Candy | CDS 1LS38B | Candy CDS 1LS38B Ръководство за употреба

Candy CDS 1LS38B Ръководство за употреба
BG
àÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ÛÔÓÚ·‡
RO
Instructiuni de utilizare
SK
Návod na obsluhu
SR
Uputstvo za upotrebu
UKR äÂ¥‚ÌËˆÚ‚Ó Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª
CDP 1LS39S
CDP 1LS39W
CDP 1LS39X
ëöÑéåàüãçÄ åÄòàçÄ
MASINA DE SPALAT VASE
UM¯VAâKA RIADU
MA·INA ZA PRANJE POSUDJA
èéëìÑéåàâçÄ åÄòàçÄ
èÓÁ‰‡‚ÎÂÌËfl!
ÉÄêÄçñàü
Å·„Ó‰‡ËÏ ÇË, ˜Â ËÁ·‡ıÚ ÚÓÁË Û‰ ̇
CANDY: ͇˜ÂÒÚ‚Â̇ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ χ¯Ë̇
ÍÓÂÚÓ
„‡‡ÌÚË‡
‚ËÒÓ͇ڇ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ë ÒË„ÛÌÓÒÚ.
CANDY ÔÓËÁ‚Âʉ‡ ¯ËÓ͇ „‡Ï‡ ÓÚ
‰Óχ¯ÌË Û‰Ë: ÔÂ‡ÎÌË Ï‡¯ËÌË,
ÔÂ‡ÎÌË/ÒÛ¯ËÎÌË, ÙÛÌË, ÏËÍÓ‚˙ÎÌÓ‚Ë
Ô˜ÍË, Ô˜ÍË Ë ÍÓÚÎÓÌË, ı·‰ËÎÌËˆË Ë
ÙËÁÂË.
èÓËÒ͇ÈÚ ÓÚ ‚‡¯Ëfl ‰ËÎ˙ ‰‡ ‚Ë
Ô‰ÓÒÚ‡‚Ë Í‡Ú‡ÎÓ„ Ò˙Ò Ô˙Î̇ڇ „‡Ï‡ ÓÚ
ÔÓ‰ÛÍÚËÚ ̇ CANDY. åÓÎfl ÔÓ˜ÂÚÂÚÂ
‚ÌËχÚÂÎÌÓ ËÌÒÚÛ͈ËflÚ‡ ÔÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡ ˜Â
ÚÓÈ ÏÓÊ ‰‡ ‚Ë Ô‰ÓÒÚ‡‚Ë ‚‡Ê̇
ËÌÙÓχˆËfl ÓÚÌÓÒÌÓ ÒË„ÛÌËfl ÏÓÌÚ‡Ê,
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓ‰‰˙Ê͇ڇ ̇ Û‰‡,
Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò ÌflÍÓÈ ÔÓÎÂÁÌË Ò˙‚ÂÚË Í‡Í ‰‡
ÛÒÔÂÂÚ ‰‡ ÔÓÒÚË„ÌÂÚ ̇È-‰Ó·ËÚÂ
ÂÁÛÎÚ‡ÚË Ò ‚‡¯‡Ú‡ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ χ¯Ë̇.
ᇠ·˙‰Â˘Ë ÒÔ‡‚ÍË ÏÓÎfl Á‡Ô‡ÁÂÚ ÚÓ‚‡
‚ÒÚ˙ÔËÚÂÎÌÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Á‡ ÔÓÎÁ‚‡Ì ̇
ÒË„ÛÌÓ Ë ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓ ÏflÒÚÓ.
íÓÁË Û‰  Ò̇·‰ÂÌ Ò „‡‡ÌˆËÓÌÂÌ
ÒÂÚËÙË͇Ú, ÍÓÈÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ íÂıÌ˘Ò͇ ÔÓ‰‰˙Ê͇.
åÓÎfl Ô‡ÁÂÚ ÒË Í‡ÒÓ‚‡Ú‡ ·ÂÎÂÊ͇ ÓÚ
ÔÓÍÛÔ͇ڇ. ífl Úfl·‚‡ ‰‡  Ò ԇÁË Ë ‰‡ ÒÂ
Ô‰ÒÚ‡‚Ë Ì‡ ÒÂ‚ËÁÌËfl ËÌÊÂÌÂ, ÔË
ÒÎÛ˜‡È ̇ ÌÛʉ‡ ÓÚ ÒÂ‚ËÁ.
2
éèàëÄçàÖ çÄ ÅìíéçàíÖ
A
B
C
D
ÅÛÚÓÌ "ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.)
E
ÅÛÚÓÌ "êÖëíÄêíàêÄçÖ" Á‡ Ë̉Ë͇ÚÓ‡
"ãàèëÄ çÄ ëéã"
F
ÅÛÚÓ̇ "àáÅêÄçÄ èêéÉêÄåÄ"
ÅÛÚÓÌ "éíãéÜÖç ëíÄêí"
G
H
I
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ "çàÇéíé çÄ ëéãíÄ"
L
å
N
à̉Ë͇ÚÓË "àáÅêÄçÄ èêéÉêÄåÄ"
ÅÛÚÓÌ Á‡ ÓÔˆËfl "EXPRESS"
(ÖÍÒÔÂÒÌÓ)
ÅÛÚÓÌ "START"/"RESET" (ëÚ‡Ú/çÛÎË‡ÌÂ)
(ÒÚ‡ÚË‡ÌÂ/‡ÌÛÎË‡Ì ̇ ÔÓ„‡Ï‡)
à̉Ë͇ÚÓ "àáÅéê çÄ éèñàü"
à̉Ë͇ÚÓË
"ëíÄíìë çÄ èêéÉêÄåÄíÄ" /
à̉Ë͇ÚÓË "éíãéÜÖç ëíÄêí"
èÓ„‡Ï̇ Ú‡·Îˈ‡
SMART TOUCH
êÄáåÖêà
ë ‡·ÓÚÂÌ ÔÎÓÚ
60 x 85 x 60
120
òËÓ˜Ë̇ x ÇËÒÓ˜Ë̇ x Ñ˙ηӘË̇ (cm)
Ñ˙ηӘË̇ Ò ÓÚ‚ÓÂ̇ ‚‡Ú‡ (cm)
ÅÂÁ ‡·ÓÚÂÌ ÔÎÓÚ
59,8 x 82 x 57,3
117
íÖïçàóÖëäÄ àçîéêåÄñàü
13
8 ‰Û¯Ë
Min. 0,08 - Max. 0,8
EN 50242 ͇ԇˆËÚÂÚ Á‡ Ô˙ÎÌÂÌ Á‡
ä‡Ô‡ˆËÚÂÚ Ò ÚË„‡ÌË Ë ˜ËÌËË Á‡
ç‡Îfl„‡Ì ̇ ‚Ó‰‡Ú‡ (MPa)
ÇËÊ Ú‡·ÂÎ͇ڇ
è‰ԇÁËÚÂÎ/åÓ˘ÌÓÒÚ/á‡ı‡Ì‚‡˘Ó ̇ÔÂÊÂÌËÂ
äéçëìåÄñàü (ÓÒÌÓ‚ÌË ÔÓ„‡ÏË)*
èÓ„‡Ï‡
ÖÌÂ„Ëfl (kWh)
2,08
1,53
1,04
0,73
àçíÖçáàÇçÄ
ìçàÇÖêëÄãçÄ
Öäé
RAPID 29'
ÇÓ‰‡ (L)
20,5
14,5
12
9
äÓÌÒÛÏË‡Ì‡ ÂÌÂ„Ëfl ‚ ÂÊËÏ ËÁÍβ˜ÂÌÓ Ë ‚ ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ : 0,45 W / 0,45 W
* ëÚÓÈÌÓÒÚËÚ ҇ ËÁÏÂÂÌË ‚ ··Ó‡ÚÓÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Ö‚ÓÔÂÈÒÍËfl Òڇ̉‡Ú EN 50242 (ÍÓÌÒÛχˆËflÚ‡
ÏÓÊ ‰‡ ‚‡Ë‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ì‡˜Ë̇ ̇ ÛÔÓÚ·‡).
3
Ò ËÁÔ˙ÎÌfl‚‡ (̇ÔËÏÂ Á‡ ‰‡ Ò ‰Ó·‡‚flÚ
Ò˙‰Ó‚Â)
Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ
χ¯Ë̇
ÒÔË‡
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ. á‡Ú‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ·ÂÁ ‰‡
̇ÚËÒ͇Ú ÍÓÈÚÓ Ë ‰‡  ·ÛÚÓÌ. ñËÍ˙· ˘Â
ÒÚ‡ÚË‡ ÓÚ Ú‡Ï ÓÚ Í˙‰ÂÚÓ Â ·ËÎ ÒÔflÌ.
êÄÅéíÄ ë èêéÉêÄåàíÖ à
ëèÖñàÄãçàíÖ îìçäñàà
(ч Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÛÔ˙Ú‚‡ÌÂÚÓ Á‡
ÔÓ„‡ÏËÚÂ)
ÇÄÜçé
àÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰‡‰Â̇ ÔÓ„‡Ï‡ ÏÓÊÂ
‰‡ ·˙‰Â ÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ, ·ÂÁ ÓÚ‚‡flÌ ̇ ̇
‚‡Ú‡Ú‡, ˜ÂÁ ̇ÚËÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÛÚÓÌ
"ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.).
Ç ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È,
ÔÓÒÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓÌ "ON/OFF"
(ÇÍÎ./àÁÍÎ.), Á‡ ‰‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ˆËÍ˙· ÓÚ Ú‡Ï, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ
 ÔÂÍ˙Ò̇Ú.
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ÔÓ„‡Ï‡
■ éÚ‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ Ë Á‡‰ÂÚ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ.
■ ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ "ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.) ‚
ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ 2 ÒÂÍÛ̉Ë.
ÇÒ˘ÍË Ë̉Ë͇ÚÓË ˘Â ÔÂÏË„‚‡Ú.
ÇçàåÄçàÖ!
ÄÍÓ ÓÚ‚ÓËÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡,
˘Â ˜ÛÂÚ Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇ΠÔ‰ÛÔÂʉ‡‚‡˘
ÇË, ˜Â ˆËÍ˙Î˙Ú ‚Ò Ӣ Ì  Á‡‚˙¯ËÎ.
■ àÁ·ÂÂÚ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘‡ ÔÓ„‡Ï‡ ˜ÂÁ ̇ÚËÒ͇ÌÂ
̇ ·ÛÚÓ̇ "àáÅêÄçÄ èêéÉêÄåÄ".
à̉Ë͇ÚÓ̇ڇ Ò‚ÂÚÎË̇ ̇ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡
˘Â Á‡ÔӘ̠‰‡ ÏË„‡.
■ ÄÍÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ·ÛÚÓÌ (Ë̉Ë͇ÚÓ̇ڇ ·ÏÔ‡ ˘Â
Ò‚ÂÚÌÂ).
èÓÏfl̇ ̇ ‡·ÓÚ¢‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡
ÅÛÚÓÌËÚ Á‡ ÓÔˆËË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
ËÁ·Ë‡ÌË ËÎË ÓÚ͇Á‚‡ÌË Ç êÄåäàíÖ çÄ
‰̇ ÏËÌÛÚ‡ ÓÚ Á‡ÔÓ˜‚‡Ì ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡.
àÁ‚˙¯ÂÚ ÒΉÌÓÚÓ Á‡ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ËÎË
ËÁÍβ˜ËÚ ‡·ÓÚ¢‡ ÔÓ„‡Ï‡:
■ ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ "START" (Ë̉Ë͇ÚÓ‡ Á‡
ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ ˘Â ÒÔ ‰‡ ÏË„‡, ‡ ˘Â
Ò‚ÂÚË).
■ ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚ ̇ÚËÒÌ‡Ú ·ÛÚÓÌ
"RESET" Á‡ Ôӂ˜ ÓÚ 3 ÒÂÍÛ̉Ë.
ô Ò ËÁ‰‡‰Â Á‚ÛÍÓ‚ ÒË„Ì‡Î Ë Ë̉Ë͇ÚÓÌËÚÂ
Ò‚ÂÚÎËÌË Ì‡ ÔÓ„‡ÏËÚ ˘Â Ò ‚Íβ˜‡Ú Ë
ËÁÍβ˜‡Ú ÔÓÓÚ‰ÂÎÌÓ Ë ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ.
■ á‡Ú‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ (ÒΉ ͇ÚÓ ˜ÛÂÚ Á‚ÛÍÓ‚Ëfl
Ò˄̇Î,
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
˘Â
ÒÚ‡ÚË‡
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ).
■ ÑÂÈÒÚ‚‡˘‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ˘Â ·˙‰Â ÔÂÍ‡ÚÂ̇
Ë ‚Ò˘ÍË Ë̉Ë͇ÚÓË ˘Â ÔÂÏË„‚‡Ú.
։̇ ÏËÌÛÚ‡ ÒΉ ÒÚ‡ÚË‡Ì ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡,
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‰Û„‡ ÔÓ„‡Ï‡, ˜ÂÁ
̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Á‡ "àáÅêÄçÄ
èêéÉêÄåÄ" .
■ Ç ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÌÓ‚‡
ÔÓ„‡Ï‡.
ëÔË‡Ì ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
éÚ‚‡flÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡Ú‡ ‰Ó͇ÚÓ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ÒÂ
ËÁÔ˙ÎÌfl‚‡ Ì Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÓ ‚ÂÏÂ
̇ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ̇ Ù‡ÁËÚ ̇ „·‚ÌËfl ˆËÍ˙Î Ë ‚
Í‡fl ̇ ÚÓÔÎÓÚÓ ËÁÔ·͂‡ÌÂ. çÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ
ÚÓ‚‡ ‡ÍÓ Ò ÓÚ‚ÓË ‚‡Ú‡Ú‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ÇçàåÄçàÖ!
èÂ‰Ë ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡Ú ÌÓ‚‡ ÔÓ„‡Ï‡ ‚ËÂ
˘Â Úfl·‚‡ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚ ‰‡ÎË Ëχ
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÏË¢ ÔÂÔ‡‡Ú ‚ ‰ÓÁ‡ÚÓ‡.
ÄÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÚ ‰ÓÁ‡ÚÓ‡.
4
ÅÛÚÓÌ "êÖëíÄêíàêÄçÖ" Á‡
Ë̉Ë͇ÚÓ‡ "ãàèëÄ çÄ ëéã"
àÁÔ˙ÎÌÂÌË ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
äÓ„‡ÚÓ Ï‡¯Ë̇ڇ  ‚ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ë ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ
ËÁ·‡Ì‡Ú‡
ÔÓ„‡Ï‡,
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl Ë̉Ë͇ÚÓ ˘Â Ò‚ÂÚË, Ë̉Ë͇ÚÓ‡
"ëíÄíìë çÄ èêéÉêÄåÄíÄ" ("åàÖçÖ"
"àáèãÄäÇÄçÖ"
Ë "ëìòÖçÖ"
) ˘Â
Ò‚ÂÚflÚ ‚ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓÒÚ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ Ù‡Á‡ ̇ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡.
ëΉ ͇ÚÓ Ì‡Ô˙ÎÌËÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Á‡ ÒÓÎ, Úfl·‚‡
‰‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ Á‡ ÌflÍÓÎÍÓ ÒÂÍÛ̉Ë,
‰Ó͇ÚÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘ËflÚ Ò‚ÂÚÎËÌÂÌ Ë̉Ë͇ÚÓ
ËÁ„‡ÒÌÂ.
ÇçàåÄçàÖ!
ÄÍÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÂÒÚ‡ÚË‡ÌÂ
·ÂÁ ‰‡ ÒÚ ̇Ô˙ÎÌËÎË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Á‡ ÒÓÎ,
ÚÓ‚‡ ˘Â ÔÓÔÂ˜Ë Ì‡ Ô‡‚ËÎ̇ڇ ‡·ÓÚ‡ ̇
χ¯Ë̇ڇ Ë Ë̉Ë͇ÚÓ‡ Á‡ ÒÓÎ ˘Â Ò‚ÂÚÌÂ
ÓÚÌÓ‚Ó.
ÄÍÓ Ëχ ÒÔË‡Ì ̇ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÚÓ
Á‡ı‡Ì‚‡Ì ‰Ó͇ÚÓ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇
‡·ÓÚË, ‚ ÒÔˆˇÎ̇ Ô‡ÏÂÚ Ò Ò˙ı‡Ìfl‚‡
ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ Ë ÍÓ„‡ÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ
Ò ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚Ë Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇ ˘Â
ÔÓ‰˙ÎÊË ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡
ÔÓ„‡Ï‡.
ÇÄÜçé
ë ˆÂÎ ‰‡ Ò „‡‡ÌÚË‡ Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ
ÙÛÌ͈ËÓÌË‡Ì ̇ Ë̉Ë͇ÚÓ‡ Á‡ ÒÓÎ, ÇàÖ
ÇàçÄÉà
íêüÅÇÄ
çÄèöãçé
ÑÄ
èêÖáÄêÖÜÑÄíÖ äéçíÖâçÖêÄ áÄ ëéã.
ä‡È ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
5 ÒÂÍÛ̉‡ Á‚ÛÍÓ‚‡ ‡Î‡χ ˘Â Ò ‚Íβ˜Ë (‡ÍÓ ÌÂ
 ËÁÍβ˜Â̇) 3 Ô˙ÚË ÔÂÁ ËÌÚÂ‚‡Î ÓÚ 30
ÒÂÍÛÌ‰Ë Ë Ë̉Ë͇ÚÓÌËÚ ҂ÂÚÎËÌË Ì‡
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ˘Â ÔÓ˜‚‡Ú ‰‡ ÏË„‡Ú Á‡ ‰‡ ÔÓ͇ʇÚ
˜Â ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡ ÏËÂÌ  ÔËÍβ˜Ë·.
ë˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ ˘Â Ò ËÁÍβ˜Ë ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
ÅÛÚÓÌ "éíãéÜÖç ëíÄêí"
ëÚ‡ÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ̇ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ
χ¯Ë̇ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Á‡‰‡‰ÂÌÓ Ò˙Ò ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ,
͇ÚÓ ÓÚÎÓÊËÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ò 3, 6
ËÎË 9 ˜‡Ò‡.
ÅÛÚÓÌË Á‡ ÓÔˆËË
àÁ‚˙¯ÂÚ ÒΉÌÓÚÓ Á‡ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ‚ÂÏÂÚÓ,
ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇ ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡
‡·ÓÚ‡.
ÅÛÚÓÌ "EXPRESS" (ÖÍÒÔÂÒÌÓ)
íÓÁË ·ÛÚÓÌ Ô‰ÓÒÚ‡‚fl ÔÂÒÚÂÌ ̇ ÂÌÂ„Ëfl Ë
‚ÂÏÂ, ‡‚Ìfl‚‡˘Ó Ò ̇ Ò‰ÌÓ 25% (‚
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ËÁ·‡ÌËfl ˆËÍ˙Î), ÔÓÌËʇ‚‡ÈÍË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ ‚Ó‰‡Ú‡ Ë ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ÒÛ¯ÂÌÂ
ÒΉ ÙË̇ÎÌËfl ˆËÍ˙Î.
í‡ÁË ÔÓ„‡Ï‡ Ò ÔÂÔÓ˙˜‡ Á‡ ËÁÏË‚‡ÌËfl ̇
ÎÂÍÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË Ò˙‰Ó‚Â Ë Á‡ ÎÂÍÓ ‚·ÊÌË
Ò˙‰Ó‚Â, ÍÓËÚÓ Ì ҇ ̇Ô˙ÎÌÓ ËÁÒ˙ı̇ÎË Ë
Ô‰ÓÒÚ‡‚fl ÔÓ-‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË Ì‡ Ò˙ıÌÂÌÂ.
ë˙‚ÂÚ‚‡Ï ‚Ë ‰‡ ÓÒÚ‡‚ËÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ÏËflÎ̇ڇ
̇ÔÓÎÓ‚Ë̇ ÓÚ‚ÓÂ̇ ‚ Í‡fl ̇ ˆËÍ˙·, Á‡ ‰‡
ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÂÒÚÂÒÚ‚Â̇ ‚˙Á‰Û¯Ì‡ ˆËÍÛ·ˆËfl ‚
Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ.
■ àÁ·ÂÂÚ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘‡ ÔÓ„‡Ï‡ ˜ÂÁ ̇ÚËÒ͇ÌÂ
̇ ·ÛÚÓ̇ "àáÅêÄçÄ èêéÉêÄåÄ".
■ ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ "éíãéÜÖç ëíÄêí" (Ò
‚ÒflÍÓ Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Ò ÔÓÏÂÌfl
‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ÓÚÎÓÊÂÌËfl ÒÚ‡Ú – 3, 6 ËÎË 9
˜‡Ò‡).
■ ᇠ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡Ú ÓÚ·Ófl‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ,
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ "START" (‡ Ë̉Ë͇ÚÓ‡ Á‡
Ú‡ÈÏÂ‡ ˘Â Á‡ÔӘ̠‰‡ ÏË„‡).
ÄÍÓ ÒÚ ËÁ·‡ÎË 9 ˜‡Ò‡ ÓÚÎÓÊÂÌ ÒÚ‡Ú,
ÓÚ·Ófl‚‡ÌÂÚÓ ˘Â ·˙‰Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÓÚ Ë̉Ë͇ÚÓ‡
6h ÒΉ ÚË ˜‡Ò‡ Ë Ë̉Ë͇ÚÓ‡ 3h ÒΉ ¯ÂÒÚ
˜‡Ò‡.
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ ÎËÔÒ‡ ̇ ÒÓÎ
íÓÁË ÏÓ‰ÂÎ Ëχ Ò‚ÂÚÎËÌÂÌ Ë̉Ë͇ÚÓ ̇
ÍÓÌÚÓÎÌËflÚ Ô‡ÌÂÎ, ÍÓÈÚÓ Ò‚ÂÚ‚‡ ÍÓ„‡ÚÓ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ Ò ÔÂÁ‡Â‰Ë ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Á‡ ÒÓÎ.
èÓfl‚‡Ú‡ ̇ ·ÂÎË ÔÂÚ̇ ÔÓ ˜ËÌËÚ ӷËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â
Ô‰ÛÔ‰ËÚÂÎÂÌ Á̇Í, ˜Â  ÌÛÊÌÓ ‰‡ Ò ̇Ô˙ÎÌË
ÒÓÎ ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡.
Ç Í‡fl ̇ ÔÓÒΉÌËÚ ÚË ˜‡Ò‡, Ë̉Ë͇ÚÓ‡ 3h
˘Â ÒÔ ‰‡ ÏË„‡, ‡ ˘Â Ò‚ÂÚË, ÔÓ͇Á‚‡ÈÍË
̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡. ëΉ ËÁÚ˘‡Ì ̇
̇ÒÚÓÂÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ, ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ˘Â Á‡ÔÓ˜ÌÂ
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
5
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ Ò˙˘Ëfl ·ÛÚÓÌ ÓÚÌÓ‚Ó: 3 Ë̉Ë͇ÚÓ‡
˘Â Á‡ÔÓ˜Ì‡Ú ‰‡ ÏË„‡Ú (Ò„‡ ‡Î‡χڇ Â
ËÁÍβ˜Â̇).
èÂ‰Ë ËÁÚ˘‡Ì ̇ ̇ÒÚÓÂÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ, ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‰Û„‡ ÔÓ„‡Ï‡ ËÎË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË
ÓÔˆËË:
5. àÁÍβ˜ÂÚÂ
Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ
χ¯Ë̇,
͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ "ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.).
■ ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ "RESET" Á‡ ÓÍÓÎÓ 3 ÒÂÍÛ̉Ë.
ô Ò ËÁ‰‡‰Â Á‚ÛÍÓ‚ ÒË„Ì‡Î Ë Ë̉Ë͇ÚÓÌËÚÂ
Ò‚ÂÚÎËÌË Ì‡ ÔÓ„‡ÏËÚ ˘Â Ò ‚Íβ˜‡Ú Ë
ËÁÍβ˜‡Ú ÔÓÓÚ‰ÂÎÌÓ Ë ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ.
ᇠ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ‡Î‡χڇ ÓÚÌÓ‚Ó, ËÁÔ˙ÎÌÂÚÂ
Ò˙˘‡Ú‡ Ôӈ‰Û‡.
■ éÚÎÓÊÂÌËflÚ ÒÚ‡Ú Ì‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ ˘Â
·˙‰Â ÓÚÏÂÌÂÌ.
à̉Ë͇ÚÓËÚ ̇ ÔÓ„‡ÏËÚ ˘Â ÔÂÏË„‚‡Ú.
■ ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ "éíãéÜÖç ëíÄêí" Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ ‰Û„Ó ‚ÂÏ Á‡ ÓÚÎÓÊÂÌËfl ÒÚ‡Ú
(Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl Ë̉Ë͇ÚÓ ˘Â Ò‚ÂÚË).
á‡ÔÓÏÌflÌ ̇ ÔÓÒΉ̇ڇ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡
á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡Ì ̇ ÔÓÒΉ̇ڇ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡
ÔÓ„‡Ï‡ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ Í‡ÍÚÓ
ÒΉ‚‡:
■ åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÌÓ‚‡ ÔÓ„‡Ï‡ ËÎË
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÓÔˆËË.
ÇÄÜçé
凯Ë̇ڇ Úfl·‚‡ ‰‡  ËÁÍβ˜Â̇ Ô‰Ë
‰‡ ÒÚ‡ÚË‡Ú ڇÁË Ôӈ‰Û‡.
1. äÓ„‡ÚÓ ÏËflÎ̇ڇ  ËÁÍβ˜Â̇, ̇ÚËÒÌÂÚ Ë
Á‡‰˙ÊÚ ̇ÚËÒÌ‡Ú ·ÛÚÓ̇ "àáÅêÄçÄ
èêéÉêÄåÄ" Á‡ ÌflÍÓÎÍÓ ÒÂÍÛÌ‰Ë Ë
‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ
"ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.) (˘Â ˜ÛÂÚ Í‡Ú˙Í
Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î).
àÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ‡Î‡χڇ ‚ Í‡fl
̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ ‡Î‡χڇ, ÍÓflÚÓ ÒÂ
‚Íβ˜‚‡ ‚ Í‡fl ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡:
2. ᇉ˙ÊÚ ̇ÚËÒÌ‡Ú ·ÛÚÓÌ
"àáÅêÄçÄ
èêéÉêÄåÄ" Á‡ ÓÍÓÎÓ 30 ÒÂÍÛÌ‰Ë (ÔÂÁ ÚÓ‚‡
‚ÂÏ ˘Â ˜ÛÂÚ 3 Á‚ÛÍÓ‚Ë Ò˄̇·).
ÇÄÜçé
凯Ë̇ڇ Úfl·‚‡ ‰‡  ËÁÍβ˜Â̇ Ô‰Ë
‰‡ ÒÚ‡ÚË‡Ú ڇÁË Ôӈ‰Û‡.
3. éÒ‚Ó·Ó‰ÂÚ ·ÛÚÓ̇, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓÁ‚Û˜Ë íêÖíàü
Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Π(‚Ò˘ÍË Ë̉Ë͇ÚÓË ˘Â
ÔÂÏË„‚‡Ú).
1. äÓ„‡ÚÓ ÏËflÎ̇ڇ  ËÁÍβ˜Â̇, ̇ÚËÒÌÂÚ Ë
Á‡‰˙ÊÚ ̇ÚËÒÌ‡Ú ·ÛÚÓ̇ "àáÅêÄçÄ
èêéÉêÄåÄ" Á‡ ÌflÍÓÎÍÓ ÒÂÍÛÌ‰Ë Ë
‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ
"ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.) (˘Â ˜ÛÂÚ Í‡Ú˙Í
Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î).
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ Ò˙˘Ëfl ·ÛÚÓÌ ÓÚÌÓ‚Ó: ÏË„‡˘Ëfl
Ë̉Ë͇ÚÓ (ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡Ì Â
‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡) ˘Â ÒÔÂ Ë ˘Â ·˙‰Â ‡ÍÚË‚Ë‡Ì
(ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡Ì  ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡).
2. ᇉ˙ÊÚ ̇ÚËÒÌ‡Ú ·ÛÚÓÌ
"àáÅêÄçÄ
èêéÉêÄåÄ" Á‡ ÓÍÓÎÓ 15 ÒÂÍÛÌ‰Ë (ÔÂÁ ÚÓ‚‡
‚ÂÏ ˘Â ˜ÛÂÚ 2 Á‚ÛÍÓ‚Ë Ò˄̇·).
3. éÚÔÛÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇, ÍÓ„‡ÚÓ ˜ÛÂÚ ‚ÚÓËfl
Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Π(3 Ë̉Ë͇ÚÓË "àáÅêÄçÄ
èêéÉêÄåÄ" ˘Â Ò‚ÂÚ̇Ú).
5. àÁÍβ˜ÂÚÂ
Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ
χ¯Ë̇,
͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ "ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.).
6
ᇠ‰‡ ‰Â‡ÍÚË‚Ë‡Ú ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡Ô‡ÏÂÚfl‚‡ÌÂ
ÒΉ‚‡ÈÚ Ò˙˘‡Ú‡ Ôӈ‰Û‡.
è‰ÛÔ‰ËÚÂÎÌË Á‚ÛÍÓ‚Ë Ò˄̇ÎË
ÇÄÜçé
í‡ÁË ÏËflÎ̇ χ¯Ë̇  ӷÓÛ‰‚‡Ì‡ Ò
Ô‰ԇÁÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÂ˘Û ÔÂÎË‚‡ÌÂ,
ÍÓÂÚÓ
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
˘Â
ËÁÔÓÏÔË
ËÁÎ˯̇ڇ ‚Ó‰‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÔÓfl‚Ë
ÔÓ·ÎÂÏ.
èË ÔÓ·ÎÂÏË Ë ÔÓ‚Â‰Ë Ì‡ χ¯Ë̇ڇ ÔÓ ‚ÂÏÂ
̇ ‡·ÓÚ‡, Ë̉Ë͇ÚÓ‡ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡
˘Â Á‡ÔӘ̠‰‡ ÏË„‡ ·˙ÁÓ Ë ˘Â ˜ÛÂÚ Á‚ÛÍÓ‚
Ò˄̇Î.
Ç Ú‡ÍË‚‡ ÒÎÛ˜‡Ë, ÏÓÎfl ËÁÍβ˜ÂÚ ÏËflÎ̇ڇ
χ¯Ë̇, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ "ON/OFF"
(ÇÍÎ./àÁÍÎ.).
ÇçàåÄçàÖ!
Á‡ ‰‡ Ò ÓÒË„ÛË Ô‡‚ËÎ̇ڇ ‡·ÓÚ‡ ̇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ÔÓÚË‚ ÔÂÎË‚‡ÌÂ, ÌËÂ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ï ‰‡ Ì Ò ÔÂÏÂÒÚ‚‡ ËÎË
̇Í·Ìfl Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ ÔÓ ‚ÂÏ ̇
‡·ÓÚ‡. ÄÍÓ, ‚Ò ԇÍ, Ò ̇ÎÓÊË ‰‡ ÒÂ
̇ÍÎÓÌË ËÎË ÔÂÏÂÒÚË Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ,
·˙‰ÂÚ ÒË„ÛÌË, ˜Â ˆËÍ˙Î˙Ú Ì‡ ËÁÏË‚‡ÌÂ
 ÔËÍβ˜ËÎ Ë Ìflχ ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡ ‚Ó‰‡ ‚
Û‰‡.
èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Í‡Ì‡ Á‡ ‚Ó‰‡Ú‡  ÓÚ‚ÓÂÌ,
Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ Ì‡ χÍÛ˜ËÚ (‰‡ÎË Ì ҇
Ô„˙̇ÚË) Ë ‰‡ÎË ÙËÎÚ˙‡ ËÎË ÒËÙÓ̇ Ì ҇
Á‡ÔÛ¯ÂÌË. ëÚ‡ÚË‡ÈÚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ÓÚÌÓ‚Ó.
ÄÍÓ ÔÓ·ÎÂχ ‚Ò Ӣ Ì  ‡Á¯ÂÌ, ÏÓÎfl
Ò‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò ÓÚÓËÁË‡Ì ÒÂ‚ËÁÂÌ ˆÂÌÚ˙.
7
■ ëÚ‡ÚËÒÚË͇ – ëÚ‡ÚËÒÚË͇ ̇ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ
ÔÓ„‡ÏË Ë Ò˙‚ÂÚË Á‡ ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
̇ χ¯Ë̇ڇ.
SMART TOUCH
íÓÁË Û‰  ӷÓÛ‰‚‡Ì Ò ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl Smart
Touch, ÍÓflÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ÍÓÌÚÓÎ ˜ÂÁ
ÔËÎÓÊÂÌË ̇ ÒχÚÙÓÌË Ò ÓÔÂ‡ˆËÓÌ̇
ÒËÒÚÂχ Adroid Ë Ú‡ÍË‚‡ Ò ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÚ‡ NFC
(Near Field Communication).
ÇËÊÚ ‚Ò˘ÍË ‰ÂÚ‡ÈÎË Á‡ ÙÛÌ͈ËËÚÂ
Smart
Touch,
͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ ‚ ÑÖåé ÂÊËÏ ËÎË Í‡ÚÓ
ÔÓÒÂÚËÚÂ :
www.candysmarttouch.com
■ 낇ÎÂÚ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Candy simply-Fi ̇
‚‡¯Ëfl ÒχÚÙÓÌ.
èöêÇÄ ìèéíêÖÅÄ – ê„ËÒÚ‡ˆËfl
̇ χ¯Ë̇ڇ
èËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Candy simply-Fi  ̇΢ÌÓ
Á‡ Android Ë iOS ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ – Ú‡·ÎÂÚË Ë
ÒχÚÙÓÌË. çÓ, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÍÓÌÚÓÎË‡ÚÂ
χ¯Ë̇ڇ Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚Ò˘ÍË
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË,
Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌË
ÓÚ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÚ‡ Smart Touch Ò‡ÏÓ Ò˙Ò
ÒχÚÙÓÌË
Android,
Ò̇·‰ÂÌË
Ò
ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÚ‡ NFC, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ ‚
Ú‡·Îˈ‡Ú‡ ÔÓ-‰ÓÎÛ:
ëχÚÙÓÌ Android Ò
ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl NFC
äÓÌÚÓΠ̇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ë
Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ
ëχÚÙÓÌ Android ·ÂÁ
ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl NFC
ë‡ÏÓ Ò˙‰˙ʇÌËÂ
Android Ú‡·ÎÂÚ
ë‡ÏÓ Ò˙‰˙ʇÌËÂ
Apple iPhone
ë‡ÏÓ Ò˙‰˙ʇÌËÂ
Apple iPad
ë‡ÏÓ Ò˙‰˙ʇÌËÂ
PRIMA VOLTA – Registrazione macchina su App
■ éÚˉÂÚ ̇ ÏÂÌ˛ ◊ç‡ÒÚÓÈÍË” ‚˙‚ ‚‡¯Ëfl
Android ÒχÚÙÓÌ Ë ‡ÍÚË‚Ë‡ÈÚ ÙÛÌ͈ËflÚ‡
NFC ‚ ÔÓ‰ÏÂÌ˛ÚÓ “ÅÂÁÊ˘̇ ‚˙Á͇ Ë
åÂÊË”.
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏӉ· ̇ ÒχÚÙÓ̇ Ë
‚ÂÒËflÚ‡ ̇ ÓÔÂ‡ˆËÓÌ̇ڇ ÒËÒÚÂχ,
ÔÓˆÂÒ˙Ú Ì‡ ‡ÍÚË‚‡ˆËfl ̇ NFC ÏÓÊ ‰‡
·˙‰Â ‡Á΢ÂÌ. ÇËÊÚ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ÒχÚÙÓ̇ Á‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl.
■ ÇÍβ˜ÂÚ Û‰‡ Ë ÒÚ‡ÚË‡ÈÚ Smart Touch
ÂÊËχ ͇ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ "P3", ÒΉ
ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ "Express"
■ éÚ‚ÓÂÚÂ
ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ,
Ò˙Á‰‡ÈÚÂ
ÔÓÚ·ËÚÂÎÒÍË ÔÓÙËÎ Ë „ËÒÚË‡ÈÚÂ
Û‰‡, ͇ÚÓ ÒΉ‚‡Ú ËÌÒÚÛ͈ËËÚ ̇
‰ËÒÔÎÂfl ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇
ËÎË ◊Å˙ÁÓÚÓ
˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó”, ÔËÎÓÊÂÌÓ Í˙Ï Ï‡¯Ë̇ڇ.
îìçäñàà
Le principali funzioni attivabili mediante l’App sono:
■ É·ÒÓ‚ ‡ÒËÒÚÂÌÚ - ç‡˙˜ÌËÍ Á‡ ‰‡ ‚Ë
ÔÓÏÓ„Ì ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ˉ‡ÎÌËfl ˆËÍ˙Π̇
ÏËÂÌ ҇ÏÓ Ò ÚË „·ÒÓ‚Ë ÍÓÏ‡Ì‰Ë (˜ËÌËË,
ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Á‡Âʉ‡ÌÂ, ÒÚÂÔÂÌ Ì‡
Á‡Ï˙ÒÂÌÓÒÚ).
èӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl, ˜ÂÒÚÓ Á‡‰‡‚‡ÌË
‚˙ÔÓÒË Ë ‚ˉÂÓ Á‡ ÎÂÒ̇ „ËÒÚ‡ˆËfl
ÏÓÊ ‰‡ ÓÚÍËÂÚ ̇:
www.candysmarttouch.com/how-to
■ ñËÍÎË - ᇠ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ Ë ÒÚ‡ÚË‡Ú ÌÓ‚Ë
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÔÓ„‡ÏË Á‡ ÏËÂÌÂ.
■ ìÏ̇ „Ëʇ – ÑÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË Ì‡ÒÚÓÈÍË ,
í‚˙‰ÓÒÚ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡, "Smart Check-up",.
èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÙËÎÚ˙‡ Ë ÛÔ˙Ú‚‡Ì Á‡
ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÔÓ·ÎÂÏË
8
ëãÖÑÇÄôÄ ìèéíêÖÅÄ – ê‰ӂ̇ ÛÔÓÚ·‡
ÄÍÓ Ì Á̇ÂÚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ LJ¯‡Ú‡
NFC ‡ÌÚÂ̇, ·‡‚ÌÓ Ô‰‚ËÊÂÚ ‚‡¯ËflÚ
ÒχÙÓÌ Ò Í˙„Ó‚Ó ‰‚ËÊÂÌË ‚˙ıÛ
ÎÓ„ÓÚÓ
Smart
Touch
‰Ó͇ÚÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì ÔÓÚ‚˙‰Ë ‚˙Á͇.
ᇠ‰‡ ·˙‰Â ÛÒÔ¯ÌÓ ËÁ‚˙¯ÂÌÓ
ÔÂı‚˙ÎflÌÂÚÓ Ì‡ ‰‡ÌÌË Â ÓÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ
Á̇˜ÂÌË ÑÄ ëÖ áÄÑöêÜà ëåÄêíîéçÄ
çÄ íÄÅãéíé çÄ åÄòàçÄíÄ áÄ
çüäéãäé ëÖäìÑà èêà àáÇöêòÇÄçÖ
çÄ èêéñÖÑìêÄíÄ; Ò˙Ó·˘ÂÌË ̇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ˘Â ËÌÙÓÏË‡ Á‡
ÂÁÛÎÚ‡Ú‡ ÓÚ Ë ˘Â ÔÓÒ˙‚ÂÚ‚‡, ÍÓ„‡ ˘Â Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ Ò ÓÚÏÂÒÚË ÒχÚÙÓ̇
ÔÓ-‰‡Î˜.
■ ÇË̇„Ë ÍÓ„‡ÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÛÔ‡‚Îfl‚‡ÚÂ
χ¯Ë̇ڇ ÔÂÁ èËÎÓÊÂÌËÂÚÓ, Ô˙‚Ó Úfl·‚‡
‰‡ ÒÚ‡ÚË‡Ú Smart Touch ÂÊËχ ͇ÚÓ
ËÁ·ÂÂÚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ "P3", ÒΉ ÚÓ‚‡
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ "Express".
■ ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ÒÚ ÓÚÍβ˜ËÎË ÂÍ‡Ì‡ ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇ (ÓÚ Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÂÌ ÂÊËÏ Ì‡
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ) Ë ÒÚ ‡ÍÚË‚Ë‡ÎË ÙÛÌ͈ËflÚ‡ NFC;
‚ ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È, ÒΉ‚‡ÈÚ ÒÚ˙ÔÍËÚÂ,
ÔÓÒÓ˜ÂÌË ÔÓ-‡ÌÓ.
■ ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡Ú ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ÏËÂÌÂ,
Á‡‰ÂÚ ˜ËÌËËÚÂ Ë ÔÂÔ‡‡Ú
■ àÁ·ÂÂÚÂ
Ê·̇ڇ
ÙÛÌ͈Ëfl
‚
èËÎÓÊÂÌËÂÚÓ (̇Ô .: ÒÚ‡ÚË‡Ì ̇
ÔÓ„‡Ï‡,
ˆËÍ˙Î "Smart Check-up"
ÄÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËË, ÒÚ‡ÚËÒÚË͇, Ë Ú.Ì. ...).
èÓ-‰Â·ÂÎËÚ ͇Î˙ÙË ËÎË ÏÂÚ‡ÎÌË
ÒÚËÍÂË Á‡ ÚÂÎÂÙÓÌ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓ‚ÎËflflÚ
ËÎË ÔÓÔ˜‡Ú ̇ Ó·ÏÂ̇ ̇ ‰‡ÌÌË ÏÂʉÛ
χ¯Ë̇ڇ Ë ÚÂÎÂÙÓ̇. 낇ÎÂÚ „Ë, ‡ÍÓ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ.
■ ëΉ‚‡ÈÚ ËÌÒÚÛ͈ËËÚ ̇ ÂÍ‡Ì‡Ì‡ ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇, ÇäãûóÖíÖ Éé ÔË Smart Touch
ÎÓ„Ó Ì‡ ÍÓÔÛÒ‡ ̇ χ¯Ë̇ڇ, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ
ËÁËÒÍ‚‡ ÓÚ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ.
■ á‡Ú‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ Û‰‡.
á‡Ïfl̇ڇ ̇ ÌflÍÓË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ì‡
ÒχÚÙÓ̇ ‚Ë (̇Ô. Á‡‰ÂÌ Í‡Ô‡Í,
·‡ÚÂËfl Ë ‰.) Ò ÌÂÓË„Ë̇ÎÌË Ú‡ÍË‚‡,
ÏÓÊ ‰‡ ‰‡‰Â ÓÚ‡ÊÂÌË ‚˙ıÛ NFC
‡ÚÂ̇ڇ, Ô˜ÂÈÍË
̇
ˆflÎÓÒÚÌÓÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
̇
ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ.
ìÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ë ÍÓÌÚÓ· ̇ χ¯Ë̇ڇ
˜ÂÁ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ò‡ÏÓ
˜ÂÁ ◊ÔË·ÎËʇ‚‡Ì”: Á‡ÚÓ‚‡ Ì Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ Ò ËÁ‚˙¯Ë ÓÚ ‰‡Î˜ (̇Ô.:
ÓÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡fl; ËÁ‚˙Ì Í˙˘‡Ú‡).
ÅÖãÖÜäà:
èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÒχÚÙÓ̇ ÒË Ú‡Í‡ ˜Â NFC
‡ÌÚÂ̇ڇ ̇ „˙·‡ ‰‡ Ò˙‚Ô‡‰‡ Ò
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÎÓ„ÓÚÓ Ì‡ Smart
Touch ̇ Û‰‡.
9
íÄÅãàñÄ çÄ èêéÉêÄåàíÖ
éÔËÒ‡ÌËÂ
èÓ„‡Ï‡
àÌÚÂÌÁ˂̇
ljÌ˙Ê ‰Ì‚ÌÓ – Á‡ ÒËÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË Ò˙‰Ó‚Â, ÔÂÒÚÓflÎË
‚ χ¯Ë̇ڇ ˆflÎ ‰ÂÌ.
ìÌË‚ÂÒ‡Î̇
ljÌ˙Ê ‰Ì‚ÌÓ – Á‡ ÌÓχÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË Ò˙‰Ó‚Â,
ÔÂÒÚÓflÎË ‚ χ¯Ë̇ڇ ˆflÎ ‰ÂÌ.
ÖÍÓ
èÓ„‡Ï‡ Á‡ ÌÓχÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌË Ò˙‰Ó‚ (̇È-ÂÙÂÍÚ˂̇
ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ÍÓÌÒÛχˆËfl ̇ ÂÌÂ„Ëfl Ë ‚Ó‰‡).
èÓ„‡Ï‡Ú‡  Òڇ̉‡ÚËÁË‡Ì‡ ÔÓ EN50242.
Rapid 29’
ᇠËÁÏË‚‡Ì ̇ Á‡Ï˙ÒÂÌË Ò˙‰Ó‚Â, ‚‰̇„‡ ÒΉ
ı‡ÌÂÌÂ. ä‡Ô‡ˆËÚÂÚ Ì‡ Á‡Âʉ‡ÌÂ: 6 ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ Ò˙‰Ó‚Â.
è‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
ËÁÏË‚‡ÌÂ
ä‡ÚÍÓ Ì‡ÍËÒ‚‡Ì ̇ Á‡‰ÂÌËÚ ‚ χ¯Ë̇ڇ Ò˙‰Ó‚Â,
‰Ó͇ÚÓ ÒÚ „Ó‰ÓÚ‚Ë ‰‡ Á‡‰ËÚ ̇Ô˙ÎÌÓ Ï‡¯Ë̇ڇ.
ÄÍÚË‚Ë‡ÈÚ Smart Touch ÂÊËχ, Á‡ ‰‡ ‰‡‰ÂÚÂ
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë ÏÂÊ‰Û Û‰‡ Ë Candy
simply-Fi èËÎÓÊÂÌËÂÚÓ. èÂ‰Ë Ô˙‚ÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇
ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ, Ú‡ÁË ÔÓÁˈËfl ˘Â ·˙‰Â Á‡ÂÚ‡ ÓÚ ÔÓ„‡Ï‡
àÌÚÂÌÁ˂̇.
èÓ„‡Ï‡ Ò Ì‡ÍËÒ‚‡ÌÂ
ᇠÔÓ„‡ÏËÚÂ Ò Ì‡ÍËÒ‚‡ÌÂ,  ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚ ‚ÚÓ‡ ‰ÓÁ‡ ÔÂÔ‡‡Ú (χÍÒ.10 „.) ‰ËÂÍÚÌÓ ‚
Ò˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ.
10
•
••••
60°C
•••••
•
45°C
•
170
ÑÄ
ÑÄ
50°C
•
29
ÑÄ
N/A
5
ÑÄ
N/A
75°C
• • •
130
ÑÄ
ÑÄ
•
•
120
ÑÄ
ÑÄ
•
N/A = éèñàüíÄ çÖ Ö çÄãàóçÄ
11
íÓÔÎÓ ËÁÔ·͂‡Ì Ò
ÔÂÔ‡‡Ú Á‡ ·ÎflÒ˙Í
(„·̈)
ÇÚÓÓ ËÁÔ·͂‡ÌÂ
àÁÔ·͂‡ÌÂ
ÅÛÚÓÌ "EXPRESS"
(ÖÍÒÔÂÒÌÓ)
•
ÅÛÚÓÌ "éíãéÜÖç
ëíÄêí"
••••
ë˙Ò ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡ (15Óë)
- íÓÎÂ‡ÌÒ ± 10% -
••••• •
éÒÌÓ‚ÌÓ ËÁÏË‚‡ÌÂ
ëÚÛ‰ÂÌÓ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
ÏËÂÌÂ
íÓÔÎÓ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
ÏËÂÌÂ
äÓÌÚÂÈÌÂ‡ Á‡ ÒÓÎ
èÂÔ‡‡Ú Á‡ ·ÎflÒ˙Í
èÓ˜ËÒÚÂÌ ÎË Â ÙËÎÚ˙‡
èÂÔ‡‡Ú Á‡ ÏËÂÌÂ
èÂÔ‡‡Ú Á‡ ̇ÍËÒ‚‡ÌÂ
(è‰‚‡ËÚÂÎÓ ËÁÏË‚‡ÌÂ)
èÓ‚ÂÂÚÂ
èÓ„‡Ï‡ Ò˙‰˙ʇÌËÂ
èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ
Ç ÏËÌÛÚË
ëÔˆˇÎÌË
ÙÛÌ͈ËË
ëàëíÖåÄ áÄ éåÖäéíüÇÄçÖ çÄ
ÇéÑÄíÄ
* ÑÂ͇ΈËÙË͇ÚÓ˙Ú Â „ÛÎË‡Ì Ù‡·˘ÌÓ
̇ ÌË‚Ó 3, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÓ‚‡  ̇È-˜ÂÒÚÓ
Ò¢‡Ì‡Ú‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Ú‚˙‰ÓÒÚ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡.
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚ˉ‡ ̇ ‚Ó‰‡Ú‡ Úfl Ò˙‰˙ʇ
‡Á΢ÌË ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‚‡Ó‚ËÍ Ë ÏËÌÂ‡ÎË, ÍÓËÚÓ
Ò ÓÚ·„‡Ú ‚˙ıÛ Ò˙‰Ó‚ÂÚ ͇ÚÓ ÓÒÚ‡‚flÚ
·ÂÎÂÁÌË͇‚Ë ÔÂÚ̇ ‚˙ıÛ Úflı. äÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ
 ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ÏËÌÂ‡ÎË, ̇ÏË‡˘Ë Ò ‚˙‚
‚Ó‰‡Ú‡, ÚÓÎÍÓ‚‡ Úfl  ÔÓ-Ú‚˙‰‡ ë˙‰ÓÏËflÎ̇ڇ
χ¯Ë̇  Ò̇·‰Â̇ Ò˙Ò ÒËÒÚÂχ Á‡ ÓÏÂÍÓÚfl‚‡ÌÂ
̇ ‚Ó‰‡Ú‡, ÍÓflÚÓ ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÒÔˆˇÎ̇
ÒÓÎ ÓÏÂÍÓÚfl‚‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Á‡ ÏËÂÌ ̇ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ.
ëÚÂÔÂÌÚ‡ ̇ Ú‚˙‰ÓÒÚ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â
ÔÓÎÛ˜Â̇ ÓÚ ‚‡¯‡Ú‡ ÙËχ Á‡ ‚Ó‰ÓÒ̇·‰fl‚‡ÌÂ.
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ ̇ Ú‚˙‰ÓÒÚ,
„ÛÎË‡ÈÚ ‰ÂÍÓΈËÙË͇ÚÓ‡ ͇ÍÚÓ ÒΉ‚‡:
ÇÄÜçé
àÁÍβ˜ÂÚ ÏËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇ ÔÂ‰Ë ‰‡
ÒÚ‡ÚË‡Ú Ôӈ‰Û‡Ú‡.
1. äÓ„‡ÚÓ ÏËflÎ̇ڇ  ËÁÍβ˜Â̇, ̇ÚËÒÌÂÚ Ë
Á‡‰˙ÊÚ ̇ÚËÒÌ‡Ú ·ÛÚÓ̇ "àáÅêÄçÄ
èêéÉêÄåÄ" Á‡ ÌflÍÓÎÍÓ ÒÂÍÛÌ‰Ë Ë
‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ
"ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.) (˘Â ˜ÛÂÚ Í‡Ú˙Í
Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î).
ê„ÛÎË‡Ì ̇ ‰Â͇ΈËÙË͇ÚÓ‡
åËflÎ̇ڇ χ¯Ë̇  ӷÓÛ‰‚‡Ì‡ Ò Â‰ËÌ
‰Â͇ΈËÙË͇ÚÓ, ÍÓÈÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË ÒÔˆˇÎ̇
„ÂÌÂË‡˘‡ ÒÓÎ Á‡ ÏËflÎÌË Ï‡¯ËÌË,
ÓÒË„Ûfl‚‡ ‚Ó‰‡ ·ÂÁ ͇ΈËÈ (ÓÏÂÍÓÚÂ̇) Á‡
ÏËÂÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙‰Ó‚ÂÚÂ. ÑÂ͇ΈËÙË͇ÚÓ˙Ú ÏÓÊÂ
‰‡ ‡·ÓÚË Ò ‚Ó‰‡ Ò Ú‚˙‰ÓÒÚ ‰Ó 90°fH (ÙÂÌÒ͇
ÒÚÂÔÂÌ) ËÎË 50°dH (ÌÂÏÒ͇ ÒÚÂÔÂÌ) ˜ÂÁ 6 ÌË‚‡
̇ „ÛÎË‡ÌÂ.
2. ᇉ˙ÊÚ ̇ÚËÒÌ‡Ú ·ÛÚÓÌ "àáÅêÄçÄ
èêéÉêÄåÄ" Á‡ ÓÍÓÎÓ 5 ÒÂÍÛ̉Ë, ‰Ó͇ÚÓ
˜ÛÂÚ Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î. çflÍÓË ÓÚ Ë̉Ë͇ÚÓËÚÂ
"àáÅéê èêéÉêÄåÄ" ˘Â Ò‚ÂÚ̇Ú. íÂ
ÔÓ͇Á‚‡Ú ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡
‰Â͇ΈËÙË͇ÚÓ‡.
Ç ‰‡‰Â̇ڇ Ú‡·Îˈ‡ ˘Â ̇ÏÂËÚ ÌË‚ÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ ̇ ‚Ó‰‡Ú‡ ‚˙‚ LJ¯‡Ú‡ ÁÓ̇ Ë
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚ ӷflÒÌÂÌËfl Á‡ „ÛÎË‡ÌÂ:
Ó
dH
(ÌÂÏÒ͇
ÒÚÂÔÂÌ)
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇
„ÂÌÂË‡˘‡
‡ ÒÓÎ
ç‡ÒÚÓÈ͇
0
0-5
0-3
çÖ
çflχ Ë̉Ë͇ÚÓ̇
Ò‚ÂÚÎË̇
1
6-15
4-9
ÑÄ
à̉Ë͇ÚÓ 1
2
16-30 10-16
ÑÄ
à̉Ë͇ÚÓË 1, 2
*3
31-45 17-25
ÑÄ
à̉Ë͇ÚÓË 1, 2, 3
4
46-60 26-33
ÑÄ
à̉Ë͇ÚÓË 1, 2, 3,
4
5
61-90 34-50
ÑÄ
à̉Ë͇ÚÓË 1, 2, 3,
4, 5 (ÏË„‡˘Ë)
çË‚Ó
Ó
fH
(ÙÂÌÒ͇
ÒÚÂÔÂÌ)
í‚˙‰ÓÒÚ Ì‡
‚Ó‰‡Ú‡
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ÓÚÌÓ‚Ó Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÌË‚Ó
̇ ‰Â͇ΈËÙË͇ÚÓ‡: ÔË ‚ÒflÍÓ Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇, ˘Â Ò‚ÂÚ‚‡ ÔÓ Â‰ËÌ Ë̉Ë͇ÚÓ (ÌË‚ÓÚÓ
̇ ‰Â͇ΈËÙË͇ÚÓ‡ ˘Â ·˙‰Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÓÚ
·Ófl ̇ Ò‚ÂÚ¢ËÚ Ë̉Ë͇ÚÓË). ᇠÌË‚Ó 0
‚Ò˘ÍË Ò‚ÂÚÎËÌÌË Ë̉Ë͇ÚÓË ˘Â Ò‡
ËÁÍβ˜ÂÌË.
4. àÁÍβ˜ÂÚ χ¯Ë̇ڇ ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ
"ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.).
ÇçàåÄçàÖ!
èË ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ͇Í˙‚ÚÓ Ë ‰‡ Â
ÔÓ·ÎÂÏ, ËÁÍβ˜ÂÚ χ¯Ë̇ڇ ͇ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌ "ON/OFF" (ÇÍÎ./àÁÍÎ.) Ë
ÒÚ‡ÚË‡ÈÚ Ôӈ‰Û‡Ú‡ ÓÚ̇˜‡ÎÓ
(ëíöèäÄ 1).
12
Felicitari!
SERVICE SI GARANTIE
Va multumim ca ati ales acest produs
Candy; este o masina de spalat vase
ce garanteaza performantele ridicate
si fiabilitate.
Candy produse o gama larga de
aparate de uz casnic: masini de
spalat vase, uscatoare, cuptoare cu
microunde, cuptoare si plite, frigidere
si congelatoare.
Solicitati dealer-ului dumneavoastra
catalogul cu gama completa de
produse Candy. Cititi cu atentie acest
manual
de
utilizare
deoarece
furnizeaza informatii importante privind
instalarea si utilizarea in siguranta a
masinii de spalat vase, precum si
informatii privind intretinerea acesteia
si sfaturi pentru obtinerea celor mai
bune rezultate.
Va rugam sa pastrati acest manual
pentru referinte ulterioare.
Pentru detalii referitoare la termenul de
garantie si la conditiile de acordare a
garantiei, va rugam sa cititi certificatul
de garantie care v-a fost inmanat
impreuna cu acest produs.
Va rugam sa pastrati certificatul de
garantie impreuna cu factura si
chitanta, pentru a face dovada
cumpararii acestui produs in cazul in
care va fi necesar sa apelati la ajutorul
unui centru de service autorizat pe
perioada garantiei.
13
DESCRIEREA PANOULUI DE CONTROL
A
B
C
D
E
Buton "PORNIT / OPRIT"
F
G
H
Indicator ”REUMPLERE SARE”
I
Indicatoare ”STARE PROGRAM” /
”START ÎNTRZIAT”
Buton optiune "RESETARE" pentru
indicator ”REUMPLERE SARE”.
L
Indicatoare "SELECTARE
OPTIUNE”
Buton ”START/RESETARE”
(activare/anulare program)
M
N
Ghid programe
Buton "SELECTARE PROGRAM"
Buton "START ÎNTRZIAT"
Buton "EXPRES"
Indicatoare "SELECTARE
OPTIUNE”
Zona SMART TOUCH
DIMENSIUNI
Cu suprafata de lucru
Fara suprafata de lucru
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
Latime x Înaltime x Adâncime (cm)
Adâncime cu usa deschisa (cm)
DATOS TÉCNICOS
Capacitate asezare EN 50242
Capacitate cu recipiente si farfurii
Presiune de alimentare cu apa (MPa)
13
8 seturi
Min. 0,08 - Max. 0,8
Vezi placuta cu date tehnice
Siguranta / Alimentare / Voltaj
CONSUM (programele principale)*
Program
Energie (kWh)
Apa (L)
2,08
20,5
1,53
14,5
1,04
12
0,73
9
Consumul în modul oprit si modul stand-by: 0,45 W/ 0,45 W
*Valorile au fost masurate în laboratoare de testare, în conformitate cu standardul european EN 50242
(consumul poate varia în functie de modul de utilizare)
INTENSIV
UNIVERSAL
ECO
RAPID 29'
14
SELECTAREA PROGRAMULUI
SI FUNCTII SPECIALE
IMPORTANT
Un program care este în derulare
poate fi întrerupt fara deschiderea
usii
prin
apasarea
butonului
"PORNIT / OPRIT". În acest caz,
apasati butonul "PORNIT / OPRIT"
din nou pentru a reporni programul
din punctul unde a fost oprit.
(utilizati ghidul de programe)
Setarea programului
■ Deschideti usa si asezati vasele
murdare în interiorul masinii de spalat.
■ Apasati butonul "PORNIT / OPRIT" timp
de aproximativ 2 secunde. Pe afisaj vor
apare doua linii.
ATENTIE!
Daca deschideti usa în timpul etapelor de uscare, se va auzi un semnal
sonor pentru a va avertiza ca prgramul înca nu este finalizat.
■ Pentru a selecta un program, apasati
butonul „SELECTARE PROGRAM”.
■ Daca doriti sa selectati o optiune,
apasati butonul corespunzator (indicatorul
luminos se va aprinde).
Butoanele pentru optiuni pot fi
selectate sau deselectate în interval
de un minut de la începerea
programului.
■ Apasati butonul “START” (indicatorul
luminos corespunzator programului
selectat se opreste din clipit si ramâne
aprins).
Schimbarea unui program în
derulare
■ Dupa închiderea usii, se va auzi un semnal sonor si programul va porni automat.
Pe afisaj va apare timpul ramas pâna la
finalizarea programului.
Pentru a modifica sau a anula programul în
derulare, procedati în felul urmator:
■ Mentineti apasat circa 3 secunde
butonul "RESETARE".
Se aud câteva semnale sonore si
indicatoarele luminoase ale programului
se aprind si se sting individual, pe rând.
În interval de un minut de la pornirea
programului, poate fi selectat un alt
program prin apasarea butonului
„SELECTARE PROGRAM”.
■ Programul utilizat va fi anulat si toate
indicatoarele luminoase ale programului
clipesc.
Întreruperea programului
■ În acest moment poate fi setat un nou
program.
Nu este recomandabil sa deschideti usa în
timpul unui program, în special în timpul
primei spalari sau în timpul clatirii fierbinti
finale. Totusi, daca usa este deschisa în
timpul unui program (de exemplu pentru a
adauga vase) masina se va opri automat
Închideti usa, fara a apasa niciun buton.
Programul de spalare va continua de unde
a fost întrerupt.
ATENTIE!
Înainte de a porni un program nou,
trebuie sa verificati daca mai exista
detergent în dozator. Daca este
nevoie, adaugati detergent.
15
Buton ”RESETARE” pentru indicator
”ADAUGARE SARE”
Derularea programului
În timpul derularii programului indicatorul
luminos corespunzator ramâne aprins si
cele trei indicatoare luminoase pentru
”STARE PROGRAM” ( SPALARE
,
CLATIRE
si USCARE
) se aprind
individual si pe rând, pentru a indica faza
actuala.
Dupa ce adaugati sare de dedurizare în
recipient, trebuie sa mentineti apasat acest
buton timp de câteva secunde, pâna când
indicatorul luminos se stinge.
ATENTIE!
Daca apasati butonul de resetare fara
sa reumpleti recipientul pentru sare
de dedurizare, va influenta functionarea corecta a indicatorului pentru
sarea de dedurizare.
Daca apare o întrerupere de alimentare
cu energie electrica în timp ce masina
de spalat vase functioneaza, programul
selectat va fi memorat iar atunci când
se reia alimentarea cu energie electrica
se va continua de unde a fost oprit.
IMPORTANT
Pentru a se asigura functionarea
corespunzatoare a indicatorului
luminos pentru sarea de dedurizare,
trebuie sa reumpleti întotdeauna
complet recipientul pentru sare de
dedurizare.
Încheierea programului
Se va auzi o alarma sonora timp de 5
secunde (daca nu este oprit sonorul) de 3
ori la intervale de 30 de secunde pentru a
anunta faptul ca s-a încheiat programul.
Masina de spalat se va opri automat.
Buton „START INTARZIAT”
Butoane optiuni
Prin apasarea acestui buton timpul pentru
începerea programului poate fi amânat cu
3, 6 sau 9 ore.
Buton „EXPRESS”
Pentru a seta optiunea start întârziat, procedati astfel:
Prin apasarea acestui buton se obtine o
reducere cu circa 25% a consumului de
energie si a duratei programului (în functie
de programul selectat). De asemenea, se
reduce temperatura apei pentru spalare si
durata de uscare din timpul clatirii finale.
Aceasta optiune este recomandata pentru
spalarea vaselor cu grad redus de
murdarire sau pentru vase care sunt
umezite si care nu au reziduuri alimentare
foarte uscate, precum si pentru obtinerea
unor rezultate mai bune la uscare. Va
recomandam sa lasati usa masinii de
spalat întredeschisa dupa finalizarea
programului, pentru a permite circulatia
naturala a aerului în interiorul masinii de
spalat vase.
■ Alegeti programul prin apasarea butonului ”SELECTARE PROGRAM”.
■ Apasati butonul „START ÎNTRZIATT”
(de fiecare data când apasati butonul
pornirea programului este întârziata cu
3, 6 sau 9 ore si se aprind indicatoarele
luminoase corespunzatoare).
■ Pentru a începe numaratoarea inversa,
apasati butonul „START” (indicatorul
luminos corespunzator timpului setat
începe sa clipeasca)
Daca este setata întârzierea programului
cu 9 ore, indicatorul luminos pentru 6h va
clipi dupa 3 ore si apoi indicatorul pentru
3h va clipi dupa 6 ore.
Indicator adaugare sare de
dedurizare
Acest model este prevazut cu un indicator
luminos pe panoul de control care se aprinde în momentul în care trebuie sa adaugati sare de dedurizare.
Aparitia de pete albe pe vase indica în mod
normal faptul ca trebuie sa umpleti recipientul pentru sare de dedurizare.
La finalul ultimelor 3 ore (la finalul
numaratorii inverse) indicatorul luminos 3h
nu va mai clipi si ramâne aprins pentru a
indica faptul ca faza de spalare si
programul vor începe automat.
16
În cazul în care numaratoarea inversa nu
s-a finalizat, puteti sa modificati sau sa
anulati pornirea întârziata si selectati un alt
program sau selectati/deselectati butonul
pentru optiuni. Procedati astfel:
4. Apasati acelasi buton din nou: cele 3
indicatoare luminoase (care indica faptul
ca alarma este dezactivata) încep sa
clipeasca (pentru a indica faptul ca
alarma este dezactivata).
■ Mentineti apasat butonul „RESETARE”
cel putin 3 secunde.
Se aud câteva semnale sonore si indicatoarele luminoase ale programului se
aprind si se sting individual, pe rând.
5. Opriti masina de spalat prin apasarea
butonului „PORNIT/OPRIT” pentru a
confirma noua setare.
■ Optiunea start întârziat si programul
selectat vor fi anulate.
Indicatoarele luminoase ale programului
clipesc.
Pentru a activa din nou alarma, procedati la
fel.
■ Apasati butonul „START ÎNTRZIATT”
pentru a seta un alt interval de timp
pentru întârzierea programului (indicatorul
luminos corespunzator se aprinde).
Memorarea ultimului program
utilizat
Pentru a memora ultimul program utilizat,
procedati astfel:
■ Puteti sa setati un nou program dupa
modificarea sau anularea duratei de
timp pentru startul întârziat sau puteti sa
selectati ssau deselectati un buton
pentru optiuni.
IMPORTANT
Masina de spalat trebuie sa fie
ÎNTOTDEAUNA oprita înainte de a
efecta aceasta operatiune
Oprirea sonorului pentru alarma
de finalizare a programului
1. Tineti apasat butonul „SELECTARE
PROGRAM” si în acelasi timp porniti
masina de spalat prin apasarea
butonului „PORNIT/OPRIT” (se va auzi
un scurt semnal sonor).
Sunetul alarmei pentru încheierea
programului poate fi oprit în felul urmator:
2. Tineti apasat butonul „SELECTARE
PROGRAM” cel putin 30 de secunde
(în acest interval de timp, se vor auzi 3
semnale sonore).
IMPORTANT
Masina de spalat trebuie sa fie
ÎNTOTDEAUNA oprita înainte de a
efectua aceasta operatiune.
3. Eliberati butonul când se aude cel de
al TREILEA semnal sonor (toate
indicatoarele luminoase clipesc).
1. Tineti apasat butonul „SELECTARE
PROGRAM” si în acelasi timp porniti
masina de spalat prin apasarea
butonului „PORNIT/OPRIT” (se va auzi
un scurt semnal sonor).
4. Apasati din nou acelasi buton: indicatorul
luminos care clipeste (memorare
dezactivata) nu mai clipeste si ramâne
aprins (memorare activata).
2. Tineti apasat butonul „SELECTARE
PROGRAM” cel putin 15 secunde (în
acest interval de timp se vor auzi 2
semnale sonore).
3.
5. Opriti masina de spalat prin apasarea
butonului „PORNIT/OPRIT” pentru a
confirma noua setare.
Eliberati butonul când se aude
al doilea semnal sonor (se aprinde
indicatorul luminos pentru „SELECTARE
PROGRAM”).
Pentru a dezactiva functia de memorare,
respectati aceeasi procedura.
17
Semnale de eroare
IMPORTANTE
Aceasta masina de spalat vase este
prevazuta cu un dispozitiv de
siguranta antiinundare care, în caz de
probleme, evacueaza apa în exces.
În cazul în care apar probleme de
functionare sau erori în timpul derularii unui
program, indicatorul luminos corespunzator
programului respectiv va clipi rapid si se
aude un semnal sonor de alarma.
În astfel de situatii, opriti functionarea
masinii de spalat prin apasarea butonului
„PORNIT/OPRIT”.
ATENTIE!
Pentru a asigura o buna utilizare a
dispozitivului de siguranta împotriva
inundatiei, este recomandabil ca
masina de spalat sa nu fie înclinata în
timpul utilizarii. Daca este nevoie sa
înclinati masina de spalat vase,
asigurati-va de faptul ca programul
de spalare s-a încheiat iar în interior
nu se mai afla apa.
Dupa ce va asigurati ca robinetul pentru
alimentare cu apa este deschis, furtunul
de evacuare nu este îndoit si sifonul sau
filtrele nu sunt blocate, setati din nou
programul selectat.
În cazul în care problema persista, luati
legatura cu un centru de service autorizat.
18
■ Statisticile mele – Statistici cu privire la
spalare si recomandari pentru eficientizarea utilizarii masinii.
SMART TOUCH
Acest produs este prevazut cu tehnologie
Smart Touch ce permite interactionarea,
prin intermediul aplicatiilor, cu telefoanele
cu sisteme de operare Android si
prevazute cu functia NFC (Near Field
Communication).
Pentru detalii cu privire la functiile
Smart Touch, vizalizati App în modul
DEMO sau accesati:
www.candysmarttouch.com
■ Descarcati pe telefonul dumneavoastra
aplicatia Candy simply-Fi.
Aplicatia Candy simply-Fi este
disponibila pentru telefoanele cu
sistem de operare Android si iOS,
pentru tablete si smartphone. Puteti
interactiona cu masina de spalat si
puteti beneficia de potentialul oferit
de Smart Touch doar cu ajutorul
telefoanelor prevazute cu tehnologie
NFC, în functie de urmatorul tabel:
Smartphone Android
cu tehnologie NFC
Interactiune cu
masina + continut
Smartphone Android
fara tehnologie NFC
Doar continut
Tableta Android
Doar continut
iPhone Apple
Doar continut
iPad Apple
Doar continut
CUM SA UTILIZATI SMART
TOUCH
PRIMA DATA – Înregistrarea masinii
■ Accesati meniul "Setari" de pe telefonul
cu Android si activati functia NFC din
meniul "Wireless & Networks".
În functie de modelul telefonului si
versiunea sistemului Android, procesul de activare NFC poate varia.
Vezi manualul telefonului smartphone pentru mai multe detalii.
■ Puneti aparatul în functiune si activati
modul "Smart Touch" prin selectarea
programului "P3", apoi apasati butonul
"Express".
■ Deschideti aplicatia, creati un profil si
înregistrati aplicati urmând instructiunile
de pe telefon sau din ghidul "Ghidul
Rapid" atasat de masina de spalat.
FUNCTII
Principalele functii
utilizarea App sunt:
disponibile
prin
■ sistent vocal – Un ghid care va asista în
alegerea programului ideal, prin
specificarea a numai trei caracteristici
(vase, nivel încarcare, grad murdarire).
Mai multe intrebari, informatii si
videoclipuri pentru o înregistrare
usoara veti gasi pe:
www.candysmarttouch.com/how-to
■ Programe – Pentru a selecta si activa
programe noi de spalare suplimentara.
■ Întretinere inteligenta – Setari avansate,
Duritatea apei, "Verificare inteligenta",
Curatare filtru si probleme în functionare.
19
DATA VIITOARE – Utilizare periodica
Daca nu cunosti pozitia antenei
NFC, misca circular incet telefonul
deasupra logo-ului Smart Touch
pana cand Aplicatia confirma
conexiunea. Pentru ca transferul de
date sa se realizeze cu succes este
esential SA TII TELEFONUL PE
MASINA
IN
CELE
CATEVA
SECUNDE ALE PROCEDURII; un
mesaj pe dispozitiv te va informa cu
privire la rezultatul corect al
operatiunii si iti va recomanda
indepartarea telefonului.
■ De fiecare data când doriti sa controlati
aparatul prin intermediul App, mai întâi
trebuie sa activati modul Smart Touch
prin pornirea aparatului, selectati
programul "P3", apoi apasati butonul
"Express".
■ Asigura-te ca ai deblocat ecranul
telefonului (din modul stand-by) si ca ai
activat functia NFC; in caz contrar te
rugam sa urmezi pasii mentionati anterior.
■ Daca doriti sa activati un program de
spalare, puneti vasele în masina de spalat si adaugati detergentul.
Husele groase sau autocolantele
metalice de pe telefon pot afecta
transmisia de date dintre masina
si telefon. Daca este nevoie,
îndepartati-le.
■ Selectati functia dorita din App (ex.:
activarea unui program, faza "Verificare
inteligenta", actualizare statistici,
etc…).
■ Urmeaza instructiunile de pe ecranul
telefonului, POZITIONEAZA-L PE
logo-ul Smart Touch de pe masina,
atunci cand Aplicatia solicita acest lucru.
Inlocuirea anumitor elemente ale
smartphone-ului
(ex.
carcasa,
baterie, etc.) cu piese care nu sunt
originale poate duce la indepartarea
antenei NFC, impiedicand functionarea
corecta a Aplicatiei.
■ Închideti usa masinii de spalat vase.
Administrarea si controlul masinii
prin intermediul aplicatiei este
posibila doar din apropiere: de
aceea, nu este posibila operarea de
la distanta (de exemplu: din alta
camera, din afara casei).
OBSERVATII:
Asezati telefonul în asa fel încât
antena NFC de pe spate sa
corespunda cu logo-ul Smart Touch
de pe masina de spalat.
20
UNITATE PENTRU
DEDURIZAREA APEI
* Unitatea pentru dedurizarea apei
este setata din fabrica la nivelul 3,
potrivit pentru majoritatea utilizatorilor.
În functie de sursa de alimentare, apa
contine diferite cantitati de calcar si
minerale care se depun pe vase lasând
urme pe acestea.
Cu cât este mai mare nivelul de minerale
din apa, cu atât este mai dura apa. Masina
de spalat este prevazuta cu o unitate
pentru dedurizarea apei, care prin
intermediul utilizarii unei sari regenatoare
speciale, furnizeaza apa dedurizata pentru
spalarea vaselor.
Gradul de duritate al apei poate fi obtinut
de la compania de furnizare a apei.
În functie de gradul de duritate al apei,
reglati unitatea de dedurizare în felul
urmator:
IMPORTANT
Masina de spalat trebuie sa fie
întotdeauna oprita înainte de a
efectua aceasta operatiune.
1. Mentineti apasat butonul „SELECTARE
PROGRAM” si simultan porniti masina
de spalat prin apasarea butonului
„PORNIT/OPRIT” (se aude un semnal
sonor scurt).
Reglarea duritatii apei
Setarea
nivelului de
dedurizare
Fara indicator
luminos
Indicator
luminos 1
Indicatoare
luminoase1,2
Indicatoare
luminoase
1,2,3
0
0-5
1
6-15
0-3
4-9
2
16-30 10-16 SI
*3
31-45 17-25 SI
Nivel
ºdH
(grade
germane)
NO
ºfH
(grade
franceze)
Duritate apa
Utilizare sare
dedurizare
Unitatea de dedurizare poate trata apa cu o
duritate de pâna la 90˚fH (gradatie franceza)
sau 50˚dH (gradatie germana) prin
intermediul a 6 setari diferite.
Tabelul de mai jos prezinta diferite grade
de duritate pentru apa cu setarile
corespunzatoare pentru unitatea de dedurizare.
SI
4
46-60 26-33 SI
Indicatoare
luminoase
1,2,3,4
5
61-90 34-50 SI
Indicatoare
luminoase
1,2,3,4,5
2. Tineti apasat butonul “SELECTARE
PROGRAM” cel putin 5 secunde,
PANA se aude un semnal sonor. Unele
indicatoare pentru “SELECTARE
PROGRAM” se aprind pentru a indica
nivelul actual setat pentru duritatea
apei.
3. Apasati acelasi buton din nou pentru a
selecta nivelul dorit pentru duritatea
apei: de fiecare data când apasati
butonul, se aprinde un indicator luminos
(nivelul de setare pentru duritate este
indicat de numarul de indicatoare
luminoase aprinse). Pentru nivelul 0
sunt stinse toate indicatoarele.
4. Opriti masina de spalat si apasati
butonul “PORNIT/OPRIT” pentru a
confirma noua setare.
ATENTIE!
În cazul în care apar probleme,
opriti masina de spalat prin apasarea
butonului
„PORNIT/OPRIT”
si
repetati procedura de la început
(PASUL 1).
21
GHID PROGRAME
Descriere
Program
O data pe zi – pentru vase foarte murdare si
pentru alte vase care au fost strânse pe parcursul zilei, pentru a fi spalate.
Intensiv
Universal
O data pe zi – pentru vase foarte murdare si
pentru alte vase care au fost strânse pe parcursul zilei, pentru a fi spalate.
Eco
Program pentru reducerea consumului de
energie, adecvat pentru vase cu grad normal
de murdarire (cel mai eficient program în
ceea ce priveste consumul de energie si
apa).
Program standard pentru EN 50242.
Rapid 29’
Spalare rapida pentru vase care vor fi spalate imediat dupa utilizare. Pentru vase de la 6
persoane.
Prespalare
Prespalare scurta cu apa rece pentru vase
care vor fi pastrate în masina de spalat vase
pâna la umplerea acesteia.
Activati modul Smart Touch pentru a permite
interactiunea dintre aparat si aplicatia Candy
simply-Fi. Înainte de prima utilizare cu
aplicatia, aceasta pozitie va fi ocupata de
programul Intensiv.
Spalare cu prespalare
Pentru programele cu prespalare, se recomanda sa adugati o a doua doza de detergent (max.
10g ) direct în masima de spalat vase.
22
•
••••
60°C
•••••
•
45°C
•
170
50°C
•
29
DA
5
DA N/A
75°C
• • •
130
DA
DA
•
•
120
DA
DA
DA DA
•
N/A = optiunea nu este disponibila
23
Clatire cu apa calda si
cu agent de clatire
A doua clatire cu apa
rece
Prima clatire cu apa
rece
Buton „EXPRESS”
•
Buton „
START ÎNTRZIAT”
••••
Spalare cu apa rece
(15ºC)* –
Toleranta ±10%
••••• •
Spalare principala
Prespalare cu apa
rece
Prespalare cu apa
calda
Verificare recipient
pentru sare de
Verificare recipient
pentru agent de clatire
Curatare filtru
Detergent pentru
spalare
Detergent pentru
înmuiere (prespalare)
Verificari
Etapele programului
Durata
medie în
minute
Butoane functii
speciale
disponibile
N/A
VáÏen˘ zákazník,
ZÁRUKA
ìakujeme vám, Ïe ste si vybrali
domáci spotrebiã CANDY, kvalitnú
um˘vaãku riadu, ktorá zaruãuje vysokú
kvalitu, v˘borné úÏitkové vlastnosti a
spoºahlivosÈ.
Tento v˘robok podlieha záruãn˘m
podmienkam v lehotách uveden˘ch na
záruãnom liste, ktor˘m je vybaven˘.
Potvrdenie o záruke musíte odloÏiÈ,
náleÏit˘m spôsobom vyplnené, aby
mohlo byÈ predloÏené v mieste
autorizovaného servisného strediska, v
prípade potreby zásahu, spoloãne s
dokladom o zakúpení vydan˘m
predajcom v ãase zakúpenia.
CANDY vyrába aj ìal‰ie druhy
domácich
spotrebiãov
ako
sú
automatické práãky, práãky so
su‰iãkou, kombinované kuchynské
sporáky, mikrovlnné rúry, rúry a
odsávaãe pár, chladniãky a mrazniãky.
PoÏiadajte vá‰ho predajcu, aby vás
informoval o sortimente t˘chto
v˘robkov dováÏan˘ch do Slovenskej
republiky.
ÚVOD
Preãítajte si pozorne tento návod na
obsluhu, pretoÏe obsahuje dôleÏité
pokyny pre bezpeãnú in‰taláciu, pouÏívanie a údrÏbu
a taktieÏ uÏitoãné rady pre dosiahnutie
najlep‰ích v˘sledkov pri pouÏívaní tejto
um˘vaãky.
OdloÏte si tento návod pre prípadné
pouÏitie v budúcnosti.
24
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV
A
B
C
Tlaãidlo „ON/OFF“
G
Kontrolka „NEDOSTATOK SOLI“
Tlaãidlo „VOªBA PROGRAMU“
H
Kontrolka „VOªBA DOPLNKOV¯CH
FUNKCIÍ“
D
Tlaãidlo doplnkov˘ch funkcií
„EXPRESS“
I
Kontrolky „FÁZA PROGRAMU“/
Doba „ODLOÎENÉHO ·TARTU“
E
F
Tlaãidlo „RESET“ pre kontrolku
L
Kontrolky „VOªBA PROGRAMU“
M
Popis programov
N
OblasÈ SMART TOUCH
Tlaãidlo „ODLOÎEN¯ ·TART“
Tlaãidlo „·TART“/„RESET“
(spustenie/vynulovanie programu)
Rozmery
S pracovnou doskou
Bez pracovnej dosky
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
·írka x V˘‰ka x Hæbka (cm)
Hæbka s otvoren˘mi dvierkami (cm)
Technické údaje
13 dielna súprava
pre 8 osôb
Min. 0,08 - Max. 0,8
NáplÀ podºa európskych noriem (EN 50242)
Kapacita riadu vrátane hrncov
Tlak vody (MPa)
Istenie / Maximálny príkon / Pripájacie elektrické napätie
Viì v˘robn˘ ‰títok
Spotreba (hlavné programy)*
Program
Energia (kWh)
Voda (l)
2,08
20,5
INTENZÍVNY
1,53
14,5
UNIVERZÁLNY
1,04
12
ECO
0,73
9
RAPID 29'
Spotreba energie vo vypnutom reÏime a v zapnutom reÏime: 0,45 W/0,45 W
* Hodnoty namerané v laboratóriu podºa Európskej normy EN 50242 (v beÏnej prevádzke sú moÏné
rozdiely).
25
VOªBA PROGRAMOV A
·PECIÁLNYCH FUNKCIÍ
DÔLEÎITÉ
Prebiehajúci program je moÏné
preru‰iÈ bez toho, aby bolo potrebné
otvoriÈ dvierka, staãí stlaãiÈ tlaãidlo
„ON/OFF“. Ak sa má v takom prípade
cyklus spustiÈ od miesta preru‰enia,
opäÈ stlaãte tlaãidlo „ON/OFF“.
Nastavenie programov
■ Otvorte dvierka a vloÏte riad.
■ Stlaãte tlaãidlo „ON/OFF“ na pribliÏne 2
sekundy. V‰etky kontrolky programov
budú blikaÈ.
POZOR!
Ak otvoríte dvierka poãas fázy
su‰enia, zaznie akustick˘ signál ako
upozornenie, Ïe cyklus su‰enia e‰te
neskonãil.
■ Zvoºte program stlaãením tlaãidla
„VOªBA PROGRAMU“.
Indikátor zvoleného programu bude
blikaÈ.
■ Ak si Ïeláte zvoliÈ niektorú z moÏností,
stlaãte príslu‰né tlaãidlo (rozsvieti sa príslu‰ná kontrolka).
MoÏnosti sa môÏu aktivovaÈ a deaktivovaÈ DO jednej minúty od spustenia
programu.
Úprava spusteného programu
■ Stlaãte tlaãidlo „·TART“, kontrolka zvoleného programu prestane blikaÈ a program sa spustí automaticky.
Ak chcete zmeniÈ alebo zru‰iÈ prebiehajúci
program, postupujte nasledujúcim spôsobom
DO jednej minúty od spustenia cyklu,
môÏete stlaãením tlaãidla „VOªBA
PROGRAMU“ zvoliÈ in˘ program.
■ PodrÏte stlaãené tlaãidlo „RESET“ aspoÀ
na 3 sekundy.
Postupne a individuálne znejú niektoré
akustické signály a kontrolky programov sa
rozsvietia a zhasnú.
■ Prebiehajúci program bude zru‰en˘ a
v‰etky kontrolky programov blikajú.
Preru‰enie programu
■ V tejto chvíli je moÏné nastaviÈ nov˘ program.
Neodporúãame otváraÈ dvierka poãas
chodu programu, zvlá‰È uprostred um˘vania a pri závereãnom oplachovaní teplou
vodou.
Ak teda pri spustenom programe otvoríte
dvierka (napr., ak chcete pridaÈ ìal‰í riad),
um˘vaãka sa automaticky zastaví.
Po uzatvorení dvierok, bez stlaãenia
akéhokoºvek tlaãidla, sa cyklus opäÈ spustí od okamihu, keì bol preru‰en˘.
POZOR!
Skôr, ako spustíte nov˘ program,
presvedãte sa, ãi nebol odstránen˘
ãistiaci prostriedok z dávkovaãa. Ak
tam ãistiaci prostriedok nie je, musíte
ho doplniÈ.
26
Tlaãidlo "RESET" pre kontrolku
„NEDOSTATOK SOLI“
Priebeh programu
Poãas programu svieti stálym svetlom
kontrolka zvoleného cyklu a 3 kontrolky
zobrazujúce
„FÁZY
PROGRAMU“
(„UM¯VANIE“
„OPLACHOVANIE“
a
„SU·ENIE“
) sa postupne rozsvietia
pre oznaãenie práve prebiehajúcej fázy
um˘vania.
Po naplnení zásobníka soli musíte stlaãiÈ
toto tlaãidlo na niekoºko sekúnd, pok˘m príslu‰n˘ indikátor nezhasne.
POZOR!
AK stlaãíte tlaãidlo resetovania bez
doplnenia zásobníka soli, ovplyvní to
správnu funkãnosÈ indikátora soli.
V
prípade
preru‰enia
dodávky
elektrického prúdu um˘vaãka riadu
uchováva pamäÈ programu vo fáze, keì
do‰lo k preru‰eniu a program bude
opäÈ pokraãovaÈ od miesta, kde bol
preru‰en˘, hneì ako bude obnovená
dodávka elektrickej energie.
DÔLEÎITÉ
Na zaistenie správnej funkãnosti
indikátora soli MUSÍTE VÎDY ÚPLNE
DOPLNIË ZÁSOBNÍK SOLI.
Koniec programu
5 sekundov˘ akustick˘ signál znie (aj ho
nestlmíte) 3 krát v 30 sekundov˘ch
intervaloch a indikátor programu bliká pre
indikáciu skonãenia um˘vacieho programu.
Um˘vaãka riadu sa automaticky vypne.
Tlaãidlo „ODLOÎEN¯ ·TART“
Toto tlaãidlo umoÏÀuje naprogramovanie
odloÏeného spustenia programu o 3, 6
alebo 9 hodín.
Pre nastavenie odloÏeného ‰tartu um˘vania postupujte nasledujúcim spôsobom:
Tlaãidlo doplnkov˘ch funkcií
■ Zvoºte program tlaãidlom „VOªBA
PROGRAMU“
Tlaãidlo „EXPRESS“
■ Stlaãte tlaãidlo „ODLOÎEN¯ ·TART“
(pri kaÏdom stlaãení môÏete nastaviÈ
odloÏenie ‰tartu um˘vania o 3, 6 alebo 9
hodín, priãom sa stálym svetlom rozsvieti
kontrolka zodpovedajúca zvolenej
dobe).
Toto tlaãidlo umoÏní úsporu ãasu a energie
v priemere o 25% (podºa zvoleného cyklu)
zníÏením koneãného ohrevu vody a ãasu
su‰enia poãas posledného oplachovania.
PouÏitie tlaãidla sa odporúãa veãer, keì nie
je potrebné aby práve umyt˘ riad bol ihneì
dokonale such˘.
Pre lep‰ie su‰enie sa odporúãa, aby ste
nechali na konci cyklu pootvorené dvierka
pre prirodzenú cirkuláciu vzduchu.
■ Pre spustenie odpoãítavania stlaãte
tlaãidlo „·TART“ (kontrolka nastaveného
ãasu zaãne blikaÈ).
V prípade nastavenia odloÏenia ‰tartu o 9
hodín je odpoãítavanie ãasu po 3 hodinách
zobrazené kontrolkou 6 hod a kontrolkou 3
hod po ‰iestich hodinách.
Indikátor doplnenia soli
Tento model je vybaven˘ indikátorom na
ovládacom paneli, ktor˘ sa rozsvieti v
prípade potreby doplnenia zásobníka soli.
V˘skyt bielych ‰kv⁄n na riade je
v‰eobecn˘m varovn˘m signálom, Ïe je
nutné doplniÈ zásobník soli.
Po uplynutí posledn˘ch 3 hodín (po
ukonãení odpoãítavania) prestane 3 hod
blikaÈ, zaãne svietiÈ stálym svetlom a bude
oznaãovaÈ fázu um˘vania, program sa
spustí automaticky.
27
4. Stlaãte opäÈ rovnaké tlaãidlo: 3
kontrolky prejdú zo stáleho svietenia
(zvonenie aktívne) do blikajúceho
svietenia (zvonenie vypnuté).
Ak e‰te nie je odpoãítavanie ukonãené a
program teda e‰te nebol spusten˘, je
moÏné zmeniÈ alebo vynulovaÈ dobu
odloÏeného ‰tartu, ìalej je moÏné zvoliÈ in˘
program, alebo zvoliÈ alebo vypnúÈ
doplnkové funkcie a to podºa nasledujúceho
postupu:
5. Vypnite um˘vaãku riadu stlaãením
tlaãidla „ON/OFF“ ãím uvediete do
ãinnosti nové nastavenie.
■ PodrÏte stlaãené tlaãidlo „RESET“
najmenej 3 sekundy. Postupne a
individuálne znejú niektoré akustické
signály a kontrolky programov sa
rozsvietia a zhasnú.
Pre opätovnú aktiváciu zvonenia postupujte
rovnak˘m spôsobom.
■ OdloÏen˘ ‰tart a zvolen˘ program sa
anulujú. Kontrolka programu blikne.
■ Na nastavenie inej doby odloÏenia ‰tartu
stlaãte tlaãidlo „ODLOÎEN¯ ·TART“
(príslu‰ná kontrolka oznaãujúca dobu
odloÏenia ‰tartu sa rozsvieti stálym
svetlom).
■ Po zmene alebo vynulovaní doby
odloÏeného ‰tartu je moÏné nastaviÈ in˘
program a zvoliÈ alebo zru‰iÈ doplnkové
funkcie.
UloÏenie naposledy pouÏitého
programu
Vypnutie funkcie zvukovej
signalizácie KONCA PROGRAMU
UloÏenie naposledy pouÏitého programu
môÏete vykonaÈ následovne:
Funkcia zvukovej signalizácie konca
programu môÏe byÈ vypnutá nasledujúcim
spôsobom:
DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.
DÔLEÎITÉ
Nasledujúci postup zaãnite VÎDY
pri vypnutej um˘vaãke riadu.
1. Stlaãte tlaãidlo „VOªBA PROGRAMU“ a
súãasne zapnite um˘vaãku riadu stlaãením
tlaãidla „ON/OFF“ (zaznie krátky akustick˘
signál).
1. Stlaãte tlaãidlo „VOªBA PROGRAMU“ a
súãasne zapnite um˘vaãku riadu stlaãením
tlaãidla „ON/OFF“ (zaznie krátky zvukov˘
signál).
2. PodrÏte stlaãené tlaãidlo „VOªBA
PROGRAMU“ na najmenej 30 sekúnd
(poãas tejto doby zaznejú 3 zvukové
signály).
2. PodrÏte stlaãené tlaãidlo „VOªBA
PROGRAMU“ najmenej 15 sekúnd (poãas
tejto doby zaznejú 2 zvukové signály).
3. Uvoºnite tlaãidlo po zaznení TRETIEHO
signálu (v‰etky kontrolky budú blikaÈ).
3. Uvoºnite tlaãidlo, keì zaznie druh˘
zvukov˘ signál (rozsvietia sa tri kontrolky
„VOªBA PROGRAMU“.
4. OpäÈ stlaãte rovnaké tlaãidlo: blikajúca
kontrolka (uloÏenie vypnuté) prestane
blikaÈ a zostane svietiÈ (uloÏenie zapnuté).
28
5. Vypnite um˘vaãku riadu stlaãením
tlaãidla „ON/OFF“ ãím uvediete do
ãinnosti nové nastavenie.
DÔLEÎITÉ!
Táto um˘vaãka riadu je vybavená
bezpeãnostn˘m zariadením proti
preteãeniu, ktoré v prípade poruchy
vypú‰Èa prebytoãnú vodu.
Na deaktiváciu uloÏenia vykonajte rovnak˘
postup.
Signalizácia porúch
POZOR!
Aby nedo‰lo k neoãakávanému
spusteniu funkcie poistky proti
preteãeniu, odporúãame vám, aby ste
s um˘vaãkou neh˘bali a nenakláÀali
ju poãas prevádzky.
V prípade, Ïe musíte s um˘vaãkou
pohnúÈ alebo ju nakloniÈ, najskôr
skontrolujte, ãi je ukonãen˘ cyklus
um˘vania a ãi nie je v um˘vaãke riadu
Ïiadna voda.
Ak poãas priebehu programu dôjde k
poruche, príslu‰ná kontrolka zvoleného
cyklu bude blikaÈ s veºkou frekvenciou a
bude vydávaÈ akustick˘ signál.
V takom prípade vypnite um˘vaãku
pomocou tlaãidla „ON/OFF“.
Skontrolujte, ãi je otvoren˘ ventil prívodu
vody, ãi nie je zalomená hadica vypú‰Èania
vody, a ãi nie je upchat˘ sifón alebo filtre a
nastavte program opäÈ.
Ak sa bude porucha opakovaÈ, kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
29
■ Moje statistky – Statistiky mytí a typy
pro efektivnûj‰í vyuÏívání va‰eho
pfiístroje.
SMART TOUCH
Tento spotrebiã je vybaven˘ technológiou
Smart Touch, ktorá umoÏÀuje komunikáciu,
prostredníctvom aplikácie, so smartfónmi s
operaãn˘m
systémom
Android
a
vybaven˘mi funkciou NFC (Near Field
Communication).
Získejte v‰echny detaily funkce
Smart Touch procházením aplikace
v DEMO verzi nebo více na adrese:
www.candysmarttouch.com
■ Stiahnite si aplikáciu Candy simply-Fi.
POUÎITIE SMART TOUCH
Aplikácia Candy simply-Fi je dostupná
pre zariadenia so systémami
Android a iOS, pre tablety a
smartfóny. MôÏete komunikovaÈ so
spotrebiãom a získaÈ v˘hodu
ponúkanú Smart Touch len so
smartfónmi Android vybaven˘mi
technológiou NFC, podºa nasledujúcej
schémy
Android smartfón s
technológiou NFC
Interakcia so spotrebiãom
+ obsahom
Android smartfón
bez NFC technológie
Len obsah
Android tablet
Len obsah
Apple iPhone
Len obsah
Apple iPad
Len obsah
PRV¯KRÁT – registrácia spotrebiãa
■ Otvorte menu "Settings" vá‰ho Android
smartfónu a aktivujte funkciu NFC v
menu "Wireless & Networks".
V závislosti od modelu smartfónu a
OS verzie systému Android môÏe
byÈ proces aktivácie NFC odli‰n˘.
Viì návod k smartfónu.
■ Zapnûte pfiístroj a aktivujte reÏim "Smart
Touch" v˘bûrem programu "P3" a poté
stisknûte tlaãítko "Express".
■ Otvorte aplikáciu, vytvorte si uÏívateºsk˘
profil a zaregistrujte spotrebiã pokynov
na telefóne alebo podºa "Príruãky
r˘chleho ‰tartu" spotrebiãa.
FUNKCE
Hlavné funkcie aplikácie sú:
Hlavní funkce, které jsou v aplikaci k
dispozici:
ëal‰ie informácie, otázky a video pre
ºahkú registráciu je dostupné na:
www.candysmarttouch.com/how-to
■ Zvukov˘ asistent – pomocník, kter˘
vám pomÛÏe vybrat ideální cyklus s
pouh˘mi tfiemi vstupy (nádobí, úroveÀ
zatíÏení, úroveÀ zneãi‰tûní).
■ Cykly – V pfiípadû, Ïe chcete pfiidat a
zahájit dodateãné mycí cykly.
■ Chytrá péãe – Pokroãilé nastavení,
Tvrdost vody, "Chytrá kontrola",
âi‰tûní filtru a fie‰ení potíÏí.
30
DAL·IE POUÎITIE – beÏné pouÏitie
V prípade Ïe nepoznáte pozíciu NFC
antény, krúÏiv˘mi pohybmi ºahko
pohybujte smart telefónom nad
logom Smart Touch aÏ k˘m aplikácia
nepotvrdí pripojenie. Aby bol prenos
dát úspe‰n˘, JE NUTNÉ UDRÎIAVAË
SMART TELEFÓN V BLÍZKOSTI
OVLÁDACIEHO PANELU POâAS
CELÉHO NIEKOªKOSEKUNDOVÉHO
PRIPOJENIA. Následne Vás bude
zariadenie informovaÈ o správnom
v˘sledku operácie a oznámi Vám, Ïe
je moÏné presunúÈ sa so smart
telefónom kamkoºvek.
■ PokaÏdé, kdyÏ budete chtít spravovat
zafiízení pfies aplikaci, musíte nejprve
aktivovat reÏim "Smart Touch" tím, Ïe
zapnete spotfiebiã, zvolíte program "P3"
a pak stisknete tlaãítko "Express".
■ Uistite sa, ãi máte odomknutú obrazovku
telefónu (z pohotovostného reÏimu) a
aktivovanú funkciu NFC. V opaãnom
prípade postupujte podºa vy‰‰ie
uveden˘ch pokynov.
■ Chcete-li spustit mycí cyklus, vloÏte
nádobí a ãisticí prostfiedek.
■ Vyberte poÏadovanou funkci v aplikaci
(napfi.: spu‰tûní programu, cyklus
"Chytrá kontrola", aktualizace statistik,
atd.).
Hrubé obaly alebo metalické nálepky
na smartfóne môÏu ovplyvniÈ alebo
brániÈ prenosu dát medzi telefónom
a spotrebiãom. V prípade potreby
ich odstráÀte.
■ Postupujte podºa pokynov na displeji
telefónu a podºa poÏiadavky aplikácie ho
udrÏiavajte V BLÍZKOSTI loga Smart
Touch, ktoré sa nachádza na ovládacom
paneli spotrebiãa.
Nahradením niektor˘ch ãastí smart
telefónu (napr. zadn˘ kryt, batéria atì.)
neoriginálnymi zloÏkami by mohlo
dôjsÈ k po‰kodeniu NFC antény, ktoré
by následne mohlo brániÈ plnému
vyuÏitiu aplikácie.
■ Zavfiete dvífika spotfiebiãe.
Správa a ovládanie spotrebiãa
prostredníctvom aplikácie je moÏná
len „v blízkosti“: nie je moÏné
vykonaÈ operácie na diaºku (napr.: z
inej miestnosti; mimo domu).
POZNÁMKY:
Umiestnite smartfón tak, Ïe NFC
anténa na zadnej strane zodpovedá
pozícii Smart Touch logu spotrebiãa.
31
TABUªKA UM¯VACÍCH PROGRAMOV
Popis programu
Program
Intenzívny
Vhodn˘ pri um˘vaní hrncov a ìal‰ieho riadu,
veºmi zneãisteného.
Univerzálny
Vhodn˘ na um˘vanie riadu a hrncov normálne
zneãisten˘ch.
Eco
Program pre beÏne zneãisten˘ riad
(najúãinnej‰í z hºadiska spotreby vody a
energie).
Program podºa normy EN 50242.
Rapid 29`
R˘chle um˘vanie pre riad, ktor˘ bude
um˘van˘ ihneì po jedle. NaplÀte um˘vaãku
súpravou pre 6 osôb.
Predumytie
Krátke studené predumytie riadu pouÏitého
ráno alebo na obed, ktor˘ necháte v
um˘vaãke riadu aÏ do naplnenia celého objemu.
Aktivácia reÏimu Smart Touch umoÏÀuje
interakciu medzi prístrojom a aplikáciou
Candy simply-Fi. Pred prv˘m pouÏitím
aplikácie bude táto pozícia obsiahnutá
programom Intenzívny.
Um˘vanie s predum˘vaním
Pre programy s predum˘vaním odporúãame pridaÈ ìal‰iu dávku ãistiaceho prostriedku (max.
10 g) priamo do um˘vaãky.
32
•
••••• •
••••
•
N/A = NASTAVENIE FUNKCIE NIE JE MOÎNÉ
33
5
Tlaãidlo „EXPRESS“
Priem.
ãas
Program
Tlaãidlo „ODLOÎEN¯
·TART“
priebeh programu
Pri studenej vode
15°C*
(tolerancia _10%)
Horúci oplach s
pridaním le‰tidla
Druh˘ studen˘ oplach
Prv˘ studen˘ oplach
Hlavné um˘vanie
Studené predumytie
Horúce predumytie
Kontrola soli v
zásobníku
Kontrola le‰tiaceho
prostriedku
Vyãistenie filtrov
âistiaci prostriedok na
hlavné um˘vanie
âistiaci prostriedok na
predumytie
Kontrola
Tlaãidlá
pre
‰peciálne
••••
•
60°C
•••••
•
45°C
•
170 ÁNO ÁNO
50°C
•
29 ÁNO N/A
75°C
• • •
130 ÁNO ÁNO
•
•
120 ÁNO ÁNO
ÁNO N/A
* Regulácia tvrdosti bola vo v˘robe
nastavená na ÚROVE≈ 3 vzhºadom k
tomu, Ïe toto nastavenie vyhovuje
najväã‰ej ãasti pouÏívateºov.
ZARIADENIE NA
ZMÄKâOVANIE VODY
V závislosti na zdroji obsahuje voda rôzne
mnoÏstvo vápnika a minerálov, ktoré sa
usadzujú na riade a zanechávajú na jeho
povrchu biele ‰kvrny a ‰muhy. Aká vysoká
je prítomnosÈ t˘chto minerálov vo vode, tak
veºká je jej tvrdosÈ. Um˘vaãky riadu sú
vybavené zariadením na zmäkãovanie
vody, ktoré vyÏaduje na regeneráciu
‰peciálnu soº. StupeÀ tvrdosti vody Vám
poskytne spoloãnosÈ, ktorá zaisÈuje jej
dodávku alebo si ju môÏete nechaÈ
zmeraÈ.
Podºa stupÀa tvrdosti vody nastavte
zmäkãovacie zariadenie nasledujúcim
spôsobom:
DÔLEÎITÉ
Nasledujúci postup zaãnite VÎDY
pri vypnutej um˘vaãke riadu.
1. Stlaãte tlaãidlo „VOªBA PROGRAMU“ a
zároveÀ zapnite um˘vaãku riadu
stlaãením tlaãidla „ON/OFF“ (zaznie krátky
zvukov˘ signál).
Nastavenie zmäkãovania vody
2. PodrÏte stlaãené tlaãidlo „VOªBA
PROGRAMU“ najmenej 5 sekúnd a
pustite ho aÏ vtedy, keì zaznie zvukov˘
signál. Niektoré kontrolky „VOªBA
PROGRAMU“ sa rozsvietia a t˘m
sa môÏe urãiÈ úroveÀ nastaveného
odvápnenia vody.
Zmäkãovacie zariadenie upravuje vodu s
tvrdosÈou do 90°fH (francúzska stupnica)
alebo 50°dH (nemecká stupnica tvrdosti
vody) v 6 rozdielnych stupÀoch nastavenia.
V tabuºke je uvedené nastavenie
zmäkãovaãa vody v závislosti od rôzneho
stupÀa tvrdosti vody.
ºdH
(nemecká
stupnica)
PouÏitie
regeneraãnej
soli
Nastavenie
zmäkãovaãa
vody
0
0-5
0-3
NIE
Îiadna
kontrolka
1
6-15
4-9
ÁNO
Kontrolka 1
2
16-30 10-16 ÁNO
Kontrolky 1,2
*3
31-45 17-25 ÁNO
4
46-60 26-33 ÁNO
5
61-90 34-50 ÁNO
Kontrolky
1,2,3
Kontrolky
1,2,3,4
Blikajúce
kontrolky
1,2,3,4,5
ÚroveÀ
tvrdosti
ºfH
(fran.
stupnica)
TvrdosÈ vody
3. Ak opätovne stlaãíte rovnaké tlaãidlo, zvolí
sa úroveÀ poÏadovaného odvápnenia,
kaÏd˘m stlaãením sa rozsvieti jedna
kontrolka (úroveÀ sa zistí podºa poãtu
rozsvieten˘ch kontroliek).
Pri úrovni 0 budú v‰etky kontrolky tmavé.
4. Vypnite um˘vaãku stlaãením tlaãidla „ON/
OFF“, ãím uvediete do ãinnosti nové
nastavenie.
POZOR!
Ak by ste z akéhokoºvek dôvodu
nedokázali dokonãiÈ postup, vypnite
um˘vaãku
stlaãením
tlaãidla
„ON/OFF“ a zaãnite od zaãiatku
(BOD 1).
34
âestitamo!
GARANCIJA
Hvala Vam ‰to ste izabrali Candy proizvod;
kvalitetne ma‰ine koje garantuju dobre
performanse i pouzdanost.
Candy proizvodi ‰irok asortiman kuçnih
aparata: ve‰ ma‰ine, ma‰ine za su‰enje,
‰poreti, mikrotalasne rerne, ugradne ploãe,
rerne, aspiratore, friÏidere i zamrzivaãe.
Raspitajte se kod svog prodavca za
katalog sa kompletnim asortimanom Candy
proizvoda. Molimo paÏljivo proãitajte
ovo uputstvo zato ‰to ono pruÏa vaÏne
informacije o instalaciji, kori‰çenju i
odrÏavanju ma‰ine, zajedno sa nekim
korisnim savetima za najbolje iskori‰çenje
moguçnosti Va‰e ma‰ine. Za buduçe
referisanje, molimo saãuvajte ovo uputstvo
na bezbednom mestu.
Ovaj aparat je dopremljen sa garantnim
sertifikatom koji omoguçava besplatne
popravke od strane ovla‰çenog servisa u
odredjenom vremenskom periodu. Molimo
saãiuvajte Va‰ raãun kao potvrdu kupovine.
Treba ga ãuvati na bezbednom mestu i
prikazati serviseru, u sluãaju poziva.
CANDY SERVISNI CENTAR
BESPLATAN INFO TELEFON NA TERITORIJI SRBIJE
0800 303 304
Molimo da raãun od kupovine ovog uredjaja ãuvate na sigurnom mestu jer ga je potrebno
pokazati serviseru ako pozovete ovla‰çeni servis.
35
OPIS KONTROLNE TABLE
A
Dugme "UKLJUâENO/
ISKLJUâENO"
B
C
Dugme "IZBOR PROGRAMA"
G
Signalna lampica "POTRO·NJE SOLI"
H
Signalna lampica "IZBOR OPCIONO"
Dugme "ODLOÎENO
STARTOVANJE"
I
Signalne lampice "FAZE PROGRAMA"/
"ODNOSNO ODLOÎENOG STARTA"
D
E
Opciono dugme "EXPRESS"
L
Signalne lampice "IZBOR PROGRAMA"
Dugme "RESET" za iskljuãivanje
svetlosnog indikatora za
NEDOSTATAK SOLI
M
Vodiã kroz programe
F
Dugme "START"/"RESET"
(pokretanje/poni‰tavanje programa)
N
SMART TOUCH oblast
DIMENZIJE
Sa radnom ploãom
Bez radne ploãe
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
·irina x Visina x Dubina (cm)
Dubina sa otvorenim vratima (cm)
TEHNIâKI PODACI
13
8 osoba
Min. 0,08 - Max. 0,8
EN 50242 kompleta
Kapacitet sa ‰erpama i ãinijama
Pritisak u vodovodnoj mreÏi (MPa)
Jaãina osiguraãa (A) / Maksimalna prikljuãna snaga / Napon Napajanja
Pogledati fabriãku ploãicu
POTRO·NJA (glavni programi)*
Program
Energija (kWh)
Voda (L)
2,08
20,5
INTENZIVNI
1,53
14,5
UNIVERZALNI
1,01
12
ECO
0,73
9
RAPID 29'
Potro‰nje elektriãne energije stanje "iskljuãeno" / stanje "ukljuãeno" (bez izvr‰avanja programa): 0,45 W / 0,45 W
* Vrednosti izmerene u laboratoriji, u skladu sa standardom Evropske Unije EN 50242 (razlike su
moguçe u svakodnevnom kori‰çenju).
36
PODE·AVANJE PROGRAMA
I SPECIJALNE FUNKCIJE
VAÎNO
Program moÏe biti prekinut bez
otvaranja vrata pritiskom dugmeta
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO". U tom
sluãaju ponovnim pritiskom dugmeta
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO" i program
çe se automatski nastaviti od onog
momenta u kome se zaustavio.
(Koristiti zajedno sa tabelom programa)
Ipode‰avanje programa
■ Otvorite vrata i stavite opsudje kako je u
prethodnom poglavlju preporuãeno.
UPOZORENJE!
Ukoliko otvorite vrata u toku ciklusa
su‰enja, zvuãni signal çe vas
upozoriti da program nije zavr‰io!
■ DrÏite "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
dugme oko 2 sekunde. Svi indikatori
programa çe svetleti.
■ Da izaberete program, pritisnite dugme
"IZBOR
PROGRAMA".
Svetlosni
indikator izabranog programa çe
zasvetleti.
■ Ako Ïelite da izaberete opciju, pritisnite
odgovarajuçi taster (indikaciona lampica
çe se ukljuãiti).
Opcioni tasteri mogu biti selektovani
ili poni‰teni U ROKU od jednog
minuta od poãetka programa.
Menjanje pokrenutog programa
■ Pritisnite dugme "START". Signalna
lampica izabranog programa çe prestati
da trepçe i ostati upaljena.
Postupite prema sledeçem ukoliko Ïelite
da prekinete ili promenite program koji ste
pokrenuli:
■ Kada zatvorite vrata, zvuãni signal çe
vas obavestiti da je program startovao.
■ DrÏite pritisnuto dugme "RESET"
najmanje 5 sekundi.
âuçete zvuãne signale, a svetlosni
indikator programa çe se redovno
ukljuãivati i iskljuãivati.
U roku od jednog minuta posle
biranja programa, moÏete izabrati
drugi program, tako ‰to çete pritisnuti
dugme "IZBOR PROGRAMA".
■ Program koji je u toku çe se poni‰titi i svi
indikatori programa çe svetleti.
Prekid programa
■ Nakon ovoga moÏete izabrati novi
program kako je prethodno opisano.
Otvaranje vrata u toku trajanja programa
se ne preporuãuje, naroãito za vreme
glavnog pranja i toplog ispiranja. Kako god,
ako otvorite vrata (npr. da dodate ne‰to od
posudja) ma‰ina çe se automatski
zaustaviti.
Kada ponovo zatvorite vrata, bez
pritiskanja bilo kog dugmeta, program
çe se automatski nastaviti od fonog
momenta u kome se zaustavio.
UPOZORENJE!
Pre pokretanja novog programa
proverite posudu za pra‰ak i ako je
potrebno dopunite je.
37
Faze programa
Dugme "ODLOÎENO STARTOVANJE"
Dok je program u toku, odgovarajuça
signalna lampica çe svetleti i 3 lampice
"FAZE PROGRAMA" ("PRANJE"
,
"ISPIRANJE"
i "SU·ENJE"
) çe
pokazivati u kojoj je program fazi.
Poãetak pranja moÏe biti odloÏen 3, 6 ili 9
sati od momenta kada se startuje program.
Postupite prema sledeçem ukoliko Ïelite da
podesite odloÏeni start:
Ukoiko za vreme pranja dodje do
prekida napajanja elektriãnom strujom,
specijalna memorija “pamti” gde se
program zaustavio i automatski
nastavlja program po ponovnom
uspostavljanju napajanja.
■ Da izaberete program, pritisnite dugme
"IZBOR PROGRAMA".
■ Pritiskom na dugme "ODLOÎENO
STARTOVANJE" podesite Ïeljeno vreme
odlaganja (svakim pritiskom pomerate
Ïeljno vreme za 3 sata, odnosno pode‰avate 3, 6 ili 9 sati odlaganja).
■ Da poãnete odbrojavanje, pritisnite
dugme "START" (signalna lampica
odredjivanja vremena poãeti da trepçe).
Kraj programa
Alarm u trajanju od 5 sekundi çe se
oglasiti 3 puta u intervalima od 30 sekundi,
a svetlosni indikator çe zasvetleti kako bi
oznaãio kraj programa pranja. Ma‰ina za
pranje posudja çe se automatski iskljuãiti.
Ako je pode‰en odloÏeni start za 9 sati,
signalne lampice çe treptati sledeçim
redom: pritiskom na dugme Ïeljenog
programa poãeçe da trepçe “9h”, nakon 3
sata çe se ugasiti a poãeçe da trepçe
ampica “6h”, aposle 6 sati çe se ona
ugasiti a poãeçe da trepçe “3h” u poslednja
3 sata.
Opcioni tasteri
Po isteku poslednja 3 sata signalna
lampiica preostalog vremena çe se ugasit a
program çe automatski poãeti sa pranjem.
Po poãetku pranja signalne lampice
prezimaju funkciju pokazivanja faza
programa.
Dugme "EXPRESS"
Ovaj program omoguçuje u‰tedu energije i
vremena 25% u proseku (u odnosu na
izabrani ciklus) smanjujuçi temperaturu
vode i duÏinu su‰enja tokom zadnjeg
ispiranja.
Preporuãuje se za malo zaprljano posudje i
kada nije znaãajno da sudovi budu odmah
savr‰eno suvi.
Ako Ïelite bolju osu‰enost sudova,
preporuãujemo da ostavite vrata poluotvorena
pri kraju ciklusa, te na taj naãin omoguçite
prirodnu cirkulaciju vazduha unutar ma‰ine
za pranje posudja.
Ukoliko odbrojavanje nije zavr‰eno i
program nije startovao sa pranjem a Ïelite
da pokrenete ili promenite program
odnosno da ukljuãite ili iskljuãite opciono
dugme, to moÏete uraditi na sledeçi naãin:
■ DrÏite pritisnuto dugme "RESET"
najmanje 5 sekundi.
Svetleçi indikator programa çe se paliti i
gasiti uz prateçi zvuãni signal.
■ OdloÏeni poãetak i izabrani program çe
biti otkazani-poni‰teni.
Svetleçi indikator programa çe se upaliti.
Svetlosni indikator za
nedostatak soli
■ Pritiskom na dugme "ODLOÎENO
STARTOVANJE" podesite novo Ïeljeno
vreme odlaganja
Ovaj model na kontrolnoj tabli poseduje
svetlosni indikator koji çe se upaliti kada je
potrebno dopuniti posudu za so. Pojava
belih fleka na posudju je generalno znak za
nedostatak soli u ma‰ini za pranje posudja.
38
■ Nakon ovoga moÏete izabrati novi
program kako je prethodno opisano i
ukljuãiti odnosno iskljuãiti opciono dugme.
3. Pustite dugme kada se zaãuje TREåI
zvuãni signal (svi indikatori çe svetleti).
Iskljuãivanje zvuãnog signala
za KRAJ PROGRAMA
4. Pritisnite ponovo isto dugme: svetleçi
indikator çe prestati da trepçe iI ostaçe
ukljuãen.
Zvuãni signal koji oznaãava kraj programa
se moÏe iskljuãiti na sledeçi naãin:
5. Iskljuãite
ma‰inu
pritiskom
na
dugme "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
da saãuvate novo pode‰avanje.
VAÎNO
Ma‰ina UVEK mora biti iskljuãena pre
poãetka ove procedure.
Da poni‰tite memorisanje, pratite istu
procedure.
1. Pritisnite i drÏite dugme "IZBOR
PROGRAMA" u isto vreme ukljuãite
ma‰inu
pritiskom
na
dugme
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO" (ãuçete
kratak zvuãni signal).
2. DrÏite pritisnuto dugme "IZBOR
PROGRAMA" najmanje 15 sekundi,
dok se ne oglase 2 zvuãna signala.
Smetnje u rad
3. Otpustite dugme kada se oglasi DRUGI
zvuãni signal (tri signalne lampice
"IZBOR PROGRAMA" çe se upaliti da
signaliziraju da je zvuãni signal
ukljuãen).
Ako se tokom programa koji je u radu pojave
problemi ili gre‰ke, signalna lampica
koja odgovara odabranom programu
poãeçe da treperi signalizirajuçi gre‰ku i
istovremeno çe se oglasiti i zvuãni signal.
Iskljuãite ma‰inu, proverite da li je
pu‰tena voda na slavini dovodnog
creva i da li je odvodno crevo presavijeno
(“slomljeno”), da filter i sifon nisu
zaãepljeni. Ponovo namestite izabrani
program. Ako se nepravilnost ponovi
obratite se ovla‰çenom serviseru.
4. Pritisnite isto dugme ponovo: tri signalne
lampice "IZBOR PROGRAMA" çe
treptati (da signaliziraju da je zvuãni
signal iskljuãen).
5. Iskljuãite
ma‰inu
pritiskom
na
dugme "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
da saãuvate novo pode‰avanje.
Istim postupkom moÏete ponovo aktivirati
zvuãni signal za kraj programa.
VAÎNO
Ova ma‰ina za sudove je opremljena
sigurnosnim
protiv-poplavnim
uredjajem koji çe, ako se takav
problem pojavi, automatski isprazniti
svaku preteranu koliãinu vode.
Memorisanje poslednjeg
programa koji je kori‰çen
Memorisanje poslednjeg programa koji je
kori‰çen se radi na sledeçi naãin:
VAÎNO
Ma‰ina UVEK mora biti iskljuãena pre
poãetka ove procedure.
UPOZORENJE!
Da
obezbedite
ispravan
rad
sigurnosnog
protiv-oppoplavnog
uredjaja, preporuãujemo vam da
ma‰inu ne pomerate i ne naginjete
tokom rada. Ako je ma‰inu potrebno
pomeriti ili nagnuti, proverite da li je
ciklus pranja zavr‰en i da u
unutra‰njosti ma‰ine nema vode!
1. Pritisnite i drÏite dugme "IZBOR
PROGRAMA" u isto vreme ukljuãite
ma‰inu
pritiskom
na
dugme
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO" (ãuçete
kratak zvuãni signal).
2. DrÏite pritisnuto dugme "IZBOR
PROGRAMA" najmanje 30 sekundi (za
to vreme ãuçe se 3 zvuãna signala).
39
■ Moja Statistika – Statistika pranja i
saveti za efikasniju upotrebu ma‰ine
SMART TOUCH
Ovaj uredjaj je opremljen sa Smart Touch
tehnologijom koja omoguçuje interakciju,
putem aplikacije (App), na pametnim
telefonima koji imaju Android operativni
sistem (platform) i koji je opremljen sa NFC
(Near Field Communication) funkcijom.
Preuzmite sve detalje Smart Touch
funkcije kori‰çenjem Aplikacije u
DEMO mode, ili idite na:
www.candysmarttouch.com
■ Preuzmite i snimite na va‰ pametni
telefon Candy simply-Fi App (aplikaciju).
KAKO KORISTITI SMART
TOUCH
Candy simply-Fi App je dostupna i
za Android i za iOS platformu, i za
tablete i za pametne telefone. Inaãe,
moÏete ih povezati sa ma‰inom i
tako iskoristiti prednost koju pruÏa
Smart Touch samo ako imate
Android pametni telefon, koji je
opremljen sa NFC tehnologijom, u
skladu sa sledeçom funkcionalnom
‰emom:
Android pametni
telefon sa NFC
tehhnologijom
Interakcija sa ma‰inom +
sadrÏaji
Android pametni
telefon bez NFC
tehhnologije
Samo sadrÏaji
Android Tablet
Samo sadrÏaji
Apple iPhone
Samo sadrÏaji
Apple iPad
Samo sadrÏaji
PRVI PUT – Registracija ma‰ine
■ Unesite "Settings" (postavke) meni
va‰eg Android pametnog telefona i
aktivirajte NFC funkciju u "Wireless &
Networks" meniju (beÏiãne veze i
mreÏe).
U zavisnosti od modela pametnog
telefona i njegove Android OS
verzije, proces NFC aktivacije moÏe
biti razliãit. Za vi‰e detalja pogledajte
uputstvo za upotrebu pametnog
telefona.
■ Ukljuãite aparat i omoguçite Smart
Touch funkciju izborom programa "P3",
i pritiskom dugmeta "Express".
FUNKCIJE
Glavne funkcije koje su dostupne prilikom
kori‰çenja App (aplikacije):
Glavne funkcije dostupne kori‰çenjem
aplikacije su:
■ Otvorite App (aplikaciju), napravite profil
korisnika i registrujte uredjaj prateçi
instrukcije na ekranu telefona "Brzi
Vodiã" koji je prikaãen na ma‰inu.
■ Glasovni vodiã – Vodiã koji Vam moÏe
pomoçi da izaberete idealan ciklus sa
samo tri glasovna imputa (vrsta posudja,
koliãina i zaprljanost)
Za vi‰e informacija, F.A.Q. i video za
lak‰u registraciju su dostupni na:
www.candysmarttouch.com/how-to.com
■ Ciklusi – Kako biste izabrali i pokrenuli
nove, dodatne cikluse.
■ Smart Nega – Napredna pode‰avanja,
Tvrdoça vode, "Smart Check-up",
samodijagnostika i podsetnik za ãi‰çenje
filtera.
40
SLEDEåI PUT – Uobiãajeno kori‰çenje
■ Svaki put kada budete Ïeleli da
kontroli‰ete ma‰inu putem Aplikacije,
prvo çete morati da omoguçite Smart
Touch funkciju tako ‰to çete ukljuãiti
aparat, izabrati program "P3", i pritisnuti dugme "Express".
Ako ne znate poziciju va‰e NFC
antene, lagano pomerajte smartphone
kruÏno, preko Smart Touch logo-a,
dok App ne potvrdi da je
uspostavljena veza. Da bi prenos
podataka bio uspe‰an, bitno je da
DA DRÎITE SMARTPHONE NA
KOMANDNOJ TABLI TOKOM TIH
NEKOLIKO
SEKUNDI
KOLIKO
TRAJE PROCEDURA; poruka na
ure_aju çe vas obavestiti da li je
ishod operacije bio uspe‰an, te
shodno tome, moÏete skloniti i
udaljiti telefon.
■ Proverite da vam nije zakljuãan telefon,
odnosno ekran telefona (da nije moÏda
na “stand-by mode”) i da li ste aktivirali
NFC funkciju; inaãe, pratite ranije
navedene korake.
■ Kada budete Ïeleli da pokrenete ciklus
pranja, stavite sudove, deterdÏent.
■ Izaberite Ïeljenu funkciju aplikacije (npr.:
pokretanje pranja, "Smart Check-up"
ciklus, aÏuriranje statistike, itd.)
Deblje futrole ili metalne nalepnice
na va‰em smartphone-u (pametnom
telefonu) mogu uticati ili spreãiti
prenos podataka izmedju ma‰ine i
telefona. Ako je neophodno,
uklonite ih.
■ Pratite uputstva na display-u telefona,
DRÎEåI GA I DALJE na Smart Touch
logo-u, koji se nalazi na komandnoj tabli
ma‰ine, kada dobijete zahtev od App
(aplikacije).
■ Zatvorite vrata ma‰ine.
Uklanjanje nekih komponenti iz
smartphone (npr. zadnje maske,
baterije, itd...) sa komponentama koje
nisu originalne, moÏe doçi do
uklanjanja
antene
u
NFC-u,
spreãavajuçi potpuno kori‰çenje App.
OBRATITE PAÎNJU:
Upravljanje i kontrola ma‰ine putem
App (aplikacije) je jedino moguça "iz
blizine": dakle nije moguçe obaviti
navedene radnje iz daleka (npr.: iz
druge prostorije; izvan kuçe ili
stana…).
Stavite va‰ pametni telefon tako da
se NFC antena, na poledjini, poveÏe
i upari sa pozicijom Smart Touch
logo-a na uredjaju .
41
TABELA PROGRAMA
Program
Opis
Intenzivni
Pogodan za jako zaprljane ‰erpe ili bilo koji
drugi zakoreli pribor.
Univerzalni
Pogodan za normalno zaprljano posudje ili
bilo koji drugi zakoreli pribor.
Eco
Program za normalno zaprljano posudje
(najefikasniji u smislu kombinovane potro‰nje
energije I vode za taj tip posudja).
Program je standardizovan sa normativom EN
50242.
Rapid 29'
Brzo pranje za posudje odmah posle
kori‰çenja. Za najvi‰e 6 kompleta posudja.
Predpranje
Kratko predpranje za komade koji ãelaju da
se ma‰ina napuni.
Aktivacijom
funkcije
Smart
Touch,
omoguçiçete interakciju ma‰ine i Candy
Simply-Fi Aplikacije. Pre prvog kori‰çenja
putem Aplikacije, na ovoj poziciji se nalazi
Intenzivni program koji moÏete pokrenuti i
bez aplikacije i telefona.
Pranje sa predpranjem
Za pranje sa predpranjem, preporuãljiva je dodatna doza deterÏenta (najvi‰e 10 grama) direktno u
ma‰inu.
42
•
••••
60°C
•••••
•
45°C
•
170
50°C
•
29
DA N.D.
5
DA N.D.
75°C
• • •
130
DA
DA
•
•
120
DA
DA
DA DA
•
N.D.= OPZIONE NON DISPONIBILE
43
Toplo ispiranje
Drugo hladno ispiranje
Prvo hladno ispiranje
Dugme "EXPRESS"
•
Dugme "ODLOÎENO
STARTOVANJE"
••••
Temp vode (15°C)
- Tolerancija ±10% -
••••• •
Glavno pranje
Hladno predpranje
Toplo predpranje
So za regeneraciju
vode
Teãnost za ispiranje
âistoçu filterar
DeterdÏent za pranje
DeterdÏent za
predpranje
Provera pre poãetka
SadrÏaj programa
Proseãno
trajanje
programa u
minutima
Opciona
dugmad
UREDJAJ
VODE
ZA
* Uredjaj za omek‰avanje vode fabriãki
je pode‰en na 3. stepen, tako da je
pogodan za veçinu korisnika.
OMEK·AVANJE
U razliãitim krajevima voda sadrÏi razliãite
koliãine kalcijumskih soli i minerala koji se
tokom pranja taloÏe na sudovima i
ostavljaju na njima mrlje i beliãaste
naslage. Ako je ovih soli u vodi vi‰e, voda
je veçe tvrdoçe.
Ma‰ina za pranje sudova opremljena je
uredjajem za odstranjivanje kamenca koji
kori‰çenjem posebne vrste soli iz vode
uklanja kamenac, odnosno vodu omek‰ava
tako da je pogodna za pranje sudova.
Podatke o stepenu tvrdoçe vode u Va‰oj
vodovodnoj mreÏi moÏete zatraÏiti od
op‰tinske uprave Vodovoda.
Prema tvrdoçi vode moÏete podesiti
potro‰nju soli za regeneraciju po sledeçem
postupku:
VAÎNO
Ma‰ina UVEK mora biti iskljuãena
pre
poãetka
postupka
za
pode‰avanje potro‰nje soli.
1. Pritisnite i drÏite dugme "IZBOR
PROGRAMA" u isto vreme ukljuãite
ma‰inu
pritiskom
na
dugme
"UKLJUâENO/ISKLJUâENO" (ãuçete
kratak zvuãni signal).
Regulisanje uredjaja za
omek‰avanje vode
Uredjaj ima ‰estostepeni regulator pomoçu
kojeg moÏe omek‰avati vodu tvrdoçe do
90°fH (francuska skala tvrdoçe) odnosno
50°dH (nemaãka skala tvrdoçe).
2. DrÏite pritisnuto dugme "IZBOR
PROGRAMA" najmanje 5 sekundi,
DOK SE NE OGLASI zvuãni signal.
Neke signalne lampice "IZBOR
PROGRAMA" çe se upaliti i pokazati
pode‰eni nivo omek‰ivaãa vode.
Na donjoj tabeli popisani su razliãiti stepeni
tvrdoçe vode sa odgovarajuçim postavkama
uredjaja za omek‰avanje vode.
Nivo
Francuska
skala (°fH)
Nemaãka
skala (°dH)
Protiv
kamenca
Pode‰avanje
omek‰ivaãa
vode
Tvrdoça vode
0
0-5
0-3
NE
Signalne lampice
ne gore
DA
Signalna
lampica 1
1
6-15
2
16-30 10-16 DA
Signalne
lampice 1, 2
*3
31-45 17-25 DA
Signalne
lampice 1,2,3
4
46-60 26-33 DA
5
61-90 34-50 DA
Signalne
lampice 1,2,3,4
Signalne
lampice 1,2,3,4
trepçu
4-9
3. Pritisnite isto dugme ponovo da bi ste
izabrali Ïeljeni nivo: svaki put kada
pritisnete dugme upaliçe se nova
indikatorska lampica (pode‰en nivo
omek‰ivaãa je predstavljen brojem
upaljenih indikatorskih lampica). Za
nivo 5 treptaçe 4 lampice, za nivo 0 sve
lampice çe biti uga‰ene.
4. Iskljuãite
ma‰inu
pritiskom
na
dugme "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
da saãuvate novo pode‰avanje.
UPOZORENJE!
Ukoliko se pojavi bilo kakav problem
u toku pode‰avanja pritisnite dugme
"UKJUâIVANJE/ISKLJUâIVANJE" i
poãnite postupak od poãetka
(KORAK 1).
44
Upozorenje!
Candy aparati za domaçinstvo, namenjeni su iskljuãivo za kori‰çenje u domaçinstvu. Ako Ïelite,
odnosno nameravate da upotrebljavate Candy aparate za domaçinstvo u profesionalne svrhe,
prethodno se posavetujte sa dobavljaãem!
Ma‰inu koristite samo prema uputstvima!
Sva su prava zadrÏana. Nijedan deo ovog izdanja ne sme biti reprodukovan ili prepisan u bilo
kom obliku odnosno na bilo koji naãin, bilo mehaniãki, fotokopiranjem ili na neki drugi naãin, bez
prethodnog odobrenja vlasnika autorskih prava (copyright).
Proizvodjaã ne odgovara za eventualne gre‰ke u ‰tampanju ovog uputstva.
Proizvodjaã zadrÏava pravo na odgovarajuçe izmene na proizvodu koje ne menjaju njegove
bitne karakteristike.
Besplatan info telefon iz bilo kog mesta u Srbiji
0800 303 304
Ç¥Ú‡πÏÓ!
ÉÄêÄçíßü
ÑflÍÛπÏÓ Ç‡Ï Á‡ ‚Ë·¥ ÔÓ‰Û͈¥ª Candy;
flÍ¥ÒÌÓª Ú‡ ̇‰¥ÈÌÓª ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË,
˘Ó „‡‡ÌÚÛπ Ç‡Ï ·ÂÁ‰Ó„‡ÌÌÛ Ó·ÓÚÛ.
äÓÏԇ̥fl Candy ‚ËÓ·Îflπ ¯ËÓÍËÈ fl‰
ÔÓ·ÛÚÓ‚Ëı ÔË·‰¥‚: ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌ¥ χ¯ËÌË,
Ô‡Î¸Ì¥
χ¯ËÌË,
ÒÛ¯‡ÍË,
ÔÎËÚË,
Ï¥ÍÓı‚Ëθӂ¥ Ô˜¥, ‰ÛıÓ‚ÍË, ‚‡Ëθ̥
ÔÓ‚ÂıÌ¥, ıÓÎÓ‰ËθÌËÍË Ú‡ ÏÓÓÁËθ̥
͇ÏÂË.
á‡ÔËÚÛÈÚÂ Û Ì‡¯Ó„Ó ‰ËÎÂ‡ ͇ڇÎÓ„ ¥Á
ÔÓ‚ÌËÏ ÔÂÂÎ¥ÍÓÏ ÔÓ‰Û͈¥ª Candy.
èÓÒËÏÓ Ç‡Ò Û‚‡ÊÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÚË ¥ÌÒÚÛ͈¥ª,
̇‚‰ÂÌ¥ Û ˆ¸ÓÏÛ ÍÂ¥‚Ìˈڂ¥, ÓÒͥθÍË ‚ÓÌË
Ï¥ÒÚflÚ¸ ‚‡ÊÎË‚¥ ‚͇Á¥‚ÍË Ú‡ ÂÍÓÏẨ‡ˆ¥ª
ÒÚÓÒÓ‚ÌÓ ·ÂÁÔÂÍË, flÍ¥ ÒÎ¥‰ ‚ËÍÓÌÛ‚‡ÚË ÔË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˆ¥, ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ¥ Ú‡ ‰Ó„Îfl‰¥. íÛÚ ÇË
Ú‡ÍÓÊ Á̇ȉÂÚ ÔÓ‡‰Ë, ÒÚÓÒÓ‚ÌÓ flÍÓÏÓ„‡
ÂÙÂÍÚË‚Ì¥¯Ó„Ó
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
LJ¯Óª
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË.
ÅÛ‰¸ ·Ò͇, Á·Â¥„‡ÈÚ ˆ˛ ¥ÌÒÚÛ͈¥˛ Û
̇‰¥ÈÌÓÏÛ Ï¥Òˆ¥ ‰Îfl ÔÓ¯ÛÍÛ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÂÈ Ì‡
·Û‰¸-flÍ¥ ÔËÚ‡ÌÌfl, ˘Ó ‚ËÌËÍÌÛÚ¸ Û Ç‡Ò ‚
ÔÓˆÂÒ¥ ÍÓËÒÚÛ‚‡ÌÌfl ÔË·‰ÓÏ.
ÑÎfl LJ¯Ó„Ó ÔÓ·ÛÚÓ‚Ó„Ó ÔË·‰Û ‚ËÓ·ÌËÍ
̇‰‡π „‡‡ÌÚ¥ÈÌËÈ ÒÂÚË٥͇Ú,
flÍËÈ
‰ÓÁ‚ÓÎËÚ¸ Ç‡Ï ·ÂÁÍÓ¯ÚÓ‚ÌÓ ÒÍÓËÒÚ‡ÚËÒ¸
ÔÓÒÎÛ„‡ÏË ÒÎÛÊ·Ë ÚÂıÌ¥˜ÌÓª ‰ÓÔÓÏÓ„Ë.
ÅÛ‰¸ ·Ò͇, Á·Â¥„‡ÈÚ ÚÓ‚‡ÌËÈ ˜ÂÍ.
á·Â¥„‡ÈÚ ÈÓ„Ó Û Ì‡‰¥ÈÌÓÏÛ Ï¥Òˆ¥, ¥ ÍÓÎË
Ç‡Ï ·Û‰Â ÔÓÚ¥·Ì‡ ÚÂıÌ¥˜Ì‡ ‰ÓÔÓÏÓ„‡,
ÔÓ͇ʥڸ ÈÓ„Ó Ï‡ÈÒÚÛ.
46
éèàë èÄçÖãß ìèêÄÇãßççü
A
B
C
D
E
äÌÓÔ͇ "ìÇßåä/Çàåä" (ON/OFF)
F
äÌÓÔ͇ "START/RESET"
("ëíÄêí/ ëäÄëìÇÄíà")
(ÓÁÔÓ˜‡ÚË/Ò͇ÒÛ‚‡ÚË ÔÓ„‡ÏÛ)
G
H
I
äÌÓÔ͇ "ÇàÅßê èêéÉêÄåà"
äÌÓÔ͇ "ÇßÑäãÄÑÖçàâ ëíÄêí"
äÌÓÔ͇ ÙÛÌ͈¥ª "EXPRESS" ("EäëèêÖë")
äÌÓÔ͇ "RESET" ("ëäÄëìÇÄíà") ‰Îfl
¥Ì‰Ë͇ÚÓ‡ "áÄÇÄçíÄÜíÖ ëßãú"
L
å
N
ß̉Ë͇ÚÓ "ÇßÑëìíçü ëßãú"
ß̉Ë͇ÚÓ "ÇàÅßê îìçäñß∫"
ß̉Ë͇ÚÓ "ëíÄíìë èêéÉêÄåà"
Ú‡ ˆËÙÓ‚ËÈ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ ‰Îfl ÙÛÌ͈¥ª
"ÇßÑäãÄÑÖçàâ ëíÄêí"
ß̉Ë͇ÚÓ "ÇàÅßê èêéÉêÄåà"
Ç͇Á¥‚ÌËÍ ÔÓ„‡ÏË
èÓ‚ÂıÌfl "SMART TOUCH"
êéáåßêà
òËË̇ ı ÇËÒÓÚ‡ ı ÉÎË·Ë̇ (ÒÏ)
ÉÎË·Ë̇ Á ‚¥‰ÍËÚËÏË ‰‚ÂˆflÚ‡ÏË (ÒÏ)
Ç‡ıÓ‚Û˛˜Ë Ó·Ó˜Û ÔÓ‚ÂıÌ˛
60 x 85 x 60
120
ÅÂÁ ‚‡ıÛ‚‡ÌÌfl Ó·Ó˜Óª ÔÓ‚ÂıÌ¥
59,8 x 82 x 57,3
117
íÖïçßóçß ïÄêÄäíÖêàëíàäà
13
̇ 8 ÓÒ¥·
å¥Ì. 0,08 - å‡ÍÒ. 0,8
EN 50242 ϥ҈ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl
é·’πÏ ‰Îfl ͇ÒÚÛθ Ú‡ Ú‡¥ÎÓÍ
íËÒÍ ÔÓ‰‡˜¥ ‚Ó‰Ë (åè‡)
á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍ / ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸ ̇ ‚ıÓ‰¥ / ̇ÔÛ„‡ ‰ÊÂ· ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl
ÑË‚¥Ú¸Òfl Ú‡·Î˘ÍÛ ¥Á Á‡‚Ó‰Ò¸ÍËÏË
ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ÏË
ëèéÜàÇÄççü (ÓÒÌÓ‚Ì¥ ÔÓ„‡ÏË)*
èÓ„‡ÏË
ÖÌÂ„¥fl (ÍÇÚ„)
ÇÓ‰‡ (ã)
2,08
20,5
ßçíÖçëàÇçÖ åàííü
1,53
14,5
ìçßÇÖêëÄãúçÄ
1,04
12
Öäé
0,73
9
RAPID 29’
ëÔÓÊË‚‡ÌÌfl ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª Û ‚ËÏÍÌÂÌÓÏÛ ÂÊËÏ¥ Ú‡ ÂÊËÏ¥ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl: 0,45 ÇÚ/0,45 ÇÚ
* èÓ͇ÁÌËÍË ‚ËÏ¥flÌ¥ Û Î‡·Ó‡ÚÓ¥ª ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ∏‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı Òڇ̉‡Ú¥‚ EN 50242 (ÒÔÓÊË‚‡ÌÌfl ÏÓÊ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒfl
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ÛÏÓ‚ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl)
47
ÇàÅßê èêéÉêÄåà íÄ ëèÖñßÄãúçß
îìçäñß∫
ÇÄÜãàÇé
èÓ„‡ÏÛ, fl͇ ‚Ê ÓÁÔÓ˜‡Î‡ Ó·ÓÚÛ, ÌÂ
ÏÓÊ̇ ÔÂÂ‚‡ÚË ·ÂÁ ‚¥‰ÍË‚‡ÌÌfl
‰‚ÂˆflÚ,
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ÍÌÓÔÍÛ
"ìÇßåä/Çàåä". ì Ú‡ÍÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ, ÔÓÒÚÓ
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ìÇßåä/Çàåä" ˘Â ‡Á, ¥
ÔÓ„‡Ï‡ ‚¥‰ÌÓ‚ËÚ¸ Ò‚Ó˛ Ó·ÓÚÛ Á ÚÓ„Ó
Ï¥Òˆfl, ̇ flÍÓÏÛ ªª ·ÛÎÓ ÔÂÂ‚‡ÌÓ.
(‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ‡ÁÓÏ ¥Á ‚͇Á¥‚ÌËÍÓÏ
ÔÓ„‡Ï)
ç‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl ÔÓ„‡ÏË
■ Ç¥‰ÍËÈÚ ‰‚ÂˆflÚ‡ Ú‡ ÔÓÏ¥ÒÚ¥Ú¸ ·Û‰ÌËÈ
ÔÓÒÛ‰ ‚ÒÂ‰ËÌÛ ÔË·‰Û.
èéèÖêÖÑÜÖççü!
üÍ˘Ó ‚Ë ‚¥‰ÍËπÚ ‰‚ÂˆflÚ‡ Ô¥‰˜‡Ò ˆËÍÎÛ
ÒÛ¯ÍË, ÚÓ ÔÓÎÛ̇π Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î, flÍËÈ
ÓÁ̇˜‡π ˘Ó ˆËÍÎ ÒÛ¯ÍË ˘Â Ì Á‡‚Â¯ÂÌÓ.
■ ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ìÇßåä/Çàåä" ÔÓÚfl„ÓÏ
2ÒÂÍÛ̉.
ìÒ¥ ¥Ì‰Ë͇ÚÓË ÔÓ„‡Ï Ò‚¥ÚËÚËÏÛÚ¸Òfl.
■ é·Â¥Ú¸ ÔÓ„‡ÏÛ Ì‡ÚËÒ͇˛˜Ë ̇ ÍÌÓÔÍÛ
"ÇàÅßê èêéÉêÄåà".
á‡Ò‚¥ÚËÚ¸Òfl Ò‚¥ÚÎÓ‚ËÈ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ Ó·‡ÌÓª
ÔÓ„‡ÏË.
■ üÍ˘Ó ÇË ·‡Ê‡πÚ ӷ‡ÚË Ô‚ÌÛ ÙÛÌ͈¥˛,
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÛ ÍÌÓÔÍÛ (Á‡Ò‚¥ÚËÚ¸Òfl
Ò‚¥ÚÎÓ‚ËÈ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ)
èÓ„‡ÏÛ ÏÓÊ̇ Ó·‡ÚË ÔÓÚfl„ÓÏ Ó‰Ì¥πª
ı‚ËÎËÌË ¥Á ÏÓÏÂÌÚÛ Á‡ÔÛÒÍÛ ÔÓ„‡ÏË.
áϥ̇ ÔÓÚÓ˜ÌÓª ÔÓ„‡ÏË
■ ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "START" (¥Ì‰Ë͇ÚÓ Ó·‡ÌÓª
ÔÓ„‡ÏË ÔÂÂÒڇ̠·ÎËχÚË Ú‡ ·Û‰Â
Ò‚¥ÚËÚËÒfl).
ÇËÍÓ̇ÈÚ ̇ÒÚÛÔÌ¥ ‰¥ª ‰Îfl ÁÏ¥ÌË/Ò͇ÒÛ‚‡ÌÌfl
ÔÓÚÓ˜ÌÓª ÔÓ„‡ÏË:
■ üÍ˘Ó ‰‚ÂˆflÚ‡ Á‡˜ËÌÂÌ¥, Ô¥ÒÎfl Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó
Ò˄̇ÎÛ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸Òfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
■ ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "RESET" ÔÓÚfl„ÓÏ 3 ÒÂÍÛ̉.
èÓÎÛ̇˛Ú¸ Ô‚̥ Á‚ÛÍÓ‚¥ Ò˄̇ÎË, ‡
¥Ì‰Ë͇ÚÓË ÔÓ„‡Ï ÒÔÓ˜‡ÚÍÛ Á‡Ò‚¥ÚflÚ¸Òfl, ‡
ÔÓÚ¥Ï ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÓ ÔÓ ˜ÂÁ¥ ‚ËÏÍÌÛÚ¸Òfl.
èÓÚfl„ÓÏ Ó‰Ì¥πª ı‚ËÎËÌË ¥Á ÏÓÏÂÌÚÛ Á‡ÔÛÒÍÛ
ÔÓ„‡ÏË, ÇË ÏÓÊÂÚ ӷ‡ÚË ¥Ì¯Û, ÔÓÒÚÓ
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ÍÌÓÔÍÛ "ÇàÅßê èêéÉêÄåà".
■ äÓÎË ÔÓÚӘ̇ ÔÓ„‡Ï‡ ·Û‰Â Ò͇ÒÓ‚‡Ì‡,
Ò‚¥ÚÎÓ‚¥ ¥Ì‰Ë͇ÚÓË ÔÓ„‡ÏË ·ÎËχÚËÏÛÚ¸.
èÂÂË‚‡ÌÌfl ÔÓ„‡ÏË
■ ßÁ ˆ¸Ó„Ó ÏÓÏÂÌÚÛ ‚Ë ÏÓÊÂÚ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ÌÓ‚Û
ÔÓ„‡ÏÛ.
襉˜‡Ò Ó·ÓÚË ÔÓ„‡ÏË Ì ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl
‚¥‰ÍË‚‡ÚË ‰‚ÂˆflÚ‡, ÓÒÓ·ÎË‚Ó Ô¥‰˜‡Ò ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó
ÏËÚÚfl Ú‡ Ù‡ÁË Ù¥Ì‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡ÌÌfl
„‡fl˜Ó˛ ‚Ó‰Ó˛. íËÏ Ì ÏÂ̯, flÍ˘Ó ‰‚ÂˆflÚ‡
‚¥‰ÍËÚ¥ Ô¥‰˜‡Ò Ó·ÓÚË ÔÓ„‡ÏË (̇ÔËÍ·‰,
ÍÓÎË ‚Ë ‰Ó‰‡πÚ ÔÓÒÛ‰), χ¯Ë̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
ÔËÔËÌflπ Ó·ÓÚÛ.
á‡ÍËÈÚ ‰‚ÂˆflÚ‡ Ì ̇ÚËÒ͇˛˜Ë ÊÓ‰ÌÓª
ÍÌÓÔÍË. ñËÍÎ ÏËÚÚfl ‚¥‰ÌÓ‚ËÚ¸Òfl Á ÚÓ„Ó ÏÓÏÂÌÚÛ,
ÍÓÎË ÈÓ„Ó ·ÛÎÓ ÔÂÂ‚‡ÌÓ.
èéèÖêÖÑÜÖççü!
èÂ‰ ÔÓ˜‡ÚÍÓÏ ÌÓ‚Óª ÔÓ„‡ÏË, ·Û‰¸
·Ò͇, ÔÂ‚¥Ú ̇fl‚Ì¥ÒÚ¸ Ï˲˜Ó„Ó Á‡ÒÓ·Û
Û ‰ÓÁ‡ÚÓ¥.
èË ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥, ̇ÔÓ‚Ì¥Ú¸ ‰ÓÁ‡ÚÓ.
48
äÌÓÔ͇ "ëäÄëìÇÄíà" (RESET) ‰Îfl
¥Ì‰Ë͇ÚÓ‡ "ÇßÑëìíçü ëßãú"
äÓÎË ÔÓ„‡Ï‡ Ô‡ˆ˛π
襉˜‡Ò Ó·ÓÚË ÔÓ„‡ÏË Ò‚¥ÚËÚ¸Òfl ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÈ
¥Ì‰Ë͇ÚÓ, ‚¥Ì Á‡Î˯‡ÚËÏÂÚ¸Òfl Û‚¥ÏÍÌÂÌËÏ ‰Ó
Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ˆËÍÎÛ, ‡ "ëíÄíìëà èêéÉêÄåà"
‚ËÒ‚¥˜Û‚‡ÚËÏÛÚ¸Òfl Ú‡ ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÓ ÁÏ¥Ì˛‚‡ÚËÏÛÚ¸Òfl
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ÔÓÚÓ˜ÌÓ„Ó ˆËÍÎÛ "åàííü"
,
"éèéãßëäìÇÄççü"
, Ú‡ "ëìòäÄ2
è¥ÒÎfl ̇ÔÓ‚ÌÂÌÌfl ÒÓÎ¸Ó‚Ó„Ó ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡,
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ ÔÓÚfl„ÓÏ Í¥Î¸ÍÓı ÒÂÍÛ̉,
ÔÓÍË Ì ‚¥‰Íβ˜ËÚ¸Òfl ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÈ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ.
üÍ˘Ó ·ÛÎË ·Û‰¸-flÍ¥ Á·Óª Û ÏÂÂÊ¥
ÂÎÂÍÚÓÊË‚ÎÂÌÌfl
Ô¥‰
˜‡Ò
Ó·ÓÚË
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË, ÚÓ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ
ÔËÒÚ¥È Á‡Ô‡Ï’flÚ‡π Ú‡ Á·ÂÂÊ ӷ‡ÌÛ
ÔÓ„‡ÏÛ ¥
Ô¥ÒÎfl ‚¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÔÓ‰‡˜¥
ÂÎÂÍÚÓÊË‚ÎÂÌÌfl ‚¥‰ÌÓ‚ËÚ¸ Ó·ÓÚÛ ¥Á Ï¥Òˆfl
ÁÛÔËÌÍË ÔÓ„‡ÏË.
èéèÖêÖÑÜÖççü!
üÍ˘Ó ‚Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÍÌÓÔÍÛ "ëäÄëìÇÄíà"
(RESET), Ì ̇ÔÓ‚ÌË‚¯Ë ÒÓθӂËÈ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ, ˆÂ ‚ÔÎËÌ ̇ Ô‡‚ËθÌÂ
ÙÛÌ͈¥ÓÌÛ‚‡ÌÌfl Ò‚¥ÚÎÓ‚Ó„Ó ¥Ì‰Ë͇ÚÓ‡
ÒÓÎ¥.
ÇÄÜãàÇé
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· Á‡·ÂÁÔ˜ËÚË Ô‡‚ËθÌÂ
ÙÛÌ͈¥ÓÌÛ‚‡ÌÌfl Ò‚¥ÚÎÓ‚Ó„Ó ¥Ì‰Ë͇ÚÓ‡
ÒÓÎ¥, ·Û‰¸ ·Ò͇, áÄÇÜÑà èéÇçßëíû
çÄèéÇçûâíÖ äéçíÖâçÖê Ñãü ëéãß.
ᇂÂ¯ÂÌÌfl ÔÓ„‡ÏË
èÓÎÛ̇π 5-ÒÂÍÛ̉ÌËÈ Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Π(flÍ˘Ó ÌÂ
Û‚¥ÏÍÌÂÌÓ ·ÂÁÁ‚Û˜ÌËÈ ÂÊËÏ) 3 ‡ÁË, ¥Á
¥ÌÚÂ‚‡ÎÓÏ Û 30 ÒÂÍÛ̉, Ò‚¥ÚÎÓ‚ËÈ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
·ÎËχÚËÏÂ, ˘Ó ÓÁ̇˜‡ÚËÏÂ, ˘Ó ÔÓ„‡Ï‡
Á‡‚Â¯Ë·Ҹ.
èÓÒÛ‰ÓÏËÈ̇
χ¯Ë̇
‚¥‰Íβ˜ËÚ¸Òfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
äÌÓÔ͇ "ÇßÑäãÄÑÖçàâ ëíÄêí"
äÌÓÔÍË ‚Ë·ÓÛ ÔÓ„‡Ï
ÇË ÏÓÊÂÚ ‚¥‰Í·ÒÚË ÔÓ˜‡ÚÓÍ Ó·ÓÚË
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË Ì‡ 3, 6 ‡·Ó 9 „Ó‰ËÌ.
äÌÓÔ͇ "EXPRESS"
ÇËÍÓ̇ÈÚ ̇ÒÚÛÔÌÂ
‚¥‰Í·‰ÂÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛ:
ñfl ÍÌÓÔ͇ Á‡·ÂÁÔ˜Ûπ ÂÍÓÌÓÏ¥˛ ÂÌÂ„¥ª Ú‡ ˜‡ÒÛ Û
ÒÂ‰̸ÓÏÛ Ì‡ 25% (‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó Ó·‡ÌÓ„Ó
ˆËÍÎÛ), Á‡‚‰flÍË ÁÏÂ̯ÂÌÌ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ‚Ó‰Ë
Ú‡ ˜‡ÒÛ ÒÛ¯ÍË Ô¥‰˜‡Ò ˆËÍÎÛ Ù¥Ì‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡ÌÌfl.
ñfl ÔÓ„‡Ï‡ ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ‰Îfl ÏËÚÚfl ÔÓÒÛ‰Û,
˘Ó ÌÂÒËθÌÓ Á‡·Û‰ÌÂÌËÈ, Ú‡ ‰Îfl Á΄͇
‚ÓÎÓ„Ó„Ó ÔÓÒÛ‰Û, ̇ flÍÓÏÛ ¯ÚÍË ªÊ¥ ˘Â ÌÂ
‚ÒÚË„ÎË Á‡ÒÓıÌÛÚË, Ú‡ ‰Îfl ÔÓÍ‡˘ÂÌÌfl
ÂÁÛθڇڥ‚ ÒÛ¯ÍË.
è¥ÒÎfl Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ˆËÍÎÛ, ÏË ‡‰ËÏÓ Á‡Î˯‡ÚË
‰‚ÂˆflÚ‡
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª
χ¯ËÌË
̇ԥ‚‚¥‰˜ËÌÂÌËÏË, ‰Îfl ÔËÓ‰ÌÓª ˆËÍÛÎflˆ¥ª
ÔÓ‚¥Úfl ‚ÒÂ‰ËÌ¥ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÓª χ¯ËÌË.
‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl
■ é·Â¥Ú¸ ÔÓ„‡ÏÛ Ì‡ÚËÒÌÛ‚¯Ë ÍÌÓÔÍÛ "ÇàÅßê
èêéÉêÄåà".
■ ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ÇßÑäãÄÑÖçàâ ëíÄêí"
(¥Á ÍÓÊÌËÏ Ì‡ÚËÒ͇ÌÌflÏ ÒÚ‡Ú Ó·ÓÚË
‚¥‰Í·‰‡ÚËÏÂÚ¸Òfl ̇ 3, 6 ‡·Ó 9 „Ó‰ËÌ,
Ò‚¥ÚËÚËÏÂÚ¸Òfl
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÈ
Ò‚¥ÚÎÓ‚ËÈ
¥Ì‰Ë͇ÚÓ).
■ ÑÎfl ÔÓ˜‡ÚÍÛ Á‚ÓÓÚÌÓ„Ó ‚¥‰Î¥ÍÛ ˜‡ÒÛ Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸
ÍÌÓÔÍÛ "START" (¥Ì‰Ë͇ÚÓ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ„Ó
˜‡ÒÛ ÔӘ̠·ÎËχÚË)
üÍ˘Ó ‚Ë ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ‚¥‰Í·‰ÂÌËÈ ÒÚ‡Ú Ì‡ 9
„Ó‰ËÌ, ÚÓ ˜ÂÂÁ 3 „Ó‰ËÌË ‚¥Ì ‚¥‰Ó·‡Ê‡ÚËÏÂÚ¸Òfl
¥Ì‰Ë͇ÚÓÓÏ 6 „Ó‰ËÌ, ‡ ˜ÂÂÁ 6 „Ó‰ËÌ ¥Ì‰Ë͇ÚÓÓÏ 3 „Ó‰ËÌË.
ß̉Ë͇ÚÓ "ÇßÑëìíçü ëßãú"
ñfl ÏÓ‰Âθ ÓÒ̇˘Â̇ ¥Ì‰Ë͇ÚÓÓÏ Ì‡ Ô‡ÌÂÎ¥
ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl, flÍËÈ ÔÓ˜Ë̇π Ò‚¥ÚËÚ¸Òfl ÍÓÎË
ÔÓÚ¥·ÌÓ ‰Ó‰‡ÚË Û ÍÓÌÚÂÈÌÂ ҥθ.
èÓfl‚‡ ̇ ÔÓÒÛ‰¥ ·¥ÎËı ÔÎflÏ, ˆÂ, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏÛ,
ÓÁ͇̇ ÚÓ„Ó, ˘Ó ÔÓÚ¥·ÌÓ Ì‡ÔÓ‚ÌËÚË ÒÓθӂËÈ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ.
‰Îfl
è¥ÒÎfl Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ÓÒÚ‡ÌÌ¥ı 3 „Ó‰ËÌ (‚ ͥ̈¥
Á‚ÓÓÚÌÓ„Ó ‚¥‰Î¥ÍÛ) Ò‚¥ÚÎÓ‚ËÈ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
ÔÂÂÒڇ̠·ÎËχÚË ¥ ÔӘ̠҂¥ÚËÚËÒfl, ˘Ó ÓÁ̇˜‡π
Ù‡ÁÛ ÏËÚÚfl, ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸Òfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
49
4. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÚÛ Ê ÍÌÓÔÍÛ ˘Â ‡Á: 3 Ò‚¥ÚÎÓ‚¥
¥Ì‰Ë͇ÚÓË (flÍ¥ ‚͇ÁÛ˛Ú¸, ˘Ó Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î
‡ÍÚË‚Ó‚‡ÌÓ)
ÔÓ˜ÌÛÚ¸
·ÎËχÚË
(˘Ó
ÓÁ̇˜‡ÚËÏÂ, ˘Ó Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Π‚¥‰¥ÏÍÌÂÌÓ)
üÍ˘Ó Á‚ÓÓÚÌ¥È ‚¥‰Î¥Í ˘Â Ì Á‡Í¥Ì˜Ë‚Òfl, ‚
ÂÁÛθڇڥ ˜Ó„Ó ÔÓ„‡Ï‡ ˘Â Ì ÓÁÔÓ˜‡Î‡Ò¸, ‚Ë
ÏÓÊÂÚ ÁÏ¥ÌËÚË ‡·Ó Ò͇ÒÛ‚‡ÚË ‚¥‰Í·‰ÂÌËÈ
ÒÚ‡Ú Ú‡ ‚Ë·‡ÚË ¥Ì¯Û ÔÓ„‡ÏÛ, ‡·Ó
‚Ë·‡ÚË/Ò͇ÒÛ‚‡ÚË ÙÛÌ͈¥˛, ‰Îfl ˆ¸Ó„Ó
‚ËÍÓ̇ÈÚ ̇ÒÚÛÔÌÂ:
5. ÇËÏÍÌ¥Ú¸ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ Ì‡ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ÍÌÓÔÍÛ "ìÇßåä/Çàåä" (ON/OFF) ‰Îfl
Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl ÌÓ‚Ëı ̇·¯ÚÛ‚‡Ì¸.
■ ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "RESET" ÔÓÚfl„ÓÏ 3 ÒÂÍÛ̉.
èÓÎÛ̇˛Ú¸ Ô‚̥ Á‚ÛÍÓ‚¥ Ò˄̇ÎË, ‡
¥Ì‰Ë͇ÚÓË ÔÓ„‡Ï ÒÔÓ˜‡ÚÍÛ Û‚¥ÏÍÌÛÚ¸Òfl, ‡
ÔÓÚ¥Ï ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÓ ÔÓ ˜ÂÁ¥ ‚ËÏÍÌÛÚ¸Òfl.
ÑÎfl Û‚¥ÏÍÌÂÌÌfl Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó Ò˄̇ÎÛ ÔÓ‚ÚÓ¥Ú¸
ÔÓÔÂ‰̥ ‰¥ª.
■ Ç¥‰Í·‰ÂÌËÈ ÒÚ‡Ú Ú‡ Ó·‡ÌÛ ÔÓ„‡ÏÛ ·Û‰Â
Ò͇ÒÓ‚‡ÌÓ. ß̉Ë͇ÚÓ ÔÓ„‡ÏË ·ÎËχÚËÏÂ.
■ ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ÇßÑäãÄÑÖçàâ ëíÄêí"
˘Ó· ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ¥Ì¯ËÈ ˜‡Ò ‚¥‰Í·‰ÂÌÓ„Ó
ÒÚ‡ÚÛ (Ò‚¥ÚËÚËÏÂÚ¸Òfl ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÈ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ)
á·ÂÂÊÂÌÌfl ̇·¯ÚÛ‚‡Ì¸ ÓÒÚ‡Ì̸Ӫ
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÓª ÔÓ„‡ÏË
ôÓ· Á·Â„ÚË Ì‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl ÓÒÚ‡Ì̸Ӫ
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÓª ÔÓ„‡ÏË, ‚ËÍÓ̇ÈÚ ̇ÒÚÛÔÌÂ:
■ ÇÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË
ÌÓ‚Û
ÔÓ„‡ÏÛ
‡·Ó
Ó·‡ÚË/Ò͇ÒÛ‚‡ÚË ÙÛÌ͈¥˛ ÏÓÊ̇ Ô¥ÒÎfl ÚÓ„Ó,
flÍ ˜‡Ò ‚¥‰Í·‰ÂÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛ ·ÛÎÓ ÁÏ¥ÌÂÌÓ ‡·Ó
Ò͇ÒÓ‚‡ÌÓ.
ÇÄÜãàÇé
èÂ‰ ÔÓ˜‡ÚÍÓÏ ˆ¥πª Ôӈ‰ÛË,
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈ̇ χ¯Ë̇ áÄÇÜÑà ÔÓ‚ËÌ̇
·ÛÚË ‚ËÏÍÌÂ̇.
Ç¥‰Íβ˜ÂÌÌfl Á‚ÛÍÛ ÒÔÓ‚¥˘ÂÌÌfl ÔÓ
áÄÇÖêòÖççü èêéÉêÄåà
1. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ÇàÅßê èêéÉêÄåà" Ú‡
Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ Û‚¥ÏÍÌ¥Ú¸ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ÍÌÓÔÍÛ
"ìÇßåä/Çàåä"
(ÔÓÁ‚Û˜ËÚ¸ ÍÓÓÚÍËÈ Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î).
Ç¥‰Íβ˜ËÚË Á‚ÛÍ ÒÔÓ‚¥˘ÂÌÌfl ÔÓ Á‡‚Â¯ÂÌÌfl
ÔÓ„‡ÏË ÏÓÊ̇ ̇ÒÚÛÔÌËÏ ˜ËÌÓÏ:
2. ç‡ÚËÒ͇ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ "ÇàÅßê èêéÉêÄåà"
ÔË̇ÈÏÌ¥ ÔÓÚfl„ÓÏ 30 ÒÂÍÛ̉ (ÔÓÚfl„ÓÏ
ˆ¸Ó„Ó ˜‡ÒÛ ÔÓÎÛ̇π 3 Á‚ÛÍÓ‚Ëı Ò˄̇ÎË).
ÇÄÜãàÇé
èÂ‰ ÔÓ˜‡ÚÍÓÏ ˆ¥πª Ôӈ‰ÛË,
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈ̇ χ¯Ë̇ áÄÇÜÑà ÔÓ‚ËÌ̇
·ÛÚË ‚ËÏÍÌÂ̇.
3. Ç¥‰ÔÛÒÚ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÍÓÎË ÔÓÎÛ̇π ÚÂÚ¥È
Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Π( ‚Ò¥ Ò‚¥ÚÎÓ‚¥ ¥Ì‰Ë͇ÚÓË
·ÎËχÚËÏÛÚ¸).
1. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ÇàÅßê èêéÉêÄåà"
Ú‡ Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ Û‚¥ÏÍÌ¥Ú¸ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ
χ¯ËÌÛ Ì‡ÚËÒÌÛ‚¯Ë ÍÌÓÔÍÛ "ìÇßåä/Çàåä"
(ÔÓÁ‚Û˜ËÚ¸ ÍÓÓÚÍËÈ Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î).
4. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÚÛ Ò‡ÏÛ ÍÌÓÔÍÛ ˘Â ‡Á: Ò‚¥ÚÎÓ‚ËÈ
¥Ì‰Ë͇ÚÓ ˘Ó ·ÎËχπ (ÙÛÌ͈¥fl Á·ÂÂÊÂÌÌfl
‚ËÏÍÌÂ̇) ÔÂÂÒڇ̠·ÎËχÚË Ú‡ ÔÓ˜ÌÂ
Ò‚¥ÚËÚËÒfl (ÙÛÌ͈¥fl Á·ÂÂÊÂÌÌfl Û‚¥ÏÍÌÂ̇)
2. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ÇàÅßê èêéÉêÄåà" Ú‡
Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ Û‚¥ÏÍÌ¥Ú¸ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ÍÌÓÔÍÛ
"ìÇßåä/Çàåä"
(ÔÓÁ‚Û˜ËÚ¸ ÍÓÓÚÍËÈ Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î).
3. Ç¥‰ÔÛÒÚ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÍÓÎË ÔÓÎÛ̇π ‰Û„ËÈ
Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Π(3 Ò‚¥ÚÎÓ‚ËÈ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
"ÇàÅßê èêéÉêÄåà" Û‚¥ÏÍÌÂÚ¸Òfl).
5. ÇËÏÍÌ¥Ú¸ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ Ì‡ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ÍÌÓÔÍÛ "ìÇßåä/Çàåä" ‰Îfl Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl
ÌÓ‚Ëı ̇·¯ÚÛ‚‡Ì¸.
50
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ‚ËÏÍÌÛÚË ÙÛÌ͈¥˛ Á·ÂÂÊÂÌÌfl
ÔÓ‚ÚÓ¥Ú¸ ÔÓÔÂ‰̥ ‰¥ª.
ëÔÓ‚¥˘ÂÌÌfl ÔÓ ÌÂÒÔ‡‚Ì¥ÒÚ¸
ÇÄÜãàÇé
ñfl ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈ̇ χ¯Ë̇ ÓÒ̇˘Â̇
ÔËÒÚÓπÏ Á‡ıËÒÚÛ ‚¥‰ ÔÂÂÔÓ‚ÌÂÌÌfl,
flÍËÈ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á¥ÎÎπ ̇‰Î˯ÍÓ‚Û ‚Ó‰Û,
flÍ Ú¥Î¸ÍË ‚ËÌËÍÌ ÔÓ‰¥·Ì‡ ÔÓ·ÎÂχ.
èË ‚ËÌËÍÌÂÌÌ¥ ÔÓÛ¯Â̸ Û Ó·ÓÚ¥ ˜Ë
ÌÂÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ Ô¥‰˜‡Ò ÙÛÌ͈¥ÓÌÛ‚‡ÌÌfl ÔÓ„‡ÏË,
Ò‚¥ÚÎÓ‚ËÈ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ Ó·‡ÌÓ„Ó ˆËÍÎÛ ÔÓ˜ÌÂ
¯‚ˉÍÓ ·ÎËχÚË, Ú‡ ÔÓÎÛ̇π Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î. ì
Ú‡ÍÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ, ‚ËÏÍÌ¥Ú¸ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ÍÌÓÔÍÛ "ìÇßåä/Çàåä".
èéèÖêÖÑÜÖççü!
ÑÎfl ̇ÎÂÊÌÓ„Ó ÙÛÌ͈¥ÓÌÛ‚‡ÌÌfl ÔËÒÚÓ˛
·ÂÁÔÂÍË ÔÓÚË ÔÂÂÔÓ‚ÌÂÌÌfl, ÏË
ÂÍÓÏẨÛπÏÓ Ì ÔÂÂÒÛ‚‡ÚË ˜Ë ̇ıËÎflÚË
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ. íËÏ Ì ÏÂ̯, fl͢Ó
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÔÂÂÒÛÌÛÚË ˜Ë ̇ıËÎËÚË
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ, ·Û‰¸ ·Ò͇,
ÔÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒ¸ ˘Ó ˆËÍÎ ÏËÚÚfl Á‡‚Â¯ÂÌÓ
¥, ˘Ó ‚ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌ¥È Ï‡¯ËÌ¥ ÌÂχπ ‚Ó‰Ë.
è¥ÒÎfl ÔÂ‚¥ÍË, ÔÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒ¸, ˘Ó Í·ԇÌ
¯Î‡Ì„Û ÔÓ‰‡˜¥ ‚Ó‰Ë ‚¥‰ÍËÚËÈ, ‡ ÁÎË‚ÌËÈ
¯Î‡Ì„ Ì ‚ËÍË‚ÎÂÌËÈ, ÒËÙÓÌ Ú‡ ٥θÚË ÌÂ
Á‡ÒÏ¥˜ÂÌ¥. ÇÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ Ó·‡ÌÛ ÔÓ„‡ÏÛ ÁÌÓ‚Û.
üÍ˘Ó ˆÂ Ì ‰ÓÔÓÏÓ„ÎÓ, Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó Ç¥‰‰¥ÎÛ
ÒÂ‚¥ÒÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl ÍÎ¥πÌÚ¥‚.
51
■ åÓfl ÒÚ‡ÚËÒÚË͇ – ÒÚ‡ÚËÒÚË͇ ˘Ó‰Ó ÏËÚÚfl Ú‡
ÔÓ‡‰Ë ‰Îfl ÂÙÂÍÚË‚Ì¥¯Ó„Ó ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
‚‡¯Óª χ¯ËÌË.
SMART TOUCH
ñÂÈ ÔË·‰ ÓÒ̇˘ÂÌËÈ ¥ÌÚÂÎÂÍÚۇθÌÓ˛
ÒÂÌÒÓÌÓ˛
ÚÂıÌÓÎÓ„¥π˛,
˘Ó
‰ÓÁ‚ÓÎflπ
‚Á‡πÏÓ‰¥flÚË, ˜ÂÂÁ ‰Ó‰‡ÚÓÍ, Û ÒχÚÙÓ̇ı ̇
·‡Á¥ ÓÔÂ‡ˆ¥ÈÌÓª ÒËÒÚÂÏË Android ¥ ÓÒ̇˘ÂÌËÈ
ÙÛÌ͈¥π˛ NFC (Near Field Communication).
ÑÂڇθÌÛ ¥ÌÙÓχˆ¥˛ ÔÓ ÙÛÌ͈¥˛ Smart
Touch
‚Ë
ÏÓÊÂÚÂ
ÓÚËχÚË,
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆ¥ÈÌËÈ ÂÊËÏ
‰Ó‰‡ÚÍÛ, ‡·Ó ̇ Ò‡ÈÚ¥:
www.candysmarttouch.com
■ ᇂ‡ÌÚ‡ÊÚ ‰Ó‰‡ÚÓÍÚ̇ Candy simply-Fi App.
ÑÓ‰‡ÚÓÍ Candy simply-Fi App ‰ÓÒÚÛÔÌËÈ
‰Îfl ÔËÒÚÓª‚ Ô¥‰ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌflÏ flÍ Android
Ú‡Í ¥ IOS, flÍ ‰Îfl Ô·̯ÂÚ¥‚ ¥ ÒχÚÙÓÌ¥‚.
íËÏ Ì ÏÂ̯, ÇË ÏÓÊÂÚ ‚Á‡πÏÓ‰¥flÚË Á
ÔËÒÚÓπÏ ¥ ÒÍÓËÒÚ‡‚¯ËÒ¸ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚflÏË
ÒËÒÚÂÏË Smart Touch, ‰Îfl ÒχÚÙÓÌ¥‚ Ô¥‰
ÛÔ‡‚Î¥ÌÌflÏ Ändroid, ÓÒ̇˘ÂÌËı NFC
ÚÂıÌÓÎÓ„¥π˛, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ̇ÒÚÛÔÌÓª
ÙÛÌ͈¥Ó̇θÌÓª ÒıÂÏÓ˛.
ëχÚÙÓÌ Android Á
NFC ÚÂıÌÓÎÓ„¥π˛
ÇÁ‡πÏÓ‰¥fl Á ÔËÒÚÓπÏ
+ ÁÏ¥ÒÚ
ëχÚÙÓÌ Android ·ÂÁ
NFC ÚÂıÌÓÎÓ„¥ª
ã˯ ÁÏ¥ÒÚ
Android Ô·̯ÂÚ
ã˯ ÁÏ¥ÒÚ
Apple iPhone
ã˯ ÁÏ¥ÒÚ
Apple iPad
ã˯ ÁÏ¥ÒÚ
üä ÇàäéêàëíéÇìÇÄçà SMART
TOUCH
èÖêòàâ äêéä – ÂπÒÚ‡ˆ¥fl χ¯ËÌË
■ 삥ȉ¥Ú¸ ‰Ó ÏÂÌ˛ "ç‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl/Settings" Û
‚‡¯ÓÏÛ Android ÒχÚÙÓÌ¥ Ú‡ ‡ÍÚË‚ÛÈÚÂ
NFC ÙÛÌ͈¥˛ Û "ÅÂÁ‰ÓÚÓ‚¥ ÏÂÂÊ¥ Ú‡
Ô¥‰’π‰Ì‡ÌÌfl/Wireless & Networks" menu.
á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥ ÒχÚÙÓ̇ ¥ ÈÓ„Ó
‚ÂÒ¥ª Android OS , ÔÓˆÂÒ ‡ÍÚË‚‡ˆ¥ª NFC
ÏÓÊ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒfl. á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó
ÍÂ¥‚Ìˈڂ‡ ÒχÚÙÓ̇ ‰Îfl ·¥Î¸¯
‰ÓÍ·‰ÌÓª ¥ÌÙÓχˆ¥ª.
■ ì‚¥ÏÍÌ¥Ú¸ ÔË·‰ Ú‡ Á‡ÔÛÒÚ¥Ú¸ ÂÊËÏ Smart
Touch, Ó·‡‚¯Ë ÔÓ„‡ÏÛ "P3”, ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "Express".
îìçäñßéçÄã
■ 삥ȉ¥Ú¸ ‰Ó ÔÓ„‡ÏË, ˘Ó· ÒÚ‚ÓËÚË ÔÓ٥θ
ÍÓËÒÚÛ‚‡˜‡ ¥ Á‡ÂπÒÚÛ‚‡ÚË ÔËÒÚ¥È,
ÒÎ¥‰Û˛˜Ë ¥ÌÒÚÛ͈¥flÏ Ì‡ ÂÍ‡Ì¥ ÚÂÎÂÙÓÌÛ ‡·Ó
"Quick Guide" ("ò‚ˉÍËÈ èÓÏ¥˜ÌËÍ"), ˘Ó
ÔËÍ¥ÔÎÂÌËÈ ‰Ó χ¯ËÌË.
éÒÌÓ‚Ì¥ ÙÛÌ͈¥ª, ˘Ó ‰ÓÒÚÛÔÌ¥ Û ‰Ó‰‡ÚÍÛ:
■ ÉÓÎÓÒÓ‚ËÈ ÔÓÏ¥˜ÌËÍ – ÙÛÌ͈¥fl, ˘Ó
‰ÓÔÓÏÓÊ ‚‡Ï Ó·‡ÚË ¥‰Â‡Î¸ÌËÈ ˆËÍÎ ÏËÚÚfl
Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ Î˯ Ú¸Óı „ÓÎÓÒÓ‚Ëı ÍÓχ̉
(ÔÓÒÛ‰, ¥‚Â̸ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl, ¥‚Â̸
Á‡·Û‰ÌÂÌÌfl).
ťθ¯Â ¥ÌÙÓχˆ¥ª, ‚¥‰ÂÓ Ú‡ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¥ ̇
ÔËÚ‡ÌÌfl ‰ÓÒÚÛÔÌ¥ ̇:
www.candysmarttouch.com/how-to
■ ñËÍÎË – ‰Îfl Ó·‡ÌÌfl Ú‡ Á‡ÔÛÒÍÛ ÌÓ‚Óª
‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Óª ÔÓ„‡ÏË ÏËÚÚfl.
■ êÓÁÛÏÌËÈ
‰Ó„Îfl‰
–
ÓÁ¯ËÂÌ¥
̇·¯ÚÛ‚‡ÌÌfl, ÊÓÒÚÍ¥ÒÚ¸ ‚Ó‰Ë, "êÓÁÛÏ̇
ÔÂ‚¥͇" (Smart Check-up), Ó˜ËÒÚ͇
٥θÚÛ Ú‡ ÍÂ¥‚ÌËˆÚ‚Ó Á ÛÒÛÌÂÌÌfl
ÌÂÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ.
52
çÄëíìèçàâ äêéä – ê„ÛÎflÌ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
üÍ˘Ó ‚Ë Ì Á̇πÚ ÔÓÁˈ¥˛ ‚‡¯Óª NFC
‡ÌÚÂÌË , ÔÂÂÏ¥ÒÚ¥Ú¸ ÒχÚÙÓÌ ‚
ÍÛ„Ó‚ÓÏÛ ÛÒ¥ ̇‰ ÎÓ„ÓÚËÔÓÏ Smart
Touch, ÔÓÍË ÔÓ„‡Ï‡ Ì ԥ‰Ú‚Â‰ËÚ¸
Á'π‰Ì‡ÌÌfl . ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÔÂ‰‡˜‡
‰‡ÌËı, ·Û· ÛÒÔ¥¯ÌÓ˛, ‚‡ÊÎË‚Ó
ìíêàåìÇÄíà ëåÄêíîéç çÄÇèêéíà
èêàãÄÑéÇé∫
èÄçÖãß
èêéíüÉéå
ÑÖäßãúäéï ëÖäìçÑ; ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl ̇
ÔËÒÚÓª ÔÓ¥ÌÙÓÏÛπ ÔÓ ÛÒÔ¥¯ÌËÈ
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÓÔÂ‡ˆ¥ª.
■ ôÓ‡ÁÛ, ÍÓÎË ‚Ë ıÓ˜ÂÚ ÛÔ‡‚ÎflÚË Ï‡¯ËÌÓ˛
˜ÂÂÁ ‰Ó‰‡ÚÓÍ, ÒÔÂ¯Û Á‡ÔÛÒÚ¥Ú¸ ÂÊËÏ
Smart Touch, Û‚¥ÏÍÌÛ‚¯Ë ÔË·‰ Ú‡ Ó·‡‚¯Ë
ÔÓ„‡ÏÛ "P3", ‡ ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
"Express".
■ èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó Û ‚‡Ò ÓÁ·ÎÓÍÓ‚‡ÌÓ ÂÍ‡Ì
ÚÂÎÂÙÓÌÛ (‚¥‰ ÏÓÊÎË‚Ó„Ó ÂÊËÏÛ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl)
¥ ‡ÍÚË‚Ó‚‡Ì‡ ÙÛÌ͈¥fl NFC; ‚ ¥Ì¯ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ,
‚ËÍÓ̇ÈÚ ‰¥ª, ÓÔË̥҇ ‡Ì¥¯Â.
■ üÍ˘Ó ‚Ë ıÓ˜ÂÚ ÓÁÔÓ˜‡ÚË ˆËÍÎ ÏËÚÚfl, Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÚ ÔÓÒÛ‰ Ú‡ Ï˲˜ËÈ Á‡Ò¥·.
íÓ‚ÒÚ¥ ˜ÓıÎË ‡·Ó ÏÂڇ΂¥ ̇ÍÎÂÈÍË Ì‡
‚‡¯ÓÏÛ ÒχÚÙÓÌ¥ ÏÓÊ ‚ÔÎËÌÛÚË ‡·Ó
Á‡ÔÓ·¥„ÚË ÔÂ‰‡˜¥ ‰‡ÌËı Ï¥Ê Ï‡¯ËÌÓ˛ ¥
ÚÂÎÂÙÓÌÓÏ. èË ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥, ‚ˉ‡Î¥Ú¸
ªı.
■ é·Â¥Ú¸ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÛ ÔÓ„‡ÏÛ Û ‰Ó‰‡ÚÍÛ
(̇ÔËÍ·‰: Á‡ÔÛÒÚËÚË ÔÓ„‡ÏÛ, ˆËÍÎ
"êÓÁÛÏ̇ ÔÂ‚¥͇" ("Smart Check-up"),
ÓÌÓ‚ËÚË ÒÚ‡ÚËÒÚËÍÛ, ¥ Ú. ‰.).
■ ÑÓÚËÏÛÈÚÂÒ¸ ¥ÌÒÚÛ͈¥È ̇ ÂÍ‡Ì¥ ÚÂÎÂÙÓÌÛ,
ìíêàåìâíÖ
íÖãÖîéç
çÄÇèêéíà
ãéÉéíàèì Smart Touch ̇ ÔË·‰Ó‚¥È
Ô‡ÌÂÎ¥ Ô‡Î¸ÌÓª χ¯ËÌË, ÔË ‡ÍÚË‚‡ˆ¥ª
ÔÓ„‡ÏË.
á‡Ï¥Ì‡
‰ÂflÍËı
ÌÂÓË„¥Ì‡Î¸ÌËı
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ¥‚ ÒχÚÙÓ̇ (̇ÔËÍ·‰,
ÁÌflÚÚfl Á‡‰Ì¸Óª Í˯ÍË, ·‡Ú‡ª,
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ̇ΥÔÓÍ ‡·Ó ˜Óı·
Ú.‰. ... ), ÏÓÊ ÔË‚ÂÒÚË ‰Ó ÁÏ¥Ì Û Ó·ÓÚ¥
‡ÌÚÂÌË NFC, ÛÒÍ·‰˛˛˜Ë ÔÓ‚ÌÂ
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÔÓ„‡ÏË.
■ á‡ÍËÈÚ ‰‚ÂˆflÚ‡ ÔË·‰Û.
äÂ¥‚ÌËˆÚ‚Ó Ú‡ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl χ¯ËÌÓ˛ Á‡
‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÔÓ„‡ÏË ÏÓÊÎË‚Ó ‚¥‰ÌÓ‚ËÚË
Î˯ "·ÎËÁ¸ÍËÏ ‰ÓÚËÍÓÏ": ÚÓÏÛ ÌÂ
Ô‰ÒÚ‡‚ÎflπÚ¸Òfl ÏÓÊÎË‚ËÏ ‚ËÍÓÌÛ‚‡ÚË
‚¥‰‰‡ÎÂÌ¥ ÓÔÂ‡ˆ¥ª (̇ÔËÍ·‰: á ¥Ì¯Óª
Í¥Ï̇ÚË, ÔÓÁ‡ ‰ÓÏÓÏ).
áÇÖêçßíú ìÇÄÉì:
êÓÁÚ‡¯ÛÈÚ ҂¥È ÒχÚÙÓÌ Ú‡Í, ˘Ó·
‰‡Ú˜ËÍ NFC ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡‚ ÔÓÎÓÊÂÌÌ˛
ÎÓ„ÓÚËÔÛ Smart Touch ̇ ÔËÒÚÓ˛.
53
ÇäÄáßÇçàä èêéÉêÄå
éèàë
èêéÉêÄåÄ
ßÌÚÂÌÒË‚Ì ÏËÚÚfl
ê‡Á ‚ ‰Â̸ – ‰Îfl ÒËθÌÓ Á‡·Û‰ÌÂÌËı ͇ÒÚÛθ Ú‡
·Û‰¸-flÍÓ„Ó ¥Ì¯Ó„Ó ÔÓÒÛ‰Û, ˘Ó ̇Á·Ë‡‚Òfl ÔÓÚfl„ÓÏ ‰Ìfl.
ìÌ¥‚Â҇θ̇
ê‡Á ‚ ‰Â̸ – ‰Îfl Ì ÒËθÌÓ Á‡·Û‰ÌÂÌËı ͇ÒÚÛθ Ú‡
·Û‰¸-flÍÓ„Ó ¥Ì¯Ó„Ó ÔÓÒÛ‰Û, ˘Ó ̇Á·Ë‡‚Òfl ÔÓÚfl„ÓÏ ‰Ìfl.
Öko
èÓ„‡Ï‡ ‰Îfl ÔÓÒÛ‰Û ¥Á Á‚˘‡ÈÌËÏ ¥‚ÌÂÏ Á‡·Û‰ÌÂÌÌfl
(̇ȷ¥Î¸¯ ÂÙÂÍÚ˂̇ Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ÍÓÏ·¥Ì‡ˆ¥ª
ÒÔÓÊË‚‡ÌÌfl ÂÌÂ„¥ª Ú‡ ‚Ó‰Ë ‰Îfl ˆ¸Ó„Ó ÚËÔÛ ÒÚÓÎÓ‚Ó„Ó
ÔÓÒÛ‰Û).
èÓ„‡Ï‡ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π Òڇ̉‡ÚÛ EN 50242.
Rapid 29’
ò‚ˉÍ ÏËÚÚfl ÔÓÒÛ‰Û Ó‰‡ÁÛ Ô¥ÒÎfl ÔËÈÓÏÛ ªÊ¥. é·’πÏ
Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl ‰Îfl ÏËÚÚfl – ̇ 6 ÓÒ¥·.
éÒ‚¥ÊËÚË
äÓÓÚÍ ÏËÚÚfl ÔÓÒÛ‰Û ıÓÎÓ‰ÌÓ˛ ‚Ó‰Ó˛, ˘Ó Á·Â¥„‡πÚ¸Òfl
Û ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌ¥È Ï‡¯ËÌ¥, ‰Ó ÔÓ‚ÌÓ„Ó Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl.
ÄÍÚË‚‡ˆ¥fl ÂÊËÏÛ Smart Touch ÛÏÓÊÎ˂βπ ‚Á‡πÏÓ‰¥˛
ÔË·‰Û ¥Á ‰Ó‰‡ÚÍÓÏ Candy simply-Fi. èÂ‰ ÔÂ¯ËÏ
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌflÏ ‰Ó‰‡ÚÍÛ, ˆfl ÔÓÁˈ¥fl Á‡ÈÌflÚ‡ ÔÓ„‡ÏÓ˛
ßÌÚÂÌÒË‚Ì ÏËÚÚfl.
åËÚÚfl ¥Á ÔÓÔÂÂ‰Ì¥Ï ÏËÚÚflÏ
ÑÎfl ÔÓ„‡Ï ¥Á ÔÓÔÂÂ‰Ì¥Ï ÏËÚÚflÏ ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ‰Ó‰‡‚‡ÚË ˘Â Ó‰ÌÛ ÔÓˆ¥˛ Ï˲˜Ó„Ó Á‡ÒÓ·Û (χÍÒ. 10 „)
·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó Û ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ.
54
•
••••• •
••••
••••
•
60°C
•••••
•
45°C
•
170
íÄä
íÄä
50°C
•
29
íÄä
ç/Ñ
5
íÄä
ç/Ñ
•
ç/Ñ – ÙÛÌ͈¥fl Ì ‰ÓÒÚÛÔ̇
55
äÌÓÔ͇ "EXPRESS"
ëÂ‰Ìfl
ÚË‚‡Î¥ÒÚ¸
(‚ ı‚ËÎË̇ı)
äÌÓÔ͇ "ÇßÑäãÄÑÖçàâ
ëíÄêí"
îÛÌ͈¥ª ÔÓ„‡Ï
á ıÓÎÓ‰ÌÓ˛ ‚Ó‰Ó˛ (15 ° C)
- ‚¥‰ıËÎÂÌÌfl + 10%
éÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡ÌÌfl ¥Á
ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜ÂÏ „‡fl˜Ó˛
‚Ó‰Ó˛
ÑÛ„Â ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡ÌÌfl
ıÓÎÓ‰ÌÓ˛ ‚Ó‰Ó˛
èÂ¯ËÈ ˆËÍÎ
ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡ÌÌfl ıÓÎÓ‰ÌÓ˛
‚Ó‰Ó˛
éÒÌÓ‚ÌÂ ÏËÚÚfl
èÓÔÂ‰Ìπ ÏËÚÚfl
ıÓÎÓ‰ÌÓ˛ ‚Ó‰Ó˛
èÓÔÂ‰Ìπ ÏËÚÚfl
„‡fl˜Ó˛ ‚Ó‰Ó˛
èÂ‚¥͇ ÒÓθӂӄÓ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
èÂ‚¥͇ ÔÓ‰‡˜¥
ÓÔÓÎ¥ÒÍÛ‚‡˜‡
î¥Î¸Ú Ó˜Ë˘ÂÌÌfl
á‡Ò¥· ‰Îfl ÏËÚÚfl
å˲˜ËÈ Á‡Ò¥· ‰Îfl
Á‡ÏÓ˜Û‚‡ÌÌfl
(ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó ÏËÚÚfl)
ëÔËÒÓÍ ÔÛÌÍÚ¥‚ ÔÂ‚¥ÍË
ÑÓÒÚÛÔÌ¥ ÍÌÓÔÍË
ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËı
ÙÛÌ͈¥È
75°C
• • •
130
íÄä
íÄä
•
•
120
íÄä
íÄä
èéå’üäòìÇÄó ÇéÑà
* ꥂÂ̸ ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl ‚Ó‰Ë ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ Ì‡
ꥂ̥ 3 Á‡ Á‡ÏÓ‚˜Û‚‡ÌÌflÏ, ÓÒͥθÍË ‚¥Ì π
̇ȷ¥Î¸¯ Ô¥‰ıÓ‰fl˘ËÏ ‰Îfl ·¥Î¸¯ÓÒÚ¥
ÍÓËÒÚÛ‚‡˜¥‚.
Ç Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ‰ÊÂ· ÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl, ‚Ó‰‡
Ï¥ÒÚËÚ¸ ¥ÁÌÛ Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ͇·Ó̇ÚÛ Í‡Î¸ˆ¥˛ Ú‡
Ï¥ÌÂ‡Î¥‚, flÍ¥ ÓÒ¥‰‡˛Ú¸ ̇ ÔÓÒÛ‰¥ Á‡Î˯‡˛˜Ë ·¥Î¥
ÒÎ¥‰Ë Ú‡ ÔÎflÏË. óËÏ ‚ˢËÈ ¥‚Â̸ ˆËı Ï¥ÌÂ‡Î¥‚
ÔËÒÛÚÌ¥È Û ‚Ó‰¥, ÚËÏ ‚Ó̇ ÊÓÒÚÍ¥¯‡.
èÓÒÛ‰ÓÏËÈ̇ χ¯Ë̇ ÓÒ̇˘Â̇ ÔÓÏ’flͯۂ‡˜ÂÏ
‚Ó‰Ë, flÍËÈ Á‡‚‰flÍË ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ˛ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓª
‚¥‰Ìӂβ‚‡Î¸ÌÓª ÒÓÎ¥, Á‡·ÂÁÔ˜Ûπ ̇‰ıÓ‰ÊÂÌÌfl
ÔÓÏ’flͯÂÌÓª ‚Ó‰Ë ‰Îfl ÏËÚÚfl ‚‡¯Ó„Ó ÔÓÒÛ‰Û.
ꥂÂ̸ ÊÓÒÚÍÓÒÚ¥ ‚Ó‰Ë ‚Ë ÏÓÊÂÚ ‰¥Á̇ÚËÒ¸ Û
‚‡¯¥È ‚Ó‰ÓÔÓÒÚ‡˜‡Î¸Ì¥È ÍÓÏԇ̥ª.
Ç¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ¥‚Ìfl ÊÓÒÚÍÓÒÚ¥ ‚‡¯Óª ‚Ó‰Ë,
̇·¯ÚÛÈÚ ¥‚Â̸ ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl ̇ÒÚÛÔÌËÏ
˜ËÌÓÏ:
ÇÄÜãàÇé
èÂ‰ ÔÓ˜‡ÚÍÓÏ ˆ¥πª Ôӈ‰ÛË,
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈ̇ χ¯Ë̇ áÄÇÜÑà ÔÓ‚ËÌ̇
·ÛÚË ‚ËÏÍÌÂ̇.
ç‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl ¥‚Ìfl ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl
èÓÏ’flͯۂ‡˜ ÏÓÊ ÒÔ‡‚ËÚËÒ¸ ¥Á ¥‚ÌÂÏ
ÊÓÒÚÍÓÒÚ¥ ‚Ó‰Ë ‰Ó 90 °fH (Ù‡ÌˆÛÁ¸Í‡ ¯Í‡Î‡),
‡·Ó 50 °dH (̥ψ¸Í‡ ¯Í‡Î‡) Á‡‚‰flÍË 6 ¥ÁÌËÏ
̇·¯ÚÛ‚‡ÌÌflÏ.
ì ̇‚‰ÂÌ¥È ÌËʘ ڇ·Î˘ˆ¥ ÔÂÂ‡ıÓ‚‡Ì¥ ¥ÁÌ¥
Á̇˜ÂÌÌfl ¥‚Ìfl ÊÓÒÚÍÓÒÚ¥ ‚Ó‰Ë, Ú‡ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥
̇·¯ÚÛ‚‡ÌÌfl ‰Îfl ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ¥‚Ìfl
ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl.
Ó
dH
(̥ψ¸Í‡
¯Í‡Î‡)
ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
‚¥‰Ìӂβ‚‡Î¸Ì
Óª ÒÓÎ¥
ç‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl
¥‚Ìfl
ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl
0
0-5
0-3
çß
ë‚¥ÚÎÓ‚¥ ¥Ì‰Ë͇ÚÓË
ÌÂ Ò‚¥ÚflÚ¸Òfl
1
6-15
4-9
íÄä
ë‚¥ÚËÚ¸Òfl
¥Ì‰Ë͇ÚÓ 1
2
16-30 10-16 íÄä
ë‚¥ÚËÚ¸Òfl
¥Ì‰Ë͇ÚÓ 1,2
*3
31-45 17-25 íÄä
ë‚¥ÚËÚ¸Òfl
¥Ì‰Ë͇ÚÓ 1,2,3
4
46-60 26-33 íÄä
ë‚¥ÚËÚ¸Òfl
¥Ì‰Ë͇ÚÓ 1,2,3,4
5
61-90 34-50 íÄä
ë‚¥ÚËÚ¸Òfl
¥Ì‰Ë͇ÚÓ 1,2,3,4,5
ꥂÂ̸
Ó
fH
(Ù‡ÌˆÛÁ¸Í
‡ ¯Í‡Î‡)
ÜÓÒÚÍ¥ÒÚ¸
‚Ó‰Ë
1. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ÇàÅßê èêéÉêÄåà" Ú‡
Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ Û‚¥ÏÍÌ¥Ú¸ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ÍÌÓÔÍÛ
"ìÇßåä/Çàåä"
(ÔÓÁ‚Û˜ËÚ¸ ÍÓÓÚÍËÈ Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î).
2. ç‡ÚËÒ͇ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ "ÇàÅßê èêéÉêÄåà"
ÔË̇ÈÏÌ¥ ÔÓÚfl„ÓÏ 5 ÒÂÍÛ̉, Ñé íàï
èßê èéäà Ì ÔÓÎÛ̇π Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î.
3. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÚÛ Ê ÍÌÓÔÍÛ ˘Â ‡Á ˘Ó· Ó·‡ÚË
ÌÂÓ·ı¥‰ÌËÈ ¥‚Â̸ ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl ‚Ó‰Ë: ÔË
ÍÓÊÌÓÏÛ Ì‡ÚËÒ͇ÌÌ¥ ÍÌÓÔÍË, ‚ÏË͇ÚËÏÂÚ¸Òfl
Ó‰ËÌ
Ò‚¥ÚÎÓ‚ËÈ
¥Ì‰Ë͇ÚÓ
(¥‚Â̸
ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl ‚Ó‰Ë ÔÓÁ̇˜‡πÚ¸Òfl ͥθͥÒÚ˛
Û‚¥ÏÍÌÂÌËı ¥Ì‰Ë͇ÚÓ¥‚). ÑÎfl ¥‚Ìfl 0
¥Ì‰Ë͇ÚÓË Ì ҂¥ÚËÚËÏÛÚ¸Òfl.
4. ÇËÏÍÌ¥Ú¸ ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ Ï‡¯ËÌÛ Ì‡ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ÍÌÓÔÍÛ "ìÇßåä/Çàåä" ‰Îfl Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl
ÌÓ‚Ëı ̇·¯ÚÛ‚‡Ì¸.
èéèÖêÖÑÜÖççü!
èË ‚ËÌËÍÌÂÌÌ¥ ·Û‰¸-flÍÓª ÔÓ·ÎÂÏË,
‚ËÏÍÌ¥Ú¸
ÔÓÒÛ‰ÓÏËÈÌÛ
χ¯ËÌÛ,
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ÍÌÓÔÍÛ "ìÇßåä/Çàåä" Ú‡
ÔӘ̥ڸ Ôӈ‰ÛÛ ÁÌÓ‚Û Á Ò‡ÏÓ„Ó ÔÓ˜‡ÚÍÛ
(äêéä 1)
56
TÓÁË Û‰  χÍË‡Ì ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Ö‚ÓÔÂÈÒ͇ ÑËÂÍÚË‚‡ 2012/19/EC Á‡ OÚÔ‡‰˙ˆË ÓÚ EÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ Ë EÎÂÍÚÓÌÌÓ O·ÓÛ‰‚‡Ì (éÖÖé).
éÖÖé Ò˙‰˙Ê‡Ú Í‡ÍÚÓ Á‡Ï˙Òfl‚‡˘Ë ‚¢ÂÒÚ‚‡ (ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‰Ó‚‰‡Ú ‰Ó Ì„‡ÚË‚ÌË ÔÓÒÎÂ‰ËˆË Á‡ ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡), ڇ͇ Ë ÓÒÌÓ‚ÌË
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË (ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÔÓ‚ÚÓÌÓ). LJÊÌÓ Â éÖÖé ‰‡ Ò‡ Ó·ÂÍÚ Ì‡ ÒÔˆˇÎ̇ Ó·‡·ÓÚ͇, Á‡ ‰‡ Ò ÔÂχıÌ‡Ú Ë ‰‡ ÒÂ
‰ÂÔÓÌË‡Ú Ô‡‚ËÎÌÓ ‚Ò˘ÍË Á‡Ï˙ÒËÚÂÎË, Ë ‰‡ Ò ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚flÚ Ë ˆËÍÎË‡Ú ‚Ò˘ÍË Ï‡ÚÂˇÎË.
É‡Ê‰‡ÌËÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ë„‡flÚ ‚‡Ê̇ ÓÎfl ‚ „‡‡ÌÚË‡ÌÂÚÓ, ˜Â éÖÖé ÌflÏ‡Ú ‰‡ ÒÚ‡Ì‡Ú ÔÓ·ÎÂÏ Á‡ ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡; ÓÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ Á̇˜ÂÌË Â
‰‡ Ò ÒΉ‚‡Ú ÌflÍÓË ÓÒÌÓ‚ÌË Ô‡‚Ë·:
- éÖÖé Ì Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÚÂÚË‡Ú ͇ÚÓ ·ËÚÓ‚ (‰ÓχÍËÌÒÍË) ÓÚÔ‡‰˙Í;
- éÖÖé Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú Ô‰‡‚‡ÌË ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ ÔÛÌÍÚÓ‚Â Á‡ Ò˙·Ë‡ÌÂ, ÛÔ‡‚Îfl‚‡ÌË ÓÚ Ó·˘Ë̇ڇ ËÎË ÓÚ „ËÒÚË‡ÌË ÍÓÏÔ‡ÌËË. Ç ÏÌÓ„Ó
ÒÚ‡ÌË ÏÓÊ ‰‡ Ëχ Ò˙·Ë‡Ì ÓÚ ‰Óχ ̇ „ÓÎÂÏË éÖÖé.
Ç ÏÌÓ„Ó ÒÚ‡ÌË, ÍÓ„‡ÚÓ ÒË ÍÛÔËÚ ÌÓ‚ Û‰, ÒÚ‡ËflÚ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ‚˙Ì‡Ú Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡˜‡, ÍÓÈÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ „Ó ‚ÁÂÏ ·ÂÁÔ·ÚÌÓ Ì‡ ·‡Á‡ ‰ÌÓ-Í˙ωÌÓ, ‡ÍÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Â ÓÚ ÒıÓ‰ÂÌ ‚ˉ Ë Ëχ Ò˙˘ËÚ ÙÛÌ͈ËË Í‡ÚÓ Á‡ÍÛÔÂÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeana 2012/19/UE cu privire la deseurile de echipamente electrice
si electronice (DEEE).
DEEE contin atât substante poluante (care pot avea consecinte negative asupra mediului) cât si componente de baza (care
pot fi reutilizate). Este important ca DEEE sa faca obiectul unui tratament special, pentru a se îndeparta si colecta
corespunzator toate substantele poluante si pentru a se recupera si recicla toate materialele.
Utilizatorii pot juca un rol important în asigurarea faptului cu DEEE nu polueaza mediul; este esential sa se respecte
urmatoarele reguli de baza:
- DEEE nu trebuie reciclate împreuna cu deseurile menajere;
- DEEE trebuie predate la centrele de colectare municipale sau la societatile autorizate de colectare/reciclare. În anumite tari,
DEEE voluminoase pot fi preluate de la domiciliu.
În multe tari, în momentul în care achizitionati un aparat nou de acelasi tip, aparatul vechi poate predat distribuitorului care
trebuie sa îl colecteze gratuit, în baza schimbului de unu la unu.
Tento spotrebiã je oznaãen˘ podºa Európskej smernice 2012/19/EU O odpade z elektrick˘ch a elektronick˘ch zariadení
(OEEZ).
OEEZ obsahujúce zneãisÈujúce látky (ktoré môÏu spôsobovaÈ negatívne dopady na Ïivotné prostredie) a základné komponenty
(ktoré je moÏné opäÈ vyuÏiÈ). Je potrebné podrobiÈ OEEZ ‰pecifickému zaobchádzaniu, pre odstránenie a likvidáciu v‰etk˘ch
zneãisÈujúcich látok a obnovu a recykláciu v‰etk˘ch materiálov.
Jednotlivci môÏu zohraÈ dôleÏitú úlohu pri zaistení, aby OEEZ nezostalo problémom pre Ïivotné prostredie; je dôleÏité
dodrÏiavaÈ urãité základné pravidlá:
- OEEZ sa nesmie likvidovaÈ spoloãne s beÏn˘m komunálnym odpadom.
- OEEZ musí byÈ odovzdané na príslu‰n˘ch zbern˘ch miestach spravovan˘ch obcou alebo mestom alebo príslu‰n˘mi
podnikmi. V mnoh˘ch krajinách sa uskutoãÀuje pri veºk˘ch OEEZ zber z domu.
V mnoh˘ch krajinách, keì si zakúpite nov˘ spotrebiã, star˘ je moÏné odovzdaÈ predajcovi, ktor˘ ho bezplatne vyzdvihne na
základe v˘meny jedného za druh˘, ak ide o zariadenie ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako dodávané zariadenie.
30
Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)
Tento symbol na produktoch a/alebo na priloÏen˘ch dokumentoch znamená, Ïe sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické
zariadenia mie‰aÈ so v‰eobecn˘m domácim odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na urãené zberné miesta, kde
budú prijaté bez poplatku. V niektor˘ch krajinách je moÏné tieto produkty vrátiÈ priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak
si objednáte podobn˘ nov˘ v˘robok.
Správna likvidácia t˘chto produktov pomôÏe u‰etriÈ hodnotné zdroje a zabrániÈ moÏn˘m negatívnym vplyvom na ºudské
zdravie a prostredie, ktoré môÏu inak vzniknúÈ v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bliωie informácie o
najbliωom zbernom mieste získate na miestnom úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môÏu byÈ uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.
Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovaÈ opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bliωie informácie získate od svojho miestneho
predajcu alebo dodávateºa.
Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platn˘ len v Európskej únii. Ak si Ïeláte zlikvidovaÈ toto zariadenie, obráÈte sa na miestny úrad alebo b
predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.
Ovaj uredjaj je oznaãen u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU o otpadu elektriãne i elektronske opreme. (WEEE).
Elektriãni i elektronski otpad sadrÏi zagadjujuçe materije (koje mogu da izazovu negativne posledice po Ïivotnu sredinu) i
osnovne komponente (koje se mogu ponovo koristiti). VaÏno je da se elektriãni i elektronski otpad moÏe podvrgnuti posebnim
tretmanima, u cilju kako bi se ispravno otklonili i odloÏili svi zagadjivaãi i reciklirali svi materijali.
Pojedinci mogu igrati vaÏnu ulogu kako elektriãni i elektronski otpad ne bi postao opasan po Ïivotnu okolinu, zato je vaÏno da
pratite osnovna pravila:
- Elektriãni i elektronski otpad se ne bi smeo tretirati kao kuçni otpad;
- Elektriãni i elektronski otpad mora biti odloÏen na odgovarajuçe sabirno mesto kojim upravlja op‰tina ili registrovana
preduzeça.
U mnogim zemljama kada kupite novi aparat stari moÏete vratiti trgovcu, koji çe biti odloÏen potpuno besplatno, sve dok je
priloÏen otpad ekvivalentan tipu i ima istu namenu kao nov aparat.
ñ ÔË·‰ ÔÓÁ̇˜ÂÌÓ Á„¥‰ÌÓ Á ÑËÂÍÚË‚Ó˛ ∏‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ 2012/19/EU ˘Ó‰Ó ‚¥‰ıÓ‰¥‚ ÂÎÂÍÚ˘ÌÓ„Ó Ú‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·Î‡‰Ì‡ÌÌfl (ÇÖÖé).
ÇÖÖé Ï¥ÒÚflÚ¸ flÍ Á‡·Û‰Ì˛˛˜¥ ˜ӂËÌË (flÍ¥ ÏÓÊÛÚ¸ ÒÔ˘ËÌflÚË Ì„‡ÚË‚Ì¥ ̇ÒÎ¥‰ÍË ‰Îfl ‰Ó‚Í¥ÎÎfl), Ú‡Í ¥ ÓÒÌÓ‚Ì¥ ÂÎÂÏÂÌÚË (flÍ¥ ÏÓÊ̇
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔÓ‚ÚÓÌÓ). ÑÎfl ̇ÎÂÊÌÓ„Ó ‚ˉ‡ÎÂÌÌfl ‚Ò¥ı Á‡·Û‰Ì˛˛˜Ëı ˜ӂËÌ ¥ Á·Ë‡ÌÌfl Ú‡ ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥ª ‚Ò¥ı χÚÂ¥‡Î¥‚ ‚‡ÊÎË‚Ó, ‡·Ë
ÔÓ‚Ó‰ÊÂÌÌfl Á ÇÖÖé ‚¥‰·Û‚‡ÎÓÒfl Á ‰ÓÚËχÌÌflÏ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËı Ôӈ‰Û.
ÉÓχ‰flÌË ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰¥„‡‚‡ÚË ‚‡ÊÎË‚Û Óθ Û Á‡ÔÓ·¥„‡ÌÌ¥ ‚ËÌËÍÌÂÌÌ˛ Á‡„ÓÁË ‰Ó‚Í¥Îβ ‚¥‰ ÇÖÖé; ‰Îfl ˆ¸Ó„Ó ‰ÛÊ ‚‡ÊÎË‚Ó ‰ÓÚËÏÛ‚‡ÚËÒfl
ÓÒÌÓ‚ÌËı Ô‡‚ËÎ:
- Ì ÏÓÊ̇ ÔÓ‚Ó‰ËÚËÒfl Á ÇÖÖé, flÍ Á¥ Á‚˘‡ÈÌËÏË ‰Óχ¯Ì¥ÏË ‚¥‰ıÓ‰‡ÏË;
- ÇÖÖé ÒÎ¥‰ Á‰‡‚‡ÚË ‰Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËı ÔÛÌÍÚ¥‚ Á·Ë‡ÌÌfl, Ó„‡Ì¥ÁÓ‚‡ÌËı ϥ҈‚ËÏË Ó„‡Ì‡ÏË ‚·‰Ë ‡·Ó ‚ËÓ·ÌË͇ÏË ˜Ë ÔÓ‰‡‚ˆflÏË Ú‡ÍÓ„Ó
ӷ·‰Ì‡ÌÌfl. ì ·‡„‡Ú¸Óı Í‡ªÌ‡ı ÇÖÖé ‚ÂÎËÍËı ÓÁÏ¥¥‚ ÏÓÊ Á·Ë‡ÚËÒfl Û Ï¥Òˆflı ÔÓÊË‚‡ÌÌfl ÒÔÓÊË‚‡˜¥‚.
ì ·‡„‡Ú¸Óı Í‡ªÌ‡ı ÔË ÔÓÍÛÔˆ¥ ÌÓ‚Ó„Ó ÔË·‰Û ÔÓ‰‡‚ˆ˛ ÏÓÊ̇ ÔÓ‚ÂÌÛÚË ÒÚ‡ËÈ ÔË·‰, flÍËÈ ÚÓÈ Ï‡π Á‡·‡ÚË ·ÂÁ ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Óª Ô·ÚË, fl͢Ó
ÒÚ‡ ӷ·‰Ì‡ÌÌfl π ÂÍ‚¥‚‡ÎÂÌÚÌÓ„Ó ÚËÔÛ Ú‡ χπ ڇͥ ҇ϥ ÙÛÌ͈¥ª, flÍ ¥ Ìӂ ӷ·‰Ì‡ÌÌfl.
îËχڇ-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì ÌÓÒË ÌË͇͂‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ ‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË „¯ÍË ‚ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë
ÒË Á‡Ô‡Á‚‡ Ô‡‚ÓÚÓ ‰‡ Ô‡‚Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl, ÍÓËÚÓ ÒÏflÚ‡ Á‡ ÔÓÎÂÁÌË Á‡ Ò‚ÓËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ
ËÁÏÂÌflÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ Û‰‡.
ч ‚ˉËÚ ÚÂıÌ˘ÂÒÍËfl ËÌÙÓχˆËÓÌÂÌ ÎËÒÚ Á‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡, ‚ÎÂÁÚ ‚ Ò‡ÈÚ‡ ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl.
Producatorul isi declina orice responsabilitate in cazul unor greseli de tiparire in
manualul de instructiuni.
Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificarile corespunzatoare produsului,
fara a schimba in mod esential caracteristicile lui .
Pentru a consulta fisa produsului, va rugam sa vizitati site-ul web al producatorului.
V˘robca sa ospravedlÀuje za prípadné tlaãové chyby v tomto návode na obsluhu.
ëalej si v˘robca vyhradzuje právo vykonaÈ potrebné zmeny na svojich v˘robkoch, ktoré
nemajú vplyv na ich základnú charakteristiku.
Technickú ‰pecifikaciu najdete na webov˘ch stránkach v˘robcu.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne gre‰ke u ‰tampanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmene svojih proizvoda, ali bez
promene njihovih osnovnih karakteristika.
Za tehniãke detalje, molimo vas da proverite web stranicu proizvodjaãa.
ÇËÓ·ÌËÍ Ḁ́χπ Á Ò· ·Û‰¸-flÍÛ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ Û ‡Á¥ ·Û‰¸-flÍËı ‰ÛÍÓ‚‡ÌËı ÔÓÏËÎÓÍ ‚ ˆ¸ÓÏÛ
ÍÂ¥‚Ìˈڂ¥. ÇËÓ·ÌËÍ Ú‡ÍÓÊ Á‡Î˯‡π Á‡ ÒÓ·Ó˛ Ô‡‚Ó ‚ÌÓÒËÚË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ ÁÏ¥ÌË ‰Ó ÔÓ‰Û͈¥ª ·ÂÁ
ÁÏ¥ÌË ¥ÒÚÓÚÌËı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÔÂ„ÎflÌÛÚË ‰Ó‚¥‰ÍÓ‚ËÈ ÎËÒÚÓÍ ÚÂıÌ¥˜ÌËı ‰‡ÌËı ÔÓ‰Û͈¥ª, ·Û‰¸ ·Ò͇, Á‚ÂÚ‡ÈÚÂÒfl
̇ Ò‡ÈÚ ‚ËÓ·ÌË͇.
17.07 - 41903853
BG
RO
SK
SR
UKR
- CDS LS -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising