο Wi-Fi.
Μπορεί:
- ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΜΜΕΝΗ: η λειτουργία
αποµακρυσµένης
διαχείρισης
είναι
ενεργή.
- ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΑΡΓΑ: η λειτουργία
αποµακρυσµένης
διαχείρισης
είναι
ανενεργή.
- ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΙΑ 3
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ
ΚΑΙ
ΕΠΕΙΤΑ
ΣΒΗΝΕΙ: η ηλεκτρική συσκευή δεν
µπορεί να συνδεθεί στο οικιακό δίκτυο
Wi-Fi ή δεν έχει γίνει ακόµα καταχώρηση
της συσκευής στην εφαρµογή.
- ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΣΕΙ ΑΡΓΑ 3 ΦΟΡΕΣ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ ΓΙΑ 2
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ: διαδικασία εγγραφής
στην Εφαρµογή σε εξέλιξη.
- ΝΑ ΑΝΑΨΕΙ ΓΙΑ 1 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ ΓΙΑ 3
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ: η πόρτα είναι
ανοιχτή. Η ενεργοποίηση του τηλεχειρισµού
δεν είναι δυνατή. .
17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEGEND
ECO
P2
ΕΝΤΟΝΟ
P3
AUTO
P1
UNIVERSAL
ΓΡΗΓΟΡΟ 24'
P6
ΠΡΟΠΛΥΣΗ
P7
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
P8
ΔΥΝΑΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟ
P9
P10
Πρόγραµµα κατάλληλο για το πλύσιµο µεγάλων
σκευών και γενικά σκευών µέτρια λερωµένων.
Πλύσιµο & Στέγνωµα Κλάση Α ένας γρήγορος
κύκλος πλύσης.
* Κατάλληλο για πλύσιµο πιάτων έως και 8
θέσεων.
Γρήγορο πρόγραµµα πλυσίµατος σκευών
αµέσως µετά το γεύµα. Μπορεί να γίνει
φόρτωση σκευών 6 ατόµων.
Είναι µια σύντοµη κρύα πρόπλυση των σκευών
που είναι τοποθετηµένα στη συσκευή και τα
οποία θα πλυθούν κανονικά αργότερα, όταν
γεµίσει τελείως η συσκευή
Αντιβακτηριακός κύκλος, για αποστείρωση
πιάτων (ακόµη και βαριά λερωµένων), σκεύη
µωρών κλπ
Προορίζεται για γρήγορο
λερωµένων σκευών.
πλύσιµο
βαριά
AUTO
P5
Πρόγραµµα για τα κανονικά λερωµένα
επιτραπέζια σκεύη (το πιο αποτελεσµατικό στο
συνδυασµό της εξοικονόµησης ενέργειας και
νερού για αυτόν τον τύπο).
Τυποποιηµένο πρόγραµµα βάση EN 50242.
Πρόγραµµα κατάλληλο για το πλύσιµο µεγάλων
σκευών και γενικά σκευών πολύ λερωµένων.
UNIVERSAL
PLUS
Καθηµερινή
Χρήση.
Δύο
ξεβγάλµατα
εξσαφαλίζουν άψογο αποτέλεσµα και υγιεινό
πλύσιµο
AUTO
P4
ZOOM 39’
Περιγραφή
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΛΥΣΙΜΟ
Γρήγορος κύκλος για "κανονικά" λερωµένα πιάτα
- για συχνή χρήση και κανονικά φορτία..
P11
ECO PLUS
P12
ΛΕΠΤΟΣ
Πρόγραµµα µέσης θερµοκρασίας, για πλύση
κατσαρολικών και πιάτων που είναι ’κανονικά’
λερωµένα, µε χρήση απορρυπαντικών που
περιέχουν ένζυµα.
Πρόγραµµα κατάλληλο για ευαίσθητα σκεύη
καθώς και για λιγότερο λερωµένα σκεύη
εξαιρουµένων κατσαρολικών.
Πλύση µε Πρόπλυση
Για προγράµµατα µε πρόπλυση, συνιστάτε να προστίθεται µια δεύτερη δόση απορρυπαντικού
(max. 10 g) απευθείας µέσα στη συσκευή.
73
EL
Πρόγραµµα
P5
ΓΡΗΓΟΡΟ 24'
P6
ΠΡΟΠΛΥΣΗ
P7
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
P8
ΔΥΝΑΤΟ
ΓΡΗΓΟΡΟ
P9
AUTO
ZOOM 39’
UNIVERSAL
PLUS
P10
AUTO
P4
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΛΥΣΙΜΟ
P11
ECO PLUS
P12
ΛΕΠΤΟΣ
-
■
"PERFECT RAPID ZONE"
ενεργό
"ΑΥΤΟΜΑΤΑ" προγράµµατα
45
205
NAI
NAI
NAI
75
130
NAI
NAI
NAI
50
60
100
120
NAI
Δ/Θ
NAI
60
39
Δ/Θ
Δ/Θ
NAI
50
24
Δ/Θ
Δ/Θ
NAI
5
Δ/Θ
Δ/Θ
75
140
NAI
Δ/Θ
NAI
65
85
NAI
NAI
NAI
65
75
115
125
NAI
Δ/Θ
NAI
45
55
70
80
NAI
NAI
NAI
55
190
NAI
Δ/Θ
NAI
45
85
NAI
NAI
NAI
- - - - - - - - ● - ● ■ - - - ▲
- ■
- - - ■ ▲
74
▲
Πλήκτρο "TABS"
UNIVERSAL
Πλήκτρο "ΜΙΣΟ ΦΟΡΤΙΟ"
P3
Πλήκτρο "SMART DOOR"
ΕΝΤΟΝΟ
Μέσος χρόνος πλύσης¹ (λεπτά)
P2
- ● ■ - ● ■
Θερµοκρασία νερού πλύσης
(°C)
ECO
AUTO
P1
Προγράµµατα "IMPULSE"
Πρόγραµµα
Απορρυπαντικό πρόπλυσης
Επιλογές
● = Απορρυπαντικό πρόπλυσης
■ = "IMPULSE" προγράµµατα
▲= "ΑΥΤΌΜΑΤΑ" προγράµµατα ²
EL
= Προγράµµατα όπου το PERFECT RAPID ZONE είναι
Δ/Θ = Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
1) Με κρύο νερό (15°C) - Ανοχή ±10%Εάν χρησιµοποιείτε ζεστό νερό, ο χρόνος που αποµένει µέχρι το τέλος του προγράµµατος
ενηµερώνεται αυτόµατα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του προγράµµατος.
Οι τιµές µετριούνται στο εργαστήριο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50242 (οι τιµές
µπορεί να ποικίλουν ανάλογα µε τις συνθήκες χρήσης).
²
Τα "αυτοµατα" προγραµµατα βελτιστοποιουν στο µεγιστο την πλυση χαρη στον αισθητηρα
ανιχνευσησ τησ βρωµιασ, ο οποιοσ θετει τισ παραµετρουσ του πλυσιµατοσ αναλογα µε το επιπεδο
τησ βρωµιασ στα σκευη.
75
18. ΜΟΝΑΔΑ
ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΥ
ΝΕΡΟΥ
Ανάλογα µε την πηγή της παροχής, το νερό
περιέχει ποικίλες ποσότητες ασβεστόλιθου
και ανόργανων στοιχείων που εναποτίθενται
στα πιάτα αφήνοντας λευκούς λεκέδες και
σηµάδια. Όσο µεγαλύτερη είναι η ποσότητα
αυτών των ορυκτών που υπάρχουν στο
νερό, τόσο πιο σκληρό είναι το νερό. Το
πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισµένο µε µια
µονάδα αποσκλήρυνσης νερού, η οποία, µε
τη χρήση ειδικού αναγεννητικού αλατιού,
παρέχει µαλακωµένο νερό για το πλύσιµο
των πιάτων. Ο βαθµός σκληρότητας του
νερού σας µπορεί να ληφθεί από την
εταιρεία παροχής νερού.
Ρύθµιση της αποσκλήρυνσης
του νερού
Το µαλακτικό νερού µπορεί να επεξεργαστεί
νερό µε επίπεδο σκληρότητας µέχρι 90 °fH
(γαλλική ταξινόµηση) ή 50 °dH (γερµανική
ταξινόµηση) µέσω 8 ρυθµίσεων. Οι
ρυθµίσεις παρατίθενται στον παρακάτω
πίνακα, µε το σχετικό νερό δικτύου που
πρόκειται να αντιµετωπιστεί.
Χρήση
αναγεννητικού
άλατος
Ρύθµιση
αποσκληρυντικού
νερού
0-3
OXI
S0
1
6-10
4-6
NAI
S1
2
11-20
7-11
NAI
S2
3
21-30
12-16
NAI
S3
4*
31-40
17-22
NAI
S4
5
41-50
23-27
NAI
S5
6
51-60
28-33
NAI
S6
7
61-90
34-50
NAI
S7
°fH
0-5
(γαλλική
ταξινόµηση)
0
Επίπεδο
°dH
(γερµανική
ταξινόµηση)
Σκληρότητα νερού
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει ΠΑΝΤΑ
να είναι απενεργοποιηµένο πριν
ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.
1. Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας παρατεταµένα το κουµπί
«ON/OFF» για 3 δευτερόλεπτα περίπου.
2. Κρατήστε τα κουµπιά «Προγρ.» και
«ON/OFF» πατηµένα για περίπου 5
δευτερόλεπτα.
3. Το µήνυµα «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» θα εµφανιστεί
στην οθόνη και οι ενδεικτικές λυχνίες
των κουµπιών «SMART DOOR/EXPRESS»
και «TABS» θα ενεργοποιηθούν.
4. Πιέστε το κουµπί «Προγρ.» µέχρι να
επιλέξετε το «ΑΦΑΛΑΤΩΤΗΣ S4» (S4
εργοστασιακό επίπεδο).
5. Η ρύθµιση της παραµέτρου γίνεται
πιέζοντας
τα
κουµπιά
«SMART
DOOR/EXPRESS» (S7 → S0) και
«TABS» (S0 →S7) για αύξηση ή µείωση
του προκαθορισµένου επιπέδου.
6. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας παρατεταµένα το κουµπί
«ON/OFF» για 3 δευτερόλεπτα για να
επιβεβαιώσετε τη νέα ρύθµιση.
Για να αλλάξετε ξανά τη ρύθµιση του
αφαλατωτή νερού, ακολουθήστε την ίδια
διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Εάν δεν µπορείτε να ολοκληρώσετε τη
διαδικασία, απενεργοποιήστε το πλυντήριο
πιάτων πιέζοντας το πλήκτρο "ON/OFF"
και ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από
την αρχή (ΒΗΜΑ 1).
76
* Η μονάδα μαλακτικού τίθεται στο
εργοστάσιο στο επίπεδο 4 (S4), καθώς
αυτό ικανοποιεί τις απαιτήσεις της
πλειοψηφίας των χρηστών.
Ρυθµίστε τη ρύθµιση της µονάδας
αποσκληρυντικού νερού σύµφωνα µε το
βαθµό σκληρότητας του νερού σας, ως εξής:
19. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
EL
Εάν πιστεύετε ότι το πλυντήριο πιάτων δεν λειτουργεί σωστά, συµβουλευτείτε τον γρήγορο
οδηγό που παρέχεται παρακάτω µε κάποιες πρακτικές συµβουλές για τον τρόπο επίλυσης
των πιο συνηθισµένων προβληµάτων. Εάν η δυσλειτουργία συνεχίζεται ή επαναλαµβάνεται,
επικοινωνήστε µε το Κέντρο τεχνικής βοήθειας.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
l Μοντέλα µε οθόνη: τα σφάλµατα υποδεικνύονται από έναν αριθµό που αναγράφεται
µετά από το γράµµα "E" (π.χ. Σφάλµα 2 = Ε2) και από ένα σύντοµο ηχητικό σήµα.
l Μοντέλα χωρίς οθόνη: το σφάλµα εµφανίζεται µέσω των λυχνιών LEDs που
αναβοσβήνουν κάθε φορά, κάνοντας µια παύση των 5 δευτερόλεπτων (παράδειγµα:
Error 2 = δύο φλας– παύση 5 δευτερολέπτων – δύο φλας – κ.λπ.…).
Μόνο µοντέλα µε οθόνη
Εµφανίζεται σφάλµα
Σηµασία και λύσεις
Το πλυντήριο πιάτων δεν γεµίζει µε νερό
"ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ"
µε ένα σύντοµο ηχητικό
σήµα
(µόνο σε ορισµένα µοντέλα).
E2 (µε οθόνη) µε ένα
σύντοµο ηχητικό σήµα
E3 (µε οθόνη) µε ένα
σύντοµο ηχητικό σήµα
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι τελείως ανοικτή.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι διπλωµένος ή
σπασµένος.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης βρίσκεται στο σωστό
ύψος (βλ. ενότητα εγκατάστασης).
Κλείστε την παροχή νερού, ξεβιδώστε τον εύκαµπτο σωλήνα
παροχής νερού από το πίσω µέρος του πλυντηρίου πιάτων και
ελέγξτε ότι το φίλτρο "άµµου" δεν είναι φραγµένο.
Το πλυντήριο πιάτων δεν αποστραγγίζει το νερό
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι λυγισµένος,
παγιδευµένος ή αποκλεισµένος και ότι το φίλτρο δεν έχει φράξει.
Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι δεν είναι φραγµένο.
Διαρροή νερού
E4 (µε οθόνη) µε ένα
σύντοµο ηχητικό σήµα
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι λυγισµένος,
παγιδευµένος ή αποκλεισµένος και ότι το φίλτρο δεν έχει φράξει.
Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι δεν είναι φραγµένο.
E8-Ei (µε οθόνη) µε ένα
Το στοιχείο θέρµανσης νερού δεν λειτουργεί σωστά ή η πλάκα
φίλτρου είναι φραγµένη
σύντοµο ηχητικό σήµα
Οποιοδήποτε
άλλο
κωδικό (µε οθόνη)
Καθαρίστε την πλάκα φίλτρου.
Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το πλυντήριο πιάτων, περιµένετε ένα
λεπτό. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε να ξεκινήσει ένα
πρόγραµµα. Εάν παρουσιαστεί και πάλι το σφάλµα, επικοινωνήσετε
απευθείας µε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.
77
Μόνο µοντέλα χωρίς οθόνη
Εάν εµφανιστούν δυσλειτουργίες ή βλάβες κατά τη λειτουργία ενός προγράµµατος, η
ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στον επιλεγµένο κύκλο θα αναβοσβήνει γρήγορα και θα
ακουστεί ένα διακεκοµµένο ηχητικό σήµα. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε το
πλυντήριο πιάτων πατώντας το πλήκτρο "ON/OFF". Αφού ελέγξετε για να βεβαιωθείτε
ότι η παροχή νερού είναι ανοικτή, ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι λυγισµένος και
ότι το σιφόνι ή τα φίλτρα δεν είναι φραγµένα, ρυθµίστε ξανά το επιλεγµένο πρόγραµµα.
Αν το σφάλµα επιµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο τεχνικής βοήθειας.
Αυτό το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισµένο µε µια συσκευή ασφαλείας υπερχείλισης η
οποία, σε περίπτωση προβλήµατος, εκκενώνει αυτόµατα κάθε περίσσεια ποσότητα νερού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής
ασφαλείας υπερχείλισης, συνιστούµε να µην κινείται ή να
µην έχει κλίση το πλυντήριο πιάτων κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να γείρετε
ή να µετακινήσετε το πλυντήριο πιάτων, βεβαιωθείτε ότι ο
κύκλος πλύσης είναι πλήρης και ότι δεν υπάρχει νερό µέσα
στη συσκευή.
Άλλα σφάλµατα
ΣΦΑΛΜΑΤΑ
1. Κανένα
πρόγραµµα
δεν δουλεύει
2. Το πλυντήριο
πιάτων δεν
γεµίζει µε νερό
3. Το πλυντήριο
πιάτων δεν
αποστραγγίζει
το νερό
ΑΙΤΙΑ
ΛΥΣΗ
Το φις δεν είναι συνδεδεµένο
στην πρίζα τοίχου
Το πλήκτρο O/I δεν πατήθηκε
Η πόρτα είναι ανοιχτή
Δεν έχει ρεύµα
Βλέπε σηµείο 1
Η βρύση νερού είναι κλειστή
Ο εύκαµπτος σωλήνας παροχής
νερού είναι λυγισµένος
Το φίλτρο του σωλήνα παροχής
νερού είναι φραγµένο
Το φίλτρο είναι βρώµικο
Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι
λυγισµένος
Η προέκταση του σωλήνα
αποστράγγισης δεν είναι σωστά
συνδεδεµένη
Η σύνδεση εξόδου στον τοίχο
είναι στραµµένη προς τα κάτω
όχι προς τα πάνω
78
Συνδέστε το ηλεκτρικό φις
Πατήστε το πλήκτρο
Κλείστε την πόρτα.
Έλεγχος
Έλεγχος
Ανοίξτε τη βρύση νερού
Εξαλείψτε τα λυγίσµατα και
διπλώµατα του σωλήνα
Καθαρίστε το φίλτρο στο άκρο του
σωλήνα
Καθαρίστε το φίλτρο
Εξαλείψτε τα λυγίσµατα και διπλώµατα
του σωλήνα αποστράγγισης
Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη
σωστή σύνδεση του σωλήνα
αποστράγγισης
Καλέστε έναν εξειδικευµένο τεχνικό
ΑΙΤΙΑ
ΛΥΣΗ
4. Το πλυντήριο
πιάτων
αποστραγγίζει
το νερό συνεχώς
Η θέση τοποθέτησης του
σωλήνα αποχέτευσης είναι πολύ
χαµηλά.
Σηκώστε τον σωλήνα αποστράγγισης
σε απόσταση τουλάχιστον 40 εκατοστά
από το επίπεδο του δαπέδου
5. Οι βραχίονες
ψεκασµού δεν
ακούγονται να
περιστρέφονται
Υπερβολική ποσότητα
απορρυπαντικού
Το στοιχείο αποτρέπει την
περιστροφή των βραχιόνων
Η πλάκα φιλτραρίσµατος και το
φίλτρο είναι πολύ βρώµικα
Μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού.
Χρησιµοποιήστε κατάλληλο απορρυπαντικό
6. Σε ηλεκτρονικές
συσκευές χωρίς
οθόνη: µία ή
περισσότερες
ενδεικτικές
λυχνίες
αναβοσβήνουν
γρήγορα
Η βρύση παροχής νερού είναι
απενεργοποιηµένη
Βλέπε σηµείο 5
Το κάτω µέρος από τις κατσαρόλες
δεν έχει πλυθεί καλά
Οι άκρες από τις κατσαρόλες
δεν έχουν πλυθεί καλά
Οι βραχίονες ψεκασµού
παρεµποδίζονται µερικώς
7. Πιάτα πλυµένα
µόνο εν µέρει
Τα πιάτα δεν έχουν τοποθετηθεί
σωστά
Το άκρο του σωλήνα αποχέτευσης
βυθίζεται στο νερό
Μια εσφαλµένη ποσότητα
απορρυπαντικού έχει µετρηθεί ή
το απορρυπαντικό είναι παλιό και
σκληρό
Το καπάκι του δοχείου αλατιού
δεν κλείνει σωστά
Το πρόγραµµα πλύσης δεν είναι
αρκετά λεπτοµερές
Καθαρίστε την πλάκα φιλτραρίσµατος και
το φίλτρο
Απενεργοποιήστε τη συσκευή
Ενεργοποιήστε τη βρύση
Επανατοποθετήστε τον κύκλο
Έλεγχος
Τα καµένα υπολείµµατα τροφίµων
πρέπει να καθαρισθούν µε νερό
πριν τοποθετηθούν οι κατσαρόλες
στο πλυντήριο πιάτων
Επανατοποθετήστε τις κατσαρόλες
Αφαιρέστε τους βραχίονες ψεκασµού
ξεβιδώνοντας τα παξιµάδια του
δακτυλίου δεξιόστροφα και πλύντε
τους κάτω από τρεχούµενο νερό
Μην τοποθετείτε τα πιάτα πολύ
κοντά
Το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης
δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε το
νερό εκκένωσης
Αυξήστε το µέτρο ανάλογα µε το
πόσο βρώµικα είναι τα πιάτα ή
αλλάξτε απορρυπαντικό
Σφίξτε το σωστά
Επιλέξτε ένα ισχυρότερο πρόγραµµα
8. Απορρυπαντικό
µη διανεµηµένο ή
µερικώς
διανεµηµένο
Μαχαιροπίρουνα, πιάτα, σκεύη,
κλπ., εµποδίζουν το σωστό άνοιγµα
του διανοµέα απορρυπαντικού
Τοποθετήστε τα πιάτα έτσι ώστε να
µην εµποδίζουν το διανοµέα
9. Παρουσία
λευκών λεκέδων
στα πιάτα
Το νερό του δικτύου είναι πολύ
σκληρό
Ελέγξτε το επίπεδο αλατιού και
λαµπρυντικού και ρυθµίστε. Σε περίπτωση
που το σφάλµα επιµένει, επικοινωνήστε
µε το Κέντρο τεχνικής βοήθειας
79
Έλεγχος
EL
ΣΦΑΛΜΑΤΑ
ΣΦΑΛΜΑΤΑ
10. Θόρυβος
κατά τη
διάρκεια της
πλύσης
11. Τα πιάτα δεν
είναι εντελώς
στεγνά
ΑΙΤΙΑ
Τα πιάτα χτυπούν το ένα το
άλλο
ΛΥΣΗ
Ελέγξτε ξανά την τοποθέτηση των
πιάτων στο καλάθι
Τα περιστρεφόµενα χέρια χτυπούν
στα πιάτα
Ελέγξτε ξανά την τοποθέτηση των
πιάτων στο καλάθι
Ανεπαρκής ροή αέρα
Αφήστε την πόρτα του πλυντηρίου
πιάτων να παραµείνει ανοιχτή στο
τέλος του προγράµµατος πλύσης
για να επιτρέψετε στα πιάτα να
στεγνώσουν µε φυσικό τρόπο
Λείπει βοηθητικό ξεβγάλµατος
(λαµπρυντικό)
Γεµίστε τη διανοµέα του λαµπρυντικού
ΣΗΜ.: Σε περίπτωση που κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις έχει ως αποτέλεσµα
κακή απόδοση πλύσης ή ανεπαρκές ξέπλυµα, αφαιρέστε τα υπολείµµατα βρωµιάς από τα
πιάτα µε το χέρι καθώς ο τελικός κύκλος στεγνώµατος σκληραίνει τη βρωµιά, καθιστώντας
δύσκολη την αφαίρεση µε επακόλουθη πλύση.
Εάν η δυσλειτουργία συνεχίζεται, επικοινωνήστε µε το Κέντρο τεχνικής βοήθειας,
δηλώνοντας το µοντέλο του πλυντηρίου πιάτων. Αυτό βρίσκεται στην πλάκα στο επάνω
τµήµα της εσωτερικής πλευράς της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων ή στην εγγύηση. Οι
πληροφορίες αυτές θα επιτρέψουν την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη δράση.
Βοήθεια και εγγύηση
Το προϊόν είναι εγγυηµένο από το νόµο και σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγύησης που
περιλαµβάνεται στο προϊόν. Το πιστοποιητικό πρέπει να αποθηκεύεται και να
παρουσιάζεται σε εξουσιοδοτηµένο Κέντρο τεχνικής βοήθειας σε περίπτωση
ανάγκης, µαζί µε την απόδειξη αγοράς. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τους όρους
και τις συνθήκες εγγύησης στην ιστοσελίδα µας.
Για βοήθεια, συµπληρώστε την ηλεκτρονική φόρµα ή επικοινωνήστε µαζί µας µε
τον αριθµό που αναγράφεται στη σελίδα υποστήριξης της ιστοσελίδας µας.
Ο κατασκευαστής απορρίπτει κάθε ευθύνη για τυχόν λάθη εκτύπωσης σε αυτό το
φυλλάδιο. Επιπλέον, ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε τυχόν αλλαγές
που κρίνονται χρήσιµες για τα προϊόντα του χωρίς να αλλάζει τα βασικά χαρακτηριστικά
του.
80
20. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Οι ιδιώτες µπορούν να διαδραµατίσουν
σηµαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ
δεν θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα,
ακολουθώντας µερικούς βασικούς κανόνες:
81
l Τα
ΑΗΗΕ
δεν
θα
πρέπει
να
αντιµετωπίζονται ως Οικιακά απόβλητα.
l Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα
σχετικά σηµεία περισυλλογής που διαχειρίζονται
οι δήµοι ή εγκεκριµένοι οργανισµοί. Σε
πολλές χώρες, για µεγάλα ΑΗΗΕ, διατίθεται
υπηρεσία περισυλλογής από το σπίτι.
Σε πολλές χώρες, όταν προµηθεύεστε µια
νέα συσκευή, η παλαιά µπορεί να
επιστραφεί στην πωλήτρια εταιρία όταν
παραδίδει την καινούργια, χωρίς χρέωση,
δεδοµένου ότι η νέα είναι αντίστοιχη σε
κατηγορία και χαρακτηριστικά µε το παλαιά.
EL
Αυτή η συσκευή έχει σήµανση
σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή
οδηγία 2012/19/EE, σχετικά µε
τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ).
Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες
(που µπορεί να προκαλέσουν αρνητικές
συνέπειες για το περιβάλλον) και βασικά
εξαρτήµατα
(που
µπορούν
να
ξαναχρησιµοποιηθούν). Είναι σηµαντικό να
υποβάλουµε τα ΑΗΗΕ σε ειδική επεξεργασία,
προκειµένου να αφαιρούνται και εναποθέτονται
σωστά όλες οι ρυπογόνες ουσίες και να
διατηρούνται όλα τα ανακυκλώσιµα υλικά.
Dziękujemy za wybór zmywarki Candy.
Jesteśmy pewni, że będzie Państwa
wiernym pomocnikiem w codziennym,
bezpiecznym zmywaniu naczyń.
Spis treści
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Należy dokładnie przeczytać tę instrukcję,
aby prawidłowo i bezpiecznie korzystać z
urządzenia i uzyskać wskazówki pomocne
w jego wydajnym utrzymaniu.
2. DOPŁYW WODY
Do używania zmywarki przystąpić
dopiero po dokładnym przeczytaniu
instrukcji. Zalecamy, aby zawsze mieć
niniejszą instrukcję pod ręką i zachować
ją w dobrym stanie dla ewentualnych
przyszłych właścicieli.
5. USTAWIANIE NACZYŃ
Należy upewnić się, czy urządzenie
dostarczono z niniejszą instrukcją, kartą
gwarancyjną, adresem serwisu i etykietą
sprawności
energetycznej.
Każdy
produkt jest oznaczony niepowtarzalnym,
16-cyfrowym kodem, zwanym również
„numerem seryjnym”, nadrukowanym na
karcie gwarancyjnej lub na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz
drzwi, po prawej stronie u góry. Kod ten
jest
rodzajem
dowodu
tożsamości
właściwym dla danego produktu, którego
należy użyć do rejestracji produktu lub w
razie potrzeby skontaktowania się z
Centrum Wsparcia Technicznego.
9. DODAWANIE NABŁYSZCZACZA
3. DODAWANIE SOLI
4. REGULACJA KOSZA GÓRNEGO
(TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH)
6. INFORMACJA DLA LABORATORIÓW
BADAWCZYCH
7. DODAWANIE DETERGENTU
8. RODZAJE DETERGENTU
10.CZYSZCZENIE FILTRÓW
11.PRAKTYCZNE PORADY
12.CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
13.OPIS PANELU STEROWANIA
14.DANE TECHNICZNE
15.WYBÓR PROGRAMU I FUNKCJE
SPECJALNE
16.ZDALANE STEROWANIE (Wi-Fi)
17.OPIS PROGRAMÓW
Rys. A
18.MODUŁ ODKAMIENIACZA
19.ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I
GWARANCJA
5
20.WARUNKI OTOCZENIA
1
A. PARAMETRY BEZPRZEWODOWE
(STR.160)
4
3
2
82
powyżej 8 roku życia i
osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej i umysłowej
oraz osoby nieposiadające
dostatecznej
wiedzy
albo
wystarczającego doświadczenia
mogą używać tego urządzenia
tylko pod opieką lub pod
warunkiem, że zostały poinstruowane
o bezpiecznym sposobie używania
urządzenia i zrozumiały zagrożenia
związane z jego używaniem.
Dzieciom nie wolno bawić
się zmywarką. Dzieci mogą
przeprowadzać czyszczenie i
konserwację wyłącznie pod
nadzorem.
l Urządzenia
te są przeznaczone
do użytku domowego i podobnych
zastosowań, takich jak:
− Kuchnie dla personelu w
sklepach, biurach i innych
miejscach pracy;
− Kuchnio-jadalnie;
− Przez klientów w hotelach,
motelach i innych otoczeniach
typu mieszkalnego;
− hotelach typu „bed and
breakfast”.
Inne użytkowanie urządzenia niż
w środowisku domowym lub w
typowych funkcjach gospodarstwa
domowego, takie jak komercyjne
użytkowanie przez specjalistów
lub przeszkolonych użytkowników,
jest
wykluczone
nawet
w
przypadku wyżej wymienionych
zastosowań. Jeżeli urządzenie
będzie użytkowane w sposób
niezgodny z powyższym, może
to skrócić jego trwałość i unieważnić
gwarancję producenta.
Jakiekolwiek uszkodzenia urządzenia
lub inne szkody lub straty wynikające
z użytkowania niezgodnego z
użytkowaniem w gospodarstwie
domowym (nawet jeśli urządzenie
znajduje się w środowisku domowym
lub mieszkalnym) nie będą
akceptowane przez producenta
w najszerszym zakresie dozwolonym
przez prawo.
l Dzieci
należy pilnować, aby nie
bawiły się urządzeniem.
l Dzieci
w wieku 3 lat i poniżej
powinny być trzymane z dala
od urządzenia, chyba że są
pod stałym nadzorem.
l Jeżeli
przewód zasilania jest
uszkodzony, dla bezpieczeństwa
musi zostać wymieniony przez
producenta, autoryzowany serwis
lub odpowiednio wykwalifikowaną
osobę. Zalecamy użycie oryginalnego
elementu, który można zamówić
w Centrum Pomocy Technicznej.
l Do
podłączenia dopływu wody
należy
używać
wyłącznie
dostarczonych
węży
(nie
używać starych węży).
83
PL
l Dzieci
1. OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
l Ciśnienie
wody musi wynosić l Upewnić się, że instalacja
od 0,08 MPa do 0,8 MPa.
elektryczna jest uziemiona i
zgodna ze wszystkimi obowiązującymi
l Upewnij się, że dywany ani
przepisami oraz że gniazdo jest
chodniki nie blokują podstawy
zgodne z wtyczką urządzenia.
ani
żadnego
z
otworów
wentylacyjnych.
Producent nie ponosi żadnej
l Po montażu urządzenie należy odpowiedzialności za szkody
ustawić tak, aby wtyczka była na osobach lub rzeczach
powstałe w wyniku braku
dostępna.
uziemienia urządzenia.
OSTRZEŻENIE
l Upewnić
się, że zmywarka nie
przygniata przewodów zasilających.
Noże i inne naczynia z ostrymi
zakończeniami muszą być
załadowane do koszyczka
ostrą stroną skierowaną w
dół lub umieszczone w
pozycji poziomej.
l Ogólnie
rzecz biorąc, nie zaleca
się stosowania elementów
przejściowych, rozgałęziaczy
połączeń ani przedłużaczy.
czyszczeniem
lub
pozostawiać otwartych drzwi l Przed
konserwacją
zmywarki
należy
urządzenia w pozycji poziomej,
odłączyć urządzenie od źródła
aby uniknąć potencjalnych
zasilania i wyłączyć dopływ
zagrożeń (np. potknięcia się).
wody.
l Aby uzyskać więcej informacji
na temat produktu, sprawdzić l Nie należy ciągnąć za przewód
zasilający urządzenia, aby
katę danych technicznych, należy
odłączyć je od źródła zasilania.
przejść na stronę internetową
producenta.
l Nie wystawiać urządzenia na
działanie czynników atmosferycznych
Połączenia elektryczne i
(deszcz, słońce itp.).
instrukcje bezpieczeństwa
l Nie
l Dane
techniczne (napięcie l Opieranie się lub siadanie na
zasilania i pobór mocy) podane
otwartych drzwiach zmywarki
są na tabliczce znamionowej
może spowodować jej przewrócenie
produktu.
się.
84
l Zmywarka
jest przeznaczona
do normalnych naczyń kuchennych.
Zabrania się mycia w zmywarce
przedmiotów zanieczyszczonych
benzyną, farbami, śladowymi
ilościami stali lub żelaza, żrącymi
chemikaliami, kwasami lub
zasadami.
w domu zainstalowane
jest urządzenie do zmiękczania Montaż
wody, nie ma potrzeby dodawania
l Usunąć wszystkie
soli do zmiękczacza w urządzeniu.
opakowania.
PL
Nakładając oznaczenie
na
ten produkt, potwierdzamy, na
własną odpowiedzialność, pełną
zgodność tego produktu ze
wszystkimi właściwymi wymogami
w zakresie bezpieczeństwa,
zdrowia i ochrony środowiska
wynikającymi z prawodawstwa
europejskiego.
l Jeśli
l Jeśli
elementy
urządzenie ulegnie awarii
OSTRZEŻENIE
lub przestanie działać prawidłowo,
należy je wyłączyć, wyłączyć Materiały opakowaniowe należy
dopływ wody i nie ingerować w przechowywać z dala od dzieci.
urządzenie. Naprawy mogą
być wykonywane wyłącznie l Nie montować, ani nie używać
przez
Centrum
Wsparcia
zmywarki, jeżeli jest uszkodzona.
Technicznego i mogą być
wykonywane wyłącznie przy l Postępować zgodnie z instrukcjami
użyciu oryginalnych części
dostarczonymi z produktem.
zamiennych. Nieprzestrzeganie
tych instrukcji może zagrażać
bezpieczeństwu urządzenia.
l Jeśli
po zdjęciu opakowania
trzeba przesunąć urządzenie,
nie należy go podnosić za
dolną krawędź drzwi. Otworzyć
lekko drzwi i podnieść urządzenie,
chwytając za górną część
urządzenia.
85
2. DOPŁYW WODY
l Jeśli urządzenie podłączone jest do
Urządzenie musi być podłączone do
sieci wodociągowej za pomocą
nowego zestawu węży gumowych.
Nie należy używać starego zestawu.
l Elastyczne
przewody
odpływowe
i
zasilające mogą być skierowane w lewo
lub w prawo.
Zmywarkę
można
dołączyć
do
instalacji wody zimnej lub ciepłej pod
warunkiem, że temperatura wody nie
przekracza 60°C.
nowej instalacji wodnej lub do instalacji
nie będącej w użyciu od dłuższego czasu,
zanim założymy przewód zasilania w wodę
należy umożliwić swobodny spływ wody
przez kilka minut. Unikniemy wtedy
osadzania się piasku lub rdzy, mogących
zatkać filtr wejściowy wody.
1
l Ciśnienie wody musi być w przedziale
między 0,08 MPa a 0,8 MPa.
B
l Przed przewodem dopływowym do zmywarki
należy zainstalować zawór odcinający, co
pozwoli odizolować urządzenie od instalacji
wodnej w okresach niekorzystania ze
zmywarki (Rys. 1B).
l Zmywarka wyposażona jest w króciec
gwintowany 3/4” służący do dołączania do
zasilania wodnego (Rys. 2).
l Przewód zasilania w wodę "A" należy
nakręcić na kurek doprowadzający wodę
"B" za pomocą złączki 3/4” przy czym
należy sprawdzić, czy połączenie jest
szczelne.
l Jeśli to konieczne można wydłużyć wąż
zasilający w wodę do 2,5 m. W tym celu
należy skontaktować się z serwisem.
86
2
B
A
l AQUASTOP (rys. 4):
Zabezpieczenia hydrauliczne
urządzenie znajdujące się na rurze
doprowadzającej wodę, które odłącza
wodę w przypadku przerwania rury. W
tym przypadku czerwony symbol pojawi
się w okienku „A” i konieczna będzie
wymiana rury. Aby odkręcić nakrętkę,
należy nacisnąć blokadę jednokierunkową
„B”.
NIEKTÓRE MODELE mogą być wyposażone
w jedną lub kilka poniższych funkcji:
4
B
l BLOKADA WODY (rys. 3)
System blokady wody został zaprojektowany
w celu poprawy bezpieczeństwa urządzenia.
System zapobiega zalewaniu, które może
być spowodowane awarią urządzenia
lub pęknięciem gumowych rur, a w
szczególności rury doprowadzającej wodę.
Sposób działania
Wanienka umieszczona na podstawie
urządzenia zbiera wodę i uruchamia czujnik,
który uruchamia zawór umieszczony pod
kranem i blokuje wodę, nawet przy
całkowicie otwartym kranie. Jeżeli puszka
„A”, zawierająca elementy elektryczne jest
uszkodzona, natychmiast wyjąć wtyczkę z
gniazdka. Aby zapewnić idealne działanie
układu bezpieczeństwa, wąż z puszką „A”
należy podłączyć do zaworu w sposób
pokazany na rys. Węża doprowadzającego
wodę nie należy przecinać, ponieważ
zawiera części pod napięciem. Jeżeli wąż
nie jest wystarczająco długi do prawidłowego
podłączenia, należy go wymienić na
dłuższy. Wąż można zamówić w Centrum
Pomocy Technicznej.
3
A
87
A
l AQUAPROTECT - RURA DOPROWADZAJĄCA
WODĘ Z OSŁONĄ (rys. 5):
W przypadku wycieku wody z głównej
rury wewnętrznej „A”, przezroczysta
osłona „B” zatrzyma wodę, umożliwiając
dokończenie cyklu mycia. Po zakończeniu
cyklu należy się skontaktować z Centrum
wsparcia technicznego, aby zamówić
nową rurę doprowadzającą wodę.
5
B
A
PL
Wszystkie zmywarki wyposażone są w
zabezpieczenie przed przepełnieniem,
które w przypadku przekroczenia
normalnego poziomu wody na skutek
usterki automatycznie blokuje przepływ
wody i/lub odprowadza nadmiar wody.
Dołączenie do odpływu
l Należy dołączyć przewód odpływowy do
kanalizacji, uważając aby go nie zgiąć,
ponieważ mogłoby to zakłócić odpływ
(Rys. 6).
l Przewód odpływowy zamocowany na
stałe powinien mieć co najmniej 4 cm
średnicy wewnętrznej i kończyć się na
wysokości co najmniej 40 cm.
l Aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów
zaleca się zainstalowanie syfonu (Rys. 6X).
l Zagiętą końcówkę przewodu odpływowego
można zawiesić na krawędzi zlewu
(końcówka nie powinna być zanurzona)
co nie dopuszcza do powstania efektu
syfonowego podczas zmywania (Rys. 6Y).
l W przypadku instalowania zmywarki pod
blatem kuchennym kolanko przewodu
powinno zostać zamocow ane bezpośrednio
pod płytą w miejscu położonym możliwie
jak najwyżej (Rys. 6Z).
l Jeśli to konieczne można wydłużyć wąż
odprowadzający wodę do 2,5 m. Ale
należy trzymać go na wysokosci
maksymlnej 85 cm od podłogi. W tym
celu należy skontaktować się z serwisem.
l Podczas instalacji urządzenia należy
upewnić się, że przewody - zasilający i
odpływowy - nie są załamane.
6
Y
X
Z
88
3. DODAWANIE SOLI
(Rys. A "1")
Po wsypaniu soli, zmywarka MUSI
przejść pełen cykl mycia lub cykl
MYCIA WSTĘPNEGO/ZIMNE PŁUKANIE.
l Pojawienie
się
białych
plam
na
naczyniach jest generalnie rzecz biorąc
sygnałem, że zbiorniczek na sól wymaga
uzupełnienia.
l Pojemnik na sól ma pojemność od 1,5 do
l Na dnie maszyny umieszczony jest zbiornik
na sól służącą do regeneracji zmiękczacza.
l Należy używać wyłącznie soli przeznaczonej
Przy pierwszym uruchomieniu zmywarki
należy napełnić zbiornik solą, a
następnie koniecznie dolać do pełna
wody do zbiornika na sól.
do zmywarek. Inne rodzaje soli, zawierające
istotne ilości substancji nierozpuszczalnych,
wraz z upływem czasu mogłyby uczynić
nieefektywnym działanie układu zmiękczania.
l Aby napełnić pojemnik solą należy odkręcić
korek pojemnika znajdujący się na dnie
pojemnika.
l Podczas
operacji napełniania może
wydostać się na zewnątrz niewielka ilość
wody, mimo to należy kontynuować
nasypywanie soli mieszając łyżeczką aż
do całkowitego wypełnienia pojemnika.
Po zakończeniu tej operacji oczyścić
siatkę zbierając resztki soli i zakręcić
korek.
89
PL
1,8 kg soli: aby do maksimum wykorzystać
urządzenie należy okresowo wypełniać
pojemnik zgodnie z zasadami regulacji
zmiękczacza zmywarki.
Typ "B": (TYLKO MODELE Z FUNKCJĄ EASY CLICK):
4. REGULACJA KOSZA
1. Wymontować górny kosz;
GÓRNEGO (TYLKO W
2. Chwycić kosz z obu stron i podnieść go
NIEKTÓRYCH MODELACH)
w górę (rys. 1).
l Jeżeli talerze 29 do 32,5 cm są regularnie
używane, należy je załadować do
dolnego kosza, gdy górny kosz został
umieszczony w położeniu górnym, szczegóły
(odpowiednio do modelu) podano powyżej:
Typ "A":
1. T Obrócić przednie bloki
położenia zewnętrznego;
"A"
do
2. Wymontować kosz i zamontować go w
położeniu górnym;
3. Ustawić bloki "A" w pierwotnym
położeniu.
Talerzy o średnicy przekraczającej 20 cm
nie można już ładować do górnego kosza i
nie można używać ruchomych wsporników,
gdy kosz jest w położeniu górnym.
Typ "A"
Talerzy o średnicy przekraczającej 20 cm
nie można już ładować do górnego kosza i
nie można używać ruchomych wsporników,
gdy kosz jest w położeniu górnym.
* W modelach wyposażonych w trzeci kosz,
talerzy mających ponad 14 cm średnicy nie
można już ładować do górnego kosza.
USTAWIANIE KOSZA W NIŻSZYM
POŁOŻENIU:
1. Chwycić kosz z obu stron i delikatnie
podnieść go w górę (rys. 1);
2. Następie powoli zwolnić kosz w
prawidłowym położeniu (rys. 2).
UWAGA: NIGDY NIE PODNOSIĆ ANI NIE
OPUSZCZAĆ KOSZA TYLKO Z JEDNEJ
STRONY (rys. 3).
OSTRZEŻENIE:
Zalecamy regulację kosza przed załadowaniem
naczyń.
Typ "B"
1
A
2
a
b
a
b
A
3
90
Standardowy załadunek
pokazany na rys. 1 i 2.
5. USTAWIANIE NACZYŃ
Wykorzystanie koszyka górnego
dzienny
jest
Koszyk górny (rys. 1)
l Kosz górny wyposażony jest w ruchome
nakładki zamocowane na bokach kosza.
Nakładki można podnieść lub opuścić.
l W pozycji opuszczonej (A-A1) nakładki
PL
służą do ustawienia filiżanek, długich
sztućców i łyżek wazowych. Na końcach
nakładek można zawiesić kubki w
kształcie kilelicha.
Koszyk górny (rys.2)
l W pozycji podniesionej (B-B1) nakładka
umożliwia ustawienie talerzy płaskich i
głębokich (maksymalna średnica 19 cm).
Talerze należy ustawiać pionowo częścią
wklęsłą skierowaną do przodu zmywarki,
pomiędzy talerzami musi być odstęp
umożliwiający przepływ wody.
l Zalecamy ustawienie większych talerzy
Wykorzystanie koszyka dolnego
lekko pochylonych do przodu zmywarki
co ułatwi wsunięcie kosza do komory
zmywarki.
l Dolny kosz służy do ustawienia garnków,
l Górny kosz został zaprojektowany z
l Sztućce należy umieszczać w odpowiednim
patelni, waz, misek, pokrywek, dużych
talerzy płaskich i głębokich.
myślą o maksymalnej elestyczności w
celu uzyskania optymalnych możliwości
załadunku kubków, filiżanek, talerzyków i
innych małych naczyń.
pojemniku rękojeścią skierowaną ku
dołowi (rys. 6) i w taki sposób aby nie
zakłócały one ruchu obrotowego ramion
zmywarki.
91
l Dolny kosz jest wyposażony w specjalny
grzebień podtrzymujący talerze (rys. 3 i 4)
ułatwiający
uzyskanie
stabilnego
i
optymalnego załadunku naczyń, także
wtedy, gdy rozmiary lub kształt naczyń
odbiegają od standardowych.
Koszyk górny (rys.5)
5
- POZYCJA "A": dla załadunku naczyń
standardowych lub dla załadunku tylko
garnków, dużych misek, salaterek itp....
- POZYCJA "B": dla załadunku talerzy o
nietypowych kształtach ale standardowych
wymiarach (bardzo glębokie, kwadratowe
itp...).
D
- POZYCJA "C": dla załadunku talerzy
płaskich większych niż normalnie lub o
kształtach nieregularnych (kwadratowych,
wielokątnych, owalnych, tależy do pizzy
itp...).
3
E
OSTRZEŻENIE
B
Jeżeli małe talerzyki zostaną włożone
bez stosownego ustawienia podórek
dola rampa zablokuje się z talerzykami.
A
Standardowy załadunek
pokazany na rys. 6.
dzienny
jest
Koszyk dolny (rys. 6)
4
6
C
A
l Mniejsze talerze, np. deserowe, mogą być
także ustawione w dolnym koszu po
uprzednim ustawieniu ruchomych wsporników
w pozycji do zewnątrz: "E" na rys. 5. Dla
talerzy średnich i większych wsporniki
należy ustawić w pozycji do wewnątrz
"D".
92
Racjonalne i poprawne ułożenie naczyń
jest podstawowym warunkiem uzyskania
nienagannych wyników zmywania.
l W trzecim koszu można umieścić: małe
Dolny kosz wyposażony jest w
ogranicznik który zapewnia bezpieczne
wysuwanie kosza nawet z pełnym
załadunkiem. W celu załadowania soli,
wyczyszczenia filtra i oczyszczenia
zmywarki konieczne jest całkowite
wyjęcie kosza.
filiżaniki i talerzyki, miseczki deserowe,
niskie pojemniki oraz wszelkie duże
sztućce używane do gotowania, długie
noże i łyżki, tarki i płaskie akcesoria
urządzeń agd (np. nożyki miksera).
l Zalecamy
ułożenie naczyń częścią
wklęsłą skierowaną ku dołowi, zapewni to
lepsze wyniki zmywania.
l Trzeci kosz można w prosty sposób
wyjąć z komory zmywarki zdejmując
ograniczenia zabezpieczające zamocowane
na końcach prowadnic.
7
l Trzeci kosz został zaprojektowany pod
kątem maksymalnej jego wszechstronności.
Jego podział na trzy nachylone sekcje i
brak stałych rusztów umożliwia różne
warianty załadunku: same filiżaniki i
talerzyki, same duże sztućce (łyżki wazowe,
duże widelce) lub załadunki mieszane.
Przykładowy załadunek “dzienny” pokazano
na rys. 8.
Trzeci kosz (rys. 8)
8
Trzeci kosz - użytkowanie
l Trzeci
kosz przeznaczony jest do
umieszczenia w nim wszelkich przedmiotów
nieporęcznych, naczyń małych lub
długich i płaskich. Umieszczenie ich w
trzecim koszu ułatwi nam w znacznym
stopniu optymalne wykorzystanie pozostałych
koszy np. poprzez lepsze rozmieszczenie
talerzy i garnków w koszu dolnym.
93
PL
OSTRZEŻENIE
Trzeci kosz NIE JEST przeznaczony do
luźnego ułożenia zwykłych sztućców
które, ze względu na budowę trzeciego
kosza, mogłyby spadać do koszy
położonych poniżej.
Koszyk na nakrycia (Rys. 7)
Koszyk na nakrycia składa się z dwóch
rozdzielnych
części
dających
różne
możliwości załadunku.
Rozdział koszyka na dwie połówki odbywa
się przez przesuwanie w kierunku poziomym
dwóch elementów, jednego względem
drugiego i w celu ponownego zaczepienia w kierunku przeciwnym.
Górna część koszyka na sztućce (nakrycia)
jest zdejmowalna dzięki czemu jest
możliwość różnych załadunków.
AKCESORIA ZOOM
NIEKTÓRE MODELE)
(TYLKO
Kosz dolny z akcesoriami ZOOM, które
pozwalają na stabilne ustawianie naczyń o
różnych rozmiarach i kształtach w lewej
części kosza. Akcesoria umożliwiają pełne
wykorzystanie zalet programu ZOOM.
9
Miękkie mocowania gumowe można
zdejmować.
94
6. INFORMACJA DLA
LABORATORIÓW
BADAWCZYCH
Informacje niezbędne dla przeprowadzenia
badań porównawczych oraz pomiarów
hałasu (według Norm EN) dostępne są pod
adresem:
testinfo-dishwasher@candy.it
W zapytaniu proszę podać model oraz
numer seryjny urządzenia (patrz tabliczka
znamionowa).
7. DODAWANIE DETERGENTU
(Rys.A"2")
Detergent.
Środki nie dostosowane do zmywarek (na
przykład przeznaczone do zmywania ręcznego)
nie zawierają odpowiednich składników do
mycia maszynowego i nie pozwalają na
poprawne funkcjonowanie zmywarki.
Po włożeniu detergentu do pojemnika
zamknąć pokrywę najpierw przesuwając ją
a potem przyciskając lekko aż do usłyszenia
dźwięku zamknięcia.
Ładowanie detergentu.
Pojemnik na środek myjàcy znajduje się po
wewnętrznej stronie drzwiczek (Rys. A “2”).
Jeśli pokrywka pojemnika jest zamknięta,
wystarczy nacisnąć przycisk (A) po
zakończeniu każdego program zmywania
pokrywka jest zawsze otwarta, gotowa do
następnego wykorzystania.
Ponieważnie wszystkie środki myjàce są
jednakowe, należy również zapoznać się z
instrukcją
podaną
na
opakowaniu.
Przypominamy, że niewystarczające ilości
środka myjącego mogą niedostatecznie
usunąć brud, podczas gdy nadmierna
dawka środka myjącego nie tylko nie
poprawia wyników zmywania, lecz ponadto
jest zbędnym marnotrawstwem.
OSTRZEŻENIE
W dolnym pojemniku nie należy umieszczać
naczyń w pozycji, która może przeszkadzać
w otwarciu pokrywki pojemnika na
detergent i swobodnemu wydostawaniu
sie detergentu.
Odpowiednie dawkowanie środka do
zmywania stanowi wkład w ochronę
Środowiska.
Dawki środka myjącego są różne w
zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju
naczyƒ. Zaleca się umieścić w pojemniku
(B) od 20 do 30 g środka myjącego.
95
PL
Niezbędne jest stosowanie środka
myjącego w proszku, płynnego lub w
pastylkach - przeznaczonego specjalnie
do zmywarek do naczyń.
8. RODZAJE DETERGENTU
być
zbędne,
należy
rygorystycznie
przestrzegać następujących zaleceń:
Detergenty w pastylkach
l przeczytać
Detergenty w pastylkach, pochodzące od
różnych producentów rozpuszczają się z
różną prędkością, zatem użyte w programach
szybkiego zmywania mogą nie być
skuteczne, gdyż mogą się nie całkowicie
rozpuścić. Jeżeli używa się detergentów w
pastylkach, zalecane jest używanie długich
programów zmywania, aby taki detergent
mógł zadziałać prawidłowo.
WAŻNE
W celu uzyskania dobrych efektów
zmywania należy umieszczać pastylki
detergentowe w pojemniku na detergent
do zmywania a NIE bezpośrednio w
komorze zmywania.
l skuteczność
detergentów, które nie
wymagają użycia soli, zależy od stopnia
twardości wody u użytkownika. Należy
sprawdzić czy stopień twardości wody
mieści się w przedziale wskazanym w
instrukcji stosowania detergentu.
Jeżeli użycie tego typu dtergentu nie da
zadawalających rezultatów zmywania
należy zwrócić się do producenta detergentu.
Nieprawidłowe stosowanie tych detergentów
może prowadzić do:
l tworzenia
się
osadu
wapnia
naczyniach i we wnętrzu zmywarki;
na
l zmniejszenia skuteczności zmywania i
Detergenty- koncentraty
suszenia.
Detergenty- koncentraty o zredukowanej
alkaliczności i z naturalnymi enzymami
stosowane do programu zmywania w temp.
50°C pozwalają zredukować szkodliwość
tych środków dla środowiska naturalnego, a
także chronią naczynia i samą zmywarkę.
Programy zmywania w temp. 50°C zostały
wymyślone po to, aby wykorzystać właściwości
enzymów do rozpuszczania brudu i aby
uzyskać przy temperaturze 50°C takie same
rezulaty zmywania, jak przy temperaturze 65°C.
Detergenty Łączone
Detergenty, które zawierają środek nabłyszczający
należy wkładać do pojemnika na detergenty
do zmywania. Pojemnik na nabłyszczacz
musi byc opróżniony (jeżli tak nie jest
należy przed zastosowaniem detergentu
łączonego wyregulować do minimum
dozownik nabłyszczacza).
Detergenty łączone "TABS"
Przy stosowaniu detergentów łączonych
"TABS" (3 w 1, 4 w 1, 5 w 1, itd.) dla których
stosowanie soli lub nabłyszczacza może
96
uważnie i stosować się
dokładnie do instrukcji i zaleceń podanych na
opakowaniu detergentu, którego mamy użyć;
WAŻNE
W wypadku reklamacji związanych
z niewłaściwym stosowaniem tych
produktów
nie
będzie
miała
zastosowania bezpłatna gwarancja.
Przypominamy, że przy stosowaniu
detergentów "TABS" niepotrzebny jest
sygnalizator braku soli i nabłyszczacza
(dostępny w niektórych modelach).
Jeżeli wystąpiłyby problemy ze zmywaniem
i suszeniem naczyń należy zacząć ponownie
używać tradycyjnych środków (sól, nabłyszczacz,
detergent w proszku).
W takim wypadku należy:
l napełnic ponownie pojemniki na sól i
nabłyszczacz;
l wykonać normalny cykl zmywania z pustą
zmywarką.
Należy pamiętać że po powrocie do
stosowania tradycyjnej soli do zmywarki,
dopiero po kilku cyklach zmywania system
odwapniania powróci do dzialania w sposόb
optymalny.
9. DODAWANIE
NABŁYSZCZACZA
(Rys. A "3")
Nabłyszczacz
PL
Środek nabłyszczajacy, który dodawany jest
automatycznie podczas ostaniego płukania
przyspiesza suszenie naczyń i zapobiega
tworzeniu sie plam i matowych osadów.
Ładowanie środka nabłyszczającego
Po lewej stronie pojemnika na detergent
znajduje się zbiornik na środek nabłyszczajacy
(Rys. A "3"). Aby go otworzyć należy nacisnąć
go, i jednocześnie obrócić ku górze uchwyt
otwierania. Należy używać tylko środków
przeznaczonych do zmywarek automatycznych.
Można kontrolować poziom wybłyszczacza
przez “okienko” (C) na pojemniku.
PEŁNY
PUSTY
Odblask ciemny
Odblask jasny
Regulacja dozowania środka do
płukania w zakresie od 1 do
Regulator nabłyszczacza (D) zajduje się
pod pokrywą i można obracać go za
pomocą monety. Zalecana pozycja to 4.
Obecność wapnia w wodzie objawia się
przez obecność kamienia kotłowego lub
przez słabszy stopień wysuszenia. Z tego
powodu ważna jest regulacja zużycia
produktu płukania mająca na celu
uzyskanie optymalnych parametrów. W
przypadku, gdy po zakończeniu zmywania
na naczyniach widoczne są smugi, należy
zmniejszyć nastawę regulacji o jedną
pozycję. W przypadku gdy na naczyniach
widoczne są białe plamy lub aureole, należy
o jedną pozycję zwiększyć nastawę regulacji.
97
10. CZYSZCZENIE FILTRÓW
(Rys. A "4")
Nie wolno używać zmywarki bez filtrów.
Na układ filtrujący składają się:
A. Mały pojemnik centralny zatrzymujący
większe cząstki;
B. Mikrofiltr umieszczony pod płytką,
przechwytujący nawet najdrobniejsze
cząstki brudu, zapewniając w ten
sposób doskonałe wypłukanie;
C. Płytka filtrująca wodę do zmywania w
sposób ciągły.
l Aby uzyskiwać niezmiennie nienaganne
wyniki zmywania przed każdym zmywaniem
należy koniecznie kontrolować i czyścić filtry.
l Aby wyjąć zespół filtrujący wystarczy jedynie
uchwycić za rączkę i obrócić ją w kierunku
przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek
zegara (Rys. 1).
l Pojemnik centralny można wyjąć, co
ułatwi operacje czyszczenia (Rys. 2).
l Należy wyjąć płytkę filtru (Rys. 3) i umyć
wszystko w strumieniu bieżącej wody,
posługując się ewentualnie szczoteczką.
l Dla modelu wyposażonego w samooczyszczający
się mikrofiltr konserwacja ogranicza się
do sprawdzenia zespołu filtrującego, które
można wykonywać co 15 dni. Zaleca się
mimo wszystko po każdym zmywaniu sprawdzać,
czy pojemnik centralny i płytka nie są zatkane.
OSTRZEŻENIE
Po oczyszczeniu filtrów należy sprawdzić,
czy są one poprawnie połączone ze sobą i
czy płytka jest idealnie umieszczona na
dnie zmywarki. Należy dokładnie wkręcić filtr
w płytkę, obracając nim w kierunku
zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek
zegara ponieważ niedokładne połączenie
zespołu filtrującego może ujemnie
wpłynąć na pracę zmywarki.
98
etapami i ewentualnie włączając program
ZIMNE PŁUKANIE aby zmiękczyć
zabrudzenia i usunąć większe resztki
miedzy jednym a drugim załadunkiem w
oczekiwaniu na pełny cykl zmywania.
11. PRAKTYCZNE PORADY
Jak postępować, by uzyskać
możliwie najlepsze rezultaty
zmywania
l Przed ułożeniem naczyń w maszynie
l W przypadku niezbyt silnego zabrudzenia
należy wyjąć resztki jedzenia (kości, ości,
resztki mięsa i warzyw, skórki z owoców,
wykałaczki, niedopałki papierosów, itd...).
by nie dopuścić do zatkania filtrów,
przewodu odpływowego i dysz ramienia
spryskującego, co powoduje zmniejszenie
sprawności zmywania.
Czego nie wolno zmywać
l Należy
pamiętać, że nie wszystkie
naczynia przystosowane są do zmywania
w zmywarce, odradzamy wstawianie części
wykonanych z materiałów termoplastycznych,
pokrywek z rączką drewnianą lub z
tworzywa, garnków z d rewnianymi
rączkami, naczyń aluminiowych, z
kryształu lub ze szkła ołowiowego, o ile
nie jest to oddzielnie wskazane.
l Nie jest konieczne płukanie naczyń przed
umieszczeniem ich w zmywarce.
l Jeśli garnki i patelnie są szczególnie
zabrudzone resztkami przypalonych potraw,
radzimy je zamoczyć przed zmywaniem.
l Układać naczynia otworami ku dołowi.
l W miarę możliwości nie dopuszczać do
wzajemnego dotykania się różnych sztuk
naczyń; poprawne ich rozmieszczenie
zapewni najlepsze wyniki zmywania.
l Niektóre
motywy dekoracyjne mają
tendencję do blaknięcia, dlatego zalecamy
zmyć kilkakrotnie jedną sztukę w
zmywarce i dopiero po upewnieniu się, że
nie następuje odbarwienie zmywać cały
komplet.
l Po ułożeniu naczyń, sprawdzić, czy ramię
spryskujące obraca się bez przeszkód.
l Garnki i inne urządzenia kuchenne na
l Ponadto zalecamy aby nie zmywać zastawy
których pozostają przypalone lub przylegaj
ące mocno resztki jedzenia należy
zamoczyć w wodzie z dodatkiem środka
myjącego do zmywarek.
srebrnej razem z zastawą ze stali oksydowanej
aby nie nastąpiła pomiędzy nimi reakcja
chemiczna.
Gdy kupujemy nowe naczynia należy
zawsze upewnić się, czy można je
zmywać w zmywarkach.
l Aby najlepiej umyć zastawę srebrną należy:
a) opłukać ją natychmiast po posiłku,
szczególnie jeśli używano jej z
majonezem, jajkami, rybą, itd...;
b) nie rozpryskiwać
myjących;
na
niej
środków
Zalecenia na zakończenie programu
l Aby uniknąć ewentualnych śladów kropli
c) nie pozostawiać jej w styczności z
innymi metalami.
spadających z koszyka górnego, należy
tuż po zmywaniu wyjmować w pierwszej
kolejności koszyk dolny.
Jak oszczędzać
l Jeśli pozostawimy na jakiś czas naczynia
l Jeśli wykonujemy zmywanie pełnego
w zmywarce należy lekko uchylić drzwiczki
aby ułatwić krążenie powietrza i poprawić
warunki wysychania.
załadunku należy umieścić naczynia zaraz
po skończonym posiłku wkładając je
99
PL
naczyń lub małego stopnia wypełnienia
koszyków
należy
wybrać
program
OSZCZĘDNY, postępując zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w liście programów.
2) Umyć ramiona obrotowe pod strumieniem
wody usuwając odpadki zatykające dysze;
12. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
3) Na zakończenie operacji umieścić ramiona
obrotowe ponownie w tej samej pozycji,
pamiętając aby w przypadku ramienia
górnego wpust znalazł się we właściwej
pozycji, dokręcając go do oporu.
(Rys. A "5")
l Do mycia zewnętrzej strony zmywarki
należy używać tylko szmatki zmoczonej
ciepłą wodą, bez środków odtłuszczających i
szorstkich.
l Wanna zmywarki jak też wewnętrzna
strona drzwiczek wykonane są ze stali
nierdzewnej. Jeśli mimo to zauważymy
plamy tlenków, to pochodzą one jedynie z
nadmiernego występowania w wodzie soli
żelaza.
l Zmywarka nie wymaga żadnej specjalnej
konserwacji, gdyż zbiornik myjący jest
samooczyszczający się.
l Należy okresowo, za pomocą wilgotnej
gąbki, czyścić uszczelkę gumową w
drzwiczkach aby wyeliminować ewentualne
ślady odpadków lub środka do płukania.
l W celu usunięcia plam, zaleca się zastosować
środek cierny o bardzo drobnej ziarnistości.
Nie należy stosować substancji zawierających
chlor ani druciaków.
l Zalecane jest czyszczenie zmywarki, w
1
celu usunięcia osadu z kamienia i brudu.
Zalecamy przeprowadzanie w regularnych
odstępach czasu cyklu mycia z dodatkiem
specjalnego środka do czyszczenia
zmywarek. Podczas operacji czyszczenia,
zmywarka musi być pusta.
1b
l Jeśli mimo normalnego czyszczenia płytki
i filtru zauważamy, że naczynia lub garnki
nie są wystarczająco dobrze zmyte lub
wypłukane, należy sprawdzić czy otwory
w obrotowych ramionach spryskujących
(Rys. A “5”) nie są zatkane.
2
Jeśli wymagają one czyszczenia należy
dokonać tego w sposób następujący:
1) Aby zdjąć ramię górne należy obrócić
ramieniem myjącym aż wpust ustawi
się w pozycji ukazanej przez strzałkę
(Rys. 1b). Należy popchnąć je ku górze
i utrzymując nacisk odkręcić obracając
nim w kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1) (aby
je założyć należy powtórzyć te operację
lecz obrócić w kierunku przeciwnym),
podczas gdy ramię dolne można zdjąć
pociągając je po prostu ku górze (Rys. 2);
PO UŻYCIU
Po każdym zmywaniu należy zamknąć
kurek doprowadzający wodę aby odciąć
zmywarkę od instalacji wodnej i przycisnąć
przycisk Start/Stop, co zapewni odcięcie jej
od zasilania elektrycznego.
100
Jeśli zmywarka ma pozostawać przez
dłuższy czas bezczynna, konieczne jest
wykonanie następujących czynności:
1. Wykonać program zmywania bez
ładowania naczyń, lecz ze środkiem
myjącym, co pozwoli odtłuścić maszynę;
2. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego;
5. Pozostawić drzwiczki uchylone;
6. Pozostawić czyste wnętrze zmywarki;
7. Jeśli maszyna pozostawiona jest w
pomieszczeniu, w którym temperatura
jest niższa doprowadzić temperaturę
otoczenia do wartości wyższej od 0°C i
poczekać około 24 godzin na ponowne
uruchomienie maszyny.
PL
3. Zamknąć kurek wejściowy wody;
4. Wypełnić odpowiedni pojemnik środkiem
do płukania;
101
L WYŚWIETLACZ
D Przycisk "WYBÓR PROGRAMU"
102
Bezpiecznik/moc pobierana/napięcie zasilania
Ciśnienie dopływu wody (MPa)
Pojemność z patelniami i naczyniami
Nakrycia (EN 50242)
120
60x85x60.9
Z BLATEM
117
59,8x82x58
BEZ BLATU
WOLNO STOJĄCA
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
CZĘŚCIOWO
ZINTEGROWANA NA
8 osób
13
CAŁKOWICIE
ZINTEGROWANA
9 osób
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
Zob. tabliczka znamionowa
Min. 0,08 – Maks. 0,8
9 osób
15
DANE TECHNICZNE (Zob. tabliczka znamionowa)
Głębokość z otwartymi drzwiami (cm)
Szer. x Wys. x Gł. (cm)
DANE
F Przycisk opcji "TABS"
DO ZABUDOWY
I Przycisk "START/RESET" (URUCHOM/ANULUJ program)
C Przycisk opcji "POŁOWA WSADU"
WYMIARY
H Przycisk opcji "SMART DOOR"
B Przycisk "ZDALNE STEROWANIe (Wi-Fi)"
E Przycisk "OPÓŹNIONY START"
G F+H BLOKADA PRZED DZIEĆMI
A Przycisk WŁ./WYŁ.
13. OPIS PANELU
STEROWANIA
14. DANE TECHNICZNE
15. WYBÓR PROGRAMU I
FUNKCJE SPECJALNE
10) WSKAŹNIK PROGR.U „ZOOM”
Gdy włączony jest Progr. ZOOM, włączy
się odpowiedni wskaźnik.
Opis WYŚWIETLACZA
11) WSKAŹNIK OPCJI "TABS"
Wyświetlacz przedstawia bieżące informacje
o działaniu urządzenia.
12) Wskaźnik opcji "SMART DOOR"
13) WSKAŹNIK "ADDISH"
1) WYŚWIETLANIE TEMPERATURY
Wskazuje temperaturę mycia w każdym
wybranym Progr.ie.
2) WYŚWIETLANIE PROGR.U
Wskazuje ustawione Progr.y mycia,
przedstawia informacje o ustawionych
opcjach, komunikuje błędy itp.
Przycisk WŁ./WYŁ.
l Aby
uruchomić urządzenie, naciśnij
przycisk WŁ./WYŁ (przez co najmniej 3
sekundy).
3) WYŚWIETLANIE POZOSTAŁEGO CZASU
Wskazuje czas mycia w każdym
wybranym Progr.ie i przedstawia czas
pozostały do zakończenia Progr.u.
Po zakończeniu cyklu należy pamiętać
o wyłączeniu urządzenia przyciskiem
WŁ./WYŁ., a następnie wyciągnięciu
wtyczki i zamknięciu dopływu wody.
4) WSKAŹNIK ZAMKNIĘTEGO DOPŁYWU
WODY
Wskazuje na błąd w dopływie wody
między zaworem i zmywarką (patrz
"ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I
GWARANCJA").
PL
OSTRZEŻENIE
Dotknięcie wyświetlacza w ciągu
pierwszych kilku sekund po podłączeniu
urządzenia może spowodować przerwanie
procedury autokalibracji, zagrażając w ten
sposób prawidłowemu funkcjonowaniu
urządzenia. W takim przypadku należy
wyjąć wtyczkę z gniazda i powtórzyć
czynność.
Pierwsze włączenie urządzenia i
wybór języka
l Podłączyć urządzenie do zasilania.
l Otworzyć drzwiczki, włożyć do środka
5) WSKAŹNIK "BRAK SOLI"
brudne naczynia i zamknąć drzwiczki.
6) WSKAŹNIK "BRAK NABŁYSZCZACZA"
7) WSKAŹNIK
(Wi-Fi)
ZDALNE
STEROWANIE
l Nacisnąć
przycisk
"WŁ./WYŁ."
przytrzymać przez około 3 sekundy.
l W tej fazie będą aktywne tylko przyciski
"POŁOWA WSADU", "TABS" oraz
„URUCHOM/ANULUJ”. Na wyświetlaczu
pojawi się komunikat "BRAVA", a
wszystkie kontrolki zaświecą się na 3
sekundy.
8) WSKAŹNIK "POŁOWA WSADU"
9) WSKAŹNIKI PROGR.ÓW
103
i
l Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
l Naciskanie
przycisku "PROGR.", a
kontrolki "SMART DOOR" oraz "TABS"
będą się świecić , umożliwia wybór
parametrów, które mogą być kolejno
regulowane
(ODKAMIENIANIE
→
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY → FUNKCJA
MEMO).
"ENGLISH".
l Preferowany
język można wybrać,
naciskając przyciski "POŁOWA WSADU"
i "TABS".
l Aby zaakceptować wybór języka, należy
l Dostosowanie
l Zaraz potem na wyświetlaczu przewinie
parametrów następuje
przez naciskanie przycisków "SMART
DOOR" (-) oraz "TABS" (+).
się jeden raz komunikat "WITAJ", a
wszystkie kontrolki zgasną.
l Opis regulacji ustawienia ODKAMIENIANIE
nacisnąć przycisk "URUCHOM/ANULUJ".
znajduje się w odpowiednim rozdziale
instrukcji.
l Komunikat programu "ECO 2:50" lub
"ECO 3:25" (z
"SMART DOOR").
aktywowaną
opcją
l Opis
regulacji ustawienia
DŹWIĘKOWY
znajduje
odpowiedniej części instrukcji.
SYGNAŁ
się
w
l Opis
regulacji ustawienia FUNKCJA
MEMO znajduje się w odpowiedniej
części instrukcji.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli urządzenie pozostaje włączone,
a żaden program nie został wybrany
ani uruchomiony, po 5 minutach
nastąpi
automatyczne
wyłączenie
zmywarki.
Kolejne włączenie urządzenia
Nacisnąć przycisk URUCHOM/ANULUJ, na
wyświetlaczu pojawi się Progr. "ECO".
Menu ustawień
Jeżeli włączono tryb pamięci, na
wyświetlaczu pojawi się zapamiętany
program.
Zmywarka ma pewne ustawienia fabryczne.
Jednak w menu Ustawienia można
zmodyfikować różne parametry, tak by
spełniały indywidualne wymogi dotyczące
zmywania.
Zmiana języka
Wchodzenie do menu Ustawienia
l Nacisnąć jednocześnie przyciski TABS i
POŁOWA WSADU przez 5 sekund.
Zmywarka
musi
ZAWSZE
być
wyłączona przed rozpoczęciem tej
procedury.
l Napis
"ENGLISH"
wyświetlaczu.
l Włączyć
zmywarkę
przytrzymując
wciśnięty przycisk "WŁ./WYŁ." przez ok.
3 sekundy.
się
na
l Wykonać czynności opisane w akapicie
l Przytrzymać wciśnięte przyciski "PROGR." i
"WŁ./WYŁ." przez ok. 5 sekund.
l Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
"USTAWIENIA".
104
pojawi
"USTAWIENIA JĘZYKA".
OSTRZEŻENIE
Ta procedura anuluje wszystkie zapisane
ustawienia, a urządzenie zostanie
zresetowane do ustawień fabrycznych.
l Otworzyć drzwi i umieścić brudne naczynia
w urządzeniu.
l Na wyświetlaczu pojawi się Progr. "ECO"
lub poprzednio zapamiętany Progr.
Modele z czujnikiem zanieczyszczeń
(tylko w niektórych modelach).
Zmywarka jest wyposażona w czujnik
zabrudzeń,
zdolny
do
analizowania
mętności wody podczas wszystkich faz
Progr.ów „AUTOMATYCZNYCH” (zob. opis
Progr.ów). Dzięki tej funkcji parametry cyklu
mycia są automatycznie dostosowywane do
rzeczywistego poziomu zabrudzenia naczyń.
Jest tak ponieważ mętność wody wiąże się
z ilością zabrudzeń na naczyniach. W ten
sposób zapewnione są doskonałe wyniki
mycia z jednoczesną optymalizacją zużycia
wody i energii.
Programy "IMPULSE"
l Czas
trwania
Progr.u
zostanie
wyświetlony z lewej strony pierścienia, a
temperatura Progr.u – z prawej.
Progr.y "IMPULSE" wykorzystują impulsową
technologię mycia, która ogranicza zużycie i
hałas, i poprawia efektywność.
"Przerywanej" pracy pompy myjącej NIE
należy uznawać za wadliwe działanie;
jest cechą charakterystyczną mycia
impulsowego i dlatego powinna być
uważana za normalną cechę programu.
l Wybrać
żądany Progr., naciskając
przycisk "PROGR." kilka razy.
l Przy włączaniu określonych Progr.ów na
wyświetlaczu włączą się ikony.
l Nacisnąć odpowiedni przycisk, aby wybrać
ADDISH
(możliwość dodawania
naczyń po uruchomieniu programu)
opcję (włączy się wskaźnik).
l Nacisnąć przycisk "URUCHOM/ANULUJ".
Gdy drzwi zostaną zamknięte, Progr.
uruchomi się automatycznie. Wyświetlacz
przedstawi czas pozostający do końca
cyklu mycia.
Po włączeniu zmywarki zaczekać kilka
sekund na rozpoczęcie działania programu.
Programy "AUTOMATYCZNE"
Po uruchomieniu Progr.u można otworzyć
drzwi i dodać więcej naczyń, gdy włączony
jest wskaźnik ADDISH. Urządzenie zatrzyma
się automatycznie, a czas pozostały do końca
cyklu będzie migać na wyświetlaczu. Zamknąć
drzwi bez naciskania żadnych przycisków.
Cykl rozpocznie się od momentu, w którym
został przerwany. Gdy ten wskaźnik się
wyłączy, dalsze dodawanie naczyń nie jest już
zalecane.
Modele z czujnikiem Smart Loading
(tylko niektóre modele).
Program "AUTO CODZIENNY", dzięki
algorytmowi, który analizuje w czasie
rzeczywistym stopień zabrudzenia naczyń,
automatycznie ustawia idealną temperaturę
i czas mycia, optymalizując zużycie wody i
energii elektrycznej.
105
Otworzyć drzwi powoli i ostrożnie, aby
uniknąć pochlapania wodą.
Zdecydowanie odradzamy dodawanie
kolejnych naczyń po wyłączeniu się
wskaźnika dodatkowego mycia, ponieważ
może to mieć wpływ na efektywność mycia.
PL
Ustawienia programów
Tylko w przypadku modeli z opcją
"SMART DOOR", podczas fazy suszenia
drzwiczki zostaną otwarte automatycznie
i konieczne będzie odczekanie na
sygnał końca cyklu, zanim można
będzie wyjąć naczynia
OSTRZEŻENIE
W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu
suszenia przerywany sygnał dźwiękowy
informuje użytkownika, że cykl suszenia nie
został jeszcze zakończony.
Zmiana uruchomionego programu
Aby zmienić lub anulować uruchomiony
Progr., należy:
l Przytrzymać przycisk "URUCHOM/ANULUJ"
przez 3 sekundy lub dłużej. Na
wyświetlaczu pojawi się "ANULUJ" i
rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
l Uruchomiony Progr. zostanie anulowany.
l W tym momencie można ustawić nowy
PERFECT RAPID ZONE
(tylko w niektórych modelach)
Strefa "PERFECT RAPID ZONE" znajduje
się po lewej stronie komory zmywarki, gdzie
2 dodatkowe ramiona myjące są aktywowane
podczas programu Rapid (SZYBKI 24' i
ZOOM 39’) oraz program (UNIWERSALNY,
DEZYNFEKCJA, UNIWERSALNY PLUS ,
ECO PLUS) w celu zapewnienia dodatkowej
mocy mycia oraz ilości wody w tej strefie.
Progr. za pomocą przycisku "PROGR.".
OSTRZEŻENIE
Przed uruchomieniem nowego programu
należy sprawdzić, czy w dozowniku nadal
jest detergent. Uzupełnić detergent w
razie potrzeby.
Jeśli w trakcie pracy zmywarki nastąpi
przerwa w zasilaniu, wybrany Progr.
zostanie zapisany w pamięci urządzenia.
Po przywróceniu zasilania Progr. zostanie
wznowiony od momentu, w którym został
zatrzymany.
Przyciski opcji
Funkcje programu
(tylko modele wolnostojące)
Podczas pracy Progr.u wyświetlacz przedstawia
nazwę wybranego Progr.u, jego temperaturę i
czas pozostały do końca cyklu, który jest
automatycznie aktualizowany.
Koniec programu
Co 30 sekund rozlegnie się 5-sekundowy
brzęczyk (jeżeli nie jest wyciszony),
wskazując, że Progr. został zakończony.
Przyciski opcji zapewniają dodatkowe opcje
mycia, umożliwiając dostosowanie Progr.ów
mycia (lista Progr.ów, w których można
włączyć każdą z opcji, znajduje się w tabeli
w rozdziale 17). Opcje są włączane (lub
wyłączane) przed uruchomieniem Progr.u za
pomocą odpowiednich przycisków. Na
wyświetlaczu włączą się (lub wyłączą)
odpowiednie wskaźniki.
Przyciski opcji należy włączać po wybraniu
Progr.u mycia.
106
Przycisk "SMART DOOR"
(AUTOMATYCZNE OTWIERANIE DRZWI)
(tylko w niektórych modelach).
Ta opcja uruchamia specjalne urządzenia,
które uchyla drzwi o kilka centymetrów
podczas lub na zakończenie cyklu suszenia
(w zależności od Progr.u).
Zapewnia to naturalne i wydajne suszenie
naczyń. Czas trwania wybranego cyklu
automatycznie się zmieni, aby uzyskać
optymalną temperaturę dla cyklu płukania,
co znacznie ogranicza pobór energii.
Automatyczne otwieranie drzwi pod koniec
fazy suszenia umożliwia cyrkulację powietrza,
eliminując ryzyko brzydkich zapachów.
Gdy otworzą się drzwi, komunikat "SMART
DOOR" pojawi się na wyświetlaczu.
Opcja ta jest automatycznie włączana
w programie "ECO". W każdym
przypadku możliwe jest jej wyłączenie.
Funkcja "SMART DOOR" nie jest
dostępna w programach "ZOOM 39'",
"SZYBKI 24'" i "MYCIE WSTĘPNE".
Przycisk "TABS"
Ta opcja optymalizuje wykorzystanie
detergentów typu "TABS" („3 w 1” / „4 w 1”/
„5 w 1” itp.). Przez naciśnięcie tego
przycisku wybrany program mycia zostaje
zmodyfikowany,
w
celu
uzyskania
najlepszej efektywności z połączonych
detergentów. Ponadto ostrzeżenia „brak
soli” i „brak nabłyszczacza”.
OSTRZEŻENIE
Po wybraniu ta opcja pozostaje
włączona (świeci się wskaźnik), na
kolejne cykle mycia. Można ją
wyłączyć (wyłączony wskaźnik), przez
ponowne naciśnięcie przycisku.
Ta opcja jest zalecana przy używaniu
programu SZYBKI 24’, którego czas
pracy można wydłużyć o około 15
minut, umożliwiając tabletkom detergentu
uzyskanie lepszego efektu.
Wskaźnik "BRAK SOLI"
Gdy włączy się wskaźnik należy napełnić
pojemnik z solą.
OSTRZEŻENIE
Wskaźnik "BRAK
Jeżeli włączono tę opcję, nie wolno w
żaden sposób zapobiegać otwarciu się
drzwi, ani zamykać ich na siłę, ponieważ
doprowadzi to do uszkodzenia mechanizmu.
Należy zapewnić wolne miejsce przed
drzwiami, a przed zamknięciem zaczekać,
aż urządzenie otwierające zakończy pracę.
NABŁYSZCZACZA"
Gy włączy się wskaźnik kończy
nabłyszczacz i należy go uzupełnić.
Przycisk "OPÓŹNIONY START"
Przycisk "POŁOWA WSADU"
Jeśli trzeba umyć tylko kilka naczyń (np.
szklanki, filiżanki, talerze), można włączyć
opcję "POŁOWA WSADU".
W ten można oszczędzać wodę, energię i
czas. Przy opcji "POŁOWA WSADU" należy
używać mniej detergentu niż przy pełnym
wsadzie.
Ten przycisk umożliwia ustawienie czasu
uruchomienia
zmywarki,
opóźniając
uruchomienie o czas od 00:30 do 23:30
godzin. Aby ustawić opóźniony start, należy
wykonać następujące czynności:
l Nacisnąć przycisk "OPÓŹNIONY START"
107
się
(na wyświetlaczu pojawią się cyfry „00”).
PL
Jeśli wybrano opcję, która nie jest zgodna
z wybranym programem, kontrolka opcji
miga, a następnie gaśnie.
l Ponowne naciśnięcie przycisku zwiększa
opóźnienie w godzinach (po każdym
naciśnięciu przycisku opóźnienie zwiększa
się o 30 minut, maksymalnie do 23:30
godzinę ).
Sygnał dźwiękowy można
następujący sposób:
1. Przytrzymać przycisk "PROGR." i
jednocześnie włączyć zmywarkę za
pomocą przycisku "WŁ./WYŁ.".
2. Napis "USTAWIENIA" pojawi się na
wyświetlaczu.
l Aby rozpocząć odliczanie, należy nacisnąć
3. Naciskać przycisk PROGR., aż na
wyświetlaczu
pojawi
się
opcja
"SYGNAL DZWIEKOWY".
przycisk "URUCHOM/ANULUJ". Wyświetlacz
przedstawi czas pozostający do końca
Progr.u. Po zakończeniu odliczania
Progr. uruchomi się automatycznie.
(Tylko modele wolnostojące)
Długość wybranego cyklu pojawi się
na wyświetlaczu. Po zakończeniu odliczania
program uruchomi się automatycznie,
a długość wybranego cyklu zostanie
przedstawiona na wyświetlaczu.
4. Następnie nacisnąć przycisk "POŁOWA
WSADU" lub "TABS", aby zmienić
ustawienie z TAK. na WNIE.
5. Wyłączyć
zmywarkę,
naciskając
przycisk "WŁ./WYŁ.", aby potwierdzić
nowe ustawienie.
Aby ponownie włączyć alarm,
wykonać tę samą procedurę.
Aby anulować opóźniony start, należy:
należy
FUNKCJA MEMO (zapamiętywanie
ostatnio używanego programu)
l Przytrzymać
przycisk "URUCHOM/
ANULUJ". przez 3 sekundy lub dłużej. Na
wyświetlaczu pojawi się "RESETOWANIU"
i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
1. Przytrzymać przycisk "PROGR." i
jednocześnie włączyć zmywarkę za
pomocą przycisku "WŁ./WYŁ.".
l Opóźniony start i wybrany Progr. zostanie
2. Napis "USTAWIENIA" pojawi się na
wyświetlaczu.
anulowany. Na wyświetlaczu pojawi się
program "ECO" lub program uprzednio
zapisany w pamięci.
3. Naciskać przycisk PROGR., aż na
wyświetlaczu pojawi się "FUNKCJA
MEMO".
l W tym momencie, aby ustawić zmywarkę,
należy wybrać nowy PROGR. i dowolne
przyciski opcji, jak wskazano w punkcie
"USTAWIENIA PROGR.U".
4. Następnie nacisnąć przycisk "POŁOWA
WSADU" lub "TABS", aby zmienić
Progr..
5. Wyłączyć zmywarkę, naciskając przycisk
"WŁ./WYŁ.", aby potwierdzić nowe
ustawienie.
SYGNAL
Fabryczne ustawienie to włączony sygnał
dźwiękowy.
Aby zmienić zapisany Progr., należy wykonać
te same czynności.
108
w
Zmywarka musi ZAWSZE być wyłączona
przed rozpoczęciem tej procedury.
Jeśli opóźniony start włączono omyłkowo,
należy naciskać przycisk opóźnionego
startu, aż na wyświetlaczu pojawi się 0:00
(urządzenie uruchomi się bez opóźnienia).
Wyciszony
sygnał
DZWIEKOWY
wyciszyć
3. Na wyświetlaczu pojawi się "TRYB
DEMO WYŁĄCZONY.".
Włączanie lub wyłączanie TRYBU
DEMO (do użytku wyłącznie w
sklepach)
4. Wyłączyć urządzenie.
Aktywacja
BLOKADA PRZED DZIEĆMI
Zmywarka musi ZAWSZE być wyłączona
przed rozpoczęciem tej procedury.
l Zamknąć drzwiczki.
l Uruchomić urządzenie.
l Naciśnięcie przycisków TABS i SMART
DOOR jednocześnie na około 3 sekundy
umożliwia zablokowanie wszystkich
przycisków. W ten sposób można
zapobiec niepożądanym lub przypadkowym
zmianom.
2. Nacisnąć
przyciski
"PROGR."
i
"OPÓŹNIONY START" jednocześnie
przez 5 sekund.
3. Na wyświetlaczu pojawi się "TRYB
DEMO AKTYWOWANY".
4. Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty
przez 30 sekund, zostanie uruchomiony
Progr. symulujący rozpoczęcie Progr.u
mycia.
Opcje PROGR./OPCJE/OPÓŹNIONY START
są włączone, a przez naciskanie tych
przycisków można symulować działanie
produktu bez uruchamiania mycia.
l Blokadę przycisków można anulować
przez ponowne naciśnięcie przycisków
TABS i SMART DOOR lub przez
wyłączenie urządzenia.
W przypadku zaniku zasilania podczas
pracy zmywarki, specjalna funkcja pamięci
zapisuje ustawienia, a po powrocie zasilania
urządzenie wznawia cykl od miejsca, w
którym zostało wyłączone.
Wyłączanie
OSTRZEŻENIE
Jeżeli po zainstalowaniu urządzenia
działa prawidłowo, ale cykl mycia nie
uruchamia się po naciśnięciu przycisku
Start, możliwe że nie wyłączono "Trybu
Demo".
Zmywarka musi ZAWSZE być wyłączona
przed rozpoczęciem tej procedury.
1. Włączyć
urządzenie
przycisku WŁ./WYŁ.
za
pomocą
2. Nacisnąć
przyciski
"PROGR."
i
"OPÓŹNIONY START" jednocześnie
przez 5 sekund.
109
PL
1. Włączyć urządzenie za pomocą przycisku
WŁ./WYŁ..
16. ZDALANE STEROWANIE
(WI-FI)
Udana rejestracja
l Na wyświetlaczu jeden raz pojawi się
komunikat "POŁĄCZONA", następnie
pojawi
się
komunikat
"ZDALNE
STEROWANIE", a kontrolka "Wi-Fi"
będzie świecić światłem ciągłym.
Urządzenie jest wyposażone w technologię
Wi-Fi, która umożliwia zdalne sterowanie
urządzeniem za pomocą aplikacji.
l Można teraz sprawdzać stan urządzenia
Parowanie urządzenia z aplikacją
z aplikacji.
l Należy pobrać aplikację Candy simply-Fi
na urządzenia przenośne.
Nieudana rejestracja
Jeśli rejestracja nie powiedzie się (lub nie
uda w ciągu 5 minut):
Aplikacja Candy simply-Fi jest dostępna
na tablety i smartfony z systemem
Android i iOS.
l Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
"SPRÓBUJ PONOWNIE".
l Urządzenie nie będzie podłączone.
Aby poznać wszystkie szczegóły
funkcji Wi-Fi, można zbadać menu
aplikacji w trybie DEMO.
l Należy powtórzyć procedurę rejestracji z
poziomu aplikacji.
l Upewnić się, że ruter jest włączony i
smartfon/tablet jest
domowej sieci Wi-Fi.
podłączony
do
Więcej
informacji
znajduje
się
w
"Skróconych instrukcjach dot. rejestracji
aplikacji", dostarczanych wraz z maszyną,
dostępnych również pod linkiem:
go.candy-group.com/bm-dw
l Włączyć
BLUETOOTH
w
swoim
smartfonie/tablecie (jeśli jest dostępny).
l Otworzyć
aplikację, utworzyć profil
użytkownika i zarejestrować urządzenie,
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
Resetowanie WiFi
W razie problemów lub zmiany hasła do
domowego
rutera
należy
powtórzyć
procedurę rejestracji, usuwając produkt z
aplikacji.
l Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku
AKTYWACJA ZDALNEGO
STEROWANIA
WŁ./WYŁ., jeśli pojawi się takie polecenie
w aplikacji.
l Nacisnąć "Progr. 3sek. Wi-Fi" przez 3
sekundy; à na wyświetlaczu będzie się
przewijać komunikat "REJESTRACJA",
a kontrolka "Wi-Fi" będzie wyłączona.
l W ciągu 60 sekund przytrzymać przycisk
"TABS" przyciśnięty przez 3 sekundy; na
wyświetlaczu przez 5 minut będzie
widoczny komunikat "ŁATWY".
l Wprowadzić hasło do swojej domowej
sieci Wi-Fi
procedurę.
w
aplikacji
i
zakończyć
Aby zdalnie sterować maszyną, należy:
l Napełnić zmywarkę, dodać detergent i
zamknąć drzwiczki.
l Włączyć zmywarkę.
l Nacisnąć "Progr. 3sek. WiFi". à Na
wyświetlaczu pojawi się
"ZDALNE STEROWANIE".
l Można teraz sprawdzać stan urządzenia
110
komunikat
z aplikacji.
Kontrolka "Wi-Fi"
ZDALNEGO
l Wskazuje stan połączenia produktu z
l Aby wyjść z trybu zdalnego sterowania,
należy nacisnąć "Progr. 3sek. WiFi".
l Jeśli żaden cykl zmywania nie jest w
toku:
Kontrolka "Wi-Fi" zacznie powoli migać,
a na wyświetlaczu pojawi się komunikat
"ZDALNE STEROWANIE WYŁĄCZONE".
Następnie wyświetlacz pokaże ostatni
program wykonany przez urządzenie (lub
program "ECO").
l Jeśli cykl zmywania jest w toku:
Kontrolka "Wi-Fi" zacznie powoli migać,
a na wyświetlaczu pojawi się komunikat
"ZDALNE STEROWANIE WYŁĄCZONE".
Następnie wyświetlacz pokaże pozostały
czas. Cykl zostanie zakończony bez
sterowania z aplikacji.
Alternatywny sposób wyjścia z trybu
zdalnego sterowania.
l Nacisnąć przycisk „Uruchom/Anuluj”
przez 3 sekundy
Jeśli cykl zmywania jest w toku, zostanie
anulowany, a urządzenie opuści tryb
ZDALNEGO STEROWANIA. Kontrolka
"Wi-Fi" będzie powoli migać. Teraz
można ustawić nowy cykl zmywania za
pomocą panelu sterowania.
l Nacisnąć przycisk "WŁ./WYŁ." przez 3
sekundy (lub wyłączyć zasilanie)
Jeśli cykl zmywania jest w toku, zostanie
zatrzymany, a urządzenie opuści tryb
ZDALNEGO
STEROWANIA.
Przy
ponownym włączeniu kontrolka "Wi-Fi"
będzie powoli migać, a cykl, który był w
toku, zostanie wznowiony od momentu
przerwania.
Otwarcie
drzwiczek
spowoduje
zablokowanie ZDALNEGO STEROWANIA.
Aby wznowić sterowanie z aplikacji
należy zamknąć drzwiczki.
111
domową siecią Wi-Fi. Może się ona
zachowywać następująco:
- ŚWIECĄCA: możliwe zdalne sterowanie
- WOLNO MIGAJĄCA: zdalne sterowanie
niemożliwe.
- SZYBKO
MIGAJĄCA
PRZEZ
3
SEKUNDY I WYŁĄCZAJĄCA SIĘ:
urządzenie nie może połączyć się z
domową siecią Wi-Fi lub nie zostało
zarejestrowane w aplikacji.
- POWOLI MIGA 3 RAZY, NASTĘPNIE
JEST WYŁĄCZONA PRZEZ 2 SEKUNDY:
trwa procedura rejestrowania w aplikacji.
- ŚWIECI PRZEZ 1 SEKUNDĘ, NASTĘPNIE
JEST WYŁĄCZONA PRZEZ 3 SEKUNDY:
drzwiczki są otwarte. Nie można
włączyć zdalnego sterowania. .
PL
DEZAKTYWACJA
STEROWANIA
17. OPIS PROGRAMÓW
Programu
ECO
P2
INTENSYWNY
P3
AUTO
P1
UNIWERSALNY
P5
SZYBKI 24'
P6
MYCIE WSTĘPNE
P7
DEZYNFEKCJA
P8
INTENSYWNY
SZYBKI
P9
P10
Przeznaczony do zmywania naczyń i garnków
codziennego użytku, normalnie zabrudzonych.
Szybki cykl klasy A do mycia i suszenia.
* Odpowiedni do mycia naczyń do 8 kompletów
naczyń
Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tuż po
zakończeniu posiłku po podgrzaniu wody
wskazane do zmywania naczyń dla 6 osób
najwyżej.
Wstępne, krótkie zmywanie wykonywane rano
lub w południe, kiedy chcemy przenieść główne
zmywanie na okres po kolacji.
Cylkl antybakteryjny, polecany do naczyń (nawet
bardzo zabrudzonych), butelek dla niemowląt
itp.
Do zmywania naczyń bardzo zabrudzonych.
AUTO
ZOOM 39’
Program do naczyń normalnie zabrudzonych
(najbardziej efektywny pod względem łącznego
zużycia energii i wody dla tego rodzaju naczyń).
Program znormalizowany EN 50242.
Przeznaczony
do
zmywania
mocno
zabrudzonych naczyń i garnków.
UNIWERSALNY
PLUS
Do zmywania codziennego. Dwa płukania
końcowe gwarantują wysoką czystość.
AUTO
P4
Opis
CODZIENNY
Szybki
program
do
naczyń
normalnie
zabrudzonych, do częstego stosowania przy
normalnym załadunku.
P11
ECO PLUS
P12
DELIKATNY
Program w temperaturze średniej, do mycia
naczyń i garnków normalnie zabrudzonych z
zastosowaniem detergentów z enzymami.
Program przystosowany do zmywania naczyń
delikatnych, zdobionych i z kryształu. Wskazany
do zmywania naczyń w niewielkim stopniu
zabrudzonych, za wyjątkiem garnków.
Zmywanie z myciem wstępnym
Dla programów z myciem wstępnym zalecane jest dodanie dodatkowj ilości detergentu (max. 10
gramów) bezpośrednio do wnętrza zmywarki.
112
P5
SZYBKI 24'
P6
MYCIE
WSTĘPNE
P7
DEZYNFEKCJA
P8
INTENSYWNY
SZYBKI
P9
AUTO
ZOOM 39’
UNIWERSALNY
PLUS
P10
AUTO
P4
CODZIENNY
P11
ECO PLUS
P12
DELIKATNY
-
■
205
TAK
TAK
TAK
75
130
TAK
TAK
TAK
50
60
100
120
TAK
N.D.
TAK
60
39
N.D.
N.D.
TAK
50
24
N.D.
N.D.
TAK
5
N.D.
N.D.
75
140
TAK
N.D.
TAK
65
85
TAK
TAK
TAK
65
75
115
125
TAK
N.D.
TAK
- ■
- - - ■ ▲
45
55
70
80
TAK
TAK
TAK
55
190
TAK
N.D.
TAK
45
85
TAK
TAK
TAK
PL
"PERFECT RAPID ZONE"
Aktywne
Programy "AUTOMATYCZNE"
45
- - - - - - - - ● - ● ■ - - - ▲
113
▲
Przyci "TABS"
UNIWERSALNY
Przycisk "POŁOWA WSADU"
P3
Przyci "SMART DOOR"
INTENSYWNY
Średni czas mycia¹ (min.)
P2
- ● ■ - ● ■
Temperatura mycia (°C)
ECO
AUTO
P1
Programy "IMPULSE"
Programu
Detergent do wstępnego
zmywania
Opcje
● = Detergent mycia wstępnego
■ = Programy ”IMPULSE”
▲= Programy "AUTOMATYCZNE" ²
= Programy z aktywnym PERFECT RAPID ZONE
N.D.= OPCJA NIEDOSTĘPNA
1) Z zimną wodą (15°C) - Tolerancja ±10%-
W przypadku korzystania z ciepłej wody czas pozostały do zakończenia programu jest
automatycznie aktualizowany podczas jego działania. Wartości mierzone w laboratorium zgodnie z
normą europejską EN 50242 (wartości mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania).
²
Działanie programów “automatycznych” zostało ulepszone dzięki zastosowaniu czujnika brudu,
który pozwala dopasować parametry zmywania do stopnia zabrudzenia naczyń.
114
18. MODUŁ ODKAMIENIACZA
Ustawić odkamieniacz w zależności od
stopnia twardości wody w następujący
sposób:
Zmywarka
musi
ZAWSZE
być
wyłączona przed rozpoczęciem tej
procedury.
1. Włączyć zmywarkę przytrzymując przycisk
"WŁ./WYŁ." przez ok. 3 sekundy.
2. Przytrzymać wciśnięte przyciski "Progr." i
"WŁ./WYŁ." przez ok. 5 sekund.
Regulacja odkamieniacza
3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
"USTAWIENIA", a kontrolki "SMART
DOOR/EXPRESS" oraz "TABS" będą
się świecić.
Użycie soli
regenerującej
Ostawienie
odkamieniacza
Odkamieniacz może uzdatniać wodę o
twardości do 90 °fH (skala francuska) lub
50 °dH (skala niemiecka) poprzez 8
ustawień. W poniższej tabeli przedstawiono
ustawienia dla wody z sieci wodociągowej,
która ma być uzdatniana.
0
0-5
0-3
NIE
S0
1
6-10
4-6
TAK
S1
2
11-20
7-11
TAK
S2
3
21-30
12-16
TAK
S3
4*
31-40
17-22
TAK
S4
5
41-50
23-27
TAK
S5
6
51-60
28-33
TAK
S6
7
61-90
34-50
TAK
S7
°dH
(skala
niemiecka)
°fH
(skala
francuska)
Poziom
Twardość wody
4. Naciskać przycisk "Progr." do momentu
wybrania "ODKAMIENIANIE S4" (poziom
fabryczny S4).
5. Dostosowanie parametrów następuje
przez naciskanie przycisków "SMART
DOOR/EXPRESS" (S7 → S0) oraz
"TABS" (S0 → S7), w celu zwiększenia
lub zmniejszenia poprzednio ustawionego
poziomu.
6. Wyłączyć zmywarkę, naciskając przez 3
sekundy przycisk „WŁ./WYŁ.”, aby
potwierdzić nowe ustawienie.
Aby ponownie zmienić ustawienie zmiękczacza,
należy wykonać tę samą procedurę.
OSTRZEŻENIE
W przypadku przerwania procedury
wyłączyć zmywarkę, naciskając przycisk
"WŁ./WYŁ." i zacząć procedurę od
początku (KROKU 1).
* Moduł odkamieniacza jest ustawiony
fabryczne na poziom 4 (S4), ponieważ
jest to ustawienie odpowiednie dla
większości użytkowników.
115
PL
W zależności od źródła, woda zawiera
różne ilości kamienia i minerałów, które
osadzają się na naczyniach pozostawiając
białe plamy i ślady. Im wyższy poziom tych
minerałów w wodzie, tym twardsza jest
woda. Zmywarka wyposażona jest w
odkamieniacz, który dzięki zastosowaniu
specjalnej soli regenerującej dostarcza
zmiękczoną wodę do mycia naczyń.
Informacje o twardości wody można
uzyskać od firmy wodociągowej.
19. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I GWARANCJA
Jeżeli zmywarka nie działa prawidłowo, należy sprawdzić instrukcje przedstawione poniżej
z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania najczęstszych problemów.
Jeżeli usterka będzie się utrzymywać lub powtarzać, należy się skontaktować z
Centrum Wsparcia Technicznego.
RAPORTY O BŁĘDACH
l Modele z wyświetlaczem: Błędy są sygnalizowane przez numer poprzedzony literą
"E" (np. Błąd 2 = E2) i krótkim sygnałem dźwiękowym.
l Modele bez wyświetlacza: błąd sygnalizowany jest migotaniem wszystkich lampek
kontrolnych LED - tyle razy, ile wynosi kod błędu - z 5-sekundowymi przerwami (np.:
Błąd 2 = dwa migotania -> pauza 5 sekund -> dwa migotania -> itd.).
Tylko modele z wyświetlaczem
Wyświetlany błąd
"SPRAWDŹ WODĘ"
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
(tylko niektóre modele).
Znaczenie i rozwiązania
Zmywarka nie napełnia się wodą
E2 (z wyświetlaczem)
Upewnić się, że dopływ wody jest otwarty.
Upewnić się, że wąż doprowadzający wodę nie jest zgięty ani
zmiażdżony.
Upewnić się, że rura odpływowa znajduje się na odpowiedniej
wysokości (patrz rozdział na temat montażu).
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
Zamknąć dopływ wody, odkręcić wąż doprowadzenia wody z tyłu
zmywarki i sprawdzić, czy filtr „piaskowy” nie jest zatkany.
Zmywarka nie usuwa wody
E3 (z wyświetlaczem)
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
Upewnić się, że rura spustowa nie jest wygięta, zatkana lub
zablokowana, a filtr nie jest zatkany.
Upewnić się, że syfon nie jest zatkany.
Woda wycieka
E4 (z wyświetlaczem)
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
Upewnić się, że rura spustowa nie jest wygięta, zatkana lub
zablokowana, a filtr nie jest zatkany.
Upewnić się, że syfon nie jest zatkany.
E8-Ei (z wyświetlaczem)
Grzałka wody nie działa prawidłowo lub płyta filtra jest zatkana.
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
Czyszczenie płyty filtra.
Wszystkie inne kody
(z wyświetlaczem)
Wyłącz zmywarki i odłącz ją od gniazdka zasilania, odczekaj 1
minutę. Włącz zmywarkę i uruchom program. Jeśli błąd znowu się
pojawi, skontaktuj się bezpośrednio z Autoryzowanym Centrum
Obsługi Klienta.
116
Tylko modele bez wyświetlacza
Jeśli podczas pracy programu wystąpią usterki, lampka kontrolna odpowiadająca
wybranemu cyklowi zacznie szybko migać i zabrzmi przerywany sygnał dźwiękowy. W
takim przypadku należy wyłączyć zmywarkę, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Po sprawdzeniu, czy dopływ wody jest otwarty, czy rura spustowa nie jest wygięta i
czy syfon lub filtry nie są zatkane, należy ponownie ustawić wybrany program.
Jeżeli usterka będzie się utrzymywać, należy się skontaktować z Centrum Wsparcia
Technicznego.
PL
Zmywarka wyposażona jest w zabezpieczenie przed przepełnieniem, które w razie
problemu automatycznie odprowadza nadmiar wody.
OSTRZEŻENIE
Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia zabezpieczającego
przed przepełnieniem, nie zaleca się przesuwania ani
przechylania zmywarki podczas pracy. W razie konieczności
przechylenia lub przesunięcia zmywarki należy upewnić się,
że cykl zmywania jest zakończony i że w urządzeniu nie
pozostaje woda.
Inne usterki
USTERKA
1. Żaden program
nie działa
2. Zmywarka nie
napełnia się
wodą
3. Zmywarka nie
odprowadza
wody
4. Zmywarka ciągle
odprowadza
wodę
PRZYCZYNA
Wtyczka nie jest podłączona do
gniazdka
Nie naciśnięto przycisku O/I
Drzwi są otwarte
Brak prądu
Zobacz punkt 1
Zawór wody jest zamknięty
Wąż doprowadzający wodę jest
załamany
Filtr węża doprowadzającego
wodę jest zatkany
Filtr jest zabrudzony
Rura spustowa jest załamana
Przedłużenie rury spustowej
nie jest prawidłowo podłączone
Podłączyć wtyczkę
Nacisnąć przycisk
Zamknąć drzwi
Sprawdzić
Sprawdzić
Otworzyć zawór z wodą
Wyeliminować załamania węża
Oczyścić filtr na końcu węża
Oczyścić filtr
Wyeliminować załamania rury
Postępować zgodnie z instrukcjami
dotyczącymi podłączenia rury
spustowej
Przyłącze wylotowe na ścianie
jest skierowane ku dołowi, a
nie ku górze
Wezwać wykwalifikowanego technika
Zbyt niskie położenie rury
spustowej
Rurę spustową podnieść na
wysokość co najmniej 40 cm nad
podłogą
117
ROZWIĄZANIE
USTERKA
5. Nie słychać, aby
ramiona
natryskowe
obracały się
6. W urządzeniach
elektronicznych bez
wyświetlacza:
jeden lub więcej
wskaźników
szybko miga
PRZYCZYNA
Nadmierna ilość detergentu
Jakieś naczynie blokuje obrót
ramienia
Płyta filtracyjna i filtr bardzo
zabrudzony
Zakręcony zawór wody
Zobacz punkt 5
Dno patelni nie zostało dobrze
umyte
Brzeg patelni nie został dobrze
umyty
Ramiona natryskowe są
częściowo zatkane
7. Naczynia umyte
tylko częściowo
8. Detergent nie jest
podany lub jest
podany częściowo
9. Obecność białych
plam na
naczyniach
10. Hałas podczas
mycia
11. Naczynia nie
są całkowicie
suche
Naczynia nie zostały
prawidłowo załadowane
Koniec rury spustowej
zanurzony jest w wodzie
Odmierzono niewłaściwą ilość
detergentu lub jest on stary i
zbrylony
Zakrętka pojemnika z solą nie
jest prawidłowo zamknięta
Program mycia nie jest dość
intensywny
Sztućce, naczynia, patelnie
itp. uniemożliwiają otwarcie
dozownika detergentu
Woda z sieci jest zbyt twarda
Naczynia uderzają o siebie
Ramiona obrotowe uderzają o
naczynia
Niedostateczny przepływ
powietrza
Brak nabłyszczacza
118
ROZWIĄZANIE
Zmniejszyć ilość detergentu.
Użyć odpowiedniego detergentu
Sprawdzić
Oczyścić płytę filtracyjną i filtr
Wyłączyć urządzenie
Otworzyć zawór
Ponownie ustawić cykl
Sprawdzić
Przypalone resztki należy
namoczyć przed włożeniem
patelni do zmywarki
Zmienić położenie patelni
Zdjąć ramiona natryskowe,
odkręcając nakrętki pierścieniowe
zgodnie z ruchem wskazówek
zegara i przemyć pod bieżącą wodą
Nie umieszczać naczyń zbyt
blisko siebie
Koniec rury spustowej nie może
stykać się z wypływającą wodą
Zwiększyć ilość w zależności od
stopnia zabrudzenia naczyń lub
zmienić detergent
Dokręcić prawidłowo
Wybrać intensywniejszy program
Ustawić naczynia w taki sposób,
aby nie blokowały dozownika
Sprawdzić poziom soli i
nabłyszczacza i dostosować Jeżeli
usterka będzie się utrzymywać,
należy się skontaktować z
Centrum Wsparcia Technicznego
Sprawdzić ustawienie naczyń w
koszu
Sprawdzić ustawienie naczyń w
koszu
Pozostawić drzwi zmywarki do
naczyń uchylone na końcu
programu zmywania, aby umożliwić
naturalne wyschnięcie naczyń
Napełnić dozownik nabłyszczacza
Pomoc i gwarancja
Produkt jest objęty gwarancją ustawową oraz na warunkach określonych w
karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Kartę należy przechowywać i
okazywać w razie potrzeby w autoryzowanym Centrum Wsparcia Technicznego
wraz z dowodem zakupu. Warunki gwarancji można również sprawdzić na naszej
stronie internetowej.
Aby uzyskać pomoc, należy wypełnić formularz online lub skontaktować się z
nami pod numerem wskazanym na stronie wsparcia na naszej witrynie
internetowej.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie w niniejszej
broszurze. Ponadto producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w swoich
produktach zmian, które uzna za przydatne, bez zmiany zasadniczych właściwości
produktów.
119
PL
UWAGA: Jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji spowoduje złą wydajność mycia lub
niewystarczające płukanie, należy ręcznie usunąć zanieczyszczenia z naczyń, ponieważ
końcowy cykl suszenia utwardza zanieczyszczenia, co utrudnia ich usunięcie podczas
kolejnego mycia.
Jeśli usterka nie ustąpi, należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Technicznego,
podając model zmywarki. Ta informacja znajduje się na tabliczce umieszczonej w górnej
części wewnętrznej strony drzwi zmywarki lub na gwarancji. Informacje te umożliwią
podjęcie szybszych i skuteczniejszych działań.
20. WARUNKI OTOCZENIA
Niniejsze urządzenie jest oznakowane
zgodnie z europejską Dyrektywą
2012/19/UE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE).
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(WEEE) zawiera zarówno substancje
zanieczyszczające, które mogą mieć
negatywne konsekwencje dla środowiska,
jak i podstawowe komponenty, które mogą
być użyte ponownie. Ważne jest, aby
WEEE poddano szczególnym zabiegom
mającym na celu usunięcie i pozbycie się
wszystkich zanieczyszczeń, oraz odzysk i
recykling wszystkich materiałów.
Prywatne osoby mogą odegrać ważną rolę
w zapewnieniu, że WEEE nie stanie się
problemem środowiskowym; to jest:
120
l WEEE nie może być traktowany jak
odpad z gospodarstwa domowego;
l WEEE należy przekazać do punktów
zbiórki zarządzanych przez gminę lub
przez zarejestrowane firmy. W wielu
krajach zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny o dużych gabarytach może
być odbierany z domu.
W wielu krajach przy zakupie nowego
urządzenia, stary sprzęt można zwrócić
sprzedawcy detalicznemu, który musi go
odebrać bezpłatnie na zasadzie wymiany
jeden do jednego, o ile jest to sprzęt tego
samego typu i pełni taką samą funkcję co
dostarczony sprzęt.
Ďakujeme, že ste si vybrali umývačku riadu
značky Candy. Sme presvedčení, že Vám
bude verne a bezpečne pomáhať v
umývaní vašeho denného riadu.
Starostlivo si prečítajte tento návod pre
správne a bezpečné používanie spotrebiča
a pre užitočné tipy na efektívnu údržbu.
Obsah
1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
2. DODÁVKA VODY
3. PLNENIE SOĽOU
4. NASTAVENIE HORNÉHO KOŠA (LEN
U NIEKTORÝCH MODELOV)
Skontrolujte, či je spotrebič dodaný spolu
s týmto návodom na obsluhu, záručným
listom, adresou servisného strediska a
štítkom energetickej účinnosti. Každý
výrobok je identifikovaný jedinečným 16miestnym
kódom,
nazývaným
tiež
"sériové číslo", vytlačeným na záručnom
liste
alebo
na
technickom
štítku
nachádzajúcom sa vo vnútri dverí v
pravom hornom rohu. Tento kód je druh
identifikačného preukazu špecifického
pre daný produkt, ktorý budete musieť
použiť na registráciu produktu alebo ak
budete potrebovať kontaktovať Centrum
technickej pomoci.
5. ROZLOŽENIE RIADU
6. INFORMÁCIE PRE TESTOVACIE
LABORATÓRIA
7. PLNENIE UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
8. DRUHY UMÝVACÍCH PROSTRIEDKOV
9. PLNENIE LEŠTIDLA
10.ČISTENIE FILTROV
11.PRAKTICKÉ RADY
12.ÚDRŽBA A ČISTENIE
13.POPIS OVLÁDACIEHO PANELU
14.TECHNICKÉ ÚDAJE
15.VÝBER PROGRAMU A ŠPECIÁLNE
VLASTNOSTI
16.DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE (Wi-Fi)
17.PROGRAMOVÁ LEGENDA
Obr. A
18.ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA
19.ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
A ZÁRUKA
5
1
20.PODMIENKY PRE ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE
A. PARAMETRE BEZDRÔTOVEJ
KOMUNIKÁCIE (STR.160)
4
3
2
121
SK
Umývačku riadu používajte iba
po dôkladnom prečítaní si týchto pokynov.
Odporúčame vám, aby ste mali túto
príručku vždy po ruke a v dobrom stave v
prípade použitia aj budúcim vlastníkom.
1. ZÁKLADNÉ
BEZPEČNOSTNÉ
PRAVIDLÁ
l Tento
spotrebič môžu používať
deti vo veku od 8 rokov a
osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami alebo s nedostatkom
skúseností a vedomostí za
predpokladu, že sú pod
dozorom alebo dostanú pokyny
týkajúce sa používania spotrebiča
bezpečným spôsobom a.chápu
príslušné riziká. Deti sa nesmú
hrať s umývačkou riadu. Čistenie
a údržbu nesmú vykonávať
deti bez dozoru.
l Tieto
spotrebiče sú určené na
použitie v domácnostiach a
podobných prostrediach ako
napríklad:
− Kuchynských priestoroch pre
zamestnancov v obchodoch,
kanceláriách a iných pracovných
prostrediach;
− Farmách;
− Klientmi v hoteloch, moteloch
a iných prostrediach rezidenčných
l Deti by mali byť pod dozorom,
typov;
aby sa zabezpečilo, že sa so
− Prostrediach typu nocľah s
zariadením nebudú hrať.
raňajkami.
Rôzne používanie tohto spotrebiča l Deti vo veku do 3 rokov by
nemali zostávať sami bez
v inom než v prostredí domácnosti
nepretržitého dozoru.
alebo pri bežných upratovacích
činnostiach, ako sú napríklad
komerčné využitie odborníkmi l Ak je prívodný kábel poškodený,
musí ho vymeniť výrobca, jeho
alebo vyškolenými používateľmi,
servisný zástupca alebo osoby
je vylúčené aj vo vyššie uvedených
s podobnou kvalifikáciou, aby
prostrediach. Ak je spotrebič
sa predišlo nebezpečenstvu.
používaný spôsobom, ktorý nie
Odporúčame vám použiť originálny
je v súlade s vyššie uvedeným,
náhradný diel, o ktorý môžete
môže to skrátiť životnosť spotrebiča
požiadať v Centre technickej
a zrušiť záruku u výrobcu. Akékoľvek
pomoci.
poškodenie zariadenia alebo iné
škody alebo straty vyplývajúce z l Na pripojenie vody používajte
používania, ktoré nie sú v súlade
iba hadicové súpravy dodávané
s domácim používaním (aj keď sa
so spotrebičom (nepoužívajte
nachádzajú v domácom alebo
staré hadicové súpravy).
rodinnom prostredí), nebudú výrobcom
akceptované v maximálnom l Tlak vody musí byť medzi 0,08
rozsahu povolenom zákonom.
MPa až 0,8 MPa.
122
l Uistite
sa, že koberce alebo Výrobca odmieta akúkoľvek
rohožky neblokujú základňu zodpovednosť za akékoľvek
alebo ventilačné otvory.
poškodenie osôb alebo majetku
v dôsledku neuzemnenia zariadenia.
l Po inštalácii musí byť spotrebič
umiestnený tak, aby bola l Uistite sa, že umývačka riadu
prístupná zástrčka.
nestláča napájací kábel.
Nože a iné nástroje s ostrými
časťami musia byť vložené
do košíka s ich ostrými
časťami smerom snadol alebo
umiestnené v horizontálnej
polohe.
l Vo
všeobecnosti sa neodporúča
používať adaptéry, viacnásobné
zástrčky a / alebo predlžovacie
káble.
l Pred
čistením alebo údržbou
umývačky riadu, odpojte ju od
elektrickej siete a vypnite
prívod vody.
l Nenechávajte
otvorené dvere vo
vodorovnej polohe, aby ste predišli l Nevyťahujte sieťovú šnúru ani
potenciálnemu nebezpečenstvu
zariadenie, aby ste zariadenie
(napr. zakopnutiu).
odpojili.
l Ďalšie
informácie o výrobku alebo
ohľadom technického listu, nájdete l Nenechávajte spotrebič vystavený
prostrediu (dážď,u slnku atď.).
na webovej stránke výrobcu.
Elektrické pripojenia a
bezpečnostné pokyny
l Sklon
alebo sedenie na otvorených
dvierkach umývačky môže spôsobiť
prevrhnutie.
l Technické
údaje (napájacie
napätie a príkon) sú uvedené l Umývačka riadu je určená pre
bežné kuchynské potreby. Predmety,
na typovom štítku výrobku.
ktoré boli kontaminované benzínom,
farbou, stopami z ocele alebo
l Skontrolujte, či je elektrický
železa, korozívnymi chemikáliami,
systém uzemnený a či spĺňa
kyselinami alebo zásadami, sa
všetky platné zákony a či je
nesmú umývať v umývačke
zásuvka kompatibilná s konektorom
riadu.
spotrebiča.
123
SK
VÝSTRAHA
l Ak
je v domácnosti inštalované
zariadenie na zmäkčovanie
vody, nie je potrebné pridávať
soľ na zmäkčovač vody.
Označením tohto produktu
,
potvrdzujeme
na
vlastnú
zodpovednosť, úplný súlad
tohto produktu so všetkými
príslušnými požiadavkami na
l Ak sa spotrebič pokazí alebo bezpečnosť, zdravie a životné
prestane správne fungovať, prostredie podľa európskych
vypnite ho, vypnite prívod vody právnych predpisov.
a nemanipulujte so spotrebičom.
Opravy by malo vykonávať len Inštalácia
strediskom technickej pomoci a
mali by byť namontované iba l Odstráňte všetky súčasti obalu.
originálne
náhradné
diely.
Nedodržanie týchto pokynov
VÝSTRAHA
môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča.
Uchovávajte obalové materiály
mimo dosahu detí.
l Ak po odstránení obalu potrebujete
premiestniť zariadenie, nepokúšajte l Neinštalujte a nepoužívajte umývačku
sa ho zdvihnúť za spodnú časť
riadu, ak je poškodená.
dvierok. Mierne dvierka otvorte
a zdvihnite zariadenie držaním l Dodržujte pokyny dodané s
výrobkom.
za hornú časť.
124
2. DODÁVKA VODY
l Ak je umývačka pripájaná k novému
Spotrebič musí byť pripojený k
prívodu vody len novými hadicami,
ktoré sú dodávané ako výbava
spotrebiča. Staré hadice prívodu vody
nesmú byť opäť používané.
rozvodu vody, alebo k dlhšie nepoužívanému
rozvodu, nechajte niekoľko minút odtekať
vodu, kým pripojíte napúšťaciu hadicu.
Zabránite tým zaneseniu filtračného sitka
pri napúšťacom ventile umývačky vápenatými
usadeninami.
l Napúšťacia a vypúšťacia hadica môže byť
vedené doľava alebo doprava.
1
l Tlak vody musí mať minimálnu hodnotu
0,08 MPa a maximálnu hodnotu 0,8 MPa.
B
SK
Umývačka môže byť pripojená buď k
studenej vode alebo teplej vode, ak jej
teplota neprekročí 60°C.
l Napúšťacie hadice musia byť pripojené k
prívodnému ventilu, aby bolo možné
zastaviť prívod vody v čase, keď umývačka
nie je v prevádzke (obr. 1B).
l Umývačka je vybavená prívodnou hadicou
vody s koncovkou so závitom 3/4" (obr. 2).
l Prívodná hadica vody „A“ musí byť
naskrutkovaná na kohútik prívodu vody
„B“ pomocou koncovky 3/4", uistite sa, či
je koncovka riadne dotiahnutá.
l Ak je to potrebné, môže byť prívodná
hadica vody predĺžená až na 2,5 m. Pokiaľ
máte takúto požiadavku, kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
125
2
B
A
A
3
Hydraulické bezpečnostné
zariadenia
Všetky umývačky riadu sú vybavené
ochranou proti pretečeniu, ktorá pri
prekročení normálnej hladiny vody
spôsobenej poruchou, automaticky
blokuje tok vody a / alebo odvádza
nadbytočné množstvo vody.
l AQUASTOP (obr. 4):
je zariadenie umiestnené na prívodnej
hadici, ktorá zastavuje tok vody, ak sa
hadica poškodí; v tomto prípade sa v
okne "A" objaví červená značka a
hadica sa musí vymeniť. Ak chcete
odskrutkovať maticu, stlačte zariadenie
jednosmerného zámku "B".
NIEKTORÉ MODELY môžu obsahovať
jednu alebo viac z nasledujúcich funkcií:
l BLOKOVANIE VODY (obr. 3)
Systém vodného blokovania bol navrhnutý
tak, aby zlepšil bezpečnosť vášho
spotrebiča. Systém zabraňuje záplave,
ktorá môže byť spôsobená poruchou
spotrebiča alebo v dôsledku zlomenia
gumových hadíc a najmä na hadiciach
určených na prívod vody.
4
B
A
Ako to funguje
Záchytná vaňa umiestnená na spodnej časti
spotrebiča zhromažďuje akýkoľvek možný
únik vody a ovláda senzor, ktorý aktivuje
ventil
umiestnený
pod
vodovodným
kohútikom a zablokuje akúkoľvek vodu,
dokonca aj s úplne otvoreným kohútom.
Ak časť znázornená vo výreze obrázku "A"
je poškodená, ihneď vytiahnite zástrčku zo
zásuvky.
Aby
sa
zabezpečil
dokonalý
chod
bezpečnostného systému, viď hadica s
výrezom obrázku "A", hadica by mala byť
pripojená k vodovodnému kohútiku, ako je to
znázornené na obrázku.
Hadica na prívod vody by sa nemala rezať,
pretože obsahuje živé elektrické časti. Ak
nie je hadica dostatočne dlhá na správne
pripojenie, musí byť nahradená dlhšou.
Hadicu môžete získať zo servisného
strediska.
l AQUAPROTECT - DODÁVKA hadice S
126
OCHRANOU (obr. 5):
Pri úniku vody z primárnej vnútornej
hadice "A", priehľadný ochranný obal
"B" bude obsahovať vodu, ktorá umožní
ukončenie umývacieho cyklu. Na konci
cyklu kontaktujte servisné stredisko, aby
ste vymenili starú za novú prívodnú
hadičku.
5
B
A
Pripojenie vypúšťacej hadice
hadicu je najvhodnejšie
pripojiť k pevnému odpadovému potrubiu
(obr. 6). Dbajte na to, aby hadica nebola
nikde „prelomená“.
l Ak máte takú požiadavku, kontaktujte
servisné stredisko. Vypúšťaciu hadicu
môžete taktiež zavesiť cez okraj drezu
pomocou priloženého plastového oblúku.
Koniec hadice nesmie byť ponorený do
vody, aby nedošlo k jej spätnému nasatiu
do umývačky pri jej prevádzke (obr. 6Y).
l Odpadové potrubie by malo byť vyústené
najmenej 40 cm nad podlahou a musí
mať vnútorný priemer najmenej 4 cm.
l Je vhodné, aby bol na tomto odpadovom
potrubí sifón pre zamedzenie úniku pachu
(obr. 6X).
l Ak inštalujete spotrebič pod pracovnú
dosku, oblúk vypúšťacej hadice musí byť
zavesený na stene v čo najvyššej polohe
(obr. 6Z).
l Ak je to potrebné, môže byť vypúšťacia
hadica predĺžená až na 2,5 m, jej
maximálna výška od podlahy môže však
byť najviac 85 cm.
l Skontrolujte ešte, či nie je prívodná a
vypúšťacia hadica nikde „prelomená“.
6
Y
X
Z
127
SK
l Vypúšťaciu
3. PLNENIE SOĽOU
(Obr. A "1")
Po naplnení soli MUSÍTE spustiť kompletný
čistiaci cyklus alebo program PREDUMYTIE.
l Výskyt
bielych škvŕn na riade je
všeobecne varovným signálom, že je
potrebné doplniť zásobník soli.
l Do zásobníka sa vojde asi 1,5 až 1,8 kg
l Na dne umývačky je zásobník na soľ,
ktorá regeneruje zmäkčovač.
l Používajte len špeciálne soli určené pre
umývačky riadu. Iné druhy solí obsahujú
malé množstvo nerozpustných častíc,
ktoré by mohli dlhodobým pôsobením
zhoršiť účinnosľ zmäkčovča vody.
l Pre naplnenie zásobníka musíte najskôr
odskrutkovaľ jeho veko na dne vane
umývačky.
l Ak napľňate zásobník prvýkrát, je potrebné
najskôr do zásobníka naliať vodu. Pri
plnení pretečie menšie množstvo vody,
pokračujte však v plnení dovtedy, pokiaľ
nebude zásobník úplne plný. Po jeho
naplnení vyčistite vnútorný priestor od
zvyškov soli a opäť dotiahnite veko
zásobníka.
128
soli. Pre dobré výsledky umývania je
potrebné zásobník občas opäť naplniť
soľou. Spotreba soli závisí od nastavenia
zmäkčovača podľa tvrdosti vody. Čím je
voda tvrdšia, tým je väčšia spotreba soli.
Po inštalácii umývačky úplne naplňte
zásobník pre sľ a až potom pridajte
vodu až po okraj otvoru na plnenie
zásobníka.
4. NASTAVENIE HORNÉHO Typ "B": (LEN MODELY S ĽAHKÝM ZAKLIKNUTÍM):
KOŠA (LEN U NIEKTORÝCH 1. Odstráňte horný kôš;
2. Držte kôš na oboch stranách a zdvihnite
MODELOV)
ho nahor (obr. 1).
29 cm až 32,5 cm, vložte ich do
spodného koša po umiestnení horného
koša do hornej polohy, ako je uvedené
nižšie (podľa modelu):
Typ "A":
1. Otočte predné bloky "A" smerom von;
2. Odstráňte kôš a znovu ho nastavte do
hornej polohy;
3. Vráťte bloky "A" do pôvodnej polohy.
Riad, ktorý má väčší priemer ako 20 cm,
nemôže byť vložený do horného koša. a
mobilné podpery nemôžu byť použité, keď
je kôš v hornej polohe.
Typ "A"
Riad, ktorý má väčší priemer ako 20 cm,
nemôže byť vložený do horného koša. a
mobilné podpery nemôžu byť použité, keď
je kôš v hornej polohe.
* Pri modeloch vybavených tretím košom
už nie je možné vložiť do horného koša riad
s priemerom viac ako 14 cm.
NASTAVENIE KOŠA DO SPODNEJ
POLOHY:
1. Držte kôš na oboch stranách a jemne
ho zdvihnite nahor (obr. 1);
2. Potom ho pomaly uvoľnite pustením do
správnej polohy (obr. 2).
Pozn.: NIKDY NEZDVÍHAJTE ALEBO
NEUSADZUJTE KÔŠ LEN Z JEDNEJ
STRANY (obr. 3).
VÝSTRAHA:
Pred vložením riadu odporúčame nastaviť kôš.
Typ "B"
1
A
2
a
b
a
b
A
3
129
SK
l Ak sa bežne používajú dosky s rozmermi
Bežná denná náplň je zobrazená na obr. 1 a 2.
5. ROZLOŽENIE RIADU
Horný kôš (obr. 1)
Používanie horného koša
l Horný kôš je vybavený pohyblivými
podstavcami pripevnenými k bočnej
stene, ktoré môžete umiestniť do 4
pozícií.
l V zníženej pozícii (A-A1) môžu byť
držiaky použité pre položky, ako sú:
čajové a kávové šálky, kuchynské nože a
varechy. Taktiež poháre s uškami je
možné bezpečne zavesiť na konce
držiakov.
Horný kôš (obr. 2)
l Vo
zvýšenej pozícii (B-B1) držiaky
umožňujú uloženie plytkých a hlbokých
tanierov s priemerom maximálne 19 cm.
Tieto sú usporiadané do vertikálnej
polohy s konkávnou stranou dopredu, aby
zostal priestor medzi jednotlivými taniermi
a voda mohla voľne odtekať.
Používanie spodného koša
l Do spodného koša sa ukladajú hrnce,
panvice, polievkové misy, kompótové
misky, pokrievky, servírovacie nádoby,
plytké taniere, polievkové taniere a
naberačky.
l Odporúčame ukladať veľké taniere mierne
naklonené dopredu, aby sa uľahčilo
zasunutie koša do umývačky riadu.
l Horný kôš je navrhnutý tak, aby umožnil
l Príbory ukladajte do košíka z umelej
maximálnu flexibilitu pri používaní a bolo
možné ho naplniť pohármi, šálkami,
malými taniermi a malými miskami.
130
hmoty. Vložte košík na príbory do
spodného koša (obr. 6) a uistite sa, že
uložené príbory nezasahujú do priestoru
otáčajúcich sa ramien.
l Spodný
kôš je uprostred vybavený
špeciálnym sklápacím roštom (obr. 3 a 4),
ktorý slúži na zaistenie stabilnej a
optimálnej náplne riadu aj v prípade, ak
má riad rozmery alebo tvary odlišné od
bežných.
Horný kôš (obr. 5)
5
- POLOHA "A": pre náplň bežných tanierov
alebo pre náplň obsahujúcu len hrnce,
šalátové misy, a podobné.
- POLOHA "B": pre taniere, ktoré majú
špeciálny tvar, ak keď ich rozmery sú
bežné (veľmi hlboké taniere, hranaté
alebo bez okrajov, a podobné).
D
3
E
SK
- POLOHA "C": pre plytké taniere, väčšie
ako bežné, alebo taniere so špeciálnym
tvarom (hranaté, šesťhranné, oválne,
taniere na pizzu, a podobné).
VÝSTRAHA
B
V prípade ak nebudú malé taniere
umiestnené správne na podložky,
môže dôjsť k zablokovaniu spodnej
rampy, pretože bude narážať do
prečnievajúcich tanierov.
A
Bežná denná náplň je zobrazená na obr. 6.
Spodný kôš (obr. 6)
4
C
6
A
l Malé taniere (ako sú napríklad dezertné),
môžete ukladať aj do spodného koša
podľa obrázka 5, na príslušných
podložkách obrátených smerom von
("E"). V prípade bežných alebo veľkých
tanierov, musia byť podpery v polohe
("D").
Správne a racionálne ukladanie riadu je
základom dobrých výsledkov umývania.
131
Spodný kôš je vybavený zarážkou,
ktorá zaisťuje bezpečné vytiahnutie
koša aj keď je úplne naplnený.
Ak budete dopĺňať soľ, alebo ak
budete vykonávať pravidelnú údržbu,
je potrebné koše úplne vybrať.
VÝSTRAHA
Košík na príbory (obr. 7)
Košík na príbory sa skladá z dvoch
oddeliteľných časti, ktoré umožňujú rôznu
voľbu ukladania príborov. Tieto dve časti
môžete od seba oddeliť tak, že posuniete
ľavú sekciu proti pravej sekcii. Horná časť
koša na príbory môže byť vybratá, aby boli
umožnené rôzne spôsoby naplnenia umývačky.
7
Tretí kôš NIE JE určený na naplnenie
príbormi. Absencia priehradky na
upevnenie príborov by mohla viesť k
záveru, že takéto predmety nájdete v
spodnom koši.
l Na dosiahnutie optimálnych výsledkov
umývania, je odporúčané vkladať položky
ich spodnou stranou smerom k stropu
umývačky (napr. malé taniere a misky).
l Tretí kôš je možné jednoducho vytiahnuť
z umývačky, odobratím predných dorazov
na začiatku drážok koša.
l Tretí
kôš bol navrhnutý tak, aby
poskytoval maximálnu flexibilitu počas
používania. Vzhľadom na jeho rozdelenie
na tri naklonené časti a neprítomnosť
pevných držiakov, môže byť naplnený
mnohými spôsobmi: len kávové šálky a
podšálky; alebo kávové šálky spolu s
miskami a riadom; alebo opäť s
podšálkami, strúhadlami a lyžicami.
Bežná denná náplň je zobrazená na obr. 8.
Tretí kôš (obr. 8)
Použitie tretieho koša
l Tretí kôš bol navrhnutý na naplnenie
predmetmi ako je riad malých rozmerov
alebo plochých a dlhých tvarovaných
predmetov. Vybratím týchto predmetov zo
spodného koša, bude vkladanie predmetov
väčšej veľkosti oveľa pohodlnejšie a
jednoduchšie, čo umožňuje napríklad
vloženie tanierov a hrncov do spodného koša.
l Tretí kôš je možné naplniť nasledujúcimi
položkami: kávové šálky a podšálky, ovocné
alebo dezertné poháre, malé misky, tanieriky,
kuchynské nože a vidličky, naberačky a
veľké lyžice, strúhadlá a doplnky pre malé
spotrebiče (napr. lopatky kuchynského mixéra).
132
8
PRÍSLUŠENSTVO ZOOM
(IBA NIEKTORÉ MODELY)
Spodný kôš s príslušenstvom ZOOM, ktorý
vám umožní pevne uložiť riad rôznych
veľkostí a tvarov na ľavú stranu koša.
Príslušenstvo Vám umožňuje plne využiť
výhody programu ZOOM.
9
6. INFORMÁCIE PRE
TESTOVACIE
LABORATÓRIA
Potrebné
informácie
na
vykonanie
porovnávacích testov a testov hlučnosti
(podľa normy EN) si vyžiadajte na
nasledujúcej adrese:
testinfo-dishwasher@candy.it
SK
V žiadosti uveďte prosím model a sériové
číslo umývačky riadu (viď výrobný štítok).
Mäkké gumové
odstránené.
držiaky
môžu
byť
133
Množstvo čistiaceho prípravku sa dávkuje
do zásobníka podľa miery znečistenia
umývaného riadu a taktiež podľa druhu
riadu. Odporúčame dávkovať 20÷30 g
prípravku do priehradky zásobníka na
umývanie (B).
7. PLNENIE UMÝVACIEHO
PROSTRIEDKU
(Obr. A "2")
Prášok
DÔLEŽITÉ
Je potrebné používať len špeciálne
čistiace prípravky pre umývačky riadu, či
už práškové, tekuté alebo vo forme tabliet.
Nevhodné prípravky (ako napr. pre ručné
umývanie riadu) neobsahujú potrebné
prísady pre použitie v umývačkách a
neumožňujú preto správnu funkciu týchto
spotrebičov. Chybou je aj vysoká penivosť
prípravkov na ručné umývanie.
Plnenie zásobníka na čistiaci
prípravok
Po vložení čistiaceho prostriedku do
zásobníka najskôr zatvorte kryt, potom ho
zasuňte (1) a nakoniec naň jemne zatlačte
(2), kým nebudete počuť jeho zaskočenie.
Zásobník na čistiace prípravky je na
vnútornej stane dvierok (obr. A „2“). Ak je
veko zásobníka zatvorené, je potrebné
stlačiť tlačidlo (A), aby sa otvorilo. Na konci
každého umývania zostáva veko vždy
otvorené a pripravené na ďalšie použitie
umývačky.
VÝSTRAHA
Pretože nie sú všetky čistiace prípravky
rovnaké, pozorne si prečítajte pokyny na
jeho obale. Radi by sme vás upozornili, že
malé
množstvo
čistiaceho
prípravku
nezaistí dostatočné umytie riadu, zatiaľ čo
veľmi veľké dávkovanie nielen že nezlepší
výsledky umývania, ale je taktiež zbytočným
plytvaním.
Do spodného koša neklaďte riad do
takej pozície, ktorá by bránila otvoreniu
zásobníka, alebo by bránila uvoľneniu
čistiaceho prostriedku do priestoru
umývačky.
DÔLEŽITÉ
Nepoužívajte nadmerné množstvo
čistiacich prípravkov, aby ste zbytočne
nezhoršovali stav životného prostredia.
134
l pozorne si prečítajte a dodržiavajte návod
8. DRUHY UMÝVACÍCH
PROSTRIEDKOV
na obsluhu a upozornenia uvedené na
balení kombinovaného čistiaceho prostriedku,
ktorý chcete použiť;
Tableta na umývanie
Tablety na umývanie od rôznych výrobcov
majú rozdielny čas rozpúšťania, preto
nemusia byť pri rýchlejších programoch
úplne účinné, vzhľadom k tomu, že nedôjde
k úplnému rozpusteniu tablety. Ak sa
používajú tieto tablety, odporúča sa vždy
nastaviť dlhší program tak, aby sa tablety
dokonale rozpustili.
DÔLEŽITÉ
Pre dosiahnutie dobrých výsledkov
umývania, MUSIA byť tablety umiestnené
v zásobníku na čistiaci prášok a NIE
priamo v umývačke (vani).
l účinnosť prostriedkov, ktoré nahradzujú
použitie soli závisí na tvrdosti vody, ktorá
je do umývačky privádzaná. Skontrolujte,
či je tvrdosť vody v rozsahu, ktorý je
uvedený na balení čistiaceho prostriedku.
V prípade, ak by ste s týmto typom
tablety nedosiahli uspokojivé výsledky,
obráťte sa na výrobcu tabliet.
l ukladanie vodného kameňa (vápnika) ako
v umývačke, tak aj na riade;
l zhoršenie kvality sušenia alebo umývania
Koncentrát na umývanie
riadu.
Čistiace koncentráty so zníženou zásaditosťou a
s prírodnými enzýmami, kombinované s
čistiacimi programami pri 50°C majú menší
škodlivý vplyv na životné prostredie a sú
šetrnejšie k umývačke aj riadu. Programy
umývania pri 50°C boli navrhnuté tak, aby
umožnili enzýmom úplne rozpustiť nečistotu.
Pri použití koncentrovaných čistiacich
prostriedkov pri programe 50°C teda
dosiahnete rovnaké výsledky ako pri použití
programu pri 65°C bez použitia koncentrovaných
čistiacich prostriedkov.
Kombinované tablety
Tablety, ktoré obsahujú taktiež leštidlo,
musia byť vložené do zásobníka pre
umývanie. Zásobník na leštidlo musí byť
prázdny (ak nie je, skôr ako použijete
kombinované tablety, nastavte dávkovač
leštidla na minimálnu dávku).
Kombinované čistiace prostriedky
"TABS"
Pri
každom
použití
kombinovaného
čistiaceho prostriedku "TABS" („3 in 1“/„4
in 1“/„5 in 1“ atď.), pri ktorom by bolo
použitie soli a/ alebo leštidla zbytočné,
dodržiavajte prosím nasledujúce varovania:
DÔLEŽITÉ
Na reklamácie, ktoré by sa mohli
priamo týkať nesprávneho použitia
týchto výrobkov, sa nevzťahuje žiadna z
častí záruky.
Pri používaní tabliet "TABS" nevenujte
pozornosť blikajúcim indikátorom soli a
leštidla (len pri niektorých modeloch).
Ak sa vyskytnú problémy pri používaní
tabliet, odporúčame Vám, aby ste sa vrátili
k tradičným výrobkom (soľ, leštidlo, prášok).
V tomto prípade odporúčame:
l naplňte zásobník na soľ a na leštidlo;
l spusťte bežný cyklus umývania bez riadu.
V prípade, ak sa vrátite k tradičnému
spôsobu umývania, bude potrebných
niekoľko cyklov umývania, kým sa systém
odvápnenia vody vráti k optimálnej hodnote.
135
SK
Nesprávne použitie týchto kombinovaných
čistiacich prostriedkov by mohlo spôsobiť:
9. PLNENIE LEŠTIDLA
(Obr. A "3")
Leštidlo
Táto prísada, ktorá je automaticky pridávaná
pri poslednej fáze oplachovania, umožňuje
jednoduchšie oplachovanie a zamedzuje
tvorbe škvŕn a matných usadenín.
Plnenie zásobníka pre leštiace
prípravky
Na ľavej strane zásobníka pre čistiaci
prostriedok je zásobník pre leštiaci prostriedok,
ktorý zvyšuje lesk riadu (obr. A „3“). Kryt
otvoríte tak, že zatlačíte na zásobník a
súčasne vytiahnete zatváraciu západku
smerom hore. Na oplachovanie používajte
vždy len prísady vhodné pre automatické
umývačky. Množstvo leštiaceho prostriedku
je možné skontrolovať na optickom ukazovateli
(C), ktorý je umiestnený na dávkovacom zásobníku.
PLNÝ
PRÁZDNY
tmavý
svetlý
Nastavenie dávkovania leštidla
(od 1 do 6)
Ovládač (D) je umiestnený pod krytom a je
s ním možné otočiť pomocou mince.
Odporúčaná poloha je 4. Pootočenie na
požadované nastavenie je možné vykonať
pomocou mince. Odporúčame nastavenie
do polohy 3. Vápnik obsiahnutý vo vode v
značnej miere vytvára šmuhy pri sušení. Je
preto potrebné nastaviť dávkovanie leštiaceho
prípravku na dosiahnutie dobrých výsledkov
umývania. Ak sa po skončení umývania
vytvárajú na riade „pásiky“, znížte nastavenie o
jednu polohu. Ak sa tvoria „biele škvrny“,
zvýšte dávkované množstvo leštidla o jednu
polohu.
136
10. ČISTENIE FILTROV
(obr. A "4")
Nikoli ne pomivajte brez filtrov!
Filtračný systém sa skladá z nasledujúcich častí:
A. filtračný košík na zachytenie väčších častíc;
B. mikrofilter, ktorý je umiestnený pod
filtračným tanierom a zachytáva najjemnejšie
častice na dosiahnutie perfektného opláchnutia;
C. filtračný tanier nepretržite
cirkulujúci čistiaci roztok.
filtrujúci
l Aby sa vždy dosiahli výborné výsledky
l Vybratie filtračnej jednotky vykonáte tak,
že pootočíte rukoväťou košíka proti
smeru hodinových ručičiek (obr. 1).
l Pre jednoduchšie čistenie je centrálny
košík odnímateľný (obr. 2).
l Vyberte filtračný tanier (obr. 3) a celý ho
opláchnite pod striekajúcou vodou. Ak je
to potrebné, použite malú kefku.
l Mikrofilter je samočistiaci, jeho údržba je
obmedzená len na kontrolu každé dva
týždne. V prípade potreby ho opláchnite
pod tečúcou vodou alebo pomocou jemnej
kefky. Po každom umytí odporúčame
prekontrolovať filtračný košík a tanier, či
nie sú zanesené.
VÝSTRAHA
Po každom čistení filtrov skontrolujte,
či je všetko správne namontované
späť a či je filtračný tanier dobre
usadený na dne umývačky. Presvedčite
sa, či je centrálny filtračný košík správne
zaistený vo filtračnom tanieri pootočením v
smere hodinových ručičiek. Len správne
usadená
filtračná
jednotka
môže
zabezpečiť požadované výsledky tohto
spotrebiča.
137
SK
umývania, je potrebné po každom umytí
riadu skontrolovať a vyčistiť filtre.
zaschnutých zvyškov jedla a odstráneniu
väčších častíc jedla z novo vloženého
riadu. Hneď ako je umývačka úplne naplnená,
spustite program pre hlavné umývanie.
11. PRAKTICKÉ RADY
Ako dosiahnuť naozaj dobré
výsledky umývania
l Pred
vložením riadu do umývačky
odstráňte najskôr rôzne zvyšky jedla
(kosti, škrupiny, kúsky mäsa alebo
zeleniny, usadeninu kávy, šupky z ovocia,
zubné špáradlá, nedopalky cigariet atď.),
ktoré by mohli upchať filtre, vypúšťanie
vody a trysky ostrekovacích ramien a
znížiť tak účinnosť umývania.
l Ak nie je riad veľmi znečistený, alebo
koše nie sú úplne plné, zvoľte
„EKONOMICKÝ PROGRAM“, uvedený v
tabuľke programov v priloženom návode.
Čo nie je vhodné na umývanie
l Je potrebné myslieť na to, že nie každý
riad je vhodný na umývanie v umývačke.
Odporúčame, aby sa umývačka nepoužívala
na riad vyrobený z termoplastických umelých
hmôt, na jedálenské príbory s drevenými
rukoväťami, na hrnce na ktorých sú drevené
uši, výrobky z hliníka alebo kryštálového
alebo brúseného skla, ak nie sú na umývanie
v umývačke priamo určené.
l Preto je vhodné riad so zvyškami jedál
opláchnuť pred vložením do umývačky.
l Ak majú hrnce a pekáče na sebe
pripálené alebo pripečené zvyšky jedla, je
vhodné takýto riad najskôr nechať
odmočiť a odstrániť hrubé nečistoty a až
potom umývať v umývačke.
l Ukladajte riad dnom hore.
l Určitý druh dekorácie na riade sa môže
zmyť. Preto je dobré do umývačky vložiť
na skúšku najskôr jeden kus takéhoto
riadu a ak nedôjde k poškodeniu dekoru,
až potom umyte celú sadu. Niektoré druhy
dekorácie na riade môžu byť poškodené až
častým umývaním v umývačke.
l Pokúste sa uložiť riad tak, aby sa
navzájom nedotýkal. Ak ho budete starostlivo
ukladať, dosiahnete lepšie výsledky.
l Po uložení riadu do umývačky skontrolujte, či
sa môžu ramená voľne otáčať.
l Pri umývaní takéhoto riadu odporúčame
venovať zvýšenú opatrnosť. Neodporúčame
taktiež vkladať súčasne strieborné príbory
s nehrdzavejúcimi, aby nedošlo medzi
nimi k chemickej reakcii.
l Hrnce a ďalší riad, na ktorých sú
miestami pripálené zvyšky jedla, musí byť
vopred odmočené vodou s prídavkom
čistiaceho prípravku.
l Správne umývanie striebra:
a) opláchnite strieborný riad ihneď po jeho
použití, predovšetkým vtedy, ak je
znečistený od majonézy, vajíčok, rýb a
pod;
b) nekropte
alebo
nesypte
čistiaci
prostriedok priamo na strieborný riad;
c) oddeľujte strieborné veci od ostatných
kovov.
Keď kupujete novú jedálenskú súpravu
alebo príbory, vždy sa presvedčite, či
sú vhodné na umývanie v umývačkách
riadu.
Užitočné rady
l Aby ste zabránili kvapkaniu vody po
ukončení cyklu umývania z horného koša
na riad v spodnom koši, vyberte najskôr
spodný kôš.
Ako dosiahnete úsporu
l Ak chcete využiť úplne priestor na umývanie
l Ak ponecháte nejaký čas riad po umytí v
riadu v tejto umývačke, opláchnite riad
uložená po každom jedle programom
„PREDUMYTIE“. Tým dôjde k odmočeniu
138
umývačke, nechajte dvierka pootvorené,
aby sa umožnila cirkulácia vzduchu vo vnútri
umývačky a urýchlil sa proces sušenia.
3) Po vyčistení vložte ramená na pôvodné
miesto a horné zaskrutkujte až na doraz.
12. ÚDRŽBA A ČISTENIE
(obr. A "5")
l Vaňa na umývanie aj dvierka sú z
nepoužívajte rozpúšťadlá (odmasťujúce)
ani brúsne prostriedky, ale len tkaninu
navlhčenú vo vlažnej vode.
nehrdzavejúcej ocele. Ak by sa na nich
objavili škvrny spôsobené oxidáciou, je
to pravdepodobne spôsobené veľkou
koncentráciou solí železa vo vode.
l Táto umývačka nevyžaduje žiadnu špeciálnu
l Na odstránenie týchto škvŕn odporúčame
l Na čistenie vonkajšej časti umývačky
použiť jemný brúsny prípravok; Nikdy
nepoužívajte materiály na báze chlóru,
škrabky, drôtenky atď.
údržbu, pretože vaňa je samočistiaca.
l Pravidelne čistite tesnenie dvierok navlhčenou
tkaninou, aby ste odstránili všetky zvyšky
jedla a leštiaceho prípravku.
1
1b
SK
l Odporúčame občas odstrániť usadený
vodný kameň tak, že vykonáte umývanie
bez uloženia riadu. Nalejte pohár octu na
dno vane a zvoľte jemné umývanie. Na
našom trhu sú k dispozícii aj prípravky na
čistenie a odstránenie vodného kameňa
na umývačke. Umývačka musí byť pri
tomto procese prázdna.
2
l Ak aj pri pravidelnom čistení filtrov zistíte,
že riad alebo hrnce nie sú dobre umyté
alebo opláchnuté, skontrolujte, či sú
trysky na sprchovacích ramenách čisté
(obr. A „5“).
Ak sú upchaté, vyčistite ich nasledujúcim
postupom:
PO SKONČENÍ PROGRAMU
UMÝVANIA
1) Horné rameno otočte tak, aby bola
šípka na jeho plastovej časti proti
vybratiu v prívode vody na spodnej
strane koša (obr. 1b). Rameno potlačte
hore a potom otáčajte v smere hodinových
ručičiek (obr. 1). Po odskrutkovaní rameno
vyberte. Spätnú montáž vykonajte
rovnakým postupom, ale otáčajte
ramenom proti smere hodinových
ručičiek. Spodné rameno jednoducho
vyberiete potiahnutím smerom hore (obr. 2);
Po skončení umývania je potrebné zastaviť
prívod vody a vypnúť spotrebič stlačením
tlačidla vypnutia/zapnutia do vypnutej
polohy.
2) Opláchnite rotačné ramená pod tečúcou
vodou, aby sa odstránili všetky
nečistoty usadené v tryskách ramien;
1. Vypustite akýkoľvek vodu s čistiacimi
prostriedkami, aby sa odplavili všetky
usadeniny;
Ak nebude vaša umývačka nejaký čas
používaná, odporúčame vykonať nasledujúce
opatrenia:
139
2. Vytiahnite sieťovú šnúru zo zásuvky;
6. Udržiavajte vnútorný priestor umývačky v
čistote;
3. Uzavrite prívodný ventil vody;
7. Ak je umývačka uložená na mieste, kde
je teplota nižšia ako 0°C, všetka voda vo
vnútri hadíc môže zamrznúť. Počkajte,
kým sa teplota nezvýši nad bod mrazu a
potom nezapínajte umývačku skôr, ako za
24 hodín.
4. Naplňte zásobník s leštiacim prípravkom;
5. Nechajte dvierka pootvorené;
140
L DISPLEJ
D Tlačidlo "VÝBER PROGRAMU"
141
DATI
117
59,8x82x58
BEZ PRACOVNEJ
DOSKY
13
15
SK
Viď technický štítok
Poistka / Príkon / Napájacie napätie
9 osôb
Min. 0,08 – Max. 0,8
8 osôb
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
VSTAVANÁ S
PANELOM
TECHNICKÉ DÁTA (Viď technický štítok)
120
60x85x60.9
S PRACOVNOU
DOSKOU
VOĽNE STOJACA
Tlak prívodu vody (MPa)
Kapacita s panvicami a riadmi
Nastavenia (EN 50242)
Hĺbka s otvorenými dvierkami (cm)
Šírka x Výška x Hĺbka (cm)
F Tlačidlo "TABS"
9 osôb
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
PLNE VSTAVANÁ
VSTAVANÁ
I Tlačidlo "ŠTART/RESET" (program ŠTART/ZRUŠENIE)
C Tlačidlo "POLOVIČNÁ NÁPLŇ"
VEĽKOSŤ
H Tlačidlo "SMART DOOR"
B Tlačidlo "DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE (Wi-Fi)"
E Tlačidlo " ODLOŽENÝ ŠTART"
G F+H DETSKÝ ZÁMOK
A Tlačidlo "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ"
13. POPIS OVLÁDACIEHO
PANELU
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
15. VÝBER PROGRAMU A
ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI
10) KONTROLKA PROGR.U "ZOOM"
Keď je aktivovaný Progr. ZOOM,
rozsvieti sa príslušná kontrolka.
POPIS Displeja
11) KONTROLKA VOĽBY "TABS"
Displej vás priebežne informuje o prevádzke
spotrebiča.
12) KONTROLKA VOĽBY "SMART DOOR"
13) KONTROLKA "ADDISH"
VÝSTRAHA
1) ZOBRAZENIE TEPLOTY
Indikuje teplotu umývania
vybraného Progr.u.
Dotykom na displej v priebehu niekoľkých
prvých sekúnd po pripojení spotrebiča
by mohlo dôjsť k prerušeniu jeho samo
kalibračného postupu, čo by mohlo
ohroziť správne fungovanie spotrebiča.
V takom prípade vytiahnite zástrčku zo
siete a zopakujte operáciu.
každého
2) ZOBRAZENIE PROGR.U
Označuje nastavené Progr.y umývania,
poskytuje informácie o nastavených
možnostiach, hlási všetky chyby atď.
Tlačidlo ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ
l Ak chcete spotrebič zapnúť a vypnúť,
stlačte tlačidlo ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ (aspoň
po dobu 3 sekúnd).
3) ZOBRAZENIE ZOSTÁVAJÚCEHO ČASU
Indikuje čas umývania pre každý vybraný
Progr. a poskytuje čas zostávajúci do
konca Progr.u.
Na konci cyklu nezabudnite vypnúť
spotrebič pomocou tlačidla ZAPNUTÝ/
VYPNUTÝ, potom vytiahnite zástrčku a
zatvorte prívod vody.
4) KONTROLKA ZATVORENIA DODÁVKY
VODY
Indikuje akúkoľvek poruchu prítoku vody
medzi vodovodnou batériou a umývačkou
riadu (pozrite si časť " ODSTRAŇOVANIE
PROBLÉMOV A ZÁRUKA.
Prvé zapnutie spotrebiča a jazyk
l Pripojte spotrebič k zdroju elektrickej
energie.
5) KONTROLKA "CHÝBAJÚCA SOĽ"
6) KONTROLKA "CHÝBAJÚCE LEŠTIDLO"
l Otvorte dvierka, dovnútra vložte riad na
umývanie a znovu zatvorte dvierka.
l Stlačte tlačidlo "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" a
7) INDIKÁTOR DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
(Wi-Fi)
8) KONTROLKA
NÁPLŇ"
VOĽBY
podržte ho približne 3 sekundy.
l V tejto fáze zostanú aktívne len tlačidlá
"POLOVIČNÁ
9) KONTROLKA PROGR.OV
142
"POLOVIČNÁ NÁPLŇ" "TABS" a "ŠTART/
ZRUŠENIE". Na displeji sa zobrazí
správa "BRAVA" a na 3 sekundy sa
rozsvietia všetky kontrolky.
l Na displeji sa zobrazí správa "ENGLISH".
l Upravenie
parametra sa vykonáva
stláčaním tlačidiel "SMART DOOR" (-) a
"TABS" (+).
l Stláčaním tlačidiel "POLOVIČNÁ NÁPLŇ"
vybrať požadovaný
l Ak
tlačidla
chcete upraviť ODSTRAŇOVAČ
VODNÉHO KAMEŇA, pozrite príslušnú
kapitolu v príručke.
l Hneď potom sa na displeji zobrazí správa
l Ak chcete upraviť BZUČIAK, pozrite
l Jazyk
odsúhlasíte stlačením
"ŠTART/ZRUŠENIE".
"VITAJTE" a všetky kontrolky sa vypnú.
príslušný odsek.
l Správa programu "EKO 2:50" alebo
"EKO 3:25" (s aktivovanou možnosťou
SMART DOOR).
l Ak chcete upraviť možnosť FUNKCIA
MEMO, pozrite príslušný odsek.
Pri ďalšom zapnutí spotrebiča
VÝSTRAHA
Ak necháte spotrebič zapnutý a
nevyberiete ani nespustíte žiadny
program, umývačka sa po 5 minútach
automaticky vypne.
Stlačte tlačidlo ŠTART/ZRUŠENIE;
displeji sa zobrazí "EKO" Progr..
Na
Ak je zapnutý režim pamäte, na displeji
sa zobrazí zapamätaný program.
Ponuka nastavení
Umývačka je riadená určitými nastaveniami
z továrne. V ponuke Nastavenia však
môžete nastaviť rôzne parametre, aby
vyhovovali vašim požiadavkám na umývanie.
Vstup do ponuky Nastavenia
Zmena jazyka
l Stlačte súčasne tlačidlo POLOVIČNÁ
NÁPLŇ a TABS po dobu 5 sekúnd.
l Na displeji sa zobrazí "ENGLISH".
Pred začatím tohto postupu musí byť
umývačka riadu VŽDY vypnutá
l Postupujte podľa pokynov uvedených v
odseku "NASTAVENIE JAZYKA".
l Zapnite umývačku podržaním tlačidla
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" na približne 3
sekundy.
VÝSTRAHA
Týmto postupom sa zrušia všetky uložené
nastavenia a spotrebič sa obnoví na
predvolené výrobné nastavenia.
l Približne 5 sekúnd držte stlačené tlačidlá
"PROGR." a "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ".
l Na
displeji
sa
"NASTAVENIA".
zobrazí
správa
l Stlačením tlačidla "PROGR." a rozsvieti
sa kontrolka tlačidiel "SMART DOOR" a
"TABS", môžete vybrať parametre, ktoré
chcete upraviť, v poradí za sebou
(ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA
→ BZUČIAK → FUNKCIA MEMO).
Nastavenia programu
l Otvorte
dvierka a umiestnite
spotrebiča znečistené nádoby.
l Na displeji sa zobrazí buď Progr. "EKO",
143
do
alebo Progr., ktorý bol predtým uložený.
SK
a "TABS" môžete
jazyk.
na nádobách. Systém nastavenia spočíva
vo vodnej hmote, ktorá je spojená s
množstvom nečistôt na nádobách. Tým sa
zaručia vynikajúce výsledky umývania pri
optimálnej spotrebe vody a energie.
Programy "IMPULSE"
l Čas trvania Progr.u sa zobrazí naľavo od
kruhu, zatiaľ čo Progr.ová teplota sa
zobrazí vpravo.
Progr.y "IMPULSE" používajú technológiu
impulzného umývania, ktorá znižuje spotrebu
a hluk a zároveň zlepšuje výkonnosť.
"Prerušovaná" činnosť umývacieho
čerpadla NIE JE považovaná za poruchu;
je to charakteristika impulzného umývania,
a preto by sa mala považovať za bežnú
vlastnosť programu.
l Zvoľte požadovaný Progr. opakovaným
stlačením tlačidla "PROGR.".
l Po zapnutí určitých Progr.ov sa na
displeji rozsvietia ikony.
l Ak
chcete vybrať možnosť, stlačte
príslušné tlačidlo (rozsvieti sa kontrolka).
PRIDAŤ ADDISH
(možnosť
pridania riadu po spustení
programu)
l Stlačte tlačidlo "ŠTART/ZRUŠENIE".
Keď sú dvere zatvorené, po zvukovom
signály sa Progr. automaticky spustí. Na
displeji sa zobrazí čas zostávajúci do konca
cyklu umývania.
Po zapnutí umývačky riadu počkajte
niekoľko sekúnd, kým sa nespustí program.
"AUTOMATICKÉ" programy
Keď sa spustí Progr., mali by ste otvoriť
dvere iba po zapnutí kontrolky ADDISH
Zariadenie sa automaticky zastaví a na
displeji bliká zostávajúci čas do konca
cyklu. Zatvorte dvere bez stlačenia
ľubovoľných tlačidiel. Cyklus sa spustí od
miesta, kde bol prerušený. Keď zhasne
príslušná kontrolka, už nie je vhodné pridávať
ďalší riad.
Modely s inteligentným snímačom
naloženia (Len u niektorých modelov).
Program "AUTOMATICKÉ DENNÉ PRANIE"
vďaka algoritmu na analýzu znečistenia
riadu v skutočnom čase automaticky nastaví
ideálnu teplotu a čas umývania, čím optimalizuje
spotrebu vody a elektrickej energie
Modely so snímačom znečistenia
(Len u niektorých modelov).
Umývačka riadu je vybavená snímačom
nečistôt, ktorý dokáže analyzovať znečistenie
vody počas všetkých "AUTOMATICKÝCH"
Progr.ových fázach (pozri Progr.ovú
legendu). Vďaka tomuto zariadeniu sa
parametre umývacieho cyklu automaticky
prispôsobia skutočnému množstvu nečistôt
144
Pomaly a opatrne otvárajte dvierka, aby
ste sa vyhli postriekaniu vodou.
Pridávanie riadu po vypnutí kontrolky
Pridanie umývania sa dôrazne neodporúča,
pretože by to mohlo mať vplyv na výslednú
kvalitu umývania.
VÝSTRAHA
Ak otvoríte dvere počas cyklu sušenia,
prerušovaný zvukový signál vám oznámi,
že cyklus sušenia ešte nie je dokončený.
Zmena prebiehajúceho programu
Ak chcete zmeniť alebo zrušiť prebiehajúci
Progr., postupujte nasledovne:
l Podržte
stlačené tlačidlo "ŠTART/
ZRUŠENIE" aspoň po dobu 3 sekúnd.
Na displeji sa zobrazí "RESETOVANIE"
a zaznejú zvukové signály.
l Prebiehajúci Progr. bude zrušený.
PERFECT RAPID ZONE
(len u niektorých modelov).
"PERFECT RAPID ZONE" najdete na
oavej strane vane, kde sa aktivuju dve extra
ramena poaas programov Rapid ("Rýchly
24’" a "ZOOM 39’") a programov
(UNIVERZÁLNY, DEZINFEKCIA, UNIVERZÁL
PLUS, EKO PLUS) pre poskytnutie extra
um˘vacej sily, viac vody v tejto zone.
l V tomto okamihu je možné nastaviť nový
Progr. pomocou tlačidla "PROG.".
SK
VÝSTRAHA
Pred spustením nového programu by ste
mali skontrolovať, či je v dávkovači ešte
stále umývací prostriedok. V prípade
potreby doplňte umývací prostriedok.
Ak počas používania umývačky nastane
výpadok napájania, zvolený Progr. sa
uloží v špeciálnej pamäti a po obnovení
napájania práčka pokračuje tam, kde bol
Progr. prerušený.
Tlačidlá voľby
Programové operácie (iba pre
samostatne stojace modely)
Počas spustenia Progr.u sa na displeji
zobrazí názov zvoleného Progr.u, súvisiaca
teplota a čas zostávajúci do konca cyklu,
ktorý sa automaticky aktualizuje.
Koniec programu
Zaznie bzučiak po dobu 5 sekúnd (ak nie je
stíšený) a to 3 krát v 30-sekundových
intervaloch, čím signalizuje ukončenie Progr.u.
Tlačidlá možností vám poskytujú ďalšie
možnosti umývania, ktoré vám umožnia
prispôsobiť Progr.y umývania (viď zoznam
Progr.ov v tabuľke, v kapitole 17, v ktorej je
možné povoliť každú voľbu).
Pred
spustením
Progr.u,
pomocou
príslušných tlačidiel, sú možnosti zapnuté
(alebo vypnuté).
Na displeji sa zobrazia (alebo nezobrazia)
príslušné kontrolky.
Po zvolení Progr.u
tlačidlo voľby.
Ak je funkcia "SMART DOOR" zapnutá,
počas sušenia sa dvierka automaticky
otvoria a pred vyberaním riadu budete
musieť počkať, kým sa nezobrazí
signál na koniec cyklu.
povolte
Ak zvolená možnosť nie je kompatibilná
so zvoleným programom, príslušný
indicator bude najskôr blikať a potom
zhasne.
145
umývania,
Tlačidlo "SMART DOOR"
(AUTOATICKÉ OTVÁRANIE DVERÍ)
(Len u niektorých modelov).
Túto
možnosť
umožňuje
špeciálne
zariadenie, ktoré otvára dvierka o niekoľko
centimetrov počas alebo po ukončení
sušiaceho cyklu (v závislosti od Progr.u).
To zaručuje prirodzené a efektívne sušenie
riadu. Doba trvania zvoleného cyklu sa
automaticky zmení, aby sa dosiahla
optimálna teplota pre cyklus oplachovania;
to výrazne znižuje spotrebu energie.
Automatické
otváranie
dverí
počas
poslednej fázy sušenia umožňuje cirkuláciu
vzduchu, čím sa eliminuje riziko zápachu.
Tlačidlo "TABS"
Táto možnosť optimalizuje používanie
kombinovaných umývacích prostriedkov
"TABS" ("3 v 1" / "4 v 1" / "5 v 1" atď.).
Stlačením tohto tlačidla sa zvolený program
umývania zmení tak, aby sa dosiahli čo
najlepšie výsledky z kombinovaných
umývacích prostriedkov. Okrem toho sú
deaktivované výstražné kontrolky "bez soli"
a "bez leštidla".
VÝSTRAHA
Po zvolení tejto možnosti zostane
zapnutá (kontrolka svieti) pre ďalšie
cykly umývania. Môže sa deaktivovať
(kontrolka sa vypne) opätovným
stlačením tlačidla.
Keď sa dvere otvoria, na displeji sa zobrazí
správa "SMART DOOR".
Táto možnosť sa odporúča pri použití
programu RÝCHLY 24', ktorého
trvanie bude predĺžené o približne 15
minút, pokiaľ sa použijú umývacie
tablety pre dosiahnutie lepšieho výkon.
Táto možnosť je automaticky aktivovaná
v programe "EKO". V každom prípade
je možné ju deaktivovať. Funkcia
"SMART DOOR" nie je k dispozícii v
programoch "ZOOM 39", "RÝCHLY 24"
a " PREDPIERKA".
Kontrolka "CHÝBAJÚCA SOĽ"
VÝSTRAHA
Keď sa rozsvieti kontrolka naplňte zásobník
soli.
Pri výbere tejto voľby nesmiete
zabraňovať tomu, aby sa dvere
otvárali alebo zatvárali, pretože by to
mohlo poškodiť mechanizmus. Uistite
sa, že pred dverami je voľný priestor a
pred
zatvorením
počkajte,
kým
otváriace zariadenie dokončí svoju
činnosť.
Kontrolka "CHÝBAJÚCE LEŠTIDLO"
Keď sa rozsvieti kontrolka oplachovací
prostriedok je vyčerpaný a treba ho doplniť.
Tlačidlo "ODLOŽENÝ ŠTART"
Tlačidlo " POLOVIČNÁ NÁPLŇ"
Ak potrebujete umývať len niekoľko nádob
(napr. poháre, šálky, taniere), môžete
povoliť možnosť "POLOVIČNÁ NÁPLŇ".
Týmto spôsobom môžete ušetriť vodu,
energiu a čas.
Pomocou možnosti "POLOVIČNÁ NÁPLŇ"
použite menej umývacieho prostriedku ako
pri plnom naplnení.
Čas spustenia umývačky riadu je možné
nastaviť pomocou tohto tlačidla, oneskorenie
od 00:30 do 23:30 hodín. Ak chcete nastaviť
oneskorený štart, postupujte nasledovne:
l Stlačte tlačidlo "ODLOŽENÝ ŠTART" (na
146
displeji sa zobrazí "0:00").
l Znova
1. Stlačte tlačidlo "PROGR." a súčasne
zapnite umývačku riadu pomocou
tlačidla "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ".
stlačte tlačidlo na zvýšenie
oneskorenia v hodinách (pri každom
stlačení tlačidla sa oneskorenie zvýši o
00:30 minút na maximálne 23:30 hod.).
2. Na displeji sa zobrazí "NASTAVENIA".
Ak nechcete spustiť oneskorený štart,
opakovane stláčajte tlačidlo Odložený
Štart, kým sa na displeji nezobrazí
0:00 (zariadenie sa okamžite spustí).
l Ak chcete spustiť odpočítavanie, stlačte
4. Potom stlačte buď tlačidlo "POLOVIČNÁ
NÁPLŇ" alebo "TABS", aby ste zmenili
hodnotu zo ÁNO/ NIE.
tlačidlo "ŠTART/ZRUŠENIE". Na displeji
sa zobrazí zostávajúci čas do konca
Progr.u. Na konci odpočítavania sa Progr.
automaticky spustí.
5. Vypnite umývačku riadu stlačením
tlačidla "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" pre
potvrdenie nového nastavenia.
Ak chcete znova zapnúť alarm, postupujte
rovnakým postupom.
(Iba pre samostatne stojace modely)
Na displeji sa zobrazí dĺžka zvoleného
cyklu. Na konci odpočítavania sa
program automaticky spustí a na displeji
sa zobrazí dĺžka zvoleného cyklu.
FUNKCIA MEMO (Uloženie posledného
použitého programu)
Pre zrušenie oneskoreného štartu postupujte
nasledovne:
1. Stlačte tlačidlo "PROGR." a súčasne
zapnite umývačku riadu pomocou
tlačidla "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ".
l Podržte
stlačené tlačidlo "ŠTART/
ZRUŠENIE". aspoň po dobu 3 sekúnd.
Na displeji sa zobrazí "RESETOVANIE"
a ozvú sa zvukové signály.
2. Na displeji sa zobrazí "NASTAVENIA".
3. Stlačte tlačidlo PROGR., kým sa na
displeji nezobrazí "FUNKCIA MEMO".
l Odložený štart a zvolený Progr. budú
zrušené. Na displeji sa zobrazí program
"EKO" alebo program predtým uložený v
pamäti.
4. Ak chcete zmeniť Progr., stlačte buď
tlačidlo "POLOVIČNÁ NÁPLŇ" alebo
"TABS".
l V tomto okamihu musí byť vypnutá
umývačka riadu, musí sa zvoliť nový
Progr. a všetky tlačidlá volieb, ako je
uvedené v odseku "NASTAVENIA
PROGR.OV".
Stlmený signál KONIEC
PROGRAMU
Výrobok je nastavený v továrni
zapnutým zvukovým signálom.
Zvukový signál
nasledovne:
môže
byť
5. Vypnite umývačku riadu stlačením tlačidla
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" pre potvrdenie
nového nastavenia.
Ak chcete zmeniť uložený Progr., postupujte
rovnakým postupom.
Povolenie alebo zakázanie režimu
DEMO (používa sa výlučne v
obchodoch)
so
stlmený
Povolenie
Pred začatím tohto postupu musí byť
umývačka riadu VŽDY vypnutá.
Pred začatím tohto postupu musí byť
umývačka riadu VŽDY vypnutá.
147
SK
3. Stlačte tlačidlo PROGR., kým sa na
displeji nezobrazí "BZUČIAK".
1. Zapnite spotrebič pomocou
ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ.
tlačidla
1. Zapnite spotrebič pomocou
ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ.
2. Stlačte tlačidlo "PROGR.", a súčasne
tlačidlo "ODLOŽENÝ ŠTART" po dobu
5 sekúnd.
2. Stlačte tlačidlo "PROGR.", a SÚČASNE
TLAČIDLO "ODLOŽENÝ ŠTART" po dobu
5 sekúnd.
3. Na displeji sa zobrazí "AKTIVOVANÝ
DEMO REŽIM".
3.Na dispsleji sa zobrazí "DEAKTIVOVANÝ
DEMO REŽIM".
4. Ak nie je stlačené žiadne tlačidlo po
dobu 30 sekúnd, Progr. sa spustí a
simuluje spustenie Progr.u umývania.
4. Vypnite spotrebič.
Možnosti PROGR./MOŽNOSTI/ODLOŽENÝ
ŠTART sú povolené a stlačením týchto
tlačidiel môžete simulovať fungovanie
produktu bez spustenia umývania.
DETSKÝ ZÁMOK
l Keď sú dvere zatvorené.
l Spustite spotrebič.
l Ak súčasne stlačíte tlačidlá TABS a
SMART DOOR na približne 3 sekundy,
môžete zamknúť všetky tlačidlá. Týmto
spôsobom môžete zabrániť nežiaducim
alebo náhodným zmenám.
Vypnutie
VÝSTRAHA
Po inštalácii, ak spotrebič pracuje
správne, ale umývací cyklus sa
nespustí po stlačení tlačidla Štart,
"Režim demo" nemusí byť zakázaný.
Pred začatím tohto postupu musí byť
umývačka riadu VŽDY vypnutá.
l Blokovanie
tlačidiel
môžete
zrušiť
jednoduchým stlačením tlačidla TABS a
SMART DOOR alebo vypnutím spotrebiča.
Pokiaľ dôjde k výpadku napájania, keď je
umývačka v prevádzke, funkcia špeciálnej
pamäte uloží nastavenia a po obnovení
elektrického prúdu zariadenie spustí
cyklus od miesta, kde bol vypnutý.
148
tlačidla
Úspešná registrácia
16. DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
(WI-FI)
l Na displeji sa jedenkrát zobrazí správa
"PRIPOJENÝ", po ktorej sa zobrazí
správa "DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE" a
kontrolka "Wi-Fi" bude svietiť nepretržite.
Tento spotrebič je vybavený technológiou
Wi-Fi, ktorá umožňuje diaľkové ovládanie
spotrebiča prostredníctvom aplikácie.
l Teraz môžete ovládať spotrebič cez
aplikáciu.
Spárovanie spotrebiča s aplikáciou
Neúspešná registrácia
l Stiahnite si do svojho zariadenia aplikáciu
Candy simply-Fi.
Ak registrácia zlyhá (alebo sa nepodarí v
priebehu 5 minút):
l Na displeji sa zobrazí "SKÚSTE ZNOVU".
Aplikácia Candy simply-Fi je k dispozícii
pre tablety aj smartfóny so systémom
Android a iOS.
l Zopakujte postup registrácie z aplikácie.
Ak chcete zistiť všetky podrobnosti o
funkcii Wi-Fi, prečítajte si ponuky
aplikácie v režime DEMO.
Ďalšie informácie nájdete v časti "Aplikácia
pre registráciu - Stručná príručka", ktorá
sa dodáva so spotrebičom a je prístupná aj
na odkaze: go.candy-group.com/bm-dw
l Uistite sa, že router je zapnutý a váš
smartphone / tablet je pripojený k vašej
WiFi domácej sieti.
l Na telefóne alebo tablete zapnite funkciu
BLUETOOTH (ak je k dispozícii).
l Otvorte
aplikáciu,
vytvorte
profil
používateľa a zaregistrujte spotrebič
podľa pokynov zobrazených na displeji
zariadenia.
l Ak ste v aplikácii vyzvaný k zapnutiu
umývačky, zapnite umývačku riadu
pomocou tlačidla ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ.
l Stlačte tlačidlo "Progr. 3 sek. WiFi" na 3
sekundy, na à displeji sa zobrazí správa
"ZÁZNAM" a kontrolka "Wi-Fi" sa vypne.
Obnovenie WiFi
V prípade problémov alebo zmeny hesla
domáceho routera, zopakujte postup
registrácie, najskôr však odstráňte produkt
z aplikácie.
POVOLENIE POUŽÍVANIA
DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
Kedykoľvek keď budete chcieť používať
spotrebič s diaľkovým ovládaním:
l Naplňte umývačku riadu, pridajte čistiaci
prostriedok a zatvorte dvierka.
l Zapnite umývačku riadu.
l Do 60 sekúnd podržte tlačidlo "TABS"
l Stlačte tlačidlo "Progr. 3 sek. WiFi". à
stlačené na 3 sekundy a na displeji sa na
5 minút zobrazí správa "JEDNODUCHÉ".
Na displeji sa zobrazí správa "DIAĽKOVÉ
OVLÁDANIE".
l Do aplikácie zadajte heslo svojej domácej
l Teraz môžete ovládať spotrebič cez
WiFi siete a dokončite postup.
149
aplikáciu.
SK
l Spotrebič nebude pripojený.
Kontrolka "Wi-Fi"
ZAKÁZANIE POUŽÍVANIA
DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
l Označuje stav pripojenia produktu k
l Ak chcete ukončiť používanie diaľkového
ovládania, stlačte tlačidlo "Progr. 3 sek.
WiFi".
l Ak neprebieha žiadny cyklus:
Kontrolka Wi-Fi začne pomaly blikať a na
displeji sa zobrazí správa "VYPNUTÉ
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE". Na displeji sa
potom ukáže program, ktorý spotrebič
dokončil naposledy (alebo program
"EKO").
l Ak je cyklus v prevádzke:
Kontrolka Wi-Fi začne pomaly blikať a na
displeji sa zobrazí správa "VYPNUTÉ
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE". Na displeji sa
potom zobrazí zostávajúci čas. Cyklus
bude dokončený bez možnosti ovládania
z aplikácie.
Alternatívny spôsob ukončenia diaľkového
ovládania.
l Na 3 sekundy stlačte tlačidlo "Štart/
Zrušenie"
Ak prebieha cyklus, bude zrušený a
spotrebič opustí režim DIAĽKOVÉ
OVLÁDANIE. Kontrolka "Wi-Fi" bude
pomaly blikať. Teraz budete môcť nastaviť
nový cyklus umývania z ovládacieho
panela.
l Na 3 sekundy stlačte tlačidlo "ZAPNUTÝ/
VYPNUTÝ" (alebo spotrebič vypnite)
Ak prebieha cyklus, bude pozastavený a
spotrebič opustí režim DIAĽKOVÉ
OVLÁDANIE. Pri opätovnom zapnutí
bude kontrolka "Wi-Fi" pomaly blikať a
prebiehajúci cyklus bude pokračovať od
miesta prerušenia.
Otvorenie dverí deaktivuje DIAĽKOVÉ
OVLÁDANIE. Ak chcete obnoviť
ovládanie z aplikácie, zatvorte dvere.
150
domácej Wi-Fi sieti. Môže:
- TRVALO SVIETI: diaľkové ovládanie je
aktivované.
- POMALY BLIKÁ: diaľkové ovládanie je
deaktivované.
- RÝCHLO BLIKÁ 3 SEKUNDY, POTOM
ZHASNE: spotrebič sa nemôže pripojiť
k domácej Wi-Fi sieti alebo ešte nebol
registrovaný v aplikácii.
- 3-KRÁT POMALY ZABLIKAŤ, POTOM
SA VYPNÚŤ NA 2 SEKUNDY: prebieha
proces registrácie v aplikácii.
- SA ZAPNÚŤ NA 1 SEKUNDU, POTOM
VYPNÚŤ NA 3 SEKUNDY: otvorené
dvere. Diaľkové ovládanie sa nedá
aktivovať. .
17. PROGRAMOVÁ LEGENDA
Popis programu
EKO
P2
INTENZÍVNY
Program pre bežne znečistený riad (najúčinnejší
z hľadiska spotreby vody a energie).
Program podľa normy EN 50242
Vhodný pri umývaní hrncov a ďalšieho riadu,
veľmi znečisteného.
UNIVERZÁLNY
Vhodný na umývanie riadu a hrncov normálne
znečistených.
P3
AUTO
P1
P5
RÝCHLY 24'
P6
PREDPIERKA
P7
DEZINFEKCIA
P8
INTENZÍVNY
RÝCHLY
P9
P10
Wash & Dry Class Rýchly cyklus umývania.
* Vhodné na umývanie riadu až do 8 miest.
Rýchle umývanie pre riad, ktorý bude umývaný
ihneď po jedle. Naplňte umývačku súpravou pre
6 osôb.
Krátke studené predumytie riadu použitého ráno
alebo na obed, ktorý necháte v umývačke riadu
až do naplnenia celého objemu.
Cyklus s antibakteriálnym účinkom, vhodný na
umývanie a dezinfekciu riadu (s odolnými
usadeninami), dojčenských fliaš, a pod.
Vhodný pre rýchle umývanie veľmi znečistených
hrncov.
AUTO
ZOOM 39’
UNIVERZÁL
PLUS
Raz denne - pre bežne znečistený riad a iné
predmety, ktoré ste nechali jeden deň v
umývačke..
AUTO
P4
DENNÉ PRANIE
Rýchly cyklus pre „bežne znečistený riad vhodný na časté umývanie a bežné množstvo
riadu.
P11
EKO PLUS
P12
JEMNÉ UMÝVANIE
Program so strenou teplotou, určený pre „bežne“
znečistených
panvíc
a
riadu,
použitím
prostriedkov s obsahom enzýmov.
Vhodný
na
umývanie
krehkého
riadu,
dekoratívneho a skla. Je vhodný pre denné
umývanie riadu málo znečisteného, s výnimkou
hrncov.
Umývanie s predumytím
Pre programy s predumytím odporúčame pridať ďalšiu dávku čistiaceho prostriedku (max. 10g)
priamo do spotrebiča.
151
SK
Program
P5
RÝCHLY 24'
P6
PREDPIERKA
P7
DEZINFEKCIA
P8
INTENZÍVNY
RÝCHLY
P9
AUTO
ZOOM 39’
UNIVERZÁL
PLUS
P10
AUTO
P4
DENNÉ
PRANIE
P11
EKO PLUS
P12
JEMNÉ
UMÝVANIE
-
■
"PERFECT RAPID ZONE"
aktívny
"AUTOMATICKÉ" programy
45
205
ÁNO
ÁNO
ÁNO
75
130
ÁNO
ÁNO
ÁNO
50
60
100
120
ÁNO
N/A
ÁNO
60
39
N/A
N/A
ÁNO
50
24
N/A
N/A
ÁNO
5
N/A
N/A
75
140
ÁNO
N/A
ÁNO
65
85
ÁNO
ÁNO
ÁNO
65
75
115
125
ÁNO
N/A
ÁNO
45
55
70
80
ÁNO
ÁNO
ÁNO
55
190
ÁNO
N/A
ÁNO
45
85
ÁNO
ÁNO
ÁNO
- - - - - - - - ● - ● ■ - - - ▲
- ■
- - - ■ ▲
152
▲
Tlačidlo "TABS"
UNIVERZÁLNY
Tlačidlo
"POLOVIČNÁ NÁPLŇ"
P3
Tlačidlo "SMART DOOR"
INTENZÍVNY
Priemerná doba umývania¹
(min.)
P2
- ● ■ - ● ■
Teplota umývania (°C)
EKO
AUTO
P1
Programy “IMPULSE”
Program
Pred umývací čistiaci
prostriedok
Možnosti
● = Pred umývací čistiaci prostriedok
■ = Programy "IMPULSE"
▲= "AUTOMATICKÉ" programy ²
= Programy, kde PERFECT RAPID ZONE je aktívny
N/A = VOĽBA NIE JE DOSTUPNÁ
²
"Automatické" programy sú optimalizovaní vďaka senzoru znečistenia, ktorý prispôsobí parametre
umývania podľa stupňa znečistenia riadu.
153
SK
1) So studenou vodou (15°C) - Tolerancia ± 10%
Ak používate horúcu vodu, zostávajúci čas do konca programu sa počas spustenia programu
automaticky aktualizuje.
Hodnoty sa merajú v laboratóriu podľa európskej normy EN 50242 (hodnoty sa môžu meniť v
závislosti od podmienok použitia).
18. ODSTRAŇOVAČ
VODNÉHO KAMEŇA
V závislosti od zdroja dodávky, voda
obsahuje rôzne množstvo vodného kameňa
a minerálov, ktoré sa usadzujú na riade a
zanechávajú belavé škvrny. Čím vyššia je
hladina týchto minerálov vo vode, tým je
voda ťažšia. Umývačka riadu je vybavená
zariadením na odstraňovanie vodného
kameňa, ktoré pomocou špeciálnej regeneračnej
soli dodáva zmäkčenú vodu na umývanie
riadu. Stupeň tvrdosti vašej vody môžete
získať od vašej vodárenskej spoločnosti.
Regulujte
nastavenie
jednotky
na
odstraňovanie vodného kameňa
podľa
stupňa tvrdosti vody, ako je uvedené nižšie:
Pred začatím tohto postupu musí byť
umývačka riadu VŽDY vypnutá.
1. Zapnite umývačku stláčaním tlačidla
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" približne 3 sekundy.
2. Podržte tlačidlá "Progr." a "ZAPNUTÝ/
VYPNUTÝ" na približne 5 sekúnd.
Regulácia odstraňovača vodného
kameňa
3. Na displeji sa zobrazí správa "NASTAVENIA"
a rozsvieti sa kontrolka tlačidiel "SMART
DOOR/EXPRESS" a "TABS".
Odstraňovač vodného kameňa môže
spracovať vodu s tvrdosťou až do 90 °FH
(francúzske stupne) alebo 50 °dH (nemecké
stupne) prostredníctvom 8 nastavení.
Nastavenia sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke s vodou, ktorá sa má upravovať.
°dH
(nemecké
stupne)
Použitie
regeneračnej
soli
Nastavenie
odstraňovača
vodného
kameňa
0
0-5
0-3
NIE
S0
1
6-10
4-6
ÁNO
S1
2
11-20
7-11
ÁNO
S2
3
21-30
12-16
ÁNO
S3
4*
31-40
17-22
ÁNO
S4
5
41-50
23-27
ÁNO
S5
6
51-60
28-33
ÁNO
S6
7
61-90
34-50
ÁNO
S7
Úroveň
°fH
(francúzsk
e stupne)
Tvrdosť vody
4. Stláčajte tlačidlo "Progr.", až kým
nevyberiete možnosť "ODSTRAŇOVAČ
VODNÉHO KAMEŇA S4" (úroveň z
továrne S4).
5. Nastavenie parametra sa vykonáva
stláčaním tlačidiel "SMART DOOR/
EXPRESS" (S7 → S0) a "TABS" (S0
→ S7) a zvyšovaním alebo znižovaním
predtým nastavenej úrovne.
6. Nové nastavenie potvrdíte vypnutím
umývačky stlačením tlačidla "ZAPNUTÝ/
VYPNUTÝ" na 3 sekundy.
Ak chcete znovu zmeniť nastavenie
zmäkčovača vody, postupujte rovnako.
VÝSTRAHA
Ak nemôžete dokončiť postup, vypnite
umývačku riadu stlačením tlačidla
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ"
a
spustite
postup od začiatku (KROK 1).
* Zmäkčovacia jednotka je nastavená v
závode na úroveň 4 (S4), pretože vyhovuje
požiadavkám väčšiny používateľov.
154
19. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA
Ak si myslíte, že umývačka riadu nefunguje správne, pozrite si nižšie uvedený stručný
návod a niekoľko praktických tipov, ako opraviť najbežnejšie problémy. Ak porucha
pretrváva alebo sa opakuje, kontaktujte servisné stredisko.
CHYBOVÉ SPRÁVY
l Modely s displejom: chyby sú hlásené číslom, pred ktorým je písmeno "E" (napr.
chyba 2 = E2) a krátky zvukový signál.
l Modely bez displeja: chyba je zobrazená blikaním každej LED podľa kódu poruchy,
SK
s následnou 5 sekundovou pauzou (príklad: Error 2 = dve bliknutia – pauza 5 sekúnd
– dve bliknutia – a pod…).
Len modely s displejom
Zobrazená chyba
Význam a riešenia
Umývačka sa neplní vodou
"KONTROLA VODY"
s krátkym zvukovým
signálom
(len u niektorých modelov).
Uistite sa, že je prívod vody otvorený.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je ohnutá alebo stlačená.
E2 (s displejom)
Uistite sa, že odtoková hadica je v správnej výške (pozrite časť
inštalácie).
s krátkym zvukovým
signálom
Zatvorte prívod vody, odskrutkujte prívod vody zo zadnej časti
umývačky riadu a skontrolujte, či nie je "pieskový" filter zapchatý.
E3 (s displejom)
s krátkym zvukovým
signálom
E4 (s displejom)
Umývačka neodčerpáva vodu
Uistite sa, že odtoková trubica nie je ohnutá, zapchatá alebo
zablokovaná a filter nie je upchatý.
Uistite sa, že sifón nie je zapchatý.
Únik vody
s krátkym zvukovým
signálom
Uistite sa, že odtoková trubica nie je ohnutá, zapchatá alebo
zablokovaná a filter nie je upchatý.
Uistite sa, že sifón nie je zapchatý.
E8-Ei (s displejom)
Element na vykurovanie vody nefunguje správne alebo filtračná
doska je upchatá.
s krátkym zvukovým
signálom
Akýkoľvek iný kód
(s displejom)
Vyčistite filtračnú dosku.
Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete, chvíľu počkajte.
Spotrebič zapnite a spusťte program. Ak sa porucha opäť objaví,
kontaktujte autorizované servisné stredisko.
155
Len modely s displejom
Ak dôjde k poruchám alebo ku chybám pri bežiacom programe, kontrolka zodpovedajúca
zvolenému cyklu bude rýchlo blikať a zaznie prerušovaný zvukový signál. V takom prípade
vypnite umývačku riadu a to stlačením tlačidla "ZAPNUTÝ / VYPNUTÝ".
Po skontrolovaní, či je prívod vody otvorený, či odtoková hadica nie je ohnutá a či
sifón alebo filtre nie sú zapchaté, nastavte znovu zvolený program.
Ak porucha pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.
Táto umývačka riadu je vybavená bezpečnostným zariadením na prepad, ktorá v
prípade problému automaticky vypúšťa nadbytočnú vodu.
VÝSTRAHA
Aby ste zabezpečili správnu funkciu ochranného zariadenia
proti pretečeniu, neodporúčame počas prevádzky premiestňovať
ani nakláňať umývačku riadu. Ak je potrebné sklopiť alebo
presunúť umývačku riadu, uistite sa, že cyklus prania je
ukončený a že vo vnútri spotrebiča nie je žiadna voda.
Iné chyby
CHYBA
1. Žiadny program
nefunguje
2. Umývačka sa
neplní vodou
3. Umývačka riadu
nevypúšťa
vodu
4. Umývačka riadu
nepretržite
vypúšťa vodu
PRÍČINA
RIEŠENIE
Zástrčka nie je pripojená k
sieťovej zásuvke
Tlačidlo O / I nie je stlačené
Dvere sú otvorené
Žiadna elektrika
Pozrite bod 1
Kohútik na vodu je zatvorený
Prívodná hadica je ohnutá
Filter na prívodnej hadici je
zanesený
Filter je znečistený
Odtoková hadica je ohnutá
Prípojka odtokovej hadice nie je
správne pripojená
Výstupné pripojenie na stenu
smeruje smerom dole nie
smerom hore
Poloha odtokovej hadice je príliš
nízko
156
Pripojte elektrickú zástrčku
Stlačte tlačidlo
Zavrite dvere
Skontrolujte
Skontrolujte
Otvorte vodovodný kohútik
Odstráňte ohyby v hadici
Vyčistite filter na konci hadice
Vyčistite filter
Odstráňte ohyby v hadici
Postupujte podľa pokynov pre
pripojenie odtokovej hadice
Zavolajte kvalifikovaného technika
Zdvihnite odtokovú hadicu aspoň na
40 cm nad úrovňou podlahy
5. Sprchovacie
ramená nie sú
počuteľné na
otáčanie
6. Na elektronických
spotrebičoch
bez displeja:
jedno alebo viac
indikátorov
rýchlo bliká
PRÍČINA
RIEŠENIE
Nadmerné množstvo
umývacieho prostriedku
Položka zabraňuje otáčaniu
ramien
Filtračná doska a filter sú veľmi
znečistené
Kohútik na prívod vody je
vypnutý
Pozrite bod 5
Spodok panvice nebol dobre
umytý
Hrana panvíc nie je dobre umytá
Sprchovacie ramená sú
čiastočne zablokované
7. Riad je len
čiastočne
umytý
Riad nebol správne vložený
Koniec vypúšťacej hadice je
ponorený do vody
Bolo odmerané nesprávne
množstvo umývacieho
prostriedku alebo umývací
prostriedok je starý a tvrdý
Uzáver nádoby na soľ nie je
správne zatvorený
Program umývania nie je
dostatočne dôkladný
8. Umývací
prostriedok,
ktorý nie je
vypustený
alebo čiastočne
vypustený
Príbory, riad, panvice atď.,
vypnite dávkovač umývacích
prostriedkov
9. Prítomnosť
bielych škvŕn
na
riade
Voda je príliš tvrdá
10. Hluk počas
umývania
Riad naráža na seba
Otáčajúce sa ramená narážajú
na riad
157
Znížte množstvo umývacieho
prostriedku.
Používajte vhodný umývacieho
prostriedku
Skontrolujte
Vyčistite filtračnú dosku a filter
Vypnite spotrebič
Otvorte kohútik
Znova nastavte cyklus
Skontrolujte
Spálené zvyšky potravín musia byť
pred umývaním panvice v
umývačke riadu namočené
Premiestnite panvice
Odstráňte sprchujúce ramená
odskrutkovaním kruhových matiek v
smere hodinových ručičiek a umyte
ich pod tečúcou vodou
Neumiestňujte riad príliš blízko
seba
Koniec odtokovej hadice nesmie
prísť do kontaktu s výtokovou
vodou
Zvýšte množstvo podľa toho, do
akej miery je špinavý riad, alebo
vymeňte umývací prostriedok za
iný
Dôkladne ho utiahnite
Vyberte silnejší program
Umiestnite riad tak, aby nebránili
dávkovaču
Skontrolujte hladinu soli a
leštiaceho prostriedku a nastavte ju
Ak porucha pretrváva, kontaktujte
servisné stredisko
Znova skontrolujte uloženie riadu v
koši
Znova skontrolujte uloženie riadu v
koši
SK
CHYBA
CHYBA
11. Riad nie je
úplne suchý
PRÍČINA
RIEŠENIE
Neadekvátny prúd vzduchu
Chýba leštiaci prostriedok
Nechajte pootvorené dvierka
umývačky riadu na konci programu
umývania, aby umytý riad
prirodzene vyschol
Naplňte dávkovač leštiacim
prostriedkom
Pozn.: Ak by ktorákoľvek z vyššie uvedených situácií viedla k nedostatočnému umytiu
alebo k nedostatočnému opláchnutiu, odstráňte ručne usadeniny z riadu, pretože konečný
cyklus sušenia vytvrdzuje nečistotu a sťažuje ich následné umytie.
Ak poruchu pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko, kde uvediete model umývačky.
Modelové označenie sa nachádza na technickom štítku v hornej časti vnútornej strany
dvierok umývačky riadu alebo na záručnom liste. Tieto informácie umožnia rýchlejšie a
účinnejšie konanie.
Odstraňovanie problémov a záruka
Výrobok je v záruke podľa zákona a za podmienok uvedených na záručnom liste,
ktorý je súčasťou výrobku. V prípade potreby by mal byť záručný list spolu s
dokladom o zakúpení uložený a predložený servisnému stredisku. Na webových
stránkach si môžete skontrolovať podmienky záruky.
Ak potrebujete pomoc, vyplňte online formulár alebo nás kontaktujte na
telefónnom čísle uvedenom na na našej webovej stránke, na stránke podpory.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek chyby tlače v tejto brožúre.
Okrem toho si výrobca vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny považované za
užitočné pre svoje výrobky bez zmeny ich základných vlastností.
158
20. PODMIENKY PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Jednotlivci môžu zohrať dôležitú úlohu pri
zaistení, že sa z WEEE nestane problém
pre životné prostredie;
159
l WEEE sa nesmie likvidovať spoločne s
bežným domácim odpadom;
l WEEE sa musí odovzdať príslušným
zberným miestam spravovaným miestnou
správou nebo registrovanými spoločnosťami.
V mnohých krajinách existuje zber
veľkých WEEE.
V mnohých krajinách môžete pri kúpe
nového
spotrebiča,
odovzdať
starý
predajcovi, ktorý ho prevezme bezplatne
na základe výmeny nového za starý, ak je
zariadenie ekvivalentného typu a má
rovnaké funkcie ako dodané zariadenie.
SK
Tento spotrebič je označený
v súlade s Európskou smernicou
2012/19/EÚ o likvidácii Starých
elektrických
a
elektronických
zariadení (WEEE).
WEEE obsahuje škodlivé látky (ktoré môžu
mať negatívny vplyv na životné prostredie)
a základné komponenty (ktoré je možné
opätovne využiť). Je nevyhnutné WEEE
vystaviť špecifickému zaobchádzaniu, pre
odstránenie a likvidáciu všetkých škodlivín a
obnovu všetkých recyklovateľných materiálov.
A. WIRELESS PARAMETERS
Wi-Fi
Specifications
(Bluetooth)
Specifications (Wi-Fi)
A
B
C
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
E
Wi-Fi (One Fi/Smart Fi)
Bluetooth v4.2
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
13,553-13,567 MHz (centre
frequency 13,560 MHz)
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
Basic data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+4 dBm
802.11b, DSSS 1 Mbps =
+19.5 dBm
802.11b, CCK 11 Mbps =
+18.5 dBm
802.11g, OFDM 54 Mbps =
+18.5 dBm
802.11n, MCS7 =
+14 dBm
Enhanced data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+2 dBm
802.11b (11Mbps) +18,5
± 2 dBm
802.11g (54Mbps) +16
± 2 dBm
▬
BLE
RF Transmit Power (Typ):
+7.5 dBm
Basic data Rate:
Sensivity @ 0.1% BER: -98
dBm
802.11b = 1024 bytes,
-80 dBm
D
NFC
ISO/IEC 14443 Type A
and NFC Forum Type 4
802.11g = 1024 bytes,
-70 dBm
Enhanced data Rate:
Sensivity @ 0.01% BER: -98
dBm
802.11n = 1024 bytes,
-65 dBm
802.11n HT40 = 1024 bytes,
-65 dBm
BLE
Sensivity @ 0.1% BER: -98
dBm
▬
▬
802.11n (HT20, MCS7) +14
± 2 dBm
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
▬
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
< 42dBµA/m (at 10 m)
PARAMETRY BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ:
A Wi-Fi standard - B Rozsah frekvencí - C Maximální rychlost přenosu magnetického pole
▬
D Minimální přijímací citlivost - E Limit
CS
Tímto společnost Candy Hoover Group Srl, deklaruje, že tento spotřebič je označen značkou
a
že splňuje základní požadavky Směrnice 2014/53/EU. Pro získání kopie Prohlášení o shodě prosím
kontakujte výrobce na adrese: www.candy-group.com
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ:
A Πρωτόκολο δικτύωσης - B Εύρος συχνότητας -
C Μέγιστη Ισχύς µετάδοσης - D
Ελάχιστη Ευαισθησία Λήψης -
E Όριο µαγνητικού πεδίου
EL
Με το παρόν η Candy Hoover Group Srl, δηλώνει ότι αυτή η συσκευή µε σήµα
συµµορφώνεται µε όλες
τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/EU. Για να λάβετε αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης, παρακαλώ
επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή στη διεύθυνση: www.candy-group.com
PARAMETRY ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ:
A Standard łączności bezprzewodowej - B Zakres częstotliwości -
D Minimalna czułość -
C
Maksymalna szybkość transmisji -
E Pole magnetyczne
PL
Niniejszym Candy Hoover Group Srl, deklaruje, że to urządzenie oznaczone symbolem
jest
zgodne z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2014/53/UE. Aby otrzymać kopię deklaracji zgodności,
należy skontaktować się z producentem: www.candy-group.com
PARAMETRE BEZDRÔTOVÉHO PRIPOJENIA:
A Wi-Fi štandard - B Frekvencia - C Maximálny výkon prenosu magnetického poľa
D
Minimálna citlivosť príjmu -
E
Limit
SK
Týmto spoločnosť Candy Hoover Group Srl, prehlasuje, že zariadenia označené symbolom
spĺňajú základné požiadavky Smernice 2014/53/EU. Ak chcete obdržať kópiu Prehlásenia o zhode, prosím
kontaktujte výrobcu na: www.candy-group.com
160
fkhldsk
fkhldsk
fkhldsk
- CDPN S -
19.05 - 41047578 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising