Candy | CDF8 853X-S | Candy CDF8 853X-S User manual

Candy CDF8 853X-S User manual
CZ
Instalace - PouÏití - ÚdrÏba
EL
E− −
HR
Postavljanje - uporaba - odrÏavanje
Str.
40
HU
Telepítés – Használat – Karbantartás
Old.
59
PL
Instalacja - obs∏uga i konserwacja
Str.
78
SL
Navodila za prikljuãitev, uporabo in vzdrÏevanje
Stran
97
EN
Installation - Use - Maintenance
Pag.
116
Str.
.
MYâKY NÁDOBÍ
PERILICA POSUDJA
MOSOGATÓGÉP
ZMYWARKI
POMIVALNI STROJ
DISHWASHER
2
21
OBSAH
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
Bezpeãnostní upozornûní
Instalace
Dávkování soli
Usazení horního ko‰e
Ukládání nádobí
Informace o laboratorním testování
Vkládání prá‰ku
Druhy mycích prá‰kÛ
Plnûní le‰tidla
âistûní filtru
V‰eobecné pokyny
âistûní a údrÏba
Vyhledání drobn˘ch závad
3
4
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
Obr. A
5
1
4
2
3
Pfieãtûte si pozornû tento návod k pouÏití, neboÈ obsahuje dÛleÏité pokyny pro
bezpeãné pouÏívání, údrÏbu a také uÏiteãné rady k dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii
pouÏívání této myãky nádobí.
Uschovejte tuto pfiíruãku pro pfiípadné dal‰í pouÏití.
2
■ Nelehejte nebo nesedejte na otevfiené
dvefie myãky, mohlo by dojít k jejímu
pfievrÏení.
BEZPEâNOSTNÍ UPOZORNùNÍ
DodrÏujte tato základní bezpeãnostní
pravidla, která jsou platná pro jakékoliv
domácí spotfiebiãe.
POZOR!
NoÏe nebo jiné ostré ãi ‰piãaté
pfiedmûty musí b˘t v ko‰i otoãeny
‰piãkou dolÛ a nebo musí b˘t
poloÏeny vodorovnû.
Instalace
■ Zkontrolujte, zda zástrãka pfiívodní ‰ÀÛry
je stejného typu jako zásuvka rozvodu
elektrického proudu. Pokud tomu tak není,
je nutné provést její v˘mûnu kvalifikovanou
osobou za správn˘ typ. ZároveÀ ovûfite,
zda pfiívodní kabel k zásuvce je dostateãnû
dimenzován na celkov˘ pfiíkon spotfiebiãe.
BûÏné pouÏití
■ Tento spotfiebiã je urãen pouze pro
pouÏití v domácnosti.
■ Pfiekontrolujte, zda není po‰kozena
pfiívodní ‰ÀÛra ke spotfiebiãi.
■ Myãka je urãena pro um˘vání bûÏného
kuchyÀského nádobí. Pfiedmûty zneãistûné
petrolejem, nátûrov˘mi hmotami, tfiískami
oceli nebo Ïeleza, chemikáliemi zpÛsobujícími
korozi, louhy nebo kyselinami, nesmí b˘t v
myãce um˘vány.
■ V‰eobecnû se nedoporuãuje pouÏívání
adapterÛ, vícenásobn˘ch odboãovacích
zásuvek (rozdvojek) nebo prodluÏovacích
‰ÀÛr.
■ Je-li nutné vymûnit pfiívodní ‰ÀÛru,
zavolejte nûkteré z autorizovan˘ch
servisních stfiedisek.
■ JestliÏe je na rozvodu vody v domû
instalováno centrální zafiízení pro její
zmûkãování, není nutné pouÏívat sÛl ve
zmûkãovaãi zabudovaném v myãce. Je
vhodné zkontrolovat tvrdost vody za
zmûkãovacím zafiízením.
Bezpeãnostní upozornûní
■ Nikdy se nedot˘kejte zafiízení mokr˘ma
nebo vlhk˘ma rukama nebo nohama.
■ NoÏe a pfiíbory se nejlépe umyjí, kdyÏ je
do pfiíslu‰ného ko‰e uloÏíte rukojeÈmi
dolÛ.
■ NepouÏívejte spotfiebiã pokud jste bosí.
■ JestliÏe do‰lo k poru‰e nebo spotfiebiã
správnû nepracuje, vypnûte ho, zastavte
pfiívod vody a Ïádn˘m zpÛsobem do nûj
nezasahujte. Opravu mÛÏe provádût
pouze povûfien˘ servisní mechanik a
musí pfiitom pouÏívat originální náhradní
díly. Jakékoliv poru‰ení v˘‰e uveden˘ch
doporuãení mÛÏe vést ke sníÏení
bezpeãnosti spotfiebiãe.
■ Nevytahujte zástrãku ze zásuvky tahem
za pfiívodní ‰ÀÛru.
■ Nevystavujte spotfiebiã pÛsobení vnûj‰ích
vlivÛ (dé‰È, slunce atd.).
■ Tento spotfiebiã není urãen pro pouÏití
osobami (vãetnû dûtí) s omezen˘mi
fyzick˘mi , senzorick˘mi nebo mentálními
schopnostmi, nebo bez zku‰eností a
znalostí spotfiebiãe, pouze pokud nejsou
pod dohledem nebo pouãené osobou
odpovûdnou za jejich bezpeãnost.
Likvidace
■ Myãka nádobí je vyrobena z recyklovatelného
materiálu, proto ji mÛÏete pfii likvidaci
bez problémÛ odevzdat ve sbûrnû surovin.
ZabraÀte dûtem, aby se hrály se
spotfiebiãem.
■ Voda vypou‰tûna z myãky, nebo která
zÛstane po ukonãení mycího programu
na nádobí, se nesmí pít.
■ Pokud chcete myãku zlikvidovat, dbejte
na to, aby byl odstranûn uzávûr dvífiek,
aby bylo zamezeno náhodnému
uzavfiení dûtí uvnitfi myãky.
Po odpojení myãky z elektrické zásuvky
je dÛleÏité odfiezat napájecí kabel.
■ Nenechávejte otevfiená dvífika v
horizontální poloze, aby bylo zamezeno
pfiípadnému nebezpeãí (napfi. zakopnutí).
3
INSTALACE
Pfiipojení k elektrické síti
(Technické poznámky)
Pfiístroj odpovídá bezpeãnostním pfiedpisÛm
stanoven˘m pfiíslu‰n˘mi institucemi a je
vybaveno
tfiípólovou
zástrãkou
s
uzemnûním, které zabezpeãuje kompletní
uzemnûní zafiízení.
■ OdstraÀte obal, ustavte myãku do
správné v˘‰ky pomocí staviteln˘ch
pfiedních i zadních patek.
K zaji‰tûní správného chodu myãky je
dÛleÏité její ustavení do vodorovné
polohy. Naklonûní nesmí b˘t vût‰í neÏ
2 stupnû.
Pfied pfiipojením domácího spotfiebiãe k
elektrické síti se ujistûte:
1. Ïe má zástrãka správné uzemnûní;
■ Potfiebujete-li pfiemísÈovat myãku po
odstranûní obalu, nezvedejte spotfiebiã
za spodní ãást dvefií. Postupujte podle
návodu na obrázku. (Pootevfite dvefie a
uchopte myãku za horní ãást).
2. Ïe ampérometrická hodnota elektrického
stykaãe odpovídá spotfiebû oznaãené
na v˘robním ‰títku domácího spotfiebiãe.
POZOR!
Zabezpeãení domácího spotfiebiãe
závisí i na správném uzemnûní va‰í
elektrické sítû.
Pokud není elektrická síÈ správnû
uzemnûna, dochází k lehkému
prÛchodu proudu po kovov˘ch
ãástech
domácího
spotfiebiãe,
protoÏe je pfiístroj vybaven filtrem
proti ru‰ení rádiov˘ch vln.
V˘robce se zfiíká jakékoliv zodpovûdnosti
za pfiípadné ‰kody na vûcech nebo za
zranûní osob, které jsou zpÛsobeny
nesprávn˘m pfiipojením k uzemnûní.
DÒLEÎITÉ
Pfii umístûní myãky na koberec,
pfiekontrolujte, zda se tím neomezilo
odvûtrání jejího dna.
Spotfiebiã odpovídá evropsk˘m
smûrnicím 73/23/CEE (Bezpeãnostní
smûrnice – nízké napûtí) a
89/336/CEE
(Smûrnice
pro
elektromagnetickou kompatibilitu),
které byli nahrazené smûrnicemi
2006/95/CE a 2004/108/CE a jejich
pozdûj‰ími zmûnami.
Zajistûte, aby zástrãka pfiívodní
‰ÀÛry zÛstala pfiístupná i po instalaci
myãky.
4
Pfiipojení vody
1
DÒLEÎITÉ
Pfiístroj musí b˘t pfiipojen k pfiívodu
vody pouze nov˘mi hadicemi, které
jsou dodávány jako v˘bava pfiístroje.
Staré hadice pfiívodu vody nesmí b˘t
znovu pouÏívány.
■ Napou‰tûcí a v˘toková hadice mohou
b˘t vedeny doleva nebo doprava.
DÒLEÎITÉ
Myãka mÛÏe b˘t pfiipojena buì na
studenou vodu nebo horkou vodu,
pokud její teplota nepfiekroãí 60°C.
■ Tlak vody musí mít minimální hodnotu
0,08 MPa a maximální hodnotu 0,8 MPa.
Pokud bude tlak niωí, kontaktujte
autorizované servisní stfiedisko.
2
■ Napou‰tûcí hadice musí b˘t pfiipojena k
pfiívodnímu ventilu, aby bylo moÏné
zastavit pfiívod vody v dobû, kdy myãka
není v provozu (obr. 1B).
■ Myãka je vybavena pfiívodní hadicí vody
s koncovkou se závitem 3/4" (obr. 2).
■ Pfiívodní hadice vody “A” musí b˘t
na‰roubována na kohoutek pfiívodu
vody “B” pomocí koncovky 3/4", ujistûte
se, Ïe je koncovka fiádnû utaÏena.
■ Pokud je to nutné, mÛÏe b˘t pfiívodní
hadice vody prodlouÏena aÏ na 2,5 m.
Pokud máte takov˘ poÏadavek,
kontaktujte autorizované servisní stfiedisko.
3
■ Pokud voda obsahuje vápenaté nebo
písãité pfiímûsi, doporuãujeme pouÏít
vhodn˘ filtr pro jejich zachycení. Ten
mÛÏete zakoupit v servisním stfiedisku
nebo ve specializovan˘ch, prodejnách
(obr. 3) objednávkové ã. 9226085.
Filtr “D” se vkládá mezi pfiívodní ventil 3/4
“B” a napou‰tûcí hadici “A”.
NezapomeÀte vloÏit tûsnicí krouÏky “C”.
■ Pokud je myãka pfiipojována na nov˘
rozvod vody, nebo na rozvod del‰í dobu
nepouÏívan˘, nechejte nûkolik minut
odtékat vodu, neÏ pfiipojíte napou‰tûcí
hadici. Zabráníte tím zanesení filtraãního
sítka u napou‰tûcího ventilu myãky
vápenat˘mi usazeninami nebo rzí.
5
■ Vypou‰tûcí hadici mÛÏete také zavûsit
pfies okraj dfiezu pomocí pfiiloÏeného
plastového oblouku. Konec hadice
nesmí b˘t ponofien do vody, aby nedo‰lo
k jejímu zpûtnému nasátí do myãky pfii
jejím provozu (obr. 4Y).
Pfiipojení vypou‰tûcí hadice
■ Vypou‰tûcí hadici je nejvhodnûj‰í pfiipojit
na pevné odpadní potrubí (obr. 4).
Dbejte na to, aby hadice nebyla nikde
"pfielomená".
■ Pokud instalujete spotfiebiã pod pracovní
desku, oblouk vypou‰tûcí hadice musí
b˘t zavû‰en na zdi v co nejvy‰‰í poloze
(obr. 4Z).
■ Odpadní potrubí by mûlo b˘t vyústûno
nejménû 40 cm nad podlahou a musí mít
vnitfiní prÛmûr nejménû 4 cm.
■ Zkontrolujte
je‰tû,
zda
pfiívodní
i vypou‰tûcí hadice nejsou nikde
"pfielomené".
■ Je vhodné, aby na tomto odpadním
potrubí byl sifon k zamezení úniku pachu
(obr. 4X).
■ Pokud je to nutné, mÛÏe b˘t vypou‰tûcí
hadice prodlouÏena aÏ na 2,5 m, její
maximální v˘‰ka od podlahy mÛÏe v‰ak
b˘t nejvíce 85 cm.
Pokud máte takov˘ poÏadavek, kontaktujte
autorizované servisní stfiedisko.
4
6
INSTALACE DO KUCHY≈SKÉ
LINKY
Umístûní pod pracovní plochu
kuchyÀské linky
■ Vût‰ina moderních vestavn˘ch kuchyÀsk˘ch
linek má spoleãnou pracovní desku, pod
níÏ jsou umístûny jak skfiíÀky, tak domácí
spotfiebiãe.
V tom pfiípadû odmontujte vrchní desku
myãky povolením dvou ‰roubÛ umístûn˘ch pod zadní hranou této desky (obr. 6a).
Umístûní mezi skfiíÀky
kuchyÀské linky
■ V˘‰ka myãky 85 cm odpovídá bûÏné v˘‰ce
moderních vestavn˘ch kuchyÀsk˘ch linek.
Dorovnání na správnou v˘‰ku vedlej‰ích
skfiínûk proved’te nastaviteln˘mi patkami.
DÒLEÎITÉ
·rouby MUSÍ b˘t po odstranûní
pracovní desky vráceny zpût do
svého uloÏení (obr. 6b).
■ Laminovaná vrchní deska myãky
nevyÏaduje Ïádnou zvlá‰tní ochranu,
neboÈ je odolná proti horku, po‰krábání i
neÏádoucímu zabarvení (obr. 5).
■ Tím se sníÏí v˘‰ka na 82 cm podle
mezinárodních norem (ISO) a myãku je
moÏné bez problémÛ umístit pod
pracovní desku kuchyÀské linky (obr. 7).
Pfiipevnûní dekorativního panelu
(pouze u nûkter˘ch modelÛ)
Rámek kolem dvefií umoÏÀuje pfiipevnûní
dekorativního panelu, jehoÏ tlou‰Èka mÛÏe
b˘t maximálnû 5 mm a rozmûry:
‰ífika:
591 mm ± 1
v˘‰ka: 597 mm ± 1
5
6
a
a
b
7
b
598
Otevírání dvefií
556/573
Zavfiení dvefií
ZasuÀte ko‰e do myãky.
Pfiekontrolujte, zda obû sprchovací ramena
se mohou volnû otáãet a nejsou omezována
v pohybu uloÏen˘m nádobím, hrnci nebo
pfiíbory.
Zavfiete dvefie pouh˘m potlaãením a
pfiesvûdãte se, Ïe jsou fiádnû uzavfiené.
ZasuÀte ruku do otvoru a zatáhnûte.
Pokud otevfiení dvefií je provádûno za
bûhu myãky, zabezpeãovací zafiízení
automaticky vypne ve‰keré funkce.
DÒLEÎITÉ
U myãek, které správnû fungují,
neotevírejte dvefie bûhem chodu
spotfiebiãe.
7
DÁVKOVÁNÍ SOLI
Indikátor náplnû soli
■ Na dnû myãky je zásobník na sÛl, která
regeneruje zmûkãovaã.
Nûkteré modely jsou vybaveny kontrolkou,
která ukazuje spotfiebu soli.
■ PouÏívejte pouze speciální soli urãené
pro myãky nádobí. Jiné druhy solí
obsahují malé mnoÏství nerozpustn˘ch
ãástic, které by mohly dlouhodob˘m
pÛsobením zhor‰it úãinnost zmûkãovaãe
vody.
Signalizace je provádûna jedním ze dvou
zpÛsobÛ:
■ K naplnûní zásobníku musíte nejdfiíve
od‰roubovat jeho víãko na dnû vany
myãky.
■ víãko zásobníku soli se zelen˘m
pohybliv˘m terãíkem (obr.1a), kter˘ je
viditeln˘ tak dlouho, dokud je dostatek
soli k regeneraci. Jakmile se zelen˘
terãík skryje uvnitfi víka, musí se sÛl doplnit.
■ kontrolka na ovládacím panelu, která se
rozsvítí, je-li nutné znovu naplnit
zásobník solí;
■ Plníte-li zásobník poprvé, je nutné
nejdfiíve do zásobníku nalít vodu.
Pfii plnûní pfieteãe men‰í mnoÏství vody,
pokraãujte v‰ak v plnûní, dokud
zásobník není zcela pln˘. Po jeho
naplnûní oãistûte vnitfiní prostor od
zbytku soli a znovu utáhnûte víãko
zásobníku.
Jiné modely jsou vybaveny "slep˘m"
víãkem (obr.1b). V tom pfiípadû musí b˘t
mnoÏství soli periodicky kontrolováno v
závislostí na nastavení zmûkãovaãe podle
tvrdosti vody.
DÒLEÎITÉ
Objeví-li se na nádobí bílé skvrny, je
to obecnû dÛkaz toho, Ïe do
zásobníku musí b˘t doplnûna sÛl.
■ Po doplnûní doporuãujeme provést cel˘
cyklus mytí, nebo program P¤EDMYTæ.
Do zásobníku se vejde asi 1,5 aÏ 1,8 kg
soli. Pro dobré v˘sledky mytí je nutné
zásobník obãas znovu naplnit solí.
Spotfieba soli závisí na nastavení
zmûkãovaãe podle tvrdosti vody. âím je
voda tvrd‰í, tím je vût‰í spotfieba soli.
DÒLEÎITÉ
Po instalaci myãky zcela naplÀte
zásobník pro sÛl a aÏ poté pfiidejte
vodu aÏ pro kraj otvoru pro plnûní
zásobníku.
Obr. 1
a
8
b
USAZENÍ HORNÍHO KO·E
(Pouze u nûkter˘ch modelÛ)
Typ “A”
Jsou-li pouÏívány bûÏnû talífie o vût‰ím
prÛmûru, to je 27 aÏ 31 cm, uloÏte je do
spodního ko‰e aÏ po usazení horního ko‰e
do jeho vy‰‰í polohy. Postupujte pfiitom
následovnû (podle rÛzn˘ch modelÛ):
Typ “A”:
A
1. Otoãte pfiední zaráÏky “A” smûrem ven;
2. Vytáhnûte ko‰ a umístûte ho zpût v jeho
vy‰‰í poloze;
3. VraÈte zpût zaráÏky “A” do pÛvodní
polohy.
Tímto zpÛsobem se nesmí na ko‰ ukládat
nádoby s prÛmûrem vût‰ím neÏ 14 cm a
není moÏno pouÏívat pohybliv˘ch drÏákÛ
ve vyklopené poloze.
A
Typ “B”:
1. Vyjmûte horní ko‰;
Typ “B”
1
2. Uchopte ko‰ z obou stran a zvednûte
ho smûrem nahoru (obr. 1);
Tímto zpÛsobem se nesmí na ko‰ ukládat
nádoby s prÛmûrem vût‰ím neÏ 14 cm a
není moÏno pouÏívat pohybliv˘ch drÏákÛ
ve vyklopené poloze.
2
ULOÎENÍ KO·E DO SPODNÍ POLOHY:
1. Uchopte ko‰ z obou stran a zvednûte
ho lehce smûrem nahoru (obr. 2a);
a
b
a
b
2. Pomalu lehce uloÏte ko‰ (obr. 2b).
POZNÁMKA: NIKDY NEZVEDEJTE
NEBO NEUKLÁDEJTE KO· POUZE Z
JEDNÉ STRANY (obr. 3).
3
Pozor:
Doporuãujeme provést uloÏení ko‰e pfied
ukládáním nádobí.
9
BûÏná denní náplÀ je zobrazena na
obr. 1 a 2.
UKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ
Horní ko‰ (obr. 1)
PouÏívání horního ko‰e
1
■ Horní ko‰ je vybaven˘ pohybliv˘mi
podstavci pfiipevnûn˘mi k boãní stûnû,
které lze umístit do dvou pozic: zv˘‰ené
a sníÏené.
■ Ve sníÏené pozici slouÏí podstavce pro
‰álky z kávy, dlouhé noÏe a vafieãky.
Pod nû se mohou uloÏit sklenice.. Pod
nû se ukládají sklenice, ‰álky, talífiky a
dezertní talífie.
■ Ve zv˘‰ené pozici podstavec umoÏÀuje
uloÏení rovn˘ch a hlubok˘ch talífiÛ
(maximální prÛmûr 19 cm).
Tyto jsou uspofiádané do vertikální
polohy s konkávní stranou dopfiedu, aby
zÛstal prostor mezi jednotliv˘mi talífii a
voda mohla volnû odtékat.
Horní ko‰ (obr. 2)
2
■ Pokud chcete maximálnû vyuÏít kapacity
ko‰e, ukládejte do nûj stejné talífie.
■ Talífie mohou b˘t v jedné nebo dvou
fiadách.
■ Velké talífie doporuãujeme ukládat
skfietem dopfiedu, aby se usnadnilo
vsunutí ko‰e do pfiístroje.
PouÏívání spodního ko‰e
■ Do spodního ko‰e se ukládají hrnce,
pánve, mísy, salátové mísy, poklice,
podnosy, hluboké a mûlké talífie.
■ Horní ko‰ byl navrÏen˘ tak, aby nabídnul
maximální flexibilitu pouÏití a ukládají se
do nûj sklenice, ‰álky, talífiky a malé
nádobky.
■ Pfiíbor byste mûli uloÏit madlem dolÛ v
plastové nádobû umístûné na dnû ko‰e
(obr. 6) Ujistûte se, zda nádobí nebrání
otáãení ramen.
10
■ Spodní ko‰ je uprostfied vybaven
speciálním sklápûcím ro‰tem (obr. 3 a 4),
kter˘ slouÏí k zaji‰tûní stabilní a
optimální náplnû nádobí i v pfiípadû, Ïe
má nádobí rozmûry nebo tvary odli‰né
od bûÏn˘ch.
5
- POLOHA "A": pro náplÀ bûÏn˘ch talífiÛ
nebo pro náplÀ obsahující pouze hrnce,
salátové mísy, atd.…
- POLOHA "B": pro talífie, které mají
zvlá‰tní tvar, i kdyÏ jejich rozmûry jsou
bûÏné (velmi hluboké talífie, hranaté
nebo bez okrajÛ, atd. …).
A
B
BûÏná denní náplÀ je zobrazena na obr. 6.
- POLOHA "C": pro mûlké talífie, vût‰í neÏ
bûÏné, nebo talífie se zvlá‰tním tvarem
(hranaté, ‰estihranné, oválné, talífie na
pizzu, atd. …).
Spodní ko‰ (obr. 6)
6
3
B
A
4
C
A
Správné a racionální ukládání nádobí je
základem dobr˘ch v˘sledkÛ mytí.
■ Malé talífie, jako dezertní, mÛÏete
ukládat i do spodního ko‰e podle
obrázku 5, se spodní stranou smûrem
ven ("B").
V pfiípadû bûÏn˘ch nebo velk˘ch talífiÛ
musí b˘t uloÏené ve vnitfiní poloze ("A").
DÒLEÎITÉ
Spodní ko‰ je vybaven zaráÏkou,
která zaji‰Èuje bezpeãné vytaÏení
ko‰e i pokud je zcela naplnûn.
Pokud budete doplÀovat sÛl, nebo
pokud budete provádût pravidelnou
údrÏbu, je nutné ko‰ zcela vyjmout.
POZOR!
V pfiípadû, Ïe malé talífie nebudou
umístûny správnû na podloÏky, mÛÏe
dojít k zablokování spodní rampy,
protoÏe bude naráÏet do pfieãnívajících
talífiÛ.
Ko‰ík na pfiíbory
Horní ãást ko‰e na pfiíbory mÛÏe b˘t vyjmuta,
aby byly umoÏnûny rÛzné zpÛsoby
naplnûní myãky.
11
Standardní denní uloÏení je znázornûné na
obr. 7.
PouÏití tfietího ko‰e
■ Tfietí ko‰ je urãen˘ k uloÏení v‰ech
pfiedmûtÛ, které potfiebují velk˘ prostor,
jak˘mi je dlouhé, ploché nádobí. Pokud
ve spodním ko‰i nebudou tyto vût‰í
pfiedmûty, bude tam vût‰í prostor a
mohou se tam uloÏit i hrnce a talífie.
Tfietí ko‰ (obr.7)
7
■ Ve tfietím ko‰i mohou b˘t: kávové ‰álky,
talífiky, dezertní talífiky nebo podnosy na
zmrzlinu, nízké nádoby, sklenice na
aperitiv a v‰echno, co se pouÏívá v
kuchyni, pfiíbory, noÏe a dlouhé lÏíce,
vidliãky, nabûraãky, struhadla, a nástroje
plochého tvaru z domácích spotfiebiãÛ
(napfi. ãepele mixéru).
POZOR!
Tfietí ko‰ není urãen˘ na volné
ukládání pfiíborÛ.
JelikoÏ tam není pevná podporná
mfiíÏka, mÛÏe to zpÛsobit, Ïe
pfiedmûty pfiepadnou do spodních
ko‰Û.
INFORMACE O LABORATORNÍM
TESTOVÁNÍ
Potfiebné
informace
k
provedení
srovnávacích testÛ a testÛ hluãnosti (podle
normy EN) si vyÏádejte na následující
adrese:
■ Pro co nejlep‰í v˘sledky mytí
doporuãujeme, abyste ukládali pfiedmûty
konkávní stranou smûrem dolÛ (napfi.
talífie a mísy).
testinfo-dishwasher@candy.it
■ Tfietí ko‰ lze snadno vytáhnout z myãky
tak, Ïe se odstraní bezpeãnostní pojistka
umístûna na koncích vodicích li‰t.
V Ïádosti uveìte prosím model a sériové
ãíslo myãky nádobí (viz v˘robní ‰títek).
■ Tfietí ko‰ byl navrÏen˘ tak, aby nabídnul
maximální flexibilitu vyuÏití.
Díky jeho rozdûlení na tfii sklonûné ãásti
a tím, Ïe tam nejsou pevné mfiíÏky, lze
do nûj uloÏit rÛzné kombinace: pouze
‰álky a talífiky, pouze talífie a pfiíbory,
(vafieãky, pfiíbory) nebo smí‰ené nádobí.
12
VKLÁDÁNÍ PRÁ·KU
Prá‰ek
DÒLEÎITÉ
Je nutné pouÏívat pouze speciální
mycí pfiípravky pro myãky nádobí,
aÈ uÏ prá‰kové, tekuté, nebo ve
formû tablet.
B
Po vloÏení mycího prostfiedku do
zásobníku nejdfiíve uzavfiete kryt, poté
ho zasuÀte (1) a nakonec na nûj lehce
zatlaãte (2), aÏ bude sly‰et jeho zaskoãení.
"CALGONIT" zaji‰Èuje v˘borné v˘sledky
mytí a je snadno dostupn˘.
Nevhodné pfiípravky (jako napfi. pro ruãní
mytí nádobí) neobsahují potfiebné pfiísady
pro pouÏití v myãkách a neumoÏÀují proto
správnou funkci tûchto spotfiebiãÛ.
Závadou je i vysoká pûnivost pfiípravkÛ pro
ruãní mytí.
Plnûní zásobníku na mycí pfiípravek
Zásobník na mycí pfiípravky je na vnitfiní
stûnû dvefií (obr. A”2”).
Je-li víãko zásobníku zavfiené, je nutné
zmáãknout tlaãítko (A), aby se otevfielo. Na
konci kaÏdého mytí zÛstává víãko vÏdy
otevfiené a pfiipravené pro dal‰í pouÏití
myãky.
ProtoÏe nejsou v‰echny mycí pfiípravky
stejné, pozornû pfieãtûte pokyny na jeho
obalu. Rádi bychom vás upozornili, Ïe
malé mnoÏství mycího pfiípravku nezajistí
dostateãnû umytí nádobí, zatím co pfiíli‰
veliké dávkování nejen Ïe nezlep‰í
v˘sledky mytí, ale je také zbyteãn˘m
pl˘tváním.
POZOR!
Do spodního ko‰e neskládejte nádobí
do takové pozice, která by zamezovala
otevfiení zásobníku, nebo by bránila
uvolnûní mycího prostfiedku do prostoru
nyãky.
MnoÏství mycího pfiípravku se dávkuje do
zásobníku podle míry za‰pinûní um˘vaného
nádobí a také podle druhu nádobí.
Doporuãujeme dávkovat 20÷30 g pfiípravku
do pfiihrádky zásobníku pro mytí (B).
DÒLEÎITÉ
NepouÏívejte nadmûrné mnoÏství
mycích pfiípravkÛ, abyste zbyteãnû
nezhor‰ovali
stav
Ïivotního
prostfiedí.
A
13
DRUHY MYCÍCH PRÁ·KÒ
Kombinované ãistící prostfiedky
"ALL in 1"
Mycí tableta
Pfii kaÏdém pouÏití kombinovaného ãistícího
prostfiedku “ALL in 1” (“3 in1” / “4 in 1” / “5 in
1”, apod.), u kterého by pouÏití soli a/nebo
le‰tidla bylo zbyteãné, peãlivû dodrÏujte
následujíc varování:
Mycí tablety od rozdíln˘ch v˘robcÛ mají
rozdílnou dobu rozpou‰tûní, proto
nemusejí b˘t v rychl˘ch programech zcela
úãinné, vzhledem k tomu, Ïe nedojde k
úplnému rozpu‰tûní tablety.
Pokud se pouÏívají tyto tablety, doporuãuje
se vÏdy nastavit del‰í program, tak aby se
tablety dokonale rozpustily.
■ pozornû si pfieãtûte a dodrÏujte návod na
pouÏití a upozornûní uvedená na balení
kombinovaného mycího prostfiedku, kter˘
chcete pouÏít;
■ úãinnost prostfiedkÛ, které nahrazují
pouÏití soli závisí na tvrdosti vody, která je
do myãky pfiivádûna. Zkontrolujte, zda
tvrdost vody spadá do rozmezí, které je
uvedeno na balení mycího prostfiedku.
DÒLEÎITÉ
Pro dosaÏení dobr˘ch v˘sledkÛ
mytí, MUSÍ b˘t tablety umístûny v
zásobníku na mycí prá‰ek a NE
pfiímo v myãce (vanû).
V pfiípadû, Ïe byste s tímto typem
tablety
nedosáhli
uspokojiv˘ch
v˘sledkÛ, obraÈte se na v˘robce tablet.
Nesprávné pouÏití tûchto kombinovan˘ch
mycích prostfiedkÛ by mohlo zpÛsobit:
■ ukládání vodního kamene (vápníku) jak v
myãce, tak na nádobí;
Mycí koncentrát
■ zhor‰ení kvality su‰ení nebo mytí nádobí.
Prací koncentráty se sníÏenou zásaditostí a
s pfiírodními enzymy, kombinované s
pracími programy pfii 50°C mají men‰í
‰kodliv˘ dopad na Ïivotní prostfiedí a jsou
‰etrnûj‰í k myãce i nádobí.
Mycí programy pfii 50°C byly navrÏeny tak,
aby umoÏnily enzymÛm zcela rozpustit
neãistotu. Pfii pouÏití koncentrovan˘ch
mycích prostfiedkÛ pfii programu 50°C
dosáhnete tedy stejn˘ch v˘sledkÛ jako pfii
pouÏití programu pfii 65°C bez pouÏití
koncentrovan˘ch mycích prostfiedkÛ.
DÒLEÎITÉ
Na reklamace, které by se mohly
pfiímo t˘kat nesprávného pouÏití
tûchto v˘robkÛ, se nevztahuje Ïádná
z ãástí záruky.
Pfii pouÏívání tablet “ALL in 1” nevûnujte
pozornost blikajícím kontrolkám soli a
le‰tidla (pouze u nûkter˘ch modelÛ).
Pokud se objeví problémy pfii pouÏívání
tablet, doporuãujeme Vám, abyste se
vrátili k tradiãním v˘robkÛm (sÛl, le‰tidlo,
prá‰ek).
V tomto pfiípadû doporuãujeme:
Kombinované tablety
■ naplÀte zásobník na sÛl a na le‰tidlo;
Tablety, které obsahují také le‰tidlo, musí
b˘t vloÏeny do zásobníku pro mytí.
Zásobník na le‰tidlo musí b˘t prázdn˘
(pokud není, dfiíve neÏ pouÏijete
kombinované tablety, nastavte dávkovaã
le‰tidla na minimální dávku).
■ spusÈte bûÏn˘ mycí cyklus bez nádobí.
V pfiípadû, Ïe se vrátíte k tradiãnímu
zpÛsobu mytí, bude zapotfiebí nûkolik
mycích cyklÛ, neÏ se systém odvápûní
vody vrátí k optimální hodnotû.
14
PLNùNÍ LE·TIDLA
Le‰tidlo
Tato pfiísada, která je automaticky pfiidávána
pfii poslední fázi oplachování, umoÏÀuje
snadnûj‰í oplachování a zamezuje tvorbû
skvrn a matn˘ch usazenin.
Plnûní zásobníku pro le‰ticí
pfiípravky
C
Na levé stranû zásobníku pro mycí prostfiedek
je zásobník pro le‰ticí prostfiedek, kter˘
zvy‰uje lesk nádobí (obr. A "3").
Kryt otevfiete tak, Ïe zatlaãíte na zásobník a
souãasnû vytáhnete uzavírací západku
smûrem nahoru.
Pro oplachování pouÏívejte vÏdy pouze
pfiísady vhodné pro automatické myãky.
MnoÏství le‰ticího prostfiedku je moÏné
zkontrolovat na optickém ukazateli (C),
kter˘ je umístûn na dávkovacím zásobníku.
PLN¯
PRÁZDN¯
tmav˘
svûtl˘
Nastavení dávkování le‰tidla
(od 1 do 6)
Ovladaã (D) je umístûn pod krytem a je s
ním moÏno otoãit pomocí mince.
Doporuãená poloha je 4.
Pootoãení na poÏadované nastavení lze
provést pomocí mince. Doporuãujeme
nastavení na polohu 3. Vápník obsaÏen˘ ve
vodû ve znaãné mífie vytváfií ‰mouhy pfii
su‰ení. Je proto nutné nastavit dávkování
le‰ticího pfiípravku pro dosaÏení dobr˘ch
v˘sledkÛ mytí. JestliÏe se po skonãení mytí
vytváfiejí na nádobí "pásky", sniÏte
nastavení o jednu polohu. JestliÏe se
vytváfiejí "bílé skvrny", zvy‰te dávkované
mnoÏství le‰tidla o jednu polohu.
D
15
âISTùNÍ FILTRU
Filtraãní systém (obr. A”4”) se skládá z
následujících ãástí:
1
filtraãní ko‰ík k zachycení vût‰ích ãástic;
filtraãní talífi nepfietrÏitû filtrující cirkulující
mycí roztok;
mikrofiltr, kter˘ je umístûn pod filtraãním
talífiem a zachytává nejemnûj‰í ãástice pro
dosaÏení perfektního oplachu.
■ Aby se vÏdy dosáhlo v˘born˘ch
v˘sledkÛ mytí, je nutné po kaÏdém
umytí nádobí zkontrolovat a vyãistit filtry.
■ Vyjmutí filtraãní jednotky provedete tak,
Ïe pootoãte madlem ko‰íku proti smûru
hodinov˘ch ruãiãek (obr. 1).
■ Pro snadnûj‰í ãistûní je centrální ko‰ík
odnímateln˘ (obr. 2).
2
■ Vyjmûte filtraãní talífi (obr. 3) a cel˘ ho
opláchnûte pod stfiíkající vodou. Je-li to
nutné, pouÏijte mal˘ kartáãek.
■ Mikrofiltr je samoãistící, jeho údrÏba je
omezena na pouhou kontrolu kaÏdé
dva t˘dny.
V pfiípadû nutnosti ho opláchnûte pod
tekoucí vodou nebo pomocí jemného
kartáãku. Po kaÏdém mytí doporuãujeme
pfiekontrolovat filtraãní ko‰ík a talífi, zda
nejsou zanesené.
POZOR!
Po kaÏdém ãistûní filtrÛ provûfite, zda
je v‰e správnû namontováno zpût a
jestli filtraãní talífi je dobfie usazen na
dnû myãky.
3
Pfiesvûdãte se, zda centrální filtraãní
ko‰ík je správnû zaji‰tûn ve
filtraãním talífii pootoãením ve smûru
hodinov˘ch ruãiãek. Pouze správnû
usazená filtraãní jednotka mÛÏe
zabezpeãit poÏadované v˘sledky
tohoto spotfiebiãe.
DÒLEÎITÉ
Nikdy nepouÏívejte myãku bez filtrÛ.
16
V·EOBECNÉ POKYNY
Jak dosáhnout úspor
■ JestliÏe chcete vyuÏít plnû prostoru pro mytí
nádobí v této myãce, opláchnûte nádobí
uloÏené po kaÏdém jídle programem
"P¤EDMYTÍ". Tím dojde k odmoãení
zaschl˘ch zbytkÛ jídla a odstranûní vût‰ích
ãástic jídla z novû vloÏeného nádobí.
Jakmile je myãka zcela naplnûna, spusÈte
program pro hlavní mytí.
Jak dosáhnout opravdu dobré
v˘sledky mytí
■ Pfied vloÏením nádobí do myãky
odstraÀte nejdfiíve rÛzné zbytky jídla
(kosti, skofiápky, kousky masa nebo
zeleniny, usazeninu kávy, slupky od
ovoce, zubní párátka nedopalky cigaret
atd.), které by mohly ucpat filtry,
vypou‰tûní vody a trysky ostfiíkovacích
ramen a tím sníÏit úãinnost mytí.
■ JestliÏe nádobí není hodnû za‰pinûné,
nebo ko‰e nejsou zcela plné, zvolte
"EKONOMICK¯ PROGRAM", uveden˘
v tabulce programÛ v pfiiloÏeném návodu.
■ Proto je vhodné nádobí se zbytky jídel
opláchnout pfied vkládáním do myãky.
Co není vhodné k mytí
■ Je nutné mít na pamûti, Ïe ne kaÏdé
nádobí je vhodné k mytí v myãce.
Doporuãujeme, aby se myãka nepouÏívala
na nádobí vyrobené z termoplastick˘ch
umûl˘ch hmot, na jídelní pfiíbory s
dfievûn˘mi rukojeÈmi, na hrnce u kter˘ch
jsou dfievûná ucha, v˘robky z hliníku nebo
kfii‰Èálového ãi brou‰eného skla, jestliÏe
nejsou k mytí v myãce pfiímo urãeny.
■ Pokud hrnce a pekáãe mají na sobû
pfiipálené nebo pfiipeãené zbytky jídel,
je vhodné takové nádobí nejdfiíve
nechat odmoãit a odstranit hrubé
neãistoty a pak teprve um˘vat v myãce.
■ Ukládejte nádobí dnem vzhÛru.
■ Pokuste se uloÏit nádobí tak, aby se
vzájemnû nedot˘kalo. Budete-li je
peãlivû ukládat, dosáhnete lep‰ích
v˘sledkÛ.
■ Urãit˘ druh dekorace na nádobí se
mÛÏe sm˘t. Proto je dobré do myãky
vloÏit na zkou‰ku nejdfiíve jeden kus
takového nádobí a pokud nedojde k
po‰kození dekoru, pak teprve um˘t
celou sadu. Nûkteré druhy dekorace na
nádobí mohou b˘t po‰kozeny teprve
ãast˘m mytím v myãce.
■ Po uloÏení nádobí do myãky zkontrolujte,
zda se mohou ramena volnû otáãet.
■ Hrnce a dal‰í nádobí, na kter˘ch jsou
místy pfiipálené zbytky jídla, musí b˘t
pfiedem odmoãeny vodou s pfiídavkem
mycího pfiípravku.
■ Pfii mytí takového nádobí doporuãujeme
zv˘‰enou opatrnost. Nedoporuãujeme
rovnûÏ vkládat souãasnû stfiíbrné
pfiíbory s nerezov˘mi, aby nedo‰lo mezi
nimi k chemické reakci.
■ Správné mytí stfiíbra:
a) opláchnûte stfiíbrné nádobí ihned
po jeho pouÏití, zejména kdyÏ je
zneãistûné od majonézy, vajíãek,
ryb apod;
DÒLEÎITÉ
KdyÏ kupujete novou jídelní soupravu
nebo pfiíbory, vÏdy se pfiesvûdãte, zda
jsou vhodné pro mytí v myãkách nádobí.
b) nekropte nebo nesypejte mycí
prostfiedek pfiímo na stfiíbrné
nádobí;
UÏiteãné rady
■ Abyste zabránili skapávání vody po
dokonãení mycího cyklu z horního ko‰e
na nádobí ve spodním ko‰i, vyjmûte
nejdfiíve spodní ko‰.
c) oddûlujte stfiíbrné vûci od ostatních
kovÛ.
■ JestliÏe ponecháte nûjakou dobu nádobí po
umytí v myãce, nechte dvefie pootevfiené,
aby se umoÏnila cirkulace vzduchu uvnitfi
myãky a urychlil se proces su‰ení.
17
âISTùNÍ A ÚDRÎBA
1
■ Na ãi‰tûní vnûj‰ku myãky nepouÏívejte
rozpou‰tûdla (odma‰Èující) ani brusné
prostfiedky, ale pouze hadfiík navlhãen˘
ve vlaÏné vodû.
■ Tato myãka nevyÏaduje Ïádnou zvlá‰tní
údrÏbu, neboÈ vana je samoãistící.
■ Pravidelnû ãistûte tûsnûní dvefií
navlhãen˘m hadfiíkem, abyste odstranili
v‰echny zbytky jídla a le‰ticího
pfiípravku.
■ Doporuãujeme obãas odstranit usazen˘
vodní kámen tak, Ïe provedete mytí bez
uloÏení nádobí. Nalijte sklenici octu na
dno vany a zvolte jemné mytí. Na
ãeském trhu jsou k dostání i pfiípravky na
ãistûní a odstranûní vodního kamene u
myãky.
■ JestliÏe i pfii pravidelném ãistûní filtrÛ zjistíte,
Ïe nádobí nebo hrnce nejsou dobfie
umyté nebo opláchnuté, zkontrolujte,
zda trysky na sprchovacích ramenech
jsou ãisté (obr. A “5”).
1b
2
Jsou-li ucpané, vyãistûte je následujícím
postupem:
1. Horní rameno otoãte tak, aby ‰ipka na jeho
plastové ãásti byla proti vybrání v pfiívodu
vody na spodní stranû ko‰e (obr.1b).
Rameno potlaãte nahoru a pak otáãejte
ve smûru hodinov˘ch ruãiãek (obr. 1).
Po od‰roubování rameno vyjmûte.
Zpûtnou montáÏ proveìte stejn˘m
postupem, ale otáãejte ramenem proti
smûru hodinov˘ch ruãiãek.
Spodní rameno snadno vyjmûte
potaÏením smûrem nahoru (obr. 2);
2. Opláchnûte rotaãní ramena pod stfiíkající
vodou, aby se odstranily v‰echny
neãistoty usazené v tryskách ramen;
3. Po vyãistûní vloÏte ramena na pÛvodní
místo a horní za ‰roubujte aÏ na doraz.
PO SKONâENÍ MYCÍHO
PROGRAMU
Po skonãení mytí je nutné zastavit pfiívod
vody a vypnout spotfiebiã stisknutím tlaãítka
vypnutí/zapnutí do vypnuté polohy.
Pokud myãka nebude nûjakou dobu
pouÏívána,
doporuãujeme
provést
následující opatfiení:
1. VypusÈte ve‰kerou vodu s mycími
prostfiedky, aby se odplavily v‰echny
usazeniny;
2. Vytáhnûte pfiívodní ‰ÀÛru ze zásuvky;
3. Uzavfiete pfiívodní ventil vody;
4. NaplÀte zásobník s le‰ticím pfiípravkem;
5. Nechejte dvefie pootevfiené;
6. UdrÏujte vnitfiní prostor myãky v ãistotû;
7. JestliÏe je myãka uloÏena na místû, kde
je teplota niωí neÏ 0°C, v‰echna voda
uvnitfi hadic mÛÏe zmrznout. Poãkejte,
aÏ se teplota zv˘‰í nad bod mrazu a pak
nezapínejte myãku dfiíve, neÏ za 24
hodin.
■ Mycí vana i dvefie jsou z nerezové oceli.
Pokud by se na nich objevily skvrny
zpÛsobené oxidací, je to pravdûpodobnû
zpÛsobeno velkou koncentrací solí
Ïeleza ve vodû.
■ Pro odstranûní tûchto skvrn doporuãujeme
pouÏít jemn˘ brusn˘ pfiípravek; Nikdy
nepouÏívejte materiály na bázi chlóru,
‰krabky, drátûnky atd.
18
VYHLEDÁNÍ DROBN¯CH ZÁVAD
Pokud myãka nádobí nepracuje správnû, proveìte nejdfiíve následující kontroly, neÏ
zavoláte autorizované servisní stfiedisko:
ZÁVADA
1 -Myãka vÛbec nepracuje
2 - Myãka nenapou‰tí vodu
3 - Myãka nevypou‰tí vodu
4 - Myãka vypou‰tí vodu
nepfietrÏitû
5 - Není sly‰et otáãení
sprchovacích ramen
6 - Pro elektronické pfiístroje bez
displeje: jedna nebo více
kontrolek rychle bliká
P¤ÍâINA
OPAT¤ENÍ
Zástrãka pfiívodní ‰ÀÛry není
správnû zasunuta do zásuvky
Pfiipojte správnû pfiívodní ‰ÀÛru
Tlaãítko I/O není zapnuto
Zmáãknûte tlaãítko
Dvefie jsou ‰patnû zavfiené
Zavfiete dvefie
Pfieru‰ena dodávka elektrického
proudu
Zkontrolujte pojistku pro zásuvku,
nebo dodávku elektfiiny
Viz pfiíãiny ã.1
Zkontrolujte
Pfiívodní ventil vody je uzavfien
Otevfite pfiívod vody
Voliã programÛ není nastaven na
správnou polohu
Otoãte programátorem do
správné polohy
Napou‰tûcí hadice je “pfielomená”
Filtr na napou‰tûcí hadici
není správnû pfiipojen, nebo je ucpan˘
OdstraÀte ostré ohyby z
napou‰tûcí hadice
Zkontrolujte pfiipojení filtru,
vyãistûte ho
Filtraãní systém je zanesen
Vyãistûte filtry
Vypou‰tûcí hadice je “pfielomená”
Narovnejte ostré ohyby na hadici
Vnûj‰í vypou‰tûcí hadice
nenísprávnû pfiipojena
Pozornû si pfieãtûte návod
napfiipojení vypou‰tûcí hadice
Napojení na odpad vody je umístûno
dole, místo ve správné v˘‰ce
PoÏádejte kvalifikovaného
instalatéra o pfiedûlání odpadu
Poloha vypou‰tûcí hadice je pfiíli‰
nízko
Zvednûte vypou‰tûcí hadici
nejménû do v˘‰ky 40 cm nad
podlahu
Pfiíli‰ velké mnoÏství mycího
prostfiedku
SniÏte dávku mycího prostfiedku
a pouÏívejte vhodné prostfiedky
UloÏené nádobí brání otáãení
ramen
Zkontrolujte
Filtraãní talífi a ko‰ík jsou silnû
zane‰ené neãistotami
Vyãistûte filtraãní soustavu
Pfiipojovací ventil vody je uzavfien
Vypnûte spotfiebiã, otevfite
pfiívod vody, nastavte znovu mycí
cyklus
19
ZÁVADA
7-
Nádobí je jen ãásteãnû
umyté
P¤ÍâINA
OPAT¤ENÍ
Viz pfiíãiny ã.5
Zkontrolujte
Dno hrncÛ není dobfie umyto
Pfiipálené zbytky jídla musí b˘t pfied
vkládáním hrncÛ do myãky
fiádnû odmoãeny
Okraje hrncÛ nejsou dobfie umyty
UloÏte znovu hrnce na doporuãené
místo
Sprchovací ramena jsou ucpaná
Vyjmûte sprchovací ramena dle dfiíve
uvedeného postupu a fiádnû
opáchnûte pod tekoucí vodou
Nádobí není správnû uloÏeno
Neukládejte nádobí pfiíli‰ tûsnû
u sebe
Konec vypou‰tûcí hadice je
ponofien do vody
Konec vypou‰tûcí hadice musí
b˘t vÏdy nad hladinou vypou‰tûn
vody
Bylo dávkováno nesprávné mnoÏství
mycího prostfiedku, mycí prostfiedek je
star˘ a ztvrdl˘
Zvy‰te dávkování podle míry
za‰pinûní nádobí, vymûÀte mycí
prostfiedek
Zvolen˘ mycí program není
dostateãnû úãinn˘
Zvolte úãinnûj‰í program
Nádobí ve spodním ko‰i není umyto
Vypnûte tlaãítko pro poloviãní náplÀ
8-
Mycí pfiípravek chybí nebo
je odebrán jen ãásteãnû
Pfiíbory, talífie, hrnce, atd … se kfiíÏí s
otvíráním dvífiek zásobníku mycího
prostfiedku
UloÏte nádobí tak, aby nebránilo
otvírání dvífiek zásobníku mycího
prostfiedku
9-
V˘skyt bíl˘ch skvrn na
nádobí
Voda je pfiíli‰ tvrdá
Zkontrolujte mnoÏství soli a le‰tidla
v zásobnících a pfiípadnû doplÀte,
pokud závada pfietrvává
zavolejte servisní stfiedisko
UloÏené nádobí klepe o sebe
UloÏte lépe nádobí do ko‰Û
Otáãející se ramena naráÏejí
na uloÏené nádobí
UloÏte lépe nádobí
Nedostateãné proudûní vzduchu
Nechejte po skonãení mycího
programu dvefie pootevfiené, aby
mohlo nádobí fiádnû oschnout
Chybí le‰tící pfiípravek
PouÏijte le‰tící pfiípravek
10 - Zv˘‰en˘ hluk bûhem mytí
11 - Nádobí není fiádnû usu‰ené
Poznámka:
Pokud nastane nûkterá z uveden˘ch situací a myãka neumyje fiádnû vloÏené nádobí, je nutné
odstranit zbytky jídel ruãnû, neboÈ pfii závûreãném su‰ení znovu pfiischne a ani následující
opakované mytí není schopné je odstranit.
JestliÏe ‰patná funkce pfietrvává, zavolejte autorizované servisní stfiedisko a sdûlte vÏdy typ
spotfiebiãe a úplné v˘robní ãíslo. Tyto údaje najdete na v˘robním ‰títku na boku dvefií myãky,
nebo na záruãním listû. Usnadníte a urychlíte tím provedení opravy.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích, které
nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
20
!" #"
$ & %! #
'(! A)
)(* " '$ + ,$ " ($()
'(! 0
# " 3 '(!+ " '
' 4
'
' 0
5$6 " 4
K( *4" # +
!" *7 !"
K( *4" & 3 '*4" * 0 770
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22
23
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
. A
5
1
4
2
3
)*
7$ ' 4 77$ ' $, 4 ! * !" # " $", $ " , 3" , *) * $ "
3" ".
K 3 4 77$ , # " * 3 , 3.
21
■ + . + ! !.
9:; ;
'$ ,
*! 7#
4 " #" ' ,)
'3' 3 3.
!
,# $
,* $
#* ' !' '( ) $( +
*, '3 + * $ ' " $+ 3 $( 64 (!.
$
■ . , ! .
K(*
3 3
■ ! "
"$" $! .
■ 0 .
■ % ! /
! (" "").
■ 0 " $ .
" ,
", , ,
&" " .
■ & $!
, " " K" ' *&" .
■ " $
" , !
! .
$ ■ + " " ! ".
■ ' " " .
■ + " !.
■ !,
, " " *&! "
K" '
*&" . ! , !$ " .
■ + $ $! ! .
■ + " & (, ).
■ ! (" !$)
" ", " " "- $, - ! .
'4
■ 0 " $ " .
■ + "
" .
■ " , "& " ,
$ & !
$ !$ " .
■ + " . +
.
22
:K 3 ' ,3
( , !" ' # ")
■ "!.
' 1 " " ! " $ .
■ * " & .
2 !" ! :
1. 3 ";
2. 3 !" ! .
!
5 7+( # 4 $ +*! .
3 " # ' *3 #+ "
3" # $ *! * +3 #+ ) " *3".
3" ! *#
() 6*!" ' 4+' ' $* ' ' 3( '4 * #+ " 3".
K
$ ' 4 '( 3 3
'$ + *!
7 7+( #
4 +#
= *) ' *! #.
*! CE
3,
** 0 * " +'>!"
# " 73/23/EEC 89/336/EEC,
'
$(
'4
2006/95/EC 2004/108/EC, '4 ( " ''3 ".
' #6 " 3" ' !' # )" ' 47" * $
$.
23
,3
)
1
K
3 ' !' ( # # " )
" *
! "
)*' " +3 ".
,4 '# +3 " ' !' = , *'() .
■ 4 " & !& .
K
3 *' # ( # * # ) 3 6 )
) #
4 # * = '
$
" 60°C.
2
■ H ! " & 0.08 Mpa & 0.08 Mpa.
3 ! " 7 ' *&" .
■ 4 ! "
! "
$ !
( 1B).
■ 4 "
3/4´´ ( .2).
■ !" "" "5" " " 3/4" & .
■ , " 2,5
" .
+ " K" ' *&" .
■ * " !,
, !. 9226085 &! " ( .3).
' "D" " "5" "", " !" "C".
■ *
!!" " $ $
"
! , "& !" .
+ ! .
3
24
) * ' ,3
■ 0 " " ! "
" & " ( .4Y).
)
■ ' ! " , . ( .4).
■ ' ! " " ! 4 , " "! 40 .
■ " ! - ( .4Z).
■ " .
( .4X).
■ 3 " " " ! ".
■ , " " 2,5 " 85 .
. + " K" ' *&" .
4
25
:K KO
'(! $+ '4 '$
(4 ' 4 '( ( # $+
'4 '$)
■ 4 " ! " " " " ". " &!$ , ! ( .6a).
' !
■ ' - 85 . " " " ".
% ! " !.
K
) ! '$
#", = 7$ " 7# " (! " ( . 6b).
■ ' " ! , ! -" ( .5).
■ + - 82 ,
" ! ISO " " . ( .7).
K$ P * ' ( $ *4 * $ * !)
" ! ! ! " 5 .
' " " ! .
$": 591 ± 1
)P":
597 ± 1
5
6
a
a
b
7
b
598
’A * " '4 "
556/573
K #* " '4 "
2 " & .
* & $ , ! - .
' .
*"& ! ! ! .
K .
K
:
+3
#
' ) $ * " '4 "
0 ' 3 # #.
26
% A
R = *'3 +"
)
■ " "
! " $ $.
+ " " ! ! & .
0 "!& :
■ * .
" "
! $, "- $ !! .
■ "!& " ;
■ ! "!& ( .1a), "!& 3 " " .
■ % " , &!$ ! " ! .
+ " ! ! " ( .1b)
! " ! .
■ K !! ! ’
" " ! . 4 ! , ! !$ ! .
K
' # 0 !+ '$ +
) # ! = ' #"
).
■ + " , " " " KC747
D*%E+'4. ' ! " & 1,5 1,8 $
. '
! " ! " & ! .
K
(*4 ' 0 , 3 "
3")
3 #( , 3 ' 0 $, ) *# * $
, # ), ' (!
4 *!, ' 3 * 3
' , #
) '4 , #.
. 1
a
27
b
% (4 4' ' 7!' )
)' ""
* !" 27−31, " ( "):
)' ""
A
1. 2 "- ""
"& ;
2. " ";
3. D " .
F !" " 14 .
A
)' "B"
1. '& "&
)' "B"
1
;
2. K ! " $ ( . 1).
F !" " 14 .
2
: S5 K%
% .
a
b
a
1. 2 ! " & ( .2a);
b
2. " −
$ ( .2b).
3
,3: 7 7$6 $( *4 '4 * '
$( .3).
2: " !.
28
; 3 F 4 " 1 2.
'$ + ()
'$ + $( ( .1)
1
■ ' " ! -
! ": - " ".
■ " ,
",
. $ .
, " .
■ - " " " " ( " ! 19 cm). ' " -
, " & $ .
'$ + $( ( . 2)
2
■ " & & ! " ".
■ ' $ ! ".
■ ' $ ! " .
3 '$ + ()
■
,
,
",
", , .
■ ' " ! ! $ , , ! $ ! .
■ ' !
( . 6). "& $ ! .
29
■ ' &" !, ( . 3 4). " " , " !
".
5
■ G*0 "A": ", ! , .
A
■ G*0 "B": "
" ! ( $, $ ).
F 4 6.
■ G*0 "C": " ! " ( ,
& , , .).
3
B
K$+ $( ( . 6)
6
B
A
4
C
A
0 " $ J " .
K
$+ $( # ='*! *
*, *4 #" (stop) 0 * '! 4 7! ' " !=+. 4 7($ 4 4 + . *+", !** *
$, ( *4 + # +
3( 3 , # ' # '3 " '*$
$+ ().
■ ' .. ,
! 4 5, "
"& ("B"). ' ! " " " ("A").
!
$ * $ '$ '( () $( * 7$ 3 =" $("
(!, '$ ( *') $+
7 ,# P *), * ' !' $"
' ! .
K$( *, '3 +
' " !
!
.
30
+
. 7.
3 # ()
■ ' ' ! & " $, $ ! .
+
$ ! $ $! ,
.
# $( ( . 7)
7
■ ' : ", , ! , "
,
, , , !
&
"
" " ( & .)
!
# $( !, , #
, # *, '3 .
' 3 '$ , ( 3 ,$ 3 ="
*, '3 *' # '! " ,$ " '
7 # '4 $+.
; : K
K S
2 !$ ■ % " ! "
$ " . (. ).
" EN ! :
testinfo−dishwasher@candy.it
& " " $ (! ).
■ '
' " .
■ ' ' " ! " " ! & . L " ! & ! ! !: " , " . N ,
,
.
31
% K
'
' 4
K
*' #
' $
'
' $
4 ,
'# " 3
4
$ ' 3 '$+ .
B
,
,
$ (1) " (2) " " "".
' ! .
: *#6 " , # '
' )
0
" ( . "2"). , " () &.
+ " , " .
E! ! !
! . * ! ,$ !
$ " .
!
K$ # " 4 +"
$+ () # ) ' ( '( 3 *
*'#6
# "
(3" '
' ).
0 " $ $ $.
"
20÷30 (B).
K
+3 $+ '
' )
*7$ ' # ' 7$ ".
A
32
■ 0 $
" / " .
*"& " ! .
9 K
*'! " '
' )
4 " ! $
! ! " "
", ’ , !
, "
" ", ! ! ! . * 1 , " $ .
, ,
.
" $ !" $ " :
K
: '$ ' !*
')", *'! " '( ) 4 , #
'
' 4 4,
( # $.
*' +*! '
■ 7 ;
■ $ .
' $
' " , " ", 50°C, " ! .
' 50°C
! ! ,
" " , " $, ! " 65°C .
*! '
K
'3' ' 47* ' )P +" $* '! * '4 , 3
!+ ' >4 + )' '4 ) ' ) 3.
"!
1"
, # $ ( ) , %
& $ .
' $
* - / " , "- & $
1 ( , ). & .
' " " ! ! . ' ! " ! ( ! !, " !" ).
" 1" 64*
'
' $
! "4E
1" ("3 1"/"4 1"/"5 1", .)
! .. " , ":
■ T ! , ;
■ & ;
, :
! ■ "& " .
33
2$ $ " , " .
5O : K
4
' , $ ! & , $ ! ! .
: *#6 " , # )
C
' ! ,
" ( . "3").
% & , " $& ! ".
* $ . U
" !" ! (C) " .
%*+'4
T*V4
K47C4
ANOIXTO
)(* ) '4 1−6
4 (D) " ". 0 $
" "4".
0 ! ! $ .
* ! " " .
* $
$ " ! .
D
34
K% ;
' ( . "4") ":
K 4 '3 , !;
7$ ' $
;
1
$ " * # " & &".
■ % " " " " .
■ % "- ( .1).
2
■ ' " ( .2).
■ " " ( .3).
■ ’4 ( 64* # 15 ". 2´ " .
!
3
) ( # # 7 7+( #
'+"
!, '( 3 +$ (!
" 4 7$ !, +( #
+$ 7$ ' # .
50 +$ # 7$ # 70 +$ *' # $ 6*$
3.
K
#
'!
' 3 ,+ #" # .
35
KK
5
' !' '( 3 ')*
*7 !" ) ' !* ( *).
■ + & !
" .+ " ,
& ",
" , " !.
■ 2 " $ ,
$ ( , , " $, ! , ,
! !
)
& ,
" ( & ) .
■ T !
$ & .
■ + " "
.
■ 2 &" " .
■ - " " """ ,
$ .
■ ' .
K
U
$6 !
)
7 7+( # '+" '! ' 3 .
' #= " !" )
■ " .
■ *"& ! !
■ % & ! $ .
■ K " .
■ *
& .
■ % $ ":
a) b) ;
";
c) " " .
*7 !" *#
■ * ! "
$ .
" " ■ * ! " $ ! "& " .
36
K% K
%
1
1b
■ % & "
,
/
! .
L " " . T - $ .
■ ' ! ! ! .
2
■ " $
, .
■ % "
$ " & " " &!.
■ * ! $ ! " , "& ! "
( ."5") .
$ , 3
+ , " " off $ .
T :
1. 2 "- "
" ( .1) $& &!$ !&
( .1b) !$ ( .2);
* ! ! :
1. K " ;
2. 2 " $ !
" $.
2. ;
3. D " " !$ .
3. K ;
4. % ;
■ + ! & $ , ! ! , ! " .
5. ;
6. 0 ;
■ K & ! ! " " - ! ,
" " ,
.
" 7. * $ ( 0) $. L 24 $ & 0.
37
55
$ ' 3 " ' $ $' *7 ( # ' $+ '# :
55
1.− 9 ) ! ' 4 **
2.− 9
3.− 9
'#
4
', ) 4. −', ) 4
,0" 5.− $ ) ' ! '
6. -
# ' ! , 4
4
)
!" !"
,+ #" (4 : ! 3
' 4 *'$
773 * 3 (*4
K T !!" T " " 4U
T " *"& " 1
*"& * & T " ".
' $ " " 4 "
V$ " K $ K " "
V$ E " " .
$ ! ! " 0 " ! ! " .
4 " ' -
40 "!.
* +$ L ! .
K ! *"& $ K .
K K , & ,"& ".
38
K 55
7.− $ # '!
' 0"
K " 5
*"& $
2 ,
" .
$
' .
' ! "
+ & .
4 " "
4 " ! "
K ! 1 ! T !$ ! *"& ' .
1/2
!
2 ! "
D!$ K .
8.− 3 (3
' 4 '
' )
+ , , , ...
! ' $ ! 9.− ' ! " )
C .* " " .
10.− %4
L & ' L ' T "
" ! " .
´F- 2 " 7 $ ')*.
11.− ) # 0" $
,3: 0 " " $ " & " ! ! ".
% " " " &" 080505050.
3" ! **# () ,4 ' $ $( 4 , #.'#" 3" !, #+* $ $ "
''3 " ' 4 , ,+ #" $6 * $ , $.
39
SADRÎAJ
Upute za sigurno kori‰tenje
Namje‰tanje i ugradnja
Punjenje spremnika za sol
Namje‰tanje gornje ko‰are za sudje
Stavljanje sudja u perilicu
Podaci za laboratorijska ispitivanja
Punjenje deterdÏentom
Vrste deterdÏenta
Punjenje sredstvom za sjaj
âi‰çenje filtra
Praktiãni savjeti
âi‰çenje i odrÏavanje
Prepoznavanje manjih gre‰aka u radu
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
41
42
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
57
Slika A
5
1
4
2
3
Molimo Vas da paÏljivo proãitate upute navedene u ovoj knjiÏici zato jer sadrÏe vaÏne
podatke koji se odnose na sigurno namje‰tanje i ugradnja perilice, njeno kori‰tenje i
odrÏavanje, te korisne savjete za ‰to bolju upotrebu.
PaÏljivo ãuvajte ovu knjiÏicu jer bi Vam i ubuduçe mogla zatrebati.
40
UPUTE ZA SIGURNO
KORI·TENJE
■ Vrata perilice sudja nije dobro ostavljati
otvorenima, buduçi da to predstavlja
moguçu opasnost (npr. spoticanje, udaranje).
Ovdje su prikazana osnovna sigurnosna
pravila koja vrijede za sve elektriãne
kuçanske uredjaje i to kako slijedi.
■ Prislanjanjem ili sjedenjem na otvorenim
vratima perilice sudja moÏe uzrokovati
njihovo o‰teçenje.
UPOZORENJE!
NoÏeve i sliãan pribor s o‰trim toãkama
morate staviti u ko‰aricu za jedaçi
pribor s o‰tricama okrenutim prema
dole ili poloÏiti vodoravno.
Instalacija
■ U sluãaju da utikaãu na uredjaju ne
odgovara utiãnici u zidu, isti mora biti
zamijenjen odgovarajuçim i to od strane
za to osposobljene struãne osobe koja
istovremeno mora provijeriti da li presjek
kablova utiãnice odgovara prikljuãnoj
snazi elektriãnog uredjaja.
Svakodnevno kori‰tenje
■ Ovaj uredjaj izradjen je iskljuãivo za
kori‰tenje u domaçinstvu.
■ Obratite pozornost da uredjaj ne priti‰çe
prikljuãni kabel.
■ Perilica sudja izradjena je za pranje
uobiãajenog kuhinjskog sudja koje se
koristi u domaçinstvima, u perilici nikako
ne smijete prati posudje ili predmete
uprljane benzinom, lakom, Ïeljeznim
ili ãeliãnim trunjem, nagrizajuçim
kemikalijama, kiselinama ili alkalima.
■ Opçenito se ne preporuãa prikljuãivanje
uredjaja na elektriãnu mreÏu preko
razliãitih ispravljaãa, vi‰estrukih utiãnica
ili produÏnih kablova.
■ Ako neophodno treba zamijeniti prikljuãni
kabel perilice, obratite se ovla‰tenom
sevisnom centru.
■ Ako je u stanu ili kuçi ugradjen uredjaj
za omek‰avanje vode, nije potrebno
dodavati sol u uredjaj za omek‰avanje
vode, koja je ugradjena u perilicu sudja.
■ Jedaçi pribor çe se najbolje oprati ako
ga stavite u ko‰aricu sa ruçicama
okrenutim prema dole.
Sigurnost
■ Ne dodirujte uredjaj kada su Vam ruke ili
noge vlaÏne ili mokre.
■ Ako se perilica sudja pokvari ili prestane
ispravno raditi, iskljuãite je, zatvorite
vodu i nemojte je poku‰ati popraviti
sami. Popravke mora izvr‰iti smo
ovla‰teni serviser uz ugradnju iskljuãivo
originalnih rezervnih dijelova. Bilo koji
propust u gore navedenim savjetima
moÏe imati ozbiljne posljedice za sigurnost
uredjaja.
■ Ne dodirujte uredjaj ako ste bosi.
■ Ne izvlaãite utikaã iz utiãnice tako da
povlaãite prikljuãni kabel ili cijeli uredjaj,
veç primite utikaã i izvadite ga iz utiãnice.
■ Elektriãni uredjaj ne izlaÏite razliãitim
atmosferskim utjecajima, kao na primjer:
ki‰i,suncu itd.
■ Ovaj uredjaj nije namijenjen za uporabu
osobama (ukljuãujuçi i djecu) sa
smanjenim fiziãkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima te osabama bez iskustva
i znanja, osim ako ih koriste uz nadzor
osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili
od iste osobe dobiju pravilne upute za
kori‰tenje uredjaja.
Odlaganje
■ Perilica sudja je izradjen od materijala
koji se mogu reciklirati, tako da je
se moÏete ispravno rije‰iti gledano sa
strane za‰tite okoli‰a.
■ Ako se Ïelite rije‰iti stare perilice sudja,
budite savjesni i demontirajte vrata
perilice kako bi sprijeãilo da se unutra
uvuku i zatvore djeca. Isto tako nakon
‰to odpojite utikaã iz zidne utiãnice,
prereÏite glavni kabel za elektriãno
napajanje.
Pazite i nadzirite djecu kao se nebi
igrala s uredjajem.
■ Vodu koja ostane u perilici sudja ili na
sudju na kraju programa pranja nije
potrebno brisati.
41
NAMJE·TANJE I UGRADNJA
Prikljuãivanje na elektriãnu mreÏu
(tehniãke napomene)
Uredjaj odgovara svim medjunarodnim
sigurnosnim propisima, i ima ugradjen
tropolni utikaã sa uzemljenjem, koji
osigurava kompletno uzemljenje uredjaja.
Uspje‰nost sigurnog rada perilice, takodjer
ovisi i o pravilno uzemljenoj elektriãnoj
instalacijama u va‰oj kuçi ili stanu.
■ Nakon ‰to ste uklonili ambalaÏu, podesite
visinu perilice sudja. Da uredjaja ispravno
radi mora biti poravnat. Visinu uredjaja
poravnajte pomoçu okretljivih noÏica.
Uredjaj smije biti nagnut najvi‰e za 2°.
Zato prije nego ‰to prikljuãite perilicu na
elektriãnu mreÏu provijerite slijedeçe:
■ Ako morate raspakirani uredjaj pomaknuti
ruãno, ne smijete ga uhvatiti za donji
ruba vrata, veç u takvom sluãaju vrata
uredjaja djelomiãno otvorite i primite ga
za gornji rubu te ga pomaknite kako je
prikazano na slici.
1. da li je utiãnica ispravno uzemljena;
2. da li elektriãno brojilo, osiguraãi i presjek
elektriãnih kablova odgovara prikljuãnim
vrijednostima elektriãnog uredjaja,
navedenim na tablici sa tehniãkim
podacima koja je priãvr‰çena na perilici.
UPOZORENJE!
Osigurajte da je va‰ elektriãni uredjaj
pravilno uzemljen.
U sluãaju da elektirãna instalacija
nije pravilno uzemljena, upozoravamo
Vas da moÏe doçi do disperzije
elektriãne energije po metalnim
djelovima elektriãnog kuçanskog
uredjaja, disperzija elektriãne energije
moÏe se osjetiti i zbog prisustva
uplitanja radio valova.
Proizvodjaã ne preuzima
nikakvu
odgovornost za moguçe povrede ljudi ili
moguçe nastale materijalne ‰tete,
izazvane prikljuãivanjem uredjaja na
nepravilno uzemljenu elektriãnu instalaciju.
ZNAâAJNO
Ako uredjaj postavite na pod prekrit
tapisonom ili tepihom, morate provjeriti
da otvori za ventilaciju na donjem
dijelu uredjaja nisu zaprijeãeni.
Uredjaj je u suglasnosti s
europskim direktivama 73/23/EEC
i 89/336/EEC koje zamijenjuju
2006/95/EC i 2004/108/EC i kasnije
dopune.
Budite sigurni da je nakon ugradnje
utikaã na uredjaju ostao dostupan.
42
Prikljuãivanje na vodovodnu mreÏu
1
ZNAâAJNO
Perilica sudja mora biti spojena na
vodovodnu mreÏu kori‰tenjem nove
garniture cijevi. Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
■ Cijevi za odvod i dovod vode na perilici
moÏete usmijeriti ili na lijevu ili na desnu
stranu.
ZNAâAJNO
Perilicu moÏete prikljuãiti na hladnu
ili toplu vodu, s time da ulazna
temperatura tople vode ne smije
prelaziti temperaturu od 60°C.
2
■ Dozvoljeni minimalni pritisak vode iznosi
0,08 MPa do maksimalno 0,8 MPa.
U sluãaju da je pritisak u vodovodnoj
mreÏi manji od 0,08 MPa, posavjetujte
se sa ovla‰tenim servisnim centrom.
■ Prikljuãnu cijev morate priãvrstiti na
slavinu navojem, tako da perilicu
moÏete odvojiti od vodovodne mreÏe
kada je ne koristite (slika 1 B).
■ Perilica je opremljena dovodnom cijevi
koja na zavr‰etku ima navoj promjera
3/4" (slika 2 ).
■ Spojite dovodnu cijev "A" na slavinu za
vodu "B" sa prikljuãkom 3/4" i provjerite
da je spoj dobro zabrtvljen.
■ Ako je neophodno, dovodna cijev moÏe
se produÏiti do 2,5 m. ProduÏna cijev
moÏe se nabaviti kod ovla‰tenog
servisera.
3
■ Ako je u vodi prisutan kamenac ili
pijesak, u tom sluãaju preporuãamo da u
servisnom centru kupite dodatni filtar
broj 9226085 (slika 3). Filtar “D” namjestite
izmedju slavine “B” i dovodne cijevi
“A”, a jo‰ prije umetnite brtvu “C”.
■ Ako perilicu prikljuãujete na novu vodovodnu
instalaciju ili na vodovodnu instalaciju
koja duÏe vrijeme nije bila kori‰tena,
pustite vodu da teãe nekoliko minuta da
se iz cijevi isperu moguçe neçistoçe (kao
na primjer pijesak, hrdja itd) prije nego
‰to perilicu sudja prikljuãite na cijev za
dovod vode. Na taj naãin izbjegavate
moguçe zaãepljenje filtra navedenim
neçistoçama. Dovodnu cijev prikljuãite
na slavinu za dotok vode tek kada je
voda sasvim ãista.
43
■ Zaobljeni zavr‰etak odvodne cijevi
moÏete objesiti i na rub sudopera, ali
svakako morate pripaziti da zavr‰etak
cijevi nije potopljen u vodu koja se
moÏda nalazi u sudoperu, jer çe ona kod
ukljuãivanja uredjaja, uçi natrag u perilicu
(slika 4Y).
Prikljuãivanje odvodne cijevi
■ Zavr‰etak odvodne cijevi namjestite na
stalni odvod vode, te pazite da cijev ne
bude savinuta (slika 4).
■ Stalni odvod vode mora biti na visini
najmanje 40 cm i imati unutarnji promjer
‰irine najmanje 4 cm.
■ U sluãaju da isti zavr‰etak Ïelite
namjestiti ispod radne povr‰ine, morate
ga
priãvrstiti
neposredno
ispod
radne plohe, na najvi‰oj moguçoj toãci
(slika 4Z).
■ Preporuãujemo da namjestite i odgovarajuçi
sifon koji çe sprijeãiti ‰irenje neugodnih
mirisa (slika 4X ).
■ Po zavr‰etku prikljuãivanja perilice na
vodovodnu mreÏu provjerite da cijevi za
odvod i dovod vode nigdje nisu savinute.
■ Ako je neophodno, odvodna cijev moÏe
se produÏiti do 2,5 m; osigurajte da stoji
na najvi‰e 85 cm visine od razine poda.
ProduÏna cijev moÏe se nabaviti kod
ovla‰tenog servisera.
4
44
UGRADNJA U OPREMLJENU
KUHINJU
Ugradnja ispod postojeçe radne
povr‰ine
(namje‰tanje ispod radne povr‰ine)
Namje‰tanje izmedju
postojeçih kuhinjskih ormariça
■ Veçina modernog kuhinjskog namje‰taja
opremljena je i radnom povr‰inom, ispod
koje mogu biti umetnuti razliãiti kuhinjski
uredjaji. U navedenom sluãaju dovoljno
je odstraniti radnu povr‰inu perilice, tako
da odvrnete vijke, koji se nalaze sa
straÏnje strane (slika 6a).
■ Visina perilice iznosi 85 cm, te zbog toga
moÏe biti postavljena u razinu s ostalim
kuhinjskim elementima sliãne visine.
Da bi visina perilice bila ista kao i visina
kuhinjskih elemenata, moguçe je istu
odrediti pomoçu pomiãnih noÏica perilice.
ZNAâAJNO
Nakon ‰to uklonite radnu povr‰inu,
vijci MORAJU BITI ponovno uãvr‰çeni
ispod straÏnjeg ruba povr‰ine (slika. 6b).
■ Gornja povr‰ina perilice moÏe biti
iskori‰tena u razliãite svrhe, jer je otporna
na visoke temperature, ogrebotine i mrlje
(slika 5).
■ Visina perilice smanjit çe se na 82 cm
kako je predvidjeno prema medjunarodnim
propisima (ISO) , pri çemu çete je moçi
umetnuti ispod radne povr‰ine (slika 7),
a s istom visinom savr‰eno çe se uklopiti
ispod postojeçih kuhinjskih elemenata.
Oblaganje perilice ukrasnom ploãom
(samo kod pojedinih modela)
Okvir oko vrata perilice omoguçuje
namje‰tanje ukrasne ploãe debljine do
5 mm, slijedeçih dimenzija:
‰irina:
591 mm ± 1
visina:
597 mm ± 1
5
6
a
a
b
7
b
598
Otvaranje vrata
556/573
Zatvaranje vrata
Stavite va‰u ruku u utor i povucite.
U sluãaju da se vrata oma‰kom otvore za
vrijema rada perilice, posebni sigurnosni
sistem çe je automatski iskljuãiti.
Zatim provijerite da li se mlaznice za
raspr‰ivanje vode mogu lako okretati, tj. da
li su tanjuri, pribor za jelo i ostalo posudje
postavljeni tako da ne ometaju okretanje
mlaznica.
Zatvorite vrata pritiskom prema uredjaju,
provjerite da su dobro zatvorena (sigurnosni
zatvaraã mora napraviti klik).
ZNAâAJNO
Za pravilan rad perilice, vaÏno je da
vrata tijekom pranja ne otvarate.
45
PUNJENJE SPREMNIKA ZA SOL
Pokazatelj zalihe soli
■ Na dnu uredjaja nalazi se spremnik za sol,
pomoçu koje se obnavlja sredstvo za
odstranjivanje vapnenca.
Pojedini modeli perilica sudja opremljeni su
svjetlosnim pokazateljem, koji pokzauje
potro‰nju soli.
■ Vrlo je vaÏno da koristite iskljuãivo sol
posebno namijenjenu za perilice sudja.
Ostali tipovi soli kao npr. kuhinjska sol,
sadrÏe visok postotak vapnenastih
sastojaka, te zbog prisutnosti istih, ne
moÏe doçi do proãi‰çavanja, te se
uredjaj moÏe zaãepiti.
A sastoji se od dva sustava:
■ svjetlosnog pokazatelja na komandnoj
ploãi, koji svjetli kada je potrebno
provjeriti i ponovo napuniti spremnik za sol;
■ te sa poklopcem spremnika na kojem
se nalazi “pomiãno” zeleno svjetlo
(slika 1a) koje ostaje vidljivo na poklopcu
sve dok je slana otopina dovoljno
jaka za obnavljanje sredstva za
odstranjivanje vapnenca. Ako zelena
boja sa povr‰ine poklopca nestane,
potrebno je spremnik ponovo napuniti
posudicu sa solju.
■ Sol u uredjaj za omek‰avanje dodajete
tako da odvrnete poklopãiç na spremniku,
koji se nalazi na dnu perilice.
■ Pri navedenoj radnji ãesto se dogodi da
iz spremnika isteçe ne‰to vode, bez
obzira na to, slobodno usipajte sol u
spremnik sve dok nije potpuno pun. Da bi
lak‰e usipali sol u spremnik, tijekom
usipavanja je mije‰ajte npr. dr‰kom od
kuhaãe.
Po zavr‰etku punjenja, odstranite
ostatke soli i dobro priãvrstite poklopãiç.
Ostali modeli imaju takozvano “slijepe”
(slika 1b) poklopãiçe, te je kod njih potrebno
ãe‰çe provjeriti koliãinu soli u perilici,
ovisno o reguliranju punjenja naprave za
omek‰avanje vode (prikazano na tablici).
■ Nakon ‰to ste u perilicu stavili sol,
preporuãljivo je pokrenuti kompletan
program pranja ili program za HLADNO
ISPIRANJE.
U spremnik za sol moÏete usipati oko
1,5 do 1,8 kg soli. Za ‰to bolje i
uspje‰nije kori‰tenje perilice potrebno je
povremeno obnoviti zalihu soli, ovisno o
podacima na tablici.
¨
ZNAâAJNO
(samo pri prvom pokretanju perilice)
Kada perilicu sudja koristite prvi
puta, nakon potpunog punjenja
spremnika za sol, neophodno je
dodati vode sve dok se ne prelije iz
spremnika.
ZNAâAJNO
PokaÏu li se na sudju bjelkaste mrlje,
to je sigurnosni znak da u perilici
nedostaje soli.
Slika 1
a
46
b
NAMJE·TANJE GORNJE KO·ARE
(samo kod pojedinih modela)
Tip “A”
Za tanjure promjera od 27 cm do 31 cm,
preporuãujemo pranje u donjoj ko‰ari perilice,
ali tek nakon ‰to ste namjestili gornju
ko‰aru u najvi‰i poloÏaj i to na slijedeçi
naãin:
Tip “A”:
A
1. Okrenite prednje zatvaraãe “A” prema van;
2. Izvucite gornju ko‰aru i premjestite je u
gornji poloÏaj;
3. Ponovo postavite zatvaraãe u njihov
prvobitan poloÏaj.
Sudje koje je u promjeru veçe od 14 cm ne
moÏe se vi‰e stavljati u gornju ko‰aru, isto
tako kada je ko‰ara u gornjem poloÏaju ne
mogu se koristiti pomiãni nosaãi.
A
Tip “B”:
Tip “B”
1
1. Izvucite gornju ko‰aru;
2. Zatim zahvatite ko‰aru sa obe strane i
podignite je prema gore (slika 1).
Sudje koje je u promjeru veçe od 14 cm ne
moÏe se vi‰e stavljati u gornju ko‰aru, isto
tako kada je ko‰ara u gornjem poloÏaju ne
mogu se koristiti pomiãni nosaãi.
NAMJE·TANJE
POLOÎAJ:
KO·ARE
NA
2
NIÎI
a
b
a
1. Zahvatite ko‰aru sa obe strane i podignite
je lagano prema gore (slika 2a);
b
2. Zatim je polako otpustite u ispravan
poloÏaj (slika 2b).
3
VAÎNO: NIKAD NEMOJTE DIZATI ILI
SPU·TATI KO·ARU SAMO PO JEDNOJ
STRANI (slika 3).
UPOZORENJE:
Preporuãljivo je namjestiti ko‰aru prije
umetanja sudja.
47
Uobiãajeno dnevno punjenje posudjem
prikazano je na slici 1 i 2.
STAVLJANJE SUDJA U
PERILICU
Gornja ko‰ara (slika 1)
Kori‰tenje gornje ko‰are
1
■ Gornja ko‰ara opremljena je pokretnim
policama koje su prikvaãene na boãne
strane ko‰are i mogu se podesiti u dva
poloÏaja: vi‰i i niÏi.
■ U niÏem poloÏaju police se mogu
koristiti za ‰alice (kava/ãaj), kuhinjske
noÏeve, kutlaãe i sl.. Stakleno posudje s
ruãicama moÏe se sigurno objesiti na
krajeve polica. âa‰e, ‰alice, vrãevi,
tanjuriçi i sl. mogu se umetnuti ispod
polica.
Gornja ko‰ara (slika 2)
■ U vi‰em poloÏaju police omoguçuju
prihvat plitkih i dubokih tanjura (najveçeg
promjera do 19 cm). Tanjure treba
postaviti okomito, vanjskim dnom tanjura
prema straÏnjoj strani perilice posudja.
Izmedju tanjura mora biti razmak za
slobodan prolaz vode.
2
■ Preporuãljivo je perilicu napuniti
tanjurima iste veliãine s ciljem potpunog
iskori‰tavanja kapaciteta ko‰are.
■ Tanjure je moguçe posloÏiti u jedan ili
dva reda.
Kori‰tenje donje ko‰are
■ Savjetujemo da velike tanjure posloÏite
tako da su malo nagnuti prema naprijed
kako bi se olak‰alo vraçanje ko‰are u
perilicu posudja.
■ Lonce, plitice za peãenje, terine, zdjele
za salatu i juhu, vrãeve, poklopce i
tanjure za posluÏivanje moÏete postaviti
na donju ko‰aru.
■ Gornja ko‰ara izradjena je tako da pruÏa
najveçu moguçu upravljivost te da moÏe
prihvatiti ãa‰e, ‰alice, male tanjura i
zdjelice.
■ Jedaçi pribor umetnite u plastiãnu
ko‰aricu (drÏaã) s ruãicama okrenutim
prema gore i postavite je na donju ko
‰aru (sl. 6), pri tome pazite da jedaçi
pribor ne prijeãi okretanje mlaznica za
vodu.
48
■ Donja ko‰ara za posudje opremljena je
posebnom
podesivom
sredi‰njom
policom (sl. 3 i 4).
To omoguçuje stabilno i optimalno
punjenje perilice posudjem, ãak i onda
kada je veliãina i/ili oblik posudja
nestandardan.
5
- POLOÎAJ “A”: za uobiãajeno punjenje
posudjem, ili kada nisu stavljene tave,
zdjele za salatu i sliãno.
- POLOÎAJ “B”: za posudje, koje iako
standardne veliãine, ima odredjen oblik
(vrlo duboke zdjele, ãetvrtasto posudje ili
ono bez rubova i sl.
A
B
Uobiãajeno dnevno punjenje posudjem
prikazano je na slici 6.
- POLOÎAJ “C”: za ravno posudje veçe
od prosjeka i/ili posudje nestandardnog
oblika (ãetverokutno, ‰esterokutno,
ovalno, posudje za pizzu itd.).
Donja ko‰ara (slika 6)
6
3
B
A
4
C
A
Pravilno i racionalno razmje‰tanje sudja u
perilicu rezultirat çe dobrim rezultatima
pranja.
■ Mali tanjuri npr. za slastice, mogu se
takodjer postaviti u donju ko‰aru kako je
prikazano na slici 5 uz kori‰tenje
posebnog drÏaãa postavljenog prema
van. ("B").
Za uobiãajene ili velike tanjure drÏaã
mora biti u poloÏaju ("A").
ZNAâAJNO
NiÏa ko‰ara ima uredjaj za sigurnosno
zaustavljanje koji je posebno koristan
za sigurno izvlaãenje potpuno pune
ko‰are.
Potpuno izvlaãenje ko‰are neophodno
je pri redovitom odrÏavanju, kada
punite sol i ãistite filtar.
UPOZORENJE!
Ako su mali tanjuri smje‰etni u ko‰aru
za posudje a preklopni drÏaã je u
neispravnom poloÏaju, tanjuri çe
ometati okretanje donjih mlaznica za
vodu.
Ko‰arice za jedaçi pribor
Vrh ko‰arice za jedaçi pribor moÏe se
ukloniti da se omoguçi stavljanje razliãitih
predmeta.
49
Uobiãajeno dnevno punjenje posudjem
prikazano je na sl. 7.
Kori‰tenje treçe ko‰are
■ Treça ko‰ara namijenjena je predmetima
koji inaãe zauzimaju dosta prostora
zbog svog oblika, npr. razni kuhinjski
pribor ili predmeti nespretnog oblika. Ako
prostor u donjoj ko‰ari oslobodite od
takvih predmeta, jednostavnije i lak‰e
stavljat çete velike predmete (lonce i
plitice za peãenje).
Treça ko‰ara (slika 7)
7
■ U treçu ko‰aru moÏete staviti slijedeçe
predmete: ‰alice za kavu, izduÏene ili
pravokutne tanjure, zdjelice za voçe ili
slastice, manje vrãeve, kuhinjske
noÏeve i vilice, kutlaãe, grabilice, ribeÏe
i dijelove malih kuçanski uredjaja (npr.
dijelove miksera i sl.).
UPOZORENJE!
U treçu ko‰aru ne stavljajte jedaçi
pribor. Nemoguçnost postavljanja
ko‰arice za jedaçi pribor moÏe
izazvati padanje pribora na donju
ko‰aru ili dno perilice posudja.
PODACI ZA LABORATORIJSKA
ISPITIVANJA
Molimo da podatke vezane za ispitivanje i
mjerenje radne buke prema EN normama
zatraÏite od:
■ Da ostvarite najbolje rezultate pranja
preporuãujemo da posudje stavljate u
perilicu s vanjskim dnom posudja
okrenutim prema stropu perilice posudja
(npr. tanjuri, zdjele)
testinfo-dishwasher@candy.it
U va‰em zahtjevu molimo da navedete ime
modela i serijski broj va‰e perilice posudja
(pogledajte ploãicu/naljepnicu s tehniãkim
podacima).
■ Treça ko‰ara se vrlo lako vadi iz perilice
tako da uklonite prednji zaustavni zatik
na poãetku vodilica ko‰are.
■ Treça ko‰ara izvedena je da pruÏi
najveçu moguçu prilagodljivost pri
kori‰tenju. Zbog podjele na tri nako‰ena
dijela posudje je moguçe postaviti na
bezbroj naãina: samo ‰alice i tanjure
pravokutnog oblika ili ‰alice s zdjelicama
i raznim kuhinjskim priborom ili ribeÏ i
razne grabilice itd.
50
PUNJENJE DETERDÎENTOM
DeterdÏent
ZNAâAJNO
Za pranje posudja u perilici morate
upotrebljavati posebno sredstvo za
pranje, koje moÏe biti u tekuçem
stanju, odnosno prikladan pra‰ak ili
tablete.
B
Nakon ‰to ste stavili deterdÏent u spremnik,
zatvorite poklopac, prvo ga gurnite (1) a zatim
ga pritisnite (2) sve dok se ne zaãuje "klik".
“CALGONIT” daje vrlo dobre rezultate a
moÏe se nabaviti u trgovaãkoj mreÏi.
Neprikladna sredstva kao na primjer:
sredstva za ruãno pranje posudja, ne
sadrÏe sastojke pogodne za pranje
posudja u perilici, te ometaju pravilan rad
perilice.
Punjenje spremnika za deterdÏent
Spremnik za deterdÏent smje‰ten je na
unutarnjoj strani vrata (slika A “2”). Ako je
poklopac spremnika zatvoren, za otvaranje
pritisnite tipku (A).
Po zavr‰etku bilo kojeg programa pranja,
ostavite poklopac uvijek otvoren.
Buduçi da sva sredstva za pranje, nemaju
istu snagu pranja, pridrÏavajte se uputa
proizvodjaãa.
Podsjeçamo i to, da nedovoljna koliãina
sredstva za pranje moÏe prouzroãiti
nepotpuno uklanjanje prljav‰tine. Dozirate
li preveliku koliãinu detrdÏenta, neçete
postiçi bolje rezultate pranja, veç samo
nepotreban tro‰ak.
UPOZORENJE!
Kod punjenja donje ko‰are sa
posudjem, provjeriti da li posudje ne
smeta otvaranju spremnika za
deterdÏent.
ZNAâAJNO
Nemojte koristiti prekomjerne koliãine
sredstava za pranje jer time istodobno
pridonosite i za‰titi okoli‰a.
Potrebna koliãina sredstva za pranje ovisi i
o stupnju prljav‰tine kao i o tipu posudja.
Preporuãujemo da odjeljak za pranje
spremnika za detrdÏent napunite sa 20-30
grama sredstva za pranje posudja (B).
A
51
■ uãinkovitost deterdÏenta koji sadrÏi i sol
zavisi o tvrdoçi vode u va‰oj vodovodnoj
mreÏi,
Provjerite da li je tvrdoça vode u va‰oj
vodovodnoj mreÏi unutar raspona
uãinkovitosti koja je prikazana na
ambalaÏi deterdÏenta.
VRSTE DETERDÎENTA
DeterdÏent u tabletama
DeterdÏenti
u
tabletama
razliãitih
proizvodjaãa ne otapaju se istom brzinom,
zbog toga tijekom kratkih programa pranja
neki deterdÏenti u tabletama ne mogu biti
potpuno uãinkoviti jer se ne otope u
potpunosti. Ako se koristi takav deterdÏent,
savjetujemo kori‰tenje duÏeg programa
pranja da se zajamãi potpuno djelovanje
deterdÏenta u tabletama.
Ako koristite takvu vrstu deterdÏenta a
niste zadovoljni sa rezultatima pranja,
molimo da se obratite proizvodjaãu
deterdÏenta.
U odredjenim okolnostima kori‰tenje
kombiniranih deterdÏenata moÏe izazvati:
ZNAâAJNO
Da se ispune dobri rezultati pranja,
tablete moraju biti stavljene u
odjeljak za pranje spremnika za
deterdÏent, NE izravno u kadu perilice
posudja.
■ taloÏenje vapnenca na posudju ili u
perilici posudja;
■ smanjeni radni uãinak pranja ili su‰enja.
ZNAâAJNO
Bilo koji problem koji se iskaÏe kao
izravan rezultat kori‰tenja takvog
deterdÏenta nije pokriven na‰im
jamstvom.
Koncentrirani deterdÏenti
Koncentrirani deterdÏenti sa smanjenim
alkalinitetom i prirodnim enzimima, zajedno
sa programom pranja na 50°C, imaju manji
‰tetni uãinak na prirodni okoli‰ a ‰tite
posudje i perilicu posudja.
Programi pranja na 50°C namjerno
iskori‰tavaju svojstva prljav‰tine otpljene
enzimima i zato omoguçuju da se
kori‰tenjem koncentriranih deterdÏenata
postignu isti rezultati pranja kao sa
programima na 65°C ali sa niÏom
temperaturom pranja.
Molimo da zapamtite da pri kori‰tenju
kombiniranog deterdÏenta "SVE u 1",
svjetlosni pokazatelji za zalihu soli i
sredstva za sjaj (koji se nalaze samo na
odabranim modelima) postaju suvi‰ni,
tako da svjetlosne pokazatelje moÏete
zanemariti.
Ako se pojave problemi pri pranju i su‰enju
posudja, preporuãujemo da se vratite
kori‰tenju uobiãajenih odvojenih sredstava
(sol, deterdÏent u prahu i sredstvo za sjaj).
To çe osigurati da uredjaj za omek‰avanje
vode u perilici posudja radi ispravno.
Kombinirani deterdÏenti
DeterdÏenti koji sadrÏe i sredstvo za sjaj
moraju biti stavljeni u odjeljak za pranje
spremnika za deterdÏent. Odjeljak sredstva
za sjaj mora biti prazan (ako nije prazan,
podesite regulator sredstva za sjaj na niÏi
poloÏaj prije kori‰tenja takvog deterdÏenta).
U takvom sluãaju, preporuãujemo:
■ napunite sprmnike za sol i sredstva za
sjaj;
Kombinirani deterdÏenti “SVE u 1”
■ pokrenite uobiãajeni program pranja ali
bez umetnutog posudja.
Ako namjeravate koristiti kombinirane
deterdÏente "SVE u 1" ("3 u 1"/"4 u 1"/
"5 u 1", itd.) tj. one koji sadrÏe i sol i
sredstvo za sjaj, savjetujemo sljedeçe:
Molimo da zapamtite da je nakon povratka
na kori‰tanje uobiãajene soli za perilicu
posudja, potreban odredjan broj ciklusa
pranja prije nego taj sustav ponovno bude
potpuno uãinkovit.
■ paÏljivo proãitajte upute proizvodjaãa
otisnute na ambalaÏi;
52
PUNJENJE SREDSTVOM ZA
SJAJ
Sredstvo za sjaj
Sredstvo za sjaj, koje se automatski ispu‰ta
tijekom zadnjeg ispiranja, pomaÏe da se
sudje brÏe osu‰i, spreãava nastajanje mrlja
i taloÏenje vodenog kamenca.
C
Punjenje spremnika sredstva za sjaj
Spremnik sredstva za sjaj nalazi se lijevo
od spremnika za deterdÏent (slika A "3").
Da otvorite poklopac spremnika, gurnite
oznaku za oãitavanje i u isto vrijeme,
povucite jeziãac za otvaranje. Preporuãljivo
je uvijek koristiti sredstvo za sjaj posebno
namijenjeno za perilice sudja.
Razinu sredstva za sjaj provjerite kroz
pokazno okno (C) koje je smje‰teno na
raspr‰ivaãu.
PUNO
PRAZNO
tamno
svijetlo
Reguliranje dodavanja sredstva za
sjaj od 1- 6
Regulator (D) je smje‰ten ispod poklopca i
moÏe se okretati pomoçu kovanice.
Preporuãeni poloÏaj je 4.
Koliãina vapnenca u vodi bitno utjeãe kako
na nastajanje vodenih mrlja tako i na
su‰enje posudja. Zato je veoma vaÏno
reguliranje koliãine sredstva za visoki sjaj,
da bi se postigli optimalni rezultati pranja.
U sluãaju da se po zavr‰etku pranja na
posudju pokaÏu tragovi tekuçine za sjaj
potrebno je regulator postaviti na niÏu
vrijednost, a na vi‰u vrijednost ako se na
posudju pokaÏu bjelkaste mrlje.
D
53
âI·åENIE FILTRA
Sustav filtriranja (slika A “4”) sastoji se od:
1
sredi‰njeg spremnika koji zadrÏava veçe
komadiçe;
ravne mreÏice koja neprekidno filtrira vodu
od pranja;
mikro filtra, smje‰tenog ispod mreÏice,
koji zadrÏava najsitnije komadiçe i osigurava
savr‰eno ispiranje.
■ Da bi svaki puta postigli savr‰ene rezultate
pranja, filtre treba provjeriti i ãistiti
nakon svakog pranja.
■ Da uklonite filtar, jednostavno okrenite
ruãicu u smjeru suprotnom kretanju
kazaljki na satu (slika 1).
■ Za lak‰e ãi‰çenje sredi‰nji spremnik
moÏe se ukloniti (slika 2).
2
■ Uklonite mreÏicu (slika 3) i operite je
pod mlazom vode, ako je potrebno
koristite i manju ãetku.
■ Sa samoãisteçim mikro filtrom,
odrÏavanje je svedeno na minimum i
sustav filtriranja potrebno je samo
provjeriti svaka dva tjedna. Ipak, nakon
svakog pranja preporuãujemo da
provjerite sredi‰nji spremnik i mreÏicu
da nisu zaãepljeni.
UPOZORENJE!
Nakon ãi‰çenja, uvjerite se da ja filtar
ponovo ispravno namje‰ten i da je
mreÏica ispravno usadjena na dno
perilice sudja.
3
Provjerite da li je filtar prilikom
vraçanja, u mreÏicu ispravno privinut
u smjeru kazaljki na satu, jer ako je
filtar slabo usadjen moÏe doçi
do ‰tetnih posljedica u vezi sa
uãinkovitosti perilice.
ZNAâAJNO
Nikada ne koristite perilicu sudja ako
je filtar izvadjen.
54
PRAKTIâNI SAVJETI
Kako u‰tedjeti
■ Ako Ïelite u potpunost iskoristiti prostor
u perilici sudja, stavljajte sudje u perilicu
nakon svakog jela i ako je potrebno
pokrenite ciklus HLADNO ISPIPRANJE
da se omek‰aju i uklone veçe ãestice
hrane sa novo umetnutog sudja. Kada
je perilica puna, pokrenite program za
cjelovito pranje.
Kako postiçi zaista dobre
rezultate pranja
■ Prije stavljanja sudja u perilicu, uklonite
sve ostatke hrane (kosti, ljuske, komadiçe
mesa ili povrça, ostatke od kave, koÏu
voça, pepel cigareta, ãaãkalice itd.) kako bi
sprijeãili zaãepljenje filtra, odvodne cijevi ili
mlaznica za pranje.
■ Ako sudje nije jako prljavo i perilica nije
sasvim puna, izaberite ·TEDLJIVI
program pranja i slijedite pri tome sve
upute navedene u opisu programa.
■ Preporuãujemo da sudje ne ispirete
prije nego ‰to ga stavite u perilicu.
■ Ponekad su pladnjevi, tave i lonci jako
zaprljani i sadrÏe zagorene ili zapeãene
ostatke hrane, u tom sluãaju, takvo je
sudje potrebno namakati prije pranja.
·to se ne smije prati
■ Upamtite da svo sudje nije prikladno za
pranje u perilici sudja.
Savjetujemo da neke vrste sudja kao na
primjer: plastiku neotpornu na toplinu,
pribor za jelo sa plastiãnim ili drvenim
dr‰kama, aluminijsko posudje, kristalne
predmete, ãa‰e od olovnog stakla (ako
drugaãije nije napomenuto) ne perete u
perilici za sudje.
■ Posudje smjestite u perilicu tako da je
okrenuto prema dolje.
■ Ako je ikako moguçe posudje u perilici
posloÏite tako da se medjusobno ne dodiruje.
Vrlo je vaÏno da posudje pravilno posloÏite u
perilicu jer to daje bolje rezultate pranja.
■ I ukrasi u boji na nekom sudju nisu
sasvim postojani. Zato je najbolje da
provjerite njihovu postojanost tako da u
perilici operete samo pojedini komad,
kako bi provjerili da li je prikladan za
pranje u perilici ili ne.
■ Nakon ‰to ste sudje posloÏili u perilicu,
prije poãetka pranja morate provjeriti da
li se mlaznice za raspr‰ivanje vode
slobodno okreçu.
■ Lonce i drugo posudje na kojima su
ostaci zagorene hrane do poãetka
pranja namaãite u otopini deterdÏenta
za pranje.
■ Ujedno ne zaboravite da istovremeno
ne smijete prati srebrni i obiãan metalni
pribor za jelo, jer medju njima moÏe
doçi do kemijske reakcije.
■ Kod pranja srebrnog sudja i pribora za
jelo pazite na slijedeçe:
ZNAâAJNO
Prilikom kupnje novog sudja ili
pribora za jelo provjerite da li je
prikladno za pranje u perilici sudja.
a) isperite ga odmah po upotrebi,
posebno ako ste ga koristili za jaja,
majonezu, ribu ili sliãno;
b) nemojte izravno posuti deterdÏent
na takvo sudje ili pribor za jelo;
Korisni savjeti
■ Da bi izbjegli sluãajno kapanje iz gornje
ko‰are, prvo izvadite posudje iz donje
ko‰are.
c) pazite da takvo sudje ne dodje u
dodir sa drugim metalima.
■ Ako po zavr‰etku pranja ostavite neko
vrijeme sudje u perilici, vrata perilice
morate samo pritvoriti, da zrak u
unutarnjosti moÏe slobodno kruÏiti. Na
taj çe naãin posudje biti bolje osu‰eno.
55
âI·åENJE I ODRÎAVANJE
1
■ Za ãi‰çenje vanjskih dijelova perilice
sudja koristite samo mokru krpu, ne
koristite o‰tra ili sredstva koja sadrÏe
otapala.
■ Perilica ne zahtjeva neko posebno
odrÏavanje, jer je unutarnjost perilice
samoãisteça.
■ Redovito morate ãistiti tjesnilo na vratima
i to sa vlaÏnom krpom, kako bi sa njega
odstranili moguçe ostatke hrane i sredstva
za visoki sjaj.
■ Povremeno je preporuãljivo iz unutarnjosti
perilice ukloniti kamenac ili prljav‰tinu;
ulijte ãa‰u octa na dno perilice i odaberite
program pranja za osjetljivo sudje; neka
perilica pere prazna.
■ Ako unatoã uobiãajenom ãi‰çenju filtra
primjetite da sudje ili tave nisu dobro
oprane i osu‰ene, provijerite da li su
otvori na okretnim mlaznicama za
raspr‰ivanje vode (slika A”5”) moÏda
zaãepljeni ostacima hrane.
Ako su zaãepljeni oãistite ih na slijedeçi
naãin:
1. Da uklonite gornju okretnu mlaznicu,
okrenite je sve dok se oznaka za
zaustavljanje ne poravna sa strelicom
(slika 1b). Potisnite je prema gore i
zadrÏite je povuãenom, odvijte je u
smjeru kazaljki na satu. Za ponovno
postavljanje, ponovite istu radnju ali
je okreçite suprotno kazaljkama na
satu. NiÏu okretnu mlaznicu uklonite
jednostavno tako da je povuãete prema
gore (slika 2);
2. operite mlaznice pod jakim mlazom vode
tako da oãistite svaki otvor za
raspr‰ivanje;
3. kada ste zavr‰ili, ponovno ih namjestite u
isti poloÏaj, zapamtite da gornju mlaznicu
poloÏite na oznaku za zaustavljanje i
potpuno zavijete u poãetni poloÏaj.
■ I unutarnjost perilice i unutarnja strana
vrata perilice izradjeni su od nehrdjajuçe
ãelika; ipak, mogu se pojaviti mrlje
uzrokovane oksidacijom, to je vjerovatno
od vode koja sadrÏi previ‰e Ïeljeznih
soli.
■ Ove mrlje odstranite laganim sredstvima
za poliranje nehrdjajuçeg ãelika, koje ne
smije sadrÏavati spojeve klora. Te mrlje
ni u kojem sluãaju ne smijete odstranjivati
ãeliãnom vunom ili drugim metalnim
sredstvima.
1b
2
NAKON ZAVR·ETKA
PROGRAMA PRANJA
Nakon svakog zavr‰etka pranja , uvijek
morate zatvoriti slavinu za dotok vode u
perilicu, kako dovodna cijev ne bi stalno
bila pod stalnim pritiskom. Isto tako morate
iskljuãiti tipku “ukljuãeno”/”iskljuãeno” kako
bi perilicu iskljuãili iz elektriãne mreÏe.
U sluãaju da perilicu neçete upotrebljavati
duÏe vrijeme, uãinite slijedeçe:
1. u praznu unutarnjost perilice stavite malo
detrdÏenta i ukljuãite jedan od programa
kako bi se unutra‰njost odmastila;
2. izvadite utikaã iz utiãnice;
3. zatvorite slavinu za dotok vode;
4. napunite spremnik sa sredstvom za sjaj;
5. vrata perilice ostavite pritvorenima;
6. unutarnjost perilice mora ostati ãista;
7. ako je perilica ostavljena u prostoriji
gdje je temperatura niÏa od 0°C, voda u
perilici moÏe se zalediti, u tom sluãaju
temperaturu prostorije morate povisiti i
priãekati 24 sata prije nego ‰to perilicu
ponovo Ïelite koristiti.
56
PREPOZNAVANJE MANJIH GRE·AKA U RADU
Ako primjetite da Va‰a perilica sudja radi neispravno, prije nego ‰to pozovete
ovla‰tenog servisera, prvo provjerite niÏe navedene uzroke:
PROBLEM
1. Stroj u potpunosti ne radi
2. Voda ne dotiãe u uredjaj
3. Stroj ne izbacuje vodu
4. Perilica neprekidno izbacuje
vodu
5. U toku pranja ne ãujete vrtnju
mlaznica
6. Na elektronskim uredjajima bez
ekrana: jedno ili vi‰e LED
svjetlucanja.
MOGUåI UZROK
KAKO UKLONITI PROBLEM
Uredjaj nije prikljuãen na elektriãnu
mreÏu
Utaknite utikaã u utiãnicu
Nema elektriãnog napona
Provjerite
Tipka U/I nije ukljuãena
Ukljuãite tipku U/I
Vrata uredjaja su otvorena
Zatvorite vrata uredjaja
Provjerite uzroke pod 1
Provjerite
Slavina za dovod vode je zatvorena
Otvorite slavinu
Gumb za izbor programa
nije u ispravnom poloÏaju
Postavite gumb za izbor programa u
Ispravan poloÏaj
Dovodno crijevo je savinuto
Ispravite dovodno crijevo
Filtar dovodne cijevi nije ispravno
spojen
Spojite ispravno i po potrebi oãistite
Filtar je prljav
Oãistite filtar
Crijevo za odvodnju vode je savinuto
Ispravite odvodno crijevo
ProduÏno crijevo za odvodnju
vode nije ispravno spojeno
Pogledajte paÏljivo upute za
spajanje produÏnog odvodnog
crijeva
Izlazni spoj u zidu je usmjeren
prema dolje a ne prema gore
Pozovite kvalificiranu osobu
Odvodna cijev je
prenisko namje‰tena
Namjestite odvodnu cijev na visinu
40 cm od poda
Dodali ste previ‰e detrdÏenta
Smanjite koliãinu detrdÏenta
i upotreblavajte odgovarajuçi
Neki predmet u perilici
ometa vrtnju mlaznica
Provjerite
Sitasta ploãa filtra i filtar
su jako zaprljani
Oãistite ploãu i filtar
Slavina za dovod vode je zatvorena
Iskljuãite uredjaj, otvorite slavinu
ponovno pokrenite pranje
57
PROBLEM
MOGUåI UZROK
KAKO UKLONITI PROBLEM
Provjerite uzroke iz toãke 5.
Provjerite
Dno tava nije dobro oprano
Namoãite tave prije pranja
Rubovi tava nisu dobro oprani
Rasporedite tave bolje
Mlaznice su djelomiãno
zaãepljene
Izvadite mlaznicu i isperite je
Sudje nije ispravno umetnuto
Ne stavljajte sudje preblizu
jedno drugom
Kraj odvodne cijevi je
potopljen u vodi
Kraj odvodne cijevi ne smije biti
potopljen u vodi
Neodgovarajuça koliãina
deterdÏenta ili je
deterdÏent prestar ili tvrd
Smanjite koliãinu deterdÏenta prema
zaprljanosti sudja ili promijenite
deterdÏent
Izabrani program pranja
pranja nije odgovarajuçi
Izaberite intenzivniji program
Sudje na niÏoj ko‰ari
nije oprano
Iskljuãite tipku za pranje poloviãne
koliãine sudja
8. DeterdÏent se ne raspr‰uje
pravilno
Posude, tave, lonci ili pribor za jelo
blokiraju otvor spremnika za
deterdÏent
Postavite posudje tako da je otvor
spremnika za deterdÏent slobodan.
9. Bijele mrlje na sudju
Voda u vodovodnoj mreÏi je izuzetno
tvrda
Provjerite koliãinu sredstva za sjaji
dodajte ga ako je potrebno, ako se
mrlje ponavljaju pozovite
ovla‰tenog servisera
10. U toku pranja ãujete
lupkanje
Sudje udara jedno o drugo
Razvrstajte sudje ravnomjerno u obe
ko‰are
Raspr‰ivaã udara po sudju
Razvrstajte sudje pravilnije
Zrak u perilici ne kruÏi pravilno
Nakon zavr‰etka pranja ostavite
vrata perilice pritvorena da bi
omoguçili prirodno su‰enje
Nedostaje sredstvo za sjaj.
Napunite spremnik sredstva za sjaj.
7. Posudje je samo djelomiãno
oprano
11. Sudje nije dobro posu‰eno
VAÎNO:
Ako posudje zbog nekog od gore navedenih razloga nije dobro oprano, morate ga ruãno
oprati. Ostaci hrane se tijekom su‰enja u perilici zasu‰e i ne moÏete ih odstraniti ponovnim
pranjem u perilici.
Ako kod provjeravanja pogre‰aka u radu perilice niste ustanovili niti jednu nepravilnost od
navedenih, molimo da nazovete jednog od na‰ih ovla‰tenih servisera.
Serviseru obvezatno navedite oznaku uredjaja ( navedena je na ploãici na uredjaju ili u
jamstvenom listu) i opi‰ite mu kvar. Time çete serviseru olak‰ati rad, a Va‰a perilica bit çe brÏe
popravljena.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne pogre‰ke u tiskanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmjene svojih proizvoda, ali bez
promjene njihovih osnovnih svojstava.
58
TARTALOMJEGYZÉK
old.
old.
old.
old.
old.
old.
old.
old.
old.
old.
old.
old.
old.
Biztonsági tanácsok
Felállítás, telepítés
A só betöltése
A felsŒ kosár beállítása
A mosogatógép feltöltése
Információk vizsgáló laboratóriumok részére
A mosogatószer betöltése
Mosogatószer-típusok
Az öblítŒszer betöltése
A szırŒk tisztítása
Néhány gyakorlati tanács
Tervszerı tisztítás és karbantartás
Kisebb hibák kijavítása
60
61
65
66
67
69
70
71
72
73
74
75
76
A. ábra
5
1
4
2
3
Kérjük, olvassa el figyelmesen az ebben a füzetben található utasításokat, mert fontos
információkat tartalmaznak a mosogatógép biztonságos telepítésével, használatával és
karbantartásával kapcsolatban, továbbá hasznos ötletekkel szolgálnak a készülék
legjobb kihasználásához.
Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató füzetet biztonságos helyen, hogy a késŒbbiek során is
bármikor belelapozhasson.
59
■ Ha Ön a mosogatógép nyitott ajtajára
támaszkodik vagy ül, akkor a készülék
felbillenhet.
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Léteznek bizonyos alapvetŒ biztonsági
szabályok, amelyek az összes háztartási
gépre érvényesek.
FIGYELMEZTETÉS!
A késeket és más hegyes eszközöket
hegyükkel lefelé vagy vízszintes
helyzetben kell a kosárba helyezni.
Telepítés
■ Bizonyosodjon meg arról, hogy a gépre
szerelt csatlakozódugó kompatibilis legyen a
hálózati csatlakozóaljzattal. Ha nem az, akkor
szakemberrel szereltessen fel egy megfelelŒ
típusú csatlakozódugót, és gyŒzŒdjön meg
arról, hogy a csatlakozóaljzathoz vezetŒ
kábelek megfelelnek-e a készülék névleges
teljesítményének.
Napi használat
■ A készüléket kizárólag háztartási célra
tervezték.
■ Vigyázzon arra, hogy a mosogatógép ne
sértse meg az erŒátviteli kábeleket.
■ A mosogatógépet szokásos konyhai
eszközök mosogatásához tervezték.
A mosogatógépben nem moshatók
el benzinnel, festékkel, acél- vagy
vasmaradványokkal, korróziós hatású
vegyszerekkel, savakkal vagy lúgokkal
szennyezett tárgyak.
■ Általában nem javasoljuk adapterek,
elosztók és/vagy hosszabbító kábelek
használatát.
■ Ha szükségessé válik a tápkábel
cseréje, akkor hívja a szakszervizt.
■ Ha otthonában vízlágyító berendezés van
telepítve, akkor nem kell sót adagolni a
mosogatógépbe szerelt vízlágyítóba.
Biztonság
■ Az evŒeszközök úgy mosogathatók el a
legjobban, ha a fogantyújukkal lefelé
helyezzük Œket a kosárba.
■ Ne érintse meg a készüléket, ha kezei
vagy lábai vizesek vagy nedvesek.
■ Ne használja mezítláb a készüléket.
■ Ha a készülék meghibásodik vagy nem
mıködik megfelelŒen, akkor kapcsolja ki
a készüléket és a vízellátást, és ne
fogjon hozzá szakszerıtlen javításához.
A javítási munkát csak felhatalmazott
szerelŒ végezheti, és kizárólag eredeti
gyári pótalkatrészek szerelhetŒk a
készülékbe. A fenti tanácsok betartásának
elmulasztása komoly következményekkel
járhat a készülék biztonságos mıködésére
vonatkozóan.
■ A hálózati csatlakozóaljzatból a dugót ne
a hálózati kábel vagy a gép meghúzásával
csatlakoztassa ki.
■ Ne tegye ki a készüléket az idŒjárás
hatásainak (esŒ, nap stb.).
■ A készüléket nem használhatják
csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességı, illetve tapasztalatokkal és
ismeretekkel nem rendelkezŒ személyek
(gyerekek sem), hacsak a biztonságukért
felelŒs személy nem felügyeli a készülék
használatát.
Ártalmatlanítás
■A
mosogatógép
újrahasznosítható
anyagokból készült, ezért környezetbarát
módon kell eljárni a hulladékba
helyezésénél.
Ügyelni kell arra, hogy gyerekek ne
játsszanak a készülékkel.
■ A mosogatóprogram végén a gépben
vagy az edényeken maradt vizet nem
szabad lenyelni.
■ Ha ki szeretne dobni egy régi
mosogatógépet, ne felejtse el leszerelni
az
ajtaját,
nehogy
kisgyerekek
szorulhassanak be a készülékbe.
■ Az ajtót nem szabad nyitva hagyni, mert
azt veszélyforrás lehet (pl. felbotlás).
60
TELEPÍTÉS
Elektromos bekötés
(Technikai megjegyzések)
A készülék megfelel az összes nemzetközi
biztonsági szabványnak, és háromsarkú
dugasszal van ellátva a berendezés
tökéletes földelésének a biztosítása
érdekében.
■ Kicsomagolás után állítsa be a
mosogatógép magasságát. A megfelelŒ
mıködés érdekében a mosogatógépet
vízszintbe kell állítani. A lábakat úgy kell
beállítani, hogy a gép 2 foknál nagyobb
mértékben ne dŒljön meg.
A készülék hálózatra történŒ csatlakoztatása
elŒtt gondoskodni kell arról, hogy:
■ Ha a kicsomagolás után mozgatni kell a
gépet, ne az ajtó aljánál fogva próbálja
megemelni azt. Kövesse az ábrán
látható utasításokat. Kissé nyissa ki az
ajtót, és a felsŒ részénél fogva emelje
meg a gépet.
1. a csatlakozóaljzat megfelelŒen földelve
legyen;
2. az áramellátás képes legyen a
készülék géptörzslapján feltüntetett
fogyasztási követelmények kielégítésére.
FIGYELMEZTETÉS!
Gondoskodjon a készülék megfelelŒ
földelésérŒl.
Ha nincs megfelelŒ földelés, akkor a
készülék fémrészeinek megérintésekor
elektromos terjedés érzékelhetŒ a
rádiózavar-mentesítŒ jelenléte miatt.
A gyártó minden felelŒsséget elhárít a
gép földelésének elmulasztása miatt
keletkezŒ károkkal kapcsolatban.
FONTOS!
Ha a készüléket szŒnyegpadlóra
helyezi, ügyeljen arra, hogy az alsó
szellŒzŒnyílások ne legyenek elzárva.
A készülék megfelel a 2006/95/EK
és a 2004/108/EK irányelvvel
felváltott, és a késŒbbiekben
módosított
73/23/EGK
és
89/336/EGK európai irányelveknek.
Ügyeljen arra, hogy a készülék
csatlakozódugója a telepítés után is
hozzáférhetŒ maradjon.
61
A víz bekötése
1
FONTOS!
A készüléket új tömlŒgarnitúrával kell
a vízhálózatra csatlakoztatni.
A régi tömlŒgarnitúrákat nem szabad
újra használni.
■ A bevezetŒ és az elvezetŒ tömlŒk balra
vagy jobbra vezethetŒk el.
FONTOS!
A mosogatógép hideg vagy meleg
vízre egyaránt csatlakoztatható,
amennyiben a víz 60°C-nál nem
melegebb.
2
■ A víznyomásnak 0,08 MPa és 0,8 MPa
között kell lennie. Ha a nyomás a
minimális érték alatt van, kérjen tanácsot
szervizrészlegünktŒl.
■ A bevezetŒ tömlŒt úgy kell a csapra
csatlakoztatni, hogy a vizet el lehessen
zárni, amikor a gép használaton kívül
van (1. ábra, B).
■A
mosogatógép
3/4”
menetes
csatlakozóval van szerelve (2. ábra).
■ Csatlakoztassa az “A” bevezetŒ tömlŒt
a “B” vízcsapra egy 3/4”-es csatlakozó
csŒtoldattal, és ügyeljen arra, hogy az
megfelelŒen meg legyen húzva.
3
■ Szükség esetén a bevezetŒ csŒ 2,5 m-re
meghosszabbítható.
A hosszabbító csŒ a VevŒszolgálati
Központtól szerezhetŒ be.
■ Ha meszes lerakódás vagy homok van
a vízben, akkor megfelelŒ szırŒt
(cikkszám: 9226085) célszerı beszerezni
a Szervizközpontból (3. ábra). A “D”
szırŒt a “B” csap és az “A” bevezetŒ
tömlŒ között kell elhelyezni, eközben
ne feledkezzen meg a “C” alátét
behelyezésérŒl sem.
■ Ha a mosogatógépet új vagy hosszabb
ideig nem használt csŒvezetékre
csatlakoztatja, akkor a bevezetŒ tömlŒ
csatlakoztatása elŒtt folyassa ki néhány
percig a vizet. Így nem kerül homok vagy
por a szırŒbe, és nem következik be a
szırŒ eldugulása.
62
■ A tömlŒ a mosogató oldalára is
felakasztható, a vízbe azonban nem
merülhet bele, nehogy a gép a mıködés
közben visszaszívja a vizet a készülékbe
(4. ábra, Y).
Az elvezetŒ tömlŒ
csatlakoztatása
■ Az elvezetŒ tömlŒt az ejtŒcsŒre kell
csatlakoztatni úgy, hogy a tömlŒ ne
csavarodjon meg (4. ábra).
■ A készülék munkaasztal alatt történŒ
elhelyezése esetén a tömlŒtartó
csŒbilincset a falra, a munkaasztal
alatti lehetΠlegmagasabb pontban kell
felszerelni (4. ábra, Z).
■ Az ejtŒcsŒnek legalább 40 cm-re kell a
talajfelszín felett lennie, belsŒ átmérŒje
pedig legalább 4 cm legyen.
■ EllenŒrizze, hogy a bevezetŒ és az
elvezetŒ tömlŒk nem csavarodnak-e
meg.
■ Célszerı egy bızelzáró szifont is
felszerelni (4. ábra, X).
■ Szükség esetén az elvezetŒ tömlŒ
2,5 m-ig meghosszabbítható, feltéve,
hogy magassága nem haladja meg a
padlószint fölötti 85 cm-t. A hosszabbító
csŒ a SzakszerviztŒl szerezhetŒ be.
4
63
TELEPÍTÉS BEÉPÍTETT
KONYHÁKBAN
Elhelyezés meglévŒ
munkalap alatt
(munkalap alá történŒ beszerelés)
Beszerelés meglévŒ szekrények
közé
■ A legtöbb modern beépített konyhában
csak egy munkalap van, és ez alá vannak
a szekrények és az elektromos
készülékek beszerelve. Ebben az esetben
vegye le a mosogatógép munkalapját
a lap hátsó széle alatti csavarok
kicsavarásával (6a. ábra).
■ A mosogatógép magasságát (85 cm) úgy
alakítottuk ki, hogy a modern, beépített
konyhákban a már meglévŒ, ugyanolyan
magasságú szekrények közé is be lehessen
szerelni azt. A megfelelŒ magasságot a
lábakkal lehet beállítani.
FONTOS!
A munkalap levétele után a csavarokat
ismét be KELL csavarozni a lap
hátsó széle alá (6b. ábra).
■ A gép laminált teteje nem igényel
különösebb gondozást, mert a hŒnek, a
karcolásnak és a foltosodásnak ellenáll
(5. ábra).
■ A gép magassága ekkor 82 cm-re
csökken az ISO nemzetközi szabványok
elŒírásainak
megfelelŒen,
és
a
mosogatógép tökéletesen beilleszthetŒ
a konyhai munkalap alá (7. ábra).
IllesztΠpanelek
(csak bizonyos típusoknál)
Az ajtó körüli keretek legfeljebb 5 mm vastag
díszítŒpanelek felszerelését teszik lehetŒvé,
amelyek méretei a következŒk:
Szélesség: 591 mm ± 1
Magasság: 597 mm ± 1
5
6
a
a
b
7
b
598
Az ajtó kinyitása
556/573
Az ajtó becsukása
Tegye a kezét a mélyedésbe, és húzza felfelé.
Az ajtó mıködés közben történŒ kinyitása
esetén
az
elektromos
biztonsági
berendezés
automatikusan
mindent
kikapcsol.
Helyezze a gépbe a kosarakat. Ügyeljen
arra, hogy mindkét szórókar szabadon
forogjon, az evŒeszközök, az edények
vagy a lábasok ne akadályozzák meg
forgásukat. Kis nyomást kifejtve tejesen
csukja be az ajtót.
FONTOS!
A gép megfelelŒ mıködése érdekében,
az ajtót nem szabad a készülék
használata közben kinyitni.
64
A SÓ BETÖLTÉSE
Sószint-jelzŒ
■ A gép alján található a vízlágyító
regenerálására szolgáló só tartálya.
Bizonyos típusok sófogyasztást jelzŒ
lámpával is fel vannak szerelve.
■ Csak a kifejezetten a mosogatógéphez
tervezett sót szabad használni.
Más sófajták kis mennyiségben nem
oldódó részecskéket is tartalmaznak, ami
hosszú idŒ elteltével befolyásolhatja és
ronthatja a lágyítószer teljesítményét.
A jelzésre az alábbi két rendszer szerint
kerül sor:
■ a kapcsolólapon lévŒ jelzŒlámpa akkor
gyullad ki, ha újra kell tölteni a sótartályt;
■ a sótartály zárósapkáján (1. ábra). lévŒ
zöld lámpa addig világít, amíg elegendŒ
regeneráló só van a tartályban. Ha a
zárósapka belsejében lévŒ zöld felület
le van nyomva, akkor sót kell a tartályba
tölteni.
■ A só betöltés céljából csavarozza le a
tartály zárósapkáját, majd töltse fel a
tartályt.
■ A mıvelet közben kifolyhat egy kis víz;
azonban folytassa a só beadagolását,
amíg a tartály meg nem telik.
Ha megtelt a tartály, törölje le a menetrŒl
a sómaradványokat, és csavarozza
vissza a zárósapkát.
A többi típus vakdugóval van ellátva
(1b. ábra).
Ebben az esetben a sószintet a vízlágyító
egység beállításának megfelelŒen
rendszeres idŒközönként ellenŒrizni kell.
■ A só betöltése után egy teljes mosogatási
ciklus vagy egy HIDEG ÖBLÍTÉS
elvégzését javasoljuk.
A sóadagoló befogadóképessége 1,5
és 1,8 kg között van; a készülék
hatékony mıködése érdekében a
sóadagolót a vízlágyító egység
beállításának megfelelŒen idŒrŒl idŒre
fel kell tölteni.
FONTOS!
A fehér foltok edényeken való
megjelenése arra utal, hogy a
sótartályt fel kell tölteni.
FONTOS!
(Csak az elsŒ beindításkor)
A készülék elsŒ alkalommal történŒ
használatakor – a sótartály teljes
feltöltése után – a tartály túlcsordulásáig
kell vizet betölteni.
1. ábra
a
65
b
A FELSÃ KOSÁR BEÁLLÍTÁSA
(csak bizonyos típusoknál)
“A”típus
27-31 cm-es tányérok használata esetén –
miután a felsŒ kosarat a felsŒ helyzetbe
állította – helyezze a tányérokat az alsó
kosárba, és kövesse az alábbi lépéseket (a
típusoknak megfelelŒen):
“A” típus:
A
1. Fordítsa az “A” ütközŒket kifelé.
2. Vegye ki a kosarat, és tegye át a felsŒ
helyzetbe.
3. Tegye vissza az “A” ütközŒket az
eredeti helyzetükbe.
A 14 cm-nél nagyobb átmérŒjı edények
ekkor már nem helyezhetŒk a felsŒ
kosárba, és a mobil tartóelemek nem
használhatók, ha a kosár a felsŒ helyzetben
van.
A
“B” típus:
“B”típus
1
1. Húzza ki a felsŒ kosarat.
2. Fogja meg a kosár mindkét oldalát és
emelje felfelé (1. ábra).
A 14 cm-nél nagyobb átmérŒjı edények
ekkor már nem helyezhetŒk a felsŒ kosárba,
és a mobil tartóelemek nem használhatók,
ha a kosár a felsŒ helyzetben van.
2
ÁLLÍTSA BE A KOSARAT AZ ALSÓ
HELYZETBE:
a
b
a
1. Fogja meg a kosár mindkét oldalát, és
kissé emelje felfelé (2a. ábra).
b
2. Ezután lassan engedje vissza a megfelelŒ helyzetbe (2b. ábra).
3
MEGJEGYZÉS: SOHA NE EMELJE MEG
VAGY SÜLLYESSZE LE A KOSARAT
CSAK AZ EGYIK OLDALÁNÁL FOGVA
(3. ábra).
Figyelmeztetés:
A kosarat az edények behelyezése elŒtt
célszerı beállítani.
66
A szabványos napi mennyiség az 1. és a 2.
ábrán látható.
AZ EDÉNYEK BEHELYEZÉSE
FelsŒ kosár (1. ábra)
A felsŒ kosár használata
1
■ A felsŒ kosár a kosár oldalára akasztott
mozgatható rácsokkal rendelkezik,
amelyek két helyzetben állíthatók be:
felsŒ és alsó helyzetben.
■ Az alsó helyzetben a rácsok teás és
kávés csészékhez, késekhez és
merŒkanalakhoz használhatók. A talpas
poharak biztonságosan felakaszthatók a
rácsok végeire. A poharak, a csészék, a
csészealjak és a süteményes tányérok a
rácsok alatt helyezhetŒk el.
■ A felsŒ helyzetben a rácsok lapos tányérok
és leveses tányérok behelyezését teszik
lehetŒvé (max. átmérŒ 19 cm).
A tányérokat függŒleges helyzetben kell
behelyezni úgy, hogy a tányérok alja a
mosogatógép hátsó része felé nézzen,
és a tányérok között hely maradjon
azért, hogy a víz szabadon áthaladhasson
közöttük.
FelsŒ kosár (2. ábra)
2
■ Javasoljuk, hogy a kosár befogadóképességének maximális kihasználása
érdekében azonos méretı tányérokat
tegyen a gépbe.
■ A tányérok egy vagy két sorban tehetŒk
be.
■ A nagy tányérokat kissé elŒre döntve
célszerı behelyezni, hogy a kosarat
könnyebben be lehessen csúsztatni a
gépbe.
Az alsó kosár használata
■ Az alsó kosárban fazekak, sütŒedények,
levesestálak, salátás tálak, fedŒk, tálaló
edények, lapos tányérok és leveses
tányérok helyezhetŒk el.
■ A felsŒ kosarat rendkívül rugalmas
használatra terveztük, poharak, csészék,
kistányérok
és
kisméretı
tálak
helyezhetŒk el benne.
■ Tegye az evŒeszközöket nyelükkel
felfelé a mıanyag evŒeszköztartóba,
majd helyezze az evŒeszköztartót az
alsó kosárra (6. ábra), és ügyeljen arra,
hogy az evŒeszközök ne akadjanak bele
a forgó karokba.
67
■ Az alsó kosár speciális, szabályozható
középsŒ ráccsal van ellátva (3. és 4.
ábra). Ez stabil és optimális terhelést
tesz lehetŒvé még akkor is, ha az
edények mérete és/vagy alakja nem
szabványos.
5
- „A” HELYZET: szabványos adagokhoz,
vagy amelyekben nincsenek lábosok,
salátás tálak és hasonlók.
A
- „B” HELYZET: szabványos méretı, de
sajátos alakú edényekhez (nagyon mély
tálak, szögletes edények vagy perem
nélküli edények stb.).
B
A szabványos napi mennyiség a 6. ábrán
látható.
- „C” HELYZET: az átlagosnál nagyobb
lapostányérokhoz
és/vagy
nem
szabványos alakú edényekhez (négyzetes,
hatszögletı, ovális, pizza-edények stb.).
Alsó kosár (6. ábra)
6
3
B
A
4
C
A
A legjobb eredmény elérése érdekében
körültekintŒen töltse meg a mosogatógépet.
■ A desszertekhez használt kistányérok
például a 5. ábra szerint az alsó
kosárban is elhelyezhetŒk, a tartólap
kifelé nézzen ("B").
A normál méretı és a nagy tányérok
esetében a lap az "A" helyzetben
legyen.
FONTOS!
Az alsó kosár a kihúzást segítŒ
biztonsági ütközŒvel rendelkezik, ami
különösen teljes adagok esetében
elŒnyös. A só betöltésekor, a szırŒ
tisztításakor vagy a szokásos
karbantartáskor a kosarat teljesen ki
kell húzni.
FIGYELMEZTETÉS!
Ha a kis tányérokat úgy helyezi el a
kosárban, hogy a tartólap nincs a
megfelelŒ helyzetben, akkor a tányérok
megakadályozzák a szórókarok
forgását.
EvŒeszköztartó kosár
Az evŒeszköztartó kosár különbözŒ adagok
betöltése céljából kiemelhetŒ.
68
A szabványos napi mennyiség a 7. ábrán
látható.
A harmadik kosár használata
■ A harmadik kosarat olyan terjedelmes
dolgokhoz terveztük, mint például a kis
méretı, de lapos és hosszú edények. Az
alsó kosarat ezektŒl a tárgyaktól
megszabadítva kényelmesebbé válik a
nagyméretı eszközök berakása, és
lehetŒvé válik a tányérok és a lábasok
alsó
kosárba
történŒ
egyidejı
behelyezése.
Harmadik kosár (7. ábra)
7
■ A harmadik kosárban az alábbiak
helyezhetŒk el: kávés csészék és
kistányérok, gyümölcsös és desszertes
poharak, kis tálak, csészealjak,
konyhakések és villák, merŒkanalak és
nagy kanalak, reszelŒk és kis konyhagépek
tartozékai (például keverŒgép lapátjai).
FIGYELMEZTETÉS!
A
harmadik
kosárban
NEM
helyezhetŒk el evŒeszközök. Az
evŒeszközöket rögzítŒ rácsok hiánya
miatt az evŒeszközök leeshetnek az
alsó kosárba.
INFORMÁCIÓK VIZSGÁLÓ
LABORATÓRIUMOK RÉSZÉRE
Az EN szabványok szerinti összehasonlító
vizsgálatok elvégzéséhez és a zajszintek
méréséhez szükséges információk a
következŒ címen szerezhetŒk be:
■ Az optimális mosogatás elérése érdekében
célszerı az edényeket úgy behelyezni,
hogy alsó részük felfelé legyen (például
kistányérok és tálak).
testinfo-dishwasher@candy.it
■ A harmadik kosár könnyen kihúzható a
mosogatógépbŒl úgy, hogy kivesszük a
kosarat tartó sínek elején lévŒ elülsŒ
ütközŒket.
Kérjük, hogy a kérelemben jelölje meg a
modell nevét és a mosogatógép számát
(lásd az adattáblán).
■ A harmadik kosarat rendkívül rugalmas
használatra terveztük. A három döntött
részre történŒ felosztása és a rögzített
rácsok hiánya miatt sokféleképpen
tölthetŒ meg: csak kávés csészék és
kistányérok; vagy kávés csészék, tálak
és edények vegyesen; vagy kistányérok,
reszelŒk és kanalak.
69
A MOSOGATÓSZER
BETÖLTÉSE
A mosogatószer
FONTOS!
Por alakú, folyékony vagy tabletta
formájú, kifejezetten mosogatógépekhez
tervezett mosogatószert kell használni.
B
A „CALGONIT” nagyon jó eredményeket
biztosít, és könnyen beszerezhetŒ.
A mosogatószer beöntése után elŒször
benyomással (1), majd függŒleges
nyomással (2) kattanásig zárja le a fedelet.
A nem megfelelŒ mosogatószerek (pl. a
kézi mosogatáshoz használt szerek) nem
tartalmazzák a gépi mosogatáshoz szükséges
összetevŒket, és megakadályozzák a
mosogatógép megfelelŒ mıködését.
A mosogatószer-tartály feltöltése
A mosogatószer tartály az ajtó belsejében
van (A. ábra, 2). Ha a tartály fedele le van
zárva, akkor kinyitásához nyomja meg a
gombot (A). A mosogatási ciklusok végén
a fedél mindig nyitva van, és készen áll a
mosogatógép következŒ használatára.
Mivel a mosogatószerek eltérnek egymástól,
a mosogatószerek dobozain lévŒ utasítások
is különbözŒek lehetnek. Felhívjuk a figyelmet
arra, hogy a túl kevés mosogatószer nem
tisztítja meg megfelelŒen az edényeket,
míg a túl sok mosogatószer nem biztosít
jobb eredményeket, hanem csak veszendŒbe
megy.
FIGYELMEZTETÉS!
Az alsó kosár feltöltésekor kérjük
ügyeljen arra, hogy a behelyezett
tányérok vagy egyéb edények ne
akadályozzák a szórókart.
A felhasználandó mosogatószer mennyisége
az edények szennyezettségétŒl és
az elmosogatandó edények típusától
függ. 20÷30 g mosogatószer elhelyezését
javasoljuk
a
mosogatószer-rekesz
mosogató részében (B).
FONTOS!
Ne használjon túl nagy mennyiségı
mosogatószert, ezzel is védje a
környezetet a szennyezŒdéstŒl.
A
70
■ a vízlágyítót/sót tartalmazó mosogatószerek
hatékonysága az adott víz keménységétŒl
függ.
EllenŒrizze, hogy a víz keménysége a
mosogatószer dobozán feltıntetett
tartományban van-e.
MOSOGATÓSZER-TÍPUSOK
Tabletták
A különbözŒ gyártók mosogatószertablettái különbözŒ sebességgel oldódnak
fel, ezért elŒfordulhat, hogy a rövid programok
esetében egyes mosogatószer-tabletták
nem elég hatékonyak, mivel nem tudnak
teljesen feloldódni. Tabletták használata
esetén a mosogatószer teljes felhasználása
érdekében hosszabb programok alkalmazását
javasoljuk.
Ha az ilyen típusú termék használatakor
nem megfelelŒ a mosogatás minŒsége,
kérjük, lépjen kapcsolatba a mosogatószer
gyártójával.
Bizonyos
esetekben
a
kombinált
mosogatószerek használata az alábbiakat
idézheti elŒ:
FONTOS!
A megfelelŒ eredmény elérése
érdekében a tablettákat NEM
közvetlenül a teknŒben, hanem a
mosogatószer-tartály mosórészében
KELL elhelyezni.
■ vízkŒ rakódik le az edényeken vagy a
mosogatógépben;
■ csökken a mosogatási és a szárítási
teljesítmény.
Koncentrált mosogatószerek
A kisebb lúghatású és természetes
enzimeket
tartalmazó
koncentrált
mosogatószerek
–
az
50°C-os
programokkal együtt – kisebb hatást
gyakorolnak a környezetre, illetve védik az
edényeket és a mosogatógépet is.
Az 50°C-os mosogatóprogramok célzottan
használják ki az enzimek szennyoldó
tulajdonságait, és így a koncentrált
mosogatószerek
használva
kisebb
hŒmérsékleten érik el ugyanazt az
eredményt, mint a 65°C-os programok.
FONTOS!
Az
ilyen
termékek
közvetlen
használatával
kapcsolatos
problémákra a garancia nem terjed ki.
Ne feledje, hogy a „Minden az egyben”
kombinált mosogatószerek használatakor
az öblítŒszer és a só jelzŒlámpák (csak
bizonyos típusok esetében) feleslegesek,
ezért ezeket a lámpákat figyelmen kívül
kell hagyni.
Kombinált mosogatószerek
Az öblítŒszert is tartalmazó mosogatószereket
a mosogatószer-tartály mosórészében kell
elhelyezni. Az öblítŒszer-tartálynak üresnek
kell lennie (ha nem üres, akkor a kombinált
mosogatószerek használata elŒtt állítsa az
öblítŒszer-szabályozót a legkisebb helyzetbe).
Mosogatási és/vagy szárítási problémák
felmerülése esetén javasoljuk, hogy térjen
vissza a hagyományos egyedi termékekhez
(só, mosogatószer és öblítŒszer). Ez teszi
lehetŒvé a mosogatógépben lévŒ vízlágyító
megfelelŒ mıködését.
Ebben az esetben azt javasoljuk, hogy:
„Minden az egyben” kombinált
mosogatószerek
■ töltse fel a sótartályt
öblítŒszer-tartályt is;
Ha olyan „Minden az egyben” („Három az
egyben”/„Négy az egyben”/„Öt az egyben”
stb.) kombinált mosogatószereket szeretne
használni, amelyek sót és/vagy öblítŒszert
is tartalmaznak, akkor az alábbiakat
javasoljuk Önnek:
■ olvassa el figyelmesen, és tartsa be a
gyártó
csomagoláson
feltıntetett
utasításait;
■ futtasson le üresen
mosogatási ciklust.
is
egy
és
az
normál
Ne feledje, hogy a hagyományos só
használatára való visszatéréskor néhány
ciklus lefuttatása szükséges, mielŒtt a
rendszer újra teljesen hatékonnyá nem
válik.
71
AZ ÖBLÍTÃSZER BETÖLTÉSE
Az öblítŒszer
Az utolsó öblítési ciklusban automatikusan
kiáramló öblítŒszer az edények gyors
száradását segíti elŒ, és megakadályozza
a foltképzŒdést.
Az öblítŒszer-tartály feltöltése
C
Az öblítŒszer-tartály a mosogatószertartálytól balra található
(A. ábra, 3).
A fedél kinyitásához nyomja meg a jelet, és
ezzel egyidejıleg húzza meg a nyitófület.
Célszerı kifejezetten a mosogatógéphez
tervezett öblítŒszert használni.
Az adagolóban lévŒ kémlelŒnyíláson (C)
keresztül ellenŒrizze az öblítŒszer-szintet.
TELE
ÜRES
sötét
világos
Az öblítŒszer beállítása 1 és 6 között
A szabályozó (D) a fedél alatt van, és egy
érme segítségével fordítható el.
A 4-as pozíció használatát javasoljuk.
A víz mésztartalma jelentŒs mértékben
befolyásolja a vízkŒképzŒdést és a szárítási
teljesítményt.
Ezért fontos az öblítŒszer mennyiségének
a beszabályozása a jó mosogatási
eredmények elérése érdekében.
Ha a mosogatás után csíkok jelennek meg
az edényeken, akkor egy pozícióval
csökkentse a mennyiséget. Ha fehéres
foltok keletkeznek, akkor egy pozícióval
növelje a mennyiséget.
D
72
A SZÙRÃK TISZTÍTÁSA
A szırŒrendszer (A. ábra, 4) a következŒkbŒl
áll:
központi tartály, amely
részecskéket fogja fel;
a
1
nagyobb
lapos fémháló, amely folyamatosan szıri
a mosogatóvizet;
a fémháló alatt található mikroszırŒ,
amely a tökéletes öblítés érdekében a
legfinomabb részecskéket fogja fel.
■ A kiváló eredmények elérése érdekében
a szırŒket minden mosogatás után
ellenŒrizni és tisztítani kell.
■ A
szırŒegység
eltávolításához
egyszerıen csak fordítsa el a fogantyút
balra (1. ábra).
2
■ A könnyebb tisztítás érdekében a
központi tartály levehetŒ (2. ábra).
■ Vegye ki a fémhálós szırŒt (3. ábra), és
vízsugár alatt mossa le az egész
egységet. Szükség esetén egy
kisméretı kefét is lehet használni.
■ Az öntisztító mikroszırŒ használatával
a karbantartási szükséglet csökken, és
a szırŒegységet csak kéthetente kell
ellenŒrizni. Mindazonáltal minden
mosogatás után célszerı ellenŒrizni,
hogy nem dugult-e el a központi tartály
és fémhálós szırŒ.
FIGYELMEZTETÉS!
A szırŒk tisztítása után ügyeljen
a
megfelelŒ
módon
történŒ
visszaszerelésükre, valamint arra,
hogy a fémhálós szırŒ a mosogatógép
alján megfelelŒen legyen beállítva.
3
Ügyeljen arra, hogy a szırŒ az óramutató
járásával megegyezŒ irányban (jobbra)
legyen visszacsavarozva a fémhálóba,
mivel a szırŒegység nem megfelelŒ
felfekvése kedvezŒtlenül befolyásolja
a készülék teljesítményét.
FONTOS!
Sose használja
mosogatógépet.
szırŒk
nélkül
a
73
GYAKORLATI TANÁCSOK
Hogyan takarékoskodhatunk ?
■ Ha komplett mosogatást szeretne
végezni, akkor minden étkezés után
helyezze az edényeket a gépbe, és
szükség esetén kapcsolja be a HIDEG
ÖBLÍTÉS ciklust, hogy fellazítsa az
ételmaradékokat, és eltávolítsa a
nagyobb ételmaradványokat az újonnan
berakott edényekrŒl.
Ha megtelt a mosogatógép, indítsa be a
teljes mosogatási ciklus programot.
Hogyan érhetŒk el igazán jó
eredmények
■ Az edények gépbe helyezése elŒtt
távolítsa el az ételmaradékokat (csontokat,
héjakat, hús- és zöldségmaradékokat,
kávézaccot, gyümölcshéjat, cigarettahamut,
fogvájót stb.) hogy ne elkerülje a szırŒk,
a vízelvezetŒ és a mosogató szórófejek
eldugulását.
■ Ha az edények nem túl piszkosak, vagy
ha a kosarak nincsenek nagyon tele,
akkor a programlistában olvasható
utasításokat követve válassza a
takarékos ECONOMY programot.
■ Próbálja meg, hogy a mosogatógépbe
történŒ behelyezésük elŒtt nem öblíti le
az edényeket.
■ Ha a fazekakon és a sütŒedényeken
rásült vagy ráégett ételmaradékok
bevonata található, a mosogatás elŒtt
célszerı beáztatni Œket.
Mit nem lehet mosogatni ?
■ Ne feledje el, hogy nem lehet minden
edényt gépben mosogatni. Javasoljuk,
hogy az alábbi eszközöket ne tegye
mosogatógépbe: hŒre lágyuló tárgyakat,
mıanyag vagy fanyelı evŒeszközöket,
fafogantyús fazekakat, alumíniumból,
kristályból és ólomkristályból készült
tárgyakat.
■ Tegye az edényeket fejjel lefelé a gépbe.
■ Próbálja meg úgy elhelyezni az
edényeket, hogy azok ne érjenek
egymáshoz. MegfelelŒ elhelyezésük
esetén jobb eredmények érhetŒk el.
■ Bizonyos díszítések elhalványulhatnak.
Ezért célszerı az egész adag gépbe
helyezése elŒtt csak egy tárgyat elmosogatni,
hogy meggyŒzŒdjön arról, hogy a többi
ehhez hasonló nem halványodik el.
■ Az edények behelyezése után ellenŒrizze,
hogy a mosogatókarok szabadon
forognak-e.
■ A nehezen oldódó ételdarabkákkal vagy
ráégett étellel szennyezett edényeket
mosogatószeres vízbe kell áztatni.
■ Az is helyes, ha a nem rozsdamentes
fogóval ellátott ezüst evŒeszközöket nem
tesszük a mosogatógépbe, mert kémiai
reakció jöhet létre a részek között.
■ Az ezüstedények mosogatása:
FONTOS!
Új cserépedények vagy evŒeszközök
vásárlásakor mindig gyŒzŒdjön meg
arról, hogy alkalmasak-e a gépben
történŒ mosogatásra.
a) az ezüstnemıt a használat után
azonnal le kell öblíteni, különösen
akkor, ha majonézhez, tojáshoz,
halhoz stb. használtuk;
b) ne permetezzen rá mosogatószert;
c) tartsa a többi fémtárgytól elkülönítve.
Hasznos ötletek
■ A víz felsŒ rácsról történŒ lecsepegésének
elkerülésére elŒször az alsó rácsot
vegye ki a gépbŒl.
■ Ha az edényeket hosszabb ideig kell a
gépben hagyni, akkor hagyja kissé
nyitva az ajtót, hogy beáramolhasson a
levegŒ, és segíthesse az edények
száradását.
74
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
1
■ A mosogatógép külsŒ tisztításához ne
használjon
oldószereket
(zsíroldó
hatásúakat) vagy dörzsölŒ hatású
szereket, hanem csak vízbe mártott
törlŒruhát vegyen igénybe.
1b
■ A mosogatógép nem igényel különleges
karbantartást, mert a tartály öntisztító
hatású.
■ Az étel- vagy az öblítŒszer-maradványok
eltávolításához rendszeresen törölje le
nedves ruhával az ajtó tömítését.
■ Célszerı rendszeres idŒközönként
edények nélküli átmosással eltávolítani a
vízkŒlerakódásokat; öntsön egy pohár
ecetet a tartály aljába, és válassza a
könnyı mosogatási programot.
2
■ Ha a szırŒk rendszeres tisztítása ellenére
azt veszi észre, hogy nem következik be
az edények megfelelŒ elmosása vagy
öblítése, ellenŒrizze, hogy a forgókarokon
lévŒ szórófejek (A. ábra, 5) tiszták-e.
Ha a szórófejek eldugultak, akkor a
következŒképpen tisztítsa meg Œket:
1. A felsŒ forgókar eltávolításához fordítsa
el mindaddig, amíg az egyvonalba nem
kerül a nyíllal jelölt ütközŒvel (1. ábra).
Nyomja felfelé (1b. ábra), és benyomva
tartva csavarozza ki az óramutató
járásával megegyezŒ irányban.
Visszaszereléséhez ismételje meg a
mıveletet, de ekkor az óramutató
járásával ellentétes irányban kell
csavarnia.
Az alsó forgórész felfelé húzva
egyszerıen kiemelhetŒ (2. ábra).
A CIKLUS VÉGÉN
Minden mosogatás után el kell zárni a
vízcsapot, és a Be/Ki gomb megnyomásával
ki kell kapcsolni a gépet.
Ha nem akarja a gépet hosszabb ideig
használni, akkor érdemes az alábbi
szabályokat betartani:
2. Mossa le a forgókarokat vízsugár alatt,
hogy megszüntesse a szórófejek
eltömŒdését.
1. végezzen mosogatószeres üres mosást,
hogy megtisztítsa a gépet a lerakódásoktól;
3. Ezután tegye vissza a forgókarokat a
megfelelŒ helyzetbe, eközben ne
feledkezzen meg a nyíl beállításáról és a
karok becsavarásáról.
2. húzza ki az elektromos csatlakozódugót;
■ Az ajtó és a tartály bélése egyaránt
rozsdamentes acélból készült; ha
azonban az oxidáció miatt foltossá
válnak, akkor ez valószínıleg azért
következik be, mert a vízben vastartalmú
sók vannak jelen.
5. hagyja kissé nyitva az ajtót;
3. zárja el a vízcsapot;
4. töltse fel az öblítŒszer-tartályt;
6. tartsa tisztán a gép belsejét;
7. ha a gépet 0°C alatti hŒmérsékletı
helyen hagyja, akkor a csövekben
maradt víz megfagyhat. Várja meg, míg
a hŒmérséklet nulla fok fölé emelkedik,
majd a mosogatógép beindítása elŒtt
várjon körülbelül 24 órát.
■A
foltok
enyhe
súrolószerrel
eltávolíthatóak; soha ne használjon
klóralapú anyagokat, acélforgácsot stb.
75
KISEBB HIBÁK KIJAVÍTÁSA
Ha nem mıködik a mosogatógép, akkor a Szervizközpont felhívása elŒtt végezze el az
alábbi ellenŒrzéseket.
HIBA
1 – A gép nem mıködik
2 – A gép nem szívja be a
vizet
3 – A gép nem ereszti le a
vizet
OK
A HIBA MEGSZÜNTETÉSE
A dugó nincs bedugva a fali
csatlakozóaljzatba
Dugja be a csatlakozódugót
Nem nyomta le az O/I gombot
Nyomja le a gombot
Az ajtó nyitva van
Csukja be az ajtót
Nincs áramellátás
EllenŒrizze a biztosítékot a
dugóban, valamint az áramellátást
Lásd az 1. eset okát
EllenŒrizze
A vízcsap el van zárva
Nyissa ki a vízcsapot
A programválasztó nincs a
megfelelΠhelyzetben
A bevezetŒ tömlŒ
megcsavarodott
A bevezetŒ tömlŒ szırŒje nincs
megfelelŒen csatlakoztatva
Fordítsa a programválasztót a
megfelelΠhelyzetbe
Szüntesse meg a tömlŒ
megcsavarodását
Tisztítsa meg a tömlŒ végén
lévŒ szırŒt
ElszennyezŒdött a szırŒ
Tisztítsa meg a szırŒt
Az elvezetŒ tömlŒ megcsavarodott
Egyenesítse ki a tömlŒt
Az elvezetŒ tömlŒ hosszabbítója
nincs megfelelŒen csatlakoztatva
Végezze el az elvezetŒ tömlŒ
csatlakoztatására vonatkozó
utasításokat
A falon lévŒ elvezetŒ csatlakozó
nem felfelé, hanem lefelé néz
Hívjon szakembert
4 – A gép folyamatosan üríti
a vizet
Az elvezetŒ tömlŒ túl alacsonyan
van
Emelje a tömlŒt legalább
40 cm-re a padlószint fölé
5 – A szórókarok nem
forognak
Túl sok a mosogatószer
Csökkentse a mosogatószer
mennyiségét Használjon
megfelelŒ mosogatószert
Tárgyak akadályozzák a karok
forgását
EllenŒrizze
A tányér- és csészeszırŒ
nagyon piszkos
Tisztítsa meg a tányér- és
csészeszırŒt
A vízcsap el van zárva
Kapcsolja ki a készüléket.
Nyissa ki a csapot.
Állítsa be újra a ciklust.
6 – Bekapcsolt elektronikus
készülékek kijelzés nélkül:
egy vagy több LED-kijelzŒ
gyorsan villog
76
HIBA
OK
A HIBA MEGSZÜNTETÉSE
Lásd az 5. eset okát
EllenŒrizze
A fazekak alját nem mosta le
megfelelŒen
A ráégett ételmaradékokat le kell
áztatni
A fazekak széleit nem mosta le
megfelelŒen
Más helyzetbe tegye vissza a
fazekakat
A szórókarok részben el vannak
akadva
Vegye le a szórókarokat a gyırıs
anya óramutatóval megegyezŒ
irányban (jobbra) csavarásával, és
mossa le folyóvíz alatt
Nem helyezte be megfelelŒen
az edényeket
Ne tegye túl közel egymáshoz az
edényeket
Az elvezetŒ tömlŒ vége a vízben
van
Az elvezetŒ tömlŒ vége nem érhet
bele a kiáramló vízbe
Nem megfelelŒ mennyiségı
mosogatószert mért ki; a mosogatószer régi és kemény
Növelje a mennyiséget aszerint, hogy
mennyire piszkosak az edények, és
cserélje ki a
mosogatószert
A mosogatóprogram nem elég
alapos
Válasszon erŒteljesebb programot
Az alsó kosárban lévŒ edények
piszkosak maradtak
Nyomja le a fél adag gombot
8 - Nincs, vagy csak
részben van
mosogatószeradagolás
Evõeszközök, edények, lábosok
stb. zárják el a
mosogatószeradagoló nyílását.
Úgy helyezze el az edényeket, hogy
azok ne akadályozzák az adagolót.
9 - Fehér foltok
jelennek meg
az edényeken
A víz túl kemény
EllenŒrizze a só- és az öblítŒszer szintjét,
és szabályozza be a mennyiséget
Ha a hiba nem szınik meg, hívja a
Szervizközpontot
10 - Mosogatás közben
zaj keletkezik
Az edények egymáshoz
koccannak
EllenŒrizze újra az edények
elhelyezését a kosárban
A forgó karok nekiütköznek az
edényeknek
EllenŒrizze még egyszer a betöltést
Nem megfelelŒ a levegŒáramlás
Hagyja nyitva a mosogatógép ajtaját
a program végén, hogy az edények
maguktól megszáradjanak
Nincs öblítõszer
Töltse fel az öblítõszer adagolót.
7 - A gép csak részben
mosogatta
el
a
berakott edényeket
11 - Az edények nem
teljesen szárazak
MEGJEGYZÉS: A fenti esetekben, vagy ha a mosogatógép gyenge teljesítményt nyújt, akkor kézzel kell
eltávolítani a lerakódásokat az edényekrŒl, mivel az utolsó szárítási ciklus úgy megkeményíti a lerakódásokat,
hogy a második mosogatással azok már nem távolíthatóak el. Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor a
mosogatógép sorozatszámának megadásával lépjen kapcsolatba a Szervizközponttal.
A sorozatszám a mosogatógép ajtajának a belsŒ felsŒ részén lévŒ táblán, vagy a garanciajegyen
található.
Így hatékonyabb és gyorsabb intézkedésre számíthat.
A gyártó minden felelŒsséget elhárít az ebben a füzetben esetleg elŒforduló nyomdahibákkal
kapcsolatban.
A gyártó – a lényeges jellemzŒk megváltoztatása nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti
módosításának jogát.
77
SPIS TREÂCI
Uwagi dotyczàce bezpiecznego stosowania
Instalacja
Nape∏nianie solà
Regulacja koszyka górnego
Wype∏nianie zmywarki naczyniami
Informacje dla badaƒ w laboratorium
Umieszczanie detergentu
Typy detergentów
Umieszczanie Êrodka nab∏yszczajàcego
Czyszczenie filtrów
Rady praktyczne
Czyszczenie na zewnàtrz i konserwacja zmywarki
Usuwanie drobnych usterek
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
79
80
84
85
86
88
89
90
91
92
93
94
95
Rys. A
5
1
4
2
3
Nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji, gdy˝
mówià one o bezpieczeƒstwie instalowania, eksploatacji i konserwacji niniejszego
urzàdzenia, jak równie˝ dostarczajà po˝ytecznych wskazówek do jak najlepszego
korzystania ze zmywarki.
Nale˝y zachowaç niniejszà ksià˝eczk´, by móc skorzystaç z niej w razie potrzeby.
78
■ Nie wolno siadaç na zmywarce ani opieraç
si´ o nià gdy˝ mo˝e to spowodowaç
wywrócenie jej.
UWAGI DOTYCZ≈CE
BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
Korzystanie z dowolnego urzàdzenia
elektrycznego wymaga stosowania si´ do
podstawowych regu∏ bezpieczeƒstwa.
UWAGA!
No˝e i inne przedmioty o ostrych
koƒcówkach
nale˝y
umieszczaç
koƒcówkami skierowanymi ku do∏owi lub
umieszczaç poziomo w innym miejscu
zmywarki, aby uniknàç zranienia.
Instalowanie
■ W przypadku niedopasowania wtyczki
urzàdzenia do gniazdka nale˝y poprosiç
osob´ wykwalifikowanà o wymian´ wtyczki
na innà, w∏aÊciwà. Osoba ta przede
wszystkim powinna upewniç si´, ˝e przekrój
przewodów we wtyczce odpowiada mocy
pobieranej przez urzàdzenie.
Codzienne u˝ywanie
■ Niniejsze urzàdzenie mo˝e byç wykorzystywane jedynie do u˝ytku domowego.
■ Sprawdziç czy urzàdzenie nie przygniata
kabla zasilajàcego w energi´ elektrycznà.
■ Zmywarka jest zaprojektowana do
zmywania naczyƒ i garnków u˝ywanych
w gospodarstwie domowym.
Przedmiotów zanieczyszczonych benzynà,
farbà, opi∏kami stali lub ˝elaza,
chemicznymi produktami wywo∏ujàcymi
korozj´, o odczynie kwaÊnym lub
zasadowym, nie wolno zmywaç w
zmywarce.
■ Zabrania si´ stosowania adapterów,
rozdzielaczy, przed∏u˝aczy.
■W
razie
koniecznoÊci
wymiany
kabla zasilania zmywarki nale˝y
zwróciç si´ do upowa˝nionego Serwisu
Technicznego o dokonanie takiej
wymiany.
■ JeÊli w mieszkaniu zainstalowana jest
instalacja zmi´kczania wody nie zachodzi
potrzeba dodawania soli do zmi´kczacza
zainstalowanego w zmywarce.
Bezpieczeƒstwo
■ Nie wolno dotykaç urzàdzenia mokrymi
lub wilgotnymi d∏oƒmi ani stopami.
■ Nie wolno obs∏ugiwaç urzàdzenia stojàc
boso.
■ Sztuçce najlepiej jest umieszczaç w
koszyku ràczkà zwrócona ku do∏owi.
■ Nie pociàgaç za kabel zasilajàcy przy
od∏àczaniu urzàdzenia od zasilania
elektrycznego.
■ W przypadku awarii lub nieprawid∏owego
dzia∏ania urzàdzenia nale˝y je wy∏àczyç,
zamknàç kurek dop∏ywu wody i nie
korzystaç z urzàdzenia. W sprawie
ewentualnych napraw nale˝y zwracaç
si´ wy∏àcznie do Autoryzowanego
Serwisu (adresy serwisów napraw
umieszczone sà na karcie gwarancyjnej).
Niestosowanie si´ do powy˝szych zasad
mo˝e naraziç na niebezpieczeƒstwo
U˝ytkownika.
■ Nie wystawiaç urzàdzenia na dzia∏anie
czynników atmosferycznych deszczu,
s∏oƒca, itd...)
■ To urzàdzenie nie jest przeznaczone do
obs∏ugi przez dzieci lub osoby nie
posiadajàce wiedzy do jego u˝ytkowania,
chyba ˝e pozostajà pod nadzorem lub
zosta∏y przeszkolone w zakresie obs∏ugi
urzàdzenia przez osob´ odpowiedzialnà
za ich bezpieczeƒstwo.
Usuwanie zmywarki
Prosz´ nadzorowaç dzieci tak aby nie
bawi∏y si´ urzàdzeniem.
■ Urzàdzenie niniejsze wykonane jest z
materia∏ów nadajàcych si´ do ponownego
u˝ytku.
■ Nie wolno piç wody pozosta∏ej w zmywarce
lub w umytych naczyniach po zakoƒczeniu
pracy urzàdzenia.
■ Przy usuwaniu starej zmywarki nale˝y
wyjàç zamek drzwiczek ,aby dzieci nie
mog∏y si´ w niej zatrzasnàç.
Po wy∏àczeniu zmywarki z gniazdka
nale˝y odciàç przewód zasilajacy.
■ Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa (mo˝na
si´ potknàç) nie nale˝y zostawiaç
drzwiczek
otwartych
w
pozycji
horyzontalnej.
79
INSTALACJA
Zasilanie elektryczne
(Uwagi techniczne)
Urzàdzenie zgodne jest z wymaganiami
bezpieczeƒstwa przewidzianymi przez
POLSKÑ NORM¢. Pe∏ne uziemienie
urzàdzenia zapewnia wtyczka z bolcem
uziemiajàcym.
■ Po wyj´ciu zmywarki z opakowania
nale˝y sprawdziç, czy urzàdzenie jest
prawid∏owo wypoziomowane, co zapewnia
odpowiednia regulacja nó˝ek, nie
dopuszczajàca do powstania przechy∏u
zmywarki.
Przed podlàczeniem zmywarki do pràdu
nale˝y upewniç si´:
■ JeÊli zachodzi koniecznoÊç r´cznego
przetransportowania zmywarki wyj´tej z
opakowania nie nale˝y chwytaç za dolnà
cz´Êç drzwiczek lecz lekko je uchyliç i
unieÊç zmywark´ chwytajàc za górnà
p∏yt´ urzàdzenia.
1. zgodnoÊç
napi´ç
urzàdzenia;
znamionowych
2. zgodnoÊç przekrojów
zasilajàcych;
przewodów
3. zgodnoÊç
doboru
zabezpieczeƒ
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.
UWAGA!
Bezpieczeƒstwo urzàdzenia zale˝y
od prawid∏owego uziemienia.
JeÊli uziemienie nie dzia∏a prawid∏owo
mo˝e nastàpiç przebicie pràdu na
obudow´ (Z powodu obecnoÊci filtra
przeciwko zak∏óceniom radiowym).
Producent nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci
za ewentualne szkody wyrzàdzone
ludziom i przedmiotom wynik∏e z
nieprawid∏owego
do∏àczenia
do
instalacji uziemiajàcej.
WA˚NE
W przypadku instalowania zmywarki
na pod∏odze przykrytej chodnikami
lub wyk∏adzinà dywanowà nale˝y
sprawdziç czy nie sà zatkane otwory
wentylacyjne znajdujàce si´ u
podstawy urzàdzenia.
Urzàdzenie
jest
zgodne
z
Dyrektywami Europejskimi 73/23/CEE
i
89/336/CEE
zastàpionymi
odpowiednio przez Dyrektywy
2006/95/CE i 2004/108/CE z
nastepnymi modyfikacjami.
Ponadto powinien byç zapewniony
∏atwy dost´p do wtyczki urzàdzenia
równie˝ po jego zainstalowaniu.
80
■ JeÊli urzàdzenie pod∏àczone jest do
nowej instalacji wodnej lub do instalacji
nie b´dàcej w u˝yciu od d∏u˝szego
czasu, zanim za∏o˝ymy przewód zasilania
w wod´ nale˝y umo˝liwiç swobodny
sp∏yw wody przez kilka minut. Unikniemy
wtedy osadzania si´ piasku lub rdzy,
mogàcych zatkaç filtr wejÊciowy wody.
Instalacja wodna
WA˚NE
Urzàdzenie musi byç pod∏àczone do
sieci wodociàgowej za pomocà
nowego zestawu w´˝y gumowych.
Nie nale˝y u˝ywaç starego zestawu.
■ Elastyczne przewody odp∏ywowe i
1
zasilajàce mogà byç skierowane w
lewo lub w prawo.
WA˚NE
Zmywark´ mo˝na do∏àczyç do
instalacji wody zimnej lub ciep∏ej
pod warunkiem, ˝e temperatura
wody nie przekracza 60°C.
■ CiÊnienie wody musi byç w przedziale
mi´dzy 0,08 MPa a 0,8 MPa. Przy
ni˝szym ciÊnieniu nale˝y skontaktowaç
si´ z Serwisem Technicznym.
■ Przed przewodem dop∏ywowym do
2
zmywarki nale˝y zainstalowaç zawór
odcinajàcy, co pozwoli odizolowaç
urzàdzenie od instalacji wodnej w
okresach niekorzystania ze zmywarki
(Rys. 1B).
■ Zmywarka wyposa˝ona jest w króciec
gwintowany 3/4” s∏u˝àcy do do∏àczania
do zasilania wodnego (Rys. 2).
■ Przewód zasilania w wod´ “A” nale˝y
nakr´ciç na kurek doprowadzajàcy
wod´ “B” za pomocà z∏àczki 3/4” przy
czym nale˝y sprawdziç, czy po∏àczenie
jest szczelne.
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
zasilajàcy w wod´ do 2,5 m.
W tym celu nale˝y skontaktowaç si´ z
serwisem.
3
■ Nale˝y poprosiç Dzia∏ Serwisowy o
za∏o˝enie filtru “D” , art. 9226085, na
wejÊciu wody jeÊli zawiera ona domieszki
wapienne lub piaskowe (Rys. 3).
W tym przypadku filtr “D” nale˝y za∏o˝yç
pomi´dzy króçcem doprowadzajàcym
wod´ o gwincie 3/4” “B” a przewodem
zasilania w wod´ “A”, nie zapominajàc o
za∏o˝eniu uszczelek “C”.
81
■ Zagi´tà koƒcówk´ przewodu odp∏ywowego
mo˝na zawiesiç na kraw´dzi zlewu
(koƒcówka nie powinna byç zanurzona)
co nie dopuszcza do powstania efektu
syfonowego podczas zmywania (Rys. 4Y).
Do∏àczenie do odp∏ywu
■ Nale˝y do∏àczyç przewód odp∏ywowy do
kanalizacji, uwa˝ajàc aby go nie zgiàç,
poniewa˝ mog∏oby to zak∏óciç odp∏yw
(Rys. 4).
■ W przypadku instalowania zmywarki
pod blatem kuchennym kolanko przewodu
powinno
zostaç
zamocow
ane
bezpoÊrednio pod p∏ytà w miejscu
po∏o˝onym mo˝liwie jak najwy˝ej (Rys. 4Z).
■ Przewód odp∏ywowy zamocowany na
sta∏e powinien mieç co najmniej 4 cm
Êrednicy wewn´trznej i koƒczyç si´ na
wysokoÊci co najmniej 40 cm.
■ Podczas instalacji urzàdzenia nale˝y
upewniç si´, ˝e przewody - zasilajàcy i
odp∏ywowy - nie sà za∏amane.
■ Aby uniknàç nieprzyjemnych zapachów
zaleca si´ zainstalowanie syfonu (Rys. 4X).
■ JeÊli to konieczne mo˝na wyd∏u˝yç wà˝
odprowadzajàcy wod´ do 2,5 m. Ale
nale˝y trzymaç go na wysokosci
maksymlnej 85 cm od pod∏ogi. W tym
celu nale˝y skontaktowaç si´ z serwisem.
4
82
INSTALACJA W KUCHNIACH
KOMPONOWANYCH
Wstawianie pod p∏yt´ roboczà
kuchni
■ Nowoczesne kuchnie zestawiane majà
jednà p∏yt´ roboczà pod którà wstawiane sà
podstawowe szafki i urzàdzenia
domowego u˝ytku.
W tym przypadku wystarczy zdjàç blat,
odkr´cajàc Êruby znajdujàce si´ pod nim
w jego tylnej cz´Êci (Rys. 6a).
Ustawianie obok siebie
■ Zmywarka ma wysokoÊç modu∏owà
85 cm i dlatego mo˝na jà ustawiaç
obok mebli o analogicznej wysokoÊci,
stanowiàcych elementy nowoczesnej
kuchni. W celu dok∏adnego wyrównania
wysokoÊci blatów nale˝y manewrowaç
regulowanymi nó˝kami.
WA˚NE
Po zdj´ciu blatu nale˝y Êruby w∏o˝yç z
powrotem na ich miejsce (rys.6b)
■ Blat wykonany z wysokowytrzyma∏ego
laminatu
mo˝na
wykorzystywaç
bez ˝adnych dodatkowych czynnoÊci
przygotowawczych poniewa˝ jest on
odporny na dzia∏anie wysokich temperatur,
na Êcieranie i na plamy (Rys. 5).
■ WysokoÊç zmywarki zmniejsza si´
wtedy do 82 cm, zgodnie z normami
mi´dzynarodowymi (ISO) i zmywarka
mieÊci si´ bez trudu pod ciàg∏à
powierzchnià blatu kuchennego (Rys. 7).
Panele (tylko dla niektórych modeli)
W modelach wyposa˝onych w t´ opcj´
ramy opasujàce drzwiczki pozwalajà na
wstawienie p∏yt dekoracyjnych o gruboÊci
do 5 mm charakteryzujàcych si´
nast´pujàcymi wymiarami:
szerokoÊç:
wysokoÊç:
5
6
a
a
b
591 mm ± 1
597 mm ± 1
7
b
598
Otwieranie drzwiczek
556/573
Zamykanie drzwiczek
W∏o˝yç r´k´ w zag∏´bienie i otworzyç.
JeÊli drzwiczki zostanà otwarte podczas
pracy zmywarki, zabezpieczenie elektryczne
spowoduje automatyczne przerwanie
wykonywania zaprogramowanych funkcji.
W∏o˝yç do Êrodka koszyki wype∏nione
naczyniami do zmywania.
Sprawdziç czy talerze lub garnki nie
przeszkadzajà w swobodnym obrocie
ramion spryskujàcych. Zamknàç drzwiczki i
zablokowaç je mocno.
WA˚NE
Nie nale˝y otwieraç drzwiczek
zmywarki w trakcie jej pracy
gdy˝ zak∏óca to normalne jej
funkcjonowanie.
83
NAPE¸NIANIE SOLÑ
Wskaênik nape∏nienia soli
■ Na dnie maszyny umieszczony jest
zbiornik na sól s∏u˝àcà do regeneracji
zmi´kczacza.
Niektóre modele wyposa˝one sà we
wskaêniki sygnalizujàce brak soli.
Sygnalizacja taka mo˝e odbywaç si´ w
dwojaki sposób:
■ Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie soli przeznaczonej
do zmywarek.
Inne rodzaje soli, zawierajàce istotne
iloÊci substancji nierozpuszczalnych,
wraz z up∏ywem czasu mog∏yby uczyniç
nieefektywnym
dzia∏anie
uk∏adu
zmi´kczania.
■ elektryczna lampka na tablicy rozdzielczej
urzàdzenia zapala si´ wtedy, gdy nale˝y
nape∏niç pojemnik solà;
■ korek zamykajàcy z ruchomym wskaênikiem
koloru zielonego (Rys. 1a); pozostaje
tak d∏ugo widoczny dopóki w pojemniku
jest wystarczajàca iloÊç roztworu soli do
regeneracji zmi´kczacza. JeÊli w korku
zamykajàcym powierzchnia zielonego
kó∏ka zmniejsza si´, nale˝y uzupe∏niç
zbiornik solà.
■ Aby nape∏niç pojemnik solà nale˝y
odkr´ciç korek pojemnika znajdujàcy
si´ na dnie pojemnika.
■ Podczas operacji nape∏niania mo˝e
wydostaç si´ na zewnàtrz niewielka iloÊç
wody, mimo to nale˝y kontynuowaç
nasypywanie soli mieszajàc ∏y˝eczkà a˝
do ca∏kowitego wype∏nienia pojemnika.
Po zakoƒczeniu tej operacji oczyÊciç
siatk´ zbierajàc resztki soli i zakr´ciç
korek.
Inne modele dostarczane sà z korkiem
zaÊlepionym (Rys. 1b), wtedy nale˝y
okresowo kontrolowaç poziom soli w
zale˝noÊci od regulacji instalacji zmi´kczacza.
■ Po nape∏nieniu solà zaleca sie wykonanie
pe∏nego cyklu zmywania lub cyklu
ZIMNE P¸UKANIE. Pojemnik na sól ma
pojemnoÊç od 1,5 do 1,8 kg soli: aby do
maksimum wykorzystaç urzàdzenie nale˝y
okresowo wype∏niaç pojemnik zgodnie
z zasadami regulacji zmi´kczacza
zmywarki.
WA˚NE
Naczynia pokryte bia∏ymi plamami
stanowià istotnà informacj´ o braku
soli.
WA˚NE
Przy
pierwszym
uruchomieniu
zmywarki nale˝y nape∏niç zbiornik
solà, a nast´pnie koniecznie dolaç
do pe∏na wody do zbiornika na sól.
Rys. 1
a
84
b
REGULACJA KOSZYKA GÓRNEGO
(tylko w niektórych modelach)
Typ “A”
Gdy najcz´Êciej u˝ywamy talerzy o Êrednicy
od 27 do 31 cm nale˝y wk∏adaç je do
koszyka dolnego po ustawieniu koszyka
górnego w jednej z dwóch pozycji – tej
wy˝szej, post´pujàc w sposób nast´pujàcy:
(W zale˝noÊci od modelu)
Typ “A”:
A
1. Obróciç na zewnàtrz zapadki przednie
"A";
2. Wyjàç koszyk i ustawiç go w pozycji
wy˝szej;
3. Przywróciç zapadkom "A" pierwotne
po∏o˝enie.
Operacja ta pozwala za∏adowaç do koszyka
górnego naczynia o Êrednicy przekraczajàcej
14 cm lecz nie pozwala w górnym po∏o˝eniu
wykorzystywaç ruchomych podpórek.
A
Typ “B”:
1. Wyciàgnij górny kosz;
Typ “B”
1
2. Nast´pnie uchwyç kosz z obu stron i
lekko unieÊ go ku górze (Rys. 1).
Operacja ta pozwala za∏adowaç do koszyka
górnego naczynia o Êrednicy przekraczajàcej
14 cm lecz nie pozwala w górnym po∏o˝eniu
wykorzystywaç ruchomych podpórek.
WYREGULUJ
POZYCJI:
KOSZ
W
2
DOLNEJ
a
b
1. Uchwyç kosz z obu stron i lekko unieÊ
go ku górze (Rys. 2a);
a
b
2. Nast´pnie zwolnij powoli uchwyt
pozostawiajàc kosz we w∏aÊciwej
pozycji (Rys. 2b).
3
UWAGA: NIGDY NIE NALE˚Y PODNOSIå
LUB OPUSZCZAå KOSZA CHWYTAJÑC
GO WY¸ÑCZNIE Z JEDNEJ STRONY
(Rys. 3).
UWAGA:
Zaleca si´ wyregulowaç kosz przed
za∏adowaniem naczyƒ.
85
Standardowy za∏adunek
pokazany na rys. 1 i 2.
WYPE¸NIANIE ZMYWARKI
NACZYNIAMI
dzienny
jest
Koszyk górny (rys. 1)
Wykorzystanie koszyka górnego
1
■ Kosz górny wyposa˝ony jest w ruchome
nak∏adki zamocowane na bokach kosza.
Nak∏adki mo˝na podnieÊç lub opuÊciç.
■ W pozycji opuszczonej nak∏adki s∏u˝à do
ustawienia fili˝anek, d∏ugich sztuçców i
∏y˝ek wazowych. Na koƒcach nak∏adek
mo˝na zawiesiç kubki w kszta∏cie
kilelicha. Pod nak∏adkà mo˝na umieÊciç
szklanki, fili˝anki i talerzyki deserowe.
Koszyk górny (rys. 2)
■ W pozycji podniesionej nak∏adka
umo˝liwia ustawienie talerzy p∏askich i
g∏´bokich (maksymalna Êrednica 19
cm). Talerze nale˝y ustawiaç pionowo
cz´Êcià wkl´s∏à skierowanà do przodu
zmywarki, pomi´dzy talerzami musi byç
odst´p umo˝liwiajàcy przep∏yw wody.
2
■ Dla lepszego wykorzystania pojemnoÊci
kosza zalecamy grupowanie talerzy
wed∏ug rozmiarów.
■ Talerze mo˝na ustawiaç w jednym lub w
dwóch rz´dach.
Wykorzystanie koszyka dolnego
■ Zalecamy ustawienie wi´kszych talerzy
lekko pochylonych do przodu zmywarki
co u∏atwi wsuni´cie kosza do komory
zmywarki.
■ Dolny kosz s∏u˝y do ustawienia
garnków, patelni, waz, misek, pokrywek,
du˝ych talerzy p∏askich i g∏´bokich.
■ Górny kosz zosta∏ zaprojektowany z
myÊlà o maksymalnej elestycznoÊci w
celu uzyskania optymalnych mo˝liwoÊci
za∏adunku kubków, fili˝anek, talerzyków
i innych ma∏ych naczyƒ.
■ Sztuçce
nale˝y
umieszczaç
w
odpowiednim pojemniku r´kojeÊcià
skierowanà ku do∏owi (rys. 6) i w taki
sposób aby nie zak∏óca∏y one ruchu
obrotowego ramion zmywarki.
86
■ Dolny kosz jest wyposa˝ony w specjalny
grzebieƒ podtrzymujàcy talerze (rys. 3 i 4)
u∏atwiajàcy uzyskanie stabilnego i
optymalnego za∏adunku naczyƒ, tak˝e
wtedy , gdy rozmiary lub kszta∏t naczyƒ
odbiegajà od standardowych.
5
- POZYCJA “A”: dla za∏adunku naczyƒ
standardowych lub dla za∏adunku tylko
garnków, du˝ych misek , salaterek itp....
A
- POZYCJA “B”: dla za∏adunku talerzy
o
nietypowych
kszta∏tach
ale
standardowych wymiarach (bardzo
gl´bokie, kwadratowe itp...).
Standardowy za∏adunek
pokazany na rys. 6.
- POZYCJA “C”: dla za∏adunku talerzy
p∏askich wi´kszych ni˝ normalnie lub o
kszta∏tach nieregularnych (kwadratowych,
wielokàtnych, owalnych, tale˝y do pizzy
itp...).
3
B
dzienny
jest
Koszyk dolny (rys. 6)
6
B
A
4
C
A
Racjonalne i poprawne u∏o˝enie naczyƒ
jest podstawowym warunkiem uzyskania
nienagannych wyników zmywania.
WA˚NE
Dolny kosz wyposa˝ony jest w
ogranicznik który zapewnia bezpieczne
wysuwanie kosza nawet z pe∏nym
za∏adunkiem. W celu za∏adowania
soli, wyczyszczenia filtra i oczyszczenia
zmywarki konieczne jest ca∏kowite
wyj´cie kosza.
■ Mniejsze talerze, np. deserowe, mogà
byç tak˝e ustawione w dolnym koszu po
uprzednim
ustawieniu
ruchomych
wsporników w pozycji do zewnàtrz: "B"
na rys. 5.
Dla talerzy Êrednich i wi´kszych
wsporniki nale˝y ustawiç w pozycji do
wewnàtrz "A".
Koszyk na nakrycia
UWAGA!
Je˝eli ma∏e talerzyki zostanà w∏o˝one
bez stosownego ustawienia podórek
dola rampa zablokuje si´ z talerzykami.
Górna cz´Êç koszyka na sztuçce (nakrycia)
jest zdejmowalna dzi´ki czemu jest
mo˝liwoÊç ró˝nych za∏adunków.
87
Przyk∏adowy
za∏adunek
pokazano na rys. 7.
Trzeci kosz - u˝ytkowanie
■ Trzeci kosz przeznaczony jest do
umieszczenia
w
nim
wszelkich
przedmiotów niepor´cznych, naczyƒ
ma∏ych lub d∏ugich i p∏askich.
Umieszczenie ich w trzecim koszu u∏atwi
nam w znacznym stopniu optymalne
wykorzystanie pozosta∏ych koszy np.
poprzez lepsze rozmieszczenie talerzy i
garnków w koszu dolnym.
“dzienny”
Trzeci kosz (rys. 7)
7
■ W trzecim koszu mo˝na umieÊciç: ma∏e
fili˝aniki i talerzyki, miseczki deserowe,
niskie pojemniki oraz wszelkie du˝e
sztuçce u˝ywane do gotowania, d∏ugie
no˝e i ∏y˝ki, tarki i p∏askie akcesoria
urzàdzeƒ agd (np. no˝yki miksera).
UWAGA!
Trzeci kosz NIE JEST przeznaczony
do luênego u∏o˝enia zwyk∏ych
sztuçców które, ze wzgl´du na
budow´ trzeciego kosza, mog∏yby
spadaç do koszy po∏o˝onych poni˝ej.
INFORMACJE DLA BADA¡ W
LABORATORIUM
Informacje niezb´dne dla przeprowadzenia
badaƒ porównawczych oraz pomiarów
ha∏asu (wed∏ug Norm EN) dost´pne sà pod
adresem:
■ Zalecamy u∏o˝enie naczyƒ cz´Êcià
wkl´s∏à skierowanà ku do∏owi, zapewni
to lepsze wyniki zmywania.
testinfo-dishwasher@candy.it
■ Trzeci
kosz
mo˝na
w
prosty
sposób wyjàç z komory zmywarki
zdejmujàc ograniczenia zabezpieczajàce
zamocowane na koƒcach prowadnic.
W zapytaniu prosz´ podaç model oraz
numer seryjny urzàdzenia (patrz tabliczka
znamionowa).
■ Trzeci kosz zosta∏ zaprojektowany
pod
kàtem
maksymalnej
jego
wszechstronnoÊci.
Jego podzia∏ na trzy nachylone sekcje i
brak sta∏ych rusztów umo˝liwia ró˝ne
warianty za∏adunku: same fili˝aniki i
talerzyki, same du˝e sztuçce (∏y˝ki
wazowe, du˝e widelce) lub za∏adunki
mieszane.
88
UMIESZCZANIE DETERGENTU
Detergent
WA˚NE
Niezb´dne jest stosowanie Êrodka
myjàcego w proszku, p∏ynnego lub w
pastylkach - przeznaczonego specjalnie
do zmywarek do naczyƒ.
B
Po w∏o˝eniu detergentu do pojemnika
zamknàç pokryw´ najpierw przesuwajàc jà
a potem przyciskajàc lekko a˝ do us∏yszenia
dêwi´ku zamkni´cia.
CALGONIT" zapewnia doskona∏e rezultaty
zmywania i jest ∏atwo dost´pny.
Ârodki nie dostosowane do zmywarek (na
przyk∏ad przeznaczone do zmywania
r´cznego) nie zawierajà odpowiednich
sk∏adników do mycia maszynowego i nie
pozwalajà na poprawne funkcjonowanie
zmywarki.
¸adowanie detergentu
Pojemnik na Êrodek myjàcy znajduje
si´ po wewn´trznej stronie drzwiczek
(Rys. A “2”). JeÊli pokrywka pojemnika jest
zamkni´ta, wystarczy nacisnàç przycisk
(A): po zakoƒczeniu ka˝dego programu
zmywania pokrywka jest zawsze otwarta,
gotowa do nast´pnego wykorzystania.
Poniewa˝ nie wszystkie Êrodki myjàce sà
jednakowe, nale˝y równie˝ zapoznaç si´ z
instrukcjà podanà na opakowaniu.
Przypominamy, ˝e niewystarczajàce iloÊci
Êrodka myjàcego mogà niedostatecznie
usunàç brud, podczas gdy nadmierna dawka
Êrodka myjàcego nie tylko nie poprawia
wyników zmywania, lecz ponadto jest
zb´dnym marnotrawstwem.
UWAGA!
W dolnym pojemniku nie nale˝y
umieszczaç naczyƒ w pozycji, która
mo˝e przeszkadzaç w otwarciu pokrywki
pojemnika na detergent i swobodnemu
wydostawaniu sie detergentu.
WA˚NE
Odpowiednie dawkowanie Êrodka
do zmywania stanowi wk∏ad w
ochron´ Ârodowiska.
Dawki Êrodka myjàcego sà ró˝ne w
zale˝noÊci od stopnia zabrudzenia i rodzaju
naczyƒ. Zaleca si´ umieÊciç w pojemniku
(B) od 20 do 30 g Êrodka myjàcego.
A
89
dla których stosowanie soli lub nab∏yszczacza
mo˝e byç zb´dne, nale˝y rygorystycznie
przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ:
TYPY DETERGENTÓW
Detergenty w pastylkach
■ przeczytaç uwa˝nie i stosowaç si´
dok∏adnie do instrukcji i zaleceƒ podanych
na opakowaniu detergentu, którego
mamy u˝yç;
Detergenty w pastylkach, pochodzàce od
ró˝nych producentów rozpuszczajà si´ z
ró˝nà pr´dkoÊcià, zatem u˝yte w
programach szybkiego zmywania mogà
nie byç skuteczne, gdy˝ mogà si´ nie
ca∏kowicie rozpuÊciç.
Je˝eli u˝ywa si´ detergentów w pastylkach,
zalecane jest u˝ywanie d∏ugich programów
zmywania, aby taki detergent móg∏
zadzia∏aç prawid∏owo.
■ skutecznoÊç detergentów, które nie
wymagajà u˝ycia soli, zale˝y od stopnia
twardoÊci wody u u˝ytkownika. Nale˝y
sprawdziç czy stopieƒ twardoÊci wody
mieÊci si´ w przedziale wskazanym w
instrukcji stosowania detergentu.
Je˝eli u˝ycie tego typu dtergentu nie da
zadawalajàcych rezultatów zmywania
nale˝y zwróciç si´ do producenta
detergentu.
WA˚NE
W celu uzyskania dobrych efektów
zmywania
nale˝y
umieszczaç
pastylki detergentowe w pojemniku
na detergent do zmywania a NIE
bezpoÊrednio w komorze zmywania.
Nieprawid∏owe stosowanie tych detergentów
mo˝e prowadziç do:
■ tworzenia si´ osadu wapnia na naczyniach
i we wn´trzu zmywarki;
Detergenty- koncentraty
■ zmniejszenia skutecznoÊci zmywania i
suszenia.
Detergenty- koncentraty o zredukowanej
alkalicznoÊci i z naturalnymi enzymami
stosowane do programu zmywania w
temp. 50°C pozwalajà
zredukowaç
szkodliwoÊç tych Êrodków dla Êrodowiska
naturalnego, a tak˝e chronià naczynia i
samà zmywark´.
Programy zmywania w temp. 50°C zosta∏y
wymyÊlone po to, aby wykorzystaç
w∏aÊciwoÊci enzymów do rozpuszczania
brudu i aby uzyskaç przy temperaturze
50°C takie same rezulaty zmywania, jak
przy temperaturze 65°C.
WA˚NE
W wypadku reklamacji zwiàzanych
z niew∏aÊciwym stosowaniem tych
produktów
nie
b´dzie
mia∏a
zastosowania bezp∏atna gwarancja.
Przypominamy, ˝e przy stosowaniu
detergentów “Wszystko w jednym”
niepotrzebny jest sygnalizator braku
soli i nab∏yszczacza (dost´pny w
niektórych modelach).
Je˝eli wystàpi∏yby problemy ze zmywaniem
i suszeniem naczyƒ nale˝y zaczàç ponownie
u˝ywaç tradycyjnych Êrodków (sól,
nab∏yszczacz, detergent w proszku).
Detergenty ¸àczone
Detergenty , które zawierajà Êrodek
nab∏yszczajàcy nale˝y wk∏adaç do
pojemnika na detergenty do zmywania.
Pojemnik na nab∏yszczacz musi byc
opró˝niony ( je˝li tak nie jest nale˝y przed
zastosowaniem detergentu ∏àczonego
wyregulowaç do minimum dozownik
nab∏yszczacza).
W takim wypadku nale˝y:
■ nape∏nic ponownie pojemniki na sól i
nab∏yszczacz;
■ wykonaç normalny cykl zmywania z
pustà zmywarkà.
Detergenty ∏àczone “Wszystko
w jednym”
Nale˝y pami´taç ˝e po powrocie do
stosowania tradycyjnej soli do zmywarki,
dopiero po kilku cyklach zmywania system
odwapniania powróci do dzialania w
sposób optymalny.
Przy stosowaniu detergentów ∏àczonych
“Wszystko w jednym” (3 w 1, 4 w 1, 5 w 1, itd.)
90
UMIESZCZANIE ÂRODKA
NAB¸YSZCZAJÑCEGO
Nab∏yszczacz
Ârodek nab∏yszczajacy, który dodawany jest
automatycznie podczas ostaniego p∏ukania
przyspiesza suszenie naczyƒ i zapobiega
tworzeniu sie plam i matowych osadów.
¸adowanie Êrodka
nab∏yszczajàcego
C
Po lewej stronie pojemnika na detergent
znajduje
si´
zbiornik
na
Êrodek
nab∏yszczajacy (Rys. A”3”).
Aby go otworzyç nale˝y nacisnàç go, i
jednoczeÊnie obróciç ku górze uchwyt
otwierania.
Nale˝y u˝ywaç tylko Êrodków przeznaczonych
do zmywarek automatycznych.
Mo˝na kontrolowaç poziom wyb∏yszczacza
przez “okienko” (C) na pojemniku.
PE¸NY
Odblask ciemny
PUSTY
Odblask jasny
Regulacja dozowania Êrodka do
p∏ukania w zakresie od 1 do 6
Regulator nab∏yszczacza (D) zajduje si´
pod pokrywà i mo˝na obracaç go za
pomocà monety.
Zalecana pozycja to 4.
ObecnoÊç wapnia w wodzie objawia si´
przez obecnoÊç kamienia kot∏owego lub
przez
s∏abszy stopieƒ wysuszenia.
Z tego powodu wa˝na jest regulacja
zu˝ycia produktu p∏ukania majàca na celu
uzyskanie optymalnych parametrów.
W przypadku, gdy po zakoƒczeniu
zmywania na naczyniach widoczne sà
smugi, nale˝y zmniejszyç nastaw´
regulacji o jednà pozycj´.
W przypadku gdy na naczyniach widoczne
sà bia∏e plamy lub aureole, nale˝y o jednà
pozycj´ zwi´kszyç nastaw´ regulacji.
D
91
CZYSZCZENIE FILTRÓW
Na uk∏ad filtrujàcy (Rys.A “4”) sk∏adajà si´:
Ma∏y pojemnik centralny zatrzymujàcy
wi´ksze czàstki;
1
P∏ytka filtrujàca wod´ do zmywania w
sposób ciàg∏y;
Mikrofiltr umieszczony pod p∏ytkà,
przechwytujàcy nawet najdrobniejsze
czàstki brudu, zapewniajàc w ten sposób
doskona∏e wyp∏ukanie.
■ Aby uzyskiwaç niezmiennie nienaganne
wyniki zmywania przed ka˝dym zmywaniem
nale˝y koniecznie kontrolowaç i czyÊciç
filtry.
■ Aby wyjàç zespó∏ filtrujàcy wystarczy
jedynie uchwyciç za ràczk´ i obróciç jà
w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1).
2
■ Pojemnik centralny mo˝na wyjàç, co
u∏atwi operacje czyszczenia (Rys. 2).
■ Nale˝y wyjàç p∏ytk´ filtru (Rys. 3) i
umyç wszystko w strumieniu bie˝àcej
wody, pos∏ugujàc si´ ewentualnie
szczoteczkà.
■ Dla
modelu
wyposa˝onego
w
samooczyszczajàcy si´ mikrofiltr
konserwacja ogranicza si´ do sprawdzenia
zespo∏u filtrujàcego, które mo˝na
wykonywaç co 15 dni.
Zaleca si´ mimo wszystko po ka˝dym
zmywaniu sprawdzaç, czy pojemnik
centralny i p∏ytka nie sà zatkane.
3
UWAGA!
Po oczyszczeniu filtrów nale˝y
sprawdziç, czy sà one poprawnie
po∏àczone ze sobà i czy p∏ytka jest
idealnie umieszczona na dnie
zmywarki. Nale˝y dok∏adnie wkr´ciç
filtr w p∏ytk´, obracajàc nim w
kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara poniewa˝
niedok∏adne po∏àczenie zespo∏u
filtrujàcego mo˝e ujemnie wp∏ynàç
na prac´ zmywarki.
WA˚NE
Nie wolno u˝ywaç zmywarki bez
filtrów.
92
RADY PRAKTYCZNE
Jak oszcz´dzaç
■ JeÊli wykonujemy zmywanie pe∏nego
za∏adunku nale˝y umieÊciç naczynia
zaraz po skoƒczonym posi∏ku wk∏adajàc
je etapami i ewentualnie w∏àczajàc
program ZIMNE P¸UKANIE aby
zmi´kczyç zabrudzenia i usunàç wi´ksze
resztki miedzy jednym a drugim
za∏adunkiem w oczekiwaniu na pe∏ny cykl
zmywania.
Jak post´powaç, by uzyskaç
mo˝liwie najlepsze rezultaty
zmywania
■ Przed u∏o˝eniem naczyƒ w maszynie
nale˝y wyjàç resztki jedzenia (koÊci,
oÊci, resztki mi´sa i warzyw, skórki
z owoców, wyka∏aczki, niedopa∏ki
papierosów, itd...). by nie dopuÊciç do
zatkania filtrów, przewodu odp∏ywowego i
dysz ramienia spryskujàcego, co powoduje
zmniejszenie sprawnoÊci zmywania.
■ W przypadku niezbyt silnego zabrudzenia
naczyƒ lub ma∏ego stopnia wype∏nienia
koszyków nale˝y wybraç program
OSZCZ¢DNY, post´pujàc zgodnie
ze wskazówkami zawartymi w liÊcie
programów.
■ Nie jest konieczne p∏ukanie naczyƒ
przed umieszczeniem ich w zmywarce.
Czego nie wolno zmywaç
■ JeÊli garnki i patelnie sà szczególnie
zabrudzone resztkami przypalonych
potraw, radzimy je zamoczyç przed
zmywaniem.
■ Nale˝y pami´taç, ˝e nie wszystkie
naczynia przystosowane sà do
zmywania w zmywarce, odradzamy
wstawianie cz´Êci wykonanych z
materia∏ów termoplastycznych, pokrywek
z ràczkà drewnianà lub z tworzywa,
garnków z d rewnianymi ràczkami,
naczyƒ aluminiowych, z kryszta∏u lub ze
szk∏a o∏owiowego, o ile nie jest to
oddzielnie wskazane.
■ Uk∏adaç naczynia otworami ku do∏owi.
■ W miar´ mo˝liwoÊci nie dopuszczaç do
wzajemnego dotykania si´ ró˝nych sztuk
naczyƒ; poprawne ich rozmieszczenie
zapewni najlepsze wyniki zmywania.
■ Niektóre motywy dekoracyjne majà
tendencj´ do blakni´cia, dlatego
zalecamy zmyç kilkakrotnie jednà
sztuk´ w zmywarce i dopiero po
upewnieniu si´, ˝e nie nast´puje
odbarwienie zmywaç ca∏y komplet.
■ Po u∏o˝eniu naczyƒ, sprawdziç, czy rami´
spryskujàce obraca si´ bez przeszkód.
■ Garnki i inne urzàdzenia kuchenne
na których pozostajà przypalone lub
przylegaj àce mocno resztki jedzenia
nale˝y zamoczyç w wodzie z dodatkiem
Êrodka myjàcego do zmywarek.
■ Ponadto zalecamy aby nie zmywaç
zastawy srebrnej razem z zastawà ze
stali oksydowanej aby nie nastàpi∏a
pomi´dzy nimi reakcja chemiczna.
■ Aby najlepiej umyç zastaw´ srebrnà
nale˝y:
WA˚NE
Gdy kupujemy nowe naczynia nale˝y
zawsze upewniç si´, czy mo˝na je
zmywaç w zmywarkach.
a) op∏ukaç jà natychmiast po posi∏ku,
szczególnie jeÊli u˝ywano jej z
majonezem, jajkami, rybà, itd...;
b) nie rozpryskiwaç na niej Êrodków
myjàcych;
Zalecenia na zakoƒczenie
programu
c) nie pozostawiaç jej w stycznoÊci z
innymi metalami.
■ Aby uniknàç ewentualnych Êladów
kropli spadajàcych z koszyka górnego,
nale˝y tu˝ po zmywaniu wyjmowaç w
pierwszej kolejnoÊci koszyk dolny.
93
■ JeÊli pozostawimy na jakiÊ czas naczynia
w zmywarce nale˝y lekko uchyliç
drzwiczki aby u∏atwiç krà˝enie powietrza i
poprawiç warunki wysychania.
■ W celu usuni´cia plam, zaleca si´ zastosowaç
Êrodek cierny o bardzo drobnej ziarnistoÊci.
Nie nale˝y stosowaç substancji zawierajàcych
chlor ani druciaków.
CZYSZCZENIE NA ZEWNÑTRZ
I KONSERWACJA ZMYWARKI
■ Do mycia zewn´trzej strony zmywarki
nale˝y
u˝ywaç
tylko
szmatki
zmoczonej ciep∏à wodà, bez Êrodków
odt∏uszczajàcych i szorstkich.
■ Zmywarka nie wymaga ˝adnej specjalnej
konserwacji, gdy˝ zbiornik myjàcy jest
samooczyszczajàcy si´.
■ Nale˝y okresowo, za pomocà wilgotnej
gàbki, czyÊciç uszczelk´ gumowà
w drzwiczkach aby wyeliminowaç
ewentualne Êlady odpadków lub Êrodka
do p∏ukania.
■ Aby w pe∏ni zagwarantowaç usuwanie
drobnych osadów wapienia lub brudu
zaleca si´ dokonywaç okresowo pe∏nego
zmywania poprzez wlewanie na dno
pojemnika szklanki octu i ustawienie
programatora na zmywanie delikatne.
■ JeÊli mimo normalnego czyszczenia
p∏ytki i filtru zauwa˝amy, ˝e naczynia lub
garnki nie sà wystarczajàco dobrze
zmyte lub wyp∏ukane, nale˝y sprawdziç
czy otwory w obrotowych ramionach
spryskujàcych (Rys. A “5”) nie sà zatkane.
1
2
JeÊli wymagajà one czyszczenia nale˝y
dokonaç tego w sposób nast´pujàcy:
1. Aby zdjàç rami´ górne nale˝y obróciç
ramieniem myjàcym a˝ wpust ustawi
si´ w pozycji ukazanej przez strza∏k´
(Rys. 1b). Nale˝y popchnàç je ku górze i
utrzymujàc nacisk odkr´ciç obracajàc
nim w kierunku zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara (Rys. 1) (aby je
za∏o˝yç nale˝y powtórzyç te operacj´
lecz obróciç w kierunku przeciwnym),
podczas gdy rami´ dolne mo˝na zdjàç
pociàgajàc je po prostu ku górze (Rys. 2);
2. Umyç ramiona obrotowe pod strumieniem
wody usuwajàc odpadki zatykajàce
dysze;
3. Na zakoƒczenie operacji umieÊciç
ramiona obrotowe ponownie w tej samej
pozycji, pami´tajàc aby w przypadku
ramienia górnego wpust znalaz∏ si´ we
w∏aÊciwej pozycji, dokr´cajàc go do
oporu.
■ Wanna zmywarki jak te˝ wewn´trzna
strona drzwiczek wykonane sà ze stali
nierdzewnej. JeÊli mimo to zauwa˝ymy
plamy tlenków, to pochodzà one jedynie
z nadmiernego wyst´powania w wodzie
soli ˝elaza.
1b
PO U˚YCIU
94
Po ka˝dym zmywaniu nale˝y zamknàç
kurek doprowadzajàcy wod´ aby odciàç
zmywark´ od instalacji wodnej i przycisnàç
przycisk Start/Stop, co zapewni odci´cie jej
od zasilania elektrycznego.
JeÊli zmywarka ma pozostawaç przez
d∏u˝szy czas bezczynna, konieczne jest
wykonanie nast´pujàcych czynnoÊci:
1. Wykonaç program zmywania bez
∏adowania naczyƒ, lecz ze Êrodkiem
myjàcym, co pozwoli odt∏uÊciç maszyn´.
2. Wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego.
3. Zamknàç kurek wejÊciowy wody.
4. Wype∏niç
odpowiedni
pojemnik
Êrodkiem do p∏ukania.
5. Pozostawiç drzwiczki uchylone.
6. Pozostawiç czyste wn´trze zmywarki.
7. JeÊli maszyna pozostawiona jest w
pomieszczeniu, w którym temperatura
jest ni˝sza ni˝ 0°C, woda pozosta∏a w
przewodach mo˝e zamarznàç. Dlatego
te˝ nale˝y doprowadziç temperatur´
otoczenia do wartoÊci wy˝szej od 0°C i
poczekaç oko∏o 24 godzin na ponowne
uruchomienie maszyny.
USUWANIE DROBNYCH USTEREK
JeÊli zmywarka nie dzia∏a, z pomocà wezwanego technika serwisowego
wykonaç nast´pujàce czynnoÊci sprawdzajàce:
NIEPRAWID¸OWOÂCI
1 - Maszyna nie dzia∏a dla
˝adnego programu
2 - Maszyna nie pobiera wody
3 - Maszyna nie odprowadza
wody
4 - Maszyna odprowadza wod´
w sposób ciàg∏y
5 - Nie obraca si´ rami´
PRZYCZYNY
ÂRODKI ZARADCZE
èle wetkni´ta wtyczka sieciowa
Wetknàç wtyczk´
Nie wciÊni´ty przycisk O/I
(Start/Stop)
Wcisnàç przycisk Start/Stop
Drzwiczki otwarte
Zamknàç drzwiczki
Brak zasilania w energi´
Sprawdziç
Patrz przyczyny Nr 1
Skontrolowaç
Zamkni´ty kurek z wodà
Otworzyç kurek
èle ustawiony programator
Ustawiç poprawnie programator
Zagi´ty przewód zasilajàcy
Wyprostowaç przewód.
Zatkany filtr przewodu zasilania w
wod´
Zatkany filtr
OczyÊciç filtr umieszczony na
zakoƒczeniu przewodu
zasilania w wod´
OczyÊciç filtr
Zagi´ty przewód odp∏ywowy wody
Wyprostowaç przewód.
Nieprawid∏owe przed∏u˝enie
przewodu odp∏ywowego wody
Podczas przed∏u˝ania przewodu
odp∏ywowego post´powaç zgodnie z
instrukcjà
Przewód odp∏ywowy skierowany
do rury w Êcianie nie ma
odpowietrzenia
Wezwaç wykwalifikowanego
technika
Przewód w po∏o˝eniu zbyt niskim
UnieÊç do 40 cm koƒcówk´ przewodu
odp∏ywowego.
Zbyt du˝o Êrodka myjàcego
Zmniejszyç iloÊç Êrodka myjàcego.
Zastosowaç specjalny Êrodek myjàcy.
JakiÊ przedmiot przeszkadza w
obrocie ramienia
Skontrolowaç
P∏ytka filtrujàca i filtr zatkane przez
nieczystoÊci
OczyÊciç p∏ytk´ i filtr
obrotowe
6 - W zmywarkach elektronicznych
bez wyÊwietlacza: jedna lub
dwie kontrolki migajà szybko.
Zamkni´ty kurek dop∏ywu wody
95
Wy∏àczyç maszyn´. Otworzyç kurek.
Ponownie w∏àczyç cykl
prania
NIEPRAWID¸OWOÂCI
PRZYCZYNY
ÂRODKI ZARADCZE
Patrz przyczyny Nr 5
Skontrolowaç
Dno garnków nie jest dok∏adnie
umyte
Zbyt uporczywie przyczepione resztki
jedzenia, które nale˝y zdjàç przed
zmywaniem w zmywarce
Brzeg garnków nie jest dok∏adnie
umyty
Lepiej u∏o˝yç garnki
Dysze ramion spryskujàcych cz´Êciowo zatkane
Zdemontowaç ramiona
spryskujàce odkr´cajàc mocujàcà
nakr´tki mocujàce zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazówek zegara i
umyç je pod kranem.
Naczynia nie sà dobrze roz∏o˝one
Nie uk∏adaç naczyƒ zbyt ciasno
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego zanurzona jest w
wodzie
Koƒcówka przewodu
odp∏ywowego nie powinna dotykaç
powierzchni wody odprowadzanej.
Ârodek myjàcy nie jest prawid∏owo
dawkowany, jest stary lub zbrylony.
Zwi´kszyç dawk´ zale˝nie od
stopnia zabrudzenia lub wymieniç
Êrodek myjàcy.
Korek pojemnika z solà nie jest
dok∏adnie zakr´cony.
Dokr´ciç do oporu.
Wybrany program zmywania jest
zbyt s∏aby.
Wybraç program bardziej
skuteczny.
Naczynia w koszyku dolnym nie sà
umyte.
Wy∏àczyç przycisk po∏owicznego
za∏adunku.
8 - Zmywarka nie pobiera
Sztuçce, talerze, garnki przesz
kadzajà w prawid∏owym otwarciu
pojemnika na detergent.
Za∏adowaç naczynia w zmywarce
prawid∏owo, uwa˝ajàc by nie
przeszkadza∏y w otwieraniu si´
pojemnika na detergent.
9 - ObecnoÊç bia∏ych plam na
Woda zasilajàca jest szczególnie
twarda.
Sprawdziç poziom soli i Êrodka do
p∏ukania oraz wyregulowaç
dawkowanie, jeÊli nieprawid∏owoÊç
utrzymuje si´, poprosiç Dzia∏
Serwisowy o interwencj´.
Naczynia uderzajà o siebie.
Lepiej je rozmieÊciç w koszykach.
Obrotowe ramiona myjàce
uderzajà o naczynia.
Lepiej u∏o˝yç naczynia.
Brak obiegu powietrza
Pozostawiç drzwiczki maszyny
uchylone po zakoƒczeniu
programu zmywania co poprawi
warunki naturalnego wysychania.
Brakuje Êrodka nab∏yszczajàcego.
Uzupe∏niç Êrodek nab∏yszczajacy.
7 - Naczynia sà zmyte tylko
cz´Êciowo
detergentu lub pobiera go za
ma∏o
naczyniach
10 - Ha∏as podczas zmywania
11 - Naczynia nie sà dok∏adnie
wysuszone
Uwaga: Gdy jedna z cytowanych powy˝ej nieprawid∏owoÊci jest powodem z∏ego zmywania lub
niewystarczajàcego p∏ukania, niezb´dne jest r´czne zebranie brudów z naczyƒ gdy˝ operacja koƒcowa
spowoduje wyschni´cie zabrudzeƒ, których kolejne zmywanie w zmywarce nie by∏oby w stanie oczyÊciç.
JeÊli z∏e dzia∏anie zmywarki utrzymuje si´, nale˝y zwróciç si´ do Dzia∏u Serwisowego podajàc nazw´
modelu zmywarki, umieszczonà na tabliczce znamionowej znajdujàcej si´ po wewn´trznej stronie drzwiczek,
w cz´Êci górnej, lub na egzemplarzu gwarancji. Informacje te umo˝liwià
dokonanie szybszego i
skuteczniejszego serwisu.
Producent zrzeka si´ wszelkiej odpowiedzialnoÊci za b∏´dy w druku niniejszej instrukcji. Ponadto
zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian które uzna za u˝yteczne bez pogorszenia
podstawowych charakterystyk.
96
KAZALO
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
Nasveti za varno uporabo
Namestitev in prikljuãitev
Polnjenje posodice za sol
Nastavljanje vi‰ine zgornje ko‰are
Razporeditev posode v stroju
Podatki za testne laboratorije
Dodajanje detergenta v pomivalni stroj
Vrste detergentov
Dodajanje tekoãine za lesk v pomivalni stroj
âi‰ãenje filtrov
Praktiãni nasveti
Redno ãi‰ãenje in vzdrÏevanje
Odpravljanje manj‰ih motenj v delovanju
98
99
103
104
105
107
108
109
110
111
112
113
114
Slika A
5
1
4
2
3
Prosimo, da pozorno preberete to knjiÏico z navodili, saj vsebuje pomembne informacije
v zvezi s prikljuãitvijo, uporabo in vzdrÏevanjem pomivalnega stroja, ki jih morate
upo‰tevati za varno delovanje stroja. V tej knjiÏici pa boste na‰li tudi nekaj koristnih
nasvetov, s pomoãjo katerih boste v celoti izrabili moÏnosti, ki vam jih stroj ponuja.
KnjiÏico shranite, tako da vam bo pri roki tudi v bodoãe.
97
NAVODILA ZA VARNO
UPORABO
■ Na aparat se ne naslanjajte in ne sedajte
ali stopajte na odprta vrata, ker se stroj
lahko prevrne.
Upo‰tevati je potrebno osnovne varnostne
predpise, ki veljajo za vse gospodinjske
aparate.
■ Vrata stroja zapirajte; odprta vrata
pomenijo bi lahko povzroãila nezgodo.
OPOZORILO!
NoÏe in druge ostre in koniãaste
predmete zloÏite v ko‰arico s konico
obrnjeno navzdol, ali pa jih poloÏite na
ko‰aro.
Prikljuãitev
■ Prepriãajte se, da vtikaã pomivalnega
stroja ustreza vtiãnici na zidu. V nasprotnem
primeru mora vtikaã zamenjati ustrezno
usposobljena strokovna oseba, ki mora
hkrati preveriti, ãe kabli v hi‰nem
elektriãnem omreÏju ustrezajo prikljuãni
moãi va‰ega novega pomivalnega
stroja.
Vsakodnevna uporaba
■ Pomivalni stroj je namenjen uporabi v
gospodinjstvih.
■ Po postavitvi aparata se prepriãajte, da
le-ta ne stoji na kablu, oz. da kabel ni
po‰kodovan.
■ Odsvetujemo uporabo
razdelilcev ali podalj‰kov.
■ Pomivalni stroj je namenjen pomivanju
posode, ki je v rabi v gospodinjstvih.
V pomivalnem stroju ne smete pomivati
predmetov, na katerih so ‰e sledi bencina,
laka, jekla ali Ïeleza, oz. tak‰ne posode,
ki je bila v stiku s kemikalijami, kislinami
ali alkalnimi snovmi.
adapterjev,
■ âe je potrebno zamenjati prikljuãni
elektriãni kabel, mora to delo opraviti
strokovnjak poobla‰ãenega servisa.
■ âe je va‰a stavba opremljena s
sistemom za mehãanje vode, ni potrebno
dodati sol v posodo naprave za
mehãanje vode v pomivalnem stroju.
Varnost
■ Stroja se nikoli ne dotikajte, ãe imate
mokre ali vlaÏne roke ali stopala.
■ Jedilni pribor bo najbolje opran, ãe ga
postavite v ko‰arico z roãaji navzdol.
■ Stroja ne upravljajte bosonogi.
■ âe se pomivalni stroj pokvari ali opazite
nepravilnost v delovanju, ga izklopite,
zaprite pipo za vodo in ga ne posku‰ajte
sami popraviti. Popravila prepustite
ustrezno usposobljenim strokovnjakom
poobla‰ãenih servisov. Zahtevajte
uporabo originalnih rezervnih delov.
Neupo‰tevanje tega nasveta bi lahko
povzroãilo ‰e huj‰o okvaro stroja,
nestrokovna popravila pa pomenijo
veliko tveganje za uporabnika.
■ Ko Ïelite potegniti vtikaã iz vtiãnice,
nikoli ne vlecite za prikljuãni kabel,
ampak vedno primite za vtikaã in ga
potegnite iz vtiãnice.
■ Pomivalni stroj ne sme biti izpostavljen
atmosferskim vplivom (deÏ, sonce itd.).
■ Osebe (vkljuãno z otroci) z zmanj‰animi
fiziãnimi, zaznavnimi ali du‰evnimi
sposobnostmi ter osebe, ki nimajo
zadostnih izku‰enj ali predznanja, smejo
uporabljati aparat le pod nadzorom in z
navodili oseb, ki so seznanjene s pravilno
uporabo aparata in ki so odgovorni za
njihovo varnost.
OdsluÏeni aparati
Otroke med uporabo aparata nadzirajte.
Poskrbite, da se ne bodo igrali z aparatom.
■ Pomivalni stroji so izdelani iz materialov,
ki jih je mogoãe reciklirati, zato odpeljite
svoj odsluÏeni pomivalni stroj na ustrezno
deponijo. Tako boste ravnali okolju
prijazno.
■ Voda, ki ostane v pomivalnem stroju ali v
vdolbinah na posodah po pomivanju, ni
primerja za pitje.
■ Ko Ïelite zavreãi svoj odsluÏeni pomivalni
stroj, najprej snemite vrata, da se otroci
med igro ne bi mogli zapreti vanj.
98
NAMESTITEV IN PRIKLJUâITEV
APARATA
Prikljuãitev na elektriãno omreÏje
(Navodila za serviserje)
Ta aparat ustreza vsem mednarodnim
varnostnim predpisom.
Opremljen je z vtikaãem s tremi vtiãi z
ozemljitvijo, ki zagotavlja ustrezno ozemljitev
aparata.
■ Ko odstranite embalaÏo, prilagodite
vi‰ino stroja. Vodoraven poloÏaj je zelo
pomemben za pravilno delovanje aparata.
Nastavite vi‰ino nog tako, da stoji stroj
povsem ravno - nagib ne sme zna‰ati
veã kot 2 stopinji.
Pred prikljuãitvijo pomivalnega stroja se
prepriãajte:
■ âe je potrebno pomivalni stroj po
odstranjevanju embalaÏe premakniti
drugam, ga ne dvigajte za spodnji rob
vrat. Kot je to prikazano na sliki, najprej
nekoliko odprite vrata stroja ter ga
primite za zgornji rob.
1. da je vtiãnica pravilno ozemljena;
2. da je elektriãna napeljava brezhibna
in prenese dodatno obremenitev
skladno s podatki na plo‰ãici s podatki
na aparatu.
OPOZORILO!
Zagotovljena mora biti
ozemljitev proizvoda.
pravilna
V primeru neustrezne ozemljitve
boste ob dotiku kovinskih delov aparata
zaznali disperzijo elektriãnega toka
zaradi prisotnosti supresorja radijske
interference.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti
za ‰kodo ali po‰kodbe zaradi prikljuãitve
brez ozemljitve.
POMEMBNO
âe je aparat postavljen na preprogo
ali tekstilno talno oblogo pazite, da
je omogoãen pretoka zraka skozi
odprtine za zraãenje na dnu aparata.
Aparat je skladen z doloãili Evropske
gospodarske zbornice 73/23 in
89/336, nadomestnimi doloãili
2006/95 in 2004/108 ter kasnej‰imi
modifikacijami.
Vtikaã mora biti dostopen tudi po
namestitvi aparata.
99
Prikljuãitev pomivalnega stroja
na vodovodno omreÏje
1
POMEMBNO
Stroj prikljuãite na vodovodno
omreÏje s pomoãjo novih cevi.
Uporaba starih cevi ni dovoljena.
■ Dotoãno in odtoãno cev za vodo lahko
do aparata speljete z leve ali z desne
strani.
POMEMBNO
Pomivalni stroj lahko prikljuãite na
dotok hladne ali tople vode, vendar
temperatura pritekajoãe vode ne
sme presegati 60°C.
2
■ Tlak pritekajoãe vode mora biti med
0,08 MPa in 0,8 MPa. âe je pritisk vode
pod najniÏjo dovoljeno vrednostjo, se
posvetujte z va‰im poobla‰ãenim
serviserjem.
■ Dotoãno cev pomivalnega stroja privijte
na pipo, tako da lahko zaprete dotok
vode, kadar stroja ne uporabljte (sl. 1B).
■ Dotoãno cev dobro privijte na vodovodno
pipo z navojnim prikljuãkom velikosti 3/4"
(sl. 2).
■ Dotoãno cev "A" privijte na pipo "B" s
pomoãjo prikljuãka 3/4"; pazite, da je
spoj tesen.
3
■ âe je potrebno, lahko dotoãno cev
podalj‰ate na dolÏino do 2,5 m. Dalj‰e
cevi so na voljo pri poobla‰ãenih servisih.
■ âe vsebuje va‰a voda veliko apnenca,
lahko pri poobla‰ãenem servisu naroãite
dodatni filter (Kat. ‰t. 9226085 - sl. 3).
Med pipo "B" in dotoãno cev "A" vstavite
filter "D" in gumijasto tesnilo "C", kot je
to prikazano na sliki 3.
■ V primeru, da je vodovodna pipa, na
katero Ïelite prikljuãiti aparat, nova, ali
pa je dlje ãasa niste uporabljali, najprej
iztoãite toliko vode, da bo ta povsem
bistra in brez primesi neãistoãe. ·ele
nato na pipo privijte dotoãno cev aparata.
S tem boste prepreãili, da bi delci rje ali
peska, ki jih voda lahko vsebuje, zama‰ili
filter.
100
■ Zakrivljeni konec odtoãne cevi lahko
obesite na rob pomivalnega korita,
vendar morate paziti, da konec cevi ne
bo potopljen v vodo v koritu, saj bi v
nasprotnem
primeru
voda
med
delovanjem stroja tekla nazaj v stroj
(slika 4 Y).
Priklop odtoãne cevi
■ Konec odtoãne cevi namestite na stalni
odtok vode. Pri tem pazite, da cev ni
upognjena ali zvita, tako da lahko voda
neovirano odteãe (slika 4).
■ Notranji premer odtoãne cevi naj bo vsaj
4 cm in odmaknjen od tal vsaj 40 cm.
■ V primeru, da je pomivalni stroj vgrajen
pod delovno plo‰ão, namestite zakrivljeni
konec odtoãne cevi na najvi‰je mesto
neposredno pod delovno plo‰ão (slika 4 Z).
■ Priporoãamo uporabo sifona (slika 4 X).
■ Odtoãno cev je moÏno podalj‰ati do
dolÏine 2,5 m, ãe je poloÏena na vi‰ini
pod 85 cm od tal. Dalj‰e cevi so na voljo
pri poobla‰ãenih servisih.
■ Prepriãajte se, da dotoãna in odtoãna cev
za vodo nista upognjeni.
4
101
NAVODILA ZA VGRADNJO V
KUHINJSKI NIZ
Vgradnja pod kuhinjski pult
■ Veãina sodobnih kuhinj je opremljena s
kuhinjskim pultom, pod katerim stojijo
kuhinjske omarice in gospodinjski
aparati. V tem primeru snemite delovno
plo‰ão s pomivalnega stroja - odvijte
vijake zadaj pod delovno plo‰ão (slika 6a).
Vgradnja med dve kuhinjski
omarici
■ Pomivalni stroj je izdelan v standardni
vi‰ini 85 cm in je namenjen postavitvi v
kuhinjski niz med dve kuhinjski omarici
enake vi‰ine.
Natanãno vi‰ino in uravnavanje aparata
omogoãajo nastavljive noge.
POMEMBNO
Po snemanju delovne plo‰ãe
MORATE priviti vijake nazaj pod rob
na hrbtni strani stroja (sl. 6b).
■ Vrhnja plo‰ãa pomivalnega stroja je
odporna delovna povr‰ina iz umetne
mase. Obstojna je na vroãini, odporna
za rezanje in preprosta za ãi‰ãenje
(slika 5).
■ Vi‰ina stroja se s tem zniÏa na 82 cm,
kakor doloãa standard ISO, in ga lahko
potisnete pod kuhinjski pult, saj se toãno
prilega (slika 7).
Pritrjevanje okrasne plo‰ãe
(nekateri modeli)
Okvir vrat omogoãa name‰ãanje okrasne
plo‰ãe debeline do 5 mm naslednjih dimenzij:
591 mm ± 1
597 mm ± 1
·irina:
Vi‰ina:
5
6
a
a
b
7
b
598
Odpiranje vrat
556/573
Zapiranje vrat
Vrata pomivalnega stroja odprete tako, da
primete za roãaj in vrata povleãete k sebi.
âe odprete vrata med pomivanjem, elektriãno
varovalo samodejno prekine delovanje
aparata.
Ko‰ari s posodo potisnite do konca v stroj.
Prepriãajte se, da v stroju zloÏena posoda
ne ovira vrtenja pr‰ilnih rok. Nato zaprite
vrata; prepriãajte se, da so dobro zaprta.
POMEMBNO
Za pravilno delovanje aparata je
zelo pomembno, da vrat med
delovanjem stroja ne odpirate.
102
POLNJENJE POSODICE ZA SOL
Opozorilo za sol
■ Na dnu stroja je posoda za sol za
regeneracijo mehãalnika za vodo.
Nekateri modeli so opremljeni z opozorilno
luãko, ki opozarja, da je zmanjkalo soli.
■ Vedno uporabljajte samo namensko sol
za pomivalne stroje. Druge soli namreã
vsebujejo doloãeno koliãino netopnih
delcev, ki bi sãasoma vplivali na napravo
za mehãanje vode in poslab‰ali njeno
uãinkovitost.
To opozorilo je izvedeno na dva naãina:
■ Opozorilna luãka na stikalni plo‰ãi se
osvetli, ko je potrebno dodati sol v
posodo za sol.
■ Sol dodate tako, da odvijete pokrovãek
na posodi za sol in posodo napolnite s
soljo.
■ Pri nekaterih modelih je pokrovãek za
sol opremljen z zelenim premiãnim
plovcem (sl. 1a), ki je viden, dokler je v
posodi dovolj soli za regeneracijo. Ko pa
se zelena povr‰ina pomakne navzdol v
pokrovãek, je potrebno dodati sol.
■ Med dodajanjem soli v posodico se iz
nje v korito stroja vedno prelije nekaj
vode, kar je povsem normalno; sol
vsipajte v posodo, dokler ni polna. Nato
oãistite zrnca soli iz navoja in ponovno
privijte pokrovãek.
Spet drugi modeli pa so opremljeni s slepim
pokrovom (sl. 1b); pri teh je potrebno sol
dodajati obãasno skladno z nastavitvijo
mehãalnika vode.
■ Priporoãamo, da po dodajanju soli v
stroj zaÏenete kompleten program
pomivanja, ali program za pomivanje s
hladno vodo. V posodi za sol je prostora
za pribliÏno 1,5 do 1,8 kg soli.
Zalogo soli morate obãasno obnavljati;
pogostnost je odvisna od nastavitve
naprave za mehãanje vode.
POMEMBNO
Bele lise na posodi so obiãajno
najbolj zanesljiv znak, da je
zmanjkalo soli.
POMEMBNO
(Samo pri prvem polnjenju s soljo)
Ko pomivalni stroj prviã polnite s
soljo, morate na koncu v posodo za
sol doliti toliko vode, da se bo ta
prelila iz posode.
Slika 1
a
103
b
NASTAVITEV VI·INE ZGORNJE
KO·ARE
Naãin “A”
(Nekateri modeli)
Zgornjo ko‰aro je moÏno nastavljati po
vi‰ini. âe Ïelite v spodnji ko‰ari pomivati
kroÏnike s premerom med 27 in 31 cm, je
treba je zgornjo ko‰aro prestaviti v vi‰ji
poloÏaj. To storite na enega od spodaj
opisanih naãinov (odvisno od modela):
A
Naãin "A":
1. Obrnite zapori "A" navzven.
2. Izvlecite ko‰aro za posodo in jo namestite
v vi‰ji poloÏaj.
3. Vrnite zapori na svoje mesto.
V tem poloÏaju lahko zgornja ko‰ara sprejme
le posodo vi‰ine do 14 cm, premiãnih
nosilcev za skodelice ob straneh pa ne
morete uporabljati.
A
Naãin "B":
Naãin “B”
1
1. Izvlecite zgornjo ko‰aro.
2. Primite ko‰aro na obeh straneh in jo
dvignite navzgor (slika 1).
V tem poloÏaju lahko zgornja ko‰ara sprejme
le posodo vi‰ine do 14 cm, premiãnih
nosilcev za skodelice ob straneh pa ne
morete uporabljati.
2
a
PONOVNO SPU·âANJE KO·ARE:
b
1. Trdno primite ko‰aro na obeh straneh in
jo nekoliko dvignite (sl. 2a).
a
b
2. Nato jo poãasi spustite v pravilen
poloÏaj (sl. 2b).
3
OPOMBA: NIKOLI NE DVIGAJTE
KO·ARE SAMO NA ENI STRANI (sl. 3)!
Pozor!
Priporoãamo, da postavite ko‰aro v
ustrezen poloÏaj pred zlaganjem posode v
stroj.
104
Pravilen naãin zlaganja obiãajne posode v
stroj je prikazan na slikah 1 in 2.
RAZVR·âANJE POSODE
SPLO·NO
Zgornja ko‰ara (sl. 1)
Razvr‰ãanje posode v zgornjo
ko‰aro
1
■ Zgornja ko‰ara je opremljena s
premiãnimi nosilci, ki so zapeti ob
straneh ko‰are in ju lahko dvignete ali
spustite.
■ Nosilec v spodnjem poloÏaju je
namenjen odlaganju skodelic za ãaj in
kavo, noÏev in zajemalk. Nanj lahko tudi
varno obesite kozarce s peclji. Pod
nosilec pa zloÏite kozarce, skodelice in
kroÏniãke.
Zgornja ko‰ara (sl. 2)
■ Nosilec v zgornjem poloÏaju pa
omogoãa, da v ko‰aro zloÏite kroÏnike
(premer najveã 19 cm). KroÏnike zloÏite
pokonci, z dnom proti hrbtni strani
pomivalnega stroja, razmaknjeni pa naj
bodo toliko, dab o omogoãen neoviran
pretok vode med njimi.
2
■ Priporoãamo, da kroÏnike zlagate
skupaj po velikosti, saj na ta naãin
najbolje izkoristite prostor v ko‰ari.
■ KroÏnike lahko zloÏite v eno ali v dve
vrsti.
■ Priporoãamo, da veãje kroÏnike zloÏite
tako, da so nekoliko nagnjeni naprej, saj
tako laÏje potisnete ko‰aro v stroj.
Razvr‰ãanje posode v spodnjo
ko‰aro
■ Kozice, pekaãe, ju‰nike, sklede za
solato, pokrovke, servirne posode, plitve
in globoke kroÏnike zloÏite v spodnjo
ko‰aro.
■ Zgornja ko‰ara je zasnovana tako, da
zagotavlja maksimalno prilagodljivost;
vanjo lahko zloÏite kozarce, skodelice,
kroÏniãke ali manj‰e skledice.
■ Jedilni pribor zloÏite v plastiãno ko‰arico
za jedilni pribor z roãaji, obrnjenimi
navzgor, ter postavite ko‰arico v spodnjo
ko‰aro (sl. 6), pri tem pa pazite, da
jedilni pribor ne ovira vrtenje razpr‰ilne
roãice.
105
■ Spodnja ko‰ara je v sredini opremljena
z nastavljivim nosilcem (sl. 3 in 4).
Ta zagotavlja stabilnost posode in
omogoãa optimalno razporeditev tudi pri
pomivanju posode neobiãajne velikosti
in/ali oblike.
5
■ POLOÎAJ “A”: za obiãajno posodo,
predvsem kroÏnike brez kozic, solatnih
skled ipd.
■ POLOÎAJ “B”: za posodo, ki je sicer
obiãajne velikosti, a neobiãajnih oblik
(zelo globoke sklede, posodo oglate
oblike, kose brez obodov ipd.).
A
B
Pravilen naãin zlaganja obiãajne posode je
prikazan na sliki 6.
■ POLOÎAJ “C”: za velike kroÏnike in/ali
kroÏnike neobiãajnih oblik (pravokotne,
‰esterokotne, ovalne, kroÏnike za pizzo
ipd.).
Spodnja ko‰ara (sl. 6)
6
3
B
A
4
C
A
Posodo zloÏite v pomivalni stroj tako, da bo
imela voda dostop do vseh povr‰in, kar
zagotavlja dober rezultat pomivanja.
■ V spodnjo ko‰aro lahko zloÏite tudi
manj‰e kroÏniãke, kot je to prikazano na
sliki 5; v tem primeru mora biti drÏalo
potisnjeno v poloÏaj ("B").
âe v ko‰aro zloÏite obiãajno velike ali
veãje kroÏnike, pa naj bo drÏalo v
poloÏaju ("A").
POMEMBNO
Spodnja ko‰ara je opremljena z
varovalom, ki zagotavlja varnost pri
potegu ko‰are iz stroja. To je zelo
koristno, ãe je ko‰ara polna. Pri
dodajanju soli, ãi‰ãenju filtrov ipd. pa
morate ko‰aro do konca potegniti iz
stroja.
OPOZORILO!
âe v ko‰aro zloÏite kroÏniãke z nosilcem
v nepravilnem poloÏaju, bodo kroÏniãki
ovirali oziroma onemogoãili vrtenje
spodnjega razpr‰ilca.
Ko‰arica za jedilni pribor
Zgornji del ko‰are lahko snamete, kar
omogoãa prilagajanje vrsti jedilnega pribora.
106
Na sliki 7 je prikazan eden od naãinov.
Uporaba tretje ko‰are
■ Tretja ko‰ara je namenjena kosom, ki bi
v spodnji ali zgornji ko‰ari zavzeli preveã
prostora. Vanjo zloÏite manj‰e predmete,
predmete ploske oblike ali dolge
predmete. Tako v spodnji ko‰ari
pridobite dovolj prostora za veãje kose
ter lahko vanjo zloÏite kroÏnike in lonce.
Tretja ko‰ara (sl. 7)
7
■ V tretjo ko‰aro lahko zloÏite skodelice za
kavo in razliãne kroÏniãke, skledice,
kuhinjske noÏe in vilice, zajemalke in
velike Ïlice, strgala in dele kuhinjskih
aparatov (npr. rezila me‰alnika).
OPOZORILO!
Tretja ko‰ara NI namenjena jedilnemu
priboru! Ker ni opremljena z drÏali za
jedilni pribor, bi lahko posamezni
kosi padli v spodnjo ko‰aro
PODATKI ZA TESTIRANJE
Podatki za primerjalno testiranje in
merjenje glasnosti skladno s standardom
EN so na voljo na naslednjem naslovu:
■ Za optimalne rezultate pomivanja
priporoãamo, da posodo zloÏite tako,
dab o spodnja stran obrnjena proti
stropu pomivalnega stroja (npr.
kroÏniãke in skledice).
testinfo-dishwasher@candy.it
Ob zahtevanju podatkov prosimo navedite
ime modela in ‰tevilko pomivalnega stroja
(gl. tablico s podatki).
■ Tretjo ko‰aro enostavno odstranite iz
pomivalnega stroja – odstranite zapori,
ki sta na vodilih ko‰are spredaj.
■ Tretja ko‰ara zagotavlja maksimalno
prilagodljivost. Ker je razdeljena na tri
nagnjene dele in nima fiksnih drÏal,
lahko
posodo
zloÏite
vanj
na
najrazliãnej‰e naãine: samo skodelice
za kavo in kroÏniãke, ali skodelice za
kavo, skledice druge pripomoãke, ali
morda kroÏniãke, strgala in zajemalke …
107
DODAJANJE DETERGENTA V
POMIVALNI STROJ
Detergent
POMEMBNO
Zelo pomembno je, da uporabljate
samo namenske detergente za
pomivalne stroje; ti so lahko v obliki
pra‰ka, tekoãine ali tablet.
B
Ko odmerite potrebno koliãino detergenta,
zaprite pokrovãek - najprej ga potisnite v
smeri pu‰ãice 1 in nato v smeri pu‰ãice 2,
da se sli‰no zaskoãi.
"CALGONIT" zagotavlja zelo dobre rezultate
pomivanja in je na voljo v veãini trgovin.
Neustrezni detergenti, npr. tisti, namenjeni
roãnemu pomivanju, niso primerni za rabo
v pomivalnem stroju, saj ne vsebujejo
ustreznih snovi in onemogoãijo pravilno
delovanje stroja.
Polnjenje predalãka za detergent
Predalãek za detergent se nahaja na
notranji strani vrat (sl. A"2"). âe je
pokrovãek zaprt, pritisnite na jeziãek A in
pokrovãek se bo odprl.
Pokrov predalãka za detergent ostane po
konãanem pomivanju odprt in je tako
pripravljen na novo polnjenje.
Ker se detergenti med sabo zelo
razlikujejo, upo‰tevajte navodila proizvajalca
detergenta. Naj vas samo opozorimo, da
premalo detergenta pomeni slabo pomito
posodo, medtem ko preveã detergenta ne
pomeni, da je zato posoda bolje pomita, le
po nepotrebnem porabite veã detergenta.
OPOZORILO!
Ko zlagate posodo v spodnjo ko‰aro,
bodite pozorni, da kroÏniki ali ostala
posoda ne blokirajo predalãka za
detergent.
POMEMBNO
Ne pretiravajte z uporabo detergenta,
da ne bi po nepotrebnem onesnaÏevali
okolja.
Ustrezna koliãina detergenta je odvisna od
vrste posode in od stopnje umazanosti
posode. Koliãina detergenta, ki je potrebna za
enkratno pomivanje, zna‰a 20 do 30 g.
Odmerite jo v predelek predalãka, ki je
namenjen detergentu za pomivanje (B).
A
108
■ uãinkovitost detergentov, ki vsebujejo
tudi sredstvo za mehãanje vode/sol, je
odvisna od trdote vode na va‰em
obmoãju.
Prepriãajte se, da je trdota voda na
va‰em obmoãju znotraj obmoãja, v
katerem je detergent, ki ga Ïelite
uporabiti, uãinkovit; ti podatki so obiãajno
navedeni na embalaÏi detergenta.
VRSTE DETERGENTOV
Detergenti v tabletah
Detergenti v tabletah razliãnih proizvajalcev
se razliãno hitro raztapljajo. Obstaja moÏnost,
da v primeru, da izberete kratkotrajni
program pomivanja, nekateri detergenti v
tabletah ne bodo optimalno uãinkoviti, saj
se ne bodo do konca raztopili. âe
uporabljate detergente v tabletah,
priporoãamo, da izberete dalj‰e programme
pomivanja, da se detergent porabi v celoti.
âe uporabljate tak detergent, z rezultati
pomivanja pa niste zadovoljni, se
posvetujte s proizvajalcem detergenta.
POMEMBNO
Da bi dosegli zadovoljive rezultate
pomivanja, MORATE poloÏiti tableto
v del predalãka za detergente,
namenjen detergentu za glavno
pomivanje, in NE direktno v kad
stroja!
V doloãenih okoli‰ãinah lahko uporaba
kombiniranih detergentov povzroãi:
■ sledi vodnega kamna na posodi in v
pomivalnem stroju;
■ manj uãinkovito pomivanje in su‰enje.
Koncentrirani detergenti
Koncentrirani detergenti z niÏjo stopnjo
alkalnosti in z vsebnostjo naravnih
encimov, ki so namenjeni pomivanju pri
50°C, manj vplivajo na okolje in varujejo
tako posodo kot tudi pomivalni stroj.
Programi za pomivanje pri 50°C so razviti
namensko za popolno izrabo lastnosti
encimov za raztapljanje neãistoã, kar
omogoãa, da z uporabo koncentriranih
detergentov s pomivanjem pri niÏji
temperature doseÏemo enake rezultate kot
s programi za pomivanje pri 65°C.
POMEMBNO
Odpravljanje problemov, ki so direktna
posledica
uporabe
tovrstnih
detergentov, v garanciji ni vkljuãeno.
Upo‰tevajte, da bodo v primeru, da
uporabljate kombinirane detergente
"VSE v 1" opozorilne luãke za tekoãino
za lesk in za sol odveã (samo nekateri
modeli), zato jih ne upo‰tevajte.
âe se pojavijo problemi pri pomivanju in/ali
su‰enju posode, priporoãamo, da zaãnete
namesto kombiniranih detergentov ponovno
uporabljati
tradicionalne
proizvode
(detergent, sol in tekoãino za lesk). To
namreã zagotavlja pravilno delovanje
mehãalnika vode v pomivalnem stroju.
Kombinirani detergenti
Detergente, ki vsebujejo tudi sredstvo za
lesk, poloÏite v predelek predalãka za
detergente, namenjen detergentu za
glavno pomivanje. V tem primeru mora biti
predal za tekoãino za lesk prazen (ãe ni
prazen, pred uporabo kombiniranih
detergentov obrnite stikalo za doziranje
tekoãine za lesk na najniÏjo stopnjo).
V tem primeru priporoãamo:
■ da ponovno napolnite posodi za sol in za
tekoãino za lesk;
Kombinirani detergenti "VSE v 1"
■ enkrat zaÏenete obiãajen program za
pomivanje posode brez posode v stroju.
âe imate namen uporabljati kombinirane
detergente "VSE v 1" ("3 v 1"/"4 v 1"/
"5 v 1", itd.), ki torej vsebujejo tudi sol in
sredstvo za lesk, svetujemo naslednje:
■ pozorno preberete in upo‰tevate navodila
proizvajalca detergenta, ki so navedena
na embalaÏi;
109
Upo‰tevajte, da bo potem, ko zaãnete
ponovno uporabljati obiãajno sol za
pomivalne stroje, sistem spet v celoti
uãinkovit ‰ele po nekaj pomivanjih.
DODAJANJE TEKOâINE ZA
LESK V POMIVALNI STROJ
Tekoãina za lesk
Tekoãina za lesk, ki se samodejno odmeri
med zadnjim izpiranjem, pospe‰i su‰enje
posode in prepreãuje nastanek lis in
madeÏev na povr‰ini.
C
Polnjenje predalãka za tekoãino
za lesk
Posoda za tekoãino za lesk je na levi od
predalãka za detergent (sl. A "3").
Pokrovãek odprete tako, da pritisnete na
mesto z oznako in potegnete jeziãek za
odpiranje.
Vedno uporabljajte samo tekoãino za lesk
za pomivalne stroje. S pomoãjo okenca na
predalãku (C) se lahko prepriãate, koliko
tekoãine za lesk je ‰e v predalãku.
POLNO
temno
PRAZNO
svetlo
Nastavljanje doziranja tekoãine za
lesk (stopnje od 1 do 6)
Stikalo za nastavljanje doziranja (D) je pod
pokrovãkom; obraãate ga s pomoãjo
kovanca.
Priporoãamo stopnjo 4.
Vsebnost apnenca v vodi v veliki meri
vpliva na nastanek vodnega kamna in
uãinkovitost su‰enja.
Zato je zelo pomembno, da nastavite
ustrezno stopnjo in s tem zagotovite
doziranje ustrezne koliãine tekoãine za
lesk, saj boste le tako dosegli dobre
rezultate pomivanja.
âe po pomivanju na posodi opazite lise,
zmanj‰ajte nastavitev za eno stopnjo.
âe pa so na posodi bele pike, morate
nastavitev zvi‰ati za eno stopnjo.
D
110
âI·âENJE FILTROV
Filtrirni sistem (sl. A"4") je sestavljen iz:
srednje posodice, ki zadrÏuje veãje
odpadke;
1
ploske mreÏice, ki filtrira vodo za
pomivanje ter
mikrofiltra, ki se nahaja pod mreÏico.
Mikrofilter zadrÏi vse najmanj‰e delce in s
tem zagotovi brezhibno splakovanje.
■ Filtre preglejte po vsakem pomivanju in
z njih odstranite morebitne ostanke
hrane.
■ Filtre vzamete iz stroja tako, da zavrtite
roãico v smeri nasprotni smeri vrtenja
urinega kazalca (sl. 1).
■ Filter nato razstavite (sl. 2), da ga laÏje
oãistite.
2
■ Loãite srednjo posodico in plosko
mreÏico (sl. 3) in pomijte filtre pod
tekoão vodo. âe je potrebno, uporabite
krtaãko.
■ Pri strojih, ki so opremljeni s samoãistilnim
mikrofiltrom, vzdrÏevanje skorajda ni
potrebno - le vsaka dva tedna je
potrebno preveriti stanje filtrov. Kljub
temu priporoãamo, da se po vsakem
pomivanju prepriãate, da filtri niso
zama‰eni.
OPOZORILO!
Po ãi‰ãenju morate filtre pravilno
sestaviti in nato pravilno namestiti v
stroj; predvsem se prepriãajte, da je
ploska mreÏica pravilno name‰ãena
na dnu stroja.
3
Prepriãajte se, da ste filter pravilno
pritrdili nazaj (roãico obrnite v smeri
vrtenja
urinega
kazalca),
saj
nepravilno name‰ãeni filtri zelo
zmanj‰ajo uãinkovitost pomivanja.
POMEMBNO
Nikoli ne pomivajte brez filtrov!
111
PRAKTIâNI NASVETI
Nasveti za varãevanje
■ âe Ïelite pomivati vedno poln pomivalni
stroj, zlagajte vanj posodo po vsakem
obroku. Po potrebi lahko nastavite cikel
Hladnega predpomivanja. Na ta naãin
boste zmehãali in odstranili veãje kose
jedi, ki ostanejo na posodi. Cikel za
celotno pomivanje nastavite ‰ele takrat,
ko je stroj poln.
Navodila za bolj‰e rezultate
pomivanja
■ Pred zlaganjem posode v pomivalni stroj
odstranite ostanke hrane (kosti, lupine,
kose mesa ali zelenjave, kavno usedlino,
olupke, cigaretni pepel, zobotrebce ipd.),
sicer se lahko zama‰ijo filtri, odprtina za
odtekanje vode ali ‰obe na pr‰ilnih
rokah.
■ âe posoda ni zelo umazana, oziroma
stroj ni povsem poln, lahko izberete
varãni program pomivanja. Upo‰tevajte
navodila v razpredelnici programov.
■ Posode pred pomivanjem v stroju ne
izpirajte pod tekoão vodo.
âesa v stroju ne smete pomivati
■ Upo‰tevajte, da vsa posoda ni primerna
za pomivanje v pomivalnem stroju.
Svetujemo vam, da jedilnega pribora
in posode iz umetnih snovi, ki niso
odporne na toploto, jedilnega pribora z
lesenimi drÏali ali z drÏali iz umetnih
snovi, aluminijaste posode, kristala,
stekla z vsebnostjo svinca, pokrovk s
termostatom… ne pomivate v stroju,
razen ãe proizvajalec tega izrecno ne
dovoljuje.
■ Ponve in lonce z ostanki zaÏganih jedi
namakajte do zaãetka pomivanja v
raztopini pomivalnega sredstva.
■ Posodo namestite v stroj tako, da je
obrnjena navzdol.
■ Posodo zloÏite tako, da se ne dotika
med seboj. Rezultati pomivanja bodo
bolj‰i, ãe bo posoda pravilno zloÏena.
■ Za dobre rezultate je zelo pomembno,
kako je posoda zloÏena v stroju. âe je
moÏno, zloÏite posodo v stroj tako, da se
ne dotika.
■ Tudi barvne poslikave na nekaterih
posodah niso toplotno obstojne.
Priporoãamo, da njihovo obstojnost
preverite tako, da v stroju pomijete le en
tak‰en kos in se tako prepriãate, ãe so
barve obstojne.
■ Preverite, ali se lahko pr‰ilne roke prosto
vrtijo.
■ Srebrnega in obiãajnega jedilnega
pribora ne pomivajte skupaj, saj lahko
pride do kemiãne reakcije.
■ Pomivanje srebrne posode in jedilnega
pribora:
a) Srebro pomijte takoj po uporabi.
POMEMBNO
pri nakupu nove posode ali jedilnega
pribora se prepriãajte, da je pomivanje
v pomivalnem stroju dovoljeno.
b) Na tako posodo ali jedilni pribor ne
stresajte detergenta.
Koristni nasveti
c) Taka posoda ne sme priti v
neposreden stik z drugo kovino.
■ Najprej izpraznite spodnjo ko‰aro, da
kapljice iz zgornje ko‰are ne bi kapljale
na posodo v spodnji ko‰ari.
■ âe pustite posodo dlje ãasa v stroju,
pustite vrata odprta, tako da bo lahko
zrak kroÏil okoli posode; posoda se bo
bolje posu‰ila.
112
âI·âENJE IN VZDRÎEVANJE
1
■ Vrata in zunanje stene stroja redno ãistite z
blagimi ãistili. Nikoli ne uporabite ostrih
mreÏic ali grobih ãistil (npr. Vim, razne
kisline, topila).
1b
■ Pomivalni stroj ne potrebuje posebnega
vzdrÏevanja, saj se notranjost ãisti
samodejno. Z vlaÏno krpo redno ãistite
tesnilo na vratih, da odstranite ostanke
hrane in sledi tekoãine za lesk.
■ Redno ãistite tesnila vrat z vlaÏno krpo,
tako da odstranite neãistoão in sledi
tekoãine za lesk.
■ Obãasno lahko odstranite obloge vodnega
kamna ali neãistoão - v stroj vlijte
kozarec kisa ter izberete neÏni program
za pomivanje, pri ãemer naj bo stroj
prazen.
2
■ âe kljub rednemu ãi‰ãenju filtra opazite,
da posoda ni dobro pomita oz. ni
povsem suha, preverite, da niso morda
‰obe na pr‰ilnih rokah zama‰ene z
ostanki hrane (sl. A"5").
âe so zama‰ene, jih oãistite na naslednji
naãin:
1. najprej odstranite zgornjo pr‰ilno roko:
obraãajte jo, dokler se oznaka ne ujema
s pu‰ãico (slika 1), nato pa jo potisnite
navzgor (sl. 1b) in jo med potiskanjem
navzgor odvijte v smeri vrtenja urinih
kazalcev. Oãi‰ãeno namestite nazaj na
enak naãin v obratnem vrstnem redu.
Spodnjo pr‰ilno roko snamete tako, da jo
preprosto potegnete navzgor (slika 2).
PO KONCU POMIVANJA
Po vsakem pomivanju zaprite pipo za vodo
in izklopite stroj s pritiskom na tipko za
vklop/izklop.
âe pomivalnega stroja dlje ãasa ne boste
uporabljali, storite naslednje:
2. Pr‰ilni roki izperite pod tekoão vodo, da
se oãistijo ‰obe.
1. V prazen stroj odmerite malo detergenta
ter vklopite enega od programov, da se
notranjost oãisti.
2. Potegnite vtikaã iz vtiãnice.
3. Zaprite pipo za vodo.
4. Napolnite posodico s sredstvom za lesk.
5. Vrata stroja pustite priprta, da se stroj
zraãi.
6. Notranjost aparata mora ostati ãista.
7. âe je pomivalni stroj v prostoru, kjer se
temperatura lahko spusti pod 0°C,
obstaja nevarnost, da bo voda v stroju
zmrznila. V takem primeru prostor
najprej ogrejte, stroj pa vkljuãite ‰ele ãez
24 ur.
3. Na koncu namestite pr‰ilni roki nazaj v
stroj zgornjo zgoraj in spodnjo spodaj; ne
pozabite poravnati pu‰ãic in pravilno
namestite pr‰ilni roki nazaj v stroj.
■ Vsa notranjost pomivalnega stroja je
izdelana iz nerjaveãega jekla. Kljub temu
se lahko v notranjosti pojavljajo madeÏi,
ki so posledica oksidacije – vzrok zanjo
je lahko voda, ki vsebuje preveã Ïeleznih
soli.
■ Tak‰ne madeÏe lahko odstranite z blagim
sredstvom za poliranje nerjaveãega
jekla, ki ne sme vsebovati spojin klora.
Nikoli pa ne uporabljajte grobih ãistilnih
pripomoãkov, npr. gobic iz jeklene volne.
113
ODPRAVLJANJE MANJ·IH NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU
âe opazite nepravilnost v delovanju pomivalnega stroja, najprej posku‰ajte sami
odpraviti nepravilnost s pomoãjo nasvetov v spodnji razpredelnici. ·ele ãe vam to ne
uspe, pokliãite poobla‰ãeni servis.
MOTNJA
1. Stroj se sploh ne odziva.
2. Voda ne priteka v stroj.
3. Stroj ne izãrpava vode.
4. Voda sproti odteka iz
stroja.
5. Ne sli‰i se vrtenja pr‰ilnih
rok.
6. Pri elektronskih strojih brez
prikazovalnika: ena ali veã
svetilnih diod hitro utripa.
MOREBITNI VZROK
KAKO JO ODPRAVITE
Stroja niste prikljuãili na elektriãno omreÏje;
Potisnite vtikaã v vtiãnico.
Niste pritisnili na tipko za vklop.
Pritisnite tipko vklop/izklop.
Vrata stroja so odprta.
Zaprite vrata stroja.
Zmanjkalo je elektrike.
Preverite varovalko v vtikaãu,
hi‰no varovalko…
Preglejte vzroke pod toãko 1.
Preverite.
Pipa za dotok vode je zaprta.
Odprite pipo za dotok vode.
Gumb programatorja ni v pravem Obrnite ga v pravilen poloÏaj.
poloÏaju.
Dotoãna cev je zvita ali upognjena.
Zravnajte cev.
Filter dotoãne cevi ni pravilno
name‰ãen.
Oãistite filter na koncu cevi.
Filter je umazan;
Preglejte filter .
Odtoãna cev je pri‰ãipnjena;
Zravnajte odtoãno cev.
Podalj‰ek odtoãne cevi ni
pravilno prikljuãen.
Upo‰tevajte navodila za priklop.
Nastavek za priklop na zidu je
obrnjen navzdol, ne pa navzgor.
Poi‰ãite strokovno pomoã.
Odtoãna cev leÏi prenizko.
Cev mora biti vsaj 40 cm nad
tlemi.
Preveã detergenta.
Zmanj‰ajte koliãino detergenta.
Posoda onemogoãa vrtenje.
Preverite.
Zelo umazani filtri.
Oãistite filtre.
Pipa za vodo je zaprta.
IZklopite stroj. Odprite pipo za
vodo. Resetirajte program.
114
MOTNJA
MOREBITNI VZROK
KAKO JO ODPRAVITE
Gl. toãko 5.
Preverite
Dna kozic in loncev niso dobro
oprana.
âe se je jed prismodila, pred
pomivanjem v stroju posodo
namakajte.
Robovi kozic in loncev niso
dobro oprani.
Bolje zloÏite posodo v stroj.
Pr‰ilni roki sta delno zama‰eni.
Snemite ju in oãistite.
Posoda ni bila pravilno zloÏena.
Med posodo naj bo veã
razmaka.
Konec odtoãne cevi je v vodi.
Konec odtoãne cevi ne sme biti
v vodi.
Neustrezna koliãina detergenta;
star ali strjen detergent.
Poveãajte koliãino detergenta,
uporabite sveÏ detergent.
Neustrezen program pomivanja.
Izberite ustrezen program
pomivanja.
Posoda v spodnji ko‰ari ni
oprana.
Pritisnite na tipko za pomivanje
poloviãne koliãine posode.
8. Detergent ni bil doziran,
ali pa le delno.
Posoda v pomivalnem stroju
(jedilni pribor, lonec, kozica ipd.)
je onemogoãila odpiranje
predalãka za detergent.
Posodo razporedite tako, da ne
bo ovirala odpiranja predalãka
za detergent.
9. Bele lise na posodi.
Voda je pretrda.
Preverite, ãe je v stroju dovolj
soli in tekoãine za lesk. âe s
tem ne odpravite nepravilnosti,
pokliãite poobla‰ãeni servis.
10. Pomivanje je glasno.
Posoda tolãe ena ob drugo.
Pravilno zloÏite posodo.
Pr‰ilni roki tolãeta ob posodo.
Pravilno zloÏite posodo.
Neustrezen pretok zraka.
Vrata stroja po koncu
pomivanja pustite odprta, da se
posoda posu‰i na zraku.
Zmanjkalo je tekoãine za lesk.
Napolnite posodo za tekoãino
za lesk.
7. Posoda je slabo pomita.
11. Posoda ni povsem
suha.
OPOMBA
âe posoda iz kateregakoli zgoraj navedenega razloga ni dobro pomita, jo pomijte roãno.
Ostanki hrane se med postopkom su‰enja v pomivalnem stroju posu‰ijo in jih s ponovnim
pomivanju v stroju ne morete odstraniti.
Serviserju obvezno povejte serijsko ‰tevilko stroja, ki je navedena na plo‰ãici na stroju ali na
garancijskem listu. Na ta naãin boste olaj‰ali delo serviserju, va‰ pomivalni stroj pa bo hitreje
popravljen.
Proizvajalec in prodajalec dopu‰ãata moÏnost napak pri tisku te knjiÏice, za kar ne
odgovarjata.
Proizvajalec si pridrÏuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprej‰njega opozorila,
ãe spremembe ne vplivajo na osnovne znaãilnosti stroja.
115
CONTENTS
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
Safety advice
Setting up, installation
Loading the salt
Adjusting the upper basket
Loading the dishes
Information for test laboratories
Loading the detergent
Types of detergent
Loading the rinse aid
Cleaning the filters
Some practical hints
Routine cleaning and maintenance
Identifying minor faults
117
118
123
124
125
127
128
129
130
131
132
133
134
Fig. A
5
1
4
2
3
Please read the instructions in this booklet carefully because they contain important
information on how to install, use and maintain your dishwasher safely as well as
containing useful tips on how to make the most of it.
Keep this booklet safe for future reference.
116
■ The door should not be left in the open
position since this could present a potential
hazard ( es. tripping ).
SAFETY INSTRUCTIONS
There are certain basic safety rules
which are valid for any domestic
appliance.
■ Leaning or sitting on the open door of
the dishwasher could cause it to tip over.
Installation
WARNING !
Knives and other utensils with sharp
points must be loaded in the basket
with their points down or placed in a
horizontal position.
■ Make sure that the plug fitted to the
machine is compatible with the power
supply socket. If it is not, get a suitably
qualified person to fit the correct type,
and to make sure that the cables to the
mains socket are able to cope with the
power rating of the appliance.
Daily use
■ Ensure that the dishwasher does not
crush power cables.
■ This appliance is be designed for domestic
use only.
■ In general it is not advisable to use
adaptors, multiple plugs and/or extension
cables.
■ The dishwasher is designed for normal
kitchen utensils.
Objects that have been contamined by
petrol, paint, traces of steel or iron,
corrosive chemicals, acids or alkalis
must not be washed in the dishwasher.
■ Should it be necessary to replace the
supply cord, call the After Sales Service
Centre.
■ If there is a water softening device installed
in the home there is no need to add
salt to the water softener fitted in the
dishwasher.
Safety
■ Never touch the appliance when your
hands or feet are wet or damp.
■ Cutlery is washed best if it is placed in
the basket with the handles downwards.
■ Do not use when your feet are bare.
■ If the appliance breaks down or stops
working properly, switch it off, turn off the
water supply and do not tamper with it.
Repair work should only be carried out
by an approved service agent and only
genuine spare parts should be fitted. Any
failure to follow the above advice may
have serious consequences for the safety
of the appliance.
■ Do not remove the plug from the mains
supply socket by pulling the mains cable
or the machine itself.
■ Do not leave the appliance exposed to
the elements (rain, sun etc).
■ This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for
their safety.
Disposal
■ The dishwasher has been made from
materials which can be recycled so that it
can be disposed of in an environmentally
friendly way.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
■ If you wish to dispose of an old dishwasher
be careful to remove the door to
eliminate the risk of children becoming
trapped inside it.
■ Water left in the machine or on the
dishes at the end of the wash programme
should not be swallowed.
117
INSTALLATION
Electrical connection
(Technical notes)
This appliance complies with international
safety standards, and is fitted with a 3 pin
plug with earth connection to ensure
complete earthing of the product.
■ After unpacking, adjust the height of the
dishwasher. For the dishwasher to work
correctly it must be level. Adjust the feet
so that the machine does not tilt by more
than 2 degrees.
Before connecting the appliance to the
mains supply it is important to ensure:
■ If it you need to move the machine after
removing the packaging, do not try to lift
it by the bottom of the door. Follow the
instructions in the figure below. Open the
door slightly and lift the machine by
holding on the top.
1. that the supply socket is properly
earthed;
2. that your electricity supply is capable of
meeting the consumption requirements
listed on the rating plate of your
appliance.
WARNING!
Ensure that your product is properly
earthed.
In the absence of adequate earthing
you will notice that when touching
the metal parts of your appliance an
electrical dispersion can be felt, due
to the presence of a radio interference
suppressor.
Manufacturer declines all responsibility
for any damage due to non-earthing of
the machine.
IMPORTANT
When the appliance is located on a
carpet floor, attention must be paid to
ensure that there is no obstruction to
the bottom vents.
Appliance complies with European
Directives 73/23/EEC and 89/336/EEC,
replaced by 2006/95/EC and
2004/108/EC, and subsequent
amendments.
Make sure that the plug on the
appliance remains accessible after
installation.
118
Electrical connection (for U.K. only)
WARNING!
THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.
Plug your dishwasher into the power
socket.
Fuses and plugs
If the plug we supply does not fit :
This appliance should be used only on a
socket with a minimum rating of 13 Amp.
■ CUT IT OFF AND DESTROY IT!
You can't use it on other appliances, and
the exposed wires could be dangerous if
anyone plugged it in.
Our ready-fitted plug is already equipped
with a 13 amp fuse which is BS 1362 ASTA
approved.
■ Fit a suitable plug, as follows:
Connect
Any replacement should be exactly the
same.
to the terminal in the plug
If the fuse cover is lost, do not use the plug
until it is replaced.
Marked with the letter E,
Green and
yellow wire
A correct replacement fuse cover (obtainable
from your dealer or Electricity board) must
be the same colour as shown or named on
the insert on the base of the plug.
OR marked with the Earth
symbol,
OR coloured green,
OR coloured green and
yellow.
Marked N,
Blue wire
OR coloured black.
Marked L,
Brown wire
OR coloured red.
119
Water connection
IMPORTANT
The appliance must be connected to
the water mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not be reused.
1
■ The inlet and drain hoses can be directed
to left or right.
IMPORTANT
The dishwasher can be connected to
either cold or hot water, as long as it
is no hotter than 60 °C.
2
■ Water pressure must be between
0,08 MPa and 0,8 MPa. If the pressure is
below the minimum consult our service
department for advice.
■ The inlet hose must be connected to a
tap so that the water supply can be cut
off when the machine is not in use
(fig. 1 B).
■ The dishwasher is fitted with 3/4" threaded
connector (fig. 2).
■ Connect inlet hose “A” to water tap “B”
with a 3/4" attachment making sure that
it has been properly tightened.
■ If it is necessary, the inlet pipe can be
lengthened up to 2,5 m. The extension
pipe is available from the After Sales
Service Centre.
3
■ If limescale deposits or sand are present
in the water, it is advisable to obtain the
appropriate filter, art. 9226085, from the
After Sales Service Centre (fig. 3). The
filter “D” must be inserted between the tap
“B” and the inlet hose “A”, remembering
to fit the washer “C”.
■ If the dishwasher is connected to new
pipes or to pipes which have not been in
use for a long time run water through for
a few minutes before connecting the
inlet hose. In this way no deposits of
sand or rust will clog up the water inflow
filter.
120
■ The hose can be hooked over the side of
the sink, but it must not be immersed in
water, in order to prevent water from
being syphoned back to the machine
when this is in operation (fig. 4Y).
Connecting the outlet hose
■ The outlet hose should disharge into a
standpipe, making sure that there are no
kinks (fig. 4).
■ When installing the appliance under a
worktop the hose pipe clamp must be
attached to the wall in the highest possible
position under the worktop (fig. 4Z).
■ The standpipe must be at least 40 cm
above floor level and it must have an
internal diameter of at least 4 cm.
■ Check that there are no kinks in the inlet
and outlet hoses.
■ It is advisable to fit an anti-odour air trap
(fig. 4X).
■ If necessary the outlet hose can be
extended up to 2,5 m, provided that it is
kept at a maximum height of 85 cm
above floor level. The extension pipe is
available from the After Sales Service
Centre.
4
121
INSTALLATION IN FITTED
KITCHENS
Underneath existing work top
(when fitting beneath a work top)
Fitting between existing cabinets
■ In most modern fitted kitchens there is
only one single work top under which
cabinets and electrical appliances are
fitted. In this case remove the work top
of the dishwasher by unscrewing the
screws under the rear edge of the top
(fig. 6a).
■ The height of the dishwasher, 85 cm, has
been designed in order to allow the
machine to be fitted between existing
cabinets of the same height in modern
fitted kitchens. The feet can be adjusted
so that correct height is reached.
IMPORTANT
After removing the work top, the
screws MUST BE screwed again
under the rear edge of the top (fig. 6b).
■ The laminated top of the machine does
not require any particular care since it is
heatproof, scratchproof and stainproof
(fig. 5).
■ The height will then be reduced to 82 cm,
as scheduled by the International
Regulations (ISO) and the dishwasher
will fit perfectly under the kitchen
working top (fig. 7).
Fitting panels (some models only)
The frames around the door, allow decorative
panels to be fitted, up to 5 mm thick, and
with the following dimensions:
Width:
Height:
5
6
591 mm ± 1
597 mm ± 1
a
a
b
7
b
598
Opening the door
556/573
Closing the door
Put your hand into the recess and pull.
If the machine comes open while it is working,
an electrical safety device automatically
switches everything off.
Place the baskets in the machine.
Make sure that both the spray arms are
free to rotate and are not obstructed by
cutlery, crockery or pans. Close the door,
pressing on it to make sure it is firmly shut.
IMPORTANT
For the machine to work properly,
the door should not be opened while
it is in operation.
122
LOADING THE SALT
Salt loading indicator
Some models are provided with an indicator
light which signals salt consumption.
■ On the bottom of the machine there is a
container for the salt for regenerating
the softener.
The signal will appear according to one of
two systems:
■ It is important to use only a salt that is
specifically designed for dishwasher.
Other types of salt contain small quantities
of insoluble particles which over a long
period of time may affect and deteriorate
the softener performance.
■ an indicator light on the control panel
which will light up when it is necessary to
reload the salt container;
■ the salt container cap with a green
mobile light (fig. 1a) which remains
visible as long as there is enough salt for
regeneration purposes. When the green
surface is depressed inside the cap,
more salt must be loaded.
■ To add salt, unscrew the cap of the
container on the bottom and then refill
the container.
■ During this operation a little water will
overflow; but keep adding salt until the
container is full. When the container is
full, clean the thread of salt residue and
retighten the tap.
Other models are provided with a blind cap
(fig. 1b). In this case, the salt level must be
checked periodically, according to the
regulation of the water softener unit.
■ After loading the salt, it is recommended
running a complete washing cycle,
or COLD RINSE programme. The salt
dispenser has a capacity of between 1.5
and 1.8 kg and, for efficient use of the
appliance, it should be refilled from time
to time according to the regulation of the
water softener unit.
IMPORTANT
The appearance of white stains on
dishes is generally an important
sign that the salt container needs
filling.
IMPORTANT
(Only for first start up)
When the appliance is used for the
first time, after completely filling the
salt container, it is necessary to add
water until the container overflows.
Fig. 1
a
123
b
ADJUSTMENT OF THE UPPER
BASKET
Type “A”
(some models only)
If 27 cm to 31 cm plates are normally used,
load them onto the lower basket after the
upper basket has been placed in its upper
position and proceed as detailed below
(According to the models):
A
Type “A”:
1. Turn the front stops “A” outwards;
2. Take out the basket and remount it in the
upper position;
3. Replace the blocks “A” in their original
position.
Dishes that are bigger than 14 cm in
diameter can no longer be loaded onto the
upper basket and the mobile supports
cannot be used when the basket is in the
upper position.
A
Type “B”:
Type “B”
1
1. Pull out the upper basket;
2. Then grasp the basket from both sides
and lift it upwards (fig. 1).
Dishes that are bigger than 14 cm in
diameter can no longer be loaded onto the
upper basket and the mobile supports
cannot be used when the basket is in the
upper position.
2
a
b
ADJUST BASKET TO THE LOWER
POSITION:
a
b
1. Grasp the basket from both sides and lift
slightly upwards (fig. 2a);
3
2. Then slowly release into the correct
position (fig. 2b).
N. B. : NEVER LIFT OR LOWER THE
BASKET BY ONE SIDE ONLY (fig.3).
Attention :
it is advisable to adjust the basket before
loading the dishes.
124
LOADING DISHES
A standard daily load is represented in
figs. 1 and 2.
Upper basket (fig. 1)
Using the upper basket
1
■ The upper basket is provided with mobile
racks hooked to the sides of the basket,
which can be regulated into two positions:
upright and lowered.
■ In the lowered position the racks may be
used for such items as: tea and coffee
cups, kitchen knives and ladles. Also
glasses with stems may be safely hung
on the ends of the racks. Glasses, cups,
saucers and dessert plates may be loaded
under the racks.
Upper basket (fig. 2)
■ In the upright position the racks allow
you to load dinner plates and soup plates
up to a maximum diameter of 19 cm.
Plates should be loaded vertically with
the underside of the plate towards the
back of the dishwasher with a space
between each plate to allow water to
pass freely.
2
■ It is advisable that the plates loaded into
the dishwasher together be the same
size in order to utilize total basket capacity.
■ Plates may be loaded in a single row or
in two rows.
Using the lower basket
■ It is advisable to load large plates slightly
tilted towards the front to facilitate the
introduction of the basket into the
machine.
■ Saucepans, oven dishes, tureens, salad
bowls, lids, serving dishes, dinner plates
and soup plates can be loaded into the
lower basket.
■ The upper basket has been designed to
offer maximum flexibility in use and can
be loaded with glasses, cups, small
plates and small-sized bowls.
■ Place the cutlery in the plastic cutlery
holder with the handles pointing upwards
and place the cutlery holder on the lower
basket (fig. 6) making sure that the
cutlery does not get in the way of the
rotating arms.
125
■ The lower basket is fitted with a special
adjustable central rack (fig. 3 and 4).
This permits stable and optimum
loading, even when the size and/or
shape of the dishes is non-standard.
5
- POSITION “A”: for a standard load, or
one that excludes pans, salad bowls and
the like.
- POSITION “B”: for dishes which,
although standard size, have a particular
shape (very deep bowls, square dishes
or ones without borders etc.).
A
B
A standard daily load is represented in
fig. 6.
- POSITION “C”: for larger than average
flat plates and/or ones with nonstandard shapes (square, hexagonal,
oval, pizza dishes etc.).
Lower basket (fig. 6)
6
3
B
A
4
C
A
Please load the dishwasher sensibly to
ensure the best wash results.
■ Smaller plates (used for dessert plates
for example), can also be placed into the
lower basket as shown in the figure 5,
with the support flap placed outwards
("B").
For normal or large plates the flap must
be in the position ("A").
IMPORTANT
The lower basket has a safety-stop
device, for its safe extraction, also
especially useful with a full load.
For loading salt, cleaning filter and for
ordinary maintenance, the complete
extraction of the basket is necessary.
WARNING!
If the small plates are placed in the
basket with the support flap in the
incorrect position, the plates will
interfere with the lower spraying arm
preventing it to rotate.
Cutlery basket
126
The top of cutlery basket can be removed,
for enable various loading options.
A standard daily load is represented in
fig. 7.
Using the third basket
■ The third basket has been designed to
load items such as utensils of small
dimensions or flat and long shaped
items. By freeing the lower baskets from
these objects, loading big-size items
becomes more comfortable and easier,
making it possible for instance to load
plates and pots in the lower basket.
Third basket (fig. 7)
7
■ The third basket can be loaded with the
following items: coffee cups and side
plates, fruit or dessert cups, small bowls,
saucers, kitchen knives and forks, ladles
and large spoons, graters, and
accessories for small appliances (e.g.
food mixer blades).
ATTENTION!
The third basket is NOT designed for
loading cutlery. The absence of racks
for fixing cutlery could involve such
items being found in the lower
baskets.
INFORMATION FOR THE TEST
LABORATORIES
Please ask information required for
comparison testing and measuring noise
levels, according to EN normative, to the
following address:
■ In order to obtain optimum washing
results, it is advisable to load items with
their underside towards the ceiling of the
dishwasher (e.g. small plates and
bowls).
testinfo-dishwasher@candy.it
In the request, please specify model name
and number of the dishwasher (see rating
plate).
■ The third basket can be easily extracted
from the dishwasher, by removing the
front stops at the beginning of basket
tracks.
■ The third basket has been designed to
offer maximum flexibility in use. Due to
its partition in three tilted sections and
absence of fixed racks, it can be loaded
in numerous ways: only coffee cups and
side plates; or coffee cups mixed with
bowls and utensils; or again with side
plates, graters, and spoons.
127
LOADING THE DETERGENT
The detergent
IMPORTANT
It is essential to use a detergent
that is specifically designed for
dishwashers either in powder, liquid
or tablet form.
B
After pouring the detergent into the container,
close the lid, firstly pushing (1) and then
pressing on it (2) until you hear the click.
“FINISH” gives very good results and can
be easily obtained.
Unsuitable detergents (like those for
washing up by hand) do not contain the
proper ingredients for use in a dishwasher,
and stop the dishwasher from working
correctly.
Filling the detergent container
The detergent container is inside the door
(fig. A “2”). If the lid of the container is
closed, press the button (A) to open.
At the end of every wash cycle the lid is
always open and ready for the next time
the dishwasher is used.
Since not all detergents are the same the
instructions on the boxes of detergent can
vary. We should just like to remind users
that too little detergent does not clean the
dishes properly whilst too much detergent
will not produce better results and is also a
waste.
WARNING!
When loading the lower basket, please
ensure that the plates or others do not
obstruct the detergent dispenser.
The amount of detergent to be used varies
according to how dirty the dishes are and
on the type of dishes to be washed.
We advise using 20÷30 g of detergent in the
wash section of detergent compartment (B).
IMPORTANT
Do not use an excessive amount of
detergent and help limit damage to
the environment at the same time.
A
128
■ the effectiveness of detergents containing
the built in water softener/salt depends
on the hardness of your water supply.
Check that the hardness of your water
supply is within the effective range given
on the detergent packaging.
TYPES OF DETERGENT
Detergent tablets
Detergent tablets of different manufacturers
dissolve at different speeds, for this
reason, during short programmes, some
detergent tablets may be not fully effective,
because they are not completely dissolved.
If these products are used, is recommended
to choose longer programmes to guarantee
the complete use of the detergent.
If when using this type of product, you
don't get satisfactory washing results,
please
contact
the
detergent
manufacturer.
In certain circumstances use of combined
detergents can cause:
IMPORTANT
To get satisfactory washing results,
the tablets MUST be placed in the
wash section of the detergent
container and NOT directly in the
tub.
■ limescale deposits on dishes or in the
dishwasher;
■ a reduction in washing and drying
performance.
Concentrated detergents
IMPORTANT
Any problems which arise as a direct
result of the use of these products
are not covered by our warranty.
The concentrated detergents, with reduced
alkalinity and with natural enzymes, in
conjunction with 50°C wash programmes,
have a smaller impact on the environment
and they protect the dishes and the
dishwasher.
The 50°C wash programmes purposely
exploit the dirt-dissolving properties of the
enzymes, allowing therefore, with the use
of the concentrated detergents, to achieve
the same results of the 65°C programmes
but at a lower temperature.
Please note that using the "ALL in 1"
combined detergents, the rinse aid and
salt indicator lights (only used on
selected models) are superfluous, so you
must ignore the lights.
Combined detergents
If washing and/or drying problems occur,
we recommend you return to use traditional
separate products (salt, detergent and
rinse agent). This will ensure that the water
softener in the dishwasher operates
correctly.
The detergents that also contain the rinse
aid must be placed in the wash section of
the detergent container. The rinse aid
container must be empty (if it is not empty,
set the rinse aid regulator to lowest position
before using combined detergents).
In this case, we recommends that you:
■ refill both the salt and rinse aid container;
"ALL in 1" combined detergents
■ run one normal washing cycle without a
load.
If you are planning to use “ALL in 1” (“3 in 1 “/
“4 in 1”/ “5 in 1”, etc.) combined detergents i.e.
those with built in salt and/or rinse agent,
we would advise the following:
Please note that on return to the use of
conventional salt, a number of cycles will
be required before the system becomes
fully efficient again.
■ read carefully and follow the manufacturer’s
instructions given on the packaging;
129
LOADING THE RINSE AID
The rinse aid
The rinse aid, which is automatically
released during the last rinsing cycle, helps
the dishes to dry quickly and prevents
spots and stains forming.
Filling the rinse aid container
C
The rinse aid container can be found to the
left of the detergent container (fig. A "3").
To open the lid, push the reference mark
and, in the same time, pull the tab of
opening.
It is always advisable to use rinse aid that
is specifically designed for dishwasher.
Check the rinse aid level through the
indicator eye (C) which is located on the
dispenser.
FULL
EMPTY
dark
light
Regulating the rinse aid from 1 to 6
The regulator (D) is placed under the lid
and can be turned using a coin.
The recommended position is 4.
The limestone content of the water
considerably affects the formation of
limescale and the drying performance.
It is therefore important to regulate the
quantity of rinse aid to achieve good
washing results.
If, after the wash, streaks occur on the
dishes, decrease the amount by one
position. If whitish spots occur, increase the
amount by one position.
D
130
CLEANING THE FILTERS
The filter system (fig.A “4”) consists of:
1
a central container that traps the larger
particles;
a flat gauze that continuously filters the
wash water;
a micro filter, located beneath the gauze,
that traps the tiniest particles ensuring a
perfect rinse.
■ To achieve excellent results every time,
the filters should be checked and
cleaned after each wash.
■ To remove the filter unit, simply turn the
handle anticlockwise (fig. 1).
2
■ For ease of cleaning, the central container
is removable (fig. 2).
■ Remove the gauze filter (fig.3) and
wash the whole unit under a jet of
water. If necessary a small brush can
be used.
■ With the Self-cleaning Micro filter,
maintenance is reduced and the filter
unit need only be checked every two
weeks. Nevertheless, after each wash it
is advisable to check that the central
container and the gauze filter are not
clogged.
WARNING!
After cleaning the filters, make sure
that they are correctly reassembled
and that the gauze filter is properly
positioned at the bottom of the
dishwasher.
3
Make sure that the filter is screwed
back, clockwise, into the gauze, as
poor seating of the filter unit could
have an adverse effect on the
efficiency of the appliance.
IMPORTANT
Never use the dishwasher without
the filters.
131
PRATICAL HINTS
How to make savings
How to get really good wash
results
■ If you want the dishwasher to give a
complete wash, place the dishes in the
dishwasher at the end of each meal and
if necessary turn on the COLD RINSE
cycle to soften the food remains and
remove bigger particles of food from the
new load of dishes.
When the dishwasher is full start the
complete wash cycle programme.
■ Before placing the dishes in the
dishwasher, remove any remaining
food (bones, shells, pieces of meat or
vegetables, coffee grounds, skin of fruit,
cigarette ash, thooth picks etc. to avoid
blocking the filters, water outlet and
washing arm nozzles.
■ If the dishes are not very dirty or if the
baskets are not very full select an
ECONOMY programme, following the
instructions in the program list.
■ Try not to rinse the dishes before
loading them into the dishwasher.
■ If saucepans and oven dishes are
encrusted with the remains of burnt or
roast food, it is advisable to leave them
to soak before washing.
What not to wash
■ It should be remembered that not all
dishes are suitable for washing in a
dishwasher.We advise against using
the dishwasher to wash items in
thermoplastic, cutlery with wooden or
plastic handles, saucepans with
wooden handles, items in aluminium,
crystal, leaded glass unless otherwise
stated.
■ Place the dishes face downwards.
■ Try to place the dishes in such a way
that they are not touching one another.
If they are loaded properly you will get
better results.
■ After loading the dishes check that the
washing arms can rotate freely.
■ Certain decorations may fade. It is
therefore a good idea before loading the
whole batch to wash just one of the
items first so as to be sure that others
like it will not fade.
■ Pans and other dishes that have
particularly stubborn food particles or
remnants of burnt food should be left to
soak in water with dishwasher
detergent.
■ It is a good idea not to put silver cutlery
with non-stainless steel handles into
the dishwasher as there could be a
chemical reaction between them.
■ To wash silver properly:
a) rinse the silver immediately after
use, especially if it has been used for
mayonnaise, eggs, fish etc.;
IMPORTANT
When buying new crockery or
cutlery always make sure that they are
suitable for washing in a dishwasher.
b) do not sprinkle detergent onto it;
c) keep it separate from other metals.
Useful hints
■ In order to avoid any dripping from the
top rack, remove the lower rack first.
■ If the dishes are to be left in the
machine for some time, leave the door
ajar, to let some air circulate and to
improve the drying performance.
132
CLEANING AND
MAINTENANCE
1
1b
■ To clean the dishwasher outside, do not
use solvents (degreasing action) neither
abrasives, but only a cloth soaked with
water.
■ The dishwasher does not require special
maintenance, because the tank is
self-cleaning.
■ Regularly wipe the door gasket with a
damp cloth to remove any food remains
or rinse aid.
2
■ It is advisable to remove limestone
deposits or dirt periodically, by doing an
empty wash; pour a glass of vinegar on
the bottom of the tank and select the
light wash.
■ If, in spite of the routine cleaning of the
filters, you notice that the dishes or pans
are not properly washed or rinsed, check
that all the spray heads on the rotor
arms (fig. A “5”) are clear.
If they are blocked, clean them in the
following way:
WHEN CYCLE IS FINISHED
1. to remove the upper rotor arm, turn it
until it lines up with the stop marked
by the arrow (fig. 1b). Push it upwards
(fig. 1) and, keeping it pushed in,
unscrew it in a clockwise direction
(to reassemble it repeat the same
operation, but turn it anticlockwise).
The lower rotor arm can be removed
simply by pulling it upwards (fig. 2);
After every wash it is essential to turn off
water supply and to switch off the machine
by pressing the On/Off button to the off
position.
2. wash the rotor arms under a jet of water
to clear any blockage in the spray
heads;
1. do an empty wash with detergent in order
to clean the machine of any deposits;
If the machine is not going to be used for
some time, it is advisable to follow these
rules:
2. pull out the electric plug;
3. when you have finished, refit the rotor
arms in the same position, remembering
to re-align the arrow and screw into
position.
3. turn off the water tap;
4. fill the rinse aid container;
5. Ieave the door ajar;
■ Both the door lining and the tank lining
are in stainless steel; however, should
spots caused by oxidation occur, this is
probably due to a high level of iron salts
presents in the water.
6. keep the inside of the machine clean;
7. If the machine is left in places where the
temperature is below 0°C any water left
inside the pipes may freeze. Wait until
the temperature rises above zero and
then wait for about 24 hours before
starting up the dishwasher.
■ The spots can be removed with a mild
abrasive agent; never use chlorine
based materials, steel wool, etc.
133
IDENTIFYING MINOR FAULTS
Should the dishwasher fail to operate, before contacting the Service Centre, make
the following checks:
FAULT
1 - Machine completely dead
2 - Machine does not
draw water
3 - Machine does not
discharge water
4 - Machine discharges
water continuously
5 - Spray arms are not heard
to rotate
6 - On electronic appliances
without a display: one or
more LED flashing quickly.
CAUSE
REMEDY
Plug is not connected to wall
socket
Connect electric plug
O/I button has not been pressed
Press button
Door is open
Close door
No electricity
Check the fuse in the plug and
the electricity supply
See causes for no. 1
Check
Water tap is turned off
Turn water tap on
Programme selector is not at
correct position
Turn programme selector to
correct position
The inlet hose is bent
Eliminate the bends in the hose
The inlet hose filter is not
correctly connected
Clean the filter at the end of the
hose
Filter is dirty
Clean filter
Outlet hose is kinked
Straighten outlet hose
The outlet hose extension is
not correctly connected
Follow the instructions for
connecting the outlet hose
carefully
The outlet connection on the
wall is pointing downwards not
upwards
Call a qualified technician
Position of outlet hose is too
low
Lift outlet hose to at least 40 cm
above floor level
Excessive amount of detergent
Reduce amount of detergent
Use suitable detergent
Item prevents arms from rotating
Check
Plate and cup filter very dirty
Clean plate and cup filter
Water inlet tap turned off
Switch off the appliance.
Turn on the tap.
Re-set the cycle.
134
FAULT
CAUSE
See causes for no. 5
REMEDY
Check
Bottom of saucepans have not Burnt on food remains must
been washed well
be soaked before putting pans
in dishwasher
7 - Load of dishes is only
partially washed
Edge of saucepans have not
been washed well
Reposition saucepans
Spray arms are partially blocked
Remove spray arms by
unscrewing ring nuts clockwise
and wash under running water
The dishes have not been
properly loaded
Do not place the dishes too
closely together
The end of the outlet hose is in
the water
The end of the outlet hose
must not come into contact
with the outflow water
The incorrect amount of
Increase the measure
detergent has been measured
according to how dirty the
out; the detergent is old and hard dishes are and change detergent
The wash programme is not
thorough enough
Choose a more vigorous
programme
The lower basket dishes have
not been washed
Depress half load button
8 - Detergent not dispensed
or partially dispensed
Cutlery, dishes, pans, etc... stop Position dishes not to obstruct
the detergent dispenser opening the dispenser
9 - Presence of white spots
on dishes
Water is too hard
10 - Noise during wash
The dishes knock against one Re-check loading of dishes in
another
the basket
Check salt and rinse aid level
and regulate amount.
Should the fault persist,
Contact Service Centre
The revolving arms knock against Again re-check loading
the dishes
11 - The dishes are not
completely dry
Inadequate air flow
Leave the dishwasher door ajar
at the end of the wash program
to allow the dishes to dry naturally
Rinse aid missing
Fill the rinse aid dispenser
N.B.: Should any of the situations
occur and should the machine give a bad wash performance,
it is necessary to remove the
deposits from the dishes by hand since the final drying cycle hardens the deposits which a second wash
in the machine would not be able to remove.
If the malfunction continues contact a Service Centre quoting the serial number of the dishwasher.
This is found on the plaque on the inside of the dishwasher door at the top or on the guarantee.
This information will make it possible to take more effective action more quickly.
The manufacturers decline any responsibility for any printing mistakes in this instruction booklet.
They also reserve the right to modify their own appliances as necessary without altering the
essential characteristics.
135
Tento elektrospotfiebiã je znaãen˘ podle evropské smûrnice 2002/96/CE o odpadech z elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení
(WEEE).
Ujistûte se, Ïe byl tento v˘robek zlikvidován správnû, pomÛÏete tím vyhnout se pfiípadn˘m negativním následkÛm na Ïivotním
prostfiedí a zdraví, které by mohly nastat v pfiípadû chybného zacházení s v˘robkem po ukonãení jeho Ïivotnosti.
Symbol na v˘robku znamená, Ïe s tímto spotfiebiãem nelze zacházet jako s bûÏn˘m domácím odpadem. Musí b˘t doruãen
do nejbliωího sbûrného místa na recyklaci elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení.
Likvidace musí b˘t provedena v souladu s platn˘mi pfiedpisy pro Ïivotní prostfiedí t˘kající se likvidace odpadu.
Podrobnûj‰í informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto v˘robku dostanete na pfiíslu‰ném úfiadu vefiejné správy (odbor
ekologie a Ïivotního prostfiedí) nebo u va‰eho poskytovatele sluÏeb svozu odpadu nebo v obchodû, kde jste v˘robek zakoupili.
3 !, '( ( # 4 3* (0 " +'>3 # 2002/96EC $ $
' #** (WEEE).
(3 )+ ' >4 ", ( 7(3 * #+ + '( 4 0 ' 0 " )' " ' 7$ " " ( 0' " #", '# *' # ' ( # '4 $ , # + ' **$+ .
3* '$ + ' >4 *7#6 4" 4 4 ' >4 ( ' !' ( + ( # ! (*! '4 **.
(!+" ( ' !' ' ( # $ * # 3" )+" ) ) ='*).
$( ( ' !' ' *'( # )*+ * " '!" ' 7 !" $= " )+ ' **$+ .
: ' 4 " ' # " , $ * # 3" )+" ' >4 " ' ( ( # '3
#, # )+" 3 $* '4 '# ' *( 3 3.
Ovaj uredjaj je oznaãen u skladu s europskom smjernicom 2002/96/EZ-a o "otpadu elektriãne i elektronske oprema" (WEEE).
Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda moÏete pomoçi i Vi te tako sprijeãiti potencijalne negativne posljedice za okolinu i ljudsko
zdravlje koje inaãe mogu biti uzrokovane neodgovarajuçim odlaganjem ovog proizvoda.
Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne moÏe biti tretiran kao kuçni otpad.
Umjesto toga ovaj proizvod mora biti predan na odgovarajuçe sabirno mjesto za recikliranje elektriãne i elektronske opreme.
Odlaganje mora biti izvr‰eno u skladu s lokalnim ekolo‰kim propisima za odlagali‰ta otpada.
Za op‰irnije informacije o tretmanu, recikliranju ili kori‰tenju ovog proizvoda kao otpada, molimo da kontaktirate svoj lokalni gradski ured,
sluÏbu va‰eg lokalnog odlagali‰ta otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Erre az elektromos háztartási termékre az elektromos és elektronikai készülékek (WEEE) megsemmisítését szabályozó 2002/96/CE európai
elŒírás vonatkozik.
A termék élettartamának végén az elŒírásnak megfelelŒ megsemmisítéssel Ön elŒsegíti a környezet és az egyének
egészségkárosodásának elkerülését.
A terméken látható jelkép mutatja, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni; vigye el a legközelebbi elektromos és
elektronikus készülékeket újrafehasználás céljára gyıjtŒ helyre.
A megsemmisítésnek a hulladékok megsemmisítését szabályozó érvényes környezeti szabványok szerint kell történnie.
A terméknek mint hulladéknak, kezelése, gyıjtése, újrafelhasználása részletei felŒl kérjük érdeklŒdjön az illetékes hivatalban
(környezetvédelmi osztály), a háztartási hulladékgyıjtést végzŒ szoilgáltatónál vagy az üzletben ahol a terméket megvásárolta.
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/CE dotyczàcà Êmieci tworzonych przez zu˝yty sprz´t
elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do unikni´cia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Êrodowiska
naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z niew∏aÊciwej utylizacji takiego sprz´tu .
Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany tak samo jak inne Êmieci domowe.
Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych urzàdzeƒ elektrycznych i elektronicznych.
Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu Êmieci.
Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu Êmieci prosz´ skontaktowaç si´ z odpowiednim biurem
w departamencie Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z Zak∏adem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania, lub te˝ ze
sklepem w którym sprz´t zosta∏ zakupiony.
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which
could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable
collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste
disposal service or the shop where you purchased the product.
CZ
EL
HR
HU
PL
SL
EN
10.04 - 41033481
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko direktivo 2002/96 o odpadni elektriãni in elektronski opremi (WEEE).
S pravilnim naãinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreãiti morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih
lahko povzroãilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku oznaãuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiãajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno
zbirno mesto za predelavo elektriãne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.
Za podrobnej‰e informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov,
komunalno sluÏbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising