Candy | FNPC 612 X | Candy FNPC 612 X Εγχειρίδιο χρήστη

Candy FNPC 612 X Εγχειρίδιο χρήστη
EL
ENTOIXIZOMENEΣ
OIKIAKEΣ ΣYΣKEYEΣ
PL
URZÑDZENIA GOSPODARSTWA
DOMOWEGO DO ZABUDOWY
KUCHENKI Z P¸YTA CERAMICZNÑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ευχαριστοàµε που επιλÛξατε Ûνα απÞ τα προϊÞντα µασ. Για την καλàτερη δυνατÜ
απÞδοση του φοàρνου σασ, σασ προτεÝνουµε τα εξÜσ:
— ∆ιαβÀστε προσεχτικÀ το Ûντυπο γιατÝ περιÛχει σηµαντικÛσ οδηγÝεσ που αφοροàν
στην εγκατÀσταση, χρÜση και service του φοàρνου αυτοà.
— ΦυλÀξτε το Ûντυπο σε ασφαλÛσ σηµεÝο για εàκολη µελλοντικÜ αναφορÀ.
Ùταν ο φοàρνοσ τεθεÝ για πρñτη φορÀ σε λειτουργÝα µπορεÝ να αναδυθεÝ µυρωδιÀ καµÛνησ
µπογιÀσ, το οποÝο εÝναι απολàτωσ φυσιολογικÞ. Ùταν συµβεÝ αυτÞ, απλñσ θα περιµÛνετε να
σταµατÜσουν να αναδàονται αυτÛσ οι µυρωδιÛσ και µετÀ θα βÀλετε το φαγητÞ στο φοàρνο.
Îνασ φοàρνοσ, φυσιολογικÀ θερµαÝνεται πÀρα πολà – ιδιαÝτερα το τζÀµι τησ πÞρτασ. Μην
επιτρÛπετε στα παιδιÀ να πλησιÀζουν το φοàρνο Þταν εÝναι σε λειτουργÝα, ειδικÀ Þταν εÝναι
σε λειτουργÝα το γκριλ. Μια ειδικÀ σχεδιασµÛνη προστατευτικÜ ασπÝδα (σε µερικÀ µοντÛλα
µÞνο), η οποÝα µειñνει σηµαντικÀ την θερµοκρασÝα στην επιφÀνεια τησ πÞρτασ του
φοàρνου, µπορεÝ να αποκτηθεÝ µÛσω των εξουσιοδοτηµÛνων καταστηµÀτων µασ, τεχνικÜσ
υποστÜριξησ. ΑυτÜ η προστατευτικÜ ασπÝδα συνιστÀται σε νοικοκυριÀ µε µικρÀ παιδιÀ.
Τα µÛρη τησ συσκευÜσ που µπορεÝ να Ûρθουν σε επαφÜ µε φαγητÞ εÝναι κατασκευασµÛνα µε
τισ προδιαγραφÛσ τησ ΟδηγÝασ 89/109.
Οι συσκευÛσ αυτÛσ συγκλÝνουν µε τισ ΟδηγÝεσ 89/336/EEC, 73/23/EEC και τισ αλλαγÛσ αυτñν.
Ùταν βγÀλετε το φοàρνο απÞ τη συσκευασÝα του βεβαιωθεÝτε Þτι δεν Ûχει υποστεÝ
οποιαδÜποτε ζηµιÀ. Αν Ûχετε την οποιαδÜποτε αµφιβολÝα µην τον χρησιµοποιÜσετε:
επικοινωνÜστε µε κÀποιον αρµÞδιο. ΚρατÜστε τα υλικÀ συσκευασÝασ, Þπωσ πλαστικÛσ
σακοàλεσ, πολυστερÝνη Ü καρφιÀ µακριÀ απÞ παιδιÀ γιατÝ εÝναι ιδιαÝτερα επικÝνδυνα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ο φοàρνοσ πρÛπει να χρησιµοποιηθεÝ µÞνο για το σκοπÞ για τον οποÝο Ûχει κατασκευαστεÝ:
µÞνο για το µαγεÝρεµα φαγητοà. ΟποιαδÜποτε Àλλη χρÜση, Þπωσ σαν πηγÜ θÛρµανσησ, εÝναι
ακατÀλληλη και ενδεχοµÛνωσ επικÝνδυνη. Ο κατασκευαστÜσ δεν µπορεÝ να θεωρηθεÝ
υπεàθυνοσ για οποιαδÜποτε ζηµιÀ προκληθεÝ απÞ ακατÀλληλη, λανθασµÛνη Ü αλÞγιστη
χρÜση. Ùταν χρησιµοποιεÝτε οποιαδÜποτε ηλεκτρικÜ συσκευÜ πρÛπει να ακολουθεÝτε
µερικοàσ βασικοàσ κανÞνεσ:
- Μην τραβÀτε το καλñδιο για να βγÀλετε το φισ απÞ την πρÝζα.
- Μην ακουµπÀτε το φοàρνο µε βρεγµÛνα Ü νωπÀ χÛρια Ü πÞδια.
- Μην χρησιµοποιεÝται το φοàρνο αν δε φορÀτε παποàτσια.
- Μην επιτρÛπετε σε παιδιÀ Ü ανεàθυνουσ ανθρñπουσ να χρησιµοποιοàν το φοàρνο αν δεν
επιτηροàνται.
- ∆εν εÝναι καλÜ ιδÛα να χρησιµοποιεÝτε µετασχηµατιστÛσ, πολàπριζα και µπαλαντÛζεσ.
- Αν ο φοàρνοσ πÀθει κÀποια βλÀβη σβÜστε τον και µην τον ακουµπÀτε.
ΕÀν το καλñδιο εÝναι κατεστραµµÛνο πρÛπει να αντικατασταθεÝ αµÛσωσ. Ùταν
αντικαθιστÀτε το καλñδιο, ακολουθεÝστε τισ παρακÀτω οδηγÝεσ:
- ΑφαιρÛστε το καλñδιο και αντικαταστÜστε το µε Ûνα Ýδιου µÜκουσ, τàπου H05RRFF. ΤΟ
δÝκτυο πρÛπει να διαθÛτει την απαιτοàµενη ισχà. Η αντικατÀσταση του καλωδÝου πρÛπει να
γÝνει απÞ εξουσιοδοτηµÛνο τεχνικÞ. Το καλñδιο γεÝωσησ (κÝτρινο-πρÀσινο) πρÛπει να εÝναι
10mm µακρàτερο απÞ το καλñδιο τροφοδοσÝασ ρεàµατοσ. ΧρησιµοποιÜστε µÞνο Ûνα
εξουσιοδοτηµÛνο κÛντρο τεχνικÜσ υποστÜριξησ για τισ επισκευÛσ και βεβαιωθεÝτε Þτι µÞνο
γνÜσια ανταλλακτικÀ χρησιµοποιοàνται. ΕÀν οι παραπÀνω οδηγÝεσ δεν ακολουθηθοàν, ο
κατασκευαστÜσ δεν µπορεÝ να εγγυηθεÝ για την ασφαλÜ λειτουργÝα του φοàρνου σασ.
1
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η εγκατÀσταση εÝναι ευθàνη του πελÀτη και ο κατασκευαστÜσ δεν Ûχει υποχρÛωση να
συµµετÀσχει. Η διÞρθωση βλαβñν που Ûχουν προκληθεÝ απÞ λανθασµÛνη εγκατÀσταση, δεν
καλàπτεται απÞ την εγγàηση.
Οι οδηγÝεσ εγκατÀστασησ για το εξουσιοδοτηµÛνο προσωπικÞ πρÛπει να ακολουθηθοàν.
ΛανθασµÛνη εγκατÀσταση µπορεÝ να προκαλÛσει κÝνδυνο Ü τραυµατισµÞ σε ανθρñπουσ, ζñα Ü
περιουσÝεσ. Ο κατασκευαστÜσ δεν µπορεÝ να θεωρηθεÝ υπεàθυνοσ για τÛτοιου εÝδουσ κÝνδυνο Ü
τραυµατισµÞ.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΠροσαρµÞστε το φοàρνο στο χñρο που παρÛχεται στην κουζÝνα: µπορεÝ να εÝναι κÀτω απÞ
τον πÀγκο εργασÝασ Ü εντοιχιζÞµενο σε µια κολñνα. Στερεñστε το φοàρνο στη θÛση του
βιδñνοντασ τισ τÛσσερισ βÝδεσ που βρÝσκονται στο πλαÝσιο. Για να εντοπÝσετε τισ υποδοχÛσ,
ανοÝξτε την πÞρτα του φοàρνου και κοιτÀξτε µÛσα.
Για επαρκÜ εξαερισµÞ, οι αναφερÞµενεσ µετρÜσεισ και αποστÀσεισ στο διÀγραµµα στη
σελÝδα 18 πρÛπει να ακολουθηθοàν.
ΣηµεÝωση: για τουσ φοàρνουσ που εÝναι εφοδιασµÛνοι µε εστÝα πρÛπει να διαβαστοàν οι
οδηγÝεσ που υπÀρχουν στο Ûντυπο σχετικÀ µε την εστÝα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Για να λειτουργÜσει ο φοàρνοσ κανονικÀ, ο χñροσ που παρÛχεται για την εγκατÀσταση του
φοàρνου πρÛπει να εÝναι κατÀλληλοσ. Τα σηµεÝα που βρÝσκονται δÝπλα στο φοàρνο πρÛπει να
εÝναι φτιαγµÛνα απÞ υλικÞ που αντÛχει στισ υψηλÛσ θερµοκρασÝεσ. ΒεβαιωθεÝτε Þτι οι
κÞλλεσ που περικλεÝουν τα τοιχñµατα που βρÝσκονται γàρω απÞ το φοàρνο εÝναι ανθεκτικÛσ
σε τουλÀχιστον 120°C. Τα πλαστικÀ Ü οι κÞλλεσ που δεν εÝναι ανθεκτικÛσ σε τÛτοιεσ
θερµοκρασÝεσ, θα λιñσουν και θα καταστρÛψουν την κουζÝνα σασ.
ΕφÞσον ο φοàρνοσ Ûχει τοποθετηθεÝ, τα ηλεκτρικÀ µÛρη πρÛπει να µονωθοàν εντελñσ. ΑυτÜ
εÝναι µια νοµικÜ προδιαγραφÜ ασφÀλειασ. Ùλεσ οι ασφαλιστικÛσ δικλεÝδεσ πρÛπει να εÝναι
τÞσο σφιχτÛσ ñστε να χρειÀζεται ειδικÞ εργαλεÝο για να αφαιρεθοàν. ΑφαιρÛστε το πÝσω
µÛροσ τησ κουζÝνασ ñστε να επιτρÛψετε να κυκλοφορεÝ αρκετÞσ αÛρασ γàρω απÞ το φοàρνο.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ
ΒÀλτε το φοàρνο στην πρÝζα. ΒεβαιωθεÝτε πρñτα Þτι υπÀρχει η απαραÝτητη γεÝωση.
ΕÀν το µοντÛλο του φοàρνου δεν παρÛχεται µε φισ, τοποθετεÝστε εσεÝσ Ûνα στο καλñδιο.
ΠρÛπει, Þµωσ, το δÝκτυο να παρÛχει την ισχà που αναγρÀφεται στο πλαÝσιο. Το καλñδιο
γεÝωσησ εÝναι κÝτρινο-πρÀσινο. Το φισ πρÛπει να τοποθετηθεÝ απÞ εξουσιοδοτηµÛνο τεχνικÞ.
Αν η πρÝζα και το φισ δεν εÝναι συµβατÀ µεταξà τουσ, η πρÝζα πρÛπει να αλλαχθεÝ απÞ
εξουσιοδοτηµÛνο τεχνικÞ. Ο τεχνικÞσ πρÛπει να βεβαιñσει Þτι τα καλñδια ρεàµατοσ
µποροàν να υποστηριχθοàν απÞ το δÝκτυο.
Îνασ ON/OFF διακÞπτησ, µε τουλÀχιστον 3mm απÞσταση µεταξà των σηµεÝων επαφÜσ, µπορεÝ
επÝσησ να συνδεθεÝ. Η σàνδεση αυτÜ πρÛπει να εÝναι συµβατÜ µε την ισχà του δικτàου και τα
νοµικÀ πλαÝσια που αφοροàν σε αυτÞ. Το κÝτρινο-πρÀσινο καλñδιο γεÝωσησ δεν πρÛπει να
Ûχει καµÝα σχÛση µε το διακÞπτη ON/OFF. Αφοà εγκατασταθεÝ ο φοàρνοσ, θα πρÛπει η
πρÞσβαση στην πρÝζα και στο διακÞπτη ON/OFF να εÝναι εφικτÜ.
ΣηµαντικÞ: κατÀ τη διÀρκεια τησ εγκατÀστασησ, το καλñδιο ρεàµατοσ πρÛπει να
τοποθετηθεÝ Ûτσι ñστε να µην εκτÝθεται σε θερµοκρασÝα Àνω των 50°C .
Η κατασκευÜ του φοàρνου συγκλÝνει µε Þλα τα πρÞτυπα ασφαλεÝασ που προβλÛπει ο νÞµοσ.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: η τÀση τροφοδοσÝασ φαÝνεται στην πινακÝδα χαρακτηριστικñν (εικ. 4, σελ.
18).
2
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Η εγκατÀσταση πρÛπει να γÝνει απÞ Ûναν ειδικευµÛνο τεχνικÞ και τυχÞν
επιδιορθñσεισ απÞ Ûναν εξουσιοδοτηµÛνο τεχνικÞ. Σε µερικοàσ φοàρνουσ κÀτω
πÀγκου δεν υπÀρχει συνδεδεµÛνο το καλñδιο τροφοδοσÝασ. Η κλÛµµα υποδοχÜσ
στισ κουζÝνεσ εÝναι σχεδιασµÛνη να επιτρÛπει διαφορετικñν ειδñν συνδÛσεισ Þπωσ
φαÝνεται στην πινακÝδα µε τισ πληροφορÝεσ δÝπλα σε αυτÜ.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣ
1. ΤοποθετÜστε τισ λωρÝδεσ σιλικÞνησ (διατÝθενται) περιµετρικÀ τησ τρàπασ του
πÀγκου εργασÝασ (εικ. 2). Οι διαστÀσεισ τησ τρàπασ αναφÛρονται στο βιβλιÀριο µε το
οποÝο εÝναι εφοδιασµÛνη η εστÝα.
2. ΤοποθετÜστε την εστÝα στην τρàπα Ûτσι ñστε το πλαÝσιο να Ûρχεται σε επαφÜ µε
τισ λωρÝδεσ σιλικÞνησ (εικ. 3).
3. ΧρησιµοποιÜστε τισ µπÀρεσ στÜριξησ που θα βρεÝτε µÛσα στη συσκευασÝα (εικ. 4).
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
4. Αφοà Ûχετε τοποθετÜσει την εστÝα, συνδÛστε µε το φοàρνο ωσ κÀτωθι:
πρñτα τοποθετÜστε το φοàρνο κοντÀ στην υποδοχÜ του.
5. ΒγÀλτε το ανοξεÝδωτο κÀλυµµα (A) (εικ. 5). ΜετÀ θα δεÝτε Ûναν σàνδεσµο: (G), που
εÝναι για τη σàνδεση για το εσωτερικÞ τροφοδοτικÞ.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ (εικ. 6)
6. – ΠερÀστε το καλñδιο µÛσα στην τρàπα (Β)
- Απογυµνñστε τη µÞνωση απÞ τισ επαφÛσ κÀθε καλωδÝο και συνδÛστε τισ στα
τερµατικÀ (G), θυµοàµενοι Þτι το καλñδιο τησ γεÝωσησ (κÝτρινο-πρÀσινο) πρÛπει να
εÝναι 10 mm µακρàτερο απÞ τα Àλλα καλñδια. ΧρησιµοποιÜστε γειωµÛνο καλñδιο
τàπου H05RR-F.
- ΣιγουρευτεÝτε Þτι Ûχετε σφÝξει καλÀ τισ βÝδεσ.
- Μην ξεχÀσετε το καλñδιο γεÝωσησ.
- ΦτιÀξτε τον οδηγÞ του καλωδÝου και ξαναβÀλτε το καπÀκι (A).
- ΕπαναπροσαρµÞστε το προστατευτικÞ (A).
7. ΣυνδÛστε τισ δàο επαφÛσ τησ εστÝασ µε το φοàρνο Þπωσ φαÝνεται στην εικÞνα 7.
8. ΒÀλτε το φοàρνο στη θÛση του και σταθεροποιÜστε τον στο Ûπιπλο
χρησιµοποιñντασ τισ τÛσσερισ βÝδεσ που παρÛχονται στη συσκευασÝα.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Η συσκευÜ πρÛπει να συνδεθεÝ σε µια σφÀλεια 30 A µε προστασÝα υπερφÞρτωσησ.
Îνασ διπολικÞσ αποζεàκτησ πρÛπει να χρησιµοποιηθεÝ µε κενÞ στισ επαφÛσ
τουλÀχιστον 3mm. και απÞ τουσ δàο πÞλουσ.
Η γεÝωση τησ συσκευÜσ εÝναι υποχρεωτικÜ απÞ το νÞµο. Ο κατασκευαστÜσ
αποποιεÝται Þλων των ευθυνñν για ζηµιÛσ σε Àτοµα Ü αντικεݵενα που Ûχουν
προκληθεÝ απÞ την µη συµµÞρφωση στουσ παραπÀνω κανÞνεσ.
ΠροειδοποÝηση: η σàνδεση στο ηλεκτρικÞ δÝκτυο θα πρÛπει να γÝνει µÞνο αφοà
Ûχετε συνδÛσει τα τερµατικÀ και Ûχετε επανατοποθετÜσει τα σχετικÀ καλ൵ατα.
PES64
PVS604
PVS606
Εικ. 2
CI2006
CI4206
CI4212
FPC612
CI5412
FPC825
Εικ. 3
Εικ. 1
Εικ. 5
Εικ. 4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣ – ΦΟΥΡΝΟΥ
Ισχà/κ
ΕστÝα ατανÀ
λωση
εστÝασ
PES 64
PVS 604
PVS 606
6,3
6,2
7
ΣυνολικÜ ισχà/κατανÀλωση:
φοàρνοσ + εστÝα (kW)
Καλñδιο λεκτροδÞτητσησ
∆ιαστÀσεισ/τµÜµα
CI2006
CI4206
CI4212
FPC612
CI5412
FPC825
V~
V2 ~
8,4
8,3
–
8,4
8,3
–
–
–
9,1
–
–
9,4
3x4mm
3x4mm
3x4mm
3
V2N ~
V3 ~
2
2
2
V3N ~
4x2,5mm 5x2,5mm
4x2,5mm 5x2,5mm
4x2,5mm 5x2,5mm
2
2
2
2
2
2
Εικ. 7
Εικ. 6
4
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η γκÀµα των προϊÞντων µασ συµπεριλαµβÀνει πολλÀ διαφορετικÀ στυλ και
χρñµατα. Για να βρεÝτε τα τεχνικÀ χαρακτηριστικÀ και τισ λειτουργÝεσ του
µοντÛλου που αγορÀσατε, κοιτÀξτε τα παρακÀτω διαγρÀµµατα.
Σε µερικÀ µοντÛλα υπÀρχει πιεζÞµενοσ διακÞπτησ, τον οποÝο πρÛπει πρñτα να
πατÜσετε για να βγει προσ τα Ûξω και µετÀ να το γυρÝσετε.
ΠΟΛΥΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
ΧρονοδιακÞπτησ ολοκληρωµÛνου µαγειρÛµατοσ (3)
1
2
Για να θÛσετε τον χρονοδιακÞπτη
σε λειτουργÝα κοιτÀξτε τισ
οδηγÝεσ στη σελÝδα 7.
ΠΟΛΥΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ
ΗλεκτρονικÞσ
προγραµµατιστÜσ
1
Για πληροφορÝεσ σχετικÀ
µε τον ηλεκτρονικÞ
προγραµµατιστÜ
κοιτÀξτε στισ σελÝδεσ 7-8-9.
Οι φοàρνοι εÝναι εφοδιασµÛνοι µε:
Για να επιλÛξετε την λειτουργÝα που επιθυµεÝτε πατÜστε το πλÜκτρο (3) και θÛστε το στο
σàµβολο
Ü στο χρÞνο µαγειρÛµατοσ που απαιτεÝται.
κÀτω αντÝσταση
Àνω αντÝσταση, οι οποÝεσ ανÀλογα µε τον τρÞπο µαγειρÛµατοσ
που επιλÝγετε, θερµαÝνουν το φαγητÞ Ü το ψÜνουν µε υπÛρυθρεσ.
ΓυρÝστε το κουµπÝ λειτουργÝασ στη θÛση ON. Το φωσ θα µεÝνει
αναµµÛνο καθ‘‘Þλη τη διÀρκεια τησ λειτουργÝασ του φοàρνου.
Ο ανεµιστÜρασ θα τεθεÝ σε λειτουργÝα, επÝσησ.
Οι φοàρνοι εÝναι εφοδιασµÛνοι µε:
κÀτω αντÝσταση
Àνω αντÝσταση
ΑπÞψυξη.
Ùταν ο επιλογÛασ ορισθεÝ σ’αυτÜν τη θÛση, ο ανεµιστÜρασ
κατανÛµει τον αÛρα σε θερµοκρασÝα δωµατÝου γàρω απÞ το
παγωµÛνο φαγητÞ Ûτσι ñστε να ξεπαγñσει σε λÝγα λεπτÀ χωρÝσ
να αλλοιωθοàν οι πρωτεÝνεσ.
ΓυρÝστε τον επιλογÛα στο . Το φωτÀκι θα παραµεÝνει
αναµµÛνο κατÀ τη διÀρκεια Þλων των ακÞλουθων φÀσεων.
ΠαραδοσιακÞ ψÜσιµο.
Η κÀτω & η πÀνω αντÝσταση χρησιµοποιοàνται. ΙδανικÞ για
να ψÜσετε ταυτÞχρονα κρÛασ & κυνÜγι, µπισκÞτα & µÜλα
Και, γενικÀ, για να φτιÀξετε το φαγητÞ νÞστιµο και
τραγανÞ. Θα Ûχετε Τα καλàτερα αποτελÛσµατα εÀν
βÀλετε το φαγητÞ στην Ýδια σχÀρα και ΡυθµÝσετε τη
θερµοκρασÝα ανÀµεσα σε 50°C - 240°C.
50 ÷ MAX
Γκριλ.
Η ρàθµιση αυτÜ υπÀρχει για να τÝθεται σε λειτουργÝα το
γκρÝλ. ΙδανικÞ για µαγεÝρεµα φαγητñν µÛτριασ πυκνÞτητασ
(λουκÀνικα & µπÛικον).
50 ÷ MAX
Γκριλ µε υποβοÜθηση ανεµιστÜρα.
Ο αÛρασ θερµαÝνεται απÞ την πÀνω αντÝσταση (γκριλ) και ο
ανεµιστÜρασ κατανÛµει. Τον αÛρα στην επιθυµητÜ
θερµοκρασÝα. Η θερµοκρασÝα κυµαÝνεται απÞ 50°C Îωσ 200°C.
Το γκριλ µε υποβοÜθηση ανεµιστÜρα εÝναι µια Àριστη
εναλλακτικÜ πρÞταση που µπορεÝτε να χρησιµοποιÜσετε αντÝ
για τη σοàβλα. ΕÝναι ιδανικÞ για να ψÜνετε ακÞµα και µεγÀλεσ
ποσÞτητεσ πουλερικñν, λουκÀνικων και κÞκκινου κρÛατοσ.
50 ÷ 200
ΜαγεÝρεµα µε υποβοÜθηση ανεµιστÜρα.
Η πÀνω και κÀτω αντÝσταση παρÀγει θερµÞτητα, η οποÝα
κατανÛµεται ισÞποσα µε τη βοÜθεια του ανεµιστÜρα. ΑυτÞ
το εÝδοσ µαγειρÛµατοσ συνιστÀται ιδιαÝτερα για το
µαγεÝρεµα κοτÞπουλου, ψαριοà, ψωµιοà κ.λ.π. Η Àριστη
κατανοµÜ τησ θερµÞτητασ εγγυÀται Àριστα αποτελÛσµατα
σε µεγÀλεσ ποσÞτητεσ φαγητοà.
ΚÀτω αντÝσταση µε υποβοÜθηση ανεµιστÜρα.
ΑυτÜ η λειτουργÝα εÝναι ιδανικÜ για µαγεÝρεµα
ευαÝσθητων φαγητñν (πÝτεσ, σουφλÛ).
5
50 ÷ MAX
50 ÷ MAX
ΑνεµιστÜρασ φοàρνου.
ΑÛρασ που Ûχει θερµανθεÝ σε θερµοκρασÝα µεταξà 50°C - 240°C
κατανÛµεται απÞ τον ανεµιστÜρα σε διαφορετικÀ επÝπεδα. ΕÝναι
ιδανικÞ για να µαγειρÛψετε διαφορετικÀ εÝδη φαγητñν
ταυτÞχρονα (π.χ. κρÛασ και ψÀρι) χωρÝσ να αναµειχθοàν οι
γεàσεισ και οι οσµÛσ. Με αυτÞν τον τρÞπο, το φαγητÞ
50 ÷ MAX
Γκριλ µε υποβοÜθηση ανεµιστÜρα.
Ο αÛρασ θερµαÝνεται απÞ την πÀνω αντÝσταση (γκριλ) και ο
ανεµιστÜρασ κατανÛµει. Τον αÛρα στην επιθυµητÜ
θερµοκρασÝα. Η θερµοκρασÝα κυµαÝνεται απÞ 50°C Îωσ 200°C.
Το γκριλ µε υποβοÜθηση ανεµιστÜρα εÝναι µια Àριστη
εναλλακτικÜ πρÞταση που µπορεÝτε να χρησιµοποιÜσετε αντÝ
για τη σοàβλα. ΕÝναι ιδανικÞ για να ψÜνετε ακÞµα και µεγÀλεσ
ποσÞτητεσ πουλερικñν, λουκÀνικων και κÞκκινου κρÛατοσ.
50 ÷ 200
ΚÀτω αντÝσταση µε υποβοÜθηση ανεµιστÜρα.
ΑυτÜ η λειτουργÝα εÝναι ιδανικÜ για µαγεÝρεµα ευαÝσθητων
φαγητñν (πÝτεσ, σουφλÛ).
50 ÷ MAX
ΠαραδοσιακÞ ψÜσιµο.
Η κÀτω & η πÀνω αντÝσταση χρησιµοποιοàνται. ΙδανικÞ για να
ψÜσετε ταυτÞχρονα κρÛασ & κυνÜγι, µπισκÞτα & µÜλα. Και,
γενικÀ, για να φτιÀξετε το φαγητÞ νÞστιµο και τραγανÞ. Θα Ûχετε
Τα καλàτερα αποτελÛσµατα εÀν βÀλετε το φαγητÞ στην Ýδια
σχÀρα και. ΡυθµÝσετε τη θερµοκρασÝα ανÀµεσα σε 50°C - 240°C.
50 ÷ MAX
Γκριλ.
Η ρàθµιση αυτÜ υπÀρχει για να τÝθεται σε λειτουργÝα το γκρÝλ.
ΙδανικÞ για µαγεÝρεµα φαγητñν µÛτριασ πυκνÞτητασ
(λουκÀνικα & µπÛικον).
ΛειτουργÝα pizza
Η Ûντονη θερµÞτητα που αναπαρÀγεται χρησιµοποιñντασ
αυτÜ την λειτουργÝα εÝναι παρÞµοια µε αυτÜν στουσ
παραδοσιακοàσ φοàρνουσ µε ξàλα.
6
50 ÷ MAX
50 ÷ MAX
2
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΠΤΩΝ
Για να ρυθµÝσετε το χρÞνο µαγειρÛµατοσ, γυρÝστε τον
επιλογÛα κÀνοντασ µια πλÜρη στροφÜ και µετÀ επιλÛξτε τον
επιθυµητÞ χρÞνο. Ùταν συµπληρωθεÝ ο χρÞνοσ
µαγειρÛµατοσ, θα ακουστεÝ Ûνασ Üχοσ για λÝγα δευτερÞλεπτα.
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
ΑυτÞσ ο επιλογÛασ χρησιµοποιεÝται για να ρυθµÝσουµε τον
επιθυµητÞ χρÞνο µαγειρÛµατοσ (µεγ. 120 λεπτÀ). Ο φοàρνοσ
αυτÞµατα θα σβÜσει στο τÛλοσ του χρÞνου. Ο
χρονοδιακÞπτησ θα µετρÜσει αντÝστροφα απÞ την ñρα
ρàθµισησ ωσ τη θÛση O και θα σβÜσει αυτÞµατα. Για κανονικÜ
χρÜση του φοàρνου ρυθµÝστε το χρονοδιακÞπτη στη θÛση .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο χρονοδιακÞπτησ τερµατισµοà µαγειρÛµατοσ µπορεÝ, επÝσησ, να χρησιµοποιηθεÝ και
σαν γενικÞσ επιλογÛασ. Για να ανÀψετε το φοàρνο βεβαιωθεÝτε Þτι ο χρονοδιακÞπτησ δεν εÝναι
στη θÛση O.
∆ιαθÛσιµεσ λειτουργÝεσ:
– χειρονακτικÜ λειτουργÝα
– λειτουργÝα µε χρονοδιακÞπτη
– ηµιαυτÞµατη λειτουργÝα (προγραµµατισµÞσ τερµατισµοà χρÞνου µαγειρÛµατοσ)
– αυτÞµατη λειτουργÝα (προγραµµατισµÞσ αρχÜσ και τÛλουσ µαγειρÛµατοσ)
ΧειρονακτικÜ λειτουργÝα:
ΑυτÜ η λειτουργÝα Ûχει Üδη περιγραφεÝ στην ενÞτητα «ΑρχικÛσ λειτουργÝεσ». ΑπλÀ
πατÜστε το κουµπÝ µε την Ûνδειξη
ñστε να εµφανιστεÝ το αντÝστοιχο σàµβολο στο
κÛντρο τησ οθÞνησ και να φàγει η Ûνδειξη «AUTO».
ΗλεκτρονικÞσ προγραµµατιστÜσ
Ùπωσ αναφÛρθηκε στην ενÞτητα «ΑρχικÛσ λειτουργÝεσ», ο ηλεκτρονικÞσ προγραµµατιστÜσ
επιτρÛπει στο φοàρνο να ρυθµιστεÝ χειρονακτικÀ Ü:
– µε το χρονοδιακÞπτη
– προγραµµατÝζοντασ τον τερµατισµÞ του χρÞνου µαγειρÛµατοσ (ηµιαυτÞµατη λειτουργÝα)
– προγραµµατÝζοντασ την αρχÜ και το τÛλοσ του χρÞνου µαγειρÛµατοσ (αυτÞµατη λειτουργÝα)
ΧρονοδιακÞπτησ
Ενñ πατÀτε το κουµπÝ µε την Ûνδειξη , χρησιµοποιÜστε τα κουµπιÀ µε την Ûνδειξη
και , για να επιλÛξετε τον επιθυµητÞ χρÞνο (µεγ. 23:59). Αφοà επιλÛξετε τον επιθυµητÞ
χρÞνο, το σàµβολο µε την Ûνδειξη
θα εµφανιστεÝ. (ΣηµεÝωση: αυτÜ η λειτουργÝα µπορεÝ
να χρησιµοποιηθεÝ εÝτε ωσ χειρονακτικÜ λειτουργÝα Ü ωσ αυτÞµατη παρÀλληλα µε κÀποιο
Àλλο πρÞγραµµα).
Στο τÛλοσ του ρυθµιζÞµενου χρÞνου Ûνασ Üχοσ θα ακουστεÝ. Για να ακυρñσετε το σܵα
πατÜστε . Ενñ µαγειρεàετε, αν θÛλετε να δεÝτε πÞσοσ χρÞνοσ υπολεÝπεται πατÜστε .
ΤÞνοσ του σܵατοσ του χρονοδιακÞπτη
Τρεισ διαφορετικοÝ τÞνοι εÝναι διαθÛσιµοι. Για να επιλÛξετε τον επιθυµητÞ τÞνο, πατÜστε
ενñ ακοàτε τον προκαθορισµÛνο τÞνο.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΑρχικÛσ λειτουργÝεσ
Ùταν ο φοàρνοσ τεθεÝ σε λειτουργÝα για πρñτη φορÀ
και µετÀ απÞ κÀθε διακοπÜ ρεàµατοσ, η Ûνδειξη στο
ταµπλÞ θα δεÝχνει «AUTO»
.
ΠατÜστε το κουµπÝ µε την Ûνδειξη TIMER και END µαζÝ
µε τα κουµπιÀ
Ü
για να ρυθµÝσετε την ακριβÜ ñρα.
Ùταν το σàµβολο εµφανιστεÝ στην οθÞνη, ο φοàρνοσ
εÝναι Ûτοιµοσ να χρησιµοποιηθεÝ χειρονακτικÀ.
7
ΗµιαυτÞµατη λειτουργÝα
ΕπιλÛξτε τη θερµοκρασÝα του φοàρνου και τη λειτουργÝα µαγειρÛµατοσ. Για να
προγραµµατÝσετε µÞνο τον τερµατισµÞ του χρÞνου µαγειρÛµατοσ (Þχι και την αρχÜ του)
πρÛπει να κÀνετε τα εξÜσ:
ΠατÜστε το κουµπÝ µε την Ûνδειξη TIMER µαζÝ µε τα κουµπιÀ Ü , και καθñσ τα πατÀτε
ρυθµÝστε τον επιθυµητÞ χρÞνο µαγειρÛµατοσ. Αφοà αφÜσετε τα κουµπιÀ, θα εµφανιστεÝ
στην οθÞνη η Ûνδειξη
και «AUTO».
Το σàµβολο στην οθÞνη σηµαÝνει Þτι ο φοàρνοσ Ûχει αρχÝσει να λειτουργεÝ.
Στο τÛλοσ του χρÞνου µαγειρÛµατοσ, ο φοàρνοσ σβÜνει αυτÞµατα. Στη συνÛχεια
ακοàγεται Ûνασ Üχοσ και το σàµβολο φεàγει απÞ την οθÞνη ενñ η Ûνδειξη «AUTO»
αρχÝζει να αναβοσβÜνει. ΘυµηθεÝτε Þτι Þταν η Ûνδειξη «AUTO» αναβοσβÜνει, το κουµπÝ
πρÛπει να πατηθεÝ ñστε ο φοàρνοσ να επανÛρθει στην χειρονακτικÜ λειτουργÝα.
Για να δεÝτε τον υπολειπÞµενο χρÞνο µαγειρÛµατοσ, πατÜστε το κουµπÝ TIMER.
Αν πατÜσετε το κουµπÝ END δεÝχνει την ñρα που το µαγεÝρεµα θα τελειñσει.
8
ΑυτÞµατη λειτουργÝα (αρχÜ και τÛλοσ του χρÞνου µαγειρÛµατοσ)
ΕπιλÛξτε τη θερµοκρασÝα του φοàρνου και τη λειτουργÝα µαγειρÛµατοσ. Για να
προγραµµατÝσετε την αρχÜ και το τÛλοσ του χρÞνου µαγειρÛµατοσ πρÛπει να κÀνετε τα
εξÜσ:
1) πατÜστε και κρατÜστε το κουµπÝ TIMER ενñ ταυτÞχρονα θα πατÜσετε τα κουµπιÀ Ü
, για να ρυθµÝσετε τον επιθυµητÞ χρÞνο µαγειρÛµατοσ.
Αφοà αφÜσετε τα κουµπιÀ, η οθÞνη θα επανÛλθει και θα δεÝξει την τρÛχουσα ñρα, την
.
Ûνδειξη «AUTO» και το σàµβολο
2) πατÜστε και κρατÜστε το κουµπÝ TIMER ενñ ταυτÞχρονα θα πατÜσετε τα κουµπιÀ
Ü
για να δεÝξει το χρÞνο τερµατισµοà του µαγειρÛµατοσ.
Ùταν αφÜσετε τα κουµπιÀ, η οθÞνη θα δεÝξει πÀλι:
– την τρÛχουσα ñρα
– την Ûνδειξη «AUTO»
Αφοà τα παραπÀνω βܵατα ολοκληρωθοàν, ο φοàρνοσ αυτÞµατα θα ανÀψει και θα
σβÜσει στον επιθυµητÞ χρÞνο.
Ο χρÞνοσ που θα ανÀψει ο φοàρνοσ αυτÞµατα «αποφασÝζεται» απÞ το φοàρνο, βÀσει
του χρÞνου µαγειρÛµατοσ. Ùταν ο φοàρνοσ αρχÝσει να λειτουργεÝ, θα εµφανιστεÝ το
σàµβολο και η Ûνδειξη «AUTO». Ùταν ο φοàρνοσ σβÜσει, ο Üχοσ αρχÝζει να
ακοàγεται και το σàµβολο εξαφανÝζεται. Η Ûνδειξη «AUTO» αρχÝζει να αναβοσβÜνει.
πρÛπει να πατηθεÝ
ΘυµηθεÝτε Þτι Þταν η Ûνδειξη «AUTO» αναβοσβÜνει, το κουµπÝ
για να επιστρÛψει ο φοàρνοσ στη χειρονακτικÜ λειτουργÝα.
Ο Üχοσ που ακοàγεται στο τÛλοσ του χρÞνου µαγειρÛµατοσ µπορεÝ να ακυρωθεÝ
πατñντασ το κουµπÝ . για να δεÝτε τον υπολειπÞµενο χρÞνο µαγειρÛµατοσ πατÜστε
το κουµπÝ TIMER. Πατñντασ το κουµπÝ END, βλÛπετε την ñρα που θα τελειñσει το
µαγεÝρεµα.
ΠροειδοποÝηση: τα σàµβολα στα κουµπιÀ µπορεÝ να διαφÛρουν απÞ µοντÛλο σε
µοντÛλο, αλλÀ οι λειτουργÝεσ που αντιπροσωπεàουν παραµÛνουν οι Ýδιεσ.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Σàστηµα αυτοπροστασÝασ
Ο φοàρνοσ διαθÛτει Ûνα νÛο σàστηµα αυτοπροστασÝασ.
ΑυτÞ επιτρÛπει να τραβÜξετε τισ σχÀρεσ του φοàρνου
ενñ ελÛγχετε το φαγητÞ χωρÝσ να διατρÛχετε τον
κÝνδυνο να πÛσει φαγητÞ στο φοàρνο Ü οι σχÀρεσ να
πÛσουν Ûξω απÞ το φοàρνο.
Για να βγÀλετε τισ σχÀρεσ απÞ το φοàρνο τραβÜξτε προσ
τα Ûξω και σηκñστε τισ.
9
Γκριλ
Το γκριλ επιτρÛπει στο φαγητÞ να ροδοκοκκινÝσει γρÜγορα. Για να γÝνει αυτÞ πιο
αποτελεσµατικÀ, βÀλτε το γκριλ στο τÛταρτο επÝπεδο. ΒÛβαια, αυτÞ εξαρτÀται απÞ την
ποσÞτητα του φαγητοà.
ΣχεδÞν Þλα τα φαγητÀ µποροàν να µαγειρευτοàν στο γκριλ εκτÞσ απÞ λεπτÞ κυνÜγι
και ρολÞ κρÛατοσ. Το κρÛασ και το ψÀρι που θα µπουν στο γκριλ, πρÛπει πρñτα να
ραντιστοàν µε λÀδι.
ΧρÞνοσ µαγειρÛµατοσ
Για τουσ συνιστñµενουσ χρÞνουσ και θερµοκρασÝεσ µαγειρÛµατοσ, για την πρñτη φορÀ
που θα χρησιµοποιÜσετε το φοàρνο, κοιτÀξτε τουσ πÝνακεσ στισ σελÝδεσ 12, 13, 14, 15,
16 και 17. Αν επιθυµεÝτε, µπορεÝτε να χρησιµοποιÜσετε το φοàρνο βÀσει τησ εµπειρÝασ
σασ.
ΚαθÀρισµα και συντÜρηση
ΚαθαρÝστε το ανοξεÝδωτο ατσÀλι και τισ λοιπÛσ επιφÀνειεσ µε ζεστÞ νερÞ και σαποàνι
Ü µε κατÀλληλα επñνυµα προϊÞντα. Σε καµιÀ περÝπτωση µη χρησιµοποιÜσετε
καθαριστικÀ που µπορεÝ να καταστρÛψουν τισ επιφÀνειεσ και την εµφÀνιση του
φοàρνου γενικÞτερα.
ΕÝναι πολà σηµαντικÞ να καθαρÝζετε το φοàρνο µετÀ απÞ κÀθε χρÜση. ΛιωµÛνο λÝποσ
πÛφτει στο φοàρνο κατÀ τη διÀρκεια του µαγειρÛµατοσ. Την επÞµενη φορÀ που θα
χρησιµοποιÜσετε το φοàρνο, δυσÀρεστεσ οσµÛσ θα αναδυθοàν που µπορεÝ να µην
επιτρÛψουν την επιτυχÝα του µαγειρÛµατοσ σασ.
ΧρησιµοποιÜστε ζεστÞ νερÞ και απορρυπαντικÞ για να καθαρÝσετε: ξεπλàνετε καλÀ. Για
να αποφàγετε Þλη αυτÜν την διαδικασÝα, µπορεÝτε να προµηθευτεÝτε το φοàρνο σασ
εφοδιασµÛνο µε σàστηµα αυτοκαθαρισµοà φοàρνου το οποÝο εÝναι προαιρετικÞ.
ΧρησιµοποιÜστε απορρυπαντικÀ για τισ ανοξεÝδωτεσ επιφÀνειεσ. Οι γυÀλινεσ
επιφÀνειεσ πρÛπει να καθαρÝζονται Þταν κρυñσουν. ΖηµιÛσ που µπορεÝ να προκληθοàν
αν το παραπÀνω δεν εφαρµοστεÝ, δεν καλàπτονται απÞ την εγγàηση.
Για να αντικαταστÜσετε το εσωτερικÞ φωσ: κλεÝστε το γενικÞ και ξεβιδñστε τη λÀµπα.
ΑντικαταστÜστε τη λÀµπα µε µια Ýδια Ü παρÞµοια που θα µπορεÝ να αντÛξει σε υψηλÛσ
θερµοκρασÝεσ.
Φοàρνοσ µε σàστηµα αυτοκαθαρισµοà
ΕιδικÀ αυτοκαθαριζÞµενα πÀνελ καλυµµÛνα µε Ûνα στρñµα µικροπÞρων εÝναι
διαθÛσιµα προαιρετικÀ για Þλα τα µοντÛλα. Με την àπαρξη αυτοà του συστܵατοσ δεν
χρειÀζεται πια να καθαρÝζετε οι Ýδιοι το φοàρνο.
Το λÝποσ που πÛφτει στο φοàρνο κατÀ τη διÀρκεια του µαγειρÛµατοσ µετατρÛπεται, µε
τη βοÜθεια του καταλàτη και των µικροπÞρων, σε αÛρια.
ΠαρατεταµÛνο λÝποσ στο φοàρνο µπορεÝ να µπλοκÀρει τουσ πÞρουσ και, ενδεχοµÛνωσ,
τη διαδικασÝα του αυτοκαθαρισµοà.
Η δυνατÞτητα του αυτοκαθαρισµοà µπορεÝ να επανÛλθει αν το θÛσετε σε λειτουργÝα
στην ανñτατη κλݵακα για περÝπου 10-20 λεπτÀ.
10
Μην χρησιµοποιεÝτε προϊÞντα, µεταλλικÀ καθαριστικÀ µÛσα, αιχµηρÀ αντικεݵενα,
σκληρÞ àφασµα, Ü χηµικÀ προϊÞντα και απορρυπαντικÀ που µποροàν να προκαλÛσουν
µÞνιµη ζηµιÀ στον καταλàτη.
Θα Üταν καλÜ ιδÛα να χρησιµοποιεÝτε βαθιÀ ταψιÀ για να ψÜνετε φαγητÞ µε λÝποσ και
καλÞ θα Üταν να βÀζετε Ûνα ταψÝ κÀτω απÞ το γκριλ ñστε να συγκρατεÝ το επιπλÛον
λÝποσ. ΑυτÀ τα απλÀ µÛτρα πρÞληψησ µποροàν να βεβαιñσουν Þτι ο φοàρνοσ σασ θα
Ûχει τη σωστÜ θερµοκρασÝα και, γενικÞτερα, τισ ιδανικÛσ συνθÜκεσ ñστε το σàστηµα
αυτοκαθαρισµοà να λειτουργÜσει σωστÀ.
Αν τα τοιχñµατα του φοàρνου Ûχουν Ûνα παχà στρñµα απÞ λÝποσ, πρÀγµα που κÀνει
αδàνατη τη λειτουργÝα του αυτοκαθαρισµοà, αφαιρÛστε το µε Ûνα µαλακÞ πανÝ Ü
σφουγγÀρι βουτηγµÛνο σε ζεστÞ νερÞ.
ΣηµεÝωση: Þλα τα συστܵατα αυτοκαθαρισµοà που υπÀρχουν σܵερα στην αγορÀ
Ûχουν διÀρκεια ζωÜσ περÝπου 300 ωρñν. Αφοà περÀσουν αυτÛσ οι ñρεσ, το σàστηµα
πρÛπει να αντικατασταθεÝ.
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αν ο φοàρνοσ σασ δε δουλεàει, πριν καλÛσετε το κÛντρο τεχνικÜσ υποστÜριξησ, θα σασ
συνιστοàσαµε να: βεβαιωθεÝτε Þτι ο φοàρνοσ εÝναι στην πρÝζα.
Αν η αιτÝα του προβλܵατοσ δεν µπορεÝ να εντοπιστεÝ: αποσυνδÛστε το φοàρνο, µην
τον αγγÝζετε και καλÛστε το σÛρβισ.
Πριν καλÛσετε το κÛντρο τεχνικÜσ υποστÜριξησ θυµηθεÝτε να σηµειñσετε τον αριθµÞ
σειρÀσ που υπÀρχει στο πλαÝσιο (εικ. 4, σελ. 18).
Ο φοàρνοσ παρÛχεται µε εγγàηση που βεβαιñνει Þτι θα επιδιορθωθεÝ δωρεÀν (εκτÞσ
απÞ τη χρÛωση τησ επÝσκεψησ) στο κÛντρο τεχνικÜσ υποστÜριξησ, για Ûνα χρÞνο απÞ
την ηµεροµηνÝα αγορÀσ.
ΘυµηθεÝτε να στεÝλετε το µÛροσ Α τησ εγγàησησ για επιβεβαÝωση µÛσα σε 10 µÛρεσ
απÞ την ηµεροµηνÝα αγορÀσ. Συµπληρñστε το µÛροσ Β και φυλÀξτε το σε ασφαλÛσ
µÛροσ, γιατÝ πρÛπει να το δεÝξετε µαζÝ µε την απÞδειξη αγορÀσ στον εξουσιοδοτηµÛνο
τεχνικÞ.
ΠτυσσÞµενο γκριλ
A
(∆ιατÝθεται σε ορισµÛνα µÞνο µοντÛλα)
ΠρÞσβαση για καθαρισµÞ ρουτÝνασ µπορεÝ να επιτευχθεÝ
στο πÀνω µÛροσ του φοàρνου, ξεβιδñνοντασ τη βÝδα και
το παξιµÀδι (A) απÞ τη µÛση του γκριλ και γÛρνοντασ το
στοιχεÝο µε κατεàθυνση προσ τα κÀτω.
Αφοà καθαρÝσετε το γκριλ, µπορεÝτε να το επαναφÛρετε
στη σωστÜ θÛση ακολουθñντασ την αντÝστροφη
διαδικασÝα.
ΣηµεÝωση: για οδηγÝεσ καθαρισµοà ανατρÛξτε στο
κεφÀλαιο µε τÝτλο «ΚαθαρισµÞσ και ΣυντÜρηση».
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: ο φοàρνοσ πρÛπει να χρησιµοποιεÝται
Þταν το γκριλ βρÝσκεται στη σωστÜ θÛση.
11
ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
Οι παρακÀτω προτεινÞµενοι χρÞνοι µαγειρÛµατοσ καλÞ θα Üταν να χρησιµοποιηθοàν
απλÀ σαν οδηγοÝ. ΥπÀρχει περÝπτωση οι χρÞνοι µαγειρÛµατοσ να εÝναι διαφορετικοÝ
λÞγω ποιÞτητασ, φρεσκÀδασ , µεγÛθουσ και πÀχουσ του φαγητοà που µαγειρεàετε.
ΦυσικÀ οι χρÞνοι µπορεÝ να εÝναι διαφορετικοÝ αναλÞγωσ µε το πñσ εσεÝσ προτιµÀτε
να εÝναι µαγειρεµÛνο το φαγητÞ σασ. Μην σερβÝρετε το φαγητÞ αµÛσωσ µÞλισ το
βγÀλετε απÞ το φοàρνο γιατÝ τα συστατικÀ συνεχÝζουν να µαγειρεàονται για λÝγα
λεπτÀ.
ΣυµβουλÜ:
ΣβÜστε το φοàρνο 10 λεπτÀ πριν απÞ τον προκαθορισµÛνο χρÞνο και αφÜστε το
φαγητÞ στο φοàρνο. Με αυτÞν τον τρÞπο, θα εξοικονοµÜσετε ενÛργεια και θα εÝστε
σε θÛση να µαγειρÛψετε το φαγητÞ Þπωσ ακριβñσ σασ αρÛσει. Χαµηλñστε τη
θερµοκρασÝα ñστε να αποφàγετε να γÝνει η επιφÀνεια του φαγητοà σκληρÜ και
στεγνÜ.
ΣτατικÞ φοàρνοσ
Οι χρÞνοι µαγειρÛµατοσ δεν περιλαµβÀνουν και την προθÛρµανση του φοàρνου εκτÞσ
και αν αναφÛρετε. ∆εÝτε στην εικÞνα 2 τισ σωστÛσ θÛσεισ των ραφιñν του φοàρνου.
ΖΥΜΑΡΙΚΑ
ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ
ΡΑΦΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΛΕΠΤΑ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΡΑΦΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΕ ΛΕΠΤΑ
ΕΙ∆ΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΛαζÀνια
kg 3,5
2
70 ÷ 75
220
2
60 ÷ 65
200
Μην προθερµÀνετε το φοàρνο
ΚανελÞνια
kg 1,8
2
50 ÷ 60
220
2
40 ÷ 50
200
Μην προθερµÀνετε το φοàρνο
ΜακαρονÀδα φοàρνου kg 2,5
2
55 ÷ 60
220
2
45 ÷ 50
200
Μην προθερµÀνετε το φοàρνο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΨΗΣΙΜΟ (ÙΧΙ ΚΕΙΚ)
ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ
ΡΑΦΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΕ ΛΕΠΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΨωµÝ
kg 1
2
35
προθÛρµανση 10
200
2
30 ÷ 35
προθÛρµανση 10
180
ΦτιÀξτε Ûνα καρβÛλι και σχηµατÝστε Ûνα
σταυρÞ µε Ûνα µαχαÝρι στο πÀνω µÛροσ.
ΑφÜστε τη ζàµη να φουσκñσει για
τουλÀχιστον 2 ñρεσ. Λαδñστε το ταψÝ
και βÀλτε το καρβÛλι στη µÛση.
ΠÝτσα
kg 1
1
25 ÷ 35
190
1
20 ÷ 25
190
ΠροθερµÀνετε το φοàρνο για 15 λεπτÀ και
τοποθετÜστε την πÝτσα σε λαδωµÛνο ταψÝ.
ΓαρνÝρετε την µε τοµÀτα, µοτσαρÛλα,
ζαµπÞν, λÀδι, αλÀτι και ρÝγανη.
Φàλλο
(κατεψυγµÛνο)
n. 24
1
30 ÷ 35
220
2
25 ÷ 30
200
ΒÀλτε το φàλλο στο φοàρνο και ψÜστε το.
4 ΑραβικÛσ πÝτεσ
200 γραµ.
η καθεµÝα
2
25 ÷ 30
200
2
20 ÷ 25
180
12
ΡΑΦΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΕ ΛΕΠΤΑ
ΕΙ∆ΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΠροθερµÀνετε το φοàρνο για 15 λεπτÀ,
λαδñστε το ταψÝ, ραντÝστε τισ 4 πÝτεσ µε
λÀδι και αλÀτι και αφÜστε τισ να
φουσκñσουν σε θερµοκρασÝα δωµατÝου
για τουλÀχιστον 2 ñρεσ πριν τισ βÀλετε
στο φοàρνο.
13
Εικ. 2
ΚΡΕΑΣ
Ùλα τα κρεατικÀ µποροàν να ψηθοàν σε ρηχÀ Ü βαθιÀ ταψιÀ. Θα σασ συνιστοàσαµε
να καλàπτετε τα ρηχÀ ταψιÀ για να αποφàγετε το πιτσÝλισµα του λÝπουσ στα πλαϊνÀ
του φοàρνου. Οι χρÞνοι ψησݵατοσ, εÝτε καλàψετε το ταψÝ εÝτε Þχι, εÝναι οι Ýδιοι.
ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ
ΡΑΦΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΕ ΛΕΠΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜοσχαρÝσιο κρÛασ
kg 1
3
70 ÷ 80
220
3
50 ÷ 60
200
ΡολÞ µοσχαρÝσιο
ΒÀλτε το κρÛασ σε Ûνα βαθà πυρÛξ και
ρÝξτε του αλÀτι και πιπÛρι. Στα µισÀ του
χρÞνου µαγειρÛµατοσ, γυρÝστε το κρÛασ.
kg 1
2
100 ÷ 110
220
2
80 ÷ 90
200
ΜαγειρÛψτε το σε Ûνα πυρÛξ µε καπÀκι,
προσθÛτοντασ µπαχαρικÀ, λÀδι και βοàτυρο.
ΜοσχαρÀκι ρολÞ
kg 1,3
1
90 ÷ 100
220
2
90 ÷ 100
200
ΜαγειρÛψτε Þπωσ παραπÀνω.
ΦιλÛτα µοσχαρÝσια
kg 1
2
80 ÷ 90
220
2
80 ÷ 90
200
ΜαγειρÛψτε Þπωσ παραπÀνω.
ΨΑΡΙΑ
ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ
ΡΑΦΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΕ ΛΕΠΤΑ
ΡΑΦΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΕ ΛΕΠΤΑ
ΕΙ∆ΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠÛστροφα
3 πεστρ. / kg 1
2
40 ÷ 45
220
2
35 ÷ 40
200
ΓαρνÝρετε την πÛστροφα µε αλÀτι, λÀδι και
κρεµµàδια και µαγειρÛψτε την σε Ûνα πυρÛξ.
ΣολωµÞσ
700 g σε φÛτεσ
2.5 cm πÀχοσ
2
30 ÷ 35
220
2
30 ÷ 35
200
ΜαγειρÛψτε το σολοµÞ σε ανοιχτÞ
πυρÛξ µε αλÀτι, πιπÛρι και λÀδι.
Γλñσσα
Filetti / kg 1
2
40 ÷ 45
220
2
35 ÷ 40
200
ΜαγειρÛψτε τη γλñσσα µε αλÀτι και µια
κουταλιÀ λÀδι.
Τσιποàρα
2 ολÞκληρεσ
2
40 ÷ 45
220
2
35 ÷ 40
200
ΜαγειρÛψτε την πÛστροφα µε λÀδι και
αλÀτι, µε καλυµµÛνο σκεàοσ.
ΚΟΥΝΕΛΙ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ
ΡΑΦΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΕ ΛΕΠΤΑ
ΡΑΦΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΕ ΛΕΠΤΑ
ΕΙ∆ΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΡΑΦΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΕ ΛΕΠΤΑ
ΕΙ∆ΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚυνÜγι
kg 1 - 1,3
2
60 ÷ 80
220
2
60 ÷ 70
200
ΚοτÞπουλο
kg 1,5 - 1,7
2
110 ÷ 120
220
2
100 ÷ 110
200
ΚοµµÀτια απÞ κουνÛλι
kg 1 - 1,2
2
55 ÷ 65
220
2
50 ÷ 60
200
14
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΒÀλτε το κυνÜγι σε Ûνα βαθà πυρÛξ Ü κεραµικÞ
σκεàοσ µε πολà λÝγολÀδι και µπαχαρικÀ.
ΜαγειρÛψτε Þπωσ το κυνÜγι.
ΒÀλτε Þλα τα κοµµÀτια Ýδιου µεγÛθουσ σε
Ûνα γυÀλινο σκεàοσ. ΡÝξτε µαπαχαρικÀ και
γυρÝστε τα κοµµÀτια Þταν χρειαστεÝ.
15
ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ
ΚΕΪΚΣ
ΕΙ∆ΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΡΑΦΙ
ΚÛικ καρàδα σε φÞρµα
Τοàρτα µαργαρÝτα σε φÞρµα
ΚÛικ καρÞτου σε φÞρµα
ΠÝτα βερÝκοκου
700 gr.
ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΕ ΛΕΠΤΑ
1
1
1
1
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
55
55
65
40
180
175
180
200
ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΡΑΦΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΡΑΦΙ
1
1
1
2
ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΕ ΛΕΠΤΑ
50
40 ÷ 45
50 ÷ 60
30 ÷ 35
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΧρησιµοποιÜστε φÞρµα 22 εκ. βÀθουσ. ΠροθÛρµανση 10’.
160
160
160
180
ΧρησιµοποιÜστε φÞρµα 22 εκ. βÀθουσ. ΠροθÛρµανση 10’.
ΧρησιµοποιÜστε φÞρµα 22 εκ. βÀθουσ. ΠροθÛρµανση 10’.
ΧρησιµοποιÜστε φÞρµα 22 εκ. βÀθουσ. ΠροθÛρµανση 10’.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΣΕ ΛΕΠΤΑ
ΡΑΦΙ
ΣΕ ΛΕΠΤΑ
ΜÀραθοσ
800 gr.
1
70 ÷ 80
220
1
60 ÷ 70
200
ΚολοκυθÀκια
800 gr.
1
70
220
1
60 ÷ 70
200
ΠατÀτεσ
800 gr.
2
60 ÷ 65
220
2
60 ÷ 65
200
ΚαρÞτα
ΚÞψτε τισ πατÀτεσ σε Ýσα µεγÛθη και βÀλτε τισ σε Ûνα
πυρÛξ. ΡÝξτε αλÀτι, ρÝγανη και λÀδι.
800 gr.
1
80 ÷ 85
220
1
70 ÷80
200
ΚÞψτε σε κοµµÀτια τα καρÞτα και βÀλτε τα σε Ûνα πυρÛξ.
ΦΡΟΥΤΑ
ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜÜλα
ΑχλÀδια
ΡοδÀκινα
kg. 1
kg. 1
kg. 1
ΡΑΦΙ
1
1
1
ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΕ ΛΕΠΤΑ
45 ÷ 55
45 Ö 55
45 ÷ 55
220
220
220
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚÞψτε το µÀραθο σε 4 κοµµÀτια, προσθÛστε βοàτυρο,
αλÀτι και πατÀτεσ, αν θÛλετε, και τοποθετÜστε τα σε Ûνα
πυρÛξ. Καλàψτε το σκεàοσ.
ΚÞψτε σε κοµµÀτια τα κολοκυθÀκια, βÀλτε τα σε Ûνα
πυρÛξ και προσθÛστε βοàτυρο και αλÀτι.
FΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΡΑΦΙ
2
2
2
ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΕ ΛΕΠΤΑ
45 ÷ 55
45 Ö 55
45 ÷ 55
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΨÜστε τα φροàτα σε Ûνα ανοιχτÞ πυρÛξ Ü πÜλινο
σκεàοσ. ΑφÜστε τα να κρυñσουν µÛσα στο φοàρνο.
ΑκολουθÜστε την παραπÀνω διαδικασÝα.
ΑκολουθÜστε την παραπÀνω διαδικασÝα.
200
200
200
ΨΗΤΑ
ΤοποθετÜστε το φαγητÞ κÀτω απÞ το γκριλ. ΠροειδοποÝηση: Þταν το γκριλ Ûχει τεθεÝ σε λειτουργÝα παÝρνει
Ûνα Ûντονο κÞκκινο χρñµα. ΒÀλτε το ταψÝ κÀτω απÞ τη σχÀρα του γκριλ για την συλλογÜ των υγρñν και του
λÝπουσ του φαγητοà που ψÜνεται.
GRILL ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
GRILL
ΡΑΦΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΕ ΛΕΠΤΑ
ΕΙ∆ΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΨωµÝ για τοστ
4 φÛτεσ
4
5 (5’ προθÛρµανση)
Grill
4
5 (10’ προθÛρµανση)
Grill
ΤοποθετÜστε το ψωµÝ στο ταψÝ του γκριλ.Ùταν τοψωµÝ
ψηθεÝ απÞ τη µÝα πλευρÀ, γυρÝστε το απÞ την Àλλη.
ΨητÀ σÀντουιτσ
n. 4
3
10 (5’ προθÛρµανση)
Grill
3
5/8 (10’ προθÛρµανση)
Grill
ΛουκÀνικα
n. 6 / kg 0,9
4
25/30 (5’ προθÛρµανση)
Grill
4
15/20 (10’ προθÛρµανση)
Grill
ΤοποθετÜστε το ψωµÝ στο ταψÝ του γκριλ. Ùταν το
σÀντουιτσ ψηθεÝ απÞ τη µÝα πλευρÀ, γυρÝστε το απÞ
την Àλλη.
ΚÞψτε τα λουκÀνικα στη µÛση. Στα µισÀ του χρÞνου
µαγειρÛµατοσ, γυρÝστε τα.
ΠαιδÀκια
n. 4 / kg 1,5
4
25 (5’ προθÛρµανση)
Grill
4
15/20 (10’ προθÛρµανση)
Grill
Μποàτι κοτÞπουλου
n. 4 / kg 1,5
3
50/ 60 (5’ προθÛρµανση)
Grill
3
50/60 (10’ προθÛρµανση)
Grill
16
ΡΑΦΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΕ ΛΕΠΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Βεβαιñστε Þτι τα παιδÀκια εκτÝθενται στη µεγαλàτερη
ισχà του γκριλ
ΓυρÝστε τα δàο φορÛσ κατÀ τη διÀρκεια του ψησݵατοσ.
17
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
DANE TECHNICZNE
Piekarniki PLAN
FPC 825
Typ
wielofunkcyjny
z programatorem
elektronicznym 1
wielofunkcyjny
z wy∏àcznikiem
koƒca gotowania
7
5
( 2100W)
tak
tak
Pieczenie z nawiewem goràcego
powietrza
(2400W)
tak
nie
Pieczenie z nawiewem
(2100W)
nie
tak
Grza∏ka dolna + nawiew
(1400W)
tak
tak
tak
nie
Funkcje
Pieczenie naturalne statycze
Rozmra˚anie
ΠινακÝδα
χαρακτηριστικñν
Pizza
(2000W)
tak
tak
Grill
(1800W)
tak
tak
Grill z nawiewem
(1800W)
tak
tak
245°C
245°C
200°C
0,4 kWh
0,4 kWh
Zu˚ycie energii aby utrzymaÊ temp. 200°C
0,8 kWh
0,8 kWh
Maksymalny pobór mocy
2400W
2100W
Maksymalna temperatura
Zu˚ycie energii aby osiàgnàaç
Εικ. 4
18
FPC 612
19
Wskazówki ogólne
Dzi´kujemy za wybór jednego z naszych produktów. Aby wykorzystaç go w maksymalnym stopniu zalecamy:
– uwa˚nie zapoznaç si´ ze wskazówkami zawartymi w niniejszej ksià˚eczce
– zachowaç jà na wypadek ewentualnej konsultacji.
Po pierwszym w∏àczeniu piekarnika mo˚e wydobywaç si´ z urzàdzenia dym o ostrym zapachu, pochodzàcym z pierwszego podgrzania kleju, którym przymocowane sà p∏yty izolacyjne stanowiàce wyk∏adzin´ piekarnika. Jest to zjawisko ca∏kowicie normalne i w przypadku jego wystàpienia nale˚y poczekaç a˚ dym przestanie si´ wydobywaç i dopiero
wtedy mo˚na umieÊciç w piekarniku ˚ywnoÊç.
Sam piecyk, ze swojej natury, jest urzàdzeniem rozgrzewajàcym si´, co szczególnie dotyczy
przeszklonych drzwiczek. Dlatego te˚ wyraênym zaleceniem jest niepozwalanie dzieciom
na zbli˚anie si´ do piekarnika w czasie jego pracy, a w szczególnoÊci gdy pracuje grill.
Deklaracja zgodnoÊci. Niniejsze urzàdzenie w cz´Êciach przeznaczonych do stykania
si´ z ˚ywnoÊcià, zgodne jest z zapisami dyrektywy CEE 89/109 i Dekretu z mocà ustawy
numer 108 z 25.01.1992 r.
Urzàdzenie zgodne jest z dyrektywami Unii Europejskiej 89/336/CEE, 73/23 CEE
wraz z dalszymi modyfikacjami.
UWAGA
Niniejsze urzàdzenie przeznaczone jest do stosowania tylko i wy∏àcznie w celu, do którego zosta∏o zaprojektowane, tzn. do wypieku produktów ˚ywnoÊciowych.
Wszelkie inne zastosowanie, (jak np. podgrzewanie otoczenia) jest uwa˚ane za
niew∏aÊciwe, a tym samym niebezpieczne. Konstruktor nie odpowiada za ewentualne
szkody wynikajàce z niew∏aÊciwego u˚ycia, b∏´dnego i nieracjonalnego zastosowania.
Wykorzystywanie dowolnego urzàdzenia elektrycznego wià˚e si´ z koniecznoÊcià przestrzegania niektórych podstawowych regu∏, w szczególnoÊci:
- Nie nale˚y pociàgaç za kabel zasilajàcy w celu wyj´cia wtyczki z gniazdka sieciowego,
- Nie nale˚y dotykaç urzàdzenia mokrymi lub wilgotnymi r´kami lub stopami.
- Nie nale˚y obs∏ugiwaç urzàdzenia stojàc boso.
- Nie wolno pozwalaç aby urzàdzenie by∏o obs∏ugiwane przez dzieci lub osoby nie
zaznajomione z nim bez w∏aÊciwego nadzoru.
- Ogólnie odradza si´ stosowanie adapterów, rozdzielaczy lub przed∏u˚aczy. W przypadku awarii lub niew∏aÊciwego dzia∏ania urzàdzenia nale˚y je natychmiast wy∏àczyç i nie
pos∏ugiwaç si´ nim.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilajàcego nale˚y natychmiast wymieniç go,
post´pujàc w sposób nast´pujàcy:
- otworzyç wieczko skrzynki zaciskowej od∏àczyç kabel zasilajàcy i zastàpiç go innym o
odpowiedniej d∏ugoÊci, izolowanym gumà (typu HO5 RRF) i przystosowanym do mocy
urzàdzenia.
CzynnoÊci takiej powinna dokonaç osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Przewód uziemiajàcy (˚ó∏to-zielony), powinien obowiàzkowo byç d∏u˚szy o ok. 10 mm od przewodów
sieci zasilajàcej.
O ewentualne naprawy nale˚y prosiç wy∏àcznie upowa˚nione punkty serwisowe i ˚àdaç
stosowania oryginalnych cz´Êci zamiennych. Niestosowanie si´ do powy˚szych
wskazówek mo˚e powa˚nie ograniczyç poziom bezpieczeƒstwa urzàdzenia.
Osadzenie urzàdzenia w obudowie
Nale˚y umieÊciç urzàdzenie we wn´ce szafki (pod blatem kuchennym). Mocowanie
odbywa si´ za pomocà czterech Êrub przykr´canych w otworach widocznych po otwarciu drzwiczek.
Aby zapewniç najlepszà wentylacj´ w szafce, nale˚y wyciàç w niej otwory, zgodnie z wymiarami i odleg∏oÊciami wskazanymi na rysunku na stronie 38.
Uwaga!
W przypadku piekarników ∏àczonych z p∏ytà kuchennà konieczne jest przestrzeganie zaleceƒ zamieszczonych w instrukcji do∏àczonej do kombinowanego urzàdzenia.
Uwaga!
W celu zagwarantowania w∏aÊciwego funkcjonowania urzàdzenia zabudowanego, konieczne jest, aby szafka lub wn´ka charakteryzowa∏y si´ odpowiednimi parametrami.
Âcianki mebli sàsiadujàcych z piekarnikiem powinny byç wykonane z materia∏u odpornego na wysokà temperatur´. Obowiàzuje to szczególnie w przypadku szafek wykonanych
z p∏yty pilÊniowej lub pa˚dzierzowej, wykorzystujàcej klej, który powinien byç odporny
na temperatur´ 120° C. Szafki sklejane a nieodporne na t´ temperatur´ mogà si´
odkszta∏caç lub mogà si´ odklejaç warstwy laminatu. Wed∏ug norm bezpieczeƒstwa z
chwilà osadzenia urzàdzenia w zabudowie nie powinno si´ wykonywaç ˚adnych po∏àczeƒ z elementami elektrycznymi.
Wszystkie elementy stanowiàce os∏on´ urzàdzenia powinny zostaç zamocowane w taki
sposób, aby nie mo˚na ich by∏o zdjàç bez uciekania si´ do pomocy narz´dzi.
Aby zapewniç dobrà wentylacj´, konieczne jest usuni´cie tylnej Êcianki szafki, pomi´dzy
Êcianà i p∏ytà kuchennà powinna istnieç wolna przestrzeƒ o rozmiarach co najmniej 45 mm.
Pod∏àczenie elektryczne
Instalacja odbywa si´ na koszt nabywcy i producent zwolniony jest z tej us∏ugi.
Instalacja powinna byç dokonana zgodnie z instrukcjà i tylko przez wykwalifikowany personel. B∏´dna instalacja mo˚e spowodowaç obra˚enia osób, zwierzàt i szkody przedmiotów, za które producent nie jest odpowiedzialny.
Nale˚y wetknàç wtyczk´ w gniazdko sieciowe wyposa ˚one w bolec po∏àczony z uziemieniem. Samo uziemienie powinno byç wykonane w sposób prawid∏owy. W przypadku
modeli bez wtyczki nale˚y zamontowaç na kablu zasilajàcym wtyczk´ znormalizowanà,
zdolnà wytrzymaç obcià˚enie wskazane na tabliczce znamionowej. Przewód uziemiajàcy jest oznaczony kolorem ˚ó∏tym i zielonym. Monta˚u wtyczki powinna dokonaç
osoba wykwalifikowana. W przypadku niedopasowania gniazdka i wtyczki urzàdzenia
nale˚y zamieniç gniazdko na inne - odpowiedniego typu, zaÊ samej wymiany powinna
dokonaç osoba wykwalifikowana. Powinna ona równie˚ upewniç si´, czy powierzchnia
przekroju kabli w gniazdku jest odpowiednia dla mocy pobieranej przez urzàdzenie.
Mo˚na równie˚ dokonaç pod∏àczenia do sieci, wstawiajàc pomi´dzy urzàdzenie i samà
sieç prze∏àcznik wielobiegunowy charakteryzujàcy si´ minimalnà odleg∏oÊcià pomi´dzy
stykami w pozycji otwarcia równà 3 mm, dostosowanego do obcià˚enia i odpowiadajàcego obowiàzujàcym normom. ˚ó∏to-zielony kabel uziemiajàcy nie mo˚e byç przerwany
˚adnym prze∏àcznikiem. Stosowane gniazdko lub prze∏àcznik wielobiegunowy powinny
zapewniaç ∏atwy dost´p do zainstalowanego urzàdzenia.
Uwaga: Podczas instalacji kabel zasilajàcy nale˚y umieÊciç tak, aby w ˚adnym jego
punkcie temperatura otoczenia nie by∏a wy˚sza ni˚ 50 stopni C.
Urzàdzenie zgodne jest z wymaganiami bezpieczeƒstwa przewidzianymi przez odpowiednie instytucje normatywne. Bezpieczeƒstwo elektryczne niniejszego urzàdzenia
zapewnione jest jedynie wtedy, gdy jest ono prawid∏owo pod∏àczone do sprawnej instalacji uziemiajàcej, zgodnie z obowiàzujàcymi normami bezpieczeƒstwa elektrycznego.
Jest absolutnie niezb´dne sprawdzenie tego podstawowego zalecenia bezpieczeƒstwa,
zaÊ w przypadku wàtpliwoÊci nale˚y za˚àdaç dok∏adnego sprawdzenia instalacji przez
wykwalifikowany personel. Nale ˚y sprawdziç czy moc elektryczna instalacji i gniazdek
sieciowych odpowiadajà maksymalnej mocy urzàdzenia wskazanej na tablicy znamionowej. W przypadku wàtpliwoÊci nale˚y zwróciç si´ do osoby wykwalifikowanej.
Uwaga: Producent nie ponosi odpowiedzialnoÊci za ewentualne szkody uczynione osobom lub rzeczom spowodowane brakiem po∏àczenia z instalacjà uziemiajàcà. UWAGA: Napi´cie i cz´stotliwoÊç zasilania wskazane sà na tabliczce znamionowej - rys. 4, s. 38.
20
21
Instalacja
INSTALACJA KUCHENEK DO ZABUDOWY
FPC 612 + PVS 606, FPC 825 + PVS 606
UWAGA:
Instalacj´ kuchenki nale˚y zleciç wy∏àcznie osobie posiadajàcej odpowiednie uprawnienia
elektryczne, zgodnie z prawem obowiàzujàcym w danym kraju.
Kuchenki sà dostarczane bez przewodu zasilajàcego.
Kuchenka jest wyposa˚ona w skrzynk´ przy∏àczeniowà, która ma ró˚ne mo˚liwoÊci pod∏àczeƒ.
Wyboru przewodu zasilajàcego musi dokonaç instalator w zale˚noÊci od napi´cia pràdu u
u˚ytkownika. Na kuchence, ko∏o skrzynki przy∏àczeniowej podany jest schemat po∏àczeƒ.
INSTALACJA P¸YTY CERAMICZNEJ
Na obrze˚u otworu przeznaczonego do zamontowania p∏yty w blacie roboczym nale˚y nakleiç
uszczelk´ silikonowà znajdujàcà si´ w wyposa˚eniu p∏yty (rys.2)
Wymiary otworu do zabudowy sà podane w instrukcji obs∏ugi do∏àczonej do p∏yty.
UmieÊciç p∏yt´ ceramicznà tak, aby jej brzegi przylega∏y dok∏adnie do przyklejonej uprzednio
uszczelki (rys 3). Zacisnàç klamry mocujàce znajdujàce si´ w wyposa˚eniu pyty.
INSTALACJA PIEKARNIKA W PO¸ÑCZENIU Z P¸YTÑ CERAMICZNÑ
Po umocowaniu p∏yty ceramicznej nale˚y po∏àczyç jà z piekarnikiem. Nale ˚y postàpiç w
nast´pujàcy sposób:
- ustawiç piekarnik w pobli˚u otworu w którym ma byç zabudowany.
- Zdjàç z tylnej Êcianki piekarnika os∏on´ skrzynki przy∏àczeniowej (A) (rys.5).
Wewnàtrz uka˚e si´ skrzynka przy∏àczeniowa (G), która s∏u˚y do pod∏àczenia do sieci (rys.5).
POD¸ÑCZENIE DO SKRZYNKI PRZY¸ÑCZENIOWEJ
- prze∏o˚yç kabel zasilajàcy przez otwór (B) (rys.6).
- zdjàç izolacj´ z koƒcówek ka˚dego przewodu i przy∏àczyç przewody do zacisków skrzynki, pami´tajàc, ˚e przewód uziemienia (w kolorze ˚ó∏to-zielonym musi byç obowiàzkowo d∏u˚szy o 10
mm od pozosta∏ych przewodów fazowych i neutralnego.
- nale˚y u˚ywaç kabla gumowego typu H05 RR-F.
- upewniç si´ czy Êrubki skrzynki przy∏àczeniowej zosta∏y przykr´cone.
- sprawdziç uziemienie urzàdzenia.
- Przymocowaç mocowanie kabla i za∏o˚yç os∏on´ (A)
Po∏àczyç 2 przewody p∏yty z piekarnikiem jak to pokazano na rys 7.
Wstawiç piekarnik do przygotowanego otworu i przymocowaç go do boków mebla za pomocà 4
Êrub, które znajdujà si´ w wyposa˚eniu piekarnika.
POD¸ÑCZENIE DO SIECI
Pod∏àczenia do sieci mo˚na dokonaç tylko za pomocà gniazdka sieciowego wyposa˚onego w bolec z uziemieniem lub za pomocà prze∏àcznika wielobiegunowego charakteryzujàcego si´ minimalnà odleg∏oÊcià mi´dzy stykami w pozycji otwarcia równà 3 mm, dostosowanego do
obcià˚enia i odpowiadajàcego obowiàzujàcym normom.
Przed pod∏àczeniem nale˚y sprawdziç prawid∏owoÊç uziemienia.
Uziemienie urzàdzenia jest nakazane prawnie
Producent zrzeka si´ jakiejkolwiek odpowiedzialnoÊci za straty osób lub rzeczy wynik∏ych z nieprawid∏owego uziemienia.
UWAGA:
Pod∏àczenie do sieci nale˚y wykonaç po pod∏àczeniach do skrzynki przy∏àczeniowej i po zamontowaniu os∏on.
PES64
PVS604
PVS606
RYS. 2
CI2006
CI4206
CI4212
FPC612
CI5412
FPC825
RYS. 3
RYS. 1
RYS. 5
RYS. 4
DANE TECHNICZNE INSTALACJI KUCHENKI
Moc
Model ca∏kowita
p∏yty
p∏yty
PVS 606
7 kW
Moc ca∏kowita
kuchni:
Piekarnik+p∏yta
FPC 612+
PVS 606
9,1 kW
Moc ca∏kowita
kuchni:
Piekarnik+p∏yta
FPC 825+
PVS 606
9,4 kW
Przekrój
kabla przy
zasilaniu
1 fazowym
220 V
3x4 mm2
22
Przekrój
kabla przy
zasilaniu
3 fazowym
380 V
5x2,5 mm2
RYS. 7
RYS. 6
23
INSTRUKCJA OBS¸UGI
Nasza gama produktów obejmuje ró˚ne modele i ró˚ne kolory. Aby poznaç
funkcje dotyczàce zakupionego modelu piekarnika, prosimy o przestudiowanie poni˚szych schematów. Niektóre modele wyposa˚one sà w
chowajàce si´ pokr´t∏a. Aby móc nimi obracaç, nale˚y najpierw je wcisnàç.
PIEKARNIK WIELOFUNKCYJNY Z
PROGRAMATOREM ELEKTRONICZNYM
Programator elektroniczny.
1
2
PIEKARNIK WIELOFUNKCYJNY Z WY¸ÑCZNIKIEM
CZASOWYM KO¡CA WYPIEKU
Wy∏àcznik czasowy (3)
1
2
Dzia∏anie wy∏àcznika
czasowego
opisane jest na stronie 26.
Aby wybraç funkcje nale˚y wcisnàç pokr´t∏o (3) i ustawiçje na pozycji symbolu
lub na wybranym czasie gotowania.
pokr´t∏o prze∏àcznika - termostatu
Po obróceniu pokr´t∏a sterowania w pozycj´ “˚arówka”
lampka sygnalizacyjna pozostanie zapalona w trakcie wszystkich kolejnych operacji.
Tradycyjne pieczenie na grillu przy zamkni´tych drzwiczkach
W pozycji tej w∏àczona zostaje grza∏ka grilla na promienie
podczerwone (górna). Idealne do pieczenia mi´s o Êredniej i
ma∏ej gruboÊci (kie∏baski, ˚eberka, bekon).
50 ÷ MAX
50 ÷ MAX
Grill z nawiewem przy drzwiczkach zamkni´tych
Powietrze podgrzewane przez grza∏k´ grilla zostaje zasysane
przez wentylator kierujàcy strumieƒ powietrza na potrawy, przy
czym temperatura tego powietrza mo˚e wahaç si´ od 50 do 200 stopni
C. Funkcja grilla z wentylacià zast´puje z powodzeniem ro ˚en
obrotowy i gwarantuje doskona∏e wyniki w przypadku pieczenia
drobiu, kie∏bas i czerwonych mi´s, równie˚ w du˚ych kawalkach.
50 ÷ 200
Pieczenie z nawiewem
W∏àczone sà obie grza∏ki piekarnika: dolna i górna oraz
wewn´trzny wentylator. Funkcja ta wskazana jest do pieczenia drobiu, ryb, chleba, pizzy itd. Taki system pieczenia zapewnia równie˚ równomierny rozk∏ad ciep∏a, zatem umo˚liwia
pieczenie dowolnej potrawy na du˚ej powierzchni.
50 ÷ MAX
Pieczenie z nawiewem i w∏àczonà dolnà grza∏kà
Doskona∏e do delikatnych wypieków (torty, suflety)
50 ÷ MAX
24
Piekarnik wyposa˚ony jest w:
• Grza∏k´ dolnà,
• Grza∏k´ górnà, która zale˚nie od wybranego typu pracy
mo˚e s∏u˚yç do podgrzewania lub do przygotowywania potraw
typu grill w promieniach podczerwonych.
pokr´t∏o prze∏àcznika - termostatu
Po obróceniu pokr´t∏a sterowania na pozycj´ “˚arówka” lampka
sygnalizacyjna pozostanie zapalona w trakcie wszystkich kolejnych operacji. W∏àczony zostanie równie˚ wentylator ch∏odzàcy
Piekarnik wyposa˚ony jest w:
• Grza∏k´ dolnà,
• Grza∏k´ górnà, która zale˚nie od wybranego typu pracy
mo˚e s∏u˚yç do podgrzewania lub do przygotowywania potraw
typu grill w promieniach podczerwonych.
Konwekcja naturalna
W∏àczone sà obie grza∏ki piekarnika: dolna i górna. Jest to
tradycyjne pieczenie, doskona∏e do wypieku ud˚ców,
dziczyzny, idealne do biszkoptów i przygotowywania potraw
bardzo kruchych. Dobre wyniki uzyskuje si´ w przypadku wypieków na blasze z regulacjà temperatury od 50 do 240° C.
Dzia∏anie programatora
elektronicznego opisane jest
na stronie 27-28.
pokr´tØo wyboru funkcji
Rozmra˚anie
Pozycja ta umo˚liwia obieg powietrza o temperaturze otoczenia wokó∏ zamro˚onej potrawy, rozmra˚a jà w ciàgu kilku minut, nie zmieniajàc przy tym zawartoÊci bia∏ka.
Pieczenie z nawiewem
W∏àczone sà obie grza∏ki dolna i górna oraz wewn´trzny
wentylator. Funkcja ta wskazana jest do pieczenia drobiu, ryb,
chleba, pizzy itd. Taki system wypieku zapewnia równie˚ równomierny rozk∏ad ciep∏a, zatem umo˚liwia pieczenie dowolnej
potrawy na du˚ej powierzchni.
50 ÷ MAX
Grill z nawiewem przy drzwiczkach zamkni´tych
Powietrze podgrzewane przez grza∏k´ grilla zostaje zasysane
przez wentylator kierujàcy strumieƒ powietrza na potrawy, przy czym
temperatura ˚àdana tego powietrza mo˚e wahaç si´ od 50 do 200°
C. Funkcja grilla z wentylacià zast´puje z powodzeniem ro˚en
obrotowy i gwarantuje doskona∏e wyniki w przypadku pieczenia
drobiu, kie∏bas i czerwonych mi´s, równie˚ w du˚ych kawa∏kach.
50 ÷ 200
Pieczenie z nawiewem i w∏àczonà dolnà grza∏kà
Doskona∏e do delikatnych wypieków (torty, suflety)
50 ÷ MAX
Konwekcja naturalna
W∏àczone sà obie grza∏ki piekarnika: dolna i górna. Jest to
tradycyjne pieczenie, doskona∏e do wypieku ud˚ców,
dziczyzny, idealne do biszkoptów i przygotowywania potraw
bardzo kruchych. Dobre wyniki uzyskuje si´ w przypadku wypieków na blasze z regulacjà temperatury od 50 do 240° C.
50 ÷ MAX
Tradycyjne pieczenie na grillu przy zamkni´tych drzwiczkach
W pozycji tej w∏àczona zostaje grza∏ka grilla na promienie
podczerwone (górna). Idealne w przypadku pieczenia mi´s o
Êredniej i ma∏ej gruboÊci (kie∏baski, ˚eberka, bekon).
Funkcja PIZZA
W tej funkcji obracajàce si´ goràce powietrze stwarza warunki
pieczenia podobne do tych, które sà w profesjonalnych piecach w pizzeriach.
25
50 ÷ MAX
50 ÷ MAX
pokr´tØo wyboru funkcji
KORZYSTANIE Z MINUTNIKA
W celu wybrania zadanego czasu nale˚y obróciç pokr´t∏o o jeden pe∏ny obrót, po czym cofnàç wskazówk´ do pozycji odpowiadajàcej ˚àdanemu okresowi czasu. Po up∏ywie tego czasu
rozlegaç si´ b´dzie przez kilka sekund sygna∏ akustyczny.
KORZYSTANIE Z PROGRAMATORA ELEKTRONICZNEGO
Wst´pne operacje po pod∏àczeniu
do sieci elektrycznej.
Po pierwszym pod∏àczeniu do sieci elektronicznej, a tak˚e
po ka˚dej przerwie w dop∏ywie energii elektrycznej na panelu sterowania na wy Êwietlaczu programatora pojawi si´
migoczàcy symbol “AUTO”.
Aby ustawiç aktualnà godzin´, nale˚y nacisnàç przyciski TIub
.
MER, END i jednoczeÊnie przycisk
.
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ równie˚ symbol
W warunkach tych piekarnik jest ustawiony na obs∏ug´ r´cznà.
Mo˚liwe funkcje
KORZYSTANIE Z WY¸ÑCZNIKA CZASOWEGO
Za pomocà tego mechanizmu mo˚liwe jest programowanie wyra˚onego w minutach czasu trwania pieczenia, a zatem automatycznego wy∏àczenia piekarnika po up∏ywie ˚àdanego czasu
(maksimum 120 minut).
Po up∏ywie wybranego czasu pokr´t∏o osiàga pozycj´, w której
rozlega si´ sygna∏ akustyczny O i wtedy piekarnik wy∏àcza si´
automatycznie. JeÊli chcemy korzystaç z piekarnika w sposób
zwyczajny, bez programowania wy∏àczenia automatycznego,
nale˚y umieÊciç pokr´t∏o koƒca wypieku w pozycji (d∏oƒ).
– praca r´czna
– korzystanie z minutnika
– praca pó∏automatyczna (programowanie koƒca wypieku)
– praca automatyczna
– programowanie (poczàtku i koƒca pieczenia)
Praca r´czna (piekarnika)
Opisana ona zosta∏a ju˚ w paragrafie OPERACJE WST¢PNE, zatem aby wy∏àczyç na
wyÊwietlaczu napis AUTO, wystarczy wcisnàç przycisk
, co spowoduje ukazanie si´ w
Êrodku wyÊwietlacza odpowiedniego symbolu. Nast´pnie nale˚y wybraç temperatur´ i
funkcje pieczenia.
Korzystanie z programatora elektronicznego
Uwaga: Programator koƒca wypieku ma w pozycji O zaprogramowanà funkcj´ wy∏àcznika
ogólnego. Przed zaprogramowaniem funkcji nale˚y przesunàç pokr´t∏o z pozycji O.
Jak ju˚ opisano w paragrafie OPERACJE WST¢PNE, programator elektroniczny pozwala
na prac´ r´cznà piekarnika lub na wykorzystanie go jako:
– minutnika
– programatora koƒca pieczenia (praca pó∏automatyczna)
– programatora poczàtku i koƒca pieczenia (praca automatyczna)
Korzystanie z minutnika
Utrzymujàc wciÊni´ty przycisk
i pos∏ugujàc si´ przyciskami strza∏ek
lub
, nale˚y nastawiç na wyÊwietlaczu ˚àdany czas (maksymalna wartoÊç 23:59). Ustawienie ˚àdanego
czasu sygnalizowana jest na wyÊwietlaczu symbolem
.
(Uwaga: Funkcj´ t´ mo˚na wykorzystywaç zarówno podczas pracy r´cznej jak i automatycznej, jednoczeÊnie z innym programem).
Po up∏ywie nastawionego czasu programator emituje przerywany sygna∏ akustyczny. Aby go
.
wy∏àczyç nale˚y wcisnàç przycisk
Aby wyÊwietliç na wyÊwietlaczu czas pozosta∏y do zakoƒczenia nastawionego okresu,
.
nale˚y wcisnàç przycisk
Regulacja tonu sygna∏u akustycznego
Programator wyposa˚ony jest w sygna∏ akustyczny o trzech ró˚nych nat´˚eniach tonu. Aby
.
wybraç nat´˚enie tonu, nale˚y podczas dzia∏ania sygna∏u nacisnàç przycisk
26
27
Korzystanie z programatora pó∏automatycznego (koniec pieczenia)
U˚TECZNE WSKAZÓWKI
Nale˚y wybraç temperatur´ i funkcj´ pieczenia. W przypadku koniecznoÊci zaprogramowania jedynie wy∏àczenia piekarnika (a nie w∏àczenia) nale¿y wykonaç nast´pujàce operacje.
lub
i utrzymujàc je wciÊni´te, nastawiç
Nacisnàç przycisk TIMER i jednoczeÊnie przycisk
na wyÊwietlaczu czas odpowiadajàcy okresowi trwania pieczenia.
Nast´pnie zwolniç przyciski. Na wyÊwietlaczu programatora pojawi si´ symbol
oraz napis
AUTO.
Pojawienie si´ na wyÊwietlaczu symbolu
oznacza, ˚e piekarnik rozpoczà∏ swojà prac´.
Na zakoƒczenie okresu pieczenia piekarnik wy∏àcza si´, programator emituje sygna∏ akustyczny. Na wyÊwietlaczu znika symbol
, podczas gdy napis AUTO zaczyna migotaç.
Migotanie napisu AUTO przypomina, ˚e aby ustawiç piekarnik w warunkach pracy r´cznej
nale¿y przycisnàç przycisk
.
JeÊli podczas pieczenia chcemy dowiedzieç si´ ile czasu pozostaje do zakoƒczenia pieczenia, wystarczy nacisnàç przycisk TIMER. Wciskajàc natomiast przycisk END, zobaczymy
wskazanie godziny koƒca wypieku.
Ruszty piekarnika - system blokady
Korzystanie z programatora automatycznego
(poczàtek i koniec wypieku)
Pieczenie z grillem
Nale˚y wybraç temperatur´ i funkcje wypieku. W przypadku, gdy chcemy zaprogramowaç
nie tylko godzin´ wy∏àczenia piekarnika, lecz równie ˚ czas trwania wypieku (a tym samym
godzin´ w∏àczenia), nale˚y wykonaç nast´pujàce operacje:
lub
, nastawiç
1) Wcisnàç i utrzymaç wciÊni´ty przycisk TIMER i naciskajàc na przyciski
na wyÊwietlaczu ˚àdany czas wypieku. Zwalniajàc nacisk przycisków na wyÊwietlaczu
powodujemy pojawienie si´ aktualnej godziny, napisu AUTO i symbolu
.
lub
, w celu
2) Nacisnàç przycisk END i utrzymujàc go wciÊni´ty naciskaç na przyciski
ustawienia na wyÊwietlaczu programatora godziny koƒca wypieku.
Po zwolnieniu przycisków na wyÊwietlaczu pojawiajà si´:
- aktualna godzina,
- napis AUTO.
Po zakoƒczeniu powy˚szych operacji piekarnik automatycznie rozpoczyna prac´. O ˚àdanej
godzinie piekarnik wy∏àczy si´ w sposób automatyczny.
Godzina w∏àczenia piekarnika zostaje automatycznie okreÊlona przez programator w
zale˚noÊci od czasu trwania wypieku.
W∏àczenie funkcji piekarnika sygnalizowane jest na wyÊwietlaczu programatora pojawieniem
si´ symbolu
i napisu AUTO.
Wy∏àczenie piekarnika sygnalizowane jest natomiast przez sygna∏ akustyczny i zanik symbolu
oraz poprzez migoczàcy napis AUTO.
Migotanie symbolu AUTO przypomina, ˚e aby ustawiç piekarnik w warunkach pracy r´cznej,
.
nale˚y przycisnàç przycisk
. JeÊli
Sygna∏ oznajmujàç wy∏àczenie piekarnika mo˚na wy∏àczyç wciskajàc przycisk
podczas wypieku chcemy dowiedzieç si´ ile czasu pozosta∏o do zakoƒczenia pracy piekarnika wystarczy nacisnàç przycisk TIMER. Natomiast wciÊni´cie przycisku END spowoduje
wyÊwietlenie godziny koƒca wypieku.
Uwaga: Symbole poszczególnych przycisków mogà ró˚niç si´ w zale˚noÊci od modelu. Funkcje ich jednak pozostajà niezmienione.
28
Piekarnik wyposa˚ony jest w nowy system blokady
rusztów. System ten pozwala na niemal ca∏kowite
wysuni´cie rusztów, bez gro èby wypadni´cia ich z
piekarnika, z jednoczesnym utrzymaniem ich pozycji
poziomej, umo˚liwiajàc w ten sposób sprawdzenie i
wymieszanie potrawy w sposób jak najbardziej
pewny i cichy.
Aby wyciàgnàç ruszty, wystarczy, jak wskazuje rysunek, unieÊç je, chwytajàc za przednià cz´Êç i pociàgnàç w swoim kierunku.
Ten typ pieczenia pozwala na szybkie zarumienienie potraw.
Do tego celu zaleca si´ umieszczenie rusztu na poziomie 3 lub 4, zale˚nie od wymiarów potraw (Rys. 2 str. 35).
Na grillu mo˚na piec niemal wszystkie rodzaje mi´s, z wyjàtkiem niektórych chudych mi´s z
dziczyzny oraz pulpetów.
Mi´so i ryby do pieczenia na grillu nale˚y lekko natrzeç oliwà.
Czasy wypieku
Na stronach 32-37 zamieszczona jest orientacyjna tabela, w której wskazane sà czasy i temperatury dla pierwszych wypieków. Wraz z nabywanym doÊwiadczeniem mo˚na, zale˚nie od
gustu, zmieniaç wartoÊci w tabeli.
Czyszczenie i konserwacja
Powierzchnie ze stali nierdzewnej i powierzchnie emaliowane nale˚y myç w letniej wodzie z
dodatkiem myd∏a, ewentualnie z u˚yciem Êrodków dost´pnych w handlu, absolutnie unikajàc
stosowania proszków ciernych, które mog∏yby uszkodziç powierzchnie i cz´Êci ozdobne.
Bardzo wa˚nym zagadnieniem jest utrzymywanie w piekarniku czystoÊci, czyszczenie
piekarnika nale˚y przeprowadzaç po ka˚dorazowym wykorzystaniu go. Na Êciankach
piekarnika w czasie wypieku osadzajà si´ t∏uszcze, które mogà, w trakcie kolejnego uruchomienia, wytwarzaç nieprzyjemne zapachy, pogarszajàce wynik pieczenia. Do czyszczenia
wn´trza piekarnika nale˚y stosowaç ciep∏à wod´ i Êrodek myjàcy, na zakoƒczenie nale˚y
odpowiednio op∏ukaç Êcianki piekarnika.
Mo˚liwe jest unikni´cie tej niewygodnej czynnoÊci dzi´ki pokryciu Êcianek, we wszystkich modelach piekarnika, specjalnymi p∏ytami samooczyszczajàcymi si´, oferowanymi jako akcesoria na ˚yczenie: patrz odpowiedni paragraf “KATALITYCZNY
PIEKARNIK SAMOOCZYSZCZAJÑCY SI¢”.
Do rusztów ze stali nierdzewnej nale˚y u˚ywaç detergentów i stalowych druciaków. Czyszczenie powierzchni ze szk∏a hartowanego nale˚y wykonywaç gdy powierzchnie te sà ostudzone. P´kni´cia powierzchni szklanych wynik∏e z nieprzestrzegania tego zalecenia nie sà
obj´te gwarancjà.
29
˚arówk´ oÊwietleniowà piekarnika moèna wymieniç od∏àczywszy wczeÊniej urzàdzenie od
zasilania i odkr´cajàc klosz. Nale˚y wymieniç ˚arówk´ na nowà, o tej samej odpornoÊci na
wysokie temperatury.
Katalityczny piekarnik samooczyszczajàcy si´
Specjalne samooczyszczajàce si´ p∏yty, pokryte lakierem o strukturze mikroporowatej, oferowane dla wszystkich modeli jako akcesoria opcjonalne eliminujà koniecznoÊç r´cznego
czyszczenia piekarnika.
Krople t∏uszczu osadzajàce si´ na Êciankach podczas pieczenia roz∏o ˚one zostajà przez
emali´ w procesie katalitycznym utleniania i przekszta∏cajà si´ na produkty gazowe.
Zbyt du˚e plamy mogà zatkaç mikropory i tym samym przeszkodziç w automatycznym czyszczeniu. Odzyskanie w∏aÊciwoÊci samooczyszczania uzyskuje si´ za poÊrednictwem podgrzania pustego piekarnika przez okres oko∏o 10 - 20 minut, nastawiajàc pokr´t∏o piekarnika
na maksymalnà temperatur´.
Nie wolno stosowaç produktów ciernych, druciaków, ostrych przedmiotów, szorstkich Êciereczek, produktów chemicznych lub detergentów mogàcych nieodwracalnie zniszczyç
powierzchni´ emalii.
Zaleca si´ ponadto stosowanie garnków g∏´bokich w przypadku pieczenia potraw szczególnie t∏ustych (pieczenie, itd.), zaÊ w przypadku pieczenia na grillu - stosowanie brytfanny.
Ta prosta wskazówka pozwala na stworzenie idealnych warunków i temperatury dla czyszczenia katalitycznego
JeÊli, z powodu znacznego zabrudzenia piekarnika, nie jest mo˚liwe samooczyszczanie, zaleca si´ usunàç t∏uszcz za pomocà wilgotnej szmatki lub gàbki zanurzonej w ciep∏ej wodzie.
PorowatoÊç emalii jest jej podstawowà cechà gwarantujàcà dzia∏anie samooczyszczajàce.
Serwis techniczny
Przed zwróceniem si´ do Centrum Serwisowego
JeÊli piekarnik nie dzia∏a, radzimy sprawdziç, czy prawid∏owo zosta∏a wetkni´ta wtyczka do
gniazdka sieciowego.
JeÊli nie mo˚na wykryç przyczyny usterki:
Nale˚y od∏àczyç piekarnik od zasilania elektrycznego, nie dotykaç urzàdzenia i wezwaç technika serwisowego.
Przed zawiadomieniem Centrum Serwisowego nale˚y zanotowaç numer seryjny, znajdujàcy si´ na tabliczce znamionowej. (patrz Rys. 4, strona 38).
GWARANCJA
Niniejsze urzàdzenie dostarczane jest wraz ze Êwiadectwem gwarancji uprawniajàcym do
bezp∏atnego korzystania z serwisu technicznego, w okresie gwarancyjnym na warunkach
okreÊlonych w karcie gwarancyjnej.
Cz´Êç B karty gwarancyjnej powinna byç wys∏ana na wskazany w niej adres, celem rejestracji, w ciàgu 10 dni od daty nabycia.
Cz´Êç A karty gwarancyjnej powinna byç wype∏niona i nale˚y jà przechowywaç w celu okazania jej technikom z punktu serwisowego w przypadku ewentualnej naprawy.
Nale˚y tak˚e zachowaç rachunek potwierdzajàcy zakup urzàdzenia.
Uwaga: Wszystkie p∏yty samooczyszczajàce si´, dost´pne w handlu, charakteryzujà si´
skutecznoÊcià dzia∏ania przez okres oko∏o 300 godzin pracy piekarnika. Po up∏ywie tego okresu eksploatacji naleèy p∏yty te wymieniç.
Ruchomy grill
A
(Dost´pne tylko w niektórych modelach)
Aby u∏atwiç mycie górnych cz´Êci piekarnika nale˚y
odkr´ciç Êrub´ (A) umieszczonà w Êrodkowej cz´Êci
grza∏ki grilla i opuÊciç grill. Po zakoƒczeniu mycia nale˚y
podnieÊç grza∏k´ grilla i przykr´ciç jà Êrubà (A).
NB: Informacje na temat mycia zawarte sà w rozdziale
Czyszczenie i Konserwacja.
UWAGA: piekarnik musi pracowaç z przykr´conà grza∏kà grilla.
30
31
TABELA CZASÓW WYPIEKU
Sugerowane w poni ˚szych tabelach czasy wypieku majà charakter informacyjny i mogà
zmieniaç si´ w zale˚noÊci od jakoÊci, Êwie˚oÊci, wymiaru i gruboÊci potraw, a tak˚e w zale˚noÊci od gustu u˚ytkownika. Przed podawaniem potraw nale˚y zawsze wszystkie potrawy
pozostawiç w piekarniku na kilka minut, po to aby po wyj´ciu ich z piekarnika pozostawa∏y
nadal Êwie˚e.
Po˚yteczna rada: Na co najmniej 10 minut przed up∏ywem wskazanego czasu nale˚y
wy∏àczyç piekarnik, pozostawiajàc potrawy w jego wn´trzu. Pozwoli to, oprócz oszcz´dnoÊci
energii, upiec potrawy zgodnie z w∏asnym smakiem. Aby powierzchnie potraw nie by∏y zbyt
suche, konieczne jest obni˚enie temperatury.
Piekarnik statyczny
Wszelkie podane czasy wypieku nie obejmujà podgrzania wst´pnego piekarnika, jeÊli nie jest to wyra˚nie wskazane w innym przypadku. W∏aÊciwe po∏o˚enie rusztów wewnàtrz piekarnika ukazane jest na Rys. 2 na stronie 35.
Elektryczny piekarnik statyczny
Produkty màczne
Czas pieczenia Temperatura
w minutach
piekarnika
Elektryczny piekarnik z nawiewem
IloÊç
Ruszt
Lasagne
kg 3,5
2
70 ÷ 75
220
2
60 ÷ 65
200
Cannelloni
kg 1,8
2
50 ÷ 60
220
2
40 ÷ 50
200
Makaron zapiekany
kg 2,5
2
55 ÷ 60
220
2
45 ÷ 50
200
Produkty pieczone (nie ciasta)
Elektryczny piekarnik statyczny
Ruszt
Czas pieczenia Temperatura
w minutach
piekarnika
Ruszt
Czas pieczenia Temperatura
w minutach
piekarnika
Potrawa
Ruszt
Czas pieczenia Temperatura
w minutach
piekarnika
IloÊç
Chleb
kg 1 ciasta
na chleb
2
Pizza
kg 1
1
25 ÷ 35
190
1
20 ÷ 25
190
Paszteciki Vol
au vent (mro˚one)
24 sztuki
1
30 ÷ 35
220
2
25 ÷ 30
200
Placki
200 g ciasta na
ka˚dà sztuk´
2
25 ÷ 30
200
2
20 ÷ 25
180
200
2
10 (wst´pne podgrzanie)
32
Wstawiç lasagne do zimnego piekarnika.
Wstawiç cannelloni do zimnego
piekarnika.
Wstawiç makaron zapiekany do zimnego piekarnika.
Elektryczny piekarnik z nawiewem
Potrawa
35
Uwagi
30 ÷ 35
Uwagi
Przygotowaç ciasto w formie bochenka
i naciàç no˚em górnà powierzchni´ bochenka. Pozostawiç do roÊni´cia na co
najmniej 2 godziny. Natrzeç t∏uszczem
form´ i umieÊciç bochenek dok∏adnie
w Êrodku formy.
Po wst´pnym podgrzaniu piekarnika przez okres 15 minut przygotowaç pizz´ w nat∏uszczonej formie
dodajàc pomidory, mozzarell´ i
szynk´, olej, sól, oregano.
UmieÊciç w formie 24 paszteciki i upiec
je.
180
10 (wst´pne podgrzanie)
Podgrzaç wst´pnie piekarnik przez
15 minut, nasmarowaç t∏uszczem
form´, 4 placki pokryte t∏uszczem,
olejem i posolone pozostawiç do
roÊni´cia w temperaturze otoczenia
na okres co najmniej 2 godzin, po
czym w∏o˚yç je do piekarnika.
33
Rys 2
Mi´sa
Wszystkie mi´sa mo˚na piec w pojemniku o wysokiej lub niskiej kraw´dzi.
Zaleca si´ przykrycie pokrywkà pojemnika niskiego, w celu unikni´cia zabrudzenia piekarnika
plamami sosu. Mi´sa pieczone pod przykryciem b´dà bardzie mi´kkie i soczyste, podczas gdy
pieczone bez przykrycia stanà si´ bardziej kruche. Wskazane czasy wypieku obowiàzujà dla
potraw w pojemnikach przykrytych lub odkrytych.
Elektryczny piekarnik statyczny
Czas pieczenia Temperatura
w minutach
piekarkika
Elektryczny piekarnik z nawiewem
Uwagi
IloÊç
Ruszt
Ca∏y rostbef
1 kg
3
70 ÷ 80
220
3
50 ÷ 60
200
Pieczeƒ wieprzowa 1 kg
zawijana
2
100 ÷ 110
220
2
80 ÷ 90
200
Pieczeƒ ciel´ca
1,3 kg
zawijana
Pieczeƒ wo∏owa, filet 1 kg
1
90 ÷ 100
220
2
90 ÷ 100
200
UmieÊciç mi´so w g∏´bokim talerzu ze
szk∏a ˚aroodpornego, doprawiç solà i
pieprzem. Po up∏ywie po∏owy czasu
odwróciç.
Piec mi´so w przykrytym pojemniku ze szk∏a ˚aroodpornego z dodatkiem soli i pieprzu, przypraw naturalnych, oleju i mas∏a.
Piec jak wy˚ej.
2
80 ÷ 90
220
2
80 ÷ 90
200
Piec jak wy˚ej.
Ryby
Elektryczny piekarnik statyczny
Ruszt
Czas pieczenia Temperatura
w minutach
piekarkika
Ruszt
Czas pieczenia Temperatura
w minutach
piekarkika
Potrawa
Elektryczny piekarnik z nawiewem
Ruszt
Czas pieczenia Temperatura
w minutach
piekarkika
Potrawa
IloÊç
Pstràg
3 cale / 1 kg
2
40 ÷ 45
220
2
35 ÷ 40
200
¸osoÊ
700 g w plastrach
2,5 cm gruboÊci
2
30 ÷ 35
220
2
30 ÷ 35
200
Sola
Filety / 1 kg
2
40 ÷ 45
220
2
35 ÷ 40
200
Z∏otnik
2 ca∏e
2
40 ÷ 45
220
2
35 ÷ 40
200
Uwagi
Piec pstràgi pod przykryciem z dodatkiem oleju soli i cebuli w pojemniku
ze szk∏a ˚aroodpornego
Piec ∏ososia bez przykrycia w
naczyniu ˚aroodpornym z dodatkiem soli, pieprzu i oleju.
Piec sol´ z dodatkiem soli i jednà
∏y˚eczkà oleju.
Piec z∏otniki w przykrytym naczyniu z dodatkiem oleju i soli.
Drób, królik
Elektryczny piekarnik statyczny
Ruszt
Czas pieczenia Temperatura
w minutach
piekarkika
Elektryczny piekarnik z nawiewem
IloÊç
Perliczka
1 kg - 1,3 kg
2
60 ÷ 80
220
2
60 ÷ 70
200
Kurczak
1,5 kg - 1,7 kg
2
110 ÷ 120
220
2
100 ÷ 110
200
Królik w kawa∏kach
1 kg - 1,2 kg
2
55 ÷ 65
220
2
50 ÷ 60
200
34
Ruszt
Czas pieczenia Temperatura
w minutach
piekarkika
Potrawa
Uwagi
UmieÊciç perliczk´ w g∏´bokim naczyniu ˚aroodpornym lub ceramicznym,
przyprawionà przyprawami naturalnymi i ma∏à iloÊcià oleju.
Piec jak wy˚ej
W wysmarowanej t∏uszczem formie
umieÊciç równe kawa∏ki miàsa przyprawione naturalnymi przyprawami.
W razie potrzeby obracaç kawa∏ki.
35
Elektryczny piekarnik statyczny
Ciastka, torty
Potrawa
IloÊç
Tort kakaowy pieczony w foremce
Tort margherita
Tort marchewkowy
Ciasto morelowe
700 g
Warzywa
Elektryczny piekarnik z nawiewem
Ruszt
Czas pieczenia
w minutach
Temperatura
piekarnika
Ruszt
Czas pieczenia
w minutach
Temperatura
piekarnika
1
1
1
1
55
55
65
40
180
175
180
200
1
1
1
2
50
40 ÷ 45
50 ÷ 60
30 ÷ 35
160
160
160
180
Elektryczny piekarnik statyczny
Czas pieczenia
Temperatura
Ruszt
w minutach
piekarnika
IloÊç
Koper w∏oski
800 g
1
70 ÷ 80
220
1
60 ÷ 70
200
Cukinia
800 g
1
70
220
1
60 ÷ 70
200
Ziemniaki
800 g
2
60 ÷ 65
220
2
60 ÷ 65
200
Marchew
800 g
1
80 ÷ 85
220
1
70 ÷ 80
200
Owoce
Potrawa
Jab∏ka
IloÊç
1 kg
Gruszki
Brzoskwinie
1 kg
1 kg
Elektryczny piekarnik statyczny
Czas pieczenia
Temperatura
Ruszt
w minutach
piekarnika
1
45 ÷ 55
220
1
1
45 ÷ 55
45 ÷ 55
220
220
W tortownicy o Êrednicy 22cm. Podgrzanie wst´pne - 10 min.
Podgrzanie wst´pne - 10 min. W tortownicy o Êrednicy 22 cm.
Podgrzanie wst´pne - 10 min. W tortownicy o Êrednicy 22 cm.
Podgrzanie wst´pne - 10 min. W tortownicy o Êrednicy 22 cm.
Elektryczny piekarnik z nawiewem
Czas pieczenia
Temperatura
Ruszt
w minutach
piekarnika
Potrawa
45 ÷ 55
45 ÷ 55
Uwagi
W przykrytym naczyniu ze szk∏a ˚aroodpornego roz∏o˚yç
koper podzielony na 4 cz´Êci, z dodatkiem mas∏a, soli,
najlepiej ze zwróconà ku górze cz´Êcià wewn´trznà.
Pokroiç cukini´ na plastry i piec jà w przykrytym
naczyniu ze szk∏a ˚aroodpornego z mas∏em i solà.
W przykrytym naczyniu ze szk∏a ˚aroodpornego
umieÊciç jednakowe kawa∏ki pokrojonych ziemniaków; piec je z olejem, solà, oregano i rozmarynem.
Pokroiç marchewki na plasterki, przykryç je i piec
w naczyniu ze szk∏a ˚aroodpornego.
Elektryczny piekarnik z nawiewem
Czas pieczenia
Temperatura
Ruszt
w minutach
piekarnika
2
45 ÷ 55
200
2
2
Uwagi
200
200
Uwagi
Piec owoce w odkrytym naczyniu ze szk∏a ˚aroodpornego lub ceramiki. Pozostawiç w piekarniku do ostygni´cia.
Piec jak wy˚ej
Piec jak wy˚ej
Pieczenie - grill
Pieczenie grillu wykonujemy uk∏adajàc potrawy tu˚ pod grillem elektrycznym na promienie podczerwone.
Uwaga: Podczas pracy grza∏ka grilla rozgrzewa si´ do czerwonoÊci. Pod grill nale˚y wstawiç brytfann´ do
zbierania sosów.
Potrawa
Tosty
Elektryczny piekarnik statyczny
Czas pieczenia
Temperatura
Ruszt
w minutach
piekarnika
4
5
Grill
IloÊç
4 kromki
Elektryczny piekarnik z nawiewem
Czas pieczenia
Temperatura
Ruszt
w minutach
piekarnika
4
5
Grill
(5 ogrzewanie wst´pne)
Tosty faszerowane
4 sztuki
3
10
(10 ogrzewanie wst´pne)
Grill
3
(5 ogrzewanie wst´pne)
Kie∏baski
6 sztuk / 0,9 kg
4
25/30
Grill
4
4 sztuki / 1,5 kg
4
25
4 sztuki / 1,5 kg
3
50/ 60
(5 ogrzewanie wst´pne)
36
Grill
(10 ogrzewanie wst´pne)
Grill
4
(5 ogrzewanie wst´pne)
Udka kurczaka
15/20
15/20
Grill
(10 ogrzewanie wst´pne)
Grill
3
50/ 60
UmieÊciç kromki tostu na wsporniku grilla. Po
pierwszym pieczeniu odwróciç.
Uwaga: Przed podaniem do sto∏u trzymaç upieczone tosty w cieple na dnie piekarnika.
UmieÊciç tosty na podstawie grilla. Kiedy si´
zarumienià, odwróciç tosty - a˚ do ca∏kowitego zarumienienia.
Naciàç kie∏baski i umieÊciç na grillu cz´Êcià
wewn´trznà zwróconà ku górze. W po∏owie pieczenia odwróciç kie∏baski.
Uwaga: Co jakiÊ czas nale˚y kontrolowaç równomiernoÊç pieczenia. W przypadku nierównomiernego pieczenia zamieniç miejscami kie∏baski
mniej dopieczone z bardziej wypieczonymi.
UmieÊciç ˚eberka tu˚ pod du˚ym grillem i
obróciç je dwukrotnie.
Doprawiç naturalnymi przyprawami i obracaç co
pewien czas.
Grill
(10 ogrzewanie wst´pne)
(5 ogrzewanie wst´pne)
˚eberka wo∏owe
5/8
Uwagi
Grill
(10 ogrzewanie wst´pne)
37
INSTALACJA
Tabliczka
znamionowa
Grafica RB 03/2002 - Cod. 41001782 - Imprimè en Italie
Rys. 4
Producent nie ponosi ˚adnej odpowiedzialnoÊci za ewentualne b∏´dy w druku niniejszej instrukcji. Ponadto zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do w∏asnych produktów, uznanych przez niego za u˚yteczne, bez pogarszania podstawowych parametrów.
38
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising