Candy | CDI 2212E10/3-S | Candy CDI 2212E10/3-S Navodila za uporabo

Candy CDI 2212E10/3-S Navodila za uporabo
PL
HR
SL
CZ
Instrukcja obs∏ugi
Upute za kori‰tenje
Navodilo za uporabo
Návod k pouÏití
CDI 2212 E10
ZMYWARKI
PERILICA POSUDJA
POMIVALNI STROJ
MYâKY NÁDOBÍ
Gratulacje:
GWARANCJA
Kupujàc sprz´t AGD firmy Candy
dowiod∏eÊ,
˝e
nie
akceptujesz
kompromisów i chcesz mieç to co
najlepsze.
Firma Candy ma przyjemnoÊç
przedstawiç nowà zmywark´ do
naczyƒ, która jest rezultatem lat
poszukiwaƒ i doÊwiadczeƒ nabytych w
bezpoÊrednim kontakcie z konsumentem.
WybraeÊ jakoÊç, trwa∏oÊç i wysokà
sprawnoÊç - cechy charakteryzujàce
zmywark´ Candy.
Firma Candy oferuje tak˝e szeroki
asortyment innych urzàdzeƒ AGD,
takich jak: pralk´ automatycznà,
pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne piecyki i
kuchenki, a tak˝e lodówki i zamra˝arki.
PoproÊ Twojego sprzedawc´ o
kompletny katalog produktów firmy
Candy.
Przeczytaj uwa˝nie niniejszà instrukcj´,
gdy˝ zawiera ona wskazówki dotyczàce
bezpiecznej instalacji, u˝ytkowania i
konserwacji, oraz kilka praktycznych
porad pozwalajàcych zoptymalizowaç
sposób u˝ytkowania zmywarki.
Zachowaj niniejszà instrukcj´ w celu
pó˝niejszej konsultacji.
Niniejsze urzàdzenie jest dostarczane
wraz ze Êwiadectwem gwarancyjnym
uprawniajàcym
do
bezp∏atnego
korzystania z serwisu technicznego w
okresie
gwarancyjnym
i
na
warunkach okreÊlonych w karcie
gwarancyjnej.
Karta gwarancyjna musi byç wype∏niona
i nale˝y jà przechowywaç wraz z
dowodem zakupu w celu okazania jej
technikom z
punktu serwisowego w
przypadku ewentualnej naprawy.
2
SPIS TREÂCI
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
Uwagi dotyczàce bezpiecznego stosowania
Instalacja
Regulacja zmi´kczania wody
Nape∏nianie solà
Regulacja koszyka górnego
Wype∏nianie zmywarki naczyniami
Informacje dla badaƒ w laboratorium
Umieszczanie detergentu
Typy detergentów
Umieszczanie Êrodka nab∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów
Rady praktyczne
Czyszczenie na zewnàtrz i konserwacja zmywarki
Opis panelu sterujàcego
Dane techniczne
Wybór programów i funkcje szczególne
Lista programów
Waterblock
Usuwanie drobnych usterek
4
5
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
24
26
27
Rys. A
5
1
4
2
3
Nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji, gdy˝
mówià one o bezpieczeƒstwie instalowania, eksploatacji i konserwacji niniejszego
urzàdzenia, jak równie˝ dostarczajà po˝ytecznych wskazówek do jak najlepszego
korzystania ze zmywarki.
Nale˝y zachowaç niniejszà ksià˝eczk´, by móc skorzystaç z niej w razie potrzeby.
3
■ Nie wolno siadaç na zmywarce ani opieraç
si´ o nià gdy˝ mo˝e to spowodowaç
wywrócenie jej.
UWAGI DOTYCZ≈CE
BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
Korzystanie z dowolnego urzàdzenia
elektrycznego wymaga stosowania si´ do
podstawowych regu∏ bezpieczeƒstwa.
UWAGA!
No˝e i inne przedmioty o ostrych
koƒcówkach
nale˝y
umieszczaç
koƒcówkami skierowanymi ku do∏owi lub
umieszczaç poziomo w innym miejscu
zmywarki, aby uniknàç zranienia.
Instalowanie
■ W przypadku niedopasowania wtyczki
urzàdzenia do gniazdka nale˝y poprosiç
osob´ wykwalifikowanà o wymian´ wtyczki
na innà, w∏aÊciwà. Osoba ta przede
wszystkim powinna upewniç si´, ˝e przekrój
przewodów we wtyczce odpowiada mocy
pobieranej przez urzàdzenie.
Codzienne u˝ywanie
■ Urzàdzenie jest przeznaczone do
u˝ytkowania jedynie w warunkach
gospodarstwa domowego oraz warunkach
do niego zbli˝onych takich jak:
■ Sprawdziç czy urzàdzenie nie przygniata
kabla zasilajàcego w energi´ elektrycznà.
- dla personelu na zapleczu ma∏ego
sklepu, w biurach itp;
- w domach na dzia∏kach;
■ Zabrania si´ stosowania adapterów,
rozdzielaczy, przed∏u˝aczy.
■W
razie
koniecznoÊci
wymiany
kabla zasilania zmywarki nale˝y
zwróciç si´ do upowa˝nionego Serwisu
Technicznego o dokonanie takiej
wymiany.
- przez klientów hoteli, moteli oraz
innych struktur rezydencyjnych;
- pokojach typu bed and breakfast.
U˝ytkowanie urzàdzenia w warunkach
innych ni˝ gospodarstwo domowe lub w
sposób ró˝niàcy si´ od zastosowaƒ w
typowym gospodarstwie domowym, np.
u˝ytkowanie o charakterze us∏ugowym lub
profesjonalnym przez wyspecjalizowany
personel, jest niew∏aÊciwe tak˝e w
wymienionych wy˝ek przypadkach.
Bezpieczeƒstwo
■ Nie wolno dotykaç urzàdzenia mokrymi
lub wilgotnymi d∏oƒmi ani stopami.
■ Nie wolno obs∏ugiwaç urzàdzenia stojàc
boso.
Niew∏aÊciwe u˝ytkowanie urzàdzenia mo˝e
obni˝yç jego trwa∏oÊç oraz spowodowaç
uniewa˝nienie gwarancji producenta.
Producent nie odpowiada w ˝adnym
dopuszczanym prawem zakresie za
jakiekolwiek usterki urzàdzenia lub inne szkody
lub straty spowodowane niew∏aÊciwym
u˝ytkowaniem urzàdzenia odbiegajàcym od
u˝ytkowania w warunkach gospodarstwa
domowego (nawet je˝eli urzàdzenie w
takim gospodarstwie si´ znajduje).
■ Nie pociàgaç za kabel zasilajàcy przy
od∏àczaniu urzàdzenia od zasilania
elektrycznego.
■ Nie wystawiaç urzàdzenia na dzia∏anie
czynników atmosferycznych deszczu,
s∏oƒca, itd...)
■ To urzàdzenie nie jest przeznaczone do
obs∏ugi przez dzieci lub osoby nie
posiadajàce wiedzy do jego u˝ytkowania,
chyba ˝e pozostajà pod nadzorem lub
zosta∏y przeszkolone w zakresie obs∏ugi
urzàdzenia przez osob´ odpowiedzialnà
za ich bezpieczeƒstwo.
■ Nie wolno piç wody pozosta∏ej w zmywarce
lub w umytych naczyniach po zakoƒczeniu
pracy urzàdzenia.
■ Zmywarka jest zaprojektowana do
zmywania naczyƒ i garnków u˝ywanych
w gospodarstwie domowym.
Przedmiotów zanieczyszczonych benzynà,
farbà, opi∏kami stali lub ˝elaza,
chemicznymi produktami wywo∏ujàcymi
korozj´, o odczynie kwaÊnym lub
zasadowym, nie wolno zmywaç w
zmywarce.
■ Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa (mo˝na
si´ potknàç) nie nale˝y zostawiaç
drzwiczek
otwartych
w
pozycji
horyzontalnej.
■ JeÊli w mieszkaniu zainstalowana jest
instalacja zmi´kczania wody nie zachodzi
potrzeba dodawania soli do zmi´kczacza
zainstalowanego w zmywarce.
Prosz´ nadzorowaç dzieci tak aby nie
bawi∏y si´ urzàdzeniem.
4
■ Sztuçce najlepiej jest umieszczaç w
koszyku ràczkà zwrócona ku do∏owi.
Usuwanie zmywarki
■ W przypadku awarii lub nieprawid∏owego
dzia∏ania urzàdzenia nale˝y je wy∏àczyç,
zamknàç kurek dop∏ywu wody i nie
korzystaç z urzàdzenia. W sprawie
ewentualnych napraw nale˝y zwracaç
si´ wy∏àcznie do Autoryzowanego
Serwisu (adresy serwisów napraw
umieszczone sà na karcie gwarancyjnej).
Niestosowanie si´ do powy˝szych zasad
mo˝e naraziç na niebezpieczeƒstwo
U˝ytkownika.
■ Urzàdzenie niniejsze wykonane jest z
materia∏ów nadajàcych si´ do ponownego
u˝ytku.
■ Przy usuwaniu starej zmywarki nale˝y
wyjàç zamek drzwiczek ,aby dzieci nie
mog∏y si´ w niej zatrzasnàç.
Po wy∏àczeniu zmywarki z gniazdka
nale˝y odciàç przewód zasilajacy.
INSTALACJA
UWAGA!
Bezpieczeƒstwo urzàdzenia zale˝y
od prawid∏owego uziemienia.
(Uwagi techniczne)
JeÊli uziemienie nie dzia∏a prawid∏owo
mo˝e nastàpiç przebicie pràdu na
obudow´ (Z powodu obecnoÊci filtra
przeciwko zak∏óceniom radiowym).
WA˚NE
W przypadku instalowania zmywarki
na pod∏odze przykrytej chodnikami
lub wyk∏adzinà dywanowà nale˝y
sprawdziç czy nie sà zatkane otwory
wentylacyjne znajdujàce si´ u
podstawy urzàdzenia.
Producent nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci
za ewentualne szkody wyrzàdzone
ludziom i przedmiotom wynik∏e z
nieprawid∏owego
do∏àczenia
do
instalacji uziemiajàcej.
Ponadto powinien byç zapewniony
∏atwy dost´p do wtyczki urzàdzenia
równie˝ po jego zainstalowaniu.
Urzàdzenie
jest
zgodne
z
Dyrektywami Europejskimi 73/23/CEE
i
89/336/CEE
zastàpionymi
odpowiednio przez Dyrektywy
2006/95/CE i 2004/108/CE z
nastepnymi modyfikacjami.
Zasilanie elektryczne
Urzàdzenie zgodne jest z wymaganiami
bezpieczeƒstwa przewidzianymi przez
POLSKÑ NORM¢. Pe∏ne uziemienie
urzàdzenia zapewnia wtyczka z bolcem
uziemiajàcym.
Przed podlàczeniem zmywarki do pràdu
nale˝y upewniç si´:
1. zgodnoÊç
napi´ç
urzàdzenia;
znamionowych
2. zgodnoÊç przekrojów
zasilajàcych;
przewodów
3. zgodnoÊç
doboru
zabezpieczeƒ
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.
5
■ JeÊli urzàdzenie pod∏àczone jest do
nowej instalacji wodnej lub do instalacji
nie b´dàcej w u˝yciu od d∏u˝szego
czasu, zanim za∏o˝ymy przewód zasilania
w wod´ nale˝y umo˝liwiç swobodny
sp∏yw wody przez kilka minut. Unikniemy
wtedy osadzania si´ piasku lub rdzy,
mogàcych zatkaç filtr wejÊciowy wody.
Instalacja wodna
WA˚NE
Urzàdzenie musi byç pod∏àczone do
sieci wodociàgowej za pomocà
nowego zestawu w´˝y gumowych.
Nie nale˝y u˝ywaç starego zestawu.
■ Elastyczne przewody odp∏ywowe i
1
zasilajàce mogà byç skierowane w
lewo lub w prawo.
WA˚NE
Zmywark´ mo˝na do∏àczyç do
instalacji wody zimnej lub ciep∏ej
pod warunkiem, ˝e temperatura
wody nie przekracza 60°C.
■ CiÊnienie wody musi byç w przedziale
mi´dzy 0,08 MPa a 0,8 MPa. Przy
ni˝szym ciÊnieniu nale˝y skontaktowaç
si´ z Serwisem Technicznym.
■ Przed przewodem dop∏ywowym do
2
zmywarki nale˝y zainstalowaç zawór
odcinajàcy, co pozwoli odizolowaç
urzàdzenie od instalacji wodnej w
okresach niekorzystania ze zmywarki
(Rys. 1B).
■ Zmywarka wyposa˝ona jest w króciec
gwintowany 3/4” s∏u˝àcy do do∏àczania
do zasilania wodnego (Rys. 2).
■ Przewód zasilania w wod´ “A” nale˝y
nakr´ciç na kurek doprowadzajàcy
wod´ “B” za pomocà z∏àczki 3/4” przy
czym nale˝y sprawdziç, czy po∏àczenie
jest szczelne.
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
zasilajàcy w wod´ do 2,5 m.
W tym celu nale˝y skontaktowaç si´ z
serwisem.
3
■ Nale˝y poprosiç Dzia∏ Serwisowy o
za∏o˝enie filtru “D” , art. 9226085, na
wejÊciu wody jeÊli zawiera ona domieszki
wapienne lub piaskowe (Rys. 3).
W tym przypadku filtr “D” nale˝y za∏o˝yç
pomi´dzy króçcem doprowadzajàcym
wod´ o gwincie 3/4” “B” a przewodem
zasilania w wod´ “A”, nie zapominajàc o
za∏o˝eniu uszczelek “C”.
6
■ Zagi´tà koƒcówk´ przewodu odp∏ywowego
mo˝na zawiesiç na kraw´dzi zlewu
(koƒcówka nie powinna byç zanurzona)
co nie dopuszcza do powstania efektu
syfonowego podczas zmywania (Rys. 4Y).
Do∏àczenie do odp∏ywu
■ Nale˝y do∏àczyç przewód odp∏ywowy do
kanalizacji, uwa˝ajàc aby go nie zgiàç,
poniewa˝ mog∏oby to zak∏óciç odp∏yw
(Rys. 4).
■ W przypadku instalowania zmywarki
pod blatem kuchennym kolanko przewodu
powinno
zostaç
zamocow
ane
bezpoÊrednio pod p∏ytà w miejscu
po∏o˝onym mo˝liwie jak najwy˝ej (Rys. 4Z).
■ Przewód odp∏ywowy zamocowany na
sta∏e powinien mieç co najmniej 4 cm
Êrednicy wewn´trznej i koƒczyç si´ na
wysokoÊci co najmniej 40 cm.
■ Podczas instalacji urzàdzenia nale˝y
upewniç si´, ˝e przewody - zasilajàcy i
odp∏ywowy - nie sà za∏amane.
■ Aby uniknàç nieprzyjemnych zapachów
zaleca si´ zainstalowanie syfonu (Rys. 4X).
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
odprowadzajàcy wod´ do 2,5 m. Ale
nale˝y trzymaç go na wysokosci
maksymlnej 85 cm od pod∏ogi. W tym
celu nale˝y skontaktowaç si´ z serwisem.
Otwieranie drzwiczek
Zamykanie drzwiczek
W∏o˝yç r´k´ w zag∏´bienie i obróciç.
JeÊli drzwiczki zostanà otwarte podczas
pracy zmywarki, zabezpieczenie elektryczne
spowoduje automatyczne przerwanie
wykonywania zaprogramowanych funkcji.
W∏o˝yç do Êrodka koszyki wype∏nione
naczyniami do zmywania.
Sprawdziç czy talerze lub garnki nie
przeszkadzajà w swobodnym obrocie
ramion spryskujàcych. Zamknàç drzwiczki i
zablokowaç je mocno.
WA˚NE
Nie nale˝y otwieraç drzwiczek
zmywarki w trakcie jej pracy
gdy˝ zak∏óca to normalne jej
funkcjonowanie.
7
* Zmi´kczacz fabrycznie ustawiany jest
na poziomie 3, gdy˝ poziom ten
zadowala wi´kszoÊç klientów.
REGULACJA ZMI¢KCZANIA
WODY
Woda, w zale˝noÊci od lokalizacji, zawiera sole
wapnia i inne sole mineralne osadzajàce si´ na
naczyniach i pozostawiajàce bia∏e plamy.
Im wi´cej tych soli tym woda jest “twardsza”.
Zmywarka do naczyƒ wyposa˝ona jest w
zmi´kczacz, który wykorzystujàc sól
regeneracyjnà, zaprojektowanà specjalnie
dla tych urzàdzeƒ, dostarcza wody pozbawionej
wapnia (mi´kkiej) do zmywania naczyƒ. W
odpowiedniej instytucji zapewniajàcej zasilanie
w wod´, znajdujàcej si´ na terenie
zamieszkania mo˝na dowiedzieç si´, jaki
jest poziom twardoÊci wody.
W zale˝noÊci od poziomu przyporzàdkowania
miejscowej wody nale˝y w nast´pujàcy
sposób wyregulowaç zmi´kczacz:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
1. Wcisnàç i przytrzymaç PIERWSZY
przycisk "PROGRAMÓW" (od prawej) i
równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" (rozlegnie
si´ krótki sygna∏).
Ustawienie zmi´kczacza wody
Zmi´kczacz mo˝e skutecznie oddzia∏ywaç
na wod´, której twardoÊç osiàga wartoÊç do
ponad 90°fH (w skali francuskiej), 50°dH
(w skali niemieckiej), za poÊrednictwem 6
poziomów regulacji.
W poni˝szej tabeli nale˝y odszukaç
poziom odpowiadajàcy twardoÊci wody i
wskazówki
dotyczàce
niezb´dnych
operacji regulacyjnych.
Poziom
ºfH
(stopnie
francuskie)
ºdH
(stopnie
niemieckie)
Wykorzystanie
soli
regeneracyjnej
Regulacja
zmi´kczacza
TwardoÊç
wody
0
0-5
0-3
NIE
Wszsystkie
kontrolki
zgaszone
1
6-15
4-9
TAK
Kontrolka 1
2
16-30 10-16 TAK
*3
31-45 17-25 TAK
4
46-60 26-33 TAK
5
61-90 34-50 TAK
2. Przytrzymaç przycisk "PROGRAMÓW"
przez co najmniej 5 sekund a nast´pnie
zwolniç ale dopiero po us∏yszeniu
sygna∏u
akustycznego.
Niektóre
kontrolki "WYBORU PROGRAMU"
zapalà si´ pokazujàc ustawienia
zmi´kczacza wody.
3. Za pomocà tego samego przycisku
ustawiç ˝àdany poziom zmi´kczacza: po
ka˝dym naciÊni´ciu zapali si´ kontrolka
(iloÊç kontrolek oznacza ustawiony
poziom). Dla poziomu 5 migajà 4
kontrolki, dla poziomu 0 wszystkie sà
zgaszone.
4. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà przycisku
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" dla zapami´tania
nowego ustawienia.
Kontrolki
1, 2
Kontrolki
1, 2, 3
Kontrolki
1, 2, 3, 4
Kontrolki
1, 2, 3, 4
migajà
UWAGA!
JeÊli z jakiegoÊ powodu nie uda si´
zakoƒczyç procedury ustawiania,
nale˝y wy∏àczyç zmywark´ wciskajàc
przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" i rozpoczàç
ustawianie od nowa.
Kontrolki “WYBÓR PROGRAMU”
Przyciski “PROGRAMÓW”
8
Przycisk
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ"
NAPE¸NIANIE SOLÑ
WA˚NE
Przy
pierwszym
uruchomieniu
zmywarki nale˝y nape∏niç zbiornik
solà, a nast´pnie koniecznie dolaç do
pe∏na wody do zbiornika na sól.
■ Na dnie maszyny umieszczony jest
zbiornik na sól s∏u˝àcà do regeneracji
zmi´kczacza.
■ Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie soli przeznaczonej
do zmywarek.
Inne rodzaje soli, zawierajàce istotne
iloÊci substancji nierozpuszczalnych,
wraz z up∏ywem czasu mog∏yby uczyniç
nieefektywnym
dzia∏anie
uk∏adu
zmi´kczania.
■ Aby nape∏niç pojemnik solà nale˝y
odkr´ciç korek pojemnika znajdujàcy
si´ na dnie pojemnika.
■ Podczas operacji nape∏niania mo˝e
wydostaç si´ na zewnàtrz niewielka iloÊç
wody, mimo to nale˝y kontynuowaç
nasypywanie soli mieszajàc ∏y˝eczkà a˝
do ca∏kowitego wype∏nienia pojemnika.
Po zakoƒczeniu tej operacji oczyÊciç
siatk´ zbierajàc resztki soli i zakr´ciç
korek.
Wskaênik nape∏nienia soli
Niniejszy model wyposa˝ony jest w
umieszczony na pulpicie sterowniczym
wskaênik elektroniczny, który zapala si´ w
chwili, gdy pojawia si´ koniecznoÊç
nape∏nienia zbiornika soli.
■ Po nape∏nieniu solà zaleca sie wykonanie
pe∏nego cyklu zmywania lub cyklu
ZIMNE P¸UKANIE. Pojemnik na sól ma
pojemnoÊç od 1,5 do 1,8 kg soli: aby do
maksimum wykorzystaç urzàdzenie nale˝y
okresowo wype∏niaç pojemnik zgodnie
z zasadami regulacji zmi´kczacza
zmywarki.
WA˚NE
Naczynia pokryte bia∏ymi plamami
stanowià istotnà informacj´ o braku
soli.
9
REGULACJA KOSZYKA
GÓRNEGO
1
Gdy najcz´Êciej u˝ywamy talerzy o Êrednicy
od 29 do 32,5 cm nale˝y wk∏adaç je do
koszyka dolnego po ustawieniu koszyka
górnego w jednej z dwóch pozycji – tej
wy˝szej, post´pujàc w sposób nast´pujàcy:
1. Wyciàgnij górny kosz;
2. Nast´pnie uchwyç kosz z obu stron i
lekko unieÊ go ku górze (Rys. 1).
2
Operacja ta pozwala za∏adowaç do koszyka
górnego naczynia o Êrednicy przekraczajàcej
20 cm lecz nie pozwala w górnym po∏o˝eniu
wykorzystywaç ruchomych podpórek.
WYREGULUJ
POZYCJI:
KOSZ
W
a
b
a
b
DOLNEJ
1. Uchwyç kosz z obu stron i lekko unieÊ
go ku górze (Rys. 2a);
3
2. Nast´pnie zwolnij powoli uchwyt
pozostawiajàc kosz we w∏aÊciwej
pozycji (Rys. 2b).
UWAGA: NIGDY NIE NALE˚Y PODNOSIå
LUB OPUSZCZAå KOSZA CHWYTAJÑC
GO WY¸ÑCZNIE Z JEDNEJ STRONY
(Rys. 3).
UWAGA:
Zaleca si´ wyregulowaç kosz przed
za∏adowaniem naczyƒ.
10
WYPE¸NIANIE ZMYWARKI
NACZYNIAMI
Standardowy za∏adunek
pokazany na Rys. 1, 2 i 3.
Wykorzystanie koszyka górnego
Koszyk górny (Rys. 1)
A = talerze g∏´bokie
B = talerze p∏ytkie
C = talerzyki deserowe
D = podstawki
E = fili˝anki
F = szklanki
■ Kosz górny wyposa˝ony jest w ruchome
nak∏adki zamocowane na bokach kosza.
Nak∏adki mo˝na podnieÊç lub opuÊciç.
■ W pozycji opuszczonej (A-A1) nak∏adki
s∏u˝à do ustawienia fili˝anek, d∏ugich
sztuçców i ∏y˝ek wazowych. Na koƒcach
nak∏adek mo˝na zawiesiç kubki w
kszta∏cie kilelicha.
A
dzienny
1
A1
C F
A
B
■ W pozycji podniesionej (B-B1) nak∏adka
umo˝liwia ustawienie talerzy p∏askich i
g∏´bokich. Talerze nale˝y ustawiaç
pionowo cz´Êcià wkl´s∏à skierowanà do
przodu zmywarki, pomi´dzy talerzami
musi byç odst´p umo˝liwiajàcy przep∏yw
wody.
B
D
E
B1
Koszyk górny (Rys. 2)
A = talerze g∏´bokie
B = talerze p∏ytkie
C = talerzyki deserowe
D = podstawki
E = fili˝anki
F = szklanki
G = pó∏ koszyka na nakrycia
■ Radzimy umieszczaç talerze o du˝ych
rozmiarach i Êrednicy równej oko∏o
26 cm nieznacznie pochylone do przodu
tak, aby ∏atwiej mo˝na by∏o wstawiç
koszyk do wn´trza zmywarki.
2
F
■ W koszyku górnym mo˝na umieÊciç
ró˝ne naczynia, takie jak salaterki i wazy
z tworzywa, które najlepiej jest
zablokowaç aby strumieƒ wody nie
przewróci∏ ich.
■ Koszyk górny zosta∏ pomyÊlany tak,
aby zapewniona by∏a maksymalna
elastycznoÊç wykorzystania.
Mo˝e on byç wype∏niony samymi
talerzami umieszczonymi w dwóch
rz´dach, w iloÊci 24 sztuk maksimum,
szklankami w pi´ciu rz´dach, w iloÊci 30
sztuk maksimum lub ró˝nymi naczyniami.
A
C
B
D
E
F
11
G
jest
Koszyk górny (Rys. 3)
A = szklanek
B = podstawek
C = fili˝anki
D = ma∏a waza
E = Êrednia waza
F = du˝a waza
G = ∏y˝ki pó∏miskowe
- POZYCJA “B”: dla za∏adunku talerzy
o
nietypowych
kszta∏tach
ale
standardowych wymiarach (bardzo
gl´bokie, kwadratowe itp...).
- POZYCJA “C”: dla za∏adunku talerzy
p∏askich wi´kszych ni˝ normalnie lub o
kszta∏tach nieregularnych (kwadratowych,
wielokàtnych, owalnych, tale˝y do pizzy
itp...).
4
B
3
F
C
A
DB
E
A
5
AC
G
C
A
A
C
G
■ Ma∏e talerzyki na przyk∏ad deserowe,
powinny byç umieszczane w dolnym
koszu w specjalnej podpórce skierowanej
na zewnàtrz (“B”), jak to pokazano na
rysunku 6.
Dla talerzy o normalnej lub du˝ej
wielkoÊci podpórki powinny byç ustawione
w pozycji do wewnàtrz (“A”).
Wykorzystanie koszyka dolnego
■ W dolnym koszyku umieszcza si´
garnki, patelnie, wazy na zup´, salaterki,
pokrywki, pó∏miski, talerze p∏ytkie i
g∏´bokie oraz chochle.
6
■ Nakrycia powinno si´ wk∏adaç ràczkà
skierowanà ku do∏owi w przeznaczonym
do tego celu pojemniku plastykowym,
który nale˝y umieÊciç z kolei w koszyku
dolnym (Rys. 7 i 8) upewniajàc si´, ˝e
nie przeszkadza on w swobodnym
obrocie ramienia spryskujàcego.
■ Dolny kosz jest wyposa˝ony w specjalny
grzebieƒ podtrzymujàcy talerze (Rys. 4 i 5)
u∏atwiajàcy uzyskanie stabilnego i
optymalnego za∏adunku naczyƒ, tak˝e
wtedy , gdy rozmiary lub kszta∏t naczyƒ
odbiegajà od standardowych.
A
B
UWAGA!
Je˝eli ma∏e talerzyki zostanà w∏o˝one
bez stosownego ustawienia podórek
dola rampa zablokuje si´ z talerzykami.
- POZYCJA “A”: dla za∏adunku naczyƒ
standardowych lub dla za∏adunku tylko
garnków, du˝ych misek , salaterek itp....
12
Standardowy za∏adunek
pokazany na Rys. 7 i 8.
dzienny
jest
WA˚NE
Dolny kosz wyposa˝ony jest w
ogranicznik który zapewnia bezpieczne
wysuwanie kosza nawet z pe∏nym
za∏adunkiem. W celu za∏adowania
soli, wyczyszczenia filtra i oczyszczenia
zmywarki konieczne jest ca∏kowite
wyj´cie kosza.
Koszyk dolny (Rys. 7)
A = garnek Êredni
B = garnek du˝y
C = patelnia, rondle, tortownice
D = pokrywki
E = wazy na zup´, pó∏miski
F = nakrycia
G = kieliszki ma∏e
7
D
Koszyk na nakrycia (Rys. 9)
Koszyk na nakrycia sk∏ada si´ z dwóch
rozdzielnych cz´Êci dajàcych ró˝ne
mo˝liwoÊci za∏adunku.
Rozdzia∏ koszyka na dwie po∏ówki odbywa
si´ przez przesuwanie w kierunku poziomym
dwóch elementów, jednego wzgl´dem
drugiego i w celu ponownego zaczepienia w kierunku przeciwnym.
Górna cz´Êç koszyka na sztuçce (nakrycia)
jest zdejmowalna dzi´ki czemu jest
mo˝liwoÊç ró˝nych za∏adunków.
F A
B
E
G
C
9
Koszyk dolny (Rys. 8)
A = talerzy g∏´bokich
B = talerzy p∏ytkich
C = talerzyków deserowych
D = pó∏misek
E = nakrycia
8
E
A
B
C
A
D
INFORMACJE DLA BADA¡ W
LABORATORIUM
C
Informacje niezb´dne dla przeprowadzenia
badaƒ porównawczych oraz pomiarów
ha∏asu (wed∏ug Norm EN) dost´pne sà pod
adresem:
testinfo-dishwasher@candy.it
W zapytaniu prosz´ podaç model oraz
numer seryjny urzàdzenia (patrz tabliczka
znamionowa).
Racjonalne i poprawne u∏o˝enie naczyƒ
jest podstawowym warunkiem uzyskania
nienagannych wyników zmywania.
13
UMIESZCZANIE DETERGENTU
Detergent
WA˚NE
Niezb´dne jest stosowanie Êrodka
myjàcego w proszku, p∏ynnego lub w
pastylkach - przeznaczonego specjalnie
do zmywarek do naczyƒ.
B
Po w∏o˝eniu detergentu do pojemnika
zamknàç pokryw´ najpierw przesuwajàc jà
a potem przyciskajàc lekko a˝ do us∏yszenia
dêwi´ku zamkni´cia.
CALGONIT" zapewnia doskona∏e rezultaty
zmywania i jest ∏atwo dost´pny.
Ârodki nie dostosowane do zmywarek (na
przyk∏ad przeznaczone do zmywania
r´cznego) nie zawierajà odpowiednich
sk∏adników do mycia maszynowego i nie
pozwalajà na poprawne funkcjonowanie
zmywarki.
¸adowanie detergentu
Pojemnik na Êrodek myjàcy znajduje
si´ po wewn´trznej stronie drzwiczek
(Rys. A “2”). JeÊli pokrywka pojemnika jest
zamkni´ta, wystarczy nacisnàç przycisk
(A): po zakoƒczeniu ka˝dego programu
zmywania pokrywka jest zawsze otwarta,
gotowa do nast´pnego wykorzystania.
Poniewa˝ nie wszystkie Êrodki myjàce sà
jednakowe, nale˝y równie˝ zapoznaç si´ z
instrukcjà podanà na opakowaniu.
Przypominamy, ˝e niewystarczajàce iloÊci
Êrodka myjàcego mogà niedostatecznie
usunàç brud, podczas gdy nadmierna dawka
Êrodka myjàcego nie tylko nie poprawia
wyników zmywania, lecz ponadto jest
zb´dnym marnotrawstwem.
UWAGA!
W dolnym pojemniku nie nale˝y
umieszczaç naczyƒ w pozycji, która
mo˝e przeszkadzaç w otwarciu pokrywki
pojemnika na detergent i swobodnemu
wydostawaniu sie detergentu.
WA˚NE
Odpowiednie dawkowanie Êrodka
do zmywania stanowi wk∏ad w
ochron´ Ârodowiska.
Dawki Êrodka myjàcego sà ró˝ne w
zale˝noÊci od stopnia zabrudzenia i rodzaju
naczyƒ. Zaleca si´ umieÊciç w pojemniku
(B) od 20 do 30 g Êrodka myjàcego.
A
14
dla których stosowanie soli lub nab∏yszczacza
mo˝e byç zb´dne, nale˝y rygorystycznie
przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ:
TYPY DETERGENTÓW
Detergenty w pastylkach
■ przeczytaç uwa˝nie i stosowaç si´
dok∏adnie do instrukcji i zaleceƒ podanych
na opakowaniu detergentu, którego
mamy u˝yç;
Detergenty w pastylkach, pochodzàce od
ró˝nych producentów rozpuszczajà si´ z
ró˝nà pr´dkoÊcià, zatem u˝yte w
programach szybkiego zmywania mogà
nie byç skuteczne, gdy˝ mogà si´ nie
ca∏kowicie rozpuÊciç.
Je˝eli u˝ywa si´ detergentów w pastylkach,
zalecane jest u˝ywanie d∏ugich programów
zmywania, aby taki detergent móg∏
zadzia∏aç prawid∏owo.
■ skutecznoÊç detergentów, które nie
wymagajà u˝ycia soli, zale˝y od stopnia
twardoÊci wody u u˝ytkownika. Nale˝y
sprawdziç czy stopieƒ twardoÊci wody
mieÊci si´ w przedziale wskazanym w
instrukcji stosowania detergentu.
Je˝eli u˝ycie tego typu dtergentu nie da
zadawalajàcych rezultatów zmywania
nale˝y zwróciç si´ do producenta
detergentu.
WA˚NE
W celu uzyskania dobrych efektów
zmywania
nale˝y
umieszczaç
pastylki detergentowe w pojemniku
na detergent do zmywania a NIE
bezpoÊrednio w komorze zmywania.
Nieprawid∏owe stosowanie tych detergentów
mo˝e prowadziç do:
■ tworzenia si´ osadu wapnia na naczyniach
i we wn´trzu zmywarki;
Detergenty- koncentraty
■ zmniejszenia skutecznoÊci zmywania i
suszenia.
Detergenty- koncentraty o zredukowanej
alkalicznoÊci i z naturalnymi enzymami
stosowane do programu zmywania w
temp. 50°C pozwalajà
zredukowaç
szkodliwoÊç tych Êrodków dla Êrodowiska
naturalnego, a tak˝e chronià naczynia i
samà zmywark´.
Programy zmywania w temp. 50°C zosta∏y
wymyÊlone po to, aby wykorzystaç
w∏aÊciwoÊci enzymów do rozpuszczania
brudu i aby uzyskaç przy temperaturze
50°C takie same rezulaty zmywania, jak
przy temperaturze 65°C.
WA˚NE
W wypadku reklamacji zwiàzanych
z niew∏aÊciwym stosowaniem tych
produktów
nie
b´dzie
mia∏a
zastosowania bezp∏atna gwarancja.
Przypominamy, ˝e przy stosowaniu
detergentów “Wszystko w jednym”
niepotrzebny jest sygnalizator braku
soli i nab∏yszczacza (dost´pny w
niektórych modelach).
Je˝eli wystàpi∏yby problemy ze zmywaniem
i suszeniem naczyƒ nale˝y zaczàç ponownie
u˝ywaç tradycyjnych Êrodków (sól,
nab∏yszczacz, detergent w proszku).
Detergenty ¸àczone
Detergenty , które zawierajà Êrodek
nab∏yszczajàcy nale˝y wk∏adaç do
pojemnika na detergenty do zmywania.
Pojemnik na nab∏yszczacz musi byc
opró˝niony ( je˝li tak nie jest nale˝y przed
zastosowaniem detergentu ∏àczonego
wyregulowaç do minimum dozownik
nab∏yszczacza).
W takim wypadku nale˝y:
■ nape∏nic ponownie pojemniki na sól i
nab∏yszczacz;
■ wykonaç normalny cykl zmywania z
pustà zmywarkà.
Detergenty ∏àczone “Wszystko
w jednym”
Nale˝y pami´taç ˝e po powrocie do
stosowania tradycyjnej soli do zmywarki,
dopiero po kilku cyklach zmywania system
odwapniania powróci do dzialania w
sposób optymalny.
Przy stosowaniu detergentów ∏àczonych
“Wszystko w jednym” (3 w 1, 4 w 1, 5 w 1, itd.)
15
UMIESZCZANIE ÂRODKA
NAB¸YSZCZAJÑCEGO
Nab∏yszczacz
Ârodek nab∏yszczajacy, który dodawany jest
automatycznie podczas ostaniego p∏ukania
przyspiesza suszenie naczyƒ i zapobiega
tworzeniu sie plam i matowych osadów.
¸adowanie Êrodka
nab∏yszczajàcego
C
Po lewej stronie pojemnika na detergent
znajduje
si´
zbiornik
na
Êrodek
nab∏yszczajacy (Rys. A”3”).
Aby go otworzyç nale˝y nacisnàç go, i
jednoczeÊnie obróciç ku górze uchwyt
otwierania.
Nale˝y u˝ywaç tylko Êrodków przeznaczonych
do zmywarek automatycznych.
Mo˝na kontrolowaç poziom wyb∏yszczacza
przez “okienko” (C) na pojemniku.
PE¸NY
Odblask ciemny
PUSTY
Odblask jasny
Regulacja dozowania Êrodka do
p∏ukania w zakresie od 1 do 6
Regulator nab∏yszczacza (D) zajduje si´
pod pokrywà i mo˝na obracaç go za
pomocà monety.
Zalecana pozycja to 4.
ObecnoÊç wapnia w wodzie objawia si´
przez obecnoÊç kamienia kot∏owego lub
przez
s∏abszy stopieƒ wysuszenia.
Z tego powodu wa˝na jest regulacja
zu˝ycia produktu p∏ukania majàca na celu
uzyskanie optymalnych parametrów.
W przypadku, gdy po zakoƒczeniu
zmywania na naczyniach widoczne sà
smugi, nale˝y zmniejszyç nastaw´
regulacji o jednà pozycj´.
W przypadku gdy na naczyniach widoczne
sà bia∏e plamy lub aureole, nale˝y o jednà
pozycj´ zwi´kszyç nastaw´ regulacji.
D
16
CZYSZCZENIE FILTRÓW
Na uk∏ad filtrujàcy (Rys.A “4”) sk∏adajà si´:
Ma∏y pojemnik centralny zatrzymujàcy
wi´ksze czàstki;
1
P∏ytka filtrujàca wod´ do zmywania w
sposób ciàg∏y;
Mikrofiltr umieszczony pod p∏ytkà,
przechwytujàcy nawet najdrobniejsze
czàstki brudu, zapewniajàc w ten sposób
doskona∏e wyp∏ukanie.
■ Aby uzyskiwaç niezmiennie nienaganne
wyniki zmywania przed ka˝dym zmywaniem
nale˝y koniecznie kontrolowaç i czyÊciç
filtry.
■ Aby wyjàç zespó∏ filtrujàcy wystarczy
jedynie uchwyciç za ràczk´ i obróciç jà
w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1).
2
■ Pojemnik centralny mo˝na wyjàç, co
u∏atwi operacje czyszczenia (Rys. 2).
■ Nale˝y wyjàç p∏ytk´ filtru (Rys. 3) i
umyç wszystko w strumieniu bie˝àcej
wody, pos∏ugujàc si´ ewentualnie
szczoteczkà.
■ Dla
modelu
wyposa˝onego
w
samooczyszczajàcy si´ mikrofiltr
konserwacja ogranicza si´ do sprawdzenia
zespo∏u filtrujàcego, które mo˝na
wykonywaç co 15 dni.
Zaleca si´ mimo wszystko po ka˝dym
zmywaniu sprawdzaç, czy pojemnik
centralny i p∏ytka nie sà zatkane.
3
UWAGA!
Po oczyszczeniu filtrów nale˝y
sprawdziç, czy sà one poprawnie
po∏àczone ze sobà i czy p∏ytka jest
idealnie umieszczona na dnie
zmywarki. Nale˝y dok∏adnie wkr´ciç
filtr w p∏ytk´, obracajàc nim w
kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara poniewa˝
niedok∏adne po∏àczenie zespo∏u
filtrujàcego mo˝e ujemnie wp∏ynàç
na prac´ zmywarki.
WA˚NE
Nie wolno u˝ywaç zmywarki bez
filtrów.
17
RADY PRAKTYCZNE
Jak oszcz´dzaç
■ JeÊli wykonujemy zmywanie pe∏nego
za∏adunku nale˝y umieÊciç naczynia
zaraz po skoƒczonym posi∏ku wk∏adajàc
je etapami i ewentualnie w∏àczajàc
program ZIMNE P¸UKANIE aby
zmi´kczyç zabrudzenia i usunàç wi´ksze
resztki miedzy jednym a drugim
za∏adunkiem w oczekiwaniu na pe∏ny cykl
zmywania.
Jak post´powaç, by uzyskaç
mo˝liwie najlepsze rezultaty
zmywania
■ Przed u∏o˝eniem naczyƒ w maszynie
nale˝y wyjàç resztki jedzenia (koÊci,
oÊci, resztki mi´sa i warzyw, skórki
z owoców, wyka∏aczki, niedopa∏ki
papierosów, itd...). by nie dopuÊciç do
zatkania filtrów, przewodu odp∏ywowego i
dysz ramienia spryskujàcego, co powoduje
zmniejszenie sprawnoÊci zmywania.
■ W przypadku niezbyt silnego zabrudzenia
naczyƒ lub ma∏ego stopnia wype∏nienia
koszyków nale˝y wybraç program
OSZCZ¢DNY, post´pujàc zgodnie
ze wskazówkami zawartymi w liÊcie
programów.
■ Nie jest konieczne p∏ukanie naczyƒ
przed umieszczeniem ich w zmywarce.
Czego nie wolno zmywaç
■ JeÊli garnki i patelnie sà szczególnie
zabrudzone resztkami przypalonych
potraw, radzimy je zamoczyç przed
zmywaniem.
■ Nale˝y pami´taç, ˝e nie wszystkie
naczynia przystosowane sà do
zmywania w zmywarce, odradzamy
wstawianie cz´Êci wykonanych z
materia∏ów termoplastycznych, pokrywek
z ràczkà drewnianà lub z tworzywa,
garnków z d rewnianymi ràczkami,
naczyƒ aluminiowych, z kryszta∏u lub ze
szk∏a o∏owiowego, o ile nie jest to
oddzielnie wskazane.
■ Uk∏adaç naczynia otworami ku do∏owi.
■ W miar´ mo˝liwoÊci nie dopuszczaç do
wzajemnego dotykania si´ ró˝nych sztuk
naczyƒ; poprawne ich rozmieszczenie
zapewni najlepsze wyniki zmywania.
■ Niektóre motywy dekoracyjne majà
tendencj´ do blakni´cia, dlatego
zalecamy zmyç kilkakrotnie jednà
sztuk´ w zmywarce i dopiero po
upewnieniu si´, ˝e nie nast´puje
odbarwienie zmywaç ca∏y komplet.
■ Po u∏o˝eniu naczyƒ, sprawdziç, czy rami´
spryskujàce obraca si´ bez przeszkód.
■ Garnki i inne urzàdzenia kuchenne
na których pozostajà przypalone lub
przylegaj àce mocno resztki jedzenia
nale˝y zamoczyç w wodzie z dodatkiem
Êrodka myjàcego do zmywarek.
■ Ponadto zalecamy aby nie zmywaç
zastawy srebrnej razem z zastawà ze
stali oksydowanej aby nie nastàpi∏a
pomi´dzy nimi reakcja chemiczna.
■ Aby najlepiej umyç zastaw´ srebrnà
nale˝y:
WA˚NE
Gdy kupujemy nowe naczynia nale˝y
zawsze upewniç si´, czy mo˝na je
zmywaç w zmywarkach.
a) op∏ukaç jà natychmiast po posi∏ku,
szczególnie jeÊli u˝ywano jej z
majonezem, jajkami, rybà, itd...;
b) nie rozpryskiwaç na niej Êrodków
myjàcych;
Zalecenia na zakoƒczenie
programu
c) nie pozostawiaç jej w stycznoÊci z
innymi metalami.
■ Aby uniknàç ewentualnych Êladów
kropli spadajàcych z koszyka górnego,
nale˝y tu˝ po zmywaniu wyjmowaç w
pierwszej kolejnoÊci koszyk dolny.
18
■ JeÊli pozostawimy na jakiÊ czas naczynia
w zmywarce nale˝y lekko uchyliç
drzwiczki aby u∏atwiç krà˝enie powietrza i
poprawiç warunki wysychania.
■ W celu usuni´cia plam, zaleca si´ zastosowaç
Êrodek cierny o bardzo drobnej ziarnistoÊci.
Nie nale˝y stosowaç substancji zawierajàcych
chlor ani druciaków.
CZYSZCZENIE NA ZEWNÑTRZ
I KONSERWACJA ZMYWARKI
■ Do mycia zewn´trzej strony zmywarki
nale˝y
u˝ywaç
tylko
szmatki
zmoczonej ciep∏à wodà, bez Êrodków
odt∏uszczajàcych i szorstkich.
■ Zmywarka nie wymaga ˝adnej specjalnej
konserwacji, gdy˝ zbiornik myjàcy jest
samooczyszczajàcy si´.
■ Nale˝y okresowo, za pomocà wilgotnej
gàbki, czyÊciç uszczelk´ gumowà
w drzwiczkach aby wyeliminowaç
ewentualne Êlady odpadków lub Êrodka
do p∏ukania.
■ Aby w pe∏ni zagwarantowaç usuwanie
drobnych osadów wapienia lub brudu
zaleca si´ dokonywaç okresowo pe∏nego
zmywania poprzez wlewanie na dno
pojemnika szklanki octu i ustawienie
programatora na zmywanie delikatne.
■ JeÊli mimo normalnego czyszczenia
p∏ytki i filtru zauwa˝amy, ˝e naczynia lub
garnki nie sà wystarczajàco dobrze
zmyte lub wyp∏ukane, nale˝y sprawdziç
czy otwory w obrotowych ramionach
spryskujàcych (Rys. A “5”) nie sà zatkane.
1
2
JeÊli wymagajà one czyszczenia nale˝y
dokonaç tego w sposób nast´pujàcy:
1. Aby zdjàç rami´ górne nale˝y obróciç
ramieniem myjàcym a˝ wpust ustawi
si´ w pozycji ukazanej przez strza∏k´
(Rys. 1b). Nale˝y popchnàç je ku górze i
utrzymujàc nacisk odkr´ciç obracajàc
nim w kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1) (aby je
za∏o˝yç nale˝y powtórzyç te operacj´
lecz obróciç w kierunku przeciwnym),
podczas gdy rami´ dolne mo˝na zdjàç
pociàgajàc je po prostu ku górze (Rys. 2);
2. Umyç ramiona obrotowe pod strumieniem
wody usuwajàc odpadki zatykajàce
dysze;
3. Na zakoƒczenie operacji umieÊciç
ramiona obrotowe ponownie w tej samej
pozycji, pami´tajàc aby w przypadku
ramienia górnego wpust znalaz∏ si´ we
w∏aÊciwej pozycji, dokr´cajàc go do
oporu.
■ Wanna zmywarki jak te˝ wewn´trzna
strona drzwiczek wykonane sà ze stali
nierdzewnej. JeÊli mimo to zauwa˝ymy
plamy tlenków, to pochodzà one jedynie
z nadmiernego wyst´powania w wodzie
soli ˝elaza.
1b
PO U˚YCIU
19
Po ka˝dym zmywaniu nale˝y zamknàç
kurek doprowadzajàcy wod´ aby odciàç
zmywark´ od instalacji wodnej i przycisnàç
przycisk Start/Stop, co zapewni odci´cie jej
od zasilania elektrycznego.
JeÊli zmywarka ma pozostawaç przez
d∏u˝szy czas bezczynna, konieczne jest
wykonanie nast´pujàcych czynnoÊci:
1. Wykonaç program zmywania bez
∏adowania naczyƒ, lecz ze Êrodkiem
myjàcym, co pozwoli odt∏uÊciç maszyn´.
2. Wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego.
3. Zamknàç kurek wejÊciowy wody.
4. Wype∏niç
odpowiedni
pojemnik
Êrodkiem do p∏ukania.
5. Pozostawiç drzwiczki uchylone.
6. Pozostawiç czyste wn´trze zmywarki.
7. JeÊli maszyna pozostawiona jest w
pomieszczeniu, w którym temperatura
jest ni˝sza ni˝ 0°C, woda pozosta∏a w
przewodach mo˝e zamarznàç. Dlatego
te˝ nale˝y doprowadziç temperatur´
otoczenia do wartoÊci wy˝szej od 0°C i
poczekaç oko∏o 24 godzin na ponowne
uruchomienie maszyny.
OPIS PANELU STERUJÑCEGO
F
G
H
ED
C
I
A
B
A
Przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ"
B
OPIS PROGRAMÓW
C
Przyciski "PROGRAMÓW"
D
Przycisk opcji "HPS"
E
Przycisk "OPÓèNIONY START"
F
Lampki sygnalizacyjne "FAZ PROGRAMU"/
Czas: "OPÓèNIENIE STARTU"
G
Lampka sygnalizacyjna "WYBÓR OPCJI"
H
Lampki sygnalizacyjne "WYBÓR
PROGRAMU"
I
Lampka sygnalizacyjna "BRAK SOLI"
WYMIARY
59,8 x 82 ÷ 90 x 55
117
SzerokoÊç x WysokoÊç x G∏´bokoÊç (cm)
WysokoÊç przy otwartych drzwiczkach (cm)
DANE TECHNICZNE
12
dla 8 osób
Minimum 0,08 - Maksimum 0,8
IloÊç nakryç (EN 50242)
PojemnoÊç wraz z garnkami i talerzami
Dopuszczalne ciÊnienie instalacji wodnej (MPa)
Moc bezpieczników / Maksymalna pobierana moc / Napi´cie
Patrz tabliczka znamionowa
ZU˚YCIE (programy podstawowe)*
Program
Energia (kWh)
Woda (L)
1,41
14
UNIWERSALNY
1,97
20
INTENSYWNY
0,97
10
ECO
0,73
9
SZYBKI 32' min.
Zu˝ycie energii w trybie wy∏àczenia i trybie czuwania: 0,30 W / 0,80 W
* WartoÊci zmierzone w laboratorium zgodnie z Europejskà Normà EN 50242 (podczas codziennego
u˝ytkowania mogà wystàpiç ró˝nice).
20
WYBÓR PROGRAMÓW I
FUNKCJE SZCZEGÓLNE
Przerwanie programu
Odradzamy otwieranie drzwiczek podczas
trwajàcego programu, szczególnie w fazie
Êrodkowej zmywania oraz w trakcie
ostatniego p∏ukania na goràco. Jednak˝e,
gdy podczas pracy zmywarki drzwiczki
zostanà otwarte (w celu na przyk∏ad
dodania naczyƒ do zmywania), program
zmywania automatycznie wy∏àczy si´.
Po ponownym zamkni´ciu drzwiczek, bez
wciskania ˝adnego przycisku, urzàdzenie
wznowi prac´ w tym punkcie cyklu, w
którym zosta∏o zatrzymane.
Ustawianie programów
■ Otworzyç drzwiczki zmywarki i w∏o˝yç do
niej naczynia przeznaczone do mycia.
■ Wcisnàç przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" .
Wszystkie kontrolki programów zacznà migaç.
■ W razie potrzeby nale˝y wcisnàç przycisk
opcji (zaÊwieci si´ odpowiednia lampka
sygnalizacyjna).
UWAGA!
JeÊli otworzymy drzwiczki gdy
zmywarka jest w trakcie suszenia,
w∏àczy si´ sygna∏ akustyczny
ostrzegajàcy, ˝e cykl si´ jeszcze nie
zakoƒczy∏.
Opcj´ mo˝na w∏àczyç lub wy∏àczyç W
CZASIE jednej minuty od uruchomienia
programu.
■ Wybraç program wciskajàc odpowiedni
przycisk.
Zmiana programu w trakcie
pracy zmywarki
■ Zamknàç drzwiczki. Po sygnale
dêwi´kowym program uruchomi si´
automatycznie.
Aby zmieniç lub anulowaç wykonywany
aktualnie program, nale˝y post´powaç w
nast´pujàcy sposób:
W CZASIE jednej minuty od
rozpocz´cia programu mo˝liwe jest
dokonanie zmiany programu przez
wciÊni´cie odpowiedniego przycisku.
■ Otworzyç drzwiczki.
■ Trzymaç wciÊni´ty przez co najmniej 5
sekund przycisk realizowanego programu
(lampka sygnalizacyjna Êwieci si´ w
sposób ciàg∏y). Kontrolki programów
zacznà migaç pojedynczo i sekwencyjnie
oraz rozlegnà si´ sygna∏y dêwi´kowe.
WA˚NE
Aby wybraç program "ZIMNE
P¸UKANIE",
konieczne
jest
jednoczesne wciÊni´cie przycisku
"SZYBKI" oraz przycisku opcji "HPS".
■ Bie˝àcy program zostanie skasowany i
wszystkie kontrolki programów zacznà
migaç.
■ W tym momencie mo˝liwe b´dzie
ustawienie nowego programu.
Programy “IMPULSY”
WA˚NE
Aby
anulowaç
program
"ZIMNE
P¸UKANIE", konieczne jest jednoczesne
wciÊni´cie
przycisku programu
"SZYBKI" i przycisku opcji "HPS".
Programy “IMPULSY” wykorzystujà technik´
zmywania na impulsy, która zmniejsza
˝u˝ycie wody i energii, ha∏as a przy tym
zwi´ksza skutecznoÊç zmywania.
UWAGA!
Przed
uruchomieniem
nowego
programu nale˝y upewniç si´, czy
Êrodek do zmywania nie zosta∏ ju˝
pobrany. JeÊli w pojemniku brakuje
Êrodka do zmywania, nale˝y go
uzupe∏niç.
WA˚NE
Dzia∏anie
przerywane
pompy
zmywania NIE jest sygna∏em z∏ego
funkcjonowania, ale jest cechà
charakterystycznà zmywania na
impulsy Êwiadczàçà o prawid∏owym
dzia∏aniu zmywarki.
21
Przycisk "OPÓèNIONY START"
Wykonanie programu
Przycisk ten pozwala zaprogramowaç
uruchomienie zmywania z opóênieniem 3,
6 lub 9 godzin.
Podczas trwania programu lampka
sygnalizacyjna
wybranego
cyklu
b´dzie Êwieciç si´ w sposób ciàg∏y,
zaÊ 3 lampki sygnalizacyjne wyÊwietlania
“ETAPÓW PROGRAMU” (odpowiadajàcych
"ZMYWANIU"
, "P¸UKANIU"
i
"SUSZENIU”
) b´dà Êwieciç si´
pojedynczo i kolejno, wskazujàc aktualny
etap zmywania.
Aby ustawiç opóêniony start, nale˝y
post´powaç w nast´pujàcy sposób:
■ Wcisnàç
przycisk
"OPÓèNIONY
START" (przy ka˝dym wciÊni´ciu b´dzie
mo˝na
nastawiç
start
opóêniony
odpowiednio o 3, 6 lub 9 godzin, przy czym
lampka sygnalizacyjna odpowiadajàca
wybranej wartoÊci opóênienia zacznie
Êwieciç si´ w sposób ciàg∏y).
W przypadku przerwania dop∏ywu energii
elektrycznej zmywarka przechowa w
pami´ci wykonywany program, który w
momencie przywrócenia dostawy energii
elektrycznej zostanie wznowiony w
punkcie, w którym by∏ przerwany.
■ Aby uruchomiç odliczanie, nale˝y
wcisnàç przycisk wybranego programu.
Lampka sygnalizacyjna odpowiadajàca
programowi zacznie Êwieciç w sposób ciàg∏y,
natomiast lampka odpowiadajàca czasowi
opóênionego startu zacznie migotaç.
Zakoƒczenie programu
W przypadku ustawienia opóênienia
równego 9 godzinom zmniejszanie si´
czasu pozosta∏ego do uruchomienia
zmywarki wyÊwietlane jest poprzez w∏àczenie
po 3 godzinach lampki sygnalizacyjnej 6h i
po 6 godzinach lampki sygnalizacyjnej 3h.
Koniec programu jest oznajmiany
sygna∏em dêwi´kowym (jeÊli nie jest
wy∏àczony),
trwajàcym
5
sek.,
powtarzanym 3 razy z przerwami 30
sekundowymi.
Lampka
sygnalizacyjna
wybranego
programu (2 lampki dla programu "ZIMNE
P¸UKANIE") zacznie migotaç.
Wówczas mo˝liwe b´dzie wyj´cie
umytych naczyƒ i wy∏àczenie zmywarki
poprzez
wciÊni´cie
przycisku
"W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" lub te˝ ponowne
za∏adowanie zmywarki w celu dokonania
nast´pnego zmywania z
wykonaniem
opisanych wy˝ej kolejnych czynnoÊci.
Na zakoƒczenie ostatnich 3 godzin (przy
koƒcu odliczania) lampka sygnalizacyjna 3h
zmieni stan Êwiecenia z migotania na Êwiecenie
ciàg∏e, co zasygnalizuje etap zmywania i
program automatycznie rozpocznie prac´.
Gdy odliczanie nie zosta∏o jeszcze zakoƒczone,
to znaczy gdy program nie rozpoczà∏
jeszcze dzia∏ania, mo˝liwa jest zmiana lub
anulowanie opóênionego startu, wybór
innego programu lub wybór/skasowanie
wyboru opcji; nale˝y wówczas post´powaç
w nast´pujàcy sposób:
Przycisk opcji
Przycisk "HPS"
WciÊni´cie tego przycisku automatycznie
zwi´ksza intensywnoÊç zmywania, dodane
jest jeszcze jedno p∏ukanie i tam gdzie jest
to przewidziane zwi´ksza si´ temperatura i
ciÊnienie wody w fazie zmywania.
Przycisk "HPS" pozwala dzia∏aç z wi´kszà
si∏à na silne zabrudzenia i uzyskaç lepszy
efekt zmywania.
Jest zalecany do zmywania bardzo brudnych
naczyƒ lub naczyƒ na których brud ju˝
zasech∏.
WA˚NE
Przy wyborze tej funkcji wy∏àczy si´
zmywanie na impulsy.
22
■ Trzymaç wciÊni´ty przez co najmniej 5
sekund przycisk wybranego programu.
Kontrolki programów zacznà migaç
pojedynczo i sekwencyjnie oraz
rozlegnà si´ sygna∏y dêwi´kowe.
■ Opóêniony start i wybrany program
zostanà skasowane. Wszystkie kontrolki
programów zacznà migaç.
■ Wcisnàç
przycisk
"OPÓèNIONY
START" w celu ustawienia innego czasu
opóênienia startu (odpowiadajàca
wybranej wartoÊci lampka sygnalizacyjna
zaÊwieci si´ Êwiat∏em ciàg∏ym).
■ Po zmianie lub anulowaniu opóênionego
startu mo˝liwe jest nastawienie nowego
programu i wybranie lub te˝ skasowanie
wyboru opcji.
Wy∏aczenie sygnalizacji
akustycznej KO¡CA PROGRAMU
3. Zwolniç przycisk kiedy rozlegnie si´
TRZECI sygna∏ akustyczny (wszystkie
kontrolki zacznà migaç).
Sygnalizacja akustyczna koƒca programu
mo˝e byç wy∏àczona w nast´pujàcy
sposób.
4. Wcisnàç ponownie ten sam przycisk:
migajàca
kontrolka
(pami´tanie
wy∏àczone) zapali si´ na sta∏e
(pami´tanie w∏àczone).
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
5. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà
przycisku "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" dla
zapami´tania nowego ustawienia.
Wy∏àczenie funkcji pami´tania odbywa si´
za pomocà tej samej procedury.
1. Wcisnàç i przytrzymaç PIERWSZY
przycisk "PROGRAMÓW" (od prawej) i
równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" (rozlegnie
si´ krótki sygna∏).
Sygnalizacja anomalii
JeÊli podczas wykonywania programu
zmywarka b´dzie pracowaç w sposób
nieprawid∏owy lub pojawi si´ inna anomalia,
lampka sygnalizacyjna odpowiadajàca
wybranemu cyklowi (dwie lampki dla
programu "ZIMNE P¸UKANIE" b´dzie
migotaç z du˝à cz´stotliwoÊcià i rozlegnie
si´ sygna∏ dêwi´kowy.
Nale˝y wówczas wy∏àczyç zmywark´,
wciskajàc przycisk "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ".
Po upewnieniu si´, ˝e otwarty jest kran
dop∏ywu wody, ˝e nie jest za∏amany wà˝
odp∏ywowy, nie jest zatkany syfon ani
filtry - nale˝y ponownie ustawiç wybrany
program.
W przypadku powtórzenia si´ danej
anomalii konieczne b´dzie skontaktowanie
si´ z serwisem technicznym.
2. Przytrzymaç przycisk "PROGRAMÓW "
przez co najmniej 15 sekund (w tym
czasie rozlegnà si´ 2 sygna∏y akustyczne).
3. Zwolniç przycisk przy drugim sygnale
akustycznym (zapalà si´ 3 kontrolki
"WYBÓR PROGRAMU").
4. Wcisnàç ponownie przycisk: 3 kontrolki
ze Êwiat∏a sta∏ego (sygnalizacja koƒca
programu w∏àczona) prze∏àczà si´ na
migajàce (sygnalizacja wy∏àczona).
5. Wy∏àczyç zmywark´ za pomocà
przycisku "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" dla
zapami´tania nowego ustawienia.
W celu w∏àczenia sygnalizacji koƒca
programu nale˝y powtórzyç t´ samà
procedur´.
WA˚NE
Niniejsza zmywarka jest wyposa˝ona
w uk∏ad zabezpieczajacy przed
zalaniem, który w razie awarii usuwa
nadmiar wody ze zmywarki.
Zapami´tanie ostatnio
u˝ywanego programu
Funkcj´ pami´tania ostatnio u˝ywanego
programu mo˝na aktywowaç w nast´pujàcy
sposób:
WA˚NE
Procedur´
ustawiania
nale˝y
zawsze zaczynaç gdy zmywarka
jest wy∏àczona.
UWAGA!
Aby nie dopuÊciç do nieumyÊlnego
w∏àczenia uk∏adu zabezpieczajàcego
przed zalaniem nie zaleca si´
przesuwaç ani przechylaç zmywarki
podczas jej dzia∏ania.
W przypadku, w którym zachodzi
koniecznoÊç
przesuni´cia
lub
przechylenia
zmywarki
nale˝y
sprawdziç wczeÊniej, czy zmywanie
zakoƒczy∏o si´ i czy w zbiorniku
zmywarki nie pozosta∏a woda.
1. Wcisnàç i przytrzymaç PIERWSZY
przycisk "PROGRAMÓW" (od prawej) i
równoczeÊnie
w∏àczyç
zmywark´
przyciskiem "W¸ÑCZ/WY¸ÑCZ" (rozlegnie
si´ krótki sygna∏).
2. Przytrzymaç przycisk "PROGRAMÓW "
przez co najmniej 30 sekund (w tym czasie
rozlegnà si´ 3 sygna∏y akustyczne).
23
Programu
Opis
UNIWERSALNY
Przeznaczony do zmywania naczyƒ i
garnków codziennego u˝ytku, normalnie
zabrudzonych.
INTENSYWNY
Przeznaczony do zmywania mocno
zabrudzonych naczyƒ i garnków.
ECO
Program
do
naczyƒ
normalnie
zabrudzonych (najbardziej efektywny
pod wzgl´dem ∏àcznego zu˝ycia energii
i wody dla tego rodzaju naczyƒ).
Program znormalizowany EN 50242.
NOCNY
Programy “IMPULSY”
LISTA PROGRAMÓW
Program maksymalnie cichy. Idealny do
zmywania nocnego i korzystania z
taƒszych taryf energetycznych.
+
Bardzo szybkie zmywanie wykonywane
tu˝ po zakoƒczeniu posi∏ku po podgrzaniu
wody, wskazane do zmywania naczyƒ
dla 4/6 osób najwy˝ej.
SZYBKI 32 min.
ZIMNE P¸UKANIE
+
Wst´pne, krótkie zmywanie wykonywane
rano lub w po∏udnie, kiedy chcemy
przenieÊç g∏ówne zmywanie na okres po
kolacji.
Zmywanie ze zmywaniem wst´pnym
W przypadku, gdy stosujemy program INTENSYWNY nale˝y równie˝ dodaç porcj´ Êrodka
myjàcego, w iloÊci 20 g (1 ∏y˝ka do zupy) bezpoÊrednio do zmywarki.
24
•••••
••••
•
••••
•
••••• •
•
•
••••
55°C
50°C
•
N.D. = FUNKCJA NIEDOST¢PNA
25
•
Przycisk "HPS"
Czas
zmywania
w
minutach
Przycisk "OPÓèNIONY
START"
Przebieg wykonania programu
Wodà zimnà (15°C)
-Tolerancja ± 10%-
P∏ukanie goràce ze
Êrodkiem
wyb∏yszczajàcym
Drugie zimne p∏ukanie
Pierwsze zimne
p∏ukanie
Zmywanie zasadnicze
Zmywanie wst´pne
zimne
Zmywanie wst´pne
goràce
Kontrola zapasu soli
Kontrola Êrodka
wyb∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów i
p∏ytki
Ârodek do zmywania
Ârodek do zmywania
wst´pnego
CzynnoÊci do wykonania
Funkcje
dodatkowe
60°C
•
•
120 TAK TAK
75°C
• • •
130 TAK TAK
45°C
•
170 TAK
TAK
•
240 TAK
•
32
TAK N.D.
5
TAK N.D.
WATERBLOCK - URZÑDZENIE BLOKUJÑCE DOP¸YW WODY
Przewód zasilajàcy jest wyposa˝ony w urzàdzenie blokujàce dop∏yw wody w
przypadku uszkodzenia w´˝a zasilajàcego w wod´.
CzynnoÊç ta jest sygnalizowana przez czerwonà pamk´ znajdujàcà si´ w
ma∏ym okienku
.
Nale˝y wtedy wymieniç przewód zasilajàcy zmywark´ w wod´.
JeÊli d∏ugoÊç przewodu nie pozwala na prawid∏owe do∏àczenie, sam przewód
nale˝y zamieniç na inny, o poprawnej d∏ugoÊci.
Urzàdzenie zapobiegajàce odkr´ceniu si´ (aby zdjàç podk∏adk´ nale˝y
wcisnàç guzik).
26
USUWANIE DROBNYCH USTEREK
JeÊli zmywarka nie dzia∏a, z pomocà wezwanego technika serwisowego
wykonaç nast´pujàce czynnoÊci sprawdzajàce:
NIEPRAWID¸OWOÂCI
1 - Maszyna nie dzia∏a dla
˝adnego programu
2 - Maszyna nie pobiera wody
3 - Maszyna nie odprowadza
wody
4 - Maszyna odprowadza wod´
w sposób ciàg∏y
5 - Nie obraca si´ rami´
PRZYCZYNY
ÂRODKI ZARADCZE
èle wetkni´ta wtyczka sieciowa
Wetknàç wtyczk´
Nie wciÊni´ty przycisk O/I
(Start/Stop)
Wcisnàç przycisk Start/Stop
Drzwiczki otwarte
Zamknàç drzwiczki
Brak zasilania w energi´
Sprawdziç
Patrz przyczyny Nr 1
Skontrolowaç
Zamkni´ty kurek z wodà
Otworzyç kurek
èle ustawiony programator
Ustawiç poprawnie programator
Zagi´ty przewód zasilajàcy
Wyprostowaç przewód.
Zatkany filtr przewodu zasilania w
wod´
Zatkany filtr
OczyÊciç filtr umieszczony na
zakoƒczeniu przewodu
zasilania w wod´
OczyÊciç filtr
Zagi´ty przewód odp∏ywowy wody
Wyprostowaç przewód.
Nieprawid∏owe przed∏u˝enie
przewodu odp∏ywowego wody
Podczas przed∏u˝ania przewodu
odp∏ywowego post´powaç zgodnie z
instrukcjà
Przewód odp∏ywowy skierowany
do rury w Êcianie nie ma
odpowietrzenia
Wezwaç wykwalifikowanego
technika
Przewód w po∏o˝eniu zbyt niskim
UnieÊç do 40 cm koƒcówk´ przewodu
odp∏ywowego.
Zbyt du˝o Êrodka myjàcego
Zmniejszyç iloÊç Êrodka myjàcego.
Zastosowaç specjalny Êrodek myjàcy.
JakiÊ przedmiot przeszkadza w
obrocie ramienia
Skontrolowaç
P∏ytka filtrujàca i filtr zatkane przez
nieczystoÊci
OczyÊciç p∏ytk´ i filtr
obrotowe
6 - W zmywarkach elektronicznych
bez wyÊwietlacza: jedna lub
dwie kontrolki migajà szybko.
Zamkni´ty kurek dop∏ywu wody
27
Wy∏àczyç maszyn´. Otworzyç kurek.
Ponownie w∏àczyç cykl
prania
NIEPRAWID¸OWOÂCI
PRZYCZYNY
ÂRODKI ZARADCZE
Patrz przyczyny Nr 5
Skontrolowaç
Dno garnków nie jest dok∏adnie
umyte
Zbyt uporczywie przyczepione resztki
jedzenia, które nale˝y zdjàç przed
zmywaniem w zmywarce
Brzeg garnków nie jest dok∏adnie
umyty
Lepiej u∏o˝yç garnki
Dysze ramion spryskujàcych cz´Êciowo zatkane
Zdemontowaç ramiona
spryskujàce odkr´cajàc mocujàcà
nakr´tki mocujàce zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazówek zegara i
umyç je pod kranem.
Naczynia nie sà dobrze roz∏o˝one
Nie uk∏adaç naczyƒ zbyt ciasno
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego zanurzona jest w
wodzie
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego nie powinna dotykaç
powierzchni wody odprowadzanej.
Ârodek myjàcy nie jest prawid∏owo
dawkowany, jest stary lub zbrylony.
Zwi´kszyç dawk´ zale˝nie od
stopnia zabrudzenia lub wymieniç
Êrodek myjàcy.
Korek pojemnika z solà nie jest
dok∏adnie zakr´cony.
Dokr´ciç do oporu.
Wybrany program zmywania jest
zbyt s∏aby.
Wybraç program bardziej
skuteczny.
Naczynia w koszyku dolnym nie sà
umyte.
Wy∏àczyç przycisk po∏owicznego
za∏adunku.
8 - Zmywarka nie pobiera
Sztuçce, talerze, garnki przesz
kadzajà w prawid∏owym otwarciu
pojemnika na detergent.
Za∏adowaç naczynia w zmywarce
prawid∏owo, uwa˝ajàc by nie
przeszkadza∏y w otwieraniu si´
pojemnika na detergent.
9 - ObecnoÊç bia∏ych plam na
Woda zasilajàca jest szczególnie
twarda.
Sprawdziç poziom soli i Êrodka do
p∏ukania oraz wyregulowaç
dawkowanie, jeÊli nieprawid∏owoÊç
utrzymuje si´, poprosiç Dzia∏
Serwisowy o interwencj´.
Naczynia uderzajà o siebie.
Lepiej je rozmieÊciç w koszykach.
Obrotowe ramiona myjàce
uderzajà o naczynia.
Lepiej u∏o˝yç naczynia.
Brak obiegu powietrza
Pozostawiç drzwiczki maszyny
uchylone po zakoƒczeniu
programu zmywania co poprawi
warunki naturalnego wysychania.
Brakuje Êrodka nab∏yszczajàcego.
Uzupe∏niç Êrodek nab∏yszczajacy.
7 - Naczynia sà zmyte tylko
cz´Êciowo
detergentu lub pobiera go za
ma∏o
naczyniach
10 - Ha∏as podczas zmywania
11 - Naczynia nie sà dok∏adnie
wysuszone
Uwaga: Gdy jedna z cytowanych powy˝ej nieprawid∏owoÊci jest powodem z∏ego zmywania lub
niewystarczajàcego p∏ukania, niezb´dne jest r´czne zebranie brudów z naczyƒ gdy˝ operacja koƒcowa
spowoduje wyschni´cie zabrudzeƒ, których kolejne zmywanie w zmywarce nie by∏oby w stanie oczyÊciç.
JeÊli z∏e dzia∏anie zmywarki utrzymuje si´, nale˝y zwróciç si´ do Dzia∏u Serwisowego podajàc nazw´
modelu zmywarki, umieszczonà na tabliczce znamionowej znajdujàcej si´ po wewn´trznej stronie drzwiczek,
w cz´Êci górnej, lub na egzemplarzu gwarancji. Informacje te umo˝liwià
dokonanie szybszego i
skuteczniejszego serwisu.
Producent zrzeka si´ wszelkiej odpowiedzialnoÊci za b∏´dy w druku niniejszej instrukcji. Ponadto
zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian które uzna za u˝yteczne bez pogorszenia
podstawowych charakterystyk.
28
âestitamo!
JAMSTVO
Zahvaljujemo Vam ‰to ste izabrali
Candy kuçanski uredjaj; kvalitetnu
perilicu sudja koja jamãi visoku
uãinkovitost i pouzdanost.
Candy proizvodi vrlo ‰iroki asortiman
kuçanskih uredjaja: perilice rublja,
perilice/su‰ilice
rublja,
‰tednjake,
mikrovalne peçnice, ugradne peçnice
i ploãe za kuhanje, hladnjake i ledenice.
TraÏite od svog prodavaãa najnoviji i
cjeloviti katalog Candy proizvoda.
Prilikom kupnje uredjaja prodavaã Vam
mora izdati
ispunjeni i potvrdjeni
jamstveni list.
Na poledjini jamstvenog lista nalazi se
popis i adrese servisera koji su
ovla‰jteni popravljati Candy uredjaje u
jamstvenom roku.
Molimo da paÏljivo proãitate upute
sadrÏane u ovoj knjiÏici. Oni çe Vam
pruÏiti vaÏne podatke ne samo glede
sigurnog postavljanja, kori‰tenja i
odrÏavanja perilice, veç i kako postiçi
najbolje rezultate u svakodnevnom
rukovanju perilicom sudja.
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu, jer çe
Vam ubuduçe jo‰ trebati.
29
SADRÎAJ
Upute za sigurno kori‰tenje
Namje‰tanje i ugradnja
Uredjaj za omek‰avanje vode
Punjenje spremnika za sol
Namje‰tanje gornje ko‰are za sudje
Stavljanje sudja u perilicu
Podaci za laboratorijska ispitivanja
Punjenje deterdÏentom
Vrste deterdÏenta
Punjenje sredstvom za sjaj
âi‰çenje filtra
Praktiãni savjeti
âi‰çenje i odrÏavanje
Opis upravljaãke ploãe
Tehniãki podaci
Izbor programa i posebne funkcije
Sustav kontrole vode (Watercontrol)
Odabir programa
Prepoznavanje manjih gre‰aka u radu
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
31
32
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
47
48
51
52
54
Slika A
5
1
4
2
3
Molimo Vas da paÏljivo proãitate upute navedene u ovoj knjiÏici zato jer sadrÏe vaÏne
podatke koji se odnose na sigurno namje‰tanje i ugradnja perilice, njeno kori‰tenje i
odrÏavanje, te korisne savjete za ‰to bolju upotrebu.
PaÏljivo ãuvajte ovu knjiÏicu jer bi Vam i ubuduçe mogla zatrebati.
30
UPUTE ZA SIGURNO
KORI·TENJE
■ Vrata perilice sudja nije dobro ostavljati
otvorenima, buduçi da to predstavlja
moguçu opasnost (npr. spoticanje, udaranje).
Ovdje su prikazana osnovna sigurnosna
pravila koja vrijede za sve elektriãne
kuçanske uredjaje i to kako slijedi.
■ Prislanjanjem ili sjedenjem na otvorenim
vratima perilice sudja moÏe uzrokovati
njihovo o‰teçenje.
UPOZORENJE!
NoÏeve i sliãan pribor s o‰trim toãkama
morate staviti u ko‰aricu za jedaçi
pribor s o‰tricama okrenutim prema
dole ili poloÏiti vodoravno.
Instalacija
■ U sluãaju da utikaãu na uredjaju ne
odgovara utiãnici u zidu, isti mora biti
zamijenjen odgovarajuçim i to od strane
za to osposobljene struãne osobe koja
istovremeno mora provijeriti da li presjek
kablova utiãnice odgovara prikljuãnoj
snazi elektriãnog uredjaja.
Svakodnevno kori‰tenje
■ Ovaj uredjaj je namjenjen za kori‰tenje u
domaçinstvu I sliãnim situacijama kao
‰to su:
■ Obratite pozornost da uredjaj ne priti‰çe
prikljuãni kabel.
■ Opçenito se ne preporuãa prikljuãivanje
uredjaja na elektriãnu mreÏu preko
razliãitih ispravljaãa, vi‰estrukih utiãnica
ili produÏnih kablova.
- osoblje u trgovinama, uredima I
ostalim radnim mjestima;
- farmama;
■ Ako neophodno treba zamijeniti prikljuãni
kabel perilice, obratite se ovla‰tenom
sevisnom centru.
- gostima hotela, motela i ostalih
smje‰tajnim objekata;
- prenoãi‰tima.
Sigurnost
Razliãito kori‰tenje uredjaja od domaçinstva
ili uobiãajnih kuçnih poslova, npr. kao
komercijalno kori‰tenje u profesionalne
svrhe nije pokriveno jamstvom.
■ Ne dodirujte uredjaj kada su Vam ruke ili
noge vlaÏne ili mokre.
■ Ne dodirujte uredjaj ako ste bosi.
Ako se uredjaj koristi nepravilno, Ïivotni
vijek mu se smanjuje i moÏe izbjeçi
jamstvo.
■ Ne izvlaãite utikaã iz utiãnice tako da
povlaãite prikljuãni kabel ili cijeli uredjaj,
veç primite utikaã i izvadite ga iz utiãnice.
O‰teçenje uredjaja ili neko drugo o‰teçenje
ili gubitak kroz kori‰tenje koje nije u
skladu sa uputama (iako je uredjaj u
domaçinstvu)
neçe
biti
pokriveno
proizvodjaãkim jamstvom.
■ Elektriãni uredjaj ne izlaÏite razliãitim
atmosferskim utjecajima, kao na primjer:
ki‰i,suncu itd.
■ Ovaj uredjaj nije namijenjen za uporabu
osobama (ukljuãujuçi i djecu) sa
smanjenim fiziãkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima te osabama bez iskustva
i znanja, osim ako ih koriste uz nadzor
osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili
od iste osobe dobiju pravilne upute za
kori‰tenje uredjaja.
■ Perilica sudja izradjena je za pranje
uobiãajenog kuhinjskog sudja koje se
koristi u domaçinstvima, u perilici nikako
ne smijete prati posudje ili predmete
uprljane benzinom, lakom, Ïeljeznim
ili ãeliãnim trunjem, nagrizajuçim
kemikalijama, kiselinama ili alkalima.
Pazite i nadzirite djecu kao se nebi
igrala s uredjajem.
■ Ako je u stanu ili kuçi ugradjen uredjaj
za omek‰avanje vode, nije potrebno
dodavati sol u uredjaj za omek‰avanje
vode, koja je ugradjena u perilicu sudja.
■ Vodu koja ostane u perilici sudja ili na
sudju na kraju programa pranja nije
potrebno brisati.
31
■ Jedaçi pribor çe se najbolje oprati ako
ga stavite u ko‰aricu sa ruçicama
okrenutim prema dole.
Odlaganje
■ Perilica sudja je izradjen od materijala
koji se mogu reciklirati, tako da je
se moÏete ispravno rije‰iti gledano sa
strane za‰tite okoli‰a.
■ Ako se perilica sudja pokvari ili prestane
ispravno raditi, iskljuãite je, zatvorite
vodu i nemojte je poku‰ati popraviti
sami. Popravke mora izvr‰iti smo
ovla‰teni serviser uz ugradnju iskljuãivo
originalnih rezervnih dijelova. Bilo koji
propust u gore navedenim savjetima
moÏe imati ozbiljne posljedice za sigurnost
uredjaja.
■ Ako se Ïelite rije‰iti stare perilice sudja,
budite savjesni i demontirajte vrata
perilice kako bi sprijeãilo da se unutra
uvuku i zatvore djeca. Isto tako nakon
‰to odpojite utikaã iz zidne utiãnice,
prereÏite glavni kabel za elektriãno
napajanje.
NAMJE·TANJE I UGRADNJA
UPOZORENJE!
Osigurajte da je va‰ elektriãni uredjaj
pravilno uzemljen.
(tehniãke napomene)
U sluãaju da elektirãna instalacija
nije pravilno uzemljena, upozoravamo
Vas da moÏe doçi do disperzije
elektriãne energije po metalnim
djelovima elektriãnog kuçanskog
uredjaja, disperzija elektriãne energije
moÏe se osjetiti i zbog prisustva
uplitanja radio valova.
ZNAâAJNO
Ako uredjaj postavite na pod prekrit
tapisonom ili tepihom, morate provjeriti
da otvori za ventilaciju na donjem
dijelu uredjaja nisu zaprijeãeni.
Budite sigurni da je nakon ugradnje
utikaã na uredjaju ostao dostupan.
Proizvodjaã ne preuzima
nikakvu
odgovornost za moguçe povrede ljudi ili
moguçe nastale materijalne ‰tete,
izazvane prikljuãivanjem uredjaja na
nepravilno uzemljenu elektriãnu instalaciju.
Prikljuãivanje na elektriãnu mreÏu
Uredjaj odgovara svim medjunarodnim
sigurnosnim propisima, i ima ugradjen
tropolni utikaã sa uzemljenjem, koji
osigurava kompletno uzemljenje uredjaja.
Uspje‰nost sigurnog rada perilice, takodjer
ovisi i o pravilno uzemljenoj elektriãnoj
instalacijama u va‰oj kuçi ili stanu.
Uredjaj je u suglasnosti s
europskim direktivama 73/23/EEC
i 89/336/EEC koje zamijenjuju
2006/95/EC i 2004/108/EC i kasnije
dopune.
Zato prije nego ‰to prikljuãite perilicu na
elektriãnu mreÏu provijerite slijedeçe:
1. da li je utiãnica ispravno uzemljena;
2. da li elektriãno brojilo, osiguraãi i presjek
elektriãnih kablova odgovara prikljuãnim
vrijednostima elektriãnog uredjaja,
navedenim na tablici sa tehniãkim
podacima koja je priãvr‰çena na perilici.
32
Prikljuãivanje na vodovodnu mreÏu
ZNAâAJNO
Perilica sudja mora biti spojena na
vodovodnu mreÏu kori‰tenjem nove
garniture cijevi. Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
1
■ Cijevi za odvod i dovod vode na perilici
moÏete usmijeriti ili na lijevu ili na desnu
stranu.
ZNAâAJNO
Perilicu moÏete prikljuãiti na hladnu
ili toplu vodu, s time da ulazna
temperatura tople vode ne smije
prelaziti temperaturu od 60°C.
2
■ Dozvoljeni minimalni pritisak vode iznosi
0,08 MPa do maksimalno 0,8 MPa.
U sluãaju da je pritisak u vodovodnoj
mreÏi manji od 0,08 MPa, posavjetujte
se sa ovla‰tenim servisnim centrom.
■ Prikljuãnu cijev morate priãvrstiti na
slavinu navojem, tako da perilicu
moÏete odvojiti od vodovodne mreÏe
kada je ne koristite (slika 1 B).
■ Perilica je opremljena dovodnom cijevi
koja na zavr‰etku ima navoj promjera
3/4" (slika 2 ).
■ Spojite dovodnu cijev "A" na slavinu za
vodu "B" sa prikljuãkom 3/4" i provjerite
da je spoj dobro zabrtvljen.
■ Ako je neophodno, dovodna cijev moÏe
se produÏiti do 2,5 m. ProduÏna cijev
moÏe se nabaviti kod ovla‰tenog
servisera.
3
■ Ako je u vodi prisutan kamenac ili
pijesak, u tom sluãaju preporuãamo da u
servisnom centru kupite dodatni filtar
broj 9226085 (slika 3). Filtar “D” namjestite
izmedju slavine “B” i dovodne cijevi
“A”, a jo‰ prije umetnite brtvu “C”.
■ Ako perilicu prikljuãujete na novu vodovodnu
instalaciju ili na vodovodnu instalaciju
koja duÏe vrijeme nije bila kori‰tena,
pustite vodu da teãe nekoliko minuta da
se iz cijevi isperu moguçe neçistoçe (kao
na primjer pijesak, hrdja itd) prije nego
‰to perilicu sudja prikljuãite na cijev za
dovod vode. Na taj naãin izbjegavate
moguçe zaãepljenje filtra navedenim
neçistoçama. Dovodnu cijev prikljuãite
na slavinu za dotok vode tek kada je
voda sasvim ãista.
33
■ Zaobljeni zavr‰etak odvodne cijevi
moÏete objesiti i na rub sudopera, ali
svakako morate pripaziti da zavr‰etak
cijevi nije potopljen u vodu koja se
moÏda nalazi u sudoperu, jer çe ona kod
ukljuãivanja uredjaja, natrag oteçi u
perilicu (slika 4Y).
Prikljuãivanje odvodne cijevi
■ Zavr‰etak odvodne cijevi namjestite na
stalni odvod vode, te pazite da cijev ne
bude savinuta (slika 4).
■ Stalni odvod vode mora biti na visini
najmanje 40 cm i imati unutarnji promjer
‰irine najmanje 4 cm.
■ U sluãaju da isti zavr‰etak Ïelite
namjestiti ispod radne povr‰ine, morate
ga
priãvrstiti
neposredno
ispod
radne plohe, na najvi‰oj moguçoj toãci
(slika 4Z).
■ Preporuãamo da namjestite i odgovarajuçi
sifon koji çe spreãavati ‰irenje neugodnih
mirisa (slika 4X ).
■ Po zavr‰etku prikljuãivanja perilice na
vodovodnu mreÏu provjerite da cijevi za
odvod i dovod vode nigdje nisu savinute.
■ Ako je neophodno, odvodna cijev moÏe
se produÏiti do 2,5 m; osigurajte da stoji
na najvi‰e 85 cm visine od razine poda.
ProduÏna cijev moÏe se nabaviti kod
ovla‰tenog servisera.
4
Otvaranje vrata
Zatvaranje vrata
Stavite va‰u ruku u utor i povucite.
U sluãaju da se vrata oma‰kom otvore za
vrijema rada perilice, posebni sigurnosni
sistem çe je automatski iskljuãiti.
Zatim provijerite da li se mlaznice za
raspr‰ivanje vode mogu lako okretati, tj. da
li su tanjuri, pribor za jelo i ostalo posudje
postavljeni tako da ne ometaju okretanje
mlaznica.
Zatvorite vrata pritiskom prema uredjaju,
provjerite da su dobro zatvorena (sigurnosni
zatvaraã mora napraviti klik).
ZNAâAJNO
Za pravilan rad perilice, vaÏno je da
vrata tijekom pranja ne otvarate.
34
UREDJAJ ZA
OMEK·AVANJE VODE
* Uredjaj za omek‰avanje vode
vorniãki je pode‰en na 3. stupanj,
tako da je prikladan za veçinu
korisnika.
U razliãitim krajevima voda sadrÏi razliãite
koliãine kalcijevih soli i minerala koji se
tijekom pranja taloÏe na stijenkama
posudja i ostavljaju na njima mrlje i bjelkaste
naslage. Ako je ovih soli u vodi vi‰e, voda
je veçe tvrdoçe.
Perilica posudja opremljena je uredjajem
za
odstranjivanje
vapnenca
koji
kori‰tenjem posebne vrste soli iz vode
izluãi vapnenac odnosno vodu omek‰a
tako da je prikladna za pranje posudja.
Podatke o stupnju tvrdoçe vode u Va‰oj
vodovodnoj mreÏi moÏete zatraÏiti od
podruãne uprave Vodovoda.
Prema stupnju tvrdoçe va‰e vode, uredjaj
za omek‰avnje vode regulirajte na
slijedeçi naãin:
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
1. DrÏite pritisnutom PRVU "PROGRAMSKU"
tipku (od desne strane) i istovremeno
ukljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO",
na kratko çe se jedanput ukljuãiti zvuãni
signal.
Reguliranje uredjaja za
omek‰avanje vode
Uredjaj ima 6-stupanjski regulator pomoçu
kojega moÏe omek‰avati vodu tvrdoçe do
90°fH (francuska ljestvica tvrdoçe)
odnosno 50°dH (njemaãka ljestvica tvrdoçe).
Na donjoj tabeli popisani su razliãiti
stupnjevi tvrdoçe vode sa odgovarajuçim
postavkama uredjaja za omek‰avanje
vode.
°fH
(Francuska
skala)
°dH
(Duitse
weergave)
Kori‰tenje
posebne soli
0
0-5
0-3
NE
Bez svjetla
1
6-15
4-9
DA
Svjetlo 1
3. Ponovno pritisnite istu tipku da odaberete
potrebnu razinu omek‰ivanja vode: pri
svakom pritisku na tipku ukljuãit çe se
jedan od svjetlosnih pokazatelja (razina
omek‰avanja vode prikazana je brojem
ukljuãenih svjetlosnih pokazatelja). Za
razinu 5, 4 svjetlosna pokazatelja çe
treptati, za razinu 0 sva svjetla biti çe
iskljuãena.
Pode‰enost
omek‰ivaãa
vode
Razina
Tvrdoça vode
2. I nadalje, a najmanje 5 sekundi drÏite
pritisnutom "PROGRAMSKU" tipku, SVE
DOK se ne ukljuãi zvuãni signal.
Ukljuãit çe se jedan od svjetlosnih
pokazatelja za "IZBOR PROGRAMA"
da prikaÏe trenutnu razinu pode‰enosti
uredjaja za omek‰avanje vode.
2 16-30 10-16 DA
Svjetlo 1, 2
*3 31-45 17-25 DA
Svjetlo 1, 2, 3
4 46-60 26-33 DA
Svjetlo 1, 2, 3, 4
5 61-90 34-50 DA
Svjetla 1,2,3,4
trepãu
4. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" da
potvrdite nove postavke.
UPOZORENJE!
Ako se pojavi bilo kakav problem u
radu perilice posudja, iskljuãite
perilicu
pritiskom
na
tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
i
pokrenite postupak ponovno od
poãetka (KORAK 1).
Svjetlosni pokazatelji "IZBOR PROGRAMA"
Tipka "PROGRAMI"
35
Tipka
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
PUNJENJE SPREMNIKA ZA
SOL
ZNAâAJNO
(samo pri prvom pokretanju perilice)
Kada perilicu sudja koristite prvi
puta, nakon potpunog punjenja
spremnika za sol, neophodno je
dodati vode sve dok se ne prelije iz
spremnika.
■ Na dnu uredjaja nalazi se spremnik za sol,
pomoçu koje se obnavlja sredstvo za
odstranjivanje vapnenca.
■ Vrlo je vaÏno da koristite iskljuãivo sol
posebno namijenjenu za perilice sudja.
Ostali tipovi soli kao npr. kuhinjska sol,
sadrÏe visok postotak vapnenastih
sastojaka, te zbog prisutnosti istih, ne
moÏe doçi do proãi‰çavanja, te se
uredjaj moÏe zaãepiti.
■ Sol u uredjaj za omek‰avanje dodajete
tako da odvrnete poklopãiç na spremniku,
koji se nalazi na dnu perilice.
■ Pri navedenoj radnji ãesto se dogodi da
iz spremnika isteçe ne‰to vode, bez
obzira na to, slobodno usipajte sol u
spremnik sve dok nije potpuno pun. Da bi
lak‰e usipali sol u spremnik, tijekom
usipavanja je mije‰ajte npr. dr‰kom od
kuhaãe.
Po zavr‰etku punjenja, odstranite
ostatke soli i dobro priãvrstite poklopãiç.
Pokazatelj zalihe soli
Pojedini modeli perilica opremljeni su
svjetlosnim pokazateljem na kontrolnoj
ploãi koji pokzauje kada je potrebno
ponovno napuniti spremnik za sol.
■ Nakon ‰to ste u perilicu stavili sol,
preporuãljivo je pokrenuti kompletan
program pranja ili program za HLADNO
ISPIRANJE.
U spremnik za sol moÏete usipati oko
1,5 do 1,8 kg soli. Za ‰to bolje i
uspje‰nije kori‰tenje perilice potrebno je
povremeno obnoviti zalihu soli, ovisno o
podacima na tablici.
¨
ZNAâAJNO
PokaÏu li se na sudju bjelkaste mrlje,
to je sigurnosni znak da u perilici
nedostaje soli.
36
NAMJE·TANJE GORNJE
KO·ARE
1
Za tanjure promjera od 29 cm do 32,5 cm,
preporuãujemo pranje u donjoj ko‰ari
perilice, ali tek nakon ‰to ste namjestili
gornju
ko‰aru u najvi‰i poloÏaj i to na
slijedeçi naãin:
1. Izvucite gornju ko‰aru;
2. Zatim zahvatite ko‰aru sa obe strane i
podignite je prema gore (slika 1).
2
Sudje koje je u promjeru veçe od 20 cm ne
moÏe se vi‰e stavljati u gornju ko‰aru, isto
tako kada je ko‰ara u gornjem poloÏaju ne
mogu se koristiti pomiãni nosaãi.
NAMJE·TANJE
POLOÎAJ:
KO·ARE
NA
a
b
a
b
NIÎI
1. Zahvatite ko‰aru sa obe strane i podignite
je lagano prema gore (slika 2a);
3
2. Zatim je polako otpustite u ispravan
poloÏaj (slika 2b).
VAÎNO: NIKAD NEMOJTE DIZATI ILI
SPU·TATI KO·ARU SAMO PO JEDNOJ
STRANI (slika 3).
UPOZORENJE:
Preporuãljivo je namjestiti ko‰aru prije
umetanja sudja.
37
Uobiãajeno dnevno punjenje posudjem
prikazano je na slici 1, 2 i 3.
STAVLJANJE SUDJA U
PERILICU
Gornja ko‰ara (slika 1)
A = duboki tanjuri
B = plitki tanjuri
C = tanjuri za desert
D = tanjuriçi od ‰alica za kavu
E = ‰alice za kavu
F = ãa‰e
Kori‰tenje gornje ko‰are
■ Gornja ko‰ara opremljena je pokretnim
policama koje su prikvaãene na boãne
strane ko‰are i mogu se podesiti u 4
poloÏaja.
■ U niÏem poloÏaju (A-A1) police se mogu
koristiti za ‰alice (kava/ãaj), kuhinjske
noÏeve, kutlaãe i sl.. Stakleno posudje s
ruãicama moÏe se sigurno objesiti na
krajeve polica.
A
1
A1
C F
A
B
D
E
■ U vi‰em poloÏaju (B-B1) police omoguçuju
prihvat plitkih i dubokih tanjura. Tanjure
treba postaviti okomito, vanjskim dnom
tanjura prema straÏnjoj strani perilice
posudja. Izmedju tanjura mora biti
razmak za slobodan prolaz vode.
B
Gornja ko‰ara (slika 2)
A = duboki tanjuri
B = plitki tanjuri
C = tanjuri za desert
D = tanjuriçi od ‰alica za kavu
E = ‰alice za kavu
F = ãa‰e
G = ko‰arica za jedaçi pribor
B1
■ Tanjure veçih promjera od oko 26 cm,
lagano nagnite prema prednjoj strani,
kako bi lak‰e umetnuli ko‰aru u
unutarnjost perilice.
2
F
■ Na gornju ko‰aru takodjer moÏete
postaviti i zdjele za salatu i plastiãne
zdjelice, ali je preporuãljivo da ih uãvrstite
na mjesto jer se takvo posudje kod
raspr‰ivanja vode moÏe prevrnuti.
■ Gornja ko‰ara napravljena je tako da je
maksimalno moÏete iskoristiti, odnosno
da je napunite samo s tanjurima koje
postavite u dva reda i to do najvi‰e 24
komada, ili samo sa ãa‰ama koje
posloÏite u pet redova najvi‰e do 30 komada,
ili sa razliãitim komadima posudja.
A
C
B
D
E
F
38
G
- POLOÎAJ “B”: za posudje, koje iako
standardne veliãine, ima odredjen oblik
(vrlo duboke zdjele, ãetvrtasto posudje ili
ono bez rubova i sl.
Gornja ko‰ara (slika 3)
A = ãa‰e
B = tanjuriça od ‰alica za kavu
C = ‰alica
D = mala zdjelica
E = srednje velika zdjela
F = velika zdjela
G = Ïlice za posluÏivanje
- POLOÎAJ “C”: za ravno posudje veçe
od prosjeka i/ili posudje nestandardnog
oblika (ãetverokutno, ‰esterokutno,
ovalno, posudje za pizzu itd.).
4
3
F
C
B
A
A
DB
E
AC
5
G
C
A
A
C
G
■ Mali tanjuri, koji se npr. koriste za desert
moraju biti smje‰teni na donju ko‰aru za
posudje sa preklopnim drÏaãem
postavljenim prema van, kao ‰to je
prikazano na slici 6 ("B").
Za uobiãajene ili veçe tanjure preklopni
drÏaã mora biti u poloÏaju ("A").
Kori‰tenje donje ko‰are
■ U donju ko‰aru moÏete posloÏiti pladnjeve,
tave, zdjele za juhu, zdjele za salatu,
duboke i plitke tanjure, pribor za jelo i
kuhaãe.
6
■ Pribor za jelo posloÏite u plastiãnu
ko‰aricu (drÏaã) koja je za to namijenjena,
vrhovima ruãica okrenutim prema gore.
■ DrÏaã pribora za jelo stavite na donju
ko‰aru (sl. 7 i 8) da Ïlice, vilice i noÏevi
ne iskliznuli kroz otvore na ko‰arici i
time blokiraju okretanje mlaznice za
raspr‰ivanje vode.
■ Donja ko‰ara za posudje opremljena je
posebnom
podesivom
sredi‰njom
policom (sl. 4 i 5).
To omoguçuje stabilno i optimalno
punjenje perilice posudjem, ãak i onda
kada je veliãina i/ili oblik posudja
nestandardan.
- POLOÎAJ “A”: za uobiãajeno punjenje
posudjem, ili kada nisu stavljene tave,
zdjele za salatu i sliãno.
A
B
UPOZORENJE!
Ako su mali tanjuri smje‰etni u ko‰aru
za posudje a preklopni drÏaã je u
neispravnom poloÏaju, tanjuri çe
ometati okretanje donjih mlaznica za
vodu.
39
Uobiãajeno dnevno punjenje posudjem
prikazano je na slici 7 i 8.
ZNAâAJNO
NiÏa ko‰ara ima uredjaj za sigurnosno
zaustavljanje koji je posebno koristan
za sigurno izvlaãenje potpuno pune
ko‰are.
Potpuno izvlaãenje ko‰are neophodno
je pri redovitom odrÏavanju, kada
punite sol i ãistite filtar.
Donja ko‰ara (slika 7)
A = srednje velika zdjela
B = velika zdjela
C = velika tava, pladnjevi, tave
D = poklopci
E = zdjele za juhu, pladnjevi za serviranje
F = pribor za jelo
G = male zdjele
7
D
Ko‰arice za jedaçi pribor (slika 9)
Ko‰arica za jedaçi pribor napravljena je
od dva odvojena djela, te je zbog toga
omoguçeno punjenje razliãitim veliãinama
jedaçeg pribora.
Dva dijela mogu biti zasebna tako da ih
odvojitie kliznim pomakom.
Vrh ko‰arice za jedaçi pribor moÏe se
ukloniti da se omoguçi stavljanje razliãitih
predmeta.
F A
B
E
9
G
C
Donja ko‰ara (slika 8)
A = dubokih tanjura
B = plitkih tanjura
C = tanjura za desert
D = tanjur za serviranje
E = pribor za jelo
8
E
A
B
C
A
D
PODACI LABORATORIJSKA
ISPITIVANJA
C
Molimo da podatke vezane za ispitivanje i
mjerenje radne buke prema EN normama
zatraÏite od:
testinfo-dishwasher@candy.it
Pravilno i racionalno razmje‰tanje sudja u
perilicu rezultirat çe dobrim rezultatima
pranja.
U va‰em zahtjevu molimo da navedete ime
modela i serijski broj va‰e perilice posudja
(pogledajte ploãicu/naljepnicu s tehniãkim
podacima).
40
PUNJENJE DETERDÎENTOM
DeterdÏent
ZNAâAJNO
Za pranje posudja u perilici morate
upotrebljavati posebno sredstvo za
pranje, koje moÏe biti u tekuçem
stanju, odnosno prikladan pra‰ak ili
tablete.
B
Nakon ‰to ste stavili deterdÏent u spremnik,
zatvorite poklopac, prvo ga gurnite (1) a zatim
ga pritisnite (2) sve dok se ne zaãuje "klik".
“CALGONIT” daje vrlo dobre rezultate a
moÏe se nabaviti u trgovaãkoj mreÏi.
Neprikladna sredstva kao na primjer:
sredstva za ruãno pranje posudja, ne
sadrÏe sastojke pogodne za pranje
posudja u perilici, te ometaju pravilan rad
perilice.
Punjenje spremnika za deterdÏent
Spremnik za deterdÏent smje‰ten je na
unutarnjoj strani vrata (slika A “2”). Ako je
poklopac spremnika zatvoren, za otvaranje
pritisnite tipku (A).
Po zavr‰etku bilo kojeg programa pranja,
ostavite poklopac uvijek otvoren.
Buduçi da sva sredstva za pranje, nemaju
istu snagu pranja, pridrÏavajte se uputa
proizvodjaãa.
Podsjeçamo i to, da nedovoljna koliãina
sredstva za pranje moÏe prouzroãiti
nepotpuno uklanjanje prljav‰tine. Dozirate
li preveliku koliãinu detrdÏenta, neçete
postiçi bolje rezultate pranja, veç samo
nepotreban tro‰ak.
UPOZORENJE!
Kod punjenja donje ko‰are sa
posudjem, provjeriti da li posudje ne
smeta otvaranju spremnika za
deterdÏent.
ZNAâAJNO
Nemojte koristiti prekomjerne koliãine
sredstava za pranje jer time istodobno
pridonosite i za‰titi okoli‰a.
Potrebna koliãina sredstva za pranje ovisi i
o stupnju prljav‰tine kao i o tipu posudja.
Preporuãujemo da odjeljak za pranje
spremnika za detrdÏent napunite sa 20-30
grama sredstva za pranje posudja (B).
A
41
■ uãinkovitost deterdÏenta koji sadrÏi i sol
zavisi o tvrdoçi vode u va‰oj vodovodnoj
mreÏi,
Provjerite da li je tvrdoça vode u va‰oj
vodovodnoj mreÏi unutar raspona
uãinkovitosti koja je prikazana na
ambalaÏi deterdÏenta.
VRSTE DETERDÎENTA
DeterdÏent u tabletama
DeterdÏenti
u
tabletama
razliãitih
proizvodjaãa ne otapaju se istom brzinom,
zbog toga tijekom kratkih programa pranja
neki deterdÏenti u tabletama ne mogu biti
potpuno uãinkoviti jer se ne otope u
potpunosti. Ako se koristi takav deterdÏent,
savjetujemo kori‰tenje duÏeg programa
pranja da se zajamãi potpuno djelovanje
deterdÏenta u tabletama.
Ako koristite takvu vrstu deterdÏenta a
niste zadovoljni sa rezultatima pranja,
molimo da se obratite proizvodjaãu
deterdÏenta.
U odredjenim okolnostima kori‰tenje
kombiniranih deterdÏenata moÏe izazvati:
ZNAâAJNO
Da se ispune dobri rezultati pranja,
tablete moraju biti stavljene u
odjeljak za pranje spremnika za
deterdÏent, NE izravno u kadu perilice
posudja.
■ taloÏenje vapnenca na posudju ili u
perilici posudja;
■ smanjeni radni uãinak pranja ili su‰enja.
ZNAâAJNO
Bilo koji problem koji se iskaÏe kao
izravan rezultat kori‰tenja takvog
deterdÏenta nije pokriven na‰im
jamstvom.
Koncentrirani deterdÏenti
Koncentrirani deterdÏenti sa smanjenim
alkalinitetom i prirodnim enzimima, zajedno
sa programom pranja na 50°C, imaju manji
‰tetni uãinak na prirodni okoli‰ a ‰tite
posudje i perilicu posudja.
Programi pranja na 50°C namjerno
iskori‰tavaju svojstva prljav‰tine otpljene
enzimima i zato omoguçuju da se
kori‰tenjem koncentriranih deterdÏenata
postignu isti rezultati pranja kao sa
programima na 65°C ali sa niÏom
temperaturom pranja.
Molimo da zapamtite da pri kori‰tenju
kombiniranog deterdÏenta "SVE u 1",
svjetlosni pokazatelji za zalihu soli i
sredstva za sjaj (koji se nalaze samo na
odabranim modelima) postaju suvi‰ni,
tako da svjetlosne pokazatelje moÏete
zanemariti.
Ako se pojave problemi pri pranju i su‰enju
posudja, preporuãujemo da se vratite
kori‰tenju uobiãajenih odvojenih sredstava
(sol, deterdÏent u prahu i sredstvo za sjaj).
To çe osigurati da uredjaj za omek‰avanje
vode u perilici posudja radi ispravno.
Kombinirani deterdÏenti
DeterdÏenti koji sadrÏe i sredstvo za sjaj
moraju biti stavljeni u odjeljak za pranje
spremnika za deterdÏent. Odjeljak sredstva
za sjaj mora biti prazan (ako nije prazan,
podesite regulator sredstva za sjaj na niÏi
poloÏaj prije kori‰tenja takvog deterdÏenta).
U takvom sluãaju, preporuãujemo:
■ napunite sprmnike za sol i sredstva za
sjaj;
Kombinirani deterdÏenti “SVE u 1”
■ pokrenite uobiãajeni program pranja ali
bez umetnutog posudja.
Ako namjeravate koristiti kombinirane
deterdÏente "SVE u 1" ("3 u 1"/"4 u 1"/
"5 u 1", itd.) tj. one koji sadrÏe i sol i
sredstvo za sjaj, savjetujemo sljedeçe:
Molimo da zapamtite da je nakon povratka
na kori‰tanje uobiãajene soli za perilicu
posudja, potreban odredjan broj ciklusa
pranja prije nego taj sustav ponovno bude
potpuno uãinkovit.
■ paÏljivo proãitajte upute proizvodjaãa
otisnute na ambalaÏi;
42
PUNJENJE SREDSTVOM ZA
SJAJ
Sredstvo za sjaj
Sredstvo za sjaj, koje se automatski ispu‰ta
tijekom zadnjeg ispiranja, pomaÏe da se
sudje brÏe osu‰i, spreãava nastajanje mrlja
i taloÏenje vodenog kamenca.
C
Punjenje spremnika sredstva za sjaj
Spremnik sredstva za sjaj nalazi se lijevo
od spremnika za deterdÏent (slika A "3").
Da otvorite poklopac spremnika, gurnite
oznaku za oãitavanje i u isto vrijeme,
povucite jeziãac za otvaranje. Preporuãljivo
je uvijek koristiti sredstvo za sjaj posebno
namijenjeno za perilice sudja.
Razinu sredstva za sjaj provjerite kroz
pokazno okno (C) koje je smje‰teno na
raspr‰ivaãu.
PUNO
PRAZNO
tamno
svijetlo
Reguliranje dodavanja sredstva za
sjaj od 1- 6
Regulator (D) je smje‰ten ispod poklopca i
moÏe se okretati pomoçu kovanice.
Preporuãeni poloÏaj je 4.
Koliãina vapnenca u vodi bitno utjeãe kako
na nastajanje vodenih mrlja tako i na
su‰enje posudja. Zato je veoma vaÏno
reguliranje koliãine sredstva za visoki sjaj,
da bi se postigli optimalni rezultati pranja.
U sluãaju da se po zavr‰etku pranja na
posudju pokaÏu tragovi tekuçine za sjaj
potrebno je regulator postaviti na niÏu
vrijednost, a na vi‰u vrijednost ako se na
posudju pokaÏu bjelkaste mrlje.
D
43
âI·åENIE FILTRA
Sustav filtriranja (slika A “4”) sastoji se od:
1
sredi‰njeg spremnika koji zadrÏava veçe
komadiçe;
ravne mreÏice koja neprekidno filtrira vodu
od pranja;
mikro filtra, smje‰tenog ispod mreÏice,
koji zadrÏava najsitnije komadiçe i osigurava
savr‰eno ispiranje.
■ Da bi svaki puta postigli savr‰ene rezultate
pranja, filtre treba provjeriti i ãistiti
nakon svakog pranja.
■ Da uklonite filtar, jednostavno okrenite
ruãicu u smjeru suprotnom kretanju
kazaljki na satu (slika 1).
■ Za lak‰e ãi‰çenje sredi‰nji spremnik
moÏe se ukloniti (slika 2).
2
■ Uklonite mreÏicu (slika 3) i operite je
pod mlazom vode, ako je potrebno
koristite i manju ãetku.
■ Sa samoãisteçim mikro filtrom,
odrÏavanje je svedeno na minimum i
sustav filtriranja potrebno je samo
provjeriti svaka dva tjedna. Ipak, nakon
svakog pranja preporuãujemo da
provjerite sredi‰nji spremnik i mreÏicu
da nisu zaãepljeni.
UPOZORENJE!
Nakon ãi‰çenja, uvjerite se da ja filtar
ponovo ispravno namje‰ten i da je
mreÏica ispravno usadjena na dno
perilice sudja.
3
Provjerite da li je filtar prilikom
vraçanja, u mreÏicu ispravno privinut
u smjeru kazaljki na satu, jer ako je
filtar slabo usadjen moÏe doçi
do ‰tetnih posljedica u vezi sa
uãinkovitosti perilice.
ZNAâAJNO
Nikada ne koristite perilicu sudja ako
je filtar izvadjen.
44
PRAKTIâNI SAVJETI
Kako u‰tedjeti
■ Ako Ïelite u potpunost iskoristiti prostor
u perilici sudja, stavljajte sudje u perilicu
nakon svakog jela i ako je potrebno
pokrenite ciklus HLADNO ISPIPRANJE
da se omek‰aju i uklone veçe ãestice
hrane sa novo umetnutog sudja. Kada
je perilica puna, pokrenite program za
cjelovito pranje.
Kako postiçi zaista dobre
rezultate pranja
■ Prije stavljanja sudja u perilicu, uklonite
sve ostatke hrane (kosti, ljuske, komadiçe
mesa ili povrça, ostatke od kave, koÏu
voça, pepel cigareta, ãaãkalice itd.) kako bi
sprijeãili zaãepljenje filtra, odvodne cijevi ili
mlaznica za pranje.
■ Ako sudje nije jako prljavo i perilica nije
sasvim puna, izaberite ·TEDLJIVI
program pranja i slijedite pri tome sve
upute navedene u opisu programa.
■ Preporuãujemo da sudje ne ispirete
prije nego ‰to ga stavite u perilicu.
■ Ponekad su pladnjevi, tave i lonci jako
zaprljani i sadrÏe zagorene ili zapeãene
ostatke hrane, u tom sluãaju, takvo je
sudje potrebno namakati prije pranja.
·to se ne smije prati
■ Upamtite da svo sudje nije prikladno za
pranje u perilici sudja.
Savjetujemo da neke vrste sudja kao na
primjer: plastiku neotpornu na toplinu,
pribor za jelo sa plastiãnim ili drvenim
dr‰kama, aluminijsko posudje, kristalne
predmete, ãa‰e od olovnog stakla (ako
drugaãije nije napomenuto) ne perete u
perilici za sudje.
■ Posudje smjestite u perilicu tako da je
okrenuto prema dolje.
■ Ako je ikako moguçe posudje u perilici
posloÏite tako da se medjusobno ne dodiruje.
Vrlo je vaÏno da posudje pravilno posloÏite u
perilicu jer to daje bolje rezultate pranja.
■ I ukrasi u boji na nekom sudju nisu
sasvim postojani. Zato je najbolje da
provjerite njihovu postojanost tako da u
perilici operete samo pojedini komad,
kako bi provjerili da li je prikladan za
pranje u perilici ili ne.
■ Nakon ‰to ste sudje posloÏili u perilicu,
prije poãetka pranja morate provjeriti da
li se mlaznice za raspr‰ivanje vode
slobodno okreçu.
■ Lonce i drugo posudje na kojima su
ostaci zagorene hrane do poãetka
pranja namaãite u otopini deterdÏenta
za pranje.
■ Ujedno ne zaboravite da istovremeno
ne smijete prati srebrni i obiãan metalni
pribor za jelo, jer medju njima moÏe
doçi do kemijske reakcije.
■ Kod pranja srebrnog sudja i pribora za
jelo pazite na slijedeçe:
ZNAâAJNO
Prilikom kupnje novog sudja ili
pribora za jelo provjerite da li je
prikladno za pranje u perilici sudja.
a) isperite ga odmah po upotrebi,
posebno ako ste ga koristili za jaja,
majonezu, ribu ili sliãno;
b) nemojte izravno posuti deterdÏent
na takvo sudje ili pribor za jelo;
Korisni savjeti
■ Da bi izbjegli sluãajno kapanje iz gornje
ko‰are, prvo izvadite posudje iz donje
ko‰are.
c) pazite da takvo sudje ne dodje u
dodir sa drugim metalima.
■ Ako po zavr‰etku pranja ostavite neko
vrijeme sudje u perilici, vrata perilice
morate samo pritvoriti, da zrak u
unutarnjosti moÏe slobodno kruÏiti. Na
taj çe naãin posudje biti bolje osu‰eno.
45
âI·åENJE I ODRÎAVANJE
1
■ Za ãi‰çenje vanjskih dijelova perilice
sudja koristite samo mokru krpu, ne
koristite o‰tra ili sredstva koja sadrÏe
otapala.
■ Perilica ne zahtjeva neko posebno
odrÏavanje, jer je unutarnjost perilice
samoãisteça.
■ Redovito morate ãistiti tjesnilo na vratima
i to sa vlaÏnom krpom, kako bi sa njega
odstranili moguçe ostatke hrane i sredstva
za visoki sjaj.
■ Povremeno je preporuãljivo iz unutarnjosti
perilice ukloniti kamenac ili prljav‰tinu;
ulijte ãa‰u octa na dno perilice i odaberite
program pranja za osjetljivo sudje; neka
perilica pere prazna.
■ Ako unatoã uobiãajenom ãi‰çenju filtra
primjetite da sudje ili tave nisu dobro
oprane i osu‰ene, provijerite da li su
otvori na okretnim mlaznicama za
raspr‰ivanje vode (slika A”5”) moÏda
zaãepljeni ostacima hrane.
Ako su zaãepljeni oãistite ih na slijedeçi
naãin:
1. Da uklonite gornju okretnu mlaznicu,
okrenite je sve dok se oznaka za
zaustavljanje ne poravna sa strelicom
(slika 1b). Potisnite je prema gore i
zadrÏite je povuãenom, odvijte je u
smjeru kazaljki na satu. Za ponovno
postavljanje, ponovite istu radnju ali
je okreçite suprotno kazaljkama na
satu. NiÏu okretnu mlaznicu uklonite
jednostavno tako da je povuãete prema
gore (slika 2);
2. operite mlaznice pod jakim mlazom vode
tako da oãistite svaki otvor za
raspr‰ivanje;
3. kada ste zavr‰ili, ponovno ih namjestite u
isti poloÏaj, zapamtite da gornju mlaznicu
poloÏite na oznaku za zaustavljanje i
potpuno zavijete u poãetni poloÏaj.
■ I unutarnjost perilice i unutarnja strana
vrata perilice izradjeni su od nehrdjajuçe
ãelika; ipak, mogu se pojaviti mrlje
uzrokovane oksidacijom, to je vjerovatno
od vode koja sadrÏi previ‰e Ïeljeznih
soli.
■ Ove mrlje odstranite laganim sredstvima
za poliranje nehrdjajuçeg ãelika, koje ne
smije sadrÏavati spojeve klora. Te mrlje
ni u kojem sluãaju ne smijete odstranjivati
ãeliãnom vunom ili drugim metalnim
sredstvima.
1b
2
NAKON ZAVR·ETKA
PROGRAMA PRANJA
Nakon svakog zavr‰etka pranja , uvijek
morate zatvoriti slavinu za dotok vode u
perilicu, kako dovodna cijev ne bi stalno
bila pod stalnim pritiskom. Isto tako morate
iskljuãiti tipku “ukljuãeno”/”iskljuãeno” kako
bi perilicu iskljuãili iz elektriãne mreÏe.
U sluãaju da perilicu neçete upotrebljavati
duÏe vrijeme, uãinite slijedeçe:
1. u praznu unutarnjost perilice stavite malo
detrdÏenta i ukljuãite jedan od programa
kako bi se unutra‰njost odmastila;
2. izvadite utikaã iz utiãnice;
3. zatvorite slavinu za dotok vode;
4. napunite spremnik sa sredstvom za sjaj;
5. vrata perilice ostavite pritvorenima;
6. unutarnjost perilice mora ostati ãista;
7. ako je perilica ostavljena u prostoriji
gdje je temperatura niÏa od 0°C, voda u
perilici moÏe se zalediti, u tom sluãaju
temperaturu prostorije morate povisiti i
priãekati 24 sata prije nego ‰to perilicu
ponovo Ïelite koristiti.
46
OPIS UPRAVLJAâKE PLOâE
F
G
H
ED
C
I
A
B
A
Tipka "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
B
BIRAâ PROGRAMA
C
F
Svjetla "FAZE PRANJA"/
Svjetla za vrijeme "ODGODE
POâETKA PRANJA"
Tipka "PROGRAMI"
G
Svjetlo "IZBOR OPCIJA"
D
Tipka za opcija "HPS"
H
Svjetla "IZBOR PROGRAMA"
E
Tipka za "ODGODU POâETKA
PRANJA"
I
Svjetlo "RAZINA SOLI"
DIMENZIJE PERILICE
59,8 x 82 ÷ 90 x 55
117
·irina x Visina x Dubina (cm)
Dubina sa otvorenim vratima (cm)
TEHNIâKI PODACI
12
dla 8 osoba
Min. 0,08 - Max. 0,8
Broj kompleta za pranje prema normi EN 50242
Broj kompleta za pranje sa tavama i tanjurima
Pritisak vode (MPa)
Snaga osiguraãa / Maksimalna prikljuãna snaga / Napon
Pogledati natpisnu ploãicu
POTRO·NJA (najãe‰çe kori‰teni programi)*
Program
El. energija (kWh)
Voda (L)
1,41
14
1,97
20
0,97
10
0,73
9
Potro‰nja uga‰en / ukljuãen uredjaj: 0,30 W / 0,80 W
* Vrijednosti mjerene u laboratoriju prema Europskoj normi EN 50242 (razlike su moguçe u dnevnoj
upotrebi).
UNIVERZALNI
HIGIJENSKI
ECO
BRZI 32'
47
IZBOR PROGRAMA I POSEBNE
FUNKCIJE
Prekid program
Namje‰tanje programa
■ Otvorite vrata i stavite prljavo sudje u
unutra‰njost uredjaja.
■ Pritisnite tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
Svi indikatori programa çe svjetliti.
.
■ Ako Ïelite izabrati jednu od opcija,
pritisnite tipku za “izbor opcija” (zasvjetlit
çe odgovarajuçe svjetlo).
UPOZORENJE!
Ako otvorite vrata perilice tijekom
ciklusa su‰enje, glasan zvuãni signal
opomenut çe vas da ciklus su‰enje
nije zavr‰en.
Opcijska tipka moÏe biti odabrana ili
poni‰tena UNUTAR 1 minute nakon
‰to program pranja zapoãne s radom.
■ Izaberite
program
odgovarajuçu tipku.
pritiskom
Otvaranje vrata nije preporuãljivo kada je
program u radu a posebno tijekom glavnog
pranja i faze zavr‰nog vruçeg ispiranja.
Medjutim, ako se vrata perilice otvore dok
je program u radu (npr. zbog stavljanja
novog sudja), perilica çe se automatski
zaustaviti.
Zatvorite vrata, bez pritiska na bilo koju
tipku. Ciklus pranja çe se pokrenuti s
mjesta na kojem je bio zaustavljen.
na
Mijenjanje programa koji je u radu
■ Zatvorite vrata (nakon ‰to se oglasi
zvuãni signal, program pranja çe se
automatski pokrenuti).
Da promijenite ili poni‰tite program koji je u
radu postupite kako slijedi:
UNUTAR jedne minute nakon ‰to
program pranja zapoãne s radom,
pritiskom na odgovarajuçu tipku
moÏete izabrati neki drugi program
pranja.
■ Otvorite vrata.
■ Najmanje 5 sekunde drÏite pritisnutom
tipku tekuçeg programa pranja (s upaljenim
svjetlom). Indikatori programa çe treperiti i
oglasiçe se zvuãni signal.
ZNAâAJNO
Da izaberete program "HLADNO
ISPIRANJE", istodobno pritisnite
tipku za "BRZI" program i opcijsku
tipku za "HPS".
■ Odabrani program çe biti poni‰ten I svi
indikatori çe svijetliti.
■ Od te toãke moÏe se namjestiti novi
program pranja.
ZNAâAJNO
Da poni‰tite program "HLADNO
ISPIRANJE", istovremeno pritisnite
tipku za "BRZI" program i opcijsku tipku
za "HPS".
“IMPULSE" programi
“IMPULSE” programi koriste impulsivnu
tehnologiju pranja, koja smanjuje potro‰nju,
radnu buku i poveçava uãinak pranja.
ZNAâAJNO
“Isprekidan” naãin rada pumpe NE
MORA znaãiti da se radi o kvaru, to je
karakteristika impulsivnog pranja i
mora se uzeti u obzir kao uobiãajeni
rad ovog programa.
UPOZORENJE!
Prije nego pokrenete novi program,
treba provjeriti da li je u spremniku
ostalo deterdÏenta. Ako je potrebno,
napunite spremnik za deterdÏent.
48
Tipka za "ODGODU POâETKA
PRANJA"
Rad programa
Kada je program pranja u radu 3 svjetla
“FAZE PROGRAMA” ("PRANJE"
,
"ISPIRANJE"
,i
"SU·ENJE"
)
svjetlit çe zasebno i u nizu da pokaÏu
trenutnu fazu pranja.
S ovom tipkom moÏe se podesiti vrijeme
pokretanja perilice, pokretanje perilice moÏe se
odgoditi za 3, 6 ili 9 sati.
Da odgodite pokretanje perilice, postupite
kako slijedi:
Ako dodje do bilo kakvog prekida
elektriãnog napajanja dok perilica sudja
radi, izabrani program pohranit çe se u
posebnu memoriju a kada dodje do
povratka elektriãne energije, program
pranja çe se nastaviti s mjesta na kojem
je bio prekinut.
■ Pritisnite tipku za "ODGODU POâETKA
PRANJA" (svaki puta kada pritisnete
ovu tipku pokretanje perilice biti çe
odgodjeno za 3, 6 odnosno 9 sati a
svjetlit çe i odgovarajuçe svjetlo).
■ Da pokrenete odbrojavanje, pritisnite
tipku izabranog programa (odgovarajuçi
svjetlosni pokazatelj çe se iskljuãiti, dok
çe svjetlosni pokazatelj pode‰enog
vremena poãeti treptati).
Kraj programa pranja
Ako ste namjestili odgodu poãetka pranja
od 9 sati, odbrojavanje çe biti prikazano
svjetlom 6h nakon 3 sata a led svjetlom 3h
nakon 6 sati.
Zvuãni signal oglasit çe se na 5 sekundi
(ako nije iskljuãen) 3 puta u razmacima od
30 sekundi da oznaãi da je program pranja
zavr‰en.
Svjetlosni pokazatelj odabranog programa
(2 svjetlosna pokazatelja programa
"HLADNO ISPIRANJE" ) çe treptati.
Oprano sudje moÏe se izvaditi a perilica
sudja iskljuãiti pritiskom na tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO" ili moÏete
staviti novo sudje na pranje.
Nakon ‰to isteknu zadnja 3 sata (na kraju
odbrojavanja) svjetlo 3h prestat çe treptati i
ostat çe upaljeno da prikaÏe fazu pranja a
program pranja çe se automatski pokrenuti.
Ako odbrojavanje nije zavr‰eno a program
pranja jo‰ nije pokrenut, moguçe je
promijeniti ili poni‰titi odgodu poãetka
pranja i izabrati neki drugi program pranja
ili izabrati/poni‰titi opcijsku tipku i to kako
slijedi:
Opcijske tipka
■ DrÏite pritisnutom tipku izabranog
programa najmanje 5 sekundi. Indikatori
programa çe treperiti i oglasiçe se zvuãni
signal.
Tipka "HPS"
Opcija "HPS" uvijek jamãi bolje rezultate i
vi‰e uãinkovitosti pri pranju jako prljavog
posudja.
Kori‰tenjem ove opcije poveçat çe se
snaga odabranog ciklusa pranja uz dodatno
ispiranje, poveçanu temperaturu vode i
pritisak vode u predvidjenoj fazi pranja.
Ova opcija preporuãuje se za vrlo prljavo
posudje ili posudje na kojem se prljav‰tina
osu‰ila.
■ Postavke za odgodu poãetka pranja i
odabrani program pranja biti çe poni‰tene.
Svi indikatori programa çe svjetliti.
■ Pritisnite tipku za "ODGODU POâETKA
PRANJA" da namjestite drugo vrijeme
odgode poãetka pranja (zasvjetlit
çe odgovarajuçe svjetlo).
ZNAâAJNO
Kada se odabere ova opcija
“IMPULSE” pranje çe se iskljuãiti.
49
■ Namje‰tanje novog programa pranja ili
izbor/poni‰tenje opcijske tipke moÏe
se izvesti nakon ‰to se promijeni ili
poni‰ti vrijeme odgode poãetka pranja.
3. Otpustite tipku kada se oglasi TREåI
zvuãni signal (svi indikatori svijetle).
Iskljuãenje zvuãnog signala za
KRAJ PROGRAMA
4. Pritisnite opet istu tipku: indikator çe
prestati treptati I ostaje upaljen.
Zvuãni signal za kraj programa moÏe se
iskljuãiti i to kako slijedi:
5. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" da
potvrdite nove postavke.
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
Za deaktivaciju memorije, slijedite istu
procedure.
1. DrÏite pritisnutom PRVU "PROGRAMSKU"
tipku (od desne strane) i istovremeno
ukljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO", na
kratko çe se jedanput ukljuãiti zvuãni
signal.
Oznake kvara
Ako se tijekom programa pranja koji je u
radu pojave nedostaci ili gre‰ke svjetlosni
pokazatelj koji odgovara odabranom ciklusu
pranja (2 svjetlosna pokazatelja programa
"HLADNO ISPIRANJE") poãet çe brzo
treptati a oglasit çe se i zvuãni signal
U takvom sluãaju, iskljuãite perilicu
pritiskom na tipku "UKLJUâENO/
ISKLJUâENO".
Nakon ‰to provjerite i budete sigurni da
je ãep na dovodnoj cijevi otvoren, da
odvodna cijev nije previ‰e savinuta ili
pritisnuta i da filtar ili sifon nisu
zaãepljeni, ponovno namjestite izabrani
program.
Ako se nepravilnosti u radu nastave,
obratite se ovla‰tenom serviseru.
2. I nadalje, a najmanje 15 sekundi
drÏite pritisnutom "PROGRAMSKU"
tipku (tijekom tog vremena u 2 navrata
ukljuãit çe se zvuãni signal).
3. Otpustite tipku nakon ‰to se ukljuãi drugi
zvuãni signal (ukljuãit çe se 3 svjetlosna
pokazatelja za "IZBOR PROGRAMA").
4. Ponovno pritisnite istu tipku: 3 svjetlosna
pokazatelja (ukljuãena da prikaÏu da je
zvuãni signal aktiviran) çe treptati (da
prikaÏu da je zvuãni signal iskljuãen).
5. Iskljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" da
potvrdite nove postavke.
Da ponovno ukljuãite zvuãni signal, ponovite
isti postupak.
Kori‰tenje zadnjeg kori‰tenog
programa
ZNAâAJNO
Ova perilica sudja je opremljena
sigurnosnim antipoplavnim uredjajem
koji çe ako se takav problem pojavi
automatski isprazniti svaku pretjeranu
koliãinu vode.
Spremanje zadnje kori‰tenog programa
moÏe se omoguçiti na slijedeçi naãin:
ZNAâAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka
UVIJEK mora biti iskljuãena.
UPOZORENJE!
Da osigurate ispravan rad sigurnosnog
antipoplavnog uredjaja, preporuãujemo
da perilicu sudja ne pomiçete ili
naginjete tijekom rada.
Ako je perilicu sudja potrebno pomaknuti
ili nagnuti, budite sigurni da je ciklus
pranja zavr‰en i da u unutarnjosti
perilice nema vode.
1. DrÏite pritisnutom PRVU "PROGRAMSKU"
tipku (od desne strane) i istovremeno
ukljuãite perilicu posudja pritiskom na
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO", na
kratko çe se jedanput ukljuãiti zvuãni
signal.
2. I nadalje, a najmanje 30 sekundi
drÏite pritisnutom "PROGRAMSKU"
tipku (tijekom tog vremena, oglasiçe se 3
zvuãna signala).
50
SUSTAV KONTROLE VODE (WATERCONTROL)
Naprava za zaustavljanje vode ‰titi od ‰teta uzrokovanih istjecanjem vode iz dovodnog
crijeva ‰to moÏe nastati zbog prirodnog starenja crijeva.
U sustavu za zaustavljanje vode, voda koja curi ispuni naborano crijevo i aktivira
ventil koji prekine dotok vode iz vodovodne mreÏe u perilicu.
To se vidi po pojavljivanju crvene oznake u prozorãiçu
.
U takvom sluãaju mora se odmah obavijestiti servisera.
Ako crijevo nije dovoljno dugaãko za ispravno spajanje, mora biti zamijenjeno sa
duÏim. Crijevo moÏete nabaviti kod ovla‰tenog servisera.
Sigurnosna naprava (pritisnite i okrenite kako bi uklonili brtvu).
51
Program
Opis
UNIVERZALNI
Prikladan za pranje uobiãajeno zaprljanog
sudja.
HIGIJENSKI
Prikladan za pranje tava i ostalog jako
zaprljanog sudja.
ECO
Program za normalno zaprljano posudje
(najuãinkovitiji u smislu njegove kombinirane
potro‰nje energije i vode za tu vrstu
posudja).
Program je normiran prema EN 50242.
NOåNI
+
BRZI 32’
HLADNO
ISPIRANJE
+
Izuzetno tih ciklus pranja. Savr‰en za
pranje posudja u noçnim satima uz
kori‰tenje jeftinije tarife elektriãne energije.
Program za brzo pranje sudja koje mora
biti oprano odmah nakon jela.
Punjenje perilice sudjem za najvi‰e 4/6
osoba.
Kratko hladno prepranje za sudje koje je
stajalo u perilici sve dok je u potpunosti ne
napunite.
Pranje s predpranjem
Ako ste podesili HIGIJENSKI program pranja, slijedeça koliãina od oko 20 g deterdÏenta
(1 velika Ïlica) mora biti dodana izravno u perilicu.
52
"IMPULSE" programi
ODABIR PROGRAMA
•
•••••
••••
••••
•
••••
60°C
•
•
120
DA
DA
75°C
• • •
130
DA
DA
45°C
•
170
DA
55°C
50°C
•
N/A = NIJE DOSTUPNO
53
•
Vruçe ispiranje sa
sredstvom za sjsj
Drugo hladno pranje
Prvo hladno pranje
Tipka "HPS"
•
Tipka za "ODGODU
POâETKA PRANJA"
••••• •
Sa hladnom vodom 15° C
- Dopu‰teno
odstupanje ± 10% -
•
Glavno pranje
Hladno predpranje
Vruçe predpranje
Provjera koliãine
soli
Provjera sredstva
za sjaj
âi‰çenje filtra
DeterdÏent za pranje
DeterdÏent za
namakanje
Popis provjera
SadrÏaj programa
Prosjeãno
trajanje u
min.
Tipke sa
posebnim
funkcijama
DA
•
240
DA
•
32
DA
N/A
5
DA
N/A
PREPOZNAVANJE MANJIH GRE·AKA U RADU
Ako primjetite da Va‰a perilica sudja radi neispravno, prije nego ‰to pozovete
ovla‰tenog servisera, prvo provjerite niÏe navedene uzroke:
PROBLEM
1. Stroj u potpunosti ne radi
2. Voda ne dotiãe u uredjaj
3. Stroj ne izbacuje vodu
4. Perilica neprekidno izbacuje
vodu
5. U toku pranja ne ãujete vrtnju
mlaznica
6. Na elektronskim uredjajima bez
ekrana: jedno ili vi‰e LED
svjetlucanja.
MOGUåI UZROK
KAKO UKLONITI PROBLEM
Uredjaj nije prikljuãen na elektriãnu
mreÏu
Utaknite utikaã u utiãnicu
Nema elektriãnog napona
Provjerite
Tipka U/I nije ukljuãena
Ukljuãite tipku U/I
Vrata uredjaja su otvorena
Zatvorite vrata uredjaja
Provjerite uzroke pod 1
Provjerite
Slavina za dovod vode je zatvorena
Otvorite slavinu
Gumb za izbor programa
nije u ispravnom poloÏaju
Postavite gumb za izbor programa u
Ispravan poloÏaj
Dovodno crijevo je savinuto
Ispravite dovodno crijevo
Filtar dovodne cijevi nije ispravno
spojen
Spojite ispravno i po potrebi oãistite
Filtar je prljav
Oãistite filtar
Crijevo za odvodnju vode je savinuto
Ispravite odvodno crijevo
ProduÏno crijevo za odvodnju
vode nije ispravno spojeno
Pogledajte paÏljivo upute za
spajanje produÏnog odvodnog
crijeva
Izlazni spoj u zidu je usmjeren
prema dolje a ne prema gore
Pozovite kvalificiranu osobu
Odvodna cijev je
prenisko namje‰tena
Namjestite odvodnu cijev na visinu
40 cm od poda
Dodali ste previ‰e detrdÏenta
Smanjite koliãinu detrdÏenta
i upotreblavajte odgovarajuçi
Neki predmet u perilici
ometa vrtnju mlaznica
Provjerite
Sitasta ploãa filtra i filtar
su jako zaprljani
Oãistite ploãu i filtar
Slavina za dovod vode je zatvorena
Iskljuãite uredjaj, otvorite slavinu
ponovno pokrenite pranje
54
PROBLEM
MOGUåI UZROK
KAKO UKLONITI PROBLEM
Provjerite uzroke iz toãke 5.
Provjerite
Dno tava nije dobro oprano
Namoãite tave prije pranja
Rubovi tava nisu dobro oprani
Rasporedite tave bolje
Mlaznice su djelomiãno
zaãepljene
Izvadite mlaznicu i isperite je
Sudje nije ispravno umetnuto
Ne stavljajte sudje preblizu
jedno drugom
Kraj odvodne cijevi je
potopljen u vodi
Kraj odvodne cijevi ne smije biti
potopljen u vodi
Neodgovarajuça koliãina
deterdÏenta ili je
deterdÏent prestar ili tvrd
Smanjite koliãinu deterdÏenta prema
zaprljanosti sudja ili promijenite
deterdÏent
Izabrani program pranja
pranja nije odgovarajuçi
Izaberite intenzivniji program
Sudje na niÏoj ko‰ari
nije oprano
Iskljuãite tipku za pranje poloviãne
koliãine sudja
8. DeterdÏent se ne raspr‰uje
pravilno
Posude, tave, lonci ili pribor za jelo
blokiraju otvor spremnika za
deterdÏent
Postavite posudje tako da je otvor
spremnika za deterdÏent slobodan.
9. Bijele mrlje na sudju
Voda u vodovodnoj mreÏi je izuzetno
tvrda
Provjerite koliãinu sredstva za sjaji
dodajte ga ako je potrebno, ako se
mrlje ponavljaju pozovite
ovla‰tenog servisera
10. U toku pranja ãujete
lupkanje
Sudje udara jedno o drugo
Razvrstajte sudje ravnomjerno u obe
ko‰are
Raspr‰ivaã udara po sudju
Razvrstajte sudje pravilnije
Zrak u perilici ne kruÏi pravilno
Nakon zavr‰etka pranja ostavite
vrata perilice pritvorena da bi
omoguçili prirodno su‰enje
Nedostaje sredstvo za sjaj.
Napunite spremnik sredstva za sjaj.
7. Posudje je samo djelomiãno
oprano
11. Sudje nije dobro posu‰eno
VAÎNO:
Ako posudje zbog nekog od gore navedenih razloga nije dobro oprano, morate ga ruãno
oprati. Ostaci hrane se tijekom su‰enja u perilici zasu‰e i ne moÏete ih odstraniti ponovnim
pranjem u perilici.
Ako kod provjeravanja pogre‰aka u radu perilice niste ustanovili niti jednu nepravilnost od
navedenih, molimo da nazovete jednog od na‰ih ovla‰tenih servisera.
Serviseru obvezatno navedite oznaku uredjaja ( navedena je na ploãici na uredjaju ili u
jamstvenom listu) i opi‰ite mu kvar. Time çete serviseru olak‰ati rad, a Va‰a perilica bit çe brÏe
popravljena.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne pogre‰ke u tiskanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmjene svojih proizvoda, ali bez
promjene njihovih osnovnih svojstava.
55
âestitamo!
GARANCIJA
Hvala, da ste izbrali kakovosten,
izjemno uãinkovit in zanesljiv pomivalni
stroj Candy.
Temu aparatu je priloÏen garancijski
list, ki zagotavlja brezplaãno pomoã
poobla‰ãenih servisov.
Candy proizvaja ‰iroko paleto
gospodinjskih aparatov: pralne stroje,
pralno-su‰ilne
stroje,
‰tedilnike,
mikrovalovne peãice, peãice, ‰tedilnike,
hladilnike in zamrzovalnike.
Svojega prodajalca lahko zaprosite za
katalog, v katerem so predstavljeni vsi
proizvodi Candy.
Prosimo, da to knjiÏico shranite
na varno, saj so v njej pomembne
informacije o varni prikljuãitvi, uporabi
in vzdrÏevanju stroja, pa tudi ‰tevilni
koristni nasveti, ki vam bodo pomagali
doseãi kar najbolj‰e rezultate pri
pomivanju.
KnjiÏico shranite, da vam bo tudi v
prihodnje pri roki.
Raãun shranite, saj ga boste potrebovali
pri uveljavljanju garancije, ãe bo potreben
obisk serviserja poobla‰ãenega servisa.
56
KAZALO
Nasveti za varno uporabo
Namestitev in prikljuãitev
Naprava za mehãanje vode
Polnjenje posodice za sol
Nastavljanje vi‰ine zgornje ko‰are
Razporeditev posode v stroju
Podatki za testne laboratorije
Dodajanje detergenta v pomivalni stroj
Vrste detergentov
Dodajanje tekoãine za lesk v pomivalni stroj
âi‰ãenje filtrov
Praktiãni nasveti
Redno ãi‰ãenje in vzdrÏevanje
Opis stikalne plo‰ãe
Tehniãni podatki
Izbiranje programov in posebnih funkcij
Izbiranje programov
Watercontrol
Odpravljanje manj‰ih motenj v delovanju
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
58
59
62
63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
74
74
75
78
80
81
Slika A
5
1
4
2
3
Prosimo, da pozorno preberete to knjiÏico z navodili, saj vsebuje pomembne informacije
v zvezi s prikljuãitvijo, uporabo in vzdrÏevanjem pomivalnega stroja, ki jih morate
upo‰tevati za varno delovanje stroja. V tej knjiÏici pa boste na‰li tudi nekaj koristnih
nasvetov, s pomoãjo katerih boste v celoti izrabili moÏnosti, ki vam jih stroj ponuja.
KnjiÏico shranite, tako da vam bo pri roki tudi v bodoãe.
57
NAVODILA ZA VARNO
UPORABO
■ Na aparat se ne naslanjajte in ne sedajte
ali stopajte na odprta vrata, ker se stroj
lahko prevrne.
Upo‰tevati je potrebno osnovne varnostne
predpise, ki veljajo za vse gospodinjske
aparate.
■ Vrata stroja zapirajte; odprta vrata
pomenijo bi lahko povzroãila nezgodo.
OPOZORILO!
NoÏe in druge ostre in koniãaste
predmete zloÏite v ko‰arico s konico
obrnjeno navzdol, ali pa jih poloÏite na
ko‰aro.
Prikljuãitev
■ Prepriãajte se, da vtikaã pomivalnega
stroja ustreza vtiãnici na zidu. V nasprotnem
primeru mora vtikaã zamenjati ustrezno
usposobljena strokovna oseba, ki mora
hkrati preveriti, ãe kabli v hi‰nem
elektriãnem omreÏju ustrezajo prikljuãni
moãi va‰ega novega pomivalnega
stroja.
Vsakodnevna uporaba
■ Aparat je namenjen uporabi
gospodinjstvih in podobnih okoljih:
■ Po postavitvi aparata se prepriãajte, da
le-ta ne stoji na kablu, oz. da kabel ni
po‰kodovan.
■ Odsvetujemo uporabo
razdelilcev ali podalj‰kov.
v
- ãajne kuhinje v trgovinah, pisarnah in
drugih delovnih okoljih;
adapterjev,
- poãitni‰kih hi‰icah;
■ âe je potrebno zamenjati prikljuãni
elektriãni kabel, mora to delo opraviti
strokovnjak poobla‰ãenega servisa.
- v kuhinjah za goste v hotelih, motelih in
drugih bivalnih okoljih;
- v penzionih ipd..
Varnost
Tudi v takih primerih, ki se razlikujejo od
obiãajnega gospodinjstva, komercialna
uporaba s strani strokovnjakov ali izuãenih
uporabnikov ni dovoljena.
■ Stroja se nikoli ne dotikajte, ãe imate
mokre ali vlaÏne roke ali stopala.
■ Stroja ne upravljajte bosonogi.
Nenamenska uporaba aparata lahko
skraj‰a Ïivljenjsko dobo aparata in izniãi
veljavnost garancije.
■ Ko Ïelite potegniti vtikaã iz vtiãnice,
nikoli ne vlecite za prikljuãni kabel,
ampak vedno primite za vtikaã in ga
potegnite iz vtiãnice.
Za morebitne po‰kodbe na aparatu ali
drugaãno ‰kodo, ki bi bila posledica
nenamenske uporabe, ki bi se razlikovala
od obiãajne uporabe v gospodinjstvih (tudi
ãe bi potekala v gospodinjstvu), proizvajalec
kljub sprejemanju polne odgovornosti, ki jo
doloãa zakon, v takih primerih zavraãa
odgovornost.
■ Pomivalni stroj ne sme biti izpostavljen
atmosferskim vplivom (deÏ, sonce itd.).
■ Osebe (vkljuãno z otroci) z zmanj‰animi
fiziãnimi, zaznavnimi ali du‰evnimi
sposobnostmi ter osebe, ki nimajo
zadostnih izku‰enj ali predznanja, smejo
uporabljati aparat le pod nadzorom in z
navodili oseb, ki so seznanjene s pravilno
uporabo aparata in ki so odgovorni za
njihovo varnost.
■ Pomivalni stroj je namenjen pomivanju
posode, ki je v rabi v gospodinjstvih.
V pomivalnem stroju ne smete pomivati
predmetov, na katerih so ‰e sledi bencina,
laka, jekla ali Ïeleza, oz. tak‰ne posode,
ki je bila v stiku s kemikalijami, kislinami
ali alkalnimi snovmi.
Otroke med uporabo aparata nadzirajte.
Poskrbite, da se ne bodo igrali z aparatom.
■ âe je va‰a stavba opremljena s
sistemom za mehãanje vode, ni potrebno
dodati sol v posodo naprave za
mehãanje vode v pomivalnem stroju.
■ Voda, ki ostane v pomivalnem stroju ali v
vdolbinah na posodah po pomivanju, ni
primerja za pitje.
58
■ Jedilni pribor bo najbolje opran, ãe ga
postavite v ko‰arico z roãaji navzdol.
OdsluÏeni aparati
■ Pomivalni stroji so izdelani iz materialov,
ki jih je mogoãe reciklirati, zato odpeljite
svoj odsluÏeni pomivalni stroj na ustrezno
deponijo. Tako boste ravnali okolju
prijazno.
■ âe se pomivalni stroj pokvari ali opazite
nepravilnost v delovanju, ga izklopite,
zaprite pipo za vodo in ga ne posku‰ajte
sami popraviti. Popravila prepustite
ustrezno usposobljenim strokovnjakom
poobla‰ãenih servisov. Zahtevajte
uporabo originalnih rezervnih delov.
Neupo‰tevanje tega nasveta bi lahko
povzroãilo ‰e huj‰o okvaro stroja,
nestrokovna popravila pa pomenijo
veliko tveganje za uporabnika.
■ Ko Ïelite zavreãi svoj odsluÏeni pomivalni
stroj, najprej snemite vrata, da se otroci
med igro ne bi mogli zapreti vanj.
NAMESTITEV IN PRIKLJUâITEV
APARATA
OPOZORILO!
Zagotovljena mora biti
ozemljitev proizvoda.
(Navodila za serviserje)
pravilna
V primeru neustrezne ozemljitve
boste ob dotiku kovinskih delov aparata
zaznali disperzijo elektriãnega toka
zaradi prisotnosti supresorja radijske
interference.
POMEMBNO
âe je aparat postavljen na preprogo
ali tekstilno talno oblogo pazite, da
je omogoãen pretoka zraka skozi
odprtine za zraãenje na dnu aparata.
Vtikaã mora biti dostopen tudi po
namestitvi aparata.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti
za ‰kodo ali po‰kodbe zaradi prikljuãitve
brez ozemljitve.
Prikljuãitev na elektriãno omreÏje
Aparat je skladen z doloãili Evropske
gospodarske zbornice 73/23 in
89/336, nadomestnimi doloãili
2006/95 in 2004/108 ter kasnej‰imi
modifikacijami.
Ta aparat ustreza vsem mednarodnim
varnostnim predpisom.
Opremljen je z vtikaãem s tremi vtiãi z
ozemljitvijo, ki zagotavlja ustrezno ozemljitev
aparata.
Pred prikljuãitvijo pomivalnega stroja se
prepriãajte:
1. da je vtiãnica pravilno ozemljena;
2. da je elektriãna napeljava brezhibna
in prenese dodatno obremenitev
skladno s podatki na plo‰ãici s podatki
na aparatu.
59
Prikljuãitev pomivalnega stroja
na vodovodno omreÏje
1
POMEMBNO
Stroj prikljuãite na vodovodno
omreÏje s pomoãjo novih cevi.
Uporaba starih cevi ni dovoljena.
■ Dotoãno in odtoãno cev za vodo lahko
do aparata speljete z leve ali z desne
strani.
POMEMBNO
Pomivalni stroj lahko prikljuãite na
dotok hladne ali tople vode, vendar
temperatura pritekajoãe vode ne
sme presegati 60°C.
2
■ Tlak pritekajoãe vode mora biti med
0,08 MPa in 0,8 MPa. âe je pritisk vode
pod najniÏjo dovoljeno vrednostjo, se
posvetujte z va‰im poobla‰ãenim
serviserjem.
■ Dotoãno cev pomivalnega stroja privijte
na pipo, tako da lahko zaprete dotok
vode, kadar stroja ne uporabljte (sl. 1B).
■ Dotoãno cev dobro privijte na vodovodno
pipo z navojnim prikljuãkom velikosti 3/4"
(sl. 2).
■ Dotoãno cev "A" privijte na pipo "B" s
pomoãjo prikljuãka 3/4"; pazite, da je
spoj tesen.
3
■ âe je potrebno, lahko dotoãno cev
podalj‰ate na dolÏino do 2,5 m. Dalj‰e
cevi so na voljo pri poobla‰ãenih servisih.
■ âe vsebuje va‰a voda veliko apnenca,
lahko pri poobla‰ãenem servisu naroãite
dodatni filter (Kat. ‰t. 9226085 - sl. 3).
Med pipo "B" in dotoãno cev "A" vstavite
filter "D" in gumijasto tesnilo "C", kot je
to prikazano na sliki 3.
■ V primeru, da je vodovodna pipa, na
katero Ïelite prikljuãiti aparat, nova, ali
pa je dlje ãasa niste uporabljali, najprej
iztoãite toliko vode, da bo ta povsem
bistra in brez primesi neãistoãe. ·ele
nato na pipo privijte dotoãno cev aparata.
S tem boste prepreãili, da bi delci rje ali
peska, ki jih voda lahko vsebuje, zama‰ili
filter.
60
■ Zakrivljeni konec odtoãne cevi lahko
obesite na rob pomivalnega korita,
vendar morate paziti, da konec cevi ne
bo potopljen v vodo v koritu, saj bi v
nasprotnem
primeru
voda
med
delovanjem stroja tekla nazaj v stroj
(slika 4 Y).
Priklop odtoãne cevi
■ Konec odtoãne cevi namestite na stalni
odtok vode. Pri tem pazite, da cev ni
upognjena ali zvita, tako da lahko voda
neovirano odteãe (slika 4).
■ Notranji premer odtoãne cevi naj bo vsaj
4 cm in odmaknjen od tal vsaj 40 cm.
■ V primeru, da je pomivalni stroj vgrajen
pod delovno plo‰ão, namestite zakrivljeni
konec odtoãne cevi na najvi‰je mesto
neposredno pod delovno plo‰ão (slika 4 Z).
■ Priporoãamo uporabo sifona (slika 4 X).
■ Odtoãno cev je moÏno podalj‰ati do
dolÏine 2,5 m, ãe je poloÏena na vi‰ini
pod 85 cm od tal. Dalj‰e cevi so na voljo
pri poobla‰ãenih servisih.
■ Prepriãajte se, da dotoãna in odtoãna cev
za vodo nista upognjeni.
Odpiranje vrat
Zapiranje vrat
Vrata pomivalnega stroja odprete tako, da
primete za roãaj in vrata povleãete k sebi.
âe odprete vrata med pomivanjem, elektriãno
varovalo samodejno prekine delovanje
aparata.
Ko‰ari s posodo potisnite do konca v stroj.
Prepriãajte se, da v stroju zloÏena posoda
ne ovira vrtenja pr‰ilnih rok. Nato zaprite
vrata; prepriãajte se, da so dobro zaprta.
POMEMBNO
Za pravilno delovanje aparata je
zelo pomembno, da vrat med
delovanjem stroja ne odpirate.
61
* Naprava za mehãanje vode je
tovarni‰ko nastavljena na stopnjo 3,
kar je najbolj primerna stopnja za
veãino uporabnikov.
NAPRAVA ZA MEHâANJE
VODE
Voda na razliãnih obmoãjih vsebuje razliãne
koliãine apnenca in mineralov.
Med pomivanjem se te snovi nabirajo na
posodi in pu‰ãajo na njih madeÏe in lise
bele barve.
Veãja kot je vsebnost teh soli v vodi, vi‰ja
je stopnja trdote vode.
Pomivalni stroj ima vgrajeno napravo za
odstranjevanje apnenca, ki jo imenujemo
mehãalnik vode. Mehãalnik vode s
pomoãjo soli za regeneracijo iz vode izloãi
apnenec oziroma vodo zmehãa, tako da je
voda primerna za pomivanje v stroju.
O trdoti vode na va‰em obmoãju se
pozanimajte pri lokalnem vodovodu.
Odvisno od trdote vode na va‰em obmoãju
po potrebi nastavite napravo za mehãanje
vode na naslednji naãin:
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
1. Pritisnite na PRVO tipko "PROGRAM"
(z desne) ter obenem vklopite pomivalni
stroj s pritiskom na tipko za
"VKLOP/IZKLOP" (enkrat se oglasi
zvoãni signal).
Nastavitev naprave za
mehãanje vode
2. Vsaj 5 sekund pritiskajte na tipko
"PROGRAM", DOKLER se ne oglasi
zvoãni signal. Osvetli se nekaj kontrolnih
luãk za posamezne programe, ki
prikaÏejo trenutno nastavljeno stopnjo
mehãalca vode.
Naprava za mehãanje vode je primerna za
mehãanje vode od trdote 90°fH (francoskih
stopinj) oz. 50°dH (nem‰kih stopinj); na
voljo je 6 razliãnih stopenj.
V spodnji razpredelnici so prikazane
razliãne stopnje trdote vode z ustreznimi
nastavitvami.
3. Tolikokrat pritisnite na isto tipko, da
nastavite ustrezno stopnjo mehãalca
vode: ob vsakem pritisku na tipko se
osvetli ena kontrolna luãka (‰tevilo
priÏganih kontrolnih luãk pomeni
nastavljeno stopnjo mehãalca vode). âe
npr. nastavite stopnjo 5, bodo utripale
4 kontrolne luãke, ãe pa je nastavljena
stopnja 0, bodo vse luãke ugasnjene.
ºfH
(francoske
stopinje)
ºdH
(nem‰ke
stopinje)
Nastavitev
mehãalca
vode
Stopnja
Uuporaba
soli
Trota vode
0
0-5
0-3
NE
Vse luãke
ugasnjene
1
6-15
4-9
DA
Luãka 1
2
16-30 10-16 DA
Luãki 1, 2
*3
31-45 17-25 DA
4
46-60 26-33 DA
Luãke
1, 2, 3
Luãke
1, 2, 3, 4
5
61-90 34-50 DA
4. S ponovnim pritiskom na tipko
"VKLOP/IZKLOP" ugasnite stroj, da
potrdite novo nastavitev.
OPOZORILO!
âe naletite na teÏave, izklopite
pomivalni stroj s pritiskom na tipko
za "VKLOP/IZKLOP" in zaãnite
postopek od zaãetka (1. korak).
Luãke
1,2,3,4
utripajo
Kontrolne luãke "IZBIRANJE PROGRAMA"
Tipke "PROGRAM"
62
Tipka
"VKLOP/IZKLOP"
POLNJENJE POSODICE ZA SOL
POMEMBNO
(Samo pri prvem polnjenju s soljo)
Ko pomivalni stroj prviã polnite s
soljo, morate na koncu v posodo za
sol doliti toliko vode, da se bo ta
prelila iz posode.
■ Na dnu stroja je posoda za sol za
regeneracijo mehãalnika za vodo.
■ Vedno uporabljajte samo namensko sol
za pomivalne stroje. Druge soli namreã
vsebujejo doloãeno koliãino netopnih
delcev, ki bi sãasoma vplivali na napravo
za mehãanje vode in poslab‰ali njeno
uãinkovitost.
■ Sol dodate tako, da odvijete pokrovãek
na posodi za sol in posodo napolnite s
soljo.
■ Med dodajanjem soli v posodico se iz
nje v korito stroja vedno prelije nekaj
vode, kar je povsem normalno; sol
vsipajte v posodo, dokler ni polna. Nato
oãistite zrnca soli iz navoja in ponovno
privijte pokrovãek.
Opozorilo za sol
Ta model je opremljen z opozorilno luãko
na stikalni plo‰ãi, ki se osvetli, ko je
potrebno dodati sol v posodo za sol.
■ Priporoãamo, da po dodajanju soli v
stroj zaÏenete kompleten program
pomivanja, ali program za pomivanje s
hladno vodo. V posodi za sol je prostora
za pribliÏno 1,5 do 1,8 kg soli.
Zalogo soli morate obãasno obnavljati;
pogostnost je odvisna od nastavitve
naprave za mehãanje vode.
POMEMBNO
Bele lise na posodi so obiãajno
najbolj zanesljiv znak, da je
zmanjkalo soli.
63
NASTAVITEV VI·INE ZGORNJE
KO·ARE
1
Zgornjo ko‰aro je moÏno nastavljati po
vi‰ini. âe Ïelite v spodnji ko‰ari pomivati
kroÏnike s premerom med 29 in 32,5 cm, je
treba je zgornjo ko‰aro prestaviti v vi‰ji
poloÏaj. To storite na enega od spodaj
opisanih naãinov:
1. Izvlecite zgornjo ko‰aro.
2
2. Primite ko‰aro na obeh straneh in jo
dvignite navzgor (slika 1).
a
b
V tem poloÏaju lahko zgornja ko‰ara sprejme
le posodo vi‰ine do 20 cm, premiãnih
nosilcev za skodelice ob straneh pa ne
morete uporabljati.
a
b
PONOVNO SPU·âANJE KO·ARE:
1. Trdno primite ko‰aro na obeh straneh in
jo nekoliko dvignite (sl. 2a).
3
2. Nato jo poãasi spustite v pravilen
poloÏaj (sl. 2b).
OPOMBA: NIKOLI NE DVIGAJTE
KO·ARE SAMO NA ENI STRANI (sl. 3)!
Pozor!
Priporoãamo, da postavite ko‰aro v
ustrezen poloÏaj pred zlaganjem posode v
stroj.
64
Pravilen naãin zlaganja obiãajne posode v
stroj je prikazan na slikah 1, 2 in 3.
RAZVR·âANJE POSODE
SPLO·NO
Zgornja ko‰ara (sl. 1)
A = globoki kroÏniki
B = plitvi kroÏniki
C = desertni kroÏniki
D = kroÏniãki
E = skodelice
F = kozarci
Razvr‰ãanje posode v zgornjo
ko‰aro
■ Zgornja ko‰ara je opremljena s premiãnimi
nosilci, ki so zapeti ob straneh ko‰are in
ju lahko dvignete ali spustite.
■ Nosilec v spodnjem poloÏaju (A-A1) je
namenjen odlaganju skodelic za ãaj in
kavo, noÏev in zajemalk. Nanj lahko tudi
varno obesite kozarce s peclji.
A
1
A1
C F
A
B
E
■ Nosilec v zgornjem poloÏaju (B-B1) pa
omogoãa, da v ko‰aro zloÏite kroÏnike.
KroÏnike zloÏite pokonci, z dnom
proti hrbtni strani pomivalnega stroja,
razmaknjeni pa naj bodo toliko, dab o
omogoãen neoviran pretok vode med
njimi.
B
D
Zgornja ko‰ara (sl. 2)
A = globoki kroÏniki
B = plitvi kroÏniki
C = desertni kroÏniki
D = kroÏniãki
E = skodelice
F = kozarci
G = enojna ko‰arica za pribor
B1
■ Priporoãamo, da veãje kroÏnike
(s premerom 26 cm in veã) nekoliko
nagnete nazaj, da boste ko‰aro laÏje
potisnili v stroj.
2
F
A
■ Sklede za solato in plastiãne sklede
zloÏite na zgornjo ko‰aro. Pazite, da so
pravilno in trdno zloÏene, da se ne bi
premikale zaradi moãi vodnih curkov.
C
B
■ Zgornja ko‰ara je zasnovana tako, da je
kar najbolj prilagodljiva in da lahko vanjo
zloÏite kar 24 kroÏnikov v dveh vrstah in
do 30 kozarcev v petih vrstah. Seveda
pa lahko vanjo zloÏite tudi razliãne kose
posode.
D
E
F
65
G
Zgornja ko‰ara (sl. 3)
A = kozarcev
B = kroÏniãke
C = skodelic
D = skledica
E = srednje velika skleda
F = velika skleda
G = servirna Ïlica
- POLOÎAJ “B”: za posodo, ki je sicer
obiãajne velikosti, a neobiãajnih oblik
(zelo globoke sklede, posodo oglate
oblike, kose brez obodov ipd.).
- POLOÎAJ “C”: za velike kroÏnike in/ali
kroÏnike neobiãajnih oblik (pravokotne,
‰esterokotne, ovalne, kroÏnike za pizzo
ipd.).
4
B
3
F
C
A
DB
E
A
5
AC
G
C
A
A
C
G
■ Manj‰e kroÏnike, kakr‰ni se na primer
uporabljajo za sladice, zloÏite v spodnjo
ko‰aro, kot je to prikazano na sliki 6 –
nosilec naj bo obrnjen navzven ("B").
âe zloÏite v pomivalni stroj velike
kroÏnike, mora biti nosilec v poloÏaju ("A").
Razvr‰ãanje posode v spodnjo
ko‰aro
■ Kozice, pekaãe, ju‰nike, sklede za solato,
pokrovke, servirne posode, plitve in
globoke kroÏnike, zajemalke… zloÏite v
spodnjo ko‰aro.
6
■ Jedilni pribor zloÏite v plastiãni nosilec
ko‰arice za jedilni pribor z roãaji navzdol.
■ Ko‰arico za jedilni pribor postavite v
spodnjo ko‰aro (sl. 7 in 8), pri tem pa
pazite, da roãaji jedilnega pribora ne
ovirajo vrtenja pr‰ilnih rok.
■ Spodnja ko‰ara je v sredini opremljena
z nastavljivim nosilcem (sl. 4 in 5).
Ta zagotavlja stabilnost posode in
omogoãa optimalno razporeditev tudi pri
pomivanju posode neobiãajne velikosti
in/ali oblike.
- POLOÎAJ “A”: za obiãajno posodo,
predvsem kroÏnike brez kozic, solatnih
skled ipd.
A
B
OPOZORILO!
âe v ko‰aro zloÏite kroÏniãke z nosilcem
v nepravilnem poloÏaju, bodo kroÏniãki
ovirali oziroma onemogoãili vrtenje
spodnjega razpr‰ilca.
66
Pravilen naãin zlaganja obiãajne posode v
stroj je prikazan na slikah 7 in 8.
POMEMBNO
Spodnja ko‰ara je opremljena z
varovalom, ki zagotavlja varnost pri
potegu ko‰are iz stroja. To je zelo
koristno, ãe je ko‰ara polna. Pri
dodajanju soli, ãi‰ãenju filtrov ipd. pa
morate ko‰aro do konca potegniti iz
stroja.
Spodnja ko‰ara (sl. 7)
A = srednje velik lonec
B = velik lonec
C = ponev, pekaãi
D = pokrovke
E = ju‰nik, servirne posode
F = jedilni pribor
G = skledica
7
D
Ko‰arica za jedilni pribor (sl. 9)
Ko‰arica za jedilni pribor je sestavljena iz
dveh delov in jo lahko razstavite - potisnete
levi del stran od desnega. Tako lahko bolje
izrabite prostor v stroju.
Zgornji del ko‰are lahko snamete, kar
omogoãa prilagajanje vrsti jedilnega pribora.
F A
B
9
E
G
C
Spodnja ko‰ara (sl. 8)
A = globokih kroÏnikov
B = plitvih kroÏnikov
C = desertnih kroÏnikov
D = servirna posoda
E = jedilni pribor
8
E
A
B
C
PODATKI ZA TESTNE
LABORATORIJE
A
D
C
Podatki za primerjalno testiranje in
merjenje glasnosti skladno s standardom
EN so na voljo na naslednjem naslovu:
testinfo-dishwasher@candy.it
Ob zahtevanju podatkov prosimo navedite
ime modela in ‰tevilko pomivalnega stroja
(gl. tablico s podatki).
Posodo zloÏite v pomivalni stroj tako, da bo
imela voda dostop do vseh povr‰in, kar
zagotavlja dober rezultat pomivanja.
67
DODAJANJE DETERGENTA V
POMIVALNI STROJ
Detergent
POMEMBNO
Zelo pomembno je, da uporabljate
samo namenske detergente za
pomivalne stroje; ti so lahko v obliki
pra‰ka, tekoãine ali tablet.
B
Ko odmerite potrebno koliãino detergenta,
zaprite pokrovãek - najprej ga potisnite v
smeri pu‰ãice 1 in nato v smeri pu‰ãice 2,
da se sli‰no zaskoãi.
"CALGONIT" zagotavlja zelo dobre rezultate
pomivanja in je na voljo v veãini trgovin.
Neustrezni detergenti, npr. tisti, namenjeni
roãnemu pomivanju, niso primerni za rabo
v pomivalnem stroju, saj ne vsebujejo
ustreznih snovi in onemogoãijo pravilno
delovanje stroja.
Polnjenje predalãka za detergent
Predalãek za detergent se nahaja na
notranji strani vrat (sl. A"2"). âe je
pokrovãek zaprt, pritisnite na jeziãek A in
pokrovãek se bo odprl.
Pokrov predalãka za detergent ostane po
konãanem pomivanju odprt in je tako
pripravljen na novo polnjenje.
Ker se detergenti med sabo zelo
razlikujejo, upo‰tevajte navodila proizvajalca
detergenta. Naj vas samo opozorimo, da
premalo detergenta pomeni slabo pomito
posodo, medtem ko preveã detergenta ne
pomeni, da je zato posoda bolje pomita, le
po nepotrebnem porabite veã detergenta.
OPOZORILO!
Ko zlagate posodo v spodnjo ko‰aro,
bodite pozorni, da kroÏniki ali ostala
posoda ne blokirajo predalãka za
detergent.
POMEMBNO
Ne pretiravajte z uporabo detergenta,
da ne bi po nepotrebnem onesnaÏevali
okolja.
Ustrezna koliãina detergenta je odvisna od
vrste posode in od stopnje umazanosti
posode. Koliãina detergenta, ki je potrebna za
enkratno pomivanje, zna‰a 20 do 30 g.
Odmerite jo v predelek predalãka, ki je
namenjen detergentu za pomivanje (B).
A
68
■ uãinkovitost detergentov, ki vsebujejo
tudi sredstvo za mehãanje vode/sol, je
odvisna od trdote vode na va‰em
obmoãju.
Prepriãajte se, da je trdota voda na
va‰em obmoãju znotraj obmoãja, v
katerem je detergent, ki ga Ïelite
uporabiti, uãinkovit; ti podatki so obiãajno
navedeni na embalaÏi detergenta.
VRSTE DETERGENTOV
Detergenti v tabletah
Detergenti v tabletah razliãnih proizvajalcev
se razliãno hitro raztapljajo. Obstaja moÏnost,
da v primeru, da izberete kratkotrajni
program pomivanja, nekateri detergenti v
tabletah ne bodo optimalno uãinkoviti, saj
se ne bodo do konca raztopili. âe
uporabljate detergente v tabletah,
priporoãamo, da izberete dalj‰e programme
pomivanja, da se detergent porabi v celoti.
âe uporabljate tak detergent, z rezultati
pomivanja pa niste zadovoljni, se
posvetujte s proizvajalcem detergenta.
POMEMBNO
Da bi dosegli zadovoljive rezultate
pomivanja, MORATE poloÏiti tableto
v del predalãka za detergente,
namenjen detergentu za glavno
pomivanje, in NE direktno v kad
stroja!
V doloãenih okoli‰ãinah lahko uporaba
kombiniranih detergentov povzroãi:
■ sledi vodnega kamna na posodi in v
pomivalnem stroju;
■ manj uãinkovito pomivanje in su‰enje.
Koncentrirani detergenti
Koncentrirani detergenti z niÏjo stopnjo
alkalnosti in z vsebnostjo naravnih
encimov, ki so namenjeni pomivanju pri
50°C, manj vplivajo na okolje in varujejo
tako posodo kot tudi pomivalni stroj.
Programi za pomivanje pri 50°C so razviti
namensko za popolno izrabo lastnosti
encimov za raztapljanje neãistoã, kar
omogoãa, da z uporabo koncentriranih
detergentov s pomivanjem pri niÏji
temperature doseÏemo enake rezultate kot
s programi za pomivanje pri 65°C.
POMEMBNO
Odpravljanje problemov, ki so direktna
posledica
uporabe
tovrstnih
detergentov, v garanciji ni vkljuãeno.
Upo‰tevajte, da bodo v primeru, da
uporabljate kombinirane detergente
"VSE v 1" opozorilne luãke za tekoãino
za lesk in za sol odveã (samo nekateri
modeli), zato jih ne upo‰tevajte.
âe se pojavijo problemi pri pomivanju in/ali
su‰enju posode, priporoãamo, da zaãnete
namesto kombiniranih detergentov ponovno
uporabljati
tradicionalne
proizvode
(detergent, sol in tekoãino za lesk). To
namreã zagotavlja pravilno delovanje
mehãalnika vode v pomivalnem stroju.
Kombinirani detergenti
Detergente, ki vsebujejo tudi sredstvo za
lesk, poloÏite v predelek predalãka za
detergente, namenjen detergentu za
glavno pomivanje. V tem primeru mora biti
predal za tekoãino za lesk prazen (ãe ni
prazen, pred uporabo kombiniranih
detergentov obrnite stikalo za doziranje
tekoãine za lesk na najniÏjo stopnjo).
V tem primeru priporoãamo:
■ da ponovno napolnite posodi za sol in za
tekoãino za lesk;
Kombinirani detergenti "VSE v 1"
■ enkrat zaÏenete obiãajen program za
pomivanje posode brez posode v stroju.
âe imate namen uporabljati kombinirane
detergente "VSE v 1" ("3 v 1"/"4 v 1"/
"5 v 1", itd.), ki torej vsebujejo tudi sol in
sredstvo za lesk, svetujemo naslednje:
■ pozorno preberete in upo‰tevate navodila
proizvajalca detergenta, ki so navedena
na embalaÏi;
69
Upo‰tevajte, da bo potem, ko zaãnete
ponovno uporabljati obiãajno sol za
pomivalne stroje, sistem spet v celoti
uãinkovit ‰ele po nekaj pomivanjih.
DODAJANJE TEKOâINE ZA
LESK V POMIVALNI STROJ
Tekoãina za lesk
Tekoãina za lesk, ki se samodejno odmeri
med zadnjim izpiranjem, pospe‰i su‰enje
posode in prepreãuje nastanek lis in
madeÏev na povr‰ini.
Polnjenje predalãka za tekoãino
za lesk
C
Posoda za tekoãino za lesk je na levi od
predalãka za detergent (sl. A "3").
Pokrovãek odprete tako, da pritisnete na
mesto z oznako in potegnete jeziãek za
odpiranje.
Vedno uporabljajte samo tekoãino za lesk
za pomivalne stroje. S pomoãjo okenca na
predalãku (C) se lahko prepriãate, koliko
tekoãine za lesk je ‰e v predalãku.
POLNO
temno
PRAZNO
svetlo
Nastavljanje doziranja tekoãine za
lesk (stopnje od 1 do 6)
Stikalo za nastavljanje doziranja (D) je pod
pokrovãkom; obraãate ga s pomoãjo
kovanca.
Priporoãamo stopnjo 4.
Vsebnost apnenca v vodi v veliki meri
vpliva na nastanek vodnega kamna in
uãinkovitost su‰enja.
Zato je zelo pomembno, da nastavite
ustrezno stopnjo in s tem zagotovite
doziranje ustrezne koliãine tekoãine za
lesk, saj boste le tako dosegli dobre
rezultate pomivanja.
âe po pomivanju na posodi opazite lise,
zmanj‰ajte nastavitev za eno stopnjo.
âe pa so na posodi bele pike, morate
nastavitev zvi‰ati za eno stopnjo.
D
70
âI·âENJE FILTROV
Filtrirni sistem (sl. A"4") je sestavljen iz:
srednje posodice, ki zadrÏuje veãje
odpadke;
1
ploske mreÏice, ki filtrira vodo za
pomivanje ter
mikrofiltra, ki se nahaja pod mreÏico.
Mikrofilter zadrÏi vse najmanj‰e delce in s
tem zagotovi brezhibno splakovanje.
■ Filtre preglejte po vsakem pomivanju in
z njih odstranite morebitne ostanke
hrane.
■ Filtre vzamete iz stroja tako, da zavrtite
roãico v smeri nasprotni smeri vrtenja
urinega kazalca (sl. 1).
■ Filter nato razstavite (sl. 2), da ga laÏje
oãistite.
2
■ Loãite srednjo posodico in plosko
mreÏico (sl. 3) in pomijte filtre pod
tekoão vodo. âe je potrebno, uporabite
krtaãko.
■ Pri strojih, ki so opremljeni s samoãistilnim
mikrofiltrom, vzdrÏevanje skorajda ni
potrebno - le vsaka dva tedna je
potrebno preveriti stanje filtrov. Kljub
temu priporoãamo, da se po vsakem
pomivanju prepriãate, da filtri niso
zama‰eni.
OPOZORILO!
Po ãi‰ãenju morate filtre pravilno
sestaviti in nato pravilno namestiti v
stroj; predvsem se prepriãajte, da je
ploska mreÏica pravilno name‰ãena
na dnu stroja.
3
Prepriãajte se, da ste filter pravilno
pritrdili nazaj (roãico obrnite v smeri
vrtenja urinega kazalca), saj nepravilno name‰ãeni filtri zelo zmanj‰ajo
uãinkovitost pomivanja.
POMEMBNO
Nikoli ne pomivajte brez filtrov!
71
PRAKTIâNI NASVETI
Nasveti za varãevanje
■ âe Ïelite pomivati vedno poln pomivalni
stroj, zlagajte vanj posodo po vsakem
obroku. Po potrebi lahko nastavite cikel
Hladnega predpomivanja. Na ta naãin
boste zmehãali in odstranili veãje kose
jedi, ki ostanejo na posodi. Cikel za
celotno pomivanje nastavite ‰ele takrat,
ko je stroj poln.
Navodila za bolj‰e rezultate
pomivanja
■ Pred zlaganjem posode v pomivalni stroj
odstranite ostanke hrane (kosti, lupine,
kose mesa ali zelenjave, kavno usedlino,
olupke, cigaretni pepel, zobotrebce ipd.),
sicer se lahko zama‰ijo filtri, odprtina za
odtekanje vode ali ‰obe na pr‰ilnih
rokah.
■ âe posoda ni zelo umazana, oziroma
stroj ni povsem poln, lahko izberete
varãni program pomivanja. Upo‰tevajte
navodila v razpredelnici programov.
■ Posode pred pomivanjem v stroju ne
izpirajte pod tekoão vodo.
âesa v stroju ne smete pomivati
■ Upo‰tevajte, da vsa posoda ni primerna
za pomivanje v pomivalnem stroju.
Svetujemo vam, da jedilnega pribora
in posode iz umetnih snovi, ki niso
odporne na toploto, jedilnega pribora z
lesenimi drÏali ali z drÏali iz umetnih
snovi, aluminijaste posode, kristala,
stekla z vsebnostjo svinca, pokrovk s
termostatom… ne pomivate v stroju,
razen ãe proizvajalec tega izrecno ne
dovoljuje.
■ Ponve in lonce z ostanki zaÏganih jedi
namakajte do zaãetka pomivanja v
raztopini pomivalnega sredstva.
■ Posodo namestite v stroj tako, da je
obrnjena navzdol.
■ Posodo zloÏite tako, da se ne dotika
med seboj. Rezultati pomivanja bodo
bolj‰i, ãe bo posoda pravilno zloÏena.
■ Za dobre rezultate je zelo pomembno,
kako je posoda zloÏena v stroju. âe je
moÏno, zloÏite posodo v stroj tako, da se
ne dotika.
■ Tudi barvne poslikave na nekaterih
posodah niso toplotno obstojne.
Priporoãamo, da njihovo obstojnost
preverite tako, da v stroju pomijete le en
tak‰en kos in se tako prepriãate, ãe so
barve obstojne.
■ Preverite, ali se lahko pr‰ilne roke prosto
vrtijo.
■ Srebrnega in obiãajnega jedilnega
pribora ne pomivajte skupaj, saj lahko
pride do kemiãne reakcije.
■ Pomivanje srebrne posode in jedilnega
pribora:
a) Srebro pomijte takoj po uporabi.
POMEMBNO
Pri nakupu nove posode ali jedilnega
pribora se prepriãajte, da je pomivanje
v pomivalnem stroju dovoljeno.
b) Na tako posodo ali jedilni pribor ne
stresajte detergenta.
Koristni nasveti
c) Taka posoda ne sme priti v
neposreden stik z drugo kovino.
■ Najprej izpraznite spodnjo ko‰aro, da
kapljice iz zgornje ko‰are ne bi kapljale
na posodo v spodnji ko‰ari.
■ âe pustite posodo dlje ãasa v stroju,
pustite vrata odprta, tako da bo lahko
zrak kroÏil okoli posode; posoda se bo
bolje posu‰ila.
72
âI·âENJE IN VZDRÎEVANJE
1
■ Vrata in zunanje stene stroja redno ãistite z
blagimi ãistili. Nikoli ne uporabite ostrih
mreÏic ali grobih ãistil (npr. Vim, razne
kisline, topila).
1b
■ Pomivalni stroj ne potrebuje posebnega
vzdrÏevanja, saj se notranjost ãisti
samodejno. Z vlaÏno krpo redno ãistite
tesnilo na vratih, da odstranite ostanke
hrane in sledi tekoãine za lesk.
■ Redno ãistite tesnila vrat z vlaÏno krpo,
tako da odstranite neãistoão in sledi
tekoãine za lesk.
■ Obãasno lahko odstranite obloge vodnega
kamna ali neãistoão - v stroj vlijte
kozarec kisa ter izberete neÏni program
za pomivanje, pri ãemer naj bo stroj
prazen.
2
■ âe kljub rednemu ãi‰ãenju filtra opazite,
da posoda ni dobro pomita oz. ni
povsem suha, preverite, da niso morda
‰obe na pr‰ilnih rokah zama‰ene z
ostanki hrane (sl. A"5").
âe so zama‰ene, jih oãistite na naslednji
naãin:
1. najprej odstranite zgornjo pr‰ilno roko:
obraãajte jo, dokler se oznaka ne ujema
s pu‰ãico (slika 1), nato pa jo potisnite
navzgor (sl. 1b) in jo med potiskanjem
navzgor odvijte v smeri vrtenja urinih
kazalcev. Oãi‰ãeno namestite nazaj na
enak naãin v obratnem vrstnem redu.
Spodnjo pr‰ilno roko snamete tako, da jo
preprosto potegnete navzgor (slika 2).
PO KONCU POMIVANJA
Po vsakem pomivanju zaprite pipo za vodo
in izklopite stroj s pritiskom na tipko za
vklop/izklop.
âe pomivalnega stroja dlje ãasa ne boste
uporabljali, storite naslednje:
2. Pr‰ilni roki izperite pod tekoão vodo, da
se oãistijo ‰obe.
1. V prazen stroj odmerite malo detergenta
ter vklopite enega od programov, da se
notranjost oãisti.
2. Potegnite vtikaã iz vtiãnice.
3. Zaprite pipo za vodo.
4. Napolnite posodico s sredstvom za lesk.
5. Vrata stroja pustite priprta, da se stroj
zraãi.
6. Notranjost aparata mora ostati ãista.
7. âe je pomivalni stroj v prostoru, kjer se
temperatura lahko spusti pod 0°C,
obstaja nevarnost, da bo voda v stroju
zmrznila. V takem primeru prostor
najprej ogrejte, stroj pa vkljuãite ‰ele ãez
24 ur.
3. Na koncu namestite pr‰ilni roki nazaj v
stroj zgornjo zgoraj in spodnjo spodaj; ne
pozabite poravnati pu‰ãic in pravilno
namestite pr‰ilni roki nazaj v stroj.
■ Vsa notranjost pomivalnega stroja je
izdelana iz nerjaveãega jekla. Kljub temu
se lahko v notranjosti pojavljajo madeÏi,
ki so posledica oksidacije – vzrok zanjo
je lahko voda, ki vsebuje preveã Ïeleznih
soli.
■ Tak‰ne madeÏe lahko odstranite z blagim
sredstvom za poliranje nerjaveãega
jekla, ki ne sme vsebovati spojin klora.
Nikoli pa ne uporabljajte grobih ãistilnih
pripomoãkov, npr. gobic iz jeklene volne.
73
OPIS STIKALNE PLO·âE
G
H
ED
C
F
A
Tipka "VKLOP/IZKLOP"
B
LEGENDA PROGRAMOV
C
Tipke "PROGRAM"
D
Tipka "HPS"
E
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
I
A
B
F
Kontrolne luãke "FAZE PROGRAMA"/
"ZAMIK VKLOPA"
G
Kontrolna luãka "IZBIRANJE OPCIJ"
H
Kontrolne luãke
"IZBIRANJE PROGRAMOV"
I
Opozorilna luãka za sol
MERE
59,8 x 82 ÷ 90 x 55
117
·irina x Vi‰ina x Globina (cm)
Globina z odprtimi vrati (cm)
TEHNIâNI PODATKI
EN 50242 pogrinjkov
Zmogljivost z lonci in kozicami
Tlak v vodovodnem omreÏju (MPa)
12
8 oseb
Min. 0,08 - Max. 0,8
Varovalka / Prikljuãni tok / Prikljuãna napetost
Gl. plo‰ãico s podatki
PORABA (glavni programi)*
Program
Energija (kWh)
Voda (L)
UNIVERZALEN
1,41
14
HIGIENIâEN
1,97
20
ECO
0,97
10
HITER 32'
0,73
9
Poraba elektriãne energije v stanju izkljuãenosti in stanju pripravljenosti: 0,30 W / 0,80 W
* Vrednosti zmerjene v laboratoriju, skaldno z Evropskim standardom EN 50242 (moÏna so dnevna
odstopanja).
74
IZBIRANJE PROGRAMOV
IN POSEBNIH FUNKCIJ
Prekinitev programa
Odsvetujemo odpiranje vrat med potekom
programa, predvsem med fazo glavnega
pomivanja in izpiranja z vroão vodo. âe pa
vrata kljub temu odprete medtem, ko program
poteka (ãe npr. Ïelite dodati ‰e posode v
stroj), se stroj samodejno ustavi.
Zaprite vrata in ne pritisnite na nobeno
tipko. Stroj bo s programom nadaljeval
tam, kjer je bil ta prekinjen.
Nastavitev programa
■ Odprite vrata stroja in zloÏite vanj
umazano posodo.
■ Pritisnite na tipko "VKLOP/IZKLOP"
Utripati zaãnejo vse kontrolne luãke.
.
■ âe Ïelite izbrati tudi katero od opcij,
pritisnite na tipko za opcije (osvetli se
ustrezna kontrolna luãka).
OPOZORILO!
âe vrata odprete med fazo su‰enja,
vas zvoãni signal opozori, da faza
su‰enja ‰e ni zakljuãena.
Na tipko za opcije lahko pritisnete v
roku ENE minute od zaãetka izvajanja
programa.
Spreminjanje potekajoãega
programa
■ S pritiskom na odgovarjajoãi gumb
izberite Ïeljeni program.
■ Zaprite vrata stroja (oglasi se zvoãni
signal, in stroj samodejno zaãne
pomivati).
Potekajoãi program lahko spremenite ali
prekliãete na naslednji naãin:
■ Odprite vrata stroja.
V ROKU ENE minute od zaãetka
izvajanja programa lahko s pritiskom
na ustrezno tipko izberete drugi
program.
■ Pritiskajte na tipko za trenutno
potekajoãi program (za katerega je
osvetljena kontrolna luãka) vsaj 5
sekund. Zaporedoma se priÏigajo oz.
uga‰ajo kontrolne luãke, ogla‰a se
zvoãni signal.
POMEMBNO
âe Ïelite izbrati program "HLADNO
IZPIRANJE", istoãasno pritisnite na
tipko za "HITRI" program in na tipko
za opcijo "HPS".
■ Potekajoãi program je preklican, vse
kontrolne luãke programov utripajo.
■ Zdaj lahko izberete novi program.
Programi “IMPULSE"
Programi “IMPULSE” delujejo na osnovi
impulzne tehnologije pomivanja, ki
zmanj‰a porabo in glasnost delovanja ter
poveãa uãinkovitost.
POMEMBNO
âe
Ïelite
preklicati
program
"HLADNO IZPIRANJE", istoãasno
pritisnite na tipko za "HITRI" program
in na tipko za opcijo "HPS".
POMEMBNO
Zaznali boste “izmeniãno” delovanje
ãrpalke za pomivanje. NE GRE ZA
OKVARO, saj je tako delovanje ãrpalke
znaãilno za impulzno pomivanje in gre
za normalno delovanje stroja.
OPOZORILO!
Pred zagonom novega programa se
prepriãajte, da je detergent ostal v
predalãku
za
detergent.
V
nasprotnem primeru znova odmerite
detergent v predalãek.
75
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
Faze programov
Med potekom treh faz programa, se
posamezno in zaporedoma priÏigajo
kontrolne luãke “FAZE PROGRAMA”
("POMIVANJE"
, "IZPIRANJE"
in
"SU·ENJE"
) kar opozarja na fazo, ki
trenutno poteka.
Zaãetek pomivanja lahko s pomoãjo te
tipke zamaknete za 3, 6 ali 9 ur.
Zamik vklopa nastavite na naslednji naãin:
V primeru izpada elektriãne energije
med delovanjem pomivalnega stroja se
izbrani program shrani v poseben
pomnilnik, tako da se program
nadaljuje, kjer je bil prekinjen, ko je
stroj spet pod napetostjo.
■ Pritisnite na tipko "ZAMIK VKLOPA" (ob
vsakem pritisku zamaknete zaãetek
pomivanja za 3, 6 ali 9 ur - osvetli se
ustrezna kontrolna luãka).
■ Od‰tevanje se zaãne, ko pritisnete na
tipko za izbrani program (ustrezna
kontrolna luãka preneha utripati in
ostane osvetljena medtem, ko zaãne
utripati kontrolna luãka za nastavljeni
ãasovni zamik).
Konec programa
âe nastavite 9-urni ãasovni zamik, se po 3
urah osvetli kontrolna luãka 6h, po 6 urah pa
kontrolna luãka 3h.
5 sekundni zvoãni signal (ãe ni izkljopljen) bo
3 krat v 30 sekundnem intervalu opozarjal, da
se je program zakljuãil.
Kontrolna luãka izbranega programa (za
program "HLADNO IZPIRANJE" pa dve
luãki) pa utripa.
Zdaj lahko poberete posodo iz stroja;
izklopite stroj s pritiskom na tipko
"VKLOP/IZKLOP" ali pa znova zloÏite v
stroj umazano posodo.
Ko preteãejo zadnje 3 ure (konec
od‰tevanja), kontrolna luãka 3h preneha
utripati in ostane osvetljena, kar opozarja,
da se bo pomivanje zaãelo - stroj
samodejno zaãne izvajati program.
Dokler pa od‰tevanje ‰e ni zakljuãeno in se
torej program ‰e ni zaãel izvajati, lahko
spremenite ali prekliãete zamik vklopa in
izberete
drugi
program
ali
izberete/prekliãete izbrane opcije. To storite
na naslednji naãin:
Tipka za opcije
Tipka "HPS"
■ Pritiskajte na tipko za izbrani program
vsaj 5 sekund.
Zaporedoma se priÏigajo oz. uga‰ajo
kontrolne luãke, ogla‰a se zvoãni signal.
Opcija "HPS" zagotavlja bolj najbolj‰e
rezultate z uãinkovitim pomivanjem tudi
zelo umazane posode. âe izberete to
opcijo, se moã izbranega programa
poveãa, stroj opravi dodatno fazo izpiranja
in zvi‰a temperaturo in tlak vode vode pri
tistih fazah programa, kjer je to predvideno.
To opcijo priporoãamo za pomivanje zelo
umazane posode oziroma ãe pomivate
umazano posodo, na kateri so se ostanki
hrane Ïe zasu‰ili.
■ S tem prekliãete zamik vklopa in izbrani
program. Utripati zaãnejo vse kontrolne
luãke.
■ Pritisnite na tipko "ZAMIK VKLOPA" in
izberite novi ãasovni zamik (ustrezna
kontrolna luãka se osvetli).
■ Ko je ãasovni zamik vklopa spremenjen
ali preklican, lahko izberete novi
program ali s pritiskom na tipko izberete
ali prekliãete opcijo.
POMEMBNO
âe je izbrana ta opcija, se izklopi
impulzno.
76
Izklop zvoãnega signala za
KONEC PROGRAMA
3. Sprostite pritisk na tipko, ko se oglasi
TRETJI zvoãni signal (vse kontrolne
luãke utripajo).
Zvoãni signal za konec programa lahko
izklopite po spodaj napisanih navodilih:
4. Znova pritisnite na isto tipko: utripajoãa
kontrolna luãka (shranjevanje v spomin
neaktivno) preneha utripati in ostane
osvetljena (shranjevanje v spomin
aktivno).
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
5. S ponovnim pritiskom na tipko
"VKLOP/IZKLOP" ugasnite stroj, da
potrdite novo nastavitev.
1. Pritisnite na PRVO tipko "PROGRAM"
(z desne) ter obenem vklopite pomivalni
stroj s pritiskom na tipko za
"VKLOP/IZKLOP" (enkrat se oglasi
zvoãni signal).
Na enak naãin tudi
shranjevanje v spomin.
2. Vsaj 15 sekund pritiskajte na tipko
"PROGRAM" (med tem ãasom se 2-krat
oglasi zvoãni signal).
onemogoãite
Prikaz okvar
3. Sprostite pritisk na tipko, ko zasli‰ite
drugi zvoãni signal (osvetlijo se kontrolne
luãke za 3 programe).
V primeru nepravilnosti v delovanju ali
okvare med potekom programa nas na
napako opozori hitro utripajoãa kontrolna
luãka za potekajoãi program in zvoãni
signal (dve luãki za program "HLADNO
IZPIRANJE").
V tem primeru izklopite pomivalni stroj s
pritiskom na tipko "VKLOP/IZKLOP".
Prepriãajte se, da je pipa za vodo
odprta, da odtoãna cev ni zapognjena in
da sifon ali filter nista zama‰ena, in
znova zaÏenite izbrani program.
âe se nepravilnost
ponovi, poi‰ãite
pomoã pri poobla‰ãenem servisu.
4. Ponovno pritisnite na isto tipko: 3
kontrolne luãke (ki gorijo, ãe je zvoãni
signal aktiviran) utripajo (kar pomeni, da
je zvoãni signal deaktiviran).
5. S ponovnim pritiskom na tipko
"VKLOP/IZKLOP" ugasnite stroj, da
potrdite novo nastavitev.
Ko Ïelite ponovno aktivirati zvoãni signal,
postopek ponovite.
Shranjevanje zadnjega
uporabljenega programa v spomin
POMEMBNO
Ta pomivalni stroj je opremljen z
varnostno napravo proti prelivanju
vode, ki v primeru okvare samodejno
izãrpa morebitno odveãno vodo.
Zadnji uporabljeni program shranite v
spomin na naslednji naãin:
POMEMBNO
Preden zaãnete ta postopek morate
VEDNO izklopiti pomivalni stroj.
OPOZORILO!
Da bi zagotovili pravilno delovanje
varnostne naprave proti prelivanju
vode odsvetujemo premikanje ali
nagibanje stroja med delovanjem.
âe morate stroj premakniti ali ga
nagniti, se najprej prepriãajte, da je
program pomivanja zakljuãen in da v
stroju ni veã vode.
1. Pritisnite na PRVO tipko "PROGRAM"
(z desne) ter obenem vklopite pomivalni
stroj s pritiskom na tipko za
"VKLOP/IZKLOP" (enkrat se oglasi
zvoãni signal).
2. Vsaj 30 sekund pritiskajte na tipko
"PROGRAM" (med tem ãasom se
oglasijo 3 zvoãni signali).
77
Program
Opis
UNIVERZALEN
HIGIENIâEN
Ta program je primeren za pomivanje
obiãajno umazane posode - kroÏnikov,
loncev, kozic ipd.
Ta program je primeren za pomivanje
loncev, kozic in druge zelo umazane posode.
Program za obiãajno umazano posodo
(najuãinkovitej‰i program glede kombinirane
porabe energije in vode za navedeni tip
namiznega pribora).
Ta program je skladen z doloãili standarda EN
50242.
ECO
NOâNI
+
Najti‰ji program. Idealen za pomivanje
ponoãi; omogoãa, da izrabite cenej‰o
elektriko.
HITER 32'
Za hitro pomivanje posode, ki jo pomivate
takoj po obroku, in sicer za 4/6 pogrinjkov.
HLADNO
IZPIRANJE
Kratko predpomivanje posode z hladno
vodo, ki ste jo zloÏili v pomivalni stroj
in jo imate namen pomiti kasneje, ko stroj
napolnite.
+
Pomivanje s fazo predpomivanja (Predpomivanje)
âe izberete HIGIENIâEN program pomivanja, razen obiãajne koliãine detergenta v predalãek
direktno v stroj odmerite ‰e dodatno pribl 20 g detergenta (1 Ïlico).
78
Programi "IMPULSE"
IZBIRANJE PROGRAMOV
••••
•
S hladno vodo (15 °C)
- Odstopanje ± 10%-
Tipka "ZAMIK VKLOPA"
Tipka "HPS"
•
60°C
•
•
120
DA
DA
75°C
• • •
130
DA
DA
45°C
•
170
DA
•
•
••••
55°C
50°C
•
N/O = OPCIJA NI NA VOLJO
79
•
Drugo izpiranje
s hladno vodo
Prvo izpiranje
s hladno vodo
Izpiranje z vroão vodo
z dodatkom tekoãine
za lesk
••••• •
Glavno pomivanje
••••
Predpomivanje s
hladno vodo
•••••
Predpomivanje
z vroão vodo
Preveriti stanje soli
Preveriti stanje
tekoãine za lesk
Oãistiti filter
Odmeriti detergent za
pomivanje
Odmeriti detergent za
namakanje
(Predpomivanje)
Kaj je treba storiti pred
pomivanjem
Faze programa
Povpreãno
trajanje v
minutah
Tipke za
posebne
funkcije
DA
•
240
DA
•
32
DA
N/A
5
DA
N/A
WATERCONTROL (SISTEM ZA NADZOR VODE)
Varnostna naprava za zapiranje vode prepreãuje ‰kodo zaradi vode, ki bi lahko
nastala zaradi pu‰ãanja dotoãne cevi za vodo, npr. kot posledica normalnega
staranja cevi.
Cev je izdelana tako, da v primeru pu‰ãanja cevi voda napolni nagubano cev in
aktivira zaporni ventil, ki prepreãi dotekanje vode v stroj.
Na to okvaro vas opozori rdeãe obarvano okence
.
âe se to zgodi, poi‰ãite pomoã pri va‰em serviserju.
âe je cev prekratka in pravilna prikljuãitev ni mogoãa, jo morate nadomestiti z
ustrezno dolgo. Ustrezne cevi so vam na voljo pri poobla‰ãenih prodajalcih.
Varnostna naprava 'antitwist' (podloÏko odstranite tako, da stisnete cev in jo
zavrtite).
80
ODPRAVLJANJE MANJ·IH NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU
âe opazite nepravilnost v delovanju pomivalnega stroja, najprej posku‰ajte sami
odpraviti nepravilnost s pomoãjo nasvetov v spodnji razpredelnici. ·ele ãe vam to ne
uspe, pokliãite poobla‰ãeni servis.
MOTNJA
1. Stroj se sploh ne odziva.
2. Voda ne priteka v stroj.
3. Stroj ne izãrpava vode.
4. Voda sproti odteka iz
stroja.
5. Ne sli‰i se vrtenja pr‰ilnih
rok.
6. Pri elektronskih strojih brez
prikazovalnika: ena ali veã
svetilnih diod hitro utripa.
MOREBITNI VZROK
KAKO JO ODPRAVITE
Stroja niste prikljuãili na elektriãno omreÏje;
Potisnite vtikaã v vtiãnico.
Niste pritisnili na tipko za vklop.
Pritisnite tipko vklop/izklop.
Vrata stroja so odprta.
Zaprite vrata stroja.
Zmanjkalo je elektrike.
Preverite varovalko v vtikaãu,
hi‰no varovalko…
Preglejte vzroke pod toãko 1.
Preverite.
Pipa za dotok vode je zaprta.
Odprite pipo za dotok vode.
Gumb programatorja ni v pravem Obrnite ga v pravilen poloÏaj.
poloÏaju.
Dotoãna cev je zvita ali upognjena.
Zravnajte cev.
Filter dotoãne cevi ni pravilno
name‰ãen.
Oãistite filter na koncu cevi.
Filter je umazan;
Preglejte filter .
Odtoãna cev je pri‰ãipnjena;
Zravnajte odtoãno cev.
Podalj‰ek odtoãne cevi ni
pravilno prikljuãen.
Upo‰tevajte navodila za priklop.
Nastavek za priklop na zidu je
obrnjen navzdol, ne pa navzgor.
Poi‰ãite strokovno pomoã.
Odtoãna cev leÏi prenizko.
Cev mora biti vsaj 40 cm nad
tlemi.
Preveã detergenta.
Zmanj‰ajte koliãino detergenta.
Posoda onemogoãa vrtenje.
Preverite.
Zelo umazani filtri.
Oãistite filtre.
Pipa za vodo je zaprta.
IZklopite stroj. Odprite pipo za
vodo. Resetirajte program.
81
MOTNJA
MOREBITNI VZROK
KAKO JO ODPRAVITE
Gl. toãko 5.
Preverite
Dna kozic in loncev niso dobro
oprana.
âe se je jed prismodila, pred
pomivanjem v stroju posodo
namakajte.
Robovi kozic in loncev niso
dobro oprani.
Bolje zloÏite posodo v stroj.
Pr‰ilni roki sta delno zama‰eni.
Snemite ju in oãistite.
Posoda ni bila pravilno zloÏena.
Med posodo naj bo veã
razmaka.
Konec odtoãne cevi je v vodi.
Konec odtoãne cevi ne sme biti
v vodi.
Neustrezna koliãina detergenta;
star ali strjen detergent.
Poveãajte koliãino detergenta,
uporabite sveÏ detergent.
Neustrezen program pomivanja.
Izberite ustrezen program
pomivanja.
Posoda v spodnji ko‰ari ni
oprana.
Pritisnite na tipko za pomivanje
poloviãne koliãine posode.
8. Detergent ni bil doziran,
ali pa le delno.
Posoda v pomivalnem stroju
(jedilni pribor, lonec, kozica ipd.)
je onemogoãila odpiranje
predalãka za detergent.
Posodo razporedite tako, da ne
bo ovirala odpiranja predalãka
za detergent.
9. Bele lise na posodi.
Voda je pretrda.
Preverite, ãe je v stroju dovolj
soli in tekoãine za lesk. âe s
tem ne odpravite nepravilnosti,
pokliãite poobla‰ãeni servis.
10. Pomivanje je glasno.
Posoda tolãe ena ob drugo.
Pravilno zloÏite posodo.
Pr‰ilni roki tolãeta ob posodo.
Pravilno zloÏite posodo.
Neustrezen pretok zraka.
Vrata stroja po koncu
pomivanja pustite odprta, da se
posoda posu‰i na zraku.
Zmanjkalo je tekoãine za lesk.
Napolnite posodo za tekoãino
za lesk.
7. Posoda je slabo pomita.
11. Posoda ni povsem
suha.
OPOMBA
âe posoda iz kateregakoli zgoraj navedenega razloga ni dobro pomita, jo pomijte roãno.
Ostanki hrane se med postopkom su‰enja v pomivalnem stroju posu‰ijo in jih s ponovnim
pomivanju v stroju ne morete odstraniti.
Serviserju obvezno povejte serijsko ‰tevilko stroja, ki je navedena na plo‰ãici na stroju ali na
garancijskem listu. Na ta naãin boste olaj‰ali delo serviserju, va‰ pomivalni stroj pa bo hitreje
popravljen.
Proizvajalec in prodajalec dopu‰ãata moÏnost napak pri tisku te knjiÏice, za kar ne
odgovarjata.
Proizvajalec si pridrÏuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprej‰njega opozorila,
ãe spremembe ne vplivajo na osnovne znaãilnosti stroja.
82
VáÏen˘ zákazníku, dûkujeme
ZÁRUKA
Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali
domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní
myãku nádobí, která zaruãuje vysokou
jakost, v˘borné uÏitné vlastnosti a
spolehlivost.
CANDY vyrábí i dal‰í druhy domácích
spotfiebiãÛ jako jsou automatické
praãky, praãky se su‰iãkou, kombinované
kuchyÀské
sporáky,
mikrovlnné
trouby, peãicí trouby a odsavaãe par,
chladniãky a mrazniãky.
PoÏádejte Va‰eho prodejce, aby Vás
informoval o sortimentu tûchto v˘robkÛ
dováÏen˘ch do âeské republiky.
Tento v˘robek podléhá záruãním
podmínkám, ve lhÛtách uveden˘ch v
záruãním listu jimÏ je opatfien.
Potvrzení o záruce musíte uschovat,
náleÏit˘m zpÛsobem vyplnûné, aby mohlo
b˘t pfiedloÏeno v místû autorizovaného
servisniho stfiediska, v pfiípadû nutnosti
zásahu, spoleãnû s daÀov˘n dokladem,
vydan˘m prodejcem ve chvíli nákupu.
ÚVOD
Pfieãtûte si pozornû tento návod k
pouÏití, neboÈ obsahuje dÛleÏité
pokyny pro bezpeãnou instalaci,
pouÏívání a údrÏbu a také uÏiteãné
rady k dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii
pouÏívání této myãky.
Uschovejte tuto pfiíruãku pro
pfiípadné dal‰í pouÏití.
83
OBSAH
Bezpeãnostní upozornûní
Instalace
Zafiízení na zmûkãování vody
Dávkování soli
Usazení horního ko‰e
Ukládání nádobí
Informace o laboratorním testování
Vkládání prá‰ku
Druhy mycích prá‰kÛ
Plnûní le‰tidla
âistûní filtru
V‰eobecné pokyny
âistûní a údrÏba
Popis ovládacích prvkÛ
Technické údaje
V˘bûr programu a jednotliv˘ch funkcí
Watercontrol
Tabulka mycích programÛ
Vyhledání drobn˘ch závad
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
85
86
89
90
91
92
94
95
96
97
98
99
100
101
101
102
105
106
108
Obr. A
5
1
4
2
3
Pfieãtûte si pozornû tento návod k pouÏití, neboÈ obsahuje dÛleÏité pokyny pro
bezpeãné pouÏívání, údrÏbu a také uÏiteãné rady k dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii
pouÏívání této myãky nádobí.
Uschovejte tuto pfiíruãku pro pfiípadné dal‰í pouÏití.
84
■ Nelehejte nebo nesedejte na otevfiené
dvefie myãky, mohlo by dojít k jejímu
pfievrÏení.
BEZPEâNOSTNÍ UPOZORNùNÍ
DodrÏujte tato základní bezpeãnostní
pravidla, která jsou platná pro jakékoliv
domácí spotfiebiãe.
POZOR!
NoÏe nebo jiné ostré ãi ‰piãaté
pfiedmûty musí b˘t v ko‰i otoãeny
‰piãkou dolÛ a nebo musí b˘t
poloÏeny vodorovnû.
Instalace
■ Zkontrolujte, zda zástrãka pfiívodní ‰ÀÛry
je stejného typu jako zásuvka rozvodu
elektrického proudu. Pokud tomu tak není,
je nutné provést její v˘mûnu kvalifikovanou
osobou za správn˘ typ. ZároveÀ ovûfite,
zda pfiívodní kabel k zásuvce je dostateãnû
dimenzován na celkov˘ pfiíkon spotfiebiãe.
BûÏné pouÏití
■ Pfiekontrolujte, zda není po‰kozena
pfiívodní ‰ÀÛra ke spotfiebiãi.
■ Tento spotfiebiã je urãen˘ pro pouÏití v
domácnosti a podobn˘ch místech:
■ V‰eobecnû se nedoporuãuje pouÏívání
adapterÛ, vícenásobn˘ch odboãovacích
zásuvek (rozdvojek) nebo prodluÏovacích
‰ÀÛr.
- zamûstnanecké kuchynû v prodejnách,
kanceláfiích a jiném pracovním
prostfiedí;
- na farmách;
■ Je-li nutné vymûnit pfiívodní ‰ÀÛru,
zavolejte nûkteré z autorizovan˘ch
servisních stfiedisek.
- klienty hotelu, motelu apod.;
- v prostfiedí pro pfiípravu snídanû.
Bezpeãnostní upozornûní
■ Nikdy se nedot˘kejte zafiízení mokr˘ma
nebo vlhk˘ma rukama nebo nohama.
Jiné pouÏití spotfiebiãe mimo domácnosti
nebo na jiné neÏ bûÏné pouÏití, jako je
komerãní vyuÏití profesionály, není zahrnuto
ve v˘‰e uvedeném popisu pouÏití.
■ NepouÏívejte spotfiebiã pokud jste bosí.
■ Nevytahujte zástrãku ze zásuvky tahem
za pfiívodní ‰ÀÛru.
Pokud se spotfiebiã pouÏívá nesprávnû,
mÛÏe se zkrátit jeho Ïivotnost a uÏivatel
mÛÏe ztratit právo na záruku.
■ Nevystavujte spotfiebiã pÛsobení vnûj‰ích
vlivÛ (dé‰È, slunce atd.).
Jakékoliv po‰kození spotfiebiãe nebo jiná
po‰kození a ztráty vypl˘vající z
nesprávného pouÏití spotfiebiãe jako
domácího spotfiebiãe (i kdyÏ se nachází v
domácnosti) není v˘robcem akceptováno.
■ Tento spotfiebiã není urãen pro pouÏití
osobami (vãetnû dûtí) s omezen˘mi
fyzick˘mi , senzorick˘mi nebo mentálními
schopnostmi, nebo bez zku‰eností a
znalostí spotfiebiãe, pouze pokud nejsou
pod dohledem nebo pouãené osobou
odpovûdnou za jejich bezpeãnost.
■ Myãka je urãena pro um˘vání bûÏného
kuchyÀského nádobí. Pfiedmûty zneãistûné
petrolejem, nátûrov˘mi hmotami, tfiískami
oceli nebo Ïeleza, chemikáliemi zpÛsobujícími
korozi, louhy nebo kyselinami, nesmí b˘t v
myãce um˘vány.
ZabraÀte dûtem, aby se hrály se
spotfiebiãem.
■ Voda vypou‰tûna z myãky, nebo která
zÛstane po ukonãení mycího programu
na nádobí, se nesmí pít.
■ JestliÏe je na rozvodu vody v domû
instalováno centrální zafiízení pro její
zmûkãování, není nutné pouÏívat sÛl ve
zmûkãovaãi zabudovaném v myãce. Je
vhodné zkontrolovat tvrdost vody za
zmûkãovacím zafiízením.
■ Nenechávejte otevfiená dvífika v
horizontální poloze, aby bylo zamezeno
pfiípadnému nebezpeãí (napfi. zakopnutí).
85
■ NoÏe a pfiíbory se nejlépe umyjí, kdyÏ je
do pfiíslu‰ného ko‰e uloÏíte rukojeÈmi
dolÛ.
Likvidace
■ Myãka nádobí je vyrobena z recyklovatelného
materiálu, proto ji mÛÏete pfii likvidaci
bez problémÛ odevzdat ve sbûrnû surovin.
■ JestliÏe do‰lo k poru‰e nebo spotfiebiã
správnû nepracuje, vypnûte ho, zastavte
pfiívod vody a Ïádn˘m zpÛsobem do nûj
nezasahujte. Opravu mÛÏe provádût
pouze povûfien˘ servisní mechanik a
musí pfiitom pouÏívat originální náhradní
díly. Jakékoliv poru‰ení v˘‰e uveden˘ch
doporuãení mÛÏe vést ke sníÏení
bezpeãnosti spotfiebiãe.
■ Pokud chcete myãku zlikvidovat, dbejte
na to, aby byl odstranûn uzávûr dvífiek,
aby bylo zamezeno náhodnému
uzavfiení dûtí uvnitfi myãky.
Po odpojení myãky z elektrické zásuvky
je dÛleÏité odfiezat napájecí kabel.
INSTALACE
POZOR!
Zabezpeãení domácího spotfiebiãe
závisí i na správném uzemnûní va‰í
elektrické sítû.
(Technické poznámky)
DÒLEÎITÉ
Pfii umístûní myãky na koberec,
pfiekontrolujte, zda se tím neomezilo
odvûtrání jejího dna.
Pokud není elektrická síÈ správnû
uzemnûna, dochází k lehkému
prÛchodu proudu po kovov˘ch
ãástech
domácího
spotfiebiãe,
protoÏe je pfiístroj vybaven filtrem
proti ru‰ení rádiov˘ch vln.
Zajistûte, aby zástrãka pfiívodní
‰ÀÛry zÛstala pfiístupná i po instalaci
myãky.
V˘robce se zfiíká jakékoliv zodpovûdnosti
za pfiípadné ‰kody na vûcech nebo za
zranûní osob, které jsou zpÛsobeny
nesprávn˘m pfiipojením k uzemnûní.
Pfiipojení k elektrické síti
Pfiístroj odpovídá bezpeãnostním pfiedpisÛm
stanoven˘m pfiíslu‰n˘mi institucemi a je
vybaveno
tfiípólovou
zástrãkou
s
uzemnûním, které zabezpeãuje kompletní
uzemnûní zafiízení.
Spotfiebiã odpovídá evropsk˘m
smûrnicím 73/23/CEE (Bezpeãnostní
smûrnice – nízké napûtí) a
89/336/CEE
(Smûrnice
pro
elektromagnetickou kompatibilitu),
které byli nahrazené smûrnicemi
2006/95/CE a 2004/108/CE a jejich
pozdûj‰ími zmûnami.
Pfied pfiipojením domácího spotfiebiãe k
elektrické síti se ujistûte:
1. Ïe má zástrãka správné uzemnûní;
2. Ïe ampérometrická hodnota elektrického
stykaãe odpovídá spotfiebû oznaãené
na v˘robním ‰títku domácího spotfiebiãe.
86
Pfiipojení vody
DÒLEÎITÉ
Pfiístroj musí b˘t pfiipojen k pfiívodu
vody pouze nov˘mi hadicemi, které
jsou dodávány jako v˘bava pfiístroje.
Staré hadice pfiívodu vody nesmí b˘t
znovu pouÏívány.
1
■ Napou‰tûcí a v˘toková hadice mohou
b˘t vedeny doleva nebo doprava.
DÒLEÎITÉ
Myãka mÛÏe b˘t pfiipojena buì na
studenou vodu nebo horkou vodu,
pokud její teplota nepfiekroãí 60°C.
■ Tlak vody musí mít minimální hodnotu
0,08 MPa a maximální hodnotu 0,8 MPa.
Pokud bude tlak niωí, kontaktujte
autorizované servisní stfiedisko.
2
■ Napou‰tûcí hadice musí b˘t pfiipojena k
pfiívodnímu ventilu, aby bylo moÏné
zastavit pfiívod vody v dobû, kdy myãka
není v provozu (obr. 1B).
■ Myãka je vybavena pfiívodní hadicí vody
s koncovkou se závitem 3/4" (obr. 2).
■ Pfiívodní hadice vody “A” musí b˘t
na‰roubována na kohoutek pfiívodu
vody “B” pomocí koncovky 3/4", ujistûte
se, Ïe je koncovka fiádnû utaÏena.
■ Pokud je to nutné, mÛÏe b˘t pfiívodní
hadice vody prodlouÏena aÏ na 2,5 m.
Pokud máte takov˘ poÏadavek,
kontaktujte autorizované servisní stfiedisko.
3
■ Pokud voda obsahuje vápenaté nebo
písãité pfiímûsi, doporuãujeme pouÏít
vhodn˘ filtr pro jejich zachycení. Ten
mÛÏete zakoupit v servisním stfiedisku
nebo ve specializovan˘ch, prodejnách
(obr. 3) objednávkové ã. 9226085.
Filtr “D” se vkládá mezi pfiívodní ventil 3/4
“B” a napou‰tûcí hadici “A”.
NezapomeÀte vloÏit tûsnicí krouÏky “C”.
■ Pokud je myãka pfiipojována na nov˘
rozvod vody, nebo na rozvod del‰í dobu
nepouÏívan˘, nechejte nûkolik minut
odtékat vodu, neÏ pfiipojíte napou‰tûcí
hadici. Zabráníte tím zanesení filtraãního
sítka u napou‰tûcího ventilu myãky
vápenat˘mi usazeninami nebo rzí.
87
■ Vypou‰tûcí hadici mÛÏete také zavûsit
pfies okraj dfiezu pomocí pfiiloÏeného
plastového oblouku. Konec hadice
nesmí b˘t ponofien do vody, aby nedo‰lo
k jejímu zpûtnému nasátí do myãky pfii
jejím provozu (obr. 4Y).
Pfiipojení vypou‰tûcí hadice
■ Vypou‰tûcí hadici je nejvhodnûj‰í pfiipojit
na pevné odpadní potrubí (obr. 4).
Dbejte na to, aby hadice nebyla nikde
"pfielomená".
■ Pokud instalujete spotfiebiã pod pracovní
desku, oblouk vypou‰tûcí hadice musí
b˘t zavû‰en na zdi v co nejvy‰‰í poloze
(obr. 4Z).
■ Odpadní potrubí by mûlo b˘t vyústûno
nejménû 40 cm nad podlahou a musí mít
vnitfiní prÛmûr nejménû 4 cm.
■ Zkontrolujte
je‰tû,
zda
pfiívodní
i vypou‰tûcí hadice nejsou nikde
"pfielomené".
■ Je vhodné, aby na tomto odpadním
potrubí byl sifon k zamezení úniku pachu
(obr. 4X).
■ Pokud je to nutné, mÛÏe b˘t vypou‰tûcí
hadice prodlouÏena aÏ na 2,5 m, její
maximální v˘‰ka od podlahy mÛÏe v‰ak
b˘t nejvíce 85 cm.
Pokud máte takov˘ poÏadavek, kontaktujte
servisní stfiedisko.
Otevírání dvefií
Zavfiení dvefií
ZasuÀte ko‰e do myãky.
Pfiekontrolujte, zda obû sprchovací ramena
se mohou volnû otáãet a nejsou omezována
v pohybu uloÏen˘m nádobím, hrnci nebo
pfiíbory.
Zavfiete dvefie pouh˘m potlaãením a
pfiesvûdãte se, Ïe jsou fiádnû uzavfiené.
ZasuÀte ruku do otvoru a zatáhnûte.
Pokud otevfiení dvefií je provádûno za
bûhu myãky, zabezpeãovací zafiízení
automaticky vypne ve‰keré funkce.
DÒLEÎITÉ
U myãek, které správnû fungují,
neotevírejte dvefie bûhem chodu
spotfiebiãe.
88
ZA¤ÍZENÍ
VODY
NA
* Regulace tvrdosti byla ve v˘robû
nastavena na ÚROVE≈ 3 vzhledem k
tomu, Ïe toto nastavení vyhovuje
nejvût‰í ãásti uÏivatelÛ.
ZMùKâOVÁNÍ
V závislosti na zdroji obsahuje voda rÛzné
mnoÏství vápence a minerálÛ, které se
usazují na nádobí a zanechávají na jeho
povrchu bílé skvrny a ‰mouhy. Jak vysoká
je pfiítomnost tûchto minerálÛ ve vodû, tak
velká je její tvrdost. Myãky nádobí jsou
vybaveny zafiízením pro zmûkãování vody,
které vyÏadují ke své regeneraci speciální
sÛl. Takto zmûkãená voda je pak v myãce
pouÏívána pro mytí nádobí.
StupeÀ tvrdosti vody Vám sdûlí spoleãnost,
která zaji‰Èuje její dodávku nebo si ji
mÛÏete nechat zmûfiit.
Podle stupnû tvrdosti vody nastavte
zmûkãovací
zafiízení
následujícím
zpÛsobem:
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
1. Stisknûte PRVNI tlaãítko "PROGRAMÒ"
(zprava) a zároveÀ zapnûte myãku
nádobí stisknutím tlaãítka "ZAPNOUT/
VYPNOUT" (usly‰íte krátk˘ zvukov˘
signál).
Nastavení zmûkãování vody
Zmûkãovací zafiízení upravuje vodu o
tvrdosti do 90°fH (francouzská stupnice
tvrdosti) nebo 50°dH (nûmecká stupnice
tvrdosti vody) v 6 rozdíln˘ch stupních jeho
nastavení.
2. Stisknûte
a
drÏte
tlaãítko
"PROGRAMÒ" nejménû po dobu 5
sekund a pusÈte jej aÏ tehdy, kdyÏ
usly‰íte zvukov˘ signál. Nûkteré
kontrolky "VOLBA PROGRAMU" se
rozsvítí a tím se mÛÏe urãit úroveÀ
nastaveného odvápnûní vody.
V tabulce je uvedeno nastavení zmûkãovaãe
vody v závislosti na rÛzném stupni tvrdosti
vody.
ºdH
(nûmecká
stupnice)
PouÏití
regeneraãní
soli
Nastavení
zmûkãovaãe
vody
0
0-5
0-3
NE
Îádná
kontrolka
1
6-15
4-9
ANO
Kontrolka 1
2
16-30 10-16 ANO
Kontrolky 1,2
*3
31-45 17-25 ANO
4
46-60 26-33 ANO
5
61-90 34-50 ANO
Kontrolky
1,2,3
Kontrolky
1,2,3,4
Blikající
kontrolky
1,2,3,4
ÚroveÀ
tvrdosti
ºfH
(fran.
stupnice)
Tvrdost vody
3. Pokud se opûtovnû stiskne stejné
tlaãítko, zvolí se úroveÀ poÏadovaného
odvápnûní kaÏd˘m stisknutím se
rozsvítí jedna kontrolka (úroveÀ se zjistí
podle poãtu rozsvícen˘ch kontrolek).
Pfii úrovni 5 se rozsvítí 4 kontrolky, pfii
úrovni 0 budou v‰echny kontrolky
tmavé.
4. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT", ãímÏ
uvedete do ãinnosti nové nastavení.
POZOR!
Pokud byste z jakéhokoliv dÛvodu
nedokázali
dokonãit
postup,
vypnûte myãku stisknutím tlaãítka
"ZAPNOUT/VYPNOUT" a zaãnûte od
zaãátku (BOD 1).
Kontrolky "VOLBA PROGRAMU"
Tlaãítka "PROGRAMÒ"
Tlaãítko
"ZAPNOUT/VYPNOUT"
89
DÁVKOVÁNÍ SOLI
DÒLEÎITÉ
Po instalaci myãky zcela naplÀte
zásobník pro sÛl a aÏ poté pfiidejte
vodu aÏ pro kraj otvoru pro plnûní
zásobníku.
■ Na dnû myãky je zásobník na sÛl, která
regeneruje zmûkãovaã.
■ PouÏívejte pouze speciální soli urãené
pro myãky nádobí. Jiné druhy solí
obsahují malé mnoÏství nerozpustn˘ch
ãástic, které by mohly dlouhodob˘m
pÛsobením zhor‰it úãinnost zmûkãovaãe
vody.
■ K naplnûní zásobníku musíte nejdfiíve
od‰roubovat jeho víãko na dnû vany
myãky.
■ Plníte-li zásobník poprvé, je nutné
nejdfiíve do zásobníku nalít vodu.
Pfii plnûní pfieteãe men‰í mnoÏství vody,
pokraãujte v‰ak v plnûní, dokud
zásobník není zcela pln˘. Po jeho
naplnûní oãistûte vnitfiní prostor od
zbytku soli a znovu utáhnûte víãko
zásobníku.
Indikátor náplnû soli
Tento model myãky je vybaven kontrolkou
na ovládacím panelu, která se rozsvítí, pokud
je nutno provést doplnûní soli.
■ Po doplnûní doporuãujeme provést cel˘
cyklus mytí, nebo program P¤EDMYTæ.
Do zásobníku se vejde asi 1,5 aÏ 1,8 kg
soli. Pro dobré v˘sledky mytí je nutné
zásobník obãas znovu naplnit solí.
Spotfieba soli závisí na nastavení
zmûkãovaãe podle tvrdosti vody. âím je
voda tvrd‰í, tím je vût‰í spotfieba soli.
DÒLEÎITÉ
Objeví-li se na nádobí bílé skvrny, je
to obecnû dÛkaz toho, Ïe do
zásobníku musí b˘t doplnûna sÛl.
90
USAZENÍ HORNÍHO KO·E
1
Jsou-li pouÏívány bûÏnû talífie o vût‰ím
prÛmûru, to je 29 aÏ 32,5 cm, uloÏte je do
spodního ko‰e aÏ po usazení horního ko‰e
do jeho vy‰‰í polohy. Postupujte pfiitom
následovnû:
1. Vyjmûte horní ko‰;
2. Uchopte ko‰ z obou stran a zvednûte
ho smûrem nahoru (obr. 1);
2
Tímto zpÛsobem se nesmí na ko‰ ukládat
nádoby s prÛmûrem vût‰ím neÏ 20 cm a
není moÏno pouÏívat pohybliv˘ch drÏákÛ
ve vyklopené poloze.
a
b
a
b
ULOÎENÍ KO·E DO SPODNÍ POLOHY:
1. Uchopte ko‰ z obou stran a zvednûte
ho lehce smûrem nahoru (obr. 2a);
2. Pomalu lehce uloÏte ko‰ (obr. 2b).
3
POZNÁMKA: NIKDY NEZVEDEJTE
NEBO NEUKLÁDEJTE KO· POUZE Z
JEDNÉ STRANY (obr. 3).
Pozor:
Doporuãujeme provést uloÏení ko‰e pfied
ukládáním nádobí.
91
BûÏná denní náplÀ je zobrazena na
obr. 1, 2 a 3.
UKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ
PouÏívání horního ko‰e
Horní ko‰ (obr. 1)
A = polévkové talífie
B = mûlké talífie
C = desertní talífiky
D = pod‰álky
E = ‰álky
F = sklenice
■ Horní ko‰ je vybaven˘ pohybliv˘mi
podstavci pfiipevnûn˘mi k boãní stûnû,
které lze umístit do 4 pozic.
■ Ve sníÏené pozici (A-A1) slouÏí podstavce
pro ‰álky z kávy, dlouhé noÏe a vafieãky.
1
A
A1
C F
A
B
D
E
■ Ve zv˘‰ené pozici (B-B1) podstavec
umoÏÀuje uloÏení rovn˘ch a hlubok˘ch
talífiÛ.
Tyto jsou uspofiádané do vertikální
polohy s konkávní stranou dopfiedu, aby
zÛstal prostor mezi jednotliv˘mi talífii a
voda mohla volnû odtékat.
B
Horní ko‰ (obr. 2)
A = polévkové talífie
B = mûlké talífie
C = desertní talífiky
D = pod‰álky
E = ‰álky
F = sklenice
G = jednoduch˘ ko‰ík na pfiíbory
B1
2
■ Doporuãujeme ukládat velké talífie (okolo
26 cm) lehce naklonûné dozadu, aby se
usnadnilo zasunutí ko ‰e do myãky.
F
A
■ Do horního ko‰e lze rovnûÏ ukládat
kompotové misky a jiné misky z
plastické hmoty.
Doporuãujeme je po uloÏení zajistit tak,
aby je tlak stfiíkající vody nepfievrátil.
C
B
D
E
■ Horní ko‰ je navrÏen tak, aby umoÏnil
uloÏení maximálního mnoÏství rÛzn˘ch
druhÛ nádobí, napfi. 24 talífiÛ ve dvou
fiadách, asi 30 sklenic v pûti fiadách nebo
smûs rÛzného nádobí.
F
92
G
- POLOHA "B": pro talífie, které mají
zvlá‰tní tvar, i kdyÏ jejich rozmûry jsou
bûÏné (velmi hluboké talífie, hranaté
nebo bez okrajÛ, atd. …).
Horní ko‰ (obr. 3)
A = sklenice
B = pod‰álkÛ
C = ‰álky
D = malé misky
E = stfiední misky
F = velké mísy
G = servírovací lÏíce
- POLOHA "C": pro mûlké talífie, vût‰í neÏ
bûÏné, nebo talífie se zvlá‰tním tvarem
(hranaté, ‰estihranné, oválné, talífie na
pizzu, atd. …).
4
B
3
A
F
C
DB
E
A
5
AC
C
A
G
A
C
G
■ Talífie men‰ích rozmûrÛ, napfi. na dezert,
se vkládají do spodního ko‰e podle
zobrazení na obrázku 6, na pfiíslu‰n˘ch
podloÏkách obrácen˘ch smûrem ven ("B").
Pro bûÏné talífie nebo velk˘ch rozmûrÛ,
se podpûry musejí nacházet smûrem
dovnitfi ("A").
PouÏívání spodního ko‰e
6
■ Do spodního ko‰e lze ukládat hrnce,
pekáãe, polévkové mísy, kompotové
misky, poklice, servírovací nádobí, mûlké
talífie, polévkové talífie a nabûraãky.
■ Pfiíbory ukládejte do ko‰íku z plastické
hmoty. VloÏte ko‰ík na pfiíbory do
spodního ko‰e (obr. 7 a 8) a pfiesvûdãte
se, Ïe uloÏené pfiíbory nezasahují do
prostoru otáãejících se ramen.
A
■ Spodní ko‰ je uprostfied vybaven
speciálním sklápûcím ro‰tem (obr. 4 a 5),
kter˘ slouÏí k zaji‰tûní stabilní a
optimální náplnû nádobí i v pfiípadû, Ïe
má nádobí rozmûry nebo tvary odli‰né
od bûÏn˘ch.
B
POZOR!
V pfiípadû, Ïe malé talífie nebudou
umístûny správnû na podloÏky, mÛÏe
dojít k zablokování spodní rampy,
protoÏe bude naráÏet do pfieãnívajících
talífiÛ.
- POLOHA "A": pro náplÀ bûÏn˘ch talífiÛ
nebo pro náplÀ obsahující pouze hrnce,
salátové mísy, atd.…
93
BûÏná denní náplÀ je zobrazena na obr. 7
a 8.
DÒLEÎITÉ
Spodní ko‰ je vybaven zaráÏkou,
která zaji‰Èuje bezpeãné vytaÏení
ko‰e i pokud je zcela naplnûn.
Pokud budete doplÀovat sÛl, nebo
pokud budete provádût pravidelnou
údrÏbu, je nutné ko‰ zcela vyjmout.
Spodní ko‰ (obr. 7)
A = hrnec stfiední velikosti
B = velk˘ hrnec
C = pánev, pekáãe
D = poklice
E = polévkové mísy, servírovací nádobí
F = pfiíbory
G = mal˘ pohár
7
D
Ko‰ík na pfiíbory (obr. 9)
Ko‰ík na pfiíbory se skládá ze dvou
oddûliteln˘ch ãástí, které umoÏÀují rÛznou
volbu ukládání pfiíborÛ.
Tyto dvû ãásti lze od sebe oddûlit tak, Ïe
posuneme levou sekci proti pravé sekci.
Horní ãást ko‰e na pfiíbory mÛÏe b˘t vyjmuta,
aby byly umoÏnûny rÛzné zpÛsoby
naplnûní myãky.
F A
B
E
G
9
C
Spodní ko‰ (obr. 8)
A = polévkové talífie
B = mûlké talífie
C = desertních talífikÛ
D = servírovací talífi
E = jídelní pfiíbory
8
E
A
B
C
A
D
INFORMACE O LABORATORNÍM
TESTOVÁNÍ
C
Potfiebné
informace
k
provedení
srovnávacích testÛ a testÛ hluãnosti (podle
normy EN) si vyÏádejte na následující adrese:
testinfo-dishwasher@candy.it
Správné a racionální ukládání nádobí je
základem dobr˘ch v˘sledkÛ mytí.
V Ïádosti uveìte prosím model a sériové
ãíslo myãky nádobí (viz v˘robní ‰títek).
94
VKLÁDÁNÍ PRÁ·KU
Prá‰ek
DÒLEÎITÉ
Je nutné pouÏívat pouze speciální
mycí pfiípravky pro myãky nádobí,
aÈ uÏ prá‰kové, tekuté, nebo ve
formû tablet.
B
Po vloÏení mycího prostfiedku do
zásobníku nejdfiíve uzavfiete kryt, poté
ho zasuÀte (1) a nakonec na nûj lehce
zatlaãte (2), aÏ bude sly‰et jeho zaskoãení.
"CALGONIT" zaji‰Èuje v˘borné v˘sledky
mytí a je snadno dostupn˘.
Nevhodné pfiípravky (jako napfi. pro ruãní
mytí nádobí) neobsahují potfiebné pfiísady
pro pouÏití v myãkách a neumoÏÀují proto
správnou funkci tûchto spotfiebiãÛ.
Závadou je i vysoká pûnivost pfiípravkÛ pro
ruãní mytí.
Plnûní zásobníku na mycí pfiípravek
Zásobník na mycí pfiípravky je na vnitfiní
stûnû dvefií (obr. A”2”).
Je-li víãko zásobníku zavfiené, je nutné
zmáãknout tlaãítko (A), aby se otevfielo. Na
konci kaÏdého mytí zÛstává víãko vÏdy
otevfiené a pfiipravené pro dal‰í pouÏití
myãky.
ProtoÏe nejsou v‰echny mycí pfiípravky
stejné, pozornû pfieãtûte pokyny na jeho
obalu. Rádi bychom vás upozornili, Ïe
malé mnoÏství mycího pfiípravku nezajistí
dostateãnû umytí nádobí, zatím co pfiíli‰
veliké dávkování nejen Ïe nezlep‰í
v˘sledky mytí, ale je také zbyteãn˘m
pl˘tváním.
POZOR!
Do spodního ko‰e neskládejte nádobí
do takové pozice, která by zamezovala
otevfiení zásobníku, nebo by bránila
uvolnûní mycího prostfiedku do prostoru
nyãky.
MnoÏství mycího pfiípravku se dávkuje do
zásobníku podle míry za‰pinûní um˘vaného
nádobí a také podle druhu nádobí.
Doporuãujeme dávkovat 20÷30 g pfiípravku
do pfiihrádky zásobníku pro mytí (B).
DÒLEÎITÉ
NepouÏívejte nadmûrné mnoÏství
mycích pfiípravkÛ, abyste zbyteãnû
nezhor‰ovali
stav
Ïivotního
prostfiedí.
A
95
DRUHY MYCÍCH PRÁ·KÒ
Kombinované ãistící prostfiedky
"ALL in 1"
Mycí tableta
Pfii kaÏdém pouÏití kombinovaného ãistícího
prostfiedku “ALL in 1” (“3 in1” / “4 in 1” / “5 in
1”, apod.), u kterého by pouÏití soli a/nebo
le‰tidla bylo zbyteãné, peãlivû dodrÏujte
následujíc varování:
Mycí tablety od rozdíln˘ch v˘robcÛ mají
rozdílnou dobu rozpou‰tûní, proto
nemusejí b˘t v rychl˘ch programech zcela
úãinné, vzhledem k tomu, Ïe nedojde k
úplnému rozpu‰tûní tablety.
Pokud se pouÏívají tyto tablety, doporuãuje
se vÏdy nastavit del‰í program, tak aby se
tablety dokonale rozpustily.
■ pozornû si pfieãtûte a dodrÏujte návod na
pouÏití a upozornûní uvedená na balení
kombinovaného mycího prostfiedku, kter˘
chcete pouÏít;
■ úãinnost prostfiedkÛ, které nahrazují
pouÏití soli závisí na tvrdosti vody, která je
do myãky pfiivádûna. Zkontrolujte, zda
tvrdost vody spadá do rozmezí, které je
uvedeno na balení mycího prostfiedku.
DÒLEÎITÉ
Pro dosaÏení dobr˘ch v˘sledkÛ
mytí, MUSÍ b˘t tablety umístûny v
zásobníku na mycí prá‰ek a NE
pfiímo v myãce (vanû).
V pfiípadû, Ïe byste s tímto typem
tablety
nedosáhli
uspokojiv˘ch
v˘sledkÛ, obraÈte se na v˘robce tablet.
Nesprávné pouÏití tûchto kombinovan˘ch
mycích prostfiedkÛ by mohlo zpÛsobit:
■ ukládání vodního kamene (vápníku) jak v
myãce, tak na nádobí;
Mycí koncentrát
■ zhor‰ení kvality su‰ení nebo mytí nádobí.
Prací koncentráty se sníÏenou zásaditostí a
s pfiírodními enzymy, kombinované s
pracími programy pfii 50°C mají men‰í
‰kodliv˘ dopad na Ïivotní prostfiedí a jsou
‰etrnûj‰í k myãce i nádobí.
Mycí programy pfii 50°C byly navrÏeny tak,
aby umoÏnily enzymÛm zcela rozpustit
neãistotu. Pfii pouÏití koncentrovan˘ch
mycích prostfiedkÛ pfii programu 50°C
dosáhnete tedy stejn˘ch v˘sledkÛ jako pfii
pouÏití programu pfii 65°C bez pouÏití
koncentrovan˘ch mycích prostfiedkÛ.
DÒLEÎITÉ
Na reklamace, které by se mohly
pfiímo t˘kat nesprávného pouÏití
tûchto v˘robkÛ, se nevztahuje Ïádná
z ãástí záruky.
Pfii pouÏívání tablet “ALL in 1” nevûnujte
pozornost blikajícím kontrolkám soli a
le‰tidla (pouze u nûkter˘ch modelÛ).
Pokud se objeví problémy pfii pouÏívání
tablet, doporuãujeme Vám, abyste se
vrátili k tradiãním v˘robkÛm (sÛl, le‰tidlo,
prá‰ek).
V tomto pfiípadû doporuãujeme:
Kombinované tablety
■ naplÀte zásobník na sÛl a na le‰tidlo;
Tablety, které obsahují také le‰tidlo, musí
b˘t vloÏeny do zásobníku pro mytí.
Zásobník na le‰tidlo musí b˘t prázdn˘
(pokud není, dfiíve neÏ pouÏijete
kombinované tablety, nastavte dávkovaã
le‰tidla na minimální dávku).
■ spusÈte bûÏn˘ mycí cyklus bez nádobí.
V pfiípadû, Ïe se vrátíte k tradiãnímu
zpÛsobu mytí, bude zapotfiebí nûkolik
mycích cyklÛ, neÏ se systém odvápûní
vody vrátí k optimální hodnotû.
96
PLNùNÍ LE·TIDLA
Le‰tidlo
Tato pfiísada, která je automaticky pfiidávána
pfii poslední fázi oplachování, umoÏÀuje
snadnûj‰í oplachování a zamezuje tvorbû
skvrn a matn˘ch usazenin.
Plnûní zásobníku pro le‰ticí
pfiípravky
C
Na levé stranû zásobníku pro mycí prostfiedek
je zásobník pro le‰ticí prostfiedek, kter˘
zvy‰uje lesk nádobí (obr. A "3").
Kryt otevfiete tak, Ïe zatlaãíte na zásobník a
souãasnû vytáhnete uzavírací západku
smûrem nahoru.
Pro oplachování pouÏívejte vÏdy pouze
pfiísady vhodné pro automatické myãky.
MnoÏství le‰ticího prostfiedku je moÏné
zkontrolovat na optickém ukazateli (C),
kter˘ je umístûn na dávkovacím zásobníku.
PLN¯
PRÁZDN¯
tmav˘
svûtl˘
Nastavení dávkování le‰tidla
(od 1 do 6)
Ovladaã (D) je umístûn pod krytem a je s
ním moÏno otoãit pomocí mince.
Doporuãená poloha je 4.
Pootoãení na poÏadované nastavení lze
provést pomocí mince. Doporuãujeme
nastavení na polohu 3. Vápník obsaÏen˘ ve
vodû ve znaãné mífie vytváfií ‰mouhy pfii
su‰ení. Je proto nutné nastavit dávkování
le‰ticího pfiípravku pro dosaÏení dobr˘ch
v˘sledkÛ mytí. JestliÏe se po skonãení mytí
vytváfiejí na nádobí "pásky", sniÏte
nastavení o jednu polohu. JestliÏe se
vytváfiejí "bílé skvrny", zvy‰te dávkované
mnoÏství le‰tidla o jednu polohu.
D
97
âISTùNÍ FILTRU
Filtraãní systém (obr. A”4”) se skládá z
následujících ãástí:
1
filtraãní ko‰ík k zachycení vût‰ích ãástic;
filtraãní talífi nepfietrÏitû filtrující cirkulující
mycí roztok;
mikrofiltr, kter˘ je umístûn pod filtraãním
talífiem a zachytává nejemnûj‰í ãástice pro
dosaÏení perfektního oplachu.
■ Aby se vÏdy dosáhlo v˘born˘ch
v˘sledkÛ mytí, je nutné po kaÏdém
umytí nádobí zkontrolovat a vyãistit filtry.
■ Vyjmutí filtraãní jednotky provedete tak,
Ïe pootoãte madlem ko‰íku proti smûru
hodinov˘ch ruãiãek (obr. 1).
■ Pro snadnûj‰í ãistûní je centrální ko‰ík
odnímateln˘ (obr. 2).
2
■ Vyjmûte filtraãní talífi (obr. 3) a cel˘ ho
opláchnûte pod stfiíkající vodou. Je-li to
nutné, pouÏijte mal˘ kartáãek.
■ Mikrofiltr je samoãistící, jeho údrÏba je
omezena na pouhou kontrolu kaÏdé
dva t˘dny.
V pfiípadû nutnosti ho opláchnûte pod
tekoucí vodou nebo pomocí jemného
kartáãku. Po kaÏdém mytí doporuãujeme
pfiekontrolovat filtraãní ko‰ík a talífi, zda
nejsou zanesené.
POZOR!
Po kaÏdém ãistûní filtrÛ provûfite, zda
je v‰e správnû namontováno zpût a
jestli filtraãní talífi je dobfie usazen na
dnû myãky.
3
Pfiesvûdãte se, zda centrální filtraãní
ko‰ík je správnû zaji‰tûn ve
filtraãním talífii pootoãením ve smûru
hodinov˘ch ruãiãek. Pouze správnû
usazená filtraãní jednotka mÛÏe
zabezpeãit poÏadované v˘sledky
tohoto spotfiebiãe.
DÒLEÎITÉ
Nikdy nepouÏívejte myãku bez filtrÛ.
98
V·EOBECNÉ POKYNY
Jak dosáhnout úspor
■ JestliÏe chcete vyuÏít plnû prostoru pro mytí
nádobí v této myãce, opláchnûte nádobí
uloÏené po kaÏdém jídle programem
"P¤EDMYTÍ". Tím dojde k odmoãení
zaschl˘ch zbytkÛ jídla a odstranûní vût‰ích
ãástic jídla z novû vloÏeného nádobí.
Jakmile je myãka zcela naplnûna, spusÈte
program pro hlavní mytí.
Jak dosáhnout opravdu dobré
v˘sledky mytí
■ Pfied vloÏením nádobí do myãky
odstraÀte nejdfiíve rÛzné zbytky jídla
(kosti, skofiápky, kousky masa nebo
zeleniny, usazeninu kávy, slupky od
ovoce, zubní párátka nedopalky cigaret
atd.), které by mohly ucpat filtry,
vypou‰tûní vody a trysky ostfiíkovacích
ramen a tím sníÏit úãinnost mytí.
■ JestliÏe nádobí není hodnû za‰pinûné,
nebo ko‰e nejsou zcela plné, zvolte
"EKONOMICK¯ PROGRAM", uveden˘
v tabulce programÛ v pfiiloÏeném návodu.
■ Proto je vhodné nádobí se zbytky jídel
opláchnout pfied vkládáním do myãky.
Co není vhodné k mytí
■ Je nutné mít na pamûti, Ïe ne kaÏdé
nádobí je vhodné k mytí v myãce.
Doporuãujeme, aby se myãka nepouÏívala
na nádobí vyrobené z termoplastick˘ch
umûl˘ch hmot, na jídelní pfiíbory s
dfievûn˘mi rukojeÈmi, na hrnce u kter˘ch
jsou dfievûná ucha, v˘robky z hliníku nebo
kfii‰Èálového ãi brou‰eného skla, jestliÏe
nejsou k mytí v myãce pfiímo urãeny.
■ Pokud hrnce a pekáãe mají na sobû
pfiipálené nebo pfiipeãené zbytky jídel,
je vhodné takové nádobí nejdfiíve
nechat odmoãit a odstranit hrubé
neãistoty a pak teprve um˘vat v myãce.
■ Ukládejte nádobí dnem vzhÛru.
■ Pokuste se uloÏit nádobí tak, aby se
vzájemnû nedot˘kalo. Budete-li je
peãlivû ukládat, dosáhnete lep‰ích
v˘sledkÛ.
■ Urãit˘ druh dekorace na nádobí se
mÛÏe sm˘t. Proto je dobré do myãky
vloÏit na zkou‰ku nejdfiíve jeden kus
takového nádobí a pokud nedojde k
po‰kození dekoru, pak teprve um˘t
celou sadu. Nûkteré druhy dekorace na
nádobí mohou b˘t po‰kozeny teprve
ãast˘m mytím v myãce.
■ Po uloÏení nádobí do myãky zkontrolujte,
zda se mohou ramena volnû otáãet.
■ Hrnce a dal‰í nádobí, na kter˘ch jsou
místy pfiipálené zbytky jídla, musí b˘t
pfiedem odmoãeny vodou s pfiídavkem
mycího pfiípravku.
■ Pfii mytí takového nádobí doporuãujeme
zv˘‰enou opatrnost. Nedoporuãujeme
rovnûÏ vkládat souãasnû stfiíbrné
pfiíbory s nerezov˘mi, aby nedo‰lo mezi
nimi k chemické reakci.
■ Správné mytí stfiíbra:
a) opláchnûte stfiíbrné nádobí ihned
po jeho pouÏití, zejména kdyÏ je
zneãistûné od majonézy, vajíãek,
ryb apod;
DÒLEÎITÉ
KdyÏ kupujete novou jídelní soupravu
nebo pfiíbory, vÏdy se pfiesvûdãte, zda
jsou vhodné pro mytí v myãkách nádobí.
b) nekropte nebo nesypejte mycí
prostfiedek pfiímo na stfiíbrné
nádobí;
UÏiteãné rady
■ Abyste zabránili skapávání vody po
dokonãení mycího cyklu z horního ko‰e
na nádobí ve spodním ko‰i, vyjmûte
nejdfiíve spodní ko‰.
c) oddûlujte stfiíbrné vûci od ostatních
kovÛ.
■ JestliÏe ponecháte nûjakou dobu nádobí po
umytí v myãce, nechte dvefie pootevfiené,
aby se umoÏnila cirkulace vzduchu uvnitfi
myãky a urychlil se proces su‰ení.
99
âISTùNÍ A ÚDRÎBA
1
■ Na ãi‰tûní vnûj‰ku myãky nepouÏívejte
rozpou‰tûdla (odma‰Èující) ani brusné
prostfiedky, ale pouze hadfiík navlhãen˘
ve vlaÏné vodû.
■ Tato myãka nevyÏaduje Ïádnou zvlá‰tní
údrÏbu, neboÈ vana je samoãistící.
■ Pravidelnû ãistûte tûsnûní dvefií
navlhãen˘m hadfiíkem, abyste odstranili
v‰echny zbytky jídla a le‰ticího
pfiípravku.
■ Doporuãujeme obãas odstranit usazen˘
vodní kámen tak, Ïe provedete mytí bez
uloÏení nádobí. Nalijte sklenici octu na
dno vany a zvolte jemné mytí. Na
ãeském trhu jsou k dostání i pfiípravky na
ãistûní a odstranûní vodního kamene u
myãky.
■ JestliÏe i pfii pravidelném ãistûní filtrÛ zjistíte,
Ïe nádobí nebo hrnce nejsou dobfie
umyté nebo opláchnuté, zkontrolujte,
zda trysky na sprchovacích ramenech
jsou ãisté (obr. A “5”).
1b
2
Jsou-li ucpané, vyãistûte je následujícím
postupem:
1. Horní rameno otoãte tak, aby ‰ipka na jeho
plastové ãásti byla proti vybrání v pfiívodu
vody na spodní stranû ko‰e (obr.1b).
Rameno potlaãte nahoru a pak otáãejte
ve smûru hodinov˘ch ruãiãek (obr. 1).
Po od‰roubování rameno vyjmûte.
Zpûtnou montáÏ proveìte stejn˘m
postupem, ale otáãejte ramenem proti
smûru hodinov˘ch ruãiãek.
Spodní rameno snadno vyjmûte
potaÏením smûrem nahoru (obr. 2);
2. Opláchnûte rotaãní ramena pod stfiíkající
vodou, aby se odstranily v‰echny
neãistoty usazené v tryskách ramen;
3. Po vyãistûní vloÏte ramena na pÛvodní
místo a horní za ‰roubujte aÏ na doraz.
PO SKONâENÍ MYCÍHO
PROGRAMU
Po skonãení mytí je nutné zastavit pfiívod
vody a vypnout spotfiebiã stisknutím tlaãítka
vypnutí/zapnutí do vypnuté polohy.
Pokud myãka nebude nûjakou dobu
pouÏívána,
doporuãujeme
provést
následující opatfiení:
1. VypusÈte ve‰kerou vodu s mycími
prostfiedky, aby se odplavily v‰echny
usazeniny;
2. Vytáhnûte pfiívodní ‰ÀÛru ze zásuvky;
3. Uzavfiete pfiívodní ventil vody;
4. NaplÀte zásobník s le‰ticím pfiípravkem;
5. Nechejte dvefie pootevfiené;
6. UdrÏujte vnitfiní prostor myãky v ãistotû;
7. JestliÏe je myãka uloÏena na místû, kde
je teplota niωí neÏ 0°C, v‰echna voda
uvnitfi hadic mÛÏe zmrznout. Poãkejte,
aÏ se teplota zv˘‰í nad bod mrazu a pak
nezapínejte myãku dfiíve, neÏ za 24
hodin.
■ Mycí vana i dvefie jsou z nerezové oceli.
Pokud by se na nich objevily skvrny
zpÛsobené oxidací, je to pravdûpodobnû
zpÛsobeno velkou koncentrací solí
Ïeleza ve vodû.
■ Pro odstranûní tûchto skvrn doporuãujeme
pouÏít jemn˘ brusn˘ pfiípravek; Nikdy
nepouÏívejte materiály na bázi chlóru,
‰krabky, drátûnky atd.
100
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKÒ
F
G
H
ED
C
I
A
B
A
B
Tlaãítko "ZAPNOUT/VYPNOUT"
C
D
Tlaãítka "PROGRAMÒ"
E
Tlaãítko "ODLOÎEN¯ START"
F
Kontrolky "FÁZE PROGRAMÒ"/
Doba "ODLOÎENÉHO STARTU"
G
Kontrolka "VOLBA
DOPL≈KOV¯CH FUNKCÍ”
H
I
Kontrolky "VOLBA PROGRAMÒ”
POPIS PROGRAMÒ
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí
"HPS"
Kontrolka "NEDOSTATEK SOLI"
ROZMùRY
59,8 x 82 ÷ 90 x 55
117
·ífika x V˘‰ka x Hloubka (cm)
Hloubka s otevfien˘mi dvefimi (cm)
TECHNICKÉ ÚDAJE
12-ti dílná souprava
pro 8 osob
Min. 0,08 - Max. 0,8
NáplÀ podle evropsk˘ch norem (EN 50242)
Kapacita nádobí vãetnû hrncÛ
Tlak vody (MPa)
Ji‰tûní / Maximální pfiíkon / Pfiipojovací elektrické napûtí
Viz v˘robní ‰títek
SPOT¤EBA (hlavní programy)*
Program
Energie (kWh)
Voda (L)
1,41
14
UNIVERZÁLNÍ
1,97
20
HYGIENICKÉ MYTÍ
0,97
10
ECO
0,73
9
RYCHLOPROGRAM 32'
Spotfieba energie ve vypnutém a pohotovostním reÏimu: 0,30 W / 0,80 W
* Hodnoty namûfiené v laboratofii podle Evropské normy EN 50242 (v bûÏném pouÏití jsou moÏné
rozdíly).
101
VOLBA PROGRAMÒ A
ZVLÁ·TNÍ FUNKCE
Pfieru‰ení programu
Nedoporuãujeme otevírání dvífiek bûhem
chodu programu, zvlá‰tû uprostfied mytí a
pfii závûreãném oplacování teplou vodou.
Pokud tedy pfii spu‰tûném programu
otevfiete dvífika (napfi., pokud chcete pfiidat
dal‰í nádobí), myãka se automaticky
zastaví. Po uzavfiení dvífiek, bez zmáãknutí
jakéhokoliv tlaãítka, se cyklus znovu
spustí od okamÏiku, kdy byl pfieru‰en.
Nastavení ProgramÛ
■ Otevfiete dvífika a vloÏte nádobí.
■ Stisknûte tlaãítko "ZAPNOUT/VYPNOUT"
.
V‰echny kontrolky programÛ budou
blikat.
POZOR!
Pokud dvefie myãky otevfiete ve fázi
su‰ení, ozve se akustick˘ signál jako
upozornûní, Ïe cyklus je‰tû není
ukonãen.
■ Pokud chcete tuto funkci pouÏít,
zmáãknûte tlaãítko doplÀkové funkce
(rozsvítí se odpovídající kontrolka).
Volbu lze aktivovat nebo deaktivovat
DO jedné minuty od spu‰tûní programu.
Úprava spu‰tûného programu
■ Zvolte program stisknutím pfiíslu‰ného
tlaãítka.
Pokud chcete zmûnit nebo zru‰it bûÏící
program, postupujte následujícím zpÛsobem:
■ Uzavfiete dvífika (po akustickém signálu,
se program spustí automaticky).
■ Otevfiete dvífika.
DO první minuty od spu‰tûní mycího
cyklu lze zvolit jin˘ program
stisknutím pfiíslu‰ného tlaãítka.
■ Zmáãknûte alespoÀ na 5 sekundy tlaãítko
bûÏícího programu (stál˘m svûtlem svítí
pfiíslu‰ná kontrolka). Kontrolka programu
se postupnû rozsvítí a zhasne a usly‰íte
nûkteré akustické signály.
DÒLEÎITÉ
Pro zvolení programu "P¤EDMYTÍ"
zmáãknûte
souãasnû
tlaãítko
“RYCHLOPROGRAM 32’” programu a
doplÀkové funkce “HPS”.
■ Probíhající program bude zru‰en˘ a
v‰echny kontrolky programÛ blikají.
■ V tomto okamÏiku je moÏné nastavit
nov˘ program.
DÒLEÎITÉ
Pro
vynulování
programu
"P¤EDMYTÍ" zmáãknûte souãasnû
tlaãítko “RYCHLOPROGRAM 32’”
programu a doplÀkové funkce “HPS”.
Programy "IMPULSE"
Programy "IMPULSE" pouÏívají techniku
mytí v impulzech, které sniÏuje spotfiebu i
hluk a zlep‰uje v˘kony.
POZOR!
Dfiíve, neÏ spustíte nov˘ program, je
dobré se ujistit, Ïe nebyl odstranûn
ãisticí prostfiedek; kdyby tomu tak
bylo, obnovte dávkování v pfiíslu‰né
dávkovací nádobce.
DÒLEÎITÉ
"Obãasné" fungování mycího ãerpadla
NENÍ projevem ‰patného funkce, ale
pfiedstavuje zvlá‰tní charakteristiku
impulzního mytí. Je tedy znakem
správného prÛbûhu programu.
102
Tlaãítko "ODLOÎEN¯ START"
PrÛbûh programu
Bûhem programu svítí stál˘m svûtlem
kontrolka zvoleného cyklu a 3 kontrolky
,
zobrazující “fáze programu” (“MYTÍ”
“OPLACHOVÁNÍ”
a “SU·ENÍ” ) se
rozsvítí postupnû pro oznaãení právû
probíhající fáze mytí.
Toto tlaãítko umoÏÀuje naprogramování
odloÏeného zpu‰tûní programu o 3, 6 nebo
9 hodin.
V pfiípadû pfieru‰ení proudu, myãka
nádobí uchovává pamûÈ programu ve
fázi, kdy do‰lo k pfieru‰ení a program
bude opût pokraãovat od tohoto místa,
kde byl pfieru‰en, jakmile bude obnovena
dodávka elektrické energie.
■ Stisknûte tlaãítko "ODLOÎEN¯ START"
(pfii kaÏdém stisknutí mÛÏete nastavit
odloÏení startu mytí o 3, 6 nebo 9 hodin,
pfiiãemÏ se stál˘m svûtlem rozsvítí
kontrolka odpovídající zvolené dobû).
Pro nastavení odloÏeného startu mytí
postupujte následujícím zpÛsobem:
■ Pro spu‰tûní odpoãítávání zmáãknûte
tlaãítko zvoleného programu (pfiíslu‰ná
kontrolka pfiestane blikat a rozsvítí se
stál˘m svûtlem a kontrolka nastavené
doby odloÏení startu pfiestane svítit
stál˘m svûtlem a zaãne blikat).
Konec programu
V pfiípadû nastavení odloÏení startu o 9
hodin je odpoãítávání ãasu po 3 hodinách
zobrazeno kontrolkou 6 hod a kontrolkou 3
hod po 6-ti hodinách.
Konec
programu
je
signalizován
akustick˘m signálem (pokud není vypnut),
kter˘ trvá 5 sekund a opakuje se 3x v
intervalech 30 sekund.
Po ukonãení programu pfiestane pfiíslu‰ná
kontrolka pro zvolen˘ cyklus (2 kontrolky
pro program “P¤EDMYTÍ”) trvale svítit a
zaãne blikat.
Poté je moÏné vyjmout umyté nádobí a
vypnout
myãku
pomocí
tlaãítka
"ZAPNOUT/VYPNOUT", anebo je moÏné
provést nové naplnûní myãky pro dal‰í
cyklus mytí.
Po uplynutí posledních 3 hodin (po
ukonãení odpoãítávání) pfiestane kontrolka
3 hod blikat, zaãne svítit stál˘m svûtlem a
navíc bude oznaãovat fáze mytí, pfiiãemÏ
se program spustí automaticky.
Pokud je‰tû není odpoãítávání ukonãeno a
program tedy je‰tû nebyl spu‰tûn, je
moÏné zmûnit nebo vynulovat dobu
odloÏeného startu, dále je moÏné zvolit jin˘
program, nebo zvolit ãi vypnout doplÀkové
funkce a to podle následujícího postupu:
■ Zmáãknûte a drÏte alespoÀ po dobu 5
sekund tlaãítko zvoleného programu.
Kontrolka programu se postupnû rozsvítí
a zhasne a usly‰íte nûkteré akustické
signály.
Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí
Tlaãítko "HPS"
Stisknutím tohoto tlaãítka se zvy‰uje intenzita
zvoleného cyklu. Ten se doplÀuje o dal‰í
oplachování a tam, kde je to moÏné, se
zv˘‰í teplota a tlak vody ve fázi mytí.
Tlaãítko “HPS” dovoluje vût‰í intenzitou
odstraÀovat silné zneãi‰tûní, ãímÏ zaruãí
pokaÏdé lep‰í v˘sledek.
Doporuãuje se pouÏít u nádobí, které je
silnû zneãi‰tûné, nebo nebylo ihned umyto,
a neãistoty jsou jiÏ suché.
DÒLEÎITÉ
Zvolením této
impulzní mytí.
funkce
se
■ OdloÏen˘ start a zvolen˘ program se
anulují.
V‰echny kontrolky programÛ budou
blikat.
■ Pro nastavení jiné doby odloÏení startu
zmáãknûte
tlaãítko
“ODLOÎEN¯
START” (pfiíslu‰ná kontrolka oznaãující
dobu odloÏení startu se rozsvítí stál˘m
svûtlem).
■ Po zmûnû nebo vynulování doby
odloÏeného startu je moÏné nastavit jin˘
program a zvolit nebo zru‰it doplÀkové
funkce.
vypne
103
Vypnutí funkce zvukové signalizace
KONCE PROGRAMU
3. Uvolnûte tlaãítko po zaznûní T¤ETÍHO
akustického signálu (v‰echny kontrolky
budou blikat).
Funkce zvukové signalizace konce
programu mÛÏe b˘t vypnuta následujícím
zpÛsobem:
4. Stisknûte opût stejné tlaãítko: blikající
kontrolka (uloÏení vypnuté) pfiestane
blikat a zÛstane svítit (uloÏení zapnuté).
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
5. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT", ãímÏ
uvedete do ãinnosti nové nastavení.
K deaktivaci uloÏení proveìte stejn˘
proces.
1. Stisknûte PRVNI tlaãítko "PROGRAMÒ"
(zprava) a zároveÀ zapnûte myãku
nádobí stisknutím tlaãítka "ZAPNOUT/
VYPNOUT" (usly‰íte krátk˘ zvukov˘
signál).
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "PROGRAMÒ"
nejménû po dobu 15 sekund (bûhem
této doby zaznûjí 2 zvukové signály).
Signalizace závad
3. Tlaãítko uvolníte v momentu, kdyÏ
usly‰íte druh˘ zvukov˘ signál (rozsvítí
se tfii kontrolky "VOLBA PROGRAMU").
Pokud bûhem prÛbûhu programu dojde k
závadû, pfiíslu‰ná kontrolka zvoleného
cyklu (2 kontrolky
pro program
“P¤EDMYTÍ”) bude blikat velkou frekvencí
a bude vydávat akustick˘ signál.
V takovém pfiípadû vypnûte myãku pomocí
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT".
Zkontrolujte, zda je otevfien kohout
pfiívodu vody, zda není zalomena hadice
vypou‰tûní vody, zda není ucpán sifon
nebo filtry a nastavte znovu program.
Pokud se bude závada opakovat, obraÈte
se na autorizované servisní stfiedisko.
4. Opût stisknûte stejné tlaãítko: 3 kontrolky
pfiejdou ze stálého svícení (zvonûní
aktivní) do blikajícího svícení (zvonûní
vypnuté).
5. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT", ãímÏ
uvedete do ãinnosti nové nastavení.
K opûtovné aktivaci zvonûní postupujte
stejn˘m zpÛsobem.
UloÏení naposledy pouÏitého
programu
DÒLEÎITÉ
Tato myãka nádobí je vybavena
bezpeãnostním
zafiízením
proti
pfieteãení, které v pfiípadû poruchy
vypou‰tí pfiebyteãnou vodu.
UloÏení naposledy pouÏitého programu
mÛÏete provést následovnû:
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
POZOR!
Aby nedo‰lo k neoãekávanému
spu‰tûní
funkce
pojistky
proti
pfieteãení doporuãujeme Vám, abyste
neh˘bali a nenaklánûli myãku nádobí
bûhem chodu.
V pfiípadû, Ïe je nutné s myãkou
pohnout, nebo ji naklonit, zkontrolujte
nejdfiíve, zda je ukonãen mycí cyklus a
ve vanû myãky nezÛstala Ïádná voda.
1. Stisknûte PRVNI tlaãítko "PROGRAMÒ"
(zprava) a zároveÀ zapnûte myãku
nádobí stisknutím tlaãítka "ZAPNOUT/
VYPNOUT" (usly‰íte krátk˘ zvukov˘
signál).
2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "PROGRAMÒ"
nejménû po dobu 30 sekund (bûhem
této doby zazní 3 akustické signály).
104
WATERCONTROL - SYSTÉM ZABLOKOVÁNÍ P¤ÍVODU VODY
Pfiívodní hadice vody je vybavena bezpeãnostním zafiízením, které v pfiípadû
po‰kození pfiívodní hadice zablokuje pfiívod vody. Toto je signalizováno ãervenou
znaãkou, která je viditelná v okénku
.
V takovémto pfiípadû musí b˘t pfiívodní hadice bezpodmíneãnû vymûnûna.
Pokud pfiívodní hadice nemá dostateãnou délku pro správné pfiipojení, musí
b˘t vymûnûna za jinou o odpovídající délce. Pfiívodní hadici vody poÏadujte po
autorizovaném servisním stfiedisku.
Blokovací zafiízení proti od‰roubování (pro od‰roubování zmáãknûte objímku).
105
Programu
Popis programu
UNIVERZÁLNÍ
Vhodné k mytí nádobí a hrncÛ normálnû
zneãi‰tûn˘ch.
HYGIENICKÉ MYTÍ
Vhodné pfii mytí hrncÛ a ve‰kerého
dal‰ího nádobí, silnû zneãi‰tûného.
ECO
Program pro bûÏnû zneãi‰tûné nádobí
(nejúãinûj‰í z hlediska spotfieby vody a
energie).
Program dle normy EN 50242.
NOC
Maximálnû tich˘ program. Je ideální pro
provoz v noãních hodinách pfii vyuÏití
vyuÏívaní poplatkÛ energie v slabém
provozu.
+
RYCHLOPROGRAM
32'
Rychlé mytí pro nádobí, které bude
um˘váno ihned po jídle. NáplÀ myãky
soupravou pro 4/6 osob.
P¤EDMYTÍ
Krátké studené pfiedmytí nádobí
pouÏitého ráno nebo v poledne, pokud
chceme odloÏit mytí plné náplnû aÏ na
veãer.
+
Mytí s pfiedmytím
V pfiípadû nastavení programu HYGIENICKÉ MYTÍ, je potfieba pfiidat druhou dávku mycího prostfiedku,
asi 20 gramÛ (1 kuchyÀskou lÏíci) pfiímo do myãky nádobí.
106
Programy "IMPULSE"
TABULKA MYCÍCH PROGRAMÒ
••••
•••••
••••
•
•
••••• •
•
•
••••
55°C
50°C
•
N/A = NASTAVENÍ FUNKCE NENÍ MOÎNÉ
107
•
Tlaãítko “HPS”
PrÛm.doba
programu
v min.
Tlaãítko
"ODLOÎEN¯ START"
PrÛbûh mycího programu
Pfii studené vodû 15°C
(Tolerance ± 10% )
Hork˘ oplach s
pfiídavkem le‰tidla
Druh˘ studen˘ oplach
První studen˘ oplach
Hlavní mytí
Studené pfiedmytí
Horké pfiedmytí
Kontrola soli v zásobníku
Kontrola le‰ticího
prostfiedku
Vyãi‰tûní filtrÛ
Mycí prostfiedek pro
hlavní mytí
Mycí prostfiedek
pro pfiedmytí
Provedení kontroly
Tlaãítka pro
speciální
funkce
60°C
•
•
120 ANO ANO
75°C
• • •
130 ANO ANO
45°C
•
170 ANO
ANO
•
240 ANO
•
32
ANO N/A
5
ANO N/A
VYHLEDÁNÍ DROBN¯CH ZÁVAD
Pokud myãka nádobí nepracuje správnû, proveìte nejdfiíve následující kontroly, neÏ
zavoláte autorizované servisní stfiedisko:
ZÁVADA
1 -Myãka vÛbec nepracuje
2 - Myãka nenapou‰tí vodu
3 - Myãka nevypou‰tí vodu
4 - Myãka vypou‰tí vodu
nepfietrÏitû
5 - Není sly‰et otáãení
sprchovacích ramen
6 - Pro elektronické pfiístroje bez
displeje: jedna nebo více
kontrolek rychle bliká
P¤ÍâINA
OPAT¤ENÍ
Zástrãka pfiívodní ‰ÀÛry není
správnû zasunuta do zásuvky
Pfiipojte správnû pfiívodní ‰ÀÛru
Tlaãítko I/O není zapnuto
Zmáãknûte tlaãítko
Dvefie jsou ‰patnû zavfiené
Zavfiete dvefie
Pfieru‰ena dodávka elektrického
proudu
Zkontrolujte pojistku pro zásuvku,
nebo dodávku elektfiiny
Viz pfiíãiny ã.1
Zkontrolujte
Pfiívodní ventil vody je uzavfien
Otevfite pfiívod vody
Voliã programÛ není nastaven na
správnou polohu
Otoãte programátorem do
správné polohy
Napou‰tûcí hadice je “pfielomená”
Filtr na napou‰tûcí hadici
není správnû pfiipojen, nebo je ucpan˘
OdstraÀte ostré ohyby z
napou‰tûcí hadice
Zkontrolujte pfiipojení filtru,
vyãistûte ho
Filtraãní systém je zanesen
Vyãistûte filtry
Vypou‰tûcí hadice je “pfielomená”
Narovnejte ostré ohyby na hadici
Vnûj‰í vypou‰tûcí hadice
nenísprávnû pfiipojena
Pozornû si pfieãtûte návod
napfiipojení vypou‰tûcí hadice
Napojení na odpad vody je umístûno
dole, místo ve správné v˘‰ce
PoÏádejte kvalifikovaného
instalatéra o pfiedûlání odpadu
Poloha vypou‰tûcí hadice je pfiíli‰
nízko
Zvednûte vypou‰tûcí hadici
nejménû do v˘‰ky 40 cm nad
podlahu
Pfiíli‰ velké mnoÏství mycího
prostfiedku
SniÏte dávku mycího prostfiedku
a pouÏívejte vhodné prostfiedky
UloÏené nádobí brání otáãení
ramen
Zkontrolujte
Filtraãní talífi a ko‰ík jsou silnû
zane‰ené neãistotami
Vyãistûte filtraãní soustavu
Pfiipojovací ventil vody je uzavfien
Vypnûte spotfiebiã, otevfite
pfiívod vody, nastavte znovu mycí
cyklus
108
ZÁVADA
7-
Nádobí je jen ãásteãnû
umyté
P¤ÍâINA
OPAT¤ENÍ
Viz pfiíãiny ã.5
Zkontrolujte
Dno hrncÛ není dobfie umyto
Pfiipálené zbytky jídla musí b˘t pfied
vkládáním hrncÛ do myãky
fiádnû odmoãeny
Okraje hrncÛ nejsou dobfie umyty
UloÏte znovu hrnce na doporuãené
místo
Sprchovací ramena jsou ucpaná
Vyjmûte sprchovací ramena dle dfiíve
uvedeného postupu a fiádnû
opáchnûte pod tekoucí vodou
Nádobí není správnû uloÏeno
Neukládejte nádobí pfiíli‰ tûsnû
u sebe
Konec vypou‰tûcí hadice je
ponofien do vody
Konec vypou‰tûcí hadice musí
b˘t vÏdy nad hladinou vypou‰tûn
vody
Bylo dávkováno nesprávné mnoÏství
mycího prostfiedku, mycí prostfiedek je
star˘ a ztvrdl˘
Zvy‰te dávkování podle míry
za‰pinûní nádobí, vymûÀte mycí
prostfiedek
Zvolen˘ mycí program není
dostateãnû úãinn˘
Zvolte úãinnûj‰í program
Nádobí ve spodním ko‰i není umyto
Vypnûte tlaãítko pro poloviãní náplÀ
8-
Mycí pfiípravek chybí nebo
je odebrán jen ãásteãnû
Pfiíbory, talífie, hrnce, atd … se kfiíÏí s
otvíráním dvífiek zásobníku mycího
prostfiedku
UloÏte nádobí tak, aby nebránilo
otvírání dvífiek zásobníku mycího
prostfiedku
9-
V˘skyt bíl˘ch skvrn na
nádobí
Voda je pfiíli‰ tvrdá
Zkontrolujte mnoÏství soli a le‰tidla
v zásobnících a pfiípadnû doplÀte,
pokud závada pfietrvává
zavolejte servisní stfiedisko
UloÏené nádobí klepe o sebe
UloÏte lépe nádobí do ko‰Û
Otáãející se ramena naráÏejí
na uloÏené nádobí
UloÏte lépe nádobí
Nedostateãné proudûní vzduchu
Nechejte po skonãení mycího
programu dvefie pootevfiené, aby
mohlo nádobí fiádnû oschnout
Chybí le‰tící pfiípravek
PouÏijte le‰tící pfiípravek
10 - Zv˘‰en˘ hluk bûhem mytí
11 - Nádobí není fiádnû usu‰ené
Poznámka:
Pokud nastane nûkterá z uveden˘ch situací a myãka neumyje fiádnû vloÏené nádobí, je nutné
odstranit zbytky jídel ruãnû, neboÈ pfii závûreãném su‰ení znovu pfiischne a ani následující
opakované mytí není schopné je odstranit.
JestliÏe ‰patná funkce pfietrvává, zavolejte autorizované servisní stfiedisko a sdûlte vÏdy typ
spotfiebiãe a úplné v˘robní ãíslo. Tyto údaje najdete na v˘robním ‰títku na boku dvefií myãky,
nebo na záruãním listû. Usnadníte a urychlíte tím provedení opravy.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích, které
nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
109
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne pogre‰ke u tiskanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmjene svojih proizvoda, ali bez
promjene njihovih osnovnih svojstava.
Proizvajalec in prodajalec dopu‰ãata moÏnost napak pri tisku te knjiÏice, za kar ne
odgovarjata.
Proizvajalec si pridrÏuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprej‰njega opozorila,
ãe spremembe ne vplivajo na osnovne znaãilnosti stroja.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/CE dotyczàcà
Êmieci tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do unikni´cia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z niew∏aÊciwej
utylizacji takiego sprz´tu .
Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany tak samo jak inne
Êmieci domowe.
Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych urzàdzeƒ elektrycznych i
elektronicznych.
Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu Êmieci.
Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu Êmieci prosz´
skontaktowaç si´ z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z
Zak∏adem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania, lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t
zosta∏ zakupiony.
Ovaj uredjaj je oznaãen u skladu s europskom smjernicom 2002/96/EZ-a o "otpadu elektriãne i
elektronske oprema" (WEEE).
Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda moÏete pomoçi i Vi te tako sprijeãiti potencijalne
negativne posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inaãe mogu biti uzrokovane neodgovarajuçim
odlaganjem ovog proizvoda.
Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne moÏe biti tretiran kao kuçni otpad.
Umjesto toga ovaj proizvod mora biti predan na odgovarajuçe sabirno mjesto za recikliranje
elektriãne i elektronske opreme.
Odlaganje mora biti izvr‰eno u skladu s lokalnim ekolo‰kim propisima za odlagali‰ta otpada.
Za op‰irnije informacije o tretmanu, recikliranju ili kori‰tenju ovog proizvoda kao otpada, molimo da
kontaktirate svoj lokalni gradski ured, sluÏbu va‰eg lokalnog odlagali‰ta otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko direktivo 2002/96 o odpadni elektriãni in elektronski opremi
(WEEE).
S pravilnim naãinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreãiti morebitne negativne
posledice na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzroãilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku oznaãuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiãajnimi gospodinjskimi
odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektriãne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju
odpadkov.
Za podrobnej‰e informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni
organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno sluÏbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
PL
HR
SL
CZ
12.10 - 41900946
Tento elektrospotfiebiã je znaãen˘ podle evropské smûrnice 2002/96/CE o odpadech z elektrick˘ch
a elektronick˘ch zafiízení (WEEE).
Ujistûte se, Ïe byl tento v˘robek zlikvidován správnû, pomÛÏete tím vyhnout se pfiípadn˘m negativním
následkÛm na Ïivotním prostfiedí a zdraví, které by mohly nastat v pfiípadû chybného zacházení s
v˘robkem po ukonãení jeho Ïivotnosti.
Symbol na v˘robku znamená, Ïe s tímto spotfiebiãem nelze zacházet jako s bûÏn˘m domácím
odpadem.
Musí b˘t doruãen do nejbliωího sbûrného místa na recyklaci elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení.
Likvidace musí b˘t provedena v souladu s platn˘mi pfiedpisy pro Ïivotní prostfiedí t˘kající se likvidace
odpadu.
Podrobnûj‰í informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto v˘robku dostanete na pfiíslu‰ném
úfiadu vefiejné správy (odbor ekologie a Ïivotního prostfiedí) nebo u va‰eho poskytovatele sluÏeb
svozu odpadu nebo v obchodû, kde jste v˘robek zakoupili.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising