Candy | CFU 145 E | Candy CFU 145 E Manuale utente

Candy CFU 145 E Manuale utente
FREEZER
Page 1-3
Page 4
Page 5-6
Page 7-8
Page 9-11
ENGLISH
Thank you for purchasing this product.
Before using your refrigerator, please carefully read this instruction manual in order to
maximize its performance. Store all documentation for subsequent usage or other owners. This product is intended
solely for household use or similar applications such as:
- the kitchen area for personnel in shops, offices and other working environments
- on farms, by clientele of hotels, motels and other environments of a residential type
- at bed and breakfasts (B & B)
- For catering services and similar applications not for retail sale.
This appliance must be used only for purposes of storage of food, any other use is considered dangerous and the
manufacturer will not be responsible for any omissions. Also, it is recommended that you take note of the warranty
conditions.
SAFETY INFORMATION
The refrigerator contains a refrigerant gas (R600a: isobutene) and
insulating gas (cyclopentane), with high compatibility with the
environment, that are, however, inflammable.
We recommend that you follow the following regulations so as to
avoid situations dangerous to you:
Before performing any operation, unplug the power cord from the
power socket.
x The refrigeration system positioned behind and inside the
appliance contains refrigerant. Therefore, avoid damaging the
tubes.
x If in the refrigeration system a leak is noted, do not touch the wall
outlet and do not use open flames. Open the window and let air
into the room. Then call a service center to ask for repair.
x Do not scrape with a knife or sharp object to remove frost or ice
that occurs. With these, the refrigerant circuit can be damaged, the
spill from which can cause a fire or damage your eyes.
x Do not install the appliance in humid, oily or dusty places, nor
expose it to direct sunlight and to water.
x Do not install the appliance near heaters or inflammable materials.
x Do not use extension cords or adapters.
x Do not excessively pull or fold the power cord or touch the plug with
wet hands.
x Do not damage the plug and/or the power cord; this could cause
electrical shocks or fires.
x It is recommended to keep the plug clean, any excessive dust
1
residues on the plug can be the cause fire.
not use mechanical devices or other equipment to hasten the
defrosting process.
x Absolutely avoid the use of open flame or electrical equipment,
such as heaters, steam cleaners, candles, oil lamps and the like in
order to speed up the defrosting phase.
x Do not use or store inflammable sprays, such as spray paint, near
the appliance, it could cause an explosion or fire.
x Do not use electrical appliances inside the food storage
compartments, unless they are of the type recommended by the
manufacturer.
x Do not place or store inflammable and highly volatile materials
such as ether, petrol, LPG, propane gas, aerosol spray cans,
adhesives, pure alcohol, etc. These materials may cause an
explosion.
x Do not store medicine or research materials in the appliance.
When the material that requires a strict control of storage
temperatures is to be stored, it is possible that it will deteriorate or
an uncontrolled reaction may occur that can cause risks.
x Maintain the ventilation openings in the appliance enclosure or in
the built-in structure, free of obstruction.
x Do not place objects and/or containers filled with water on the top
of the appliance.
x Do not perform repairs on this appliance. All interventions must be
performed solely by qualified personnel.
x This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and by persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or with a lack of experience and knowledge; provided
that they have been given adequate supervision or instruction
concerning how to use the appliance in a safe way and understand
the hazards involved.
x Children should not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance should not be made by children without supervision
x Do
2
3
4
5
6
(if present)
7
8
9
10
11
13-15. oldal
16. oldal
17-18. oldal
19-20. oldal
21-23. oldal
12
HUNGARIAN
Köszönjük, hogy megvásárolta a terméket.
Az optimális teljesítmény érdekében hűtőszekrény használata előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót. Őrizze meg a
dokumentációt későbbi használat céljából, illetve más tulajdonosok részre. A termék kizárólag háztartási használatra és más
hasonló alkalmazási módokra alkalmas, például:
üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyhahelyisége
gazdaságok, hotelek, motelek és egyéb lakókörnyezetek konyhahelyisége
panziók konyhahelyisége
Vendéglátási és egyéb nem kereskedelmi célú szolgáltatások alkalmazási módjai.
A készülék kizárólag élelmiszerek tárolására szolgál, minden más alkalmazási mód veszélyesnek minősül, így a gyártó nem
vállalja a felelősséget ezekért. Emellett azt javasoljuk, hogy figyeljen a jótállás feltételeire.
-
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
A hűtőszekrény hűtőközeggázt (R600a: izobutént) és szigetelőgázt
(ciklopentánt) tartalmaz, amelyek összeegyeztethetők a környezettel,
viszont gyúlékonyak.
A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében tartsa be az alábbi
szabályozásokat:
A műveletek elvégzése előtt húzza ki a hálózati kábelt a hálózati aljzatból.
x A készülék hátánál és belsejében található hűtőrendszer hűtőközeget
tartalmaz. Ezért ügyeljen rá, hogy a csövek ne sérülhessenek meg.
x Ha a hűtőrendszer szivárog, akkor ne érintse meg a fali kivezető nyílást,
és ne használjon nyílt lángot. Nyissa ki az ablakot, és hagyja szellőzni a
helyiséget. Ezután hívja fel a szervizközpontot, és kérjen javítást.
x A jeges vagy fagyos részeket ne próbálja meg késsel és más éles
tárgyakkal lekaparni. Ezek az eszközök felsérthetik a hűtőközeg
vezetékét, a kiömlött folyadék pedig tüzet vagy szemsérülést okozhat.
x Ne helyezze a készüléket nyirkos, olajos vagy poros helyre, és ne
tegye ki azt közvetlen napfénynek vagy víznek.
x Ne helyezze a készüléket hőforrások vagy gyúlékony anyagok közelébe.
x Ne használjon hosszabbító vezetékeket és adaptereket.
x Ne húzza meg túlságosan, illetve ne hajtsa össze a hálózati vezetéket,
ne érintse meg a csatlakozódugót nedves kézzel.
x Ne sértse fel a csatlakozódugót és/vagy a hálózati kábelt, mert ez
áramütést vagy tüzet okozhat.
x Javasoljuk, hogy tartsa tisztán a csatlakozódugót, mert a túlzott
mértékű porlerakódás is tűzhöz vezethet.
x Ne siettesse a leolvasztást mechanikai eszközökkel és más
berendezésekkel.
x Semmilyen körülmények között ne próbálja meg felgyorsítani a
leolvasztási folyamatot nyílt lánggal, elektromos berendezésekkel,
például fűtőtestekkel, gőztisztítókkal, gyertyákkal, olajlámpákkal vagy
más hasonló eszközökkel.
13
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Ne használjon és ne tároljon gyúlékony spréket, például szórófejes
festéket a készülék közelében, mert azok robbanást vagy tüzet
okozhatnak.
Kizárólag a gyártó által javasolt típusú elektromos készülékeket
használhatja az élelmiszertároló rekeszekben.
Ne helyezzen gyúlékony, erősen illó anyagokat, például étert, benzint,
PB-gázt, propán-gázt, aeroszol spray-tartályokat, ragasztókat, tiszta
alkoholt stb. a készülékbe, illetve ne tároljon benne ilyen eszközöket.
Ezek az anyagok robbanást okozhatnak.
Ne tároljon a készülékben gyógyszereket és vizsgálati anyagokat. Ha
a tárolási hőmérsékletek szigorú szabályozását igénylő anyagot tárol,
akkor az megromolhat, vagy olyan irányíthatatlan reakciót indít el,
amely veszélyt jelenthet.
Ne helyezzen akadályokat a készülék szellőzőnyílásai és a beépített
szerkezet elé.
Ne helyezzen tárgyakat és/vagy vízzel töltött tartályokat a készülék
tetejére.
Ne végezzen javításokat a készüléken. Kizárólag szakképzett
személyzet végezheti a beavatkozásokat.
A készüléket 8 év fölötti gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi és
mentális képességekkel rendelkező, illetve kellő tapasztalattal nem
rendelkező személyek, csak megfelelő felügyelet mellett, illetve akkor
használhatják, ha már rendelkeznek a készülék biztonságos
használatára és a kockázatokra vonatkozó tudással.
Gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és a
karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül
14
15
16
17
18
Hátsó távtartó (ha van)
Csavarja vissza a hátsó távtartókat a készülék hátulján.
csavarja
19
20
21
22
23
Pag. 25-27
Pag. 28
Pag. 29-31
Pag. 31-33
Pag. 33-36
24
ROMANIAN
Vă mulțumim că aţi cumpărat acest produs.
Înainte de a utiliza frigiderul, citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni pentru a obține o performanță maximă. Păstrați toate
documentele pentru o utilizare ulterioară sau pentru alți proprietari ai produsului. Acest produs este destinat exclusiv uzului
casnic sau unor aplicații similare, cum ar fi:
zona de bucătărie pentru angajații unui magazin, birou sau altor medii de lucru;
în ferme, de către clienții hotelurilor, motelurilor sau altor medii de tip rezidențial;
la unități de cazare cu mic dejun inclus (bed and breakfast -B&B)
Pentru servicii de catering și aplicații similare și nu pentru vânzarea cu amănuntul.
Aparatul trebuie utilizat doar pentru a depozita alimente și orice altă utilizare este considerată periculoasă, iar producătorul nu
va fi răspunzător pentru nicio omisiune. De asemenea se recomandă să citiți condițiile privind garanția.
-
INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA
Frigiderul conține un gaz de răcire (R600a: izobutan) și un gaz izolant
(ciclopentan), care nu afectează în niciun fel mediul dar care sunt
inflamabile.
Vă recomandăm să respectați următoarele reguli pentru a evita situațiile
care vă pot pune în pericol:
Înainte de a efectua orice operație, scoateți cablul de alimentare din
priza de curent.
x Sistemul de răcire amplasat în spatele și în interiorul aparatului
conține un agent de răcire. Prin urmare, evitați deteriorarea țevilor.
x Dacă se observă o scurgere în sistemul de răcire, nu atingeți priza de
perete și nu folosiți flacără deschisă. Deschideţi fereastra și lăsați
aerul curat să pătrundă în încăpere. Apoi apelați un centru de service
pentru a solicita repararea aparatului.
x Nu folosiți cuțite sau alte obiecte ascuțite pentru a îndepărta gheața
formată. Acestea pot deteriora circuitul de răcire, iar scurgerea
acestuia poate duce la apariția unui incendiu sau vă poate afecta
ochii.
x Nu instalați aparatul în locuri cu umezeală, grăsimi sau praf și nu îl
expuneți la razele directe ale soarelui sau la apă.
x Nu instalați aparatul în apropierea radiatoarelor sau materialelor
inflamabile.
x Nu folosiţi prelungitoare sau adaptoare.
x Nu trageţi excesiv de cablul de alimentare, nu îl îndoiți și nu atingeți
ștecherul cu mâinile ude.
x Nu deteriorați ștecherul și/sau cablul de alimentare, deoarece astfel
se pot produce electrocutări sau incendii.
x Se recomandă să mențineți ștecherul curat; orice reziduuri excesive
de praf de pe acesta pot conduce la apariția unui incendiu.
x Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte echipamente pentru a grăbi
procesul de dezghețare.
25
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Evitați sub orice formă utilizarea flăcării deschise sau a
echipamentelor electrice, cum ar fi radiatoare, aparate de curățat cu
aburi, lumânări, lămpi cu petrol și altele pentru a grăbi etapa de
dezghețare.
Nu utilizați și nu depozitați sprayuri inflamabile, cum ar fi sprayurile
cu vopsea, în apropierea aparatului, deoarece ar putea produce o
explozie sau un incendiu.
Nu utilizați aparatură electrocasnică în interiorul compartimentelor de
depozitare a alimentelor, cu excepția cazului când aparțin categoriei
recomandate de către producător.
Nu așezați și nu depozitați materiale inflamabile sau foarte volatile, ca
de exemplu eter, benzină, GPL, gaz propan, recipiente pentru
pulverizare cu aerosoli, adezivi, alcool pur etc. Aceste materiale pot
produce o explozie.
Nu depozitați medicamente sau materiale de cercetare în aparatul
electrocasnic. Atunci când trebuie depozitat un material care necesită
un control strict al temperaturii de depozitare, este posibil ca acesta
să se deterioreze sau să aibă loc o reacție necontrolată care să
implice riscuri.
Nu obstrucționați orificiile de ventilație din carcasa aparatului sau din
structura incorporabilă.
Nu așezați obiecte și/sau recipiente umplute cu apă pe partea
superioară a aparatului.
Nu efectuați reparații asupra acestui aparat electrocasnic. Toate
intervențiile trebuie efectuate doar de către personal calificat.
Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârste de peste 8 ani și de
persoane cu abilităţi fizice, senzoriale sau mentale sau lipsite de
experienţă și cunoștinţe doar dacă sunt supravegheate sau instruite
corespunzător cu privire la utilizarea în siguranţă a aparatului și dacă
înţeleg pericolele aferente.
Este interzis copiilor să se joace cu acest aparat. Curăţarea și
întreţinerea efectuate de către utilizator nu se vor face de către copii
fără a fi supravegheaţi
26
27
28
29
30
(daca prezentul)
31
32
33
34
35
36
NAVODILA ZA UPORABO
VSEBINA
1.VARNOSTNE INFORMACIJE
STRAN 38-40
2.OPIS APARATA
STRAN 41
3.SPREMINJANJE STRANI ODPIPANJA VRAT
STRAN 42-43
4.INSTALACIJA
STRAN 43-45
5.VSAKODNEVNA UPORABA
STRAN 45-48
37
SLOVENIAN
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka.
Preden boste hladilnik začeli uporabljati, prosimo, da pazljivo preberete ta uporabniška navodila in tako zagotovite, da boste
izdelek najbolj učinkovito uporabljali. Dokumentacijo shranite, ker je koristna tudi za kasnejšo uporabo. Ta izdelek je
namenjen izključno za domačo uporabo ter za naslednje namene:
čajne kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in podobnih poslovnih objektih
na kmetijah, hotelskih sobah, motelih in ostalih nastanitvenih objektih, ki nudijo
nočitev zajtrkom (B & B)
za namene nudenja hrane izven obratov ter podobne namene, kjer ne gre za običajno prodajo.
Napravo morate uporabljati le za shranjevanje živil, kajti vsaka drugačna uporaba je lahko nevarna, zato proizvajalec ne
prevzema odgovornosti za morebitne neželene posledice. Priporočamo tudi, da se seznanite z garancijskimi pogoji.
-
VARNOSTNE INFORMACIJE
Hladilnik vsebuje hladilni (R600a: izobuten) ter izolacijski plin (ciklopentan),
ki sta možno združljiva z zrakom, zato pa tudi izjemno vnetljiva.
Zaradi preprečevanja nevarnih situacij, priporočamo, da natančno
sledite naslednjim določilom:
Pred vsakim posegom na napravi, odklopite napajalni kabel iz vtičnice.
V napeljavi hladilnega sistema, ki je na zadnji strani naprave in v
njeni notranjosti, je hladilno sredstvo. Zato pazite, da ne boste
poškodovali napeljave.
x Če opazite puščanje hladilnega sredstva, se nikakor ne dotikajte tega
mesta in v nobenem primeru ne uporabljajte odprtega ognja. Odprite
okno in prezračite prostor. Nato se s serviserjem posvetujte glede
popravila.
x Ledu ali ivja, ki se nakopiči nikoli ne odstranjujte z nožem. Pri tem bi
namreč lahko poškodovali napeljavo in uhajajoče hladilno sredstvo
bi se lahko vnelo ali poškodovalo vaše oči.
x Naprave ne nameščajte v vlažne, zamaščene ali prašne predele, niti j
ene izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali tekoči vodi.
x Naprave ne nameščajte blizu grelnikov ali vnetljivih snovi.
x Za priklop naprave ne uporabljajte podaljškov ali adapterjev.
x Napajalnega kabla ne raztegujte prekomerno, niti ga pretirano ne
upogibajte, vtikača pa s ene dotikajte z mokrimi rokami.
x Pazite, da vtikača ali napajalnega kabla ne boste poškodovali; to bi
lahko privedlo do električnega udara ali požara.
x Poskrbite, da bo vtikač vedno čist, kajti preveč prahu na njem lahko
povzroči požar.
x Za pospešitev odmrzovanja nikoli ne uporabljajte mehanskih naprav
ali ostale opreme.
x V nobenem primeru pa za pospešitev odmrzovanja ne uporabljajte
odprtega ognja, električne opreme kot so grelniki, parni čistilniki,
sveče, oljne svetilke in podobni pripomočki.
x
38
x
x
x
x
x
x
x
x
x
V bližini naprave ne uporabljajte ali shranjujte vnetljivih razpršil kot
so barve v razpršilu, kajti obstaja nevarnost eksplozije ali požara.
V predelih za shranjevanje živil ne uporabljajte električnih naprav,
razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
Na napravo ne postavljajte, niti v njej ne shranjujte vnetljivih in
možno hlapljivih snovi kot je eter, bencin, LPG plin, propan, aerosoli
v razpršilu, adhezivi, čisti alkohol itd. Te snovi lahko povzročijo
eksplozijo.
V napravi ne shranjujte medicinskih ali raziskovalnih snovi. Snov, ki
zahteva natančen nadzor temperature shranjevanja bi se pri
shranjevanju v tej napravi lahko začela kvariti ali nekontrolirano
reagirati kar bi privedlo do nevarne situacije.
Prezračevalne odprtine, v ohišju naprave ali vgrajene v napravo, naj
bodo vedno čiste in pretočne.
Na napravo ne postavljajte predmetov in posod napolnjenih z vodo.
Naprave, ki je v okvari, ne popravljajte sami. Vsak poseg v napravo
lahko opravi le ustrezno usposobljeni serviser.
Otroci, ki so starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi telesnimi, s
čutnimi ali z razumskimi sposobnostmi oziroma osebe s
pomanjkanjem izkušenj ter znanja, lahko uporabljajo to napravo le
pod nadzorom ali če so bili ustrezno podučeni glede varne uporabe
naprave in se tudi zavedajo nevarnosti, ki jih njena uporaba prinaša.
Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja otroci ne
smejo izvajati brez nadzora
39
40
41
42
43
(če obstaja)
privij!
44
45
46
47
48
50-52
53
54-55
56-57
58-60
49
BULGARIAN
Благодарим Вас за приобретение данного товара.
Перед началом эксплуатации Вашего холодильника, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию по
эксплуатации, чтобы полностью воспользоваться преимуществами холодильника. Сохраняйте всю документацию для
использования в будущем или для передачи последующим пользователям. Данное изделие предназначено
исключительно для пользования в бытовых и аналогичных условиях, а именно:
на кухнях для персонала магазинов, офисов и в других рабочих остановках;
в агроусадьбах, постояльцами отелей, мотелей и других комплексов гостиничного типа;
в отелях типа «bed & breakfasts» (B & B).
службами организации банкетов или аналогичными фирмами, но не для розничной торговли.
Данный прибор должен использоваться только для хранения продуктов питания, любое другое использование
считается опасным и освобождает производителя от ответственности в случае любых инцидентов. Также
рекомендуется ознакомиться с гарантийными условиями.
-
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В системе холодильника содержится охлаждающий газ, он же
хладагент (R600a: изобутен), и изолирующий газ (циклопентан),
которые обладают высокой совместимостью с окружающей
средой, но, несмотря на это, они легко воспламеняются.
Рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности,
чтобы предотвратить возникновение опасных для Вас ситуаций:
Перед началом проведения любых работ, извлеките шнур питания
из сетевой розетки.
x Система охлаждения, расположенная сзади и внутри прибора ,
содержит хладагент. Поэтому, избегайте повреждений труб
системы.
x В случае обнаружения утечки в системе охлаждения, не
прикасайтесь к настенной розетке и не пользуйтесь источниками
открытого пламени. Откройте окно и проветрите комнату. Затем
позвоните в сервисный цент с запросом о ремонте.
x Не соскабливайте ножом или острыми предметами наледь или
лед, которые могут образовываться на стенках. Таким образом
можно повредить контур хладагента, утечка из которого может
стать причиной возникновения пожара или повреждения глаз.
устанавливайте прибор в помещениях с высокой
x Не
влажностью,
значительным
пылевым
или
масляным
загрязнением; избегайте непосредственного попадания на
прибор воды и прямых солнечных лучей.
x Не устанавливайте прибор вблизи нагревателей или легко
воспламеняемых материалов.
x Не пользуйтесь удлинителями и адаптерами.
x Не тяните и не сворачивайте чрезмерно шнур питания; не
касайтесь вилки мокрыми руками.
x Не повреждайте вилку и/или шнур питания; это может стать
причиной поражения электрическим током или пожара.
x Рекомендуется сохранять вилку чистой, чрезмерные пылевые
наслоения на вилке могут стать причиной пожара.
50
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Не используйте механические инструменты или оборудование
для ускорения процесса размораживания.
Категорически запрещается использовать открытое пламя или
электрическое оборудование, например, нагреватели, паровые
очистители, свечи, масляные лампы и т.п., для ускорения
процесса размораживания.
Не используйте и не храните воспламеняемые аэрозоли вблизи
прибора, они могут стать причиной взрыва или пожара.
Не используйте электрические приборы внутри отсеков для
хранения продуктов, если только речь не идет о приборах,
рекомендованных производителем холодильника.
Не ставьте и не храните в холодильнике воспламеняемые и
легколетучие материалы, например, эфир, бензин, СНГ, пропан,
аэрозольные баллончик, клеящие материалы, чистый спирт и
т.п. Эти материалы могут стать причиной взрыва.
Не храните медицинские препараты или исследовательские
материалы в приборе. Хранение в холодильнике материалов,
требующих строгого контроля за температурой хранения, может
привести к их порче или спровоцировать неконтролируемую
реакцию, которая может стать источником рисков.
Следите, чтобы вентиляционные отверстия на корпусе прибора
или в структуре, в которую осуществляется встраивание, были
свободными и не загроможденными.
Не ставьте предметы и/или емкости, наполненные водой, верху
на прибор.
Не предпринимайте попыток самостоятельного ремонта
прибора. Все ремонтные работы должны выполняться только
квалифицированным персоналом.
Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте 8 лет и
старше, лица с ограниченными физическими, сенсорными и
умственными способностями, а также с недостаточным опытом
и знаниями, если они находятся под внимательным присмотром,
получили надлежащий инструктаж по безопасному пользованию
прибором и осознают связанные с ним риски.
Детям запрещено играть с прибором. Детям без надлежащего
присмотра запрещается выполнять отведенные пользователю
операции очистки и обслуживания.
51
52
%*#
. E ) $ 6
* $< + 0
$) 53
"01 ' $, 2 ' < $ 4 $ ( $ $( F $0)
- ? ) ' $0) - ( $ + $ ' . ' +' ( $ ) $ - % )$ + ) ( - 6 , ' + - ) '& & '
>
,
D+ $$
$$
> , ( $ $ + $
! > , $ + $) 54
"01 " >
,
+ 2 ( $ 8 $ $ $) G ? ( ) + $( $ ) ) ( $
$ ,4$ , / $ ,
55
(ако е налице)
винт
'# ! !&
- 1
) - 1
"9 &* $#
,
' $) 2$ ' ( $ $
)
56
!*.
.
, ' ( $ $ ' ' .
*!- )*
$ ) $ ) )* !!$
? ) ) ( $ , (
$ ) ' ? )
'+ $' $
) ' * ' ( $ ' & ' ( ' ) ' 99 6, ' .
& $) ' .
! . .
$0) ' $$= $$ # $ ) $ $.
' $$ ' ( )
) $ $ ' & $ ) ? * $$ 2$ & $$ ( ' (
$' , $ + $.
$$ $ $ .
? $
#I .
57
) *!(
)
- !& !
' ( ) )$
& $ +$ ' '( + ) '$( $ '& 6
,
+
( ' !4) !!$!
- %$0) ' % & ' ' $ ,$ 567(8 7.95:; 5:<( 567 J ,4
,$ 5:< ,4' ,$
- ? '( $ ) #$ & &, '
- E ) + + + + ( $ +(
- + ( - D$ $ ) +( $ ! ) - ! ) , ' +
/' '
C ' ( $ $0) ( +( ' )
% '), '), ( $ $ ) ( 4 ) +$ $ ' $ ) (
$' + &
1$ +( ' ( , '
D$ ) ( $ % '),
)
!#* *#(
.
' ' )
( /&! &(
# $ - D$ $ ) + $ ! ) $ - ! )( , ' +
- + $ + $ ) - ? , + ' ' ) $ $$ - 6 , + $ ) ( & '
58
$') ) *!(
- 6 + + 4
4 = + +
- B $ $' ) @ A $
- * + ) @ A $
- ) $ $ $ +( ) +
/&! /' '(
* ,4 ' <
- $ + + '$ + - . ,4$ $'$
- % ) - % + - 6 & , + + ) + ) & ' $ ) '
? $ ( $ ) 'K ) $0) ' , $$
6 ) , ' ',$ % ' $ $ 'K L ' ) ? '+ $0) # ) ) $' ) (
$ $ $ $( $ ( ) ( $ $ - 1 '$ $ ( $ $$ ' - 6 , ) - + ' ) + + - $0) ' $$
- ) ' $ $ +$ $ '& '+ $
- 6' + $ ' ) $' = ) $ ) ' & $ ) $ +'$)$ 3 '$ & $ 5
- ) '& ' $ > E ( $ ., + 6 $ , C $ ( ' ( $ '$ <
- $0) ' $$
- + ' + + - ' - C $0) ( '& - %$0) ' $$
59
) *!(
' $0) ' + $ & $ ' $, ' ' 3 $ $' + 5
*
2/, -
M $$
? ? ' $ O
$ 6' $ (
' 6 ),
&'
=
$ ) $ $$
$0) $ $ + %$
1 $ ) $ + $
$
. ' $ ' 6 ' 4 $ '
. ' D $
) '$
% ,
$ $$ + L $ ) + ' ! )
6 ' 4' ? ) $
D( ? 3% 5
% ,
'$ $ ' & ' $ $ ) ? 6
? $ ' $
N ( ' $ ' ) ,
' $ ' 2$ + $ ' 2C 6# .# >#FB >PB#D2( P21#.# % .>*>26Q. #>%*6Q R#6.S>(
DBQ N#.# %12 62 %>#12.2 6E>D2RQ.2 62262 %S>O?
>#L.>2R662.2 .2P#B2 62 ?>#12( 62D>2M2 # %S.># % OB21B6.
.1#B#6#
60
Mode d’emploi
Congélateur
Sommaire
1. Informations relatives à la sécurité
Pages 62 - 64
2. Présentation
Page 65
3. Changement de sens d’ouverture de la porte
Pages 66 - 67
4. Installation
Pages 68 - 69
5. Utilisation normale
Pages 70 - 72
61
FRENCH
Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit.
Avant d'utiliser votre réfrigérateur, veuillez lire attentivement ces instructions d'utilisation afin de maximiser ses performances.
Conservez cette documentation pour pouvoir vous y référer ultérieurement et pour les éventuels futurs propriétaires.
Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique ou autres usages similaires tels que :
l'espace cuisine réservé au personnel dans un magasin, des bureaux ou autres lieux de travail,
dans les fermes-auberges, pour la clientèle des hôtels, motels et autres lieux de type résidentiel,
dans les chambres d'hôtes.
Chez les traiteurs et autres services similaires, ce produit ne convient pas à la vente au détail.
Cet appareil doit être utilisé uniquement pour conserver de la nourriture ; tout autre usage est considéré comme dangereux et
le fabricant ne sera pas tenu responsable en cas de mauvaise utilisation. Il est donc recommandé de prendre connaissance
des conditions de garantie.
-
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Le réfrigérateur contient des gaz réfrigérants (R600a : isobutène) et des
gaz isolants (cyclopentane), respectueux de l'environnement mais qui
sont toutefois inflammables.
Nous vous recommandons de suivre les instructions ci-dessous de
manière à éviter toute situation dangereuse :
Avant toute intervention, débranchez le cordon d'alimentation de la
prise murale.
x Le système de réfrigération positionné derrière et dans l'appareil
contient le réfrigérant. De ce fait, il est conseillé d'éviter
d'endommager les tuyaux.
x Si une fuite est détectée dans le système de réfrigération, ne touchez
pas la prise murale et n'utilisez pas de flammes nues. Ouvrez la
fenêtre et aérez la pièce. Appelez ensuite le Centre de service pour
demander une réparation.
x Ne grattez pas avec un couteau ou un autre objet pointu pour enlever
le givre ou la glace qui se forme. Vous pourriez endommager le
circuit réfrigérant. Toute fuite de liquide réfrigérant pourrait
provoquer un incendie ou vous blesser au niveau des yeux.
x N'installez pas l'appareil dans un endroit humide, graisseux ou
poussiéreux et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ni à l'eau.
x N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur ou de
matériaux inflammables.
x N'utilisez pas de rallonges ou d'adaptateurs.
x Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation et
ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.
x N'endommagez pas la prise et/ou le cordon d'alimentation ; cela
pourrait provoquer des chocs électriques ou des incendies.
x Il est recommandé de maintenir la prise propre ; les résidus excessifs
de poussière sur la prise peuvent provoquer un incendie.
62
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
N'utilisez pas d'outils mécaniques ou autres équipements pour
accélérer le processus de dégivrage.
N'utilisez jamais de flamme nue ou d'équipements électriques, par
exemple des appareils de chauffage, des nettoyeurs à vapeur, des
bougies, des lampes à huile et autres objets similaires pour accélérer
le dégivrage.
N'utilisez pas et ne stockez pas d'aérosols inflammables, tels que des
pulvérisateurs de peinture, à proximité de l'appareil, car cela pourrait
provoquer une explosion ou un incendie.
N'utilisez pas d'appareils électriques dans les compartiments de
conservation de la nourriture, excepté s'ils sont du type recommandé
par le fabricant.
Ne déposez pas et ne stockez pas de matériaux inflammables ou
hautement volatils tels que de l'éther, de l'essence, du GPL, du gaz
propane, des aérosols, des colles, de l'alcool pur, etc. Ces matériaux
peuvent provoquer une explosion.
Ne stockez pas de médicaments ou de matériels de recherche dans
l'appareil. Lorsqu'un matériel nécessitant un contrôle strict des
températures de conservation doit être conservé, il est possible qu'il
se détériore ou qu'une réaction non contrôlée survienne pouvant
entraîner des risques.
N'obstruez pas les orifices d'aération dans l'appareil ou dans la
structure dans laquelle il est intégré.
Ne placez pas d'objets et/ou de récipients remplis d'eau au-dessus de
l'appareil.
N'effectuez pas de réparations sur cet appareil. Toutes les
interventions doivent être réalisées par un personnel qualifié
uniquement.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et
des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience et
de connaissances, à condition qu'ils aient été informés de la manière
d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques
impliqués.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. La maintenance et le
nettoyage ne doivent pas être effectués par des enfants sans
surveillance.
63
64
Présentation
Thermostat
Bacs congélateur
Pieds réglables
Note : la représentation ci-dessus n’est donnée qu’à titre d’exemple.
65
Changement de sens d’ouverture de la porte
Outils à employer : tournevis cruciforme, tournevis plat, clé 6 pans.
x
x
x
x
x
Vérifiez que l’appareil soit vide et débranché.
Pour sortir la porte, il faut pencher l’appareil en arrière. Vous devez appuyer l’appareil sur quelque
chose de solide, de façon à ce qu’il ne bascule pas pendant que vous changez le sens d’ouverture
de la porte.
Il faut mettre de côté toutes les pièces enlevées pour pouvoir réinstaller la porte.
Ne couchez pas l’appareil : cela peut endommager le système de réfrigération.
Il est préférable que 2 personnes tiennent l’appareil pendant le montage.
1. Dévissez et ôtez les deux vis à l’arrière du capot supérieur.
2. Enlevez le capot supérieur et mettez-le de côté.
3. Dévissez la charnière supérieure, puis ôtez la porte et posez-la sur des chiffons afin d’éviter les éraflures.
4. Dévissez la charnière inférieure. Puis ôtez les pieds réglables des deux côtés.
66
Changement de sens d’ouverture de la porte
5. Dévissez et ôtez l’axe de la charnière inférieure, tournez le support de charnière et replacez-le.
Dévisser
Visser
6. Fixez à nouveau le support de l’axe de la charnière inférieure. Replacez les deux pieds ajustables.
7. Replacez la porte. Vérifiez que la porte soit bien alignée horizontalement et verticalement, de sorte que
les joints d’étanchéité soient bien en contact sur toute la surface, puis serrez pour finir la charnière
supérieure.
8. Posez le capot supérieur et fixez-le à l’aide des deux vis à l’arrière.
67
Installation
Posez la poignée de porte
Cales d’espacement (si présent)
Vissez les cales d’espacement à l’arrière de l’appareil.
Visser
Espace requis
x
x
Laissez suffisamment de place pour pouvoir ouvrir la porte.
Laissez un espace d’au moins 50 mm des deux côtés.
Mise de niveau
Pour le mettre de niveau, régler les deux pieds réglables à l’avant de l’appareil.
Si l’appareil n’est pas de niveau, les portes et le joint magnétique ne seront pas bien alignés.
68
Installation
Positionnement
Installez cet appareil dans un lieu où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur
sa plaque signalétique :
Classe climatique
Température ambiante
SN
+ 10 °C à + 32 °C
N
+ 16 °C à + 32 °C
ST
+ 16 °C à + 38 °C
T
+ 16 °C à + 43 °C
Situation
L’appareil doit être installé bien à l’écart des sources de chaleur comme les radiateurs, les chaudières, la
lumière directe du soleil, etc. Veillez à ce que l’air puisse circuler librement à l’arrière de l’appareil. Si
l’appareil est placé sous un élément de mur en surplomb, il doit y avoir une distance minimale entre le
sommet de l’appareil et le surplomb d’au moins 100 mm pour un fonctionnement optimal. Il est toutefois
préférable de ne pas placer l’appareil sous un élément en surplomb. Les pieds réglables au bas de l’appareil
permettent de le mettre de niveau.
▲Avertissement ! Il faut pouvoir débrancher l’appareil : la prise de courant doit donc être aisément
accessible après l’installation.
Branchement
Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension et la fréquence indiquées sur sa plaque signalétique
correspondent à votre alimentation électrique. L’appareil doit être mis à la terre. La prise du câble
d’alimentation électrique fourni le prévoit. Si votre prise murale ne comporte pas de prise de terre, reliez
l’appareil à une prise de terre séparée conformément à la réglementation en vigueur, en consultant un
électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité si ces précautions ne sont pas respectées.
Cet appareil est conforme aux Directives CEE.
69
Utilisation normale
Première utilisation
Nettoyage de l’intérieur
Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, nettoyez l’intérieur et tous les accessoires internes à l’eau
tiède et au savon neutre afin de faire disparaître l’odeur du neuf, puis séchez minutieusement.
▲Important ! N’utilisez pas de détergents ou de poudres à récurer, qui pourraient abîmer le revêtement.
Réglage de la température
x
x
Branchez votre appareil. La température interne est contrôlée par un thermostat. Il possède 3
réglages : MIN, NORMAL et MAX. MIN est le réglage le moins froid et MAX le plus froid.
L’appareil peut ne pas fonctionner à la bonne température s’il fait particulièrement chaud ou si vous
ouvrez la porte trop souvent
Utilisation normale
Congélation d’aliments frais
1. Le compartiment congélateur permet de congeler des aliments frais et de conserver longtemps des
aliments congelés et surgelés.
2. Placez les aliments à congeler dans le compartiment du bas.
3. La plaque signalétique précise la quantité maximale d’aliments pouvant être congelés en 24 heures.
4. La congélation dure 24 heures : n’ajoutez pas d’autres aliments à congeler pendant ce temps.
Conservations d’aliments congelés
Avant de mettre le produit à congeler dans le compartiment, faites fonctionner l’appareil pendant au moins 2
heures sur le réglage le plus froid si vous utilisez l’appareil pour la première fois ou après qu’il ait été éteint.
▲Important ! En cas de décongélation accidentelle (si par exemple le courant a été coupé pendant plus
longtemps que la durée indiquée dans le tableau des caractéristiques techniques à la rubrique « durée de
montée en température »), les aliments décongelés doivent être consommés rapidement ou cuisinés sans
délai (et congelés après cuisson).
Décongélation
Avant utilisation, les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment
congélateur ou à température ambiante, selon le temps que vous pouvez consacrer à cette opération.
Les blocs d’aliments congelés de petite taille peuvent même être cuisinés tels quels, à leur sortie du
congélateur. Leur cuisson sera plus longue dans ce cas.
Glaçons
Cet appareil peut être équipé de bacs à glace pour produire des glaçons.
Conseils pratiques
Conseils pour la congélation
Pour vous permettre de réussir la congélation, voici quelques conseils importants :
x la plaque signalétique indique la quantité maximale d’aliments pouvant être congelés en 24 heures
x la congélation dure 24 heures ; il ne faut pas ajouter d’autres aliments à congeler pendant ce temps
70
Utilisation normale
x
x
x
x
x
x
x
ne congelez que des aliments en parfait état, frais et nettoyés méticuleusement
préparez des petites portions, afin de les congeler rapidement et complètement, et de pouvoir
ensuite ne décongeler que la quantité nécessaire
enveloppez les aliments dans du papier aluminium ou du plastique, et veillez à les emballer
hermétiquement
ne laissez pas des aliments frais, non congelés, entrer en contact avec des aliments déjà congelés,
afin que la température de ces derniers ne remonte pas
les aliments sans matière grasse se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le
sel réduit la durée de conservation des aliments
s’ils sont consommés immédiatement après avoir été sortis du compartiment congélateur, les
glaçons peuvent provoquer des engelures
il est conseillé d’indiquer la date de congélation de chaque portion pour vous permettre de suivre la
durée de conservation.
Conseils pour la conservation des aliments congelés
Afin d’utiliser au mieux cet appareil, veuillez :
x vérifier que les aliments congelés vendus dans le commerce ont été conservés dans de bonnes
conditions par le détaillant
x veiller à ce que les aliments congelés soient transportés le plus rapidement possible du magasin à
votre congélateur
x ne pas ouvrir la porte fréquemment ou la laisser ouverte plus longtemps que ce qui est absolument
indispensable.
x Une fois décongelés, les aliments se dégradent rapidement et ne peuvent pas être recongelés.
x Ne dépassez pas la date de conservation indiquée par le fabricant.
Nettoyage
Pour des raisons d’hygiène, l’intérieur de l’appareil (y compris les accessoires internes) doit être nettoyés
régulièrement.
▲Attention ! L’appareil doit être débranché pendant le nettoyage. Risque d’électrocution ! Avant le
nettoyage, éteignez l’appareil et débranchez-le, ou coupez le courant au disjoncteur. Ne nettoyez jamais
l’appareil au jet de vapeur. De l’humidité peut s’accumuler sur les composants électriques. Risque
d’électrocution ! Les éléments en matière plastique peuvent être endommagés par de la vapeur brûlante.
L’appareil doit être sec avant d’être remis en service.
▲Important ! Les huiles essentielles et les solvants organiques (comme par exemple le jus de citron, le suc
provenant du zeste d’orange, l’acide butyrique, les nettoyants contenant de l’acide acétique) peuvent
attaquer les éléments en matière plastique.
x
x
x
x
x
x
x
Ne laissez pas ces substances entrer en contact avec l’appareil.
N’utilisez pas de poudres à récurer.
Sortez les aliments de l’appareil. Conservez-les bien couverts dans un endroit frais.
Éteignez l’appareil et débranchez-le, ou coupez le courant au disjoncteur.
Nettoyez l’appareil et les accessoires internes avec un chiffon et de l’eau tiède. Puis rincez à l’eau
claire et séchez avec un chiffon.
La poussière qui s’accumule au niveau du condenseur augmente la consommation d’énergie. Pour
cette raison, nettoyez chaque année le condenseur au dos de l’appareil avec une brosse souple ou
1
un aspirateur .
Une fois qu’il est complètement sec, remettez l’appareil en service.
1. Si le condenseur se situe au dos de l’appareil.
71
Utilisation normale
Dégivrage du congélateur
Le compartiment congélateur se couvrira progressivement de givre. Il faut l’enlever. N’utilisez jamais d’outils
en métal pointus ou tranchants pour dégivrer l’évaporateur, vous pourriez l’endommager.
Lorsque la couche de givre devient très épaisse sur la paroi intérieure, un dégivrage complet doit être
effectué comme suit :
x débranchez l’appareil
x sortez tous les aliments, enveloppez-les dans plusieurs couches de papier journal et conservez-les
dans un endroit frais
x maintenez la porte ouverte, et placez une cuvette en bas de l’appareil pour recueillir l’eau issue du
dégivrage
x une fois le dégivrage terminé, séchez minutieusement l’intérieur
x rebranchez l’appareil pour le remettre en fonctionnement.
72
Manuale d'uso
Freezer
Sommario
Informazioni Di Sicurezza
Pagina 74-77
Panoramica
Pagina 78
Come Invertire La Porta
Pagina 79-80
Installazione
Pagina 81-82
Uso Quotidiano
Pagina 83-85
73
ITALIAN
Vi ringraziamo per avere acquistato questo prodotto.
Prima di utilizzare il vostro frigorifero, leggete per favore con attenzione questo manuale di istruzioni,
in modo da sfruttare al massimo le sue prestazioni.
Conservare tutta la documentazione per l’uso successivo o per altri proprietari.
Il presente prodotto è destinato al solo uso domestico o applicazioni simili quali:
la zona cucina destinata al personale di negozi, uffici e altri ambienti lavorativi
-le fattorie,dai clienti negli alberghi, nei motel e in altri ambienti di tipo residenziale
i bed and breakfast
i servizi catering e applicazioni simili non per la vendita al dettaglio. Questo apparecchio dovrà
essere destinato solo alla conservazione degli alimenti, ogni altro uso è da considerarsi pericoloso e
il
costruttore non é responsabile di eventuali omissioni.
Si consiglia inoltre di prendere visione delle condizioni di garanzia.
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
Il frigorifero contiene un gas refrigerante (R600a:
isobutano) e gas di isolamento (ciclopentano), ad alta
compatibilità
con l’ambiente che tuttavia sono
infiammabili.
Si consiglia di seguire le seguenti regole per evitare
situazioni di pericolo per la propria persona:
Prima di qualsiasi operazione scollegare il cavo di
alimentazione dalla presa di corrente.
Il sistema di refrigerazione situato dietro e all’interno del
frigorifero contiene refrigerante. Evitare pertanto di
danneggiare i tubi.
Se nel sistema di refrigerazione si nota una perdita, non
toccare la presa a parete e non utilizzare fiamme
aperte.Aprire la finestra e lasciare entrare l’aria nella
74
stanza. Rivolgersi quindi a un centro di assistenza per
richiedere la riparazione.
Non raschiare con un coltello o oggetto acuminato per
eliminare la brina o il ghiaccio presente. Con questi si può
danneggiare il circuito refrigerante, la cui fuoriuscita può
causare un incendio o danneggiare gli occhi.
Non installare l’elettrodomestico in luoghi umidi, unti o
polverosi né esporlo alla luce diretta del sole e all’acqua.
Non installare l’elettrodomestico vicino a stufette o
materiali infiammabili.
Non utilizzare prolunghe o adattatori.
Non tirare né piegare eccessivamente il cavo
alimentazione o toccare la spina con le mani bagnate.
di
Non danneggiare la spina e/o il cavo di alimentazione,
questo potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
Si consiglia di tenere pulita la spina, eventuali residui
eccessivi di polvere sulla spina possono essere causa di
incendio.
Non utilizzare dispositivi meccanici o altri apparecchi per
accelerare il processo di sbrinamento.
Evitare assolutamente l’uso di fiamma aperta o di
apparecchi elettrici, come apparecchi di riscaldamento,
pulitrici a vapore, candele, lampade a petrolio e simili per
accelerare la fase di sbrinamento.
Non utilizzare o conservare spray infiammabili, come
vernici spray vicino al frigorifero. Potrebbero causare
esplosioni o incendi.
75
Non usare apparecchi elettrici all’interno degli scomparti
per la conservazione dei cibi, se questi non sono del tipo
raccomandato dal costruttore.
Non riporre o conservare materiali infiammabili e
altamente volatili come etere, benzina, GPL, gas propano,
bombolette spray, collanti, alcool puro, ecc. Questi
materiali potrebbero provocare esplosioni.
Non conservare medicine o materiali di ricerca nel
frigorifero. Quando il materiale che necessita di un
controllo rigido delle temperature di conservazione viene
conservato, è possibile che si deteriori o si può
verificare una reazione incontrollata che può provocare
rischi.
Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione
nell’involucro dell’apparecchio o nella struttura ad
incasso.
Non collocare oggetti e/o recipienti pieni d’acqua sopra
l’elettrodomestico,
Evitate di effettuare interventi su questo frigorifero. Ogni
intervento deve essere eseguito solo da personale tecnico
specializzato.
Questo elettrodomestico non dovrà essere destinato a
persone (compresi bambini) con handicap fisici,
sensoriali, mentali, o mancanti di esperienza o conoscenza
d’ uso, senza la supervisione di persone che abbiano
preso visione delle istruzioni d’uso e che siano
direttamente responsabili della loro sicurezza.
Accertarsi che i bambini non giochino vicino
all’elettrodomestico per preservare la loro sicurezza.
76
Questo elettrodomestico è marcato conformemente alla Direttiva Europea
2012/19/UE sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).
I RAEE contengono sia sostanze inquinanti (che possono avere un impatto negativo
sull’ambiente) sia materie prime (che possono essere riutilizzate). E’ perciò
necessario sottoporre i RAEE ad apposite operazioni di trattamento, per rimuovere e
smaltire in modo sicuro le sostanze inquinanti ed estrarre e riciclare le materie prime.
Ogni cittadino può giocare un ruolo decisivo nell’assicurare che i RAEE non diventino un problema
ambientale; basta seguire qualche semplice regola:
- i RAEE non vanno mai buttati nella spazzatura indifferenziata;
- i RAEE devono essere consegnati ai Centri di Raccolta (chiamati anche isole ecologiche, riciclerie,
piattaforme ecologiche …) allestiti dai Comuni o dalle Società di igiene urbana; in molte località
viene anche effettuato il servizio di ritiro a domicilio dei RAEE ingombranti.
In molte nazioni, quando si acquista una nuova apparecchiatura, si può consegnare il RAEE al
negoziante, che è tenuto a ritirarlo gratuitamente (ritiro "uno contro uno") a patto che il nuovo
apparecchio sia dello stesso tipo e svolga le stesse funzioni di quello reso.
Apponendo la marcatura
su questo prodotto, dichiariamo, sotto la nostra
responsabilità, di ottemperare a tutti i requisiti relativi alla tutela di sicurezza, salute e
ambiente previsti dalla legislazione europea in essere per questo prodotto.
Risparmio Energetico
Per un migliore risparmio energetico vi suggeriamo di:
• Installare l'apparecchio lontano da fonti di calore e non esporlo alla luce solare diretta
e in un locale ben aerato.
• Evitare di inserire cibi caldi all'interno del frigorifero per non aumentare la temperatura
interna e quindi un funzionamento continuo del compressore.
• Non stipare eccessivamente gli alimenti per garantire una corretta circolazione dell’aria.
• Sbrinare l’apparecchio nel caso vi fosse del ghiaccio (vedi SBRINAMENTO) per facilitare
la trasmissione del freddo.
ln caso di mancata energia elettrica è consigliabile non aprire la porta del rigorifero.
• Aprire o tenere aperte le porte dell'apparecchio il meno possi- bile
• Evitare di regolare il termostato su temperature troppo fredde.
• Eliminare la polvere presente sul retro dell’apparecchio (vedi PULIZIA).
77
Panoramica
Termostato
Cassetti
freezer
Piedini di livellamento
Nota: L'illustrazione sopra indicata è solo indicativa.
78
Come invertire la porta
Attrezzi necessari: Cacciavite a stella, cacciavite a punta piatta, chiave esagonale.
ವ Accertarsi che l'elettrodomestico sia scollegato dall'alimentazione e vuoto.
ವ Per togliere la porta è necessario inclinare all'indietro l'elettrodomestico. Appoggiare l'elettrodomestico su qualcosa
di compatto in modo che non scivoli durante la fase di inversione della porta.
ವ Tutti i componenti smontati devono essere conservati per il successivo rimontaggio della porta.
ವ Non appoggiare l'elettrodomestico in piano in quanto ciò potrebbe danneggiare il sistema del refrigerante.
ವ È consigliabile fare effettuare il montaggio da due persone.
1.
Togliere due viti nella parte posteriore destra della copertura
superiore.
2.
Togliere la copertura superiore e posizionarla lateralmente.
3.
Svitare la cerniera superiore e quindi togliere la porta e posizionarla su
una superficie imbottita per evitare graffi.
4.
Svitare la cerniera inferiore. Quindi togliere i piedi regolabili da
entrambi i lati.
79
Come invertire la porta
5.
Svitare e togliere il perno della cerniera inferiore, capovolgere la staffa e riposizionarla.
Avvitare
Svitare
6.
Rimontare la staffa inserendo il perno della cerniera inferiore.
Riposizionare entrambi i piedini regolabili.
7.
Rimontare la porta. Accertarsi che la porta sia allineata in orizzontale e
in verticale, in modo tale che le guarnizioni di tenuta siano saldamente
fissate su tutti i lati prima di stringere la cerniera superiore.
8.
Mettere la copertura superiore e fissarla con due viti nella parte
posteriore.
80
Installazione
Montare la maniglia porta
Distanziale posteriore (se presente)
Svitare i distanziali posteriori nella parte posteriore
dell'elettrodomestico.
Avvitare
Requisiti di spazio
ವ Lasciare spazio a sufficienza con la porta aperta.
ವ Lasciare un gioco pari ad almeno 50 mm su entrambi i
lati.
Livellamento
dell'elettrodomestico
Per effettuare questa operazione, regolare i due piedini
di livellamento nella parte anteriore dell'elettrodomestico.
Se l'elettrodomestico non è livellato, le porte e gli
allineamenti delle guarnizioni di tenuta magnetiche non
saranno correttamente registrati.
81
Installazione
Posizionamento
Montare l'elettrodomestico in un punto nel quale la temperatura ambiente corrisponde alla classe climatica indicata
nella targa dei dati tecnici dell'elettrodomestico:
Classe
Temperatura ambiente
SN
da +10°C a +32°C
N
da 16°C a +32°C
ST
da 16°C a +38°C
T
da 16°C a +43°C
Posizione
L'elettrodomestico deve essere montato a distanza da fonti di calore quali radiatori, caldaie, luce solare diretta, ecc...
Accertarsi che l'aria possa circolare liberamente intorno alla parte posteriore dell'armadio. Per garantire le migliori
prestazioni, se l'elettrodomestico è posizionato al di sotto di un pensile, la distanza minima tra la parte superiore
dell'armadio e il pensile deve essere pari ad almeno 100 mm. Idealmente, comunque, si sconsiglia di posizionare
l'elettrodomestico al di sotto di armadi pensili. Un livellamento preciso è garantito da uno o più piedini regolabili sulla
base dell'armadio.
Attenzione! Deve essere possibile staccare l'elettrodomestico dalla rete di alimentazione principale; la
spina deve quindi essere di facile accesso dopo il montaggio.
Collegamento elettrico
Prima del collegamento elettrico, accertarsi che tensione e frequenza indicate sulla targa dei dati tecnici
corrispondano a quelli della vostra alimentazione elettrica domestica. L'elettrodomestico deve essere messo a terra.
La spina del cavo di alimentazione elettrica è dotata di un contatto a tale scopo. Se la presa di alimentazione elettrica
domestica non è messa a terra, collegare l'elettrodomestico ad una terra separata in conformità con la legislazione in
vigore, rivolgendosi ad un elettricista qualificato.
Il costruttore declina ogni responsabilità dovuta a inosservanza delle suddette prescrizioni di sicurezza.
L'elettrodomestico è conforme alle direttive CEE.
82
Uso quotidiano
Primo utilizzo
Pulizia dell’interno
Prima di utilizzare l’elettrodomestico per la prima volta, lavare l'interno e tutti gli accessori interni con acqua tiepida e
sapone neutro in modo da eliminare l'odore tipico dei prodotti nuovi, quindi asciugare a fondo.
Importante! Non utilizzare detergenti o polveri abrasivi, in quanto danneggiano la finitura.
Impostazione temperatura
ವ Collegare
la spina dell'elettrodomestico. La
temperatura interna è controllata da un termostato. Ci
sono 3 impostazioni MIN, NORMAL e MAX. MIN
corrisponde alla temperatura più elevata e MAX a
quella più bassa.
ವ L'elettrodomestico potrebbe non funzionare alla
temperatura corretta in caso di temperatura
estremamente elevata o se la porta viene aperta
troppo frequentemente.
Uso quotidiano
Congelamento di alimenti freschi
ವ Il vano freezer è adatto per congelare alimenti freschi e per conservare alimenti congelati e surgelati per lunghi
periodi di tempo.
ವ Mettere gli alimenti freschi da congelare nel vano inferiore.
ವ La quantità massima di alimenti che può essere congelata nell’arco di 24 ore è indicata sulla targa dei dati tecnici.
ವ Il processo di congelamento dura 24 ore: durante questo periodo non aggiungere altri alimenti da congelare.
Conservazione di alimenti congelati
Al primo avviamento o dopo un periodo di inutilizzo. Prima di mettere gli alimenti nel vano, lasciare in funzione
l'elettrodomestico per almeno due ore all'impostazione più alta.
Importante! Nel caso di scongelamento accidentale, ad esempio se manca la corrente per un tempo superiore a
quello indicato nella tabella delle caratteristiche tecniche alla voce "tempo di aumento", gli alimenti scongelati devono
essere consumati rapidamente, o cotti immediatamente ed in seguito ricongelati (dopo la cottura).
Scongelamento
Gli alimenti surgelati o congelati, prima dell'utilizzo, possono essere scongelati nel vano freezer o a temperatura
ambiente, a seconda del tempo che si ha a disposizione per effettuare questa operazione.
I pezzi più piccoli possono anche cotti ancora congelati, prelevandoli direttamente dal freezer. In questo caso, ci
vorrà più tempo per la cottura.
Cubetti di ghiaccio
Questo elettrodomestico può essere dotato di una o più vaschette per la produzione di cubetti di ghiaccio.
Consigli e accorgimenti utili
Suggerimenti per il congelamento
Per permettervi di ottenere i migliori risultati dal processo di congelamento, riportiamo qui di seguito alcuni consigli
importanti:
ವ la quantità massima di alimenti che può essere congelata nell’arco di 24 ore è indicata sulla targa dei dati tecnici;
ವ il processo di congelamento richiede 24 ore. Durante questo periodo non è possibile aggiungere altri alimenti da
congelare:
ವ congelare solo alimenti di qualità, freschi e ripuliti con cura;
ವ preparare gli alimenti in piccole porzioni per congelarli rapidamente e completamente e per potere scongelare
successivamente solo la quantità richiesta;
ವ avvolgere gli alimenti in pellicole di alluminio o polietilene ed assicurarsi che le confezioni siano a tenuta;
ವ non mettere a contatto alimenti freschi, non congelati con altri congelati, per evitare un aumento della temperatura
di questi ultimi;
ವ gli alimenti magri si conservano meglio e più a lungo di quelli grassi; il sale riduce la durata di conservazione degli
alimenti;
83
Uso quotidiano
ವ i cubetti di ghiaccio, se consumati immediatamente dopo la rimozione dal vano del freezer, rischiano di provocare
lesioni da freddo sulla pelle;
ವ si consiglia di riportare la data di congelamento su ogni singola confezione per poterla estrarre dal vano freezer;
tenere sempre presente che gli alimenti congelati rischiano di provocare lesioni da freddo;
ವ si consiglia di riportare la data di congelamento su ogni singola confezione, per tenerne traccia ai fini di una
corretta conservazione.
Suggerimenti per la conservazione di alimenti congelati
Per ottenere le migliori prestazioni da questo elettrodomestico, si consiglia di:
ವ accertarsi che gli alimenti congelati commercialmente siano stati conservati correttamente dal
rivenditore;
ವ accertarsi che gli alimenti congelati vengano trasferiti dal rivenditore degli alimenti al freezer il più
rapidamente possibile;
ವ non aprire frequentemente la porta e non lasciarla aperta più a lungo di quanto assolutamente
necessario.
ವ Una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano rapidamente e non possono essere ricongelati.
ವ Non superare il periodo di conservazione indicato dal produttore degli alimenti.
Pulizia
Per motivi igienici, si consiglia di pulire con regolarità la parte interna dell'elettrodomestico, ivi
compresi gli accessori interni.
Avvertenza! L'elettrodomestico non deve essere collegato all'alimentazione di rete durante
la pulizia. Pericolo di elettrocuzione! Prima della pulizia, spegnere l'elettrodomestico e
staccare la spina dalla presa, oppure spegnere o svitare il fusibile o l'interruttore
automatico. Non utilizzare mai un getto di vapore per pulire l'elettrodomestico. L'umidità si
può accumulare sui componenti elettrici, provocando rischi di elettrocuzione! I vapori caldi
possono danneggiare i componenti in plastica. L'elettrodomestico deve essere asciutto
prima di essere rimesso in funzione.
Importante! Olio eterico e solventi organici possono attaccare le parti in plastica, ad esempio succo di
limone, oppure il succo che si forma dalla buccia di arancia, l'acido butirico, i detergenti che
contengono acido acetico.
ವ Non permettere alle sostanze di entrare in contatto con parti dell'elettrodomestico.
ವ Non utilizzare detergenti aggressivi
ವ Togliere gli elementi dal freezer. Riporli in un luogo fresco, ben coperto.
ವ Spegnere l'elettrodomestico e staccare la spina dalla presa, oppure spegnere o svitare il fusibile o
l'interruttore automatico.
ವ Pulire l'elettrodomestico e gli accessori interni con un panno e acqua tiepida. Dopo la pulizia,
risciacquare con acqua fresca ed asciugare tramite sfregamento.
ವ L'accumulo di polvere nel condensatore aumenta il consumo di energia. Per questo motivo, si
consiglia di pulire accuratamente il condensatore nella parte posteriore dell'elettrodomestico una
volta all'anno, utilizzando una spazzola morbida o un aspiratore.1
ವ Dopo avere asciugato accuratamente, rimettere in funzione l'elettrodomestico.
Sbrinamento del freezer
Il vano freezer, comunque, si ricopre progressivamente di ghiaccio. Questo strato deve essere
eliminato. Non utilizzare mai attrezzi metallici appuntiti per togliere il ghiaccio dall'evaporatore in
quanto si rischia di danneggiarlo.
Tuttavia, quando il ghiaccio diventa molto spesso nel rivestimento interno, è necessario uno
sbrinamento totale operando come segue:
ವ estrarre la spina dalla presa;
ವ togliere tutti gli alimenti conservati, avvolgerli in vari strati di quotidiani e metterli in un luogo fresco;
ವ tenere la porta aperta e, mettere una bacinella al di sotto dell'elettrodomestico per raccogliere
l'acqua dello sbrinamento;
ವ al termine dello sbrinamento, asciugare con cura le parti interne
ವ rimettere la spina nella presa di alimentazione per accendere nuovamente l'elettrodomestico.
1) 6HLOFRQGHQVDWRUHªQHOODSDUWHSRVWHULRUHGHOO HOHWWURGRPHVWLFR
84
Uso quotidiano
Risoluzione degli inconvenienti
Avvertenza! Prima di effettuare la diagnosi degli inconvenienti, staccare l'alimentazione elettrica. Le
operazioni di diagnosi degli inconvenienti non riportate su questo manuale possono essere effettuate
unicamente da un elettricista qualificato o da un tecnico specializzato.
Importante! Ci sono alcuni rumori durante il normale utilizzo (compressore, circolazione refrigerante).
Problema
L'elettrodomestico non
funziona
L'elettrodomestico
congela troppo
Gli alimenti non si
congelano a sufficienza.
Pesante accumulo di
ghiaccio sulla
guarnizione di tenuta
della porta.
Rumori insoliti
Possibile causa
Cosa fare
La spina di alimentazione principale
non è collegata o è allentata
Inserire la spina di alimentazione principale.
C'è un fusibile bruciato o difettoso
Controllare il fusibile e sostituirlo se necessario.
La presa è difettosa
I malfunzionamenti di rete devono essere
riparati da un elettricista.
La temperatura è impostata troppo
bassa oppure l'elettrodomestico
funziona all'impostazione MAX.
Ruotare il regolatore di temperatura
temporaneamente su di una impostazione con
temperatura più alta.
La temperatura non è regolata
correttamente.
Fare riferimento alla sezione Impostazione
Temperatura iniziale.
La porta è stata lasciata aperta per
un lungo periodo.
Aprire la porta solo per il tempo strettamente
necessario.
Nelle ultime 24 ore sono stati
collocati nell’elettrodomestico
numerosi alimenti caldi.
Ruotare il regolatore di temperatura
temporaneamente su di una impostazione con
temperatura più bassa.
L'elettrodomestico è vicino ad una
fonte di calore.
Fare riferimento alla sezione posizione
installazione.
La guarnizione di tenuta della porta
non è a tenuta.
Riscaldare con attenzione le parti della
guarnizione di tenuta della porta che perdono,
utilizzando un phon (impostato a freddo). Allo
stesso tempo, sagomare manualmente la
guarnizione di tenuta della porta riscaldata in
modo da inserirla correttamente.
L'elettrodomestico non è livellato.
Regolare nuovamente i piedini.
L'elettrodomestico tocca la parete o
altri oggetti.
Muovere leggermente l'elettrodomestico.
Un componente, ad esempio un
tubo, nella parte posteriore
dell'elettrodomestico sta toccando
un'altra parte dell'elettrodomestico
stesso o il muro.
Se necessario, piegare il componente con
attenzione e spostarlo.
Se il malfunzionamento si ripete, contattare il Centro di Assistenza.
Questi dati sono necessari per intervenire rapidamente e correttamente. Scrivere i dati necessari qui, facendo
riferimento alla targa dei dati tecnici.
85
Návod k použití
Mraznika
Obsah
1. Bezpenostní informace
Strana 1–3
2. Pehled
Strana 4
3. Obrácení otevírání dveí
Strana 5–6
4. Instalace
Strana 7–8
5. Denní používání
Strana 9–11
86
EŠTINA
Dkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku.
Ped použitím chladniky si pozorn pette tento návod k použití, abyste mohli maximáln využít jejích možností.
Uchovejte veškerou dokumentaci pro budoucí použití nebo další vlastníky. Tento výrobek je uren výhradn pro
použití v domácnosti nebo podobná použití, jako jsou:
kuchyské kouty pro zamstnance v obchodech, kanceláích a na dalších pracovištích,
na statcích, pro klientelu hotel, motel a dalších ubytovacích zaízení,
v ubytovacích zaízeních typu B&B (ubytování se snídaní),
pro cateringové služby a podobné úely, nikoliv však pro maloobchodní prodej.
Tento spotebi se smí používat pouze pro úely skladování potravin, piemž jakékoliv jiné použití je považováno za
nebezpené a výrobce nenese odpovdnost za pípadné nedodržení pokyn. Doporuujeme vám také, abyste se
seznámili se záruními podmínkami.
-
BEZPENOSTNÍ INFORMACE
Chladnika obsahuje chladicí plyn (R600a: isobutan) a izolaní plyn
(cyklopentan), které jsou šetrné k životnímu prostedí, nicmén jsou holavé.
Doporuujeme vám, abyste dodržovali následující pokyny, ímž se vyhnete
nebezpeným situacím:
Ped provedením jakéhokoliv úkonu odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
• Chladicí systém, který se nachází za zadní stnou a uvnit spotebie,
obsahuje chladivo. Proto dávejte pozor, aby nedošlo k poškození trubek.
• Pokud zjistíte únik z chladicího systému, nedotýkejte se síové zásuvky
a nepoužívejte otevený ohe. Otevete okno a místnost vyvtrejte. Poté
kontaktujte servisní stedisko a požádejte o provedení opravy.
• Nepoužívejte nž ani jiné ostré pedmty k odstranní námrazy nebo
ledu, který se nahromadí. Mohlo by dojít k poškození chladicího okruhu a
následný únik, který mže zpsobit požár nebo poškození zraku.
• Neumisujte spotebi ve vlhkém, mastném nebo prašném prostedí, ani
jej nevystavujte pímému slunenímu záení a psobení vody.
• Neumisujte spotebi do blízkosti topných tles nebo holavých materiál.
• Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo adaptéry.
• Netahejte silou za pívodní kabel ani jej neskládejte a nedotýkejte se
zástrky mokrýma rukama.
• Dávejte pozor, abyste nepoškodili zástrku a/nebo napájecí kabel, což by
mohlo zpsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
• Doporuuje se udržovat zástrku v istot, nebo nadmrný nános
prachu na zástrce mže být píinou požáru.
• Nepoužívejte mechanické nástroje ani jiné prostedky k urychlení
rozmrazování.
• V žádném pípad nepoužívejte otevený ohe nebo elektrická zaízení,
jako jsou topná tlesa, parní istie, svíky, olejové lampy a podobn,
abyste urychlili rozmrazování.
87
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepoužívejte ani neukládejte v blízkosti spotebie holavé spreje, jako je
napíklad lak ve spreji, protože by mohlo dojít k výbuchu nebo požáru.
Nepoužívejte elektrické spotebie uvnit úložných oddlení pro
potraviny, pokud nejsou pímo doporueny výrobcem.
Nevkládejte ani neskladujte holavé a vysoce tkavé materiály, jako je
éter, benzín, LPG, propan, aerosolové spreje, lepidla, istý alkohol atd.
Tyto materiály mohou zpsobit výbuch.
Neuchovávejte ve spotebii lékaské nebo výzkumné látky. V pípad
uložení materiálu, který vyžaduje pesné dodržení skladovací teploty,
mže dojít ke zhoršení jeho kvality nebo nekontrolované reakci, což
mže pedstavovat riziko.
Vtrací otvory ve skíni spotebie nebo ve vestavné konstrukci musí
zstat volné.
Nepokládejte pedmty a/nebo nádoby naplnné vodou na horní plochu
spotebie.
Neprovádjte žádné opravy na tomto spotebii. Veškeré zásahy mohou
provádt pouze kvalifikovaní pracovníci.
Tento spotebi nesmjí používat dti do 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patiných
zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovdné za jejich
bezpenost, nebo jim nedávají píslušné pokyny k bezpenému použití
spotebie, a pokud si tyto osoby a dti neuvdomují možná nebezpeí.
Dti si se spotebiem nesmjí hrát. Dti nesmjí bez dozoru dosplých
spotebi istit ani provádt innosti údržby.
88
LIKVIDACE VY AZENÉHO SPOT EBIE
Tento spotebi je oznaen v souladu s evropskou smrnicí 2012/19/EU o likvidaci elektrického a
elektronického zaízení (WEEE).
WEEE obsahuje zneišující látky (které mohou mít negativní dopad na životní prostedí) a základní
souástky (které lze znovu použít). Je nutné provést speciální zpracování WEEE, aby se odstranily a
správn zlikvidovaly všechny zneišující látky a obnovily a zrecyklovaly všechny materiály. Jednotlivci
mohou hrát dležitou roli pi zajišování toho, aby se WEEE nestala zátží pro životní prostedí.
Je nezbytné dodržovat nkolik základních pravidel:
-
WEEE se nesmí likvidovat jako domovní odpad;
WEEE se musí pedat na píslušné sbrné místo pod správou obce nebo autorizovaných spoleností. V mnoha
zemích je zaveden odbr WEEE v domácnostech.
-
V mnoha zemích lze pi zakoupení nového spotebie vrátit starý spotebi prodejci,
který je povinen jej odebrat bezplatn kus za kus, pokud je spotebi
obdobného typu a má stejnou funkci jako dodaný spotebi.
Prohlášení o shod CE
Umístním znaky
na tento produkt jsme potvrdili shodu se všemi píslušnými požadavky na bezpenost,
ochranu zdraví a životního prostedí, které jsou stanovené v evropských právních pedpisech platných pro tento
produkt.
ÚSPORA ENERGIE
Pro vtší úsporu energie doporuujeme:
• Umístit spotebi v dobe vtrané místnosti mimo dosah zdroj tepla a chránit jej ped pímým slunením
záením.
• Nevkládat do chladniky teplé jídlo, aby se zabránilo zvýšení vnitní teploty a následn nepetržité innosti
kompresoru.
• Neukládejte nadmrné množství potravin, aby bylo zajištno dostatené proudní vzduchu.
• Prove te odmrazení spotebie v pípad vzniku vrstvy ledu (viz ROZMRAZOVÁNÍ), aby byl zajištn
dostatený penos chladu.
• V pípad výpadku elektrické energie se doporuuje nechat dvee chladniky zavené.
• Otevírejte nebo ponechávejte dvee spotebie otevené v co nejmenším možném rozsahu.
• Nenastavujte termostat na píliš nízkou teplotu.
• Odstrate prach ze zadní strany spotebie (viz IŠT NÍ).
• Total No Frost (bez vytváení námrazy) Audy (s displejem na dveích): vyjmte všechny koše z mrazicího
oddílu.
• Total No Frost (bez vytváení námrazy) (s vnitním uživatelským rozhraním pro chladniku a knoflíkovým
ovladaem pro mrazniku): vyjmte koše z mrazicího oddílu, pouze spodní zásuvku ponechte na míst.
• Beznámrazový model: vyjmte koše z mrazicího oddílu, pouze spodní zásuvku ponechte na míst.
• Všechny normální statické modely: vyjmte všechny koše z mrazicího oddílu.
89
Pehled
Termostat
Zásuvky
mrazniky
Vyrovnávací nožiky
Poznámka: Výše uvedený obrázek je pouze orientaní.
90
Obrácení otevírání dveí
Potebné náadí: Kížový šroubovák, plochý šroubovák, šestihranný klí.
• Zkontrolujte, že je spotebi odpojený a prázdný.
• Chcete-li dvee demontovat, musíte spotebi naklonit dozadu. Spotebi se musí opít o pevnou opru, aby
v prbhu obracení otevírání dveí nesklouzl.
• Všechny demontované díly se musí uložit pro optovnou instalaci dveí.
• Nepokládejte pístroj do vodorovné polohy, protože by mohlo dojít k poškození chladicího systému.
• Je optimální, aby spotebi pi montáži držely 2 osoby.
1.
Vyšroubujte dva šrouby na zadní stran horního krytu.
2.
Sejmte horní kryt a položte jej stranou.
3.
Odšroubujte horní závs a potom sejmte dvee a položte je na mkkou
podložku, aby nedošlo k jejich poškrábání.
4.
Odšroubujte spodní závs. Potom na obou stranách vyjmte seiditelné
nožiky.
91
Obrácení otevírání dveí
5.
Odšroubujte a vyjmte ep spodního závsu, otote držák a vrate zpt na místo.
Zašroubovat
Vyšroubovat
6.
Namontujte zpt držák, upevující ep spodního závsu. Nasate zpt ob
seiditelné nožiky.
7.
Znovu nasate dvee. Zkontrolujte, zda jsou dvee vyrovnány ve
vodorovném i svislém smru tak, aby tsnní na všech stranách doléhalo, a
pak utáhnte horní závs.
8.
Nasate horní kryt a upevnte jej pomocí 2 šroub na zadní stran.
92
Instalace
Namontujte kliku dveí
Zadní vymezovací vložka (pokud je k dispozici)
Na zadní stranu zaízení našroubujte zadní vymezovací
vložky.
Zašroubovat
Požadavky na prostor
• Zajistte dostatek prostoru pro otevení dveí.
• Na obou stranách ponechejte alespo 50mm mezery.
Vyrovnání zaízení
Pro vyrovnání zaízení seite dv vyrovnávací nožiky
v jeho pední ásti.
Pokud zaízení není vyrovnané, nebudou dvee a
magnetické tsnní ve správném zákrytu.
93
Instalace
Nastavení polohy
Tento spotebi instalujte na takovém míst, kde teplota okolí odpovídá klimatické tíd uvedené na typovém štítku
spotebie:
Klimatická tída
Okolní teplota
SN
+ 10 °C až +32 °C
N
+ 16 °C až +32 °C
ST
+ 16 °C až +38 °C
T
+ 16 °C až +43 °C
Umístní
Spotebi by ml být instalován v dostatené vzdálenosti od zdroj tepla, jako jsou radiátory, kotle, pímé slunení
svtlo atd. Zajistte, aby vzduch mohl kolem zadní strany skín voln cirkulovat. Chcete-li zajistit nejlepší výkon,
pokud je spotebi umístn pod penívající nástnnou jednotkou, musí být minimální vzdálenost mezi horní ástí
skín a nástnnou jednotkou nejmén 100 mm. V ideálním pípad by však spotebi neml být pod penívajícími
nástnnými jednotkami umísován. Pesné vyrovnání je zajištno jednou nebo nkolika seiditelnými nožikami ve
spodní ásti skín.
Varování! Spotebi musí být možné odpojit od elektrické sít; zástrka proto musí být po instalaci snadno
pístupná.
Elektrické pipojení
Ped zapojením se ujistte, že naptí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají vašemu napájecímu zdroji v
domácnosti. Spotebi musí být uzemnn. Zástrka napájecího kabelu je pro tento úel opatena kontaktem. Pokud
není síová zásuvka v domácnosti uzemnna, pipojte spotebi k samostatné koste v souladu s platnými pedpisy,
piemž se obrate na kvalifikovaného elektrikáe.
Nejsou-li dodrženy výše uvedené bezpenostní pokyny, výrobce veškerou odpovdnost odmítá.
Tento spotebi spluje požadavky smrnic EHS.
94
Denní používání
První použití
Vyištní vnitního prostoru
Ped prvním použitím spotebie umyjte vnitní prostor a veškeré vnitní píslušenství vlažnou vodou a neutrálním
mýdlem, abyste odstranili typický zápach zcela nového výrobku. Poté vše dkladn osušte.
Dležité upozornní! Nepoužívejte isticí prostedky nebo abrazivní prášky, protože by poškodily povrch.
Nastavení teploty
• Zapojte spotebi. Vnitní teplota je ízena termostatem. K dispozici jsou
3 nastavení MIN, NORMAL a MAX. MIN je nastavení nejvyšší teploty a
MAX je nastavení nejnižší teploty.
• Spotebi nemusí fungovat se správnou teplotou, pokud je v obzvlášt
horkém prostedí nebo pokud píliš asto otevíráte dvee.
Denní používání
Zmrazení erstvých potravin
•
•
•
•
Mrazicí oddíl je vhodný k mrazení erstvých potravin a dlouhodobému skladování zmrazených a hluboce
zmrazených potravin.
erstvé potraviny, které chcete zmrazit, umístte do spodního oddílu.
Maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku.
Proces zmrazování trvá 24 hodin: bhem tohoto období nepidávejte další potraviny, které chcete zmrazit.
Uchovávání zmrazených potravin
Pi prvním spuštní nebo po delší dob nepoužívání. Ped vložením produktu do oddílu nechte spotebi bžet
nejmén 2 hodiny pi vyšších nastaveních.
Dležité upozornní! V pípad náhodného rozmrazení, nap. pi výpadku elektiny po delší dobu, než je hodnota
uvedená v tabulce technických charakteristik pod „rostoucím asem“, musejí být rozmrazené potraviny rychle
spotebovány nebo okamžit uvaeny a poté znovu zmrazeny (po uvaení).
Rozmrazování
Hluboce zmrazené nebo zmrazené potraviny mohou být ped použitím rozmrazeny v mrazicím oddílu nebo pi
pokojové teplot, v závislosti na ase, který je pro tuto innost k dispozici.
Malé kousky mohou být dokonce uvaeny i zmrazené pímo z mrazniky. V tomto pípad bude vaení trvat déle.
Kostky ledu
Tento spotebi mže být vybaven jedním nebo více zásobníky pro výrobu kostek ledu.
Užitené rady a tipy
Tipy pro zmrazování potravin
Abychom vám pomohli co nejlépe využít proces zmrazování, uvádíme zde nkolik dležitých tip:
•
•
Maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku.
•
Zmrazujte pouze vysoce kvalitní, erstvé a dkladn oištné potraviny.
Proces zmrazování trvá 24 hodin. Bhem tohoto období by nemly být pidávány žádné další potraviny ke
zmrazení.
95
Denní používání
•
Pipravujte potraviny v malých porcích, aby se mohly rychle a zcela zmrazit a bylo pak možné rozmrazit pouze
požadované množství.
•
•
•
•
•
Zabalte potraviny do alobalu nebo polyetylenu a ujistte se, že jsou balíky vzduchotsné.
•
Doporuujeme na každém jednotlivém balení zaznamenat datum zmrazení, abyste tak mli pehled o dob
skladování.
erstvé nezmrazené potraviny se nesmjí dotýkat již zmrazených potravin, protože by zvyšovaly jejich teplotu.
Netuné potraviny se skladují lépe a déle než tuné; sl snižuje skladovatelnost potravin.
Led, pokud je konzumován ihned po vyjmutí z mrazicího oddílu, mže zpsobit spálení pokožky mrazem.
Doporuujeme na každém jednotlivém balení zaznamenat datum zmrazení, abyste balení pípadn mohli vyjmout
z mrazicího oddílu; mže dojít ke spálení pokožky mrazem.
Tipy pro skladování zmrazených potravin
Chcete-li u tohoto spotebie dosáhnout nejlepšího výkonu, mli byste:
•
•
•
•
•
Ujistit se, že komern zmrazené potraviny byly maloobchodníkem náležit skladovány.
Zajistit, aby zmrazené potraviny byly z obchodu s potravinami peneseny do mrazniky v co nejkratší dob.
Neotevírat dvee asto nebo je nechávat otevené déle, než je nezbytn nutné.
Jednou rozmrazené potraviny se rychle kazí a nemohou se znovu zmrazovat.
Nepekraovat dobu skladování uvedenou výrobcem potravin na obalu.
ištní
Pozor! Spotebi nesmí být pi ištní pipojený k elektrické síti. Hrozí nebezpeí úrazu elektrickým
proudem! Ped ištním spotebi vypnte a vytáhnte zástrku z elektrické sít nebo vypnte jisti i
pojistku. Spotebi nikdy neistte parním istiem. Mohlo by dojít k akumulaci vlhkosti v elektrických
souástech – hrozí nebezpeí úrazu elektrickým proudem! Horké výpary mohou vést k poškození
plastových ástí. Spotebi musí být ped optovným uvedením do provozu suchý.
•
•
•
•
•
Nedovolte, aby se takové látky dostaly do styku s ástmi spotebie.
•
Nahromadní prachu na kondenzátoru zvyšuje spotebu energie. Z tohoto dvodu jednou za rok mkkým
kartáem nebo vysavaem peliv vyistte kondenzátor na zadní stran spotebie.'1
•
Jakmile je vše vysušeno, uvete spotebi zpt do provozu.
Nepoužívejte žádné abrazivní isticí prostedky.
Z mrazniky vytáhnte potraviny. Uchovávejte je na chladném míst, dobe pikryté.
Vypnte spotebi a vytáhnte zástrku z elektrické sít nebo vypnte jisti i pojistku.
Spotebi a vnitní píslušenství vyistte hadíkem a vlažnou vodou. Po ištní otete s použitím isté vody a
vytete do sucha.
Odmrazování mrazniky
Mrazicí oddíl se nicmén bude postupn pokrývat námrazou. Ta by mla být odstranna. K oškrabávání námrazy z
výparníku nikdy nepoužívejte ostré kovové nástroje, protože byste jej mohli poškodit.
Pokud se však na vnitním obložení vytvoí velmi silná vrstva ledu, mlo by být úplné odmrazení provedeno
následujícím zpsobem:
•
•
•
•
•
Vytáhnte zástrku ze zásuvky.
Vyjmte veškeré uložené potraviny, zabalte je do nkolika vrstev novin a uložte je na chladné místo.
Nechejte dvee otevené a pod spotebi umístte nádobu, která zachytí vodu z odmrazování.
Když je odmrazování dokoneno, vnitní prostor dkladn vysušte.
Zapojte zástrku zpt do síové zásuvky a spotebi znovu spuste.
1 Pokud je kondenzátor na zadní stran spotebie.
96
Denní používání
Odstraování poruch
Pozor! Než pistoupíte k ešení problém, odpojte napájecí zdroj. Odstraování problém, které
nejsou uvedeny v tomto návodu, smí provádt pouze kvalifikovaný elektriká nebo kompetentní
osoba.
Dležité upozornní! Bhem bžného používání se vyskytují urité zvuky (kompresor, cirkulace chladiva).
Problém
Spotebi nefunguje.
Spotebi mrazí píliš.
Potraviny nejsou dostaten
zmrazené.
Silné nahromadní námrazy
na tsnní dveí.
Neobvyklé zvuky
Možná píina
ešení
Síová zástrka není zapojena nebo je
uvolnná.
Zasute síovou zástrku.
Vypálená nebo vadná pojistka.
Zkontrolujte pojistku a v pípad
poteby ji vymte.
Zásuvka je vadná.
Poruchy elektrické sít musí opravit
elektriká.
Teplota je píliš nízká nebo spotebi
bží na nastavení MAX.
Otote teplotní regulátor doasn na
nastavení vyšší teploty.
Teplota není správn nastavena.
Prostudujte si prosím úvodní oddíl
Nastavení teploty.
Dvee byly otevené delší dobu.
Otevírejte dvee pouze na tak dlouho,
jak je poteba.
Bhem posledních 24 hodin bylo do
spotebie umístno velké množství
teplého jídla.
Teplotní regulaci nastavte doasn na
chladnjší nastavení.
Spotebi je blízko zdroje tepla.
Prostudujte si prosím oddíl Umístní pi
instalaci.
Tsnní dveí není vzduchotsné.
Vysoušeem vlas opatrn zahejte
netsnící úseky tsnní dveí (pi
nastavení na studeno). Souasn
tvarujte oháté tsnní dveí run tak,
aby správn sedlo.
Spotebi není vyrovnán.
Znovu seite nožiky.
Spotebi se dotýká stny nebo jiných
pedmt.
Nepatrn spotebi posute.
Njaká souást, nap. trubka na zadní
stran spotebie, se dotýká jiné ásti
spotebie nebo stny.
V pípad poteby souást opatrn
ohnte.
Pokud se porucha objeví znovu, obrate se na servisní stedisko.
Tyto údaje jsou nezbytné k zajištní rychlé a správné pomoci. Napište si potebné údaje sem, viz typový štítek.
97
Bedienungsanleitung
Gefrierschrank
Inhalt
1. Sicherheitshinweise
Seite 1-3
2. Übersicht
Seite 4
3. Türanschlag ändern
Seite 5-6
4. Installation
Seite 7-8
5. Täglicher Einsatz
Seite 9-11
98
DEUTSCH
Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.
Bevor Sie den Kühlschrank benutzen, lesen Sie bitte aufmerksam diese Bedienungsanleitung, um das Gerät optimal
zu nutzen. Bewahren Sie alle Unterlagen für spätere Zwecke oder Nachbesitzer auf. Dieses Produkt ist nur für
Privathaushalte oder ähnliche Anwendungszwecke vorgesehen:
Personalküche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
landwirtschaftliche Betriebe, Hotels, Motels und andere Wohnumgebungen
Frühstückspensionen
Party-Servicedienste und ähnliche nicht dem Einzelverkauf dienende Anwendungen.
Dieses Gerät darf nur zur Lagerung von Lebensmitteln benutzt werden. Jede andere Benutzung gilt als gefährlich
und führt zum Haftungsausschluss des Herstellers. Darüber hinaus sollten Sie die Garantiebedingungen beachten.
-
SICHERHEITSHINWEISE
Der Kühlschrank enthält ein Kältemittelgas (R600a: Isobuten) und ein
Isoliergas (Cyclopentan). Diese sind zwar Umweltverträglich, aber auch
entzündlich.
Beachten Sie daher die folgenden Vorschriften, um Gefahrensituationen für
Sie zu vermeiden:
Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie am Gerät hantieren.
• Das hinter und im Gerät installierte Kühlsystem enthält ein Kältemittel.
Vermeiden Sie daher jegliche Beschädigung der Leitungen.
• Sollten Sie eine Undichtigkeit im Kühlsystem feststellen, dürfen Sie
weder die Steckdose berühren noch offenes Feuer benutzen. Öffnen Sie
das Fenster und lassen Sie frische Luft ins Zimmer. Wenden Sie sich
dann zwecks Reparatur an einen Kundendienst.
• Sollten sich Eisablagerungen gebildet haben, dürfen diese keinesfalls
mit einem Messer oder einem anderen scharfen Gegenstand entfernt
werden. Sollte dadurch der Kühlkreislauf beschädigt werden, könnte
austretendes Kältemittel einen Brand auslösen oder Ihre Augen
schädigen.
• Das Gerät darf weder an feuchten, öligen oder staubigen Orten installiert
noch direkter Sonneneinstrahlung und Wasser ausgesetzt werden.
• Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen oder
brennbaren Materialien.
• Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Adapter.
• Ziehen Sie nicht übermäßig stark am Stromkabel und fassen Sie den
Stecker nicht mit feuchten Händen an.
• Der Stecker und/oder das Stromkabel dürfen nicht beschädigt werden,
weil dies zu einem Stromschlag oder Brand führen kann.
• Der Stecker sollte saubergehalten werden, weil übermäßige
Staubablagerungen auf dem Stecker zu einem Brand führen können.
99
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Benutzen Sie keine mechanischen Geräte oder andere Ausrüstungen,
um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
Vermeiden Sie unter allen Umständen die Benutzung von offenem Feuer
oder elektrischen Geräte wie Heizungen, Dampfreinigern, Kerzen,
Öllampen und dergleichen, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
Benutzen oder lagern Sie keine brennbaren Sprays wie Sprühfarbe in der
Nähe des Geräts, weil dies zu einer Explosion oder einem Brand führen
könnte.
Benutzen Sie keine elektrischen Vorrichtungen in den LebensmittelLagerfächern, sofern diese nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen
wurden.
Halten Sie brennbare und hochflüchtige Stoffe wie Äther, Benzin,
Flüssiggas, Propangas, Spraydosen, Klebemittel, reinen Alkohol usw.
fern, weil diese zu einer Explosion führen können.
Lagern Sie weder Medizin noch Forschungsmaterialien im Gerät. Falls
Stoffe gelagert werden, die eine strenge Kontrolle der Lagertemperatur
erfordern, kann es sein, dass diese verderben oder eine unkontrollierte
Reaktion auftritt, die Risiken nach sich ziehen kann.
Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts oder der
Einbaustruktur frei von Verstopfungen.
Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände und/oder
Behältnisse oben auf dem Gerät ab.
Führen Sie keine Reparaturen an diesem Gerät durch. Alle Maßnahmen
dürfen nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden.
Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
oder ohne Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt
werden oder Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen keinesfalls mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät
nur unter Beaufsichtigung reinigen und instandhalten
100
GERÄTEENTSORGUNG
Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie 2012/19/EC für Elektro- und Elektronik-Altgeräte
(WEEE) gekennzeichnet.
Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten sowohl umweltschädliche Stoffe (die negativen Folgen für die
Umwelt verursachen) und grundlegenden Komponenten (die wiederverwendet werden können). Es ist
wichtig, Elektro- und Elektronik-Altgeräte spezifischen Behandlungen zu unterziehen, um alle
Schadstoffe zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen sowie alle Materialien zu recyceln.
Einzelpersonen können eine wichtige Rolle dabei spielen, aus Elektro- und Elektronik-Altgeräten kein
Umweltproblem zu machen, da die Einhaltung einiger Grundregeln unerlässlich ist:
-
Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden;
Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen den entsprechenden Sammelstellen der Gemeinde oder davon
registrierten Unternehmen übergeben. Viele Länder bieten möglicherweise die Abholung zu Hause für große Elektround Elektronik-Altgeräte.
-
In vielen Ländern können Altgeräte bei Kauf eines neuen Geräts auf Einzelstückbasis an den Vertreiber
kostenlos zurückgegeben werden, solange es sich dabei um ein gleichwertiges Gerät mit den selben
Funktionen, wie das gelieferte handelt.
CE-Konformität
Mit der Verwendung des
-Kennzeichens auf diesem Produkt bestätigen wir, das sämtliche relevanten
Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltvorschriften eingehalten werden, die für dieses Produkt in Europa gesetzlich
festgelegt sind.
ENERGIEEINSPARUNGEN
Empfehlungen für eine optimale Energieeinsparung:
• Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, setzen Sie es nicht direkter
Sonneneinstrahlung aus, und sorgen Sie für ausreichende Luftzirkulation.
• Legen Sie keine heißen Lebensmittel in den Kühlschrank, um einen Anstieg der Innentemperatur und den
andauernden Betrieb des Kompressors zu vermeiden.
• Lagern Sie nicht zu viele Lebensmittel, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
• Tauen Sie das Gerät ab, falls sich Eis gebildet hat (siehe ABTAUEN), um die Kühlung zu erleichtern.
• Bei einem Stromausfall sollte die Kühlschranktür geschlossen gehalten werden.
• Die Tür sollte nur möglichst kurz geöffnet werden oder offenstehen.
• Stellen Sie den Thermostat nicht auf zu niedrige Temperaturen ein.
• Beseitigen Sie Staubablagerungen auf der Geräterückseite (siehe REINIGEN).
• Vollständiges Abtauen (mit Tür-Display): Nehmen Sie alle Körbe aus dem Gefrierfach;
• Vollständiges Abtauen (mit internem Bedienteil für Kühlschrank und Knopf für Gefrierfach): Nehmen Sie
die übrigen Körbe aus dem Gefrierfach und lassen Sie die untere Schublade an ihrem Platz.
• Abtaufreies Modell: Nehmen Sie die übrigen Körbe aus dem Gefrierfach und lassen Sie die untere
Schublade an ihrem Platz.
• Alle normalen statischen Modelle: Nehmen Sie alle Schubladen aus dem Gefrierfach.
101
Übersicht
Thermostat
Gefrierfachschublade
Stellfüße
Hinweis: Die Abbildung oben dient lediglich zur Veranschaulichung.
102
Türanschlag ändern
Benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Sechskantschlüssel.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Netzstrom abgetrennt und leer ist.
• Um die Tür abzunehmen, muss das Gerät nach hinten gekippt werden. Lehnen Sie das Gerät gegen eine stabile
Konstruktion, damit es während des Umbauvorgangs nicht wegrutschen kann.
• Alle demontierten Teile müssen aufbewahrt werden, weil sie für die erneute Montage der Tür gebraucht werden.
• Legen Sie das Gerät nicht flach hin, weil dabei das Kühlsystem beschädigt werden könnte.
• Der Umbau sollte möglichst von 2 Personen vorgenommen werden.
1.
Entfernen Sie die beiden Schrauben an der Rückseite der oberen
Abedeckung.
2.
Entfernen Sie die obere Abdeckung und legen Sie diese beiseite.
3.
Schrauben Sie nun das obere Scharnier los, heben Sie die Tür ab und
legen Sie sie auf einer gepolsterten Fläche ab, um Kratzer zu vermeiden.
4.
Schrauben Sie das untere Scharnier ab. Entfernen Sie anschließend die
Stellfüße von beiden Seiten.
103
Türanschlag ändern
5.
Schrauben Sie den unteren Scharnierstift ab, drehen Sie die Halterung um und ersetzen Sie sie.
Schraube
Abschrauben
6.
Setzen Sie die Halterung wieder ein, indem Sie den unteren Scharnierstift
montieren. Ersetzen Sie die beiden Verstellfüße.
7.
Setzen Sie die Tür erneut ein. Achten Sie darauf, die Tür horizontal und
vertikal auszurichten, so dass die Dichtungen auf allen Seiten abschließen,
bevor Sie das obere Scharnier endgültig befestigen.
8.
Setzen Sie obere Abdeckung ein und befestigen Sie diese mit 2 Schrauben.
104
Montage
Montieren Sie den Türgriff
Hinterer Abstandshalter (gegebenenfalls)
Schrauben Sie
Geräterückseite.
die
hinteren
Abstandshalter
an
die
Schraube
Platzbedarf
• Sehen Sie ausreichend Platz für das Öffnen der Tür vor.
• Lassen Sie mindestens einen Freiraum von 50 mm auf
beiden Seiten.
Nivellieren des Geräts
Stellen Sie hierfür die beiden Stellfüße an der Vorderseite
des Geräts ein.
Wenn das Gerät nicht gerade steht, werden die Türen und
die magnetischen Dichtungausrichtungen nicht richtig
abgedeckt werden.
105
Montage
Positionierung
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur der auf dem Typenschild des Geräts
angegebene Klimaklasse entspricht:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+ 10 °C bis +32 °C
N
+ 16 °C bis +32 °C
ST
+ 16 °C bis +38 °C
T
+ 16 °C bis +43 °C
Standort
Das Gerät sollte fern von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizkesseln, direkter Sonneneinstrahlung usw. installiert
werden. Stellen Sie sicher, dass die Luft frei um die Gehäuserückseite zirkulieren kann. Um eine optimale Leistung
zu gewährleisten, wenn das Gerät unter einer überhängenden Wandeinheit positioniert ist, muss der Mindestabstand
zwischen der Spitze des Gehäuses und dem Wandelement mindestens 100 mm betragen. Im Idealfall, jedoch sollte
das Gerät nicht unter überhängenden Wandelementen positioniert werden. Genaue Nivellierung wird durch einen
oder mehrere einstellbare Füße am Boden des Gehäuses gewährleistet.
Warnung! Es muss möglich sein, das Gerät vom Netz abzutrennen; Der Stecker muss daher nach der
Installation leicht zugänglich sein.
Elektrischer Anschluss
Vor dem Einstecken stellen Sie sicher, dass die auf dem Typenschild angegebenen Spannung und Frequenz Ihrer
Hausstromversorgung entsprechen. Das Gerät muss geerdet werden. Der Stromversorgungskabel-Stecker ist mit
einem Anschluss zu diesem Zweck ausgestattet. Wenn die Hausstromversorgung nicht geerdet ist, schließen Sie
das Gerät an eine getrennte Erdung in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften, nach Beratung mit einem
qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab, wenn die oben genannten Vorsichtsmaßnahmen nicht beachtet werden.
Dieses Gerät entspricht den EG-Richtlinien.
106
Täglicher Einsatz
Reinigung des Innenraums bei erstmaligem Gebrauch
Waschen Sie vor der ersten Anwendung des Gerätes das Innere und alle internen Teile mit lauwarmem Wasser und
einem neutralen Reinigungsmittel, um den typischen Geruch von einem neuen Produkt zu entfernen, und dann gut
austrocknen lassen.
Wichtig Verwenden Sie keine Waschmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen.
Temperatureinstellung
• Schließen Sie Ihr Gerät an. Die Innentemperatur wird durch ein
Thermostat gesteuert. Es gibt 3 Einstellungen MIN, NORMAL und MAX.
MIN ist die wärmste und MAX ist die kälteste Einstellung.
• Das Gerät arbeitet möglicherweise nicht bei korrekter Temperatur, wenn
dieses in einem besonders warmen oder kalten Raum betrieben oder
wenn die Tür zu oft geöffnet wird.
Täglicher Einsatz
Einfrieren frischer Lebensmittel
•
•
•
•
Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren frischer Lebensmittel und zur langfristigen Lagerung gefrorener und
tiefgefrorener Lebensmittel.
Platzieren Sie die frischen einzufrierenden Lebensmittel auf dem Boden des Fachs.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24 Stunden eingefroren werden kann ist auf dem Typenschild
angegeben.
Der Gefrierprozess dauert 24 Stunden: während dieses Zeitraums dürfen keine anderen einzufrierenden
Lebensmittel hinzugefügt werden.
Lagerung von Tiefkühlkost
Bei der erstmaligen Inbetriebnahme oder nach einiger Zeit außer Betrieb. Lassen Sie das Gerät mindestens
2 Stunden laufen, bevor das Produkt in das Fach gelegt wird.
Wichtig! Im Falle eines versehentlichen Auftauens, beispielsweise, wenn die Stomversorgung länger als der in den
technischen Eigenschaften angezeigte Wert in der Tabelle unter „Anstiegszeit“ unterbrochen wurde, müssen die
aufgetauten Lebensmittel schnell konsumiert oder unverzüglich gekocht und anschließend erneut eingefroren
werden (nach dem Kochen).
Auftauen
Bevor tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel verwendet werden, können diese in Abhängigkeit der für diesen
Vorgang verfügbaren Zeit in einem Kühlfach oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleiner Portionen lassen sich gegebenenfalls sogar gefroren direkt aus dem Gefrierfach kochen. In diesem Fall wird
mehr Zeit für den Kochvorgang aufgewendet.
Eiswürfel
Dieses Gerät lässt sich mit einem oder mehreren Fächern für die Herstellung von Eiswürfeln ausstatten.
Hilfreiche Hinweise und Tipps
Tipps zum Einfrieren
Nachfolgend einige wichtige Hinweise, um das Beste aus dem Gefriervorgang zu machen:
• Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24 Stunden eingefroren werden kann ist auf dem Typenschild
angezeigt;
• der Gefrierprozess dauert 24 Stunden. Es dürfen während dieses Zeitraums keine weiteren Lebensmittel
eingefroren werden:
• Frieren Sie ledig qualitativ hochwertige, frische und sorgfältig gesäuberte Lebensmittel ein;
107
Täglicher Einsatz
•
•
•
•
•
•
•
Bereiten Sie Lebensmittel in kleinen Portionen zu, sodass sie sich schnell und vollständig einfrieren und sich
anschließend in der benötigten Menge auftauen lassen;
Wickeln Sie die Lebensmittel in Aluminiumfolie oder Polyethylen ein und stellen Sie sicher, dass die Verpackung
luftdicht ist;
Lassen Sie keine frischen oder aufgetauten Lebensmittel mit bereits gefrorenen Lebensmittel in Kontakt kommen,
was einen Temperaturanstieg des letzteren zufolge haben kann;
Fettarme Lebensmittel lassen sich besser als fettreiche Lebensmittel lagern, Salz verkürzt die Haltbarkeit von
Lebensmitteln;
Direkt im Anschluss an die Entnahme aus dem Gefrierfach konsumierte Eisprodukte können Gefrierbrand auf der
Haut verursachen;
Es empfiehlt sich, das Gefrierdatum auf allen einzelnen Packungen zu notieren, um einen Überblick zu erhalten,
wann Lebensmittel aus dem Gefrierfach zu entnehmen sind, kann Gefrierbrand auf der Haut verursachen;
Es empfiehlt sich, das Gefrierdatum auf allen einzelnen Packungen zu notieren, um einen Überblick über die
Lagerzeit zu erhalten.
Hinweise für die Lagerung von Tiefkühlkost
Um die beste Leistung aus diesem Gerät zu erhalten, sollten Sie sicherstellen:
• Dass die Kühlkette für kommerziell gefrorene Lebensmittel adequat seitens des Händlers eingehalten wird;
• Dass gefrorene Lebensmittel schnellstmöglich vom Lebensmittelgeschäft zum Gefrierschrank transportiert werden;
• Dass die Tür nicht häufig oder für längere Zeit geöffnet wird, als unbedingt nötig.
• Lebensmittel verderben nach dem Auftauen rasch und können nicht wieder eingefroren werden.
• Überschreiten Sie niemals die seitens des Lebensmittelherstellers angegebene Aufbewahrungszeit.
Reinigen
Vorsicht! Das Gerät darf während der Reinigung nicht am Stromnetz angeschlossen sein.
Stromschlaggefahr! Das Gerät vor der Reinigung ausschalten und den Stecker aus der Steckdose
ausziehen, oder ausschalten oder Leistungsschalter bzw. Sicherung abschalten. Reinigen Sie das Gerät
niemals mit einem Dampfreiniger. Feuchtigkeit könnte in elektrischen Bauteilen angesammelt werden, es
besteht Stromschlaggefahr! Heißer Dampf kann zu Schäden an Kunststoffteilen führen. Das Gerät muss
trocken sein, bevor es wieder in Betrieb genommen wird.
•
•
•
•
•
•
•
Lassen Sie keine solche Substanzen in Kontakt mit den Geräteteilen kommen.
Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
Entfernen Sie Lebensmittel aus dem Gefrierschrank. Bewahren Sie sie an einem kühlen Ort, gut abgedeckt.
Das Gerät ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ausziehen, oder ausschalten oder Leistungsschalter
bzw. Sicherung abschalten.
Reinigen Sie das Gerät, einschließlich Innenausstattung, mit einem Lappen und lauwarmem Wasser. Nach der
Reinigung mit klarem Wasser nachwischen und trockenreiben.
Staubablagerungen am Verflüssiger erhöhen den Energieverbrauch. Aus diesem Grund reinigen Sie vorsichtig
den Verflüssiger an der Rückseite des Gerätes einmal im Jahr mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger.1
Nachdem alles trocken ist, nehmen Sie das Gerät wieder in Betrieb.
Abtauen des Gefrierschranks
Im Gefrierfach sammelt sich nach und nach eine Eisschicht an. Dies muss entfernt werden. Benutzen Sie niemals
scharfe Metallwerkzeuge, um die Eisschicht vom Verdampfer abzukratzen, da Sie diesen beschädigen könnten.
Jedoch, wenn eine starke Eisschicht auf dem Verdampfer entsteht, sollte die vollständige Abtauung wie folgt
ausgeführt werden:
•
•
ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose;
•
•
•
halten Sie die Tür auf, und platzieren Sie ein Becken unterhalb des Gerätes, um das Tauwasser zu sammeln;
entfernen Sie alle eingelagerten Lebensmittel, wickeln Sie sie in mehrere Lagen aus Zeitungspapier und legen Sie
sie an einem kühlen Ort;
wenn das Abtauen beendet ist, trocknen Sie gründlich das Innere.
Verbinden Sie den Stecker erneut mit der Steckdose, um das Gerät wieder in Betrieb zu nehmen.
1 Falls sich der Kondensator an der Rückseite des Gerätes befindet.
108
Täglicher Einsatz
Fehlerbehebung
Warnung Vor der Fehlerbehebung, unterbrechen Sie die Stromversorgung. Nur ein qualifizierter
Elektrofach darf die in diesem Handbuch beschriebene Fehlerbehebung durchführen.
Wichtig Es treten einige Geräusche bei normalem Betrieb auf (Verdichter, Kühlkreislauf).
Problem
Das Gerät funktioniert nicht
Gerät kühlt zu stark
Der Kühlschrank ist nicht kalt
genug.
Starke Eisbildung an der
Türdichtung.
Ungewöhnliche Geräusche
Mögliche Ursache
Lösung
Netzstecker ist nicht eingesteckt oder er
ist locker.
Verbinden Sie den Netzstecker.
Netzstecker ist nicht eingesteckt oder er
ist locker.
Die Sicherung prüfen, ggf. ersetzen.
Steckdose ist defekt
Netzstörungen müssen durch einen
Elektriker korrigiert werden.
Temperatur ist zu kalt eingestellt oder
Gerät läuft bei MAX. Einstellung.
Stellen Sie den Temperaturregler
vorübergehend auf eine wärmere
Einstellung.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Bitte schauen Sie in den
Anfangsabschnitt für die
Temperatureinstellung
Tür war für einen längeren Zeitraum
offen.
Öffnen Sie die Tür nur so lange, wie
nötig.
Es wurde in den letzten 24 h eine große
Menge warmer Lebensmittel in das
Gerät eingelagert.
Stellen Sie den Temperaturregler
vorübergehend auf eine kältere
Einstellung.
Das Gerät ist in der Nähe einer
Wärmequelle.
Bitte schauen Sie in den
Anfangsabschnitt für die Standortwahl.
Türdichtung ist nicht luftdicht.
Erwärmen Sie vorsichtig die undichten
Abschnitte der Türdichtung mit einem
Fön (auf kühler Einstellung). Passen
Sie dabei gleichzeitig die erwärmte
Türdichtung per Hand an, sodass diese
korrekt sitzt.
Gerät steht nicht gerade.
Nachjustieren der Stellfüße.
Das Gerät berührt die Wand oder
andere Objekte.
Verschieben Sie das Gerät ein wenig.
Eine Komponente, z. B. ein Rohr an der
Geräterückseite berührt einen anderen
Teil des Geräts oder der Wand.
Biegen Sie die Komponente
gegebenenfalls vorsichtig aus dem
Weg.
Sollte die Störung wieder auftreten, kontaktieren Sie das Servicezentrum.
Diese Daten sind notwendig, um Ihnen schnell und angemessen zu helfen. Notieren Sie hier die notwendigen Daten,
die dem Typenschild zu entnehmen sind.
109
Instrucciones de uso
Congelador
Contenido
1. Información de seguridad
Página 1-3
2. Descripción general
Página 4
3. Puerta reversible
Página 5-6
4. Instalación
Página 7-8
5. Uso diario
Página 9-11
110
ESPAÑOL
Gracias por comprar este producto.
Antes de utilizar el frigorífico, lea con atención el manual de instrucciones para aprovechar al máximo sus
prestaciones. Guarde toda la documentación para utilizarla más adelante o para otros propietarios. Este producto es
para uso doméstico o para aplicaciones similares exclusivamente; por ejemplo:
Cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo
Fincas rústicas, clientes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales
Habitaciones de huéspedes (Bed and Breakfasts)
Servicios de catering y aplicaciones similares no destinadas a la venta al pormenor
Este electrodoméstico solo debe utilizarse para conservar alimentos, cualquier otro uso se considera peligroso y el
fabricante no se responsabilizará cuando se incumplan las instrucciones. Asimismo, se recomienda tomar nota de
las condiciones de la garantía.
-
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
El frigorífico contiene gas refrigerante (R600a: isobuteno) y gas aislante
(ciclopentano) que son inflamables, a pesar de su gran compatibilidad con
el medio ambiente.
Se recomienda respetar las normas siguientes para evitar situaciones de
peligro:
Antes de realizar cualquier operación, desconecte el cable eléctrico de la
toma de corriente.
• El sistema de refrigeración que se encuentra en la parte trasera dentro
del electrodoméstico contiene refrigerante. Por tanto, evite dañar los
tubos.
• Si descubre una fuga en el sistema de refrigeración, no toque la toma de
corriente de la pared ni utilice llamas abiertas. Abra la ventana y permite
que el lugar se ventile. Luego llame al centro de servicio para solicitar
que reparen el producto.
• No rasque el hielo o la escarcha que se generen con cuchillos u objetos
afilados para eliminarlos. Podría dañar el circuito del refrigerante y el
refrigerante podría derramarse, con la consiguiente posibilidad de
ocasionar un incendio o lesiones oculares.
• No instale el electrodoméstico en lugares húmedos, con grasa o polvo,
ni lo exponga a la luz solar directa y al agua.
• No instale el electrodoméstico cerca de calentadores o materiales
inflamables.
• No utilice cables prolongadores ni adaptadores.
• No tire del cable ni doble demasiado; tampoco debe tocar el enchufe con
las manos mojadas.
• No permita que el enchufe o el cable eléctrico se dañen, ya que podrían
producirse descargas eléctricas o incendios.
111
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Se recomienda mantener limpio el enchufe. Cualquier acumulación
excesiva de polvo en el enchufe podría originar un incendio.
No utilice dispositivos mecánicos ni otro equipo para acelerar el proceso
de descongelación.
Evite por completo el uso de llamas abiertas o equipo eléctrico, como
calentadores, aparatos de limpieza a vapor, velas, lámparas de aceite y
similares, para acelerar la fase de descongelación.
No utilice ni guarde aerosoles inflamables, como pintura en aerosol,
cerca del electrodoméstico; podría producirse una explosión o un
incendio.
No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos para la
conservación de alimentos, a menos que sean del tipo que recomienda
el fabricante.
No coloque ni guarde materiales inflamables y altamente volátiles, como
éter, gasolina, LPG, gas propano, aerosoles en lata, pegamentos, alcohol
puro y demás. Estos materiales podrían ocasionar una explosión.
No guarde medicinas ni material de investigación en el
electrodoméstico. Si se guarda material que requiera un control estricto
de las temperaturas de conservación, es posible que se deteriore o que
se produzca una reacción incontrolada peligrosa.
Mantenga despejadas las ranuras de ventilación de la carcasa del
electrodoméstico o de la estructura integrada.
No coloque objetos o recipientes llenos de agua sobre el
electrodoméstico.
No repare este electrodoméstico. Estas intervenciones son
responsabilidad exclusiva del personal cualificado.
Este electrodoméstico pueden utilizarlo niños a partir de 8 años de edad
y personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o
con falta de experiencia y conocimiento, si lo emplean bajo supervisión
adecuada o se les instruye acerca de la seguridad del producto y
entienden los riesgos que comporta.
Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no
deberían limpiar ni mantener el producto sin supervisión.
112
DESGUACE DEL ELECTRODOMÉSTICO ANTIGUO
Este electrodoméstico tiene la marca de conformidad con la Directiva europea 2012/19/UE sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Los RAEE contienen sustancias contaminantes (que pueden tener consecuencias negativas para el
medio ambiente) y componentes básicos (que pueden reutilizarse). Es importante someter los RAEE a
procedimientos específicos para eliminar y desechar de manera correcta todos los contaminantes,
además de recuperar y reciclar todos los materiales. Todos personalmente somos importantes cuando
se trata de garantizar que los RAEE no se conviertan en un problema ambiental. Para esto, es
fundamental respetar algunas reglas básicas:
-
Los RAEE no deben tratarse como residuos domésticos.
Los RAEE deben entregarse en los puntos de recogida pertinentes que gestionan los municipios o las empresas
autorizadas. En algunos países existe un servicio de recogida de RAEE de gran tamaño.
-
En muchos países se puede entregar el electrodoméstico antiguo al comprar otro nuevo en el
establecimiento, que deberá recogerlo de forma gratuita siempre que se trate de un aparato
equivalente y que tenga las mismas funciones que el suministrado.
Conformidad CE
Al colocar la marca
en este producto, ratificamos el cumplimiento todos los requisitos ambientales, sanitarios
y de seguridad aplicables a este producto según la legislación europea.
AHORRO ENERGÉTICO
Para ahorrar más energía, recomendamos lo siguiente:
• Instale el electrodoméstico en un lugar con buena ventilación, que esté lejos de fuentes de calor y no
quede expuesto a la luz solar directa.
• Procure no guardar alimentos calientes en el frigorífico para evitar que la temperatura interior aumente y
el compresor funcione de manera continua.
• No introduzca demasiados alimentos para garantizar una circulación de aire adecuada.
• Descongele el electrodoméstico si tiene hielo (véase DESCONGELACIÓN) para facilitar la transferencia del
frío.
• Si se corta la corriente eléctrica, es aconsejable mantener las puertas del frigorífico cerradas.
• Abra las puertas o manténgalas abiertas lo menos posible.
• Evite ajustar el termostato en temperaturas demasiado bajas.
• Elimine el polvo de la parte trasera del electrodoméstico (véase LIMPIEZA).
• Total No Frost Audy (con indicador en la puerta): extraiga todas las cestas del congelador.
• Total No Frost (con interfaz de usuario interna para frigorífico y mando para congelador): extraiga las
demás cestas del congelador, pero mantenga el cajón inferior colocado en su sitio.
• Modelo Frost Free: extraiga las demás cestas del congelador, pero mantenga el cajón inferior colocado en
su sitio.
• Todos los modelos estáticos: extraiga todos los cajones del congelador.
113
Descripción general
Termostato
Cajones de
congelación
Patas de nivelación
Nota: La imagen anterior solo sirve de referencia.
114
Puerta reversible
Herramienta necesaria: destornillador de estrella, destornillador de punta plana, llave hexagonal.
• Asegúrese de que la unidad está desenchufada y vacía.
• Para desmontar la puerta es necesario inclinar la unidad hacia atrás. Debería apoyarla en algo sólido para que no
se resbale mientras cambia la puerta de lado.
• Guarde todos los elementos para utilizarlos cuando vuelva a instalar la puerta.
• No coloque la unidad en horizontal, ya que podría dañar el sistema refrigerante.
• Es mejor manejar la unidad entre 2 personas durante el montaje.
1.
Extraiga los dos tornillos de la parte trasera de la tapa superior.
2.
Quite la tapa superior y póngala aparte.
3.
Suelte la bisagra superior, quite la puerta y colóquela en una superficie
blanda para evitar que se estropee.
4.
Suelte la bisagra inferior. Luego quite las patas ajustables de ambos lados.
115
Puerta reversible
5.
Suelte y retire el pasador de la bisagra inferior; dele la vuelta a la bisagra y vuelva a colocarla.
Apretar
Soltar
6.
Coloque el pasador de la bisagra inferior para instalar de nuevo la
abrazadera. Vuelva a colocar las dos patas.
7.
Instale la puerta otra vez. Asegúrese de que la puerta esté alineada en
horizontal y vertical. Las juntas de todos los lados deben quedar cerradas
antes de apretar la bisagra superior.
8.
Coloque la tapa superior y sujétela por detrás con 2 tornillos.
116
Instalación
Instalación del tirador de la puerta
Separador trasero (si existe)
Apriete los separadores traseros de la parte trasera de la
unidad.
Apretar
Requisitos de espacio
• Deje espacio suficiente para abrir la puerta.
• Deje al menos 50 mm de distancia por ambos lados.
Nivelación de la unidad
Para esto, ajuste las dos patas de nivelación de la parte
delantera de la unidad.
Si la unidad no está horizontal, las puertas y la alineación
de las juntas magnéticas no se cubrirán de forma correcta.
117
Instalación
Emplazamiento
Instale el electrodoméstico en un lugar en el que la temperatura ambiente se adecue a la clase climática que se
indica en la placa de datos del electrodoméstico:
Clase climática
Temperatura ambiente
SN
+ 10 °C a +32 °C
N
+ 16 °C a +32 °C
ST
+ 16 °C a +38 °C
T
+ 16 °C a +43 °C
Ubicación
El electrodoméstico debe instalarse lejos de fuentes de calor, como radiadores, calderas, luz solar directa, etc.
Asegúrese de que circule aire por la parte trasera del armario. Cuando el electrodoméstico se sitúe debajo de una
unidad de pared suspendida, habrá que dejar una distancia mínima de 100 mm entre la parte superior del armario y
la unidad de pared para garantizar un rendimiento óptimo. Lo ideal sería no colocar el electrodoméstico debajo de
unidades de pared suspendidas. El electrodoméstico puede nivelarse de manera precisa mediante el uso de una o
varias patas ajustables de la base del armario.
Advertencia: Debe ser posible desconectar el electrodoméstico de la red eléctrica; por consiguiente, el
conector debe estar fácilmente accesible tras realizar la instalación.
Conexión eléctrica
Antes de conectar el electrodoméstico, asegúrese de que la tensión y la frecuencia que aparecen en la placa de
datos se corresponden con la del suministro eléctrico doméstico. El electrodoméstico debe tener conexión a tierra.
El conector del cable eléctrico tiene un contacto de toma de tierra. Si la toma de corriente doméstica no tiene puesta
a tierra, conecte el electrodoméstico a un circuito separado con conexión a tierra que cumpla la normativa; consulte
a un electricista profesional.
El fabricante rechaza cualquier responsabilidad en caso de que no se respeten las medidas de seguridad anteriores.
Este electrodoméstico cumple las directivas de la CEE.
118
Uso diario
Limpieza interior antes del primer uso
Antes de utilizar el electrodoméstico por primera vez, limpie el interior y todos los accesorios internos con agua tibia
y jabón neutro para eliminar el típico olor a producto nuevo y luego seque todo a conciencia.
Importante No utilice detergentes o productos en polvo abrasivos, ya que dañarán el acabado.
Programación de temperatura
• Enchufe el electrodoméstico. La temperatura interna se controla
mediante un termostato. Hay 3 ajustes: MIN, NORMAL y MAX. MIN
corresponde a la temperatura más alta y MAX, a la temperatura más
baja.
• El congelador podría no funcionar a la temperatura correcta si la puerta
se abre con demasiada frecuencia o si se instala en un lugar demasiado
caluroso.
Uso diario
Congelación de alimentos frescos
•
El congelador es adecuado para congelar alimentos frescos y para guardar alimentos congelados y
ultracongelados durante un largo periodo de tiempo.
•
•
•
Coloque los alimentos frescos que quiera congelar en el fondo del congelador.
En la placa de datos se indica la cantidad máxima de alimentos que se puede congelar en el plazo de 24 horas.
El proceso de congelación dura 24 horas, durante las cuales no hay que poner más alimentos a congelar.
Almacenamiento de alimentos congelados
Al principio o tras un periodo sin utilizar el electrodoméstico. Antes de introducir productos en el congelador, deje
que el electrodoméstico funcione con los ajustes más altos durante al menos 2 horas.
Importante En caso de descongelación accidental (por ejemplo, se interrumpe la electricidad durante más tiempo del
indicado en la sección “tiempo de aumento” de las características técnicas), los alimentos descongelados deben
consumirse rápidamente; también pueden cocinarse de inmediato y volver a congelarse (una vez cocinados).
Descongelación
Antes de utilizarlos, los alimentos congelados o ultracongelados pueden descongelarse en el congelador o a
temperatura ambiente, dependiendo del tiempo de que se disponga.
Las porciones pequeñas pueden cocinarse directamente sin descongelar. En este caso, el proceso de cocción será
más largo.
Cubitera
Este electrodoméstico puede incorporar una o varias bandejas para cubitos de hielo.
Sugerencias y recomendaciones útiles
Sugerencias para la congelación
A continuación se ofrecen algunos consejos importantes para optimizar el proceso de congelación:
•
•
•
En la placa de datos se indica la cantidad máxima de alimentos que se puede congelar en el plazo de 24 horas.
El proceso de congelación dura 24 horas. Durante ese tiempo no deben introducirse más alimentos.
Solo deben congelarse alimentos frescos, de buena calidad y que estén bien limpios.
119
Uso diario
•
•
•
•
•
•
•
Prepare pequeñas porciones de alimentos para permitir que se congelen por completo con rapidez y luego sea
posible descongelar solamente la cantidad necesaria.
Envuelva los alimentos en papel de aluminio o de polietileno y asegúrese de cerrar los paquetes herméticamente.
No permita que los alimentos frescos que no estén congelados entren en contacto con los alimentos congelados;
de esta forma, evitará que aumente la temperatura de los segundos.
Los alimentos magros se conservan mejor y durante más tiempo que los grasos; la sal reduce la duración de
conservación de los alimentos.
Los productos helados pueden causar quemaduras en la piel si se consumen inmediatamente después de
sacarlos del congelador.
Es aconsejable anotar la fecha de congelación en cada paquete individual para sacarlos del congelador y no
olvidar que los alimentos congelados pueden ocasionar quemaduras en la piel.
Es aconsejable anotar la fecha de congelación en cada paquete individual para saber cuánto tiempo permanecen
en el congelador.
Sugerencias de conservación de alimentos congelados
Para obtener resultados óptimos, debería hacer lo siguiente:
• Asegúrese de que los alimentos congelados se han conservado de manera adecuada en el establecimiento.
• Asegúrese de que los alimentos pasen el menor tiempo posible fuera del congelador durante el traslado del
establecimiento donde se compran al congelador particular.
• No abra la puerta del congelador con frecuencia ni la deje abierta más tiempo del estrictamente necesario.
• Una vez que se descongelan, los alimentos se deterioran con rapidez y no pueden congelarse de nuevo.
• No conserve los alimentos más tiempo del que recomienda el fabricante.
Limpieza
Precaución: El electrodoméstico tiene que estar desconectado de la corriente durante la limpieza. ¡Peligro
de descarga eléctrica! Antes de la limpieza, apague el electrodoméstico y desconéctelo de la corriente;
también puede apagar o desconectar el electrodoméstico mediante el uso del disyuntor o el fusible. No
utilice limpiadores a vapor para limpiar el electrodoméstico. Podría acumularse humedad en los
componentes eléctricos y ocasionar el riesgo de descarga eléctrica. El vapor caliente puede dañar el
plástico. El electrodoméstico tiene que secarse antes de volver a ponerlo en funcionamiento.
•
•
•
•
•
•
•
No permita que esas sustancias entren en contacto con los componentes del electrodoméstico.
No utilice limpiadores abrasivos.
Saque los alimentos del congelador. Cúbralos bien y guárdelos en un lugar fresco.
Apague el electrodoméstico y desconéctelo de la corriente; también puede apagar o desconectar el
electrodoméstico mediante el uso del disyuntor o el fusible.
Limpie el electrodoméstico y los accesorios del interior con un trapo y agua tibia. Aclare con agua limpia y seque
el electrodoméstico después de limpiarlo.
La acumulación de polvo en el condensador aumenta el consumo de energía. Por esto, es preciso limpiar el
condensador de la parte trasera del electrodoméstico de forma meticulosa una vez al año con un cepillo suave o
una aspiradora.'1
Ponga el electrodoméstico en funcionamiento otra vez cuando todo esté seco.
Descongelación del congelador
El congelador se cubrirá de hielo de manera progresiva. El hielo tiene que quitarse. Nunca utilice utensilios de metal
afilados para rascar el hielo del evaporador, ya que podría averiarse.
Cuando la capa de hielo de la cara interna sea muy gruesa, descongele por completo el electrodoméstico como
sigue:
•
•
•
Desconecte el conector de la toma de corriente.
•
•
Cuando el electrodoméstico termine de descongelarse, seque bien el interior.
Saque todos los alimentos, envuélvalos en varias capas de papel de periódico y déjelos en un lugar fresco.
Mantenga la puerta abierta y coloque un recipiente debajo del electrodoméstico para recoger el agua de
descongelación.
Enchufe de nuevo el electrodoméstico en la toma de corriente para que vuelva a funcionar.
1 El condensador está en la parte trasera del electrodoméstico.
120
Uso diario
Solución de problemas
Precaución: desconecte la electricidad del electrodoméstico antes de solucionar los problemas. Si
no se menciona en este manual, la operación se reserva exclusivamente a electricistas
profesionales y competentes.
Importante: durante el uso normal se producen algunos sonidos (compresor y circulación de refrigerante).
Problema
El electrodoméstico no
funciona.
El electrodoméstico congela
demasiado.
Los alimentos no se congelan
bien.
Se acumula mucho hielo en la
junta de la puerta.
Ruidos extraños
Posible causa
Solución
El conector está suelto o no está
enchufado a la corriente.
Introduzca el conector.
El fusible se ha quemado o está
defectuoso.
Compruebe el fusible y cámbielo si es
preciso.
La toma de corriente está estropeada.
El electricista es responsable de este
tipo de problemas.
La temperatura es demasiado baja o el
electrodoméstico está ajustado en
MAX.
Gire el regulador de temperatura a un
ajuste de temperatura más alto de
manera provisional.
La temperatura no se ha ajustado de
forma adecuada.
Consulte la sección Programación de
temperatura.
La puerta ha estado mucho tiempo
abierta.
Abra la puerta el tiempo que sea
estrictamente necesario.
En las últimas 24 horas se ha
introducido una gran cantidad de
alimentos calientes en el
electrodoméstico.
Gire el regulador de temperatura a un
ajuste de temperatura más bajo de
manera provisional.
El electrodoméstico está cerca de una
fuente de calor.
Consulte la sección dedicada al lugar
de instalación.
La junta de la puerta no cierra
herméticamente.
Seque con cuidado las zonas de la
junta que gotean con un secador para
el cabello (aire frío). Al mismo tiempo,
adapte la junta de la puerta con la
mano para que encaje correctamente.
El electrodoméstico no está nivelado.
Regule las patas.
El electrodoméstico toca la pared u
otros objetos.
Mueva el electrodoméstico un poco.
Un componente de la parte trasera (por
ejemplo, un tubo) toca otro componente
del electrodoméstico o la pared.
Si es necesario, doble con cuidado el
componente para apartarlo.
Si el problema vuelva a producirse, póngase en contacto con el centro de servicio.
Estos datos son necesarios para actuar de forma rápida y correcta. Anote los datos necesarios aquí y consulte la
placa de datos.
121
UPUTE ZA KORISNIKE
Zamrziva
Sadržaj
1. Sigurnosne informacije
Stranica 1-3
2. Pregled
Stranica 4
3. Promjena smjera otvaranja vrata
Stranica 5-6
4. Ugradnja
Stranica 7-8
5. Svakodnevna uporaba
Stranica 9-11
122
HRVATSKI
Hvala vam što ste kupili ovaj ureaj.
Prije nego što ponete koristiti hladnjak, pažljivo proitajte ove upute kako biste postigli najbolji uinak. Sauvajte sve
dokumente za kasniju uporabu ili budue vlasnike ureaja. Ureaj je predvien samo za uporabu u domainstvu ili
slino, kao na primjer:
u kuhinjama za osoblje u trgovinama, kancelarijama i slinim radnim okruženjima
na farmama, u sobama dostupnim gostima hotela, motela i drugih okruženja boravišnog tipa
na mjestima koja nude noenje s dorukom (B & B)
u ugostiteljstvu i za sline namjene koje ne spadaju u maloprodaju.
Ovaj ureaj namijenjen je iskljuivo za uvanje namirnica i svaka druga uporaba smatra se opasnom, a proizvoa
nee snositi odgovornost za bilo kakve propuste. Takoer vam savjetujemo da obratite pozornost na uvjete jamstva.
-
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Hladnjak sadrži rashladni plin (izobutan R600a) i izolacijski
(ciklopentan) koji nisu štetni za okolinu, ali su zapaljivi.
Pridržavajte se sljedeih pravila kako biste izbjegli opasne situacije:
plin
Prije svake radnje izvucite kabel za napajanje iz utinice.
• Sustav za rashlaivanje koji se nalazi iza ureaja i unutar njega sadrži
rashladno sredstvo. Zato pazite da ne oštetite cijevi.
• Ako primijetite curenje iz sustava za hlaenje, ne dodirujte utinicu i
nemojte izlagati ureaj otvorenom plamenu. Otvorite prozor i provjetrite
prostoriju. Zatim nazovite servisni centar koji e popraviti ureaj.
• Nemojte koristiti noževe ili oštre predmete za otklanjanje leda ili inja. Oni
mogu oštetiti rashladno kolo, a sadržaj koji iz njega iscuri može
prouzrokovati požar ili oštetiti vaše oi.
• Ureaj ne smije biti postavljen na mjesto na kojem ima vlage, ulja ili
prašine i ne smije biti izravno izložen sunevoj svjetlosti i vodi.
• Ureaj ne smije biti postavljen u blizini radijatora i zapaljivih tvari.
• Nemojte koristiti produžne kablove i adaptere.
• Nemojte pretjerano vui ili savijati kabel za napajanje i nemojte dirati
utika mokrim rukama.
• Pazite da ne oštetite utika i/ili kabel za napajanje; to može prouzroiti
elektrini udar ili požar.
• Utika treba biti ist jer višak prašine na utikau može prouzroiti požar.
• Nemojte koristiti mehanike ureaje ili drugu opremu kako biste ubrzali
proces odmrzavanja.
• Ni sluajno nemojte koristiti otvoren plamen ili elektrinu opremu poput
grijaa, parnih istaa, svijea, uljnih lampi i slinih ureaja kako biste
ubrzali proces odmrzavanja.
• Nemojte koristiti ili držati zapaljive sprejeve, kao što su boje u spreju, u
blizini ovog ureaja jer bi to moglo dovesti do eksplozije ili požara.
123
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemojte koristiti elektrine ureaje unutar odjeljaka predvienih za
uvanje namirnica, osim ako ih za tu namjenu nije odobrio proizvoa.
Nemojte stavljati u ureaj ili u njemu uvati zapaljive tvari ili tvari koje
lako isparavaju kao što su eter, benzin, tekui naftni plin, plin propan,
aerosol limenke, ljepilo, isti alkohol itd. Ove tvari mogu prouzroiti
eksploziju.
Nemojte uvati lijekove ili sredstva koja koristite za istraživanje u ovom
ureaju. Prilikom skladištenja tvari koje zahtijevaju uvanje na tono
odreenim temperaturama, postoji mogunost da e se one pokvariti ili
da e doi do potencijalno rizinih nekontroliranih reakcija.
Osigurajte da ventilacijski otvori koji se nalaze oko ureaja ili su
ugraeni u njegovu strukturu ne budu zaepljeni.
Nemojte stavljati predmete i/ili posude s vodom na ureaj.
Nemojte sami popravljati ureaj. Sve intervencije mora obaviti iskljuivo
kvalificirano osoblje.
Ovaj ureaj smiju rabiti djeca starosti 8 i više godina te osobe smanjenih
fizikih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili bez iskustva i znanja ako
su pod nadzorom ili ako su dobili upute o uporabi ureaja na siguran
nain i ako razumiju opasnosti koje ukljuuje uporaba ureaja.
Djeca se ne smiju igrati ureajem. Djeca bez nadzora ne smiju istiti
ureaj niti obavljati radnje održavanja.
124
ODSTRANJIVANJE STAROG UREAJA
Ovaj je ureaj oznaen u skladu s europskom Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj elektrinoj i
elektronikoj opremi (OEEO).
OEEO sadrži oneišujue tvari (koje mogu imati loše posljedice na okoliš) i osnovne komponente (koje
se mogu ponovno rabiti). Važno je podvrgnuti OEEO posebnim obradama radi uklanjanja i pravilnog
zbrinjavanja svih oneišujuih tvari te oporabe i recikliranja svih materijala. Pojedinci mogu imati važnu
ulogu pri brizi da OEEO ne postane ekološki problem; potrebno je slijediti nekoliko osnovnih pravila:
-
OEEO se ne smije smatrati kuanskim otpadom;
OEEO treba predati relevantnim prikupnim mjestima kojima upravljaju opine ili registrirana poduzea. U mnogim
zemljama za veliki OEEO treba postojati kuno prikupljanje.
-
U mnogim zemljama, kada kupite novi ureaj, stari možete vratiti
trgovcu koji ga mora preuzeti besplatno, u okviru zamjene jedan za jedan; ako je rije o opremi
iste vrste koja je imala iste funkcije kao i oprema koja se isporuuje.
CE usklaenost
Postavljanjem oznake
na ovaj proizvod, potvrujemo da ovaj proizvod udovoljava svim relevantnim europskim
sigurnosnim, zdravstvenim i ekološkim zahtjevima primjenjivima u propisima za ovaj proizvod.
ŠTEDNJA ELEKTRINE ENERGIJE
Savjeti za štednju elektrine energije:
• Postavite ureaj u prostoriju s dobrom ventilacijom, dalje od izvora topline i pazite da ne bude izravno
izložen sunevoj svjetlosti.
• Nemojte stavljati vruu hranu u hladnjak jer se time poveava unutarnja temperatura što dovodi do
neprekidnog rada kompresora.
• Nemojte pretrpavati hladnjak namirnicama kako biste omoguili nesmetan protok zraka.
• Ako se nakupi led, odmrznite ureaj (vidi ODMRZAVANJE) kako biste omoguili rashlaivanje.
• Ako nestane struje, preporuuje se da vrata hladnjaka ostanu zatvorena.
• Što rjee otvarajte vrata hladnjaka i držite ih otvorenima što krae.
• Temperatura na termostatu ne treba biti preniska.
• Brišite prašinu sa stražnjeg dijela ureaja (vidi IŠENJE).
• Total no frost Audy model (sa zaslonom na vratima): izvadite sve košare iz zamrzivaa;
• Total no frost model (s ugraenim korisnikim sueljem za hladnjak i termostat zamrzivaa): izvadite iz
zamrzivaa sve košare, ali ostavite donju ladicu na svome mjestu.
• Frost free model: izvadite iz zamrzivaa sve košare, ali ostavite donju ladicu na svome mjestu.
• Svi standardni statini modeli: izvadite sve ladice iz zamrzivaa.
125
Pregled
Termostat
Ladice
zamrzivaa
Nožice za niveliranje
Napomena: slika iznad služi samo kao model.
126
Promjena smjera otvaranja vrata
Potreban alat: križni odvija, ravni odvija, klju za pritezanje vijaka sa šesterostranom glavom.
• Provjerite je li ureaj iskljuen iz struje i prazan.
• Morate nagnuti ureaj unazad kako biste skinuli vrata. Naslonite ureaj na nešto stabilno kako ne bi skliznuo
tijekom postupka promjene smjera otvaranja vrata.
• Morate sauvati sve skinute dijelove kako biste ponovno postavili vrata.
• Nemojte naslanjati ureaj na stražnju stranu kako ne biste oštetili sustav hlaenja.
• Preporuuje se da 2 osobe rukuju ureajem tijekom sklapanja.
1.
Uklonite dva vijka sa stražnje strane gornjeg poklopca.
2.
Uklonite gornji poklopac i odložite ga.
3.
Odvijte gornji okov, uklonite vrata i odložite ih na obloženu površinu kako
biste izbjegli ogrebotine.
4.
Odvijte donji okov. Zatim uklonite prilagodljive nožice za niveliranje s obje
strane.
127
Promjena smjera otvaranja vrata
5.
Odvijte i uklonite donju osovinu okova, okrenite nosa i zamijenite ga.
Zavijte
Odvijte
6.
Vratite nosa i privrstite donju osovinu okova. Zamijenite obje prilagodljive
nožice za niveliranje.
7.
Ponovno postavite vrata. Prije nego što konano privrstite gornji okov,
provjerite jesu li vrata poravnana horizontalno i vertikalno tako da guma
prianja na hladnjak sa svih strana.
8.
Postavite gornji poklopac i privrstite ga sa stražnje strane s pomou dva
vijka.
128
Ugradnja
Ugradnja ruke
Stražnji štitnici (ako postoje)
Privrstite stražnje štitnike sa stražnje strane ureaja.
Zavijte
Zahtjevi u vezi s prostorom
• Ostavite dovoljno prostora za otvaranje vrata.
• Razmak s obje strane treba biti barem 50 mm.
Niveliranje ureaja
Za niveliranje ureaja namjestite dvije nožice za niveliranje
s prednje strane ureaja.
Ako ureaj nije niveliran, vrata i magnetna guma nee biti
pravilno pokriveni.
129
Ugradnja
Postavljanje
Postavite ovaj ureaj na mjesto na kojem okolišna temperatura odgovara klimatskom razredu koji je naznaen na
etiketi s osnovnim podatcima ureaja:
Klimatski razred
Okolišna temperatura
SN
+10 °C do +32 °C
N
+16 °C do +32 °C
ST
+16 °C do +38 °C
T
+16 °C do +43 °C
Mjesto postavljanja
Ureaj treba postaviti što dalje od izvora topline, poput radijatora, bojlera, izravne suneve svjetlosti itd. Osigurajte
nesmetan protok zraka sa stražnje strane ureaja. Radi osiguravanja najboljeg uinka, ako se ureaj postavlja ispod
viseeg kuhinjskog elementa, razdaljina izmeu gornje strane ureaja i kuhinjskog elementa mora biti najmanje 100
mm. Meutim, najbolje bi bilo da se ureaj ne postavlja ispod viseih kuhinjskih elemenata. Jedna ili više
prilagodljivih nožica za niveliranje na dnu ureaja osiguravaju pravilno niveliranje ureaja.
Upozorenje! Mora biti omogueno iskljuivanje ureaja iz elektrine mreže; dakle, utika mora biti lako
dostupan po postavljanju ureaja.
Prikljuivanje na elektrinu mrežu
Prije ukljuivanja ureaja u struju, provjerite odgovaraju li napon i frekvencija naznaeni na etiketi s osnovnim
podatcima ureaja izvoru napajanja u vašem domainstvu. Ureaj mora biti uzemljen. U tu svrhu, uz utika kabla za
napajanje dolazi i odgovarajui kontakt. Ako utinica u vašem domainstvu nije uzemljena, spojite ureaj na posebno
uzemljenje u skladu s važeim propisima i uz pomo kvalificiranog elektriara.
Proizvoa ne snosi nikakvu odgovornost u sluaju nepoštovanja navedenih mjera opreza.
Ovaj ureaj je u skladu s Direktivama EEZ.
130
Svakodnevna uporaba
Prva uporaba
išenje unutrašnjosti
Ureaj, kao i svu unutrašnju opremu, prije poetka korištenja treba oprati mlakom vodom i neutralnim sapunom kako
bi nestao tipian miris novog proizvoda, a zatim ih potpuno osušiti.
Važno! Nemojte koristiti deterdžente ili abrazivne praške jer bi oni mogli oštetiti površinski sloj.
Namještanje temperature
• Ukljuite ureaj u struju. Unutrašnja temperatura namješta se s pomou
termostata. Postoje tri postavke MIN, NORMAL i MAX. MIN je najviša, a
MAX najniža temperatura.
• Ureaj možda nee raditi na tonoj temperaturi ako se nalazi u iznimno
toploj prostoriji, te ako se njegova vrata otvaraju preesto.
Svakodnevna uporaba
Zamrzavanje svježih namirnica
•
•
•
•
Zamrziva je predvien za zamrzavanje svježih namirnica i uvanje zamrznutih i duboko zamrznutih namirnica
dulje vrijeme.
Svježe namirnice koje treba zamrznuti stavite u donji odjeljak.
Maksimalna koliina namirnica koje se mogu zamrznuti u roku od 24 sata naznaena je na etiketi s osnovnim
podatcima ureaja.
Proces zamrzavanja traje 24 sata: u ovom rezdoblju nemojte dodavati nove namirnice u zamrziva.
uvanje zamrznutih namirnica
Prilikom prvog pokretanja ili nakon duljeg razdoblja izvan uporabe. Prije nego što stavite namirnice u odjeljak ostavite
ureaj da radi najmanje dva sata namješten na jae hlaenje.
Važno! U sluaju neplaniranog odmrzavanja, recimo ako struje nije bilo dulje nego što je naznaeno u tabeli s
tehnikim karakteristikama pod „vrijeme porasta temperature“, odmrznute namirnice brzo potrošite ili ih odmah
skuhajte, a zatim ponovno zamrznite (skuhane).
Odmrzavanje
Duboko zamrznute ili zamrznute namirnice prije uporabe možete odmrznuti u zamrzivau ili na sobnoj temperaturi,
ovisno o tome koliko vremena imate za to.
Manji komadi hrane mogu se kuhati dok su još zamrznuti, izravno po vaenju iz zamrzivaa. U tom e sluaju
kuhanje trajati dulje.
Kockice leda
Ovaj ureaj možda ima jednu ili više posuda za pravljenje kockica leda.
Korisni trikovi i savjeti
Trikovi za zamrzavanje
Evo nekoliko važnih trikova koji e vam pomoi da proces zamrzavanja uinite maksimalno uinkovitim:
•
maksimalna koliina namirnica koje mogu da se zamrznu u roku od 24 sata naznaena je na etiketi s osnovnim
podatcima ureaja;
•
•
proces zamrzavanja traje 24 sata; u ovom razdoblju nemojte dodavati nove namirnice u zamrziva;
zamrzavajte iskljuivo svježu i istu hranu vrhunske kvalitete.
131
Svakodnevna uporaba
•
namirnice pripremajte u malim koliinama kako bi se one mogle brzo i potpuno zamrznuti, da biste kasnije mogli
odmrznuti samo koliinu koja vam je potrebna;
•
•
namirnice umotajte u aluminijsku foliju ili polietilen i provjerite jesu li paketi hermetiki zatvoreni;
•
•
•
nemasna hrana opstaje dulje i bolje od masne; sol skrauje rok trajanja namirnica;
•
bilo bi dobro da na svakom paketu napišete datum zamrzavanja kako biste znali koliko dugo su namirnice
zamrznute.
pazite da svježe, nezamrznute namirnice ne dodiruju one koje su ve zamrznute kako ne bi došlo do poveanja
temperature zamrznutih namirnica;
kockice leda mogu izazvati ozebline na koži ako se konzumiraju odmah po vaenju iz zamrzivaa;
bilo bi dobro da na svakom paketu napišete datum zamrzavanja kako biste znali kad ga trebate izvaditi iz
zamrzivaa; zaleene namirnice mogu izazvati ozebline na koži;
Trikovi za uvanje zamrznutih namirnica
Radi osiguravanja najboljeg uinka ovog ureaja, trebalo bi:
•
•
•
•
•
provjeriti je li trgovac pravilno uvao zamrznutu hranu dok je bila u njegovu vlasništvu;
osigurati da zamrznuta hrana što prije stigne iz prodavaonice do zamrzivaa;
ne otvarati vrata esto odnosno ne držati ih otvorenim dulje nego što je neophodno.
Namirnice po odmrzavanju brzo propadaju i ne mogu se ponovno zamrzavati.
Namirnice nemojte uvati dulje nego što je naznaio proizvoa.
išenje
Oprez! Ureaj ne smije biti ukljuen u elektrinu mrežu prilikom išenja. Opasnost od strujnog udara! Prije
išenja iskljuite ureaj i izvucite utika iz struje ili iskljuite automatski prekida ili osigura. Nikada
nemojte istiti ureaj s pomou parnog istaa. Elektrini dijelovi mogli bi postati vlažni - opasnost od
strujnog udara! Vrua para može oštetiti plastine dijelove. Ureaj mora biti suh prije ponovnog puštanja u
rad.
•
•
•
•
•
•
Ne dopustite da takve tvari dou u dodir s dijelovima ureaja.
•
Kada se sve osuši, ureaj možete ponovno pustiti u rad.
Nemojte koristiti abrazivne proizvode za išenje.
Izvadite namirnice iz zamrzivaa. uvajte ih na hladnome mjestu i dobro ih pokrijte.
Iskljuite ureaj i izvucite utika iz struje ili iskljuite automatski prekida ili osigura.
Ureaj i unutrašnju opremu istite krpom i mlakom vodom. Nakon išenja obrišite istom vodom i osušite.
Skupljanje prašine na kondenzatoru poveava potrošnju energije. Zbog toga je potrebno jednom godišnje pažljivo
oistiti kondenzator sa stražnje strane ureaja s pomou meke etke ili usisivaa.1
Odmrzavanje zamrzivaa
Meutim, u zamrzivau e se s vremenom nakupiti led. Taj led treba ukloniti. Nikad nemojte uklanjati led s isparivaa
oštrim metalnim predmetima da ga ne biste oštetili.
Ali, kada se u unutrašnjosti stvori veoma debeo sloj leda, ureaj treba potpuno odmrznuti na sljedei nain:
•
•
•
•
•
izvucite utika iz utinice;
izvadite sve namirnice, zavijte ih u nekoliko slojeva novina i stavite na hladno mjesto;
vrata ostavite otvorena, a ispod ureaja postavite posudu u koju e se skupljati voda;
nakon odmrzavanja temeljito osušite unutrašnjost;
utaknite utika u utinicu kako biste ponovno pokrenuli ureaj.
1 Ako se kondenzator nalazi sa stražnje strane ureaja.
132
Svakodnevna uporaba
Rješavanje problema
Oprez! Prije nego što pokušate riješiti problem, iskljuite ureaj iz struje. Popravke koje nisu opisane
u ovom priruniku može obaviti iskljuivo kvalificirani elektriar ili druga kompetentna osoba.
Važno! Tijekom normalne uporabe ureaj proizvodi odreene zvukove (kompresor, protok rashladnog sredstva).
Problem
Ureaj ne radi.
Ureaj previše ledi.
Namirnice nisu dovoljno
zamrznute.
Prekomjerno nakupljanje leda
na gumi vrata.
udni zvukovi
Mogui uzrok
Rješenje
Utika nije postavljen u utinicu ili nije
pravilno postavljen.
Postavite utika u utinicu.
Osigura je pregorio ili je ošteen.
Provjerite osigura i zamijenite ga ako
je potrebno.
Utinica je ošteena.
Kvarove na elektrinoj mreži otklanja
elektriar.
Temperatura je preniska ili je
namještena na „MAX“.
Privremeno smanjite hlaenje.
Temperatura nije pravilno namještena.
Pogledajte prethodni odjeljak
Namještanje temperature.
Vrata su bila otvorena dulje vrijeme.
Vrata držite otvorena samo koliko je
neophodno.
U ureaj je u posljednja 24 sata
stavljena velika koliina tople hrane.
Privremeno pojaajte hlaenje.
Ureaj se nalazi blizu izvora topline.
Pogledajte odjeljak Mjesto postavljanja.
Guma propušta zrak.
Pažljivo zagrijte dijelove gume kroz koje
prolazi zrak uz pomo sušila za kosu
(namjestite da puše hladan zrak).
Istovremeno rukom oblikujte zagrijanu
gumu dok ne nalegne pravilno.
Ureaj nije niveliran.
Ponovno namjestite nožice.
Ureaj dodiruje zid ili druge predmete.
Blago pomaknite ureaj.
Neki dio, npr. cijev, sa stražnje strane
ureaja dodiruje neki drugi dio ureaja
ili zid.
Ako je potrebno, pažljivo pomaknite dio
tako da ništa ne dodiruje.
Ako opet doe do kvara, pozovite servisni centar.
Ove informacije neophodne su da biste dobili brzu i pravilnu pomo. Neophodne informacije zapišite ovdje i
pogledajte etiketu s osnovnim podatcima ureaja.
133
Gebruiksaanwijzing
Vriezer
Inhoud
1. Veiligheidsinformatie
Pag. 1-3
2. Overzicht
Pag. 4
3. Deur omkeren
Pag. 5-6
4. Installatie
Pag. 7-8
5. Dagelijks gebruik
Pag. 9-11
134
NEDERLANDS
Dank u voor de aanschaf van dit product.
Voordat u de koelkast gaat gebruiken dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen om de maximale
prestaties van het apparaat te bereiken. Bewaar alle documentatie voor latere raadpleging of voor andere eigenaars.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik of vergelijkbare toepassingen, zoals:
- de personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- op landbouwbedrijven, door cliënten in hotels, motels en andere woonomgevingen
- in Bed and Breakfasts (B & B)
- Voor cateringservices en vergelijkbare toepassingen die niet voor detailverkoop zijn bedoeld.
Dit apparaat mag alleen worden gebruikt om voedsel te conserveren, elk ander gebruik wordt gevaarlijk geacht en de
fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele problemen. Verder adviseren wij u om de
garantievoorwaarden te lezen.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
De koelkast bevat koelgas (R600a: isobutyleen) en isolatiegas
(cyclopentaan), die uiterst milieucompatibel zijn maar wel ontvlambaar.
Wij adviseren u de volgende verordeningen in acht te nemen om gevaarlijke
situaties te vermijden:
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u welke handeling dan ook op
het apparaat gaat verrichten.
• Het koelsysteem, dat achter en in het apparaat zit, bevat koelmiddel.
Zorg daarom beslist dat de leidingen niet worden beschadigd.
• Als u weet dat er een lek in het koelsysteem zit, raak het stopcontact dan
niet aan en gebruik geen open vuur. Open het venster en laat lucht de
ruimte binnenstromen. Bel vervolgens een servicecenter om een
reparatie aan te vragen.
• Schraap niet met een mes of scherp voorwerp om ijsafzettingen te
verwijderen. Hiermee zou het koelcircuit beschadigd kunnen worden en
het weglekkende middel kan brand veroorzaken of schadelijk zijn voor
uw ogen.
• Zet het apparaat niet op vochtige, olieachtige of stoffige plaatsen en stel
het niet rechtstreeks bloot aan zonlicht en water.
• Installeer het apparaat niet in de buurt van verwarmingen of ontvlambare
materialen.
• Gebruik geen verlengsnoeren of adapters.
• Trek niet aan het snoer en knik het niet; raak het niet met natte handen
aan.
• Beschadig de stekker en/of het snoer niet; hierdoor zouden elektrische
schokken of brand kunnen ontstaan.
• Geadviseerd wordt om de stekker schoon te houden, stof op de stekker
kan de oorzaak zijn van brand.
135
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik geen mechanische toestellen of andere apparatuur om het
ontdooien te versnellen.
Gebruik beslist geen open vuur of elektrische apparaten, zoals
verwarmers, stoomreinigers, kaarsen, olielampen en dergelijke om het
ontdooien te versnellen.
Gebruik en bewaar geen ontvlambare sprays, bijvoorbeeld verf, in de
buurt van het apparaat want deze zouden een explosie of brand kunnen
veroorzaken.
Gebruik geen elektrische apparaten binnenin de bewaarvakken voor de
voedingsmiddelen, tenzij zij zijn aanbevolen door de fabrikant.
Zet geen ontvlambare of zeer vluchtige stoffen, zoals ether, petroleum,
LPG, propaangas, aerosol spuitbussen, lijm, zuivere alcohol, etc. in het
apparaat. Deze stoffen kunnen namelijk een explosie veroorzaken.
Bewaar geen medicijnen of onderzoeksmaterialen in het apparaat. Als er
materiaal moet worden geconserveerd dat strikt bij bepaalde
temperaturen moet worden bewaard, kan dit van kwaliteit verslechteren
of er kan een onvoorziene reactie optreden die risico’s tot gevolg kan
hebben.
Zorg dat de ventilatieopeningen in de omkasting van het apparaat of in
de inbouwconstructie nooit verstopt raken of afgedekt worden.
Zet geen voorwerpen en/of houders gevuld met water bovenop het
apparaat.
Voer geen reparaties uit op dit apparaat. Ingrepen mogen uitsluitend
worden verricht door gekwalificeerd personeel.
Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
beperking of met gebrek aan ervaring en kennis op voorwaarde dat zij
onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen over de manier
waarop het apparaat veilig wordt gebruikt, en zij de bijbehorende
gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en
onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen uitgevoerd
worden, tenzij zij onder toezicht staan
136
AFDANKEN VAN EEN OUD APPARAAT
Dit apparaat is voorzien van een merkteken in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU
inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).
AEEA bevat vervuilende stoffen (die negatieve gevolgen voor het milieu kunnen hebben) en
basisonderdelen (die hergebruikt kunnen worden). Het is belangrijk om AEEA specifieke behandelingen
te laten ondergaan, teneinde alle vervuilende stoffen te verwijderen of op de juiste manier af te voeren en
alle materialen terug te winnen en te recyclen. Personen kunnen een belangrijke rol spelen om ervoor te
zorgen dat AEEA niet in het milieu terecht komt; hiervoor moeten enkele elementaire regels worden
gevolgd:
-
AEEA mag niet worden behandeld als gewoon huisvuil;
AEEA moet naar een speciaal gemeentelijk inzamelpunt of naar geregistreerde bedrijven worden gebracht. In veel
landen wordt grote AEEA thuis opgehaald.
-
Wanneer u een nieuw apparaat koopt, kan in veel landen het oude apparaat worden ingeleverd
bij de leverancier die het gratis moet meenemen, mits het apparaat
van hetzelfde type is en dezelfde functies heeft als het geleverde apparaat.
CE Overeenstemming
Door het aanbrengen van de
-markering op dit product, verklaren wij onder onze eigen verantwoordelijkheid
dat dit product in overeenstemming is met alle Europese wettelijke voorschriften met betrekking tot de vereisten
inzake veiligheid, gezondheid en milieu.
ENERGIEBESPARINGEN
Voor grotere energiebesparingen adviseren we het volgende:
• Zet het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen en niet op een plaats waar het blootstaat aan direct
zonlicht, in een goed geventileerde ruimte.
• Zet geen heet voedsel in de koelkast, want dan zou de binnentemperatuur stijgen en de compressor
continu blijven werken.
• Zet niet te veel voedsel in het apparaat, want er moet voldoende lucht kunnen circuleren.
• Ontdooi het apparaat als er zich ijs gevormd heeft (zie ONTDOOIEN), om de koudeoverdracht te
bevorderen.
• Als de stroom uitvalt, is het raadzaam de koelkastdeur gesloten te houden.
• Open de deuren van het apparaat zo weinig mogelijk en houd ze zo kort mogelijk open
• Zet de thermostaat niet op te lage temperaturen.
• Verwijder het stof van de achterkant van het apparaat (zie REINIGING).
• Total no frost Audy (met display op de deur): haal alle manden uit de vriezer
• Total no frost (met interne gebruikersinterface voor de koelkast en knop voor de vriezer): haal de andere
manden uit de vriezer, maar laat de onderste lade op zijn plaats zitten.
• Model zonder ontdooien: haal de andere manden uit de vriezer, maar laat de onderste lade op zijn plaats
zitten.
• Alle normale statische modellen: haal alle lades uit de vriezer.
137
Overzicht
Thermostaat
Vriezerladen
Stelvoetjes
Opmerking: Bovenstaande afbeelding is alleen bedoeld als referentie.
138
Deur omkeren
Benodigd gereedschap: Kruiskopschroevendraaier, platte schroevendraaier, zeskantsleutel.
• Ga na of de stekker uit het stopcontact is gehaald en of het apparaat leeg is.
• Om de deur weg te nemen moet het apparaat achterover worden gekanteld. U moet het apparaat op een stevige
ondergrond leggen, zodat hij niet wegglijdt tijdens het omkeren van de deur.
• Alle verwijderde onderdelen moeten worden bewaard, want ze zijn nodig bij het terugplaatsen van de deur.
• Leg het apparaat niet plat neer, want dan zou het koelsysteem beschadigd kunnen worden.
• Het is beter als het apparaat tijdens de montage wordt gehanteerd door 2 mensen.
1.
Verwijder de twee schroeven aan de achterkant van het bovenblad.
2.
Verwijder het bovenblad en leg het weg.
3.
Schroef het bovenste scharnier los en verwijder de deur. Leg hem op een
zachte ondergrond om krassen te voorkomen.
4.
Schroef het onderste scharnier los. Verwijder de stelvoetjes aan beide
kanten.
139
Deur omkeren
5.
Draai de pen van het onderste scharnier los en verwijder deze, draai de haak om en plaats hem terug.
Aandraaien
Losdraaien
6.
Plaats de haak terug en monteer de pen van het onderste scharnier. Plaats
beide stelvoetjes terug.
7.
Plaats de deur terug. Zorg dat de deur horizontaal en verticaal is uitgelijnd,
zodat de afdichtingen aan alle kanten sluiten voordat u ten slotte het
bovenste scharnier vastdraait.
8.
Plaats het bovenblad en bevestig het met de 2 schroeven aan de
achterkant.
140
Installatie
Installeren van de deurhandgreep
Afstandshouder achterkant (indien aanwezig)
Draai de afstandshouders op de achterkant van het
apparaat vast.
Aandraaien
Ruimtevereisten
• Houd voldoende ruimte om te deur te kunnen openen.
• Houd een ruimte van ten minste 50 mm aan beide zijden
vrij.
Het apparaat waterpas zetten
Hiervoor stelt u de twee stelvoetjes aan de voorkant van het
apparaat af.
Als het apparaat niet waterpas staat, worden de deuren en
uitlijningen van de magnetische afdichtingen niet goed
gedekt.
141
Installatie
Plaatsing
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld
staat op het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+ 10 °C tot +32 °C
N
+ 16 °C tot +32 °C
ST
+ 16 °C tot +38 °C
T
+ 16 °C tot +43 °C
Locatie
Het apparaat moet ver uit de buurt van warmtebronnen zoals verwarmingen, boilers, direct zonlicht e.d. worden
geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de lucht vrij rond de achterkant van het apparaat kan circuleren. Om de beste
prestaties te verzekeren, moet bij plaatsing van het apparaat onder een keukenkastje een minimale afstand tussen
de bovenkant van de vriezer en het kastje van 100 mm worden aangehouden. Het is echter beter om het apparaat
niet onder keukenkastjes te plaatsen. Het apparaat kan nauwkeurig waterpas worden gezet met behulp van de
stelvoetjes aan de onderkant.
Waarschuwing! Het moet mogelijk zijn om het apparaat van de netvoeding los te koppelen; de stekker
moet daarom na de installatie makkelijk toegankelijk zijn.
Elektrische aansluiting
Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de spanning en frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de netvoeding in uw woning. Het apparaat moet geaard worden. Voor dit doel is de stekker van
het netsnoer voorzien van een randaarde. Als het stopcontact van de netvoeding in de woning niet geaard is, sluit
het apparaat dan aan op een aparte aarde in overeenstemming met de geldende voorschriften; neem hiervoor
contact op met een erkende elektricien.
De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af indien de bovengenoemde veiligheidsmaatregelen niet worden opgevolgd.
Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen.
142
Dagelijks gebruik
Eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet u de binnenkant en alle interne accessoires wassen met
een lauwwarm sopje met een milde zeep, om de typische geur van een gloednieuw product te verwijderen. Maak het
apparaat daarna grondig droog.
Belangrijk Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurpoeders, omdat hierdoor de afwerking beschadigd kan
worden.
Instellen van de temperatuur
• Steek de stekker in het stopcontact. De binnentemperatuur wordt
geregeld met een thermostaat. Er zijn 3 instellingen: MIN, NORMAL en
MAX. MIN is de warmste instelling en MAX de koudste instelling.
• Het apparaat werkt mogelijk niet op de juiste temperatuur als het zeer
heet is of als u de deur te vaak opent.
Dagelijks gebruik
Invriezen van vers voedsel
•
•
•
•
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en het langdurig bewaren van ingevroren voedsel en
diepvriesproducten.
Leg het verse voedsel dat u wilt invriezen in het onderste vak.
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren staat aangegeven op het typeplaatje.
Het invriezen duurt 24 uur: leg tijdens deze periode geen ander voedsel in de vriezer.
Bewaren van ingevroren voedsel
Bij de eerste opstart of na een periode waarin de vriezer niet gebruikt is. Voordat u voedsel in de vriezer legt, dient u
het apparaat minimaal 2 uur te laten werken op een hogere stand.
Belangrijk! Bij onbedoeld ontdooien, bijvoorbeeld na een stroomuitval die langer duurt dan de weergegeven waarde
in de tabel met technische kenmerken onder “oplooptijd”, moet het ontdooide voedsel snel worden geconsumeerd of
onmiddellijk worden gekookt en dan opnieuw ingevroren (nadat het gekookt is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kan voordat het wordt gebruikt, worden ontdooid in de vriezer of bij
kamertemperatuur, afhankelijk van de tijd die hiervoor beschikbaar is.
Kleine stukken kunnen ook bevroren worden bereid, rechtstreeks uit de vriezer. In dat geval duurt de bereiding wel
langer.
IJsblokjes
Dit apparaat kan voorzien zijn van één of meer bakjes voor het maken van ijsblokjes.
Handige tips
Tips voor invriezen
Hier volgen enkele belangrijke tips voor het invriezen:
•
•
•
de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren staat aangegeven op het typeplaatje;
het invriezen duurt 24 uur. Tijdens deze periode moet er geen ander voedsel in de vriezer worden gelegd:
vries alleen verse, goed schoongemaakte levensmiddelen van topkwaliteit in;
143
Dagelijks gebruik
•
maak het voedsel in kleine porties klaar, zodat het snel en volledig ingevroren kan worden en u daarna alleen de
gewenste hoeveelheid uit de vriezer kunt halen;
•
•
verpak het voedsel in aluminiumfolie of diepvrieszakjes en zorg dat er geen lucht in de pakjes zit;
•
•
magere producten kunnen beter en langer bewaard worden dan vette; zout verkort de bewaartijd van voedsel;
•
•
het is raadzaam om de datum van het invriezen op elk pakje te schrijven;
zorg dat vers, niet-bevroren voedsel niet tegen voedsel wordt aan gelegd dat al ingevroren is, om te voorkomen
dat de temperatuur van het laatste stijgt;
waterijsjes kunnen vriesbrandwonden aan de huid veroorzaken als ze onmiddellijk gegeten worden nadat ze uit
het vriesvak zijn gehaald;
het is raadzaam om de datum van het invriezen op elk pakje te schrijven, zodat u de bewaartijd kunt bijhouden.
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
Om de beste prestaties van dit apparaat te verkrijgen, dient u:
•
•
•
•
•
te controleren of gekochte diepvriesproducten op de juiste manier bewaard zijn in de winkel;
ervoor te zorgen dat diepvriesproducten zo snel mogelijk in de vriezer worden gelegd;
de deur niet te vaak te openen of langer op te laten dan absoluut noodzakelijk is.
Als voedsel eenmaal ontdooid is, gaat het snel achteruit en mag het niet opnieuw worden ingevroren.
Bewaar het voedsel niet langer dan de uiterste bewaarperiode die aangegeven is door de fabrikant.
Reiniging
Let op! Het apparaat mag niet aangesloten zijn op de netvoeding tijdens het reinigen. Gevaar voor
elektrische schok! Voordat u met schoonmaken begint, moet u het apparaat uitschakelen en de stekker uit
het stopcontact halen of de stroomonderbreker of zekering uitschakelen. Reinig het apparaat nooit met een
stoomreiniger. Er kan zich vocht ophopen in elektrische onderdelen, gevaar voor elektrische schok! Hete
dampen kunnen leiden tot beschadiging van kunststof onderdelen. Het apparaat moet droog zijn voordat u
het weer gebruikt.
•
•
•
•
Laat dergelijke middelen niet in aanraking komen met de onderdelen van het apparaat.
•
Maak het apparaat en de interne accessoires schoon met een doek en lauwwarm water. Neem het apparaat na
het schoonmaken af met schoon water en wrijf het droog.
•
Stofophoping op de condensator verhoogt het energieverbruik. Om deze reden moet de condensator aan de
achterkant van het apparaat eenmaal per jaar schoongemaakt worden met een zachte borstel of een stofzuiger.1
•
Als alles droog is, steekt u de stekker weer in het stopcontact.
Gebruik geen schuurmiddelen
Haal het voedsel uit de vriezer. Bewaar ze goed afgedekt op een koele plaats.
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact, of schakel de stroomonderbreker of de zekering
uit.
Ontdooien van de vriezer
In het vriesvak ontstaat na verloop van tijd een rijplaag. Deze moet verwijderd worden. Gebruik nooit scherp metalen
gereedscahp om rijp van de verdamper af te schrapen, omdat deze hierdoor beschadigd kan worden.
Als het ijs aan de binnenkant erg dik wordt, moet het apparaat volledig worden ontdooid, als volgt:
•
•
•
•
•
trek de stekker uit het stopcontact;
verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in kranten en leg het op een koele plaats;
houd de deur open en zet een bak onder het apparaat om het dooiwater op te vangen;
als het ontdooien voltooid is, dient u de binnenkant grondig droog te maken
plaats de stekker weer in het stopcontact om het apparaat weer te gebruiken.
1 Als de condensator aan de achterkant van het apparaat zit.
144
Dagelijks gebruik
Problemen oplossen
Let op Trek de stekker uit het stopcontact voordat u problemen probeert op te lossen. Het oplossen
van problemen die niet in deze handleiding beschreven staan, mag alleen worden uitgevoerd door
een erkende elektricien of deskundig persoon.
Belangrijk Tijdens normaal gebruik kunt u geluiden horen (compressor, circulatie van koelmiddel).
Probleem
Het apparaat werkt niet
Het apparaat vriest te hard
Het voedsel is niet genoeg
bevroren.
Dikke ijslaag op de
deurafdichting.
Ongewone geluiden
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De stekker zit niet in het stopcontact of
zit los
Steek de stekker in het stopcontact.
De zekering is gesprongen of is defect
Controleer de zekering en vervang hem
indien nodig
Het stopcontact is defect
Storingen in de netvoeding moeten
worden opgelost door een elektricien.
De temperatuur is te koud ingesteld of
het apparaat werkt op stand MAX.
Draai de temperatuurregeling tijdelijk
naar een warmere stand.
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Lees de paragraaf Instellen van de
temperatuur.
De deur is gedurende langere tijd open
geweest.
Open de deur alleen zo lang als nodig
is.
Er is een grote hoeveelheid voedsel in
de vriezer gelegd in de afgelopen 24
uur.
Draai de temperatuurregeling tijdelijk
naar een koudere stand.
Het apparaat staat in de buurt van een
warmtebron.
Lees de paragraaf Installatie - Locatie.
De deurafdichting sluit niet hermetisch.
Verwarm de lekkende gedeelten van de
deurafdichting voorzichtig met een
haardroger (op een koude stand). Vorm
de verwarmde deurafdichting tegelijk
met de hand zodat deze correct
aansluit.
Het apparaat staat niet waterpas.
Stel de voetjes af.
Het apparaat raakt de muur of andere
voorwerpen.
Verplaats het apparaat iets.
Een onderdeel, bijvoorbeeld een leiding
aan de achterkant van het apparaat,
raakt een ander onderdeel van het
apparaat of de muur.
Buig het onderdeel indien mogelijk
voorzichtig weg.
Als de storing opnieuw optreedt, neem dan contact op met de Klantenservice.
Deze gegevens zijn nodig om u snel en goed te kunnen helpen. Noteer de benodigde gegevens hier, zie het
typeplaatje.
145
Instrukcja obsugi
Zamraarka
Spis treci
1. Informacje dotyczce bezpieczestwa
Strona 1-3
2. Widok
Strona 4
3. Odwracanie drzwiczek
Strona 5-6
4. Instalacja
Strona 7-8
5. Codzienne uytkowanie
Strona 9-11
146
POLSKI
Dzikujemy za zakup tego produktu.
Przed uyciem swojej lodówki zapoznaj si uwanie z niniejsz instrukcj obsugi, aby zapewni jej jak najlepsze
dziaanie. Zachowaj ca dokumentacj w razie potrzeby uycia jej w przyszoci lub dla kolejnych wacicieli.
Produkt ten przeznaczony jest wycznie do uytku domowego lub podobnych zastosowa, na przykad:
w strefie kuchennej dla personelu w sklepach, biurach oraz innych rodowiskach roboczych;
w gospodarstwach rolnych, hotelach, motelach oraz innych rodowiskach typu mieszkalnego;
w pensjonatach typu B&B;
w ramach usug kateringowych i podobnych zastosowa niezwizanych ze sprzeda detaliczn.
Urzdzenia tego naley uywa wycznie do przechowywania ywnoci. Wszelkie inne zastosowania uwaane s
za niebezpieczne i producent nie bdzie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek zaniedbania. Naley równie
mie na uwadze warunki gwarancji.
-
INFORMACJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWA
Lodówka zawiera czynnik chodniczy (R600a: izobutylen) i gaz izolacyjny
(cyklopentan) o wysokiej kompatybilnoci ze rodowiskiem, które jednak s
atwopalne.
Zalecamy przestrzeganie poniszych zalece, aby unikn
sytuacji
niebezpiecznych:
Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynnoci odcz kabel zasilajcy od
gniazdka zasilajcego.
• Ukad chodniczy, znajdujcy si za i wewntrz urzdzenia, zawiera
czynnik chodniczy. Naley wi c uwaa , aby nie uszkodzi przewodów.
• W razie zauwaenia wycieku z ukadu chodniczego nie naley dotyka
gniazdka ciennego ani uywa otwartych pomieni. Otwórz okno i
poczekaj a powietrze wydostanie si z pomieszczenia. Nast pnie wezwij
serwisanta w celu naprawienia urzdzenia.
• Nie próbuj usuwa noem ani adnym ostrym przedmiotem powstaego
w urzdzeniu szronu lub lodu. W taki sposób mona uszkodzi obwód
czynnika chodniczego, a wyciek moe doprowadzi do poaru lub
uszkodzenia oczu.
• Nie instaluj urzdzenia w wilgotnych, oleistych lub zakurzonych
pomieszczeniach ani nie naraaj go na bezporednie promienie
soneczne lub wod .
• Nie instaluj urzdzenia w pobliu grzejników lub materiaów atwopalnych.
• Nie uywaj przeduaczy lub adapterów.
• Nie dociskaj nadmiernie ani nie zginaj przewodu zasilajcego i nie
dotykaj wtyczki mokrymi domi.
• Nie dopu do uszkodzenia wtyczki i/lub przewodu zasilajcego; moe to
doprowadzi do poraenia prdem lub poaru.
• Zaleca si utrzymywa wtyczk w czystoci. Wszelkie nadmierne
pozostaoci kurzu na wtyczce mog spowodowa poar.
147
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie uywaj urzdze mechanicznych ani innego sprz tu do
przyspieszania procesu rozmraania.
Absolutnie unikaj stosowania otwartego ognia lub sprz tu
elektrycznego, na przykad grzejników, czyszczarek parowych, wiec,
lamp olejowych i tym podobnych w celu przyspieszenia etapu
rozmraania.
Nie uywaj ani nie przechowuj atwopalnych sprejów, jak farba w
aerozolu, w pobliu urzdzenia. Moe to doprowadzi do eksplozji lub
poaru.
Nie uywaj urzdze elektrycznych wewntrz komór do przechowywania
ywnoci, o ile nie s to urzdzenia zalecane przez producenta.
Nie umieszczaj w urzdzeniu ani nie przechowuj w nim atwopalnych i
wysoce lotnych materiaów, jak eter, benzyna, LPG, gaz propanowy,
puszki aerozolowe, kleje, czysty alkohol itp. Materiay takie mog
doprowadzi do eksplozji.
Nie przechowuj w urzdzeniu materiaów medycznych lub badawczych.
Gdy wymagane jest przechowanie materiau wymagajcego cisej
kontroli temperatur przechowywania, moliwe jest pogorszenie si jego
stanu lub moe mie miejsce niekontrolowana reakcja, która powoduje
zagroenia.
Nie zasaniaj otworów wentylacyjnych w obudowie urzdzenia lub w
szafce, w której je zabudowano.
Nie umieszczaj na górnej cz ci urzdzenia przedmiotów i/lub
pojemników wypenionych wod.
Nie wykonuj napraw w tym urzdzeniu. Wszelkie czynnoci powinny by
wykonywane wycznie przez wykwalifikowany personel.
Urzdzenie to moe by obsugiwane przez dzieci powyej 8 roku ycia
oraz osoby o ograniczonej zdolnoci fizycznej, czuciowej lub
psychicznej bd nieposiadajce dowiadczenia i wiedzy, jeli s one
pod odpowiednim nadzorem lub poinstruowano je w zakresie
bezpiecznej obsugi urzdzenia i zrozumiay one ewentualne zagroenia.
Nie naley zezwala dzieciom na zabaw z urzdzeniem. Czyszczenie i
konserwacja urzdzenia nie powinny by przeprowadzane przez dzieci
bez nadzoru.
148
USUWANIE STAREGO URZDZENIA
Urzdzenie to posiada oznaczenie zgodne z dyrektyw europejsk 2012/19/UE w sprawie zuytego
sprztu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
WEEE zawiera zarówno substancje zanieczyszczajce (które mog powodowa negatywne skutki dla
rodowiska), jak i podstawowe komponenty (które mog zosta ponownie uyte). Wane jest
poddawanie WEEE specyficznej obróbce, aby usuwa i prawidowo utylizowa wszelkie elementy
zanieczyszczajce, a take odzyskiwa i poddawa recyklingowi wszelkie moliwe materiay. Ludzie
mog odgrywa wan rol w zapewnianiu, e WEEE nie stanie si problemem rodowiskowym; wane
jest przestrzeganie pewnych podstawowych zasad:
-
WEEE nie powinien by traktowany tak samo jak inne odpady domowe;
WEEE powinien by przekazywany do waciwych punktów zbiórki odpadów obsugiwanych przez gmin lub
zarejestrowane przedsibiorstwa. W wielu krajach w przypadku duych WEEE moe by przewidziany odbiór
bezporednio z posesji.
-
W wielu krajach podczas zakupu nowego urzdzenia stare mona zwróci sprzedawcy, który musi je nieodpatnie
odebra, w formie „urzdzenie za urzdzenie”, o ile jest to urzdzenie tego samego typu i posiada jednakowe funkcje
jak nowy dostarczony sprzt.
Zgodno CE
Poprzez umieszczenie oznaczenia
na tym produkcie potwierdzamy, e urzdzenie to jest zgodne ze
wszelkimi dotyczcymi tego produktu obowizujcymi prawnie wymogami europejskimi w zakresie bezpieczestwa,
zdrowia i rodowiska.
OSZCZ DNO ENERGII
Aby zapewni wysz oszcz dno energii, sugerujemy:
• zainstalowa urzdzenie z dala od róde ciepa i nie wystawia go na bezporednie dziaanie promieni
sonecznych, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu;
• unika umieszczania w chodziarce gorcej ywnoci, aby zapobiec wzrostowi temperatury zewn trznej, a
tym samym powodowaniu cigego dziaania spr arki;
• nie wkada nadmiernej iloci ywnoci, aby zapewni prawidow cyrkulacj ;
• rozmrozi urzdzenie w razie pojawienia si w nim lodu (patrz ROZMRAANIE) w celu uatwienia
przenikania zimna;
• w razie braku energii elektrycznej zaleca si pozostawi drzwiczki chodziarki zamkni te;
• jak najrzadziej otwiera drzwiczki urzdzenia i jak najkrócej pozostawia je otwarte;
• unika ustawiania termostatu na zbyt niskie temperatury;
• usuwa kurz z tylnej cz ci urzdzenia (patrz CZYSZCZENIE).
• urzdzenie typu Total no frost Audy (z wywietlaczem na drzwiczkach): wyj wszystkie kosze znajdujce
si w komorze zamraarki;
• urzdzenie typu Total no frost (z wewn trznym interfejsem uytkownika dla chodziarki i pokr tem dla
zamraarki): wyj pozostae kosze znajdujce si w komorze zamraarki, ale doln szuflad pozostawi
na miejscu;
• model w wersji Frost free: wyj pozostae kosze znajdujce si w komorze zamraarki, ale doln szuflad
pozostawi na miejscu;
• wszystkie modele standardowe: wyj wszystkie szuflady znajdujce si w komorze zamraarki.
149
Widok
Termostat
Szuflady
zamraarki
Nóka regulacyjna
Uwaga: powyszy rysunek suy wycznie do celów orientacyjnych.
150
Odwracanie drzwiczek
Wymagane narz dzia: rubokrt typu krzyak, rubokrt z pask kocówk, klucz szecioktny.
• Upewnij si, e urzdzenie jest odczone od zasilania i puste.
• Aby zdj drzwiczki, naley pochyli urzdzenie do tyu. Powiniene oprze urzdzenie o co stabilnego, aby nie
wylizgno si ono podczas procesu odwracania drzwiczek.
• Wszystkie wymontowane elementy musz zosta zachowane, aby wykorzysta je podczas instalacji drzwiczek.
• Nie kad urzdzenia na pasko, poniewa moe to doprowadzi do uszkodzenia ukadu chodniczego.
• Lepiej, gdyby 2 osoby trzymay urzdzenie podczas montau.
1.
Odkr dwie ruby na tylnej stronie górnej pokrywy.
2.
Zdejmij górn pokryw i odó na bok.
3.
Odkr zawias góry, a nastpnie wyjmij drzwiczki i umie ja na mikkiej
powierzchni, aby unikn porysowania ich.
4.
Odkr zawias dolny. Nastpnie wyjmij z obu stron regulowane nóki.
151
Odwracanie drzwiczek
5.
Odkr i wyjmij sworze dolnego zawiasu, odwró wspornik i przeó go.
Przykrcanie
Odkrcanie
6.
Zamontuj wspornik, mocujc dolny sworze zawiasu. Przeó obie
regulowane nóki.
7.
Umie drzwiczki na miejscu. Upewnij si, e drzwiczki s wyrównane w
poziomie i w pionie tak, aby uszczelki byy zamknite ze wszystkich stron
przed ostatecznym dokrceniem górnego zawiasu.
8.
Zaó pokryw górn i przykr z tyu 2 ruby mocujce j.
152
Instalacja
Instalacja uchwytu drzwiczek
Tylny element dystansowy (o ile wyst puje)
Przykr tylne elementy dystansowe na tylnej ciance
urzdzenia.
Przykrcanie
Wymogi dotyczce przestrzeni
• Naley zachowa dostateczn przestrze na otwarcie
drzwiczek.
• Naley zachowa co najmniej 50 mm przestrzeni z obu
stron.
Poziomowanie urzdzenia
Mona to wykona, regulujc dwie nóki regulacyjne
w przedniej czci urzdzenia.
Jeli urzdzenie nie jest wypoziomowane, drzwiczki i
uszczelki magnetyczne nie bd wyrównane i prawidowo
zakryte.
153
Instalacja
Ustawianie
Zainstaluj niniejsze urzdzenie w miejscu, w którym temperatura otoczenia bdzie zgodna z klas klimatyczn
wskazan na jego tabliczce znamionowej:
Klasa klimatyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10 °C do +32 °C
N
od 16 °C do +32 °C
ST
od 16 °C do +38 °C
T
od 16 °C do +43 °C
Umiejscowienie
Urzdzenie to powinno by zainstalowane z dala od takich róde ciepa jak kaloryfery, bojlery, bezporednie
promienie soneczne itd. Upewnij si, e wokó tylnej czci obudowy moe swobodnie przepywa powietrze. Aby
zapewni najlepsze dziaanie urzdzenia, gdy jest ono instalowane pod wiszc szafk, minimalna odlego
pomidzy górn czci obudowy a szafk powinna wynosi przynajmniej 100 mm. Najlepiej jednak gdyby
urzdzenie nie byo umieszczane pod wiszcymi szafkami. Dokadne wypoziomowanie mona zapewni, posugujc
si jedn lub obiema nókami regulacyjnymi w dolnej czci obudowy.
Ostrzeenie! Musi by zapewniona moliwo odczenia urzdzenia od sieci zasilajcej; po
zainstalowaniu urzdzenia wtyczka musi by atwo dostpna.
Przycze elektryczne
Przed podczeniem wtyczki upewnij si, e wartoci napicia i czstotliwoci podane na tabliczce znamionowej
odpowiadaj posiadanej domowej instalacji elektrycznej. Urzdzenie musi by uziemione. Wtyczka przewodu
zasilajcego posiada w tym celu specjalny bolec. Jeli gniazdko domowej instalacji elektrycznej nie jest uziemione,
podcz urzdzenie do oddzielnego uziemienia zgodnego z obowizujcymi przepisami, konsultujc si z
wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent zrzeka si wszelkiej odpowiedzialnoci, jeli powysze rodki ostronoci nie bd przestrzegane.
Niniejsze urzdzenie jest zgodne z dyrektywami EWG.
154
Codzienne uytkowanie
Pierwsze uycie
Czyszczenie wn trza
Przed uyciem urzdzenia po raz pierwszy umyj wntrze i wszystkie akcesoria wewntrzne letni wod z odrobin
neutralnego myda, aby usun typowy zapach nowoci, a nastpnie dokadnie osusz.
Wane Nie stosuj detergentów ani proszków ciernych, poniewa mog one uszkodzi powok.
Ustawianie temperatury
• Podcz swoje urzdzenie do zasilania. Temperatura wewntrzna jest
kontrolowana przez termostat. Do wyboru s 3 ustawienia: MIN,
NORMAL i MAX. MIN to ustawienie najwyszej temperatury, a MAX to
ustawienie najniszej temperatury.
• Urzdzenie to moe nie dziaa, zapewniajc prawidow temperatur,
jeli znajduje si w szczególnie ciepym pomieszczeniu bd jeli jego
drzwiczki bd zbyt czsto otwierane.
Codzienne uytkowanie
Zamraanie wieej ywnoci
•
•
•
•
Komora zamraarki przeznaczona jest do zamraania wieej ywnoci i duszego przechowywania zamroonej
lub gboko mroonej ywnoci.
Umie wie ywno do zamroenia w komorze dolnej.
Maksymalna ilo ywnoci, jaka moe zosta zamroona w cigu 24 godzin, podana jest na tabliczce
znamionowej.
Proces zamraania trwa 24 godziny: w trakcie tego okresu nie dodawaj innej ywnoci do zamroenia.
Przechowywanie zamroonej ywnoci
Przy pierwszym uruchomieniu lub po pewnym okresie uytkowania. Przed umieszczeniem produktu w komorze
pozwól urzdzeniu dziaa na wyszych ustawieniach przez co najmniej 2 godziny.
Wane! W razie przypadkowego rozmroenia, na przykad z powodu braku zasilania przez czas duszy ni
wskazano w parametrach technicznych pod pozycj „czas narastania”, zamroon ywno naley szybko spoy
lub natychmiast ugotowa i ponownie zamrozi (po ugotowaniu).
Rozmraanie ywnoci
Gboko zamroon lub zamroon ywno przed uyciem mona rozmrozi w komorze chodziarki lub w
temperaturze pokojowej, w zalenoci od czasu, jaki ma si do dyspozycji na tego typu czynno.
Niewielkie porcje mona równie ugotowa bezporednio po wyjciu z zamraarki. W takiej sytuacji jednak
gotowanie potrwa duej.
Kostki lodu
Urzdzenie to moe by wyposaone w jedn lub wicej tacek do wytwarzania kostek lodu.
Pomocne porady i wskazówki
Porady dotyczce zamraania
Aby jak najlepiej wykorzysta proces zamraania, warto skorzysta z kilku poniszych wanych wskazówek:
• maksymalna ilo ywnoci, jaka moe zosta zamroona w cigu 24 godzin, podana jest na tabliczce
znamionowej;
• proces zamraania trwa 24 godziny. W trakcie tego okresu nie naley dodawa dodatkowej ywnoci:
• zamraaj wycznie wysokiej jakoci, wie i dobrze oczyszczon ywno;
155
Codzienne uytkowanie
•
przygotuj niewielkie porcje ywnoci, aby umoliwi szybkie i cakowite zamroenie jej, i aby pó niej moliwe byo
rozmroenie tylko wymaganej jej iloci;
•
•
zapakuj ywno w foli aluminiow lub polietylenow i upewnij si, e opakowania s hermetyczne;
•
chud ywno mona atwiej i duej przechowywa ni ywno tust; sól skraca czas przechowywania
ywnoci;
•
•
kostki lodu, jeli zostan uyte od razu po wyjciu ich z zamraarki, mog spowodowa odmroenia skóry;
•
dobrze jest opatrzy datami kade opakowanie z zamroon ywnoci, aby móc monitorowa czas
przechowywania jej.
nie pozwól, aby niezamroona, wiea ywno dotykaa ywnoci, która ju jest zamroona, aby unikn
zwikszenia temperatury tej ostatniej;
dobrze jest opatrzy datami kade opakowanie z zamroon ywnoci, aby wiedzie, kiedy najlepiej wyj je z
zamraarki; mie zawsze na uwadze, e zamroona ywno moe spowodowa odmroenia skóry;
Porady dotyczce przechowywania zamraanej ywnoci
Aby jak najlepiej wykorzysta funkcje tego urzdzenia, powiniene:
•
•
upewni si, e zamroona ywno kupowana w sklepie bya odpowiednio przechowywana przez sprzedawc;
•
•
•
nie otwiera czsto drzwiczek ani pozostawia ich niepotrzebnie otwartych przez czas duszy ni niezbdny.
upewni si, e zamroona ywno po zakupie w sklepie znajdzie si w moliwie jak najkrótszym czasie w
zamraarce;
Po rozmroeniu jako ywnoci szybko si pogorszy i nie naley jej zamraa ponownie.
Nie przekraczaj okresu przechowywania wskazanego przez producenta ywnoci.
Czyszczenie
Przestroga! Podczas czyszczenia urzdzenie nie powinno by podczone do sieci. Niebezpieczestwo
poraenia prdem! Przed czyszczeniem wycz urzdzenie i wyjmij wtyczk z gniazdka lub wycz wycznik
gówny albo wyjmij bezpiecznik. Nigdy nie czy urzdzenia myjk parow. Wilgo moe osi na
komponentach elektrycznych, niebezpieczestwo poraenia prdem! Gorca para moe doprowadzi do
uszkodzenia czci z tworzywa. Urzdzenie musi by suche, zanim zostanie ponownie uyte.
•
•
•
•
•
Nie dopu, aby tego typu substancje przedostay si na czci urzdzenia.
•
Kurz nagromadzony na skraplaczu zwiksza zuycie energii. Dlatego naley ostronie czyci skraplacz w tylnej
czci urzdzenia raz w roku, posugujc si mikk szczotk lub odkurzaczem.1
•
Gdy wszystko bdzie suche, mona ponownie korzysta z urzdzenia.
Nie uywaj adnych rodków ciernych.
Wyjmij ywno z zamraarki. Umie j w chodnym, dobrze zakrytym miejscu.
Wycz urzdzenie i wyjmij wtyczk z gniazdka lub wycz wycznik gówny albo wyjmij bezpiecznik.
Wyczy urzdzenie i akcesoria wewntrzne ciereczk zwilon w letniej wodzie. Po wyczyszczeniu przetrzyj
ciereczk zwilon czyst wod i wytrzyj do sucha.
Rozmraanie zamraarki
W komorze zamraarki moe mimo wszystko stopniowo wytwarza si szron. Naley go usuwa. Nigdy nie uywaj
ostrych narzdzi do zdrapywania szronu z parownika, bowiem mona go w ten sposób uszkodzi.
Gdyby jednak lód na powierzchni wewntrznej zaczyna by bardzo gruby, pene rozmroenie mona przeprowadzi
w nastpujcy sposób:
•
•
•
•
•
wyjmij wtyczk z gniazdka;
wyjmij ca przechowywan ywno, zawi j w kilka warstw gazety i umie w chodnym miejscu;
pozostaw drzwiczki otwarte i umie pod urzdzeniem pojemnik na wod;
po rozmroeniu komory wyczy dokadnie jej wntrze;
podcz wtyczk do gniazdka, aby ponownie uruchomi urzdzenie.
1 Jeli skraplacz znajduje si na tylnej cz ci urzdzenia.
156
Codzienne uytkowanie
Rozwizywanie problemów
Przestroga! Zanim podejmiesz si rozwizania problemu, odcz zasilanie od urzdzenia. Wycznie
wykwalifikowany technik lub osoba kompetentna moe rozwizywa problemy zgodnie ze
wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji.
Wane! Podczas normalnego dziaania mog by generowane pewne d wiki (sprarka, cyrkulacja czynnika
chodniczego).
Problem
Urzdzenie nie dziaa.
Urzdzenie zamraa zbyt
mocno
ywno nie jest dostatecznie
zamraana.
Dua warstwa szronu na
uszczelce drzwiczek.
Nietypowe haasy
Moliwa przyczyna
Rozwizanie
Wtyczka przewodu zasilajcego nie jest
podczona lub jest lu na
Woy wtyczk do gniazdka.
Bezpiecznik przepali si lub jest
wadliwy
Sprawdzi bezpiecznik, w razie
potrzeby wymieni.
Gniazdko jest wadliwe
Usterki instalacji elektrycznej powinien
naprawi elektryk.
Temperatura jest ustawiona na zbyt
nisk lub urzdzenie dziaa przy
ustawieniu MAX.
Ustaw regulator temperatury
tymczasowo na poziom wyszej
temperatury.
Temperatura nie jest odpowiednio
wyregulowana.
Zapoznaj si z punktem dotyczcym
pocztkowego ustawiania temperatury.
Drzwiczki byy otwarte przez zbyt dugi
czas.
Otwieraj drzwiczki tylko na tak dugo,
jak jest to niezbdne.
W cigu ostatnich 24 godzin
umieszczono w urzdzeniu du ilo
ciepej ywnoci.
Ustaw regulator temperatury
tymczasowo na poziom niszej
temperatury.
Urzdzenie znajduje si w pobliu
róda ciepa.
Zapoznaj si z punktem dotyczcym
miejsca instalacji.
Uszczelka drzwiczek nie jest
dostatecznie szczelna.
Ostronie rozgrza przy uyciu suszarki
te odcinki uszczelki, które s
nieszczelne (ustawiajc nisk
temperatur). Jednoczenie
wyprofilowa rozgrzan uszczelk
drzwiczek rcznie, aby uszczelka
osadzia si prawidowo na miejscu.
Urzdzenie jest niewypoziomowane.
Ponownie wyregulowa nók.
Urzdzenie dotyka ciany lub innych
przedmiotów.
Delikatnie przesun urzdzenie.
Jeden z komponentów, np. rurka na
tylnej czci urzdzenia, styka si z
inn czci urzdzenia lub ze cian.
W razie koniecznoci ostronie odgi
dany komponent.
Jeli usterka wystpi ponownie, skontaktowa si z Centrum serwisowym.
Dane te s niezbdne, aby móc szybko podj odpowiedni interwencj. Zapisa niezbdne dane w tym miejscu,
odnoszc si do tabliczki znamionowej.
157
Instruções do utilizador
Congelador
Conteúdo
1. Informação de Segurança
Página 1-3
2. Visão geral
Página 4
3. Inverter porta
Página 5-6
4. Instalação
Página 7-8
5. Uso diário
Página 9-11
158
PORTUGUÊS
Obrigado por comprar este produto.
Antes de usar o seu frigorífico, leia atentamente este manual de instruções para maximizar o seu desempenho.
Guarde todas as documentações para uso futuro ou outros proprietários. Este produto destina-se exclusivamente a
uso doméstico ou para aplicações similares, tais como:
- Área de cozinha para pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
- Em quintas, para clientes de hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
- como B&Bs (cama e pequeno-almoço)
- Para serviços de catering e aplicações similares, que não sejam de vendas por retalho.
Este eletrodoméstico deve ser usado apenas para fins de armazenamento de alimentos, sendo qualquer outro uso
considerado perigoso. O fabricante não será responsável por incumprimentos. Além disso, é recomendável que
consulte as condições de garantia.
INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
O frigorífico contém um gás refrigerante (R600a: isobutano) e gás isolante
(ciclopentano), com elevada compatibilidade com o meio ambiente, sendo,
no entanto, inflamáveis.
Recomendamos o cumprimento dos seguintes regulamentos para evitar
situações de perigo:
Antes de realizar qualquer operação, desligue o cabo de alimentação da
tomada elétrica.
• O sistema de refrigeração posicionado na parte de trás e no interior do
eletrodoméstico contém refrigerante. Portanto, evite danificar os tubos.
• Se no sistema de refrigeração for observada uma fuga, não toque na
tomada da parede e não use chamas abertas. Abra a janela e deixe entrar
ar na sala. De seguida, ligue para um centro de serviço para solicitar a
reparação.
• Não raspe com uma faca ou com um objeto afiado para remover gelo
acumulado. Com isto, o circuito de refrigerante pode ser danificado, e o
seu derramamento pode causar um incêndio ou ferir os seus olhos.
• Não instale o eletrodoméstico em locais húmidos, oleosos ou
empoeirados, nem o exponha à luz solar direta e à água.
• Não instale o eletrodoméstico próximo de aquecedores ou de materiais
inflamáveis.
• Não use cabos de extensão ou adaptadores.
• Não puxe ou dobre excessivamente o cabo de alimentação ou toque a
ficha com as mãos molhadas.
• Não danifique a ficha e/ou o cabo de alimentação; Isto pode causar
choques elétricos ou incêndios.
• Recomenda-se manter a ficha limpa, pois quaisquer resíduos de poeira
excessivos na tomada pode provocar fogo.
159
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Não use dispositivos mecânicos ou outros equipamentos para acelerar o
processo de descongelação.
Evite absolutamente o uso de chamas abertas ou de equipamentos
elétricos, como aquecedores, eletrodomésticos de limpeza a vapor,
velas, lâmpadas de óleo e outros para acelerar a fase de descongelação.
Não use ou guarde sprays inflamáveis, tais como spray de tinta, próximo
do eletrodoméstico, pois pode provocar uma explosão ou um incêndio.
Não use eletrodomésticos elétricos dentro dos compartimentos de
armazenamento de alimentos, exceto se forem do tipo recomendado
pelo fabricante.
Não coloque nem armazene materiais inflamáveis e altamente voláteis,
tais como éter, gasolina, GPL, gás propano, aerossóis, adesivos ou
álcool puro, etc. Estes materiais podem provocar uma explosão.
Não armazene medicamentes ou materiais de pesquisa no
eletrodoméstico. Não armazene material que requer um controlo
rigoroso das temperaturas de armazenamento, pois pode ocorrer
deterioração ou uma reação descontrolada que pode causar riscos.
Mantenha as aberturas de ventilação na caixa do eletrodoméstico ou na
estrutura embutida, livre de obstruções.
Não coloque objetos e/ou recipientes cheios com água na parte superior
do eletrodoméstico.
Não repare este eletrodoméstico. Todas as intervenções devem ser
realizadas exclusivamente por pessoal qualificado.
Este eletrodoméstico pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de
idade e por pessoas com incapacidade física, sensorial ou mental, ou
sem experiência e conhecimentos para o fazer, desde que
supervisionadas ou devidamente orientadas relativamente ao uso
seguro do equipamento e sobre os perigos envolvidos.
As crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a
manutenção não devem ser realizadas por crianças sem a supervisão de
um adulto
160
DESMANTELAMENTO DE UM eletrodoméstico ANTIGO
Este equipamento está marcado em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre Resíduos
Elétricos e Equipamento Eletrónico (REEE).
O REEE contém substâncias poluentes (que podem ser perigosas para o meio ambiente) e
componentes básicos (que podem ser reutilizados). É importante que os REEE sejam submetidos a
tratamentos específicos, para remover e eliminar adequadamente todos os poluentes e recuperar e
reciclar todos os materiais. As pessoas desempenham um papel importante para garantir que os REEE
não representam um problema ambiental; para isso, é essencial que sejam cumpridas algumas regras
básicas:
-
Os REEE não devem ser tratados como lixo doméstico;
Os REEE devem ser entregues nos pontos de recolha adequados administrados pelo município ou por empresas
registadas. Em muitos países, para grandes REEE, pode estar disponível recolha doméstica.
-
Em muitos países, quando é comprado um novo eletrodoméstico o antigo pode ser devolvido ao retalhista que é
obrigado a recolher o mesmo gratuitamente numa base de um-para-um, desde que o equipamento seja de tipo
equivalente e tenha as mesmas funções do equipamento fornecido.
Conformidade CE
Ao colocar a marca
neste produto, declaramos, sob nossa responsabilidade, a conformidade do mesmo com
todos os requisitos Europeus de segurança, de saúde e ambientais mencionados na legislação para este produto.
POUPANÇAS ENERGÉTICAS
Para maiores poupanças energéticas, sugerimos:
• Instalar o eletrodoméstico afastado de fontes de calor e não exposto à luz solar direta e numa sala bem
ventilada.
• Evitar colocar alimentos quentes no frigorífico para evitar o aumento da temperatura interna e, assim,
causar o funcionamento contínuo do compressor.
• Não envolver excessivamente os alimentos de modo a garantir uma circulação adequada do ar.
• Descongelar o eletrodoméstico em caso de haver gelo (ver DESCONGELAÇÃO) para facilitar a
transferência de frio.
• No caso de falha de energia elétrica, é aconselhável manter a porta do frigorífico fechada.
• Abrir ou manter as portas do eletrodoméstico abertas o mínimo possível
• Evitar ajustar o termóstato para temperaturas muito frias.
• Limpar o pó presente na parte traseira do eletrodoméstico (consultar LIMPEZA).
• Audy no-frost total (com visor na porta): remover todos os cestos no compartimento do congelador
• Total no-frost (com interface de utilizador interno para frigorífico e botão para congelador): remover
outros cestos no compartimento do congelador mas manter a gaveta inferior na sua posição.
• Modelo sem gelo: remover os outros cestos no compartimento do congelador mas manter a gaveta
inferior na sua posição.
• Todos os modelos estáticos normais: retirar todas as gavetas do compartimento do congelador.
161
Visão geral
Termóstato
Gavetas
congelador
Pés de nivelamento
Nota: A imagem acima serve apenas como referência.
162
Inverter porta
Ferramenta requerida: Chave de parafusos Philips, chave de parafusos plana, chave hexagonal.
• Certifique-se de que a unidade está desligada e vazia.
• Para tirar a porta, é necessário inclinar a unidade para trás. Deve colocar a unidade sobre algo sólido para que
não escorregue durante o processo de inversão da porta.
• Todas as peças removidas devem ser guardadas para reinstalar a porta.
• Não coloque a unidade sobre uma superfície plana, pois isso pode danificar o sistema de refrigeração.
• É recomendado que, durante a montagem, a unidade seja manuseada por 2 pessoas.
1.
Remova os dois parafusos na parte de trás da tampa superior.
2.
Remova a tampa superior e coloque-a em segurança.
3.
Desaperte a dobradiça superior e remova a porta, colocando-a sobre uma
superfície acolchoada para evitar riscos.
4.
Desaperte a dobradiça inferior. De seguida remova os pés ajustáveis em
ambos os lados.
163
Inverter porta
5.
Desaperte e retire o pino da dobradiça inferior, rode a braçadeira ao contrário e substitua a mesma.
Aparafusar
Desaparafusar
6.
Volte a colocar a braçadeira ajustando o pino da dobradiça inferior.
Substitua ambos os pés ajustáveis.
7.
Volte a colocar a porta. Antes de aparafusar a dobradiça superior,
certifique-se que a porta está alinhada horizontal e verticalmente, para que
os vedantes fiquem fechadas em todos os lados.
8.
Coloque a tampa superior e fixe-a com os 2 parafusos na parte de trás.
164
Instalação
Instalar a pega da porta
Espaçador traseiro (se presente)
Aparafuse os espaçadores traseiros na parte de trás da
unidade.
Aparafusar
Requisitos de espaço
• Deixe espaço suficiente para a porta abrir.
• Mantenha, no mínimo, um espaço de 50 mm em ambos
os lados.
Nivelamento da unidade
Ajuste os dois pés de nivelamento na parte da frente da
unidade.
Se a unidade não estiver nivelada, o alinhamento das
portas e dos vedantes magnéticos não será o correto.
165
Instalação
Posicionamento
Instale este eletrodoméstico no local onde a temperatura ambiente corresponda à classe de temperatura indicada na
chapa de características do eletrodoméstico:
Classe climática
Temperatura ambiente
SN
+ 10 °C a +32 °C
N
+ 16 °C a +32 °C
ST
+ 16 °C a +38 °C
T
+ 16 °C a +43 °C
Localização
O eletrodoméstico deve ser instalado afastado de fontes de calor como radiadores, caldeiras, luz solar direta, etc.
Confirme se o ar pode circular livremente em torno de toda a estrutura do eletrodoméstico. Para garantir o melhor
desempenho, se o eletrodoméstico for colocado por baixo de uma estrutura saliente, a distância mínima entre o topo
da estrutura e a parede deve ser, pelo menos, 100 mm. Idealmente, no entanto, o eletrodoméstico não deve ser
colocado por baixo de estruturas suspensas. O nivelamento preciso é assegurado por um ou dois pés ajustáveis na
base do eletrodoméstico.
Aviso: Deve ser possível desligar o eletrodoméstico da rede de alimentação; a tomada elétrica deve ser
ficar acessível após a instalação.
Ligação elétrica
Antes de ligar o eletrodoméstico, confirme se a tensão e a frequência correspondem às indicadas na chapa de
características. O eletrodoméstico deve ser ligado à terra. A ficha do cabo de alimentação elétrica é fornecida com
um contacto para este propósito. Se a tomada de alimentação na parede não tiver terra, ligue o eletrodoméstico a
uma ligação à terra independente, em conformidade com as regulamentações em vigor, consultando para isso um
eletricista qualificado.
O fabricante declina qualquer responsabilidade se as precauções de segurança acima não forem cumpridas.
Este eletrodomésticos cumpre com as normal CEE. Diretivas.
166
Uso diário
Primeira utilização
Limpeza do interior
Antes de usar o eletrodoméstico pela primeira vez, lave o seu interior e todos os acessórios internos com água
morna e um detergente neutro para remover o odor típico de um produto novo e seque cuidadosamente.
Importante Não use detergentes ou produtos abrasivos, porque pode danificar o acabamento.
Configuração da temperatura
• Ligue o seu eletrodoméstico. A temperatura interna é controlada por um
termóstato. Existem 3 definições MIN, NORMAL e MAX. MIN é a
definição mais quente e MAX o mais frio.
• O eletrodoméstico pode não funcionar à temperatura correta se estiver
numa sala particularmente quente ou se a porta for aberta demasiadas
vezes
Uso diário
Congelar alimentos frescos
•
•
•
•
O compartimento congelador é adequado para congelar alimentos frescos e para guardar alimentos congelados e
ultracongelados durante muito tempo.
Coloque os alimentos frescos no compartimento inferior.
A quantidade máxima de alimentos que pode ser congelada em 24 horas está indicada na chapa de
características.
O processo de congelação demora 24 horas: durante este período não coloque outros alimentos no congelador.
Guardar alimentos congelados
Numa primeira utilização ou após um período em que esteve fora de serviço. Antes de colocar o produto no
compartimento, deixe o eletrodoméstico funcionar durante, pelo menos, 2 horas na definição mais elevada.
Importante! No caso de descongelação acidental devida a, por exemplo, falha de corrente elétrica durante um
período de tempo superior ao indicado na tabela de características técnicas os alimentos descongelados devem ser
consumidos rapidamente ou cozinhados imediatamente (depois de cozinhados).
Descongelação
Dependendo do tempo disponível para esta operação, antes de usados, os alimentos ultracongelados ou
congelados, podem ser descongelados no compartimento do frigorífico ou à temperatura ambiente.
Pequenas porções podem ser cozinhadas ainda congeladas, quando retiradas diretamente do congelador. Neste
caso, a cozedura demora mais tempo.
Cubos de gelo
Este eletrodoméstico pode ser equipado com um ou mais tabuleiros para a produção de cubos de gelo.
Indicações úteis e dicas
Indicações para congelar
Para ajudar a aproveitar ao máximo o processo de congelação, encontra abaixo algumas informações importantes:
• A quantidade máxima de alimentos que pode ser congelada em 24 horas está indicada na chapa de
características.
• O processo de congelação demora 24 horas. Não devem ser colocados outros alimentos no congelador durante
este período:
• Congelar apenas alimentos de boa qualidade, frescos e bem limpos;
167
Uso diário
•
•
•
•
•
•
•
Prepare alimentos em pequenas porções para que sejam congelados rápida e completamente e para ser possível
descongelar posteriormente apenas a quantidade de que necessita;
Embrulhe os alimentos em papel de alumínio e assegure-se de que as embalagens são herméticas;
Não deixe que alimentos frescos e descongelados toquem em alimentos que já se encontrem congelados, para
evitar o aumento da temperatura nestes últimos;
Os alimentos magros congelam melhor do que os alimentos com gordura e o sal reduz o tempo de conservação
dos alimentos;
Os cubos de gelo, se consumidos imediatamente após a remoção do compartimento congelador, poderão causar
queimaduras.
É recomendada a colocação da data de congelação em cada embalagem individual para que os alimentos
possam ser consumidos de acordo com essa informação;
É recomendada a colocação da data de congelação em cada embalagem individual para que os alimentos
possam ser consumidos de acordo com essa informação.
Informações para conservação de alimentos congelados
Para obter o melhor desempenho deste equipamento, deve:
• Assegure-se de que os alimentos comprados já congelados foram guardados corretamente pelo comerciante;
• Assegure-se de que os alimentos comprados já congelados são colocados novamente no congelador o mais
rapidamente possível;
• Não abra a porta frequentemente nem a deixe aberta exceto quando for absolutamente necessário.
• Depois de descongelado, o alimento deteriora-se rapidamente e não pode ser congelado novamente.
• Não exceda o período de armazenamento indicado pelo fabricante do alimento.
Limpeza
Cuidado! O eletrodoméstico não pode estar ligado à corrente elétrica durante a limpeza. Perigo de choque
elétrico! Antes de limpar, desligue o eletrodoméstico da corrente elétrica retirando a ficha da tomada, ou
desligue o disjuntor ou fusível dedicado. Nunca limpe o eletrodoméstico com um equipamento de limpeza a
vapor. A humidade pode acumular-se nos componentes elétricos e provocar um curto-circuito ou um
choque elétrico! Os vapores quentes podem danificar as partes em plástico. O eletrodoméstico deve estar
seco quando for ligado novamente à corrente elétrica.
•
•
•
•
•
•
•
Não deixe que estas substâncias entrem em contacto com as partes do eletrodoméstico.
Não use produtos de limpeza abrasivos.
Retires todos os alimentos do congelador. Guarde-os num local fresco e bem coberto.
Desligue o eletrodoméstico da corrente elétrica retirando a ficha da tomada, ou desligue o disjuntor ou fusível
dedicado.
Limpe o eletrodoméstico e os acessórios interiores com um pano e água morna. De seguida enxague com água
limpa e seque.
A acumulação de poeira no condensador aumenta o consumo de energia. Por este motivo, limpe cuidadosamente
o condensador na parte de trás do eletrodoméstico uma vez por ano com uma escova suave ou aspire com um
aspirador de mão.’1
Depois de seco, volte a ligar o eletrodoméstico à corrente elétrica.
Descongelar o congelador
O compartimento do congelador, ganha gelo. O gelo deve ser removido. Nunca use utensílios metálicos para
remover o gelo do evaporador pois pode danificá-lo.
Quando o gelo está muito espesso numa camada fina, deve ser realizada uma descongelação completa, como se
segue:
• Desligue a ficha de alimentação da tomada elétrica.
• Retire todos os alimentos do congelador, embrulhe-os em diversas camadas de papel de jornal e coloque-os num
local fresco;
• Mantenha a porta aberta e coloque uma bandeja por baixo do eletrodoméstico para recolher a água da
descongelação;
• Quando estiver descongelado, seque o interior cuidadosamente;
• Volte a ligar o eletrodoméstico novamente à corrente elétrica.
1 Se o condensador estiver na parte de trás do eletrodoméstico.
168
Uso diário
Resolução de problemas
Atenção! Antes de tentar solucionar um problema, desligue da corrente elétrica. Apenas um
eletricista qualificado ou um profissional qualificado pode tentar reparar o eletrodoméstico ou
resolver problemas que não se encontrem listados neste manual.
Importante! Podem ouvir-se alguns sons durante a utilização diária (compressor, circulação de refrigerante).
Problema
O aparelho não funciona
O eletrodoméstico congela
demasiado
Os alimentos não ficam
suficientemente congelados.
Acumulação de gelo no
vedante da porta.
Ruídos estranhos
Possíveis causas
Solução
A ficha de alimentação não está ligada
ou está solta
Insira a ficha na tomada corretamente.
Fusível queimado ou defeituoso
Verifique o fusível, substituindo se
necessário.
A tomada está avariada
As avarias principais devem ser
reparadas por um eletricista.
A temperatura está muito baixa ou o
eletrodoméstico funciona na
configuração MAX.
Rode o botão da temperatura para uma
configuração mais quente.
A temperatura não está corretamente
ajustada.
Consulte a secção inicial de Ajuste de
Temperatura.
A porta esteve aberta durante um
período longo de tempo.
Abra a porta apenas o tempo e as
vezes estritamente necessárias.
Foi colocada uma grande quantidade
de alimentos quentes no
eletrodoméstico nas últimas 24 horas.
Rode o botão da temperatura para uma
configuração mais fria.
O aparelho está próximo de uma fonte
de calor.
Consulte a secção inicial sobre o Local
de Instalação.
O vedante da porta não é hermético.
Aqueça cuidadosamente as secções
congeladas do vedante da porta com
um secador de cabelo (com uma
configuração quente). Ao mesmo
tempo, modele o vedante da porta
aquecido com a mão para que fique
corretamente assente.
O eletrodoméstico não está nivelado.
Reajuste os pés.
O eletrodoméstico toca na parede ou
em outros objetos.
Afaste ligeiramente o eletrodoméstico
da parede ou de outros objetos.
Um componente, e. um tubo, na parte
traseira do eletrodoméstico, toca em
outra parte do eletrodoméstico ou na
parede.
Se necessário, afaste cuidadosamente
o componente.
Se ocorrer novamente, entre em contacto com o Centro de Serviço.
Estes dados são necessários para o ajudar rápida e corretamente. Anote os dados necessários aqui, consulte a
chapa de características.
169
1. 2. 3. 4. 5. 170
1-3
4
5-6
7-8
9-11
!" , # .
$ % & ! ' # ( ! ( ! ), &
# !&. & !( ! ( &* #!%
. +# '# * *& ' ! ,
:
!% # ! %,
% *% '% %
%, " , *% ! !
% ! " "
& % '! '% ! , ' ) .
+# ! * ! % '! , !&- * ! "& ' & !&-! &. 0 !"
! # ! .
-
!"# $!%! &'()'*
+, . , /0 1,. (R600a: /) 00 . ( ), 7 8 ,9. 99 98; ,9< , ; . 0.
,; 9 ,9 1 9, </ / >1 0:
) , 9 /,- 1 , 0 9 . 8 ?9 .
• +, , < 89 , 9 , ,,
1,. . @, /, / ?, </ 8,
/.
• #< 9 1, 0 9 9 9 , 0 990 9 , ' . B ,> 9 9 . ) . C0 9 9 0
,0
.
• 990 ? / . , , ., </ /
7 > ,. @ > ? 8, 1,. ,
9 . ? > ? ? / 8, > .
• 9970 , 9.1, ?1 / /, 1 1,
? ,,90 0. 99 1 >1 9 9,.
• 9970 , / / . 9> 9 / . 01
9.
• 990 ,9?9> > , .
• 90 , 9 .9 > , 8
?9 , ? 0 9 .
• 8, 9 // 8 ?9 , ?
9 , ? > / >
? ?.
171
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
,; 9 9 > , , 0 /,
0 ? > ? ?.
990 1 > > 8 /, , </
89,8 ?9 .
?, 990
9 ,. ’
/
/, , . / . 9> , 9 >, 9 >,
<, </ 89,8 ?9 .
990 / .0 . 0 , C/, / ,, ? >
9/1 > ? ?.
990
/,
9 , 9 , 9 ,
/ . ? , < 9 9 ,9 ,; , ,9
9/.
<0 / .0 . 0 , 9>0 >9, C , / , (E, , />,
, >0 <. " ? > 9/1.
• / .0 > , , ,? , . / .
,
0 9.; ?. 7
/ . , 9 ?
9 / 9 ,
9 , ? > 9 .
90 9 0 9 9 , / 9/,9 0 .
<0 , // 0 , 9 9,7,
9 1 ,.
.0 0 ., ,. , 9
99 8 9 C 9 .
%0 0 ? 999 , 9 9 , 8 9 /
/ ? C >, / 9
, / , ? / /
/1 ,. ,9 , ,
< 9 /97 , . , / <,
/ >. 9 7 7 ?9 / .
, 9 0 , .
,. % / ;
99 >< /.99 , /
. ,
,1.
172
@*G("# @*+ )*G%B
# " ! ; 2012/19/EU % ' (??).
?? & !((' ' ( !& *& ), ( !& ! ).
?? ! , !!! !! ' !
!((' ' , . A' !&
! & ! ' , ?? ( *& ; % ! % % :
-
?? ! % .
?? ! ! ! ! ! & ) #. C & % ) %, % ??, # .
-
"
%
C & % ) %, !!" # , # ! # ! '! ) ,
* # , ! '
, " ! ), # # .
H9 0 9 ,9 , (CE)
D !(' '!
& ! !, !" & ! " #& , %
' ' , ' & !!.
''E!(&''K'#
% C 9 8. . / ? ,;:
• B9 , , 9 , ,? , 9 ,/ 9 79 < , ,,; 99 1 >1 9.
• 9 . > ? 9 1,, ? 9 , ,9< 9 8
, ? , > / 9 C 9 .
• <0 , ? , </ / > ? 7 9 .
• ?0 , 9 , (,9. !(!!K'#), </ .8 8 1,.
• ( 9 , . ,; 9 ,> ,9 1,.
• B ,> 0 ,9 1, . ,8 80 1 9 ,> 9,9? 9.
>.
• ,90 , 1 .
• B , > , (,9. !L*$'#).
• Total no frost Audy ( , ; ,9 1): 9 . < .
• Total no frost ( 9 8 C 0 9> , 1, . ,
): 9 . 8 < , 8 ? 0 < 9; .
• , Frost free: 9 . 8 < , 8 ? 0 < 9;
.
• 9>0 > , : 9 . < .
173
!. ,
G 0
&
H ( $ : ' * .
174
( ? ,9 /1 ,0 : ! Philips, ! , *
# # # ('.
• $ #, !# ’" # .
• , % . ' , # & .
• C , .
• H !# & , & * ! % .
• I , ! ! " (#.
1.
& # ' %& ) *.
2.
& %( *! & )) .
3.
!& %( ! & !, !! .
4.
!& ( !. $
( !( .
& , * )% & ’!
% 175
( ? ,9 5.
!& & # *
# * , & *# & # .
6.
& *# # * # * . & ( !( .
7.
& . $ * ! %( !,
#, * &#, ! &# , !& % .
8.
& %( *! 2 .
!# )) ! 176
(
B9 B9 > ,9 (, , ( 9 )
$ !& # ' !.
/1 ,0 • ' # ' .
• ' #* 50 %
.
B 979 ,
& !( ((' ,
* ! !.
J , !& !!& ' .
177
B9 < & # ! , ' %' !:
>0
!
" ' ! !, !
@ ,9<
SN
+ 10 °C +32 °C
N
+ 16 °C +32 °C
ST
+ 16 °C +38 °C
T
+ 16 °C +43 °C
89
$ * ! ,
. ' ! ( ( (, ' # ) (100 ) ( %& ( ' ( !. $
(. G ' ( '!"& % & # ' !.
,
, # , % '%
! !. C
, * ! ' &! &
* ! (
( ") ' & % ( !( ,
9.! $ ' & ’" ! * ! ( .
' > ,7> ; ! $ (' #, ! ' , ' %'
, (& ! * ! . $ . ( . J '
, ('& ('% , & !&! *& .
" !&-! && ! % % .
$ " ;.
178
$, 9
) 8 9 .
!>< 9 8 1 9 1
$ * ! # ! * % !
# & , !!! %, # ! !, & B?9! H !# (' ' ( (
!*&.
*, & * %(.
89 • $('& . ! * !
("& . !(& 3 : MIN, NORMAL MAX. MIN " #* , MAX - #% *.
• $ ( % ! , % & ! & ' ! ' !
' .
$, 9
(?9 9 ?1 , 9
•
•
•
•
0
& ! % ! %
!.
! ! & )% ! " .
0 & && !, ! 24 , ' %' .
$
! " 24 : # * ! ! & !.
(/ .
? 1 , 9
$ ' * !! . $ * ! !, & ! ( #% % #* 2 .
&!
! C ! , , ! !! ' , # %' %
! "' % ! '# ", * ! # ! ( ! ).
?9
$ ' ! # ! ! ' !.
0 & * ' ! & & ! # &* ' !.
&# & ) . C !
/ ,
+# ! # ' & ! ! & !.
,
), ,
?9
$ !" & % , !&
! :
• & && !, ! %' ;
•
•
! # " 24 . $
&! ! ! :
!# * , & & 179
! 24 , ' ! * ! %
'! ;
!
! $, 9
•
)! &! ! , ! , &* ! ! * ! &&;
•
•
•
•
•
) "& •
!"& ! ! ! ! .
& ! ("!
) ! ;
% !, & *, ; & *!" );
! & ) , ' * ;
!"& ! ! ! ! ! , ! &* ! ! , ! ! & ) ;
! , ! ! ' ), <, / .
? 1 , 9
' #
!& & !, :
•
•
•
•
•
&! ' #, ! ';
!#, , )% , # ! * , !, ' $
! #% ! %, ' ! ! ' ;
&! ! **;
* )% ' *, .
! ) * !"& ! H !# , '# .
!! %
'! .
!>< ( ? ! $ ' ' ’" . H ! ' ! ! $ ' & ’" # # , & ' ' . H #(# ' ! ' . + ' '% %, '& ! ! ' ! ! O ' * % #. $ * ! , # !*.
•
•
•
•
•
H # ' ! !.
•
H ' ! ' ' •
# %, # !.
H !# & '
! & ) . # )% ! & ’" # # '& ! * !
& !% .
% ! , *.
, & ' ' .
' ( ( (. $ ' # ' ( (
&*!" ! ). Q #( # ' ! ( ’ ) .1
?9 0
& ! "& ". R !!!. C ! !# %
!! ( , & * # .
$ , ! *# % , ! #( !
' :
•
•
•
•
•
& ! & ! '& ;
!, & )% ! & *
& ! & !! *
! !
! & !*& ! * %
! & !.
1 #< , 1, 9 , 0 > ,.
180
% ;
) ;
$, 9
B 9 9 8 9 0
( ? ! $ * !&-% ('& '! . *
, & ! !, #( ' * ( ( (.
B?9! $ ' ' # )/ $ ("
'! ! ( ?9 >
8 $('& ! $ & # .
#
H ' (
!&( ' .
&!
! ! MAX.
(" ! ' ' !.
G' & !
! * .
$ & "H *! ! ".
G # '
* % ' !.
$ 24 ! !
! && ) ).
G' & !
! % * .
$ % & !
.
$ & "0 *! ".
C&( ' '.
# ! (' !&( ' (
( "% %"
*! %). ' !# ! ( !&( '
' , ' .
"
$ .
!(# .
$ "& ' .
H' !
.
H .
G ! * & .
Y &
.
).
(' "
D $ #(" & ! .
, ! ) % %
I ( , ! ) !
# ' ! "&
* ) ! .
G
% & .
J , &
# .
J & ! &, & !.
+ " , *! ! !. *& !, .
( %' .
181
CKCD-C02-B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising