Candy | CDF312A-85S | Candy CDF312A-85S Manual de usuario

Candy CDF312A-85S Manual de usuario
HR
SL
EL
Upete za kori‰tenje
Navodilo za uporabo
CDF 312 A
PERILICA POSUDJA
POMIVALNI STROJ
âestitamo!
JAMSTVO
SADRÎAJ
Zahvaljujemo Vam ‰to ste izabrali
Candy kuçanski uredjaj; kvalitetnu
perilicu sudja koja jamãi visoku
uãinkovitost i pouzdanost.
Candy proizvodi vrlo ‰iroki asortiman
kuçanskih uredjaja: perilice rublja,
perilice/su‰ilice
rublja,
‰tednjake,
mikrovalne peçnice, ugradne peçnice
i ploãe za kuhanje, hladnjake i ledenice.
TraÏite od svog prodavaãa najnoviji i
cjeloviti katalog Candy proizvoda.
Ovaj uredjaj ima jamstvo koje
omoguçuje besplatno kori‰tenje
servisnih usluga ovla‰tenog servisa za
vrijeme jamstvenog roka.
Molimo da raãun za kupnju ovog
uredjaja ãuvate na sigurnom mjestu jer
ga je potrebno predoãiti serviseru ako
pozovete ovla‰teni servis.
Upute za sigurno kori‰tenje
Namje‰tanje i ugradnja
Uredjaj za omek‰avanje vode
Namje‰tanje gornje ko‰are za sudje
Stavljanje sudja u perilicu
Podaci za laboratorijska ispitivanja
Pranje sa pola punjenja
Punjenje deterdÏentom i sredstvom za sjaj
âi‰çenje filtra
Praktiãni savjeti
âi‰çenje i odrÏavanje
Opis upravljaãke ploãe
Tehniãki podaci
Izbor programa i posebne funkcije
Odabir programa
Sustav kontrole vode (Watercontrol)
Prepoznavanje manjih gre‰aka u radu
Molimo da paÏljivo proãitate upute
sadrÏane u ovoj knjiÏici. Oni çe Vam
pruÏiti vaÏne podatke ne samo glede
sigurnog postavljanja, kori‰tenja i
odrÏavanja perilice, veç i kako postiçi
najbolje rezultate u svakodnevnom
rukovanju perilicom sudja.
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu, jer çe
Vam ubuduçe jo‰ trebati.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
4
5
9
11
12
14
15
16
18
19
20
21
21
22
24
26
27
Slika A
5
1
4
2
3
Molimo Vas da paÏljivo proãitate upute navedene u ovoj knjiÏici zato jer sadrÏe vaÏne
podatke koji se odnose na sigurno namje‰tanje i ugradnja perilice, njeno kori‰tenje i
odrÏavanje, te korisne savjete za ‰to bolju upotrebu.
PaÏljivo ãuvajte ovu knjiÏicu jer bi Vam i ubuduçe mogla zatrebati.
2
3
UPUTE WA SIGURNO
KORI·TENJE
UPOZORENJE!
NoÏeve i sliãan pribor s o‰trim toãkama
morate staviti u ko‰aricu za jedaçi
pribor s o‰tricama okrenutim prema
dole ili poloÏiti vodoravno.
Ovdje su prikazana osnovna sigurnosna
pravila koja vrijede za sve elektriãne
kuçanske uredjaje i to kako slijedi.
Instalacija
Svakodnevno kori‰tenje
■ U sluãaju da utikaãu na uredjaju ne
odgovara utiãnica u zidu, isti mora biti
zamijenjen odgovarajuçim i to od strane
za to osposobljene struãne osobe koja
istovremeno mora provijeriti da li presjek
kablova utiãnice odgovara prikljuãnoj
snazi elektriãnog uredjaja.
■ Ovaj uredjaj izradjen je iskljuãivo za
kori‰tenje u domaçinstvu.
■ Perilica sudja izradjena je za pranje
uobiãajenog kuhinjskog sudja koje se
koristi u domaçinstvima, u perilici nikako
ne smijete prati posudje ili predmete
uprljane benzinom, lakom, Ïeljeznim
ili ãeliãnim trunjem, nagrizajuçim
kemikalijama, kiselinama ili alkalima.
■ Obratite pozornost da uredjaj ne priti‰çe
prikljuãni kabel.
■ Opçenito se ne preporuãa prikljuãivanje
uredjaja na elektriãnu mreÏu preko
razliãitih ispravljaãa, vi‰estrukih utiãnica
ili produÏnih kablova.
NAMJE·TANJE I UGRADNJA
Prikljuãivanje na elektriãnu mreÏu
(tehniãke napomene)
Uredjaj odgovara svim medjunarodnim
sigurnosnim propisima, i ima ugradjen
tropolni utikaã sa uzemljenjem, koji
osigurava kompletno uzemljenje uredjaja.
Uspje‰nost sigurnog rada perilice, takodjer
ovisi i o pravilno uzemljenoj elektriãnoj
instalacijama u va‰oj kuçi ili stanu.
■ Nakon ‰to ste uklonili ambalaÏu, podesite
visinu perilice sudja. Da uredjaja ispravno
radi mora biti poravnat. Visinu uredjaja
poravnajte pomoçu okretljivih noÏica.
Uredjaj smije biti nagnut najvi‰e za 2°.
■ Ako morate raspakirani uredjaj pomaknuti
ruãno, ne smijete ga uhvatiti za donji
ruba vrata, veç u takvom sluãaju vrata
uredjaja djelomiãno otvorite i primite ga
za gornji rubu te ga pomaknite kako je
prikazano na slici.
Zato prije nego ‰to prikljuãite perilicu na
elektriãnu mreÏu provijerite slijedeçe:
1. da li je utiãnica ispravno uzemljena;
2. da li elektriãno brojilo, osiguraãi i presjek
elektriãnih kablova odgovara prikljuãnim
vrijednostima elektriãnog uredjaja,
navedenim na tablici sa tehniãkim
podacima koja je priãvr‰çena na perilici.
■ Ako je u stanu ili kuçi ugradjena naprava
za omek‰avanje vode, nije potrebno
dodavati sol u napravu za omek‰avanje
vode, koja je ugradjena u perilicu sudja.
■ Ako neophodno treba zamijeniti prikljuãni
kabel perilice, obratite se ovla‰tenom
sevisnom centru.
UPOZORENJE!
Osigurajte da je va‰ elektriãni uredjaj
pravilno uzemljen.
■ Jedaçi pribor çe se najbolje oprati ako
ga stavite u ko‰aricu sa ruçicama
okrenutim prema dole.
Sigurnost
■ Ako se perilica sudja pokvari ili prestane
ispravno raditi, iskljuãite je, zatvorite
vodu i nemojte je poku‰ati popraviti
sami. Popravke mora izvr‰iti smo
ovla‰teni serviser uz ugradnju iskljuãivo
originalnih rezervnih dijelova. Bilo koji
propust u gore navedenim savjetima
moÏe imati ozbiljne posljedice za sigurnost
uredjaja.
■ Ne dodirujte uredjaj kada su Vam ruke ili
noge vlaÏne ili mokre.
■ Ne dodirujte uredjaj ako ste bosi.
■ Ne izvlaãite utikaã iz utiãnice tako da
povlaãite prikljuãni kabel ili cijeli uredjaj,
veç primite utikaã i izvadite ga iz utiãnice.
■ Elektriãni uredjaj ne izlaÏite razliãitim
atmosferskim utjecajima, kao na primjer:
ki‰i,suncu itd.
U sluãaju da elektirãna instalacija
nije pravilno uzemljena, upozoravamo
Vas da moÏe doçi do disperzije
elektriãne energije po metalnim
djelovima elektriãnog kuçanskog
uredjaja, disperzija elektriãne energije
moÏe se osjetiti i zbog prisustva
uplitanja radio valova.
ZNAâAJNO!
Ako uredjaj postavite na pod prekrit
tapisonom ili tepihom, morate provjeriti
da otvori za ventilaciju na donjem
dijelu uredjaja nisu zaprijeãeni.
Proizvodjaã ne preuzima
nikakvu
odgovornost za moguçe povrede ljudi ili
moguçe nastale materijalne ‰tete,
izazvane prikljuãivanjem uredjaja na
nepravilno uzemljenu elektriãnu instalaciju.
Budite sigurni da je nakon ugradnje
utikaã na uredjaju ostao dostupan.
Odlaganje
■ Perilica sudja je izradjen od materijala
koji se mogu reciklirati, tako da je
se moÏete ispravno rije‰iti gledano sa
strane za‰tite okoli‰a.
■ Djeca i druge neodgovorne osobe ne
smiju upotrebljavati uredjaj bez nadzora.
■ Vodu koja ostane u perilici sudja ili na
sudju na kraju programa pranja nije
potrebno brisati.
Ovaj uredjaj je izradjen sukladno
direktivama br. 89/336/EEC,
73/23/EEC i daljnjim izmjenama.
■ Ako se Ïelite rije‰iti stare perilice sudja,
budite savjesni i demontirajte vrata
perilice kako bi sprijeãilo da se unutra
uvuku i zatvore djeca. Isto tako nakon
‰to odpojite utikaã iz zidne utiãnice,
prereÏite glavni kabel za elektriãno
napajanje.
■ Vrata perilice sudja nije dobro ostavljati
otvorenima, buduçi da to predstavlja
moguçu opasnost (npr. spoticanje, udaranje).
■ Prislanjanjem ili sjedenjem na otvorenim
vratima perilice sudja moÏe uzrokovati
njihovo o‰teçenje.
4
5
■ Zaobljeni zavr‰etak odvodne cijevi
moÏete objesiti i na rub sudopera, ali
svakako morate pripaziti da zavr‰etak
cijevi nije potopljen u vodu koja se
moÏda nalazi u sudoperu, jer çe ona kod
ukljuãivanja uredjaja, natrag oteçi u
perilicu (slika 4Y).
Prikljuãivanje odvodne cijevi
Prikljuãivanje na vodovodnu mreÏu
ZNAâAJNO
Perilica sudja mora biti spojena na
vodovodnu mreÏu kori‰tenjem nove
garniture cijevi. Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
1
■ Zavr‰etak odvodne cijevi namjestite na
stalni odvod vode, te pazite da cijev ne
bude savinuta (slika 4).
■ Stalni odvod vode mora biti na visini
najmanje 40 cm i imati unutarnji promjer
‰irine najmanje 4 cm.
■ Cijevi za odvod i dovod vode na perilici
moÏete usmijeriti ili na lijevu ili na desnu
stranu.
■ U sluãaju da isti zavr‰etak Ïelite
namjestiti ispod radne povr‰ine, morate
ga
priãvrstiti
neposredno
ispod
radne plohe, na najvi‰oj moguçoj toãci
(slika 4Z).
■ Preporuãamo da namjestite i odgovarajuçi
sifon koji çe spreãavati ‰irenje neugodnih
mirisa (slika 4X ).
ZNAâAJNO
Perilicu moÏete prikljuãiti na hladnu
ili toplu vodu, s time da ulazna
temperatura tople vode ne smije
prelaziti temperaturu od 60°C.
2
■ Dozvoljeni minimalni pritisak vode iznosi
0,08 MPa do maksimalno 0,8 MPa.
U sluãaju da je pritisak u vodovodnoj
mreÏi manji od 0,08 MPa, posavjetujte
se sa ovla‰tenim servisnim centrom.
■ Prikljuãnu cijev morate priãvrstiti na
slavinu navojem, tako da perilicu
moÏete odvojiti od vodovodne mreÏe
kada je ne koristite (slika 1 B).
■ Po zavr‰etku prikljuãivanja perilice na
vodovodnu mreÏu provjerite da cijevi za
odvod i dovod vode nigdje nisu savinute.
■ Ako je neophodno, odvodna cijev moÏe
se produÏiti do 2,5 m; osigurajte da stoji
na najvi‰e 85 cm visine od razine poda.
ProduÏna cijev moÏe se nabaviti kod
ovla‰tenog servisera.
4
■ Perilica je opremljena dovodnom cijevi
koja na zavr‰etku ima navoj promjera
3/4 (slika 2 ).
■ Spojite dovodnu cijev "A" na slavinu za
vodu "B" sa prikljuãkom 3/4" i provjerite
da je spoj dobro zabrtvljen.
■ Ako je neophodno, dovodna cijev moÏe
se produÏiti do 2,5 m. ProduÏna cijev
moÏe se nabaviti kod ovla‰tenog
servisera.
3
■ Ako je u vodi prisutan kamenac ili
pijesak, u tom sluãaju preporuãamo da u
servisnom centru kupite dodatni filtar
broj 9226085 (slika 3). Filtar “D” namjestite
izmedju slavine “B” i dovodne cijevi
“A”, a jo‰ prije umetnite brtvu “C”.
■ Ako perilicu prikljuãujete na novu vodovodnu
instalaciju ili na vodovodnu instalaciju
koja duÏe vrijeme nije bila kori‰tena,
pustite vodu da teãe nekoliko minuta da
se iz cijevi isperu moguçe neçistoçe (kao
na primjer pijesak, hrdja itd) prije nego
‰to perilicu sudja prikljuãite na cijev za
dovod vode. Na taj naãin izbjegavate
moguçe zaãepljenje filtra navedenim
neçistoçama. Dovodnu cijev prikljuãite
na slavinu za dotok vode tek kada je
voda sasvim ãista.
6
7
UGRADNJA U OPREMLJENU
KUHINJU
Namje‰tanje izmedju
postojeçih kuhinjskih ormariça
Ugradnja ispod postojeçe radne
povr‰ine
UREDJAJ RA
OMEK·AVANJE VODE
(namje‰tanje ispod radne povr‰ine)
U razliãitim krajevima voda sadrÏi razliãite
koliãine kalcijevih soli i minerala koji se
tijekom pranja taloÏe na stijenkama
posudja i ostavljaju na njima mrlje i bjelkaste
naslage. Ako je ovih soli u vodi vi‰e, voda
je veçe tvrdoçe.
Perilica posudja opremljena je uredjajem
za
odstranjivanje
vapnenca
koji
kori‰tenjem posebne vrste soli iz vode
izluãi vapnenac odnosno vodu omek‰a
tako da je prikladna za pranje posudja.
Uredjaj ima 5-stupanjski regulator pomoçu
kojega moÏe omek‰avati vodu tvrdoçe do
60°fH (francuska ljestvica tvrdoçe)
odnosno 33°dH (njemaãka ljestvica tvrdoçe).
Podatke o stupnju tvrdoçe vode u Va‰oj
vodovodnoj mreÏi moÏete zatraÏiti od
podruãne uprave Vodovoda.
■ Veçina modernog kuhinjskog namje‰taja
opremljena je i radnom povr‰inom, ispod
koje mogu biti umetnuti razliãiti kuhinjski
uredjaji. U navedenom sluãaju dovoljno
je odstraniti radnu povr‰inu perilice, tako
da odvrnete vijke, koji se nalaze sa
straÏnje strane (slika 6).
■ Visina perilice iznosi 85 cm, te zbog toga
moÏe biti postavljena u razinu s ostalim
kuhinjskim elementima sliãne visine.
Da bi visina perilice bila ista kao i visina
kuhinjskih elemenata, moguçe je istu
odrediti pomoçu pomiãnih noÏica perilice.
■ Visina perilice smanjit çe se na 82 cm
kako je predvidjeno prema medjunarodnim
propisima (ISO) , pri çemu çete je moçi
umetnuti ispod radne povr‰ine (slika 7),
a s istom visinom savr‰eno çe se uklopiti ispod postojeçih kuhinjskih elemenata.
■ Gornja povr‰ina perilice moÏe biti
iskori‰tena u razliãite svrhe, jer je otporna
na visoke temperature, ogrebotine i mrlje
(slika 5).
■ Radna povr‰ina moÏe se jednostavno
podesiti u liniju sa vrhom postojeçih
ormariça; to se moÏe uçiniti pomicanjem u
koracima po 5 mm a najvi‰e do 25 mm.
Prema stupnju tvrdoçe va‰e vode, uredjaj
za omek‰avnje vode regulirajte na
slijedeçi naãin:
1. uklonite niÏu ko‰aru, odvijtre i uklonite
poklopac sa spremnika za sol
smje‰tenog na dnu perilice sudja
(slika A “1”);
2. pomoçu odvijaãa ili noÏiça okrenite vijak
za biranje na potrebni poloÏaj.
TIP 1
Reguliranje uredjaja za
omek‰avanje vode
■ Da to podesite, odvrnite dva straÏnja
vijka i uãvrstite vrh na Ïeljenu visinu
(slika 6).
5
Ako je va‰a voda RAZINE 0, ne trebate
koristiti nikakvu sol protiv kamenca, niti
pode‰avati uredjaj za omek‰avanje vode
jer je va‰a voda mekana.
6
Na donjoj tabeli popisani su razliãiti
stupnjevi tvrdoçe vode sa odgovarajuçim
postavkama uredjaja za omek‰avanje
vode.
7
TIP 2
* Uredjaj za omek‰avanje vode tvorniãki
je pode‰en na 2. stupanj, tako da je
prikladan za veçinu korisnika.
598
Otvaranje vrata
Zatvaranje vrata
Stavite va‰u ruku u utor i povucite.
U sluãaju da se vrata oma‰kom otvore za
vrijema rada perilice, posebni sigurnosni
sistem çe je automatski iskljuãiti.
Zatim provijerite da li se mlaznice za
raspr‰ivanje vode mogu lako okretati, tj. da
li su tanjuri, pribor za jelo i ostalo posudje
postavljeni tako da ne ometaju okretanje
mlaznica.
Zatvorite vrata pritiskom prema uredjaju,
provjerite da su dobro zatvorena (sigurnosni
zatvaraã mora napraviti klik).
ZNAâAJNO
Za pravilan rad perilice, vaÏno je da
vrata tijekom pranja ne otvarate.
8
Tvrdoça
vode
Tvrdoça
vode
Razina
Francuska
skala (°fH)
Njemaãka
skala (°dH)
Kori‰tenje
soli protiv
kamenca
0
1
*2
3
4
0-9
10-30
31-40
41-50
51-60
0-5
6-16
17-22
23-27
28-33
NE
DA
DA
DA
DA
556/573
9
Pode‰avanje Broj pranja
omek‰ivaãa (pribliÏno)
vode
SLOBODNO
poloÏaj br.1
poloÏaj br.2
poloÏaj br.3
poloÏaj br.4
50
40
30
20
Punjenje spremnika za sol
ZNAâAJNO
(samo pri prvom pokretanju perilice)
Kada perilicu sudja koristite prvi
puta, nakon potpunog punjenja
spremnika za sol, neophodno je
dodati vode sve dok se ne prelije iz
spremnika.
■ Na dnu uredjaja nalazi se spremnik za sol,
pomoçu koje se obnavlja sredstvo za
odstranjivanje vapnenca.
■ Vrlo je vaÏno da koristite iskljuãivo sol
posebno namijenjenu za perilice sudja.
Ostali tipovi soli kao npr. kuhinjska sol,
sadrÏe visok postotak vapnenastih
sastojaka, te zbog prisutnosti istih, ne
moÏe doçi do proãi‰çavanja, te se
naprava moÏe zaãepiti.
Namje‰tanje gornje ko‰are
Za tanjure promjera od 27 cm do 31 cm,
preporuãamo pranje u donjoj ko‰ari perilice,
ali tek nakon ‰to ste namjestili gornju
ko‰aru u najvi‰i poloÏaj i to na slijedeçi
naãin:
A
1. Okrenite prednje zatvaraãe “A” prema van;
■ Sol u napravu za omek‰avanje dodajete
tako da odvrnete poklopãiç na spremniku,
koji se nalazi na dnu perilice.
2. Izvucite gornju ko‰aru i premjestite je u
gornji poloÏaj;
■ Pri navedenoj radnji ãesto se dogodi da
iz spremnika isteçe ne‰to vode, bez
obzira na to, slobodno usipajte sol u
spremnik sve dok nije potpuno pun. Da bi
lak‰e usipali sol u spremnik, tijekom
usipavanja je mije‰ajte npr. dr‰kom od
kuhaãe.
Po zavr‰etku punjenja, odstranite
ostatke soli i dobro priãvrstite poklopãiç.
3. Ponovo postavite zatvaraãe u njihov
prvobitan poloÏaj.
Pokazatelj zalihe soli
Pojedini modeli perilica opremljeni su
svjetlosnim pokazateljem na kontrolnoj
ploãi koji pokzauje kada je potrebno
ponovno napuniti spremnik za sol.
■ Nakon ‰to ste u perilicu stavili sol,
preporuãljivo je pokrenuti kompletan
program pranja ili program za HLADNO
ISPIRANJE.
U spremnik za sol moÏete usipati oko
1,5 do 1,8 kg soli. Za ‰to bolje i
uspje‰nije kori‰tenje perilice potrebno je
povremeno obnoviti zalihu soli, ovisno o
podacima na tablici.
¨
Sudje koje je u promjeru veçe od 20 cm ne
moÏe se vi‰e stavljati u gornju ko‰aru, isto
tako kada je ko‰ara u gornjem poloÏaju ne
mogu se koristiti pomiãni nosaãi.
A
ZNAâAJNO
PokaÏu li se na sudju bjelkaste mrlje,
to je sigurnosni znak da u perilici
nedostaje soli.
10
11
■ Na gornju ko‰aru takodjer moÏete
postaviti i zdjele za salatu i plastiãne
zdjelice, ali je preporuãljivo da ih uãvrstite
na mjesto jer se takvo posudje kod
raspr‰ivanja vode moÏe prevrnuti.
STAVLJANJE SUDJA U
PERILICU
Kori‰tenje gornje ko‰are
Uobiãajeno dnevno punjenje perilice s posudjem
prikazano je na slikama 1, 2 i 3.
1
A
■ Gornja ko‰ara napravljena je tako da je
maksimalno moÏete iskoristiti, odnosno
da je napunite samo s tanjurima koje
postavite u dva reda i to do najvi‰e 24
komada, ili samo sa ãa‰ama koje
posloÏite u pet redova najvi‰e do 30
komada, ili sa razliãitim komadima
posudja.
■ Gornja ko‰ara opremljena je pomiãnim
stalkom prikavaãenim za boãni rub, pri
ãemu moÏe biti postavljena u dva
poloÏaja: vi‰i ili niÏi.
U niÏem poloÏaju, stalak se moÏe
koristiti za pranje ‰alica za ãaj ili
kavu,dugaãkih noÏeva i kuhaãa.
Na krajevima istog stalka moguçe je
objesiti vrãeve i pehare.
âa‰e, tanjuriçe od ‰alica i tanjure za
desert moÏete staviti ispod stalka.
E
C
B
D
F
Gornja ko‰ara (slika 2)
A = duboki tanjuri
B = plitki tanjuri
C = tanjuri za desert
D = tanjuriçi od ‰alica za kavu
E = ‰alice za kavu
F = vrãevi, krigle
G = ãa‰e
H = ko‰arica za jedaçi pribor
2
Kori‰tenje donje ko‰are
A
■ U donju ko‰aru moÏete posloÏiti pladnjeve,
tave, zdjele za juhu, zdjele za salatu,
duboke i plitke tanjure, pribor za jelo i
kuhaãe.
■ Duboki i plitki tanjuri mogu sa staviti sa
stalkom u okomiti poloÏaj.
Tanjure uvijek treba postavljajti okomito,
tako da su udubljenae strane tanjura
okrenuta prema vratima perilice.
Uvijek obratite pozornost da ostane
dovoljno slobodnog prostora izmedju
jednog i drugog tanjura, kako bi voda
slobodno kolala za vrijeme pranja.
■ Pribor za jelo posloÏite u plastiãnu
ko‰aricu (drÏaã) koja je za to namijenjena,
vrhovima ruãica okrenutim prema gore.
■ DrÏaã pribora za jelo stavite na donju
ko‰aru (slika 3) da Ïlice, vilice i noÏevi
ne iskliznuli kroz otvore na ko‰arici i
time blokiraju okretanje mlaznice za
raspr‰ivanje vode.
■ Uputno je da prvo tanjure iste veliãine
posloÏite zajedno u isti red da u cijelosti
iskoristite kapacitet ko‰are.
ZNAâAJNO
NiÏa ko‰ara ima uredjaj za sigurnosno
zaustavljanje koji je posebno koristan
za sigurno izvlaãenje potpuno pune
ko‰are.
Potpuno izvlaãenje ko‰are neophodno
je pri redovitom odrÏavanju, kada
punite sol i ãistite filtar.
■ Tanjuri mogu biti posloÏeni ili svi u
jednom (slika 1) ili u dva reda (slika 2).
■ Tanjure veçih promjera od oko 27 cm,
lagano nagnite prema prednjoj strani,
kako bi lak‰e umetnuli ko‰aru u
unutarnjost perilice.
3D
F E
F
F
A G
E
B
4
12
B
C
G D
H
Gornja ko‰ara (slika 1)
A = duboki tanjuri
B = plitki tanjuri
C = tanjuri za desert
D = tanjuriçi od ‰alica za kavu
E = ‰alice za kavu
F = ãa‰e
Donja ko‰ara (slika 3)
A = srednje velika zdjela
B = velika zdjela
C = velika tava
D = poklopci
E = zdjele za juhu, pladnjevi za serviranje
F = pribor za jelo
G = pladnjevi, tave
Pravilno i racionalno razmje‰tanje sudja u perilicu
rezultirat çe dobrim rezultatima pranja.
C
Ko‰arice za jedaçi pribor (slika 4)
Ko‰arica za jedaçi pribor napravljena je od dva
odvojena djela, te je zbog toga omoguçeno
punjenje razliãitim veliãinama jedaçeg pribora.
Dva dijela mogu biti zasebna tako da ih odvojitie
kliznim pomakom.
13
Pranje sa polu napunjenom perilicom u gornjoj ko‰ari
PODACI ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA
Opça usporedba programa pranja (Prema normi EN 50242)
(pogledajte izbor programa)
1. Postavljanje gornje ko‰are: niÏe
2. Klasiãno punjenje perilice posudjem
3. Namje‰tanje sredstva za sjaj: 6
4. Koliãina sredstva za pranje:
- 8 grama za predpranje;
- 22 grama za pranje.
5
G
C
E
C
H
B
C
I
D F
H
A
6
L
Q
M
N
P
N
F
I
G
Ispravno stavljanje sudja i gornju ko‰aru prikazano je na slici 5 za gornju ko‰aru, na
slici 6 za donju ko‰aru a na slici 7 za ko‰aricu pribora za jelo.
Gornja ko‰ara (slika 5)
A = 5 + 5 + 2 ãa‰e
B = 12 tanjuriça od ‰alica za kavu
C = 4 + 4 + 4 ‰alica
D = mala zdjelica
E = srednje velika zdjela
F = velika zdjela
G = 1 + 1 vilice
H = 1 + 1 Ïlice za posluÏivanje
I = 3 + 3+ 3 + 3 Ïlice za desert
L = 3 + 3+ 3 + 3 Ïlice za ãaj
B
D
C
Punjenje perilice sa 12 kompleta sudja (Prema normi EN 50242)
H
A
E
2
Pranje s polu napunjenom perilicom, razliãito sudje
(slika 1)
A = ãa‰e
B = ‰alice za kavu
C = duboki tanjuri
D = tanjuri za desert
E = tanjuriçi od ‰alica za kavu
F = lonac
G = tava
H = srednje velika zdjela
I = mala zdjelica
A
1
B
C
D
F
B
H
E
I
Pranje s polu napunjenom perilicom, standardno
sudje (slika 2)
A = 6 ãa‰a
B = 6 ‰alica
C = tanjur za serviranje
D = 6 dubokih tanjura
E = 6 plitkih tanjura
F = 6 tanjura za desert
G = 6 tanjuriça od ‰alica za kavu
H = srednje velika zdjela
I = mala zdjelica
G A
Donja ko‰ara (slika 6)
M = 8 + 4 dubokih tanjura
N = 11 + 1 plitkih tanjura
O = 12 tanjura za desert
P = tanjur za serviranje
Q = pribor za jelo
Pribor za jelo stavite u plastiãni drÏaã pribora za jelo na donjoj ko‰ari.
M
7
R
O
Ko‰arica pribora za jelo (slika 7)
Stavite boãne stalke u niÏi poloÏaj i napunite
ih sa 6 + 6 noÏeva (R); u lijevi dio stavite pribor za jelo sa ruãicama okrenutim prema
dole.
Pazite da u isti odjeljak ne stavljate vi‰e od
dvije razliãite vrste pribora za jelo.
14
15
Nakon ‰to ste stavili deterdÏent u spremnik,
zatvorite poklopac, prvo ga gurnite (1) a zatim
ga pritisnite (2) sve dok se ne zaãuje "klik".
PUNJENJE DETERDÎENTOM
I SREDSTVOM ZA SJAJ
Punjenje spremnika za deterdÏent
ZNAâAJNO
Za pranje posudja u perilici morate
upotrebljavati posebno sredstvo za
pranje, koje moÏe biti u tekuçem
stanju, odnosno prikladan pra‰ak ili
tablete.
■ djelotvornost deterdÏenata koji sadrÏe
sredstvo za omek‰ivanje vode/sol ovisi o
tvrdoçe vode u va‰em vodoopskrbnom
sustavu. Provjerite da li je tvrdoça vode
iz va‰eg vodoopskrbnog sustava u
skladu s podruãjem djelotvornosti koje
se nalazi na ambalaÏi deterdÏenta.
U tom sluãaju preporuãamo uporabu
tradicionalnih proizvoda koji imaju samo
jednu funkciju – sol, deterdÏent i sredstvo
za ispiranje. To çe osigurati ispravan rad
naprave za omek‰avanje vode u perilici.
Molimo imajte u vidu da nakon ‰to ponovo
poãnete koristiti konvencionalnu sol za
perilice, jo‰ çe morati proçi cijeli niz ciklusa
prije nego ‰to uredjaj ponovo poãne
ostvarivati besprijekorne rezultate.
Pod izvjesnim okolnostima, uporaba
kombiniranih deterdÏenata moÏe uzrokovati:
■ vapnenaste taloge na posudju ili u perilici
za posudje;
ZNAâAJNO
Na‰e jamstvo ne pokriva nikakve
probleme koji su nastali kao direktan
rezultat uporabe tih proizvoda.
■ slabiji rezultat pranja i su‰enja.
“CALGONIT” daje vrlo dobre rezultate a
moÏe se nabaviti u trgovaãkoj mreÏi.
Neprikladna sredstva kao na primjer:
sredstva za ruãno pranje posudja, ne
sadrÏe sastojke pogodne za pranje
posudja u perilici, te ometaju pravilan rad
perilice.
Buduçi da sva sredstva za pranje, nemaju
istu snagu pranja, pridrÏavajte se uputa
proizvodjaãa.
Podsjeçamo i to, da nedovoljna koliãina
sredstva za pranje moÏe prouzroãiti
nepotpuno uklanjanje prljav‰tine. Dozirate
li preveliku koliãinu detrdÏenta, neçete
postiçi bolje rezultate pranja, veç samo
nepotreban tro‰ak.
Uobiãejeno pranje
Spremnik za deterdÏent smje‰ten je na
unutarnjoj strani vrata (slika A “2”). Ako je
poklopac spremnika zatvoren, za otvaranje
pritisnite tipku (A).
Po zavr‰etku bilo kojeg programa pranja,
ostavite poklopac uvijek otvoren.
Potrebna koliãina sredstva za pranje ovisi i
o stupnju prljav‰tine kao i o tipu posudja.
Preporuãujemo da odjeljak za pranje
spremnika za detrdÏent napunite sa 20-30
grama sredstva za pranje posudja (B).
ZNAâAJNO
Nemojte koristiti prekomjerne koliãine
sredstava za pranje jer time istodobno
pridonosite i za‰titi okoli‰a.
UPOZORENJE!
VAÎNA NAPOMENA O UPORABI
KOMBINIRANIH DETERDÎENATA.
A
Ako namjeravate upotrijebiti kombinirane
deterdÏente, tj. one koji sadrÏe sol i/ili sredstvo
za ispiranje, savjetujemo Vam da uãinite
sljedeçe:
■ paÏljivo proãitajte i pridrÏavajte se uputa
proizvodjaãa koje se nalaze na ambalaÏi;
■ neki kombinirani deterdÏenti, a naroãito
oni koji sadrÏe sredstvo za ispiranje,
daju najbolje rezultate ako se koriste u
okviru posebnih programa;
B
16
Punjenje spremnika sredstva za sjaj
C
Sredstvo za sjaj, koje se automatski ispu‰ta
tijekom zadnjeg ispiranja, pomaÏe da se
sudje brÏe osu‰i, spreãava nastajanje mrlja
i taloÏenje vodenog kamenca.
Spremnik sredstva za sjaj nalazi se lijevo
od spremnika za deterdÏent (slika A "3").
Da otvorite poklopac spremnika, gurnite
oznaku za oãitavanje i u isto vrijeme,
povucite jeziãac za otvaranje. Preporuãljivo
je uvijek koristiti sredstvo za sjaj posebno
namijenjeno za perilice sudja.
Razinu sredstva za sjaj provjerite kroz
pokazno okno (C) koje je smje‰teno na
raspr‰ivaãu.
Reguliranje dodavanja tekuçine
za sjaj od 1- 6
Regulator (D) je smje‰ten ispod poklopca i
moÏe se okretati pomoçu kovanice.
Preporuãeni poloÏaj je 4.
Koliãina vapnenca u vodi bitno utjeãe kako
na nastajanje vodenih mrlja tako i na
su‰enje posudja. Zato je veoma vaÏno
reguliranje koliãine sredstva za visoki sjaj,
da bi se postigli optimalni rezultati pranja.
U sluãaju da se po zavr‰etku pranja na
posudju pokaÏu tragovi tekuçine za sjaj
potrebno je regulator postaviti na niÏu
vrijednost, a na vi‰u vrijednost ako se na
posudju pokaÏu bjelkaste mrlje.
PUNO
PRAZNO
tamno
svijetlo
D
17
PRAKTIâNI SAVJETI
âI·åENIE FILTRA
Kako u‰tedjeti
■ Ako Ïelite u potpunost iskoristiti prostor
u perilici sudja, stavljajte sudje u perilicu
nakon svakog jela i ako je potrebno
pokrenite ciklus HLADNO ISPIPRANJE
da se omek‰aju i uklone veçe ãestice
hrane sa novo umetnutog sudja. Kada
je perilica puna, pokrenite program za
cjelovito pranje.
Sustav filtriranja (slika A “4”) sastoji se od:
1
sredi‰njeg spremnika koji zadrÏava veçe
komadiçe;
Kako postiçi zaista dobre
rezultate pranja
■ Prije stavljanja sudja u perilicu, uklonite
sve ostatke hrane (kosti, ljuske, komadiçe
mesa ili povrça, ostatke od kave, koÏu
voça, pepel cigareta, ãaãkalice itd.) kako bi
sprijeãili zaãepljenje filtra, odvodne cijevi ili
mlaznica za pranje.
ravne mreÏice koja neprekidno filtrira vodu
od pranja;
mikro filtra, smje‰tenog ispod mreÏice,
koji zadrÏava najsitnije komadiçe i osigurava
savr‰eno ispiranje.
■ Ako sudje nije jako prljavo i perilica nije
sasvim puna, izaberite ·TEDLJIVI
program pranja i slijedite pri tome sve
upute navedene u opisu programa.
■ Preporuãujemo da sudje ne ispirete
prije nego ‰to ga stavite u perilicu.
■ Da bi svaki puta postigli savr‰ene rezultate
pranja, filtre treba provjeriti i ãistiti
nakon svakog pranja.
■ Ponekad su pladnjevi, tave i lonci jako
zaprljani i sadrÏe zagorene ili zapeãene
ostatke hrane, u tom sluãaju, takvo je
sudje potrebno namakati prije pranja.
■ Da uklonite filtar, jednostavno okrenite
ruãicu u smjeru suprotnom kretanju
kazaljki na satu (slika 1).
■ Za lak‰e ãi‰çenje sredi‰nji spremnik
moÏe se ukloniti (slika 2).
2
■ Uklonite mreÏicu (slika 3) i operite je
pod mlazom vode, ako je potrebno
koristite i manju ãetku.
■ Sa samoãisteçim mikro filtrom,
odrÏavanje je svedeno na minimum i
sustav filtriranja potrebno je samo
provjeriti svaka dva tjedna. Ipak, nakon
svakog pranja preporuãujemo da
provjerite sredi‰nji spremnik i mreÏicu
da nisu zaãepljeni.
·to se ne smije prati
■ Upamtite da svo sudje nije prikladno za
pranje u perilici sudja.
Savjetujemo da neke vrste sudja kao na
primjer: plastiku neotporanu na toplinu,
pribor za jelo sa plastiãnim ili drvenim
dr‰kama, aluminijsko posudje, kristalne
predmete, ãa‰e od olovnog stakla (ako
drugaãije nije napomenuto) ne perete u
perilici za sudje.
■ Posudje smjestite u perilicu tako da je
okrenuto prema dolje.
■ Ako je ikako moguçe posudje u perilici
posloÏite tako da se medjusobno ne dodiruje.
Vrlo je vaÏno da posudje pravilno posloÏite u
perilicu jer to daje bolje rezultate pranja.
■ I ukrasi u boji na nekom sudju nisu
sasvim postojani. Zato je najbolje da
provjerite njihovu postojanost tako da u
perilici operete samo pojedini komad,
kako bi provjerili da li je prikladan za
pranje u perilici ili ne.
■ Nakon ‰to ste sudje posloÏili u perilicu,
prije poãetka pranja morate provjeriti da
li se mlaznice za raspr‰ivanje vode
slobodno okreçu.
■ Lonce i drugo posudje na kojima su
ostaci zagorene hrane do poãetka
pranja namaãite u otopini deterdÏenta
za pranje.
■ Ujedno ne zaboravite da istovremeno
ne smijete prati srebrni i obiãan metalni
pribor za jelo, jer medju njima moÏe
doçi do kemijske reakcije.
■ Kod pranja srebrnog sudja i pribora za
jelo pazite na slijedeçe:
UPOZORENJE!
Nakon ãi‰çenja, uvjerite se da ja filtar
ponovo ispravno namje‰ten i da je
mreÏica ispravno usadjena na dno
perilice sudja.
3
ZNAâAJNO
Prilikom kupnje novog sudja ili
pribora za jelo provjerite da li je
prikladno za pranje u perilici sudja.
a) isperite ga odmah po upotrebi,
posebno ako ste ga koristili za jaja,
majonezu, ribu ili sliãno;
b) nemojte izravno posuti deterdÏent
na takvo sudje ili pribor za jelo;
Provjerite da li je filtar prilikom
vraçanja, u mreÏicu ispravno privinut
u smjeru kazaljki na satu, jer ako je
filtar slabo usadjen moÏe doçi
do ‰tetnih posljedica u vezi sa
uãinkovitosti perilice.
Korisni savjeti
■ Da bi izbjegli sluãajno kapanje iz gornje
ko‰are, prvo izvadite posudje iz donje
ko‰are.
c) pazite da takvo sudje ne dodje u
dodir sa drugim metalima.
■ Ako po zavr‰etku pranja ostavite neko
vrijeme sudje u perilici, vrata perilice
morate samo pritvoriti, da zrak u
unutarnjosti moÏe slobodno kruÏiti. Na
taj çe naãin posudje biti bolje osu‰eno.
ZNAâAJNO
Nikada ne koristite perilicu sudja ako
je filtar izvadjen.
18
19
âI·åENJE I ODRÎAVANJE
1
■ Za ãi‰çenje vanjskih dijelova perilice
sudja koristite samo mokru krpu, ne
koristite o‰tra ili sredstva koja sadrÏe
otapala.
■ Perilica ne zahtjeva neko posebno
odrÏavanje, jer je unutarnjost perilice
samoãisteça.
■ Redovito morate ãistiti tjesnilo na vratima
i to sa vlaÏnom krpom, kako bi sa njega
odstranili moguçe ostatke hrane i sredstva
za visoki sjaj.
■ Povremeno je preporuãljivo iz unutarnjosti
perilice ukloniti kamenac ili prljav‰tinu;
ulijte ãa‰u octa na dno perilice i odaberite
program pranja za osjetljivo sudje; neka
perilica pere prazna.
■ Ako unatoã uobiãajenom ãi‰çenju filtra
primjetite da sudje ili tave nisu dobro
oprane i osu‰ene, provijerite da li su
otvori na okretnim mlaznicama za
raspr‰ivanje vode (slika A”5”) moÏda
zaãepljeni ostacima hrane.
Ako su zaãepljeni oãistite ih na slijedeçi
naãin:
1. Da uklonite gornju okretnu mlaznicu,
okrenite je sve dok se oznaka za
zaustavljanje ne poravna sa strelicom
(slika 1b). Potisnite je prema gore i
zadrÏite je povuãenom, odvijte je u
smjeru kazaljki na satu. Za ponovno
postavljanje, ponovite istu radnju ali
je okreçite suprotno kazaljkama na
satu. NiÏu okretnu mlaznicu uklonite
jednostavno tako da je povuãete prema
gore (slika 2);
2. operite mlaznice pod jakim mlazom vode
tako da oãistite svaki otvor za
raspr‰ivanje;
3. kada ste zavr‰ili, ponovno ih namjestite u
isti poloÏaj, zapamtite da gornju mlaznicu
poloÏite na oznaku za zaustavljanje i
potpuno zavijete u poãetni poloÏaj.
■ I unutarnjost perilice i unutarnja strana
vrata perilice izradjeni su od nehrdjajuçe
ãelika; ipak, mogu se pojaviti mrlje
uzrokovane oksidacijom, to je vjerovatno
od vode koja sadrÏi previ‰e Ïeljeznih
soli.
■ Ove mrlje odstranite laganim sredstvima
za poliranje nehrdjajuçeg ãelika, koje ne
smije sadrÏavati spojeve klora. Te mrlje
ni u kojem sluãaju ne smijete odstranjivati
ãeliãnom vunom ili drugim metalnim
sredstvima.
1b
OPIS UPRAVLJAâKE PLOâE
E
A
B
F
G
C
D
2
A
Tipka "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
E
Kontrolno svjetlo "RAZINA SOLI"
B
Otvaranje vrata
F
LED svjetla "IZBOR PROGRAMA"
C
Tipka "PROGRAMI"
G
LED svjetla " IZBOR OPCIJA
D
Tipka "POLA PUNJENJA"
"
NAKON ZAVR·ETKA
PROGRAMA PRANJA
Nakon svakog zavr‰etka pranja , uvijek
morate zatvoriti slavinu za dotok vode u
perilicu, kako dovodna cijev ne bi stalno
bila pod stalnim pritiskom. Isto tako morate
iskljuãiti tipku “ukljuãeno”/”iskljuãeno” kako
bi perilicu iskljuãili iz elektriãne mreÏe.
U sluãaju da perilicu neçete upotrebljavati
duÏe vrijeme, uãinite slijedeçe:
1. u praznu unutarnjost perilice stavite malo
detrdÏenta i ukljuãite jedan od programa
kako bi se unutra‰njost odmastila;
2. izvadite utikaã iz utiãnice;
3. zatvorite slavinu za dotok vode;
4. napunite spremnik sa sredstvom za sjaj;
5. vrata perilice ostavite pritvorenima;
6. unutarnjost perilice mora ostati ãista;
7. ako je perilica ostavljena u prostoriji
gdje je temperatura niÏa od 0°C, voda u
perilici moÏe se zalediti, u tom sluãaju
temperaturu prostorije morate povisiti i
priãekati 24 sata prije nego ‰to perilicu
ponovo Ïelite koristiti.
20
DIMENZIJE PERILICE:
Visina
Dubina
·irina
Dubina sa otvorenim vratima
sa radnom ploãom
bez radne ploãe
85
60
60
120
82
57,3
59,8
117
cm
cm
cm
cm
TEHNIâKI PODACI:
Broj kompleta za pranje prema normi EN 50242
Broj kompleta za pranje sa tavama i tanjurima
Pritisak vode
Snaga osiguraãa (a)
Maksimalna prikljuãna snaga
Napon
21
12
dla 8 osoba
Min 0,08 - maksimum 0,8 MPa
(pogledati natpisnu ploãicu)
(pogledati natpisnu ploãicu)
(pogledati natpisnu ploãicu)
■ Da pokrenete program, ponovno pritisnite
tipku izabranog programa da potvrdite.
Odgovarajuçe LED svjetlo prestat çe
treptati i ostat çe upaljeno, kada zatvorite
vrata, program çe se automatski
pokrenuti.
IZBOR PROGRAMA I POSEBNE
FUNKCIJE
Namje‰tanje programa
■ Otvorite vrata i stavite prljavo sudje u
unutra‰njost uredjaja.
■ Pritisnite tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
.
■ Nakon
‰to
ste
pritisnuli
tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO", svjetli
led svjetlo za tvorniãku pode‰enost
“preporuãeno”, ‰to je idealno za potpuno
punjenje dnevno kori‰tenim sudjem ili
trepti LED svjetlo za program koji je
uzastopno kori‰ten zadnja 3 puta.
Ako se prethodno opisani postupak
provede s otvorenim vratima perilice,
program se neçe pokrenuti sve dok se
ne zatvore vrata.
VAÎNO
Perilica sudja ima dvije vrlo praktiãne
funkcije:
- program "preporuãeno” (
brz i pouzdan izbor;
VAÎNO
Da potvrdite program "HLADNO
ISPIRANJE", istodobno pritisnite
tipku za "BRZI" program i opcijsku
tipku
za
"POLA
PUNJENJA"
(odgovarajuçe LED svjetlo prestat çe
treptati i ostat çe upaljeno da potvrdi
izbor).
) za
Prekid program
- "samo-uãenje" je funkcija koja ‰tedi
va‰e vrijeme i trud, jednostavno
izaberite program koji ste uzastopno
koristili zadnja 3 puta, tj; ako redovno
koristite isti program pranja ne
morate ga
svaki puta ponovno
pode‰avati.
Otvaranje vrata nije preporuãljivo kada je
program u radu a posebno tijekom glavnog
pranja i faze zavr‰nog vruçeg ispiranja.
Medjutim, ako se vrata perilice otvore dok
je program u radu (npr. zbog stavljanja
novog sudja), perilica çe se automatski
zaustaviti.
Zatvorite vrata, bez pritiska na bilo koju
tipku. Ciklus pranja çe se pokrenuti s
mjesta na kojem je bio zaustavljen (ako je
neophodno, perilica çe prethodno izvesti
kratki toplinski “anti-shock” program).
■ Ako Ïelite izabrati jednu od opcija,
pritisnite tipku za “izbor opcija” (zasvjetlit
çe odgovarajuçe LED svjetlo).
Da bude prihvaçena, tipka za opcije
mora biti pritisnuta PRIJE pokretanja
programa pranja.
VAÎNO
Program koji je u radu moÏe
biti prekinut i bez da se otvore
vrata
tako da se pritisne tipka
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO".
U takvom sluãaju, za ponovno
pokretanje prekinutog program
pranja, jednostavno opet pritisnite
tipku "UKLJUâENO/ISKLJUâENO" i
program çe se pokrenuti s mjesta na
kojem je bio zaustavljen.
■ Da izaberete neki drugi program pranja,
pritisnite odgovarajuçu tipku (treptat çe
odgovarajuçe LED svjetlo da potvrdi
izbor).
VAÎNO
Da izaberete program "HLADNO
ISPIRANJE", istodobno pritisnite
tipku za "BRZI" program i opcijsku
tipku za "POLA PUNJENJA" (treptat
çe odgovarajuçe LED svjetlo da
potvrdi izbor).
22
Opcijske tipke
Mijenjanje programa koji je u
radu
Tipka "POLA PUNJENJA"
Da promijenite ili poni‰tite program koji je u
radu postupite kako slijedi:
Ukljuãite li ovu tipku moÏete prati manje
koliãine sudja. Svo sudje, osim pribora za
jelo, razvrstajte samo u gornju ko‰aru. Pribor za jelo umetnite kao obiãno u ko‰aricu
pribora za jelo i namjestite je na uobiãajno
mjesto u donju ko‰aru.
Izbor ove funkcije omoguçava smanjenu
potro‰nju vode i energije.
Pri pranju manjih koliãina sudja stavite u
posudicu za detrdÏent manju koliãinu
detrdÏenta nego inaãe.
■ Najmanje 3 sekunde drÏite pritisnutom
tipku tekuçeg programa pranja (s upaljenim
LED svjetlom.). LED svjetlo programa
(osim LED svjetla "BRZOG" programa)
treptat çe sve dok se ne ispusti sva voda
(ako je neophodno). Program koji je bio
u radu biti çe poni‰ten a odgovarajuçe
LED svjetlo poãet çe treptati.
VAÎNO
Da poni‰tite program "HLADNO
ISPIRANJE", istovremeno pritisnite
tipku za "BRZI" program i opcijsku tipku
za "POLA PUNJENJA" (odgovarajuçe
LED svjetlo poãet çe treptati da
potvrdi poni‰tenje).
VAÎNO
Ova tipka MORA biti namje‰tena
PRIJE pokretanja programa.
Oznake kvara
Ako tijekom pranja dodje do kvara ili
gre‰ke u radu, led svjetlo koje odgovara
izabranom ciklusu pranja (2 LED svjetla za
program "HLADNO ISPIRANJE") poãet çe
brzo treptati. U takvom sluãaju, iskljuãite
perilicu pritiskom na tipku "UKLJUâENO/
ISKLJUâENO". Nakon ‰to provjerite i
budete sigurni da je ãep na dovodnoj cijevi
otvoren, da odvodna cijev nije previ‰e
savinuta ili pritisnuta i da filtar ili sifon nisu
zaãepljeni, ponovno namjestite izabrani
program. Ako se nepravilnosti u radu
nastave, obratite se ovla‰tenom serviseru.
■ Od te toãke moÏe se namjestiti novi
program pranja.
UPOZORENJE!
Prije nego pokrenete novi program,
treba provjeriti da li je u spremniku
ostalo deterdÏenta. Ako je potrebno,
napunite spremnik za deterdÏent.
Ako dodje do bilo kakvog prekida
elektriãnog napajanja dok perilica sudja
radi, izabrani program pohranit çe se u
posebnu memoriju a kada dodje do
povratka elektriãne energije, program
pranja çe se nastaviti s mjesta na kojem
je bio prekinut (ako je neophodno,
perilica çe prethodno izvesti kratki
toplinski “anti-shock” program).
VAÎNO
Ova perilica sudja je opremljena
sigurnosnim antipoplavnim uredjajem
koji çe ako se takav problem pojavi
automatski isprazniti svaku pretjeranu
koliãinu vode.
Kraj programa pranja
UPOZORENJE!
Da osigurate ispravan rad sigurnosnog
antipoplavnog uredjaja, preporuãujemo
da perilicu sudja ne pomiçete ili
naginjete tijekom rada.
Ako je perilicu sudja potrebno pomaknuti
ili nagnuti, budite sigurni da je ciklus
pranja zavr‰en i da u unutarnjosti
perilice nema vode.
Na kraju programa pranja treptat çe led
svjetlo izabranog ciklusa (2 led svjetla za
program "HLADNO ISPIRANJE").
Oprano sudje moÏe se izvaditi a perilica
sudja iskljuãiti pritiskom na tipku
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO" ili moÏete
staviti novo sudje na pranje.
23
ODABIR PROGRAMA
(Program "PREPORUâENO")
Prikladan za pranje uobiãajeno zaprljanog
sudja.
HIGIJENSKI
Prikladan za pranje tava i ostalog jako
zaprljanih sudja.
••••• •
ECO
Program koji ‰tedi energiju, prikladan za
uobiãajeno prljavo sudje, koristi deterdÏent
sa enzymima.
Program je normiran prema EN 50242.
•••••
Program za brzo pranje sudja koje mora
biti oprano odmah nakon jela.
Punjenje perilice sudjem za najvi‰e 4/6
osoba.
••••
HLADNO
ISPIRANJE
Kratko hladno prepranje za sudje koje je
stajalo u perilici sve dok je u potpunosti ne
napunite.
+
••••
•
•
•
Tipka "POLA PUNJENJA"
Sa hladnom vodom 15° C
- Dopu‰teno
odstupanje ± 10% -
Vruçe ispiranje sa
sredstvom za sjsj
Drugo hladno pranje
Tipke sa
posebnim
funkcijama
65°C
•
•
95
DA
75°C
• • •
120
DA
45°C
•
140
DA
50°C
•
32
•
5
Pranje s predpranjem
Ako ste podesili HIGIJENSKI program pranja, slijedeça koliãina od oko 20 g deterdÏenta
(1 velika Ïlica) mora biti dodana izravno u perilicu.
24
Prvo hladno pranje
Glavno pranje
Hladno predpranje
Vruçe predpranje
UNIVERZALNI
BRZI 32’
Prosjeãno
trajanje u
min.
SadrÏaj programa
Provjera koliãine
soli
Provjera sredstva
za sjaj
DeterdÏent za
namakanje
Opis
âi‰çenje filtra
Program
DeterdÏent za pranje
Popis provjera
25
SUSTAV KONTROLE VODE (WATERCONTROL)
PREPOZNAJTE MANJIH GRE·AKA U RADU
Naprava za zaustavljanje vode ‰titi od ‰teta uzrokovanih istjecanjem vode iz
dovodnog crijeva ‰to moÏe nastati zbog prirodnog starenja crijeva.
U sustavu za zaustavljanje vode, voda koja curi ispuni naborano crijevo i aktivira
ventil koji prekine dotok vode iz vodovodne mreÏe u perilicu.
To se vidi po pojavljivanju crvene oznake u prozorãiçu "A".
U takvom sluãaju mora se odmah obavijestiti servisera.
Ako crijevo nije dovoljno dugaãko za ispravno spajanje, mora biti zamijenjeno sa
duÏim. Crijevo moÏete nabaviti kod ovla‰tenog servisera.
Ako primjetite da Va‰a perilica sudja radi neispravno, prije nego ‰to pozovete
ovla‰tenog servisera, prvo provjerite niÏe navedene uzroke:
PROBLEM
1. Stroj u potpunosti ne radi
Sigurnosna naprava
(pritisnite i okrenite
kako bi uklonili brtvu)
2. Voda ne dotiãe u uredjaj
3. Stroj ne izbacuje vodu
A
4. Voda neprekidno izbacuje u
perilicu
5. U toku pranja ne ãujete vrtnju
mlaznica
Crveni gumb blokira
pokazatelj ventila
26
6. Na elektronskim uredjajima bez
ekrana: jedno ili vi‰e LED
svjetlucanja.
MOGUåI UZROK
KAKO UKLONITI PROBLEM
Uredjaj nije prikljuãen na elektriãnu
mreÏu
Utaknite utikaã u utiãnicu
Nema elektriãnog napona
Provjerite
Tipka U/I nije ukljuãena
Ukljuãite tipku U/I
Vrata uredjaja su otvorena
Zatvorite vrata uredjaja
Provjerite uzroke pod 1
Provjerite
Slavina za dovod vode je zatvorena
Otvorite slavinu
Gumb za izbor programa
nije u ispravnom poloÏaju
Postavite gumb za izbor programa u
Ispravan poloÏaj
Dovodno crijevo je savinuto
Ispravite dovodno crijevo
Iltar odvodnog crijeva nije
ispravno spojeno
Oãistite filtar na kraju crijeva
Filtar je prljav
Oãistite filtar
Crijevo za odvodnju vode je savinuto
Ispravite odvodno crijevo
ProduÏno crijevo za odvodnju
vode nije ispravno spojeno
Pogledajte paÏljivo upute za
spajanje produÏnog odvodnog
crijeva
Izlazni spuju zidu je sastavljen
prema dolje ne prema gore
Pozovite kvalificiranu osobu
Odvodna cijev je
prenisko namje‰tena
Namjestite odvodnu cijev na visinu
40 cm od poda
Dodali ste previ‰e detrdÏenta
Smanjite koliãinu detrdÏenta
i upotreblavajte odgovarajuçi
Neki predmet u perilici
ometa vrtnju mlaznica
Provjerite
Sitasta ploãa filtra i filtar
su jako zaprljani
Oãistite ploãu i filtar
Slavina za dovod vode je zatvorena
Iskljuãite uredjaj, otvorite slavinu
ponovno pokrenite pranje
27
âestitamo!
PROBLEM
7. Posudje je samo djelomiãno
oprano
8. Bijele mrlje na sudju
MOGUåI UZROK
Provjerite uzroke iz toãke 5.
Provjerite
Dno tava nije dobro oprano
Namoãite tave prije pranja
Rubovi tava nisu dobro oprani
Rasporedite tave bolje
Mlaznice su djelomiãno
zaãepljene
Izvadite mlaznicu i isperite je
Sudje nije ispravno umetnuto
Ne stavljajte sudje preblizu
jedno drugom
Kraj odvodne cijevi je
potopljen u vodi
Kraj odvodne cijevi ne smije biti
potopljen u vodi
Neodgovarajuça koliãina
deterdÏenta ili je
deterdÏent prestar ili tvrd
Smanjite koliãinu deterdÏenta prema
zaprljanosti sudja ili promijenite
deterdÏent
Izabrani program pranja
pranja nije odgovarajuçi
Izaberite intenzivniji program
Sudje na niÏoj ko‰ari
nije oprano
Iskljuãite tipku za pranje poloviãne
koliãine sudja
Voda u vodovodnoj mreÏi je izuzetno
tvrda
Provjerite koliãinu sredstva za sjaji
dodajte ga ako je potrebno, ako se
mrlje ponavljaju pozovite
ovla‰tenog servisera
Sudje udara jedno o drugo
Razvrstajte sudje ravnomjerno u obe
ko‰are
Raspr‰ivaã udara po sudju
Razvrstajte sudje pravilnije
Zrak u perilici ne kruÏi pravilno
Nakon zavr‰etka pranja ostavite
vrata perilice pritvorena da bi
omoguçili prirodno su‰enje
9. U toku pranja ãujete
lupkanje
10. Sudje nije dobro posu‰eno
GARANCIJA
KAKO UKLONITI PROBLEM
Hvala, da ste izbrali kakovosten,
izjemno uãinkovit in zanesljiv pomivalni
stroj Candy.
Temu aparatu je priloÏen garancijski
list, ki zagotavlja brezplaãno pomoã
poobla‰ãenih servisov.
Raãun shranite, saj ga boste potrebovali
pri uveljavljanju garancije, ãe bo potreben
obisk serviserja poobla‰ãenega servisa.
Candy proizvaja ‰iroko paleto
gospodinjskih aparatov: pralne stroje,
pralno-su‰ilne
stroje,
‰tedilnike,
mikrovalovne peãice, peãice, ‰tedilnike,
hladilnike in zamrzovalnike.
Svojega prodajalca lahko zaprosite za
katalog, v katerem so predstavljeni vsi
proizvodi Candy.
Prosimo, da to knjiÏico shranite
na varno, saj so v njej pomembne
informacije o varni prikljuãitvi, uporabi
in vzdrÏevanju stroja, pa tudi ‰tevilni
koristni nasveti, ki vam bodo pomagali
doseãi kar najbolj‰e rezultate pri
pomivanju.
KnjiÏico shranite, da vam bo tudi v
prihodnje pri roki.
VAÎNO:
Ako posudje zbog nekog od gore navedenih razloga nije dobro oprano, morate ga ruãno
oprati. Ostaci hrane se tijekom su‰enja u perilici zasu‰e i ne moÏete ih odstraniti ponovnim
pranjem u perilici.
Ako kod provjeravanja pogre‰aka u radu perilice niste ustanovili niti jednu nepravilnost od
navedenih, molimo da nazovete jednog od na‰ih ovla‰tenih servisera.
Serviseru obvezatno navedite oznaku uredjaja ( navedena je na ploãici na uredjaju ili u
jamstvenom listu) i opi‰ite mu kvar. Time çete serviseru olak‰ati rad, a Va‰a perilica bit çe brÏe
popravljena.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne pogre‰ke u tiskanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmjene svojih proizvoda, ali bez
promjene njihovih osnovnih svojstava.
28
29
NAVODILA ZA VARNO
UPORABO
KAZALO
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
stran
Nasveti za varno uporabo
Namestitev in prikljuãitev
Naprava za mehãanje vode
Nastavljanje vi‰ine zgornje ko‰are
Razporeditev posode v stroju
Podatki za testne laboratorije
Pomivanje poloviãne koliãine
Odmerjanje pralnega pra‰ka in tekoãine za lesk
âi‰ãenje filtrov
Praktiãni nasveti
Redno ãi‰ãenje in vzdrÏevanje
Opis stikalne plo‰ãe
Tehniãni podatki
Izbiranje programov in posebnih funkcij
Watercontrol
Izbiranje programov
Odpravljanje manj‰ih motenj v delovanju
31
32
36
38
39
41
42
43
45
46
47
48
48
49
51
52
54
Slika A
OPOZORILO!
NoÏe in druge ostre in koniãaste
predmete zloÏite v ko‰arico s konico
obrnjeno navzdol, ali pa jih poloÏite na
ko‰aro.
Upo‰tevati je potrebno osnovne varnostne
predpise, ki veljajo za vse gospodinjske
aparate.
Prikljuãitev
Vsakodnevna uporaba
■ Prepriãajte se, da vtikaã pomivalnega
stroja ustreza vtiãnici na zidu. V nasprotnem
primeru mora vtikaã zamenjati ustrezno
usposobljena strokovna oseba, ki mora
hkrati preveriti, ãe kabli v hi‰nem
elektriãnem omreÏju ustrezajo prikljuãni
moãi va‰ega novega pomivalnega
stroja.
■ Pomivalni stroj je namenjen uporabi v
gospodinjstvih.
■ Pomivalni stroj je namenjen pomivanju
posode, ki je v rabi v gospodinjstvih.
V pomivalnem stroju ne smete pomivati
predmetov, na katerih so ‰e sledi bencina,
laka, jekla ali Ïeleza, oz. tak‰ne posode,
ki je bila v stiku s kemikalijami, kislinami
ali alkalnimi snovmi.
■ Po postavitvi aparata se prepriãajte, da
le-ta ne stoji na kablu, oz. da kabel ni
po‰kodovan.
■ Odsvetujemo uporabo
razdelilcev ali podalj‰kov.
adapterjev,
■ âe je va‰a stavba opremljena s
sistemom za mehãanje vode, ni potrebno
dodati sol v posodo naprave za
mehãanje vode v pomivalnem stroju.
■ âe je potrebno zamenjati prikljuãni
elektriãni kabel, mora to delo opraviti
strokovnjak poobla‰ãenega servisa.
■ Jedilni pribor bo najbolje opran, ãe ga
postavite v ko‰arico z roãaji navzdol.
Varnost
5
1
■ âe se pomivalni stroj pokvari ali opazite
nepravilnost v delovanju, ga izklopite,
zaprite pipo za vodo in ga ne posku‰ajte
sami popraviti. Popravila prepustite
ustrezno usposobljenim strokovnjakom
poobla‰ãenih servisov. Zahtevajte
uporabo originalnih rezervnih delov.
Neupo‰tevanje tega nasveta bi lahko
povzroãilo ‰e huj‰o okvaro stroja,
nestrokovna popravila pa pomenijo
veliko tveganje za uporabnika.
■ Stroja se nikoli ne dotikajte, ãe imate
mokre ali vlaÏne roke ali stopala.
■ Stroja ne upravljajte bosonogi.
■ Ko Ïelite potegniti vtikaã iz vtiãnice,
nikoli ne vlecite za prikljuãni kabel,
ampak vedno primite za vtikaã in ga
potegnite iz vtiãnice.
4
■ Pomivalni stroj ne sme biti izpostavljen
atmosferskim vplivom (deÏ, sonce itd.).
■ Otroci ali ljudje, ki ne morejo odgovarjati
zase, naj ne uporabljajo elektriãnih
aparatov brez nadzora.
2
3
■ Voda, ki ostane v pomivalnem stroju ali v
vdolbinah na posodah po pomivanju, ni
primerja za pitje.
Prosimo, da pozorno preberete to knjiÏico z navodili, saj vsebuje pomembne informacije
v zvezi s prikljuãitvijo, uporabo in vzdrÏevanjem pomivalnega stroja, ki jih morate upo‰tevati za varno delovanje stroja. V tej knjiÏici pa boste na‰li tudi nekaj koristnih nasvetov, s pomoãjo katerih boste v celoti izrabili moÏnosti, ki vam jih stroj ponuja.
■ Na aparat se ne naslanjajte in ne sedajte
ali stopajte na odprta vrata, ker se stroj
lahko prevrne.
KnjiÏico shranite, tako da vam bo pri roki tudi v bodoãe.
■ Vrata stroja zapirajte; odprta vrata
pomenijo bi lahko povzroãila nezgodo.
30
OdsluÏeni aparati
■ Pomivalni stroji so izdelani iz materialov,
ki jih je mogoãe reciklirati, zato odpeljite
svoj odsluÏeni pomivalni stroj na ustrezno
deponijo. Tako boste ravnali okolju
prijazno.
■ Ko Ïelite zavreãi svoj odsluÏeni pomivalni
stroj, najprej snemite vrata, da se otroci
med igro ne bi mogli zapreti vanj.
31
NAMESTITEV IN PRIKLJUâITEV
APARATA
Prikljuãitev na elektriãno omreÏje
(Navodila za serviserje)
Ta aparat ustreza vsem mednarodnim
varnostnim predpisom.
Opremljen je z vtikaãem s tremi vtiãi z
ozemljitvijo, ki zagotavlja ustrezno ozemljitev
aparata.
■ Ko odstranite embalaÏo, prilagodite
vi‰ino stroja. Vodoraven poloÏaj je zelo
pomemben za pravilno delovanje aparata.
Nastavite vi‰ino nog tako, da stoji stroj
povsem ravno - nagib ne sme zna‰ati
veã kot 2 stopinji.
Prikljuãitev pomivalnega stroja
na vodovodno omreÏje
1
POZOR
Stroj prikljuãite na vodovodno
omreÏje s pomoãjo novih cevi.
Uporaba starih cevi ni dovoljena.
Pred prikljuãitvijo pomivalnega stroja se
prepriãajte:
■ âe je potrebno pomivalni stroj po
odstranjevanju embalaÏe premakniti
drugam, ga ne dvigajte za spodnji rob
vrat. Kot je to prikazano na sliki, najprej
nekoliko odprite vrata stroja ter ga
primite za zgornji rob.
1. da je vtiãnica pravilno ozemljena;
2. da je elektriãna napeljava brezhibna
in prenese dodatno obremenitev
skladno s podatki na plo‰ãici s podatki
na aparatu.
OPOZORILO!
Zagotovljena mora biti
ozemljitev proizvoda.
pravilna
V primeru neustrezne ozemljitve
boste ob dotiku kovinskih delov aparata
zaznali disperzijo elektriãnega toka
zaradi prisotnosti supresorja radijske
interference.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti
za ‰kodo ali po‰kodbe zaradi prikljuãitve
brez ozemljitve.
POMEMBNO
âe je aparat postavljen na preprogo
ali tekstilno talno oblogo pazite, da
je omogoãen pretoka zraka skozi
odprtine za zraãenje na dnu aparata.
Aparat ustreza evropskim smernicam
‰t. 89/336/EEC in 73/23/EEC in
poznej‰im spremembam.
■ Dotoãno in odtoãno cev za vodo lahko
do aparata speljete z leve ali z desne
strani.
POZOR
Pomivalni stroj lahko prikljuãite na
dotok hladne ali tople vode, vendar
temperatura pritekajoãe vode ne
sme presegati 60°C.
2
■ Tlak pritekajoãe vode mora biti med
0,08 MPa in 0,8 MPa. âe je pritisk vode
pod najniÏjo dovoljeno vrednostjo, se
posvetujte z va‰im poobla‰ãenim
serviserjem.
■ Dotoãno cev pomivalnega stroja privijte
na pipo, tako da lahko zaprete dotok
vode, kadar stroja ne uporabljte (sl. 1B).
■ Dotoãno cev dobro privijte na vodovodno
pipo z navojnim prikljuãkom velikosti 3/4"
(sl. 2).
■ Dotoãno cev "A" privijte na pipo "B" s
pomoãjo prikljuãka 3/4"; pazite, da je
spoj tesen.
3
■ âe je potrebno, lahko dotoãno cev
podalj‰ate na dolÏino do 2,5 m. Dalj‰e
cevi so na voljo pri poobla‰ãenih servisih.
■ âe vsebuje va‰a voda veliko apnenca,
lahko pri poobla‰ãenem servisu naroãite
dodatni filter (Kat. ‰t. 9226085 - sl. 3).
Med pipo "B" in dotoãno cev "A" vstavite
filter "D" in gumijasto tesnilo "C", kot je
to prikazano na sliki 3.
Vtikaã mora biti dostopen tudi po
namestitvi aparata.
■ V primeru, da je vodovodna pipa, na
katero Ïelite prikljuãiti aparat, nova, ali
pa je dlje ãasa niste uporabljali, najprej
iztoãite toliko vode, da bo ta povsem
bistra in brez primesi neãistoãe. ·ele
nato na pipo privijte dotoãno cev aparata.
S tem boste prepreãili, da bi delci rje ali
peska, ki jih voda lahko vsebuje, zama‰ili
filter.
32
33
Priklop odtoãne cevi
■ Konec odtoãne cevi namestite na stalni
odtok vode. Pri tem pazite, da cev ni
upognjena ali zvita, tako da lahko voda
neovirano odteãe (slika 4).
■ Notranji premer odtoãne cevi naj bo vsaj
4 cm in odmaknjen od tal vsaj 40 cm.
■ Priporoãamo uporabo sifona (slika 4 X).
■ Odtoãno cev je moÏno podalj‰ati do
dolÏine 2,5 m, ãe je poloÏena na vi‰ini
pod 85 cm od tal. Dalj‰e cevi so na voljo
pri poobla‰ãenih servisih.
■ Zakrivljeni konec odtoãne cevi lahko
obesite na rob pomivalnega korita,
vendar morate paziti, da konec cevi ne
bo potopljen v vodo v koritu, saj bi v
nasprotnem
primeru
voda
med
delovanjem stroja tekla nazaj v stroj
(slika 4 Y).
NAVODILA ZA VGRADNJO V
KUHINJSKI NIZ
■ V primeru, da je pomivalni stroj vgrajen
pod delovno plo‰ão, namestite zakrivljeni
konec odtoãne cevi na najvi‰je mesto
neposredno pod delovno plo‰ão (slika 4 Z).
■ Pomivalni stroj je izdelan v standardni
vi‰ini 85 cm in je namenjen postavitvi v
kuhinjski niz med dve kuhinjski omarici
enake vi‰ine.
Natanãno vi‰ino in uravnavanje aparata
omogoãajo nastavljive noge.
■ Prepriãajte se, da dotoãna in odtoãna cev
za vodo nista upognjeni.
Vgradnja pod kuhinjski pult
■ Veãina sodobnih kuhinj je opremljena s
kuhinjskim pultom, pod katerim stojijo
kuhinjske omarice in gospodinjski
aparati. V tem primeru snemite delovno
plo‰ão s pomivalnega stroja - odvijte
vijake zadaj pod delovno plo‰ão (slika 6).
Vgradnja med dve kuhinjski
omarici
■ Vi‰ina stroja se s tem zniÏa na 82 cm,
kakor doloãa standard ISO, in ga lahko
potisnete pod kuhinjski pult, saj se toãno
prilega (slika 7).
■ Vrhnja plo‰ãa pomivalnega stroja je
odporna delovna povr‰ina iz umetne
mase. Obstojna je na vroãini, odporna
za rezanje in preprosta za ãi‰ãenje
(slika 5).
■ Zgornjo plo‰ão stroja lahko nastavite po
globini do 25 mm, v korakih po 5 mm.
■ V ta namen najprej popustite vijaka na
zadnji strani aparata in ju po nastavitvi
Ïelene globine delovne plo‰ãe ponovno
privijte (slika 6).
4
5
6
7
598
Odpiranje vrat
Zapiranje vrat
Vrata pomivalnega stroja odprete tako, da
primete za roãaj in vrata povleãete k sebi.
âe odprete vrata med pomivanjem, elektriãno varovalo samodejno prekine delovanje
aparata.
Ko‰ari s posodo potisnite do konca v stroj.
Prepriãajte se, da v stroju zloÏena posoda
ne ovira vrtenja pr‰ilnih rok. Nato zaprite
vrata; prepriãajte se, da so dobro zaprta.
POMEMBNO
Za pravilno delovanje aparata je
zelo pomembno, da vrat med
delovanjem stroja ne odpirate.
34
556/573
35
NAPRAVA ZA MEHâANJE
VODE
âe je trdota va‰e vode stopnje 0, je dovolj
mehka, zato uporaba soli ni potrebna, pa
tudi nikakr‰nih nastavitev vam ni potrebno
opraviti.
Voda na razliãnih obmoãjih vsebuje razliãne
koliãine apnenca in mineralov.
Med pomivanjem se te snovi nabirajo na
posodi in pu‰ãajo na njih madeÏe in lise
bele barve.
Veãja kot je vsebnost teh soli v vodi, vi‰ja
je stopnja trdote vode.
Pomivalni stroj ima vgrajeno napravo za
odstranjevanje apnenca, ki jo imenujemo
mehãalnik vode. Mehãalnik vode s
pomoãjo soli za regeneracijo iz vode izloãi
apnenec oziroma vodo zmehãa, tako da je
voda primerna za pomivanje v stroju.
Naprava za mehãanje vode je primerna za
mehãanje vode od trdote 60°fH (francoskih
stopinj) oz. 33°dH (nem‰kih stopinj); na
voljo je pet razliãnih stopenj.
O trdoti vode na va‰em obmoãju se
pozanimajte pri lokalnem vodovodu.
Odvisno od trdote vode na va‰em obmoãju
po potrebi nastavite napravo za mehãanje
vode na naslednji naãin:
1. Izvlecite spodnjo ko‰aro. Odvijte in
snemite pokrovãek s posode za sol na
dnu kadi pomivalnega stroja (sl. A"1").
2. Z izvijaãem ali noÏem obrnite nastavitveni
vijak na ustrezno vrednost.
V spodnji razpredelnici so prikazane
razliãne stopnje trdote vode z ustreznimi
nastavitvami.
TIP 2
* Naprava za mehãanje vode je tovarni‰ko
nastavljena na stopnjo 2, kar je najbolj
primerna stopnja za veãino uporabnikov.
Stopnja
0
1
*2
3
4
Trdota
vode
°fH
(francoske)
°dH
(nem‰ke)
0-9
10-30
31-40
41-50
51-60
0-5
6-16
17-22
23-27
28-33
Uporaba
soli
NE
DA
DA
DA
DA
36
POMEMBNO
(Samo pri prvem polnjenju s soljo)
Ko pomivalni stroj prviã polnite s
soljo, morate na koncu v posodo za
sol doliti toliko vode, da se bo ta
prelila iz posode.
■ Na dnu stroja je posoda za sol za
regeneracijo mehãalnika za vodo.
■ Vedno uporabljajte samo namensko sol
za pomivalne stroje. Druge soli namreã
vsebujejo doloãeno koliãino netopnih
delcev, ki bi sãasoma vplivali na napravo
za mehãanje vode in poslab‰ali njeno
uãinkovitost.
■ Sol dodate tako, da odvijete pokrovãek
na posodi za sol in posodo napolnite s
soljo.
■ Med dodajanjem soli v posodico se iz
nje v korito stroja vedno prelije nekaj
vode, kar je povsem normalno; sol
vsipajte v posodo, dokler ni polna. Nato
oãistite zrnca soli iz navoja in ponovno
privijte pokrovãek.
TIP 1
Nastavitev naprave za
mehãanje vode
Trdota
vode
Polnjenje posodice za sol
Nastavitev
mehãalnika
Opozorilo za sol
Ta model je opremljen z opozorilno luãko
na stikalni plo‰ãi, ki se osvetli, ko je
potrebno dodati sol v posodo za sol.
■ Priporoãamo, da po dodajanju soli v
stroj zaÏenete kompleten program
pomivanja, ali program za pomivanje s
hladno vodo. V posodi za sol je prostora
za pribliÏno 1,5 do 1,8 kg soli.
Zalogo soli morate obãasno obnavljati;
pogostnost je odvisna od nastavitve
naprave za mehãanje vode.
POMEMBNO
Bele lise na posodi so obiãajno
najbolj zanesljiv znak, da je
zmanjkalo soli.
·t. pomivanj
LIBERA
PoloÏaj
PoloÏaj
PoloÏaj
PoloÏaj
‰t.
‰t.
‰t.
‰t.
1
2
3
4
50
40
30
20
37
RAZVR·âANJE POSODE
SPLO·NO
Nastavitev vi‰ine zgornje
ko‰are
■ Sklede za solato in plastiãne sklede
zloÏite na zgornjo ko‰aro. Pazite, da so
pravilno in trdno zloÏene, da se ne bi
premikale zaradi moãi vodnih curkov.
Razvr‰ãanje posode v zgornjo
ko‰aro
Zgornjo ko‰aro je moÏno nastavljati po
vi‰ini. âe Ïelite v spodnji ko‰ari pomivati
kroÏnike s premerom med 27 in 31 cm, je
treba je zgornjo ko‰aro prestaviti v vi‰ji
poloÏaj. To storite na enega od spodaj
opisanih naãinov:
A
1. Obrnite zapori "A" navzven.
2. Izvlecite ko‰aro za posodo in jo namestite
v vi‰ji poloÏaj.
3. Vrnite zapori na svoje mesto.
V tem poloÏaju lahko zgornja ko‰ara sprejme
le posodo vi‰ine do 20 cm, premiãnih
nosilcev za skodelice ob straneh pa ne
morete uporabljati.
A
■ Zgornja ko‰ara je zasnovana tako, da je
kar najbolj prilagodljiva in da lahko vanjo
zloÏite kar 24 kroÏnikov v dveh vrstah in
do 30 kozarcev v petih vrstah. Seveda
pa lahko vanjo zloÏite tudi razliãne kose
posode.
■ Zgornja ko‰ara je opremljena s premiãnimi
nosilci, ki so lahko v spu‰ãenem ali v
dvignjenem poloÏaju. Na spu‰ãeni
nosilec lahko zloÏite skodelice za ãaj ali
kavo, veãje noÏe ali zajemalke. Prav
tako lahko na nosilec varno obesite
kozarce s peclji. Pod nosilcem je prostor
za kozarce, skodelice, kroÏniãke ali
desertne kroÏniãke.
Razvr‰ãanje posode v spodnjo
ko‰aro
■ Kozice, pekaãe, ju‰nike, sklede za solato,
pokrovke, servirne posode, plitve in
globoke kroÏnike, zajemalke… zloÏite v
spodnjo ko‰aro.
■ Globoke in plitve kroÏnike lahko zloÏite
na nosilce v zgornji ko‰ari. KroÏnike
zloÏite v navpiãnem poloÏaju s spodnjo
stranjo proti zadnji strani stroja; pazite,
da je med kroÏniki dovolj prostora, da bo
imela voda dostop do vseh povr‰in.
■ Jedilni pribor zloÏite v plastiãni nosilec
ko‰arice za jedilni pribor z roãaji navzdol.
■ Ko‰arico za jedilni pribor postavite v
spodnjo ko‰aro (sl. 3), pri tem pa pazite,
da roãaji jedilnega pribora ne ovirajo
vrtenja pr‰ilnih rok.
■ Prostor v stroju bo najbolje izrabljen, ãe
boste enake kroÏnike zloÏili skupaj.
POMEMBNO
Spodnja ko‰ara je opremljena z
varovalom, ki zagotavlja varnost pri
potegu ko‰are iz stroja. To je zelo
koristno, ãe je ko‰ara polna. Pri
dodajanju soli, ãi‰ãenju filtrov ipd. pa
morate ko‰aro do konca potegniti iz
stroja.
■ KroÏnike lahko zloÏite samo v eno (sl. 1)
ali v dve vrsti (sl. 2).
■ Priporoãamo, da veãje kroÏnike
(s premerom 27 cm in veã) nekoliko
nagnete nazaj, da boste ko‰aro laÏje
potisnili v stroj.
38
39
Obiãajno razvr‰ãanje posode za obiãajno
vsakodnevno uporabo pomivalnega stroja je
prikazano na slikah 1, 2 in 3.
1
A
E
C
B
D
F
Zgornja ko‰ara (sl. 2)
A = globoki kroÏniki
B = plitvi kroÏniki
C = desertni kroÏniki
D = kroÏniãki
E = skodelice
F = kozarci s peclji
G = kozarci
H = enojna ko‰arica za pribor
2
A
B
C
G D
H
3D
F E
F
F
A G
E
B
4
Zgornja ko‰ara (sl. 1)
A = globoki kroÏniki
B = plitvi kroÏniki
C = desertni kroÏniki
D = kroÏniãki
E = skodelice
F = kozarci
C
Spodnja ko‰ara (sl. 3)
A = srednje velik lonec
B = velik lonec
C = ponev
D = pokrovke
E = ju‰nik, servirne posode
F = jedilni pribor
G = pekaãi
Posodo zloÏite v pomivalni stroj tako, da bo imela
voda dostop do vseh povr‰in, kar zagotavlja dober
rezultat pomivanja.
Ko‰arica za jedilni pribor (sl. 4)
Ko‰arica za jedilni pribor je sestavljena iz dveh
delov in jo lahko razstavite - potisnete levi del stran
od desnega. Tako lahko bolje izrabite prostor v
stroju.
PODATKI ZA TESTIRANJE
Splo‰na primerjava programov (skladno z doloãili mednarodnega
standarda EN 50242)
(Gl. Izbiranje programov)
1. Zgornja ko‰ara: v spodnjem poloÏaju
2. Obiãajno poln stroj
3. Nastavitev doziranja tekoãine za lesk: 6
4. Koliãina detergenta:
- 8 g za predpomivanje;
- 22 g za pomivanje.
12 pogrinjkov po mednarodnih standardih (skladno z EN 50424)
Pravilno razvrstitev v zgornjo ko‰aro prikazuje slika 5, v spodnjo ko‰aro slika 6 in v
ko‰arico za jedilni pribor slika 7.
Zgornja ko‰ara (sl. 5)
5
A = 5 + 5 + 2 kozarca
G
B = 12 kroÏniãkov
C = 4 + 4 + 4 skodelice
D = skledica
C
E
E = srednje velika skleda
C
B
I F = velika skleda
C
G = 1 + 1 vilica
D F
H = 1 + 1 servirna Ïlica
H
I = 3 + 3 + 3 + 3 desertne Ïliãke
L = 3 + 3 + 3 + 3 Ïliãke
H
A
6
L
Q
M
N
P
N
Spodnja ko‰ara (sl. 6)
M = 8 + 4 globoke kroÏnike
N = 11 + 1 plitev kroÏnik
O = 12 desertnih kroÏnikov
P = servirna posoda
Q = jedilni pribor
M
7
R
O
Ko‰arica za jedilni pribor (sl. 7)
Stranske nosilce postavite v spodnji poloÏaj
in v ko‰arico zloÏite 6 + 6 noÏev (R), v
vmesne prostore pa jedilni pribor z roãaji
navzdol. Pazite, da ne zlagate skupaj enak
pribor.
40
41
Razvr‰ãanje posode pri pomivanju poloviãne koliãine v zgornji ko‰ari
B
D
C
F
I
G
H
A
E
2
1/2 koliãina - razliãna posoda (sl. 1)
A = kozarci
B = skodelice
C = globoki kroÏniki
D = desertni kroÏniãki
E = kroÏniãki
F = kozica
G = ponev
H = srednje velika skleda
I = skledica
A
1
B
C
D
F
B
H
E
I
1/2 koliãina - posoda po standardu (sl. 2)
A = 6 kozarcev
B = 6 skodelic
C = servirna posoda
D = 6 globokih kroÏnikov
E = 6 plitvih kroÏnikov
F = 6 desertnih kroÏniãkov
G = 6 kroÏniãkov
H = srednje velika skleda
I = skledica
G A
Jedilni pribor postavite v ko‰arico za jedilni pribor v spodnji ko‰ari.
Ko odmerite potrebno koliãino detergenta,
zaprite pokrovãek - najprej ga potisnite v
smeri pu‰ãice 1 in nato v smeri pu‰ãice 2,
da se sli‰no zaskoãi.
DOZIRANJE SREDSTVA ZA
POMIVANJE IN SREDSTVA ZA
LESK
Polnjenje predalãka za detergent
POZOR
Zelo pomembno je, da uporabljate
samo namenske detergente za
pomivalne stroje; ti so lahko v obliki
pra‰ka, tekoãine ali tablet.
"CALGONIT" zagotavlja zelo dobre rezultate
pomivanja in je na voljo v veãini trgovin.
Neustrezni detergenti, npr. tisti, namenjeni
roãnemu pomivanju, niso primerni za rabo
v pomivalnem stroju, saj ne vsebujejo
ustreznih snovi in onemogoãijo pravilno
delovanje stroja.
Ker se detergenti med sabo zelo
razlikujejo, upo‰tevajte navodila proizvajalca
detergenta. Naj vas samo opozorimo, da
premalo detergenta pomeni slabo pomito
posodo, medtem ko preveã detergenta ne
pomeni, da je zato posoda bolje pomita, le
po nepotrebnem porabite veã detergenta.
Obiãajno pomivanje
Predalãek za detergent se nahaja na
notranji strani vrat (sl. A"2"). âe je
pokrovãek zaprt, pritisnite na jeziãek A in
pokrovãek se bo odprl.
Pokrov predalãka za detergent ostane po
konãanem pomivanju odprt in je tako
pripravljen na novo polnjenje. Ustrezna
koliãina detergenta je odvisna od vrste
posode in od stopnje umazanosti posode.
Koliãina detergenta, ki je potrebna za enkratno
pomivanje, zna‰a 20 do 30 g. Odmerite
jo v predelek predalãka, ki je namenjen
detergentu za pomivanje (B).
POMEMBNO
Ne pretiravajte z uporabo detergenta,
da ne bi po nepotrebnem onesnaÏevali
okolja.
OPOZORILO!
POMEMBNA NAVODILA ZA UPORABNIKE
KOMBINIRANIH
SREDSTEV
ZA
POMIVANJE V STROJU.
âe imate namen uporabljati kombinirano
sredstvo za pomivanje, ki razen detergenta
vsebuje sol in/ali sredstvo za lesk, vam
svetujemo naslednje:
A
■ pozorno preberite in upo‰tevajte navodila
proizvajalca kombiniranega sredstva za
pomivanje v stroju, ki so navedena na
embalaÏi;
■ nekatera kombinirana pralna sredstva,
predvsem tista, ki vsebujejo tudi sredstvo
za lesk, dajejo najbolj‰e rezultate, ãe
izberete doloãene programe pomivanja;
B
42
43
■ uãinkovitost pralnih sredstev, ki
vsebujejo sredstvo za mehãanje vode/sol,
je odvisna od trdote vode v lokalnem
vodovodu. Preverite trdoto vode na
va‰em obmoãju in se prepriãajte, da je v
mejah, navedenih na embalaÏi sredstva
za pomivanje v stroju.
V takih primerih svetujemo, da zaãnete
znova uporabljati obiãajen detergent, sol in
tekoãino za lesk. Tako bo naprava za
mehãanje vode pravilno delovala.
Upo‰tevajte tudi, da bo stroj potem, ko
ponovno zaãnete uporabljati obiãajen
detergent, sol in tekoãino za lesk, ‰ele po
nekaj pomivanjih znova dosegel polno
uãinkovitost.
V doloãenih primerih lahko uporaba
kombiniranih sredstev za pomivanje v
stroju povzroãi:
POMEMBNO
Morebitni problemi, ki nastanejo
zaradi
uporabe
kombiniranih
sredstev za pomivanje v stroju, niso
vkljuãeni v garancijo.
■ obloge vodnega kamna na posodi ali v
notranjosti pomivalnega stroja;
■ slab‰e rezultate pomivanja in su‰enja.
âI·âENJE FILTROV
Filtrirni sistem (sl. A"4") je sestavljen iz:
srednje posodice, ki zadrÏuje veãje
odpadke;
1
ploske mreÏice, ki filtrira vodo za
pomivanje ter
mikrofiltra, ki se nahaja pod mreÏico.
Mikrofilter zadrÏi vse najmanj‰e delce in s
tem zagotovi brezhibno splakovanje.
■ Filtre preglejte po vsakem pomivanju in
z njih odstranite morebitne ostanke
hrane.
■ Filtre vzamete iz stroja tako, da zavrtite
roãico v smeri nasprotni smeri vrtenja
urinega kazalca (sl. 1).
C
Polnjenje predalãka za tekoãino
za lesk
■ Filter nato razstavite (sl. 2), da ga laÏje
oãistite.
2
■ Loãite srednjo posodico in plosko
mreÏico (sl. 3) in pomijte filtre pod
tekoão vodo. âe je potrebno, uporabite
krtaãko.
Tekoãina za lesk, ki se samodejno odmeri
med zadnjim izpiranjem, pospe‰i su‰enje
posode in prepreãuje nastanek lis in
madeÏev na povr‰ini.
Posoda za tekoãino za lesk je na levi od
predalãka za detergent (sl. A "3").
Pokrovãek odprete tako, da pritisnete na
mesto z oznako in potegnete jeziãek za
odpiranje.
Vedno uporabljajte samo tekoãino za lesk
za pomivalne stroje. S pomoãjo okenca na
predalãku (C) se lahko prepriãate, koliko
tekoãine za lesk je ‰e v predalãku.
POLNO
Nastavljanje doziranja tekoãine za
lesk (stopnje od 1 do 6)
PRAZNO
temno
Stikalo za nastavljanje doziranja (D) je pod
pokrovãkom; obraãate ga s pomoãjo
kovanca.
Priporoãamo stopnjo 4.
Vsebnost apnenca v vodi v veliki meri
vpliva na nastanek vodnega kamna in
uãinkovitost su‰enja.
Zato je zelo pomembno, da nastavite
ustrezno stopnjo in s tem zagotovite
doziranje ustrezne koliãine tekoãine za
lesk, saj boste le tako dosegli dobre
rezultate pomivanja.
âe po pomivanju na posodi opazite lise,
zmanj‰ajte nastavitev za eno stopnjo.
âe pa so na posodi bele pike, morate
nastavitev zvi‰ati za eno stopnjo.
svetlo
■ Pri strojih, ki so opremljeni s samoãistilnim
mikrofiltrom, vzdrÏevanje skorajda ni
potrebno - le vsaka dva tedna je
potrebno preveriti stanje filtrov. Kljub
temu priporoãamo, da se po vsakem
pomivanju prepriãate, da filtri niso
zama‰eni.
OPOZORILO!
Po ãi‰ãenju morate filtre pravilno
sestaviti in nato pravilno namestiti v
stroj; predvsem se prepriãajte, da je
ploska mreÏica pravilno name‰ãena
na dnu stroja.
3
Prepriãajte se, da ste filter pravilno
pritrdili nazaj (roãico obrnite v smeri
vrtenja urinega kazalca), saj nepravilno name‰ãeni filtri zelo zmanj‰ajo
uãinkovitost pomivanja.
D
44
POMEMBNO
Nikoli ne pomivajte brez filtrov!
45
PRAKTIâNI NASVETI
Nasveti za varãevanje
■ âe Ïelite pomivati vedno poln pomivalni
stroj, zlagajte vanj posodo po vsakem
obroku. Po potrebi lahko nastavite cikel
Hladnega predpomivanja. Na ta naãin
boste zmehãali in odstranili veãje kose
jedi, ki ostanejo na posodi. Cikel za
celotno pomivanje nastavite ‰ele takrat,
ko je stroj poln.
Navodila za bolj‰e rezultate
pomivanja
■ Pred zlaganjem posode v pomivalni stroj
odstranite ostanke hrane (kosti, lupine,
kose mesa ali zelenjave, kavno usedlino,
olupke, cigaretni pepel, zobotrebce ipd.),
sicer se lahko zama‰ijo filtri, odprtina za
odtekanje vode ali ‰obe na pr‰ilnih
rokah.
■ âe posoda ni zelo umazana, oziroma
stroj ni povsem poln, lahko izberete
varãni program pomivanja. Upo‰tevajte
navodila v razpredelnici programov.
■ Posode pred pomivanjem v stroju ne
izpirajte pod tekoão vodo.
âesa v stroju ne smete pomivati
■ Upo‰tevajte, da vsa posoda ni primerna
za pomivanje v pomivalnem stroju.
Svetujemo vam, da jedilnega pribora
in posode iz umetnih snovi, ki niso
odporne na toploto, jedilnega pribora z
lesenimi drÏali ali z drÏali iz umetnih
snovi, aluminijaste posode, kristala,
stekla z vsebnostjo svinca, pokrovk s
termostatom… ne pomivate v stroju,
razen ãe proizvajalec tega izrecno ne
dovoljuje.
■ Ponve in lonce z ostanki zaÏganih jedi
namakajte do zaãetka pomivanja v
raztopini pomivalnega sredstva.
■ Posodo namestite v stroj tako, da je
obrnjena navzdol.
■ Posodo zloÏite tako, da se ne dotika
med seboj. Rezultati pomivanja bodo
bolj‰i, ãe bo posoda pravilno zloÏena.
■ Za dobre rezultate je zelo pomembno,
kako je posoda zloÏena v stroju. âe je
moÏno, zloÏite posodo v stroj tako, da se
ne dotika.
■ Tudi barvne poslikave na nekaterih
posodah niso toplotno obstojne.
Priporoãamo, da njihovo obstojnost
preverite tako, da v stroju pomijete le en
tak‰en kos in se tako prepriãate, ãe so
barve obstojne.
■ Preverite, ali se lahko pr‰ilne roke prosto
vrtijo.
■ Srebrnega in obiãajnega jedilnega
pribora ne pomivajte skupaj, saj lahko
pride do kemiãne reakcije.
■ Pomivanje srebrne posode in jedilnega
pribora:
a) Srebro pomijte takoj po uporabi.
POMEMBNO
pri nakupu nove posode ali jedilnega
pribora se prepriãajte, da je pomivanje
v pomivalnem stroju dovoljeno.
b) Na tako posodo ali jedilni pribor ne
stresajte detergenta.
Koristni nasveti
c) Taka posoda ne sme priti v
neposreden stik z drugo kovino.
■ Najprej izpraznite spodnjo ko‰aro, da
kapljice iz zgornje ko‰are ne bi kapljale
na posodo v spodnji ko‰ari.
■ âe pustite posodo dlje ãasa v stroju,
pustite vrata odprta, tako da bo lahko
zrak kroÏil okoli posode; posoda se bo
bolje posu‰ila.
46
âI·âENJE IN VZDRÎEVANJE
1
■ Vrata in zunanje stene stroja redno ãistite z
blagimi ãistili. Nikoli ne uporabite ostrih
mreÏic ali grobih ãistil (npr. Vim, razne
kisline, topila).
1b
■ Pomivalni stroj ne potrebuje posebnega
vzdrÏevanja, saj se notranjost ãisti
samodejno. Z vlaÏno krpo redno ãistite
tesnilo na vratih, da odstranite ostanke
hrane in sledi tekoãine za lesk.
■ Redno ãistite tesnila vrat z vlaÏno krpo,
tako da odstranite neãistoão in sledi
tekoãine za lesk.
■ Obãasno lahko odstranite obloge vodnega
kamna ali neãistoão - v stroj vlijte
kozarec kisa ter izberete neÏni program
za pomivanje, pri ãemer naj bo stroj
prazen.
2
■ âe kljub rednemu ãi‰ãenju filtra opazite,
da posoda ni dobro pomita oz. ni
povsem suha, preverite, da niso morda
‰obe na pr‰ilnih rokah zama‰ene z
ostanki hrane (sl. A"5").
âe so zama‰ene, jih oãistite na naslednji
naãin:
1. najprej odstranite zgornjo pr‰ilno roko:
obraãajte jo, dokler se oznaka ne ujema
s pu‰ãico (slika 1), nato pa jo potisnite
navzgor (sl. 1b) in jo med potiskanjem
navzgor odvijte v smeri vrtenja urinih
kazalcev. Oãi‰ãeno namestite nazaj na
enak naãin v obratnem vrstnem redu.
Spodnjo pr‰ilno roko snamete tako, da jo
preprosto potegnete navzgor (slika 2).
PO KONCU POMIVANJA
Po vsakem pomivanju zaprite pipo za vodo
in izklopite stroj s pritiskom na tipko za
vklop/izklop.
âe pomivalnega stroja dlje ãasa ne boste
uporabljali, storite naslednje:
2. Pr‰ilni roki izperite pod tekoão vodo, da
se oãistijo ‰obe.
1. V prazen stroj odmerite malo detergenta
ter vklopite enega od programov, da se
notranjost oãisti.
2. Potegnite vtikaã iz vtiãnice.
3. Zaprite pipo za vodo.
4. Napolnite posodico s sredstvom za lesk.
5. Vrata stroja pustite priprta, da se stroj
zraãi.
6. Notranjost aparata mora ostati ãista.
7. âe je pomivalni stroj v prostoru, kjer se
temperatura lahko spusti pod 0°C,
obstaja nevarnost, da bo voda v stroju
zmrznila. V takem primeru prostor
najprej ogrejte, stroj pa vkljuãite ‰ele ãez
24 ur.
3. Na koncu namestite pr‰ilni roki nazaj v
stroj zgornjo zgoraj in spodnjo spodaj; ne
pozabite poravnati pu‰ãic in pravilno
namestite pr‰ilni roki nazaj v stroj.
■ Vsa notranjost pomivalnega stroja je
izdelana iz nerjaveãega jekla. Kljub temu
se lahko v notranjosti pojavljajo madeÏi,
ki so posledica oksidacije – vzrok zanjo
je lahko voda, ki vsebuje preveã Ïeleznih
soli.
■ Tak‰ne madeÏe lahko odstranite z blagim
sredstvom za poliranje nerjaveãega
jekla, ki ne sme vsebovati spojin klora.
Nikoli pa ne uporabljajte grobih ãistilnih
pripomoãkov, npr. gobic iz jeklene volne.
47
OPIS STIKALNE PLO·âE
E
F
■ Program zaÏenete tako, da v potrditev
‰e enkrat pritisnete na tipko za izbrani
program. Ustrezna kontrolna luãka
preneha utripati in ostane osvetljena; ko
zaprete vrata stroja, zaãne stroj
samodejno pomivati.
IZBIRANJE PROGRAMOV
IN POSEBNIH FUNKCIJ
G
Nastavitev programa
■ Odprite vrata stroja in zloÏite vanj
umazano posodo.
■ Pritisnite na tipko "VKLOP/IZKLOP"
A
B
C
OPOZORILO
âe Ïelite potrditi program "HLADNO
IZPIRANJE", istoãasno pritisnite na
tipko za "HITRI" program in na tipko
za opcijo "POLOVIâNA KOLIâINA”
(ustrezna kontrolna luãka preneha
utripati in ostane osvetljena, s ãimer
je potrjena izbira).
.
■ Po pritisku na tipko "VKLOP/IZKLOP"
zaãne utripati kontrolna luãka za tovarni‰ko
nastavljeni program - “priporoãeni
program” (ki je najbolj primeren za
vsakodnevno pomivanje polnega stroja
posode) ali pa luãka za program, ki ste
ga zadnjega izbrali vsaj trikrat zapored.
D
A
Tipka "VKLOP/IZKLOP"
E
Opozorilna luãka za sol
B
Roãaj vrat
F
Kontrolne luãke "IZBIRANJE PROGRAMOV"
C
Tipke "PROGRAMI"
G
Kontrolna luãka "IZBIRANJE OPCIJ"
D
Tipka "POLOVIâNA KOLIâINA"
âe ste prej opisane postopke opravili ob
odprtih vratih stroja, stroj ne bo zaãel
pomivati, dokler ne zaprete vrat.
POMEMBNO OPOZORILO
Pomivalni stroj ima dve zelo praktiãni
funkciji:
- "priporoãeni" program (
hitro in varno izbiranje;
Prekinitev programa
) za
Odsvetujemo odpiranje vrat med potekom
programa, predvsem med fazo glavnega
pomivanja in izpiranja z vroão vodo. âe pa
vrata kljub temu odprete medtem ko program poteka (ãe npr. Ïelite dodati ‰e posode v stroj), se stroj samodejno ustavi.
Zaprite vrata in ne pritisnite na nobeno
tipko. Stroj bo s programom nadaljeval
tam, kjer je bil ta prekinjen (ãe je to
potrebno, pred nadaljevanjem pomivanja
opravi stroj ponastavitev programa, kar
lahko traja nekaj sekund).
- "moÏnost samouãenja" - funkcija, ki
shrani program, ki ste ga izbrali vsaj
trikrat zapored. âe torej redno perete
z istim programom, vam ni potrebno
vsakiã vna‰ati nastavitev - s tem
prihranite na ãasu in na trudu.
MERE :
Vi‰ina
Globina
·irina
Globina z odprtimi vrati
cm
cm
cm
cm
Z delovno
povr‰ino
Brez delovne
povr‰ine
85
60
60
120
82
57,3
59,8
117
■ âe Ïelite izbrati tudi katero od opcij,
pritisnite na tipko za opcije (osvetli se
ustrezna kontrolna luãka).
Tipko za opcije morate pritisniti PRED
zaãetkom programa, ãe Ïelite, da je
izbrana opcija upo‰tevana.
POMEMBNO OPOZORILO
Potekajoãi program pa lahko
prekinete tudi brez odpiranja vrat pritisnite na tipko za "VKLOP/IZKLOP".
V tem primeru nato spet pritisnite na
tipko "VKLOP/IZKLOP", ko Ïelite, da
stroj nadaljuje s programom tam, kjer
ste ga prekinili.
■ âe Ïelite izbrati drugi program, pritisnite
na ustrezno tipko (ustrezna kontrolna
luãka z utripanjem potrdi izbiro).
TEHNIâNI PODATKI :
EN 50242 pogrinjkov
Zmogljivost z lonci in kozicami
Tlak v vodovodnem omreÏju
Varovalka
Prikljuãni tok
Prikljuãna napetost
12
8 oseb
od 0,08 do 0,8 MPa
(gl. plo‰ãico s podatki)
(gl. plo‰ãico s podatki)
(gl. plo‰ãico s podatki)
48
POMEMBNO OPOZORILO
âe Ïelite izbrati program "HLADNO
IZPIRANJE", istoãasno pritisnite na
tipko za "HITRI" program in na tipko
za opcijo "POLOVIâNA KOLIâINA"
(ustrezna
kontrolna
luãka
z
utripanjem potrdi izbiro).
49
WATERCONTROL (SISTEM ZA NADZOR VODE)
Tipka za opcije
Spreminjanje potekajoãega
programa
Tipka "POLOVIâNA KOLIâINA"
Potekajoãi program lahko spremenite ali
prekliãete na naslednji naãin:
Ta opcija omogoãa pomivanje manj‰e
koliãine posode - posodo zloÏite samo v
zgornjo ko‰aro, ko‰arico za jedilni pribor pa
postavite v spodnjo ko‰aro.
Poraba vode in elektriãne energije je tako
manj‰a, prav tako odmerite tudi manj
detergenta.
■ Pritiskajte na tipko za trenutno potekajoãi
program (za katerega je osvetljena
kontrolna luãka) vsaj 3 sekunde. Kontrolne
luãke programov (razen za program
"HITRI") utripajo, dokler stroj ne izãrpa
vode (ãe je to potrebno). Potekajoãi
program bo zdaj preklican; ustrezna
kontrolna luãka zaãne utripati.
POMEMBNO OPOZORILO
Opcije MORATE izbrati
zagonom programa.
POMEMBNO OPOZORILO
âe
Ïelite
preklicati
program
"HLADNO IZPIRANJE", istoãasno
pritisnite na tipko za "HITRI" program
in na tipko za opcijo "POLOVIâNA
KOLIâINA" (ustrezna kontrolna luãka
z utripanjem potrdi preklic).
Varnostna naprava za zapiranje vode prepreãuje ‰kodo zaradi vode, ki bi lahko
nastala zaradi pu‰ãanja dotoãne cevi za vodo, npr. kot posledica normalnega
staranja cevi.
Cev je izdelana tako, da v primeru pu‰ãanja cevi voda napolni nagubano cev in
aktivira zaporni ventil, ki prepreãi dotekanje vode v stroj.
Na to okvaro vas opozori rdeãe obarvano okence "A".
âe se to zgodi, poi‰ãite pomoã pri va‰em serviserju.
âe je cev prekratka in pravilna prikljuãitev ni mogoãa, jo morate nadomestiti z
ustrezno dolgo. Ustrezne cevi so vam na voljo pri poobla‰ãenih prodajalcih.
PRED
Varnostna naprava
'antitwist' (podloÏko
odstranite tako, da
stisnete cev in jo
zavrtite)
Prikaz okvar
V primeru nepravilnosti v delovanju ali
okvare med potekom programa zaãne hitro
utripati kontrolna luãka za potekajoãi
program (dve luãki za program "HLADNO
IZPIRANJE ").
V tem primeru izklopite pomivalni stroj s
pritiskom na tipko "VKLOP/IZKLOP".
Prepriãajte se, da je pipa za vodo odprta,
da odtoãna cev ni zapognjena in da sifon
ali filter nista zama‰ena, in znova zaÏenite
izbrani program. âe se nepravilnost
ponovi, poi‰ãite pomoã pri poobla‰ãenem
servisu.
■ Zdaj lahko izberete novi program.
POZOR!
Pred zagonom novega programa se
prepriãajte, da je detergent ostal v
predalãku
za
detergent.
V
nasprotnem primeru znova odmerite
detergent v predalãek.
A
V primeru izpada elektriãne energije
med delovanjem pomivalnega stroja se
izbrani program shrani v poseben
pomnilnik, tako da se program
nadaljuje, kjer je bil prekinjen, ko je stroj
spet pod napetostjo (ãe je to potrebno,
pred nadaljevanjem pomivanja opravi
stroj ponastavitev programa, kar lahko
traja nekaj sekund).
OPOZORILO
Ta pomivalni stroj je opremljen z
varnostno napravo proti prelivanju
vode, ki v primeru okvare samodejno
izãrpa morebitno odveãno vodo.
POZOR!
Da bi zagotovili pravilno delovanje
varnostne naprave proti prelivanju
vode odsvetujemo premikanje ali
nagibanje stroja med delovanjem.
âe morate stroj premakniti ali ga
nagniti, se najprej prepriãajte, da je
program pomivanja zakljuãen in da v
stroju ni veã vode.
Konec programa
Ko je izbrani program zakljuãen, zaãne
utripati kontrolna luãka (za program
"HLADNO IZPIRANJE" pa dve luãki).
Zdaj lahko poberete posodo iz stroja;
izklopite stroj s pritiskom na tipko
"VKLOP/IZKLOP" ali pa znova zloÏite v
stroj umazano posodo.
50
Rdeãi indikator opozarja,
da je ventil blokiran
51
IZBIRANJE PROGRAMOV
HITER 32'
Za hitro pomivanje posode, ki jo pomivate
takoj po obroku, in sicer za 4/6 pogrinjkov.
HLADNO
IZPIRANJE
Kratko predpomivanje posode, ki ste jih
zloÏili v pomivalni stroj in jih imate namen
pomiti pozneje, ko stroj napolnite.
+
65°C
•
•
95
DA
75°C
• • •
120
DA
45°C
•
140
DA
50°C
•
32
••••• •
•••••
•
••••
•
•
5
Pomivanje s fazo predpomivanja (Predpomivanje)
âe izberete HIGIENIâEN program pomivanja, razen obiãajne koliãine detergenta v predalãek
direktno v stroj odmerite ‰e dodatno pribl 20 g detergenta (1 Ïlico).
52
Drugo izpiranje
s hladno vodo
•
Prvo izpiranje
s hladno vodo
Predpomivanje z vroão
vodo
Preveriti stanje soli
Preveriti stanje tekoãine
za lesk
Tipka "POLOVIâNA
KOLIâINA"
ECO
Ta energetsko varãni program je primeren
za pomivanje obiãajno umazane posode.
Namenjen je pomivanju z detergenti z
encimi.
Ta program je skladen z doloãili standarda
EN 50242.
S hladno vodo (15 °C)
- Odstopanje ± 10%-
Ta program je primeren za pomivanje
loncev, kozic in druge zelo umazane posode.
Izpiranje z vroão vodo
z dodatkom tekoãine
za lesk
HIGIENIâEN
••••
Tipke za
posebne
funkcije
Glavno pomivanje
("PRIPOROâENI" program)
Ta program je primeren za pomivanje
obiãajno umazane posode - kroÏnikov,
loncev, kozic ipd.
Povpreãno
trajanje v
minutah
Faze programa
Predpomivanje s
hladno vodo
UNIVERZALEN
Oãistiti filter
Opis
Odmeriti detergent za
pomivanje
Program
Odmeriti detergent za
namakanje (Predpomivanje)
Kaj je treba storiti pred
pomivanjem
53
ODPRAVLJANJE MANJ·IH NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU
MOTNJA
âe opazite nepravilnost v delovanju pomivalnega stroja, najprej posku‰ajte sami
odpraviti nepravilnost s pomoãjo nasvetov v spodnji razpredelnici. ·ele ãe vam to ne
uspe, pokliãite poobla‰ãeni servis.
MOTNJA
1. Stroj se sploh ne odziva.
2. Voda ne priteka v stroj.
3. Stroj ne izãrpava vode.
4. Voda sproti odteka iz
stroja.
5. Ne sli‰i se vrtenja pr‰ilnih
rok.
6. Pri elektronskih strojih brez
prikazovalnika: ena ali veã
svetilnih diod hitro utripa.
MOREBITNI VZROK
KAKO JO ODPRAVITE
Gl. toãko 5.
Preverite
Dna kozic in loncev niso dobro
oprana.
âe se je jed prismodila, pred
pomivanjem v stroju posodo
namakajte.
Robovi kozic in loncev niso
dobro oprani.
Bolje zloÏite posodo v stroj.
Pr‰ilni roki sta delno zama‰eni.
Snemite ju in oãistite.
Posoda ni bila pravilno zloÏena.
Med posodo naj bo veã
razmaka.
Konec odtoãne cevi je v vodi.
Konec odtoãne cevi ne sme biti
v vodi.
Neustrezna koliãina detergenta;
star ali strjen detergent.
Poveãajte koliãino detergenta,
uporabite sveÏ detergent.
Gumb programatorja ni v pravem Obrnite ga v pravilen poloÏaj.
poloÏaju.
Neustrezen program pomivanja.
Izberite ustrezen program
pomivanja.
Dotoãna cev je zvita ali upognjena.
Zravnajte cev.
Posoda v spodnji ko‰ari ni
oprana.
Pritisnite na tipko za pomivanje
poloviãne koliãine posode.
Filter dotoãne cevi ni pravilno
name‰ãen.
Oãistite filter na koncu cevi.
Voda je pretrda.
Filter je umazan;
Preglejte filter .
Preverite, ãe je v stroju dovolj
soli in tekoãine za lesk. âe s
tem ne odpravite nepravilnosti,
pokliãite poobla‰ãeni servis.
Odtoãna cev je pri‰ãipnjena;
Zravnajte odtoãno cev.
Posoda tolãe ena ob drugo.
pravilno zloÏite posodo.
Podalj‰ek odtoãne cevi ni
pravilno prikljuãen.
Upo‰tevajte navodila za priklop.
Pr‰ilni roki tolãeta ob posodo.
pravilno zloÏite posodo.
Neustrezen pretok zraka.
Vrata stroja po koncu
pomivanja pustite odprta, da se
posoda posu‰i na zraku.
MOREBITNI VZROK
KAKO JO ODPRAVITE
Stroja niste prikljuãili na elektriãno omreÏje;
Potisnite vtikaã v vtiãnico.
Niste pritisnili na tipko za vklop.
Pritisnite tipko vklop/izklop.
Vrata stroja so odprta.
Zaprite vrata stroja.
Zmanjkalo je elektrike.
Preverite varovalko v vtikaãu,
hi‰no varovalko…
Preglejte vzroke pod toãko 1.
Preverite.
Pipa za dotok vode je zaprta.
Odprite pipo za dotok vode.
8. Bele lise na posodi.
Nastavek za priklop na zidu je
obrnjen navzdol, ne pa navzgor.
Poi‰ãite strokovno pomoã.
Odtoãna cev leÏi prenizko.
Cev mora biti vsaj 40 cm nad
tlemi.
Preveã detergenta.
Zmanj‰ajte koliãino detergenta.
Posoda onemogoãa vrtenje.
9. Pomivanje je glasno.
10. Posoda ni povsem suha.
OPOMBA
âe posoda iz kateregakoli zgoraj navedenega razloga ni dobro pomita, jo pomijte roãno.
Ostanki hrane se med postopkom su‰enja v pomivalnem stroju posu‰ijo in jih s ponovnim
pomivanju v stroju ne morete odstraniti.
Preverite.
Zelo umazani filtri.
Oãistite filtre.
Pipa za vodo je zaprta.
IZklopite stroj. Odprite pipo za
vodo. Resetirajte program.
54
7. Posoda je slabo pomita.
Serviserju obvezno povejte serijsko ‰tevilko stroja, ki je navedena na plo‰ãici na stroju ali na
garancijskem listu. Na ta naãin boste olaj‰ali delo serviserju, va‰ pomivalni stroj pa bo hitreje
popravljen.
Proizvajalec in prodajalec dopu‰ãata moÏnost napak pri tisku te knjiÏice, za kar ne
odgovarjata.
Proizvajalec si pridrÏuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprej‰njega opozorila,
ãe spremembe ne vplivajo na osnovne znaãilnosti stroja.
55
K . , ,
Candy!
H Candy ,
" # .
$ Candy
%#
#
"# , & # .
H Candy & # # :
, ,
, % , % % .
' " " (16800472.
) . $ &
& "
.
) .
* $ GIAS SERVICE 0801−505050, # & & , & "
. )# & & .
+
- 2 # $ # / # .
3 " ,
.
! "
#$%$ & '! "$(
)*+ "$$ ),
,-* $ .%) % (#"%-)
.-!$ #(1)
" $
", *, $(
.-!$ .(.)$#, / ("$#,
K-*+ "$)
#$#! (*3("!
K-*+ & ()$ $ (
)#% #$ $#%
." .**%$ # #! "$(
)*+ #. $ $( ), (Watercontrol)
)# .**%$)
)$.*+ *#1) 3"31)
#. A
5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
58
59
63
65
66
68
69
70
72
73
74
75
75
76
79
80
82
1
4
2
3
#",* ) 3%$ $ .+) 33"% .#$#%, +$ )!
*)$#! #$%$ , %$ # *, * %" $ (#( .
K$$ ($+ $ 33"% $ # *"")$# .
56
57
@ B B K !
#
%""
* %
)$#*)
.!.
)
$.-$,)$ $ #"%- $)
*.()) * % . $
#%$ $ #"%- 7+)$
-! .
.%() (##*!) 3#
#)+) " .( ,() . .$ ## (#(.
#$%$
■ < & " . 9 , " .
■ 9 & ".
$ " & " & # .
■
" .
- & :
K- *) ■ + .
■ < & "# " # .
1. * ;
2. *
" " " .
■ + & # .
9 ,
, ,
,
.
■' /
(" ").
■ 9 # , K $ .
!
93-$ +$ (#( )
#$%"" " *!) .
■ 9 #
, & .
%"
■ B .
"#$# .
($)#! ." )
■ $ & & .
■ 9 ,
, K $ . 9 & , # .
■ B .
■ B # # .
■ B "
& ( , ).
■ B &#.
.$"*$# $ (#( ) $)% () *!)
# * $ ) $ $(
#$,( $ # *.
K
%) .+#$ ) $.-$$ $
(#(
.%) *#!$
33-$ +$ 6*, .*!)() )#$.
#$#($ ) ! #*
(-,) 7 *! .+.
.%*$ .( .#"- #) .+ $ )
* $ (#(.
.7 $ (#( .!. )
) ,#" .+3 # *$%
$ ) #$%$ .
(#( ($ )$.#)$
$ (.´-.89/336/CEE, 73/23/CEE
+. ($! ,() *.
.+(
■ B .
■ + # & " .
■ B "
. B & .
■ 9 & , " ,
#
# # .
■ B & . B .
58
58
),
■ + (#.4Y).
,) * $ ) . ),
K
(#( .!. ) () - $
#$( $ , ( * )!(
,#*.$( ").
(+) ." ") ) .!.
) 6) *. -,).
1
■ $& , . (#.4).
■ $ & 4 , " 40 .
■ ( .
■ (#.4X).
K
(#( *. ) () - * $
#$( #,( 7$, ), #
($+ $ $"($ ) * ) 6.)%
$( 60°C.
2
■ H 0.08 Mpa & 0.08 Mpa.
* & / $ .
■ ( " & # (# 1B).
■ ( 3/4´´ (#.2).
■ " " "9" " 3/4" " .
■ 9 , & 2,5
.
B & K $ .
■
,
", . 9226085 (#.3).
$ " "D" "9" " ", "C".
■
# # & , " .
B " "
" .
■ & & & % (#.4Z).
" .
■9
, & 2,5 85
. B & K $ .
■ * & .
.
4
3
60
61
K K M
.-!$ #%$ .+ $) .%#
(+$) .+#$ ) $.-$ - #%$
.+ .%#)
.!
■ ( &
& . # , (#.6).
■ $ % 85 . .
' " & .
■ $ & " , & % & (#.5).
■ B % & & 82 ,
& ISO &
. (#.7).
■ ( & #
& 5
/5 25 .
■ ' & # # & & .
(#.6).
K 0 .
$ " & " .
´*
.
$ , & # ,
& # .
( 60°fH ( ) 33°dH ( ) 5
" # & .
$ "& .
9 & :
1. 9" , #
& & ( #. "1").
2. B %
& & .
,-* .#"() ), * $) .#" ()$
,.( 1
& & & .
5
6
7
* ( & & 2 # .
598
’A)* $ .+$
556/573
K"* $ .+$
- .
# , " &
% & .
$& .
.
K " .
,.( 2
#" +$ $ #" +$ $
),
),
E.. °fH (""# °dH (*)# "$,
#%")
#%")
0
1
*2
3
4
0-9
10-30
31-40
41-50
51-60
0-5
6-16
17-22
23-27
28-33
(NO
P9O
P9O
P9O
P9O
K
$ )
$
"$(
.,$ $ %)* $ .+$
)1 $ ."()$ ) "$(.
62
63
,-*
-*+
"$$ ."(*%$)
Q/TU(
W 1
W 2
W 3
W 4
50
40
30
20
.-!$ "$,
K
(*+) $ ) .1$ $ (#()
$) (#( $-$ .1$ %, , *$ * "%$ $
$( "$,, .-!$ )+
*! ) .$ $ *#
(." ), .+ $ .
■ & & # # .
■ .
9 # , % # .
,-* $ .%) %
27−31, & & & & &:
1. - % ;
■ ' , # & .
& " "
A
2. 9" & & &;
■ K & ’
& . ( , & # .
3. Y & .
O) 6 (*." "$,
9 " " , & " .
■ B , KU/(/
Y<'9QB9$(. $ 1,5 1,8 #
. $
.
W & 20 .
A
K
.( "(#1) "#! ) .%)
$ #, ) !) 6 .(
"$,.
64
65
■ B #
(
)
& & & . &
# " "
.
B $( .%) #"-,
■ $ & " " #, & 2 & : & .
&, & & " , . - −"# "
" . $
" & " " .
W & "
"" (#. 1,2,3).
1
A
E
C
B
$( .%) #"-,
F
■ $ & & .
■ $& &
& (#. 3)
"
( ).
■ & &
#
& .
K
#%$ #"%- ) 6."*!) *
* )*+ " (stop) 1$ )
* ) .!$ +$) $3!$ . $
!6. ($+ 3 -% # $ ) (#"+$
+$ $(. *, $ !** *
"%$, $) #-*+ $) "$) #
()()$ ,
)
.$ $
." .*%#()
$( #%$ #"-,.
■ $ & & " " (#. 1)
2 ""
(#. 2).
■ & ( 27 ) " # & & .
66
.%) #"%- (#. 2)
= <& B = C = - D = - E = 3 F = - G = - H = M & 2
A
■ $ , %
" , # , , " &
& & .
■ - & & " " & & &. $ & & # , # " .
.%) #"%- (#.1)
= <& B = C = - D = - E = 3 F = - D
■ $ & " "& 24 2 30 5 ".
B
C
G D
H
3D
F E
F
F
A G
E
B
4
C
K%$ #"%- (#. 3)
= B B = B C = $
D = K E = ' & , F = B G = K + & #
[& .
K"%- *.()) (#.4)
$ & & # . ' , & # .
67
** 1/2 $( $ .%) #"%-
B K K ]
9#+ (#$#+ .+** (K$% 50242)
(9"!. $*.!" * .%**$ .", )
1. T & : 2. $ "
3. U& : 6
4. - :
− 8 ;
− 22 .
5
G
C
E
C
H
B
C
I
D F
H
A
6
N
P
N
H
A
E
2
B
C
D
F
B
H
E
I
L
Q
M
.%) #"%- (#. 5)
= 5+5+2 B = 12 "
C = 4+4+4 "
D = E = F = G = 1+1 H = 1+1 I = 3+3+3+3 L = 3+3+3+3 "
F
I
G
H & " #. 5 & #.6 & #. 7 & .
B
D
C
(.. *!) $ 12 3$ (K$% EN 50242)
1/2 $ * )%*#$ #, (#. 1)
= B = C = & D = "
E = "
F = G = H = I = A
1
1/2 $(.. *!) $ (#. 2)
= 6 B = 6 C = D = 6 & E = 6 F = 6 G = 6 "
H = I = G A
K%$ #"%- (#. 6)
M = 8+4 & N = 11+1 O = 12 P = - Q = - $& & & .
M
7
R
O
K"%- *.()) (#. 7)
& & 6+6
(R) & & " # & & .
68
69
9" & & ,
,
# (1) (2) " ".
B K K K .-$$ $ .(.)$#+
■ #
. " .
, & −
, . B &
" .
-# # : , &
.
# #
2 1 :
K
*.$
.#"$#%
.(.)$#%
#+) ,
.$" (+ #% ."()$ .%$).
$ .
E & " . & & , # & # .
K))#+ .",*
+ & & (#. "2"). 9 & , ( ) .
B & , . $& & 20−30 (B).
K
$ #$)%" .(.)$#,
(*3%" $ ) .$ $(
.3%"")$.
!
K K 2 1.
A
9 2 1,
.. /
, & :
■ & & ;
■ 2 1, , ;
B
70
■ ;
■ #.
3"*$ .( - .#,_() .+
$ .(.)$#1) 2 1 )
#",.$)$ .+ $ ) , .
B+$ ("$#,
C
$ , & # , &
# & .
$ & ,
(#. "3").
' & , # .
# . P
(C) & .
'B9$(
9)O(
K(/U(
ANOIXTO
,-* $( ("$#, .+ 1−6
( & (D) & " . + # & "4".
+ " & #.
& .
# # & .
D
71
KK 9 K ' B ) .!. )
$.-$$ .",*
(*3("! #",$
.$"!*$ #-*,.
$ & (#. "4") :
1
K)$#+ .$, ;
9 3% .( "$% # ;
9 *#"$ & " .
■ - & # ,
"# (, "
, # , " " , ,
" )
" " " ,
( ) .
■ -& .
■ ' &
".
■ ' " % (#.1).
2
■ ) # & " & .
■ B .
& ■ 9 % " " " ",
" # & .
■ $& .
■ $ " & (#.2).
■ B .B ,
,
, .
K
`$)
%7$
)!
#,
33-$ . ."!))$ ."()$.
. 6 $ $!" $(
#,#"(
■ 9" .
■ 9" " & (#.3).
■ ’( ($#-7+*)
"$ & 15 . -´ "
& .
■ " ■ ' & # & .
■ K " .
■ " .
■ ' # :
a)
!
3
, #-$ $ "$
33-$
.
$
!$
$.-$ $% $ ) -!
$( # +$ 3% ! )-
$% $ ) 3% $( ."()$ (.
;
c)
.
" (*3("! #)*
9 1$ $% $ "$ $ )
3% $ ) ) $ 3 1$
$% *. ) #%)$ 7 *%
$ ) (#(.
K
)
"$($
.$!
."()$ "$.
& ";
b)
■ & & &
# & " .
$
■ # .
72
73
K ' K '
1
$ (
1b
E
F
G
C
D
■ ' & ,
/
" .
N . ) " % # .
■ $ " & & .
A
B
2
■ 9" "#
, & .
A
B
C
D
■ ' " &
# .
■
# , " " (#. "5") & .
E
) #$# "() " " ()%3 +$)
.$$ ." * "%$)
"#$ " "
F
"#$ "
K
B "
) #$#! "()
" "
G
) #$# "() " K B "
"#$ "ON/OFF"
3 )*$ $ .+$
$% $ ) B , & off # .
) " :
1. - % & (#.1) # # (#.1b) # & (#.2);
2. - " & # " # .
:
@$%
1. K & ;
/%
B &
- K #
2. < ;
3. Y " & # .
3. K ;
$) .%#
$) .%#
85
60
60
120
82
57,3
59,8
117
cm
cm
cm
cm
4. ' & ;
■ B # , , .
■ K " % ,
" & ,
& .
5. 9" ;
6. + & ;
)#% #$ $#%
7. # (& 0) # . N 24 # "
& & 0.
74
N N 50242
N & - 9 " B " $ 75
12
8 .0,08−B .0,8 MPa
< < < K @ K
) ."!6$ $ .+**
"K ]9 " .$$
$($+) $ ."#$ $(
" " .%**$ # $
."#$
$(
.%**$
" B ( )$$
"()
-
()
)
)33)() .331))$
$ ) ." ).
)6 $( .%**$
■ 9 & # .
■ - "ON/OFF"
.
■ 9" "ON/OFF", ".$)+*)("
( " " " # )
3 " , & .
K
:
−
(
■ ' , # . +
& %
& & " , & .
K
) .331$ $ .+**
"K ]9 " .$$
6)% $($+) $ ."#$ $(
" " .%**$ # $
."#$ $( .%**$ " B ( )$$ "() -
.%_() ) )33)() # -
)%_() $-% .331))$
$ ) ." ).
" " ) ;
− "
",
!
3 # ,
$ %& , " "
'% #', $ '! !' '% #'.
) . ,*) )! )()
* )#$ $ ) .+$ $ (#(, $
.+** ) - 6#) *!
+$( #"$ $ ) .+$.
■9
& "BO(/ 3(U$O(/",
( &
% ).
@#. $( .%**$
' " # . -
, ( & ), .
)
.$$ #)!) ."#$. ( & ( , & " ).
* "+ -/+", % ,
! "ON/OFF".
■ '
, ( & # ).
76
1 & 1
!!, software % , 2 1 ( % software , &
,
%
' $ % # ).
K
) .+** 6!"6 *.
) #., ) )6$ $ )
.+$, .$1)$ $ ."#$
"ON/OFF" . ($) $ ) ..$
."1 .$$ 6)% $ ."#$
"ON/OFF" ) 6#) 6)% $
.+** .+ $ * +.(
!)
#..
"" )+ .%**$
6!"6
9& :
■ - ( & )
3
.
(
( " "
)
&
& ( ). $ #& & .
!" $( .%**$
( 2 ,
"K ]9 ") & "# .
"ON/OFF" .
K
) #(1$ $ .+**
"K ]9 " .$$
$($+) $ ."#$ $(
" " .%**$ # $
."#$
$(
.%**$
" B ( )$$
"()
-
()
)
)33)() .331))$
$ ) #, $( .%**$).
■ $# , .
"#$ .$#
"$( " B "
- # & #
& &
& & .
,
& # .
OX!
) 6#)$ !) )! .+**
33-$ +$ (.% #+*
.(.)$#+ $ .()-# $ (#(. ) +, 6)*$ $ ).
K
."#$ ($+ .!. ) .$ -
.) $ ) !)6 $( .%**$.
77
) 6−*$ .3" *%$)
K
(#( ) 6."*!) *
)$." **(#+ ,$ * "
.( ). ($+*$ $
% * #%- . ), ..$ $!$( .3"*$.
9 % " , ( 2 , "K ]9 ")
& &.
"ON/OFF". 9"
,
"#
" , . 9 ,
.
OX!
) * ) ).$ %#.
$)
)$." **(#+
* )*+
" .!. ) .,$ )
*$#)$ $ ) (#( +$)
3#$ "$( +$)
(.% )+ $ ) "#%) .
)*+ #. $ $( ), (Watercontrol)
$ & " "& .
$ : " .
H " & " ".
, .
9" # ( # ).
A
K 78
79
K )%.$(6
.%**$
9 K −ECO
- . O ( & # ).
.+** ) $(.. *!)
,*) * $ ) #)$# 50242.
32’
' #
. B " # 4 6 .
]9 # & & & , .
K
+
•••••
•
••••
•
•
95
NAI
75°C
• • •
120
NAI
45°C
•
140
NAI
50°C
•
32
•
5
",* * .+."(
9 , & 20
(1 ) & ,
.
80
) •
-# 65°C
-
- - W W K& "
& ••••• •
- "BO(/ 3(U$O(/"
•
+-$
#$’ ."
"$(
B (15° C)
− 9 ±10% −
- # # .
••••
@%#
".$%
e (" " .+**)
- # # .
K 9 +**
9 $(
.%**$
81
9 9 9 9
%) $ ."()$ .(% #%. ("$( .) #"!$ $ $)#+
(*3("(-$ $) . #%$ .)#:
9 9
1.− @) (", #)!)
.+**
2.− @) .) )+
K )
< ) & 9 < & (P
)
7.− %) $ $ ."!)$
).#1
K 5.− %) ) #,$ )
.$!)$ $ .$,
6. - "#$)#! (#(!
-+) : !) .+$ "*.%#
)33)() * (-*+
< 5
< # - & & ,
.
# $& .
$ & B .
( ( K 9 < )
< # 9 9 ) & .
$& # & $ & & .
9 "
( O # - Y # K .
U& & . .
K& " <# "
K& "
O # Q & .
. "#! $ #,
9& # + & .
( & $& %
40 ".
B # N .
K "
<# " "
K& " .
K K , , .
82
1/2
8.−
4. − .$, ()1 $ )+
K < 1
< " 3.− @) .$, $ )+
9.− '+(3 #$% $ .",*.
10.− #, ) )
)$"1 $)%
N $ N $ )
9" .
" : + " " # " .
' " 080505050.
#$#($ ) ! #** (-,) $(+) $(.#% "%- ($+ $
.. #$#($ ! $ #* ) #%) #$%"" "
$.. $ .+)$ $(, ) ""%7 $ *)$#% #$ $#%.
83
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne pogre‰ke u tiskanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmjene svojih proizvoda, ali bez
promjene njihovih osnovnih svojstava.
Proizvajalec in prodajalec dopu‰ãata moÏnost napak pri tisku te knjiÏice, za kar ne
odgovarjata.
Proizvajalec si pridrÏuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprej‰njega opozorila,
ãe spremembe ne vplivajo na osnovne znaãilnosti stroja.
( " & " & . , .
04.06 - 41012119 - Printed in Italy - Imprimé en Italie
HR
SL
EL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising