Candy | FPE502/6N | Candy FPE502/6N User manual

Candy FPE502/6N User manual
ORKAITËS
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
BENDROJO POBÛDÞIO ÁSPËJIMAI
Dëkojame, kad ásigijote vienà ið mûsø gaminiø. Norint suþinoti visà informacijà apie orkaitæ:
• Bûtina ádëmiai perskaityti naudojimo instrukcijø knygelæ, kurioje yra pateikta svarbi informacija apie saugø jos eksploatavimà, instaliavimà ir
prieþiûrà.
• Naudojimo instrukcijø knygelæ reikia iðsaugoti ateièiai.
Orkaitës veikimo metu viso jos pasiekiamos dalys yra karðtos, todël bûkite atsargûs ir jø nelieskite.
Pirmà kartà ájungus orkaitæ, gali bûti jauèiamas dûmø kvapas. Taip yra dël ákaitusios orkaitës izoliacinio skydelio medþiagos.
Tai yra normalus reiðkinys. Paprasèiausiai tokiu atveju prieð sudedant maistà reikia palaukti, kol dûmai pasiðalins.
Naudojimosi metu orkaitë stipriai ákaista, o ypaè orkaitës dureliø stiklas.
Reikia pasirûpinti, kad ðalia veikianèios orkaitës nebûtø vaikø, o ypaè kai yra ájungtas grilis.
ATITIKTIES DEKLARACIJA
SVARBU
Su maistu kontaktuojanèios orkaitës dalys atitinka direktyvos
89/109/EEC reikalavimus.
Ðis prietaisas taip pat atitinka direktyvø 73/23/EEC ir 89/336/
EEC, kurias pakeitë direktyvos 2006/95/EC ir 2004/108/EC,
reikalavimus ir vëlesnes jø pataisas.
Iðpakavæ orkaitæ, patikrinkite, ar ji nebuvo paþeista transportavimo
metu. Jei kyla abejoniø, nesinaudokite ja, o kreipkitës á kvalifikuotà
specialistà. Ápakavimo medþiagas (plastmasinius maiðelius, polistirenà ar vinis) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kadangi jos
kelià grësmæ vaikams.
Tinkamam orkaitës veikimui uþtikrinti, virtuvës baldai turi atitikti specialius reikalavimus. Ðalia orkaitës esanèiø virtuvës baldø pavirðiai
turi bûti pagaminti ið karðèiui atsparios medþiagos. Reikia ásitikinti,
kad virðutinis baldø pavirðius (medþio imitacija ar fanera) yra priklijuotas maþiausiai 120°C temperatûrai atspariais klijais. Tokiai temperatûrai neatsparios plastikinës dalys ar klijai gali iðtirpti ir deformuoti
baldà. Orkaitæ instaliavus á virtuvës baldus, bûtina pasirûpinti, kad
visos elektrinës dalys bûtø pilnai izoliuotos. Tai yra bûtinas saugos
reikalavimas. Bûtina imtis visø saugos priemoniø ir tinkamai pritvirtinti
orkaitæ, kad jos nebûtø ámanoma iðimti be specialiø árankiø.
Paðalinkite virtuvës baldo nugarëlæ, kad bûtø uþtikrinta tinkama oro cirkuliacija aplink orkaitæ. Tarp sienos ir orkaitës nugarëlës turi bûti paliktas maþiausiai 45 mm tarpas.
SAUGOS REIKALAVIMAI
• Ðis prietaisas turi bûti naudojamas tik pagal paskirtá: maisto ruoðimui. Bet koks naudojimas kitiems tikslams, pavyzdþiui, patalpø ðildymui yra draudþiamas ir pavojingas.
• Gamintojas neprisiima atsakomybës uþ þalà, padarytà dël netinkamo, neteisingo ar neatsakingo orkaitës naudojimo. Naudojantis
elektros prietaisais, bûtina laikytis pagrindiniø taisykliø.
- Iðjungiant orkaitæ ið elektros tinklo, draudþiama traukti suëmus
elektros laidà.
- Draudþiama orkaitæ liesti drëgnomis ar ðlapiomis rankomis.
- Draudþiama naudotis orkaite, kai esate basi.
- Draudþiama leisti vaikams ar þmonëms su negalia naudotis orkaite be prieþiûros.
- Nëra rekomenduojama naudoti adapterius, skirstytuvus ar ilginamuosius laidus.
- Sutrikus orkaitës veikimui, jà bûtina nedelsiant iðjungti ið elektros
tinklo ir jos neliesti.
• Paþeistà elektros laidà bûtina pakeisti.
Pakeièiant laidà, bûtina vadovautis tokiomis instrukcijomis: paþeistà elektros laidà reikia pakeisti nauju HO5RRF, H05VV-F,
H05V2V2-F tipo laidu. Laidas turi atlaikyti orkaitës naudojamà el.
srovæ. Paþeistà elektros laidà pakeisti turi tik kvalifikuotas specialistas. Áþeminimo laidas (geltonas-þalias) turi bûti 10 mm ilgesnis uþ
maitinimo laidà. Orkaitës remontui bûtina naudoti tik originalias detales. Jei nebus laikomasi aukðèiau iðvardintø reikalavimø, gamintojas negalës garantuoti saugaus orkaitës naudojimo.
• Ði orkaitë nëra skirta naudotis asmenims (áskaitant vaikus) su fizine, protine ar kitokia negalia, arba asmenis, kuriems trûksta þiniø
ir patirties, nebent jie yra priþiûrimi uþ jø saugumà atsakingo asmens.
• Priþiûrëkite vaikus, kad jie neþaistø su orkaite.
PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO
Elektros laido ðakutæ ájunkite á tinklo lizdà. Prieð tai ásitikinkite, kad
yra treèias kontaktas, skirtas orkaitës áþeminimui. Orkaitë turi bûti
tinkamai áþeminta.
Jei turimo modelio orkaitë nëra aprûpinta ðakute, prie elektros laido
pritvirtinkite standartinæ ðakutæ. Ji turi atitikti gamykliniø duomenø
plokðtelëje nurodytus duomenis. Áþeminimo kabelis yra geltonasþalias. Ðakutæ prie elektros laido pritvirtinti turi tik kvalifikuotas specialistas. Jei kiðtukas neatitinka tinklo lizdo, tinklo lizdà turi pakeisti kvalifikuotas specialistas.
Elektros tinkle taip pat turi bûti árengtas ÁJUNGIMO/IÐJUNGIMO jungiklis. Elektros sujungimai turi atitikti vietinius elektros saugos standartus. Geltoname-þaliame áþeminimo laide neturi bûti árengtas ÁJUNGIMO/IÐJUNGIMO jungiklis. Tiek tinklo lizdas, tiek ÁJUNGIMO/IÐJUNGIMO jungiklis turi bûti lengvai pasiekiamas.
Svarbu: Instaliavimo metu elektros laidà praveskite taip, kad jis negalëtø bûti veikiamas aukðtesnës nei 50°C temperatûros.
Orkaitë atitinka visus galiojanèius saugos reikalavimus. Ja yra saugu
naudotis tik tinkamai áþeminus ir atlikus visus sujungimus. Bûtina
pasirûpinti, kad orkaitë bûtø áþeminta.
Gamintojas neprisiima atsakomybës uþ þalà, padarytà dël netinkamo orkaitës áþeminimo.
ÁSPËJIMAS: átampa ir daþnis yra nurodyti gamyklinëje plokðtelëje (þr. paskutiniame puslapyje).
Kabeliø ir laidø sistema turi atlaikyti didþiausià orkaitës naudojamà
galià. Ji yra nurodyta techniniø duomenø lentelëje. Jei jums iðkilo
kokiø nors klausimø, kreipkitës á techninës prieþiûros centrà.
INSTALIAVIMAS
ORKAITËS PRIEDAI (priklausomai nuo modelio)
Uþ orkaitës instaliavimà yra atsakingas tik pirkëjas. Gamintojas neásipareigoja tuo pasirûpinti. Orkaitës instaliavimà reikia patikëti tik kvalifikuotam specialistui. Garantija nëra taikoma gedimams, kuriø prieþastimi tapo netinkamas orkaitës instaliavimas.
Profesionalus instaliuotojas turi laikytis instaliavimo instrukcijø. Netinkamai atlikti instaliavimo darbai gali tapti asmenø, gyvûnø suþalojimo
ar turto sugadinimo prieþastimi. Gamintojas neatsako uþ tokias traumas ar padarytà þalà.
Prieð pirmàkart naudodamiesi orkaitës priedais, juos nuvalykite. Nuplaukite naudodamiesi kempinële. Praskalaukite ir nusausinkite.
Ant áprastos kepimo skardos galima
dëti kepimo formas ir indus.
Grotelës ideliai tinka gaminant griliu.
Groteles naudokite su laðø surinkimo
padëklu.
ORKAITËS INSTALIAVIMAS Á VIRTUVËS BALDUS
Ástatykite orkaitæ á tam tikslui skirtà angà; orkaitë gali bûti instaliuota
po darbiniu pavirðiumi arba ámontuota á virtuvës baldus. Ástatytà orkaitæ reikia pritvirtinti, naudojant 4 rëme esanèias angas (pav. paskutiniame psl.). Norint surasti fiksavimo angas, reikia atidaryti orkaitës
dureles ir paþiûrëti á vidø. Siekiant uþtikrinti tinkamà ventiliacijà, bûtina
iðlaikyti visus diagramoje nurodytus atstumus.
Pastaba: Jei orkaitë bus prijungiama kartu su kaitvieèiø plokðte,
bûtina laikytis plokðtës instrukcijoje pateiktø reikalavimø.
Dël specialaus kepimo skardos profilio ji iðlieka horizontali net ir jà
iðtraukiant. Nëra jokio pavojaus, kad iðsilies gaminamas patiekalas
arba iðslys indas.
2
Laðø surinkimo padëklas surenka ið ant groteliø ruoðiamo maisto iðsiskyrusias sultis. Naudojamas tik gaminant
ant ieðmo, grilio ar grilio su ventiliatoriumi reþimais. Draudþiama laðø surinkimo padëklà naudoti kaip kepimo
skardà, nes susidaro daug dûmø, o orkaitë aptaðkoma gaminamu maistu.
Picos kepimo forma skirta picai kepti.
Siekiant geriausiø gaminimo rezultatø,
picos kepimo forma turi bûti naudojama
gaminant ájungus picos funkcijà.
Kepimo skardos laikiklis
Idealiai tinka gaminant griliu. Naudokite kartu su laðø
surinkimo padëklu. Rankena uþtikrina abiejø priedø
saugø perkëlimà. Nepalikite rankenos orkaitëje.
NAUDINGI PATARIMAI
LENTYNØ APSAUGOS SISTEMA
GAMINIMO LAIKAS
Rekomenduotinas gaminimo laikas ir temperatûra pateikta 7 ir 8 psl.
esanèiose gaminimo lentelëse. Pradþioje vadovaukitës lentelëse
pateiktomis reikðmëmis (reikia atminti, kad ðios reikðmës yra tik rekomenduotino pobûdþio), o vëliau jau vadovaukitës savo patirtimi.
Viena ið orkaitës ypatybiø - nauja skardø
apsaugos sistema.
Ði sistema leidþia jums iðtraukti kepimo
skardà be jokio maisto iðsiliejimo ar atsitiktinio nukritimo pavojaus, kai norite patikrinti gaminamà maistà. Norint iðimti kepimo skardà, jà reikia iðtraukti ir pakelti.
SAVAIME NUSIVALANTIS KATALITINIS SKYDELIS
Specialûs savaime nusivalantys skydeliai, padengti labai akytu sluoksniu, yra ásigyjami kaip papildomas priedas visø modeliø orkaitëms.
Uþsisakius ðá priedà, orkaitës nebereikës valyti rankomis. Kepimo
metu ant orkaitës sieneliø apsitaðkæ riebalai bus paðalinami akyto
pavirðiaus dëka, kuris suskaido riebalus katalizës metu ir transformuoja juos á dujas.
Nepaisant to per didelis riebalø kiekis gali uþblokuoti ðio pavirðiaus
poras. Tokiu atveju katalitinio skydelio savybes reikia atstatyti, 1020 min. ájungus tuðèià orkaitæ ir nustaèius didþiausià temperatûrà.
Skydelio valymui draudþiama naudoti abrazyvines valymo priemones, metalinius ðveitiklius, aðtrius daiktus, chemikalus ar skalbimo
miltelius, nes jis gali bûti sugadintas nepataisomai.
Gaminant riebø maistà, po grilio grotelëmis rekomenduojama ástatyti
laðø surinkimo padëklà. Jei orkaitës sienelës yra padengtos storu
riebalø sluoksniu, katalitiniai skydeliai tampa neefektyvûs ir ðiuos
neðvarumus reikia nuvalyti minkðtu skudurëliu ar kempine, suvilgyta
karðtame muiliname vandenyje.
Kad skydeliai nusivalytø savaime, jie turi bûti akyti.
Pastaba: Duotuoju metu egzistuojanèius katalitinius skydelius reikia
pakeisti po apytikriai 300 val. naudojimo.
GRILIS
Grilio dëka galima greitai paskrudinti gaminamà maistà. Maisto paskrudinimui groteles rekomenduojama ástatyti 4-ame lygmenyje (tai
dar priklauso ir nuo maisto porcijø) (þr. pav. 7 psl.).
Daugelá patiekalø galima gaminti grilio pagalba, iðskyrus plonus
paukðtienos/þvërienos ir mësos suktinukus.
Mësà ir þuvá, kurià ketinate gaminti griliu, reikia apðlakstyti nedideliu
kiekiu aliejaus.
MODELIAI
orkaitës aprûpintos elektronine ventiliatoriaus greièio
valdymo sistema, kuri yra uþpatentuota ir vadinama VARIOFAN. Gaminimo metu ði sistema automatiðkai keièia ventiliatoriaus greitá (gaminant daugiafunkciniu reþimu), kad orkaitëje bûtø optimizuotas oro
srautas ir jo temperatûra.
orkaitëse yra ádiegta funkcija
. Ði
Visose
funkcija ágalina kontroliuoti drëgmës ir temperatûros
pasiskirstymà. Ðios funkcijos dëka iki 50% sumaþinamas
drëgmës praradimas, kas garantuoja, kad maistas iðliks
minkðtesnis ir skanesnis. Ði ðvelnaus gaminimo funkcija
rekomenduojama kepant duonà ar pyragaièius.
VALYMAS IR PRIEÞIÛRA
Draudþiama orkaitës valymui naudoti aukðto slëgio ar valymo garais
prietaisus. Orkaitës dureliø stiklà draudþiama valyti naudojant
abrazyvinius valiklius, metalinius ðveitiklius ar aðtrius daiktus.
Nerûdijanèio plieno ir emaliuotus pavirðius valykite ðiltu muilinu vandeniu arba specialiomis ðiø pavirðiø valymui skirtomis priemonëmis.
Draudþiama naudoti abrazyvines valymo priemones, kurios gali paþeisti pavirðiø ir sugadinti orkaitës iðvaizdà. Orkaitæ bûtina valyti,
kaskart ja pasinaudojus. Gaminimo metu ant ðoniniø orkaitës sieneliø
susikaupia riebalø sluoksnis. Kità kartà naudojantis orkaitæ dël ðiø
riebalø gali pasklisti nemalonus kvapas ir pakenkti gaminamam
maistui. Dël ðios prieþasties po kiekvieno naudojimosi orkaitæ reikia
iðvalyti. Siekiant palengvinti ðá nemalonø darbà, visø modeliø orkaitës
yra aprûpintos savaime nusivalanèiais katalitiniais skydeliais: jie yra
ásigyjami kaip papildomas priedas (þr. skyriø „SAVAIME NUSIVALANTIS KATALITINIS SKYDELIS“). Nerûdijanèio plieno groteliø valymui
naudokite valymo priemones ir metalinæ kempinæ.
Stiklinius orkaitës pavirðius galima valyti, tik jiems atvësus. Jei ðiø
daliø paþeidimà átakojo nurodymo nesilaikymas, jø pakeitimas á garantinio aptarnavimo darbus nebus átrauktas.
Norëdami pakeisti apðvietimo lemputæ:
• iðjunkite orkaitæ ið elektros tinklo ir iðsukite lemputæ. Perdegusià
lemputæ pakeiskite nauja tokiø pat parametrø lempute, galinèia atlaikyti didelá karðtá.
Ðios funkcijos dëka greièiau ákaitinama orkaitë. Orkaitei
ákaitinti iki 200 Celsijaus laipsniø tereikia tik 8 min.
Ágalina nustatyti gaminimo griliu intensyvumà. Naudojant
ðià funkcijà gaminimas griliu tampa 50% intensyvesnis
lyginant su gaminimu áprastoje orkaitëje.
Kai kuriose orkaitëse yra átaisytos naujo tipo durelës " WIDE DOOR " ,
kuriø stiklas yra didesnis, kas leidþia atidþiau priþiûrëti gaminamà
patiekalà ir uþtikrina geresnæ ðilumos izoliacijà.
Priklausomai nuo modelio
Tai apðvietimo sistema, pakeitusi tradicinæ apðvietimo lemputæ. Durelëse yra átaisyta 14 ðviesos diodø. Jie skleidþia aukðtos kokybës
baltà spalvà, kuri leidþia aiðkiai matyti orkaitës kameros vidø be jokiø
ant kepimo skardø krentanèiø ðeðëliø.
Privalumai:
sistema ne tik uþtikrina gerà orkaitës kameros apðvietimà,
taèiau ilgiau tarnauja nei tradicinë apðvietimo lemputë, naudoja
maþiau el. energijos, o jos prieþiûra paprastesnë.
• Optimalus apðvietimas
• Ilgaamþis apðvietimas
• Labai maþos el. energijos
sànaudos (95% maþiau nei tradicinio apðvietimo atveju)
„Prietaisas su 1M klasës baltos ðviesos diodais pagal IEC 608251:1993 + A1:1997 + A2:2001 (atitinka EN 60825-1:1994 + A1:2002
+ A2:2001); maksimali spinduliuojamos ðviesos galia λ459nm <
150 uW. Neiðmatuota betarpiðkai naudojant optinius prietaisus.“
TECHNINËS PRIEÞIÛROS CENTRAS
Jei orkaitë neveikia, patikrinkite, ar orkaitë buvo tinkamai ájungta á
tinklo lizdà. Jei sutrikimo prieþasties nustatyti nepavyksta, orkaitæ
iðjunkite ið elektros tinklo, jos neliekite ir kreipkitës á techninës prieþiûros centrà.
Prieð skambinant á techninës prieþiûros centrà, reikia uþsiraðyti
techniniø duomenø lentelëje nurodytà serijos numerá (þr. pav.
paskutiniame psl.).
3
MINUTINIO LAIKMAÈIO NAUDOJIMAS
GAMINIMO LAIKO NUSTATYMAS
Ði rankenëlë ágalina nustatyti pageidaujamà gaminimo laikà (maks. 120 min.),
10
kuriam atëjus, orkaitë iðsijungs automatiðkai.
Atgaline atskaita bus vykdoma nuo nustatyto laiko iki O pozicijos ir iðsijungs automatiðkai.
Orkaite naudojantis áprastu bûdu, laikmaèio rankenëlæ rekomenduojama pasukti á padëtá .
Norint nustatyti orkaitës funkcijas, reikia ásitikinti, kad laikmaèio rankenëlë nëra padëtyje O.
90
30 40 5
0
100 110 12
20
0
Norint nustatyti gaminimo laikà, rankenëlæ reikia pasukti per pilnà apsisukimà,
o po to rodyklëlæ nustatyti ties pageidaujama reikðme. Praëjus nustatytam laikui,
kelias sekundes bus girdimas garsinis
signalas.
70 80
60
Analoginio laikmaèio nustatymas
Paspaudus mygtukà, minuèiø rodyklë persikels per vienà minutæ á prieká. Mygtukà laikant nuspaustà,
rodyklë juda greièiau.
Valandø rodyklë Minuèiø rodyklë Mygtukas
ELEKTRONINIS PROGRAMAVIMAS
FUNKCIJA
KAIP ÁJUNGTI
KAIP IÐJUNGTI
KÀ GALIMA
KAM SKIRTA
MINUTINIS
LAIKMATIS
• Vienàkart paspauskite
centriná mygtukà.
• Paspausdami
ar
mygtukà, nustatykite
reikiamà laikà.
• Atleiskite visus
mygtukus.
• Praëjus nustatytam laikui,
bus girdimas garsinis
signalas (po 7 min. ðis
signalas iðsijungs pats,
taèiau já galima iðjungti,
paspaudus SELECT
mygtukà).
• Praëjus nustatytam
laikui, bus girdimas
garsinis signalas
• Vykdymo metu
displëjaus ekrane
rodomas likæs laikas:
min., sekundës.
• Leidþia naudotis orkaite
kaip aliarmu (gali bûti
aktyvuotas tiek veikiant,
tiek neveikiant orkaitei).
RANKINIS
VALDYMAS
• Vienàkart paspauskite
centriná mygtukà.
• Rankenëlës pagalba
iðrinkite funkcijà.
• Funkcijø iðrinkimo
rankenëlæ pasukite á padëtá
O.
• Ágalina orkaitæ valdyti
rankiniu bûdu.
• Gaminti pagal
pageidaujamà receptà.
• Praëjus nustatytam laikui,
• Leidþia nustatyti
• Paspausdami bet kurá
• Du kartus paspauskite
gaminimo laikà.
orkaitë iðsijungs automacentriná mygtukà.
mygtukà, iðjunkite garsiná
tiðkai. Jei gaminimà
• Paspaudþiant SELECT
signalà. Paspausdami
• Paspausdami
ar
pageidaujate sustabdyti
mygtukà galima suþinoti
mygtukà, nustatykite
centriná mygtukà, vël
anksèiau, funkcijø iðrinkimo likusá laikà.
GAMINIMO LAIKAS gaminimo laikà.
ájunkite laikrodþio funkcijà.
• Atleiskite visus mygtukus. rankenëlæ pasukite á padëtá • SELECT ir
mygtukø pagalba galima
• Iðrinkite orkaitës funkcijà. 0 ar nustatykite laikà 0:00
laikà (SELECT ir
pakeisti nustatytà laikà.
mygtukai).
• Nustatytu laiku orkaitë
• Tris kartus paspauskite
iðsijungs. Jei orkaitæ
centriná mygtukà.
pageidaujate iðjungti
• Paspausdami mygtukus
rankiniu bûdu, funkcijø
, nustatykite
iðrinkimo rankenëlæ
pageidaujamà orkaitës
pasukite á padëtá O.
iðsijungimo laikà.
• Atleiskite visus mygtukus.
• Iðrinkite orkaitës funkcijà.
• Leidþia nustatyti gamini- • Paprastai ði funkcija yra
vadinama „gaminimo laiko“
mo pabaigos laikà.
funkcija. Pavyzdþiui, jei
• Tris kartus
patiekalas turi bûti gaminapaspaudþiant centriná
GAMINIMO
mas 45 min. ir turi bûti
mygtukà, galima
PABAIGA
paruoðtas 12:30, jums
patikrinti nustatytà laikà.
tereikia iðrinkti gaminimo
• SELECT or
ir s o
funkcijà, nustatyti 45 min.
oed
tim
mygtukø pagalba galima
gaminimo laikà ir 12:30
koreguoti nustatytà
gaminimo pabaigos laikà.
• Praëjus nustatytam gamiPAROS LAIKO NUSTATYMAS
nimo laikui, orkaitë bus
automatiðkai iðjungta ir
pasigirs garsinis signalas.
ÁSPËJIMAS: Pirmas veiksmas, kurá reikia atlikti po orkaitës instaliavimo
ar atsinaujinusio elektros energijos tiekimo (displëjaus ekrane blykèioja • Gaminimas bus pradëtas
automatiðkai 11:45 (12:30
),) tai nustatyti paros laikà. Tai padaroma tokiu bûdu:
atimti 45 min.) ir bus
• Keturis kartus paspauskite centriná mygtukà.
tæsiamas iki nustatyto
• Naudodamiesi mygtukais
, nustatykite paros laikà.
laiko, o po to orkaitë
• Atleiskite visus mygtukus.
iðsijungs automatiðkai.
ÁSPËJIMAS: Jei gaminimo
DËMESIO: orkaitë veiks tik iðrinkus funkcijà ar uþprogramavus gaminimo laikà.
pabaiga bus iðrinkta ney + d
PASTABA: kai kuriuose modeliuose vietoje
mygtukø yra átaisyti
ir - .mygtukai.
nustaèius gaminimo laiko,
orkaitë ásijungs iðkart ir
iðsijungs nustatytu laiku.
4
ANALOGINIS LAIKRODIS/PROGRAMAVIMAS
Displëjaus ekranëlis
FUNKCIJA
RANKINIS
VALDYMAS
MINUTINIS
LAIKMATIS
GAMINIMO
LAIKAS
maks. 24 val.
DISPLËJAUS
EKRANE
„DUR“
PAROS LAIKO NUSTATYMAS
Pradþios
indikatorius
Trukmës
indikatorius
• Paspauskite ir 4 sekundes palaikykite nuspaustà nustatymo mygtukà. Displëjaus ekranëlyje bus rodoma „SET“. Pasigirs garsinis
signalas.
• Paspausdami mygtukà, nustatykite paros laikà. Paspaudus mygtukà, minuèiø rodyklë persikels per vienà minutæ á prieká. Mygtukà
laikant nuspaustà, rodyklë juda greièiau.
Bet kuris valdymo veiksmas turi bûti atliktas per 4 sekundes. Prieðingu atveju valdymo veiksmas bus atðauktas.
Nustatymo
mygtukas
KAIP ÁJUNGTI
Pagal nutylëjimà gali bûti rodomas gaminimo laikas ar paros laikas.
Nekreipkite á tai dëmesio.
KAIP IÐJUNGTI
• Galima nustatyti tik
• Valdymo rankenëles
gaminimo reþimu. Neveikia pasukite á pradines
laikmaèio reþimu.
padëtis.
• Du kartus paspauskite
nustatymo mygtukà.
Displëjaus ekranëlyje
pakaitomis bus rodoma
„BEL“ ir „---“.
• Paspausdami nustatymo
mygtukà, nustatykite
reikiamà laikà.
KÀ GALIMA
• Ágalina orkaitæ valdyti
rankiniu bûdu.
• Atgalinës laiko atskaitos
• Praëjus nustatytam laikui,
metu rodomas likæs laikas
bus skleidþiamas garsinis
(min. ir sek.). Pasibaigus
signalas.
atgalinei laiko atskaitai,
displëjaus ekranëlyje ims
blykèioti „000“ ir pasigirs
garsinis signalas.
Norëdami já nutildyti,
paspauskite nustatymo
mygtukà. Bet kuriuo metu
galima keisti nustatytà laikà
ar laikmatá iðjungti.
• Leidþia nustatyti
• Pirmiausia iðrinkite funkcijà • Praëjus nustatytam laikui,
pasirinktame recepte
displëjaus ekranëlyje bus
ir reikiamà temperatûrà.
nurodytà gaminimo laikà.
rodoma „END“, blykèios
• Vienàkart paspauskite
gaminimo laiko
nustatymo mygtukà.
indikatorius, o orkaitë
Displëjaus ekranëlyje
iðsijungs automatiðkai.
pakaitomis bus rodoma
Garsinis signalas praneð
„DUR“ ir blykèios
apie gamino pabaigà.
gaminimo laiko
Norëdami já nutildyti,
indikatorius.
paspauskite nustatymo
• Paspausdami nustatymo
mygtukà. Jei pageidaujate
mygtukà, nustatykite
vël gaminti, antràkart
reikiamà laikà. Bus
paspauskite nustatymo
rodomas likæs laikas ir
mygtukà. Valdymo
ðvies gaminimo laiko
rankenëles pasukite á
indikatorius.
pradines padëtis.
Gaminimo metu galima
keisti nustatytà laikà arba já
atðaukti.
• Pirmiausia iðrinkite funkcijà • Praëjus nustatytam
• Leidþia uþprogramuoti
gaminimo laikui, orkaitë
ir reikiamà temperatûrà.
orkaitæ taip, kad patiekalas
iðsijungs automatiðkai. Bus
• Kaip apraðyta aukðèiau
bûtø paruoðas
skleidþiamas garsinis
nustatykite gaminimo laikà.
pageidaujamu laiku.
signalas. Norëdami já
• Antrà kartà paspauskite
PILNAI
nutildyti, paspauskite
nustatymo mygtukà.
nustatymo mygtukà. Jei
Displëjaus ekranëlyje
AUTOMATINIS
pageidaujate vël gaminti,
pakaitomis bus rodoma
GAMINIMAS
antràkart paspauskite
„PAU“ ir „---“, o taip pat
maks.
nustatymo mygtukà.
blykèios
gaminimo
gaminimo
Valdymo rankenëles
pradþios indikatorius.
atidëjimo
pasukite á pradines
Nustatykite gaminimo
laikas 24 val.
padëtis. Orkaitës veikimo
pradþios uþdelsimo laikà.
DISPLËJAUS
metu galima keisti arba
Orkaitë negamins, bus
EKRANE
atðaukti tiek nustatytà
rodomas likæs uþdelsimo
„PAU“
gaminimo laikà, tiek
laikas ir ðvies pradþios ir
uþdelsimo laikà.
pabaigos indikatoriai.
Praëjus nustatytam
uþdelsimo laikui, orkaitë
pradës gaminti ir ðvies tik
pabaigos indikatorius.
5
KAM SKIRTA
• Gaminti pagal
pageidaujamà receptà.
• Leidþia naudotis orkaite
kaip aliarmu, net ir esant
iðjungtai orkaitei.
• Praëjus nustatytam
gaminimo laikui, orkaitë
iðsijungs automatiðkai ir
bus skleidþiamas garsinis
signalas.
• Pavyzdys: dabar yra
10 val., patiekalas turi bûti
gaminamas 45 min. ir turi
bûti paruoðtas 12 val.
1. Iðrinkite reikiamà funkcijà
ir temperatûrà.
2. Nustatykite gaminimo
laikà (45 min.)
3. Nustatykite 75 min.
uþdelsimo laikà (10 val./
11 val. 15 min.). Nuo
10 val. iki 11 val. ir
15 min. orkaitë
negamins; gaminimo
procesas prasidës
11 val. ir 15 min. ir automatiðkai baigsis 12 val.
ELEKTRONINIS PROGRAMAVIMAS (Tipas A)
Indikatoriai: minutinis
laikmatis ar automatinis
apðvietimas
Temperatûros ar paros
laiko atvaizdavimo sritis
Funkcijø iðrinkimo rankenëlë
Nustatymo mygtukai
Laikmaèio funkcijø
rankenëlë
Indikatoriai
Funkcija su ventiliatoriumi
Funkcija su VARIOFAN
1. Minutinis laikmatis ar automatinis
apðvietimas
2. Indikatoriai
3. Funkcija su ventiliatoriumi
4. Funkcija su VARIOFAN
5. Atðildymas
6. Temperatûros ar paros laiko
atvaizdavimo sritis
8. Funkcijø iðrinkimo rankenëlë
9. Laikmaèio funkcijø rankenëlë
* priklausomai nuo modelio
Atðildymas
Pirmas veiksmas, kurá reikia atlikti po orkaitës instaliavimo ar atsinaujinusio elektros energijos tiekimo
ÁSPËJIMAS! (displëjaus ekrane blykèioja 12:00), tai nustatyti paros laikà.
Temperatûros indikatorius „°“ blykèioja, kol orkaitës kameroje nëra pasiekiama nustatytoji temperatûra.
HOT: Pasibaigus gaminimo programai, displëjaus ekrane pakaitomis bus rodomas paros laikas ir „HOT“, jei orkaitë yra dar
karðta, net ir tada, kai funkcijø iðrinkimo rankenëlës yra padëtyse „OFF“.
FUNKCIJA
TYLOS REÞIMAS
PAROS LAIKO
NUSTATYMAS
GAMINIMO LAIKO
NUSTATYMAS
GAMINIMO
PABAIGOS LAIKAS
MINUTINIS
LAIKMATIS
VAIKØ APSAUGA
KAIP ÁJUNGTI
• Funkcijø iðrinkimo
rankenëlæ pasukite á padëtá
„Silence mode“.
KAIP IÐJUNGTI
• Funkcijø iðrinkimo
rankenëlæ pasukite á padëtá
„OFF“.
• Funkcijø iðrinkimo rankenëlæ • Funkcijø iðrinkimo
pasukite á padëtá „Set the
rankenëlæ pasukite á padëtá
time“.
„OFF“.
• Naudodamiesi mygtukais „+“
ar „-“, nustatykite paros
laikà.
KÀ GALIMA
KAM SKIRTA
• Leidþia iðjungti minutinio
laikmaèio garsà.
• Iðjungti minutinio laikmaèio
garsà.
• Leidþia nustatyti displëjaus
ekrane atvaizduojamà paros
laikà.
• Nustatyti paros laikà.
PASTABA: Nustatykite po
orkaitës instaliavimo ar
atsinaujinusio elektros
energijos tiekimo
(displëjaus ekrane blykèioja
12:00).
• Deðiniàja funkcijø iðrinki- • Praëjus nustatytam
• Leidþia nustatyti reikiamà
• Gaminti pagal pasirinktà
mo rankenële pasirinkite
gaminimo laikui, orkaitë
gaminimo laikà.
receptà.
gaminimo funkcijà.
automatiðkai iðsijungs ir
• Nustaèius gaminimo laikà ir
• Kairiàjà funkcijø iðrinkimo
kelias sek. bus
pasukus funkcijø iðrinkimo
rankenëlæ pasukite á padëtá
skleidþiamas garsinis
rankenëlæ á padëtá „OFF“, vël
„Cooking Time Duration“.
signalas. Jei gaminimà
bus rodomas paros laikas.
• Naudodamiesi mygtukais
pageidaujate baigti
• Norëdami atvaizduoti
„+“ ar „-“, nustatykite
anksèiau, funkcijø iðrinkimo
nustatytà gaminimo laikà,
gaminimo laikà.
rankenëlæ pasukite á padëtá
kairiàjà funkcijø iðrinkimo
• Ims ðviesti automatinio
„OFF“ arba mygtukais „+“
rankenëlæ pasukite á padëtá
apðvietimo indikatorius.
ar „-“ nustatykite laikà 00:00.
„Cooking Time Duration“.
• Deðiniàja funkcijø
• Atëjus nustatytam
iðrinkimo rankenële
gaminimo pabaigos laikui,
pasirinkite gaminimo
orkaitë automatiðkai
funkcijà.
iðsijungs. Jei gaminimà
• Kairiàjà funkcijø iðrinkimo
pageidaujate baigti
rankenëlæ pasukite á padëtá
anksèiau, funkcijø iðrinkimo
„End of cooking“.
rankenëlæ pasukite á padëtá
• Naudodamiesi mygtukais „+“
„OFF“.
ar „-“, nustatykite gaminimo
pabaigos laikà.
• Ims ðviesti automatinio
apðvietimo indikatorius.
• Leidþia nustatyti reikiamà
• Ði funkcija naudojama
gaminimo programai
gaminimo pabaigos laikà.
• Nustaèius gaminimo
uþprogramuoti ið anksto.
pabaigos laikà ir pasukus
Pavyzdþiui, jei patiekalas turi
funkcijø iðrinkimo
bûti gaminamas 45 min. ir
rankenëlæ á padëtá „OFF“, vël turi bûti paruoðtas 12:30,
jums tereikia nustatyti
bus rodomas paros laikas.
• Norëdami atvaizduoti
45 min. gaminimo laikà ir
12:30 gaminimo pabaigos
nustatytà gaminimo
pabaigos laikà, kairiàjà
laikà.
funkcijø iðrinkimo rankenëlæ
Gaminimas bus pradëtas
pasukite á padëtá „End of
automatiðkai
11:45 (12:30 atimti 45 min.)
cooking“.
ir bus tæsiamas iki
nustatyto pabaigos laiko,
o po to orkaitë iðsijungs
automatiðkai.
• Kairiàjà funkcijø iðrinkimo
rankenëlæ pasukite á padëtá
„Minute Minder“.
• Naudodamiesi mygtukais
„+“ ar „-“, nustatykite laikà.
• Kairiàjà funkcijø iðrinkimo
rankenëlæ pasukite á padëtá
„Minute Minder“ ir mygtuku
„-“ nustatykite 00.00.
• Praëjus nustatytam laikui,
kelias sekundes bus
skleidþiamas garsinis
signalas.
• Leidþia naudotis orkaite kaip
aliarmu, net ir esant iðjungtai
orkaitei.
• Kairiàjà funkcijø iðrinkimo
rankenëlæ pasukite á padëtá
„Child lock“. Paspauskite ir
3 sekundes palaikykite
nuspaustà „+“ mygtukà.
• Displëjaus ekrane atsiradus
„STOP“, vaikø apsaugos
funkcija bus ájungta.
• Kairiàjà funkcijø iðrinkimo
rankenëlæ pasukite á padëtá
„Child lock“ ir 3 sekundes
palaikykite nuspaustà „+“
mygtukà.
• Pranyks STOP indikacija.
• Orkaite nëra ámanoma
naudotis.
Paprastai naudinga kai
namuose yra vaikø.
6
VALDYMO INSTRUKCIJOS
Funkcijø
iðrinkimo
rankenëlë
Uþprogramuota
temperatûra ir
nustatymo ribos
(modeliai su
elektroniniu
valdymu)
(Tipas A)
Termoreguliatoriaus
rankenëlë
Funkcija
Ájungiamas orkaitës kameros apðvietimas.
Automatiðkai ájungiamas ir ventiliatorius (tik modeliai su vësinimo ventiliatoriumi).
Atðildymas
Rankenëlæ pasukus á ðià padëtá, ventiliatorius cirkuliuos apytikriai kambario temperatûros
orà, kad uþðaldytas maistas atðiltø per kelias min. be baltyminiø medþiagø pakitimo maiste.
Supergrilis
Ði funkcija ágalina nustatyti gaminamo patiekalo traðkumà. Ájungus ðià funkcijà, grilis bus
50% galingesnis lyginant su standartiniu griliu.
Natûrali konvekcija
Yra naudojamas virðutinis ir apatinis kaitinimo elementai. Tai yra tradicinis kepimas ir
paskrudinimas. Ideliai tinka þvërienos ir kitos mësos kepimui, o taip pat biskvitø ir obuoliø
kepimui.
Gaminimas su ájungtu ventiliatoriumi
Yra naudojamas virðutinis ir apatinis kaitinimo elementai, o ventiliatorius tolygiai paskirsto
karðtá orkaitës kameroje. Rekomenduojama kepant paukðtienà, sausainius, þuvá ir darþoves. Karðtis geriau ásiskverbia á maistà dël ko sutrumpëja gaminimo ir orkaitës ákaitinimo
laikas. Keliuose lygiuose galima gaminti skirtingus patiekalus, o kvapai nesusimaiðo, taèiau apytikriai 10 min. reikia padidinti gaminimo laikà.
Ðvelnus gaminimas (a)
Ði funkcija skirta duonai ir konditerijos gaminiams paruoðti. Dëka sumaþinto ventiliatoriaus
sukimosi greièio, padidëja orkaitëje esanèio oro santykinis drëgnumas, kas sukuria idealias sàlygas maisto produktams, kuriø pavirðius turi bûti elastingas, pagaminti (pavyzdþiui,
tortai, duona, biskvitai).
Ventiliatorius + apatinis kaitinimo elementas
Ði funkcija ideliai tinka subtiliems patiekalams pagaminti (pavyzdþiui, suflë).
GRILIS: grilá naudokite uþdaræ orkaitës dureles.
Naudojamas tik virðutinis kaitinimo elementas. Jûs galite reguliuoti temperatûrà. Kaitinimo
elementui ákaisti reikia 5 min. Skirta kepti patiekalus ant groteliø, pavyzdþiui, kebabus.
Gaminamà patiekalà reikia atitraukti nuo grilio; keps ilgiau, taèiau mësa bus skanesnë.
Mësà ir þuvá dëkite ant groteliø, o po jomis sulèiø surinkimo padëklà.
SUPERGRILIS: yra du orkaitës grilio reþimai.
Grilis: 2200 W
Supergrilis: 3000 W
GRILIS SU ÁJUNGTU VENTILIATORIUMI (a): turbogrilá naudokite uþdaræ dureles.
Yra naudojamas virðutinis elementas, o ventiliatorius tolygiai paskirsto karðtá orkaitës kameroje. Orkaitës ákaitinimas bûtinas kepant raudonàjà mësà, taèiau ne baltàjà. Idealiai tinka
kepant storà mësos gabalà, pavyzdþiui, kiaulienos ar paukðtienos kepsná. Mësos gabalà
betarpiðkai padëkite viduriniame lygyje ástatytø groteliø centre. Po grotelëmis padëkite sulèiø
surinkimo padëklà. Ásitikinkite, kad mësa nëra per arti grilio. Ápusëjus gaminimui apverskite.
Gaminimo ant ieðmo funkcija
Ði funkcija naudojama maistui gaminti ant ieðmo.
„Pizza“ funkcija
Ðios funkcijos dëka uþtikrinama puiki karðto oro cirkuliacija, ideliai tinkanti tokiø patiekalø
kaip pica, kepimui.
(a) tik kai kurie modeliai: funkcija su „Vario Fan“ yra iðskirtinë kompanijos „Candy“ sukurta sistema, kuri kontroliuoja oro temperatûrà ir
jo santykiná drëgnumà. „Vario Fan“ sistema yra savaime ásijungianti sistema, kuri automatiðkai keièia ventiliatoriaus greitá; ventiliatoriaus
funkcijos yra pavaizduotos valdymo skydelio apibrëþtoje zonoje.
* Testuota pagal CENELEC EN 50304 standartà.
** Testuota pagal CENELEC EN 50304 standartà ir panaudota energijos efektyvumo klasei apibrëþti.
7
MAISTO GAMINIMO LENTELËS
Lentelëse pateiktos reikðmës yra tik rekomenduotino pobûdþio. Priklausomai nuo maisto ðvieþumo, dydþio ir kiekio, o taip pat asmeninio
skonio, reikðmës gali bûti keièiamos. Prieð patiekiant pagamintà maistà, reikia palaukti kelias minutes, nes patiekalà iðëmus ið orkaitës jo
sudëtinës dalys kurá laikà dar kepa.
PATARIMAS: Sumaþinkite temperatûrà, kad maisto pavirðiuje
nesusidarytø kieta pluta arba maistas neperdþiûtø.
Maistas
Kiekis
Statinë elektrinë orkaitë
Gaminimo TempeLygis
trukmë
ratûra
min.
Lentynos
pozicija (lygis)
4
3
2
1
El. orkaitë su ventiliatoriumi
Lygis
Gaminimo
trukmë
min.
Temperatûra
Pastabos
• Makaronai
Lazanija
3,5 kg
2
70 ÷ 75
220
2
60 ÷ 65
200
Sudëkite á neákaitintà orkaitæ.
Ádaryti makaronai
1,8 kg
2
50 ÷ 60
220
2
40 ÷ 50
200
Sudëkite á neákaitintà orkaitæ.
Orkaitëje kepti
2,5 kg
2
55 ÷ 60
220
2
45 ÷ 50
200
Sudëkite á neákaitintà orkaitæ.
• Kepimas
(bet ne pyragø)
•
Duona
1 kg
2
35
10
200
2
30 ÷ 35
10
180
Suformuokite teðlà á kepalà, virðuje
padarykite ápjovà peiliu ir leiskite teðlai pakilti maþiausiai 2 val. Riebalais
iðtepkite kepimo skardà ir viduryje
padëkite teðlà.
Pica
1 kg
1
25 ÷ 35
190
1
20 ÷ 25
190
Ákaitinkite orkaitæ 15 min. ir sudëkite
picas á riebalais pateptà skardà. Sudëkite pomidorus, sûrá, kumpá.
Teðlainiai
(uþðaldyti)
24 vnt.
1
30 ÷ 35
220
2
25 ÷ 30
200
Sudëkite 24 teðlainius ir kepkite.
180
Ákaitinkite orkaitæ 15 min., kepimo
skardà iðtepkite aliejumi. Duoniukus
palikite 2 val., kad pakiltø, o po to paðaukite á orkaitæ.
Italiðka duonelë
su rozmarinu
(4 porcijos
200 g
kiekviena
2
25 ÷ 30
2
200
20 ÷ 25
• Mësa
Mësà galima kepinti giliame arba negiliame kepimo padëkle.
Negilø padëklà rekomenduojama uþdengti, kad bûtø iðvengta orkaitës kameros sieneliø aptaðkymo riebalais.
Kepinimo laikas yra toks pat ir nepriklauso, ar mësa kepama uþdengtame inde ar atvirame.
Mësà sudëkite á gilø „Pyrex“ indà ir
pagardinkite druska ir pipirais; ápusëjus gaminimui, apverskite.
Kepkite uþdengtame „Pyrex“ inde su
prieskoniais, þolelëmis ir aliejumi.
Jautienos mentë
1 kg
3
70 ÷ 80
220
3
50 ÷ 60
200
Mentë be kaulo
1 kg
2
100 ÷ 110
220
2
80 ÷ 90
200
1,3 kg
1
90 ÷ 110
220
2
90 ÷ 100
200
Gaminkite kaip nurodyta aukðèiau.
1 kg
2
80 ÷ 90
220
2
80 ÷ 90
200
Gaminkite kaip nurodyta aukðèiau.
2
40 ÷ 45
220
2
35 ÷ 40
200
2
30 ÷ 35
220
2
30 ÷ 25
200
1 kg
2
40 ÷ 45
220
2
35 ÷ 40
200
2 vnt.
2
40 ÷ 45
220
2
35 ÷ 40
200
Verðienos mentë
be kaulo
Jautienos filë
• Þuvis
•
Upëtakis
Trout
Laðiða
Salmon
Sole
Jûrø
lieþuvis
Karðis
Bream
3 vnt.
ar / 1 kg
700 g
2,5 cm storio
8
Pagardinkite druska, aliejumi, svogûnais ir kepkite „Pyrex“ inde.
Kepkite atidengtame „Pyrex“ inde su
druska, pipirais ir aliejumi.
Pabarstykite druska, apðlakstykite
aliejumi ir kepkite.
Kepkite uþdarame inde su druska ir
aliejumi.
MAISTO GAMINIMO LENTELËS
Statinë elektrinë orkaitë
El. orkaitë su ventiliatoriumi
Lygis
Gaminimo
trukmë
min.
Temperatûra
Lygis
Gaminimo
trukmë
min.
Temperatûra
Pastabos
1-1,3 kg
2
60 ÷ 80
220
2
60 ÷ 70
200
Perlinæ viðtà ádëkite á gilø „Pyrex“ ar keramikiná indà, ápilkite ðiek tiek aliejaus ir
uþberkite prieskoniø.
Viðèiukas
1,5-1,7 kg
2
110 ÷ 120
220
2
100 ÷ 110
200
Þr. procedûrà aukðèiau.
Triuðienos
gabaliukai
1-1,2 kg
2
55 ÷ 65
220
2
50 ÷ 60
200
Mësà supjaustykite vienodais gabalais,
pagardinkite, sudëkite á glazûruotà skardà. Prireikus apverskite.
1
55
180
1
50
160
Biskvitinis pyragas
1
55
175
1
40 ÷ 45
160
Morkø pyragas
1
65
180
1
50 ÷ 60
160
700 g
1
40
200
2
30 ÷ 35
180
Paprastasis
pankolis
800 g
1
70 ÷ 80
220
1
60 ÷ 70
200
Cukinija
800 g
1
70
220
1
60 ÷ 70
200
Bulvës
800 g
2
60 ÷ 65
220
2
60 ÷ 65
200
Morkos
800 g
1
80 ÷ 85
220
1
70 ÷ 80
200
Obuoliai
1 kg
1
45 ÷ 55
220
2
45 ÷ 55
200
Kepkite atvirame „Pyrex“ ar moliniame
inde. Po to leiskite atvësti orkaitëje.
Kriauðës
Persikai
1 kg
1
45 ÷ 55
220
2
45 ÷ 55
200
Þr. procedûrà aukðèiau.
1 kg
1
45 ÷ 55
220
2
45 ÷ 55
200
Þr. procedûrà aukðèiau.
Maistas
Kiekis
• Triuðiena ir paukðtiena
Perlinë viðta
• Pyragai
Kokoso rieðutø
pyragas
Abrikosø pyragas
Naudokite 22 cm gylio skardà.
Ákaitinkite 10 min.
Naudokite 22 cm gylio skardà.
Ákaitinkite 10 min.
Naudokite 22 cm gylio skardà.
Ákaitinkite 10 min.
Naudokite 22 cm gylio skardà.
Ákaitinkite 10 min.
• Darþovës
Pankolá perpjaukite á 4 dalis, ádëkite
svies-to, druskos, bulviø ir apverstà
ádëkite á „Pyrex“ indà. Uþdenkite.
Supjaustykite, sudëkite á „Pyrex“ indà,
ádëkite sviesto ir druskos.
Vienodai supjaustykite ir sudëkite á
„Pyrex“ indà. Pagardinkite druska,
raudonëliu ir rozmarinu. Kepkite aliejuje.
Supjaustykite, sudëkite á „Pyrex“ indà ir
kepkite.
• Vaisiai
• Kepimas griliu
Ketinamà kepti maistà sudëkite po infraraudonøjø spinduliø grilio kaitinimo elementu. Áspëjimas: ásijungus griliui, elementas ðvies raudona
spalva. Po grotelëmis padëkite padëklà varvantiems riebalams ir sultims surinkti.
Duonos riekelës
skrudinimui
Kepti
sumuðtiniai
Deðrelës
Jautienos
ðonkauliukai
Viðèiuko
blauzdelës
5
4 vnt.
4
4
3
6 vnt./0,9 kg
4
4 vnt./1,5 kg
4
4 vnt./1,5 kg
3
(5 min. griliui
ákaitinti)
10
(10 min. griliui
ákaitinti)
25/30
(5 min. griliui
ákaitinti)
25 (5 min.
griliui ákaitinti)
50/60 (5 min.
griliui ákaitinti)
5
grilis
4
grilis
3
grilis
4
grilis
4
grilis
3
(10 min. griliui
ákaitinti)
5/8
(10 min. griliui
ákaitinti)
15/20
(10 min. griliui
ákaitinti)
15/20 (10 min.
griliui ákaitinti)
50/60 (10 min.
griliui ákaitinti)
grilis
Duonà iðdëliokite ant groteliø. Apskrudus
vienai pusei, riekeles apverskite.
Atminkite: prieð patiekdami, palikite orkaitës apaèioje, kad duona neatvëstø.
grilis
Duonà iðdëliokite ant groteliø. Apskrudus
vienai pusei, riekeles apverskite.
grilis
grilis
grilis
Deðreles perpjaukite pusiau ir sudëkite
ant groteliø. Ápusëjus kepimui, apverskite. Stebëkite, kad deðrelës apskrustø
vienodai. Jei deðrelës apskrudo
nevienodai, perdëliokite jas taip, kad
apskrustø neapskrudusi jø pusë.
Reikia ásitikinti, kad ðonkauliukus pilnai
veikia pagrindinis grilis.
Kepimo metu reikia du kartus apversti.
Ðis prietaisas paþymëtas pagal elektros ir elektroninës árangos lauþo (WEEE) surinkimà reglamentuojanèios direktyvos 2002/96/EC
reikalavimus. Prietaisà utilizuojant tinkamai, tai padës iðvengti neigiamø padariniø aplinkai ir þmoniø sveikatai nei bûtø prieðingai, su
tokiomis atliekomis elgiantis netinkamai.
Tokiu þenkleliu paþymëto prietaiso negalima utilizuoti kartu su áprastinëmis buitinëmis atliekomis. Atitarnavusá prietaisà reikia pristatyti á
elektros ir elektroninës árangos lauþo priëmimo punktà. Senà prietaisà utilizuokite, laikydamiesi vietiniø senos árangos utilizavimà
reglamentuojanèiø ástatymø. Iðsamesnæ informacijà apie prietaiso utilizavimà jums gali pateikti miesto savivaldybëje, senø árenginiø priëmimo
punkto atstovas arba parduotuvëje, kurioje ásigijote ðá prietaisà.
9
INSTALIAVIMAS
4x3.5x25
Apsauginë juosta (kai bûtina, komplektuojama
kartu su orkaite)
Gamyklinë plokðtelë
Gamintojas neatsako uþ spausdinimo proceso metu ðioje naudojimo instrukcijoje atsiradusias klaidas. Gamintojas pasilieka teisæ modifikuoti
prietaisà pagal rinkos poreikius, nekeièiant charakteristikø, susijusiø su produkto saugumu ir funkcionalumu.
10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising