Candy | CDI 1D952 | Candy CDI 1D952 Navodila za uporabo

Candy CDI 1D952 Navodila za uporabo
Navodila za uporabo
CDI 1D952
9 pogrinjkov
10 pogrinjkov
funkcija polovično polnjenje
funkcija ALT
1) Pomembni varnostni napotki .......................1
Preberite ta priročnik
2) Hitri vodnik za uporabo ............................... 4
Dragi kupec,
Prosimo, da pred uporabo natančno preberete
ta priročnik z navodili, ki vam bo pomagal napravo
uporabljati in vzdrževati pravilno.
Shranite ga za uporabo v prihodnje.
Če boste napravo dali naprej, dajte zraven tudi ta navodila.
Ta priročni vsebuje napotke za varnost,
navodila za uporabo in namesitev,
nasveti za odpravljanje težav ipd.
3) Napotki za uporabo ......................................5
Upravljalna plošča ........................................5
Značilnosti pomivalnega stroja .....................5
4) Pred prvo uporabo stroja …..........................6
Mehčalec vode .............................................6
Prilagajanje porabe soli ..………...................6
Polnjenje posode za sol …............................7
Uporaba detergenta …..................................8
Vrste detergentov …………………………….9
Dodajanje tekočine za lesk …..……………..10
5) Zlaganje posode v stroj .……….....................11
Opozorila pred polnjenjem ……................... 11
Polnjenje zgornje košare ..............................12
Polnjenje spodnje košare .............................12
Pred klicem na servis
Najprej si poglejte nasvete v razdelku Odpeavljanje težav,
ki vam lahko pomagajo, da nekatere splošne težave
odpravite sami.
Če težave sami ne morete razrešiti,
se prosimo obrnite na pooblaščene strokovnjake.
OPOMBA:
Proizvajalec sledi politiki stalnega izboljševanja
in posodabljanja svojih naprav, zato lahko na njih
izvaja spremembe brez vnaprejšnjega obvestila.
6) Pomivalni programi …………........................13
Preglednica programov ...............................13
Zagon pomivalnega stroja ...........................13
Sprememba izbranega programa ................14
Po koncu pomivanja …….............................14
7) Vzdrževanje in čiščenje .................................15
Filtrirni sistem …...........................................15
Skrb za pomivalni stroj ….............................16
8) Navodila za namestitev …………...................17
Priprava na namestitev ................................17
Mere in namestitev okrasne plošče ………...18
Nastavitev vzmeti na vratih stroja .…............20
Priklop odtočnih cevi .................................... 20
Namestitev stroja po korakih ....................... 21
Priklop na elektriko ………............................22
Priklop na hladno vodo .................................23
9) Odpravljanje težav .........................................24
Preden kontaktirate servis ...............................24
Kode napak ....................................................25
Tehnični podatki ……......................................26
Polnjenje košar v skladu s smernico EN50242
1. POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI
OPOZORILO! Pri uporabi pomivalnega stroja
upoštevajte te varnostne ukrepe:
Izdelek je namenjen samo uporabi v gospodinjstvih in podobnih okoljih:
- v kuhinjah za osebje v pisarnah, delavnicah in drugih delovnih okoljih;
- na kmetijah;
- za stranke v hotelih, motelih ali drugih bivalnih okoljih;
- v penzionih in podobnih nastanitvah (bed & breakfast).
To napravo smejo uporabljati otroci, starejši od 8 let. Osebe z zmanjšanimi
fizičnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami
in znanjem jo smejo uporabljati le pod nadzorom oseb, ki so odgovorne za
njihovo varnost in ki so jim tudi razložile tveganja, ki jih uporaba prinaša.
Poskrbite, da se otroci z napravo ne igrajo. Otroci smejo napravo čistiti ali na
njej opravljati vzdrževalna dela le pod nadzorom odraslih (EN 60335-1).
Osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali umskimi
sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem smejo napravo
uporabljati le pod nadzorom oseb, ki so odgovorne za njihovo varnost, če so
jih te podučile o pravilni uporabi (IEC 60355-1).
Naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu. Da se izognete tveganju za
nastanek električnega udara, stroja, napajalnega kabla ali vtikača ne potopite
v vodo ali druge tekočine.
Pred čiščenjem in vzdrževalnimi deli napravo izključite iz električnega omrežja.
Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo, navlaženo z blago milnico, nato pa vse
površine do suhega obrišite še s suho krpo.
NAPOTKI GLEDE OZEMLJITVE
Ta naprava mora biti ozemljena. V primeru nepravilnosti v delovanju ali okvare
ozemljitev zmanjša tveganje za električni udar, saj zagotovi vod z najmanjšim
uporom za odvajanje električnega toka. Naprava ima napajalni kabel z
ozemljitvenim vodom in ozemljenim vtikačem.
Vtikač vključite v ustrezno vtičnico, ki je ozemljena pravilno, v skladu z vsemi
veljavnimi lokalnimi predpisi.
Nepravilna priključitev ozemljitvenega voda lahko pomeni tveganje za električni
udar. Če niste prepričani o pravilnosti ozemljitve, se posvetujte z
usposobljenim električarjem ali strokovnjakom s pooblaščenega servisa.
Nikoli ne spreminjajte vtikača na napajalnem kablu naprave, če se slučajno ne
prilega vtičnici. Obrnite se na usposobljenega električarja.
1
Z napravo ne ravnajte grobo. Ne sedajte/stopajte na vrata ali košari stroja.
Stroja ne uporabljajte, če na njem niso nameščene vse stranice.
Če med delovanjem stroja odprete njegova vrata, bodite zelo previdni, saj
lahko iz njega brizga voda.
Na odprta vrata stroja ne odlagajte težkih predmetov in ne stopajte nanje;
pomivalni stroj bi se lahko prevrnil.
Ko posodo zlagate v stroj:
1) Ostre predmete postavite v stroj tako, da ne poškodujejo tesnila na vratih.
2) Opozorilo: Nože in druge predmete z ostrimi konicami zložite v košarico za
jedilni pribor s konico navzdol ali jih položite na košaro v vodoravnem položaju.
Po končanem pomivanju preverite, da je predalček za detergent izpraznjen.
V stroju ne pomivajte plastičnih posod, za katere ni izrecno navedeno, da so
primerne za strojno pomivanje. Upoštevajte navodila proizvajalca plastičnih
posod.
Uporabljajte le detergent in tekočino za lesk za avtomatske pomivalne stroje.
V stroj nikoli ne dajte mila, praška za perilo ali detergenta za ročno pomivanje.
Otroke nadzirajte in jim ne dovolite, da se igrajo s pomivalnim strojem.
Vrat ne puščajte odprtih, saj bi se lahko kdo spotaknil obnje.
Če se napajalni kabel poškoduje, ga mora, da se izognete tveganju, zamenjati
proizvajalec ali pooblaščeni serviser oz. ustrezno usposobljen strokovnjak.
Med namestitvijo pazite, da napajalni kabel ni preveč nategnjen ali upognjen
oz. zavit.
Ne posegajte v upravljalno ploščo.
Napravo priključite na vodovodno omrežje z novimi cevmi; ne uporabite
rabljenih, s katerimi je bil priključen stari pomivalni stroj.
V stroju lahko naenkrat pomijete 9 standardnih pogrinjkov.
Najvišji dovoljeni tlak vode je 1 MPa.
Najnižji dovoljeni tlak vode je 0,04 MPa.
2
Odstranitev naprave
Izdelek je označen skladno z evropsko direktivo 2012/19 o
odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).
Ta oprema vsebuje oboje, onesnaževalne snovi (ki imajo lahko
negativne posledice na okolje) in osnovne sestavne dele (ki jih
je mogoče uporabiti ponovno). Zato je pomembno, da se take
naprave zavrže na primeren način, tako da se iz njih odstrani in
pravilno zavrže vse onesnaževalne snovi ter se iz njih vzame in
predela ali ponovno uporabi vse dele, ki jih je mogoče reciklirati.
S pravilnim načinom odstranitve izdelka lahko posamezniki
pomagamo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje
ljudi, ki bi jih lahko povzročilo nepravilno zavrženje naprave.
Zato je bistveno upoštevati naslednje:
Z OEEO ne ravnate kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki.
Odpeljite jih na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne
in elektronske opreme.
Odstranitev mora biti opravljena skladno z lokalnimi
okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.
V številnih državah je za večje kose OEEO oraniziran ksovni
odpad, lahko pa odsluženo napravo ob nakupu nove vrnete
trgovini brezplačno, a le pod pogojem, da je stara iste vrste in
ima iste funkcije kot nova.
OPOZORILO!
Embalaža je lahko nevarna za otroke!
Embalažo in odsluženo napravo odpeljite na deponijo, kjer bo
reciklirana. Preden jo zavržete, ji odrežite napajalni kabel čim
bližje ohišja in onemogočite zapiranje vrat.
Kartonska embalaža naprave je izdelana iz recikliranega papirja;
odpeljite jo na zbirališče odpadnega papirja, da bo lahko ponovno
predelana.
S pravilno odstranitvijo odsluženega izdelka boste pomagali
preprečevati morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi,
do katerih bi lahko prišlo zaradi nepravilnega ravnanja z napravo
po koncu njene življenjske dobe.
Za več informacij in podrobnejše napotke o recikliranju odslužene
naprave se prosimo obrnite na pristojne lokalne organe ali na
lokalno deponijo.
ODSTRANITEV ODSLUŽENE NAPRAVE: Te naprave ne smete
odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odpadne naprave se
zbirajo posebej, saj potrebujejo posebno obdelavo.
Z oznako CE na napravi potrjujemo, da je naprava skladna
z vsemi evropskimi zahtevami glede varnosti, zdravja in
okoljevarstva, ki po zakonskih predpisih veljajo za ta izdelek.
3
2. Hitri vodnik za uporabo
Podrobnejša navodila so podana v posebnih poglavjih v nadaljevanju teh navodil za uporabo.
Vklopite pomivalni stroj.
V predal odmerite detergent.
Odprite vrata in s pritiskom na tipko za vklop/izklop prižgite stroj.
B.
Predal za detergent je na notranji strani vrat.
Če je pokrov predala zaprt, ga odprite z gumbom (A).
Po vsakem zaključenem programu pomivanja
ostane pokrovček odprt in je pripravljen
za naslednjo uporabo stroja.
Preverite količino
tekočine za lesk.
Preverite mehanski kazalnik količine tekočine za lesk (B).
Priporočamo, da ob vsakem pomivanju uporabite tekočino za lesk,
namenjeno uporabi v pomivalnem stroju.
Preverite še količino
pomivalne soli.
(Samo pri modelih s sistemom za mehčanje vode.)
Električni kazalnik na ljalni plošči (če ga vaš model ima).
Če vaš model pomivalnega stroja ni opremljen z opozorilno lučko,
lahko ocenite, kdaj je treba dodati sol, na osnovi števila
izvedenih programov pomivanja.
Napolnite košari.
Izberite program.
Zaženite pomivanje.
Spreminjanje programa.
Prej s posode očistite večje ostanke hrane. Če se je na posodo kaj prismodilo, jo nekaj
časa namakajte, da se nečistoča zmehča. Upoštevajte navodila za pravilno zlaganje
posode v stroj.
Pritiskajte na tipko za izbiro programa, dokler ne zasveti lučka izbranega programa
(glejte poglavje »Napotki za uporabo«).
Odprite pipo za dotok vode in zaprite vrata stroja.
Po približno 10 sekundah začne stroj delovati.
1. Potekajoči program lahko spremenite samo, če se izvaja šele kratek čas.
V nasprotnem primeru se je morda detergent že odmeril v stroj, stroj pa je vodo že izčrpal.
V tem primeru morate detergent odmeriti znova.
2. Odprite vrata stroja.
3. Držite tipko za izbiro programa več kot 3 sekunde. S tem prekličete potekajoči program.
4. Izberite novi program.
5. Ponovno zaženite pomivalni stroj.
OPOZORILO!
Naknadno dodajanje
posode v stroj.
1. Nekoliko odprite vrata, da stroj preneha delovati.
2. Ko se razpršilca prenehata vrteti, odprite vrata do konca.
3. Dodajte pozabljeno posodo v stroj.
4. Zaprite vrata. Stroj bo po 10 sekundah nadaljeval s pomivanjem.
Če se stroj med izvajanjem
programa ugasne.
Če napravo med pomivanjem ugasnete, bo treba ob ponovnem vklopu
Ponovno izbrati program in ponoviti postopek od začetka.
Stroj ugasnite.
Ko je program zaključen, se osemkrat sproži opozorilni zvok, nato se ustavi.
Ugasnite stroj s tipko za vklop/izklop.
Zaprite pipo za vodo in
poberite posodo iz košar.
Vrata odprite previdno,
saj lahko iz stroja
uhaja vroča para!
Opozorilo: Počakajte nekaj časa (pribl. 15 minut) in šele nato poberite posodo iz stroja,
saj se vroča posoda raje okruši. Tako se bo posoda tudi bolje posušila. Najprej
poberite posodo iz spodnje košare.
4
3. Napotki za uporabo
POMEMBNO!
Da bi zagotovili optimalno delovanje svojega novega pomivalnega stroja,
pred prvo uporabo pozorno preberite celo knjižico z navodili.
Upravljalna plošča
1
2
3
4
5 6
2. Tipka za dodatno sušenje: Vključi funkcijo
dodatnega sušenja. (Opomba: To funkcijo lahko
izberete le pri intenzivnem, normalnem in eko
programu.
1. Prikazovalnik: Kaže kode napak, zamik vklopa itd.
Kazalnik za tekočino za lesk:
Kaže, kdaj jo je treba doliti.
Kazalnik za sol:
Kaže, kdaj je treba dodati pomivalno sol.
3. Tipka za polovično polnjenje: Vključi funkcijo za
pomivanje polovične količine posode; zasveti njen
kazalnik (1/2).
Kazalnik zamika vklopa ali kode napak
Kazalnik programa
4. Tipka za zamik vklopa: Z njo nastavite čas začetka
pomivanja.
Kazalnik polovičnega polnjenja
Kazalnik dodatnega sušenja
5. Tipka za programe: Z njo izberete želeni pomivalni
program.
6. Tipka za vklop/izklop: Vklopi in izklopi stroj.
Značilnosti pomivalnega stroja
Pogled od spredaj
Pogled od zadaj
6
1
2
7
8
3
4
5
10
9
11
1
2
3
Zgornja košara
Notranja cev
Spodnja košara
4
5
6
Posoda za sol
Predal za detergent
Polica za skodelice
5
7
8
9
Razpršilnik
Set filtrov
Priklop za dotočno cev
10
11
Odtočna cev
Nastavitveni vijak
4. Pred prvo uporabo stroja
Pred prvo uporabo pomivalnega stroja:
A.
Nastavite mehčalec vode.
B.
V posodo za sol stresite 1,5 kg soli za pomivalne stroje, nato pa do vrha dolijte vodo.
C.
Napolnite predal za tekočino za lesk.
D.
Odmerite detergent.
A. Mehčalec vode
Mehčalec vode nastavite ročno s pomočjo številčnice.
Naloga mehčalca vode je iz nje odstraniti minerale in soli, ki bi lahko škodljivo ali slabo vplivali na delovanje stroja.
Večja ko je vsebnost mineralov in soli v njej, tem trša je voda.
Mehčalec nastavite skladno s trdoto vode na svojem območju. Pri lokalnem organu, pristojnem za vodo,
se pozanimajte o trdoti vode na svojem območju.
Prilagajanje porabe soli
Pomivalni stroj je zasnovan tako, da omogoča prilagajanje porabe soli glede na trdoto vode, s katero pomiva. Na ta način lahko
optimizirate in ustrezno prilagodite porabo soli..
Porabo soli prilagodite na naslednji način:
1. Odprite vrata stroja in ga vklopite.
2. V 60 sekundah po vklopu stroja držite tipko za izbiro programa več kot 5 sekund;
s tem vstopite v način za nastavljanje mehčalca (ko je stroj v načinu za nastavljanje,
občasno zasvetita opozorilni lučki za sol in za tekočino za lesk).
3. S pritiskanjem na tipko za izbiro programa izberite ustrezno nastavitev glede na trdoto
lokalne vode – nastavitev se spreminja v zaporedju: H4 H5 H6 H1 H2 H3.
4. S pritiskom na tipko za vklop/izklop zaključite nastavljanje.
TRDOTA VODE
položaj
dH
fH
0~0.94
poraba soli
(gramov/pomivanje)
mmol/l
Clark
0~5
0~9
0~6
6-11
10-20
7-14
1.0-2.0
H2
9
12-17
21-30
15-21
2.1-3.0
H3
12
18-22
31-40
22-28
3.1-4.0
H4
20
23-34
41-60
29-42
4.1-6.0
H5
30
35-55
61-98
43-69
6.1-9.8
H6
60
H1
0
Opomba 1
1 dH = 1,25 Clarke = 1,78 fH = 0,178 mmol/l
dH:
nenške stopinje
fH:
Clark:
francoske stopinje
britanske stopinje
Opomba 2
Tovarniška nastavitev: H3 (EN 50242)
O trdoti vode na svojem območju se pozanimajte pri lokalnem organu, pristojnem za vodo.
OPOMBA: Če vaš model ni opremljen z mehčalcem vode, lahko to poglavje preskočite.
MEHČALEC VODE
Trdota vode se na različnih območjih razlikuje.
Če pomivalni stroj pomiva s trdo vodo, se na posodi nabira vodni kamen.
Pomivalni stroj je opremljen s posebnim mehčalcem, ki s pomočjo namenske soli
iz vode odstranjuje vodni kamen in minerale.
6
B. Polnjenje posode za sol
Vedno uporabljajte namensko sol za pomivalne stroje.
Posoda za sol je pod spodnjo košaro. Napolnite jo tako, kot je opisano v nadaljevanju.
POZOR!
Uporabljajte samo namensko sol za pomivalne stroje. Druge vrste soli, ki niso namenjene uporabi
v pomivalnih strojih (predvsem običajna kuhinjska sol), bi lahko poškodovale mehčalec vode.
Okvare mehčalca zaradi uporabe neustrezne soli v garanciji niso zajete in proizvajalec ne
prevzema odgovornosti zanje.
Sol vsujte v posodo, tik preden zaženete enega od programov pomivanja. Tako zrna soli in slana
voda, ki se lahko razlije v stroju, ne bodo dlje časa ostali na dnu pomivalnega stroja, kar bi lahko
povzročilo korozijo.
1
2
Odpri
A Izvlecite spodnjo košaro ter odvijte in odstranite pokrovček s posode za sol (1).
1
B Namestite priloženi lij na odprtino na posodi in vsujte v posodo pribl. 1,5 kg soli.
2
C V posodo do vrha nalijte vodo. Običajno iz posode izteče manjša količina vode (2).
D Trdno privijte pokrovček nazaj.
E Opozorilna lučka za sol ugasne, ko napolnite posodo s soljo.
F Takoj po polnjenju posode za sol zaženite program pomivanja (priporočamo, da izberete kratek program).
V nasprotnem primeru bi lahko slana voda poškodovala filtrirni sistem, črpalko ali druge pomembne dele stroja.
Take poškodbe v garanciji niso zajete.
OPOMBI:
1. V posodo dodajte sol šele, ko zasveti opozorilna lučka za sol na upravljalni plošči. Odvisno od tega, kako
hitro se sol topi, lahko opozorilna lučka sveti še nekaj časa po vsipanju soli v posodo.
Pri modelih, ki niso opremljeni z opozorilno lučko za sol, po številu programov pomivanja ocenite, kdaj je
treba dodati sol v mehčalec vode.
2. Če se sol razlije, zaženite program za predpomivanje ali hitri program pomivanja, da odstranite odvečno
sol iz pomivalnega stroja.
7
C. Uporaba detergenta
Detergent
POMEMBNO
Uporabljajte samo namenske detergente za pomivanje v pomivalnih strojih – bodisi v obliki praška, tekočine ali tablet.
Priporočamo detergent Finish, ki zagotavlja odlične rezultate in je lahko dostopen. Neustrezni detergenti (npr. za ročno pomivanje) ne vsebujejo
ustreznih učinkovin za pomivanje v stroju ter onemogočijo pravilno delovanje pomivalnega stroja.
OPOZORILO!
Pri zlaganju posode v spodnjo košaro pazite,
da krožniki ali druga posoda ne ovirajo odpiranja
pokrovčka predala za detergent.
Odmerjanje detergenta v predal za detergent
Predal za detergent je na notranji strani vrat (slika A 2). Če je pokrovček predala zaprt, ga odprite s pritiskom na gumb (A). Po
vsakem zaključenem programu pomivanja ostane pokrov odprt in je pripravljen za naslednjo uporabo stroja.
Potrebna količina detergenta je odvisna od tega, kako umazana je posoda in kakšno vrsto posode želite pomiti. Priporočamo, da
odmerite 20/30 g detergenta za pomivanje v predel (B) v predalu.
Ko odmerite ustrezno količino detergenta, zaprite pokrovček – najprej ga potisnite (1) in nato pritisnite nanj (2), da se slišno zaskoči.
Ker se detergenti med sabo razlikujejo, se lahko razlikujejo tudi navodila na njihovi embalaži.
Upoštevajte, da premajhna uporabljena količina detergenta ne zagotavlja brezhibnega pomivanja, prevelika količina pa ne zagotavlja
boljših rezultatov in je hkrati potratna.
POMEMBNO
Odsvetujemo uporabo prevelike količine detergenta,
saj na ta način pomagate omejiti škodo za okolje.
8
D. Vrste detergentov
Detergenti v tabletah
Detergenti v tabletah različnih proizvajalcev se različno hitro topijo. Zato se nekateri detergenti v tabletah ne raztopijo dovolj
hitro in ne razvijejo svoje polne čistilne moči, če vklopite kratek program. Zato pri uporabi detergentov v tabletah
priporočamo pomivanje z dolgotrajnejšimi programi, kar zagotavlja, da se bodo sledi detergenta v celoti sprale s posode.
POMEMBNO
Za doseganje zadovoljivih rezultatov pomivanja
položite tablete v predal za detergent,
in NE neposredno v kad.
Koncentrirani detergenti
Nizko alkalni koncentrirani detergenti z naravnimi encimi imajo pri pomivanju s programi, ki potekajo pri temperaturi 50 ºC,
manjši vpliv na okolje, obenem pa so prijazni do posode in pomivalnega stroja. Programi, ki potekajo pri temperaturi 50 ºC,
so namensko razviti tako, da lahko izrabijo lastnosti encimov za raztapljanje nečistoče. Pri uporabi koncentriranih
detergentov omogočajo doseganje enakih rezultatov kot pri uporabi programov za pomivanje pri 65 ºC, le da potekajo pri
nižji temperaturi.
Kombinirani detergenti
Detergente, ki vsebujejo tudi sredstvo za lesk, morate položiti v predelek predala za detergente, namenjen detergentu za
pomivanje. Predal za tekočino za lesk mora biti prazen, če pa ni, pred uporabo kombiniranega detergenta nastavite najnižjo
stopnjo odmerjanja tekočine za lesk.
Kombinirani detergenti »VSE V 1«
Če želite uporabljati detergente »VSE V 1« (3 v 1, 4 v 1, 5 v1 itd.), torej detergente, ki vsebujejo tudi sol in/ali sredstvo za
lesk, upoštevajte naslednje:
Pozorno preberite navodila proizvajalca na embalaži.
Učinkovitost detergentov, ki vsebujejo tudi sredstvo za mehčanje vode/sol, je odvisna od trdote vode na vašem območju.
Prepričajte se, da je trdota vode na vašem območju znotraj predpisanih vrednosti, navedenih na embalaži.
Če ob uporabi tovrstnih detergentov pomivanje ni zadovoljivo, se obrnite na proizvajalca detergenta.
V določenih okoliščinah lahko kombinirani detergenti povzročijo:
sledi vodnega kamna na posodi in v pomivalnem stroju;
manj učinkovito pomivanje in sušenje posode.
POMEMBNO
Težave, ki so neposredna posledica uporabe
teh proizvodov, niso zajete v garanciji.
Med uporabo kombiniranih detergentov »VSE V 1« opozorilni lučki za tekočino za lesk in sol svetita (nekateri modeli),
vendar lahko to spregledate, saj tekočine za lesk in soli ne potrebujete.
Če so rezultati pomivanja in sušenja slabši, priporočamo, da začnete ponovno uporabljati običajna sredstva (sol, detergent
in tekočino za lesk). To bo zagotovilo pravilno delovanje mehčalca vode in pomivalnega stroja v celoti.
V tem primeru:
ponovno napolnite posodo za sol in predal za tekočino za lesk;
ob praznem stroju enkrat zaženite običajen program pomivanja.
Če začnete ponovno uporabljati sol za pomivalni stroj, bo sistem spet optimalno učinkovit šele po nekaj programih
pomivanja.
DODAJANJE TEKOČINE ZA LESK
Tekočina za lesk
Tekočina za lesk, ki se samodejno odmeri med zadnjim izpiranjem, pospeši sušenje posode in preprečuje nastanek
lis in madežev na površini.
Polnjenje predalčka za tekočino za lesk
Predalček za tekočino za lesk je na levi od predalčka za detergent (slika A 3). Pokrovček odprete tako, da pritisnete
na mesto z oznako in potegnete jeziček za odpiranje. Vedno uporabljajte samo tekočino za lesk za pomivalne stroje.
S pomočjo okenca na predalčku (C) se lahko prepričate, koliko tekočine za lesk je še v predalčku.
POLN
PRAZEN
temen
svetel
Nastavljanje odmerjanja (stopnje od 1 do 6)
Stikalo za nastavljanje odmerjanja (D) je pod pokrovčkom; obračate ga s pomočjo kovanca. Priporočamo stopnjo 4.
Vsebnost apnenca v vodi v veliki meri vpliva na nastanek vodnega kamna in učinkovitost sušenja. Zato je zelo
pomembno, da nastavite ustrezno stopnjo in s tem zagotovite odmerjanje ustrezne količine tekočine za lesk, saj
boste le tako dosegli dobre rezultate pomivanja. Če po pomivanju na posodi opazite lise, zmanjšajte nastavitev za
eno stopnjo. Če pa so na posodi bele pike, nastavitev zvišajte za eno stopnjo.
10
5. Zlaganje posode v stroj
Priporočila
Ko kupujete novo posodo, se prepričajte, da je primerna za pomivanje v stroju.
Uporabljajte blag detergent, ki je »prijazen do posode«. Če niste prepričani, se posvetujte s
proizvajalcem detergenta.
Za občutljivo posodo izberite program, ki pomiva pri najnižji temperaturi.
Priporočamo, da posodo (predvsem to velja za kozarce in jedilni pribor) po koncu pomivanja pustite
še nekaj časa v stroju in ne začnete prazniti stroja takoj, ko je program zaključen.
Primernost posode za strojno pomivanje
NEPRIMERNA:
DELNO PRIMERNA:
Jedilni pribor z ročaji iz lesa, porcelana
ali biserovine
Plastična posoda, neodporna proti visokim temperaturam
Starejši jedilni pribor s prilepljenimi deli, ki niso
odporni proti visokim temperaturam
Večplastni jedilni pribor ali posoda
Posoda iz kositra ali bakra
Kristal
Posoda iz jekla, ki ni odporna proti rjavenju
Leseni krožniki
Posoda iz sintetičnih vlaken
Določena vrsta stekla lahko po večkratnem
pomivanju postane motna
Kosi iz srebra in aluminija se
med pomivanjem lahko razbarvajo
Glazirani okraski lahko zaradi pogostega
pomivanja v stroju obledijo
Opozorila pred polnjenjem košar
(Najboljše rezultate pomivanja boste dosegli, če boste upoštevali ta navodila.
Značilnosti in videz košar in košarice za jedilni pribor se lahko od modela do modela razlikujejo.)
Odstranite večje ostanke hrane. Če se vam je jed prismodila, kozico namočite.
Izpiranje posode pod tekočo vodo ni potrebno.
Posodo zložite v pomivalni stroj na naslednji način:
1. Skodelice, kozarce, lonce, kozice ipd. obrnite narobe (z dnom navzgor).
2. Ukrivljene kose in posodo z vdolbinami nagnite tako, da bo lahko voda odtekla.
3. Vso posodo zložite varno, da se ne more prevrniti.
4. Posoda ne sme ovirati vrtenja razpršilnikov.
OPOMBA: Zelo majhnih predmetov ne pomivajte v stroju, saj bi lahko padli iz košare.
Posodo z vdolbinami (kozarce, skodelice, lonce ipd.) obrnite tako, da bo odprtina spodaj,
da se v notranjosti ne bo nabirala voda.
Posodo in jedilni pribor razporedite tako, da se posamezni kosi med sabo ne dotikajo ali prekrivajo.
Kozarci se ne smejo dotikati drug drugega, da se ne bi okrušili.
Večje kose, ki se najtežje očistijo, zložite v spodnjo košaro.
Zgornja košara je namenjena občutljivejši in lažji posodi
(kozarci, skodelice za kavo in čaj).
Dolgih ostrih nožev v košarico za pribor ne dajte s konico navzgor, saj tako obstaja tveganje za poškodbo!
Dolge in/ali ostre predmete, npr. nože, položite vodoravno v zgornjo košaro.
Pomivalnega stroja ne napolnite preveč, saj bi to onemogočilo temeljito pomivanje in
povečalo porabo energije.
Praznjenje pomivalnega stroja
Priporočamo, da najprej izpraznite spodnjo košaro in nato zgornjo.
Tako boste preprečili, da bi kapljice vode iz zgornje košare padale na posodo v spodnji košari.
11
Zlaganje običajne posode v stroj
Polnjenje spodnje košare
Polnjenje zgornje košare
Zgornja košara je namenjena občutljivejši in lažji posodi, kot so
kozarci, skodelice za kavo ali čaj in krožnički, pa tudi krožniki,
skledice in plitvejše kozice (če niso preveč umazane).
Posodo razporedite tako, da se ne bo mogla premikati zaradi
curka vode.
Priporočamo, da v spodnjo košaro zložite večje in bolj
umazane kose: lonce, kozice, pokrovke, servirne krožnike in
sklede, kot je prikazano na spodnji sliki. Servirne krožnike in
pokrovke zložite ob strani košare, da ne bi ovirali vrtenja
zgornjega razpršilnika.
noter
noter
Ne pozabite:
Lonci, servirne sklede ipd. morajo biti vedno obrnjeni narobe (z dnom navzgor).
Globoke lonce nagnite, da bo lahko voda odtekla iz njih.
Spodnja košara ima zložljive nosilce, da lahko vanjo zložite tudi večje kozice in lonce oziroma večjo količino posode.
Prilagajanje zgornje košare
Premik nosilca za skodelice
Položaj zgornje košare lahko prilagodite, da pridobite dodaten
prostor v spodnji ali v zgornji košari, odvisno od velikosti posode,
ki jo želite pomiti. To storite tako, da kolesca na košari potisnete
v vodila različnih višin. Daljše kose – jedilni pribor za serviranje,
pribor za solate ali nože – položite v košaro tako,
da ne ovirajo vrtenja razpršilnikae.
spodnji položaj
Nosilec za skodelice lahko zložite ob stran,
kot je prikazano na sliki, in tako pridobite
več prostora v zgornji košari.
zgornji položaj
Premik nosilcev v spodnji košari
Nosilce v spodnji košari lahko zložite
navzdol, kot je prikazano na sliki,
in tako pridobite več prostora.
Kolesca
Košarica za jedilni pribor
Jedilni pribor zložite v košarico za jedilni pribor z ročajem navzdol. Žlice razporedite v ustrezne odprtine nosilcev ob straneh
košare, če je ta opremljena z njimi. Dolge predmete položite vodoravno v sprednji del zgornje košare, kot kaže slika.
OPOZORILO!
Pazite, da deli jedilnega pribora ne segajo čez dno košarice.
Ostre predmete vedno obrnite z ostro konico obrnjeno navzdol!
Pomivanje bo najbolj učinkovito, če jedilni pribor pravilno razporedite v košarico:
Posamezni kosi se ne smejo dotikati med seboj.
Obrnite jedilni pribor z ročajem navzdol.
Nože in druge nevarne kose pribora obrnite z ročajem navzgor.
12
6
6. Pomivalni programi
Preglednica programov
Program
Opis
programa
Potek
programa
Samodejno
(Auto)
Senzorsko zaznavanje,
pomivanje malo do
normalno
umazane
posode s prisušenimi
ostanki ali brez.
Intenzivno
(Intensive)
Za
zelo
umazano
posodo in normalno
umazane lonce, ponve
in drugo posodo s
prisušenimi ostanki.
Normalno
(Normal)
Za normalno umazane
posode,
krožnike,
kozarce
in
malo
umazane ponve.
predpomivanje (45 °C)
samod. pom. (45-55 °C)
izpiranje
izpiranje (45-65 °C)
sušenje
predpomivanje (50 °C)
pomivanje (60 °C)
izpiranje
izpiranje
izpiranje (69 °C)
sušenje
predpomivanje (45 °C)
pomivanje (55 °C)
izpiranje
izpiranje (66 °C)
sušenje
Ekološko
ECO
Standardni program za
običajno
umazano
posodo, najučinkovitejši
glede skupne porabe
vode in energije.
(* EN50242)
Steklo
(Glass)
Za
manj
umazano
posodo in kozarce.
Dnevno
(Daily)
Za običajno umazano
posodo, ki mora biti
pomita hitro.
Hitro
(Rapid)
Krajši program za malo
umazano posodo.
Namakanje
(Soak)
Izpiranje posode, ki jo
boste pomivali kasneje.
predpomivanje
pomivanje (45 °C)
izpiranje (62 °C)
sušenje
predpomivanje
pomivanje (40 °C)
izpiranje
izpiranje (62 °C)
sušenje
pomivanje (65 °C)
izpiranje
izpiranje (66 °C)
sušenje
pomivanje (55 °C)
izpiranje (50 °C)
izpiranje (55 °C)
Detergent
pr./pom.
***
Trajanje
(min)
Poraba
energije
(kWh)
Poraba
vode
(l)
Teko-či
na za
lesk **
5 / 22 g
ali 3 v 1
30-180
0,9-1,3
9,5-13
da
5 / 22 g
ali 3 v 1
165
1,4
16,5
da
5 / 22 g
ali 3 v 1
175
1,1
13
da
5 / 22 g
ali 3 v 1
205
0,78
9
da
5 / 22 g
ali 3 v 1
125
0,75
13,5
da
27 g
ali 3 v 1
90
1,15
11,5
da
20 g
30
0,7
10
/
/
15
0,02
3,5
/
predpomivanje
OPOMBE:
*** Kjer sta navedeni dve količini, gre za predpomivanje/glavno pomivanje.
** Da pomeni, da je treba napolniti predalček za tekočino za lesk
* EN 50242 je testni program. Vrednosti za primerjalna testiranja skladno z EN 50242 so:
Zmogljivost: 9 pogrinjkov
Položaj zgornje košare: zgornja kolesca na vodilih
Nastavitev odmerjanja tekočine za lesk: 6
PI: 0,45 W; Po: 0,3 W
Zagon pomivalnega stroja
Kako stroj zagnati:
1. Izvlecite spodnjo in zgornjo košaro, zložite posodo v stroj ter potisnite košari nazaj v stroj. Priporočamo, da najprej zložite
posodo v spodnjo, nato pa še v zgornjo košaro (glejte poglavje »Zlaganje posode v pomivalni stroj«).
2. Odmerite detergent, kot je opisano v poglavju o odmerjanju soli, detergenta in tekočine za lesk.
3. Stroj vključite v električno omrežje. Namenjen je priključitvi na električno omrežje 220–240 VAC 50 Hz, specifikacije
vtičnice so 10 A, 250 VAC. Prepričajte se, da je pipa za vodo popolnoma odprta.
4. Odprite vrata in pritisnite tipko za vklop/izklop.
5. Izberite ustrezen program s tipko za izbiro programa.
Programi se ob pritiskanju na tipko spreminjajo v naslednjem zaporedju:
Eko > Pomivanje stekla > Dnevni > Hitri > Namakanje > Avtomatski > Intenzivni > Normalni > Eko.
Ko izberete enega od programov, zasveti ustrezna lučka. Zaprite vrata in stroj bo začel pomivati.
––––––
13 ––––––
Sprememba izbranega programa
Vedite:
Program, ki ga je stroj že začel izvajati, lahko spremenite le v primeru, da stroj deluje šele kratek čas. V
nasprotnem primeru se je pokrovček predala za detergent morda že odprl in je stroj že izčrpal vodo za
pomivanje. V tem primeru morate ponovno odmeriti detergent v predalček (glejte poglavje »Uporaba
detergenta«).
2 Odprite vrata stroja in držite tipko za izbiro programa več kot 3 sekunde, da stroj preklopi v stanje pripravljenosti.
Nato lahko izberete ustrezen program (glejte poglavje »Zagon pomivalnega programa«).
1
OPOMBA:
Če med izvajanjem programa pomivanja odprete vrata pomivalnega stroja, se program
začasno prekine. Kontrolna lučka programa preneha utripati in vsako minuto se zasliši
zvočni signal, razen če zaprete vrata. Stroj nadaljuje z izvajanjem programa 10 sekund
po zapiranju vrat.
Ste v stroj pozabili dati kakšno posodo?
Če ste pozabili v stroj zložiti kakšen kos posode, to lahko storite, dokler se ne odpre pokrovček predala za detergent.
1 Nekoliko odprite vrata.
2 Ko se razpršilnika prenehata vrteti, lahko vrata
popolnoma odprete.
4
Zaprite vrata.
5
Po 10 sekundah stroj nadaljuje s pomivanjem.
3 Dodajte posodo v stroj.
Po koncu pomivanja
Ko je program zaključen, se za 8 sekund oglasi zvočni signal, nato pa utihne. Ugasnite stroj s pritiskom na tipko za
vklop/izklop, zaprite pipo za vodo in vrata stroja odprite. Počakajte nekaj minut, preden začnete prazniti stroj. Vroča
posoda je bolj občutljiva in bi se lahko okrušila, pa tudi posušila se bo bolje, če nekaj minut počakate.
Izklop pomivalnega stroja
Program je zaključen le, če lučka programa sveti, a ne utripa.
1. Odprite vrata. Ugasnite pomivalni stroj s pritiskom na tipko za vklop/izklop.
2. Zaprite pipo za vodo!
Previdno odprite vrata.
Vroča posoda je občutljiva na udarce, zato počakajte približno 15 minut in šele nato poberite posodo iz stroja.
Vrata pomivalnega stroja odprite in jih pustite nekoliko odprta, nato pa nekaj časa počakajte. Tako se bo posoda
ohladila in bolje posušila.
Praznjenje stroja
Običajno je, da je pomivalni stroj v notranjosti moker.
Najprej izpraznite spodnjo košaro in šele nato zgornjo. Tako boste preprečili, da bi kapljice iz zgornje košare
padale na posodo v spodnji.
OPOZORILO!
Pri odpiranju vrat med programom pomivanja bodite zelo previdni,
saj bi vas lahko vroča voda opekla.
14
7. Vzdrževanje in čiščenje
Filtrirni sistem
Filter preprečuje, da bi večji ostanki hrane ali drugi predmeti prišli v črpalko.
Večji deli nečistoče lahko zamašijo filter, zato jih odstranite.
Filtrirni sistem je sestavljen iz grobega filtra,
filtrirne plošče (osnovni filter) in mikrofiltra (fini filter).
Osnovni filter
2
1
Ujeta hrana in delci nečistoč se zdrobijo s pomočjo posebnega curka vode
iz šobe na spodnjem razpršilniku in stečejo navzdol v odtok.
1
Grobi filter
2
Večji delci, na primer koščki kosti ali stekla, ki bi lahko zamašili odtok, se
ustavijo na grobem filtru. Odstranite jih tako, da primete filter, nežno
stisnete jezička na vrhu filtra in filter dvignete iz stroja.
3
Fini filter
3
Ta filter zadrži nečistočo in ostanke hrane v kadi stroja in preprečuje,
da bi se med pomivanjem nabirali na posodi.
Sklop filtrov
Filtri učinkovito odstranijo ostanke živil iz vode za pomivanje in s tem zagotavljajo njeno recikliranje med pomivanjem.
Za največjo učinkovitost in najboljše rezultate pomivanja je potrebno redno čiščenje filtrov. Priporočamo, da po
vsakem pomivanju iz filtrov odstranite večje delce hrane, ki se ujamejo vanje, tako da izperete sklop filtrov pod
tekočo vodo. Filter odstranite iz stroja tako, da primete za ročaj na filtru in ga dvignete iz stroja.
OPOZORILO!
Stroja nikoli ne uporabljajte brez filtrov.
Nepravilno nameščen sklop filtrov zmanjša učinkovitost pomivalnega stroja
in lahko povzroči škodo na posodi.
1
Open
1. korak: Zavrtite filter v levo.
2
2 korak: Potegnite sklop filtrov navzgor.
OPOMBA: Sklop odstranite s postopkom v prikazanem vrstnem redu (najprej 1., nato 2. korak).
Da ga namestite nazaj, opravite najprej 2. korak in nato 1. korak.
15
Nasveti:
- Po vsaki uporabi pomivalnega stroja preverite stanje filtrov.
- Sklop filtrov iz stroja odstranite tako, da odvijete grobi filter. Odstranite morebitne ostanke hrane in očistite filtre pod
tekočo vodo.
OPOMBA: Sklop filtrov v celoti očistite enkrat tedensko.
Čiščenje filtrov
Grobi in fini filter očistite s krtačko. Nato znova sestavite vse dele filtra, kot je prikazano na slikah na zadnji strani, in
sestavljeni sklop filtrov namestite nazaj v pomivalni stroj. Filter potisnite točno v predvideno odprtino in ga potisnite navzdol.
OPOZORILO!
Med čiščenjem ravnajte s filtri previdno in ne tolcite po njih. V nasprotnem
primeru bi se lahko zvili, kar bi lahko zmanjšalo učinkovitost pomivalnega stroja.
Skrb za pomivalni stroj
Upravljalno ploščo čistite z nekoliko vlažno krpo.
Po čiščenju površino obrišite do suhega.
Zunanje površine čistite s kakovostnim čistilom za poliranje.
Za čiščenje delov pomivalnega stroja nikoli ne uporabljajte ostrih predmetov, jeklenih gobic ali grobih čistil.
Čiščenje vrat
Rob vrat čistite samo z mehko krpo, navlaženo s toplo vodo.
Nikoli ne uporabljajte čistil v razpršilih, da ne bi prišlo do vdora vode v ključavnico
na vratih ali električne komponente.
Za čiščenje vrat nikoli ne uporabljajte čistil v razpršilih, saj bi se lahko v nasprotnem primeru
OPOZORILO!
poškodovala ključavnica na vratih ali električne komponente.
Ne uporabljajte grobih čistil, odsvetujemo pa tudi uporabo določenih papirnatih brisačk,
saj bi lahko opraskale površino iz nerjavečega jekla ali na njej pustile madeže.
Zaščita pred zamrzovanjem
V zimskem času prosimo poskrbite, da bo pomivalni stroj varen pred zamrzovanjem.
Po vsakem pomivanju:
1. Izklopite pomivalni stroj iz električnega omrežja.
2. Zaprite pipo za vodo in odklopite dotočno cev za vodo od ventila za vodo.
3. Iztočite vodo iz dotočne cevi in ventila za vodo (podstavite ustrezno posodo, v katero bo stekla voda).
4. Ponovno priključite dotočno cev na ventil za vodo.
5. Odstranite sklop filtrov iz dna pomivalnega stroja in z gobo popivnajte vodo iz kadi.
OPOMBA: Če vaš pomivalni stroj zaradi ledu ne deluje,
Se prosimo obrnite na najbližji pooblaščeni servis.
Čiščenje razpršilnikov
Razpršilnika je treba čistiti redno, saj se v šobah in ležajih sčasoma naberejo snovi iz
trde vode.
Zgornji razpršilnik odstranite tako, da pridržite matico in zavrtite razpršilk v desno ter
ga odstranite. Spodnji razpršilnik odstranite preprosto tako, da ga potegnete navzgor.
Za čiščenje razpršilnikov uporabite toplo milnico, za čiščenje šob pa krtačko. Nato
razpršilnika temeljito sperite in namestite nazaj v stroj.
16
Open
Da bo pomivalni stroj ostal brezhiben
Po vsakem pomivanju
Če stroja ne boste uporabljali dalj časa
Po vsakem pomivanju zaprite pipo za vodo in pustite
vrata nekoliko priprta, da se v stroju ne zadržuje vlaga in
ne nastane neprijeten vonj.
Priporočamo, da zaženete program pomivanja s
praznim pomivalnim strojem, nato pa stroj izključite iz
električnega omrežja in pustite njegova vrata priprta.
S tem podaljšate življenjsko dobo tesnila na vratih in
preprečite, da bi v stroju nastal neprijeten vonj.
Potegnite vtikač iz vtičnice
Pred čiščenjem in vzdrževalnimi deli stroj vedno
izključite iz električnega omrežja.
Premikanje pomivalnega stroja
Ne uporabljajte topil ali grobih čistil
Če morate pomivalni stroj prenesti drugam, naj ta
ostane v pokončnem položaju. Če to nikakor ni
mogoče, ga položite na hrbet.
Za čiščenje zunanjosti in gumijastih delov pomivalnega
stroj nikoli ne uporabljajte topil ali grobih čistil.
Uporabljajte samo mehko krpo in toplo milnico.
Madeže in lise v notranjosti stroja očistite z vlažno krpo
in malo kisa ali pa uporabite namensko čistilo za
pomivalne stroje.
Tesnila
Eden od razlogov za morebitni neprijeten vonj v
notranjosti pomivalnega stroja so ostanki hrane, ki
se zadržijo v tesnilih. Z rednim čiščenjem tesnil z
vlažno gobico lahko to težavo preprečite.
8. Navodila za namestitev
Opozorilo
Pozor:
Nevarnost električnega udara!
Cevi in električno opremo naj priključijo
ustrezno usposobljene strokovne osebe.
Pred namestitvijo stroj izklopite iz
električnega omrežja.
Če tega ne storite, bi lahko prišlo do
smrti ali električnega udara.
Priprava na namestitev
Pomivalni stroj postavite v bližino obstoječih priključkov za dovod in odvod vode
ter priključka na električno omrežje.
Ena stran kuhinjskega elementa s pomivalnim koritom naj bo namenjena
priklopu odtočne cevi pomivalnega stroja.
Opomba: Preverite priložene dodatke za namestitev (kavelj za okrasno ploščo, vijaki).
17
Prosimo, pozorno preberite navodila za namestitev.
Slike z merami kuhinjskega elementa in mestom za namestitev pomivalnega stroja
Pripravite vse potrebno, preden stroj postavite na mesto namestitve.
Zaradi lažje namestitve dotočne in odtočne cevi izberite mesto blizu pomivalnega korita (slika 1).
1
2
Če je stroj nameščen ob vogalu kuhinjskega elementa, poskrbite, da bo dovolj prostora za
odpiranje vrat (slika 2).
Slika 1
90 mm
Mere kuhinjskega elementa:
Manj kot 5 mm med
zgornjim delom stroja
in kuhinjskim elementom.
Zunanji del vrat je
poravnan z elementom.
90 mm
820 mm
580 mm
Odprtine za električni
kabel ter odtočno in
dotočno cev
80
100 mm
Razmik med tlemi in
dnom kuhinjskega elementa
450 mm
Slika 2
Pomivalni stroj
Najmanjši razmik
Kuhinjski
element
pri odprtih vratih
Vrata stroja
Razmik najmanj 50 mm
Mere in namestitev okrasne plošče
1. Okrasno leseno ploščo pripravite v skladu z navodili na sliki 3.
439
416
0.2
390
0.2
2- 5.5
2- 2 dp8
2- 11
0.2
75 0.2
62
127
287.5
Okrasno ploščo pripravite
v skladu z merami,
prikazanimi na sliki.
720(MAX)
Slika 3
517
474.8
5
20
8- 2 dp8
30
38
286
(Enota: mm)
18
4- 2 dp8
MAX
2. Kavelj namestite na leseno okrasno ploščo tako, da ga vstavite v režo na zunanjem delu vrat pomivalnega
stroja (slika 4a). Ko je plošča v ustreznem položaju, jo z vijaki pritrdite na zunanji del vrat (slika 4b).
Slika 4a
Namestitev okrasne plošče
Slika 4b
odvijte štiri kratke vijake
Namestitev lesene
okrasne plošče
1 . Odvijte štiri
kratke vijake.
2 . Privijte štiri
dolge vijake.
19
privijte štiri dolge vijake
Nastavitev vzmeti na vratih stroja
Vzmeti vrat pomivalnega stroja so tovarniško nastavljene na ustrezno silo.
Če namestite okrasno leseno ploščo, je treba nastaviti vzmet.
Obrnite nastavitveni vijak, da bodisi
zategnete bodisi sprostite jekleno vrv (slika 5).
Vzmet vrat je pravilno nastavljena, če
vrata ostanejo v vodoravnem položaju,
ko so povsem odprta, in se zaprejo,
če jih le rahlo privzdignete s prstom.
Slika 5
Nastavitev vzmeti
na vratih stroja
Priklop odtočne cevi
Vstavite odtočno cev v vodovodno odprtino s premerom najmanj 40 mm ali pa jo napeljite v pomivalno korito, pri
tem pa pazite, da cev ne bo prepognjena ali stisnjena. Vrh odtočne cevi ne sme biti več kot 1000 mm nad tlemi,
na katera je postavljen stroj.
PRIKLJUČITE ODTOČNO CEV, KOT KAŽETA ČRKI A ALI B.
spredaj
A
NAJVEČ 1000 mm
OPOMBA:
Vrh odtočne cevi
mora biti manj kot
1000 mm nad tlemi.
pult
B
Odtočna cev
40 mm
20
Namestitev stroja po korakih
1 S priloženimi nosilci namestite vrata kuhinjskega pohištva na zunanji del vrat pomivalnega stroja.
Nosilce namestite v skladu s predlogo oz. šablono.
2 Nastavite napetost vzmeti vrat: z nasadnim šesterokotnim ključem (inbus) obrnite nastavitveni vijak
v desno, da zategnete levo in desno vzmet vrat. Če tega ne storite, lahko pride do poškodb
pomivalnega stroja (prikaz št. 2).
3 Priključite dotočno cev na pipo za hladno vodo.
4 Priključite odtočno cev. Glejte shemo (slika 6).
5 Priključite napajalni kabel.
6 Pritrdite kondenzacijski trak pod delovno površino kuhinjskega elementa. Kondenzacijski trak naj bo
poravnan z robom delovne površine.
7 Postavite pomivalni stroj v ustrezen položaj (prikaz št. 4).
8 Uravnajte pomivalni stroj. Zadnjo nožico stroja lahko nastavite s sprednje strani tako, da z nasadnim
šesterokotnim ključem (inbus) obračate vijak na sredini podstavka pomivalnega stroja (prikaz št. 5A).
Sprednji nožici nastavite tako, da ju obračate s ploščatim izvijačem, dokler stroj ni uravnan (prikaz št. 5B).
9 Pomivalni stroj je treba pritrditi. To lahko storite na dva načina:
A. Običajna delovna površina: kavelj namestite v režo na stranici in ga z vijaki za les
pritrdite na delovno površino (prikaz št. 6).
B. Marmorna ali granitna delovna površina: stranico pritrdite z vijakom (prikaz št. 7).
kondenzacijski
trak
vrata
pohištva
Slika 7
21
Za pravilno delovanje mora biti pomivalni stroj poravnan.
1 Postavite vodno tehtnico na vrata in vodila za kolesca košare v kadi, da preverite,
ali je stroj uravnan.
2 Stroj uravnajte tako, da posebej nastavitev vsako od treh nožic za uravnavanje.
3 Pazite, da se stroj med uravnavanjem ne prevrne.
A
Slika 8
Prikaz nastavitve nožic
Preverite uravnanost
od spredaj proti zadaj.
OPOMBA:
Največja višina nožic
je 50 mm.
vodna tehtnica
Preverite uravnanost z leve proti deesni.
Priklop na elektriko
OPOZORILO!
Zaradi lastne varnosti upoštevajte:
Za napajanje te naprave z električno energijo ne uporabljajte
podaljškov, razdelilnikov ali pretvornikov.
V nobenem primeru iz napajalnega kabla ne odrežite ali odstranite
ozemljitvenega voda.
Napajalni kabel vključite v ozemljeno vtičnico.
Zahteve glede elektrike
Preverite nazivno napetost na ploščici s podatki in stroj priključite na ustrezen vir napajanja z elektriko. Uporabite
predpisano 10-ampersko varovalko. Priporočena je uporaba varovalke s časovnim zamikom ali naprave za
prekinitev tokokroga. Za pomivalni stroj priskrbite poseben, ločen tokokrog.
Priklop na električno omrežje
Pred uporabo poskrbite
za ustrezno ozemljitev.
Prepričajte se, da napetost in frekvenca na električnem omrežju ustrezata
podatkom na ploščici s podatki. Vtikač vklopite le v ustrezno ozemljeno
vtičnico. Če vtičnica, v katero nameravate priklopiti stroj, ni ustrezna za
nameščeni vtikač, zamenjajte vtičnico. Ne uporabljajte pretvornikov, saj se
lahko ti pregrejejo in vnamejo.
Priklop varnostne dovodne cevi
Naprava mora biti na vodovod priključena z novimi cevmi. Rabljenih ne uporabite ponovno.
Pritisk vode mora biti med 0,04 MPa in 1 MPa. Če je pritisk pod spodnjo mejo, se glede tega
posvetujte s tehnikom s pooblaščenega servisa.
1. Varnostno cev do konca izvlecite iz njenega shranjevalnega predela na zadnji strani stroja.
2. Vijak na cevi tesno pritrdite na dovodno pipo z rebrastim ¾-palčnim navojem.
3. Pred zagonom stroja pipo odprite do konca.
O VARNOSTNI DOVODNI CEVI
Varnostna cev ima dvojne stene. Dvojna cev jamči, da bo v primeru počene notranje cevi voda zapolnila
le vmesni predel, zunanja cev pa bo vodo zadržala, da se ne bo razlila po prostoru.
OPOZORILO!
Če je cev priključena na isti dovod kot pipa z razpršilno ročko, lahko cev ročke poči. Če imate torej
pri kuhinjskem lijaku montirano razpršilno ročko, jo raje odstranite in nastalo luknjo zatesnite.
22
Izklop varnostne dovodne cevi
1. Zaprite dotočno vodovodno pipo.
2. Sprostite vodni tlak s pritiskom na gumbm za sprostitev tlaka. S tem tlak izničite ter sebe in prostor zavarujete
pred razlitjem in škropljenjem vode.
3. Zdaj varnostno cev odvijte z dotočne pipe.
Priklop na hladno vodo
Priključite cev za dovod hladne vode na pipo za hladno vodo z rebrastim ¾-palčnim navojem. Prepričajte se, da
je pravilno in trdno privita. Če pomivalni stroj priključite na nove cevi ali pa cevi že dolgo niso bile v uporabi,
najprej pustite vodo nekaj časa teči, dokler ne začne iz cevi pritekati čista voda brez primesi nečistoč. Če tega
ne storite, se lahko dotočna cev zamaši in poškoduje stroj.
Postavitev stroja
Stroj postavite na želeno mesto. Zadnja stran naj se dotika stene, stranici pa sosednjih kuhinjskih elementov
ali sten. Pomivalnemu stroju sta priloženi dotočna in odtočna cev za vodo, ki ju lahko namestite na levo ali
desno stran, odvisno od mesta postavitve.
Praznjenje vode iz cevi
Če je pomivalno korito od tal oddaljeno več kot 1000 mm, voda ne more steči neposredno vanj. Zato boste
morali vodo, ki na koncu ostane v cevi, odtočiti v ustrezno posodo, ki jo pridržite nekoliko nižje od višine
pomivalnega korita.
Odtok vode
Priključite odtočno cev. Odtočna cev mora biti pravilno nameščena, da preprečite puščanje.
Pazite, da odtočna cev ni zapognjena ali priščipnjena.
Podaljšek cevi
Če je treba odtočno cev podaljšati, uporabite takšno, ki je podobna obstoječi.
Cev ne sme biti daljša od 4 metrov, saj bi daljša cev lahko zmanjšala učinkovitost pomivalnega stroja.
Priključitev na sifon
Vstavite odtočno cev v vodovodno odprtino s premerom najmanj 40 mm ali pa jo napeljite v pomivalno korito,
pri tem pa pazite, da cev ne bo prepognjena ali stisnjena. Vrh odtočne cevi ne sme biti več kot 1000 mm nad
tlemi, na katera je postavljen pomivalni stroj.
Pred zagonom pomivalnega stroja
Pred zagonom pomivalnega stroja preverite naslednje:
1 Je pomivalni stroj pravilno uravnan in dobro pritrjen?
2
Je ventil za dovod vode odprt?
3
Sta cevi dobro zategnjeni in ne puščata?
4
So žice pravilno priključene?
5
Je stroj vklopljen?
6
Sta dotočna in odtočna cev morda zavozlani/prepleteni?
7
Iz stroja odstranite vso embalažo in tiskovine.
Pozor:
Tudi po namestitvi shranite to knjižico z navodili za uporabo.
Njena vsebina je uporabnikom v veliko pomoč.
23
9. Odpravljanje težav
Preden kontaktirate servis
Poskusite odpraviti nepravilnost s pomočjo navodil v tej razpredelnici. Če ne gre, pokličite pooblaščeni servis.
Težava
Možni vzroki
Stroj se ne
zažene.
Pregorela varovalka
ali aktivirano prekinjalo.
Zamenjajte varovalko ali ponastavite prekinjalo. Izklopite
druge aparate, priključene na isti tokokrog kot stroj.
Stroj ni vključen
(pod napetostjo).
Prepričajte se, da je stroj vklopljen
in da so njegova vrata dobro zaprta.
Prepričajte se, da je napajalni kabel
pravilno priključen v vtičnico..
Tlak vode je prenizek.
Prepričajte se, da je stroj pravilno priključen
na vodovodno omrežje in da je pipa za vodo odprta.
Vrata stroja
niso dobro zaprta.
Poskrbite, da so vrata dobro zaprta.
Tehnične
težave
Stroj vode
ne izčrpava.
V kadi je pena.
Kaj storiti
Zapognjena odtočna cev. Preverite jo.
Zamašen filter.
Preverite stanje grobega filtra
(glejte poglavje »Čiščenje filtrov«).
Zamašeno pomivalno
korito.
Prepričajte se, da voda odteka iz pomivalnega
korita. Če je težava v koritu, boste morda morali
poklicati vodovodarja, in ne serviserja za stroj.
Uporabljajte samo namenske detergente za strojno
pomivanje, da preprečite pretirano penjenje. Če se to
zgodi, odprite vrata stroja in počakajte, da pena izhlapi.
V kad vlijte 4 litre hladne vode. Zaprite vrata stroja in
izberite kateri koli program. Stroj bo najprej izčrpal vodo.
Po izčrpavanju vode odprite vrata stroja in preverite, ali
je pena izginila. Po potrebi postopek ponovite.
Neustrezen detergent.
Razlita tekočina za lesk. Razlitje vedno takoj obrišite.
Madeži v notranjosti
kadi.
Splošne
težave
Uporabljajte detergent brez barvil.
Minerali iz trde vode.
Notranjost stroja očistite z vlažno gobico in detergentom
Bela plast v
notranjosti stroja.
Madeži rje na
jedilnem priboru.
Zvoki
Uporabili ste detergent,
ki vsebuje barvila.
za pomivalne stroje; roke zaščitite z gumijastimi rokavicami.
Vedno uporabite samo čistila za pomivalne stroje.
Predmeti niso odporni
proti koroziji.
Po dodajanju soli niste
zagnali programa;
to je posledica
prisotnosti soli.
Po dodajanju soli v stroj vedno zaženite hitri program
brez posode v stroju in brez aktiviranja funkcije Turbo
(če je na voljo).
Pokrovček posode za
sol se slabo zapira.
Preverite pokrovček in poskrbite,
da se dobro prilega.
Trkanje v notranjosti
stroja
Razpršilik se zadeva ob Prekinite izvajanje programa in premaknite
katerega od predmetov. kose, ki ovirajo vrtenje razpršilnika.
Ropotanje v
notranjosti stroja.
Predmeti v stroju
so zloženi tako,
da se premikajo.
Prekinite izvajanje programa in posodo
v košarah razporedite pravilno.
Trkanje v ceveh
za vodo.
Vzrok je lahko mesto
postavitve ali presek
cevi.
To na delovanje pomivalnega stroja ne vpliva.
Če niste prepričani, se posvetujte z vodovodarjem.
24
Težava
Možni vzroki
Kaj storiti
Posoda ni bila pravilno
zložena v košari.
Oglejte si poglavje »Polnjenje košar«.
Program ni bil dovolj
zmogljiv.
Izberite intenzivnejši program
(glejte »Razpredelnico programov«).
Odmerili ste
premalo detergenta.
Odmerite več detergenta ali uporabite drugega.
Predmeti blokirajo
Vrtenje razpršilnikov.
Razporedite posodo tako, da vrtenja ne bo ovirala.
Sklop filtrov na dnu
pomivalnega stroja ni čist
ali ni pravilno vstavljen.
Posledica so lahko
zamašene šobe na
razpršilnikih.
Očistite sklop filtrov in jih pravilno namestite v stroj.
Očistite šobe na razpršilnikih (glejte poglavje
»Čiščenje razpršilnikov«).
Steklo je motno.
Kombinacija mehke vode
in prevelike količine
detergenta.
Če je voda na vašem območju mehka, odmerite
manj detergenta in za pomivanje steklenih
predmetov izberite najkrajši program.
Črni ali sivi madeži
na posodi.
Posoda iz aluminija se je
drgnila ob drugo posodo.
Te madeže odstranite z rahlo abrazivnim čistilom.
Detergent je ostal
v predalčku.
Posoda onemogoča
odpiranje pokrovčka.
Posodo razporedite pravilno.
Nepravilno zlaganje.
Upoštevajte navodila za pravilno razporeditev posode.
Premalo tekočine za lesk.
Povečajte količino oz. jo dolijte v ustrezeni predalček.
Posoda ni čista.
Slabo
oprana
posoda
Slabo
posušena
posoda
Posoda ni suha.
Posodo ste iz stroja vzeli
prehitro.
Izbrali ste napačen
program.
Jedilni pribor je slabše
kakovosti.
Stroja ne izpraznite takoj po koncu pomivanja.
Nekoliko odprite vrata, da izpustite paro. Stroj
izpraznite šele, ko je posoda že skoraj popolnoma
ohlajena. Najprej izpraznite spodnjo, nato zgornjo
košaro. Tako voda s posode v zgornji košari ne bo
kapljala na posodo v spodnji košari.
Če izberete kratek program, je temperatura vode pri
pomivanju nižja, učinkovitost čiščenja pa s tem
manjša. Izberite daljši program.
Voda s takih predmetov težje odteče.
Taka posoda ni primerna za strojno pomivanje.
Kode napak
Stroj vas na določene nepravilnosti v delovanju opozori s prikazom kode napake.
Pomen
Možen vzrok
E1
Voda predolgo priteka v stroj.
Pipa ni odprta, pritok vode je oviran ali pa je tlak v
vodovodnem omrežju prenizek.
E4
Prelivanje vode.
Nekje v pomivalnem stroju pušča voda.
Koda
OPOZORILO!
Če pride do prelivanja, zaprite pipo za vodo in pokličite pooblaščeni servis.
Če se na dnu kadi nabira voda zaradi prevč vode ali manjšega uhajanja
vode, pred ponovnim pomivanjem z dna stroja odstranite vodo.
25
Tehnični podatki
448
550
(z zaprtimi vrati)
815
1150
Višina:
Širina:
Globina:
Napajanje:
Zmogljivost:
815 mm
448 mm
550 mm (z zaprtimi vrati)
Glejte tablico s podatki.
9 standardnih pogrinjkov
26
Podatkovna tabela
Tabela je v skladu z evropsko smernico EU 1059/2010:
Proizvajalec
CANDY
Tip / Opis
CDI 1D952
Standard place settings
9
Razred energijske učinkovitosti
1
Letna poraba energije
2
A+
1
222 kWh
2
Poraba energije pri standardnem programu
0,78 kWh
Poraba energije v ugasnjenem stanju
0,3 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti
0,45 W
Letna poraba vode
3
Razred učinkovitosti sušenja
4
Standardni program pomivanja
5
2520 litrov
3
A
4
ECO 45
5
Trajanje standardnega programa
205 min
Glasnost
52 dB(A) r e 1 p W
Način namestitve
vgradna
Možnost vgradnje
da
Višina
81,5 cm
Širina
44,8 cm
Globina (s priključki)
55 cm
Poraba energije
1930 W
Predpisana napetost/frekvenca
230 V ~ 50 Hz
Tlak vode (pretočni tlak)
0,4-10 bar = 0,04-1 MPa
OPOMBE:
1.
Od A++ (največja učinkovitost) do D (najmanjša učinkovitost).
2.
Poraba energije 197 kWh na leto, na osnovi 280 standardnih programov pomivanja s pritekajočo
hladno vodo in porabo nizkoenergijskih načinov. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe.
3.
Poraba vode »2520« litrov na leto, na osnovi 280 standardnih programov pomivanja. Dejanska
poraba je odvisna od načina uporabe.
4.
Od A (največja učinkovitost) do G (najmanjša učinkovitost).
5.
Ta program je primeren za pomivanje običajno umazane namizne posode in je najučinkovitejši
program glede kombinirane porabe energije in vode za tovrstno posodo.
Naprava je skladna z evropskimi standardi in trenutno veljavnimi direktivami:
- direktiva o nizkonapetostni električni opremi 2006/95/ES
- direktiva o elektromagneti združljivosti 2004/108/ES
- direktiva o okoljsko primerni zasnovi izdelkov 2009/125/ES
Zgoraj podane vrednosti so bile izmerjene skladno z določili standardov o posebnih pogojih delovanja.
Rezultati se lahko občutno spreminjajo glede na količino in stopnjo umazanosti pomivane posode,
trdoto vode, količino odmerjenega detergenta itd.
Knjižica je izdelana skladno s standardi in zakonodajo, ki veljajo v Evropski uniji.
2
27
Polnjenje košar v skladu s smernico EN 50242:
1. Zgornja košara:
Skodelice
3
IN
3
2
3
2
1
5
3
4
Krožnički
7
2
1
6
3
3
Kozarci
4
1
3
5
Večje sklede
7
8
IN
Desertni krožniki
3
3
4
5
5
4
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
1 5
1
1 5
1
1 5
1
1 5
noter
1 Žlice
5 Desertne žličke
2 Vilice
6 Servirne žlice
3 Noži
7 Servirne vilice
4 Žličke
8 Zajemalke
8
10
Plitvi krožniki
7
6
6
2. Spodnja košara:
9
6
1
1
4
4
Srednje velike skledice
1
9
8
Majhne skledice
1
8
3. Košarica za pribor:
1
7
9
Globoki krožniki
10
Košarica za pribor
Ovalni krožnik
Podatki za primerjalna testiranja skladno z EN 50242
Zmogljivost: 9 standardnih pogrinjkov
Položaj zgornje košare: spuščen
Program: EkO
Nastavitev odmerjanja tekočine za lesk: 6
Nastavitev mehčalca vode (pomivana sol): H3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising