Candy | CDP 2L949X | Candy CDP 2L949X Εγχειρίδιο χρήστη

Candy CDP 2L949X Εγχειρίδιο χρήστη
CDP 2L949W
CDP 2L949X
 9 ατομικά σερβίτσια
 10 ατομικά σερβίτσια
 λειτουργία μισού φορτίου
 Εναλλακτική πλύση
Αναγνώστε το παρόν εγχειρίδιο
Αξιότιμε πελάτη,
 Πριν τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων, σας
παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το
παρόν εγχειρίδιο, καθώς αυτό θα σας
βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε και να
διατηρήσετε με σωστό τρόπο το πλυντήριο
πιάτων.
 Κρατήστε το ούτως ώστε να ανατρέξετε σε
αυτό αργότερα.
 Διαδώστε το σε κάθε μεταγενέστερο
ιδιοκτήτη της συσκευής.
Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει τμήματα που
σχετίζονται με οδηγίες ασφαλείας, με οδηγίες
λειτουργίας, εγκατάστασης και αποκατάστασης
βλαβών, κ.λπ.
Πριν καλέσετε την τεχνική υπηρεσία


Επανεξετάστε την ενότητα αποκατάστασης
βλαβών  θα σας βοηθήσει να λύσετε μόνοι
σας κάποια κοινά προβλήματα.
Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να λύσετε
τα εν λόγω προβλήματα από μόνοι σας,
παρακαλούμε αναζητήστε βοήθεια από τους
επαγγελματίες τεχνικούς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Ο κατασκευαστής, ακολουθώντας μια
πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και
ενημέρωσης του προϊόντος, μπορεί να κάνει
τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.
Επίσης, το παρόν εγχειρίδιο θα πρέπει να
το προμηθευθείτε από τον κατασκευαστή ή
από κάποιο υπεύθυνο προμηθευτή.
1) Οδηγίες ασφαλείας
1
2) Οδηγός γρήγορης λειτουργίας
2
3) Οδηγίες λειτουργίας
Πίνακας ελέγχου
Χαρακτηριστικά πλυντηρίου πιάτων
3
3
3
4) Πριν από τη πρώτη χρήση
4
Α. Ρύθμιση αποσκληρυντικού νερού
Β. Χρήση αλατιού για πλυντήριο πιάτων
Γ. Χρήση απορρυπαντικού
Δ. Τύπος απορρυπαντικού
4
5
6
7
5) Φόρτωση του καλαθιού του πλυντηρίου πιάτων
9
Πληροφορίες
9
Για πλύση στο πλυντήριο πιάτων των
ακόλουθων μαχαιροπήρουνων / πιάτων
9
Προσοχή, πριν ή μετά τη φόρτωση του
καλαθιού του πλυντηρίου πιάτων
9
Αφαίρεση των πιάτων
9
Η κανονική μέθοδος φόρτωσης των πιάτων 10
6) Ξεκινώντας ένα πρόγραμμα πλύσης
Πίνακας κύκλων πλύσης
Ενεργοποίηση της συσκευής
Αλλαγή του προγράμματος
Ξεχάσατε να προσθέσετε πιάτα
Στο τέλος του κύκλου πλύσης
11
11
11
11
12
12
7) Συντήρηση και καθαρισμό
Σύστημα φιλτραρίσματος
Η φροντίδα του πλυντηρίου πιάτων
13
13
14
8) Οδηγίες εγκατάστασης
Η τοποθέτηση της συσκευής
Σύνδεση νερού
Σχετικά με τη σύνδεση στο ρεύμα
Έναρξη του πλυντηρίου πιάτων
15
15
15
16
17
9) Αντιμετώπιση βλαβών
Πριν να απευθυνθείτε στην τεχνική βοήθεια
Κωδικούς σφαλμάτων
Τεχνικές πληροφορίες
18
18
19
20
Φόρτωση των καλαθιών σύμφωνα με το EN50242
1.ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όταν κάνετε χρήση του πλυντηρίου πιάτων σας,
ακολουθήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις:
Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
Αγροκτήματα
Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικιών
Περιβάλλοντα τύπου «Bed and Breakfast» .
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω
και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή
που έχουν έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται ή αν τους έχουν
δοθεί οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και,
εφόσον έχουν κατανοήσει τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να
παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστης δεν θα πρέπει να
γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. (Για EN60335-1)
■ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν είναι υπό έχουν επίβλεψη ή αν τους έχουν δοθεί
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. (Για IEC60335-1)
■ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση, για οικιακή χρήση μόνο.
Για την προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη συσκευή, το
καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλο υγρό.
■ Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση της συσκευής, παρακαλούμε
αποσυνδέστε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με ήπιο σαπούνι, και
στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να το σκουπίσετε και πάλι.
■
–
–
–
–
■
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
■ Η συσκευή αυτή πρέπει να γειώνεται. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, η
γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας μια εναλλακτική διαδρομή
χαμηλότερης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή η συσκευή διαθέτει καλώδιο
με αγωγό γείωσης εξοπλισμού και φις γείωσης.
■ Το φις πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλη πρίζα που έχει εγκατασταθεί και γειωθεί
σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανονισμούς και διατάγματα.
■ Η ακατάλληλη σύνδεση του εξοπλισμού του αγωγού γείωσης μπορεί να προκαλέσει
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι αν η συσκευή είναι
σωστά γειωμένη, να ελέγχεται από τον εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή από τον
αντιπρόσωπο της τεχνικής υποστήριξης.
1-1
■ Μην τροποποιείτε το φις που παρέχεται με τη συσκευή. Αν δεν μπορεί να
τοποθετηθεί στην πρίζα, αναθέστε την εγκατάσταση κατάλληλης πρίζας σε
καταρτισμένο ηλεκτρολόγο.
■ Μην κακομεταχειρίζεστε και μην κάθεστε ή στέκεστε επάνω στην πόρτα ή στο ράφι
πιάτων του πλυντηρίου πιάτων.
■ Μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων, αν δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά όλα τα
πλαίσια.
■ Ανοίγετε πολύ προσεκτικά την πόρτα, αν το πλυντήριο πιάτων λειτουργεί, καθώς
υπάρχει κίνδυνος εκτόξευσης νερού.
■ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα και μην στέκεστε πάνω στην πόρτα όταν είναι
ανοικτή. Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί προς τα εμπρός.
■ Κατά την τοποθέτηση αντικειμένων για πλύσιμο:
1) Τοποθετήστε τα αιχμηρά αντικείμενα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος
να προκαλέσουν ζημιά στο λάστιχο της πόρτας.
2) Προειδοποίηση: Τα μαχαίρια και άλλα σκεύη με αιχμηρά άκρα πρέπει να
τοποθετούνται στο καλάθι με τα αιχμηρά τους άκρα προς τα κάτω ή σε οριζόντια
θέση.
■ Βεβαιωθείτε ότι η θήκη απορρυπαντικού έχει αδειάσει μετά την ολοκλήρωση του
κύκλου πλύσης.
■ Μην πλένετε πλαστικά σκεύη, εκτός αν είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο
πιάτων ή αν φέρουν παρόμοια σήμανση. Για πλαστικά σκεύη χωρίς σήμανση αυτού
του τύπου, ανατρέξτε στις συστάσεις του κατασκευαστή.
■ Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και λαμπρυντικά που προορίζονται για
αυτόματα πλυντήρια πιάτων.
■ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σαπούνι, απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων ή
καθαριστικό πιάτων στο πλυντήριο πιάτων σας.
■ Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να μην παίζουν με τη
συσκευή.
■ Μην αφήνετε την πόρτα ανοικτή, επειδή υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ανατροπής.
■ Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο συντήρησης ή άλλο καταρτισμένο άτομο, ώστε να
αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.
■ Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να λυγίσει
ή να συμπιεστεί υπερβολικά ή επικίνδυνα.
■ Μην τροποποιείτε τους διακόπτες.
■ Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην κεντρική παροχή νερού χρησιμοποιώντας νέα
σετ εύκαμπτων σωλήνων.
■ Ο μέγιστος αριθμός σερβίτσιων που μπορεί να πλυθούν είναι 9.
■ Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση εισαγωγής νερού είναι 1Mpa.
■ Η ελάχιστη επιτρεπτή πίεση νερού τροφοδοσίας είναι 0,04Mpa.
1-2
Απόρριψη
Αυτή η συσκευή έχει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
οδηγία 2012/19/EE, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες (που μπορεί να
προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον) και
βασικά εξαρτήματα (που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν).
Είναι σημαντικό να υποβάλουμε τα ΑΗΗΕ σε ειδική
επεξεργασία, προκειμένου να αφαιρούνται και εναποθέτονται σωστά όλες
οι ρυπογόνες ουσίες και να διατηρούνται όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά.
Οι ιδιώτες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση
ότι τα ΑΗΗΕ δεν θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτημα,
ακολουθώντας μερικούς βασικούς κανόνες:
Τα ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως Οικιακά απόβλητα.
Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα σχετικά σημεία περισυλλογής
που διαχειρίζονται οι δήμοι ή εγκεκριμένοι οργανισμοί. Σε πολλές χώρες,
για μεγάλα ΑΗΗΕ, διατίθεται υπηρεσία περισυλλογής από το σπίτι.
Σε πολλές χώρες, όταν προμηθεύεστε μια νέα συσκευή, η παλαιά μπορεί
να επιστραφεί στην πωλήτρια εταιρία όταν παραδίδει την καινούργια,
χωρίς χρέωση, δεδομένου ότι η νέα είναι αντίστοιχη σε κατηγορία και
χαρακτηριστικά με το παλαιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Τα υλικά συσκευασίας (π.χ. πλαστικά, πολυστυρένιο) μπορεί να είναι
επικίνδυνα για τα παιδιά!
Για την απόρριψη της συσκευασίας και της συσκευής μεταβείτε
σε ένα κέντρο ανακύκλωσης. Επομένως κόψτε το καλώδιο
παροχής ρεύματος και καταστρέψτε το αξεσουάρ κλεισίματος της πόρτας.
Το χαρτόνι συσκευασίας είναι φτιαγμένο από ανακυκλωμένο
χαρτί και θα πρέπει να απορριφθεί σε κάδο ανακύκλωσης χαρτιού
Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, συμβάλλετε στην
αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν
από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού.
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες για την ανακύκλωση του
προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο και την
υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Μην απορρίπτετε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόβλητο.
Η συλλογή τέτοιων απόβλητων ξεχωριστά είναι απαραίτητη λόγω
ειδικής επεξεργασίας
1-3
2. Σύντομος οδηγός λειτουργίας
Για την αναλυτική μέθοδο λειτουργίας, διαβάστε το περιεχόμενο στο αντίστοιχο εγχειρίδιο οδηγιών.
Ανάψτε τη συσκευή

Ανοίξτε την πόρτα. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Γεμίστε το δοσομετρητή
απορρυπαντικού
Το δοχείο απορρυπαντικό είναι στο εσωτερικό της πόρτας.
Αν το καπάκι του δοχείου είναι κλειστό, πατήστε το κουμπί (A) για να ανοίξει.
Στο τέλος κάθε κύκλου πλύσεως το καπάκι είναι πάντα ανοικτό και έτοιμο για
την επόμενη φορά που χρησιμοποιείται το πλυντήριο πιάτων.
Ελέγξτε το
λαμπρυντικό
Μηχανική ένδειξη Β


Ελέγξτε το επίπεδο άλατος
αναγέννησης

Φορτώστε τα
Καλάθια

B.
Είναι πάντα προτιμότερο να χρησιμοποιείτε λαμπρυντικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το πλυντήριο πιάτων.
Ελέγξτε το επίπεδο λαμπρυντικού μέσω του δακτυλίου ένδειξης (Β) το οποίο βρίσκεται επί του διανομέα.
(Σε μοντέλα με σύστημα αποσκληρυντή νερού μόνο).
Ενδεικτική λυχνία στον πίνακα χειριστηρίων (αν υπάρχει).
Αν δεν υπάρχει προειδοποιητική λυχνία αλατιού στον πίνακα ελέγχου (για ορισμένα
μοντέλα), μπορείτε να υπολογίσετε πότε πρέπει να προστεθεί αλάτι στον αποσκληρυντή
βάσει του αριθμού κύκλων που έχει εκτελέσει το πλυντήριο πιάτων.
Αφαιρέστε τυχόν μεγάλα υπολειμμάτων τροφών. Μαλακώσετε τα υπολείμματα καμένων τροφών στα τηγάνια
και μετά φορτώστε τα καλάθια. Διαβάστε τις οδηγίες φόρτωσης
Επιλέξτε ένα
πρόγραμμα
κλείστε την πόρτα.Πιέστε το πλήκτρο προγράμματος μέχρι να ανάψουν οι ενδεικτικές λυχνίες του επιλεγμένου
προγράμματος.(Δείτε την ενότητα με τίτλο «Οδηγίες λειτουργίας»)
Λειτουργία του
πλυντηρίου πιάτων
Ανοίξτε τη βρύση, Πιέστε το πλήκτρο Εκκίνησης/Παύσης (Start/Pause),Το μηχάνημα θα αρχίσει να λειτουργεί.

 Αλλαγή του
προγράμματος
 Αλλαγή του
προγράμματος
 Αν η συσκευή
απενεργοποιηθεί κατά
τη διάρκεια ενός κύκλου
πλύσης

Απενεργοποιήστε τη
συσκευή

Κλείστε τη βρύση,
αδειάστε τα καλάθια
1. Ένας κύκλος που βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να τροποποιηθεί αν λειτουργεί για σύντομο χρονικό
διάστημα. Διαφορετικά, το απορρυπαντικό μπορεί να έχει ήδη διοχετευτεί και να έχει ήδη αποστραγγιστεί
το νερό. Αν ισχύει αυτό, πρέπει να γεμίσετε ξανά τη θήκη απορρυπαντικού.
2. Πιέστε το πλήκτρο Εκκίνησης/Παύσης (Start/Pause) για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα, μετά μπορείτε να
αλλάξετε το πρόγραμμα στην επιθυμητή ρύθμιση κύκλου πλυσίματος.
3. Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα.
4. Γίνεται επανεκκίνηση του πλυντηρίου.
1. Ανοίξτε την πόρτα λίγο για να σταματήσει η λειτουργία της
συσκευής.
2. Όταν οι εκτοξευτήρες σταματήσουν να λειτουργούν, μπορείτε να
ανοίξετε εντελώς την πόρτα.
3. Προσθέστε τα πιάτα που ξεχάσατε.
4. Κλείστε την πόρτα, για να ξεκινήσει το πλυντήριο πιάτων μετά από
10 δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανοίξτε την πόρτα προσεκτικά.
Μπορεί να διαφεύγει ζεστός
ατμός όταν ανοίξετε την πόρτα!
Αν η συσκευή απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός κύκλου πλύσης, όταν την ενεργοποιήσετε ξανά, επιλέξτε
ξανά τον κύκλο πλύσης και θέστε το πλυντήριο πιάτων σε λειτουργία σύμφωνα με την αρχική «κατάσταση
λειτουργίας»).
Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος λειτουργίας, ο βομβητής του πλυντηρίου πιάτων θα ενεργοποιηθεί για 8 φορές
και, στη συνέχεια, θα σταματήσει.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή από το πλήκτρο ON/OFF.
Δεδομένου ότι η συσκευή είναι σε αναμονή, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 30 λεπτά χωρίς καμία
λειτουργία.
Προειδοποίηση: Περιμένετε λίγα λεπτά (περίπου 15 λεπτά) πριν αδειάσετε το πλυντήριο πιάτων, επειδή τα
πιάτα και τα σκεύη είναι ζεστά και μπορεί να σπάσουν εύκολα.
Επίσης, με τον τρόπο αυτό θα στεγνώσουν καλύτερα. Αδειάστε τη συσκευή, ξεκινώντας από το κάτω καλάθι.
2
3. Οδηγίες λειτουργίας
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Για να έχετε την καλύτερη απόδοση από το πλυντήριο πιάτων, διαβάστε όλες τις
οδηγίες λειτουργίας πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
Πίνακας ελέγχου
7
6
8
Start
1
1. Πλήκτρο On/Off: για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την
τροφοδοσία.
2. Πλήκτρο προγράμματος: πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε το
πρόγραμμα πλύσης.
3. Πλήκτρο καθυστέρησης: πιέστε το πλήκτρο για καθυστέρηση.
4. Πλήκτρο προγράμματος «Express»: το πρόγραμμα Rapid /
Soak δεν έχει λειτουργία Express. Όταν η πόρτα είναι κλειστή
και δεν υπάρχει πρόγραμμα που να εκτελείται, πατήστε το
κουμπί « Express» για να επιλέξετε τη λειτουργία.
5. Πλήκτρο Εκκίνησης / Παύσης (Start / Pause): για να ξεκινήσετε
το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης ή να εκτελέσετε παύση του
προγράμματος πλύσης όταν το μηχάνημα λειτουργεί.
3
2
5
4
6. Λυχνία προγράμματος: για να σας δείξει το επιλεγμένο
πρόγραμμα P1- P5.
7. Λυχνία ένδειξης καθυστέρησης: για σας δείξει την επιλεγμένη
χρονική καθυστέρηση, 3 ώρες / 6 ώρες / 9 ώρες. Επίσης, θα
σας δείξει το πλύσιμο, το ξέβγαλμα, το στέγνωμα.
8. Λυχνία προγράμματος «Express» : σας δείχνει αν κάνετε
χρήση της λειτουργίας « Express» .
Ένδειξη λαμπρυντικού:
Ένδειξη προσθήκης αλατιού:
Υποδεικνύει όταν πρέπει να γεμίσετε ξανά τη θήκη.
Χαρακτηριστικά πλυντηρίου πιάτω ν
Μπροστινή όψη
 Πάνω καλάθι
 Εσωτερικός σωλήνας
 Κάτω καλάθι
 Θήκη αλατιού
 Θήκη
 Σχάρα για φλιτζάνια
Πίσω όψη
 Εκτοξευτήρες
 Διάταξη φίλτρου
 Σύνδεσμος σωλήνα εισαγωγής
3
 Σύνδεσμος σωλήνα αποστράγγιση
4. Πριν από τη πρώτη χρήση
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το πλυντήριο πιάτων:
Α. Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού
Β. Προσθέστε 1,5kg αλάτι πλυντηρίου πιάτων και, στη συνέχεια, γεμίστε πλήρως τη θήκη αλατιού με νερό
Γ. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού
Δ. Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού
Α. Αποσκληρυντής νερού
Το αποσκληρυντικό νερού πρέπει να ρυθμιστεί χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας το καντράν σκληρότητας νερού. Το αποσκληρυντικό νερού είναι
σχεδιασμένο να αφαιρεί μέταλλα και άλατα από το νερό, τα οποία μπορούν να έχουν καταστρεπτικές ή επιζήμιες επιδράσεις στη λειτουργία της
συσκευής.
Όσο πιο υψηλή είναι η περιεκτικότητα αυτών των μετάλλων και αλάτων, τόσο πιο σκληρό είναι το νερό.
Το αποσκληρυντικό πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ύδρευσης για
πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας.
Ρύθμιση κατανάλωσης αλατιού
Το πλυντήριο πιάτων έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει τη ρύθμιση της ποσότητας του αλατιού που καταναλώνεται ανάλογα με τη σκληρότητα του
νερού που χρησιμοποιείται. Η ρύθμιση αυτή έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση και την προσαρμογή του επιπέδου κατανάλωσης αλατιού.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για ρύθμιση της κατανάλωσης αλατιού.
1. Ανάψτε τη συσκευή
2.
3.
4.
Πιέστε το πλήκτρο προγράμματος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε το καθορισμένο μοντέλο
αποσκληρυντή νερού εντός 60 δευτερολέπτων αφού ενεργοποιηθεί η συσκευή.
Πιέστε το πλήκτρο προγράμματος για να επιλέξετε τη σωστή ρύθμιση σύμφωνα με το τοπικό σας περιβάλλον, οιρυθμίσεις
θα αλλάξουν με την ακόλουθη σειρά:H3->H4->H5->H6->H1->H2;
Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας για να τερματίσετε το ρυθμισμένο μοντέλο.
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ
Θέση επιλογέα
°dH
°fH
°Clarke
mmol/l
0~5
0~9
0 - 0,94
H1: P5 Light bright
Κατανάλωση
Αλατιού
(γραμμάρια/κύκλο)
6 - 11
10 - 20
0~6
7 - 14
0
1,0 - 2,0
H2: P4 Light bright
9
12 - 17
21 - 30
15 - 21
2,1 - 3,0
H3: P4 P5 Light bright
12
18 - 22
31 - 40
22 - 28
3,1 - 4,0
H4: P3 Light bright
20
23 - 34
41 - 60
29 - 42
4,1 - 6,0
H5: P3 P5 Light bright
30
35 - 55
61 - 98
43 - 69
6,1 - 9,8
H6: P3 P4 Light bright
60
Σημείωση 1
1 dH=1,25 Clarke=1,78 fH=0,178mmol/l
dH = Γερμανικοί βαθμοί
fH = Γαλλικοί βαθμοί
Clarke = Βρετανικοί βαθμοί
Σημείωση 2
Εργοστασιακή ρύθμιση: H3:P4 P5 Light bright (EN 50242)
Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχικές ύδρευσης για πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα της παροχής νερού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν το μοντέλο σας δεν διαθέτει αποσκληρυντή νερού, μπορείτε να παραλείψετε αυτή την ενότητα.
ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ
Η σκληρότητα του νερού διαφέρει ανάλογα με το μέρος. Αν χρησιμοποιείται σκληρό νερό στο πλυντήριο πιάτων, θα
σχηματιστούν κατακάθια στα πιάτα και σκεύη.
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ειδικό αποσκληρυντή που χρησιμοποιεί θήκη αλατιού ειδικά σχεδιασμένη για να εξαλείφει τα
άλατα και μεταλλικά στοιχεία από το νερό.
4
Β. Προσθήκη αλατιού στον αποσκληρυντή
Χρησιμοποιείτε πάντα αλάτι που προορίζεται για πλυντήρια πιάτων.
Η θήκη αλατιού βρίσκεται κάτω από το κάτω καλάθι και πρέπει να την γεμίζετε όπως περιγράφεται παρακάτω:
Προσοχή!
■
■
Α.
Β.
Γ.
Δ.
Ε.
ΣΤ.
Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι που προορίζεται ειδικά για πλυντήρια πιάτων! Κάθε άλλος τύπος αλατιού που δεν προορίζεται ειδικά για
πλυντήρια πιάτων και, ιδιαίτερα το επιτραπέζιο αλάτι, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον αποσκληρυντή νερού. Σε περίπτωση βλάβης
που οφείλεται στη χρήση ακατάλληλου αλατιού, ο κατασκευαστής δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν θεωρείται υπεύθυνος για τυχόν
ζημιές.
Γεμίστε μόνο με αλάτι ακριβώς πριν ξεκινήσετε ένα από τα πλήρη προγράμματα πλύσης. Έτσι αποφεύγεται η παραμονή κόκκων αλατιού
ή αλατόνερου, τα οποία μπορεί να έχουν χυθεί, στο κάτω μέρος του μηχανήματος για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, γεγονός που
μπορεί να προκαλέσει διάβρωση.
Μετά την αφαίρεση του κάτω καλαθιού, ξεβιδώστε και αφαιρέστε το καπάκι από τη θήκη αλατιού. 
Τοποθετήστε το άκρο του χωνιού (παρέχεται) στην οπή και προσθέστε περίπου 1,5kg αλατιού πλυντηρίου πιάτων.
Γεμίστε πλήρως τη θήκη αλατιού με νερό. Είναι φυσιολογικό να βγει μικρή ποσότητα νερού από τη θήκη αλατιού. 
Αφού γεμίσετε τη θήκη, βιδώστε ξανά και σφικτά το καπάκι δεξιόστροφα.
Η προειδοποιητική λυχνία αλατιού θα σταματήσει αφού γεμίσετε τη θήκη αλατιού με αλάτι.
Αμέσως αφού γεμίσετε τη θήκη αλατιού με αλάτι, θα πρέπει να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα πλύσης. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά
στο σύστημα φίλτρου, στην αντλία ή σε άλλα σημαντικά μέρη του μηχανήματος από το αλατόνερο. Οι βλάβες αυτές δεν καλύπτονται από την
εγγύηση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1.
2.
Πρέπει να γεμίζετε τη θήκη αλατιού μόνο όταν ανάψει η προειδοποιητική λυχνία αλατιού στον πίνακα ελέγχου. Ανάλογα με τη
διαλυτότητα του αλατιού, η προειδοποιητική λυχνία αλατιού μπορεί να παραμείνει αναμμένη παρόλο που η θήκη αλατιού είναι γεμάτη.
Αν δεν υπάρχει προειδοποιητική λυχνία αλατιού στον πίνακα ελέγχου (για ορισμένα μοντέλα), μπορείτε να υπολογίσετε πότε πρέπει να
προστεθεί αλάτι στον αποσκληρυντή βάσει των κύκλων που έχει εκτελέσει το πλυντήριο πιάτων.
Αν χυθεί αλάτι, ενεργοποιήστε το πρόγραμμα μουλιάσματος ή το γρήγορο πρόγραμμα για απομάκρυνση της υπερβολικής ποσότητας
αλατιού.
5
Γ. ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
Το απορρυπαντικό
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ένα απορρυπαντικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για πλυντήρια πιάτων είτε σε σκόνη, υγρή
μορφή ή σε μορφή ταμπλέτας.
«FINISH» δίνει πολύ καλά αποτελέσματα και μπορεί να προμηθευθεί εύκολα. Ακατάλληλα απορρυπαντικά (όπως εκείνα που είναι για το πλύσιμο
των πιάτων στο χέρι) δεν περιέχουν τα κατάλληλα συστατικά για τη χρήση τους στο πλυντήριο πιάτων και σταματάει τη σωστή λειτουργία του
πλυντηρίου πιάτων.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όταν τοποθετείτε το κάτω καλάθι,
βεβαιωθείτε ότι τα πιάτα ή τα άλλα
αντικείμενα δεν εμποδίζουν τη θήκη
του απορρυπαντικού.
Γεμίζοντας το δοχείο απορρυπαντικού
Το δοχείο απορρυπαντικό είναι στο εσωτερικό της πόρτας (εικ. Α 2). Αν το καπάκι του δοχείου είναι κλειστό, πατήστε το κουμπί (A) για να ανοίξει.
Στο τέλος κάθε κύκλου πλύσεως το καπάκι είναι πάντα ανοικτό και έτοιμο για την επόμενη φορά που χρησιμοποιείται το πλυντήριο πιάτων.
Η ποσότητα του απορρυπαντικού που θα χρησιμοποιηθεί ποικίλει ανάλογα με το πόσο λερωμένα είναι τα πιάτα και από τον τύπο των πιάτων που
πρέπει να πλυθούν.
Συνιστούμε τη χρήση 20/30 g απορρυπαντικού στο μέρος που τοποθετείται το απορρυπαντικό (B).
Αφού τοποθετήσετε το απορρυπαντικό στη θήκη, κλείστε το καπάκι, αρχικά σπρώχνοντας το (1) και μετά πιέζοντας το (2) μέχρι να ακούσετε ένα
"κλικ".
Επειδή τα απορρυπαντικά δεν είναι ίδια σκόπιμο είναι να ακολουθείτε την δοσολογία που προτείνει ο κατασκευαστής τους και η οποία
αναγράφεται επάνω στην συσκευασία. Εάν η ποσότητα του απορρυπαντικού δεν είναι αρκετή ο καθαρισμός θα είναι ανεπαρκής, ενώ αν βάλετε
περισσότερο απορρυπαντικό δεν θα βελτιώσετε τα αποτελέσματα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική ποσότητα
απορρυπαντικού και ταυτόχρονα, βοηθήστε
στον περιορισμό ζημιών στο περιβάλλον.
6
Δ. ΕΙΔΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ
Απορρυπαντικό σε μορφή ταμπλέτας
Οι διαφορετικές μάρκες του απορρυπαντικού σε μορφή ταμπλέτας διαλύονται με διαφορετικές ταχύτητες. Για το λόγο αυτό, μερικά απορρυπαντικά
σε μορφή ταμπλέτας δεν είναι δυνατό να διαλυθούν και να αναπτύξουν την πλήρη καθαριστική ιδιότητά τους σε σύντομα προγράμματα. Συνεπώς,
επιλέγετε μεγάλης διάρκειας προγράμματα όταν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης απομάκρυνση των
υπολειμμάτων απορρυπαντικού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Για να έχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα πλύσης, τα δισκία
ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετούνται στο ειδικό δοχείο απορρυπαντικού
και ΟΧΙ απευθείας στον κάδο του πλυντηρίου.
Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό
Τα συμπυκνωμένα απορρυπαντικά, με μειωμένη αλκαλικότητα και με φυσικά ένζυμα, σε συνάρτηση με προγράμματα πλύσης στους 50°C, έχουν
μικρότερη επίδραση στο περιβάλλον και προστατεύουν τα σκεύη και το πλυντήριο πιάτων. Τα προγράμματα πλύσης στους 50°C σκοπεύουν στην
εκμετάλλευση της ιδιότητας των ενζύμων να διαλύουν τη βρωμιά, επιτρέποντας έτσι, με τη χρήση των συμπυκνωμένων απορρυπαντικών, να
επιτύχουν τα ίδια αποτελέσματα με τα προγράμματα των 65°C αλλά σε χαμηλότερη θερμοκρασία.
Συνδυασμένα απορρυπαντικά
Τα απορρυπαντικά που περιέχουν λαμπρυντικό πρέπει να τοποθετούνται στο ειδικό δοχείο απορρυπαντικού. Το δοχείο του λαμπρυντικού θα
πρέπει να είναι άδειο (εάν δεν είναι άδειο, ρυθμίστε το ρυθμιστή λαμπρυντικού στη χαμηλότερη θέση πριν χρησιμοποιήσετε συνδυασμένα
απορρυπαντικά).
«ΟΛΑ σε 1» συνδυαζόμενα απορρυπαντικά
Αν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε «ΟΛΑ σε 1» ("3 σε 1" / "4 σε 1” / "5 σε 1", κλπ.) συνδυαζόμενα απορρυπαντικά π.χ. με ενσωματωμένο αλάτι ή
λαμπρυντικό, σας συνιστούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές:
■ Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθείστε τις οδηγίες του κατασκευαστή, που βρίσκονται στη συσκευασία.
■ Η αποτελεσματικότητα των απορρυπαντικών που περιέχουν μαλακτικό / αλάτι έγκειται στη σκληρότητα νερού της περιοχής σας. Ελέγξτε
εάν η σκληρότητα είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια που δίνονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
Αν χρησιμοποιείτε αυτόν τον τύπο προϊόντος, και δεν έχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα πλύσης, παρακαλώ
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση συνδυασμένων απορρυπαντικών μπορεί να προκαλέσει τα ακόλουθα:
■ Υπολείμματα στα σκεύη ή στο πλυντήριο πιάτων.
■ Μείωση στην αποτελεσματικότητα πλύσης και στεγνώματος.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει ως άμεσο αποτέλεσμα
από τη χρήση τέτοιων προϊόντων, δεν καλύπτονται από την
εγγύηση που συνοδεύει τη συσκευή.
Παρακαλώ σημειώστε ότι χρησιμοποιώντας τα «ΟΛΑ σε 1» συνδυασμένα απορρυπαντικά, τα ενδεικτικά φωτάκια λαμπρυντικού και αλατιού
(που υπάρχουν σε ορισμένα μοντέλα) δείχνουν υπερπληρότητα, ένδειξη που θα πρέπει να αγνοήσετε.
Εάν προκύψουν προβλήματα στο πλύσιμο και / ή στο στέγνωμα, προτείνουμε να επιστρέψετε στη χρήση ξεχωριστών προϊόντων (αλάτι,
απορρυπαντικό και λαμπρυντικό). Αυτό θα εξασφαλίσει ότι το αποσκληρυντικό νερού στο πλυντήριο πιάτων λειτουργεί σωστά.
Σε αυτή την περίπτωση, προτείνουμε να:
■ ξαναγεμίσετε τα δοχεία αλατιού και λαμπρυντικού
■ τρέξετε έναν κανονικό κύκλο πλύσης χωρίς φορτίο
Παρακαλώ σημειώστε ότι επιστρέφοντας στη χρήση κανονικού αλατιού, θα χρειαστεί ένας αριθμός κύκλων πλύσης πριν το σύστημα γίνει πλήρως
αποτελεσματικό και πάλι.
7
ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ
Το λαμπρυντικό
Το λαμπρυντικό, το οποίο απελευθερώνεται αυτόματα κατά τη διάρκεια του τελευταίου ξεβγάλματος, συμβάλει στο γρηγορότερο στέγνωμα των
πιάτων και προλαμβάνει το σχηματισμό κηλίδων αλατιού και θαμπάδων σε αυτά.
Γεμίζοντας το δοχείο του λαμπρυντικού
Το δοχείο του λαμπρυντικού βρίσκεται αριστερά στη θήκη του απορρυπαντικού, ενσωματωμένο σε αυτήν (εικ. Α "3"). Για να ανοίξετε το καπάκι της
θήκης, πιέστε το προς τα κάτω και σπρώξτε όπως δείχνουν τα βέλη.
Είναι πάντα συνιστώμενη η χρήση λαμπρυντικού για πλυντήρια πιάτων. Να ελέγχετε την ποσότητα του λαμπρυντικού διαμέσου του γυάλινου
δείκτη (C) που βρίσκεται ενσωματωμένος στη θήκη του απορρυπαντικού.
Ρύθμιση του λαμπρυντικού από 1 - 6
Ο ρυθμιστής (D) βρίσκεται κάτω από το καπάκι της θήκης και μπορεί να περιστραφεί με ένα κέρμα. Η συνιστώμενη θέση είναι η "4". Η σκληρότητα
του νερού επιδρά σημαντικά τόσο στην διαμόρφωση κρούστας αλάτων, όσο και στον βαθμό στεγνώματος.
Είναι σημαντικό να ρυθμίζετε το δοσομετρητή για να έχετε καλά αποτελέσματα. Εάν τα σκεύη παρουσιάζουν στίγματα, μειώστε κατά μια θέση τον
δοσομετρητή.
8
5. Φόρτωση καλαθιού πλυντηρίου πιάτων
Σύσταση
■
■
■
■
Θεωρήστε να αγοράζετε σκεύη που προσδιορίζονται ως ασφαλή για πλυντήρια πιάτων.
Να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ήπιο για τα πιάτα. Αν απαιτείται, ζητήστε περαιτέρω πληροφορίες από τους κατασκευαστές των
απορρυπαντικών.
Για συγκεκριμένα αντικείμενα, επιλέξτε ένα πρόγραμμα με όσο το δυνατό χαμηλότερη θερμοκρασία.
Για να εμποδίσετε την πρόκληση ζημιάς, μην βγάζετε τα ποτήρια και τα μαχαιροπίρουνα αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος.
Σε ότι αφορά το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, τα παρακάτω μαχαιροπίρουνα / πιάτα
Είναι μη κατάλληλα
Είναι περιορισμένης καταλληλότητας
■
■
■
■
■
■
■
■
Μαχαιροπίρουνα με ξύλινες, πορσελάνινες ή φιλντισένιες λαβές
Πλαστικά αντικείμενα που δεν αντέχουν στη θερμότητα
Παλιά, μη πυρίμαχα μαχαιροπίρουνα με κολλημένα μέρη
Συγκολλημένα μαχαιροπίρουνα ή πιάτα
Αντικείμενα από κασσίτερο ή χαλκό
Κρυστάλλινα ποτήρια
Ατσάλινα αντικείμενα που μπορεί να σκουριάσουν
Ξύλινες πιατέλες
■
Αντικείμενα κατασκευασμένα από συνθετικές ίνες
■
■
■
Ορισμένα ποτήρια μπορεί να θαμπώσουν μετά από
μεγάλο αριθμό πλύσεων
Τα ασημένια και αλουμινένια μέρη αποχρωματίζονται
συνήθως κατά το πλύσιμο
Τα στιλβωμένα μοτίβα μπορεί να ξεθωριάσουν, αν
πλένονται συχνά στο πλυντήριο
Προσοχή πριν ή μετά τη φόρτωση των καλαθιών του πλυντηρίου πιάτων
(Για βέλτιστη απόδοση του πλυντηρίου πιάτων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες φόρτωσης. Τα χαρακτηριστικά και η εμφάνιση των καλαθιών
για πιάτα και μαχαιροπίρουνα του μοντέλου σας ενδέχεται να διαφέρει).
Αφαιρέστε τυχόν μεγάλα υπολείμματα τροφών. Να μαλακώσετε τα υπολείμματα του καμένου φαγητού στα ταψιά.
Δεν είναι απαραίτητο να ξεπλύνετε τα πιάτα κάτω από τρεχούμενο νερό.
Τοποθετήστε τα αντικείμενα στο πλυντήριο πιάτων με τον ακόλουθο τρόπο:
1. Τοποθετήστε αντικείμενα όπως φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες/τηγάνια, κλπ., με το άνοιγμα στραμμένο προς τα κάτω.
2. Τα αντικείμενα με καμπύλες ή εσοχές πρέπει να τοποθετούνται λοξά, ώστε να μη συσσωρεύεται νερό στο εσωτερικό τους.
3. Όλα τα σκεύη πρέπει να στερεώνονται καλά, ώστε να μην αναποδογυρίσουν.
4. Όλα τα σκευή πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι εκτοξευτήρες νερού να περιστρέφονται ελεύθερα κατά την πλύση.
μικρά αντικείμενα δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, επειδή μπορεί να πέσουν εύκολα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πολύ
από το καλάθι.
■
■
■
■
■
■
■
■
Φορτώστε κοίλα αντικείμενα, όπως φλιτζάνια, ποτήρια, ταψιά, κτλ., με το άνοιγμα στραμμένο προς τα κάτω, ώστε να μην είναι δυνατό να
συλλεχθεί νερό μέσα στο δοχείο ή σε μια βαθιά βάση.
Τα πιάτα και τα διάφορα σκεύη δεν πρέπει να βρίσκονται το ένα μέσα στο άλλο ή να καλύπτουν το ένα το άλλο.
Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στα ποτήρια, δεν πρέπει να ακουμπούν μεταξύ τους.
Φορτώστε τα μεγάλα αντικείμενα, τα οποία είναι πιο δύσκολο να καθαρίσετε, στο κάτω καλάθι.
Το πάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί ώστε να κρατάει τα πιο ευαίσθητα και ελαφρύτερα πιατικά, όπως ποτήρια και φλιτζάνια.
Τα μαχαίρια με μακριά λεπίδα που αποθηκεύονται σε όρθια θέση αποτελούν πιθανό κίνδυνο!
Τα μακριά ή/και αιχμηρά μαχαιροπίρουνα, όπως τα μαχαίρια, πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια στο πάνω καλάθι.
Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο πιάτων. Αυτό είναι σημαντικό για καλά αποτελέσματα και περιορισμένη κατανάλωση ρεύματος.
Αφαίρεση των πιάτων
Για να μην πέφτει νερό από το πάνω καλάθι στο κάτω καλάθι, συνιστάται να αδειάζετε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά το πάνω καλάθι.
9
 Τρόπος φόρτωσης κανονικών πιατικών
Φόρτωση του πάνω καλαθιού
Φόρτωση κάτω καλαθιού
Το πάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί ώστε να κρατάει τα πιο ευαίσθητα
και ελαφρύτερα πιατικά, όπως ποτήρια, φλιτζάνια και πιατάκια,
καθώς και πιάτα, μικρά μπολ και ρηχά ταψιά (αρκεί να μην είναι
πολύ βρόμικα). Τοποθετήστε τα πιάτα και τα σκεύη με τέτοιο τρόπο,
ώστε να μη μετακινούνται από το εκτοξευόμενο νερό.
Συνιστάται να τοποθετείτε μεγάλα αντικείμενα και τα αντικείμενα
που καθαρίζονται πιο δύσκολα στο κάτω καλάθι: όπως
κατσαρόλες, τηγάνια, καπάκια, πιατέλες και μπολ, όπως φαίνεται
στην εικόνα παρακάτω. Μπορείτε να τοποθετήσετε τις πιατέλες και
τα καπάκια στο πλαϊνό τμήμα της σχάρας, ώστε να μην
παρεμποδίζουν την περιστροφή του πάνω εκτοξευτήρα νερού.
Να θυμάστε ότι:
■
■
■
Οι κατσαρόλες, τα μπολ σερβιρίσματος, κλπ. πρέπει να τοποθετούνται πάντα στραμμένα προς τα κάτω.
Οι βαθιές κατσαρόλες πρέπει να τοποθετούνται λοξά, ώστε να μη συσσωρεύεται νερό στο εσωτερικό τους.
Το κάτω καλάθι διαθέτει αναδιπλούμενες οδοντωτές σειρές για την τοποθέτηση μεγαλύτερων ή περισσότερων σκευών και τηγανιών.
Ρύθμιση πάνω καλαθιού
Αναδίπλωση των σχαρών για φλιτζάνια
Το ύψος του πάνω καλαθιού μπορεί να ρυθμιστεί, ώστε να
δημιουργηθεί περισσότερος χώρος για μεγάλα σκεύη στο πάνω/κάτω
καλάθι. Το ύψος του πάνω καλαθιού μπορεί να ρυθμιστεί
τοποθετώντας τα ροδάκια σε διαφορετικό ύψος στους οδηγούς.
Αντικείμενα μεγάλου μήκους, μαχαιροπίρουνα σερβιρίσματος,
κουτάλες για σαλάτες και μαχαίρια πρέπει να τοποθετηθούν στη
σχάρα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζουν την περιστροφή
των εκτοξευτήρων νερού.
Για την καλύτερη τοποθέτηση των σκευών και τηγανιών, μπορείτε
να αναδιπλώσετε τις οδοντωτές σειρές όπως απεικονίζεται στην
εικόνα στα δεξιά.
Κάτω θέση
Πάνω θέση
Αναδίπλωση οδοντωτών σειρά του κάτω
καλαθιού
Για την καλύτερη τοποθέτηση των
σκευών και τηγανιών, μπορείτε να
αναδιπλώσετε τις οδοντωτές
σειρές όπως απεικονίζεται στην
εικόνα στα δεξιά.
Ροδάκια
Καλάθι για μαχαιροπίρουνα
Τα μαχαιροπίρουνα πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα με τις λαβές στο κάτω μέρος. Εάν η σχάρα διαθέτει πλαϊνά
καλάθια, τα κουτάλια πρέπει να τοποθετούνται ξεχωριστά στις κατάλληλες υποδοχές, ενώ τα μεγάλου μήκους μαχαιροπίρουνα πρέπει να
τοποθετούνται οριζόντια στην μπροστινή πλευρά του πάνω καλαθιού, όπως φαίνεται στην εικόνα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
■ Τα μαχαιροπίρουνα δεν πρέπει να προεξέχουν από το
κάτω μέρος.
■ Τοποθετείτε πάντα τα αιχμηρά σκεύη με τα αιχμηρά άκρα
προς τα κάτω!
Για προσωπική ασφάλεια και καθαρισμό υψηλής ποιότητας, τοποθετήστε τα μαχαιροπίρουνα στο καλάθι αφού
βεβαιωθείτε ότι:
■ Δεν είναι ενωμένα μεταξύ τους.
■ Τα μαχαιροπίρουνα τοποθετούνται με τις λαβές στραμμένες προς τα κάτω.
■ Τοποθετήστε τα μαχαίρια και άλλα δυνητικώς επικίνδυνα σκεύη με τις λαβές στραμμένες προς τα πάνω.
10
6. Έναρξη ενός προγράμματος πλύσης
Πίνακας κύκλου πλύσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: () Σημασία: απαιτείται προσθήκη λαμπρυντικού στη θήκη λαμπρυντικού.
Περιγραφή
κύκλου
Απορρυπαντικό
πρόπλυσης /
κύριας πλύσης
Χρόνος
εκτέλεσης
(λεπτά)
Ενέργεια
(Kwh)
Νερό
(l)
Λαμπρυντικό
Ρ1
Εντατικό
Για πολύ λερωμένα σκεύη και
κανονικά λερωμένες κατσαρόλες,
τηγάνια, πιάτα, κλπ., με υπολείμματα
που έχουν ξεραθεί.
Πρόπλυση (50°C)
Πλύση (60°C)
Ξέβγαλμα
Ξέβγαλμα
Ξέβγαλμα (69°C)
Στέγνωμα
5/22
1 τεμάχιο
165
1.4
16.5

Ρ2
Κανονικό
Για κανονικά λερωμένα σκεύη, όπως
κατσαρόλες, πιάτα, ποτήρια και
ελαφρώς λερωμένα τηγάνια.
Πρόπλυση (45°C)
Πλύση (55°C)
Ξέβγαλμα
Ξέβγαλμα (66°C)
Στέγνωμα
5/22
1 τεμάχιο
175
1.1
13

Αυτό είναι τυπικό πρόγραμμα,
κατάλληλο για τον καθαρισμό
κανονικά λερωμένων επιτραπέζιων
σκευών και είναι το πιο αποδοτικό
πρόγραμμα όσον αφορά τη
συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας
και νερού για το συγκεκριμένο τύπο
επιτραπέζιων σκευών.
Πρόπλυση
Πλύση (45°C)
Ξέβγαλμα (62°C)
Στέγνωμα
5/22
1 τεμάχιο
205
0.69
9

Για ελαφρώς λερωμένα σκεύη που δεν
χρειάζονται εξαίρετη απόδοση
στεγνώματος.
Πλύση (55°C)
Ξέβγαλμα (55°C)
Ξέβγαλμα (55°C)
20
30
0.7
10
Για να ξεπλύνετε τα πιάτα που
σκοπεύετε να πλύνετε αργότερα την
ίδια ημέρα.
Πρόπλυση
/
15
0.02
3.5
Πρόγραμμα
P3
ECO
* EN 50242
Ρ4
Γρήγορο
Ρ5
Μούλιασμα
Πληροφορίες επιλογής κύκλου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
* EN 50242:
είναι οι εξής:
Αυτό το πρόγραμμα είναι ο κύκλος δοκιμής. Οι πληροφορίες για τη δοκιμές σύγκρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN 50242
■
■
■
■
Χωρητικότητα: 9 σερβίτσια
Θέση πάνω καλαθιού: πάνω ροδάκια σε ράγες
Θήκη λαμπρυντικού: 6
Pl: 0.45w, Po: 0.30w
■
Κατάσταση αναμονής 30 λεπτά
Ενεργοποίηση της συσκευής
Έναρξη κύκλου πλύσης
1. Τραβήξτε προς τα έξω το κάτω και το πάνω καλάθι, τοποθετήστε τα πιάτα και μετακινήστε τα ξανά προς τα μέσα. Συνιστάται να φορτώσετε
πρώτα το κάτω καλάθι και, στη συνέχεια, το πάνω (ανατρέξτε στην ενότητα «Φόρτωση πλυντηρίου πιάτων»).
2. Προσθέστε το απορρυπαντικό (ανατρέξτε στην ενότητα «Αλάτι, απορρυπαντικό και λαμπρυντικό»).
3. Συνδέστε το φις στην πρίζα. Η τροφοδοσία είναι 220-240 VAC /50 HZ και οι προδιαγραφές της πρίζας 10A 250VAC. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή
νερού είναι πλήρως ανοικτή.
4. Κλείστε την πόρτα, πιέστε το πλήκτρο ON / OFF για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα.
5. Πιέστε το πλήκτρο προγράμματος για να αλλάξει το πρόγραμμα πλύσης ως εξής:
Ρ3  Ρ4  Ρ5  Ρ1  Ρ2
Αν έχει επιλεγεί πρόγραμμα, θα ανάψει το εικονίδιο απόκρισης. Μετά, πιέστε το πλήκτρο Εκκίνησης / Παύσης (Start / Pause). Το
πλυντήριο πιάτων θα αρχίσει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
[Ρ1 – Εντατικά, Ρ2 – Κανονικά, P3 – Eco, P4 – Γρήγορο, P5 – Μούλιασμα]
11
Αλλαγή προγράμματος
Προϋπόθεση:
1.
2.
Ένας κύκλος που βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να τροποποιηθεί μόνο εάν λειτουργεί για σύντομο χρονικό διάστημα. Διαφορετικά, το
απορρυπαντικό μπορεί να έχει ήδη διανεμηθεί και η συσκευή μπορεί να έχει ήδη αποστραγγίσει το νερό πλύσης. Στην περίπτωση αυτή,
πρέπει να γεμίσετε ξανά τη θήκη απορρυπαντικού (ανατρέξτε στην ενότητα «Προσθήκη απορρυπαντικού»).
Πιέστε το κουμπί Εκκίνησης / Παύσης (Start / Pause), θα γίνει παύση της λειτουργίας του μηχανήματος, πιέστε το πλήκτρο
προγράμματος για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα και μετά μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα στην επιθυμητή ρύθμιση κύκλου
(δείτε την ενότητα με τίτλο «Έναρξη κύκλου πλύσης …»).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ενός κύκλου πλύσης ανοίξετε την πόρτα, η συσκευή θα παύει να λειτουργεί. Η
λυχνία ένδειξης του προγράμματος θα σταματήσει να αναβοσβήνει και ο βομβητής θα ηχεί κάθε λεπτό μέχρι να
κλείσετε την πόρτα. Αφού κλείσετε την πόρτα, το μηχάνημα θα συνεχίσει να λειτουργεί μετά από 10 δευτερόλεπτα.
Αν το μοντέλο σας δεν προβλέπει την ως άνω αναφερόμενη λειτουργία, το μηχάνημα θα τελειώσει το επιλεγμένο
πρόγραμμα μετά τη διακοπή ρεύματος.
Ξεχάσατε κάποιο πιάτο;
Μπορείτε να τοποθετήσετε τα πιάτα που ξεχάσατε ανά πάσα στιγμή πριν ανοίξει η θήκη του απορρυπαντικού.
1.
2.
3.
4.
5.
Ανοίξτε λίγο την πόρτα.
Όταν οι εκτοξευτήρες σταματήσουν να λειτουργούν, μπορείτε να ανοίξετε εντελώς την πόρτα.
Προσθέστε τα πιάτα που ξεχάσατε.
Κλείστε την πόρτα
Το πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει μετά από 10 δευτερόλεπτα.
Στο τέλος του κύκλου πλύσης
Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος λειτουργίας, ο βομβητής του πλυντηρίου πιάτων θα ενεργοποιηθεί για 8 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, θα
σταματήσει. Απενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το κουμπί ON/OFF, κλείστε την παροχή νερού και ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου
πιάτων. Περιμένετε λίγα λεπτά πριν αδειάσετε το πλυντήριο πιάτων, καθώς τα πιάτα και τα σκεύη είναι ζεστά και μπορεί να σπάσουν εύκολα.
Επίσης, με τον τρόπο αυτό θα στεγνώσουν καλύτερα.
■ Απενεργοποίηση του πλυντηρίου πιάτων
Μόνο όταν η λυχνία προγράμματος είναι αναμμένη αλλά δεν αναβοσβήνει, το πρόγραμμα έχει λήξει.
1. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να σβήσετε το πλυντήριο πιάτων.
2. Κλείστε τη βρύση του νερού!
■ Ανοίξτε την πόρτα προσεκτικά.
Τα ζεστά πιάτα είναι πιο ευαίσθητα στις κρούσεις. Για το λόγο αυτό, αφήστε τα πιάτα να κρυώσουν για 15 λεπτά περίπου πριν τα
αφαιρέσετε από τη συσκευή. Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, αφήστε την ελαφρώς ανοικτή και περιμένετε λίγα λεπτά πριν
αφαιρέσετε τα πιάτα. Με τον τρόπο αυτό, θα κρυώσουν και θα στεγνώσουν καλύτερα.
■ Άδειασμα του πλυντηρίου πιάτων
Είναι φυσιολογικό το εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων να είναι υγρό. Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι και, στη συνέχεια, το πάνω. Έτσι
θα αποφευχθεί το στάξιμο νερού από το πάνω καλάθι στα πιάτα που βρίσκονται στο κάτω καλάθι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Είναι επικίνδυνο να ανοίγετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της πλύσης,
επειδή το καυτό νερό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
12
7. Συντήρηση και Καθαρισμός
Σύστημα φιλτραρίσματος
Το φίλτρο αποτρέπει την εισχώρηση μεγάλων υπολειμμάτων τροφών ή άλλων αντικειμένων στην αντλία.
Τα υπολείμματα μπορεί να φράξουν το φίλτρο. Στην περίπτωση αυτή, το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί.
Το σύστημα φίλτρου αποτελείται από ένα χοντρό φίλτρο, ένα επίπεδο φίλτρο (κύριο)
και ένα μικροφίλτρο (λεπτό).
Κύριο φίλτρο 1
Τα τρόφιμα και τα σωματίδια που παγιδεύονται σε αυτό το φίλτρο κονιοποιούνται από
έναν ειδικό ψεκαστήρα στον κάτω εκτοξευτήρα και απομακρύνονται με νερό στην
αποχέτευση.
Χονδρό φίλτρο 2
Τα μεγαλύτερα αντικείμενα, όπως κομμάτια κόκαλων ή γυαλιού, τα οποία μπορούν να
φράξουν την αποχέτευση παγιδεύονται στο χονδρό φίλτρο. Για να απομακρύνετε τα
σωματίδια που παγιδεύονται στο φίλτρο, πιέστε προσεκτικά το πώμα πάνω από αυτό
το φίλτρο και αφαιρέστε το.
Λεπτό φίλτρο 3
Το φίλτρο αυτό συγκρατεί ακαθαρσίες και υπολείμματα τροφών στην περιοχή του
συλλέκτη και αποτρέπει τη μεταφορά τους στα πιάτα κατά τη διάρκεια του κύκλου
πλύσης.
Συγκρότημα φίλτρου
Το φίλτρο απομακρύνει αποτελεσματικά τα υπολείμματα τροφών από το νερό πλύσης, ώστε να ανακυκλώνεται κατά τη διάρκεια του κύκλου. Για
βέλτιστη απόδοση και αποτελέσματα, το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Για το λόγο αυτό, πρέπει να αφαιρείτε τα μεγάλα υπολείμματα
τροφών που παγιδεύονται στο φίλτρο μετά από κάθε κύκλο πλύσης ξεπλένοντας το ημικυκλικό φίλτρο και το δοχείο με τρεχούμενο νερό. Για να
αφαιρέσετε το φίλτρο, τραβήξτε τη λαβή του δοχείου προς τα πάνω.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ποτέ το πλυντήριο πιάτων χωρίς τα φίλτρα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η εσφαλμένη αντικατάσταση του φίλτρου μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της απόδοσης της
συσκευής και σε πρόκληση ζημιάς στα πιάτα και τα σκεύη.
1
ΒΗΜΑ 1: Περιστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα,
2
ΒΗΜΑ 2: σηκώστε τη διάταξη φίλτρου
Όταν ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία από το βήμα 1 έως το βήμα 2, θα αφαιρεθεί το σύστημα φίλτρου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν την ακολουθείτε από το βήμα 2 έως το βήμα 1, θα εγκατασταθεί το σύστημα φίλτρου.
13
–
Παρατηρήσεις:
–
Ελέγχετε τα φίλτρα για τυχόν έμφραξη μετά από κάθε χρήση του πλυντηρίου πιάτων.
Ξεβιδώνοντας το χοντρό φίλτρο, μπορείτε να αφαιρέσετε το σύστημα φίλτρου. Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα τροφών και καθαρίστε
τα φίλτρα με τρεχούμενο νερό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Θα πρέπει να καθαρίζετε ολόκληρη τη διάταξη φίλτρου μία φορά την εβδομάδα.
Καθαρισμός του φίλτρου
Για να καθαρίσετε το χονδρό φίλτρο και το λεπτό φίλτρο, χρησιμοποιήστε μια βούρτσα καθαρισμού. Συναρμολογήστε ξανά τα μέρη του φίλτρου
όπως φαίνεται στις εικόνες της τελευταίας σελίδας, τοποθετήστε ξανά ολόκληρο το συγκρότημα στη θέση του στο πλυντήριο πιάτων και πιέστε το
προς τα κάτω.
Μην χτυπάτε τα φίλτρα όταν τα καθαρίζετε. Τα φίλτρα μπορεί να παραμορφωθούν, με αποτέλεσμα να
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! μειωθεί η απόδοση του πλυντηρίου πιάτων.
Φροντίδα πλυντηρίου πιάτων
Πρέπει να καθαρίζετε τον πίνακα ελέγχου με ένα ελαφρά νωπό πανί.
Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε τον καλά.
Για τις εξωτερικές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε υψηλής ποιότητας κερί γυαλίσματος για συσκευές.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά αντικείμενα, σπόγγους τριψίματος ή σκληρά καθαριστικά σε οποιοδήποτε μέρος του πλυντηρίου πιάτων.
Καθαρισμός πόρτας
Για να καθαρίσετε το χείλος της πόρτας, πρέπει να χρησιμοποιείτε
μόνο μαλακό πανί και ζεστό νερό. Για να αποφευχθεί η εισχώρηση
νερού στην ασφάλεια της πόρτας και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα, μη
χρησιμοποιείτε καθαριστικά σπρέι
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά σπρέι για τον καθαρισμό του πλαισίου της πόρτας, επειδή
μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ασφάλεια της πόρτας και στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται λειαντικά καθαριστικά ή ορισμένοι τύποι χαρτιού κουζίνας, επειδή
υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν χαρακιές ή κηλίδες στην επιφάνεια από ανοξείδωτο ατσάλι.
Προστασία από παγετό
Λαμβάνετε τα απαιτούμενα μέτρα για προστασία του πλυντηρίου πιάτων από παγετό κατά το χειμώνα. Κάθε φορά μετά από τους κύκλους πλύσης,
ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία:
1. Αποσυνδέστε το πλυντήριο πιάτων από την τροφοδοσία.
2. Κλείστε την παροχή νερού και αποσυνδέστε το σωλήνα τροφοδοσίας νερού από τη βαλβίδα νερού.
3. Αποστραγγίστε το νερό από το σωλήνα εισαγωγής και τη βαλβίδα νερού. (Χρησιμοποιήστε ένα δοχείο για συλλογή του νερού).
4. Συνδέστε ξανά το σωλήνα τροφοδοσίας νερού στη βαλβίδα του νερού.
5. Αφαιρέστε το φίλτρο στο κάτω μέρος της δεξαμενής και χρησιμοποιήστε ένα σπόγγο για να μαζέψετε το νερό στην αποστράγγιση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Αν το πλυντήριο πιάτων δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω παγετού,
επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία τεχνικό.
Καθαρισμός των εκτοξευτήρων
Είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τους εκτοξευτήρες νερού τακτικά επειδή τα χημικά σκληρού νερού θα
φράξουν τους ψεκαστήρες και ρουλεμάν των εκτοξευτήρων νερού.
Για να αφαιρέσετε τον πάνω εκτοξευτήρα νερού, κρατήστε το παξιμάδι, περιστρέψτε τον εκτοξευτήρα
δεξιόστροφα και αφαιρέστε τον.
Για να αφαιρέσετε τον κάτω εκτοξευτήρα νερού, τραβήξτε τον εκτοξευτήρα προς τα πάνω.
Πλύνετε τους εκτοξευτήρες σε ζεστό σαπουνόνερο και χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να
καθαρίσετε τους ψεκαστήρες. Τοποθετήστε τα ξανά αφού τα ξεβγάλετε πολύ καλά.
14
Άνοιξε
Διατήρηση του πλυντηρίου πιάτων σε καλή κατάσταση
■ Μετά από κάθε πλύση
■ Σε περίπτωση μεγάλων διαστημάτων
αδράνειας
Μετά από κάθε πλύση, κλείνετε την παροχή νερού προς τη συσκευή
και αφήνετε την πόρτα ελαφρώς ανοικτή, ώστε να μη σχηματίζονται
υγρασία και οσμές στο εσωτερικό.
Συνιστάται να εκτελέσετε έναν κύκλο πλύσης με άδειο πλυντήριο
πιάτων και, στη συνέχεια, να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα,
να κλείσετε την παροχή νερού και να αφήσετε την πόρτα της
συσκευής ελαφρώς ανοικτή. Έτσι, οι σφραγίσεις τις πόρτας θα
διαρκέσουν περισσότερο χρόνο και θα αποφευχθεί ο σχηματισμός
οσμών εντός της συσκευής.
■ Βγάλτε το ηλεκτρικό φις
Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, αποσυνδέετε πάντα το φις
από την πρίζα.
■ Μετακίνηση της συσκευής
■ Καθαρισμός χωρίς διαλύτες ή λειαντικά
καθαριστικά
Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά προϊόντα για να
καθαρίσετε το εξωτερικό και τα ελαστικά μέρη του πλυντηρίου πιάτων.
Να χρησιμοποιείτε μόνο ένα πανί με ζεστό σαπουνόνερο.
Για να αφαιρέσετε τις κηλίδες ή λεκέδες από την επιφάνεια του
εσωτερικού μέρους, χρησιμοποιήστε ένα πανί υγραμένο με νερό και
λίγο ξύδι ή με ένα καθαριστικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί ειδικά
για πλυντήρια πιάτων.
Αν απαιτείται μετακίνηση της συσκευής, κρατήστε την σε
κατακόρυφη θέση. Αν είναι απολύτως αναγκαίο, μπορείτε να την
τοποθετήσετε στην πλάτη της.
■ Παρέμβυσμα
Ένας από τους λόγους για τους οποίους σχηματίζονται οσμές στο
εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων είναι τα υπολείμματα τροφών που
παγιδεύονται στα λάστιχα. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο,
καθαρίζετε τακτικά τα λάστιχα με υγρό σφουγγάρι.
8. Οδηγίες εγκατάστασης
Τοποθέτηση της Συσκευής
Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιθυμητή θέση. Το πίσω τμήμα της συσκευής πρέπει να τοποθετηθεί σε επαφή με τον τοίχο και τα πλαϊνά τμήματα
παράλληλα με τα παρακείμενα ντουλάπια ή τοίχους. Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει εύκαμπτους σωλήνες παροχής και αποστράγγισης νερού που
μπορούν να τοποθετηθούν στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά, για να διευκολυνθεί η σωστή εγκατάσταση.
Ισοστάθμιση της συσκευής
Μόλις η συσκευή τοποθετείται για ισοστάθμιση, το ύψος του πλυντηρίου πιάτων μπορεί να μεταβληθεί μέσω ρύθμισης
του επιπέδου βιδωμάτων των ποδιών.
Σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Για προσωπική ασφάλεια:
Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης (μπαλαντέζα) ή προσαρμογέα
φις με αυτή τη συσκευή.
Σε καμία περίπτωση, μην κόψετε και μην αφαιρέσετε τη σύνδεση
γείωσης από το ηλεκτρικό καλώδιο.
Ηλεκτρικές απαιτήσεις
Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα της τροφοδοσίας αντιστοιχούν στις τιμές που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων. Το φις
πρέπει να συνδεθεί μόνο σε κατάλληλα γειωμένη ηλεκτρική πρίζα. Εάν η ηλεκτρική πρίζα στην οποία πρέπει να συνδεθεί η συσκευή δεν είναι
κατάλληλη για το φις, αντικαταστήστε την πρίζα αντί να χρησιμοποιήσετε προσαρμογείς ή παρόμοιες συσκευές, καθώς μπορεί να προκληθούν
υπερθέρμανση και εγκαύματα.
15
Σύνδεση παροχής νερού
Σύνδεση κρύου νερού
Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα τροφοδοσίας κρύου νερού σε σύνδεση με σπείρωμα ¾ (ίντσας) και
βεβαιωθείτε ότι είναι σφικτά συνδεδεμένος.
Εάν οι σωλήνες νερού είναι καινούριοι ή εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο, αφήστε
το νερό να τρέξει για να βεβαιωθείτε ότι το νερό είναι διάφανο και καθαρό. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, ώστε
να αποφευχθεί ο κίνδυνος έμφραξης της εισόδου νερού και πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κλείστε την κάνουλα μετά τη χρήση.
Σύνδεση σιφονιού
Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης σε ένα σωλήνα αποστράγγισης ελάχιστης διαμέτρου 40 χιλιοστά ή τοποθετήστε τον στο
νιπτήρα χωρίς να τον λυγίσετε ή να τον τσακίσετε. Το πάνω μέρος του εύκαμπτου σωλήνα πρέπει να είναι μικρότερο από 1000 χιλιοστά.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ Α, ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ Β
Μπροστινή όψη
Πάγκος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
A
MAX 1000mm
Το πάνω μέρος του εύκαμπτου
σωλήνα αποστράγγισης πρέπει
να είναι μικρότερο από 1000
χιλιοστά.
B
Drain pipe
40mm
16
Τρόπος αποστράγγισης νερού από εύκαμπτους σωλήνες
Αν η βρύση είναι υψηλότερα από 1000 από το δάπεδο, δεν είναι δυνατό το παραπανίσιο νερό στους εύκαμπτους σωλήνες να αποστραγγιστεί
απευθείας στη βρύση. Είναι απαραίτητο να αποστραγγίσετε το παραπανίσιο νερό από τους εύκαμπτους σωλήνες μέσα σε μια λεκάνη ή κατάλληλο
δοχείο που συγκρατείται εκτός της βρύσης και πιο χαμηλά από αυτή.
Έξοδος νερού
Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης νερού. Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να συνδεθεί σωστά, ώστε να αποφευχθούν
οι διαρροές του νερού.
Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής νερού δεν έχει συστραφεί ή συμπιεστεί.
Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης
Εάν χρειάζεστε επέκταση για τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης, χρησιμοποιήστε έναν παρόμοιο εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης. Δεν
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 4 μέτρα, διαφορετικά μπορεί να μειωθεί η καθαριστική δράση του πλυντηρίου πιάτων.
Σύνδεση σιφονιού
Η σύνδεση σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να βρίσκεται σε ύψος μικρότερο των 1000 χιλιοστών (μέγιστο) από τον κάτω μέρος του πιάτου.
Ο σωλήνας αποστράγγισης του νερού πρέπει να είναι σταθερός.
Έναρξη λειτουργίας πλυντηρίου πιάτων
Ελέγξτε τα παρακάτω πριν από την έναρξη της λειτουργίας του πλυντηρίου πιάτων.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Το πλυντήριο πιάτων είναι οριζοντιωμένο και καλά στερεωμένο
Η βαλβίδα εισαγωγής είναι ανοικτή
Δεν υπάρχει διαρροή στις συνδέσεις των αγωγών
Τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σφιχτά
Παρέχεται ρεύμα στη συσκευή
Οι εύκαμπτοι σωλήνες εισαγωγής και αποστράγγισης δεν σχηματίζουν κόμπους
Όλα τα υλικά συσκευασίας και τα εγχειρίδια πρέπει να έχουν αφαιρεθεί από το πλυντήριο πιάτων
Προειδοποίηση:
Μετά την εγκατάσταση, φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό.
Περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τους χρήστες.
17
9. Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Πριν καλέσετε για σέρβις
Μελετήστε τους πίνακες στις παρακάτω σελίδες πριν επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη
Πρόβλημα
Το πλυντήριο πιάτων
δεν ξεκινά
Πιθανές αιτίες
Καμένη ασφάλεια ή
ενεργοποιήθηκε ο
ασφαλειοδιακόπτης
Δεν παρέχεται ρεύμα στη
συσκευή
Η πίεση νερού είναι χαμηλή
Τεχνικά
προβλήματα
Δεν αντλείται νερό
από
το πλυντήριο πιάτων
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά και ασφαλίστε την.
Ο εύκαμπτος σωλήνας
αποστράγγισης έχει συστραφεί
Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.
Υπάρχει έμφραξη στο νιπτήρα
της κουζίνας
Γενικά προβλήματα
Κηλίδες στο εσωτερικό
του θαλάμου
Λευκή μεμβράνη
στην εσωτερική
επιφάνεια
Υπάρχουν λεκέδες
σκουριάς στα
μαχαιροπίρουνα
Θόρυβος κτυπήματος
Στο θάλαμο πλύσης
Θόρυβος
Θόρυβος
κροταλίσματος στο
θάλαμο πλύσης
Θόρυβος κτυπήματος
Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή ρυθμίστε ξανά τον
ασφαλειοδιακόπτη. Αποσυνδέστε τυχόν άλλες συσκευές που
χρησιμοποιούν το ίδιο κύκλωμα με το πλυντήριο πιάτων
Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι ενεργοποιημένο και ότι
η πόρτα έχει κλείσει καλά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο
τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα τοίχου.
Ελέγξτε ότι η παροχή νερού είναι συνδεδεμένη σωστά και το νερό
είναι ανοικτό
Πόρτα του πλυντηρίου πιάτων
δεν έχει κλείσει σωστά.
Το φίλτρο είναι φραγμένο
Αφρός στο θάλαμο
Λύση
Ακατάλληλο απορρυπαντικό
Έχει χυθεί λαμπρυντικό
Χρησιμοποιήθηκε
απορρυπαντικό με χρωστική
Μεταλλικά στοιχεία σκληρού
νερού
Τα προσβεβλημένα αντικείμενα
δεν είναι ανθεκτικά στη
διάβρωση
Δεν εκτελέστηκε ένα πρόγραμμα
πλύσης μετά την προσθήκη του
αλατιού πλυντηρίου πιάτων.
Έχουν μπει ίχνη άλατος στον
κύκλο πλύσης
Το καπάκι του αποσκληρυντή
είναι χαλαρό
Ένας εκτοξευτήρας νερού
κτυπάει επάνω σε κάποιο
αντικείμενο στο καλάθι
Διάφορα σκεύη
είναι ελεύθερα στο θάλαμο
πλύσης
Μπορεί να οφείλεται στην
18
Ελέγξτε το χοντρό φίλτρο (ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός
φίλτρου»
Ελέγξτε το νιπτήρα της κουζίνας και βεβαιωθείτε ότι το νερό
αποστραγγίζεται καλά. Αν το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται
αποστράγγιση από τη βρύση της κουζίνας, ίσως χρειάζεστε
υδραυλικό
και όχι τεχνικό για πλυντήρια πιάτων.
Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικά απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων,
για να αποφευχθεί ο σχηματισμός αφρού. Στην περίπτωση αυτή,
ανοίξτε το πλυντήριο πιάτων, για να εξατμιστεί ο αφρός.
Προσθέστε 1 γαλόνι κρύο νερό στο θάλαμο. Κλείστε και
ασφαλίστε το πλυντήριο πιάτων και μετά επιλέξτε κάποιον κύκλο.
Το πλυντήριο πιάτων θα αποστραγγίσει το νερό στο πρώτο βήμα.
Ανοίξτε την πόρτα αφού τελειώσει η αποστράγγιση και ελέγξτε αν
έχει φύγει ο αφρός. Επαναλάβετε τη διαδικασία, εάν απαιτείται.
Πάντα καθαρίζετε αμέσως το λαμπρυντικό που έχει χυθεί.
Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό δεν έχει χρωστικές.
Για το καθαρισμό του εσωτερικού, χρησιμοποιήστε βρεγμένο
σπόγγο με απορρυπαντικό για πλυντήριο πιάτων και φορέστε
ελαστικά γάντια. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικό
διαφορετικό από απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων επειδή
υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας αφρού ή σαπουνάδας.
Χρησιμοποιείτε πάντα το γρήγορο πρόγραμμα πλύσης χωρίς
σκεύη στο πλυντήριο πιάτων και χωρίς να επιλέξετε τη λειτουργία
τούρμπο (αν υπάρχει), αφού προσθέσετε αλάτι για πλυντήρια
πιάτων.
Ελέγξτε το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι είναι καλά σφιγμένο.
Διακόψτε το πρόγραμμα και επανατοποθετήστε τα σκεύη που
εμποδίζουν τον εκτοξευτήρα.
Διακόψτε το πρόγραμμα και επανατοποθετήστε τα πιάτα
Δεν επηρεάζεται η λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων.
Αν έχετε αμφιβολίες, απευθυνθείτε σε έναν κατάλληλα
καταρτισμένο υδραυλικό.
Τα πιάτα δεν
είναι καθαρά
επιτόπια εγκατάσταση ή στη
διατομή των σωλήνων.
Τα πιάτα δεν τοποθετήθηκαν
σωστά.
Επιλέξτε πιο εντατικό πρόγραμμα. Ανατρέξτε στον «Πίνακα κύκλων
πλύσης»
Χρησιμοποιήστε περισσότερο απορρυπαντικό ή αλλάξτε
απορρυπαντικό.
Θολότητα στα
γυαλικά
Το πρόγραμμα
δεν ήταν αρκετά ισχυρό.
Δεν διανεμήθηκε
αρκετό απορρυπαντικό
Διάφορα αντικείμενα
εμποδίζουν τη διαδρομή των
εκτοξευτήρων νερού.
Το σύστημα φίλτρου στη βάση
του θαλάμου πλύσης δεν είναι
καθαρό ή δεν έχει τοποθετηθεί
σωστά. Η κατάσταση αυτή
μπορεί να προκαλεί έμφραξη
των ψεκαστήρων στους
εκτοξευτήρες νερού.
Συνδυασμός μαλακού νερού και
πολύ απορρυπαντικού.
στους σωλήνες νερού
Μαύρα ή γκρίζα
σημάδια στα πιάτα
Παραμένει
απορρυπαντικό
στους δοσομετρητές
Τα πιάτα δεν
είναι στεγνά
Επανατοποθετήστε τα αντικείμενα, ώστε ο εκτοξευτήρας νερού να
περιστρέφεται ελεύθερα.
Καθαρίστε ή/και τοποθετήστε σωστά το σύστημα φίλτρου.
Καθαρίστε τους ψεκαστήρες των εκτοξευτήρων νερού.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός εκτοξευτήρων νερού».
Τριβή ανάμεσα στα πιάτα και
σκεύη από αλουμίνιο.
Χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό αν έχετε μαλακό νερό
και επιλέξτε πιο σύντομο κύκλο για να πλύνετε τα γυαλικά ώστε να
καθαρίσουν
Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο λειαντικό καθαριστικό, για να
απομακρύνετε τα στίγματα.
Τα πιάτα εμποδίζουν τους
δοσομετρητές.
Επανατοποθετήστε σωστά τα πιάτα.
Εσφαλμένη τοποθέτηση
Υπερβολικά μικρή ποσότητα
λαμπρυντικού
Τα πιάτα αφαιρέθηκαν
πολύ γρήγορα
Μη
ικανοποιητικό
στέγνωμα
Ανατρέξτε στην ενότητα «Φόρτωση καλαθιών πλυντηρίου πιάτων».
Έχει επιλεγεί λάθος
πρόγραμμα
Χρήση σκευών με επικάλυψη
χαμηλής ποιότητας
Φορτώστε το πλυντήριο πιάτων σύμφωνα με τις οδηγίες.
Αυξήστε την ποσότητα λαμπρυντικού / γεμίστε ξανά τη θήκη
λαμπρυντικού.
Μην αδειάζετε το πλυντήριο πιάτων αμέσως μετά την πλύση.
Ανοίξτε λίγο την πόρτα, για να βγει ο ατμός. Αδειάστε το πλυντήριο
πιάτων μόνο όταν τα πιάτα είναι χλιαρά στην αφή. Αδειάστε
πρώτα το κάτω καλάθι. Με τον τρόπο αυτό, δεν θα στάξουν νερά
από τα πιάτα του πάνω καλαθιού.
Στο σύντομο πρόγραμμα, η θερμοκρασία πλύσης είναι
χαμηλότερη. Αυτό σημαίνει ότι και η απόδοση καθαρισμού είναι
μειωμένη. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα μεγαλύτερης διάρκειας.
Το νερό απομακρύνεται πιο δύσκολα στην περίπτωση αυτή.
Μαχαιροπίρουνα ή πιάτα αυτού του τύπου δεν είναι κατάλληλα για
πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
Κωδικοί σφάλματος
Όταν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία, στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται ένας προειδοποιητικός κωδικός σφάλματος:
Κωδικοί
Ρ5 συχνή ένδειξη μέτρησης
χωρητικότητας
Ρ3 συχνή ένδειξη μέτρησης
χωρητικότητας
Ρ4 και Ρ5 συχνή ένδειξη
μέτρησης χωρητικότητας
Ρ2, Ρ3 συχνή ένδειξη
μέτρησης χωρητικότητας
Σημασία
Πιθανές αιτίες
Μεγαλύτερος χρόνος
εισαγωγής
Οι βρύσες δεν είναι ανοικτές ή η είσοδος νερού είναι περιορισμένη ή η πίεση νερού
είναι πολύ χαμηλή.
Υπερχείλιση
Μερικά στοιχεία του πλυντηρίου πιάτων διαρρέουν.
Δεν φτάνει στην
απαιτούμενη θερμοκρασία
Δυσλειτουργία του θερμαντικού στοιχείου.
Λανθασμένη ένδειξη
Λανθασμένη ένδειξη του μετρητή χωρητικότητας μετά από 20”.
Χωρίς αποκατάσταση, επιστρέφει στο φυσιολογικό, μετά την ανάκτηση του
σήματος.
Προειδοποίηση!
Σε περίπτωση υπερχείλισης, κλείστε την κεντρική παροχή νερού πριν επικοινωνήσετε με την τεχνική
υποστήριξη.
Αν υπάρχει νερό στο δίσκο βάσης εξαιτίας υπερχείλισης ή μικρής διαρροής, πρέπει να απομακρύνετε
το νερό πριν ξεκινήσετε ξανά το πλυντήριο πιάτων.
19
Τεχνικές πληροφορίες
448
617 (μ
ε την π
όρτα κ
λειστή
)
845
11 7 5
Ύψος
Πλάτος
Βάθος
Πίεση νερού
Παροχή ρεύματος
Χωρητικότητα
845 mm
448 mm
617 mm (με την πόρτα κλειστή)
0,04 – 1,0 MPa
βλ. πινακίδα τεχνικών στοιχείων
σερβίτσια για 9 άτομα
20
Φύλλο τεχνικών στοιχείων
Φύλλο για οικιακό πλυντήριο πιάτων σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ 1059/2010:
Κατασκευαστής
CANDY
Είδος / Περιγραφή
CDP 2L949W.CDP 2L949X
Τυπικά σερβίτσια
9
Τάξη ενεργειακής απόδοσης
Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση


Α++
197 kWh
Ενεργειακή κατανάλωση τυπικού κύκλου καθαρισμού
0.69 kWh
Ενεργειακή κατανάλωση σε απενεργοποίηση
0.30 W
Ενεργειακή κατανάλωση στην αναμονή
0.45 W
Ετήσια κατανάλωση νερού
Τάξη απόδοσης στεγνώματος
Τυπικός κύκλος καθαρισμού



2520 λίτρα
Α
ECO 45 ο C
Διάρκεια προγράμματος τυπικού κύκλου καθαρισμού
205 λεπτά
Επίπεδα θορύβου
49 dB(A) re 1 pW
Εγκατάσταση
Αυτόνομη
Δυνατότητα εντοιχισμού
Ναι
Ύψος
84.5 cm
Πλάτος
44.8 cm
Βάθος (με συνδέσεις)
61.7 cm
Κατανάλωση ρεύματος
1930 W
Ονομαστική τάση / συχνότητα
230 V~ 50 Hz
Πίεση νερού (πίεση ροής)
0,4-10 bar = 0,04-1 Mpa
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 A+ + + (υψηλότερη αποδοτικότητα) έως D (χαμηλότερη αποδοτικότητα)
 Ενεργειακή κατανάλωση 197 kWh ανά έτος, βάσει 280 τυπικών κύκλων καθαρισμού χρησιμοποιώντας πλήρωση κρύου νερού
και η κατανάλωση των λειτουργιών χαμηλής ισχύος. Η πραγματική ενεργειακή κατανάλωση θα εξαρτηθεί από τον τρόπο που
χρησιμοποιείται η συσκευή.
 Κατανάλωση νερού 2520 λίτρων ανά έτος, βάσει 280 τυπικών κύκλων καθαρισμού. Η πραγματική κατανάλωση νερού θα
εξαρτηθεί από τον τρόπο που χρησιμοποιείται η συσκευή.
 A (υψηλότερη αποδοτικότητα) έως G (χαμηλότερη αποδοτικότητα)
 Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων επιτραπέζιων σκευών και είναι το πιο αποδοτικό
πρόγραμμα όσον αφορά στη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού για το συγκεκριμένο τύπο επιτραπέζιων σκευών.
Οι ανωτέρω τιμές έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα στις καθορισμένες συνθήκες λειτουργίας.
Τα αποτελέσματα διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την ποιότητα και το λέρωμα των πιάτων, τη σκληρότητα του νερού, την
ποσότητα απορρυπαντικού, κτλ.
Το εγχειρίδιο βασίζεται στα πρότυπα και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21
9
8
3
3
3
1
5
1
2
1
2
3
7
1
1
3
Θήκη Μαχαιροπήρουνων
7
10
978
6
2.Κάτω Καλάθι
4
3
IN
1.Πάνω Καλάθι
Οβάλ πιατέλα σερβιρίσματος
10
Πιάτα σούπας
9
Πιάτα φαγητού
8
Πιάτα γλυκού
7
Μεγάλα Μπολ Σερβιρίσματος
6
Μεσαία Μπολ Σερβιρίσματος
5
Μικρά Μπολ Σερβιρίσματος
4
3.Ποτήρια
3
2. Πιατάκια
2
1
1.Φλιτζάνια
Πληροφορίες ελέγχου συμβατότητας σύμφωνα με την Οδηγία
EN 50242
Χωρητικότητα: 9 σερβίτσια
Θέση του πάνω καλαθιού: Χαμηλότερη σχάρα
Πρόγραμμα: ECO
Ρύθμιση Διανομέα Λαμπρυντικού: 6
Επίπεδο Σκληρότητας Νερού: H3
8.Κουτάλες για σάλτσα
7.Πηρούνες σερβιρίσματος
3.Μαχαίρια
4. Κουταλάκια τσαγιού
6.Κουτάλες
σερβιρίσματος
5.Κουταλάκια Γλυκού
2.Πηρούνια
1.Κουτάλια σούπας
3.Θήκη Μαχαιροπήρουνων
Τοποθέτηση Σκευών στο Οικιακό Πλυντήριο Πιάτων Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EN50242
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising