Candy | CDP 2D1145X | Candy CDP 2D1145X User manual

Candy CDP 2D1145X User manual
Perilica posuđa
Uputstva za upotrebu
CDP 2D1145W
CDP 2D1145X
9 kompleta
11 kompleta
funkcija pola kapaciteta
1) Informacije o sigurnosti i predostrožnosti...........1
Pročitajte ovaj priručnik
2) Brzi vodič za upotrebu .......................................... 2
3) Upute za upotrebu ...................................................3
Upravljačka ploča .......................................................3
Dijelovi perilice posuđa ........................................... ...3
Dragi korisniče,
Pažljivo proučite ovaj priručnik prije upotrebe perilice posuđa,
isti će vam pomoći u pravilnoj upotrebi i održavanju.
4) Prije prve upotrebe ..................................................4
Sačuvajte ga za kasniju upotrebu.
A Omekšavanje vode ...................................................4
Proslijedite ga eventualnom budućem vlasniku uređaja.
B Punjenje spremnika soli ............................................5
C Punjenje deterdženta..................................................6
D Vrste deterdženta ............ ..........................................7
Ovaj priručnik sadrži upute o mjerama predostrožnosti,
upravljanju, instalaciji, savjete za uklanjanje kvarova, itd.
5) Punjenje košara perilice posuđa .............................9
Prije kontaktiranja servisa
Kako biste riješili neke od uobičajenih poteškoća u radu, proučite
savjete o uklanjanju kvarova.
Ukoliko sami ne možete riješiti kvar, zatražite pomoć ovlaštenog
servisa.
Savjeti za a pranje pribora/posuđa
u perilici .....................................................................9
Upute prije ili nakon punjenja košara ................. ......9
Spremanje posuđa................................................ ...9
Metoda punjenja uobičajenog posuđa.................... ...10
6) Pokretanje programa pranja.....................................11
Tablica programa.......................................................11
Uključenje uređaja.......................................................11
Promjena programa....................................................12
Nakon završetka ciklusa pranja..................................12
7) Održavanje i čišćenje................................................13
Sustav filtracije ..........................................................13
Održavanje perilice posuđa ........................................14
NAPOMENA:
Proizvođač teži stalnom razvoju i unaprjeđenju proizvoda,
stoga može provesti promjene na uređaju bez prethodne najave.
Ovaj priručnik također možete dobiti od proizvođača ili
odgovarajuće trgovine.
8) Upute za instalaciju...................................................15
Postavljanje uređaja....................................................15
Spajanje na električni sustav.......................................15
Spajanje na vodovodnu mrežu....................................16
Pokretanje perilice posuđa............................................17
9) Savjeti za uklanjanje grešaka u radu.........................18
Prije kontaktiranja servisa..............................................18
Oznake grešaka ...........................................................19
Tehnički podaci.............................................................20
Punjenje košara u skladu sa Smjernicom En50242
1. VAŽNE INFORMACIJE O SIGURNOSTI
UPOZORENJE!
Prilikom upotrebe perilice posuđa, pratite niže
navedene mjere opreza
Uređaj je namijenjen za kućansku upotrebu i slične primjene poput:
- u kuhinjama za osoblje u prodavaonicama, uredima i ostalim radnim prostorima;
- na gospodarstvima;
- za goste hotela, motela i ostalih prostora stambenog tipa;
- u prenoćištima.
Uređaj mogu koristiti djeca s navršenih 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim,
osjetilnim i mentalnim sposobnostima i nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su
pod nadzorom ili upućene u način upotrebe i moguće opasnosti od strane osoba
odgovornih za njihovu sigurnost. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i
održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora. (Za EN60335-1 )
Uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima i nedostatkom iskustva i
znanja osim ako su pod nadzorom ili upućene u način upotrebe od osoba
odgovornih za njihovu sigurnost. (Za IEC60335-1)
Uređaj je namijenjen isključivo za unutranju upotrebu u kućanstvima. Kako ne bi došlo
do strujnog udara, izbjegavajte kontakt uređaja, utičnice ili utikača s vodom ili drugim
tekućinama.
Prije čišćenja i održavanja, uklonite utikač iz utičnice. Koristite mekanu vlažnu krpu i
blagi sapun, a potom ga obrišite suhom krpom.
UPUTE ZA UZEMLJENJE
Uređaj mora biti uzemljen. U slučaju kvara ili prekida u radu, uzemljenje će smanjiti
rizik strujnog udara prolazeći kroz putanju električne struje najmanjeg otpora. Uređaj
je opremljen kablom uz vodič i utikač s uzemljenjem.
Utikač mora biti uključen u odgovarajuću utičnicu koja je postavljena i uzemljena u
skladu s lokalnim regulativama.
Nepravilan spoj vodiča uzemljenja može uzrokovati rizik od strujnog udara. Ukoliko
sumnjate u ispravnost uzemljenja uređaja, potražite savjet ovlaštenog električara ili
servisa.
Ne mijenjajte utikač koji dolazi s uređajem; ukoliko ne odgovara utičnici, neka vam
ovlašteni električar postavi odgovarajuću utičnicu.
1
Perilicu posuđa nemojte oštetiti, ne sjedite ili stojite na vratima ili košari.
Ne uključujte perilicu posuđa ako plohe kućišta nisu pravilno spojene.
U toku rada perilice posuđa, pažljivo otvarajte vrata, postoji rizik od prskanja vode.
Ne postavljate teške predmete i nemojte stajati na vratima dok su otvorena. Uređaj
može pasti prema naprijed.
Prilikom umetanja posuđa za pranje:
1) Pažljivo postavite oštre predmete kako ne bi oštetili vratnu brtvu;
2) Upozorenje: Noževe i ostali kućanski pribor oštrih vrhova postavite oštricama
prema dolje ili ih postavite u vodoravan položaj.
Nakon završetka ciklusa pranja, provjerite da li je spremnik za deterdžent prazan.
Ne perite plastične predmete osim ako su deklarirani za pranje u perilici posuđa.
Ukoliko nemaju tu oznaku, provjerite preporuku proizvođača.
Koristite isključivo deterdžent i sredstva za ispiranje namijenjena za strojno pranje.
Ne koristite sapun, prašak za rublje ili deterdžent za ručno pranje u perilici posuđa.
Djecu treba držati pod nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem.
Zatvarajte vrata kako biste izbjegli rizik od spoticanja.
Ukoliko dođe do oštećenja kabla, isti mora zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili
druga ovlaštena osoba kako biste izbjegli opasnost.
Prilikom instalacije, pazite da ne dođe do pretjeranog savijanja kabla.
Izbjegavajte neodgovarajuću upotrebu postavki.
Uređaj spojite na odvod pomoću novog seta cijevi.
Maksimalan kapacitet pranja je 11 kompleta.
Maksimalan pritisak dovoda vode je 1 MPa.
Maksimalan pritisak odvoda vide je 0.04 MPa.
2
Zbrinjavanje uređaja
Ovaj uređaj označen je u skladu s Europskom direktivom
2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO).
OEEO sadrži zagađujuće tvari (koje mogu uzrokovati negativne
posljedice za okoliš) i osnovne materijale (koji se mogu ponovno
iskoristiti). Važno je OEEO podvrgnuti odgovarajućoj obradi,
kako bi se pravilno uklonile i zbrinule sve zagađujuće tvari, a
reciklirali svi korisni materijali.
Kako bi se osiguralo da OEEO ne postane ekološki problem,
pojedinci imaju važnu ulogu; nužno je pridržavati se nekoliko
jednostavnih pravila :
OEEO ne smije se tretirati kao kućanski otpad;
OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim odlagalištima kojima
upravlja lokalna samouprava ili ovlaštene tvrtke. U mnogim
zemljama, organizirano je sakupljanje krupnog otpada.
U mnogim zemljama, kod kupnje novog uređaja, stari možete
vratiti trgovcu koji ga je dužan preuzeti bez naknade, uz uvjet da
je uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.
UPOZORENJE!
Ambalaža može biti opasna za djecu!
Zbrinjavanje ambalaže i uređaja izvršite na odlagalištu predviđenom za
reciklažni otpad. Prije toga, odrežite glavni kabel i onemogućite otvaranje
vrata.
Kartonska ambalaža proizvedena je od recikliranog papira i njeno zbrinjavanje
izvršite na reciklažnom odlagalištu papira.
Brigom o pravilnom zbrinjavanju uređaja, pridonijet ćete prevenciji
potrencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih bi u
suprotnom moglo doći u slučaju nepravilnog odlaganja.
Za detaljnije informacije o recikliranju ovog uređaja, konktaktirajte nadležni
gradski ured, službu lokalnog odlagališta otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili
uređaj.
ZBRINJAVANJE: Ne odlažite uređaj kao nerazvrstani komunalni otpad. Nužno
je odvojeno odlaganje otpada za posebnu obradu.
3
2. Brzi vodič za upotrebu
Za detaljne
metode upravljanja, pomoć potražite u odgovarajućem dijelu priručnika.
Uključite uređaj
Napunite spremnik
za deterdžent
Provjerite razinu sjajila
Provjerite razinu soli
Napunite košare
Odaberite program
Pokrenite perilicu posuđa
Promjena programa
Otvorite vrata, pritisnite ON/OFF tipku kako biste uključili uređaj.
B.
Spremnik za deterdžent je unutar vrata.
Ako je spremnik zatvoren, pritisnite poklopac (A) za otvaranje.
Na završetku svakog ciklusa, spremnik ostaje otvoren za sljedeću
upotrebu perilice posuđa.
Mehanički indikator B
Uvijek se preporuča upotreba sjajila namijenjenog perilici posuđa.
Provjerite razinu sjajila kroz prozorčić indikatora (B) smještenog na spremniku.
(Samo kod modela sa sustavom omekšavanja vode).
Električni indikator na upravljačkoj ploči (ukoliko postoji).
Ako ne postoji svjetlosni indikator nedostatka soli (kod nekih modela),
možete sami procijeniti kada je potrebno napuniti spremnik prema broju
odrađenih ciklusa pranja.
Uklonite veće ostatke hrane. Omekšajte zagorene ostatke hrane u tavama, potom napunite košare.
Potražite upute za punjenje perilice posuđa.
zatvorite vrata.Okretanjem programatora odaberite željeni program (dok se uključi svjetlosni indikator programa).
(potražite dio priručnika Upute za upravljanje).
Otvorite dovod vode, Pritisnite Start/Reset tipka ,Uređaj odmah kreće s radom.
1. Jednom pokrenut program može se promijeniti samo na početku rada. U suprotnom, već je došlo do
otpuštanja deterdženta i vode. U tom slučaju, morate ponovno napuniti spremnik za deterdžent.
2. Pritisnite i držite Start/Reset tipku duže od 3 sekunde, za poništavanje pokrenutog programa.
3. Odaberite novi program.
4. Ponovno pokrenite perilicu posuđa.
UPOZORENJE!
Dodajte ostatak posuđa.
1. Lagano otvorite vrata da zaustavite rad perilice posuđa.
2. Nakon što se zaustave mlaznice, možete u potpunosti otvoriti vrata.
3. Dodajte ostatak posuđa.
4. Zatvorite vrata, perilica posuđa će nastaviti s radom za 10 sekundi.
Isključenje uređaja tijekom
ciklusa pranja.
Ako uređaj isključite tijekom trajanja ciklusa, a potom uključite, ponovno
odaberite program i podesite perilicu posuđa kao i prije isključenja.
Isključite uređaj
Nakon završetka ciklusa pranja, oglasit će se zvučni signal 8 puta.
Isključite uređaj pomoću ON/OFF tipke..
Zatvorite dovod vode,
ispraznite košare
Pažljivo otvorite vrata.
Kod otvaranja vrata može
doći do izlaska vruće pare!
Upozorenje: pričekajte par minuta (oko 15) prije spremanja posuđa kako biste izbjegli rukovanje vrućim
posuđem i priborom; time podložnijem lomljenju
Također će se i bolje osušiti. Pospremite posuđe, krenuvši od donje košare.
4
3. Upute za upravljanje
VAŽNO
Za najbolje rezultate rada perilice posuđa, prije prve upotrebe, proučite cjelokupne upute.
Upravljačka ploča
5.Start/Reset tipka:za pokretanje ili poništavanje programa.
1. Tipka za uključenje/isključenje i indikator: uključite/isključite
uređaj, svjetlosni indikator uključit će se kada i uređaj.
2.Tipka za odabir programa: pritisnite za odabir programa, nakon
čega će se uključiti odgovarajući svjetlosni indikator.
3.Tipka za odgodu početka pranja: pritisnite za odgodu pranja,
od 1 do 24h, pritisnite jednom kako biste dodali 1 sat.
6.Display: prikaz odabranog programa (uz uključenje
odgovarajućeg svjetlosnog indikatora), preostalog vremena
pranja i oznaka grešaka.
7.Svjetlosni indikator Express funkcije
Indikator nedostatka sjajila:
4. Express tipka: programi Brzi/Namakanje nemaju
Express funkciju. Nakon zatvaranja vrata, a prije pokretanja
programa, pritisnite Express tipku.
Indikator nedostatka soli:
Dijelovi perilice posuđa
Stražnji prikaz
Prednji prikaz
1
2
3
8
4
5
9
6
10
7
11
1
2
3
Gornja mlaznica
Košara za pribor
Gornja košara
4
5
6
7
8
9
Unutarnja cijev
Donja košara
Spremnik za sol
5
Spremnik za sjajilo
Gornja polica
Mlaznice
12
10
11
12
Filter
Sigurnosna unutrašnja cijev
Odvodna cijev
4.Prije prve upotrebe
Prije prve upotrebe uređaja:
A. Odredite stupanj omekšavanja vode
B. Dodajte1.5 kg specijalizirane soli za perilicu posuđa i potom vodom napunite spremnik za sol
C. Napunite spremnik za sjajilo
D. Napunite spremnik za sol
A. Omekšavanje vode
Stupanj omekšavanja vode morate ručno podesiti, pomoću reguatora tvrdoće vode.
Sustav za omekšavanje uklanja minerale i soli iz vode, koji mogu imati negativne učinke na rad uređaja.
Što je veći udio minerala i soli, voda je tvrđa.
Stupanj omekšavanja podesite u skladu s tvrdoćom vode u vašem području. Od lokalne uprave vodovoda možete dobiti informaciju o
tvrdoći vaše vode.
Podešavanje potrošnje soli
Perilica posuđa omogućuje podešavanje potrošnje soli ovisno o tvrdoći korištene vode, s ciljem da se optimizira i prilagodi stupanj
potrošnje soli.
Za podešavanje potrošnje soli, pratite niže navedene korake:
1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite i držite programa tipku duže od 5 sekundi kako biste podesili stupanj omekšavanja vode unutar 60
sekundi nakon uključenja uređaja .
3. Pritisnite programa tipku za odabir odgovarajućeg stupnja ovisno o vašem području, prikazat će se sljedeći
redoslijed: H3->H4->H5->H6->H1->H2;
4. Pritisnite ON/OFF tipku za konačan odabir željenog stupnja.
TVRDOĆA VODE
dH
fH
0~5
6-11
12-17
18-22
23-34
35-55
0~9
10-20
21-30
31-40
41-60
61-98
mmol/l
Clark
0~6
7-14
15-21
22-28
29-42
43-69
Položaj regulatora
Potrošnja soli
(gram/ciklus)
H1
H2
0
9
12
20
30
60
0~0.94
1.0-2.0
2.1-3.0
3.1-4.0
4.1-6.0
6.1-9.8
H3
H4
H5
H6
indikator
Napomena
1 dH=1.25 Clarke=1.78 fH=0.178mmol/l
dH: njemački stupanj
fH:
francuski stupanj
Clark: britanski stupanj
Napomena
Tvornička postavka: H3 (EN 50242)
Kontaktirajte lokalnu upravu Vodovoda za informaciju o tvrdoći vode.
NAPOMENA:
Ako vaš model nema sustav omekšavanja vode, preskočite ovaj dio.
SUSTAV OMEKŠAVANJA VODE
Tvrdoća vode razlikuje se ovisno o području. Ako perilica posuđa koristi tvrdu vodu, na posuđu i priboru će se taložiti kamenac.
Uređaj je opremeljen posebnim sustavom omekšavanja vode koji koristi spremnik za sol za eliminaciju kamenca i minerala iz
vode.
6
B. Punjenje spremnika za sol
Uvijek koristite sol namijenjenu perilici posuđa.
Spremnik za sol smješten je ispod donje košare i treba ga puniti kao navedeno:
Pažnja!
Koristite isključivo sol namijenjenu upotrebi u perilici posuđa! Druge će vrste soli, poput kuhinjske, oštetiti sustav za
omekšavanje vode. Proizvođač se odriče odgovornosti i ne priznaje jamstvo za štetu uzrokovanu upotrebom
neodgovarajuće soli.
Spremnik za sol punite samo kod pokretanja potpunih programa pranja.
Time ćete spriječiti nakupljanje zrnaca soli ili slane vode koja se može izliti na dno uređaja i uzrokova ti koroziju.
A
B
C
D
E
F
Nakon uklanjanja donje košare, maknite poklopac spremnika za sol. 1
Postavite kraj lijevka (dolazi uz uređaj) na otvor i dodajte 1,5 kg soli za perilicu posuđa.
Napunite spremnik vodom, uobičajeno je da se manja količina vode izlije iz spremnika. 2
Nakon punjenja, čvrsto zatvorite poklopac spremnika u smjeru kazaljke na satu..
Svjetlosni indikator nedostatka soli isključit će se nakon punjenja spremnika.
Odmah nakon punjenja spremnika, pokrenite program pranja (preporučamo brzi). U suprotnom, slana vode može oštetiti sustav filtracije,
pumpu i ostale bitne dijelove uređaja, čiji popravka jamstvo ne pokriva.
NAPOMENA:
1. Spremnik soli punite samo kada se na upravljačkoj ploči uključi svjetlosni indikator nedostatka soli.
S obzirom da brzina otapanja soli može varirati, svjetlosni indikator nedostatka soli može ostati uključen čak i ako je spremn
pun.
Ako na upravljačkoj ploči ne postoji svjetlosni indikator nedostatka soli (kod pojedinih modela), možete sami procijeniti kada je
potrebno dodati sol ovisno o broju odrađenih ciklusa pranja.
2. Ako dođe do izlijevanja soli, pokrenite brzi ili programa natapanja kako biste uklonili višak soli.
7
C. PUNJENJE DETERDŽENTA
Deterdžent
VAŽNO
Nužno je koristiti deterdžent posebno namijenjen za perilicu posuđa – praškasti, tekući ili u tabletama.
FINISH
proizvodi daju odlične rezultate i lako su dostupni na tržištu. Neodgovarajući deterdženti (poput onih za ručno pranje) ne sadrže
odgovarajuće sastojke za upotrebu u perilici posuđa i mogu ugroziti pravilan rad uređaja.
UPOZORENJE!
Kod punjenja donje košare, postavite tanjure
i ostalo posuđe da omogućuje otvaranje spremnika za deterdžent.
Punjenje spremnika za deterdžent
Spremnik za deterdžent nalazi se unutar vrata (slika A 2 ). Ako je spremnik zatvoren, pritisnite poklopac (A) za otvaranje.
Na završetku svakog pranja, spremnik ostaje otvoren i spreman za sljedeću upotrebu perilice posuđa.
Količina deterdženta ovisi o stupnju zaprljanosti i vrsti posuđa.
Preporučamo upotrebu 20/30 g deterdženta u spremniku (B).
Nakon punjenja spremnika, zatvorite poklopac, povlačenjem (1) i pritiskom (2) dok ne čujete „klik“.
S obzirom na različit sastav deterdženata, upute za njihovo korištenje mogu se razlikovati. Upozoravamo korisnike da premala količina deterdženta
neće učinkovito oprati posuđa, dok pretjerana količina neće dati bolje rezultate i predstavlja nepotrebno trošenje deterdženta.
VAŽNO
Ne koristite pretjeranu količinu deterdženta kako biste pridonijeli zaštiti okoliša.
8
D. VRSTE DETERDŽENATA
Deterdžent u tabletama
Deterdženti u tabletama različitih proizvođača otapaju se
različitom brzinom. Iz tog razloga, neke tablete
se ne mogu otopiti i postići potpunu učikovitost čišćenja kod kratkih programa. Za potpunu iskoristivost
deterdženta, preporučamo korištenje dužih programa.
VAŽNO
Za zadovoljavajuće rezultate pranja,
tablete je potrebno staviti UNUTAR spremnika za deterdžent,
a NE izravno u kadu perilice posuđa.
Koncentrirani deterdženti
Koncentrirani deterdženti, smanjene kiselosti i s prirodnim enzimima, u kombinaciji s programima na 50°C,
manje zagađuju okoliš i štite posuđe i perilicu. Programi pranja na 50°C koriste snagu enzima za otapanje
prljavštine i uz upotrebu koncentriranih deterdženata, kod nižih temperatura pranja, daju rezultate jednake
pranju na 65°C.
Kombinirani deterdženti
Deterdženti koji sadrže i sjajilo također se stavljaju u spremnik za deterdžent.
Spremnik za sjailo mora biti prazan (ukoliko nije, postavite regulator omekšavanja
vode na najnižu vrijednost prije upotrebe kombiniranih deterdženata).
"ALL in 1" kombinirani deterdženti
Ukoliko ćete koristiti ALL in 1 (3 in 1, 4 in 1, 5 in 1, itd.) kombinirane deterdžente, primjerice one s dodatkom soli i/ili sjajila,
preporučamo sljedeće:
Pažljivo pročitajte i pratite upute proizvođača navedene na pakiranju;
Učinkovitost deterdženata koji sadrže sjajilo/sol ovisi o tvrdoći vode.
Provjerite ulazi li vrijednost tvrdoće vaše vode unutar raspona učinkovitog djelovanja deterdženta.
Ukoliko kod korištenja ove vrste deterdženata ne postižete zadovoljavajuće rezultate pranja,
kontaktirajte proizvođača.
U određenim uvjetima, upotreba kombiniranih deterdženata može uzrokovati:
Naslage kamenca na posuđu ili perilici;
Smanjenu učinkovitost pranja i sušenja.
VAŽNO
Jamstvo ne pokriva eventualna oštećenja
nastala kao izravna posljedica korištenja takvih proizvoda.
Kod upotrebe "ALL in 1"kombiniranih deterdženata, svjetlosni indikatori nedostatka soli i sjajila
(samo kod pojednih modela) su suvišni, stoga ih ignorirajte.
Ukoliko se pojave problemi kod pranja i/ili sušenja, preporučamo da se vratite upotrebi klasičnih
odvojenih proizvoda (sol, sjajilo i deterdžent). Time ćete osigurati pravilan rad sustava za omekšavanje vode.
U tom slučaju, preporučamo da:
Napunite spremnik soli i sjajila;
Pokrenite jedan klasičan ciklus pranja bez posuđa.
Kod povratka na upotrebu klasične soli, bit će potreban određen broj ciklusa da sustav postigne potpunu učinkovitost.
9
PUNJENJE SPREMNIKA ZA SJAJILO
Sjajilo
Sjajilo, koje se automatski ispušta tijekom zadnjeg ciklusa ispiranja,
omogućuje brže sušenje posuđa i sprječava nastanak mrlja.
Punjenje spremnika za sjajilo
Spremnik za sjajilo nalazi se s lijeve strane spremnika za deterdžent (slika A "3") .
Za otvaranje spremnika, pritisnite označeni poklopac i istovremeno povucite za otvaranje.
Uvijek se preporuča upotreba sjajila posebno namijenjenog za perilicu posuđa.
Regulator sjajila (1 do 6)
Regulator (D) je smješten ispod poklopca i možete ga okretati lijevo-desno.
Preporučena vrijednost je 4. Količina kamenca u vodi znatno utječe na nastanak kamenca i učinkovitost sušenja.
Stoga je važno podesiti količinu sjajila za zadovoljavajuće rezultate pranja.
Ukoliko se, nakon pranja, na posuđu pojave linije, smanjite vrijednost za jedan položaj.
Ako se pojave bijele mrlje, povećajte vrijednost za jedan položaj.
10
5. Punjenje košara perilice posuđa
Preporuka
Razmotrite kupnju posuđa namijenjenog pranju u perilici posuđa.
Koristite blagi deterdžent.
Ukoliko je potrebno, potražite dodatne informacije od proizvođača deterdženta.
Za osjetljivo posuđe, odaberite program s najnižom mogućom temperaturom.
Kako biste izbjegli oštećenja, pričekajte da se posuđe i pribor ohlade nakon završetka programa.
Upute za pranje pojedinih vrsta posuđa/pribora
Neprikladno za pranje u perilici posuđa
Djelomično priklano
Pribor s drvenim, porculanskim ili
bisernim ručkama
Plastično posuđe neotporno na visoke temperature
Stariji pribor s ljepljenim dijelovima neotpornim
na visoke temperature
Pribor ili posuđe od više povezanih dijelova
Kositreno ili bakreno posuđe
Kristalno posuđe
Čelično posuđe podložno hrđanju
Drveni pladnjevi
Posuđe od sintetičkih vlakana
Neke vrste stakla mogu izgubiti sjaj nakon
većeg broja pranja
Srebrni ili aluminijski dijelovi mogu promijeniti
boju tijekom pranja
Gravirani uzorci mogu izblijediti uslijed
čestog pranja
Pripazite prije ili nakon punjenja košara
(Za najbolje rezultate rada perilice posuđa, pratite navedene upute za punjenje.
Dijelovi i izgled košara i košarica za pribor mogu se razlikovati ovisno o modelu.)
Uklonite veće ostatke hrane. Omekšajte zagorene ostatke hrane u tavama.
Nije potrebno ispirati posuđe pod mlazom vode.
Postavite posuđe u perilicu na sljedeći način:
1. Posuđe poput šalica, stakla, tava/lonaca, itd. postavite otvorom prema dolje.
2. Zaobljeno ili posuđe s udubljenjima postavite ukoso kako ne bi zadržavalo vodu.
3. Svo posuđe mora biti stabilno kako se ne bi preokrenulo.
4. Svo posuđe mora biti postavljeno na način da ne sprječava rotaciju mlaznica tijekom pranja.
NAPOMENA: Posuđe malih dimenzija nije preporučljivo prati u perilici budući da može ispasti iz košare.
Šuplje posuđe poput šalica, čaša, tava, itd. postavite otvorom prema dolje kako se voda ne bi skupljala unutar njih.
Posuđe ili pribor ne smije biti jedno unutar drugog ili se međusobno prekrivati.
Kako biste izbjegli oštećenje staklenog posuđa, ono se ne smije međusobno dodirivati.
Veće, najzaprljanije posuđe stavite u donju košaru.
Gornja košara namijenjena je osjetljivom i laganijem posuđu kao što su čaše i šalice.
Noževi dugih oštrica postavljenih prema gore mogu biti opasni!
Dugi i/ili oštri pribor poput noževa mora biti postavljen horizontalno u gornjoj košari.
Ne pretjerujte s količinom posuđa u perilici, kako biste osigurali odlične rezultate pranja i razumnu potrošnju energije.
Spremanje posuđa
Kako biste sprječili kapanje vode s gornje u donju košaru, preporučamo da prvo ispraznite donju, a potom gornju košaru.
11
Metoda punjenja uobičajenog posuđa
Punjenje donje košare
Punjenje gornje košare
Gornja košara namijenjena je osjetljivom i laganom posuđu
poput čaša, šalica, tanjurića, kao i tanjura, manjih zdjelica i
plitkih tava (ako nisu previše zaprljane). Postavite posuđe i
pribor na način da ih mlaz vode ne može pomaknuti.
Preporučamo postavljanje većeg i najzaprljanijeg posuđa u donju
košaru: poput lonaca, tava, poklopaca, tanjura i zdjelica, kao
prikazano na slici niže. Kako biste izbjegli zaustavljanje rotacije
gornje mlaznice, tanjure i poklopce stavite sa strane.
IN
IN
Pripazite da:
Lonci, zdjelice, itd. moraju uvijek biti postavljeni otvorom prema dolje.
Duboki lonci moraju biti nakošeni kako bi se omogućilo istjecanje vode.
Donja košara opremljena je podesivim rešetkama kako biste mogli postaviti veće lonce i tave.
Podešavanje gornje košare
Sklapanje rešetki za šalice
Visinu gornje košare možete podesiti kako biste dobili više
Za bolji položaj tava i lonaca, rešetkaste
prostora za veće posuđe u gornjoj i donjoj košari. Visinu gornje
police možete postaviti prema dolje
košare možete podesiti postavljanjem kotačića na različitu visinu. kao prikazano na desnoj slici.
Dugo posuđe i pribor postavite u gornju košaru kako ne bi ometalo
rotaciju mlaznica.
Niži položaj
Viši položaj
Sklapanje rešetki u donjoj košari
Za bolji položaj tava i lonaca,
rešetkaste police možete postaviti
prema dolje kao na slici desno.
Kotačići
Košara za pribor
Pribor postavite u odgovarajuću košaru u pravilan položaj, pazeći da se pritom međusobno ne dodiruje,
što može utjecati na pravilan rad perilice posuđa.
Za odlične rezultate čišćenja, postavite pribor u košaru na sljedeći način:
Pribor se ne smije međusobno dodirivati.
Oštre rubove postavite prema dolje.
Dugi pribor postavite u sredinu.
12
6. Odabir programa pranja
Tablica programa
NAPOMENA:
Program
P1
Intenzivni
P2
Standardni
(
) simbol označava da je potrebno napuniti spremnik za sjajilo.
Opis
programa
Za veoma zaprljano posuđe (lonci,
tave, itd.) uz zasušene ostatke.
Za uobičajeno zaprljano posuđe
(tave, tanjuri, čaše, lonci).
Tijek
ciklusa
Pretpranje (50°C)
Pranje (60°C)
Ispiranje
Ispiranje
Ispiranje (69°C)
Sušenje
Deterdžent
pretpranje/pranje
Ispiranje
Energija Voda
(Kwh)
(L)
5/22.5g
170
1.4
15.5
5/22.5g
180
1.1
12
5/22.5g
205
0.78
8
27.5g
125
0.75
12
27.5g
90
1.15
11. 5
27.5g
30
0.7
10
15
0.02
3.5
Pretpranje (45°C)
Pranje (55°C)
Ispiranje (66°C)
Sušenje
Trajanje
(min)
Sjajilo
Pretpranje
P3
ECO
(*EN50242)
P4
Staklo
P5
Dnevni
Standardni program, namijenjen
Pranje (50°C)
pranju uobičajeno zaprljanog posuđa, Ispiranje (58°C)
predstavlja najučinkovitiji program
Sušenje
prema potrošnji vode i energije za tu
vrstu posuđa.
Pretpranje
Za neznatno zaprljano i stakleno
posuđe.
Za uobičajeno zaprljano posuđe i
brzo pranje.
Pranje (40°C)
Ispiranje
Ispiranje (60°C)
Sušenje
Pretpranje (65°C)
Ispiranje
Ispiranje (66°C)
Sušenje
P6
Brzi
P7
Namakanje
Kratki program za neznatno
zaprljano posuđe i brzo pranje.
Pranje (55°C)
Ispiranje (50 °C)
Ispiranje (55 °C)
Ispiranje posuđa za pranje isti dan.
Pretpranje
NAPOMENA:
*EN 50242 : Ovaj program je testni ciklus pranja. Podaci za test usporedbe u sukladu su sa Smjernicom
EN 50242,kako slijedi:
Kapacitet: 11 kompleta
Položaj gornje košare: viši
Postavka sjajila: 6
Pl:0.8W ; Po: 0.3W .
Uključivanje uređaja
Pokretanje ciklusa pranja
1 Izvucite donju i gornju košaru, postavite posuđe i vratite ih natrag.
Preporuča se prvo napuniti donju, a potom gornju košaru (vidi dio priručnika Punjenje perilice posuđa).
2 Stavite deterdžent (vidi dio priručnika Sol, deterdžent i sjajilo).
3 Uključite utikač u utičnicu. Električni napon je 220-240 VAC /50 HZ, oznaka utičnice 10A 250VAC.
Pripazite da je dovod vode pod punim pritiskom.
4 Zatvorite vrata, pritisnite ON/OFF tipku i uključit će se odgovarajući svjetlosni indikator.
5 Pritiskom na tipku programa, programi se mijenjaju prema sljedećem redoslijedu:
P 3 => P 4 => P 5 => P 6 => P 7 => P1 => P2
Nakon odabira programa, display će prikazati PX. Potom pritisnite Start/Reset tipku, nakon čega uređaj počinje s radom.
13
NAPOMENA:
[ PX:P1-Intenzivni,P2-Standardni,P3-ECO,P4-Staklo,P5-Dnevni,P6-Brzi,P7-Namakanje]
Promjena programa
1 Jednom pokrenut program može se promijeniti samo na početku rada. U suprotnom, već je došlo do otpuštanja deterdženta i vode.
U tom slučaju, morate ponovno napuniti spremnik za deterdžent (vidi dio priručnika Punjenje deterdženta).
2 Pritiskom Start/Reset tipke zaustavlja se rad perilice, držite Start/Reset tipku duže od 3 sekunde za promjenu programa (vidi dio
priručnika Pokretanje programa),.
3 LED display prikazuje status perilice posuđa:
a) Display prikazuje PX i preostalo vrijeme pranja; ako ono iznosi više od 1h, sati i minute će naizmjenično treperiti.
b) Display prikazuje odgodu početka pranja, oznaka vremena iza točke „.“ treperi.
NAPOMENA:
Ako otvorite vrata tijekom trajanja programa,, perilica posuđa će zaustaviti ciklus pranja.
Svjetlosni indikator programa će prestati treperiti i zvučni signal će se oglasiti svake minute dok ne zatvorite vrata.
Nakon toga, perilica nastavlja s radom nakon 10 sekundi.
Ukoliko vaš model ima funkciju memoriranja, perilica će nastaviti s postojećim programom nakon isključenja i
uključenja električne energije.
Želite naknadno dodati posuđe?
Zaboravljeno posuđe možete dodati u bilo kojem trenutku, ali prije otvaranja spremnika za deterdžent.
1
2
Lagano otvorite vrata.
4
Zatvorite vrata.
Nakon što mlaznice prestanu s radom,
možete potpuno otvoriti vrata.
5
Pritisnite Start/Reset tipku, perilica posuđa će nastaviti s radom
nakon 10 sekundi.
3
Dodajte ostatak posuđa
Nakon završetka ciklusa pranja
Nakon završetka ciklusa pranja, oglasit će se zvučni signal (ugasit će se nakon 8 sekundi).
Isključite uređaj ON/OFF tipkom, zatvorite dovod vode i otvorite vrata perilice.
Pričekajte par minuta prije spremanaja posuđa kako biste izbjegli rukovanje vrućim posuđem i priborom, time podložnijem lomljenju.
Također će se i bolje osušiti.
Isključite perilicu posuđa
Svjetlosni indikator je uključen, ali ne treperi – program je završio s radom.
1. Isključite perilicu pritiskom On/Off tipke.
2. Zatvorite dovod vode!
Pažljivo otvorite vrata
Vruće posuđe podložno je lomljenju, zbog čega pričekajte 15 minuta da se ohladi prije spremanja.
Otvorite vrata, pričekajte par minuta.
Na taj način posuđe će se ohladiti i bolje osušiti.
Spremanje posuđa
Uobičajeno je da je perilica posuđa mokra iznutra.
Prvo ispraznite donju, a potom gornju košaru. Time ćete izbjeći kapanje vode s posuđa u gornjoj na donju košaru.
UPOZORENJE!
Opasno je otvarati vrata tijekom pranja,
vruća voda vas može opeći.
14
7. Čišćenje i održavanje
Sustav filtracije
Filter sprječava prodiranje većih ostataka hrane u pumpu.
Ostaci mogu začepiti filter, stoga ih je potrebno ukloniti.
Sustav filtracije sastoji se od grubog, ravnog (glavnog) i mikrofiltera.
Glavni filter
2
1
Posebna mlaznica usitnjava ostatke hrane u ovom
filteru i ispire ih u odvod.
Grubi filter
1
2
Grubi filter zaustavlja veće ostatke, poput kosti ili stakla
koji bi mogli začepiti odvod.
Kako biste ih uklonili, nježno pritisnite vrh filtera i izvadite ga.
3
Mikrofilter
3
Ovaj filter zadržava ostatke hrane i prljavštinu u sifonu
i sprječava njihovo taloženje na posuđu tijekom ciklusa pranja.
Održavanje filtera
Filter učinkovito uklanja ostatke hrane iz vode za ispiranje, čime omogućuje njenu ponovnu upotrebu tijekom ciklusa.
Za potpunu učinkovitost i najbolje rezultate pranja, filter je potrebno redovito čistiti. Preporuča se uklanjanje većih ostataka hrane iz filtera
nakon svakog pranja ispiranjem okruglog filtera i mrežice pod mlazom vode. Kako biste izvadili filter, povucite vrh filtera prema gore.
UPOZORENJE!
Perilica posuđa se ne smije koristiti bez filtera.

Nepravilna zamjena filtera može uzrokovati oštećenje perilice i posuđa

i smanjiti učinkovitost uređaja.
1
Open
Korak 1 Okrenite filter u smjeru obrnutom od kazaljke na satu,
2
Korak 2 podignite vrh filtera
NAPOMENA:
Kod ovog postupka od koraka 1 prema koraku 2, izvadit ćete filter.
Postupkom od koraka 2 do koraka 1, postavit ćete filter.
15
Napomene:
- Provjerite filter radi ostataka nakon svakog korištenja perilice posuđa.
- Uklanjanjem grubog filtera, možete izvaditi cijeli sustav filtracije.
Ukolnite ostatke hrane i očistite filter pod mlazom vode..
NAPOMENA: Cjelokupni sustav filtracije potrebno je očistiti jednom tjedno.
Čišćenje filtera
Za čišćenje grubog i mikrofiltera, koristite četku. Rastavite dijelove filtera kao prikazano na zadnjoj stranici i ponovno ga
sastavite i vratite u perilicu smještanjem u ispravan položaj i pritiskom prema dolje.
Pazite da prilikom čišćenja ne oštetite filtere jer
to može utjecati na nepravilan rad perilice posuđa.
UPOZORENJE!
Održavanje perilice posuđa
Upravljačku ploču možete očistiti vlažnom krpom.
Nakon čišćenja, temeljito je osušite.
Za vanjske dijelove, koristite sredstvo za poliranje.
Nikada ne koristite oštre predmete ili abrazivna sredstva na bilo kojem dijelu perilice.
Čišćenje vrata
Za čišćenje ruba vrata, koristite samo mekanu vlažnu krpu.
Ne koristite sredstva za čišćenje u spreju kako biste izbjegli prodiranje tekućine unutar brave i
električnih dijelova.
UPOZORENJE!

 Nikada ne koristite sredstva za čišćenje u spreju jer mogu oštetiti bravu i električne dijelove.
Ne koristite abrazivna sredstva ili grube papirnate ručnike jer mogu izgrebati

perilicu ili ostaviti mrlje.
Zaštita od zamrzavanja
Poduzmite zaštitne mjere protiv zamrzavanja tijekom zime.
Nakon svakog ciklusa pranja, učinite sljedeće:
1. Isključite perilicu posuđa iz električnog sustava.
2. Zatvorite dovod vode i odvojite dovodnu cijev od ventila.
3. Izlijte vodu iz dovodne cijevi i ventila. (koristite posudu za prikupljanje vode)
4. Spojite dovodnu cijev na ventil.
5. Odvojite filter od kade i spužvom upijte vodu u sifonu.
NAPOMENA: Ako zbog leda vaša perilica ne može raditi,
Molimo konraktirajte ovlašteni servis.
Čišćenje mlaznica
Kako ne bi došlo do začepljenja zbog tvrdoće vode,
mlaznice i nosače je potrebno redovito čistiti.
Open
Kako biste odvojili gornju mlaznicu, držite maticu
i okrenite mlaznicu u smjeru kazaljke na satu.
Kako biste odvojili donju mlaznicu, povucite je prema gore.
Operite mlaznice sapunom i toplom vodom te nježnom četkom.
Nakon temeljitog ispiranja, vratite ih na mjesto.
16
Održavanje perilice posuđa
Nakon svakog pranja
Kod duže pauze između korištenja
Nakon svakog pranja, zatvorite dovod vode i ostavite
vrata lagano otvorena kako biste izbjegli nakupljanje
vlage i stvaranje neugodnih mirisa.
Preporučamo pokretanje ciklusa pranja s praznom perilicom,
nakon čega isključite uređaj iz električnog sustava, zatvorite
dovod vode i ostavite vrata lagano otvorena.
Time ćete produžiti vijek trajanja brtvi i sprječiti neugodne mirise
unutar uređaja.
Isključivanje uređaja
Prije čišćenja ili održavanja, obavezno isključite utikač
iz utičnice.
Premještanje uređaja
Bez otapala ili abrazivnih sredstava
Kod pomicanja uređaj, držite ga u okomitom položaju.
Ako je nužno potrebno, možete ga položiti na stražnju stranu.
Ne koristite otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje vanjskih i
gumenih dijelova perilice.
Koristite isključivo krpu, sapun i toplu vodu.
Za uklanjanje mrlja u unutrašnjosti uređaja, koristite
vlažnu krpu i ocat ili specijalizirana sredstva za
čišćenje perilice posuđa.
Brtve
Jedan od uzroka neugodnih mirisa u perilici posuđa
ostaci su hrane unutar brtvi.
To možete sprječiti povremenim čišćenjem vlažnom spužvom.
8. Upute za intalaciju
Postavljanje uređaja
Postavite uređaj na željeni položaj. Stražnji dio treba biti smješten uz zid, a bočne strane uz elemente ili zidove.
Perilica posuđa opremljena je odvodnom i dovodnom cijevi koje možete postaviti s desne ili lijeve strane.
Poravnanje uređaja
Nakon postavljanja uređaja, visinu perilice možete podesiti vijcima na nogicama.
Uređaj ne smije biti pod kutem većim od 2°.
Spajanje na električni sustav
UPOZORENJE!
 Za osobnu sigurnost:

 Ne koristite produžne kablove ili višestruke utičnice za ovaj uređaj.



Ni u kojem slučaju nemojte rezati ili uklanjati žicu uzemljenja iz kabla za
napajanje.
Uvjeti za električno spajanje
Spojite perilicu posuđa na odgovarajuć električni sustav prema podacima s natpisne pločice.
Koristite potreban osigurač od 10 A, osigurač s vremenskom odgodom ili preporučeni prekidač
te osigurajte zaseban strujni krug za perilicu.
Prije upotrebe,
pripazite da postoji
pravilno uzemljenje
Spajanje na električni sustav
Pripazite da napon i frekvencija električne struje odgovaraju podacima na natpisnoj pločici.
Postavite utikač u pravilno uzemljenu utičnicu.
Ako utičnica nije odgovarajuća za utikač uređaja, zamijenite je umjesto korištenja adaptera
jer oni mogu uzrokovati pregrijavanje i opekline
17
Spajanje na vodovodnu mrežu
Uređaj mora biti spojen na vodovodnu mrežu novim setom crijeva.
Set starih crijeva nemojte koristiti.
Pritisak vode mora biti između 0,04 i 1 MPa.
Ako je pritisak ispod minimalne vrijednosti, kontaktirajte ovlašteni servis.
1.
.
2.
3.
Izvucite crijeva za spajanje iz spremnika smještenog u stražnjem dijelu perilice posuđa.
Vijcima učvrstite crijevo za slavinu navojem od 3.4 "
Otvorite dovod vode prije pokretanja perilice posuđa.
Sigurnosno crijevo
Crijevo za spajanje ima dva sloja. Njegov sustav jamči blokiranje dovoda vode,
u slučaju pucanja crijeva ili kada se zračni prostor između samo crijeva i vanjskog valovitog sloja napuni vodom.
UPOZORENJE!
Crijevo spojeno na slavinu sudopera može puknuti ako je postavljeno na istom dovodu kao i perilica posuđa.
Ako je to slučaj kod vašeg sudopera, preporuča se da crijevo odvojite, a rupu zatvorite.
Odvajanje sigurnosnog crijeva
1. Zatvorite dovod vode.
2. Smanjite pritisak vode, kako biste zaštitili prostor od poplave.
3. Odvojite crijevo od slavine.
SPAJANJE HLADNE VODE
Spojite crijevo za dovod hladne vode na 3.4" konektor i dobro ga učvrstite.
Ako su vodovodne cijevi nove ili nisu korištene dulji vremenski period, pustite vodu kako biste ih očistili od zaostale prljavštine.
U suprotnom, postoji rizik od začepljenja dovoda i oštećenja uređaja.
Spajanje odvodnog crijeva
POSTAVITE ODVODNO CRIJEVO NA NAČIN A ILI B
Prednja strana
Radna ploha
A
MAX 1000mm
NAPOMENA
Visina crijeva mora
biti manja od 1000 mm.
B
Odvodna cijev
40mm
18
Izbacivanje viška vode iz crijeva
Ako je sudoper na visini većoj od 1000 mm od poda, višak vode u crijevu nećete moći izliti izravno u sudoper.
Bit će vam potrebna posuda ili neki drugi spremnik smješten izvan i niže od sudopera.
Odvod vode
Spojite odvodno crijevo. Ono mora biti pravilno spojeno kako ne bi došlo do curenja vode.
Pripazite da odvodno crijevo nije savijeno ili pritisnuto.
Produžno crijevo
Ukoliko trebate produžno odvodno crijevo, pazite da koristite slično postojećem.
Ne smije biti duže od 4 m, u suprotnom može biti smanjena učinkovitost čišćenja.
Spoj sifona
Spoj sifona mora biti na visini manjoj od 1000 mm (max) od dna perilice posuđa.
Odvodno crijevo mora biti učvršćeno.
Pokretanje perilice posuđa
Prije pokretanja perilice posuđa, provjerite sljedeće:
1
2
3
4
5
6
7
Perilica je poravnata i učvršćena
Otvoren je dovod vode
Spojevi dovodnog crijeva su učvršćeni, bez curenja
Žice su pravilno spojene
Uključena je električna energija
Dovodno crijevo i cijev su spojeni
Svu ambalažu i dokumentaciju potrebno je izvaditi iz uređaja.
Pažnja:
Nakon instalacije, spremite ovaj priručnik.
Njegov sadržaj koristit će korisniku u upotrebi.
19
9. Savjeti za uklanjanje grešaka u radu
Prije kontaktiranja servisa
Pregled tablica na sljedećim stranicama mogao bi vam uštedjeti poziv servisu.
Problem
Mogući uzroci
Rješenje
Zamijenite osigurač. Isključite sve uređaje koji dijele isti
Perilica posuđa
ne radi
Izgorio je osigurač.
osigurač.
Nije uključeno električno
napajanje.
Provjerite da je perilica uključena, a vrata pravilno zatvorena.
Provjerite da je utikač pravilno uključen u utičnicu.
Provjerite da je dovod vode otvoren i pravilno spojen.
Pritisak vode je nizak
Tehnički
problemi
Pumpa nije izbacila
vodu iz perilice
Provjerite da su vrata pravilno zatvorena.
Odvodno crijevo je
savinuto.
Provjerite odvodno crijevo.
Filter je začepljen.
Provjerite grubi filter
(vidio dio priručnika Čišćenje filtera).
Odvod je začepljen.
Provjerite da li voda pravilno istječe kroz odvod.
Ako je problem u odvodu, potražite pomoć vodoinstalatera .
Koristite samo specijalizirane deterdžente za perilicu
posuđa kako ne bi došlo do pjenjenja. U suprotnom,
otvorite vrata kako bi pjena isparila. Dodajte 4 litre vode
u kadu. Zatvorite perilicu i odaberite bilo koji program.
Nakon istjecanja vode, otvorite vrata i provjerite da li je pjena
uklonjena.
Ponovite postupak ako je potrebno.
Pjena u kadi
Neodgovarajuć
deterdžent.
Mrlje u kadi
Proliveno sjajilo
Korišten je deterdžent u
boji.
Bijele mrlje u
unutrašnjosti
Opći
problemi
Proliveno sjajilo odmah uklonite.
Koristite deterdžent bez dodanih bojila.
Za čišćenje unutrašnjosti, koristite vlažnu spužvu i deterdžent
za perilicu posuđa. Nosite gumene rukavice.
Zbog mogućnosti pjenjenja, ne koristite druga sredstva.
Tvrda voda
Pribor nije otporan na hrđu.
Hrđa na priboru
Buka u perilici posuđa
Buka
Vrata nisu pravilno
zatvorena.
Buka u vodovodnim
cijevima.
Nakon stavljanja soli,
nije pokrenut program pranja.
Nakon stavljanja soli, uvijek pokrenite brzi program pranja, bez
posuđa i bez odabira Turbo funkcije (ako postoji), kako biste
Prisutnost soli tijekom
ciklusa pranja.
isprali višak soli.
Poklopac spremnika za
sol nije zatvoren.
Provjerite da je poklopac pravilno zatvoren.
Mlaznice udaraju u
posuđe.
Prekinite program i premjestite posuđe koje
onemogućuje rotaciju mlaznica.
Pribor nije čvrsto
postavljen u košari.
Prekinite program i razmjestite pribor.
Način instalacije ili
spajanja cijevi.
Nema utjecaj na rad perilice posuđa.
Za svaki slučaj, možete kontaktirati ovlaštenog vodoinstalatera.
20
Problem
Posuđe nije čisto.
Loši
rezultati
pranja
Mutno stakleno
posuđe
Loši
rezultati
sušenja
Mogući uzroci
Rješenje
Posuđe nije pravilno
postavljeno.
Vidi dio priručnika „Punjenje košara“.
Neodgovarajuć program.
Odaberite intenzivniji program.
Vidi Tablicu programa.
Nedovoljno deterdženta.
Koristite više deterdženta ili kupite drugi.
Posuđe onemogućuje
rotaciju mlaznica.
Razmjestite posuđe kako bi omogućili
nesmetan rad mlaznica.
Filter je začepljen ili nije
pravilno postavljen, zbog
čega može doći do
začepljenja mlaznica.
Očistite i pravilno postavite filter.
Očistite mlaznice.
Vidi dio priručnika Čišćenje mlaznica
Kombinacija meke vode i
previše deterdženta.
Ako imate meku vodu, koristite manje deterdženta
i brze programe pranja za stakleno posuđe.
Crne ili sive mrlje
na posuđu
Aluminijski dijelovi
u dodiru su s posuđem.
Zaostali deterdžent
u spremniku.
Posuđe onemogućuje
otpuštanje deterdženta.
Pravilno razmjestite posuđe.
Nepravilno punjenje
Napunite posuđe u skladu s danim uputama.
Premalo sjajila
Povećajte količinu sjajila.
Prerano ste pospremili
posuđe,
Pričekajte prije spremanja posuđa.
Lagano otvorite vrata kako biste omogućili izlaz pare.
Posuđe spremite tek kada je lagano toplo na dodir.
Prvo ispraznite donju košaru.
Time ćete sprječiti kapanje vode s gornje košare.
Odabran neodgovarajuć
program pranja.
Kod kratkih programa, temperatura pranja je niža.
Posuđe nije
osušeno.
Pribor s nepostojanim
premazom.
Koristite blago abrazivno sredstvo za čišćenje.
Odaberite program više temperature.
.
Posuđe nije prikladno za pranje u perilici.
Oznake grešaka
Kod određenih problema u radu, uređaj će prikazati oznaku greške za upozorenje:
Značenje
Mogući uzroci
E1
Dulje trajanje dovoda vode.
Slavina nije otvorena, dovod vode je začepljen
ili je prenizak pritisak vode.
E3
Nemogućnost postizanja zadane temperature.
Kvar grijača.
E4
Poplava
Curenje dijela perilice posuđa.
E8
Opskrbni ventil nije pravilno postavljen.
Pravilno podesite ventil
Ed
Nemogućnost upravljanja.
Greška
UPOZORENJE!
Nakon nemogućnosti upravljanja kroz 20s,
indikatori trepere Nakon povratka signala,
stanje se vraća na početno.
Ako dođe do poplave, zatvorite glavni dovod vode prije kontaktiranja ovlaštenog servisa.

Ukoliko se zbog poplave ili manjeg curenja na dnu perilice posuđa nalazi voda, uklonite

je prije ponovnog pokretanja uređaja.
21
Tehnički podaci
(sa zat
448
61
voren7i
m
vratim
a
)
845
1175
Visina :
Širina :
Dubina :
845mm
448m m
617mm (sa zatvorenim vratima )
Pritisak vode:
Dovod vode:
Kapacitet:
0.04-1.0MPa
Vidi natpisnu pločicu
11 kompleta
22
Tablica tehničkih podataka
U skladu s Europskom smjernicom 1059/2010:
Proizvođač
CANDY
Vrsta / Opis
CDP 2D1145W.CDP 2D1145X
Kapacitet (broj kompleta)
11
Klasa energetske učinkovitosti
1
A++
Godišnja potrošnja energije
2
225 kWh
Potrošnja energije standardnog programa pranja
0.78 kWh
Potrošnja energije isključenog uređaja
0.30 W
Potrošnja energije uređaja u pripravnosti
0.80 W
Godišnja potrošnja vode
3
2240 litara
Klasa učinkovitosti sušenja
4
A
Standardni program pranja
5
ECO 50
Trajanje standardnog programa pranja
205 min
Razina buke
45 dB(A) re 1 pW
Vrsta postavljanja
Samostojeća
Mogućnost ugradnje
Da
Visina
84.5 cm
Širina
44.8 cm
Dubina (sa spojevima)
61.7 cm
Potrošnja energije
1930 W
Napon / frekvencija
230 V~ 50 Hz
Pritisak vode (protoka)
0.4-10 bar = 0.04-1 MPa
NAPOMENA
1 A+++ (najveća učinkovitost) do D (najmanja učinkovitost)
2 Potrošnja energije 225 godišnje odnosi se na 280 standardnih ciklusa pranja uz dovod hladne vode i režim niske potrošnje
energije. Stvarna potrošnja ovisit će o načinu upotrebe uređaja.
3 Potrošnja vode 2240 litara godišinje odnosi se na 280 standardnih ciklusa pranja.
4 Stvarna potrošnja ovisit će o načinu upotrebe uređaja.
4 Od A (najveća učinkovitost) do G (najmanja učinkovitost)
5 Ovaj program namijenjen je pranju uobičajeno zaprljanog posuđa i predstavlja najučinkovitiji program
s obzirom na potrošnju energije i vode za tu vrstu posuđa.
Gore navedene vrijednosti izmjerene su u skladu s postojećim standardima i prema zadanim uvjetima.
Rezultati se mogu razlikovati ovisno o količini i stupnju zaprljanosti posuđa, tvrdoći vode, količini deterdženta, itd.
Upute za upotrebu u sukladu su sa standardima i pravilima Europske Unije.
23
2
3
3
6
1
2
9
8
9
2
7
7
10
5
3. Donja košara:
4
3
1. Gornja košara:
2
3
8
9
1
3
Ovalni pladnjevi
10
Duboki tanjuri
9
Plitki tanjuri
8
Desertni tanjuri
7
Velika posuda za posluživanje
6
Srednja posuda za posluživanje
5
Mala posuda za posluživanje
4
Čaše
3
Tanjurići
2
1
Šalice
Punjenje košara u skladu sa Smjericom En50242:
Podaci za test usporedbe u skladu sa Smjernicom
EN 50242
Kapacitet: 11 kompleta
Položaj gornje košare: niži položaj
Program: ECO
Postavka sjajila: 6
Stupanj tvrdoće vode: H3
8 Zaimače za umak
4 Čajne žličice
6 Žlice za posluživanje
5 Desertne žličice
7 Vilice za posluživanje
6 8
1
2
3 Noževi
2 Vilice
1 Soup spoons
3
1
2
4
5
4
7
8
2. Košara za pribor:
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising