Candy | FNP319/1X | Candy FNP319/1X Používateľská príručka

Candy FNP319/1X Používateľská príručka
TROUBA
NÁVOD K OBSLUZE
FNP 319-1X
1
VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK
Děkujeme a blahopřejeme k vaší volbě.
Tento nový, pečlivě navržený výrobek, vyroben s použitím nejkvalitnějších materiálů byl důkladně
testován pro splnění všech vašich požadavků na vaření.
Proto vás prosíme, abyste si přečetli a dodržovali tyto pokyny, které vám umožní dosažení
výjímečných výsledků od začátku.
Výrobce
DŮLEŽITÉ
Výrobní štítek je přístupný po instalaci trouby. Štítek je viditelný po otevření dvířek. Poznačte si údaje
z něj pro rychlý popis spotřebiče při objednávce náhradních dílů.
Spotřebič je během použití velmi horký. Nedotýkejte se ohřevných prvků uvnitř trouby.
OBSAH
Důležité ................................................................. 2
První použití trouby ............................................. 3
Samočisticí katalytické panely ............................... 4
Dbejte na životní prostředí ................................ 4
Funkce ovládacího panelu ..................................... 5
Pokyny k použití ..................................................... 6
6 tlačítkový elektronický programátor ................... 8
Výměna žárovky trouby ......................................... 9
Sejmutí dvířek trouby ...................................... 10
Pokyny k instalaci .......................................... 10
Připojení k elektrické síti ..................................... 10
2
TENTO SPOTŘEBIČ JE URČENÝ POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI. VÝROBCE
NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU ZPŮSOBENÁ
NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO NEVHODNÝM ČI NESPRÁVNÝM POUŽITÍM.
TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ URČENÝ PRO POUŽITÍ OSOBAMI (VČETNĚ DĚTÍ) S
OMEZENÝMI FYZICKÝMI NEBO MENTÁLNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO BEZ DOSTATEČNÝCH
ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKUD NEJSOU POD DOHLEDEM OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA JEJICH
BEZPEČNOST NEBO NEBYLY POUČENY O SPRÁVNÉM POUŽITÍ SPOTŘEBIČE. NEDOVOLTE
DĚTEM HRÁT SI SE SPOTŘEBIČEM.
ZABRAŇTE KONTAKTU FÓLIE, PÁNVE NEBO PODOBNÝCH PŘEDMĚTŮ S DNEM
SPOTŘEBIČE PŘI VAŘENÍ. PŘEKRYTÍ DNA ZPŮSOBÍ ZVÝŠENÍ TEPLOTY, COŽ MŮŽE VÉST K
POŠKOZENÍ SPOTŘEBIČE (RIZIKO POŽÁRU) A TAKÉ NÁBYTKU, VE KTERÉM JE SPOTŘEBIČ
INSTALOVÁN.
PRVNÍ POUŽITÍ TROUBY
Troubu důkladně vyčistěte vodou se saponátem a důkladně opláchněte. K vyjmutí bočních zásuvných
roštů trouby postupujte podle níže uvedeného obrázku.
Zapněte troubu na maximální výkon na přibližně 30 minut k vypálení všech zbytků z výroby, které by
mohly způsobit nežádoucí pach při vaření.
Důležité:
Z bezpečnostních důvodů vždy odpojte přívodní kabel trouby před čištěním. K čištění trouby
nepoužívejte kyseliny ani alkalické látky (citronová šťáva, ocet, sůl, rajčata apod.).
K čištění lakovaných povrchů trouby nepoužívejte prostředky na bázi chloru, kyseliny ani drsné
prostředky.
K ČIŠTĚNÍ TROUBY NEPOUŽÍVEJTE VYSOKOTLAKÉ PARNÍ ČISTIČE.
3
SAMOČISTICÍ KATALYTICKÉ PANELY
Naše trouby s hladkými stěnami lze dovybavit speciálními samočisticími panely. Tyto speciální panely
se snadno zaháknou na stěny před instalací bočních zásuvných roštů. Jsou pokryty speciálním,
mikroporézním katalytickým povrchem, který oxiduje a vypařuje tukové zbytky a olej při teplotách nad
200° C. Pokud není trouba čistá po přípravě mastných pokrmů, zapněte prázdnou troubu na 60 minut
(max.) při maximální teplotě. Nikdy nemyjte ani nečistěte samočisticí panely drsnými, kyselými nebo
alkalickými prostředky.
DBEJTE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dokumentace k této troubě byla vytištěna na papíru bez chloru nebo recyklovaném papíru pro
ochranu životního prostředí.
Obalové materiály byly navrženy také s ohledem na životní prostředí. Obalový materiál je ekologický a
lze jej opětovně využít nebo recyklovat.
Recyklováním obalů pomáháte šetřit materiály a snižujete také hromadění komunálního a
průmyslového odpadu.
4
FUNKCE OVLÁDACÍHO PANELU
SYMBOLY FUNKCÍ NA VOLIČI
Osvětlení trouby (svítí během použití trouby).
Spodní ohřevné těleso. Nastavení termostatu od 50°C do MAX.
Horní a spodní ohřevné těleso. Nastavení termostatu od 50°C do MAX.
Horní a spodní ohřevné těleso s ventilátorem. Nastavení termostatu od
50°C do MAX.
Kruhové ohřevné těleso s ventilátorem. Nastavení termostatu od 50°C do
MAX.
Ventilátor pro rozmrazování. Nastavení termostatu na 0°C.
Spodní ohřevné těleso s ventilátorem. Nastavení termostatu od 50°C do
MAX.
Dvojité horní ohřevné těleso s ventilátorem (velkoplošný gril). Nastavení
termostatu od 50°C do 200°C.
Dvojité horní ohřevné těleso (velkoplošný gril). Nastavení termostatu od
50°C do 200°C.
Horní ohřevné těleso (malý gril). Nastavení termostatu od 50°C do 200°C.
Spodní ohřevné těleso + kruhové ohřevné těleso s ventilátorem. Nastavení
termostatu od 50°C do MAX.
Horní ohřevné těleso s ventilátorem. Nastavení termostatu od 50°C do
200°C.
5
POKYNY K POUŽITÍ
TRADIČNÍ VAŘENÍ
Tradiční vaření využívá horní a spodní ohřevné těleso k vaření jednoho pokrmu.
Dejte pokrm do trouby po dosažení nastavené teploty, např. po zhasnutí kontrolky.
Pokud chcete zvýšit spodní nebo horní teplotu před koncem, nastavte ovladač na požadovanou pozici.
Během přípravy doporučujeme dvířka otvírat co nejméně.
VAŘENÍ S VENTILÁTOREM
Pro tento typ vaření ventilátor v zadní stěně umožňuje cirkulaci horkého vzduchu uvnitř trouby, čímž
vytváří rovnoměrné teplo. Tímto způsobem je vaření rychlejší než klasické vaření. Je vhodné pro
vaření pokrmů na více než jedné úrovni, zejména při přípravě pokrmů různého typu (ryby, maso apod.)
ROZMRAZOVÁNÍ
Volbou jedné z funkcí vaření s ventilátorem a nastavením teploty na nulu umožňuje ventilátor proudění
vzduchu uvnitř trouby. Tímto způsobem lze rychle rozmrazit mražená jídla.
Není nutné troubu předehřívat, ale předhřev doporučujeme při pečení těsta.
6
GRILOVÁNÍ
Gril použijte ke grilování nebo zapékání pokrmů.
Některé trouby mohou být vybaveny elektrickým motorem, rožněm a špízy pro otáčení na rožni.
Zasuňte připravovaný pokrm na první nebo druhou úroveň zasunutí shora.
Troubu předhřejte na 5 minut. Nastavte termostat na teplotu v rozsahu mezi 50° a 200°.
CHLADICÍ VENTILÁTOR
Ventilátor je umístěný v horní části trouby a vytváří cirkulaci vzduchu uvnitř nábytku a před dvířka
trouby.
Zapne se, když teplota vnější skříňky trouby dosáhne 60°C.
Zapnutím trouby s teplotou na 200°C ventilátor začne fungovat přibližně po 10 minutách.
Vypne se, když teplota vnější skříňky trouby klesne pod 60°C.
Vypnutím trouby s nastavením termostatu na 200°C přestane ventilátor pracovat přibližně po 30
minutách.
TERMOSTAT
Termostat použijte k nastavení požadované teploty. Termostatem můžete nastavit
teplotu v rozsahu od 50° do 250° C.
MINUTKA
Tento časovač můžete nastavit pro aktivaci akustického signálu v rozsahu od 0 až 60
minut vaření. Nejdříve otočte ovladač zcela ve směru hodinových ručiček, pak vraťte
zpět na požadovaný čas.
ČASOVAČ VAŘENÍ
Nejdříve nastavte volič funkcí na požadovanou funkci přípravy a termostat na
požadovanou teplotu.
Pak k nastavení doby ukončení vaření otočte časovač doprava na požadovaný
čas. Nejdříve otočte ovladač zcela ve směru hodinových ručiček, pak vraťte zpět na
požadovaný čas. Na konci nastavené doby zní bzučák a trouba se automaticky vypne.
K nastavení počáteční doby vaření nastavte časovač doleva na symbol .
7
6 TLAČÍTKOVÝ ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR
Nastavení času
Stiskněte současně tlačítko trvání
tlačítky +/- nastavte čas.
a tlačítko ukončení vaření
, pak
MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ
K spuštění vaření bez nastavení doby ukončení stiskněte tlačítko
manuálního ovládání
.
NASTAVENÍ TRVÁNÍ VAŘENÍ V POLOAUTOMATICKÉM REŽIMU
K nastavení trvání vaření stiskněte tlačítko doby trvání a tlačítky +/- nastavte dobu vaření. Po skončení
vaření zní akustický signál a trouba se automaticky vypne.
Nastavte termostat a volič funkcí zpět na pozici 0 a stiskněte tlačítko manuální obsluhy.
NASTAVENÍ ČASU UKONČENÍ VAŘENÍ V POLOAUTOMATICKÉM REŽIMU
K nastavení času ukončení vaření stiskněte tlačítko ukončení vaření
a tlačítky +/- nastavte čas,
ve kterém se má trouba vypnout. Když hodiny dosáhnou nastaveného času, zní akustický signál a
trouba se automaticky vypne.
Nastavte termostat a volič funkcí zpět na pozici 0 a stiskněte tlačítko manuální obsluhy.
PLNĚ AUTOMATICKÁ OBSLUHA
K nastavení času ukončení vaření, stiskněte tlačítko trvání
a tlačítky +/- nastavte dobu trvání
vaření. Stiskněte tlačítko ukončení vaření
a tlačítky +/- nastavte čas, ve kterém se má trouba
vypnout.
Po dokončení nastavení těchto časů symbol AUTO bliká a zní akustický signál. Stisknutím
kteréhokoliv tlačítka jej ztlumíte.
NASTAVENÍ ČASOVAČE BZUČÁKU
Stiskněte tlačítko bzučáku a tlačítky +/- nastavte požadovanou dobu trvání vaření. Akustický signál zní
po uplynutí nastaveného času. Stisknutím kteréhokoliv tlačítka jej ztlumíte.
CHYBY PROGRAMOVÁNÍ
Nelze naprogramovat dobu trvání, která začíná dříve než je zobrazený čas na hodinách. Pokud se o
to pokusíte, zní akustický signál a symbol AUTO rychle bliká. Pouze upravte trvání nebo čas přípravy
pro odstranění chyby.
ZRUŠENÍ PROGRAMU VAŘENÍ
K zrušení programu vaření pouze stiskněte tlačítko manuální obsluhy
8
.
VÝMĚNA ŽÁROVKY TROUBY
DŮLEŽITÉ:
Žárovka trouby musí vyhovovat následujícím požadavkům:
a) musí odolávat vysokým teplotám (až do 300°C)
b) napájení: viz V/Hz indikaci na výrobním štítku.
c) výkon 25 W.
d) konektor E 14.
Než budete pokračovat, odpojte spotřebič od elektrické sítě.
-
abyste zabránili poškození, vložte utěrku do trouby
vyšroubujte skleněný kryt žárovky
vyšroubujte starou žárovku a nahraďte ji novou
instalujte zpět skleněný kryt a vyndejte utěrku
připojte spotřebič k elektrické síti.
9
SEJMUTÍ DVÍŘEK TROUBY
Dvířka trouby lze snadno a rychle demontovat.
K tomu postupujte následovně:
- Dvířka zcela otevřete.
- Zvedněte dvě páčky zobrazené na obrázku.
- Zavřete dvířka pokud to jde po první pozici zastavení (z důvodu zvednutých páček).
- Zvedněte dvířka nahoru a směrem ven k sejmutí z držáků.
K nasazení dvířek zasuňte závěsy do otvorů a zaklopte dvě páčky.
POKYNY K INSTALACI
Vestavba do skříňky
Troubu lze instalovat pod pracovní desku nebo do vysoké skříně. Obrázek znázorňuje instalační
rozměry.
Ujistěte se, zda jsou okolní materiály odolné vůči teplu. Vyrovnejte troubu uprostřed s ohledem na
boční stěny skříňky a upevněte na místě pomocí dodaných šroubů.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
Před připojením k elektrické síti se ujistěte:
- Zda napětí v elektrické síti odpovídá parametrům na výrobním štítku na čelním panelu trouby.
- Zda má napájení dostatečné uzemnění vyhovující všem platným předpisům a zákonům.
Správné uzemnění je zákonný požadavek.
Přívodní kabel nesmí dosáhnout teploty 50° C v žádném bodě své délky.
Pokud spotřebič není vybaven přívodním kabelem se zástrčkou, nebo jiným zařízením zajišťujícím
odpojení od elektrické sítě s minimálním odstupem mezi kontakty splňujícím ochranu vůči přetížení
třídy III, pak musíte takové zařízení včlenit do napájení v souladu s předpisy týkajícími se elektrické
instalace. Zásuvka nebo přepínač musí být snadno přístupná po úplné instalaci trouby.
10
TYP KABELU A MINIMÁLNÍ PRŮMĚR
SASO
H05RR-F 3x1,5 mm²
H05RR-F 3x2,5 mm²
H05VV-F 3x1,5 mm²
H05VV-F 3x2,5 mm²
H05RN-F 3x1,5 mm²
H05RN-F 3x2,5 mm²
H05V2V2-F 3x1,5 mm²
H05V2V2-F 3x2,5 mm²
Poznámka. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození majetku nebo zranění osob v případě
nedodržení výše uvedených pokynů a běžných bezpečnostních upozornění.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Rozměry
Délka (mm) 607
Výška (mm) 335
Hloubka (mm) 390
Objem trouby (konvenční/s ventilátorem)
75 litrů
VÝKON OHŘEVNÉHO TĚLESA
Horní ohřevné těleso, externí
1100 W
Horní ohřevné těleso, interní
1750 W
Kruhové těleso
2300 W
Spodní ohřevné těleso
1300 W
11
Vestavba pod pracovní desku
ES
NL
PT
Vestavba do vysoké skříně
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za možné nepřesnosti v této brožuře, z důvodu tiskových
chyb. Vyhrazujeme si právo na nevyhnutné nebo užitečné změny výrobku bez ovlivnění základních
vlastností.
12
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (domácnosti)
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím
obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel. 241 091 843 nebo www.elektrowin.cz, kde najdete i seznam
míst zpětného odběru.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.
Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého
prodejce nebo dodavatele.
Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné
informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.
42814107
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising