Candy | CDI 1L949 | Candy CDI 1L949 Ръководство за употреба

Candy CDI 1L949 Ръководство за употреба
1.
2.
3.
PANTONE BLACK C
A4,
CDI 1L949(7704C)
(CANDY)
6710023048
80g
· ÖÇ ø
00
Съдомиялна машина
Инструкции за употреба
CDI 1L949
9 комплекта
10 комплекта
Прочетете това
ръководство
Уважаеми клиенти,
Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да
използвате съдомиялната машина, то ще ви помогне да
използвате и поддържате съдомиялната машина правилно.
Запазете го и го използвайте в случай на нужда.
Предайте го на евентуален бъдещ собственик.
Това ръководство съдържа раздели относно
инструкциите за безопасност, за експлоатация,
инструкции за монтаж и съвети за отстраняване на неизправности
т.н.
1) Информация за безопасност.................................. 1
2) Кратка инструкция за експлоатация....................... 4
3) Инструкция за експлоатация......................................5
Панел за управление...........................................................5
Описание н а съдомиялната ма шина............................... 5
4) Преди да използвате за първи път..........................6
A Омекотител за вода...............................................................6
B Зареждане със сол на апарата за омекотяване на
вода................................................................................7
C Зареждане на отделението с препарат за
измиване.........................................................................7
D Видове препарати .......................................................8
5) Зареждане на кошницата за съдове.........................11
Бъдете внимателни преди или след зареждането на
кошниците за съдове........................................................ 11
Зареждане на горната кошница.........................................12
Зареждане на долната кошница.......................................12
Преди да се обадите на
сервиза
Прегледайте раздела за отстраняване на
неизправности и съвети, като това ще ви
помогне да решите сами някои често срещани
проблеми с уреда Ви.
Ако не може да реши проблемите сами, моля
обърнете се за помощ към професионални
техници.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Производителят, следвайки политика на
непрекъснато развитие и обновяване на продукта,
може да прави промени в него без предизвестие.
Това ръководство за употреба, също
трябва да бъде получено от
производителя или упълномощен от
него продавач.
6) Стартиране на програма за миене...........................13
Таблица с циклите за миене...........................................13
Включване на уреда..........................................................13
Промяна на програмата...................................................14
В края на цикъла на измиване........................................14
7) Поддръжка и почистване..........................................15
Филтрираща система......................................................15
Грижа за съдомиялната машина....................................16
8) Инструкции за монтаж...............................................17
Подготовка на монтажа................................................. 17
Размери и монтаж на декоративния панел..................18
Коригиране на напрежението на пружината на
вратата............................................................................20
Свързване на отводнителните маркучи..................... 20
Етапи на монтажа......................................................... 21
За електрическото свързване.......................................22
Свързване към щранга за студена вода..................... 23
9) Съвети при неизправности..................................24
Преди да извикаме сервизна поддръжка.....................24
Кодове за грешка..........................................................25
Техническа информация.............................................26
Зареждане на кошниците съгласно En50242
1. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ВНИМАНИЕ!
При използване на съдомиялната машина, спазвайте
мерките за безопасност, изброени по-долу:
Тази съдомиялна машина е предназначена за употреба в домакинства и
подобни жилищни среди като:
-кухненски площи за персонал в магазини, офиси и други работни среди;
-селскостопански къщи;
-от клиенти в хотели, мотели и други жилищни среди от този тип.
-места за настаняване тип нощувка и закуска.
Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и поголеми, и от лица с намалени физически, сетивни или умствени
способности или без опит и познания, ако са оставени без надзор
само ако са инструктирани как да използват уреда по безопасен
начин и разбират опасностите, свързани с това. Децата не трябва
да си играят с уреда. Децата не трябва да се допускат да почистват
или да поддържат уреда без надзор.(За EN60335-1)
Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с
ограничени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит
и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно
използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
За IEC60335-1
Този уред е предназначен само за употреба на закрито за
домакински цели. За защита срещу риск от токов удар, не потапяйте
уреда, кабела или щепсела му във вода или друга течност.
Моля, изключете уреда преди почистването и поддръжката му. За
целта използвайте мека кърпа, навлажнете с мек сапун, а след това
използвайте суха кърпа, за да избършете отново.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ
Този уред трябва да бъде заземен. В случай на неизправност или повреда,
заземяването ще намали риска от токов удар чрез преминаване на
електрически ток на пътя на най-малкото съпротивление. Този уред е снабден с
кабел със заземяващ проводник и щепсел за заземяване на проводника.
Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт, който е инсталиран
и заземен в съответствие с всички местни закони и наредби.
Неправилното свързване на оборудването за заземяване може да доведе
до риск от токов удар.Консултирайте се с квалифициран електротехник или
сервизен представител, ако се съмнявате дали уредът е правилно заземен.
Не променяйте щепсела, предлаган с уреда; Ако той не се включва в
контакта, квалифициран електротехник трябва да инсталира подходящ
контакт.
1
Не се облягайте, не сядайте върху и не стойте на вратата на съдомиялната
машина или на кошницата за съдове.
Не работете със съдомиялната машина, докато всички панели не са правилно
поставени.
Отворете вратата много внимателно, ако съдомиялната машина работи, има
риск водата да излезе и да се разлее.
Не поставяйте тежки предмети върху или облегнати на вратата, когато
тя е отворена. Уредът може да се наклони напред.
При зареждане на продукти за миене:
1) Поставете острите предмети, така че да не повредят уплътнението на
вратата;
2) Внимание: Ножове и други прибори с остри върхове, трябва да бъдат
заредени в кошницата с острието надолу или в хоризонтално положение.
Проверете дали препарата на прах е измит след завършване на цикъла на
миене.
Не мийте пластмасови елементи, освен ако те са маркирани като
безопасни за съдомиялна машина. За пластмасови артикули, които не са
маркирани така, проверете препоръките на производителя.
Използвайте само препарат и добавки за изплакване, предназначени за
автоматични съдомиялни машини.
Никога не използвайте сапун, прах за пране или препарат за миене на ръце в
съдомиялната машина.
Децата трябва да се наблюдават, за да не си играят с уреда.
Вратата не трябва да се оставя отворена, тъй като това може да увеличи
риска от препъване.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от
производителя или негов сервизен представител или лице със съответната
квалификация, за да се избегне опасност.
По време на монтажа, захранващия кабел не трябва да е опасно
огънат или притиснат.
Не подправяйте контролните уреди.
Уредът трябва да бъде свързан към водопровода, с нов комплект маркучи,
стар комплект маркучи не трябва да се използва повторно.
Максималният брой комплекти, които могат да се поставят за миене е 9.
Максималното допустимо налягане на водата е 1MPa.
Минималното допустимо налягане на водата е 0.04MPa.
2
Изхвърляне
Този уред е маркиран в съответствие с Европейска
Директива 2012/19/EC за Oтпадъци от Eлектрическо и
Eлектронно Oборудване (ОЕЕО).
ОЕЕО съдържат както замърсяващи вещества (които
могат да доведат до негативни последици за околната
среда), така и основни компоненти (които могат да бъдат
използвани повторно). Важно е ОЕЕО да са обект на
специална обработка, за да се премахнат и да се депонират
правилно всички замърсители, и да се възстановят и
рециклират всички материали.Гражданите могат да играят
важна роля в гарантирането, че ОЕЕО нямат да станат
проблем за околната среда; от съществено значение е да се
следват някои основни правила:
ОЕЕО не трябва да се третират като битов (домакински) отпадък;
ОЕЕО трябва да бъдат предавани в съответните пунктове за
събиране, управлявани от общината или от регистрирани компании.
В много страни може да има събиране от дома на големи ОЕЕО.
В много страни, когато си купите нов уред, старият може да бъде върнат
на продавача, който трябва да го вземе безплатно на база едно-къмедно, ако оборудването е от сходен вид и има същите функции като
закупеното оборудване.
ВНИМАНИЕ!
Материала на опаковката може да бъде опасен за деца!
За да изхвърлите опаковките и уреда, моля посетете център за
рециклиране. Затова отрежете захранващия кабел и направете
устройството за затваряне на вратата неизползваемо.
Картонените опаковки се произвеждат от рециклирана хартия
и трябва да се изхвърлят в контейнер за
събирането на отпадъци от хартия за рециклиране.
Като се погрижите този продукт да бъде изхвърлен по подходящ
начин, вие ще помогнете за предотвратяване на възможните
негативни последствия за околната среда и човешкото здраве,
които в противен случай могат да се случат при неправилното
изхвърляне на този продукт!
За по-подробна информация относно рециклирането натози
продукт, моля, свържете се с местния градски офис
и службата за изхвърляне на отпадъци.
СЛЕД УПОТРЕБА: Не из хвърляйте тоз и продукт като несортирани
битови отпадъци. Необходимо е разделното събиране
на такива отпадъци за специална обработка.
Поставяйки
и маркирайки този продукт, ние декларираме на наша
отговорност, че той е в съотвествие със всички Европейски изисквания
за безопастност, здравни и екологични норми.
3
Кратка инструкция за експлоатация
За подробна информация прочетете съответното съдържание в инструкцията.
Включете уреда
Отворете вратата, натиснете бутона On/Off - Изкл./Вкл. за да включите уреда.
B.
Напълнете отделението
за препарат
Проверете нивото на
препарата за блясък
Проверете нивото на
регенериращата сол
Заредете кошниците
Отделението за препарата е от вътрешната страна на вратата
Ако капакът на отделението е затворен, натиснете
бетон (A) за отваряне.
В края на всеки цикъл капакът остава отворен
Винаги и готов за следващо ползване
На съдомиялната машина.
Механичен индикатор B.
Препоръчително е винаги да използвате препарат за миене на съдове, който е специално
предназначен за съдомиялни машини
Проверете препарата за изплакване чрез окото на индикатора (B) който се намира върху диспенсер.
(Само за модели със система за омекотяване на водата.)
Електрически индикатор на Панела за управление (ако има такъв).
Ако няма сигнална лампа за сол на панела за управление (за някои модели),
можете да изчислите кога да поставите сол в отделението за омекотител в
зависимост от броя цикли които съдомиялната машина е извършила. .
За зареждане на кошниците вж. раздела
Зареждане на кошниците
.
Изберете програма
Стартиране на машината
Смяна на програмата
Натиснете бутона за избор на програма докато избраната програма светне.
( Вижте раздела, озаглавен "Инструкция за експлоатация ")
Отворете крана за водата, затворете вратата .Устройството ще започне да
работи след около 10 секунди.
1. Работен цикъл може да се променя само ако е работил за кратко време. В противен случай
миещия препарат може вече да е освободен и да се оттича с водата. Ако случаят е
такъв, отделението за препарат трябва да се напълни повторно.
2. Отворете вратата
3. Натиснете бутона за избор на програма за повече от 3 сек. за отказване на текущата програма.
4. Изберете нова програма.
5. Рестартирайте съдомиялната машина.
Предупреждение!
Добавяне на забравени
чинии в съдомиялната
машина.
1.Отворете вратата малко за да спрете съдомиялната машина.
2.След като дюзите спрат да работят, можете да отворите напълно вратата.
3.Добавете забравените чинии.
4.Затворете вратата, съдомиялната машина ще започне работа
отново след 10 секунди..
Ако уредът е изключен по
време на цикъл на миене
Ако уредът е изключен по време на цикъл на измиване, при включване
отново, моля, изберете отново програма на работа на съдомиялната
машина в съответствие с първоначалното включване.
Отворете внимателно
вратата. Гореща пара
може да излезе, когато
вратата се отвори!
Изключете уреда
Когато работният цикъл е завършен, зумера на съдомиялната
машина ще прозвучи 8 пъти, след това ще спре.
Изключете уреда с помощта на бутона On / Off - Вкл./Изкл.
Затворете крана за
водата, разтоварете
кошниците
Внимание: изчакайте няколко минути (около 15 минути) преди разтоварване на
съдомиялната машина за да се избегне боравенето с чиниите и приборите, докато са
още горещи и по-податливи на фрактури.
Те също така ще по-добре изсъхнали. Изпразнете уреда, като започнете от долната
кошница.
4
3. Инструкция за експлоатация
ВАЖНО!
За да получите най-добрата производителност от вашата съдомиялна машина,
прочетете всички инструкции за експлоатация преди да я използвате за първи път.
Панел за управление
1
3
2
4
7
6
5
8
9
6. Индикатори за програма: показват коя
програма сте избрали
7. Индикатор за половин зареждане: показва кога
сте избрали функция за половин зареждане
8. Бутон за функции за половин зареждане: за избор
на тази функция. (Можете да използвате тази
функция само когато имате по-малко от 6 комплекта
и ще имате по-малко потребление на вода и
енергия. Може да се използва само с интензивна,
нормална, ЕКО, Стъкло и 90 мин. програма
1. Бутон за вкл./изкл.: за включване/изключване
на електрозахранването
Бутон за отлагане: натиснете този бутон за
отложен старт
3. Индикатор за захранване: показва кога
уредът е включен
4. Индикатор за отлагане: показва времето на
отлагане (3/6/9/12 ч.)
Предупредителни индикатори за сол и помощно
средство за изплакване: Показват кога
резервоарът за сол или дозаторът трябва да се
пълнят
9. Бутон „Програма“: натиснете този бутон за
избор на програма за миене
Описание на съдомиялната машина
Front view
1
1
2
2
Back View
66
7
7
8
8
3
4
3
4
5
5
10
9
11
9
11
22
33
Горна кошница
Вътрешна тръба
Долна кошница
44
55
66
Резервоар за
регенерираща сол
77
88
99
Разпределител
Рафт за чаши
5
Миещи рамена
Филтър
Конектор на вход. вода
10
11
10
10
11
11
Отводнителет маркуч
Регулатор
4. Преди да използвате за първи път
Преди да използвате съдомиялната за първи път:
A. Поставете омекотител за вода
B. Добавете 1,5кг сол за съдомиялни машини и след това допълнете резервоара за сол с вода
C. Поставете в отделението за изплакване препарат
D. Поставете препарат за измиване
A. Омекотител за вода
Омекотяването на водата трябва да се зададе ръчно, с помощта на диска за избор на твърдостта на водата.
Омекотяването на водата е предназначено за премахване на минерали и соли от водата, които ще имат
вредно или неблагоприятно въздействие върху работата на уреда.
Колкото е по-високо е съдържание на тези минерали и соли, толкова по-твърда е водата ви.
Омекотителят трябва да се коригира в зависимост от твърдостта на водата във вашия район. Вашият
местен доставчик на вода може да ви даде точна информация за твърдостта на водата във вашия район.
Регулиране потреблението на сол
Съдомиялната машина е проектирана с възможност за корекция в размер на консумираната сол
на база твърдостта на из ползваната вода. Това има за цел да оптимизира настройките за
консумация на сол.
Моля, следвайте стъпките по-долу за регулиране на потреблението на сол.
1. Отворете вратата, включете уреда.
2. Натиснете бутона ПРОГРАМА за повече от 5 секунди, за да пуснете зададения модел
за омекотител на вода в рамките на 60 сек. след включване на уреда (Предупредителните
индикатори за сол и помощно средство за изплакване ще се включват периодично според модела).
3. Натиснете бутона ПРОГРАМА, за да изберете подходящия набор според местната околна среда.
наборите ще се сменят в следната последователност: H1->H2->H3->H4->H5->H6.
4. Натиснете бутона ВКЛЮЧВАНЕ, за да завършите избрания модел.
ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА
dH
fH
Clarke
mmol/l
0~5
0~9
0~6
6-11
10-20
7-14
1.0-2.0
0~0.94
Позиция на селектора
Потребление на сол
(грам/литър)
Н1 (свети индикатор за бърза програма)
0
Н2 (свети индикатор за 90 мин.)
9
12-17
21-30
15-21
2.1-3.0
*Н3 (свети индикатор за 90 мин. бърза програма)
12
18-22
31-40
22-28
3.1-4.0
Н4 (свети индикатор за програма "стъкло")
20
23-34
41-60
29-42
4.1-6.0
Н5 (свети индикатор за бърза програма "стъкло")
30
35-55
61-98
43-69
6.1-9.8
Н6 (свети индикатор за 90 мин. "стъкло" програма)
60
Забележка:1
1 dH=1.25 Clarke=1.78 fH=0.178mmol/l
dH:
Немска степен
Френска степен
fH:
Clark: Британска степен
Забележка:2
Фабрична настройка: H4 (EN 50242)
Свържете се с местния доставчик на вода за информация относно твърдостта и.
ЗАБЕЛЕЖКА Ако вашият модел не разполага с апарат за омекотяване, можете да пропуснете този раздел.
АПАРАТ ЗА ОМЕКОТЯВАНЕ ВОДАТА
Твърдостта на водата варира от място на място. Ако се използва твърда вода в съдомиялната, ще
се образуват отлагания върху съдовете и приборите.
Съдомиялната машина е снабдена със специален апарат за омекотяване на водата, който използва
контейнера за сол, специално предназначен за премахване на варовик и минерали от водата.
6
Б. Зареждане със сол на апарата за омекотяване на вода
Винаги използвайте сол, предназначена за употреба в съдомиялна машина.
Контейнерът за сол се намира под долната кошница и трябва да бъде напълнен
както е описано по-долу:
Внимание!
Използвайте само сол, специално предназначена за използване в съдомиялни машини! Всеки друг вид сол
която не е специално предназначена за използване в съдомиялна машина, особено готварска сол, ще
повреди апарата за омекотяване на вода. В случай на щети, причинени от използването на неподходяща
сол, производителят не дава никаква гаранция, нито носи отговорност за причинените вредите.
Зареждайте със сол само преди започване на най-дългите програми за
измиване. Това ще предотврати попадането на зърна сол или солена вода на
дъното на машината за дълъг период от време, което може да причини
корозия.
1
2
Open
.
A След отстраняване на долната кошница, развийте капачката от контейнера за сол..
1
B Поставете края на фунията (в комплекта) в отвора и поставeтe около 1,5 кг сол за съдомиялни машини.
.
C Запълнете
резервоара за сол с вода, нормално е малко количество C вода да излезе
2
от контейнера за сол. e
D След напълването на контейнера, завийте капачката плътно обратно на часовниковата стрелка..
E Предупредителната светлина за сол ще престане да свети след като резервоара за сол е напълнен.
F Веднага след напълване на солта в контейнера трябва да бъде стартирана програма за измиване.(Препоръчваме да използвате
кратка програма). В противен случай филтърната система, помпата или други важни части
на машината могат да бъдат повредени от солена вода. В този случай не важи гара
нцията.
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Контейнерът за сол трябва да се пълни само когато предупредителната светлина за сол светне.
В зависимост от това колко добре се разтваря солта, предупредителната светлината за сол все
още може да свети въпреки, че резервоара за сол е напълнен.
Ако няма предупредителна светлина за сол на контролния панел (за някои модели), можете да изчислите
кога да напълните сол в омекотителя в зависимост от циклите, които съдомиялната машина е извършила.
2. Ако има разлята сол, изплакване или бърза програма трябва да се стартира за отстраняване
на разлята сол.
7
В. ЗАРЕЖДАНЕ С ПРЕПАРАТ ЗА МИЕНЕ
Препарат за миене
ВАЖНО
От съществено значение е да използвате препарат, който е специално предназначен за съдомиялни машини,
на прах или течен
FINISH отчита много добри резултати и може да се намери лесно. Неподходящи препарати, като тези за миене на ръка,
не съдържат подходящите съставки за използване в съдомиялни машини и няма да позволят правилното функциониране на
съдомиялната
ВНИМАНИЕ!
При зареждане на долната кошница,
уверете се, че чиниите и другите прибори
не
пречат
на
разпределителя
на
препарата.
Пълнене на отделението с препарат за измиване
Отделението за миещ препарат се намира от вътрешната страна на вратата (фиг.. A 2 ). Ако капакът е затворен,
натиснете бутон (A) за отваряне.
В края на всеки цикъл на измиване капакът е винаги отворен и готов за следващо ползване на съдомиялната.
Количеството препарат, което ще използвате, зависи от замърсяването на чиниите и техния вид.
Съветваме Ви да използвате 20/30 г препарат в секцията на препарата (B).
След изсипване на препарата в контейнера затворете капака като пърро ватиснете (1)и след това натиснете
(2) докато чуете прикщракване.
Тъй като не всички препарати, са едни и същи инструкциите на кутиите на перилен препарат може да се различават.
Потребителите трябва да знаят че твърде малко перилен препарат не почиства съдовете правилно, като същевременно
твърде много перилен препарат няма да постигне по-добри резултати и ще бъде изхабен.
ВАЖНО
Не използвайте прекалено много
препарат, наред с другото, така ще
ограничите вредното въздействие
върху околната среда.
8
Г. ВИДОВЕ ПРЕПАРАТИ ЗА ИЗМИВАНЕ
Таблетки
Почистващите препарати на таблетки от различни марки се разтварят с различна скорост. По тази
причина някои перилни препарати на таблетки не може да се разтворят и да развият пълната си
почистваща сила по време на кратките програми. Затова използвайте дълги програми при
използване на препарат на таблетки, за да се гарантира пълноценното използване на таблетките.
ВАЖНО
За
получаване
на
задоволителни
резултати при измиване, таблетките
ТРЯБВА
да
бъдат
поставени
в
отделението за препарата, а не директно
в тръбата.
Концентрирани препарати
Концентрираните перилни препарати, с намалена алкалност и с естествени ензими, във връзка с 50 минутните програми
за измиване, имат по-малък ефект върху околната среда и те защитават чиниите и съдомиялната машина.50-минутните
програми за измиване целенасочено използват разтварящите свойства на ензимите, като така се позволява,
използването на концентрирани препарати за постигане на същите резултати както при 65 минутните, но при по-ниска
температура
.
Комбинирани препарати
Препаратите, които също съдържат необходимото количество вещество за изплакване, трябва да се поставят в частта за
изплакване на контейнера за препарат. Отделението трябва да е празно (ако не е празно, поставете регулатора
за блясък на най-ниската позиция, преди да използвате комбинираните препарати).
Комбинирани препарати „ALL in 1
Ако имате намерение да
използвате
Ви съветваме следното:
ALL in 1
( 3 in 1
/ 4 in 1
/ 5 in 1
И др. комбинирани препарати, т.е. тези с вградено
съдържание на сол и/или препарат за изплакване
прочетете внимателно и следвайте инструкциите на производителя, дадени на опаковката;
ефективността на препарати, съдържащи вграден омекотител / сол зависи от твърдостта на водата
Проверете твърдостта на водоснабдяването да бъде в рамките на ефективният обхват, посочени на опаковката на
препарата.
Ако след използване на подобен продукт не постигнете желаните резултати,
свържете се с производителя на препарата
При определени обстоятелства използването на комбинирани перилни препарати може да предизвика:
варовикови отлагания върху съдовете или в съдомиялната машина; както и намаляване на измиването и подсушаването.
ВАЖНО
Всички проблеми, които произтичат
пряко от използването на тези продукти,
не се покриват от гаранцията.
Имайте предвид, че при използването на комбинирани препарати тип „ALL in 1“, светлинните индикатори за изплакване
и сол (използвани само при определени модели) примигват, така че можете даги пренебрегнете.
При възникване на проблеми с измиването и/или изсушаването, препоръчваме употребата на традиционни разделени
продукти (сол, препарат и изплакващ агент). Това ще гарантира правилното функциониране на омекотителя за вода
в машината.
В такъв случай препоръчваме:
Напълнете отново двата контейнера – за сол и изплакване;
Стартирайте номрална програма за измиване без зареждане.
Имайте предвид, че след връщането към използване на обикновена сол са необходими няколко цикъла, преди системата да
заработи отново правилно.
9
ЗАРЕЖДАНЕ С ПРЕПАРАТ ЗА БЛЯСЪК
Препарат за блясък
Препаратът за блясък, който се освобождава автоматично по време на последния цикъл на изплакване,
помага на съдовете да изсъхват бързо и предотвратява появата на следи и петна.
Пълнене на отделението с препарат за изплакване
Отделението за препарата за блясък се намира отляво на отделението за препарата (фиг. A "3") .За да отворите
капака, натиснете обозначението и едновременно с това изтеглете таблата за отваряне. Препоръчително е
използването винаги на препарат за блясък, който е предназначен за употреба в съдомиялни машини. Проверете
нивото на препарата за блясък чрез окото на индикатора (С), който се намира на разпределителя.
ПЪЛНО
ПРАЗНО
Регулиране на препарата за блясък от 1 до 6
Регулаторът (D) се намира под капака и може да се завърта с помощта на монета. Препоръчва се позиция 4.
Съдържанието на варовик на водата значително влияе на образуването на котлен камък и ефективността на сушене.
Ето защо е важно да се регулира количеството течност за изплакване за постигане на добри резултати при измиване.
Ако след измиване се появят ивици върху съдовете, намалете количеството с една позиция. Ако се появят белезникави
петна, увеличете количеството с една позиция.
10
5.Зареждане на кошниците на съдомиялната
Препоръка
Помислете за закупуване на съдове, които са маркирани като подходящи за миене в съдомиялна машина.
Използвайте мек почистващ препарат. Ако е необходимо, поискайте допълнителна
информация от производителите на подобни препарати.
За специални съдове, изберете програма с най-ниската възможна температура.
За да предотвратите повреди, не изваждайте чашите и приборите за хранене от съдомиялната
машина веднага след завършването на програмата.
Прибори и съдове за миене в съдомиялна машина
Неподходящи
Прибори за хранене с дървени или седефени дръжки
Пластмасови изделия, които не са устойчиви на топлина
По-стари прибори със залепени части, които не са
устойчиви на топлина
Осигурителни прибори за хранене или ястия
Калаени или медни предмети
Кристални чаши
Стоманени изделия, подлежащи на ръждясване
Дървени подноси
Изделия от синтетични влакна
Ограничено подходящи
Някои видове чаши могат да помътнеят
след голям брой измивания
Сребърни и алуминиеви части имат тенденция
да променят цвета си по време на миенето
Стъклените части могат да помътнеят след
редовно измиване в съдомиялна машина
Бъдете внимателни преди или след зареждането на
кошниците за съдове
(За най-добра работа на съдомиялната машина, следвайте тези указания за натоварване.
Характеристиките и външния вид на кошниците и тези за прибори за хранене могат да се различават от
Вашия модел.)
Изстържете големите количества останала храна. Омекотете останките от изгоряла храна в тиганите. Не е
необходимо да изплаквате чиниите под течаща вода.
Поставете предмети в съдомиялната машина по следния начин:
1.Предмети като порцеланови и стъклени чаши, тенджери/тигани и т.н. с отвора надолу.
2.Извитите елементи или такива с вдлъбнатини, трябва да бъдат заредени косо, така че водата може да отича.
3.Всички прибори да са подредени безопасно, и да не може да се преобърнат.
4.Всички прибори да са поставени по начин, който не пречи на перките да могат да се въртят свободно по време
на измиването.
ЗАБЕЛЕЖКА: Много малки предмет не трябва да се мият в съдомиялна машина, тъй като те лесно биха могли да
паднат от кошницата.
Заредете кухите елементи, като и стъклените чаши, чинии и т.н. с отвора обърнат надолу,
така че водата да не може да събере в съда.
Чинии и елементи на прибори за хранене не трябва да се намират едни до други, или да се покриват помежду си.
За да се избегне повреда на чашите, те не трябва да се допират.
Заредете големите предмети, които са най-трудни за почистване в долната кошница.
Горната кошница е предназначена да държи по-деликатни и по-леки съдове като чаши
за кафе и чай, стъклени чаши.
Големи ножове поставени в изправено положение са потенциална опасност!
Дълги и / или остри предмети като ножове трябва да се позиционират хоризонтално в
горната кошница.
Моля, не се претоварвайте вашата съдомиялна машина. Това е важно за добри резултати от
миенето и за разумна консумация на енергия.
Изваждане на домакинските съдове
За да се предотврати капенето на вода от горната кошница върху долната кошница, ние ви
препоръчваме да изпразните първо долната кошница и след това горната кошница.
11
Метод на зареждане със стандартни съдове
Зареждане на долната кошница
Зареждане на горната кошница
Предлагаме ви да поставите големи съдове и най-трудни за
измиване в долната кошница: като тенджери, тигани, капаци,
и купи, както е показано на фигурата по-долу. За предпочитане
е да се поставят чиниите и капаци на страната на стелажите,
за да се избегне блокирането на въртенето на миещото рамо .
Горната кошница е предназначена да държи повече
деликатни и по-леки съдове като чаши за
кафе и чай, чинии, купички и плитки тигани
(стига те да не са прекалено мръсни).
Поставете чиниите и съдовете за готвене,
така че те да не се местят от водната струя.
НАВЪТРЕ
НАВЪТРЕ
Не забравяйте, че:
Тенджери, купи и др., трябва да са поставени с отвора надолу.
Дълбоките тенджери трябва да се наклонени за да може водата да изтича.
Долната кошницата е пригодена така че по-големи или повече тенджери и тигани могат да бъдат заредени.
Регулиране на горната кошница
Сгъване на облегалката за чаши
Височината на горната кошница може да се регулира, за
За по-добро подреждане на тенджери и тигани, шиповете
да се създаде по-голямо пространство за големи съдове за За чаши могат да се сгънат, както е показано отдясно:
горната/долната кошница. Височината на горната кошница
може да се регулира чрез поставяне на колелата на различна
височина на релсите. Дълги предмети, обслужващи прибори
за хранене и ножове трябва да се поставят на рафта така, че
да не пречат на въртенето на миещото рамо.
Най-долна
/
най-горна позиция
Сгъваеми шипове на долната кошница
За по-добро подреждане на
тенджери и тигани, шиповете могат
да бъдат сгънати както е показано
отдясно:
Колела
Кошница за прибори
Приборите за хранене трябва да бъдат поставени в кошницата с дръжките надолу. Ако отделението има странични кошници,
лъжиците трябва бъдат поставяни отделно в съответните отвори, като специално дългите прибори трябва да се поставят
хоризонтално в предната част на горната кошница, както е показано на снимката:
ВНИМАНИЕ!
Не оставяйте прибори да излизат през дъното.
Винаги зареждайте остри прибори с
острия връх надолу!
За лична безопасност и качествено почистване, поставяйте сребърните прибори в кошницата,
като се уверите, че:
Те не са един върху друг.
Сребърните прибори са п оставени с лице нагоре.
Като обаче острите предмети и другите потенциално опасни прибори са поставени с дръжката нагоре..
12
6. Стартиране на програма за миене
Таблица с циклите за миене
ЗАБЕЛЕЖКА:
Програма
Интензивна
Нормална
ECO
(*EN 50242)
Стъкло
Ежедневна
Бърза
( ) От значение е да заредите разпределителя с препарат за изплакване/блясък.
Информация за избор на програма
Описание на
програма
За най-силно замърсените съдове
и нормално замърсени тенджери,
тигани, плата и др. със залепнало
замърсяване;
За нормално замърсено зареждане,
като тенджери, чинии, чаши и леко
замърсени тигани.
Предварително
измиване 50
Измиване 60
Изплакване
Изплакване
Изплакване 69
Сушене
Предварително
миене (45 )
Измиване (55 )
Изплакване
Изплакване (66 )
Сушене
Предварител Време на
ен/основен работа
препарат
(мин)
Енергия
(kWh)
Вода
(L)
165
1,4
16,5
5/22g
1 брой
175
1,1
13
5/22g
1 брой
Това е стандартна програма,
подходяща за почистване на
нормално замърсени съдове и е
най-ефикасна по отношение на
комбинирано потребление на вода и
енергия за този вид съдове.
Предварително
измиване
Измиване (45 )
Изплакване (62 )
Сушене
5/22g
1 брой
205
0,78
9
За леко замърсени съдове
и стъкло
Предварително
измиване
Измиване (40 )
Изплакване
Изплакване (62 )
Сушене
5/22g
1 брой
125
0,75
13,5
За леко замърсени съдове, които
не се нуждаят от отлично
подсушаване ефективно.
Измиване (65 )
Изплакване
Изплакване (66 )
Сушене
27g.
1 брой
90
1,15
11. 5
По-кратко измиване за леко
замърсени съдове и бързо измиване.
Измиване (55 )
Изплакване (50 )
Изплакване (55 )
20g.
30
0,7
10
ЗАБЕЛЕЖКА:
*EN 50242 : Тази програма е тестова. Информация за сравнителния тест
съгласно EN 50242 както следва:
Вместимост: 9 комплекта
Позиция на горно чекмедже: горните колелца на релсите
Настройка на помощно средство за изплакване: 6
PI:0,45W; Po:0,3W.
Включване на уреда
Стартиране на програма за миене
1 Издърпайте долното и горното чекмедже, заредете съдовете и ги натиснете обратно.
Препоръчително е да заредите първо долното чекмедже, след това горното (вж. раздела
"Зареждане на съдомиялната").
2 Налейте препарат (вж. раздела "Сол, препарат и помощно средство за изплакване").
3 Включете щепсела в контакта. Захранването е 220-240 VAC /50 HZ, спецификацията
на контакта е 10A 250VAC. Уверете се, че подаването на вода е включено на пълно налягане.
4 Затворете вратата, натиснете бутона за включване, за да включите машината.
5 Натиснете бутона за програма, програмата за миене ще се сменя в следната последователност:
Интензивна->Нормална->ECO->Стъкло->Ежедневна->Бърза;
Ако бъде избрана програма, ще светне съответния индикатор. След това натиснете бутона “Старт/Пауза”,
миялната стартира програмата.
13
Помо
щно
ср.
Промяна на програмата...
Условие:
1 Започната програма може да се модифицира само ако е работила за кратко. В противен случай
препаратът може вече да е освободен и уредът да е източил водата от измиването.
Ако случаят е такъв, дозаторът за препарат трябва да се напълни наново (вж. раздел "Зареждане на
препарат").
2 Отворете вратата, натиснете бутона "Програма" за повече от 3 секунди, машината преминава в режим на готовност,
след което можете да промените програмата до желаната настройка (вж. раздел "Стартиране на
програма за миене. . ." ).
ЗАБЕЛЕЖКА:
Ако отворите вратата по време на цикъл на измиване, машината ще направи пауза.
светлината на програмата ще спре да мига и звуковият сигнал ще отброява всяка
минута, освен ако не затворите вратата. След като затворите вратата,
устройството ще продължи да работи след 10 секунди.
Забравили сте да поставите някои съдове за миене?
Забравени съдове може да добавите по всяко време преди да се отвори отделението с миещ препарат.
1 Отворете леко вратата .
2 След като миещите рамена спрат да се въртят, можете да
отворите напълно вратата.
3
4
Затворете вратата
5
Съдомиялната ще продължи да работи след 10 секунди..
Добавете забравените съдове.
В края на цикъла на измиване
Когато работният цикъл е завършен, звуковият сигнал на съдомиялната машина ще звучи в продължение на 8
секунди, след края . Изключете уреда с помощта на бутона ON / OFF, изключете подаването на вода и
отворете вратата на съдомиялната машина.
Изчакайте няколко минути преди разтоварване на съдомиялната машина, за да се избегнете работата със
съдове и прибори, докато са още горещи и по-податливи на счупване. Също така те ще изсъхнат по-добре.
Изключване на съдомиялната
Светлинният индикатор на програмата е включен, но иконата на програмата не мига само в случай на завършване на
програмата.
1.Изключете съдомиялната машина, като натиснете бутона ON / OFF - ВКЛ./ИЗКЛ.
2.Затворете крана на водата!
Отворете внимателно вратата.
Горещи съдове са чувствителни на удари. Затова съдовете трябва да се оставят да се охладят около 15
минути преди да ги извадите от уреда.
Отворете вратата на съдомиялната машина, оставите я леко открехната и изчакайте няколко минути
преди да извадите съдовете. По този начин те ще се охладят и сушенето ще се подобри.
Изваждане на съдовете от съдомиялната машина
Нормално е съдомиялната машина да е мокра вътре.
Изпразнете долната кошница първо и след това горната. Така ще се избегне капенето на вода от
горната кошница върху съдовете в долната.
ВНИМАНИ Е!
Опасно е да отваряте вратата по време на миене, защото
горещата вода може да причини изгаряния.
14
7. Поддръжка и почистване
Филтрираща система
Филтърът предотвратява попадането на големи остатъци от храна или други предмети вътре в помпата.
Остатъците могат да блокират филтъра и в този случай те трябва да бъдат отстранени.
Филтърната система се състои от груб филтър, плосък
(Главен филтър) и микрофилтър (Фин филтър)..
1
Главен филтър
Храните и хранителните частици, хванати в този филтър се разпрашават от
специална струя на долното миещо рамо и измит се отцежда.
2
Груб филтър
1
2
По-големи обекти, като парчета от кости или стъкло, които биха могли да
блокират канала, се прихващат от грубия филтър. За да се отстранят
елементите, уловени от филтъра, леко стиснете върха на този филтър и
повдигнете.
3
Фин филтър
3
Този филтър улавя храна и остатъци от храна в картерната област, като
нe позволява те да се отложат върху съдовете по време на цикъл на измиване..
Сглобяване на филтъра
Филтърът ефективно отстранява хранителни частици от водата за измиване, което позволява тя да бъде
рециклирана по време на този цикъл. За най-голяма ефективност и резултати, филтърът трябва да се почиства
редовно. По тази причина е препоръчително да се отстраняват по-големите хранителни частици, прихванати от
филтъра след всеки цикъл на измиване чрез изплакване на полукръглия филтър и чашката му под течаща вода.
За да извади те филтърното устройство, дръпнете дръжката на чашката в посока нагоре.
ВНИМАНИЕ!

Съдомиялната машина никога не трябва да се използва без филтрите.

Неправилната подмяна на филтъра може да намали ефективността на машината
и да доведе до повреди на съдовете и приборите.
1
Open
Стъпка 1 Завъртете филтъра в посока обратна на
часовниковата стрелка,,
2
Стъпка 2
Повдигнете филтъра нагоре
ЗАБЕЛЕЖКА:
Следвайки тази процедура от стъпка 1 до стъпка 2, филтърната система ще бъде свалена;
Следвайки тази процедура от стъпка 2 до стъпка 1, филтърната система ще бъде инсталирана
15
Забележки:
- Проверявайте филтрите за запушване след всяко използване на съдомиялната машина.
- Развийте грубия филтър и свалете филтърната система. Премахнете всички остатъци от храна и
почистете филтрите под течаща вода.
ЗАБЕЛЕЖКА: Цялата филтърна система трябва да се почиства веднъж седмично.
Почистване на филтъра
За почистване на грубия и финия филтър, из ползвайте четка за почистване. Разглобете частите на филтъра,
както е показано на фигурите на последната страница и след това го сглобете като поставете отново целия
комплект в съдомиялната машина, позиционирате го на мястото му и натиснете надолу.
ВНИМАНИЕ!
При почистване на филтрите, не ги удряйте. Това може да ги
изкриви и качеството на измиването може да бъде намалено..
Грижи за съдомиялната машина
Панелът за управление може да се почиства с помощта на леко навлажнена кърпа.
След почистване се уверете, че е подсушен добре.
За почистване отвън използвайте качествена паста за полиране.
Никога не използвайте за почистване остри предмети, абразивни гъби или разяждащи
почистващи препарати върху която и да е част на съдомиялната машина.
Почистване на вратата
За почистване на ръба около вратата, трябва да използвате само мека,
топла, влажна кърпа. За да се избегне проникването на вода в ключалката
на вратата и електрическите компоненти, не използвайте никакъв спрей за
почистване.

Никога не използвайте почистващ спрей за почистване на панела на вратата, тъй като
ВНИМАНИЕ!
може да увредите механизма за заключване на вратата и електрическите компоненти..
Абразивните средства и някои хартиени кърпи не трябва да се използват, поради риск

от надраскване или оставяне на петна по повърхността на неръждаемата стомана.
Защита от замръзване
Вземете мерки за защита от замръзване на съдомиялната машина през зимата. Всеки път след
цикъл на измиване, моля изпълнете следното:
1.Откачете електрическото захранване на съдомиялната машина.
2.Спрете подаването на вода и извадете тръбата за подаване на вода от крана за вода.
3.Източете водата от входната тръба и от водния клапан. (Използвайте тиган, за да съберете водата)
4.Свържете отново захранващата с вода тръба за водния клапан.
5.Извадете филтъра от дъното на ваната и използвайте гъба, за да попиете водата..
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако вашата съдомиялна машина не може да работи, защото е образувала лед,
моля свържете се със специалисти от сервиза.
Почистване на пръскащите рамена
Необходимо е да се почистват редовно пръскащите рамене, защото
твърдите водни химикали ще запушат дюзите и лагерите.
За да свалите горното пръскащо рамо, задръжте
гайката и завъртете рамото по часовниковата стрелка, за да го свалите
За да свалите долното пръскащо рамо, го издърпайте нагоре.
Измийте пръскащите рамене в топла сапунена вода и
използвайте мека четка за почистване на дюзите.
Монтирайте ги обратно, след като ги изплакнете обилно.
16
Развиване
Как да поддържате вашата съдомиялна машина в добро състояние
След всяко измиване
Ако няма да използвате уреда дълго време
След всяко измиване, изключете подаването на вода
към уреда и оставете вратата леко отворена, така че
да не останат вътре влага и миризми.
Препоръчваме да стартирате цикъл на измиване с
празна машина и след това извадете щепсела от
контакта, изключете подаването на вода и оставете
вратата на уреда леко отворена. Това ще помогне на
уплътненията на вратите, да издържат по-дълго и
предотвратява образуването на миризми в уреда.
Извадете щепсела
Преди почистване или поддръжка, винаги
изваждайте щепсела от контакта.
Преместване на уреда
Не използвайте разтворители или
абразивни почистващи препарати
За да почистите външната повърхност и гумените части
на съдомиялната машина, не използвайте разтворители
или абразивни почистващи продукти. Използвайте само
кърпа с топла сапунена вода.
За да премахнете петна от повърхността на уреда,
използвайте кърпа, напоена с вода и малко оцет, или
почистващ продукт, произведен специално за
съдомиялни машини.
Ако уредът трябва да бъде преместен, опитайте се да го
държи във вертикално положение. Ако е абсолютно
необходимо, то той може да бъде позициониран на задната
си част.
Уплътнители
Един от факторите, които причиняват неприятни
миризми е храна, която остава в междините на
уплътненията на съдомиялната машина. За да
предотвратите това, периодично ги почиствайте с
влажна гъба с цел добра поддръжка..
8. Указания за монтаж
Внимание
Опасност от токов удар! Изключете
електрозахранването преди да монтирате
съдомиялната машина.
В противен случай това може да доведе до
смъртен случай или токов удар.
Внимание:
Монтирането на тръбите
и електрическото оборудване
трябва да се извършва от специалисти.
Подготовка за монтаж
Монтажа на съдомиялната машина трябва да бъде в близост до съществуващ източник на вода, тръба на канализация и
електрозахранване.
Трябва да се избере една страна на мивката, за да се улесни свързването на отводнителните маркучи на съдомиялната
машина към канализацията
Забележка: моля, проверете придружаващ монтажни аксесоари (кука за декоративния панел, винт)
17
Прочетете внимателно указанията за монтаж.
90
90
Фигура1
820mm
Размери на мястото
По-малко от 5 мм
между горната част
на съдомиялната и
мястото и
външната врата
спрямо мястото.
Входове за
електричество,
оттичане и
водоснабдяване
580mm
80
Място между дъното
и полда на мястото на
монтажа
100
450 mm
Съдомиялна
Фигура 2
Минимално разстояние при
отворена врата
Cabinet
Врата на
съдомиялна
Minimum space of 50mm
Размери и монтаж на декоративния панел
1
Декоративният панел от дърво се инсталира както е показано на фигура 3.
439
416
0.2
390
0.2
75
127
0.2
62
2- 2 dp8
2- 11
0.2
2- 5.5
287.5
474.8
5
Декоративният панел се монтира
според изобразените
измерения
517
Фигура 3
720(MAX)
20
8- 2 dp8
38
30
1
2
Илюстрации на размерите на мястото и монтажна позиция на съдомиялната машина
Преди съдомиялната машина да се придвижи към мястото на монтажа, трябва да се извърши подготовка.
Изберете място в близост до мивката за по-лесно свързване към източник на вода и канализация
(вж. фигура 1).
Ако съдомиялната машина е монтирана в ъгъла на мястото, трябва да има място (както е показано на фигура 2)
за отваряне на вратата
286
(Мерна единица: милиметри)
18
4- 2 dp8
MAX
2 Монтирайте куката на декоративния дървен панел и я поставете в отвора на външната врата на
съдомиялната машина (вж. фигура 4a). След позициониране на панела, го закрепете към външната врата с помощта на
винтове и болтове (вж. фигура 4б) .
Фигура 4a
Монтаж на декоративния панел
Фигура 4б
Монтаж на декоративния
панел от дърво
Извадете четирите къси винта
1 . извадете четирите
къси винта
2 . завинтете четирите
дълги винта
19
Завинтете четирите дълги винта
Регулиране на напрежението на пружината на вратата
Пружините на вратата са настроени фабрично за правилно напрежение на външната врата.
Ако е монтиран декоративния панел от дърво, трябва да регулирате напрежението на пружината на вратата.
Завъртете винта за регулиране за придвижване на регулиращия механизъм към затягане или отпускане на
стоманеното въже
(вж. фигура 5).
Правилното напрежение на пружината
е, когато вратата остане в хоризонтално
положение напълно
отворена, като се
издига бавно при докосване с пръст.
Фигура 5
Регулиране на напрежението
на вратата
Свързване на дренажния маркуч
Поставете дренажния маркуч в тръбата на канализацията, която трябва да е с минимален диаметър от 40 милиметра,
или го оставете да тече в мивката, като се уверите, че не е огънат или притиснат.Горният край на маркуча трябва да
бъде на по-малко от 1000 милиметра.
СВЪРЖЕТЕ ДРЕНАЖНИЯ МАРКУЧ ПО МОДЕЛ
A, ИЛИ B
Предна част
A
МАКС. 1000 мм
ЗАБЕЛЕЖКА
Горният край на
маркуча трябва да
бъде на по-малко
от 1000 милиметра.
Плот
B
Отводнителна
тръба
40mm
20
Етапи на монтажа на съдомиялната машина
1 Монтирайте декоративната врата към външната врата на съдомиялната машина с помощта на скобите.
За позициониране на скобите вж. модела..
2 Регулирайте напрежението на пружината на вратата с помощта на ключ шестограм по посока на часовниковата
стрелка за затягане на лявата и дясната пружини. В противен случай съдомиялната машина може да бъде повредена
(изображение 2).
3 Свържете захранващия маркуч към студената вода .
4 Свържете дренажния маркуч. Вж. диаграмата.(фигура 6)
5 Свържете захранващия кабел.
6 Закрепете лентата за кондензация под работната повърхност на плота. Уверете се, че лентата за кондензацията
е наравно с ръба на работна повърхност.
7 Позиционирайте съдомиялната машина.(изображение 4)
8 Нивелирайте съдомиялната машина. Задната опора може да се регулира отпред на машината чрез завъртане на
шестограмния винт в средата на корпуса на съдомиялната машина с помощта на ключ шестогрпам (изображение 5A).
За да регулирате предната опора, използвайте плоска отвертка и въртете опората до нивелиране на съдомиялната
машина (изображение 5B).
9 Съдомиялната машина трябва да бъде обезопасена на място. Има два начина да го направите:
A. Нормална работна повърхност: Поставете монтажната кука в отвора на страничния панел и я прикрепете към
дървената повърхност посредством винтове за дърво (изображение 6).
B. Мраморен или гранитен работен плот: Прикрепете острени с винтове. (изображение 7).
[ Фигура 7 ]
21
Съдомиялната машина трябва да бъде нивелирана за правилно функциониране на отделенията и е
фективност при работа.
1 Поставете нивелир на вратата и на корпуса за проверка дали машината е нивелирана.
2 Нивелирайте машината като регулирате трите опори поотделно.
3 При нивелиране на съдомиялната машина, внимавайте да не се преобърне .
A
Фигура 8
Илюстрация на регулиране на
опорите
Проверете нивото
отпред назад
ЗАБЕЛЕЖКА:
Максималната височина на
регулиране на опората е 50 mm.
Spirit level
Проверете нивото от двете страни
Свързване към електрическата мрежа
ВНИМАНИЕ!
За лична безопасност:
Не използвайте удължителен кабел или адаптер с този уред.
В никакъв случай не отсъединявайте или
премахвайте заземяването
Електрическа връзка със захранващия кабел
Електрически изисквания
Погледнете сигналната табела за да знаете необходимото напрежение и свържете съдомиялната
към подходящ енергиен източник. Препоръчва се използването на 10 амперов предпазител или прекъсвач , както и
предоставянето на отделна верига, която да служи само за този уред.
Свързване към електрическата мрежа
Осигурете добро
заземяване преди
употреба
Уверете се, че напрежението и честотата на захранване съответстват на
тези на сигналната табела . Включвайте щепсела само в електрически контакт,
който е заземен правилно. Ако електрическия контакт, към който трябва да се
свърже уреда не е подходящ за щепсела, заменете контакта с подходящ,
вместо да използвате адаптери или други подобни, тъй като те биха могли
да доведат до прегряване и изгаряния.
Свързване на обезопасения маркуч за захранване с вода
Уредът трябва да бъде свързан към водопровода като се използва нов
комплект маркучи. Старите маркучи не трябва да се използват повторно.
Налягането на водата трябва да бъде между 0,04 MPa и 1 MPa. Ако налягането е под
минималното, консултирайте се с нашия отдел за обслужване за съвет.
1. Извадете обезопасения захранващ маркуч напълно от отделение за
съхранение отстрани на машината.
2. Затегнете винта на маркуча към кранчето/клапана за вода с резба 3 / 4 инча.
3. Пуснете напълно водата преди стартиране на съдомиялната машина.
OБЕЗОПАСЕН ЗАХРАНВАЩ С ВОДА МАРКУЧ
Маркучът за подаване на вода се състои от двойни стени. Системата за обезопасяване на маркуча гарантира
блокирането на водния поток в случаите на скъсване и когато въздушното пространство между маркуча за подаване и
външната гофрирана обвивка на маркуча е пълна с вода.
22
ВНИМАНИЕ!
Маркуч, който е свързан към сифона на мивката, може да го спука, ако е свързан на една тръба. В случай, че мивката Ви
има само един сифон, се препоръчва маркучът да се откачи и да се запуши дупката.
Как да откачим обезопасеният захранващ маркуч
1. Спрете водата.
2. Освободете налягането на водата чрез натискане на бутона за освобождаване на налягането. Това ще предпази стаята
от нежелано намокряне.
3. Развийте захранващия с вода маркуч от крана.
СВЪРЗВАНЕ КЪМ СТУДЕНАТА ВОДА
Свържете захранващия със студена вода маркуч с конектор с резба 3/4 (инча) и се уверете, че той е
закрепен здраво. Ако водопроводните тръби са нови или не са били използвани за продължителен
период от време, пуснете водата да тече, за да сте сигурни, че тя е бистра и без примеси. Ако тази
предпазна мярка не се изпълни, съществува риск водата с примеси да блокира входа на маркуча и да
повреди уреда.
Позициониране на уреда
Поставете уреда на желаното място. Гърбът трябва да се опира на стената зад него, а двете страни — към прилежащите
шкафове или стени. Съдомиялната машина е снабдена с маркучи за водоснабдяване и оттичане, които могат да бъдат
разположени или в дясно или вляво, за да се улесни правилното инсталиране.
Как да се отцеди излишната вода от маркучите
Ако мивката е по-висока от 1000мм. от нивото на пода, излишната вода в маркучите
не може да се оттича директно в нея. Ще бъде необходимо тя да се отцеди в купа
или подходящ съд, който да бъде поставен на височина по-ниска от тази на мивката.
Изходящ маркуч
Свържете дренажния маркуч за водата. Той трябва да бъде правилно поставен, за да се избегне
изтичане на вода. Уверете се, че дренажния маркуч не е прегънат или смачкан.
Удължаване на маркуча
Ако имате нужда от удължаване на дренажния маркуч, се уверете, че да се използвате подобен маркуч за удължител.
Той не трябва да бъде по-дълъг от четири метра; в противен случай почистващия ефект на съдомиялната машина
може да бъде намален.
Свързване към сифон
Вкарайте дренажния маркуч в дренажната тръба с минимален диаметър от 40 милиметра, или го оставете да се
оттича в мивката, като се уверите, че няма огъване и притискане. Горната част на маркуча трябва да е по-ниско от 1000 мм.
Стартиране на съдомиялната машина
Преди стартиране на съдомиялната машина трябва да проверите следното:
11 Миялната машина е нивелирана и закрепена добре
22 Клапанът за подаване на вода е отворен
33 Връзките на маркучите са напълно затегнати и не изтича вода
44 Проводниците са надеждно свързани
55 Напрежението е включено
66 Входящият и изходящият маркуч са свързани
77 Всички опаковъчни материали са извадени от съдомиялната
Внимание:
След инсталацията на уреда запазете това ръководство.
Съдържанието на това ръководство е много полезно за потребителите..
23
9. Съвети при неизправности
Преди да се обърнем към сервиза за поддръжка
Вж. графиките на следващите страници, това може да Ви спести обаждане на сервиза.
Проблем
Съдомиялната
не стартира
Възможни причини, какво да правим
Изгорял предпазител
Или автоматичният
прекъсвач е сработил
Захранването не е
включено
Технически
неизправности
Водата не се
изпомпва
от съдомиялната
Ниско налягане на
водата
Уверете се, че подаването на вода е свързано
правилно и има течаща вода.
Врата на миялната
Уверете се, че вратата е затворена плътно.
машина не е добре
затворена.
Проверете дренажния маркуч.
Прегънат дренажен
маркуч
Проверете грубия филтър
вж. раздела „Почистване на филтъра“
Запушен филтър
Проверете дали е изправна дренажната система на мивката.
Ако водата не се оттича правилно, вие се нуждаете от
водопроводчик. а не от сервизен техник за съдомиялната.
Запушена кухненска
мивка
Използвайте само специален препарат за съдомиялна, за да
избегнете пяната. Ако това се случи, отворете съдомиялната
машина и оставете пяната да се изпари. Добавете 1 литър
студена вода във ваната. Затворете вратата на съдомиялната и
изберете някой цикъл. Съдомиялната първо ще източи водата.
Отворете вратата след отцеждането и проверете дали пяната е
изчезнала. Повторете при необходимост..
Винаги избърсвайте разлетия препарат за изплакване
незабавно.
Пяна във ваната
Оцветяване на
ваната
Неподходящ препарат
за измиване
Разлят препарат
за изплакване
Бял пласт на
Използван е препарат с
оцветител
Твърда вода с
минерали
Общи
вътрешната
проблеми повърхност
Ръждиви петна
върху приборите
Уверете се, че препаратът не съдържа оцветител .
За почистване на интериора, използвайте влажна гъба
с препарат за съдомиялна машина и носете гумени
ръкавици. Никога не използвайте друг почистващ
препарат, освен такъв за съдомиялна. Има риск от
образуване на пяна или петна.
Засегнатите предмети не
са устойчиви на корозия
Програмата не е била
стартирана след добавяне
на сол в съдомиялната .
Следи от сол са
попаднали в цикъла на
миене.
Капакът на омекотителя
е разхлабен
Шум
Сменете предпазителя или нулирайте прекъсвача.
Премахнете всички други уреди, които ползват една и
съща верига със съдомиялната машина.
Уверете се, че съдомиялната машина е включена
и вратата е затворена плътно.
Уверете се, че захранващият кабел е включен
правилно в контакта.
Винаги стартирате програма за бързо
измиване без съдове в съдомиялната машина и
без да избирате функцията Turbo (ако има
такива), след добавянето на сол за
съдомиялни машини..
Проверете капака. Уверете се, че е закрепен здраво.
Шум от чукане
в машината
Пръскащо рамо
чука по артикул
в кошница
Тракащ шум
в машината
Предмети или прибори
са поставени хлабаво в
кошницата
Прекъснете програмата и,
пренаредете приборите.
Чукащ шум
във водните тръби
Възниква в резултат
на начина на монтаж
на водопровода.
Това не оказва влияние върху функцията на
съдомиялната машина. Ако имате съмнения,
свържете се с квалифициран водопроводчик..
Прекъснете програмата и пренаредете предметите,,
които възпрепятстват пръскащо рамо..
24
Проблем
Вероятна причина Какво да правим
Чиниите не са чисти
Чиниите не са
заредени правилно.
Виж бележките в „Зареждане на кошниците на
съдомиялната машина“.
Програмата не е
достатъчно силна.
Изберете по-интензивна програма. Вж.
„Таблица с цикли на измиване“..
Не е дозиран достатъчно
препарат.
Съдове са блокирали
части на пръскащите
рамене.
Комбинираният филтър
в основата на ваната не
е чист или не е правилно
поставен. Това може да
доведе до блокиране на
дюзите на пръскащите
рамене.
Използвайте повече препарат или сменете препарата.
Незадово
лително
качество
на
измиване
Замъглени стъклени Комбинация от мека
вода и голямо
чаши
количество препарат.
Черни или сиви следи Алуминиеви съдове са
се търкали в
по чиниите
чиниите.
Пренаредете предметите, така че пръскащите рамене да
се въртят свободно..
Почистете и/или закрепете правилно филтърната
комбинация. Почистете дюзите на пръскащите рамене.
Вж. „Почистване на дюзите на пръскащите рамене“.
Използвайте по-малко препарат ако имате мека
вода и изберете най-краткия цикъл за измиване на
стъклени предмети и за да ги извадите чисти.
Използвайте мек абразивен препарат, за да се
премахнете тези черти..
Останал препарат в
разпределителя
Съдовете са блокирали
разпределителя.
Пренаредете чиниите правилно.
Чиниите не се
изсушават
Неправилно зареждане
Заредете съдомиялната машина, както е предложено в
указанието.
Твърде малко препарат за Увеличете дозирането на препарата за изплакване /
изплакване
напълни отделението на препарата за изплакване.
Съдовете са извадени
много бързо
Незадово
лително
качество
на
изсушава
не
Избрана погрешна
програма
Използване на прибори за
хранене с покритие от
ниско качество
Не изпразвайте съдомиялната веднага след измиването
Отворете леко вратата, за да излезе парата
Започнете да изваждате съдовете от съдомиялната само
след като са поносимо топли на пипане с гола ръка.
Първо извадете съдовете от долната кошница
Това няма да доведе до капки вода, които да попаднат върху
долните съдове от горната кошница
В кратката програма температурата на миене е по-ниска.
Това също така намалява ефективността на почистване.
Изберете програма с по-дълго време за миене..
Отмиването на вода е по-трудно от тези предмети.
Прибори за хранене или съдове от този тип не са
подходящи за измиване в съдомиялна машина.
.
Кодове за грешка
Когато се появят някои неизправности, уредът ще показва кодове на грешки, за да ви предупреди
Кодове
Индикаторът на бърза програма
премигва бързо
Индикаторът на програма за
стъкло премигва бързо
ВНИМАНИЕ!
Значения
Възможни причини
По-дълго време за подаване.
Крановете не са отворени или подаването на вода е
ограничено, или налягането е твърде ниско.
Преливане.
Някой елемент на съдомиялната протича.

В случай на препълване с вода, изключете главното захранване с вода, преди да се

обадите в сервиза..
 Ако има вода в основната тава поради препълване или малък теч, водата трябва
да бъдат отстранена преди рестартирането на съдомиялната машина.
25
Техническа информация
5 5 0 ворена
та
вра
448
зат
при
11
50
815
Височина :
Ширина :
Дълбочина :
Захранване:
Капацитет:
815 милиметра
448 милиметра
550 мм( при затворена врата)
Вж. указателната табела
9 комплекта
26
Технически характеристики
Характеристики на домакинска съдомиялна машина според Директива 1059/2010 на ЕС:
Производител
CANDY
Тип / описание
CDI 1L949
Вместимост на стандартни комплекти
9
Клас на енергийна ефективност
1
1
A+
2
222 kWh
Годишно потребление на енергия
2
Потребление на енергия при стандартния цикъл на измиване
0.78 kWh
Консумацията на мощност в режим Изключен
0.3 W
Консумацията на мощност в режим Включен
0.45W
Годишно потребление на вода
3
2520 литра
4 4
A
Клас на ефективност при сушене
Стандартен цикъл на измиване
3
ECO 45℃
55
Продължителност на програмата при Стандартен цикъл на измиване
205 min
Ниво на шум
49 dB(A) re 1 pW
Монтиране
Вградена
Възможност за вграждане
Да
Височина
81.5 cm
Ширина
44.8 cm
Дълбочина (с конектори)
55cm
Потребление на енергия
1930 W
Номинално напрежение / Честота
230 V~ 50 Hz
Налягане на водата (налягане на потока)
0.4-10 bar = 0.04-1 MPa
ЗАБЕЛЕЖКА
1
A + + + (най-висока ефективност) към D (най-ниска ефективност)
2
Потребление на енергия 222 kWh годишно въз основа на 280 стандартни цикли на измиване със студена вода
за пълнене и консумация на ниските режими за употреба. Действителната консумация на енергия зависи от начина на
използване на машината.
3 Потребление на вода
2520 Литра годишно, въз основа на 280 стандартни цикли на измиване.
Действителното потребление на вода зависи от начина на използване на машината.
4 A (най-висока ефективност) към G (най-ниска ефективност)
5 Тази програма е подходяща за почистване на нормално замърсени съдове и тя е
най-ефективната програма по отношение на нейното комбиниране на енергия и
вода за този вид замърсени съдове.
Посочените по-горе стойности са измерени в съответствие със стандартните определени условия на работа.
Резултатите могат да варират значително в зависимост от количеството и замърсяването на съдовете,
твърдостта на вода, количество препарат и т.н.
Наръчникът е базиран на стандарти и правила на Европейския съюз.
27
6
3
3
НАВЪТРЕ
1
7
10
9 7 8
1
2
3
7
1
3
Кошница за прибори
9
8
1
5
1
3
2
2.Долна кошница:
4
3
НАВЪТРЕ
1.Горна кошница:
Овални плата
Чинии за супа
Чинии за вечеря
Чинии за десерт
Голяма купа
Средна купа
Малка купа
Стъклени чаши
чинийки
Чаши
7 Вилици за сервиране
8 Черпаци
3 Ножове
4 Чаени лъжици
Програма: ECO (Екологична)
Настройка за препарата за изплакване/блясък: 6
Настройки за омекотителя: H4
Информация от изпитанията за съвместимост
съгласно EN 50242
Капацитет: 9 комплекта
Позиция на горната кошница: долно положение
6 Лъжици за сервиране
2 Вилици
5 Лъжици за десерт
НАВЪТРЕ
3.Кошница за прибори:
1 Супени лъжици
Натоварване на кошниците съгласно En50242:
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising