Candy | CDPN 1L390PX | Candy CDPN 1L390PX Használati utasítás

Candy CDPN 1L390PX Használati utasítás
UKR
RO
HU
BG
Благодарим ви,че избрахте съдомиялна
машина Candy. Гарантираме ви, че този
уред ще ви помага в ежедневното миене
на съдовете ви напълно безопасно.
Съдържание
1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Прочетете внимателно това ръководство,
за да използвате уреда по предназначение,
както и за да научите някои полезни
съвети за ефикасна поддръжка.
2. ЗАХРАНВАНЕ С ВОДА
3. ПОСТАВЯНЕ НА СОЛ
4. РЕГУЛИРАНЕ НА ГОРНАТА КОШНИЦА
5. ПОДРЕЖДАНЕ НА СЪДОВЕТЕ
Използвайте съдомиялната
само след като прочетете внимателно
указанията. Препоръчваме ви да
пазите това ръководство на удобно
място и в добро състояние за ползване и от
други бъдещи собственици.
6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛАБОРАТОРИИТЕ
ЗА ИЗПИТВАНЕ
7. ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕПАРАТ
8. ВИДОВЕ ПРЕПАРАТИ
9. ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕПАРАТ ЗА
ИЗПЛАКВАНЕ
Уредът трябва да ви бъде доставен с
това ръководство за експлоатация,
гаранционния сертификат, адреса на
сервиза и етикета за енергийна ефективност.
Всеки продукт има уникален 16-цифрен код,
наречен „сериен номер“. Той е посочен в
гаранционния сертификат и на табелата с
данни от вътрешната страна на вратата, в
горната дясна част. Този код е нещо като
специфична за продукта идентификационна
карта и трябва да го използвате, за да
регистрирате продукта или ако ви се
наложи да се свържете с Центъра за
техническо обслужване.
10.ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТРИТЕ
11.ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
12.ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
13.ОПИСАНИЕ НА ПАНЕЛА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ
14.ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
15.ИЗБОР НА ПРОГРАМА И СПЕЦИАЛНИ
ФУНКЦИИ
16.ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ (Wi-Fi)
Фиг. A
17.ЛЕГЕНДА НА ПРОГРАМИТЕ
18.ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ОМЕКОТИТЕЛ ЗА
ВОДА
5
19.ГАРАНЦИЯ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ
1
20.УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
A. ПАРАМЕТРИ ЗА БЕЗЖИЧНИТЕ
ФУНКЦИИ (CTP.137)
4
3
2
2
l Този
уред е предназначен за
използване в домакинството l Този уред може да се използва
от деца на възраст над 8
и за употреба:
години и лица с ограничени
− в кухненски боксове за
физически, сензорни или
служители в магазини,
психически възможности или
офиси и други работни
с липса на опит и знания, при
пространства;
условие че са под постоянен
− в земеделски стопанства;
надзор или получават указания
− от гостите на хотели,
относно ползването на уреда
мотели и други сгради от
по безопасен начин и те
жилищен тип;
разбират какви са възможните
− в сгради за настаняване
опасности. Децата не бива
тип „нощувка и закуска“.
да използват съдомиялната
Забранено е използването на
машина за игра. Почистването
уреда за други цели освен в
и потребителската поддръжка
домашни условия или в типична
на уреда не бива да се
домакинска среда, например
извършва от деца без надзор.
за търговска употреба от експерти l Децата трябва да са под
или обучени потребители дори
надзор, за да се гарантира,
за гореописаните приложения.
че не играят с уреда.
Ако уредът се използва по
начин, който не съответства на l Деца на възраст под 3
години трябва да се държат
гореописаните, това ще намали
далеч от уреда, освен ако не
продължителността на жизнения
са под постоянен надзор.
му цикъл и ще доведе до
анулиране на гаранцията на l Ако захранващият кабел е
производителя.
повреден, трябва да се
Производителят
не
носи
замени от производителя, от
отговорност до пълната степен,
негов сервиз или друго
допустима от закона, за
квалифицирано лице, за
каквато и да повреда на уреда
да се избегнат злополуки.
или друга повреда или загуба,
Препоръчваме да се използва
възникващи
вследствие
на
оригинална част, която може
употреба на уреда, която не е
да се заяви от Центъра за
в домакински или домашни
техническа помощ.
3
BG
условия (дори и уредът да е
монтиран в домакинска или
домашна среда).
1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
l Използвайте
само комплектите Електрически
връзки
и
маркучи, предоставени с уреда указания за безопасност
за свързване към водоснабдяването
(не използвайте стари комплекти l Техническите детайли (захранващо
маркучи).
напрежение и захранващ ток)
са посочени на табелата с
l Налягането на водата трябва
данни на продукта.
да е между 0,08 MPa и 0,8
MPa.
l Електрическата система трябва
да е заземена и да съответства
l Проверете дали няма килими или
на приложимото законодателство,
пътеки, които да възпрепятстват
а контактът трябва да е
основата или някой от
съвместим с щепсела на уреда.
вентилационните отвори.
монтиране
уредът Производителят не носи
трябва да се постави така, че отговорност за нанесени вреди
да имате достъп до контакта. на хора или имущество, дължащи
се на неправилно заземяване
на уреда.
l След
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
l Уверете
се, че захранващите
кабели не са притиснати от
съдомиялната машина.
Ножове и други прибори с
остър връх трябва да се
поставят в кошницата с върха
надолу или в хоризонтално
положение.
l По
принцип не се препоръчва
да се използват адаптери,
разклонители и/или удължители.
l Не
оставяйте вратата отворена
в хоризонтално положение,
за да избегнете евентуално l Преди почистване или поддръжка
на съдомиялната машина,
нараняване (напр. спъване).
извадете щепсела от контакта
и спрете захранването на водата.
l За допълнителна информация
относно продукта или за да
видите техническите данни, l Не дърпайте захранващия
кабел на уреда, за да го
посетете
уебсайта
на
извадите.
производителя.
4
оставяйте уреда изложен l Ако ви се налага да преместите
на външно влияние (дъжд,
машината, след като сте я
слънце и др.).
извадили от опаковката, не я
хващайте за долната част на
вратата, за да я повдигнете.
l Облягането или сядането
Отворете леко вратата на
върху отворената врата на
машината и я повдигнете,
съдомиялната машина може
като я държите в горната част.
да предизвика преобръщането й.
Като поставяме маркировката
на този продукт, ние
потвърждаваме
на
своя
отговорност, че той съответства
напълно на всички действащи
изисквания на европейското
законодателство за безопасност,
здраве и околна среда.
l Съдомиялната
машина е
предназначена
само
за
кухненски прибори. Предмети,
които са замърсени с петрол,
боя, следи от стомана или
желязо, корозивни химикали,
киселини или основи, не трябва
да се мият в съдомиялната
машина.
в дома ви има монтирано Монтиране
устройство за омекотяване
на водата, не е необходимо l Отстранете всички елементи
на опаковката.
да добавяте соли в отделението
за омекотител за вода.
l Ако
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
уредът се повреди или
не функционира правилно, Пазете опаковъчните материали
трябва да го изключите, да далеч от деца.
спрете захранването на водата
и да не го пипате. Ремонтните
работи трябва да се извършват l Не монтирайте и не използвайте
съдомиялната машина, ако е
единствено от Центъра за
повредена.
техническа помощ и с оригинални
резервни части. Неспазването
инструкциите,
на тези инструкции застрашава l Спазвайте
предоставени с уреда.
безопасността на уреда.
l Ако
5
BG
l Не
2. ЗАХРАНВАНЕ С ВОДА
l Ако сте свързали миялната към нов
Използвайте нов комплект тръби
(маркучи)
при
свързване
на
съдомиялната към водопровода.
или неизползван дълго време водопровод,
оставете водата да тече няколко
минути преди да свържете маркучите
за да предотвратите запушването на
филтрите с ръжда или пясък.
l Входните и изходните тръби могат да
бъдат ориентирани в ляво и в дясно.
Миялната машина може да бъде
свързана без разлика към студената
или топлата вода, стига температурата
й да не надвишава 60°С.
1
B
l Налягането на водата може да варира
от минимум 0,08 МРа до 0,8 МРа.
l Необходимо е да се постави кран в
края на захранващата тръба, за да се
изолира уреда от водопровода по
времето в което не работи (фиг. 1В).
l Уредът има маркуч за включване към
водопровода, завършващ с резбована
гайка 3/4" (фиг. 2).
2
l Захранващата тръба "А" трябва да
B
бъде свързана към крана за водата "В"
със свръзка 3/4”, като проверите дали
гайката е добре затегната.
A
l Ако е необходимо входящата тръба
може да бъде удължена с до 2,5 метра.
Удължителни тръби можете да намерите
в сервизните центрове.
6
устройства
Всички съдомиялни машини са
оборудвани с устройство за защита
срещу преливане, което в случай че
водата надвиши нормалното си
ниво поради неизправност, автоматично
блокира притока на вода и/или
отвежда излишните количества.
l AQUASTOP (фиг. 4):
уред, който се намира в захранващата
тръба и спира притока на вода, ако
тръбата се запуши; в такъв случай в
прозореца „A“ ще се покаже червен
знак, което означава, че тръбата
трябва да се смени. За да отвиете
гайката, натиснете еднопосочното
блокиращо устройство „B“.
При НЯКОИ МОДЕЛИ са включени една
или няколко от следните опции:
l БЛОКИРАНЕ НА ВОДАТА (фиг. 3)
Системата за блокиране на водата е
предназначена да осигури по-добра
защита на уреда ви. Системата
предотвратява наводнение, което може
да бъде предизвикано вследствие на
неизправност на машината или в
резултат на скъсване на гумените
тръби и в частност на тръбата за
подаване на вода.
4
B
A
Начин на действие
Утайник, разположен в основата на
уреда, събира водата при евентуални
течове и действа като сензор, който
активира клапан, намиращ се под крана
за вода, и блокира притока на вода, дори
и ако кранът е напълно отворен.
Ако частта, обозначена с „A“, съдържаща
електрическите части, е повредена,
незабавно извадете щепсела от контакта.
За да гарантирате безпроблемна работа
на системата за защита, маркучът с
обозначение „A“ трябва да бъде свързан
към крана, както е показано на фиг.
Захранващият маркуч не трябва да се
срязва, защото съдържа активни части.
Ако маркучът не е достатъчно дълъг, за
да бъде свързан правилно, трябва да се
замени с по-дълъг. Обърнете се към
Центъра за техническо обслужване за
нов маркуч.
l AQUAPROTECT
– ЗАХРАНВАЩА
ТРЪБА СЪС ЗАЩИТА (фиг. 5):
Ако има теч от основната вътрешна
тръба „A“, прозрачната защитна
обвивка„B“ ще поеме водата, за да
подсигури безопасно приключване на
програмата. След като приключи
програмата, трябва да се свържете с
Центъра за техническо обслужване за
смяна на захранващата тръба.
5
B
A
7
A
3
за
BG
Хидравлични
защита
Свързване към отводнителната
тръба
l Извитият края на маркуча за мръсна
l Свържете маркуча към канализацията
вода може да бъде поставен на ръба
на мивката (краят не трябва да бъде
потопен
във
вода,
за
да
се
предотврати обратно всмукване на
вода по време на програмата за
измиване) фиг. 6Y.
без да го прегъвате (фиг. 6).
l Минималният вътрешен диаметър на
тръбата трябва да бъде 4 см, а краят й
трябва да се намира на минимална
височина 40 см.
l Когато монтирате миялната под плот,
извивката трябва да се фиксира на
най-високото възможно място под
плота (фиг. 6Z).
l Препоръчва се да се постави сифон
против изпарения (фиг. 6Х).
l Ако е необходимо, отходният маркуч
l Проверете да няма прегъвания, както
може да се удължи до 2,5 м, но на
максимална височина 85 см от пода.
на маркуча за захранване, така и на
отходния маркуч за вода.
6
Y
X
Z
8
След като заредите солта, ВИЕ
ТРЯБВА да пуснете машината на
един пълен цикъл на измиване или
на програма за ПРЕДВАРИТЕЛНО
ИЗМИВАНЕ.
(фиг.A "1")
l Появата на бели петна по чините
обикновено е предупредителен знак,
че е нужно да се напълни сол в
контейнера.
l Резервоарът има обем около 1,5 - 1,8
кг. Сол и за ефикасната работа на
устройството е необходимо да го пълните
периодично в зависимост от регулирането
на декалцификатора, показано в таблицата.
l На дъното на машината е разположен
резервоарът за сол, който служи за
захранване на устройството за омекотяване
на водата.
(Само при първо стартиране) Само
при първоначалното инсталиране
на миялната машина е необходимо,
след като напълните резервоара
със сол да прибавите вода, докато
прелее от гърловината..
l Филтърната маса на пречистващото
устройство трябва да се реактивира с
регенерираща сол за декалцификатори.
Други видове сол съдържат значителни
количества неразтворими елементи,
които с течение на времето биха могли
да направят устройството за омекотяване
на водата неефикасно.
l За да заредите със сол, развийте
капачката на резервоара, която се
намира на дъното.
l По време на тази процедура прелива
малко количество вода; продължете да
сипвате сол, докато се напълни резервоарът.
След зареждането, почистете резбата от
солта и завийте отново капачката.
9
BG
3. ПОСТАВЯНЕ НА СОЛ
Тип "A": (САМО ПРИ МОДЕЛИ С ЛЕСНО „ЩРАКВАНЕ“):
4. РЕГУЛИРАНЕ НА
ГОРНАТА КОШНИЦА
l Ако обикновено използвате чинии с
размер 29 - 32,5 см, е добре да ги
поставяте в долната кошница, ако
горната кошница се намира в погорното положение, както е описано
по-долу (според модела):
Тип "A":
1. Завъртете
предните
блокиращи
елементи "А" навън;
2. Извадете кошницата и я поставете в
по-горното положение;
3. Върнете блокиращите елементи "А"
на мястото им.
Съдовете с диаметър над 20 см няма да
могат да се зареждат в горната кошница,
а подвижните поставки няма да могат да
се използват, когато кошницата е
поставена в по-горно положение.
Тип "A"
1. Извадете горната кошница;
2. Хванете кошницата от двете страни и
я повдигнете нагоре (фиг. 1).
Съдовете с диаметър над 20 см* няма
да могат да се зареждат в горната
кошница, а подвижните поставки няма да
могат да се използват, когато кошницата
е поставена в по-горно положение.
* При моделите с трета кошница
съдовете с диаметър над 14 см няма да
могат да се зареждат в горната кошница.
РЕГУЛИРАНЕ НА КОШНИЦАТА В
ДОЛНО ПОЛОЖЕНИЕ:
1. Хванете кошницата от двете страни и я
повдигнете внимателно нагоре (фиг. 1);
2. След това бавно я поставете в
правилното положение (фиг. 2);
Важно: НИКОГА НЕ ПОВДИГАЙТЕ И НЕ
СВАЛЯЙТЕ КОШНИЦАТА САМО ОТ
ЕДНАТА СТРАНА (фиг. 3).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Препоръчваме регулирането на кошниците
да става, преди да заредите уреда със
съдове за миене.
Тип "B"
1
A
2
a
b
a
b
A
3
10
може да бъде използвана по найгъвкав начин. Може да бъде заредена
само с чинии, разположени в две
редици до максимален брой 24, или
само с чаши в пет реда - максимално
30 броя, или смесено зареждане.
Utilizzo del cesto superiore
l Горната кошница е снабден с мобилни
панти, закачени на стените на коша,
които можете да регулирате по
височина в 4 позиции.
На фиг. 1, 2 и 3 е дадено стандартно
ежедневно зареждане на миялната машина.
Горна кошница (фиг. 1)
l В ниско положение (A-A1) кошниците
могат да се използват за: чаши за чай
и кафе, кухненски ножове. Също и
чаши със столчета могат да бъдат
безопасно закрепени на накрая на
кошниците.
l В положение (B-B1) на кошниците ви
Горна кошница (фиг. 2)
позволява да заредите чинии. Те
трябва да бъдат поставени вертикално
с вътрешната страна към гърба на
съдомиялната машина и интервал
между всяка, за да може водата да
преминава свободно.
Горна кошница (фиг. 3)
l Препоръчва се чиниите с по-големи
размери (с диаметър приблизително
26 см или повече) да се разполагат
под лек наклон към предната част, за
да се облекчи поставянето на кошницата
във вътрешността на миялната.
l В
горната кошница могат да се
поставят съдове като салатиери,
пластмасови купи и др., които трябва
да са поставят стабилно за да не се
обърнат от струите вода.
11
BG
l Горната кошница е проектирана да
5. ПОДРЕЖДАНЕ НА
СЪДОВЕТЕ
Кошничка за прибори (фиг. 6)
Използване на долната кошница
l Тенджери, купи, капаци, тави, тигани и
чинии могат да се зареждат в долната
кошница.
l Поставяйте приборите за хранете в
пластмасовият контейнер за прибори с
дръжките нагоре. Поставете контейнера
за прибори в долната кошница (фиг. 4
и 5) като се уверите, че приборите не
се удрят във въртящите се перки.
Кошничката за прибори се състои от две
делими части, като по този начин
предлага
различни
варианти
за
подреждане.
Разделянето на двете части става като
двете части се плъзгат хоризонтално в
противоположни посоки.
Точното и рационално разположение на
съдовете е основно условие за добър
резултат при измиването.
Долната кошница има стопиращо
устройство, което осигурява безопасно
изваждане на съдовете. За да добавите
сол и при поддръжка, необходимо е
изцяло да извадите долната кошница.
Моля зареждайте съдомиялната разумно
за да осигорите оптимални резултати на
измиване.
На фиг. 4 и 5 е дадено стандартно
ежедневно зареждане на миялната машина.
Долна кошница (фиг. 4)
6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА
ИЗПИТВАНЕ
Изискайте информация за резултатите
от тест лабораториите и измерените
нива на шум, съгласно EN нормативите,
на следния адрес:
testinfo-dishwasher@candy.it
В запитването си, задължително посочете
моделът на Вашата съдомиялна машина
(вижте табелката с техническите характеристики).
Долна кошница (фиг. 5)
12
(фиг. A "2")
Препарат
ВАЖНО
Задължително е да се използват
само специални течни, прахообразни
или под формата на таблети
препарати за миялни машини.
Различни от предназначените препарати
(например препарати за измиване на
ръка) не съдържат съставки, подходящи за
измиване в миялни машини и възпрепятстват
нормалната работа на уреда.
Пълнене на
препарат
контейнера
След като сложите препарат във ваничката
затворете капачето, като първо натиснете
(1) и след това (2) докато чуете щракване.
за
Контейнера за препарат е от вътрешната
страна на вратата (фиг. A "2"). Ако
контейнера е затворен натиснете бутон
(A) за да го отворите. В края на всяка
програма капакът трябва да се отваря за
да е подготвен за да е подготвен за
следващото измиване.
Тъй като не всички препарати са
еднакви, прочетете инструкциите върху
опаковката. Напомняме, че недостатъчното
количество препарат води до непълноценно
измиване на съдовете, докато предозирането
освен, че не подобрява резултатите от
измиването, води до разхищение.
ВАЖНО
За опазване на околната среда - не
използвайте големи количества
препарат за измиване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато
зареждате
съдовете
в
долната кошница уверете се, че не
пречат на ваничката за препарата.
13
BG
Количеството миещ препарат може да
варира в зависимост от степента на
замърсяване и вида на съдовете.
Препоръчваме Ви да използвате 20-30
гр. препарат (B).
7. ПОСТАВЯНЕ НА
ПРЕПАРАТ
8. ВИДОВЕ ПРЕПАРАТИ
l Прочетете внимателно инструкциите
Таблетки
l Някои комбинирани препарати особено
на производителя върху опаковката;
Препарати във вид на таблетки можете да
намерите на много различни производители.
Тези препарати се разграждат с различна
скорост и по тази причина по време на
кратките програми за измиване таблетката
може да не е напълно разтворена.
Когато използвате такива таблетки е
препоръчително да избирате по-дълги
програми за да се гарантира пълното
разтваряне на таблетката.
Когато използвате универсални препарати
и резултатите от измиването са
незадоволителни, моля свържете се с
производителя на препарата.
В някои случаи употребата на комбинирани
препарати може да доведе до:
ВАЖНО
За да получите задоволителни
резултати от измиването на съдовете,
таблетките трябва да бъдат поставени
във ваничката за препарат, а не
директно в машината.
l остатъци от варовик по съдовете или в
машината;
l незадоволително измиване и изсушаване
на съдовете.
Концентрати
Тези препарати са с намалена алкалност
и с натурални ензими. Употребата на
такива препарати при температура от
50°C, има по- слабо въздействие върху
околната следа и предпазват съдовете и
самата машина.
Програмите за миене при 50°C използват
качествата на тези препарати с ензими
за разграждане на замърсяванията по
съдовете и постигат същия резултат като
при измиване с 65°C.
Комбинирани препарати
Комбинираните препарати съдържат
брилянт. Тези комбинирани препарати
трябва да бъдат поставени във ваничката
за миещ препарат /отделението за
брилянт трябва да бъде празно/.
ВАЖНО
Всички проблеми възникнали като
резултат от употребата на комбинирани
препарати не се покриват от нашата
гаранция.
Моля, имайте предвид, че при използването
на "ALL в 1" комбинирани препарати,
да не обръщате внимание на индикаторните
светлини за препаратите за изплакване и
сол (само при определени модели).
Ако по време на програмата за миене
и/или
сушене
възникне
проблем,
препоръчваме Ви да използвате сол,
брилянт и препарат по отделно.
В такъв случай:
l добавете сол и брилянт в съответните
контейнери;
l стартирайте нормална програма за
измиване без да поставяте съдове в
машината.
"ALL in 1" комбиниран препарат
Ако използвате “ALL in 1 ” (“3 в 1”/“4 в
1”/“5 в 1”, и т.н) комбинирани препарати
т.е такива препарати с добавена сол и
агент за изплакване, ви съветваме следното:
14
тези съдържащи брилянт, дават найдобри резултати с определени програми.
Ефективността на препаратите съдържащи
омекотител/сол зависи от твърдостта
на водата във Вашият район.
Моля, имайте предвид, че при връщане
към използавене на сол, няколко цикъла
ще са необходими преди системата да
заработи ефиктивно отново.
BG
9. ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕПАРАТ
ЗА ИЗПЛАКВАНЕ
(фиг. A "3")
Изплакване
Препарата се впръсква автоматично в
последната фаза на изплакването и
помага за по-бързото изсушаване на
съдовете без пяна и мътни утайки.
Пълнене на
изплакване
контейнера
за
От ляво на ваничката за препарата за
измиване на намира ваничката за
добавяне на препарат за блясък по
време на изплакването (фиг. A "3").
За да отворите капака, натиснете
маркировката и едновременно с това
отворете капака. Препоръчваме Ви при
всяко миене и изплакване да използвате
препарат за блясък. Нивото на препарата
за блясък може да се контролира с помощта
на оптичен индикатор (C), разположен в
следата на разпределителя.
ПЪЛНО
ПРАЗНО
тъмно
светло
Регулиране на препарата за
блясък от 1 до 6
Регулаторът се намира под капачката (D)
и може да се завърти с помощта на
монета. Препоръчително е да го
поставите в позиция 4. Съдържанието на
варовик във водата влияе значително
върху появата на утайки и степента на
изсушаване. Поради тази причина е
важно да се регулира дозата на
препарата за блясък, за да се постигнат
постоянни добри резултати. В случай, че
установите наличие на черти в края на
изплакването, намалете дозата с една
степен. В случай, че съдовете имат бели
петна, увеличете с.
15
10. ПОЧИСТВАНЕ НА
ФИЛТРИТЕ
(Фиг. A "4")
Никога не използвайте миялната
машина без филтри.
Филтриращата система се състои от:
A. основен контейнер който задържа
по-големите частици от замърсяването;
B. микрофилтър,
поставен
под
плочката, който задържа и найфините частици от замърсяване,
осигурявайки перфектно изплакване;
C. плочка (пластина), която филтрира
непрекъснато водата за измиването.
l За да се постигнат добри резултати от
измиването, необходимо е да се
проверяват и почистват филтрите след
всяко измиване.
l За да извадите филтрите хванете
дръжката и я завъртете в посока обратна
на часовниковата стрелка (фиг. 1).
l Основния контейнер се сваля за да се
улесни почистването (фиг. 2).
l Свалете плочката за филтриране и
изплакнете под струя течаща вода и
при необходимост с помощта на четка
(фиг. 3).
l Със самопочистващия се микрофилтър
поддръжката е облекчена и почистването
на групата филтри може да се
извършва на всеки 15 дни. Въпреки
това се препоръчва да се проверява
чашката на основния филтър и
плочката да не са запушени.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
След като сте почистили филтрите,
проверете дали сте ги съединили
правилно и дали плочката е легнала
плътно върху основата на миялната
машина. Неправилното поставяне
на филтрите може да наруши
правилната работа на уреда.
16
Как да постигнем оптимални
резултати на миене
l Преди да разположите съдовете в
миялната машина отстранете остатъците
от храна (кокали, кости от риба,
остатъци от месо и зеленчуци, утайка
от кафе, обелки от плодове, пепел от
цигари и др.) които биха могли да
затруднят източването или да запушат
разпръсквачите на миещите рамена.
l Опитайте да не изплаквате чиниите
преди да ги поставяте в миалната
машина.
l Ако тенджерите и тиганите са
загорели, преди миене в машината е
препоръчително да ги накиснете.
Какво не трябва да миете
l Трябва да Ви напомним, че не всички
съдове могат да се мият с миялна
машина. Не се препоръчва да се
слагат съдове от термопластичен
материал, прибори с дръжки от дърво
или пластмаса, тенджери с дървени
дръжки, съдове от алуминий, от
оловен кристал или стъкло (освен ако
не е специално означено, че те могат
да се мият в миялна машина).
l Някои декорации могат да паднат или
да изгубят цвета си, поради което се
препоръчва да се измие няколко пъти
само един съд и ако не загуби цвета
си, едва тогава да се поставят всички
съдове от този вид.
l Освен това се препоръчва да не се
мият прибори от сребро заедно с
такива от окисляваща се стомана, за
да се избегне евентуална химическа
реакция между тях.
l Подреждайте
съдовете с отвора
надолу.
l Ако е възможно избягвайте допирането
между съдовете. Правилното подреждане
Ви осигурява по-добри резултати при
миене.
l След като сте подредили съдовете
проверете дали миещите рамена могат
да се въртят свободно.
l Тенджери и съдове в които има силно
прилепнали или загорели остатъци от
храна, трябва да бъдат накиснати в
разтвор от вода и препарат за миялни
машини.
l За перфектно миене на сребърни
съдове е необходимо:
Когато купувате нови съдове, уверете
се, че са подходящи за миене в
миялна машина.
a) да се изплакнат веднага след
употреба, особено ако в тях е имало
майонеза, яйца, риба и т.н.;
b) да не се поръсват с препарат;
Полезни съвети
c) да не се допират до други метали.
l Изваждайте съдовете от първо от
долната кошница.
Как да спестяваме
l Ако няма да изваждате измитите
l Ако искате да миете при напълно
съдовете веднага, оставете вратата
леко
отворена.
Това
осигурява
циркулация на въздуха и подпомага
процеса на изсушаване.
заредена
машина,
поставяйте
съдовете в машината веднага след
приключване на храненето, като ги
17
BG
подреждайте всеки път, изпълнявайки
евентуално програма ”Предварително
студено миене” за да се навлажнят
съдовете и да се отстранят по- едрите
частици от храна между две зареждания,
докато се съберат достатъчно съдове
за да се извърши програмата за
цялостно миене.
l При замърсявания с по-малка консистенция
или при не много запълнени кошници
изберете икономична програма, следвайки
указанията в “Списък на програмите”.
11. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
3) След като приключите с това,
монтирайте обратно миещите рамена,
като не забравяте да навиете докрай
фиксиращите гайки.
12. ПОДДРЪЖКА И
ПОЧИСТВАНЕ
(фиг. A "5")
l Външното тяло на машината може да
бъде почиствано с неабразивни препарати,
предназначени за почистване на
емайлирани повърхности.
l Миялната машина не се нуждае от
специална поддръжка, тъй като казанът
за миене е самопочистващ се.
l Почиствайте редовно гумените уплътнения
на вратата с навлажнено парче плат, като
премахвате евентуални следи от храна
или брилянтин.
l Почистването
на Съдомиялната е
препоръчително, за да се отстранят
варовиковите отлагания или замърсявания.
Предлагаме
Ви
да
стартирате
периодично цикъл на миене със
специализирани почистващи продукти
за съдомиялна машина. При всички
операции по почистване съдомиялната
машина трябва да е празна.
l Ако въпреки нормалната чистота на
филтрите се забележат недобре
измити или недоизплакнати съдове,
проверете дали всички дюзи на
миещите рамене (фиг. A "5") са чисти
и свободни от мръсни отлагания.
l Казана и вътрешната страна на вратата са
изработени от неръждаема стомана.
Ако все пак се забележи образуване на
петна от ръжда, това може да се дължи
единствено на високо съдържание на
железни соли във водата.
l За
премахване
на
тези
петна
използвайте абразив с меки зърна,
никога не използвайте разтвори на
хлор, тампони от метална вата и т.н.
1
1b
2
Ако това не е така, почистете ги по
следния начин:
1) Свалете горното миещо рамо като го
завъртите докато се изравни с
маркировката
стрелка
(фиг.1).
Повдигнете леко нагоре (фиг. 1b) и
развийте в посока на часовниковата
стрелка. За да ги монтирате отново
завъртете в посока обратна на
часовниковата стрелка. Долното
миещо рамо може да бъде свалено,
като го издърпате леко нагоре (фиг. 2);
След всяко миене затваряйте крана за
водата и изключвайте миялната с бутона
"ВКЛЮЧВАНЕ"/"ИЗКЛЮЧВАНЕ", за да
изолирате машината от водопроводната
и електрическата мрежа. Ако машината
няма да бъде използвана продължително
време, съветваме Ви да извършите
следното:
2) Измийте въртящите се рамене със
струя вода, за да освободите
запушените дюзи;
1. Пуснете една програма за миене без
съдове, но с препарат за миене, за
да се обезмасли машината;
18
СЛЕД ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ
6. Оставете вътрешността на мешината
чиста;
3. Затворете водопроводния кран;
7. Ако машината е инсталирана в
помещение, където температурата е
под 0°C, водата оставала в маркучите
може
да
замръзне.
Повишете
температурата в помещението над
0°C и изчакайте 24 часа преди
отново да включите машината.
4. Напълнете ваничката за препарат за
блясък при плакнене;
5. Оставете вратата леко отворена;
19
BG
2. Извадете щепсела;
20
Предпазител/Входяща мощност/Напрежение
Налягане на водата (MPa)
Капацитет със съдове и чинии
Брой комплекти (EN 50242)
120
60x85x60.9
С РАБОТЕН
ПЛОТ
117
59,8x82x58
БЕЗ РАБОТЕН
ПЛОТ
СВОБОДНОСТОЯЩА
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
13
8 души
15
Вижте табелата с данни
Мин. 0,08 – Макс. 0,8
9 души
9 души
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
ЗА ВГРАЖДАНЕ
ЗА ВГРАЖДАНЕ
ПОЛУВГРАДЕНА
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (Вижте табелата с данни)
Дълбочина с отворена врата (см)
Ширина x Височина x Дълбочина (см)
ДАННИ
N Индикатор "Addish"
F Бутон "РЕСТАРТИРАНЕ" за индикатора "ЛИПСА НА СОЛ"
РАЗМЕР
M Индикатори "ИЗБОР НА ПРОГРАМА"
E Бутон "ОТЛОЖЕН CТАРТ"
D C+E ЗАЩИТА ДЕЦА
I Индикатори "СТАТУС НА ПРОГРАМАТА"/ Индикатори
"ОТЛОЖЕН СТАРТ"
L Индикатор "ИЗБОР НА ОПЦИЯ"
H Индикатор "НЯМА СОЛ"
B Бутон "ИЗБОР НА ПРОГРАМА" ЗАПИCВАНЕ Wi-Fi
C Бутон за опция "Express"
G Бутон "Start/Reset" (Старт/Отмяна на програма)
A Бутон "ВКЛ/ИЗКЛ"
13. ОПИСАНИЕ НА ПАНЕЛА 14. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ
отворена врата, ще прозвучи сигнал 5
пъти и програмата ще започне автоматично,
след като вратата бъде затворена.
Бутон ВКЛ/ИЗКЛ
Следващо включване на уреда
l За да включите и изключите уреда,
натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ (за около
3 секунди).
Задръжте бутона "ВКЛ./ИЗКЛ." за около 3
сек, за да включите машината и
програмният индикатор "P3" ще светне.
В края на програмата не забравяйте
да изключите уреда от бутона
ВКЛ/ИЗКЛ, да извадете щепсела и да
затворите крана за водата.
функцията за запаметяване на
програмата, индикаторът, съответстващ
на последната завършена програма,
ще се появи на дисплея.
Включване на уреда за първи
път
Меню с настройки
l Свържете машината към електрическата
l Отворете вратата, поставете съдовете
От менюто "Настройки" можете да
настроите различни параметри, които да
отговарят на вашите изисквания за
измиване.
за миене вътре и затворете отново
вратата.
Влизане в менюто "Settings" (Настройки)
мрежа.
l Включете съдомиялната машина, като
l Натиснете
бутона "ВКЛ./ИЗКЛ."
и
задръжте за 3 секунди. По това време
само бутоните "ВКЛ./ИЗКЛ." и "Progr."
(Прогр.) ще бъдат активни и всички
индикатори на програмата ще светнат
за 3 сек. След това само индикаторът
"P3" ще остане включен, а всички
други бутони ще бъдат все още
активни.
задържите бутона "ВКЛ./ИЗКЛ." за около
3 сек.
l Задръжте бутоните "Progr." (Прогр.) и
"ВКЛ./ИЗКЛ." за около 5 сек.
l Всички индикатори ще светнат за 5
сек.
l Ще се покажат настройките:
l Изберете програма с бутона "ИЗБОР
- Настройките за предотвратяване
натрупването
на
варовик
се
появяват, когато индикаторът на
съответните програми светне. Ако
всички те са изключени, нивото е
настроено на "S0".
НА ПРОГРАМА".
l Ако искате да изберете опция, натиснете
съответния
бутон
(индикаторът,
представляващ избраната опция, ще
се включи).
- Когато аудио сигналът е активиран,
индикаторът "Express" светва.
l Натиснете
"Старт/Отмяна" и ще
прозвучи сигнал, индикаторът, съответстващ
на избраната програма, ще остане
включен и индикаторът за измиване
ще светне.
- Когато функцията "Запаметяване" е
активирана, индикаторът "6h" светва;
функцията отложен старт се включва.
21
BG
l Ако програмата бъде стартирана с
15. ИЗБОР НА ПРОГРАМА И
СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ
l Когато натиснете бутона "Прогр.", ще
започне
настройване
на
режим
ОТСТР. КОТЛЕН КАМЪК (вижте
съответната глава в ръководството за
информация).
l Натиснете бутона "Express", за да
включите настройката на ЗВУКОВИЯ
ИНДИКАТОР. (за информация как да
извършите настройката, вижте главата
по тази тема).
l Натиснете бутона "Отложен старт", за
да активирате РЕЖИМ МЕМО (вижте
съответната глава в ръководството за
информация как да го включите и
изключите).
"АВТОМАТИЧНИ" програми
(само при някои модели).
Когато програмата стартира, трябва
само да отворите вратата, ако искате да
добавите още съдове, когато свети
светлинният индикатор ADDISH
.
Уредът ще спре автоматично, а
оставащото време до края на цикъла ще
мига на дисплея. Затворете вратата, без
да
натискате
никакви
бутони.
Цикълът на миене ще продължи оттам,
докъдето е спрял. Не е препоръчително
да добавяте повече съдове, след като
съответният светлинен индикатор изгасне.
Отворете вратата бавно и внимателно,
за да избегнете разливането на сапунена
вода.
Съдомиялната машина е оборудвана със
сензор за степен на замърсяване,
който анализира мътността на водата по
време
на
всички
етапи
от
"АВТОМАТИЧНАТА" програма (вижте
легенда на програмите). Благодарение
на този сензор параметрите на програмата
се адаптират автоматично към реалната
степен на замърсяване на съдовете.
Това става, тъй като мътността на
водата съответства на определена
степен на замърсяване на съдовете. По
този начин се гарантират отлични
резултати при миене, като в същото
време се оптимизира разходът на вода и
енергия.
"IMPULSE" програми
Не се препоръчва добавяне на
съдове, след като изгасне светлинният
индикатор AddWash, тъй като това
може сериозно да влоши работата
на уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако
отворите
вратата,
докато
машината работи, накъсан звуков
сигнал
ви
предупреждава,
че
програмата още не е свършила.
Прекъсване на програмата
"IMPULSE" програми използват импулсна
технология за миене, която намалява
разхода и шума и в същото време дава
по-добри резултати.
"Прекъсванията" в работата на
помпата НЕ са неизправност; те са
обичайни за импулсното миене и
затова се считат за нормална
характеристика на програмата.
22
ADDWASH (възможност за
добавяне на съдове след
стартиране на програмата)
Не се препоръчва отваряне на вратата,
докато уредът работи, особено по време
на основното миене и на последните
етапи на плакнене с гореща вода.
Ако обаче вратата се отвори, докато
уредът работи (например за да се
добавят съдове), машината ще спре
автоматично.
Затворете вратата, без да натискате
никакви бутони. Цикълът на миене ще
продължи оттам, докъдето е спрял.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако
отворите
вратата,
докато
машината работи, накъсан звуков
сигнал
ви
предупреждава,
че
програмата още не е свършила.
Промяна на активна програма
Край на програмата
За да промените или отмените активна
програма:
Краят на програмата се оповестява от 5секунден звуков индикатор (ако не е
заглушен), който се повтаря 3 пъти през
20 секунди.
l Задръжте натиснат бутона "Старт/Отмяна"
поне за около 3 секунди. Ще се чуят
звукови сигнали, светлинните индикатори
на програмата ще се включват и
изключват поотделно и последователно.
Бутони за опции
Бутоните за опции активират допълнителни
опции за миене, които позволяват
персонализиране на програмите за
миене (вж. таблицата в глава 17 за
списък с програми, на които могат да се
задават тези допълнителни опции).
Опциите се задават (или отменят) преди
стартиране на програмата с помощта на
съответните бутони. На дисплея се
появяват (или изчезват) светлинните
индикатори, свързани с опциите.
l Ще прозвучи звуков сигнал и всички
индикатори на програмите ще светнат
за постоянно.
l В този момент може да изберете нова
програма.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Преди да пуснете нова програма,
трябва да проверите дали има
препарат в отделението за препарат.
Ако е необходимо, добавете още
препарат.
Бутонът за опциите трябва
активира,
след
като
се
програмата за миене.
Ако е избрана опция, която не е
съвместима с избраната програма,
индикаторът за опция първо мига и
след това се изключва..
Подробности за програмите
Когато програмата е активна, нейният
светлинен индикатор остава включен и
3-те светлинни индикатора за "ЕТАП НА
ПРОГРАМАТА":
Бутон "Express"
Този бутон позволява средно пестене на
енергия и време с до 25% (според
избраната програма) чрез намаляване на
температурата при миене и времето за
сушене при последното изплакване. Тази
опция е препоръчителна при пускане на
уреда вечер, когато нямате незабавна
нужда от перфектно изсушени съдове. За
по-ефективно сушене оставате вратата на
съдомиялната машина леко открехната,
за да може да влиза въздух в нея.
МИЕНЕ
ИЗПЛАКВАНЕ
СУШЕНЕ
ще светнат поотделно и последователно
като индикация за съответния активен
етап.
23
да се
избере
BG
При прекъсване в електрозахранването
по време на работа на съдомиялната
машина специална памет съхранява
информация за избраната програма,
а
след
възстановяване
на
електрозахранването, цикълът на
миене продължава оттам, докъдето
е стигнал.
l За да стартирате обратното преброяване,
Светлинен индикатор "НЯМА
СОЛ"
Този модел разполага със светлинен
индикатор на панела за управление,
който светва, когато трябва да добавите
сол в отделението. Появата на бели
петна по съдовете обикновено е
предупредителен сигнал, че отделението
за сол е празно.
Бутон "НУЛИРАНЕ" за светлинен
индикатор "НЯМА СОЛ"
След като добавите сол в отделението
за сол, трябва да натиснете този бутон
за няколко секунди, докато съответният
светлинен индикатор изгасне.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако сте задали отлагане с 9 часа, след
три часа обратно отброяване ще светне
светлинният индикатор 6h, а след 6 часа
- светлинният индикатор 3h.
След изтичане на последните 3 часа
(след
приключване
на
обратното
преброяване) светлинният индикатор 3h
ще спре да мига и ще остане включен
като индикация за начало на миенето, а
програмата ще стартира автоматично.
Отложеният старт може да се промени
или отмени, ако обратното преброяване
все още не е приключило и програмата
не е стартирала. Изберете друга програма
или активирайте/деактивирайте бутона
за опции, като направите следното:
Ако натиснете бутона за нулиране,
без да добавите сол в отделението,
ще нарушите правилното функциониране
на светлинния индикатор за сол.
l Задръжте натиснат бутона "Старт/Отмяна"
За да се гарантира правилното
функциониране на светлинния
l Отложеният старт и избраната програма
поне за около 3 секунди. Ще се чуят
звукови сигнали, светлинните индикатори
на програмата ще се включват и
изключват поотделно и последователно.
ще бъдат отменени. Светлинният
индикатор на програмата ще мига, а
съдомиялната машина е готова за
задаване на нова програма.
Бутон "ОТЛОЖЕН СТАРТ"
С този бутон можете да зададете на
съдомиялната машина да стартира
програмата със забавяне от 3, 6 или 9
часа.
За
да
зададете
направете следното:
отложен
старт,
l Изберете програма с помощта на
бутона "ИЗБОР НА ПРОГРАМА".
Активиране или деактивиране
на сигнала за КРАЙ НА
ПРОГРАМАТА
Може да деактивирате включването и
изключването на звуковия сигнал, както
следва (при настройките по подразбиране
той е активен):
l Включете съдомиялната машина, като
l Натиснете бутона "ОТЛОЖЕН СТАРТ"
(при всяко натискане на бутона
стартът се отлага съответно с 3, 6 или
9 часа, а съответният светлинен
индикатор за време се включва).
24
натиснете бутона "Старт/Отмяна" (светлинният
индикатор за съответното време на
отлагане ще започне да мига).
задържите бутона " ВКЛ./ИЗКЛ." за около
3 сек.
l Задръжте бутоните "Progr." (Прогр.) и
"ВКЛ./ИЗКЛ." за около 5 сек.
3. Изключете съдомиялната машина,
като задържите бутона "ВКЛ./ИЗКЛ."
за около 5 сек., за да задействате
новите настройки.
сек.
- Ако аудио сигналът е активен,
индикаторът "Express" светва.
- Ако аудио сигналът не е активен,
индикаторът "Express" е загасен.
ЗАЩИТА ДЕЦА
Съдомиялната машина има електронна
предпазна заключваща функция за деца.
Заключващата
функция
предпазва
децата от опасностите, които могат да
възникнат, ако вратата на съдомиялната
машина се отвори, и деактивира
управлението, за да гарантира, че няма
да бъдат направени никакви нежелани
или случайни промени.
1. Натиснете бутона "Express", за да
включите или изключите звуковия сигнал.
2. Винаги, когато звуковият сигналът е
включен, в допълнение на визуалното
потвърждение, дадено чрез светване
на лампичката "Express", прозвучава
и звуково потвърждение.
3. Ако изключите звуковия сигнал,
визуалното потвърждение няма да се
съпътства от звуков сигнал, когато
лампичката "Express" загасва.
Предпазната заключваща функция за
деца се включва и изключва, както
следва:
l Включете съдомиялната машина, като
4. Изключете съдомиялната машина,
като задържите бутона "ВКЛ./ИЗКЛ."
за около 3 сек, за да задействате
новите настройки.
задържите бутона "ВКЛ./ИЗКЛ." за около
3 сек.
l Задръжте бутоните "Progr." (Прогр.) и
"ВКЛ./ИЗКЛ." за около 5 секунди.
Индикаторите "3h 6h 9h" ще светнат 3
пъти и ще прозвучи звуков сигнал.
РЕЖИМ MEMO
(Запомня последната използвана
програма)
l След това единствено активен ще
бъде бутонът "ВКЛ./ИЗКЛ.".
За да активирате запазването на
последната програма, използвана в
паметта, процедирайте по следния
начин:
l Ако
бъде натиснат друг бутон,
индикаторите за програмиране на
фазите ще светнат 3 пъти.
l Включете съдомиялната машина, като
l Предпазната заключваща функция за
задържите бутона "ВКЛ./ИЗКЛ." за около
3 сек.
деца ще се изключи, като натиснете
бутоните "Express" и "ОТЛОЖЕН
СТАРТ" и ги задържите отново за 5 сек
или като изключите уреда.
l Задръжте бутоните "Progr." (Прогр.) и
"ВКЛ./ИЗКЛ." за около 5 сек.
l Всички индикатори ще светнат за 5
сек.
1. Индикаторът "6h" върху функцията
"Отложен старт" е загасен по
подразбиране.
2. Когато натиснете бутона "Отложен
старт", индикаторът "6h" ще светне и
ще прозвучи звуков сигнал.
25
BG
l Всички индикатори ще светнат за 5
16. ДИСТАНЦИОНЕН
КОНТРОЛ (WI-FI)
l Въведете паролата на домашната ви
Този уред е оборудван с Wi-Fi
технология, която позволява дистанционно
управление на машината чрез софтуерно
приложение.
Успешно записване
l Индикаторите 3h-6h-9h ще изгаснат,
докато индикаторите P3 P4 ще останат
включени.
Сдвояване на
приложението
машината
WiFi мрежа в приложението и завършете
процедурата.
l Машината е свързана и вече може да я
с
управлявате от приложението.
Неуспешно записване
l Изтеглете приложението Candy simply-FI
на устройството си.
Ако записването не се осъществи или не
успява да стане в рамките на 5 мин:
l Индикаторите 3h-6h-9h и P3 P4 ще
Приложението Candy simply-FI се
предлага за таблети и смартфони с
Android и с iOS.
изгаснат.
l Машината не е свързана.
l Повторете процедурата по записване,
като отново задържите бутона "ОТЛОЖЕН
СТАРТ".
За да научите подробности за
функциите за Wi-Fi, разгледайте
менютата на приложението в режим
DEMO.
l Уверете се, че рутерът е включен и
вашият смартфон/таблет е свързан
към домашната ви Wi Fi връзка.
l Включете
BLUETOOTH на вашия
смартфон/таблет (ако има наличен).
l Отворете
приложението, създайте
потребителски профил и запишете
уреда, следвайки инструкциите, които
се
показват
на
дисплея
на
устройството.
l Включете съдомиялната машина с
бутона "ВКЛ./ИЗКЛ.", когато приложението
ви каже да го направите.
l Натиснете "Progr. 3sec WiFi" и задръжте
за 3 сек; à индикатора P3 и P4 ще
светнат.
l Натиснете бутона "ОТЛОЖЕН СТАРТ"
и задръжте за 3 сек, в рамките на 60 сек
от предходната стъпка; индикаторите
3h-6h-9h ще светнат едновременно за
5 мин.
26
За повече информация вижте "Приложение
за записване - Ръководство за бърз
достъп", което се предоставя заедно с
машината и е достъпно на връзката:
go.candy-group.com/bm-dw
Пренастройване на WiFi
връзката
Повторете процедурата за записване в
случай на проблеми или промяна на
паролата на домашния рутер.
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
Всеки път, когато искате да използвате
машината с дистанционно управление:
l Напълнете
съдомиялната машина,
сложете препарат и затворете вратата.
l Включете съдомиялната машина.
l Натиснете
"Progr. 3sec WiFi" и
задръжте за 3 сек à; индикаторите P3
P4 ще светнат за постоянно.
l Вече може да използвате приложението и
l Натиснете "Старт/Нулиране" и задръжте
за 3 сек: ако в момента се извършва
цикъл, той ще бъде прекъснат и
машината ще излезе от режима
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ. Вече
можете да зададете нов цикъл на
измиване, като използвате контролния
панел.
ДЕАКТИВИРАНЕ НА
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
l За да излезете от дистанционното
управление, натиснете "Progr. 3sec
WiFi" за 3 сек.
l Когато не се изпълнява цикъл:
Ако изключите машината и я
включите отново с бутона "On/Off"
(ВКЛ./ИЗКЛ.), докато ДИСТАНЦИОННОТО
УПРАВЛЕНИЕ е активирано и в
момента се извършва цикъл (или
ако електрическото захранване е
прекъснато),
цикълът
ще
се
възобнови от момента, в който е
прекъснат.
"ДИСТАНЦИОННОТО
УПРАВЛЕНИЕ" ще се деактивира и
индикаторите P3 и P4 ще светнат.
Индикаторите P3 P4 ще загаснат и
светлината, отговаряща на последната
завършена от машината програма, ще
се включи (или P3).
l Когато се изпълнява цикъл:
Индикаторите P3 P4 ще започнат да
мигат,
докато
индикаторите
за
програмиране на фазите покажат до
какъв етап от цикъла на измиване е
достигнала машината. Цикълът ще
бъде завършен без контрол от приложението.
27
BG
Алтернативен начин за излизане от
дистанционното управление.
дистанционно да управлявате машината с
устройството си.
17. ЛЕГЕНДА НА ПРОГРАМИТЕ
Програма
Описание
P1
Интензивна
Веднъж дневно - за силно замърсени съдове,
престояли в машината цял ден.
P2
Универсална
Веднъж дневно - за нормално замърсени
съдове, престояли в машината цял ден.
P3
Eco
Програма за норнално замърсени съдове
(най- ефективната по отношение на консумация
на енергия и вода за този тип съдове).
Стандартизирана по EN 50242.
P4
Предварително
измиване
Студено кратко предварително измиване за
съдове, които са съхранявани в съдомиялната
докато напълно я заредите.
P5
Бърза програма за измиване и изсушаване от
клас A.
* Подходяща за миене на до 8 комплекта.
Миене с предварително измиване
За програмите с предварително измиване, е желателно да се добави втора доза препарат
(макс. 10 гр.) директно в машината.
28
Температура при миене (°C)
Средно време за измиване¹
(мин.)
Бутон "ОТЛОЖЕН СТАРТ"
Бутон "Express"
P1
Интензивна
●
75
130
ДА
ДА
P2
Универсална
-
60
120
ДА
ДА
P3
Eco
●
45
170
ДА
ДА
P4
Предварително
измиване
-
-
5
ДА
N/A
●
60
39
ДА
ДА
Програма
P5
● = Предварително изплакване с препарат
N/A = ОПЦИЯТА НЕ Е НАЛИЧНА
1) Със студена вода (15 °C) – толеранс ±10%Ако използвате гореща вода, времето, оставащо до края на програмата, се актуализира
автоматично, докато програмата работи.
Стойностите са измерени в лабораторни условия съгласно европейския стандарт EN 50242
(стойностите варират според условията, при които се ползва уредът).
29
BG
Предварително
изплакване с препарат
Опции
18. ОТДЕЛЕНИЕ ЗА
ОМЕКОТИТЕЛ ЗА ВОДА
В зависимост от вида на водата тя
съдържа различни количества варовик и
минерали, които се отлагат върху
съдовете като оставят белезникави
петна върху тях. Колкото по-високо е
нивото на тези минерали, намиращи се
във водата, толкова тя е по-твърда
Съдомиялната машина е снабдена със
система за омекотяване на водата, която
чрез използване на специална сол
омекотява водата за миене на съдовете.
Степента на твърдост на водата може да
бъде получена от вашата фирма за
водоснабдяване.
Регулиране на декалцификатора
°dH
(немска
степен)
Използване на
регенерираща
а сол
°fH
(френска
степен)
Ниво
Твърдост на
водата
Програмен
индикатор
Миялната машина е оборудвана с един
декалцификатор,
който
използвайки
специална регенерираща сол за миялни
машини, осигурява вода без калций
(омекотена) за миенето на съдовете.
Декалцификаторът може да работи с
вода с твърдост до 90°fH (френска
степен) или 50°dH (немска степен) чрез 6
нива на регулиране. В дадената таблица
ще намерите нивото, което съответства
на водата във Вашата зона и
необходимите обяснения за регулиране:
S0
0-5
0-3
NO
S1
6-15
4-9
SI
Няма
индикаторна
светлина
P1
S2
16-30
10-16
SI
P1+P2
S3
31-45
17-25
SI
*S4
46-60
26-33
SI
S5
61-90
34-50
SI
P1+P2+P3
P1+P2+P3+
P4
P1+P2+P3+
P4+P5
В зависимост от степента на твърдост,
регулирайте деколцификатора както следва:
Съдомиялната трябва ВИНАГИ да
бъде изключена преди старта на
тази процедура.
1. Включете съдомиялната машина,
като натиснете бутона "ВКЛ./ИЗКЛ.".
2. Натиснете бутоните "Progr." (Прогр.)
и "ВКЛ./ИЗКЛ." едновременно и
задръжте за 5 сек.
3. Ще прозвучи кратък звуков сигнал и
всички индикатори ще светнат за 5 сек.
4. Индикаторите на "PROGRAMME
SELECTION" (ИЗБОР НА ПРОГРАМА)
ще светнат, за да покажат нивата на
премахване на натрупването на варовик.
Ако не светнат никакви индикатори,
ще бъде настроено ниво "S0".
5. Натиснете отново "Progr." (Прогр.),
за да изберете желаното ниво на
премахване на натрупването на
варовик (P1àS1, P2àS2,...) За ниво
"S0" всички светлини ще бъдат
изключени.
6. Изключете съдомиялната машина,
като задържите бутона "ВКЛ./ИЗКЛ."
за 3 сек, за да задействате новите
настройки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При възникването на какъвто и да е
проблем, изключете машината като
натиснете бутон "ВКЛ./ИЗКЛ." и
стартирайте процедурата отначало
(СТЪПКА 1).
30
* Декалцификаторът е регулиран
фабрично на ниво 3, тъй като това е
най-често срещаната степен на
твърдост на водата.
Ако смятате, че съдомиялната машина не работи добре, потърсете решение на
вашия проблем в раздела с практични съвети за отстраняване на често срещани
проблеми в ръководството за бърз старт. Ако проблемът продължава или се
появи отново, се свържете с Центъра за техническо обслужване.
ПРОБЛЕМИ
l Модели с дисплей: грешките се обозначават с номер, предшестван от буквата
„Е“ (напр. Error 2 = E2), и с кратък звуков сигнал.
l Модели без дисплей: грешките се обозначават чрез светлинен индикатор,
който мига на контролния панел.
Само модели с дисплей
Грешка
„ПРОВЕРКА НА
ВОДАТА“ с кратък
звуков сигнал
(само при някои модели).
E2 (с дисплей)
с кратък звуков сигнал
E3 (с дисплей)
с кратък звуков сигнал
E4 (с дисплей)
с кратък звуков сигнал
E4-E6-E7-Ef-EL
(с дисплей)
с кратък звуков сигнал
E8-Ei (с дисплей)
с кратък звуков сигнал
Значение и решение
Съдомиялната машина не се пълни с вода
Проверете дали кранът за водата е отворен.
Проверете дали захранващият маркуч не е прегънат или
притиснат.
Уверете се, че отводнителната тръба е поставена на подходяща
височина (вж. раздела за монтиране).
Затворете крана за вода, развийте маркуча от задната част на
съдомиялната машина и проверете дали пясъчният филтър не е
запушен.
Водата не се отцежда от съдомиялната машина
Уверете се, че отводнителната тръба не е прегъната, заклещена
или блокирана и че филтърът не е запушен.
Проверете дали сифонът не е запушен.
Теч от съдомиялната машина
Уверете се, че отводнителната тръба не е прегъната, заклещена
или блокирана и че филтърът не е запушен.
Проверете дали сифонът не е запушен.
Неизправност в електронния контрол
Свържете се с Центъра за техническо обслужване.
Нагревателят за вода не работи правилно или филтърната
платка е задръстена
Почистете филтърната платка.
Само модели без дисплей
Ако по време на работа на уреда възникнат неизправности или повреди, светлинният
индикатор за съответната програма започва да мига бързо и се чува накъсан звуков
сигнал. В този случай изключете съдомиялната машина от бутона „ВКЛ/ИЗКЛ“.
След като се уверите, че кранът за водата е отворен, че отводнителната тръба
не е прегъната и че сифонът или филтрите не са запушени, можете да зададете
отново желаната програма.
31
BG
19. ГАРАНЦИЯ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Ако проблемът продължава, се свържете с Центъра за техническо обслужване.
Тази съдомиялна машина е оборудвана със защита срещу протичане,
благодарение на която в случай на проблем излишната вода автоматичното се
оттича.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да се гарантира правилното функциониране на защитата
срещу протичане, не се препоръчва да се мести или накланя
съдомиялната машина по време на работа.
Ако се налага да се наклони или премести съдомиялната
машина, изчакайте да свърши програмата, за да сте сигурни,
че вътре в уреда не е останала вода.
Други неизправности
НЕИЗПРАВНОСТ
1. Нито една
програма не
работи
2. Съдомиялната
машина не се
пълни с вода
3. Съдомиялната
машина не
източва вода
4. Съдомиялната
машина
източва вода
непрекъснато
5. Не се чува
пръскащите
рамене да се
въртят
ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
Щепселът не е поставен в
контакта на стената
Бутонът O/I не е натиснат
Вратата е отворена
Няма електричество
Вж. точка 1
Кранът за водата е затворен
Захранващият маркуч е прегънат
Филтърът на захранващия маркуч
е запушен
Филтърът е замърсен
Отводнителната тръба е
прегъната
Натиснете бутона
Затворете вратата
Проверете
Проверете
Отворете крана за водата
Освободете маркуча
Почистете филтъра в края на
маркуча
Почистете филтъра
Освободете отводнителната тръба
Изходящият отвор на стената е
насочен надолу, а не нагоре
Следвайте стриктно указанията за
свързване на отводнителната
тръба
Обърнете се към квалифициран
техник
Отводнителната тръба е
разположена твърде ниско
Повдигнете отводнителната тръба на
поне 40 см от нивото на пода
Твърде много препарат
Намалете количеството препарат.
Използвайте подходящ препарат
Удължението на отводнителната
тръба не е свързано правилно
Нещо пречи на раменете да се
въртят
Филтърната платка и филтърът
са много мръсни
32
Включете щепсела
Проверете
Почистете филтърната платка и
филтъра
6. При електронни
уреди без
дисплей: един
или повече
светлинни
индикатора
мигат бързо
ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
Кранът за вода е затворен
Вж. точка 5
Дъното на съдовете за готвене
не е измито добре
Ръбовете на съдовете за
готвене не са измити добре
Пръскащите рамене са частично
блокирани
7. Съдовете са
измити
частично
Съдовете не са подредени
правилно
Краят на отводнителната тръба
е потопен във вода
Поставено е неподходящо
количество препарат или
препаратът е стар и твърд
Капачето на отделението за сол
не е затворено добре
Програмата за миене не е
подходяща
8. Препаратът
не е излязъл
от отделението
или е излязъл
частично
Проверете
Остатъците от загоряла храна трябва
да се накисват преди поставяне на
съдовете в съдомиялната машина
Сменете положението на
съдовете за готвене в уреда
Отстранете пръскащите рамене,
като отвъртите пръстеновидните
гайки по часовниковата стрелка, и
ги измийте под течаща вода
Не поставяйте съдовете много
близо едни до други
Краят на отводнителната тръба не
трябва да влиза в контакт с
изходящата вода
Съобразете количеството препарат
със степента на замърсяване на
съдовете или изберете друг
препарат
Затегнете го
Изберете по-ефективна програма
Прибори, съдове, тигани и др.
пречат на отделението за
препарат да се отвори
Подредете съдовете така, че да не
възпрепятстват отварянето на
отделението за препарат
9. Бели петна по
съдовете
Водата от водопровода е
много твърда
Проверете нивата на солта и
препарата за изплакване и добавете,
ако е необходимо Ако това не
помогне, се свържете с Центъра
за техническо обслужване
10. Шум по време
на миене
Съдовете се удрят едни в
други
Въртящите се рамене се удрят
в съдовете
11. Съдовете не
са напълно
сухи
Не влиза достатъчно въздух
Няма достатъчно течност за
изплакване
33
Изключете уреда
Отворете крана
Настройте отново програмата
Преподредете съдовете в кошницата
Преподредете съдовете в кошницата
Оставете открехната вратата на
съдомиялната машина след края
на програмата, за да могат съдовете
да изсъхнат по естествен път
Напълнете отделението за
течност за изплакване
BG
НЕИЗПРАВНОСТ
Важно: Ако някой от описаните по-горе случаи доведе до влошаване на качеството
на измиване или до недостатъчно изплакване, отстранете на ръка замърсяванията
от съдовете, тъй като последният цикъл на сушене втвърдява остатъците от храна и
затруднява още повече премахването им при последващо измиване.
Ако проблемът продължава, се свържете с Центъра за техническо обслужване, като
посочите модела на съдомиялната машина. Ще го намерите в горната част от
вътрешната страна на вратата на съдомиялната машина или на документа за
гаранцията. Тази информация ще улесни предприемането на бързи и ефективни
мерки.
Обслужване и гаранция
Продуктът се предлага с гаранция съгласно действащото законодателство
и условията и разпоредбите, посочени в гаранционния сертификат,
придружаващ продукта. Сертификатът трябва да се съхранява на сигурно
място и при нужда да се представи пред упълномощения Център за
техническо обслужване заедно с касовия бон за извършена покупка.
Можете да проверите гаранционните условия и на нашия уебсайт.
При необходимост от обслужване попълнете онлайн формуляра или се
свържете с нас на номера, посочен на страницата за поддръжка на уебсайта ни.
Производителят не носи отговорност за печатни грешки в тази брошура. Производителят
също така си запазва правото на промени, които счита за необходими във връзка с
продуктите си, без да променя основните им характеристики.
34
l ОЕЕО не трябва да се третират като
Този уред е маркиран в съответствие
с Европейска Директива 2012/19/ЕС
за Oтпадъци от Eлектрическо и
Eлектронно Oборудване (ОЕЕО).
ОЕЕО съдържат както замърсяващи
вещества (които могат да доведат до
негативни последици за околната среда),
така и основни компоненти (които могат
да бъдат използвани повторно). Важно е
ОЕЕО да са обект на специална обработка,
за да се премахнат и да се депонират
правилно всички замърсители, и да се
възстановят и рециклират всички материали.
битов (домакински) отпадък;
l ОЕЕО трябва да бъдат предавани в
съответните пунктове за събиране,
управлявани от общината или от
регистрирани компании. В много
страни може да има събиране от
дома на големи ОЕЕО.
В много страни, когато си купите нов
уред, старият може да бъде върнат на
продавача, който трябва да го вземе
безплатно на база едно-към-едно, ако
оборудването е от сходен вид и има
същите
функции
като
закупеното
оборудване.
Гражданите могат да играят важна роля
в гарантирането, че ОЕЕО нямат да
станат проблем за околната среда; от
съществено значение е да се следват
някои основни правила:
35
BG
20. УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Köszönjük, hogy a Candy
mellett döntött. Biztosan
hogy hűséges társa lesz
használatos edények teljes
való elmosásában.
mosogatógép
kijelenthetjük,
a mindennap
biztonságban
Artalomjegyzék
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
2. VÍZELLÁTÁS
A készülék helyes és biztonságos használata
érdekében, illetve a hatékony karbantartásra
vonatkozó praktikus ötletek ügyében olvassa el
figyelmesen ezt a kézikönyvet.
3. SÓ BETÖLTÉSE
4. A FELSŐ KOSÁR BEÁLLÍTÁSA
5. AZ EDÉNYEK BEÁLLÍTÁSA
6. INFORMÁCIÓ TESZTLABORATÓRIUMOK
SZÁMÁRA
A mosogatógépet kizárólag az
utasítások figyelmes elolvasását követően
vegye használatba. Javasoljuk, hogy a
kézikönyvet mindig tartsa elérhető
közelségben és jó állapotban bármely
jövőbeli tulajdonos számára.
7. TISZTÍTÓSZER BETÖLTÉSE
8. TISZTÍTÓSZER TÍPUSOK
9. ÖBLÍTŐSZER BETÖLTÉSE
10.SZŰRŐK TISZTÍTÁSA
Bizonyosodjon meg arról, hogy a
készülékhez mellékelve megtalálható ez
a kezelési kézikönyv, a jótállási jegy,
a szervizközpont címe és az energiahatékonysági
címke. Mindegyik terméket egyedi
16 számjegyű kód azonosítja, amely
„sorozatszámnak” tekinthető, és megtalálható
a jótállási jegyen vagy az ajtó belső, jobb
felső részére helyezett adattáblán. A
kód termékspecifikus azonosítókártyaként
használható, és erre szüksége lesz a
termék regisztrációja során, vagy ha fel
kell vennie a kapcsolatot a műszaki támogató
központtal.
11.GYAKORLATI TANÁCSOK
12.KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
13.A VEZÉRLŐPULT LEÍRÁSA
14.MŰSZAKI ADATOK
15.PROGRAMVÁLASZTÁS ÉS KÜLÖNLEGES
FUNKCIÓK
16.TÁVVEZÉRLÉS (Wi-Fi)
17.PROGRAM JELMAGYARÁZAT
18.VÍZKŐMENTESÍTŐ EGYSÉG
A ábra
19.HIBAELHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA
20.KÖRNYEZETI FELTÉTELEK
5
A. VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLAT
PARAMÉTEREI (OLD.137)
1
4
3
2
36
l A
berendezések kizárólag
háztartási célra vagy hasonló
alkalmazásokra használhatók:
− Üzletek, irodák és egyéb
gazdasági munkakörnyezetek
személyzeti konyhája;
− Falusi vendéglátás;
− Ügyfelek
szállodákban,
motelekben és egyéb szállást
adó helyeken.
− Bed & breakfast típusú
környezetben.
A készüléknek a háztartási
környezetektől vagy a tipikus
háztartási funkcióktól eltérő használata
- például szakemberek vagy
szakképzett felhasználók által
történő kereskedelmi felhasználás a fenti alkalmazásokban is kizárt. A
készüléknek a fentiekkel ellentétes
módon történő használata, csökkentheti
a készülék élettartamát, és
érvénytelenítheti a gyártó garanciáját.
A gyártónak a törvény által
megengedett legmagasabb mértékig
nem szabad elfogadnia a
készülék bármilyen károsodását
vagy más olyan károkat vagy
veszteségeket, amelyek a háztartási
vagy háztartási felhasználásnak
nem megfelelőek (még akkor is,
ha háztartási vagy háztartási
környezetben vannak).
l A
csökkent fizikai, érzékszervi
vagy mentális képességű, vagy
tapasztalattal és ismerettel nem
rendelkező személyek akkor
használhatják, ha felügyelet
alatt állnak vagy ha megfelelő
utasításokkal láttál el őket a
berendezés biztonságos használatát
illetően és megértették a
használatból eredő veszélyeket.
Gyermekek nem játszhatnak a
mosógéppel. A berendezés
tisztítását és karbantartását
gyermekek csak felügyelet
alatt végezhetik.
l A
gyermekeket felügyelni kell,
hogy ne játsszanak a készülékkel.
l A
3 éves és alatti gyermekeket
tartsa távol a berendezéstől,
kivéve, ha folyamatosan felügyelik
őket.
l Ha
a tápkábel megsérül, a
veszély elkerülése érdekében
cseréltesse ki a gyártóval, a
gyártó szervizközpontjával vagy
más szakemberrel. Javasoljuk,
hogy eredeti alkatrészt használjon,
amely a műszaki ügyfélszolgálattól
igényelhető.
l Csak
a készülékhez mellékelt
tömlőket használja a vízellátáshoz
(ne használja újra a régi tömlő
készleteket).
berendezést 8 éves vagy l A víznyomásnak 0,08 MPa és
annál idősebb gyermekek vagy
0,8 MPa között kell lennie.
37
HU
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI
SZABÁLYOK
l Győződjön
meg arról, hogy A gyártó nem vállal felelősséget
szőnyegek nem akadályozzák az a gép földelésének mulasztása
alapot vagy a szellőzőnyílásokat. miatt bekövetkező személyi
vagy dologi sérülésekért.
l Telepítés után a készüléket
úgy kell elhelyezni, hogy a l Ügyeljen arra, hogy a mosogatógép
dugó hozzáférhető legyen.
ne húzza meg a tápkábelt.
l Általában
nem ajánlatos adaptereket,
több dugót és/vagy hosszabbító
kábelt használni.
FIGYELMEZTETÉS
A késeket és az éles
eszközöket élükkel lefelé kell
a kosárba helyezni, vagy
helyezze el vízszintesen.
l A
l Ne hagyja nyitva az ajtót vízszintes
mosogatógép tisztítása vagy
karbantartása előtt húzza ki a
készüléket, és kapcsolja ki a
vízellátást.
helyzetben a potenciális veszélyek
elkerülése érdekében (pl. kioldás). l A gépet ne a tápkábelnél vagy
a berendezésnél húzva áramtalanítsa.
l A termékkel kapcsolatos további
információkért vagy a műszaki
adatlap megtekintéséhez kérjük, l Ne tegye ki a készüléket
környezeti hatásoknak (eső,
olvassa el a gyártó honlapját.
napfény, stb.).
Elektromos csatlakozások és
biztonsági előírások
l Ha
a mosogatógép nyitott
ajtajára támaszkodik vagy ül,
felborulhat.
l A
műszaki adatok (tápfeszültség
és hálózati bemenet) a termék
adattábláján találhatók.
l A mosogatógép tervezése normál
konyhai eszközökhöz történt. A
benzin, festék, acél vagy vas
l Ellenőrizze, hogy az elektromos
nyomaival, maró hatású vegyi
rendszer földelt-e, és megfelel
anyagokkal, savakkal vagy lúgok
az alkalmazható jogszabályoknak,
által szennyezett tárgyakat nem
és a csatlakozó kompatibilis a
szabad mosogatógépben mosni.
berendezés csatlakozójával.
38
készülék telepítése A gép
jelölésével saját
esetén, nincs szükség a felelősségünkre megerősítjük,
vízlágyítóra.
hogy a termék megfelel valamennyi
európai biztonsági, egészségvédelmi
l Ha a készülék meghibásodik vagy és környezetvédelmi követelménynek,
leáll, kapcsolja ki, kapcsolja ki amelyek a termékre alkalmazhatók
a vízellátást, és ne próbálja a törvényi előírásnak megfelelően.
megjavítani a készüléket. A
javításokat csak a Műszaki Telepítés
ügyfélszolgálat végezheti, és l Távolítsa el a csomagolás
csak eredeti pótalkatrészeket
valamennyi részét.
szabad felszerelni. Ezen utasítások
be nem tartása veszélyeztetheti a
FIGYELMEZTETÉS
készülék biztonságát.
Tartsa távol gyerekektől a
csomagolóanyagokat.
l Ha a csomagolás eltávolítása
után a gépet át kell helyeznie, l Ne telepítse és ne használja a
ne próbálja felemelni az ajtónál
mosogatógépet, ha sérült.
fogva. Nyissa ki enyhén az
ajtót, és a gépet a felső l Tartsa be a termékhez mellékelt
utasításokat.
részénél fogva emelje.
39
HU
l Vízlágyító
2. VÍZELLÁTÁS
l Ha a mosogatógépet új vagy hosszabb
A készüléket új tömlőgarnitúrával kell
a vízhálózatra csatlakoztatni. A régi
tömlőgarnitúrákat nem szabad újra
használni.
ideig nem használt csővezetékre csatlakoztatja,
akkor a bevezető tömlő csatlakoztatása
előtt folyassa ki néhány percig a vizet. Így
nem kerül homok vagy por a szűrőbe, és
nem következik be a szűrő eldugulása.
l A bevezető és az elvezető tömlők balra
vagy jobbra vezethetők el.
1
A mosogatógép hideg vagy meleg
vízre egyaránt csatlakoztatható, amennyiben
a víz 60°C-nál nem melegebb.
l A víznyomásnak 0,08 MPa és 0,8 MPa
B
között kell lennie.
l A bevezető tömlőt úgy kell a csapra
csatlakoztatni, hogy a vizet el lehessen
zárni, amikor a gép használaton kívül van
(1. ábra, B).
l A mosogatógép "3/4” menetes csatlakozóval
van szerelve (2. ábra).
l Csatlakoztassa az "A" bevezető tömlőt a
"B" vízcsapra egy 3/4”-es csatlakozó
csőtoldattal, és ügyeljen arra, hogy az
megfelelően meg legyen húzva.
l Szükség esetén a bevezető cső 2,5 m-re
meghosszabbítható. A hosszabbító cső a
Vevőszolgálati Központtól szerezhető be.
40
2
B
A
az ellátóvezetékben található készülék
leállítja a vízáramlást a vezeték sérülése
esetén; ebben az esetben piros jel
látható az „A” ablakban, a vezeték pedig
cserére
szorul.
Az
anyacsavar
eltávolításához nyomja meg a „B”
egyirányú záróeszközt.
Az összes mosogatógép túlfolyó
védőeszközzel rendelkezik, amely
automatikusan zárja a vízáramot és/vagy
elvezeti a felesleges mennyiséget,
amennyiben meghibásodás nyomán a
vízszint a normális fölé emelkedik.
EGYES MODELLEK az alábbiak közül egy
vagy több funkcióval is rendelkezhetnek:
4
B
l VÍZZÁR (3. ábra)
A
vízzáró
rendszer
a
készülék
biztonságának a javítására szolgál. A
rendszer megelőzi a víz kiáramlását,
amelyet okozhat géphiba vagy a
gumivezetékek, különösképpen a vízellátó
vezeték repedése.
A működés módja
A készülék alapi részében található
vízgyűjtőben felgyűlik bármilyen lehetséges
szivárgás, a víz pedig egy érzékelőt élesít,
amely a vízcsap alatt található szelepet hoz
működésbe, így teljesen nyitott vízcsap
esetén is elzárja a vízellátást.
Ha az elektromos alkatrészeket tartalmazó
„A” doboz sérült, azonnal távolítsa el a
dugaszt az aljzatból. A védőrendszer
tökéletes működésének a biztosítása
érdekében a tömlőt az „A” dobozzal
csatlakoztassa a csaphoz a(z) . ábra szerint. A
vízellátó tömlőt ne vágja el, mivel éles
alkatrészeket tartalmaz. Amennyiben a
tömlő nem elég hosszú a megfelelő
csatlakoztatáshoz, cserélje hosszabbra. A
tömlő beszerezhető a műszaki támogató
központtól.
3
A
41
A
l AQUAPROTECT
- VÉDŐELEMMEL
SZERELT ELLÁTÓVEZETÉK (5. ábra):
Amennyiben víz szivárog az „A”
elsődleges belső vezetékből, a „B”
átlátszó záróköpeny magában tartja a
vizet a mosogatási ciklus befejezéséig. A
ciklus vége után vegye fel a kapcsolatot
a műszaki támogató központtal az
ellátóvezeték cseréje ügyében.
5
B
A
HU
l AQUASTOP (4. ábra):
Hidraulikus védőeszközök
Az elvezető tömlő csatlakoztatása
l Az elvezető tömlőt az ejtőcsőre kell
csatlakoztatni úgy, hogy a tömlő ne
csavarodjon meg (6. ábra).
l Az ejtőcsőnek legalább 40 cm-re kell a
talajfelszín felett lennie, belső átmérője
pedig legalább 4 cm legyen.
l Célszerű
egy bűzelzáró
felszerelni (6. ábra, X).
szifont
is
l Szükség esetén az elvezető tömlő 2,5 mig meghosszabbítható, feltéve, hogy
magassága nem haladja meg a
padlószint fölötti 85 cm-t. A hosszabbító
cső a Szakszerviztől szerezhető be.
l A
tömlő a mosogató oldalára is
felakasztható, a vízbe azonban nem
merülhet bele, nehogy a gép a működés
közben visszaszívja a vizet a készülékbe
(6. ábra, Y).
l A készülék munkaasztal alatt történő
elhelyezése
esetén
a
tömlőtartó
csőbilincset a falra, a munkaasztal alatti
lehető
legmagasabb
pontban
kell
felszerelni (6. ábra, Z).
l Ellenőrizze, hogy a bevezető és az
elvezető tömlők nem csavarodnak-e meg.
6
Y
X
Z
42
3. SÓ BETÖLTÉSE
A só betöltése után egy teljes mosogatási
ciklust vagy egy ELŐMOSÁS/HIDEG
ÖBLÍTÉS programot KELL lefuttatni.
(Ábra A "1")
l A fehér foltok edényeken való megjelénese
1,8 kg között van; a készülék hatékony
működése érdekében a sóadagolót a
vízlágyító egység beállításának megfelelően
időről időre fel kell tölteni.
l A
gép alján található a vízlágyító
regenerálására szolgáló só tartálya.
(Csak az első beindításkor)
A készülék első alkalommal történő
használatakor - a sótartály teljes
feltöltése után - a tartály túlcsordulásáig
kell vizet betölteni.
l Csak a kifejezetten a mosogatógéphez
tervezett sót szabad használni. Más
sófajták kis mennyiségben nem oldódó
részecskéket is tartalmaznak, ami hosszú
idő elteltével befolyásolhatja és ronthatja
a lágyítószer teljesítményét.
l A só betöltés céljából csavarozza le a
tartály zárósapkáját, majd töltse fel a
tartályt.
l A mıvelet közben kifolyhat egy kis víz;
azonban folytassa a só beadagolását,
amíg a tartály meg nem telik. Ha megtelt
a tartály, törölje le a menetről a
sómaradványokat, és csavarozza vissza
a zárósapkát.
43
HU
l A sóadagoló befogadóképessége 1,5 és
általában arra utal, hogy a sótartályt fel
kell tölteni.
"B" típus:
4. A FELSŐ KOSÁR
BEÁLLÍTÁSA
(CSAK EASY CLICK RENDSZERŰ
MODELLEK ESETÉBEN):
l Ha rendszeresen használ 29 és 32,5 cm
közötti tányérokat, azokat behelyezheti az
alsó kosárba, miután a felső kosarat a
felső pozícióba állította az alább
részletezett módon (modelltől függően):
"A" típus:
1. Fordítsa kifelé az "A" elülső blokkokat;
2. Távolítsa el a kosarat, majd szerelje
vissza felső pozícióba;
3. Helyezze vissza az "A" blokkokat az
eredeti pozícióba.
A felső kosárba ezt követően átmérőben 20
cm-nél nagyobb tányérok nem helyezhetők,
illetve a mobil támaszok nem használhatók
felső pozícióba állított kosárral.
"A" típus
1. Távolítsa el a felső kosarat;
2. A kosarat fogja meg mindkét oldalon, és
emelje meg felfelé (1. ábra).
A felső kosárba ezt követően átmérőben 20
cm-nél* nagyobb tányérok nem helyezhetők,
illetve a mobil támaszok nem használhatók
felső pozícióba állított kosárral.
* Harmadik kosárral szerelt modellek esetében
a felső kosárba átmérőben 14 cm-nél nagyobb
tányérok nem helyezhetők ezt követően.
A KOSÁR ALSÓ POZÍCIÓBA ÁLLÍTÁSA:
1. A kosarat fogja meg mindkét oldalon,
majd óvatosan emelje meg felfelé (1. ábra);
2. Ezt követően lassan engedje le a
kosarat a helyes pozícióba (2. ábra).
JÓL JEGYEZZE MEG: SOHA NE EMELJE
MEG VAGY ENGEDJE LE A KOSARAT
CSUPÁN EGYIK OLDALRÓL FOGVA AZT
(3. ábra).
FIGYELMEZTETÉS:
Javasoljuk, hogy a kosár helyzetét az
edények behelyezése előtt végezze.
"B" típus
1
A
2
b
A
a
b
3
44
a
l A felső kosarat úgy alakítottuk ki, hogy
5. AZ EDÉNYEK BEÁLLÍTÁSA
l A felső kosár a kosár oldalára akasztott
mozgatható
rácsokkal
rendelkezik,
amelyek 4 helyzetben állíthatók be.
A szabványos napi mennyiség az 1., a 2. és
a 3. ábrán látható.
l Az alsó helyzetben (A-A1) a rácsok teás
Felső kosár (1. ábra)
és kávés csészékhez, késekhez és
merőkanalakhoz használhatók. A talpas
poharak biztonságosan felakaszthatok a
rácsok végeire.
l A felső helyzetben (B-B1) a rácsok lapos
tányérok és leveses tányérok behelyezését
teszik lehetővé. A tányérokat függőleges
helyzetben kell behelyezni úgy, hogy a
tányérok alja a mosogatógép hátsó része
felé nézzen, és a tányérok között hely
maradjon azért, hogy a víz szabadon
áthaladhasson közöttük.
Felső kosár (2. ábra)
Felső kosár (3. ábra)
l A nagy (kb. 26 cm-es vagy annál
nagyobb) tányérokat kissé hátrafelé
döntve célszerű behelyezni, hogy a
kosarat
könnyebben
be
lehessen
csúsztatni a gépbe.
l A salátástálak és a műanyag tálak is a
felső kosárban helyezhetők el. Ezeket a
tálakat célszerű a helyükön rögzíteni,
hogy a vízsugár ne borítsa fel őket.
45
HU
maximális rugalmasságot biztosítson
használat közben; a felső kosárban 24
tányér helyezhető el két sorban, 30 pohár
öt sorban, vagy ezek vegyesen is
betehetők a gépbe.
A felső kosár használata
Evőeszköztartó kosár (6. ábra)
Az alsó kosár használata
l Az alsó kosárban fazekak, sütőedények,
levesestálak, salátás tálak, fedők, tálaló
edények,
lapos
tányérok,
leveses
tányérok és merőkanalak helyezhetők el.
l Az evőeszközöket nyelükkel felfelé a
műanyag evőeszköztartóban kell elhelyezni.
Helyezze az evőeszköztartót az alsó
kosárba (4. és 5. ábra), és ügyeljen arra,
hogy az evőeszközök ne akadjanak bele
a forgó karokba.
Az evőeszköztartó kosár két leválasztható
részből áll, amelyek különböző feltöltési
módokat tesznek lehetővé.
A két rész úgy választható ketté, hogy a bal
oldali részt lecsúsztatjuk a jobb oldali
részről.
Az evőeszköztartó kosár különböző adagok
betöltése céljából kiemelhető.
Az alsó kosár a kihúzást segítő
biztonsági ütközővel rendelkezik, ami
különösen teljes adagok esetében
előnyös. A só betöltésekor, a szűrő
tisztításakor vagy a szokásos karbantartáskor
a Kosarat teljesen ki kell húzni.
A legjobb eredmény elérése érdekében
körültekintően töltse meg a mosogatógépet.
A szabványos napi mennyiség az 4. és a 5.
ábrán látható.
Alsó kosár (4. ábra)
6. INFORMÁCIÓ
TESZTLABORATÓRIUM
OK SZÁMÁRA
Az EN szabványok szerinti összehasonlító
vizsgálatok elvégzéséhez és a zajszintek
méréséhez szükséges információk a
következő címen szerezhetők be:
testinfo-dishwasher@candy.it
Kérjük, hogy a kérelemben jelölje meg a
modell nevét és a mosogatógép számát
(lásd az adattáblán).
Alsó kosár (5. ábra)
46
7. TISZTÍTÓSZER BETÖLTÉSE
(A. ábra "2")
A mosogatószer
HU
FONTOS!
Por alakú, folyékony vagy tabletta
formájú, kifejezetten mosogatógépekhez
tervezett mosogatószert kell használni.
A mosogatószer beöntése után először
benyomással (1), majd függőleges nyomással
(2) kattanásig zárja le a fedelet.
A nem megfelelő mosogatószerek (pl. a
kézi mosogatáshoz használt szerek) nem
tartalmazzák a gépi mosogatáshoz szükséges
összetevőket, és megakadályozzák a
mosogatógép megfelelő működését.
A mosogatószer-tartály feltöltése
A mosogatószer tartály az ajtó belsejében
van (A. ábra, 2). Ha a tartály fedele le van
zárva, akkor kinyitásához nyomja meg a
gombot (A). A mosogatási ciklusok végén a
fedél mindig nyitva van, és készen áll a
mosogatógép következő használatára.
Mivel a mosogatószerek eltérnek egymástól, a
mosogatószerek dobozain lévő utasítások is
különbözőek lehetnek. Felhívjuk a figyelmet
arra, hogy a túl kevés mosogatószer nem
tisztítja meg megfelelően az edényeket, míg a
túl sok mosogatószer nem biztosít jobb
eredményeket, hanem csak veszendőbe
megy.
FONTOS!
Ne használjon túl nagy mennyiségű
mosogatószert, ezzel is védje a
környezetet a szennyeződéstől.
FIGYELMEZTETÉS!
Az alsó kosár feltöltésekor kérjük
ügyeljen arra, hogy a behelyezett
tányérok vagy egyéb edények ne
akadályozzák a szórókart.
A felhasználandó mosogatószer mennyisége
az edények szennyezettségétől és az
elmosogatandó edények típusától függ.
20÷30 g mosogatószer elhelyezését javasoljuk
a mosogatószer-rekesz mosogató részében
(B).
47
8. TISZTÍTÓSZER TÍPUSOK
Tabletták
A különböző gyártók mosogatószer-tablettái
különböző sebességgel oldódnak fel, ezért
előfordulhat, hogy a rövid programok
esetében egyes mosogatószer-tabletták
nem elég hatékonyak, mivel nem tudnak
teljesen feloldódni. Tabletták használata
esetén a mosogatószer teljes felhasználása
érdekében hosszabb programok alkalmazását
javasoljuk.
FONTOS!
A megfelelő eredmény elérése érdekében
a tablettákat NEM közvetlenül a
teknőben, hanem a mosogatószertartály mosórészében KELL elhelyezni.
l a vízlágyítót/sót tartalmazó mosogatószerek
hatékonysága az adott víz keménységétől
Ellenőrizze, hogy a víz keménysége a
mosogatószer
dobozán
feltűntetett
tartományban van-e.
Ha az ilyen típusú termék használatakor
nem megfelelő a mosogatás minősége,
kérjük, lépjen kapcsolatba a mosogatószer
gyártójával.
Bizonyos
esetekben
a
kombinált
mosogatószerek használata az alábbiakat
idézheti elő:
l vízkő rakódik le az edényeken vagy a
mosogatógépben;
l csökken a mosogatási és a szárítási
Koncentrált mosogatószerek
teljesítmény.
A kisebb lúghatású és természetes enzimeket
tartalmazó koncentrált mosogatószerek - az
50°C-os programokkal együtt - kisebb
hatást gyakorolnak a környezetre, illetve
védik az edényeket és a mosogatógépet is.
Az 50°C-os mosogatóprogramok célzottan
használják ki az enzimek szennyoldó
tulajdonságait, és így a koncentrált
mosogatószerek
használva
kisebb
hőmérsékleten érik el ugyanazt az
eredményt, mint a 65°C-os programok.
Kombinált mosogatószerek
Az öblítőszert is tartalmazó mosogatószereket a
mosogatószer-tartály mosórészében kell
elhelyezni. Az öblítőszer-tartálynak üresnek
kell lennie (ha nem üres, akkor a kombinált
mosogatószerek használata előtt állítsa az
öblítőszer-szabályozót a legkisebb helyzetbe).
"Minden az egyben" kombinált
mosogatόszerek
Ha olyan „Minden az egyben” („Három az
egyben”/„Négy az egyben”/„Öt az egyben”
stb.) kombinált mosogatószereket szeretne
48
használni, amelyek sót és/vagy öblítőszert
is tartalmaznak, akkor az alábbiakat
javasoljuk Önnek:
l olvassa el figyelmesen, és tartsa be a
gyártó csomagoláson feltűntetett utasításait;
FONTOS!
Az ilyen termékek közvetlen használatával
kapcsolatos problémákra a garancia
nem terjed ki.
Ne feledje, hogy a „Minden az egyben”
kombinált mosogatószerek használatakor
az öblítőszer és a só jelzőlámpák (csak
bizonyos típusok esetében) feleslegesek,
ezért ezeket a lámpákat figyelmen kívül
kell hagyni.
Mosogatási és/vagy szárítási problémák
felmerülése esetén javasoljuk, hogy térjen
vissza a hagyományos egyedi termékekhez
(só, mosogatószer és öblítőszer). Ez teszi
lehetővé a mosogatógépben lévő vízlágyító
megfelelő működését.
Ebben az esetben azt javasoljuk, hogy:
l töltse fel a sótartályt is és az öblítőszertartályt is;
l futtasson le üresen egy normál
mosogatási ciklust.
Ne feledje, hogy a hagyományos só
használatára való visszatéréskor néhány
ciklus lefuttatása szükséges, mielőtt a
rendszer újra teljesen hatékonnyá nem válik.
9. ÖBLÍTŐSZER BETÖLTÉSE
(A. ábra, 3)
Az öblítőszer
HU
Az utolsó öblítési ciklusban automatikusan
kiáramló öblítőszer az edények gyors
száradását segíti elő, és megakadályozza a
foltképződést.
Az öblítőszer-tartály feltöltése
Az öblítőszer-tartály a mosogatószertartálytól
balra található (A. ábra, 3).
A fedél kinyitásához nyomja meg a jelet, és
ezzel egyidejűleg húzza meg a nyitófület.
Célszerű kifejezetten a mosogatógéphez
tervezett öblítőszert használni.
Az adagolóban lévő kémlelőnyíláson (C)
keresztül ellenőrizze az öblítőszer-szintet.
TELE
ÜRES
sötét
világos
Az öblítőszer beállítása 1 és 6
között
A szabályozó (D) a fedél alatt van, és egy
érme segítségével fordítható el.
A 4-as pozíció használatát javasoljuk. A víz
mésztartalma jelentős mértékben befolyásolja a
vízkőképződést és a szárítási teljesítményt.
Ezért fontos az öblítőszer mennyiségének a
beszabályozása a jó mosogatási eredmények
elérése érdekében.
Ha a mosogatás után csíkok jelennek meg
az edényeken, akkor egy pozícióval
csökkentse a mennyiséget. Ha fehéres
foltok keletkeznek, akkor egy pozícióval
növelje a mennyiséget.
49
10. SZŰRŐK TISZTÍTÁSA
(A. ábra, "4")
Sose használja
mosogatógépet.
A szűrőrendszer a következőkből áll:
A. központi tartály, amely a nagyobb
részecskéket fogja fel;
B. a fémháló alatt található mikroszűrő,
amely a tökéletes öblítés érdekében a
legfinomabb részecskéket fogja fel;
C. lapos fémháló, amely folyamatosan
szűri a mosogatóvizet.
l A kiváló eredmények elérése érdekében
a szűrőket minden mosogatás
ellenőrizni és tisztítani kell.
után
l A szűrőegység eltávolításához egyszerűen
csak fordítsa el a fogantyút balra (1. ábra).
l A könnyebb tisztítás érdekében a központi
tartály levehető (2. ábra).
l Vegye ki a fémhálós szűrőt (3. ábra), és
vízsugár alatt mossa le az egész
egységet. Szükség esetén egy kisméretű
kefét is lehet használni.
l Az öntisztító mikroszűrő használatával
a karbantartási szükséglet csökken, és a
szűrőegységet csak kéthetente kell
ellenőrizni. Mindazonáltal minden mosogatás
után célszerű ellenőrizni, hogy nem
dugult-e el a központi tartály és fémhálós
szűrő.
FIGYELMEZTETÉS!
A szűrők tisztítása után ügyeljen a
megfelelő módon történő visszaszerelésükre,
valamint arra, hogy a fémhálós szűrő
a mosogatógép alján megfelelően
legyen beállítva. Ügyeljen arra, hogy a
szűrő az óramutató járásával megegyező
irányban (jobbra) legyen visszacsavarozva a
fémhálóba, mivel a szűrőegység nem
megfelelő felfekvése kedvezőtlenül
befolyásolja a készülék teljesítményét.
50
szűrők
nélkül
a
ételmaradékokat,
és
eltávolítsa
a
nagyobb ételmaradványokat az újonnan
berakott edényekről. Ha megtelt a
mosogatógép, indítsa be a teljes
mosogatási ciklus programot.
11. GYAKORLATI TANÁCSOK
Hogyan érhetők el igazán jó
eredmények
l Az
edények gépbe helyezése előtt
távolítsa el az ételmaradékokat (csontokat,
héjakat, hús- és zöldségmaradékokat,
kávézaccot, gyümölcshéjat, cigarettahamut,
fogvájót stb.) hogy ne elkerülje a szűrők,
a vízelvezető és a mosogató szórófejek
eldugulását.
ha a kosarak nincsenek nagyon tele,
akkor a programlistában olvasható
utasításokat
követve
válassza
a
takarékos ECONOMY programot.
Mit nem lehet mosogatni ?
l Próbálja meg, hogy a mosogatógépbe
történő behelyezésük előtt nem öblíti le
az edényeket.
l Ne feledje el, hogy nem lehet minden
edényt gépben mosogatni. Javasoljuk,
hogy az alábbi eszközöket ne tegye
mosogatógépbe: hőre lágyuló tárgyakat,
műanyag vagy fanyelű evőeszközöket,
fafogantyús fazekakat, alumíniumból,
kristályból és ólomkristályból készült
tárgyakat.
l Ha a fazekakon és a sütőedényeken rásült
vagy ráégett ételmaradékok bevonata
található, a mosogatás előtt célszerű
beáztatni őket.
l Tegye az edényeket fejjel lefelé a gépbe.
l Próbálja meg úgy elhelyezni az edényeket,
l Bizonyos díszítések elhalványulhatnak.
hogy azok ne érjenek egymáshoz.
Megfelelő elhelyezésük esetén jobb
eredmények érhetők el.
Ezért célszerű az egész adag gépbe
helyezése előtt csak egy tárgyat
elmosogatni, hogy meggyőződjön arról,
hogy a többi ehhez hasonló nem
halványodik el.
l Az
edények
behelyezése
után
ellenőrizze, hogy a mosogatókarok
szabadon forognak.
l Az is helyes, ha a nem rozsdamentes
fogóval ellátott ezüst evőeszközöket nem
tesszük a mosogatógépbe, mert kémiai
reakció jöhet létre a részek között.
l A nehezen oldódó ételdarabkákkal vagy
ráégett étellel szennyezett edényeket
mosogatószeres vízbe kell áztatni.
l Az ezüstedények mosogatása:
Új cserépedények vagy evőeszközök
vásárlásakor mindig győződjön meg
arról, hogy alkalmasak-e a gépben
történő mosogatásra.
a) az ezüstneműt a használat után
azonnal le kell öblíteni, különösen
akkor, ha majonézhez, tojáshoz, halhoz
stb. használtuk;
b) ne permetezzen rá mosogatószert;
Hasznos ötletek
c) tartsa a többi fémtárgytól elkülönítve.
l A víz felső rácsról történő lecsepegésének
Hogyan takarékoskodhatunk ?
elkerülésére először az alsó rácsot vegye
ki a gépből.
l Ha
komplett
mosogatást
szeretne
végezni, akkor minden étkezés után
helyezze az edényeket a gépbe, és
szükség esetén kapcsolja be a HIDEG
ÖBLÍTÉS ciklust, hogy fellazítsa az
l Ha az edényeket hosszabb ideig kell a
gépben hagyni, akkor hagyja kissé nyitva
az ajtót, hogy beáramolhasson a levegő,
és segíthesse az edények száradását.
51
HU
l Ha az edények nem túl piszkosak, vagy
3) Ezután tegye vissza a forgókarokat a
megfelelő helyzetbe, eközben ne
feledkezzen meg a nyíl beállításáról és
a karok becsavarásáról.
12. KARBANTARTÁS ÉS
TISZTÍTÁS
(A. ábra, 5)
l A mosogatógép külső tisztításához ne
l Az ajtó és a tartály bélése egyaránt
használjon
oldószereket
(zsíroldó
hatásúakat)
vagy
dörzsölő
hatású
szereket, hanem csak vízbe mártott
törlőruhát vegyen igénybe.
rozsdamentes acélból készült; ha azonban
az oxidáció miatt foltossá válnak, akkor
ez valószínűleg azért következik be, mert
a vízben vastartalmú sók vannak jelen.
l A mosogatógép nem igényel különleges
l A foltok enyhe súrolószerrel eltávolíthatóak;
karbantartást, mert a tartály öntisztító
hatású.
l Az étel- vagy az öblítőszer-maradványok
eltávolításához rendszeresen törölje le
nedves ruhával az ajtó tömítését.
soha ne használjon klóralapú anyagokat,
acélforgácsot stb.
1
1b
l A vízkőlerakódás vagy a szennyeződés
eltávolítása
érdekében
célszerű
a
mosogatógép tisztítását elvégezni. Időnként
egy mosóciklus lefuttatását javasoljuk speciális
mosogatógép-tisztítószer felhasználásával. A
tisztításkor a mosogatógépnek üresnek
kell lennie.
l Ha a szűrők rendszeres tisztítása ellenére
azt veszi észre, hogy nem következik be
az edények megfelelő elmosása vagy
öblítése, ellenőrizze, hogy a forgókarokon
lévő szórófejek (A. ábra, 5) tiszták-e.
Ha a szórófejek eldugultak, akkor
következőképpen tisztítsa meg őket:
a
1) A felső forgókar eltávolításához fordítsa
el mindaddig, amíg az egyvonalba nem
kerül a nyíllal jelölt ütközővel (1. ábra).
Nyomja felfelé (1b. ábra), és benyomva
tartva csavarozza ki az óramutató
járásával
megegyező
irányban.
Visszaszereléséhez ismételje meg a
műveletet, de ekkor az óramutató
járásával ellentétes irányban kell
csavarnia. Az alsó forgórész felfelé
húzva egyszerűen kiemelhető (2. ábra).
2) Mossa le a forgókarokat vízsugár alatt,
hogy megszüntesse a szórófejek
eltömődését.
52
2
A CIKLUS VÉGÉN
Minden mosogatás után el kell zárni a
vízcsapot, és a Be/Ki gomb megnyomásával ki
kell kapcsolni a gépet.
Ha nem akarja a gépet hosszabb ideig
használni, akkor érdemes az alábbi
szabályokat betartani:
1. végezzen
mosogatószeres
üres
mosást, hogy megtisztítsa a gépet a
lerakódásoktól;
2. húzza ki az elektromos csatlakozódugót;
3. zárja el a vízcsapot;
4. töltse fel az öblítőszer-tartályt;
7. ha a gépet 0°C alatti hőmérsékletű helyen
hagyja, akkor a csövekben maradt víz
megfagyhat. Várja meg, míg a hőmérséklet
nulla fok fölé emelkedik, majd a
mosogatógép beindítása előtt várjon
körülbelül 24 órát.
5. hagyja kissé nyitva az ajtót;
HU
6. tartsa tisztán a gép belsejét;
53
L "OPCIÓVÁLASZTÁS" fény
M "PROGRAMVÁLASZTÁS" fények
N "Addish" fény
D C+E GYERMEKZÁR
E "KÉSLELTETETT INDÍTÁS" gomb
F "NULLÁZÁS" gomb a "SÓTARTÁLY URES" fény
54
117
59,8x82x58
15
Min. 0,08 – Max. 0,8
Lásd az adattáblát
Biztosíték / Teljesítmény bemenet / Tápfeszültség
9 személy
Víz tápnyomás (MPa)
13
8 személy
Kapacitás serpenyőkkel és tányérokkal
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
FÉLIG INTEGRÁLT
MŰSZAKI ADATOK (Lásd az adattáblát)
120
60x85x60.9
Helyre vonatkozó beállítások (EN 50242)
Mélység nyitott ajtóval (cm)
Szélesség x Magasság x Mélység (cm)
MUNKALAPPAL
MUNKALAP
NÉLKÜL
SZABADONÁLLÓ
9 személy
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
BEÉPÍTETT
BEÉPÍTETT
I "PROGRAMFÁZIS" fények/"KÉSLELTETETT INDÍTÁS"
C "Express" opció gomb
ADATOK
H "SÓ ÜRES" fény
B "PROGRAMVÁLASZTÁS" gomb/Wi-Fi FELIRATKOZÁS
MÉRET
G "Start/Reset" gomb (program Indítása/Megszakítása)
A BE/KI gomb
13. A VEZÉRLŐPULT
LEÍRÁSA
14. MŰSZAKI ADATOK
15. PROGRAMVÁLASZTÁS
ÉS KÜLÖNLEGES
FUNKCIÓK
A készülék következő bekapcsolása
BE/KI gomb
l A berendezés lekapcsolásához nyomja
Amennyiben aktiválta a program
memória funkciót, az utolsó futtatott
programokhoz
tartozó
jelzőlámpa
megjelenik a kijelzőn.
meg az BE/KI kapcsológombot (legalább 3
másodpercig)
A ciklus végén ne feledje kikapcsolni a
készüléket a BE/KI gombot, majd
húzza ki a dugaszt, és zárja el a
vízellátást.
Beállítások menü
A Beállítások menüben lehetősége van a
mosáshoz szükséges különböző paraméterek
beállítására.
A készülék első bekapcsolása
l Csatlakoztassa a gépet a hálózathoz.
Beállítások menü megnyitása
l Nyissa ki az ajtót, helyezze be az
l Kapcsolja be a mosogatógépet, ehhez
elmosni kívánt edényeket, majd zárja
vissza az ajtót.
tartsa lenyomva az "BE/KI"
körülbelül 3 másodpercig.
l Nyomja meg az "BE/KI" kapcsológombot, és
gombot
l Tartsa lenyomva a "Progr." és az
tartsa lenyomva körülbelül 3 másodpercig.
Ekkor az "BE/KI" és a "Progr." gombok
aktiválódna, és valamennyi program jelző
lámpa 3 másodpercig világít. Ezt
követően csak a "P3" lámpa világít
tovább, és valamennyi gomb aktív marad.
"BE/KI" gombot körülbelül 5 másodpercig.
l Valamennyi jelzőlámpa 5 másodpercig
villogni kezd.
l Az alábbi beállítások jelennek meg:
l Válassza ki a programot a "PROGRAM
- A vízkő megelőző beállítások akkor
jelennek meg, amikor a megfelelő
programokhoz
tartozó
jelzőlámpa
bekapcsol. Ha egyik sem aktív, a szint
beállítása "S0" - ra történik.
KIVÁLASZTÁSA" gombbal.
l Ha funkciót szeretne kiválasztani, nyomja
meg a megfelelő gombot (a kiválasztott
funkcióhoz tartozó jelzőlámpa világítani
fog).
- Hangjelzés aktiválásakor az "Express"
jelzőlámpa bekapcsol.
l Nyomja meg a "Indítása/Megszakítása"
gombot, ekkor egy hangjelzést hall, a
kiválasztott programhoz tartozó jelzőlámpa
világít, és a mosást jelző lámpa bekapcsol.
- A "Memória" funkció aktiválásakor a
"6h" jelzőlámpa az indítás késleltetése
funkción bekapcsol.
l Ha a program nyitott ajtónál indul el,
l A "Progr." gomb megnyomásakor állítható
hangjelzés fog figyelmeztetést adni 5 ször, a program automatikusan újraindul
az ajtó zárása után.
be a VÍZKŐMENTESÍTŐ funkció (további
információért tanulmányozza a megfelelő
fejezetet).
55
HU
Tartsa lenyomva az BE/KI gombot
körülbelül
3
másodpercig
a
gép
bekapcsolásához,
a
"P3"
program
jelzőlámpája bekapcsol.
l Nyomja meg az "Express" az HANGJELZÉS
beállítás aktiválásához. (a beállítással
kapcsolatos
további
információkért
tanulmányozza ennek a résznek a
megfelelő szakaszát.)
l Nyomja meg az "Indítás késleltetése"
gombot a MEMO FUNKCIÓ aktiválásához
(a funkció aktiválásával és kikapcoslásával
kapcsolatos
további
információkért
tanulmányozza a kézikönyv megfelelő
fejezetét.)
„AUTOMATIKUS” programok
(csak bizonyos modellek
esetében).
A mosogatógép szennyeződésérzékelővel
rendelkezik,
amely
képes
a
víz
szennyezettségének az érzékelésére az
összes "AUTOMATIKUS" Progr.fázisban
(lásd a Progr. jelmagyarázatot).
Ennek a készüléknek köszönhetően a
mosogatási ciklus paraméterei automatikusan
igazodnak az edényeken található valós
szennyeződésmennyiséghez.
Ez azzal magyarázható, hogy a víz
szennyezettségi szintje egyenesen arányos az
edényeken található szennyeződésmennyiséggel.
Következésképpen
kiváló
mosogatási
eredmények
garantálhatók,
miközben
optimalizálható a víz- és energiafogyasztás.
"IMPULSE" programok (csak
bizonyos modellek esetében).
Az "IMPULSE" Progr.ok impulzusmosásos
technológiát alkalmaz, amely csökkenti a
fogyasztást és a zajt, valamint javítja a
teljesítményt.
A mosogatógép szivattyújának a
"szakaszos" működése NEM tekinthető
hibának; ez az impulzus alapú
mosogatás jellemzője, következésképpen
a program normál jellemzőjének minősül.
56
ADDISH (edények hozzáadásának
a lehetősége a program kezdetét
követően)
Amikor a Progr. megkezdődik, csak ki kell
nyitnia az ajtót, és további edényeket
helyezhet a mosogatógépbe, amikor az
ADDISH
jelzőfény világít.
A készülék automatikusan leáll, és a ciklus
végéig fennmaradó idő villogni kezd a
kijelzőn. Csukja be az ajtót bármely gomb
megnyomása nélkül.
A ciklus a megszakított szakasztól folytatódik.
Amikor a jelzőfény kikapcsol, már nem
ajánlott további edényeket behelyezni a
mosogatógépbe.
Lassan és óvatosan nyissa ki az ajtót,
hogy elkerülje a mosogatóvízzel való
lefröcskölődést.
Határozottan ellenjavalljuk edények
hozzáadását azt követően, hogy az
Edény hozzáadása jelzőfény kikapcsolt,
mivel ez hatással lehet a mosogatási
teljesítményre.
FIGYELMEZTETÉS
Amennyiben a szárítási ciklus során
kinyitja az ajtót, egy szakaszos
hangjelzés figyelmezteti arra, hogy a
szárítási ciklus még nem ért véget.
Program megszakítása
Program működése alatt egyáltalán nem
javasolt az ajtónyitás, különösen a központi
mosás és a végső forró öblítéses fázisok
során. Mindazonáltal a gép automatikusan
leáll, ha a program működése során
ajtónyitásra kerül sor (például edények
hozzáadásához). Csukja be az ajtót
bármely gomb megnyomása nélkül. A
ciklus a megszakított szakasztól folytatódik.
Program vége
FIGYELMEZTETÉS
Amennyiben engedélyezett az „Open
Door” funkció, a szárítási fázis során
az ajtó automatikusan kinyílik, és az
edények eltávolításával várnia kell a
ciklus vége hangjelzésig.
Működő program módosítása
Egy elindított programnak a módosításához
vagy törléséhez a következőképpen járjon el:
l Tartsa lenyomva a "Indítása/Megszakítása"
gombot legalább 3 másodpercig. Hangjelzések
hallhatók, és a program jelzőfények egyenként
váltakozva ki- és bekapcsolnak.
Opció gombok
Az opció gombok további mosogatási
opciókkal
szolgálnak,
így
személyre
szabhatja a mosogatási Progr.okat (lásd a
17.
fejezetben
található
táblázatot,
amelyben látható, hogy az egyes Progr.ok
esetében mely opciók engedélyezhetők).
l Hangjelzés hallható, és a programhoz
tartozó valamennyi jelzőlámpa folyamatosan
világít.
l Ennél a pontnál beállítható egy új
program.
Az opciók engedélyezése (vagy letiltása) a
Progr. beindítása előtt hajtható végre a
megfelelő gombok segítségével. A kijelzőn
a vonatkozó jelzőfények bekapcsolnak
(vagy kikapcsolnak).
FIGYELMEZTETÉS
Mielőtt új programba kezdene, ellenőrizze,
hogy az adagolóban található még
tisztítószer. Szükség szerint töltse fel
tisztítószerrel az adagolót.
Ha olyan opciót választ, amely nem
egyeztethető össze a kiválasztott
programmal, akkor az opciójelző
lámpa először villog, majd pedig
kialszik.
Program műveletek
Program működése alatt a vonatkozó
jelzőfény bekapcsolva marad, és a 3
"PROGRAMFÁZIS" jelzőfény:
"Express" gomb
Ez a gomb átlagosan 25%-os energia- és
időmegtakarítással szolgál (a kiválasztott
ciklus
függvényében),
csökkentve
a
mosogatóvíz hőmérsékletét és a száradási
időt a végső öblítés során. Az opciót esti
mosogatáshoz javasoljuk, amikor nincs
szükség azonnal tökéletesen száraz
edényekre.
A jobb száradás érdekében hagyja kissé
nyitva a mosogatógép ajtóját, ezzel
elősegítve a természetes légáramlást a
mosogatógépben.
MOSOGATÁS
ÖBLÍTÉS
SZÁRAZ
egyenként és sorozatban világítani kezd
az aktuális fázis kijelzéséhez.
Ha áramkimaradás lép fel a mosogatógép
üzemelése alatt, egy speciális memória
eltárolja a kiválasztott programot, majd
az áramellátás helyreállása után a
program onnan indul tovább, ahol leállt.
57
HU
Egy 5 másodperces hangjelzés hallható (ha
nem némította el) 3 alkalommal 20
másodperces időközönként a Progr.
befejezéséről tájékoztatva.
Amennyiben a szárítási ciklus során
kinyitja az ajtót, egy szakaszos
hangjelzés figyelmezteti arra, hogy a
szárítási ciklus még nem ért véget.
"NINCS SÓ" jelzőfény
A modell jelzőfénnyel rendelkezik a
vezérlőpulton, amely bekapcsol, amikor a
sótartó feltöltésre szorul. A fehéres foltok
edényeken való megjelenése általában arra
figyelmeztet, hogy a sótartó feltöltésre
szorul.
"VISSZAÁLLÍTÁS" gomb a
"NINCS SÓ" jelzőfényhez
A sótartó feltöltését követően nyomja meg a
gombot pár másodpercig, amíg a megfelelő
jelzőfény kikapcsol.
FIGYELMEZTETÉS
Az utolsó 3 órás időszak végén (amikor
befejeződött a visszaszámlálás) a 3ó
jelzőfény
villogása
abbamarad
és
folyamatos villogásba kezd, ezzel jelezve a
mosogatási fázist, a program végrehajtása
pedig automatikusan kezdetét veszi.
A késleltetett indítás módosítható vagy
megszakítható, amíg a visszaszámlálás
még nem ért véget, és következésképpen a
program még nem vette kezdetét.
Másik program választásához vagy opció
gomb kiválasztásához / kiválasztásának
visszavonásához járjon el a következőképpen:
l Tartsa lenyomva a "Indítása/Megszakítása"
Amennyiben a visszaállítás gombot
anélkül nyomja meg, hogy előtte
feltöltötte volna a sótartót, ez
akadályozhatja a só jelzőfény helyes
működését.
gombot legalább 3 másodpercig. Hangjelzések
hallhatók, és a program jelzőfények
egyenként váltakozva ki- és bekapcsolnak.
l A késleltetett indítást és a kiválasztott
programot a gép megszakítja. A program
jelzőfény
villogásba
kezd,
és
a
mosogatógép készen áll új program
beállítására.
A só jelzőfény helyes működésének a
szavatolásához MINDIG TÖLTSE FEL
TELJES MÉRTÉKBEN A SÓTARTÓT.
PROGRAM VÉGE jel engedélyezése
vagy letiltása
"KÉSLELTETETT INDÍTÁS" gomb
A gomb segítségével beállíthatja a
mosogatógép indítási idejét, a késleltetés
mértéke 3, 6 és 9 óra közül választható ki.
A késleltetett indítás beállításához járjon el
a következőképpen:
l Válasszon
egy
programot
a
"PROGRAMVÁLASZTÁS"
gomb
megnyomásával.
l Nyomja meg a "KÉSLELTETETT INDÍTÁS"
gombot
(a
gomb
minden
egyes
megnyomásakor az indítás késleltetése
3, 6 és 9 órára változik, és az adott időre
vonatkozó jelzőfény bekapcsol).
l A visszaszámlálás megkezdéséhez nyomja
meg a "Indítása/Megszakítása" gombot (a
beállított késleltetés jelzőfénye villogásba kezd).
58
Amennyiben 9 órás késleltetést állít be, 3
órát követően a 6ó jelzőfény kapcsol be,
míg 6 órát követően a 3ó jelzőfény
A hangjelzés bekapcsolásának és kikapcsolásának
tiltását az alábbiak szerint végezheti el (az
alapértelmezett beállítás aktív):
l Kapcsolja be a mosogatógépet, ehhez
tartsa lenyomva az "BE/KI" gombot
körülbelül 3 másodpercig.
l Tartsa lenyomva a "Progr." és az
"BE/KI" gombot körülbelül 5 másodpercig.
l Valamennyi jelzőlámpa 5 másodpercig
villogni kezd.
- Hangjelzés aktiválásakor az "Express"
jelzőlámpa bekapcsol.
- Ha a hangjelzés nem aktív, az "Express"
jelzőlámpa kikapcsol.
1. Nyomja meg az "Express" gombot a
hangjelzés
bekapcsolásához
vagy
kikapcsolásához.
A mosogatógép elektronikus gyerekzár
funkcióval rendelkezik.
A gyerekzár megvédi a gyerekeket a
veszélytől, mely a mosogatógép ajtajának
nyitásakor léphet fel, valamint letiltja a
vezérlőket, annak érdekében, hogy ne
lépjenek fel váratlan módosulások.
2. A hangjelzés aktiválásakor az "Express"
jelzőlámpa bekapcsolásának megerősítését
követően hangjelzés ad megerősítést .
3. Ha a hangjelzést kikapcsolja, az "Express"
jelzőlámpa kikapcsolásakor nem aktiválódik
megerősítő hangjelzés.
A gyerekzár aktiválását és kikapcsolását az
alábbiak szerint végezze:
4. Kapcsolja ki a mosogatógépet, ehhez
tartsa lenyomva az "BE/KI" gombot
körülbelül 3 másodpercig az új beállítás
aktiválásához.
l Kapcsolja be a mosogatógépet, ehhez
tartsa lenyomva az "BE/KI" gombot
körülbelül 3 másodpercig.
l Tartsa lenyomva az "Express" és az
"KÉSLELTETETT INDÍTÁS" gombot
körülbelül 5 másodpercig. A "3h 6h 9h"
jelzőlámpák háromszor villognak, és egy
hangjelzés hallatszik.
A legutóbb használt program
memorizálása
A memóriában használt utolsó program
tárolásának engedélyezéséhez az alábbiak
szerint járjon el:
l Ezt követően csak az "BE/KI" gomb
l Kapcsolja be a mosogatógépet, ehhez
l Ha megnyomja bármelyik gombot, a
marad aktív.
program fázis jelző lámpa 3-szor villog.
tartsa lenyomva az "BE/KI" gombot
körülbelül 3 másodpercig.
l A gyerekzárat az "Express" és az
l Tartsa lenyomva a "Progr." és az
"KÉSLELTETETT INDÍTÁS" gombok 5
másodpercig történő lenyomásával vagy
a készülék lekapcsolásával oldhatja fel.
"BE/KI" gombot körülbelül 5 másodpercig.
l Valamennyi jelzőlámpa 5 másodpercig
villogni kezd.
1. A "6h" jelzőlámpa az "KÉSLELTETETT
INDÍTÁS" funkción alapértelmezettként
kikapcsol.
2. Az "KÉSLELTETETT INDÍTÁS" gomb
megnyomásakor a "6h" jelzőlámpa
bekapcsol, és hangjelzés hallatszik.
3. Kapcsolja ki a mosogatógépet, ehhez
tartsa lenyomva az "BE/KI" gombot
körülbelül 5 másodpercig az új beállítás
aktiválásához.
A memória kikapcsolásához
hasonló módon.
járjon
el
59
HU
Gyermekzár
16. TÁVVEZÉRLÉS (WI-FI)
A készülék felvétele sikeres
A készülék Wi-Fi technológiával rendelkezik,
amelynek köszönhetően a gép egy
alkalmazás révén távvezérelhető.
l A 3h-6h-9h jelzőlámpa kikapcsol, a P3
P4 jelzőlámpák tovább világítanak.
l A gép csatlakoztatva van, mostantól a
gépét az alkalmazással tudja vezérelni.
A gép párosítása az alkalmazáshoz
l Töltse le a Candy simply-FI alkalmazást
a készülékére.
Ha a készülék felvétele sikertelen, vagy
nem történik meg 5 percen belül:
A Candy simply-FI alkalmazás elérhető
úgy Android, mint iOS alapú táblagépekhez
és okostelefonokhoz.
l A 3h-6h-9h és a P3 P4jelzőlámpák
A Wi-Fi funkciók összes részletének
a felfedezéséhez böngésszen az
alkalmazás menüjében DEMO módban.
l Ismételje
kikapcsolnak.
l A gép csatlakoztatása nem történik meg.
meg a készülék felvétel
folyamatát, tartsa lenyomva újra az
"KÉSLELTETETT INDÍTÁS" gombot.
l Győződjön meg arról, hogy a router be
van kapcsolva, és okostelefonja/tabletje
csatlakozik otthoni Wi Fi hálózatához.
l Kapcsolja be a BLUETOOTH
funkciót
okostelefonján/tabletjén (ha lehetséges).
l Nyissa meg az alkalmazást, hozzon létre
felhasználói profilt, és állítsa be a
készüléket a kijelzőn megjelenő utasításoknak
megfelelően.
l Kapcsolja
be a mosogatógépet az
ON/OFF gombbal, ha az alkalmazás kéri.
l Nyomja meg a "Progr. 3sec WiFi" gombot és
tartsa lenyomva 3 másodpercig.; à a P3
és a P4 jelzőlámpák villognak.
l Nyomja meg az "KÉSLELTETETT INDÍTÁS"
gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a
korábbi lépés után 60 másodpercen belül;
a 3h-6h-9h jelzőlámpák egyszerre villognak
5 percig.
l Adja meg otthoni WiFi hálózatához
tartozó jelszavát az alkalmazásban, és
fejezze be a műveletet.
60
A készülék felvétele sikertelen
További információkért tanulmányozza a
géphez mellékelt “Alkalmazás beállítása Gyorsútmutatót", mely az alábbi linken is
elérhető: go.candy-group.com/bm-dw
WiFi helyreállítása
Ismételje meg a beállítás folyamatát,
amennyiben probléma lépne fel, vagy ha
otthoni router jelszava módosításra került.
TÁVVEZÉRLÉS ENGEDÉLYEZÉSE
Amennyiben a gépet távvezérléssel szeretné
használni:
l Töltse fel a mosogatógépet, töltsön bele
tisztítószert, és zárja az ajtaját.
l Kapcsolja be a mosogatógépet.
l Nyomja meg a “Progr. 3sec WiFi”
gombot 3 másodpercig. à; a P3 P4
jelzőlámpák folyamatosan villognak.
l Mostantól az alkalmazást használhatja,
és távvezérléssel működtetheti a gépet
készülékével.
Távvezérlésből történő egyéb kilépési
mód.
TÁVVEZÉRLÉS TILTÁSA
gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig:
folyamatban lévő ciklus esetén a ciklus
leáll, a gép kilép TÁVVEZÉRLŐ módból.
Most lehetősége van új mosási ciklus
beállítására a vezérlőpanel használatával.
meg a "Progr. 3sec WiFi" gombot 3
másodpercig.
l Ha nincs folyamatban lévő ciklus:
A P3 P4 jelzőlámpák kikapcsolnak, és a
gép utolsó befejezett programjához tartozó
jelzőlámpák (vagy P3) bekapcsolnak.
Ha a gépe lekapcsolja, vagy visszakapcsolja
az On/Off kapcsológombbal TÁVVEZÉRLŐ
funkció engedélyezése és folyamatban
lévő ciklus alatt (vagy áramkimaradás
esetén) a ciklus onnan indul újra, ahol
leállt. A "TÁVVEZÉRLÉS" tiltásra kerül,
és a P3 és P4 jelzőlámpák villognak.
l Folyamatban lévő ciklus esetén:
A P3 P4 villogni kezdenek, a program
fázis jelzőlámpái jelzik a gép által elért
mosási ciklust.
A ciklus az alkalmazásról történő vezérlés
nélkül fejeződik be.
61
HU
l Nyomja meg a "INDÍTÁS/MEGSZAKÍTÁS"
l A távvezérlésből való kilépéshez nyomja
17. PROGRAM JELMAGYARÁZAT
Program
Leírás
P1
Intenzív
Naponta egyszer - erősen szennyezett edényekhez és
a nap folyamán félretett edények mosogatásához
P2
Univerzális
P3
Eco
P4
Előmosás
Naponta egyszer - átlagosan szennyezett edényekhez
és a nap folyamán félretett edények mosogatásához.
Program átlagosan szennyezett edényekhez (az
adott edényfajta esetében a leghatékonyabb
programnak tekinthető a kombinált energia- és
vízfogyasztás szempontjából).
EN 50242 szabvány szerinti program.
Rövid hideg előmosás olyan edényekhez,
amelyeket a mosogatógépben tárol addig, amíg
nem áll össze egy teljes adag.
P5
A osztályú, mosogatást és szárítást tartalmazó
gyors mosogatási ciklus.
* Maximum 8 személyes terítékek elmosogatására
szolgál.
Mosogatás előmosással
Az előmosást is tartalmazó mosogatóprogramoknál célszerű még egy adag mosogatószert
közvetlenül a gépbe tölteni (max. 10 g).
62
Mosogatási hőmérséklet (°C)
Átlagos mosogatási idő¹ (perc)
"KÉSLELTETETT INDÍTÁS"
gomb
"Express" gomb
P1
Intenzív
●
75
130
IGEN
IGEN
P2
Univerzális
-
60
120
IGEN
IGEN
P3
Eco
●
45
170
IGEN
IGEN
P4
Előmosás
-
-
5
IGEN
N/A
●
60
39
IGEN
IGEN
Program
P5
● = Előmosogatási tisztítószer
N/A = AZ OPCIÓ NEM ELÉRHETŐ
1) Hideg vízzel (15 °C) - Tolerancia: ±10%
Forró víz használata esetén a program végéig fennmaradó időt a gép automatikusan frissíti a
program működése közben.
Laboratóriumban mért értékek az EN 50242 európai szabvány előírásai szerint (az értékek a
használati körülmények függvényében eltérhetnek).
63
HU
Előmosogatási tisztítószer
Opciók
18. VÍZKŐMENTESÍTŐ
EGYSÉG
A víz eredetétől függően a víz különböző
mennyiségű
mészkövet
és
ásványi
anyagokat
tartalmaz,
amelyek
az
edényeken lerakódva fehéres foltokat és
nyomokat hagynak. Minél több ásványi
anyag van a vízben, annál keményebb a
víz. A mosogatógép vízlágyító egységgel
van ellátva, amely különleges regeneráló só
használata révén lágyított vizet biztosít az
edények mosogatásához. A víz keménységi
fokát a helyi vízszolgáltatótól tudhatja meg.
A vízlágyító 6 beállítási fokozatban max.
90°fH (francia osztályozás) vagy 50°dH
(német osztályozás) keménységi értékig
képes kezelni a vizet. Az alábbi táblázat a
különböző vízkeménységi fokokat, és az
azoknak
megfelelő
vízlágyító-beállítási
értékeket sorolja fel.
Szint
°fH (francia)
°dH (német)
Regeneráló só
használata
Programokhoz
tartozó
jelzőlámpák
S0
0-5
0-3
NEM
Nincs
lámpa
S1
6-15
4-9
IGEN
P1
S2
16-30
10-16
IGEN
P1+P2
S3
31-45
17-25
IGEN
P1+P2+P3
*S4
46-60
26-33
IGEN
S5
61-90
34-50
IGEN
1. Kapcsolja be a mosogatógépet, ehhez
tartsa lenyomva az "BE/KI" gombot.
3. Rövid hangjelzés hallható, a jelzőlámpák 5
másodpercig villognak.
4. A "PROGRAM KIVÁLASZTÁS" jelzőlámpái
bekapcsolnak, jelzik a vízkő eltávolító
szinteket. Amennyiben a jelzőlámpák
nem világítanak, a "S0" szint kerül
beállításra.
5. Nyomja meg újra a "Progr." gombot, és
válassza ki a vízkő eltávolítás megfelelő
szintjét: a gomb minden megnyomásakor a
megfelelő jelzőlámpa kapcsol fel a fenti
táblázatnak megfelelően (P1àS1, P2àS2,...)
Az "S0" szintnél valamennyi jelzőlámpa
kikapcsol.
6. Kapcsolja ki a mosogatógépet, ehhez
tartsa lenyomva az "BE/KI" gombot
körülbelül 3 másodpercig az új beállítás
aktiválásához.
P1+P2+P3
+P4
P1+P2+P3
+P4+P5
FIGYELMEZTETÉS!
* A vízlágyító egység gyárilag a 3. szintre
van beállítva, mivel ez felel meg a
legtöbb felhasználó igényének.
64
A měvelet megkezdése előtt a
mosogatógépet MINDIG ki kell kapcsolni.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva
egyszerre a "Progr." és "BE/KI"
gombokat 5 másodpercig.
A vízlágyító beszabályozása
A víz
keménységi
foka
A víz keménységi fokának megfelelően a
következőképpen
szabályozza
be
a
vízlágyító egységet:
Bármilyen probléma felmerülése esetén
kapcsolja ki a mosogatógépet a
"BE/KI" gomb megnyomásával, és
kezdje elölről a měveletet (1. LÉPÉS).
19. HIBAELHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA
HIBAJELENTÉSEK
l Kijelzővel szerelt modellek: a hibákról egy „E” betű és egy szám (pl. Hiba 2 = E2)
és egy rövid hangjelzés tájékoztat.
l Kijelző nélküli modellek: a hibákról a vezérlőpulton található jelzőfények villogása
tájékoztat.
Csak kijelzővel szerelt modellek
Megjelenített hiba
„ELLENŐRIZZE A
VIZET” rövid hangjelzéssel
(csak bizonyos modellek
esetében).
E2 (kijelzős egységek)
rövid hangjelzéssel
E3 (kijelzős egységek)
rövid hangjelzéssel
E4 (kijelzős egységek)
rövid hangjelzéssel
E4-E6-E7-Ef-EL
(kijelzős egységek)
rövid hangjelzéssel
E8-Ei (kijelzős egységek)
rövid hangjelzéssel
Jelentés és megoldások
A mosogatógép nem telítődik vízzel
Bizonyosodjon meg a vízellátás nyitott állapotáról.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a vízellátó tömlő nincs megtörve
vagy összenyomva.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a leeresztővezeték megfelelő
magasságban található (lásd a telepítés részt).
Zárja el a vízellátást, csavarja le a vízellátó tömlőt a mosogatógép
hátoldalánál, majd ellenőrizze, hogy a „homokszűrő” nincs eltömődve.
A mosogatógép nem ereszti le a vizet
Bizonyosodjon meg arról, hogy a leeresztővezeték nincs elhajolva,
beszorulva vagy elzárva, és hogy a szűrő nincs eltömődve.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a zsírfogó nincs eltömődve.
Vízszivárgás
Bizonyosodjon meg arról, hogy a leeresztővezeték nincs elhajolva,
beszorulva vagy elzárva, és hogy a szűrő nincs eltömődve.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a zsírfogó nincs eltömődve.
Elektronikus vezérlési hiba
Vegye fel a kapcsolatot a műszaki támogató központtal.
A vízfűtőelem nem működik megfelelően vagy a szűrőlemez
eltömődött
Tisztítsa meg a szűrőlemezt.
Csak kijelző nélküli modellek
Amennyiben meghibásodások vagy hibák észlelhetők program működése közben, a
kiválasztott ciklusnak megfelelő jelzőfény gyors villogásba kezd, illetve szakaszos
hangjelzés lesz hallható. Ebben az esetben kapcsolja ki a mosogatógépet a „BE/KI” gomb
megnyomásával.
Miután ellenőrizte, hogy a vízellátás nyitott állapotban található, hogy a
leeresztővezeték nincs meghajolva, és hogy a zsírfogó vagy szűrők nincsenek
eltömődve, állítsa be ismét a kiválasztott programot.
Ha a hiba nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot a műszaki támogató központtal.
65
HU
Ha úgy véli, hogy a mosogatógép nem üzemel megfelelően, tekintse át az alábbi gyors
útmutatót, amely tartalmaz néhány gyakorlati ötletet a leggyakoribb problémák
megoldására. Amennyiben a hiba nem szűnik meg vagy ismét felmerül, vegye fel a
kapcsolatot a műszaki támogató központtal.
A mosogatógép túlfolyó védőeszközzel rendelkezik, így hiba esetén a felesleges
vízmennyiség automatikusan távozik a gépből.
FIGYELMEZTETÉS
A túlfolyó védőeszköz helyes működésének a biztosítása érdekében
javasoljuk, hogy működés közben nem mozgassa vagy döntse
meg a mosogatógépet.
Amennyiben a mosogatógép mozgatása vagy megdöntése
elkerülhetetlen, várja meg, amíg a mosogatási ciklus befejeződött,
és hogy a készülékből az összes víz távozzon.
Egyéb hibák
HIBA
1. Egyik program
sem működik
2. A mosogatógép
nem telítődik
vízzel
3. A mosogatógép
nem üríti le a
vizet
4. A mosogatógépből
folyamatosan
távozik a víz
5. Nem hallatszik a
permetezőkarok
forgása
OK
MEGOLDÁS
A dugaszt nem csatlakoztatta a
fali aljzathoz
Nem nyomta meg a O/I gombot
Nyitott ajtó
Hiba az elektromos szolgáltatónál
Lásd az 1. pontot
A vízcsap elzárt állapotban van
A vízellátó tömlő meghajlott
A vízellátó tömlő szűrője
eltömődött
A szűrő elszennyeződött
A leeresztővezeték meghajlott
A leeresztővezeték
hosszabbítóelemét nem
csatlakoztatta helyesen
A falon lévő kimeneti csatlakozás
lefelé mutat, nem pedig felfelé
Nyomja meg a gombot
Csukja be az ajtót
Ellenőrizze
Ellenőrizze
Nyissa a vízcsapot
Szüntesse meg a tömlő
meghajlásait
Tisztítsa meg a tömlő végén található
szűrőt
Tisztítsa meg a szűrőt
Szüntesse meg a vezeték
meghajlásait
Kövesse figyelmesen a leeresztővezeték
csatlakoztatására vonatkozó
utasításokat
Hívjon szakképzett technikust
A leeresztővezeték túl
alacsonyan található
Emelje a leeresztővezetéket legalább
40 cm-rel a padlószint fölé
Túlzott mennyiségű tisztítószer
Csökkentse a tisztítószer
mennyiséget. Használjon megfelelő
tisztítószert
Egyes tárgyak akadályozzák a
karok elforgását
A szűrőlemez és a szűrő
nagyon szennyezett
66
Csatlakoztassa az elektromos dugaszt
Ellenőrizze
Tisztítsa meg a szűrőlemezt és a
szűrőt
6. Kijelzők nélküli
elektronikus
készülékek
esetén: egy vagy
több jelzőfény
gyorsan villog
OK
MEGOLDÁS
A vízellátó csap le van zárva
Lásd az 5. pontot
A serpenyők alját nem mosta el
jól a gép
A serpenyők szélét nem mosta
el jól a gép
A permetezőkarok mozgása
nem teljes
7. Az edények csak
részlegesen
lettek elmosva
8. A tisztítószer
nem oldódott fel
vagy
részlegesen
oldódott fel
Az edényeket nem megfelelően
helyezte el a gépben
A leeresztővezeték vége
vízben található
Helytelen mennyiségű tisztítószert
adagolt a gépbe, vagy a
tisztítószer régi és
megkeményedett
A sótartó kupakját nem zárta le
megfelelően
A mosogatóprogram nem elég
alapos
Az evőeszközök, edények,
serpenyők stb. meggátolják a
tisztítószeradagoló nyitását
9. Fehér foltok
láthatók az
edényeken
A hálózati víz túl kemény
10. Zaj hallható
mosogatás
közben
Az edények egymáshoz
ütődnek
A forgó karok hozzáütődnek az
edényekhez
11. Az edények
nem száradnak
meg teljesen
Elégtelen légáramlat
Öblítőszer hiány
Ellenőrizze
Ráégett ételmaradékok esetében a
mosogatógépbe helyezés előtt
áztassa be a serpenyőket
Helyezze át a serpenyőket
Távolítsa el a permetezőkarokat a
gyűrűs anyák óramutató járásának
megfelelő irányba való elcsavarással,
majd mossa el a karokat folyó víz
alatt
Ne tegye az edényeket egymáshoz
képest túl közel
A leeresztővezeték vége nem
érintkezhet a kimenő vízárammal
Növelje az adagot az edények
szennyezettségi mértékének a
függvényében, vagy használjon
eltérő tisztítószert
Szorítsa meg rendesen
Válasszon hatékonyabb programot
Úgy rendezze az edényeket, hogy
azok ne gátolják az adagoló
működését
Ellenőrizze a só és az öblítőszer
szintjét, és állítsa be. Ha a hiba
továbbra is fennáll, vegye fel a
kapcsolatot a műszaki támogató
központtal.
Ellenőrizze ismét az edények
elhelyezkedését a kosárban
Ellenőrizze ismét az edények
elhelyezkedését a kosárban
Hagyja a mosogatógép ajtóját kissé
nyitva a mosogatóprogram lejárta
után, hogy az edények természetes
módon megszáradhassanak
Töltse fel az öblítőszer adagolót
67
Kapcsolja ki a készüléket
Engedje meg a csapot
Állítsa be ismét a ciklust
HU
HIBA
JÓL JEGYEZZE MEG: Amennyiben a fenti helyzetek bármelyike rossz mosogatási
teljesítményt vagy elégtelen öblítést eredményez, javasoljuk, hogy az edényekről kézzel
távolítsa el a megmaradt szennyeződést, mivel a végső szárítási ciklus megkeményíti a
szennyeződést, így az nehezen távolítható el újabb gépi mosogatással.
Amennyiben a meghibásodás továbbra is tapasztalható, vegye fel a kapcsolatot a műszaki
támogató központtal megemlítve a mosogatógép modellt. Erre vonatkozó információt a
mosogatógép ajtójának belső fenti részén találhat, illetve a jótállási jegyen. Ennek az
adatnak köszönhetően gyorsabban, hatékonyabban elhárítható az észlelt probléma.
Támogatás és jótállás
A termék a törvényi előírások szerint jótállás tárgyát képezi, ezen jótállás
feltételeit pedig a termékhez mellékelt jótállási jegyen található feltételek
taglalják. Ezt a jegyet tegye el, és szükség szerint mutassa meg egy hivatalos
műszaki támogató központ munkatársának a vásárlási bizonylattal együtt. A
jótállási feltételeket megtalálhatja a webhelyünkön is.
Támogatás ügyében töltse ki az online űrlapot, vagy vegye fel a kapcsolatot
velünk a webhelyünk támogatási oldalán található telefonszámon.
A gyártó nem vállal felelősséget a kézikönyvben felmerülő nyomtatási hibákét. Továbbá a
gyártó fenntartja a jogot a termékek bármilyen, szükségesnek ítélt módosítására,
amennyiben ezen módosítások nem érintik a termék alapvető jellemzőit.
68
20. KÖRNYEZETI FELTÉTELEK
Az emberek fontos szerepet játszhatnak
annak biztosításában, hogy az elektromos
és az elektronikus berendezések hulladékai ne
váljanak környezeti problémává. Nagyon fontos
néhány alapvető szabály betartása:
69
l Az
elektromos és az elektronikus
berendezések
hulladékai
nem
kezelhetők háztartási hulladékként.
l Az
elektromos és az elektronikus
berendezések hulladékait az önkormányzat
vagy az arra kijelölt vállalatok kezelésében
álló megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni.
Sok országban az elektromos és az
elektronikus berendezések nagyméretű
hulladékait a lakásokból és az otthonokból is
begyűjtik.
Számos országban új készülék vásárlása
esetén
a
régit
visszaadhatjuk
a
kiskereskedőnek, akinek egyedileg kell azt
díjmentesen átvennie mindaddig, amíg a
berendezés típusa és funkciója azonos a
leszállított
berendezés
típusával
és
funkciójával.
HU
A készülék jelölése megfelel az
elektromos és az elektronikus
berendezések hulladékairól szóló
2012/19/EU európai irányelvnek
(WEEE).
Az
elektromos
és
az
elektronikus
berendezések hulladékai (a környezetre
kedvezőtlen
következményekkel
járó)
szennyezőanyagokat és (újrafelhasználható)
alapösszetevőket
tartalmaznak.
A
szennyezőanyagok eltávolítása és megfelelő
ártalmatlanítása, valamint az újrahasznosítható
anyagok visszanyerése érdekében különleges
kezelésben kell részesíteni az elektromos és az
elektronikus berendezések hulladékait.
Vă mulțumim că ați ales mașina de spălat
vase Candy. Suntem încrezători că vă va
asista în mod fidel la spălarea zilnică a
vaselor dvs. în deplină siguranță.
Cuprins
1. REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA
Citiți cu atenție acest manual pentru
utilizarea corectă și sigură și pentru sfaturi
utile privind întreținerea eficientă.
2. ALIMENTAREA CU APĂ
3. ÎNCĂRCAREA CU SARE
4. AJUSTAREA COȘULUI SUPERIOR
5. AJUSTAREA VASELOR
Utilizați mașina de spălat vase
numai după ce citiți cu atenție aceste
instrucțiuni. Vă recomandăm să țineți
întotdeauna acest manual la îndemână și
în bună condiție pentru orice proprietar
viitor.
6. INFORMAȚII PENTRU LABORATOARELE
DE TESTARE
7. ÎNCĂRCAREA DETERGENTULUI
8. TIPURI DE DETERGENT
Vă rugăm să verificați dacă aparatul este
furnizat cu acest manual de instrucțiuni,
certificat de garanție, adresă a centrului
de service și etichetă de eficiență energetică.
Fiecare produs este identificat de un cod
unic din 16 cifre, denumit și „număr
serial”, imprimat pe certificat de garanție
sau pe placa de serie din interiorul ușii,
pe partea dreaptă superioară. Acest cod
este un fel de card de identitate specific
produsului pe care trebuie să-l utilizați
pentru a înregistra produsul sau dacă
trebuie să contactați Centrul de asistență
tehnică.
9. ÎNCĂRCAREA MIJLOACELOR DE
CLĂTIRE
Fig. A
17.LEGENDĂ PROGRAM
10.CURĂȚAREA FILTRELOR
11.SUGESTII PRACTICE
12.ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
13.DESCRIEREA PANOULUI DE COMENZI
14.DATE TEHNICE
15.SELECTAREA PROGRAMULUI ȘI
OPȚIUNI SPECIALE
16.CONTROL LA DISTANȚĂ (Wi-Fi)
18.UNITATEA DE DEDURIZARE A APEI
19.PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
20.CONDIȚII AMBIENTALE
5
1
A. PARAMETRI WIRELESS (PAG.137)
4
3
2
70
l Acest
aparat este destinat
utilizării casnice și în mod
similar aparatelor, cum ar fi:
− Zonele de bucătărie pentru
personal din magazine, birouri
și alte medii de lucru;
− Ferme;
− De către clienții din hoteluri,
moteluri și alte tipuri de
medii rezidențiale;
− Medii din pensiuni.
O utilizare diferită a acestui
aparat de mediile casnice sau
pentru funcții de menaj tipice,
cum ar fi utilizarea comercială de
către utilizatori experți sau
instruiți, este exclusă chiar și ù
în aplicațiile de mai sus. Dacă
aparatul este utilizat într-o
manieră inconsecventă cu cele
de mai sus, aceasta poate reduce
durata de viață a aparatului și
anula garanția producătorului.
Orice deteriorări aduse aparatului
sau alte deteriorări sau pierderi
rezultate în urma utilizării inconsecvente
cu utilizarea domestică sau casnică
(chiar dacă este amplasat într-un
mediu domestic sau casnic) nu
vor fi acceptate de către producător
în cea mai completă măsură
permisă prin lege.
l Acest aparat poate fi utilizat de
copiii cu vârsta de minim 8 ani
și persoanele cu capacități
l Copiii
trebuie supravegheați
pentru a vă asigura că nu se
joacă cu aparatul.
l Copiii
cu vârsta de maxim 3 ani
trebuie feriți, cu excepția situațiilor
în care sunt supravegheați
permanent.
l Dacă
cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie înlocuit
de către producător, agentul
său de service sau persoane
cu calificări similare pentru a
evita pericolele. Vă recomandăm
să utilizai o componentă originală
care poate fi solicitată de la
Centrul de asistență tehnică.
l Utilizați
numai seturile de
furtunuri furnizate împreună cu
aparatul pentru conectarea la
alimentarea cu apă (nu reutilizați
seturi de furtunuri vechi).
71
RO
fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau cu o lipsă de
experiență și cunoștințe, cu
condiția ca acestea să fie
supravegheate sau instruite în
ceea ce privește utilizarea
aparatului într-o manieră sigură
și să înțeleagă pericolele
implicate. Copiii nu se vor juca
cu mașina de spălat vase.
Curățarea și întreținerea de
către utilizator nu vor fi efectuate
de copii fără supraveghere.
1. REGULI GENERALE
PRIVIND SIGURANȚA
l Presiunea
apei trebuie să fie l Asigurați-vă că sistemul electric
între 0,08 MPa și 0,8 MPa.
este împământat și că este
conform cu toată legislația în
l Asigurați-vă că covoarele sau
vigoare, și că priza este compatibilă
carpetele nu obstrucționează
cu ștecărul aparatului.
baza sau orice parte a fantelor
de aerisire.
Producătorul refuză întreaga
răspundere pentru toate daunelor
l După instalare, aparatul trebuie aduse persoanelor sau proprietăților
poziționat, astfel încât ștecărul datorate neîmpământării aparatului.
să fie accesibil.
l Asigurați-vă
că mașina de spălat
vase nu strivește cablurile de
alimentare.
AVERTISMENT
Cuțitele și alte ustensile cu
vârfuri ascuțite trebuie încărcate
în coș cu vârfurile în jos sau
amplasate în poziție orizontală.
l În
general, nu se recomandă
utilizarea
adaptoarelor,
a
conectorilor multipli și/sau a
cablurilor de extensie.
l Nu
lăsați ușa deschisă în
poziție orizontală, pentru a l Înainte de a curăța sau întreține
mașina de spălat, deconectați
evita potențialele pericole (de
aparatul și opriți alimentarea cu
ex., împiedicarea).
apă.
l Pentru informații suplimentare
despre produs sau pentru a l Nu trageți de cablul de alimentare
consulta fișa de date tehnice,
sau de aparat pentru a deconecta
vă rugăm să consultați pagina
mașina.
web a producătorului.
l Nu lăsați aparatul expus la
elementele naturii (ploaie, soare
Conexiuni electrice și
etc.).
instrucțiuni de siguranță.
tehnice (tensiunea de l Sprijinirea de sau așezarea pe
ușa deschisă a mașinii de
alimentare și curentul de intrare)
spălat poate cauza răsturnarea
sunt indicate pe placa de cote
acesteia.
nominale a produsului.
l Detaliile
72
l Mașina
de spălat vase este
concepută pentru ustensile de
bucătărie normale. Obiectele
care au fost contaminate cu
benzină, vopsea, urme de oțel
sau fier, substanțe chimice
corozive, acizi sau alcaloizi nu
trebuie spălate în mașina de
spălat vase.
Instalare
în casă este instalat un
toate
dispozitiv de dedurizare a apei, l Scoateți
ambalajului.
nu trebuie să adăugați sare la
dedurizatorul de apă.
l Dacă
RO
Prin marcarea
acestui produs,
confirmăm, sub propria noastră
responsabilitate, conformitatea
deplină a acestui produs cu
toate cerințele de siguranță,
de sănătate și de mediu
relevante în temeiul prevăzute
de legislația europeană.
elementele
AVERTISMENT
Păstrați materialele ambalajului
departe de copii.
l Dacă
aparatul nu mai funcționează
sau se oprește din funcționarea
normală, opriți-l, opriți alimentarea
cu apă și nu acționați asupra
lui. Lucrările de reparații pot fi l Nu instalați sau utilizați mașina de
spălat vase dacă este deteriorată.
efectuate numai de Centrul de
asistență tehnică și trebuie
folosite numai piese de rezervă l Respectați instrucțiunile furnizate
împreună cu produsul.
originale. Nereușita de a respecta
aceste instrucțiuni pot pune în
pericol siguranța aparatului.
l Dacă
trebuie să mutați mașina
după ce scoateți ambalajul, nu
încercați să o ridicați de fund
partea inferioară a ușii. Deschideți
ușa ușor și ridicați mașina
ținând de partea superioară.
73
2. ALIMENTAREA CU APĂ
l Daca masina de spalat vase este
Aparatul trebuie sa fie conectat la
sursa de alimentare cu apa cu ajutorul
noului set de furtunuri. Nu utilizati
setul vechi de furtunuri.
l Furtunul de admisie sau cel de evacuare
pot fi directionate catre stanga sau catre
dreapta.
conectata la o conducta noua, sau la
conducte ce nu au fost utilizate o
perioada indelungata de timp, lasati sa
curga apa prin acestea inainte de a le
conecta la furtunul de admisie. In acest
fel, toate depozitele de rugina si nisip nu
vor infunda filtrul de admisie.
1
Masina de spalat poate fi conectata fie
la apa rece fie la apa calda atat timp
cat aceasta nu este mai calda de 60°C.
l Presiunea apei trebuie sa fie cuprinsa
intre 0,08 MPa si 0,8 MPa.
B
l Furtunul de admisie trebuie sa fie conectat la
un robinet astfel incat alimentarea cu apa
sa poata fi intrerupta atunci cand masina
de spalat vase nu este utilizata (Fig. 1B).
l Masina de spalat vase este prevazuta cu
un filet de "3/4" (Fig. 2).
l Conectati furtunul de admisie "A" la
robinetul "B" cu ajutorul unui atasament
de 3/4" si asigurati-va de faptul ca este
bine infiletat.
l Daca este nevoie, furtunul de admisie
poate fi prelungit cu pana la 2,5 m.
Furtunul este disponibil la centrele de
service autorizate.
74
2
B
A
l AQUASTOP (fig. 4):
UNELE MODELE pot include una sau mai
multe dintre următoarele opțiuni:
l BLOCAREA APEI (fig. 3)
Sistemul de blocare a apei a fost conceput
să îmbunătățească siguranța dispozitivului
dvs. Sistemul previne inundarea care
poate fi cauzată de o funcționare greșită a
mașinii sau ca urmare a ruperii furtunurilor
din cauciuc și, în special, a țevii de
alimentare cu apă.
Cum funcționează
Un colector amplasat pe baza aparatului
colectează orice posibile scurgeri de apă și
operează un senzor care activează o
supapă amplasată sub robinetul de apă și
blochează orice debit de apă, chiar și cu
robinetul complet deschis.
Dacă caseta „A”, care conține piese
electrice, este deteriorată, scoateți ștecărul
din priză imediat.
Pentru a garanta funcționarea perfectă a
sistemului de siguranță, furtunul cu caseta
„A” trebuie conectat la robinet conform
ilustrației din figura.
Furtunul de alimentare cu apă nu trebuie
tăiat, deoarece conține piese funcționale.
Dacă furtunul nu este suficient de lung
pentru conectarea corectă, acesta trebuie
înlocuit cu unul mai lung.
Furtunul poate fi obținut de la Centrul de
asistență tehnică.
75
un dispozitiv situat pe tubul de alimentare
care oprește debitul de apă dacă acesta
se deteriorează; în acest caz, un marcaj
roșu va apărea în fereastra „A”, iar tubul
trebuie înlocuit. Pentru a deșuruba
piulița, apăsați dispozitivul de blocare cu
o singură cale „B”.
4
B
A
l AQUAPROTECT - TUB DE ALIMENTARE
CU PROTECȚIE (fig. 5):
În cazul în care apare scurgerea apei din
tubul intern principal „A”, teaca de
siguranță transparentă „B” va conține
apă pentru a permite finalizarea ciclului
de spălare. La sfârșitul ciclului, contactați
Centrul de asistență tehnică pentru a
înlocui tubul de alimentare.
5
B
A
RO
Toate mașinile de spălat vase sunt
dotate cu un dispozitiv de siguranță a
debitului în exces care, în cazul în
care apa depășește nivelurile normale
datorită funcționării greșite, blochează
automat debitul de apă și/sau drenează
cantitățile în exces.
A
3
Dispozitive hidraulice de
siguranță
Conectarea furtunului de
evacuare
l Furtunul de evacuare trebuie sa fie fixat
intr-un suport asigurandu-va de faptul ca
acesta nu este rasucit (Fig. 6).
l Acest suport trebuie sa se afle la cel putin
40 cm de podea iar diametrul interior
trebuie sa fie de cel putin 4 cm.
l Este recomandabil sa instalati un dispozitiv
pentru captarea mirosurior (Fig. 6X).
l Daca este nevoie, furtunul de evacuare
poate fi prelungit cu maxim 2,5 m si
trebuie sa fie instalat la maxim 85 cm
deasupra podelei. Puteti procura acest
furtun de la un centru de service autorizat.
l Furtunul poate fi agatat de marginea
chiuvetei insa nu trebuie sa fie introdus in
apa pentru a preveni patrunderea apei
inapoi in masina de spalat (Fig. 6Y).
l Atunci cand instalati aparatul sub o
suprafata de lucru, clema furtunului
trebuie sa fie atasata de perete in cea
mai ridicata pozitie sub suprafata de lucru
(Fig. 6Z).
l Asigurati-va de faptul ca furtunurile de
admisie si de evacuare nu sunt indoite.
6
Y
X
Z
76
3. ÎNCĂRCAREA CU SARE
l Dupa
l Aparitia unor urme albe pe vase este un
indiciu ca trebuie sa reumpleti recipientul
pentru sare de dedurizare.
l Pe partea inferioara a masinii de spalat
exista un recipient pentru sarea utilizata
la dedurizarea apei.
l Este important sa utilizati doat un tip de
(Doar in cazul primei porniri)
Atunci cand aparatul este utilizat
pentru prima oara, dupa ce ati umplut
recipientul pentru sare, este nevoie sa
adaug adaugati apa pana cand se
umple complet.
sare creat special pentru masina de
spalat vase. Alte tipuri de sare contin mici
particule insolubile ce dupa o perioada de
timp va afecta performantele dispozitivului de
dedurizare.
l Pentru a adauga sare, desurubati capacul
recipientului de pe partea inferioara si
umpleti-l.
l In timpul acestei operatiuni, va curge
putina apa; continuati sa adaugati apa
pana cand recipientul s-a umplut. Curatati
filetul recipientului de sare si puneti
capacul la loc.
Dupa completarea cu sare de
dedurizare, trebuie sa efectuati un
program de spalare complet sau un
program de PRESPALARE.
77
RO
ce ati adaugat sarea, este
recomandabil sa realizati un ciclu comlet
de spalare sau un program de CLATIRE
RECE. Distribuitorul de sare are o
capacitate cuprinsa intre 1,5 si 1,8 kg si
pentru o utilizare eficienta a aparatului
acesta trebuie sa fie umplut din cand in
cand in functie de regulile dispozitivul de
dedurizare al apei.
(Fig. A "1")
Tipul "B": (NUMAI LA MODELELE CU CLIC FACIL):
4. AJUSTAREA COȘULUI
SUPERIOR
l Dacă se folosesc farfurii normale de 29
1. Scoateți coșul superior;
2. Țineți coșul de ambele părți și ridicați-l
(fig. 1).
cm pânp la 32,5 cm, încărcați-le în coșul
inferior după ce coșul superior a fost
amplasat pe poziție, conform detaliilor de
mai jos (conform modelului):
Vasele care sunt mai mari de 20 cm* în
diametru nu mai pot fi încărcate în coșul
superior, iar suporții mobili nu pot fi utilizați
atunci când coșul este în poziție superioară.
Tipul "A":
1. Întoarceți blocurile frontale "A" spre
exterior;
2. Scoateți coșul și remontați-l în poziție
superioară;
3. Repoziționați blocurile "A" pe poziția lor
originală.
Vasele care sunt mai mari de 20 cm în
diametru nu mai pot fi încărcate în coșul
superior, iar suporții mobili nu pot fi utilizați
atunci când coșul este în poziție superioară.
Tipul "A"
* La modelele dotate cu un al treilea coș,
vasele care măsoară mai mult de 14 cm în
diametru nu mai pot fi încărcate în coșul
superior.
AJUSTAREA COȘULUI ÎN POZIȚIE
INFERIOARĂ:
1. Țineți coșul de ambele părți și ridicați-l
ușor (fig. 1);
2. apoi puneți-l ușor în poziția corectă
(fig. 2).
N.B.: NU RIDICAȚI SAU COBORÂȚI
NICIODATĂ COȘUL DOAR DE O
SINGURĂ PARTE (fig. 3).
AVERTISMENT:
Vă recomandăm ajustarea coșului înainte
de încărcarea vaselor.
Tipul "B"
1
A
2
a
b
A
a
b
3
78
l Bolurile pentru salata si bolurile din
5. AJUSTAREA VASELOR
plastic pot fi de asemenea introduse in
cosul superior. Este recomandabil sa le
blocati astfel incat jetul puternic de apa sa
nu le rastoarne.
Utilizarea cosului superior
l Cosul superior este prevazut cu suporturi
mobile laterale ce pot fi reglate in 4 poziti.
O incarcare zilnica standard este prezentata
in figurile 1, 2 si 3.
l În pozitia coborât (A-A1) suporturile pot fi
Cosul superior (Fig. 1)
RO
utilizate pentru articole cum ar fi: cesti de
ceai si de cafea, cutite de bucatarie
si polonice. De asemenea, paharele cu
picior pot fi sprijinite pe capetele
suporturilor.
l Daca sunt asezate în pozitie verticala (B-
Cosul superior (Fig. 2)
B1) se pot aseza farurii întinse si adânci.
Farfuriile întinse trebuie asezate cu baza
catre partea din spate a masinii de spalat
vase si trebuie lasat spatiu între ele,
pentru a permite circulatia libera a jetului
de apa.
Cosul superior (Fig. 3)
l Este recomandabil sa introduceti farfuriile
mari (de minim 26 cm) usor inclinate
spre partea din spate pentru a usura
introducerea cosului in masina de spalat
vase.
l Bolurile pentru salata si bolurile din
plastic pot fi de asemenea introduse in
cosul superior. Este recomandabil sa le
blocati astfel incat jetul puternic de apa sa
nu le rastoarne.
79
Cosul inferior (fig. 5)
Utilizarea cosului inferior
l Recipientele pentru sosuri, cele utilizate
in cuptor, supierele, bolurile pentru salata,
farfuriile de supa, pot fi introduse in cosul
inferior.
l Asezati tacamurile in suportul de plastic
pentru tacamuri cu manerele indreptate in
sus. Asezati suportul pentru tacamuri in
cosul inferior (Fig. 4 si 5), asigurandu-va
de faptul ca tacamurile nu impiedica
bratele rotative.
Cosul inferior este prevazut cu un
dispozitiv de oprire de siguranta pentru o
extragere sigura, utila in special in cazul
unei incarcari complete. Pentru adaugarea
de sare, curatarea filtrului si pentru
intretinerea masinii de spalat, este
necesara extragerea completa a cosului.
Cosul pentru tacamuri (Fig. 6)
Cosul pentru tacamuri este alcatuit din doua
parti divizibile care ofera o mai mare
flexibilitate in utilizare.
Aceasta caracteristica permite o utilizare
optima a spatiului pentru aranjarea vaselor.
Partea superioara a cosului pentru tacamuri
poate fi indepartat pentru realizarea diferitelor
optiuni de incarcare.
Introduceti vasele cu atentie pentru a
asigura cele mai bune rezultate.
O incarcare zilnica standard este prezentata in
figurile 4 si 5.
6. INFORMAȚII PENTRU
LABORATOARELE DE
TESTARE
Cosul inferior (Fig. 4)
Va rugam sa solicitati informatiile necesare
pentru realizarea testului comparativ si
pentru masurarea nivelului de zgomot, in
conformitate cu normele EN, la urmatoarea
adresa:
testinfo-dishwasher@candy.it
In solicitare, va rugam sa specifiati numele
modelului si numarul de serie de pe placuta
cu date tehnice a masinii de spalat vase.
80
Cantitatea de detergent utilizata variaza in
functie de cat de murdare sunt vasele si de
tipul acestora. Va recomandam sa utilizati
20÷30 g de detergent in sectiunea de spalare a
compartimentului pentru detergent (B).
7. ÎNCĂRCAREA
DETERGENTULUI
(Fig. A “2”)
Detergentul
RO
IMPORTANT
Este esential sa utilizati doar detergent
creat special pentru a fi utilizat pentru
masina de spalat vase, fie pudra,
lichid sau sub forma de tablete.
Detergenti nepotriviti (cei destinati spalarii
manuale) nu contin ingredientele potrivite
pentru utilizarea in masina de spalat vase si
o impiedica sa functioneze corespunzator.
Dupa ce ati introdus detergentul in
recipient, puneti capacul, apasati (1) apoi
(2) pana cand se aude un click.
Umplerea recipientului pentru
detergent
Recipientul pentru detergent se afla in
interiorul usii (Fig. A “2”). Daca capacul
compartimentului este inchis, apasati
butonul (A) pentru a-l deschide.
La finalul fiecarui program de spalare
capacul este intotdeauna deschis si pregatit
pentru urmatoarea utilizare a masinii de
spalat vase.
Din moment ce nu toti detergentii sunt la fel
instructiunile de pe ambalajul acestora
poate diferi. Va amintim faptul ca prea putin
detergent nu va curata vasele corespunzator
iar prea mult nu va produce rezultate mai
bune.
IMPORTANT
Nu utilizati o cantitate excesiva de
detergent si veti contribui la protejarea
mediului inconjurator.
AVERTISMENT
Atunci cand introduceti vasele in cosul
inferior, asigurati-va de faptul ca farfuriile
sau alte obiecte nu obstructioneaza
distribuitorul de detergent.
81
8. TIPURI DE DETERGENT
l Cititi cu atentie si urmati instructiunile
Detergent sub forma de tablete
l Eficienta detergentilor ce contin agent
producatorului oferite pe ambalajul acestora;
Detergentul sub forma de tablete de la
diferiti producatori se dizolva in mod diferit,
de aceea, in timpul programelor scurte,
anumiti detergenti nu sunt eficienti deoarece nu
se dizolva complet. Daca utilizati acesti
detergenti, este recomandabil sa selectati
programe mai lungi pentru a garanta
dizolvarea completa a tabletelor.
dedurizant sau / si sare depinde de
duritatea apei. Verificati daca duritatea
apei se afla in valorile indicate pe
ambalajul detergentului.
Daca atunci cand utilizati acest tip de
produs, nu obtineti rezultate satisfacatoare,
contactati producatorul detergentului.
In anumite cazuri, utilizarea detergentilor
combinati pot produce:
IMPORTANT
Pentru a obtine rezultate satisfacatoare,
tabletele TREBUIE sa fie asezate in
sectiunea pentru spalare din recipientul
pentru detergent si NU direct in cuva.
l Depozite de calcar pe farfurii sau in
masina de spalat;
l O reducere a performantelor de spalare si
uscare.
Detergenti concentrati
Detergentii concentrati, cu alcalinitate
redusa si enzime naturale, impreuna cu
programele de spalare la 50°C, au un
impact minor asupra mediului si protejeaza
vasele si masina de spalat.
Progamele cu spalare la 50°C exploateaza
proprietatea de dizolvare a murdariei a
enzimelor, permitand cu ajutorul detergentilor
concentrati obtinerea rezultatelor obtinute si
in cazul programelor la 65°C insa la o
temperatura mai mica.
Detergenti combinati
Detergentii ce contin de asemenea agent
de clatire trebuie sa fie introdusi in
sectiunea pentru spalare a recipientului
pentru detergent. Recipientul pentru agentul
de clatire trebuie sa fie gol (daca nu este
gol, setati dispozitivul de reglare pentru
agentul de clatire la cea mai mica pozitiei
inainte de a utiliza detergentii combinati).
Tineti minte faptul ca atunci cand
utilizati detergenti combinati "ALL in 1",
indicatoarele luminoase pentru agentul
de clatire si cel pentru sare (utilizate
doar pe modelele selectate) sunt
suplimentare, ignorati-le.
Daca apar aceste probleme la spalare sau /
si la uscare, va recomandam sa utilizati
produse
separate
traditionale
(sare,
detergent si agent de clatire). Acest lucru va
asigura faptul ca dispozitivul de dedurizare
al apei va functiona corespunzator.
In acest caz, va recomandam sa:
l Reumpleti recipientul pentru sare si agent
de clatire;
l Activati un program normal de spalare
fara vase.
Detergenti "ALL in 1"
Daca doriti sa utilizati detergenti combinati
("3 in 1"/"4 in 1"/"5 in 1", etc.), de exemplu
cei care contin sare sau / si agent de clatire,
va recomandam urmatoarele:
82
IMPORTANT
Problemele ce pot apare ca rezultat
direct al utilizarii acestor produse nu
sunt acoperite de garantie.
Retineti faptul ca atunci cand se revine la
utilizarea sarii conventionale, va trebui sa
realizati un numar de programe de spalare
inainte ca sistemul sa fie complet eficient
din nou.
9. ÎNCĂRCAREA
MIJLOACELOR DE
CLĂTIRE
(Fig. A "3")
Agentul de clatire
RO
Agentul de clatire, care este eliberat
automat in timpul ultimei etape de clatire,
ajuta la uscarea rapida a vaselor si previne
producerea de pete de acestea.
Umplerea recipientului pentru
agentul de clatire
Acesta poate fi gasit in partea stanga a
recipientului pentru detergent (Fig. A “3”).
Pentru a desface capacul, apasati semnul
respectiv si in acelasi timp trageti de
dispozitivul pentru deschidere.
Este recomandabil sa utilizati agent de
clatire creat special pentru a fi utilizat
impreuna cu masina de spalat vase.
Verificati nivelul agentului de clatire prin
indicatorul (C) situat pe dozator.
PLIN
GOL
Intunecat
Luminat
Reglarea agentului de clatire de
la 1 la 6
Dispozitivul de reglare (D) se afla sub
capac si poate fi rotit cu ajutorul unei
monezi. Pozitia recomandata este pozitia 4.
Continutul calcaros al apei afecteaza
considerabil formarea depunerilor de calcar
si performantele de uscare. De aceea este
important sa reglati cantitatea de agent de
clatire utilizat pentru a obtine cele mai bune
rezultate la spalare. Daca dupa spalare
apar dungi pe vase, micsorati cantitatea de
agent de clatire cu o pozitie. Daca apar
pete albicioase, mariti cantitatea de agent
de clatire cu o pozitie.
83
10. CURĂȚAREA FILTRELOR
(Fig. A "4")
Sistemul de filtrare consta in:
A. un container central
particulele mari;
ce
capteaza
B. un micro filtru situat sub sita ce capteaza
cele mai mici particule asigurand o
clatire perfecta;
C. sita plata care filtreaza continuu apa.
l Pentru a obtine cele mai bune rezultate
de fiecare data, filtrul trebuie sa fie
verificat si curatat dupa fiecare spalare.
l Pentru a indeparta filtrul, rotiti manerul in
sens invers acelor de ceasornic (Fig. 1).
l Pentru o curatare usoara, containerul
central este detasabil (Fig. 2).
l Indepartati filtrul sita (Fig. 3) si spalati
intreaga unitate sub jet de apa. Daca este
nevoie, utilizati o perie mica.
l Cu ajutorul micro filtrului de curatare
automata, intretinerea este redusa iar
filtrul trebuie sa fie verificat la fiecare
doua saptamani. Dupa fiecare spalare,
este recomandabil sa verificati daca containerul
central sau filtrul sita sunt blocate.
AVERTISMENT
Dupa ce ati curatat filtrele, asigurati-va
de faptul ca sunt asamblate corect iar
filtrul sita este pozitionat corespunzator
in partea inferioara a masinii de spalat
vase. Asigurati-va de faptul ca filtrul este
infiletat la loc, in sensul acelor de
ceasornic, in sita, deoarece asezarea
necorespunzatoare a acestuia poate
afecta eficienta masinii de spalat vase.
Nu utilizati masina de spalat vase fara
filtrele instalate.
84
CLATIRE RECE pentru a inmuia resturile
de alimente si pentru a indeparta
particulele mai mari de alimente de la
noua incarcare.
11. SUGESTII PRACTICE
Cum sa obtineti cele mai bune
rezultate
l Daca vasele nu sunt foarte murdare sau
l Inainte de a introduce vasele in masina
Ce nu trebuie sa spalati cu
ajutorul masinii de spalat vase
l Nu clatiti vasele inainte de a le introduce
in masina de spalat.
l Tineti minte faptul ca nu toate vasele pot
fi spalate in masina de spalat. Nu va
recomandam sa spalati vase din
termoplastic, tacamuri cu manere din
lemn sau plastic, recipiente cu manere
din lemn, vase din aluminiu, cristal doar
daca nu este specificat altfel.
l Daca recipientele pentru sosuri sau cele
utilizate in cuptor sunt acoperite de o
crusta de alimente arse sau prajite, este
recomandabil sa le lasati inainte la
inmuiat.
l Asezati vasele cu fata in jos.
l Unele decoratiuni se pot decolora. De
l Incercati sa asezati vasele in asa fel incat
aceea este o idee buna ca inainte de a
spala tot setul, sa spalati doar un articol
din set pentru a observa daca decoratiunile
se decoloreaza.
acestea sa nu se atinga intre ele. Daca
acestea au fost incarcate corespunzator
veti obtine rezultate mult mai satisfacatoare.
l Dupa ce ati introdus vasele, verificati daca
bratele de pulverizare se rotesc liber.
l Nu este recomandabil sa asezati tacamurile
din argint cu manere din otel oxidabil
deoarece poate exista o reactie chimica
intre acestea.
l Recipientele sau alte vase care sunt
acoperite cu o crusta arsa de alimente
trebuie sa fie lasate la inmuiat in apa cu
detergent.
Atunci cand cumparati tacamuri noi,
asigurati-va de faptul ca acestea pot fi
spalate in masina de spalat vase.
l Pentru a spala corespunzator recipientele
din argint:
a) clatiti imediat dupa utilizare, in special
daca s-au utilizat pentru maioneza, oua,
peste, etc;
Sfaturi utile
b) nu le stropiti cu detergent;
l Pentru a evita caderea de pe raftul
c) Pastrati-le la distanta de alte metale.
superior, indepartati intai raftul inferior.
Cum sa faceti economii
l Daca vasele vor fi lasate in masina de
l Daca doriti ca masina de spalat sa
spalat pentru mai mult timp, lasati usa
putin deschisa pentru a lasa aerul sa
circule si pentru a imbunatati performantele de
uscare.
realizeze o spalare completa, asezati
vasele in masina de spalat dupa fiecare
masa si daca este nevoie porniti ciclul
85
RO
daca cosul nu este plin, selectati programul
ECONOMIC urmand instructiunile din
lista cu programe.
de spalat, indepartati resturile de alimente
(oase, scoici, bucati de carne sau
legume, boabe de cafea, piele sau fructe,
scrum de tigara, scobitori, etc.) pentru a
evita blocare filtrelor, evacuarea sau
ajutajul bratului de spalare.
3) Dupa ce ati incheiat, fixati la loc bratele
in aceleasi pozitii, tinand cont de
alinierea sagetii si insurubati la loc.
12. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
(Fig. A "5")
l Pentru a curata partea exterioara a
l Captuseala usii si a rezervorului sunt
masinii de spalat vase, nu utilizati solventi
(cu actiune degresanta), substante abrazive
ci doar cu ajutorul unui material umezit in
apa.
realizate din otel inoxidabil; daca apar
pete provovate de oxidare, acest lucru se
datoreaza unei concentratii mari de saruri
de fier in apa.
l Masina de spalat nu necesita o intretinere
l Petele pot fi indepartate cu ajutorul unui
speciala deoarece rezervorul se curata
automat.
l Stergeti periodic garnitura usii cu ajutorul
unui material umezit pentru a indeparta
resturile de alimente sau de agent de
clatire.
agent abraziv; nu utilizati materiale pe
baza de clor, otel, etc.
1
1b
l Se recomanda curatarea masinii de spalat
vase, pentru indepartarea depozitelor de
calcar si de murdarie. Va sugeram sa
efectuati periodic un program de spalare
cu un produs special pentru curatarea
masinii de spalat vase. in vederea
realizarii acestei operatiuni, masina de
spalat vase trebuie sa fie goala.
l Daca dupa curatarea filtrelor observati
2
faptul ca vasele nu sunt spalate sau
clatite corespunzator, verificati daca toate
capetele bratelor bratelor de pul verizare
sunt libere (Fig. A “5”).
Daca sunt blocate, curatati-le in felul urmator:
1) Pentru a indeparta bratul superior, rotitil pana se aliniaza cu semnul stop
marcat de sageata (Fig. 1b). Impingeti-I
in sus (Fig. 1) si mentineti in apasat in
sus, desurubati in sensul acelor de
ceasornic (pentru reasamblare, repetati
aceeasi procedura dar in sensul
invers acelor de ceasornic). Bratul
inferior poate fi indepartat tragand in
sus (Fig. 2);
2) Spalati bratele sub jet de apa pentru a
curata blocajele din capetele acestora;
86
DUPA INCHEIEREA PROGRAMULUI
DE SPALARE
Dupa fiecare spalare este esential sa opriti
alimentarea cu apa si sa opriti masina
apasand butonul Pornit / Oprit in pozitia
Oprit.
Daca masina nu va fi utilizata pentru o perio
ada indelungata de timp, este recomandabil
sa urmati aceste reguli:
1. Realizati o spalare fara incarcare cu
detergent pentru a curata masina de
orice depozite;
2. Scoateti cablul de alimentare din priza;
6. Pastrati curat interiorul masinii de spalat;
3. Opriti alimentarea cu apa;
7. Daca masina de spalat vase este lasata
in locuri unde temperatura coboara sub
0°C, apa ramasa pe conducte poate
ingheta. Asteptati pana ce temperatura
creste peste zero si asteptati timp de 24
de ore inainte de o porni.
4. Umpleti recipientul pentru agentul de
clatire;
RO
5. Lasati usa deschisa;
87
88
L Indicator luminos "SELECTARE OPȚIUNE"
M Indicatoare luminoase "SELECTARE PROGRAM"
D C+E BLOCARE PENTRU COPII
E Buton "PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ"
F Buton optiune "RESETARE" pentru indicator
"REUMPLERE SARE"
120
60x85x60.9
CU BLAT DE
LUCRU
117
59,8x82x58
FĂRĂ BLAT DE
LUCRU
13
8 persoane
Setări poziție (EN 50242)
Capacitate cu tigăi și vase
Siguranță/Intrare curent/Tensiune de alimentare
Presiune apă curentă (MPa)
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
SEMI ÎNCORPORABIL
9 persoane
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
ÎNCORPORABIL
Consultați plăcuța cu valori nominale
Min. 0,08 – Max. 0,8
9 persoane
15
DATE TEHNICE (Consultați plăcuța cu valori nominale)
Adâncime cu ușa deschisă (cm)
Lățime x Înălțime x Adâncime (cm)
DIMENSIUNE
ÎN POZIȚIE VERTICALĂ NEASISTATĂ
ÎNCORPORABIL
I Indicatoare luminoase "STARE PROGRAM"/"START ÎNTRZIAT"
C Buton de opțiuni "Express"
DATĂ
H Indicator luminos "SARE CONSUMATĂ"
B Buton "SELECTARE PROGRAM" ÎNSCRIERE Wi-Fi
N Indicator luminos "Addish"
G Buton "Start/Reset" (Pornire/Anulare program)
A Buton PORNIRE/OPRIRE
13. DESCRIEREA PANOULUI
DE COMENZI
14. DATE TEHNICE
15. SELECTAREA
PROGRAMULUI ȘI
OPȚIUNI SPECIALE
La următoarea pornire a
aparatului
Țineți apăsat butonul "PORNIRE/OPRIRE"
timp de aproximativ 3 secunde pentru a
porni mașina, iar ledul indicator de program
"P3" se va aprinde.
Buton PORNIRE/OPRIRE
l Pentru a opri și opri aparatul, apăsați
butonul PORNIRE/OPRIRE (cel puţin 3
secunde).
Dacă ați pornit funcția de memorare a
programului, ledul indicator corespunzător
ultimului program încheiat va apărea
pe afișaj.
RO
La sfârșitul ciclului, nu uitați să opriți
mașina utilizând butonul PORNIRE/OPRIRE,
apoi scoateți ștecărul și închideți
alimentarea cu apă.
Meniu setări
Din meniul Setări, puteți ajusta diverși
parametri pentru a corespunde cerințelor de
spălare.
La prima pornire a aparatului
l Conectați mașina la sursa de alimentare.
Accesarea meniului Setări
l Porniți mașina de spălat vase ținând
apăsat butonul "PORNIRE/OPRIRE" timp
de aproximativ 3 secunde.
l Deschideți ușa, puneți vasele de spălat
în interior și închideți din nou ușa.
l Apăsați butonul "PORNIRE/OPRIRE" și
l Țineți apăsate butoanele "Progr." și
țineți apăsat timp de 3 secunde.
"PORNIRE/OPRIRE" timp de aproximativ
5 secunde.
l În acest moment vor fi active numai
l Toate ledurile indicatoare se vor clipi
butoanele "PORNIRE/OPRIRE" și "Progr.",
iar toate ledurile indicatoare ale programului
se vor aprinde timp de 3 secunde. După
acesta, ledul indicator "P3", va rămâne
aprins și toate butoanele vor rămâne
active.
intermitent timp de 5 secunde.
l Vor fi afișate setările.
- Setările de prevenire a acumulării de
calcar vor apărea când ledul indicator
se aprinde în programele corespunzătoare.
Dacă acestea sunt oprite, nivelul este
setat la "S0".
l Alegeți un program cu butonul "SELECTARE
PROGRAM".
- Când se activează semnalul audio, se
aprinde ledul indicator "Expres".
l Dacă doriți să selectați o opțiune, apăsați
butonul corespondent (ledul indicator
care reprezintă opțiunea selectată se va
aprinde).
- Cînd s-a activat funcția "Memo", ledul
indicator "6h" de pe funcția pornire
amânată se va aprinde.
l Apăsați "Pornire/Anulare" și se va auzi un
l Când apăsați butonul "Progr.", va începe
semnal scurt, ledul indicator corespunzător
programului selectat va rămâne aprins,
iar ledul indicator se va aprinde.
ajustarea PREVENIRII ACUMULĂRII DE
CALCAR (consultați capitolul adecvat din
broșura de instrucțiuni pentru informații).
l Apăsați butonul "Expres" pentru a
l Dacă programul este inițiat cu ușa
aprinde ajustarea SEMNALULUI AUDIO.
(consultați secțiunea din acest subiect
pentru informații despre modul de ajustare).
deschisă, se va auzi un semnal de 5 ori,
iar programul va porni automat după
închiderea ușii.
89
l Apăsați
butonul "Pornire amânată"
pentru a activa FUNCȚIA MEMO
(consultați capitolul adecvat din broșura
cu instrucțiuni pentru informații despre
modul de pornire și oprire.)
Programele "AUTOMATE"
(numai la anumite modele)
Mașina de spălat vase este dotată cu un
senzor de murdărie capabil să analizeze
gradul de murdărie al apei în timpul tuturor
fazelor Progr.ului "AUTOMAT" (consultați
legenda Progr.ului). Mulțumită acestui
dispozitiv, parametrii ciclului de spălare sunt
adaptați automat la cantitatea reală de
murdărie de pe vase. Aceasta deoarece
gradul de murdărie al apei este conectat de
cantitatea de murdărie de pe vase. Astfel,
sunt garantate rezultate de spălare excelente
dacă se optimizează consumul de apă și energie.
Programele "IMPULSE"
(numai la anumite modele)
Progr.ele "IMPULSE" utilizează o tehnologie
de spălare cu impulsuri, care reduce consumul
și zgomotul, și îmbunătățește performanța.
Funcționarea intermitentă a pompei
de spălat NU este considerată o
funcționare greșită; este o caracteristică a
spălării cu impulsuri și, prin urmare,
trebuie considerată o caracteristică
normală a programului.
Adăugarea de vase după ce indicatorul
luminos ADDISH s-a stins este ferm
descurajată, întrucât acest lucru poate
afecta performanța de spălare.
AVERTISMENT
Dacă deschideți ușa în timpul ciclului
de uscare, un semnal sonor intermitent vă
informează că ciclul de uscare nu s-a
încheiat încă.
Întreruperea programului
Nu se recomandă deschiderea ușii în timpul
funcționării programului, în special în timpul
fazelor de spălare centrală și clătire finală
cu apă fierbinte. Cu toate acestea, în cazul
în care ușa este deschisă în timpul rulării
unui program (de exemplu, pentru a adăuga
vase), mașina se oprește automat. Închideți
ușa, fără a apăsa niciun buton. Ciclul va fi
reluat din momentul în care a fost oprit.
AVERTISMENT
Dacă deschideți ușa în timpul ciclului
de uscare, un semnal sonor intermitent vă
informează că ciclul de uscare nu s-a
încheiat încă.
ADDISH (posibilitatea de adăuga
vase după ce programul a început)
Atunci când începe Progr.ul, trebuie doar
să deschideți ușa și să adăugați mai multe
vase atunci când se aprinde indicatorul
luminos ADDiSH
. Aparatul se va opri
automat, iar timpul rămas până la sfârșitul
ciclului va clipi intermitent pe afișaj.
Închideți ușa, fără a apăsa niciun buton.
Ciclul va fi reluat din momentul în care a
fost oprit. Atunci când indicatorul luminos se
stinge, nu se mai recomandă adăugarea de
vase.
90
Deschideți ușa încet și cu atenție,
pentru a evita să vă udați cu stropi din
apa mașinii.
Schimbarea unui program în
curs de derulare
Procedați după cum urmează pentru a schimba
sau a anula un program în curs de derulare:
l Țineți apăsat butonul "Pornire/Anulare"
timp de cel puțin 3 secunde. Se vor auzi
semnale audio, iar indicatorul luminos de
programe se va aprinde și se va stinge
individual și secvențial.
l Se vor auzi semnale audio și toate
Butonul de opțiune trebuie activat după ce
ați ales Progr.ul de spălare.
ledurile indicatoare ale programului se vor
aprinde constant.
AVERTISMENT
Butonul "Express"
Acest buton permite consumul mediu de
energie și timp cu 25% (conform ciclului
selectat), reducând temperatura de spălare a
vaselor și durata de uscare în timpul clătirii
finale. Această opțiune este recomandată
pentru spălarea de seară, atunci când nu sunt
necesare imediat vase perfect uscate. Pentru
o mai bună uscare, lăsați ușa mașinii de spălat
ușor deschisă pentru a promova circulația
aerului natural în mașina de spălat vase.
Înainte de a iniția un program nou, trebuie
să verificați dacă mai există detergent în
dozator. Dacă este cazul, mai puneți
detergent.
Operațiunile programului
rămâne aprins, iar indicatoarele luminoase
"FAZĂ PROGRAM":
SPĂLARE
CLĂTIRE
Indicatorul luminos "FĂRĂ SARE"
USCARE
Acest model este dotat cu un indicator
luminos pe panoul de comenzi care se
aprinde atunci când trebuie adăugată sare.
Apariția petelor albe pe vase este în general un
semn de avertizare că recipientul de sare
trebuie realimentat.
se vor aprinde individual și secvențial,
pentru a indica faza curentă.
În cazul în care există o întrerupere a
alimentării cu curent în timp ce mașina
de spălat vase funcționează, o memorie
specială stochează programul selectat
și, la reluarea alimentării cu curent,
aceasta continuă de unde a rămas.
Butonul "RESETARE"
pentru
indicatorul luminos "FĂRĂ SARE"
După ce umpleți recipientul cu sare, trebuie
să apăsați acest buton timp de câteva
secunde, până când indicatorul luminos
corespunzător se stinge.
Sfârșitul programului
Se va auzi o alarmă sonoră de 5 secunde
(dacă nu este oprită) de 3 ori la intervale de
30 de secunde pentru a indica că Progr.ul
s-a încheiat.
AVERTISMENT
Butoane de opțiune
Dacă apăsați butonul de resetare fără a
umple recipientul de sare, acesta va
interfera cu funcționarea corectă a indicatorului
luminos de sare.
Butoanele de opțiune vă oferă mai multe
opțiuni de spălare, lăsându-vă să personalizați
Progr.ele de spălare (consultați tabelul din
capitolul 17 pentru o listă de Progr.e pentru
care se poate activa fiecare opțiune.)
Opțiunile sunt activate (sau dezactivate)
înainte ca Progr.ul să înceapă, utilizând
butoanele adecvate. Indicatoarele luminoase
relevante vor apărea (sau dispărea) pe afișaj.
Pentru a garanta funcționarea corectă
a indicatorului luminos de sare,
TREBUIE ÎNTOTDEAUNA SĂ ALIMENTAȚI
COMPLET REZERVORUL DE SARE.
91
RO
Dacă este selectată o opțiune care nu
este compatibilă cu programul selectat,
indicatorul luminos al opțiunii respective
clipelte mai întâi și apoi se stinge.
l În acest moment se poate seta un program nou.
Butonul "PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ"
Timpul de pornire al mașinii de spălat poate
fi setat cu ajutorul acestui buton, amânând
pornirea cu 3, 6 sau 9 ore.
Procedați după cum urmează pentru a seta
o pornire întârziată.
l Alegeți un program apăsând butonul
"SELECTARE PROGRAM".
l Apăsați butonul "PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ"
(de fiecare dată când se apasă butonul,
pornirea va fi amânată cu 3, 6 sau 9 ore, iar
indicatorul luminos al timpului de pornire
corespunzător se va aprinde).
Activarea
sau
dezactivarea
Semnalul sonor de SFÂRȘIT AL
PROGRAMULUI
Puteți dezactiva pornind și oprind semnalul
audio, după cum urmează (setarea implicită
este "activ"):
l Porniți mașina de spălat vase apăsând
butonul "PORNIRE/OPRIRE"
aproximativ 3 secunde.
timp
de
l Țineți apăsate butoanele "Progr." și
"PORNIRE/OPRIRE" timp de aproximativ
5 secunde.
l Pentru a iniția numărătoarea inversă,
l Toate ledurile indicatoare se vor clipi
apăsați butonul "Pornire/Anulare" (indicatorul
luminos al amânării setate va începe să
clipească intermitent).
- Dacă semnalul audio este activ, se
aprinde ledul indicator "Express".
În cazul în care se setează o întârziere de 9
ore, numărătoarea inversă va fi afișată de
indicatorul luminos de 6h după 3 ore și
indicatorul luminos 3h după 6 ore.
La sfârșitul ultimelor 3 ore (după ce
numărătoarea
inversă
s-a
încheiat),
indicatorul luminos 3h va înceta să
lumineze intermitent și va rămâne aprins
pentru a indica faza de spălare, iar
programul va începe automat.
Pornirea întârziată poate fi modificată sau
anulată dacă numărătoarea inversă nu s-a
încheiat, și, prin urmare, programul nu a
început încă. Selectați un alt program sau
selectați/deselectați butonul de opțiune,
procedând după cum urmează:
l Țineți apăsat butonul "Pornire/Anulare"
timp de cel puțin 3 secunde.Se vor auzi
semnale audio, iar indicatorul luminos de
programe se va aprinde și se va stinge
individual și secvențial.
l Pornirea întârziată și programul selectate
vor fi anulate. Indicatorul luminos de
program va lumina intermitent, iar mașina
de spălat vase este pregătită pentru a
seta un program nou.
92
intermitent timp de 5 secunde.
- Dacă semnalul audio nu este activ,
ledul indicator "Express" va fi stins.
1. Apăsați butonul "Express" pentru a porni
sau a opri semnalul audio.
2. Ori de câte ori se aprinde semnalul audio,
pe lângă confirmarea vizuală oferită prin
aprinderea ledului "Express", se va auzi
un semnal acustic drept confirmare.
3. Dacă opriți semnalul audio, niciun semnal
audio nu va însoți confirmarea vizuală
când ledul "Express" se stinge.
4. Opriți mașina de spălat ținând apăsat
butonul "PORNIRE/OPRIRE" timp de
aproximativ 3 secunde pentru a activa
noua setare.
Modul memorare (Memorarea
ultimului program utilizat)
Continuați conform indicațiilor d emai jos
pentru a permite stocarea în memorie a
ultimului program utilizat:
l Porniți mașina de spălat vase apăsând
butonul "PORNIRE/OPRIRE"
aproximativ 3 secunde.
timp
de
l Țineți apăsate butoanele "Progr." și
ușa mașinii de spălat vase și dezactivează
comenzile pentru a garanta că nu se
operează modificări nedorite sau accidentale.
"PORNIRE/OPRIRE" timp de aproximativ
5 secunde.
l Toate ledurile indicatoare se vor clipi
Porniți și opriți opțiunea de blocare a
accesului copiilor după cum urmează:
intermitent timp de 5 secunde.
1. Ledul indicator "6h" de pe funcția
"PORNIRE AMÂNATĂ" este oprit în
mod implicit.
l Porniți mașina de spălat vase apăsând
2. Când apăsați butonul "PORNIRE
AMÂNATĂ", ledul indicator "6h" se va
aprinde și se va auzi un semnal sonor.
l Țineți apăsate butoanele "Expres" și
"PORNIRE AMÂNATĂ" timp de aproximativ
5 secunde. Ledurile indicatoare de "3h
6h 9h" vor clipi intermitent și se va auzi
un semnal audio.
3. Opriți mașina de spălat ținând apăsat
butonul "PORNIRE/OPRIRE" timp de
aproximativ 5 secunde pentru a activa
noua setare.
l Apoi
va funcționa
"PORNIRE/OPRIRE".
Urmați aceeași procedură pentru a opri
memoria
butonul
l Dacă se apasă orice alt buton, ledurile
indicatoare ale fazei programului vor clipi
intermitent de 3 ori.
BLOCARE PENTRU COPII
l Blocarea accesului copiilor poate fi
anulată apăsând pur și simplu butoanele
"Express" și "PORNIRE AMÂNATĂ" și
ținându-le apăsate din nou timp de 5
secunde sau prin oprirea aparatului.
Mașina de spălat are o opțiune de blocare
electronică a accesului copiilor. Blocarea
accesului copiilor protejează copii de
pericole care pot apărea dacă se deschide
93
numai
RO
butonul "PORNIRE AMÂNATĂ" timp de
aproximativ 3 secunde.
Înscriere reușită
16. CONTROL LA DISTANȚĂ
(WI-FI)
l Ledurile indicatoare 3h-6h-9h se vor
Acest aparat este dotat cu tehnologie Wi-Fi
care permite controlarea la distanță a
aparatului prin intermediul unei aplicații.
stinge, în timp ce ledurile indicatoare P3
P4 vor rămâne aprinse.
l Mașina este conectată și vă puteți
controla mașina din aplicație.
Sincronizarea aparatului cu
aplicația
Înscriere nereușită
l Descărcați aplicația Candy simply-Fi pe
dispozitivul dvs.
Dacă înscrierea nu eșuează
reușește în decurs de 5 min.:
sau
nu
l Ledurile indicatoare 3h-6h-9h și P3 P4 se
vor stinge.
Aplicația Candy simply-Fi este disponibilă
pentru tabletele și smartphone-urile cu
Android și iOS.
l Mașina nu se va conecta.
l Repetați procedura de înscriere, ținând
apăsat din nou
ÎNTÂRZIATĂ".
Pentru a descoperi toate detaliile
opțiunilor Wi-Fi, explorați meniurile
aplicației în modul DEMO.
l Asigurați-vă că routerul este pornit și că
dispozitivul dvs. inteligent/tableta este
conectată la rețeaua Wi Fi domestică.
l Porniți funcția BLUETOOTH a dispozitivului
dvs. inteligent/tabletei (dacă este disponibilă).
l Deschideți aplicația, creați un profil de
utilizator și înscrieți aplicația, respectând
instrucțiunile care apar pe afișajul
dispozitivului.
l Porniți mașina de spălat vase cu butonul
"PORNIRE/OPRIRE" când primiți această
instrucțiune în aplicație.
l Apăsați "Progr. 3sec WiFi" și țineți
apăsat timp de 3 secunde; à ledurile
indicatoare P3 și P4 vor clipi intermitent.
l Apăsați butonul "PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ" și
țineți apăsat timp de 3 secunde în cele 60
de secunde ale pasului anterior; ledurile
indicatoare 3h-6h-9h vor clipi intermitent
simultan timp de 5 minute.
l Introduceți parola rețelei dvs. WiFi domestice
din aplicație și încheiați procedura.
94
butonul
"PORNIRE
Pentru mai multe informații, consultați
"Înscriere în aplicație - Ghid rapid" cu
care este dotat mașina, accesibil și la linkul:
go.candy-group.com/bm-dw
Resetarea WiFi
Repetați procedura de înscriere în
eventualitatea în care apar probleme sau vă
modificați parola routerului.
ACTIVAREA CONTROLULUI LA
DISTANȚĂ
Ori de câte ori doriți să folosiți mașina prin
control la distanță:
l Umpleți mașina de spălat vase, adăugați
detergent și închideți ușa.
l Porniți mașina de spălat.
l Apăsați "Progr. 3sec WiFi" și țineți
apăsat timp de 3 secunde à; ledurile
indicatoare P3 P4 vor ilumina constant.
l Acum puteți utiliza aplicația și controlul la
distanță al mașinii de pe dispozitivul dvs.
Mod alternativ de a ieși din controlul la
distanță.
DEZACTIVAREA CONTROLULUI
LA DISTANȚĂ
l Apăsați "Pornire/Resetare" și țineți apăsat
apăsați „Progr. 3sec WiFi” timp de 3
sec.
l Când nu se derulează niciun ciclu:
Indicatoarele luminoase P3 P4 se vor
stinge, iar ledul corespunzător ultimului
program finalizat de mașină (sau P3) se
va aprinde.
Dacă opriți mașina și o porniși din nou
de la butonul Pornire/Oprire în timp ce
CONTROLUL LA DISTANȚĂ este
activat și un ciclu se derulează (sau
dacă sursa de alimentare este
întreruptă), ciclul va fi reluat de la
punctul în care a fost întrerupt.
"CONTROLUL LA DISTANȚĂ" va fi
dezactivat, iar indicatoarele luminoase
P3 și P4 vor clipi intermitent.
l Când se derulează niciun ciclu:
Indicatoarele luminoase P3 P4 vor începe
să clipească intermitent, în timp ce
indicatoarele luminoase ale programului
vor indica punctul din ciclul de spălat la
care a ajuns mașina. Ciclul va fi finalizat
fără controlul din aplicație.
95
RO
timp de 3 secunde: dacă se derulează un
ciclu, aceasta va fi anulat, iar mașina va
ieși din modul CONTROL LA DISTANȚĂ.
Acum puteți începe un nou ciclu de
spălare utilizând panoul de comenzi.
l Pentru a ieși din controlul de la distanță,
17. LEGENDĂ PROGRAM
Program
Descriere
P1
Intensiv
O data pe zi - pentru vase foarte murdare si pentru
alte vase care au fost strânse pe parcursul zilei,
pentru a fi spalate.
P2
Universal
O data pe zi - pentru vase foarte murdare si pentru
alte vase care au fost strânse pe parcursul zilei,
pentru a fi spalate.
P3
Eco
Program pentru reducerea consumului de energie,
adecvat pentru vase cu grad normal de murdarire
(cel mai eficient program în ceea ce priveste
consumul de energie si apa).
Program standard pentru EN 50242.
P4
Prespalare
Prespalare scurta cu apa rece pentru vase care
vor fi pastrate în masina de spalat vase pâna la
umplerea acesteia.
P5
Spălare și uscare Ciclu de spălare rapid de clasa A.
* Adecvat pentru spălarea vaselor până la 8
persoane.
Spalare cu prespalare
Pentru programele cu prespalare, se recomanda sa adugati o a doua doza de detergent (max. 10g)
direct în masima de spalat vase.
96
Temperatură de spălare (°C)
Durată¹ medie de spălare (min.)
Butonul
"PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ"
Butonul "Express"
P1
Intensiv
●
75
130
DA
DA
P2
Universal
-
60
120
DA
DA
P3
Eco
●
45
170
DA
DA
P4
Prespalare
-
-
5
DA
N/A
●
60
39
DA
DA
Program
P5
● = Detergent prespălare
N/A = OPȚIUNEA NU ESTE DISPONIBILĂ
1) Cu apă rece (15°C) - Toleranță ±10%Dacă folosiți apă fierbinte, timpul rămas până la sfârșitul programului este actualizat automat în
timpul derulării programului.
Valorile sunt măsurate în laborator conform Standardului european EN 50242 (valorile pot varia în
funcție de condițiile de utilizare).
97
RO
Detergent prespălare
Opțiuni
18. UNITATEA DE
DEDURIZARE A APEI
In functie de sursa de alimentare, apa
contine diferite cantitati de calcar si
minerale care se depun pe vase lasand
urme pe acestea. Nu cat este mai mare
nivelul de minerale in apa, cu atat este mai
dura apa. Masina de spalat este prevazuta
cu o unitate pentru dedurizarea apei, care
prin
intermediul
utilizarii
unei
sari
regenatoare speciale, furnizeaza apa
dedurizata pentru spalarea vaselor. Gradul
de duritate al apei poate fi obtinut de la
compania de furnizare a apei.
Reglara dispozitivului
dedurizarea apei
pentru
Unitatea de dedurizare poate trata apa cu o
duritate de pana la 90°fH (gradatie
franceza) sau 50°dH (gradatie germana)
prin intermediul a 6 setari diferite. Tabelul
de mai jos prezinta diferite grade de duritate
pentru apa cu setarile corespunzatoare
pentru unitatea de dedurizare.
Nivel
°fH
(gradatie
franceza)
°dH
(gradatie
germana)
Utilizare sare
Led indicator de
program
Duritate apa
S0
0-5
0-3
NU
Fara
iluminare
S1
6-15
4-9
DA
P1
S2
16-30
10-16
DA
P1+P2
S3
31-45
17-25
DA
P1+P2+P3
*S4
46-60
26-33
DA
S5
61-90
34-50
DA
Masina de spalat trebuie sa
INTOTDEAUNA oprita inainte
pornirea procedurii.
fie
de
1. Porniți mașina de spălat vase apăsând
butonul "PORNIRE/OPRIRE".
2. Apăsați butoanele "Progr." și "PORNIRE/
OPRIRE" în același timp, și ținând
apăsat timp de 5 secunde.
3. Se va auzi un scurt semnal audio și
toate ledurile indicatoare vor clipi
intermitent timp de 5 secunde.
4. Ledurile indicatoare "SELECTAREA
PROGRAMULUI" se va aprinde pentru
a indica nivelurile de eliminare a
acumulării de calcar. Dacă nu se
aprinde niciun led, trebuie setat nivelul
"S0".
5. Apăsați din nou "Progr." pentru a
selecta nivelul dorit de eliminare a
acumulării de calcar: de fiecare dată
când apăsați butonul, ledul indicator
corespunzător se va aprinde în tabelul
de deasupra (P1àS1, P2àS2,...)
Pentru nivelul "S0", toate ledurile de
vor stinge.
6. Opriți mașina de spălat ținând apăsat
butonul "PORNIRE/OPRIRE" timp de 3
secunde pentru a activa noua setare.
P1+P2+P3+
P4
P1+P2+P3+
P4+P5
AVERTISMENT
* Unitate pentru dedurizarea apei este
setata din fabrica la nivelul 3, potrivit
pentru majoritatea utilizatorilor.
98
In functie de gradul de duritate al apei,
reglati unitatea de dedurizare in felul
urmator:
Daca apar probleme, opriti masina de
spalat vase cu ajutorul butonului
"PORNIRE/OPRIRE" si porniti din nou
procedura de la inceput (PASUL 1).
19. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
Dacă considerați că mașina de spălat vase nu funcționează corect, consultați ghidul rapid
furnizat mai jos cu privire la sfaturi practice privind modul de rezolvare a celor mai
frecvente probleme. Dacă eroarea persistă sau este recurentă, contactați Centrul de
asistență tehnică.
RAPORTĂRILE ERORILOR
l Modelele cu afișaj: erorile sunt raportate cu un număr care le precede sau litera „E”
(de ex., Eroarea 2 = E2) și un scurt semnal sonor.
clipesc intermitent pe panoul de comenzi.
Numai la modelele cu afișaj
Sunt afișate erorile
„VERIFICAȚI APA”
cu un scurt semnal sonor
(numai la anumite modele).
E2 (cu afișaj)
cu un scurt semnal sonor
E3 (cu afișaj)
cu un scurt semnal sonor
E4 (cu afișaj)
cu un scurt semnal sonor
E4-E6-E7-Ef-EL
(cu afișaj)
cu un scurt semnal sonor
E8-Ei (cu afișaj)
cu un scurt semnal sonor
Semnificație și soluții
Mașina de spălat vase nu se umple cu apă
Asigurați-vă că alimentarea cu apă este deschisă.
Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este îndoit sau strivit.
Asigurați-vă că țeava de scurgere este la înălțimea corespunzătoare
(consultați secțiunea de instalare).
Închideți alimentarea cu apă, deșurubați furtunul de alimentare cu
apă din spatele mașinii de spălat vase și verificați ca filtrul „cu nisip”
să nu fie înfundat.
Mașina de spălat vase nu drenează apa
Asigurați-vă că țeava de scurgere nu este îndoită, sau blocată, și că
filtrul nu este înfundat.
Asigurați-vă că sifonul nu este înfundat.
Scurgere de apă
Asigurați-vă că țeava de scurgere nu este îndoită, sau blocată, și că
filtrul nu este înfundat.
Asigurați-vă că sifonul nu este înfundat.
Eroare de control electronic
Contactați Centrul de asistență tehnică.
Elementul de încălzire a apei nu funcționează corect sau placa
filtrului este înfundată
Curățați placa filtrului.
Numai la modelele fără afișaj
În cazul în care apar erori sau defecțiuni în timpul derulării unui program, indicatorul
luminos care corespunde ciclului selectat va clipi rapid și se va auzi un semnal sonor
intermitent. În acest caz, opriți mașina de spălat vase apăsând butonul
„PORNIRE/OPRIRE”. După ce verificați pentru a vă asigura că alimentarea cu apă
este deschisă, că țeava de drenare nu este îndoită și că sifonul sau filtrele nu sunt
înfundate, setați din nou programul selectat.
Dacă eroarea persistă, contactați Centrul de asistență tehnică.
99
RO
l Modelele fără afișaj: erorile sunt raportate de către indicatoarele luminoase care
Această mașină de spălat vase este dotată cu un dispozitiv de siguranță la debit în
exces, în eventualitatea unei probleme, evacuând automat apa în exces.
AVERTISMENT
Pentru a asigura funcționarea corectă a dispozitivului de
siguranță la debit în exces, vă recomandăm să nu mutați sau
să nu înclinați mașina de spălat vase în timpul funcționării. În
cazul în care este necesară înclinarea sau mutarea acesteia,
vă rugăm să vă asigurați că ciclul de spălat este complet și
că în aparat nu rămâne apă.
Alte erori
EROARE
1. Nu funcționează
niciun program
2. Mașina de
spălat vase nu
se umple cu apă
3. Mașina de
spălat vase nu
evacuează apa
4. Mașina de
spălat vase
evacuează apă
în continuu
5. Brațele de
pulverizare nu
se aud rotindu-se
CAUZĂ
SOLUȚIE
Ștecărul nu este conectat la
priză
Butonul P/O nu este apăsat
Ușa este deschisă
Nu se alimentează cu curent
Consultați punctul 1
Robinetul de apă este închis
Furtunul de alimentare cu apă
este îndoit
Filtrul furtunului de apă este
înfundat
Filtrul este murdar
Țeava de scurgere este îndoită
Extensia țevii de scurgere nu
este conectată corect
Conexiunea la evacuarea din
perete este îndreptată în jos și
nu în sus
Apăsați butonul
Închideți ușa
Verificați
Verificați
Deschideți robinetul de apă
Eliminați îndoiturile furtunului
Curățați filtrul la capătul furtunului
Curățați filtrul
Eliminați îndoiturile țevii
Urmați cu atenție instrucțiunile pentru
conectarea țevii de scurgere
Apelați un tehnician calificat
Poziția țevii de scurgere este
prea joasă
Ridicați țeava de scurgere cu cel
puțin 40 cm peste nivelul podelei
Cantitate excesivă de detergent
Reduceți cantitatea de detergent
Utilizați detergent adecvat
Un articol împiedică brațele să
se rotească
Placa de filtrare și filtrul sunt
foarte murdare
100
Conectați ștecărul electric
Verificați
Curățați placa și filtrul
6. La aparatele
electronice fără
afișaj: unul sau
mai multe
indicatoare
luminoase
clipesc
intermitent rapid
CAUZĂ
SOLUȚIE
Alimentarea cu apă este oprită
Consultați punctul 5
Partea de jos a tigăilor nu a fost
spălată bine
Marginea tigăilor nu a fost
spălată bine
Brațele de pulverizare sunt
parțial blocate
7. Vasele sunt
spălate parțial
Vasele nu au fost încărcate
corect
Capătul țevii de scurgere este
scufundat în apă
A fost măsurată o cantitate
incorectă de detergent sau
detergentul este vechi și solid
Capacul rezervorului de sare nu
este închis corect
Programul de spălat nu este
suficient de metodic
Verificați
Resturile de mâncare arsă trebuie
înmuiate înainte de a pune tigăile în
mașina de spălat vase
Repoziționați tigăile
Scoateți brațele de pulverizare
deșurubând piulițele inelului în sens
orar și spălați sub jet de apă curentă
Nu puneți vasele prea apropiate
unele de celelalte
Capătul țevii de scurgere nu trebuie
să intre în contact cu debitul de apă
spre exterior
Creșteți măsura conform gradului de
murdărie al vaselor sau schimbați
detergentul
Strângeți-l bine
Alegeți un program mai puternic
8. Detergentul nu
este eliberat sau
este eliberat
parțial
Tacâmurile, vasele, tigăile etc.,
opresc dozatorul de detergent
să se deschidă
Poziționați vasele, astfel încât să nu
obstrucționeze dozatorul
9. Prezența
petelor albe pe
vase
Apa din rețeaua de alimentare
este prea dură
Verificați nivelul de sare și de mijloc
de clătire și ajustați-l. Dacă eroarea
persistă, contactați Centrul de
asistență tehnică
10. Zgomot în
timpul spălării
Vasele se lovesc unele de
celelalte
Brațele care se rotesc se lovesc
de vase
11. Vasele nu sunt
complet uscate
Debit de aer inadecvat
Mijlocul de clătire lipsește
101
Opriți aparatul
Dați drumul la robinet
Resetați ciclul
Reverificați încărcarea vaselor în
coș
Reverificați încărcarea vaselor în
coș
Lăsați ușa mașinii de spălat vase
deschisă ușor la sfârșitul programului
de spălat pentru a permite uscarea
naturală a vaselor
Umpleți dozatorul de mijloc de clătire
RO
EROARE
N.B.: În cazul în care oricare dintre situațiile de mai sus duce la o performanță greșită de
spălare sau kla o clătire insuficientă, eliminați depozitele de murdărie de pe vase manual,
întrucât ciclul final de uscare întărește murdăria, îngreunând eliminarea la o spălare
ulterioară.
În cazul în care eroarea persistă, contactați Centrul de asistență tehnică, citând modelul
mașinii de spălat vase. Acesta se regăsește pe placa din secțiunea superioară a
interiorului ușii mașinii de spălat vase sau pe garanție. Aceste informații vor facilita o
remediere mai rapidă, mai eficientă.
Asistență și garanție
Produsul este garantat în baza legii și a termenilor și condițiilor declarate pe
certificatul de garanție inclus cu produsul. Certificatul trebuie păstrat și arătat
unui Centru de asistență tehnică autorizat în caz de necesitate, împreună cu
dovada achiziției. De asemenea, puteți verifica condițiile de garanție de pe
pagina noastră web.
Pentru asistență, vă rugăm să completați formularul online sau să ne contactați
la numărul indicat pe pagina de asistență a paginii noastre web.
Producătorul declină întreaga răspundere pentru orice erori de imprimare din această
broșură. Mai mult, producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări considerate utile
pentru produsele sale fără a le modifica caracteristicile esențiale.
102
20. CONDIȚII AMBIENTALE
Utilizatorii pot juca un rol important în
asigurarea faptului cu DEEE nu poluează
mediul; este esenţial să se respecte
următoarele reguli de bază:
103
l DEEE nu trebuie reciclate împreună cu
deşeurile menajere;
l DEEE trebuie predate la centrele de
colectare municipale sau la societăţile
autorizate de colectare/reciclare. În
anumite ţări, DEEE voluminoase pot fi
preluate de la domiciliu.
RO
Acest aparat este marcat în
conformitate
cu
Directiva
europeană 2012/19/UE cu privire
la deşeurile de echipamente
electrice şi electronice (DEEE).
DEEE conţin atât substanţe poluante (care
pot avea consecinţe negative asupra
mediului) cât şi componente de bază (care
pot fi reutilizate). Este important ca DEEE
să facă obiectul unui tratament special,
pentru a se îndepărta şi colecta corespunzător
toate substanţele poluante şi pentru a se
recupera şi recicla toate materialele.
În multe ţări, în momentul în care
achiziţionaţi un aparat nou de acelaşi tip,
aparatul vechi poate predat distribuitorului
care trebuie să îl colecteze gratuit, în baza
schimbului de unu la unu.
Дякуємо за вибір посудомийної машини
Candy. Ми впевнені у тому, що вона
допомагатиме вам мити посуд повсякденно і
в повній безпеці.
Уважно прочитайте цей посібник для
правильної і безпечної експлуатації
пристрою та отримання корисних порад
щодо ефективного обслуговування приладу.
Зміст
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
2. ПОДАЧА ВОДИ
3. ЗАВАНТАЖЕННЯ СОЛІ
4. РЕГУЛЮВАННЯ ВЕРХНЬОГО КОШИКА
5. ЗАВАНТАЖЕННЯ ПОСУДУ
Посудомийною машиною можна
користуватися лише після уважного
прочитання цих інструкцій. Радимо
завжди тримати цей посібник під рукою
і в хорошому стані для будь-якого
майбутнього власника.
Перевірте, чи входить до комплекту
постачання приладу цей посібник
користувача, гарантійний сертифікат,
чи наявна адреса сервісного центру та
наклейка енергоефективності. Кожен
виріб ідентифікується за унікальним
16-значним кодом, так званим "серійний
номером", надрукованим на гарантійному
сертифікаті або на табличці з серійним
номером всередині дверцят або у
верхній частині правого боку приладу.
Цей код є різновидом ідентифікаційного
документа виробу, який потрібен для
його реєстрації або для звернення до
Центру технічної підтримки.
6. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАЛЬНИХ
ЛАБОРАТОРІЙ
7. ЗАВАНТАЖЕННЯ ЗАСОБУ ДЛЯ МИТТЯ
8. ТИПИ ЗАСОБІВ ДЛЯ МИТТЯ
9. ЗАВАНТАЖЕННЯ ОПОЛІСКУВАЧА
10.ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ
11.ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
12.ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ
13.ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ
14.ТЕХНІЧНІ ДАНІ
15.ВИБІР ПРОГРАМ І СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
16.БЕЗКОНТАКТНЕ УПРАВЛІННЯ (Wi-Fi)
17.УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ
18.ПРИСТРІЙ ПОМ’ЯКШУВАННЯ ВОДИ
19.УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА
ГАРАНТІЯ
Мал. A
20.УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
5
1
A. ПАРАМЕТРИ БЕЗДРОТОВОГО
З’ЄДНАННЯ (СТОРІНКА 137)
4
3
2
104
l Цей
збитку, які виникли в результаті
експлуатації приладу не в
домогосподарствах або стандартних
умовах домашнього господарювання
(навіть за умови розміщення
такого приладу в домогосподарстві
або
стандартних
умовах
домашнього господарювання).
прилад призначено винятково
для домашнього використання,
а також для такого аналогічного
застосування:
− у кухонних зонах для
персоналу в магазинах,
офісах та інших робочих
l Цей прилад може використовуватися
приміщеннях;
дітьми віком 8 років і
− у заміських будинках;
старшими, а також особами з
− для клієнтів готелів, мотелів
обмеженими
фізичними,
та в інших приміщеннях для
сенсорними й розумовими
проживання;
можливостями, недостатнім
− у готелях типу „ліжко і
досвідом і знаннями, за
сніданок”.
умови, що вони перебувають
під належним наглядом або
Інші способи використання цього
проінструктовані щодо порядку
приладу, окрім застосування в
безпечного
користування
домогосподарствах
або
в
приладом і усвідомлюють
стандартних умовах домашнього
пов’язані з цим небезпеки. Не
господарювання, наприклад,
дозволяйте дітям гратися з
промислова
експлуатація
посудомийною
машиною.
професіоналами або навченими
Дітям заборонено виконувати
користувачами, не входять до
очищення й користувацьке
зазначеного списку застосувань.
обслуговування приладу без
У разі використання приладу
нагляду.
способом, який не відповідає
наведеному
вище
списку,
l Завжди
слід стежити за
термін служби виробу може
дітьми, щоб вони не гралися
скоротитися, а гарантію виробника
з приладом.
може бути анульовано. Виробник
у
максимальному
ступені,
дозволеному законодавством, не l Дітей віком до 3 років
приймає на себе відповідальність
включно слід допускати до
щодо будь-якого пошкодження
приладу лише під постійним
приладу або пошкодження чи
наглядом дорослих.
105
UKR
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
БЕЗПЕКИ
l У
разі пошкодження кабелю l Додаткову інформацію щодо
живлення для уникнення можливої
виробу або таблицю технічних
небезпеки його заміну має
характеристик див. на вебпроводити виробник, його сервісний
сайті виробника.
представник або особи з
подібною кваліфікацією. Радимо Електричні підключення й
використовувати оригінальний правила техніки безпеки
компонент, який слід замовити
l Технічні характеристики (напруга
в Центрі технічної підтримки.
живлення і споживана потужність)
l Прилад слід підключати до
зазначені на табличці з
системи водопостачання лише
паспортними даними виробу.
за допомогою комплектів шлангів,
l Переконайтеся, що електрична
які постачаються разом із
система заземлена і відповідає
ним (не використовуйте старі
всім застосовним вимогам
комплекти шлангів).
законодавства, а розетка
l Тиск води має становити від
сумісна з вилкою приладу.
0,08 МПа до 0,8 МПа.
Виробник відмовляється від
l Переконайтеся, що килими або будь-якої відповідальності за
доріжки не перекривають основу фізичні або майнові збитки, які
або будь-які вентиляційні отвори. виникли в результаті відсутності
l Після встановлення прилад заземлення приладу.
слід розташовувати так, щоб l Переконайтеся, що посудомийна
вилка була легко доступна.
машина не перетискає кабелі
живлення.
УВАГА!
Ножі й інше кухонне приладдя
з гострими кінцями слід класти
до кошика гострими кінцями
вниз або розташовувати
горизонтально.
l Загалом
не рекомендовано
використовувати адаптери,
багатополюсні вилки й (або)
подовжувачі.
l Перед
очищенням
або
обслуговуванням посудомийної
машини від’єднайте прилад
від мережі живлення й
закрийте подачу води.
l Не
залишайте
дверцята
відчиненими в горизонтальному
положенні, щоб виключити
можливі небезпеки (наприклад, l Для вимкнення не тягніть за
кабель живлення або пристрій.
замикання).
106
залишайте прилад під Даним маркуванням
на
дією атмосферних чинників цьому виробі ми з повною
(дощу, сонця тощо).
відповідальністю підтверджуємо
l Заборонено спиратися або його повну відповідність всім
сидіти на відчинених дверцятах значущим вимогам до охорони
посудомийної машини, оскільки це природного довкілля, здоров’я
може призвести до її перекидання. і промислової безпеки згідно
з європейським законодавством.
l Посудомийна машина призначена
для звичайного кухонного l Даний прилад сертифікований
приладдя. У посудомийній
згідно з вимогами безпеки
машині заборонено мити речі,
органом по сертифікації
забруднені нафтою, фарбою,
промислової продукції Державним
часточками сталі або заліза,
комітетом України з питань
корозійно активними хімікатами,
технічного регулювання та
кислотами або лугами.
споживчої політики державна
система сертифікації УкрСЕПРО
l Якщо в помешканні встановлено
обладнання для пом’якшування
води, не потрібно додавати
. з подальшими змінами
сіль у пом’якшувач води..
і доповненнями.
l У
разі несправності або порушення
роботи приладу вимкніть його, Встановлення
закрийте подачу води і не
намагайтеся розібрати прилад. l Видаліть всі елементи упаковки.
Ремонтні роботи мають проводитися
лише в Центрі технічної підтримки
з використанням винятково
УВАГА!
оригінальних запасних частин. Зберігайте пакувальні матеріали
Недотримання цих інструкцій в місці, недоступному для дітей.
може порушити безпечність виробу.
l Переміщуючи
пристрій після
виймання його з упаковки, не l Заборонено встановлювати
або експлуатувати пошкоджену
намагайтеся піднімати його
посудомийну машину.
за нижню частину дверцят.
Злегка відчиніть дверцята й
піднімайте машину, утримуючи l Дотримуйтеся інструкцій, які
постачаються разом із виробом.
за верхній бік.
107
UKR
l Не
2. ПОДАЧА ВОДИ
l Якщо труби, до яких приєднується
Приєднання до мережі водопостачання
має здійснюватися лише за допомогою
нових шлангів. Забороняється повторно
використовувати вживані шланги.
l Труба подачі та шланг зливу води
посудомийна машина, нові, або довгий
час не використовувались, прочистіть
їх водою впродовж декількох хвилин
перед з’єднанням зі шлангом подачі
води. Таким чином у вхідний фільтр не
попаде пісок та іржа.
мають бути ліворуч або праворуч.
1
Важливо! До посудомийної машини
має постачатися вода температурою,
не вищою за 60°С.
l Тиск води повинен бути від 0,08 МПа до
0,8 МПа.
B
l Шланг подачі має бути приєднаний до
мережі водопостачання так, щоб її
можна було перекрити. (мал. 1В).
l Для посудомийної машини підходить
різьбовий з’єднувач з різьбовим отвором
на 3/4 (мал. 2).
l З’єднайте шланг подачі "А" з краном
2
B
"В" з різьбовим отвором на 3/4 та
переконайтеся, що прикручено добре.
l Труба подачі води має бути не менше
2,5м. Якщо довжини труби не вистачає,
зверніться до центру післяпродажного
сервісу.
108
A
l AQUASTOP (мал. 4):
Гідравлічні пристрої захисту
пристрій, розміщений на трубі подачі
води, який зупиняє потік води у
випадку зношування труби; у цьому
разі у віконці "A" з’явиться червона
мітка, а трубу треба буде замінити.
Щоб відґвинтити гайку, натисніть на
одноходовий блокувальний пристрій
"B".
Усі посудомийні машини обладнано
пристроєм захисту від заливання,
який у разі перевищення нормального
рівня води в результаті несправності
приладу автоматично блокує подачу
води й (або) зливає зайву воду.
ДЕЯКІ МОДЕЛІ можуть мати одну або
кілька з наведених нижче функцій:
4
B
l WATERBLOCK (мал. 3)
A
l AQUAPROTECT – ТРУБА ПОДАЧІ
Як це працює
Зливний піддон у нижній частині приладу
збирає всі можливі витоки води і вмикає
датчик, який активує клапан під водопровідним
краном, повністю блокуючи подачу води,
навіть якщо кран повністю відкрито.
Якщо пошкоджено коробку "A", яка
містить електричні компоненти, негайно
витягніть штепсель із розетки. Для
забезпечення належної роботи системи
безпеки шланг із коробкою "A" слід
під’єднати до крану так, як показано на
малюнку. Шланг подачі води не можна
різати, оскільки в ньому містяться
компоненти під напругою. Якщо шланг
недостатньо довгий для належного
підключення, його слід замінити на
довший. Шланг можна придбати в Центрі
технічної підтримки.
3
A
109
UKR
Система водяного замка waterblock
створена для покращення безпеки
вашого пристрою. Система запобігає
розливу води, причиною якого може
стати
несправність
машини
або
пошкодження резинових трубок і,
зокрема, трубки подачі води.
ВОДИ ІЗ ЗАПОБІЖНИМ ПРИСТРОЄМ
(мал. 5):
У разі витоку води з основної
внутрішньої труби "A" прозора захисна
оболонка "B" утримуватиме воду
до завершення циклу миття. Після
завершення циклу зверніться до
Центру технічної підтримки для заміни
труби подачі води.
5
B
A
ПРИЄДНАННЯ ЗЛИВНОГО ШЛАНГА
l Зливний шланг має бути приєднано до
водонапірної труби, якщо він не має
перегинів (мал. 6).
l Шланг може бути закріплений за край
мийки, але він не має бути занурений у
воду, щоб уникнути попадання води
назад в машину під час її роботи
(мал. 6Y).
l Водонапірна труба має бути діаметром
не менше 4 см і розташовуватись на
відстані не менше 40 см над рівнем
підлоги.
l Рекомендується встановити вловлювач
l При установленні приладу під стільницею,
шланг має бути прикріплений до
стіни в, якомога, найвищому положенні
(мал. 6Z).
запаху (мал. 6Х).
l За необхідності можна застосовувати
зливний шланг довше, ніж 2,5м, за
умови, що він розташований на відстані
85 см над рівнем підлоги. Більш ширшу
трубу можна отримати безпосередньо
в центрі післяпродажного сервісу
l Переконайтеся у відсутності перегинів
шлангів подачі та зливу води.
6
Y
X
Z
110
3. ЗАВАНТАЖЕННЯ СОЛІ
(мал. A "1")
Після завантаження солі, рекомендовано
запустити цикл повного миття чи
програму попереднє миття/миття
холодною водою/ополіскування.
l При появі білого нальоту на посуду,
необхідно додавання солі у контейнер
машини.
l Ємність соляного дозатора складає 1,5
нижній частині посудомийної машини.
l Рекомендується використовувати сіль,
спеціально призначену для посудомийної
машини. Якщо використовувати довгий
час інші види солі, що містять невелику
кількість нерозчинних частинок, вони
можуть погіршити продуктивність пом’якшення
води.
l Щоб додати сіль, розкрутіть ковпачок
контейнеру та наповніть його.
l Під час цієї операції можливе невелике
витікання води, але продовжуйте
додавати сіль до тих пір, доки
контейнер не буде заповнений. Після
заповнення очистіть вхідний отвір
контейнеру від сольових залишків і
закрутіть ковпачок.
l Ultimata l'operazione, pulire la filettatura
dai resti di sale e riavvitare il tappo.
111
- 1,8 кг. Для ефективної роботи приладу,
час від часу, він має наповнюватися
відповідно до регулювання пристрою
пом’якшення води.
(Тільки для першого запуску) При
першому використанні електропобутового
приладу, після заповнення контейнера
сіллю, рекомендується додати води,
доки він не наповниться водою.
UKR
l Контейнер для солі знаходиться на
Тип "B": (ЛИШЕ МОДЕЛІ З СИСТЕМОЮ EASY CLICK):
4. РЕГУЛЮВАННЯ
ВЕРХНЬОГО КОШИКА
1. Витягніть верхній кошик;
2. Тримайте кошик з обох
піднімайте вгору (мал. 1).
l У випадку регулярного миття тарілок
розміром від 29 см до 32,5 см ставте їх
у нижній кошик після того, як перемістите
верхній кошик у горішнє положення, як
описано нижче (відповідно до моделі):
Тип "A":
1. Поверніть передні замки "A" назовні;
2. Витягніть кошик і переставте його в
горішнє положення;
3. Поверніть замки
положення.
"A"
у
вихідне
Тепер не можна буде ставити у верхній
кошик тарілки діаметром більше 20 см;
також не можна використовувати пересувні
тримачі, коли кошик встановлено в
горішнє положення.
Тип "A":
боків
і
Тепер не можна буде ставити у верхній
кошик тарілки діаметром більше 20 см*;
також не можна використовувати пересувні
тримачі, коли кошик встановлено в
горішнє положення.
* У моделях, обладнаних третім кошиком, у
верхній кошик не можна буде ставити
тарілки діаметром більше 14 см.
ВСТАНОВЛЕННЯ КОШИКА В НИЖЧЕ
ПОЛОЖЕННЯ:
1. Тримайте кошик з обох боків і
обережно піднімайте вгору (мал. 1);
2. Потім повільно опустіть до потрібного
положення (мал. 2).
Зверніть увагу! У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ
ПІДНІМАЙТЕ І НЕ ОПУСКАЙТЕ КОШИК
ЛИШЕ З ОДНОГО БОКУ (мал. 3).
УВАГА!
Радимо виконувати регулювання кошика
до завантаження посуду.
Тип "B":
1
A
2
a
b
A
a
b
3
112
l Верхній кошик дозволяє розміщення 24
5. ЗАВАНТАЖЕННЯ
ПОСУДУ
тарілок в два ряди і до 30 склянок в 5
рядів, або змішане завантаження посуду.
Використання верхнього кошика
l Верхній кошик забезпечений бічними
відкидними елементами, що дозволяє
регулювання в 4 позиціях.
Стандартне добове завантаження представлено
на мал. 1, 2 і 3.
Верхній кошик (мал. 1)
l У найнижчий позиції (A-A1) на цих
UKR
елементах можна розмістити чашки,
ножі та великі ложки. Келихи можна
надійно розмістити, вставляючи ніжку у
відповідні отвори.
Верхній кошик (мал. 2)
l У вертикальному положенні (B-B1)
бічні елементи дозволяють розмістити
тарілки для перших і других страв.
Вони мають бути розміщені вертикально
друг за другом, залишаючи вільне
місце між кожною тарілкою для
кращого миття.
Верхній кошик (мал. 3)
l Рекомендується розміщувати великі
тарілки (26см і більше) трохи з нахилом
в перед для легшого введення кошика
в машину.
l Салатниці та пластикові миски мають
бути розміщені також в верхньому
кошику. Вони мають бути добре
закріплені, щоб струмінь води їх не
перекинув.
113
Нижній кошик (мал. 5)
Використання нижнього кошика
l Каструлі, посуд для духовки, супниці,
салатниці, кришки, великі миски,
тарілки для перших і других страв, а
також великі ложки можна розміщувати
в нижньому кошику.
l Кошик з столовими приборами має
стояти ручками догори.
l Кошик для столових приборів має бути
розміщений в нижньому коробі (мал. 4
і 5). Переконайтеся, що кошик добре
закріплений і не заважає обертам
зрошувача.
Нижній кошик має спеціальній захисний
пристрій для його безпечного вилучення,
це також важливо при повному
завантаженні. Перед завантаженням
солі треба очистити фільтр, а для
звичайного обслуговування необхідно
повністю витягнути кошик.
Кошик для столових приборів (мал. 6)
Кошик для столових приборів має 2 різні
частини для різних видів завантаження.
Ці дві частини можуть відокремлюватись
- для цього треба зсунути ліву секцію від
правої. Верхню частину кошика можна
зняти для різних функцій завантаження.
Рекомендується правильно завантажувати
посудомийну машину для забезпечення
кращих результатів миття.
Стандартне
добове
завантаження
представлено на мал. 4 і 5.
Нижній кошик (мал. 4)
6. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ
ВИПРОБУВАЛЬНИХ
ЛАБОРАТОРІЙ
За інформацією для тестування порівняння і
виміру рівня шуму, відповідно європейських
нормативів, зверніться до сайту:
testinfo-dishwasher@candy.it
Разом із запитом, вкажіть модель, назву і
номер посудомийної машини (дивіться
фірмову табличку).
114
7. ЗАВАНТАЖЕННЯ
ЗАСОБУ ДЛЯ МИТТЯ
(Мал. A "2")
Миючий засіб
Використання непридатних миючих засобів
(наприклад засобів для миття посуду
вручну) не містять належних інгредієнтів,
що може призвести до неправильної
роботи посудомийної машини.
Після заливки миючого засобу в
контейнер, закрийте кришку, штовхаючи
(1), а потім натискати (2) до тих пір, доки
вона не клацне.
UKR
Важливо!
Рекомендується використання миючих
засобів, призначених для посудомийної
машини. Вони можуть бути у вигляді
порошку, рідини і таблеток.
Заповнення контейнера для
миючого засобу
Контейнер для миючого засобу знаходиться
на внутрішній стороні дверцят (мал. A
"2"). Якщо кришка контейнера зачинена,
натисніть кнопку (A), щоб відкрити. Після
кожного циклу миття кришка завжди
відкрита і готова для наступного використання.
Оскільки всі миючі засоби різні, інструкції
на коробках щодо використання можуть
бути різними. Тому слід підкреслити, що
занадто мала кількість миючого засобу
не забезпечить кращих результатів
миття, також, як і велика його кількість.
ВАЖЛИВО!
Be рекомендується використовувати
надмірну кількість миючого засобу
- це допоможе обмежити шкоду
навколишньому середовищу.
УВАГА!
Завантажуючи нижній кошик, переконайтеся,
що посуд чи щось інше не перешкоджає
дозатору миючого засобу.
Кількість миючого засобу різниться від
ступеню забрудненості посуду і типу
посуду. У секцію контейнера рекомендується
заливати 20-30гр миючого засобу (B).
115
l уважно
8. ТИПИ ЗАСОБІВ ДЛЯ
МИТТЯ
прочитайте інструкцію
упаковці від виробника;
l Ефективність
Таблетки
Миючий засіб у вигляді таблеток різних
виробників розчиняється з різною швидкістю,
тому при коротких циклах миття таблетки
можуть бути неефективними. При використанні
таблеток рекомендується обирати довгий
цикл миття для гарантії їх повного розчинення.
ВАЖЛИВО!
Для задовільних результатів миття,
таблетку ТРЕБА помістити у ємність
для миючого засобу, а НЕ прямо в
бак.
миючих засобів, що
містять пом’якшував води/сіль, залежить
від якості води. Переконайтеся, що
жорсткість води знаходиться у межах
діапазону, зазначеного на упаковці
Якщо ви не задоволені якістю миття
при використанні того чи іншого
засобу для миття, зверніться до
виробника цього засобу.
За певних обставин, використання змішаних
миючих засобів може призвести до:
l появи
вапняку на посуді
посудомийній машині;
або
в
l зниження часу миття і просушки;
Концентровані миючі засоби
Концентровані миючі засоби із зниженою
лужністю та натуральними ензимами, у
поєднанні з програмою миття при 50°C,
не шкодять навколишньому середовищу,
а також захищають посуд і посудомийну
машину.
При 50°C властивості ферменти ензимів
концентрованих засобів змушують розчиняти
бруд, що дозволяє досягнути таких самих
результатів, що й при температурі 65°C і
нижче.
Змішані миючі засоби
Миючі засоби, що містять ополіскувач
мають бути розміщені в ємності для
миючих засобів. Контейнер для ополіскувача
має бути пустим (якщо він заповнений,
встановіть регулятор ополіскувача у
найнижчу позицію перед застосуванням
такого засобу).
Змішані миючі засоби "ВСЕ в 1"
ВАЖЛИВО!
Гарантія на будь-які проблеми, що
виникли при використанні такої
продукції, не розповсюджується.
Зверніть увагу, при використанні
змішаних миючих засобів "ВСЕ в 1"
індикатор ополіскувача і солі горять
(тільки в окремих моделях), тож просто
ігноруйте це.
Якщо виникли проблеми з миттям та /
або сушкою, рекомендуємо повернутися
до використання звичайних засобів миття
(сіль, миючий засіб і ополіскувач). Це
забезпечить коректну роботу пом’якшувала
води в посудомийної машини.
В такому випадку рекомендуємо:
l заповнити
контейнери
ополіскувача;
для
солі
і
l запустити звичайний цикл миття без
Якщо ви плануєте використовувати
змішані миючі засоби "ВСЕ в 1" ("3 в 1" /
"4 в 1" / "5 в 1" та ін.) із вмістом солі та /
або ополіскувача, рекомендовано наступне:
посуду.
Зверніть увагу, знову використовуючи
звичайну сіль, потрібно декілька циклів
миття для нормалізації роботи машини.
116
на
9. ЗАВАНТАЖЕННЯ
ОПОЛІСКУВАЧА
(мал. A "3")
Ополіскувач
Ополіскувач автоматично звільняється
під час останнього циклу миття, прискорює
висушування посуду, а також унеможливлює
утворення плям і розводів.
Контейнер для ополіскувача знаходиться
ліворуч від контейнера для миючого
засобу (мал. A "3").
Щоб відкрити кришку, натисніть на значок
і, в той же час, потягніть за язичок
на кришці. Бажано використовувати
ополіскувачі, спеціально призначені для
посудомийної машини.
Перевірте рівень ополіскувача за допомогою
індикатора (C), який знаходиться на кришці.
ПОВНИЙ
ПУСТИЙ
ТЕМНИЙ
СВІТЛИЙ
Регулювання ополіскувача від
1 до 6
Регулятор (D) знаходиться на кришці,
який повертається за допомогою монети.
Рекомендований рівень - 4.
Зміст вапняку у воді значно впливає на
утворення накипу і продуктивність сушіння.
Для кращих результатів миття, треба
слідкувати за рівнем ополіскувача.
Якщо після миття на посуду з’явилися
розводи, зменшіть кількість ополіскувача
на одну одиницю.
Якщо з’явилися білі плями - збільшіть на
одну одиницю.
117
UKR
Наповнення контейнера
10. ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ
(мал. A "4")
Ніколи не використовуйте посудомийну
машину без фільтрів.
Система фільтрів складається з:
A. центрального фільтру, який затримує
великі часточки;
B. мікро-фільтру, розташованого під
сіткою, що затримує найдрібніші
часточки, забезпечуючи там самим
досконале полоскання;
C. плоскої сітки, яка постійно фільтрує
воду для миття посуду.
l Для досягнення бездоганних результатів,
фільтри повинні бути завжди перевірені і
очищені після кожного миття.
l Щоб видалити блок фільтра, просто
поверніть ручку проти годинникової
стрілки (мал. 1).
l Для простоти очищення, центральний
контейнер замінний (мал. 2).
l Сітчастий фільтр (мал. 3) зніміть і
промийте весь блок під струменем
води. Для зручності можна застосувати
маленький пензлик.
l За допомогою Самоочищувального
Мікрофільтру, обслуговування стає легшим,
а його перевірка має відбуватися раз у два
тижні. Проте, після кожного миття треба
перевіряти центральний і сітчастий фільтри.
УВАГА!
після очищення фільтрів переконайтеся,
що вони зібрані правильно, иітчастий
фільтр має бути розташований в
нижній частині посудомийної машини.
переконайтеся, що фільтр закручений
за годинниковою стрілкою в сітчастий
фільтр, в іншому випадку, неправильна
збірка фільтрів може спричинити
некоректну роботу приладу.
118
щоб розмочити залишки їжі та
видалити великі часточки з щойно
завантаженого посуду. Коли машину
буде заповнено, запустіть повний цикл
миття.
11. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
Як досягти дійсно бездоганних
результатів миття
машину, видаліть залишки їжі (кістки,
шкарлупу, шматочки м’яса чи овочів,
кофейні залишки, шкірку фруктів, попіл
3 сигарет, зубні палички та ін.), щоб
уникнути блокування фільтрів, вихід
води і розпилювача.
l Якщо посуд не дуже брудний, а кошики
напівпусті, оберіть програму ЕКОНОМІЧНА,
дотримуючись інструкцій.
Що мити не треба
l Треба пам’ятати, що не весь посуд
можна мити в посудомийній машині. Не
рекомендується мити предмети 3
термопластики, дерев’яний посуд i 3
пластиковими ручками, каструлі з
дерев’яними ручками, предмети з
алюмінію, кришталю, свинцевого скла,
якщо не вказано інакше.
l Не ополіскуйте посуд перед завантаженням
в машину.
l Каструлі
чи посуд з духовки із
засмаженими залишками їжі бажано
замочити перед завантаженням.
l Розміщуйте посуд внутрішньою частиною
l Деякі
вниз.
прикраси на посуді можуть
зникнути. Можна спробувати вимити
один предмет, щоб переконатися, що
інші залишаться в такому ж вигляді, як і
до миття.
l Розміщуйте посуд так, щоб він не
торкався іншого. Якщо посуд буде
завантажено правильно, результат миття
буде кращим.
l Після завантаження посуду, переконайтеся,
l Не треба ставити разом срібні предмети з
предметами із нержавіючої сталі для
уникнення реакції між ними.
що розпилювачу нічого не заважає.
l Пательні та інший посуд, на яких
При покупці нової посуди, переконайтеся,
що вона підходить для миття в
посудомийній машині.
звалашилися тверді залишки їжі, або
пригорілі частки, бажано замочити в
засобі для миття перед завантаженням.
l Миття срібла:
a) Відразу після використання ополосніть
срібні прибори, особливо після
майонезу, яєць, риби та ін.
b) Не бризкайте
засобом;
на
нього
Корисні поради
l Для уникнення капання з верхнього
кошику, спочатку розвантажуйте нижній
кошик.
миючим
l Якщо посуд деякий час має залишатися в
c) Тримайте окремо від інших металів.
машині, залиште дверцята злегка
відкритими для циркуляції повітря і
кращої просушки.
Як заощадити
l Якщо ви хочете задати повний цикл
миття, складайте посуд в кінці кожного
прийому їжі і, якщо треба, увімкніть
цикл ХОЛОДНЕ ОПОЛІСКУВАННЯ,
119
UKR
l Перед завантаженням посуду у посудомийну
l Ці
12. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
ЧИЩЕННЯ
плями
можна
видалити
за
допомогою м’яких абразивних засобів.
Не можна застосовувати засоби, що
містять хлор, металеву мочалку та ін.
(мал. A "5")
1
l Зовнішня поверхня має очищуватися
змоченою у воді ганчіркою. Не застосовуйте
розчинники (з дією знежирення) або
абразивні засоби.
1b
l Посудомийна машина не потребує
спеціального догляду,
самоочищується.
так
як
бак
l Регулярно протирайте дверцята від
залишків їжі або ополіскувача.
l Очищення
посудомийної
машини
рекомендується для видалення вапняку
або забруднення. Періодично можна
запускати цикл миття із спеціальними
засобами для очищення. Під час
очищення машина повинна бути пустою.
2
l Навіть після очищення фільтрів, посуд
або пательні можуть залишитися не
дуже чистими, для цього треба перевірити
чи чистий розпилювач (мал. A "5").
Якщо розпилювач блокований, очистіть
його наступним шляхом:
1) Зніміть верхній розпилювач, повертаючи
його, доки він не зупиниться на
відміченій стрілці (мал. 1b). Натисніть
вгору (мал. 1) і відкрутіть за годинниковою
стрілкою (щоб закрутити розпилювач
назад, зробіть ту ж саму операцію,
тільки повертайте проти годинникової
стрілки). Нижній розпилювач просто
зніміть, потягнувши його догори (мал. 2).
ЗАВЕРШЕННЯ ЦИКЛУ МИТТЯ
Після кожного миття необхідно перекрити
подачу води, вимкнути машину, натиснувши
ON/OFF.
Якщо машина не буде використовуватись
протягом певного часу, дотримуйтесь
наступних правил:
1. Запустіть цикл миття із засобом для
миття, щоб очистити машину;
3. Перекрийте кран подачі води;
2) Промийте розпилювач під струменем
води.
4. Наповніть контейнер ополіскувачем;
3) Після очищення правильно встановіть
розпилювач на місце.
6. Вимийте машину всередині;
l Внутрішня частина дверцят та бак
виготовлені із нержавіючої сталі, однак,
і на них можуть з’являтися плями,
спричинені окисленням. Ймовірно це
відбувається через високий вміст
солей заліза у воді.
120
2. Витягніть вилку з розетки;
5. Залиште дверцята напіввідкритими;
7. Якщо машина залишена в приміщені,
де температура нижче 0°C, вода в
шлангах може замерзнути. Перед
наступним запуском посудомийної
машини
треба
почекати
доки
температура не підніметься вище 0°C
і не пройде 24 години.
121
120
60x85x60.9
ЗІ
СТІЛЬНИЦЕЮ
117
59,8x82x58
БЕЗ
СТІЛЬНИЦІ
13
8 осіб
Столові набори (EN 50242)
Обсяг завантаження з каструлями й тарілками
Запобіжник/споживана потужність/напруга живлення
Тиск подачі води (МПа)
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
НАПОЛОВИНУ ВБУДОВАНІ
15
UKR
Див. табличку з паспортними даними
Мін.0,08 – макс. 0,8
9 осіб
ВБУДОВАНІ
9 осіб
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
ВБУДОВАНІ
ТЕХНІЧНІ ДАНІ (Див. табличку з паспортними даними)
Глибина з відчиненими дверцятами (см)
Ширина x висота x глибина (см)
ДАНІ
ГАБАРИТИ
N Індикатор "Addish"
M Індикатори "ВИБІР ПРОГРАМИ"
ОКРЕМО ВСТАНОВЛЮВАН
E Кнопка "ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК"
F Кнопка "Reset" ("СКАСУВАТИ") для індикатора
"ЗАВАНТАЖТЕ" Сіль
D C+E ДИТЯЧИЙ ЗАМОК
I Індикатор "СТАТУС ПРОГРАМИ" та цифровий індикатор
для функції "ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ"
L Індикатор "ВИБІР ФУНКЦІЙ"
H Індикатор "ВІДСУТНЯ СІЛЬ"
B Кнопка "ВИБІР ПРОГРАМИ" РЕЄСТРАЦІЯ Wi-Fi
C Кнопка функції "Express"
G Кнопка "Start/Reset" (Пуск/Скасування програми)
A Кнопка "УВІМК/ВИМК"
13. ОПИС ПАНЕЛІ
КЕРУВАННЯ
14. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
15. ВИБІР ПРОГРАМ І
СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
Наступного разу під час вмикання
пристрою
Кнопка "УВІМК/ВИМК"
l Щоб увімкнути або вимкнути прилад
натисніть на кнопку УВІМК/ВИМК
(принаймні протягом 3 секунд).
Утримуйте кнопку УВІМК/ВИМК натиснутою
протягом близько 3 секунд, щоб увімкнути
машину, і засвітиться індикатор програми
«Р3».
Якщо
ви
увімкнули
функцію
запам’ятовування
програми,
на
дисплеї з’явиться індикатор, що
відповідає
останній
виконаній
програмі.
Наприкінці циклу не забудьте вимкнути
пристрій кнопкою "УВІМК/ВИМК", потім
витягніть штепсель із розетки і
закрийте подачу води.
Меню налаштувань
Перше вмикання пристрою
l Підключіть
машину
електроживлення.
до
джерела
l Відчиніть дверцята, завантажте до
машини посуд для
зачиніть дверцята.
миття
і
знову
У
меню
«Налаштування»
можна
налаштувати різні параметри миття
посуду, які відповідають вашим вимогам.
Вхід до меню «Налаштування»
l Увімкніть посудомийну машину, утримуючи
кнопку «УВІМК/ВИМК» натиснутою
протягом близько 3 секунд.
l Натисніть
кнопку «УВІМК/ВИМК» і
утримуйте її натиснутоюнатиснутою
протягом близько 3 секунд.
l Утримуйте
кнопки
«Progr.»
й
«УВІМК/ВИМК» натиснутими протягом
близько 5 секунд.
l У цей час активними будуть тільки
кнопки «УВІМК/ВИМК» і «Progr.», а всі
індикатори
програм
світитимуться
протягом 3 сек. Після цього ввімкненим
залишиться тільки індикатор «P3», а
всі кнопки залишаться активними.
l Усі
індикатори
почнуть
протягом 5 секунд.
l Відобразяться налаштування:
- Налаштування запобігання утворенню
накипу з’являються тоді, коли у
відповідних
програмах
світиться
індикатор. Якщо всі вони вимкнені,
рівень встановлено на «S0».
l Виберіть програму, натиснувши кнопку
«ВИБІР ПРОГРАМИ».
l Якщо ви бажаєте вибрати функцію,
натисніть відповідну кнопку (засвітиться
індикатор, що відповідає обраній функції).
- Коли вмикається звуковий сигнал,
світитиметься індикатор «Express».
l Натисніть кнопку «Пуск/Скасуванн»,
пролунає звуковий сигнал, залишиться
ввімкненим індикатор, що відповідає
обраній програмі, і світиметься індикатор
миття посуду.
- Коли ввімкнено функцію «Мемо»,
засвічується індикатор «6h» функції
відкладеного пуску.
l Якщо
l Якщо програму запущено з відчиненими
дверцятами, звуковий сигнал пролунає
5 разів, і програма почнеться автоматично
після того, як будуть зачинені дверцята.
122
блимати
натиснути кнопку «Progr.»,
почнеться
налаштування
функції
ЗАПОБІГАННЯ УТВОРЕННЮ НАКИПУ
(для отримання інформації див. відповідний
розділ у брошурі з інструкціями).
l Натисніть
кнопку «Express», щоб
увімкнути регулювання функції ЗВУКОВИЙ
СИГНАЛ (інформацію щодо порядку
регулювання див. у розділі з цієї теми).
l Натисніть кнопку «Відкладений пуск»,
щоб увімкнути ФУНКЦІЮ МЕМО
(інформацію про те, як увімкнути та
вимкнути її, див. у відповідному розділі
брошури з інструкціями).
автоматично зупиниться, а на дисплеї
блиматиме час, що залишився до
завершення циклу. Зачиніть дверцята, не
натискаючи жодних кнопок.
Цикл продовжиться з того моменту,
на якому його було зупинено. Коли
відповідний індикатор вимкнеться, до
посудомийки вже не варто буде
додавати посуд.
Посудомийна машина обладнана датчиком
бруду, здатним аналізувати непрозорість
води протягом усіх етапів "АВТОМАТИЧНИХ"
програм (див. умовні позначення програми).
Завдяки цьому пристроєві параметри
циклу миття автоматично адаптуються
до фактичної кількості бруду на посуді.
Це пов’язано з тим, що непрозорість
води відповідає кількості бруду на посуді.
Таким чином гарантуються відмінні
результати миття, а також оптимізується
споживання води й електроенергії.
Настійно не радимо додавати посуд
після вимкнення індикатора ADDISH,
оскільки це може вплинути на
ефективність миття.
УВАГА!
Якщо ви відчините дверцята під час
циклу сушки, переривчастий звуковий
сигнал повідомить вам, що цикл сушки
ще не закінчився.
"ІMPULSE" програми
(лише в деяких моделях)
В "ІMPULSE" програмах використовується
імпульсна технологія миття, яка зменшує
споживання ресурсів і рівень шуму,
забезпечуючи покращений результат.
"Переривчаста" робота насоса приладу
НЕ вважається несправністю; це
властивість імпульсного миття, яку
слід розглядати як нормальну
характеристику програми.
Переривання програми
Не рекомендовано відчиняти дверцята
під час виконання програми, особливо
під час етапів серединного миття і
завершуючого гарячого ополіскування.
Однак у разі відчинення дверцят під час
виконання програми (наприклад, для
додавання посуду) машина автоматично
зупиниться. Зачиніть дверцята, не
натискаючи жодних кнопок. Цикл
продовжиться з того моменту, на якому
його було зупинено.
ADDISH (Додавання до миття)
(можливість додавання посуду
після запуску програми)
УВАГА!
Після запуску програми відчиняти
дверцята і додавати посуд можна лише
коли світиться індикатор ADDISH
(Додавання
до
миття)
Пристрій
123
Якщо ви відчините дверцята під час
циклу сушки, переривчастий звуковий
сигнал повідомить вам, що цикл сушки
ще не закінчився.
UKR
Відчиняйте дверцята повільно й
обережно, щоб вас не оббризкало
водою для миття.
"АВТОМАТИЧНІ" програми
(лише в деяких моделях)
Кнопки функцій
Змінення виконуваної програми
Для змінення або скасування виконуваної
програми виконайте такі дії:
l Натискайте кнопку «Пуск/Скасуванн»
щонайменше 3 секунди. Пролунають
звукові сигнали, а індикатори програм
вмикатимуться і вимикатимуться по
одному послідовно.
l Пролунають звукові сигнали, і всі
індикатори програм засвітяться постійним
світом.
l У цей час можна налаштувати нову
програму.
Кнопки функцій забезпечують доступ до
додаткових функцій миття, дозволяючи
індивідуально налаштувати програми
миття (див. список програм, для яких
можна вмикати кожну з функцій, у
таблиці в розділі 17). Функції вмикаються
(або вимикаються) перед запуском
програми, за допомогою відповідних
кнопок. На дисплеї буде світитися (або
вимкнеться) відповідний індикатор.
Кнопку функції слід натиснути
вибору програми миття.
Якщо обрана функція не сумісна із
обраною програмою, то індикатор
функції спочатку блиматиме, а тоді
потухне.
УВАГА!
Перед запуском нової програми слід
перевірити наявність засобу для миття
у розподілювачі. У разі необхідності
додайте засіб для миття.
Виконання програми
Під час виконання програми світитиметься
відповідний індикатор, а 3 індикатори
“ЕТАП ПРОГРАМИ”.
МИТТЯ
ОПОЛІСКУВАННЯ
СУШКА
загорятимуться і світитимуться
одному послідовно, вказуючи
поточний етап виконання програми.
Кнопка "Еxpress"
Ця кнопка дозволяє скоротити середнє
споживання енергії та час на 25%
(відповідно до вибраного циклу), знизивши
температуру води й час сушки під час
завершуючого ополіскування. Ця функція
рекомендована для вечірнього миття, коли не
потрібно негайно ідеально висушити посуд.
Для кращого сушіння залишіть дверцята
посудомийної машини злегка відчиненими,
що повітря природно циркулювало в
приладі.
по
на
У разі порушення постачання електроенергії
під час роботи машини вибрана програма
зберігається у спеціальній пам’яті, а
після відновлення електроживлення
програма відновиться з моменту, на
якому її було перервано.
Індикатор "ВІДСУТНЯ СІЛЬ"
Цю модель обладнано індикатором на
панелі керування, який світиться, коли
потрібно додати в машину сіль. Поява
білих плям на тарілках зазвичай вказує
на необхідність наповнити контейнер для
солі.
Кнопка "СКИДАННЯ" для
індикатора "ВІДСУТНЯ СІЛЬ"
Завершення програми
Тричі пролунає 5-секундний зумер (якщо
звук не було вимкнуто) з 30-секундними
інтервалами,
що
вказуватиме
на
завершення програми.
Після наповнення контейнера сіллю слід
натиснути цю кнопку на кілька секунд,
поки відповідний індикатор не згасне.
124
після
l Натискайте кнопку «Пуск/Скасуванн»
щонайменше 3 секунди. Пролунають
звукові сигнали, а індикатори програм
вмикатимуться і вимикатимуться по
одному послідовно.
УВАГА!
Якщо натиснути кнопку скидання, не
наповнивши контейнер сіллю, це
порушить нормальну роботу індикатора
відсутності солі.
l Відкладений пуск і вибрану програму
буде скасовано. Індикатор програми
почне блимати, а посудомийна машина
буде готова для налаштування нової
програми.
Щоб гарантувати належне функціонування
індикатора солі, СЛІД ЗАВЖДИ
НАПОВНЮВАТИ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ
СОЛІ.
Кнопка "ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК"
За допомогою цієї кнопки можна
налаштувати час запуску посудомийної
машини, відклавши пуск на 3, 6 або 9 годин.
Ви можете відключити, увімкнути та
вимкнути звуковий сигнал наступним
чином
(активне
налаштування
за
замовчуванням):
l Увімкніть посудомийну машину, утримуючи
Для налаштування відкладеного пуску
виконайте такі дії:
l Виберіть програму, натискаючи кнопку
"ВИБІР ПРОГРАМИ".
кнопку «УВІМК/ВИМК» натиснутою
протягом близько 3 секунд.
l Утримуйте
кнопки
«Progr.»
й
«УВІМК/ВИМК» натиснутими протягом
близько 5 секунд.
l Натисніть кнопку "ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК"
(після кожного натискання пуск буде
відкладатися на 3, 6 або 9 годин
відповідно, і вмикатиметься відповідний
індикатор часу).
l Щоб розпочати зворотний відлік, натисніть
кнопку «Пуск/Скасуванн» (індикатор
налаштованого часу затримки почне
блимати).
Якщо задано 9-годинну затримку, зворотний
відлік буде відображатися індикатором
6г через 3 години й індикатором 3г через 6
годин.
Після завершення останніх 3 годин (коли
зворотний відлік буде закінчено) індикатор 3г
припинить блимати і буде світитися
постійно, вказуючи на етап миття, а
програму буде розпочато автоматично.
Відкладений пуск можна змінити або
скасувати, якщо зворотний відлік не
закінчився, а програма не почалася. Виберіть
іншу програму або виберіть/скасуйте функції
кнопками, виконавши такі дії:
l Усі
індикатори
почнуть
протягом 5 секунд.
- Якщо
звуковий
сигнал
активний,
засвітиться індикатор «Express».
- Якщо звуковий сигнал неактивний,
індикатор «Express» згасне.
1. Натисніть кнопку «Express», щоб
увімкнути або вимкнути звуковий сигнал.
2. Коли звуковий сигнал увімкнено, на
додаток до візуального підтвердження,
яке забезпечене увімкненням індикатора
«Express», у якості підтвердження
пролунає звуковий сигнал.
3. Якщо ви вимкнете звуковий сигнал, він
не лунатиме, супроводжуючи візуальне
підтвердження, коли індикатор «Express»
згасне.
4. Вимкніть посудомийну машину, утримуючи
кнопку «УВІМК/ВИМК» натиснутою
протягом близько 3 секунд, щоб нове
налаштування набрало сили.
125
блимати
UKR
Увімкнення або вимкнення
звуковий сигнал
ДИТЯЧИЙ ЗАМОК
ФУНКЦІЯ МЕМО (Додавання до
пам’яті останньої використаної
програми)
Щоб увімкнути зберігання в пам’яті
останньої використаної програми, дійте
наступним чином:
l Увімкніть
посудомийну
машину,
утримуючи
кнопку
«УВІМК/ВИМК»
натиснутою протягом близько 3 секунд.
l Утримуйте
кнопки
«Progr.»
й
«УВІМК/ВИМК» натиснутими протягом
близько 5 секунд.
l Усі
індикатори
почнуть
протягом 5 секунд.
блимати
Посудомийна машина має електронну
функцію блокування від дітей.
Блокування від дітей захищає їх від
небезпечних
ситуацій,
які
можуть
виникнути, якщо дверцята посудомийної
машини відчинено, а також відключає
елементи управління, щоб унеможливити
внесення небажаних або випадкових
змін.
Щоб увімкнути та вимкнути функцію
блокування від дітей, виконайте такі дії:
l Увімкніть посудомийну машину, утримуючи
кнопку «УВІМК/ВИМК» натиснутою
протягом близько 3 секунд.
l Утримуйте
кнопки
«Express»
і
«ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК» натиснутими
протягом близько 5 секунд. Індикатори
«3h 6h 9h» блимнуть тричі, і пролунає
звуковий сигнал.
1. Індикатор «6h» функції «Відкладений
пуск» вимкнений за замовчуванням.
2. Якщо натиснути кнопку «Відкладений
пуск», індикатор «6h» увімкнеться, і
пролунає звуковий сигнал.
3. Вимкніть посудомийну машину, утримуючи
кнопку «УВІМК/ВИМК» натиснутою
протягом близько 5 секунд, щоб нове
налаштування набрало сили.
l Після цього працюватиме тільки кнопка
«УВІМК/ВИМК».
l Якщо натиснути будь-яку іншу кнопку,
індикатори фази програми блимнуть
тричі.
l Блокування від дітей можна скасувати
Щоб вимкнути пам’ять, виконайте таку ж
процедуру.
126
простим натисканням кнопок «Express» і
«ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК», утримуючи їх
натиснутими протягом 5 секунд, або
вимкненням машини.
Реєстрацію проведено успішно
16. БЕЗКОНТАКТНЕ
УПРАВЛІННЯ (WI-FI)
l Індикатори 3h-6h-9h згаснуть, а індикатори
Цей прилад оснащено технологією Wi-Fi,
яка дозволяє керувати машиною дистанційно
за допомогою додатку.
Поєднання машини з додатком
l Завантажте на свій пристрій додаток
Candy simply-Fi.
P3 P4 залишаться ввімкненими.
l Машину підключено; тепер ви можете
керувати своєю машиною з додатка.
Реєстрацію не виконано
Якщо стався збій або не вдалося
виконати реєстрацію протягом 5 хвилин:
l Індикатори 3h-6h-9h і P3 P4 згаснуть.
Додаток Candy simply-Fi призначено
для планшетів і смартфонів як з ОС
Android, так і з iOS.
l Повторіть процедуру реєстрації ще
раз, утримуючи натиснутою
«ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК».
Для докладнішого вивчення функцій
Wi-Fi відкрийте меню додатка у
режимі DEMO (Демонстрація).
l Упевніться в тому, що роутер увімкнений,
а ваш смартфон/планшет підключений
до домашньої мережі Wi-Fi.
l Увімкніть функцію BLUETOOTH на своєму
кнопку
Для отримання додаткової інформації
див. «Додаток для реєстрації - стислий
посібник», який входить до комплекту
постачання машини, а також доступний
за посиланням:
go.candy-group.com/bm-dw
смартфоні/планшеті (за наявності).
l Відкрийте додаток, створіть профіль
користувача та зареєструйте машину,
дотримуючись інструкцій на дисплеї
пристрою.
l Увімкніть посудомийну машину кнопкою
Переналаштування Wi-Fi
Повторіть процедуру реєстрації у разі
виникнення проблем або зміни пароля
вашого домашнього роутера.
УВІМК/ВИМК відповідно до інструкцій у
додатку.
ВКЛЮЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ
l Натисніть «Progr. 3sec WiFi» і утримуйте
протягом 3 секунд; à обидва індикатори
P3 і P4 блиматимуть.
l Натисніть кнопку «ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК»
і утримуйте її натиснутою протягом 3
секунд не пізніше 60 секунд після
попередньої дії; усі індикатори 3h-6h9h одночасно блиматимуть протягом 5
хвилин.
l Уведіть
пароль вашої домашньої
мережі Wi-Fi у додатку й завершіть
процедуру.
Коли ви захочете використати машину з
дистанційним керуванням:
l Завантажте
посудомийну
додайте мийний засіб і
дверцята.
l Увімкніть посудомийну машину.
l Натисніть «Progr. 3sec WiFi» і утримуйте
127
машину,
зачиніть
протягом 3 секунд à; індикатори P3 і
P4 світитимуться неперервно.
UKR
l Машину не буде підключено.
l Тепер
ви
можете
користуватися
додатком і дистанційно керувати своєю
машиною.
Альтернативний спосіб відключення
дистанційного керування.
l Натисніть кнопку "Пуск/Скидання" і
ВІДКЛЮЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ
l Щоб вийти з режиму дистанційного
керування, натисніть «Progr.
WiFi» протягом 3 секунд.
3sec
l Коли не виконується жодного циклу:
Індикатори
P3
P4
згаснуть,
а
світлодіод, що відповідає останній
програмі, яку виконала машина (або
P3), світитиметься.
l Коли відбувається виконання циклу:
Індикатори P3 P4 почнуть блимати, у
той час як індикатори фази програми
відобразять стадію циклу миття, до якої
дісталася машина. Цикл завершиться без
керування із додатку.
128
утримуйте її натиснутою протягом 3
секунд: якщо виконується будь-який цикл,
його буде скасовано, і машина вийде з
режиму ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ.
Тепер з панелі керування ви можете
налаштувати новий цикл миття.
Якщо вимкнути машину, а згодом
знову її ввімкнути кнопкою ввімкнення/
вимкнення під час увімкненого
ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ та
під час виконання циклу миття (або
у разі порушення електроживлення),
цикл відновиться з того моменту,
на якому він був перерваний.
«ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ » буде
вимкнено, а індикатори P3 і P4
почнуть блимати.
17. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ
ОПИС
P1
Інтенсивне
миття
Раз в день - для сильно забруднених
каструль та будь-якого іншого посуду, що
назбирався протягом дня.
P2
УНІВЕРСАЛЬНЕ
Раз в день - для не сильно забруднених
каструль та будь-якого іншого посуду, що
назбирався протягом дня..
P3
Eko
Програма для посуду із звичайним рівнем
забруднення (найбільш ефективна з точки
зору комбінації споживання енергії та води
для цього типу столового посуду).
Програма відповідає стандарту EN 50242.
P4
ПОПЕРЕДНЯ
МИЙКА
Коротке миття посуду холодною водою, що
зберігається у посудомийній машині, до
повного завантаження.
P5
Швидкий цикл миття класу A Wash&Dry.
* Підходить для миття максимум 8 столових
наборів посуду.
Миття із попереднім миттям
Для програм із попереднім миттям рекомендується додавати ще одну порцію миючого
засобу (макс. 10 г) безпосередньо у посудомийну машину.
129
UKR
ПРОГРАМА
Попередня мийка із засобом
для миття
Температура миття (°C)
Середній час миття¹ (мін.)
Кнопка
"ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК"
Кнопка "Express"
Функції
P1
Інтенсивне
миття
●
75
130
TAK
TAK
P2
УНІВЕРСАЛЬНЕ
-
60
120
TAK
TAK
P3
Eko
●
45
170
TAK
TAK
P4
ПОПЕРЕДНЯ
МИЙКА
-
-
5
TAK
Н\Д
●
60
39
TAK
TAK
ПРОГРАМА
P5
● = Попередня мийка із засобом для миття
Н\Д = ФУНКЦІЯ НЕ ДОСТУПНА
1) З холодною водою (15°C) - погрішність ±10%
Якщо використовується гаряча вода, під час виконання програми автоматично оновлюється
час, який залишився до її завершення.
Значення отримані в лабораторії згідно з європейським стандартом EN 50242 (значення
можуть коливатися відповідно до умов використання).
130
18. ПРИСТРІЙ
ПОМ’ЯКШУВАННЯ ВОДИ
* Рівень пом’якшення води встановлено
на Рівні 3 за замовчуванням, оскільки
він є найбільш підходящим для
більшості користувачів.
Відповідно до рівня жорсткості вашої
води, налаштуйте рівень пом'якшення
наступним чином:
1. Увімкніть
посудомийну
машину,
натиснувши кнопку «УВІМК/ВИМК».
2. Натисніть одночасно кнопки «Progr.»
й «УВІМК/ВИМК», утримуйте їх
натиснутими протягом 5 секунд.
Налаштування рівня
пом’якшення
3. Пролунає короткий звуковий сигнал, і
всі індикатори будуть блимати
протягом 5 секунд.
4. Індикатори «ВИБІР ПРОГРАМИ» засвітяться,
вказуючи рівень видалення накипу. Якщо
жодний індикатор не світитиметься,
буде встановлено рівень «S0».
Індикатор
програм
Пом’якшувач може справитись із рівнем
жорсткості води до 90°fH (французька
шкала), або 50°dH (німецька шкала)
завдяки 6 різним налаштуванням. У
наведеній нижче табличці перераховані
різні значення рівня жорсткості води, та
відповідні налаштування для встановлення
рівня пом'якшення.
5. Натисніть кнопку «Progr.» ще раз, щоб
вибрати потрібний рівень видалення
накипу: щоразу, як ви натискаєте на
кнопку, вмикається відповідний індикатор,
як показано в таблиці вище (P1àS1,
P2àS2,...) При рівні «S0» усі
індикатори не світяться.
S0
0-5
0-3
HI
Світлові
індикатори
не світяться
6. Вимкніть посудомийну машину, утримуючи
кнопку «УВІМК/ВИМК» натиснутою
протягом приблизно 3 секунд, щоб
нове налаштування набрало сили.
S1
6-15
4-9
TAK
P1
S2
16-30
10-16
TAK
P1+P2
S3
31-45
°dH
(німецька
шкала)
Використання
відновлювальної
солі
°fH
(французька
шкала)
Рівень
Жорсткість
води
17-25
TAK
*S4
46-60
26-33
TAK
S5
61-90
34-50
TAK
УВАГА!
При виникненні будь-якої проблеми,
вимкніть посудомийну машину,
натиснувши кнопку "УВІМК/ВИМК" та
почніть процедуру знову з самого
початку (КРОК 1).
P1+P2+P3
P1+P2+P3+
P4
P1+P2+P3+
P4+P5
131
Перед початком цієї процедури,
посудомийна
машина
ЗАВЖДИ
повинна бути вимкнена.
UKR
В залежності від джерела постачання,
вода містить різну кількість карбонату
кальцію та мінералів, які осідають на
посуді залишаючи білі сліди та плями.
Чим вищий рівень цих мінералів
Присутній у воді, тим вона жорсткіша.
Посудомийна
машина
оснащена
пом'якшувачем води, який завдяки
використанню спеціальної відновлювальної
солі, забезпечує надходження пом'якшеної
води для миття вашого посуду. Рівень
жорсткості води ви можете дізнатись у
вашій водопостачальній компанії.
19. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ГАРАНТІЯ
Якщо вам здається, що посудомийна машина працює неналежним чином, див.
наведений нижче короткий посібник, у якому містяться деякі корисні поради щодо
усунення найпоширеніших проблем. Якщо проблему не вдалося усунути або вона
з’являється знову, зверніться до Центру технічної підтримки.
ЗВІТИ ПРО ПОМИЛКИ
l Моделі з дисплеєм: повідомлення про помилки виглядають як число з літерою
попереду "E" (наприклад, помилка 2 = E2) і короткий звуковий сигнал.
l Моделі без дисплея: повідомлення про помилки виглядають як блимання
індикаторів на панелі керування.
Лише моделі з дисплеєм
Відображувана помилка
"CHECK WATER"
(перевірте воду) з коротким
звуковим сигналом
(лише в деяких моделях).
E2 (з дисплеєм)
з коротким звуковим
сигналом
E3 (з дисплеєм)
з коротким звуковим
сигналом
E4 (з дисплеєм)
з коротким звуковим
сигналом
E4-E6-E7-Ef-EL
(з дисплеєм)
з коротким звуковим
сигналом
E8-Ei (з дисплеєм)
з коротким звуковим
сигналом
Значення і вирішення
Посудомийна машина не заповнюється водою
Переконайтеся, що відкрито кран подачі води.
Переконайтеся, що шланг подачі води не зігнуто і не здавлено.
Переконайтеся, що стічна труба на належній висоті (див. розділ
встановлення).
Закрийте подачу води, відгвинтіть шланг подачі води від задньої
стінки посудомийної машини і перевірте, чи не засмічено
"піщаний" фільтр.
Посудомийна машина не зливає воду
Переконайтеся, що стічна труба не зігнута, не затиснута і не
заблокована, а фільтр не засмічений.
Переконайтеся, що сифон не засмічений.
Витік води
Переконайтеся, що стічна труба не зігнута, не затиснута і не
заблокована, а фільтр не засмічений.
Переконайтеся, що сифон не засмічений.
Несправність електронного керування
Зверніться у Центр технічної підтримки.
Нагрівальний елемент для води не працює належним чином
або фільтрувальна пластина засмічена
Почистіть фільтрувальну пластину.
Лише моделі без дисплея
Якщо несправності або збої виникають під час виконання програми, швидко
блиматиме індикатор, який відповідає вибраному циклу, і лунає переривчастий
звуковий сигнал. У цьому випадку вимкніть посудомийну машину, натиснувши кнопку
"УВІМК/ВИМК". Після перевірки того, чи відкрито подачу води, чи не зігнуто
стічну трубу і чи не засмічені сифон або фільтри, встановіть вибрану програму ще раз.
Якщо проблему не вдалося усунути, зверніться до Центру технічної підтримки.
132
Цю посудомийну машину обладнано пристроєм захисту від заливання, який у
випадку проблеми автоматично зливає зайву воду.
УВАГА!
UKR
Для гарантування належної роботи пристрою захисту від
заливання радимо не переміщувати і не нахиляти
посудомийну машину під час експлуатації. Якщо потрібно
буде перемістити або нахилити посудомийну машину,
переконайтеся, що цикл миття завершено, а всередині
приладу не залишилося води.
Інші несправності
НЕСПРАВНІСТЬ
1. Програма не
працює
2. Посудомийна
машина не
заповнюється
водою
3. Посудомийна
машина не
зливає воду
4. Посудомийна
машина
постійно
зливає воду
5. Не чутно, чи
обертаються
коромисларозбризкувач
ПРИЧИНА
Штепсель не під’єднано до
розетки електромережі
Кнопку O/I не натиснуто
Дверцята відчинені
Відсутнє електропостачання
Див. пункт 1
Кран подачі води закрито
Шланг подачі води зігнуто
Засмічено фільтр шланга подачі
води
Фільтр засмічений
Стічну трубу зігнуто
Подовжувач стічної труби
під’єднано неправильно
Випускний отвір у стіні
спрямовано вниз, а не вгору
Під’єднайте електричний штепсель
Натисніть кнопку
Зачиніть дверцята
Перевірте
Перевірте
Відкрийте кран подачі води
Усуньте згини шланга
Очистіть фільтр на кінці шланга
Очистіть фільтр
Усуньте згини труби
Для належного під’єднання стічної
труби дотримуйтеся інструкцій
Зверніться до кваліфікованого
технічного спеціаліста
Стічну трубу розміщено надто
низько
Підніміть стічну трубу щонайменше
на 40 см вище рівня підлоги
Надмірна кількість засобу для
миття
Зменште кількість засобу для
миття. Використовуйте
підходящий засіб для миття
Щось заважає коромислам
рухатися
Фільтрувальна пластина і
фільтр дуже брудні
133
РІШЕННЯ
Перевірте
Почистіть фільтрувальну
пластину і фільтр
НЕСПРАВНІСТЬ
6. На електронних
приладах без
дисплея: один
або кілька
індикаторів
швидко
блиматиме
ПРИЧИНА
Кран подачі води закрито
Див. пункт 5
Нижні поверхні каструль
погано вимито
7. Посуд вимито
лише частково
Перевірте
Пригорілі рештки їжі слід
відмочувати, перш ніж ставити
каструлі до посудомийної машини
Переставте каструлі
Коромисла-розбризкувачі
частково засмічені
Зніміть коромисларозбризкувачі, викрутивши
круглі гайки за годинниковою
стрілкою, і промийте проточною
водою
Посуд завантажено
неналежним чином
Не ставте посуд надто щільно
Відміряно неправильну
кількість засобу для миття, або
ж засіб старий і твердий
Погано закрито ковпачок на
ємності з сіллю
Недостатньо потужна
програма миття
8. Засіб для миття не
розподілився або
розподілився
частково
Столові прибори, тарілки,
сковорідки тощо заважають
відкриванню диспенсера
засобу для миття
9. Поява білих плям
на посуді
Водопровідна вода надто
жорстка
10. Шум під час
миття
Посуд стукається один із
одним
Коромисла, що обертаються,
стукають по тарілках
Недостатній потік повітря
Відсутній ополіскувач
134
Вимкніть пристрій
Відкрийте кран
Переналаштуйте цикл
Краєчки стінок каструль
погано вимито
Кінець стічної труби
занурено у воду
11. Посуд не
повністю
сухий
РІШЕННЯ
Кінець стічної труби не повинен
контактувати з водою, що
витікає
Збільште кількість засобу для миття
відповідно до забрудненості тарілок
або змініть засіб
Добре затягніть ковпачок
Виберіть потужнішу програму
Поставте посуд так, щоб він не
перекривав диспенсер
Перевірте і відрегулюйте рівні
солі й ополіскувача. Якщо
проблему не вдалося усунути,
зверніться до Центру технічної
підтримки
Перевірте положення посуду в
кошику
Перевірте положення посуду в
кошику
Наприкінці програми миття
залиште дверцята посудомийної
машини відчиненими, щоб
посуд висох природним чином.
Заповніть диспенсер ополіскувача
Допомога і гарантія
Гарантія на цей виріб надається згідно із законодавством і відповідно до
умов, зазначених у гарантійному сертифікаті, доданому до виробу.
Сертифікат слід зберігати й у разі необхідності пред’являти в Центрі
технічної підтримки разом із доказом придбання. Ви також можете
переглянути умови гарантії на нашому веб-сайті.
Для отримання підтримки заповніть онлайн-форму або зверніться до нас за
номером, зазначеним на сторінці підтримки нашого веб-сайту.
Виробник знімає з себе будь-яку відповідальність за усі помилки друку в даній
брошурі. Окрім того, виробник залишає за собою право вносити будь-які зміни, що
вважає корисними для своїх виробів, не змінюючи їхніх основних характеристик.
135
UKR
Зверніть увагу! Якщо будь-яка з наведених вище ситуацій призводить до поганого
результату миття або недостатнього ополіскування, видаляйте залишки бруду з
посуду вручну, оскільки такий бруд затвердне під час завершуючого циклу сушіння, і
його буде важко видалити під час наступного миття.
Якщо несправність не вдається усунути, зверніться до Центру технічної підтримки і
вкажіть модель посудомийної машини. Ці дані наведено на табличці у верхній частині
внутрішньої поверхні дверцят посудомийної машини або в гарантійному талоні. Така
інформація дозволить швидко й ефективніше вжити належних дій.
20. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Цей прилад промаркований
відповідно
до
Директиви
2012/19/EU щодо відпрацьованого
електричного та електронного
обладнання (ВЕЕО).
ВЕЕО складається із забруднюючих
речовин (що можуть чинити негативний
вплив на навколишнє середовище) та
основних
компонентів
(які
можна
переробити).
Важливо
правильно
здійснювати обробку ВЕЕО, щоб усунути
та належним чином утилізувати всі
забруднюючі речовини, та відновлювати
та повторно використовувати всі матеріали.
Користувач несе відповідальність за те,
щоб ВЕЕО не стало екологічною
проблемою; тому важливо дотримуватись
наступних базових рекомендацій:
136
l ВЕЕО не слід розглядати як звичайне
побутове сміття;
l ВЕЕО треба здавати у відповідні
пункти збору утилізованої сировини,
що регулюються органами місцевого
самоврядування чи зареєстрованими
компаніями.
В
багатьох
країнах
громіздке ВЕЕО можуть забирати
прямо з дому.
Є країни, в яких при купівлі нового
побутового приладу старий можна
повернути продавцеві, котрий повинен
безкоштовно прийняти його на взаємнооднозначній
основі,
якщо
таке
обладнання еквівалентне та має ті самі
функції, що й поставлене обладнання.
A. WIRELESS PARAMETERS
Wi-Fi
Specifications (Wi-Fi)
A
B
C
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
802.11b, DSSS 1 Mbps =
+19.5 dBm
802.11b, CCK 11 Mbps =
+18.5 dBm
802.11g, OFDM 54 Mbps =
+18.5 dBm
802.11n, MCS7 =
+14 dBm
802.11b = 1024 bytes,
-80 dBm
D
802.11g = 1024 bytes,
-70 dBm
802.11n = 1024 bytes,
-65 dBm
Specifications
(Bluetooth)
NFC
Bluetooth v4.2
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
13,553-13,567 MHz (centre
frequency 13,560 MHz)
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
Basic data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+4 dBm
802.11b (11Mbps) +18,5
± 2 dBm
Enhanced data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+2 dBm
▬
BLE
RF Transmit Power (Typ):
+7.5 dBm
Basic data Rate:
Sensivity @ 0.1% BER: -98
dBm
BLE
Sensivity @ 0.1% BER: -98
dBm
▬
▬
БЕЗЖИЧНИ ПАРАМЕТРИ:
A Безжичен Стнадарт - B Честотна лента -
802.11g (54Mbps) +16
± 2 dBm
802.11n (HT20, MCS7) +14
± 2 dBm
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
Enhanced data Rate:
Sensivity @ 0.01% BER: -98
dBm
802.11n HT40 = 1024 bytes,
-65 dBm
E
Wi-Fi (One Fi/Smart Fi)
ISO/IEC 14443 Type A
and NFC Forum Type 4
▬
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
< 42dBµA/m (at 10 m)
C
Mаксимална излъчвателна мощност -
▬
D
Минимална
чувствителност на пиремане - E Граници на магнитното поле
BG
С това Candy Hoover Group ООД декларира че този уред маркиран с
е в съответствие с
основните изисквания на директивата 2014/53/ЕС. За да получите копие от декларацията за
съответствие, моля, свържете се с производителя на адрес: www.candy-group.com
VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLATOK PARAMÉTEREI:
A Szabvány - B Frekvenciasáv - C Maximális datátvitel mező határa
D
Minimális vételi érzékenység -
E
Mágneses
HU
A Candy Hoover Group Srl kijelenti, hogy ez a
jelöléssel ellátott termék megfelel a 2014/53/EU
irányelv alapvető követlményeinek. Amennyiben szeretne egy példányt ebből a dokumentumból, kérjuk
vegye fel velünk a kapcsolatot a: www.candy-group.com
PARAMETRI WIRELESS:
A Standard Wireless - B Interval frecvență - C Putere max. transmisie - D Senzitivitate minimă recepție - E Limită
câmp magnetic
RO
Prin prezenta, Candy Hoover Group Srl, declară că acest aparat marcat cu
este în conformitate cu
cerințele esențiale ale Directivei 2014/53/EU. Pentru a primi o copie a acestei declarații de conformitate, vă rugăm să
contactați producătorul prin accesarea site-ului: www.candy-group.com
ПАРАМЕТРИ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ:
A Бездротовий стандарт - B Діапазон частоти -
UKR
C Мах передавана потужність - D Min чутливість сигналу -
E Магнітне поле
Цим Candy Hoover Group Srl заявляє, що даний пристрій має маркування
та відповідає
основним вимогам Директиви 2014/53/EU. Для того, щоб отримати копію декларації про відповідність,
будь ласка, зверніться до виробника за адресою: www.candy-group.com
137
fkhldsk
fkhldsk
- CDPN L -
18.12 - 41047549.A - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising