Candy | CDI 1L952 | Candy CDI 1L952 Használati utasítás

Candy CDI 1L952 Használati utasítás
1.
2.
3.
PANTONE BLACK C
A4,
CDI 1L952(7704C)
67100 23091
(CANDY)
80g
· ÖÇ ø
00
Felhasználói kézikönyv
Mosogatógép
CDI 1L952
9 teríték
10 teríték
Olvassa el a kézikönyvet
1) Fontos biztonsági információk ........................... 3
2) Rövid kezelési útmutató........................................... 6
Tisztelt Vásárló!
Kérjük, hogy a mosogatógép használatbavétele előtt olvassa el
figyelmesen a kézikönyvet, amely segítséget nyújt a
mosogatógép megfelelő használatához és karbantartásához.
Őrizze meg, hogy a későbbiekben is belelapozhasson.
Adja tovább a kézikönyvet a készülék esetleges új
tulajdonosának.



A kézikönyv biztonsági utasításokat, kezelési utasításokat,
telepítési utasításokat és hibaelhárítási ötleteket tartalmaz.
3) Üzemeltetési utasítás ............................................... 7
Kezelőlap .................................................................... 7
A mosogatógép részei ................................................. 7
4) Az első alkalommal történő használat előtt ............ 8
A. Vízlágyító................................................................ 8
B. A só betöltése a vízlágyítóba ................................... 9
C. A mosogatószer betöltése ..................................... 10
D. Mosogatószer-típusok ........................................... 11
5) A mosogatókosarak feltöltése ............................... 13
Javaslat ..................................................................... 13
Mosogatógépben történő mosogatáshoz az alábbi
evőeszközök/edények ................................................ 13
A mosogatókosarak feltöltése előtt és után


A szerviz kihívása előtt
A hibaelhárítási ötleteket tartalmazó rész ahhoz nyújt
segítséget, hogy néhány általános problémát saját maga is
megoldhasson.
Ha nem tudja egyedül megoldani a problémákat, kérje
szakember segítségét.
erre figyeljen.............................................................. 13
Az edények kivétele................................................... 13
A szokásos edények betöltési módja ......................... 14
6) Mosogatóprogram beindítása................................ 15
Táblázat a mosogatási ciklushoz ............................... 15
A készülék bekapcsolása .......................................... 15
Programváltoztatás.................................................... 16
MEGJEGYZÉS:

A termékfolyamatos fejlesztése és korszerűsítése érdekében a
gyártó fenntartja a jogot módosítások előzetes értesítés nélküli
végrehajtására.
Elfelejtett betenni egy edényt? ................................... 16
A mosogatási ciklus végén ........................................ 16
7) Karbantartás és tisztítás ........................................ 17
Szűrőrendszer ........................................................... 17
A mosogatógép ápolása ............................................ 18
8) Telepítési utasítás .................................................. 19
A telepítés előkészítése ............................................. 19
A díszítőlap méretei és felszerelése .......................... 20
Az ajtórugó feszesség-beállítása ............................... 22
Az elvezető tömlő csatlakoztatása ............................. 22
A mosogatógép telepítésének lépései ....................... 23
Hálózati csatlakoztatás .............................................. 24
A mosogatógép beindítása ........................................ 25
9) Hibaelhárítási ötletek ..................................... 26
A szerviz kihívása előtt .............................................. 26
Hibakódok ................................................................. 27
Műszaki adatok ......................................................... 28
A kosarak feltöltése az EN 50242 szabvány szerint
1. FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
FIGYELMEZTETÉ S!
A mosogatógép használata során kérjük,
tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:
 A készüléket háztartásokban és hasonló környezetekben történő




használatra terveztük, például
- üzletek, irodák és más munkakörnyezetek személyzeti konyháiban és
tanyaházakban;
- szállodák, motelek és más lakókörnyezetek ügyfelei által;
- „szoba reggelivel” típusú környezetekben.
A készüléket csak akkor használhatják 8 éven felüli gyerekek, csökkent
fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalatokkal és
ismeretekkel nem rendelkező személyek, ha felügyeletben részesülnek vagy
útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a
készülék használatában rejlő veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a
készülékkel. A tisztítást és a karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli
gyerekek. (EN60335-1)
A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességű, illetve tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező
személyek (gyerekek sem), hacsak a biztonságukért felelős személy nem
felügyeli a készülék használatát. (IEC60335-1)
A készüléket csak beltéri használatra és csak háztartási felhasználásra
tervezték. Az áramütés veszélye elleni védelem érdekében ne merítse a
készüléket, a kábelt vagy a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.
A készülék tisztítása és karbantartása előtt kérjük, húzza ki a
csatlakozódugót. Használjon puha, nedves, enyhén szappanos törlőruhát,
majd pedig az ismételt áttörléshez száraz törlőruhát.
FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK
 A készüléket földelni kell. Hibás működés vagy meghibásodás esetén a földelés




csökkenti az áramütés veszélyét, mert lehetőséget teremt az áram elvezetésére.
A készülék földelő vezetékkel és földelő dugóval ellátott vezetékkel van
felszerelve.
A dugót megfelelően szerelt és földelt csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni a
helyi utasításoknak és előírásoknak megfelelően.
A készülék földelő vezetékének helytelen csatlakoztatása áramütést
okozhat. Ellenőriztesse szakképzett villanyszerelővel vagy
szervizdolgozóval, ha kétségei merülnek fel a készülék megfelelő
földelésével kapcsolatban.
Ne módosítsa a készülékhez rendelkezésre bocsájtott csatlakozódugót, ha
az nem illeszkedik a csatlakozóaljzatba. Szakképzett villanyszerelővel
szereltessen fel egy megfelelő csatlakozóaljzatot.
Ne üljön vagy álljon a mosogatógép ajtajára vagy edénytartó rácsára.
____ 3 ____
 Ne működtesse a mosogatógépet, ha burkolólemezei nincsenek megfelelően a
helyükön.
 Nagyon óvatosan nyissa az ajtót, ha a mosogatógép működik, mert víz
fröccsenhet ki belőle.
 Ne helyezzen nehéz tárgyakat, illetve ne álljon fel a nyitott ajtóra. A készülék
felbillenhet.
 Az elmosogatandó edények behelyezésekor:
1) Úgy helyezze el az éles tárgyakat, hogy azok ne sérthessék fel az ajtótömí
tést.
2) Figyelmeztetés: A késeket és más hegyes eszközöket hegyükkel lefelé vagy
vízszintes helyzetben kell a kosárba helyezni.
 A mosogatási ciklus befejezése után ellenőrizze, hogy a mosogatószer-tartály
üres-e.
 Ne mosogasson műanyag tárgyakat, ha nincs rajtuk olyan jelzés, amely szerint
azok biztonságosan mosogathatóak a mosogatógépben. Az ilyen jelzéssel nem
rendelkező műanyag tárgyak esetében olvassa el a gyártó javaslatait.
 Kizárólag automata mosogatógépekhez tervezett mosogató- és öblítőszereket
használjon.
 Soha ne használjon a mosogatógépben szappant, mosószert vagy kézi
mosószert.
 Ügyelni kell arra, hogy gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
 Az ajtót nem szabad nyitva hagyni, mert az növelheti a felbotlás veszélyét.
 Ha megsérült a hálózati kábel, akkor a veszélyek elkerülése érdekében a
gyártónak vagy a gyártó hivatalos szervizének, vagy egy hasonlóan képzett
személynek kell azt kicserélnie.
 Telepítés közben nem szabad a hálózati kábelt túlzottan vagy veszélyes
mértékben meghajlítani vagy lelapítani.
 Ne bánjon szakszerűtlenül a kezelőszervekkel.
 A készüléket új tömlőkészlettel kell a vízvezetékhez csatlakoztatni, a használt
tömlőkészletet nem szabad újra felhasználni.
 Az elmosogatható terítékek maximális száma 9.
 A megengedett maximális bemeneti víznyomás 1 MPa.
 A megengedett minimális bemeneti víznyomás 0,04 MPa.
____ 4 ____


Ártalmatlanítás
A készülék jelölése megfelel az Elektromos és Elektronikus
Berendezések Hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/EU európai irányelvnek.
A WEEE-hulladékok (a környezetre kedvezőtlen
következményekkel járó) szennyezőanyagokat és
(újrafelhasználható) alapösszetevőket tartalmaznak.
Fontos, hogy a WEEE-hulladékok különleges kezelésben
részesüljenek az összes szennyezőanyag eltávolítása és
megfelelő ártalmatlanítása, valamint az összes anyag
visszanyerése és újrahasznosítása céljából.
Az emberek fontos szerepet játszhatnak annak biztosításában, hogy a
WEEE-hulladékok ne váljanak környezeti problémává. Nagyon fontos
néhány alapvető szabály betartása:
A WEEE-hulladékok nem kezelhetők háztartási hulladékként.
A WEEE-hulladékokat az önkormányzat vagy arra kijelölt vállalatok által
kezelt, megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. Sok országban a
nagyméretű WEEE-hulladékokat a lakásokból és az otthonokból gyűjtik be.
Számos országban új készülék vásárlása esetén a régit visszaadhatjuk a
kiskereskedőnek, akinek egyedileg kell azt díjmentesen átvennie
mindaddig, amíg a berendezés típusa és funkciója azonos a leszállított
berendezés típusával és funkciójával.
FIGYELMEZTETÉS!
 A csomagolóanyag veszélyes lehet a gyerekekre!
 A csomagolóanyag és a készülék ártalmatlanítása céljából vigye az
anyagokat újrahasznosító központba. Előtte vágja le a hálózati kábelt, és
tegye használhatatlanná az ajtózáró szerkezetet.
 A kartonpapír csomagolóanyag újrahasznosított papírból készült, amelyet
újrahasznosítás céljából papírhulladék-gyűjtőben kell elhelyezni.
 A termék megfelelő hulladék-elhelyezésével Ön segítséget nyújt a


környezetre és az emberi egészségre kifejtett esetleges negatív
következmények megelőzésében, amelyeket a termék nem megfelelő
hulladékkezelése idézhet elő.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos további részletes
információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal és
a háztartási hulladékokat kezelő szolgáltatóval.
HULLADÉKELHELYEZÉS: Ne helyezze el a terméket szelektálatlan
kommunális hulladékként. Speciális kezelés céljából a hulladék
elkülönített gyűjtése szükséges.
A
jel terméken történő elhelyezésével saját felelősségünkre kijelentjük,
hogy a termék megfelel a jogszabályokban meghatározott összes európai
biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi követelménynek.
____ 5 ____
2. Rövid kezelési útmutató
A részletes kezelési módokat a felhasználói kézikönyv megfelelő részei ismertetik.
A készülék bekapcsolása
A mosogatószer-tároló
feltöltése
Az öblítőszer-szint ellenőrzése
A regeneráló só szintjének
ellenőrzése
A kosarak feltöltése
Programválasztás
A mosogatógép működtetése
Nyissa ki az ajtót, nyomja meg a Be/Ki gombot a készülék bekapcsolásához.
A mosogatószer-tartály az ajtó belsejében van.
Ha a tartály fedele le van zárva, a kinyitásához nyomja meg
az (A) gombot.
A mosogatási ciklusok végén a fedél mindig nyitva van, és
készen áll a mosogatógép következő használatára.
„B” mechanikus jelző.
Célszerű kifejezetten mosogatógéphez készült öblítőszert használni.
Az adagolóban lévő kémlelőnyíláson (B) keresztül ellenőrizze az öblítőszer-szintet.
(Csak vízlágyító rendszerrel ellátott típusok esetében.)
Elektromos jelző a kezelőlapon (ha van). Ha nincs sómennyiségre
figyelmeztető lámpa a kezelőlapon (egyes típusok esetében), akkor a
lefuttatott mosogatási ciklusok száma alapján becsülhető meg, hogy
mikor kell sót tölteni a vízlágyítóba.
Amennyire lehet, kaparja le az ételmaradékot az edényekről. Áztassa le az edényekről a ráégett
maradványokat, majd pedig helyezze be a kosarakba. Olvassa el a mosogatógép feltöltésére
vonatkozó utasításokat.
Nyomja le a „Program” gombot a kiválasztott programot jelző lámpa felgyulladásáig.
(Lásd az „Üzemeltetési utasítás” című részt.)
Nyissa ki a vízcsapot, csukja be az ajtót. A készülék körülbelül 1 másodperc eltelte után kezd működni.
• 1.
• Programváltoztatás
• Kifelejtett edények
behelyezése a
mosogatógépbe.
A folyamatban lévő ciklus csak akkor módosítható, ha az csak rövid ideje működik. Ellenkező esetben
előfordulhat, hogy a mosogatószer már belekerült a gépbe, és a készülék beszívta a vizet. Ebben az esetben
a mosogatószer-tárolót újra fel kell tölteni.
2. Nyissa ki az ajtót.
3. A folyamatban lévő program törléséhez nyomja le 3 másodpercnél hosszabb időre a „Program” gombot.
4. Válasszon ki egy új programot.
5. Indítsa újra a mosogatógépet.
FIGYELMEZTETÉS!
• 1.
Nyissa ki kissé az ajtót a mosogatógép leállításához.
2. A szórókarok megállása után teljesen kinyithatja az ajtót.
3. Tegye be a kifelejtett edényeket.
4. Csukja be az ajtót, a mosogatás 10 másodperc múlva folytatódik.
Óvatosan nyissa ki az ajtót.
Az ajtó nyitásakor forró gőz
csaphat ki a mosogatógépből!
• Ha mosogatási ciklus közben • Ha a készüléket egy mosogatási ciklus közben kapcsolta ki, akkor az ismételt bekapcsolás előtt válassza
kapcsolta ki a készüléket.
A készülék kikapcsolása
A vízcsap elzárása, a kosarak
kirakodása
ki újra a mosogatási ciklust, és az eredeti bekapcsolási állapot szerint működtesse a készüléket.
A mosogatási ciklus befejeződésekor a hangjelző nyolcszor szólal meg, majd pedig elhallgat.
Kapcsolja ki a készüléket a Be/Ki gombbal. Mivel a készülék készenléti üzemmódban van,
30 perc elteltével műveletvégzés nélkül automatikusan kikapcsolódik.
Figyelmeztetés: várjon néhány (körülbelül 15) percet az edények kivétele előtt, mert még forróak
és könnyebben törhetnek. Így a száradásuk is gyorsabb lesz. Az alsó kosárral kezdve vegye ki az
edényeket a készülékből.
____ 6 ____
3. Üzemeltetési utasítás
FONTOS: A mosogatógép legjobb teljesítményének elérése érdekében az első használat előtt olvassa
el az összes kezelési utasítást.
Kezelőlap
1
2
3
4
7
6
5
8
9
1. Be/Ki gomb: Az áramellátás be-/kikapcsolásához.
7. „Fél töltet” jelzőlámpa: A „Fél töltet” funkció kiválasztását jelzi.
2. Késleltetett indítás gomb: A késleltetéshez nyomja le a gombot.
8. „Fél töltet” funkciógomb: A „Fél töltet” funkció kiválasztásához.
3. Áramellátás-jelző: Az áramellátást jelzi.
(A „Fél töltet” funkció csak 6 terítékkel vagy annál kisebb
4. Késleltetett indítás-jelzők: a késleltetési időt mutatják (3/6/9/12 óra)
töltettel használható, ekkor kisebb a víz- és az
5. Só és öblítőszer figyelmeztető lámpa: Azt jelzi, hogy a sótartályt vagy
energiafogyasztás, és csak az Intenzív, az Általános, az ECO,
az Üveg és a 90 perces programmal működik.)
az öblítőszer adagolót fel kell tölteni.
9. „Program” gomb: A mosogatóprogram kiválasztásához
6. Programjelző lámpák: a kiválasztott programot mutatják.
nyomja le a gombot.
A mosogatógép részei
Elölnézet
Hátulnézet
11
1 Felső kosár
7 Szórókarok
10 Elvezetőcső
2 Belső cső
4 Sótartály
5 Adagoló
8 Szűrőegység
11 Beállító
3 Alsó kosár
6 Csészetartó polc
9 Bevezetőcső-csatlakozó
____ 7 ____
4. Az első alkalommal történő használat előtt
A mosogatógép első alkalommal történő használata előtt:
A. Állí
tsa be a vízlágyítót.
B. Töltsön be 1,5 kg mosogatósót, majd töltse tele ví
zzel a sótartályt.
C. Töltse fel az öblítőszer-tárolót.
D. Töltse be a mosogatószert.
A. Vízlágyító
A vízlágyítót manuálisan kell beállítani a vízkeménység-tárcsa segítségével.
A vízlágyító célja az ásványi anyagok és a sók vízből történő eltávolítása, amelyek kedvezőtlen vagy hátrányos hatással lennének
a készülék működésére.
Minél több ásványi anyag és só van a vízben, annál keményebb a víz.
A vízlágyítót a lakóhelyén rendelkezésre álló víz keménysége szerint kell beállítani. A helyi vízművek adhat tájékoztatást a
lakóhelyén rendelkezésre álló víz keménységéről.
A sófelhasználás beállítása
A víz keménysége alapján lehetőség van a felhasználandó sómennyiség szabályozására. Ez a sófelhasználás mértékének
optimalizálására és személyre szabására szolgál.
Kérjük, hajtsa végre az alábbi lépéseket a sófelhasználás beállításához.
1. Nyissa ki az ajtót. Kapcsolja be a készüléket.
2. A készülék bekapcsolása után 60 másodpercen belül nyomja le 5 másodpercnél hosszabb időre
a Program gombot a vízlágyítótípus beállításához. (A Só és az Öblítőszer figyelmeztető lámpák
időszakosan felgyulladnak a beállítási típusok szerint).
3. Nyomja le a Program gombot a helyi adottságoknak megfelelő beállítási érték kiválasztásához.
A beállítási értékek a következő sorrendben változnak: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4. A beállítás befejezéséhez nyomja le a Főkapcsoló gombot.
VÍZKEMÉNYSÉG
°dH
°fH
°Clark
mmol/l
Beállítási helyzet
Sófelhasználás
(g/ciklus)
0
0~5
0~9
0~6
0~0,94
H1 (A Gyors jelzőlámpa ég)
6-11
10-20
7-14
1,0-2,0
H2 (A 90 perc jelzőlámpa ég)
9
12-17
21-30
15-21
2,1-3,0
* H3 (A 90 perc Gyors jelzőlámpa ég)
12
18-22
31-40
22-28
3,1-4,0
H4 (Az Üveg jelzőlámpa ég)
20
23-34
41-60
29-42
4,1-6,0
H5 (Az Üveg Gyors jelzőlámpa ég)
30
35-55
61-98
43-69
6,1-9,8
H6 (Az Üveg 90 perc jelzőlámpa ég)
60
Megjegyzés: 1
1° dH = 1,25 Clarke =1,78 fH = 0,178 mmol/l
°dH: német érték
°fH: francia érték
°Clark: brit érték
Megjegyzés: 2
A gyári beállítás a következő: H4 (EN 50242)
A víz keménységével kapcsolatban érdeklődjön a helyi vízműveknél.
MEGJEGYZÉS: Ha az Ön készüléke nem rendelkezik vízlágyítóval, akkor hagyja ki ezt a részt.
VÍZLÁGYÍTÓ
A víz keménysége körzetenként változó. Kemény víz használata esetén lerakódások keletkeznek az edényeken
és a konyhai eszközökön.
A készülék speciális lágyítóval rendelkezik, amely sótartályt használ a vízkő és az ásványi anyagok vízből történő eltávolítására.
____ 8 ____
B. A só betöltése a vízlágyítóba
Mindig mosogatógéphez való sót használjon.
A sótartály az alsó kosár alatt található, és a következőképpen kell feltölteni:
Figyelmeztetés!
Csak kifejezetten mosogatógéphez való sót használjon! Minden másfajta, nem mosogatógéphez készült só,
különösen az asztali só, károsítja a vízlágyítót. Nem megfelelő só használata miatt bekövetkezett károk esetén
érvénytelen a gyártó garanciája, és a gyártó nem vállal felelősséget a keletkezett károkért.
Csak valamelyik teljes mosogatóprogram beindítása előtt töltse be a sót. Ezáltal megakadályozható, hogy a gép
alján maradó sószemek vagy az esetleg kifröccsenő sós víz a mosogatógép korrózióját idézze elő.
Nyitás
A Az alsó kosár kivétele után csavarozza le a sótartály kupakját. 1
B Tegye be a tölcsért (mellékelve) a nyí
lásba, és töltsön be körülbelül 1,5 kg mosogatógéphez való sót.
C Töltse tele a sótartályt ví
zzel. Természetes jelenség, hogy ekkor egy kis víz kifolyik a sótartályból.
2
D A tartály feltöltése után csavarozza vissza a sótartály kupakját.
E A sótartály feltöltése után kialszik a só betöltésére figyelmeztető lámpa.
F A só betöltése után azonnal el kell indí
tani egy mosogatóprogramot (rövid program használatát javasoljuk). Ellenkező esetben
a sós víz a szűrőrendszer, a szivattyú vagy más fontos alkatrészek károsodását okozhatja. Az ilyen jellegű károsodásra nem
terjed ki a garancia.
MEGJEGYZÉS:___________________________________________________________________
1. A sótartályt csak akkor kell utántölteni, ha a kezelőlapon felgyullad a „Só” figyelmeztető lámpa. Attól függően, hogy mennyire
képes a só feloldódni, előfordulhat, hogy a „Só” figyelmezető lámpa akkor is világít, ha feltöltöttük a sótartályt.
Ha nincs sómennyiségre figyelmeztető lámpa a kezelőlapon (egyes típusok esetében), akkor a lefuttatott mosogatási ciklusok
száma alapján becsülhető meg, hogy mikor kell sót tölteni a vízlágyítóba.
2. A só kiömlése esetén egy áztató vagy gyors programot kell lefuttatni a felesleges só eltávolí
tása érdekében.
____ 9 ____
C. A MOSOGATÓSZER BETÖLTÉSE
A mosogatószer
FONTOS!
Por alakú, folyékony vagy tabletta formájú, kifejezetten mosogatógépekhez készült mosogatószert kell használni.
A „FINISH” nagyon jó eredményt biztosít, és könnyen beszerezhető. A nem megfelelő mosogatószerek (pl. a kézi mosogatáshoz használt szerek)
nem tartalmazzák a gépi mosogatáshoz szükséges összetevőket, és megakadályozzák a mosogatógép megfelelő működését.
FIGYELMEZTETÉS!
Az alsó kosár megtöltésekor ügyeljen arra,
hogy a tányérok vagy más eszközök ne
akadályozzák a mosogatószer-tárolót.
A mosogatószer-tartály feltöltése
A mosogatószer tartály az ajtó belsejében van (A. ábra, 2). Ha a tartály fedele le van zárva, akkor kinyitásához nyomja meg az (A) gombot.
A mosogatási ciklusok végén a fedél mindig nyitva van, és készen áll a mosogatógép következő használatára.
A felhasználandó mosogatószer mennyisége az edények szennyezettségétől és az elmosogatandó edények típusától függ. 20–30 g mosogatószer
elhelyezését javasoljuk a mosogatószer-rekesz mosogató részében (B).
A mosogatószer beöntése után először benyomással (1), majd függőleges nyomással (2) kattanásig zárja le a fedelet.
Mivel a mosogatószerek eltérnek egymástól, a mosogatószerek dobozán lévő utasítások is különbözőek lehetnek. Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy a túl kevés mosogatószer nem tisztítja meg megfelelően az edényeket, míg a túl sok mosogatószer nem biztosít jobb eredményeket, csak
veszendőbe megy.
FONTOS!
Ne használjon túl nagy mennyiségű
mosogatószert, ezzel is védje a
környezetet a szennyeződéstől.
____ 10 ____
D. MOSOGATÓSZER-TÍPUSOK
Tabletták
A különböző gyártók mosogatószer-tablettái különböző sebességgel oldódnak fel, ezért előfordulhat, hogy a rövid programok esetében egyes
mosogatószer-tabletták nem elég hatékonyak, mivel nem tudnak teljesen feloldódni. Tabletták használata esetén a mosogatószer teljes felhasználása
érdekében hosszabb programok alkalmazását javasoljuk.
FONTOS!
A megfelelő eredmény elérése érdekében
a tablettákat NEM közvetlenül a
teknőben, hanem a mosogatószer-tartály
mosórészében KELL elhelyezni.
Koncentrált mosogatószerek
A kisebb lúghatású és természetes enzimeket tartalmazókoncentrált mosogatószerek – az 50 °C-os programokkal együtt – kisebb hatást gyakorolnak a
környezetre, illetve védik az edényeket és a mosogatógépet is. Az 50 °C-os mosogatóprogramok célzottan használják ki az enzimek szennyoldó
tulajdonságait, és így a koncentrált mosogatószereket használva kisebb hőmérsékleten érik el ugyanazt az eredményt, mint a 65 °C-os programok.
Kombinált mosogatószerek
Az öblítőszert is tartalmazó mosogatószereket a mosogatószer-tartály mosórészében kell elhelyezni. Az öblítőszer-tartálynak üresnek kell lennie (ha
nem üres, akkor a kombinált mosogatószerek használata előtt állítsa az öblítőszer-szabályozót a legkisebb helyzetbe).
„Minden egyben” kombinált mosogatószerek
Ha olyan „Minden egyben” („Három az egyben”/„Négy az egyben”/„Öt az egyben” stb.) kombinált mosogatószereket szeretne használni, amelyek sót
és/vagy öblítőszert is tartalmaznak, akkor az alábbiakat javasoljuk Önnek:
 olvassa el figyelmesen, és tartsa be a gyártócsomagoláson feltüntetett utasításait;
 a vízlágyítót/sót tartalmazó mosogatószerek hatékonysága az adott víz keménységétől függ. Ellenőrizze, hogy a víz keménysége a mosogatószer
dobozán feltűntetett tartományban van-e.
Ha az ilyen típusú termék használatakor nem megfelelő a mosogatás minősége, kérjük, lépjen
kapcsolatba a mosogatószer gyártójával.
Bizonyos esetekben a kombinált mosogatószerek használata az alábbiakat idézheti elő:
vízkő rakódik le az edényeken vagy a mosogatógépben;
csökken a mosogatási és a szárítási teljesítmény.


FONTOS!
Az ilyen termékek közvetlen használatával
kapcsolatos problémákra a garancia nem
terjed ki.
Ne feledje, hogy a „Minden egyben” kombinált mosogatószerek használatakor az öblítőszer és a só jelzőlámpák (csak bizonyos típusok esetében)
feleslegesek, ezért ezeket a lámpákat figyelmen kívül kell hagyni.
Mosogatási és/vagy szárítási problémák felmerülése esetén javasoljuk, hogy térjen vissza a hagyományos egyedi termékekhez (só, mosogatószer és
öblítőszer). Ez lehetővé teszi a mosogatógépben lévő vízlágyító megfelelő működését.
Ebben az esetben javasoljuk, hogy:
 töltse fel a sótartályt is és az öblítőszer-tartályt is;
 futtasson le üresen egy normál mosogatási ciklust.
Ne feledje, hogy a hagyományos só használatára való visszatéréskor néhány ciklus lefuttatása szükséges, mielőtt a rendszer újra teljesen hatékonnyá
válik.
____ 11 ____
AZ ÖBLÍTŐSZER BETÖLTÉSE
Az öblítőszer
Az utolsó öblítési ciklusban automatikusan kiáramló öblítőszer az edények gyors száradását segíti elő, és megakadályozza a foltképződést.
Az öblítőszer-tartály feltöltése
Az öblítőszer-tartály a mosogatószer-tartálytól balra található (A. ábra, 3). A fedél kinyitásához nyomja meg a jelet, és ezzel egyidejűleg húzza meg a
nyitófület. Célszerű kifejezetten mosogatógéphez való öblítőszert használni. Az adagolóban lévő kémlelőnyíláson (C) keresztül ellenőrizze az
öblítőszer-szintet.
TELE
sötét
ÜRES
világos
Az öblítőszer beállítása 1 és 6 között
A szabályozó (D) a fedél alatt van, és egy érme segítségével fordítható el. A 4-es pozíció használatát javasoljuk. A víz mésztartalma jelentős
mértékben befolyásolja a vízkőképződést és a szárítási teljesítményt.
Ezért fontos az öblítőszer mennyiségének a beszabályozása a jó mosogatási eredmények elérése érdekében. Ha a mosogatás után csíkok jelennek
meg az edényeken, akkor egy pozícióval csökkentse a mennyiséget. Ha fehéres foltok keletkeznek, akkor egy pozícióval növelje a mennyiséget.
____ 12 ____
5. A mosogatókosarak feltöltése
Javaslat
 Vásároljon olyan edényeket , amelyek mosogatógépben történő mosogatásra alkalmasak.
 Használjon enyhe, „edénybarát” mosogatószert. Szükség esetén kérjen további tájékoztatást a mosogatószer-gyártóktól.
 Különleges edények esetében válassza a lehető legalacsonyabb hőmérsékletű programokat.
 A károsodás megelőzése érdekében ne vegye ki az üvegedényeket és az evőeszközöket közvetlenül a program befejeződése után.
Mosogatógépben történő mosogatáshoz az alábbi evőeszközök/edények
Nem alkalmasak
Korlátozottan alkalmasak
 Fa-, csont-, kerámia- vagy gyöngyház nyelű evőeszközök
 Nem hőálló műanyag eszközök
 Nem hőálló, ragasztott alkatrészeket tartalmazó, régebbi
evőeszközök
 Kötőanyaggal készült evőeszközök vagy edények
 Ónötvözetű vagy réz tárgyak
 Kristályüveg
 Rozsdásodásra hajlamos acéltárgyak
 Fatálak
 Szintetikus szálból készült tárgyak
 Bizonyos üvegfajták elhomályosodhatnak sok mosogatás után
 Az ezüst- és alumínium részek elszíneződhetnek mosogatás
közben
 A mázas minták kifakulhatnak gyakori mosogatás esetén
A mosogatókosarak feltöltése előtt és után erre figyeljen
(A mosogatógép legjobb teljesítménye érdekében tartsa be az alábbi feltöltési útmutatót.
A kosarak és az evőeszköz-kosarak jellemzői és megjelenése az Ön készüléktípusa esetében eltérőek lehetnek.)
Kaparja le az ételmaradékot az edényekről. Áztassa le az edényekre égett ételmaradványokat.
Nem szükséges folyóvíz alatt leöblíteni az edényeket.
A következőképpen kell a tárgyakat elhelyezni a mosogatógépben:
1. A csészéket, poharakat, fazekakat/serpenyőket stb. fejjel lefelé kell behelyezni.
2. Az ívelt vagy mélyített eszközöket ferdén kell behelyezni, hogy a víz lepereghessen róluk.
3. Minden edényt biztonságosan kell egymásra rakni, hogy ne billenjenek fel.
4. Minden edényt úgy kell elhelyezni, hogy a mosogatás közben a szórókarok szabadon foroghassanak.
MEGJEGYZÉS: Nagyon apró tárgyak nem mosogathatók el a mosogatógépben, mert könnyen kieshetnek a kosárból.
 Az üreges tárgyakat, például a csészéket, poharakat, lábosokat stb. nyílásukkal lefelé kell elhelyezni, hogy a víz ne gyűlhessen össze bennük.
 Az edények és az evőeszközök nem helyezhetők el egymásban, illetve nem fedhetik egymást.
 A törés elkerülése érdekében az üvegtárgyak nem érhetnek egymáshoz.
 A nehezen tisztítható, nagyméretű edényeket az alsó kosárban célszerű elhelyezni.
 A felső kosarat finomabb és könnyebb tárgyak, például poharak, kávés- és teáscsészék elhelyezésére tervezték.
 A hosszú pengéjű kések függőleges helyzetben történő tárolása veszélyes lehet!
 A hosszú és/vagy éles evőeszközöket, például a szeletelőkéseket vízszintesen kell betenni a felső kosárba.
 Ne terhelje túl a mosogatógépet! Ez a jóeredmények elérése és a mérsékelt energiafelhasználás céljából fontos.
Az edények kivétele
Annak érdekében, hogy a víz ne csepegjen le a felső kosárból az alsóba, célszerű először az alsó kosarat, majd pedig a felső kosarat kiüríteni.
____ 13 ____
■ A szokásos edények betöltési módja
A felső kosár feltöltése
Az alsó kosár feltöltése
A felső kosarat az olyan finomabb és könnyebb tárgyakhoz terveztük,
mint a poharak, kávés- és teáscsészék és csészealjak, valamint
tányérok, kis tálak és lapos edények (amennyiben nem túl piszkosak).
Úgy helyezze el az edényeket, hogy a vízsugár ne mozdíthassa el
őket.
Javasoljuk, hogy a nagy és a nehezen tisztítható edényeket az alsó
kosárban helyezze el: lábasokat, fazekakat, fedőket, tálalóedényeket és
tálakat az alábbi ábra szerint. A tálalóedényeket és a fedőket a rácsok
oldalára célszerű helyezni, nehogy megakadályozzák a felső szórókar
forgását.
BE
BE
Ne feledje az alábbiakat:
■ A lábasokat, a tálalóedényeket stb. mindig fejjel lefelé helyezze a készülékbe.
■ A mély lábasokat ferdén kell elhelyezni, hogy a víz kifolyhasson belőlük.
■ Az alsó kosár lehajtható csapokkal rendelkezik, hogy nagyobb vagy több lábas és fazék is elhelyezhető legyen benne.
A felső kosár beállítása
A csészetartó polcok visszahajtása
A felső kosár magassága állítható, hogy nagyobb legyen a hely a nagy
edények számára mind a felső, mind pedig az alsó kosárban. A felső
kosár magassága úgy szabályozható, hogy a kerekeket a sínek
különböző magassági szintjeire helyezzük. A hosszú tárgyakat, a
tálalóeszközöket, a salátásvillákat és -késeket a polcra kell helyezni
úgy, hogy ne akadályozzák a szórókarok forgását.
A fazekak és a serpenyők jobb elhelyezhetősége érdekében a csapok
lehajthatók a jobb oldali ábrán látható módon.
Alsó helyzet
Felső helyzet
Az alsó kosár csapjainak lehajtása
A fazekak és a serpenyők jobb
elhelyezhetősége érdekében a csapok
lehajthatók a jobb oldali ábrán látható módon.
Kerekek
Evőeszközkosár
Az evőeszközöket az evőeszközkosárban fogantyúval lefelé kell elhelyezni. Ha a rácshoz oldalsó kosarak is tartoznak, akkor a kanalakat egyenként kell a
megfelelő résekbe helyezni, a hosszú tárgyakat pedig vízszintesen kell a felső kosár elejére betenni.
■
■
FIGYELMEZTETÉS!
Az alsó részen egyetlen tárgy sem nyúlhat túl.
Az éles eszközöket mindig hegyükkel lefelé
helyezze be a készülékbe!
A kiváló minőségű tisztítás érdekében az alábbiakra ügyelve helyezze el az ezüstneműt a kosárban:
Az ezüsttárgyak ne érjenek egymáshoz.
Az ezüsttárgyakat fogantyújukkal lefelé kell elhelyezni.
A késeket és esetleg veszélyes edényeket azonban fogantyújukkal felfelé helyezze el.



____ 14 ____
6.Mosogatóprogram beindítása
Táblázat a mosogatási ciklushoz
MEGJEGYZÉS:( ★) Jelentése: öblítőszert kell tölteni az öblítőszer-tárolóba.
A ciklus leírása
Mosogatószer
elő/fő
Működési
idő (perc)
Energia
(kWh)
Víz
(l)
Öblítőszer
Intenzív
Erősen szennyezett edények és
átlagosan szennyezett fazekak,
serpenyők stb., rászáradt
ételmaradékokkal.
Előmosás (50 °C)
Mosogatás (60 °C)
Öblítés
Öblítés
Öblítés (69°C)
Szárítás
5/22 g
1 db
165
1,4
16,5
★
Általános
Előmosás (45 °C)
Mosogatás (55 C)
Átlagosan szennyezett tányérok, poharak,
Öblítés
tálak, és enyhén szennyezett edények.
Öblítés (66°C)
Szárítás
5/22 g
1 db
175
1,1
13
★
Ez a szabványos program az átlagosan
szennyezett edények tisztítására
alkalmas, és az ilyen edények terén a
leghatékonyabb programnak számít a
kombinált energia- és vízfogyasztás
tekintetében.
Előmosás
Mosogatás (45 °C)
Öblítés (62 °C)
Szárítás
5/22 g
1 db
205
0,78
9
★
Üveg
Enyhén szennyezett edények és
üvegtárgyak.
Előmosás
Mosogatás (40 °C)
Öblítés
Öblítés (62°C)
Szárítás
5/22 g
1 db
125
0,75
13,5
★
Napi
Átlagosan szennyezett, gyors
elmosogatást igénylő edények
Mosogatás (65 °C)
Öblítés
Öblítés (66 °C)
Szárítás
27 g
1 db
90
1,15
11,5
★
Gyors
Rövid mosogatás enyhén szennyezett
edények esetén, illetve gyors mosogatás.
Mosogatás (55 °C)
Öblítés (50 °C)
Öblítés (55 °C)
20g
30
0,7
10
Program
ECO
(*EN5024)
Ciklusválasztási információ
MEGJEGYZÉS:
*EN5024: Ez a program szolgál a tesztciklus elvégzésére. Az EN 50242 szabvány szerinti összehasonlító vizsgálat elvégzéséhez szükséges
információk a következők:
Kapacitás: 9 teríték
A felső kosár helyzete: felső kerekek a sínen
Öblítőszer-beállítás: 6
PI: 0,45W; Po: 0,30 W
A „Bekapcsolt üzemmód” időtartama 30 perc.





A készülék bekapcsolása
A mosogatási ciklus megkezdése
1 Húzza ki az alsó és a felső kosarat, helyezze be az edényeket, majd pedig tolja vissza a kosarakat. Javasoljuk, hogy először az alsó,
majd pedig a felső kosarat töltse meg (lásd „A mosogatógép feltöltése” című részt).
2 Öntse be a mosogatószert (lásd a „Só, mosogatószer és öblítőszer” című részt).
3 Dugja be a dugót a csatlakozóaljzatba. Az áramellátás 220-240 V AC, 50 Hz, a csatlakozóaljzat adatai: 10 A, 250 V AC. Ügyeljen arra,
hogy a vízellátás maximális nyomáson legyen.
4 Nyissa ki az ajtót, nyomja meg a BE/KI gombot.
5 Nyomja meg a „Program” gombot, ekkor a mosogatóprogramok a következő sorrendben változnak:
Intenzív->Általános->ECO->Üveg->Napi->Gyors;
A program kiválasztásakor felgyullad a megfelelő lámpa. Ezután a Start/Szünet gomb megnyomásakor beindul a mosogatógép.
____ 15 ____
Programváltoztatás
Feltétel:
1 A folyamatban lévő ciklus csak akkor módosítható, ha az még csak egy rövid ideje működik. Ellenkező esetben előfordulhat,
hogy a mosogatószer már kikerült az adagolóból, vagy a készülék már leürítette a mosogatóvizet.
Ebben az esetben a mosogatószer-tárolót újra kell tölteni (lásd „A mosogatószer betöltése” c. részt).
2 Nyissa ki az ajtót, nyomja le három másodpercnél hosszabb időre a „Program” gombot, ekkor a gép készenléti állapotba kerül,
és a program a kívánt mosogatási ciklusra állítható (lásd „A mosogatási ciklus megkezdése” című részt).
MEGJEGYZÉS: ______________________________________________________________________________________________
Az ajtó mosogatás közben történő kinyitásakor a gép megáll. A programjelző lámpa villogása megszűnik,
és percenként hangjelzés hallható az ajtó becsukásáig. Az ajtó becsukása után – 1 másodperc elteltével
– a gép folytatja a munkát.
Elfelejtett betenni egy edényt?
A kifelejtett edény a mosogatószer-tartó kinyílása előtt bármikor betehető a gépbe.
1
2
3
Nyissa ki kissé az ajtót.
A szórókarok megállása után teljesen kinyithatja az ajtót.
Tegye be a kifelejtett edényeket.
4
5
Csukja be az ajtót.
10 másodperc elteltével megkezdődik a mosogatás.
A mosogatási ciklus végén
A mosogatási ciklus befejeződésekor a hangjelző 8 másodpercre megszólal, majd elhallgat. Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal, zárja el a
vízcsapot, és nyissa ki a mosogatógép ajtaját.
Várjon néhány percet az edények kivétele előtt, mert még forróak és könnyebben törhetnek. Így a száradásuk is gyorsabb lesz.

A mosogatógép kikapcsolása

Óvatosan nyissa ki az ajtót.

A mosogatógép kirakodása
A programjelző lámpa ég, de nem villog. A program csak ebben az esetben fejeződött be.
1. Nyissa ki az ajtót. Kapcsolja ki a mosogatógépet a BE/KI gomb lenyomásával.
2. Zárja el a vízcsapot.
A forró edények érzékenyek az ütésre. Ezért körülbelül 15 percig hagyja az edényeket lehűlni, mielőtt kiveszi őket a készülékből.
Nyissa ki a mosogatógép ajtaját, hagyja nyitva, és várjon néhány percig az edények kivétele előtt. Így az edények kevésbé lesznek melegek és
könnyebben száradnak.
Normális jelenség, hogy a mosogatógép belseje nedves.
Először az alsó, majd pedig a felső kosarat ürítse ki. Így nem csepeg le a víz a felső kosárból az alsó kosárban lévő edényekre.
FIGYELMEZTETÉS!
Mosogatás közben veszélyes az ajtó kinyitása, mert a forró
víz leforrázhatja a kezét.
____ 16 ____
7.Karbantartás és tisztítás
Szűrőrendszer
A szűrő megakadályozza a nagyobb ételdarabok és más tárgyak bekerülését a szivattyúba.
Az ételmaradékok eltömíthetik a szűrőt, ezért el kell távolítani őket.
A szűrőrendszer egy durva szűrőből, egy lapos szűrőből (főszűrő)
és egy mikroszűrőből (finomszűrő) áll.
Főszűrő 1
A főszűrő által felfogott ételdarabokat és szennyeződéseket az alsó szórókaron egy speciális
vízsugár porlasztja szét és mossa le az elvezetőcsőbe.
Durva szűrő 2
A nagyobb darabokat, például a csont- vagy üvegdarabokat, amelyek eltömíthetik az elvezetőcsövet,
a durva szűrő fogja fel. A szűrő által felfogott tárgyak eltávolításához enyhén nyomja meg a szűrő
tetején lévő füleket, és emelje ki a szűrőt.
Finomszűrő 3
Ez a szűrő az aknarészben gyűjti össze az ételmaradékokat, és megakadályozza, hogy azok a ciklus
közben visszakerüljenek az edényekre.
Szűrőegység
A szűrő hatékonyan távolítja el az ételdarabkákat a mosogatóvízből, így téve lehetővé a víz ciklus alatti újrakeringetését.
A legjobb teljesítmény és eredmény elérése érdekében a szűrőt rendszeresen tisztítani kell. Ezért célszerű minden mosogatási ciklus után
eltávolítani a szűrő által felfogott nagyobb ételdarabokat a félkör alakú szűrő és csésze folyóvíz alatti leöblítésével. A szűrőegység kivételéhez húzza
felfelé a csésze fogantyúját.
■
FIGYELMEZTETÉS! ■
A mosogatógépet soha nem szabad szűrők nélkül használni.
A szűrő helytelen visszatétele csökkentheti a készülék teljesítményszintjét, és károsíthatja
az edényeket.
1. lépés: Fordítsa el balra a szűrőt.
Nyitás
2. lépés: Emelje fel a szűrőegységet
MEGJEGYZÉS: Az eljárás során az 1. lépéstől a 2. lépés felé haladva a szűrőrendszer kivehető.
A 2. lépéstől az 1. lépés felé haladva a szűrőrendszer behelyezhető.
____ 17 ____
Megjegyzés:
- A mosogatógép minden használatakor ellenőrizze, hogy nem tömődtek-e el a szűrők.
- A durva szűrő kicsavarozásával kiemelheti a szűrőrendszert. Távolítsa el az ételmaradékokat, és folyóvíz alatt tisztítsa meg a szűrőket.
MEGJEGYZÉS: A teljes szűrőrendszert hetente egyszer kell tisztítani.
A szűrő tisztítása
A durva szűrő és a finomszűrő tisztításához használjon tisztítókefét. Szerelje vissza az ábrán látható módon a szűrő alkatrészeit, majd a helyére
illesztve és lefelé nyomva tegye vissza az egész egységet a mosogatógépbe.
Tisztításkor ne ütögesse a szűrőket. Ellenkező esetben a szűrők deformálódhatnak,
és csökkenhet a mosogatógép teljesítménye.
FIGYELMEZTETÉS!
A mosogatógép ápolása
A kapcsolólap enyhén nedves ruhával tisztítható.
Tisztítás után gondoskodjon az alapos szárításról.
A külső felületen jó minőségű fényezőviasz használható.
Soha ne használjon a mosogatógép egyik részén se éles tárgyakat, súrolószivacsot vagy szemcsés tisztítószert.
Az ajtó tisztítása
Az ajtókörüli perem tisztításához csak puha, meleg, nedves ruhát szabad használni. A víz ajtózárba vagy
az elektromos alkatrészekbe történő behatolásának megelőzése érdekében semmilyen tisztító spray-t ne
használjon.
■
FIGYELMEZTETÉS! ■
Soha ne használjon tisztító spray-t az ajtólap tisztításához, mert az károsíthatja az ajtózárat vagy az
elektromos alkatrészeket.
Kerülje a dörzsölő hatású szerek és egyes papírtörlők használatát, mert megkarcolódhat a felület, vagy
foltok maradhatnak a rozsdamentes acél felületen.
Fagyvédelem
Téli időszakban gondoskodjon a mosogatógép fagyvédelméről. A mosogatási ciklusok után minden alkalommal végezze el a következő
műveleteket:
1.
Kapcsolja ki a mosogatógép áramellátását.
2.
Zárja el a vízellátást, és csatlakoztassa le a vízbevezető csövet a vízszelepről.
3.
Eressze le a vizet a bevezető csőből és a vízszelepből. (Használjon egy edényt a víz felfogására.)
4.
Csatlakoztassa vissza a vízbevezető csövet a vízszelepre.
5.
Vegye ki a teknő aljánál lévő szűrőt, és szivaccsal itassa fel a vizet az aknarészben.
MEGJEGYZÉS: Ha a mosogatógép jegesedés miatt nem működik,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel.
A szórókarok tisztítása
A szórókarok tisztítását rendszeresen el kell végezni, mivel a kemény vízben lévő anyagok
eltömítik a szórófejeket és a csapágyakat.
A felső szórókar eltávolításához tartsa meg a csavaranyát, és fordítsa el a kart jobbra.
Az alsó szórókar eltávolításához húzza ki felfelé a szórókart.
Mossa le a karokat szappanos meleg vízben, és használjon puha kefét a szórófejek
megtisztításához. Alapos öblítés után szerelje vissza a karokat.
____ 18 ____
Nyitás
A mosogatógép jó üzemállapotban tartása
■
■
Minden mosogatás után
Minden mosogatás után zárja el a készülék vízellátását, hagyja kissé
nyitva az ajtót, hogy ne maradjon nedvesség vagy szag a készülék
belsejében.
■
■
Javasoljuk, hogy végezzen üres géppel egy mosogatást, majd húzza
ki a dugót a csatlakozóaljzatból, zárja el a vízcsapot, és kissé hagyja
nyitva a készülék ajtaját. Így tovább tartanak az ajtótömítések, és
nem keletkeznek szagok a készülék belsejében.
Húzza ki a csatlakozódugót
Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig húzza ki a dugót a
csatlakozóaljzatból.
Ha hosszabb ideig nincs használatban a
mosogatógép
■
A készülék mozgatása
Ha a készüléket máshová kell áthelyezni, próbálja meg függőleges
helyzetben tartani. Ha feltétlenül szükséges, akkor a készülék a
hátoldalára is fordítható.
Ne használjon oldószert vagy dörzsölő hatású
tisztítószert
A mosogatógép külsejének és gumi alkatrészeinek tisztításához ne
használjon oldószereket vagy dörzsölő hatású tisztítószereket.
Csak törlőruhát és meleg szappanos vizet használjon.
A foltok belső felületről történő eltávolításához használjon egy kevés
ecetes vízbe vagy kifejezetten mosogatógéphez készült
tisztítószerbe mártott törlőruhát.
■
Tömítések
A mosogatógépben a szagok keletkezésének egyik oka az, hogy étel
marad a tömítésekben. Időnkénti nedves szivaccsal történő
tisztítással ez megelőzhető.
8.Telepítési utasítás
Figyelmeztetés:
Figyelmeztetés:
A csö vek é s az elektromos berendezé sek
felszerelé sé t bízza szakemberre!
Áramütés veszélye
A mosogatógép telepítése előtt kapcsolja le
a készüléket az elektromos hálózatról.
Ennek elmulasztása halált vagy áramütést
okozhat.
 A telepítés előkészítése
A mosogatógépet a meglévő bevezető tömlő, elvezető tömlő és hálózati csatlakozás
közelében kell elhelyezni.
A konyhaszekrényben elhelyezett mosogató egyik oldalát kell választani a mosogatógép elvezető tömlője csatlakoztatásának
elősegítése céljából.
Megjegyzés: kérjük, ellenőrizze a mellékelt telepítési segédeszközöket (a díszítőlap kampója, csavar).
____ 19 ____
Kérjük, olvassa el figyelmesen a telepítési utasítást.
A szekrényméretek és a mosogatógép telepítési helyzetének bemutatása
A mosogatógép végleges helyén történő elhelyezése előtt megfelelő előkészületeket kell tenni.
1 A mosogatóhoz közeli helyet válasszon, hogy könnyebb legyen a bevezető és az elvezető tömlő beszerelése (lásd az 1. ábrát).
2 Ha a mosogatógépet a konyhaszekrény sarkában helyezi el, akkor az ajtónyitáshoz megfelelő helyet kell hagyni (2. ábra).
[ 1. ábra ]
Szekrényméretek
Kevesebb, mint 5 mm legyen
a mosogatógép teteje és a
szekrény között, a külső ajtót
a szekrényhez kell igazítani.
90
90
820mm
Az elektromos
vezeték, a
vízelvezető és a
vízbevezető cső
belépési pontjai
580mm
A szekrény alja és a
padló közötti távolság
80
100
450 mm
[ 2. ábra ]
Minimális hely az ajtó
nyitásakor
Mosogatógép
Szekrény
Mosogatógép
ajtaja
Minimális hely:
50 mm
 A díszítőlap méretei és felszerelése
1 A fa díszítőlap a 3. ábra szerint alakítható ki.
439
0.2
287.5
0.2
75
127
0.2
62
2- 2 dp8
2- 11
A díszítőlapot a megadott
méretek szerint kell kialakítani.
0.2
390
2- 5.5
[ 3. ábra ]
416
517
720(MAX)
474.8
5
20
(Mértékegység: mm)
8- 2 dp8
30
38
286
____ 20 ____
4- 2 dp8
MAX
2 Tegye fel a kampót a fa díszítőlapra, és illessze be a kampót a mosogatógép külső ajtajának nyílásába (lásd a 4a. ábrát).
A lap beállítása után rögzítse a csavarokkal és a csavaranyákkal a lapot a külső ajtóra (lásd a 4b. ábrát).
[ 4a. ábra ]
A díszítőlap felszerelése
[ 4b. ábra ]
A fa díszítőlap felszerelése
Vegye ki a négy rövid csavart
1 Vegye ki a négy rövid
csavart
2 Csavarozza be a négy
hosszú csavart
____ 21 ____
Csavarozza be a négy hosszú csavart
 Az ajtórugó feszesség-beállítása
Az ajtórugók már gyárilag be vannak állítva a megfelelő feszességre. A fa díszítőlap felszerelése esetén azonban be
kell állítani az ajtórugó feszességét. Fordítsa el az állítócsavart úgy, hogy az állítószerkezet feszítse vagy
lazítsa az acélkábelt (lásd az 5. ábrát).
Az ajtórugó feszessége akkor megfelelő, ha az ajtó
teljesen nyitott helyzetében is vízszintes marad, de egy
kis ujjmozdulatra becsukódik.
[ 5. ábra ]
Az ajtórugó
feszesség-beállítása
 Az elvezető tömlő csatlakoztatása
Az elvezető tömlőt legalább 40 mm átmérőjű lefolyócsőbe csatlakoztassa, vagy engedje a vizet a mosogatóba, a tömlő meghajlását vagy
megcsavarodást elkerülve. A tömlő tetejének 1000 mm-nél alacsonyabban kell lennie.
KÉRJÜK, AKASSZA FEL AZ ELVEZETŐTÖMLŐT AZ „A” VAGY A „B” MÓDON
Eleje
Pult
MEGJEGYZÉS:
A tömlő tetejének
1000 mm-nél
alacsonyabban kell
lennie.
Elvezetőcső
____ 22 ____
 A mosogatógép telepítésének lépései
1 Szerelje fel a bútorajtót a mosogatógép külső ajtajára a mellékelt keretek segítségével. A keretek beállításához használja a sablont.
2 Egy imbuszkulcsot jobbra fordítva állítsa be az ajtórugó feszességét a jobb és a bal ajtórugó meghúzása céljából. Ennek elmulasztása a
mosogatógép sérülését idézheti elő (2. illusztráció).
3 Csatlakoztassa a bevezető tömlőt a hidegvíz-hálózatra.
4 Csatlakoztassa az elvezető tömlőt. Nézze meg az ábrát (6. ábra).
5 Csatlakoztassa a hálózati kábelt.
6 Rögzítse a kondenzációs csíkot a szekrény munkalapja alá. Ügyeljen arra, hogy a kondenzációs csík egy szintben legyen a munkalap
peremével.
7 Állítsa be a mosogatógépet a megfelelő helyzetbe (4. illusztráció).
8 Állítsa vízszintbe a mosogatógépet. A hátsó láb a mosogatógép eleje felől állítható be a mosogatógép alsó középső részében lévő csavar
imbuszkulccsal történő elfordításával (5A. illusztráció). Az elülső lábak beállításához használjon lapos csavarhúzót, és fordítsa el az elülső
lábakat, amíg a mosogatógép vízszintes helyzetbe nem kerül (5B. illusztráció).
9 A mosogatógépet a megfelelő helyzetben rögzíteni kell. Ez kétféleképpen lehetséges:
A. Normál munkalap: Tegye be a szerelőkampót az oldallap nyílásába, és rögzítse a facsavarokkal a munkalaphoz (6. illusztráció).
B. Márvány vagy gránit munkalap: Rögzítse csavarral az oldallapot. (7. illusztráció).
kond
csík
ciós
enzá
bútorajtó
[ 7. ábra ]
____ 23 ____
A mosogatógépnek vízszintben kell lennie ahhoz, hogy az edénytartó megfelelő helyzetű és a mosogatás megfelelő teljesítményű legyen.
1 A mosogatógép vízszinten helyzetének ellenőrzéséhez tegyen egy szintezőt az ajtóra és a teknőben lévő rácstartóra.
2 Állítsa vízszintbe a gépet a három szintbeállító láb külön-külön történő beszabályozásával.
3 A szintbeállításkor vigyázzon, hogy ne billenjen fel a mosogatógép.
A
[ 8. ábra ]
A lábak beállításának bemutatása
MEGJEGYZÉS:
A lábak maximális beállítási
magassága 50 mm.
A szintbeállítás
ellenőrzése elölről
hátra
Szintező
A szintbeállítás ellenőrzése oldalirányban
Hálózati csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
A személyes biztonság érdekében:
■ Ne használjon a készülékkel hosszabbító kábelt vagy elosztót.
■ Semmilyen körülmények között sem szabad eltávolítani a
■ földelő csatlakozót a hálózati kábelből.
___
Elektromos követelmények __________________________________
Kérjük, nézze meg az adattáblán a feszültségértéket, és megfelelő hálózatra csatlakoztassa a mosogatógépet. Használja az ajánlott 10 A-es
biztosítékot, késleltetett biztosítékot vagy megszakítót, és alakítson ki a készülékhez külön áramkört.
Ügyeljen arra, hogy a
készülék használatbavétele
előtt megfelelő földelés
legyen kialakí
tva.
Elektromos bekötés
A hálózati feszültség és frekvencia feleljen meg az adattáblán feltüntetett értékeknek. A csatlakozódugót csak
megfelelően földelt elektromos aljzatba szabad bedugaszolni. Ha a csatlakozóaljzat nem felel meg a készülék
csatlakozódugójának, akkor szakképzett villanyszerelővel cseréltesse ki az aljzatot, és ne használjon elosztót
vagy más hasonló megoldást, mert az túlmelegedést és tüzet okozhat.
A biztonsági tömlő csatlakoztatása
A készüléket új tömlőgarnitúrával kell a vízhálózatra csatlakoztatni.
A régi tömlőgarnitúrákat nem szabad újra használni.
A víznyomásnak 0,04 MPa és 1 MPa között kell lennie. Ha a nyomás a minimális érték alatt van, kérjen tanácsot
szervizrészlegünktől.
1 Húzza ki teljesen a biztonsági tömlőt a mosogatógép hátoldalán lévő tárolórekeszből.
2 Erősítse fel a biztonsági tömlő csavarjait a 3/4 collos csaptelepre.
3 A mosogatógép beindítása előtt nyissa ki teljesen a vízcsapot.
A BIZTONSÁGI TÖMLŐ.
A biztonsági tömlő kettős fallal rendelkezik. A tömlőrendszer garantáltan elzárja a vízáramlást az ellátó tömlő szakadásakor, vagy ha az ellátó
tömlő és a külső bordás tömlő közötti rész megtelt vízzel.
____ 24 ____
FIGYELMEZTETÉS!
A mosogató-fecskendőhöz csatlakoztatott tömlő kirepedhet, ha a mosogatógéppel azonos vízvezetékre van csatlakoztatva. Ha a mosogató
rendelkezik ilyen tartozékkal, javasoljuk, hogy vegye le a tömlőt és dugaszolja be a nyílást.
A biztonsági tömlő lecsatlakoztatása __________________________
1
Zárja el a vízcsapot.
2
Szüntesse meg a víznyomást a nyomásmentesítő gomb lenyomásával. Ezáltal megszűnik a víznyomás, ami megvédi Önt és
a helyiséget a víz erőteljes kispriccelésétől.
3
Csavarozza le a biztonsági tömlőt a csaptelepről.
HIDEG VÍZ CSATLAKOZTATÁSA
Csatlakoztassa a hideg vizes tömlőt a 3/4 collos menetes csatlakozóra, és rögzítse szorosan a megfelelő helyzetben. Ha vízcsövek újak
vagy hosszabb ideig használaton kívül voltak, eressze ki a vizet, hogy az tiszta és szennyeződésmentes legyen. Ha ezt elmulasztja
megtenni, előfordulhat, hogy a vízbevezető nyílás eltömődik és a készülék károsodását idézi elő.
A készülék beállítása
Állítsa a készüléket a kívánt helyre. A készülék hátfalának a falhoz, oldalainak pedig a szomszédos szekrényekhez vagy a falhoz kell támaszkodnia. A
mosogatógép olyan vízbevezető és vízelvezető tömlőkkel rendelkezik, amelyek a megfelelő telepítés elősegítése érdekében jobbra és balra egyaránt
elhelyezhetők.
A felesleges víz leeresztése a tömlőkből
Ha a mosogató 1000 mm-nél magasabban van a padlótól, a tömlőkben lévő felesleges víz nem üríthető közvetlenül a mosogatóba. Ekkor a tömlőkből
a felesleges vizet egy, a mosogatón kívül és annál alacsonyabban elhelyezett edénybe vagy tartályba kell üríteni.
Vízelvezető nyílás
Csatlakoztassa a vízelvezető tömlőt. Az elvezetőtömlőt helyesen kell felszerelni a vízszivárgás elkerülése érdekében.
Ügyeljen arra, hogy a vízelvezető tömlő ne legyen megcsavarodva vagy összenyomódva.
Hosszabbító tömlő
Ha tömlőhosszabbítóra van szükség, akkor használjon hasonló elvezetőtömlőt.
A hosszabbító tömlő nem lehet 4 méternél hosszabb, ellenkező esetben csökkenhet a mosogatógép tisztítóhatása.
Szifoncsatlakoztatás
A szennyvízelvezetőnek 1000 mm-nél alacsonyabban kell lennie a mosogatógép aljától számítva.
A vízelvezető tömlőt rögzíteni kell.
A mosogatógép beindítása
A mosogatógép beindítása előtt az alábbiakat kell ellenőrizni.
1
2
3
4
5
6
7
A mosogatógép vízszintesen áll és megfelelően rögzítve van.
A bevezető szelep nyitva van.
Nincs szivárgás a vezetékek csatlakozásainál.
A huzalok szorosan csatlakoztatva vannak.
Az áramellátás be van kapcsolva.
A bevezető és az elvezető tömlő nincs összetekeredve.
Csomagolóanyagok és nyomtatványok nincsenek a mosogatógépben.
Figyelmez tetés : A telepítés után, kérjük, őrizze meg a kézikönyvet.
A kézikönyv a felhasználók számára hasznos információkat tartalmaz.
____ 25 ____
9. Hibaelhárítási ötletek
A szerviz kihívása előtt
Az alábbi táblázat áttekintésével elkerülhető a szerviz kihívása.
Probléma
A mosogató gé p nem indul be
Műszaki
problémák
Nem szivattyú zza ki a vizet a
szivattyú a mosogatógépből
Lehetséges ok
Kié gett a biztosíté k, vagy
működésbe lé pett a
megszakító
Cseré lje ki a biztosíté kot, vagy á llítsa vissza a megszakító t.
Csatlakoztassa le a mosogató gé ppel azonos á ramkö rre kapcsolt egyé b
ké szü lé keket.
Nincs á ramellá tá s
Kapcsolja be a gé pet, é s csukja be teljesen az ajtajá t.
Né zze meg, hogy a hálózati kábel megfelelően be van-e dugva
a fali aljzatba.
Kicsi a víznyomá s
Ellenőrizze, hogy a víz megfelelően be van-e kö tve, é s a vízcsap
ki van-e nyitva.
A mosogató gé p ajtaja nincs
megfelelően becsukva
Csukja é s reteszelje be megfelelően az ajtót.
Megcsavarodott az
elvezetőtömlő
Ellenőrizze az elvezetőtömlőt.
Eltömődött a szűrő
Ellenőrizze a durva szűrőt.
(lásd „A szűrő tisztítása” c. részt)
Eltömődött a konyhai
mosogató
Hab van a teknőben
Nem megfelelő mosogatószer
Foltos a teknő belseje
Általános
problémák
Fehér réteg a belső felületen
Rozsdafoltok vannak az
evőeszközökön
Teendők
Ellenőrizze a konyhai mosogatót, hogy megfelelően távozik-e
belőle a víz.
Ha az a problé ma, hogy nem folyik le a víz a konyhai mosogató bó l,
akkor nem mosogató gé p-szerelőre, hanem vízvezeték-szerelőre
van szü ksé g.
A habosodá s elkerü lé se é rdeké ben mosogató gé phez ké szü lt speciá lis
mosogató szert haszná ljon.
Habképződés esetén nyissa ki a mosogatógépet, és hagyja a habot
elpá rologni. Ö ntsö n kb. 4,5 liter hideg vizet a teknőbe. Csukja be a
mosogató gé p reteszé t, majd vá lasszon ki egy ciklust. A mosogató gé p
első lépésben leüríti a vizet. A vízürítés után nyissa ki az ajtót, és
ellenőrizze, hogy eltűnt-e a hab.
Szü ksé g eseté n ismé telje meg.
Kifröccsent az öblítőszer
Mindig azonnal törölje le a kifröccsent öblítőszert.
Színezőanyagot tartalmazó
mosogató szer haszná lata
Ügyeljen arra, hogy a mosogatószer ne tartalmazzon színezőanyagot.
A belső rész tisztításához használjon nedves szivacsot, mosogatószert
A kemé ny vízben lévő ásványi
és gumikesztyűt. A habképződés elkerülése érdekében soha ne
anyagok
haszná ljon a mosogató szeren kívü l má s tisztító szert.
Az adott tá rgyak nem
korró zió á lló ak
Nem futtatott le programot a só A só betö lté se utá n mindig futtassa le a gyors mosogató programot
betö lté se utá n.
evőeszközök és edények, valamint a Turbo funkció vá lasztá sa né lkü l
Só kerü lt be a mosó ciklusba. (ha van ilyen a gé pen).
Kopogó hang a
mosogató gé pben
Zaj
Surrogó hang a
mosogató gé pben
Kopogó hang a vízcsö vekben
A vízlá gyító fedele laza.
Ellenőrizze a fedelet. Rögzítse megfelelő módon.
A szó ró kar nekiü tkö zik a
kosárban lévő tárgynak
Szakítsa meg a programot, é s rendezze á t a szó ró kar mozgá sá t
akadá lyozó edé nyeket.
Az edé nyek lazá n helyezkednek Szakítsa meg a programot,
el a mosogató gé pben
é s rendezze á t az edé nyeket.
Ezt a helyszíni telepíté s vagy a
Ez a jelenség nem befolyásolja a mosogatógép működését. Kétség
csö vek keresztmetszete idé zheti
eseté n hívjon szakké pzett vízvezeté k-szerelőt.
elő.
____ 26 ____
Probléma
Lehetséges ok
Teendők
Az edé nyek nem tisztá k
Az edények nincsenek megfelelő
mó don beté ve.
Lásd „A mosogatókosarak feltöltése” c. részt.
A program nem volt eléggé erőteljes.
Válasszon intenzívebb programot. Lásd a „Mosogatási ciklus
táblázat”-ot.
Nincs elé g mosogató szer a gé pben.
Haszná ljon tö bb mosogató szert, vagy vá ltoztasson a
mosogató szeren.
Edé nyek akadá lyozzá k a szó ró kart.
Rendezze á t az edé nyeket ú gy, hogy a szó ró kar szabadon
foroghasson.
Nem kielégítő
mosogatási
eredmény
A mosogatógép aljában lévő
Tisztítsa meg a szűrőegységet és/vagy tegye be megfelelően a
szűrőegység nem tiszta, vagy nincs
szűrőegységet. Tisztítsa meg a szórókarokat. Lásd „ A szó ró karok
megfelelően betéve. Ez idézheti elő
tisztítása” c. részt.
a szó ró kar eltömődését.
Fá tyolossá g az ü vegeken
A lá gy víz é s a tú l sok mosogató szer Haszná ljon kevesebb mosogató szert, ha lá gy a víz, é s vá lasszon
kombiná ció ja
rö videbb ciklust az ü vegek elmosogatá sá hoz é s szá rítá sá hoz.
Fekete vagy szü rke nyomok
Alumínium eszközök dörzsölődtek
az edé nyeken
az edé nyekhez
Használjon enyhe, dörzsölő hatású tisztítószert a nyomok
eltü nteté sé hez.
Mosogató szer maradt az
adagoló ban
Helyezze be újra megfelelően az edényeket.
Edé nyek zá rjá k el a
mosogató szer-tá roló t
Az edé nyek nem szá radnak
Nem megfelelő behelyezés
meg
Az útmutatásnak megfelelően helyezze be az edé nyeket.
Túl kevés öblítőszer
Növelje az öblítőszer mennyiségét, töltse fel az öblítőszer-tá roló t.
Tú l hamar vette ki az edé nyeket
Ne ü rítse ki a mosogató gé pet kö zvetlenü l a mosogatá s utá n. Nyissa
ki kissé az ajtót, hogy a gőz elpá rologhasson. Csak akkor kezdje meg
a mosogatógép kiürítését, ha az edények már kihűltek annyira, hogy
szabad kézzel megfoghatók. Először az alsó kosarat ürítse ki. Így a
víz nem csepeg rá az edényekre a felső kosárból.
Rossz programot vá lasztott
A rövid program esetében alacsony a mosogatási hőmérséklet.
Emiatt is csö kkenhet a tisztítá s mé rté ke. Vá lasszon hosszabb
mosogató programot.
Nem kielégítő
szárítási
eredmény
Gyenge minőségű bevonattal ellátott A vízelvezeté s nehezebb ezekné l a tá rgyakná l. Az ilyen evőeszközök
evőeszköz használata
vagy edé nyek nem alkalmasak gé pi mosogatá sra.
Hibakódok
Hibás működés esetén a készülék figyelmeztető hibakódokat jelez ki:
Kód
Jelentés
Lehetséges ok
A Gyors jelzőlámpa gyorsan villog
Hosszabb vízbevezetési idő
A csap nincs kinyitva, vagy korlátozott a vízfelvétel, vagy túl
kicsi a víznyomás.
Az Üveg jelzőlámpa gyorsan villog
Túlfolyás
A mosogatógép valamelyik eleme szivárog.
FIGYELMEZTETÉS!
■
■
Túlfolyás esetén a szerviz kihívása előtt zárja el a fő vízellátást.
Ha túltöltés vagy kisebb szivárgás miatt víz van a teknőben, akkor
a mosogatógép újraindítása előtt el kell onnan távolítani a vizet.
____ 27 ____
Műszaki adatok
5 5 0 a j t óv a
uk
(cs
l)
ott
448
11
50
815
Magasság:
Szélesség:
Mélység:
Áramellátás:
Kapacitás:
815 mm
448 mm
550 mm ( c s u k o t t a j t óv a l )
lásd az adattáblát
9 teríték
____ 28 ____
Műszaki adatlap
Háztartási mosogatógép adatlapja az 1059/2010/EU rendeletnek megfelelően.
Gyártó
CANDY
Típus / leírás
CDI 1L952
Szabványos teríték
9
Energiatakarékossági osztály
Éves energiafogyasztás
1
A+
2
222 kWh
A szabványos ciklus energiafogyasztása
0,78 kWh
„Kikapcsolt üzemmód” energiafogyasztása
0,3 W
„Bekapcsolt üzemmód” energiafogyasztása
0,45 W
Éves vízfogyasztás
Szárítási hatásfok osztálya
Szabványos ciklus
3
2520 liter
4
A
5
ECO 45 C
A szabványos ciklus időtartama
205 perc
Zajszint
52 dB(A) re 1 pW
Szerelés
Beépített
Beépíthető
Igen
Magasság
81,5 cm
Szélesség
44,8 cm
Mélység (csatlakozókkal)
55 cm
Energiafogyasztás
1930 W
Névleges feszültség / frekvencia
230 V ~ 50 Hz
Víznyomás (áramlási nyomás)
0,4–10 bar = 0,04–1 MPa
M E G J E G Y Z ÉS :
1
A + + (legnagyobb hatásfok) – D (legkisebb hatásfok)
2
Az energiafogyasztás 222 kWh/év 280 szabványos ciklus alapján, hideg víz felhasználásával és a kis teljesítményű üzemmódok
használatakor. A tényleges energiafogyasztás a készülék használati módjától is függ.
3
4
5
A vízfogyasztás 2520 liter/év 280 szabványos ciklus alapján. A tényleges vízfogyasztás a készülék használati módjától is függ.
A (legnagyobb hatásfok) – G (legkisebb hatásfok)
Ez a program az átlagosan szennyezett edények tisztítására alkalmas, és az ilyen edények terén a leghatékonyabb programnak számít
a kombinált energia- és vízfogyasztás tekintetében.
A fenti értékeket a szabványoknak megfelelően, a meghatározott üzemi körülmények között mértük. Az eredmények nagymértékben
eltérhetnek az edények minősége és szennyezettsége, a víz keménysége, a mosogatószer mennyisége stb. függvényében.
A kézikönyv az Európai Unió szabványain és előírásain alapszik.
____ 29 ____
2. Alsó kosár:
BE
1. Felső kosár:
Evőeszköztartó kosár
Ovális tál
Levesestányérok
Lapos tányérok
Desszertestányérok
Nagy tálalóedény
Közepes tálalóedény
Kis tálalóedény
Poharak
Csészealjak
Csészék
A kosarak feltöltése az EN 50242 szabvány szerint:
8 Merőkanalak
4 Teáskanalak
Információk az EN 50242 szabvány szerinti összehasonlító
vizsgálatokhoz
Kapacitás: 9 teríték
A felső kosár helyzete: alsó helyzet
Program: ECO
Öblítőszer-beállítás: 6
Lágyítószer-beállítás: H4
7 Tálalóvillák
6 Tálalókanalak
2 Villák
3 Kések
5 Desszerteskanalak
BE
1 Evőkanalak
3. Evőeszköztartó kosár:
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising