Candy | CDP 1LS64W | Candy CDP 1LS64W Εγχειρίδιο χρήστη

Candy CDP 1LS64W Εγχειρίδιο χρήστη
CZ
SL
HR
EL
HU
PL
Návod k pouÏití
Navodilo za uporabo
Upute za kori‰tenje
Használati utasítás
Instrukcja obs∏ugi
MYâKY NÁDOBÍ
POMIVALNI STROJ
PERILICA POSUDJA
MOSOGATÓGÉP
ZMYWARKI
VáÏen˘ zákazníku, dûkujeme
ZÁRUKA
Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali
domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní
myãku nádobí, která zaruãuje vysokou
jakost, v˘borné uÏitné vlastnosti a
spolehlivost.
CANDY vyrábí i dal‰í druhy domácích
spotfiebiãÛ jako jsou automatické
praãky, praãky se su‰iãkou, kombinované
kuchyÀské
sporáky,
mikrovlnné
trouby, peãicí trouby a odsavaãe par,
chladniãky a mrazniãky.
PoÏádejte Va‰eho prodejce, aby Vás
informoval o sortimentu tûchto v˘robkÛ
dováÏen˘ch do âeské republiky.
Tento v˘robek podléhá záruãním
podmínkám, ve lhÛtách uveden˘ch v
záruãním listu jimÏ je opatfien.
Potvrzení o záruce musíte uschovat,
náleÏit˘m zpÛsobem vyplnûné, aby mohlo
b˘t pfiedloÏeno v místû autorizovaného
servisniho stfiediska, v pfiípadû nutnosti
zásahu, spoleãnû s daÀov˘n dokladem,
vydan˘m prodejcem ve chvíli nákupu.
ÚVOD
Pfieãtûte si pozornû tento návod k
pouÏití, neboÈ obsahuje dÛleÏité
pokyny pro bezpeãnou instalaci,
pouÏívání a údrÏbu a také uÏiteãné
rady k dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii
pouÏívání této myãky.
Uschovejte tuto pfiíruãku pro
pfiípadné dal‰í pouÏití.
2
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKÒ
A
B
C
Tlaãítko "ON/OFF"
G
Kontrolka "NEDOSTATEK SOLI"
Tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
H
Kontrolka "VOLBA
DOPL≈KOV¯CH FUNKCÍ"
D
Tlaãítko doplÀkov˘ch
funkcí "EXPRESS"
I
Kontrolky "FÁZE PROGRAMU"/
Doba "ODLOÎENÉHO STARTU"
E
Tlaãítko "RESET" pro kontrolka
"NEDOSTATEK SOLI"
L
Kontrolky "VOLBA PROGRAMU"
F
Tlaãítko "START"/"RESET"
(spu‰tûní/vynulování programu)
M
Popis programÛ
N
Oblast SMART TOUCH
Tlaãítko "ODLOÎEN¯ START"
ROZMùRY
S pracovní deskou
Bez pracovní desky
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
·ífika x V˘‰ka x Hloubka (cm)
Hloubka s otevfien˘mi dvefimi (cm)
TECHNICKÉ ÚDAJE
16-ti dílná souprava
pro 9 osob
Min. 0,08 - Max. 0,8
NáplÀ podle evropsk˘ch norem (EN 50242)
Kapacita nádobí vãetnû hrncÛ
Tlak vody (MPa)
Ji‰tûní / Maximální pfiíkon / Pfiipojovací elektrické napûtí
Viz v˘robní ‰títek
SPOT¤EBA (hlavní programy)*
Program
Energie (kWh)
Voda (L)
2,07
21
INTENZIVNÍ
1,53
15
UNIVERZÁLNÍ
1,08
12
ECO
0,73
9
ULTRA RAPID 29'
Spotfieba energie ve vypnutém a pohotovostním reÏimu: 0,45 W / 0,45 W
* Hodnoty namûfiené v laboratofii podle Evropské normy EN 50242 (v bûÏném pouÏití jsou moÏné
rozdíly).
3
VOLBA PROGRAMÒ A
ZVLÁ·TNÍ FUNKCE
DÒLEÎITÉ
BûÏící program je moÏné pfieru‰it aniÏ
by bylo nutné otevfiít dvífika, staãí
stisknout tlaãítko "ON/OFF". Pokud se
má v takovém pfiípadû cyklus spustit
od místa, ve kterém byl
pfieru‰en,
staãí
opût
stisknout
tlaãítko
"ON/OFF".
Nastavení ProgramÛ
■ Otevfiete dvífika a vloÏte nádobí.
■ Stisknûte tlaãítko "ON/OFF" na pfiibliÏnû 2
sekundy.
V‰echny kontrolky programÛ budou
blikat.
POZOR!
Pokud dvefie myãky otevfiete ve fázi
su‰ení, ozve se akustick˘ signál jako
upozornûní, Ïe cyklus je‰tû není
ukonãen.
■ Zvolte program stisknutím tlaãítka
"VOLBA PROGRAMU".
Indikátor zvoleného programu bude
blikat.
■ Pokud si pfiejete zvolit nûkterou z
moÏností, stisknûte pfiíslu‰né tlaãítko
(rozsvítí se pfiíslu‰ná kontrolka).
MoÏnosti se mohou aktivovat a
deaktivovat DO první minuty od
spu‰tûní programu.
Úprava spu‰tûného programu
Pokud chcete zmûnit nebo zru‰it bûÏící
program, postupujte následujícím zpÛsobem:
■ Stisknûte tlaãítko "START" kontrolka
zvoleného programu pfiestane blikat a
zÛstane svítit).
■ Tlaãítko "RESET" podrÏte stisknuté po
dobu nejménû 3 sekund.
Postupnû a individuálnû zní nûkteré
akustické signály a kontrolky programÛ se
rozsvítí a zhasnou.
■ Pokud jsou dvífika zavfiená, po
akustickém signálu, program se spustí
automaticky.
DO jedné minuty od spu‰tûní cyklu,
stisknutím tlaãítka "VOLBA PROGRAMU"
je moÏná volba jiného programu.
■ Probíhající program bude zru‰en˘ a
v‰echny kontrolky programÛ blikají.
Pfieru‰ení programu
■ V tomto okamÏiku je moÏné nastavit
nov˘ program.
Nedoporuãujeme otevírání dvífiek bûhem
chodu programu, zvlá‰tû uprostfied mytí a
pfii závûreãném oplacování teplou vodou.
Pokud tedy pfii spu‰tûném programu
otevfiete dvífika (napfi., pokud chcete pfiidat
dal‰í nádobí), myãka se automaticky
zastaví.
Po uzavfiení dvífiek, bez zmáãknutí
jakéhokoliv tlaãítka, se cyklus znovu
spustí od okamÏiku, kdy byl pfieru‰en.
POZOR!
Dfiíve, neÏ spustíte nov˘ program, je
dobré se ujistit, Ïe nebyl odstranûn
ãisticí prostfiedek; kdyby tomu tak
bylo, obnovte dávkování v pfiíslu‰né
dávkovací nádobce.
4
PrÛbûh programu
Tlaãítko "RESET" pro kontrolka
"NEDOSTATEK SOLI"
Bûhem programu svítí stál˘m svûtlem
kontrolka zvoleného cyklu a 3 kontrolky
zobrazující "FÁZE PROGRAMU" ("MYTÍ"
"SU·ENÍ"
a "KONEC"
) se rozsvítí
postupnû pro oznaãení právû probíhající
fáze mytí.
Po naplnûní zásobníku soli musíte
stisknout toto tlaãítko na nûkolik sekund,
dokud pfiíslu‰n˘ indikátor nezhasne.
POZOR!
Pokud stisknete tlaãítko resetování
bez doplnûní zásobníku soli, toto
ovlivní správnou funkãnost indikátoru
soli.
V pfiípadû pfieru‰ení proudu, myãka
nádobí uchovává pamûÈ programu ve
fázi, kdy do‰lo k pfieru‰ení a program
bude opût pokraãovat od tohoto místa,
kde byl pfieru‰en, jakmile bude obnovena
dodávka elektrické energie.
DÒLEÎITÉ
K zaji‰tûní správné funkãnosti indikátoru soli MUSÍTE VÎDY ZCELA
DOPLNIT ZÁSOBNÍK SOLI.
Konec programu
5 sekundov˘ akustick˘ signál zní (pokud jej
neztlumíte) 3 krát v 30 sekundov˘ch
intervalech a indikátor programu bliká pro
indikaci skonãení mycího programu. Myãka
nádobí se automaticky vypne.
Tlaãítko "ODLOÎEN¯ START"
Toto tlaãítko umoÏÀuje naprogramování
odloÏeného zpu‰tûní programu o 3, 6 nebo
9 hodin.
Pro nastavení odloÏeného startu mytí
postupujte následujícím zpÛsobem:
Tlaãítka doplÀkov˘ch funkcí
Tlaãítko "EXPRESS"
■ Zvolte program stisknutím
"VOLBA PROGRAMU".
Toto tlaãítko umoÏní úsporu ãasu a energie
v prÛmûru o 25% (podle zvoleného cyklu)
sníÏením koneãného ohfievu vody a doby
su‰ení bûhem posledního oplachování.
PouÏití tlaãítka se doporuãuje veãer, kdyÏ
není nutné, aby právû umyté nádobí bylo
ihned dokonale suché.
Pro lep‰í su‰ení se doporuãuje nechat na
konci cyklu pootevfiená dvífika pro pfiirozenou cirkulaci vzduchu.
tlaãítka
■ Stisknûte tlaãítko "ODLOÎEN¯ START"
(pfii kaÏdém stisknutí mÛÏete nastavit
odloÏení startu mytí o 3, 6 nebo 9 hodin,
pfiiãemÏ se stál˘m svûtlem rozsvítí
kontrolka odpovídající zvolené dobû).
■ Pro spu‰tûní odpoãítávání stisknûte
tlaãítko "START" (kontrolka nastaveného
ãasu zaãne blikat).
V pfiípadû nastavení odloÏení startu o 9
hodin je odpoãítávání ãasu po 3 hodinách
zobrazeno kontrolkou 6 hod a kontrolkou 3
hod po 6-ti hodinách.
Indikátor doplnûní soli
Tento model je vybaven indikátorem na
ovládacím panelu, kter˘ se rozsvítí v pfiípadû potfieby doplnûní zásobníku soli.
V˘skyt bíl˘ch skvrn na nádobí je obecnû
varovn˘m signálem, Ïe je nutné doplnit
zásobník soli.
Po uplynutí posledních 3 hodin (po
ukonãení odpoãítávání) pfiestane kontrolka
3 hod blikat, zaãne svítit stál˘m svûtlem a
navíc bude oznaãovat fáze mytí, pfiiãemÏ
se program spustí automaticky.
5
4. Opût stisknûte stejné tlaãítko: 3 kontrolky
pfiejdou ze stálého svícení (zvonûní
aktivní) do blikajícího svícení (zvonûní
vypnuté).
Pokud je‰tû není odpoãítávání ukonãeno a
program tedy je‰tû nebyl spu‰tûn, je
moÏné zmûnit nebo vynulovat dobu
odloÏeného startu, dále je moÏné zvolit jin˘
program, nebo zvolit ãi vypnout doplÀkové
funkce a to podle následujícího postupu:
5. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF", ãímÏ uvedete do
ãinnosti nové nastavení.
■ Tlaãítko "RESET" podrÏte stisknuté po
dobu nejménû 3 sekund.
Postupnû a individuálnû zní nûkteré
akustické signály a kontrolky programÛ
se rozsvítí a zhasnou.
K opûtovné aktivaci zvonûní postupujte
stejn˘m zpÛsobem.
■ OdloÏen˘ start a zvolen˘ program se
anulují.
Kontrolka programu blikne.
■ Pro nastavení jiné doby odloÏení startu
zmáãknûte
tlaãítko
"ODLOÎEN¯
START" (pfiíslu‰ná kontrolka oznaãující
dobu odloÏení startu se rozsvítí stál˘m
svûtlem).
■ Po zmûnû nebo vynulování doby
odloÏeného startu je moÏné nastavit jin˘
program a zvolit nebo zru‰it doplÀkové
funkce.
UloÏení naposledy pouÏitého
programu
Vypnutí funkce zvukové signalizace
KONCE PROGRAMU
UloÏení naposledy pouÏitého programu
mÛÏete provést následovnû:
Funkce zvukové signalizace konce
programu mÛÏe b˘t vypnuta následujícím
zpÛsobem:
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF" (usly‰íte krátk˘ zvukov˘
signál).
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF" (usly‰íte krátk˘ zvukov˘
signál).
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 30
sekund (bûhem této doby zazní 3
akustické signály).
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 15
sekund (bûhem této doby zaznûjí 2
zvukové signály).
3. Uvolnûte tlaãítko po zaznûní T¤ETÍHO
akustického signálu (v‰echny kontrolky
budou blikat).
3. Tlaãítko uvolníte v momentu, kdyÏ
usly‰íte druh˘ zvukov˘ signál (rozsvítí
se tfii kontrolky "VOLBA PROGRAMU").
4. Stisknûte opût stejné tlaãítko: blikající
kontrolka (uloÏení vypnuté) pfiestane
blikat a zÛstane svítit (uloÏení zapnuté).
6
5. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF", ãímÏ uvedete do
ãinnosti nové nastavení.
DÒLEÎITÉ
Tato myãka nádobí je vybavena
bezpeãnostním
zafiízením
proti
pfieteãení, které v pfiípadû poruchy
vypou‰tí pfiebyteãnou vodu.
K deaktivaci uloÏení proveìte stejn˘
proces.
Signalizace závad
Pokud bûhem prÛbûhu programu dojde k
závadû, pfiíslu‰ná kontrolka zvoleného
cyklu bude blikat velkou frekvencí a bude
vydávat akustick˘ signál.
V takovém pfiípadû vypnûte myãku pomocí
tlaãítka "ON/OFF".
Zkontrolujte, zda je otevfien kohout
pfiívodu vody, zda není zalomena hadice
vypou‰tûní vody, zda není ucpán sifon
nebo filtry a nastavte znovu program.
Pokud se bude závada opakovat, obraÈte
se na autorizované servisní stfiedisko.
POZOR!
Aby nedo‰lo k neoãekávanému
spu‰tûní
funkce
pojistky
proti
pfieteãení doporuãujeme Vám, abyste
neh˘bali a nenaklánûli myãku nádobí
bûhem chodu.
V pfiípadû, Ïe je nutné s myãkou
pohnout, nebo ji naklonit, zkontrolujte
nejdfiíve, zda je ukonãen mycí cyklus a
ve vanû myãky nezÛstala Ïádná voda.
7
■ Moje statistky – Statistiky mytí a typy
pro efektivnûj‰í vyuÏívání va‰eho
pfiístroje.
SMART TOUCH
Tento spotfiebiã je vybaven˘ technologií
Smart Touch, která umoÏÀuje komunikaci,
prostfiednictvím aplikace, se smartfony
s operaãním systémem Android a
vybaven˘mi funkcí NFC (Near Field
Communication).
Získejte v‰echny detaily funkce
Smart Touch procházením aplikace
v DEMO verzi nebo více na adrese:
www.candysmarttouch.com
■ Stáhnûte si aplikaci Candy simply-Fi.
POUÎITÍ SMART TOUCH
Aplikace Candy simply-Fi je dostupná pro zafiízení se systémy Android
a iOS, pro tablety a smartfony. MÛÏete
komunikovat se spotfiebiãem a
získat v˘hodu nabízenou Smart
Touch pouze se smartfony Android
vybaven˘mi technologií NFC, dle
následujícího schématu:
Android smartfon s
technologií NFC
Interakce se spotfiebiãem
+ obsahem
Android smartfon
bez NFC technologie
Pouze obsah
Android tablet
Pouze obsah
Apple iPhone
Pouze obsah
Apple iPad
Pouze obsah
POPRVÉ – registrace spotfiebiãe
■ Otevfiete menu "Settings" va‰eho
Android smartfonu a aktivujte funkci
NFC v menu "Wireless & Networks".
V závislosti na modelu smartfonu a
OS verzi systému Android mÛÏe b˘t
proces aktivace NFC odli‰n˘. Viz
návod k smartfonu.
■ Zapnûte pfiístroj a aktivujte reÏim Smart
Touch v˘bûrem programu "P3" a poté
stisknûte tlaãítko "Express".
■ Otevfiete aplikaci, vytvofite si uÏivatelsk˘
profil a zaregistrujte spotfiebiã pokynÛ na
telefonu nebo dle "Pfiíruãka Rychlého
Startu" sptofiebiãe.
FUNKCE
Hlavní funkce, které jsou v aplikaci k
dispozici:
Dal‰í informace, otázky a video pro
snadnou registraci je dostupné na:
www.candysmarttouch.com/how-to
■ Hlasov˘ asistent – pomocník, kter˘
vám pomÛÏe vybrat ideální cyklus s
pouh˘mi tfiemi vstupy (nádobí, úroveÀ
zatíÏení, úroveÀ zneãi‰tûní).
■ Cykly – V pfiípadû, Ïe chcete pfiidat a
zahájit dodateãné mycí cykly.
■ Smart péãe – Pokroãilé nastavení,
Tvrdost vody, "Smart kontrola", âi‰tûní
filtru a fie‰ení potíÏí.
8
DAL·Í POUÎITÍ – bûÏné pouÏití
Pokud neznáte pozici NFC antény,
krouÏiv˘mi pohyby lehce pohybujte
chytr˘m telefonem nad logem Smart
Touch dokud aplikace nepotvrdí
pfiipojení. Aby byl pfienos dat
úspû‰n˘, je nutné UDRÎOVAT
CHYTR¯ TELEFON V BLÍZKOSTI
OVLÁDACÍHO PANELU BùHEM
CELÉHO NùKOLIKAVTE¤INOVÉHO
P¤IPOJENÍ. Následnû Vás bude
zafiízení informovat o správném
v˘sledku operace a oznámí Vám, Ïe
je moÏné pfiesunout se s chytr˘m
telefonem kamkoliv.
■ PokaÏdé, kdyÏ budete chtít spravovat
zafiízení pfies aplikaci, musíte nejprve
aktivovat reÏim "Smart Touch" tím, Ïe
zapnete spotfiebiã, zvolíte program "P3"
a pak stisknete tlaãítko "Express".
■ Ujistûte se, zda máte odemãenou
obrazovku telefonu (z pohotovostního
reÏimu) a aktivovanou funkci NFC. V
opaãném pfiípadû postupujte podle v˘‰e
uveden˘ch pokynÛ.
■ Chcete-li spustit mycí cyklus, vloÏte
nádobí a ãisticí prostfiedek.
■ Zavfiete dvífika spotfiebiãe.
Silné obaly nebo metalické nálepky
na smartfonu mohou ovlivnit nebo
bránit pfienosu dat mezi telefonem a
spotfiebiãem. V pfiípadû potfieby je
odstraÀte.
■ Vyberte poÏadovanou funkci v aplikaci
(napfi.: spu‰tûní programu, cyklus
"Smart kontrola", aktualizace statistik, atd.).
■ Postupujte podle pokynÛ na displeji
telefonu a dle poÏadavku aplikace jej
UDRÎUJTE V BLÍZKOSTI loga Smart
Touch, které se nachází na ovládacím
panelu spotfiebiãe.
Nahrazením nûkter˘ch ãástí chytrého
telefonu (napfi. zadní kryt, baterie
atd.) neoriginálními sloÏkami by
mohlo dojít k po‰kození NFC antény,
které by pak mohlo bránit plnému
vyuÏití aplikace.
Správa a ovládání spotfiebiãe
prostfiednictvím aplikace je moÏná
pouze „v blízkosti“: nelze provést
operace na dálku (napfi.: z jiné
místnosti; mimo domu).
POZNÁMKY:
Umístûte smartfon tak, Ïe NFC anténa
na zadní stranû odpovídá pozici
Smart Touch logu spotfiebiãe.
9
TABULKA MYCÍCH PROGRAMÒ
Programu
Popis programu
Vhodné pfii mytí hrncÛ a ve‰kerého dal‰ího
nádobí, silnû zneãi‰tûného.
Intenzivní
Vhodné k mytí nádobí a hrncÛ normálnû
zneãi‰tûn˘ch.
Univerzální
Eco
Program pro bûÏnû zneãi‰tûné nádobí
(nejúãinûj‰í z hlediska spotfieby vody a energie).
Program dle normy EN 50242.
Ultra Rapid 29’
Rychlé mytí pro nádobí, které bude um˘váno
ihned po jídle. NáplÀ myãky soupravou pro 6
osob.
Pfiedmytí
Krátké studené pfiedmytí nádobí pouÏitého
ráno nebo v poledne, pokud chceme odloÏit
mytí plné náplnû aÏ na veãer.
Aktivace reÏimu Smart Touch umoÏÀuje
interakci mezi pfiístrojem a aplikací Candy
simply-Fi. Pfied prvním pouÏitím aplikace
bude tato pozice obsazena Intenzivní
programem.
Mytí s pfiedmytím
Pro programy s pfiedmytím doporuãujeme pfiidat dal‰í dávku ãistícího prostfiedku (max. 10 g)
pfiímo do myãky.
10
••••• •
••••
•
••••
•
60°C
•••••
•
•
N/A = NASTAVENÍ FUNKCE NENÍ MOÎNÉ
11
•
120
45°C
•
170 ANO ANO
50°C
•
75°C
• • •
•
Tlaãítko "EXPRESS"
PrÛm.doba
programu
v min.
Tlaãítko "ODLOÎEN¯
START"
PrÛbûh mycího programu
Pfii studené vodû 15°C
(tolerance ±10%)
Hork˘ oplach s
pfiídavkem le‰tidla
Druh˘ studen˘ oplach
První studen˘ oplach
Hlavní mytí
Studené pfiedmytí
Horké pfiedmytí
Kontrola soli v
zásobníku
Kontrola le‰ticího
prostfiedku
Vyãi‰tûní filtrÛ
Mycí prostfiedek pro
hlavní mytí
Mycí prostfiedek
pro pfiedmytí
Provedení kontroly
Tlaãítka pro
speciální
funkce
130 ANO ANO
ANO ANO
29
ANO N/A
5
ANO N/A
ZA¤ÍZENÍ
VODY
NA
* Regulace tvrdosti byla ve v˘robû
nastavena na ÚROVE≈ 3 vzhledem k
tomu, Ïe toto nastavení vyhovuje
nejvût‰í ãásti uÏivatelÛ.
ZMùKâOVÁNÍ
V závislosti na zdroji obsahuje voda rÛzné
mnoÏství vápence a minerálÛ, které se
usazují na nádobí a zanechávají na jeho
povrchu bílé skvrny a ‰mouhy. Jak vysoká
je pfiítomnost tûchto minerálÛ ve vodû, tak
velká je její tvrdost. Myãky nádobí jsou
vybaveny zafiízením pro zmûkãování vody,
které vyÏadují ke své regeneraci speciální
sÛl. Takto zmûkãená voda je pak v myãce
pouÏívána pro mytí nádobí.
StupeÀ tvrdosti vody Vám sdûlí spoleãnost,
která zaji‰Èuje její dodávku nebo si ji
mÛÏete nechat zmûfiit.
Podle stupnû tvrdosti vody nastavte
zmûkãovací
zafiízení
následujícím
zpÛsobem:
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF" (usly‰íte krátk˘
zvukov˘ signál).
Nastavení zmûkãování vody
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 5
sekund a pusÈte jej aÏ tehdy, kdyÏ
usly‰íte zvukov˘ signál. Nûkteré
kontrolky "VOLBA PROGRAMU" se
rozsvítí a tím se mÛÏe urãit úroveÀ
nastaveného odvápnûní vody.
Zmûkãovací zafiízení upravuje vodu o
tvrdosti do 90°fH (francouzská stupnice
tvrdosti) nebo 50°dH (nûmecká stupnice
tvrdosti vody) v 6 rozdíln˘ch stupních jeho
nastavení.
V tabulce je uvedeno nastavení zmûkãovaãe
vody v závislosti na rÛzném stupni tvrdosti
vody.
ºdH
(nûmecká
stupnice)
PouÏití
regeneraãní
soli
Nastavení
zmûkãovaãe
vody
0
0-5
0-3
NE
Îádná
kontrolka
1
6-15
4-9
ANO
Kontrolka 1
2
16-30 10-16 ANO
Kontrolky 1,2
*3
31-45 17-25 ANO
4
46-60 26-33 ANO
5
61-90 34-50 ANO
Kontrolky
1,2,3
Kontrolky
1,2,3,4
Blikající
kontrolky
1,2,3,4,5
ÚroveÀ
tvrdosti
ºfH
(fran.
stupnice)
Tvrdost vody
3. Pokud se opûtovnû stiskne stejné
tlaãítko, zvolí se úroveÀ poÏadovaného
odvápnûní kaÏd˘m stisknutím se
rozsvítí jedna kontrolka (úroveÀ se zjistí
podle poãtu rozsvícen˘ch kontrolek).
Pfii úrovni 0 budou v‰echny kontrolky
tmavé.
4. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ON/OFF", ãímÏ uvedete do
ãinnosti nové nastavení.
POZOR!
Pokud byste z jakéhokoliv
nedokázali
dokonãit
vypnûte myãku stisknutím
"ON/OFF" a zaãnûte od
(BOD 1).
12
dÛvodu
postup,
tlaãítka
zaãátku
âestitamo!
GARANCIJA
Hvala, da ste izbrali kakovosten,
izjemno uãinkovit in zanesljiv pomivalni
stroj Candy.
Temu aparatu je priloÏen garancijski
list, ki zagotavlja brezplaãno pomoã
poobla‰ãenih servisov.
Candy proizvaja ‰iroko paleto
gospodinjskih aparatov: pralne stroje,
pralno-su‰ilne
stroje,
‰tedilnike,
mikrovalovne peãice, peãice, ‰tedilnike,
hladilnike in zamrzovalnike.
Svojega prodajalca lahko zaprosite za
katalog, v katerem so predstavljeni vsi
proizvodi Candy.
Prosimo, da to knjiÏico shranite
na varno, saj so v njej pomembne
informacije o varni prikljuãitvi, uporabi
in vzdrÏevanju stroja, pa tudi ‰tevilni
koristni nasveti, ki vam bodo pomagali
doseãi kar najbolj‰e rezultate pri
pomivanju.
KnjiÏico shranite, da vam bo tudi v
prihodnje pri roki.
Raãun shranite, saj ga boste potrebovali
pri uveljavljanju garancije, ãe bo potreben
obisk serviserja poobla‰ãenega servisa.
13
OPIS STIKALNE PLO·âE
A
B
C
Tipka "ON/OFF"
G
Kontrolna luãka za sol
Tipka "IZBIRANJE PROGRAMA"
H
Kontrolna luãka "IZBIRANJE OPCIJ"
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
I
D
Tipka za opcijo "EXPRESS"
Kontrolne luãke "FAZE
PROGRAMA"/ "ZAMIK VKLOPA"
E
TIpka za "RESETIRANJE"
kontrolna luãka za sol
L
Kontrolne luãke
"IZBIRANJE PROGRAMA"
F
Tipka "START"/"RESET"
(zagon/preklic programa)
M
Legenda programov
N
Obmoãje SMART TOUCH
MERE
Z delovno povr‰ino
Brez delovne povr‰ine
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
·irina x Vi‰ina x Globina (cm)
Globina z odprtimi vrati (cm)
TEHNIâNI PODATKI
EN 50242 pogrinjkov
Zmogljivost z lonci in kozicami
Tlak v vodovodnem omreÏju (MPa)
16
9 oseb
Min. 0,08 - Max. 0,8
Varovalka / Prikljuãni tok / Prikljuãna napetost
Gl. plo‰ãico s podatki
PORABA (glavni programi)*
Program
Energija (kWh)
Voda (L)
INTENZIVEN
2,07
21
UNIVERZALEN
1,53
15
ECO
1,08
12
ULTRA RAPID 29'
0,73
9
Poraba elektriãne energije v stanju izkljuãenosti in stanju pripravljenosti: 0,45 W / 0,45 W
* Vrednosti zmerjene v laboratoriju, skaldno z Evropskim standardom EN 50242 (moÏna so dnevna
odstopanja).
14
IZBIRANJE PROGRAMOV
IN POSEBNIH FUNKCIJ
POMEMBNO
Potekajoãi program pa lahko prekinete
tudi brez odpiranja vrat - pritisnite na
tipko za "ON/OFF". V tem
primeru
nato spet pritisnite na tipko
"ON/OFF", ko Ïelite, da stroj
nadaljuje s programom tam, kjer ste
ga prekinili.
Nastavitev programa
■ Odprite vrata stroja in zloÏite vanj
umazano posodo.
■ Pritiskajte na tipko za "ON/OFF" pribliÏno
2 sekund.
Utripati zaãnejo vse kontrolne luãke.
OPOZORILO!
âe vrata odprete med fazo su‰enja,
vas zvoãni signal opozori, da faza
su‰enja ‰e ni zakljuãena.
■S
pomoãjo
tipke
"IZBIRANJE
PROGRAMA" izberite Ïeleni program.
Utripati zaãne indikator izbranega
programa
■ âe Ïelite izbrati katero od opcij, pritisnite
na ustrezno tipko (osvetli se ustrezni
indikator).
S pritiskom na ustrezno tipko lahko
opcijo aktivirate ali deaktivirate V
ROKU ene minute po zaãetku
izvajanja programa.
Spreminjanje potekajoãega
programa
■ Pritisnite na tipko "START" (kontrolna
luãka izbranega pograma preneha
utripati in ostane osvetljena).
Potekajoãi program lahko spremenite ali
prekliãete na naslednji naãin:
■ Ko bodo vrata zaprta, oglasi se zvoãni
signal, in stroj samodejno zaãne
pomivati.
■ Vsaj 3 sekund pritiskajte na tipko
"RESET".
Obãasno se oglasi zvoãni signal, indikatorji
programa pa se izmeniãno ali v zaporedju
priÏigajo in uga‰ajo.
V roku ENE minute od zaãetka
izvajanja programa lahko izberete
drugi program – preprosto pritisnete
na tipko za izbiranje programov.
■ Potekajoãi program je preklican, vse
kontrolne luãke programov utripajo.
Prekinitev programa
Odsvetujemo odpiranje vrat med potekom
programa, predvsem med fazo glavnega
pomivanja in izpiranja z vroão vodo. âe pa
vrata kljub temu odprete medtem, ko program
poteka (ãe npr. Ïelite dodati ‰e posode v
stroj), se stroj samodejno ustavi.
Zaprite vrata in ne pritisnite na nobeno
tipko. Stroj bo s programom nadaljeval
tam, kjer je bil ta prekinjen.
■ Zdaj lahko izberete novi program.
OPOZORILO!
Pred zagonom novega programa se
prepriãajte, da je detergent ostal v
predalãku
za
detergent.
V
nasprotnem primeru znova odmerite
detergent v predalãek.
15
Faze programov
TIpka za "RESETIRANJE"
kontrolna luãka za sol
Med potekom treh faz programa, se
posamezno in zaporedoma priÏigajo
kontrolne luãke "FAZE PROGRAMA"
("POMIVANJE"
, "SU·ENJE"
in
"KONEC"
) kar opozarja na fazo, ki
trenutno poteka.
Ko napolnite posodo za sol s soljo, nekaj
sekund pritiskajte na to tipko, dokler
indikator ne ugasne.
OPOZORILO!
âe pritisnete na tipko za resetiranje
indikatorja za prazno posodo za sol,
ne da bi napolnili posodo s soljo, bo
to vplivalo na pravilno delovanje
opozorilnega indikatorja za prazno
posodo za sol!
V primeru izpada elektriãne energije
med delovanjem pomivalnega stroja se
izbrani program shrani v poseben
pomnilnik, tako da se program
nadaljuje, kjer je bil prekinjen, ko je
stroj spet pod napetostjo.
POMEMBNO
Da bi zagotovili pravilno delovanje
opozorilnega indikatorja za prazno
posodo za sol, MORATE POSODO ZA
SOL VEDNO NAPOLNITI DO VRHA.
Konec programa
3-krat v 30-sekundnih presledkih se oglasi
zvoãni signal v trajanju 5 sekund (ãe ni o
nemogoãen) , indicator program pa utripa,
kar opozarja, da je program pomivanja
zakljuãen. Pomivalni stroj se samodejno
izklopi.
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
Zaãetek pomivanja lahko s pomoãjo te
tipke zamaknete za 3, 6 ali 9 ur.
Tipke za opcije
Zamik vklopa nastavite na naslednji naãin:
Tipka "EXPRESS"
■S
pomoãjo
tipke
"IZBIRANJE
PROGRAMA" izberite Ïeleni program.
S pomoãjo te tipke v popreãju prihranite
25% energije in ãasa (odvisno od izbranega
programa), saj se zniÏa temperature vode
za pomivanje in skraj‰a trajanje su‰enja po
zadnjim izpiranjem.
To moÏnost priporoãamo za manj umazano
posodo, ali takrat, ko ni potrebno, da je
posoda takoj suha.
âe Ïelite, da se posoda hitreje posu‰i,
priporoãamo, da pustite vrata po konãanem
programu do polovice odprta, da bo zrak
kroÏil v notranjosti pomivalnega stroja.
■ Pritisnite na tipko "ZAMIK VKLOPA" (ob
vsakem pritisku zamaknete zaãetek
pomivanja za 3, 6 ali 9 ur - osvetli se
ustrezna kontrolna luãka).
■ Od‰tevanje se zaãne, ko pritisnete
na tipko "START" (kontrolna luãka
nastavljenega ãasa pa zaãne utripati).
âe nastavite 9-urni ãasovni zamik, se po 3
urah osvetli kontrolna luãka 6h, po 6 urah pa
kontrolna luãka 3h.
Indikator za sol
Ta model je opremljen z opozorilno luãko
na stikalni plo‰ãi, ki se osvetli, ko je potrebno
dodati sol.
Pojav belkastih madeÏev na posodi je
obiãajno znak, da je zmanjkalo soli in da jo
morate dodati v posodo za sol.
Ko preteãejo zadnje 3 ure (konec
od‰tevanja), kontrolna luãka 3h preneha
utripati in ostane osvetljena, kar opozarja,
da se bo pomivanje zaãelo - stroj
samodejno zaãne izvajati program.
16
Dokler pa od‰tevanje ‰e ni zakljuãeno in se
torej program ‰e ni zaãel izvajati, lahko
spremenite ali prekliãete zamik vklopa in
izberete
drugi
program
ali
izberete/prekliãete izbrane opcije. To storite
na naslednji naãin:
4. Ponovno pritisnite na isto tipko: 3
kontrolne luãke (ki gorijo, ãe je zvoãni
signal aktiviran) utripajo (kar pomeni, da
je zvoãni signal deaktiviran).
5. S ponovnim pritiskom na tipko
"ON/OFF" ugasnite stroj, da potrdite
novo nastavitev.
■ Vsaj 3 sekund pritiskajte na tipko
"RESET".
Obãasno se oglasi zvoãni signal, indikatorji
programa pa se izmeniãno ali v zaporedju
priÏigajo in uga‰ajo.
Ko Ïelite ponovno aktivirati zvoãni signal,
postopek ponovite.
■ S tem prekliãete zamik vklopa in izbrani
program. Kontrolne luãke programov
utripajo.
Shranjevanje zadnjega
uporabljenega programa v spomin
■ Pritisnite na tipko "ZAMIK VKLOPA" in
izberite novi ãasovni zamik (ustrezna
kontrolna luãka se osvetli).
Zadnji uporabljeni program shranite v
spomin na naslednji naãin:
■ Ko je ãasovni zamik vklopa spremenjen
ali preklican, lahko izberete novi
program ali s pritiskom na tipko izberete
ali prekliãete opcijo.
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
Izklop zvoãnega signala za
KONEC PROGRAMA
1. Pritisnite
na
tipko
"IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"ON/OFF" (enkrat se oglasi zvoãni
signal).
Zvoãni signal za konec programa lahko
izklopite po spodaj napisanih navodilih:
2. Vsaj 30 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA" (med tem
ãasom se oglasijo 3 zvoãni signali).
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
3. Sprostite pritisk na tipko, ko se oglasi
TRETJI zvoãni signal (vse kontrolne
luãke utripajo).
1. Pritisnite
na
tipko
"IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"ON/OFF" (enkrat se oglasi zvoãni
signal).
4. Znova pritisnite na isto tipko: utripajoãa
kontrolna luãka (shranjevanje v spomin
neaktivno) preneha utripati in ostane
osvetljena (shranjevanje v spomin
aktivno).
2. Vsaj 15 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA" (med tem
ãasom se 2-krat oglasi zvoãni signal).
5. S ponovnim pritiskom na tipko
"ON/OFF" ugasnite stroj, da potrdite
novo nastavitev.
3. Sprostite pritisk na tipko, ko zasli‰ite
drugi zvoãni signal (osvetlijo se kontrolne
luãke za 3 programe).
17
Na enak naãin tudi onemogoãite shranjevanje v
spomin.
Prikaz okvar
POMEMBNO
Ta pomivalni stroj je opremljen z
varnostno napravo proti prelivanju
vode, ki v primeru okvare samodejno
izãrpa morebitno odveãno vodo.
V primeru nepravilnosti v delovanju ali
okvare med potekom programa nas na
napako opozori hitro utripajoãa kontrolna
luãka za potekajoãi program in zvoãni
signal.
V tem primeru izklopite pomivalni stroj s
pritiskom na tipko "ON/OFF".
OPOZORILO!
Da bi zagotovili pravilno delovanje
varnostne naprave proti prelivanju
vode odsvetujemo premikanje ali
nagibanje stroja med delovanjem.
âe morate stroj premakniti ali ga
nagniti, se najprej prepriãajte, da je
program pomivanja zakljuãen in da v
stroju ni veã vode.
Prepriãajte se, da je pipa za vodo
odprta, da odtoãna cev ni zapognjena in
da sifon ali filter nista zama‰ena, in
znova zaÏenite izbrani program.
âe se nepravilnost
ponovi, poi‰ãite
pomoã pri poobla‰ãenem servisu.
18
■ Moja statistika – Statistika pomivanja,
in nasveti za bolj uãinkovito rabo va‰ega
pomivalnega stroja.
SMART TOUCH
Ta stroj je opremljen s tehnologijo Smart
Touch, ki s pomoãjo aplikacije na osnovi
operacijskega sistema Android omogoãa
komuniciranje s pametnimi telefoni,
opremljenimi s funkcijo NFC (Near Field
Communication).
Za podrobnej‰i opis funkcij Smart
Touch ali brskanje po aplikaciji v
naãinu DEMO obi‰ãite spletno stran:
www.candysmarttouch.com
■ Na svoj pametni telefon naloÏite aplikacijo
Candy simply-Fi.
Aplikacija Candy simply-Fi je na
voljo za naprave, ki delujejo na
osnovi Android in iOS, tako za tablice kot za pametne telefone. Vendar
pa lahko komunicirate s svojim
strojem in izkori‰ãate moÏnosti, ki
jih omogoãa Smart Touch samo, ãe
uporabljate pametni telefon Android,
ki je opremljen s tehnologijo NFC,
kot je to pojasnjeno v spodnji
razpredelnici:
Pametni telefon
Android s tehnologijo
NFC
IKomuniciranje s
strojem + vsebina
Pametni telefon
Android brez tehnologije
NFC
Samo vsebina
Tablica Android
Samo vsebina
Apple iPhone
Samo vsebina
Apple iPad
Contents only
KAKO UPORABLJATI SMART
TOUCH
PRVIâ – Registracija stroja
■ Vstopite v meni za nastavitve "Settings"
va‰ega pametnega telefona Android in v
meniju "Wireless & Networks" aktivirajte
funkcijo NFC.
Naãin aktiviranja NFC je odvisen od
modela va‰ega pametnega telefona
in verzije operacijskega sistema
Android. Upo‰tevajte navodila za
va‰ pametni telefon.
■ Vklopite apparat in omogoãite naãin
"Smart Touch" tako, da izberete
program "P3", nato pa pritisnete na
tipko "Express".
FUNKCIJE
Osnovne funkcije, ki jih omogoãa aplikacija, so:
■ Odprite aplikacijo, ustvarite profil
uporabnika in registrirajte stroj; sledite
navodilom na prikazovalniku telefona ali
navodila v "Hitrem Vodniku" na stroju.
■ Voice Assistant (Glasovni vodiã) –
Pomaga vam izbrati najustreznej‰i
program pomivanja z vnosom treh
ukazov (vrsta posode, koliãina posode,
stopnja umazanosti).
Veã informacij, odgovori na pogosto
zastavljana vpra‰anja in video o
enostavni registraciji so vam na
voljo na spletni strani:
www.candysmarttouch.com/how-to
■ Programi – Omogoãa izbiranje in zagon
novih, dodatnih programov pomivanja.
■ Pametna nega – Napredne nastavitve,
trdota vode, "Pametni pregled", Stanje
filtra in nasveti za odpravljanje
nepravilnosti v delovanju.
19
KASNEJ·A UPORABA – Redna uporaba
âe ne veste, kje na telefonu je antena NFC, poãasi s svojim pametnim
telefonom kroÏite nad logotipom
Smart Touch, dokler aplikacija ne
potrdi povezave. Da bi bil prenos
podatkov uspe‰en, je kljuãnega
pomena, DA DRÎITE PAMETNI
TELEFON OB STIKALNI PLO·âI
TEKOM CELEGA POSTOPKA, KI
TRAJA NEKAJ SEKUND. Sporoãilo
na napravi vas obvesti o uspehu
operacije in vam da vedeti, kdaj
lahko odmaknete telefon.
■ Kadar Ïelite upravljati aparat s pomoãjo
aplikacije, morate najprej omogoãiti
naãin "Smart Touch": vklopite aparat in
izberite program "P3", nato pa pritisnite
na tipko "Express".
■ Prepriãajte se, da ste odklenili zaslon
telefona (ãe je bil morda v naãinu
mirovanja) in da ste aktivirali funkcijo
NFC. âe tega ‰e niste storili, sledite Ïe
omenjenim korakom v teh navodilih.
■ âe Ïelite zagnati program pomivanja,
zloÏite umazano posodo v stroj,
odmerite detergent.
Debela ohi‰ja ali kovinske nalepke
na pametnem telefonu bi lahko
vplivale na prenos podatkov med
strojem in telefonom, ali ga celo
onemogoãile. âe je potrebno, jih
odstranite.
■ Zaprite vrata pomivalnega stroja.
■ V aplikaciji izberite Ïeleno funkcijo
(npr.: zagon programa, program
"Pametni pregled", posodabljanje
statistike itd.).
■ Upo‰tevajte navodila na zaslonu telefona,
IN GA PRIDRÎITE ob logotip Smart
Touch na stikalni plo‰ãi aparata, ko
aplikacija to zahteva.
âe katerega od sestavnih pametnega
telefona nadomestite z neoriginalnimi
(npr. pokrov na hrbtni strani, baterijo
itd.), se lahko zgodi, da ste s tem
odstranili tudi anteno NFC ter tako
onemogoãili kori‰ãenje aplikacije v
celoti.
Upravljanje in nadzor nad strojem s
pomoãjo aplikacije je moÏno le iz
bliÏine, t.j. "by proximity": daljinsko
upravljanje torej ni mogoãe (npr.: iz
druge sobe ali z dvori‰ãa).
OPOMBE:
Svoj pametni telefon namestite tako,
da se poloÏaj antene NFC na hrbtni
strani ujema s poloÏajem logotipa
Smart Touch na aparatu.
20
* Naprava za mehãanje vode je
tovarni‰ko nastavljena na stopnjo 3,
kar je najbolj primerna stopnja za
veãino uporabnikov.
NAPRAVA ZA MEHâANJE
VODE
Voda na razliãnih obmoãjih vsebuje razliãne
koliãine apnenca in mineralov.
Med pomivanjem se te snovi nabirajo na
posodi in pu‰ãajo na njih madeÏe in lise
bele barve.
Veãja kot je vsebnost teh soli v vodi, vi‰ja
je stopnja trdote vode.
Pomivalni stroj ima vgrajeno napravo za
odstranjevanje apnenca, ki jo imenujemo
mehãalnik vode. Mehãalnik vode s
pomoãjo soli za regeneracijo iz vode izloãi
apnenec oziroma vodo zmehãa, tako da je
voda primerna za pomivanje v stroju.
O trdoti vode na va‰em obmoãju se
pozanimajte pri lokalnem vodovodu.
Odvisno od trdote vode na va‰em obmoãju
po potrebi nastavite napravo za mehãanje
vode na naslednji naãin:
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
1. Pritisnite na tipko "IZBIRANJE
PROGRAMA" ter obenem vklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"ON/OFF" (enkrat se oglasi zvoãni
signal).
Nastavitev naprave za
mehãanje vode
2. Vsaj 5 sekund pritiskajte na tipko
"IZBIRANJE PROGRAMA", DOKLER
se ne oglasi zvoãni signal. Osvetli se
nekaj kontrolnih luãk za posamezne
programe, ki prikaÏejo trenutno
nastavljeno stopnjo mehãalca vode.
Naprava za mehãanje vode je primerna za
mehãanje vode od trdote 90°fH (francoskih
stopinj) oz. 50°dH (nem‰kih stopinj); na
voljo je 6 razliãnih stopenj.
V spodnji razpredelnici so prikazane
razliãne stopnje trdote vode z ustreznimi
nastavitvami.
3. Tolikokrat pritisnite na isto tipko, da
nastavite ustrezno stopnjo mehãalca
vode: ob vsakem pritisku na tipko se
osvetli ena kontrolna luãka (‰tevilo
priÏganih kontrolnih luãk pomeni
nastavljeno stopnjo mehãalca vode). âe
je nastavljena stopnja 0, bodo vse
luãke ugasnjene.
ºfH
(francoske
stopinje)
ºdH
(nem‰ke
stopinje)
Nastavitev
mehãalca
vode
Stopnja
Uuporaba
soli
Trota vode
0
0-5
0-3
NE
Vse luãke
ugasnjene
1
6-15
4-9
DA
Luãka 1
2
16-30 10-16 DA
Luãki 1, 2
*3
31-45 17-25 DA
4
46-60 26-33 DA
Luãke
1, 2, 3
Luãke
1, 2, 3, 4
5
61-90 34-50 DA
4. S ponovnim pritiskom na tipko
"ON/OFF" ugasnite stroj, da potrdite
novo nastavitev.
OPOZORILO!
âe naletite na teÏave, izklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko
za "ON/OFF" in zaãnite postopek od
zaãetka (1. korak).
Luãke
1,2,3,4,5
utripajo
21
IZBIRANJE PROGRAMOV
Program
Opis
Intenziven
Primeren za pomivanje zelo umazanih
loncev, kozic...
Univerzalen
Primeren za pomivanje obiãajno umazane
posode - kroÏnikov, loncev, kozic…
Eco
Program za
obiãajno
umazano posodo
(najuãinkovitej‰i program glede kombinirane
porabe energije in vode za navedeni tip
namiznega pribora).
Ultra Rapid 29’
Za hitro pomivanje posode, ki jo pomivate
takoj po obroku, in sicer za 6 pogrinjkov.
Hladno izpiranje
Kratko predpomivanje posode z hladno vodo,
ki ste jo zloÏili v pomivalni stroj in jo imate
namen pomiti kasneje, ko stroj napolnite.
Ta program je skladen z doloãili standarda
EN 50242.
Za aktiviranje naãina Smart Touch omogoãite
sporazumevanje med aparatom in aplikacijo
Candy simply-Fi. Pred prvo uporabo
aplikacije bo ta poloÏaj zasedal Intenziven
program.
Pomivanje s predpomivanjem
âe izberete program s predpomivanjem, priporoãamo, da odmerite dodatno koliãino
detergenta (najveã 10 g) neposredno v stroj.
22
•
••••
•
60°C
•••••
•
45°C
•
170
50°C
•
29
DA N/O
5
DA N/O
75°C
• • •
130
DA
DA
•
•
120
DA
DA
DA
DA
•
N/O = OPCIJA NI NA VOLJO
23
Povpreãno
trajanje v
minutah
Tipka "EXPRESS”
Faze programa
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
Drugo izpiranje
s hladno vodo
Prvo izpiranje
s hladno vodo
S hladno vodo (15 °C)
- Odstopanje ± 10%-
••••
Izpiranje z vroão vodo z
dodatkom tekoãine za lesk
••••• •
Glavno pomivanje
Predpomivanje s
hladno vodo
Predpomivanje z vroão
vodo
Preveriti stanje soli
Preveriti stanje tekoãine
za lesk
Oãistiti filter
Odmeriti detergent za
pomivanje
Odmeriti detergent za
namakanje (Predpomivanje)
Kaj je treba storiti pred
pomivanjem
Tipke za
posebne
funkcije
âestitamo!
JAMSTVO
Zahvaljujemo Vam ‰to ste izabrali
Candy kuçanski uredjaj; kvalitetnu
perilicu sudja koja jamãi visoku
uãinkovitost i pouzdanost.
Candy proizvodi vrlo ‰iroki asortiman
kuçanskih uredjaja: perilice rublja,
perilice/su‰ilice
rublja,
‰tednjake,
mikrovalne peçnice, ugradne peçnice
i ploãe za kuhanje, hladnjake i ledenice.
TraÏite od svog prodavaãa najnoviji i
cjeloviti katalog Candy proizvoda.
Prilikom kupnje uredjaja prodavaã Vam
mora izdati
ispunjeni i potvrdjeni
jamstveni list.
Na poledjini jamstvenog lista nalazi se
popis i adrese servisera koji su
ovla‰jteni popravljati Candy uredjaje u
jamstvenom roku.
Molimo da paÏljivo proãitate upute
sadrÏane u ovoj knjiÏici. Oni çe Vam
pruÏiti vaÏne podatke ne samo glede
sigurnog postavljanja, kori‰tenja i
odrÏavanja perilice, veç i kako postiçi
najbolje rezultate u svakodnevnom
rukovanju perilicom sudja.
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu, jer çe
Vam ubuduçe jo‰ trebati.
24
OPIS UPRAVLJAâKE PLOâE
A
B
C
Svjetlo "SOL PRAZNA"
Tipka "IZBOR PROGRAMA"
G
H
Tipka "ODGODA POâETKA
PRANJA"
I
Svjetla "FAZE PROGRAMA"/
Svjetla "ODGODE POâETKA
PRANJA"
Tipka "ON/OFF"
Svjetlo "IZBARANA OPCIJA"
D
E
Opcijska tipka "EXPRESS"
Tipka za poni‰tavanje svjetlo
"SOL PRAZNA"
L
Svjetla "IZBOR PROGRAMA"
F
Tipka "START"/"RESET"
(pokretanje/poni‰tavanje programa)
M
M
Vodiã kroz programe
SMART TOUCH
DIMENZIJE PERILICE
Sa radnom ploãom
Bez radne ploãe
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
·irina x Visina x Dubina (cm)
Dubina sa otvorenim vratima (cm)
TEHNIâKI PODACI
16
dla 9 osoba
Min. 0,08 - Max. 0,8
Broj kompleta za pranje prema normi EN 50242
Broj kompleta za pranje sa tavama i tanjurima
Pritisak vode (MPa)
Snaga osiguraãa / Maksimalna prikljuãna snaga / Napon
Pogledati natpisnu ploãicu
POTRO·NJA (najãe‰çe kori‰teni programi)*
Program
El. energija (kWh)
Voda (L)
2,07
21
INTENZIVNI
1,53
15
UNIVERZALNI
1,08
12
ECO
0,73
9
ULTRA RAPID 29'
Potro‰nja uga‰en / ukljuãen uredjaj: 0,45 W / 0,45 W
* Vrijednosti mjerene u laboratoriju prema Europskoj normi EN 50242 (razlike su moguçe u dnevnoj
upotrebi).
25
IZBOR PROGRAMA I POSEBNE
FUNKCIJE
ZNAâAJNO
Program koji je u radu moÏe
biti prekinut i bez da se otvore
vrata
tako da se pritisne tipka
"ON/OFF".
U takvom sluãaju, za ponovno
pokretanje prekinutog program
pranja, jednostavno opet pritisnite
tipku "ON/OFF" i program çe se
pokrenuti s mjesta na kojem je bio
zaustavljen.
Namje‰tanje programa
■ Otvorite vrata i stavite prljavo sudje u
unutra‰njost uredjaja.
■ Pritisnite i drÏite "ON/OFF" tipku oko 2
sekunde.
Svi indikatori programa çe svjetliti.
■ Odaberite program pristiskom na tipku
"IZBOR PROGRAMA".
Upalit çe se svjetlosni indikator odabranog
programa.
UPOZORENJE!
Ako otvorite vrata perilice tijekom
ciklusa su‰enje, glasan zvuãni signal
opomenut çe vas da ciklus su‰enje
nije zavr‰en.
■ Ako Ïelite odabrati neku od opcija
pranja, pritisnite odgovarajuçu tipku
(ukljuãit çe se svjetlosni indikator).
Tipke za opcije moraju se ukljuãiti ili
iskljuãiti UNUTAR jedne minute
nakon ‰to program pranja zapoãne s
radom.
Mijenjanje programa koji je u
radu
■ Pritisnite tipku "START" (svjetlosni
pokazatelj odabranog programa prestat
çe treptati i ostat çe ukljuãen).
Da promijenite ili poni‰tite program koji je u
radu postupite kako slijedi:
■ Nakon ‰to se vrata perilice zatvore i nakon
‰to se oglasi zvuãni signal, program
pranja çe se automatski pokrenuti.
■ DrÏite pritisnutom tipku "RESET"
najmanje 3 sekundi.
Nakon zvuãnog signala, svjetlosni
indikatori programa çe se zasebno i
uzastopno paliti i gasiti.
UNUTAR jedne minute nakon ‰to
program zapoãne s radom, moguçe je
odabrati drugi program tako da
pritisnete
tipku
za
"IZBOR
PROGRAMA".
■ Odabrani program çe biti poni‰ten I svi
indikatori çe svijetliti.
Prekid program
■ Od te toãke moÏe se namjestiti novi
program pranja.
Otvaranje vrata nije preporuãljivo kada je
program u radu a posebno tijekom glavnog
pranja i faze zavr‰nog vruçeg ispiranja.
Medjutim, ako se vrata perilice otvore dok
je program u radu (npr. zbog stavljanja
novog sudja), perilica çe se automatski
zaustaviti.
Zatvorite vrata, bez pritiska na bilo koju
tipku. Ciklus pranja çe se pokrenuti s
mjesta na kojem je bio zaustavljen.
UPOZORENJE!
Prije nego pokrenete novi program,
treba provjeriti da li je u spremniku
ostalo deterdÏenta. Ako je potrebno,
napunite spremnik za deterdÏent.
26
Tipka za poni‰tavanje svjetlo
"SOL PRAZNA"
Rad programa
Kada je program pranja u radu 3 svjetla
,
"FAZE PROGRAMA" ("PRANJE"
"SU·ENJE" , i "KRAJ"
) svjetlit çe
zasebno i u nizu da pokaÏu trenutnu fazu
pranja.
Nakon ‰to ste napunili spremnik soli,
pritisnite i drÏite ovu tipku nekoliko sekundi,
sve dok se ne ugasi odgovarajuçi svjetlosni
indikator.
UPOZORENJE!
Ukoliko pritisnete tipku za poni‰tavanje
bez da ste napunili spremnik soli,
moÏete uzrokovati nepravilan rad
svjetlosnog indikatora nedostatka
soli.
Ako dodje do bilo kakvog prekida
elektriãnog napajanja dok perilica sudja
radi, izabrani program pohranit çe se u
posebnu memoriju a kada dodje do
povratka elektriãne energije, program
pranja çe se nastaviti s mjesta na kojem
je bio prekinut.
ZNAâAJNO
Kako biste osigurali pravilan rad
svjetlosnog indikatora nedostatka soli,
UVIJEK MORATE U POTPUNOSTI
NAPUNITI SPREMNIK SOLI.
Kraj programa pranja
Nakon 5 sekundi oglasit çe se alarm
(ukoliko ga ne ugasite) 3 puta u intervalima
od 30 sekundi, nakon ãega çe svjetlosni
indikator programa zatreperiti i oznaãiti
zavr‰etak programa. Perilica posudja çe se
automatski ugasiti.
Tipka "ODGODA POâETKA
PRANJA"
S ovom tipkom moÏe se podesiti vrijeme
pokretanja perilice, pokretanje perilice moÏe se
odgoditi za 3, 6 ili 9 sati.
Tipke opcija
Tipka "EXPRESS"
Da odgodite pokretanje perilice, postupite
kako slijedi:
Ova tipka osigurava prosjeãnu u‰tedu od
25% na potro‰nji elektriãne energije i vremenu
pranja (zavisno o odabranom ciklusu
pranja) jer smanjuje temperature vode i
vrijeme su‰enja tijekom zadnjeg ispiranja.
Preporuãljiva je za manje prljavo posudje i
kada se ne zahtijeva da posudje bude
odmah potpuno osu‰eno.
Ako Ïelite bolje osu‰eno posudje, savjetujemo
da nakon kraja ciklusa pranja vrata perilice
ostavite polu-otvorenima kako bi se omoguçilo
prirodno kruÏenje zraka u unutra‰njosti
uredjaja.
■ Odaberite program pristiskom na tipku
"IZBOR PROGRAMA".
■ Pritisnite tipku "ODGODA POâETKA
PRANJA" (svaki puta kada pritisnete
ovu tipku pokretanje perilice biti çe
odgodjeno za 3, 6 odnosno 9 sati a
svjetlit çe i odgovarajuçe svjetlo).
■ Da pokrenete odbrojavanje vremena,
pritisnite tipku "START" (svjetlosni
pokazatelj pode‰enog vremena poãet çe
treptati).
Ako ste namjestili odgodu poãetka pranja
od 9 sati, odbrojavanje çe biti prikazano
svjetlom 6h nakon 3 sata a led svjetlom 3h
nakon 6 sati.
Indikator nedostatka soli
Ovaj model dolazi sa svjetlosnim indikatorom
na upravljaãkoj ploãi koji çe se upaliti kada
je potrebno napuniti spremnik soli.
Pojava bijelih mrlja na posudju je obiãno
znak da je potrebno napuniti spremnik soli.
Nakon ‰to isteknu zadnja 3 sata (na kraju
odbrojavanja) svjetlo 3h prestat çe treptati i
ostat çe upaljeno da prikaÏe fazu pranja a
program pranja çe se automatski pokrenuti.
27
4. Ponovno pritisnite istu tipku: 3 svjetlosna
pokazatelja (ukljuãena da prikaÏu da je
zvuãni signal aktiviran) çe treptati (da
prikaÏu da je zvuãni signal iskljuãen).
Ako odbrojavanje nije zavr‰eno a program
pranja jo‰ nije pokrenut, moguçe je
promijeniti ili poni‰titi odgodu poãetka
pranja i izabrati neki drugi program pranja
ili izabrati/poni‰titi opcijsku tipku i to kako
slijedi:
5. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "ON/OFF" da potvrdite nove
postavke.
■ DrÏite pritisnutom tipku "RESET"
najmanje 3 sekundi.
Nakon zvuãnog signala, svjetlosni
indikatori programa çe se zasebno i
uzastopno paliti i gasiti.
Da ponovno ukljuãite zvuãni signal, ponovite
isti postupak.
■ Postavke za odgodu poãetka pranja i
odabrani program pranja biti çe poni‰tene.
Indikator programa çe svijetliti.
■ Pritisnite tipku "ODGODA POâETKA
PRANJA" da namjestite drugo vrijeme
odgode poãetka pranja (zasvjetlit
çe odgovarajuçe svjetlo).
Kori‰tenje zadnjeg kori‰tenog
programa
Spremanje zadnje kori‰tenog programa
moÏe se omoguçiti na slijedeçi naãin:
■ Namje‰tanje novog programa pranja ili
izbor/poni‰tenje opcijske tipke moÏe
se izvesti nakon ‰to se promijeni ili
poni‰ti vrijeme odgode poãetka pranja.
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
Iskljuãenje zvuãnog signala za
KRAJ PROGRAMA
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"ON/OFF", na kratko çe se jedanput
ukljuãiti zvuãni signal.
Zvuãni signal za kraj programa moÏe se
iskljuãiti i to kako slijedi:
2. I nadalje, a najmanje 30 sekundi
drÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" (tijekom tog vremena,
oglasiçe se 3 zvuãna signala).
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
3. Otpustite tipku kada se oglasi TREåI
zvuãni signal (svi indikatori svijetle)..
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"ON/OFF", na kratko çe se jedanput
ukljuãiti zvuãni signal.
4. Pritisnite opet istu tipku: indikator çe
prestati treptati I ostaje upaljen.
2. I nadalje, a najmanje 15 sekundi
drÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" (tijekom tog vremena u 2
navrata ukljuãit çe se zvuãni signal).
5. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "ON/OFF" da potvrdite nove
postavke.
3. Otpustite tipku nakon ‰to se ukljuãi drugi
zvuãni signal (ukljuãit çe se 3 svjetlosna
pokazatelja za "IZBOR PROGRAMA").
Za deaktivaciju memorije, slijedite istu
procedure.
28
Oznake kvara
ZNAâAJNO
Ova perilica sudja je opremljena
sigurnosnim antipoplavnim uredjajem
koji çe ako se takav problem pojavi
automatski isprazniti svaku pretjeranu
koliãinu vode.
Ako se tijekom programa pranja koji je u
radu pojave nedostaci ili gre‰ke svjetlosni
pokazatelj koji odgovara odabranom ciklusu
pranja poãet çe brzo treptati a oglasit çe se
i zvuãni signal
U takvom sluãaju, iskljuãite perilicu
pritiskom na tipku "ON/OFF".
Nakon ‰to provjerite i budete sigurni da
je ãep na dovodnoj cijevi otvoren, da
odvodna cijev nije previ‰e savinuta ili
pritisnuta i da filtar ili sifon nisu
zaãepljeni, ponovno namjestite izabrani
program.
UPOZORENJE!
Da osigurate ispravan rad sigurnosnog
antipoplavnog uredjaja, preporuãujemo
da perilicu sudja ne pomiçete ili
naginjete tijekom rada.
Ako je perilicu sudja potrebno pomaknuti
ili nagnuti, budite sigurni da je ciklus
pranja zavr‰en i da u unutarnjosti
perilice nema vode.
Ako se nepravilnosti u radu nastave,
obratite se ovla‰tenom serviseru.
29
■ Moja statistika – statistika kori‰tenih
programa i savjeti za uãinkovitiju upotrebu
uredjaja.
SMART TOUCH
Ovaj uredjaj opremljen je Smart Touch
tehnologijom koja, putem aplikacije,
omoguçuje interakciju sa smartphonima s
Android operativnim sustavom i NFC
(komunikacija bliskog polja) funkcijom.
Sve detalje Smart Touch funkcija
saznajte u DEMO verziji aplikacije ili
posjetite:
www.candysmarttouch.com
■ Skinite Candy simply-Fi. aplikaciju na
svoj smartphone uredjaj.
KAKO KORISTITI
TOUCH
Candy simply-Fi aplikacija dostupna
je za uredjaje s Android i iOS operativnim
sustavima
(tablete
i
smartphone).
Medjutim,
za
komunikaciju s uredjajem, iskoristite
potencijal Smart Touch tehnologije
dostupne za Android smartphone uz
NFC tehnologiju, prema sljedeçem
prikazu funkcija:
Android smartphone
s NFC tehnologijom
Interakcija s uredjajem +
sadrÏaji
Android smartphone
bez NFC tehnologije
Samo sadrÏaji
Android Tablet
Samo sadrÏaji
Apple iPhone
Samo sadrÏaji
Apple iPad
Samo sadrÏaji
SMART
PRVA UPOTREBA – Registracija uredjaja
■ Udjite u postavke ("Settings") svog
Android smartphona i aktivirajte NFC
fukciju unutar izbornika za beÏiãna
spajanja i mreÏe ("Wireless &
Networks").
Ovisno o modelu smartphona i
verziji Android operativnog sustava,
postupak NFC aktivacije moÏe
varirati.
Za detalje prouãite uputstva svog
smartphone uredjaja.
■ Ukljuãite uredjaj i aktivirajte Smart
Touch naãin rada odabirom programa
"P3", nakon toga pritisnite "Express"
tipku.
FUNKCIJE
■ Pokrenite aplikaciju, napravite korisniãki
profil, registrirajte uredjaj prateçi upute
na displayu smartphona ili pomoçu
kratkih uputa priloÏenih uz uredjaj.
Glavne funkcije dostupne u aplikaciji:
■ Glasovni vodiã – pomoç pri odabiru
optimalnog ciklusa na temelju tri gla
sovna unosa (vrsta posudja, kapacitet,
stupanj zaprljanosti).
Vi‰e informacija, najãe‰çe postavljana
pitanja i video za jednostavnu
registraciju pronadjite na:
www.candysmarttouch.com/how-to
■ Programi – odabir dodatnih programa
pranja.
■ Smart Care – napredne postavke, tvrdoça
vode, "Smart Check-up - provjera"
ciklus, ãi‰çenje filtera i vodiã za
uklanjanje manjih gre‰aka u radu.
30
Redovna upotreba
Ukoliko ne znate gdje je smje‰tena
NFC antena, laganim kruÏnim
pokretima pomiãite smartphone
preko Smart Touch loga dok aplikacija
ne potvrdi spajanje. Za uspje‰an
prijenos podataka, kljuãno je
NEPREKIDNO DRÎATI SMARTPHONE
NA
UPRAVLJAâKOJ
PLOâI
UREdjAJA
TIJEKOM
CIJELOG
POSTUPKA (NEKOLIKO SEKUNDI);
poruka na uredjaju çe vas informirati o pravilnom spajanju i kada je
moguçe udaljiti smartphone.
■ Ukoliko uredjajem Ïelite upravljati putem
aplikacije, potrebno je aktivirati Smart
Touch naãin rada - ukljuãite uredjaj,
odaberite program "P3", i pritisnite
"Express" tipku.
■ Pripazite da je otkljuãan display
smartphona (ukoliko je bio uga‰en, u
stanju pripravnosti) te da je aktivirana
NFC funkcija; u suprotnom, pratite
prethodno navedeni postupak.
■ Prije poãetka programa, napunite perilicu
posudja i stavite deterdÏent.
■ Zatvorite vrata uredjaja.
Deblje maske ili metalne naljepnicena
smartphonu mogu usporiti ili
onemoguçiti prijenos podataka
izmedju
uredjaja.
Ukoliko
je
potrebno, uklonite ih.
■ Odaberite Ïeljenu funkciju unutar
aplikacije (npr. odabir programa, "Smart
Check-up - provjera" ciklus, aÏuriranje
statistike, itd…).
■ Pratite upute na displayu smartphona, i
PRISLONITE GA uz Smart Touch logo
na upravljaãkoj ploãi uredjaja, kada vas
na to uputi aplikacija.
Zamjenom
pojedinih
dijelova
smartphona (npr. straÏnje maske,
baterije, itd…) neoriginalnim dijelovima
moÏete ukloniti NFC antenu ãime
onemoguçujete kori‰tenje aplikacije.
Upravljanje
uredjajem
putem
aplikacije moguçe je samo na
manjoj udaljenosti: odnosno, nije
moguçe na daljinu (npr. iz druge
prostorije, izvan kuçe).
NAPOMENE:
Postavite straÏnju stranu NFC
antene smartphona uz Smart Touch
logo na uredjaju.
31
ODABIR PROGRAMA
Program
Opis
Intenzivni
Prikladan za pranje tava i ostalog jako
zaprljanih sudja.
Univerzalni
Prikladan za pranje uobiãajeno zaprljanog
sudja.
Eco
Program za normalno zaprljano posudje
(najuãinkovitiji u smislu njegove kombinirane
potro‰nje energije i vode za tu vrstu posudja).
Program je normiran prema EN 50242.
Ultra Rapid 29'
Program za brzo pranje sudja koje mora biti
oprano odmah nakon jela.
Punjenje perilice sudjem za najvi‰e 6 osoba.
Pretpranje
Kratko hladno prepranje za sudje koje je
stajalo u perilici sve dok je u potpunosti ne
napunite.
Aktivacijom Smart Touch naãina rada,
omoguçujete interakciju izmedju uredjaja i
Candy simply-Fi aplikacije.
Prije prve upotrebe aplikacije, poloÏaj na
programatoru çe biti namijenjen Intenzivni
programu.
Pranje s predpranjem
Za programe pranja s predpranjem, preporuãljivo je dodati jo‰ deterdÏenta (max. 10 g) izravno
u perilicu.
32
•
••••• •
••••
••••
•
60°C
•••••
•
45°C
•
170
DA
DA
50°C
•
29
DA
N/A
5
DA N/A
•
N/A = NIJE DOSTUPNO
33
Tipka "EXPRESS"
Prosjeãno
trajanje u
min.
Tipka "ODGODU
POâETKA PRANJA"
SadrÏaj programa
Sa hladnom vodom (15° C)
- Dopu‰teno
odstupanje ± 10% -
Vruçe ispiranje sa
sredstvom za sjsj
Drugo hladno pranje
Prvo hladno pranje
Glavno pranje
Hladno predpranje
Vruçe predpranje
Provjera koliãine
soli
Provjera sredstva
za sjaj
âi‰çenje filtra
DeterdÏent za pranje
DeterdÏent za
namakanje
Popis provjera
Tipke sa
posebnim
funkcijama
75°C
• • •
130
DA
DA
•
•
120
DA
DA
UREDJAJ ZA
OMEK·AVANJE VODE
* Uredjaj za omek‰avanje vode
vorniãki je pode‰en na 3. stupanj,
tako da je prikladan za veçinu
korisnika.
U razliãitim krajevima voda sadrÏi razliãite
koliãine kalcijevih soli i minerala koji se
tijekom pranja taloÏe na stijenkama
posudja i ostavljaju na njima mrlje i bjelkaste
naslage. Ako je ovih soli u vodi vi‰e, voda
je veçe tvrdoçe.
Perilica posudja opremljena je uredjajem
za
odstranjivanje
vapnenca
koji
kori‰tenjem posebne vrste soli iz vode
izluãi vapnenac odnosno vodu omek‰a
tako da je prikladna za pranje posudja.
Podatke o stupnju tvrdoçe vode u Va‰oj
vodovodnoj mreÏi moÏete zatraÏiti od
podruãne uprave Vodovoda.
Prema stupnju tvrdoçe va‰e vode, uredjaj
za omek‰avnje vode regulirajte na
slijedeçi naãin:
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
1. DrÏite pritisnutom tipku za "IZBOR
PROGRAMA" i istovremeno ukljuãite
perilicu posudja pritiskom na tipku
"ON/OFF", na kratko çe se jedanput
ukljuãiti zvuãni signal.
Reguliranje uredjaja za
omek‰avanje vode
2. I nadalje, a najmanje 5 sekundi drÏite
pritisnutom tipku za "IZBOR PROGRAMA",
SVE DOK se ne ukljuãi zvuãni signal.
Ukljuãit çe se jedan od svjetlosnih
pokazatelja za "IZBOR PROGRAMA"
da prikaÏe trenutnu razinu pode‰enosti
uredjaja za omek‰avanje vode.
Uredjaj ima 6-stupanjski regulator pomoçu
kojega moÏe omek‰avati vodu tvrdoçe do
90°fH (francuska ljestvica tvrdoçe)
odnosno 50°dH (njemaãka ljestvica tvrdoçe).
Na donjoj tabeli popisani su razliãiti
stupnjevi tvrdoçe vode sa odgovarajuçim
postavkama uredjaja za omek‰avanje
vode.
Kori‰tenje
posebne soli
0-5
0-3
NE
Bez svjetla
1
6-15
4-9
DA
Svjetlo 1
Pode‰enost
omek‰ivaãa
vode
°dH
(Duitse
weergave)
0
Razina
°fH
(Francuska
skala)
Tvrdoça vode
3. Ponovno pritisnite istu tipku da odaberete
potrebnu razinu omek‰ivanja vode: pri
svakom pritisku na tipku ukljuãit çe se
jedan od svjetlosnih pokazatelja (razina
omek‰avanja vode prikazana je brojem
ukljuãenih svjetlosnih pokazatelja). Za
razinu 0 sva svjetla biti çe iskljuãena.
2 16-30 10-16 DA
Svjetlo 1, 2
*3 31-45 17-25 DA
Svjetlo 1, 2, 3
4 46-60 26-33 DA
Svjetlo 1, 2, 3, 4
5 61-90 34-50 DA
Svjetla 1,2,3,4,5
trepãu
4. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "ON/OFF" da potvrdite nove
postavke.
UPOZORENJE!
Ako se pojavi bilo kakav problem u
radu perilice posudja, iskljuãite
perilicu pritiskom na tipku "ON/OFF"
i pokrenite postupak ponovno od
poãetka (KORAK 1).
34
K . ,
,
Candy!
H Candy ,
" # $ .
% Candy &$
$
" #$ , ' $ .
H Candy " ' $ $ :
, , , &, & & .
( # # )16800472.
* "
. % " '
' " #
.
* .
+ % GIAS SERVICE 0801−505050, "$ ' ' , ' #
. *$ ' ' .
" / 2 $ "
% $ 3 $ .
9 # " " " ,
.
35
!, &#-
A
B
C
.&# "ON/OFF"
G
-'! " .&# " ++ "
H
-'! " "
.&# "K 1
3 "
I
D
.&# .&#-! "EXPRESS"
-' "4 POPAMMATO"/
"K 1 3
"
E
.&# " K " ! .-'!
L
-'
" ++ "
F
.&# "START"/"RESET"
(T /F / )
M
!, "#$%%!&'
N
&#-! SMART TOUCH
/ x =& x > ' (cm)
K $ "
(cm)
+ &#' "$#
&#' "$#
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
K K K
16
9 . 0,08 − M. 0,8
B EN 50242
B & / " " (MPa)
F # / L # / % " > "
K (! "#$%%!&!)*
#!%%!
'! (kWh)
# (L)
2,07
21
'&#'#
1,53
15
' 1,08
12
Eco
0,73
9
Ultra Rapid 29’
K O / : 0,45 W / 0,45 W
* ) ' # " # EN 50242 (
" # '
).
36
++ K K + K
'! "8!%%! 56.5 %"# '!
!#", '! !'#5& &' "8&!,
"!&;'&! &# ".&# "ON/OFF". !-&' &' ""& !".;
"!&& 5!'$ &# ".&# "ON/OFF"
! '! 5' 5!'$ &# "8!%%!
!"8 &# %# 8"#- 6' !#".
'!5 &#- "#$%%!&#
■ F ' $ .
■ K "ON/OFF" 2 " .
) # " .
OOX!
' !'#5& &' "8&! !&$ &
$! & ,$ &';%!&#,
6'!
&8
%!
=!
!
"# #"# 8& ,$ !-& '
6 #.#.=.
■ " ++ ".
- # " ' .
■ ' ,
(' &
).
1
.
■ / "START" ( '
'
).
..! '8 "#$%%!&#
56.5
F' " " :
■ + , ' ' .
■ K "RESET"
3 " .
L ' # " '
" " ' .
! , ,
" "$%&'( $)'*++*!".
■ % '
' # " ' .
!#" &#- "#$%%!&#
( " " # $
. / , ( ' ), .
'!
"!&& !'6'! ".&#. ) ' " .
■ %$ , .
OOX!
' 5'& 6'! '6# "8!%%!
??!=& 8& -"$ !8%
!"#-"!'&8 & !"#-'#= &
--. ' 8, 5!'!%& &'.
37
&#- '&8 &'
"#!%%$&'
.&# " K " !
.-'! F# " , ' " , # " .
+ , " 3 " - /0
" (" + "
,
" + "
, " "
) '
& '
#$ # .
O X!
'
"6&
&#
#-%"
"!'' '! 6&
% &#
## !.!&#, =!
"!& & .&#-! &
,&' 6' 5 ! &# !.$&.
* 02 - 0 2 0 0 , - software 0 , 00 0 " 0 2 0 - .
+ KO
#%6'#- '!
!,!.& & .&#-! & ,&'
6' 5 !.$&, 1 3 + B .
6.# &#- "#$%%!&#
T 5 " '
( " ) 3 # " 30 " # " '
" '. %
' '
.
.&# "K 1
3 "
- ' ' 3, 6
9
$ $.
#!&8 ".&!
( ' ' , ' " " :
.&# "EXPRESS"
L 25% ( ) $ ' " $ # . - ' " "
" ' $ $ " . ( $ , # " # .
■ " ++ ".
■ / "K 1
3 " ( ' #
' ' " " 3, 6
9 $ '
, ).
■ ( # ,
"START" ( ' $
'
).
@' 5 " .$&"
F
' ' 9 $ , # ' # 6 ;' 3 $ 3 ;' 6 $
(' ).
F " ' # " , ' &
"
.
38
2. K $ " ++ " 15 " ( " , 2 ).
3 ;' ( # ) 3 ;' ' & '
& '
" $ # . - .
3. F'$ 2° (3 X " ++ " ' & ).
4. / " : 3 ( " ) '
( " ').
# " $ , "" " , " ' ,
:
5. " "ON/OFF" '' ' .
( # ,
' " " " .
■ K "RESET"
3 " .
L ' # " '
" " ' .
"#=- &#- "#$%%!&#
"#- %#"#= !
&.-&!! ,#$
■ - ' '.
) # " .
( ' # ' .
■ / "K 1
3 " ' ' ( ' '
& ).
+ K
"#!%%!&%8 & --
'! '&! "' &'
!'$G&.
1. K " ++ " & $ "ON/OFF" ('
).
■ '
' ' $ .
2. K $ " ++ " 30 " (
" " '
3 ).
"#%8' & &
#"# K ++ 3. F'$ ( # " ).
( $ "
#.#. "#$%%!&# :
4. / " : # " ( ' )
' ' " ' '.
+ K
"#!%%!&%8 & --
'! '&! "' &'
!'$G&.
1. K " ++ " & $ "ON/OFF" ('
).
5. " "ON/OFF" '' ' .
' ' ' ".
39
' 5−%!&! "#?.%$&'
+ K
-- '! 5#".%6' %
!'&".%%-8 &%! !,!.!
"#- '#"# !-&8%!&! &#
$ !%! $= "! '# ""& &6&##- "#?.%!&#.
" # # " " '
'
' .
"ON/OFF".
,# .65& 8& "!# '#
'! !'#&, 8& # .'!
!"#6&- ' '! &!%6'# .-%6'# ! 8& &# ,;' &!
,.&! & --
' '!
?#-.%6'!, 5'& '6#- &#
"8!%%!.
F , " .
OOX!
! '! %' '#"#& $#"!
&#' !'&".%%-8 %!'%8
!,!.! "6" '! !"#,&
'! %&!'& &' -- 8&!'
?& .&#-! 8&!'
-"$ '8 &' .$'.
40
■ ! &!&&$ %#- − " ..
SMART TOUCH
F Smart Touch (@5-"' !,)
, # , " smartphones Android
NFC
(Near Field Communication).
"#&& 8. & ."&#%6
! & .&#- &#- Smart Touch,
$'#'&!
"
&
,!%# DEMO .&#-!:
www.candysmarttouch.com
■ K " smartphone # Candy simply−Fi.
+ SMART TOUCH
,!%# Candy simply−Fi '!
!=6% ! & --6 %
.&#-8 &%! Android !
iOS, &8# ! & &!%".6& 8# !
! &! smartphones.
&8#,
%"#& '! !...#" $& %
& -- ! '! ",.=&
!"8 & -'!&8&& "#- "#,6
.&#-! Smart Touch %8'# % &!
smartphones % .&#-8 &%!
Android 5#".%6'! % &'#.#!
NFC, %,'! % &# !8.#-=#
.&#-8 &%!:
Android smartphone
% &'#.#! NFC
A..." !
% & -- +
"8%'!
Android smartphone
&'#.#! NFC
Samo vsebina
Android Tablet
Samo vsebina
Apple iPhone
Samo vsebina
Apple iPad
Contents only
4 − !, & --
■ L "-=%" Android
smartphone NFC " %!&# ! &-!".
'$.#! % &# %#'&6.# &#smartphone ! &' 6 # OS &#Android,
! !!
&
'#"# &#- NFC %"# '!
'! !,6. ! "8&
."&#%6,
!'!&65&
&#
# &#- smartphone.
■ F & Smart Touch
"P3", $ "Express".
■ F # , " # '$ " # ' #$ "#
" " .
) " ' # :
8& ".#,#, F.A.Q.
! ?'&# ! %! #. !,
'! !=6%! &' &#. !:
www.candysmarttouch.com/how−to
■ 4'&8 Z#=8 − T " ' " , #$ $ ( , ,
' $ ).
■ K.# − ( ' .
+ 4 − &!& ■ @5-"' 4#'& ! − / ' , Z, "Smart
Check−up", ' # "
$ .
■ K ' # ' # , '
$ Smart Touch ,
, "P3", $ "Express".
41
■ > ' "$ ' #$ ( ) NFC $,
' #' .
' ' '^& &' =6 & NFC
!!, %&!'& .!,; &#
&.6,'# %! -. &#!
"$' !"8 &# .#8&-"# Smart
Touch %6 ,!%# '! !
"??!; &' ' . ! '!
'!
"&-
%&!,#$
#%6'', '! %!'&8 '!
K 4 _
K K + . @'!
%'-%! &' -- =! !
'%; ! &' #.#.
&
! !! ! =! !
#"# 8&!' '! !&$...
&% '! !"#%!'& &#
&.6,'# !.
■ F ' , # $ ' .
■ K .
■ ' # (..: ,
"Smart
Check−up"
,
, ....).
■ F' " ' #$ , K Smart Touch &, ' # .
# #' 8 $.-%%! %&!..$
!-&#8..&! &# smartphone !,
=! %"##!' '! "$#-' '!
!"#&6G#-'
&
%&$ #
#%6'' %&!5 &#- -"#.#&
! &#- &.,;'#-. $' '!
!"!!&&#, !,!6& &!.
!'&!&$&!
#%6''
5!&%$&' &#- &.,;'#- ("..
$.-%%!, %"!&!! .") % %
!-='&$, %"# '! -'&.6
&' !"#%$-' & !!
NFC, %"# ^#'&! &' ".
& ,!%#.
NOTES:
#.#-=& & # "#%,!'^#'&!
&#
&.6,'#,
".$^#'&! "# #'&$ &#
.#8&-"# Smart Touch, &'
"8#G & --, 8&!' !-&8
^&=. #"#=&& &# smartpho−
ne !, 6& ;& !! NFC &#-,
'! -%""& % & =6 &#.#8&-"#- Smart Touch &
--.
! ! # 6.# &
-- %6 & ,!%#
'! ,& %8'# !"8 #'&$: &#&#-,
' '! ,&8 '!
&.&#'
!"#%!-%6'!
.&#- ("..: !"8 6'! $..#
%$&# 65 !"8 &# "&).
42
+
K
* 0 0
0 0 3 .
% " # ' # " .
´+
.
% , ' " $ ,
'$ .
% #' " .
F " ' :
+ K
"#!%%!&%8 & --
'! '&! "'
&' !'$G&.
1. K " ++ " & " "ON/OFF" ('
).
=% !"#.-'
'# % &#' !"#.-'&
2. K " ++ " 5 " ,
. ) " ++ " ' & ' " .
) " 90°fH ( ) 50°dH ( ) 6
" # $ ' .
' ' ' .
°dH
(%!'
$.! )
!.!&#
& !.&#
=% &#?!=%#
!,!.$&
0
0-5
0-3
)BO
X 1
6-15
4-9
ZFO
X 1
"" #
°fH
(!..
$.!)
.8&&!
'#
2 16-30 10-16 ZFO
X 1,2
*3 31-45 17-25 ZFO
4 46-60 26-33 ZFO
X 1,2,3
X 1,2,3,4
5 61-90 34-50 ZFO
X 1,2,3,4,5
3. / " ' ' : '
# ' ( " ' $ ).
( "" # 0 '
.
4. $ "ON/OFF" ' .
!
$' ! #"## "#& .8# '
%"#6& '! #.#.;& &'
! !! "#!%%!&%# &#".-'&#- , ?& &# ".-'&#
"6^#'&! &# ".&# "ON/OFF"
! 5!'!& !"8 &# (+ 1).
43
K ++ 8!%%!
!,
'&#'#
/ $
.
$ ' / $ $ .
Eco
/ ( "
).
-"#"#%6'# "8!%%! ?$ EN 50242.
Ultra Rapid 29’
( $
. L # $ 6 .
8".-
$ ' ' ' ,
.
Smart Touch,
# Candy
simply−Fi. /
$ # , ' '&#'#.
. % 8".-
( , ' " " (max. 10 g) ' .
44
•
••••
•••••
•
45°C
•
170
NAI
NAI
50°C
•
29
NAI
*/[
5
NAI
*/[
75°C
• • •
130
NAI
NAI
•
•
120
NAI
NAI
•
*/[ = *Z *OF%O[%FO
45
* /$ / "EXPRESS"
60°C
/ KF[3%]--
ZF]^-
XO%)3](OF
•
L (15° C)
− F ±10% −
••••
\ ••••• •
/
/ / T T K' # & F
F &#-
"#$%%!&#
'$"&-5
"#$%%!&#
$!
."&$
8=&
!&’ ".#
.&#-
Gratulálunk!
GARANCIA
Köszönjük, hogy kitınŒ teljesítményt
és nagy megbízhatóságot garantáló,
kiváló minŒségı Candy mosogatógépet
vásárolt.
A Candy sokféle háztartási készüléket
gyárt:
mosógépeket, mosó-/szárítógépeket,
tızhelyeket, mikrohullámú sütŒket,
sütŒket és tızhely-asztallapokat,
hıtŒ- és fagyasztógépeket.
A teljes Candy termékcsaládot bemutató
katalógust kérje márkakereskedŒjétŒl.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa
el ezt a füzetet, mert az fontos
információkat tartalmaz a gép
biztonságos telepítésével, használatával
és karbantartásával kapcsolatban,
továbbá hasznos tanácsokkal szolgál
arra vonatkozóan, hogyan érhetŒk el a
legjobb eredmények a mosogatógép
használatával.
Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató füzetet
biztonságos helyen, hogy a késŒbbiek
során is bármikor belelapozhasson.
A
készülékhez
garanciajegyet
mellékeltünk, amely a Mıszaki Segélyszolgálat díjmentes igénybevételét teszi
lehetŒvé.
Kérjük, Œrizze meg a vásárlásnál
kapott blokkot. A blokkot tárolja
biztonságos helyen, mert azt be kell
mutatnia a kiérkezŒ szerelŒnek.
46
A KEZELÃSZERVEK ISMERTETÉSE
A
„ON/OFF” gomb
G
„SÓTARTÁLY ÜRES” kijelzŒ
B
„PROGRAMVÁLASZTÁS”gomb
H
„OPCIÓVÁLASZTÁS” kijelzŒ
C
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gomb
I
D
„PROGRAMFÁZIS” kijelzŒk/
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” kijelzŒk
„EXPRESS” opciógomb
E
L
„PROGRAMVÁLASZTÁS” kijelzŒk
„NULLÁZÁS” gomb a
„SÓTARTÁLY ÜRES” kijelzŒ
M
Programleírás
N
SMART TOUCH terület
F
„START”/”RESET” gomb
(programindítás/programtörlés)
MÉRETEK
Szélesség x Magasság x Mélység (cm)
Mélység nyitott ajtó esetén (cm)
Munkalappal
Munkalap nélkül
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
MÙSZAKI ADATOK
EN 50242 szerinti mennyiség
Befogadóképesség (lábasok, edények)
Hálózati víznyomás (MPa)
16
9 fŒ
Min. 0,08 - Max. 0,8
Biztosíték / BemenŒ teljesítmény / Hálózati feszültség
Lásd a géptörzslapot
FOGYASZTÁS (fŒ programok)*
Programok
Energia (kWh)
Víz (L)
INTENZÍV
2,07
21
ÁLTALÁNOS
1,53
15
ECO
1,08
12
ULTRA RAPID 29'
0,73
9
Energiafogyasztás kikapcsolt / tartás üzemmódban: 0,45 W / 0,45 W
* Az EN 50242 európai szabvány szerint laboratóriumban mért értékek (a mindennapi használat során
elŒfordulhatnak eltérések).
47
PROGRAMVÁLASZTÁS ÉS
SPECIÁLIS FUNKCIÓK
FONTOS!
A mıködésben lévŒ program az ajtó
kinyitása nélkül az „ON/OFF” gomb
lenyomásával szakítható meg. Ebben
az esetben egyszerıen csak nyomja
meg a „ON/OFF” gombot, ha onnan
szeretné folytatni a ciklust, ahol az
félbeszakadt.
Programbeállítás
■ Nyissa ki az ajtót és helyezze a piszkos
edényeket a készülékbe.
FIGYELMEZTETÉS!
Ha a szárítási ciklus közben nyitja ki
az ajtót, akkor hangjelzés figyelmezteti
Önt arra, hogy a szárítási ciklus még
nem fejezŒdött be.
■ Körülbelül 2 másodpercre nyomja le a
„ON/OFF” gombot.
Az összes programjelzŒ lámpa villog.
■ Egy program kiválasztásához nyomja le
a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gombot.
A kiválasztott programjelzŒ lámpa villog.
■ Ha opciót szeretne választani, nyomja le
az opciógombot (kigyullad a megfelelŒ
kijelzŒ).
Az opciógombot a program kezdete elŒtt
egy percen BELÜL lehet kiválasztani,
vagy kiválasztását megszüntetni.
■ Nyomja le a „START” gombot (a kiválasztott
program jelzŒlámpájának villogása
abbamarad, és a jelzŒlámpa folyamatosan
világít).
Egy mıködésben lévŒ program
megváltoztatása
Egy
mıködésben
lévŒ
program
megváltoztatásához vagy törléséhez a
következŒképpen kell eljárni:
■ Amikor az ajtó zárt állapotban van, egy
hangjelzés után a program automatikusan
elindul.
■ Tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva a
„RESET” gombot.
Hangjelzés hallható, és a programjelzŒ
lámpák egyenként és egymás után
felgyulladnak és kialszanak.
A program kezdete elŒtt egy percen
BELÜL egy másik program is választható
a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gomb
lenyomásával.
■ Az aktuális program törlŒdik, és az
összes programjelzŒ lámpa villog.
A program megszakítása
A program futása közben, különösen a fŒ
mosogatási fázis és az utolsó meleg öblítés
közben nem javasoljuk az ajtó kinyitását.
Ha azonban valamelyik program futása
közben nyitja ki az ajtót (például az
edények behelyezése céljából), a gép
automatikusan leáll.
Gombok lenyomása nélkül csukja be az
ajtót! Ezt követŒen a program onnan
folytatódik, ahol megszakadt.
■ Ezután egy új program állítható be.
FIGYELMEZTETÉS!
Egy új program elindítása elŒtt
ellenŒriznie kell, hogy van-e még
mosogatószer az adagolóban.
Szükség esetén töltse fel az adagolót.
48
Programmıveletek
„NULLÁZÁS” gomb a
„SÓTARTÁLY ÜRES” kijelzŒ
Egy program mıködése közben a
három
„PROGRAMFÁZIS”
kijelzŒ
(„MOSOGATÁS”
, „SZÁRÍTÁS”
és
„VEGE”
az aktuális fázis jelzésére
egyesével egymást követŒen gyullad ki.
A sótartály feltöltése után néhány másodpercre
le kell nyomni a gombot, amíg a megfelelŒ
jelzŒlámpa kialszik.
Ha a gép mıködése közben áramszünet
következik be, a készülék speciális
programja elraktározza a kiválasztott
programot, és az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a mosogatást, ahol abbahagyta.
FIGYELMEZTETÉS!
Ha a sótartály feltöltése nélkül
nyomja meg a nullázás gombot,
akkor az megzavarja a sótartály
jelzŒlámpa megfelelŒ mıködését.
FONTOS!
A sótartály jelzŒlámpa megfelelŒ
mıködésének biztosítása érdekében
MINDIG TELJESEN FEL KELL
TÖLTENI A SÓTARTÁLYT.
A program vége
5 másodperces hangjelzés hallható
(ha nincsen némítva) 3 alkalommal, 30
másodperces
idŒközökkel,
és
a
programjelzŒ lámpa villog, ami azt jelzi,
hogy a mosogatóprogram befejezŒdött. A
mosogatógép automatikusan kikapcsolódik.
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gomb
Opciógombok
A mosogatógép beindításának ideje ezzel
a gombbal állítható be, így a készülék
indítása 3, 6 vagy 9 órával késleltethetŒ.
„EXPRESS” gomb
A késleltetett indításhoz a következŒképpen
kell eljárni:
Ez a gomb átlagosan 25%-os energia- és
idŒmegtakarítást tesz lehetŒvé (a kiválasztott
ciklusnak megfelelŒen), mert csökkenti a
mosogatóvíz hŒmérsékletét és a szárítási
idŒt az utolsó öblítéskor.
Az enyhén szennyezett edényekhez
javasoljuk, illetve akkor, ha az edényeknek
nem kell azonnal tökéletesen megszáradniuk.
Ha jobb szárítást szeretne elérni,
javasoljuk, hogy hagyja félig nyitva a
mosogatógép ajtaját a ciklus végén, hogy
természetes módon keringhessen a levegŒ
a mosogatógépben.
■ Egy program kiválasztásához nyomja le
a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gombot.
■ Nyomja le a „KÉSLELTETETT INDÍTÁS”
gombot (a gomb minden egyes
lenyomásakor az indítást 3, 6 vagy
9 órával késleltetjük, és kigyullad a
megfelelŒ idŒkijelzŒ).
■ A visszaszámlálás megkezdéséhez
nyomja le a „START” gombot (az idŒt
mutató kijelzŒ villogni kezd).
A 9 órás késleltetés beállításakor a
visszaszámlálást a 6h kijelzŒ jelzi 3 óra eltelte
után, és a 3h kijelzŒ 6 óra eltelte után.
„Sótartály üres” jelzŒlámpa
Ez a típus a kapcsolólapon jelzŒlámpával
van ellátva, amely akkor gyullad fel, ha újra
kell tölteni a sótartályt.
A fehér foltok edényeken való megjelenése
általában arra utal, hogy a sótartályt fel kell
tölteni.
Az utolsó 3 óra végén (a visszaszámlálás
végén) a 3h kijelzŒ villogása megszınik és
folyamatosan égve marad a mosogatási
fázis jelzésére, és a program automatikusan
beindul.
49
4. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot: a
3 jelzŒlámpa (amely világít annak
jelzésére, hogy a hangjelzŒ aktív
állapotban van) villogni kezd (jelezve,
hogy a jelzŒhang ki van kapcsolva).
Ha a visszaszámlálás még nem fejezŒdött
be, azaz a program még nem kezdŒdött el,
módosíthatja vagy törölheti a késleltetett
indítást, egy másik programot választhat,
vagy kiválaszthatja az opciógombot, illetve
megszüntetheti az opciógomb kiválasztását.
5. Kapcsolja ki a mosogatógépet a
„ON/OFF” gomb megnyomásával az új
beállítás megerŒsítéséhez.
Ehhez a következŒképpen kell eljárni:
■ Tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva a
„RESET” gombot.
Hangjelzés hallható, és a programjelzŒ
lámpák egyenként és egymás után
felgyulladnak és kialszanak.
A jelzŒhang újbóli bekapcsolásához
ugyanezt a folyamatot kövesse végig.
■ A késleltetett indítás és a kiválasztott
program törlŒdik.
A programjelzŒ lámpák villognak.
Az utoljára használt program
tárolása
■ Nyomja le a „KÉSLELTETETT INDÍTÁS”
gombot egy másik késleltetett kezdési
idŒpont beállításához (a megfelelŒ
idŒkijelzŒ felgyullad).
Az utoljára használt program tárolása a
következŒképpen végezhetŒ el:
■ A késleltetett idŒ módosítása vagy
törlése után egy új program állítható be,
illetve egy opciógomb választható ki,
vagy egy opciógomb kiválasztása
szüntethetŒ meg.
FONTOS!
A mûvelet megkezdése elõtt a
mosogatógépet MINDIG ki kell
kapcsolni.
1. Tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot, és ezzel egyidejıleg kapcsolja
be a mosogatógépet a „ON/OFF” gomb
lenyomásával (egy rövid hangjelzés
hallható).
A hangjelzés némítása a
PROGRAM VÉGÉN
A program végét jelzŒ figyelmeztetést a
következŒképpen lehet némítani:
2. Legalább 30 másodpercig továbbra is tartsa
lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot (ez alatt az idΠalatt 3
hangjelzés hallható).
FONTOS!
A mûvelet megkezdése elõtt a
mosogatógépet MINDIG ki kell kapcsolni.
3. A HARMADIK hangjelzés megszólalásakor
engedje fel a gombot (az összes
jelzŒlámpa villog).
1. Tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot, és ezzel egyidejıleg kapcsolja
be a mosogatógépet a „ON/OFF” gomb
lenyomásával (egy rövid hangjelzés
hallható).
4. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot: a
jelzŒlámpa villogása (tárolás kikapcsolva)
megszınik, és folyamatosan világít
(tárolás bekapcsolva).
2. Legalább 15 másodpercig továbbra is tartsa
lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot (ezalatt 2 hangjelzés hallható).
5. Kapcsolja ki a mosogatógépet a
„ON/OFF” gomb megnyomásával az új
beállítás megerŒsítéséhez.
3. A második hangjelzés megszólalásakor
engedje
fel
a
gombot
(3
„PROGRAMVÁLASZTÁS” jelzŒlámpa
kigyullad).
A tárolás megszüntetéséhez ugyanazt az
eljárást kell követni.
50
Hibajelzések
FONTOS!
A
mosogatógép
túlfolyásgátló
biztonsági
berendezéssel
van
felszerelve, amely probléma esetén
automatikusan kiüríti a felesleges
vizet.
Hibás mıködés esetén vagy ha egy
program futása közben hibák keletkeznek,
akkor a kiválasztott ciklusnak megfelelŒ
kijelzŒ gyorsan villog, és a jelzŒhang
hallatszik.
Ebben az esetben kapcsolja ki a
mosogatógépet a „ON/OFF” gomb
lenyomásával.
FIGYELMEZTETÉS!
A túlfolyásgátló biztonsági berendezés
megfelelŒ
mıködése
érdekében
javasoljuk, hogy használat közben nem
mozgassa, illetve ne
billentse meg a
mosogatógépet.
Ha valami miatt el kell mozdítania vagy
meg kell billentenie a mosogatógépet,
elŒször várja meg a mosogatási ciklus
befejezŒdését, vagy ügyeljen arra, hogy
ne maradjon víz a tartályban.
Miután ellenŒrizte, hogy a bevezetŒ
tömlŒ csapja nyitva van-e, az ürítŒ
tömlŒ nem csavarodott-e meg, illetve a
szifon vagy a szırŒk nem tömŒdtek-e
el, állítsa be ismét a kiválasztott
programot.
Ha a rendellenesség továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba a Szakszervizzel.
51
■ My Statistics (Statisztikáim) – mosási
statisztikák és tippek a készülék
hatékony használatához.
SMART TOUCH
A készülék az úgynevezett Smart Touch
technológiával van kiegészítve, amely az
alkalmazáson keresztül lehetŒvé teszi az
Android operációs rendszerrel mıködŒ és
az NFC (Near Field Communication)
funkcióval
ellátott
okostelefonokkal
való együttmıködést.
Ismerje meg a Smart Touch funkciók
részleteit az alkalmazás DEMO
módban történŒ böngészésével,
vagy látogasson el a következŒ
webhelyre:
www.candysmarttouch.com
■ Töltse le okostelefonjára a Candy
simply-Fi alkalmazást.
A Candy simply-Fi alkalmazás
Android és iOS operációs rendszerı
táblagépekhez és okostelefonokhoz
érhetŒ el. Mindemellett csak az NFC
funkcióval
ellátott,
Android
operációs
rendszerrel
mıködŒ
okostelefonok segítségével lehet a
géppel kapcsolatot teremteni a
Smart Touch által kínált lehetŒség
használatával, az alábbi rendszer
szerint:
Android okostelefon
NFC technológiával
Együttmıködés a
géppel + tartalom
Android okostelefon
NFC technológia
nélkül
Csak tartalom
Android táblagép
Csak tartalom
Apple iPhone
Csak tartalom
Apple iPad
Csak tartalom
A SMART TOUCH HASZNÁLATA
ELSÃ ALKALOMMAL – A gép regisztrálása
■ Lépjen a az Android okostelefon
„Beállítások” menüjébe és a „Vezeték
nélküli hálózatok és hálózatok”
menüben aktiválja az NFC funkciót.
Az okostelefon típusától és Android
operációs rendszerének verziójától
függŒen eltérŒ lehet az NFC funkció
aktiválásának módja. Olvassa el
a részleteket az okostelefon
kézikönyvében.
■ Kapcsolja be a készüléket és
engedélyezze
a
Smart
Touch
üzemmódot a "P3" program kivála
sztásával, majd
nyomja meg az
"Express" gombot.
FUNKCIÓK
■ Nyissa meg az alkalmazást, hozza létre
a felhasználói profilt, és regisztrálja a
készüléket
a
telefon
kijelzŒjén
megjelenŒ vagy a készülékhez mellékelt
„Rövid útmutató”-ban található uta
sításokat követve.
Az applikációban elérhetŒ fŒ funkciók:
■ Voice Assistant (Hang alapú asszisztencia) – segít kiválasztani az ideális
programot három adat megadása
alapján (edények típusa, mennyisége és
szennyezettségi fokozata).
■ Cycles (Programok) – plusz programok
kiválasztása és indítása.
Az
egyszerı
regisztrációval
kapcsolatos további információ, a
GYIK és a videó a következŒ címen
érhetŒ el:
www.candysmarttouch.com/how-to
■ SmartCare – további beállítások, víz
keménysége,
"Smart
Check-up"
(‘okos ellenŒrzés’), filtertisztítás és
hibaelhárítás.
52
KÖVETKEZÃ ALKALOMMAL –
Rendszeres használat
Ha nem tudja, hogy hol helyezkedik
el az NFC antenna, forgassa
körkörösen az okostelefont a Smart
Touch logó fölött, amíg az
alkalmazás jelzi a kapcsolatot. A
sikeres
adatátvitel
érdekében
fontos,
hogy
A
NÉHÁNY
MÁSODPERCIG TARTÓ MÙVELET
IDEJE ALATT A MÙSZERFALON
TARTSA AZ OKOSTELEFONT; a
készüléken
megjelenŒ
üzenet
tájékoztat a mıvelet eredményérŒl,
és jelzi, mikor lehet elvenni onnan az
okostelefont.
■ Minden alkalommal, amikor az applikáció
segítségével szeretné vezérelni a
készüléket, engedélyezni kell a Smart
Touch üzemmódot úgy, hogy a
készüléket bekapcsolja, kiválasztja a
"P3" programot és megnyomja az
"Express" gombot.
■ EllenŒrizze, hogy feloldotta-e a telefon
képernyŒjét (az esetleges készenléti
üzemmódból), és aktiválta-e az NFC
funkciót. Ha nem, akkor hajtsa végre a
korábban említett lépéseket.
■ Ha el akarja indítani a mosogatási
ciklust, helyezze az edényeket a
készülékbe, töltse be a tisztítószert.
A vastag telefontokok vagy az
okostelefonon lévŒ fém matricák
befolyásolhatják vagy akadályozhatják
a gép és a telefon közötti adatátvitelt.
Szükség esetén távolítsa el azokat.
■ Csukja be a készülék ajtaját.
■ Válassza ki a kívánt funkciót az
applikációban (pl. mosogatási ciklus
indítása, "Smart Check-up" - ‘okos
ellenŒrzés’ opció, statisztikák frissítése, stb.).
Az okostelefon egyes alkatrészeinek
(például hátsó borítólap, akkumulátor
stb.) nem eredeti alkatrészekkel
történŒ kicserélése az NFC antenna
eltávolítását eredményezheti, ami
megakadályozza az alkalmazás teljes
körı használatát.
■ Kövesse a telefon kijelzŒjén megjelenŒ
utasításokat, és amikor az alkalmazás
kéri, TARTSA A TELEFONT a készülék
mıszerfalán lévŒ Smart Touch logó fölé.
A gép alkalmazáson keresztül
történŒ kezelése és irányítása csak
„közelrŒl” lehetséges: távvezérlésre
nincs lehetŒség (például egy másik
helyiségbŒl; a házon kívülrŒl).
MEGJEGYZÉSEK:
Úgy helyezze el okostelefonját, hogy
a hátoldalán lévŒ NFC antenna egybeessen a készüléken lévŒ Smart
Touch logó helyzetével.
53
PROGRAMVÁLASZTÁS
Program
Leírás
Intenzív
Naponta egyszer – erŒsen szennyezett
edényekhez és a nap folyamán félretett
edények mosogatásához.
Általános
Naponta egyszer – átlagosan szennyezett
edényekhez és a nap folyamán félretett edények
mosogatásához.
Eco
Program átlagosan szennyezett edényekhez
(az
adott
edényfajta
esetében
a
leghatékonyabb programnak tekinthetŒ a
kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából).
EN 50242 szabvány szerinti program.
Ultra Rapid 29'
Az étkezés után azonnal elmosogatandó
edények gyors mosogatása. BetölthetŒ 6
személyre szóló adag.
Hideg öblítés
Rövid hideg elŒmosás olyan edényekhez,
amelyeket a mosogatógépben tárol addig, amíg
nem áll össze egy teljes adag.
A Smart Touch üzemmód használatához
engedélyezni kell a kapcsolatot a készülék és a
Candy simply-Fi applikáció között. Az applikáció
elsŒ használata elŒtt az Intenzív program lesz itt
elérhetŒ.
Mosogatás elŒmosással
Az elŒmosást is tartalmazó mosogatóprogramoknál célszerı még egy adag mosogatószert
közvetlenül a gépbe tölteni (max. 10 g).
54
•
••••• •
••••
•
N/A = AZ OPCIÓ NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE
55
5
IGEN
„EXPRESS” gomb
Átlagos
idŒtartam,
perc
„KÉSLELTETETT
INDÍTÁS” gomb
A program tartalma
Hideg vízzel (15 °C)
(Tırés ± 10%)
Meleg öblítés
öblítŒadagolóval
Második hideg
öblítés
ElsŒ hideg öblítés
FŒmosás
Hideg elŒmosás
Meleg elŒmosás
A sótartó ellenŒrzése
Az öblítŒadagoló
ellenŒrzése
SzırŒtisztítás
Mosogatószer
Áztatószer
(elŒmosás)
EllenŒrzŒ lista
Speciális
funkciógombok
••••
•
60°C
•••••
•
45°C
•
170 IGEN IGEN
50°C
•
29 IGEN N/A
75°C
• • •
130 IGEN IGEN
•
•
120 IGEN IGEN
N/A
VÍZLÁGYÍTÓ EGYSÉG
* A vízlágyító egység gyárilag a 3.
szintre van beállítva, mivel ez felel
meg a legtöbb felhasználó igényének.
A víz eredetétŒl függŒen a víz különbözŒ
mennyiségı mészkövet és ásványi
anyagokat
tartalmaz,
amelyek
az
edényeken lerakódva fehéres foltokat
és nyomokat hagynak. Minél több ásványi
anyag van a vízben, annál keményebb a
víz. A mosogatógép vízlágyító egységgel
van ellátva, amely különleges regeneráló
só használata révén lágyított vizet biztosít
az edények mosogatásához.
A víz keménységi fokát a helyi vízszolgáltatótól tudhatja meg.
A víz keménységi fokának megfelelŒen a
következŒképpen szabályozza be a
vízlágyító egységet:
FONTOS!
A mûvelet megkezdése elõtt a
mosogatógépet MINDIG ki kell
kapcsolni.
1. Tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot, és ezzel egyidejıleg kapcsolja
be a mosogatógépet a „ON/OFF”
gomb lenyomásával (egy rövid
hangjelzés hallható).
A vízlágyító beszabályozása
A vízlágyító 6 beállítási fokozatban max.
90°fH (francia osztályozás) vagy 50°dH
(német osztályozás) keménységi értékig
képes kezelni a vizet.
Az alábbi táblázat a különbözŒ
vízkeménységi fokokat, és az azoknak
megfelelŒ vízlágyító-beállítási értékeket
sorolja fel.
A vízlágyító
beállítása
0-5
0-3
NEM
Nincs lámpa
1
6-15
4-9
IGEN
1. jelzŒ
4. Kapcsolja ki a mosogatógépet a
„ON/OFF” gomb megnyomásával az új
beállítás megerŒsítéséhez.
°dH
(német)
0
°fH
(francia)
3. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot
a
szükséges
vízlágyítási
szint
kiválasztásához: a gomb minden egyes
lenyomásakor egy jelzŒlámpa gyullad
fel (a vízlágyítási szintet a felgyulladó
lámpák száma jelzi). A 0 szint
esetében mindegyik lámpa kialszik.
Szint
Regeneráló só
használata
A víz
keménységi
foka
2. Legalább 5 másodpercig továbbra is tartsa
lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot,
AMÍG
hangjelzés
nem
hallható. Egyes „PROGRAMVÁLASZTÁS”
jelzŒlámpák fel fognak gyulladni az
aktuális vízlágyító beállítási szint
kijelzése céljából.
2 16-30 10-16 IGEN
1., 2. jelzŒ
*3 31-45 17-25 IGEN
1., 2., 3. jelzŒ
4 46-60 26-33 IGEN
1., 2., 3., 4.
jelzŒ
5 61-90 34-50 IGEN
1., 2., 3., 4., 5.
jelzΠvillog
FIGYELMEZTETÉS!
Bármilyen probléma felmerülése
esetén kapcsolja ki a mosogatógépet
a „ON/OFF” gomb megnyomásával,
és kezdje elölrõl a mûveletet (1.
LÉPÉS).
56
Gratulacje:
GWARANCJA
Kupujàc sprz´t AGD firmy Candy
dowiod∏eÊ,
˝e
nie
akceptujesz
kompromisów i chcesz mieç to co
najlepsze.
Firma Candy ma przyjemnoÊç
przedstawiç nowà zmywark´ do
naczyƒ, która jest rezultatem lat
poszukiwaƒ i doÊwiadczeƒ nabytych w
bezpoÊrednim kontakcie z konsumentem.
WybraeÊ jakoÊç, trwa∏oÊç i wysokà
sprawnoÊç - cechy charakteryzujàce
zmywark´ Candy.
Firma Candy oferuje tak˝e szeroki
asortyment innych urzàdzeƒ AGD,
takich jak: pralk´ automatycznà,
pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne piecyki i
kuchenki, a tak˝e lodówki i zamra˝arki.
PoproÊ Twojego sprzedawc´ o
kompletny katalog produktów firmy
Candy.
Przeczytaj uwa˝nie niniejszà instrukcj´,
gdy˝ zawiera ona wskazówki dotyczàce
bezpiecznej instalacji, u˝ytkowania i
konserwacji, oraz kilka praktycznych
porad pozwalajàcych zoptymalizowaç
sposób u˝ytkowania zmywarki.
Zachowaj niniejszà instrukcj´ w celu
pó˝niejszej konsultacji.
Niniejsze urzàdzenie jest dostarczane
wraz ze Êwiadectwem gwarancyjnym
uprawniajàcym
do
bezp∏atnego
korzystania z serwisu technicznego w
okresie
gwarancyjnym
i
na
warunkach okreÊlonych w karcie
gwarancyjnej.
Karta gwarancyjna musi byç wype∏niona
i nale˝y jà przechowywaç wraz z
dowodem zakupu w celu okazania jej
technikom z
punktu serwisowego w
przypadku ewentualnej naprawy.
57
OPIS PANELU STERUJÑCEGO
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Przycisk "ON/OFF"
Przycisk "WYBÓR PROGRAMU"
Przycisk "OPÓèNIONY START"
Przycisk opcji "SUPER ECO"
L
M
N
Przycisk resetowania dla
kontrolki "BRAK SOLI"
Przycisk "START"/"RESET"
Kontrolka "BRAK SOLI"
Kontrolka "WYBÓR OPCJI"
Kontrolki "FAZ PROGRAMU"/
Czas: "OPÓèNIENIE STARTU"
Kontrolki "WYBÓR PROGRAMU"
Opis programów
Obszar SMART TOUCH
WYMIARY
SzerokoÊç x WysokoÊç x G∏´bokoÊç (cm)
WysokoÊç przy otwartych drzwiczkach (cm)
Z blatem
Bez blatu
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
DANE TECHNICZNE
16
dla 9 osób
Minimum 0,08 - Maksimum 0,8
IloÊç nakryç (EN 50242)
PojemnoÊç wraz z garnkami i talerzami
Dopuszczalne ciÊnienie instalacji wodnej (MPa)
Moc bezpieczników / Maksymalna pobierana moc / Napi´cie
Patrz tabliczka znamionowa
ZU˚YCIE (programy podstawowe)*
Program
Energia (kWh)
Woda (L)
2,07
21
INTENSYWNY
1,53
15
UNIWERSALNY
1,08
12
ECO
0,73
9
SZYBKI 29'
Zu˝ycie energii w trybie wy∏àczenia i trybie czuwania: 0,45 W / 0,45 W
* WartoÊci zmierzone w laboratorium zgodnie z Europejskà Normà EN 50242 (podczas codziennego
u˝ytkowania mogà wystàpiç ró˝nice).
58
Po ponownym zamkni´ciu drzwiczek, bez
wciskania ˝adnego przycisku, urzàdzenie
wznowi prac´ w tym punkcie cyklu, w
którym zosta∏o zatrzymane.
WYBÓR PROGRAMÓW I
FUNKCJE SZCZEGÓLNE
Ustawianie programów
WA˚NE
Mo˝liwe jest przerwanie programu w
trakcie jego wykonywania równie˝ bez
otwierania drzwiczek, przez wciÊni´cie
przycisku "ON/OFF".
W takim przypadku wznowienie
pracy w miejscu, w którym zosta∏a
ona zatrzymana wymaga jedynie
ponownego wciÊni´cia przycisku
"ON/OFF".
■ Otworzyç drzwiczki zmywarki i w∏o˝yç do
niej naczynia przeznaczone do mycia.
■ PrzyciÊnij przycisk "ON/OFF" przez 2
sekundy.
Wszystkie kontrolki programów zacznà
migaç.
■ Wybraç program wciskajàc przycisk
“WYBÓR PROGRAMU”.
Lampka kontrolna wybranego programu
zacznie migaç.
UWAGA!
JeÊli otworzymy drzwiczki gdy
zmywarka jest w trakcie suszenia,
w∏àczy si´ sygna∏ akustyczny
ostrzegajàcy, ˝e cykl si´ jeszcze nie
zakoƒczy∏.
■ W razie potrzeby nale˝y wcisnàç przycisk
opcji (zaÊwieci si´ odpowiednia lampka
sygnalizacyjna).
Opcj´ mo˝na w∏àczyç lub wy∏àczyç W
CZASIE jednej minuty od uruchomienia
programu.
Zmiana programu w trakcie
pracy zmywarki
■ Wcisnàç przycisk "START" (migajàca
kontrolka wybranego programu zacznie
Êwieciç w sposób ciàg∏y).
Aby zmieniç lub anulowaç wykonywany
aktualnie program, nale˝y post´powaç w
nast´pujàcy sposób:
■ Po zamkni´ciu drzwiczek i po sygnale
dêwi´kowym program uruchomi si´
automatycznie. WyÊwietlacz poka˝e
czas pozosta∏y do zakoƒczenia cyklu.
■ Przytrzymaç przez ponad 3 sekund
przycisk "RESET".
Zacznà rozbrzmiewaç niektóre sygna∏y
dêwi´kowe, a poszczególne lampki
kontrolne programów po kolei w∏àczaç i
wy∏àczaç si´.
W CZASIE jednej minuty od uruchomienia
programu mo˝liwa jest zmiana cyklu
zmywania za pomocà przycisku
"WYBÓR PROGRAMU".
■ Bie˝àcy program zostanie skasowany i
wszystkie kontrolki programów zacznà
migaç.
■ W tym momencie mo˝liwe b´dzie
ustawienie nowego programu.
Przerwanie programu
Odradzamy otwieranie drzwiczek podczas
trwajàcego programu, szczególnie w fazie
Êrodkowej zmywania oraz w trakcie
ostatniego p∏ukania na goràco. Jednak˝e,
gdy podczas pracy zmywarki drzwiczki
zostanà otwarte (w celu na przyk∏ad
dodania naczyƒ do zmywania), program
zmywania automatycznie wy∏àczy si´.
UWAGA!
Przed
uruchomieniem
nowego
programu nale˝y upewniç si´, czy
Êrodek do zmywania nie zosta∏ ju˝
pobrany. JeÊli w pojemniku brakuje
Êrodka do zmywania, nale˝y go
uzupe∏niç.
59
Wykonanie programu
Przycisk
resetowania
dla
lampki kontrolnej pustego
zbiornika na sól
Podczas trwania programu lampka
sygnalizacyjna
wybranego
cyklu
b´dzie Êwieciç si´ w sposób ciàg∏y,
zaÊ 3 lampki sygnalizacyjne wyÊwietlania
“ETAPÓW PROGRAMU” (odpowiadajàcych
"ZMYWANIU"
, "P¸UKANIU"
i
"SUSZENIU”
) b´dà Êwieciç si´
pojedynczo i kolejno, wskazujàc aktualny
etap zmywania.
Po uzupe∏nieniu zbiornika na sól, nale˝y
przycisnàç ten przycisk przez kilka sekund,
dopóki nie zgaÊnie odpowiednia lampka
kontrolna.
UWAGA!
JeÊli przycisk resetowania zostanie
wciÊni´ty bez uzupe∏nienia soli w
pojemniku, b´dzie to przeszkadzaç w
prawid∏owym
dzia∏aniu
lampki
kontrolnej wskaênika soli.
W przypadku przerwania dop∏ywu energii
elektrycznej zmywarka przechowa w
pami´ci wykonywany program, który w
momencie przywrócenia dostawy energii
elektrycznej zostanie wznowiony w
punkcie, w którym by∏ przerwany.
Zakoƒczenie programu
WA˚NE
W celu zagwarantowania prawid∏owego
dzia∏ania lampki kontrolnej dla
wskaênika soli, NALE˚Y ZAWSZE
UZUPE¸NIå ZBIORNIK NA SÓL.
Aby
zasygnalizowaç,
˝e
program
zakoƒczy∏ si´, trzykrotnie - w odst´pach
30-sekundowych - uruchomi si´ 5-cio
sekundowy alarm (jeÊli nie zostanie wyciszony), a lampka kontrolna programu
zacznie migaç. Zmywarka wy∏àczy si´
automatycznie.
Przycisk "OPÓèNIONY START"
Przycisk ten pozwala zaprogramowaç
uruchomienie zmywania z opóênieniem 3,
6 lub 9 godzin.
Przycisk opcji
Przycisk "SUPER ECO"
Aby ustawiç opóêniony start, nale˝y
post´powaç w nast´pujàcy sposób:
Przycisk pozwala na zaoszcz´dzenie Êrednio
25% czasu i energii (w zale˝noÊci od
wybranego programu) poprzez zredukowanie
podgrzewania wody oraz czasu suszenia w
koƒcowej fazie zmywania. U˝ycie tego
przycisku zalecane jest przy zmywaniu
wieczornym, kiedy ponowne u˝ycie naczyƒ
bezpoÊrednio po zmywaniu nie b´dzie
konieczne.
Po
zakoƒczeniu
cyklu
zalecamy uchylenie drzwi zmywarki dla
umo˝liwienia naturalnego obiegu powietrza
w komorze zmywania.
■ Wybraç program wciskajàc
“WYBÓR PROGRAMU”.
■ Wcisnàç
przycisk
"OPÓèNIONY
START" (przy ka˝dym wciÊni´ciu b´dzie
mo˝na nastawiç start opóêniony
odpowiednio o 3, 6 lub 9 godzin,
przy czym lampka sygnalizacyjna
odpowiadajàca wybranej wartoÊci opóênienia
zacznie Êwieciç si´ w sposób ciàg∏y).
■ W celu uruchomienia odliczania wcisnàç
"START" (wskaênik ustawienia czasu
zacznie migaç).
Lampka kontrolna pustego
zbiornika na sól
Niniejszy model wyposa˝ono w lampk´
kontrolnà na panelu sterowania, która zapala
si´, gdy zachodzi potrzeba uzupe∏nienia soli
w zbiorniku.
Pojawienie si´ bia∏ych plam na naczyniach
jest generalnie rzecz bioràc sygna∏em, ˝e
zbiorniczek na sól wymaga uzupe∏nienia.
przycisk
W przypadku ustawienia opóênienia
równego 9 godzinom zmniejszanie si´
czasu pozosta∏ego do uruchomienia
zmywarki wyÊwietlane jest poprzez w∏àczenie
po 3 godzinach lampki sygnalizacyjnej 6h i
po 6 godzinach lampki sygnalizacyjnej 3h.
60
3. Zwolniç przycisk przy drugim sygnale
akustycznym (zapalà si´ 3 kontrolki
"WYBÓR PROGRAMU").
Na zakoƒczenie ostatnich 3 godzin (przy
koƒcu odliczania) lampka sygnalizacyjna
3h zmieni stan Êwiecenia z migotania na
Êwiecenie ciàg∏e, co zasygnalizuje etap
zmywania i program automatycznie
rozpocznie prac´.
4. Wcisnàç ponownie przycisk: 3 kontrolki
ze Êwiat∏a sta∏ego (sygnalizacja koƒca
programu w∏àczona) prze∏àczà si´ na
migajàce (sygnalizacja wy∏àczona).
Gdy odliczanie nie zosta∏o jeszcze zakoƒczone,
to znaczy gdy program nie rozpoczà∏
jeszcze dzia∏ania, mo˝liwa jest zmiana lub
anulowanie opóênionego startu, wybór
innego programu lub wybór/skasowanie
wyboru opcji; nale˝y wówczas post´powaç
w nast´pujàcy sposób:
5. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà
przycisku "ON/OFF" dla zapami´tania
nowego ustawienia.
W celu w∏àczenia sygnalizacji koƒca
programu nale˝y powtórzyç t´ samà
procedur´.
■ Przytrzymaç przez ponad 3 sekund
przycisk "RESET".
Zacznà rozbrzmiewaç niektóre sygna∏y
dêwi´kowe, a poszczególne lampki
kontrolne programów po kolei w∏àczaç i
wy∏àczaç si´.
Zapami´tanie ostatnio
u˝ywanego programu
■ Opóêniony start i wybrany program
zostanà skasowane. Kontrolki programów
zacznà migaç.
Funkcj´ pami´tania ostatnio u˝ywanego
programu
mo˝na
aktywowaç
w
nast´pujàcy sposób:
■ Wcisnàç
przycisk
"OPÓèNIONY
START" w celu ustawienia innego czasu
opóênienia startu (odpowiadajàca
wybranej wartoÊci lampka sygnalizacyjna
zaÊwieci si´ Êwiat∏em ciàg∏ym).
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
■ Po zmianie lub anulowaniu opóênionego
startu mo˝liwe jest nastawienie nowego
programu i wybranie lub te˝ skasowanie
wyboru opcji.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"ON/OFF" (rozlegnie si´ krótki sygna∏).
Wy∏aczenie sygnalizacji
akustycznej KO¡CA PROGRAMU
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 30
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 3
sygna∏y akustyczne).
Sygnalizacja akustyczna koƒca programu
mo˝e byç wy∏àczona w nast´pujàcy
sposób.
3. Zwolniç przycisk kiedy rozlegnie si´
TRZECI sygna∏ akustyczny (wszystkie
kontrolki zacznà migaç).
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
4. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk:
migajàca
kontrolka
(pami´tanie
wy∏àczone) zapali si´ na sta∏e
(pami´tanie w∏àczone).
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"ON/OFF" (rozlegnie si´ krótki sygna∏).
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 15
sekund (w tym czasie rozlegnà si´ 2
sygna∏y akustyczne).
5. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà
przycisku "ON/OFF" dla zapami´tania
nowego ustawienia.
61
Wy∏àczenie funkcji pami´tania odbywa si´
za pomocà tej samej procedury.
Sygnalizacja anomalii
WA˚NE
Niniejsza zmywarka jest wyposa˝ona
w uk∏ad zabezpieczajacy przed
zalaniem, który w razie awarii usuwa
nadmiar wody ze zmywarki.
JeÊli podczas wykonywania programu
zmywarka b´dzie pracowaç w sposób
nieprawid∏owy lub pojawi si´ inna anomalia,
lampka sygnalizacyjna odpowiadajàca
wybranemu cyklowi b´dzie migotaç z du˝à
cz´stotliwoÊcià i rozlegnie si´ sygna∏
dêwi´kowy.
Nale˝y wówczas wy∏àczyç zmywark´,
wciskajàc przycisk "ON/OFF".
UWAGA!
Aby nie dopuÊciç do nieumyÊlnego
w∏àczenia uk∏adu zabezpieczajàcego
przed zalaniem nie zaleca si´
przesuwaç ani przechylaç zmywarki
podczas jej dzia∏ania.
W przypadku, w którym zachodzi
koniecznoÊç
przesuni´cia
lub
przechylenia
zmywarki
nale˝y
sprawdziç wczeÊniej, czy zmywanie
zakoƒczy∏o si´ i czy w zbiorniku
zmywarki nie pozosta∏a woda.
Po upewnieniu si´, ˝e otwarty jest kran
dop∏ywu wody, ˝e nie jest za∏amany wà˝
odp∏ywowy, nie jest zatkany syfon ani
filtry - nale˝y ponownie ustawiç wybrany
program.
W przypadku powtórzenia si´ danej
anomalii konieczne b´dzie skontaktowanie
si´ z serwisem technicznym.
62
■ Moje statystyki – ze statystykami
zmywania i poradami jak bardziej
efektywnie
wykorzystywaç
swoje
urzàdzenie.
FUNKCJA SMART TOUCH
Urzàdzenie korzysta z technologii Smart
Touch, która umo˝liwia interakcj´ z
urzàdzeniem za poÊrednictwem aplikacji
App na smartfonach z Androidem,
wyposa˝onych w funkcj´ NFC (Near Field
Communication).
Wszelkie szczegó∏owe informacje na
temat funkcji Smart Touch uzyskasz
przeglàdajàc aplikacj´ w trybie
DEMO lub na
www.candysmarttouch.com
■ Pobierz aplikacj´ Candy simply-Fi na
swój smartfon.
Candy simply-Fi App jest dost´pna
na tabletach i smartfonach z
systemami Android i iOS. Niemniej
jednak nawiàzanie kontaktu z pralkà
i korzystanie z ca∏ego potencja∏u,
jaki zapewnia funkcja Smart Touch,
jest mo˝liwe tylko wówczas, gdy
posiadasz smartfon z systemem
Android wyposa˝ony w technologi´
NFC, zgodnie z nast´pujàcym
schematem funkcjonalnym:
Smartfon z Android z
technologià NFC
Interakcja z pralkà i
wszystkie inne treÊci
Smartfon z Android
bez technologii NFC
Wy∏àcznie treÊci
Tablet z Androidem
Wy∏àcznie treÊci
Apple iPhone
Wy∏àcznie treÊci
Apple iPad
Wy∏àcznie treÊci
JAK U˚YWAå SMART TOUCH
PO RAZ PIERWSZY – Rejestracja pralki
■ Wejdê w "Ustawienia" na smartfonie z
Androidem i aktywuj funkcj´ NFC w
menu "Wireless & Networks".
W zale˝noÊci od modelu smartfona i
wersji Android iOS, proces aktywacji
NFC mo˝e byç ró˝ny. Wi´cej
informacji znajdziesz w instrukcji
obs∏ugi do∏àczonej do smartfona.
■ W∏àcz urzàdzenie i odblokuj tryb Smart
Touch wybierajàc program "P3" i
naciskajàc przycisk "Express".
■ Otwórz the App, utwórz profil
u˝ytkownika i zarejestruj urzàdzenie
post´pujàc zgodnie z instrukcjami
na wyÊwietlaczu lub "Skrócona
Instrukcja", który do∏àczono do
urzàdzenia.
FUNKCJE
G∏ównymi funkcjami dost´pnymi w aplikacji sà:
■ Sterowanie g∏osowe – przewodnik,
który pomo˝e Ci wybraç idealny cykl za
pomocà jedynie trzech komend
g∏osowych (naczynia, poziom za∏adowania,
poziom zabrudzenia).
Wi´cej informacji, F.A.Q. oraz wideo
z instrukcjà rejestracji udost´pniono
na:
www.candysmarttouch.com/how-to
■ Programy – pozwalajàca wybraç i
rozpoczàç nowe dodatkowe programy
zmywania
■ Smart Diagnostyka – obejmujàca
Ustawienia zaawansowane, TwardoÊç
Wody, "Sprawdzanie", Czyszczenie
Filtra i pomoc w rozwiàzywania
problemów
63
KOLEJNY RAZ – Regularne stosowanie
JeÊli nie znasz swojego po∏o˝enia
anteny NFC, lekko obróç smartfonem
w ruchu ko∏owym wokó∏ logo Smart
Touch a˝ App potwierdzi po∏àczenie.
W celu umo˝liwienia przesy∏ania
danych, ABY ODNIEÂå SUKCES,
KONIECZNE
JEST,
ABY
PRZYTRZYMAå SMARTFON PRZY
PANELU PRALKI PODCZAS KILKU
SEKUND TEJ DANEJ PROCEDURY;
na
urzàdzeniu
pojawi
si´
wiadomoÊç, która poinformuje o
prawid∏owym wyniku operacji i
doradzi, gdy jest to mo˝liwe, aby
przesunàç smartfon dalej.
■ W celu zarzàdzania urzàdzeniem za
poÊrednictwem
aplikacji
trzeba
ka˝dorazowo odblokowaç tryb Smart
Touch, w∏àczyç urzàdzenie, wybraç
program "P3" a nast´pnie nacisnàç
przycisk "Express".
■ Upewnij si´, ˝e masz odblokowany
ekran telefonu (w trybie stand-by) i
zosta∏a w∏àczona funkcja NFC; w
przeciwnym razie, nale˝y wykonaç
czynnoÊci opisane wczeÊniej.
■ Aby rozpoczàç cykl zmywania nale˝y
za∏adowaç naczynia i detergent.
■ Zamknàç drzwi urzàdzenia.
Gruba metalowa obudowa lub
naklejki na smartfonie mogà
zak∏ócaç
lub
uniemo˝liwiaç
transmisj´ danych pomi´dzy pralkà
a telefonem. JeÊli to konieczne,
zdejmij je.
■ Wybraç potrzebnà funkcj´ aplikacji
(np. rozpocz´cie programu, cykl
"Sprawdzanie", aktualizacj´ statystyk,
itp.)
■ Post´puj zgodnie z instrukcjami
wyÊwietlanymi na ekranie telefonu,
PAMI¢TAJÑC BY BY¸ ZBLI˚ONY do
logo Smart Touch na panelu urzàdzenia,
gdy wymagane przez aplikacj´.
Zastàpienie niektórych elementów
smartfonów (np. pokrywy baterii,
itp...), nie oryginalnymi, mo˝e
spowodowaç usuni´cie anteny NFC,
co uniemo˝liwia pe∏ne wykorzystanie
aplikacji.
Zarzàdzanie i sterowanie urzàdzeniem
za poÊrednictwem aplikacji mo˝liwe
jest tylko z bliska: w zwiàzku z tym
nie jest mo˝liwe wykonywanie
zdalnych operacji (np.: z innego
pokoju czy poza domem).
UWAGI:
UmieÊç inteligentny telefon tak, aby
antena NFC na jego „plecach”
dopasowa∏a swoje po∏o˝enie do
logo Smart Touch na urzàdzeniu.
64
* Zmi´kczacz fabrycznie ustawiany jest
na poziomie 3, gdy˝ poziom ten
zadowala wi´kszoÊç klientów.
REGULACJA ZMI¢KCZANIA
WODY
Woda, w zale˝noÊci od lokalizacji, zawiera sole
wapnia i inne sole mineralne osadzajàce si´ na
naczyniach i pozostawiajàce bia∏e plamy.
Im wi´cej tych soli tym woda jest “twardsza”.
Zmywarka do naczyƒ wyposa˝ona jest w
zmi´kczacz, który wykorzystujàc sól
regeneracyjnà, zaprojektowanà specjalnie
dla tych urzàdzeƒ, dostarcza wody pozbawionej
wapnia (mi´kkiej) do zmywania naczyƒ. W
odpowiedniej instytucji zapewniajàcej zasilanie
w wod´, znajdujàcej si´ na terenie
zamieszkania mo˝na dowiedzieç si´, jaki
jest poziom twardoÊci wody.
W zale˝noÊci od poziomu przyporzàdkowania
miejscowej wody nale˝y w nast´pujàcy
sposób wyregulowaç zmi´kczacz:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
1. Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
"WYBÓR PROGRAMU" i równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem
"ON/OFF" (rozlegnie si´ krótki sygna∏).
Ustawienie zmi´kczacza wody
Zmi´kczacz mo˝e skutecznie oddzia∏ywaç
na wod´, której twardoÊç osiàga wartoÊç do
ponad 90°fH (w skali francuskiej), 50°dH
(w skali niemieckiej), za poÊrednictwem 6
poziomów regulacji.
W poni˝szej tabeli nale˝y odszukaç
poziom odpowiadajàcy twardoÊci wody i
wskazówki
dotyczàce
niezb´dnych
operacji regulacyjnych.
Regulacja
zmi´kczacza
0-3
NIE
1
6-15
4-9
TAK
Kontrolka 1
2
16-30 10-16 TAK
*3
31-45 17-25 TAK
4
46-60 26-33 TAK
5
61-90 34-50 TAK
ºdH
(stopnie
niemieckie)
0-5
ºfH
(stopnie
francuskie)
0
Wszsystkie
kontrolki
zgaszone
Poziom
Wykorzystanie
soli
regeneracyjnej
TwardoÊç
wody
2. Przytrzymaç
przycisk
"WYBÓR
PROGRAMU" przez co najmniej 5
sekund a nast´pnie zwolniç ale dopiero
po us∏yszeniu sygna∏u akustycznego.
Niektóre
kontrolki
"WYBORU
PROGRAMU" zapalà si´ pokazujàc
ustawienia zmi´kczacza wody.
3. Za pomocà tego samego przycisku
ustawiç ˝àdany poziom zmi´kczacza: po
ka˝dym naciÊni´ciu zapali si´ kontrolka
(iloÊç kontrolek oznacza ustawiony
poziom). Dla poziomu 0 wszystkie
lampki b´dà wy∏àczone.
4. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà przycisku
"ON/OFF" dla zapami´tania nowego
ustawienia.
UWAGA!
JeÊli z jakiegoÊ powodu nie uda si´
zakoƒczyç procedury ustawiania,
nale˝y wy∏àczyç zmywark´ wciskajàc
przycisk "ON/OFF" i rozpoczàç ustawianie od nowa.
Kontrolki
1, 2
Kontrolki
1, 2, 3
Kontrolki
1, 2, 3, 4
Kontrolki
1, 2, 3, 4, 5
65
LISTA PROGRAMÓW
Opis
Programu
Intensywny
Przeznaczony
do
zmywania
zabrudzonych naczyƒ i garnków.
mocno
Uniwersalny
Przeznaczony do zmywania naczyƒ i garnków
codziennego u˝ytku, normalnie zabrudzonych.
Eco
Program do naczyƒ normalnie zabrudzonych
(najbardziej efektywny pod wzgl´dem ∏àcznego
zu˝ycia energii i wody dla tego rodzaju
naczyƒ).
Program znormalizowany EN 50242.
Szybki 29'
Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tu˝
po zakoƒczeniu posi∏ku po podgrzaniu wody
wskazane do zmywania naczyƒ dla 6 osób
najwy˝ej.
Mycie wstepne
Wst´pne, krótkie zmywanie wykonywane
rano lub w po∏udnie, kiedy chcemy przenieÊç
g∏ówne zmywanie na okres po kolacji.
Aktywacja trybu Smart Touch umo˝liwiajàca
interakcj´ pomi´dzy urzàdzeniem a aplikacjà
Candy simply-Fi. Przed pierwszym u˝yciem
za poÊrednictwem aplikacji, ta pozycja b´dzie
obs∏ugiwana przez program Intensywny.
Zmywanie z myciem wst´pnym
Dla programów z myciem wst´pnym zalecane jest dodanie dodatkowj iloÊci detergentu
(max. 10 gramów) bezpoÊrednio do wn´trza zmywarki.
66
•
••••• •
••••
•
N.D. = FUNKCJA NIEDOST¢PNA
67
••••
•
60°C
•••••
•
45°C
•
50°C
•
Przycisk "SUPER ECO"
Czas
zmywania
w
minutach
Przycisk
"OPÓèNIONY START"
Przebieg wykonania programu
Wodà zimnà (15°C)
-Tolerancja ± 10%-
P∏ukanie goràce ze
Êrodkiem
wyb∏yszczajàcym
Drugie zimne p∏ukanie
Pierwsze zimne
p∏ukanie
Zmywanie zasadnicze
Zmywanie wst´pne
zimne
Zmywanie wst´pne
goràce
Kontrola zapasu soli
Kontrola Êrodka
wyb∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów i
p∏ytki
Ârodek do zmywania
Ârodek do zmywania
wst´pnego
CzynnoÊci
do wykonania
Funkcje
dodatkowe
75°C
• • •
130 TAK TAK
•
•
120 TAK TAK
170 TAK TAK
29
TAK N.D.
5
TAK N.D.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích, které
nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
Technické specifikace naleznete na webov˘ch stránkách v˘robce.
Proizvajalec in prodajalec dopu‰ãata moÏnost napak pri tisku te knjiÏice, za kar ne
odgovarjata.
Proizvajalec si pridrÏuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprej‰njega opozorila,
ãe spremembe ne vplivajo na osnovne znaãilnosti stroja.
Tehniãni podatki izdelka so na voljo na proizvajalãevi spletni strani.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne pogre‰ke u tiskanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmjene svojih proizvoda, ali bez
promjene njihovih osnovnih svojstava.
Kako bi vidjeli tehniãke karakteristike proizvoda, molim da kliknete na web stranicu
proizvodjaãa.
) " # ' # ' " . " , .
( " .
" , $ #' A gyártó minden felelŒsséget elhárít az ebben a füzetben esetleg elŒforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzŒk megváltoztatása nélkül
– fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
Felvilágosításért a termék leírásával kapcsolatosan keresse fel a gyártó weblapját.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Dane techniczne urzàdzenia podane sà na stronie internetowej producenta.
17.05 - 41903766
CZ
SL
HR
EL
HU
PL
- CDP LS -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising