Candy | CDIMN 4S622PS | Candy CDIMN 4S622PS Εγχειρίδιο χρήστη

Candy CDIMN 4S622PS Εγχειρίδιο χρήστη
SK
PL
EL
CS
Děkujeme vám, že jste si vybrali myčku
Candy. Jsme si jisti, že vám bude věrně a
zcela bezpečně sloužit při každodenním
mytí nádobí.
Obsah
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. PŘÍVOD VODY
Pozorně si přečtěte tento návod popisující
správné a bezpečné používání spotřebiče,
v němž najdete také užitečné rady ohledně
účinné údržby.
3. PLNĚNÍ SOLI
4. NASTAVENÍ HORNÍHO KOŠE (POUZE
U NĚKTERÝCH MODELŮ)
5. VKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ
Tuto myčku používejte teprve poté,
co si pozorně přečtěte tyto pokyny.
Doporučujeme vám, abyste měli tento
návod vždy po ruce a udržovali ho v
dobrém stavu pro případného budoucího
vlastníka.
6. INFORMACE PRO ZKUŠEBNÍ
LABORATOŘE
7. PLNĚNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU
8. TYPY MYCÍCH PROSTŘEDKŮ
9. PLNĚNÍ OPLACHOVACÍHO PROSTŘEDKU
Zkontrolujte, zda byl spotřebič dodán s
tímto návodem k obsluze, záručním
listem, adresou servisního střediska a
štítkem s údaji o energetické účinnosti.
Každý výrobek je označen jedinečným
16místným kódem, který se nazývá
„sériové číslo“ a je vytištěn v záručním
listu nebo na štítku vpravo nahoře na
vnitřní
straně
dvířek.
Tento
kód
představuje
identifikátor
konkrétního
výrobku, který budete potřebovat k
registraci výrobku nebo v případě
kontaktování střediska technické pomoci.
10.ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
11.PRAKTICKÉ RADY
12.ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
13.POPIS OVLÁDACÍHO PANELU
14.TECHNICKÉ ÚDAJE
15.VÝBĚR PROGRAMU A SPECIÁLNÍ
FUNKCE
16.DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (Wi-Fi)
17.POPIS PROGRAMU
Obr. A
18.ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ VODY
19.ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ
A ZÁRUKA
20.PODMÍNKY PROSTŘEDÍ
5
1
A. PARAMETRY BEZDRÁTOVÉHO
PŘENOSU (STR.158)
4
3
2
2
l Tento
spotřebič je určen k
použití v domácnostech a
podobných oblastech, například:
− v kuchyňkách pro personál
v obchodech, kancelářích a
na dalších pracovištích;
− na chalupách;
− zákazníky v hotelech, motelech
a dalších obytných objektech;
− v ubytovacích zařízeních
typu penzionu se snídaní.
Používání tohoto spotřebiče
jinde než domácnostech nebo k
jiným účelům, než je vedení
domácnosti, například komerční
používání odborníky nebo školenými
uživateli, je vyloučeno, a to i ve
výše uvedených oblastech. Pokud
se spotřebič používá způsobem,
který se neslučuje s výše uvedenými
způsoby použití, může dojít
ke zkrácení jeho životnosti a
zneplatnění záruky poskytované
výrobcem. Výrobce nebude akceptovat
žádné poškození spotřebiče
nebo jiné škody či ztráty vzniklé
v důsledku použití neslučitelného s
použitím v domácnosti (i když se
spotřebič nachází v prostředí
domácnosti) v rozsahu, v jakém
to povolují právní předpisy.
l Tento spotřebič mohou používat
děti starší osmi let a osoby s
omezenými fyzickými, smyslovými
l Děti
musí mít dohled, aby si
nemohly hrát se spotřebičem.
l Děti
mladší tří let se nesmí
přibližovat ke spotřebiči, pokud
nejsou pod nepřetržitým dohledem.
l Pokud
se poškodí napájecí kabel,
výměnu musí provést výrobce,
jeho servisní zástupce nebo
osoby s podobnou kvalifikací, aby
se vyloučilo riziko. Doporučujeme
použít originální díl, který si lze
vyžádat od střediska technické
pomoci.
l K
připojení přívodu vody používejte
pouze sady hadic dodané se
spotřebičem (nepoužívejte znovu
staré sady hadic).
l Tlak
vody musí být mezi 0,08
MPa a 0,8 MPa.
l Ujistěte
se, že koberce nebo
předložky nezakrývají základnu
ani žádné větrací otvory.
3
CS
nebo duševními schopnostmi
nebo osoby nezkušené a neznalé
za předpokladu, že mají zajištěný
dohled nebo byly poučeny o
bezpečném používání spotřebiče
a chápou související rizika.
Děti si nesmí hrát s myčkou.
Děti nesmí provádět čištění a
uživatelskou údržbu bez dohledu.
1. ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
l Po
instalaci musí být spotřebič l Všeobecně se nedoporučuje
umístěn tak, aby měl přístupnou
používat adaptéry, rozdvojky,
zástrčku.
ani prodlužovací kabely.
l Před čištěním nebo údržbou
odpojte myčku od napájení a
VAROVÁNÍ
vypněte přívod vody.
Nože a další náčiní s ostrými
hroty se musí vkládat do koše l Při odpojování spotřebiče od
napájení netahejte za napájecí
tak, aby byly hroty obrácené
kabel.
dolů, nebo ve vodorovné poloze.
l Nevystavujte spotřebič povětrnostním
l Nenechávejte otevřená dvířka
vlivům (dešti, slunečnímu světlu atd.).
ve vodorovné poloze, aby se
l Neopírejte se o otevřená dvířka,
předešlo případnému nebezpečí
ani si na ně nesedejte, jinak by
(např. zakopnutí).
se mohla myčka převrátit.
l Chcete-li další informace o
l Myčka je určena pro běžné
výrobku nebo listy s technickými
kuchyňské nádobí. Nesmí se v
údaji, navštivte webové stránky
ní mýt předměty znečištěné
výrobce.
benzínem, nátěry, částečkami
oceli nebo železa, korozivními
chemikáliemi, kyselinami nebo
zásadami.
l Pokud je v domácnosti nainstalováno
zařízení na změkčování vody,
není třeba přidávat sůl do
změkčovače vody.
l Pokud se spotřebič porouchá
nebo přestane správně fungovat,
vypněte ho, vypněte přívod
vody a neprovádějte žádné
neodborné zásahy. Opravy by
mělo provádět pouze středisko
technické pomoci a měly by se
instalovat pouze originální náhradní
díly. Nedodržení těchto pokynů
by mohlo ohrozit bezpečnost
spotřebiče.
Elektrické zapojení a
bezpečnostní pokyny
l Technické
údaje (napájecí napětí
a příkon) jsou uvedeny na typovém
štítku výrobku.
l Ujistěte
se, že elektrický systém
je uzemněný a vyhovuje všem
platným zákonům a že je zásuvka
kompatibilní se zástrčkou spotřebiče.
Výrobce
odmítá
veškerou
odpovědnost za jakoukoli
zdravotní nebo majetkovou
újmu vzniklou v důsledku
neuzemnění spotřebiče.
l Zajistěte,
aby myčka nestlačovala
napájecí kabely.
4
po odstranění obalového Instalace
materiálu potřebujete přemístit
spotřebič, nepokoušejte se ho l Vyjměte z obalu všechny součásti.
zdvihat za spodní část dvířek.
Pootevřete dvířka a zdvihněte
spotřebič uchopením za jeho
VAROVÁNÍ
horní část.
Uchovávejte obalový materiál
Umístěním označení
na mimo dosah dětí.
tento výrobek potvrzujeme na
vlastní odpovědnost, že výrobek
je v plném souladu se všemi l Pokud je myčka poškozená,
neinstalujte ji, ani ji nepoužívejte.
příslušnými požadavky na
bezpečnost a ochranu zdraví
a životního prostředí podle l Řiďte se pokyny dodanými s
evropských právních předpisů.
výrobkem.
5
CS
l Pokud
2. PŘÍVOD VODY
l Pokud je myčka připojována na nový
Přístroj musí být připojen k přívodu
vody pouze novými hadicemi, které
jsou dodávány jako výbava přístroje.
Staré hadice přívodu vody nesmí být
znovu používány.
rozvod vody, nebo na rozvod delší dobu
nepoužívaný, nechejte několik minut
odtékat vodu, než připojíte napouštěcí
hadici. Zabráníte tím zanesení filtračního
sítka u napouštěcího ventilu myčky vápenatými
usazeninami nebo rzí.
l Napouštěcí a výtoková hadice mohou být
vedeny doleva nebo doprava.
1
Myčka může být připojena buď na
studenou vodu nebo horkou vodu,
pokud její teplota nepřekročí 60°C.
B
l Tlak vody musí mít minimální hodnotu
0,08 MPa a maximální hodnotu 0,8 MPa.
l Napouštěcí hadice musí být připojena k
přívodnímu ventilu, aby bylo možné
zastavit přívod vody v době, kdy myčka
není v provozu (obr. 1B).
l Myčka je vybavena přívodní hadicí vody s
2
koncovkou se závitem 3/4" (obr. 2).
l Přívodní hadice vody "A" musí být
B
našroubována na kohoutek přívodu vody
"B" pomocí koncovky 3/4", ujistěte se, že
je koncovka řádně utažena.
A
l Pokud je to nutné, může být přívodní
hadice vody prodloužena až na 2,5 m.
Pokud máte takový požadavek, kontaktujte
autorizované servisní středisko.
6
zařízení nacházející se na přívodní
hadici, které zastaví průtok vody, pokud
se hadice znehodnotí; v takovém
případě se v okénku „A“ objeví
červená značka a hadice se musí
vyměnit. Chcete-li odšroubovat matici,
stiskněte
jednocestné
zajišťovací
zařízení „B“.
Všechny
myčky
jsou
vybaveny
přetokovým bezpečnostním zařízením,
které automaticky zablokuje průtok vody
a/nebo vypustí nadbytečnou vodu v
případě, že v důsledku závad dojde k
překročení normální hladiny vody.
NĚKTERÉ MODELY mohou mít jednu nebo
více z následujících funkcí:
4
B
l WATERBLOCK (obr. 3)
Systém Waterblock je určen ke zlepšení
bezpečnosti vašeho spotřebiče. Brání
zaplavení, k němuž by mohlo dojít v
důsledku závady spotřebiče nebo prasknutí
gumových hadic, zejména hadice na přívod
vody.
Jak funguje
Jímka umístěná v základně spotřebiče zachytí
jakýkoli případný únik a ovládá snímač, který
aktivuje ventil pod vodovodním kohoutkem a
zablokuje veškerou vodu, i když je kohoutek
úplně otevřený. Pokud se poškodí skříňka
„A“ obsahující elektrické součásti, ihned
vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Aby byla
zaručena dokonalá funkčnost bezpečnostního
systému, hadice se skříňkou „A“ by měla být
připojena ke kohoutku tak, jak je znázorněno
na obrázku. Hadice na přívod vody se nesmí
řezat, protože obsahuje součásti pod napětím.
Pokud není natolik dlouhá, aby zajistila
správné připojení, musí se nahradit delší
hadicí. Tuto hadici lze získat od střediska
technické pomoci.
3
A
7
A
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S CHRÁNIČEM (obr. 5):
Jestliže uniká voda z primární vnitřní
hadice „A“, průhledný záchytný plášť
„B“ ji zachytí, aby se mohl dokončit
mycí cyklus. Na konci cyklu kontaktujte
středisko technické pomoci se žádostí
o výměnu přívodní hadice.
5
B
A
CS
l AQUASTOP (obr. 4):
Hydraulická bezpečnostní
zařízení
Připojení vypouštěcí hadice
l Vypouštěcí hadici je nejvhodnější připojit
l Pokud máte takový požadavek, kontaktujte
na pevné odpadní potrubí (obr. 6). Dbejte
na to, aby hadice nebyla nikde "přelomená".
autorizované servisní středisko.
l Vypouštěcí hadici můžete také zavěsit
přes okraj dřezu pomocí přiloženého
plastového oblouku. Konec hadice nesmí
být ponořen do vody, aby nedošlo k
jejímu zpětnému nasátí do myčky při jejím
provozu (obr. 6Y).
l Odpadní potrubí by mělo být vyústěno
nejméně 40 cm nad podlahou a musí mít
vnitřní průměr nejméně 4 cm.
l Je vhodné, aby na tomto odpadním
l Pokud instalujete spotřebič pod pracovní
potrubí byl sifon k zamezení úniku pachu
(obr. 6X).
desku, oblouk vypouštěcí hadice musí
být zavěšen na zdi v co nejvyšší poloze
(obr. 6Z).
l Pokud je to nutné, může být vypouštěcí
hadice prodloužena až na 2,5 m, její
maximální výška od podlahy může však
být nejvíce 85 cm.
l Zkontrolujte ještě, zda přívodní i vypouštěcí
hadice nejsou nikde "přelomené".
6
Y
X
Z
8
(Obr. A "1")
Po naplnění soli MUSÍTE spustit
kompletní mycí cyklus nebo program
PŘEDMYTÍ.
l Výskyt bílých skvrn na nadobi je obecnu
varovn˘m signalem, Ie je nutne doplnit
zasobnik soli.
l Do zásobníku se vejde asi 1,5 až 1,8 kg
soli. Pro dobré výsledky mytí je nutné
zásobník občas znovu naplnit solí.
Spotřeba soli závisí na nastavení
změkčovače podle tvrdosti vody. Čím je
voda tvrdší, tím je větší spotřeba soli.
l Na dně myčky je zásobník na sůl, která
regeneruje změkčovač.
l Používejte pouze speciální soli určené
pro myčky nádobí. Jiné druhy solí
obsahují malé množství nerozpustných
částic, které by mohly dlouhodobým
působením zhoršit účinnost změkčovače
vody.
Po instalaci myčky zcela naplňte
zásobník pro sůl a až poté přidejte
vodu až pro kraj otvoru pro plnění
zásobníku.
l K naplnění zásobníku musíte nejdříve
odšroubovat jeho víčko na dně vany
myčky.
l Plníte-li
zásobník poprvé, je nutné
nejdříve do zásobníku nalít vodu. Při
plnění přeteče menší množství vody,
pokračujte však v plnění, dokud zásobník
není zcela plný. Po jeho naplnění očistěte
vnitřní prostor od zbytku soli a znovu
utáhněte víčko zásobníku.
9
CS
3. PLNĚNÍ SOLI
Typ "B":
4. NASTAVENÍ HORNÍHO
KOŠE (POUZE U
NĚKTERÝCH MODELŮ)
(POUZE MODELY SE SYSTÉMEM EASY
CLICK):
l Pokud se pravidelně používají 29 cm až
32,5 cm talíře, vložte je do dolního koše,
až bude horní koš umístěn do horní
polohy, jak je podrobně popsáno níže
(v závislosti na modelu):
Typ "A":
1. Vyjměte horní koš;
2. Držte koš na obou stranách a zdvihněte
ho nahoru (obr. 1).
Když je koš v horní poloze, do horního koše
již nelze vkládat nádobí o průměru větším
než 20 cm* a nelze používat pohyblivé opěry.
* V případě modelů vybavených třetím
košem již nelze vkládat do horního koše
nádobí o průměru větším než 14 cm.
NASTAVENÍ KOŠE DO DOLNÍ POLOHY:
1. Otočte přední zábrany "A" směrem ven.
2. Vyjměte koš a upevněte ho zpět do
horní polohy.
3. Vraťte zábrany "A" do původní polohy.
Když je koš v horní poloze, do horního koše
již nelze vkládat nádobí o průměru větším
než 20 cm a nelze používat pohyblivé opěry.
Typ "A"
1. Držte koš na obou stranách a
nadzdvihněte ho nahoru (obr. 1);
2. Potom ho pomalu spusťte do správné
polohy (obr. 2).
Poznámka: NIKDY NEZDVIHEJTE ANI
NESPOUŠTĚJTE KOŠ POUZE Z JEDNÉ
STRANY (obr. 3).
VAROVÁNÍ:
Doporučujeme nastavit koš před vkládáním
nádobí.
Typ "B"
1
A
2
a
b
a
b
A
3
10
Běžná denní náplň je zobrazena na obr. 1 a 2.
Používání horního koše
Horní koš (obr. 1)
l Horní koš
je vybavený pohyblivými
podstavci připevněnými k boční stěně,
které lze umístit do 4 pozic.
l Ve snížené pozici (A-A1) slouží podstavce
pro šálky z kávy, dlouhé nože a vařečky.
Horní koš (obr. 2)
l Ve zvýšené pozici (B-B1) podstavec
umožňuje uložení rovných a hlubokých
talířů (maximální průměr 19 cm). Tyto
jsou uspořádané do vertikální polohy s
konkávní stranou dopředu, aby zůstal
prostor mezi jednotlivými talíři a voda
mohla volně odtékat.
Používání spodního koše
l Velké talíře doporučujeme ukládat skřetem
dopředu, aby se usnadnilo vsunutí koše
do přístroje.
l Do spodního koše se ukládají hrnce,
l Horní koš byl navržený tak, aby nabídnul
l Příbor byste měli uložit madlem dolů v
pánve, mísy, salátové mísy, poklice,
podnosy, hluboké a mělké talíře.
maximální flexibilitu použití a ukládají se
do něj sklenice, šálky, talířky a malé
nádobky.
plastové nádobě umístěné na dně koše
(obr. 6) Ujistěte se, zda nádobí nebrání
otáčení ramen.
11
CS
5. VKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ
l Spodní
koš je uprostřed vybaven
speciálním sklápěcím roštem (obr. 3 a 4),
který slouží k zajištění stabilní a optimální
náplně nádobí i v případě, že má nádobí
rozměry nebo tvary odlišné od běžných.
Horní koš (obr. 5)
5
- POLOHA "A": pro náplň běžných talířů
nebo pro náplň obsahující pouze hrnce,
salátové mísy, atd....
- POLOHA "B": pro talíře, které mají
zvláštní tvar, i když jejich rozměry jsou
běžné (velmi hluboké talíře, hranaté nebo
bez okrajů, atd....).
D
- POLOHA "C": pro mělké talíře, větší než
běžné, nebo talíře se zvláštním tvarem
(hranaté, šestihranné, oválné, talíře na
pizzu, atd....).
E
VAROVÁNÍ
3
V případě, že malé talíře nebudou
umístěny správně na podložky, může
dojít k zablokování spodní rampy,
protože bude narážet do přečnívajících
talířů.
B
A
Běžná denní náplň je zobrazena na obr. 6.
Spodní koš (obr. 6)
4
6
C
A
l Malé talíře, jako dezertní, můžete ukládat
i do spodního koše podle obrázku 5, se
spodní stranou směrem ven ("D"). V
případě běžných nebo velkých talířů musí
být uložené ve vnitřní poloze ("E").
12
Správné a racionální ukládání nádobí je
základem dobrých výsledků mytí.
VAROVÁNÍ
Třetí koš není určený na volné
ukládání příborů.
Jelikož tam není pevná podporná
mřížka, může to způsobit, že předměty
přepadnou do spodních košů.
Košík na příbory (obr. 7)
Košík na příbory se skládá ze dvou
oddělitelných částí, které umožňují různou
volbu ukládání příborů. Tyto dvě části lze
od sebe oddělit tak, že posuneme levou
sekci proti pravé sekci. Horní část koše na
příbory může být vyjmuta, aby byly
umožněny různé způsoby naplnění myčky.
l Pro co nejlepší výsledky mytí doporučujeme,
abyste ukládali předměty konkávní stranou
směrem dolů (např. talíře a mísy).
l Třetí koš lze snadno vytáhnout z myčky
7
tak, že se odstraní bezpečnostní pojistka
umístěna na koncích vodicích lišt.
l Třetí koš byl navržený tak, aby nabídnul
maximální flexibilitu využití. Díky jeho
rozdělení na tři skloněné části a tím, že
tam nejsou pevné mřížky, lze do něj uložit
různé kombinace: pouze šálky a talířky,
pouze talíře a příbory, (vařečky, příbory)
nebo smíšené nádobí.
Standardní denní uložení je znázorněné na
obr. 8.
Třetí koš (obr.8)
8
Použití třetího koše
l Třetí koš je určený k uložení všech
předmětů, které potřebují velký prostor,
jakými je dlouhé, ploché nádobí. Pokud
ve spodním koši nebudou tyto větší
předměty, bude tam větší prostor a
mohou se tam uložit i hrnce a talíře.
l Ve třetím koši mohou být: kávové šálky,
talířky, dezertní talířky nebo podnosy na
zmrzlinu, nízké nádoby, sklenice na
aperitiv a všechno, co se používá v
13
CS
kuchyni, příbory, nože a dlouhé lžíce,
vidličky, naběračky, struhadla, a nástroje
plochého tvaru z domácích spotřebičů
(např. čepele mixéru).
Spodní koš je vybaven zarážkou, která
zajišťuje bezpečné vytažení koše i
pokud je zcela naplněn.
Pokud budete doplňovat sůl, nebo
pokud budete provádět pravidelnou
údržbu, je nutné koš zcela vyjmout.
6. INFORMACE PRO
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE
Potřebné informace k provedení srovnávacích
testů a testů hlučnosti (podle normy EN) si
vyžádejte na následující adrese:
testinfo-dishwasher@candy.it
V žádosti uvedte prosím model a sériové
číslo myčky nádobí (viz výrobní štítek).
14
CS
7. PLNĚNÍ MYCÍHO
PROSTŘEDKU
(Obr.A "2")
Prášek
Je nutné používat pouze speciální
mycí přípravky pro myčky nádobí, ať
už práškové, tekuté, nebo ve formě
tablet.
Po vložení mycího prostředku do zásobníku
nejdříve uzavřete kryt, poté ho zasuňte (1)
a nakonec na něj lehce zatlačte (2), až
bude slyšet jeho zaskočení.
Nevhodné přípravky (jako např. pro ruční
mytí nádobí) neobsahují potřebné přísady
pro použití v myčkách a neumožňují proto
správnou funkci těchto spotřiebičů. Závadou je i
vysoká pěnivost přípravků pro ruční mytí.
Plnění zásobníku na mycí přípravek
Zásobník na mycí přípravky je na vnitřní
stěně dveří (obr.A "2"). Je-li víčko
zásobníku zavřené, je nutné zmáčknout
tlačítko (A), aby se otevřelo. Na konci
každého mytí zůstává víčko vzdy otevřené
a připravené pro další použití myčky.
Protože nejsou všechny mycí přípravky
stejné, pozorně přečtěte pokyny na jeho
obalu. Rádi bychom vás upozornili, že malé
množství mycího přípravku nezajistí dostatečně
umytí nádobí, zatím co příliš veliké dávkování
nejen že nezlepší výsledky mytí, ale je také
zbytečným plýtváním
Nepoužívejte nadměrné množství mycích
přípravků, abyste zbytečně nezhoršovali
stav životního prostředí.
VAROVÁNÍ
Do spodního koše neskládejte nádobí do
takové pozice, která by zamezovala otevření
zásobníku, nebo by bránila uvolnění mycího
prostředku do prostoru nyčky.
Množství mycího přípravku se dávkuje do
zásobníku podle míry zaspinění umývaného
nádobí a také podle druhu nádobí. Doporučujeme
dávkovat 20÷30 g přípravku do přihrádky
zásobníku pro mytí (B).
15
l pozorně si přečtěte a dodržujte návod na
8. TYPY MYCÍCH PROSTŘEDKŮ
použití a upozornění uvedená na balení
kombinovaného mycího prostředku, který
chcete použít;
Mycí tableta
Mycí tablety od rozdílných výrobců mají
rozdílnou dobu rozpouštění, proto nemusejí
být v rychlých programech zcela účinné,
vzhledem k tomu, že nedojde k úplnému
rozpuštění tablety.
Pokud se používají tyto tablety, doporučuje
se vždy nastavit delší program, tak aby se
tablety dokonale rozpustily.
DŮLEŽITÉ
Pro dosažení dobrých výsledků mytí,
MUSÍ být tablety umístěny v zásobníku
na mycí prášek a NE přímo v myčce
(vaně).
l účinnost
prostředků, které nahrazují
použití soli závisí na tvrdosti vody, která
je do myčky přiváděna. Zkontrolujte, zda
tvrdost vody spadá do rozmezí, které je
uvedeno na balení mycího prostředku.
V případě, že byste s tímto typem tablety
nedosáhli uspokojivých výsledků, obraťte
se na výrobce tablet.
Nesprávné použití těchto kombinovaných
mycích prostředků by mohlo způsobit:
l ukládání vodního kamene (vápníku) jak v
myčce, tak na nádobí;
Mycí koncentrát
l zhoršení kvality sušení nebo mytí nádobí.
Prací koncentráty se sníženou zásaditostí a
s přírodními enzymy, kombinované s
pracími programy při 50°C mají menší
škodlivý dopad na životní prostředí a jsou
šetrnější k myčce i nádobí.
Mycí programy při 50°C byly navrženy tak,
aby umožnily enzymům zcela rozpustit
nečistotu. Při použití koncentrovaných
mycích prostředků při programu 50°C
dosáhnete tedy stejných výsledků jako při
použití programu při 65°C bez použití
koncentrovaných mycích prostředků.
Kombinované tablety
Při používání tablet "TABS" nevěnujte
pozornost blikajícím kontrolkám soli a
leštidla (pouze u některých modelů).
Pokud se objeví problémy při používání
tablet, doporučujeme Vám, abyste se vrátili
k tradičním výrobkům (sůl, leštidlo, prášek).
l naplňte zásobník na sůl a na leštidlo;
Tablety, které obsahují také leštidlo, musí
být vloženy do zásobníku pro mytí. Zásobník na
leštidlo musí být prázdný (pokud není, dříve než
použijete kombinované tablety, nastavte
dávkovač leštidla na minimální dávku).
Kombinované čistící prostředky
"TABS"
Při každém použití kombinovaného čistícího
prostředku "TABS" (“3 in 1” / “4 in 1” / “5 in
1”, apod.), u kterého by použití soli a/nebo
leštidla bylo zbytečné, pečlivě dodržujte
následujíc varování:
16
DŮLEŽITÉ
Na reklamace, které by se mohly přímo
týkat nesprávného použití těchto výrobků,
se nevztahuje žádná z částí záruky.
l spusťte běžný mycí cyklus bez nádobí.
V případě, že se vrátíte k tradičnímu
způsobu mytí, bude zapotřebí několik
mycích cyklů, než se systém odvápění vody
vrátí k optimální hodnotě.
CS
9. PLNĚNÍ OPLACHOVACÍHO
PROSTŘEDKU
(Obr. A "3")
Leštidlo
Tato přísada, která je automaticky přidávána
při poslední fázi oplachování, umožňuje
snadnější oplachování a zamezuje tvorbě
skvrn a matných usazenin.
Plnění zásobníku
přípravky
pro
lešticí
Na levé straně zásobníku pro mycí prostředek
je zásobník pro lešticí prostředek, který
zvyšuje lesk nádobí (Obr. A "3"). Kryt
otevřete tak, že zatlačíte na zásobník a
současně vytáhnete uzavírací západku
směrem nahoru. Pro oplachování používejte
vždy pouze přísady vhodné pro automatické
myčky. Množství leštícího prostředku je možné
zkontrolovat na optickém ukazateli (C), který je
umístěn na dávkovacím zásobníku.
PLNÝ
PRÁZDNÝ
tmavý
světlý
Nastavení dávkování
(od 1 do 6)
leštidla
Ovladač (D) je umístěn pod krytem a je s
ním možno otočit pomocí mince. Doporučená
poloha je 4. Pootočení na požadované
nastavení lze provést pomocí mince.
Doporučujeme nastavení na polohu 3.
Vápník obsažený ve vodě ve značné míře
vytváří šmouhy při sušení. Je proto nutné
nastavit dávkování lešticího přípravku pro
dosažení dobrých výsledků mytí. Jestliže se
po skončení mytí vytvářejí na nádobí
"pásky", snižte nastavení o jednu polohu.
Jestliže se vytvářejí "bílé skvrny", zvyšte
dávkované množství leštidla o jednu polohu.
17
10. ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
(Obr. A "4")
Filtrační systém se skládá z následujících částí:
A. filtrační košík k zachycení větších částic;
B. mikrofiltr, který je umístěn pod filtračním
talířem a zachytává nejemnější částice
pro dosažení perfektního oplachu;
C. filtrační
talíř
nepřetržitě
cirkulující mycí roztok.
filtrující
l Aby se vždy dosáhlo výborných výsledků
mytí, je nutné po každém umytí nádobí
zkontrolovat a vyčistit filtry.
l Vyjmutí filtrační jednotky provedete tak,
že pootočte madlem košíku proti směru
hodinových ručiček (obr. 1).
l Pro snadnější čistění je centrální košík
odnímatelný (obr. 2).
l Vyjměte filtrační talíř (obr. 3) a celý ho
opláchněte pod stříkající vodou. Je-li to
nutné, použijte malý kartáček.
l Mikrofiltr je samočisticí, jeho údržba je
omezena na pouhou kontrolu každé dva
týdny. V případě nutnosti ho opláchněte
pod tekoucí vodou nebo pomocí jemného
kartáčku. Po každém mytí doporučujeme
překontrolovat filtrační košík a talíř, zda
nejsou zanesené.
VAROVÁNÍ
Po každém čistění filtrů prověřte, zda
je vše správně namontováno zpět a
jestli filtrační talíř je dobře usazen na
dně myčky. Přesvědčte se, zda centrální
filtrační košík je správně zajištěn ve
filtračním talíři pootočením ve směru
hodinových ručiček. Pouze správně
usazená filtrační jednotka může
zabezpečit
požadované
výsledky
tohoto spotřebiče.
Nikada ne koristite perilicu sudja ako
je filtar izvadjen.
18
Jak dosáhnout opravdu dobré
výsledky mytí
l Jestliže nádobí není hodně zašpiněné,
l Před vložením nádobí do myčky odstraňte
nebo koše nejsou zcela plné, zvolte
"EKONOMICKY PROGRAM", uvedený v
tabulce programů v přiloženém návodu.
nejdříve různé zbytky jídla (kosti,
skořápky, kousky masa nebo zeleniny,
usazeninu kávy, slupky od ovoce, zubní
párátka nedopalky cigaret atd.), které by
mohly ucpat filtry, vypouštění vody a
trysky ostříkovacích ramen a tím snížit
účinnost mytí.
Co není vhodné k mytí
l Je nutné mít na paměti, že ne každé
nádobí je vhodné k mytí v myčce.
Doporučujeme, aby se myčka nepoužívala
na nádobí vyrobené z termoplastických
umělých hmot, na jídelní příbory s
dřevěnými rukojeťmi, na hrnce u kterých
jsou dřevěná ucha, výrobky z hliníku
nebo křišťálového či broušeného skla,
jestliže nejsou k mytí v myčce přímo určeny.
l Proto je vhodné nádobí se zbytky jídel
opláchnout před vkládáním do myčky.
l Pokud hrnce a pekáče mají na sobě
připálené nebo připečené zbytky jídel, je
vhodné takové nádobí nejdříve nechat
odmočit a odstranit hrubé nečistoty a pak
teprve umývat v myčce.
l Určitý druh dekorace na nádobí se může
smýt. Proto je dobré do myčky vložit na
zkoušku nejdříve jeden kus takového
nádobí a pokud nedojde k poškození dekoru,
pak teprve umýt celou sadu. Některé druhy
dekorace na nádobí mohou být poškozeny
teprve častým mytím v myčce.
l Ukládejte nádobí dnem vzhůru.
l Pokuste se uložit nádobí tak, aby se
vzájemně nedotýkalo. Budete-li je pečlivě
ukládat, dosáhnete lepších výsledků.
l Po uložení nádobí do myčky zkontrolujte,
l Při mytí takového nádobí doporučujeme
zda se mohou ramena volně otáčet.
zvýšenou opatrnost. Nedoporučujeme
rovněž vkládat současně stříbrné příbory
s nerezovými, aby nedošlo mezi nimi k
chemické reakci.
l Hrnce a další nádobí, na kterých jsou
místy připálené zbytky jídla, musí být
předem odmočeny vodou s přídavkem
mycího přípravku.
Když kupujete novou jídelní soupravu
nebo příbory, vždy se přesvědčte, zda
jsou vhodné pro mytí v myčkách
nádobí.
l Správné mytí stříbra:
a) opláchněte stříbrné nádobí ihned po
jeho použití, zejména když je znečistěné
od majonézy, vajíček, ryb apod;
b) nekropte nebo nesypejte mycí prostředek
přímo na stříbrné nádobí;
Užitečné rady
c) oddělujte stříbrné věci od ostatních kovů.
l Abyste zabránili skapávání vody po
dokončení mycího cyklu z horního koše
na nádobí ve spodním koši, vyjměte
nejdříve spodní koš.
Jak dosáhnout úspor
l Jestliže chcete využít plně prostoru pro
l Jestliže ponecháte nějakou dobu nádobí
mytí nádobí v této myčce, opláchněte
nádobí uložené po každém jídle programem
"PŘEDMYTÍ". Tím dojde k odmočení
po umytí v myčce, nechte dveře pootevřené,
aby se umožnila cirkulace vzduchu uvnitř
myčky a urychlil se proces sušení.
19
CS
zaschlých zbytků jídla a odstranění
větších částic jídla z nově vloženého
nádobí. Jakmile je myčka zcela naplněna,
spusťte program pro hlavní mytí.
11. PRAKTICKÉ RADY
l Mycí vana i dveře jsou z nerezové oceli.
12. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
(obr. A "5")
l Na čištění vnějšku myčky nepoužívejte
rozpouštědla (odmašťující) ani brusné
prostředky, ale pouze hadřík navlhčený
ve vlažné vodě.
l Tato myčka nevyžaduje žádnou zvláštní
údržbu, neboť vana je samočisticí.
l Pravidelně čistěte těsnění dveří navlhčeným
hadříkem, abyste odstranili všechny zbytky
jídla a lešticího přípravku.
Pokud by se na nich objevily skvrny
způsobené oxidací, je to pravděpodobně
způsobeno velkou koncentrací solí železa
ve vodě
l Pro odstranění těchto skvrn doporučujeme
použít jemný brusný přípravek; Nikdy
nepoužívejte materiály na bázi chlóru,
škrabky, drátěnky atd.
1
1b
l Doporučujeme čištění myčky k odstranění
stop vodního kamene a nečistot.
Doporučujeme pravidelně spustit mycí
cyklus se speciálními čisticími prostředky
pro myčky nádobí. Během všech procesů
čištění musí být myčka prázdná.
l Jestliže i při pravidelném čistění filtrů
zjistíte, že nádobí nebo hrnce nejsou
dobře umyté nebo opláchnuté, zkontrolujte,
zda trysky na sprchovacích ramenech
jsou čisté (obr. A “5”).
2
Jsou-li ucpané, vyčistěte je následujícím
postupem:
1) Horní rameno otočte tak, aby šipka na
jeho plastové části byla proti vybrání v
přívodu vody na spodní straně koše
(obr. 1b). Rameno potlačte nahoru a
pak otáčejte ve směru hodinových
ručiček (obr. 1). Po odšroubování rameno
vyjměte. Zpětnou montáž proveďte
stejným postupem, ale otáčejte ramenem
proti směru hodinových ručiček. Spodní
rameno snadno vyjměte potažením
směrem nahoru (obr. 2);
2) Opláchněte rotační ramena pod stříkající
vodou, aby se odstranily všechny
nečistoty usazené v tryskách ramen;
PO SKONČENÍ MYCÍHO
PROGRAMU
Po skončení mytí je nutné zastavit přívod
vody a vypnout spotřebič stisknutím tlačítka
vypnutí/zapnutí do vypnuté polohy.
Pokud myčka nebude nějakou dobu používána,
doporučujeme provést následující opatření:
1. Vypusťte veškerou vodu s mycími
prostředky, aby se odplavily všechny
usazeniny;
2. Vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky;
3) Po vyčistění vložte ramena na původní
místo a horní za šroubujte až na doraz.
20
3. Uzavřete přívodní ventil vody;
7. Jestliže je myčka uložena na místě, kde
je teplota nižší než 0°C, všechna voda
uvnitř hadic může zmrznout. Počkejte,
až se teplota zvýší nad bod mrazu a
pak nezapínejte myčku dříve, než za 24
hodin.
5. Nechejte dveře pootevřené;
6. Udržujte vnitřní prostor myčky v čistotě;
21
CS
4. Naplňte zásobník s lešticím přípravkem;
L Kontrolka "TABS"
M Kontrolka "Wi-Fi"
D Displej
E Tlačítko možnosti "TABS"
22
Pojistka / příkon / napájecí napětí
Tlak přívodu vody (MPa)
Kapacita s hrnci a nádobím
Sady nádobí (EN 50242)
Hloubka s otevřenými dvířky (cm)
Šířka x výška x hloubka (cm)
ÚDAJE
117
59,8x82x58
BEZ PRACOVNÍ
DESKY
13
8 osob
Viz typový štítek
Min. 0,08 – Max. 0,8
9 osob
15
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
VESTAVNÁ S
PANELEM
TECHNICKÉ ÚDAJE (viz typový štítek)
120
60x85x60.9
S PRACOVNÍ
DESKOU
VOLNĚ STOJÍCÍ
9 osob
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
PLNĚ VESTAVNÁ
VESTAVNÁ
I Kontrolka "POLOVIČNÍ NÁPLŇ"
C Tlačítko "ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"
ROZMĚRY
H Kontrolka "SMART DOOR"
B Tlačítko"VÝBĚRPROGRAMU"/REGISTRACE Wi-Fi
F Tlačítko "MOŽNOSTI"
G Tlačítko "START/RESET" (SPUSTIT/RESET program)
A Tlačítko VYPÍNAČ
13. POPIS OVLÁDACÍHO
PANELU
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
l Uzavřete dvířka (po akustickém signálu,
15. VÝBĚR PROGRAMU A
SPECIÁLNÍ FUNKCE
CS
se program spustí automaticky).
Tlačítko VYPÍNAČ
VAROVÁNÍ
l K zapnutí a vypnutí spotřebiče stiskněte
V případě, že myčka zůstane zapnutá
bez vybrání nějaké možnosti nebo
spuštění nějakého programu, po 5
minutách se automaticky vypne.
tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (nejméně 3
sekund).
Na konci cyklu nezapomeňte vypnout
spotřebič tlačítkem Vypínač a potom
vytáhnout zástrčku ze zásuvky a zavřít
přívod vody.
Další zapnutí spotřebiče
l Otevřete dvířka.
První zapnutí spotřebiče
nastavení jazyka
a
l Chcete-li
zapnout spotřebič, podržte
tlačítko VYPÍNAČ asi tři sekundy a na
displeji se zobrazí program "EKO 2:50"
nebo program, který jste se rozhodli
použít a uložit, když byla myčka zapnutá.
(Chcete-li uložit program, postupujte
podle příslušného odstavce "Uložení
naposledy použitého programu do
paměti").
l Připojte spotřebič k napájení.
l Otevřete dvířka, vložte dovnitř nádobí,
které chcete umýt, a opět zavřete dvířka.
l Asi na 3 sekundy stiskněte tlačítko
"VYPÍNAČ".
l V této fázi zůstanou aktivní pouze tlačítka
Nabídka nastavení
"MOŽNOSTI", "TABS" a "SPUSTIT/
RESET". Na displeji se zobrazí hlášení
"BRAVA" a na 3 sekundy se rozsvítí
všechny kontrolky.
l Na
displeji
"ENGLISH".
se
zobrazí
Myčka se dodává s určitým nastavením z
výroby. Avšak v nabídce Nastavení můžete
upravit různé parametry mytí tak, aby
vyhovovaly vašim požadavkům.
hlášení
Vstup do nabídky Nastavení
l Pomocí tlačítek "MOŽNOSTI" a "TABS"
můžete vybrat upřednostňovaný jazyk.
Před zahájením tohoto postupu musí
být myčka VŽDY vypnutá.
l Potvrďte výběr jazyka stisknutím tlačítka
"SPUSTIT/RESET".
l Otevřete dvířka.
l Ihned po zhasnutí všech kontrolek začne
po displeji přecházet hlášení "VÍTEJTE".
l Zapněte myčku tak, že asi 3 sekundy
podržíte tlačítko "VYPÍNAČ".
l Hlášení programu "EKO 2:50" nebo
"EKO 3:25" (při aktivované možnosti
SMART DOOR).
l Podržte tlačítka "Progr." a "VYPÍNAČ"
po dobu asi 5 sekund.
l Stiskněte tlačítko "Spustit/Reset" a ozve
l Na
displeji
se
zobrazí
hlášení
"NASTAVENÍ" a rozsvítí se kontrolky
tlačítek "MOŽNOSTI" a "TABS".
se signál, kontrolka odpovídající vybranému
programu zůstane svítit a rozsvítí se
kontrolka mytí.
23
l Stisknutím
tlačítka "Progr." můžete
postupně vybírat parametry, které chcete
upravit (ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO
KAMENE → ZVUKOVÁ SIGNALIZACE
→ FUNKCE PAMĚTI).
"Přerušovanou" činnost mycího čerpadla
NELZE považovat za závadu; jedná se o
charakteristickou vlastnost impulsního
mytí, a proto by měla být považována za
normální funkci programu.
l Úprava parametru se provádí pomocí
tlačítek "MOŽNOSTI" (-) a "TABS" (+).
l Chcete-li upravit parametr ODSTRAŇOVAČ
VODNÍHO KAMENE, postupujte podle
příslušné kapitoly v této příručce.
l Chcete-li upravit parametr ZVUKOVÁ
SIGNALIZACE,
postupujte
příslušného odstavce.
podle
l Chcete-li
upravit parametr FUNKCE
PAMĚTI, postupujte podle příslušného
odstavce.
ADDISH (možnost přidávat nádobí
po spuštění programu)
Když se otevřou dvířka za chodu programu,
cyklus se automaticky pozastaví a na
displeji se zobrazí hlášení "OTEVŘENÉ
DVEŘE". Každých 7 sekund nebo po stisknutí
jakéhokoli tlačítka se zobrazí hlášení:
l "ZAPNOUT
ADD-DISH", pokud lze
přidávat nádobí a je zaručeno správné
umytí.
l "VYPNOUT ADD-DISH", pokud by se
"AUTOMATICKÉ" programy
nemělo přidávat nádobí, protože nelze
zaručit správné umytí.
Modely se snímačem inteligentního
plnění
Program "Aut. denní mytí" díky algoritmu
analyzujícímu stupeň znečištění v reálném
čase automaticky nastavuje ideální teplotu
a délku mytí, čímž optimalizuje spotřebu
vody a elektřiny.
Modely se snímačem znečištění
(Pouze u některých modelů).
Myčka je vybavena snímačem znečištění,
který je schopen analyzovat kalnost vody
během všech fází "AUTOMATICKÉHO"
Progr.u (viz popis Progr.u). díky tomuto
zařízení se parametry mycího cyklu
automaticky
přizpůsobují
aktuálnímu
množství nečistot na nádobí. Důvodem je,
že kalnost vody je úměrná množství
nečistot na nádobí. Proto lze zaručit
vynikající výsledky mytí při současné
optimalizaci spotřeby vody a energie.
"IMPULSE" programy
(pouze u některých modelů)
"IMPULSE" Progr.y využívají technologii
impulsního mytí, která snižuje spotřebu a
hlučnost a zlepšuje účinnost.
24
Po zavření dvířek se cyklus znovu spustí od
bodu, v němž byl přerušen.
Dvířka otvírejte pomalu a opatrně, abyste
se vyhnuli postříkání mycí vodou.
VAROVÁNÍ
Pokud odevřete dvířka během cyklu
sušení, přerušovaný zvukový signál
vás upozorní, že cyklus sušení dosud
neskončil. Po 2 minutách ustane
zvuková signalizace a spotřebič se
vypne.
Přerušení programu
Nedoporučuje se otvírat dvířka v průběhu
programu, zejména během střední mycí
fáze a konečné fáze oplachování horkou
vodou. Pokud se však v průběhu programu
otevřou dvířka (například za účelem přidání
nádobí), spotřebič se automaticky zastaví.
Zavřete dvířka bez stisknutí jakéhokoli
tlačítka. Cyklus se spustí od bodu, v němž
byl přerušen.
VAROVÁNÍ
Pokud odevřete dvířka během cyklu
sušení, přerušovaný zvukový signál
vás upozorní, že cyklus sušení dosud
neskončil.
"PERFECT RAPID ZONE" je na levé
straně bubnu, kde se dvě extra mycí
ramena aktivují během Rychlých programů
(RYCHLÝ 24' a Zoom 39‘) a programů
(UNIVERZÁLNÍ, DEZINFEKCE, UNIVERZÁLNÍ
PLUS, EKO PLUS) k poskytnutí extra mycí
síly a většího množství vody v této zóně.
Zrušení běžícího programu
Chcete-li změnit nebo
program, postupujte takto:
zrušit
běžící
l Otevřete dvířka.
l Podržte stisknuté tlačítko "SPUSTIT/
RESET" alespoň 3 sekundy. Na displeji
se zobrazí "RESET" a ozvou se zvukové
signály.
l Běžící program se zruší.
l V tomto okamžiku lze pomocí tlačítka
"Progr." nastavit nový program.
VAROVÁNÍ
Tlačítka možností
Před spuštěním nového programu
byste měli zkontrolovat, zda je v
dávkovači stále mycí prostředek. V
případě potřeby ho doplňte.
Tlačítka možností nabízejí další možnosti
mytí, které vám umožňují přizpůsobovat
mycí Progr.y (seznam Progr.ů, ve kterých
lze aktivovat jednotlivé možnosti, najdete v
tabulce v kapitole 17).
Možnosti se aktivují (nebo deaktivují)
příslušnými tlačítky před spuštěním Progr.u.
Na displeji se zobrazí (nebo zmizí)
příslušné kontrolky.
Konec programu
Ukončení
Progr.u
je
signalizováno
5sekundovou zvukovou signalizací (pokud
není vypnutá), která se bude ozývat třikrát
ve 30sekundových intervalech.
Tlačítko možnosti by se mělo aktivovat po
zvolení mycího Progr.u.
Pouze pro modely s možností "SMART
DOOR": během fáze sušení se
automaticky otevřou dvířka a budete
muset počkat na signál konce cyklu,
než budete moci vyjmout nádobí.
Zvolíte-li možnost, která není kompatibilní
se zvoleným programem, kontrolka
možnosti bude nejdříve blikat a pak
zhasne.
25
CS
PERFECT RAPID ZONE
(pouze u některých modelů)
Tlačítko "Express"
(Pouze u některých modelů).
Toto tlačítko umožňuje uspořit v průměru
25% energie a času (podle vybraného
cyklu) tím, že se sníží teplota vody na mytí
a délka sušení během konečného
oplachování. Tato možnost se doporučuje
pro večerní mytí, kdy není nutné mít
okamžitě dokonale suché nádobí.
V zájmu lepšího sušení nechte dvířka
pootevřená, aby se podpořila přirozená
cirkulace vzduchu v myčce.
Tlačítko "POLOVIČNÍ NÁPLŇ"
(Pouze u některých modelů).
Pokud potřebujete umýt jen několik kusů
nádobí (např. sklenice, hrnky, talíře),
můžete aktivovat možnost "POLOVIČNÍ
NÁPLŇ".
Tímto způsobem můžete ušetřit vodu,
energii a čas. S možností "POLOVIČNÍ
NÁPLŇ" spotřebujete méně mycího
prostředku, než při plné náplni.
Tlačítko "SMART DOOR"
(AUTOMATICKÉ OTVÍRÁNÍ DVÍŘEK)
(Pouze u některých modelů).
Tato možnost aktivuje speciální zařízení,
které během cyklu sušení nebo na jeho
konci (v závislosti na Progr.u) otevře dvířka
na několik centimetrů.
Tím je zajištěno přirozené a účinné sušení
nádobí.
Délka vybraného cyklu se automaticky
změní, aby se dosáhlo optimální teploty pro
oplachovací cyklus; tím se podstatně sníží
spotřeba energie.
Automatické
otevření
dvířek
během
poslední fáze sušení umožní cirkulaci
vzduchu a vyloučí riziko vzniku zápachu.
Když se otevřou dvířka, na displeji se
zobrazí "SMART DOOR".
V programu "EKO" je tato možnost
aktivována automaticky. V každém
případě ji lze deaktivovat. Funkce
"SMART DOOR" není k dispozici v
programech "ZOOM 39'", "RYCHLÝ
24’" a "PŘEDMYTÍ".
Tlačítko "TABS"
Tato možnost optimalizuje používání
kombinovaných mycích prostředků "TABS"
(„3 in 1“ / „4 in 1“ / „5 in 1“ atd.). Stisknutím
tohoto tlačítka se vybraný mycí program
upraví tak, aby se dosáhlo nejlepší účinnosti při
použití kombinovaných mycích prostředků.
Navíc jsou deaktivovány varovné kontrolky
„Žádná sůl“ a „Žádný oplachovací prostředek“.
VAROVÁNÍ
Jakmile je tato možnost vybrána,
zůstane aktivována (kontrolka svítí)
pro všechny další mycí cykly. Lze ji
deaktivovat (kontrolka zhasne) pouze
dalším stisknutím tohoto tlačítka.
Doporučuje se používat tuto možnostem
s programem RYCHLÝ 24', jehož délka
se prodlouží asi o 15 minut, takže
tablety mycího prostředku budou
moci dosáhnout lepší účinnosti.
Výstražná kontrolka "Žádná sůl"
Pokud myčka vyžaduje sůl, při vybírání
programu se bude zobrazovat "SŮL".
Přítomnost bělavých skvrn na nádobí bývá
obvykle varovným znamením, že je třeba
doplnit zásobník soli.
Aby bylo zaručeno správné fungování
kontrolky soli, VŽDY MUSÍTE DOPLNIT
CELÝ ZÁSOBNÍK SOLI.
26
VAROVÁNÍ
Když je vybrána tato možnost,
nesmíte nijak bránit otevření dvířek,
ani je silou zavírat, jinak by se
poškodil mechanismus. Ujistěte se, že
před dvířky je dost volného místa, a
před zavřením počkejte, než otvírací
zařízení dokončí svou činnost.
(Pouze pro volně stojící modely)
Na displeji se bude zobrazovat délka
vybraného cyklu. Na konci odpočtu se
automaticky spustí program a na
displeji se zobrazí délka vybraného
cyklu.
Tímto tlačítkem lze nastavit čas spuštění
myčky; spuštění lze odložit o 1 až 23 hodin.
Chcete-li nastavit odložené spuštění,
postupujte takto:
l Otevřete dvířka.
Chcete-li
zrušit
postupujte takto:
l Zapněte myčku tak, že asi na 3 sekundy
l Podržte
spuštění,
tlačítko "SPUSTIT/RESET".
alespoň 3 sekundy. Na displeji se zobrazí
"RESETOVAT" a ozvou se zvukové signály.
stisknete tlačítko "VYPÍNAČ".
l Vyberte program mytí.
l Odložené spuštění a vybraný Progr. se
l Stiskněte tlačítko "ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"
zruší. Na displeji se zobrazí dvě pomlčky.
(na displeji se zobrazí "0:30").
l V tomto okamžiku se musí vybrat nový
l Dalším stisknutím tohoto tlačítka zvyšujte
Progr. a jakákoli možnost, aby se zrušilo
nastavení myčky, jak je popsáno v
odstavci "NASTAVENÍ PROGR.U".
prodlevu (každým stisknutím tlačítka se
zvýší prodleva o 30 minut až do
mBRAVAmální doby 23:30.
Aktivace nebo deaktivace v
nastavení z výroby aktivovanou
zvukovou signalizaci.
l Když je nastavena prodleva programu:
- Po stisknutím tlačítka "SPUSTIT/
RESET" se na displeji zobrazí čas
odpočtu "00:00" s blikajícím znakem
":".
Zapínání a vypínání zvukové signalizace
můžete deaktivovat následujícím způsobem
(ve výchozím nastavením je aktivováno):
- Pokud stisknete jakékoli tlačítko (kromě
tlačítek "VYPÍNAČ", "Progr. na 3 s"),
na
displeji
se
jednou
zobrazí
přecházející název programu a potom
se opět zobrazí doba prodlevy.
Před zahájením tohoto postupu musí
být myčka VŽDY vypnutá.
- Až uplyne nastavený čas, na displeji se
jednou zobrazí přecházející název
programu a potom se zobrazí zbývající
čas jako "0:00h".
l Otevřete dvířka.
l Zapněte myčku tak, že asi 3 sekundy
podržíte tlačítko "VYPÍNAČ".
l Chcete-li spustit odpočet, stiskněte tlačítko
l Podržte tlačítka "Progr." a "VYPÍNAČ"
Spustit/reset.. Displej bude zobrazovat
zbývající čas do konce. Na konci odpočtu
se automaticky spustí program.
po dobu asi 5 sekund.
l Na displeji se zobrazí hlášení "NASTAVENÍ"
a
rozsvítí
se
kontrolky
"MOŽNOSTI" a "TABS".
Pokud se odložené spuštění nepotvrdí
stisknutím tlačítka "Spustit/reset",
přibližně po 10 sekundách bude
zrušeno.
tlačítek
l Několikrát stiskněte tlačítko "Progr.",
dokud
nebude
vybrán
"ZVUKOVÁ SIGNALIZACE".
27
odložené
parametr
CS
Tlačítko "ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"
l Úprava parametru se provádí pomocí
tlačítek "MOŽNOSTI" (-) a "TABS" (+),
kterými se mění hodnota z ANO na NE a
naopak.
l Vypněte myčku tak, že na 3 sekundy
stisknete tlačítko "VYPÍNAČ", abyste
potvrdili nové nastavení.
Chcete-li alarm opět
proveďte stejný postup.
zapnout,
znovu
Před zahájením tohoto postupu musí
být myčka VŽDY vypnutá.
1. Otevřete dvířka.
3. Současně na 5 sekund stiskněte tlačítka
"Progr." a "ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"
.
4. Na displeji se zobrazí "ZAPNOUT
ZKUŠEBNÍ REŽIM".
Před zahájením tohoto postupu musí
být myčka VŽDY vypnutá.
5. Pokud se po dobu 30 sekund nestiskne
žádné tlačítko, spustí se Progr.
simulující spuštění mycího Progr.u.
l Otevřete dvířka.
l Zapněte myčku tak, že asi 3 sekundy
podržíte tlačítko "VYPÍNAČ".
l Podržte tlačítka "Progr." a "VYPÍNAČ"
po dobu asi 5 sekund.
l Na displeji se zobrazí hlášení "NASTAVENÍ"
a
rozsvítí
se
kontrolky
"MOŽNOSTI" a "TABS".
tlačítek
l Několikrát stiskněte tlačítko "Progr.",
dokud nebude vybrán parametr "FUNKCE
PAMĚTI".
l Úprava parametru se provádí pomocí
tlačítek "MOŽNOSTI" (-) a "TABS" (+),
kterými se mění hodnota z "REŽIM
PAMĚTI
ZAPNUTÝ"
na
"REŽIM
PAMĚTI VYPNUTÝ" a naopak.
l Vypněte myčku tak, že na 3 sekundy
stisknete tlačítko "VYPÍNAČ", abyste
potvrdili nové nastavení.
zapnout,
znovu
Jsou aktivovány možnosti Progr./
Možnosti/Odložit spuštění a stisknutím
těchto tlačítek můžete simulovat
fungování výrobku, aniž se spustí mytí.
Deaktivace
VAROVÁNÍ
Pokud je spotřebič nainstalován a
funguje správně, ale po stisknutí
tlačítka Start se nespustí mycí režim,
možná nebyl deaktivován "Zkušební
režim".
Před zahájením tohoto postupu musí
být myčka VŽDY vypnutá.
1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte spotřebič tlačítkem VYPÍNAČ.
3. Současně na 5 sekund stiskněte tlačítka
"Progr." a "ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ"
.
4. Na displeji se zobrazí "VYPNOUT
ZKUŠEBNÍ REŽIM".
5. Vypněte spotřebič.
28
Aktivace
2. Zapněte spotřebič tlačítkem VYPÍNAČ.
FUNKCE PAMĚTI (uložení naposledy
použitého programu do paměti)
Chcete-li alarm opět
proveďte stejný postup.
Aktivace nebo deaktivace
ZKUŠEBNÍHO REŽIMU (výhradně
k použití v obchodech)
l Na displeji se jednou zobrazí hlášení
"PŘIPOJENO", potom se zobrazí hlášení
"DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ" a kontrolka
"Wi-Fi" bude nepřerušovaně svítit.
Tento spotřebič je vybaven technologií
Wi-Fi, která jej umožňuje dálkově ovládat
prostřednictvím aplikace.
l Nyní můžete ovládat spotřebič z aplikace.
Spárování spotřebiče s aplikací
Neúspěšná registrace
l Stáhněte si do svého zařízení aplikaci
Pokud se registrace nezdaří (nebo bude do
5 minut neúspěšná):
Candy simply-Fi.
Aplikace Candy simply-Fi je k dispozici
pro tablety a chytré telefony se
systémem jak Android, tak iOS.
l Na displeji se zobrazí "ZKUSIT ZNOVU".
l Spotřebič se nepřipojí.
l Zopakujte postup registrace z aplikace.
Chcete-li prozkoumat funkce Wi-Fi do
všech podrobností, projděte si nabídky
aplikace ve ZKUŠEBNÍM režimu.
Více informací najdete v dokumentu
"Registrační aplikace - stručná příručka",
který se dodává se spotřebičem a rovněž je
k dispozici pod tímto odkazem:
go.candy-group.com/bm-dw
l Ujistěte se, že směrovač je zapnutý a váš
chytrý telefon/tablet je připojen k síti Wi-Fi.
l Zapněte
BLUETOOTH na chytrém
telefonu/tabletu (pokud je k dispozici).
Resetování Wi-Fi
l Spusťte aplikaci, vytvořte profil uživatele
a zaregistrujte spotřebič podle pokynů,
které se zobrazují na displeji zařízení.
V případě problémů nebo změny hesla k
vašemu domácímu směrovači zopakujte
postup registrace tak, že z aplikace odstraníte
výrobek.
l Až vás k tomu aplikace vyzve, zapněte
myčku tak, že na 3 sekundy stisknete
tlačítko VYPÍNAČ.
AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
l Stiskněte tlačítko "Progr. 3s Wi-Fi" na 3
sekundy à na displeji bude přecházet
hlášení "REGISTRACE" a kontrolka "Wi-Fi"
zhasne.
Kdykoli chcete používat
dálkovým ovládáním:
s
l Naplňte myčku, přidejte mycí prostředek
l Do 60 sekund podržte stisknuté tlačítko
a zavřete dvířka.
"ODLOŽIT SPUŠTĚNÍ" po dobu 3
sekund a na displeji se bude 5 minut
zobrazovat hlášení "SNADNÁ", kontrolka
Wi-Fi nejprve pomalu třikrát blikne a
potom na 2 sekundy zhasne
l Zapněte myčku.
l Stiskněte tlačítko "Progr. 3s Wi-Fi" na 3
sekundy. à Na displeji se zobrazí hlášení
"DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ".
l V aplikaci zadejte heslo k vaší domácí síti
l Nyní můžete ovládat spotřebič z aplikace.
Wi-Fi a dokončete postup.
29
spotřebič
CS
Úspěšná registrace
16. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
(WI-FI)
Kontrolka "Wi-Fi"
DEAKTIVACE DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ
l Signalizuje stav připojení výrobku k domácí
l Chcete-li ukončit dálkové ovládání, znovu
stiskněte tlačítko "Progr. 3s Wi-Fi“ na 3
sekundy.
l Když neprobíhá žádný cyklus:
- Kontrolka Wi-Fi začne pomalu blikat a na
displeji se zobrazí hlášení "DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ VYPNUTO".
l Když probíhá nějaký cyklus:
- Kontrolka Wi-Fi začne pomalu blikat a na
displeji se zobrazí hlášení "DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ VYPNUTO".
- Na displeji se jednou zobrazí hlášení
"OTEVŘENÉ DVEŘE".
- Cyklus bude dokončen bez ovládání z
aplikace.
Alternativní způsob ukončení dálkového
ovládání
l Stiskněte tlačítko "Spustit/reset" na 3
sekundy.
Pokud probíhá nějaký cyklus, bude zrušen a
spotřebič ukončí režim DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.
Kontrolka "Wi-Fi" bude pomalu blikat.
Nyní lze nastavit nový mycí cyklus na
ovládacím panelu.
l Stiskněte tlačítko "VYPÍNAČ" na 3
sekundy (nebo vypněte spotřebič).
Pokud probíhá nějaký cyklus, bude
pozastaven a spotřebič ukončí režim
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ. Až se spotřebič
znovu zapne, kontrolka "Wi-Fi" bude
pomalu blikat a cyklus bude pokračovat
od bodu přerušení.
Otevřením dvířek se deaktivuje DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ. Chcete-li pokračovat v
ovládání z aplikace, zavřete dvířka.
30
síti Wi-Fi. Může signalizovat takto:
- POMALU
neaktivní.
BLIKÁ:
dálkové
ovládání
- RYCHLE BLIKÁ 3 SEKUNDY, PAK
ZHASNE: spotřebič se nemůže připojit k
domácí Wi-Fi síti nebo ještě nebyl
zaregistrován v aplikaci.
- POMALU TŘIKRÁT BLIKNE, POTOM
NA 2 SEKUNDY ZHASNE: probíhá
registrace v aplikaci.
CS
17. POPIS PROGRAMU
Programu
Popis programu
P1
EKO
Program pro běžně znečištěné nádobí
(nejúčinější z hlediska spotřeby vody a energie).
Program dle normy EN 50242.
P2
INTENZIVNÍ
Vhodné při mytí hrnců a veškerého dalšího
nádobí, silně znečištěného.
P3
UNIVERZÁLNÍ
Vhodné k mytí nádobí a hrnců normálně
znečištěných.
P4
ZOOM 39’
P5
RYCHLÝ 24'
P6
PŘEDMYTÍ
P7
DEZINFEKCE
P8
INTENZIVNÍ
RYCHLÝ
Vhodný k rychlému mytí silně znečištěného
nádobí.
P9
UNIVERZÁLNÍ PLUS
Vhodný k mytí každodenního nádobí. Dvě
závěrečné fáze oplachování zaručí vysokou
úroveň čistoty a hygieny..
P10
DENNÍ MYTÍ
Rychlý cyklus pro běžně znečištěné nádobí,
vhodný k častému mytí a běžné množství
nádobí..
P11
EKO PLUS
P12
JEMNÉ MYTÍ
Aktivace režimu Smart Touch umožňuje
interakci mezi přístrojem a aplikací Candy
simply-Fi. Před prvním použitím aplikace bude
tato pozice obsazena Intenzivní programem.
Rychlé mytí pro nádobí, které bude umýváno
ihned po jídle. Náplň myčky soupravou pro 6
osob.
Krátké studené předmytí nádobí použitého ráno
nebo v poledne, pokud chceme odložit mytí plné
náplně až na večer.
Cyklus s aktibakteriálním účinkem, vhodný k mytí
a dezinfekci nádobí (s odolnými usazeninami),
kojeneckých láhví, apod.
Program při střední teplotě pro mytí běžně
znečištěného nádobí a nádobí při použití
čistících prostředků s obsahem enzymů.
Vhodné k mytí nádobí křehkého, dekoratívního a
skla. Tento program je vhodný také pro denní
mytí nádobí málo znečištěného, s výjimkou
hrnců.
Mytí s předmytím
Pro programy s předmytím doporučujeme přidat další dávku čistícího prostředku (max. 10 g)
přímo do myčky.
31
Prostředek pro předmytí
"IMPULSE" programy
Teplota mytí (°C)
Průměrná délka mytí¹ (min)
Tlačítko "SMART DOOR"
Tlačítko "POLOVIČNÍ NÁPLŇ"
Tlačítko "TABS"
Možnosti
P1
EKO
●
■
45
205
ANO
ANO
ANO
P2
INTENZIVNÍ
●
■
75
130
ANO
ANO
ANO
P3
UNIVERZÁLNÍ
-
■
60
120
ANO
ANO
ANO
P4
ZOOM 39’
39
N/A
N/A
ANO
RYCHLÝ 24'
50
24
N/A
N/A
ANO
P6
PŘEDMYTÍ
-
5
N/A
N/A
P7
DEZINFEKCE
●
-
60
P5
-
75
140
ANO
N/A
ANO
P8
INTENZIVNÍ
RYCHLÝ
●
■
65
85
ANO
ANO
ANO
P9
UNIVERZÁLNÍ
PLUS
-
-
70
125
ANO
N/A
ANO
P10
DENNÍ MYTÍ
55
65
75
95
ANO
ANO
ANO
P1
1
EKO PLUS
-
55
240
ANO
N/A
ANO
P1
2
JEMNÉ MYTÍ
-
■
■
45
85
ANO
ANO
ANO
Programu
32
CS
● = Prostředek pro předmytí
■ = "IMPULSE" programy
N/A = MOŽNOST NENÍ K DISPOZICI
1) Se studenou vodou (15 °C) – tolerance ±10 %
Pokud používáte horkou vodu, v průběhu programu se automaticky aktualizuje zbývající čas do
konce programu.
Hodnoty jsou měřeny laboratorně podle evropské normy EN 50242 (hodnoty se mohou lišit v
závislosti na podmínkách použití).
33
18. ZAŘÍZENÍ NA
ZMĚKČOVÁNÍ VODY
V závislosti na zdroji obsahuje voda různá
množství vápence a minerálů, které se
usazují na nádobí a zanechávají bělavé
skvrny a stopy. Čím větší je množství těchto
minerálů ve vodě, tím je voda tvrdší. Myčka
je vybavena zařízením na změkčování
vody, které působením speciální regenerační
soli vytváří změkčenou vodu pro mytí
nádobí. Informace o stupni tvrdosti vaší
vody můžete získat od místní vodárenské
společnosti.
°fH
(francouzs
ké stupně)
°dH
(německé
stupně)
Použití
regenerační soli
Nastavení zařízení
na změkčování
vody
Zařízení na změkčování vody je schopno
upravovat vodu se stupněm tvrdosti až
90 °fH (francouzské stupně) nebo 50 °dH
(německé stupně) prostřednictvím osmi
nastavení. Tato nastavení jsou uvedena v
následující tabulce společně s relativními
hodnotami tvrdostí vody z vodovodu, kterou
je třeba upravit.
0
0-5
0-3
NE
S0
1
6-10
4-6
ANO
S1
2
11-20
7-11
ANO
S2
3
21-30
12-16
ANO
S3
4*
31-40
17-22
ANO
S4
5
41-50
23-27
ANO
S5
6
51-60
28-33
ANO
S6
7
61-90
34-50
ANO
S7
Úroveň
Před zahájením tohoto postupu musí
být myčka VŽDY vypnutá.
2. Podržte tlačítka "Progr." a "VYPÍNAČ"
po dobu asi 5 sekund.
3. Na
displeji se
zobrazí hlášení
"NASTAVENÍ" a rozsvítí se kontrolky
tlačítek "MOŽNOSTI" a "TABS".
4. Několikrát stiskněte tlačítko "Progr.",
dokud nebude vybrána možnost
"ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE
S4" (S4 je úroveň nastavená z výroby).
5. Úprava parametru se provádí pomocí
tlačítek "MOŽNOSTI" (S7 → S0) a
"TABS" (S0 → S7), kterými se zvyšuje
nebo snižuje dříve nastavená úroveň.
6. Vypněte myčku tak, že na 3 sekundy
stisknete tlačítko "VYPÍNAČ", abyste
potvrdili nové nastavení.
Chcete-li opět nastavit zařízení na změkčování
vody, znovu proveďte stejný postup.
VAROVÁNÍ
Pokud nemůžete dokončit postup,
vypněte myčku stisknutím tlačítka
"VYPÍNAČ" a zahajte postup znovu od
začátku (KROKU 1).
34
Upravte nastavení zařízení na změkčování
vody podle stupně tvrdosti vaší vody, jak je
popsáno níže:
1. Zapněte myčku tak, že asi na 3
sekundy stisknete tlačítko "VYPÍNAČ".
Regulace zařízení na změkčování
vody
Tvrdost vody
* Zařízení na změkčování vody je z
výroby nastaveno na úroveň 4 (S4), protože
tato hodnota vyhovuje požadavkům většiny
uživatelů.
Pokud se domníváte, že myčka nefunguje správně, řiďte se níže uvedenou stručnou
příručkou, která obsahuje jisté praktické rady k řešení nejběžnějších problémů. Pokud
závada přetrvává nebo se objevuje opakovaně, kontaktujte středisko technické pomoci.
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
l Modely s displejem: chyby jsou hlášeny číslem, kterému předchází písmeno „E“
(např. Chyba 2 = E2), a krátkým zvukovým signálem.
l Modely bez displeje: chyba je zobrazena blikáním každé LED dle kódu závady, s
následnou 5sekundovou pauzou (příklad: Error 2 = dvě bliknutí – pauza 5 sekund –
dvě bliknutí – apod…).
Pouze modely s displejem
Zobrazená chyba
Význam a řešení
Myčka se neplní vodou
"ZKONTROLUJTE
VODU" a krátký zvukový
signál
(pouze u některých
modelů)
E2 (s displejem)
a krátký zvukový signál
Ujistěte se, že je otevřený přívod vody.
Ujistěte se, že hadice na přívod vody není ohnutá nebo přimáčknutá.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice je ve správné výšce (viz část
popisující instalaci).
Zavřete přívod vody, odšroubujte hadici na přívod vody od zadní
strany myčky a zkontrolujte, zda není ucpaný „pískový“ filtr.
Myčka nevypouští vodu
E3 (s displejem)
a krátký zvukový signál
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není ohnutá, zachycená nebo
zablokovaná a není ucpaný filtr.
Ujistěte se, že není ucpaný sifon.
Únik vody
E4 (s displejem)
a krátký zvukový signál
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není ohnutá, zachycená nebo
zablokovaná a není ucpaný filtr.
Ujistěte se, že není ucpaný sifon.
E8-Ei (s displejem)
Topné těleso na ohřev vody nefunguje správně nebo je ucpaná
filtrační deska
a krátký zvukový signál
Zkontrolujte filtrační desku.
Jakýkoliv jiný kód
(s displejem)
Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě, chvíli počkejte.
Spotřebič zapněte a spusťte program. Pokud se závada opět objeví,
kontaktujte autorizované servisní středisko.
35
CS
19. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA
Pouze modely bez displeje
Pokud dojde k závadě nebo poruše v průběhu programu, bude rychle blikat kontrolka
odpovídající vybranému cyklu a bude se ozývat přerušovaný zvukový signál. V takovém
případě vypněte myčku stisknutím tlačítka „VYPÍNAČ“.
Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody, není ohnutá vypouštěcí hadice a nejsou
ucpané filtry nebo sifon, a potom znovu nastavte vybraný program.
Pokud závada přetrvává, kontaktujte středisko technické pomoci.
Tato myčka je vybavena přetokovým bezpečnostním zařízením, které v případě
nějakého problému automaticky vypustí veškerou nadbytečnou vodu.
VAROVÁNÍ
V zájmu zajištění správného fungování přetokového bezpečnostního
zařízení doporučujeme nepřemisťovat ani nenaklánět myčku
za chodu. Je-li nezbytné naklonit nebo přemístit myčku,
ujistěte se, že byl dokončen mycí cyklus a uvnitř spotřebiče
nezůstala žádná voda.
Další závady
ZÁVADA
1. Nefunguje
žádný program
2. Myčka se
neplní vodou
PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Zástrčka není zapojena do
síťové zásuvky
Nebylo stisknuto tlačítko O/I
Dvířka jsou otevřená
Stiskněte tlačítko
Zavřete dvířka
Výpadek napájení
Zkontrolujte
Viz bod 1
Vodovodní kohoutek je zavřený
Hadice na přívod vody je ohnutá
Zkontrolujte
Otevřete vodovodní kohoutek
Odstraňte ohyby hadice
Filtr hadice na přívod vody je
ucpaný
Vyčistěte filtr na konci hadice
Filtr je znečištěný
Vypouštěcí hadice je ohnutá
Nástavec vypouštěcí hadice
není správně připojený
Odpadní přípojka na stěně je
obrácena dolů, nikoli nahoru
Vyčistěte filtr
Odstraňte ohyby hadice
Pečlivě dodržujte pokyny pro
připojení vypouštěcí hadice
4. Myčka nepřetržitě
vypouští vodu
Vypouštěcí hadice je umístěna
příliš nízko
5. Není slyšet
otáčení
stříkacích
ramen
Příliš mnoho mycího prostředku
Zdvihněte vypouštěcí hadici alespoň
40 cm nad podlahu
Snižte množství mycího prostředku
Použijte vhodný mycí prostředek
Zkontrolujte
3. Myčka
nevypouští
vodu
Nějaký kus brání otáčení ramen
Filtrační deska a filtr jsou velmi
znečištěné
36
Zapojte elektrickou zástrčku
Zavolejte kvalifikovaného technika
Vyčistěte filtrační desku a filtr
PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
6. Pro elektronické
spotřebiče bez
displeje: rychle
bliká jedna
nebo více
kontrolek
Zavřený kohoutek přívodu vody
Viz bod 5
Dna hrnců nejsou příliš době
umytá
Okraje hrnců nejsou příliš době
umyté
Stříkací ramena jsou částečně
ucpaná
7. Nádobí je
umyté jen
částečně
8. Mycí
prostředek se
nedávkuje,
nebo je
dávkován
částečně
Nádobí nebylo správně vloženo
Konec vypouštěcí hadice je
ponořený ve vodě
Bylo odměřeno nesprávné množství
mycího prostředku, nebo je prostředek
starý a ztvrdlý
Víko zásobníku soli není správně
zavřené
Mycí program není dostatečně
důkladný
Příbory, kusy nádobí, hrnce atd.
brání otvírání dávkovače mycího
prostředku
9. Přítomnost
bílých skvrn na
nádobí
Voda z vodovodu je příliš tvrdá
10. Hluk během
mytí
Kusy nádobí na sebe narážejí
Otáčející se ramena narážejí do
nádobí
11. Nádobí není
úplně suché
Nedostatečný průtok vzduchu
Chybějící oplachovací prostředek
37
Vypněte spotřebič
Otevřete kohoutek
Znovu nastavte cyklus
Zkontrolujte
Připálené zbytky jídla se musí odmočit,
než se hrnce vloží do myčky
Změňte polohu hrnců
Odstraňte stříkací ramena tak, že
odšroubujete kruhové matice doprava, a
umyjte ramena pod tekoucí vodou
Neumisťujte nádobí příliš blízko
sebe
Konec vypouštěcí hadice nesmí přijít
do styku s odtékající vodou
Zvyšte dávku podle míry znečištění
nádobí, nebo změňte mycí prostředek
Správně ho utáhněte
Zvolte silnější program
Umístěte kusy nádobí tak, aby
nepřekážely dávkovači
Zkontrolujte a upravte úroveň soli a
oplachovacího prostředku Pokud by
závada přetrvávala, kontaktujte
středisko technické pomoci
Překontrolujte uložení nádobí v koši
Překontrolujte uložení nádobí v koši
Na konci mycího programu nechte
dvířka myčky pootevřená, aby mohlo
nádobí přirozeně uschnout
Naplňte zásobník oplachovacího
prostředku
CS
ZÁVADA
Poznámka: Kdyby nějaká z výše popsaných situacích měla za následek špatnou účinnost
mytí nebo nedostatečné oplachování, odstraňte usazené nečistoty z nádobí ručně, protože
konečný cyklus sušení způsobuje tvrdnutí nečistot, takže při dalším mytí se obtížně
odstraňují.
Pokud závada přetrvává, kontaktujte středisko technické pomoci a uveďte model myčky.
Lze ho nalézt na štítku v horní části na vnitřní straně dvířek myčky nebo v záručním listu.
Tento údaj umožní středisku přijít s rychlejším, účinnějším řešením.
Pomoc a záruka
Na tento výrobek se poskytuje záruka podle zákona a podmínek uvedených v
záručním listu, který se dodává s výrobkem. Záruční list by měl být uschován a v
případě potřeby předložen společně s dokladem o koupi středisku technické
pomoci. Záruční podmínky si můžete přečíst také na našich webových
stránkách.
Jestliže potřebujete pomoci, vyplňte online formulář, nebo nás kontaktujte na
čísle uvedeném na webové stránce věnované podpoře.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli tiskové chyby v tomto návodu. Výrobce
si dále vyhrazuje právo na provádění jakýchkoli změn, které považuje za užitečné z
hlediska výrobků, aniž by se změnily jejich základní vlastnosti.
38
l WEEE se nesmí likvidovat společně s
Tento spotřebič je označený
v souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o likvidaci Starých
elektrických
a
elektronických
zařízení (WEEE).
WEEE obsahuje škodlivé látky (které
mohou mít negativní dopad na životní
prostředí) a základní komponenty (které lze
opětovně využít). Je nezbytné WEEE
vystavit
specifickému
zacházení,
k odstranění a likvidaci všech škodlivin
a obnově všech recyklovatelných materiálů.
běžným domovním odpadem;
l WEEE
se musí předat příslušným
sběrným místům spravovaným místní
správou nebo registrovanými společnostmi.
V mnoha zemích existuje sběr velkých
WEEE.
V mnoha zemích můžete při koupi nového
spotřebiče, odevzdat starý prodejci, který
jej převezme bezplatně na základě výměny
nového za starý, pokud je zařízení
ekvivalentního typu a má stejné funkce
jako dodané zařízení.
Jednotlivci mohou sehrát důležitou roli v
zajištění, že se z WEEE nestane problém
pro životní prostředí;
39
CS
20. PODMÍNKY PROSTŘEDÍ
Ευχαριστούµε που επιλέξατε το πλυντήριο
πιάτων Candy. Είµαστε σίγουροι ότι θα
είναι ο πιστός βοηθός σας στο καθηµερινό
πλύσιµο των πιάτων σας µε απόλυτη ασφάλεια.
Περιεχοµενα
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για
τη σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής
και χρήσιµες συµβουλές για την αποτελεσµατική
συντήρηση.
2. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
Χρησιµοποιείτε το πλυντήριο πιάτων
µόνο µετά από προσεκτική ανάγνωση αυτών
των οδηγιών. Σας συνιστούµε να έχετε αυτό το
εγχειρίδιο πάντα δίπλα σας και να το κρατάτε
καλή κατάσταση για τον οποιονδήποτε
µελλοντικό ιδιοκτήτη.
5. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΑΤΩΝ
3. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΑΤΙΟΥ
4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΑΘΙΟΥ
(ΜΌΝΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΈΝΑ ΜΟΝΤΈΛΑ)
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
7. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
8. ΕΙΔΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
παραδίδεται συνοδευόµενη από αυτό το
εγχειρίδιο οδηγιών, το πιστοποιητικό εγγύησης,
τη διεύθυνση του κέντρου υπηρεσιών υποστήριξης
και την ετικέτα επισήµανσης της ενεργειακής
απόδοσης. Κάθε προϊόν αναγνωρίζεται από
έναν µοναδικό 16ψήφιο κωδικό, που
ονοµάζεται επίσης «σειριακός αριθµός", και ο
οποίος είναι τυπωµένος στο πιστοποιητικό
εγγύησης ή στη σειριακή πλάκα που βρίσκεται
µέσα στην πόρτα, στην επάνω δεξιά πλευρά.
Αυτός ο κωδικός είναι ένα είδος δελτίου
ταυτότητας για το προϊόν το οποίο θα πρέπει
να χρησιµοποιήσετε για να καταχωρίσετε το
προϊόν ή εάν πρέπει να επικοινωνήσετε µε το
Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας.
9. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΙΣΧΥΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
10.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ
11.ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
12.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΡΟΥΤΙΝΑΣ
13.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
14.ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
15.ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
16.ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ (Wi-Fi)
17.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEGEND
Εικ. Α
18.ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
19.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΓΥΗΣΗ
5
20.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
1
A. ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (ΣΕΛ.158)
4
3
2
40
η συσκευή µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από
άτοµα µε µειωµένες σωµατικές,
αισθητηριακές ή διανοητικές
ικανότητες ή µε έλλειψη
εµπειρίας και γνώσης, υπό τον
όρο ότι βρίσκονται υπό επίβλεψη
ή τους έχουν δοθεί οδηγίες
σχετικά µε τη χρήση της
συσκευής µε ασφαλή τρόπο
και έχουν κατανοήσει τους
σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να παίζουν µε το
πλυντήριο πιάτων. Ο καθαρισµός
και η συντήρηση χρήσης δεν
πρέπει να πραγµατοποιείται
από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
l Οι
συσκευές αυτές προορίζονται
να χρησιµοποιηθούν σε οικιακές
και παρόµοιες εφαρµογές όπως:
− Χώροι κουζίνας προσωπικού
σε καταστήµατα, γραφεία και
άλλα περιβάλλοντα εργασίας;
− Αγροικίες ή αγροτόσπιτα;
− Από πελάτες σε ξενοδοχεία,
µοτέλ και άλλα περιβάλλοντα
τύπου κατοικίας;
− Περιβάλλοντα τύπου µοτέλ
(διανυκτέρευση µε πρωινό).
Μια διαφορετική χρήση αυτής
της συσκευής από το περιβάλλον
του νοικοκυριού ή από τυπικές
λειτουργίες καθαριότητας, όπως l Τα παιδιά θα πρέπει να
η εµπορική χρήση από έµπειρο
επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε
εξειδικευµένο άτοµο ή από
ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή.
εκπαιδευµένους χρήστες, αποκλείεται
l Παιδιά ηλικίας 3 ετών και
ακόµα και στις παραπάνω εφαρµογές.
µικρότερα θα πρέπει να
Εάν η συσκευή χρησιµοποιείται
αποµακρύνονται εκτός εάν
κατά τρόπο ασυµβίβαστο µε τα
παρακολουθούνται συνεχώς.
παραπάνω, ενδέχεται να µειωθεί η
διάρκεια ζωής της συσκευής και l Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας
να ακυρωθεί η εγγύηση του
είναι κατεστραµµένο, πρέπει
κατασκευαστή.
Οποιαδήποτε
να αντικατασταθεί από τον
ζηµιά στη συσκευή ή άλλη βλάβη
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό
ή ζηµία που προκύπτει από
του επί του σέρβις ή από
χρήση που δεν είναι σύµφωνη ή
άτοµα µε παρόµοια ειδίκευση,
συµβατή µε σπιτική ή οικιακή
προκειµένου να αποφευχθεί
χρήση (ακόµη και εάν βρίσκεται
ο κίνδυνος. Συνιστούµε να
σε σπιτικό ή οικιακό περιβάλλον)
χρησιµοποιήσετε ένα γνήσιο
δεν θα γίνει αποδεκτή από τον
ανταλλακτικό, το οποίο µπορεί
κατασκευαστή στο µέγιστο βαθµό
να ζητηθεί από το Κέντρο
που του επιτρέπεται από το νόµο.
Τεχνικής Βοήθειας.
41
EL
l Αυτή
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
l Χρησιµοποιείτε
µόνο
τους Ηλεκτρικές συνδέσεις και
σωλήνες που παρέχονται µαζί οδηγίες ασφαλείας
µε τη συσκευή για σύνδεση µε
το δίκτυο ύδρευσης (µην l Οι τεχνικές λεπτοµέρειες (τάση
τροφοδοσίας και ισχύς) εµφανίζονται
επαναχρησιµοποιείτε
παλιές
στην πινακίδα χαρακτηριστικών
σειρές σωλήνων).
του προϊόντος.
l Η πίεση του νερού πρέπει να είναι l Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό
µεταξύ 0,08 MPa και 0,8 MPa.
σύστηµα είναι γειωµένο και ότι
συµµορφώνεται µε όλους τους
l Βεβαιωθείτε ότι χαλιά ή ταπέτα δεν
ισχύοντες νόµους και ότι η
εµποδίζουν τη βάση ή κάποιο από
πρίζα είναι συµβατή µε το φις
τα ανοίγµατα εξαερισµού.
της συσκευής.
την εγκατάσταση, η συσκευή Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία
πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε ευθύνη για τυχόν ζηµιά σε άτοµα
ή ιδιοκτησία λόγω µη γείωσης
να είναι προσβάσιµη η πρίζα.
του µηχανήµατος.
l Μετά
l Βεβαιωθείτε
ότι το πλυντήριο
πιάτων δεν συνθλίβει τα καλώδια
τροφοδοσίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μαχαίρια και άλλα σκεύη µε
αιχµηρά σηµεία πρέπει να
µπαίνουν στο καλάθι µε τα
αιχµηρά αυτά σηµεία προς
τα κάτω ή να τοποθετούνται
σε οριζόντια θέση.
l Γενικά,
δεν συνιστάται η χρήση
προσαρµογέων, πολλαπλών
βυσµάτων ή / και καλωδίων
επέκτασης.
l Πριν
καθαρίσετε ή συντηρήσετε
το πλυντήριο πιάτων, αποσυνδέστε
τη συσκευή και κλείστε την
παροχή νερού.
l Μην
αφήνετε την πόρτα
ανοιχτή σε οριζόντια θέση, για
να αποφύγετε τους πιθανούς
κινδύνους (π.χ. πτώση).
l Μην
τραβάτε το καλώδιο
τροφοδοσίας ή τη συσκευή για
l Για περισσότερες πληροφορίες
να αποσυνδέσετε το µηχάνηµα.
σχετικά µε το προϊόν ή για να
συµβουλευτείτε
το
τεχνικό l Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειµένη
στα φυσικά στοιχεία (βροχή,
δελτίο, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα
ήλιο, κλπ.).
του κατασκευαστή.
42
πίεση ή το κάθισµα πάνω στην
ανοιχτή πόρτα του πλυντηρίου
πιάτων µπορεί να προκαλέσει
ανατροπή.
Με τη σήµανση
αυτού του
προϊόντος, και έχοντας πλήρη
συναίσθηση της ευθύνης µας,
επιβεβαιώνουµε την πλήρη
συµµόρφωση
αυτού
του
προϊόντος µε όλες τις σχετικές
απαιτήσεις ασφάλειας, υγείας
και περιβάλλοντος που απορρέουν
από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
l Το
πλυντήριο πιάτων είναι
σχεδιασµένο για κανονικά σκεύη
κουζίνας. Αντικείµενα που έχουν
µολυνθεί από βενζίνη, χρώµατα,
ίχνη χάλυβα ή σιδήρου, διαβρωτικά
χηµικά, οξέα ή αλκάλια δεν πρέπει
να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
Εγκατάσταση
l Εάν
υπάρχει εγκατεστηµένη l Αφαιρέστε όλα τα στοιχεία της
συσκευή µαλάκυνσης νερού στο
συσκευασίας.
σπίτι, δεν χρειάζεται να προσθέσετε
αλάτι στο αποσκληρυντικό νερού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
η συσκευή σπάσει ή
σταµατήσει
να
λειτουργεί Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας
σωστά, απενεργοποιήστε την, µακριά από παιδιά.
κλείστε την παροχή νερού και
µην παραβιάζετε τη συσκευή. l Μην εγκαθιστάτε ή χρησιµοποιείτε
Οι εργασίες επισκευής πρέπει
το πλυντήριο πιάτων εάν είναι
να εκτελούνται µόνο από το
κατεστραµµένο.
Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας και
πρέπει να τοποθετούνται µόνο l Ακολουθήστε τις οδηγίες που
γνήσια ανταλλακτικά. Η µη
συνοδεύουν το προϊόν.
τήρηση αυτών των οδηγιών
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο
την ασφάλεια των συσκευών.
l Εάν
l Εάν
χρειάζεται να µετακινήσετε
το µηχάνηµα µετά την αφαίρεση
της συσκευασίας, µην προσπαθήσετε
να το σηκώσετε από το κάτω
µέρος της θύρας. Ανοίξτε ελαφρά
την πόρτα και ανασηκώστε το
µηχάνηµα κρατώντας το πάνω
µέρος.
43
EL
l Η
2. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
l Daca masina de spalat vase este
Aparatul trebuie sa fie conectat la
sursa de alimentare cu apa cu ajutorul
noului set de furtunuri. Nu utilizati
setul vechi de furtunuri.
l Furtunul de admisie sau cel de evacuare
pot fi directionate catre stanga sau catre
dreapta.
conectata la o conducta noua, sau la
conducte ce nu au fost utilizate o
perioada indelungata de timp, lasati sa
curga apa prin acestea inainte de a le
conecta la furtunul de admisie. In acest
fel, toate depozitele de rugina si nisip nu
vor infunda filtrul de admisie.
1
Masina de spalat poate fi conectata fie
la apa rece fie la apa calda atat timp
cat aceasta nu este mai calda de 60°C.
l Presiunea apei trebuie sa fie cuprinsa
intre 0,08 MPa si 0,8 MPa.
B
l Furtunul de admisie trebuie sa fie conectat la
un robinet astfel incat alimentarea cu apa
sa poata fi intrerupta atunci cand masina
de spalat vase nu este utilizata (Fig. 1B).
l Masina de spalat vase este prevazuta cu
un filet de "3/4" (Fig. 2).
l Conectati furtunul de admisie "A" la
robinetul "B" cu ajutorul unui atasament
de 3/4" si asigurati-va de faptul ca este
bine infiletat.
l Daca este nevoie, furtunul de admisie
poate fi prelungit cu pana la 2,5 m.
Furtunul este disponibil la centrele de
service autorizate.
44
2
B
A
EL
Toate mașinile de spălat vase sunt
dotate cu un dispozitiv de siguranță a
debitului în exces care, în cazul în
care apa depășește nivelurile normale
datorită funcționării greșite, blochează
automat debitul de apă și/sau drenează
cantitățile în exces.
l AQUASTOP (fig. 4):
UNELE MODELE pot include una sau mai
multe dintre următoarele opțiuni:
l BLOCAREA APEI (fig. 3)
Sistemul de blocare a apei a fost conceput
să îmbunătățească siguranța dispozitivului
dvs. Sistemul previne inundarea care
poate fi cauzată de o funcționare greșită a
mașinii sau ca urmare a ruperii furtunurilor
din cauciuc și, în special, a țevii de
alimentare cu apă.
Cum funcționează
Un colector amplasat pe baza aparatului
colectează orice posibile scurgeri de apă și
operează un senzor care activează o
supapă amplasată sub robinetul de apă și
blochează orice debit de apă, chiar și cu
robinetul complet deschis.
Dacă caseta „A”, care conține piese
electrice, este deteriorată, scoateți ștecărul
din priză imediat.
Pentru a garanta funcționarea perfectă a
sistemului de siguranță, furtunul cu caseta
„A” trebuie conectat la robinet conform
ilustrației din figura.
Furtunul de alimentare cu apă nu trebuie
tăiat, deoarece conține piese funcționale.
Dacă furtunul nu este suficient de lung
pentru conectarea corectă, acesta trebuie
înlocuit cu unul mai lung.
Furtunul poate fi obținut de la Centrul de
asistență tehnică.
45
A
3
Dispozitive hidraulice de
siguranță
un dispozitiv situat pe tubul de alimentare
care oprește debitul de apă dacă acesta
se deteriorează; în acest caz, un marcaj
roșu va apărea în fereastra „A”, iar tubul
trebuie înlocuit. Pentru a deșuruba
piulița, apăsați dispozitivul de blocare cu
o singură cale „B”.
4
B
A
l AQUAPROTECT - TUB DE ALIMENTARE
CU PROTECȚIE (fig. 5):
În cazul în care apare scurgerea apei din
tubul intern principal „A”, teaca de
siguranță transparentă „B” va conține
apă pentru a permite finalizarea ciclului
de spălare. La sfârșitul ciclului, contactați
Centrul de asistență tehnică pentru a
înlocui tubul de alimentare.
5
B
A
Conectarea furtunului de
evacuare
l Furtunul de evacuare trebuie sa fie fixat
intr-un suport asigurandu-va de faptul ca
acesta nu este rasucit (Fig. 6).
l Acest suport trebuie sa se afle la cel putin
40 cm de podea iar diametrul interior
trebuie sa fie de cel putin 4 cm.
l Este recomandabil sa instalati un dispozitiv
pentru captarea mirosurior (Fig. 6X).
l Daca este nevoie, furtunul de evacuare
poate fi prelungit cu maxim 2,5 m si
trebuie sa fie instalat la maxim 85 cm
deasupra podelei. Puteti procura acest
furtun de la un centru de service autorizat.
l Furtunul poate fi agatat de marginea
chiuvetei insa nu trebuie sa fie introdus in
apa pentru a preveni patrunderea apei
inapoi in masina de spalat (Fig. 6Y).
l Atunci cand instalati aparatul sub o
suprafata de lucru, clema furtunului
trebuie sa fie atasata de perete in cea
mai ridicata pozitie sub suprafata de lucru
(Fig. 6Z).
l Asigurati-va de faptul ca furtunurile de
admisie si de evacuare nu sunt indoite.
6
Y
X
Z
46
3. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΑΤΙΟΥ
(Εικ. A "1")
l Η εµφάνιση λευκών κηλίδων στα πιάτα,
γενικά είναι ένα προειδοποιητικό σηµάδι
ότι το δοχείο αλατιού χρειάζεται συµπλήρωση.
l Το δοχείο του αλατιού έχει χωρητικότητα
µεταξύ 1,5 και 1,8 κιλών επαρκή και
αρκετά προγράµµατα. Το δοχείο πρέπει
να γεµίζει από καιρό σε καιρό ανάλογα µε
το επίπεδο αποσκλήρυνσης του νερού
που έχει επιλεγεί στη συσκευή και το
οποίο εξαρτάται από το τοπικό επίπεδο
σκληρότητας του νερού.
l Στον πυθµένα της συσκευής υπάρχει ένα
δοχείο στο οποίο τίθεται το αλάτι για την
αναγέννηση των ρητινών αποσκλήρυνσης
του νερού πλυσίµατος των σκευών.
l Είναι σηµαντικό να χρησιµοποιείτε µόνο
αλάτι κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων.
Αλλοι τύποι αλατιού περιέχουν µικρές
ποσότητες αδιάλυτων στο νερό ουσιών,
οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά ή
και να καταστρέψουν τις ρητίνες και συνεπώς
τη διαδικασία αποσκλήρυνσης του νερού.
(µόνο για την πρώτη χρήση της
συσκευής) Οταν η συσκευή τίθεται σε
χρήση για πρώτη φορά, αφού γεµίσετε
µε αλάτι το δοχείο του αλατιού,
προσθέστε νερό µέχρι να παρατηρήσετε
µικρή υπερχείλιση νερού από το δοχείο.
l Για το γέµισµα µε αλάτι, ξεβιδώστε το
καπάκι του δοχείου του αλατιού στον
πυθµένα της συσκευής και γεµίστε το
δοχείο µε αλάτι.
l Κατά τη διαδικασία αυτή θα παρατηρήσετε
µικρή υπεχείλιση νερού από το δοχείο’
συνεχίστε όµως κανονικά να προσθέτετε
αλάτι µέχρι να γεµίσει το δοχείο. Οταν το
δοχείο γεµίσει, καθαρίστε το σπείρωµα
του δοχείου από τυχόν υπολείµµατα
αλατιού και βιδώστε το καπάκι του
δοχείου.
47
EL
Μετά την τοποθέτηση του αλατιού,
ΠΡΕΠΕΙ να εκτελέσετε έναν πλήρη κύκλο
πλύσης, ή το πρόγραµµα ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ.
Τύπος "B": (ΜΟΝΟ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΛΙΚ):
4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΩ
ΚΑΛΑΘΙΟΥ (ΜΌΝΟ ΣΕ
ΟΡΙΣΜΈΝΑ ΜΟΝΤΈΛΑ)
l Εάν χρησιµοποιούνται κανονικά πιάτα
µεγέθους 29 έως 32,5 εκατοστών,
τοποθετήστε τα στο κάτω καλάθι µετά
από την τοποθέτηση του επάνω καλαθιού
στην επάνω θέση, όπως περιγράφεται
λεπτοµερώς παρακάτω (σύµφωνα µε το
µοντέλο):
Τύπος "A":
1. Στρέψτε τα µπροστινά µπλοκ "A" προς
τα έξω;
2. Αφαιρέστε το καλάθι και επανατοποθετήστε το
στην επάνω θέση.
3. Αντικαταστήστε τα µπλοκ "A" στην
αρχική θέση.
Τα πιάτα µε διάµετρο µεγαλύτερη από 20
εκατοστά
δεν
µπορούν
πλέον
να
τοποθετηθούν στο επάνω καλάθι και τα
κινητά στηρίγµατα δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν όταν το καλάθι είναι στην
επάνω θέση.
Τύπος "A"
1. Αφαιρέστε το επάνω καλάθι;
2. Κρατήστε το καλάθι και από τις δύο
πλευρές και ανασηκώστε το προς τα
επάνω (Εικ. 1).
Τα πιάτα µε διάµετρο µεγαλύτερη από
20 εκατοστά* δεν µπορούν πλέον να
τοποθετηθούν στο επάνω καλάθι και τα κινητά
στηρίγµατα δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν
όταν το καλάθι είναι στην επάνω θέση.
* Σε µοντέλα που διαθέτουν και ένα τρίτο
καλάθι, τα πιάτα µε διάµετρο µεγαλύτερη
από 14 εκατοστά δεν µπορούν πλέον να
φορτωθούν στο επάνω καλάθι.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΘΕΣΗ:
1. Κρατήστε το καλάθι και από τις δύο
πλευρές και ανασηκώστε το προς τα
επάνω (Εικ. 1);
2. Στη συνέχεια απελευθερώστε σιγά-σιγά
στη σωστή θέση (Εικ. 2).
ΣΗΜ.: ΜΗΝ ΑΝΥΨΩΝΕΤΕ Ή ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ (Εικ. 3).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Συνιστούµε να ρυθµίσετε το καλάθι πριν τη
φόρτωση των πιάτων.
Τύπος "B"
1
A
2
a
b
a
b
3
A
48
Επάνω καλάθι (εικ.1)
5. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΙΑΤΩΝ
Χρήση του επάνω καλαθιού
l Το επάνω καλάθι έχει δύο κινητά ράφια
EL
που βοηθούν στην ρύθµιση του ύψους
του σε 4 θέσεις.
l Στην χαµηλή θέση (Α-Α1) τα ράφια
χρησιµεύουν
για
να
τοποθετήσετε
φλιτζάνια του τσαγιού, φλιτζανάκια του
καφέ, τραπεζοµάχαιρα και κουτάλες. Στις
άκρες αυτών των στηριγµάτων µπορείτε
να κρεµάσετε ποτήρια σε σχήµα κάλυκα.
Επάνω καλάθι (εικ. 2)
l Στην υπερυψωµένη θέση (Β-Β1) τα ράφια
επιτρέπουν την τοποθέτηση πιάτων
φαγητού και σούπας (µε µέγιστη διάµετρο
19 cm). Τα πιάτα πρέπει να τοποθετούνται
κάθετα µε τη κήλη όψη προς τα εµπρός,
και µε επαρκές κενό µεταξύ του ενός
πιάτου από το άλλο ώστε να περνά το
νερό ελεύθερα.
Χρήση του επάνω καλαθιού
l Τοποθετείστε τα µεγαλύτερα πιάτα µε µια
µικρή κλίση προς τα εµπρός ώστε να
διευκολύνεται η επαναφορά του καλαθιού
µέσα στο θάλαµο της συσκευής.
l Στο κάτω καλάθι τοποθετούνται κατσαρόλες,
l Το επάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί µε
l Τα µαχαιροπήρουνα τοποθετούνται µε
τηγάνια, σουπιέρες, σαλατιέρες, καπάκια,
πιάτα φαγητού και πιάτα σούπας.
την χειρολαβή προς τα πάνω στην ειδική
πλαστική θήκη που βρίσκεται στο κάτω
καλάθι (εικ. 6). Αφού τοποθετήσετε τα
µαχαιροπήρουνα στη θήκη τους ελέγξτε
τα ώστε οι άκρες τους να µην
παρεµποδίζουν την περιστροφή των
πτερυγίων του πλυντηρίου.
τρόπο που το κάνει ιδιαίτερα εύχρηστο
ώστε να µπορούν να τοποθετηθούν σε
αυτό ποτήρια, κούπες, πιατάκια και
δοχεία µικρών διαστάσεων.
Ένα
συνήθες
καθηµερινό
φόρτωµα
απεικονίζεται στις εικόνες 1 και 2.
49
l Το κάτω καλάθι είναι εξοπλισµένο µε µια
ειδική, ρυθµιζόµενη κεντρική βάση (εικ. 3
και 4). Αυτή επιτρέπει το σταθερό και
µέγιστο φόρτωµα, ακόµη και όταν το
µέγεθος ή και το σχήµα των πιάτων δεν
είναι το συνηθισµένο.
Επάνω καλάθι (εικ. 5)
5
- ΘΕΣΗ "Α": για κανονικό γέµισµα, ή όταν
δεν υπάρχουν τηγάνια, µπωλ σαλάτας και
αντίστοιχα σκεύη.
- ΘΕΣΗ "Β": για πιάτα που έχουν κανονικό
µέγεθος αλλά ιδιαίτερο σχήµα (βαθιά
µπώλ, τετράγωνα πιάτα ή χωρίς περιθώριο
κλπ).
D
- ΘΕΣΗ "C": για πλατιά πιάτα µεγαλύτερα
του µετρίου µεγέθους ή και πιάτα που δεν
έχουν κανονικό σχήµα (τετράγωνα,
εξάγωνα, οβαλ, πιάτα πίτσας.).
3
E
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
B
Εάν τα µικρά πιάτα τοποθετηθούν στο
καλάθι µε τη βάση στήριξης σε λάθος
θέση, τα πιάτα θα ακουµπούν στον
κάτω
βραχίονα
ψεκασµού,
µη
επιτρέποντάς του να περιστρέφεται.
A
Ένα
συνήθες
καθηµερινό
απεικονίζεται στην εικόνα 6.
φόρτωµα
Κάτω καλάθι (εικ. 6)
4
6
C
A
l Τα µικρότερα πιάτα π.χ. του γλυκού,
µπορούν να τοποθετηθούν και στο κάτω
καλάθι όπως δείχνει και η εικόνα 5, µε τα
κινητά στηρίγµατα τοποθετηµένα προς τα
έξω ("D"). Τα πιάτα κανονικής ή µεγάλης
διάστασης πρέπει να είναι στην µέσα
θέση ("E").
50
Η λογική τοποθέτηση των σκευών είναι
προϋπόθεση για τα άριστα αποτελέσµατα
της πλύσης.
δηµιουργείται χώρος για να µπουν
ογκώδη σκεύη, όπως κατσαρόλες και
ταυτόχρονα πιάτα.
Το κάτω καλάθι είναι εξοπλισµένο µε
µηχανισµό ασφαλείας (stop) ώστε να
µην πέφτει όταν τραβιέται προς τα
έξω. Αυτό βοηθά και την ευκολότερη
φόρτωση του. Οµως, για το γέµισµα
µε αλάτι, τον καθαρισµό των φίλτρων
και για συνήθη συντήρηση, είναι
απαραίτητη η πλήρης αποµάκρυνση
του κάτω καλαθιού.
φλιτζανάκια και πιατάκια του καφέ, µπολ
για το γλυκό ή το παγωτό, ρηχά δοχεία,
πιατάκια για µεζέ και όλα τα εργαλεία που
χρησιµοποιούνται για το µαγείρεµα, όπως
µαχαιροπήρουνα σερβιρίσµατος µεγάλα
κουτάλια, πιρούνες, τρίφτες, και επίπεδα
αξεσουάρ
από
µικρές
ηλεκτρικές
συσκευές (µαχαίρια από το µίξερ κλπ.)
Καλάθι µαχαιροπήρουνων (εικ. 7)
Το καλάθι για τα µαχαιροπήρουνα µπορεί
να διαιρεθεί στα δύο έτσι ώστε να είναι
εύχρηστο. Για να το χωρίσετε πρέπει να το
κινήσετε οριζόντια τα δύο µέρη µεταξύ τους,
την αντίθετη κίνηση κάνετε για να το
ενώσετε. Το επάνω µέρος του καλαθιού
των µαχαιροπήρουνων µπορεί να αφαεθεί
για να διευκολύνει διάφορες ανάγκες
φόρτωσης του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το Τρίτο καλάθι δεν έχει σχεδιαστεί
για να δεχτεί µαχαιροπήρουνα. Επειδή
δεν υπάρχει σταθερή σχάρα στήριξης
τα
µαχαιροπήρουνα
µπορεί
να
πέσουν στις σχάρες που βρίσκονται
από κάτω.
7
l Για να έχετε τις καλύτερες επιδόσεις
πλύσης τα σκεύη πρέπει να φορτώνονται
µε το κοίλο µέρος προς τα κάτω.
(πχ.πιατάκια και µπολ).
l Το Τρίτο καλάθι µπορεί να αποµακρυνθεί
εύκολα από το πλυντήριο πιάτων
αν βγάλετε τα στοπ ασφάλειας που
βρίσκονται στις µπροστινές άκρες της
ράγιας µετακίνησης.
l Το Τρίτο καλάθι έχει σχεδιαστεί για να
προσφέρει την µέγιστη δυνατή ευελιξία
χρήσης. Χωρισµένη σε τρία επίπεδα και
χωρίς µόνιµες γρίλιες στήριξης µπορεί να
δεχτεί διάφορους συνδυασµούς: µόνο
φλιτζανάκια του καφέ και πιατάκια, ή
φλιτζανάκια του καφέ µαζί µε µπολ και
εργαλεία. Ή ακόµη µαζί µε πιατάκια και
επιµήκη
εργαλεία,
όπως
τρίφτες,
κουτάλες.
Χρήση του τρίτου καλαθιού
l Το Τρίτο καλάθι σχεδιάστηκε για να
φιλοξενήσει όλα τα αντικείµενα που
κλέβουν χώρο, όπως σκεύη και εργαλεία
µικρών διαστάσεων ή µακρόστενα πιάτα.
Με αυτό το τρόπο απελευθερώνεται η
κάτω σχάρα από αυτά τα αντικείµενα και
51
EL
l Στο Τρίτο καλάθι µπορούν να τοποθετηθούν:
Μια τυπική ηµερήσια φόρτωση απεικονίζεται
στην εικ. 8.
Τρίτο καλάθι (εικ. 8)
8
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Πληροφορίες
µε
συγκριτικά
στοιχεία
δοκιµών και την µέτρηση της στάθµης
θορύβου κατά τις ρυθµίσεις ΕΝ µπορείτε να
αναζητήσετε στην πιο κάτω διεύθυνση:
testinfo-dishwasher@candy.it
Στο αίτηµα µην ξεχάσετε να προσθέσετε το
µοντέλο και τον αριθµό µητρώου του
πλυντηρίου πιάτων (διαβάστε το ταµπελάκι
µε τα σχετικά στοιχεία).
52
οποία θα πλυθούν καθώς επίσης και από
τον τύπο των σκευών.
Σας συνιστούµε να τοποθετήσετε µέσα στην
θήκη 20÷30 γρ απορρυπαντικού (Β).
7. ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
(Εικ.Α "2")
EL
Το απορρυπαντικό
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Χρησιµοποιείτε αποκλειστικά απορρυπαντικά
σε σκόνη, παστίλιες ή υγρό ειδικά για
πλυντήρια πιάτων.
Τα άλλα απορρυπαντικά λόγω σύστασης
παρεµποδίζουν τη σωστή λειτουργία της
συσκευής.
Γεµίζοντας
το
δοχείο
απορρυπαντικού
Αφού τοποθετήσετε το απορρυπαντικό στη
θήκη, κλείστε το καπάκι, αρχικά σπρώχνοντας
το (1) και µετά πιέζοντας το (2) µέχρι να
ακούσετε ένα "κλικ".
του
Η θήκη του απορρυπαντικού είναι
τοποθετηµένη στο εσωτερικό της πόρτας
(εικ.Α "2"). Αν το καπάκι της θήκης είναι
κλειστό, πιέστε το πλήκτρο (Α) για να
ανοίξει. Μετά από κάθε πρόγραµµα το
καπάκι πρέπει να είναι ανοικτό, έτοιµο για
την επόµενη χρήση.
Επειδή τα απορρυπαντικά δεν είναι ίδια
σκόπιµο είναι να ακολουθείτε την δοσολογία
που προτείνει ο κατασκευαστής τους και η
οποία αναγράφεται επάνω στην συσκευασία.
Εάν η ποσότητα του απορρυπαντικού δεν
είναι αρκετή ο καθαρισµός θα είναι ανεπαρκής,
ενώ αν βάλετε περισσότερο απορρυπαντικό
δεν θα βελτιώσετε τα αποτελέσµατα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την διαδικασία της φόρτωσης του
κάτω καλαθιού φροντίστε τα σκεύη που
θα τοποθετήσετε να µην εµποδίζουν
την
λειτουργία
της
θήκης
του
απορρυπαντικού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Η σωστή κατανάλωση απορρυπαντικού
συµβάλει
στην
προστασία
του
περιβάλλοντος.
Η ποσότητα του απορρυπαντικού που θα
πρέπει να χρησιµοποιηθεί ποικίλει ανάλογα
µε το πόσο βρώµικα είναι τα σκεύη τα
53
8. ΕΙΔΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
"TABS" συνδιαζόµενα
απορρυπαντικά
Ταµπλέτες απορρυπαντικού
Οι ταµπλέτες των διαφόρων κατασκευαστών
διαλύονται σε διαφορετικές χρονικές
στιγµές, γι’ αυτό το λόγο, κατά τη διάρκεια
των γρήγορων προγραµµάτων, µερικές
ταµπλέτες µπορεί να µην είναι πλήρως
αποτελεσµατικές, επειδή δεν διαλύονται
πλήρως. Εάν χρησιµοποιείτε αυτά τα
προϊόντα,
συνιστάται
να
επιλέγετε
µεγαλύτερα προγράµµατα που εγγυώνται
την πλήρη χρήση του απορρυπαντικού.
l Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθείστε τις
οδηγίες του κατασκευαστή, που βρίσκονται
στη συσκευασία;
l Η αποτελεσµατικότητα των απορρυπαντικών
που περιέχουν µαλακτικό/αλάτι έγκειται
στη σκληρότητα νερού της περιοχής σας.
Ελέγξτε εάν η σκληρότητα είναι µέσα στα
επιτρεπτά όρια που δίνονται στη
συσκευασία του απορρυπαντικού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Για ικανοποιητικά αποτελέσµατα πλύσης,
οι ταµπλέτες ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετούνται
στο ειδικό δοχείο για το απορρυπαντικό
και όχι κατευθείαν στον κάδο.
Συµπυκνωµένα απορρυπαντικά
Τα συµπυκνωµένα απορρυπαντικά, µε
µειωµένη αλκαλικότητα και µε φυσικά
ένζυµα, σε συνάρτηση µε προγράµµατα
πλύσης στους 50°C, έχουν µικρότερη επίδραση
στο περιβάλλον και προστατεύουν τα σκεύη
και το πλυντήριο πιάτων.
Τα προγράµµατα πλύσης στους 50°C
σκοπεύουν στην εκµετάλλευση της ιδιότητας
των ενζύµων να διαλύουν τη βρωµιά,
επιτρέποντας έτσι, µε τη χρήση των
συµπυκνωµένων απορρυπαντικών, να
επιτύχουν τα ίδια αποτελέσµατα µε τα
προγράµµατα
των
65°C
αλλά
σε
χαµηλότερη θερµοκρασία.
Συνδυασµένα απορρυπαντικά
Τα
απορρυπαντικά
που
περιέχουν
γυαλιστικό πρέπει να τοποθετούνται στο
ειδικό δοχείο απορρυπαντικού. Το δοχείο
του γυαλιστικού θα πρέπει να είναι άδειο
(εάν δεν είναι άδειο, ρυθµίστε το ρυθµιστή
γυαλιστικού στη χαµηλότερη θέση πριν
χρησιµοποιήσετε συνδυασµένα απορρυπαντικά).
54
Αν σχεδιάζετε να χρησιµοποιήσετε "TABS"
("3 σε 1"/"4 σε 1"/"5 σε 1", κλπ.)
συνδιαζόµενα απορρυπαντικά π.χ. µε
ενσωµατωµένο αλάτι ή λαµπρυντικο, σας
συνιστούµε να ακολουθήσετε τις παρακάτω
συµβουλές:
Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον τύπο
προϊόντος, και δεν έχετε ικανοποιητικά
αποτελέσµατα
πλύσης,
παρακαλώ
επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή του
απορρυπαντικού.
Σε ορισµένες περιπτώσεις η χρήση
συνδυασµένων απορρυπαντικών µπορεί να
προκαλέσει τα ακόλουθα:
l Υπολείµµατα στα σκεύη ή στο πλυντήριο
πιάτων;
l µείωση στην αποτελεσµατικότητα πλύσης
και στεγνώµατος.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει
ως άµεσο αποτέλεσµα από τη χρήση
τέτοιων προϊόντων δεν καλύπτονται
από την εγγύηση που συνοδεύει τη
συσκευή.
Παρακαλώ σηµειώστε ότι χρησιµοποιώντας
τα "TABS" συνδυασµένα απορρυπαντικά,
τα ενδεικτικά φωτάκια γυαλιστικού και
αλατιού (που υπάρχουν σε ορισµένα
µοντέλα)
δείχνουν
υπερπληρότητα,
ένδειξη που θα πρέπει να αγνοήσετε.
l ξαναγεµίσετε τα δοχεία αλατιού και
Εάν προκύψουν προβλήµατα στο πλύσιµο
και/ή στο στέγνωµα, προτείνουµε να
επιστρέψετε
στη
χρήση
ξεχωριστών
προϊόντων (αλάτι, απορρυπαντικό και
γυαλιστικό). Αυτό θα εξασφαλίσει ότι το
αποσκληρυντικό νερού στο πλυντήριο
πιάτων λειτουργεί σωστά.
γυαλιστικού;
l τρέξετε έναν κανονικό κύκλο πλύσης
Παρακαλώ σηµειώστε ότι επιστρέφοντας στη
χρήση κανονικού αλατιού, θα χρειαστεί ένας
αριθµός κύκλων πλύσης πριν το σύστηµα
γίνει πλήρως αποτελεσµατικό και πάλι.
Σε αυτή την περίπτωση, προτείνουµε να:
55
EL
χωρίς φορτίο.
9. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΙΣΧΥΝΤΙΚΟΥ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
(εικ. Α "3")
Το γυαλιστικό
Το γυαλιστικό, το οποίο απελευθερώνεται
αυτόµατα κατά τη διάρκεια του τελευταίου
ξεβγάλµατος, βοηθά τα σκεύη να στεγνώνουν
γρηγορότερα και προλαµβάνει το σχηµατισµό
σε αυτά κηλίδων αλατιού και θαµπάδων.
Γεµίζοντας το δοχείο του
γυαλιστικού
Το δοχείο του γυαλιστικού βρίσκεται
αριστερά στη θήκη του απορρυπαντικού,
ενσωµατωµένο σε αυτήν (εικ. Α "3").
Για να ανοίξετε το καπάκι της θήκης, πιέστε
το προς τα κάτω και σπρώξτε όπως
δείχνουν τα βέλη.
Είναι πάντα συνιστώµενη η χρήση
γυαλιστικού για πλυντήρια πιάτων. Να
ελέγχετε την ποσότητα του γυαλιστικού
διαµέσου του γυάλινου δείκτη (C) που
βρίσκεται ενσωµατωµένος στη θήκη του
απορρυπαντικού.
ΓΕΜΑΤΟ
ΑΔΕΙΟ
ΣΚΟΥΡΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ
Ρύθµιση του γυαλιστικού από 1-6
O ρυθµιστής (D) βρίσκεται κάτω από το
καπάκι της θήκης και µπορεί να
περιστραφεί µε ένα κέρµα. Η συνιστώµενη
θέση είναι η "4".
Η σκληρότητα του νερού επιδρά σηµαντικά
τόσο στην διαµόρφωση κρούστας αλάτων
όσο και στον βαθµό στεγνώµατος.
Είναι σκόπιµο να ρυθµίζετε το δοσοµετρητή
για να έχετε καλά αποτελέσµατα.
Εάν τα σκεύη παρουσιάζουν γραµµώσεις
µειώστε κατά µια θέση τον δοσοµετρητή.
56
10. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΦΙΛΤΡΩΝ
(εικ. A "4")
Μην λειτουργείτε ποτέ το πλυντήριο
χωρίς φίλτρο.
Το σύστηµα καθαρισµού αποτελείται από ένα:
EL
A. Κεντρικό ποτήρι, που κατακρατεί τα
χοντρά σκουπίδια;
B. Από ένα µικροφίλτρο που είναι
τοποθετηµένο κάτω από την βάση που
κατακρατεί τα πιο λεπτά τµήµατα
βρωµιάς εξασφαλίζοντας άριστο ξέβγαλµα;
C. Από µια βάση που φιλτράρει συνεχώς
το νερό πλυσίµατος.
l Για να έχετε άριστα αποτελέσµατα πρέπει
να ελέγχεται πριν από κάθε πλύσιµο τα
φίλτρα.
l Για να βγάλετε τα φίλτρα αρκεί να τα
πιάσετε από την λαβή και να τα
περιστρέψετε προς τα αριστερά (εικ.1).
l Το κεντρικό ποτήρι αφαιρείτε εύκολα
προκειµένου να καθαρίζετε (εικ.2).
l Αφαιρέστε την βάση του φίλτρου και
πλύνετε την κάτω από την βρύση
υποβοηθούµενοι µε ένα βουρτσάκι (εικ.3).
l Όπου υπάρχει αυτοκαθαριζόµενο φίλτρο
η συντήρηση µπορεί να γίνει κάθε 15
ηµέρες. Παρ όλα αυτά είναι σκόπιµο να
γίνεται έλεγχος του φίλτρου πριν από
κάθε χρήση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αφού καθαρίσετε τα φίλτρα βεβαιωθείτε
πως τα έχετε τοποθετήσει σωστά
στην θέση τους και ότι η βάση έχει
σφηνωθεί σωστά στην βάση του
πλυντηρίου. Βιδώστε σωστά το
φίλτρο στην βάση γιατί αν δεν το
βιδώσετε σωστά µπορεί να κάνετε ζηµιά
στην συσκευή.
57
l Εάν δεν έχετε πολύ βρώµικα σκεύη ή δεν
11. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
είναι πολλά
πρόγραµµα.
Συµβουλές για καλύτερα
αποτελέσµατα καθαρισµού
l Πριν την τοποθέτηση των σκευών στο
πλυντήριο, αποµακρύνετε τυχόν υπολείµµατα
τροφών (κόκαλα, κελύφη οστράκων,
κοµµατάκια κρέατος ή λαχανικών, φλούδες
φρούτων, στάχτη τσιγάρων, οδοντογλυφίδες
κτλ) για να αποφύγετε φράξιµο των
φίλτρων, του σωλήνα αποχέτευσης και
των καταιωνιστήρων (βραχιόνων εκτόξευσης
του νερού) της συσκευής.
l Προσπαθήστε να µην ξεπλένετε τα σκεύη
πριν την τοποθέτηση τους στο πλυντήριο.
l Αν τα τηγάνια ή τα ταψιά του φούρνου
έχουν πιάσει κρούστα από υπολείµµατα
καµµένου ή "κοληµµένου" φαγητού, αφήστε
τα πρώτα να µουλιάσουν σε νερό πριν τα
τοποθετήσετε στο πλυντήριο.
l Τοποθετείστε τα σκεύη µε το στόµιο προς
τα κάτω.
l Αποφεύγετε τα σκεύη να ακουµπούν το
ένα το άλλο.
l Ελέγξτε πως οι περιστρεφόµενοι βραχίονες
µε τους πίδακες νερού δεν ακουµπούν
στα σκεύη
l Κατσαρολικά ή άλλα σκεύη µε υπολείµµατα
τροφής πρέπει να µουλιάζουν πριν µπουν
στο πλυντήριο.
l Για το πλύσιµο των ασηµικών πρέπει:
a) να τα καθαρίζετε από τις τροφές;
b) να µην τα ραντίζετε µε απορρυπαντικό;
c) να µην έρχονται σε επαφή µε άλλα
µέταλλα.
Συµβουλές για οικονοµία
l Εάν δεν θα πλύνετε τα πιάτα αµέσως
τοποθετείστε τα µέσα και ενεργοποιήστε
το πρόγραµµα πρόπλυσης έτσι θα µαλακώσει
η βρωµιά και θα φύγουν τα χοντρά.
58
επιλέξτε
ένα
οικονοµικό
Τι δεν πρέπει να τοποθετήσετε
για πλύσιµο
l Μην ξεχνάτε πως όλα τα σκεύη δεν
πλένονται στο πλυντήριο. Μην πλένετε
στο πλυντήριο πλαστικά σκεύη, µαχαιροπήρουν
αµε ξύλινες λαβές, αλουµινένια σκεύη,
σκεύη από κρύσταλλο που έχει µόλυβδο.
l Δοκιµάστε εάν οι διακοσµήσεις των
πιατικών ξεθωριάζουν στο πλυντήριο
πριν αποφασίσετε να τα τοποθετήσετε για
πλύσιµο σε αυτό.
l Μην
πλένετε ταυτόχρονα
µαχαιροπήρουνα µε άλλα
αντικείµενα.
ασηµένια
µεταλλικά
Οταν αγοράζετε νέα σκεύη βεβαιωθείτε
πως πλένονται σε πλυντήριο.
Υποδείξεις για το τέλος του
κύκλου
l Για να µην στάξουν τα σκεύη που
βρίσκονται στο κάτω καλάθι αδειάστε
πρώτα το επάνω καλάθι.
l Εάν τα σκεύη παραµείνουν στη συσκευή
ανοίξτε την
µισόκλειστη.
πόρτα
και
αφήστε
την
l Μπορεί µετά από κάποιο διάστηµα να
12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ
αλλάξει το χρώµα της, αυτό δεν σηµαίνει
ότι δεν λειτουργεί σωστά, πρόκειται για
απλή αντίδραση του µέταλλου.
(εικ.Α "5")
ανοξείδωτο ατσάλι και δεν σκουριάζει εάν
παρουσιαστούν σκουριές αυτές οφείλονται
σε υψηλή παρουσία σιδήρου στο νερό,
αφαιρέστε τες µε ένα µαλακό καθαριστικό,
µην χρησιµοποιείτε συρµατάκια ή άλλα
καθαριστικό που χαράζουν.
της συσκευής, µην χρησιµοποιείτε απορρυπαντικά
ή/και γυαλιστικά οποιαδήποτε µορφής.
Χρησιµοπείστε ένα µαλακό πανί µουσκεµένο
σε νερό. Διαφορετικά µπορεί να βλάψετε το
χρώµα της συσκευής.
l Τα πλυντήρια πιάτων δεν απαιτούν
1
ιδιαίτερες φροντίδες καθαρισµού γιατί
αυτοκαθαρίζονται.
1b
l Αφαιρέστε υπολείµµατα τροφών από τις
τσιµούχες, υπολείµµατα απορρυπαντικού
και γυαλιστικού από τις θήκες.
l Συνιστάται ο καθαρισµός του πλυντηρίου
πιάτων, προκειµένου να αφαιρεθούν τα
υπολείµµατα ή η βρωµιά. Σας προτείνουµε
την περιοδική εκτέλεση ενός κύκλου πλύσης
µε εξειδικευµένα προϊόντα καθαρισµού
πλυντηρίων πιάτων. Σε όλες τις εργασίες
καθαρισµού, το πλυντήριο πιάτων πρέπει να
είναι άδειο.
2
l Εάν παρόλα αυτά διαπιστώνετε ότι τα
σκεύη δεν πλένονται καλά, ελέγξτε όλους
τους πίδακες νερού που βρίσκονται
επάνω στις περιστρεφόµενες φτερωτές
(εικ.Α "5") και καθαρίστε τους.
Μετά την χρήση
Διαφορετικά:
Μετά από την χρήση κλείστε την παροχή
νερού, πιέστε το πλήκτρο στην θέση off για
ν αποµονώσετε την συσκευή από την
παροχή ρεύµατος.
1) Περιστρέψτε τον επάνω βραχίονα µέχρι
την θέση στοπ (εικ.1) σπρώξτε τον
προς τα επάνω και ξεβιδώστε το προς
τα δεξιά (εικ.1b) για να τον βιδώσετε
κάντε την αντίθετη εργασία (εικ.2);
Εάν δεν πρόκειται να χρησιµοποιείσετε την
συσκευή για µεγάλο χρονικό διάστηµα:
2) Πλύνετε τις φτερωτές κάτω από την
βρύση απελευθερώνοντας τους πίδακες
από τις τροφές που τους βουλώνουν.
1. Κάντε ένα πρόγραµµα
χωρίς σκεύη;
2. Βγάλτε την πρίζα;
3) Ξαναβάλτε τις φτερωτές στην θέση τους
βιδώνοντας τες καλά.
3. Κλείστε την παροχή νερού;
59
καθαρισµού
EL
l Και το εσωτερικό της συσκευής είναι από
l Για τον καθαρισµό του εξωτερικού µέρους
4. Γεµίστε την θήκη του γυαλιστικού;
5. Αφήστε µισάνοικτη την πόρτα;
6. Η συσκευή εσωτερικά πρέπει να είναι
καθαρή;
60
7. Εάν ο χώρος είναι κρύος (θερµοκρασία
κάτω από το 0) το υπόλοιπο νερό
µπορεί να παγώσει. Χρησιµοποιείστε
την συσκευή µετά από 24 ώρες αφού
βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική θερµοκρασία
είναι πάνω από το 0.
61
M Φωτάκι "Wi-Fi"
E Πλήκτρο επιλογής "TABS"
117
59,8x82x58
ΧΩΡΙΣ ΠΑΓΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
13
15
Βλέπε τη σχετική πινακίδα
Ασφάλεια / Ισχύς / Τάση τροφοδοσίας
9 άτοµα
Ελάχιστο 0,08 - Μέγιστο 0,8
8 άτοµα
EL
9 άτοµα
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
ΠΛΗΡΩΣΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
Πίεση παροχής νερού (MPa)
Χωρητικότητα µε τηγάνια και πιάτα
Ρυθµίσεις θέσης (EN 50242)
120
60x85x60.9
ΜΕ ΠΑΓΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Βλέπε τη σχετική πινακίδα)
Πλάτος µε την πόρτα ανοικτή (εκατοστά)
Πλάτος x Ύψος x Βάθος (εκατοστά)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡH ΣΤΑΣΗ
ΗΜΙ-ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ
L Φωτάκι "TABS"
D ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ
ΜΕΓΕΘΟΣ
I Φωτάκι "ΜΙΣΟ ΦΟΡΤΙΟ"
C Πλήκτρο "ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡξης"
F Πλήκτρο "ΕΠΙΛΟΓΈΣ"
H Φωτάκι "SMART DOOR"
(πρόγραµµα εκκίνηση/ακύρωση)
G Πλήκτρο "START/RESET"
B Πλήκτρο "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"/εγγραφή Wi-Fi
A Πλήκτρο "ON/OFF"
13. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
14. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
15. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
l Θα εµφανιστεί το µήνυµα του προγράµµατος
Πλήκτρο ON/OFF
l Πατήστε "εκκίνηση/ακύρωση" και θα
«ECO 2:50» ή «ECO 3:25» (µε την
επιλογή SMART DOOR ενεργοποιηµένη).
l Για
να
ενεργοποιήσετε
και
να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατήστε
το κουµπί ON/OFF (για τουλάχιστον 3
δευτερόλεπτα).
Στο τέλος του κύκλου, θυμηθείτε να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας
το πλήκτρο ON/OFF, στη συνέχεια
βγάλτε το φις από τη πρίζα και κλείστε
την παροχή νερού.
Πρώτη
ενεργοποίηση
συσκευής και γλώσσα
την πόρτα (αµέσως µόλις
ακούσετε Τον χαρακτηριστικό ήχο το
πρόγραµµα θα ενεργοποιηθεί αυτοµατα).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
της
ρεύµατος.
l Ανοίξτε την πόρτα, τοποθετήστε τα πιάτα
προς πλύση στο εσωτερικό και κλείστε
ξανά την πόρτα.
l Πατήστε
το κουµπί «ON/OFF» και
κρατήστε το πατηµένο για 3 δευτερόλεπτα
περίπου.
l Σε αυτή τη φάση µόνο τα κουµπιά
«ΕΠΙΛΟΓΈΣ» «TABS» και «ΕΝΑΡΞΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ» θα παραµείνουν ενεργά.
Το µήνυµα «BRAVA» θα εµφανιστεί στην
οθόνη και όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θα
ενεργοποιηθούν για 3 δευτερόλεπτα.
l Το µήνυµα «ENGLISH» θα εµφανιστεί
στην οθόνη.
l Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που
κουµπιά
l Για να αποδεχτείτε την επιλογή γλώσσας
πιέστε το κουµπί «ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ».
l Αµέσως
µετά, το µήνυµα «ΚΑΛΩΣ
ΗΛΘΕΣ» θα εµφανιστεί στην οθόνη µία
φορά και όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θα
απενεργοποιηθούν.
62
l Κλείστε
Σε περίπτωση που το µηχάνηµα παραµείνει
ενεργοποιηµένο χωρίς να γίνει επιλογή ή
εκκίνηση κάποιου προγράµµατος,
µετά από 5 λεπτά το πλυντήριο πιάτων
θα απενεργοποιηθεί αυτόµατα.
l Συνδέστε το µηχάνηµα στην παροχή
προτιµάτε
πιέζοντας
τα
«ΕΠΙΛΟΓΈΣ» και «TABS».
µεταδοθεί ένα ηχητικό σήµα, η ενδεικτική
λυχνία που αντιστοιχεί στο επιλεγµένο
πρόγραµµα θα παραµείνει ενεργή και η
ενδεικτική λυχνία πλύσης θα ενεργοποιηθεί.
Ενεργοποίηση της
την επόµενη φορά.
συσκευής
l Ανοιξτε την πορτα.
l Κρατήστε πατηµένο το κουµπί ON/OFF
για 3 δευτερόλεπτα περίπου για να
ενεργοποιήσετε το µηχάνηµα και το
πρόγραµµα «ECO 2:50» ή το πρόγραµµα
που έχετε αποφασίσει να χρησιµοποιήσετε
θα εµφανιστεί στην οθόνη και θα
αποθηκευθεί µε την ενεργοποίηση του
πλυντηρίου πιάτων. (Για την αποθήκευση
του προγράµµατος, ανατρέξτε στην ειδική
παράγραφο «Αποµνηµόνευση του τελευταίου
προγράµµατος που χρησιµοποιήθηκε»).
Μενού ρυθµίσεων
Το πλυντήριο πιάτων ρυθµίζεται µε ορισµένες
εργοστασιακές ρυθµίσεις. Ωστόσο, από το
µενού Ρυθµίσεων, µπορείτε να προσαρµόσετε
διάφορες παραµέτρους ανάλογα µε τις
απαιτήσεις πλύσης σας.
Είσοδος στο µενού Ρυθµίσεις
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει ΠΑΝΤΑ
να είναι απενεργοποιηµένο πριν
ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.
Χάρη σε αυτή τη συσκευή, οι παράµετροι
του κύκλου πλύσης προσαρµόζονται αυτόµατα
στην πραγµατική ποσότητα βρωµιάς στα
πιάτα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η
ακαθαρσία του νερού συνδέεται µε την
ποσότητα βρωµιάς στα πιάτα. Έτσι
εξασφαλίζονται εξαιρετικά αποτελέσµατα
πλύσης, ενώ βελτιστοποιείται η κατανάλωση
νερού και ενέργειας.
l Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας παρατεταµένα το κουµπί
«ON/OFF» για 3 δευτερόλεπτα περίπου.
l Κρατήστε πατηµένα τα κουµπιά «Προγρ.»
και «ON/OFF»
περίπου.
για
5
δευτερόλεπτα
l Το µήνυµα «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» θα εµφανιστεί
στην οθόνη και οι ενδεικτικές λυχνίες των
κουµπιών «ΕΠΙΛΟΓΈΣ» και «TABS» θα
ενεργοποιηθούν.
"IMPULSE" Προγράµµατα
(µόνο σε ορισµένα µοντέλα)
l Πιέζοντας το κουµπί «Προγρ.» µπορείτε
Τα "IMPULSE" προγράµµατα χρησιµοποιούν
µια τεχνολογία πλύσης µε ώθηση, η οποία
µειώνει την κατανάλωση και τον θόρυβο
και βελτιώνει την απόδοση.
να επιλέξετε διαδοχικά τις παραµέτρους
προς προσαρµογή (ΑΦΑΛΑΤΩΤΗΣ →
ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ → ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
MEMO).
l Η ρύθµιση των παραµέτρων γίνεται
Η "διακοπτόµενη" λειτουργία της
αντλίας έκπλυσης ΔΕΝ πρέπει να
θεωρηθεί δυσλειτουργία. Αυτό είναι
ένα χαρακτηριστικό του δυναµικού
τρόπου πλύσης, και ως εκ τούτου θα
πρέπει να θεωρείται ως ένα σύνηθες
χαρακτηριστικό του προγράµµατος.
πιέζοντας τα κουµπιά «ΕΠΙΛΟΓΈΣ» (-)
και «TABS» (+).
l Για τη ρύθµιση του ΑΦΑΛΑΤΩΤΗ ανατρέξτε
στο ειδικό Κεφάλαιο του εγχειριδίου).
l Για τη ρύθµιση της ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ανατρέξτε στην ειδική παράγραφο).
l Για τη ρύθµιση της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MEMO
ανατρέξτε στην ειδική παράγραφο).
ADDISH (η πιθανότητα να
προσυεθούν πιάτα µετά την
εκκίνηση του προγράµµατος)
"ΑΥΤΟΜΑΤΑ" προγράµµατα
(µόνο σε ορισµένα µοντέλα)
Το πρόγραµµα τίθεται αυτόµατα σε παύση
και το µήνυµα "ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ"
εµφανίζεται στην οθόνη, όταν ανοίγει µια
πόρτας ενώ εκτελείται το πρόγραµµα.
Κάθε 7 δευτερόλεπτα ή όποτε πατάτε
κάποιο πλήκτρο, το µήνυµα:
Μοντέλα µε έξυπνο αισθητήρα φορτίου
Το πρόγραµµα «Αυτόµατο Καθηµερινό
Πλύσιµο», χάρη σε έναν αλγόριθµο που
αναλύει το επίπεδο βρωµιάς των πιάτων σε
πραγµατικό χρόνο, ρυθµίζει αυτόµατα την
ιδανική θερµοκρασία και τον χρόνο πλύσης,
βελτιστοποιώντας την κατανάλωση νερού
και ρεύµατος.
l "ADD-DISH ΕΝΕΡΓΗ" εµφανίζεται, εάν
µπορούν να προστεθούν πιάτα
διασφαλίζεται η σωστή πλύση.
Μοντέλα µε αισθητήρα βρωµιάς
(Μόνο σε ορισµένα µοντέλα).
Το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισµένο µε
αισθητήρα ακαθαρσιών, ικανό να αναλύει
τη θολερότητα του νερού κατά τη διάρκεια
όλων των φάσεων του προγράμματος
«ΑΥΤΟΜΑΤΟ" (βλ. Λεζάντα προγράμματος).
l Το µήνυµα "ADD-DISH ΑΝΕΝΕΡΓΗ"
εµφανίζεται όταν δεν µπορούν να
προστεθούν πιάτα επειδή δεν διασφαλίζεται
η σωστή πλύση.
Το πρόγραµµα συνεχίζει από το σηµείο
που σταµάτησε µόλις κλείσει η πόρτα.
63
και
EL
l Ανοιξτε την πορτα.
l Κρατήστε πατηµένο το κουµπί Έναρξη/
Ανοίξτε την πόρτα αργά και προσεκτικά,
ώστε να αποφύγετε να βραχείτε από
τις πιτσιλιές του νερού πλυσίµατος.
Επαναφορά
για
τουλάχιστον
3
δευτερόλεπτα. Η ένδειξη «ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ»
θα εµφανιστεί στην οθόνη και θα
ακουστούν ηχητικά σήµατα.
l Το εκτελούµενο πρόγραµµα θα ακυρωθεί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
l Σε αυτό το σηµείο µπορεί να οριστεί ένα
νέο πρόγραµµα µέσω του κουµπιού
«Προγρ.».
Εάν ανοίξετε την πόρτα κατά τη
διάρκεια του κύκλου στεγνώµατος,
ένα διακοπτόµενο ηχητικό σήµα σας
ενηµερώνει ότι ο κύκλος στεγνώµατος
δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Ο
βοµβητής σταµατά µετά από 2 λεπτά
και το µηχάνηµα απενεργοποιείται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Πριν από την έναρξη ενός νέου
προγράµµατος, θα πρέπει να ελέγξετε ότι
υπάρχει
ακόµα
απορρυπαντικό
στο διανεµητή. Εάν είναι απαραίτητο,
συµπληρώστε το απορρυπαντικό.
Διακοπή προγράµµατος
Το άνοιγµα της πόρτας όταν εκτελείται ένα
πρόγραµµα δεν συνιστάται, ειδικά κατά τη
διάρκεια της κεντρικής πλύσης και των
τελικών φάσεων ξεπλύµατος. Ωστόσο, εάν
ανοίξει η πόρτα ενώ εκτελείται ένα
πρόγραµµα (για παράδειγµα, για να
προσθέσετε πιάτα), το µηχάνηµα σταµατάει
αυτόµατα. Κλείστε την πόρτα, χωρίς να
πιέσετε κανένα πλήκτρο. Ο κύκλος πλύσης
θα ξεκινήσει πάλι από εκεί που σταµάτησε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν ανοίξετε την πόρτα κατά τη
διάρκεια του κύκλου στεγνώµατος,
ένα διακοπτόµενο ηχητικό σήµα σας
ενηµερώνει ότι ο κύκλος στεγνώµατος
δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί.
Ακύρωση
εκτέλεση
προγράµµατος
Ένας βοµβητής 5 δευτερολέπτων θα ηχήσει
(αν δεν είναι σβησµένος) 3 φορές σε
διαστήµατα 30 δευτερολέπτων για να
σηµατοδοτήσει ότι το πρόγραµµα έχει λήξει.
Μόνο για τα µοντέλα µε την επιλογή
«SMART DOOR»: κατά τη φάση του
στεγνώµατος,
η
πόρτα
ανοίγει
αυτόµατα και πρέπει να περιµένετε το
σήµα τέλους του κύκλου για να
αφαιρέσετε τα πιάτα.
Perfect Rapid zone
(µόνο σε ορισµένα µοντέλα)
σε
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για
να αλλάξετε ή να ακυρώσετε ένα
πρόγραµµα που εκτελείται:
l Ανοιξτε την πορτα.
64
Τέλος προγράµµατος
Η Perfect Rapid Zone γίνεται αντιληπτή
εντός της καµπίνας, από την ύπαρξη δυο
έξτρα βραχιόνων ψεκασµού στο αριστερό
µέρος του θαλάµου πλύσης, οι οποίοι
ενεργοποιούνται κατά την διάρκεια των
Γρήγορων (ΓΡΗΓΟΡΟ 24’ και ZOOM 39’)
και προγραµµάτων (ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ,
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ PLUS, ECO
Plus) ενισχύοντας την ένταση της πλύσης,
εκτοξεύοντας περισσότερο νερό σε αυτή
την περιοχή.
"ΜΙΣΟ ΦΟΡΤΙΟ"
πλήκτρο
(Μόνο σε ορισµένα µοντέλα).
Εάν πρέπει να πλύνετε µόνο µερικά πιάτα
(π.χ. ποτήρια, φλιτζάνια, πιάτα), µπορείτε
να ενεργοποιήσετε την επιλογή "ΜΙΣΟ
ΦΟΡΤΙΟ".
Με αυτόν τον τρόπο, µπορείτε να
εξοικονοµήσετε νερό, ενέργεια και χρόνο.
Με την επιλογή "ΜΙΣΟ ΦΟΡΤΙΟ",
χρησιµοποιείτε λιγότερο απορρυπαντικό απ
'ότι για ένα πλήρες φορτίο.
Πλήκτρα επιλογής
Tlačítka možností nabízejí další možnosti
Τα πλήκτρα επιλογών παρέχουν σε εσάς
επιπλέον επιλογές πλυσίµατος, επιτρέποντάς
σας να προσαρµόσετε τα προγράµµατα
πλύσης (δείτε τον πίνακα στο κεφάλαιο 17
τη σχετική λίστα προγραµµάτων στα οποία
µπορεί να ενεργοποιηθεί κάθε επιλογή).
Οι επιλογές είναι ενεργοποιηµένες (ή
απενεργοποιηµένες) προτού ξεκινήσετε το
πρόγραµµα, χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα
πλήκτρα. Οι σχετικές ενδεικτικές λυχνίες θα
εµφανιστούν (ή θα εξαφανισθούν) στην
οθόνη.
Το πλήκτρο επιλογής
ενεργοποιηθεί
αφού
πρόγραµµα πλύσης.
θα πρέπει
επιλέξετε
Πλήκτρο "SMART DOOR"
(ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ)
(Μόνο σε ορισµένα µοντέλα).
Αυτή η επιλογή επιτρέπει µια ειδική συσκευή
που ανοίγει την πόρτα µερικά εκατοστά κατά τη
διάρκεια ή στο τέλος του κύκλου στεγνώµατος
(ανάλογα µε το πρόγραµµα). Αυτό εξασφαλίζει
το φυσικό και αποτελεσµατικό στέγνωµα των
πιάτων. Η διάρκεια του επιλεγµένου κύκλου θα
αλλάξει αυτόµατα για να επιτευχθεί η βέλτιστη
θερµοκρασία για τον κύκλο ξεβγάλµατος. Αυτό
µειώνει σηµαντικά την κατανάλωση ενέργειας.
Το αυτόµατο άνοιγµα της πόρτας κατά τη
διάρκεια της τελευταίας φάσης στεγνώµατος
επιτρέπει στον αέρα να κυκλοφορεί,
αποµακρύνοντας τον κίνδυνο κακών οσµών.
Όταν ανοίξει η πόρτα, το µήνυµα "SMART
DOOR" θα εµφανισθεί στην οθόνη.
να
το
Εάν επιλέξετε µια λειτουργία η οποία
δεν είναι συµβατή µε το πρόγραµµα
πλύσης που έχετε επιλέξει, η λυχνία
ένδειξης της λειτουργίας πρώτα θα
ανάψει και έπειτα θα σβήσει.
Αυτή η επιλογή ενεργοποιείται αυτόµατα
στο πρόγραµµα "ECO". Σε κάθε
περίπτωση, είναι δυνατό να την
απενεργοποιήσετε.
Η
λειτουργία
"SMART DOOR" δεν είναι διαθέσιµη
στα προγράµµατα "ZOOM 39'",
"ΓΡΗΓΟΡΟ 24'" και "ΠΡΟΠΛΥΣΗ".
Πλήκτρο "Εxpress"
(Μόνο σε ορισµένα µοντέλα).
Αυτό το πλήκτρο επιτρέπει τη µέση
εξοικονόµηση ενέργειας και χρόνου κατά
25% (ανάλογα µε τον επιλεγµένο κύκλο),
µειώνοντας τη θερµοκρασία του νερού
πλύσης και τον χρόνο ξήρανσης κατά τη
65
EL
διάρκεια του τελικού ξεβγάλµατος. Αυτή η
επιλογή συνιστάται για πλύσιµο το βράδυ
όταν δεν χρειάζονται αµέσως τέλεια στεγνά
πιάτα.
Για καλύτερο στέγνωµα, αφήστε την πόρτα
του πλυντηρίου πιάτων ελαφρώς ανοιχτή
για να προωθηθεί η φυσική κυκλοφορία του
αέρα στο πλυντήριο πιάτων.
Προειδοποιητική λυχνία «Δεν
υπάρχει αλάτι»
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Με αυτή την επιλογή που επιλέξατε,
δεν πρέπει να εµποδίζετε µε κανένα
τρόπο την πόρτα να ανοίξει ή να την
κλείσει, καθώς αυτό θα βλάψει τον
µηχανισµό.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος
χώρος µπροστά από την πόρτα και,
πριν κλείσετε, περιµένετε να ολοκληρωθεί
την λειτουργία της η συσκευή
ανοίγµατος.
Αν το πλυντήριο πιάτων σας χρειάζεται
αλάτι, θα εµφανιστεί η ένδειξη «ΑΛΑΤΙ»
κατά την επιλογή του προγράµµατος. Η
εµφάνιση λευκών λεκέδων στα πιάτα
αποτελεί γενικά προειδοποιητική ένδειξη ότι
το δοχείο αλατιού χρειάζεται συµπλήρωση.
Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία
της λυχνίας ένδειξης αλατιού, ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΛΗΡΕΣ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ.
"TABS" πλήκτρο
Αυτή η επιλογή βελτιστοποιεί τη χρήση των
"TABS" ("3 σε 1" / "4 σε 1" / "5 σε 1", κλπ.)
συνδυασµένων απορρυπαντικών.
Πατώντας αυτό το πλήξκτρο, το επιλεγµένο
πρόγραµµα πλύσης τροποποιείται για να
επιτύχει την καλύτερη απόδοση από τα
συνδυασµένα απορρυπαντικά.
Επιπλέον, οι προειδοποιητικές λυχνίες "δεν
υπάρχει αλάτι" και "δεν υπάρχει λαµπρυντικό"
είναι απενεργοποιηµένες.
Πλήκτρο "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ"
Η ώρα έναρξης λειτουργίας του πλυντηρίου
πιάτων µπορεί να οριστεί µε αυτό το
κουµπί, καθυστερώντας την εκκίνηση από 1
έως 23 ώρες. Ακολουθήστε την παρακάτω
διαδικασία
για
να
ορίσετε
µια
καθυστερηµένη εκκίνηση:
l Ανοιξτε την πορτα.
l Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας παρατεταµένα το
«ON/OFF» για 3 δευτ. περίπου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μόλις επιλεγεί, αυτή η επιλογή
παραµένει ενεργοποιηµένη (ανάβει η
ενδεικτική λυχνία) για τους επόµενους
κύκλους πλύσης.
Μπορεί να απενεργοποιηθεί µόνο (η
ενδεικτική λυχνία σβήνει) πιέζοντας
ξανά το πλήκτρο.
κουµπί
l Επιλέξτε πρόγραµµα πλύσης.
l Πιέστε
το κουµπί «ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» (η ένδειξη «0:30» θα
εµφανιστεί στην οθόνη).
l Πιέστε το κουµπί ξανά για να αυξήσετε
την καθυστέρηση (κάθε φορά που το
πιέζετε η καθυστέρηση αυξάνεται κατά 30
λεπτά, µέχρι το ανώτατο όριο 23:30).
Αυτή η επιλογή συνιστάται όταν
χρησιμοποιείτε
το
πρόγραμμα
ΓΡΗΓΟΡΟ 24', η διάρκεια του οποίου
θα παραταθεί για περίπου 15 λεπτά,
επιτρέποντας στα δισκία απορρυπαντικού
να επιτύχουν καλύτερη απόδοση.
l Όταν η καθυστέρηση οριστεί για κάποιο
πρόγραµµα:
- αφού πιέσετε το «Εκκίνηση/Ακύρωση»,
στην οθόνη εµφανίζεται αναβοσβήνοντας
ο χρόνος αντίστροφης µέτρησης «00:00»
«:»
66
l Σε αυτό το σηµείο, για να απενεργοποιήσετε
- αν πιέσετε οποιοδήποτε κουµπί (εκτός
από τα κουµπιά «ON/OFF», «Προγρ.
ανά 3 δευτ.»), εµφανίζεται το όνοµα του
προγράµµατος περνώντας µία φορά
από την οθόνη και έπειτα εµφανίζεται
ξανά ο χρόνος καθυστέρησης.
- Όταν ο χρόνος παρέλθει, εµφανίζεται το
όνοµα του προγράµµατος περνώντας
µία φορά από την οθόνη και ο χρόνος
που αποµένει εµφανίζεται ως «0:00h».
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
του ενεργοποιηµένο το σήµα
ήχου
l Για να ξεκινήσει η αντίστροφη µέτρηση,
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το ηχητικό
σήµα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
ως εξής (ως προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι
ενεργό):
πιέστε το κουµπί Εκκίνηση/Ακύρωση.
Στην οθόνη θα εµφανιστεί ο χρόνος που
αποµένει µέχρι το τέλος του προγράµµατος.
Στο τέλος της αντίστροφης µέτρησης, το
πρόγραµµα θα ξεκινήσει αυτόµατα.
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει ΠΑΝΤΑ
να είναι απενεργοποιηµένο πριν
ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.
Αν η καθυστέρηση εκκίνησης δεν
επιβεβαιωθεί πιέζοντας το κουµπί
«Εκκίνηση/Ακύρωση», µετά από περίπου
10 δευτερόλεπτα η καθυστερηµένη
εκκίνηση θα ακυρωθεί.
l Ανοιξτε την πορτα.
l Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας παρατεταµένα το κουµπί
«ON/OFF» για 3 δευτερόλεπτα περίπου.
l Κρατήστε πατηµένα τα κουµπιά «Προγρ.»
(Μόνο για όρθια αυτοστηριζόµενα
µοντέλα)
Η διάρκεια του επιλεχθέντος κύκλου
πλύσης θα εµφανιστεί στην οθόνη.
Στο τέλος της αντίστροφης µέτρησης,
το πρόγραµµα θα ξεκινήσει αυτόµατα
και η διάρκεια του επιλεχθέντος
κύκλου πλύσης θα εµφανιστεί στην
οθόνη.
και «ON/OFF» για 5 δευτερόλεπτα περίπου.
l Το µήνυµα «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» θα εµφανιστεί
στην οθόνη και οι ενδεικτικές λυχνίες των
κουµπιών «ΕΠΙΛΟΓΈΣ» και «TABS» θα
ενεργοποιηθούν.
l Πιέστε το κουµπί «Προγρ.» µέχρι να επιλεγεί
η παράµετρος «ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ».
l Η
ρύθµιση της παραµέτρου γίνεται
πιέζοντας τα κουµπιά «ΕΠΙΛΟΓΈΣ» (-)
και «TABS» (+) για αλλαγή της τιµής από
ΝΑΙ σε ΟΧΙ και αντίστροφα.
Για να ακυρώσετε µια καθυστέρηση
εκκίνησης, ακολουθήστε τα εξής βήµατα:
l Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο "Εκκίνηση/
Ακύρωση" για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη "RESET"
και ακούγονται ακουστικά σήµατα.
l Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας παρατεταµένα το κουµπί
«ON/OFF» για 3 δευτερόλεπτα για να
επιβεβαιώσετε τη νέα ρύθµιση.
l Η
καθυστερηµένη εκκίνηση και το
επιλεγµένο πρόγραµµα ακυρώνονται.
Δύο παύλες θα εµφανιστούν στην οθόνη.
Για να επανενεργοποιήσετε την ηχητική
ειδοποίηση, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.
67
EL
το πλυντήριο πιάτων, πρέπει να επιλεγεί
ένα νέο πρόγραµµα και οποιοδήποτε από
τα πλήκτρα επιλογής, όπως αναφέρεται
στην
παράγραφο
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ".
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MEMO (Αποµνηµόνευση
του τελευταίου προγράµµατος που
χρησιµοποιήθηκε)
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
του ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MEMO (χρήση
αποκλειστικά στα καταστήµατα)
Προχωρήστε
ως
εξής
για
να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης
στη µνήµη του τελευταίου προγράµµατος
που χρησιµοποιήθηκε:
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει ΠΑΝΤΑ
να είναι απενεργοποιηµένο πριν
ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει ΠΑΝΤΑ
να είναι απενεργοποιηµένο πριν
ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.
1. Ανοιξτε την πορτα.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιµοποιώντας
το ON/OFF πλήκτρο.
l Ανοιξτε την πορτα.
l Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας παρατεταµένα το κουµπί
«ON/OFF» για 3 δευτερόλεπτα περίπου.
l Κρατήστε πατηµένα τα κουµπιά «Προγρ.»
και «ON/OFF» για 5 δευτερόλεπτα περίπου.
l Το µήνυµα «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» θα εµφανιστεί
στην οθόνη και οι ενδεικτικές λυχνίες των
κουµπιών «ΕΠΙΛΟΓΈΣ» και «TABS» θα
ενεργοποιηθούν.
l Πιέστε το κουµπί «Προγρ.» µέχρι να
επιλεγεί η παράµετρος «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
MEMO».
l Η
ρύθµιση της παραµέτρου γίνεται
πιέζοντας τα κουµπιά «ΕΠΙΛΟΓΈΣ» (-)
και «TABS» (+) για αλλαγή της τιµής από
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MEMO ΕΝΕΡΓΗ» σε
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MEMO ΑΝΕΝΕΡΓΗ» και
αντίστροφα.
l Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας παρατεταµένα το κουµπί
«ON/OFF» για 3 δευτερόλεπτα για να
επιβεβαιώσετε τη νέα ρύθµιση.
Για να επανενεργοποιήσετε την ηχητική
ειδοποίηση, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.
68
Ενεργοποίηση
3. Πατήστε τα «Πρόγρ." και "ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗΣ"
πλήκτρα µαζί για 5
δευτερόλεπτα.
4. Το "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΗ"
θα εµφανιστεί στην οθόνη.
5. Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 30
δευτερόλεπτα, το πρόγραµµα θα
ξεκινήσει, προσοµοιάζοντας την έναρξη
ενός προγράµµατος πλύσης.
Οι επιλογές Πρόγρ./Επιλογές/Καθυστέρηση
Εκκίνησης είναι ενεργοποιηµένες και
πατώντας αυτά τα πλήκτρα µπορείτε
να προσοµοιώσετε τη λειτουργία του
προϊόντος χωρίς να ξεκινήσετε πλύση.
Απενεργοποίηση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μόλις εγκατασταθεί, εάν η συσκευή
λειτουργεί σωστά, αλλά ο κύκλος
πλύσης δεν ξεκινά µε το πάτηµα του
κουµπιού "Έναρξη", ενδέχεται να µην
έχει απενεργοποιηθεί η "Δοκιµαστική
λειτουργία".
3. Πατήστε τα «Πρόγρ." και "ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗΣ"
πλήκτρα µαζί για 5
δευτερόλεπτα.
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει ΠΑΝΤΑ
να είναι απενεργοποιηµένο πριν
ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιµοποιώντας
το ON/OFF πλήκτρο.
5. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
69
EL
4. Το "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΗ"
θα εµφανιστεί στην οθόνη.
1. Ανοιξτε την πορτα.
l Εντός 60 δευτερολέπτων, κρατήστε το
16. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ (WI-FI)
Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε Wi-Fi
τεχνολογία που επιτρέπει στο τηλεχειριστήριο
να ελέγχεται τηλεχειριζόµενο µέσω µιας
εφαρµογής.
Αντιστοίχιση του µηχανήµατος
µε την εφαρµογή
κουµπί «ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ»
πατηµένο για 3 δευτερόλεπτα και το
µήνυµα «EASY» θα εµφανιστεί στην
οθόνη για 5 λεπτά, η φωτεινή ένδειξη WiFi θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει αργά 3
φορές και, στη συνέχεια, θα σβήσει για 2
δευτερόλεπτα.
l Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης του
οικιακού δικτύου WiFi σας στην Εφαρµογή για
να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
l Κατεβάστε την Candy simply-Fi εφαρµογή
στη συσκευή σας.
Επιτυχής εγγραφή
l Το µήνυµα «ΣΥΝΔΕΣΗ» θα εµφανιστεί
στην οθόνη µία φορά και στη συνέχεια θα
εµφανιστεί το µήνυµα «ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ» και η ενδεικτική λυχνία
«Wi-Fi» θα ανάψει σταθερά.
Η Candy simply-Fi εφαρµογή είναι
διαθέσιµη τόσο για Android όσο και
για iOS τάµπλετ και smartphones.
l Μπορείτε τώρα να ελέγξετε το µηχάνηµα
Για
να
ανακαλύψετε
όλες
τις
λεπτοµέρειες των δυνατοτήτων Wi-Fi,
εξερευνήστε τα µενού εφαρµογών σε
λειτουργία DEMO.
από την Εφαρµογή.
Μη επιτυχής εγγραφή
l Διασφαλίστε ότι ο δροµολογητής είναι
Εάν η εγγραφή αποτύχει (ή δεν επιτευχθεί
εντός 5 λεπτών):
ενεργοποιηµένος και το smartphone/
tablet σας είναι συνδεδεµένο στο οικιακό
σας δίκτυο Wi Fi.
l Η ένδειξη «ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΞΑΝΑ» θα
l Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH
l Επαναλάβετε τη διαδικασία εγγραφής
στο smartphone/tablet (εάν είναι διαθέσιµη).
l Το µηχάνηµα δεν θα συνδεθεί.
από την Εφαρµογή.
l Ανοίξτε την εφαρµογή, δηµιουργήστε ένα
προφίλ χρήστη και εγγράψτε τη συσκευή
ακολουθώντας τις οδηγίες που εµφανίζονται
στην οθόνη της συσκευής
l Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας το πλήκτρο ON/OFF για 3
δευτερόλεπτα, µόλις σας ζητηθεί από την
εφαρµογή.
l Πατήστε «Προγρ. 3δευτ. WiFi» για 3
δευτερόλεπτα à Το µήνυµα «ΕΓΓΡΑΦΗ»
θα εµφανιστεί στην οθόνη και η ενδεικτική
λυχνία «Wi-Fi» θα απενεργοποιηθεί.
70
εµφανιστεί στην οθόνη.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στον "Γρήγορο οδηγό εγγραφής στην
εφαρµογή" που συνοδεύει το µηχάνηµά
σας και είναι επίσης διαθέσιµος στη
διεύθυνση σύνδεσµος:
go.candy-group.com/bm-dw
Επαναφορά WiFi
Επαναλάβετε τη διαδικασία εγγραφής,
αφαιρώντας το προϊόν από την ΕΦΑΡΜΟΓΗ,
σε περίπτωση προβληµάτων ή αλλαγής του
κωδικού πρόσβασης του οικιακού σας
δροµολογητή.
«Wi-Fi» θα αναβοσβήσει αργά. Μπορείτε
τώρα να ορίσετε νέο κύκλο πλύσης από
τον πίνακα ελέγχου.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
το
l Πιέστε το κουµπί «ON/OFF» για 3
δευτερόλεπτα (ή απενεργοποιήστε)
Εάν εκτελείται κύκλος λειτουργίας, θα
τεθεί σε παύση και το µηχάνηµα θα
εξέλθει από τη λειτουργία ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ. Όταν το µηχάνηµα
l Γεµίστε το πλυντήριο πιάτων, προσθέστε
απορρυπαντικό και κλείστε την πόρτα.
l Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων.
l Πατήστε «Προγρ. 3δευτ. WiFi» για 3
επανενεργοποιηθεί, η ενδεικτική λυχνία
«Wi-Fi» θα αναβοσβήνει αργά και αν
υπάρχει κύκλος λειτουργίας σε εξέλιξη,
θα συνεχιστεί από το σηµείο διακοπής.
δευτερόλεπτα. à Το µήνυµα «ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ» θα εµφανιστεί στην
οθόνη.
l Μπορείτε τώρα να ελέγξετε το µηχάνηµα
από την Εφαρµογή.
Με το άνοιγµα της πόρτας, κάθε
λειτουργία ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
απενεργοποιείται. Για να συνεχιστεί ο
έλεγχος από την Εφαρµογή, κλείστε την
πόρτα.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
l Για να εξέλθετε από τη λειτουργία
τηλεχειρισµού, πατήστε «Προγρ. 3δευτ.
WiFi» ξανά για 3 δευτερόλεπτα.
Ενδεικτική λυχνία «Wi-Fi»
l Όταν δεν εκτελείται κύκλος λειτουργίας:
l Δείχνει την κατάσταση σύνδεσης του
προϊόντος µε το οικιακό δίκτυο Wi-Fi.
Μπορεί:
- Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi θα αρχίσει να
αναβοσβήνει αργά και το µήνυµα
«ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ OFF»
θα εµφανιστεί στην οθόνη.
- ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΑΡΓΑ: η λειτουργία
αποµακρυσµένης
διαχείρισης
είναι
ανενεργή.
l Όταν εκτελείται κύκλος λειτουργίας:
- ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΙΑ 3
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ
ΚΑΙ
ΕΠΕΙΤΑ
ΣΒΗΝΕΙ: η ηλεκτρική συσκευή δεν
µπορεί να συνδεθεί στο οικιακό δίκτυο
Wi-Fi ή δεν έχει γίνει ακόµα καταχώρηση
της συσκευής στην εφαρµογή.
- Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi θα αρχίσει να
αναβοσβήνει αργά και το µήνυµα
«ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ OFF»
θα εµφανιστεί στην οθόνη.
- Το µήνυµα «ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ»
θα εµφανιστεί στην οθόνη.
- ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΣΕΙ ΑΡΓΑ 3 ΦΟΡΕΣ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ ΓΙΑ 2
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ: διαδικασία εγγραφής
στην Εφαρµογή σε εξέλιξη.
- κύκλος λειτουργίας θα συνεχιστεί χωρίς
έλεγχο από την Εφαρµογή.
Εναλλακτική µέθοδος εξόδου από τη
λειτουργία τηλεχειρισµού.
l Πιέστε το κουµπί «Έναρξη/Επαναφορά»
για 3 δευτερόλεπτα.
Εάν εκτελείται κύκλος λειτουργίας, θα
ακυρωθεί και το µηχάνηµα θα εξέλθει
από τη λειτουργία ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ. Η ενδεικτική λυχνία
71
EL
Όταν θέλετε να χρησιµοποιήσετε
µηχάνηµα µε τηλεχειρισµό:
17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEGEND
Πρόγραµµα
Περιγραφή
P1
ECO
Πρόγραµµα για τα κανονικά λερωµένα
επιτραπέζια σκεύη (το πιο αποτελεσµατικό στο
συνδυασµό της εξοικονόµησης ενέργειας και
νερού για αυτόν τον τύπο).
Τυποποιηµένο πρόγραµµα βάση EN 50242.
P2
ΕΝΤΟΝΟ
Πρόγραµµα κατάλληλο για το πλύσιµο µεγάλων
σκευών και γενικά σκευών πολύ λερωµένων.
P3
UNIVERSAL
Πρόγραµµα κατάλληλο για το πλύσιµο µεγάλων
σκευών και γενικά σκευών µέτρια λερωµένων.
P4
ZOOM 39’
P5
ΓΡΗΓΟΡΟ 24'
P6
ΠΡΟΠΛΥΣΗ
P7
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
P8
ΔΥΝΑΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟ
P9
UNIVERSAL PLUS
Καθηµερινή
Χρήση.
Δύο
ξεβγάλµατα
εξσαφαλίζουν άψογο αποτέλεσµα και υγιεινό
πλύσιµο
P10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΛΥΣΙΜΟ
Γρήγορος κύκλος για "κανονικά" λερωµένα πιάτα
- για συχνή χρήση και κανονικά φορτία..
P11
ECO PLUS
P12
ΛΕΠΤΟΣ
Πλύσιµο & Στέγνωµα Κλάση Α ένας γρήγορος
κύκλος πλύσης.
* Κατάλληλο για πλύσιµο πιάτων έως και 8
θέσεων.
Γρήγορο πρόγραµµα πλυσίµατος σκευών
αµέσως µετά το γεύµα. Μπορεί να γίνει
φόρτωση σκευών 6 ατόµων.
Είναι µια σύντοµη κρύα πρόπλυση των σκευών
που είναι τοποθετηµένα στη συσκευή και τα
οποία θα πλυθούν κανονικά αργότερα, όταν
γεµίσει τελείως η συσκευή
Αντιβακτηριακός κύκλος, για αποστείρωση
πιάτων (ακόµη και βαριά λερωµένων), σκεύη
µωρών κλπ
Προορίζεται για γρήγορο
λερωµένων σκευών.
πλύσιµο
βαριά
Πρόγραµµα µέσης θερµοκρασίας, για πλύση
κατσαρολικών και πιάτων που είναι ’κανονικά’
λερωµένα, µε χρήση απορρυπαντικών που
περιέχουν ένζυµα.
Πρόγραµµα κατάλληλο για ευαίσθητα σκεύη
καθώς και για λιγότερο λερωµένα σκεύη
εξαιρουµένων κατσαρολικών.
Πλύση µε Πρόπλυση
Για προγράµµατα µε πρόπλυση, συνιστάτε να προστίθεται µια δεύτερη δόση απορρυπαντικού
(max. 10 g) απευθείας µέσα στη συσκευή.
72
Πλήκτρο "SMART DOOR"
Πλήκτρο "ΜΙΣΟ ΦΟΡΤΙΟ"
Πλήκτρο "TABS"
NAI
NAI
75
130
NAI
NAI
NAI
60
120
NAI
NAI
NAI
60
39
Δ/Θ
Δ/Θ
NAI
50
24
Δ/Θ
Δ/Θ
NAI
-
5
Δ/Θ
Δ/Θ
75
140
NAI
Δ/Θ
NAI
■
65
85
NAI
NAI
NAI
-
70
125
NAI
Δ/Θ
NAI
55
65
75
95
NAI
NAI
NAI
55
240
NAI
Δ/Θ
NAI
45
85
NAI
NAI
NAI
■
■
ECO
P2
ΕΝΤΟΝΟ
P3
UNIVERSAL
P4
ZOOM 39’
P5
ΓΡΗΓΟΡΟ 24'
P6
ΠΡΟΠΛΥΣΗ
P7
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
P8
ΔΥΝΑΤΟ
ΓΡΗΓΟΡΟ
●
P9
UNIVERSAL
PLUS
-
P10
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΛΥΣΙΜΟ
P11
ECO PLUS
P12
ΛΕΠΤΟΣ
- ■
-
● -
- ■
- - ■
EL
Μέσος χρόνος πλύσης¹ (λεπτά)
NAI
Προγράµµατα "IMPULSE"
205
●
●
P1
73
45
Απορρυπαντικό πρόπλυσης
Πρόγραµµα
Θερµοκρασία νερού πλύσης
(°C)
Επιλογές
● = Απορρυπαντικό πρόπλυσης
■ = "IMPULSE" προγράµµατα
Δ/Θ = Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
1) Με κρύο νερό (15°C) - Ανοχή ±10%Εάν χρησιµοποιείτε ζεστό νερό, ο χρόνος που αποµένει µέχρι το τέλος του προγράµµατος
ενηµερώνεται αυτόµατα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του προγράµµατος.
Οι τιµές µετριούνται στο εργαστήριο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50242 (οι τιµές
µπορεί να ποικίλουν ανάλογα µε τις συνθήκες χρήσης).
74
Ανάλογα µε την πηγή της παροχής, το νερό
περιέχει ποικίλες ποσότητες ασβεστόλιθου
και ανόργανων στοιχείων που εναποτίθενται
στα πιάτα αφήνοντας λευκούς λεκέδες και
σηµάδια. Όσο µεγαλύτερη είναι η ποσότητα
αυτών των ορυκτών που υπάρχουν στο
νερό, τόσο πιο σκληρό είναι το νερό. Το
πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισµένο µε µια
µονάδα αποσκλήρυνσης νερού, η οποία, µε
τη χρήση ειδικού αναγεννητικού αλατιού,
παρέχει µαλακωµένο νερό για το πλύσιµο
των πιάτων. Ο βαθµός σκληρότητας του
νερού σας µπορεί να ληφθεί από την
εταιρεία παροχής νερού.
* Η μονάδα μαλακτικού τίθεται στο
εργοστάσιο στο επίπεδο 4 (S4), καθώς
αυτό ικανοποιεί τις απαιτήσεις της
πλειοψηφίας των χρηστών.
Ρυθµίστε τη ρύθµιση της µονάδας
αποσκληρυντικού νερού σύµφωνα µε το
βαθµό σκληρότητας του νερού σας, ως εξής:
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει ΠΑΝΤΑ
να είναι απενεργοποιηµένο πριν
ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.
1. Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας παρατεταµένα το κουµπί
«ON/OFF» για 3 δευτερόλεπτα περίπου.
2. Κρατήστε τα κουµπιά «Προγρ.» και
«ON/OFF» πατηµένα για περίπου 5
δευτερόλεπτα.
3. Το µήνυµα «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» θα εµφανιστεί
στην οθόνη και οι ενδεικτικές λυχνίες
των κουµπιών «ΕΠΙΛΟΓΈΣκαι «TABS»
θα ενεργοποιηθούν.
4. Πιέστε το κουµπί «Προγρ.» µέχρι να
επιλέξετε το «ΑΦΑΛΑΤΩΤΗΣ S4» (S4
εργοστασιακό επίπεδο).
5. Η ρύθµιση της παραµέτρου γίνεται
πιέζοντας τα κουµπιά «ΕΠΙΛΟΓΈΣ(S7
→ S0) και «TABS» (S0 →S7) για
αύξηση ή µείωση του προκαθορισµένου
επιπέδου.
6. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
πατώντας παρατεταµένα το κουµπί
«ON/OFF» για 3 δευτερόλεπτα για να
επιβεβαιώσετε τη νέα ρύθµιση.
Για να αλλάξετε ξανά τη ρύθµιση του
αφαλατωτή νερού, ακολουθήστε την ίδια
διαδικασία.
Ρύθµιση της αποσκλήρυνσης
του νερού
Το µαλακτικό νερού µπορεί να επεξεργαστεί
νερό µε επίπεδο σκληρότητας µέχρι 90 °fH
(γαλλική ταξινόµηση) ή 50 °dH (γερµανική
ταξινόµηση) µέσω 8 ρυθµίσεων. Οι
ρυθµίσεις παρατίθενται στον παρακάτω
πίνακα, µε το σχετικό νερό δικτύου που
πρόκειται να αντιµετωπιστεί.
Χρήση
αναγεννητικού
άλατος
Ρύθµιση
αποσκληρυντικού
νερού
0-3
OXI
S0
1
6-10
4-6
NAI
S1
2
11-20
7-11
NAI
S2
3
21-30
12-16
NAI
S3
4*
31-40
17-22
NAI
S4
5
41-50
23-27
NAI
S5
6
51-60
28-33
NAI
S6
7
61-90
34-50
NAI
S7
°fH
0-5
(γαλλική
ταξινόµηση)
0
Επίπεδο
°dH
(γερµανική
ταξινόµηση)
Σκληρότητα νερού
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Εάν δεν µπορείτε να ολοκληρώσετε τη
διαδικασία, απενεργοποιήστε το πλυντήριο
πιάτων πιέζοντας το πλήκτρο "ON/OFF"
και ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από
την αρχή (ΒΗΜΑ 1).
75
EL
18. ΜΟΝΑΔΑ
ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΥ
ΝΕΡΟΥ
19. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
Εάν πιστεύετε ότι το πλυντήριο πιάτων δεν λειτουργεί σωστά, συµβουλευτείτε τον γρήγορο
οδηγό που παρέχεται παρακάτω µε κάποιες πρακτικές συµβουλές για τον τρόπο επίλυσης
των πιο συνηθισµένων προβληµάτων. Εάν η δυσλειτουργία συνεχίζεται ή επαναλαµβάνεται,
επικοινωνήστε µε το Κέντρο τεχνικής βοήθειας.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
l Μοντέλα µε οθόνη: τα σφάλµατα υποδεικνύονται από έναν αριθµό που αναγράφεται
µετά από το γράµµα "E" (π.χ. Σφάλµα 2 = Ε2) και από ένα σύντοµο ηχητικό σήµα.
l Μοντέλα χωρίς οθόνη: το σφάλµα εµφανίζεται µέσω των λυχνιών LEDs που
αναβοσβήνουν κάθε φορά, κάνοντας µια παύση των 5 δευτερόλεπτων (παράδειγµα:
Error 2 = δύο φλας– παύση 5 δευτερολέπτων – δύο φλας – κ.λπ.…).
Μόνο µοντέλα µε οθόνη
Εµφανίζεται σφάλµα
Σηµασία και λύσεις
Το πλυντήριο πιάτων δεν γεµίζει µε νερό
"ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ"
µε ένα σύντοµο ηχητικό
σήµα
(µόνο σε ορισµένα µοντέλα).
E2 (µε οθόνη) µε ένα
σύντοµο ηχητικό σήµα
E3 (µε οθόνη) µε ένα
σύντοµο ηχητικό σήµα
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι τελείως ανοικτή.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι διπλωµένος ή
σπασµένος.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης βρίσκεται στο σωστό
ύψος (βλ. ενότητα εγκατάστασης).
Κλείστε την παροχή νερού, ξεβιδώστε τον εύκαµπτο σωλήνα
παροχής νερού από το πίσω µέρος του πλυντηρίου πιάτων και
ελέγξτε ότι το φίλτρο "άµµου" δεν είναι φραγµένο.
Το πλυντήριο πιάτων δεν αποστραγγίζει το νερό
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι λυγισµένος,
παγιδευµένος ή αποκλεισµένος και ότι το φίλτρο δεν έχει φράξει.
Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι δεν είναι φραγµένο.
Διαρροή νερού
E4 (µε οθόνη) µε ένα
σύντοµο ηχητικό σήµα
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι λυγισµένος,
παγιδευµένος ή αποκλεισµένος και ότι το φίλτρο δεν έχει φράξει.
Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι δεν είναι φραγµένο.
E8-Ei (µε οθόνη) µε ένα
Το στοιχείο θέρµανσης νερού δεν λειτουργεί σωστά ή η πλάκα
φίλτρου είναι φραγµένη
σύντοµο ηχητικό σήµα
Οποιοδήποτε
άλλο
κωδικό (µε οθόνη)
Καθαρίστε την πλάκα φίλτρου.
Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το πλυντήριο πιάτων, περιµένετε ένα
λεπτό. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε να ξεκινήσει ένα
πρόγραµµα. Εάν παρουσιαστεί και πάλι το σφάλµα, επικοινωνήσετε
απευθείας µε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.
76
Εάν εµφανιστούν δυσλειτουργίες ή βλάβες κατά τη λειτουργία ενός προγράµµατος, η
ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στον επιλεγµένο κύκλο θα αναβοσβήνει γρήγορα και θα
ακουστεί ένα διακεκοµµένο ηχητικό σήµα. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε το
πλυντήριο πιάτων πατώντας το πλήκτρο "ON/OFF". Αφού ελέγξετε για να βεβαιωθείτε
ότι η παροχή νερού είναι ανοικτή, ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι λυγισµένος και
ότι το σιφόνι ή τα φίλτρα δεν είναι φραγµένα, ρυθµίστε ξανά το επιλεγµένο πρόγραµµα.
Αν το σφάλµα επιµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο τεχνικής βοήθειας.
Αυτό το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισµένο µε µια συσκευή ασφαλείας υπερχείλισης η
οποία, σε περίπτωση προβλήµατος, εκκενώνει αυτόµατα κάθε περίσσεια ποσότητα νερού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής
ασφαλείας υπερχείλισης, συνιστούµε να µην κινείται ή να
µην έχει κλίση το πλυντήριο πιάτων κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να γείρετε
ή να µετακινήσετε το πλυντήριο πιάτων, βεβαιωθείτε ότι ο
κύκλος πλύσης είναι πλήρης και ότι δεν υπάρχει νερό µέσα
στη συσκευή.
Άλλα σφάλµατα
ΣΦΑΛΜΑΤΑ
1. Κανένα
πρόγραµµα
δεν δουλεύει
2. Το πλυντήριο
πιάτων δεν
γεµίζει µε νερό
3. Το πλυντήριο
πιάτων δεν
αποστραγγίζει
το νερό
ΑΙΤΙΑ
ΛΥΣΗ
Το φις δεν είναι συνδεδεµένο
στην πρίζα τοίχου
Το πλήκτρο O/I δεν πατήθηκε
Η πόρτα είναι ανοιχτή
Δεν έχει ρεύµα
Βλέπε σηµείο 1
Η βρύση νερού είναι κλειστή
Ο εύκαµπτος σωλήνας παροχής
νερού είναι λυγισµένος
Το φίλτρο του σωλήνα παροχής
νερού είναι φραγµένο
Το φίλτρο είναι βρώµικο
Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι
λυγισµένος
Η προέκταση του σωλήνα
αποστράγγισης δεν είναι σωστά
συνδεδεµένη
Η σύνδεση εξόδου στον τοίχο
είναι στραµµένη προς τα κάτω
όχι προς τα πάνω
77
Συνδέστε το ηλεκτρικό φις
Πατήστε το πλήκτρο
Κλείστε την πόρτα.
Έλεγχος
Έλεγχος
Ανοίξτε τη βρύση νερού
Εξαλείψτε τα λυγίσµατα και
διπλώµατα του σωλήνα
Καθαρίστε το φίλτρο στο άκρο του
σωλήνα
Καθαρίστε το φίλτρο
Εξαλείψτε τα λυγίσµατα και διπλώµατα
του σωλήνα αποστράγγισης
Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη
σωστή σύνδεση του σωλήνα
αποστράγγισης
Καλέστε έναν εξειδικευµένο τεχνικό
EL
Μόνο µοντέλα χωρίς οθόνη
ΣΦΑΛΜΑΤΑ
ΑΙΤΙΑ
ΛΥΣΗ
4. Το πλυντήριο
πιάτων
αποστραγγίζει
το νερό συνεχώς
Η θέση τοποθέτησης του
σωλήνα αποχέτευσης είναι πολύ
χαµηλά.
Σηκώστε τον σωλήνα αποστράγγισης
σε απόσταση τουλάχιστον 40 εκατοστά
από το επίπεδο του δαπέδου
5. Οι βραχίονες
ψεκασµού δεν
ακούγονται να
περιστρέφονται
Υπερβολική ποσότητα
απορρυπαντικού
Το στοιχείο αποτρέπει την
περιστροφή των βραχιόνων
Η πλάκα φιλτραρίσµατος και το
φίλτρο είναι πολύ βρώµικα
Μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού.
Χρησιµοποιήστε κατάλληλο απορρυπαντικό
6. Σε ηλεκτρονικές
συσκευές χωρίς
οθόνη: µία ή
περισσότερες
ενδεικτικές
λυχνίες
αναβοσβήνουν
γρήγορα
Η βρύση παροχής νερού είναι
απενεργοποιηµένη
Βλέπε σηµείο 5
Το κάτω µέρος από τις κατσαρόλες
δεν έχει πλυθεί καλά
Οι άκρες από τις κατσαρόλες
δεν έχουν πλυθεί καλά
Οι βραχίονες ψεκασµού
παρεµποδίζονται µερικώς
7. Πιάτα πλυµένα
µόνο εν µέρει
Τα πιάτα δεν έχουν τοποθετηθεί
σωστά
Το άκρο του σωλήνα αποχέτευσης
βυθίζεται στο νερό
Μια εσφαλµένη ποσότητα
απορρυπαντικού έχει µετρηθεί ή
το απορρυπαντικό είναι παλιό και
σκληρό
Το καπάκι του δοχείου αλατιού
δεν κλείνει σωστά
Το πρόγραµµα πλύσης δεν είναι
αρκετά λεπτοµερές
Καθαρίστε την πλάκα φιλτραρίσµατος και
το φίλτρο
Απενεργοποιήστε τη συσκευή
Ενεργοποιήστε τη βρύση
Επανατοποθετήστε τον κύκλο
Έλεγχος
Τα καµένα υπολείµµατα τροφίµων
πρέπει να καθαρισθούν µε νερό
πριν τοποθετηθούν οι κατσαρόλες
στο πλυντήριο πιάτων
Επανατοποθετήστε τις κατσαρόλες
Αφαιρέστε τους βραχίονες ψεκασµού
ξεβιδώνοντας τα παξιµάδια του
δακτυλίου δεξιόστροφα και πλύντε
τους κάτω από τρεχούµενο νερό
Μην τοποθετείτε τα πιάτα πολύ
κοντά
Το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης
δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε το
νερό εκκένωσης
Αυξήστε το µέτρο ανάλογα µε το
πόσο βρώµικα είναι τα πιάτα ή
αλλάξτε απορρυπαντικό
Σφίξτε το σωστά
Επιλέξτε ένα ισχυρότερο πρόγραµµα
8. Απορρυπαντικό
µη διανεµηµένο ή
µερικώς
διανεµηµένο
Μαχαιροπίρουνα, πιάτα, σκεύη,
κλπ., εµποδίζουν το σωστό άνοιγµα
του διανοµέα απορρυπαντικού
Τοποθετήστε τα πιάτα έτσι ώστε να
µην εµποδίζουν το διανοµέα
9. Παρουσία
λευκών λεκέδων
στα πιάτα
Το νερό του δικτύου είναι πολύ
σκληρό
Ελέγξτε το επίπεδο αλατιού και
λαµπρυντικού και ρυθµίστε. Σε περίπτωση
που το σφάλµα επιµένει, επικοινωνήστε
µε το Κέντρο τεχνικής βοήθειας
78
Έλεγχος
10. Θόρυβος
κατά τη
διάρκεια της
πλύσης
11. Τα πιάτα δεν
είναι εντελώς
στεγνά
ΑΙΤΙΑ
Τα πιάτα χτυπούν το ένα το
άλλο
ΛΥΣΗ
Ελέγξτε ξανά την τοποθέτηση των
πιάτων στο καλάθι
Τα περιστρεφόµενα χέρια χτυπούν
στα πιάτα
Ελέγξτε ξανά την τοποθέτηση των
πιάτων στο καλάθι
Ανεπαρκής ροή αέρα
Αφήστε την πόρτα του πλυντηρίου
πιάτων να παραµείνει ανοιχτή στο
τέλος του προγράµµατος πλύσης
για να επιτρέψετε στα πιάτα να
στεγνώσουν µε φυσικό τρόπο
Λείπει βοηθητικό ξεβγάλµατος
(λαµπρυντικό)
Γεµίστε τη διανοµέα του λαµπρυντικού
ΣΗΜ.: Σε περίπτωση που κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις έχει ως αποτέλεσµα
κακή απόδοση πλύσης ή ανεπαρκές ξέπλυµα, αφαιρέστε τα υπολείµµατα βρωµιάς από τα
πιάτα µε το χέρι καθώς ο τελικός κύκλος στεγνώµατος σκληραίνει τη βρωµιά, καθιστώντας
δύσκολη την αφαίρεση µε επακόλουθη πλύση.
Εάν η δυσλειτουργία συνεχίζεται, επικοινωνήστε µε το Κέντρο τεχνικής βοήθειας,
δηλώνοντας το µοντέλο του πλυντηρίου πιάτων. Αυτό βρίσκεται στην πλάκα στο επάνω
τµήµα της εσωτερικής πλευράς της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων ή στην εγγύηση. Οι
πληροφορίες αυτές θα επιτρέψουν την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη δράση.
Βοήθεια και εγγύηση
Το προϊόν είναι εγγυηµένο από το νόµο και σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγύησης που
περιλαµβάνεται στο προϊόν. Το πιστοποιητικό πρέπει να αποθηκεύεται και να
παρουσιάζεται σε εξουσιοδοτηµένο Κέντρο τεχνικής βοήθειας σε περίπτωση
ανάγκης, µαζί µε την απόδειξη αγοράς. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τους όρους
και τις συνθήκες εγγύησης στην ιστοσελίδα µας.
Για βοήθεια, συµπληρώστε την ηλεκτρονική φόρµα ή επικοινωνήστε µαζί µας µε
τον αριθµό που αναγράφεται στη σελίδα υποστήριξης της ιστοσελίδας µας.
Ο κατασκευαστής απορρίπτει κάθε ευθύνη για τυχόν λάθη εκτύπωσης σε αυτό το
φυλλάδιο. Επιπλέον, ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε τυχόν αλλαγές
που κρίνονται χρήσιµες για τα προϊόντα του χωρίς να αλλάζει τα βασικά χαρακτηριστικά
του.
79
EL
ΣΦΑΛΜΑΤΑ
20. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Αυτή η συσκευή έχει σήµανση
σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή
οδηγία 2012/19/EE, σχετικά µε
τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ).
Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες
(που µπορεί να προκαλέσουν αρνητικές
συνέπειες για το περιβάλλον) και βασικά
εξαρτήµατα
(που
µπορούν
να
ξαναχρησιµοποιηθούν). Είναι σηµαντικό να
υποβάλουµε τα ΑΗΗΕ σε ειδική επεξεργασία,
προκειµένου να αφαιρούνται και εναποθέτονται
σωστά όλες οι ρυπογόνες ουσίες και να
διατηρούνται όλα τα ανακυκλώσιµα υλικά.
Οι ιδιώτες µπορούν να διαδραµατίσουν
σηµαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ
δεν θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα,
ακολουθώντας µερικούς βασικούς κανόνες:
80
l Τα
ΑΗΗΕ
δεν
θα
πρέπει
να
αντιµετωπίζονται ως Οικιακά απόβλητα.
l Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα
σχετικά σηµεία περισυλλογής που διαχειρίζονται
οι δήµοι ή εγκεκριµένοι οργανισµοί. Σε
πολλές χώρες, για µεγάλα ΑΗΗΕ, διατίθεται
υπηρεσία περισυλλογής από το σπίτι.
Σε πολλές χώρες, όταν προµηθεύεστε µια
νέα συσκευή, η παλαιά µπορεί να
επιστραφεί στην πωλήτρια εταιρία όταν
παραδίδει την καινούργια, χωρίς χρέωση,
δεδοµένου ότι η νέα είναι αντίστοιχη σε
κατηγορία και χαρακτηριστικά µε το παλαιά.
Dziękujemy za wybór zmywarki Candy.
Jesteśmy pewni, że będzie Państwa
wiernym pomocnikiem w codziennym,
bezpiecznym zmywaniu naczyń.
Spis treści
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Należy dokładnie przeczytać tę instrukcję,
aby prawidłowo i bezpiecznie korzystać z
urządzenia i uzyskać wskazówki pomocne
w jego wydajnym utrzymaniu.
2. DOPŁYW WODY
Do używania zmywarki przystąpić
dopiero po dokładnym przeczytaniu
instrukcji. Zalecamy, aby zawsze mieć
niniejszą instrukcję pod ręką i zachować
ją w dobrym stanie dla ewentualnych
przyszłych właścicieli.
5. USTAWIANIE NACZYŃ
Należy upewnić się, czy urządzenie
dostarczono z niniejszą instrukcją, kartą
gwarancyjną, adresem serwisu i etykietą
sprawności
energetycznej.
Każdy
produkt jest oznaczony niepowtarzalnym,
16-cyfrowym kodem, zwanym również
„numerem seryjnym”, nadrukowanym na
karcie gwarancyjnej lub na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz
drzwi, po prawej stronie u góry. Kod ten
jest
rodzajem
dowodu
tożsamości
właściwym dla danego produktu, którego
należy użyć do rejestracji produktu lub w
razie potrzeby skontaktowania się z
Centrum Wsparcia Technicznego.
9. DODAWANIE NABŁYSZCZACZA
3. DODAWANIE SOLI
6. INFORMACJA DLA LABORATORIÓW
BADAWCZYCH
7. DODAWANIE DETERGENTU
8. RODZAJE DETERGENTU
10.CZYSZCZENIE FILTRÓW
11.PRAKTYCZNE PORADY
12.CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
13.OPIS PANELU STEROWANIA
14.DANE TECHNICZNE
15.WYBÓR PROGRAMU I FUNKCJE
SPECJALNE
16.ZDALANE STEROWANIE (Wi-Fi)
17.OPIS PROGRAMÓW
Rys. A
18.MODUŁ ODKAMIENIACZA
19.ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I
GWARANCJA
5
20.WARUNKI OTOCZENIA
1
A. PARAMETRY BEZPRZEWODOWE
(STR.158)
4
3
2
81
PL
4. REGULACJA KOSZA GÓRNEGO
(TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH)
l Dzieci
1. OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
l Urządzenia
te są przeznaczone
do użytku domowego i podobnych
zastosowań, takich jak:
− Kuchnie dla personelu w
sklepach, biurach i innych
miejscach pracy;
− Kuchnio-jadalnie;
− Przez klientów w hotelach,
motelach i innych otoczeniach
typu mieszkalnego;
− hotelach typu „bed and
breakfast”.
Inne użytkowanie urządzenia niż
w środowisku domowym lub w
typowych funkcjach gospodarstwa
domowego, takie jak komercyjne
użytkowanie przez specjalistów
lub przeszkolonych użytkowników,
jest
wykluczone
nawet
w
przypadku wyżej wymienionych
zastosowań. Jeżeli urządzenie
będzie użytkowane w sposób
niezgodny z powyższym, może
to skrócić jego trwałość i unieważnić
gwarancję producenta.
Jakiekolwiek uszkodzenia urządzenia
lub inne szkody lub straty wynikające
z użytkowania niezgodnego z
użytkowaniem w gospodarstwie
domowym (nawet jeśli urządzenie
znajduje się w środowisku domowym
lub mieszkalnym) nie będą
akceptowane przez producenta
w najszerszym zakresie dozwolonym
przez prawo.
82
powyżej 8 roku życia i
osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej i umysłowej
oraz osoby nieposiadające
dostatecznej
wiedzy
albo
wystarczającego doświadczenia
mogą używać tego urządzenia
tylko pod opieką lub pod
warunkiem, że zostały poinstruowane
o bezpiecznym sposobie używania
urządzenia i zrozumiały zagrożenia
związane z jego używaniem.
Dzieciom nie wolno bawić
się zmywarką. Dzieci mogą
przeprowadzać czyszczenie i
konserwację wyłącznie pod
nadzorem.
l Dzieci
należy pilnować, aby nie
bawiły się urządzeniem.
l Dzieci
w wieku 3 lat i poniżej
powinny być trzymane z dala
od urządzenia, chyba że są
pod stałym nadzorem.
l Jeżeli
przewód zasilania jest
uszkodzony, dla bezpieczeństwa
musi zostać wymieniony przez
producenta, autoryzowany serwis
lub odpowiednio wykwalifikowaną
osobę. Zalecamy użycie oryginalnego
elementu, który można zamówić
w Centrum Pomocy Technicznej.
l Do
podłączenia dopływu wody
należy
używać
wyłącznie
dostarczonych
węży
(nie
używać starych węży).
wody musi wynosić l Upewnić się, że instalacja
od 0,08 MPa do 0,8 MPa.
elektryczna jest uziemiona i
zgodna ze wszystkimi obowiązującymi
l Upewnij się, że dywany ani
przepisami oraz że gniazdo jest
chodniki nie blokują podstawy
zgodne z wtyczką urządzenia.
ani
żadnego
z
otworów
wentylacyjnych.
Producent nie ponosi żadnej
l Po montażu urządzenie należy odpowiedzialności za szkody
ustawić tak, aby wtyczka była na osobach lub rzeczach
powstałe w wyniku braku
dostępna.
uziemienia urządzenia.
OSTRZEŻENIE
l Upewnić
się, że zmywarka nie
przygniata przewodów zasilających.
Noże i inne naczynia z ostrymi
zakończeniami muszą być
załadowane do koszyczka
ostrą stroną skierowaną w
dół lub umieszczone w
pozycji poziomej.
l Ogólnie
rzecz biorąc, nie zaleca
się stosowania elementów
przejściowych, rozgałęziaczy
połączeń ani przedłużaczy.
czyszczeniem
lub
pozostawiać otwartych drzwi l Przed
konserwacją
zmywarki
należy
urządzenia w pozycji poziomej,
odłączyć urządzenie od źródła
aby uniknąć potencjalnych
zasilania i wyłączyć dopływ
zagrożeń (np. potknięcia się).
wody.
l Aby uzyskać więcej informacji
na temat produktu, sprawdzić l Nie należy ciągnąć za przewód
zasilający urządzenia, aby
katę danych technicznych, należy
odłączyć je od źródła zasilania.
przejść na stronę internetową
producenta.
l Nie wystawiać urządzenia na
działanie czynników atmosferycznych
Połączenia elektryczne i
(deszcz, słońce itp.).
instrukcje bezpieczeństwa
l Nie
l Dane
techniczne (napięcie l Opieranie się lub siadanie na
zasilania i pobór mocy) podane
otwartych drzwiach zmywarki
są na tabliczce znamionowej
może spowodować jej przewrócenie
produktu.
się.
83
PL
l Ciśnienie
l Zmywarka
jest przeznaczona
do normalnych naczyń kuchennych.
Zabrania się mycia w zmywarce
przedmiotów zanieczyszczonych
benzyną, farbami, śladowymi
ilościami stali lub żelaza, żrącymi
chemikaliami, kwasami lub
zasadami.
Nakładając oznaczenie
na
ten produkt, potwierdzamy, na
własną odpowiedzialność, pełną
zgodność tego produktu ze
wszystkimi właściwymi wymogami
w zakresie bezpieczeństwa,
zdrowia i ochrony środowiska
wynikającymi z prawodawstwa
europejskiego.
l Jeśli
w domu zainstalowane
jest urządzenie do zmiękczania Montaż
wody, nie ma potrzeby dodawania
l Usunąć wszystkie
soli do zmiękczacza w urządzeniu.
opakowania.
l Jeśli
elementy
urządzenie ulegnie awarii
OSTRZEŻENIE
lub przestanie działać prawidłowo,
należy je wyłączyć, wyłączyć Materiały opakowaniowe należy
dopływ wody i nie ingerować w przechowywać z dala od dzieci.
urządzenie. Naprawy mogą
być wykonywane wyłącznie l Nie montować, ani nie używać
przez
Centrum
Wsparcia
zmywarki, jeżeli jest uszkodzona.
Technicznego i mogą być
wykonywane wyłącznie przy l Postępować zgodnie z instrukcjami
użyciu oryginalnych części
dostarczonymi z produktem.
zamiennych. Nieprzestrzeganie
tych instrukcji może zagrażać
bezpieczeństwu urządzenia.
l Jeśli
po zdjęciu opakowania
trzeba przesunąć urządzenie,
nie należy go podnosić za
dolną krawędź drzwi. Otworzyć
lekko drzwi i podnieść urządzenie,
chwytając za górną część
urządzenia.
84
2. DOPŁYW WODY
l Jeśli urządzenie podłączone jest do
Urządzenie musi być podłączone do
sieci wodociągowej za pomocą
nowego zestawu węży gumowych.
Nie należy używać starego zestawu.
l Elastyczne
przewody
odpływowe
i
zasilające mogą być skierowane w lewo
lub w prawo.
Zmywarkę
można
dołączyć
do
instalacji wody zimnej lub ciepłej pod
warunkiem, że temperatura wody nie
przekracza 60°C.
nowej instalacji wodnej lub do instalacji
nie będącej w użyciu od dłuższego czasu,
zanim założymy przewód zasilania w wodę
należy umożliwić swobodny spływ wody
przez kilka minut. Unikniemy wtedy
osadzania się piasku lub rdzy, mogących
zatkać filtr wejściowy wody.
l Ciśnienie wody musi być w przedziale
między 0,08 MPa a 0,8 MPa.
PL
1
B
l Przed przewodem dopływowym do zmywarki
należy zainstalować zawór odcinający, co
pozwoli odizolować urządzenie od instalacji
wodnej w okresach niekorzystania ze
zmywarki (Rys. 1B).
l Zmywarka wyposażona jest w króciec
gwintowany 3/4” służący do dołączania do
zasilania wodnego (Rys. 2).
l Przewód zasilania w wodę "A" należy
nakręcić na kurek doprowadzający wodę
"B" za pomocą złączki 3/4” przy czym
należy sprawdzić, czy połączenie jest
szczelne.
l Jeśli to konieczne można wydłużyć wąż
zasilający w wodę do 2,5 m. W tym celu
należy skontaktować się z serwisem.
85
2
B
A
l AQUASTOP (rys. 4):
Zabezpieczenia hydrauliczne
urządzenie znajdujące się na rurze
doprowadzającej wodę, które odłącza
wodę w przypadku przerwania rury. W
tym przypadku czerwony symbol pojawi
się w okienku „A” i konieczna będzie
wymiana rury. Aby odkręcić nakrętkę,
należy nacisnąć blokadę jednokierunkową
„B”.
Wszystkie zmywarki wyposażone są w
zabezpieczenie przed przepełnieniem,
które w przypadku przekroczenia
normalnego poziomu wody na skutek
usterki automatycznie blokuje przepływ
wody i/lub odprowadza nadmiar wody.
NIEKTÓRE MODELE mogą być wyposażone
w jedną lub kilka poniższych funkcji:
4
B
l BLOKADA WODY (rys. 3)
System blokady wody został zaprojektowany
w celu poprawy bezpieczeństwa urządzenia.
System zapobiega zalewaniu, które może
być spowodowane awarią urządzenia
lub pęknięciem gumowych rur, a w
szczególności rury doprowadzającej wodę.
Sposób działania
Wanienka umieszczona na podstawie
urządzenia zbiera wodę i uruchamia czujnik,
który uruchamia zawór umieszczony pod
kranem i blokuje wodę, nawet przy
całkowicie otwartym kranie. Jeżeli puszka
„A”, zawierająca elementy elektryczne jest
uszkodzona, natychmiast wyjąć wtyczkę z
gniazdka. Aby zapewnić idealne działanie
układu bezpieczeństwa, wąż z puszką „A”
należy podłączyć do zaworu w sposób
pokazany na rys. Węża doprowadzającego
wodę nie należy przecinać, ponieważ
zawiera części pod napięciem. Jeżeli wąż
nie jest wystarczająco długi do prawidłowego
podłączenia, należy go wymienić na
dłuższy. Wąż można zamówić w Centrum
Pomocy Technicznej.
3
A
86
A
l AQUAPROTECT - RURA DOPROWADZAJĄCA
WODĘ Z OSŁONĄ (rys. 5):
W przypadku wycieku wody z głównej
rury wewnętrznej „A”, przezroczysta
osłona „B” zatrzyma wodę, umożliwiając
dokończenie cyklu mycia. Po zakończeniu
cyklu należy się skontaktować z Centrum
wsparcia technicznego, aby zamówić
nową rurę doprowadzającą wodę.
5
B
A
Dołączenie do odpływu
kanalizacji, uważając aby go nie zgiąć,
ponieważ mogłoby to zakłócić odpływ
(Rys. 6).
l Przewód odpływowy zamocowany na
stałe powinien mieć co najmniej 4 cm
średnicy wewnętrznej i kończyć się na
wysokości co najmniej 40 cm.
l Aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów
zaleca się zainstalowanie syfonu (Rys. 6X).
l Zagiętą końcówkę przewodu odpływowego
można zawiesić na krawędzi zlewu
(końcówka nie powinna być zanurzona)
co nie dopuszcza do powstania efektu
syfonowego podczas zmywania (Rys. 6Y).
l W przypadku instalowania zmywarki pod
blatem kuchennym kolanko przewodu
powinno zostać zamocow ane bezpośrednio
pod płytą w miejscu położonym możliwie
jak najwyżej (Rys. 6Z).
l Jeśli to konieczne można wydłużyć wąż
odprowadzający wodę do 2,5 m. Ale
należy trzymać go na wysokosci
maksymlnej 85 cm od podłogi. W tym
celu należy skontaktować się z serwisem.
l Podczas instalacji urządzenia należy
upewnić się, że przewody - zasilający i
odpływowy - nie są załamane.
6
Y
X
Z
87
PL
l Należy dołączyć przewód odpływowy do
3. DODAWANIE SOLI
(Rys. A "1")
l Pojawienie
się
białych
plam
na
naczyniach jest generalnie rzecz biorąc
sygnałem, że zbiorniczek na sól wymaga
uzupełnienia.
l Na dnie maszyny umieszczony jest zbiornik
na sól służącą do regeneracji zmiękczacza.
l Należy używać wyłącznie soli przeznaczonej
do zmywarek. Inne rodzaje soli, zawierające
istotne ilości substancji nierozpuszczalnych,
wraz z upływem czasu mogłyby uczynić
nieefektywnym działanie układu zmiękczania.
l Aby napełnić pojemnik solą należy odkręcić
korek pojemnika znajdujący się na dnie
pojemnika.
l Podczas
operacji napełniania może
wydostać się na zewnątrz niewielka ilość
wody, mimo to należy kontynuować
nasypywanie soli mieszając łyżeczką aż
do całkowitego wypełnienia pojemnika.
Po zakończeniu tej operacji oczyścić
siatkę zbierając resztki soli i zakręcić
korek.
88
Po wsypaniu soli, zmywarka MUSI
przejść pełen cykl mycia lub cykl
MYCIA WSTĘPNEGO/ZIMNE PŁUKANIE.
l Pojemnik na sól ma pojemność od 1,5 do
1,8 kg soli: aby do maksimum wykorzystać
urządzenie należy okresowo wypełniać
pojemnik zgodnie z zasadami regulacji
zmiękczacza zmywarki.
Przy pierwszym uruchomieniu zmywarki
należy napełnić zbiornik solą, a
następnie koniecznie dolać do pełna
wody do zbiornika na sól.
Typ "B": (TYLKO MODELE Z FUNKCJĄ EASY CLICK):
4. REGULACJA KOSZA
1. Wymontować górny kosz;
GÓRNEGO (TYLKO W
2. Chwycić kosz z obu stron i podnieść go
NIEKTÓRYCH MODELACH)
w górę (rys. 1).
l Jeżeli talerze 29 do 32,5 cm są regularnie
Talerzy o średnicy przekraczającej 20 cm
nie można już ładować do górnego kosza i
nie można używać ruchomych wsporników,
gdy kosz jest w położeniu górnym.
używane, należy je załadować do
dolnego kosza, gdy górny kosz został
umieszczony w położeniu górnym, szczegóły
(odpowiednio do modelu) podano powyżej:
1. T Obrócić przednie bloki
położenia zewnętrznego;
"A"
do
USTAWIANIE KOSZA W NIŻSZYM
POŁOŻENIU:
1. Chwycić kosz z obu stron i delikatnie
podnieść go w górę (rys. 1);
2. Następie powoli zwolnić kosz w
prawidłowym położeniu (rys. 2).
2. Wymontować kosz i zamontować go w
położeniu górnym;
3. Ustawić bloki "A" w pierwotnym
położeniu.
Talerzy o średnicy przekraczającej 20 cm
nie można już ładować do górnego kosza i
nie można używać ruchomych wsporników,
gdy kosz jest w położeniu górnym.
UWAGA: NIGDY NIE PODNOSIĆ ANI NIE
OPUSZCZAĆ KOSZA TYLKO Z JEDNEJ
STRONY (rys. 3).
Typ "A"
OSTRZEŻENIE:
Zalecamy regulację kosza przed załadowaniem
naczyń.
Typ "B"
1
A
2
a
b
a
b
A
3
89
PL
* W modelach wyposażonych w trzeci kosz,
talerzy mających ponad 14 cm średnicy nie
można już ładować do górnego kosza.
Typ "A":
Standardowy załadunek
pokazany na rys. 1 i 2.
5. USTAWIANIE NACZYŃ
Wykorzystanie koszyka górnego
dzienny
jest
Koszyk górny (rys. 1)
l Kosz górny wyposażony jest w ruchome
nakładki zamocowane na bokach kosza.
Nakładki można podnieść lub opuścić.
l W pozycji opuszczonej (A-A1) nakładki
służą do ustawienia filiżanek, długich
sztućców i łyżek wazowych. Na końcach
nakładek można zawiesić kubki w
kształcie kilelicha.
Koszyk górny (rys.2)
l W pozycji podniesionej (B-B1) nakładka
umożliwia ustawienie talerzy płaskich i
głębokich (maksymalna średnica 19 cm).
Talerze należy ustawiać pionowo częścią
wklęsłą skierowaną do przodu zmywarki,
pomiędzy talerzami musi być odstęp
umożliwiający przepływ wody.
l Zalecamy ustawienie większych talerzy
Wykorzystanie koszyka dolnego
lekko pochylonych do przodu zmywarki
co ułatwi wsunięcie kosza do komory
zmywarki.
l Dolny kosz służy do ustawienia garnków,
l Górny kosz został zaprojektowany z
l Sztućce należy umieszczać w odpowiednim
myślą o maksymalnej elestyczności w
celu uzyskania optymalnych możliwości
załadunku kubków, filiżanek, talerzyków i
innych małych naczyń.
90
patelni, waz, misek, pokrywek, dużych
talerzy płaskich i głębokich.
pojemniku rękojeścią skierowaną ku
dołowi (rys. 6) i w taki sposób aby nie
zakłócały one ruchu obrotowego ramion
zmywarki.
l Dolny kosz jest wyposażony w specjalny
Koszyk górny (rys.5)
grzebień podtrzymujący talerze (rys. 3 i 4)
ułatwiający
uzyskanie
stabilnego
i
optymalnego załadunku naczyń, także
wtedy, gdy rozmiary lub kształt naczyń
odbiegają od standardowych.
5
- POZYCJA "B": dla załadunku talerzy o
nietypowych kształtach ale standardowych
wymiarach (bardzo glębokie, kwadratowe
itp...).
D
- POZYCJA "C": dla załadunku talerzy
płaskich większych niż normalnie lub o
kształtach nieregularnych (kwadratowych,
wielokątnych, owalnych, tależy do pizzy
itp...).
3
PL
- POZYCJA "A": dla załadunku naczyń
standardowych lub dla załadunku tylko
garnków, dużych misek, salaterek itp....
E
OSTRZEŻENIE
B
Jeżeli małe talerzyki zostaną włożone
bez stosownego ustawienia podórek
dola rampa zablokuje się z talerzykami.
A
Standardowy załadunek
pokazany na rys. 6.
dzienny
jest
Koszyk dolny (rys. 6)
4
6
C
A
l Mniejsze talerze, np. deserowe, mogą być
także ustawione w dolnym koszu po
uprzednim ustawieniu ruchomych wsporników
w pozycji do zewnątrz: "D" na rys. 5. Dla
talerzy średnich i większych wsporniki
należy ustawić w pozycji do wewnątrz
"E".
Racjonalne i poprawne ułożenie naczyń
jest podstawowym warunkiem uzyskania
nienagannych wyników zmywania.
91
l W trzecim koszu można umieścić: małe
Dolny kosz wyposażony jest w
ogranicznik który zapewnia bezpieczne
wysuwanie kosza nawet z pełnym
załadunkiem. W celu załadowania soli,
wyczyszczenia filtra i oczyszczenia
zmywarki konieczne jest całkowite
wyjęcie kosza.
filiżaniki i talerzyki, miseczki deserowe,
niskie pojemniki oraz wszelkie duże
sztućce używane do gotowania, długie
noże i łyżki, tarki i płaskie akcesoria
urządzeń agd (np. nożyki miksera).
OSTRZEŻENIE
Koszyk na nakrycia (Rys. 7)
Koszyk na nakrycia składa się z dwóch
rozdzielnych
części
dających
różne
możliwości załadunku.
Rozdział koszyka na dwie połówki odbywa
się przez przesuwanie w kierunku poziomym
dwóch elementów, jednego względem
drugiego i w celu ponownego zaczepienia w kierunku przeciwnym.
Górna część koszyka na sztućce (nakrycia)
jest zdejmowalna dzięki czemu jest
możliwość różnych załadunków.
7
Trzeci kosz NIE JEST przeznaczony do
luźnego ułożenia zwykłych sztućców
które, ze względu na budowę trzeciego
kosza, mogłyby spadać do koszy
położonych poniżej.
l Zalecamy
ułożenie naczyń częścią
wklęsłą skierowaną ku dołowi, zapewni to
lepsze wyniki zmywania.
l Trzeci kosz można w prosty sposób
wyjąć z komory zmywarki zdejmując
ograniczenia zabezpieczające zamocowane
na końcach prowadnic.
l Trzeci kosz został zaprojektowany pod
kątem maksymalnej jego wszechstronności.
Jego podział na trzy nachylone sekcje i
brak stałych rusztów umożliwia różne
warianty załadunku: same filiżaniki i
talerzyki, same duże sztućce (łyżki wazowe,
duże widelce) lub załadunki mieszane.
Przykładowy załadunek “dzienny” pokazano
na rys. 8.
Trzeci kosz (rys. 8)
8
Trzeci kosz - użytkowanie
l Trzeci
kosz przeznaczony jest do
umieszczenia w nim wszelkich przedmiotów
nieporęcznych, naczyń małych lub
długich i płaskich. Umieszczenie ich w
trzecim koszu ułatwi nam w znacznym
stopniu optymalne wykorzystanie pozostałych
koszy np. poprzez lepsze rozmieszczenie
talerzy i garnków w koszu dolnym.
92
6. INFORMACJA DLA
LABORATORIÓW
BADAWCZYCH
PL
Informacje niezbędne dla przeprowadzenia
badań porównawczych oraz pomiarów
hałasu (według Norm EN) dostępne są pod
adresem:
testinfo-dishwasher@candy.it
W zapytaniu proszę podać model oraz
numer seryjny urządzenia (patrz tabliczka
znamionowa).
93
7. DODAWANIE DETERGENTU
(Rys.A"2")
Detergent.
Niezbędne jest stosowanie środka
myjącego w proszku, płynnego lub w
pastylkach - przeznaczonego specjalnie
do zmywarek do naczyń.
Środki nie dostosowane do zmywarek (na
przykład przeznaczone do zmywania ręcznego)
nie zawierają odpowiednich składników do
mycia maszynowego i nie pozwalają na
poprawne funkcjonowanie zmywarki.
Po włożeniu detergentu do pojemnika
zamknąć pokrywę najpierw przesuwając ją
a potem przyciskając lekko aż do usłyszenia
dźwięku zamknięcia.
Ładowanie detergentu.
Pojemnik na środek myjàcy znajduje się po
wewnętrznej stronie drzwiczek (Rys. A “2”).
Jeśli pokrywka pojemnika jest zamknięta,
wystarczy nacisnąć przycisk (A) po
zakończeniu każdego program zmywania
pokrywka jest zawsze otwarta, gotowa do
następnego wykorzystania.
Ponieważnie wszystkie środki myjàce są
jednakowe, należy również zapoznać się z
instrukcją
podaną
na
opakowaniu.
Przypominamy, że niewystarczające ilości
środka myjącego mogą niedostatecznie
usunąć brud, podczas gdy nadmierna
dawka środka myjącego nie tylko nie
poprawia wyników zmywania, lecz ponadto
jest zbędnym marnotrawstwem.
OSTRZEŻENIE
W dolnym pojemniku nie należy umieszczać
naczyń w pozycji, która może przeszkadzać
w otwarciu pokrywki pojemnika na
detergent i swobodnemu wydostawaniu
sie detergentu.
Odpowiednie dawkowanie środka do
zmywania stanowi wkład w ochronę
Środowiska.
Dawki środka myjącego są różne w
zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju
naczyƒ. Zaleca się umieścić w pojemniku
(B) od 20 do 30 g środka myjącego.
94
8. RODZAJE DETERGENTU
być
zbędne,
należy
rygorystycznie
przestrzegać następujących zaleceń:
Detergenty w pastylkach
l przeczytać
uważnie i stosować się
dokładnie do instrukcji i zaleceń podanych na
opakowaniu detergentu, którego mamy użyć;
Detergenty w pastylkach, pochodzące od
różnych producentów rozpuszczają się z
różną prędkością, zatem użyte w programach
szybkiego zmywania mogą nie być
skuteczne, gdyż mogą się nie całkowicie
rozpuścić. Jeżeli używa się detergentów w
pastylkach, zalecane jest używanie długich
programów zmywania, aby taki detergent
mógł zadziałać prawidłowo.
l skuteczność
Jeżeli użycie tego typu dtergentu nie da
zadawalających rezultatów zmywania
należy zwrócić się do producenta detergentu.
WAŻNE
W celu uzyskania dobrych efektów
zmywania należy umieszczać pastylki
detergentowe w pojemniku na detergent
do zmywania a NIE bezpośrednio w
komorze zmywania.
Nieprawidłowe stosowanie tych detergentów
może prowadzić do:
l tworzenia
się
osadu
wapnia
naczyniach i we wnętrzu zmywarki;
l zmniejszenia skuteczności zmywania i
Detergenty- koncentraty
suszenia.
Detergenty- koncentraty o zredukowanej
alkaliczności i z naturalnymi enzymami
stosowane do programu zmywania w temp.
50°C pozwalają zredukować szkodliwość
tych środków dla środowiska naturalnego, a
także chronią naczynia i samą zmywarkę.
Programy zmywania w temp. 50°C zostały
wymyślone po to, aby wykorzystać właściwości
enzymów do rozpuszczania brudu i aby
uzyskać przy temperaturze 50°C takie same
rezulaty zmywania, jak przy temperaturze 65°C.
WAŻNE
W wypadku reklamacji związanych
z niewłaściwym stosowaniem tych
produktów
nie
będzie
miała
zastosowania bezpłatna gwarancja.
Przypominamy, że przy stosowaniu
detergentów "TABS" niepotrzebny jest
sygnalizator braku soli i nabłyszczacza
(dostępny w niektórych modelach).
Jeżeli wystąpiłyby problemy ze zmywaniem
i suszeniem naczyń należy zacząć ponownie
używać tradycyjnych środków (sól, nabłyszczacz,
detergent w proszku).
Detergenty Łączone
Detergenty, które zawierają środek nabłyszczający
należy wkładać do pojemnika na detergenty
do zmywania. Pojemnik na nabłyszczacz
musi byc opróżniony (jeżli tak nie jest
należy przed zastosowaniem detergentu
łączonego wyregulować do minimum
dozownik nabłyszczacza).
W takim wypadku należy:
l napełnic ponownie pojemniki na sól i
nabłyszczacz;
l wykonać normalny cykl zmywania z pustą
zmywarką.
Należy pamiętać że po powrocie do
stosowania tradycyjnej soli do zmywarki,
dopiero po kilku cyklach zmywania system
odwapniania powróci do dzialania w sposόb
optymalny.
Detergenty łączone "TABS"
Przy stosowaniu detergentów łączonych
"TABS" (3 w 1, 4 w 1, 5 w 1, itd.) dla których
stosowanie soli lub nabłyszczacza może
95
na
PL
detergentów, które nie
wymagają użycia soli, zależy od stopnia
twardości wody u użytkownika. Należy
sprawdzić czy stopień twardości wody
mieści się w przedziale wskazanym w
instrukcji stosowania detergentu.
9. DODAWANIE
NABŁYSZCZACZA
(Rys. A "3")
Nabłyszczacz
Środek nabłyszczajacy, który dodawany jest
automatycznie podczas ostaniego płukania
przyspiesza suszenie naczyń i zapobiega
tworzeniu sie plam i matowych osadów.
Ładowanie środka nabłyszczającego
Po lewej stronie pojemnika na detergent
znajduje się zbiornik na środek nabłyszczajacy
(Rys. A "3"). Aby go otworzyć należy nacisnąć
go, i jednocześnie obrócić ku górze uchwyt
otwierania. Należy używać tylko środków
przeznaczonych do zmywarek automatycznych.
Można kontrolować poziom wybłyszczacza
przez “okienko” (C) na pojemniku.
PEŁNY
PUSTY
Odblask ciemny
Odblask jasny
Regulacja dozowania środka do
płukania w zakresie od 1 do
Regulator nabłyszczacza (D) zajduje się
pod pokrywą i można obracać go za
pomocą monety. Zalecana pozycja to 4.
Obecność wapnia w wodzie objawia się
przez obecność kamienia kotłowego lub
przez słabszy stopień wysuszenia. Z tego
powodu ważna jest regulacja zużycia
produktu płukania mająca na celu
uzyskanie optymalnych parametrów. W
przypadku, gdy po zakończeniu zmywania
na naczyniach widoczne są smugi, należy
zmniejszyć nastawę regulacji o jedną
pozycję. W przypadku gdy na naczyniach
widoczne są białe plamy lub aureole, należy
o jedną pozycję zwiększyć nastawę regulacji.
96
10. CZYSZCZENIE FILTRÓW
(Rys. A "4")
Nie wolno używać zmywarki bez filtrów.
Na układ filtrujący składają się:
A. Mały pojemnik centralny zatrzymujący
większe cząstki;
B. Mikrofiltr umieszczony pod płytką,
przechwytujący nawet najdrobniejsze
cząstki brudu, zapewniając w ten
sposób doskonałe wypłukanie;
PL
C. Płytka filtrująca wodę do zmywania w
sposób ciągły.
l Aby uzyskiwać niezmiennie nienaganne
wyniki zmywania przed każdym zmywaniem
należy koniecznie kontrolować i czyścić filtry.
l Aby wyjąć zespół filtrujący wystarczy jedynie
uchwycić za rączkę i obrócić ją w kierunku
przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek
zegara (Rys. 1).
l Pojemnik centralny można wyjąć, co
ułatwi operacje czyszczenia (Rys. 2).
l Należy wyjąć płytkę filtru (Rys. 3) i umyć
wszystko w strumieniu bieżącej wody,
posługując się ewentualnie szczoteczką.
l Dla modelu wyposażonego w samooczyszczający
się mikrofiltr konserwacja ogranicza się
do sprawdzenia zespołu filtrującego, które
można wykonywać co 15 dni. Zaleca się
mimo wszystko po każdym zmywaniu sprawdzać,
czy pojemnik centralny i płytka nie są zatkane.
OSTRZEŻENIE
Po oczyszczeniu filtrów należy sprawdzić,
czy są one poprawnie połączone ze sobą i
czy płytka jest idealnie umieszczona na
dnie zmywarki. Należy dokładnie wkręcić filtr
w płytkę, obracając nim w kierunku
zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek
zegara ponieważ niedokładne połączenie
zespołu filtrującego może ujemnie
wpłynąć na pracę zmywarki.
97
etapami i ewentualnie włączając program
ZIMNE PŁUKANIE aby zmiękczyć
zabrudzenia i usunąć większe resztki
miedzy jednym a drugim załadunkiem w
oczekiwaniu na pełny cykl zmywania.
11. PRAKTYCZNE PORADY
Jak postępować, by uzyskać
możliwie najlepsze rezultaty
zmywania
l Przed ułożeniem naczyń w maszynie
należy wyjąć resztki jedzenia (kości, ości,
resztki mięsa i warzyw, skórki z owoców,
wykałaczki, niedopałki papierosów, itd...).
by nie dopuścić do zatkania filtrów,
przewodu odpływowego i dysz ramienia
spryskującego, co powoduje zmniejszenie
sprawności zmywania.
l Nie jest konieczne płukanie naczyń przed
umieszczeniem ich w zmywarce.
l Jeśli garnki i patelnie są szczególnie
zabrudzone resztkami przypalonych potraw,
radzimy je zamoczyć przed zmywaniem.
l Układać naczynia otworami ku dołowi.
l W miarę możliwości nie dopuszczać do
wzajemnego dotykania się różnych sztuk
naczyń; poprawne ich rozmieszczenie
zapewni najlepsze wyniki zmywania.
l Po ułożeniu naczyń, sprawdzić, czy ramię
spryskujące obraca się bez przeszkód.
l Garnki i inne urządzenia kuchenne na
których pozostają przypalone lub przylegaj
ące mocno resztki jedzenia należy
zamoczyć w wodzie z dodatkiem środka
myjącego do zmywarek.
l Aby najlepiej umyć zastawę srebrną należy:
a) opłukać ją natychmiast po posiłku,
szczególnie jeśli używano jej z
majonezem, jajkami, rybą, itd...;
b) nie rozpryskiwać
myjących;
na
niej
środków
c) nie pozostawiać jej w styczności z
innymi metalami.
Jak oszczędzać
l Jeśli wykonujemy zmywanie pełnego
załadunku należy umieścić naczynia zaraz
po skończonym posiłku wkładając je
98
l W przypadku niezbyt silnego zabrudzenia
naczyń lub małego stopnia wypełnienia
koszyków
należy
wybrać
program
OSZCZĘDNY, postępując zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w liście programów.
Czego nie wolno zmywać
l Należy
pamiętać, że nie wszystkie
naczynia przystosowane są do zmywania
w zmywarce, odradzamy wstawianie części
wykonanych z materiałów termoplastycznych,
pokrywek z rączką drewnianą lub z
tworzywa, garnków z d rewnianymi
rączkami, naczyń aluminiowych, z
kryształu lub ze szkła ołowiowego, o ile
nie jest to oddzielnie wskazane.
l Niektóre
motywy dekoracyjne mają
tendencję do blaknięcia, dlatego zalecamy
zmyć kilkakrotnie jedną sztukę w
zmywarce i dopiero po upewnieniu się, że
nie następuje odbarwienie zmywać cały
komplet.
l Ponadto zalecamy aby nie zmywać zastawy
srebrnej razem z zastawą ze stali oksydowanej
aby nie nastąpiła pomiędzy nimi reakcja
chemiczna.
Gdy kupujemy nowe naczynia należy
zawsze upewnić się, czy można je
zmywać w zmywarkach.
Zalecenia na zakończenie programu
l Aby uniknąć ewentualnych śladów kropli
spadających z koszyka górnego, należy
tuż po zmywaniu wyjmować w pierwszej
kolejności koszyk dolny.
l Jeśli pozostawimy na jakiś czas naczynia
w zmywarce należy lekko uchylić drzwiczki
aby ułatwić krążenie powietrza i poprawić
warunki wysychania.
2) Umyć ramiona obrotowe pod strumieniem
wody usuwając odpadki zatykające dysze;
12. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
3) Na zakończenie operacji umieścić ramiona
obrotowe ponownie w tej samej pozycji,
pamiętając aby w przypadku ramienia
górnego wpust znalazł się we właściwej
pozycji, dokręcając go do oporu.
(Rys. A "5")
l Do mycia zewnętrzej strony zmywarki
należy używać tylko szmatki zmoczonej
ciepłą wodą, bez środków odtłuszczających i
szorstkich.
strona drzwiczek wykonane są ze stali
nierdzewnej. Jeśli mimo to zauważymy
plamy tlenków, to pochodzą one jedynie z
nadmiernego występowania w wodzie soli
żelaza.
l Zmywarka nie wymaga żadnej specjalnej
konserwacji, gdyż zbiornik myjący jest
samooczyszczający się.
l Należy okresowo, za pomocą wilgotnej
l W celu usunięcia plam, zaleca się zastosować
gąbki, czyścić uszczelkę gumową w
drzwiczkach aby wyeliminować ewentualne
ślady odpadków lub środka do płukania.
środek cierny o bardzo drobnej ziarnistości.
Nie należy stosować substancji zawierających
chlor ani druciaków.
l Zalecane jest czyszczenie zmywarki, w
1
celu usunięcia osadu z kamienia i brudu.
Zalecamy przeprowadzanie w regularnych
odstępach czasu cyklu mycia z dodatkiem
specjalnego środka do czyszczenia
zmywarek. Podczas operacji czyszczenia,
zmywarka musi być pusta.
1b
l Jeśli mimo normalnego czyszczenia płytki
i filtru zauważamy, że naczynia lub garnki
nie są wystarczająco dobrze zmyte lub
wypłukane, należy sprawdzić czy otwory
w obrotowych ramionach spryskujących
(Rys. A “5”) nie są zatkane.
2
Jeśli wymagają one czyszczenia należy
dokonać tego w sposób następujący:
1) Aby zdjąć ramię górne należy obrócić
ramieniem myjącym aż wpust ustawi
się w pozycji ukazanej przez strzałkę
(Rys. 1b). Należy popchnąć je ku górze
i utrzymując nacisk odkręcić obracając
nim w kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1) (aby
je założyć należy powtórzyć te operację
lecz obrócić w kierunku przeciwnym),
podczas gdy ramię dolne można zdjąć
pociągając je po prostu ku górze (Rys. 2);
PO UŻYCIU
Po każdym zmywaniu należy zamknąć
kurek doprowadzający wodę aby odciąć
zmywarkę od instalacji wodnej i przycisnąć
przycisk Start/Stop, co zapewni odcięcie jej
od zasilania elektrycznego.
99
PL
l Wanna zmywarki jak też wewnętrzna
Jeśli zmywarka ma pozostawać przez
dłuższy czas bezczynna, konieczne jest
wykonanie następujących czynności:
1. Wykonać program zmywania bez
ładowania naczyń, lecz ze środkiem
myjącym, co pozwoli odtłuścić maszynę;
2. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego;
3. Zamknąć kurek wejściowy wody;
100
4. Wypełnić odpowiedni pojemnik środkiem
do płukania;
5. Pozostawić drzwiczki uchylone;
6. Pozostawić czyste wnętrze zmywarki;
7. Jeśli maszyna pozostawiona jest w
pomieszczeniu, w którym temperatura
jest niższa doprowadzić temperaturę
otoczenia do wartości wyższej od 0°C i
poczekać około 24 godzin na ponowne
uruchomienie maszyny.
L Wskaźnik "TABS"
M Wskaźnik "Wi-Fi"
D WYŚWIETLACZ
E Przycisk opcji "TABS"
101
Bezpiecznik/moc pobierana/napięcie zasilania
Ciśnienie dopływu wody (MPa)
Pojemność z patelniami i naczyniami
Nakrycia (EN 50242)
120
60x85x60.9
Z BLATEM
117
59,8x82x58
BEZ BLATU
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
CZĘŚCIOWO
ZINTEGROWANA NA
8 osób
13
PL
CAŁKOWICIE
ZINTEGROWANA
9 osób
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
Zob. tabliczka znamionowa
Min. 0,08 – Maks. 0,8
9 osób
15
DANE TECHNICZNE (Zob. tabliczka znamionowa)
Głębokość z otwartymi drzwiami (cm)
Szer. x Wys. x Gł. (cm)
DANE
WOLNO STOJĄCA
DO ZABUDOWY
I Wskaźnik "POŁOWA WSADU"
C Przycisk "OPÓŹNIONY START"
WYMIARY
H Wskaźnik "SMART DOOR"
B Przycisk "WYBÓR PROGRAMU"/REJESTRACJA Wi-Fi
F Przycisk "OPCJE"
G Przycisk "START/RESET" (URUCHOM/ANULUJ program)
A Przycisk WŁ./WYŁ.
13. OPIS PANELU
STEROWANIA
14. DANE TECHNICZNE
l Nacisnąć "Uruchom/Anuluj"- rozlegnie
15. WYBÓR PROGRAMU I
FUNKCJE SPECJALNE
się sygnał dźwiękowy, kontrolka wybranego
programu pozostanie włączona, włączy
się także kontrolka zmywania.
Przycisk WŁ./WYŁ.
l Zamknąć
drzwiczki.
dźwiękowym program
zaczyna pracę.
l Aby
uruchomić urządzenie, naciśnij
przycisk WŁ./WYŁ (przez co najmniej 3
sekundy).
OSTRZEŻENIE
Po zakończeniu cyklu należy pamiętać
o wyłączeniu urządzenia przyciskiem
WŁ./WYŁ., a następnie wyciągnięciu
wtyczki i zamknięciu dopływu wody.
Jeżeli urządzenie pozostaje włączone,
a żaden program nie został wybrany
ani uruchomiony, po 5 minutach nastąpi
automatyczne wyłączenie zmywarki.
Pierwsze włączenie urządzenia i
wybór języka
Kolejne włączenie urządzenia
l Otworzyć drzwiczki.
l Podłączyć urządzenie do zasilania.
l Przytrzymać wciśnięty przycisk "WŁ./WYŁ."
przez ok. 3 sekundy, aby włączyć
zmywarkę; na wyświetlaczu pojawi się
program "ECO 2:50" lub program, który
był wybrany i zapamiętany przy włączeniu
zmywarki. (Informacje dotyczące zapisywania
programu znajdują się w części
"Zapamiętywanie ostatnio używanego
programu").
l Otworzyć drzwiczki, włożyć do środka
brudne naczynia i zamknąć drzwiczki.
l Nacisnąć
przycisk
"WŁ./WYŁ."
przytrzymać przez około 3 sekundy.
i
l W tej fazie będą aktywne tylko przyciski
"OPCJE", "TABS" oraz "URUCHOM/
ANULUJ". Na wyświetlaczu pojawi się
komunikat "BRAVA", a wszystkie
kontrolki zaświecą się na 3 sekundy.
l Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
"ENGLISH".
l Preferowany
język można wybrać,
naciskając przyciski "OPCJE" i "TABS".
Menu ustawień
Zmywarka ma pewne ustawienia fabryczne.
Jednak w menu Ustawienia można
zmodyfikować różne parametry, tak by
spełniały indywidualne wymogi dotyczące
zmywania.
Wchodzenie do menu Ustawienia
l Aby zaakceptować wybór języka, należy
Zmywarka musi ZAWSZE być wyłączona
przed rozpoczęciem tej procedury.
nacisnąć przycisk "URUCHOM/ANULUJ".
l Zaraz potem na wyświetlaczu przewinie
się jeden raz komunikat "WITAJ", a
wszystkie kontrolki zgasną.
l Komunikat programu "ECO 2:50" lub
"ECO 3:25" (z
"SMART DOOR").
aktywowaną
opcją
l Otworzyć drzwiczki.
l Włączyć zmywarkę przytrzymując wciśnięty
przycisk "WŁ./WYŁ." przez ok. 3 sekundy.
l Przytrzymać wciśnięte przyciski "Progr."
102
Po
sygnale
automatycznie
i "WŁ./WYŁ." przez ok. 5 sekund.
l Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Programy "IMPULSE"
(tylko niektóre modele)
"USTAWIENIA", a kontrolki "OPCJE"
oraz "TABS" będą się świecić.
l Naciskanie przycisku "Progr." umożliwia
wybór parametrów, które mogą być
kolejno regulowane (ODKAMIENIANIE
→ SYGNAŁ DŹWIĘKOWY → FUNKCJA
MEMO).
Progr.y "IMPULSE" wykorzystują impulsową
technologię mycia, która ogranicza zużycie i
hałas, i poprawia efektywność.
"Przerywanej" pracy pompy myjącej NIE
należy uznawać za wadliwe działanie;
jest cechą charakterystyczną mycia
impulsowego i dlatego powinna być
uważana za normalną cechę programu.
l Dostosowanie
PL
parametrów następuje
przez naciskanie przycisków "OPCJE" (-)
oraz "TABS" (+).
l Opis regulacji ustawienia ODKAMIENIANIE
ADDISH (możliwość dodawania
naczyń po uruchomieniu programu)
znajduje się w odpowiednim rozdziale
instrukcji).
l Opis regulacji ustawienia SYGNAŁ
DŹWIĘKOWY znajduje się w odpowiedniej
części instrukcji).
l Opis
regulacji ustawienia FUNKCJA
MEMO znajduje się w odpowiedniej
części instrukcji).
Jeśli użytkownik otworzy drzwi w trakcie
działania programu, cykl zostanie automatycznie
wstrzymany, a na wyświetlaczu pojawi się
komunikat "OTWARTE DRZWI".
Co 7 sekund lub po wciśnięciu dowolnego
przycisku pojawi się komunikat:
l "ADD-DISH WŁĄCZONE", jeśli możliwe
będzie włożenie do zmywarki kolejnych
naczyń przy zachowaniu gwarancji
prawidłowego zmywania.
Programy "AUTOMATYCZNE"
Modele z czujnikiem Smart Loading
Program "AUTO CODZIENNY", dzięki
algorytmowi, który analizuje w czasie
rzeczywistym stopień zabrudzenia naczyń,
automatycznie ustawia idealną temperaturę
i czas mycia, optymalizując zużycie wody i
energii elektrycznej.
l "ADD-DISH WYŁĄCZONE", jeśli nie
będzie możliwe włożenie do zmywarki
kolejnych
naczyń
przy
zachowaniu
gwarancji prawidłowego zmywania.
Po zamknięciu drzwi cykl zostanie
wznowiony od momentu, w którym go
przerwano.
Modele z czujnikiem zanieczyszczeń
(tylko w niektórych modelach).
Zmywarka jest wyposażona w czujnik
zabrudzeń, zdolny do analizowania mętności
wody podczas wszystkich faz Progr.ów
"AUTOMATYCZNYCH" (zob. opis Progr.ów).
Dzięki tej funkcji parametry cyklu mycia są
automatycznie dostosowywane do rzeczywistego
poziomu zabrudzenia naczyń. Jest tak
ponieważ mętność wody wiąże się z ilością
zabrudzeń na naczyniach. W ten sposób
zapewnione są doskonałe wyniki mycia z
jednoczesną optymalizacją zużycia wody i
energii.
103
Otworzyć drzwi powoli i ostrożnie, aby
uniknąć pochlapania wodą.
OSTRZEŻENIE
W przypadku otwarcia drzwi podczas
cyklu suszenia przerywany sygnał
dźwiękowy informuje użytkownika, że
cykl suszenia nie został jeszcze
zakończony. Sygnał dźwiękowy ustanie
po 2 minutach i urządzenie wyłączy się.
Przerwa w programie
Tylko w przypadku modeli z opcją
"SMART DOOR", podczas fazy suszenia
drzwiczki zostaną otwarte automatycznie i
konieczne będzie odczekanie na sygnał
końca cyklu, zanim można będzie
wyjąć naczynia.
Otwieranie drzwi podczas pracy programu
nie jest zalecane, szczególnie na etapie
głównego mycia i końcowego płukania na
gorąco. Jeśli jednak drzwi są otwarte
podczas pracy programu (na przykład, aby
dodać talerze), urządzenie zatrzyma się
automatycznie. Drzwi należy zamknąć bez
naciskania żadnych przycisków. Cykl
rozpocznie się od momentu, w którym
został przerwany.
OSTRZEŻENIE
W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu
suszenia przerywany sygnał dźwiękowy
informuje użytkownika, że cykl suszenia nie
został jeszcze zakończony.
ANULOWANIE
PROGRAMU
PERFECT RAPID ZONE
(tylko w niektórych modelach)
Strefa "Perfect Rapid Zone" znajduje się po
lewej stronie komory zmywarki, gdzie 2
dodatkowe ramiona myjące są aktywowane
podczas programu Rapid (SZYBKI 24' i
ZOOM 39’) oraz program (UNIWERSALNY,
DEZYNFEKCJA , UNIWERSALNY PLUS ,
ECO PLUS) w celu zapewnienia dodatkowej
mocy mycia oraz ilości wody w tej strefie.
TRWAJĄCEGO
Aby zmienić lub anulować trwający program,
należy wykonać następujące czynności:
l Otworzyć drzwiczki.
l Przytrzymać wciśnięty przycisk "URUCHOM/
ANULUJ" przez co najmniej 3 sekundy.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
"ANULUJ" i będą słyszalne sygnały
dźwiękowe.
l Trwający program zostanie anulowany.
l W tym momencie można ustawić nowy
program, używając przycisku "Progr.".
Przyciski opcji
OSTRZEŻENIE
Przed uruchomieniem nowego programu
należy sprawdzić, czy w dozowniku nadal
jest detergent. Uzupełnić detergent w
razie potrzeby.
Koniec programu
Co 30 sekund rozlegnie się 5-sekundowy
brzęczyk (jeżeli nie jest wyciszony),
wskazując, że Progr. został zakończony.
Przyciski opcji zapewniają dodatkowe opcje
mycia, umożliwiając dostosowanie Progr.ów
mycia (lista Progr.ów, w których można
włączyć każdą z opcji, znajduje się w tabeli
w rozdziale 17). Opcje są włączane (lub
wyłączane) przed uruchomieniem Progr.u
za pomocą odpowiednich przycisków. Na
wyświetlaczu włączą się (lub wyłączą)
odpowiednie wskaźniki.
Przyciski opcji należy włączać po wybraniu
Progr.u mycia.
104
Jeśli wybrano opcję, która nie jest zgodna
z wybranym programem, kontrolka opcji
miga, a następnie gaśnie.
OSTRZEŻENIE
Przycisk "POŁOWA WSADU"
(tylko w niektórych modelach).
Jeśli trzeba umyć tylko kilka naczyń (np.
szklanki, filiżanki, talerze), można włączyć
opcję "POŁOWA WSADU". W ten można
oszczędzać wodę, energię i czas. Przy opcji
"POŁOWA WSADU" należy używać mniej
detergentu niż przy pełnym wsadzie.
Przycisk "SMART DOOR"
(AUTOMATYCZNE OTWIERANIE DRZWI)
(tylko w niektórych modelach).
Ta opcja uruchamia specjalne urządzenia,
które uchyla drzwi o kilka centymetrów
podczas lub na zakończenie cyklu suszenia
(w zależności od Progr.u).
Zapewnia to naturalne i wydajne suszenie
naczyń. Czas trwania wybranego cyklu
automatycznie się zmieni, aby uzyskać
optymalną temperaturę dla cyklu płukania,
co znacznie ogranicza pobór energii.
Automatyczne otwieranie drzwi pod koniec
fazy suszenia umożliwia cyrkulację powietrza,
eliminując ryzyko brzydkich zapachów.
Gdy otworzą się drzwi, komunikat "SMART
DOOR" pojawi się na wyświetlaczu.
Opcja ta jest automatycznie włączana
w programie "ECO". W każdym
przypadku możliwe jest jej wyłączenie.
Funkcja "SMART DOOR" nie jest
dostępna w programach "ZOOM 39'",
"SZYBKI 24'" i "MYCIE WSTĘPNE".
Przycisk "TABS"
Ta opcja optymalizuje wykorzystanie
detergentów typu "TABS" („3 w 1” / „4 w 1”/
„5 w 1” itp.). Przez naciśnięcie tego przycisku
wybrany program mycia zostaje zmodyfikowany,
w celu uzyskania najlepszej efektywności z
połączonych detergentów. Ponadto ostrzeżenia
„brak soli” i „brak nabłyszczacza”.
OSTRZEŻENIE
Po wybraniu ta opcja pozostaje
włączona (świeci się wskaźnik), na
kolejne cykle mycia. Można ją
wyłączyć (wyłączony wskaźnik), przez
ponowne naciśnięcie przycisku.
Ta opcja jest zalecana przy używaniu
programu SZYBKI 24’, którego czas
pracy można wydłużyć o około 15
minut, umożliwiając tabletkom detergentu
uzyskanie lepszego efektu.
KONTROLKA OSTRZEGAWCZA
"BRAK SOLI"
Jeśli konieczne jest uzupełnienie soli w
zmywarce, podczas wybierania programu
będzie wyświetlany komunikat "SPRZEDAŻ".
Pojawianie się białawych plam na naczyniach
jest zasadniczo sygnałem ostrzegającym o
konieczności napełnienia pojemnika na sól.
Aby zapewnić poprawne działanie
wskaźnika soli, NALEŻY ZAWSZE
CAŁKOWICIE NAPEŁNIAĆ POJEMNIK
SOLI.
105
PL
Przycisk "Express"
(tylko w niektórych modelach).
Przycisk ten umożliwia średnio 25%
oszczędność energii i czasu (w zależności
od wybranego cyklu), obniżenie temperatury
wody myjącej i skrócenie czasu suszenia
podczas płukania końcowego. Ta opcja jest
zalecana do mycia wieczorem, gdy idealnie
suche naczynia nie są natychmiast
potrzebne. Aby dokończyć suszenie, należy
lekko uchylić drzwi zmywarki, co zapewni
naturalną cyrkulację powietrza w urządzeniu.
Jeżeli włączono tę opcję, nie wolno w
żaden sposób zapobiegać otwarciu się
drzwi, ani zamykać ich na siłę, ponieważ
doprowadzi to do uszkodzenia mechanizmu.
Należy zapewnić wolne miejsce przed
drzwiami, a przed zamknięciem zaczekać,
aż urządzenie otwierające zakończy pracę.
Przycisk "OPÓŹNIONY START"
Jeżeli opóźnione uruchomienie nie
zostanie potwierdzone przez naciśnięcie
przycisku "Uruchom/Anuluj", opóźnione
uruchomienie zostanie anulowane po
około 10 sekundach.
Za pomocą tego przycisku można ustawić
czas
uruchomienia
zmywarki,
z
opóźnieniem od 1 do 23 godzin. Aby
ustawić opóźnione uruchomienie, należy
wykonać następujące czynności:
(Tylko modele wolnostojące)
Długość wybranego cyklu pojawi się
na wyświetlaczu. Po zakończeniu
odliczania program uruchomi się
automatycznie, a długość wybranego
cyklu zostanie przedstawiona na
wyświetlaczu.
l Otworzyć drzwiczki.
l Włączyć zmywarkę przytrzymując przycisk
"WŁ./WYŁ." przez ok. 3 sekundy.
l Wybrać program zmywania.
l Nacisnąć przycisk "OPÓŹNIONY START"
(na wyświetlaczu pojawi się "0:30").
Aby anulować opóźniony start, należy:
l Przytrzymać przycisk "URUCHOM/ANULUJ”.
przez 3 sekundy lub dłużej. Na wyświetlaczu
pojawi się "RESETOWANIU" i rozlegnie
się sygnał dźwiękowy.
l Aby
zwiększyć opóźnienie, należy
nacisnąć przycisk ponownie (każde
naciśnięcie zwiększa opóźnienie o 30
minut, maksymalnie do 23:30).
l Kiedy
dla programu
opóźnienie:
ustawione
anulowany. Na wyświetlaczu pojawią się
dwie kreski.
jest
- Po naciśnięciu przycisku "URUCHOM/
ANULUJ" na wyświetlaczu pojawi się
czas odliczania "00:00" z migającym
znakiem ":".
- Po naciśnięciu dowolnego przycisku (z
wyjątkiem przycisków "WŁ./WYŁ." i
"Progr." przez 3 sekundy), nazwa programu
zostanie wyświetlona w pojedynczym
przewinięciu na wyświetlaczu, a następnie
ponownie wyświetli się czas opóźnienia.
- Po upływie ustawionego czasu nazwa
programu zostanie wyświetlona w
pojedynczym przewinięciu na wyświetlaczu,
a pozostały czas będzie wyświetlony
jako "0:00h".
l Aby
l Opóźniony start i wybrany Progr. zostanie
rozpocząć
odliczanie,
należy
nacisnąć przycisk "URUCHOM/ANULUJ".
Na wyświetlaczu będzie pokazany czas,
jaki pozostał do końca programu. Po
zakończeniu odliczania program uruchomi
się automatycznie.
l W tym momencie, aby ustawić zmywarkę,
należy wybrać nowy Progr. i dowolne
przyciski opcji, jak wskazano w punkcie
"USTAWIENIA PROGR.U".
Włączanie lub wyłączanie sygnał
sygnal dzwiekowy
Można dezaktywować włączanie się i
wyłączanie sygnałów dźwiękowych w następujący
sposób (domyślnie są ustawione jako aktywne):
Zmywarka musi ZAWSZE być wyłączona
przed rozpoczęciem tej procedury.
l Otworzyć drzwiczki.
l Włączyć zmywarkę przytrzymując wciśnięty
przycisk "WŁ./WYŁ." przez ok. 3 sekundy.
l Przytrzymać wciśnięte przyciski "Progr."
106
i "WŁ./WYŁ." przez ok. 5 sekund.
l Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
l Wyłączyć zmywarkę, naciskając przez 3
"USTAWIENIA", a kontrolki "OPCJE"
oraz "TABS" będą się świecić.
l Naciskać przycisk "Progr." do momentu
wybrania parametru "SYGNAŁ DŹWIĘKOWY".
sekundy przycisk "WŁ./WYŁ.",
potwierdzić nowe ustawienie.
Aby ponownie włączyć alarm,
wykonać tę samą procedurę.
l Dostosowanie
parametrów następuje
przez naciskanie przycisków "OPCJE" (-)
oraz "TABS" (+), które umożliwiają
zmianę wartości z TAK na NIE i
odwrotnie.
aby
należy
Włączanie lub wyłączanie TRYBU
DEMO (do użytku wyłącznie w
sklepach)
sekundy przycisk "WŁ./WYŁ.",
potwierdzić nowe ustawienie.
Aby ponownie włączyć alarm,
wykonać tę samą procedurę.
PL
Aktywacja
l Wyłączyć zmywarkę, naciskając przez 3
Zmywarka musi ZAWSZE być wyłączona
przed rozpoczęciem tej procedury.
aby
należy
1. Otworzyć drzwiczki.
2. Włączyć
urządzenie
przycisku WŁ./WYŁ.
FUNKCJA MEMO (zapamiętywanie
ostatnio używanego programu)
za
pomocą
3. Nacisnąć przyciski "Progr." i "OPÓŹNIONY
START"
jednocześnie przez 5
sekund.
Zmywarka musi ZAWSZE być wyłączona
przed rozpoczęciem tej procedury.
4. na wyświetlaczu pojawi się "TRYB
DEMO WŁĄCZONY".
l Otworzyć drzwiczki.
5. Jeśli żaden przycisk nie zostanie
naciśnięty przez 30 sekund, zostanie
uruchomiony
Progr.
symulujący
rozpoczęcie Progr.u mycia.
l Włączyć zmywarkę przytrzymując wciśnięty
przycisk "WŁ./WYŁ." przez ok. 3 sekundy.
l Przytrzymać wciśnięte przyciski "Progr."
Opcje Progr./Opcje/Opóźniony start są
włączone, a przez naciskanie tych
przycisków można symulować działanie
produktu bez uruchamiania mycia.
i "WŁ./WYŁ." przez ok. 5 sekund.
l Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
"USTAWIENIA", a kontrolki "OPCJE"
oraz "TABS" będą się świecić.
Wyłączanie
l Naciskać przycisk "Progr." do momentu
wybrania parametru "FUNKCJA MEMO".
l Dostosowanie
parametrów następuje
przez naciskanie przycisków "OPCJE" (-)
oraz "TABS" (+), które umożliwiają
zmianę wartości z "TRYB MEMO
WŁĄCZONY"
na
"TRYB
MEMO
WYŁĄCZONY" i odwrotnie.
107
OSTRZEŻENIE
Jeżeli po zainstalowaniu urządzenia
działa prawidłowo, ale cykl mycia nie
uruchamia się po naciśnięciu przycisku
Start, możliwe że nie wyłączono "Trybu
Demo".
3. Nacisnąć przyciski "Progr." i "OPÓŹNIONY
START"
jednocześnie przez 5
sekund.
Zmywarka musi ZAWSZE być wyłączona
przed rozpoczęciem tej procedury.
1. Otworzyć drzwiczki.
2. Włączyć
urządzenie
przycisku "WŁ./WYŁ".
za
pomocą
108
4. Na wyświetlaczu pojawi się "TRYB
DEMO WYŁĄCZONY".
5. Wyłączyć urządzenie.
16. ZDALANE STEROWANIE
(WI-FI)
Udana rejestracja
l Na wyświetlaczu jeden raz pojawi się
komunikat "POŁĄCZONA", następnie
pojawi
się
komunikat
"ZDALNE
STEROWANIE", a kontrolka "Wi-Fi"
będzie świecić światłem ciągłym.
Urządzenie jest wyposażone w technologię
Wi-Fi, która umożliwia zdalne sterowanie
urządzeniem za pomocą aplikacji.
l Można teraz sprawdzać stan urządzenia
Parowanie urządzenia z aplikacją
z aplikacji.
na urządzenia przenośne.
Nieudana rejestracja
Jeśli rejestracja nie powiedzie się (lub nie
uda w ciągu 5 minut):
Aplikacja Candy simply-Fi jest dostępna
na tablety i smartfony z systemem
Android i iOS.
l Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
"SPRÓBUJ PONOWNIE".
l Urządzenie nie będzie podłączone.
Aby poznać wszystkie szczegóły
funkcji Wi-Fi, można zbadać menu
aplikacji w trybie DEMO.
l Należy powtórzyć procedurę rejestracji z
poziomu aplikacji.
l Upewnić się, że ruter jest włączony i
smartfon/tablet jest
domowej sieci Wi-Fi.
podłączony
do
l Włączyć
BLUETOOTH
w
swoim
smartfonie/tablecie (jeśli jest dostępny).
l Otworzyć
aplikację, utworzyć profil
użytkownika i zarejestrować urządzenie,
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
l Włączyć zmywarkę, przytrzymując przycisk
Więcej
informacji
znajduje
się
w
"Skróconych instrukcjach dot. rejestracji
aplikacji", dostarczanych wraz z maszyną,
dostępnych również pod linkiem:
go.candy-group.com/bm-dw
Resetowanie WiFi
W razie problemów lub zmiany hasła do
domowego
rutera
należy
powtórzyć
procedurę rejestracji, usuwając produkt z
aplikacji.
WŁ./WYŁ. przez 3 sekundy, jeśli pojawi
się takie polecenie w aplikacji.
AKTYWACJA ZDALNEGO
STEROWANIA
l Nacisnąć "Progr. 3sek. Wi-Fi" przez 3
sekundy; à na wyświetlaczu będzie się
przewijać komunikat "REJESTRACJA",
a kontrolka "Wi-Fi" będzie wyłączona.
Aby zdalnie sterować maszyną, należy:
l Napełnić zmywarkę, dodać detergent i
zamknąć drzwiczki.
l W ciągu 60 sekund przytrzymać przycisk
"OPÓŹNIONY START" przyciśnięty przez
3 sekundy; na wyświetlaczu przez 5 minut
będzie widoczny komunikat "ŁATWY",
kontrolka Wi-Fi zamiga powoli 3 razy, po
czym zgaśnie na 2 sekundy.
l Wprowadzić hasło do swojej domowej
sieci Wi-Fi
procedurę.
w
aplikacji
i
zakończyć
l Włączyć zmywarkę.
l Nacisnąć
"Progr. 3sek. WiFi" i
przytrzymać przez 3 sekundy. à Na
wyświetlaczu pojawi się komunikat
"ZDALNE STEROWANIE".
l Można teraz sprawdzać stan urządzenia
109
z aplikacji.
PL
l Należy pobrać aplikację Candy simply-Fi
DEZAKTYWACJA
STEROWANIA
Kontrolka "Wi-Fi"
ZDALNEGO
l Aby wyjść z trybu zdalnego sterowania,
l Wskazuje stan połączenia produktu z
należy nacisnąć „Progr. 3sek. WiFi”
ponownie i przytrzymać przez 3 sekundy.
l Jeśli żaden cykl zmywania nie jest w
toku:
- Kontrolka "Wi-Fi" zacznie powoli migać,
a na wyświetlaczu pojawi się komunikat
"ZDALNE STEROWANIE WYŁĄCZONE".
l Jeśli cykl zmywania jest w toku:
- Kontrolka "Wi-Fi" zacznie powoli migać,
a na wyświetlaczu pojawi się komunikat
"ZDALNE STEROWANIE WYŁĄCZONE".
- Na wyświetlaczu jeden
pojawi się
komunikat "OTWARTE DRZWI".
- Cykl
zostanie
zakończony
sterowania z aplikacji.
bez
Alternatywny sposób wyjścia z trybu
zdalnego sterowania.
l Nacisnąć przycisk „Uruchom/Anuluj”
przez 3 sekundy
Jeśli cykl zmywania jest w toku, zostanie
anulowany, a urządzenie opuści tryb
ZDALNEGO STEROWANIA. Kontrolka
"Wi-Fi" będzie powoli migać. Teraz
można ustawić nowy cykl zmywania za
pomocą panelu sterowania.
l Nacisnąć przycisk "WŁ./WYŁ." przez 3
sekundy (lub wyłączyć zasilanie)
Jeśli cykl zmywania jest w toku, zostanie
zatrzymany, a urządzenie opuści tryb
ZDALNEGO
STEROWANIA.
Przy
ponownym włączeniu kontrolka "Wi-Fi"
będzie powoli migać, a cykl, który był w
toku, zostanie wznowiony od momentu
przerwania.
Otwarcie
drzwiczek
spowoduje
zablokowanie ZDALNEGO STEROWANIA.
Aby wznowić sterowanie z aplikacji
należy zamknąć drzwiczki.
110
domową siecią Wi-Fi. Może się ona
zachowywać następująco:
- WOLNO MIGAJĄCA: zdalne sterowanie
niemożliwe.
- SZYBKO
MIGAJĄCA
PRZEZ
3
SEKUNDY I WYŁĄCZAJĄCA SIĘ:
urządzenie nie może połączyć się z
domową siecią Wi-Fi lub nie zostało
zarejestrowane w aplikacji.
- POWOLI MIGA 3 RAZY, NASTĘPNIE
JEST WYŁĄCZONA PRZEZ 2 SEKUNDY:
trwa procedura rejestrowania w aplikacji.
17. OPIS PROGRAMÓW
Opis
Program do naczyń normalnie zabrudzonych
(najbardziej efektywny pod względem łącznego
zużycia energii i wody dla tego rodzaju naczyń).
Program znormalizowany EN 50242.
Przeznaczony
do
zmywania
mocno
zabrudzonych naczyń i garnków.
P1
ECO
P2
INTENSYWNY
P3
UNIWERSALNY
P4
ZOOM 39’
P5
SZYBKI 24'
P6
MYCIE WSTĘPNE
P7
DEZYNFEKCJA
P8
INTENSYWNY
SZYBKI
P9
UNIWERSALNY
PLUS
Do zmywania codziennego. Dwa płukania
końcowe gwarantują wysoką czystość.
P10
CODZIENNY
Szybki
program
do
naczyń
normalnie
zabrudzonych, do częstego stosowania przy
normalnym załadunku.
P11
ECO PLUS
P12
DELIKATNY
Przeznaczony do zmywania naczyń i garnków
codziennego użytku, normalnie zabrudzonych.
Szybki cykl klasy A do mycia i suszenia.
* Odpowiedni do mycia naczyń do 8 kompletów
naczyń
Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tuż po
zakończeniu posiłku po podgrzaniu wody
wskazane do zmywania naczyń dla 6 osób
najwyżej.
Wstępne, krótkie zmywanie wykonywane rano
lub w południe, kiedy chcemy przenieść główne
zmywanie na okres po kolacji.
Cylkl antybakteryjny, polecany do naczyń (nawet
bardzo zabrudzonych), butelek dla niemowląt
itp.
Do zmywania naczyń bardzo zabrudzonych.
Program w temperaturze średniej, do mycia
naczyń i garnków normalnie zabrudzonych z
zastosowaniem detergentów z enzymami.
Program przystosowany do zmywania naczyń
delikatnych, zdobionych i z kryształu. Wskazany
do zmywania naczyń w niewielkim stopniu
zabrudzonych, za wyjątkiem garnków.
Zmywanie z myciem wstępnym
Dla programów z myciem wstępnym zalecane jest dodanie dodatkowj ilości detergentu (max. 10
gramów) bezpośrednio do wnętrza zmywarki.
111
PL
Programu
Średni czas mycia¹ (min.)
Przyci "SMART DOOR"
Przycisk "POŁOWA WSADU"
Przyci "TABS"
205
TAK
TAK
TAK
75
130
TAK
TAK
TAK
60
120
TAK
TAK
TAK
60
39
N.D.
N.D.
TAK
50
24
N.D.
N.D.
TAK
-
5
N.D.
N.D.
75
140
TAK
N.D.
TAK
■
65
85
TAK
TAK
TAK
-
70
125
TAK
N.D.
TAK
55
65
75
95
TAK
TAK
TAK
55
240
TAK
N.D.
TAK
45
85
TAK
TAK
TAK
Programy "IMPULSE"
45
Detergent do wstępnego
zmywania
Programu
Temperatura mycia (°C)
Opcje
●
●
■
■
P1
ECO
P2
INTENSYWNY
P3
UNIWERSALNY
P4
ZOOM 39’
P5
SZYBKI 24'
P6
MYCIE
WSTĘPNE
P7
DEZYNFEKCJA
P8
INTENSYWNY
SZYBKI
●
P9
UNIWERSALNY
PLUS
-
P10
CODZIENNY
P11
ECO PLUS
P12
DELIKATNY
- ■
-
● -
- ■
- - ■
112
● = Detergent mycia wstępnego
■ = Programy ”IMPULSE”
N.D.= OPCJA NIEDOSTĘPNA
1) Z zimną wodą (15°C) - Tolerancja ±10%-
PL
W przypadku korzystania z ciepłej wody czas pozostały do zakończenia programu jest
automatycznie aktualizowany podczas jego działania. Wartości mierzone w laboratorium zgodnie z
normą europejską EN 50242 (wartości mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania).
113
18. MODUŁ ODKAMIENIACZA
W zależności od źródła, woda zawiera
różne ilości kamienia i minerałów, które
osadzają się na naczyniach pozostawiając
białe plamy i ślady. Im wyższy poziom tych
minerałów w wodzie, tym twardsza jest
woda. Zmywarka wyposażona jest w
odkamieniacz, który dzięki zastosowaniu
specjalnej soli regenerującej dostarcza
zmiękczoną wodę do mycia naczyń.
Informacje o twardości wody można
uzyskać od firmy wodociągowej.
Ustawić odkamieniacz w zależności od
stopnia twardości wody w następujący
sposób:
Zmywarka
musi
ZAWSZE
być
wyłączona przed rozpoczęciem tej
procedury.
1. Włączyć zmywarkę przytrzymując przycisk
"WŁ./WYŁ." przez ok. 3 sekundy.
2. Przytrzymać wciśnięte przyciski "Progr." i
"WŁ./WYŁ." przez ok. 5 sekund.
Regulacja odkamieniacza
3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
"USTAWIENIA", a kontrolki "OPCJE"
oraz "TABS" będą się świecić.
Użycie soli
regenerującej
Ostawienie
odkamieniacza
Odkamieniacz może uzdatniać wodę o
twardości do 90 °fH (skala francuska) lub
50 °dH (skala niemiecka) poprzez 8
ustawień. W poniższej tabeli przedstawiono
ustawienia dla wody z sieci wodociągowej,
która ma być uzdatniana.
0
0-5
0-3
NIE
S0
1
6-10
4-6
TAK
S1
2
11-20
7-11
TAK
S2
3
21-30
12-16
TAK
S3
4*
31-40
17-22
TAK
S4
5
41-50
23-27
TAK
S5
6
51-60
28-33
TAK
S6
7
61-90
34-50
TAK
S7
°dH
(skala
niemiecka)
°fH
(skala
francuska)
Poziom
Twardość wody
4. Naciskać przycisk "Progr." do momentu
wybrania "ODKAMIENIANIE S4" (poziom
fabryczny S4).
5. Dostosowanie parametrów następuje
przez naciskanie przycisków "OPCJE"
(S7 → S0) oraz "TABS" (S0 → S7), w
celu zwiększenia lub zmniejszenia
poprzednio ustawionego poziomu.
6. Wyłączyć zmywarkę, naciskając przez 3
sekundy przycisk „WŁ./WYŁ.”, aby
potwierdzić nowe ustawienie.
Aby ponownie zmienić ustawienie zmiękczacza,
należy wykonać tę samą procedurę.
OSTRZEŻENIE
W przypadku przerwania procedury
wyłączyć zmywarkę, naciskając przycisk
"WŁ./WYŁ." i zacząć procedurę od
początku (KROKU 1).
* Moduł odkamieniacza jest ustawiony
fabryczne na poziom 4 (S4), ponieważ
jest to ustawienie odpowiednie dla
większości użytkowników.
114
19. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I GWARANCJA
Jeżeli zmywarka nie działa prawidłowo, należy sprawdzić instrukcje przedstawione poniżej
z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania najczęstszych problemów.
Jeżeli usterka będzie się utrzymywać lub powtarzać, należy się skontaktować z
Centrum Wsparcia Technicznego.
RAPORTY O BŁĘDACH
"E" (np. Błąd 2 = E2) i krótkim sygnałem dźwiękowym.
l Modele bez wyświetlacza: błąd sygnalizowany jest migotaniem wszystkich lampek
kontrolnych LED - tyle razy, ile wynosi kod błędu - z 5-sekundowymi przerwami (np.:
Błąd 2 = dwa migotania -> pauza 5 sekund -> dwa migotania -> itd.).
Tylko modele z wyświetlaczem
Wyświetlany błąd
"SPRAWDŹ WODĘ"
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
(tylko niektóre modele).
Znaczenie i rozwiązania
Zmywarka nie napełnia się wodą
E2 (z wyświetlaczem)
Upewnić się, że dopływ wody jest otwarty.
Upewnić się, że wąż doprowadzający wodę nie jest zgięty ani
zmiażdżony.
Upewnić się, że rura odpływowa znajduje się na odpowiedniej
wysokości (patrz rozdział na temat montażu).
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
Zamknąć dopływ wody, odkręcić wąż doprowadzenia wody z tyłu
zmywarki i sprawdzić, czy filtr „piaskowy” nie jest zatkany.
Zmywarka nie usuwa wody
E3 (z wyświetlaczem)
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
Upewnić się, że rura spustowa nie jest wygięta, zatkana lub
zablokowana, a filtr nie jest zatkany.
Upewnić się, że syfon nie jest zatkany.
Woda wycieka
E4 (z wyświetlaczem)
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
Upewnić się, że rura spustowa nie jest wygięta, zatkana lub
zablokowana, a filtr nie jest zatkany.
Upewnić się, że syfon nie jest zatkany.
E8-Ei (z wyświetlaczem)
Grzałka wody nie działa prawidłowo lub płyta filtra jest zatkana.
z krótkim sygnałem
dźwiękowym
Czyszczenie płyty filtra.
Wszystkie inne kody
(z wyświetlaczem)
Wyłącz zmywarki i odłącz ją od gniazdka zasilania, odczekaj 1
minutę. Włącz zmywarkę i uruchom program. Jeśli błąd znowu się
pojawi, skontaktuj się bezpośrednio z Autoryzowanym Centrum
Obsługi Klienta.
115
PL
l Modele z wyświetlaczem: Błędy są sygnalizowane przez numer poprzedzony literą
Tylko modele bez wyświetlacza
Jeśli podczas pracy programu wystąpią usterki, lampka kontrolna odpowiadająca
wybranemu cyklowi zacznie szybko migać i zabrzmi przerywany sygnał dźwiękowy. W
takim przypadku należy wyłączyć zmywarkę, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Po sprawdzeniu, czy dopływ wody jest otwarty, czy rura spustowa nie jest wygięta i
czy syfon lub filtry nie są zatkane, należy ponownie ustawić wybrany program.
Jeżeli usterka będzie się utrzymywać, należy się skontaktować z Centrum Wsparcia
Technicznego.
Zmywarka wyposażona jest w zabezpieczenie przed przepełnieniem, które w razie
problemu automatycznie odprowadza nadmiar wody.
OSTRZEŻENIE
Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia zabezpieczającego
przed przepełnieniem, nie zaleca się przesuwania ani
przechylania zmywarki podczas pracy. W razie konieczności
przechylenia lub przesunięcia zmywarki należy upewnić się,
że cykl zmywania jest zakończony i że w urządzeniu nie
pozostaje woda.
Inne usterki
USTERKA
1. Żaden program
nie działa
2. Zmywarka nie
napełnia się
wodą
3. Zmywarka nie
odprowadza
wody
4. Zmywarka ciągle
odprowadza
wodę
PRZYCZYNA
Wtyczka nie jest podłączona do
gniazdka
Nie naciśnięto przycisku O/I
Drzwi są otwarte
Brak prądu
Zobacz punkt 1
Zawór wody jest zamknięty
Wąż doprowadzający wodę jest
załamany
Filtr węża doprowadzającego
wodę jest zatkany
Filtr jest zabrudzony
Rura spustowa jest załamana
Przedłużenie rury spustowej
nie jest prawidłowo podłączone
Podłączyć wtyczkę
Nacisnąć przycisk
Zamknąć drzwi
Sprawdzić
Sprawdzić
Otworzyć zawór z wodą
Wyeliminować załamania węża
Oczyścić filtr na końcu węża
Oczyścić filtr
Wyeliminować załamania rury
Postępować zgodnie z instrukcjami
dotyczącymi podłączenia rury
spustowej
Przyłącze wylotowe na ścianie
jest skierowane ku dołowi, a
nie ku górze
Wezwać wykwalifikowanego technika
Zbyt niskie położenie rury
spustowej
Rurę spustową podnieść na
wysokość co najmniej 40 cm nad
podłogą
116
ROZWIĄZANIE
5. Nie słychać, aby
ramiona
natryskowe
obracały się
6. W urządzeniach
elektronicznych bez
wyświetlacza:
jeden lub więcej
wskaźników
szybko miga
PRZYCZYNA
Nadmierna ilość detergentu
Jakieś naczynie blokuje obrót
ramienia
Płyta filtracyjna i filtr bardzo
zabrudzony
Zakręcony zawór wody
Zobacz punkt 5
Dno patelni nie zostało dobrze
umyte
Brzeg patelni nie został dobrze
umyty
Ramiona natryskowe są
częściowo zatkane
7. Naczynia umyte
tylko częściowo
8. Detergent nie jest
podany lub jest
podany częściowo
9. Obecność białych
plam na
naczyniach
10. Hałas podczas
mycia
11. Naczynia nie
są całkowicie
suche
Naczynia nie zostały
prawidłowo załadowane
Koniec rury spustowej
zanurzony jest w wodzie
Odmierzono niewłaściwą ilość
detergentu lub jest on stary i
zbrylony
Zakrętka pojemnika z solą nie
jest prawidłowo zamknięta
Program mycia nie jest dość
intensywny
Sztućce, naczynia, patelnie
itp. uniemożliwiają otwarcie
dozownika detergentu
Woda z sieci jest zbyt twarda
Naczynia uderzają o siebie
Ramiona obrotowe uderzają o
naczynia
Niedostateczny przepływ
powietrza
Brak nabłyszczacza
117
ROZWIĄZANIE
Zmniejszyć ilość detergentu.
Użyć odpowiedniego detergentu
Sprawdzić
Oczyścić płytę filtracyjną i filtr
Wyłączyć urządzenie
Otworzyć zawór
Ponownie ustawić cykl
Sprawdzić
Przypalone resztki należy
namoczyć przed włożeniem
patelni do zmywarki
Zmienić położenie patelni
Zdjąć ramiona natryskowe,
odkręcając nakrętki pierścieniowe
zgodnie z ruchem wskazówek
zegara i przemyć pod bieżącą wodą
Nie umieszczać naczyń zbyt
blisko siebie
Koniec rury spustowej nie może
stykać się z wypływającą wodą
Zwiększyć ilość w zależności od
stopnia zabrudzenia naczyń lub
zmienić detergent
Dokręcić prawidłowo
Wybrać intensywniejszy program
Ustawić naczynia w taki sposób,
aby nie blokowały dozownika
Sprawdzić poziom soli i
nabłyszczacza i dostosować Jeżeli
usterka będzie się utrzymywać,
należy się skontaktować z
Centrum Wsparcia Technicznego
Sprawdzić ustawienie naczyń w
koszu
Sprawdzić ustawienie naczyń w
koszu
Pozostawić drzwi zmywarki do
naczyń uchylone na końcu
programu zmywania, aby umożliwić
naturalne wyschnięcie naczyń
Napełnić dozownik nabłyszczacza
PL
USTERKA
UWAGA: Jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji spowoduje złą wydajność mycia lub
niewystarczające płukanie, należy ręcznie usunąć zanieczyszczenia z naczyń, ponieważ
końcowy cykl suszenia utwardza zanieczyszczenia, co utrudnia ich usunięcie podczas
kolejnego mycia.
Jeśli usterka nie ustąpi, należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Technicznego,
podając model zmywarki. Ta informacja znajduje się na tabliczce umieszczonej w górnej
części wewnętrznej strony drzwi zmywarki lub na gwarancji. Informacje te umożliwią
podjęcie szybszych i skuteczniejszych działań.
Pomoc i gwarancja
Produkt jest objęty gwarancją ustawową oraz na warunkach określonych w
karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Kartę należy przechowywać i
okazywać w razie potrzeby w autoryzowanym Centrum Wsparcia Technicznego
wraz z dowodem zakupu. Warunki gwarancji można również sprawdzić na naszej
stronie internetowej.
Aby uzyskać pomoc, należy wypełnić formularz online lub skontaktować się z
nami pod numerem wskazanym na stronie wsparcia na naszej witrynie
internetowej.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie w niniejszej
broszurze. Ponadto producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w swoich
produktach zmian, które uzna za przydatne, bez zmiany zasadniczych właściwości
produktów.
118
20. WARUNKI OTOCZENIA
Prywatne osoby mogą odegrać ważną rolę
w zapewnieniu, że WEEE nie stanie się
problemem środowiskowym; to jest:
119
l WEEE nie może być traktowany jak
odpad z gospodarstwa domowego;
l WEEE należy przekazać do punktów
zbiórki zarządzanych przez gminę lub
przez zarejestrowane firmy. W wielu
krajach zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny o dużych gabarytach może
być odbierany z domu.
W wielu krajach przy zakupie nowego
urządzenia, stary sprzęt można zwrócić
sprzedawcy detalicznemu, który musi go
odebrać bezpłatnie na zasadzie wymiany
jeden do jednego, o ile jest to sprzęt tego
samego typu i pełni taką samą funkcję co
dostarczony sprzęt.
PL
Niniejsze urządzenie jest oznakowane
zgodnie z europejską Dyrektywą
2012/19/UE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE).
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(WEEE) zawiera zarówno substancje
zanieczyszczające, które mogą mieć
negatywne konsekwencje dla środowiska,
jak i podstawowe komponenty, które mogą
być użyte ponownie. Ważne jest, aby
WEEE poddano szczególnym zabiegom
mającym na celu usunięcie i pozbycie się
wszystkich zanieczyszczeń, oraz odzysk i
recykling wszystkich materiałów.
Ďakujeme, že ste si vybrali umývačku riadu
značky Candy. Sme presvedčení, že Vám
bude verne a bezpečne pomáhať v
umývaní vašeho denného riadu.
Starostlivo si prečítajte tento návod pre
správne a bezpečné používanie spotrebiča
a pre užitočné tipy na efektívnu údržbu.
Obsah
1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
2. DODÁVKA VODY
3. PLNENIE SOĽOU
4. NASTAVENIE HORNÉHO KOŠA (LEN
U NIEKTORÝCH MODELOV)
Umývačku riadu používajte iba
po dôkladnom prečítaní si týchto pokynov.
Odporúčame vám, aby ste mali túto
príručku vždy po ruke a v dobrom stave v
prípade použitia aj budúcim vlastníkom.
Skontrolujte, či je spotrebič dodaný spolu
s týmto návodom na obsluhu, záručným
listom, adresou servisného strediska a
štítkom energetickej účinnosti. Každý
výrobok je identifikovaný jedinečným 16miestnym
kódom,
nazývaným
tiež
"sériové číslo", vytlačeným na záručnom
liste
alebo
na
technickom
štítku
nachádzajúcom sa vo vnútri dverí v
pravom hornom rohu. Tento kód je druh
identifikačného preukazu špecifického
pre daný produkt, ktorý budete musieť
použiť na registráciu produktu alebo ak
budete potrebovať kontaktovať Centrum
technickej pomoci.
5. ROZLOŽENIE RIADU
6. INFORMÁCIE PRE TESTOVACIE
LABORATÓRIA
7. PLNENIE UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
8. DRUHY UMÝVACÍCH PROSTRIEDKOV
9. PLNENIE LEŠTIDLA
10.ČISTENIE FILTROV
11.PRAKTICKÉ RADY
12.ÚDRŽBA A ČISTENIE
13.POPIS OVLÁDACIEHO PANELU
14.TECHNICKÉ ÚDAJE
15.VÝBER PROGRAMU A ŠPECIÁLNE
VLASTNOSTI
16.DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE (Wi-Fi)
17.PROGRAMOVÁ LEGENDA
Obr. A
18.ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA
19.ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
A ZÁRUKA
5
1
20.PODMIENKY PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
A. PARAMETRE BEZDRÔTOVEJ
KOMUNIKÁCIE (STR.158)
4
3
2
120
l Tento
spotrebič môžu používať
deti vo veku od 8 rokov a
osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami alebo s nedostatkom
skúseností a vedomostí za
predpokladu, že sú pod
dozorom alebo dostanú pokyny
týkajúce sa používania spotrebiča
bezpečným spôsobom a.chápu
príslušné riziká. Deti sa nesmú
hrať s umývačkou riadu. Čistenie
a údržbu nesmú vykonávať
deti bez dozoru.
l Tieto
spotrebiče sú určené na
použitie v domácnostiach a
podobných prostrediach ako
napríklad:
− Kuchynských priestoroch pre
zamestnancov v obchodoch,
kanceláriách a iných pracovných
prostrediach;
− Farmách;
− Klientmi v hoteloch, moteloch
a iných prostrediach rezidenčných
l Deti by mali byť pod dozorom,
typov;
aby sa zabezpečilo, že sa so
− Prostrediach typu nocľah s
zariadením nebudú hrať.
raňajkami.
Rôzne používanie tohto spotrebiča l Deti vo veku do 3 rokov by
nemali zostávať sami bez
v inom než v prostredí domácnosti
nepretržitého dozoru.
alebo pri bežných upratovacích
činnostiach, ako sú napríklad
komerčné využitie odborníkmi l Ak je prívodný kábel poškodený,
musí ho vymeniť výrobca, jeho
alebo vyškolenými používateľmi,
servisný zástupca alebo osoby
je vylúčené aj vo vyššie uvedených
s podobnou kvalifikáciou, aby
prostrediach. Ak je spotrebič
sa predišlo nebezpečenstvu.
používaný spôsobom, ktorý nie
Odporúčame vám použiť originálny
je v súlade s vyššie uvedeným,
náhradný diel, o ktorý môžete
môže to skrátiť životnosť spotrebiča
požiadať v Centre technickej
a zrušiť záruku u výrobcu. Akékoľvek
pomoci.
poškodenie zariadenia alebo iné
škody alebo straty vyplývajúce z l Na pripojenie vody používajte
používania, ktoré nie sú v súlade
iba hadicové súpravy dodávané
s domácim používaním (aj keď sa
so spotrebičom (nepoužívajte
nachádzajú v domácom alebo
staré hadicové súpravy).
rodinnom prostredí), nebudú výrobcom
akceptované v maximálnom l Tlak vody musí byť medzi 0,08
rozsahu povolenom zákonom.
MPa až 0,8 MPa.
121
SK
1. ZÁKLADNÉ
BEZPEČNOSTNÉ
PRAVIDLÁ
l Uistite
sa, že koberce alebo Výrobca odmieta akúkoľvek
rohožky neblokujú základňu zodpovednosť za akékoľvek
alebo ventilačné otvory.
poškodenie osôb alebo majetku
v dôsledku neuzemnenia zariadenia.
l Po inštalácii musí byť spotrebič
umiestnený tak, aby bola l Uistite sa, že umývačka riadu
prístupná zástrčka.
nestláča napájací kábel.
VÝSTRAHA
Nože a iné nástroje s ostrými
časťami musia byť vložené
do košíka s ich ostrými
časťami smerom snadol alebo
umiestnené v horizontálnej
polohe.
l Vo
všeobecnosti sa neodporúča
používať adaptéry, viacnásobné
zástrčky a / alebo predlžovacie
káble.
l Pred
čistením alebo údržbou
umývačky riadu, odpojte ju od
elektrickej siete a vypnite
prívod vody.
l Nenechávajte
otvorené dvere vo
vodorovnej polohe, aby ste predišli l Nevyťahujte sieťovú šnúru ani
potenciálnemu nebezpečenstvu
zariadenie, aby ste zariadenie
(napr. zakopnutiu).
odpojili.
l Ďalšie
informácie o výrobku alebo
ohľadom technického listu, nájdete l Nenechávajte spotrebič vystavený
prostrediu (dážď,u slnku atď.).
na webovej stránke výrobcu.
Elektrické pripojenia a
bezpečnostné pokyny
l Sklon
alebo sedenie na otvorených
dvierkach umývačky môže spôsobiť
prevrhnutie.
l Technické
údaje (napájacie
napätie a príkon) sú uvedené l Umývačka riadu je určená pre
bežné kuchynské potreby. Predmety,
na typovom štítku výrobku.
ktoré boli kontaminované benzínom,
farbou, stopami z ocele alebo
l Skontrolujte, či je elektrický
železa, korozívnymi chemikáliami,
systém uzemnený a či spĺňa
kyselinami alebo zásadami, sa
všetky platné zákony a či je
nesmú umývať v umývačke
zásuvka kompatibilná s konektorom
riadu.
spotrebiča.
122
je v domácnosti inštalované
zariadenie na zmäkčovanie
vody, nie je potrebné pridávať
soľ na zmäkčovač vody.
Označením tohto produktu
,
potvrdzujeme
na
vlastnú
zodpovednosť, úplný súlad
tohto produktu so všetkými
príslušnými požiadavkami na
l Ak sa spotrebič pokazí alebo bezpečnosť, zdravie a životné
prestane správne fungovať, prostredie podľa európskych
vypnite ho, vypnite prívod vody právnych predpisov.
a nemanipulujte so spotrebičom.
Opravy by malo vykonávať len Inštalácia
strediskom technickej pomoci a
mali by byť namontované iba l Odstráňte všetky súčasti obalu.
originálne
náhradné
diely.
Nedodržanie týchto pokynov
VÝSTRAHA
môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča.
Uchovávajte obalové materiály
mimo dosahu detí.
l Ak po odstránení obalu potrebujete
premiestniť zariadenie, nepokúšajte l Neinštalujte a nepoužívajte umývačku
sa ho zdvihnúť za spodnú časť
riadu, ak je poškodená.
dvierok. Mierne dvierka otvorte
a zdvihnite zariadenie držaním l Dodržujte pokyny dodané s
výrobkom.
za hornú časť.
123
SK
l Ak
2. DODÁVKA VODY
l Ak je umývačka pripájaná k novému
Spotrebič musí byť pripojený k
prívodu vody len novými hadicami,
ktoré sú dodávané ako výbava
spotrebiča. Staré hadice prívodu vody
nesmú byť opäť používané.
rozvodu vody, alebo k dlhšie nepoužívanému
rozvodu, nechajte niekoľko minút odtekať
vodu, kým pripojíte napúšťaciu hadicu.
Zabránite tým zaneseniu filtračného sitka
pri napúšťacom ventile umývačky vápenatými
usadeninami.
l Napúšťacia a vypúšťacia hadica môže byť
vedené doľava alebo doprava.
1
Umývačka môže byť pripojená buď k
studenej vode alebo teplej vode, ak jej
teplota neprekročí 60°C.
l Tlak vody musí mať minimálnu hodnotu
0,08 MPa a maximálnu hodnotu 0,8 MPa.
B
l Napúšťacie hadice musia byť pripojené k
prívodnému ventilu, aby bolo možné
zastaviť prívod vody v čase, keď umývačka
nie je v prevádzke (obr. 1B).
l Umývačka je vybavená prívodnou hadicou
vody s koncovkou so závitom 3/4" (obr. 2).
l Prívodná hadica vody „A“ musí byť
naskrutkovaná na kohútik prívodu vody
„B“ pomocou koncovky 3/4", uistite sa, či
je koncovka riadne dotiahnutá.
l Ak je to potrebné, môže byť prívodná
hadica vody predĺžená až na 2,5 m. Pokiaľ
máte takúto požiadavku, kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
124
2
B
A
A
3
Hydraulické bezpečnostné
zariadenia
Všetky umývačky riadu sú vybavené
ochranou proti pretečeniu, ktorá pri
prekročení normálnej hladiny vody
spôsobenej poruchou, automaticky
blokuje tok vody a / alebo odvádza
nadbytočné množstvo vody.
je zariadenie umiestnené na prívodnej
hadici, ktorá zastavuje tok vody, ak sa
hadica poškodí; v tomto prípade sa v
okne "A" objaví červená značka a
hadica sa musí vymeniť. Ak chcete
odskrutkovať maticu, stlačte zariadenie
jednosmerného zámku "B".
NIEKTORÉ MODELY môžu obsahovať
jednu alebo viac z nasledujúcich funkcií:
l BLOKOVANIE VODY (obr. 3)
Systém vodného blokovania bol navrhnutý
tak, aby zlepšil bezpečnosť vášho
spotrebiča. Systém zabraňuje záplave,
ktorá môže byť spôsobená poruchou
spotrebiča alebo v dôsledku zlomenia
gumových hadíc a najmä na hadiciach
určených na prívod vody.
4
B
A
Ako to funguje
Záchytná vaňa umiestnená na spodnej časti
spotrebiča zhromažďuje akýkoľvek možný
únik vody a ovláda senzor, ktorý aktivuje
ventil
umiestnený
pod
vodovodným
kohútikom a zablokuje akúkoľvek vodu,
dokonca aj s úplne otvoreným kohútom.
Ak časť znázornená vo výreze obrázku "A"
je poškodená, ihneď vytiahnite zástrčku zo
zásuvky.
Aby
sa
zabezpečil
dokonalý
chod
bezpečnostného systému, viď hadica s
výrezom obrázku "A", hadica by mala byť
pripojená k vodovodnému kohútiku, ako je to
znázornené na obrázku.
Hadica na prívod vody by sa nemala rezať,
pretože obsahuje živé elektrické časti. Ak
nie je hadica dostatočne dlhá na správne
pripojenie, musí byť nahradená dlhšou.
Hadicu môžete získať zo servisného
strediska.
l AQUAPROTECT - DODÁVKA hadice S
125
OCHRANOU (obr. 5):
Pri úniku vody z primárnej vnútornej
hadice "A", priehľadný ochranný obal
"B" bude obsahovať vodu, ktorá umožní
ukončenie umývacieho cyklu. Na konci
cyklu kontaktujte servisné stredisko, aby
ste vymenili starú za novú prívodnú
hadičku.
5
B
A
SK
l AQUASTOP (obr. 4):
Pripojenie vypúšťacej hadice
l Vypúšťaciu
hadicu je najvhodnejšie
pripojiť k pevnému odpadovému potrubiu
(obr. 6). Dbajte na to, aby hadica nebola
nikde „prelomená“.
l Ak máte takú požiadavku, kontaktujte
servisné stredisko. Vypúšťaciu hadicu
môžete taktiež zavesiť cez okraj drezu
pomocou priloženého plastového oblúku.
Koniec hadice nesmie byť ponorený do
vody, aby nedošlo k jej spätnému nasatiu
do umývačky pri jej prevádzke (obr. 6Y).
l Odpadové potrubie by malo byť vyústené
najmenej 40 cm nad podlahou a musí
mať vnútorný priemer najmenej 4 cm.
l Je vhodné, aby bol na tomto odpadovom
potrubí sifón pre zamedzenie úniku pachu
(obr. 6X).
l Ak inštalujete spotrebič pod pracovnú
dosku, oblúk vypúšťacej hadice musí byť
zavesený na stene v čo najvyššej polohe
(obr. 6Z).
l Ak je to potrebné, môže byť vypúšťacia
hadica predĺžená až na 2,5 m, jej
maximálna výška od podlahy môže však
byť najviac 85 cm.
l Skontrolujte ešte, či nie je prívodná a
vypúšťacia hadica nikde „prelomená“.
6
Y
X
Z
126
3. PLNENIE SOĽOU
(Obr. A "1")
Po naplnení soli MUSÍTE spustiť kompletný
čistiaci cyklus alebo program PREDUMYTIE.
l Výskyt
l Do zásobníka sa vojde asi 1,5 až 1,8 kg
l Na dne umývačky je zásobník na soľ,
ktorá regeneruje zmäkčovač.
l Používajte len špeciálne soli určené pre
umývačky riadu. Iné druhy solí obsahujú
malé množstvo nerozpustných častíc,
ktoré by mohli dlhodobým pôsobením
zhoršiť účinnosľ zmäkčovča vody.
l Pre naplnenie zásobníka musíte najskôr
odskrutkovaľ jeho veko na dne vane
umývačky.
l Ak napľňate zásobník prvýkrát, je potrebné
najskôr do zásobníka naliať vodu. Pri
plnení pretečie menšie množstvo vody,
pokračujte však v plnení dovtedy, pokiaľ
nebude zásobník úplne plný. Po jeho
naplnení vyčistite vnútorný priestor od
zvyškov soli a opäť dotiahnite veko
zásobníka.
127
soli. Pre dobré výsledky umývania je
potrebné zásobník občas opäť naplniť
soľou. Spotreba soli závisí od nastavenia
zmäkčovača podľa tvrdosti vody. Čím je
voda tvrdšia, tým je väčšia spotreba soli.
Po inštalácii umývačky úplne naplňte
zásobník pre sľ a až potom pridajte
vodu až po okraj otvoru na plnenie
zásobníka.
SK
bielych škvŕn na riade je
všeobecne varovným signálom, že je
potrebné doplniť zásobník soli.
4. NASTAVENIE HORNÉHO Typ "B": (LEN MODELY S ĽAHKÝM ZAKLIKNUTÍM):
KOŠA (LEN U NIEKTORÝCH 1. Odstráňte horný kôš;
2. Držte kôš na oboch stranách a zdvihnite
MODELOV)
ho nahor (obr. 1).
l Ak sa bežne používajú dosky s rozmermi
29 cm až 32,5 cm, vložte ich do
spodného koša po umiestnení horného
koša do hornej polohy, ako je uvedené
nižšie (podľa modelu):
Typ "A":
1. Otočte predné bloky "A" smerom von;
2. Odstráňte kôš a znovu ho nastavte do
hornej polohy;
3. Vráťte bloky "A" do pôvodnej polohy.
Riad, ktorý má väčší priemer ako 20 cm,
nemôže byť vložený do horného koša. a
mobilné podpery nemôžu byť použité, keď
je kôš v hornej polohe.
Typ "A"
Riad, ktorý má väčší priemer ako 20 cm,
nemôže byť vložený do horného koša. a
mobilné podpery nemôžu byť použité, keď
je kôš v hornej polohe.
* Pri modeloch vybavených tretím košom
už nie je možné vložiť do horného koša riad
s priemerom viac ako 14 cm.
NASTAVENIE KOŠA DO SPODNEJ
POLOHY:
1. Držte kôš na oboch stranách a jemne
ho zdvihnite nahor (obr. 1);
2. Potom ho pomaly uvoľnite pustením do
správnej polohy (obr. 2).
Pozn.: NIKDY NEZDVÍHAJTE ALEBO
NEUSADZUJTE KÔŠ LEN Z JEDNEJ
STRANY (obr. 3).
VÝSTRAHA:
Pred vložením riadu odporúčame nastaviť kôš.
Typ "B"
1
A
2
a
b
a
b
A
3
128
Horný kôš (obr. 1)
5. ROZLOŽENIE RIADU
Používanie horného koša
l Horný kôš je vybavený pohyblivými
podstavcami pripevnenými k bočnej
stene, ktoré môžete umiestniť do 4
pozícií.
l V zníženej pozícii (A-A1) môžu byť
Horný kôš (obr. 2)
l Vo
zvýšenej pozícii (B-B1) držiaky
umožňujú uloženie plytkých a hlbokých
tanierov s priemerom maximálne 19 cm.
Tieto sú usporiadané do vertikálnej
polohy s konkávnou stranou dopredu, aby
zostal priestor medzi jednotlivými taniermi
a voda mohla voľne odtekať.
Používanie spodného koša
l Odporúčame ukladať veľké taniere mierne
l Do spodného koša sa ukladajú hrnce,
panvice, polievkové misy, kompótové
misky, pokrievky, servírovacie nádoby,
plytké taniere, polievkové taniere a
naberačky.
naklonené dopredu, aby sa uľahčilo
zasunutie koša do umývačky riadu.
l Horný kôš je navrhnutý tak, aby umožnil
maximálnu flexibilitu pri používaní a bolo
možné ho naplniť pohármi, šálkami,
malými taniermi a malými miskami.
l Príbory ukladajte do košíka z umelej
Bežná denná náplň je zobrazená na obr. 1 a 2.
129
hmoty. Vložte košík na príbory do
spodného koša (obr. 6) a uistite sa, že
uložené príbory nezasahujú do priestoru
otáčajúcich sa ramien.
SK
držiaky použité pre položky, ako sú:
čajové a kávové šálky, kuchynské nože a
varechy. Taktiež poháre s uškami je
možné bezpečne zavesiť na konce
držiakov.
l Spodný
kôš je uprostred vybavený
špeciálnym sklápacím roštom (obr. 3 a 4),
ktorý slúži na zaistenie stabilnej a
optimálnej náplne riadu aj v prípade, ak
má riad rozmery alebo tvary odlišné od
bežných.
Horný kôš (obr. 5)
5
- POLOHA "A": pre náplň bežných tanierov
alebo pre náplň obsahujúcu len hrnce,
šalátové misy, a podobné.
- POLOHA "B": pre taniere, ktoré majú
špeciálny tvar, ak keď ich rozmery sú
bežné (veľmi hlboké taniere, hranaté
alebo bez okrajov, a podobné).
D
- POLOHA "C": pre plytké taniere, väčšie
ako bežné, alebo taniere so špeciálnym
tvarom (hranaté, šesťhranné, oválne,
taniere na pizzu, a podobné).
3
E
VÝSTRAHA
B
V prípade ak nebudú malé taniere
umiestnené správne na podložky,
môže dôjsť k zablokovaniu spodnej
rampy, pretože bude narážať do
prečnievajúcich tanierov.
A
Bežná denná náplň je zobrazená na obr. 6.
Spodný kôš (obr. 6)
4
C
6
A
l Malé taniere (ako sú napríklad dezertné),
môžete ukladať aj do spodného koša
podľa obrázka 5, na príslušných
podložkách obrátených smerom von
("D"). V prípade bežných alebo veľkých
tanierov, musia byť podpery v polohe
("E").
Správne a racionálne ukladanie riadu je
základom dobrých výsledkov umývania.
130
Spodný kôš je vybavený zarážkou,
ktorá zaisťuje bezpečné vytiahnutie
koša aj keď je úplne naplnený.
Ak budete dopĺňať soľ, alebo ak
budete vykonávať pravidelnú údržbu,
je potrebné koše úplne vybrať.
VÝSTRAHA
7
l Na dosiahnutie optimálnych výsledkov
umývania, je odporúčané vkladať položky
ich spodnou stranou smerom k stropu
umývačky (napr. malé taniere a misky).
l Tretí kôš je možné jednoducho vytiahnuť
z umývačky, odobratím predných dorazov
na začiatku drážok koša.
l Tretí
kôš bol navrhnutý tak, aby
poskytoval maximálnu flexibilitu počas
používania. Vzhľadom na jeho rozdelenie
na tri naklonené časti a neprítomnosť
pevných držiakov, môže byť naplnený
mnohými spôsobmi: len kávové šálky a
podšálky; alebo kávové šálky spolu s
miskami a riadom; alebo opäť s
podšálkami, strúhadlami a lyžicami.
Bežná denná náplň je zobrazená na obr. 8.
Tretí kôš (obr. 8)
Použitie tretieho koša
l Tretí kôš bol navrhnutý na naplnenie
predmetmi ako je riad malých rozmerov
alebo plochých a dlhých tvarovaných
predmetov. Vybratím týchto predmetov zo
spodného koša, bude vkladanie predmetov
väčšej veľkosti oveľa pohodlnejšie a
jednoduchšie, čo umožňuje napríklad
vloženie tanierov a hrncov do spodného koša.
l Tretí kôš je možné naplniť nasledujúcimi
položkami: kávové šálky a podšálky, ovocné
alebo dezertné poháre, malé misky, tanieriky,
kuchynské nože a vidličky, naberačky a
veľké lyžice, strúhadlá a doplnky pre malé
spotrebiče (napr. lopatky kuchynského mixéra).
131
8
SK
Košík na príbory (obr. 7)
Košík na príbory sa skladá z dvoch
oddeliteľných časti, ktoré umožňujú rôznu
voľbu ukladania príborov. Tieto dve časti
môžete od seba oddeliť tak, že posuniete
ľavú sekciu proti pravej sekcii. Horná časť
koša na príbory môže byť vybratá, aby boli
umožnené rôzne spôsoby naplnenia umývačky.
Tretí kôš NIE JE určený na naplnenie
príbormi. Absencia priehradky na
upevnenie príborov by mohla viesť k
záveru, že takéto predmety nájdete v
spodnom koši.
6. INFORMÁCIE PRE
TESTOVACIE
LABORATÓRIA
Potrebné
informácie
na
vykonanie
porovnávacích testov a testov hlučnosti
(podľa normy EN) si vyžiadajte na
nasledujúcej adrese:
testinfo-dishwasher@candy.it
V žiadosti uveďte prosím model a sériové
číslo umývačky riadu (viď výrobný štítok).
132
Množstvo čistiaceho prípravku sa dávkuje
do zásobníka podľa miery znečistenia
umývaného riadu a taktiež podľa druhu
riadu. Odporúčame dávkovať 20÷30 g
prípravku do priehradky zásobníka na
umývanie (B).
7. PLNENIE UMÝVACIEHO
PROSTRIEDKU
(Obr. A "2")
Prášok
Nevhodné prípravky (ako napr. pre ručné
umývanie riadu) neobsahujú potrebné
prísady pre použitie v umývačkách a
neumožňujú preto správnu funkciu týchto
spotrebičov. Chybou je aj vysoká penivosť
prípravkov na ručné umývanie.
Plnenie zásobníka na čistiaci
prípravok
SK
DÔLEŽITÉ
Je potrebné používať len špeciálne
čistiace prípravky pre umývačky riadu, či
už práškové, tekuté alebo vo forme tabliet.
Po vložení čistiaceho prostriedku do
zásobníka najskôr zatvorte kryt, potom ho
zasuňte (1) a nakoniec naň jemne zatlačte
(2), kým nebudete počuť jeho zaskočenie.
Zásobník na čistiace prípravky je na
vnútornej stane dvierok (obr. A „2“). Ak je
veko zásobníka zatvorené, je potrebné
stlačiť tlačidlo (A), aby sa otvorilo. Na konci
každého umývania zostáva veko vždy
otvorené a pripravené na ďalšie použitie
umývačky.
VÝSTRAHA
Pretože nie sú všetky čistiace prípravky
rovnaké, pozorne si prečítajte pokyny na
jeho obale. Radi by sme vás upozornili, že
malé
množstvo
čistiaceho
prípravku
nezaistí dostatočné umytie riadu, zatiaľ čo
veľmi veľké dávkovanie nielen že nezlepší
výsledky umývania, ale je taktiež zbytočným
plytvaním.
Do spodného koša neklaďte riad do
takej pozície, ktorá by bránila otvoreniu
zásobníka, alebo by bránila uvoľneniu
čistiaceho prostriedku do priestoru
umývačky.
DÔLEŽITÉ
Nepoužívajte nadmerné množstvo
čistiacich prípravkov, aby ste zbytočne
nezhoršovali stav životného prostredia.
133
l pozorne si prečítajte a dodržiavajte návod
8. DRUHY UMÝVACÍCH
PROSTRIEDKOV
na obsluhu a upozornenia uvedené na
balení kombinovaného čistiaceho prostriedku,
ktorý chcete použiť;
Tableta na umývanie
Tablety na umývanie od rôznych výrobcov
majú rozdielny čas rozpúšťania, preto
nemusia byť pri rýchlejších programoch
úplne účinné, vzhľadom k tomu, že nedôjde
k úplnému rozpusteniu tablety. Ak sa
používajú tieto tablety, odporúča sa vždy
nastaviť dlhší program tak, aby sa tablety
dokonale rozpustili.
DÔLEŽITÉ
Pre dosiahnutie dobrých výsledkov
umývania, MUSIA byť tablety umiestnené
v zásobníku na čistiaci prášok a NIE
priamo v umývačke (vani).
l účinnosť prostriedkov, ktoré nahradzujú
použitie soli závisí na tvrdosti vody, ktorá
je do umývačky privádzaná. Skontrolujte,
či je tvrdosť vody v rozsahu, ktorý je
uvedený na balení čistiaceho prostriedku.
V prípade, ak by ste s týmto typom
tablety nedosiahli uspokojivé výsledky,
obráťte sa na výrobcu tabliet.
Nesprávne použitie týchto kombinovaných
čistiacich prostriedkov by mohlo spôsobiť:
l ukladanie vodného kameňa (vápnika) ako
v umývačke, tak aj na riade;
l zhoršenie kvality sušenia alebo umývania
Koncentrát na umývanie
riadu.
Čistiace koncentráty so zníženou zásaditosťou a
s prírodnými enzýmami, kombinované s
čistiacimi programami pri 50°C majú menší
škodlivý vplyv na životné prostredie a sú
šetrnejšie k umývačke aj riadu. Programy
umývania pri 50°C boli navrhnuté tak, aby
umožnili enzýmom úplne rozpustiť nečistotu.
Pri použití koncentrovaných čistiacich
prostriedkov pri programe 50°C teda
dosiahnete rovnaké výsledky ako pri použití
programu pri 65°C bez použitia koncentrovaných
čistiacich prostriedkov.
Kombinované tablety
Tablety, ktoré obsahujú taktiež leštidlo,
musia byť vložené do zásobníka pre
umývanie. Zásobník na leštidlo musí byť
prázdny (ak nie je, skôr ako použijete
kombinované tablety, nastavte dávkovač
leštidla na minimálnu dávku).
Kombinované čistiace prostriedky
"TABS"
Pri
každom
použití
kombinovaného
čistiaceho prostriedku "TABS" („3 in 1“/„4
in 1“/„5 in 1“ atď.), pri ktorom by bolo
použitie soli a/ alebo leštidla zbytočné,
dodržiavajte prosím nasledujúce varovania:
DÔLEŽITÉ
Na reklamácie, ktoré by sa mohli
priamo týkať nesprávneho použitia
týchto výrobkov, sa nevzťahuje žiadna z
častí záruky.
Pri používaní tabliet "TABS" nevenujte
pozornosť blikajúcim indikátorom soli a
leštidla (len pri niektorých modeloch).
Ak sa vyskytnú problémy pri používaní
tabliet, odporúčame Vám, aby ste sa vrátili
k tradičným výrobkom (soľ, leštidlo, prášok).
V tomto prípade odporúčame:
l naplňte zásobník na soľ a na leštidlo;
l spusťte bežný cyklus umývania bez riadu.
V prípade, ak sa vrátite k tradičnému
spôsobu umývania, bude potrebných
niekoľko cyklov umývania, kým sa systém
odvápnenia vody vráti k optimálnej hodnote.
134
9. PLNENIE LEŠTIDLA
(Obr. A "3")
Leštidlo
Táto prísada, ktorá je automaticky pridávaná
pri poslednej fáze oplachovania, umožňuje
jednoduchšie oplachovanie a zamedzuje
tvorbe škvŕn a matných usadenín.
Na ľavej strane zásobníka pre čistiaci
prostriedok je zásobník pre leštiaci prostriedok,
ktorý zvyšuje lesk riadu (obr. A „3“). Kryt
otvoríte tak, že zatlačíte na zásobník a
súčasne vytiahnete zatváraciu západku
smerom hore. Na oplachovanie používajte
vždy len prísady vhodné pre automatické
umývačky. Množstvo leštiaceho prostriedku
je možné skontrolovať na optickom ukazovateli
(C), ktorý je umiestnený na dávkovacom zásobníku.
PLNÝ
PRÁZDNY
tmavý
svetlý
Nastavenie dávkovania leštidla
(od 1 do 6)
Ovládač (D) je umiestnený pod krytom a je
s ním možné otočiť pomocou mince.
Odporúčaná poloha je 4. Pootočenie na
požadované nastavenie je možné vykonať
pomocou mince. Odporúčame nastavenie
do polohy 3. Vápnik obsiahnutý vo vode v
značnej miere vytvára šmuhy pri sušení. Je
preto potrebné nastaviť dávkovanie leštiaceho
prípravku na dosiahnutie dobrých výsledkov
umývania. Ak sa po skončení umývania
vytvárajú na riade „pásiky“, znížte nastavenie o
jednu polohu. Ak sa tvoria „biele škvrny“,
zvýšte dávkované množstvo leštidla o jednu
polohu.
135
SK
Plnenie zásobníka pre leštiace
prípravky
10. ČISTENIE FILTROV
(obr. A "4")
Nikoli ne pomivajte brez filtrov!
Filtračný systém sa skladá z nasledujúcich častí:
A. filtračný košík na zachytenie väčších častíc;
B. mikrofilter, ktorý je umiestnený pod
filtračným tanierom a zachytáva najjemnejšie
častice na dosiahnutie perfektného opláchnutia;
C. filtračný tanier nepretržite
cirkulujúci čistiaci roztok.
filtrujúci
l Aby sa vždy dosiahli výborné výsledky
umývania, je potrebné po každom umytí
riadu skontrolovať a vyčistiť filtre.
l Vybratie filtračnej jednotky vykonáte tak,
že pootočíte rukoväťou košíka proti
smeru hodinových ručičiek (obr. 1).
l Pre jednoduchšie čistenie je centrálny
košík odnímateľný (obr. 2).
l Vyberte filtračný tanier (obr. 3) a celý ho
opláchnite pod striekajúcou vodou. Ak je
to potrebné, použite malú kefku.
l Mikrofilter je samočistiaci, jeho údržba je
obmedzená len na kontrolu každé dva
týždne. V prípade potreby ho opláchnite
pod tečúcou vodou alebo pomocou jemnej
kefky. Po každom umytí odporúčame
prekontrolovať filtračný košík a tanier, či
nie sú zanesené.
VÝSTRAHA
Po každom čistení filtrov skontrolujte,
či je všetko správne namontované
späť a či je filtračný tanier dobre
usadený na dne umývačky. Presvedčite
sa, či je centrálny filtračný košík správne
zaistený vo filtračnom tanieri pootočením v
smere hodinových ručičiek. Len správne
usadená
filtračná
jednotka
môže
zabezpečiť požadované výsledky tohto
spotrebiča.
136
zaschnutých zvyškov jedla a odstráneniu
väčších častíc jedla z novo vloženého
riadu. Hneď ako je umývačka úplne naplnená,
spustite program pre hlavné umývanie.
11. PRAKTICKÉ RADY
l Pred
vložením riadu do umývačky
odstráňte najskôr rôzne zvyšky jedla
(kosti, škrupiny, kúsky mäsa alebo
zeleniny, usadeninu kávy, šupky z ovocia,
zubné špáradlá, nedopalky cigariet atď.),
ktoré by mohli upchať filtre, vypúšťanie
vody a trysky ostrekovacích ramien a
znížiť tak účinnosť umývania.
l Ak nie je riad veľmi znečistený, alebo
koše nie sú úplne plné, zvoľte
„EKONOMICKÝ PROGRAM“, uvedený v
tabuľke programov v priloženom návode.
Čo nie je vhodné na umývanie
l Je potrebné myslieť na to, že nie každý
riad je vhodný na umývanie v umývačke.
Odporúčame, aby sa umývačka nepoužívala
na riad vyrobený z termoplastických umelých
hmôt, na jedálenské príbory s drevenými
rukoväťami, na hrnce na ktorých sú drevené
uši, výrobky z hliníka alebo kryštálového
alebo brúseného skla, ak nie sú na umývanie
v umývačke priamo určené.
l Preto je vhodné riad so zvyškami jedál
opláchnuť pred vložením do umývačky.
l Ak majú hrnce a pekáče na sebe
pripálené alebo pripečené zvyšky jedla, je
vhodné takýto riad najskôr nechať
odmočiť a odstrániť hrubé nečistoty a až
potom umývať v umývačke.
l Ukladajte riad dnom hore.
l Určitý druh dekorácie na riade sa môže
zmyť. Preto je dobré do umývačky vložiť
na skúšku najskôr jeden kus takéhoto
riadu a ak nedôjde k poškodeniu dekoru,
až potom umyte celú sadu. Niektoré druhy
dekorácie na riade môžu byť poškodené až
častým umývaním v umývačke.
l Pokúste sa uložiť riad tak, aby sa
navzájom nedotýkal. Ak ho budete starostlivo
ukladať, dosiahnete lepšie výsledky.
l Po uložení riadu do umývačky skontrolujte, či
sa môžu ramená voľne otáčať.
l Pri umývaní takéhoto riadu odporúčame
venovať zvýšenú opatrnosť. Neodporúčame
taktiež vkladať súčasne strieborné príbory
s nehrdzavejúcimi, aby nedošlo medzi
nimi k chemickej reakcii.
l Hrnce a ďalší riad, na ktorých sú
miestami pripálené zvyšky jedla, musí byť
vopred odmočené vodou s prídavkom
čistiaceho prípravku.
l Správne umývanie striebra:
a) opláchnite strieborný riad ihneď po jeho
použití, predovšetkým vtedy, ak je
znečistený od majonézy, vajíčok, rýb a
pod;
b) nekropte
alebo
nesypte
čistiaci
prostriedok priamo na strieborný riad;
c) oddeľujte strieborné veci od ostatných
kovov.
Keď kupujete novú jedálenskú súpravu
alebo príbory, vždy sa presvedčite, či
sú vhodné na umývanie v umývačkách
riadu.
Užitočné rady
l Aby ste zabránili kvapkaniu vody po
ukončení cyklu umývania z horného koša
na riad v spodnom koši, vyberte najskôr
spodný kôš.
Ako dosiahnete úsporu
l Ak chcete využiť úplne priestor na umývanie
l Ak ponecháte nejaký čas riad po umytí v
riadu v tejto umývačke, opláchnite riad
uložená po každom jedle programom
„PREDUMYTIE“. Tým dôjde k odmočeniu
137
umývačke, nechajte dvierka pootvorené,
aby sa umožnila cirkulácia vzduchu vo vnútri
umývačky a urýchlil sa proces sušenia.
SK
Ako dosiahnuť naozaj dobré
výsledky umývania
3) Po vyčistení vložte ramená na pôvodné
miesto a horné zaskrutkujte až na doraz.
12. ÚDRŽBA A ČISTENIE
(obr. A "5")
l Vaňa na umývanie aj dvierka sú z
nepoužívajte rozpúšťadlá (odmasťujúce)
ani brúsne prostriedky, ale len tkaninu
navlhčenú vo vlažnej vode.
nehrdzavejúcej ocele. Ak by sa na nich
objavili škvrny spôsobené oxidáciou, je
to pravdepodobne spôsobené veľkou
koncentráciou solí železa vo vode.
l Táto umývačka nevyžaduje žiadnu špeciálnu
l Na odstránenie týchto škvŕn odporúčame
l Na čistenie vonkajšej časti umývačky
použiť jemný brúsny prípravok; Nikdy
nepoužívajte materiály na báze chlóru,
škrabky, drôtenky atď.
údržbu, pretože vaňa je samočistiaca.
l Pravidelne čistite tesnenie dvierok navlhčenou
tkaninou, aby ste odstránili všetky zvyšky
jedla a leštiaceho prípravku.
1
1b
l Odporúčame občas odstrániť usadený
vodný kameň tak, že vykonáte umývanie
bez uloženia riadu. Nalejte pohár octu na
dno vane a zvoľte jemné umývanie. Na
našom trhu sú k dispozícii aj prípravky na
čistenie a odstránenie vodného kameňa
na umývačke. Umývačka musí byť pri
tomto procese prázdna.
2
l Ak aj pri pravidelnom čistení filtrov zistíte,
že riad alebo hrnce nie sú dobre umyté
alebo opláchnuté, skontrolujte, či sú
trysky na sprchovacích ramenách čisté
(obr. A „5“).
Ak sú upchaté, vyčistite ich nasledujúcim
postupom:
PO SKONČENÍ PROGRAMU
UMÝVANIA
1) Horné rameno otočte tak, aby bola
šípka na jeho plastovej časti proti
vybratiu v prívode vody na spodnej
strane koša (obr. 1b). Rameno potlačte
hore a potom otáčajte v smere hodinových
ručičiek (obr. 1). Po odskrutkovaní rameno
vyberte. Spätnú montáž vykonajte
rovnakým postupom, ale otáčajte
ramenom proti smere hodinových
ručičiek. Spodné rameno jednoducho
vyberiete potiahnutím smerom hore (obr. 2);
Po skončení umývania je potrebné zastaviť
prívod vody a vypnúť spotrebič stlačením
tlačidla vypnutia/zapnutia do vypnutej
polohy.
2) Opláchnite rotačné ramená pod tečúcou
vodou, aby sa odstránili všetky
nečistoty usadené v tryskách ramien;
1. Vypustite akýkoľvek vodu s čistiacimi
prostriedkami, aby sa odplavili všetky
usadeniny;
Ak nebude vaša umývačka nejaký čas
používaná, odporúčame vykonať nasledujúce
opatrenia:
138
2. Vytiahnite sieťovú šnúru zo zásuvky;
6. Udržiavajte vnútorný priestor umývačky v
čistote;
3. Uzavrite prívodný ventil vody;
7. Ak je umývačka uložená na mieste, kde
je teplota nižšia ako 0°C, všetka voda vo
vnútri hadíc môže zamrznúť. Počkajte,
kým sa teplota nezvýši nad bod mrazu a
potom nezapínajte umývačku skôr, ako za
24 hodín.
4. Naplňte zásobník s leštiacim prípravkom;
SK
5. Nechajte dvierka pootvorené;
139
L Kontrolka "TABS"
M Kontrolka "Wi-Fi"
D Displej
E Tlačidlo "TABS"
140
117
59,8x82x58
BEZ PRACOVNEJ
DOSKY
13
15
Viď technický štítok
Poistka / Príkon / Napájacie napätie
9 osôb
Min. 0,08 – Max. 0,8
8 osôb
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
VSTAVANÁ S
PANELOM
TECHNICKÉ DÁTA (Viď technický štítok)
120
60x85x60.9
S PRACOVNOU
DOSKOU
Tlak prívodu vody (MPa)
Kapacita s panvicami a riadmi
Nastavenia (EN 50242)
Hĺbka s otvorenými dvierkami (cm)
Šírka x Výška x Hĺbka (cm)
DATI
VOĽNE STOJACA
9 osôb
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
PLNE VSTAVANÁ
VSTAVANÁ
I Kontrolka "POLOVIČNÁ NÁPLŇ"
C Tlačidlo "ODLOŽENÝ ŠTART"
VEĽKOSŤ
H Kontrolka "SMART DOOR"
B Tlačidlo "VÝBER PROGRAMU" ZÁZNAM Wi-Fi
F Tlačidlo "MOŽNOSTI"
G Tlačidlo "ŠTART/RESET" (program ŠTART/ZRUŠENIE)
A Tlačidlo "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ"
13. POPIS OVLÁDACIEHO
PANELU
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
15. VÝBER PROGRAMU A
ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI
VÝSTRAHA
Ak necháte spotrebič zapnutý a
nevyberiete ani nespustíte žiadny
program, umývačka sa po 5 minútach
automaticky vypne.
Tlačidlo ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ
l Ak chcete spotrebič zapnúť a vypnúť,
stlačte tlačidlo ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ
(aspoň po dobu 3 sekúnd).
Pri ďalšom zapnutí spotrebiča
Na konci cyklu nezabudnite vypnúť
spotrebič pomocou tlačidla ZAPNUTÝ/
VYPNUTÝ, potom vytiahnite zástrčku a
zatvorte prívod vody.
l Otvorte dvierka.
spotrebič podržaním tlačidla
ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ na približne 3
sekundy a na displeji sa zobrazí program
"EKO 2:50" alebo program, ktorý ste sa
rozhodli použiť a uložil sa pri zapnutí
umývačky. (Ak chcete uložiť program,
pozrite špecifický odsek "Uloženie
naposledy použitého programu").
Prvé zapnutie spotrebiča a jazyk
l Pripojte spotrebič k zdroju elektrickej
energie.
l Otvorte dvierka, dovnútra vložte riad na
umývanie a znovu zatvorte dvierka.
l Stlačte tlačidlo "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" a
podržte ho približne 3 sekundy.
l V tejto fáze zostanú aktívne len tlačidlá
"MOŽNOSTI" "TABS" a "ŠTART/
ZRUŠENIE". Na displeji sa zobrazí
správa "BRAVA" a na 3 sekundy sa
rozsvietia všetky kontrolky.
Ponuka nastavení
Umývačka je riadená určitými nastaveniami
z továrne. V ponuke Nastavenia však
môžete nastaviť rôzne parametre, aby
vyhovovali vašim požiadavkám na umývanie.
Vstup do ponuky Nastavenia
Pred začatím tohto postupu musí byť
umývačka riadu VŽDY vypnutá.
l Na displeji sa zobrazí správa "ENGLISH".
l Stláčaním
tlačidiel "MOŽNOSTI" a
"TABS" môžete vybrať požadovaný jazyk.
l Jazyk
odsúhlasíte stlačením tlačidla
"ŠTART/ZRUŠENIE". Hneď potom sa na
displeji zobrazí správa "VITAJTE" a
všetky kontrolky sa vypnú.
l Správa programu "EKO 2:50" alebo
"EKO 3:25" (s aktivovanou možnosťou
SMART DOOR).
l Otvorte dvierka.
l Zapnite umývačku podržaním tlačidla
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" na približne 3
sekundy.
l Približne 5 sekúnd držte stlačené tlačidlá
"Progr." a "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ".
l Na displeji sa zobrazí správa "NASTAVENIA"
a
rozsvieti
sa
kontrolka
"MOŽNOSTI" a "TABS".
l Stlačte tlačidlo "ŠTART/ZRUŠENIE" a
zaznie signál, kontrolka zodpovedajúca
zvolenému programu zostane zapnutá a
rozsvieti sa kontrolka umývania.
l Stlačením tlačidla "Progr." môžete vybrať
l Keď sú dvere zatvorené, po zvukovom
signály sa program automaticky spustí.
141
tlačidiel
parametre, ktoré chcete upraviť, v poradí
za sebou (ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO
KAMEŇA → BZUČIAK → FUNKCIA MEMO).
SK
l Zapnite
l Upravenie
parametra sa vykonáva
stláčaním tlačidiel "MOŽNOSTI" (-) a
"TABS" (+).
l Ak
chcete upraviť ODSTRAŇOVAČ
VODNÉHO KAMEŇA, pozrite príslušnú
kapitolu v príručke.
l Ak chcete upraviť BZUČIAK, pozrite
príslušný odsek.
l Ak chcete upraviť možnosť FUNKCIA
PRIDAŤ ADDISH (možnosť pridania
riadu po spustení programu)
Ak sa počas programu otvoria dvere, cyklus
sa automaticky pozastaví a na displeji sa
objaví správa "OTVORENÉ DVERE".
Každých 7 sekúnd alebo po stlačení
ktoréhokoľvek tlačidla sa objaví správa:
l "ADD-DISH ZAPNUTÉ", ak sa dá pridať
riad a bude zaručené správne umytie.
MEMO, pozrite príslušný odsek.
l "ADD-DISH VYPNUTÉ", ak sa nedá
pridať riad, pretože sa nedá zaručiť
správne umytie.
"AUTOMATICKÉ" programy
Modely s inteligentným snímačom naloženia
Program "AUTOMATICKÉ DENNÉ PRANIE"
vďaka algoritmu na analýzu znečistenia
riadu v skutočnom čase automaticky
nastaví ideálnu teplotu a čas umývania, čím
optimalizuje spotrebu vody a elektrickej energie.
Modely so snímačom znečistenia
(Len u niektorých modelov).
Umývačka riadu je vybavená snímačom
nečistôt, ktorý dokáže analyzovať znečistenie
vody počas všetkých "AUTOMATICKÝCH"
Progr.ových fázach (pozri Progr.ovú
legendu). Vďaka tomuto zariadeniu sa
parametre umývacieho cyklu automaticky
prispôsobia skutočnému množstvu nečistôt
na nádobách. Systém nastavenia spočíva
vo vodnej hmote, ktorá je spojená s
množstvom nečistôt na nádobách. Tým sa
zaručia vynikajúce výsledky umývania pri
optimálnej spotrebe vody a energie.
Programy "IMPULSE"
(len u niektorých modelov)
Progr.y "IMPULSE" používajú technológiu
impulzného
umývania,
ktorá
znižuje
spotrebu a hluk a zároveň zlepšuje
výkonnosť.
Cyklus bude pokračovať od momentu, v
ktorom sa dvere zatvorili.
Pomaly a opatrne otvárajte dvierka,
aby ste sa vyhli postriekaniu vodou.
VÝSTRAHA
Ak otvoríte dvere počas cyklu sušenia,
prerušovaný zvukový signál vám
oznámi, že cyklus sušenia ešte nie je
dokončený. Bzučiak sa vypne po 2
minútach a prístroj sa vypne.
Prerušenie programu
Neodporúča
sa
otvárať
dvere
pri
prebiehajúcom programe, najmä počas
centrálneho umývania a konečných fáz
oplachovania. Ak sa však dvere otvárajú
počas behu programu (napríklad pri
pridávaní riadu), spotrebič sa automaticky
zastaví. Zatvorte dvere bez stlačenia
ľubovoľných tlačidiel. Cyklus sa spustí od
miesta, kde bol prerušený.
VÝSTRAHA
"Prerušovaná" činnosť umývacieho
čerpadla NIE JE považovaná za poruchu;
je to charakteristika impulzného umývania,
a preto by sa mala považovať za
bežnú vlastnosť programu.
Ak otvoríte dvere počas cyklu
sušenia, prerušovaný zvukový signál
vám oznámi, že cyklus sušenia ešte
nie je dokončený.
142
Zrušenie prebiehajúceho programu
Ak chcete zmeniť alebo zrušiť prebiehajúci
program, postupujte nasledovne:
l Otvorte dvierka.
l Tlačidlo ŠTART/ZRUŠENIE držte stlačené
minimálne 3 sekundy. Na displeji sa
zobrazí "RESETOVANIE" a zaznie
zvukový signál.
l Prebiehajúci program sa zruší.
l Teraz môžete pomocou tlačidla "Progr."
nastaviť nový program.
VÝSTRAHA
Tlačidlá možností vám poskytujú ďalšie
možnosti umývania, ktoré vám umožnia
prispôsobiť Progr.y umývania (viď zoznam
Progr.ov v tabuľke, v kapitole 17, v ktorej je
možné povoliť každú voľbu).
Pred
spustením
Progr.u,
pomocou
príslušných tlačidiel, sú možnosti zapnuté
(alebo vypnuté). Na displeji sa zobrazia
(alebo nezobrazia) príslušné kontrolky.
Pred spustením nového programu by
ste mali skontrolovať, či je v dávkovači
ešte stále umývací prostriedok. V
prípade potreby doplňte umývací
prostriedok.
Koniec programu
Zaznie bzučiak po dobu 5 sekúnd (ak nie je
stíšený) a to 3 krát v 30-sekundových
intervaloch, čím signalizuje ukončenie
Progr.u.
Po zvolení Progr.u
tlačidlo voľby.
PERFECT RAPID ZONE
(len u niektorých modelov).
„Perfect Rapid zone" najdete na oavej
strane vane, kde sa aktivuju dve extra
ramena poaas programov Rapid (Rýchly
24’’ a
ZOOM 39’’) a
programov
(UNIVERZÁLNY, DEZINFEKCIA˘, UNIVERZÁL
PLUS, EKO PLUS) pre poskytnutie extra
um˘vacej sily, viac vody v tejto zone.
umývania,
povolte
Ak zvolená možnosť nie je kompatibilná
so zvoleným programom, príslušný
indicator bude najskôr blikať a potom
zhasne.
Len pre modely s možnosťou SMART
DOOR budete musieť pred vybraním
riadu počkať na signál ukončenia cyklu.
Tlačidlo "EXPRESS"
(Len u niektorých modelov).
Toto tlačidlo umožňuje priemernú úsporu
energie a času o 25% (podľa zvoleného
cyklu), čím sa znižuje teplota umývacej
vody a čas sušenia počas posledného
oplachovania. Táto možnosť sa odporúča
na večerné umývanie, keď nie je ihneď
potrebný suchý riad.
Pre lepšie sušenie, ponechajte dvierka
umývačky riadu mierne otvorené, aby sa
podporila prirodzená cirkulácia vzduchu v
umývačke riadu.
143
SK
Tlačidlá voľby
Tlačidlo "POLOVIČNÁ NÁPLŇ"
(Len u niektorých modelov).
Ak potrebujete umývať len niekoľko nádob
(napr. poháre, šálky, taniere), môžete
povoliť možnosť "POLOVIČNÁ NÁPLŇ".
Týmto spôsobom môžete ušetriť vodu,
energiu a čas. Pomocou možnosti
"POLOVIČNÁ NÁPLŇ" použite menej
umývacieho prostriedku ako pri plnom
naplnení.
Tlačidlo "TABS"
Táto možnosť optimalizuje používanie
kombinovaných umývacích prostriedkov
"TABS" ("3 v 1" / "4 v 1" / "5 v 1" atď.).
Stlačením tohto tlačidla sa zvolený program
umývania zmení tak, aby sa dosiahli čo
najlepšie výsledky z kombinovaných
umývacích prostriedkov. Okrem toho sú
deaktivované výstražné kontrolky "bez soli"
a "bez leštidla".
Tlačidlo "SMART DOOR"
(AUTOATICKÉ OTVÁRANIE DVERÍ)
(Len u niektorých modelov).
Túto
možnosť
umožňuje
špeciálne
zariadenie, ktoré otvára dvierka o niekoľko
centimetrov počas alebo po ukončení
sušiaceho cyklu (v závislosti od Progr.u). To
zaručuje prirodzené a efektívne sušenie
riadu. Doba trvania zvoleného cyklu sa
automaticky zmení, aby sa dosiahla
optimálna teplota pre cyklus oplachovania;
to výrazne znižuje spotrebu energie.
Automatické
otváranie
dverí
počas
poslednej fázy sušenia umožňuje cirkuláciu
vzduchu, čím sa eliminuje riziko zápachu.
VÝSTRAHA
Po zvolení tejto možnosti zostane
zapnutá (kontrolka svieti) pre ďalšie
cykly umývania. Môže sa deaktivovať
(kontrolka sa vypne) opätovným
stlačením tlačidla.
Táto možnosť sa odporúča pri použití
programu RÝCHLY 24', ktorého
trvanie bude predĺžené o približne 15
minút, pokiaľ sa použijú umývacie
tablety pre dosiahnutie lepšieho výkon.
Keď sa dvere otvoria, na displeji sa zobrazí
správa "SMART DOOR".
Táto možnosť je automaticky aktivovaná
v programe "EKO". V každom prípade
je možné ju deaktivovať. Funkcia
"SMART DOOR" nie je k dispozícii v
programoch "ZOOM 39", "RÝCHLY 24"
a " PREDPIERKA".
KONTROLKA "ŽIADNA SOĽ"
Ak je potrebné do umývačky doplniť soľ,
zobrazí sa pri vyberaní programu možnosť
"SOĽ". Objavenie bielych škvŕn na riade je
vo všeobecnosti varovným znakom, že je
potrebné naplniť zásobník na soľ.
Aby ste zaručili správne fungovanie
indikátora soli, MUSÍTE VŽDY NAPLNIŤ
NÁDOBU NA SOĽ.
VÝSTRAHA
Pri výbere tejto voľby nesmiete
zabraňovať tomu, aby sa dvere
otvárali alebo zatvárali, pretože by to
mohlo poškodiť mechanizmus. Uistite
sa, že pred dverami je voľný priestor a
pred
zatvorením
počkajte,
kým
otváriace zariadenie dokončí svoju
činnosť.
Tlačidlo "ODLOŽENÝ ŠTART"
Pomocou tohto tlačidla môžete nastaviť čas
spustenia umývačky. Možnosť oneskorenia
spustenia od 1 do 23 hodín. Ak chcete
nastaviť oneskorené spustenie, postupujte
nasledovne:
l Otvorte dvierka.
144
umývačku stláčaním tlačidla
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ"
približne
3
sekundy.
Pre
zrušenie
oneskoreného
postupujte nasledovne:
l Podržte stlačené tlačidlo "ZAPNUTÝ/
VYPNUTÝ". aspoň po dobu 3 sekúnd. Na
displeji sa zobrazí "RESET" a ozvú sa
zvukové signály.
l Vyberte umývací program.
l Stlačte tlačidlo "ODLOŽENÝ ŠTART" (na
displeji sa zobrazí "0:30").
l Opätovným
stlačením tohto tlačidla
zvýšite oneskorenie (každým stlačením
sa oneskorenie zvýši o 30 minút,
mBRAVAmálne o 23:30,
l Odložený štart a zvolený Progr. budú
zrušené. Na displeji sa objavia dve
pomlčky.
l V tomto okamihu musí byť vypnutá
umývačka riadu, musí sa zvoliť nový
Progr. a všetky tlačidlá volieb, ako je
uvedené v odseku "NASTAVENIA
PROGR.OV".
l Keď je program nastavený s oneskorením:
- po stlačení "ŠTART/ZRUŠENIE" sa na
displeji zobrazí čas odpočítavania
"00:00" s blikajúcou ":"
- ak stlačíte ktorékoľvek tlačidlo (okrem
tlačidiel "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ", "Progr.
za 3 sek."), zobrazí sa na displeji názov
programu a následne sa znovu zobrazí
čas oneskorenia.
- Po uplynutí času sa na displeji zobrazí
názov programu a zostávajúci čas sa
zobrazí ako "0:00h".
Povolenie
alebo
zakázanie
signál KONIEC PROGRAMU
Zapnutie a vypnutie zvukového signálu
(predvolené nastavenie je aktívne) môžete
deaktivovať nasledovne:
Pred začatím tohto postupu musí byť
umývačka riadu VŽDY vypnutá.
l Otvorte dvierka.
l Zapnite umývačku podržaním tlačidla
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" na približne 3
sekundy.
l Ak chcete spustiť odpočítavanie, stlačte
tlačidlo Štart/Zrušenie. Na displeji sa
zobrazí zostávajúci čas do ukončenia
cyklu. Na konci odpočítavania sa program
automaticky spustí.
Ak oneskorené spustenie nepotvrdíte
stlačením tlačidla "Štart/Zrušenie" do
približne 10 sekúnd, oneskorené
spustenie sa zruší.
(Iba pre samostatne stojace modely)
Na displeji sa zobrazí dĺžka zvoleného
cyklu. Na konci odpočítavania sa
program automaticky spustí a na
displeji sa zobrazí dĺžka zvoleného
cyklu.
l Približne 5 sekúnd držte stlačené tlačidlá
"Progr." a "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ".
l Na displeji sa zobrazí správa "NASTAVENIA"
a
rozsvieti
sa
kontrolka
"MOŽNOSTI" a "TABS".
l Tlačidlo
tlačidiel
"Progr." stláčajte, kým
nevyberie parameter "BZUČIAK".
sa
l Nastavenie parametra vykonáte stláčaním
tlačidiel "MOŽNOSTI" (-) a "TABS" (+)
zmenou hodnoty z ÁNO na NIE a
naopak.
l Nové
nastavenie potvrdíte vypnutím
umývačky stlačením tlačidla "ZAPNUTÝ/
VYPNUTÝ" na 3 sekundy.
Ak chcete zvukový signál znovu zapnúť,
postupujte rovnako.
145
štartu
SK
l Zapnite
FUNKCIA MEMO (Uloženie
posledného použitého programu)
3. Stlačte tlačidlo "Progr.", a súčasne
tlačidlo "ODLOŽENÝ ŠTART"
po
dobu 5 sekúnd.
Pred začatím tohto postupu musí byť
umývačka riadu VŽDY vypnutá.
4. Na displeji sa zobrazí "DEMO REŽIM
ZAPNUTÝ".
5. Ak nie je stlačené žiadne tlačidlo po
dobu 30 sekúnd, Progr. sa spustí a
simuluje spustenie Progr.u umývania.
l Otvorte dvierka.
l Zapnite umývačku podržaním tlačidla
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" na približne 3
sekundy.
Možnosti Progr./Možnosti/Odložený Štart
sú povolené a stlačením týchto tlačidiel
môžete simulovať fungovanie produktu
bez spustenia umývania.
l Približne 5 sekúnd držte stlačené tlačidlá
"Progr." a "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ".
l Na displeji sa zobrazí správa "NASTAVENIA"
a
rozsvieti
sa
kontrolka
"MOŽNOSTI" a "TABS".
tlačidiel
Vypnutie
l Tlačidlo
"Progr." stláčajte, kým sa
nevyberie parameter "FUNKCIA MEMO".
l Nastavenie
parametra sa vykonáva
stláčaním tlačidiel "MOŽNOSTI" (-) a
"TABS" (+) a zmenou hodnoty z
"FUNKCIA MEMO ZAP." na "FUNKCIA
MEMO VYP." a naopak.
l Nové
nastavenie potvrdíte vypnutím
umývačky stlačením tlačidla "ZAPNUTÝ/
VYPNUTÝ" na 3 sekundy.
Ak chcete zvukový signál znovu zapnúť,
postupujte rovnako.
VÝSTRAHA
Po inštalácii, ak spotrebič pracuje
správne, ale umývací cyklus sa
nespustí po stlačení tlačidla Štart,
"Režim demo" nemusí byť zakázaný.
Pred začatím tohto postupu musí byť
umývačka riadu VŽDY vypnutá.
1. Otvorte dvierka.
2. Zapnite spotrebič pomocou
ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ.
3. Stlačte tlačidlo "Progr.", a SÚČASNE
TLAČIDLO "ODLOŽENÝ ŠTART"
po dobu 5 sekúnd.
Povolenie alebo zakázanie režimu
DEMO (používa sa výlučne v
obchodoch)
4. Na dispsleji sa zobrazí "DEMO REŽIM
VYPNUTÝ".
Povolenie
5. Vypnite spotrebič.
Pred začatím tohto postupu musí byť
umývačka riadu VŽDY vypnutá.
1. Otvorte dvierka.
2. Zapnite spotrebič pomocou
ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ.
tlačidla
146
tlačidla
Úspešná registrácia
16. DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
(WI-FI)
l Na displeji sa jedenkrát zobrazí správa
"PRIPOJENÝ", po ktorej sa zobrazí
správa "DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE" a
kontrolka "Wi-Fi" bude svietiť nepretržite.
Tento spotrebič je vybavený technológiou
Wi-Fi, ktorá umožňuje diaľkové ovládanie
spotrebiča prostredníctvom aplikácie.
l Teraz môžete ovládať spotrebič cez
aplikáciu.
Spárovanie spotrebiča s aplikáciou
l Stiahnite si do svojho zariadenia aplikáciu
Candy simply-Fi.
Neúspešná registrácia
Ak registrácia zlyhá (alebo sa nepodarí v
priebehu 5 minút):
Aplikácia Candy simply-Fi je k dispozícii
pre tablety aj smartfóny so systémom
Android a iOS.
l Na displeji sa zobrazí "SKÚSTE ZNOVU".
l Zopakujte postup registrácie z aplikácie.
Ak chcete zistiť všetky podrobnosti o
funkcii Wi-Fi, prečítajte si ponuky
aplikácie v režime DEMO.
l Uistite sa, že router je zapnutý a váš
smartphone / tablet je pripojený k vašej
WiFi domácej sieti.
l Na telefóne alebo tablete zapnite funkciu
BLUETOOTH (ak je k dispozícii).
l Otvorte
aplikáciu,
vytvorte
profil
používateľa a zaregistrujte spotrebič
podľa pokynov zobrazených na displeji
zariadenia.
Ďalšie informácie nájdete v časti "Aplikácia
pre registráciu - Stručná príručka", ktorá
sa dodáva so spotrebičom a je prístupná aj
na odkaze: go.candy-group.com/bm-dw
Obnovenie WiFi
V prípade problémov alebo zmeny hesla
domáceho routera, zopakujte postup
registrácie, najskôr však odstráňte produkt
z aplikácie.
POVOLENIE POUŽÍVANIA
DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
l Ak ste v aplikácii vyzvaný na zapnutie
umývačky, zapnite ju 3-sekundovým
zatlačením tlačidla ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ.
l Stlačte tlačidlo "Progr. 3 sek. WiFi" na 3
sekundy, na à displeji sa zobrazí správa
"ZÁZNAM" a kontrolka "Wi-Fi" sa vypne.
l Do
60
sekúnd
podržte
tlačidlo
"ODLOŽENÝ ŠTART" stlačené na 3
sekundy a na displeji sa na 5 minút
zobrazí správa "JEDNODUCHÉ". Kontrola
Wi-Fi začne pomaly trikrát blikať a potom
na 2 sekundy zhasne.
l Do aplikácie zadajte heslo svojej domácej
Kedykoľvek keď budete chcieť používať
spotrebič s diaľkovým ovládaním:
l Naplňte umývačku riadu, pridajte čistiaci
prostriedok a zatvorte dvierka.
l Zapnite umývačku riadu.
l Stlačte tlačidlo "Progr. 3 sek. WiFi" na 3
sekundy. à Na displeji sa zobrazí správa
"DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE".
l Teraz môžete ovládať spotrebič cez
Wi-Fi siete a dokončite postup.
147
aplikáciu.
SK
l Spotrebič nebude pripojený.
Kontrolka "Wi-Fi"
ZAKÁZANIE POUŽÍVANIA
DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
l Označuje stav pripojenia produktu k
l Ak chcete ukončiť používanie diaľkového
ovládania, stlačte tlačidlo „Progr. 3 sek.
WiFi“ znova na 3 sekundy.
l Ak neprebieha žiadny cyklus:
- Kontrolka Wi-Fi začne pomaly blikať a
na displeji sa zobrazí správa "VYPNUTÉ
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE".
l Ak je cyklus v prevádzke:
- Kontrolka Wi-Fi začne pomaly blikať a
na displeji sa zobrazí správa "VYPNUTÉ
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE".
- Na displeji sa jedenkrát zobrazí správa
"OTVORENÉ DVERE".
- Cyklus bude dokončený bez možnosti
ovládania z aplikácie.
Alternatívny spôsob ukončenia diaľkového
ovládania.
l Na 3 sekundy stlačte tlačidlo "Štart/
Zrušenie"
Ak prebieha cyklus, bude zrušený a
spotrebič opustí režim DIAĽKOVÉ
OVLÁDANIE. Kontrolka "Wi-Fi" bude
pomaly blikať. Teraz budete môcť nastaviť
nový cyklus umývania z ovládacieho
panela.
l Na 3 sekundy stlačte tlačidlo "ZAPNUTÝ/
VYPNUTÝ" (alebo spotrebič vypnite)
Ak prebieha cyklus, bude pozastavený a
spotrebič opustí režim DIAĽKOVÉ
OVLÁDANIE. Pri opätovnom zapnutí
bude kontrolka "Wi-Fi" pomaly blikať a
prebiehajúci cyklus bude pokračovať od
miesta prerušenia.
Otvorenie dverí deaktivuje DIAĽKOVÉ
OVLÁDANIE. Ak chcete obnoviť
ovládanie z aplikácie, zatvorte dvere.
148
domácej Wi-Fi sieti. Môže:
- POMALY BLIKÁ: diaľkové ovládanie je
deaktivované.
- RÝCHLO BLIKÁ 3 SEKUNDY, POTOM
ZHASNE: spotrebič sa nemôže pripojiť
k domácej Wi-Fi sieti alebo ešte nebol
registrovaný v aplikácii.
- 3-KRÁT POMALY ZABLIKAŤ, POTOM
SA VYPNÚŤ NA 2 SEKUNDY: prebieha
proces registrácie v aplikácii.
17. PROGRAMOVÁ LEGENDA
Popis programu
P1
EKO
Program pre bežne znečistený riad (najúčinnejší
z hľadiska spotreby vody a energie).
Program podľa normy EN 50242
P2
INTENZÍVNY
Vhodný pri umývaní hrncov a ďalšieho riadu,
veľmi znečisteného.
P3
UNIVERZÁLNY
Vhodný na umývanie riadu a hrncov normálne
znečistených.
P4
ZOOM 39’
P5
RÝCHLY 24'
P6
PREDPIERKA
P7
DEZINFEKCIA
P8
INTENZÍVNY
RÝCHLY
Vhodný pre rýchle umývanie veľmi znečistených
hrncov.
P9
UNIVERZÁL PLUS
Raz denne - pre bežne znečistený riad a iné
predmety, ktoré ste nechali jeden deň v
umývačke..
P10
DENNÉ PRANIE
Rýchly cyklus pre „bežne znečistený riad vhodný na časté umývanie a bežné množstvo
riadu.
P11
EKO PLUS
P12
JEMNÉ UMÝVANIE
Wash & Dry Class Rýchly cyklus umývania.
* Vhodné na umývanie riadu až do 8 miest.
Rýchle umývanie pre riad, ktorý bude umývaný
ihneď po jedle. Naplňte umývačku súpravou pre
6 osôb.
Krátke studené predumytie riadu použitého ráno
alebo na obed, ktorý necháte v umývačke riadu
až do naplnenia celého objemu.
Cyklus s antibakteriálnym účinkom, vhodný na
umývanie a dezinfekciu riadu (s odolnými
usadeninami), dojčenských fliaš, a pod.
Program so strenou teplotou, určený pre „bežne“
znečistených
panvíc
a
riadu,
použitím
prostriedkov s obsahom enzýmov.
Vhodný
na
umývanie
krehkého
riadu,
dekoratívneho a skla. Je vhodný pre denné
umývanie riadu málo znečisteného, s výnimkou
hrncov.
Umývanie s predumytím
Pre programy s predumytím odporúčame pridať ďalšiu dávku čistiaceho prostriedku (max. 10g)
priamo do spotrebiča.
149
SK
Program
Priemerná doba umývania¹
(min.)
Tlačidlo "SMART DOOR"
Tlačidlo
"POLOVIČNÁ NÁPLŇ"
Tlačidlo "TABS"
205
ÁNO
ÁNO
ÁNO
75
130
ÁNO
ÁNO
ÁNO
60
120
ÁNO
ÁNO
ÁNO
60
39
N/A
N/A
ÁNO
50
24
N/A
N/A
ÁNO
-
5
N/A
N/A
75
140
ÁNO
N/A
ÁNO
■
65
85
ÁNO
ÁNO
ÁNO
-
70
125
ÁNO
N/A
ÁNO
■
55
65
75
95
ÁNO
ÁNO
ÁNO
-
55
240
ÁNO
N/A
ÁNO
■
45
85
ÁNO
ÁNO
ÁNO
Programy “IMPULSE”
45
Pred umývací čistiaci
prostriedok
Teplota umývania (°C)
Možnosti
●
●
■
■
-
■
●
-
INTENZÍVNY
RÝCHLY
●
P9
UNIVERZÁL
PLUS
-
P10
DENNÉ
PRANIE
P11
EKO PLUS
P12
JEMNÉ
UMÝVANIE
Program
P1
EKO
P2
INTENZÍVNY
P3
UNIVERZÁLNY
P4
ZOOM 39’
P5
RÝCHLY 24'
P6
PREDPIERKA
P7
DEZINFEKCI
A
P8
-
150
● = Pred umývací čistiaci prostriedok
■ = Programy "IMPULSE"
N/A = VOĽBA NIE JE DOSTUPNÁ
SK
1) So studenou vodou (15°C) - Tolerancia ± 10%
Ak používate horúcu vodu, zostávajúci čas do konca programu sa počas spustenia programu
automaticky aktualizuje.
Hodnoty sa merajú v laboratóriu podľa európskej normy EN 50242 (hodnoty sa môžu meniť v
závislosti od podmienok použitia).
151
18. ODSTRAŇOVAČ
VODNÉHO KAMEŇA
V závislosti od zdroja dodávky, voda
obsahuje rôzne množstvo vodného kameňa
a minerálov, ktoré sa usadzujú na riade a
zanechávajú belavé škvrny. Čím vyššia je
hladina týchto minerálov vo vode, tým je
voda ťažšia. Umývačka riadu je vybavená
zariadením na odstraňovanie vodného
kameňa, ktoré pomocou špeciálnej regeneračnej
soli dodáva zmäkčenú vodu na umývanie
riadu. Stupeň tvrdosti vašej vody môžete
získať od vašej vodárenskej spoločnosti.
Regulujte
nastavenie
jednotky
na
odstraňovanie vodného kameňa
podľa
stupňa tvrdosti vody, ako je uvedené nižšie:
Pred začatím tohto postupu musí byť
umývačka riadu VŽDY vypnutá.
1. Zapnite umývačku stláčaním tlačidla
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" približne 3 sekundy.
2. Podržte tlačidlá "Progr." a "ZAPNUTÝ/
VYPNUTÝ" na približne 5 sekúnd.
Regulácia odstraňovača vodného
kameňa
3. Na displeji sa zobrazí správa "NASTAVENIA"
a
rozsvieti
sa
kontrolka
tlačidiel
"MOŽNOSTI" a "TABS".
Odstraňovač vodného kameňa môže
spracovať vodu s tvrdosťou až do 90 °FH
(francúzske stupne) alebo 50 °dH (nemecké
stupne) prostredníctvom 8 nastavení.
Nastavenia sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke s vodou, ktorá sa má upravovať.
°dH
(nemecké
stupne)
Použitie
regeneračnej
soli
Nastavenie
odstraňovača
vodného
kameňa
0
0-5
0-3
NIE
S0
1
6-10
4-6
ÁNO
S1
2
11-20
7-11
ÁNO
S2
3
21-30
12-16
ÁNO
S3
4*
31-40
17-22
ÁNO
S4
5
41-50
23-27
ÁNO
S5
6
51-60
28-33
ÁNO
S6
7
61-90
34-50
ÁNO
S7
Úroveň
°fH
(francúzsk
e stupne)
Tvrdosť vody
4. Stláčajte tlačidlo "Progr.", až kým
nevyberiete možnosť "ODSTRAŇOVAČ
VODNÉHO KAMEŇA S4" (úroveň z
továrne S4).
5. Nastavenie parametra sa vykonáva
stláčaním tlačidiel "SMART DOOR/
EXPRESS" (S7 → S0) a "TABS" (S0
→ S7) a zvyšovaním alebo znižovaním
predtým nastavenej úrovne.
6. Nové nastavenie potvrdíte vypnutím
umývačky stlačením tlačidla "ZAPNUTÝ/
VYPNUTÝ" na 3 sekundy.
Ak chcete znovu zmeniť nastavenie
zmäkčovača vody, postupujte rovnako.
VÝSTRAHA
Ak nemôžete dokončiť postup, vypnite
umývačku riadu stlačením tlačidla
"ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ"
a
spustite
postup od začiatku (KROK 1).
* Zmäkčovacia jednotka je nastavená v
závode na úroveň 4 (S4), pretože vyhovuje
požiadavkám väčšiny používateľov.
152
19. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA
Ak si myslíte, že umývačka riadu nefunguje správne, pozrite si nižšie uvedený stručný
návod a niekoľko praktických tipov, ako opraviť najbežnejšie problémy. Ak porucha
pretrváva alebo sa opakuje, kontaktujte servisné stredisko.
CHYBOVÉ SPRÁVY
l Modely s displejom: chyby sú hlásené číslom, pred ktorým je písmeno "E" (napr.
chyba 2 = E2) a krátky zvukový signál.
l Modely bez displeja: chyba je zobrazená blikaním každej LED podľa kódu poruchy,
SK
s následnou 5 sekundovou pauzou (príklad: Error 2 = dve bliknutia – pauza 5 sekúnd
– dve bliknutia – a pod…).
Len modely s displejom
Zobrazená chyba
Význam a riešenia
Umývačka sa neplní vodou
"KONTROLA VODY"
s krátkym zvukovým
signálom
(len u niektorých modelov).
Uistite sa, že je prívod vody otvorený.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je ohnutá alebo stlačená.
E2 (s displejom)
Uistite sa, že odtoková hadica je v správnej výške (pozrite časť
inštalácie).
s krátkym zvukovým
signálom
Zatvorte prívod vody, odskrutkujte prívod vody zo zadnej časti
umývačky riadu a skontrolujte, či nie je "pieskový" filter zapchatý.
E3 (s displejom)
s krátkym zvukovým
signálom
E4 (s displejom)
Umývačka neodčerpáva vodu
Uistite sa, že odtoková trubica nie je ohnutá, zapchatá alebo
zablokovaná a filter nie je upchatý.
Uistite sa, že sifón nie je zapchatý.
Únik vody
s krátkym zvukovým
signálom
Uistite sa, že odtoková trubica nie je ohnutá, zapchatá alebo
zablokovaná a filter nie je upchatý.
Uistite sa, že sifón nie je zapchatý.
E8-Ei (s displejom)
Element na vykurovanie vody nefunguje správne alebo filtračná
doska je upchatá.
s krátkym zvukovým
signálom
Akýkoľvek iný kód
(s displejom)
Vyčistite filtračnú dosku.
Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete, chvíľu počkajte.
Spotrebič zapnite a spusťte program. Ak sa porucha opäť objaví,
kontaktujte autorizované servisné stredisko.
153
Len modely s displejom
Ak dôjde k poruchám alebo ku chybám pri bežiacom programe, kontrolka zodpovedajúca
zvolenému cyklu bude rýchlo blikať a zaznie prerušovaný zvukový signál. V takom prípade
vypnite umývačku riadu a to stlačením tlačidla "ZAPNUTÝ / VYPNUTÝ".
Po skontrolovaní, či je prívod vody otvorený, či odtoková hadica nie je ohnutá a či
sifón alebo filtre nie sú zapchaté, nastavte znovu zvolený program.
Ak porucha pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.
Táto umývačka riadu je vybavená bezpečnostným zariadením na prepad, ktorá v
prípade problému automaticky vypúšťa nadbytočnú vodu.
VÝSTRAHA
Aby ste zabezpečili správnu funkciu ochranného zariadenia
proti pretečeniu, neodporúčame počas prevádzky premiestňovať
ani nakláňať umývačku riadu. Ak je potrebné sklopiť alebo
presunúť umývačku riadu, uistite sa, že cyklus prania je
ukončený a že vo vnútri spotrebiča nie je žiadna voda.
Iné chyby
CHYBA
1. Žiadny program
nefunguje
2. Umývačka sa
neplní vodou
3. Umývačka riadu
nevypúšťa
vodu
4. Umývačka riadu
nepretržite
vypúšťa vodu
PRÍČINA
RIEŠENIE
Zástrčka nie je pripojená k
sieťovej zásuvke
Tlačidlo O / I nie je stlačené
Dvere sú otvorené
Žiadna elektrika
Pozrite bod 1
Kohútik na vodu je zatvorený
Prívodná hadica je ohnutá
Filter na prívodnej hadici je
zanesený
Filter je znečistený
Odtoková hadica je ohnutá
Prípojka odtokovej hadice nie je
správne pripojená
Výstupné pripojenie na stenu
smeruje smerom dole nie
smerom hore
Poloha odtokovej hadice je príliš
nízko
154
Pripojte elektrickú zástrčku
Stlačte tlačidlo
Zavrite dvere
Skontrolujte
Skontrolujte
Otvorte vodovodný kohútik
Odstráňte ohyby v hadici
Vyčistite filter na konci hadice
Vyčistite filter
Odstráňte ohyby v hadici
Postupujte podľa pokynov pre
pripojenie odtokovej hadice
Zavolajte kvalifikovaného technika
Zdvihnite odtokovú hadicu aspoň na
40 cm nad úrovňou podlahy
5. Sprchovacie
ramená nie sú
počuteľné na
otáčanie
6. Na elektronických
spotrebičoch
bez displeja:
jedno alebo viac
indikátorov
rýchlo bliká
PRÍČINA
RIEŠENIE
Nadmerné množstvo
umývacieho prostriedku
Položka zabraňuje otáčaniu
ramien
Filtračná doska a filter sú veľmi
znečistené
Kohútik na prívod vody je
vypnutý
Pozrite bod 5
Spodok panvice nebol dobre
umytý
Hrana panvíc nie je dobre umytá
Sprchovacie ramená sú
čiastočne zablokované
7. Riad je len
čiastočne
umytý
Riad nebol správne vložený
Koniec vypúšťacej hadice je
ponorený do vody
Bolo odmerané nesprávne
množstvo umývacieho
prostriedku alebo umývací
prostriedok je starý a tvrdý
Uzáver nádoby na soľ nie je
správne zatvorený
Program umývania nie je
dostatočne dôkladný
8. Umývací
prostriedok,
ktorý nie je
vypustený
alebo čiastočne
vypustený
Príbory, riad, panvice atď.,
vypnite dávkovač umývacích
prostriedkov
9. Prítomnosť
bielych škvŕn
na
riade
Voda je príliš tvrdá
10. Hluk počas
umývania
Riad naráža na seba
Otáčajúce sa ramená narážajú
na riad
155
Znížte množstvo umývacieho
prostriedku.
Používajte vhodný umývacieho
prostriedku
Skontrolujte
Vyčistite filtračnú dosku a filter
Vypnite spotrebič
Otvorte kohútik
Znova nastavte cyklus
Skontrolujte
Spálené zvyšky potravín musia byť
pred umývaním panvice v
umývačke riadu namočené
Premiestnite panvice
Odstráňte sprchujúce ramená
odskrutkovaním kruhových matiek v
smere hodinových ručičiek a umyte
ich pod tečúcou vodou
Neumiestňujte riad príliš blízko
seba
Koniec odtokovej hadice nesmie
prísť do kontaktu s výtokovou
vodou
Zvýšte množstvo podľa toho, do
akej miery je špinavý riad, alebo
vymeňte umývací prostriedok za
iný
Dôkladne ho utiahnite
Vyberte silnejší program
Umiestnite riad tak, aby nebránili
dávkovaču
Skontrolujte hladinu soli a
leštiaceho prostriedku a nastavte ju
Ak porucha pretrváva, kontaktujte
servisné stredisko
Znova skontrolujte uloženie riadu v
koši
Znova skontrolujte uloženie riadu v
koši
SK
CHYBA
CHYBA
11. Riad nie je
úplne suchý
PRÍČINA
RIEŠENIE
Neadekvátny prúd vzduchu
Chýba leštiaci prostriedok
Nechajte pootvorené dvierka
umývačky riadu na konci programu
umývania, aby umytý riad
prirodzene vyschol
Naplňte dávkovač leštiacim
prostriedkom
Pozn.: Ak by ktorákoľvek z vyššie uvedených situácií viedla k nedostatočnému umytiu
alebo k nedostatočnému opláchnutiu, odstráňte ručne usadeniny z riadu, pretože konečný
cyklus sušenia vytvrdzuje nečistotu a sťažuje ich následné umytie.
Ak poruchu pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko, kde uvediete model umývačky.
Modelové označenie sa nachádza na technickom štítku v hornej časti vnútornej strany
dvierok umývačky riadu alebo na záručnom liste. Tieto informácie umožnia rýchlejšie a
účinnejšie konanie.
Odstraňovanie problémov a záruka
Výrobok je v záruke podľa zákona a za podmienok uvedených na záručnom liste,
ktorý je súčasťou výrobku. V prípade potreby by mal byť záručný list spolu s
dokladom o zakúpení uložený a predložený servisnému stredisku. Na webových
stránkach si môžete skontrolovať podmienky záruky.
Ak potrebujete pomoc, vyplňte online formulár alebo nás kontaktujte na
telefónnom čísle uvedenom na na našej webovej stránke, na stránke podpory.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek chyby tlače v tejto brožúre.
Okrem toho si výrobca vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny považované za
užitočné pre svoje výrobky bez zmeny ich základných vlastností.
156
20. PODMIENKY PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Jednotlivci môžu zohrať dôležitú úlohu pri
zaistení, že sa z WEEE nestane problém
pre životné prostredie;
157
l WEEE sa nesmie likvidovať spoločne s
bežným domácim odpadom;
l WEEE sa musí odovzdať príslušným
zberným miestam spravovaným miestnou
správou nebo registrovanými spoločnosťami.
V mnohých krajinách existuje zber
veľkých WEEE.
V mnohých krajinách môžete pri kúpe
nového
spotrebiča,
odovzdať
starý
predajcovi, ktorý ho prevezme bezplatne
na základe výmeny nového za starý, ak je
zariadenie ekvivalentného typu a má
rovnaké funkcie ako dodané zariadenie.
SK
Tento spotrebič je označený
v súlade s Európskou smernicou
2012/19/EÚ o likvidácii Starých
elektrických
a
elektronických
zariadení (WEEE).
WEEE obsahuje škodlivé látky (ktoré môžu
mať negatívny vplyv na životné prostredie)
a základné komponenty (ktoré je možné
opätovne využiť). Je nevyhnutné WEEE
vystaviť špecifickému zaobchádzaniu, pre
odstránenie a likvidáciu všetkých škodlivín a
obnovu všetkých recyklovateľných materiálov.
A. WIRELESS PARAMETERS
Wi-Fi
Specifications
(Bluetooth)
Specifications (Wi-Fi)
A
B
C
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
E
Wi-Fi (One Fi/Smart Fi)
Bluetooth v4.2
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
13,553-13,567 MHz (centre
frequency 13,560 MHz)
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
Basic data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+4 dBm
802.11b, DSSS 1 Mbps =
+19.5 dBm
802.11b, CCK 11 Mbps =
+18.5 dBm
802.11g, OFDM 54 Mbps =
+18.5 dBm
802.11n, MCS7 =
+14 dBm
Enhanced data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+2 dBm
802.11b (11Mbps) +18,5
± 2 dBm
802.11g (54Mbps) +16
± 2 dBm
▬
BLE
RF Transmit Power (Typ):
+7.5 dBm
Basic data Rate:
Sensivity @ 0.1% BER: -98
dBm
802.11b = 1024 bytes,
-80 dBm
D
NFC
ISO/IEC 14443 Type A
and NFC Forum Type 4
802.11g = 1024 bytes,
-70 dBm
Enhanced data Rate:
Sensivity @ 0.01% BER: -98
dBm
802.11n = 1024 bytes,
-65 dBm
802.11n HT40 = 1024 bytes,
-65 dBm
BLE
Sensivity @ 0.1% BER: -98
dBm
▬
▬
802.11n (HT20, MCS7) +14
± 2 dBm
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
▬
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
< 42dBµA/m (at 10 m)
PARAMETRY BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ:
A Wi-Fi standard - B Rozsah frekvencí - C Maximální rychlost přenosu magnetického pole
▬
D Minimální přijímací citlivost - E Limit
CS
Tímto společnost Candy Hoover Group Srl, deklaruje, že tento spotřebič je označen značkou
a
že splňuje základní požadavky Směrnice 2014/53/EU. Pro získání kopie Prohlášení o shodě prosím
kontakujte výrobce na adrese: www.candy-group.com
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ:
A Πρωτόκολο δικτύωσης - B Εύρος συχνότητας -
C Μέγιστη Ισχύς µετάδοσης - D
Ελάχιστη Ευαισθησία Λήψης -
E Όριο µαγνητικού πεδίου
EL
Με το παρόν η Candy Hoover Group Srl, δηλώνει ότι αυτή η συσκευή µε σήµα
συµµορφώνεται µε όλες
τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/EU. Για να λάβετε αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης, παρακαλώ
επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή στη διεύθυνση: www.candy-group.com
PARAMETRY ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ:
A Standard łączności bezprzewodowej - B Zakres częstotliwości -
D Minimalna czułość -
C
Maksymalna szybkość transmisji -
E Pole magnetyczne
PL
Niniejszym Candy Hoover Group Srl, deklaruje, że to urządzenie oznaczone symbolem
jest
zgodne z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2014/53/UE. Aby otrzymać kopię deklaracji zgodności,
należy skontaktować się z producentem: www.candy-group.com
PARAMETRE BEZDRÔTOVÉHO PRIPOJENIA:
A Wi-Fi štandard - B Frekvencia - C Maximálny výkon prenosu magnetického poľa
D
Minimálna citlivosť príjmu -
E
Limit
SK
Týmto spoločnosť Candy Hoover Group Srl, prehlasuje, že zariadenia označené symbolom
spĺňajú základné požiadavky Smernice 2014/53/EU. Ak chcete obdržať kópiu Prehlásenia o zhode, prosím
kontaktujte výrobcu na: www.candy-group.com
158
fkhldsk
- CDIMN S -
19.07 - 41048392 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising