Candy | CDP 2D1145X | Candy CDP 2D1145X Instrukcja obsługi

Candy CDP 2D1145X Instrukcja obsługi
Zmywarka do naczyń
Instrukcja obsługi
CDP 2D1145W
CDP 2D1145X
 9 kompletów naczyń
 11 kompletów naczyń
 funkcja połowy wsadu
Prosimy zapoznać się
z niniejszą instrukcją
Drogi Kliencie,
■ Uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi
przed użyciem zmywarki pomoże ją odpowiednio
obsługiwać i konserwować.
■ Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość.
■ Przekaż instrukcję kolejnemu właścicielowi
urządzenia.
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera rozdziały
poświęcone kwestiom bezpieczeństwa, obsługi,
montażu, rozwiązywania problemów, itp.
Przed wezwaniem
serwisu technicznego
■
■
Zapoznanie się z sekcją „Rozwiązywanie
problemów” pomoże Państwu samodzielnie
rozwiązać typowe problemy pojawiające się podczas
eksploatacji.
Jeśli problemów nie uda się rozwiązać samodzielnie,
należy poprosić o pomoc wykwalifikowanego
serwisanta.
UWAGA:
■
Producent, kontynuując politykę stałego rozwoju i
modernizacji produktu, może wprowadzać
modyfikacje bez wcześniejszego powiadamiania.
■
Instrukcję obsługi urządzenia można uzyskać od
producenta i u odpowiedzialnego sprzedawcy.
1) Informacje dotyczące bezpieczeństw...............1
2) Skrócona instrukcja obsługi..............................2
3) Instrukcja obsługi.....................................3
Panel sterowania...................................................3
Wygląd zmywarki……........................................3
4) Przed pierwszym użyciem............................4
A Urządzenie do zmiękczania wody....................4
B Ładowanie soli do urządzenia zmiękczającego
wodę............................................................ 5
C Dodawanie detergentu................................6
D Rodzaje detergentów......................................7
5) Zalecenia dotyczące załadunku koszy.............9
Zalecenia……............................................9
Zm ywanie w zm ywarce sztućców i nac zyń
stołowyc h………… ……………………………. 9
Środki ostrożności przed i po ładowaniu koszy
zm ywarki……….......................................9
Wyjmowanie naczyń......................................9
Sposób załadunku typowych naczyń………....10
6) Uruchamianie programu zmywania................11
Tabela cykli zmywania.......................................11
Włączanie urządzenia................................11
Zmiana programu…....................................12
Dodawanie naczyń w trakcie zmywania.............12
Po zakończeniu cyklu zmywania........................12
7) Czyszczenie i konserwacja............................13
System filtrowania.............................................13
Pielęgnacja zmywarki…................................14
8) Instrukcje dotyczące instalacji.......................15
Ustawianie urządzenia...............................15
Podłączenie zasilania................................15
Podłączenie wody..........................................16
Uruchomienie zmywarki.....................................17
9) Rozwiązywanie problemów.............................18
Przed wezwaniem serwisu technicznego...........18
Kody błędów...................................................19
Informacje techniczne.....................................20
Ładowanie koszy zgodne z normą En50242
1. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE!
Podczas korzystania ze zmywarki należy przestrzegać poniższe
środki ostrożności:



Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do użytku w gospodarstwie
domowym i miejscach takich jak:
 zaplecza kuchenne sklepów, biur czy innych miejsc pracy;
 gospodarstwa rolne;
 hotele, motele czy inne miejsca zakwaterowania;
 pensjonaty.
Niniejsze urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8-go roku
życia, oraz osoby z zaburzeniami psychoruchowymi, o upośledzonymi
zmysłach lub bez doświadczenia lub wiedzy, tylko pod nadzorem lub gdy
zostały nauczone bezpiecznej obsługi i rozumieją związane z tym
zagrożenia. Urządzenie nie powinno służyć dzieciom do zabawy.
Czyszczenie lub konserwacja przeprowadzana przez dzieci nie może
odbywać się bez nadzoru. (Norma PN-EN 60335-1)
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolnościach sensorycznych lub
umysłowych, lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy,
chyba że będą nadzorowane lub instruowane na temat korzystania z
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
(Norma PN-EN 60335-1)


Urządzenie służy wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i do użytku
domowego. Nie zanurzać urządzenia, kabla ani wtyczki w wodzie lub innej
cieczy, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji urządzenia odłączyć je
od zasilania. Używać miękkiej ściereczki zwilżonej łagodnym środkiem
myjących, a następnie wytrzeć za pomocą suchej szmatki.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA



Urządzenie musi być uziemione. W przypadku wadliwego działania lub
awarii, uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym przez
zapewnienie ścieżki najmniejszego oporu dla prądu elektrycznego.
Urządzenie jest wyposażone w kabel z przewodem uziemiającym i wtyczkę
z uziemieniem.
Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazda, zamontowanego
i uziemionego zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.
Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemienia zwiększa ryzyko
porażenia prądem. W przypadku wątpliwości, czy urządzenie jest
--------- 1 – 1 ----------






prawidłowo uziemione, należy poprosić o pomoc wykwalifikowanego
elektryka lub przedstawiciela serwisu.
Nie wolno modyfikować wtyczki dołączonej do urządzenia, jeśli nie pasuje
do gniazda. Uprawniony elektryk musi zainstalować odpowiednie gniazdo.
Nie wolno obciążać drzwi zmywarki, ani siadać czy stawać na nich; również
na koszach.
Nie wolno korzystać ze zmywarki dopóki obudowa nie zostanie
umieszczona na swoim miejscu.
Ze względu na ryzyko wytryśnięcia wody na zewnątrz, zmywarkę w trybie
pracy należy otwierać bardzo ostrożnie.
Na otwartych drzwiach nie należy umieszczać ani stawać żadnych ciężkich
przedmiotów. Urządzenie może przechylić się do przodu.
Podczas ładowania przedmiotów przeznaczonych do zmywania:
1)
2)













Kontroluj ułożenie ostrych przedmiotów, ponieważ mogą uszkodzić
uszczelkę drzwi;
Ostrzeżenie: Noże i inne przybory o ostrych końcach muszą być
ładowane do kosza ostrzami skierowanymi w dół lub układane w pozycji
poziomej.
Po zakończeniu cyklu zmywania sprawdzić, czy przedział na detergent w
proszku jest pusty.
Nie myć w zmywarce przedmiotów z tworzyw sztucznych, chyba, że
oznaczenie na ich wskazuje przydatność do tego celu. W przypadku
nieoznaczonych wyraźnie elementów z tworzyw sztucznych należy
dowiedzieć się, jakie są zalecenia producenta.
Używać wyłącznie detergentów i środków nabłyszczających
przeznaczonych do automatycznej zmywarki.
Nie należy używać mydła, ani proszku do prania ręcznego lub w pralkach.
Należy zadbać o nadzór nad dziećmi, aby nie bawiły się urządzeniem.
Nie pozostawiać otwartych drzwi zmywarki, ponieważ można się o nie
potknąć.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić producent lub
autoryzowany przez niego przedstawiciel serwisu technicznego, lub osoba o
podobnych kwalifikacjach; pozwoli to uniknąć zagrożenia.
Podczas instalacji, kabel nie może być nadmiernie lub niebezpiecznie zgięty
lub spłaszczony.
Nie ingerować w układ kontrolek.
Urządzenie należy podłączyć do sieci wodociągowej za pomocą nowego
zestawu węży. Stare zestawy węży nie powinny być ponownie
wykorzystywane.
Maksymalna liczba kompletów do zmywania: 11.
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody: MPa.
Minimalna dopuszczalne ciśnienie wody: 0,04 MPa.
--------- 1 – 2 ----------
Utylizacja
To urządzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/UE on dotyczącą Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).
WEEE zawiera zarówno substancje zanieczyszczające
(co może spowodować negatywne skutki dla środowiska
naturalnego) oraz podstawowe elementy (które mogą być
ponownie wykorzystane). Ważne jest, aby dokonać
wszelkich starań w celu usunięcia i pozbycia się właściwie
wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i recyklingu wszystkich
materiałów.
Osoby fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w zapewnieniu,
że WEEE nie stanie się problemem dla środowiska naturalnego; istotne
jest, aby przestrzegać kilku podstawowych zasad:
WEEE nie powinien być traktowany jako odpad komunalny;
WEEE należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki
prowadzonych przez gminy lub przez zarejestrowane firmy.
W wielu krajach duży sprzęt AGD może być odbierany z domu.
W wielu krajach, przy zakupie nowego urządzenia, stary może być
zwrócony do sprzedawcy, który musi zebrać go bezpłatnie na zasadzie
jeden do jednego, tak długo, jak sprzęt jest właściwego rodzaju i ma
takie same funkcje, co sprzęt dostarczony.
OSTRZEŻENIE
Materiały opakowaniowe mogą być niebezpieczne dla dzieci!
Aby pozbyć się opakowania lub urządzenia, należy udać się do
centrum recyklingu. Przed tym, należy odciąć kabel zasilający i
uszkodzić drzwiczki tak, aby nie nadawały się do powtórnego użycia.
Opakowanie z kartonu jest produkowane z makulatury i powinno
zostać wyrzucone do pojemnika na makulaturę, w celu jego dalszego
recyklingu.
Upewniając się, że niniejszy produkt został zutylizowany we właściwy
sposób, przyczyniasz się do ograniczenia jego negatywnego wpływu na
środowisko i zdrowie ludzi, co może mieć miejsce podczas
nieprawidłowego traktowania odpadów.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat recyklingu niniejszego
produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub firmą
zajmującą się wywozem odpadów z Państwa gospodarstwa domowego.
UTYLIZACJA: Nie należy pozbywać się tego urządzenia w taki sam
sposób, jak innych niesortowanych odpadów z gospodarstwa domowego.
Zbiórka tego typu odpadów musi odbywać się w specjalny sposób.
--------- 1 – 3 ----------
2. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szczegółowy opis obsługi urządzenia omawiają konkretne sekcje niniejszej instrukcji obsługi.
Włączyć urządzenie
Aby włączyć urządzenie, otworzyć drzwi i wcisnąć przycisk Wł./Wył..
B
Napełnić dozownik
detergentem
Sprawdzić poziom środka
nabłyszczającego
Sprawdzić poziom soli
regeneracyjnej
Załadować kosze
Wybrać program
Uruchamianie zmywarki
Zmiana programu
Dodawanie naczyń po
uruchomieniu cyklu
Zmywarka wyłączona
podczas cyklu zmywania
Dozownik na detergent znajduje się na drzwiczkach. Jeśli pokrywa
dozownika jest zamknięta, wcisnąć przycisk (A), aby ją otworzyć.
Po zakończeniu cyklu zmywania pokrywa jest zawsze otwarta i
gotowa do następnego użycia zmywarki.
Wskazuje go mechaniczny wskaźnik B. Zaleca się stosowanie środka nabłyszczającego, który jest
przeznaczony do zmywarek. Poziom środka nabłyszczającego wskazuje okienko wskaźnika (B), umieszczone na
dozowniku.
(dotyczy wyłącznie modeli z urządzeniem do zmiękczania wody) Pokazuje go
elektroniczny wskaźnik na panelu sterowania (jeśli zmywarka go posiada). Jeśli na
panelu sterowania (dotyczy to niektórych modeli) nie ma lampki kontrolnej braku
soli, można szacować jej zużycie na podstawie ilości przeprowadzonych cyklów
zmywania.
W kwestii sposobu ładowania koszy należy zapoznać się z sekcją „Załadunek koszy zmywarki”.
Zamknąć drzwiczki, wcisnąć przycisk programatora; zaświeci się odpowiednia lampka kontrolna.
( Zapoznać się z sekcją „ Wskazówki dotyczące obsługi”)
Odkręcić zawór wody, wcisnąć przycisk start/reset. Urządzenie zacznie od razu działać.
Uruchomiony cykl można modyfikować tylko wtedy, gdy działa przez krótki czas. Inaczej detergent zostanie już
dodany, lub odprowadzona woda. Jeżeli tak się stało, dozownik detergentu musi zostać ponownie napełniony.
1. Otworzyć drzwiczki.
2. Wcisnąć przycisk programatora przez 3 sekundy, aby anulować działający program.
3. Wybrać nowy program.
4. Ponownie uruchomić zmywarkę.
OSTRZEŻENIE!
1. Uchylić drzwiczki, aby zatrzymać pracę zmywarki.
2. Gdy ramiona spryskujące zatrzymają się, można otworzyć drzwi na oścież.
3. Dodać przeoczone naczynia.
4. Zamknąć drzwiczki; zmywarka uruchomi się po 10 sekundach.
Ostrożnie otwierać drzwi
w trakcie cyklu
zmywania, ponieważ z
wnętrza może wydostać
się gorąca para wodna.
Jeśli urządzenie zostanie wyłączone podczas działania cyklu, po jego ponownym włączeniu należy wybrać
program i dalej postępować ze zmywarką jak zwykle.
Wyłączyć urządzenie
Po zakończeniu cyklu, brzęczyk zmywarki zabrzmi 8 razy, a następnie wyłączy się. Wyłączyć urządzenie za
pomocą przycisku Wł./Wył.
Zakręcić zawór wody,
Wyładować kosz
OSTRZEŻENIE! Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki należy chwilę odczekać (około 15 minut), aby uniknąć
dotykania i popękania nadal gorących naczyń i przyrządów Pozwoli to im również lepiej wyschnąć. Wyjmowanie
naczyń rozpocząć od dolnego kosza.
--------- 2 ----------
3. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI
UWAGA Aby uzyskać możliwie najlepsze rezultaty zmywania, przed pierwszym użyciem należy zapoznać się
z Instrukcją Obsługi.
Panel sterowania
1. Przycisk włączania i wyłączania zasilania urządzenia. Gdy jest
włączone, przycisk jest podświetlony.
2. Programator: Przycisnąć, aby wybrać żądany program, dla
którego zapali się lampka kontrolna.
3. Przycisk opóźnienia startu: Przycisnąć, aby ustawić opóźnienie
rozpoczęcia cyklu zmywania w godzinach (od 1 godz. do 24 godz.;
1 wciśnięcie = 1 h)
4. Opcja prania ekspresowego: funkcja szybkiego prania bez
namaczania. Wcisnąć przycisk, gdy drzwiczki są zamknięte i nie
jest włączony żaden program.
5. Przycisk uruchamiania/resetowania służy do uruchamiania i
anulowania programu.
6. Wyświetlacz: pokazuje wybrany program przez wyświetlenie
jego lampki kontrolnej, oraz czasu, który pozostał do końca cyklu
i kodów błędu.
7. Lampka programu ekspresowego: świeci, gdy program jest w
użyciu.
Wskaźnik braku środka nabłyszczającego:
Wskazuje, że dozownik musi zostać napełniony.
Wskaźnik braku soli:
Wskazuje, że dozownik musi zostać napełniony.
Wygląd zmywarki
Widok z tyłu
Widok z przodu
1
2
3
8
4
5
9
6
10
7
11
12
1
Półka na filiżanki
4
Dolny kosz
7
Kosz na sztućce
10
2
Górny kosz
5
Zbiornik na sól
8
Dysze spryskujące
11
Rura wlotowa Bezpieczeństwa
3
Wewnętrzna rurka
6
Dozownik
9
Zespół filtrów
12
Wąż odprowadzający wodę
--------- 3 ----------
Wąż odprowadzający wodę z
zabezpieczeniem przed zalaniem
4. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Przed pierwszym użyciem zmywarki:
A. Ustawić urządzenie do zmiękczania wody.
B. Dodać 1,5 kg soli do zmywarek z wodą do zbiornika na sól.
C. Napełnić dozownik środkiem nabłyszczającym
D. Dodać detergent
A. Urządzenie do zmiękczania wody
Urządzenie do zmiękczania wody musi być ustawione ręcznie za pomocą pokrętła twardości wody.
Urządzenie do zmiękczania wody jest przeznaczone do usuwania minerałów i soli z wody, które mogłyby mieć
szkodliwy lub negatywny wpływ na działanie urządzenia. Im wyższa zawartość tych minerałów i soli, tym twardsza jest
woda.
Zmiękczanie powinno być dostosowane do stopnia twardości wody na danym obszarze. Informacji na temat twardości
wody udzielą lokalne władze odpowiedzialne za gospodarkę wodną na danym obszarze.
Regulacja zużycia soli
Zmywarkę zaprojektowano tak, aby umożliwić regulację ilości zużytej soli w zależności od twardości wody. Poziom
zużycia soli należy zoptymalizować i dostosować do stopnia twardości wody.
Należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi regulacji użycia soli.
1. Włączyć urządzenie;
2. Nacisnąć przycisk programatora przez dłużej niż 5 sekund, aby w ciągu 60 sekund od włączenia
zmywarki uruchomić model zmiękczania wody;
3. Nacisnąć przycisk programatora, aby wybrać odpowiednie ustawienie w zależności od lokalnego
środowiska; Ustawienia zmieniają się w następującej kolejności: H3->H4->H5->H6->H1->H2;
4. Wcisnąć przycisk Wł./Wył., aby zakończyć modelowe ustawienie.
SKALA TWARDOŚCI WODY
fH
Clark
mmol/l
0-5
0-9
0-6
0-0,94
dH
POZYCJA POKRĘTŁA
Zużycie soli
(g/cykl)
H1
0
9
12
6-11
10-20
7-14
1,0-2,0
H2
12-17
21-30
15-21
2,1-3,0
18-22
23-34
31-40
41-60
22-28
29-42
3,1-4,0
4,1-6,0
35-55
61-98
43-69
6,1-9,8
H3
H4
H5
H6
20
30
60
UWAGA 1:
1 dH =1.25 Clarke’a=1.78 fH=0.178 mmol/l
dH: skala niemiecka
fH: skala francuska
Clark: skala brytyjska
UWAGA 2:
Ustawienia fabryczne: H3 (EN 50242)
Skontaktować się z lokalnym zakładem gospodarki wodnej, w celu zasięgnięcia informacji na temat twardości dostarczanej wody.
UWAGA: Jeśli zakupiony model nie posiada urządzenia do zmiękczania wody, można pominąć tę sekcję.
URZĄDZENIE DO ZMIĘKCZANIA WODY
Twardość wody różni się w zależności od miejscach. Gdy zmywarka korzysta z twardej wody, na naczyniach i
sztućcach tworzy się osad.
Urządzenie jest wyposażone w specjalne urządzenie do zmiękczania wody; w jego skład wchodzi pojemnik na sól,
specjalnie zaprojektowany do usuwania wapnia i innych minerałów z wody.
--------- 4 ----------
B. Wsypywanie soli do urządzenia zmiękczającego wodę
Zawsze używać soli przeznaczonej do zmywarek.
Pojemnik na sól znajduje się pod dolnym koszem i powinien być napełniony w następujący sposób:
Uwaga!
Należy wyłącznie stosować sól przeznaczoną specjalnie do stosowania w zmywarkach! Każdy inny rodzaj soli,
nieprzeznaczony do użytku w zmywarce do naczyń, zwłaszcza sól kuchenna, spowoduje uszkodzenie urządzenia do
zmiękczania wody. Producent nie udziela żadnych gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
spowodowane użyciem niewłaściwej soli.
Sól uzupełniać tylko bezpośrednio przed rozpoczęciem jednego z pełnych programów zmywania.
Dzięki temu zgromadzone na dnie ziarenka soli lub rozlana słona woda nie będą powodować korozji.
A Po wyjęciu dolnego kosza, odkręcić i wyciągnąć nakrętkę ze zbiornika na sól.
B Umieścić koniec (załączonego) lejka w otworze i wsypać do niego około 1,5 kg soli do zmywarek.
C Napełnij zbiornik wodą. Wypłynięcie małej ilości wody jest zjawiskiem normalnym.
D Po napełnieniu zbiornika, dokręcić mocno nakrętkę w prawo.
E Po napełnieniu zbiornika solą, lampka ostrzegająca o jej braku zgaśnie.
F Tuż po uzupełnieniu soli należy niezwłocznie uruchomić cykl zmywania (zalecamy użycie krótkiego programu). W
przeciwnym razie system filtrowania, pompa i inne ważne części urządzenia mogą zostać zniszczone przez słoną
wodę. Tego typu uszkodzenie nie podlega gwarancji.
UWAGA Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty zmywania, przed pierwszym użyciem należy zapoznać się
z Instrukcją Obsługi.
1. Pojemnik na sól można uzupełnić tylko wówczas, gdy kontrolka soli na panelu sterowania zapali się.
2. W zależności od tego jak dobrze sól rozpuszcza się w wodzie, kontrolka soli może wciąż być
zapalona, chociaż pojemnik jest już wypełniony solą.
Jeśli na panelu sterowania nie ma kontrolki ostrzegającej o braku soli (w niektórych modelach),
można szacować, kiedy należy uzupełnić sól do zmiękczania, po liczbie cykli zmywarki, po której się
wyczerpała.
3. Jeśli występują wycieki soli, należy uruchomić program namaczania lub szybki, w celu usunięcia
nadmiaru soli.
--------- 5 ----------
C. Ładowanie detergentu
Detergent
WAŻNE
Należy stosować detergent, które jest specjalnie przeznaczony do zmywarek: w proszku, płynie lub w postaci tabletek.
FINISH zapewnia bardzo dobre wyniki bez zbędnego wysiłku. Nieodpowiednie detergenty (jak te przeznaczone do zmywania
ręcznego) nie zawierają odpowiednich składników do stosowania w zmywarce i utrudniają poprawne jej działanie.
OSTRZEŻENIE!
Podczas ładowania dolnego kosza
prosimy upewnić się, czy talerze i inne
rzeczy do mycia nie blokują dozownika
na detergent.
Napełnianie zbiornika na detergent
Zbiornik na detergent znajduje się w drzwiach (Rys. A2). Gdy pokrywka zbiornika jest zamknięta, wcisnąć (A), aby ją
otworzyć. Po zakończeniu cyklu zmywania jest zawsze otwarta i przygotowana do następnego zmywania.
Ilość zastosowanego detergentu może się różnić w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń i ich rodzaju. Zalecamy
wsypanie 20/30 g detergentu do sekcji zmywania w przedziale na detergent (B).
Po umieszczeniu detergentu w przedziale dozownika, zamknąć pokrywkę, wciskając ją najpierw (1) a następnie
dociskając (2), aż do usłyszenia kliknięcia.
Ponieważ nie wszystkie detergenty są takie same, instrukcje podane na opakowaniach detergentów mogą różnić się.
Chcemy jedynie przypomnieć użytkownikom, że zbyt mało detergentu nie wymyje naczyń dokładnie, podczas gdy
zbyt dużo detergentu nie zapewni lepszych rezultatów i jest marnotrawstwem.
WAŻNE
Dzięki nienaużywaniu detergentu, pomagają Państwo chronić środowisko.
--------- 6 ----------
D. Rodzaje detergentu
Tabletki do zmywarek
Tempo rozpuszczania się tabletek detergentowych różni się w zależności od producenta. Z tego powodu, podczas
działania krótkich programów, niektóre tabletki detergentowe mogą okazać się nie w pełni skuteczne, ponieważ nie
uległy całkowitemu rozpuszczeniu. Podczas stosowania tych produktów, zaleca się wybierać programy dłuższe, aby
zapewnić pełne wykorzystanie detergentu.
WAŻNE
Chcąc uzyskać zadowalający rezultat zmywania, tabletki należy umieszczać w dozowniku w
sekcji przeznaczonej na środek myjący, a nie bezpośrednio we wnętrzu.
Koncentraty środków myjących
Skoncentrowane detergenty, o obniżonej zasadowości oraz z naturalnymi enzymami, w połączeniu z programami
zmywania w temperaturze 50 °C mają mniejszy wpływ na środowisko, i są bardziej delikatne dla naczyń i zmywarki.
Programy zmywania w 50 °C celowo wykorzystują właściwości rozpuszczania zabrudzeń przez enzymy, umożliwiając,
dzięki zastosowaniu skoncentrowanych detergentów, osiągnięcie takich samych rezultatów, jak w przypadku
programów 65 °C, lecz przy niższej temperaturze.
Detergenty kombinowane
Detergenty, które zawierają również środek nabłyszczający muszą być umieszczone w sekcji myjącej zbiornika na
detergent. Zbiornik na środek nabłyszczający musi być pusty (gdy tak nie jest, przed użyciem detergentów
kombinowanych należy ustawić regulator środka nabłyszczającego na najniższym poziomie).
Detergenty kombinowane typu "WSZYSTKO W JEDNYM"
Jeśli planowane jest stosowanie detergentu kombinowanego typu „WSZYSTKO W JEDNYM” (3 w 1 / 4 w 1 / 5 w 1,
itd.), to znaczy zawierającego również sól i środek nabłyszczający, radzimy co następuje:
 uważnie przeczytać instrukcje producenta podane na opakowaniu i postępować zgodnie z nimi;
 skuteczność detergentów zawierających środek zmiękczający wodę/sól zależy od twardości stosowanej wody.
Sprawdzić, czy twardość wody w sieci wodociągowej odpowiada twardości podanej na opakowaniu detergentu.
Jeśli podczas korzystania z tego typu produktu nie uzyskano zadowalających rezultatów zmywania,
należy skontaktować się z producentem detergentu.
W pewnych okolicznościach stosowanie kombinowanych detergentów może pociągać za sobą:
 powstawanie osadów z kamienia wapiennego na naczyniach lub w zmywarce;
 zmniejszenie wydajności zmywania i suszenia.
WAŻNE
Wszelkie problem wynikające bezpośrednio z
użycia tych produktów nie są objęte gwarancją.
Należy pamiętać, że podczas korzystania z kombinowanych detergentów typu „WSZYSTKO W JEDNYM”, świecące
lampki kontrolne środka nabłyszczającego i soli (tylko w wybranych modelach) są zbędne, więc trzeba je ignorować.
W przypadku wystąpienia problemów ze zmywaniem lub suszeniem zaleca się powrót do korzystania z tradycyjnych,
oddzielnych produktów (sól, proszek do zmywania i środek płuczący). Zapewni to poprawne działanie urządzenia do
zmiękczania wody w zmywarce.
W tym przypadku zaleca się:
 napełnienie zarówno zbiornika na sól, jak i zbiornika na środek nabłyszczający;
 uruchomienie jednego normalnego cyklu zmywania bez naczyń w środku.
Prosimy zauważyć, że po powrocie do stosowania konwencjonalnej soli będzie wymagana pewna ilość cykli, zanim
system stanie się znów w pełni skuteczny.
--------- 7 ----------
NALEWANIE ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO
Środek nabłyszczający
Środek nabłyszczający, który jest automatycznie uwalniany w czasie ostatniego cyklu płukania, pomaga szybko
wysuszyć naczynia i zapobiega tworzeniu się plam.
Napełnianie zbiornika na środek nabłyszczający
Zbiornik na środek nabłyszczający znajduje się z lewej strony pojemnika na detergent (Rys. A 3) .W celu otwarcia
pokrywy wcisnąć oznaczenie i - w tym samym czasie - odciągnąć klapkę. Zaleca się używanie środka
nabłyszczającego przeznaczonego specjalnie do zmywarki. Sprawdzić poziom płynu nabłyszczającego przez okienko
wskaźnika (C), które znajduje się na dozowniku.
Regulacja poziomu dozowania środka nabłyszczającego (1- 6)
Regulator (D) jest umieszczony w pokrywie i może być obracany za pomocą monety. Zalecana pozycja to 4.
Zawartość wapnia w wodzie w znaczącym stopniu wpływa na tworzenie się kamienia wapiennego oraz skuteczność
suszenia.
Zatem regulacja dozowania środka nabłyszczającego jest ważna dla skuteczności zmywania. Jeżeli po zmywaniu, na
naczyniach pojawiają się smugi, należy zredukować poziom o jedną pozycję. Gdy pojawiają się białawe plamy, należy
zwiększyć poziom o jedną pozycję.
--------- 8 ----------
5. UKŁADANIE NACZYŃ W KOSZACH ZMYWARKI
Zalecenia
 Należy rozważyć zakup przyborów kuchennych, które są oznaczone jako nadające się do zmywania w zmywarce.
 Używać łagodnego detergentu, delikatnego dla naczyń. W razie potrzeby zasięgnąć dalszych informacji od
producentów detergentów.
 Do niektórych artykułów należy wybierać program o jak najniższej temperaturze.
 Aby zapobiec uszkodzeniom, nie należy wyjmować szkła i sztućców ze zmywarki tuż po zakończeniu programu.
Przystosowanie naczyń/sztućców do zmywania w zmywarce
Nieodpowiednie do zmywania w zmywarce
 Sztućce z uchwytami drewnianymi, z porcelany








lub macicy perłowej
Elementy z tworzyw sztucznych, które nie są
odporne na wysoką temperaturę
Stare sztućce z klejonymi częściami, które nie są
odporne na działanie wysokich temperatur
Naczynia i sztućce z łączeniami
Przedmioty ze stopu cyny z ołowiem lub z miedzi
Szkło kryształowe
Elementy stalowe ulegające korozji
Drewniane talerze
Przedmioty wykonane z włókien syntetycznych
Nadające się z pewnymi zastrzeżeniami
 Niektóre rodzaje naczyń szklanych mogą stać się
matowe po wielu zmywaniach
 Srebra i aluminium mają tendencję do zmiany
koloru podczas zmywania
 Wzory mogą blednąć, jeśli naczynia są często
myte w zmywarce
Środki ostrożności przed i po rozładowaniu koszy
(Aby uzyskać najlepszą wydajność zmywarki, należy przestrzegać następujących zasad załadunku. Cechy
charakterystyczne i kosze pokazanych modeli mogą się różnić od modelu zakupionego przez Państwa).
Zeskrobać większe resztki jedzenia. Namoczyć przypalone resztki na patelni.
Nie ma konieczności spłukiwania naczyń pod bieżącą wodą.
Umieść przedmioty w zmywarce w następujący sposób:
1. Naczynia takie jak filiżanki, kieliszki, garnki/patelnie, itp. go góry dnem.
2. Zaokrąglone naczynia, lub z zagłębieniami, należy ułożyć ukośnie, aby woda mogła odpływać.
3. Wszystkie naczynia muszą być mocno osadzone i nie powinny się wywracać się.
4. Wszystkie naczynia powinny być ustawione tak, aby nie blokowały pracy ramion spryskujących.
UWAGA: Bardzo małe elementy nie powinny być myte w zmywarce, gdyż mogą łatwo wypaść z kosza.
 Ładować naczynia z zagłębieniami, takie jak kubki, szklanki, garnki itp. otworem skierowanym ku dołowi tak, aby
woda nie mogła zbierać się w środku lub u podstawy.
Naczynia i sztućce nie mogą leżeć jedne na drugich lub przylegać powierzchniami.
Szklane przedmioty, aby zapobiec uszkodzeniu, nie mogą się stykać.
Duże przedmioty, które są najtrudniejsze do czyszczenia, należy umieszczać w dolnym koszu.
Górny kosz jest przeznaczony do zmywania bardziej delikatnych i lżejszych naczyń, takich jak szkło, czy filiżanki
do kawy lub filiżanki
 Noże z długim ostrzem układane w pozycji pionowej stanowią potencjalne zagrożenie!
 Długie i/lub ostre przedmioty, takie jak noże do krojenia mięsa muszą być układane poziomo w górnym koszu.
 Nie należy przeładowywać zmywarki. To ważne do uzyskania dobrych rezultatów zmywania i odpowiedniego
zużycia energii.




Wyjmowanie naczyń
Aby zapobiec kapaniu wody z górnego kosza do dolnego kosza, zalecamy, aby najpierw opróżnić dolny kosz, a potem
górny.
--------- 9 ----------
SPOSÓB UKŁADANIA TYPOWYCH NACZYŃ
Ustawianie w górnym koszu
Ustawianie w dolnym koszu
Górny kosz służy do ustawiania bardziej delikatnych i
lżejszych naczyń, takich jak kieliszki, filiżanki do kawy
czy herbaty, spodki, a także talerzyków, małych misek i
płytkich patelni (pod warunkiem, że nie są bardzo
brudne).
Naczynia należy ustawić tak, aby pod wpływem
działanie ramion spryskujących nie przemieszczały się.
Sugerujemy, aby umieszczać duże i najtrudniejsze do
umycia przedmioty w dolnym koszu, np. garnki,
patelnie, pokrywki, półmiski i miski, jak to pokazano na
rysunku poniżej. Właściwe jest umieszczanie półmisków
i pokrywek z boku, aby nie blokować obracającego się
górnego ramienia spryskującego.

DO ŚRODKA
DO ŚRODKA
Prosimy pamiętać, że:
■ Garnki, miski, itp., muszą być zawsze umieszczane do góry dnem.
■ Głębokie garnki powinny być pochylone, aby woda mogła z ich wypłynąć.
■ Kolce dolnego kosza są składane, aby umożliwić wkładanie większych garnków.
Regulacja górnego kosza
Składanie półek na filiżanki
Wysokość górnego kosza może być regulowana, w celu
utworzenia większej powierzchni dla dużych naczyń, w
górnym lub dolnym koszu. Wysokość górnego kosza
może być regulowana przez umieszczenie kółek na
szynie na innej wysokości. Długie przedmioty, sztućce
do podawania, komplety do sałatek i noże powinny być
umieszczone na półce, tak aby nie utrudniać obrotu
ramion natryskowych.
Aby ułatwić ustawianie garnków i patelni, kolce można
złożyć na prawą stronę, jak to pokazano na ilustracji.
Górna pozycja
Dolna pozycja
Składanie kolców dolnego kosza
Aby ułatwić ustawianie
garnków i patelni, kolce
można złożyć tak, jak
pokazano to na ilustracji
po prawej stronie.
Kółka
Kosz na sztućce
Sztućce powinny być umieszczone w koszyku na sztućce uchwytami do dołu. Jeżeli półka ma boczne kosze, łyżki
powinny być ładowane oddzielnie do odpowiednich gniazd; zwłaszcza długie naczynia powinny być umieszczone w
położeniu poziomym z przodu górnego kosza, jak to pokazano na rysunku.
Dla własnego bezpieczeństwa i dobrej jakości zmywania,
prosimy umieszczać sztućce w koszu,
upewniając się, że:
 Nie dotykają do siebie.
 Są umieszczone uchwytem do dołu.
 Noże i potencjalnie niebezpieczne rzeczy są umieszczone uchwytami do góry.
--------- 10 ----------
6. URUCHAMIANIE PROGRAMU ZMYWANIA
Tabela cykli zmywania
UWAGA:
Program
P1
Intensywny
( ) oznacza, że należy uzupełnić dozownik środkiem nabłyszczającym.
Informacje dotyczące wyboru cyklu
Nadaje się do najbardziej zabrudzonych
naczyń stołowych oraz do normalnie
zabrudzonych garnkó w i patelni, itd., z
zaschniętymi resztkami.
P2
Normalny
Do normalnie zabrudzonych wsadó w,
takich jak garnki, talerze, szkło stołowe
oraz lekko zabrudzone patelnie
P3
ECO
To standardowy program nadający się do
zmywania normalnie zabrudzonych naczyń
stołowych, i jest to najbardziej efektywny
program pod względem zużycia energii i wody
dla tego typu naczyń.
*EN 50242
P4
Szkło
Do lekko zabrudzonych sztućców i naczyń
stołowych
Opis cyklu
Zmywanie wstępne
(50 ° C)
Zmywanie (60 ° C)
Płukanie
Płukanie
Płukanie (69 °C)
Suszenie
Zmywanie wstępne
(45 ° C)
Zmywanie (55 ° C)
Płukanie
Płukanie (66 ° C)
Suszenie
Zmywanie wstępne
Zmywanie (50 ° C)
Płukanie (58 ° C)
Suszenie
Zmywanie wstępne
Zmywanie (40 ° C)
Płukanie
Płukanie (60 ° C)
Suszenie
P5
Codzienny
Dla normlanie zabrudzonych naczyń
Zmywanie (65 ° C)
Płukanie
Płukanie (66 °C)
Suszenie
P6
Szybki
Do szybkiego zmywania lekko zabrudzonych
naczyń.
Zmywanie (55 ° C)
Płukanie (50 ° C)
Płukanie (55 ° C)
P7
Namaczanie
Do płukania naczyń, które mają być zmywane
później
Zmywanie wstępne
Detergent
Zmywanie
wstępne
/zasadnicze
Czas
działania
Zużycie
energii
(KWh)
Zużycie
wody
(L)
5 g/22,5 g
170
1,4
15,5
5 g/22,5 g
180
1,1
12
5 g/22,5 g
205
0,78
8
27,5 g
125
0,75
12
27,5 g
90
1,15
11,5
27,5 g
30
0,7
10
15
0,02
3,5
Śr.
nabłysz
czający
UWAGA:
*EN 50242: Program ten jest cyklem testowym. Informacja na temat testu porównywalności jest zgodna z normą EN
50242, i przedstawia się następująco:
 Pojemność: 11 kompletów
 Pozycja górnego kosza: górne kółka na szynie
 Ilość poziomów dozowania środka nabłyszczającego: 6
 PI: 0,8 W; Po: 0,30 W.
Włączanie urządzenia
Uruchamianie cyklu zmywania
1. Wyciągnąć dolny i górny kosz, załadować naczynia i wsunąć kosze na swoje miejsce.
Zaleca się, aby najpierw ładować dolny kosz, potem górny (patrz rozdział „Ładowanie zmywarki”).
2. Wlej/wsyp detergent (zapoznaj się z sekcją „Sól, detergent i środek nabłyszczający”).
3. Włóż wtyczkę do gniazdka. Moc znamionowa dla urządzenia to 220-240 VAC /50 HZ. Parametry techniczne gniazdka: 10A
250 VAC. Upewnij się, że zawór wody jest w pełni odkręcony.
4. Zamknąć drzwiczki i wcisnąć przycisk Power, aby włączyć urządzenie.
5. Wciskać przycisk programatora. Programy będą zmieniać się w następującej kolejności:
P3 → P4 → P5 → P6 → P7 →P1 → P2.
Zapali się lampka kontrolna wybranego programu. Wcisnąć przycisk Start/Reset; zmywarka zacznie pracę.
--------- 11 ----------
UWAGA:
[PX:P1-Intensywny,P2-Normalny,P3-ECO,P4-szkło,P5-Codzienny,P6-Szybki,P7-Namaczanie]
Zmiana programu
Założenie:
 Uruchomiony cykl można modyfikować tylko wtedy, gdy działa przez krótki czas. Inaczej detergent zostanie już dodany, lub
odprowadzona woda. Jeżeli tak się stało, dozownik detergentu musi zostać ponownie napełniony (zapoznać się z sekcją
„Wlewanie/Wsypywanie detergentu”).
 Otworzyć drzwiczki, wcisnąć przycisk Start/Reset aż zmywarka przejdzie w tryb gotowości. Przycisnąć przycisk programatora
przez 3 sekundy, aby włączył się tryb czuwania. Potem można zmienić program na żądane ustawienia (zapoznać się z sekcją
„Uruchamianie cyklu zmywania”).
 Wyświetlacz LED pokazuje tryb zmywarki.
a) Ekran pokazuje PX, i migoczący czas pozostały do końca cyklu. Jeśli czas ten wynosi ponad godzinę, godzina i minuty migoczą
na przemian
b) Ekran pokazuje czas opóźnienia, za czasem migocze kropka "."
UWAGA:
Po otwarciu drzwi w trakcie cyklu zmywania, praca urządzenia zostanie wstrzymana. Światło programu przestanie
migać a brzęczyk będzie rozbrzmiewał co minutę, aż do zamknięcia drzwi. Po zamknięciu drzwi, zmywarka odczeka
10 sekund i uruchomi się.
Jeśli model ma zepsutą funkcję zapamiętywania, urządzenie po ponownym włączeniu zasilania będzie kontynuowało
cykl.
Dodawanie naczyń w trakcie zmywania
Zapomniany talerz można dodać w dowolnym momencie zanim otworzy się przedział z detergentem.
 Lekko uchylić drzwiczki.
 Gdy ramiona spryskujące przestaną działać, można
otworzyć drzwi na oścież.
 Dodać naczynia.
 Zamknąć drzwiczki.
 Zmywarka uruchomi się automatycznie po 10
sekundach.
Po zakończeniu cyklu zmywania
Po zakończeniu cyklu zmywania, brzęczyk zmywarki włączy się na 8 sekund, a następnie ucichnie. Wyłączyć
urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF, zamknąć dopływ wody i otworzyć drzwi zmywarki.
Odczekać kilka minut przed rozładowaniem zmywarki, aby uniknąć przenoszenia naczyń i sprzętów, gdy są jeszcze
gorące i bardziej podatne na pękanie. Będą również lepiej wysychać.

Wyłączanie zmywarki
Program jest zakończony tylko wtedy, gdy lampka kontrolna programu jest włączona, ale nie mruga.
1. Wyłączyć zmywarkę, naciskając przycisk ON/OFF.
2. Wyłączyć dopływ wody!

Ostrożne otwieranie zmywarki.
Gorące naczynia są wrażliwe na wstrząsy. W związku, przed wyjęciem ich z urządzenia należy pozostawić je do
ostygnięcia przez około 15 minut.
Uchylić drzwi zmywarki i odczekać kilka minut przed wyjęciem naczyń. W ten sposób ostygną a suszenie będzie
bardziej skuteczne.

Opróżnianie zmywarki
To normalne, że zmywarka jest mokra w środku.
Opróżniać najpierw dolny kosz, a potem górny. Pozwoli to uniknąć kapania wody z górnego kosza na naczynia w
dolnym koszu.
OSTRZEŻENIE:
Niebezpieczne jest otwieranie drzwiczek zmywarki podczas jej pracy,
ponieważ gorąca woda może poparzyć.
--------- 12 ----------
7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
System filtrów
Filtr zapobiega przedostawaniu się większych resztek żywności lub
innych przedmiotów do wnętrza pompy.
Resztki mogą zablokować filtr; w związku z tym muszą być usuwane.
System filtracyjny składa się z filtra zgrubnego, płaskiego (filtr główny) i
mikro-filtru (filtra dokładnego oczyszczania).
Filtr główny 1
Żywność i cząsteczki brudu uwięzione w tym filtrze są rozdrabniane przez
specjalną dyszę na dolnym ramieniu natryskowym i spłukiwane do
kanalizacji.
Filtr zgrubny 2
Większe elementy, takie jak fragmenty kości lub szkła, które mogą
blokować odpływ, zostają uwięzione w filtrze zgrubnym. Aby usunąć
elementy przechwycone przez filtr, delikatnie ścisnąć gwint u góry tego
filtra i wyjąć.
Filtr dokładny 3
Filtr ten przechwytuje zabrudzenia i resztki żywności w obszarze
ściekowym i zapobiega zanieczyszczaniu naczyń podczas cyklu
zmywania.
Zespół filtra
Filtr skutecznie usuwa resztki jedzenia z wody do płukania, umożliwiając jej recykling podczas cyklu.
Aby uzyskać możliwie najlepszą wydajność i rezultaty, filtr musi być regularnie czyszczony. Z tego względu dobrym
pomysłem jest usuwanie większych resztek jedzenia z filtra po każdym cyklu zmywania przez przepłukanie
półkolistego filtra i nasadki pod bieżącą wodą. Aby wyjąć urządzenie filtrujące, należy pociągnąć nasadkę za uchwyt
do góry.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać zmywarki bez filtrów. Niewłaściwe umieszczenie filtra może obniżyć
skuteczność zmywania, a nawet zniszczyć naczynia i przybory kuchenne.
2
1
Krok 1 Przekręcić filtr w lewo,
2
Krok 2 Podciągnąć do góry zespół filtra
UWAGA: Po przeprowadzeniu Kroku 1 + Kroku 2, filtr zostaje usunięty; filtr jest instalowany w odwrotnej kolejności.
--------- 13 ----------
Uwagi:
-
Sprawdzić, czy filtry nie są zablokowane po każdym użyciu zmywarki.
Odkręcając filtr zgrubny, można wyjąć zespół filtrów. Usunąć wszelkie resztki żywności i wyczyścić filtry pod
bieżącą wodą.
UWAGA: Cały zespół filtra należy czyścić raz w tygodniu.
Czyszczenie filtra
Do czyszczenia filtra zgrubnego i drobnego filtra używać szczotki. Złożyć elementy filtru jak pokazano na rysunkach
na ostatniej stronie i włożyć cały zespół do zmywarki, umieszczając go w swoim miejscu i przyciskając w dół.
OSTRZEŻENIE: Podczas czyszczenia filtrów należy uważać, aby nie uderzać w nie. W przeciwnym
wypadku, filtry mogą wykrzywić się i skuteczność działania zmywarki może ulec osłabieniu.
Pielęgnacja zmywarki
Panel sterowania można czyścić za pomocą zwilżonej szmatki.
Po czyszczeniu, należy do dokładnie wysuszyć.
Na zewnątrz można korzystać z preparatów woskowych.
Nigdy nie należy używać ostrych przedmiotów, myjek ani agresywnych środków czyszczących na jakiejkolwiek części
zmywarki.
Czyszczenie drzwiczek
Do oczyszczenia krawędzi wokół drzwi należy używać tylko miękkiej, ciepłej i
wilgotnej ściereczki.
Aby zapobiec przenikaniu wody do zamka drzwi i elementów elektrycznych,
nie używać do czyszczenia żadnego rodzaju spryskiwaczy.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używać środków czyszczących w sprayu do czyszczenia paneli drzwi,
ponieważ może to spowodować uszkodzenie zamka drzwi i elementów elektrycznych.
Nie powinno się stosować środków ściernych i niektórych ręczników papierowych ze względu na ryzyko
zarysowania lub pozostawienia śladów na powierzchni ze stali nierdzewnej.
Zabezpieczenie przed mrozem
Prosimy zabezpieczyć zmywarkę przed działaniem mrozu w zimie. Po każdym cyklu zmywania należy:
1. Odciąć zasilanie elektryczne do zmywarki.
2. Wyłączyć dopływ wody i odłączyć przewód doprowadzający wodę od zaworu.
3. Odprowadzić wodę z rury doprowadzającej wodę i zaworu. (Użyć garnka do zebrania wody)
4. Podłącz przewód doprowadzający wodę do zaworu wody.
5. Usuń filtr w dolnej części komory wewnętrznej i za pomocą gąbki wchłonąć wodę ściekową.
UWAGA: Jeśli zmywarka nie może pracować ze względu na lód, prosimy o kontakt z serwisem technicznym.
Czyszczenie ramion spryskujących
Konieczne jest regularne czyszczenie ramion natryskowych w kierunku usuwania twardych
chemicznych osadów zatykających dysze ramienia natryskowego i łożyska.
Aby wyjąć dolne ramię natryskowe, wyciągnąć ramię natryskowe w górę.
Aby usunąć górne ramię natryskowe, przytrzymać nakrętkę, obrócić w prawo ramię i wyjąć
je.
Umyj ramiona w ciepłej wodzie z mydłem i wyczyść dysze miękką szczotką. Włóż je na
miejsce po dokładnym opłukaniu.
--------- 14 ----------
Utrzymanie zmywarki w dobrym stanie
Po każdym zmywaniu
Przestój przez dłuższy czas
Po każdym zmywaniu, zakręcać dopływ wody do
urządzenia i zostawić lekko uchylone drzwi tak, aby
wilgoć i zapachy nie były uwięzione wewnątrz.
Zaleca się uruchomianie jednego cykl zmywania z pustą
zmywarką, a następnie wyjęcie wtyczki z gniazdka,
wyłączenie dopływu wody i pozostawienie drzwiczek
zmywarki lekko niedomkniętych. Dzięki temu uszczelki
drzwiowe będą dłużej służyć, a wewnątrz urządzenia nie
będą powstawały nieprzyjemne zapachy.
Wyjmowanie wtyczki
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji
należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Niedozwolone czyszczenie
rozpuszczalnikami i ściernymi
środkami myjącymi
Przenoszenie urządzenia
Jeżeli urządzenie musi zostać przeniesione, należy
utrzymać go w pozycji pionowej. Jeśli jest to absolutnie
konieczne, może być ułożone na tylnej ściance.
Do czyszczenia obudowy i gumowych elementów
zmywarki nie należy używać rozpuszczalników ani
ściernych środków czyszczących.
Należy używać tylko szmatkę nasączoną ciepłą wodą z
mydłem. Aby usunąć plamy i zabrudzenia z powierzchni
wnętrza, należy użyć szmatki zwilżonej wodą z odrobiną
octu lub środka czyszczącego przeznaczonego
specjalnie do zmywarek.
Uszczelki
Jednym z czynników, które wywołują nieprzyjemny
zapach wydobywający się ze zmywarki, są reszki
jedzenia uwięzione w uszczelkach.
Okresowe czyszczenie wilgotną gąbką będzie temu
zapobiegać.
8. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI
Ustawianie urządzenia
Ustawić urządzenie w wybranym miejscu. Jego tylna ścianka powinna opierać się o ścianę, a boki o sąsiednie szafki lub ściany.
Zmywarka jest wyposażona w wąż doprowadzający wodę i wąż spustowy, które mogą być umieszczone zarówno z prawej, jak i z
lewej strony, aby ułatwić prawidłowe ustawienie.
Poziomowanie urządzenia
Gdy urządzenie jest gotowe do wypoziomowania w swoim miejscu, jej wysokość można
być regulować kręcąc stópkami.
Podłączenie zasilania


OSTRZEŻENIE ! Dla własnego bezpieczeństwa:
Nie należy używać przedłużacza lub rozgałęziacza z tym urządzeniem.
Pod żadnym pozorem nie wolno odcinać lub usuwać podłączenia
uziemienia z przewodem zasilającym.
Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej
Napięcie znamionowe podane jest na tabliczce znamionowej. Podłączyć zmywarkę do odpowiedniego źródła
zasilania.
Użyć wymaganego bezpiecznika 10A, bezpiecznika zwłocznego lub wyłącznika automatycznego i zapewnić
oddzielny obwód dla tego urządzenia.
Podłączenia elektryczne
Przed użyciem
zapewnić uziemienie
Upewnić się, czy napięcie i częstotliwość prądu odpowiadają tym podanym na
tabliczce znamionowej. Wkładać wtyczkę tylko do prawidłowo uziemionego
gniazdka elektrycznego. Jeśli gniazdko elektryczne, do którego należy podłączyć
urządzenie nie pasuje do wtyczki, należy wymienić gniazdko, zamiast używać
adapterów lub podobnych urządzeń, gdyż mogą one spowodować przegrzanie i
oparzenia.
--------- 15 ----------
Jak podłączyć wąż doprowadzający wodę z funkcją zabezpieczenia
Urządzenie musi być podłączone do sieci wodociągowej za pomocą nowych węży. Nie należy
używać starych węży.
Ciśnienie wody powinno mieścić się w zakresie od 0,04 do 1 MPa. Jeśli ciśnienie jest niższe od
minimalnie wymaganego, należy skontaktować się z serwisem.
1. Wyciągnąć węże z funkcją zabezpieczenia przed zalaniem z przedziału w tyle zmywarki.
2. Dokręcić gwinty węża do kranu z gwintem ¾ cala.
3. Przed uruchomieniem zmywarki, w pełni odkręcić wodę,
Wąż doprowadzający wodę z funkcją zabezpieczenia
Wąż zabezpieczający przed rozlaniem wody posiada podwójne ścianki. System węża gwarantuje zablokowanie przepływu wody w
przypadku pęknięcia węża i wypełnienia wodą przestrzeni powietrznej pomiędzy zasadniczym a karbowanym wężem.
OSTRZEŻENIE!
Wąż, który jest podłączony do prysznica zlewowego może rozerwać się, jeśli zostanie zainstalowany na tej samej linii co zmywarka.
W takim przypadku zaleca się odłączenie węża i zatkanie otworu.
Odłączanie węża doprowadzającego wodę z funkcją zabezpieczenia
1
2
3
Zakręcić wodę.
Zmniejszyć ciśnienie wody przyciskiem zwalniającym. Ochroni to pomieszczenie przed opryskaniem.
Odkręcić wąż od kranu.
PODŁĄCZENIE DO ZIMNEJ WODY
Podłączyć wąż zasilający do nagwintowanej złączki ¾ cala i upewnić się, że są mocno dokręcone.
Gdy rury są nowe lub nie były używane przez dłuższy okres czasu, pozwolić wodzie spłynąć aż stanie się przezroczysta i czysta. W
przeciwnym razie wlot może zostać zablokowany, a urządzenie zniszczone.
Podłączenie węża spustowego
Włóż wąż spustowy do rury odpływowej o minimalnej średnicy 40 mm, albo zlewu, upewniając się, że nie jest zagięty lub zaciśnięty.
Górna część węża musi być na wysokości poniżej 1000 mm.
UWAGA
Górna część węża musi
znajdować się na wysokości
poniżej 1000 mm.
Rura spustowa
BLAT
MAKS. 1000 mm
FRONT
A
B
Ø 40 mm
--------- 16 ----------
Jak odprowadzić wodę
Jeśli górna krawędź zlewozmywaka leży na wysokości powyżej 100 cm od podłogi, nadmiar wody w wężach nie może
być odprowadzana bezpośrednio do zlewu. Konieczne będzie do odprowadzanie nadmiaru wody z węży do miski lub
odpowiedniego pojemnika, który znajduje się na zewnątrz i jest niższy od zlewu.
Odpływ wody
Podłączyć wąż spustowy. Wąż spustowy musi być bardzo dobrze zamontowany, aby uniknąć wycieku wody. Upewnić
się, że wąż nie jest zagięty lub przygnieciony.
Przedłużenie węża
Jeśli potrzebne jest przedłużenie węża spustowego, należy użyć podobnego węża spustowego.
Nie może być dłuższy niż 4 metry; w przeciwnym wypadku odpływ wody ze zmywarki może osłabiony.
Podłączenie syfonu
Odpływ musi się znajdować na wysokości mniejszej niż 100 cm od spodu zmywarki.
Do syfonu powinien być zamontowany wąż odprowadzający.
Uruchamianie zmywarki
Przed uruchomieniem zmywarki należy sprawdzić, czy:
1. Zmywarka jest wypoziomowana i właściwie zainstalowana.
2. Zawór wlotowy jest otwarty.
3. Czy węże są mocno dokręcone i nie przeciekają.
4. Przewód jest podłączony do gniazdka.
5. Zasilanie jest włączone
6. Węże wlotowe i spustowe nie są zasupłane.
Wszystkie materiały opakowaniowe oraz ulotki powinny być wyjęte ze zmywarki
UWAGA! Zachować niniejszą instrukcję obsługi na przyszłość.
Zawartość niniejszej instrukcji obsługi może okazać się bardzo pomocna dla użytkownika.
--------- 17 ----------
9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przed skontaktowaniem się z serwisem technicznym
Zapoznaj się z tabelami na następnych stronach. Może dzięki nim uda się Państwu nie wzywać serwisu
Problem
Możliwe przyczyny
Rozwiązanie
Nie można uruchomić
zmywarki
Przepalony bezpiecznik
lub obwód przerwany
przez bezpiecznik
Brak zasilania
Wymienić bezpiecznik lub zresetować bezpiecznik obwodu.
Odłączyć inne urządzenia podłączone do tego samego
obwodu co zmywarka.
Upewnić się, że zmywarka jest włączona, a drzwiczki
zamknięte.
Upewnić się, że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka w
ścianie.
Sprawdzić poprawność podłączenia wody i czy odkręcony
jest zawór.
Upewnić się, czy drzwiczki zostały domknięte.
Problemy
techniczne
Woda nie jest
wypompowywana ze
zmywarki
Problemy
natury
ogólnej
Hałas
Zbyt niskie ciśnienie
wody
Drzwiczki zmywarki są
niedomknięte.
Zagięcie węża
odpływu.
Zatkany filtr.
Zatkany zlew.
Mydliny we wnętrzu
Niewłaściwy detergent
Plamy we wnętrzu
zmywarki
Rozlany środek
nabłyszczający
Użyto detergentu z
barwnikiem
Biały osad na
powierzchni
wewnętrznej
Twarda woda
Na sztućcach pojawia
się rdza
Rdzewiejące sztućce
nie nadają się do mycia
w zmywarce
Po dodaniu soli, nie
uruchomiono zmywarki.
Resztki soli dostały się
zmywania
Obluzowana klapka od
zbiornika na środek
zmiękczający wodę.
Ramię spryskujące
uderza o przedmiot
znajdujący się w koszu.
Stukot wydobywający
się z wnętrza zmywarki
Grzechotanie
wydobywające się z
wnętrza zmywarki
Odgłos stukania
wydobywający się z rur
Naczynia stołowe
niestabilnie
umieszczone wewnątrz
zmywarki
Może być
spowodowany przez
instalację w danym
pomieszczeniu lub
przekrój rur.
Sprawdzić wąż.
Sprawdzić filtr zgrubny (patrz sekcja „Czyszczenie filtra”)
Sprawdzić, czy woda zlewozmywaka swobodnie odpływa.
Jeśli nie, zamiast serwisanta do zmywarki należy wezwać
hydraulika.
Chcąc uniknąć mydlin, należy stosować wyłącznie specjalny
detergent do zmywarek.
Jeśli się pojawią, otworzyć zmywarkę i pozwolić mydlinom
odparować.
Dodać do komory 1 litr zimnej wody. Domknąć i zatrzasnąć
zmywarkę do naczyń, a następnie wybrać dowolny cykl.
Zmywarka w pierwszej kolejności odprowadzi wodę. Po
opróżnieniu otworzyć drzwi i sprawdzić, czy jest mydliny
zniknęły. Powtórzyć w razie potrzeby.
Zawsze niezwłocznie wycierać rozlany środek
nabłyszczający
Używać detergentu bez środka barwiącego.
Do czyszczenia wnętrza użyć wilgotnej gąbki nasączonej
detergentem. Używać gumowych rękawic. Nie stosować
innych środków poza przeznaczonymi do zmywarek, ze
względu na tworzenie się piany i mydlin.
Po dodaniu soli, zawsze uruchom szybki program bez
naczyń stołowych w zmywarce i bez wybierania funkcji
TURBO (jeśli zmywarka ją posiada).
Sprawdzić czy mocowanie klapki nie jest uszkodzone.
Przerwać program, zmienić ustawienie przedmiotów, które
zakłócają pracę ramienia spryskującego.
Przerwać program i zmienić ustawienie naczyń.
Nie ma to wpływu na działanie zmywarki. W razie
wątpliwości należy skontaktować się z hydraulikiem.
--------- 18 ----------
Problem
Możliwe przyczyny
Rozwiązanie
Naczynia nie są
czyste
Naczynia nie zostały
prawidłowo ułożone.
Program nie był
wystarczająco
intensywny.
Nie rozpuściła się
wystarczająca ilość
detergentu.
Przedmioty w środku
blokują działanie
ramion spryskujących.
Filtry w podstawie
zmywarki są brudne
lub źle umieszczone.
Może to spowodować
blokowanie się ramion
spryskujących.
Kombinacje zbyt
miękkiej wody ze zbyt
dużą ilością
detergentu.
O naczynia ocierały
się przedmioty z
aluminium.
Naczynia zablokowały
dozownik
Patrz: sekcja „Załadunek koszy zmywarki”.
Nieprawidłowy
załadunek.
Zbyt mało środka
nabłyszczającego
Naczynia zbyt
wcześnie wyjęte
Załadować zmywarkę zgodnie ze wskazówkami.
Niezadowalające
rezultaty
zmywania
Smugi na szklanych
naczyniach
Czarne lub szare
ślady na naczyniach
Niezadowalające
rezultaty
suszenia
W pojemnikach
dozownika pozostał
detergent
Naczynia nie
wysychają
Źle dobrany program
Użyto sztućców z
powłoką słabej jakości
Wybrać bardziej intensywny program. Patrz: tabela
„Cykle zmywania”
Użyć większej ilości detergentu lub go zmienić,
Zmienić ustawienie w zmywarce, tak aby ramiona
spryskujące mogły się swobodnie obracać.
Wyczyścić i/lub prawidłowo zamontować filtry. Wyczyścić
otwory spryskujące w ramionach. Patrz: sekcja
„Czyszczenie ramion spryskujących”.
Stosować mniej detergentu, jeśli woda jest miękka i do
zmywania szkła wybierać krótkie programy.
Użyć łagodnego środka ściernego do usunięcia tych
śladów.
Ustawić naczynia w prawidłowy sposób.
Zwiększyć ilość środka nabłyszczającego/dolać środek
nabłyszczający do dozownika
Nie należy opróżniać zmywarki tuż po zakończeniu
zmywania. Należy lekko uchylić drzwi, aby para mogła
wydostać się na zewnątrz. Opróżniać zmywarkę
najwcześniej wtedy, gdy naczynia są już tylko lekko
ciepłe w dotyku. Najpierw opróżniać dolny kosz.
Zapobiega to spadaniu kropli z górnego kosza.
Podczas działania krótkich programów temperatura
zmywania jest niższa. W związku z tym, ich działanie
myjące jest słabsze. Wybrać dłużej działający program.
Z tego typu przedmiotami utrudniony jest odpływ wody.
Tego typu sztućce i naczynia nie nadają się do
zmywania w zmywarce.
Kody błędów
Gdy wystąpią jakieś nieprawidłowości, zmywarka wyświetli kody błędów, aby ostrzec użytkownika:
Kody
E1
E3
E4
Znaczenie
Możliwe przyczyny
Zbyt długie pobieranie wody
Zakręcony zawór, ograniczony pobór lub zbyt niskie ciśnienie
wody.
Awaria grzałki.
Jeden z elementów zmywarki przecieka.
Temperatura wody jest zbyt niska.
Wyciek
E8
Problem z zaworem rozrządczym
Ed
Nieprawidłowe powiadomienia
Otwarty obwód lub zepsuty zawór rozrządczy.
Wykrywa nietypowe powiadomienia w ciągu 20 sekund,
powiadomienie znika bez konieczności podejmowania
jakichkolwiek działań.
OSTRZEŻENIE! W przypadku wycieku, przed wezwaniem serwisu technicznego wyłączyć główny dopływ wody.
Jeśli woda zebrała się w podstawie z powodu przepełnienia lub małego przecieku, przed ponownym uruchomieniem
zmywarki wodę należy usunąć.
--------- 19 ----------
Informacje techniczne
Wysokość:
845 mm
Szerokość:
448 mm
Głębokość:
617 mm (przy zamkniętych drzwiach)
Ciśnienie wody:
0,04-1,0 MPa
Zasilanie:
Patrz: tabliczka znamionowa
Pojemność:
11 kompletów
--------- 20 ----------
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna zmywarki zgodnie z Dyrektywą 1059/2010/WE:
Producent
CANDY
Typ / Opis
CDP 2D1145W , CDP 2D1145X
Pojemność
11
Klasa efektywności energetycznej
Roczne zużycie energii
1
A++
225 kWh
2
Zużycie energii podczas standardowego cyklu zmywania
0,78 kWh
Zużycie energii w trybie wyłączenia
0,3 W
Zużycie energii w trybie czuwania
0,8 W
Roczne zużycie wody
2240 liter
3
Klasa efektywności suszenia
Standardowy cykl zmywania
A
4
ECO 50
5
Czas trwania standardowego cyklu zmywania
205 min
Poziom hałasu
45 dB(A) re 1 pW
Sposób montażu
Wolnostojąca
Czy nadaje się do zabudowy
Tak
Wysokość
84,5 cm
Szerokość
44,8 cm
Głębokość (z łącznikami)
61,7 cm
Zużycie energii
1930 W
Napięcie znamionowe / częstotliwość
230 V~ 50 Hz
Ciśnienie wody (ciśnienie przepływowe)
0,4-10 bar = 0,04-1 MPa
UWAGA:
 A + + + (najwyższa efektywność energetyczna) do D (najniższa efektywność energetyczna)
 Zużycie energii “225” kWh na rok w oparciu o 280 standardowych cykli zmywania zimną wodą oraz zużyciem
energii w trybie niskiego napięcia. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależało od sposobu użytkowania urządzenia.
 Zużycie wody: “2240” litrów na rok w oparciu o 280 standardowych cykli zmywania. Rzeczywiste zużycie wody
będzie zależało od sposobu użytkowania urządzenia.
 A (najwyższa efektywność) do G (najniższa efektywność)
 Ten program jest odpowiedni do mycia normalnie zabrudzonych zastaw stołowych i jest najbardziej efektywnym
programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego typu zastawy stołowej.
Powyższe wartości zostały zmierzone zgodnie ze standardami w określonych warunkach eksploatacyjnych.
Wyniki mogą się znacznie różnić w zależności od ilości i zanieczyszczenia naczyń, twardości wody, ilość detergentu,
itp. Podręcznik jest oparty na normach i przepisach Unii Europejskiej.
--------- 21 ----------
2
3
3
9
8
2. Dolny kosz
4
6
3
1. Górny kosz
1
9
2
7
7
10
5
2
2
3
8
9
1
3
Półmisek
Talerz do zupy
Talerz obiadowy
Talerzyk deserowy
Duża miska
Średnia miska
Mała miska
Szklanka
2
Spodek
1
Filiżanka
Ładowanie kosza zgodnie z normą En50242:
10
1
2
8 Łyżka do sosów
7 Widelec do nakładania
6 Łyżka do nakładania
5 Łyżeczki deserowe
6 8
8
Informacja na temat testu porównywalności zgodna z EN
50242
Pojemność: 9 kompletów
Pozycja dolnego kosza: dolna pozycja
Program: ECO
Ustawienie poziomu środka nabłyszczającego: 6
Ustawienie poziomu zmiękczania wody: H3
4 Łyżeczki do herbaty
3 Noże
2 Widelce
1 Łyżki do zupy
3
1
2
4
5
4
7
3. Kosz na sztućce
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising