Candy | CDP 1L949X | Candy CDP 1L949W, CDP 1L949X Navodila za uporabo

Candy CDP 1L949W, CDP 1L949X Navodila za uporabo
1.
2.
3.
PANTONE BLACK C
A4,
斯洛文尼亚文用户手册
CDP 1L949W,X
(CANDY28#)
(CANDY)
67100 21490
80g
· ÖÇ ø
03
Pomivalni stroj
Navodila za uporabo
CDP 1L949W
CDP 1L949X
9 pogrinjkov
10 pogrinjkov
Funkcija za pomivanje polovične količine posode
Preberite ta navodila
1) Pomembni varnostni ukrepi....................................1
Spoštovani kupec,
prosimo, da pred uporabo vašega novega
pomivalnega stroja pozorno preberete ta
navodila, v katerih sta pojasnjena pravilna
uporaba in vzdrževanje pomivalnega stroja.
Knjižico shranite, da vam bo pri roki tudi pozneje.
Poskrbite, da tudi morebitni novi lastnik ob stroju
dobi tudi knjižico z navodili za uporabo.
Navodila so razdeljena na več poglavij in
vsebujejo varnostne napotke, navodila za
uporabo, navodila za priključitev, nasvete za
odpravljanje nepravilnosti v delovanju itd.
2) Hitri vodnik.............................................................. 4
3) Navodila za uporabo...............................................5
Stikalna plošča..........................................................5
Značilnosti pomivalnega stroja...............................5
4) Pred prvo uporabo pomivalnega stroja.................6
A.Mehčalec vode............................................................6
B.Polnjenje posode za sol s soljo...........................7
C.Uporaba detergenta...........................................8
D.Vrste detergentov ................................................9
5) Zlaganje posode v pomivalni stroj........................11
Preden pokličete pooblaščeni servis
Najprej poskusite sami odpraviti nepravilnost v
delovanju s pomočjo nasvetov v tej knjižici. Če
vam to ne uspe, se obrnite na najbližji
pooblaščeni servis.
OPOMBA:
Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb
proizvoda brez predhodnega obvestila, skladno s
svojo politiko konstantnega razvoja in
posodabljanja proizvodov.
Navodila na uporabo so vam na voljo tudi pri
proizvajalcu ali pooblaščenem trgovcu.
Primernost posode za..........................................11
pomivanje v stroju...............................................11
Pred ali po zlaganju posode v košare
bodite pozorni na naslednje..............................11
Praznjenje pomivalnega stroja............................11
Zlaganje običajne posode v stroj......... ………....12
6) Zagon programa pomivanja.................................13
Razpredelnica programov
pomivanja..............................................................13
Vklop pomivalnega stroja......................................13
Spreminjanje izbranega programa......................14
Bi radi dodali v stroj še kakšno
posodo?................................................................14
Po koncu pomivanja............................................14
7) Vzdrževanje in čiščenje..........................................15
Filtrirni sistem.......................................................15
Vzdrževanje pomivalnega stroja..........................16
8) Navodila za inštalacijo...........................................17
Namestitev pomivalnega stroja...........................17
Priključitev na električno omrežje........................17
Priključitev na vodovodno
omrežje...................................................................18
Zagon pomivalnega stroja......................................19
9) Nasveti za odpravljanje nepravilnosti v
delovanju....................................................................20
Preden pokličete pooblaščeni servis.....................20
Kode napak.............................................................21
Tehnični podatki.....................................................22
Zlaganje posode v košare skladno z direktivo En50242
1. POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI
OPOZORILO! Med uporabo pomivalnega stroja upoštevajte spodaj
navedene varnostne ukrepe:
 Izdelek je namenjen samo uporabi v gospodinjstvih in podobnih okoljih:
- kuhinjah za osebje v pisarnah, delavnicah in drugih delovnih okoljih,
- na kmetijah,
- za stranke v hotelih, motelih ali drugih bivalnih okoljih,
- v penzionih.
- Ta aparat smejo uporabljati otroci, starejši od 8 let. Osebe z zmanjšanimii
fizičnimi, zaznavnimi in umskimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi
izkušnjami in znanjem smejo uporabljati ta aparat le pod nadzorom oseb,
odgovornih za njihovo varnost, ki so jim tudi razložili tveganja, ki jih
uporaba prinaša. Otroke nadzirajte in poskrbite, da se ne igrajo z
aparatom. Otroci smejo aparat čistiti in opravljati vzdrževalna dela le pod
nadzorom odraslih (EN60335-1).
- Osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali umskimi
sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami ter znanjem smejo
uporabljati aparat le pod nadzorom oseb, ki so odgovorne za njihovo
varnost, če so jih te podučile o pravilni uporabi (IEC60355-1).
- Aparat je namenjen uporabi v prostoru za gospodinjstva. Da bi se
zavarovali pred tveganjem za električni udar, aparata, priključnega kabla
ali vtikača ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Prosimo, da pred čiščenjem in vzdrževanjem aparat izključite iz
električnega omrežja. Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo, navlaženo z
blago milnico, nato pa vse površine obrišite do suhega s suho krpo.
NAVODILA ZA OZEMLJITEV
 Aparat mora biti ozemljen. V primeru nepravilnosti v delovanju ali okvare bo
ozemljitev zmanjšala tveganje za električni udar, saj bo zagotovila vod z
najmanjšim uporom za odvajanje električnega toka. Aparat je opremljen s
priključnim električnim kablom z ozemljitvenim vodom in ozemljenim
vtikačem.
 Vtikač potisnite v ustrezno vtičnico, ki je pravilno ozemljena skladno z vsemi
veljavnimi lokalnimi predpisi.
 Nepravilna priključitev ozemljitvenega voda lahko povzroči tveganje za
električni udar. Če niste prepričani o pravilnosti ozemljitve, se posvetujte z
ustrezno usposobljenim električarjem ali strokovnjakom pooblaščenega
servisa.
1
 Nikoli ne spreminjajte vtikača, s katerim je aparat opremljen, če se ta
slučajno ne prilega vtičnici. Obrnite se na ustrezno usposobljenega
električarja.
 Nikoli ne vršite pretiranega pritiska, ne sedajte in ne stopajte na vrata ali
košari pomivalnega stroja.
 Ne uporabljajte pomivalnega stroja, če na njem niso nameščene vse
stranice.
 Če odprete vrata med delovanjem stroja, bodite zelo previdni, saj lahko iz
njega brizga voda.
 Ne odlagajte težkih predmetov na odprta vrata in ne stopajte na njih;
pomivalni stroj bi se lahko prevrnil.
 Pri zlaganju posode v stroj:
1) Ostre predmete postavite v stroj tako, da ne poškodujejo tesnila na vratih;
2) Opozorilo: nože in druge predmete z ostrimi konicami zložite v košarico
za jedilni pribor s konico navzdol, ali pa jih položite na košaro v
vodoravnem položaju.
 Po končanem pomivanju preverite, da je predalček za detergent izpraznjen.
 V stroju ne pomivajte plastičnih posod, za katere ni izrecno navedeno, da so
primerne za strojno pomivanje. Upoštevajte navodila proizvajalca.
 Uporabljajte samo detergent in tekočino za lesk, namenjene uporabi v
avtomatskih pomivalnih strojih.
 Nikoli za pomivanje v stroju ne uporabljajte mila, detergenta za perilo ali
detergenta za ročno pomivanje.
 Otroke nadzirajte in jim ne dovolite, da se igrajo s pomivalnim strojem.
 Vrat ne puščajte odprtih, saj bi se lahko kdo ob njih spotaknil.
 Če je priključni električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec
ali pooblaščeni serviser oz. ustrezno usposobljena strokovna oseba, da se
izognete tveganju.
 Pazite, da priključni električni kabel ni preveč zategnjen ali upognjen oz.
zavit.
 Ne posegajte v stikalno ploščo.
 Aparat priključite na vodovodno omrežje s pomočjo novih cevi; ne uporabite
cevi, s katerimi je bil priključen stari pomivalni stroj.
 V stroju lahko pomijete naenkrat 9 poginjkov.
 Najvišji dovoljeni tlak vode je 1 MPa.
 Najnižji dovoljeni tlak vode je 0,04 MPa.
2
Odstranjevanje
Izdelek je označen skladno z evropsko uredbo 2012/19/EU o odpadni
električni in elektronski opremi (OEEO).
OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo okolje (in ki lahko negativno
vplivajo na okolje) kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče ponovno
uporabiti). Zato je pomembna pravilna obravnava OEEO, ki omogoča
odstranjevanje in ustrezno odlaganje vseh onesnaževal ter pridobivanje in
recikliranje vseh materialov.
Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri preprečevanju
onesnaževanja okolja zaradi OEEO; pri tem morajo upoštevati
nekaj osnovnih pravil:
 z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi odpadki iz gospodinjstva;
 OEEO je treba odpeljati na ustrezno zbirališče odpadkov, upravljano s
strani občine ali registrirane družbe. V številnih državah je za večje kose
OEEO organizirano tudi zbiranje po domovih.
V številnih državah lahko ob nakupu novega aparata starega oddate
prodajalcu, ki ga je dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za enega; to
velja v primeru, da gre opremo enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot
dobavljeni aparat.






OPOZORILO!
Embalaža je lahko nevarna za otroke!
Embalažo in odsluženi aparat odpeljite na ustrezno deponijo. Preden
zavržete svoj odsluženi aparat, odrežite priključni električni kabel čim
bližje ohišja in onemogočite zapiranje vrat.
Kartonska embalaža je izdelana iz recikliranega papirja; odpeljite jo na
zbirališče odpadnega papirja.
S pravilnim odstranjevanjem odsluženega izdelka boste pomagali pri
preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človeško zdravje,
do katerega bi lahko prišlo ob nepravilnem ravnanju s tem izdelkom po
končani življenjski dobi.
Za podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na
lokalne oblasti in lokalno deponijo.
ODSTRANJEVANJE ODSLUŽENEGA IZDELKA: Tega izdelka ne smete
odvreči skupaj s smetmi iz gospodinjstva. Odpadni aparati se zbirajo
posebej, saj potrebujejo posebno obdelavo.
 Z oznako
na tem proizvodu izjavljamo, na lastno odgovornost,
da je proizvod skladen z vsemi evropskimi zahtevami o varnosti,
zdravju in varstvu okolja, ki se v zakonodaji nanašajo na ta izdelek.
3
2.HITRI VODNIK
Podrobnejša navodila so podana v posebnem poglavju Navodil za uporabo.
Vklopite pomivalni stroj.
Odprite vrata in s pritiskom na tipko za vklop/izklop vklopite stroj.
Odmerite ustrezno količino detergent v
predalček za detergent.
Predalček A:
Za vsak program pomivanja.
Predalček B:
Za program za predpomivanje
(gl. Navodila za uporabo)
Preverite, da ni zmanjkalo tekočine za
lesk
Mehanični indikator C
Nekateri modeli so opremljeni z električnim indikatorjem na stikalni
plošči.
Preverite, da ni zmanjkalo soli
(Samo pri modelih s sistemom za mehčanje
vode)
Nekateri modeli so opremljeni z električnim
indikatorjem na stikalni plošči. Pri takih
modelih se v primeru, da je zmanjkalo soli,
osvetli opozorilna lučka.
Če vaš model pomivalnega stroja ni opremljen
z opozorilno lučko, lahko na osnovi opravljenih
programov pomivanja ocenite, kdaj je potrebno
dodati sol.
Zložite posodo v košari
Prej očistite s posode večje ostanke hrane, če se je v kozicah živilo
prismodilo, jih nekaj časa namakajte, da se nečistoča zmehča.
Upoštevajte navodila za pravilno zlaganje posode v stroj.
Izberite ustrezen program
Zaprite vrata pomivalnega stroja,To storite s pritiskom na tipko za
izbiranje programov; osvetli se lučka izbranega programa
(gl. ustrezno poglavje)
Odprite pipo za vodo, Pritiskajte na tipko Start/Resetiranje,Po približno 1
sekundah začne stroj delovati.
Zagon pomivalnega stroja

Spreminjanje programa

Če želite dodati posodo v stroj
B.
1. Potekajoči program lahko spremenite le, če se izvaja le kratek čas.
V nasprotnem primeru se je morda detergent že doziral v stroj, stroj
pa je vodo že izčrpal. V tem primeru morate znova odmeriti
detergent v predalček.
2. Pritiskajte na tipko Start/Resetiranje dlje kot 3 sekunde. S tem
prekličete potekajoči program.
3. Izberite novi program.
4. Ponovno zaženite pomivalni stroj.
1. Nekoliko odprite vrata, da pomivalni stroj preneha delovati.
2. Ko se razpršilca prenehata vrteti, do konca odprite vrata.
3. Dodajte posodo, ki ste jo pozabili zložiti v stroj.
4. Zaprite vrata. Stroj bo po 10 sekundah nadaljeval s pomivanjem.
OPOZORILO!
Pri odpiranju vrat bodite previdni, saj lahko iz stroja uhaja vroča para!

Če pomivalni stroj izklopite med
izvajanjem programa.
Izklopite aparat.
Zaprite pipo za vodo in poberite
posodo iz košar.

Če stroj med izvajanjem programa izklopite, nato pa ga znova
vklopite, morate znova izbrati program pomivanja in ponoviti
postopek od začetka.
Ko je program pomivanja zaključen, se 8-krat oglasi zvočni signal, nato
pa utihne. Izklopite stroj s pritiskom na tipko za vklop/izklop.
Opozorilo: počakajte nekaj časa (pribl. 15 minut) in šele nato poberite
posodo iz stroja. Vroča posoda se hitro okruši. Tako se bo posoda tudi
bolje posušila. Najprej poberite posodo iz spodnje košare.
4
3. NAVODILA ZA UPORABO
Pomembno! Da bi zagotovili optimalno delovanje vašega novega pomivalnega stroja, pred prvo uporabo pozorno
preberite celo knjižico z navodili.
1
8
7
6
Stikalna plošča
2
3
4
5
1 Tipka za vklop/izklop (ON/OFF): s pritiskom na to tipko vklopite/izklopite pomivalni stroj.
2Tipka za izbiranje programov: s pritiskom na tipko izberete želeni program
3 Tipka za zamik vklopa: z njo nastavite časovni zamik začetka pomivanja
4Tipka Express opcije: Dnevni/Hitri/Predpomivanje oz. izklop funkcije Express. Ko so vrata zaprta in stroj ne izvaja
nobenega od programov, izberite ustrezno funkcijo s pritiskom na tipko Express
5 Tipka start/resetiranje: z njo zaženete ali začasno prekličete program
6 Kontrolna lučka programa: prikaže izbrani program, od P1 do P5
7 Kontrolna lučka za časovni zamik: prikazan je nastavljeni časovni zamik (3h/6h/9h); prikaže tudi faze programa
(pomivanje, izpiranje, sušenje)
8 Lučka Express: opozarja, da je izbrana funkcija Express
•
Indikator za tekočino za lesk:
Opozarja, ko je treba napolniti predalček za tekočino za lesk
•
Indikator za sol:
Opozarja, ko je treba dodati sol v posodo za sol
ZNAČILNOSTI POMIVALNEGA STROJA
Pogled od spredaj
Pogled od zadaj
6
1
2
7
8
3
4
5
10
9
1.
2.
3.
4.
5.
Zgornja košara
Cev v notranjosti
Spodnja košara
Posoda za sol
Predalček za pralna sredstva
6.
7.
8.
9.
10.
5
Nosilec za skodelice
Razpršilni roki
Sklop filtrov
Konektor dotočne cevi
Odtočna cev
4. Pred prvo uporabo pomivalnega stroja:
A.
B.
C.
D.
Nastavite mehčalec vode
V posodo za sol stresite 1,5 kg soli za pomivalne stroje, nato pa do vrha dolijte vodo.
Napolnite predalček za tekočino za lesk.
Odmerite detergent.
A. Mehčalec vode
Mehčalec vode nastavite ročno s pomočjo številčnice.
Naloga mehčalca vode je odstranjevanje mineralov in soli iz vode, saj bi ti škodljivo ali slabo vplivali na delovanje
stroja.
Čim večja je vsebnost mineralov in soli v vodi, tem trša je voda.
Mehčalec nastavite skladno s trdoto vode na vašem območju; pri lokalnem Hidrovodu se pozanimajte o trdoti vode
na vašem območju.
Prilagajanje porabe soli
Pomivalni stroj je zasnovan tako, da omogoča prilagajanje porabe soli glede na trdoto vode, s katero pomiva. Na ta
način lahko optimizirate in situaciji prilagodite porabo soli.
Porabo soli prilagodite na naslednji način:
1. V roku 60 sekund po vklopu stroja pritiskajte na tipko Programov dlje kot 5 sekund; s tem vstopite v
način za nastavljanje mehčalca (opozorilni lučki za sol in za tekočino za lesk se občasno prižigata, ko je
stroj v načinu za nastavljanje).
2. S pritiskom na tipko Programov izberite ustrezno nastavitev glede na trdoto vaše lokalne vode –
nastavitev se spreminja v zaporedju H3->H4->H5->H6->H1->H2;
3. S pritiskom na tipko za vklop zaključite nastavljanje.
°dH
0~5
6-11
12-17
1B-22
23-34
35-55
TRDOTA VODA
°fH
°Clarke
0~9
10-20
21-30
31-40
41-60
61-98
0~6
7-14
15-21
22-28
29-42
43-69
Položaj stikala
mmol/l
0~0.94
1.0-2.0
2.1-3.0
3.1-4.0
4.1-6.0
6.1-9.8
H1
H2
H3
H4
H5
H6
Poraba soli
(gram/program)
0
9
12
20
30
60
Opomba 1:
1 dH = 1,25 Clarke = 1,78 fH = 0,178 mmol/l
dH: nemške stopinje
fH: francoske stopinje
Clark: britanske stopinje
Opomba 2:
Tovarniška nastavitev: H3: P4 P5 (osvetljeni lučki) (EN 50242)
O trdoti vode na svojem območju se pozanimajte pri lokalnem Hidrovodu.
 OPOMBA: Če vaš model pomivalnega stroja ni opremljen z mehčalcem vode, lahko preskočite to
poglavje.
MEHČALEC VODE
Trdota vode se na različnih območjih razlikuje. Če pomivalni stroj pomiva s trdo vodo, se na posodi nabira vodni
kamen.
Pomivalni stroj je opremljen s posebnim mehčalcem, ki s pomočjo namenske soli odpravlja vodni kamen in
minerale iz vode.
6
B. Polnjenje posode za sol s soljo
Vedno uporabljajte namensko sol za pomivalne stroje.
Posoda za sol je pod spodnjo košaro; napolnite jo tako, kot je to opisano v nadaljevanju.
POZOR!


Uporabljajte samo namensko sol za pomivalne stroje. Druge vrste soli, ki niso namenjene uporabi v
pomivalnih strojih, predvsem to velja za običajno namizno sol, bi lahko poškodovale mehčalec vode.
Okvare mehčalca zaradi uporabe neustrezne soli v garanciji niso zajete in proizvajalec ne prevzema
odgovornosti zanje.
Sol vsujte v posodo tik preden zaženete kompleten program pomivanja. Tako zrna soli in slana voda, ki se
lahko razlije v stroju, ne bodo dlje časa ostali na dnu pomivalnega stroja, kar bi lahko povzročilo korozijo.
Izvlecite košaro in odvijte in odstranite pokrovček s posode za sol (1).
Namestite priloženi lij na odprtino na posodi in vsujte v posodo pribl. 1,5 kg soli.
Posodo napolnite z vodo; običajno je, če iz posode izteče manjša količina vode (2).
Previdno privijte pokrovček nazaj.
Opozorilna lučka za sol ugasne, ko napolnite posodo s soljo.
Takoj po polnjenju posode za sol zaženite program pomivanja (priporočamo, da izberete kratek program). V
nasprotnem primeru bi lahko slana voda poškodovala filtrirni sistem, črpalko ali druge pomembne dele stroja. Take
poškodbe niso pokrite z garancijo.
OPOMBA:
1. V posodo dodajte sol šele, ko se osvetli opozorilna lučka za sol na stikalni plošči. Odvisno od tega, kako
hitro se sol topi, lahko opozorilna lučka sveti še nekaj časa po vsipanju soli v posodo.
Pri modelih, ki niso opremljeni z opozorilno lučko za sol, po številu pomivanj ocenite, kdaj je potrebno
dodati sol v mehčalec vode.
2. Če se vam sol razlije, zaženite program za predpomivanje ali hitri program pomivanja, da odstranite sol iz
pomivalnega stroja.
7
C. Uporaba detergenta
Detergent
POMEMBNO
Uporabljajte samo namenske detergente za pomivanje v pomivalnih strojih – bodisi v obliki praška,
tekočine ali tablet. Priporočamo detergent Finish, ki zagotavlja odlične rezultate in je lahko dostopen. Neustrezni
detergenti (npr. za ročno pomivanje) ne vsebujejo ustreznih učinkovin za pomivanje v stroju ter onemogočijo
pravilno delovanje pomivalnega stroja.
Opozorilo!
Pri zlaganju posode v spodnjo košaro pazite, da krožniki ali druga posoda ne ovirajo odpiranje pokrovčka
predalčka za detergent.
Odmerjanje detergenta v predalček za detergent
Predalček za detergent je na notranji strani vrat (slika A 2). Če je pokrovček predalčka zaprt, ga odprite s pritiskom
na gumb (A).
Po vsakem zaključenem programu pomivanja ostane pokrovček odprt in pripravljen za naslednjo uporabo stroja.
Potrebna količina detergenta je odvisna od tega, kako umazana je posoda in kakšno vrsto posode želite pomiti.
Priporočamo, da odmerite 20/30 g detergenta za pomivanje v predelek (B) v predalčku.
Ko odmerite ustrezno količino detergenta, zaprite pokrovček – najprej ga potisnite (1) in nato pritisnite nanj (2), da se slišno
zaskoči.
Ker se detergenti med sabo razlikujejo, se lahko tudi navodila na embalaži razlikujejo. Radi bi vas samo opomnili, da premajhna
uporabljena količina detergenta ne zagotavlja brezhibnega pomivanja, prevelika količina pa ne samo da ne zagotavlja boljših
rezultatov, ampak je samo nepotrebna potrata.
POMEMBNO
Odsvetujemo uporabo prevelike količine detergenta, saj na ta način pomagate omejiti škodo na okolju.
8
D. VRSTE DETERGENTOV
Detergenti v tabletah
Detergenti v tabletah različnih proizvajalcev se različno hitro topijo. Zato se nekateri detergenti v tabletah
ne raztopijo dovolj hitro in ne razvijejo svoje polne čistilne moči, če vklopite kratek program. Zato pri
uporabi detergentov v tabletah priporočamo pomivanje z dolgotrajnejšimi programi, kar zagotavlja, da se
bodo sledi detergenta v celoti sprali s posode.
POMEMBNO
Za doseganje zadovoljivih rezultatov pomivanja MORATE položiti tablete v predalček za detergent, in ne
neposredno v kad.
Koncentrirani detergenti
Nizko alkalni koncentrirani detergenti z naravnimi encimi pri pomivanju s programi, ki potekajo pri temperaturi 50º,
imajo manjši vpliv na okolje, obenem pa so prijazni tudi do posode in do samega pomivalnega stroja. Programi 50º
so namensko razviti z namenom izrabiti lastnosti encimov za raztapljanje nečistoče, in pri uporabi koncentriranih
detergentov omogočajo doseganje enakih rezultatov kot pri uporabi programov za pomivanje pri 65º, le da potekajo
pri nižji temperaturi.
Kombinirani detergenti
Detergente, ki vsebujejo tudi sredstvo za lesk, morate položiti v predelek predalčka za detergente, namenjen
detergentu za pomivanje. Predalček za tekočino za lesk mora biti prazen, če pa ni, pred uporabo kombiniranega
detergenta nastavite na najnižjo stopnjo doziranja tekočine za lesk.
Kombinirani detergenti “VSE V 1”
Če želite uporabljati detergente “VSE V 1” (3 v 1, 4 v 1, 5 v1 itd.), torej tiste, ki vsebujejo tudi sol in sredstvo
za lesk, priporočamo:
-
Pozorno preberite navodila proizvajalca na embalaži.
Učinkovitost detergentov, ki vsebujejo tudi sredstvo za lesk in sol, je odvisna od trdote vode na
vašem območju. Prepričajte se, da je trdota vode na vašem območju znotraj predpisanih vrednosti,
navedenih na embalaži.
Če ob uporabi tovrstnih detergentov pomivanje ni zadovoljivo, se obrnite na proizvajalca detergenta.
V določenih okoliščinah lahko kombinirani detergenti povzročijo:
-
sledi vodnega kamna na posodi in v pomivalnem stroju;
manj učikovito pomivanje in sušenje posode.
POMEMBNO
Problemi, ki so neposredna posledica uporabe teh proizvodov, niso pokriti z garancijo.
Upoštevajte, da sta med uporabo kombiniranih detergentov »VSE V 1« indikatorja za tekočino in lesk in sol
osvetljena (nekateri modeli), vendar to lahko spregledate, saj ti dodatki niso potrebni.
Če so rezultati pomivanja in sušenja slabši, priporočamo, da začnete ponovno uporabljati običajna sredstva (sol,
detergent in tekočino za lesk); to bo zagotovilo pravilno delovanje naprave za mehčanje vode in pomivalnega stroja
v celoti.
V tem primeru:
- ponovno napolnite predalčka za sol in tekočino za lesk;
- ob praznem stroju enkrat zaženite običajen program pomivanja.
Upoštevajte, da v primeru da začnete ponovno uporabljati sol za pomivalni stroj, ta potrebuje nekaj ciklusov
pomivanja, da bo sisstem spet optimalno učinkovit.
9
10
Zlaganje posode v pomivalni stroj




Ko kupujete novo posodo, se prepričajte, da je primerna za pomivanje s stroju.
Uporabljajte blagi detergent, ki je 'prijazen do posode'. Če niste prepričani, se posvetujte s proizvajalcem
detergenta.
Za občutljivo posodo izberite program, ki pomiva pri najnižji temperaturi.
Priporočamo, da posode (predvsem to velja za kozarce in jedilni pribor) po koncu pomivanja pustite še
nekaj časa v stroju in ne začnete prazniti stroja takoj, ko je program zaključen.
Primernost posode za pomivanje v pomivalnem stroju
NEPRIMERNA:









Jedilni pribor z ročaji iz lesa, porcelana ali biserne matice
Plastična posoda, ki ni odporna na visoke temperature
Starejši jedilni pribor s prilepljenimi deli, ki niso odporni na visoke temperature
Večplastni jedilni pribor ali posoda
Posoda iz kositra ali bakra
Kristal
Posoda iz jekla, ki ni odporno na rjavenje
Leseni krožniki
Posoda iz sintetičnih vlaken
DELNO PRIMERNA



Določena vrsta stekla lahko po večkratnem pomivanju postane motna
Kosi iz srebra in aluminija se med pomivanjem radi razbarvajo
Glazirani okraski lahko zaradi pogostega pomivanja v stroju obledijo
Pred ali po zlaganju posode v košare bodite pozorni na naslednje:
Zlaganje posode v košaro
(Najboljše rezultate pomivanja boste dosegli, če boste upoštevali ta navodila. Značilnosti in videz košar in košarice
za jedilni pribor se lahko od modela do modela razlikujejo.)
Odstranite večje ostanke hrane. Če se vam je jed prismodila, kozico namočite. Izpiranje posode pod tekočo vodo ni
potrebno.
Posodo zložite v pomivalni stroj na naslednji način:
1.
2.
3.
4.
Skodelice, kozarce, lonce in kozice itd. obrnite narobe (dnom zgoraj).
Ukrivljene kose in posodo z vdolbinami nagnite, tako da bo lahko voda odtekla iz njih.
Vso posodo zložite varno, da se ne more prevrniti.
Posoda ne sme ovirati vrtenja razpršilcev.
OPOMBA: Zelo majhni predmetov ne pomivajte v stroju, saj bi lahko padli iz košare.








Posodo z vdolbinami (kozarce, skodelice, lonce ipd.) obrnite tako, da bo odprtina spodaj, da se voda ne bo
zbirala v notranjosti.
Posodo in jedilni pribor razporedite tako, da se posamezni kosi med sabo ne dotikajo ali prekrivajo.
Kozarci se ne smejo dotikati en drugega, da se ne bi okrušili.
Večje kose, ki se najtežje očistijo, zložite v spodnjo košaro.
Zgornja košara je namenjena bolj občutljivi in lažji posodi (kozarci, skodelice za kavo in čaj).
Dolgin ostrih nožev ne zlagajte v košarico za jedilni pribor s konico navzgor – tveganje za poškodbo!
Dolge in/ali ostre predmete, npr. nože, položite v vodoravnem položaju na zgornjo košaro.
Pomivalnega stroja ne smete preveč napolniti; to bi onemogočilo temeljito pomivanje in povečalo porabo
energije.
Praznjenje pomivalnega stroja
Priporočamo, da najprej izpraznite spodnjo košaro, in nato zgornjo. Tako boste preprečili, da bi kapljice vode iz
zgornje košare padale na posodo v spodnji košari.
11
Zlaganje običajne posode v stroj
Zgornja košara
Spodnja košara
Zgornja košara je namenjena bolj občutljivi in lažji
posodi, kot so to kozarci, skodelice za kavo ali čaj in
krožnički, pa tudi krožniki, skledice in plitvejše kozice
(če niso preveč umazane). Posodo razporedite tako, da
se ne bo mogla premikati zaradi curka vode.
Priporočamo, da v spodnjo košaro zložite večje in bolj
umazane kose: lonce, kozice, pokrovke, servirne
krožnike in sklede, kot je to prikazano na spodnji sliki.
Servirne krožnike in pokrovke zložite ob strani košare,
da ne bi ovirale vrtenje zgornjega razpršilca.
IN
IN
Ne pozabite:



Lonci, servirne sklede ipd. morajo biti vedno narobe obrnjeni (dno zgoraj).
Globoke lonce nagnite, da bo lahko voda odtekla iz njih.
Spodnja košara je opremljena z zložljivimi nosilci, tako da lahko vanjo zložite tudi večje oziroma večjo količino kozic in
loncev.
Prilagajanje višine zgornje košare
Umikanje nosilca za skodelice
Položaj zgornje košare lahko prilagodite in tako pridobite
dodaten prostor v spodnji ali v zgornji košari, odvisno od
velikosti posode, ki jo želite pomiti. To storite tako, da
potisnete kolesca na košari v vodila različnih višin. Daljše kose
– jedilni pribor za serviranje, pribor za solate ali nože, položite
na košaro tako, da ne ovirajo vrtenja razpršilca.
Če je potrebno, lahko nosilec za skodelice dvignete in tako
pridobite več prostora v zgornji košari.
Košara v spodnjem položaju
Košara v zgornjem položaju
Zlaganje nosilcev v spodnji košari
Nosilce v spodnji košari lahko zložite navzdol, kot je to
prikazano na sliki.
Kolesa
Košarica za jedilni pribor
Jedilni pribor zložite v košarico za jedilni pribor; mreža na vrhu zagotavlja, da se med seboj ne bo dotikal in da npr. žlice niso v
košarici tesno skupaj, kar bi onemogočilo pomivanje. Žlice zložite z ročaji navzdol v ustrezne reže, daljši pribor pa položite v
vodoravnem položaju na zgornjo košaro.
POZOR!
 Pazite, da deli jedilnega pribora ne segajo izven dna košarice.
 Ostre predmete vedno obrnite tako, da bo ostra konica obrnjena navzdol.
Zaradi lastne varnosti, pa tudi zato, da bo pomivanje najbolj učinkovito, jedilni pribor pravilno razporedite v košarico:

Posamezni kosi se ne smejo dotikati med seboj.

Obrnite jedilni pribor z ročaji navzdol.

Daljše kose zložite v sredino.
12
6. Zagon programa pomivanja
OPOMBA:
) Ta oznaka pomeni, da morate napolniti predalček za tekočino za lesk z ustrezno tekočino za lesk
(
Program
Opis programa
)
Za običajno umazane
lonce, kozice, posodo z
zasušenimi ostanki hrane
Predpomivanje (45
Pomivanje (55 )
Izpiranje
Izpiranje (66 )
Sušenje
)
Standardni program,
primeren za občiajno
zmazano posodo; je najbolj
učinkovit program glede
porabe energije in vode za
pomivanje tovrstne vrste
posode.
Za zelo umazane in
običajno umazane lonce,
kozice, posodo z
zasušenimi ostanki hrane
P2
Normalni
(*EN50242)
P4
Hitri
Krajši program za hitro
pomivanje manj umazane
posode
P5
Izpiranje posode, ki jo
imate namen pomiti
naslednji dan
Namakanje
Detergent
Pred./pom.
Predpomivanje (50
Pomivanje (60 )
Izpiranje
Izpiranje
Izpiranje (69 )
Sušenje
P1
Intenzivni
P3
ECO
Faze programa
Trajanje
(min)
Energija
(kWh)
Voda (l) Tekoč.
za lesk
5/22 g
1 kos
165
1.4
16.5
5/22 g
1 kos
175
1.1
13
Predpomivanje
Pomivanje (45 )
Izpiranje ( 62 )
Sušenje
5/22 g
1 kos
205
0.78
9
Pomivanje (55 )
Izpiranje ( 55 )
Izpiranje ( 55 )
20 g
30
0.7
10
15
0.02
3.5
Predpomivanje
OPOMBA:
*EN 50242: * je testni program. Vrednosti za primerjalna testiranja skladno z EN 50242 so:

Zmogljivost: 9 pogrinjkov

Položaj zgornje košare: zgornja kolesa na vodilih

Nastavitev doziranja tekočine za lesk: 6

PI: 0,45 W; Po: 0,3 W

Trajanje stanja mirovanja: 30 minut
VKLOP POMIVALNEGA STROJA
Kako pripravite stroj za pomivanje:
1.
2.
3.
4.
5.
Izvlecite spodnjo in zgornjo košaro in zložite posodo v stroj in potisnite košari nazaj v stroj. Priporočamo, da najprej zložite
posodo v spodnjo, nato pa še v zgornjo košaro (gl. ustrezno poglavje v teh navodilih).
Odmerite detergent, kot je to opisano v teh navodilih.
Potisnite vtikač v vtičnico. Stroj je namenjen priključitvi na električno omrežje 220-240 V 50 Hz, vtikač 10 A 250 VAC.
Prepričajte se, da je pipa za vodo do konca odprta.
Zaprite vrata in s pritiskom na tipko za vklop/izklop vklolpite stroj.
Izberite ustrezen program s pomočjo tipke za izbiranje programov (gl. Razpredelnico programov). Programi se ob
pritiskanju na tipko spreminjajo v naslednjem zaporedju:
P3 – P4 – P5 – P1 – P2. Ko izberete katerega od programov, se osvetli ustrezna kontrolna lučka. Pritisnite na tipko
Start/resetiranje in stroj bo začel pomivati.
13
OPOMBA:
(P1-Intenzivni, P2-Normalni, P3-EKO, P4- Hitri, P5-Namakanje)
Spreminjanje izbranega programa
1. Program, ki ga je stroj že začel izvajati, lahko prekinete le v primeru, da stroj pomiva šele kratek čas. V
nasprotnem primeru obstaja možnost, da se pokrovček predalčka za detergent že odprl in da je stroj že
izčrpal vodo za pomivanje. V tem primeru morate ponovno odmeriti detergent v predalček, kot je to
pojasnjeno v teh navodilih.
2. Pritiskajte na tipko Start/resetiranje dlje kot 3 sekunde, nato pa lahko izberete drugi program (gl. poglavje
Zagon programa pomivanja).
OPOMBA:
Če med izvajanjem programa pomivanja odprete vrata pomivalnega stroja, se program začasno prekine. Kontrolna
lučka programa utripa, vsako minuto se oglaša zvočni signal, razen če zaprete vrata. 10 sekund po zapiranju vrat
stroj nadaljuje z izvajanjem programa.
Če zmanjka električne energije, se pri modelih s funkcijo spomina pomivanje nadaljuje na mestu, kjer je bilo
prekinjeno, ko je stroj spet pod napetostjo.
Bi radi dodali v stroj še kakšno posodo?
Če ste pozabili v stroj zložiti kakšen kos, to lahko storite, dokler se ne odpre pokrovček predalčka za detergent.
1. Nekoliko odprite vrata.
2. Ko se razpršilci prenehajo vrteti, do konca odprite vrata.
3. Dodajte posodo v stroj.
4. Zaprite vrata stroja.
5. Po 10 sekundah pomivalni stroj nadaljuje s pomivanjem.
Po koncu pomivanja
Ko je program zaključen, se 8 sekund oglaša zvočni signal, nato pa utihne. Izklopite stroj s pritiskom na tipko
za vklop/izklop, zaprite pipo za vodo in odprite vrata pomivalnega stroja. Počakajte nekaj minut, preden
začnete prazniti stroj; vroča posoda je bolj občutljiva in bi se lahko okrušila, pa tudi posušila se bo bolje, če
nekaj minut počakate.

Izklop pomivalnega stroja
Program je zaključen le v primeru, da je kontrolna lučka programa osvetljena, a ne utripa.
1. Izklopite pomivalni stroj s pritiskom na tipko za vklop/izklop.
2. Zaprite pipo za vodo!

Previdno odprite vrata.
Vroča posoda je občutljiva na udarce. Zato počakajte približno 15 minut in šele nato poberite posodo iz
stroja.
Vrata pomivalnega stroja odprite in jih pustite odprta, nato pa nekaj časa počakajte. Tako se bo
posoda ohladila in bolje posušila.
Praznjenje pomivalnega stroja
Običajno je, da je pomivalni stroj v notranjosti moker.
Najprej izpraznite spodnjo košaro in šele nato zgornjo. Tako boste preprečili, da bi kapljice iz zgornje
košare padale na posodo v spodnji.
POZOR!
Pri odpiranju vrat medtem ko stroj pomiva bodite zelo previdni! Vroča voda bi
vas lahko opekla.
14
7.Vzdrževanje in čiščenje
Filtrirni sistem
Filter preprečuje, da bi večji ostanki hrane ali drugi predmeti prišli v črpalko. Večji deli nečistoče bi
lahko zamašili filter, zato jih je treba odstraniti.
Filtrirni system je sestavljen iz grobega filtra, filtrirne plošče (osnovni filter) in mikrofiltra (finega filtra).
11
Osnovni filter 1
Hrana in delci nečistoče, ki se ujamejo v ta filter, se zdrobijo s
pomočjo posebnega curka vode iz šobe na spodnj em
razpršilcu, in stečejo navzdol v odtok.
2
Grobi filter 2
Večki delci, na primer koščki kosti ali stekla, ki bi lahko
zamašili odtok, se ustavij na filtrirni plošči. Odstranite jih tako,
da primete za filter, nežno stisnete jezička na vrhu filtra in
sklop filtrof dvignete iz stroja.
1
3
Fini filter 3
Ta filter zadrži nečistočo in ostanke hrane v sifonu in
preprečuje, da bi se ta med pomivanjem nabirala na posodi.
Sklop filtrov
Filter učinkovito odstrani ostanke živil iz vode za pomivanje in s tem zagotavlja njeno recikliranje med pomivanjem.
Za največjo učinkovitost in najboljše rezultate pomivanja je potrebno redno čiščenje filtrov. Priporočamo, da po
vsakem pomivanju iz filtrov odstranite večje delce hrane, ki se ujamejo v filter – izperite sklop filtrov pod tekočo
vodo. Filter odstranite iz stroja tako, da primete za ročaj na filtru in ga dvignete iz stroja.
OPZORILO!


Stroja nikoli ne uporabljajte brez filtrov.
Nepravilno nameščen sklop filtrov zmanjša učinkovitost pomivalnega stroja in lahko povzroči škodo na
posodi.
1
Open
1, korak: Zavrtite filter v levo
(nasprotno od vrtenja urinega kazalca.
2
2. korak: Potegnite sklop filtrov navzgor.
OPOMBA:
Sklop filtrov odstranite tako, da opravite zgoraj opisana koraka, najprej korak 1 in nato korak 2.
Ko želite sklop filtrov spet namestiti v stroj, opravite najprej korak 2 in nato korak 1.
15
NASVETI:
-
Po vsaki uporabi pomivalnega stroja preverite stanje filtrov.
Z odvijanjem grobega filtra odstranite sklop filtrov iz stroja. Odstranite morebitne ostanke
hrane in očistite filtre pod tekočo vodo.
OPOMBA: S k l o p f i l t r o v v c e l o t i o č i s t i t e e n k r a t t e d e n s k o .
Čiščenje f iltra
Grobi in fini filter očistite s krtačko. Nato znova sestavite vse dele filtra, kot je to prikazano na slikah na
zadnji strani, in sestavljeni sklop filtrov namestite nazaj v pralni stroj. Filter potisnite točno v predvideno
odprtino in ga potisnite navzdol.
Med čiščenjem ravnajte s filtri previdno in ne tolcite po njih. V nasprotnem primeru
bi se lahko filtri zvili, to pa bi la hko zmanjšalo učinkovitost pomivalnega stroja.
OPOZORILO
Vzdrževanje pomivalnega stroja
Stikalno ploščo čistite z nekoliko vlažno krpo.
Po čiščenju površino obrišite do suhega.
Zunanje površine čistite s kakovostnim čistilom za poliranje.
Nikoli ne uporabljajte ostrih predmetov, jeklenih gobic ali grobih čistil za čiščenje katerega od delov
pomivalnega stroja.
Čiščenje vrat
Rob okoli vrat čistite samo z mehko, s toplo vodo navlaženo krpo.
Nikoli ne uporabljajte čistil v sprejih, da slučajno ne bi prišlo do vdora
vode v ključavnico na vratih ali v električne komponent.
OPOZORILO
■ Za čiščenje stikalne plošče nikoli ne uporabljajte čistilo v sprejih, da slučajno ne bi prišlo do vdora
vode v ključavnico na vratih ali v električne komponent.
■ Ne uporabljajte jedkih čistil, odsvetujemo pa tudi uporabo določenih papirnatih brisačk, saj bi
lahko opraskale površino iz nerjavečega jekla, ali pa na njej pustile madeže.
Zaščita pred zamrzovanjem ______________________________________________
V zimskem času poskrbite, da bo pomivalni stroj varen pred nizkimi temperaturami! Po vsakem
pomivanju:
1. Izklopite pomivalni stroj iz električnega omrežja.
2. Zaprite pipo za vodo in odklopite dotočno cev za vodo od ventila za vodo.
3. Iztočite vodo iz dotočne cevi in ventila za vodo (podstavit e ustrezno posodo, v katero bo
stekla voda).
4. Ponovno priključite dotočno cev na ventil za vodo.
5. Odstranite sklop filtrov iz dna pomivalnega stroja in z gobo popivnajte vodo iz kadi..
OPOMBA: Če vaš pomivalnli stroj zaradi ledu ne deluje,se obrnite na najbližji pooblaščeni servis..
Čiščenje razpršilcev
Razpršilci potrebujejo redno čiščenje, saj se v šobah in ležajih
sčasoma
naberejo snovi iz trde vode.
Zgornji razpršilec odstranite tako, da pridržite matico in zavrtite
razpršilno
ročico v desno ter jo odstranite.
Spodnjo razpršilno ročico preprosto potegnete navzgor in jo tako
odstranite.
Šobe na razpršilcu očistite s krtačko in toplo vodo, nato pa
razpršilni ročici temeljito izperite in namestite nazaj v stroj.
16
Odprto
Da bi ostal pom ivalni stroj bre zhiben
■ P o vs ak em pom i va nj u
Po vsakem pomivanju zaprite pipo za vodo in pustite vrata nekoliko priprta, tako da se v stroju ne
zadržuje vlaga in neprijeten vonj.
■ P ot eg n it e vt ik ač i z v t ič n ic e
Pred čiščenjem in vzdrževalnimi deli vedno potegnite vtikač iz vtičnice.
■ Ne u p or ab lj aj t e to p i l a l i gr ob i h č is t il
Za čiščenje zunanjosti in gumijastih delov pomivalnega stroj nikoli ne uporabljajte topil ali grobih
čistil. Uporabljajte samo mehko krpo in toplo milnico.
Madeže ali lise v notranjosti stroja očistite z vlažno krpo in malo kisa, ali pa uporabite namensko
čistilo za pomivalne stroje.
■ Če s tr oj a d lj e č as a n e bos t e up or a blj a l i
Priporočamo, da ob praznem pomivalnem stroj zaženete program pomivanja, nato pa potegnete
vtikač iz vtičnice in pustite vrata stroja priprta. S tem podaljšate življenjsko dobo tesnila na vratih in
preprečite, da bi se v stroju razvil neprijeten vonj.
■ Pr em ik anj e p om i va l n e ga s tr oj a
Če morate pomivalni stroj prenesti drugam, mora ta ostati v vertikalnem položaju. Če to nikakor ni
mogoče, ga položite na hrbet.
■ T es ni l a
Eden od razlogov za morebiten neprijeten vonj v notranjosti pomivalnega stroja so ostanki hrane, ki
se zadržijo v tesnilih. Z občasnim čiščenjem tesnil z vlažno gobi co lahko preprečite ta problem.
8.Navodila za inštalacijo
Namestitev pomivalnega stroja
Postavite stroj na ustrezen prostor s hrbtno stranjo ob zidu, med stoječe kuhinjske omarice ali zidove.
Pomivalni stroj je opremljen s cevmi za dotok in odtok vode, ki jih lahko usmerite ali v levo ali v desno,
kar olajša priključevanje.
Ur av n av a n j e po m iv a ln eg a s tr o ja
Ko je aparat postavljen na ustrezen prostor, lahko prigodite višino
s pomočjo nastavljivih nog. V vsakem primeru pa naj nagib stroja
ne presega 2’’.
Priključitev na električno omrežje
POZOR!
Za varnost uporabnika:
 Za priključitev pomivalnega stroja ne uporabljajte podaljškov ali
adapterjev za vtikač.
 Nikoli in v nobenem primeru ne smete odstraniti tretjega ozemljitvenega
vtiča s priključnega električnega kabla.
Ustrezne vrednosti električnega omrežja
Preverite predpisano napetost na ploščici s podatki in priključite pralni stroj na ustrezno električno
omrežje. Ustrezna je varovalka 10°. Priporočamo vgradnjo varovalke ali prekinjala, na katerega je
priključen samo ta aparat.
Priključitev na električno omrežje
Pred uporabo se prepričajte,
da je aparat pravilno
ozemljen!
Prepričajte se, da napetost in frekvenca v vašem električnem omrežju
ustrezajo zahtevam, navedenim na ploščici s podatki. Potisnite vtikač v
vtičnico na zidu, ki je pravilo ozemljena. Če vtikač ni ustrezen za
obstoječo vtičnico, jo zamenjajte. Ne uporabite adapterjev ali podobnih
pripomočkov, saj bi lahko prišlo do pregrevanja in opeklin.
17
PRIKLJUČITEV NA HLADNO VODO
Priključite cev za dovod hladne vode na pipo za hladno vodo s 3/4’’
konektorjem; prepričajte se, da je pravilno in trdno privit. Če priključite pomivalni
stroj na nove cevi, ali pa te že dolgo niso bile v uporabi, najprej pustite vodo
nekaj časa teči, dokler ne začne iz cevi pritekati čista voda brez primesi
nečistoč. Če tega ne storite, se lahko cev za dovod vode zamaši in poškoduje
stroj.
Priključitev odtočne cevi
Odtočno cev potisnite v odtok s premerom najmanj 40 mm, ali pa njen konec napeljite v pomivalno korito ;
pazite, da ni zavita ali stisnjena. Prosti konec ne sme biti v večji višini od 1000 mm.
Odtočno cev namestite na način A ali B
SPREDAJ
Kuhinjski pult
OPOMBA
Odtočna cev
A
MAX 1000mm
Zgornji konec cevi ne sme
segati višje od 1000 mm.
B
40mm
18
Praznjenj e vode iz cevi
Če je pomivalno korito od tal oddaljeno več kot 1000 mm, voda ne more steči neposredno vanj. Zato
boste morali vodo, ki na koncu ostane v cevi, odtočiti v ustrezno posodo, ki jo pridržite nekoliko nižje
od višine pomivalnega korita.
Izhod za vodo
Priključite odtočno cev. Odtočna cev mora biti pravilno nameščena, da preprečite puščanje.
Pazite, da odtočna cev ni zapognjena ali prišč ipnjena.
Podaljšek cevi
Če je treba odtočno cev podaljšati, morate uporabiti podobno obstoječi.
Cev ne sme biti daljša od 4 metrov, saj bi daljša cev lahko zmanjšala učinkovitost pomivalnega stroja.
Priključitev na sif on
Priključek za odpadno vodo mora biti na višini manj kot 1000 mm (maksimalna višina) od dna
pomivalnega stroja. Odtočna cev mora biti fiksno nameščena.
Zagon pomivalnega stroja
Pred zagonom pomivalnega stroja prever ite naslednje:
1. J e p om iv a ln i s tr oj pr a v i ln o ur a v na n i n d o bro pr itrj en ?
2.
J e p i p a za v o do o d pr t a?
3. St a c e v i d o br o za t eg nj en i in n e p uš č at a?
4. S o ži c e pr a vi l n o pr ik lj uč e n e?
5. J e s troj vk lo p lj e n i n p o d n ap et os tj o ?
6. St a m ogoč e d ot oč na i n o dt oč n a c e v za v o zl a n i?
7. O ds tr a n it i m or at e v s o em ba la žo i z s tr oj a.
Pozor:
Tudi po inštalaciji shranite ta priročnik z navodili.
Vsebina tega priročnika je v veliko pomoč uporabniku
19
9. Nasveti za odpravljanje nepravilnosti v delovanju
Preden pokličete pooblaščeni servis
Poskušajte odpraviti nepravilnost s pomočjo navodil v tej razpredelnici . Šele če vam to ne uspe, pokičite najbližji
pooblaščeni servis.
Problem
Pomivalni stroj
ne dela
Tehnični
problemi
Možen vzrok
Kaj storiti
Pregorela je varovalka ali
pa se je aktiviralo
prekinjalo
Pomivalni stroj ni pod
električno napetostjo.
Tlak vode je prenizek.
Zamenjajte varovalko ali resetirajte prekinjalo.
Izklopite druge aparate, ki so morda priključeni na
isti tokokrog kot pomivalni stroj.
Prepričajte se, da je pomivalni stroj vklopljen in da
so vrata dobro zaprta.
Prepričajte se, da je pomivalni stroj pravilno
priključen na vodovodno omrežje in da je pipa za
vodo odprta.
Prepričajte se, da so vrata dobro zaprta.
Vrata pomivalnega stroja
niso dobro zaprta.
Zapognjena odtočna cev
Zamašen filter
Stroj ne
izčrpava vode.
Zamašeno pomivalno
korito
Neustrezen detergent
V kadi je pena
Razlita tekočina za lesk
Splošne
težave
Madeži v
notranjosti
kadi
Bela plast na
posodi
Rjavičasti
madeži na
jedilnem
priboru
Zvoki
Trkanje v
notranjosti
stroja
Ropotanje v
notranjosti
stroja
Trkanje v
ceveh za vodo
Uporabili ste detergent, ki
vsebuje barvila
Preverite odtočno cev.
Preverite grobi filter
(gl. poglavje " Čiščenje filtra")
Prepričajte se, da voda odteka iz pomivalnega
korita. Če je problem v koritu, boste morda morali
poklicati vodovodaja in ne serviserja za pomivalni
stroj.
U p o r a b l j a j t e s a mo namenske detergente za
pomivalne stroje, da preprečite pretirano penjenje.
Če se to zgodi, odprite vrata pomivalnega stroja in
počakajte, da pena izhlapi.
V kad vlijte 4 litre hladne vode. Zaprite vrata
pomivalnega stroja in izberite katerikoli program.
Pomivalni stroj bo najprej izčrpal vodo. Po
izčrpavanju vode odprite vrata pomivalnega stroja in
preverite, če je pena izginila. Če je potrebno,
postopek ponovite.
Razlito tekočino za lesk vedno takoj obrišite
Uporabljajte detergent brez barvil.
Notranjost stroja očistite z vlažno gobico in
detergentom za pomivalne stroje; roke zaščitite z
gumijastimi rokavicami.
Nikoli ne uporabljajte drugih čistil, samo čistila za
pomivalne stroje, da se izognete penjenju.
Minerali iz trde vode
Predmeti, na kateri se
pojavijo, n i s o odporni na
korozijo.
Po dodajanju soli niste
zagnali programa
pomivanja; to je posledica
prisotnosti soli.
Pokrovček posode za sol
se slabo zapira.
Razpršilec se zadeva ob
katerega od predmetov v
stroju
Po dodajanju soli v stroj vedno zaženite hitri progam
pomivanja brez posode v stroju in brez aktiviranja
funkcije Turbo (če je na voljo).
Preverite in se prepričajte, da se pokrovček dobro
prilega.
Prekinite izvajanje programa, premaknite tisti kos, ki
ovira vrtenje razpršilca.
Predmeti v stroju se
premikajo
Prekinite izvajanje programa in pravil no razporedite
posodo v stroju.
Mo r d a j e k r i v a
inštalacija, ali presek
cevi.
To na delovanje pomivalnega stroja ne vpliva.
Če niste prepričani, se posvetujte z vodovodarjem.
20
Oglejte si poglavje "Zlaganje posode v košari".
Posoda ni bila pravilno
zložena v stroj.
Posoda ni
čista
Oglejte si poglavje "Zlaganje posode v košari".
Izberite intenzivnejši program
(gl. " Razpredelnico programov").
Drugič odmerite več detergenta, ali uporabite drugi
detergent.
Drugič odmerite več detergenta, ali uporabite drugi
detergent.
Razporedite posodo tako, da ne bo ovirala vrtenje
razpšilcev.
Razporedite posodo tako, da ne bo ovirala vrtenje
razpšilcev.
Izbrali ste prevamalo
zmogljiv program
Odmerili ste premalo
detergenta.
Kateri od predmetov v
stroju je onemogočil
vrtenje razpršilcev.
Slabo oprana
posoda
Steklo je
motno.
Posoda po
pomivanju ni
suha
Kateri od predmetov v
stroju je onemogočil
vrtenje razpršilcev.
Sklop filtrov na dnu
pomivalnega stroja ni
čist, ali ni pravilno
vstavljen. Posledica so
lahko zamašene šobe na
razpršilcih.
Kombinacija mehke vode
in prevelike količine
detergenta.
Očistite sklopfiltrov in jih pravilno namestite v stroj.
Očistite šobe na razpršilcih (gl. poglavje ‘Čiščenje
razpršilcev’.
Arms".
Če je voda na vašem območju mehka, odmerite manj
detergenta in za pomivanje steklenih predme tov
izberite najkrajši program.
Črni ali sivi
madeži na
posodi.
Posoda iz aluminija se je
drgnila ob drugo posodo.
Take madeže lahko odstranite z blagim abrazivnim
čistilom.
Detergent je
ostal v
predalčku.
Posoda je onemogočila
odpiranje pokrovčka.
Pravilno razporedite posodo v stroju.
Posoda ni
suha.
Posoda ni bila pravilno
zložena.
Premalo tekočine za lesk.
Upoštevajte navodila za pravilno razporeditev
posode.
Povečajte doziranje tekočine za lesk; po potrebi
znova napolnite predalček s tekočino za lesk.
Najprej izpraznite spodnjo in šele nato zgornjo
košaro.
Tako voda iz zgornje posode ne bo kaplj ala na
posodo v spodnji košari.
Če izberete kratek program, je temperature vode pri
pomivanju nižja, učinkovitost čiščenja pa s tem
manjša. Izberite daljši program.
Voda s takih predmetov težje odteče. Taka posoda
ni primerna za pomivanje v pomivalnih strojih.
Prehitro ste pobrali
posodo iz stroja.
Izbrali ste napačen
program.
Jedilni pribor je slabše
kakovosti.
Kode napak
Stroj vas na določene nepravilnosti v delovanju opozori s prikazo kode napake.
Koda
Pomen
Možen vzrok
Indikator P5 pogosto utripa
Voda predolgo priteka v
stroj.
Prelivanje vode.
Voda se ne segreva do
zahtevane temperature.
Napaka v komunikaciji
Pipa ni odprta, pritok vode je oviran, ali pa je tlak v
vodovodnem omrežju prenizek.
Nekje v pomivalem stroju pušča voda.
Okvara grelca.
Indikator P3 pogosto utripa
Indikatorja P4 in P5
pogosto utripata
Indikatorji P2, P3 in P5
pogosto utripajo
Če indikator dlje kot 20 s zaznava nenormalne
vrednosti, indikatorji utripajo. Ko je stanje spet
normalno, stroj spet normalno deluje.
OPOZORILO
Če pride do prelivanja, zaprite pipo za vodo in pokličite najbližji pooblaščeni servis.
Če se na dnu kadi nabira voda zaradi prevelike količine vode ali manjšega uhajanja vode, pred ponovnim
pomivanjem v stroju poberite vodo iz dna pomivalnega stroja.
Če pride do prelivanja, zaprite pipo za vodo in pokličite najbližji pooblaščeni servis.
Če se na dnu kadi nabira voda zaradi prevelike količine vode ali manjšega uhajanja vode, pred ponovnim
pomivanjem v stroju poberite vodo iz dna pomivalnega stroja.
21
Tehnični podatki
448
(ob za 605
prtih v
rat
ih)
845
11 7 5
Višina
845mm
Šir ina :
448 mm
Globina :
605mm (ob zaprt ih vratih)
Tlak vode:
0,04-1,0MPa
Napaj anje:
Gl. ploščico s podatki
Zmogljivost:
9 pogrinjkov
22
Razpredelni ca s tehničnimi podat ki
Razpredelnica s tehničnimi podatki za pomivalni stroj za gospodinjstva skladno z direktivo EU
1059/2010:
Manufacturer
CANDY
Tip / Opis
CDP 1L949W . CDP 1L949X
Število standardnih pogrinjkov
9
Razred energijske učinkovitosti
A+
1
Letna poraba energije
2
Poraba energije za standardni program pomivanja
222 kWh
Poraba energije v izklopljenem stanju
0.30 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti
0.45 W
Letna poraba vode
3
2520 liter
Razred učinkovitosti sušenja
4
A
0.78 kWh
Standardni program pomivanja
5
Trajanje standardnega programa pomivanja
ECO 45
Glasnost
49 dB(A) re 1 pW
Način postavitve
Prostostoječi
Možnost vgradnje
DA
Višina
84.5 cm
Širina
44.8 cm
Globina (s konektorji)
60.5 cm
Poraba energije
1930 W
Predpisana napetost /frekvenca
230 V~ 50 Hz
Tlak vode (pretočni tlak)
0.4-10 bar = 0.04-1 MPa
205 min
1 A + + + (največja učinkovitost) do D (najmanjša učinkovitost)
2 Poraba energije " 2 22 " k W h n a l e to , na osnovi 280 standardnih programov pomivanja s pritekajočo
hladno vodo. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe.
3 Poraba vode "2520" litrov na leto, na osnovi 280 standardnih programov pomivanja. Dejanska poraba
je odvisna od načina uporabe.
4 A (največja učinkovitost) do G (najmanjša učinkovitost)
5 Ta program je primeren za pomivanje običajno umazane namizne posode in je najbolj učinkovit glede
kombinirane porabe enerije in vode za pomivanje in je najbolj učinkovit program glede kombinirane
porabe energije in vode za tovrstno posodo.
Zgoraj podane vrednosti so bile izmerjene skladno z določili standardov o specifičnih pogojih
delovanja. Rezultati pa se lahko občutno spreminjajo glede na količino in stopnjo umazanosti
pomivane posode, trdoto vode, količino odmerjenega detergenta itd.
Priročnik je izdelan skladno s standardi in pravili, ki veljajo v Evropski uniji.
23
6
3
3
9
8
1
2
3
7
10
7
1
1
3
Košarica za jedilni pribor
9 7 8
1
5
1
3
2
2.Spodnja košara:
4
3
IN
1.Zgornja košara:
Ovalni krožnik
Globoki krožniki
Veliki plitvi krožniki
Desertni krožnički
Večje skledice
Srednje velike skledice
Manjše skledice
Kozarci
Krožnički
Skodelice
Zlaganje posode v košare skladno z direktivo En50242:
8. Servirne žlice
4. Žličke
Podatki za primerljiva testiranja skladno z EN 50242
Zmogljivost: 9 pogrinjkov
Položaj zgornje košare: spodnji
Program: EGO
Nas ta v i te v do zi r a nj a t ek oč i n e za l es k : 6
Nastavitev mehčalca vode: H3
7. Servirne vilice
6. Zajemalke
5. Žlice
IN
3. Desertne žličke
2. Vilice
1. Noži
3.Košarica za jedilni pribor:
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising