Candy | CDP 2D1145X | Candy CDP 2D1145X Používateľská príručka

Candy CDP 2D1145X Používateľská príručka
Umývačka riadu
Návod na obsluhu
CDP 2D1145W
CDP 2D1145X
11 súprav riadu
1
Prečítajte si tento návod
Vážený zákazník,
• Dôkladne si prečítajte tento
návod pred použitím umývačky,
pomôže vám v jej najlepšom
využití.
• Odložte si návod na obsluhu,
pre jeho použitie v budúcnosti.
• Odovzdajte ho prípadnému
ďalšiemu majiteľovi.
Tento návod obsahuje
bezpečnostné pokyny, pokyny
na použitie, inštalačné pokyny a
odstránenie možných problémov,
a pod.
Skôr ako zavoláte servis
• Prehľad tipov v časti odstránenia
možných problémov, vám
pomôže vyriešiť niektoré
bežné problémy bez potreby
kontaktovať servisné stredisko.
• Ak nemôžete vyriešiť problém
svojpomocne, požiadajte
o pomoc profesionálneho
technika.
Poznámka:
• Výrobca môže v súvislosti
s nepretržitým vývojom
a aktualizáciou bez
predchádzajúceho upozornenia
uskutočniť úpravy výrobku.
• Tento návod na obsluhu
musíte získať od výrobcu alebo
predajcu.
Obsah
1. Dôležité bezpečnostné informácie ............... 3
2. Príručka rýchleho štartu ............................... 6
3. Pokyny pre použitie ....................................... 7
Ovládací panel ..................................................... 7
Funkcia umývačky ............................................... 8
4. Pred prvým použitím ..................................... 8
A. Zmäkčovač vody .............................................. 8
B. Plnenie soli do zmäkčovača ............................. 9
C. Plnenie čistiaceho prostriedku ....................... 10
D. Typy čistiacich prostriedkov ............................. 11
E. Plnenie leštidla ............................................... 12
5. Plnenie košov umývačky riadu ................... 13
Odporúčania ...................................................... 13
Pre umývanie v umývačke riadu je
nasledujúci riad .................................................. 13
Upozornenie pred a po vybratí košov umývačky ... 14
Vybratie riadu ..................................................... 14
Spôsob štandardného plnenia umývačky ........... 15
Plnenie horného koša ........................................ 15
Plnenie spodného koša ..................................... 15
Nastavenie horného koša ................................... 15
Sklopenie držiakov šálok .................................... 15
Sklopenie držiakov spodného koša .................... 15
Kôš na príbory .................................................... 16
6. Spustenie umývacieho programu .............. 16
Tabuľka umývacích programov .......................... 16
Zapnutie spotrebiča ........................................... 17
Zmena programu ................................................ 17
Zabudli ste pridať riad? ....................................... 17
Na konci umývacieho cyklu ................................ 18
7. Údržba a čistenie ......................................... 18
Filtračný systém ................................................. 18
Čistenie filtra ...................................................... 19
Starostlivosť o umývačku ................................... 20
8. Pokyny k inštalácii ...................................... 21
Postavenie spotrebiča ....................................... 21
O pripojení k elektrickej sieti ............................... 21
Pripojenie bezpečnostnej prívodnej hadice .........22
Zapnutie umývačky ............................................ 23
9. Odstránenie možných problémov ............... 24
Skôr ako budete kontaktovať servis .................... 24
Kódy porúch ....................................................... 26
Technické informácie ......................................... 26
Technické údaje .................................................. 27
Plnenie koša ...................................................... 28
2
1. Dôležité bezpečnostné informácie
VAROVANIE! Pri použití umývačky riadu, dodržujte nižšie uvedené pokyny.
 Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobnom prostredí:
- kuchyne pre zamestnancov v predajniach, kanceláriách a iných pracovných miestach;
- na farmách;
- klientmi v hoteloch, moteloch a obytných domoch;
- v mieste pre výdaj raňajok;
 Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo
mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností, ak boli poučené o správnom a
bezpečnom použití spotrebiča alebo sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
(Pre EN60335-1)
 Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými,
senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí,
ak nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o použití spotrebiča osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť. (Pre IEC60335-1)
 Tento spotrebič je určený len pre použitie v interiéri, v domácnosti. Na ochranu pred zásahom
elektrickým prúdom neponárajte zariadenie, zástrčku ani kábel do vody ani iných tekutín.
 Odpojte spotrebič od elektrickej siete pred čistením alebo údržbou. Na čistenie použite mäkkú
tkaninu s jemným čistiacim prostriedkom a potom ho utrite suchou utierkou.
POKYNY K UZEMNENIU
 Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade poruchy, znižuje uzemnenie riziko zásahu
elektrickým prúdom, poskytnutím odvodu elektrického prúdu. Tento spotrebič je vybavený káblom s
uzemňovacím vodičom a uzemnenou zástrčkou.
 Zástrčku musíte pripojiť len k správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvke v súlade s
platnými predpismi.
 Nesprávne pripojenie uzemňovacieho vodiča môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. V prípade
nejasností, ju nechajte skontrolovať kvalifikovanému elektrikárovi.
 Neupravujte zástrčku spotrebiča; ak nepasuje do zásuvky, požiadajte elektrikára o inštaláciu
správneho typu zásuvky.
 Nesadajte ani nestúpajte na dvierka alebo koše umývačky riadu.
 Umývačku riadu nepoužívajte dovtedy, pokiaľ nie sú krycie panely na svojom mieste.
 V priebehu prevádzky otvárajte dvierka umývačky veľmi opatrne, hrozí riziko vystreknutia vody.
 Nedávajte ťažké predmety, ani nestúpajte na otvorené dvierka. Spotrebič sa môže preklopiť.
3
 Pri vkladaní riadu do umývačky riadu:
1) Ostré predmety dajte tak, aby nepoškodili tesnenie dvierok;
2) Varovanie: nože a ďalšie náradie s ostrými hrotmi musíte vložiť do koša, ich hrotmi dole alebo
uložiť v horizontálnej polohe.
 Po dokončení umývacieho cyklu sa uistite, či je zásobník čistiaceho prostriedku prázdny.
 Neumývajte plastové náradie, pokiaľ nie je určené pre umývanie v umývačke. Pri neoznačenom
riade, dbajte na pokyny výrobcu.
 Používajte len čistiace prostriedky a leštidlá navrhnuté pre automatické umývačky riadu.
 V umývačke riadu nikdy nepoužívajte mydlo, pracie prostriedky alebo prostriedky na ručné
umývanie.
 Nedovoľte deťom, aby sa hrali so spotrebičom.
 Nenechávajte otvorené dvierka, pretože hrozí riziko zakopnutia.
 Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca alebo servisný technik, alebo podobne
kvalifikovaná soba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
 V priebehu inštalácie nesmiete pricviknúť alebo nadmerne prehýbať napájací kábel.
 Neupravujte ovládacie prvky.
 Spotrebič pripojte k vode pomocou nových hadíc, nepoužívajte staré hadice.
 Maximálny počet súprav riadu, ktoré je možné umývať, je 11.
 Maximálny povolený tlak prívodu vody je 1 MPa.
 Minimálny tlak prívodu vody je 0,04 MPa.
4
LIKVIDÁCIA
Tento spotrebič je označený podľa Európskej smernice 2012/19/EU O odpade z
elektrických a elektronických zariadení(OEEZ).
OEEZ obsahujúce znečisťujúce látky (ktoré môžu spôsobovať negatívne dopady na
životné prostredie) a základné komponenty (ktoré je možné opäť využiť). Je potrebné
podrobiť OEEZ špecifickému zaobchádzaniu, pre odstránenie a likvidáciu všetkých
znečisťujúcich látok a obnovu a recykláciu všetkých materiálov.
Jednotlivci môžu zohrať dôležitú úlohu pri zaistení, aby OEEZ nezostalo problémom pre
životné prostredie; je dôležité dodržiavať určité základné pravidlá:
 OEEZ sa nesmie likvidovať spoločne s bežným komunálnym
odpadom.
 OEEZ musí byť odovzdané na príslušných zberných miestach
spravovaných obcou alebo mestom alebo príslušnými podnikmi.
V mnohých krajinách sa uskutočňuje pri veľkých OEEZ zber z domu.
V mnohých krajinách, keď si zakúpite nový spotrebič, starý je možné odovzdať predajcovi,
ktorýho bezplatne vyzdvihne na základe výmeny jedného za druhý, ak ide o zariadenie
ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako dodávané zariadenie.
VAROVANIA
 Obalové materiály môžu predstavovať nebezpečenstvo pre deti!
 Pre likvidáciu obalových materiálov a spotrebiča, kontaktujte recyklačné stredisko. Odrežte
napájací kábel a uistite sa, či je zatváracie zariadenie dvierok nefunkčné.
 Kartónové obaly sú vyrobené z recyklovaného papiera a musia sa likvidovať na príslušnom
zbernom mieste na recykláciu.
 Zaistením správnej likvidácie tohto spotrebiča, pomáhate zabrániť možným negatívnym vplyvom
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré môže byť negatívne ovplyvnené v prípade nesprávnej
likvidácie tohto spotrebiča.
 Pre podrobnejšie informácie o recyklácii tohto spotrebiča, kontaktujte miestnu samosprávu alebo
recyklačné stredisko.
 LIKVIDÁCIA: nelikvidujte tento spotrebič ako netriedený komunálny odpad. Je potrebný samostatný
zber pre špeciálne spracovanie tohto odpadu.
5
2. Príručka rýchleho štartu
Pre podrobnejšie informácie si prečítajte príslušný obsah v návode.
6
Zapnite spotrebič
Otvorte dvierka, stlačte tlačidlo On/Off na zapnutie spotrebiča.
Naplňte zásobník
čistiacich prostriedkov
Zásobník čistiacich prostriedkov je vo vnútri dvierok.
Ak je veko zatvorené, stlačením tlačidla (A) ho otvorte.
Na konci umývacieho cyklu je veko vždy otvorené a pripravené na
ďalšie použitie umývačky.
Skontrolujte leštidlo
Mechanický indikátor B:
Vždy odporúčame použitie leštidla, ktoré je určené pre umývačky riadu.
Skontrolujte úroveň leštidla prostredníctvom indikátora (B) na dávkovači.
Skontrolujte soľ
(Len pri modeloch so systémom zmäkčovania vody.)
Elektrický indikátor na ovládacom paneli (ak je).
Ak nie je soľ, svieti indikátor na paneli (niektoré modely), môžete
potom doplniť soľ podľa odhadu, koľko cyklov umývačka vykonala.
Naplňte koše
Odstráňte veľké zvyšky jedla. Namočte pripálené zvyšky na panviciach,
potom naplňte koše. Viď pokyny na naplnenie umývačky.
Zvoľte program
Zatvorte dvierka,Stlačením tlačidla programu zvoľte požadovaný program.
(Viď kapitolu „Pokyny k obsluhe“)
Spustite umývačku
Otvorte vodovodný ventil, Stlačte tlačidlo start/reset ,Spotrebič začne fungovať
po približne 10 sekundách
Zmena programu
1. Prebiehajúci cyklus je možné upraviť, ak beží krátky čas. V opačnom prípade bol už dávkovaný
čistiaci prostriedok. V takom prípade musíte zásobník opäť naplniť.
2. Stlačte tlačidlo start/reset na viac ako 3 sekundy, na zrušenie prebiehajúceho programu.
3. Zvoľte nový program.
4. Reštartujte umývačku.
Pridanie riadu do
umývačky
1. Mierne otvorte dvierka umývačky, na jej zastavenie.
2. Po zastavení ostrekovacích ramien, môžete dvierka úplne otvoriť.
3. Pridajte riad.
4. Zatvorte dvierka, umývačka sa opäť spustí po 10 sekundách.
Ak sa spotrebič
vypne počas cyklu
Ak sa spotrebič vypne počas umývacieho cyklu, po opätovnom zapnutí
opäť zvoľte umývací cyklus a ovládajte umývačku podľa pôvodného režimu zapnutia).
Varovanie!
Dvierka otvárajte
opatrne. Po otvorení
môže unikať horúca
para.
Vypnite spotrebič
Po skončení umývacieho cyklu zaznie akustický signál 8 krát, potom sa zastaví.
Vypnite spotrebič stlačením tlačidla On/Off (zapnutie/vypnutie).
Zastavte vodovodný
ventil, vyložte koše.
Varovanie: počkajte niekoľko minút (približne 15 minút) pred vybratím riadu, aby ste zabránili
poraneniu z kontaktu s ešte horúcim riadom, ktoré je okrem toho náchylnejšie na prasknutie.
Taktiež lepšie vyschne. Vyprázdnite spotrebič, začnite od spodného koša.
3. Pokyny k použitie
DÔLEŽITÉ! Pre najlepšiu funkčnosť umývačky, si pred prvým použitím prečítajte všetky
pokyny k použitiu.
Ovládací panel
1. Tlačidlo Power a indikátor: na zapnutie/
vypnutie umývačky, indikátor sa po zapnutí
rozsvieti.
2. Tlačidlo Program: stlačením tlačidla zvoľte
umývací program, rozsvieti sa indikátor.
3. Tlačidlo Delay Start: stlačením tlačidla
nastavíte odložený štart v rozsahu od 1 po 24
hodín.
4. Tlačidlo možnosti Express: program
Rapid/Soak bez funkcie Express. Keď
sú dvierka zatvorené a nebeží program,
stlačením tlačidla Express zvoľte funkciu.
5. Tlačidlo Start/Reset: spustenie alebo zrušenie
programu.
6. Displej: na zobrazenie zvoleného programu.
Zobrazenie zostávajúceho času a kódov
porúch.
7. Indikátor Express: indikuje použitie funkcie
Express.
Indikátor doplnenia leštidla:
Indikuje, keď je potrebné doplniť zásobník
leštidla.
Indikátor doplnenia soli:
Indikuje potrebu doplnenia soli.
7
Funkcie umývačky
Pohľad spredu
Pohľad zozadu
1 Horné ostrekovacie
rameno
2 Držiak na príbory
4 Vnútorná rúrka
7 Dávkovač
10 Súprava filtra
5 Spodný kôš
8 Priestor pre šálky
3 Horný kôš
6 Zásobník soli
9 Ostrekovacie ramená
11 Bezpečnostné
prívodné hadice
12 Odtoková hadica
4. Pred prvým použitím
Pred prvým použitím umývačky riadu:
A. Nastavte zmäkčovač vody.
B. Pridajte 1,5 kg soli pre umývačky a potom doplňte zásobník vodou.
C. Naplňte leštidlo.
D. Naplňte čistiaci prostriedok.
A. Zmäkčovač vody
Zmäkčovač vody musíte nastaviť manuálne, pomocou voliča tvrdosti vody.
Zmäkčovač vody je navrhnutý na odstraňovanie minerálov a solí z vody, ktoré by mohli mať negatívny
vplyv na prevádzku spotrebiča. Čím vyšší je obsah týchto minerálov a solí, tým tvrdšia je voda.
Zmäkčovač musíte nastaviť podľa tvrdosti vody vo vašej oblasti. Vaša miestna vodárenska správa
vám poskytne informácie o tvrdosti vody vo vašej oblasti.
Nastavenie spotreby soli
Umývačka je navrhnutá na nastavenie množstva spotrebovávanej soli na základe tvrdosti používanej
vody. Je to určené na optimalizáciu a prispôsobenie spotreby soli.
Pri nastavení spotreby soli postupujte podľa nasledujúcich krokov.
1. Zapnite spotrebič.
2. Stlačte tlačidlo Programme na viac ako 5 sekúnd, na aktiváciu režimu nastavenia zmäkčovača vody
do 60 sekúnd po zapnutí spotrebiča;
3. Stlačením tlačidla Programme zvoľte správne nastavenie podľa miestnych podmienok, nastavenie
sa mení v nasledujúcom poradí: H3->H4->H5->H6->H1->H2;
4. Stlačením tlačidla Zapnutia/vypnutia ukončite režim nastavenia.
8
TVRDOSŤ VODY
Pozícia voliča
Spotreba soli
(gram/cyklus)
fH
°dH
°Clarke
mmol/l
0-5
0-9
0-6
0-0,94
H1
0
6-1
10-20
7-14
1,0-2,0
H2
9
12-17
21-30
15-21
2,1-3,0
H3
12
18-22
31-40
22-28
3,1-4,0
H4
20
23-34
41-60
29-42
4,1-6,0
H5
30
35-55
61-98
43-69
6,1-9,8
H6
60
Poznámka 1:
1° dH = 1,25° Clarke = 1,78° fH = 0,178mmol/l
°DH = Nemecká stupnica
°fH = Francúzska stupnica
°Clark = Britské stupne
Poznámka 2:
Nastavenie z výroby je: H3 (EN 50242)
Kontaktujte miestneho dodávateľa vody ohľadom tvrdosti vašej vody.
POZNÁMKA! Ak váš model nie je vybavený zmäkčovacím zariadením, túto časť môžete
preskočiť.
ZMÄKČOVAČ VODY
Tvrdosť vody je rôzna v závislosti od oblasti. Ak sa vo vašej umývačke používa tvrdá voda, na riade
a príboroch sa budú objavovať škvrny.
Spotrebič je vybavený zmäkčovačom vody, ktorý používa špeciálne navrhnutú soľ na odstránenie
vápenatých a minerálnych usadenín z vody.
B. Plnení soli do zmäkčovača
Používajte len špeciálnu soľ určenú pre umývačky riadu.
Zásobník soli je umiestnený pod spodným košom a spôsob jeho plnenia je nasledujúci:
Pozor!
p Používajte len soľ určenú pre umývačky riadu! Akýkoľvek iný typ soli, napríklad jedlá soľ, môže
poškodiť zmäkčovač vody. V prípade poškodení spôsobených použitím nevhodnej soli, nenesie
výrobca žiadnu zodpovednosť.
p Soľ plňte pred spustením kompletného umývacieho programu. Týmto zabránite, aby zostali zrnká
soli alebo soľný roztok na dne umývačky dlhší čas, čo môže spôsobiť koróziu.
9
Otvorte
A Po vybratí spodného koša odskrutkujte a zložte veko zásobníka soli.
B Vložte koniec lievika (dodaný) do otvoru a nasypte približne 1,5 kg soli pre umývačky riadu.
C Doplňte zásobník vodou. Je normálne, že určité množstvo vody zo zásobníka vytečie.
D Po naplnení zásobníka, zaskrutkujte veko na svoje miesto.
E Indikátor doplnenia soli zhasne po naplnení soli.
F Ihneď po naplnení soli do zásobníka, spustite umývací program (odporúčame použiť krátky
program. V opačnom prípade sa systém filtrov alebo iné dôležité časti spotrebiča môžu poškodiť
slanou vodou. Na toto poškodenie sa nevzťahuje záruka.
POZNÁMKA:
1. Zásobník soli doplňuje len vtedy, keď sa rozsvieti indikátor doplnenia soli na ovládacom paneli. V
závislosti na tom, ako sa soľ rozpúšťa, sa môže indikátor rozsvietiť aj vtedy, ak je zásobník plný. Ak
nemáte na ovládacom paneli indikátor doplnenia soli (pri niektorých modeloch), môžete odhadnúť
potrebu doplnenia soli podľa cyklov, ktoré umývačka uskutočnila.
2. V prípade rozliatia soli, spustite program predumytia alebo rýchly program na odstránenie
nadbytočnej soli.
C. Plnení čistiaceho prostriedku
Čistiaci prostriedok
DÔLEŽITÉ
Je dôležité používať prostriedok, ktorý je navrhnutý pre umývačky riadu v práškovej, tekutej forme
alebo vo forme tabliet.
„FINISH“ poskytuje dobré výsledky a je ľahko dostupný. Nevhodné prostriedky (pre ručné umývanie)
neobsahujú správne ingrediencie pre použitie v umývačke riadu a bránia v správnej prevádzke
umývačky.
VAROVANIE!
Pri plnení spodného koša dbajte na to, aby taniere neblokovali dávkovač čistiaceho prostriedku.
Plnenie zásobníka čistiaceho prostriedku
Zásobník čistiaceho prostriedku sa nachádza vo vnútri dvierok (obr. A 2 ). Ak je veko zatvorené,
stlačením tlačidla (A) ho otvorte.
Na konci každého umývacieho cyklu, je veko vždy otvorené a pripravené pre ďalšie použitie
umývačky. Množstvo čistiaceho prostriedku je rôzne, v závislosti na znečistení riadu a type riadu.
Odporúčame použiť 20/30 g prostriedku do zásobníka čistiaceho prostriedku (B).
10
Po naliatí prostriedku do zásobníka zatvorte veko, najskôr zatlačte (1) a potom zasuňte (2), pokiaľ
nezačujete cvaknutie.
Pretože nie všetky čistiace prostriedky sú rovnaké, pokyny na balení môžu byť rôzne. Chceme len
pripomenúť používateľom, že málo čistiaceho prostriedku neumyje riad dobre, zatiaľ čo nadmerné
množstvo taktiež neprinesie lepšie výsledky a má za následok plytvanie.
DÔLEŽITÉ
Nepoužívajte nadmerné množstvo čistiaceho prostriedku a pomôžte v ochrane životného
prostredia.
D. Typy čistiacich prostriedkov
Tablety
Čistiace tablety rôznych výrobcov sa rozpúšťajú v rôznych intervaloch, z toho dôvodu nemusia byť
niektoré tablety pri krátkych programoch efektívne, pretože sa úplne nerozpustia. Pri použití týchto
výrobkov odporúčame zvoliť dlhší program na zaistenie kompletného rozpustenia tablety.
DÔLEŽITÉ
Na dosiahnutie uspokojivých výsledkov, musíte tablety umiestniť do umývacej časti
dávkovača a nikdy nie rovno do vaničky spotrebiča.
Koncentrované čistiace prostriedky
Koncentrované čistiace prostriedky so zníženou alkalitou a prírodnými enzýmami, v spojení s 50°C
umývacími programami, majú menší vplyv na životné prostredie a chránia umývačku a riad. Umývacie
programy s teplotou 50°C využívajú vlastnosti rozpúšťania nečistôt z enzýmov, čo umožňuje pri použití
koncentrovaných prostriedkov rovnaké výsledky ako pri programoch s teplotou 65°C.
Kombinované čistiace prostriedky
Čistiace prostriedky obsahujú taktiež leštidlo a musia sa umiestniť do zásobníka čistiacich
prostriedkov. Zásobník leštidla musí byť prázdny (ak nie je, pred použitím kombinovaných prostriedkov
nastavte regulátor leštidla na najnižšiu pozíciu).
11
Kombinované prostriedky „ALL in 1“
Ak chcete použiť ALL in 1 (3 in 1/4 in 1/5 in 1 a pod.) kombinované prostriedky s obsahom soli a
leštidla, odporúčame nasledujúce:
•dôkladne si prečítajte pokyny výrobcu na obale;
•účinnosť čistiacich prostriedkov obsahujúcich soľ a leštidlo závisí na tvrdosti vašej vody. Skontrolujte
tvrdosť vody, či je v rozsahu účinnosti na obale čistiaceho prostriedku.
Ak používate tento typ prostriedku a nedosiahnete požadované výsledky, kontaktujte výrobcu
prostriedku.
Za určitých podmienok môže použitie kombinovaných čistiacich prostriedkov spôsobiť:
•zvyšky vodného kameňa na riade alebo v umývačke riadu;
•zníženie výkonu umývania a sušenia.
DÔLEŽITÉ
Na akýkoľvek problém vyplývajúci z použitia týchto prostriedkov sa nevzťahuje záruka.
Všimnite si, že pri použití kombinovaných čistiacich prostriedkov „ALL in 1“ bude svietiť indikátor
doplnenia soli a leštidla (len pri niektorých modeloch), musíte ho ignorovať.
Ak sa vyskytnú problémy s umývaním alebo sušením, odporúčame sa vrátiť k použitiu tradičných
čistiacich prostriedkov (soľ, čistiaci prostriedok a leštidlo). Tým umožníte správnu činnosť
zmäkčovacieho zariadenia v umývačke riadu.
V takom prípade odporúčame:
• doplniť zásobník soli a leštidla;
• spustiť bežný umývací cyklus bez riadu.
Všimnite si, že pri návrate k použitiu bežnej soli, je potrebných niekoľko cyklov na opätovné plne
funkčné obnovenie systému.
E. Plnenie leštidla
Leštidlo
Leštidlo sa uvoľňuje v priebehu konečnej fázy oplachovania, pomáha pri sušení riadu a bráni tvorbe
kvapiek vody a škvŕn na riade.
Plnenie leštidla
Zásobník leštidla môžete nájsť na ľavej strane zásobníka čistiaceho prostriedku (obr. A „3“). Na
otvorenie veka zatlačte referenčnú značku a súčasne potiahnite poistku na otvorenie. Odporúčame
používať leštidlo určené pre umývačky riadu. Skontrolujte hladinu pomocou indikátora (C) na
dávkovači.
12
Plný
Prázdny
Tmavý
Svetlý
Nastavenie leštidla od 1 do 6
Regulátor (D) je umiestnený pod vekom a je možné ho otočiť pomocou mince. Odporúčaná pozícia
je 4. Obsah vodného kameňa vo vode značne ovplyvňuje tvorbu vodného kameňa a výkon sušenia.
Preto je dôležité nastaviť dávkovanie leštidla na dosiahnutie uspokojivých výsledkov umývania. Ak
sa na riade objavujú šmuhy, znížte množstvo o jednu pozíciu. Ak sa objavujú biele škvrny, zvýšte
dávkované množstvo o jednu pozíciu.
5. Plnenie košov umývačky riadu
Odporúčania
p Zvážte nákup príslušenstva, ktoré je vhodné pre umývačky riadu.
p Používajte jemné čistiace prostriedky, ktoré sú popísané ako „šetrné k riadu“. Ak je to nevyhnutné,
pozrite si ďalšie informácie od výrobcu čistiacich prostriedkov.
p Pre niektoré položky zvoľte program s nízkou teplotu.
p Aby ste zabránili poškodeniu, nevyberajte poháre a príslušenstvo z umývačky riadu hneď po
skončení programu.
Pre umývanie v umývačke riadu je nasledujúci riad
Nevhodný
p Riad z dreva, čínskeho porcelánu
p Platové príslušenstvo, ktoré nie je odolné voči
teplu
p Starší riad s lepenými dielmi, ktoré nie sú
odolné voči teplu
p Lepené príbory alebo taniere
p Medené alebo cínové nádoby
p Krištáľové sklo
p Oceľ podliehajúca korózii
p Drevené misy
p Predmety zo syntetických vláken
Obmedzene vhodný
p Niektoré typy skla môžu zmatnieť po
opakovanom umývaní
p Strieborné a hliníkové časti majú tendenciu
sa zafarbiť v priebehu umývania
p Glazované vzory môžu častým umývaním
vyblednúť.
13
Upozornenia pred a po vybratí košov umývačky
(Pre najlepší účinok umývačky, dodržiavajte nasledujúce pokyny pri plnení umývačky.
Funkcia a vzhľad košov a košov na príbory sa môže odlišovať v závislosti od modelu.)
Odstráňte nadbytočné zvyšky jedla. Nechajte odmočiť pripálené zvyšky z panvíc.
Riad nie je nevyhnutné oplachovať pod tečúcou vodou.
Vložte riad do umývačky nasledujúcim spôsobom:
1. Predmety ako sú šálky, poháre, panvice a pod. dnom hore.
2. Zakrivené predmety alebo s výstupkami vložte tak, aby mohla vytekať voda.
3. Riad uložte tak, aby sa neprevrhol.
4. Riad uložte tak, aby sa ostrekovacie ramená mohli v priebehu umývania voľne otáčať.
koša.
POZNÁMKA: Veľmi malé predmety neumývajte v umývačke riadu, pretože môžu vypadnúť z
p Uložte otvorené nádoby ako sú šálky, poháre, kastróly a pod. otvorom dole tak, aby mohla vytekať
voda.
p Nádoby a nástroje nesmú ležať cez seba, ani sa navzájom prekrývať.
p Aby ste zabránili poškodeniu pohárov, nesmú sa navzájom dotýkať.
p Uložte veľké predmety, ktoré sa komplikovane čistia, do spodného koša.
p Horný kôš je navrhnutý na uloženie citlivejších kusov riadu, ako sú poháre, kávové a čajové šálky.
p Dlhé nože uložené vo zvislej pozícii predstavujú nebezpečenstvo!
p Dlhé a/alebo ostré predmety musíte uložiť horizontálne v hornom koši.
p Nepreťažujte umývačku riadu. Je to dôležité na dosiahnutie dobrých výsledkov a pre správnu
spotrebu energie.
Vybratie riadu
Aby ste zabránili kvapkaniu vody z horného koša na spodný, najskôr vyberte spodný kôš a potom
horný.
14
Spôsob štandardného plnenia umývačky
Plnenie horného koša
Horný kôš je navrhnutý pre jemnejší a ľahší
riad, ako sú poháre, kávové a čajové šálky a
podšálky, tanieriky, malé misky a plytké panvice
(ak nie sú veľmi znečistené).
Umiestnite riad a nástroje tak, aby sa nehýbali
pod tlakom vody z ostrekovacieho ramena.
Dovnútra
Nastavenie horného koša
Výšku horného koša je možné upraviť, na
vytvorenie väčšieho priestoru pre väčší riad v
hornom/spodnom koši. Výšku horného koša
môžete nastaviť umiestnením koliesok do rôznej
výšky koľajničiek. Dlhé predmety, servírovacie
náradie, šalátové vidličky a nože umiestnite
na priehradky tak, aby neblokovali otáčanie
ostrekovacích ramien.
Pamätajte:
p Hrnce, servírovacie misy, a pod. musíte
postaviť dnom hore.
p Hlboké panvice musíte naklopiť tak, aby
mohla z nich odtekať voda.
p Možnosť sklopenia tŕňov umožňuje vloženie
väčších kusov riadu, alebo viacerých kusov
riadu.
Plnenie spodného koša
Spodná pozícia
Horná pozícia
Kolieska
Sklopenie držiakov šálok
Pre lepšie umiestnenie nádob a panvíc, môžete
držiaky sklopiť podľa obrázku.
Do spodného koša odporúčame umiestniť veľké
časti riadu, ktoré sa čistia komplikovane: kastróly,
panvice, pokrievky, servírovacie taniere a misy,
podľa obrázku nižšie. Servírovacie taniere a
pokrievky umiestnite na bok, aby ste neblokovali
otáčaniu ostrekovacieho ramena.
Sklopenie držiakov spodného koša
Dovnútra
Pre lepšie umiestnenie
nádob a panvíc, môžete
držiaky sklopiť podľa
obrázku.
15
Kôš na príbory
Príbory sa ukladajú do koša na príbory samostatne od seba, v správnej pozícii
a uistite sa, či sa navzájom nedotýkajú, čo môže spôsobiť zlé výsledky.
Pre najlepšie čistenie, umiestnite príbory do koša a uistite sa, či:
p Sa navzájom nedotýkajú
p Príbory sú umiestnené hlavnou časťou hore
p Dlhé náradie je uprostred.
6. Spustenie umývacieho programu
Tabuľka umývacích programov
POZNÁMKA: (
Program
) znamená, že je potrebné naplniť leštidlo do dávkovača leštidla.
Informácie voľby cyklu
Popis cyklu
Predumytie (50°C)
Umývanie (60°C)
Oplachovanie
Oplachovanie
Oplachovanie (69°C)
Sušenie
Predumytie (45°C)
Umývanie (55°C)
Pre bežne znečistený riad
P2
ako sú taniere, poháre, misy a Oplachovanie
Normal
Oplachovanie (66°C)
jemne znečistené panvice.
Sušenie
Ide o štandardný program,
Predumytie
P3
vhodný na čistenie bežne
Umývanie (50°C)
ECO
znečisteného riadu a ide o
Oplachovanie (58°C)
(*EN 50242) najúčinnejší program s ohľadom Sušenie
na spotrebu energie a vody.
Predumytie
Pre mierne znečistené náradie Umývanie (40°C)
P4
a sklo, ktoré nevyžaduje
Oplachovanie
Glass
Oplachovanie (60°C)
nadmerné sušenie.
Sušenie
Umývanie
(65°C)
Krátke umývanie jemne
P5
Oplachovanie
znečisteného riadu a rýchle
Oplachovanie (66°C)
Daily
umývanie.
Sušenie
Pre veľmi znečistený riad a
P1
bežne znečistené kastróly a
Intensive
pod. so zaschnutými zvyškami
P6
Rapid
P7
Soak
Umývanie pre jemne znečistený Umývanie (55°C)
riad, ktorý nevyžaduje
Oplachovanie (50°C)
excelentné sušenie.
Oplachovanie (55°C)
Na opláchnutie riadu, ktorý sa
Predumytie
bude umývať neskôr.
Čistiaci
prostriedok
predumytie/
hlavné
Čas
(min.)
Energia
Voda (l) Leštidlo
(Kwh)
5/22,5 g
170
1,4
15,5
5/22,5 g
180
1,1
12
5/22,5 g
205
0,78
8
27,5 g
125
0,75
12
27,5 g
90
1,15
11,5
27,5 g
30
0,7
10
15
0,02
3,5
POZNÁMKA!
*EN 50242: tento program je testovací cyklus. Informácie o teste kompatibility v súlade s EN 50242,
sú nasledujúce:
p Kapacita: 11 súprav
p Pozícia horného koša: horné kolieska na koľajničkách
p Nastavenie leštidla: 6
Pl: 0,8 W; Po: 0,3 W.
16
Zapnutie spotrebiča
Spustenie cyklu
1 Vytiahnite spodný a horní kôš, naložte riad a zasuňte ich späť. Najskôr odporúčame naplniť spodný
kôš, potom horný (viď kapitola s názvom Plnenie umývačky riadu).
2 Nalejte čistiaci prostriedok (viď kapitola s názvom Soľ, čistiaci prostriedok a leštidlo).
3 Pripojte zástrčku do zásuvky. Napájanie je 220-240 VAC/50 HZ, technické parametre zástrčky sú
10 A 250 VAC. Uistite sa, či je úplne otvorený vodovodný ventil.
4 Otvorte dvierka, stlačením tlačidla On/Off zapnite spotrebič, rozsvieti sa indikátor.
5 Stlačte tlačidlo programu, umývacie programy sa zmenia v nasledujúcom poradí:
P 3 => P 4 => P 5 => P 6 => P 7 => P1 => P2
Keď zvolíte program, na displeji sa zobrazí PX. Potom stlačte tlačidlo Start/Reset, umývačka sa
uvedie do prevádzky.
POZNÁMKA!
[PX: P1-Intensive, P2-Normal, P3-ECO, P4-Glass, P5-Daily, P6-Rapid, P7-Soak]
Zmena programu
1 Prebiehajúci cyklus je možné upraviť en vtedy, ak beží krátky čas. V opačnom prípade sa už uvoľní
čistiaci prostriedok a spotrebič mohol vypustiť všetku vodu. V takom prípade musíte opäť doplniť
dávkovač prostriedku (viď kapitola „Dávkovanie čistiaceho prostriedku“).
2 Stlačte tlačidlo Start/Reset, spotrebič bude v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo Start/Reset na
viac ako 3 sekundy, potom môžete zmeniť program na požadovaný cyklus (viď kapitola „Spustenie
umývacieho cyklu. . .“ ).
3 LED displej zobrazuje stav umývačky:
a) Na displeji sa zobrazuje PX a zostávajúci čas bliká, pokiaľ je dlhší ako 1 hodina, hodiny a minuty
blikajú striedavo.
b) Na displeji sa zobrazuje odložený štart, bodka „.“ za časom bliká.
POZNÁMKA!
Ak otvoríte dvierka v priebehu umývacieho cyklu, spotrebič sa pozastaví. Indikátor programu prestane
blikať a akustický signál zaznie každú minútu, pokiaľ nezatvoríte dvierka. Po zatvorení dvierok začne
spotrebič pracovať po uplynutí 10 sekúnd.
Ak je váš model vybavený funkciou pamäti po prerušení, umývačka dokončí zvolený program po
výpadku elektrickej energie.
Zabudli ste pridať riad?
Zabudnutý kus riadu môžete vložiť do umývačky kedykoľvek, pokiaľ sa neotvorí zásobník čistiaceho
prostriedku.
1 Mierne pootvorte dvierka.
2 Keď sa ostrekovacie ramená prestanú otáčať,
dvierka môžete úplne otvoriť.
3 Pridajte potrebný riad.
4 Zatvorte dvierka.
5 Stlačte tlačidlo Start/Reset, umývanie sa po
10 sekundách spustí.
17
Na konci umývacieho cyklu
Po skončení umývacieho cyklu zaznie akustický signál umývačky v priebehu 8 sekúnd, potom sa
vypne. Vypnite umývačku stlačením tlačidla ON/OFF, zatvorte prívod vody, otvorte dvierka umývačky.
Pred vybratím riadu počkajte niekoľko minút, aby ste zabránili kontaktu s riadom, pretože môže byť
ešte horúci a môže prasknúť. Taktiež lepšie vyschne.
p Vypnutie umývačky
LED indikátor svieti ale nebliká, až teraz program skončil.
1. Vypnite umývačku stlačením tlačidla ON/OFF.
2. Zastavte vodovodný ventil!
p Opatrne otvorte dvierka umývačky
Horúci riad je náchylný na prasknutie. Riad nechajte vychladnúť približne 15 minút pred vybratím
zo spotrebiča. Otvorte dvierka umývačky, nechajte ich pootvorené niekoľko minút pred vybratím
riadu. Týmto spôsobom bude chladnejší a zlepší sa účinok sušenia.
p Vyprázdnenie umývačky riadu
Je normálne, že umývačka je vo vnútri mokrá.
Najskôr vyprázdnite spodný kôš a potom horný. Takto zabránite kvapkaniu vody z horného koša na
riad v spodnom.
VAROVANIE!
Je nebezpečné otvárať dvierka umývačky počas umývania, môže dôjsť k opareniu horúcou
vodou.
7. Údržba a čistenie
Filtračný systém
Filter bráni veľkým zvyškom jedla alebo iným predmetom v upchatiu čerpadla. Zvyšky môžu blokovať
filter, v tomto prípade ho musíte vybrať.
Filtračný systém obsahuje hrubý filter, plochý (hlavný filter) a
mikrofilter (jemný filter).
2
1 Hlavný filter.
1
2
3
3
18
Jedlo a zvyšky zachytené týmto filtrom sú rozpustené
špeciálnym prúdom na spodnom ostrekovacom ramene a
spláchnuté do odtoku.
Hrubý filter.
Veľké kusy, ako sú časti kostí alebo skla, ktoré môžu
zablokovať odtok, sú zachytené v hrubom filtri. Na
odstránenie predmetov zachytených filtrom, jemne stlačte
hornú časť filtra a zdvihnite ho.
Jemný filter.
Tento filter zachytáva nečistoty a zvyšky jedla, ktoré sa
nerozpustia v priebehu umývania.
Zostavenie filtra
Filter účinne odstraňujte zvyšky jedál z vody, čo umožňuje jej opätovné využitie v priebehu cyklu.
Pre najlepšie výsledky musíte filter pravidelne čistiť. Z tohto dôvodu je potrebné vybrať veľké zvyšky
jedla zachytené na filtri po každom umývaní, opláchnutím polkruhového filtra pod tečúcou vodou. Na
vybratie filtračnej jednotky, potiahnite rukoväť filtra smerom hore.
VAROVANIE!
p Umývačku nikdy nepoužívajte bez filtrov.
p Nesprávne nasadenie filtra môže znížiť účinok spotrebiča a poškodiť riad.
1
2
Otvorte
Krok 1: Otočte filtrom proti smeru hodinových
ručičiek.
Krok 2: Zdvihnite systém filtrov.
POZNÁMKA!
Pri postupe krokov od 1 k 2, je možné systém filtrov vybrať; ak postupujete od kroku 2 ku kroku 1,
filtračný systém nainštalujete.
Poznámky:
- Kontrolujte filtre po každom umývaní.
- Vyskrutkovaním hrubého filtra môžete vybrať filtračný systém. Odstráňte zvyšky jedla a vyčistite filtre
pod tečúcou vodou.
POZNÁMKA!
Celý systém čistite najmenej jedenkrát za týždeň.
Čistenie filtra
Na čistenie hrubého filtra a jemného filtra použite čistiacu kefku. Zostavte systém filtra podľa obrázkov
a vložte celú sadu do umývačky, uložte na miesto a zatlačte dole.
VAROVANIE!
Pri čistení filtrami nebúchajte. V opačnom prípade ich môžete poškodiť a účinok umývačka sa môže
znížiť.
19
Starostlivosť o umývačku
Ovládací panel je možné čistiť pomocou mierne navlhčenej tkaniny.
Po čistení ho dôkladne vysušte.
Na vonkajšie časti spotrebiča použite leštidlo.
Nikdy nepoužívajte ostré predmety, drsné špongie ani agresívne čističe.
Čistenie dvierok
Na čistenie dvierok používajte len mäkkou, mierne navlhčenú tkaninu.
Aby ste zabránili vniknutiu vody do zámku dvierok a elektronických
komponentov, nepoužívajte spreje žiadneho druhu.
VAROVANIE!
p Na čistenie panelu dvierok nikdy nepoužívajte čističe v spreji, pretože tak môžete poškodiť
zámok dvierok a elektronické komponenty.
p Drsné prostriedky alebo niektoré papierové utierky nesmiete používať, pretože tak riskujete
poškriabanie alebo zanechanie škvŕn na nerezovom povrchu.
Ochrana pred zamrznutím
Vykonajte opatrenia voči zamrznutiu umývačky v zime. Po každom cyklu vykonajte nasledujúce:
1. Odpojte prívod elektrickej energie umývačky.
2. Zastavte prívod vody a odpojte prívod vody od vodovodného ventilu.
3. Vypustite vodu z prívodnej hadice a vodovodného ventilu. (Použite nádobu na zachytenie vody)
4. Pripojte prívod vody k ventilu.
5. Vyberte filter na dne umývačky a pomocou špongie vysajte zvyškovú vodu.
POZNÁMKA!
Ak vaša umývačka nefunguje z dôvodu zamrznutia, kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.
Čistenie ostrekovacích ramien
Ostrekovacie ramená je potrebné pravidelne čistiť od usadenín z vodného
kameňa v tryskách a otáčaním mechanizmu.
Na zloženie horného ostrekovacieho ramena uchopte maticu, otočte
ramenom v smere hodinových ručičiek na jeho uvoľnenie.
Na zloženie spodného ostrekovacieho ramena ho vytiahnite smerom hore.
Umyte ramená vo vode so saponátom a použite mäkkú kefku na čistenie
trysiek. Po dôkladnom opláchnutí ich nasaďte.
20
Otvoriť
Ako udržať dobrý stav umývačky
p Po každom umývaní
Po každom umývaní zastavte prívod vody
do spotrebiča a nechajte dvierka mierne
pootvorené na odstránenie vlhkosti a pachov
zo spotrebiča.
p Odpojte zástrčku
Pred čistením alebo údržbou vždy odpojte
zástrčku od elektrickej zásuvky.
p Žiadne rozpúšťadlá ani drsné čističe
Na čistenie vonkajších a gumových častí
umývačky nepoužívajte rozpúšťadlá ani
drsné čistiace prostriedky. Používajte len
utierku s teplým roztokom saponátu a vody.
Na odstránenie škvŕn z vnútorných stien
umývačky použite tkaninu navlhčenú v octe
alebo čistiaci prostriedok určený na čistenie
umývačky.
p Ak ju nebudete dlhší čas používať
Odporúčame spustiť cyklus bez riadu a potom
odpojiť zástrčku od zásuvky, zastaviť prívod
vody a nechať dvierka mierne pootvorené.
Týmto pomôžete chrániť tesnenie dvierok a
zabránite tvorbe pachov a plesní vo vnútri
spotrebiča.
p Premiestnenie spotrebiča
Ak ho musíte premiestniť, spravte tak vo
vertikálnej pozícii. Ak je to nevyhnutné,
nakloňte ju na zadnú stranu.
p Tesnenie
Jedným z dôvodu tvorby zápachov v
spotrebiči je zachytené jedlo na tesnení.
Pravidelným čistením vlhkou tkaninou tomu
môžete zabrániť.
8. Pokyny k inštalácii
Postavenie spotrebiča
Postavte spotrebič do požadovanej pozície. Zadná strana by mala byť proti stene za spotrebičom
a bočné strany pozdĺž susednej skrine alebo steny. Umývačka je vybavená prívodnou hadicou a
odtokovou hadicou, ktoré je možné umiestniť podľa potreby na pravú alebo ľavú stranu spotrebiča.
Vyváženie spotrebiča
Po umiestnení spotrebiča nastavte jeho výšku a rovinu pomocou nožičiek
(vyskrutkovaním alebo zaskrutkovaním). V žiadnom prípade nesmie byť
spotrebič naklonený o viac ako 2°.
O pripojení k elektrickej sieti
VAROVANIE!
Pre osobnú bezpečnosť:
p Nepoužívajte predlžovacie káble ani adaptéry na pripojenie spotrebiča.
p Za žiadnych okolností neodstraňujte uzemňovací vodič z napájacieho kábla.
21
Požiadavky na elektrickú prípojku
Viď výrobný štítok ohľadom napätia a pripojte umývačku v súlade s uvedenými parametrami. Použite
príslušnú 10 A poistku, istič alebo iný prerušovač obvodu pre dostatočnú ochranu a odpojenie
spotrebiča.
Pripojenie k elektrickej sieti
Pred pripojením
skontrolujte správne
uzemnenie!
Uistite sa, či napätie a frekvencia elektrickej siete zodpovedá parametrom
na výrobnom štítku. Zástrčku pripájajte len k správne uzemnenej elektrickej
zásuvke. Ak elektrická zásuvka nie je vhodná na pripojenie spotrebiča,
požiadajte o výmenu kvalifikovaného elektrikára namiesto použitia
adaptérov, pretože tieto môžu spôsobiť prehriatie a požiar.
Pripojenie bezpečnostnej prívodnej hadice
Spotrebič musíte pripojiť k vodovodnej prípojke pomocou novej hadice.
Nepoužívajte staré hadice.
Tlak vody musí byť medzi 0,04 MPa a 1 MPa. Ak je tlak pod minimom, kontaktujte kvalifikovaného
servisného technika.
1 Vytiahnite hadicu zo skladovacieho priestoru na zadnej strane umývačky.
2 Utiahnite maticu bezpečnostnej hadice k ventilu s 3/4 závitom.
3 Pred spustením umývačky úplne otvorte prívod vody.
O bezpečnostnej prívodnej hadici
Bezpečnostná hadica je vybavená dvojitou stenou. Systém hadice zaisťuje jej zásah zablokovaním
prívodu vody v prípade poškodenia prívodnej hadice a keď sa priestor medzi plniacou hadicou a
vonkajším plášťom naplní vodou.
VAROVANIE!
Hadica, ktorá je pripojená k vodovodnej batérii drezu môže prasknúť, ak je nainštalovaná na rovnakú
prípojku ako umývačka. Ak ju váš drez obsahuje, odporúčame ju odpojiť a otvor uzavrieť.
Ako odpojiť bezpečnostnú prívodnú hadicu
1 Zastavte prívod vody.
2 Uvoľnite tlak vody stlačením tlačidla uvoľnenia tlaku. To uvoľní zostávajúci tlak a zabráni
3
postriekaniu miestnosti.
Odskrutkujte prívodnú hadicu od ventilu.
Pripojenie studenej vody
Pripojte hadicu studenej vody k 3/4 (palcovému) závitu a uistite sa, či pevne drží na svojom mieste.
Ak sú vodovodné hadice nové alebo ste ich nepoužívali dlhší čas, nechajte nimi pretiecť vodu
na vypláchnutie zvyškov. V opačnom prípade riskujete zablokovanie prívodu vody a poškodenie
spotrebiča.
22
Pripojenie odpadovej hadice
Zaveste odtokovú hadicu podľa A alebo B.
Predný panel
Vrchná strana hadíc
nesmie byť vyššie
ako 1000 mm.
Pracovná doska
$
Odtoková hadica
%
Ĩ PP
Ako vypustiť zvyškovú vodu z hadíc
Ak je výlevka vyššie ako 1000 mm od podlahy, zvyškovú vodu z hadíc nie je možné vypustiť priamo do
výlevky. Bude potrebné túto vodu vypustiť do misy alebo vhodnej nádoby, ktorú podržíte pod hadicou
a hadicu znížite.
Odtok vody
Pripojte odtokovú hadicu. Odtoková hadica musí byť pripojená správne, aby ste zabránili pretečeniu.
Uistite sa, či nie je odtoková hadica zalomená ani pricviknutá.
Predlžovacia hadica
Ak potrebujete predĺžiť odtokovú hadicu, použite podobný typ. Nesmie byť dlhší ako 4 metre; v
opačnom prípade to môže mať negatívny vplyv na účinok čistenia umývačky.
Pripojenie k sifónu
Pripojenie k odpadu nesmie byť vyššie ako 1000 mm (maximum) od dna umývačky riadu. Odtokovú
hadicu upevnite.
Zapnutie umývačky
Pred spustením umývačky skontrolujte nasledujúce:
1 Umývačka musí stáť rovno a pevne.
2 Prívodný ventil musí byť otvorený.
3 Prívodná hadica je pevne pripojená a dobre tesní.
4 Káble musia byť pevne pripojené.
5 Je zapnuté napájanie.
6 Prívodná a odtoková hadica je upevnená.
7 Všetky obalové a propagačné materiály ste vybrali z umývačky riadu.
UPOZORNENIE!
Po inštalácii si tento návod uschovajte. Obsah je dôležitý pre používateľov.
23
9. Odstránenie možných problémov
Skôr ako budete kontaktovať servis
Prehľad v tabuľke na nasledujúcich stránkach vám pomôže vyriešiť niektoré problémy bez potreby
kontaktovať servis.
Porucha
Možné príčiny
Riešenie
Vypálená poistka alebo
aktivovaný istič.
Vymeňte poistku alebo resetujte istič. Demontujte všetky
zostávajúce spotrebiče, ktoré majú rovnaký obvod s
umývačkou.
Napájanie sa nezapne.
Uistite sa, či je umývačka zapnutá a či sú dvierka
bezpečne zatvorené.
Uistite sa, či je napájanie správne pripojené v elektrickej
zásuvke.
Tlak vody je nízky.
Skontrolujte, či je prívod vody správne pripojený a či je
otvorený.
Dvierka nie sú správne
zatvorené.
Uistite sa, či sú dvierka správne zatvorené.
Z umývačky
sa
nevypúšťa
voda
Zalomená odtoková
hadica.
Skontrolujte.
Upchatý filter.
Skontrolujte filtre. (Viď „Čistenie filtrov“)
Mydlová
pena vo
vaničke
Nevhodný čistiaci
prostriedok.
Používajte len špeciálne čistiace prostriedky určené na
umývanie v umývačkách, vyhnete sa tvorbe peny.
Ak tento jav nastane, otvorte umývačku a nechajte
penu odpariť. Pridajte 4 litre studenej vody do vaničky.
Zatvorte a zamknite umývačku, potom vypustite vodu
pomalým otáčaním prepínača, pokiaľ nenájdete čas
vypúšťania. V prípade potreby to opakujte.
Vyliatie leštidla.
Ihneď utrite.
Zafarbený
vnútrajšok
vaničky
Čistiaci prostriedok s
farbivom.
Uistite sa, či je čistiaci prostriedok bez farbiva.
Biely
povlak na
vnútornom
povrchu
Ťažká mineralizovaná
voda.
Na čistenie vnútrajška použite vlhkú špongiu s čistiacim
prostriedkom do umývačky a použite gumové rukavice.
Nikdy nepoužívajte iný čistiaci prostriedok, aby nemohlo
dôjsť k tvorbe peny.
Škvrny na
príboroch
Predmety nie sú odolné
voči hrdzi.
Umývačka
nefunguje
24
Upchatý kuchynský odtok. Skontrolujte odpadové potrubie. Ak je problém v potrubí,
kontaktujte inštalatéra.
Program neprebehol po
pridaní soli. Stopy soli sa
dostali do umývacieho
cyklu.
Vždy spustite rýchly program bez riadu a bez funkcie
Turbo (ak je) po pridaní soli do umývačky.
Veko zmäkčovača je
voľné.
Skontrolujte veko.
Porucha
Tlkot v spotrebiči.
Možné príčiny
Ostrekovacie rameno
naráža do riadu.
Rachot v umývačke. Riad alebo príbory sú
voľné v umývačke.
Riešenie
Prerušte program a uložte riad správne.
Prerušte program a uložte riad a príbory správne a
stabilne.
Tlkot v prívodnej
rúrke vody.
Môže to byť z
inštalačných dôvodov
alebo prípojok hadíc.
Nie je to porucha umývačky, v prípade potreby
kontaktujte inštalatéra.
Riad nie je čistý.
Riad ste nevložili
správne.
Viď „Plnenie košov“.
Je zvolený slabý
program.
Zvoľte intenzívnejší program. Viď „Tabuľka
umývacích programov“.
Nedostatok čistiaceho
prostriedku.
Použite väčšie množstvo čistiaceho prostriedku
alebo iný druh.
Predmety blokujú
ramená.
Uložte riad správne.
Filtre nie sú čisté
alebo správne
nasadené. Môže to
spôsobiť zablokovanie
ostrekovacích ramien.
Vyčistite a nasaďte filtre správne.
Vyčistite ostrekovacie ramená podľa „Čistenie
ostrekovacích ramien“.
Sklenený riad je
matný
Kombinácia mäkkej
vody a veľmi veľkého
množstva čistiaceho
prostriedku.
Použite menej čistiaceho prostriedku, ak máte
mäkkú vodu a zvoľte kratší cyklus na umývanie
pohárov.
Čierne alebo sivé
stopy na riade
Hliníkové kuchynské
nástroje sa treli o riad.
Použite stredné abrazívne čistiace prostriedky a
stopy odstráňte.
V zásobníku
čistiaceho
prostriedku zostáva
čistiaci prostriedok
Riad blokuje zásobník
čistiaceho prostriedku.
Riad správne uložte.
Riad nie je suchý
Nesprávne naplnenie
umývačky.
Naplňte umývačku podľa odporúčania v návode.
Málo leštidla.
Zvýšte množstvo leštidla/doplňte zásobník.
Riad ste vybrali veľmi
skoro.
Najskôr vyberte spodný kôš a potom horný. Týmto
zabránite kvapkaniu vody z horného koša na
spodný.
Zvolený nesprávny
program.
Pri krátkom programe je teplota nižšia. To taktiež
zníži účinok umývania. Zvoľte dlhší program.
Riad s nekvalitným
povrchom.
Odtekanie vody je komplikovanejšie pri tomto druhu
riadu. Riad tohto typu nie je vhodný pre umývanie v
umývačke riadu.
25
Kódy porúch
Keď sa vyskytne porucha, spotrebič zobrazí kód pre upozornenie.
Kódy
Význam
Možná príčina
E1
Dlhší čas napúšťania.
E3
Nie je dosiahnutá požadovaná
teplota.
Ventil nie je otvorený alebo je nízky
tlak vody.
Porucha ohrevného prvku.
E4
Preplnenie.
Niektoré komponenty umývačky
netesnia.
E8
Porucha orientácie plniaceho
ventilu.
Skrat alebo porucha plniaceho
ventilu.
Ed
Neštandardná komunikácia.
Neštandardné dáta cez 20 sekúnd,
kontrolky blikajú. Bez zásahu sa
vráti do štandardného stavu po
obnovení signálu.
VAROVANIE!
p Ak sa vyskytne pretečenie, zastavte prívod vody skôr, ako budete kontaktovať servis.
p Ak je voda na dne z dôvodu malého pretečenia, vodu odstráňte pred spustením umývačky.
Technické informácie
(so zatv
ore
dvierka nými
mi)
Výška
845 mm
Šírka
448 mm
Hĺbka
617 mm (so zatvorenými dvierkami)
Tlak vody
0,04 - 1,0 MPa
Napájanie
Viď výrobný štítok
Kapacita
11 súprav riadu
26
Technické údaje
List umývačky podľa EÚ smernice 1059/2010:
Výrobca
Typ/popis
Počet štandardných súprav riadu
Trieda energetickej účinnosti 1
Ročná spotreba energie 2
Spotreba energie štandardného umývacieho cyklu
Spotreba vo vypnutom režime
Spotreba v pohotovostnom režime
Candy
CDP 2D1145W.CDP 2D1145X
11
A++
225 kWh
Ročná spotreba vody 3
0,78 kWh
0,3 W
0,8 W
2240 l
Trieda účinnosti sušenia 4
A
Štandardný cyklus čistenia 5
Trvanie programu štandardného cyklu
Hlučnosť
Montáž
Možnosť vstavania
Výška
Šírka
Hĺbka (s prípojkami)
Spotreba el. energie
Menovité napätie/frekvencie
Tlak vody (tlak prietoku)
ECO 50°C
205 min.
45 dB(A) pre 1 pW
Voľne stojaca
Áno
84,5 cm
44,8 cm
61,7 cm
1930 W
230 V~ 50 Hz
0,4 - 10 bar = 0,04-1 MPa
POZNÁMKA:
1 A + + + (najvyššia účinnosť) po D (najnižšia účinnosť)
2 Spotreba energie 225 kWh za rok, na základe 280 štandardných cyklov umývania používa plnenie
studenou vodou a nízku spotrebu energie. Aktuálna spotreba energie závisí od spôsobu použitia
spotrebiča.
3 Spotreba vody 2240 litrov za rok na základe 280 štandardných cyklov. Aktuálna spotreba vody
závisí na použití spotrebiča.
4 A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť)
5 Tento program je vhodný pre umývanie bežne znečisteného riadu a je to najúčinnejší program s
ohľadom na spotrebu energie a vody pre tento typ riadu.
Vyššie uvedené hodnoty boli merané v súlade s uvedenými štandardmi pri uvedených
prevádzkových podmienkach. Výsledky sa môžu meniť v závislosti od množstva a znečistenia
riadu, tvrdosti vody, množstva čistiaceho prostriedku a pod.
Návod je na základe pravidiel a predpisov Európskej únie.
27
Plnenie koša
1. Horný kôš
Šálky
1
2
3
3
2
2
5
6
4
3
Podšálky
2
1
Poháre
2
3
3
Malá servírovacia miska
1
Stredná servírovacia miska
2. Spodní koš
10
Veľká servírovacia miska
8
8
9
Dezertné taniere
10
9
7
7
Veľké taniere
9
Polievkové taniere
U
Oválne taniere
28
8
7
4
2
5
2
4
1
1
3
6 8
1 Polievkové lyžice
5 Polievkové lyžice
2 Vidličky
6 Naberačky
3 Dezertné lyžičky
7 Servírovacie vidličky
4 Čajové lyžičky
8 Servírovacie lyžice
Informácie o porovnávacích skúškach v súlade s EN 50242
Kapacita: 11 súprav riadu
Pozícia horného koša: spodná pozícia
Program: ECO
Nastavenie leštidla: 6
Nastavení zmäkčovacieho zariadenia: H3
29
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising