Candy | CDPMN 4S622PX | Candy CDPMN 4S622PX Navodila za uporabo

Candy CDPMN 4S622PX Navodila za uporabo
SR
SL
HR
Hvala vam što ste izabrali perilicu za suđe
Candy. Uvjereni smo da će vam predano
služiti u sigurnom pranju svakodnevnog
posuđa.
Sadržaj
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI I
PREDOSTROŽNOSTI
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik za pravilnu
i sigurnu upotrebu uređaja te korisne
savjete o učinkovitom održavanju.
2. DOVOD VODE
3. DODAVANJE SOLI
4. POSTAVLJANJE GORNJE KOŠARE
(SAMO NA NEKIM MODELIMA)
Upotrebljavajte perilicu za suđe
samo nakon što ste pažljivo pročitali ove
upute. Preporučujemo da uvijek čuvate
ovaj priručnik pri ruci i u dobrom stanju
za svakog budućeg vlasnika.
5. STAVLJANJE POSUĐA
6. INFORMACIJE ZA LABORATORIJSKE
TESTOVE
7. DODAVANJE SREDSTVA ZA PRANJE
Provjerite je li uređaj isporučen s ovim
uputama za uporabu, jamstvenim listom,
adresom servisnog centra i oznakom
energetske
učinkovitosti.
Svaki
se
proizvod identificira jedinstvenom 16znamenkastom šifrom, koja se naziva i
„serijskim
brojem”,
ispisanom
na
jamstvenom listu ili na pločici sa serijskim
brojem koja se nalazi s unutarnje strane
vrata u gornjem desnom dijelu. Ta šifra
vrijedi kao svojevrsna identifikacijska
oznaka specifična za proizvod koju ćete
trebati
upotrijebiti
za
registraciju
proizvoda ili ako ćete se trebati obratiti
Centru za tehničku pomoć.
8. VRSTE SREDSTVA ZA PRANJE
9. DODAVANJE SREDSTVA ZA ISPIRANJE
10.ČIŠĆENJE FILTARA
11.PRAKTIČNI SAVJETI
12.ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
13.OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE
14.TEHNIČKI PODACI
15.ODABIR PROGRAMA I POSEBNE
ZNAČAJKE
16.UPRAVLJANJE NA DALJINU (Wi-Fi)
Slika A
17.LEGENDA PROGRAMA
18.JEDINICA ZA OMEKŠIVAČ VODE
19.TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO
20.OKOLIŠNI UVJETI
5
1
A. BEŽIČNI PARAMETRI (STR.119)
4
3
2
2
uređaj mogu upotrebljavati
djeca od 8 godina i starija i
osobe sa smanjenim tjelesnim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima
ili s nedostatkom iskustva i
znanja, pod uvjetom da ih se
nadzire ili da im se daju upute
o upotrebi uređaja na siguran
način i da razumiju uključene
opasnosti. Djeca se ne smiju
igrati s perilicom za suđe.
Djeca ne smiju čistiti i održavati
uređaj bez nadzora.
l Ovaj
je uređaj namijenjen za
upotrebu u kućanstvu i sličnim
primjenama kao što su:
− kuhinje za osoblje u trgovinama,
uredima i drugim radnim
okruženjima;
− farme;
− za klijente u hotelima, motelima
i drugim vrstama stambenog
okruženja;
− vrste polupansionskog
l Djecu bi trebalo nadzirati kako
okruženja.
bi se osiguralo da se ne igraju
s uređajem.
Drugačija uporaba ovog uređaja
od uporabe u kućanstvu ili
tipičnih kućanskih funkcija, kao l Djecu do tri godine trebalo bi
držati dalje od uređaja osim
što je komercijalna upotreba
ako nisu cijelo vrijeme pod
stručnih ili osposobljenih korisnika,
nadzorom.
isključena je i kod prethodno
navedenih primjena. Ako se
uređaj upotrebljava na način koji l Ako je kabel za napajanje
oštećen, mora ga zamijeniti
nije u skladu s prethodno
proizvođač, njegov serviser ili
navedenim, može se smanjiti
slično kvalificirane osobe kako bi
vijek trajanja uređaja i poništiti
se izbjegla opasnost. Preporučujemo
proizvođačevo jamstvo.
upotrebu originalne komponente
Proizvođač ne prihvaća bilo
koja se može tražiti od Centra
kakvu štetu na uređaju ili drugu
za tehničku pomoć.
štetu ili gubitak koji nastaje
uporabom koja nije u skladu s
uporabom u kućanstvima ili l Upotrebljavajte samo komplete
crijeva isporučene s uređajem
domaćom uporabom (čak i ako
za priključak za vodu (ne
se nalazi u domaćem okruženju
upotrebljavajte stare komplete
ili kućanstvu) u najvećoj mjeri
crijeva).
dopuštenoj zakonom.
3
HR
l Ovaj
1. INFORMACIJE O
SIGURNOSTI I
PREDOSTROŽNOSTI
l Pritisak
vode mora biti između Proizvođač
odbacuje
svu
0,08 MPa i 0,8 MPa.
odgovornost za bilo kakvu
štetu nanesenu ljudima ili
l Pazite da tepisi ili prostirke ne
zaklanjaju dno uređaja ni imovini zbog toga što uređaj
nije uzemljen.
otvore za ventilaciju.
l Nakon
postavljanja uređaj mora l Osigurajte da perilica za suđe
biti postavljen tako da je utikač
ne gnječi kabele za napajanje.
dostupan.
l Općenite
se ne preporučuje
upotrebljavati
prilagodnike,
višestruke utikače i/ili produžne
kabele.
UPOZORENJE
Noževe i drugi pribor s oštrim
vrhovima mora se staviti u
košaru s vrhovima okrenutim
prema dolje ili stavljenim u
vodoravni položaj.
l Prije
čišćenja ili održavanja
perilice za suđe, isključite uređaj
iz struje i isključite dovod vode.
l Nemojte
ostavljati vrata otvorena
u vodoravnom položaju kako l Nemojte povlačiti kabel za
napajanje ili uređaj da biste
biste izbjegli moguće opasnosti
isključiti uređaj iz struje.
(npr. spoticanje).
l Daljnje
informacije o proizvodu l Nemojte ostaviti uređaj izložen
ili sigurnosno-tehnički list potražite
elementima (kiša, sunce itd.).
na proizvođačevom web-mjestu.
l Naslanjanje na otvorena vrata
Električni priključci i sigurnosne
perilice za suđe ili sjedenje na
upute
njima može uzrokovati njezino
prevrtanje.
l Tehničke pojedinosti (napon
napajanja i ulazna snaga)
l Perilica za suđe osmišljena je
navedeni su na natpisnoj pločici
za uobičajeni kuhinjski pribor.
proizvoda.
Predmeti koji su zagađeni
benzinom, bojom, tragovima
l Provjerite je li električni sustav
čelika ili željeza, korozivnim
uzemljen i je li u skladu sa
kemikalijama, kiselinama ili
svim važećim zakonima te je li
lužinama ne smiju se prati u
utičnica kompatibilna s utikačem
perilici za suđe.
uređaja.
4
je u kući ugrađen uređaj
za omekšavanje vode, nema
potrebe za dodavanjem soli u
omekšivač vode.
Označavanjem ovog proizvoda
oznakom
potvrđujemo, pod
vlastitom odgovornošću, potpunu
sukladnost ovog proizvoda sa
svim mjerodavnim sigurnosnim,
l Ako se uređaj pokvari ili prestane zdravstvenim i ekološkim zahtjevima
pravilno raditi, isključite ga, europskog zakonodavstva.
isključite dovod vode i ne dirajte
ga. Popravke smije izvoditi samo Postavljanje
Centar za tehničku pomoć i l Uklonite sve elemente ambalaže.
trebaju se postaviti samo originalni
rezervni dijelovi. Nepridržavanjem
UPOZORENJE
ovih uputa može se ugroziti
Držite materijal za pakiranje
sigurnost uređaja.
dalje od djece.
l Ako
nakon uklanjanja ambalaže
l Nemojte postavljati ili upotrebljavati
trebate pomaknuti uređaj, ne
perilicu za suđe ako je oštećena.
pokušavajte ga podići za dno
vrata. Malo otvorite vrata i l Pridržavajte se uputa isporučenih
podignite stroj držanjem vrha.
s proizvodom.
5
HR
l Ako
2. DOVOD VODE
l Ako perilicu priključujete na novu vodovodnu
Perilica sudja mora biti spojena na
vodovodnu mrežu korištenjem nove
garniture cijevi. Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
instalaciju ili na vodovodnu instalaciju
koja duže vrijeme nije bila korištena,
pustite vodu da teče nekoliko minuta da
se iz cijevi isperu moguće nećistoće (kao
na primjer pijesak, hrdja itd) prije nego
što perilicu sudja priključite na cijev za
dovod vode. Na taj način izbjegavate
moguće začepljenje filtra navedenim
nećistoćama. Dovodnu cijev priključite na
slavinu za dotok vode tek kada je voda
sasvim čista.
l Cijevi za odvod i dovod vode na perilici
možete usmijeriti ili na lijevu ili na desnu
stranu.
Perilicu možete priključiti na hladnu ili
toplu vodu, s time da ulazna temperatura
tople vode ne smije prelaziti temperaturu
od 60°C.
1
l Dozvoljeni minimalni pritisak vode iznosi
B
0,08 MPa do maksimalno 0,8 MPa.
l Priključnu cijev morate pričvrstiti na
slavinu navojem, tako da perilicu možete
odvojiti od vodovodne mreže kada je ne
koristite (slika 1 B).
2
l Perilica je opremljena dovodnom cijevi
koja na završetku ima navoj promjera 3/4"
(slika 2).
B
l Spojite dovodnu cijev "A" na slavinu za
vodu "B" sa priključkom "3/4" i provjerite
da je spoj dobro zabrtvljen.
A
l Ako je neophodno, dovodna cijev može se
produžiti do 2,5 m. Produžna cijev može
se nabaviti kod ovlaštenog servisera.
6
uređaj koji se nalazi na dovodnoj cijevi
koji zaustavlja protok vode ako se cijev
ošteti te se u tom slučaju na prozoru „A”
prikazuje crvena oznaka i cijev se mora
zamijeniti. Kako biste odvinuli maticu, pritisnite
uređaj za jednosmjerno blokiranje „B”.
Sve perilice za suđe opremljene su
sigurnosnim uređajem za sprečavanje
prelijevanja koji automatski blokira
protok vode i/ili odvodi višak vode ako
voda premaši normalne razine zbog
kvara.
4
NEKI MODELI mogu imati jednu ili više
sljedećih značajki:
B
l BLOKIRANJE VODE (3. slika)
A
Sustav za blokiranje vode osmišljen je za
poboljšanje sigurnosti uređaja. Sustav
sprečava poplave do kojih može doći zbog
kvara uređaja ili kao posljedica pukotine
na gumenim cijevima, a posebno na cijevi
za dovod vode.
l ZAŠTITA OD CURENJA - DOVODNA CIJEV
SA SIGURNOSNIM ELEMENTOM (5. slika):
Ako voda curi iz primarne unutarnje cijevi
„A”, prozirni zaštitni omotač „B” sadržavat
će vodu kako bi se dovršio ciklus pranja.
Na kraju ciklusa obratite se Centru za
tehničku pomoć kako bi se zamijenila
dovodna cijev.
Način rada
Spremnik koji se nalazi na podnožju uređaja
prikuplja svu vodu koja je procurila i upravlja
senzorom koji aktivira ventil koji se nalazi
ispod slavine za vodu i blokira svu vodu, čak
i kada je slavina potpuno otvorena.
Ako je odjeljak „A” koja sadrži električne
dijelove oštećena, odmah izvucite utikač iz
utičnice. Kako biste osigurali savršen rad
sigurnosnog sustava, crijevo s odjeljkom „A”
trebalo bi priključiti na slavinu kako je
prikazano na slici.
Crijevo za dovod vode ne smije se izrezati jer
ima dijelove koji su pod naponom.
Ako crijevo nije dovoljno dugačko za
priključivanje, mora se zamijeniti dužim.
Crijevo se može dobiti u Centru za tehničku
pomoć.
3
5
B
A
A
7
HR
l ZAUSTAVLJANJE VODE (4. slika):
Hidraulički sigurnosni uređaji
Priključivanje odvodne cijevi
l Završetak odvodne cijevi namjestite na
l Zaobljeni
završetak odvodne cijevi
možete objesiti i na rub sudopera, ali
svakako morate pripaziti da završetak
cijevi nije potopljen u vodu koja se možda
nalazi u sudoperu, jer će ona kod
uključivanja uredjaja, ući natrag u perilicu
(slika 6Y).
stalni odvod vode, te pazite da cijev ne
bude savinuta (slika 6).
l Stalni odvod vode mora biti na visini
najmanje 40 cm i imati unutarnji promjer
širine najmanje 4 cm.
l Preporučujemo da namjestite i odgovarajući
l U slučaju da isti završetak želite namjestiti
sifon koji će spriječiti širenje neugodnih
mirisa (slika 6X).
ispod radne površine, morate ga pričvrstiti
neposredno ispod radne plohe, na
najvišoj mogućoj točci (slika 6Z).
l Ako je neophodno, odvodna cijev može
se produžiti do 2,5 m; osigurajte da stoji
na najviše 85 cm visine od razine poda.
Produžna cijev može se nabaviti kod
ovlaštenog servisera.
l Po završetku priključivanja perilice na
vodovodnu mrežu provjerite da cijevi za
odvod i dovod vode nigdje nisu savinute.
6
Y
X
Z
8
(Slika A "1")
Nakon stavljanja soli, MORATE pokrenuti
potpuni ciklus pranja ili program za
PRETPRANJE/ HLADNO ISPIRANJE.
l Pojava bijelih mrlja na posudju je obično
znak da je potrebno napuniti spremnik
soli.
l U spremnik za sol možete usipati oko1,5
do 1,8 kg soli. Za što bolje i uspješnije
korištenje perilice potrebno je povremeno
obnoviti zalihu soli, ovisno o podacima na
tablici.
l Na dnu uredjaja nalazi se spremnik za
sol, pomoću koje se obnavlja sredstvo za
odstranjivanje vapnenca.
l Vrlo je važno da koristite isključivo sol
(samo pri prvom pokretanju perilice)
Kada perilicu sudja koristite prvi puta,
nakon potpunog punjenja spremnika
za sol, neophodno je dodati vode sve
dok se ne prelije iz spremnika.
posebno namijenjenu za perilice sudja.
Ostali tipovi soli kao npr. kuhinjska sol,
sadrže visok postotak vapnenastih sastojaka,
te zbog prisutnosti istih, ne može doći do
pročišćavanja, te se uredjaj može začepiti.
l Sol u uredjaj za omekšavanje dodajete
tako da odvrnete poklopčić na spremniku,
koji se nalazi na dnu perilice.
l Pri navedenoj radnji često se dogodi da iz
spremnika isteće nešto vode, bez obzira
na to, slobodno usipajte sol u spremnik
sve dok nije potpuno pun. Da bi lakše
usipali sol u spremnik, tijekom usipavanja
je miješajte npr. drškom od kuhače. Po
završetku punjenja, odstranite ostatke soli
i dobro pričvrstite poklopčić
9
HR
3. DODAVANJE SOLI
Vrsta "A": (SAMO MODELI S JEDNOSTAVNIM
4. POSTAVLJANJE GORNJE
KOŠARE (SAMO NA
NEKIM MODELIMA)
MEHANIZMOM POSTAVLJANJA KOŠARE):
l Ako se redovito upotrebljavaju tanjuri od
29 cm do 32,5 cm, stavite ih u donju
košaru nakon što gornju košaru postavite
u njezin gornji položaj kako je opisano u
nastavku (prema modelu):
Vrsta "A":
1. okrenite prednje blokove "A" prema van;
2. izvadite košaru i postavite je u gornji
položaj;
3. vratite blokove "A" u izvorni položaj.
Posuđe koje je promjerom veće od 20 cm
više se ne može stavljati u gornju košaru, a
pokretni oslonci ne mogu se upotrebljavati
kad je košara u gornjem položaju.
Vrsta "A"
1. izvadite gornju košaru;
2. držite košaru s obje strane i podignite je
prema gore (1. slika).
Posuđe koje je promjerom veće od 20 cm*
više se ne može stavljati u gornju košaru, a
pokretni oslonci ne mogu se upotrebljavati
kad je košara u gornjem položaju.
* U modela s trećom košarom posuđe više
od 14 cm u promjeru više se ne mogu
postaviti u gornju košaru.
POSTAVLJANJE KOŠARE U DONJI
POLOŽAJ:
1. držite košaru s obje strane i lagano je
podignite prema gore (1. slika);
2. zatim polako postavite u ispravan
položaj (2. slika).
N.B.: NIKAD NEMOJTE PODIZATI ILI
SPUŠTATI KOŠARU SAMO S JEDNE
STRANE (3. SLIKA).
UPOZORENJE:
preporučujemo da namjestite košaru prije
stavljanja posuđa u perilicu za suđe.
Vrsta "B"
1
A
2
a
b
a
b
A
3
10
Uobičajeno dnevno punjenje
prikazano je na slici 1 i 2.
Korištenje gornje košare
Gornja košara (slika 1)
posudjem
l Gornja košara opremljena je pokretnim
policama koje su prikvačene na bočne
strane košare i mogu se podesiti u 4
položaja.
l U nižem položaju (A-A1) police se mogu
koristiti za šalice (kava/čaj), kuhinjske
noževe, kutlače i sl.. Stakleno posudje s
ručicama može se sigurno objesiti na
krajeve polica.
Gornja košara (slika 2)
l U višem položaju (B-B1) police omogućuju
prihvat plitkih i dubokih tanjura (najvećeg
promjera do 19 cm). Tanjure treba
postaviti okomito, vanjskim dnom tanjura
prema stražnjoj strani perilice posudja.
Izmedju tanjura mora biti razmak za
slobodan prolaz vode.
Korištenje donje košare
l Savjetujemo da velike tanjure posložite
l Lonce, plitice za pečenje, terine, zdjele za
tako da su malo nagnuti prema naprijed
kako bi se olakšalo vraćanje košare u
perilicu posudja.
salatu i juhu, vrčeve, poklopce i tanjure za
posluživanje možete postaviti na donju
košaru.
l Jedaći
pribor umetnite u plastičnu
košaricu (držač) s ručicama okrenutim
prema gore i postavite je na donju košaru
(sl. 6), pri tome pazite da jedaći pribor ne
priječi okretanje mlaznica za vodu.
l Gornja košara izradjena je tako da pruža
najveću moguću upravljivost te da može
prihvatiti čaše, šalice, male tanjura i
zdjelice.
11
HR
5. STAVLJANJE POSUĐA
l Donja košara za posudje opremljena je
posebnom podesivom središnjom policom
(sl. 3 i 4). To omogućuje stabilno i
optimalno punjenje perilice posudjem, čak
i onda kada je veličina i/ili oblik posudja
nestandardan.
Gornja košara (slika 5)
5
- POLOŽAJ "A": za uobičajeno punjenje
posudjem, ili kada nisu stavljene tave,
zdjele za salatu i slično.
- POLOŽAJ "B": za posudje, koje iako
standardne veličine, ima odredjen oblik
(vrlo duboke zdjele, četvrtasto posudje ili
ono bez rubova i sl.
D
- POLOŽAJ "C": za ravno posudje veće od
prosjeka i/ili posudje nestandardnog oblika
(četverokutno,
šesterokutno,
ovalno,
posudje za pizzu itd.).
3
E
UPOZORENJE
Ako su mali tanjuri smješetni u košaru
za posudje a preklopni držač je u
neispravnom položaju, tanjuri će
ometati okretanje donjih mlaznica za
vodu.
B
A
Uobičajeno dnevno punjenje
prikazano je na slici 6.
posudjem
Donja košara (slika 6)
4
6
C
A
l Mali tanjuri npr. za slastice, mogu se
takodjer postaviti u donju košaru kako je
prikazano na slici 5 uz korištenje
posebnog držača postavljenog prema
van. ("E"). Za uobičajene ili velike tanjure
držač mora biti u položaju ("D").
12
Pravilno i racionalno razmještanje sudja u
perilicu rezultirat će dobrim rezultatima
pranja.
UPOZORENJE
U treću košaru ne stavljajte jedaći
pribor. Nemogućnost postavljanja
košarice za jedaći pribor može izazvati
padanje pribora na donju košaru ili
dno perilice posudja.
Košarice za jedaći pribor (slika 7)
Košarica za jedaći pribor napravljena je od
dva odvojena djela, te je zbog toga omogućeno
punjenje različitim veličinama jedaćeg pribora.
Dva dijela mogu biti zasebna tako da ih odvojitie
kliznim pomakom. Vrh košarice za jedaći pribor
može se ukloniti da se omogući stavljanje
različitih predmeta.
l Da ostvarite najbolje rezultate pranja
preporučujemo da posudje stavljate u
perilicu s vanjskim dnom posudja
okrenutim prema stropu perilice posudja
(npr. tanjuri, zdjele)
l Treća košara se vrlo lako vadi iz perilice
7
tako da uklonite prednji zaustavni zatik na
početku vodilica košare.
l Treća košara izvedena je da pruži
najveću moguću prilagodljivost pri
korištenju. Zbog podjele na tri nakošena
dijela posudje je moguće postaviti na
bezbroj načina: samo šalice i tanjure
pravokutnog oblika ili šalice s zdjelicama i
raznim kuhinjskim priborom ili ribež i
razne grabilice itd.
Uobičajeno dnevno
prikazano je na sl. 8.
Treća košara (slika 8)
8
Korištenje treće košare
l Treća košara namijenjena je predmetima
koji inače zauzimaju dosta prostora zbog
svog oblika, npr. razni kuhinjski pribor ili
predmeti nespretnog oblika. Ako prostor u
donjoj košari oslobodite od takvih predmeta,
jednostavnije i lakše stavljat ćete velike
predmete (lonce i plitice za pečenje).
l U treću košaru možete staviti slijedeće
predmete: šalice za kavu, izdužene ili
pravokutne tanjure, zdjelice za voće ili
slastice, manje vrčeve, kuhinjske noževe i
vilice, kutlače, grabilice, ribeže i dijelove
malih kućanski uredjaja (npr. dijelove
miksera i sl.).
13
punjenje
posudjem
HR
Niža košara ima uredjaj za sigurnosno
zaustavljanje koji je posebno koristan
za sigurno izvlačenje potpuno pune
košare. Potpuno izvlačenje košare
neophodno je pri redovitom održavanju,
kada punite sol i čistite filtar.
DODACI ZOOM
NEKE MODELE)
(SAMO
ZA
Donja košara ima dodatke ZOOM koji vam
omogućuju stabilno slaganje posuđa
različitih veličina i oblika na lijevu stranu
košare. Dodaci vam omogućuju potpuno
iskorištavanje prednosti programa ZOOM.
9
Možete
nosače.
Molimo da podatke vezane za ispitivanje i
mjerenje radne buke prema EN normama
zatražite od:
testinfo-dishwasher@candy.it
U vašem zahtjevu molimo da navedete ime
modela i serijski broj vaše perilice posudja
(pogledajte pločicu/naljepnicu s tehničkim
podacima).
izvaditi
mekane
gumene
14
6. INFORMACIJE ZA
LABORATORIJSKE
TESTOVE
HR
7. DODAVANJE SREDSTVA
ZA PRANJE
(Slika A "2")
Deterdžent
ZNAČAJNO
Za pranje posudja u perilici morate
upotrebljavati posebno sredstvo za
pranje, koje može biti u tekućem
stanju, odnosno prikladan prašak ili
tablete.
Nakon što ste stavili deterdžent u spremnik,
zatvorite poklopac, prvo ga gurnite (1) a
zatim ga pritisnite (2) sve dok se ne začuje
"klik".
Neprikladna sredstva kao na primjer:
sredstva za ručno pranje posudja, ne
sadrže sastojke pogodne za pranje posudja
u perilici, te ometaju pravilan rad perilice.
Punjenje spremnika za deterdžent
Spremnik za deterdžent smješten je na
unutarnjoj strani vrata (slika A "2"). Ako je
poklopac spremnika zatvoren, za otvaranje
pritisnite tipku (A). Po završetku bilo kojeg
programa pranja, ostavite poklopac uvijek
otvoren.
Budući da sva sredstva za pranje, nemaju
istu snagu pranja, pridržavajte se uputa
proizvodjača. Podsjećamo i to, da
nedovoljna količina sredstva za pranje
može prouzročiti nepotpuno uklanjanje
prljavštine. Dozirate li preveliku količinu
detrdženta, nećete postići bolje rezultate
pranja, već samo nepotreban trošak.
Nemojte koristiti prekomjerne količine
sredstava za pranje jer time istodobno
pridonosite i zaštiti okoliša.
UPOZORENJE
Kod punjenja donje košare sa posudjem,
provjeriti da li posudje ne smeta otvaranju
spremnika za deterdžent.
Potrebna količina sredstva za pranje ovisi i
o stupnju prljavštine kao i o tipu posudja.
Preporučujemo da odjeljak za pranje
spremnika za detrdžent napunite sa 20-30
grama sredstva za pranje posudja (B).
15
l pažljivo pročitajte upute proizvodjača
8. VRSTE SREDSTVA ZA
PRANJE
otisnute na ambalaži;
l učinkovitost deterdženta koji sadrži i sol
Deterdžent u tabletama
Deterdženti u tabletama različitih proizvodjača
ne otapaju se istom brzinom, zbog toga
tijekom kratkih programa pranja neki
deterdženti u tabletama ne mogu biti
potpuno učinkoviti jer se ne otope u
potpunosti. Ako se koristi takav deterdžent,
savjetujemo korištenje dužeg programa
pranja da se zajamči potpuno djelovanje
deterdženta u tabletama.
ZNAČAJNO
Da se ispune dobri rezultati pranja,
tablete moraju biti stavljene u odjeljak
za pranje spremnika za deterdžent, NE
izravno u kadu perilice posudja.
Ako koristite takvu vrstu deterdženta a
niste zadovoljni sa rezultatima pranja,
molimo da se obratite proizvodjaču
deterdženta.
U odredjenim okolnostima korištenje
kombiniranih deterdženata može izazvati:
l taloženje vapnenca na posudju ili u perilici
posudja;
l smanjeni radni učinak pranja ili sušenja.
Koncentrirani deterdženti
Koncentrirani deterdženti sa smanjenim
alkalinitetom i prirodnim enzimima, zajedno
sa programom pranja na 50°C, imaju manji
štetni učinak na prirodni okoliš a štite
posudje i perilicu posudja. Programi pranja
na 50°C namjerno iskorištavaju svojstva
prljavštine otpljene enzimima i zato
omogućuju da se korištenjem koncentriranih
deterdženata postignu isti rezultati pranja
kao sa programima na 65°C ali sa nižom
temperaturom pranja.
Kombinirani deterdženti
Deterdženti koji sadrže i sredstvo za sjaj
moraju biti stavljeni u odjeljak za pranje
spremnika za deterdžent. Odjeljak sredstva
za sjaj mora biti prazan (ako nije prazan,
podesite regulator sredstva za sjaj na niži
položaj prije korištenja takvog deterdženta).
Kombinirani deterdženti "TABS"
Ako namjeravate koristiti kombinirane
deterdžente "TABS" ("3 u 1"/"4 u 1"/"5 u 1",
itd.) tj. one koji sadrže i sol i sredstvo za
sjaj, savjetujemo sljedeće:
16
zavisi o tvrdoći vode u vašoj vodovodnoj
mreži, Provjerite da li je tvrdoća vode u
vašoj vodovodnoj mreži unutar raspona
učinkovitosti koja je prikazana na
ambalaži deterdženta.
ZNAČAJNO
Bilo koji problem koji se iskaže kao
izravan rezultat korištenja takvog
deterdženta nije pokriven našim
jamstvom.
Molimo da zapamtite da pri korištenju
kombiniranog
deterdženta
"TABS",
svjetlosni pokazatelji za zalihu soli i
sredstva za sjaj (koji se nalaze samo na
odabranim modelima) postaju suvišni,
tako da svjetlosne pokazatelje možete
zanemariti.
Ako se pojave problemi pri pranju i sušenju
posudja, preporučujemo da se vratite
korištenju uobičajenih odvojenih sredstava
(sol, deterdžent u prahu i sredstvo za sjaj).
To će osigurati da uredjaj za omekšavanje
vode u perilici posudja radi ispravno.
U takvom slučaju, preporučujemo:
l napunite sprmnike za sol i sredstva za
sjaj;
l pokrenite uobičajeni program pranja ali
bez umetnutog posudja.
Molimo da zapamtite da je nakon povratka
na korištanje uobičajene soli za perilicu
posudja, potreban odredjan broj ciklusa
pranja prije nego taj sustav ponovno bude
potpuno učinkovit.
HR
9. DODAVANJE SREDSTVA
ZA ISPIRANJE
(Slika A "3")
Sredstvo za sjaj
Sredstvo za sjaj, koje se automatski ispušta
tijekom zadnjeg ispiranja, pomaže da se
sudje brže osuši, sprečava nastajanje mrlja
i taloženje vodenog kamenca.
Punjenje spremnika sredstva za
sjaj
Spremnik sredstva za sjaj nalazi se lijevo
od spremnika za deterdžent (slika A "3").
Da otvorite poklopac spremnika, gurnite
oznaku za očitavanje i u isto vrijeme,
povucite jezičac za otvaranje. Preporučljivo
je uvijek koristiti sredstvo za sjaj posebno
namijenjeno za perilice sudja.
Razinu sredstva za sjaj provjerite kroz
pokazno okno (C) koje je smješteno na
raspršivaču
PUNO
PRAZNO
tamno
svijetlo
Reguliranje dodavanja sredstva
za sjaj od 1- 6
Regulator (D) je smješten ispod poklopca i
može se okretati pomoću kovanice.
Preporučeni položaj je 4.
Količina vapnenca u vodi bitno utječe kako
na nastajanje vodenih mrlja tako i na
sušenje posudja. Zato je veoma važno
reguliranje količine sredstva za visoki sjaj,
da bi se postigli optimalni rezultati pranja.
U slučaju da se po završetku pranja na
posudju pokažu tragovi tekućine za sjaj
potrebno je regulator postaviti na nižu
vrijednost, a na višu vrijednost ako se na
posudju pokažu bjelkaste mrlje.
17
10. ČIŠĆENJE FILTARA
(Slika A "4")
Sustav filtriranja sastoji se od:
A. središnjeg spremnika koji zadržava
veće komadiće;
B. mikro filtra, smještenog ispod mrežice,
koji zadržava najsitnije komadiće i
osigurava savršeno ispiranje;
C. ravne mrežice koja neprekidno filtrira
vodu od pranja.
l Da bi svaki puta postigli savršene rezultate
pranja, filtre treba provjeriti i čistiti nakon
svakog pranja.
l Da uklonite filtar, jednostavno okrenite
ručicu u smjeru suprotnom kretanju kazaljki
na satu (slika 1).
l Uklonite mrežicu (slika 2) i operite je pod
mlazom vode, ako je potrebno koristite i
manju četku.
l Za lakše čišćenje središnji spremnik
može se ukloniti (slika 3).
l Sa samočistećim mikro filtrom, održavanje
je svedeno na minimum i sustav filtriranja
potrebno je samo provjeriti svaka dva tjedna.
Ipak, nakon svakog pranja preporučujemo da
provjerite središnji spremnik i mrežicu da nisu
začepljeni.
UPOZORENJE
Nakon čišćenja, uvjerite se da ja filtar
ponovo ispravno namješten i da je
mrežica ispravno usadjena na dno
perilice sudja. Provjerite da li je filtar
prilikom vraćanja, u mrežicu ispravno
privinut u smjeru kazaljki na satu, jer
ako je filtar slabo usadjen može doći do
štetnih posljedica u vezi sa učinkovitosti
perilice.
Nikada ne koristite perilicu sudja ako
je filtar izvadjen.
18
11. PRAKTIČNI SAVJETI
zaista
l Ako želite u potpunost iskoristiti prostor u
dobre
perilici sudja, stavljajte sudje u perilicu
nakon svakog jela i ako je potrebno
pokrenite ciklus HLADNO ISPIPRANJE
da se omekšaju i uklone veće čestice
hrane sa novo umetnutog sudja. Kada je
perilica puna, pokrenite program za cjelovito
pranje.
l Prije stavljanja sudja u perilicu, uklonite
sve ostatke hrane (kosti, ljuske, komadiće
mesa ili povrća, ostatke od kave, kožu
voća, pepel cigareta, čačkalice itd.) kako
bi spriječili začepljenje filtra, odvodne
cijevi ili mlaznica za pranje.
l Ako sudje nije jako prljavo i perilica nije
sasvim puna, izaberite ŠTEDLJIVI program
pranja i slijedite pri tome sve upute navedene
u opisu programa.
l Preporučujemo da sudje ne ispirete prije
nego što ga stavite u perilicu.
Što se ne smije prati
l Ponekad su pladnjevi, tave i lonci jako
zaprljani i sadrže zagorene ili zapečene
ostatke hrane, u tom slučaju, takvo je
sudje potrebno namakati prije pranja.
l Upamtite da svo sudje nije prikladno za
pranje u perilici sudja. Savjetujemo da
neke vrste sudja kao na primjer: plastiku
neotpornu na toplinu, pribor za jelo
sa plastičnim ili drvenim drškama,
aluminijsko posudje, kristalne predmete,
čaše od olovnog stakla (ako drugačije nije
napomenuto) ne perete u perilici za sudje.
l Posudje smjestite u perilicu tako da je
okrenuto prema dolje.
l Ako je ikako moguće posudje u perilici
posložite tako da se medjusobno ne
dodiruje. Vrlo je važno da posudje
pravilno posložite u perilicu jer to daje
bolje rezultate pranja.
l I ukrasi u boji na nekom sudju nisu sasvim
postojani. Zato je najbolje da provjerite
njihovu postojanost tako da u perilici operete
samo pojedini komad, kako bi provjerili da li je
prikladan za pranje u perilici ili ne.
l Nakon što ste sudje posložili u perilicu,
prije početka pranja morate provjeriti da li
se mlaznice za raspršivanje vode
slobodno okreću.
l Ujedno ne zaboravite da istovremeno ne
smijete prati srebrni i običan metalni
pribor za jelo, jer medju njima može doći
do kemijske reakcije.
l Lonce i drugo posudje na kojima su
ostaci zagorene hrane do početka pranja
namačite u otopini deterdženta za pranje.
Prilikom kupnje novog sudja ili pribora
za jelo provjerite da li je prikladno za
pranje u perilici sudja.
l Kod pranja srebrnog sudja i pribora za
jelo pazite na slijedeće:
Korisni savjeti
a) isperite ga odmah po upotrebi, posebno
ako ste ga koristili za jaja, majonezu,
ribu ili slično;
l Da bi izbjegli slučajno kapanje iz gornje
košare, prvo izvadite posudje iz donje košare.
l Ako po završetku pranja ostavite neko
b) nemojte izravno posuti deterdžent na
takvo sudje ili pribor za jelo;
vrijeme sudje u perilici, vrata perilice morate
samo pritvoriti, da zrak u unutarnjosti
može slobodno kružiti. Na taj će način
posudje biti bolje osušeno.
c) pazite da takvo sudje ne dodje u dodir sa
drugim metalima.
19
HR
Kako postići
rezultate pranja
Kako uštedjeti
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
slika. A "5")
l Za čišćenje vanjskih dijelova perilice sudja
koristite samo mokru krpu, ne koristite oštra ili
sredstva koja sadrže otapala.
l Perilica
ne zahtjeva neko posebno
održavanje, jer je unutarnjost perilice
samočisteća.
l Redovito morate čistiti tjesnilo na vratima
i to sa vlažnom krpom, kako bi sa njega
odstranili moguće ostatke hrane i
sredstva za visoki sjaj.
l Preporuča se čišćenje perilice posudja,
kako biste uklonili ostatke kamenca ili
prljavštine. Činite to redovito uz upotrebu
specijaliziranih sredstava za čišćenje
perilice posudja. Prilikom svakog čišćenja,
perilica posudja mora biti prazna.
3) kada ste završili, ponovno ih namjestite
u isti položaj, zapamtite da gornju
mlaznicu položite na oznaku za
zaustavljanje i potpuno zavijete u
početni položaj.
l I unutarnjost perilice i unutarnja strana
vrata perilice izradjeni su od nehrdjajuće
čelika; ipak, mogu se pojaviti mrlje
uzrokovane oksidacijom, to je vjerovatno
od vode koja sadrži previše željeznih soli.
l Ove mrlje odstranite laganim sredstvima
za poliranje nehrdjajućeg čelika, koje ne
smije sadržavati spojeve klora. Te mrlje ni
u kojem slučaju ne smijete odstranjivati
čeličnom vunom ili drugim metalnim
sredstvima.
1
1b
l Ako unatoč uobičajenom čišćenju filtra
primjetite da sudje ili tave nisu dobro
oprane i osušene, provijerite da li su
otvori na okretnim mlaznicama za
raspršivanje vode (slika A”5”) možda
začepljeni ostacima hrane
Ako su začepljeni očistite ih na slijedeći
način:
1) Da uklonite gornju okretnu mlaznicu,
okrenite je sve dok se oznaka za
zaustavljanje ne poravna sa strelicom
(slika 1b). Potisnite je prema gore i
zadržite je povučenom, odvijte je u
smjeru kazaljki na satu. Za ponovno
postavljanje, ponovite istu radnju ali
je okrećite suprotno kazaljkama na
satu. Nižu okretnu mlaznicu uklonite
jednostavno tako da je povučete prema
gore (slika 2);
2) operite mlaznice pod jakim mlazom
vode tako da očistite svaki otvor za
raspršivanje;
20
2
NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA
PRANJA
Nakon svakog završetka pranja, uvijek
morate zatvoriti slavinu za dotok vode u
perilicu, kako dovodna cijev ne bi stalno bila
pod stalnim pritiskom. Isto tako morate
isključiti tipku “uključeno”/“isključeno” kako
bi perilicu isključili iz električne mreže.
U slučaju da perilicu nećete upotrebljavati
duže vrijeme, učinite slijedeće:
6. unutarnjost perilice mora ostati čista;
1. u praznu unutarnjost perilice stavite
malo detrdženta i uključite jedan od
programa kako bi se unutrašnjost odmastila;
7. ako je perilica ostavljena u prostoriji
gdje je temperatura niža od 0°C, voda u
perilici može se zalediti, u tom slučaju
temperaturu prostorije morate povisiti i
pričekati 24 sata prije nego što perilicu
ponovo želite koristiti.
2. izvadite utikač iz utičnice;
3. zatvorite slavinu za dotok vode;
4. napunite spremnik sa sredstvom za sjaj;
21
HR
5. vrata perilice ostavite pritvorenima;
L DISPLAY
D Gumb "ODABIR PROGRAMA"
22
117
59,8x82x58
BEZ RADNE
PLOČE
13
8 osoba
Kapacitet s tavama i posuđem
Osigurač / ulazna snaga / napon napajanja
Pritisak dovoda vode (MPa)
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
VIDLJIVA
UPRAVLJAČKA PLOČA
9 osoba
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
INTEGRIRANA
UPRAVLJAČKA PLOČA
Pogledajte natpisnu pločicu
Min. 0,08 – maks. 0,8
9 osoba
15
TEHNIČKI PODACI (Pogledajte natpisnu pločicu)
120
60x85x60.9
S RADNOM
PLOČOM
SAMOSTOJEĆA
Kompleti posuđa (EN 50242)
Dubina s otvorenim vratima (cm)
Širina x visina x dubina (cm)
PODACI
F Gumb mogućnosti "TABS"
UGRADBENA
I Gumb "START/RESET" (POKRETANJE/PONIŠTAVANJE programa)
C Gumb mogućnosti "POLA PUNJENJA"
VELIČINA
H Gumb mogućnosti "SMART DOOR"
B Gumb "DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi Fi)"
E Gumb "ODGODA POCETKA PRANJA"
G F+H SIGURNOSNO ZAKLJUCAVANJE
A Gumb "UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"
13. OPIS UPRAVLJAČKE
PLOČE
14. TEHNIČKI PODACI
10) LAMPICA POKAZIVAČA PROGRAMA
"ZOOM"
Kad je omogućen program "ZOOM",
uključuje se odgovarajuća lampica
pokazivača.
Opis ZASLONA
Pomoću zaslona stalno ste obaviješteno o
radu uređaja.
11) LAMPICA POKAZIVAČA MOGUĆNOSTI
"TABS"
12) LAMPICA POKAZIVAČA MOGUĆNOSTI
"SMART DOOR"
13) LAMPICA POKAZIVAČA "ADDISH"
UPOZORENJE
1) PRIKAZ TEMPERATURE
Pokazuje temperaturu pranja svakog
odabranog programa.
Dodirivanje zaslona u prvih nekoliko
sekundi nakon što ste uključili uređaj
moglo bi prekinuti samokalibracijski
postupak i time ugroziti ispravan rad
uređaja. U tom slučaju isključite utikač iz
struje i ponovite postupak.
2) PRIKAZ PROGRAMA
Pokazuje postavljene programa za pranje,
navodi informacije o postavljenim mogućnostima,
izvještava o svim kvarovima itd.
3) PRIKAZ PREOSTALOG VREMENA
Pokazuje vrijeme pranja za svaki
odabrani program i navodi preostalo
vrijeme do kraja programa.
Gumb UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE
l Kako biste uključili ili isključili uređaji,
pritisnite UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJ
tipku (barem 3 sekunde).
4) LAMPICA POKAZIVAČA ZATVORENOG
DOVODA VODE
Pokazuje sve kvarove u dotoku vode
između slavine i perilice za suđe
(pogledajte odjeljak "RJEŠAVANJE
PROBLEMA I JAMSTVO").
5) LAMPICA
POKAZIVAČA
Na kraju ciklusa nemojte zaboraviti
isključiti uređaj gumbom UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE, a zatim isključite
utikač iz struje i zatvorite dovod vode.
"PRAZAN
ODJELJAK ZA SOL"
Prvo pokretanje uređaja i jezik
6) LAMPICA POKAZIVAČA "PRAZAN
ODJELJAK
ZA
SREDSTVO
ZA
l Spojite stroj na strujno napajanje.
ISPIRANJE"
l Otvorite vrata, stavite unutra posuđe koje
treba oprati i opet zatvorite vrata.
7) LAMPICA POKAZIVAČA VEZE Wi-Fi
8) LAMPICA POKAZIVAČA
"POLA PUNJENJA"
l Pritisnite
gumb
"UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE" i držite ga pritisnutim
oko tri sekunde.
MOGUĆNOSTI
23
HR
9) LAMPICA POKAZIVAČA PROGRAMA
15. ODABIR PROGRAMA I
POSEBNE ZNAČAJKE
l U ovom fazi samo su aktivni gumbi "POLA
PUNJENJA", "TABS" i "POKRETANJE/
PONIŠTAVANJE". Poruka "BRAVA"
prikazuje se na zaslonu i sve lampice
pokazatelja uključuju se tri sekunde.
l Poruka "ENGLISH" prikazuje se na
zaslonu.
l Pritiskom gumba "POLA PUNJENJA" i
"TABS" možete odabrati željeni jezik.
l Poruka se "POSTAVKE" prikazuje na
zaslonu.
l Pritiskanjem gumba "PROGR." i lampice
svjetlosnih pokazatelja gumba "SMART
DOOR" i "TABS" uključuju se, možete
odabrati parametre koje zatim možete
prilagoditi (OMEKŠIVAČ → ZVUČNO
UPOZORENJE → MEMORIJSKA FUNKCIJA).
l Prilagođavanje parametra obavlja se
l Kako biste započeli postupak odabiranja
jezika, pritisnite gumb "POKRETANJE/
PONIŠTAVANJE".
l Odmah nakon toga prikazuje se poruka
"DOBRO DOŠLI" na zaslonu uređaja i
lampice pokazatelja isključuju se.
l Poruka za program "ECO 2:50" ili "ECO
3:25" (s aktiviranom značajkom SMART
DOOR).
pritiskanjem gumba "SMART DOOR" (-) i
"TABS" (+).
l Kako
biste prilagodili OMEKŠIVAČ,
pogledajte posebni odjeljak priručnika.
l Kako biste prilagodili ZVUČNO UPOZORENJE,
pogledajte posebni odjeljak.
l Kako biste prilagodili MEMORIJSKA
FUNKCIJA, pogledajte posebni odjeljak.
Sljedeće uključivanje uređaja
UPOZORENJE
Ako perilica za posuđe ostane uključena,
a da se pritom ne odabere ili ne pokrene
izvođenje nijednog programa, ona se
automatski isključuje nakon pet
minuta.
Pritisnite
gumb
"POKRETANJE/
PONIŠTAVANJE" i Progr. "ECO" pojavit
će se na zaslonu.
Ako je omogućen način memoriranja,
memorirani program pojavit će se na
zaslonu.
IZBORNIK POSTAVKI
Perilicom za posuđe upravlja se određenim
tvorničkim postavkama. Neovisno o tome u
izborniku postavki možete prilagoditi razne
parametre za svoje potrebe pranja.
Pristup izborniku postavki
Promjena jezika
l Pritisnite
gumbe "TABS" i "POLA
PUNJENJA" zajedno 5 sekundi.
l "ENGLISH" pojavljuje se na zaslonu.
Perilica za suđe UVIJEK mora biti
isključena prije nego što počnete s
ovim postupkom.
l Pridržavajte se koraka navedenih u
odjeljku "POSTAVKA JEZIKA".
l Držite pritisnutim gumb "UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE" približno tri sekunde
kako biste uključili perilicu za posuđe.
l Držite pritisnutima gumbe "PROGR." i
"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" približno
pet sekundi.
24
UPOZORENJE
Ovim će se postavkom poništiti sve
pohranjene postavke i uređaj će se
vratiti na zadane tvorničke postavke.
l Otvorite vrata i stavite prljavo posuđe u
uređaj.
l Na zaslonu će se pojaviti Progr. "ECO" ili
Progr. koji je prethodno pohranjen.
Programi "IMPULSE"
Progr.i "IMPULSE" upotrebljavaju tehnologiju
impulsnog pranja kojom se smanjuje potrošnja i
buka, a poboljšava izvedba.
l Trajanje Progr.a prikazivat će se s lijeve
strane kvadrat dok će se temperatura
Progr.a prikazivati s desne strane.
"Isprekidani" rad pumpe za pranje NE
bi se trebao smatrati kvarom, to je
značajka impulsnog pranja te bi se
stoga trebao smatrati normalnom
značajkom programa.
l Odaberite željeni Progr. pritiskom gumba
"PROGR." nekoliko puta.
l Ikone će zasvijetliti na zaslonu pri
omogućivanju određenih Progr.a.
l Kako biste odabrali mogućnost, pritisnite
ADDISH
(mogućnost dodavanja
posuđa nakon što se program
pokrenuo)
odgovarajući gumb (zasvijetlit će lampica
pokazivača).
l Pritisnite
gumb
PONIŠTAVANJE".
"POKRETANJE/
Kad se Progr. pokrene, trebali biste samo
otvoriti vrata i dodati više posuđa kad je
uključena lampica pokazivača ADDISH.
Uređaj će se automatski zaustaviti i
preostalo vrijeme do kraja ciklusa treperit će
na zaslonu. Zatvorite vrata i nemojte
pritisnuti nijedan gumb. Ciklus će se
nastaviti ondje gdje je stao. Kad se
odgovarajuća lampica pokazivača isključi,
više se ne preporučuje dodavati posuđe.
Kad se vrata zatvore i nakon što se oglasi
zvučni signal, Progr. će se automatski
pokrenuti. Na zaslonu će se prikazati
preostalo vrijeme do kraja ciklusa pranja.
Nakon uključivanja perilice za suđe,
pričekajte nekoliko sekundi kako bi se
program pokrenuo.
"AUTOMATSKI" programi
Polako i pažljivo otvorite vrata kako
biste
izbjegli
da
se
namočite
prskanjem vode za pranje.
Modeli s osjetnikom Pametno punjenje
(Samo na nekim modelima)
Programom se "AUTOMATSKO DNEVNO
PRANJE" zahvaljujući algoritmu kojim se
analizira razina zaprljanosti posuđa u stvarnom
vremenu automatski postavlja idealna
temperatura i vrijeme pranja pri čemu se
optimizira potrošnja električne energije i vode.
Ni u kojem se slučaju ne preporučuje
dodavanje posuđa nakon što se
lampica ADDISH isključi jer bi to
moglo utjecati na izvedbu pranja.
25
HR
Modeli s osjetnikom za nečistoću
(Samo na nekim modelima)
Perilica za suđe opremljena je senzorom
za prljavštinu, koji analizira prljavost vode
tijekom svih "AUTOMATSKIH" faza Progr.a
(pogledajte legendu Progr.a). Zahvaljujući
tom uređaju parametri ciklusa pranja
automatski se prilagođavaju stvarnoj količini
prljavštine na posuđu. Do toga dolazi zbog
povezanosti prljavosti vode s količinom
prljavštine na posuđu. Stoga su zajamčeni
izvrsni rezultati pranja dok se istovremeno
optimizira potrošnja vode i energije.
Postavke programa
Samo se na modelima s mogućnošću
"SMART DOOR" tijekom postupka
sušenja vrata otvaraju automatski i
trebate pričekati reproduciranje zvučnog
signala za kraj izvođenja ciklusa prije
uklanjanja posuđa.
UPOZORENJE
Ako otvorite vrata tijekom ciklusa
sušenja, isprekidani zvučni signal
upozorava vas da se ciklus sušenja
još nije završio.
Promjena programa u tijeku
Kako biste promijenili ili otkazali Progr. u
tijeku, učinite sljedeće:
l držite gumb "POKRETANJE/PONIŠTAVANJE"
pritisnutim barem 3 sekunde. Na zaslonu
će se pojaviti "PONIŠTI" i oglasit će se
zvučni signal.
l otkazat će se Progr. u tijeku.
l tada se može postaviti novi Progr.
PERFECT RAPID ZONE
(samo na nekim modelima)
"PERFECT RAPID ZONE" (intenzivna
zona brzog pranja) nalazi se na lijevoj strani
kade perilice posuđa, gdje će se aktivirati
dvije dodatne mlaznice za raspršivanje
vode tijekom brzih (BRZI 24' i ZOOM 39’) i
programa (UNIVERZALNI, DEZINFEKCIJA,
UNIVERZALNI PLUS, ECO PLUS) kako bi
omogućile dodatno ispiranje u tom dijelu.
gumbom "PROGR.".
UPOZORENJE
Prije pokretanja novog programa
trebali biste provjeriti ima li još uvijek
sredstva za pranje u odjeljku za
sredstvo za pranje. Prema potrebi
dodajte sredstvo za pranje.
Ako dođe do bilo kakvog prekida u
dovodu električne energije tijekom rada
perilice za suđe, posebna memorija
pohranjuje odabrani Progr. i, nakon ponovnog
uspostavljanja električne energije, nastavlja s
radom ondje gdje je prekinut.
Postupci programa (samo za
samostojeće modele)
Dok je Progr. u tijeku, na zaslonu se prikazuje
naziv odabranog Progr.a, odgovarajuća
temperatura i vrijeme preostalo do kraja ciklusa
koje se automatski ažurira.
Kraj programa
Oglasit će se zvučno upozorenje od 5 sekundi (ako
se ne utišano) 3 puta u intervalima od 30 sekundi
kako bi se signaliziralo da je Progr. završio.
26
Gumbi mogućnosti
Gumbi mogućnosti omogućuju dodatne
mogućnosti
pranja,
kojima
možete
prilagoditi Progr.e za pranje (popis Progr.a
u kojima se svaka mogućnost može
omogućiti potražite na tablici u 17.
poglavlju). Mogućnosti su omogućene (ili
onemogućene) prije početka Progr.a
pomoću odgovarajućih gumba.
Na zaslonu će se prikazati (ili nestati)
odgovarajuće lampice pokazivača.
Gumb mogućnosti treba se omogućiti
nakon što odaberete Progr. za pranje.
Gumb "SMART DOOR"
(AUTOMATSKO OTVARANJE VRATA)
(samo na nekim modelima)
Tipka "TABS"
Ova opcija poboljšava korištenje kombiniranih
deterdIenata "TABS" ("3 U 1"/"4 U 1"/ "5 U
1", itd.). Pritiskom na ovu tipku, odabrani
program se prilagodjava kako bi s kombiniranim
deterdIentima postigao najbolji radni uainak
(pri tome su svjetlosni pokazatelji za razinu
soli i sredstva za sjaj iskljuaeni).
Ovom se mogućnosti omogućuje poseban
uređaj koji otvara vrata za nekoliko
centimetara tijekom ili na kraju ciklusa
sušenja (ovisno o Progr.u).
Time se osigurava prirodno i učinkovito
sušenje suđa.
Trajanje odabranog ciklusa automatski će
se promijeniti kako bi se postigla optimalna
temperatura za ciklus ispiranja čime se
značajno smanjuje potrošnja energije.
Automatsko otvaranje vrata tijekom
posljednje faze sušenja omogućuje
cirkulaciju zraka čime se uklanja rizik od
loših mirisa.
UPOZORENJE
Nakonš to se odabrali ovu mogucnost
ona ostaje aktivna (ukljuaen je
odgovarajuci svjetlosni pokazatelj)
sve dok je ne iskljuaite, tako da tipku
pritisnite još jednom (odgovarajuci
svjetlosni pokazatelj ce se iskljuaiti).
Kad se vrata otvore, poruka "SMART
DOOR" prikazat će se na zaslonu.
Ova se opcijska tipka preporuauje
kada korsitite program
BRZI 24’,
ciklus pranja ce se produIitiotprilike
15 minuta kako bi dobili bolji uainak
tableta.
Ova se mogućnost automatski omogućuje
u programu "Eco". U svakom slučaju,
moguće ju je onemogućiti. Značajka
"SMART DOOR" nije dostupna u
programima "BRZO 24’", "ZOOM 39’" i
"PRETPRANJE".
Lampica pokazivača "PRAZAN
ODJELJAK ZA SOL"
Kad se uključi lampica pokazivača napunite
spremnik za sol.
UPOZORENJE
Kad je ta mogućnost odabrana, ne
smijete ni na koji način spriječiti
otvaranje vrata ili ih prisilno zatvoriti
jer ćete time oštetiti mehanizam.
Provjerite ima li slobodnog prostora
ispred vrata i prije zatvaranja
pričekate da uređaj za otvaranje
dovrši svoju aktivnost.
Lampica pokazivača "PRAZAN
ODJELJAK ZA SREDSTVO ZA
ISPIRANJE"
Kad se uključi lampica pokazivača,
nedostaje sredstva za ispiranje i potrebno
ga je nadopuniti.
27
HR
Gumb "POLA PUNJENJA"
Ako trebate oprati samo nekoliko komada
posuđa (npr. čaše, šalice, tanjure), možete
omogućiti mogućnost "POLA PUNJENJA".
Na taj način možete uštedjeti vodu, energiju
i vrijeme. Pomoću mogućnosti "POLA
PUNJENJA" upotrijebite manje sredstva za
pranje nego za punu perilicu za suđe.
Ukoliko odaberete opciju koju nije
moguće aktivirati uz odabrani program,
svjetlosni pokazatelj odabrane opcije
će zatreperiti i potom se isključiti.
l tada se za pokretanje perilice za suđe
Gumb "ODGODA POCETKA
PRANJA"
Ovim gumbom može se postaviti vrijeme
pokretanja perilice za suđe i odgoditi
pokretanje za od 00:30 do 23:30 sata. Kako
biste postavili odgođeno pokretanje, učinite
sljedeće:
l pritisnite gumb "ODGODA POCETKA
PRANJA" ("0:00" će se prikazati na
zaslonu).
l ponovno pritisnite gumb kako biste
povećali odgodu u satima (svaki put kad
pritisnete gumb, odgoda se poveća za 30
minuta do maksimalno 23:30 sata).
Utišani signal KRAJ PROGRAMA
Proizvod je postavljen u tvornici tako da je
zvučni signal omogućen.
Zvučni signal može se utišati na sljedeći
način:
Perilica za suđe UVIJEK mora biti
isključena prije nego što počnete s
ovim postupkom.
1. držite gumb "PROGR." pritisnutim i
istovremeno uključite perilicu za suđe
gumbom "UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE".
Ako ne želite odgođeno pokretanje,
pritisnite gumb Odgođeno pokretanje
više puta dok se na zaslonu ne
prikaže 0:00 (Uređaj će se odmah
pokrenuti).
2. "POSTAVKE" pojavljuje se na zaslonu.
l kako
biste pokrenuli odbrojavanje,
pritisnite
gumb
"POKRETANJE/
PONIŠTAVANJE". Na zaslonu će se
prikazati preostalo vrijeme do kraja
Progr.a. Na kraju odbrojavanja Progr. će
se automatski pokrenuti.
(Samo za samostojeće modele)
Duljina odabranog ciklusa prikazat će
se na zaslonu. Na kraju odobravanja
program će se automatski pokrenuti i
duljina odabranog ciklusa prikazat će
se na zaslonu.
3. Pritišćite gumb Progr. dok se na
zaslonu
ne
pojavi
"ZVUČNO
UPOZORENJE".
4. Zatim
pritisnite
gumb
"POLA
PUNJENJA" ili "TABS" kako biste
promijenili vrijednos DA/NE.
5. Isključite perilicu za suđe pritiskom
gumba "UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"
kako biste potvrdili novu postavku.
Kako biste ponovno uključili
pridržavajte se istog postupka.
alarm
Funkcija Memorije (memoriranje
posljednjeg upotrijebljenog programa)
Kako biste otkazali odgođeno pokretanje,
učinite sljedeće:
l držite gumb "POKRETANJE/PONIŠTAVANJE"
pritisnutim barem 3 sekunde. Na zaslonu
će se pojaviti "PONIŠTI" i oglasit će se
zvučni signal.
l otkazat će se odgođeno pokretanje i
odabrani Progr.. Na zaslonu će se pojaviti
program "ECO" ili program koji je
prethodno pohranjen u memoriji.
28
mora odabrati novi Progr. i bilo koji gumbi
mogućnosti kako je navedeno u odjeljku
"POSTAVKE PROGR.A".
1. Držite gumb „PROGR.” pritisnutim i
istovremeno uključite perilicu za suđe
gumbom "UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE".
2. "POSTAVKE" pojavljuje se na zaslonu.
3. Pritišćite gumb "PROGR." dok se na
zaslonu
ne
pojavi
"FUNKCIJA
MEMORIJE".
4. Zatim pritisnite gumb "POLA PUNJENJA"
ili "TABS" kako biste promijenili Progr..
1. Uključite uređaj gumbom UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE.
2. Pritisnite gumbe "Progr." i "ODGODA
POCETKA PRANJA" zajedno 5 sekundi.
Kako biste promijenili pohranjeni Progr.,
pridržavajte se istog postupka.
3. "ISKLJUCEN DEMO NAČIN RADA"
pojavit će se na zaslonu.
Omogućivanje ili onemogućivanje
načina DEMO (za upotrebu
isključivo u trgovinama)
4. Isključite uređaj.
SIGURNOSNO ZAKLJUCAVANJE
Omogućivanje
l Zatvorite vrata.
Perilica za suđe UVIJEK mora biti
isključena prije nego što počnete s
ovim postupkom.
l Pokrenite uređaj.
l Pritisak gumba TABS i SMART DOOR
istovremeno oko 3 sekundi omogućuje
vam zaključavanje tipki. Na taj način
možete spriječiti neželjene ili slučajne
promjene.
1. Uključite uređaj gumbom UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE.
2. Pritisnite gumbe "PROGR." i "ODGODA
POCETKA PRANJA" zajedno 5 sekundi.
l Zaključavanje tipki može se otkazati
3. "UKLJUCEN DEMO NAČIN RADA"
pojavit će se na zaslonu.
jednostavnim ponovnim pritiskom gumba
TABS i SMART DOOR ili isključivanjem
uređaja.
4. Ako se nijedan gumb ne pritisne 30
sekundi, Progr. će se pokrenuti i
simulirati početak Progr.a za pranje.
Ako nestane struje dok perilica za suđe
radi, posebna značajka memorije sprema
postavke i kad se struja vrati, uređaj
nastavlja s ciklusom ondje gdje je stao.
Omogućene su mogućnosti PROGRAM/
MOGUĆNOSTI/ODGODA POCETKA
PRANJA te pritiskom tih gumbi možete
simulirati rad proizvoda bez pokretanja
pranja.
Onemogućivanja
UPOZORENJE
Kad se postavi, ako uređaj ispravno
radi, no ciklus se pranja ne pokreće
nakon pritiska gumba Pokretanje,
"Način Demo" možda nije deaktiviran.
Perilica za suđe UVIJEK mora biti
isključena prije nego što počnete s
ovim postupkom.
29
HR
5. Isključite perilicu za suđe pritiskom
gumba "UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"
kako biste potvrdili novu postavku.
Uspješno povezivanje
16. UPRAVLJANJE NA
DALJINU (WI-FI)
l Poruka "POVEZANO" prikazuje se na
Ovaj je uređaj opremljen tehnologijom Wi-Fi
koja omogućuje daljinsko upravljanje uređajem
putem aplikacije.
zaslonu, a zatim se prikazuje poruka
"DALJINSKO UPRAVLJANJE" i lampica
pokazatelja "Wi-Fi" neprekidno svijetli.
l Sada možete upravljati perilicom unutar
Aplikacije.
Uparivanje uređaja s aplikacijom
l Preuzmite aplikaciju Candy simply-Fi na
uređaj.
Neuspješno povezivanje
Ako registriranje ne uspije ili ne uspije u
roku od pet minuta:
Aplikacija Candy simply-Fi dostupna
je i za tablete sa sustavom Android i
iOS i za pametne telefone.
l Poruka "POKUŠAJ PONOVNO" prikazuje
se na zaslonu.
l Perilica se ne povezuje.
Kako biste otkrili sve pojedinosti o
značajkama veze Wi-Fi, istražite
izbornike aplikacije u načinu DEMO.
l Ponovite postupak registracije unutar
Aplikacije.
l Provjerite je li usmjerivač uključen i je li
vaš pametni telefon/tablet povezan s
kućnom mrežom Wi-Fi.
l Uključite značajku BLUETOOTH na svom
Više informacija potražite u knjižici
"Aplikacija za povezivanje - Brzi vodič"
koja se isporučuje s vašim strojem, a
dostupna je i napoveznici:
go.candy-group.com/bm-dw
pametnom telefonu/tabletu (ako je ima).
l Otvorite aplikaciju, izradite korisnički profil
i povežite uređaj prateći upute na zaslonu
uređaja.
l Uključite stroj za pranje posuđa pritskom na
gumb UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
na 3 sekunde, kada u aplikaciji dobijete
nalog za to.
l Pritisnite gumb "Progr. 3sec WiFi" i
držite ga pritisnutim 3 sekunde dok se à
poruka "POVEZIVANJE" ne prikaže na
zaslonu i lampica pokazatelja "Wi-Fi" ne
isključi.
l Unutar 60 sekundi držite pritisnutim tri
sekunde gumb "TABS" i poruka
"JEDNOSTAVNO" prikazuje se na
zaslonu pet minuta, svjetlo indikatora za
Wi-Fi počinje polagano treperiti tri puta, a
zatim se isključuje na dvije sekunde.
l Upišite lozinku svoje kućne mreže Wi-Fi
u aplikaciju i završite postupak.
30
Ponovno postavljanje mreže WiFi
Uklonite uređaj iz Aplikacije i ponovite
postupak registracije u slučaju problema ili
ako promijenite lozinku kućnog usmjerivača.
OMOGUĆIVANJE DALJINSKOG
UPRAVLJANJA
Kada želite upotrebljavati stroj daljinskim
upravljanjem:
l Napunite perilicu za posuđe, stavite
sredstvo za pranje i zatvorite vrata.
l Uključite stroj za pranje posuđa.
l Pritisnite gumb "Progr. 3sec WiFi". à
Poruka "UDALJENO UPRAVLJANJE"
prikazuje se na zaslonu.
l Sada možete upravljati perilicom unutar
Aplikacije.
Otvaranjem
se
vrata
značajka
UDALJENO UPRAVLJANJE onemogućava.
Kako biste nastavili upravljanje iz
Aplikacije, zatvorite vrata.
l Da biste izašli iz načina daljinskog
upravljanja, pritisnite gumb "Progr. 3sec
WiFi".
Lampica pokazatelja "Wi-Fi"
l Kada se nijedan ciklus trenutačno ne
izvodi:
Lampica pokazatelja Wi-Fi započinje lagano
bljeskati i poruka se "ISKLJUČENO
DALJINSKO UPRAVLJANJE" prikazuje
na zaslonu. Na zaslonu zatim se
prikazuje zadnji završeni program perilice
(ili program "ECO").
l Pokazuje se stanje povezanosti proizvoda
na kućnu mrežu Wi-Fi. Navedena lampica
može:
- UKLJUČEN: aktivirano upravljanje na
daljinu..
- SPORO
TREPERENJE:
upravljanje na daljinu.
l Kada se jedan od ciklusa trenutačno
izvodi:
Lampica pokazatelja Wi-Fi započinje lagano
bljeskati i poruka se "ISKLJUČENO
DALJINSKO UPRAVLJANJE" prikazuje
na zaslonu. Na zaslonu se zatim
prikazuje preostalo vrijeme. Ciklus se
završava bez upravljanja iz aplikacije.
- BRZO TREPERENJE 3 SEKUNDE +
ISKLJUČENJE: uređaj se ne može
spojiti na kućnu WIFI mrežu ili još nije
registriran/spojen putem aplikacije.
- LAGANO BLJESKATI TRI PUTA, A
ZATIM SE ISKLJUČITI DVIJE SEKUNDE:
izvodi se postupak registracije u Aplikaciji.
Drugi način za izlaz iz načina daljinskog
upravljanja.
- UKLJUČUJE SE JEDNU SEKUNDU, A
ZATIM SE ISKLJUČUJE TRI SEKUNDE:
vrata su otvorena. Značajka se Udaljenog
upravljanja ne može omogućiti.
l Držite pritisnutim gumb "Pokretanje/
poništavanje" tri sekunde
Ako se ciklus trenutačno izvodi, poništava
se, a perilica izlazi iz načina DALJINSKO
UPRAVLJANJE. Lampica pokazatelja
"Wi-Fi" lagano bljeska. Sada možete
postaviti novi ciklus pranja upravljačkom
pločom.
l Držite pritisnutim gumb "UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE" tri sekunde (ili
isključivanje)
Ako se ciklus trenutačno izvodi,
privremeno se prekida, a perilica izlazi iz
načina DALJINSKO UPRAVLJANJE.
Ponovnim
uključivanjem
lampica
pokazatelja "Wi-Fi" lagano treperi i bilo
koji se trenutačno izvođeni ciklus
nastavlja izvoditi tamo gdje je zaustavljen.
31
isključeno
HR
ONEMOGUĆIVANJE
DALJINSKOG UPRAVLJANJA
17. LEGENDA PROGRAMA
Program
Opis
Program za normalno zaprljano posudje
(najučinkovitiji u smislu njegove kombinirane
potrošnje energije i vode za tu vrstu posudja).
Program je normiran prema EN 50242.
Prikladan za pranje tava i ostalog jako zaprljanih
sudja.
P1
ECO
P2
INTENZIVNI
P3
UNIVERZALNI
P4
ZOOM 39’
P5
BRZI 24'
P6
PRETPRANJE
Kratko hladno prepranje za sudje koje je stajalo
u perilici sve dok je u potpunosti ne napunite.
P7
DEZINFEKCIJA
Antibakterijski ciklus, namijenjen je za pranje i
sterilizaciju posudja (samo jako prljavog), dječjih
bočica itd.
P8
SNAZAN I BRZ
Namijenjen
posudja.
P9
UNIVERZALNI PLUS
Namijenjen je svakodnevnom pranju posudja.
Dva završna ispiranja osiguravaju visoku razinu
higijene i čistoće.
P10
DNEVNO PRANJE
Brzi ciklus pranja, za “uobičajeno” prljavo
posudje - namijenjen je čestom pranju s
standardno napunjenom perilicom.
P11
ECO PLUS
P12
DELIKATNI
Prikladan za pranje uobičajeno zaprljanog sudja.
Brzi ciklus pranja i sušenja klase A.
* Prikladan za pranje posuđa do 8 kompleta
posuđa.
Program za brzo pranje sudja koje mora biti
oprano odmah nakon jela. Punjenje perilice
sudjem za najviše 6 osoba.
je
brzom
pranju
jako
prljavog
Program pranja na srednjoj temperaturu,
namijenjen je pranju “uobičajeno” prljavih
posuda i tava, koristi deterdžente koji sadrže
enzime.
Prikladan za osjetljivo keramičko i stakleno sudje
kao i za dnevno pranje manje zaprljanog sudja,
izuzevši tave.
Pranje s predpranjem
Za programe pranja s predpranjem, preporučljivo je dodati još deterdženta (max. 10 g) izravno u
perilicu.
32
Gumb "SMART DOOR"
Gumb "POLA PUNJENJA"
Gumb "TABS"
DA
DA
75
130
DA
DA
DA
60
120
DA
DA
DA
60
39
N/A
N/A
DA
50
24
N/A
N/A
DA
-
5
N/A
N/A
75
140
DA
N/A
DA
■
65
85
DA
DA
DA
-
70
125
DA
N/A
DA
55
65
75
95
DA
DA
DA
55
240
DA
N/A
DA
45
85
DA
DA
DA
■
■
ECO
P2
INTENZIVNI
P3
UNIVERZALNI
P4
ZOOM 39’
P5
BRZI 24'
P6
PRETPRANJE
P7
DEZINFEKCIJA
P8
SNAZAN I BRZ
●
P9
UNIVERZALNI
PLUS
-
P10
DNEVNO
PRANJE
P11
ECO PLUS
P12
DELIKATNI
- ■
-
● -
- ■
- - ■
HR
Prosječno vrijeme pranja¹ (min)
DA
Programi "IMPULSE"
205
●
●
P1
33
45
Sredstva za pretpranje
Program
Temperatura pranja (°C)
Mogućnosti
● = Sredstvo za PRETPRANJE
■ = Programi "IMPULSE"
N/A = MOGUĆNOST NIJE DOSTUPNA
1) S hladnom vodom (15 °C) – dopušteno odstupanje ±10 %Ako upotrebljavate vruću vodu, vrijeme preostalo do kraja programa ažurira se automatski dok je
program u tijeku.
Vrijednosti se mjere u laboratoriju u skladu s europskim standardom EN 50242 (vrijednosti se
mogu razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe).
34
Ovisno o izvoru vode, ona sadrži različite
količine kamenca i minerala koji se talože
na posuđu i ostavljaju bjelkaste mrlje i
tragove. Što je veća razina tih minerala
prisutna u vodi, to je stupanj tvrdoće vode
veći. Perilica za suđe opremljena je
jedinicom za omekšivač vode koja pomoću
posebne regeneracijske soli pruža omekšanu
vodu za pranje posuđa. Informacije o
stupnju tvrdoće vode možete dobiti od svog
vodoopskrbnog poduzeća.
Regulirajte postavku jedinice za omekšivač
vode prema stupnju tvrdoće vode na
sljedeći način:
Perilica za suđe UVIJEK mora biti
isključena prije nego što počnete s
ovim postupkom.
1. Držite pritisnutim gumb "UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE" približno tri sekunde
kako biste uključili perilicu za posuđe.
2. Držite pritisnutim gumbe "Progr."
i "UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"
približno pet sekundi.
Reguliranje omekšivača vode
Omekšivač vode može tretirati vodu sa
stupnjem tvrdoće do 90 °fH (francusko
vrednovanje) ili 50 °dH (njemačko vrednovanje)
pomoću 8 postavki.
Postavke su navedene u tablici u nastavku
za relativne vrijednosti vode iz glavnog
vodovoda.
Razina
°fH
(francusko
vrednovanje)
°dH
(njemačko
vrednovanje)
Upotreba
regeneracijske
soli
Postavka
omekšivača
vode
Tvrdoća vode
0
0-5
0-3
NE
S0
1
6-10
4-6
DA
S1
2
11-20
7-11
DA
S2
3
21-30
12-16
DA
S3
4*
31-40
17-22
DA
S4
5
41-50
23-27
DA
S5
6
51-60
28-33
DA
S6
7
61-90
34-50
DA
3. Poruka se "POSTAVKE" prikazuje na
zaslonu i lampice svjetlosnih pokazatelja
gumba "SMART DOOR/EXPRESS" i
"TABS" uključuju se.
4. Pritišćite gumb "Progr." dok ne
odaberete "OMEKŠIVAČ S4" (razina
zadovoljstva S4).
5. Prilagođavanje parametra obavlja se
pritiskanjem gumba "SMART DOOR/
EXPRESS" (S7 → S0) i "TABS" (S0 →
S7) kako biste povećali ili smanjili
prethodno postavljenu razinu.
6. Držite pritisnutim gumb "UKLJUČENO/
ISKLJUČENO" tri sekunde kako biste
isključili perilicu za posuđe ili potvrdili
novu postavku.
Kako biste ponovno promijenili postavku
omekšivača, pridržavajte se istog postupka.
UPOZORENJE
Ako ne možete dovršiti postupak,
isključite perilicu za suđe pritiskom
gumba "UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"
i ponovno pokrenite postupak od
početka (1. KORAK).
S7
* Jedinica za omekšivač postavlja se
u tvornici na stupanj 4 (S4) jer time
zadovoljava zahtjeve većine korisnika.
35
HR
18. JEDINICA ZA OMEKŠIVAČ
VODE
19. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO
Ako smatrate da perilica za suđe ne radi ispravno, pogledajte kratki vodič naveden u
nastavku s nekoliko praktičnih savjeta o tome kako popraviti najčešće probleme. Ako se
kvar ne riješi ili se ponovi, obratite se Centru za tehničku pomoć.
IZVJEŠĆA O POGREŠCI
l Modeli sa zaslonom: o pogreškama se izvještava brojem ispred kojeg dolazi slovo
„E” (npr. Pogreška 2 = E2) i kratkim zvučnim signalom.
l Modeli bez zaslona: greška je prikazana treperenjem svih LED indikatora, broj
treperenja odgovarajuć je kodu greške, uz pauzu od 5 sekundi (primjer: greška 2 = 2
treperenja - pauza 5 sekundi – 2 treperenja – itd…).
Samo modeli sa zaslonom
Prikazana pogreška
Značenje i rješenje
Perilica za suđe ne puni se vodom.
„PROVJERITE VODU”
s kratkim zvučnim signalom
(samo na nekim modelima).
E2 (sa zaslonom)
s kratkim zvučnim signalom
Provjerite je li dovod vode otvoren.
Osigurajte da crijevo dovoda vode nije savijena ili zgnječena.
Provjerite nalazi li se odvodna cijev na ispravnoj visini ( pogledajte
odjeljak za postavljanje).
Zatvorite dovod vode, odvojite crijevo za dovod vode na stražnjoj
strani perilice za suđe i osigurajte da filtar za pijesak nije začepljen.
Perilica za suđe ne odvodi vodu.
E3 (sa zaslonom)
s kratkim zvučnim signalom
Osigurajte da odvodna cijev nije savijena, zaglavljena ili blokirana i
da filtar nije začepljen.
Osigurajte da sifon nije začepljen.
Curenje vode
E4 (sa zaslonom)
s kratkim zvučnim signalom
Osigurajte da odvodna cijev nije savijena, zaglavljena ili blokirana i
da filtar nije začepljen.
Osigurajte da sifon nije začepljen.
E8-Ei (sa zaslonom)
Element za grijanje vode ne radi ispravno ili je ploča filtra
začepljena.
s kratkim zvučnim signalom
Očistite ploču filtra.
Druga greška
(sa zaslonom)
Isključite perilicu posuđa je iz struje, pričekajte minutu. Uključite
perilicu posuđa program. Ukoliko se greška ponovi, kontaktirajte
ovlašteni servis.
36
Ako dođe do kvara ili pogrešaka kad je program u tijeku, lampica pokazivača određenog
ciklusa brzo će treperiti i oglasit će se isprekidani zvučni signal. U tom slučaju isključite
perilicu za suđe pritiskom gumba „UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE”.
Nakon što ste provjerili je li dovod vode otvoren, je li odvodna cijev savijena i jesu li
sifon ili filtri začepljeni, ponovno postavite odabrani program.
Ako se kvar i dalje javlja, obratite se Centru za tehničku pomoć.
Perilica za suđe opremljena je sigurnosnim uređajem za sprečavanje prelijevanja koji u
slučaju problema automatski izbacuje višak vode.
UPOZORENJE
Kako biste osigurali ispravan rad sigurnosnog uređaja za
sprečavanje prelijevanja, preporučujemo da ne mičete ili
naginjete perilicu za suđe tijekom rada. Ako je potrebno
nagnuti ili pomaknuti perilicu za suđe, pobrinite se da je
ciklus pranja završen i da nema vode unutar uređaja.
Drugi kvarovi
KVAR
1. Nijedan program
ne radi
2. Perilica za suđe
ne puni se
vodom
3. Perilica za suđe
ne izbacuje
vodu
4. Perilica za suđe
neprekidno
izbacuje vodu
UZROK
RJEŠENJE
Utikač nije priključen u zidnu
utičnicu
Gumb O/I nije pritisnut
Vrata su otvorena
Nema struje
Pogledajte 1. točku
Slavina je zatvorena
Nastavak odvodne cijevi nije
ispravno priključen
Izlazni priključak na zidu usmjeren
je prema dolje umjesto prema
gore
Filtar je prljav
Savijena je odvodna cijev
Nastavak odvodne cijevi nije
ispravno priključen
Izlazni priključak na zidu usmjeren
je prema dolje umjesto prema
gore
Prenizak je položaj odvodne
cijevi
37
Priključite strujni utikač
Pritisnite gumb
Zatvorite vrata
Provjerite
Provjerite
Otvorite slavinu
Izravnajte savijene dijelove crijeva
Očistite filtar na kraju crijeva
Očistite filtar
Izravnajte savijene dijelove cijevi
Pažljivo se pridržavajte uputa za
priključivanje odvodne cijevi
Nazovite kvalificiranog tehničara
Podignite odvodnu cijev barem 40
cm iznad razine poda
HR
Samo modeli bez zaslona
KVAR
5. Ne čuje se da
se krakovi za
prskanje vode
okreću
6. Na elektroničkim
uređajima bez
zaslona: jedna
ili više lampica
pokazivača
brzo trepere
UZROK
Prevelika količina sredstva za
pranje
Predmet sprečava okretanje krakova
Ploča za filtriranje i filtar vrlo su
prljavi
Zatvorena je slavina za dovod
vode
Pogledajte 5. točku
Dna tava nisu dobro oprana
Rubovi tava nisu dobro oprani
Krakovi za prskanje vode
djelomično su blokirani
7. Posuđe je samo
djelomično
oprano
Posuđe nije dobro postavljeno
Kraj odvodne cijevi uronjen je u
vodu
Izmjerena je netočna količina
sredstva za pranje ili je sredstvo
za pranje stari i tvrdo
Poklopac spremnika za sol nije
ispravno zatvoren
Program za pranje nije dovoljno
temeljit
8. Sredstvo za
pranje ne ispušta
se u uređaj ili
se
djelomično
ispušta
Pribor za jelo, posuđe, tave itd.
blokiraju otvaranje odjeljka za
sredstvo za pranje
9. Na posuđu se
pojavljuju
bijele mrlje
Pretvrda je voda iz glavnog
vodovoda
10. Buka tijekom
pranja
11. Posuđe nije
potpuno suho
Posuđe udara jedno o drugo
Krakovi koji se okreću udaraju o
posuđe
Protok zraka nije dovoljan
Nema sredstva za ispiranje
38
RJEŠENJE
Smanjite količinu sredstva za pranje
Upotrijebite odgovarajuće sredstvo
za pranje
Provjerite
Očistite ploču za filtriranje i filtar
Isključite uređaj
Otvorite slavinu
Ponovno postavite ciklus
Provjerite
Ostaci zagorjele hrane moraju se
namakati prije stavljanja tava u
perilicu za suđe
Promijenite položaj tava
Uklonite krakove za prskanje tako
da odvinete prstenaste matice u
smjeru kazaljke na satu i operite ih
vodom
Nemojte staviti posuđe preblizu
jedno drugom
Kraj odvodne cijevi ne smije doći u
dodir s vodom za istek
Povećajte mjeru prema tome koliko
je prljavo posuđe ili promijenite
sredstvo za pranje
Ispravno ga zategnite
Izaberite jači program
Postavite posuđe tako da ne blokiraju
odjeljak za sredstvo za pranje
Provjerite i regulirajte razinu soli i
sredstva za ispiranje Ako se kvar i
dalje javlja, obratite se Centru za
tehničku pomoć
Ponovno provjerite način postavljanja
posuđa u košari
Ponovno provjerite način postavljanja
posuđa u košari
Ostavite vrata perilice za suđe
otvorenim nakon završetka programa
za pranje kako bi se posuđe
prirodno osušilo
Napunite odjeljak za sredstvo za
ispiranje
Pomoć i jamstvo
Za ovaj se proizvod jamči prema zakonu i prema uvjetima navedenim u
jamstvenom listu koji se isporučuje s proizvodom. Jamstveni list treba spremiti i
pokazati ovlaštenom Centru za tehničku pomoć ako to bude potrebno, zajedno s
dokazom o kupnji. Isto tako možete provjeriti uvjete jamstva na našem webmjestu.
Za pomoć ispunite obrazac na internetu ili nam se obratite na broj naveden na
stranici za podršku našeg web-mjesta.
Proizvođač odbacuje svu odgovornost za sve tiskarske pogreške u ovoj knjižici. Štoviše,
proizvođač zadržava pravo na izmjene korisne za proizvode kojima se ne mijenjaju njihove
osnovne značajke.
39
HR
N.B.: ako je rezultat bilo koje prethodno navedene situacije loše oprano posuđe ili
nedovoljno ispiranja, ručno uklonite talog prljavštine s posuđa jer završni ciklus sušenja
stvrdnjava prljavštinu, čime se otežava njezino uklanjanje u drugom pranju.
Ako se kvar ne riješi, obratite se Centru za tehničku pomoć s nazivom modela perilice za
suđe. Naziv modela nalazi se na pločici na gornjem dijelu vrata perilice za suđe s unutarnje
strane ili na jamstvu. Pomoću te informacije moći ćete poduzeti brže i učinkovitije radnje.
20. OKOLIŠNI UVJETI
Uređaj nosi oznaku sukladnosti s
EU Smjernicom 2012/19/EU o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj
opremi (OEEO).
OEEO sadrži zagađujuće tvari (mogu imati
negativne posljedice za okoliš) i osnovne
sirovine (mogu se ponovno iskoristiti).
Važno je OEEO podvrgnuti odgovarajućoj
obradi, kako bi se pravilno uklonile i
zbrinule sve zagađujuće tvari, a reciklirali
svi korisni materijali.
Kako bi se osiguralo da OEEO ne postane
ekološki problem, pojedinci imaju važnu
ulogu;
40
l OEEO se ne smije tretirati kao kućni
otpad;
l OEEO
mora
biti
zbrinut
na
odgovarajućim
odlagalištima
kojima
upravlja lokalna samouprava ili ovlaštene
tvrtke. U mnogim zemljama, za veći
OEEO, organizirano
je
skupljanje
krupnog otpada.
U mnogim zemljama, kod kupnje novog
uređaja, stari možete vratiti trgovini koja ga
je dužna preuzeti bez naknade uz uvjet da
je uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i
novi.
Hvala, ker ste izbrali pomivalni stroj
znamke Candy. Prepričani smo, da vam bo
zvesto služil in bo vsak dan popolnoma
varno pomil vašo posodo.
Kazalo
1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI
3. DODAJANJE SOLI
4. PRILAGODITEV ZGORNJE KOŠARE
(SAMO NA DOLOČENIH MODELIH)
5. NALAGANJE POSODE
Pomivalni stroj začnite uporabljati
šele, ko boste natančno prebrali navodila za
njegovo uporabo. Priporočamo, da imate
navodila dobro ohranjena vedno pri roki za
morebitne bodoče lastnike.
6. INFORMACIJE ZA TESTNI LABORATORIJ
7. DODAJANJE DETERGENTA
8. VRSTE DETERGENTA
9. DODAJANJE SREDSTVA ZA
SPLAKOVANJE
Prosimo vas, da ob dobavi stroj
pregledate, priložena morajo biti navodila
za uporabo, garancijski list, naslov
servisnega
centra
in
nalepka
o
energetski učinkovitosti. Vsak izdelek ima
svojo 16-mestno kodo, ki jo imenujemo
tudi “serijska številka”, natisnjena je na
garancijskem listu ali na serijski ploščici
na notranji strani vrat, zgoraj desno.
Koda je vrsta osebne kartice izdelka, ki jo
boste potrebovali pri registraciji izdelka
ali pri kontaktiranju centra tehnične asistence.
10.ČIŠČENJE FILTROV
11.PRAKTIČNI NASVETI
12.VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
13.OPIS NADZORNE PLOŠČE
14.TEHNIČNI PODATKI
15.IZBIRA PROGRAMA IN POSEBNE
FUNKCIJE
16.DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)
Sl. A
17.LEGENDA PROGRAMOV
18.ENOTA ZA ODSTRANJEVANJE
VODNEGA KAMNA
5
19.ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V
DELOVANJU IN GARANCIJA
1
20.OKOLJSKI POGOJI
A. PARAMETERI BREZŽIČNE POVEZAVE
(STRAN 119)
4
3
2
41
SL
2. DOVOD VODE
Natančno preberite ta navodila za pravilno
in varno rabo stroja, poleg tega boste lahko
prebrali koristne nasvete za učinkovito
vzdrževanje.
1. SPLOŠNI VARNOSTNI
UKREPI
l Aparat
je namenjen uporabi
v gospodinjstvu in podobnih
prostorih:
− v kuhinjah osebja trgovin,
pisarn in v drugih delovnih
okoljih;
− na kmetijah;
− za stranke v hotelih, motelih
in drugih nastanitvah;
− v nastanitvah nočitev z
zajtrkom.
Drugačna uporaba aparata kot v
gospodinjstvih ali v drugem
okolju, da na primer aparat
uporabljajo strokovnjaki ali kvalificirani
uporabniki v komercialne namene,
ni dovoljena niti v zgoraj
navedenih primerih. Če aparat
uporabljate drugače, kot je
opisano zgoraj, bo življenjska
doba aparata krajša in garancija
proizvajalca ne bo veljala.
Škode na aparatu ali druge
škode ali poškodb, ki bi nastale
zaradi drugačne uporabe kot je
domača uporaba ali uporaba v
gospodinjstvu (čeprav bi nastala
v domačem okolju ali v
gospodinjstvu) proizvajalec ne bi
sprejel v polnem obsegu, kot je
predvideno z zakonom.
l Aparat lahko uporabljajo otroci,
stari osem let ali več, z
zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi
ali mentalnimi sposobnostmi ali
42
s pomanjkljivim znanjem in
izkušnjami, če so pod ustreznim
nadzorom ali pa jim ustrezna
oseba da navodila za varno
uporabo aparata, da razumejo
obstoječe nevarnosti. Otroci se
s pomivalnim strojem ne smejo
igrati. Otroci brez nadzora
aparata ne smejo čistiti niti
izvajati vzdrževalnih del na
aparatu.
l Otroke
je treba nadzorovati, da
se ne bodo igrali z aparatom.
l Otroci,
mlajši od 3 let, ne
smejo biti v bližini aparata,
razen pod nadzorom.
l Če
je električni kabel poškodovan,
ga mora zamenjati proizvajalec,
serviser ali podobno kvalificirana
oseba, da preprečite obstoječe
nevarnosti. Priporočamo, da
uporabljate samo originalne
sestavne dele, ki jih lahko naročite
v centru tehnične asistence.
l Uporabljajte
samo priložene
komplete cevi za priključek
dovoda vode (ne uporabljajte
starih kompletov cevi).
l Tlak
vode mora biti med 0.08
MPa in 0.8 MPa.
l Prepričajte
se, da preproge ne
ovirajo podnožja ali prezračevalnih
odprtin.
instalaciji mora biti aparat l Ne priporočamo uporabe adapterjev,
nameščen
tako,
da
je
razdelilcev in/ali podaljškov.
priključek dostopen.
l Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi
deli na aparatu izklopite dotok
vode.
OPOZORILO
Nože in druge ostre predmete
l Če želite aparat izključiti, ne
je treba naložiti v košaro
vlecite kabla vtiča.
tako, da so ostri robovi in
konice obrnjeni navzdol ali pa l Aparat naj ne bo izpostavljen
jih je treba položiti vodoravno.
vremenskim vplivom (dež, sonce
ipd.).
l Vrata aparata naj ne bodo
odprta v vodoravnem položaju, l Če boste na odprtih vratih
aparata sedeli ali se nanje
da
preprečite
potencialne
naslanjali, se lahko prevrne.
nevarnosti (npr. spotikanje).
več informacij o izdelku ali l Pomivalni stroj je namenjen
običajni uporabi v kuhinji.
za tehnične informacije izdelka si
Predmeti, umazani z bencinom,
oglejte spletno stran proizvajalca.
barvo, s sledmi železa ali jekla,
korozivnimi kemikalijami, kislinami
Električni priključki in
ali z lugom, ne sodijo v pomivalni
varnostna navodila
stroj.
l Tehnični podatki (napetost in
tok) sta navedena na plošči l Če je v hišnem vodovodu
nameščena naprava za mehčanje
izdelka.
vode, aparatu ni treba dodajati
l Zagotovite, da bo električni
soli.
sistem ozemljen in v skladu z
veljavnimi predpisi ter da je vtič l Če se stroj pokvari ali preneha
skladen z vtičnico.
brezhibno delovati, ga izklopite,
prekinite dotok vode in ga ne
Proizvajalec zavrača odgovornost
uporabljajte. Popravila sme
za škodo, ki b nastala zaradi
izvajati samo center za tehnično
neozemljenega stroja.
pomoč, pri čemer lahko uporablja
samo originalne rezervne dele.
l Prepričajte se, da pomivalni stroj
Če teh navodil ne boste upoštevali,
ne bo poškodoval električnega
lahko zmanjšate varnost aparata.
kabla.
l Za
43
SL
l Po
l Če
morate stroj premakniti, potem Namestitev
ko ste odstranili embalažo, ga
ne poskusite dvigniti tako, da l Odstranite vso embalažo.
ga držite za spodnji del vrat.
Vrata rahlo odprite in stroj
OPOZORILO
dvignite tako, da držite zgornji
Embalažo
hranite izven dosega
del.
otrok.
Z oznako izdelka
z vso
odgovornostjo potrjujemo, da l Pomivalnega stroja ne nameščajte
je izdelek popolnoma skladen
in ne uporabljajte, če je poškodovan.
z relevantnimi varnostnimi,
zdravstvenimi in okoljskimi l Upoštevajte navodila, ki so
priložena izdelku.
zahtevami in evropskimi predpisi.
44
2. DOVOD VODE
l Dotočno in odtočno cev za vodo lahko do
aparata speljete z leve ali z desne strani.
Pomivalni stroj lahko priključite na
dotok hladne ali tople vode, vendar
temperatura pritekajoče vode ne sme
presegati 60°C.
katero želite priključiti aparat, nova, ali pa
je dlje časa niste uporabljali, najprej iztočite
toliko vode, da bo ta povsem bistra in
brez primesi nečistoče. Šele nato na pipo
privijte dotočno cev aparata. S tem boste
preprečili, da bi delci rje ali peska, ki jih
voda lahko vsebuje, zamašili filter.
1
l Tlak pritekajoče vode mora biti med 0,08
MPa in 0,8 Mpa.
B
l Dotočno cev pomivalnega stroja privijte na
pipo, tako da lahko zaprete dotok vode,
kadar stroja ne uporabljte (sl. 1B).
l Dotočno cev dobro privijte na vodovodno
pipo z navojnim priključkom velikosti 3/4"
(sl. 2).
l Dotočno cev "A" privijte na pipo "B" s
2
B
pomočjo priključka 3/4"; pazite, da je spoj
tesen.
l Če je potrebno, lahko dotočno cev
podaljšate na dolžino do 2,5 m. Daljše
cevi so na voljo pri pooblaščenih servisih.
45
A
SL
l V primeru, da je vodovodna pipa, na
Stroj priključite na vodovodno omrežje s
pomočjo novih cevi. Uporaba starih
cevi ni dovoljena.
l Funkcija AQUASTOP (sl. 4):
Hidravlične varnostne naprave
naprava, ki je na cevi za dovod vode, ki
zaustavi pretok vode, če se cev
poškoduje; v tem primeru se rdeč znak
pokaže v polju "A" in cev je treba
zamenjati. Odvijte matico tako, da
pritisnete enosmerni zaklep "B".
Vsi pomivalni stroji so opremljeni z
varnostno napravo za zaščito pred
izlivom, ki v primeru, da voda preseže
običajni
nivo
zaradi
napak
v
delovanju, samodejno blokira vodo
in/ali osuši prekomerne količine.
4
B
NEKATERI MODELI imajo eno ali več
naslednjih funkcij:
A
l VODNI BLOK (sl. 3)
Vodni blok je bil načrtovan za večjo
varnost vašega stroja. Sistem preprečuje
poplavljanje, ki je lahko vzrok napake v
delovanju stroja ali zaradi poškodbe na
gumijasti cevi in še posebno na cevi za
dovod vode.
Kako deluje
Zbiralnik na dnu stroja zbira vodo in deluje
kot senzor, ki aktivira ventil pod vodovodno
pipo in blokira vso vodo, tudi če je pipa do
konca odprta. Če je omarica "A", ki vsebuje
električne dele, poškodovana, takoj izključite
vtič iz električne vtičnice. Popolno delovanje
varnostnega sistema zagotovite tako, da je
cev omarice "A" povezana s pipo, kot
prikazuje slika. Cevi za dovod vode ne
smete prerezati, ker vsebuje žive delce. Če
cev ni dovolj dolga za pravilen priključek, jo
je treba zamenjati z daljšo. Cev lahko dobite
na centru tehnične asistence.
3
A
46
l Naprava AQUAPROTECT - DOVODNA
CEV Z VAROVALOM (sl. 5):
Če bi voda puščala iz primarne notranje
cevi "A", bi zadrževalni plašč "B"
vseboval vodo, s katero bi lahko izvajali
ciklus pomivanja. Na koncu ciklusa se
obrnite na center tehnične asistence za
zamenjavo dovodne cevi.
5
B
A
Priklop odtočne cevi
odtok vode. Pri tem pazite, da cev ni
upognjena ali zvita, tako da lahko voda
neovirano odteče (slika 6).
l Notranji premer odtočne cevi naj bo vsaj
4 cm in odmaknjen od tal vsaj 40 cm.
l Zakrivljeni konec odtočne cevi lahko
obesite na rob pomivalnega korita, vendar
morate paziti, da konec cevi ne bo potopljen v
vodo v koritu, saj bi v nasprotnem primeru
voda med delovanjem stroja tekla nazaj v
stroj (slika 6 Y).
l V primeru, da je pomivalni stroj vgrajen
l Priporočamo uporabo sifona (slika 6 X).
l Odtočno cev je možno podaljšati do
dolžine 2,5 m, če je položena na višini
pod 85 cm od tal. Daljše cevi so na voljo
pri pooblaščenih servisih.
pod delovno ploščo, namestite zakrivljeni
konec odtočne cevi na najvišje mesto
neposredno pod delovno ploščo (slika 6 Z).
l Prepričajte se, da dotočna in odtočna cev
za vodo nista upognjeni.
6
Y
X
Z
47
SL
l Konec odtočne cevi namestite na stalni
3. DODAJANJE SOLI
(Sl.A "1")
l Pojav belkastih madežev na posodi je
običajno znak, da je zmanjkalo soli in da
jo morate dodati v posodo za sol.
Po dodajanju soli v stroj MORATE
zagnati kompleten program pranja, ali
program za PREDPOMIVANJE/HLADNO
IZPIRANJE.
l V posodi za sol je prostora za približno
l Na dnu stroja je posoda za sol za
regeneracijo mehčalnika za vodo.
l Vedno uporabljajte samo namensko sol
za pomivalne stroje. Druge soli namreč
vsebujejo določeno količino netopnih
delcev, ki bi sčasoma vplivali na napravo
za mehčanje vode in poslabšali njeno
učinkovitost.
l Sol dodate tako, da odvijete pokrovček na
posodi za sol in posodo napolnite s soljo.
l Med dodajanjem soli v posodico se iz nje
v korito stroja vedno prelije nekaj vode,
kar je povsem normalno; sol vsipajte v
posodo, dokler ni polna.
l Nato očistite zrnca soli iz navoja in
ponovno privijte pokrovček.
48
1,5 do 1,8 kg soli. Zalogo soli morate
občasno obnavljati; pogostnost je odvisna
od nastavitve naprave za mehčanje vode.
(Samo pri prvem polnjenju s soljo) Ko
pomivalni stroj prvič polnite s soljo,
morate na koncu v posodo za sol
doliti toliko vode, da se bo ta prelila iz
posode.
l Če uporabljate krožnike velikosti med 29
Posode, ki ima večji premer od 20 cm* ne
nalagajte na zgornjo košaro in mobilnih
nosilcev ne morete uporabljati, če je košara
na zgornjem položaju.
cm in 32.5 cm, jih naložite v spodnjo
košaro, zgornja košara pa je na zgornjem
položaju, kot je prikazano spodaj (odvisno
od modela):
* Pri modelih s tretjo košaro posode, ki ima
premer večji kot 14 cm, ne morete naložiti v
zgornjo košaro.
Tip "A":
1. Sprednje blokade "A" obrnite navzven;
KOŠARA NA SPODNJEM POLOŽAJU:
2. Odstranite košaro in jo namestite na
zgornji položaj;
1. Košaro držite na obeh straneh in jo
počasi dvignite navzgor (sl. 1).
2. Nato jo počasi namestite na pravilni
položaj (sl. 2);
3. Blokade "A" namestite na prvoten
položaj.
Posodo, ki ima večji premer od 20 cm ne
nalagajte na zgornjo košaro in mobilnih
nosilcev ne morete uporabljati, če je košara
na zgornjem položaju.
POZOR: NIKOLI KOŠARE NE DVIGUJTE
ALI SPUŠČAJTE SAMO NA ENI STRANI
(sl. 3).
Tip "A"
OPOZORILO:
Priporočamo, da košaro prestavite, preden
boste vanjo naložili posodo.
Tip "B"
1
A
2
a
b
a
b
A
3
49
SL
4. PRILAGODITEV ZGORNJE Tip "B": (SAMO MODELI S SISTEMOM EASY CLICK):
1. Odstranite zgornjo košaro;
KOŠARE (SAMO NA
2. Košaro držite na obeh straneh in jo
DOLOČENIH MODELIH)
dvignite navzgor (sl. 1).
Pravilen način zlaganja običajne posode v
stroj je prikazan na slikah 1 in 2.
5. NALAGANJE POSODE
Razvrščanje posode v zgornjo
košaro
Zgornja košara (sl. 1)
l Zgornja košara je opremljena s premičnimi
nosilci, ki so zapeti ob straneh košare in
ju lahko dvignete ali spustite.
l Nosilec v spodnjem položaju (A-A1) je
namenjen odlaganju skodelic za čaj in
kavo, nožev in zajemalk. Nanj lahko tudi
varno obesite kozarce s peclji.
Zgornja košara (sl. 2)
l Nosilec v zgornjem položaju (B-B1) pa
omogoča, da v košaro zložite krožnike
(premer največ 19 cm). Krožnike zložite
pokonci, z dnom proti hrbtni strani
pomivalnega stroja, razmaknjeni pa naj
bodo toliko, dab o omogočen neoviran
pretok vode med njimi.
Razvrščanje posode v spodnjo
košaro
l Priporočamo, da večje krožnike zložite
tako, da so nekoliko nagnjen naprej, saj
tako lažje potisnete košaro v stroj.
l Zgornja košara je zasnovana tako, da
zagotavlja maksimalno prilagodljivost;
vanjo lahko zložite kozarce, skodelice,
krožničke ali manjše skledice.
50
l Kozice, pekače, jušnike, sklede za solato,
pokrovke, servirne posode, plitve in globoke
krožnike zložite v spodnjo košaro.
l Jedilni pribor zložite v plastično košarico
za jedilni pribor z ročaji, obrnjenimi
navzgor, ter postavite košarico v spodnjo
košaro (sl. 6), pri tem pa pazite, da jedilni
pribor ne ovira vrtenje razpršilne ročice.
l Spodnja košara je v sredini opremljena z
Zgornja košara (sl. 5)
nastavljivim nosilcem (sl. 3 in 4). Ta
zagotavlja stabilnost posode in omogoča
optimalno razporeditev tudi pri pomivanju
posode neobičajne velikosti in/ali oblike.
5
SL
- POLOŽAJ "A": za običajno posodo,
predvsem krožnike brez kozic, solatnih
skled ipd.
- POLOŽAJ "B": za posodo, ki je sicer
običajne velikosti, a neobičajnih oblik (zelo
globoke sklede, posodo oglate oblike,
kose brez obodov ipd.).
D
- POLOŽAJ "C": za velike krožnike in/ali
krožnike neobičajnih oblik (pravokotne,
šesterokotne, ovalne, krožnike za pizzo
ipd.).
3
OPOZORILO
B
Če v košaro zložite krožničke z nosilcem v
nepravilnem položaju, bodo krožnički
ovirali oziroma onemogočili vrtenje
spodnjega razpršilca.
A
4
E
Pravilen način zlaganja običajne posode je
prikazan na sliki 6.
Spodnja košara (sl. 6)
6
C
A
l V spodnjo košaro lahko zložite tudi
manjše krožničke, kot je to prikazano na
sliki 5; v tem primeru mora biti držalo
potisnjeno v položaj ("E"). Če v košaro
zložite običajno velike ali večje krožnike,
pa naj bo držalo v položaju ("D").
Posodo zložite v pomivalni stroj tako, da bo
imela voda dostop do vseh površin, kar
zagotavlja dober rezultat pomivanja.
51
I Spodnja košara je opremljena z
varovalom, ki zagotavlja varnost pri
potegu košare iz stroja. To je zelo
koristno, če je košara polna. Pri
dodajanju soli, čiščenju filtrov ipd. pa
morate košaro do konca potegniti iz
stroja.
OPOZORILO
Tretja košara NI namenjena jedilnemu
priboru! Ker ni opremljena z držali za
jedilni pribor, bi lahko posamezni kosi
padli v spodnjo košaro
Košarica za jedilni pribor (sl. 7)
Košarica za jedilni pribor je sestavljena iz
dveh delov in jo lahko razstavite - potisnete
levi del stran od desnega. Tako lahko bolje
izrabite prostor v stroju. Zgornji del košare
lahko snamete, kar omogoča prilagajanje
vrsti jedilnega pribora.
l Za
optimalne
rezultate
pomivanja
priporočamo, da posodo zložite tako, dab
o spodnja stran obrnjena proti stropu
pomivalnega stroja (npr. krožničke in
skledice).
l Tretjo košaro enostavno odstranite iz
pomivalnega stroja - odstranite zapori, ki
sta na vodilih košare spredaj.
7
l Tretja košara zagotavlja maksimalno
prilagodljivost. Ker je razdeljena na tri
nagnjene dele in nima fiksnih držal, lahko
posodo zložite vanj na najrazličnejše
načine: samo skodelice za kavo in
krožničke, ali skodelice za kavo, skledice
druge pripomočke, ali morda krožničke,
strgala in zajemalke...
Na sliki 8 je prikazan eden od načinov.
Tretja košara (sl. 8)
8
Uporaba tretje košare
l Tretja košara je namenjena kosom, ki bi v
spodnji ali zgornji košari zavzeli preveč
prostora. Vanjo zložite manjše predmete,
predmete ploske oblike ali dolge
predmete. Tako v spodnji košari pridobite
dovolj prostora za večje kose ter lahko
vanjo zložite krožnike in lonce.
l V tretjo košaro lahko zložite skodelice za
kavo in različne krožničke, skledice,
kuhinjske nože in vilice, zajemalke in
velike žlice, strgala in dele kuhinjskih
aparatov (npr. rezila mešalnika).
52
6. INFORMACIJE ZA
TESTNI LABORATORIJ
DODATNA OPREMA "ZOOM"
(SAMO PRI NEKATERIH MODELIH)
testinfo-dishwasher@candy.it
Ob zahtevanju podatkov prosimo navedite
ime modela in številko pomivalnega stroja
(gl. tablico s podatki).
9
Mehke
plastične
odstranite.
nosilce
lahko
53
SL
Podatki za primerjalno testiranje in merjenje
glasnosti skladno s standardom EN so na
voljo na naslednjem naslovu:
Spodnja košara z dodatno opremo ZOOM,
ki omogoča, da stabilno naložite posodo
različnih velikosti in oblik na levo stran
košare. Z dodatki lahko izkoristite vse
prednosti programov ZOOM.
Ustrezna količina detergenta je odvisna od
vrste posode in od stopnje umazanosti
posode. Količina detergenta, ki je potrebna
za enkratno pomivanje, znaša 20 do 30 g.
Odmerite jo v predelek predalčka, ki je
namenjen detergentu za pomivanje (B).
7. DODAJANJE
DETERGENTA
(sl.A"2")
Detergent.
Zelo pomembno je, da uporabljate
samo namenske detergente za pomivalne
stroje; ti so lahko v obliki praška,
tekočine ali tablet.
Neustrezni detergenti, npr. tisti, namenjeni
ročnemu pomivanju, niso primerni za rabo v
pomivalnem stroju, saj ne vsebujejo
ustreznih snovi in onemogočijo pravilno
delovanje stroja.
Ko odmerite potrebno količino detergenta,
zaprite pokrovček - najprej ga potisnite v
smeri puščice (1) in nato v smeri puščice
(2), da se slišno zaskoči.
Polnjenje predalãka za detergent.
Predalček za detergent se nahaja na notranji
strani vrat (sl.A "2"). Će je pokrovček
zaprt, pritisnite na jeziãek (A) in pokrovãek
se bo odprl. Pokrov predalčka za detergent
ostane po končanem pomivanju odprt in je
tako pripravljen na novo polnjenje.
Ker se detergenti med sabo zelo razlikujejo,
upoštevajte navodila proizvajalca detergenta.
Naj vas samo opozorimo, da premalo
detergenta pomeni slabo pomito posodo,
medtem ko preveč detergenta ne pomeni,
da je zato posoda bolje pomita, le po
nepotrebnem porabite več detergenta.
OPOZORILO
Ko zlagate posodo v spodnjo košaro,
bodite pozorni, da krožniki ali ostala
posoda ne blokirajo predalčka za
detergent.
Ne pretiravajte z uporabo detergenta,
da ne bi po nepotrebnem onesnaževali
okolja.
54
l pozorno preberete in upoštevate navodila
8. VRSTE DETERGENTA
proizvajalca detergenta, ki so navedena
na embalaži;
Detergenti v tabletah
sredstvo za mehčanje vode/sol, je odvisna
od trdote vode na vašem območju.
Prepričajte se, da je trdota voda na vašem
območju znotraj območja, v katerem je
detergent, ki ga želite uporabiti, učinkovit;
ti podatki so običajno navedeni na embalaži
detergenta.
Če uporabljate tak detergent, z rezultati
pomivanja pa niste zadovoljni, se
posvetujte s proizvajalcem detergenta.
POMEMBNO
Da bi dosegli zadovoljive rezultate
pomivanja, MORATE položiti tableto v
del predalčka za detergente, namenjen
detergentu za glavno pomivanje, in
NE direktno v kad stroja!
V določenih okoliščinah lahko uporaba
kombiniranih detergentov povzroči:
l sledi vodnega kamna na posodi in v
pomivalnem stroju;
l manj učinkovito pomivanje in sušenje.
Koncentrirani detergenti
Koncentrirani detergenti z nižjo stopnjo
alkalnosti in z vsebnostjo naravnih encimov,
ki so namenjeni pomivanju pri 50°C, manj
vplivajo na okolje in varujejo tako posodo
kot tudi pomivalni stroj. Programi za
pomivanje pri 50°C so razviti namensko za
popolno izrabo lastnosti encimov za raztapljanje
nečistoč, kar omogoča, da z uporabo
koncentriranih detergentov s pomivanjem
pri nižji temperature dosežemo enake rezultate
kot s programi za pomivanje pri 65°C.
POMEMBNO
Odpravljanje
problemov,
ki
so
direktna posledica uporabe tovrstnih
detergentov, v garanciji ni vključeno.
Upoštevajte, da bodo v primeru, da
uporabljate
kombinirane
detergente
"TABS" opozorilne lučke za tekočino za
lesk in za sol odveč (samo nekateri
modeli), zato jih ne upoštevajte.
Če se pojavijo problemi pri pomivanju in/ali
sušenju posode, priporočamo, da začnete
namesto kombiniranih detergentov ponovno
uporabljati tradicionalne proizvode (detergent,
sol in tekočino za lesk). To namreč zagotavlja
pravilno delovanje mehčalnika vode v
pomivalnem stroju.
Kombinirani detergenti
Detergente, ki vsebujejo tudi sredstvo za
lesk, položite v predelek predalčka za
detergente, namenjen detergentu za glavno
pomivanje. V tem primeru mora biti predal
za tekočino za lesk prazen (če ni prazen,
pred uporabo kombiniranih detergentov
obrnite stikalo za doziranje tekočine za lesk
na najnižjo stopnjo).
Kombinirani detergenti "TABS"
V tem primeru priporočamo:
l da ponovno napolnite posodi za sol in za
tekočino za lesk;
l enkrat zaženete običajen program za
pomivanje posode brez posode v stroju.
Če imate namen uporabljati kombinirane
detergente "TABS" ("3 v 1"/"4 v 1"/"5 v 1",
itd.), ki torej vsebujejo tudi sol in sredstvo
za lesk, svetujemo naslednje:
Upoštevajte, da bo potem, ko začnete
ponovno uporabljati običajno sol za
pomivalne stroje, sistem spet v celoti
učinkovit šele po nekaj pomivanjih.
55
SL
l učinkovitost detergentov, ki vsebujejo tudi
Detergenti v tabletah različnih proizvajalcev
se različno hitro raztapljajo. Obstaja možnost,
da v primeru, da izberete kratkotrajni program
pomivanja, nekateri detergenti v tabletah ne
bodo optimalno učinkoviti, saj se ne bodo
do konca raztopili. Če uporabljate detergente v
tabletah, priporočamo, da izberete daljše programme
pomivanja, da se detergent porabi v celoti.
9. DODAJANJE SREDSTVA
ZA SPLAKOVANJE
(Sl. A "3")
Tekočina za lesk.
Tekočina za lesk, ki se samodejno odmeri
med zadnjim izpiranjem, pospeši sušenje
posode in preprečuje nastanek lis in madežev
na površini.
Polnjenje predalčka za tekočino
za lesk
Posoda za tekočino za lesk je na levi od
predalčka za detergent (sl. A "3"). Pokrovček
odprete tako, da pritisnete na mesto z
oznako in potegnete jeziček za odpiranje.
Vedno uporabljajte samo tekočino za lesk
za pomivalne stroje. S pomočjo okenca na
predalčku (C) se lahko prepričate, koliko
tekočine za lesk je še v predalčku.
POLNO
PRAZNO
temno
svetlo
Nastavljanje doziranja tekočine
za lesk (stopnje od 1 do 6)
Stikalo za nastavljanje doziranja (D) je pod
pokrovčkom; obračate ga s pomočjo
kovanca. Priporočamo stopnjo 4. Vsebnost
apnenca v vodi v veliki meri vpliva na
nastanek vodnega kamna in učinkovitost
sušenja. Zato je zelo pomembno, da
nastavite ustrezno stopnjo in s tem
zagotovite doziranje ustrezne količine
tekočine za lesk, saj boste le tako dosegli
dobre rezultate pomivanja. Če po pomivanju na
posodi opazite lise, zmanjšajte nastavitev za
eno stopnjo. Če pa so na posodi bele pike,
morate nastavitev zvišati za eno stopnjo.
56
10. ČIŠČENJE FILTROV
(sl. A "4")
Filtrirni sistem je sestavljen iz:
SL
A. srednje posodice, ki zadržuje večje
odpadke;
B. mikrofiltra, ki se nahaja pod mrežico.
Mikrofilter zadrži vse najmanjše delce in
s tem zagotovi brezhibno splakovanje;
C. ploske mrežice, ki filtrira vodo za
pomivanje ter.
l Filtre preglejte po vsakem pomivanju in z
njih odstranite morebitne ostanke hrane.
l Filtre vzamete iz stroja tako, da zavrtite
ročico v smeri nasprotni smeri vrtenja
urinega kazalca (sl. 1).
l Filter nato razstavite (sl. 2), da ga lažje
očistite.
l Ločite srednjo posodico in plosko mrežico
(sl. 3) in pomijte filtre pod tekočo vodo.
Če je potrebno, uporabite krtačko.
l Pri strojih, ki so opremljeni s samočistilnim
mikrofiltrom, vzdrževanje skorajda ni
potrebno - le vsaka dva tedna je potrebno
preveriti stanje filtrov. Kljub temu priporočamo,
da se po vsakem pomivanju prepričate, da
filtri niso zamašeni.
OPOZORILO
Po čiščenju morate filtre pravilno
sestaviti in nato pravilno namestiti v
stroj; predvsem se prepričajte, da je
ploska mrežica pravilno nameščena
na dnu stroja. Prepričajte se, da ste
filter pravilno pritrdili nazaj (ročico
obrnite v smeri vrtenja urinega kazalca), saj
nepravilno nameščeni filtri zelo zmanjšajo
učinkovitost pomivanja.
Nikoli ne pomivajte brez filtrov!
57
l Če posoda ni zelo umazana, oziroma
11. PRAKTIČNI NASVETI
Navodila za
pomivanja
boljše
stroj ni povsem poln, lahko izberete
varčni program pomivanja. Upoštevajte
navodila v razpredelnici programov.
rezultate
l Pred zlaganjem posode v pomivalni stroj
odstranite ostanke hrane (kosti, lupine,
kose mesa ali zelenjave, kavno usedlino,
olupke, cigaretni pepel, zobotrebce ipd.),
sicer se lahko zamašijo filtri, odprtina za
odtekanje vode ali šobe na pršilnih rokah.
l Posode pred pomivanjem v stroju ne
izpirajte pod tekočo vodo.
l Ponve in lonce z ostanki zažganih jedi
namakajte do začetka pomivanja v raztopini
pomivalnega sredstva.
l Posodo namestite v stroj tako, da je
obrnjena navzdol.
Česa v stroju ne smete pomivati
l Upoštevajte, da vsa posoda ni primerna
za pomivanje v pomivalnem stroju.
Svetujemo vam, da jedilnega pribora in
posode iz umetnih snovi, ki niso odporne
na toploto, jedilnega pribora z lesenimi
držali ali z držali iz umetnih snovi,
aluminijaste posode, kristala, stekla z
vsebnostjo
svinca,
pokrovk
s
termostatom… ne pomivate v stroju,
razen če proizvajalec tega izrecno ne
dovoljuje.
l Tudi barvne poslikave na nekaterih
l Posodo zložite tako, da se ne dotika med
seboj. Rezultati pomivanja bodo boljši, če
bo posoda pravilno zložena.
l Za dobre rezultate je zelo pomembno,
kako je posoda zložena v stroju. Če je
možno, zložite posodo v stroj tako, da se
ne dotika.
posodah niso toplotno obstojne. Priporočamo,
da njihovo obstojnost preverite tako, da v
stroju pomijete le en takšen kos in se tako
prepričate, če so barve obstojne.
l Srebrnega in običajnega jedilnega pribora
ne pomivajte skupaj, saj lahko pride do
kemične reakcije.
l Preverite, ali se lahko pršilne roke prosto
vrtijo.
l Pomivanje srebrne posode in jedilnega
pribora:
a) Srebro pomijte takoj po uporabi.
Koristni nasveti
b) Na tako posodo ali jedilni pribor ne
stresajte detergenta.
l Najprej izpraznite spodnjo košaro, da
c) Taka posoda ne sme priti v neposreden
stik z drugo kovino.
kapljice iz zgornje košare ne bi kapljale
na posodo v spodnji košari.
l Če pustite posodo dlje časa v stroju,
Nasveti za varčevanje
l Če želite pomivati vedno poln pomivalni
stroj, zlagajte vanj posodo po vsakem
obroku. Po potrebi lahko nastavite cikel
Hladnega predpomivanja. Na ta način
boste zmehčali in odstranili večje kose
jedi, ki ostanejo na posodi. Cikel za celotno
pomivanje nastavite šele takrat, ko je stroj
poln.
58
pri nakupu nove posode ali jedilnega
pribora se prepričajte, da je pomivanje
v pomivalnem stroju dovoljeno.
pustite vrata odprta, tako da bo lahko
zrak krožil okoli posode; posoda se bo
bolje posušila.
2) Pršilni roki izperite pod tekočo vodo, da
se očistijo šobe.
(sl. A "5")
3) Na koncu namestite pršilni roki nazaj v
stroj zgornjo zgoraj in spodnjo spodaj;
ne pozabite poravnati puščic in pravilno
namestite pršilni roki nazaj v stroj.
l Vrata in zunanje stene stroja redno čistite
z blagimi čistili. Nikoli ne uporabite ostrih
mrežic ali grobih čistil (npr. Vim, razne
kisline, topila).
l Vsa notranjost pomivalnega stroja je
izdelana iz nerjavečega jekla. Kljub temu
se lahko v notranjosti pojavljajo madeži,
ki so posledica oksidacije - vzrok zanjo je
lahko voda, ki vsebuje preveč železnih
soli
l Pomivalni stroj ne potrebuje posebnega
vzdrževanja, saj se notranjost čisti
samodejno. Z vlažno krpo redno čistite
tesnilo na vratih, da odstranite ostanke
hrane in sledi tekočine za lesk.
l Takšne madeže lahko odstranite z blagim
sredstvom za poliranje nerjavečega jekla,
ki ne sme vsebovati spojin klora. Nikoli pa
ne uporabljajte grobih čistilnih pripomočkov,
npr. gobic iz jeklene volne..
l Redno čistite tesnila vrat z vlažno krpo,
tako da odstranite nečistočo in sledi
tekočine za lesk.
l Priporočamo redno čiščenje pomivalnega
1
stroja, s čimer odstranite obloge vodnega
kamna in nečistočo iz stroja. Priporočamo
uporabo namenskih sredstev za čiščenje
pomivalnih strojev. Pri čiščenju pomivalnega
stroja z namenskim čistilom mora biti
pomivalni stroj prazen, tj. v njem ne sme
biti posode.
1b
l Če kljub rednemu čiščenju filtra opazite,
da posoda ni dobro pomita oz. ni povsem
suha, preverite, da niso morda šobe na
pršilnih rokah zamašene z ostanki hrane
(sl. A"5").
2
Če so zamašene, jih očistite na naslednji
način:
1) najprej odstranite zgornjo pršilno roko:
obračajte jo, dokler se oznaka ne ujema
s puščico (slika 1), nato pa jo potisnite
navzgor (sl. 1b) in jo med potiskanjem
navzgor odvijte v smeri vrtenja urinih
kazalcev. Očiščeno namestite nazaj na
enak način v obratnem vrstnem redu.
Spodnjo pršilno roko snamete tako, da
jo preprosto potegnete navzgor (slika 2).
PO KONCU POMIVANJA
Po vsakem pomivanju zaprite pipo za vodo
in izklopite stroj s pritiskom na tipko za
vklop/izklop.
59
SL
12. VZDRŽEVANJE IN
ČIŠČENJE
Če pomivalnega stroja dlje časa ne boste
uporabljali, storite naslednje:
1. V prazen stroj odmerite malo detergenta
ter vklopite enega od programov, da se
notranjost očisti;
2. Potegnite vtikač iz vtičnice;
3. Zaprite pipo za vodo;
60
4. Napolnite posodico s sredstvom za lesk;
5. Vrata stroja pustite priprta, da se stroj zrači;
6. Notranjost aparata mora ostati čista;
7. Če je pomivalni stroj v prostoru, kjer se
temperatura lahko spusti pod 0°C,
obstaja nevarnost, da bo voda v stroju
zmrznila. V takem primeru prostor najprej
ogrejte, stroj pa vključite šele čez 24 ur..
61
Varovalka / Vhodna moč / Napetost napajanja
Tlak dovoda vode (MPa)
Zmogljivost s ponvami in posodo
Pogrinjki (EN 50242)
120
117
59,8x82x58
BREZ DELOVNEGA
PULTA
13
8 oseb
Glej tipsko tablico
Min.0.08 - Maks. 0.8
9 oseb
15
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
TEHNIČNI PODATKI (Glej tipsko tablico)
60x85x60.9
Globina pri odprtih vratih (cm)
Z DELOVNIM
PULTOM
PROSTOSTOJEČ
Širina x višina x globina (cm)
PODATKI
F Gumb opcije "TABS"
POLVGRADNI
SL
9 oseb
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
VGRADNI
L ZASLON
D Gumb "IZBIRA PROGRAMA"
NI VIDNO
I Gumb "START/RESET" (ZAČNI PONASTAVI program)
C Gumb opcije "POLOVIČNA KOLIČINA"
VELIKOST
H Gumb opcije "SMART DOOR"
B Gumb "ODDALJEN NADZOR (Wi-Fi)"
E Gumb "ZAKASNITEV VKLOPA"
G F+H ZAŠČITA ZA OTROKE
A Gumb "VKLOP/IZKLOP"
13. OPIS NADZORNE
PLOŠČE
14. TEHNIČNI PODATKI
9) KONTROLNE LUČKE PROGR.OV
15. IZBIRA PROGRAMA IN
POSEBNE FUNKCIJE
Opis ZASLONA
Zaslon vas ves čas obvešča o delovanju
stroja.
10) KONTROLNA
LUČKA
PROGR.A
"ZOOM"
Če je omogočen Progr. ZOOM, zasvetijo
ustrezne kontrolne lučke.
11) KONTROLNA LUČKA OPCIJE "TABS"
12) KONTROLNA LUČKA OPCIJE "SMART
DOOR"
13) KONTROLNA LUČKA "ADDISH"
1) PRIKAZ TEMPERATURE
Prikazuje
temperaturo
vsakega izbranega Progr.a.
pomivanja
2) PRIKAZ PROGR.A
Prikazuje Progr.e pomivanja posode,
informacije o opcijah, sporoča napake in
podobno.
3) PRIKAZ ČASA DO KONCA
Prikazuje čas pomivanja vsakega
izbranega Progr.a in sporoča preostali
čas do konca pomivanja.
4) KONTROLNA
LUČKA
ZAPRTEGA
DOTOKA VODE
Prikazuje napako na dovodu vode med
ventilom in pomivalnim strojem (glej
"ODPRAVLJANJE TEŽAV IN GARANCIJA").
OPOZORILO
Če se boste zaslona dotikali v prvih
sekundah po vklopu, lahko prekinete
samodejni uvodni postopek, zaradi
česar lahko vplivate na pravilno
delovanje stroja. V tem primeru stroj
izključite in postopek ponovite.
Gumb VKLOP/IZKLOP
l Za vklop stroja pritisnite gumb VKLOP/
IZKLOP (in držite najmanj 3 sekunde).
Po končanem ciklusu ne pozabite izklopiti
stroja z gumbom VKLOP/IZKLOP, nato
izključite električni vtič in zaprite dotok
vode.
5) KONTROLNA LUČKA "DODAJ SOL"
Prvi vklop stroja in jezik
6) KONTROLNA
LUČKA
"DODAJ
SREDSTVO ZA SPLAKOVANJE"
7) KONTROLNA LUČKA
POVEZAVE Wi-Fi
8) KONTROLNA
LUČKA
"POLOVIČNA KOLIČINA"
BREZŽIČNE
OPCIJE
l Odprite vrata in posodo, ki jo želite oprati,
naložite v stroj, nato vrata ponovno
zaprite.
l Pritisnite gumb "VKLOP/IZKLOP" in ga
držite približno 3 sekunde.
62
l Stroj priključite v vtičnico.
l V tej fazi ostanejo aktivni samo gumbi
l Na zaslonu se bo izpisalo sporočilo
"LUČKE PROGR.OV" "TABS" in "ZAČNI/
PONASTAVI". Na zaslonu se bo izpisalo
sporočilo "BRAVA" in vse kontrolne lučke
se bodo vklopile za 3 sekunde.
zaslonu
"ENGLISH".
se
bo
izpisal
l Z gumbom "PROGR.", in zasvetili bosta
kontrolni lučki gumbov "SMART DOOR"
in "TABS" lahko izberete parametre, ki jih
boste nato regulirali (ODSTRANJEVANJE
VODNEGA KAMNA → ZVOČNI SIGNAL
→ SPOMINSKA FUNKCIJA).
jezik
l Z gumbi "LUČKE PROGR.OV" in "TABS"
lahko izberete želen jezik.
l Nastavitve parametrov izbirate z gumboma
"SMART DOOR" (-) in "TABS" (+).
l Izbran jezik potrdite z gumbom "ZAČNI/
PONASTAVI".
l Za izbiro nastavitev ODSTRANJEVANJE
VODNEGA
KAMNA
Poglavje v navodilih.
l Takoj zatem se na zaslonu izpiše
sporočilo "DOBRODOŠLI" in vse kontrolne
lučke bodo ugasnjene.
ustrezno
l Za izbiro nastavitev ZVOČNI SIGNAL glej
ustrezno poglavje.
l Sporočilo programa "EKO 2:50" ali
"EKO 3:25" (z aktivirano opcijo SMART
DOOR).
l Za
izbiro
nastavitev
SPOMINSKA
FUNKCIJA glej ustrezno poglavje.
Po naslednjih vklopih stroja
OPOZORILO
Če stroj ostane vklopljen in ne
izberete ali zaženete programa, se po
5 minutah pomivalni stroj samodejno
izklopi.
Pritisnite gumb ZAČNI/PONASTAVI; na
zaslonu se pokaže Progr. "EKO".
Če je aktivirana spominska funkcija,
se bo shranjen program pokazal na
zaslonu.
Izbirnik nastavitev
Pomivalni
stroj
regulirajo
določene
tovarniške nastavitve. Kljub temu lahko v
nastavitvah različne parametre pomivanja
prilagodite svojim potrebam.
Spreminjanje jezika
l Pritisnite gumba TABS in POLOVIČNA
KOLIČINA skupaj za 5 sekund.
Vstop v nastavitve
l Na zaslonu se prikaže "ENGLISH".
Preden začnete izvajati naslednji
postopek, mora biti pomivalni stroj
VEDNO izklopljen.
l Nadaljujte
z naslednjimi
"NASTAVITVE JEZIKA".
l Pomivalni
stroj vklopite z gumbom
"VKLOP/IZKLOP" ki ga držite približno 3
sekunde.
koraki
v
OPOZORILO
S tem postopkom boste izbrisali vse
shranjene nastavitve in stroj boste
ponastavili na tovarniške nastavitve.
l Približno 5 sekund držite gumba “Progr.”
in "VKLOP/IZKLOP".
63
glej
SL
l Na
"NASTAVITVE".
Nastavitve programa
l Odprite vrata in umazano posodo zložite
v stroj.
l Na zaslonu se bo pokazal Progr. "EKO"
ali Progr., ki ste ga shranili predhodno.
Modeli s senzorjem umazanije
(Samo na določenih modelih).
Pomivalni stroj ime senzor za umazanijo,
ki lahko analizira motnost vode med vsemi
"SAMODEJNIMI" fazami Progr.a (glej
legendo Progr.ov).
Zaradi te naprave se parametri ciklusa
pomivanja samodejno prilagodijo realni
količini umazanije na posodi.
Motnost vode je namreč povezana s
stopnjo umazanosti posode.
Z optimizirano porabo vode in energije
jamčimo za odlične rezultate pomivanja.
Programi "IMPULSE"
l Čas trajanja Progr.a se bo pokazal levo in
Progr.i "IMPULSE" delujejo z impulzivno
tehnologijo pranja, ki zmanjša porabo in
hrup ter izboljša zmogljivost.
temperatura Progr.a na desni strani.
l Izberite želen Progr. z nekajkratnim
pritiskom gumba "PROGR." Na zaslonu
zasvetijo ikone aktiviranih Progr.ov.
"Prekinitve" delovanja črpalke pomivanja
NISO napake; značilne so za impulzivno
pranje in kot take veljajo za normalno
lastnost programa.
l Za izbiro želene opcije pritisnite ustrezen
gumb (kontrolna lučka zasveti).
ADDISH
(možnost dodajanja
posode po začetku izvajanja
programa)
l Pritisnite gumb "ZAČNI/PONASTAVI".
Če so vrata zaprta, se bo Progr. samodejno
vklopil po zvočnem signalu. Na zaslonu bo
prikazan čas do konca ciklusa pomivanja.
Ko pomivalni stroj vklopite, počakajte
nekaj sekund, da se program zažene.
Programi "SAMODEJNO"
Modeli s pametnim senzorjem polnjenja
(Smart Loading Sensor)
Program "SAMODEJNI DNEVNO" s pomočjo
algoritma, ki analizira stopnjo umazanije
posode v realnem času samodejno izbere
idealno temperaturo in čas pomivanja, pri
čemer določi optimalno porabo vode in
elektrike.
64
Ko se Progr. zažene, morate samo odpreti
vrata in dodati posodo, kontrolna lučka
ADDISH zasveti.
Stroj se samodejno zaustavi in na zaslonu
bo utripal čas do konca ciklusa.
Vrata zaprite in ne pritisnite nobenega
gumba. Progr. se bo nadaljeval, kjer ste ga
prekinili. Ko se kontrolna lučka za dodajanje
posode izklopi, ni priporočljivo dodajati nove
posode.
Počasi in previdno odprite vrata, da
vas curek vode ne bo zmočil.
ADDISH po izklopu kontrolne lučke
strogo odsvetujemo, ker lahko vpliva
na zmogljivost pomivanja.
Če odprete vrata med programom
sušenja, vas bo zvočni signal s
presledki opozoril, da se program
sušenja še ni zaključil.
PERFECT RAPID ZONE
(samo določeni modeli)
Sprememba programa, ki se izvaja
Postopajte kot je opisano v nadaljevanju, če
želite spremeniti Progr., ki se izvaja:
Območje "PERFECT RAPID ZONE" je na
levi strani kadi, kjer sta nameščena dodatna
razpršilca, ki se aktivirata med izvajanjem
hitrih programov (KRATKI PROGR. 24' in
ZOOM 39’) ter programov (UNIVERZALNI ,
DEZINFEKCIJA, UNIVERZALNI PLUS,
EKO PLUS). Na ta način je v tem delu
stroja zagotovljeno pomivanje z večjo
učinkovitostjo in z več vode.
l Pritisnite gumb "ZAČNI/PONASTAVI" in
ga držite najmanj 3 sekunde. Na zaslonu
se bo pojavil "PONASTAVITEV" in
zaslišali boste zvočni signal.
l Progr., ki se izvaja, bo preklican.
l V tem trenutku lahko izberete nov Progr.
in sicer z gumbom "PROGR.".
OPOZORILO
Pred začetkom novega programa
preverite, ali je v posodici še dovolj
detergenta. Po potrebi detergent dodajte.
Če med delovanjem pomivalnega stroja
zmanjka električne energije, bo poseben
spomin stroja shranil izbrani Progr. in ko
bo električna energija ponovno na voljo,
se bo Progr. nadaljeval, kjer se je
zaustavil.
Opcijski gumbi
Operacije programa
(Samo za prostostoječe modele).
Opcijski gumbi nudijo več opcij pomivanja in
prilagajanje Progr.ov pomivanja po vaši
meri (glej preglednico v 17. poglavju s
seznamom Progr.ov, kjer se posamezna
opcija lahko aktivira).
Pred začetkom Progr.a opcije aktiviramo
(ali izklopimo) z ustreznim gumbom.
Ustrezna kontrolna lučka se bo na zaslonu
pokazala (ali izklopila).
Med izvajanjem Progr.a je na zaslonu
prikazano
ime
izbranega
Progr.a,
temperatura tega Progr.a in čas do konca
ciklusa, ki se samodejno posodablja.
Konec programa
Oglasi se 5-sekundni zvočni signal (če ni
izklopljen) in sicer 3-krat v 30-sekundnem
intervalu, s čimer javi, da je Progr. zaključen.
Opcijski gumb je treba po izbiri Progr.a
pomivanja aktivirati.
65
SL
Samo pri modelih z opcijo "SMART
DOOR" se med fazo sušenja vrata
samodejno odprejo, nato morate
počakati do signala, ki pomeni konec
ciklusa, in šele nato lahko vzamete
posodo iz stroja.
OPOZORILO
Če izberete možnost, ki ni združljiva z
izbranim programom, lučka za možnosti
najprej utripa, nato pa ugasne.
Gumb "SMART DOOR"
(SAMODEJNO ODPIRANJE VRAT)
Ta opcija aktivira posebno napravo, ki
odpre vrata za za nekaj centimetrov in sicer
med ali na koncu ciklusa sušenja (odvisno
od Progr.a). Tako omogočimo naravno in
učinkovito sušenje posode. Trajanje
izbranega ciklusa se bo samodejno
spremenilo, da bo dosežena optimalna
temperatura za ciklus splakovanja; tako
precej zmanjšamo porabo energije. Če se
vrata med zadnjo fazo sušenja samodejno
odprejo, lahko zrak kroži in prepreči
nastajanje neprijetnih vonjav.
Če se vrata odprejo, se na zaslonu prikaže
sporočilo "SMART DOOR".
Ta opcija se samodejno vklopi v
programu "EKO". Po želji jo lahko tudi
izklopite. Funkcija "SMART DOOR" ni
na voljo v programih "KRATKI PROGR.
24'", "ZOOM. 39'" in "PREDPRANJE".
Tipka "TABS"
Opcija "TABS" ("3 v 1" / "4 v 1" / "5 v 1", itd.)
optimizira uporabo kombiniranih detergentov.
S pritiskom na ta gumb se izbran program
pomivanja spremeni in izbere najboljšo
možno kombinacijo detergentov. Poleg tega
sta onemogočeni opozorilni lučki "ni soli" in
"ni sredstva za splakovanje".
OPOZORILO
Ko to funkcijo izberete, ostane
aktivirana (vklopljena kontrolna lučka)
v naslednjih ciklusih pomivanja.
Izklopi se samo (kontrolna lučka se
izklopi), če gumb pritisnete ponovno.
To opcijo priporočamo, če uporabljate
program KRATKI PROGR. 24', čas
programa se bo podaljšal za pribl. 15
minut, kar omogoča boljše delovanje
detergenta v tabletah.
Kontrolna lučka "DODAJ SOL"
Če zasveti kontrolna
posodo za sol.
OPOZORILO
napolnite
Kontrolna lučka "DODAJ
SREDSTVO ZA SPLAKOVANJE"
Če je aktivirana ta opcija, ne smete
zadržati vrat med odpiranjem niti jih
ne smete na silo zapirati, ker bi
poškodovali mehanizem. Zagotovite,
da bo pred vrati dovolj prostora in
pred zapiranjem vrat počakajte, da bo
naprava za odpiranje dokončala
odpiranje vrat.
Če zasveti kontrolna lučka bo zmanjkalo
sredstva za splakovanje, ki ga morate dodati.
Gumb "ZAKASNITEV VKLOPA"
Gumb "POLOVIČNA KOLIČINA"
Če morate pomiti manjšo količino posode
(npr. kozarce, skodelice, krožnike), lahko
aktivirate opcijo "POLOVIČNA KOLIČINA".
Na ta način lahko prihranite vodo, energijo
in čas. S funkcijo "POLOVIČNA KOLIČINA"
uporabljajte manj detergenta kot za polno
količino.
66
lučka
Čas vklopa pomivalnega stroja lahko
nastavite s tem gumbom in sicer z 00:30 do
23:30-urno
zakasnitvijo.
Za
izbiro
zakasnitve vklopa postopajte kot sledi:
l Pritisnite gumb "ZAKASNITEV VKLOPA"
(na zaslonu se pojavi "0:00").
l Ponovno pritisnite gumb, če želite povečati
Zvočni signal lahko utišate na naslednji
način:
čas zakasnitve v urah (vsakokrat, ko
pritisnete na gumb, podaljšate zakasnitev
vklopa za 30 minut do maksimalne
zakasnitve 23:30 ur).
Če ne želite zakasnitve vklopa, pritisnite
gumb Zakasnitev vklopa in sicer
tolikokrat, da bo na zaslonu prikazan
čas 0:00 (stroj se bo zagnal takoj).
1. Držite gumb "PROGR." in istočasno
vklopite pomivalni stroj z gumbom
"VKLOP/IZKLOP".
2. Na zaslonu se prikaže "NASTAVITVE".
l Za začetek odštevanja, pritisnite gumb
"ZAČNI/PONASTAVI". Na zaslonu bo
prikazan čas do konca Progr.a. Po
končanem odštevanju se bo Progr. vklopil
samodejno.
3. Pritiskajte gumb PROGR. dokler na
zaslonu ne vidite "ZVOČNI SIGNAL".
4. Nato pritisnite ali gumb "POLOVIČNA
KOLIČINA" ali "TABS", da spremenite
DA/NE.
(Samo za prostostoječe modele.)
Dolžina
izbranega
ciklusa
bo
prikazana na zaslonu. Po končanem
odštevanju se bo program vklopil
samodejno in dolžina izbranega
ciklusa bo prikazana na zaslonu.
5. Pomivalni stroj izklopite s pritiskom na
gumb "VKLOP/IZKLOP" in tako
potrdite nove nastavitve.
Alarm vklopite z enakim postopkom.
Za preklic zakasnitve vklopa postopajte kot
sledi:
Spominska funkcija (Shranjevanje
zadnjega uporabljenega programa)
l Pritisnite gumb "ZAČNI/PONASTAVI" in
ga držite najmanj 3 sekunde. Na zaslonu
se bo pojavil "PONASTAVITEV" in
zaslišali boste zvočni signal.
1. Držite gumb "PROGR." in istočasno
vklopite pomivalni stroj z gumbom
"VKLOP/IZKLOP".
l Zakasnitev vklopa in izbran Progr. bosta
2. Na zaslonu se prikaže "NASTAVITVE".
preklicana. Na zaslonu se bo pokazal
program "ECO" ali program, ki ste ga
shranili predhodno.
3. Pritiskajte gumb PROGR. dokler se na
zaslonu ne pokaže "SPOMINSKA
FUNKCIJA".
l Za vklop pomivalnega stroja je treba
4. Nato
pritisnite
ali
"POLOVIČNA
KOLIČINA" ali "TABS" da spremenite
Progr..
izbrati nov PROGR. in opcijski gumb kot
je opisano v paragrafu "NASTAVITVE".
5. Pomivalni stroj izklopite s pritiskom na
gumb "VKLOP/IZKLOP" in tako potrdite
nove nastavitve.
Utišan signal KONČANEGA
PROGRAMA
Izdelek
je
tovarniško
nastavljen
aktiviranim zvočnim signalom.
z
Za spreminjanje
postopajte enako.
67
shranjenega
Progr.a
SL
Preden začnete izvajati naslednji
postopek, mora biti pomivalni stroj
VEDNO izklopljen.
3. Na zaslonu se bo prikazal
"IZKLOPLJEN NAČIN DEMO”.
Aktiviranje ali izklop NAČIN DEMO
(uporablja se izključno v trgovinah)
4. Izklopite stroj.
Aktiviranje
Preden začnete izvajati naslednji
postopek, mora biti pomivalni stroj
VEDNO izklopljen.
l Zaprite vrata stroja.
1. Stroj vklopite z gumbom VKLOP/IZKLOP.
l Vklopite aparat.
2. Pritisnite
gumb
"PROGR."
in
"ZAKASNITEV VKLOPA" skupaj za
5 sekund.
l Če pritisnete gumba TABS in SMART
ZAŠČITA ZA OTROKE
3. Na zaslonu se bo prikazalo "AKTIVIRAN
NAČIN DEMO".
4. Če gumba ne držite 30 sekund, se bo
PROGR. vklopil in prikazal Progr.
pomivanja.
Izklop funkcije
OPOZORILO
Če ste stroj namestili in pravilno
deluje, vendar ne morete zagnati
ciklusa pomivanja z gumbom za vklop,
morda ni bil izklopljen gumb "Način
Demo".
Preden začnete izvajati naslednji
postopek, mora biti pomivalni stroj
VEDNO izklopljen.
1. Stroj vklopite
IZKLOP.
z
gumbom
DOOR hkrati za približno 3 sekunde,
lahko zaklenete tipke. Tako lahko
preprečite
neželene
ali
nehotene
spremembe.
l Zaklenjene
tipke
lahko
odklenete
preprosto s ponovnim pritiskom gumbov
TABS in SMART DOOR ali z izklopom
stroja.
Če bi med delovanjem stroja zmanjkalo
električne energije, posebna spominska
funkcija shrani nastavitve in ko je
električna energija ponovno na voljo,
stroj začne delovati na točki, ko se je
prenehal.
OPCIJE PROGR./OPCIJE/ZAKASNITEV
VKLOPA so aktivirane in če pritisnete
te gumbe, lahko predstavite delovanje
stroja, ne da bi morali vklopiti
pomivanje.
VKLOP/
2. Pritisnite
gumb
"PROGR."
in
"ZAKASNITEV VKLOPA" skupaj za
5 sekund.
68
napis
Uspešen vpis
16. DALJINSKO UPRAVLJANJE
(WI-FI)
l Na zaslonu se bo izpisalo sporočilo
"POVEZAN", nato se bo izpisalo
sporočilo "ODDALJEN NADZOR" in
kontrolna lučka "Wi-Fi" bo svetila.
l Zdaj
lahko
aplikacije.
Povezovanje stroja z aplikacijo
l Naložite
aplikacijo čarovnika
simply-Fi na svojo stroj.
upravljate
preko
Neuspešen vpis
Candy
Če pridružitev stroja ni uspešna (ali ni
opravljena v 5 minutah):
Aplikacija čarovnika Candy simply-Fi je na voljo tako za Android kot za
tablice iOS in pametne telefone.
l se na zaslonu izpiše "POSKUSI PONOVNO".
l Stroj ne bo povezan.
l Ponovite
Za vse podrobnosti lastnosti Wi-Fi si
oglejte izbirnike aplikacij in način
demo.
postopek
pridružitve
preko
aplikacije.
Več informacij vam je na voljo v "Vpis v
aplikacijo - Hitra navodila", ki ste jih
prejeli skupaj s strojem in so na voljo tudi
na povezavi: go.candy-group.com/bm-dw
l Preverite, ali je router vklopljen in je vaš
pametni telefon/tablica povezana z vašim
domačim omrežjem Wi Fi.
l Vklopite
BLUETOOTH
na
svojem
pametnem telefonu/tablici (če je na voljo).
Ponastavitev brezžičnega omrežja
WiFi
l Odprite aplikacijo, ustvarite uporabniški
profil in dodajte stroj po navodilih na
zaslonu aparata.
Če se pojavijo težave ali če spremenite
geslo
domačega
omrežja,
postopek
pridružitve ponovite in odstranite izdelek iz
aplikacije.
l Pomivalni stroj vklopite tako, da pritisnete
gumb VKLOP/IZKLOP in ga držite 3
sekunde, ko navodila v aplikaciji tako
zahtevajo.
AKTIVIRANJE ODDALJEN NADZOR
l Pritisnite "Progr. 3sek WiFi" in ga držite
Če želite stroj upravljati na daljavo:
3 sek à na zaslonu se izpiše sporočilo
"PRIDRUŽI" in kontrolna lučka "Wi-Fi"
se izklopi.
l Napolnite
pomivalni
stroj,
detergent in zaprite vrata.
l Po 60 sekundah pritisnite in držite gumb
dodajte
l Pomivalni stroj vklopite.
"TABS" 3 sekunde in na zaslonu se
bo za 5 minut izpisalo sporočilo
"PREPROSTO". Kontrolna lučka Wi-Fi
bo 3-krat počasi utripala in se nato
ugasnila za 2 sekundi.
l Pritisnite "Progr. 3sek WiFi". à Na
zaslonu se izpiše besedilo "ODDALJEN
NADZOR".
l Zdaj
lahko
aplikacije.
l Vpišite geslo domačega brezžičnega
omrežja v aplikacijo in zaključite postopek.
69
stroj
SL
Stoj je opremljen s tehnologijo daljinskega
upravljanja Wi-Fi. ki omogoča oddaljen
nadzor preko aplikacije.
stroj
upravljate
preko
IZKLOP ODDALJEN NADZOR
Kontrolna lučka "Wi-Fi"
l Za
izhod iz daljinskega upravljanja
pritisnite gumb "Progr. 3sek WiFi".
Kontrolna lučka Wi-Fi bo začela počasi
utripati in na zaslonu se bo izpisalo
besedilo "ODDALJEN NADZOR IZKLOPLJEN".
Na zaslonu bo prikazan zadnji končan
program stroja (ali program "EKO").
l Če je ciklus v teku:
Kontrolna lučka Wi-Fi bo začela počasi
utripati in na zaslonu se bo izpisalo
besedilo "ODDALJEN NADZOR IZKLOPLJEN".
Na zaslonu bo potem prikazan preostali
čas. Ciklus se zaključi brez nadzora
preko aplikacije.
izhoda
iz
oddaljenega
l Pritisnite gumb "Začni/Ponastavi" in
ga držite 3 sekunde
Če poteka ciklus pomivanja, bo prekinjen
in
stroj
bo
preklopil
iz
načina
ODDALJENEGA NADZORA. Kontrolna
lučka "Wi-Fi" bo počasi utripala. Zdaj je
mogoče izbrati nov ciklus pomivanja na
nadzorni plošči.
l Pritisnite gumb "VKLOP/IZKLOP" in ga
držite 3 sekunde (ali izključite)
Če poteka ciklus pomivanja, bo aktiviran
premor in stroj bo preklopil iz načina
ODDALJENEGA NADZORA. Ob ponovnem
vklopu bo kontrolna lučka "Wi-Fi" počasi
utripala in ciklus, ki je bil med izvajanjem
prekinjen, se bo nadaljeval na točki, kjer
je bil zaustavljen.
Ko odprete vrata, je ODDALJEN
NADZOR onemogočen. Če želite stroj
upravljati preko aplikacije, zaprite
vrata.
70
domačim brezžičnim omrežjem. Lahko
deluje na naslednje načine:
- SVETI: daljinsko upravljanje je omogočeno.
l Če ne poteka noben ciklus:
Drug način
nadzora.
l Prikazuje stanje povezanosti stroja z
- POČASI UTRIPA: daljinsko upravljanje
je onemogočeno.
- HITRO UTRIPA 3 SEKUNDE IN
UGASNE: stroj se ne more povezati z
domačim brezžičnim omrežjem ali pa ga
še niste vpisali prek aplikacije.
- POČASI 3-KRAT UTRIPA, NATO
UGASNE ZA 2 SEKUNDI: postopek
pridružitve aplikaciji v teku.
- VKLOPI SE ZA 1 SEKUNDO, NATO
IZKLOPI ZA 3 SEKUNDE: vrata so
odprta. Oddaljenega nadzora se ne da
onemogočiti.
17. LEGENDA PROGRAMOV
Opis
P1
EKO
Program za običajno umazano posodo
(najučinkovitejši program glede kombinirane
porabe energije in vode za navedeni tip
namiznega pribora).
Ta program je skladen z določili standarda
EN 50242.
P2
INTENZIVNI PROGR.
Primeren za pomivanje zelo umazanih loncev,
kozic...
P3
UNIVERZALNI
P4
ZOOM 39’
Razred A pomivanje in sušenje je hiter ciklus
pomivanja.
* Primeren za pomivanje do 8 pogrinjkov.
P5
KRATKI PROGR. 24'
Za hitro pomivanje posode, ki jo pomivate takoj
po obroku, in sicer za 6 pogrinjkov.
P6
PREDPRANJE
P7
DEZINFEKCIJA
P8
HITRO IN
INTENZIVNO
Namenjen hitremu pomivanju zelo umazane
posode.
P9
UNIVERZALNI PLUS
Namenjen vsakodnevnemu pomivanju posode.
Za izjemno stopnjo higiene in čistočo je
poskrbljeno z dvakratnim končnim izpiranjem.
P10
DNEVNI
Hiter program za pomivanje “normalno”
umazane posode - namenjen pogostemu
pomivanju običajno polnega stroja posode.
P11
EKO PLUS
P12
OBCUTLJIV
Primeren za pomivanje običajno
posode - krožnikov, loncev, kozic...
umazane
Kratko predpomivanje posode z hladno vodo, ki
ste jo zložili v pomivalni stroj in jo imate namen
pomiti kasneje, ko stroj napolnite.
Antibakterijski program, namenjen pomivanju in
steriliziranju posode (tudi zelo umazane),
stekleničk za dojenčke itd.…
Program za pomivanje pri srednji temperature,
namenjen pomivanju loncev in kozic, ki so
“normalno” umazani, z detergenti, ki vsebujejo
encime.
Primeren za pomivanje občutljive keramike in
kozarcev, pa tudi za vsakodnevno pomivanje
manj umazane posode (razen loncev in kozic).
Pomivanje s predpomivanjem
Če izberete program s predpomivanjem, priporočamo, da odmerite dodatno količino detergenta
(največ 10 g) neposredno v stroj.
71
SL
Program
Predpranje z detergentom
Programi “IMPULSE”
Temperatura pomivanja (°C)
Povprečni čas
pomivanja¹ (min.)
Gumb "SMART DOOR"
Gumb
"POLOVIČNA KOLIČINA"
Gumb "TABS"
Opcije
P1
EKO
●
■
45
205
DA
DA
DA
P2
INTENZIVNI
PROGR.
●
■
75
130
DA
DA
DA
P3
UNIVERZALNI
- ■
60
120
DA
DA
DA
P4
ZOOM 39’
60
39
N/O
N/O
DA
P5
KRATKI PROGR.
24'
50
24
N/O
N/O
DA
P6
PREDPRANJE
-
5
N/O
N/O
P7
DEZINFEKCIJA
75
140
DA
N/O
DA
P8
HITRO IN
INTENZIVNO
●
■
65
85
DA
DA
DA
P9
UNIVERZALNI
PLUS
-
-
70
125
DA
N/O
DA
P10
DNEVNI
55
65
75
95
DA
DA
DA
P11
EKO PLUS
55
240
DA
N/O
DA
P12
OBCUTLJIV
45
85
DA
DA
DA
Program
-
● -
- ■
- - ■
72
● = PREDPRANJE z detergentom
■ = Programi "IMPULSE"
1) S toplo vodo (15°C) - Odstopanje ±10%Če uporabljate vročo vodo, se bo čas do konca programa samodejno posodobljen med izvajanjem
programa.
Vrednosti so izmerjene v laboratoriju v skladu z evropskimi standardi EN 50242 (vrednosti lahko
odstopajo glede na pogoje uporabe).
73
SL
N/O = OPCIJA NI NA VOLJO
18. ENOTA ZA
ODSTRANJEVANJE
VODNEGA KAMNA
Odvisno sicer od vodnega vira, voda
vsebuje različne količine vodnega kamna in
mineralov, ki se odlagajo na posodi in
puščajo bele sledi. Višja količina omenjenih
snovi v vodi pomeni večjo trdoto vode.
Pomivalni stroj je povezan z enoto za
odstranjevanje vodnega kamna, ki s
posebno regeneracijsko soljo dovaja za
pomivanje posode mehko vodo.
Informacije o stopnji trdote vaše vode lahko
dobite na vašem komunalnem podjetju.
Enota za mehčanje vode lahko mehča vodo
do trdote 90 °fH (francoski način) ali 50 °dH
(nemški način) z 8 nastavitvami. Nastavitve
so naštete v preglednici spodaj in sicer z
vodovodom za obdelavo.
Nivo
°fH
(francoski
način)
°dH
(nemški
način)
Uporaba
regeneracijske
soli
Nastavitve
mehčanja vode
0
0-5
0-3
NE
S0
1
6-10
4-6
DA
S1
2
11-20
7-11
DA
S2
3
21-30
12-16
DA
S3
4*
31-40
17-22
DA
S4
5
41-50
23-27
DA
S5
6
51-60
28-33
DA
S6
7
61-90
34-50
DA
S7
1. Pomivalni stroj vklopite z gumbom
"VKLOP/IZKLOP", ki ga držite približno
3 sekunde.
3. Na zaslonu se izpiše besedilo
"NASTAVITVE" in svetita kontrolni
lučki "SMART DOOR/EXPRESS" in
"TABS".
4. Pritisnite gumb "Progr." in ga držite,
dokler ne izberete "ODSTRANJEVANJE
VODNEGA KAMNA S4" (S4 tovarniška
nastavitev).
5. Parametre izberete s pritiskom gumbov
"SMART DOOR/EXPRESS" (S7 → S0)
in "TABS" (S0 → S7), da povečate ali
zmanjšate izbrani nivo.
6. Pomivalni stroj izklopite z gumbom
"VKLOP/IZKLOP", ki ga držite 3
sekunde, da potrdite novo nastavitev.
Za spremembo nastavitev odstranjevanja
vodnega kamna ponovite isti postopek.
OPOZORILO
Če postopka ne morete dokončati,
pomivalni stroj izklopite z gumbom
"VKLOP/IZKLOP" in začnite postopek
od začetka (KORAK 1).
* Enota za mehčanje je tovarniško
nastavljena na nivo 4 (S4), ker to ustreza
zahtevam večine uporabnikov.
74
Preden začnete izvajati naslednji
postopek, mora biti pomivalni stroj
VEDNO izklopljen.
2. Pritisnite in držite gumba "Progr." in
"VKLOP/IZKLOP" 5 sekund.
Reguliranje enote za mehčanje
vode
Trdota vode
Izberite nastavitev mehčalca vode, ki bo
ustrezala stopnji trdote vaše vode, kot sledi:
19. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN
GARANCIJA
SL
Če mislite, da vaš pomivalni stroj ne deluje pravilno, poiščite pomoč v hitrem vodniku v
nadaljevanju s praktičnimi nasveti za reševanje splošnih težav. Če napake ne morete
odpraviti ali se ponavlja, se obrnite na center tehnične asistence.
POROČILA O NAPAKI
l Modeli z zaslonom: poročila o napakah se začnejo s črko "E" (npr. Napaka = Error
2 = E2) in kratkim zvočnim signalom.
l Modeli brez zaslona: koda napake je prikazana z utripanjem vseh luck LED; lučke
utripnejo tolikokrat, kolikor znaša koda okvare, utripanje pa se ponavlja v 5sekundnih presledkih (primer: Napaka 2 = LED dvakrat utripnejo –5-sekundni premor
– LED dvakrat utripnejo – itd…).
Samo modeli z zaslonom:
Prikaz napake
Pomen in rešitve
Pomivalni stroj se ne napolni z vodo
"PREGLED VODE"
s
kratkim
zvočnim
signalom
(samo nekateri modeli).
E2 (z zaslonom)
Prepričajte se, da je dovod vode odprt.
Prepričajte se, da cev za dotok vode ni upognjena ali zdrobljena.
Prepričajte se, da je odtočna cev na pravi višini (glej poglavje o
inštalaciji).
s kratkim zvočnim signalom
Zaprite dotok vode, odvijte cev dotoka vode na zadnji strani
pomivalnega stroja in preverite, da "peščeni" filter ni zamašen.
E3 (z zaslonom)
Voda ne odteka iz pomivalnega stroja
Prepričajte se, da odtočna cev ni upognjena ali blokirana ter da filter
ni zamašen.
s kratkim zvočnim signalom
E4 (z zaslonom)
s kratkim zvočnim signalom
Prepričajte se, da sifon ni zamašen.
Voda pušča
Prepričajte se, da odtočna cev ni upognjena ali blokirana ter da filter
ni zamašen.
Prepričajte se, da sifon ni zamašen.
E8-Ei (z zaslonom)
Grelnik vode ne deluje pravilno ali pa je plošča filtra zamašena
s kratkim zvočnim signalom
Očistite ploščo filtra
Vse druge kode
(z zaslonom)
Stroj izklopite in potegnite vtikač iz vtičnice ter počakajte kakšno
minute. Nato znova vklopite stroj in zaženite program. Če se napaka
ponovi, se takoj obrnite na najbližji pooblaščeni servis.
75
Samo modeli z zaslonom
Če se napaka ali okvara pojavi med izvajanjem programa, bo kontrolna lučka izbranega
programa hitro utripala in sprožil se bo zvočni signal s premori. V tem primeru pomivalni
stroj izklopite z gumbom "VKLOP/IZKLOP". Ko ste se prepričali, da je dotok vode odprt,
da odtočna cev ni upognjena in sifon ter filtri niso zamašeni, ponovno zaženite
izbrani program. Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na center tehnične asistence.
Pomivalni stroj je opremljen z varnostno opremo za zaščito pred izlivom vode, ki v
primeru težav samodejno izloči odvečno vodo.
OPOZORILO
Za pravilno delovanje varnostne naprave za zaščito pred
izlivom vode priporočamo, da stroja med delovanjem ne
premikate. Če bi bilo treba pomivalni stroj premikati, se
najprej prepričajte, da je program pomivanja zaključen in v
stroju ni vode.
Druge napake
NAPAKA
1. Noben program
ne deluje
2. Pomivalni stroj
se ne napolni z
vodo
3. Voda ne izteka
iz pomivalnega
stroja
4. Voda ves čas
izteka iz
pomivalnega
stroja
5. Ni slišati, da bi se
brizgalne roke
obračale
VZROK
Priključite električni vtič v vtičnico
Pritisnite gumb
Zaprite vrata
Položaj odtočne cevi je
prenizek
Dvignite odtočno cev za vsaj 40
cm nad tla
Preveč detergenta
Predmet preprečuje rotiranje roke
Plošča filtra in filter sta zelo
umazana
76
REŠITEV
Vtič ni priključen v vtičnico
Gumb O/I ni aktiviran
Vrata so odprta
Filter cevi za dovod vode je
zamašen
Glej točko 1
Pipa za vodo je zaprta
Cev za dovod vode je
upognjena
Filter cevi za dovod vode je
zamašen
Filter je umazan
Odvodna cev je upognjena
Podaljšek odtočne cevi ni
pravilno priključen
Izhodni stenski priključek gleda
navzdol in ne navzgor
Preverite
Preverite
Odprite pipo
Poravnajte cev
Očistite filter na koncu cevi
Očistite filter
Poravnajte cev
Glejte navodila za pravilni
priključek odtočne cevi
Pokličite kvalificiranega strokovnjaka
Zmanjšajte količino detergenta
Uporabite primeren detergent
Preverite
Očistite ploščo filtra in filter
VZROK
REŠITEV
Pipa za dotok vode je zaprta
Glej točko 5
Ponev ni bila dobro pomita
Robovi ponve niso bili dobro
pomiti
Brizgalne roke so delno blokirane
7. Posoda je le
delno pomita
Posode niste pravilno naložili
Konec odtočne cevi je
potopljen v vodo
Odmerjena je bila neustrezna
količina detergenta ali pa je
detergent prestar in preveč trd
Pokrovček posodice za sol ni
pravilno nameščen
Program pomivanja ni dovolj
natančen
8. Detergent ni
porazdeljen ali
je delno
porazdeljen
9. Bele lise na
posodi
10. Hrupno
delovanje
11. Posoda ni
popolnoma
suha
Pribor, posoda, ponve itd.
preprečujejo predalu z
detergentom, da bi se odprl
Voda iz vodovoda je pretrda
Posoda udarja druga ob drugo
Vrteče roke udarjajo ob posodo
Neustrezen pretok zraka
Zmanjkalo je sredstva za
splakovanje
77
Izklopite stroj
Odprite pipo
Ponastavite ciklus
Preverite
Ponev z oprijeto hrano je treba
najprej namočiti in očistiti in jo šele
nato položiti v pomivalni stroj
Ponev prestavite
Brizgalne roke odstranite, tako da
odvijete matice v smeri urnega
kazalca in jih operite pod tekočo vodo
Ne nalagajte posode preblizu in
preveč skupaj
Konec odtočne cevi ne sme biti v
stiku z odtekajočo vodo
Povečajte količino detergenta, če
je posoda bolj umazana ali
zamenjajte detergent
Pravilno ga namestite
Izberite močnejši program
Posodo v stroj naložite tako, da ne
bo ovirala predala za detergent
Preverite sol in sredstvo za
splakovanje in po potrebi uredite
Če napake ne morete odpraviti, se
obrnite na center tehnične
asistence
Ponovno preverite, kako je posoda
naložena v košaro
Ponovno preverite, kako je posoda
naložena v košaro
Po koncu vsakega programa
pomivanja pustite vrata
pomivalnega stroj priprta, da se bo
posoda lahko osušila na naraven
način
Napolnite predal za sredstvo za
splakovanje
SL
NAPAKA
6. Na elektronskem
stroju brez
zaslona: ena ali
več kontrolnih
lučk hitro utripa
POZOR: Če bi bila posledica zgornjih situacij slabo pomita posoda ali nezadostno
splakovanje, z roko odstranite umazanijo s posode, ker se med končnim ciklusom sušenja
umazanija strdi in jo bo pri naslednjem pomivanju še težje odstraniti.
Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na center tehnične asistence, kjer boste morali
sporočiti model pomivalnega stroja. Najdete ga na tipski tablici, ki je opisana v zgornjem
poglavju, na notranji strani vrat pomivalnega stroja ali na garancijskem listu. S tem
podatkom boste pospešili storitev, ki bo hkrati tudi bolj učinkovita.
Asistenca in garancija
Za izdelek velja z zakonom določena garancija in pod garancijskimi pogoji je
veljavna in jamči za izdelek. Garancijski list shranite in ga pokažite na
pooblaščenem centru tehnične asistence, če bo to potrebno, skupaj z dokazilom
o nakupu. Garancijske pogoje lahko preverite tudi na naši spletni strani.
Za pomoč izpolnite spletni obrazec ali pa nas kontaktirajte na številko, ki jo
najdete na strani za podporo na naši spletni strani.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne tiskarske napake v brošuri. Poleg
tega si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb oz. izboljšav izdelka brez sprememb
njegovih bistvenih lastnosti.
78
20. OKOLJSKI POGOJI
l z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi
Izdelek je označen skladno z
evropsko uredbo 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski
opremi (OEEO).
OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo
okolje (in ki lahko negativno vplivajo na
okolje) kot tudi osnovne komponente (ki jih
je mogoče ponovno uporabiti). Zato
je pomembna pravilna obravnava OEEO,
ki omogoča odstranjevanje in ustrezno
odlaganje
vseh
onesnaževal
ter
pridobivanje in recikliranje vseh materialov.
odpadki iz gospodinjstva;
zbirališče odpadkov, upravljano s strani
občine ali registrirane družbe. V številnih
državah je za večje kose OEEO
organizirano tudi zbiranje po domovih.
V številnih državah lahko ob nakupu
novega aparata starega oddate prodajalcu,
ki ga je dolžan prevzeti brezplačno po
načelu eden za enega; to velja v primeru,
da gre opremo enakovrednega tipa z
enakimi funkcijami kot dobavljeni aparat.
Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo
pri preprečevanju onesnaževanja okolja
zaradi OEEO; pri tem morajo upoštevati
nekaj osnovnih pravil:
79
SL
l OEEO je treba odpeljati na ustrezno
Hvala vam što ste izabrali mašinu za pranje
sudova Candy. Uvereni smo da će vam
ova mašina verno služiti u svakodnevnom
pranju sudova i to potpuno bezbedno.
Sadržaj
1. OPŠTA SIGURNOSNA PRAVILA
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer sadrži
informacije za pravilno i bezbedno korišćenje
uređaja kao i korisne savete o efikasnom
održavanju.
2. PRIKLJUČIVANJE NA VODOVODNU
MREŽU
Koristite mašinu za pranje
sudova samo nakon pažljivog čitanja ovih
uputstava. Savetujemo vam da uvek
imate ovo uputstvo pri ruci i da ga čuvate
u dobrom stanju za bilo kog narednog
vlasnika.
5. NAMEŠTANJE SUDOVA
Proverite da li je uz ovaj uređaj isporučeno i
uputstvo za upotrebu, garantni list, adresa
servisnog centra i nalepnica sa oznakom
energetske efikasnosti. Svaki proizvod je
označen jedinstvenim 16-cifrenim brojem. To
je ujedno i „serijski broj“ odštampan na
garantnom listu ili tablici sa serijskim brojem
koja se nalazi na unutrašnjem gornjem desnom
delu vrata. Taj broj je i svojstvena identifikaciona
oznaka proizvoda koja će vam biti potrebna
pri registraciji proizvoda ili kada treba da
kontaktirate sa Centrom za tehničku podršku.
9. SIPANJE SREDSTVA ZA ISPIRANJE
3. SIPANJE SOLI
4. PODEŠAVANJE GORNJE KORPE
(SAMO NA NEKIM MODELIMA)
6. INFORMACIJE ZA LABORATORIJE ZA
TESTIRANJE
7. SIPANJE DETERDŽENTA
8. VRSTE DETERDŽENATA
10.ČIŠĆENJE FILTERA
11.PRAKTIČNI SAVETI
12.ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
13.OPIS KONTROLNE TABLE
14.TEHNIČKI PODACI
15.IZBOR PROGRAMA I POSEBNE
FUNKCIJE
16.DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)
Slika A
17.OPIS PROGRAMA
18.JEDINICA SA OMEKŠIVAČEM ZA VODU
19.REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA
5
20.USLOVI OKRUŽENJA
1
A. PARAMETRI BEŽIČNE KONEKCIJE
(PAG.119)
4
3
2
80
mogu koristiti deca koja
imaju najmanje 8 godina kao i
osobe čije su fizičke, čulne i
mentalne sposobnosti do neke
mere ograničene ili osobe s
nedostatkom iskustva i znanja,
pod uslovom da ih neko
nadgleda ili usmerava kako da
na bezbedan način koriste
uređaj i da razumeju opasnosti
koje postoje. Deca ne treba da
se igraju s mašinom za
sudove. Čišćenje i održavanje
ne treba da obavljaju deca bez
nadzora.
l Ovaj
uređaj je namenjen za
kućnu upotrebu i za slične
namene kao što su:
− za upotrebu u prodavnicama,
kancelarijama i na drugim
radnim mestima koja imaju
kuhinju;
− za upotrebu u seoskim
domaćinstvima;
− za goste u hotelima, motelima
i sličnim objektima;
− za upotrebu na mestima na
kojima se nudi prenoćište
sa doručkom.
l Decu treba nadgledati kako se
ne bi igrala sa uređajem.
Ovaj uređaj je isključivo namenjen
za korišćenje u domaćinstvu ili
okruženjima tipičnim za domaćinstvo l Decu mlađu od 3 godine treba
držati podalje od mašine osim
a ne za profesionalnu upotrebu
ako nisu pod konstantnim
čak i ako ga za tu svrhu koriste
nadzorom.
stručnjaci ili posebno obučeni
korisnici. Korišćenje koje nije u
skladu sa ovim uputstvom može l Ukoliko je glavni električni
kabal oštećen, da ne bi došlo
skratiti radni vek uređaja i
do povrede, mora ga zameniti
dovesti do toga da garancija
proizvođač, njegov ovlašćeni
prozvođača ne važi.
serviser ili druga kvalifikovana
Za bilo koje oštećenje na
osoba. Preporučujemo korišćenje
uređaju ili bilo koje drugo
originalnih delova koji se mogu
oštećenje ili kvar do kog je došlo
zatražiti od Centra za tehničku
zbog toga što se uređaj nije
podršku.
koristio na način koji je tipičan za
domaćinstvo (čak i ako se uređaj
nalazio u takvom okruženju) l Isključivo koristite komplet
proizvođač neće snositi odgovornost
creva za dovod vode koji je
u najvećoj mogućoj meri koju mu
isporučen uz mašinu (nemojte
zakon dozvoljava.
koristiti stare komplete creva).
81
SR
l Uređaj
1. OPŠTA SIGURNOSNA
PRAVILA
l Pritisak
vode mora biti između l Postarajte se da električna
0,08 MPa i 0,8 MPa.
instalacija bude uzemljena i da
je u skladu sa svim važećim
l Ako je mašina postavljena na
zakonima kao i da utičnica
tepih ili sličnu prostirku, vodite
odgovara utikaču uređaja.
računa da ne blokirate otvore
za ventilaciju na dnu ili bio kom Ukoliko mašina nije popisno
drugom mestu.
uzemljena
proizvođač
ne
prihvata nikakvu odgovornost
l Uređaj mora biti postavljen za bilo koju štetu koja zbog
tako da se utičnici može prići.
toga nastane na ljudima ili
stvarima.
UPOZORENJE
l Pobrinite
se da mašina za sudove
ne zgnječi strujne kablove.
Noževi, i drugi pribor sa
oštrim vrhovima, moraju biti
tako postavljeni u korpu da
su im oštri vrhovi okrenuti
na dole ili moraju biti
položeni vodoravno.
l Generalno
se ne preporučuje
korišćenje ispravljača, utikača s
više utičnica (takozvanih lopova)
i/ili produžnih kablova.
l Nemojte
držati vrata vodoravno l Pre čišćenja i održavanja mašine
otvorena da se neko ne bi
za sudove, isključite je iz struje
povredio (na primer sapleo).
i zatvorite dotok vode.
l Ako
vam je potrebno više l Prilikom isključivanja mašine
informacija o proizvodu ili da
nemojte vući električni kabal
pogledate tehničke podatke,
niti samu mašinu.
molimo vas da posetite vebsajt
proizvođača.
l Ne izlažite mašinu određenim
vremenskim prilikama (kiša,
sunce itd.).
Električni priključci i sigurnosna
uputstva
l Naslanjanje na otvorena vrata
l Tehnički
detalji (napon i
mašine za sudove ili sedanje
napajanje) navedeni su na
na njih može dovesti do toga
pločici sa serijskim brojem.
da se mašina prevrne.
82
l Ova
mašina je namenjena za Instalacija
pranje uobičajenog kuhinjskog
posuđa i pribora. U mašini se l Poskidajte sav materijal u koji
ne smeju prati predmeti na
je mašina zapakovana.
kojima ima benzina, farbe, tragova
čelika ili gvožđa, nagrizajućih
hemikalija, kiselina ili alkalija.
UPOZORENJE
u domaćinstvu postoji Materijal u kom je mašina
uređaj za omekšavanje vode, bila zapakovana držite podalje
nije potrebno dodavati so u od dece.
posudu za omekšavanje vode
koja se nalazi u mašini.
l Nemojte instalirati niti koristiti
mašinu za sudove ako je
l Ako se mašina pokvari ili
oštećena.
prestane ispravno da radi,
isključite je, zatvorite dotok
vode i ne pokušavajte da je l Sledite uputstva koja ste dobili
uz proizvod.
popravite sami. Za popravku
sme da se pobrine jedino
Centar za tehničku podršku i
samo originalni rezervni delovi
smeju da se koriste. Propust
da se slede ova uputstva može
ugroziti bezbednost uređaja.
l Ako
mašinu morate da pomerite
nakon što ste je raspakovali,
nemojte je podizati držeći je za
donji deo vrata. Malo otvorite
vrata i podignite mašinu držeći je
za njen gornji deo.
Stavljanjem oznake
na
ovaj proizvod, izjavljujemo
pod punom odgovornošću da
je ovaj proizvod u saglasnosti
sa svim evropskim normama o
bezbednosti, zdravlju i zaštiti
životne sredine.
83
SR
l Ukoliko
2. PRIKLJUČIVANJE NA VODOVODNU MREŽU
l Ako mašinu priključujete na novu vodovodnu
Mašina za pranje sudova mora biti
spojena na vodovodnu mrežu korišćenjem
nove garniture creva. Stara creva nije
dobro ponovo koristiti.
l Creva za odvod i dovod vode na mašini
možete usmeriti ili na levu ili na desnu
stranu.
Mašinu možete priključiti na hladnu ili
toplu vodu, s tim da ulazna temperatura
tople vode ne sme da prelazi temperaturu
veću od 60°C.
instalaciju ili na vodovodnu instalaciju
koja duže vreme nije bila korišćena,
pustite vodu da teče nekoliko minuta da
se iz cevi isperu moguće nečistoće (kao
na primer pesak, rdja itd) pre nego sto
mašinu za pranje sudova priključite na
cev za dovod vode. Na taj način
izbećićete moguće začepljenje filtera
navedenim nečistoćama. Dovodnu cev
priključite na slavinu za dotok vode tek
kada je voda sasvim čista.
1
l Dozvoljeni minimalni pritisak vode iznosi
0,08 MPa do maksimalno 0,8 MPa.
B
l Priključnu cev morate pričvrstiti na slavinu
navojem, tako da mašinu možete odvojiti
od vodovodne mreže kada je ne koristite
(slika 1 B).
l Mašina je opremljena dovodnom cevi koja
na kraju ima navoj promera 3/4 (slika 2).
l Spojite dovodnu cev "A" na slavinu za
2
B
vodu "B" sa priključkom 3/4 i proverite da
je spoj dobro zavrnut.
l Ako je neophodno, dovodna cev može se
produžiti do 2,5 m. Produžna cev može se
nabaviti kod ovlašćenog servisera.
84
A
l AQUASTOP (slika 4):
Hidraulični sigurnosni uređaji
uređaj koji se nalazi na crevu za dotok, a
koji zaustavlja dotok vode ako sa crevom
nešto nije u redu. U tom slučaju, pojavljuje se
znak crvene boje u prorezu „A“ i crevo
mora biti zamenjeno. Da biste odvrnuli
maticu, pritisnite osigurač „B“.
NEKI MODELI mogu imati jednu ili više od
sledećih funkcija:
l WATERBLOCK (slika 3)
Sistem za zaustavljanje vode (waterblock)
je osmišljen tako da poveća sigurnost
vašeg uređaja. Ovaj sistem sprečava
izlivanje do kog može doći zbog kvara
mašine ili zbog kidanja gumenih creva,
naročito creva za dovod vode.
Kako funkcioniše
Mali rezervoar koji se nalazi na dnu mašine
sakuplja sav višak vode i aktivira senzor koji
pokreće ventil koji se nalazi ispod slavine za
vodu, a koji sprečava dotok vode čak i ako
je slavina potpuno otvorena.
Ako je oštećena kutija „A“, koja sadrži
električne delove, odmah izvucite utikač iz
utičnice. Da bi ovaj sigurnosni sistem dobro
radio, crevo sa kutijom „A“ treba da bude
priključeno na slavinu kao što je prikazano
na slici. Crevo za dotok vode ne sme biti
prekinuto jer sadrži aktivne delove. Ako
crevo nije dovoljno dugačko da bi se
ispravno priključilo, mora se zameniti dužim.
Crevo se može nabaviti preko Centra za
tehničku podršku.
3
A
85
4
B
A
l AQUAPROTECT - CREVO SA ZAŠTITOM
(slika 5):
Ako voda curi iz primarnog unutrašnjeg
creva „A“, u providnom zaštitnom omotaču
„B“ će biti vode kako bi se ciklus pranja
dovršio. Na kraju ciklusa kontaktirajte sa
Centrom za tehničku podršku kako biste
zamenili crevo za dotok.
5
B
A
SR
Svaka mašina za pranje sudova
opremljena je sigurnosnim uređajem
za prelivanje koji, ukoliko voda pređe
normalan nivo zbog kvara, automatski
blokira dotok vode i/ili uklanja višak.
Priključivanje odvodne cevi
l Kraj odvodne cevi namestite na stalni
odvod vode, pa pazite da cev ne bude
savijena (slika 6).
l Stalni odvod vode mora biti na visini
najmanje 40 cm i imati unutrašnji promer
širine najmanje 4 cm.
l Preporučujemo da namestite i odgovarajući
sifon koji će sprečavati širenje neprijatnih
mirisa (slika 6X).
l Ako je neophodno, odvodna cev može se
produžiti do 2,5 m; osigurajte da stoji na
najviše 85 cm visine od nivoa poda.
Produžna cev može se nabaviti kod
ovlašćenog servisera.
l Zaobljeni kraj odvodne cevi možete
obesiti i na ivicu sudopere, ali svakako
morate pripaziti da kraj cevi nije potopljen
u vodu koja se možda nalazi u sudoperi,
jer će ona kod uključivanja uredjaja,
nazad oteći u mašinu (slika 6Y).
l U slučaju da isti kraj želite namestiti ispod
radne površine, morate ga pričvrstiti
neposredno ispod radne ploče, na
najvišoj mogućoj tačci (slika 6Z).
l Po završetku priključivanja mašine na
vodovodnu mrežu proverite da cevi za
odvod i dovod vode nigde nisu savijene.
6
Y
X
Z
86
3. SIPANJE SOLI
Nakon što ste u mašinu stavili so,
preporučljivo je pokrenuti kompletan
program pranja ili program za
HLADNO ISPIRANJE.
(Slika A "1")
l Pojava
belih fleka na posudju je
generalno znak za nedostatak soli u
mašini za pranje posudja.
preporučljivo je pokrenuti kompletan
program pranja ili program za HLADNO
ISPIRANJE. U posudu za so možete
sipati oko 1,5 do 1,8 kg soli. Za što bolje i
uspešnije korišćnje mašine potrebno je
povremeno obnoviti zalihu soli, u skladu
sa vrednostima datim na tabeli.
l Na dnu uredjaja nalazi se posuda za so,
pomoću koje se obnavlja sredstvo za
odstranjivanje kamenca.
l Vrlo je važno da koristite isključivo so
posebno namenjenu za mašine za pranje
sudova. Ostali tipovi soli kao npr.
kuhinjska so, sadrže visok postotak
krečnjačkih sastojaka, pa zbog prisutnosti
istih, ne može doći do pročišćavanja, pa
se aparat može zapušiti.
(samo pri prvom pokretanju mašine)
Kada mašinu za pranje sudova koristite
prvi put, nakon potpunog punjenja
posude za so, neophodno je dodati
vode sve dok se ne prelije iz posude.
l So u aparatu za omekšavanje dodajete
tako da odvrnete poklopčić na posudi, koji
se nalazi na dnu mašine.
l Pri navedenoj radnji često se dogadja da
iz posude isteče nešto vode, bez obzira
na to, slobodno sipajte so u posudu sve
dok nije potpuno puna. Da bi lakše sipali
so u posudu, tokom sipanja je mešajte
npr. drškom od varjače. Na kraju
punjenja, odstranite ostatke soli i dobro
pričvrstite poklopac.
87
SR
l Nakon što ste u mašinu stavili so,
Tip "B": (SAMO MODELI SA PODESIVIM SISTEMOM
4. PODEŠAVANJE
GORNJE KORPE (SAMO
NA NEKIM MODELIMA)
EASY CLICK):
l Ako se redovno koriste tanjiri prečnika od
29 cm do 32,5 cm, stavite ih u donju
korpu nakon što je gornja korpa postavljena
u svoj gornji položaj, kao što je detaljno
prikazano ispod (u skladu s modelom):
1. Izvucite gornju korpu;
2. Držite korpu s obe strane i podignite je
na gore (slika 1).
Sudovi koji su većeg prečnika od 20 cm*
više ne mogu stati u gornju korpu i šine
gornje korpe se ne mogu koristiti kada je
korpa postavljena u viši položaj.
* U modelima koji imaju treću korpu, sudovi
većeg prečnika od 14 cm neće moći više da
stanu u gornju korpu.
Tip "A":
1. Izvucite prednje graničnike "A";
2. Izvucite korpu i stavite je u viši položaj;
3. Vratite graničnike "A" na njihovo mesto.
Sudovi koji su većeg prečnika od 20 cm
više ne mogu stati u gornju korpu i šine
gornje korpe se ne mogu koristiti kada je
korpa postavljena u viši položaj.
SPUŠTANJE KORPE NA NIŽI POLOŽAJ:
1. Držite korpu s obe strane i blago je
podignite na gore (slika 1);
2. Zatim je polako spustite na odgovarajući
položaj (fig. 2).
Napomena: NIKADA NEMOJTE PODIZATI
ILI SPUŠTATI KORPU DRŽEĆI JE SAMO
S JEDNE STRANE (slika 3).
UPOZORENJE:
Tip "A"
Preporučujemo podešavanje
stavljanja sudova.
korpe
Tip "B"
1
A
2
a
b
a
b
A
3
88
pre
5. NAMEŠTANJE SUDOVA
Standardno slikama punjenje je prikazano
na fig. 1 i 2.
Korišćenje gornje korpe
Gornja korpa (slika. 1)
l Gornja korpa je opremljena pokretnim
policama zakačenim sa strane korpe,
koje mogu biti regulisane u 4 pozicije.
l U nidjoj poziciji (A-A1) police mogu biti
SR
korišćenje za posudje kao što su: kafene i
šoljice za čaj, nodjevi, kutlače itd.
Takodje, čaše sa dugom nogom mogu biti
bezbedno zakačene na krajeve polica.
Gornja korpa (slika. 2)
l U višoj (uspravnoj poziciji) (B-B1) police
omogućavaju da bezbedno stavite tanjire
prečnika do 19 cm. Tanjire treba staviti
vertikalno tako da donji deo tanjira gleda
na zadnji deo korpe, i bude dovoljno
prostora izmedju 2 tanjira, kako bi voda
nesmetano mogla da prolazi.
Korišćenje donje korpe
l Tiganji, plehovi, pekači, velike činije,
l Savetujemo
da veće tanjire blago
nagnete ka napred, kako bi olakšali
vraćanje korpe u samo telo mašine.
poklopci za šerpe, posludjavnici, tanjiri i
duboki tanjiri mogu biti postavljeni u donju
korpu.
l Stavite escajg u plastičnu korpu za escajg
l Gornja korpa je dizajnirana tako da nudi
tako da drške budu postavjene na gore, i
stavite posudu za escajg u donju korpu
(fig. 6) tako da posudje ne preči put
okretanja prskalica.
maksimalnu fleksibilnost pri korišćenju i u
nju se mogu staviti čaše, šolje, manji
tanjiri i činije.
89
l Nidja korpa je opremljena specijalnom
prilagodljivom
centralnom
rešetkom
(fig. 3 i 4). Ona omogućava stabilno i
optimalno punjenje, čak i kada je veličina
i oblik posudja nestandardna.
Donja korpa (slika. 5)
5
- POZICIJA "A": za standardno punjenje, ili
punjenje bez većih tiganja, činija i sličnih
sudova.
- POZICIJA "B": za posudddje standardne
veličine, ali posebnog oblika (veoma
duboke činije, kockasti tanjiri, tanjiri bez
bordure itd.)
D
- POZICIJA "C": idealna za standardne i
veće tanjire svih oblika (kockasti,
šestougaoni, ovalni, pizza posludjavnici
itad.).
3
B
E
UPOZORENJE
U slučaju da postavite male tanjire u
korpudjsa potporom nameštenom na
pogrešnu poziciju, ili na poziciju bez
potpore,
tanjir
će
onemogućiti
okretanje donje prskalice.
A
Standardno svakodnevno
prikazano na slika. 6.
4
C
Donja korpa (slika. 6)
6
A
l Manji tanjiri (npr. korišćeni za dezertne
tanjire) mogu takodje biti stavljeni u donju
korpu kao što je prikazano na figuri 5, sa
potporom nameštenom ka spoljnjem delu.
("E"). Za normalne ili velike tanjire,
pomenuta potpora mora ići ka unutra
("D").
90
punjenje
je
l U treću korpu se mogu staviti: šoljice za
Molimo da pravilno punite mašinu kako bi
obezbedili dobar protok vode i optimalne
rezultate pranja.
kafu i njihove tacnice, manje činije,
kutlače, veliki nodjevi, špatule, nastavci
malih kućnih aparata (kao što su npr.
sečiva miksera, blendera itd.)
Donja korpa ima graničnik koji je
zaustavlja pri izvlačenju, što je
posebno pogodno kada je korpa
puna.
Za punjenje soli, čišćenje filtera i
odrdjavanje, potrebno je da podignete
korpu da bi je izvukli.
Korpica pribora za jelo (slika 7)
Korpica pribora za jelo napravljena je od
dva odvojena dela pa je zbog toga
omogućeno punjenje različitim veličinama
pribora za jelo.
Dva dela mogu biti zasebna tako što ih
odvojite kliznim pomeranjem.
Gornji deo korpice pribora za jelo može da
se ukloni, što omogućava različite
kombinacije punjenja.
l Kako bi obezbedili optimalne rezultate
pranja, savetujemo da posudje stavite
tako da njihova donja strana gleda na
plafon mašine (npr. tacne i manje činije).
l Treća korpa modje lako biti izvadjena iz
mašine, okretanjem sigurnosnih drdjača
na vrhu šina korpe.
l Treća korpa je dizajnirana da ponudi
7
maksimalnu fleksibilnost pri korišćenju.
Zahvaljujući dizajnu iz tri dela bez
fiksiranih rešetki, ona modje biti
napunjena na različite načine: samo
šoljice za kafu i tacne; ili šoljice sa
činijama i kutlačama; ili tacne, kašike za
serviranje i kutlače.
Standardno svakodnevno
prikazano na slika. 8.
Treća korpa (slika. 8)
8
Korišćenje treće korpe
l Treća korpa je dizajnirana za sitno
posudje kao što su šoljice za kafu, ili
dugačke sudove kao što su kutlače i
špatule. Oslobadjanjem nidjih korpi od
ovih sitnihpredmeta, stavljanje krupnijih
stvari postaje znatno lakše, i daje više
prostora da se stavi više tanjira i šerpi u
donje korpe.
91
punjenje
je
SR
UPOZORENJE
Treća korpa nije dizajnirana za escajg!
Zbog
nedostatka
odgovarajućih
ledjišta za escajg postoji velika
verovatnoća da modje propasti u nidje
korpe.
ZOOM DODACI (SAMO NEKI
MODELI)
Donja korpa sa ZOOM dodacima koji
omogućavaju da se sudovi različitih veličina
i oblika pričvrste na levoj strani korpe. Ovi
dodaci vam omogućavaju da u potpunosti
iskoristite program ZOOM.
9
Molimo vas da informacije u vezi testova
poredjenja programa, kao i merenja nivoa
buke, u skladu sa EN normativima,
potražite na sledećoj adresi:
testinfo-dishwasher@candy.it
Molimo vas da u zahtevu navedete naziv
modela i broj sudomašine (pogledajte na
pločici sa podacima).
Meki gumeni nosači se mogu skloniti.
92
6. INFORMACIJE ZA
LABORATORIJE ZA
TESTIRANJE
7. SIPANJE DETERDŽENTA
(Slika A "2")
Za pranje sudova u mašini morate
upotrebljavati posebno sredstvo za
pranje, koje može biti u tečnom
stanju, odnosno adekvatan prašak ili
tablete.
Nakon što ste stavili deterdžent u posudu,
zatvorite poklopac, prvo ga gurnite (1) a
zatim ga pritisnite (2) sve dok se ne čuje
"klik".
Neprikladna sredstva kao na primer:
sredstva za ručno pranje sudova, ne sadrže
sastojke pogodne za pranje sudova u
mašini, pa tako smetaju pravilnom radu
mašine.
Punjenje posude za deterdžent
Posuda za deterdÏent smežten je na
unutrašnjoj strani vrata (slika A “2”). Ako
je poklopac posude zatvoren, za otvaranje
pritisnite taster (A). Na kraju bilo kog
programa pranja, ostavite poklopac uvek
otvoren.
Budući da sva sredstva za pranje nemaju
istu snagu pranja, pridržavajte se uputstava
proizvodjača. Podsećamo i to, da nedovoljna
kolićina sredstva za pranje može prouzrokovati
nepotpuno uklanjanje prljavštine. Dozirate li
preveliku količinu detrdženta, nećete postići
bolje rezultate pranja, već samo nepotreban
trošak.
Nemojte koristiti prekomerne količine
sredstava za pranje jer tako istovremeno
doprinosite i zaštiti okoline.
UPOZORENJE
Vodite računa da prilikom punjenja donje
korpe tanjitima I drugi mosudjem ne
blokirate posudu za deterdžent.
Potrebna količina sredstva za pranje zavisi i
od stepena prljavštine kao i o tipu posudja.
Preporučujemo da odjeljak za pranje
posude za detrdžent napunite sa 20÷30
grama sredstva za pranje sudova (B).
93
SR
DeterdIent
l delovanje
8. VRSTE DETERDŽENATA
Deterdženti u tabletema
Deterdženti u tabletama od različitih
proizvodjača se rastvaraju različitom
brzinom. To može dovesti do toga da neke
tablete ne mogu da postignu pun učinak
pranja. Ako koristite ove proizvode koristite
duže programe i/ili programe koji peru na
višim temperaturama.
deterdženata koji sadrže
sredstvo za omekšivanje vode/so zavisi
od tvrdoće vode u vašem vodovodu.
Proverite da li je tvrdoća vode iz vašeg
vodovoda u skladu s područjem
delovanja koje se nalazi na ambalaži
deterdženta.
Ukoliko niste zadovolni
korišćenja
ove
vrste
kontaktirajte proizvodjača.
rezultatima
proizvoda,
Pod izvesnim okolnostima, upotreba
kombinovanih
deterdženata
može
prouzrokovati:
l talog kamenca na sudovima ili u mašini
za pranje sudova;
VAŽNO
Za
postizanje
zadovoljavajućih
rezultata pranja tablete MORAJU da
se stave u posudu za deterdžent a
NIKAKO direktno u prostor za pranje.
l slabiji rezultat pranja i sušenja.
Koncentrovani deterdženti
Korišćenjem koncentrovanih deterdženata
sa smanjenom alkalnošću i sa prirodnim
enzimima kod programa na 50°C, postiže
se smanjeni uticaj na okolinu i štite se
posudje i uredjaj Program 50°C je namenski
razvijen za korišćenje koncentrovanih
deterdženata sa enzimima takoda je učinak
rastvaranja i uklanjanja nečistoće sa
posudja kao kod programa na 65°C sa
klasičnim deterdžentima.
Kombinovani deterdženti
Deterdženti koji sadrže i sredstvo za
ispiranje („sjaj") takodje moraju da se stave
u posudu za deterdžent. U tom slučaju
potrebno je da rezervoar tečnosti za
ispiranje bude prazan. (Ukoliko rezervoar
tečnosti za ispiranje nije prazan postavete
regulator potrošnje na najmanji podeok.)
"TABS" kombinovani deterdženti
Ako
nameravate
da
upotrebljavate
kombinovane deterdžente "TABS" ("3 u
1"/"4 u 1"/"5 u 1", itd.), tj. one koji sadrže so
i/ili sredstvo za ispiranje, savetujemo Vam
da učinite sledeće:
l pažljivo pročitajte i pridržavajte se
uputstva proizvodjača koje se nalaze na
ambalaži;
94
VAŽNO
Naša garancija ne pokriva nikakve
probleme koji su nastali kao direktan
rezultat upotrebe tih proizvoda.
Obratite pažnju na sledeće.
Korišćenjem
"TABS"
kombinovanih
deterdženata u tabletama, signalne
lampice za so i sredstvo za ispiranje
(samo kod pojedinih modela) su
uključene ali ne obraćajte pažnju na njih
pošto se so i sredstvo za ispiranje već
nalaze u tabletama.
U tom slučaju preporučujemo upotrebu
tradicionalnih proizvoda koji imaju samo
jednu funkciju - so, deterdžent i sredstvo za
ispiranje. To će osigurati ispravan rad
aparat za omekšavanje vode u mašini.
U tom slučaju preporučujemo:
l napunite rezervoare za so i sredstvo za
ispiranje;
l pustite
da mašina
univerzalni
program
posudja.
„odradi“ jedan
bez
punjenja
Molimo imajte u vidu da nakon što ponovo
počnete da koristite konvencionalnu so za
mašinu, još će morati da prodje čitav niz
ciklusa pre nego što uredjaj ponovo počne
da ostvaruje besprekorne rezultate.
9. SIPANJE SREDSTVA ZA
ISPIRANJE
(Slika A "3")
Sredstva za ispiranje
SR
Sredstvo za ispiranje, koje se automatski
ispušta tokom zadnjeg ispiranja, pomaže da
se sudovi brže osuše, sprečava nastajanje
mrlja i taloženje vodenog kamenca
Punjenje rezervoara sredstva za
ispiranje “SJAJ”
Posuda sredstva za ispiranje nalazi se levo
od posude za deterdžent (slika A "3").
Da otvorite poklopac posude, gurnite
oznaku za očitavanje i u isto vreme,
povucite jezičak za otvaranje. Preporučljivo
je uvek koristiti sredstvo za sjaj posebno
namenjeno za mašine za pranje sudova.
Nivo sredstva za sjaj proverite na
pokaznom oknu (C) koje je smešteno na
raspršivaču.
PUNO
PRAZNO
tamno
svijetlo
Regulisanje dodavanja tečnosti
za sjaj od 1-6
Regulator (D) je smešten ispod poklopca i
može se okretati pomoću novčića.
Preporučeni položaj je 4.
Količina kamenca u vodi bitno utiče kako na
nastajanje vodenih mrlja tako i na sušenje
sudova. Zato je veoma važno regulisanje
količine sredstva za visoki sjaj, da bi se
postigao optimalan rezultat pranja.
U slučaju da se po završetku pranja na
sudovima pojave tragovi tečnosti za sjaj
potrebno je regulator postaviti na nižu
vrednost, a na višu vrednost ako se na
sudovima pokažu beličaste mrlje.
95
10. ČIŠĆENJE FILTERA
(Slika A "4")
Non usare la lavastoviglie senza filtri.
Sastav filtriranja sastoji se od:
A. središnje posude koji zadržava veće
komadiće;
B. mikro filtera, smeštenog ispod mrežice,
koji zadržava najsitnije komadiće i
osigurava savršeno ispiranje;
C. ravne mrežice koja neprekidno filtrira
vodu od pranja.
l Da bi svaki put postigli savršene rezultate
pranja, filtere treba proveriti i čistiti nakon
svakog pranja.
l Da uklonite filter, jednostavno okrenite
ručicu u smeru suprotnom kretanju kazaljki
na satu (slika 1).
l Za lakše čišćenje možete ukloniti središnju
posudu (slika 2).
l Uklonite mrežicu (slika 3) i operite je pod
mlazom vode, ako je potrebno koristite i
manju četku.
l Sa
samočistećim mikro filterom,
održavanje je svedeno na minimum i
sastav filtriranja potrebno je samo
proveriti svake dve nedelje. Ipak, nakon
svakog pranja preporučujemo da proverite
središnju posudu i mrežicu da nisu zapušeni.
UPOZORENJE
Nakon čišćenja, uverite se da ja filter
ponovo ispravno namešten i da je
mrežica ispravno usadjena na dno
mašine. Proverite da li je filter prilikom
vraćanja u mrežicu pravilno zašrafljen
u smeru kazaljke na satu, jer ako je
filter loše postavljen može doći do
štetnih posledica u vezi sa uspešnim
radom mašine za pranje sudova.
96
HLADNO ISPIPRANJE da se omekšaju i
uklone veće čestice hrane sa naknadno
dodatog posudja. Kada je mašina puna,
pokrenite program za kompletno pranje.
11. PRAKTIČNI SAVETI
zaista
dobre
l Ako sudovi nisu jako prljavi i mašina nije
l Pre stavljanja sudova u mašinu, sklonite
sasvim puna, izaberite EKONOMIČAN
program pranja i sledite pri tome sva
uputstva navedena u opisu programa.
sve ostatke hrane (kosti, ljuske, komadiće
mesa ili povrća, talog od kafe, kožu voća,
pepeo cigareta, č ačkalice itd.) kako bi
sprečili začepljenje filtera, odvodne cevi ili
mlaznica za pranje.
Šta se ne sme prati
l Preporučujemo da sudove ne ispirate pre
l Upamtite da nije svo posudje pogodno za
nego što ga stavite u mašinu.
pranje u mašini za sudove. Savetujemo
da neke vrste sudova kao na primjer:
plastiku neotporanu na toplotu, escajg sa
plastičnim
ili
drvenim
drškama,
aluminijumsko
posudje,
kristalne
predmete, čaše od olovnog stakla (ako
drugačije nije napomenuto) ne perete u
mašini za sudove.
l Ponekad su ovali, tiganji i lonci jako
zaprljani i sadrže zagorele ili zapečene
ostatke hrane, u tom slučaju, takve
sudove je potrebno nakvasiti pre pranja.
l Sudove smestite u mašinu tako da je
okrenuto prema dole.
l Ako je ikako moguće sudove u mašinu
poredjajte tako da se medjusobno ne
dodiruje. Vrlo je važno da posudje
pravilno složite u mašinu jer to daje bolje
rezultate pranja.
l I ukrasi u boja na nekom posudju nisu
sasvim postojani. Zato je najbolje da
proverite njihovu postojanost tako da u
mašini operete samo pojedini komad,
kako bi proverili da li je pogodan za
pranje u mašini ili ne.
l Nakon što ste sudove odložili u mašinu,
pre početka pranja morate proveriti da li
se prskalice za raspršivanje vode
slobodno okreću.
l Ujedno ne zaboravite da istovremeno ne
smete prati srebrni i običan metalni pribor
za jelo, jer medju njima može doći do
hemijske reakcije.
l Lonce i drugo posudje na kojima su
ostaci zagorele hrane do početka pranja
natopite u rastvoru deterdženta za pranje.
l Kod pranja srebrnog posudja i pribora za
Prilikom kupovine novog posudja ili
pribora za jelo proverite da li je
pogodono za pranje u mašini za
sudove.
jelo pazite na sledeće:
a) isperite ga odmah posle upotrebe,
posebno ako ste ga koristili za jaja,
majonez, ribu ili slično;
b) nemojte direktno da sipate deterdžent
na takve sudove ili pribor za jelo;
Korisni saveti
l Da bi izbegli slučajno kapanje iz gornje
c) pazite da takvo posudje ne dodje u
dodir sa drugim metalima.
korpe, prvo izvadite sudove iz donje
korpe.
Kako uštedeti
l Ako po završetku pranja ostavite neko
l Ako želite da u potpunosti iskoristite
vreme sudove u mašini, vrata mašine
morate samo pritvoriti, da vazduh u
unutarnjosti može slobodno da kruži. Na
taj način će se sudovi bolje osušiti.
prostor u mašini za pranje sudova,
stavljajte sudove u mašinu nakon svakog
jela i ako je potrebno pokrenite ciklus
97
SR
Kako postići
rezultate pranja
3) kada ste završili, ponovo ih namestite u
isti položaj, zapamtite da gornju
prskalicu položite na oznaku za
zaustavljanje i potpuno zavijete u
početni položaj.
12. ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
(slika A "5")
l Za čišćenje spoljnih delova mašine za
sudove koristite samo mokru krpu, ne
koristite oštra ili sredstva koja sadrže
rastvore.
l Mašina
ne zahteva neko posebno
održavanje, jer unutarnjost mašine
poseduje sistem samočišćenja.
l Redovno morate čistiti gumu na vratima i
to sa vlažnom krpom, kako bi sa nje
odstranili moguće ostatke hrane i
sredstva za visoki sjaj.
l Preporučujemo da redovno čistite i
održavate Vašu mašinu za pranje
posudja, kako biste na vreme uklonili svu
prljavstinu i taloženje kamenca. Predlažemo
Vam da periodično pokrenete ciklus pranja
sa proizvodima posebno namenjenim za
čišćenje mašine za pranje posudja. Za
sve procedure čišćenja mašina za pranje
posudja mora biti prazna.
l I unutrašnjost mašine i unutrašnja strana
vrata mašine izradjeni su od nerdjajućeg
čelika; ipak, mogu se pojaviti fleke
prouzrokovane
oksidacijom,
to
je
verovatno od vode koja sadrži previše
metala.
l Ove fleke odstranite laganim sredstvom
za poliranje nerdjajućeg čelika, koje ne
sme da sadrži hlor. Te fleke ni u kom
slučaju ne smete odstranjivati čeličnom
vunom ili drugim metalnim sredstvima.
1
1b
l Ako uprkos uobičajenom čišćenju filtera
primetite da sudovi ili tiganji nisu dobro
oprani i osušeni, proverite da li su otvori
na
rotirajućim
prskalicama
za
raspršivanje vode (slika A "5") možda
zapušeni ostacima hrane.
2
Ako su zapušeni očistite ih na sledeći način:
1) Da biste uklonili gornju prskalicu,
okrećite je sve dok se oznaka za
zaustavljanje ne izravna sa strelicom
(slika 1b). Gurnite je prema gore i
zadržite je povučenom, odvijte je u
smeru kazaljke na satu. Za ponovno
postavljanje, ponovite istu radnju, ali
je okrećite suprotno kazaljkama na
satu. Nižu rotirajuću prskalicu sklonite
jednostavno tako da je povučete prema
gore (slika 2);
2) operite prskalice pod jakim mlazom
vode tako da očistite svaki otvor za
raspršivanje;
98
NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA
PRANJA
Nakon svakog završetka pranja, uvek
morate zatvoriti slavinu za dotok vode u
mašinu, kako dovodna cev ne bi stalno bila
pod stalnim pritiskom. Isto tako morate
isključiti taster “uključeno”/“isključeno” kako
bi mašinu isključili iz električne mreže.
U slučaju da mašinu nećete upotrebljavati
duže vremena, učinite sledeće:
4. napunite posudu sa sredstvom za sjaj;
1. u praznu unutrašnjost mašine stavite
malo detrdženta i uključite jedan od
programa kako bi se unutrašnjost
odmastila;
6. unutrašnjost mašine mora ostati čista;
5. vrata mašine ostavite pritvorenima;
7. ako je mašina ostavljena u prostoriji gde
je temperatura niža od 0°C, voda u
mašini može se zalediti, u tom slučaju
prostoriju zagrejati i sačekati 24 sata
pre nego što mašinu ponovo počnete
da koristite.
2. izvadite utikač iz utičnice;
SR
3. zatvorite slavinu za dotok vode;
99
100
Osigurač / Napajanje / Napon
Pritisak dotoka vode (MPa)
Kapacitet sa posuđem za pripremu i posluživanje
Postavljenih mesta (EN 50242)
120
60x85x60.9
SA RADNOM
PLOČOM
117
59,8x82x58
BEZ RADNE
PLOČE
SAMOSTOJEĆA
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
POLU-UGRADNA
8 osoba
13
9 osoba
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
Videti pločicu sa serijskim brojem
Min. 0,08 – Max. 0,8
9 osoba
15
TEHNIČKI PODACI (Videti tablicu sa serijskim brojem)
Dubina sa otvorenim vratima (cm)
Širina x Visina X Dubina (cm)
PODACI
F Dugme za opciju "TABS"
UGRADNA
L EKRAN
D Dugme "IZBOR PROGRAMA"
UGRADNA
I Dugme "START/RESET" (STARTOVANJE/OTKAZIVANJE programa)
C Dugme za opciju "POLA PUNJENJA"
VELIČINA
H Dugme za opciju "SMART DOOR"
B Dugme "IZBOR PROGRAMA/PRIKLJUČIVANJE Wi-Fi"
E Dugme "ODLOŽENO POKRETANJE"
G F+H ZAŠTITA ZA DECU
A Dugme za "UKLJUČENA/ISKLJUČENA"
13. OPIS KONTROLNE
TABLE
14. TEHNIČKI PODACI
8) SVETLOSNI
INDIKATOR
"POLA PUNJENJA"
15. IZBOR PROGRAMA I
POSEBNE FUNKCIJE
OPCIJE
9) SVETLOSNI INDIKATORI PROGR.A
Displej vas konstantno obaveštava koju
operaciju mašina izvršava.
10) SVETLOSNI INDIKATOR PROGR.A
"ZOOM"
Kada je omogućen Progr. "ZOOM",
odgovarajući indikator svetli.
11) SVETLOSNI
"TABS"
INDIKATOR
OPCIJE
12) SVETLOSNI
INDIKATOR
OPCIJE
"SMART DOOR"
13) SVETLOSNI INDIKATOR "ADDISH"
1) DISPLEJ S TEMPERATUROM
Pokazuje temperaturu pranja svakog
izabranog Progr.a.
2) DISPLEJ S PROGR.IMA
Pokazuje Progr.e za pranje, pruža
informacije o podešenim opcijama, javlja
greške i tako dalje.
Dugme za UKLJUČENA/
ISKLJUČENA
l Da biste uključili ili isključili uređaj, pritisnite
dugme za UKLJUČENA/ISKLJUČENA
(zadržite pritisnutim najmanje 3 sekunde).
Na kraju ciklusa nemojte zaboraviti da
isključite mašinu pomoću dugmeta
UKLJUČENA/ISKLJUČENA, zatim izvucite
utikač i zatvorite dotok vode.
3) DISPLEJ S PREOSTALIM VREMENOM
Pokazuje vreme pranja svakog izabranog
Progr.a i obaveštava o preostalom vremenu
do kraja trenutnog Progr.a.
Uključivanje uređaja po prvi put
i jezik
4) SVETLOSNI INDIKATOR ZATVORENOG
DOTOKA VODE
Obaveštava o bilo kom problemu u
dotoku vode između slavine i mašine za
pranje sudova (videti "REŠAVANJE
PROBLEMA I GARANCIJA“).
l Povežite uređaj na izvor napajanja.
l Otvorite vrata, stavite unutra sudove koje
treba oprati i zatvorite vrata.
5) SVETLOSNI INDIKATOR "NEMA SOLI"
l Pritisnite
6) SVETLOSNI
l U ovoj fazi samo će dugmad "POLA
INDIKATOR
"NEMA
dugme za "UKLJUČENA/
ISKLJUČENA" i zadržite ga oko 3 sekunde.
SREDSTVA ZA ISPIRANJE"
7) SVETLOSNI
KONEKCIJE
INDIKATOR
Wi-Fi
101
PUNJENJA", "TABS" i "STARTOVANJE/
OTKAZIVANJE“ ostati aktivna. Na
ekranu će se pojaviti poruka "BRAVA" i
svi svetlosni indikatori će se uključiti na 3
sekunde.
SR
Opis DISPLEJA
l Na
ekranu
"ENGLISH".
će
se
pojaviti
poruka
l Pritiskom
na dugme "PROGR." i
svetlosni indikatori dugmića "SMART
DOOR" i "TABS" biće uključeni,možete
izabrati parametre koji se mogu podesiti
jedan za drugim (OMEKŠIVAČ →
ZVUČNO UPOZORENJE → FUNKCIJA
MEMORIJE).
l Željeni jezik možete izabrati pritiskom na
dugmad "POLA PUNJENJA" i "TABS".
l Da biste prihvatili izabrani jezk pritisnite
dugme "STARTOVANJE/OTKAZIVANJE".
l Podešavanje parametara se izvršava
pritiskom na dugmad "SMART DOOR"
(-) i "TABS" (+).
l Odmah nakon toga na ekranu će se
pojaviti poruka "DOBRODOŠLI" jednom i
svetlosni indikatori će biti isključeni.
l Za podešavanje OMEKŠIVAČA videti
poglavlje u
namenjeno.
l Poruka programa "EKO 2:50" ili "EKO
3:25" (sa aktiviranom opcijom SMART
DOOR).
priručniku
koje
je
tome
l Za podešavanje ZVUČNOG UPOZORENJA
videti određeni odlomak.
l Za podešavanje FUNKCIJE MEMORIJE
UPOZORENJE
videti određeni odlomak.
Ako mašina ostane uključena bez
izabiranja ili pokretanja nekog programa,
nakon 5 minuta mašina za pranje
sudova automatski će se isključiti.
Kada sledeći put uključite mašinu
Pritisnite
dugme
STARTOVANJE/
OTKAZIVANJE Na displeju će se pojaviti
EKO Progr..
Postavke menija
Ako je omogućena funkcija memorije,
na displeju će se pojaviti memorisani
program.
Mašina za pranje sudova se reguliše
pomoću određenih fabričkih podešavanja.
Ipak, u meniju s podešavanjima možete
podesiti razne parametre u skladu s vašim
potrebama.
Pristupanje meniju s podešavanjima
Menjanje jezika
l Pritisnite
dugme
TABS
i
POLA
PUNJENJA istovremeno i zadržite ih
pritisnutima 5 sekundi.
Mašina za pranje sudova UVEK mora
biti isključena pre nego što započnete
sa ovim postupkom.
l Na displeju će se pojaviti "ENGLISH".
l Uključite mašinu za pranje sudova tako
l Sledite
što ćete zadržati pritisnutim dugme za
"UKLJUČENA/ISKLJUČENA" oko 3
sekunde.
l Zadržite pritisnutim dugmiće "PROGR." i
"UKLJUČENA/ISKLJUČENA"
sekundi.
l Na
ekranu će se
"PODEŠAVANJA".
pojaviti
oko
5
poruka
102
uputstva koja su detaljno
navedena u odlomku "PODEŠAVANJE
JEZIKA".
UPOZORENJE
Ovaj postupak će otkazati sva
sačuvana podešavanja, a mašina će
biti resetovana na fabrička podešavanja.
l Otvorite vrata i stavite prljave sudove u
mašinu.
l Na displeju će se pojaviti „EKO“ Progr. ili
PROGR. koji je poslednji put sačuvan.
Modeli sa senzorom zaprljanosti
(Samo na nekim modelima).
Mašina za sudove je opremljena senzorom
prljavštine koji može da analizira
zamućenost vode tokom svih faza
"AUTOMATSKOG" Progr.a (videti opis
Progr.a). Zahvaljujući ovom uređaju
parametri ciklusa pranja se automatski
prilagođavaju stvarnoj količini prljavštine na
sudovima. To ja zato što je zamućenost
vode povezana sa količinom prljavštine na
sudovima. Na taj način su zagarantovani
izvrsni rezultati pranja i postiže se dobar
odnos potrošnje vode i energije.
"IMPULSE" programi
l Levo od kvadratni biće prikazano trajanje
Progr.a a desno od kruga
prikazana temperatura Progr.a.
će
biti
l Izaberite željeni Progr. tako šte ćete
"IMPULSE" Progr.i koriste pulsnu tehnologiju
pranja koja smanjuje potrošnju i buku, a
postižu se bolji rezultati.
pritisnuti dugme "PROGR." nekoliko puta.
"Isprekidan" rad pumpe za pranje NE
TREBA smatrati kvarom, jer se radi o
pulsnom pranju i zato je to normalna
odlika ovog programa.
l Prilikom
omogućavanja
određenih
Progr.a na displeju će zasvetleti ikonice.
l Da biste izabrali neku opciju pritisnite
odgovarajuće dugme
svetlosni indikator).
l Pritisnite
dugme
OTKAZIVANJE".
(uključiće
se
ADDISH
(mogućnost dodavanja
posuđa nakon što je započet
određeni program)
"STARTOVANJE/
Čim se vrata zatvore i oglasi se svučni
signal, Progr. se automatski pokreće. Na
displeju će biti prikazano vreme koje je
preostalo do završetka ciklusa pranja.
Kada uključite mašinu za sudove,
sačekajte nekoliko sekundi kako bi se
program pokrenuo.
Kada se neki Progr. pokrene, vrata možete
otvoriti i dodati sudove jedino kada je
uključen svetlosni indikator ADDISH.
Mašina će se automatski zaustaviti i na
displeju će se pojaviti preostalo vreme do
kraja ciklusa. Zatvorite vrata i nemojte
pritiskati nijedno dugme. Ciklus će se
nastaviti tamo gde je stao.
Vrata otvarajte polako i pažljivo kako
vas prskanje vode ne bi pokvasilo.
"AUTOMATSKI" programi
Modeli sa senzorom za pametno punjenje
(Samo na nekim modelima).
Program "AUTO SVAKODNEVNI", zahvaljujući
algoritmu koji analizira stepen zaprljanosti
sudova u realnom vremenu, automatski
podešava idealnu temperaturu i vreme
pranja, optimizujući potrošnju vode i energije.
103
Strogo preporučujemo da ne dodajete
sudove nakon isključivanja svetlosnog
indikatora za ADDISH jer to može
uticati na rezultate pranja.
SR
Podešavanje programa
Samo na modelima koji imaju opciju
"SMART DOOR", tokom faze sušenja
vrata će se automatski otvoriti i pre
nego što izvadite sudove moraćete
sačekati signal za kraj ciklusa.
UPOZORENJE
Ukoliko otvorite vrata tokom ciklusa
sušenja, isprekidani zvučni signal će
vas upozoriti da ciklus sušenja još
nije završen.
PERFECT RAPID ZONE
(samo na nekim modelima)
Menjanje programa koji je u toku
Sledite ovu proceduru ukoliko želite da
promenite ili otkažete Progr. koji je u toku:
l Držite dugme "STARTOVANJE/OTKAZIVANJE"
pritisnutim oko 3 sekunde. Na displeju će
se pojaviti "RESETOVANJE" i čuće se
zvučni signal.
l Progr. koji je u toku biće otkazan.
"PERFECT RAPID ZONE" se može prepoznati
u donjem levom delu kade mašine, sa dve
dodatne prskalice koje će se aktivirati na
brzim programima (ZOOM 39’ i Brzi 24') i
programima UNIVERZALNI, DEZINFEKCIJA,
UNIVERZALNI PLUS i EKO PLUS, kako bi
obezbedile jači intenzitet pranja zahvaljujući
većem protoku vode u zoni.
l U ovom trenutku se može podesiti novi
Progr. pomoću dugmeta „PROGR.“
UPOZORENJE
Pre pokretanja novog programa treba
proveriti da li u dispenzeru još uvek
ima deterdženta. Ako je potrebno
dopunite deterdžent.
Ukoliko dođe do bilo kakvog prekida u
napajanju strujom za vreme rada
mašine, posebna memorija će sačuvati
izabrani Progr., a nakon povratka
napajanja strujom, mašina će nastaviti
sa radom tamo gde je stala.
Dugmad za opcije
Funkcije programa
(samo za samostojeće modele)
Dok je Progr. u toku, na displeju je prikazan
naziv izabranog Progr.a, odgovarajuća
temperatura i preostalo vreme do kraja
ciklusa koje se automatski ažurira.
Završetak programa
Na kraju Progr.a će se čuti zvučno
upozorenje (osim ako je utišano) u trajanju
od 5 sekundi 3 puta na svakih 30 sekundi.
Dugmad za opcije vam pruža dodatne
opcije pranja koje vam omogućavaju da
dodatno podesite Progr.e pranja (videti
tabelu u 17. poglavlju na kojoj se nalazi
spisak Progr.a kod kojih se svaka opcija
može omogućiti). Opcije se omogućavaju
(ili onemogućavaju) pre započinjanja Progr.a
pomoću odgovarajućih dugmadi.
Odgovarajući svetlosni indikatori će se
pojaviti (ili nestati) na displeju.
Dugme sa opcijom treba omogućiti nakon
što ste izabrali Progr. pranja.
104
Dugme "TABS"
Dugme za "SMART DOOR"
(ATOMATSKO OTVARANJE VRATA)
Ova opcija pokreće poseban uređaj koji
otvara vrata nekoliko centimetara tokom ili
na kraju ciklusa sušenja (u zavisnosti od
Progr.a). Ovim se omogućava prirodno i
efikasno
sušenje
sudova.
Trajanje
izabranog ciklusa će se automatski menjati
kako bi se dobila optimalna temperatura za
ciklus ispiranja. Time se značajno smanjuje
potrošnja energije. Automatsko otvaranje
vrata tokom zadnje faze sušenja omogućava
cirkulaciju vazduha čime se otklanja
mogućnost neprijatnih mirisa.
Ova opcija optimizuje korišćenje kombinovanih
deterdženata "TABS" („3 u 1“ / „4 u 1“ / „5
u 1“ i tako dalje). Pritiskom na ovo dugme,
prilagođava se izabrani program pranja
kako bi se dobili najbolji rezultati
kombinovanih deterdženata. Osim toga,
onemogućuju se svetlosna upozorenja
„nema soli“ i „nema sredstva za ispiranje“.
UPOZORENJE
Kada se izabere ova pcija, ona ostaje
omogućena (svetlosni indikator je
uključen) za naredne cikluse pranja.
Onemogućiti
se
jedino
može
(svetlosni indikator je isključen) još
jednim pritiskom na ovo dugme.
Ova opcija je preporučljiva kada se
koristi program BRZO 24', čije će
trajanje biti produženo za 15 minuta
kako bi tablete deterdženta dale
najbole rezultate.
Kada se vrata ovore, na displeju će se
pojaviti poruka "SMART DOOR".
Ova opcija je automatski omogućena u
"EKO" programu. U svakom slučaju
može se onemogućiti. Opcija "SMART
DOOR" nije moguća u programima
"ZOOM 39'", "BRZI 24'" i "PRETPRANJE".
Svetlosni indikator "NEMA SOLI"
Kada se uključi ovaj svetlosni indikator,
sipajte so u rezervoar za so.
UPOZORENJE
Kada je izabrana ova opcija, ni u kom
slučaju ne smete sprečavati otvaranje
vrata niti ih na silu zatvarati jer bi to
moglo oštetiti mehanizam. Pobrinite
se da ispred vrata ima slobodnog
prostora i, pre nego što ih zatvorite,
sačekajte da otvorena mašina dovrši
postupak.
Svetlosni indikator "NEMA
SREDSTVA ZA ISPIRANJE"
Kada se uključi ovaj svetlosni indikator,
sredstvo za ispiranje je pri kraju i treba ga
dopuniti.
Dugme "ODLOŽENI START"
Dugme "POLA PUNJENJA"
Ako treba da operete svega nekoliko
sudova (na primer čaše, šolje, tanjire)
možete omogućiti opciju „Pola Punjenja“.
Na taj način štedite vodu, energiju i vreme.
Kada koristite opciju „Pola Punjenja“ stavite
manje deterdženta nego kada je mašina
puna.
Pomoću ovog dugmeta se može podesiti
vreme početka rada mašine za pranje
sudova uz odloženo pokretanje od 00:30 do
23:30 sata. Da biste podesili odloženo
pokretanje uradite sledeće:
l Pritisnite dugme "ODLOŽENI START"
105
(na displeju će se pojaviti "0:00").
SR
Ako odabrana opcija nije kompatibilna
sa odabranim programom opciona
signalna lampica će prvo zasvetleti
a zatim će se ugasiti.
l Pritisnite to dugme još jednom kako biste
povećali odlaganje u satima (svaki put
kada pritisnete ovo dugme, odlaganje se
povećava za 30 minuta sve do
maksimalnih 23:30 sata).
Zvučni signal se može utišati na sledeći
način:
Mašina za pranje sudova UVEK mora
biti isključena pre nego što započnete
sa ovim postupkom.
Ako ne želite da odlažete pokretanje,
pritiskajte dugme Odloženo poretanje
sve dok se na displeju ne pojavi 0:00
(mašina će se odmah pokrenuti).
1. Zadržite pritisnutim dugme "PROGR." i
istovremeno uključite mašinu za pranje
sudova
pomoću
dugmeta
za
"UKLJUČENA/ISKLJUČENA".
Da bi ste pokrenuli odbrojavanje pritisnite
dugme "STARTOVANJE/OTKAZIVANJE".
Na displeju će biti prikazano vreme koje je
preostalo do završetka Progr.a. Po
završetku odbrojavanja Progr. će se
automatski pokrenuti.
2. Na displeju će se pojaviti "PODESAVANJA"
(setup).
3. Pritisnite dugme "PROGR." sve dok se
na displeju ne pojavi poruka "ZVUČNO
UPOZORENJE".
4. Zatim pritisnite dugme "POLA PUNJENJA"
ili dugme "TABS" kako biste promenili
vrednost sa DA/NE.
(Samo za samostojeće modele)
Dužina trajanja izabranog ciklusa biće
prikazana na displeju. Po završetku
odbrojavanja,
program
će
se
automatski pokrenuti i dužina trajanja
izabranog ciklusa biće prikazana na
displeju.
Da biste otkazali
uradite sledeće:
odloženo
5. Isključite mašinu za pranje sudova
pritiskom na dugme za "UKLJUČENA/
ISKLJUČENA" kako biste potvrdili
novo podešavanje.
pokretanje
Da biste alarm ponovo aktivirali, sledite istu
proceduru.
l Držite
dugme
"STARTOVANJE/
OTKAZIVANJE" pritisnutim najmanje 3
sekunde. Na displeju će se pojaviti
"RESETOVANJE" i čuće se zvučni
signal.
l Odloženo pokretanje i izabrani Progr.
biće otkazani. Na displeju će se pojaviti
"ECO" program ili program koji je
prethodno sačuvan u memoriji.
l U ovom trenutku, da biste pokrenuli
mašinu za pranje sudova morate izabrati
novi Progr. i pritisnuti bilo koje dugme za
opcije, kao što je navedeno u odlomku
"PODEŠAVANJE PROGR.A".
Utišani signal za ZAVRŠETAK
PROGRAMA
Ovaj proizvod je fabrički podešen sa
omogućenim zvučnim signalom.
106
Funkcija memorije (memorisanje
zanjeg korišćenog programa)
1. Zadržite pritisnutim dugme "PROGR." i
istovremeno uključite mašinu za pranje
sudova
pomoću
dugmeta
za
"UKLJUČENA/ISKLJUČENA".
2. Na displeju će se pojaviti "PODESAVANJA"
(setup).
3. Pritisnite dugme "PROGR." sve dok se
na displeju ne pojavi "FUNKCIJA
MEMORIJE".
4. Zatim pritisnite dugme "POLA PUNJENJA"
ili dugme "TABS" kako biste promenili
Progr..
5. Isključite mašinu za pranje sudova
pritiskom na dugme za "UKLJUČENA/
ISKLJUČENA" kako biste potvrdili
novo podešavanje.
Progr.,
1. Uključite mašinu pomoću dugmeta za
"UKLJUČENA/ISKLJUČENA".
2. Zadržite dugme "PROGR." i dugme
"ODLOŽENO POKRETANJE" istovremeno
pritisnutima oko 5 sekundi.
Aktiviranje i deaktiviranje DEMO
REŽIM (za upotrebu isključivo u
prodavnicama)
3. Na displeju će se pojaviti "DEAKTIVIRAN
DEMO REŽIM".
Aktiviranje
4. Isključite mašinu.
Mašina za pranje sudova UVEK mora
biti isključena pre nego što započnete
sa ovim postupkom.
ZAŠTITA ZA DECU
1. Uključite mašinu pomoću dugmeta za
"UKLJUČENA/ISKLJUČENA".
2. Zadržite dugme "PROGR." i dugme
"ODLOŽENO POKRETANJE" istovremeno
pritisnutima oko 5 sekundi.
l Zatvara se vrata.
l Pokrenuti uređaj.
l Kada istovemeno pritisnete dugme za
TABS i dugme za SMART DOOR i
zadržite ih pritisnutim oko 3 sekunde,
zaključaćete svu dugmad. Na taj način
sprečavate da dođe do neželjenih
slučajnih promena.
3. Na displeju će se pojaviti "AKTIVIRAN
DEMO REŽIM".
4. Ako se u roku od 30 sekundi ne pritisne
ni jedno dugme započeće odgovarjući
Progr. koji simulira pokretanje Progr.a
pranja.
l Ovo zaključavanje se može otkazati
Omogućene su opcije PROGR./
OPCIJE/ODLOŽENO POKRETANJE i
pritiskom na ovu dugmad možete
simulirati rad mašine bez pokretanja
pranja.
Ako se dogodi da tokom rada mašine za
pranje sudova nestane struje, posebna
funkcija
memorije
će
sačuvati
podešavanja i mašina će, kada struja
ponovo dođe, nastaviti sa ciklusom
tamo gde je stala.
jednostavnim pritiskom na dugme TABS i
dugme SMART DOOR još jednom ili
isključivanjem mašine.
Deaktiviranje
UPOZORENJE
Ako se nakon instalacije dogodi da
mašina ispravno radi ali se ciklus
pranja ne pokreće kada pritisnete
dugme za pokretanje, moguće je da
"Demo režim" nije deaktiviran.
Mašina za pranje sudova UVEK mora
biti isključena pre nego što započnete
sa ovim postupkom.
107
SR
Da biste promenili sačuvani
ponovite istu proceduru.
Registrovanje je uspelo
16. DALJINSKO
UPRAVLJANJE (WI-FI)
l Na ekranu će se jednom pojaviti poruka
"POVEZANO", a nakon nje će se pojaviti
poruka "DALJINSKO UPRAVLJANJE" i
svetlosni indikator "Wi-Fi" će konstantno
svetleti.
Ova
mašina
je
opremljena
Wi-Fi
tehnologijom koja omogućava daljinsko
upravljanje pomoću jedne aplikacije.
l Sada
možete
aplikacije.
Uparivanje mašine pomoću
aplikacije
l Preuzmite na vaš uređaj aplikaciju Candy
simply-FI.
Aplikacija Candy simply-FI je dostupna i
za Android i za iOS tablete i pametne
telefone.
proveriti
mašinu
iz
Registrovanje nije uspelo
Ukoliko registracija nije dobra (ili nije uspešna
u roku od 5 minuta):
l Na ekranu će se pojaviti "POKUŠATI
PONOVO".
l Mašina neće biti povezana.
Da biste otkrili sve detalje što se tiče
Wi-Fi opcija, istražite menije aplikacije
u DEMO režimu.
l Ponovite
postupak
registrovanja
iz
aplikacije.
l Pobrinite se da ruter bude uključen i da
vaš pametni telefon/tablet bude povezan
na vašu kućnu Wi-Fi mrežu.
Za više informacija, videti "Aplikacija za
registrovanje - kratko uputstvo" koje
dolazi s mašinom, a može se pronaći i
putem linka: go.candy-group.com/bm-dw
l Uključite
BLUETOOTH
na
vašem
pametnom telefonu/tabletu (ako postoji).
l Otvorite
aplikaciju, napravite profil
korisnika i registrujte uređaj prateći
uputstva na ekranu uređaja.
l Uključite
mašinu za pranje sudova
pomoću dugmeta za UKLJUČENA/
ISKLJUČENA kada u aplikaciji dobijete
instrukcije za to.
Resetovanje WiFi-ja
U slučaju problema ili promene lozinke
vašeg rutera, ponovite postupak registrovanja
tako što ćete ukloniti proizvod iz vaše
aplikacije.
AKTIVIRANJE
UPRAVLJANJA
l Pritisnite "Progr. 3 sekunde WiFi" na 3
sekunde à i poruka "PRIKLJUČIVANJE"
će se pojaviti na ekranu a svetlosni
indikator "Wi-Fi" biće isključen.
l U
okviru od 60 sekundi zadržite
pritisnutim dugme "TABS" 3 sekunde i
na ekranu će se pojaviti poruka
"JEDNOSTAVNO" na 5 minuta, svetlosni
indikator za Wi-Fi će početi da sporo
treperi tri puta i zatim će se isključiti na
dve sekunde.
l Unesite lozinku za vašu kućnu Wi-Fi
Kad god želite da daljinski upravljate
mašinom:
l Napunite mašinu, dodajte deterdžent i
zatvorite vrata.
l Uključite mašinu za pranje sudova.
l Pritisnite "Progr. 3 sekunde WiFi". à
Na ekranu će se pojaviti poruka
"DALJINSKO UPRAVLJANJE".
l Sada
mrežu u aplikaciju i dovršite postupak.
108
DALJINSKOG
možete
aplikacije.
proveriti
mašinu
iz
DEAKTIVIRANJE DALJINSKOG
UPRAVLJANJA
Svetlosni indikator "Wi-Fi"
l Ovaj svetlosni indikator ukazuje na status
ponovo pritisnite "Progr. 3 sekunde WiFi".
l Kada nijedan ciklus nije u toku:
Svetlosni indikator Wi-Fi će početi sporo
da treperi i na ekranu će se pojaviti
poruka "DALJINSKO UPRAVLJANJE
ISKLJUČENO". Na ekranu će se zatim
pojaviti poslednji program koji je mašina
izvršila (ili "EKO" program).
l Kada je neki ciklus u toku:
Svetlosni indikator Wi-Fi će početi sporo
da treperi i na ekranu će se pojaviti
poruka "DALJINSKO UPRAVLJANJE
ISKLJUČENO". Na ekranu će se zatim
pojaviti preostalo vreme. Ciklus će se
završiti bez kontrole iz aplikacije.
Alternativni način da
daljinsko upravljanje.
se
napusti
l Pritisnite
na 3 sekunde dugme
"Startovanje/Otkazivanje"
Ako je neki ciklus u toku, biće prekinut a
mašina
će
napustiti
režim
rada
DALJINSKO UPRAVLJANJE. Svetlosni
indikator "Wi-Fi" će sporo trepereti. U
ovom trenutku je moguće podesiti novi
ciklus pranja sa kontrolne table.
l Pritisnite
na 3 sekunde dugme
"Uključivanje/Isključivanje" (ili isključite
napajanje)
Ako je neki ciklus u toku, biće pauziran a
mašina
će
napustiti
režim
rada
DALJINSKO UPRAVLJANJE.
Prilikom ponovnog uključivanja, svetlosni
indikator "Wi-Fi" će sporo trepereti a bilo
koji ciklus koji je bio u toku nastaviće se
od faze u kojoj je prekinut.
Prilikom otvaranja vrata, bilo koje
DALJINSKO UPRAVLJANJE će biti
onemogućeno. Da biste povratili
kontrolu iz aplikacije, zatvorite vrata.
109
konekcije:
- UKLJUČENO: daljinsko upravljanje je
aktivirano.
- SPORO TREPERI: daljinsko upravljanje
je deaktivirano.
- BRZO TREPERI 3 SEKUNDE A ZATIM
SE ISKLJUČUJE: mašina ne može da
se poveže na kućnu Wi-Fi mrežu ili još
uvek nije uparena sa aplikacijom.
- 3 PUTA SPORO ZATREPERI A ONDA
SE ISKLJUČI NA 2 SEKUNDE: Wi-Fi
mreža se resetuje (dok se uparuje sa
aplikacijom).
- UKLJUČEN JE 1 SEKUNDU A ZATIM
JE ISKLJUČEN 3 SEKUNDE: vrata su
otvorena i daljinsko upravljanje ne može
biti aktivirano.
SR
l Da biste napustili daljinsko upravljanje,
17. OPIS PROGRAMA
Program
Popis programu
P1
EKO
Program za normalno zaprljano posudje
(najefikasniji u smislu kombinovane potrošnje
energije I vode za taj tip posudja).
Program je standardizovan sa normativom
EN 50242.
P2
INTENZIVNO
Pogodan za jako zaprljane šerpe ili bilo koji drugi
zakoreli pribor.
P3
UNIVERZALNI
Pogodan za normalno zaprljano posudje ili bilo
koji drugi zakoreli pribor.
P4
ZOOM 39’
Brzi ciklus Pranja i Sušenja klase A.
* Pogodan za pranje sudova do 8 postavljenih
mesta
P5
BRZI 24'
Brzo pranje za sudove koji će biti oprani odmah
nakon korišćenja. Staviti najviše 6 kompleta.
P6
PRETPRANJE
Kratko predpranje za komade koji čelaju da se
mašina napuni.
P7
DEZINFEKCIJA
Antibakterijski program namenjen za pranje i
sterilisanje veoma zaprljanog posudja, flašica za
bebe i sl.…
P8
SNAŽNO I BRZO
Namenjen za brzo pranje veoma prljavog
posudja.
P9
UNIVERZALNI PLUS
Namenjen za svakodnevno intenzivno pranje.
Dva finalna ispiranja garantuju visok nivo
higijene.
P10
SVAKODNEVNI
Brži program za normalno zaprljano posudje,
namenjen za svakodnevno i često pranje.
P11
EKO PLUS
P12
DELIKATNI
Program na srednjoj temperaturi namenjen za
pranje šerpi, tiganja i drugih sudova koji su
"normalno" zaprljani, korišćenjem deterdženta
koji sadrži enzime.
Prikladan za delikatne čaše i slično posudje.
Takodje se može koristiti za slabo zaprljano
posudje.
Pranje sa predpranjem
Za programe pranja sa predpranjem, savetujemo da stavite dodatnu dozu deterdzenta (max. 10 g)
direktno u mašinu.
110
"IMPULSE" programi
Temperatura pranja (°C)
Prosečno vreme pranja¹ (min.)
Dugme za "SMART DOOR"
Dugme za "POLA PUNJENJA"
Dugme za "TABS"
P1
EKO
●
■
45
205
DA
DA
DA
P2
INTENZIVNO
●
■
75
130
DA
DA
DA
P3
UNIVERZALNI
- ■
60
120
DA
DA
DA
P4
ZOOM 39’
60
39
N/D
N/D
DA
P5
BRZI 24'
50
24
N/D
N/D
DA
P6
PRETPRANJE
-
5
N/D
N/D
P7
DEZINFEKCIJA
75
140
DA
N/D
DA
P8
SNAŽNO I BRZO
●
■
65
85
DA
DA
DA
P9
UNIVERZALNI
PLUS
-
-
70
125
DA
N/D
DA
P10
SVAKODNEVNI
55
65
75
95
DA
DA
DA
P11
EKO PLUS
55
240
DA
N/D
DA
P12
DELIKATNI
45
85
DA
DA
DA
Program
-
● -
- - ■
■
111
SR
Deterdžent za pretpranje
Opcije
● = Deterdžent za PRETPRANJE
■ = "IMPULSE" programi
N/D = OPCIJA NIJE DOSTUPNA
1) Hladnom vodom (15°C) - Tolerancija ±10%Ako koristite vruću vodu, preostalo vreme do završetka programa automatski se ažurira dok je
program u toku.
Vrednosti su izmerene u laboratoriji po evropskom standardu EN 50242 (vrednosti se mogu
razlikovati u zavisnosti od uslova korišćenja).
112
18. JEDINICA SA
OMEKŠIVAČEM ZA VODU
Regulišite podešavanje vaše jedinice sa
omekšivačem za vodu u skladu sa stepenom
tvrdoće vaše vode, na sledeći način:
Mašina za pranje sudova UVEK mora
biti isključena pre nego što započnete
sa ovim postupkom.
1. Uključite mašinu za pranje sudova tako
što ćete zadržati pritisnutim dugme za
"UKLJUČENA/ISKLJUČENA" oko 3
sekunde.
Podešavanje omekšivača za vodu
2. Zadržite pritisnutim dugmad "Progr." i
"UKLJUČENA/ISKLJUČENA" oko 5
sekundi.
Omekšivač za vodu može da se koristi za
vodu s nivoom tvrdoće do 90°fH (francuska
skala tvrdoće) ili 50°dH (nemačka skala
tvrdoće) pomoću 8 postavki.
Ove postavke su navedene na donjoj tabeli,
s relativnom potrošnjom vode koju treba
učiniti mekšom.
°dH
(nemačka
skala tvrdoće)
Upotreba
regenerišuće soli
Podešavanje
omekšivača za
vodu
0
0-5
0-3
NE
S0
1
6-10
4-6
DA
S1
2
11-20
7-11
DA
S2
3
21-30
12-16
DA
S3
4*
31-40
17-22
DA
S4
5
41-50
23-27
DA
S5
6
51-60
28-33
DA
S6
7
61-90
34-50
DA
S7
Nivo
°fH
(francuska
skala tvrdoće)
Tvrdoća vode
3. Na ekranu će sepojaviti poruka
"PODEŠAVANJA" i svetlosni indikatori
dugmića "SMART DOOR/EXPRESS" i
"TABS" biće uključeni.
4. Pritiskajte dugme "Progr." dok ne
izaberete "OMEKŠIVAČ S4" (S4 fabrički
nivo).
5. Podešavanje parametara se izvršava
pritiskom na dugmad "SMART DOOR/
EXPRESS" (S7 → S0) i "TABS" (S0 →
S7) čime se smanjuje ili povećava
prethodno podešeni nivo.
6. Isključite mašinu za pranje sudova tako
što ćete zadržati pritisnutim dugme za
"UKLJUČENA/ISKLJUČENA" 3 sekunde
kako biste potvrdili novo podešavanje.
Da biste ponovo promenili podešavanje
omekšivača vode, sledite istu proceduru.
UPOZORENJE
* Jedinica sa omekšivačem je fabrički
podešena na nivo 4 (S4) pošto to
odgovara zahtevima većine korisnika.
113
Ukoliko ne možete dovršiti ovu
proceduru, isključite mašinu za pranje
sudova pritiskom na dugme za
"UKLJUČENA/ISKLJUČENA" i ponovo
počnite s procedurom od početka.
(1. KORAK).
SR
U zavisnosti od izvora dotoka, voda sadrži
različitu količinu kamenca i minerala koji se
nanose na sudove što ostavlja beličaste
mrlje i fleke. Što je veći nivo ovih minerala u
vodi to je voda tvrđa. Mašina za sudove ima
jedinicu sa omekšivačem za vodu koji,
pomoću posebne regenerišuće soli, dovodi
mekšu vodu za pranje sudova. Informacija
o stepenu tvrdoće vaše vode može se
pribaviti od vodovoda koji vas snabdeva
vodom.
19. REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA
Ako smatrate da mašina za pranje sudova ne radi ispravno, osmotrite donja kratka
uputstva s nekim praktičnim savetima u vezi s tim kako rešiti najuobičajenije probleme.
Ako kvar i nakon toga nije popravljen ili se ponovo javlja, kontaktirajte sa Centrom
za tehničku podršku.
IZVEŠTAJI O GREŠKAMA
l Modeli sa displejem: greške se prijavljuju brojem ispred kog stoji slovo „E“ (na
primer Error 2 = E2) i kratkim zvučnim signalom.
l Modeli bez display-a : greška je prikazana trepćućim LED lampicama toliko puta
kolika je šifra greške, sa pauzama do 5 sekundi (primer: Error 2 = dva puta trepne –
pauza 5 sekundi – dva puta trepne – itd…).
Samo modeli sa displejem
Prijavljene greške
Značenje i rešenja
Mašina za sudove se ne puni vodom
„PROVERITI VODU“
- greška prijavljena kratkim
zvučnim signalom
(samo kod nekih modela).
E2 (sa displejem)
Proverite da li je dotok vode otvoren.
Proverite da crevo za dotok vode nije presavijeno ili prignječeno.
Proverite da li je odvodno crevo na odgovarajućoj visini (videti deo o
instalaciji).
propraćena kratkim zvučnim
signalom
Zatvorite dotok vode, odvrnite dovodno crevo iza mašine i proverite
da li je „peščani“ filter zapušen.
E3 (sa displejem)
Mašina za sudove ne izbacuje vodu
Proverite da odvodno crevo nije presavijeno, priklješteno ili zaglavljeno, i
da filter nije zapušen.
propraćena kratkim zvučnim
signalom
E4 (sa displejem)
propraćena kratkim zvučnim
signalom
Proverite da sifon nije zapušen.
Voda curi
Proverite da odvodno crevo nije presavijeno, priklješteno ili zaglavljeno, i
da filter nije zapušen.
Proverite da sifon nije zapušen.
E8-Ei (sa displejem)
Element za zagrevanje vode ne radi ispravno ili je filter zapušen
propraćena kratkim zvučnim
signalom
Očistiti filter.
Neka druga šifra (kod)
(sa displejem)
Isključite mašinu i izvadite utikač mašine za pranje sudova, sačekajte
minut. Uključite mašinu i pokrenite program. Ako se greška opet desi
kontaktirajte direktno ovlašćeni servis.
114
Samo modeli bez displeja
Ako dođe do zastoja ili kvara tokom rada programa, sletlosni indikator koji odgovara
izabranom ciklusu neprestano će treperiti, i čuće se isprekidani zvučni signal. U tom
slučaju, isključite mašinu za sudove pritiskom na dugme za „UKLJUČENA/ISKLJUČENA“.
Nakon što se uverite da je dovod vode otvoren, da odvodno crevo nije presavijeno i
da sifon ili filteri nisu zapušeni, ponovo pokrenite izabrani program.
Ako kvar i nakon toga postoji, kontaktirajte sa Centrom za tehničku podršku.
SR
Ova mašina za sudove je opremljena sigurnosnim uređajem za prelivanje koji, u slučaju
da dođe do problema, automatski izbacuje višak vode.
UPOZORENJE
Da biste proverili da li sigurnosni uređaja za prelivanje ispravno
radi, preporučujemo da ne pomerate niti naginjete mašinu za
sudove tokom rada. Ako bude bilo potrebno da se mašina pomeri
ili nagne, molimo vas da proverite da li je ciklus pranja završen i da
li je sva voda iz mašine otekla.
Drugi kvarovi
KVAR
1. Nijedan program
ne radi
2. Mašina za
sudove se ne
puni vodom
3. Mašina za
sudove ne
izbacuje vodu
4. Mašina za
sudove
neprestano
izbacuje vodu
5. Ne čuje se
okretanje elisa
UZROK
REŠENJE
Utikač nije priključen u utičnicu u
zidu
Dugme O/I nije pritisnuto
Vrata su otvorena
Nema struje
Vidite tačku 1
Slavina je zavrnuta
Crevo za dovod vode je
presavijeno
Filter za crevo za dovod vode je
zapušen
Filter je prljav
Odvodno crevo je presavijeno
Produžetak odvodnog creva nije
ispravno povezan
Izlazni priključak na zidu je
okrenut nadole umesto nagore
Odvodno crevo je prenisko
postavljeno
Preterana količina deterdženta
Sudovi sprečavaju okretanje elise
Uložak filtera i filter su veoma prljavi
115
Priključite utikač
Pritisnite dugme
Zatvorite vrata
Proverite
Proverite
Odvrnite slavinu
Ispravite crevo
Očistite filter na kraju creva
Očistite filter
Ispravite crevo
Pažljivo sledite uputstva za povezivanje
odvodnog creva
Pozovite kvalifikovanog majstora
Podignite odvodno crevo na najmanje
40 cm od nivoa poda
Smanjite količinu deterdženta.
Koristite odgovarajući deterdžent
Proverite
Očistite uložak filtera i filter
KVAR
6. Na električnim
mašinama koje
nemaju displej:
jedan ili više
svetlosnih
indikatora brzo
trepere
UZROK
REŠENJE
Slavina je zavrnuta
Isključite mašinu
Odvrnite slavinu
Resetujte ciklus
Videti tačku 5
Proverite
Dno posuđa za kuvanje nije
dobro oprano
Posuđe sa ostacima izgorele hrane
mora da se potopi pre nego što se
stavi u mašinu za sudove
Ivice posuđa za kuvanje nisu
dobro oprane
Potrebno je ponovo namestiti posuđe
Elise su delimično blokirane
7. Sudovi samo
delimično
oprani
Sudovi nisu ispravno poređani
Kraj odvodnog creva je uronjen
u vodu
Izmerena je neispravna količina
deterdženta ili je deterdžent star
i tvrd
Poklopac rezervoara za so nije
ispravno zatvoren
Program pranja nije dovoljno
temeljan
8. Deterdžent se
ne rastvara ili
se delimično
rastvara
Pribor za jelo, tanjiri, posuđe za
kuvanje i ostalo sprečava da se
otvori dispenzer deterdženta
9. Prisustvo belih
mrlja na
sudovima
Voda je isuviše tvrda
10. Buka tokom
pranja
11. Sudovi nisu
potpuno
osušeni
Ispravno ga pričvrstite
Izaberite jači program
Postavite sudove tako da ne
ometaju dispenzer
Proverite nivo soli i sredstva za
ispiranje i podesite po potrebi Ako
kvar i nakon toga postoji, kontaktirajte sa
Centrom za tehničku podršku.
Ponovo proverite kako ste poređali
sudove u korpi
Ponovo proverite kako ste poređali
sudove u korpi
Sudovi se sudaraju
Elisa udara o sudove
Neadekvatan protok vazduha
Ostavite vrata mašine odškrinuta na
kraju pranja kako bi se sudovi osušili
prirodnim putem
Nedostaje sredstvo za ispiranje
Napunite dispenzer sredstva za
ispiranje
116
Skinite elise, tako što ćete odšrafiti
matice u smeru kazaljke na satu, i
operite ih tekućom vodom
Ne stavljate sudove tako da su
preblizu jedni drugima
Kraj odvodnog creva ne sme da
dođe u kontakt sa vodom koja otiče
Povećajte količinu deterdženta u
skladu sa tim koliko su vam sudovi
prljavi, ili promenite deterdžent
Pomoć i garancija
Ovaj proizvod pod garancijom po zakonu i po uslovima navedenim u sertifikatu
garancije koji ide uz ovaj proizvod. Ovaj sertifikat treba čuvati i pokazati ga
ovlašćenom Centru za tehničku podršku u slučaju da je to potrebno, zajedno sa
dokazom o kupovini. Uslove garancije možete proveriti i na našem vebsajtu.
Ukoliko vam je potrebna pomoć, molimo vas da popunite onlajn formular ili nas
kontaktirate na broj koji je naveden na stranici za podršku na našem vebsajtu.
Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo koju štamparsku grešku u ovoj brošuri.
Osim toga, proizvođač zadržava pravo da načini bilo koje izmene koje bi bile korisne za
njegov proizvod a da pri tome ne promeni osnovne karakteristike.
117
SR
Napomena: Ako gore navedene situacije dovedu do lošeg pranja ili nedovoljnog ispiranja,
ručno odstranite prljavštinu sa sudova jer završni ciklus sušenja strvrdnjava prljavštinu, pri
čemu ju je teško odstraniti tokom sledećeg pranja.
Ukoliko problem i dalje postoji, kontaktirajte sa Centrom za tehničku podršku i pri tom
navedite model mašine za sudove. Taj podatak se nalazi na tablici na gornjem delu vrata
sa unutrašnje stranje mašine ili na garanciji. Ova informacije će pomoći da se brže i
efikasnije reaguje.
20. USLOVI OKRUŽENJA
Ovaj aparat je označen prema
evropskoj direktivi 2012/19/EU o
Elektronskom i Elektroničnom
otpadu i opremi (WEEE).
WEEE sadrži i zagađujuće substance (koje
mogu prouzrokovati negativan efekat na
okolinu) i osnovne substance (koje mogu
biti ponovo korišćene).
Važno je da ovaj aparat bude odložen na
poseban otpad koji tretmanima uklanja
zagađivače i izdvaja i reciklira materijale.
Svaki pojedinac ima važnu ulogu da
obezbedi da WEEE ne postane problem
životne okoline;
118
l WEEE se ne sme tretirati kao standardni
kućni otpad;
l WEEE
treba odneti na relevantne
sakupljačke otpade koje organizuje
opština ili registrovane kompanije. U
mnogim zemljama i mestima, postoji
mogućnost kupljenja velikog otpada sa
adrese.
Proverite sa Vašim prodavcem da li postoji
mogućnost da po kupovini novog aparata
date da besplatno odnesu stari po principu
jedan-za-jedan, sve dok je tip i namena
aparata ista.
A. WIRELESS PARAMETERS
Wi-Fi
Specifications
(Bluetooth)
Specifications (Wi-Fi)
A
B
C
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
802.11b, DSSS 1 Mbps =
+19.5 dBm
802.11b, CCK 11 Mbps =
+18.5 dBm
802.11g, OFDM 54 Mbps =
+18.5 dBm
802.11n, MCS7 =
+14 dBm
802.11b = 1024 bytes,
-80 dBm
D
E
802.11g = 1024 bytes,
-70 dBm
802.11n = 1024 bytes,
-65 dBm
Wi-Fi (One Fi/Smart Fi)
Bluetooth v4.2
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
13,553-13,567 MHz (centre
frequency 13,560 MHz)
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
Basic data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+4 dBm
802.11b (11Mbps) +18,5
± 2 dBm
Enhanced data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+2 dBm
802.11g (54Mbps) +16
± 2 dBm
▬
BLE
RF Transmit Power (Typ):
+7.5 dBm
Basic data Rate:
Sensivity @ 0.1% BER: -98
dBm
802.11n (HT20, MCS7) +14
± 2 dBm
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
Enhanced data Rate:
Sensivity @ 0.01% BER: -98
dBm
802.11n HT40 = 1024 bytes,
-65 dBm
BLE
Sensivity @ 0.1% BER: -98
dBm
▬
▬
PARAMETRI ZA BEŽIČNO SPAJANJE:
A Bežični standard - B Frekventni opseg -
HR
NFC
ISO/IEC 14443 Type A
and NFC Forum Type 4
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
▬
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
< 42dBµA/m (at 10 m)
C
Maksimalna snaga odašiljanja -
▬
D
Minimalna osjetljivost prijema -
E Ograničenje magnetnog polja
Uz navedeno, Candy Hoover Group Srl, izjavljuje da je uređaj s oznakom
zahtjevima Direktive 2014/53/EU.
Za kopiju izjave o sukladnosti, kontaktirajte proizvođača na: www.candy-group.com
PARAMETRI BREZŽIČNEGA OMREŽJA:
A Standard brezžičnega omrežja - B Frekvenčno območje sprejemanja -
C Največja moč oddajanja - D
u skladu s osnovnim
Minimalna občutljivost
E Jakost magnetnega polja
SL
Candy Hoover Group Srl, izjavlja, da je ta aparat, označen z oznako
, skladen z bistvenimi
zahtevami direktive 2014/53/EU. Če želite kopijo izjave o skladnosti, se obrnite na proizvajalca na naslov:
www.candy-group.com
WIRELESS PARAMETRI:
A Bežični Standard - B Opseg frekvencije magnetnog polja
C Najviša snaga prenosa - D Najmanja osetljivost primanja - E Limit
SR
Sa ovim navodom Candy Hoover Group Srl, deklariše da je ovaj aparat označen sa
i slaže se sa svim
osnovnim zahtevima Direktive 2014/53/EU. Kako bi dobili deklaraciju o saglasnosti, molimo kontaktirajte
proizvođača na: www.candy-group.com
119
- CDPMN S -
19.06 - 41048149 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising