Candy | CDPN 1L390PX | Candy CDPN 1L390PX Navodila za uporabo

Candy CDPN 1L390PX Navodila za uporabo
SR
SL
HR
Hvala vam što ste izabrali perilicu za suđe
Candy. Uvjereni smo da će vam predano
služiti u sigurnom pranju svakodnevnog
posuđa.
Sadržaj
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI I
PREDOSTROŽNOSTI
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik za pravilnu
i sigurnu upotrebu uređaja te korisne
savjete o učinkovitom održavanju.
2. DOVOD VODE
3. DODAVANJE SOLI
4. POSTAVLJANJE GORNJE KOŠARE
Upotrebljavajte perilicu za suđe
samo nakon što ste pažljivo pročitali ove
upute. Preporučujemo da uvijek čuvate
ovaj priručnik pri ruci i u dobrom stanju
za svakog budućeg vlasnika.
5. STAVLJANJE POSUĐA
Provjerite je li uređaj isporučen s ovim
uputama za uporabu, jamstvenim listom,
adresom servisnog centra i oznakom
energetske
učinkovitosti.
Svaki
se
proizvod identificira jedinstvenom 16znamenkastom šifrom, koja se naziva i
„serijskim
brojem”,
ispisanom
na
jamstvenom listu ili na pločici sa serijskim
brojem koja se nalazi s unutarnje strane
vrata u gornjem desnom dijelu. Ta šifra
vrijedi kao svojevrsna identifikacijska
oznaka specifična za proizvod koju ćete
trebati
upotrijebiti
za
registraciju
proizvoda ili ako ćete se trebati obratiti
Centru za tehničku pomoć.
8. VRSTE SREDSTVA ZA PRANJE
6. INFORMACIJE ZA LABORATORIJSKE
TESTOVE
7. DODAVANJE SREDSTVA ZA PRANJE
9. DODAVANJE SREDSTVA ZA ISPIRANJE
10.ČIŠĆENJE FILTARA
11.PRAKTIČNI SAVJETI
12.ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
13.OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE
14.TEHNIČKI PODACI
15.ODABIR PROGRAMA I POSEBNE
ZNAČAJKE
16.UPRAVLJANJE NA DALJINU (WI-FI)
17.LEGENDA PROGRAMA
Slika A
18.JEDINICA ZA OMEKŠIVAČ VODE
19.TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO
20.OKOLIŠNI UVJETI
5
A. BEŽIČNI PARAMETRI (STR.104)
1
4
3
2
2
uređaj mogu upotrebljavati
djeca od 8 godina i starija i
osobe sa smanjenim tjelesnim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima
ili s nedostatkom iskustva i
znanja, pod uvjetom da ih se
nadzire ili da im se daju upute
o upotrebi uređaja na siguran
način i da razumiju uključene
opasnosti. Djeca se ne smiju
igrati s perilicom za suđe.
Djeca ne smiju čistiti i održavati
uređaj bez nadzora.
l Ovaj
je uređaj namijenjen za
upotrebu u kućanstvu i sličnim
primjenama kao što su:
− kuhinje za osoblje u trgovinama,
uredima i drugim radnim
okruženjima;
− farme;
− za klijente u hotelima, motelima
i drugim vrstama stambenog
okruženja;
− vrste polupansionskog
l Djecu bi trebalo nadzirati kako
okruženja.
bi se osiguralo da se ne igraju
s uređajem.
Drugačija uporaba ovog uređaja
od uporabe u kućanstvu ili
tipičnih kućanskih funkcija, kao l Djecu do tri godine trebalo bi
držati dalje od uređaja osim
što je komercijalna upotreba
ako nisu cijelo vrijeme pod
stručnih ili osposobljenih korisnika,
nadzorom.
isključena je i kod prethodno
navedenih primjena. Ako se
uređaj upotrebljava na način koji l Ako je kabel za napajanje
oštećen, mora ga zamijeniti
nije u skladu s prethodno
proizvođač, njegov serviser ili
navedenim, može se smanjiti
slično kvalificirane osobe kako bi
vijek trajanja uređaja i poništiti
se izbjegla opasnost. Preporučujemo
proizvođačevo jamstvo.
upotrebu originalne komponente
Proizvođač ne prihvaća bilo
koja se može tražiti od Centra
kakvu štetu na uređaju ili drugu
za tehničku pomoć.
štetu ili gubitak koji nastaje
uporabom koja nije u skladu s
uporabom u kućanstvima ili l Upotrebljavajte samo komplete
crijeva isporučene s uređajem
domaćom uporabom (čak i ako
za priključak za vodu (ne
se nalazi u domaćem okruženju
upotrebljavajte stare komplete
ili kućanstvu) u najvećoj mjeri
crijeva).
dopuštenoj zakonom.
3
HR
l Ovaj
1. INFORMACIJE O
SIGURNOSTI I
PREDOSTROŽNOSTI
l Pritisak
vode mora biti između Proizvođač
odbacuje
svu
0,08 MPa i 0,8 MPa.
odgovornost za bilo kakvu
štetu nanesenu ljudima ili
l Pazite da tepisi ili prostirke ne
zaklanjaju dno uređaja ni imovini zbog toga što uređaj
nije uzemljen.
otvore za ventilaciju.
l Nakon
postavljanja uređaj mora l Osigurajte da perilica za suđe
biti postavljen tako da je utikač
ne gnječi kabele za napajanje.
dostupan.
l Općenite
se ne preporučuje
upotrebljavati
prilagodnike,
višestruke utikače i/ili produžne
kabele.
UPOZORENJE
Noževe i drugi pribor s oštrim
vrhovima mora se staviti u
košaru s vrhovima okrenutim
prema dolje ili stavljenim u
vodoravni položaj.
l Prije
čišćenja ili održavanja
perilice za suđe, isključite uređaj
iz struje i isključite dovod vode.
l Nemojte
ostavljati vrata otvorena
u vodoravnom položaju kako l Nemojte povlačiti kabel za
napajanje ili uređaj da biste
biste izbjegli moguće opasnosti
isključiti uređaj iz struje.
(npr. spoticanje).
l Daljnje
informacije o proizvodu l Nemojte ostaviti uređaj izložen
ili sigurnosno-tehnički list potražite
elementima (kiša, sunce itd.).
na proizvođačevom web-mjestu.
l Naslanjanje na otvorena vrata
Električni priključci i sigurnosne
perilice za suđe ili sjedenje na
upute
njima može uzrokovati njezino
prevrtanje.
l Tehničke pojedinosti (napon
napajanja i ulazna snaga)
l Perilica za suđe osmišljena je
navedeni su na natpisnoj pločici
za uobičajeni kuhinjski pribor.
proizvoda.
Predmeti koji su zagađeni
benzinom, bojom, tragovima
l Provjerite je li električni sustav
čelika ili željeza, korozivnim
uzemljen i je li u skladu sa
kemikalijama, kiselinama ili
svim važećim zakonima te je li
lužinama ne smiju se prati u
utičnica kompatibilna s utikačem
perilici za suđe.
uređaja.
4
je u kući ugrađen uređaj
za omekšavanje vode, nema
potrebe za dodavanjem soli u
omekšivač vode.
Označavanjem ovog proizvoda
oznakom
potvrđujemo, pod
vlastitom odgovornošću, potpunu
sukladnost ovog proizvoda sa
svim mjerodavnim sigurnosnim,
l Ako se uređaj pokvari ili prestane zdravstvenim i ekološkim zahtjevima
pravilno raditi, isključite ga, europskog zakonodavstva.
isključite dovod vode i ne dirajte
ga. Popravke smije izvoditi samo Postavljanje
Centar za tehničku pomoć i l Uklonite sve elemente ambalaže.
trebaju se postaviti samo originalni
rezervni dijelovi. Nepridržavanjem
UPOZORENJE
ovih uputa može se ugroziti
sigurnost uređaja.
Držite materijal za pakiranje
dalje od djece.
l Ako
nakon uklanjanja ambalaže
l Nemojte postavljati ili upotrebljavati
trebate pomaknuti uređaj, ne
perilicu za suđe ako je oštećena.
pokušavajte ga podići za dno
vrata. Malo otvorite vrata i l Pridržavajte se uputa isporučenih
podignite stroj držanjem vrha.
s proizvodom.
5
HR
l Ako
2. DOVOD VODE
l Ako perilicu priključujete na novu vodovodnu
Perilica sudja mora biti spojena na
vodovodnu mrežu korištenjem nove
garniture cijevi. Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
instalaciju ili na vodovodnu instalaciju
koja duže vrijeme nije bila korištena,
pustite vodu da teče nekoliko minuta da
se iz cijevi isperu moguće nećistoće (kao
na primjer pijesak, hrdja itd) prije nego
što perilicu sudja priključite na cijev za
dovod vode. Na taj način izbjegavate
moguće začepljenje filtra navedenim
nećistoćama. Dovodnu cijev priključite na
slavinu za dotok vode tek kada je voda
sasvim čista.
l Cijevi za odvod i dovod vode na perilici
možete usmijeriti ili na lijevu ili na desnu
stranu.
Perilicu možete priključiti na hladnu ili
toplu vodu, s time da ulazna temperatura
tople vode ne smije prelaziti temperaturu
od 60°C.
1
l Dozvoljeni minimalni pritisak vode iznosi
B
0,08 MPa do maksimalno 0,8 MPa.
l Priključnu cijev morate pričvrstiti na
slavinu navojem, tako da perilicu možete
odvojiti od vodovodne mreže kada je ne
koristite (slika 1 B).
2
l Perilica je opremljena dovodnom cijevi
koja na završetku ima navoj promjera 3/4"
(slika 2).
B
l Spojite dovodnu cijev "A" na slavinu za
vodu "B" sa priključkom "3/4" i provjerite
da je spoj dobro zabrtvljen.
A
l Ako je neophodno, dovodna cijev može se
produžiti do 2,5 m. Produžna cijev može
se nabaviti kod ovlaštenog servisera.
6
uređaj koji se nalazi na dovodnoj cijevi
koji zaustavlja protok vode ako se cijev
ošteti te se u tom slučaju na prozoru „A”
prikazuje crvena oznaka i cijev se mora
zamijeniti. Kako biste odvinuli maticu, pritisnite
uređaj za jednosmjerno blokiranje „B”.
Sve perilice za suđe opremljene su
sigurnosnim uređajem za sprečavanje
prelijevanja koji automatski blokira
protok vode i/ili odvodi višak vode ako
voda premaši normalne razine zbog
kvara.
4
NEKI MODELI mogu imati jednu ili više
sljedećih značajki:
B
l BLOKIRANJE VODE (3. slika)
A
Sustav za blokiranje vode osmišljen je za
poboljšanje sigurnosti uređaja. Sustav
sprečava poplave do kojih može doći zbog
kvara uređaja ili kao posljedica pukotine
na gumenim cijevima, a posebno na cijevi
za dovod vode.
l ZAŠTITA OD CURENJA - DOVODNA CIJEV
SA SIGURNOSNIM ELEMENTOM (5. slika):
Ako voda curi iz primarne unutarnje cijevi
„A”, prozirni zaštitni omotač „B” sadržavat
će vodu kako bi se dovršio ciklus pranja.
Na kraju ciklusa obratite se Centru za
tehničku pomoć kako bi se zamijenila
dovodna cijev.
Način rada
Spremnik koji se nalazi na podnožju uređaja
prikuplja svu vodu koja je procurila i upravlja
senzorom koji aktivira ventil koji se nalazi
ispod slavine za vodu i blokira svu vodu, čak
i kada je slavina potpuno otvorena.
Ako je odjeljak „A” koja sadrži električne
dijelove oštećena, odmah izvucite utikač iz
utičnice. Kako biste osigurali savršen rad
sigurnosnog sustava, crijevo s odjeljkom „A”
trebalo bi priključiti na slavinu kako je
prikazano na slici.
Crijevo za dovod vode ne smije se izrezati jer
ima dijelove koji su pod naponom.
Ako crijevo nije dovoljno dugačko za
priključivanje, mora se zamijeniti dužim.
Crijevo se može dobiti u Centru za tehničku
pomoć.
3
5
B
A
A
7
HR
l ZAUSTAVLJANJE VODE (4. slika):
Hidraulički sigurnosni uređaji
Priključivanje odvodne cijevi
l Završetak odvodne cijevi namjestite na
l Zaobljeni
završetak odvodne cijevi
možete objesiti i na rub sudopera, ali
svakako morate pripaziti da završetak
cijevi nije potopljen u vodu koja se možda
nalazi u sudoperu, jer će ona kod
uključivanja uredjaja, ući natrag u perilicu
(slika 6Y).
stalni odvod vode, te pazite da cijev ne
bude savinuta (slika 6).
l Stalni odvod vode mora biti na visini
najmanje 40 cm i imati unutarnji promjer
širine najmanje 4 cm.
l Preporučujemo da namjestite i odgovarajući
l U slučaju da isti završetak želite namjestiti
sifon koji će spriječiti širenje neugodnih
mirisa (slika 6X).
ispod radne površine, morate ga pričvrstiti
neposredno ispod radne plohe, na
najvišoj mogućoj točci (slika 6Z).
l Ako je neophodno, odvodna cijev može
se produžiti do 2,5 m; osigurajte da stoji
na najviše 85 cm visine od razine poda.
Produžna cijev može se nabaviti kod
ovlaštenog servisera.
l Po završetku priključivanja perilice na
vodovodnu mrežu provjerite da cijevi za
odvod i dovod vode nigdje nisu savinute.
6
Y
X
Z
8
(Slika A "1")
Nakon stavljanja soli, MORATE pokrenuti
potpuni ciklus pranja ili program za
PRETPRANJE/ HLADNO ISPIRANJE.
l Pojava bijelih mrlja na posudju je obično
znak da je potrebno napuniti spremnik
soli.
l U spremnik za sol možete usipati oko1,5
do 1,8 kg soli. Za što bolje i uspješnije
korištenje perilice potrebno je povremeno
obnoviti zalihu soli, ovisno o podacima na
tablici.
l Na dnu uredjaja nalazi se spremnik za
sol, pomoću koje se obnavlja sredstvo za
odstranjivanje vapnenca.
l Vrlo je važno da koristite isključivo sol
(samo pri prvom pokretanju perilice)
Kada perilicu sudja koristite prvi puta,
nakon potpunog punjenja spremnika
za sol, neophodno je dodati vode sve
dok se ne prelije iz spremnika.
posebno namijenjenu za perilice sudja.
Ostali tipovi soli kao npr. kuhinjska sol,
sadrže visok postotak vapnenastih sastojaka,
te zbog prisutnosti istih, ne može doći do
pročišćavanja, te se uredjaj može začepiti.
l Sol u uredjaj za omekšavanje dodajete
tako da odvrnete poklopčić na spremniku,
koji se nalazi na dnu perilice.
l Pri navedenoj radnji često se dogodi da iz
spremnika isteće nešto vode, bez obzira
na to, slobodno usipajte sol u spremnik
sve dok nije potpuno pun. Da bi lakše
usipali sol u spremnik, tijekom usipavanja
je miješajte npr. drškom od kuhače. Po
završetku punjenja, odstranite ostatke soli
i dobro pričvrstite poklopčić
9
HR
3. DODAVANJE SOLI
Vrsta "A": (SAMO MODELI S JEDNOSTAVNIM
4. POSTAVLJANJE
GORNJE KOŠARE
MEHANIZMOM POSTAVLJANJA KOŠARE):
l Ako se redovito upotrebljavaju tanjuri od
29 cm do 32,5 cm, stavite ih u donju
košaru nakon što gornju košaru postavite
u njezin gornji položaj kako je opisano u
nastavku (prema modelu):
Vrsta "A":
1. okrenite prednje blokove "A" prema van;
2. izvadite košaru i postavite je u gornji
položaj;
3. vratite blokove "A" u izvorni položaj.
Posuđe koje je promjerom veće od 20 cm
više se ne može stavljati u gornju košaru, a
pokretni oslonci ne mogu se upotrebljavati
kad je košara u gornjem položaju.
Vrsta "A"
1. izvadite gornju košaru;
2. držite košaru s obje strane i podignite je
prema gore (1. slika).
Posuđe koje je promjerom veće od 20 cm*
više se ne može stavljati u gornju košaru, a
pokretni oslonci ne mogu se upotrebljavati
kad je košara u gornjem položaju.
* U modela s trećom košarom posuđe više
od 14 cm u promjeru više se ne mogu
postaviti u gornju košaru.
POSTAVLJANJE KOŠARE U DONJI
POLOŽAJ:
1. držite košaru s obje strane i lagano je
podignite prema gore (1. slika);
2. zatim polako postavite u ispravan
položaj (2. slika).
N.B.: NIKAD NEMOJTE PODIZATI ILI
SPUŠTATI KOŠARU SAMO S JEDNE
STRANE (3. SLIKA).
UPOZORENJE:
preporučujemo da namjestite košaru prije
stavljanja posuđa u perilicu za suđe.
Vrsta "B"
1
A
2
b
A
a
b
3
10
a
maksimalno možete iskoristiti, odnosno
da je napunite samo s tanjurima koje
postavite u dva reda i to do najviše 24
komada, ili samo sa čašama koje posložite u
pet redova najviše do 30 komada, ili sa
različitim komadima posudja.
Korištenje gornje
l Gornja košara opremljena je pokretnim
policama koje su prikvačene na bočne
strane košare i mogu se podesiti u 4
položaja.
Uobičajeno dnevno punjenje
prikazano je na slici 1, 2 i 3.
Gornja košara (slika 1)
l U nižem položaju (A-A1) police se mogu
koristiti za šalice (kava/čaj), kuhinjske
noževe, kutlače i sl. Stakleno posudje s
ručicama može se sigurno objesiti na
krajeve polica.
Gornja košara (slika 2)
l U višem položaju (B-B1) police omogućuju
prihvat plitkih i dubokih tanjura. Tanjure
treba postaviti okomito, vanjskim dnom
tanjura prema stražnjoj strani perilice
posudja. Izmedju tanjura mora biti razmak
za slobodan prolaz vode.
Gornja košara (slika 3)
l Tanjure većih promjera od oko 26 cm,
lagano nagnite prema prednjoj strani,
kako bi lakše umetnuli košaru u
unutarnjost perilice.
l Na
gornju košaru takodjer možete
postaviti i zdjele za salatu i plastične
zdjelice, ali je preporučljivo da ih učvrstite
na mjesto jer se takvo posudje kod
raspršivanja vode može prevrnuti.
11
posudjem
HR
l Gornja košara napravljena je tako da je
5. STAVLJANJE POSUĐA
Donja košara (slika 5)
Korištenje donje košare
l U donju košaru možete posložiti pladnjeve,
tave, zdjele za juhu, zdjele za salatu,
duboke i plitke tanjure, pribor za jelo i
kuhače.
l Pribor za jelo posložite u plastičnu
košaricu (držač) koja je za to namijenjena,
vrhovima ručica okrenutim prema gore.
l Držač pribora za jelo stavite na donju
košaru (sl. 4 i 5) da žlice, vilice i noževi
ne iskliznuli kroz otvore na košarici i time
blokiraju okretanje mlaznice za raspršivanje
vode.
Niža košara ima uredjaj za sigurnosno
zaustavljanje koji je posebno koristan
za sigurno izvlačenje potpuno pune
košare. Potpuno izvlačenje košare
neophodno je pri redovitom održavanju,
kada punite sol i čistite filtar.
Košarice za jedaći pribor (slika 6)
Košarica za jedaći pribor napravljena je od
dva odvojena djela, te je zbog toga
omogućeno punjenje različitim veličinama
jedaćeg pribora. Dva dijela mogu biti
zasebna tako da ih odvojitie kliznim
pomakom. Vrh košarice za jedaći pribor
može se ukloniti da se omogući stavljanje
različitih predmeta.
Pravilno i racionalno razmještanje sudja u
perilicu rezultirat će dobrim rezultatima pranja.
Uobičajeno dnevno punjenje
prikazano je na slici 4 i 5.
posudjem
6. INFORMACIJE ZA
LABORATORIJSKE
TESTOVE
Donja košara (slika 4)
Molimo da podatke vezane za ispitivanje i
mjerenje radne buke prema EN normama
zatražite od:
testinfo-dishwasher@candy.it
U vašem zahtjevu molimo da navedete ime
modela i serijski broj vaše perilice posudja
(pogledajte pločicu/naljepnicu s tehničkim
podacima).
12
HR
7. DODAVANJE SREDSTVA
ZA PRANJE
(Slika A "2")
Deterdžent
ZNAČAJNO
Za pranje posudja u perilici morate
upotrebljavati posebno sredstvo za
pranje, koje može biti u tekućem
stanju, odnosno prikladan prašak ili
tablete.
Nakon što ste stavili deterdžent u spremnik,
zatvorite poklopac, prvo ga gurnite (1) a
zatim ga pritisnite (2) sve dok se ne začuje
"klik".
Neprikladna sredstva kao na primjer:
sredstva za ručno pranje posudja, ne
sadrže sastojke pogodne za pranje posudja
u perilici, te ometaju pravilan rad perilice.
Punjenje spremnika za deterdžent
Spremnik za deterdžent smješten je na
unutarnjoj strani vrata (slika A "2"). Ako je
poklopac spremnika zatvoren, za otvaranje
pritisnite tipku (A). Po završetku bilo kojeg
programa pranja, ostavite poklopac uvijek
otvoren.
Budući da sva sredstva za pranje, nemaju
istu snagu pranja, pridržavajte se uputa
proizvodjača. Podsjećamo i to, da
nedovoljna količina sredstva za pranje
može prouzročiti nepotpuno uklanjanje
prljavštine. Dozirate li preveliku količinu
detrdženta, nećete postići bolje rezultate
pranja, već samo nepotreban trošak.
Nemojte koristiti prekomjerne količine
sredstava za pranje jer time istodobno
pridonosite i zaštiti okoliša.
UPOZORENJE
Kod punjenja donje košare sa posudjem,
provjeriti da li posudje ne smeta otvaranju
spremnika za deterdžent.
Potrebna količina sredstva za pranje ovisi i
o stupnju prljavštine kao i o tipu posudja.
Preporučujemo da odjeljak za pranje
spremnika za detrdžent napunite sa 20-30
grama sredstva za pranje posudja (B).
13
l pažljivo pročitajte upute proizvodjača
8. VRSTE SREDSTVA ZA
PRANJE
otisnute na ambalaži;
l učinkovitost deterdženta koji sadrži i sol
Deterdžent u tabletama
Deterdženti u tabletama različitih proizvodjača
ne otapaju se istom brzinom, zbog toga
tijekom kratkih programa pranja neki
deterdženti u tabletama ne mogu biti
potpuno učinkoviti jer se ne otope u
potpunosti. Ako se koristi takav deterdžent,
savjetujemo korištenje dužeg programa
pranja da se zajamči potpuno djelovanje
deterdženta u tabletama.
ZNAČAJNO
Da se ispune dobri rezultati pranja,
tablete moraju biti stavljene u odjeljak
za pranje spremnika za deterdžent, NE
izravno u kadu perilice posudja.
Ako koristite takvu vrstu deterdženta a
niste zadovoljni sa rezultatima pranja,
molimo da se obratite proizvodjaču
deterdženta.
U odredjenim okolnostima korištenje
kombiniranih deterdženata može izazvati:
l taloženje vapnenca na posudju ili u perilici
posudja;
l smanjeni radni učinak pranja ili sušenja.
Koncentrirani deterdženti
Koncentrirani deterdženti sa smanjenim
alkalinitetom i prirodnim enzimima, zajedno
sa programom pranja na 50°C, imaju manji
štetni učinak na prirodni okoliš a štite
posudje i perilicu posudja. Programi pranja
na 50°C namjerno iskorištavaju svojstva
prljavštine otpljene enzimima i zato
omogućuju da se korištenjem koncentriranih
deterdženata postignu isti rezultati pranja
kao sa programima na 65°C ali sa nižom
temperaturom pranja.
Kombinirani deterdženti
Deterdženti koji sadrže i sredstvo za sjaj
moraju biti stavljeni u odjeljak za pranje
spremnika za deterdžent. Odjeljak sredstva
za sjaj mora biti prazan (ako nije prazan,
podesite regulator sredstva za sjaj na niži
položaj prije korištenja takvog deterdženta).
Kombinirani deterdženti “SVE u 1”
Ako namjeravate koristiti kombinirane
deterdžente "SVE u 1" ("3 u 1"/"4 u 1"/"5 u
1", itd.) tj. one koji sadrže i sol i sredstvo za
sjaj, savjetujemo sljedeće:
14
zavisi o tvrdoći vode u vašoj vodovodnoj
mreži, Provjerite da li je tvrdoća vode u
vašoj vodovodnoj mreži unutar raspona
učinkovitosti koja je prikazana na
ambalaži deterdženta.
ZNAČAJNO
Bilo koji problem koji se iskaže kao
izravan rezultat korištenja takvog
deterdženta nije pokriven našim
jamstvom.
Molimo da zapamtite da pri korištenju
kombiniranog deterdženta "SVE u 1",
svjetlosni pokazatelji za zalihu soli i
sredstva za sjaj (koji se nalaze samo na
odabranim modelima) postaju suvišni,
tako da svjetlosne pokazatelje možete
zanemariti.
Ako se pojave problemi pri pranju i sušenju
posudja, preporučujemo da se vratite
korištenju uobičajenih odvojenih sredstava
(sol, deterdžent u prahu i sredstvo za sjaj).
To će osigurati da uredjaj za omekšavanje
vode u perilici posudja radi ispravno.
U takvom slučaju, preporučujemo:
l napunite sprmnike za sol i sredstva za
sjaj;
l pokrenite uobičajeni program pranja ali
bez umetnutog posudja.
Molimo da zapamtite da je nakon povratka
na korištanje uobičajene soli za perilicu
posudja, potreban odredjan broj ciklusa
pranja prije nego taj sustav ponovno bude
potpuno učinkovit.
HR
9. DODAVANJE SREDSTVA
ZA ISPIRANJE
(Slika A "3")
Sredstvo za sjaj
Sredstvo za sjaj, koje se automatski ispušta
tijekom zadnjeg ispiranja, pomaže da se
sudje brže osuši, sprečava nastajanje mrlja
i taloženje vodenog kamenca.
Punjenje spremnika sredstva za
sjaj
Spremnik sredstva za sjaj nalazi se lijevo
od spremnika za deterdžent (slika A "3").
Da otvorite poklopac spremnika, gurnite
oznaku za očitavanje i u isto vrijeme,
povucite jezičac za otvaranje. Preporučljivo
je uvijek koristiti sredstvo za sjaj posebno
namijenjeno za perilice sudja.
Razinu sredstva za sjaj provjerite kroz
pokazno okno (C) koje je smješteno na
raspršivaču
PUNO
PRAZNO
tamno
svijetlo
Reguliranje dodavanja sredstva
za sjaj od 1- 6
Regulator (D) je smješten ispod poklopca i
može se okretati pomoću kovanice.
Preporučeni položaj je 4.
Količina vapnenca u vodi bitno utječe kako
na nastajanje vodenih mrlja tako i na
sušenje posudja. Zato je veoma važno
reguliranje količine sredstva za visoki sjaj,
da bi se postigli optimalni rezultati pranja.
U slučaju da se po završetku pranja na
posudju pokažu tragovi tekućine za sjaj
potrebno je regulator postaviti na nižu
vrijednost, a na višu vrijednost ako se na
posudju pokažu bjelkaste mrlje.
15
10. ČIŠĆENJE FILTARA
(Slika A "4")
Sustav filtriranja sastoji se od:
A. središnjeg spremnika koji zadržava
veće komadiće;
B. mikro filtra, smještenog ispod mrežice,
koji zadržava najsitnije komadiće i
osigurava savršeno ispiranje;
C. ravne mrežice koja neprekidno filtrira
vodu od pranja.
l Da bi svaki puta postigli savršene rezultate
pranja, filtre treba provjeriti i čistiti nakon
svakog pranja.
l Da uklonite filtar, jednostavno okrenite
ručicu u smjeru suprotnom kretanju kazaljki
na satu (slika 1).
l Uklonite mrežicu (slika 2) i operite je pod
mlazom vode, ako je potrebno koristite i
manju četku.
l Za lakše čišćenje središnji spremnik
može se ukloniti (slika 3).
l Sa samočistećim mikro filtrom, održavanje
je svedeno na minimum i sustav filtriranja
potrebno je samo provjeriti svaka dva tjedna.
Ipak, nakon svakog pranja preporučujemo da
provjerite središnji spremnik i mrežicu da nisu
začepljeni.
UPOZORENJE
Nakon čišćenja, uvjerite se da ja filtar
ponovo ispravno namješten i da je
mrežica ispravno usadjena na dno
perilice sudja. Provjerite da li je filtar
prilikom vraćanja, u mrežicu ispravno
privinut u smjeru kazaljki na satu, jer
ako je filtar slabo usadjen može doći do
štetnih posljedica u vezi sa učinkovitosti
perilice.
Nikada ne koristite perilicu sudja ako
je filtar izvadjen.
16
11. PRAKTIČNI SAVJETI
zaista
l Ako želite u potpunost iskoristiti prostor u
dobre
perilici sudja, stavljajte sudje u perilicu
nakon svakog jela i ako je potrebno
pokrenite ciklus HLADNO ISPIPRANJE
da se omekšaju i uklone veće čestice
hrane sa novo umetnutog sudja. Kada je
perilica puna, pokrenite program za cjelovito
pranje.
l Prije stavljanja sudja u perilicu, uklonite
sve ostatke hrane (kosti, ljuske, komadiće
mesa ili povrća, ostatke od kave, kožu
voća, pepel cigareta, čačkalice itd.) kako
bi spriječili začepljenje filtra, odvodne
cijevi ili mlaznica za pranje.
l Ako sudje nije jako prljavo i perilica nije
sasvim puna, izaberite ŠTEDLJIVI program
pranja i slijedite pri tome sve upute navedene
u opisu programa.
l Preporučujemo da sudje ne ispirete prije
nego što ga stavite u perilicu.
Što se ne smije prati
l Ponekad su pladnjevi, tave i lonci jako
zaprljani i sadrže zagorene ili zapečene
ostatke hrane, u tom slučaju, takvo je
sudje potrebno namakati prije pranja.
l Upamtite da svo sudje nije prikladno za
pranje u perilici sudja. Savjetujemo da
neke vrste sudja kao na primjer: plastiku
neotpornu na toplinu, pribor za jelo
sa plastičnim ili drvenim drškama,
aluminijsko posudje, kristalne predmete,
čaše od olovnog stakla (ako drugačije nije
napomenuto) ne perete u perilici za sudje.
l Posudje smjestite u perilicu tako da je
okrenuto prema dolje.
l Ako je ikako moguće posudje u perilici
posložite tako da se medjusobno ne
dodiruje. Vrlo je važno da posudje
pravilno posložite u perilicu jer to daje
bolje rezultate pranja.
l I ukrasi u boji na nekom sudju nisu sasvim
postojani. Zato je najbolje da provjerite
njihovu postojanost tako da u perilici operete
samo pojedini komad, kako bi provjerili da li je
prikladan za pranje u perilici ili ne.
l Nakon što ste sudje posložili u perilicu,
prije početka pranja morate provjeriti da li
se mlaznice za raspršivanje vode
slobodno okreću.
l Ujedno ne zaboravite da istovremeno ne
smijete prati srebrni i običan metalni
pribor za jelo, jer medju njima može doći
do kemijske reakcije.
l Lonce i drugo posudje na kojima su
ostaci zagorene hrane do početka pranja
namačite u otopini deterdženta za pranje.
Prilikom kupnje novog sudja ili pribora
za jelo provjerite da li je prikladno za
pranje u perilici sudja.
l Kod pranja srebrnog sudja i pribora za
jelo pazite na slijedeće:
Korisni savjeti
a) isperite ga odmah po upotrebi, posebno
ako ste ga koristili za jaja, majonezu,
ribu ili slično;
l Da bi izbjegli slučajno kapanje iz gornje
košare, prvo izvadite posudje iz donje košare.
l Ako po završetku pranja ostavite neko
b) nemojte izravno posuti deterdžent na
takvo sudje ili pribor za jelo;
vrijeme sudje u perilici, vrata perilice morate
samo pritvoriti, da zrak u unutarnjosti
može slobodno kružiti. Na taj će način
posudje biti bolje osušeno.
c) pazite da takvo sudje ne dodje u dodir sa
drugim metalima.
17
HR
Kako postići
rezultate pranja
Kako uštedjeti
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
slika. A "5")
l Za čišćenje vanjskih dijelova perilice sudja
koristite samo mokru krpu, ne koristite oštra ili
sredstva koja sadrže otapala.
l Perilica
ne zahtjeva neko posebno
održavanje, jer je unutarnjost perilice
samočisteća.
l Redovito morate čistiti tjesnilo na vratima
i to sa vlažnom krpom, kako bi sa njega
odstranili moguće ostatke hrane i
sredstva za visoki sjaj.
l Preporuča se čišćenje perilice posudja,
kako biste uklonili ostatke kamenca ili
prljavštine. Činite to redovito uz upotrebu
specijaliziranih sredstava za čišćenje
perilice posudja. Prilikom svakog čišćenja,
perilica posudja mora biti prazna.
3) kada ste završili, ponovno ih namjestite
u isti položaj, zapamtite da gornju
mlaznicu položite na oznaku za
zaustavljanje i potpuno zavijete u
početni položaj.
l I unutarnjost perilice i unutarnja strana
vrata perilice izradjeni su od nehrdjajuće
čelika; ipak, mogu se pojaviti mrlje
uzrokovane oksidacijom, to je vjerovatno
od vode koja sadrži previše željeznih soli.
l Ove mrlje odstranite laganim sredstvima
za poliranje nehrdjajućeg čelika, koje ne
smije sadržavati spojeve klora. Te mrlje ni
u kojem slučaju ne smijete odstranjivati
čeličnom vunom ili drugim metalnim
sredstvima.
1
1b
l Ako unatoč uobičajenom čišćenju filtra
primjetite da sudje ili tave nisu dobro
oprane i osušene, provijerite da li su
otvori na okretnim mlaznicama za
raspršivanje vode (slika A”5”) možda
začepljeni ostacima hrane
Ako su začepljeni očistite ih na slijedeći
način:
1) Da uklonite gornju okretnu mlaznicu,
okrenite je sve dok se oznaka za
zaustavljanje ne poravna sa strelicom
(slika 1b). Potisnite je prema gore i
zadržite je povučenom, odvijte je u
smjeru kazaljki na satu. Za ponovno
postavljanje, ponovite istu radnju ali
je okrećite suprotno kazaljkama na
satu. Nižu okretnu mlaznicu uklonite
jednostavno tako da je povučete prema
gore (slika 2);
2) operite mlaznice pod jakim mlazom
vode tako da očistite svaki otvor za
raspršivanje;
18
2
NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA
PRANJA
Nakon svakog završetka pranja, uvijek
morate zatvoriti slavinu za dotok vode u
perilicu, kako dovodna cijev ne bi stalno bila
pod stalnim pritiskom. Isto tako morate
isključiti tipku “uključeno”/“isključeno” kako
bi perilicu isključili iz električne mreže.
U slučaju da perilicu nećete upotrebljavati
duže vrijeme, učinite slijedeće:
6. unutarnjost perilice mora ostati čista;
1. u praznu unutarnjost perilice stavite
malo detrdženta i uključite jedan od
programa kako bi se unutrašnjost odmastila;
7. ako je perilica ostavljena u prostoriji
gdje je temperatura niža od 0°C, voda u
perilici može se zalediti, u tom slučaju
temperaturu prostorije morate povisiti i
pričekati 24 sata prije nego što perilicu
ponovo želite koristiti.
2. izvadite utikač iz utičnice;
3. zatvorite slavinu za dotok vode;
4. napunite spremnik sa sredstvom za sjaj;
19
HR
5. vrata perilice ostavite pritvorenima;
20
117
59,8x82x58
BEZ RADNE
PLOČE
13
8 osoba
Kapacitet s tavama i posuđem
Osigurač / ulazna snaga / napon napajanja
Pritisak dovoda vode (MPa)
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
/
Pogledajte natpisnu pločicu
Min. 0,08 – maks. 0,8
9 osoba
15
TEHNIČKI PODACI (Pogledajte natpisnu pločicu)
120
60x85x60,9
S RADNOM
PLOČOM
Kompleti posuđa (EN 50242)
Dubina s otvorenim vratima (cm)
Širina x visina x dubina (cm)
PODACI
SAMOSTOJEĆA
POLU-UGRADBENA
9 osoba
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
/
UGRADBENA
N Lampica "Addish"
F Gumb za poništavanje svjetlo "SOL PRAZNA"
VELIČINA
M Lampice "ODABIR PROGRAMA"
E Gumb "ODGODA POCETKA PRANJA"
C Gumb mogućnosti "Express"
D C+E SIGURNOSNO ZAKLJUCAVANJE
H Lampica "PRAZAN ODJELJAK ZA SOL"
B Gumb "ODABIR PROGRAMA"/POVEZIVANJE WI-FI MREŽE
I Lampice "FAZE PROGRAMA"/Lampice "ODGODE
POČETKA PRANJA"
L Lampica "ODABIR MOGUĆNOSTI"
G Gumb "Start/Reset" (pokretanje/otkazivanje programa)
A Gumb "UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"
13. OPIS UPRAVLJAČKE
PLOČE
14. TEHNIČKI PODACI
15. ODABIR PROGRAMA I
POSEBNE ZNAČAJKE
Držite pritisnutim gumb "UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE" otprilike tri sekunde da
biste uključili stroj i upalit će se lampica
pokazivača programa "P3".
Gumb UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE
l Kako biste uključili ili isključili uređaji,
Ako ste uključili funkciju pamćenja
programa, na zaslonu se pojavljuje
odgovarajuća lampica pokazivača
posljednjeg dovršenog programa.
pritisnite UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJ
tipku (barem 3 sekunde).
Na kraju ciklusa nemojte zaboraviti
isključiti uređaj gumbom UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE, a zatim isključite
utikač iz struje i zatvorite dovod vode.
Izbornik postavki
Na izborniku postavki možete prilagoditi
razne parametre za svoje potrebe pranja.
Prvo uključivanje uređaja
l Spojite stroj na strujno napajanje.
Ulazak u izbornik postavki
l Otvorite vrata, stavite unutra posuđe koje
l Uključite stroj za pranje posuđa držeći
pritisnutim
gumb
"UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE" otprilike tri sekunde.
treba oprati i opet zatvorite vrata.
l Pritisnite
gumb
"UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE" i držite ga pritisnutim
oko tri sekunde.
l Držite pritisnutima gumbe "Progr." i
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"
otprilike pet sekundi.
l U ovom trenutku aktivni su samo gumbi
l Zabljeskat će sve lampice pokazivača na
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"
i
"Progr.", a sve lampice za pokazivanje
programa upalit će se na tri sekunde.
Nakon toga samo lampica pokazivača
"P3" ostaje upaljena, a svi su gumbi i
dalje aktivni.
l Odaberite
program pritiskom
"ODABIR PROGRAMA".
pet sekundi.
l Prikazuju se postavke:
- Kada se upali lampica pokazivača u
odgovarajućim programima, pojavljuju
se postavke sprječavanje kamenca.
Ako su sve ugašene, razina je
postavljena na "S0".
gumba
l Ako želite odabrati mogućnost, pritisnite
- Kada se pokrene zvučni signal, pali se
lampica pokazivača "Express".
odgovarajući gumb (pali se lampica
pokazivača odabrane mogućnosti).
- Kada je pokrenuta funkcija "Memo", pali
se lampica pokazivača "6h" na funkciji
odgoda pokretanja.
l Pritisnite "START"
i čut će se zvučni
signal, odgovarajuća lampica pokazivača
odabranog programa ostaje upaljena, a
pali se lampica pokazivača za pranje.
Ako pokrenete program dok su vrata
otvorena, signal se čuje pet puta, a
program se automatski pokreće nakon
što zatvorite vrata.
l Kada pritisnete gumb "Progr.", počinje
prilagođavanje funkcije OMEKŠIVAČ
(pogledajte odgovarajuće poglavlje u
knjižici s uputama radi informacija).
21
HR
Sljedeće uključivanje uređaja
l Pritisnite gumb "Express" da biste uključili
prilagođavanje ZVUČNO UPOZORENJE.
(pogledajte odjeljak o ovoj temi radi
informacija o načinu prilagođavanja).
l Pritisnite gumb "Odgoda pokretanja"
radi aktiviranja FUNKCIJE MEMORIJE
(pogledajte odgovarajuće poglavlje u
knjižici s uputama radi informacija o
načinu uključivanja i isključivanja funkcije).
"AUTOMATSKI" programi
(samo na nekim modelima)
Perilica za suđe opremljena je senzorom
za prljavštinu, koji analizira prljavost vode
tijekom svih "AUTOMATSKIH" faza Progr.a
(pogledajte legendu Progr.a). Zahvaljujući
tom uređaju parametri ciklusa pranja
automatski se prilagođavaju stvarnoj količini
prljavštine na posuđu. Do toga dolazi zbog
povezanosti prljavosti vode s količinom
prljavštine na posuđu. Stoga su zajamčeni
izvrsni rezultati pranja dok se istovremeno
optimizira potrošnja vode i energije.
Programi "IMPULSE"
(samo na nekim modelima)
Progr.i "IMPULSE" upotrebljavaju tehnologiju
impulsnog pranja kojom se smanjuje potrošnja
i buka, a poboljšava izvedba.
"Isprekidani" rad pumpe za pranje NE
bi se trebao smatrati kvarom, to je
značajka impulsnog pranja te bi se
stoga trebao smatrati normalnom
značajkom programa.
Polako i pažljivo otvorite vrata kako
biste
izbjegli
da
se
namočite
prskanjem vode za pranje.
Ni u kojem se slučaju ne preporučuje
dodavanje posuđa nakon što se
lampica ADDISH isključi jer bi to
moglo utjecati na izvedbu pranja.
UPOZORENJE
Ako otvorite vrata tijekom ciklusa
sušenja, isprekidani zvučni signal
upozorava vas da se ciklus sušenja
još nije završio.
Prekid programa
Ne preporučuje se otvaranje vrata tijekom
rada programa, osobito tijekom glavnog pranja
i završnih faza vrućeg ispiranja.Međutim, ako se
vrata otvore tijekom rada programa (primjerice,
radi dodavanja posuđa), uređaj se automatski
zaustavlja. Zatvorite vrata i nemojte pritisnuti
nijedan gumb. Ciklus će se nastaviti ondje
gdje je stao.
UPOZORENJE
Ako otvorite vrata tijekom ciklusa
sušenja, isprekidani zvučni signal
upozorava vas da se ciklus sušenja
još nije završio.
ADDISH (mogućnost dodavanja
posuđa nakon što se program
pokrenuo)
Promjena programa u tijeku
Kad se Progr. pokrene, trebali biste samo
otvoriti vrata i dodati više posuđa kad je
uključena lampica pokazivača ADDISH
Uređaj će se automatski zaustaviti i
preostalo vrijeme do kraja ciklusa treperit će
na zaslonu. Zatvorite vrata i nemojte
22
pritisnuti nijedan gumb. Ciklus će se
nastaviti ondje gdje je stao. Kad se
odgovarajuća lampica pokazivača isključi,
više se ne preporučuje dodavati posuđe.
Kako biste promijenili ili otkazali program u
tijeku, učinite sljedeće:
l držite gumb "PONOVNO POSTAVLJANJE"
pritisnutim barem 3 sekunde. Oglasit će se
zvučni signali, a lampice pokazivača programa
uključit će se i isključiti pojedinačno i u slijedu.
poglavlju). Mogućnosti su omogućene (ili
onemogućene) prije početka Progr.a
pomoću odgovarajućih gumba.
Na zaslonu će se prikazati (ili nestati)
odgovarajuće lampice pokazivača.
lampice pokazivača programa i neprekidno
svijetle
l tada se može postaviti novi program.
Gumb mogućnosti treba se omogućiti
nakon što odaberete Progr. za pranje.
UPOZORENJE
Prije pokretanja novog programa
trebali biste provjeriti ima li još uvijek
sredstva za pranje u odjeljku za
sredstvo za pranje. Prema potrebi
dodajte sredstvo za pranje.
Ukoliko odaberete opciju koju nije
moguće aktivirati uz odabrani program,
svjetlosni pokazatelj odabrane opcije će
zatreperiti i potom se isključiti.
Gumb "Express"
Ovim se gumbom omogućuje prosječna
ušteda energije i vremena u iznosu od 25 %
(prema odabranom ciklusu) smanjenjem
temperature vode za pranje i vremena za
sušenje tijekom završnog ispiranja. Ta se
mogućnost preporučuje za pranje navečer kad
nije odmah potrebno savršeno suho posuđe.
Za bolje sušenje ostavite vrata perilice za
suđe lagano otvorena kako bi se potaknula
prirodna cirkulacija zraka u perilici za suđe.
Postupci programa
Kad je program u tijeku, određena lampica
pokazivača ostat će uključena, a 3 lampice
pokazivača "FAZA PROGRAMA".
PRANJE
ISPIRANJE
SUŠENJE
Lampica pokazivača "NEMA SOLI"
svijetlit će pojedinačno i u slijedu kako bi
se pokazala trenutačna faza.
Ovaj model ima lampicu pokazivača na
upravljačkoj ploči koja svijetli kad treba
dodati sol. Pojava bjelkastih mrlja na
posuđu općenito je znak upozorenja da je
potrebno napuniti spremnik za sol.
Ako dođe do bilo kakvog prekida u
dovodu električne energije tijekom rada
perilice za suđe, posebna memorija
pohranjuje odabrani program i, nakon
ponovnog uspostavljanja električne energije,
nastavlja s radom ondje gdje je prekinut.
Gumb "PONOVNO POSTAVLJANJE"
za lampicu pokazivača "NEMA
SOLI"
Kraj programa
Nakon punjenja spremnika za sol, trebali
biste nekoliko sekundi pritisnuti ovaj gumb
dok se ne isključi odgovarajuća lampica
pokazivača.
Oglasit će se zvučno upozorenje od 5
sekundi (ako se ne utišano) 3 puta u
intervalima od 30 sekundi kako bi se
signaliziralo da je Progr. završio.
Gumbi mogućnosti
UPOZORENJE
Gumbi mogućnosti omogućuju dodatne
mogućnosti
pranja,
kojima
možete
prilagoditi Progr.e za pranje (popis Progr.a
u kojima se svaka mogućnost može
omogućiti potražite na tablici u 17.
Ako pritisnete gumb za ponovno
postavljanje, a da ne napunite spremnik
za sol, to će ometati ispravan rad
lampice pokazivača soli.
23
HR
l Čut će se zvučni signali i pale se sve
Omogućivanje ili onemogućivanje,
utišani signal KRAJ PROGRAMA
Kako biste bili sigurni da lampica
pokazivača soli ispravno radi, UVIJEK
MORATE
POTPUNO
NAPUNITI
SPREMNIK ZA SOL.
Možete
deaktivirati
uključivanje
i
isključivanje zvučnog signala kako slijedi
(aktivna je zadana postavka):
Gumb "ODGOĐENO POKRETANJE"
l Uključite stroj za pranje posuđa držeći
Ovim gumbom može se postaviti vrijeme
pokretanja perilice za suđe i odgoditi
pokretanje za 3, 6 ili 9 sati.
Kako biste postavili odgođeno pokretanje,
učinite sljedeće:
l izaberite
program pritiskom
"ODABIR PROGRAMA".
gumba
pritisnutim
gumb
"UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE" otprilike tri sekunde.
l Držite pritisnutima gumbe "Progr." i
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"
otprilike pet sekundi.
l Zabljeskat će sve lampice pokazivača na
pet sekundi.
l pritisnite gumb "ODGOĐENO POKRETANJE"
(svaki put kad pritisnete gumb pokretanje će se
odgoditi za 3, 6 ili 9 sati te će se uključiti
odgovarajuća lampica pokazivača vremena).
l kako biste pokrenuli odbrojavanje, pritisnite
- Ako je zvučni signal pokrenut, pali se
lampica pokazivača "Express".
- Ako zvučni signal nije pokrenut, gasi se
lampica pokazivača "Express".
gumb "POKRETANJE" (počet će treperiti
lampica pokazivača odgođenog pokretanja).
1. Pritisnite gumb "Express" da biste
uključili ili isključili zvučni signal.
Ako se postavi odgoda od 9 sati, prikazat
će se odbrojavanje pored lampice
pokazivača 6h nakon 3 sata i lampice
pokazivača 3h nakon 6 sati.
2. Kad je god uključen zvučni signal, osim
vizualne potvrde koja se dobiva
uključivanjem svjetleće diode "Express",
čuje se i zvučni signal kao potvrda..
Na kraju posljednjih 3 sata (kad se
odbrojavanje dovrši) lampica pokazivača 3h
prestat će treperiti i ostat će uključena kako
bi se pokazala faza pranja, a program će se
automatski pokrenuti.
3. Ako isključite zvučni signal, vizualnu
potvrdu prilikom isključivanja svjetleće
diode "Express" ne prati zvučni signal.
Odgođeno pokretanje može se promijeniti ili
otkazati ako se odbrojavanje nije dovršilo te
ako se stoga program nije još pokrenuo.
Odaberite drugi program ili odaberite /
poništite odabir gumba mogućnosti te
učinite sljedeće:
l držite gumb "PONOVNO POSTAVLJANJE"
pritisnutim barem 3 sekunde. Oglasit će se
zvučni signali, a lampice pokazivača
programa uključit će se i isključiti
pojedinačno i u slijedu.
l otkazat će se odgođeno pokretanje i
odabrani program. Treperit će lampice
pokazivača programa, a perilica za suđe
bit će spremna za postavljanje novog
programa.
24
4. Isključite stroj za pranje posuđa držeći
pritisnutim gumb "UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE" otprilike tri sekunde
da bi nova postavka postala valjana.
Funkcija Memorije (memoriranje
posljednjeg upotrijebljenog programa)
Postupite kako slijedi radi omogućavanja
pohrane posljednjeg upotrijebljenog programa
u memoriju:
l Uključite stroj za pranje posuđa držeći
pritisnutim
gumb
"UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE" otprilike tri sekunde.
l Držite pritisnutima gumbe "Progr." i
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"
otprilike pet sekundi.
l Zabljeskat će sve lampice pokazivača na
1. Lampica pokazivača "6h" na funkciji
"Odgoda pokretanja" isključena je kao
zadana postavka.
l Uključite stroj za pranje posuđa držeći
pritisnutim
gumb
"UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE" otprilike tri sekunde.
2. Kada pritisnete gumb "Odgoda pokretanja",
pali se lampica pokazivača "6h" i čuje se
zvučni signal.
l Držite pritisnutim gumbe "Express" i
"ODGODA POKRETANJA" otprilike pet
sekundi. Lampice pokazivača "3h 6h 9h"
zabljeskat će tri puta i čut će se zvučni
signal.
3. Isključite stroj za pranje posuđa držeći
pritisnutim gumb "UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE" otprilike pet sekundi
da bi nova postavka postala valjana.
l Nakon
toga
radi
samo
gumb
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE".
Ponovite isti postupak da biste isključili
memoriju.
l Ako pritisnete bilo koji drugi gumb,
lampice pokazivača
zabljeskat će tri puta.
SIGURNOSNO ZAKLJUCAVANJE
Stroj za pranje posuđa ima mogućnost
zaključavanja za zaštitu djece. Svrha je
mogućnosti zaključavanja za zaštitu djece
zaštita od opasnosti koje mogu nastati ako
se otvore vrata stroja za pranje posuđa i
onemogućavanje kontrola da se ne bi izvele
neželjene ili nenamjerne izmjene.
faze
l Mogućnost zaključavanja za zaštitu djece
možete jednostavno poništiti ako ponovo
pritisnete gumbe "Express" i "ODGODA
POKRETANJA" i držite ih pritisnutima
otprilike pet sekundi ili ako isključite
uređaj.
25
programske
HR
Uključite i isključite mogućnost zaključavanja za
zaštitu djece kako slijedi:
pet sekundi.
16. UPRAVLJANJE NA
DALJINU (WI-FI)
Ovaj je uređaj opremljen tehnologijom Wi-Fi
koja omogućuje daljinsko upravljanje uređajem
putem aplikacije.
Uparivanje uređaja s aplikacijom
l Preuzmite aplikaciju Candy simply-Fi na
uređaj.
Uspješno povezivanje
l Gase se lampice pokazivača 3h-6h-9h,
dok lampice pokazivača P3 P4 ostaju
upaljene.
l Stroj je spojen i sada njime možete
upravljati iz aplikacije.
Neuspješno povezivanje
Ako povezivanje ne uspije ili ne uspije u
roku od pet minuta:
l Lampice pokazivača 3h-6h-9h i P3 P4
gase se.
Aplikacija Candy simply-Fi dostupna
je i za tablete sa sustavom Android i
iOS i za pametne telefone.
l Stroj se neće spojiti.
Kako biste otkrili sve pojedinosti o
značajkama veze Wi-Fi, istražite
izbornike aplikacije u načinu DEMO.
Više informacija potražite u knjižici
"Aplikacija za povezivanje - Brzi vodič"
koja se isporučuje s vašim strojem, a
dostupna je i napoveznici:
go.candy-group.com/bm-dw
l Ponovite postupak povezivanja ponovo
držeći pritisnutim
POKRETANJA".
l Provjerite je li usmjerivač uključen i je li
vaš pametni telefon/tablet povezan s
kućnom mrežom Wi-Fi.
l Uključite značajku BLUETOOTH na svom
pametnom telefonu/tabletu (ako je ima).
l Otvorite aplikaciju, izradite korisnički profil
i povežite uređaj prateći upute na zaslonu
uređaja.
l Uključite stroj za pranje posuđa gumbom
Ponovno
WiFi
gumb
"ODGODA
postavljanje
mreže
Ponovite postupak povezivanja u slučaju
problema ili ako promijenite lozinku kućnog
usmjerivača.
OMOGUĆIVANJE DALJINSKOG
UPRAVLJANJA
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" kada
u aplikaciji dobijete nalog za to.
Kada želite upotrebljavati stroj daljinskim
upravljanjem:
l Pritisnite gumb "Progr. 3sec WiFi" i
l Napunite perilicu za posuđe, stavite
držite pritisnutim tri sekunde; à
zabljeskat će lampice pokazivača P3 i P4.
sredstvo za pranje i zatvorite vrata.
l Uključite stroj za pranje posuđa.
l Pritisnite gumb "ODGODA POČETKA" i
l Pritisnite gumb "Progr. 3sec WiFi" i
držite ga pritisnutim tri sekunde u roku od
60 sekundi od prethodnog koraka;
lampice pokazivača 3h-6h-9h bljeskat će
istodobno pet minuta.
držite ga pritisnutim tri sekunde; à;
lampice pokazivača P3 P4 pale se i
svijetle neprekidno.
l Upišite lozinku svoje kućne mreže WiFi u
aplikaciju i dovršite postupak.
26
l Sada možete upotrebljavati aplikaciju i
daljinski upravljati strojem koristeći se
svojim uređajem.
l Pritisnite
gumb
"Pokreni/ponovno
postavi" i držite pritisnutim tri sekunde:
ako je ciklus u tijeku, poništava se, a stroj
izlazi iz načina DALJINSKO UPRAVLJANJE.
Sada možete postaviti novi ciklus pranja
koristeći se upravljačkom pločom.
l Da biste izašli iz načina daljinskog
upravljanja, pritisnite gumb "Progr. 3sec
WiFi" tri sekunde.
l Kada nijedan ciklus nije u tijeku:
Lampice pokazivača P3 P4 gase se, a
pali se odgovarajuća svjetleća dioda
posljednjeg programa koji je izveo stroj (ili
P3).
Ako isključite stroj i ponovo ga uključite
gumbom uključivanje/isključivanje dok
je omogućeno UPRAVLJANJE NA
DALJINU i ciklus je u tijeku (ili ako je
napajanje prekinuto), ciklus se nastavlja
od točke na kojoj je bio prekinut.
Onemogućava se "UPRAVLJANJE NA
DALJINU" i bljeskaju lampice pokazivača
P3 i P4.
l Kada je jedan od ciklusa u tijeku:
Lampice pokazivača P3 P4 počinju
bljeskati,
a
lampice
pokazivača
programske faze pokazuju točku ciklusa
pranja do koje je stroj stigao. Ciklus se
dovršava bez upravljanja iz aplikacije.
27
HR
Drugi način za izlaz iz načina daljinskog
upravljanja.
ONEMOGUĆIVANJE
DALJINSKOG UPRAVLJANJA
17. LEGENDA PROGRAMA
Program
P1
Intenzivni
P2
Univerzalni
Opis
Prikladan za pranje tava i ostalog jako zaprljanih
sudja.
Prikladan za pranje uobičajeno zaprljanog sudja.
P3
Eco
Program
za
normalno
zaprljano
posudje
(najučinkovitiji u smislu njegove kombinirane
potrošnje energije i vode za tu vrstu posudja).
Program je normiran prema EN 50242.
P4
Pretpranje
Kratko hladno prepranje za sudje koje je stajalo u
perilici sve dok je u potpunosti ne napunite.
P5
Brzi ciklus pranja i sušenja klase A.
* Prikladan za pranje posuđa do 8 kompleta
posuđa.
Pranje s predpranjem
Za programe pranja s predpranjem, preporučljivo je dodati još deterdženta (max. 10 g) izravno u
perilicu.
28
Temperatura pranja (°C)
Prosječno vrijeme pranja¹ (min)
Gumb
"ODGOĐENO POKRETANJE"
Gumb "Express"
P1
Intenzivni
●
75
130
DA
DA
P2
Univerzalni
-
60
120
DA
DA
P3
Eco
●
45
170
DA
DA
P4
Pretpranje
-
-
5
DA
N/P
●
60
39
DA
DA
Program
P5
● = Sredstvo za pretpranje
N/P = MOGUĆNOST NIJE DOSTUPNA
1) S hladnom vodom (15 °C) – dopušteno odstupanje ±10 %
Ako upotrebljavate vruću vodu, vrijeme preostalo do kraja programa ažurira se automatski dok je
program u tijeku.
Vrijednosti se mjere u laboratoriju u skladu s europskim standardom EN 50242 (vrijednosti se
mogu razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe).
29
HR
Sredstva za pretpranje
Mogućnosti
18. JEDINICA ZA OMEKŠIVAČ
VODE
U različitim krajevima voda sadrži različite
količine kalcijevih soli i minerala koji se
tijekom pranja talože na stijenkama posudja
i ostavljaju na njima mrlje i bjelkaste naslage.
Ako je ovih soli u vodi više, voda je veće
tvrdoće. Perilica posudja opremljena je uredjajem
za odstranjivanje vapnenca koji korištenjem
posebne vrste soli iz vode izluči vapnenac
odnosno vodu omekša tako da je prikladna
za pranje posudja. Podatke o stupnju tvrdoće
vode u Vašoj vodovodnoj mreži možete zatražiti
od područne uprave Vodovoda.
Reguliranje uredjaja za
omekšavanje vode
Uredjaj ima 6-stupanjski regulator pomoću
kojega može omekšavati vodu tvrdoće do
90°fH (francuska ljestvica tvrdoće) odnosno
50°dH (njemačka ljestvica tvrdoće). Na
donjoj tabeli popisani su različiti stupnjevi
tvrdoće vode sa odgovarajućim postavkama
uredjaja za omekšavanje vode.
Razina
°fH
(Francuska
skala)
°dH
(Duitse
weergave)
Korištenje
posebne soli
Lampica
pokazivača
programa
Tvrdoća vode
S0
0-5
0-3
NE
Bez svjetla
S1
6-15
4-9
DA
P1
S2
16-30
10-16
DA
P1+P2
S3
31-45
17-25
DA
P1+P2+P3
*S4
46-60
26-33
DA
S5
61-90
34-50
DA
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti isključena.
1. Uključite stroj za pranje posuđa gumbom
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE".
2. Pritisnite
gumbe
"Progr."
i
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" u
isto vrijeme i držite ih pritisnutima pet
sekundi.
3. Čut će se kratki zvučni signal, a lampice
pokazivača bljeskat će pet sekundi.
4. Lampice
pokazivača
"ODABIR
PROGRAMA" pale se radi pokazivanja
razina uklanjača kamenca. Ako se ne
upali nijedna lampica pokazivača,
postavlja se razina "S0" .
5. Pritisnite "Progr." ponovo radi odabira
željene razine uklanjanja kamenca:
svaki put kada pritisnete gumb, pali se
odgovarajuća lampica pokazivača kako
je prikazano u gornjoj tablici (P1àS1,
P2àS2,...) Za razinu "S0", sve će se
lampice ugasiti.
6. Isključite stroj za pranje posuđa držeći
pritisnutim gumb "UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE" otprilike tri sekunde
da bi nova postavka postala valjana.
P1+P2+P3+
P4
P1+P2+P3+
P4+P5
UPOZORENJE
* Uredjaj za omekšavanje vode vornički
je podešen na 4. stupanj, tako da je
prikladan za većinu korisnika.
30
Prema stupnju tvrdoće vaše vode, uredjaj
za omekšavnje vode regulirajte na slijedeći
način:
Ako se pojavi bilo kakav problem u
radu perilice posudja, isključite perilicu
pritiskom na tipku "ON/OFF" i pokrenite
postupak ponovno od početka (KORAK 1).
Ako smatrate da perilica za suđe ne radi ispravno, pogledajte kratki vodič naveden u
nastavku s nekoliko praktičnih savjeta o tome kako popraviti najčešće probleme. Ako se
kvar ne riješi ili se ponovi, obratite se Centru za tehničku pomoć.
IZVJEŠĆA O POGREŠCI
l Modeli sa zaslonom: o pogreškama se izvještava brojem ispred kojeg dolazi slovo
„E” (npr. Pogreška 2 = E2) i kratkim zvučnim signalom.
l Modeli bez zaslona: o pogreškama se izvještava treperenjem lampica pokazivača
na upravljačkoj ploči.
Samo modeli sa zaslonom
Prikazana pogreška
Značenje i rješenje
Perilica za suđe ne puni se vodom.
„PROVJERITE VODU”
s kratkim zvučnim signalom
(samo na nekim modelima).
E2 (sa zaslonom)
s kratkim zvučnim signalom
E3 (sa zaslonom)
s kratkim zvučnim signalom
E4 (sa zaslonom)
s kratkim zvučnim signalom
Provjerite je li dovod vode otvoren.
Osigurajte da crijevo dovoda vode nije savijena ili zgnječena.
Provjerite nalazi li se odvodna cijev na ispravnoj visini ( pogledajte
odjeljak za postavljanje).
Zatvorite dovod vode, odvojite crijevo za dovod vode na stražnjoj
strani perilice za suđe i osigurajte da filtar za pijesak nije začepljen.
Perilica za suđe ne odvodi vodu.
Osigurajte da odvodna cijev nije savijena, zaglavljena ili blokirana i
da filtar nije začepljen.
Osigurajte da sifon nije začepljen.
Curenje vode
Osigurajte da odvodna cijev nije savijena, zaglavljena ili blokirana i
da filtar nije začepljen.
Osigurajte da sifon nije začepljen.
E4-E6-E7-Ef-EL
Kvar elektroničkog upravljanja
(sa zaslonom)
s kratkim zvučnim signalom
Obratite se Centru za tehničku pomoć.
E8-Ei (sa zaslonom)
Element za grijanje vode ne radi ispravno ili je ploča filtra
začepljena.
s kratkim zvučnim signalom
Očistite ploču filtra.
Samo modeli bez zaslona
Ako dođe do kvara ili pogrešaka kad je program u tijeku, lampica pokazivača određenog
ciklusa brzo će treperiti i oglasit će se isprekidani zvučni signal. U tom slučaju isključite
perilicu za suđe pritiskom gumba „UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE”.
Nakon što ste provjerili je li dovod vode otvoren, je li odvodna cijev savijena i jesu li
sifon ili filtri začepljeni, ponovno postavite odabrani program.
Ako se kvar i dalje javlja, obratite se Centru za tehničku pomoć.
31
HR
19. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO
Perilica za suđe opremljena je sigurnosnim uređajem za sprečavanje prelijevanja koji u
slučaju problema automatski izbacuje višak vode.
UPOZORENJE
Kako biste osigurali ispravan rad sigurnosnog uređaja za
sprečavanje prelijevanja, preporučujemo da ne mičete ili
naginjete perilicu za suđe tijekom rada. Ako je potrebno
nagnuti ili pomaknuti perilicu za suđe, pobrinite se da je
ciklus pranja završen i da nema vode unutar uređaja.
Drugi kvarovi
KVAR
1. Nijedan program
ne radi
2. Perilica za suđe
ne puni se
vodom
3. Perilica za suđe
ne izbacuje
vodu
4. Perilica za suđe
neprekidno
izbacuje vodu
5. Ne čuje se da
se krakovi za
prskanje vode
okreću
UZROK
RJEŠENJE
Utikač nije priključen u zidnu
utičnicu
Gumb O/I nije pritisnut
Vrata su otvorena
Nema struje
Pogledajte 1. točku
Slavina je zatvorena
Nastavak odvodne cijevi nije
ispravno priključen
Izlazni priključak na zidu usmjeren
je prema dolje umjesto prema
gore
Filtar je prljav
Savijena je odvodna cijev
Nastavak odvodne cijevi nije
ispravno priključen
Izlazni priključak na zidu usmjeren
je prema dolje umjesto prema
gore
Prenizak je položaj odvodne
cijevi
Prevelika količina sredstva za
pranje
Predmet sprečava okretanje krakova
Ploča za filtriranje i filtar vrlo su
prljavi
32
Priključite strujni utikač
Pritisnite gumb
Zatvorite vrata
Provjerite
Provjerite
Otvorite slavinu
Izravnajte savijene dijelove crijeva
Očistite filtar na kraju crijeva
Očistite filtar
Izravnajte savijene dijelove cijevi
Pažljivo se pridržavajte uputa za
priključivanje odvodne cijevi
Nazovite kvalificiranog tehničara
Podignite odvodnu cijev barem 40
cm iznad razine poda
Smanjite količinu sredstva za pranje
Upotrijebite odgovarajuće sredstvo
za pranje
Provjerite
Očistite ploču za filtriranje i filtar
UZROK
RJEŠENJE
Zatvorena je slavina za dovod
vode
Pogledajte 5. točku
Dna tava nisu dobro oprana
Rubovi tava nisu dobro oprani
Krakovi za prskanje vode
djelomično su blokirani
7. Posuđe je samo
djelomično
oprano
Posuđe nije dobro postavljeno
Kraj odvodne cijevi uronjen je u
vodu
Izmjerena je netočna količina
sredstva za pranje ili je sredstvo
za pranje stari i tvrdo
Poklopac spremnika za sol nije
ispravno zatvoren
Program za pranje nije dovoljno
temeljit
8. Sredstvo za
pranje ne
ispušta se u
uređaj ili se
djelomično
ispušta
Pribor za jelo, posuđe, tave itd.
blokiraju otvaranje odjeljka za
sredstvo za pranje
9. Na posuđu se
pojavljuju
bijele mrlje
Pretvrda je voda iz glavnog
vodovoda
10. Buka tijekom
pranja
11. Posuđe nije
potpuno suho
Posuđe udara jedno o drugo
Krakovi koji se okreću udaraju o
posuđe
Protok zraka nije dovoljan
Nema sredstva za ispiranje
33
Isključite uređaj
Otvorite slavinu
Ponovno postavite ciklus
Provjerite
Ostaci zagorjele hrane moraju se
namakati prije stavljanja tava u
perilicu za suđe
Promijenite položaj tava
Uklonite krakove za prskanje tako da
odvinete prstenaste matice u smjeru
kazaljke na satu i operite ih vodom
Nemojte staviti posuđe preblizu
jedno drugom
Kraj odvodne cijevi ne smije doći u
dodir s vodom za istek
Povećajte mjeru prema tome koliko
je prljavo posuđe ili promijenite
sredstvo za pranje
Ispravno ga zategnite
Izaberite jači program
Postavite posuđe tako da ne blokiraju
odjeljak za sredstvo za pranje
Provjerite i regulirajte razinu soli i
sredstva za ispiranje Ako se kvar i
dalje javlja, obratite se Centru za
tehničku pomoć
Ponovno provjerite način postavljanja
posuđa u košari
Ponovno provjerite način postavljanja
posuđa u košari
Ostavite vrata perilice za suđe
otvorenim nakon završetka programa
za pranje kako bi se posuđe
prirodno osušilo
Napunite odjeljak za sredstvo za
ispiranje
HR
KVAR
6. Na elektroničkim
uređajima bez
zaslona: jedna
ili više lampica
pokazivača
brzo trepere
N.B.: ako je rezultat bilo koje prethodno navedene situacije loše oprano posuđe ili
nedovoljno ispiranja, ručno uklonite talog prljavštine s posuđa jer završni ciklus sušenja
stvrdnjava prljavštinu, čime se otežava njezino uklanjanje u drugom pranju.
Ako se kvar ne riješi, obratite se Centru za tehničku pomoć s nazivom modela perilice za
suđe. Naziv modela nalazi se na pločici na gornjem dijelu vrata perilice za suđe s unutarnje
strane ili na jamstvu. Pomoću te informacije moći ćete poduzeti brže i učinkovitije radnje.
Pomoć i jamstvo
Za ovaj se proizvod jamči prema zakonu i prema uvjetima navedenim u
jamstvenom listu koji se isporučuje s proizvodom. Jamstveni list treba spremiti i
pokazati ovlaštenom Centru za tehničku pomoć ako to bude potrebno, zajedno s
dokazom o kupnji. Isto tako možete provjeriti uvjete jamstva na našem webmjestu.
Za pomoć ispunite obrazac na internetu ili nam se obratite na broj naveden na
stranici za podršku našeg web-mjesta.
Proizvođač odbacuje svu odgovornost za sve tiskarske pogreške u ovoj knjižici. Štoviše,
proizvođač zadržava pravo na izmjene korisne za proizvode kojima se ne mijenjaju njihove
osnovne značajke.
34
l OEEO se ne smije tretirati kao kućni
Uređaj nosi oznaku sukladnosti s
EU Smjernicom 2012/19/EU o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj
opremi (OEEO).
OEEO sadrži zagađujuće tvari (mogu imati
negativne posljedice za okoliš) i osnovne
sirovine (mogu se ponovno iskoristiti).
Važno je OEEO podvrgnuti odgovarajućoj
obradi, kako bi se pravilno uklonile i
zbrinule sve zagađujuće tvari, a reciklirali
svi korisni materijali.
otpad;
l OEEO
mora
biti
zbrinut
na
odgovarajućim
odlagalištima
kojima
upravlja lokalna samouprava ili ovlaštene
tvrtke. U mnogim zemljama, za veći
OEEO, organizirano
je
skupljanje
krupnog otpada.
U mnogim zemljama, kod kupnje novog
uređaja, stari možete vratiti trgovini koja ga
je dužna preuzeti bez naknade uz uvjet da
je uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i
novi.
Kako bi se osiguralo da OEEO ne postane
ekološki problem, pojedinci imaju važnu
ulogu;
35
HR
20. OKOLIŠNI UVJETI
Hvala, ker ste izbrali pomivalni stroj
znamke Candy. Prepričani smo, da vam bo
zvesto služil in bo vsak dan popolnoma
varno pomil vašo posodo.
Kazalo
1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI
2. DOVOD VODE
Natančno preberite ta navodila za pravilno
in varno rabo stroja, poleg tega boste lahko
prebrali koristne nasvete za učinkovito
vzdrževanje.
3. DODAJANJE SOLI
4. PRILAGODITEV ZGORNJE KOŠARE
5. NALAGANJE POSODE
6. INFORMACIJE ZA TESTNI LABORATORIJ
Pomivalni stroj začnite uporabljati
šele, ko boste natančno prebrali navodila za
njegovo uporabo. Priporočamo, da imate
navodila dobro ohranjena vedno pri roki za
morebitne bodoče lastnike.
7. DODAJANJE DETERGENTA
8. VRSTE DETERGENTA
9. DODAJANJE SREDSTVA ZA
SPLAKOVANJE
Prosimo vas, da ob dobavi stroj
pregledate, priložena morajo biti navodila
za uporabo, garancijski list, naslov
servisnega
centra
in
nalepka
o
energetski učinkovitosti. Vsak izdelek ima
svojo 16-mestno kodo, ki jo imenujemo
tudi “serijska številka”, natisnjena je na
garancijskem listu ali na serijski ploščici
na notranji strani vrat, zgoraj desno.
Koda je vrsta osebne kartice izdelka, ki jo
boste potrebovali pri registraciji izdelka
ali pri kontaktiranju centra tehnične asistence.
10.ČIŠČENJE FILTROV
11.PRAKTIČNI NASVETI
12.VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
13.OPIS NADZORNE PLOŠČE
14.TEHNIČNI PODATKI
15.IZBIRA PROGRAMA IN POSEBNE
FUNKCIJE
16.ODDALJEN NADZOR (Wi-Fi)
17.LEGENDA PROGRAMOV
Sl. A
18.ENOTA ZA ODSTRANJEVANJE
VODNEGA KAMNA
19.ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V
DELOVANJU IN GARANCIJA
5
1
20.OKOLJSKI POGOJI
A. PARAMETERI BREZŽIČNE POVEZAVE
(STRAN 104)
4
3
2
36
l Aparat
je namenjen uporabi
v gospodinjstvu in podobnih
prostorih:
− v kuhinjah osebja trgovin,
pisarn in v drugih delovnih
okoljih;
− na kmetijah;
− za stranke v hotelih, motelih
in drugih nastanitvah;
− v nastanitvah nočitev z
zajtrkom.
Drugačna uporaba aparata kot v
gospodinjstvih ali v drugem
okolju, da na primer aparat
uporabljajo strokovnjaki ali kvalificirani
uporabniki v komercialne namene,
ni dovoljena niti v zgoraj
navedenih primerih. Če aparat
uporabljate drugače, kot je
opisano zgoraj, bo življenjska
doba aparata krajša in garancija
proizvajalca ne bo veljala.
Škode na aparatu ali druge
škode ali poškodb, ki bi nastale
zaradi drugačne uporabe kot je
domača uporaba ali uporaba v
gospodinjstvu (čeprav bi nastala
v domačem okolju ali v
gospodinjstvu) proizvajalec ne bi
sprejel v polnem obsegu, kot je
predvideno z zakonom.
l Aparat lahko uporabljajo otroci,
stari osem let ali več, z
zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi
ali mentalnimi sposobnostmi ali
l Otroke
je treba nadzorovati, da
se ne bodo igrali z aparatom.
l Otroci,
mlajši od 3 let, ne
smejo biti v bližini aparata,
razen pod nadzorom.
l Če
je električni kabel poškodovan,
ga mora zamenjati proizvajalec,
serviser ali podobno kvalificirana
oseba, da preprečite obstoječe
nevarnosti. Priporočamo, da
uporabljate samo originalne
sestavne dele, ki jih lahko naročite
v centru tehnične asistence.
l Uporabljajte
samo priložene
komplete cevi za priključek
dovoda vode (ne uporabljajte
starih kompletov cevi).
l Tlak
vode mora biti med 0.08
MPa in 0.8 MPa.
l Prepričajte
se, da preproge ne
ovirajo podnožja ali prezračevalnih
odprtin.
37
SL
s pomanjkljivim znanjem in
izkušnjami, če so pod ustreznim
nadzorom ali pa jim ustrezna
oseba da navodila za varno
uporabo aparata, da razumejo
obstoječe nevarnosti. Otroci se
s pomivalnim strojem ne smejo
igrati. Otroci brez nadzora
aparata ne smejo čistiti niti
izvajati vzdrževalnih del na
aparatu.
1. SPLOŠNI VARNOSTNI
UKREPI
l Po
instalaciji mora biti aparat l Ne priporočamo uporabe adapterjev,
nameščen
tako,
da
je
razdelilcev in/ali podaljškov.
priključek dostopen.
l Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi
deli na aparatu izklopite dotok
vode.
OPOZORILO
Nože in druge ostre predmete
l Če želite aparat izključiti, ne
je treba naložiti v košaro
vlecite kabla vtiča.
tako, da so ostri robovi in
konice obrnjeni navzdol ali pa l Aparat naj ne bo izpostavljen
jih je treba položiti vodoravno.
vremenskim vplivom (dež, sonce
ipd.).
l Vrata aparata naj ne bodo
odprta v vodoravnem položaju, l Če boste na odprtih vratih
aparata sedeli ali se nanje
da
preprečite
potencialne
naslanjali, se lahko prevrne.
nevarnosti (npr. spotikanje).
več informacij o izdelku ali l Pomivalni stroj je namenjen
običajni uporabi v kuhinji.
za tehnične informacije izdelka si
Predmeti, umazani z bencinom,
oglejte spletno stran proizvajalca.
barvo, s sledmi železa ali jekla,
korozivnimi kemikalijami, kislinami
Električni priključki in
ali z lugom, ne sodijo v pomivalni
varnostna navodila
stroj.
l Tehnični podatki (napetost in
tok) sta navedena na plošči l Če je v hišnem vodovodu
nameščena naprava za mehčanje
izdelka.
vode, aparatu ni treba dodajati
l Zagotovite, da bo električni
soli.
sistem ozemljen in v skladu z
veljavnimi predpisi ter da je vtič l Če se stroj pokvari ali preneha
skladen z vtičnico.
brezhibno delovati, ga izklopite,
prekinite dotok vode in ga ne
Proizvajalec zavrača odgovornost
uporabljajte. Popravila sme
za škodo, ki b nastala zaradi
izvajati samo center za tehnično
neozemljenega stroja.
pomoč, pri čemer lahko uporablja
samo originalne rezervne dele.
l Prepričajte se, da pomivalni stroj
Če teh navodil ne boste upoštevali,
ne bo poškodoval električnega
lahko zmanjšate varnost aparata.
kabla.
l Za
38
morate stroj premakniti, potem Namestitev
ko ste odstranili embalažo, ga
ne poskusite dvigniti tako, da l Odstranite vso embalažo.
ga držite za spodnji del vrat.
Vrata rahlo odprite in stroj
OPOZORILO
dvignite tako, da držite zgornji
Embalažo
hranite izven dosega
del.
otrok.
Z oznako izdelka
z vso
odgovornostjo potrjujemo, da l Pomivalnega stroja ne nameščajte
je izdelek popolnoma skladen
in ne uporabljajte, če je poškodovan.
z relevantnimi varnostnimi,
zdravstvenimi in okoljskimi l Upoštevajte navodila, ki so
priložena izdelku.
zahtevami in evropskimi predpisi.
39
SL
l Če
2. DOVOD VODE
l V primeru, da je vodovodna pipa, na
Stroj priključite na vodovodno omrežje s
pomočjo novih cevi. Uporaba starih
cevi ni dovoljena.
l Dotočno in odtočno cev za vodo lahko do
aparata speljete z leve ali z desne strani.
Pomivalni stroj lahko priključite na
dotok hladne ali tople vode, vendar
temperatura pritekajoče vode ne sme
presegati 60°C.
katero želite priključiti aparat, nova, ali pa
je dlje časa niste uporabljali, najprej iztočite
toliko vode, da bo ta povsem bistra in
brez primesi nečistoče. Šele nato na pipo
privijte dotočno cev aparata. S tem boste
preprečili, da bi delci rje ali peska, ki jih
voda lahko vsebuje, zamašili filter.
1
l Tlak pritekajoče vode mora biti med 0,08
MPa in 0,8 Mpa.
B
l Dotočno cev pomivalnega stroja privijte na
pipo, tako da lahko zaprete dotok vode,
kadar stroja ne uporabljte (sl. 1B).
l Dotočno cev dobro privijte na vodovodno
pipo z navojnim priključkom velikosti 3/4"
(sl. 2).
l Dotočno cev "A" privijte na pipo "B" s
2
B
pomočjo priključka 3/4"; pazite, da je spoj
tesen.
l Če je potrebno, lahko dotočno cev
podaljšate na dolžino do 2,5 m. Daljše
cevi so na voljo pri pooblaščenih servisih.
40
A
l Funkcija AQUASTOP (sl. 4):
Hidravlične varnostne naprave
Vsi pomivalni stroji so opremljeni z
varnostno napravo za zaščito pred
izlivom, ki v primeru, da voda preseže
običajni
nivo
zaradi
napak
v
delovanju, samodejno blokira vodo
in/ali osuši prekomerne količine.
4
B
NEKATERI MODELI imajo eno ali več
naslednjih funkcij:
A
l VODNI BLOK (sl. 3)
Vodni blok je bil načrtovan za večjo
varnost vašega stroja. Sistem preprečuje
poplavljanje, ki je lahko vzrok napake v
delovanju stroja ali zaradi poškodbe na
gumijasti cevi in še posebno na cevi za
dovod vode.
Kako deluje
Zbiralnik na dnu stroja zbira vodo in deluje
kot senzor, ki aktivira ventil pod vodovodno
pipo in blokira vso vodo, tudi če je pipa do
konca odprta. Če je omarica "A", ki vsebuje
električne dele, poškodovana, takoj izključite
vtič iz električne vtičnice. Popolno delovanje
varnostnega sistema zagotovite tako, da je
cev omarice "A" povezana s pipo, kot
prikazuje slika. Cevi za dovod vode ne
smete prerezati, ker vsebuje žive delce. Če
cev ni dovolj dolga za pravilen priključek, jo
je treba zamenjati z daljšo. Cev lahko dobite
na centru tehnične asistence.
3
A
41
SL
naprava, ki je na cevi za dovod vode, ki
zaustavi pretok vode, če se cev
poškoduje; v tem primeru se rdeč znak
pokaže v polju "A" in cev je treba
zamenjati. Odvijte matico tako, da
pritisnete enosmerni zaklep "B".
l Naprava AQUAPROTECT - DOVODNA
CEV Z VAROVALOM (sl. 5):
Če bi voda puščala iz primarne notranje
cevi "A", bi zadrževalni plašč "B"
vseboval vodo, s katero bi lahko izvajali
ciklus pomivanja. Na koncu ciklusa se
obrnite na center tehnične asistence za
zamenjavo dovodne cevi.
5
B
A
Priklop odtočne cevi
l Konec odtočne cevi namestite na stalni
odtok vode. Pri tem pazite, da cev ni
upognjena ali zvita, tako da lahko voda
neovirano odteče (slika 6).
l Notranji premer odtočne cevi naj bo vsaj
4 cm in odmaknjen od tal vsaj 40 cm.
l Zakrivljeni konec odtočne cevi lahko
obesite na rob pomivalnega korita, vendar
morate paziti, da konec cevi ne bo potopljen v
vodo v koritu, saj bi v nasprotnem primeru
voda med delovanjem stroja tekla nazaj v
stroj (slika 6 Y).
l V primeru, da je pomivalni stroj vgrajen
l Priporočamo uporabo sifona (slika 6 X).
l Odtočno cev je možno podaljšati do
dolžine 2,5 m, če je položena na višini
pod 85 cm od tal. Daljše cevi so na voljo
pri pooblaščenih servisih.
pod delovno ploščo, namestite zakrivljeni
konec odtočne cevi na najvišje mesto
neposredno pod delovno ploščo (slika 6 Z).
l Prepričajte se, da dotočna in odtočna cev
za vodo nista upognjeni.
6
Y
X
Z
42
3. DODAJANJE SOLI
(Sl.A "1")
l Pojav belkastih madežev na posodi je
običajno znak, da je zmanjkalo soli in da
jo morate dodati v posodo za sol.
l V posodi za sol je prostora za približno
1,5 do 1,8 kg soli. Zalogo soli morate
občasno obnavljati; pogostnost je odvisna
od nastavitve naprave za mehčanje vode.
l Na dnu stroja je posoda za sol za
regeneracijo mehčalnika za vodo.
(Samo pri prvem polnjenju s soljo) Ko
pomivalni stroj prvič polnite s soljo,
morate na koncu v posodo za sol
doliti toliko vode, da se bo ta prelila iz
posode.
l Vedno uporabljajte samo namensko sol
za pomivalne stroje. Druge soli namreč
vsebujejo določeno količino netopnih
delcev, ki bi sčasoma vplivali na napravo
za mehčanje vode in poslabšali njeno
učinkovitost.
l Sol dodate tako, da odvijete pokrovček na
posodi za sol in posodo napolnite s soljo.
l Med dodajanjem soli v posodico se iz nje
v korito stroja vedno prelije nekaj vode,
kar je povsem normalno; sol vsipajte v
posodo, dokler ni polna.
l Nato očistite zrnca soli iz navoja in
ponovno privijte pokrovček.
43
SL
Po dodajanju soli v stroj MORATE
zagnati kompleten program pranja, ali
program za PREDPOMIVANJE/HLADNO
IZPIRANJE.
Tip "B": (SAMO MODELI S SISTEMOM EASY CLICK):
4. PRILAGODITEV
ZGORNJE KOŠARE
l Če uporabljate krožnike velikosti med 29
cm in 32.5 cm, jih naložite v spodnjo
košaro, zgornja košara pa je na zgornjem
položaju, kot je prikazano spodaj (odvisno
od modela):
Tip "A":
1. Sprednje blokade "A" obrnite navzven;
2. Odstranite košaro in jo namestite na
zgornji položaj;
3. Blokade "A" namestite na prvoten
položaj.
Posodo, ki ima večji premer od 20 cm ne
nalagajte na zgornjo košaro in mobilnih
nosilcev ne morete uporabljati, če je košara
na zgornjem položaju.
Tip "A"
1. Odstranite zgornjo košaro;
2. Košaro držite na obeh straneh in jo
dvignite navzgor (sl. 1).
Posode, ki ima večji premer od 20 cm* ne
nalagajte na zgornjo košaro in mobilnih
nosilcev ne morete uporabljati, če je košara
na zgornjem položaju.
* Pri modelih s tretjo košaro posode, ki ima
premer večji kot 14 cm, ne morete naložiti v
zgornjo košaro.
KOŠARA NA SPODNJEM POLOŽAJU:
1. Košaro držite na obeh straneh in jo
počasi dvignite navzgor (sl. 1).
2. Nato jo počasi namestite na pravilni
položaj (sl. 2);
POZOR: NIKOLI KOŠARE NE DVIGUJTE
ALI SPUŠČAJTE SAMO NA ENI STRANI
(sl. 3).
OPOZORILO:
Priporočamo, da košaro prestavite, preden
boste vanjo naložili posodo.
Tip "B"
1
A
2
a
b
a
b
A
3
44
l Zgornja košara je zasnovana tako, da je
5. NALAGANJE POSODE
Razvrščanje posode v zgornjo
košaro
l Zgornja košara je opremljena s premičnimi
Pravilen način zlaganja običajne posode v
stroj je prikazan na slikah 1, 2 in 3.
nosilci, ki so zapeti ob straneh košare in
ju lahko dvignete ali spustite.
Zgornja košara (sl. 1)
l Nosilec v spodnjem položaju (A-A1) je
namenjen odlaganju skodelic za čaj in
kavo, nožev in zajemalk. Nanj lahko tudi
varno obesite kozarce s peclji.
Zgornja košara (sl. 2)
l Nosilec v zgornjem položaju (B-B1) pa
omogoča, da v košaro zložite krožnike.
Krožnike zložite pokonci, z dnom proti hrbtni
strani pomivalnega stroja, razmaknjeni pa naj
bodo toliko, dab o omogočen neoviran pretok
vode med njimi
Zgornja košara (sl. 3)
l Priporočamo, da večje krožnike (s premerom
26 cm in več) nekoliko nagnete nazaj, da
boste košaro lažje potisnili v stroj.
l Sklede za solato in plastične sklede
zložite na zgornjo košaro. Pazite, da so
pravilno in trdno zložene, da se ne bi
premikale zaradi moči vodnih curkov.
45
SL
kar najbolj prilagodljiva in da lahko vanjo
zložite kar 24 krožnikov v dveh vrstah in
do 30 kozarcev v petih vrstah. Seveda pa
lahko vanjo zložite tudi različne kose
posode.
Spodnja košara (sl. 5)
Razvrščanje posode v spodnjo
košaro
l Kozice, pekače, jušnike, sklede za solato,
pokrovke, servirne posode, plitve in
globoke krožnike, zajemalke... zložite v
spodnjo košaro.
l Jedilni pribor zložite v plastični nosilec
košarice za jedilni pribor z ročaji navzdol.
l Košarico za jedilni pribor postavite v
spodnjo košaro (sl. 4 in 5), pri tem pa
pazite, da ročaji jedilnega pribora ne
ovirajo vrtenja pršilnih rok.
Spodnja košara je opremljena z
varovalom, ki zagotavlja varnost pri
potegu košare iz stroja. To je zelo
koristno, če je košara polna. Pri
dodajanju soli, čiščenju filtrov ipd. pa
morate košaro do konca potegniti iz
stroja.
Košarica za jedilni pribor (sl. 6)
Košarica za jedilni pribor je sestavljena iz
dveh delov in jo lahko razstavite - potisnete
levi del stran od desnega.
Tako lahko bolje izrabite prostor v stroju.
Zgornji del košare lahko snamete, kar
omogoča prilagajanje vrsti jedilnega pribora.
Posodo zložite v pomivalni stroj tako, da bo
imela voda dostop do vseh površin, kar
zagotavlja dober rezultat pomivanja.
Pravilen način zlaganja običajne posode v
stroj je prikazan na slikah 4 in 5.
Spodnja košara (sl. 4)
6. INFORMACIJE ZA
TESTNI LABORATORIJ
Podatki za primerjalno testiranje in merjenje
glasnosti skladno s standardom EN so na
voljo na naslednjem naslovu:
testinfo-dishwasher@candy.it
Ob zahtevanju podatkov prosimo navedite
ime modela in številko pomivalnega stroja
(gl. tablico s podatki).
46
Ustrezna količina detergenta je odvisna od
vrste posode in od stopnje umazanosti
posode. Količina detergenta, ki je potrebna
za enkratno pomivanje, znaša 20 do 30 g.
Odmerite jo v predelek predalčka, ki je
namenjen detergentu za pomivanje (B).
7. DODAJANJE
DETERGENTA
(sl.A"2")
SL
Detergent.
Zelo pomembno je, da uporabljate
samo namenske detergente za pomivalne
stroje; ti so lahko v obliki praška,
tekočine ali tablet.
Neustrezni detergenti, npr. tisti, namenjeni
ročnemu pomivanju, niso primerni za rabo v
pomivalnem stroju, saj ne vsebujejo
ustreznih snovi in onemogočijo pravilno
delovanje stroja.
Ko odmerite potrebno količino detergenta,
zaprite pokrovček - najprej ga potisnite v
smeri puščice (1) in nato v smeri puščice
(2), da se slišno zaskoči.
Polnjenje predalãka za detergent.
Predalček za detergent se nahaja na notranji
strani vrat (sl.A "2"). Će je pokrovček
zaprt, pritisnite na jeziãek (A) in pokrovãek
se bo odprl. Pokrov predalčka za detergent
ostane po končanem pomivanju odprt in je
tako pripravljen na novo polnjenje.
Ker se detergenti med sabo zelo razlikujejo,
upoštevajte navodila proizvajalca detergenta.
Naj vas samo opozorimo, da premalo
detergenta pomeni slabo pomito posodo,
medtem ko preveč detergenta ne pomeni,
da je zato posoda bolje pomita, le po
nepotrebnem porabite več detergenta.
OPOZORILO
Ko zlagate posodo v spodnjo košaro,
bodite pozorni, da krožniki ali ostala
posoda ne blokirajo predalčka za
detergent.
Ne pretiravajte z uporabo detergenta,
da ne bi po nepotrebnem onesnaževali
okolja.
47
l pozorno preberete in upoštevate navodila
8. VRSTE DETERGENTA
proizvajalca detergenta, ki so navedena
na embalaži;
Detergenti v tabletah
Detergenti v tabletah različnih proizvajalcev
se različno hitro raztapljajo. Obstaja možnost,
da v primeru, da izberete kratkotrajni program
pomivanja, nekateri detergenti v tabletah ne
bodo optimalno učinkoviti, saj se ne bodo
do konca raztopili. Če uporabljate detergente v
tabletah, priporočamo, da izberete daljše programme
pomivanja, da se detergent porabi v celoti.
l učinkovitost detergentov, ki vsebujejo tudi
sredstvo za mehčanje vode/sol, je odvisna
od trdote vode na vašem območju.
Prepričajte se, da je trdota voda na vašem
območju znotraj območja, v katerem je
detergent, ki ga želite uporabiti, učinkovit;
ti podatki so običajno navedeni na embalaži
detergenta.
Če uporabljate tak detergent, z rezultati
pomivanja pa niste zadovoljni, se
posvetujte s proizvajalcem detergenta.
POMEMBNO
Da bi dosegli zadovoljive rezultate
pomivanja, MORATE položiti tableto v
del predalčka za detergente, namenjen
detergentu za glavno pomivanje, in
NE direktno v kad stroja!
V določenih okoliščinah lahko uporaba
kombiniranih detergentov povzroči:
l sledi vodnega kamna na posodi in v
pomivalnem stroju;
l manj učinkovito pomivanje in sušenje.
Koncentrirani detergenti
Koncentrirani detergenti z nižjo stopnjo
alkalnosti in z vsebnostjo naravnih encimov,
ki so namenjeni pomivanju pri 50°C, manj
vplivajo na okolje in varujejo tako posodo
kot tudi pomivalni stroj. Programi za
pomivanje pri 50°C so razviti namensko za
popolno izrabo lastnosti encimov za raztapljanje
nečistoč, kar omogoča, da z uporabo
koncentriranih detergentov s pomivanjem
pri nižji temperature dosežemo enake rezultate
kot s programi za pomivanje pri 65°C.
Kombinirani detergenti
Detergente, ki vsebujejo tudi sredstvo za
lesk, položite v predelek predalčka za
detergente, namenjen detergentu za glavno
pomivanje. V tem primeru mora biti predal
za tekočino za lesk prazen (če ni prazen,
pred uporabo kombiniranih detergentov
obrnite stikalo za doziranje tekočine za lesk
na najnižjo stopnjo).
POMEMBNO
Odpravljanje
problemov,
ki
so
direktna posledica uporabe tovrstnih
detergentov, v garanciji ni vključeno.
Upoštevajte, da bodo v primeru, da
uporabljate
kombinirane
detergente
"VSE v 1" opozorilne lučke za tekočino
za lesk in za sol odveč (samo nekateri
modeli), zato jih ne upoštevajte.
Če se pojavijo problemi pri pomivanju in/ali
sušenju posode, priporočamo, da začnete
namesto kombiniranih detergentov ponovno
uporabljati tradicionalne proizvode (detergent,
sol in tekočino za lesk). To namreč zagotavlja
pravilno delovanje mehčalnika vode v
pomivalnem stroju.
Kombinirani detergenti "VSE v 1"
V tem primeru priporočamo:
l da ponovno napolnite posodi za sol in za
tekočino za lesk;
l enkrat zaženete običajen program za
pomivanje posode brez posode v stroju.
Če imate namen uporabljati kombinirane
detergente "VSE v 1" ("3 v 1"/"4 v 1"/"5 v 1",
itd.), ki torej vsebujejo tudi sol in sredstvo
za lesk, svetujemo naslednje:
Upoštevajte, da bo potem, ko začnete
ponovno uporabljati običajno sol za
pomivalne stroje, sistem spet v celoti
učinkovit šele po nekaj pomivanjih.
48
9. DODAJANJE SREDSTVA
ZA SPLAKOVANJE
(Sl. A "3")
SL
Tekočina za lesk.
Tekočina za lesk, ki se samodejno odmeri
med zadnjim izpiranjem, pospeši sušenje
posode in preprečuje nastanek lis in madežev
na površini.
Polnjenje predalčka za tekočino
za lesk
Posoda za tekočino za lesk je na levi od
predalčka za detergent (sl. A "3"). Pokrovček
odprete tako, da pritisnete na mesto z
oznako in potegnete jeziček za odpiranje.
Vedno uporabljajte samo tekočino za lesk
za pomivalne stroje. S pomočjo okenca na
predalčku (C) se lahko prepričate, koliko
tekočine za lesk je še v predalčku.
POLNO
PRAZNO
temno
svetlo
Nastavljanje doziranja tekočine
za lesk (stopnje od 1 do 6)
Stikalo za nastavljanje doziranja (D) je pod
pokrovčkom; obračate ga s pomočjo
kovanca. Priporočamo stopnjo 4. Vsebnost
apnenca v vodi v veliki meri vpliva na
nastanek vodnega kamna in učinkovitost
sušenja. Zato je zelo pomembno, da
nastavite ustrezno stopnjo in s tem
zagotovite doziranje ustrezne količine
tekočine za lesk, saj boste le tako dosegli
dobre rezultate pomivanja. Če po pomivanju na
posodi opazite lise, zmanjšajte nastavitev za
eno stopnjo. Če pa so na posodi bele pike,
morate nastavitev zvišati za eno stopnjo.
49
10. ČIŠČENJE FILTROV
(sl. A "4")
Filtrirni sistem je sestavljen iz:
A. srednje posodice, ki zadržuje večje
odpadke;
B. mikrofiltra, ki se nahaja pod mrežico.
Mikrofilter zadrži vse najmanjše delce in
s tem zagotovi brezhibno splakovanje;
C. ploske mrežice, ki filtrira vodo za
pomivanje ter.
l Filtre preglejte po vsakem pomivanju in z
njih odstranite morebitne ostanke hrane.
l Filtre vzamete iz stroja tako, da zavrtite
ročico v smeri nasprotni smeri vrtenja
urinega kazalca (sl. 1).
l Filter nato razstavite (sl. 2), da ga lažje
očistite.
l Ločite srednjo posodico in plosko mrežico
(sl. 3) in pomijte filtre pod tekočo vodo.
Če je potrebno, uporabite krtačko.
l Pri strojih, ki so opremljeni s samočistilnim
mikrofiltrom, vzdrževanje skorajda ni
potrebno - le vsaka dva tedna je potrebno
preveriti stanje filtrov. Kljub temu priporočamo,
da se po vsakem pomivanju prepričate, da
filtri niso zamašeni.
OPOZORILO
Po čiščenju morate filtre pravilno
sestaviti in nato pravilno namestiti v
stroj; predvsem se prepričajte, da je
ploska mrežica pravilno nameščena
na dnu stroja. Prepričajte se, da ste
filter pravilno pritrdili nazaj (ročico
obrnite v smeri vrtenja urinega kazalca), saj
nepravilno nameščeni filtri zelo zmanjšajo
učinkovitost pomivanja.
Nikoli ne pomivajte brez filtrov!
50
l Če posoda ni zelo umazana, oziroma
11. PRAKTIČNI NASVETI
boljše
rezultate
l Pred zlaganjem posode v pomivalni stroj
Česa v stroju ne smete pomivati
odstranite ostanke hrane (kosti, lupine,
kose mesa ali zelenjave, kavno usedlino,
olupke, cigaretni pepel, zobotrebce ipd.),
sicer se lahko zamašijo filtri, odprtina za
odtekanje vode ali šobe na pršilnih rokah.
l Upoštevajte, da vsa posoda ni primerna
za pomivanje v pomivalnem stroju.
Svetujemo vam, da jedilnega pribora in
posode iz umetnih snovi, ki niso odporne
na toploto, jedilnega pribora z lesenimi
držali ali z držali iz umetnih snovi,
aluminijaste posode, kristala, stekla z
vsebnostjo
svinca,
pokrovk
s
termostatom… ne pomivate v stroju,
razen če proizvajalec tega izrecno ne
dovoljuje.
l Posode pred pomivanjem v stroju ne
izpirajte pod tekočo vodo.
l Ponve in lonce z ostanki zažganih jedi
namakajte do začetka pomivanja v raztopini
pomivalnega sredstva.
l Posodo namestite v stroj tako, da je
obrnjena navzdol.
l Tudi barvne poslikave na nekaterih
posodah niso toplotno obstojne. Priporočamo,
da njihovo obstojnost preverite tako, da v
stroju pomijete le en takšen kos in se tako
prepričate, če so barve obstojne.
l Posodo zložite tako, da se ne dotika med
seboj. Rezultati pomivanja bodo boljši, če
bo posoda pravilno zložena.
l Za dobre rezultate je zelo pomembno,
l Srebrnega in običajnega jedilnega pribora
kako je posoda zložena v stroju. Če je
možno, zložite posodo v stroj tako, da se
ne dotika.
ne pomivajte skupaj, saj lahko pride do
kemične reakcije.
l Preverite, ali se lahko pršilne roke prosto
pri nakupu nove posode ali jedilnega
pribora se prepričajte, da je pomivanje
v pomivalnem stroju dovoljeno.
vrtijo.
l Pomivanje srebrne posode in jedilnega
pribora:
a) Srebro pomijte takoj po uporabi.
Koristni nasveti
b) Na tako posodo ali jedilni pribor ne
stresajte detergenta.
l Najprej izpraznite spodnjo košaro, da
c) Taka posoda ne sme priti v neposreden
stik z drugo kovino.
kapljice iz zgornje košare ne bi kapljale
na posodo v spodnji košari.
l Če pustite posodo dlje časa v stroju,
Nasveti za varčevanje
pustite vrata odprta, tako da bo lahko
zrak krožil okoli posode; posoda se bo
bolje posušila.
l Če želite pomivati vedno poln pomivalni
stroj, zlagajte vanj posodo po vsakem
obroku. Po potrebi lahko nastavite cikel
Hladnega predpomivanja. Na ta način
boste zmehčali in odstranili večje kose
jedi, ki ostanejo na posodi. Cikel za celotno
pomivanje nastavite šele takrat, ko je stroj
poln.
51
SL
Navodila za
pomivanja
stroj ni povsem poln, lahko izberete
varčni program pomivanja. Upoštevajte
navodila v razpredelnici programov.
12. VZDRŽEVANJE IN
ČIŠČENJE
2) Pršilni roki izperite pod tekočo vodo, da
se očistijo šobe.
(sl. A "5")
3) Na koncu namestite pršilni roki nazaj v
stroj zgornjo zgoraj in spodnjo spodaj;
ne pozabite poravnati puščic in pravilno
namestite pršilni roki nazaj v stroj.
l Vrata in zunanje stene stroja redno čistite
z blagimi čistili. Nikoli ne uporabite ostrih
mrežic ali grobih čistil (npr. Vim, razne
kisline, topila).
l Pomivalni stroj ne potrebuje posebnega
vzdrževanja, saj se notranjost čisti
samodejno. Z vlažno krpo redno čistite
tesnilo na vratih, da odstranite ostanke
hrane in sledi tekočine za lesk.
l Vsa notranjost pomivalnega stroja je
izdelana iz nerjavečega jekla. Kljub temu
se lahko v notranjosti pojavljajo madeži,
ki so posledica oksidacije - vzrok zanjo je
lahko voda, ki vsebuje preveč železnih
soli
l Takšne madeže lahko odstranite z blagim
l Redno čistite tesnila vrat z vlažno krpo,
tako da odstranite nečistočo in sledi
tekočine za lesk.
l Priporočamo redno čiščenje pomivalnega
stroja, s čimer odstranite obloge vodnega
kamna in nečistočo iz stroja. Priporočamo
uporabo namenskih sredstev za čiščenje
pomivalnih strojev. Pri čiščenju pomivalnega
stroja z namenskim čistilom mora biti
pomivalni stroj prazen, tj. v njem ne sme
biti posode.
sredstvom za poliranje nerjavečega jekla,
ki ne sme vsebovati spojin klora. Nikoli pa
ne uporabljajte grobih čistilnih pripomočkov,
npr. gobic iz jeklene volne..
1
1b
l Če kljub rednemu čiščenju filtra opazite,
da posoda ni dobro pomita oz. ni povsem
suha, preverite, da niso morda šobe na
pršilnih rokah zamašene z ostanki hrane
(sl. A"5").
2
Če so zamašene, jih očistite na naslednji
način:
1) najprej odstranite zgornjo pršilno roko:
obračajte jo, dokler se oznaka ne ujema
s puščico (slika 1), nato pa jo potisnite
navzgor (sl. 1b) in jo med potiskanjem
navzgor odvijte v smeri vrtenja urinih
kazalcev. Očiščeno namestite nazaj na
enak način v obratnem vrstnem redu.
Spodnjo pršilno roko snamete tako, da
jo preprosto potegnete navzgor (slika 2).
52
PO KONCU POMIVANJA
Po vsakem pomivanju zaprite pipo za vodo
in izklopite stroj s pritiskom na tipko za
vklop/izklop.
Če pomivalnega stroja dlje časa ne boste
uporabljali, storite naslednje:
4. Napolnite posodico s sredstvom za lesk;
5. Vrata stroja pustite priprta, da se stroj zrači;
1. V prazen stroj odmerite malo detergenta
ter vklopite enega od programov, da se
notranjost očisti;
7. Če je pomivalni stroj v prostoru, kjer se
temperatura lahko spusti pod 0°C,
obstaja nevarnost, da bo voda v stroju
zmrznila. V takem primeru prostor najprej
ogrejte, stroj pa vključite šele čez 24 ur..
2. Potegnite vtikač iz vtičnice;
3. Zaprite pipo za vodo;
53
SL
6. Notranjost aparata mora ostati čista;
M Lučke "IZBIRA PROGRAMA"
N Lučka "Addish"
E Gumb "ZAKASNITEV VKLOPA"
F Gumb za "RESETIRANJE" kontrolna lučka za sol
54
Varovalka / Vhodna moč / Napetost napajanja
Tlak dovoda vode (MPa)
Zmogljivost s ponvami in posodo
117
59,8x82x58
BREZ DELOVNEGA
PULTA
13
8 oseb
/
Glej tipsko tablico
Min.0.08 - Maks. 0.8
9 oseb
15
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
TEHNIČNI PODATKI (Glej tipsko tablico)
120
Globina pri odprtih vratih (cm)
Pogrinjki (EN 50242)
60x85x60,9
Širina x višina x globina (cm)
Z DELOVNIM
PULTOM
PROSTOSTOJEČ
9 oseb
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
/
VGRADNI
L Lučka "IZBIRA OPCIJE"
D C+E ZAŠČITA ZA OTROKE
POLVGRADNI
I Kontrolne Lučke "FAZE PROGRAMA"/"ZAMIK VKLOPA"
C Gumb opcije "Express"
PODATKI
H Lučka "DODAJ SOL"
B Gumb "IZBIRA PROGRAMA"/PRIDRUŽI Wi-Fi
VELIKOST
G Gumb "Start/Reset" (Začni/Prekliči program)
A Gumb "VKLOP/IZKLOP"
13. OPIS NADZORNE
PLOŠČE
14. TEHNIČNI PODATKI
15. IZBIRA PROGRAMA IN
POSEBNE FUNKCIJE
Po naslednjih vklopih stroja
Gumb VKLOP/IZKLOP
l Za vklop stroja pritisnite gumb ON/OFF
(VKLOP/IZKLOP) (in držite najmanj 3
sekunde).
Če
ste
vklopili
funkcijo
za
shranjevanje programa, se bo na
zaslonu pokazala kontrolna lučka
zadnjega zaključenega programa.
Po končanem ciklusu ne pozabite izklopiti
stroja z gumbom VKLOP/IZKLOP, nato
izključite električni vtič in zaprite dotok
vode.
Izbirnik nastavitev
V nastavitvah lahko različne parametre
pomivanja prilagodite svojim potrebam.
Prvi vklop stroja
l Stroj priključite v vtičnico.
Vstop v nastavitve
l Pomivalni stroj izklopite
z gumbom
"ON/OFF" (VKLOP/IZKLOP), ki ga držite
približno 3 sekunde.
l Odprite vrata, posodo, ki jo želite oprati,
naložite v stroj in vrata ponovno zaprite.
l Pritisnite gumb "ON/OFF" (VKLOP/IZKLOP)
l Približno 5 sekund držite gumba "Progr."
in ga držite približno 3 sekunde.
in "ON/OFF" (VKLOP/IZKLOP).
l V tem trenutku bosta aktivna samo
l Vse kontrolne lučke bodo 5 sekund
gumba "ON/OFF" (VKLOP/IZKLOP) in
”Progr.” in vse lučke za prikaz programov
bodo zasvetile za 3 sekunde. Zatem bo
svetila samo še lučka "P3" in vsi gumbi
bodo aktivni.
utripale.
l Prikazane bodo nastavitve:
- Nastavitve za zaščito pred vodnim
kamnom so aktivne, ko zasveti lučka
ustreznega
programa.
Če
so
izklopljene, so nastavljene na "S0".
l Program
lahko izberete z gumbom
"PROGRAMME SELECTION" (IZBIRA
PROGRAMA).
- Če je aktiviran zvočni signal, zasveti
kontrolna lučka "Express".
l Če želite izbrati želeno opcijo, pritisnite
ustrezen gumb (lučka izbrane opcije bo
zasvetila).
- Če je aktivirana spominska funkcija
“Memo”, sveti kontrolna lučka funkcije
“6h” zakasnitve vklopa.
l Pritisnite "START"
in zaslišali boste
signal, kontrolna lučka izbranega signala
bo svetila in zasvetila bo kontrolna lučka
pomivanja.
l Ko pritisnite gumb "Progr." se zažene
prilagajanje ODSTRANJEVANJA VODNEGA
KAMNA (glej ustrezno poglavje v knjižici
s podatki).
l Če so vrata ob začetku programa odprta,
l Pritisnite gumb “Express” za vklop
se bo signal oglasil 5-krat, program pa se
bo samodejno zagnal, ko bodo vrata
zaprta.
nastavitve
ZVOČNI
SIGNAL.
nastavitve glej poglavje o tej temi).
55
(za
SL
Pritisnite gumb ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)
in ga držite približno 3 sekunde za vklop
stroja in zasvetila bo kontrolna lučka
programa "P3".
l Pritisnite gumb "Start Delay" (Zakasnitev
vklopa), da aktivirate spominsko funkcijo
SPOMINSKA FUNKCIJA (glej ustrezno
poglavje v knjižici z navodili za vklop in
izklop).
OPOZORILO
Programi "SAMODEJNO"
(samo nekateri modeli)
Pomivalni stroj ime senzor za umazanijo,
ki lahko analizira motnost vode med vsemi
"SAMODEJNIMI" fazami Progr.a (glej
legendo Progr.ov). Zaradi te naprave se
parametri ciklusa pomivanja samodejno
prilagodijo realni količini umazanije na
posodi. Motnost vode je namreč povezana
s
stopnjo
umazanosti
posode.
Z
optimizirano porabo vode in energije
jamčimo za odlične rezultate pomivanja.
Programi "IMPULSE"
(samo nekateri modeli)
Progr.i "IMPULSE" delujejo z impulzivno
tehnologijo pranja, ki zmanjša porabo in
hrup ter izboljša zmogljivost.
Če odprete vrata med programom
sušenja, vas bo zvočni signal s
presledki opozoril, da se program
sušenja še ni zaključil.
Prekinitev programa
Ne priporočamo odpiranja vrat med
izvajanjem programa, zlasti ne med
osrednjim programom pomivanja in med
končno fazo splakovanja z vročo vodo.Če
boste odprli vrata stroja med izvajanjem
programa (ker boste na primer želeli dodati
posodo), se bo stroj samodejno zaustavil.
Vrata zaprite in ne pritisnite nobenega
gumba. Program se bo nadaljeval, kjer ste
ga prekinili
OPOZORILO
"Prekinitve" delovanja črpalke pomivanja
NISO napake; značilne so za impulzivno
pranje in kot take veljajo za normalno
lastnost programa.
Če odprete vrata med programom
sušenja, vas bo zvočni signal s
presledki opozoril, da se program
sušenja še ni zaključil.
ADDISH (možnost dodajanja posode
po začetku izvajanja programa)
Ko se Progr. zažene, morate samo odpreti
vrata in dodati posodo, kontrolna lučka
ADDISH
zasveti. Stroj se samodejno
zaustavi in na zaslonu bo utripal čas do
konca ciklusa.
Vrata zaprite in ne pritisnite nobenega
gumba. Progr. se bo nadaljeval, kjer ste ga
prekinili. Ko se kontrolna lučka za dodajanje
posode izklopi, ni priporočljivo dodajati nove
posode.
Sprememba programa, ki se
izvaja
Postopajte kot je opisano v nadaljevanju, če
želite spremeniti program, ki se izvaja.
l Pritisnite gumb "PONASTAVITEV" in ga
držite najmanj 3 sekunde. Vklopili se
bodo zvočni signali in programske
kontrolne lučke bodo posamezno začele
utripati v zaporedju.
l Sprožijo se zvočni signali in vse kontrolne
Počasi in previdno odprite vrata, da
vas curek vode ne bo zmočil.
lučke programov zasvetijo.
l V tem trenutku lahko izberete nov program.
56
ADDISH po izklopu kontrolne lučke
strogo odsvetujemo, ker lahko vpliva
na zmogljivost pomivanja.
OPOZORILO
Pred začetkom novega programa preverite,
ali je v posodici še dovolj detergenta.
Po potrebi detergent dodajte.
Operacije programa
Ko se program izvaja, je vklopljena
ustrezna kontrolna lučka in 3 kontrolne
lučke "FAZA PROGRAMA".
Kontrolna lučka "NI SOLI"
POMIVANJE
SPLAKOVANJE
Ta model ima na kontrolni plošči kontrolno
lučko, ki zasveti, ko je treba dodati sol Če
na posodi opazite bele madeže, je to znak,
da je treba dodati sol v posodico stroja.
SUŠENJE
bodo zasvetile posamezno in v zaporedju,
prikazovale bodo trenutno aktivno fazo.
Če med delovanjem pomivalnega stroja
zmanjka električne energije, bo poseben
spomin stroja shranil izbrani program in
ko bo električna energija ponovno na
voljo, se bo program nadaljeval, kjer se
je zaustavil.
Gumb "RESET" za kontrolno
lučko "NI SOLI"
Ko dodate sol v posodico, pritisnite ta gumb
in ga držite nekaj sekund, da se kontrolna
lučka izklopi.
Konec programa
OPOZORILO
Oglasi se 5-sekundni zvočni signal (če ni
izklopljen) in sicer 3-krat v 30-sekundnem
intervalu, s čimer javi, da je Progr. zaključen.
Če pritisnete gumb za ponastavitev
(reset) in ne boste dodali soli v
posodico, bo to zmotilo pravilno
delovanje kontrolne lučke stanja soli.
Opcijski gumbi
Opcijski gumbi nudijo več opcij pomivanja in
prilagajanje Progr.ov pomivanja po vaši
meri (glej preglednico v 17. poglavju s
seznamom Progr.ov, kjer se posamezna
opcija lahko aktivira). Pred začetkom Progr.a
opcije aktiviramo (ali izklopimo) z ustreznim
gumbom. Ustrezna kontrolna lučka se bo
na zaslonu pokazala (ali izklopila).
Da bo kontrolna lučka stanja soli
pravilno delovala, MORATE VEDNO
NAPOLNITI POSODICO S SOLJO.
Gumb "ZAKASNITEV VKLOPA"
Opcijski gumb je treba po izbiri Progr.a
pomivanja aktivirati.
Čas vklopa pomivalnega stroja lahko
nastavite s tem gumbom in sicer s 3-, 6- in
9-urno zakasnitvijo.
Če izberete možnost, ki ni združljiva z
izbranim programom, lučka za možnosti
najprej utripa, nato pa ugasne.
Za izbiro zakasnitve vklopa postopajte kot sledi:
l Za
izbiro programa pritisnite
"IZBIRA PROGRAMA".
57
gumb
SL
Gumb "Express"
Ta gumb omogoča prihranek 25 %
povprečne energije in časa (odvisno od
izbranega ciklusa) z nižjo temperaturo vode
in krajšim časom sušenja med zadnjim
splakovanjem. To opcijo priporočamo za
večerno pomivanje, ko suhe posode ne
potrebujemo takoj.
Za boljše sušenje posode pustite vrata
pomivalnega stroja rahlo odprta, da bo zrak
lahko naravno krožil v notranjosti stroja.
l Pritisnite gumb "ZAKASNITEV VKLOPA"
(z vsakim pritiskom podaljšate čas
zakasnitve vklopa in sicer z enim pritiskom
izberete 3-urno zakasnitev, z nadaljnjimi
pritiski pa 6- in 9-urno zakasnitev. Zasvetila
bo ustrezna kontrolna lučka).
l Odštevanje se bo začelo, ko boste
l Vse kontrolne lučke bodo 5 sekund
utripale.
- Če je aktiviran zvočni signal, zasveti
kontrolna lučka "Express".
- Če zvočni signal ni aktiviran, bo
kontrolna lučka "Express" izklopljena.
pritisnili gumb "START" (kontrolna lučka
izbrane zakasnitve bo začela utripati).
1. Pritisnite gumb "Express" za vklop ali
izklop zvočnega signala.
Če izberete 9-urno zakasnitev, bo odštevanje
prikazano s 6-urno lučko po 3 urah in s 3-urno
kontrolno lučko po 6 urah.
2. Če je zvočni signal vklopljen, se bo
vklopila lučka "Express", ki predstavlja
vizualno potrditev, poleg tega se bo
sprožil tudi zvočni signal.
Po koncu zadnjih 3 ur (ko je odštevanje
končano), bo 3-urna lučka prenehala utripati,
a bo še naprej svetila. Prikazovala bo fazo
pomivanja in program se bo vklopil
samodejno.
3. Če izklopite zvočni signal, se ob izklopu
"Express" ne oglasi noben drug zvočni
signal.
Zakasnitev vklopa lahko spremenite ali
prekličete, če se odštevanje še ni končalo in
torej se program še ni zagnal. Izberite drug
program ali izberite/prekličite opcijski gumb
kot sledi:
l Pritisnite gumb "RESET" in ga držite
najmanj 3 sekunde.Vklopili se bodo
zvočni signali in programske kontrolne
lučke bodo posamezno začele utripati v
zaporedju.
l Zakasnitev vklopa in izbran program
bosta preklicana. Programska kontrolna
lučka bo utripala in pomivalni stroj je
pripravljen za nastavitev novega programa.
Spominska funkcija (Shranjevanje
zadnjega uporabljenega programa)
Shranjevanje
zadnjega
uporabljenega
programa omogočite na naslednji način:
l Pomivalni
stroj vklopite z gumbom
"ON/OFF" (VKLOP/IZKLOP), ki ga držite
približno 3 sekunde.
l Približno 5 sekund držite gumba "Progr."
in "ON/OFF" (VKLOP/IZKLOP).
l Vse kontrolne lučke bodo 5 sekund
utripale.
Aktiviranje ali izklop
Zvočni
signal KONČANEGA PROGRAMA
Vklapljanje in izklapljanje zvočnega signala
lahko deaktivirate kot sledi (tovarniško je
nastavljen na aktivno):
l Pomivalni
stroj vklopite z gumbom
"ON/OFF" (VKLOP/IZKLOP), ki ga držite
približno 3 sekunde.
l Približno 5 sekund držite gumba "Progr."
in "ON/OFF" (VKLOP/IZKLOP).
1. Kontrolna lučka "6h" za funkcijo
"Zakasnitev vklopa" je po tovarniških
nastavitvah izklopljena.
2. Če pritisnete gumb "Zakasnitev vklopa",
bo kontrolna lučka "6h" zasvetila in
sprožil se bo zvočni signal.
3. Pomivalni stroj izklopite z gumbom
"ON/OFF" (VKLOP/IZKLOP), ki ga držite
okoli 5 sekund, da potrdite novo nastavitev.
Z enakim postopkom spomin izklopite.
58
4. Pomivalni stroj izklopite z gumbom
"ON/OFF" (VKLOP/IZKLOP), ki ga držite
okoli 3 sekunde, da potrdite novo
nastavitev.
l Pritisnite
gumba
"Express"
in
"ZAKASNITEV VKLOPA" in ju držite
približno 5 sekund. Sledijo 3 utripi
kontrolnih lučk "3h 6h 9h" in sproži se
zvočni signal.
ZAŠČITA ZA OTROKE
Pomivalni stroj ima elektronski zaklep za
varnost otrok.
Elektronski zaklep varuje otroke pred
nevarnostmi, ki pretijo, kadar so vrata stroja
odprta. Z njim zaklenemo tipke, da ni
možno aktiviranje neželenih ali nehotenih
funkcij.
"ON/OFF" (VKLOP/IZKLOP).
l Če boste pritisnili katerikoli drug gumb,
bodo sledili 3 utripi kontrolne lučke faze
programa.
Zaklep za varnost otrok vklopite in izklopite
kot sledi:
l Zaklep za varnost otrok lahko deaktivirate
l Pomivalni
stroj vklopite z gumbom
"ON/OFF" (VKLOP/IZKLOP), ki ga držite
približno 3 sekunde.
z gumboma "Express" in "ZAKASNITEV
VKLOPA", ki ju držite 5 sekund ali z
izklopom stroja.
59
SL
l V tem trenutku deluje samo gumb
Uspešen vpis
16. ODDALJEN NADZOR
(WI-FI)
l Kontrolne lučke 3h-6h-9h bodo prenehale
svetiti, lučke P3 P4 pa bodo svetile še
naprej.
Stoj je opremljen s tehnologijo daljinskega
upravljanja Wi-Fi. ki omogoča oddaljen
nadzor preko aplikacije.
l Stroj je zdaj povezan in lahko ga
Povezovanje stroja z aplikacijo
Neuspešen vpis
l Naložite
Če vpis stroja ni uspešen ali ni opravljen v 5
minutah:
aplikacijo čarovnika
simply-Fi na svojo stroj.
Candy
upravljate preko aplikacije.
l Kontrolne lučke 3h-6h-9h in P3 P4 bodo
ugasnile.
Aplikacija čarovnika Candy simply-Fi je na voljo tako za Android kot za
tablice iOS in pametne telefone.
l Stroj ne bo povezan.
l Ponovite postopek vpisa, tako da ponovno
pritisnete gumb "START
(ZAKASNITEV VKLOPA).
Za vse podrobnosti lastnosti Wi-Fi si
oglejte izbirnike aplikacij in način
demo.
l Preverite, ali je router vklopljen in je vaš
pametni telefon/tablica povezana z vašim
domačim omrežjem Wi Fi.
l Vklopite
BLUETOOTH
na
svojem
pametnem telefonu/tablici (če je na voljo).
l Odprite aplikacijo, ustvarite uporabniški
profil in dodajte stroj po navodilih na
zaslonu aparata.
l Pomivalni
stroj vklopite z gumbom
ON/OFF (VKLOP/IZKLOP), ko navodila v
aplikaciji tako zahtevajo.
l Pritisnite "Progr. 3sec WiFi" in držite 3
sekunde; à kontrolni lučki P3 in P4 bosta
utripali.
l Pritisnite
gumb
"START
DELAY"
(ZAKASNITEV VKLOPA) in ga držite 3
sekunde, kar naredite v roku 60 sekund
po zadnjem koraku; kontrolne lučke 3h6h-9h bodo 5 minut hkrati utripale.
l Vpišite geslo domačega brezžičnega omrežja
v aplikacijo in zaključite postopek.
60
DELAY"
Več informacij vam je na voljo v "Vpis v
aplikacijo - Hitra navodila", ki ste jih
prejeli skupaj s strojem in so na voljo tudi
na povezavi: go.candy-group.com/bm-dw
Ponastavitev brezžičnega
omrežja WiFi
Če se pojavijo težave ali če spremenite
geslo domačega omrežja, postopek vpisa
ponovite.
AKTIVIRANJE
NADZORA
ODDALJENEGA
Če želite stroj upravljati na daljavo:
l Napolnite
pomivalni
stroj,
detergent in zaprite vrata.
dodajte
l Pomivalni stroj vklopite.
l Pritisnite "Progr. 3sec WiFi" in ga držite
3 sekunde à; kontrolne lučke P3 P4
zasvetijo neprekinjeno.
l Zdaj
lahko uporabljate
daljinsko upravljanje.
aplikacijo
in
Drug način izhoda iz daljinskega upravljanja.
IZKLOP ODDALJENEGA
NADZORA
l Pritisnite gumb "Start/Reset" in ga držite
l Za
izhod iz daljinskega upravljanja
pritisnite gumb “Progr. 3sec WiFi” in
držite 3 sekunde.
l Če ne poteka noben ciklus:
Če stroj izklopite in ga ponovno vklopite z
gumbom On/Off (Vklop/Izklop), ko je
REMOTE CONTROL (ODDALJEN NADZOR)
omogočeno in poteka ciklus pomivanja
(ali če je prekinjeno električno napajanje),
se bo ciklus nadaljeval na točki, na
kateri je bil prekinjen.
"REMOTE CONTROL" (ODDALJEN
NADZOR) bo onemogočeno in kontrolni
lučki P3 in P4 bosta utripali.
Kontrolne lučk P3 P4 ugasnejo in zasveti
lučka led zadnjega programa, ki ga je
stroj zaključil (ali P3).
l Če je ciklus v teku:
Kontrolne lučke P3 P4 bodo začele
utripati, medtem ko bodo kontrolne lučke
faze programa prikazovale trenutno točko
ciklusa pomivanja. Ciklus se zaključi brez
nadzora aplikacije.
61
SL
3 sekunde: če poteka ciklus pomivanja,
bo prekinjen in stroj bo prekinil način
delovanja ODDALJENEGA NADZORA.
Zdaj lahko izberete nov ciklus pomivanja
na nadzorni plošči.
17. LEGENDA PROGRAMOV
Program
P1
Intenziven
P2
Univerzalen
P3
Eco
P4
Hladno izpiranje
P5
Opis
Primeren za pomivanje zelo umazanih loncev,
kozic...
Primeren za pomivanje običajno
posode - krožnikov, loncev, kozic...
umazane
Program
za
običajno
umazano
posodo
(najučinkovitejši program glede kombinirane
porabe energije in vode za navedeni tip
namiznega pribora).
Ta program je skladen z določili standarda
EN 50242.
Kratko predpomivanje posode z hladno vodo, ki
ste jo zložili v pomivalni stroj in jo imate namen
pomiti kasneje, ko stroj napolnite.
Razred A pomivanje in sušenje je hiter ciklus
pomivanja.
* Primeren za pomivanje do 8 pogrinjkov.
Pomivanje s predpomivanjem
Če izberete program s predpomivanjem, priporočamo, da odmerite dodatno količino detergenta
(največ 10 g) neposredno v stroj.
62
Temperatura pomivanja (°C)
Povprečni čas pomivanja¹ (min.)
Gumb "ZAKASNITEV VKLOPA"
Gumb "Express"
P1
Intenziven
●
75
130
DA
DA
P2
Univerzalen
-
60
120
DA
DA
P3
Eco
●
45
170
DA
DA
P4
Hladno izpiranje
-
-
5
DA
N/O
●
60
39
DA
DA
Program
P5
● = Predpranje z detergentom
N/O = OPCIJA NI NA VOLJO
1) S toplo vodo (15°C) - Odstopanje ±10%Če uporabljate vročo vodo, se bo čas do konca programa samodejno posodobljen med izvajanjem
programa.
Vrednosti so izmerjene v laboratoriju v skladu z evropskimi standardi EN 50242 (vrednosti lahko
odstopajo glede na pogoje uporabe).
63
SL
Predpranje z detergentom
Opcije
18. ENOTA ZA
ODSTRANJEVANJE
VODNEGA KAMNA
Voda na različnih območjih vsebuje različne
količine apnenca in mineralov. Med pomivanjem
se te snovi nabirajo na posodi in puščajo na
njih madeže in lise bele barve. Večja kot je
vsebnost teh soli v vodi, višja je stopnja
trdote vode. Pomivalni stroj ima vgrajeno
napravo za odstranjevanje apnenca, ki jo
imenujemo mehčalnik vode. Mehčalnik
vode s pomočjo soli za regeneracijo iz vode
izloči apnenec oziroma vodo zmehča, tako
da je voda primerna za pomivanje v stroju.
O trdoti vode na vašem območju se
pozanimajte pri lokalnem vodovodu.
Nastavitev naprave za mehčanje
vode
°fH
(francoske
stopinje)
°dH
(nemške
stopinje)
Uuporaba soli
Kontrolna lučka
programa
S0
0-5
0-3
NE
Vse lučke
ugasnjene
S1
6-15
4-9
DA
P1
S2
16-30
10-16
DA
P1+P2
S3
31-45
17-25
DA
Stopnja
*S4
46-60
26-33
DA
S5
61-90
34-50
DA
1. Pomivalni stroj vklopite z gumbom
"ON/OFF" (VKLOP/IZKLOP).
2. Pritisnite gumba "Progr." in "ON/OFF"
(VKLOP/IZKLOP) hkrati in ju držite 5
sekund.
4. Kontrolne
lučke
"PROGRAMME
SELECTION" (IZBIRA PROGRAMA)
bodo zasvetile in prikazale nivo
sredstva proti vodnemu kamnu. Če ne
zasveti nobena kontrolna lučka, bo
nastavljen nivo "S0" .
5. Ponovno pritisnite "Progr." in izberite
želen nivo odstranjevanja vodnega
kamna: vsakokrat, ko boste pritisnili
gumb, bo zasvetila ustrezna kontrolna
lučka, kot je prikazano v zgornji
razpredelnici (P1àS1, P2àS2,...) Za
nivo "S0", bodo vse lučke izklopljene.
6. Pomivalni stroj izklopite z gumbom
"ON/OFF" (VKLOP/IZKLOP), ki ga
držite 3 sekunde, da potrdite novo
nastavitev.
P1+P2+P3
P1+P2+P3+
P4
P1+P2+P3+
P4+P5
OPOZORILO
* Naprava za mehčanje vode je tovarniško
nastavljena na stopnjo 4, kar je najbolj
primerna stopnja za večino uporabnikov.
64
Preden začnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
3. Sledi zvočni signal in vse kontrolne
lučke utripajo 5 sekund.
Naprava za mehčanje vode je primerna za
mehčanje vode od trdote 90°fH (francoskih
stopinj) oz. 50°dH (nemških stopinj); na
voljo je 6 različnih stopenj. V spodnji
razpredelnici so prikazane različne stopnje
trdote vode z ustreznimi nastavitvami.
Trota vode
Odvisno od trdote vode na vašem območju
po potrebi nastavite napravo za mehčanje
vode na naslednji način:
Če naletite na težave, izklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko za
"VKLOP/ IZKLOP" in začnite postopek
od začetka (1. korak).
19. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN
GARANCIJA
Če mislite, da vaš pomivalni stroj ne deluje pravilno, poiščite pomoč v hitrem vodniku v
nadaljevanju s praktičnimi nasveti za reševanje splošnih težav. Če napake ne morete
odpraviti ali se ponavlja, se obrnite na center tehnične asistence.
SL
POROČILA O NAPAKI
l Modeli z zaslonom: poročila o napakah se začnejo s črko "E" (npr. Napaka = Error 2
= E2) in kratkim zvočnim signalom.
l Modeli brez zaslona: o napakah poročajo z utripajočimi kontrolnimi lučkami na
nadzorni plošči.
Samo modeli z zaslonom:
Prikaz napake
"PREGLED VODE"
s
kratkim
zvočnim
signalom
(samo nekateri modeli).
E2 (z zaslonom)
s kratkim zvočnim signalom
E3 (z zaslonom)
s kratkim zvočnim signalom
E4 (z zaslonom)
s kratkim zvočnim signalom
Pomen in rešitve
Pomivalni stroj se ne napolni z vodo
Prepričajte se, da je dovod vode odprt.
Prepričajte se, da cev za dotok vode ni upognjena ali zdrobljena.
Prepričajte se, da je odtočna cev na pravi višini (glej poglavje o
inštalaciji).
Zaprite dotok vode, odvijte cev dotoka vode na zadnji strani
pomivalnega stroja in preverite, da "peščeni" filter ni zamašen.
Voda ne odteka iz pomivalnega stroja
Prepričajte se, da odtočna cev ni upognjena ali blokirana ter da filter
ni zamašen.
Prepričajte se, da sifon ni zamašen.
Voda pušča
Prepričajte se, da odtočna cev ni upognjena ali blokirana ter da filter
ni zamašen.
Prepričajte se, da sifon ni zamašen.
E4-E6-E7-Ef-EL
Napaka v elektronskem nadzoru
(z zaslonom)
s kratkim zvočnim signalom
Obrnite se na center tehnične asistence
E8-Ei (z zaslonom)
s kratkim zvočnim signalom
Grelnik vode ne deluje pravilno ali pa je plošča filtra zamašena
Očistite ploščo filtra
Samo modeli z zaslonom
Če se napaka ali okvara pojavi med izvajanjem programa, bo kontrolna lučka izbranega
programa hitro utripala in sprožil se bo zvočni signal s premori. V tem primeru pomivalni
stroj izklopite z gumbom "VKLOP/IZKLOP".
Ko ste se prepričali, da je dotok vode odprt, da odtočna cev ni upognjena in sifon ter
filtri niso zamašeni, ponovno zaženite izbrani program.
Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na center tehnične asistence.
65
Pomivalni stroj je opremljen z varnostno opremo za zaščito pred izlivom vode, ki v
primeru težav samodejno izloči odvečno vodo.
OPOZORILO
Za pravilno delovanje varnostne naprave za zaščito pred
izlivom vode priporočamo, da stroja med delovanjem ne
premikate. Če bi bilo treba pomivalni stroj premikati, se
najprej prepričajte, da je program pomivanja zaključen in v
stroju ni vode.
Druge napake
NAPAKA
1. Noben program
ne deluje
2. Pomivalni stroj
se ne napolni z
vodo
3. Voda ne izteka
iz pomivalnega
stroja
4. Voda ves čas
izteka iz
pomivalnega
stroja
5. Ni slišati, da bi se
brizgalne roke
obračale
6. Na elektronskem
stroju brez
zaslona: ena ali
več kontrolnih
lučk hitro utripa
VZROK
REŠITEV
Vtič ni priključen v vtičnico
Gumb O/I ni aktiviran
Vrata so odprta
Filter cevi za dovod vode je
zamašen
Glej točko 1
Pipa za vodo je zaprta
Cev za dovod vode je
upognjena
Filter cevi za dovod vode je
zamašen
Filter je umazan
Odvodna cev je upognjena
Podaljšek odtočne cevi ni
pravilno priključen
Izhodni stenski priključek gleda
navzdol in ne navzgor
Priključite električni vtič v vtičnico
Pritisnite gumb
Zaprite vrata
Položaj odtočne cevi je
prenizek
Dvignite odtočno cev za vsaj 40
cm nad tla
Preveč detergenta
Predmet preprečuje rotiranje roke
Plošča filtra in filter sta zelo
umazana
Pipa za dotok vode je zaprta
66
Preverite
Preverite
Odprite pipo
Poravnajte cev
Očistite filter na koncu cevi
Očistite filter
Poravnajte cev
Glejte navodila za pravilni
priključek odtočne cevi
Pokličite kvalificiranega strokovnjaka
Zmanjšajte količino detergenta
Uporabite primeren detergent
Preverite
Očistite ploščo filtra in filter
Izklopite stroj
Odprite pipo
Ponastavite ciklus
VZROK
Glej točko 5
Ponev ni bila dobro pomita
Robovi ponve niso bili dobro
pomiti
Brizgalne roke so delno blokirane
7. Posoda je le
delno pomita
Posode niste pravilno naložili
Konec odtočne cevi je
potopljen v vodo
Odmerjena je bila neustrezna
količina detergenta ali pa je
detergent prestar in preveč trd
Pokrovček posodice za sol ni
pravilno nameščen
Program pomivanja ni dovolj
natančen
8. Detergent ni
porazdeljen ali
je delno
porazdeljen
9. Bele lise na
posodi
10. Hrupno
delovanje
11. Posoda ni
popolnoma
suha
Pribor, posoda, ponve itd.
preprečujejo predalu z
detergentom, da bi se odprl
Voda iz vodovoda je pretrda
Posoda udarja druga ob drugo
Vrteče roke udarjajo ob posodo
Neustrezen pretok zraka
Zmanjkalo je sredstva za
splakovanje
67
REŠITEV
Preverite
Ponev z oprijeto hrano je treba
najprej namočiti in očistiti in jo šele
nato položiti v pomivalni stroj
Ponev prestavite
Brizgalne roke odstranite, tako da
odvijete matice v smeri urnega kazalca
in jih operite pod tekočo vodo
Ne nalagajte posode preblizu in
preveč skupaj
Konec odtočne cevi ne sme biti v
stiku z odtekajočo vodo
Povečajte količino detergenta, če je
posoda bolj umazana ali
zamenjajte detergent
Pravilno ga namestite
Izberite močnejši program
Posodo v stroj naložite tako, da ne
bo ovirala predala za detergent
Preverite sol in sredstvo za
splakovanje in po potrebi uredite
Če napake ne morete odpraviti, se
obrnite na center tehnične
asistence
Ponovno preverite, kako je posoda
naložena v košaro
Ponovno preverite, kako je posoda
naložena v košaro
Po koncu vsakega programa
pomivanja pustite vrata
pomivalnega stroj priprta, da se bo
posoda lahko osušila na naraven
način
Napolnite predal za sredstvo za
splakovanje
SL
NAPAKA
POZOR: Če bi bila posledica zgornjih situacij slabo pomita posoda ali nezadostno
splakovanje, z roko odstranite umazanijo s posode, ker se med končnim ciklusom sušenja
umazanija strdi in jo bo pri naslednjem pomivanju še težje odstraniti.
Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na center tehnične asistence, kjer boste morali
sporočiti model pomivalnega stroja. Najdete ga na tipski tablici, ki je opisana v zgornjem
poglavju, na notranji strani vrat pomivalnega stroja ali na garancijskem listu. S tem
podatkom boste pospešili storitev, ki bo hkrati tudi bolj učinkovita.
Asistenca in garancija
Za izdelek velja z zakonom določena garancija in pod garancijskimi pogoji je
veljavna in jamči za izdelek. Garancijski list shranite in ga pokažite na
pooblaščenem centru tehnične asistence, če bo to potrebno, skupaj z dokazilom
o nakupu. Garancijske pogoje lahko preverite tudi na naši spletni strani.
Za pomoč izpolnite spletni obrazec ali pa nas kontaktirajte na številko, ki jo
najdete na strani za podporo na naši spletni strani.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne tiskarske napake v brošuri. Poleg
tega si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb oz. izboljšav izdelka brez sprememb
njegovih bistvenih lastnosti.
68
20. OKOLJSKI POGOJI
l z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi
Izdelek je označen skladno z
evropsko uredbo 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski
opremi (OEEO).
OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo
okolje (in ki lahko negativno vplivajo na
okolje) kot tudi osnovne komponente (ki jih
je mogoče ponovno uporabiti). Zato
je pomembna pravilna obravnava OEEO,
ki omogoča odstranjevanje in ustrezno
odlaganje
vseh
onesnaževal
ter
pridobivanje in recikliranje vseh materialov.
odpadki iz gospodinjstva;
zbirališče odpadkov, upravljano s strani
občine ali registrirane družbe. V številnih
državah je za večje kose OEEO
organizirano tudi zbiranje po domovih.
V številnih državah lahko ob nakupu
novega aparata starega oddate prodajalcu,
ki ga je dolžan prevzeti brezplačno po
načelu eden za enega; to velja v primeru,
da gre opremo enakovrednega tipa z
enakimi funkcijami kot dobavljeni aparat.
Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo
pri preprečevanju onesnaževanja okolja
zaradi OEEO; pri tem morajo upoštevati
nekaj osnovnih pravil:
69
SL
l OEEO je treba odpeljati na ustrezno
Hvala vam što ste izabrali mašinu za pranje
sudova Candy. Uvereni smo da će vam
ova mašina verno služiti u svakodnevnom
pranju sudova i to potpuno bezbedno.
Sadržaj
1. OPŠTA SIGURNOSNA PRAVILA
2. PRIKLJUČIVANJE NA VODOVODNU
MREŽU
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer sadrži
informacije za pravilno i bezbedno korišćenje
uređaja kao i korisne savete o efikasnom
održavanju.
3. SIPANJE SOLI
4. PODEŠAVANJE GORNJE KORPE
5. NAMEŠTANJE SUDOVA
Koristite mašinu za pranje
sudova samo nakon pažljivog čitanja ovih
uputstava. Savetujemo vam da uvek
imate ovo uputstvo pri ruci i da ga čuvate
u dobrom stanju za bilo kog narednog
vlasnika.
6. INFORMACIJE ZA LABORATORIJE ZA
TESTIRANJE
7. SIPANJE DETERDŽENTA
8. VRSTE DETERDŽENATA
9. SIPANJE SREDSTVA ZA ISPIRANJE
Proverite da li je uz ovaj uređaj isporučeno i
uputstvo za upotrebu, garantni list, adresa
servisnog centra i nalepnica sa oznakom
energetske efikasnosti. Svaki proizvod je
označen jedinstvenim 16-cifrenim brojem. To
je ujedno i „serijski broj“ odštampan na
garantnom listu ili tablici sa serijskim brojem
koja se nalazi na unutrašnjem gornjem desnom
delu vrata. Taj broj je i svojstvena identifikaciona
oznaka proizvoda koja će vam biti potrebna
pri registraciji proizvoda ili kada treba da
kontaktirate sa Centrom za tehničku podršku.
10.ČIŠĆENJE FILTERA
11.PRAKTIČNI SAVETI
12.ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
13.OPIS KONTROLNE TABLE
14.TEHNIČKI PODACI
15.IZBOR PROGRAMA I POSEBNE
FUNKCIJE
16.DALJINSKO UPRAVLJANJE (WI-FI)
17.OPIS PROGRAMA
Slika A
18.JEDINICA SA OMEKŠIVAČEM ZA VODU
19.REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA
20.USLOVI OKRUŽENJA
5
A. PARAMETRI BEŽIČNE KONEKCIJE
(PAG.104)
1
4
3
2
70
mogu koristiti deca koja
imaju najmanje 8 godina kao i
osobe čije su fizičke, čulne i
mentalne sposobnosti do neke
mere ograničene ili osobe s
nedostatkom iskustva i znanja,
pod uslovom da ih neko
nadgleda ili usmerava kako da
na bezbedan način koriste
uređaj i da razumeju opasnosti
koje postoje. Deca ne treba da
se igraju s mašinom za
sudove. Čišćenje i održavanje
ne treba da obavljaju deca bez
nadzora.
l Ovaj
uređaj je namenjen za
kućnu upotrebu i za slične
namene kao što su:
− za upotrebu u prodavnicama,
kancelarijama i na drugim
radnim mestima koja imaju
kuhinju;
− za upotrebu u seoskim
domaćinstvima;
− za goste u hotelima, motelima
i sličnim objektima;
− za upotrebu na mestima na
kojima se nudi prenoćište
sa doručkom.
l Decu treba nadgledati kako se
ne bi igrala sa uređajem.
Ovaj uređaj je isključivo namenjen
za korišćenje u domaćinstvu ili
okruženjima tipičnim za domaćinstvo l Decu mlađu od 3 godine treba
držati podalje od mašine osim
a ne za profesionalnu upotrebu
ako nisu pod konstantnim
čak i ako ga za tu svrhu koriste
nadzorom.
stručnjaci ili posebno obučeni
korisnici. Korišćenje koje nije u
skladu sa ovim uputstvom može l Ukoliko je glavni električni
kabal oštećen, da ne bi došlo
skratiti radni vek uređaja i
do povrede, mora ga zameniti
dovesti do toga da garancija
proizvođač, njegov ovlašćeni
prozvođača ne važi.
serviser ili druga kvalifikovana
Za bilo koje oštećenje na
osoba. Preporučujemo korišćenje
uređaju ili bilo koje drugo
originalnih delova koji se mogu
oštećenje ili kvar do kog je došlo
zatražiti od Centra za tehničku
zbog toga što se uređaj nije
podršku.
koristio na način koji je tipičan za
domaćinstvo (čak i ako se uređaj
nalazio u takvom okruženju) l Isključivo koristite komplet
proizvođač neće snositi odgovornost
creva za dovod vode koji je
u najvećoj mogućoj meri koju mu
isporučen uz mašinu (nemojte
zakon dozvoljava.
koristiti stare komplete creva).
71
SR
l Uređaj
1. OPŠTA SIGURNOSNA
PRAVILA
l Pritisak
vode mora biti između l Postarajte se da električna
0,08 MPa i 0,8 MPa.
instalacija bude uzemljena i da
je u skladu sa svim važećim
l Ako je mašina postavljena na
zakonima kao i da utičnica
tepih ili sličnu prostirku, vodite
odgovara utikaču uređaja.
računa da ne blokirate otvore
za ventilaciju na dnu ili bio kom Ukoliko mašina nije popisno
drugom mestu.
uzemljena
proizvođač
ne
prihvata nikakvu odgovornost
l Uređaj mora biti postavljen za bilo koju štetu koja zbog
tako da se utičnici može prići.
toga nastane na ljudima ili
stvarima.
UPOZORENJE
l Pobrinite
se da mašina za sudove
ne zgnječi strujne kablove.
Noževi, i drugi pribor sa
oštrim vrhovima, moraju biti
tako postavljeni u korpu da
su im oštri vrhovi okrenuti
na dole ili moraju biti
položeni vodoravno.
l Generalno
se ne preporučuje
korišćenje ispravljača, utikača s
više utičnica (takozvanih lopova)
i/ili produžnih kablova.
l Nemojte
držati vrata vodoravno l Pre čišćenja i održavanja mašine
otvorena da se neko ne bi
za sudove, isključite je iz struje
povredio (na primer sapleo).
i zatvorite dotok vode.
l Ako
vam je potrebno više l Prilikom isključivanja mašine
informacija o proizvodu ili da
nemojte vući električni kabal
pogledate tehničke podatke,
niti samu mašinu.
molimo vas da posetite vebsajt
proizvođača.
l Ne izlažite mašinu određenim
vremenskim prilikama (kiša,
sunce itd.).
Električni priključci i sigurnosna
uputstva
l Naslanjanje
l Tehnički
detalji (napon i
napajanje) navedeni su na
pločici sa serijskim brojem.
72
na otvorena vrata
mašine za sudove ili sedanje
na njih može dovesti do toga
da se mašina prevrne.
l Ova
mašina je namenjena za Instalacija
pranje uobičajenog kuhinjskog
posuđa i pribora. U mašini se l Poskidajte sav materijal u koji
ne smeju prati predmeti na
je mašina zapakovana.
kojima ima benzina, farbe, tragova
čelika ili gvožđa, nagrizajućih
hemikalija, kiselina ili alkalija.
UPOZORENJE
u domaćinstvu postoji Materijal u kom je mašina
uređaj za omekšavanje vode, bila zapakovana držite podalje
nije potrebno dodavati so u od dece.
posudu za omekšavanje vode
koja se nalazi u mašini.
l Nemojte instalirati niti koristiti
mašinu za sudove ako je
l Ako se mašina pokvari ili
oštećena.
prestane ispravno da radi,
isključite je, zatvorite dotok
vode i ne pokušavajte da je l Sledite uputstva koja ste dobili
uz proizvod.
popravite sami. Za popravku
sme da se pobrine jedino
Centar za tehničku podršku i
samo originalni rezervni delovi
smeju da se koriste. Propust
da se slede ova uputstva može
ugroziti bezbednost uređaja.
l Ako
mašinu morate da pomerite
nakon što ste je raspakovali,
nemojte je podizati držeći je za
donji deo vrata. Malo otvorite
vrata i podignite mašinu držeći je
za njen gornji deo.
Stavljanjem oznake
na
ovaj proizvod, izjavljujemo
pod punom odgovornošću da
je ovaj proizvod u saglasnosti
sa svim evropskim normama o
bezbednosti, zdravlju i zaštiti
životne sredine.
73
SR
l Ukoliko
2. PRIKLJUČIVANJE NA VODOVODNU MREŽU
l Ako mašinu priključujete na novu vodovodnu
Mašina za pranje sudova mora biti
spojena na vodovodnu mrežu korišćenjem
nove garniture creva. Stara creva nije
dobro ponovo koristiti.
l Creva za odvod i dovod vode na mašini
možete usmeriti ili na levu ili na desnu
stranu.
Mašinu možete priključiti na hladnu ili
toplu vodu, s tim da ulazna temperatura
tople vode ne sme da prelazi temperaturu
veću od 60°C.
instalaciju ili na vodovodnu instalaciju
koja duže vreme nije bila korišćena,
pustite vodu da teče nekoliko minuta da
se iz cevi isperu moguće nečistoće (kao
na primer pesak, rdja itd) pre nego sto
mašinu za pranje sudova priključite na
cev za dovod vode. Na taj način
izbećićete moguće začepljenje filtera
navedenim nečistoćama. Dovodnu cev
priključite na slavinu za dotok vode tek
kada je voda sasvim čista.
1
l Dozvoljeni minimalni pritisak vode iznosi
0,08 MPa do maksimalno 0,8 MPa.
B
l Priključnu cev morate pričvrstiti na slavinu
navojem, tako da mašinu možete odvojiti
od vodovodne mreže kada je ne koristite
(slika 1 B).
l Mašina je opremljena dovodnom cevi koja
na kraju ima navoj promera 3/4 (slika 2).
l Spojite dovodnu cev "A" na slavinu za
2
B
vodu "B" sa priključkom 3/4 i proverite da
je spoj dobro zavrnut.
l Ako je neophodno, dovodna cev može se
produžiti do 2,5 m. Produžna cev može se
nabaviti kod ovlašćenog servisera.
74
A
l AQUASTOP (slika 4):
Hidraulični sigurnosni uređaji
uređaj koji se nalazi na crevu za dotok, a
koji zaustavlja dotok vode ako sa crevom
nešto nije u redu. U tom slučaju, pojavljuje se
znak crvene boje u prorezu „A“ i crevo
mora biti zamenjeno. Da biste odvrnuli
maticu, pritisnite osigurač „B“.
NEKI MODELI mogu imati jednu ili više od
sledećih funkcija:
l WATERBLOCK (slika 3)
Sistem za zaustavljanje vode (waterblock)
je osmišljen tako da poveća sigurnost
vašeg uređaja. Ovaj sistem sprečava
izlivanje do kog može doći zbog kvara
mašine ili zbog kidanja gumenih creva,
naročito creva za dovod vode.
Kako funkcioniše
Mali rezervoar koji se nalazi na dnu mašine
sakuplja sav višak vode i aktivira senzor koji
pokreće ventil koji se nalazi ispod slavine za
vodu, a koji sprečava dotok vode čak i ako
je slavina potpuno otvorena.
Ako je oštećena kutija „A“, koja sadrži
električne delove, odmah izvucite utikač iz
utičnice. Da bi ovaj sigurnosni sistem dobro
radio, crevo sa kutijom „A“ treba da bude
priključeno na slavinu kao što je prikazano
na slici. Crevo za dotok vode ne sme biti
prekinuto jer sadrži aktivne delove. Ako
crevo nije dovoljno dugačko da bi se
ispravno priključilo, mora se zameniti dužim.
Crevo se može nabaviti preko Centra za
tehničku podršku.
3
A
75
4
B
A
l AQUAPROTECT - CREVO SA ZAŠTITOM
(slika 5):
Ako voda curi iz primarnog unutrašnjeg
creva „A“, u providnom zaštitnom omotaču
„B“ će biti vode kako bi se ciklus pranja
dovršio. Na kraju ciklusa kontaktirajte sa
Centrom za tehničku podršku kako biste
zamenili crevo za dotok.
5
B
A
SR
Svaka mašina za pranje sudova
opremljena je sigurnosnim uređajem
za prelivanje koji, ukoliko voda pređe
normalan nivo zbog kvara, automatski
blokira dotok vode i/ili uklanja višak.
Priključivanje odvodne cevi
l Kraj odvodne cevi namestite na stalni
odvod vode, pa pazite da cev ne bude
savijena (slika 6).
l Stalni odvod vode mora biti na visini
najmanje 40 cm i imati unutrašnji promer
širine najmanje 4 cm.
l Preporučujemo da namestite i odgovarajući
sifon koji će sprečavati širenje neprijatnih
mirisa (slika 6X).
l Ako je neophodno, odvodna cev može se
produžiti do 2,5 m; osigurajte da stoji na
najviše 85 cm visine od nivoa poda.
Produžna cev može se nabaviti kod
ovlašćenog servisera.
l Zaobljeni kraj odvodne cevi možete
obesiti i na ivicu sudopere, ali svakako
morate pripaziti da kraj cevi nije potopljen
u vodu koja se možda nalazi u sudoperi,
jer će ona kod uključivanja uredjaja,
nazad oteći u mašinu (slika 6Y).
l U slučaju da isti kraj želite namestiti ispod
radne površine, morate ga pričvrstiti
neposredno ispod radne ploče, na
najvišoj mogućoj tačci (slika 6Z).
l Po završetku priključivanja mašine na
vodovodnu mrežu proverite da cevi za
odvod i dovod vode nigde nisu savijene.
6
Y
X
Z
76
3. SIPANJE SOLI
Nakon što ste u mašinu stavili so,
preporučljivo je pokrenuti kompletan
program pranja ili program za
HLADNO ISPIRANJE.
(Slika A "1")
l Pojava
belih fleka na posudju je
generalno znak za nedostatak soli u
mašini za pranje posudja.
preporučljivo je pokrenuti kompletan
program pranja ili program za HLADNO
ISPIRANJE. U posudu za so možete
sipati oko 1,5 do 1,8 kg soli. Za što bolje i
uspešnije korišćnje mašine potrebno je
povremeno obnoviti zalihu soli, u skladu
sa vrednostima datim na tabeli.
l Na dnu uredjaja nalazi se posuda za so,
pomoću koje se obnavlja sredstvo za
odstranjivanje kamenca.
l Vrlo je važno da koristite isključivo so
posebno namenjenu za mašine za pranje
sudova. Ostali tipovi soli kao npr.
kuhinjska so, sadrže visok postotak
krečnjačkih sastojaka, pa zbog prisutnosti
istih, ne može doći do pročišćavanja, pa
se aparat može zapušiti.
(samo pri prvom pokretanju mašine)
Kada mašinu za pranje sudova koristite
prvi put, nakon potpunog punjenja
posude za so, neophodno je dodati
vode sve dok se ne prelije iz posude.
l So u aparatu za omekšavanje dodajete
tako da odvrnete poklopčić na posudi, koji
se nalazi na dnu mašine.
l Pri navedenoj radnji često se dogadja da
iz posude isteče nešto vode, bez obzira
na to, slobodno sipajte so u posudu sve
dok nije potpuno puna. Da bi lakše sipali
so u posudu, tokom sipanja je mešajte
npr. drškom od varjače. Na kraju
punjenja, odstranite ostatke soli i dobro
pričvrstite poklopac.
77
SR
l Nakon što ste u mašinu stavili so,
Tip "B": (SAMO MODELI SA PODESIVIM SISTEMOM
4. PODEŠAVANJE
GORNJE KORPE
EASY CLICK):
l Ako se redovno koriste tanjiri prečnika od
29 cm do 32,5 cm, stavite ih u donju
korpu nakon što je gornja korpa postavljena
u svoj gornji položaj, kao što je detaljno
prikazano ispod (u skladu s modelom):
Tip "A":
1. Izvucite gornju korpu;
2. Držite korpu s obe strane i podignite je
na gore (slika 1).
Sudovi koji su većeg prečnika od 20 cm*
više ne mogu stati u gornju korpu i šine
gornje korpe se ne mogu koristiti kada je
korpa postavljena u viši položaj.
* U modelima koji imaju treću korpu, sudovi
većeg prečnika od 14 cm neće moći više da
stanu u gornju korpu.
1. Izvucite prednje graničnike "A";
2. Izvucite korpu i stavite je u viši položaj;
3. Vratite graničnike "A" na njihovo mesto.
Sudovi koji su većeg prečnika od 20 cm
više ne mogu stati u gornju korpu i šine
gornje korpe se ne mogu koristiti kada je
korpa postavljena u viši položaj.
Tip "A"
SPUŠTANJE KORPE NA NIŽI POLOŽAJ:
1. Držite korpu s obe strane i blago je
podignite na gore (slika 1);
2. Zatim je polako spustite na odgovarajući
položaj (fig. 2).
Napomena: NIKADA NEMOJTE PODIZATI
ILI SPUŠTATI KORPU DRŽEĆI JE SAMO
S JEDNE STRANE (slika 3).
UPOZORENJE:
Preporučujemo podešavanje
stavljanja sudova.
korpe
Tip "B"
1
A
2
a
b
a
b
A
3
78
pre
l Gornja korpa napravljena je tako da je
5. NAMEŠTANJE SUDOVA
maksimalno možete iskoristiti, odnosno
da je napunite samo s tanjirima koje
stavljate u dva reda i to do najviše 24
komada, ili samo sa čašama koje slažete
u pet redova najviše do 30 komada, ili sa
različitim komadima posuda.
Korišćenje gornje korpe
l Gornja korpa opremljena je pokretnim
stalkom prikačenim za bočnu ivicu, pri
čemu može biti postavljena u 4 položaja.
Uobičajeno dnevno punjenje mašine s
posudjem prikazano je na slikama 1, 2 i 3.
l U nižem položaju (A-A1) stalak se može
Gornja korpa (slika 1)
SR
koristiti za pranje šoljica za čaj ili kafu,
dugačkih noževa i kutlača. Na krajevima
istog stalka moguće je obesiti šolje i
bokale.
l Duboki i plitki tanjih mogu sa staviti sa
stalkom u uspravan položaj (B-B1).
Tanjire uvek treba postavljajti uspravno,
tako da su udubljene strane tanjira
okrenute prema vratima mašine. Uvek
obratite pažnju da ostane dovoljno
slobodnog prostora izmedju jednog i
drugog tanjira, kako bi voda slobodno
kružila za vreme pranja.
Gornja korpa (slika 2)
Gornja korpa (slika 3)
l Tanjire većeg promera od oko 26 cm,
lagano nagnite prema prednjoj strani,
kako bi lakše stavili korpu u unutrašnjost
mašine.
l Na gornju korpu takodje možete poredjati
činije za salatu i plastične činijice, ali je
preporučljivo da ih učvrstite na mesto jer
se takvo posudje kod raspršivanja vode
može prevrnuti.
79
Donja korpa (slika 5)
Korišćenje donje korpe
l U donju korpu možete poslagati tanjire,
tiganje, činije za supu, činije za salatu,
duboke i plitke tanjire, pribor za jelo i
kutlače.
l Pribor za jelo poredjajte u plastičnu
korpicu (držač) koja je za to namenjena,
vrhovima ručica okrenutim prema gore.
l Držač pribora za jelo stavite na donju
korpu (slikama 4 i 5) da kašike, viljuške i
noževi ne iskliznu kroz otvore na korpici i
time blokiraju okretanje prskalice za
raspršavanje vode.
Donja korpa ima uredjaj za sigurnosno
zaustavljanje koji je posebno koristan
za sigurno izvlačenje potpuno pune
korpe. Potpuno izvlačenje korpe
neophodno je pri redovnom održavanju,
kada punite so i čistite filter.
Korpica pribora za jelo (slika 6)
Korpica pribora za jelo napravljena je od
dva odvojena dela pa je zbog toga
omogućeno punjenje različitim veličinama
pribora za jelo. Dva dela mogu biti zasebna
tako što ih odvojite kliznim pomeranjem.
Gornji deo korpice pribora za jelo može da
se ukloni, što omogućava različite kombinacije
punjenja.
Pravilno i racionalno razmeštanje sudova u
mašini doprineće dobrim rezultatima pranja.
Uobičajeno dnevno punjenje mašine s
posudjem prikazano je na slikama 4 i 5.
6. INFORMACIJE ZA
LABORATORIJE ZA
TESTIRANJE
Donja korpa (slika 4)
Molimo vas da informacije u vezi testova
poredjenja programa, kao i merenja nivoa
buke, u skladu sa EN normativima,
potražite na sledećoj adresi:
testinfo-dishwasher@candy.it
Molimo vas da u zahtevu navedete naziv
modela i broj sudomašine (pogledajte na
pločici sa podacima).
80
7. SIPANJE DETERDŽENTA
(Slika A "2")
Za pranje sudova u mašini morate
upotrebljavati posebno sredstvo za
pranje, koje može biti u tečnom
stanju, odnosno adekvatan prašak ili
tablete.
Nakon što ste stavili deterdžent u posudu,
zatvorite poklopac, prvo ga gurnite (1) a
zatim ga pritisnite (2) sve dok se ne čuje
"klik".
Neprikladna sredstva kao na primer:
sredstva za ručno pranje sudova, ne sadrže
sastojke pogodne za pranje sudova u
mašini, pa tako smetaju pravilnom radu
mašine.
Punjenje posude za deterdžent
Posuda za deterdÏent smežten je na
unutrašnjoj strani vrata (slika A “2”). Ako
je poklopac posude zatvoren, za otvaranje
pritisnite taster (A). Na kraju bilo kog
programa pranja, ostavite poklopac uvek
otvoren.
Budući da sva sredstva za pranje nemaju
istu snagu pranja, pridržavajte se uputstava
proizvodjača. Podsećamo i to, da nedovoljna
kolićina sredstva za pranje može prouzrokovati
nepotpuno uklanjanje prljavštine. Dozirate li
preveliku količinu detrdženta, nećete postići
bolje rezultate pranja, već samo nepotreban
trošak.
Nemojte koristiti prekomerne količine
sredstava za pranje jer tako istovremeno
doprinosite i zaštiti okoline.
UPOZORENJE
Vodite računa da prilikom punjenja donje
korpe tanjitima I drugi mosudjem ne
blokirate posudu za deterdžent.
Potrebna količina sredstva za pranje zavisi i
od stepena prljavštine kao i o tipu posudja.
Preporučujemo da odjeljak za pranje
posude za detrdžent napunite sa 20÷30
grama sredstva za pranje sudova (B).
81
SR
DeterdIent
l delovanje
8. VRSTE DETERDŽENATA
Deterdženti u tabletema
Deterdženti u tabletama od različitih
proizvodjača se rastvaraju različitom
brzinom. To može dovesti do toga da neke
tablete ne mogu da postignu pun učinak
pranja. Ako koristite ove proizvode koristite
duže programe i/ili programe koji peru na
višim temperaturama.
deterdženata koji sadrže
sredstvo za omekšivanje vode/so zavisi
od tvrdoće vode u vašem vodovodu.
Proverite da li je tvrdoća vode iz vašeg
vodovoda u skladu s područjem
delovanja koje se nalazi na ambalaži
deterdženta.
Ukoliko niste zadovolni
korišćenja
ove
vrste
kontaktirajte proizvodjača.
rezultatima
proizvoda,
Pod izvesnim okolnostima, upotreba
kombinovanih
deterdženata
može
prouzrokovati:
l talog kamenca na sudovima ili u mašini
za pranje sudova;
VAŽNO
Za
postizanje
zadovoljavajućih
rezultata pranja tablete MORAJU da
se stave u posudu za deterdžent a
NIKAKO direktno u prostor za pranje.
l slabiji rezultat pranja i sušenja.
Koncentrovani deterdženti
Korišćenjem koncentrovanih deterdženata
sa smanjenom alkalnošću i sa prirodnim
enzimima kod programa na 50°C, postiže
se smanjeni uticaj na okolinu i štite se
posudje i uredjaj Program 50°C je namenski
razvijen za korišćenje koncentrovanih
deterdženata sa enzimima takoda je učinak
rastvaranja i uklanjanja nečistoće sa
posudja kao kod programa na 65°C sa
klasičnim deterdžentima.
Kombinovani deterdženti
Deterdženti koji sadrže i sredstvo za
ispiranje („sjaj") takodje moraju da se stave
u posudu za deterdžent. U tom slučaju
potrebno je da rezervoar tečnosti za
ispiranje bude prazan. (Ukoliko rezervoar
tečnosti za ispiranje nije prazan postavete
regulator potrošnje na najmanji podeok.)
"SVE u 1" kombinovani deterdženti
Ako
nameravate
da
upotrebljavate
kombinovane deterdžente "SVE u 1" ("3 u
1"/"4 u 1"/"5 u 1", itd.), tj. one koji sadrže so
i/ili sredstvo za ispiranje, savetujemo Vam
da učinite sledeće:
l pažljivo pročitajte i pridržavajte se
uputstva proizvodjača koje se nalaze na
ambalaži;
82
VAŽNO
Naša garancija ne pokriva nikakve
probleme koji su nastali kao direktan
rezultat upotrebe tih proizvoda.
Obratite pažnju na sledeće.
Korišćenjem "SVE u 1" kombinovanih
deterdženata u tabletama, signalne
lampice za so i sredstvo za ispiranje
(samo kod pojedinih modela) su
uključene ali ne obraćajte pažnju na njih
pošto se so i sredstvo za ispiranje već
nalaze u tabletama.
U tom slučaju preporučujemo upotrebu
tradicionalnih proizvoda koji imaju samo
jednu funkciju - so, deterdžent i sredstvo za
ispiranje. To će osigurati ispravan rad
aparat za omekšavanje vode u mašini.
U tom slučaju preporučujemo:
l napunite rezervoare za so i sredstvo za
ispiranje;
l pustite
da mašina
univerzalni
program
posudja.
„odradi“ jedan
bez
punjenja
Molimo imajte u vidu da nakon što ponovo
počnete da koristite konvencionalnu so za
mašinu, još će morati da prodje čitav niz
ciklusa pre nego što uredjaj ponovo počne
da ostvaruje besprekorne rezultate.
9. SIPANJE SREDSTVA ZA
ISPIRANJE
(Slika A "3")
Sredstva za ispiranje
SR
Sredstvo za ispiranje, koje se automatski
ispušta tokom zadnjeg ispiranja, pomaže da
se sudovi brže osuše, sprečava nastajanje
mrlja i taloženje vodenog kamenca
Punjenje rezervoara sredstva za
ispiranje “SJAJ”
Posuda sredstva za ispiranje nalazi se levo
od posude za deterdžent (slika A "3").
Da otvorite poklopac posude, gurnite
oznaku za očitavanje i u isto vreme,
povucite jezičak za otvaranje. Preporučljivo
je uvek koristiti sredstvo za sjaj posebno
namenjeno za mašine za pranje sudova.
Nivo sredstva za sjaj proverite na
pokaznom oknu (C) koje je smešteno na
raspršivaču.
PUNO
PRAZNO
tamno
svijetlo
Regulisanje dodavanja tečnosti
za sjaj od 1-6
Regulator (D) je smešten ispod poklopca i
može se okretati pomoću novčića.
Preporučeni položaj je 4.
Količina kamenca u vodi bitno utiče kako na
nastajanje vodenih mrlja tako i na sušenje
sudova. Zato je veoma važno regulisanje
količine sredstva za visoki sjaj, da bi se
postigao optimalan rezultat pranja.
U slučaju da se po završetku pranja na
sudovima pojave tragovi tečnosti za sjaj
potrebno je regulator postaviti na nižu
vrednost, a na višu vrednost ako se na
sudovima pokažu beličaste mrlje.
83
10. ČIŠĆENJE FILTERA
(Slika A "4")
Non usare la lavastoviglie senza filtri.
Sastav filtriranja sastoji se od:
A. središnje posude koji zadržava veće
komadiće;
B. mikro filtera, smeštenog ispod mrežice,
koji zadržava najsitnije komadiće i
osigurava savršeno ispiranje;
C. ravne mrežice koja neprekidno filtrira
vodu od pranja.
l Da bi svaki put postigli savršene rezultate
pranja, filtere treba proveriti i čistiti nakon
svakog pranja.
l Da uklonite filter, jednostavno okrenite
ručicu u smeru suprotnom kretanju kazaljki
na satu (slika 1).
l Za lakše čišćenje možete ukloniti središnju
posudu (slika 2).
l Uklonite mrežicu (slika 3) i operite je pod
mlazom vode, ako je potrebno koristite i
manju četku.
l Sa
samočistećim mikro filterom,
održavanje je svedeno na minimum i
sastav filtriranja potrebno je samo
proveriti svake dve nedelje. Ipak, nakon
svakog pranja preporučujemo da proverite
središnju posudu i mrežicu da nisu zapušeni.
UPOZORENJE
Nakon čišćenja, uverite se da ja filter
ponovo ispravno namešten i da je
mrežica ispravno usadjena na dno
mašine. Proverite da li je filter prilikom
vraćanja u mrežicu pravilno zašrafljen
u smeru kazaljke na satu, jer ako je
filter loše postavljen može doći do
štetnih posledica u vezi sa uspešnim
radom mašine za pranje sudova.
84
HLADNO ISPIPRANJE da se omekšaju i
uklone veće čestice hrane sa naknadno
dodatog posudja. Kada je mašina puna,
pokrenite program za kompletno pranje.
11. PRAKTIČNI SAVETI
zaista
dobre
l Ako sudovi nisu jako prljavi i mašina nije
l Pre stavljanja sudova u mašinu, sklonite
sasvim puna, izaberite EKONOMIČAN
program pranja i sledite pri tome sva
uputstva navedena u opisu programa.
sve ostatke hrane (kosti, ljuske, komadiće
mesa ili povrća, talog od kafe, kožu voća,
pepeo cigareta, č ačkalice itd.) kako bi
sprečili začepljenje filtera, odvodne cevi ili
mlaznica za pranje.
Šta se ne sme prati
l Preporučujemo da sudove ne ispirate pre
l Upamtite da nije svo posudje pogodno za
nego što ga stavite u mašinu.
pranje u mašini za sudove. Savetujemo
da neke vrste sudova kao na primjer:
plastiku neotporanu na toplotu, escajg sa
plastičnim
ili
drvenim
drškama,
aluminijumsko
posudje,
kristalne
predmete, čaše od olovnog stakla (ako
drugačije nije napomenuto) ne perete u
mašini za sudove.
l Ponekad su ovali, tiganji i lonci jako
zaprljani i sadrže zagorele ili zapečene
ostatke hrane, u tom slučaju, takve
sudove je potrebno nakvasiti pre pranja.
l Sudove smestite u mašinu tako da je
okrenuto prema dole.
l Ako je ikako moguće sudove u mašinu
poredjajte tako da se medjusobno ne
dodiruje. Vrlo je važno da posudje
pravilno složite u mašinu jer to daje bolje
rezultate pranja.
l I ukrasi u boja na nekom posudju nisu
sasvim postojani. Zato je najbolje da
proverite njihovu postojanost tako da u
mašini operete samo pojedini komad,
kako bi proverili da li je pogodan za
pranje u mašini ili ne.
l Nakon što ste sudove odložili u mašinu,
pre početka pranja morate proveriti da li
se prskalice za raspršivanje vode
slobodno okreću.
l Ujedno ne zaboravite da istovremeno ne
smete prati srebrni i običan metalni pribor
za jelo, jer medju njima može doći do
hemijske reakcije.
l Lonce i drugo posudje na kojima su
ostaci zagorele hrane do početka pranja
natopite u rastvoru deterdženta za pranje.
l Kod pranja srebrnog posudja i pribora za
Prilikom kupovine novog posudja ili
pribora za jelo proverite da li je
pogodono za pranje u mašini za
sudove.
jelo pazite na sledeće:
a) isperite ga odmah posle upotrebe,
posebno ako ste ga koristili za jaja,
majonez, ribu ili slično;
b) nemojte direktno da sipate deterdžent
na takve sudove ili pribor za jelo;
Korisni saveti
l Da bi izbegli slučajno kapanje iz gornje
c) pazite da takvo posudje ne dodje u
dodir sa drugim metalima.
korpe, prvo izvadite sudove iz donje
korpe.
Kako uštedeti
l Ako po završetku pranja ostavite neko
l Ako želite da u potpunosti iskoristite
vreme sudove u mašini, vrata mašine
morate samo pritvoriti, da vazduh u
unutarnjosti može slobodno da kruži. Na
taj način će se sudovi bolje osušiti.
prostor u mašini za pranje sudova,
stavljajte sudove u mašinu nakon svakog
jela i ako je potrebno pokrenite ciklus
85
SR
Kako postići
rezultate pranja
3) kada ste završili, ponovo ih namestite u
isti položaj, zapamtite da gornju
prskalicu položite na oznaku za
zaustavljanje i potpuno zavijete u
početni položaj.
12. ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
(slika A "5")
l Za čišćenje spoljnih delova mašine za
sudove koristite samo mokru krpu, ne
koristite oštra ili sredstva koja sadrže
rastvore.
l Mašina
ne zahteva neko posebno
održavanje, jer unutarnjost mašine
poseduje sistem samočišćenja.
l Redovno morate čistiti gumu na vratima i
to sa vlažnom krpom, kako bi sa nje
odstranili moguće ostatke hrane i
sredstva za visoki sjaj.
l Preporučujemo da redovno čistite i
održavate Vašu mašinu za pranje
posudja, kako biste na vreme uklonili svu
prljavstinu i taloženje kamenca. Predlažemo
Vam da periodično pokrenete ciklus pranja
sa proizvodima posebno namenjenim za
čišćenje mašine za pranje posudja. Za
sve procedure čišćenja mašina za pranje
posudja mora biti prazna.
l I unutrašnjost mašine i unutrašnja strana
vrata mašine izradjeni su od nerdjajućeg
čelika; ipak, mogu se pojaviti fleke
prouzrokovane
oksidacijom,
to
je
verovatno od vode koja sadrži previše
metala.
l Ove fleke odstranite laganim sredstvom
za poliranje nerdjajućeg čelika, koje ne
sme da sadrži hlor. Te fleke ni u kom
slučaju ne smete odstranjivati čeličnom
vunom ili drugim metalnim sredstvima.
1
1b
l Ako uprkos uobičajenom čišćenju filtera
primetite da sudovi ili tiganji nisu dobro
oprani i osušeni, proverite da li su otvori
na
rotirajućim
prskalicama
za
raspršivanje vode (slika A "5") možda
zapušeni ostacima hrane.
2
Ako su zapušeni očistite ih na sledeći način:
1) Da biste uklonili gornju prskalicu,
okrećite je sve dok se oznaka za
zaustavljanje ne izravna sa strelicom
(slika 1b). Gurnite je prema gore i
zadržite je povučenom, odvijte je u
smeru kazaljke na satu. Za ponovno
postavljanje, ponovite istu radnju, ali
je okrećite suprotno kazaljkama na
satu. Nižu rotirajuću prskalicu sklonite
jednostavno tako da je povučete prema
gore (slika 2);
2) operite prskalice pod jakim mlazom
vode tako da očistite svaki otvor za
raspršivanje;
86
NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA
PRANJA
Nakon svakog završetka pranja, uvek
morate zatvoriti slavinu za dotok vode u
mašinu, kako dovodna cev ne bi stalno bila
pod stalnim pritiskom. Isto tako morate
isključiti taster “uključeno”/“isključeno” kako
bi mašinu isključili iz električne mreže.
U slučaju da mašinu nećete upotrebljavati
duže vremena, učinite sledeće:
4. napunite posudu sa sredstvom za sjaj;
1. u praznu unutrašnjost mašine stavite
malo detrdženta i uključite jedan od
programa kako bi se unutrašnjost
odmastila;
6. unutrašnjost mašine mora ostati čista;
5. vrata mašine ostavite pritvorenima;
7. ako je mašina ostavljena u prostoriji gde
je temperatura niža od 0°C, voda u
mašini može se zalediti, u tom slučaju
prostoriju zagrejati i sačekati 24 sata
pre nego što mašinu ponovo počnete
da koristite.
2. izvadite utikač iz utičnice;
SR
3. zatvorite slavinu za dotok vode;
87
M Svetla "IZBOR PROGRAMA"
N Lampica "Addish"
E Dugme "ODLOŽENO POKRETANJE"
F Dugme "Reset" za isključivanje sventlosnog
88
Osigurač / Napajanje / Napon
Pritisak dotoka vode (MPa)
117
59,8x82x58
BEZ RADNE
PLOČE
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
/
8 osoba
13
/
9 osoba
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
Videti pločicu sa serijskim brojem
Min. 0,08 – Max. 0,8
9 osoba
15
TEHNIČKI PODACI (Videti tablicu sa serijskim brojem)
120
60x85x60,9
Kapacitet sa posuđem za pripremu i posluživanje
Postavljenih mesta (EN 50242)
Dubina sa otvorenim vratima (cm)
Širina x Visina X Dubina (cm)
SA RADNOM
PLOČOM
SAMOSTOJEĆA
UGRADNA
L Lampica "IZABRANE OPCIJE"
D C+E ZAŠTITA ZA DECU
POLU-UGRADNA
I Svetla "FAZE PROGRAMA"/"ODNOSNO ODLOIENOG STARTA"
C Dugme za opciju "Express"
PODACI
H Lampica "NEMA SOLI"
B Dugme "IZBOR PROGRAMA"/PRIKLJUČIVANJE Wi-Fi
VELIČINA
G Dugme "Start/Reset" (startovanje/otkazivanje programa)
A Dugme za "UKLJUČENA/ISKLJUČENA"
13. OPIS KONTROLNE
TABLE
14. TEHNIČKI PODACI
15. IZBOR PROGRAMA I
POSEBNE FUNKCIJE
Kada sledeći put uključite mašinu
Dugme za UKLJUČENA/ISKLJUČENA
(ON/OFF)
l Da biste uključili ili isključili uređaj, pritisnite
Ukoliko ste uključili funkciju za
memorisanje programa, na ekranu će
se pojaviti svetlosni indikator koji
odgovara
poslednjem
završenom
programu.
dugme za UKLJUČENA/ISKLJUČENA
(zadržite pritisnutim najmanje 3 sekunde).
Na kraju ciklusa nemojte zaboraviti da
isključite mašinu pomoću dugmeta
UKLJUČENA/ISKLJUČENA, zatim izvucite
utikač i zatvorite dotok vode.
Postavke menija
U postavkama menija možete podesiti razne
parametre u skladu s vašim potrebama.
Kada prvi put uključite mašinu
l Povežite uređaj na izvor napajanja.
Pristupanje postavkama menija
l Otvorite vrata, stavite unutra sudove koje
l Uključite mašinu za pranje sudova tako
što ćete zadržati pritisnutim dugme za
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" oko
3 sekunde.
treba oprati i zatvorite vrata.
l Pritisnite dugme za "UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE" i zadržite ga oko 3
sekunde.
l Zadržite pritisnutim dugmiće "Progr." i
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" oko
5 sekundi.
l U ovom trenutku samo dugmići za
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"
i
"Progr." biće aktivni, a svi svetlosni
indikatori programa uključiće se na 3
sekunde. Nakon toga će samo svetlosni
indikator "P3" ostati uključen, a svi
dugmići će ostati aktivni.
l Svi svetlosni indikatori će trepereti 5
sekundi.
l Sledeće postavke će biti prikazane:
- Kada se uključi svetlosni indikator za
odgovarajuće programe, pojaviće se
postavke za zaštitu od kamenca. Ako
su svi isključeni, to znači da je nivo
podešen na "S0".
l Izaberite program pritiskom na dugme
"IZBOR PROGRAMA".
l Ako želite da izaberete određenu opciju,
pritisnite odgovarajuće dugme (uključiće
se svetlosni indikator koji predstavlja
izabranu opciju).
- Kada se aktivira zvučni signal, uključiće
se svetlosni indikator "Express".
- Kada je aktivirana funkcija "Memo",
uključuje se svetlosni indikator "6h" na
funkciji za odloženi start .
l Pritisnite "POKRETANJE" i čuće se
signal, svetlosni indikator koji odgovara
izabranom programu će ostati uključen a
uključiće se i svetlosni indikator pranja.
Ako je program pokrenut dok su vrata
otvorena, čuće se signal 5 puta a
program će biti automatski pokrenut čim
se zatvore vrata.
l Kada pritisnete dugme "Progr." pokrenuće
se
podešavanje
ODSTRANJIVAC
KAMENCA (za više informacija, videti
odgovarajuće poglavlje u brošurici s
uputstvima).
89
SR
Zadržite pritisnutim dugme za UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE oko 3 sekunde kako biste
uključili mašinu i svetlosni indikator programa
"P3" će se uključiti.
l Pritisnite dugme "Express" kako biste
pokrenuli
podešavanja
ZVUČNO
UPOZORENJE. (Za informacije o tome
kako izvršiti ova podešavanja, videti deo
o ovoj temi).
l Pritisnite dugme za "Odloženi start" kako
biste aktivirali FUNKCIJA MEMORIJE
(Za informacije o tome kako je uključiti i
isključiti, videti odgovarajuće poglavlje u
brošurici s uputstvima).
"AUTOMATSKI" programi
(samo kod nekih modela).
Mašina za sudove je opremljena senzorom
prljavštine koji može da analizira
zamućenost vode tokom svih faza
"AUTOMATSKOG" Progr.a (videti opis
Progr.a). Zahvaljujući ovom uređaju
parametri ciklusa pranja se automatski
prilagođavaju stvarnoj količini prljavštine na
sudovima. To ja zato što je zamućenost
vode povezana sa količinom prljavštine na
sudovima. Na taj način su zagarantovani
izvrsni rezultati pranja i postiže se dobar
odnos potrošnje vode i energije.
"IMPULSE" programi
(samo kod nekih modela).
Vrata otvarajte polako i pažljivo kako
vas prskanje vode ne bi pokvasilo.
Strogo preporučujemo da ne dodajete
sudove nakon isključivanja svetlosnog
indikatora za ADDISH jer to može
uticati na rezultate pranja.
UPOZORENJE
Ukoliko otvorite vrata tokom ciklusa
sušenja, isprekidani zvučni signal će
vas upozoriti da ciklus sušenja još nije
završen.
Prekid programa
"IMPULSE"
Progr.i
koriste
pulsnu
tehnologiju pranja koja smanjuje potrošnju
i buku, a postižu se bolji rezultati.
"Isprekidan" rad pumpe za pranje NE
TREBA smatrati kvarom, jer se radi o
pulsnom pranju i zato je to normalna
odlika ovog programa.
ADDISH (mogućnost dodavanja
posuđa nakon što je započet
određeni program)
Ne preporučuje se otvaranje vrata dok je
program u toku, naročito usred pranja i
tokom završnih faza ispiranja vrelom vodom.
Međutim, ako se vrata otvore dok je
program u toku (na primer da bi se dodali
sudovi) mašina se automatski zaustavlja.
Zatvorite vrata i nemojte pritiskati nijedno
dugme. Ciklus će se nastaviti tamo gde je
stao.
UPOZORENJE
Kada se neki Progr. pokrene, vrata možete
otvoriti i dodati sudove jedino kada je
uključen svetlosni indikator ADDISH
.
90
Mašina će se automatski zaustaviti i na
displeju će se pojaviti preostalo vreme do
kraja ciklusa.
Zatvorite vrata i nemojte pritiskati nijedno
dugme.
Ciklus će se nastaviti tamo gde je stao.
Kada se odgovarajući svetlosni indikator
isključi, više nije preporučljivo ubacivati
dodatne sudove.
Ukoliko otvorite vrata tokom ciklusa
sušenja, isprekidani zvučni signal će
vas upozoriti da ciklus sušenja još nije
završen.
Menjanje programa koji je u
toku
Funkcije programa
(samo za samostojeće modele)
Sledite ovu proceduru ukoliko želite da
promenite ili otkažete program koji je u
toku:
Dok je Progr. u toku, na displeju je prikazan
naziv izabranog Progr.a, odgovarajuća
temperatura i preostalo vreme do kraja
ciklusa koje se automatski ažurira.
l Držite
dugme "RESET" pritisnutim
najmanje 3 sekunde. Čuće se zvučni
signal i svetlosni indikatori programa će
se pojedinačno uključivati i isključivati
jedan za drugim.
Na kraju Progr.a će se čuti zvučno
upozorenje (osim ako je utišano) u trajanju
od 5 sekundi 3 puta na svakih 20 sekundi.
l Čuće se zvučni signal i svi svetlosni
Dugmad za opcije
indikatori programa će se uključiti.
Dugmad za opcije vam pruža dodatne
opcije pranja koje vam omogućavaju da
dodatno podesite Progr.e pranja (videti
tabelu u 17. poglavlju na kojoj se nalazi
spisak Progr.a kod kojih se svaka opcija
može omogućiti). Opcije se omogućavaju (ili
onemogućavaju) pre započinjanja Progr.a
pomoću odgovarajućih dugmadi. Odgovarajući
svetlosni indikatori će se pojaviti (ili nestati)
na displeju.
l U ovom trenutku se može podesiti novi
program.
UPOZORENJE
Pre pokretanja novog programa treba
proveriti da li u dispenzeru još uvek
ima deterdženta. Ako je potrebno
dopunite deterdžent.
Dugme sa opcijom treba omogućiti nakon
što ste izabrali Progr. pranja.
Ako odabrana opcija nije kompatibilna
sa odabranim programom opciona
signalna lampica će prvo zasvetleti a
zatim će se ugasiti.
Funkcije programa
Kada je program u toku, odgovarajući
svetlosni indikator će ostati uključen a
svetlosni indikatori 3 "FAZE PROGRAMA"
Dugme "Express"
Ovo dugme omogućava prosečnu uštedu
energije i vremena od 25% (u zavisnosti od
izabranog ciklusa) čime se smanjuje
temperatura vode i vreme sušenja tokom
zadnjeg ispiranja. Ova opcija se preporučuje za
večernje pranje nakon kog potpuno suvi
sudovi nisu odmah potrebni. Radi boljeg
sušenja ostavite vrata mašine za sudove
malo otvorena radi prirodne cirkulacije
vazduha u mašini.
PRANJE
ISPIRANJE
SUŠENJE
svetleće pojedinačno i jedan za drugim,
čime će biti prikazana faza koja je u toku.
Ukoliko dođe do bilo kakvog prekida u
napajanju strujom za vreme rada
mašine, posebna memorija će sačuvati
izabrani program, a nakon povratka
napajanja strujom, mašina će nastaviti
sa radom tamo gde je stala.
Svetlosni indikator "NEMA SOLI"
Ovaj model ima svetlosni indikator na kontrolnoj
tabli koji svetli kada treba dopuniti so.
Pojava beličastih mrlja na sudovima obično
je znak upozorenja da je potrebno dopuniti so.
91
SR
Završetak programa
Dugme "RESET" za svetlosni
indikator "NEMA SOLI"
Nakon punjenja rezervoara za so, treba da
pritisnete ovo dugme i zadržite ga nekoliko
sekundi dok se odgovarajući svetlosni
indikator ne isključi.
UPOZORENJE
Ukoliko ovo dugme za resetovanje
pritisnete a da pri tom niste dopunili
so, to će ugroziti ispravno funkcionisanje
svetlosnog indikatora za so.
Na kraju poslednja 3 sata (kada je
odbrojavanje završeno) tročasovni svetlosni
indikator će prestati da treperi i ostaće
uključen kako bi pokazao da počinje faza
pranja i program će se automatski pokrenuti.
Odloženo pokretanje se može promeniti ili
otkazati ako odbrojavanje još nije završeno
i time program još nije započet. Izaberite
drugi program ili selektirajte/deselektirajte
dugme sa odgovarajućom opcijom na
sledeći način:
l Držite dugme "RESET" pritisnutim najmanje
3 sekunde. Čuće se zvučni signal i
svetlosni indikatori programa će se
pojedinačno uključivati i isključivati jedan
za drugim.
l Odloženo pokretanje i izabrani program
Da bi ispravno funkcionisanje svetlosnog
indikatora za so bilo zagarantovano,
UVEK MORATE U POTPUNOSTI
DOPUNITI REZERVOAR ZA SO.
biće otkazani. Svetlosni indikator programa
će trepereti i mašina za pranje sudova je
spremna za novi program.
Dugme "ODLOŽENO POKRETANJE"
Aktiviranje i deaktiviranje signal
za ZAVRŠETAK PROGRAMA
Pomoću ovog dugmeta se može podesiti
vreme početka rada mašine za pranje
sudova uz odloženo pokretanje od 3, 6 ili 9
sati.
Uključivanje i isključivanje zvučnog signala
možete deaktivirati na sledeći način
(aktivna je podrazumevana postavka):
Da biste podesili
uradite sledeće:
odloženo
pokretanje
l Izaberite program pritiskom na dugme
"IZBOR PROGRAMA".
l Pritisnite dugme "ODLOŽENO POKRETANJE"
(svaki put kada se ovo dugme pritisne
pokretanje će biti odloženo za 3, 6 ili 9
sati i odgovarajući svetlosni indikator će
se uključiti).
l Da bi odbrojavanje započelo pritisnite
dugme "START" (svetlosni indikator
podešenog odloženog pokretanja će
početi da treperi).
Ako je podešeno odlaganje za 9 sati,
šestočasovno odbrojavanje sa svetlosnim
indikatorom će početi nakon 3 sata a
tročasovno odbrojavanje sa svetlosnim
indikatorom će početi nakon 6 sati.
92
l Uključite mašinu za pranje sudova tako
što ćete zadržati pritisnutim dugme za
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" oko
3 sekunde.
l Zadržite pritisnutim dugmiće "Progr." i
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" oko
5 sekundi.
l Svi svetlosni indikatori će trepereti 5
sekundi.
- Ako je zvučni signal aktivan, svetlosni
indikator "Express" će biti uključen.
- Ako zvučni signal nije aktivan, svetlosni
indikator "Express" će biti isključen.
1. Pritisnite dugme "Express" kako biste
uključili ili isključili zvučni signal.
2. Kad god se zvučni signal uključi, pored
vizuelne potvrde koju daje uključena led
lampica "Express", čuće se i zvučni
signal kao potvrda.
3. Ukoliko isključite zvučni signal, osim
vizuelne potvrde u vidu isključene led
lampice "Express", neće se čuti nikakav
zvučni signal.
doći kada su vrata mašine otvorena i
onemogućava kontrolu kako bi sprečila
neželjene ili slučajne promene.
Zaštitu za decu možete uključiti i isključiti na
sledeći način:
4. Isključite mašinu za pranje sudova tako
što ćete zadržati pritisnutim dugme za
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" oko
3 sekunde i tako će ovo novo podešavanje
postati aktivno.
l Uključite mašinu za pranje sudova tako
Funkcija memorije (memorisanje
zanjeg korišćenog programa)
l Zadržite pritisnutim dugmiće "Express" i
"ODLOŽENI START" oko 5 sekundi.
Svetlosni indikatori "3h 6h 9h" će
zatrepereti 3 puta i čuće se zvučni signal.
Postupite u skladu sa sledećim uputstvom
kako biste omogućili da program koji je
poslednji korišćen bude sačuvan u memoriji:
l Nakon toga, radiće samo dugme za
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE".
l Uključite mašinu za pranje sudova tako
što ćete zadržati pritisnutim dugme za
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" oko
3 sekunde.
l Ukoliko se pritisne bilo koje drugo dugme,
svetlosni indikatori programa će trepereti
3 puta.
l Zadržite pritisnutim dugmiće "Progr." i
l Zaštita za decu se može deaktivirati kada
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" oko
5 sekundi.
se jednostavno još jednom zadrže
pritisnutim dugmići "Express" i "ODLOŽENI
START" 5 sekundi, ili kada se uređaj
isključi.
l Svi svetlosni indikatori će trepereti 5
sekundi.
1. Svetlosni indikator "6h" na funkciji za
odloženi start je po podrazumevanom
podešavanju isključen.
2. Kada pritisnete dugme za "Odloženi
start", svetlosni indikator "6h" će se
uključiti i čuće se zvučni signal.
3. Isključite mašinu za pranje sudova tako
što ćete zadržati pritisnutim dugme za
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" oko
5 sekundi i tako će ovo novo podešavanje
postati aktivno.
Sledite istu proceduru da biste isključili
memoriju.
ZAŠTITA ZA DECU
Ova mašina za pranje sudova ima
elektronsku zaštitu za decu. Ova zaštita za
decu štiti decu od opasnosti do kojih može
93
SR
što ćete zadržati pritisnutim dugme za
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" oko
3 sekunde.
Registrovanje je uspelo
16. DALJINSKO
UPRAVLJANJE (WI-FI)
l Svetlosni indikatori 3h-6h-9h će se
Ova
mašina
je
opremljena
Wi-Fi
tehnologijom koja omogućava daljinsko
upravljanje pomoću jedne aplikacije.
Uparivanje mašine pomoću
aplikacije
isključiti a svetlosni indikatori P3 P4 će
ostati uključeni.
l Mašina
je povezana
kontrolisati iz aplikacije.
i
možete
je
Registrovanje nije uspelo
l Preuzmite na vaš uređaj aplikaciju Candy
simply-FI.
Ukoliko registracija nije dobra
uspešna u roku od 5 minuta:
ili
nije
l Isključiće se svetlosni indikatori 3h-6h-9h
i P3 P4.
Aplikacija Candy simply-FI je dostupna i
za Android i za iOS tablete i pametne
telefone.
l Mašina neće biti povezana.
l Ponovite postupak registrovanja tako što
ćete ponovo pritisnuti dugme za "ODLOŽENI
START".
Da biste otkrili sve detalje što se tiče
Wi-Fi opcija, istražite menije aplikacije
u DEMO režimu.
l Pobrinite se da ruter bude uključen i da
vaš pametni telefon/tablet bude povezan
na vašu kućnu Wi Fi mrežu.
l Uključite
BLUETOOTH
na
vašem
pametnom telefonu/tabletu (ako postoji).
l Otvorite
aplikaciju, napravite profil
korisnika i registrujte uređaj prateći
uputstva na ekranu uređaja
l Uključite
Za više informacija, videti "Aplikacija za
registrovanje - kratko uputstvo" koje
dolazi s mašinom, a može se pronaći i
putem linka: go.candy-group.com/bm-dw
Resetovanje WiFi-ja
U slučaju problema ili promene lozinke
vašeg rutera, ponovite postupak registrovanja.
AKTIVIRANJE
UPRAVLJANJA
DALJINSKOG
mašinu za pranje sudova
pomoću dugmeta za UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE kada u aplikaciji
dobijete instrukcije za to.
Kad god želite da daljinski upravljate
mašinom:
l Pritisnite "Progr. 3 sec WiFi" i zadržite
l Napunite mašinu, dodajte deterdžent i
pritisnutim 3 sekunde; à svetlosni indikatori
P3 i P4 će istovremeno trepereti.
l Pritisnite dugme za "ODLOŽENI START"
i zadržite ga pritisnutim 3 sekunde u roku
od 60 sekundi od prethodnog koraka;
svetlosni indikatori 3h-6h-9h će istovremeno
trepereti 5 minuta.
l Unesite lozinku za vašu kućnu WiFi
mrežu u aplikaciju i dovršite postupak.
94
zatvorite vrata.
l Uključite mašinu za pranje sudova.
l Pritisnite "Progr. 3sec WiFi" i zadržite
pritisnutim
3
sekundeà;
svetlosni
indikatori P3 P4 će biti uključeni.
l U
ovom trenutku možete koristiti
aplikaciju i daljinjski upravljati mašinom
pomoću vašeg uređaja.
Alternativni način da
daljinsko upravljanje.
DEAKTIVIRANJE DALJINSKOG
UPRAVLJANJA
napusti
l Pritisnite dugme "Pokretanje/Resetovanje"
pritisnite "Progr. 3 sec WiFi" 3 sekunde.
l Kada nijedan ciklus nije u toku:
Svetlosni indikatori P3 P4 će se isključiti a
uključiće se led lampica koja odgovara
poslednjem programu koji je mašina
završila (ili P3).
Ako isključite i ponovo uključite mašinu,
koristeći dugme za Uključivanje/Isključivanje,
dok je DALJINSKO UPRAVLJANJE
aktivirano a neki ciklus u toku (ili je
napajanje prekinuto) ciklus će se
nastaviti od one tačke na kojoj je bio
prekinut. "DALJINSKO UPRAVLJANJE"
će biti deaktivirano a svetlosni indikatori
P3 i P4 će trepereti.
l Kada je neki ciklus u toku:
Svetlosni indikatori P3 P4 će početi da
trepere, dok će svetlosni indikatori
programa koji je u toku pokazivati do koje
tačke ciklusa pranja je mašina stigla.
Ciklus će se završiti bez kontrole iz
aplikacije.
95
SR
i zadržite ga pritisnutim 3 sekunde: ako je
neki ciklus u toku, biće prekinut a mašina
će napustiti režim rada DALJINSKO
UPRAVLJANJE.
U ovom trenutku možete podesiti novi
ciklus pranja koristeći kontrolnu tablu.
l Da biste napustili daljinsko upravljanje,
se
17. OPIS PROGRAMA
Program
Opis
P1
Intenzivni
Pogodan za jako zaprljane šerpe ili bilo koji drugi
zakoreli pribor.
P2
Univerzalni
Pogodan za normalno zaprljano posudje ili bilo koji
drugi zakoreli pribor.
P3
Eco
Program
za
normalno
zaprljano
posudje
(najefikasniji u smislu kombinovane potrošnje
energije I vode za taj tip posudja).
Program je standardizovan sa normativom EN
50242.
P4
Predpranje
Kratko predpranje za komade koji čelaju da se
mašina napuni.
P5
Brzi ciklus Pranja i Sušenja klase A.
* Pogodan za pranje sudova do 8 postavljenih
mesta
Pranje sa predpranjem
Za pranje sa predpranjem, preporučljiva je dodatna doza deterženta (najviše 10 grama) direktno u
mašinu.
96
Temperatura pranja (°C)
Prosečno vreme pranja¹ (min.)
Dugme za
"ODLOŽENO POKRETANJE"
Dugme za "Express"
P1
Intenzivni
●
75
130
DA
DA
P2
Univerzalni
-
60
120
DA
DA
P3
Eco
●
45
170
DA
DA
P4
Predpranje
-
-
5
DA
N/A
●
60
39
DA
DA
Program
P5
● = Deterdžent za pretpranje
N/A = OPCIJA NIJE DOSTUPNA
1) Hladnom vodom (15°C) - Tolerancija ±10%Ako koristite vruću vodu, preostalo vreme do završetka programa automatski se ažurira dok je
program u toku.
Vrednosti su izmerene u laboratoriji po evropskom standardu EN 50242 (vrednosti se mogu
razlikovati u zavisnosti od uslova korišćenja).
97
SR
Deterdžent za pretpranje
Opcije
18. JEDINICA SA
OMEKŠIVAČEM ZA VODU
U različitim krajevima voda sadrži različite
količine kalcijumskih soli i minerala koji se
tokom pranja talože na sudovima i
ostavljaju na njima mrlje i beličaste naslage.
Ako je ovih soli u vodi više, voda je veće
tvrdoće. Mašina za pranje sudova
opremljena je uredjajem za odstranjivanje
kamenca koji korišćenjem posebne vrste
soli iz vode uklanja kamenac, odnosno
vodu omekšava tako da je pogodna za
pranje sudova. Podatke o stepenu tvrdoće
vode u Vašoj vodovodnoj mreži možete
zatražiti od opštinske uprave Vodovoda.
Regulisanje uredjaja za
omekšavanje vode
Uredjaj ima šestostepeni regulator pomoću
kojeg može omekšavati vodu tvrdoće do
90°fH (francuska skala tvrdoće) odnosno
50°dH (nemačka skala tvrdoće).
Na donjoj tabeli popisani su različiti stepeni
tvrdoće vode sa odgovarajućim postavkama
uredjaja za omekšavanje vode.
Nivo
Francuska
skala (°fH)
Nemaãka
skala (°dH)
Protiv kamenca
Svetlosni
indikator
programa
Tvrdoća vode
S0
0-5
0-3
NO
Signalne
lampice ne
gore
S1
6-15
4-9
SI
P1
S2
16-30
10-16
SI
P1+P2
S3
31-45
17-25
SI
P1+P2+P3
*S4
46-60
26-33
SI
S5
61-90
34-50
SI
Mašina UVEK mora biti isključena pre
otpočinjanja ove procedure.
1. Uključite mašinu za pranje sudova
pritiskom na dugme za "UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE".
2. Pritisnite
dugmiće
"Progr.2"
i
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"
istovremeno i zadržite pritisnutim 5
sekundi.
3. Čuće se kratak zvučni signal i svi
svetlosni indikatori će trepereti 5
sekundi.
4. Uključiće se svetlosni indikatori za
"IZBOR PROGRAMA" i prikazaće se
nivoi za uklanjanje kamenca. Ako se ne
uključi nijedan svetlosni indikator, biće
podešen nivo "S0".
5. Ponovo pritisnite dugme "Progr." kako
biste izabrali željeni nivo za uklanjanje
kamenca: svaki put kada pritisnete ovo
dugme, uključiće se odgovarajući
svetlosni indikator kao što je prikazano
u gornjoj tabeli, (P1àS1, P2àS2, ...)
Za nivo "S0", sva svetla će biti ugašena.
6. Isključite mašinu za pranje sudova tako
što ćete zadržati pritisnutim dugme za
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" 3
sekunde i tako će ovo novo podešavanje
postati aktivno.
P1+P2+P3+
P4
P1+P2+P3+
P4+P5
UPOZORENJE
* Uredjaj za omekšavanje vode fabrički je
podešen na 4. stepen, tako da je
pogodan za većinu korisnika.
98
Prema tvrdoći vode možete podesiti
potrošnju soli za regeneraciju po sledećem
postupku:
Ukoliko se pojavi bilo kakav problem
u toku podešavanja pritisnite dugme
"UKJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"
i
počnite postupak od početka (KORAK 1).
19. REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA
Ako smatrate da mašina za pranje sudova ne radi ispravno, osmotrite donja kratka
uputstva s nekim praktičnim savetima u vezi s tim kako rešiti najuobičajenije probleme.
Ako kvar i nakon toga nije popravljen ili se ponovo javlja, kontaktirajte sa Centrom
za tehničku podršku.
IZVEŠTAJI O GREŠKAMA
l Modeli sa displejem: greške se prijavljuju brojem ispred kog stoji slovo „E“ (na
primer Error 2 = E2) i kratkim zvučnim signalom.
l Modeli bez displeja: greške se prijavljuju treperećim svetlosnim indikatorom na
SR
kontrolnoj tabli.
Samo modeli sa displejem
Prijavljene greške
„PROVERITI VODU“
- greška prijavljena kratkim
zvučnim signalom
(samo kod nekih modela).
E2 (sa displejem)
Značenje i rešenja
Mašina za sudove se ne puni vodom
Proverite da li je dotok vode otvoren.
Proverite da crevo za dotok vode nije presavijeno ili prignječeno.
Proverite da li je odvodno crevo na odgovarajućoj visini (videti deo o
instalaciji).
propraćena kratkim zvučnim
signalom
Zatvorite dotok vode, odvrnite dovodno crevo iza mašine i proverite
da li je „peščani“ filter zapušen.
E3 (sa displejem)
Mašina za sudove ne izbacuje vodu
Proverite da odvodno crevo nije presavijeno, priklješteno ili zaglavljeno, i
da filter nije zapušen.
Proverite da sifon nije zapušen.
propraćena kratkim zvučnim
signalom
E4 (sa displejem)
propraćena kratkim zvučnim
signalom
Voda curi
Proverite da odvodno crevo nije presavijeno, priklješteno ili zaglavljeno, i
da filter nije zapušen.
Proverite da sifon nije zapušen.
E4-E6-E7-Ef-EL
Greška elektronske kontrole
(sa displejem)
propraćena kratkim zvučnim
signalom
Kantaktirajte sa Centrom za tehničku pomoć.
E8-Ei (sa displejem)
Element za zagrevanje vode ne radi ispravno ili je filter zapušen
propraćena kratkim zvučnim
signalom
Očistiti filter.
Samo modeli bez displeja
Ako dođe do zastoja ili kvara tokom rada programa, sletlosni indikator koji odgovara
izabranom ciklusu neprestano će treperiti, i čuće se isprekidani zvučni signal. U tom
slučaju, isključite mašinu za sudove pritiskom na dugme za „UKLJUČENA/ISKLJUČENA“.
Nakon što se uverite da je dovod vode otvoren, da odvodno crevo nije presavijeno i
da sifon ili filteri nisu zapušeni, ponovo pokrenite izabrani program.
Ako kvar i nakon toga postoji, kontaktirajte sa Centrom za tehničku podršku.
99
Ova mašina za sudove je opremljena sigurnosnim uređajem za prelivanje koji, u slučaju
da dođe do problema, automatski izbacuje višak vode.
UPOZORENJE
Da biste proverili da li sigurnosni uređaja za prelivanje ispravno
radi, preporučujemo da ne pomerate niti naginjete mašinu za
sudove tokom rada. Ako bude bilo potrebno da se mašina pomeri
ili nagne, molimo vas da proverite da li je ciklus pranja završen i da
li je sva voda iz mašine otekla.
Drugi kvarovi
KVAR
1. Nijedan program
ne radi
2. Mašina za
sudove se ne
puni vodom
3. Mašina za
sudove ne
izbacuje vodu
4. Mašina za
sudove
neprestano
izbacuje vodu
5. Ne čuje se
okretanje elisa
6. Na električnim
mašinama koje
nemaju displej:
jedan ili više
svetlosnih
indikatora brzo
trepere
UZROK
REŠENJE
Utikač nije priključen u utičnicu u
zidu
Dugme O/I nije pritisnuto
Vrata su otvorena
Nema struje
Vidite tačku 1
Slavina je zavrnuta
Crevo za dovod vode je
presavijeno
Filter za crevo za dovod vode je
zapušen
Filter je prljav
Odvodno crevo je presavijeno
Produžetak odvodnog creva nije
ispravno povezan
Izlazni priključak na zidu je
okrenut nadole umesto nagore
Odvodno crevo je prenisko
postavljeno
Preterana količina deterdženta
Sudovi sprečavaju okretanje elise
Uložak filtera i filter su veoma prljavi
Pritisnite dugme
Zatvorite vrata
Proverite
Proverite
Odvrnite slavinu
Ispravite crevo
Očistite filter na kraju creva
Očistite filter
Ispravite crevo
Pažljivo sledite uputstva za povezivanje
odvodnog creva
Pozovite kvalifikovanog majstora
Podignite odvodno crevo na najmanje
40 cm od nivoa poda
Smanjite količinu deterdženta.
Koristite odgovarajući deterdžent
Proverite
Očistite uložak filtera i filter
Isključite mašinu
Odvrnite slavinu
Resetujte ciklus
Slavina je zavrnuta
100
Priključite utikač
UZROK
Videti tačku 5
REŠENJE
Proverite
Dno posuđa za kuvanje nije
dobro oprano
Posuđe sa ostacima izgorele hrane
mora da se potopi pre nego što se
stavi u mašinu za sudove
Ivice posuđa za kuvanje nisu
dobro oprane
Potrebno je ponovo namestiti posuđe
Elise su delimično blokirane
7. Sudovi samo
delimično
oprani
Sudovi nisu ispravno poređani
Kraj odvodnog creva je uronjen
u vodu
Izmerena je neispravna količina
deterdženta ili je deterdžent star
i tvrd
Poklopac rezervoara za so nije
ispravno zatvoren
Program pranja nije dovoljno
temeljan
8. Deterdžent se
ne rastvara ili
se delimično
rastvara
Pribor za jelo, tanjiri, posuđe za
kuvanje i ostalo sprečava da se
otvori dispenzer deterdženta
9. Prisustvo belih
mrlja na
sudovima
Voda je isuviše tvrda
10. Buka tokom
pranja
11. Sudovi nisu
potpuno
osušeni
Ispravno ga pričvrstite
Izaberite jači program
Postavite sudove tako da ne
ometaju dispenzer
Proverite nivo soli i sredstva za
ispiranje i podesite po potrebi Ako
kvar i nakon toga postoji, kontaktirajte sa
Centrom za tehničku podršku.
Ponovo proverite kako ste poređali
sudove u korpi
Ponovo proverite kako ste poređali
sudove u korpi
Sudovi se sudaraju
Elisa udara o sudove
Neadekvatan protok vazduha
Ostavite vrata mašine odškrinuta na
kraju pranja kako bi se sudovi osušili
prirodnim putem
Nedostaje sredstvo za ispiranje
Napunite dispenzer sredstva za
ispiranje
101
Skinite elise, tako što ćete odšrafiti
matice u smeru kazaljke na satu, i
operite ih tekućom vodom
Ne stavljate sudove tako da su
preblizu jedni drugima
Kraj odvodnog creva ne sme da
dođe u kontakt sa vodom koja otiče
Povećajte količinu deterdženta u
skladu sa tim koliko su vam sudovi
prljavi, ili promenite deterdžent
SR
KVAR
Napomena: Ako gore navedene situacije dovedu do lošeg pranja ili nedovoljnog ispiranja,
ručno odstranite prljavštinu sa sudova jer završni ciklus sušenja strvrdnjava prljavštinu, pri
čemu ju je teško odstraniti tokom sledećeg pranja.
Ukoliko problem i dalje postoji, kontaktirajte sa Centrom za tehničku podršku i pri tom
navedite model mašine za sudove. Taj podatak se nalazi na tablici na gornjem delu vrata
sa unutrašnje stranje mašine ili na garanciji. Ova informacije će pomoći da se brže i
efikasnije reaguje.
Pomoć i garancija
Ovaj proizvod pod garancijom po zakonu i po uslovima navedenim u sertifikatu
garancije koji ide uz ovaj proizvod. Ovaj sertifikat treba čuvati i pokazati ga
ovlašćenom Centru za tehničku podršku u slučaju da je to potrebno, zajedno sa
dokazom o kupovini. Uslove garancije možete proveriti i na našem vebsajtu.
Ukoliko vam je potrebna pomoć, molimo vas da popunite onlajn formular ili nas
kontaktirate na broj koji je naveden na stranici za podršku na našem vebsajtu.
Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo koju štamparsku grešku u ovoj brošuri.
Osim toga, proizvođač zadržava pravo da načini bilo koje izmene koje bi bile korisne za
njegov proizvod a da pri tome ne promeni osnovne karakteristike.
102
20. USLOVI OKRUŽENJA
Svaki pojedinac ima važnu ulogu da
obezbedi da WEEE ne postane problem
životne okoline;
103
l WEEE se ne sme tretirati kao standardni
kućni otpad;
l WEEE
treba odneti na relevantne
sakupljačke otpade koje organizuje
opština ili registrovane kompanije. U
mnogim zemljama i mestima, postoji
mogućnost kupljenja velikog otpada sa
adrese.
Proverite sa Vašim prodavcem da li postoji
mogućnost da po kupovini novog aparata
date da besplatno odnesu stari po principu
jedan-za-jedan, sve dok je tip i namena
aparata ista.
SR
Ovaj aparat je označen prema
evropskoj direktivi 2012/19/EU o
Elektronskom i Elektroničnom
otpadu i opremi (WEEE).
WEEE sadrži i zagađujuće substance (koje
mogu prouzrokovati negativan efekat na
okolinu) i osnovne substance (koje mogu
biti ponovo korišćene).
Važno je da ovaj aparat bude odložen na
poseban otpad koji tretmanima uklanja
zagađivače i izdvaja i reciklira materijale.
A. WIRELESS PARAMETERS
Wi-Fi
Specifications (Wi-Fi)
A
B
C
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
802.11b, DSSS 1 Mbps =
+19.5 dBm
802.11b, CCK 11 Mbps =
+18.5 dBm
802.11g, OFDM 54 Mbps =
+18.5 dBm
802.11n, MCS7 =
+14 dBm
802.11b = 1024 bytes,
-80 dBm
D
E
802.11g = 1024 bytes,
-70 dBm
802.11n = 1024 bytes,
-65 dBm
Specifications
(Bluetooth)
NFC
Wi-Fi (One Fi/Smart Fi)
Bluetooth v4.2
ISO/IEC 14443 Type A
and NFC Forum Type 4
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
13,553-13,567 MHz (centre
frequency 13,560 MHz)
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
Basic data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+4 dBm
Enhanced data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+2 dBm
802.11b (11Mbps) +18,5
± 2 dBm
▬
BLE
RF Transmit Power (Typ):
+7.5 dBm
Basic data Rate:
Sensivity @ 0.1% BER: -98
dBm
Enhanced data Rate:
Sensivity @ 0.01% BER: -98
dBm
802.11n HT40 = 1024 bytes,
-65 dBm
BLE
Sensivity @ 0.1% BER: -98
dBm
▬
▬
802.11g (54Mbps) +16
± 2 dBm
802.11n (HT20, MCS7) +14
± 2 dBm
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
▬
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
< 42dBµA/m (at 10 m)
▬
PARAMETRI ZA BEŽIČNO SPAJANJE:
A Bežični standard - B Frekventni opseg - C Maksimalna snaga odašiljanja - D Minimalna osjetljivost prijema E Ograničenje magnetnog polja
HR
Uz navedeno, Candy Hoover Group Srl, izjavljuje da je uređaj s oznakom
zahtjevima Direktive 2014/53/EU.
Za kopiju izjave o sukladnosti, kontaktirajte proizvođača na: www.candy-group.com
u skladu s osnovnim
PARAMETRI BREZŽIČNEGA OMREŽJA:
A Standard brezžičnega omrežja - B Frekvenčno območje - C Največja moč oddajanja - D Minimalna občutljivost
sprejemanja - E Jakost magnetnega polja
SL
Candy Hoover Group Srl, izjavlja, da je ta aparat, označen z oznako
, skladen z bistvenimi
zahtevami direktive 2014/53/EU. Če želite kopijo izjave o skladnosti, se obrnite na proizvajalca na naslov:
www.candy-group.com
WIRELESS PARAMETRI:
A Bežični Standard - B Opseg frekvencije - C Najviša snaga prenosa - D Najmanja osetljivost primanja - E Limit
magnetnog polja
SR
Sa ovim navodom Candy Hoover Group Srl, deklariše da je ovaj aparat označen sa
i slaže se sa svim
osnovnim zahtevima Direktive 2014/53/EU. Kako bi dobili deklaraciju o saglasnosti, molimo kontaktirajte
proizvođača na: www.candy-group.com
104
fkhldsk
fkhldsk
fkhldsk
- CDPN L -
18.12 - 41047547 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising