Candy | FCEK826XL/E | Candy FCEK826XL/E Instrukcja obsługi

Candy FCEK826XL/E Instrukcja obsługi
INSTRUKCJE OBSŁUGI
PIEKARNIKI
PL 02
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa














UWAGA: Podczas użytkowania urządzenie i jego dostępne elementy
nagrzewają się. Należy uważać, aby nie dotykać rozgrzanych
elementów.
UWAGA: Podczas użytkowania grilla dostępne elementy mogą się
nagrzewać. Dzieci powinny przebywać w bezpiecznej odległości od
urządzenia.
UWAGA: Przed wymianą żarówki należy upewnić się, że urządzenie
jest wyłączone, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
UWAGA: w celu uniknięcia zagrożenia spowodowanego
przypadkowym resetem bezpiecznika termicznego, urządzenie nie
może być zasilane przez zewnętrzne urządzenia przełączające, na
przykład zegar, lub podłączane do układu, który jest systematycznie
włączany i wyłączany.
UWAGA: przez rozpoczęciem automatycznego cyklu czyszczenia:
wyczyść drzwi piekarnika;
usuń duże i zaschnięte resztki jedzenie po wewnętrznej stronie
piekarnika używając namoczonej gąbki. Nie używaj detergentów;
usuń wszystkie akcesoria oraz przesuwany stojak (jeśli obecny);
nie wkładaj ręczników kuchennych.
Dzieci poniżej 8 roku życia, jeśli nie są stale nadzorowane, powinny
przebywać w bezpiecznej odległości od urządzenia.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Z urządzenia mogą
korzystać osoby powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bez doświadczenia
lub wiedzy o produkcie, tylko pod nadzorem lub po przeszkoleniu na
temat bezpiecznej pracy urządzenia, ze świadomością możliwych
zagrożeń.
Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez
nienadzorowane dzieci.
Do mycia szyby piekarnika nie należy używać szorstkich materiałów ani
ostrych metalowych skrobaków, ponieważ mogą zarysować
powierzchnię i spowodować pęknięcie szyby.
Przed wyjęciem części ruchomych należy wyłączyć piekarnik; po
wyczyszczeniu, ponownie je zamontować zgodnie z instrukcjami.








Należy używać wyłącznie sondy temperatury zalecanej do tego
piekarnika.
Do czyszczenia nie używać parownicy.
Włożyć wtyczkę do gniazdka z działającym uziemieniem. Dla modeli
bez wtyczki, zainstalować standardową wtyczkę, która będzie w stanie
znieść obciążenia wskazane na tabliczce znamionowej. Przewód
uziemiający kolor żółto-zielony. Cała operacja powinna być
przeprowadzona przez wykwalifikowanego specjalistę. W razie
niedopasowania gniazdka do wtyczki, poprosić wykwalifikowanego
elektryka o wymienienie gniazdka na pasujący typ. Podłączenie do
źródła zasilania może się również odbywać za pośrednictwem
wielobiegunowego wyłącznika umieszczonego pomiędzy urządzeniem
a źródłem zasilania, który jest w stanie znieść maksymalne obciążenie
podłączone i jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Działanie żółtozielonego przewodu uziemienia nie powinno być zakłócane przez
bezpiecznik. Gniazdko, lub wielobiegunowy wyłącznik używany do
połączenia, powinny być łatwo dostępne po zainstalowaniu urządzenia.
Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony na
kabel lub specjalny pakiet dostępny u producenta lub serwisie obsługi
klienta.
Jeśli kabel jest uszkodzony, należy niezwłocznie go wymienić zgodnie z
następującymi wskazówkami:
- otworzyć pokrywę listwy zaciskowej;
- wyjąć kabel zasilający i zastąpić go podobnym kablem, który jest
kompatybilny z urządzeniem (typ H05VV-F, HO5V2V2-F).
Cała operacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego
specjalistę. Przewód uziemiający (żółto-zielony) musi być o około 10
mm dłuższy od pozostałych przewodów. W przypadku konieczności
przeprowadzenia jakichkolwiek napraw, należy zwracać się wyłącznie
do Działu Obsługi Klienta i zamawiać wyłącznie oryginalne części
zamienne.
Niezastosowanie się do powyższego może narazić na szwank
bezpieczeństwo działania urządzenia i grozi utratą gwarancji.
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy usunąć wszelkie rozlane płyny.
Podczas procesu czyszczenia pyrolitycznego, powierzchnie mogą
nagrzewać się do temperatur wyższych niż zwykle, więc dzieci
powinny przebywać w bezpiecznej odległości od urządzenia.
Spis treści
Wskazówki ogólne 1.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
1.2 Bezpieczeństwo elektryczne
1.3 Zalecenia
1.4 Instalacja
1.5 Zarządzanie odpadami
1.6 Deklaracja zgodności
19
Opis produktu 2.1 Opis ogólny
2.2 Akcesoria
2.3 Pierwsze użycie
21
Korzystanie z piekarnika 3.1 Opis panelu sterowania/wyświetlacza
3.2 Tryby pieczenia
22
Czyszczenie i konserwacja 4.1 Ogólne uwagi dotyczące czyszczenia
piekarnika 4.2 Pyroliza
4.3 Funkcja AQUACTIVA
4.4 Czynności konserwacyjne
• Wyjmowanie i czyszczenie rusztów
• Wyjmowanie szyby piekarnika
• Wyjmowanie i czyszczenie szklanych
drzwi
• Wymiana żarówki
25
Rozwiązywanie problemów 5.1 Najczęściej zadawane pytania
29
1. Wskazówki ogólne
Dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów. W
celu najlepszego wykorzystania jego funkcji należy uważnie
przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.
Przed zainstalowaniem piekarnika, należy zanotować jego
numer seryjny, dzięki czemu będzie można go podać
pracownikowi obsługi klienta w przypadku konieczności
przeprowadzenia naprawy. Po usunięciu z piekarnika
elementów opakowania należy sprawdzić, czy nie został on
uszkodzony podczas transportu. W razie wątpliwości, nie
korzystać z piekarnika i zwrócić się o poradę do specjalisty.
Trzymać wszystkie materiały opakowaniowe (plastikowe
worki, styropian, gwoździe) z dala od dzieci. Przy pierwszym uruchomieniu piekarnika może wydobywać się z
niego dym, spowodowany przez klej na panelach izolacyjnych wokół grzałek. Jest to całkowicie normalne
zjawisko, i jeśli wystąpi, przed włożeniem potraw do środka należy poczekać aż dym się rozwieje. Producent
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie.
UWAGA: Funkcje piekarnika, jego właściwości i wyposażenie wymienione w niniejszej instrukcji mogą różnić
się w zależności od zakupionego modelu.
1.1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Należy używać piekarnika zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy tylko do gotowania żywności. Każde inne
zastosowanie, na przykład w roli źródła ciepła, jest uważane za niewłaściwe i niebezpieczne. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego, błędnego lub
nieuzasadnionego użycia.
Użycie jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad:
- Nie ciągnąć za kabel zasilający, aby odłączyć wtyczkę od gniazdka;
- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi lub stopami;
- Nie zaleca się używania adapterów, rozgałęziaczy i przedłużaczy;
- W przypadku awarii i/lub złej pracy, wyłączyć urządzenie i nie manipulować przy nim.
1.2 Bezpieczeństwo elektryczne
ZAPEWNIĆ, ABY PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE PRZEPROWADZIŁ ELEKTRYK LUB WYKWALIFIKOWANY TECHNIK.
Zasilanie, do którego podłączony jest piekarnik, musi być zgodne z przepisami obowiązującymi w kraju instalacji.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania
tych instrukcji. Piekarnik musi być podłączony do źródła zasilania za pomocą gniazdka elektrycznego z
uziemieniem lub wielobiegunowego odłącznika, w zależności od przepisów obowiązujących w kraju instalacji.
Instalacja zasilająca powinna być chroniona za pomocą odpowiednich bezpieczników, a używane kable muszą
mieć przekrój poprzeczny zapewniający prawidłowe zasilanie piekarnika.
POŁĄCZENIE
Piekarnik jest wyposażony w kabel zasilania, który powinien być podłączony tylko do zasilania elektrycznego o
mocy 220-240 VAC 50 Hz pomiędzy fazami lub pomiędzy fazą a przewodem neutralnym. Ważne, aby przed
podłączeniem piekarnika do źródła zasilania sprawdzić:
- napięcie zasilania wskazane przez miernik;
- ustawienie odłącznika.
Przewód uziemiający podłączony do zacisku uziemienia kuchenki musi być podłączony do zacisku uziemienia
układu zasilania.
OSTRZEŻENIE
Przed podłączeniem piekarnika do zasilania, poproś wykwalifikowanego elektryka o sprawdzenie ciągłości
zasilania zacisku uziemienia. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub inne
problemy spowodowane brakiem podłączenia kuchenki do zacisku uziemienia lub przez nieciągłość uziemienia.
UWAGA: Piekarnik może wymagać przeprowadzania czynności konserwacyjnych. W związku z tym wskazane
jest zainstalowanie drugiego gniazdka sieciowego, umożliwiającego podłączenie piekarnika, gdy zostanie on
wyjęty z przestrzeni, gdzie został zamontowany. Przewód zasilający może być wymieniany wyłącznie przez
pracowników obsługi technicznej lub przez techników posiadających równorzędne kwalifikacje.
1.3 Zalecenia
Czyszczenia piekarnika po każdym użyciu pomoże utrzymać go w idealnym stanie.
Nie należy wyścielać ścian piekarnika folią aluminiową lub innymi materiałami ochronnymi jednorazowego
użytku, które są dostępne w sklepach. Folia aluminiowa i inne materiały ochronne w bezpośrednim kontakcie z
gorącą emalią mogą się stopić i uszkodzić powłokę wewnątrz. W celu uniknięcia nadmiernego zabrudzenia
piekarnika i wydobywania się z niego dymu, nie zaleca się korzystania z piekarnika nagrzanego do bardzo
wysokiej temperatury. Lepiej przedłużyć czas pieczenia i nieco obniżyć temperaturę. Oprócz akcesoriów
dostarczonych wraz z piekarnikiem, radzimy używać wyłącznie naczyń i form do pieczenia odpornych na bardzo
wysokie temperatury.
1.4 Instalacja
Producenci nie mają obowiązku przeprowadzania instalacji. Pomoc polegająca na wezwaniu serwisu
naprawczego producenta do naprawienia błędów wynikających z niewłaściwej instalacji nie jest objęta
gwarancją. Należy przestrzegać instrukcji instalacji przeznaczonych dla wykwalifikowanego personelu.
Nieprawidłowa instalacja może spowodować szkody lub obrażenia osób, zwierząt lub rzeczy. Producent nie
może być pociągnięty do odpowiedzialności za tego typu szkody lub obrażenia.
Piekarnik może być umieszczony wyżej, w wysokiej szafce stojącej lub pod blatem. Przed zamontowaniem
należy zapewnić dobrą wentylację przestrzeni wokół pieca, która umożliwi prawidłową cyrkulację świeżego
powietrza wymaganą do chłodzenia i ochrony wewnętrznych części. Wykonać otwory zgodnie z opisem na
ostatniej stronie niniejszej instrukcji, w zależności od rodzaju obudowy.
1.5 Zarządzanie odpadami i ochrona środowiska
Niniejsze urządzenie posiada oznaczenie zgodności z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE w
sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). WEEE obejmuje zarówno
substancje zanieczyszczające (które mogą mieć negatywne konsekwencje dla środowiska
naturalnego) oraz podstawowe składniki (które nadają się do powtórnego użycia). Chodzi o to,
aby WEEE poddano konkretnym zabiegom, mającym na celu właściwie usuwanie i składowanie
wszystkich zanieczyszczeń, oraz odzysk i recykling wszystkich materiałów.
Osoby fizyczne mogą odegrać ważną rolę w zapewnieniu, że WEEE nie staną się problemem dla środowiska,
przestrzegając kilku podstawowych zasad:
- WEEE nie powinien być traktowany jak odpad komunalny;
- WEEE należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki prowadzonych przez gminy lub zarejestrowane
firmy.
W wielu krajach, WEEE o dużych gabarytach jest odbierane bezpośrednio z domu. Przy zakupie nowego
urządzenia, stare można oddać sprzedawcy. Sprzedawca musi je odebrać bezpłatnie na zasadzie jeden za jeden,
o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni takie same funkcje, jak dostarczany.
OCHRONA I SZACUNEK DLA ŚRODOWISKA
Tam gdzie jest to możliwe, należy unikać wstępnego podgrzewania piekarnika i zawsze starać się, aby nie był
pusty. Jak najrzadziej otwierać drzwiczki piekarnika, ponieważ przy każdym jego otwarciu ciepło z komory
ulega rozproszeniu. Oszczędzać energię wyłączając piekarnik na około 5-10 minut przed planowanym
zakończeniem pieczenia, wykorzystując ciepło odpadowe generowane przez piekarnik. Zachować uszczelki w
czystości i porządku, aby uniknąć rozprzestrzeniania się ciepła poza wnętrze. Jeśli użytkownik posiada z
dostawcą energii umowę z taryfą godzinową, korzystanie z kuchenki jest bardziej energooszczędne dzięki
korzystaniu z programu "opóźnionego gotowania", pozwalającego na przesunięcie czasowe procesu gotowania
i rozpoczęcie go w czasie obniżonej taryfy.
1.6 Deklaracja zgodności
Wszystkie części urządzenia mające kontakt z żywnością są zgodne z wymogami Dyrektywy 89/109.
Przez umieszczenie oznaczenia
na niniejszym produkcie, poświadczamy jego zgodność ze wszystkimi
obowiązującymi wymogami europejskimi dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska mającymi
zastosowanie dla tego produktu.
2. Opis produktu
2.1 Opis ogólny
1. Panel sterowania
2. Pozycje półek
(dołączone metalowe drabinki boczne)
3. Metalowy ruszt
4. Taca do ociekania
5. Wentylator (za stalową ścianką)
6. Drzwiczki piekarnika
2.2 Akcesoria
1 Metalowy ruszt
Ustawiane są na nim wszystkie foremki
i naczynia do pieczenia
2 Taca do ociekania
Gromadzi wszelkie pozostałości
skapujące podczas pieczenia na ruszcie.
2.3 Pierwsze użycie
CZYSZCZENIE WSTĘPNE
Przed pierwszym użyciem piekarnik należy wyczyścić. Przetrzeć zewnętrzne powierzchnie wilgotną ściereczką.
Umyć wszystkie akcesoria i przetrzeć wnętrze piekarnika roztworem ciepłej wody i płynu do mycia naczyń.
Ustawić pusty piekarnik na maksymalną temperaturę i pozostawić na około 1 godzinę. Pozwoli to usunąć
wszelkie pozostałe zapachy nowości.
3. Korzystanie z piekarnika
3.1 Opis panelu sterowania/wyświetlacza
1. Zegar/tryb automatyczny
2. Funkcja wiatraka
3. Tryb rozmrażania
4. Wyświetlacz temperatury i czasu
5. Kontrolki regulacji na wyświetlaczu
LCD
6. Pokrętło wyboru funkcji
7. Pokrętło wyboru programów
OSTRZEŻENIE!
Pierwszą operacją do przeprowadzenia po
instalacji lub po przerwie w zasilaniu jest
ustawienie czasu (gdy na wyświetlaczu miga
symbol 12:00, wystąpiła awaria zasilania).
200 ° -> Kontrolka LED "°" temperatury miga aż
do osiągnięcia wyświetlanej temperatury.
HOT -> Po zakończeniu programu, jeśli piec jest
jeszcze gorący, na wyświetlaczu pojawia się
komunikat "GORĄCY", pokazywany na przemian
z czasem, nawet gdy pokrętła są ustawione na
WYŁ.
FUNKCJA
SPOSÓB AKTYWACJI
TRYB CISZY
• Przekręć przełącznik
funkcji w lewo do pozycji
"tryb cichy".
• Przesuń przełącznik
funkcji w lewo do pozycji
"Ustaw czas".
• Użyj przycisków "+" lub "", aby ustawić czas
• Przekręć przełącznik
funkcji na pozycję WYŁ.
• Umożliwia wyłączenie
dźwięku minutnika
• Do wyłączenia dźwięku
minutnika
• Przekręć przełącznik
funkcji na pozycję WYŁ.
• Umożliwia ustawienie
czasu, który pojawia się na
wyświetlaczu
CZAS
GOTOWANIA
• Obróć prawym pokrętłem
funkcji na tryb gotowania
• Obróć lewym pokrętłem
funkcji do pozycji "czasu
trwania gotowania"
• Ustaw czas gotowania za
pomocą przycisków "+" i "-"
• Zacznie świecić kontrolka
Auto
• Gdy czas gotowania
upłynie, piekarnik wyłącza
się automatycznie, a alarm
rozbrzmiewa przez kilka
sekund. Aby przerwać
gotowanie wcześniej,
przekręć pokrętłem funkcji
na pozycję WYŁ i ustaw czas
na 00:00, przekręcając
pokrętłem funkcji na „czas
trwania gotowania” i
naciskając „+’ oraz „-„.
ZAKOŃCZENIE
GOTOWANIA
• Przekręć prawym
pokrętłem funkcji na tryb
gotowania.
• Lewe pokrętło funkcji
ustaw na pozycji: Koniec
gotowania”
• Ustaw czas zakończenia
gotowania za pomocą „+” i
„-„
• Zacznie świecić kontrolka
Auto
• Gdy czas gotowania
upłynie, piekarnik wyłącza
się automatycznie.
• Aby przerwać gotowanie
wcześniej, przekręć
pokrętłem funkcji na
pozycję WYŁ
• Pozwala na wcześniejsze
ustawienie czasu gotowania
wymaganego dla danego
przepisu.
• Gdy czas gotowania został
ustawiony, przekręć
pokrętłem funkcji na
pozycję WYŁ., aby powrócić
do wyświetleń aktualnego
czasu.
• Aby sprawdzić wybrany
czas gotowania, przekręć
lewym pokrętłem funkcji na
„czas trwania gotowania”.
• Pozwala na wcześniejsze
ustawienie zakończenia
czasu gotowania
• Gdy czas gotowania został
ustawiony, przekręć
pokrętłem funkcji na
pozycję WYŁ., aby powrócić
do wyświetleń aktualnego
czasu.
• Aby sprawdzić wybrany
czas gotowania, przekręć
lewym pokrętłem funkcji na
„zakończenie czasu
gotowania”.
• Ustawianie czasu
UWAGA: Ustaw czas, gdy
po raz pierwszy instalujesz
piekarnik, lub po przerwie
w zasilaniu (zegar pokazuje
migające 12:00)
• Gotowanie żądanych
przepisów
• Przekręć lewym
pokrętłem funkcji na
pozycję budzika
• Zadaj czas gotowania
korzystając z „+” i „-„
• Ustaw czas na 00:00,
przekręcając lewe pokrętło
funkcji na pozycję budzika,
używając „+” i „-„
• Przekręć lewym
pokrętłem funkcji na
pozycję blokady przed
dziećmi
• Wciśnij przycisk „+” przez
5 sekund
• Gdy na wyświetlaczu
pojawi się STOP. Blokada
działa
• Przekręć z powrotem
lewym pokrętłem funkcji na
pozycję blokady przed
dziećmi i wciśnij przycisk
„+” przez 5 sekund
• Z wyświetlacza zniknie
komunikat STOP.
USTAWIANIE
CZASU
BUDZIK
BLOKADA
PRZED
DZIEĆMI
SPOSÓB
DEZAKTYWACJI
JAK DZIAŁA
• Emituje sygnał głosowy
pod koniec zadanego czasu
• Podczas działania, na
wyświetlaczu pokazany jest
czas pozostały do
zakończenia
• Piekarnika nie można
używać
DO CZEGO JEST
POTRZEBNY
• Funkcja ta jest normalnie
używana razem z funkcją
CZAS TRWANIA
GOTOWANIA.
• Na przykład, jeśli potrawa
ma się piec przez 45 minut,
i chcemy aby była gotowa o
12:30, pod koniec zadanego
czasu piekarnik wyłączy się
automatycznie i rozlegnie
się alarm. Ustaw czas
gotowania na 45 minut (za
pomocą „+” i „-„). Ustaw
zakończenie gotowania na
12:30. Pieczenie rozpocznie
się automatycznie o 11:45,
tj. 12:30 minus 45 minut. Po
zakończeniu pieczenia,
piekarnik wyłączy się
automatycznie.
UWAGA: Jeśli wybierzemy
tylko czas zakończenia
gotowania, piekarnik włączy
się natychmiast i wyłączy o
zadanej porze.
• Pozwala używać
piekarnika jako budzika,
nawet gdy piekarnik jest
wyłączony
• Z funkcji tej można
korzystać, gdy w domu są
dzieci
3.2 Tryby gotowania
Symbol
funkcji
Zadana
temp. w °C
Zakres
temp. w °C
Funkcja (zależy od modelu piekarnika)
LAMPKA: Włącza światło w piekarniku
40
40 ÷ 40
210
50 ÷ 240
180
50 ÷ 240
210
50 ÷ 240
220
50 ÷ 280
210
50 ÷ 230
200
150 ÷ 220
L3
L1 ÷ L5
L3
L1 ÷ L5
ECO
ECO÷SUPER
ROZMRAŻANIE: Gdy pokrętło jest ustawione na tej pozycji, wentylator powoduje, że
powietrze o temperaturze pokojowej krąży wokół zamrożonej żywności tak, że
rozmraża się ona w ciągu kilku minut, bez uszczerbku dla zawartości białka.
PODGRZEWANIE: Do podgrzewania wcześniej ugotowanej żywności zaleca się
umieszczenie półki na drugim poziomie od góry, a w celu rozmrożenia chleba, pizzy lub
ciasta na niższym poziomie. Temperatura jest na stałe ustawiona na 60 °C, bez
możliwości regulacji.
TERMOOBIEG: Zalecamy stosowanie tej metody w przypadku drobiu, pieczywa, ryb i
warzyw. Ciepło przenika lepiej do żywności, i zarówno czas gotowania, jak i
podgrzewania, jest krótszy. Można przygotować różne pokarmy jednocześnie z i bez
przygotowania, w jednej lub w większej ilości pozycji. Ta metoda gotowania zapewnia
równomierną dystrybucję ciepła i niemieszanie się zapachów.
Dodać około dziesięciu minut ekstra podczas jednoczesnego gotowania różnych
potraw.
GOTOWANIE KONWENCJONALNE: Wykorzystywane są zarówno górne, jak i dolne
elementy grzejne. Nagrzewać piekarnik przez około dziesięć minut. Metoda ta jest
idealnym rozwiązaniem w przypadku tradycyjnego opiekania i pieczenia czerwonych
mięs, rostbefu, udźca jagnięcego, dziczyzny, chleba, owiniętej folią żywności (papiloty),
puszystego ciasto. Umieść potrawę i naczynie na półce w środkowym położeniu.
TERMOOBIEG + DOLNA GRZAŁKA: Dolny element grzewczy jest stosowany z
termoobiegiem. Metoda nadaje się idealnie do soczystych owocowych tart, tart,
zapiekanek i pasztetów. Zapobiega wysychaniu żywności i pomaga rosnąć ciastu,
chlebowi i innym potrawom. Umieścić półki w dolnym położeniu.
GRILL + TERMOOBIEG: Korzystać z turbo-grilla przy zamkniętych drzwiach.
Górny element grzewczy jest stosowany z wentylatorem powietrza, które krąży
wewnątrz piekarnika.
Wcześniejsze podgrzewanie jest niezbędne w przypadku czerwonych mięs, ale nie
białych mięs. Idealny do gotowania „grubych” produkty żywnościowych, takie jak całe
kawałki pieczonej wieprzowiny, drobiu, itp. Umieścić żywność do grillowania
bezpośrednio na półce, centralnie, na środkowym poziomie. Przesunąć tacę do
skapywania pod półką, aby zbierać sos. Upewnić się, że jedzenie nie znajduje się zbyt
blisko grzałki grilla. Obrócić potrawę w połowie gotowania.
GRILL: używać grilla przy zamkniętych drzwiach. Górny element grzewczy jest
stosowany samodzielnie i można regulować jego temperaturę. Wymagane jest
pięciominutowe podgrzewanie do mocnego rozgrzania elementów. Sukces
gwarantowany podczas grillowania, przygotowywania kebabów i zapiekanek. Białe
mięso powinno być umieszczone w pewnej odległości od grilla; czas gotowania jest
dłuższy, ale mięso będzie smaczniejsze. Można umieszczać czerwone mięsa i filety
rybne na półce z tacką pod spodem. Piekarnik posiada dwie pozycje grilla:
Grill: 2140 W | Ruszt: 3340 W
SUPER GRILL: piekarnik ma dwa ustawienia grilla:
Grill: 2200 W Super Grill: 3000 W
PYROLIZA
*Testowano zgodnie z CENELEC EN 60350-1
**Testowanie zgodnie z CENELEC EN 60350-1, stosowanym do definiowania klasy energetycznej.
4. Czyszczenie i konserwacja piekarnika
4.1 Ogólne uwagi dotyczące czyszczenia
Cykl życia urządzenia można przedłużyć regularnym czyszczeniem. Przed przeprowadzeniem operacji
czyszczenia ręcznego, poczekać aż piekarnik ostygnie. Do czyszczenia nigdy nie należy używać silnie działających
detergentów, wełny stalowej lub ostrych przedmiotów, które mogą nieodwracalnie uszkodzić emaliowane
części. Używać tylko wody, mydła lub detergentów na bazie wybielaczy (amoniak).
CZĘŚCI SZKLANE
Zalecane jest czyszczenie szyby ręcznikiem kuchennym po każdym użyciu piekarnika. Do usuwania twardszych
plam można użyć gąbki nasączonej detergentem, dobrze wyciśniętej, a następnie spłukać wodą.
USZCZELKA OKNA PIEKARNIKA
Jeśli jest zabrudzona, wyczyścić lekko nawilżoną gąbką.
AKCESORIA
Czyść akcesoria mokrą gąbką z mydłem, a następnie spłucz i wysusz; unikaj używania ściernych środków
czyszczących.
TACA DO OCIEKANIA
Po użyciu grilla, wyjąć tacę z kuchenki. Wylać gorący tłuszcz do pojemnika i umyć tacę w gorącej wodzie, przy
użyciu gąbki i płynu do mycia naczyń.
Jeżeli tłuste plamy pozostają, zanurzyć tacę w wodzie z dodatkiem detergentu. Alternatywnie, można myć w
zmywarce lub użyć komercyjnego detergentu przeznaczonego do piekarników. Nigdy nie należy wkładać
brudnej tacy z powrotem do piekarnika.
4.2 Pyroliza
Piec wyposażony jest w system czyszczenia przez pyrolizę, która niszczy resztki jedzenia w wysokiej
temperaturze. Operacja odbywa się automatycznie za pomocą programatora. Powstałe opary są "czyste" dzięki
przejściu przez pyrolizer, który włącza się natychmiast po rozpoczęciu pieczenia. Ponieważ pyrolizer wymaga
wysokich temperatur drzwi pieca wyposażone są w blokadę bezpieczeństwa. Pyrolizę można przerwać w
dowolnym momencie. Drzwi nie można otworzyć, dopóki nie wyświetli się blokada zabezpieczająca.
UWAGA: Jeśli nad piekarnikiem zainstalowana jest płyta grzewcza, nie wolno używać palników gazowych lub
elektrycznych podczas działa procesu pyrolizy, co ochroni płytę przed przegrzaniem.
Wstępnie zadane są DWA CYKLE PYROLIZY:
ECO PYROCLEAN: Czyści umiarkowanie zabrudzony piekarnik. Pracuje przez okres 65 minut.
SUPER PYROCLEAN: czyści mocno zabrudzony piekarnik. Pracuje przez okres 90 minut. Nigdy nie należy używać
dostępnych w handlu środków czyszczących w przypadku piekarnika czyszczonego metodą pyrolizy!
Wskazówka: Przeprowadzenie czyszczenia pyrolitycznego bezpośrednio po pieczeniu pozwala na wykorzystanie
ciepła resztkowego, i oszczędzanie w ten sposób energii.
Przed przeprowadzeniem cyklu pyrolizy:
• Wyjąć wszystkie akcesoria z piekarnika, ponieważ nie będą w stanie znieść wysokiej temperatury
stosowanej podczas pyrolizy; w szczególności należy usunąć półki, drabinki boczne i prowadnice teleskopowe
(patrz rozdział WYJMOWANIE PÓŁEK I BOCZNYCH DRABINEK). W piecach z sondą termiczną konieczne jest,
przed wykonaniem cyklu czyszczenia, zamknięcie otworu nakrętką.
• Usunąć wszystkie duże wycieki lub plamy, gdyż wyczyszczenie ich zajęłoby zbyt dużo czasu. Zbyt duża ilość
tłuszczu może się zapalić, gdy jest poddawana bardzo wysokiej temperaturze cyklu pyrolitycznego.
• Zamknąć drzwiczki piekarnika.
• Nadmierne zacieki powinny być usunięte przed czyszczeniem.
• Zamknąć drzwiczki piekarnika.
• Usunąć duże lub zaschnięte resztki jedzenia ze środka piekarnika używając namoczonej gąbki. Nie używać
detergentów;
• Usunąć wszystkie akcesoria i przesuwany stojak (jeśli obecny);
• Nie wkładać ręczników kuchennych.
Stosowanie cyklu pyrolizy:
1- Przekręć pokrętło funkcji na pozycję "
". Na wyświetlaczu pojawi się "ECO" lub "SUP". Czas procesu to 65
minut, ale można go zamieniać od 65 minut (tryb ekologiczny) do 90 minut (tryb Sup) za pomocą programatora
(regulując przyciskami "+" lub "-"). Jeśli piekarnik jest bardzo brudny, zaleca się przedłużenie do 90 minut; jeśli
jest średnio zabrudzony, czas ten można zredukować do 65 minut.
2- Możliwe jest odroczenie czasu rozpoczęcia cyklu pyrolizy zmieniając czas zakończenia za pomocą
programatora.
3- Po kilku minutach, gdy piekarnik osiągnie wysoką temperaturę, zamki drzwiowe zablokują się automatycznie.
Cykl czyszczenia pyrolizą można przerwać w dowolnym momencie, przekręcając przełącznik funkcji z powrotem
na "0" (przez 3 sekundy wyświetli się komunikat WYŁ.).
4 - Po zakończeniu cyklu pyrolizy, cykl piroliza wyłączy się automatycznie. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
"KONIEC" do momentu otwarcia drzwi, a następnie "0 - n".
5- Można ustawić przełącznik funkcji z powrotem na "0", ale jeśli temperatura jest wciąż wysoka, pojawi się
komunikat " 0 - n" o zablokowaniu drzwi.
Stosowanie cyklu pyrolizy w piekarnikach z funkcją Touch Control:
1- Obróć przełącznik funkcji do pozycji pyrolizy. Na wyświetlaczu pojawi się "ECO" lub "SUP"
2- Zadany czas to 65 minut, ale można go zamieniać od 65 minut (tryb ekologiczny) do 90 minut (tryb Sup) za
pomocą programatora (regulując przyciskami "+" lub "-"). Jeśli piekarnik jest bardzo brudny, zaleca się
przedłużenie do 90 minut; jeśli jest średnio zabrudzony, czas ten można zredukować do 65 minut.
4.3 Funkcja AQUACTIVA
Funkcja Aquactiva do usuwania z piekarnika tłuszczu i resztek używa pary wodnej.
1. Wlać 300 ml wody do pojemnika Aquactiva na dnie piekarnika.
2.
3.
4.
5.
6.
Użyć funkcji ogrzewania piekarnika stycznej
lub spodniej
.
Ustawić temperaturę za pomocą ikony Aquactiva
.
Pozwolić programowi działać przez 30 minut.
Po 30 minutach wyłączyć program i pozwolić piekarnikowi ostygnąć.
Gdy urządzenie jest już chłodne, wyczyścić wnętrze za pomocą ściereczki.
OSTRZEŻENIE:
Zanim dotkniesz urządzenia, upewnij się, że jest chłodne.
Uważać na gorące powierzchnie, ponieważ grożą poparzeniem. Używać wody destylowanej lub do picia.
UWAGA: Niektóre piekarniki z interfejsem użytkownika Precò Touch oferują funkcję Aquactiva. Do jej
aktywowania ustaw pokrętło funkcji na symbolu AQUACTIVA
i ustaw temperaturę piekarnika na 90°,
używając przycisków “-” i “+”.
4.4 Konserwacja
WYJMOWANIE I CZYSZCZENIE BOCZNYCH DRABINEK
1. Odkręć śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Wyjmij boczne drabinki pociągając je do siebie.
3. Wyczyść stojaki w zmywarce lub wilgotną gąbką, a następnie wysusz je natychmiast.
4. Po wyczyszczeniu drabinek bocznych, włóż je z powrotem i załóż śruby, upewniając się, że są mocno
dokręcone.
A
WYJMOWANIE OKNA PIEKARNIKA
1. Otwórz przednie okno.
2. Otwórz zaciski obudowy zawiasów po prawej i lewej stronie przedniego okna, pchając je do dołu.
3. Wymień szybę przeprowadzając czynności w odwrotnej kolejności.
WYJMOWANIE I CZYSZCZENIE SZKLANYCH DRZWI
1. Otwórz drzwi piekarnika.
2.3.4. Zablokuj zawiasy, wyjmij śruby i zdejmij górną pokrywę podciągając ją do góry.
5.6. Wyjmij szkło, ostrożnie wyjmując je z drzwiczek (UWAGA: w piekarnikach z pyrolizą, zdejmij również drugą i
trzecią szybę (jeśli tam są)).
7. Po zakończeniu mycia lub wymiany, zmontować części w odwrotnej kolejności.
Na każdej szybie musi znajdować się czytelne oznaczenie "Pyro" umieszczone po lewej stronie drzwi, blisko
lewego zawiasu bocznego. W ten sposób drukowana etykieta na pierwszej szybie znajdzie się wewnątrz drzwi.
1.
5.
6.
2.
1
2
3
3.
7.
4.
WYMIANA ŻARÓWKI
1. Odłączyć piekarnik od zasilania.
2. Zdjąć szklaną osłonkę, odkręcić żarówkę i wymienić ją na nową żarówkę tego samego typu.
3. Gdy uszkodzona żarówka została wymieniona, założyć z powrotem osłonkę.
5. Rozwiązywanie problemów
5.1 Najczęściej zadawane pytania
PROBLEM
MOŻLIWA PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
Piekarnik nie nagrzewa się
Nie jest ustawiony zegar
Ustaw zegar
Piekarnik nie nagrzewa się
Włączona jest blokada przed
dziećmi
Wyłącz blokadę przed dziećmi
Piekarnik nie nagrzewa się
Nie ustawiono funkcji lub
temperatury gotowania
Upewnić się, czy ustawienia
są prawidłowe
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising