Candy | CDP 2L949X | Candy CDP 2L949X Uživatelský manuál

Candy CDP 2L949X Uživatelský manuál
1.
2.
3.
PANTONE BLACK C
A4,
用户手册 ( 捷克文 )
CDP 2L949W,X
(CANDY28#)
(CANDY)
6710021072
80g
· ÖÇ ø
04
Myčka nádobí
Návod k obsluze
Návod k obsluze
CDP 2L949W
CDP 2L949X
9 sad nádobí
1
Přečtěte si tento návod
Vážený zákazník,
• Důkladně si přečtěte tento
návod před použitím myčky,
pomůže vám v její nejlepším
využití.
• Odložte si návod pro použití v
budoucnosti.
• Odevzdejte jej případnému
dalšímu majiteli.
Tento návod obsahuje
bezpečnostní pokyny, pokyny
k použití, instalační pokyny a
odstranění možných problémů,
apod.
Dříve než zavoláte servis
• Přehled tipů v části odstranění
možných problémů vám pomůže
vyřešit některé běžné problémy
bez nutnosti kontaktovat servisní
středisko.
• Pokud nemůžete vyřešit problém
svépomocně, požádejte po
pomoc profesionálního technika.
Poznámka:
• Výrobce může v souvislosti
s nepřetržitým vývojem a
aktualizací bez předchozího
upozornění uskutečnit úpravy
výrobku.
• Tento návod k použití musíte
obdržet od výrobce nebo
prodejce.
Obsah
1. Důležité bezpečnostní informace ................. 3
2. Příručka rychlého startu ............................... 6
3. Pokyny k použití ............................................ 7
Ovládací panel ..................................................... 7
Funkce myčky ...................................................... 8
4. Před prvním použitím ..................................... 8
A. Změkčovač vody ............................................... 8
B. Plnění soli do změkčovače ................................ 9
C. Plnění mycího prostředku .............................. 10
D. Typy mycích prostředků .................................. 11
D. Plnění leštidla ................................................. 12
5. Plnění košů myčky nádobí ........................... 13
Doporučení ........................................................ 13
Pro mytí v myčce nádobí je následující nádobí .... 13
Upozornění před a po vyjmutí košů myčky ........... 14
Vyjmutí nádobí ................................................... 14
Způsob standardního plnění myčky .................... 15
Plnění horního koše ............................................ 15
Plnění spodního koše ......................................... 15
Nastavení horního koše ...................................... 15
Sklopení držáků šálků ........................................ 15
Sklopení držáků spodního koše .......................... 15
Koš na příbory .................................................... 16
6. Spuštění mycího programu ........................ 16
Tabulka mycích programů .................................. 16
Zapnutí spotřebiče .............................................. 17
Změna programu ................................................ 17
Zapomněli jste přidat nádobí? ............................ 17
Na konci mycího cyklu ........................................ 18
7. Údržba a čištění ........................................... 18
Filtrační systém .................................................. 18
Čištění filtru ........................................................ 19
Péče o myčku ..................................................... 20
8. Pokyny k instalaci ........................................ 21
Postavení spotřebiče ......................................... 21
O připojení k elektrické síti .................................. 21
Připojení bezpečnostní přívodní hadice ...............22
Zapnutí myčky .................................................... 23
9. Odstranění možných problémů .................. 24
Než budete kontaktovat servis ............................ 24
Kódy závad ........................................................ 26
Technické informace ........................................... 26
Technické údaje .................................................. 27
Plnění koše ........................................................ 28
2
1. Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ! Při použití myčky nádobí dodržujte níže uvedené pokyny.
 Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a podobném prostředí:
- kuchyně pro zaměstnance v prodejnách, kancelářích a jiných pracovních místech;
- na farmách;
- klienty v hotelech, motelech a obytných domech;
- v místě pro výdej snídaně;
 Spotřebič smí používat děti od 8 let a starší s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními
schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností, pokud byly poučeny o správném a bezpečném
použití spotřebiče nebo jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Nedovolte
dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu. (Pro EN60335-1)
 Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými
nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod
dohledem nebo nebyly poučeny o použití spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
(Pro IEC60335-1)
 Tento spotřebič je určený pouze pro použití v interiéru, v domácnosti. Pro ochranu před zasažením
elektrickým proudem neponořujte zařízení, zástrčku ani kabel do vody ani jiných tekutin.
 Odpojte spotřebič od elektrické sítě před čištěním nebo údržbou. K čištění použijte měkkou utěrku s
jemným čisticím prostředkem a pak jej utřete suchou utěrkou.
POKYNY K UZEMNĚNÍ
 Tento spotřebič musí být uzemněný. V případě závady uzemnění snižuje riziko zasažení
elektrickým proudem poskytnutím odvedení elektrického proudu. Tento spotřebič je vybaven
kabelem s uzemňovacím vodičem a uzemněnou zástrčkou.
 Zástrčku musíte připojit pouze k správné instalované a uzemněné síťové zásuvce v souladu s
platnými předpisy.
 Nesprávné připojení uzemňovacího vodiče může způsobit zasažení elektrickým proudem. V
případě nejasností nechte zkontrolovat kvalifikovanému elektrikáři.
 Neupravujte zástrčku spotřebiče; pokud nepasuje do zásuvky, požádejte elektrikáře o instalaci
správného typu zásuvky.
 Nesedejte ani nestoupejte na dvířka nebo koše myčky nádobí.
 Myčku nádobí nepoužívejte, dokud nejsou krycí panely na svém místě.
 Během provozu otvírejte dvířka myčky velmi opatrně, hrozí riziko vystříknutí vody.
 Nedávejte těžké předměty ani si nestoupejte na otevřená dvířka. Spotřebič se může překlopit.
3
 Při vkládání nádobí do myčky nádobí:
1) Ostré předměty dejte tak, aby nepoškodily těsnění dvířek;
2) Varování: nože a další náčiní s ostrými hroty musíte vložit do koše jejich hroty dolů nebo uložit v
horizontální poloze.
 Po dokončení mycího cyklu se ujistěte, zda je zásobník mycího prostředku prázdný.
 Nemyjte plastové náčiní, dokud není určeno pro mytí v myčce. U neoznačeného nádobí dbejte
pokynů výrobce.
 Používejte pouze mycí prostředky a leštidla navržená pro automatické myčky nádobí.
 V myčce nádobí nikdy nepoužívejte mýdlo, prací prostředky nebo prostředky pro ruční mytí.
 Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
 Nenechávejte otevřená dvířka, neboť hrozí riziko zakopnutí.
 Pokud je poškozen přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce nebo servisní technik, nebo podobně
kvalifikovaná soba, aby se zabránilo nebezpečí.
 Během instalace nesmíte přiskřípnout nebo nadměrně prohýbat přívodní kabel.
 Neupravujte ovládací prvky.
 Spotřebič připojte k vodě pomocí nových hadic, nepoužívejte staré hadice.
 Maximální počet sad nádobí, které lze mýt, je 9.
 Maximální povolený tlak přívodu vody je 1 MPa.
 Minimální tlak přívodu vody je 0,04 MPa.
4
LIKVIDACE
Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o
odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které mohou způsobit negativní dopady na
životní prostředí, tak základní komponenty, které mohou být znova použity. Proto
je důležité věnovat těmto spotřebičům zvláštní pozornost při jejich likvidaci, aby
byly znečišťující látky řádně zlikvidovány a materiály, které mohou být znovu
využity, byly zrecyklovány.
Lidé hrají důležitou roli při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily problémy v rámci
životního prostředí. Je nutné dodržovat několik základních pravidel:
 s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;
 OEEZ by měly být předány k likvidaci na příslušném sběrném místě obcí
nebo registrovaných podniků.
V mnoha zemích lze při zakoupení nového spotřebiče vrátit starý spotřebič
prodejci, pokud je zařízení ekvivalentního typu a funguje na stejném principu jako
dodané zařízení. Tuto službu provádí prodejce zdarma.
VAROVÁNÍ
 Obalové materiály mohou představovat nebezpečí pro dětí!
 Pro likvidaci obalových materiálů a spotřebiče kontaktujte recyklační středisko. Odřízněte napájecí
kabel a ujistěte se, zda je zavírací zařízení dvířek nefunkční.
 Kartonové obaly jsou vyrobeny z recyklovaného papíru a musí se likvidovat na příslušném sběrném
místě pro recyklaci.
 Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomáháte zabránit možným negativním dopadům
na životní prostředí a lidské zdraví, které může být negativně ovlivněno v případě nesprávné
likvidace tohoto spotřebiče.
 Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto spotřebiče kontaktujte místní správu nebo recyklační
středisko.
 LIKVIDACE: nelikvidujte tento spotřebiče jako netříděný komunální odpad. Je nutný samostatný
sběr pro zvláštní zpracování tohoto odpadu.
 Umístěním značky
na produkt deklarujeme na vlastní zodpovědnost shodu se všemi
požadavky EU týkajícími se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které jsou zakotveny
v legislativě a týkají se daného produktu.
5
2. Příručka rychlého startu
Pro podrobnější informace si přečtěte příslušný obsah v návodu.
Zapněte spotřebič
Naplňte zásobník mycích
prostředků
B
Zásobník mycích prostředků je uvnitř dvířek.
Pokud je víko zavřené, stisknutím tlačítka (A) jej otevřete.
Na konci mycího cyklu je víko vždy otevřené a připravené pro
další použití myčky.
Zkontrolujte leštidlo
Mechanický indikátor B:
Vždy doporučujeme použití leštidla, které je určené pro myčky nádobí.
Zkontrolujte úroveň leštidla přes indikátor (B) na dávkovači.
Zkontrolujte sůl
(Pouze u modelů se systémem změkčování vody.)
Elektrický indikátor na ovládacím panelu (pokud je).
Pokud není sůl, svítí kontrolka na panelu (některé modely),
můžete pak doplnit sůl podle odhadu, kolik cyklů myčka udělala.
Naplňte koše
Odstraňte velké zbytky jídla. Namočte připálené zbytky na pánvích, pak
naplňte koše. Viz pokyny k naplnění myčky.
Zvolte program
Zavřete dvířka, Stisknutím tlačítka programu zvolte požadovany program.
(Viz kapitolu „Pokyny k obsluze“)
Spusťte myčku
Otevřete vodovodní ventil, Stiskněte tlačítko start/reset, Spotřebič začne fungovat po přibližně
10 sekundách.
Změna programu
1. Probíhající cyklus lze upravit, pokud běží krátkou dobu. V opačném případe byl již dávkován
mycí prostředek. V takovém případě musíte zásobník opět naplnit.
2. Stiskněte tlačítko start/reset na déle než 3 sekundy k zrušení probíhajícího programu.
3. Zvolte nový program.
4. Restartujte myčku.
Přidání nádobí do
myčky
1. Mírně otevřete dvířka myčky k zastavení.
2. Po zastavení ostřikovacích ramen můžete dvířka zcela otevřít.
3. Přidejte nádobí.
4. Zavřete dvířka, myčka se opět spustí po 10 sekundách.
Pokud se spotřebič
vypne během cyklu
Pokud se spotřebič vypne během mycího cyklu, po opětovném zapnutí
opět zvolte mycí cyklus a ovládejte myčku podle původního režimu zapnutí).
Vypněte spotřebič
Zastavte vodovodní
ventil, vyložte koše.
6
Otevřete dvířka, stiskněte tlačítko Napájení k zapnutí spotřebiče.
Varování!
Otvírejte dvířka opatrně.
Po otevření může unikat
horká pára.
Po skončení mycího cyklu zní akustický signál 8 krát, pak se zastaví. Vypněte spotřebič stisknutím
tlačítka On/Off (zapnutí/vypnutí). Pokud je spotřebič v pohotovostním režimu, po 30 minutách se
automaticky vypne.
Varování: počkejte několik minut (přibližně 15 minut) před vyjmutím prádla, abyste zabránili zranění
z kontaktu s ještě horkým nádobím, které je navíc náchylnější na prasknutí.
Také lépe vyschne. Vyprázdněte spotřebič, začněte od spodního koše.
3. Pokyny k použití
DŮLEŽITÉ! Pro nejlepší funkčnost myčky si přečtěte před prvním použitím všechny pokyny
k použití.
Ovládací panel
7
6
8
Start
1
1. Tlačítko Power a kontrolka: k zapnutí/vypnutí
myčky, kontrolka se po zapnutí rozsvítí.
2. Tlačítko Program: stisknutím tlačítka zvolte
mycí program, rozsvítí se kontrolka.
3. Tlačítko Delay: stisknutím tlačítka nastavíte
odložený start.
4. Tlačítko možnosti Express: program Rapid/
Soak bez funkce Express. Když jsou dvířka
zavřená a neběží program, stisknutím tlačítka
Express zvolte funkci.
5. Tlačítko Start/Reset: spuštění nebo zrušení
programu.
2
3
4
5
6. Displej: k zobrazení zvoleného programu P1P5.
7. Kontrolka Delay: zobrazuje čas odloženého
startu, 3h/6h/9h. také zobrazuje fázi mytí,
oplachu, sušení.
8. Kontrolka Express: indikuje použití funkce
Express.
Kontrolka doplnění leštidla:
Indikuje, když je nutné doplnit zásobník
leštidla.
Kontrolka doplnění soli:
Indikuje potřebu doplnění soli.
7
Funkce myčky
Pohled zepředu
Pohled zezadu
6
1
2
7
8
3
4
5
9
1 Horní koš
2 Vnitřní trubka
3 Spodní koš
4 Zásobník soli
5 Dávkovač
6 Prostor pro šálky
7 Ostřikovací ramena
8 Sestava filtru
9 Přípojka přívodní
hadice
10
10 Odtoková trubka
4. Před prvním použitím
Před prvním použitím myčky nádobí:
A. Nastavte změkčovač vody.
B. Přidejte 1,5 kg soli pro myčky a pak doplňte zásobník vodou.
C. Naplňte leštidlo.
D. Naplňte mycí prostředek.
A. Změkčovač vody
Změkčovač vody musíte nastavit manuálně, pomocí voliče tvrdosti vody.
Změkčovač vody je navržen k odstraňování minerálů a solí z vody, které by mohli mít negativní vliv na
provoz spotřebiče. Čím vyšší je obsah těchto minerálů a solí, tím tvrdší je voda. Změkčovač musíte
nastavit podle tvrdosti vody ve vaší oblasti. Vaše místní vodárenská správa vám poskytne informace o
tvrdosti vody ve vaší oblasti.
Nastavení spotřeby soli
Myčka je navržena na nastavení množství spotřebovávané soli na základě tvrdostí používané vody. Je
to určeno pro optimalizaci a přizpůsobení spotřeby soli.
Při nastavení spotřeby soli postupujte dle následujících kroků.
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte tlačítko Program na více než 5 sekund k aktivaci režimu nastavení změkčovače vody
do 60 sekund po zapnutí spotřebiče;
3. Stisknutím tlačítka Program zvolte správné nastavení podle místních podmínek, nastavení se
mění v následujícím pořadí: H3H4H5H6H1H2;
4. Stisknutím tlačítka Zapnutí/vypnutí ukončete režim nastavení.
8
TVRDOST VODY
Pozice voliče
Spotřeba soli
(gram/cyklus)
fH
°dH
°Clarke
mmol/l
0-5
0-9
0-6
0-0,94
H1: P5 svítí
0
6-1
10-20
7-14
1,0-2,0
H2: P4 svítí
9
12-17
21-30
15-21
2,1-3,0
H3: P4, P5 svítí
12
18-22
31-40
22-28
3,1-4,0
H4: P3 svítí
20
23-34
41-60
29-42
4,1-6,0
H5: P3, P5 svítí
30
35-55
61-98
43-69
6,1-9,8
H6: P3, P4 svítí
60
Poznámka 1:
1° dH = 1,25° Clarke=1,78° fH=0.178mmol/l
°DH = Německá stupnice
°fH = Francouzská stupnice
°Clark = Britské stupně
Poznámka 2:
Nastavení z výroby je: H3: P4, P5 svítí (EN 50242)
Kontaktujte místního dodavatele vody ohledně tvrdosti vaší vody.
POZNÁMKA! Pokud váš model není vybaven změkčovacím zařízením, tuto část můžete
přeskočit.
ZMĚKČOVAČ VODY
Tvrdost vody je různá v závislosti na oblasti. Pokud se ve vaší myčce používá tvrdá voda, na
nádobí a příborech se budou objevovat skvrny.
Spotřebič je vybavený změkčovačem vody, který používá speciálně navrženou sůl pro odstranění
vápenatých a minerálních usazenin z vody.
B. Plnění soli do změkčovače
Používejte pouze speciální sůl určenou pro myčky nádobí.
Zásobník soli je umístěn pod spodním košem a způsob jeho plnění je následující:
Pozor!
p Používejte pouze sůl určenou pro myčky nádobí! Jakýkoliv jiný typ soli, například jedlá sůl, může
poškodit změkčovač vody. V případě poškození způsobených použitím nevhodné soli výrobce
nenese žádnou odpovědnost.
p Sůl plňte před spuštěním kompletního mycího programu. Tímto zabráníte, aby zůstaly zrnka soli
nebo solný roztok na dně myčky delší dobu, což může způsobit korozi.
9
Otevřete
A Po vyjmutí spodního koše odšroubujte a sejměte víčko zásobníku soli. 1
B Vložte konec trychtýře (dodaný) do otvoru a nasypte přibližně 1,5 kg soli pro myčky nádobí.
C Doplňte zásobník vodou. Je normální, že určité množství vody ze zásobníku vyteče. 2
D Po naplnění zásobníku zašroubujte víčko na své místo.
E Kontrolka doplnění soli zhasne po naplnění soli.
F Ihned po naplnění soli do zásobníku spusťte mycí program (doporučujeme použít krátký program.
V opačném případě se systém filtrů nebo jiné důležité části spotřebiče mohou poškodit slanou
vodou. Na toto poškození se nevztahuje záruka.
POZNÁMKA:
1. Zásobník soli doplňuje pouze když se rozsvítí kontrolka doplnění soli na ovládacím panelu. V
závislosti jak se sůl rozpouští, se může kontrolka rozsvítit, i když je zásobník plný. Pokud nemáte
na ovládacím panelu kontrolku doplněné soli (u některých modelů), můžete odhadnout potřebu
doplnění soli podle cyklů, které myčka uskutečnila.
2. V případě rozlití soli spusťte program předmytí nebo rychlý program k odstranění přebytečné soli.
C. Plnění mycího prostředku
Mycí prostředek
DŮLEŽITÉ
Je důležité používat prostředek, který je navržený pro myčky nádobí v práškové, tekuté formě
nebo ve formě tablet.
„FINISH“ nabízí dobré výsledky a je snadno dostupný. Nevhodné prostředky (pro ruční mytí)
neobsahují správné ingredience pro použití v myčce nádobí a brání ve správném provozu myčky.
VAROVÁNÍ!
Při plnění spodního koše dbejte na to, aby talíře neblokovaly dávkovač mycího prostředku.
Plnění zásobníku mycího prostředku
Zásobník mycího prostředku se nachází uvnitř dvířek (obr. A 2 ). Pokud je víko zavřené, stisknutím
tlačítka (A) jej otevřete.
Na konci každého mycího cyklu je víko vždy otevřené a připravené pro další použití myčky.
Množství mycího prostředku je různé v závislosti na znečištění nádobí a typu nádobí. Doporučujeme
použít 20/30 g prostředku do komory mycího prostředku (B).
10
Po nalití prostředku do zásobníku zavřete víko, nejdříve zatlačte (1) a pak zasuňte (2), dokud
neuslyšíte cvaknutí.
Protože ne všechny mycí prostředky jsou stejné, instrukce na balení mohou být různé. Chceme pouze
připomenout uživatelům, že málo mycího prostředku neumyje nádobí dobře, zatímco nadměrné
množství také nezpůsobí lepší výsledky a má za následek plýtvání.
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte nadměrné množství mycího prostředku a pomozte v ochraně životního
prostředí.
D. Typy mycích prostředků
Tablety
Mycí tablety různých výrobců se rozpouštějí v různých intervalech, z tohoto důvodu nemusí být
některé tablety u krátkých programů efektivní, protože se zcela nerozpustí. Při použití těchto výrobků
doporučujeme zvolit delší program k zajištění kompletního rozpuštění tablety.
DŮLEŽITÉ
Pro dosažení uspokojivých výsledků musíte tablety umístit do mycí části dávkovače a
nikoliv rovnou do vany spotřebiče.
Koncentrované mycí prostředky
Koncentrované mycí prostředky se sníženou alkalitou a přírodními enzymy, ve spojení s 50°C mycími
programy mají menší dopad na životní prostředí a chrání myčku a nádobí. Mycí programy s teplotou
50°C využívají vlastností rozpouštění nečistot z enzymů, což umožňuje při použití koncentrovaných
prostředků stejné výsledky jako u programů s teplotou 65°C.
Kombinované mycí prostředky
Mycí prostředky obsahují také leštidlo a musí se umístit do zásobníku mycích prostředků. Zásobník
leštidla musí být prázdný (pokud není, před použitím kombinovaných prostředků nastavte regulátor
leštidla na nejnižší pozici).
11
Kombinované prostředky „ALL in 1“
Pokud chcete použít ALL in 1 (3 in 1/4 in 1/5 in 1 apod.) kombinované prostředky s obsahem soli a
leštidla, doporučujeme následující:
•důkladně si přečtěte pokynů výrobce na obalu;
•efektivita mycích prostředků obsahujících sůl a leštidlo závisí na tvrdosti vaší vody. Zkontrolujte
tvrdost vody, zda je v rozsahu efektivity na obalu mycího prostředku.
Pokud používáte tento typ prostředku a nedosáhnete požadovaných výsledků, kontaktujte
výrobce prostředku.
Za určitých podmínek může použít kombinovaných mycích prostředků způsobit:
•zbytky vodního kamene na nádobí nebo v myčce nádobí;
•snížení výkonu mytí a sušení.
DŮLEŽITÉ
Na jakýkoliv problém vyplývající z použití těchto prostředků se nevztahuje záruka.
Všimněte si, že při použití kombinovaných mycích prostředků „ALL in 1“ bude svítit kontrolka doplnění
soli a leštidla (pouze u některých modelů), musíte je ignorovat.
Pokud se objeví problémy s mytím nebo sušením, doporučujeme se vrátit k použití tradičních mycích
prostředků (sůl, mycí prostředek a leštidlo). Tím umožníte správnou činnost změkčovacího zařízení v
myčce nádobí.
V takovém případě doporučujeme:
• doplnit zásobník soli a leštidla;
• spustit běžný mycí cyklus bez nádobí.
Všimněte si, že při návratu na použití běžné soli je nutných několik cyklů pro opětovné plně funkční
obnovení systému.
D. Plnění leštidla
Leštidlo
Leštidlo se uvolňuje během konečné fáze oplachu, pomáhá při sušení nádobí a brání tvorbě kapek
vody a skvrn na nádobí.
Plnění leštidla
Zásobník leštidla můžete najít na levé straně zásobníku mycího prostředku (obr. A „3“). K otevření
víka zatlačte referenční značku a současně potáhněte pojistku pro otevření. Doporučujeme používat
leštidlo určené pro myčky nádobí. Zkontrolujte hladinu pomocí indikátoru (C) na dávkovači.
12
Plný
Prázdný
Tmavý
Světlý
Nastavení leštidla od 1 do 6
Regulátor (D) je umístěn pod víkem a lze jej otočit pomocí mince. Doporučená pozice je 4. Obsah
vodního kamene ve vodě značně ovlivňuje tvorbu vodního kamene a výkon sušení. Proto je důležité
nastavit dávkování leštidla pro dosažení uspokojivých výsledků mytí. Pokud se na nádobí objevují
šmouhy, snižte množství o jednu pozici. Pokud se objevují bílé skvrny, zvyšte dávkované množství o
jednu pozici.
5. Plnění košů myčky nádobí
Doporučení
p Zvažte nakup náčiní, které je vhodné pro myčky nádobí.
p Používejte jemné mycí prostředky, které jsou popsané jako „šetrné k nádobí“. Pokud je to nutné,
viz další informace u výrobce mycích prostředků.
p Pro některé položky zvolte program s nízkou teplotu.
p Abyste zabránili poškození, nevyndávejte sklenice a náčiní z myčky nádobí ihned po skončení
programu.
Pro mytí v myčce nádobí je následující nádobí
Nevhodné
p Nádobí ze dřeva, čínského porcelánu
p Platové náčiní, které není teplu odolné
p Starší nádobí s lepenými díly, které nejsou
odolné vůči teplu
p Lepené příbory nebo talíře
p Měděné nebo cínové nádobí
p Křišťálové sklo
p Ocel podléhající korozi
p Dřevěné mísy
p Předměty ze syntetických vláken
Omezeně vhodné
p Některé typy skla mohou zmatnět po
opakovaném mytí
p Stříbrné a hliníkové díly mají tendenci se
zbarvit během mytí
p Glazované vzory mohou častým mytím
vyblednout.
13
Upozornění před a po vyjmutí košů myčky
(Pro nejlepší účinek myčky dodržujte následující pokyny při plnění myčky.
Funkce a vzhled kočů a košů na příbory se může odlišovat v závislosti od modelu.)
Odstraňte přebytečné zbytky jídla. Nechte odmočit připálené zbytky z pánví.
Nádobí není nutné oplachovat pod tekoucí vodou.
Vložte nádobí do myčky následujícím způsobem:
1. Předměty jako jsou šálky, sklenice, pánve apod. dnem vzhůru.
2. Zakřivené předměty nebo s výstupky vložte tak, aby mohla vytékat voda.
3. Nádobí uložte tak, aby se nepřevrhlo.
4. Nádobí uložte tak, aby se ostřikovací ramena mohla během mytí volně otáčet.
POZNÁMKA: Velmi malé předměty nemyjte v myčce nádobí, neboť mohou vypadnout z koše.
p Uložte otevřené nádoby jako jsou šálky, sklenice, kastroly apod. otvorem dolů tak, aby mohla
vytékat voda.
p Nádoby a náčiní nesmí ležet přes sebe, ani se vzájemně překrývat.
p Abyste zabránili poškození sklenic, nesmí se vzájemně dotýkat.
p Uložte velké předměty, které se obtížně čistí, do spodního koše.
p Horní koš je navržený pro uložení jemnějších kusů nádobí jako jsou sklenice, kávové a čajové
šálky.
p Dlouhé nože uložené ve svislé pozici představují nebezpečí!
p Dlouhé a/nebo ostré předměty musíte uložit horizontálně v horním koši.
p Nepřetěžujte myčku nádobí. To je důležité pro dosažení dobrých výsledků a pro správnou spotřebu
energie.
Vyjmutí nádobí
Abyste zabránili kapání vody z horního koše na spodní, nejdříve vyjměte spodní koš a pak horní.
14
Způsob standardního plnění myčky
Plnění horního koše
Horní koš je navržen pro jemnější a lehčí nádobí
jako jsou sklenice, kávové a čajové šálky a
podšálky, talířky, malé misky a mělké pánve
(pokud nejsou velmi znečištěné).
Umístěte nádobí a náčiní tak, aby se nehýbalo
pod tlakem vody z ostřikovacího ramena.
Dovnitř
Pamatujte:
p Hrnce, servírovací mísy, apod. musíte
postavit dnem vzhůru.
p Hluboké pánve musíte naklopit, aby mohla z
nich odtékat voda.
p Možnost sklopení trnů umožňuje vložení
větších kusů nádobí, nebo více kusů nádobí.
Plnění spodního koše
Nastavení horního koše
Výšku horního koše lze upravit pro vytvoření
většího prostoru pro větší nádobí v horním/
spodním koši. Výšku horného koše můžete
nastavit umístěním koleček do různé výšky
kolejniček. Dlouhé předměty, servírovací náčiní,
salátové vidličky a nože umístěte na přihrádky
tak, aby neblokovali rotaci ostřikovacích ramen.
Spodní pozice
Horní pozice
Kolečka
Sklopení držáků šálků
Pr lepší umístění nádob a pánví můžete držáky
sklopit podle obrázku.
Do spodního koše doporučujeme umístit velké
díly nádobí, které se obtížné čistí: kastroly,
pánve, pokličky, servírovací talíře a mísy, podle
obrázku níže. Servírovací talíře a pokličky
umístěte na stranu, abyste neblokovali otáčení
ostřikovacího ramena.
Sklopení držáků spodního koše
Dovnitř
Pro lepší umístění nádob a
pánví můžete držáky sklopit
podle obrázku.
15
Koš na příbory
Příbory se ukládají do koše madlem dolů. Pokud má rošt boční koše, lžíce musíte
uložit samostatně do odpovídajících otvorů, zejména dlouhé v horizontální pozici
vepředu horního koše dle obrázku.
VAROVÁNÍ!
Zabraňte vyčnívání položek ze dna.
Ostré předměty dávejte vždy hrotem dolů.
Pro nejlepší čištění umístěte příbory do koše a ujistěte se, že:
p Se vzájemně nedotýkají
p Příbory je umístěn madlem dolů
p Ostré a jiné nebezpečné náčiní umístěte hrotem dolů.
6. Spuštění mycího programu
Tabulka mycích programů
POZNÁMKA: (
Program
) znamená, že je potřeba naplnit leštidlo do dávkovače leštidla.
Informace volby cyklu
Popis cyklu
Předmytí (50°C)
Mytí (60°C)
Pro velmi znečištěné nádobí
P1
Oplach
a běžně znečištěné kastroly
Intensive
Oplach
apod. se zaschlými zbytky
Oplach (69°C)
Sušení
Předmytí (45°C)
Pro běžně znečištěné nádobí
Mytí (55°C)
P2
jako jsou talíře, sklenice, mísy a Oplach
Normal
jemně znečištěné pánve.
Oplach (66°C)
Sušení
Toto je standardní program,
Předmytí
P3
vhodný k čištění běžně
Mytí (45°C)
ECO
znečištěného nádobí a je to
Oplach (62°C)
(*EN 50242) nejúčinnější program s ohledem
Sušení
na spotřebu energie a vody.
Mytí (55°C)
P4
Krátké mytí jemně znečištěného
Oplach (55°C)
Rapid
nádobí.
Sušení (55°C)
P5
K opláchnutí nádobí, které se
Předmytí
Soak
bude mýt později.
Mycí
prostředek
předmytí/
hlavní
Doba
(min.)
5/22 g
1 kus
165
1,4
16,5
5/22 g
1 kus
175
1,1
13
5/22 g
1 kus
205
0,69
9
20
30
0,7
10
/
15
0,02
3,5
Energie
Voda (l) Leštidlo
(Kwh)
POZNÁMKA!
*EN 50242: tento program je testovací cyklus. Informace o testu kompatibility v souladu s EN 50242,
jsou následující:
p Kapacita: 9 sad
p Pozice horního koše: horní kolečka na kolejničkách
p Nastavení leštidla: 6
p Pl: 0,45 W; Po: 0,3 W.
p Doba do vypnutí v pohotovostním režimu: 30 minut.
16
Zapnutí spotřebiče
Spuštění cyklu
1 Vytáhněte spodní a horní koš, naložte nádobí a zasuňte je zpět. Nejdříve doporučujeme naplnit
spodní koš, pak horní (viz kapitolu s názvem Plnění myčky nádobí).
2 Nalijte mycí prostředek (viz kapitola s názvem Sůl, mycí prostředek a leštidlo).
3 Připojte zástrčku do zásuvky. Napájení je 220-240 VAC/50 HZ, technické parametry zástrčky jsou
10 A 250 VAC. Ujistěte se, zda je zcela otevřený vodovodní ventil.
4 Otevřete dvířka, stisknutím tlačítka On/Off zapněte spotřebič, rozsvítí se kontrolka.
5 Stiskněte tlačítko programu, mycí programy se změní v následujícím pořadí:
P 3 => P 4 => P 5 => P 1 => P 2
Když zvolíte program, rozsvítí se odpovídající kontrolka. Pak stiskněte tlačítko Start/Reset, myčka
se uvede do provozu.
POZNÁMKA!
[P1-Intensive, P2-Normal, P3-ECO, P4-Rapid, P5-Soak]
Změna programu
1 Probíhající cyklus lze upravit pouze pokud běží krátkou dobu. V opačném případě se již uvolní
mycí prostředek a spotřebič mohl vypustit veškerou mycí vodu. V takovém případě musíte opět
doplnit dávkovač prostředku (viz kapitola „Dávkování mycího prostředku“).
2 Stiskněte tlačítko Start/Reset na déle než 3 sekundy, pak můžete změnit program na požadovaný
cyklus (viz kapitola „Spuštění mycího cyklu. . .“ ).
POZNÁMKA!
Pokud otevřete dvířka během mycího cyklu, spotřebič se pozastaví. Kontrolka programu přestane
blikat a akustický signál zní každou minutu, dokud nezavřete dvířka. Po zavření dvířek začne
spotřebič pracovat po 10 sekundách.
Pokud je váš model vybaven funkcí paměti po přerušení, myčka dokončí zvolený program po výpadku
elektrické energie.
Zapomněli jste přidat nádobí?
Zapomenutý kus nádobí můžete vložit do myčky kdykoliv, dokud se neotevře zásobník mycího
prostředku.
1 Mírně pootevřete dvířka.
2 Když se ostřikovací ramena přestanou otáčet,
dvířka můžete zcela otevřít.
3 Přidejte potřebné nádobí.
4 Zavřete dvířka.
5 Mytí se spustí po 10 sekundách.
17
Na konci mycího cyklu
Po skončení mycího cyklu zazní akustický signál myčky po dobu 8 sekund, pak se vypne. Vypněte
myčku stisknutím tlačítka ON/OFF, zavřete přívod vody, otevřete dvířka myčky.
Před vyjmutím nádobí počkejte několik minut, abyste zabránili kontaktu s nádobím, neboť může být
ještě horké a může prasknout. Také lépe vyschne.
p Vypnutí myčky
Kontrolka programu svítí ale nebliká, teprve teď program skončil.
1. Vypněte myčku stisknutím tlačítka ON/OFF.
2. Zastavte vodovodní ventil!
p Opatrně otevřete dvířka myčky
Horké nádobí je náchylné na prasknutí. Nádobí nechte ochladit přibližně 15 minut před vyjmutím
ze spotřebiče. Otevřete dvířka myčky, nechte je pootevřená několik minut před vyjmutím nádobí.
Tímto způsobem bude chladnější a zlepší se účinek sušení.
p Vyprázdnění myčky nádobí
Je normální, že myčka je uvnitř mokrá.
Nejdříve vyprázdněte spodní koš a pak horní. Tímto zabráníte kapání vody z horního koše na
nádobí ve spodním.
VAROVÁNÍ!
Je nebezpečné otvírat dvířka myčky během mytí, může dojít k opaření horkou vodou.
7. Údržba a čištění
Filtrační systém
Filtr bání velkým zbytkům jídla nebo jiným předmětům v ucpání čerpadla. Zbytky mohou blokovat filtr,
v tomto případě jej musíte odstranit.
Filtrační systém obsahuje hrubí filtr, plochý (hlavní filtr) a
mikrofiltr (jemný filtr).
2
1 Hlavní filtr.
1
2
3
3
18
Jídlo a zbytky zachycené tímto filtrem jsou rozpuštěné
speciálním proudem na spodním ostřikovacím rameni a
spláchnuty do odtoku.
Hrubý filtr.
Velké kusy, jako jsou části kostí nebo skla, které mohou
zablokovat odtok, jsou zachyceny v hrubém filtru. K
odstranění předmětů zachycených filtrem jemně stiskněte
horní část filtru a zvedněte jej.
Jemný filtr.
Tento filtr zachycuje nečistoty a zbytky jídla, které se
nerozpustí během mytí.
Sestavení filtru
Filtr efektivně odstraňujte zbytky jídel z mycí vody, což umožňuje její opětovné využití během cyklu.
Pro nejlepší výsledky musíte filtr pravidelně čistit. Z tohoto důvodu je nutné vyndat velké zbytky jídla
zachycené na filtru po každém mytí opláchnutím půlkruhového filtru pod tekoucí vodou. K vyjmutí
filtrační jednotky potáhněte madlo filtru směrem nahoru.
VAROVÁNÍ!
p Myčku nikdy nepoužívejte bez filtrů.
p Nesprávné nasazení filtru může snížit účinek spotřebiče a poškodit nádobí.
1
Otevřete
2
Krok 1: Otočte filtrem proti směru hodinových
ručiček.
Krok 2: zvedněte sestavu filtrů.
POZNÁMKA!
Při postupu kroků od 1 k 2 lze systém filtrů vyndat; pokud postupujete od orku 2 ke kroku 1, filtrační
systém nainstalujete.
Poznámky:
- Kontrolujte filtry po každém mytí.
- Vyšroubováním hrubého filtru můžete vyndat filtrační systém. Odstraňte zbytky jídla a vyčistěte filtry
pod tekoucí vodou.
POZNÁMKA!
Celý systém čistěte nejméně jednou týdně.
Čištění filtru
K čištění hrubého filtru a jemného filtru použijte čisticí kartáč. Sestavte systém filtru podle obrázků a
vložte celou sadu do myčky, uložte na místo a zatlačte dolů.
VAROVÁNÍ!
Při čištění filtry netlučte. V opačném případě je můžete poškodit a účinek myčky se může snížit.
19
Péče o myčku
Ovládací panel lze čistit pomocí mírně navlhčené utěrky.
Po čištění jej důkladně vysušte.
Pro vnější části spotřebiče použijte leštidlo.
Nikdy nepoužívejte ostré předměty, drsné hubky ani agresivní čističe.
Čištění dvířek
K čištění dvířek používejte pouze měkkou, mírné navlhčenou utěrku.
Abyste zabránili vniknutí vody do zámku dvířek a elektronických
komponentů, nepoužívejte spreje žádného druhu.
VAROVÁNÍ!
p K čištění panelu dvířek nikdy nepoužívejte čističe ve spreji, neboť můžete poškodit zámek dvířek
a elektronické komponenty.
p Drsné prostředky nebo některé papírové utěrky nesmíte používat, neboť riskujete poškrábání
nebo zanechání skvrn na nerezovém povrchu.
Ochrana před zamrznutím
Učiňte opatření vůči zamrznutí myčky v zimě. Po každém cyklu učiňte následující:
1. Odpojte přívod elektrické energie myčky.
2. Zastavte přívod vody a odpojte přívod vody od vodovodního ventilu.
3. Vypusťte vodu z přívodní hadice a vodovodního ventilu. (Použijte nádobu k zachycení vody)
4. Připojte přívod vody k ventilu.
5. Vyjměte filtr na dně myčky a pomocí hubky vysajte zbytkovou vodu.
POZNÁMKA!
Pokud vaše myčka nefunguje z důvodu zamrznutí, kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.
Čištění ostřikovacích ramen
Ostřikovací ramena je nutné pravidelné čistit od usazenin z vodního
kamene v tryskách a otáčením mechanismu.
K sejmutí horního ostřikovacího ramene uchopte matici, otočte ramenem
ve směru hodinových ručiček k její uvolnění.
K sejmutí spodního ostřikovacího ramene jej vytáhněte směrem nahoru.
Umyjte ramena ve vodě se saponátem a použijte měkký kartáč k čištění
trysek. Po důkladném opláchnutí je nasaďte.
20
Otevřít
Jak udržet dobrý stav myčky
p Po každém mytí
Po každém mytí zastavte přívod vody do
spotřebiče a nechte dvířka mírně pootevřená
k odstranění vlhkosti a pachů zevnitř
spotřebiče.
p Odpojte zástrčku
Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte
zástrčku od síťové zásuvky.
p Žádná rozpouštědla ani drsné čističe
K čištění vnějších a gumových částí myčky
nepoužívejte rozpouštědla ani drsné čisticí
prostředky. Používejte pouze utěrku s teplým
roztokem saponátu a vody. K odstranění
skvrn z vnitřních stěn myčky použijte utěrku
navlhčenou v octu nebo čisticí prostředek
určený pro čištění myčky.
p Pokud ji nebudete delší dobu
používat
Doporučujeme spustit cyklus bez nádobí
a pak odpojit zástrčku od zásuvky,
zastavit přívod vody a nechat dvířka mírně
pootevřená. Tímto pomůžete chránit těsnění
dvířek a zabráníte tvorbě pachů a plísní uvnitř
spotřebiče.
p Přemístění spotřebiče
Pokud jej musíte přemístit, udělejte tak ve
vertikální pozici. Pokud je to nutné, nakloňte ji
na zadní stranu.
p Těsnění
Jedním z důvodu tvorba zápachů ve
spotřebiči je zachycené jídlo na těsnění.
Pravidelným čištěním vlhkou utěrkou tomu
můžete zabránit.
8. Pokyny k instalaci
Postavení spotřebiče
Postavte spotřebič do požadované pozice. Zadní strana by měla být proti stěně za spotřebičem a
boční strany podél sousední skříně nebo stěny. Myčka je vybavená přívodní hadicí a odtokovou
hadicí, které lze umístit podle potřeby na pravou nebo levou stranu spotřebiče.
Vyvážení spotřebiče
Po umístění spotřebiče nastavte jeho výšku a rovinu pomocí nožiček
(vyšroubováním nebo zašroubováním). V žádném případě nesmí být spotřebič
nakloněn o více než 2°.
O připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Pro osobní bezpečnost:
p Nepoužívejte prodlužovací kabely ani adaptéry pro připojení spotřebiče.
p Za žádných okolností neodstraňujte uzemňovací vodič z přívodního kabelu.
21
Požadavky na elektrickou přípojku
Viz výrobní štítek ohledně napětí a připojte myčku v souladu s uvedenými parametry. Použijte
příslušnou 10 A pojistku, jistič nebo jiný přerušovač obvodu pro dostatečnou ochranu a odpojení
spotřebiče.
Připojení k elektrické síti
Před připojením
zkontrolujte správné
uzemnění!
Ujistěte se, že napětí a frekvence elektrické sítě odpovídá parametrům na
výrobním štítku. Zástrčku připojujte pouze ke správně uzemněné síťové
zásuvce. Pokud elektrická zásuvka není vhodná pro připojení spotřebiče,
požádejte o výměnu kvalifikovaného elektrikáře namísto použít adaptérů,
neboť tyto mohou způsobit přehřátí a požár.
Připojení vody
Připojení studené vody
Připojte hadici studené vody k 3/4 (palcovému) závitu a ujistěte se, zda pevně
drží na svém místě. Pokud jsou vodovodní hadice nové nebo jste je nepoužívali
delší dobu, nechte přes ně protéct vodu k vypláchnutí zbytků. V opačném případě
riskujete zablokování přívodu vody a poškození spotřebiče.
VAROVÁNÍ! Po použití zavřete vodovodní ventil.
Připojení odpadové hadice
Připojte odtokovou hadici k odpadu s minimálním průměrem 40 mm nebo nechte vodu vytékat do
výlevky, zabraňte její zalomení. Horní konec hadice musí být ve výšce max. 1000 mm.
Zavěste odtokovou hadici podle A nebo B.
Přední panel
Vrchní strana hadic
nesmí být výš než
1000 mm.
Odtoková hadice
Pracovní deska
$
%
Ĩ PP
22
Jak vypustit zbytkovou vodu z hadic
Pokud je výlevka výš než 1000 mm od podlahy, zbytkovou vodu z hadic nelze vypustit přímo do
výlevky. Bude nutné tuto vodu vypustit do mísy nebo vhodné nádoby, kterou podržíte pod hadicí a
hadici snížíte.
Odtok vody
Připojte odtokovou hadici. Odtoková hadice musí být připojena správně, abyste zabránili přetečení.
Ujistěte se, že odtoková hadice není zalomena ani přiskřípnuta.
Prodlužovací hadice
Pokud potřebujete prodloužit odtokovou hadici, použijte podobný typ. Nesmí být delší než 4 metry; v
opačném případě to může mít negativní vliv na účinek čištění myčky.
Připojení k sifonu
Připojení k odpadu nesmí být výš než 1000 mm (maximum) od dna myčky nádobí. Odtokovou hadici
upevněte.
Zapnutí myčky
Před spuštěním myčky zkontrolujte následující:
1 Myčka musí stát rovně a pevně.
2 Přívodní ventil musí být otevřený.
3 Přívodní hadice je pevně připojena a dobře těsní.
4 Kabely musí být pevně připojené.
5 Je zapnuté napájení.
6 Přívodní a odtoková hadice jsou upevněné.
7 Veškeré obalové a propagační materiály jste vyndali z myčky nádobí.
UPOZORNĚNÍ!
Po instalaci si tento návod uschovejte. Obsah je důležitý pro uživatele.
23
9. Odstranění možných problémů
Než budete kontaktovat servis
Přehled v tabulce na následujících stránkách vám pomůže vyřešit některé problémy bez nutnosti
kontaktovat servis.
Závada
Možné příčiny
Řešení
Vypálená pojistka nebo
aktivovaný jistič.
Vyměňte pojistku nebo resetujte jistič. Demontujte
všechny zbývající spotřebiče, které mají stejný obvod s
myčkou.
Napájení se nezapne.
Ujistěte se, zda je myčka zapnutá a zda jsou dvířka
bezpečně zavřená.
Ujistěte se, zda je přívodní správně připojena v síťové
zásuvce.
Tlak vody je nízký.
Zkontrolujte, zda je přívod vody správně připojený a zda je
otevřený.
Dvířka nejsou správně
zavřená.
Ujistěte se, zda jsou dvířka správně zavřená.
Zalomená odtoková
hadice.
Zkontrolujte.
Ucpaný filtr.
Zkontrolujte filtry. (Viz „Čištění filtrů“)
Ucpaný kuchyňský odtok.
Zkontrolujte odpadní potrubí. Pokud je problém v
potrubí, kontaktujte instalatéra.
Nevhodný mycí
prostředek.
Používejte pouze speciální mycí prostředky určené k
mytí v myčkách, vyhnete se tvorbě pěny.
Pokud tento jev nastane, otevřete myčku a nechte pěnu
odpařit. Přidejte 4 litry studené vody do vany. Zavřete a
zamkněte myčku, poté vypusťte vodu pomalým otáčením
přepínače, dokud nenajdete dobu vypouštění. V případě
potřeby to opakujte.
Vylití leštidla.
Ihned utřete.
Zbarvený
vnitřek vany
Mycí prostředek s
barvivem.
Ujistěte se, zda je mycí prostředek bez barviva.
Bílý povlak
na vnitřním
povrchu
Těžká mineralizovaná
voda.
K čištění vnitřku použijte vlhkou houbu s čisticím
prostředkem do myčky a použijte gumové rukavice.
Nikdy nepoužívejte jiný mycí prostředek jako čisticí
prostředek, aby nemohlo dojít k tvorbě pěny.
Skvrny na
příborech
Předměty nejsou odolné
vůči rzi.
Myčka
nefunguje
Z myčky se
nevypouští
voda
Mýdlová
pěna ve
vaně
24
Program neproběhl po
přidání soli. Stopy soli se
dostali do mycího cyklu.
Vždy spusťte rychlý program bez nádobí a bez funkce
Turbo (pokud je) po přidání soli do myčky.
Víko změkčovače je
volné.
Zkontrolujte víko.
Závada
Možné příčiny
Tlukot ve spotřebiči. Ostřikovací rameno
naráží do nádobí.
Řešení
Přerušte program a uložte nádobí správně.
Rachot v myčce.
Nádobí nebo příbory
jsou volné v myčce.
Přerušte program a uložte nádobí a příbory správně a
stabilně.
Tlukot v přívodní
trubce vody.
To může být z
instalačních důvodů
nebo přípojek hadic.
Toto není závada myčky, v případě potřeby kontaktujte
instalatéra.
Nádobí není čisté.
Nádobí jste nevložili
správně.
Viz „Plnění košů“.
Zvolen slabý
program.
Zvolte intenzivnější program. Viz „Tabulka mycích
programů“.
Nedostatek mycího
prostředku.
Použijte větší množství mycího prostředku nebo jiný
druh.
Předměty blokují
ramena.
Uložte nádobí správně.
Filtry nejsou čisté
Vyčistěte a nasaďte filtry správně.
nebo správně
Vyčistěte ostřikovací ramena podle „Čištění
nasazené. Může to
ostřikovacích ramen“.
způsobit zablokování
ostřikovacích ramen.
Skleněné nádobí je
matné
Kombinace měkké
vody a příliš velkého
množství mycího
prostředku.
Použijte méně mycího prostředku, pokud máte měkkou
vodu a zvolte kratší cyklus na mytí sklenic.
Černé nebo šedé
stopy na nádobí
Hliníkové kuchyňské
náčiní se třelo o
nádobí.
Použijte středné abrazivní čisticí prostředek a stopy
odstraňte.
V zásobníku mycího Nádobí blokuje
prostředku zůstává zásobník mycího
mycí prostředek
prostředku.
Nádobí není suché
Nádobí správně uložte.
Nesprávné naplnění
myčky.
Naplňte myčku podle doporučení návodu.
Málo leštidla.
Zvyšte množství leštidla/doplňte zásobník.
Nádobí jste vyndali
příliš brzo.
Nejdříve vyjměte spodní koš a pak horní. Tímto
zabráníte kapání vody z horního koše na spodní.
Zvolený nesprávný
program.
Při krátkém programu je teploty nižší. To také sníží
mycí účinek. Zvolte delší program.
Nádobí s nekvalitním Odtékání vody je obtížnější u tohoto druhu nádobí.
povrchem.
Nádobí tohoto typu není vhodné pro mytí v myčce
nádobí.
25
Kódy závad
Když se objeví závada, spotřebič zobrazí kód pro upozornění.
Kódy
Význam
Možná příčina
Bliká kontrolka P5.
Delší doba napouštění.
Ventil není otevřený nebo nízký tlak
vody.
Bliká kontrolka P3.
Přeplnění.
Některé komponenty myčky
netěsní.
Bliká kontrolka P4 a P5
Není dosaženo požadované
teploty.
Závada ohřevného prvku.
Bliká kontrolka P2, P3
a P5.
Nestandardní komunikace.
Nestandardní data přes 20 sekund,
kontrolky blikají. Bez zásahu se
vrátí do standardního stavu po
obnovení signálu.
VAROVÁNÍ!
p Pokud se objeví přetečení, zastavte přívod vody než budete kontaktovat servis.
p Pokud je voda na dně z důvodu malého přetečení, vodu odstraňte před spuštěním myčky.
Technické informace
(se zav
60 5
řenými
dv
ířky)
Výška
Šířka
Hloubka
Tlak vody
Napájení
Kapacita
26
845 mm
448 mm
605 mm (se zavřenými dvířky)
0,04 - 1,0 MPa
Viz výrobní štítek
9 sad nádobí
Technické údaje
List myčky podle EU směrnice 1059/2010:
Výrobce
Typ/popis
Počet standardních sad nádobí
Třída energetické účinnosti 1
Roční spotřeba energie 2
Spotřeba energie standardního mycího cyklu
Spotřeba ve vypnutém režimu
Spotřeba v pohotovostním režimu
Candy
CDP 2L949W.CDP 2L949X
9
A++
197 kWh
Roční spotřeba vody 3
0,69 kWh
0,3 W
0,45 W
2520 l
Třída účinnosti sušení 4
A
Standardní cyklus čištění 5
Trvání programu standardního cyklu
Hlučnost
Montáž
Možnost vestavby
Výška
Šířka
Hloubka (s přípojkami)
Spotřeba el. energie
Jmenovité napětí/frekvence
Tlak vody (tlak průtoku)
ECO 45°C
205 min.
49 dB(A) re 1 pW
Volně stojící
Ano
84,5 cm
44,8 cm
60,5 cm
1930 W
230 V~ 50 Hz
0,4 - 10 bar = 0,04-1 MPa
POZNÁMKA:
1 A + + + (nejvyšší účinnost) po D (nejnižší účinnost)
2 Spotřeba energie 197 kWh za rok, na základě 280 standardních mycích cyklů používá plnění
studenou vodou a nízkou spotřebu energie. Aktuální spotřeba energie závisí od způsobu použití
spotřebiče.
3 Spotřeba vody 2520 litrů za rok na základě 280 standardních cyklů. Aktuální spotřeba vody závisí
použití spotřebiče.
4 A (nejvyšší účinnost) to G (nejnižší účinnost)
5 Tento program je vhodný pro mytí běžně znečistěného nádobí a je to nejúčinnější program s
ohledem na spotřebu energie a vody pro tento typ nádobí.
Výše uvedené hodnoty byly měřeny v souladu s uvedenými standardy při uvedených provozních
podmínkách. Výsledky se mohou měnit v závislosti od množství a znečištění nádobí, tvrdosti vody,
množství mycího prostředku apod.
Návod je na základě pravidel a předpisů Evropské unie.
27
Plnění koše
1. Horní koš
Šálky
Dovnitř
1
3
IN
3
2
2
3
2
1
5
3
4
1
6
3
3
Sklenice
4
1
3
Podšálky
Malá servírovací miska
1
5
Střední servírovací miska
1
2. Spodní koš
6
Velká servírovací miska
8
7
9 7 8
Desertní talíře
8
10
Velké talíře
9
7
7
9
Polévkové talíře
Koš na příbory
28
10
Oválné talíře
3. Koš na příbory
1 Polévkové lžíce
5 Desertní lžičky
2 Vidličky
6 Servírovací lžíce
3 Nože
7 Servírovací vidličky
4 Čajové lžičky
8 Naběračky
Informace o srovnávacích zkouškách v souladu s EN 50242
Kapacita: 9 sad nádobí
Pozice horního koše: spodní pozice
Program: ECO
Nastavení leštidla: 6
Nastavení změkčovacího zařízení: H3
29
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (domácnosti)
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím
obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel. 241 091 843 nebo www.elektrowin.cz, kde naleznete i seznam
míst zpětného odběru.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.
Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce
nebo dodavatele.
Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od
místních úřadů nebo od svého prodejce.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising