Candy | CVMA60B | Candy CVMA60B Používateľská príručka

Candy CVMA60B Používateľská príručka
NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE
OBSAH
ÚVOD
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
TECHNICKÉ ÚDAJE
INŠTALÁCIA (VONKAJŠIE VETRANIE)
INŠTALÁCIA (VNÚTORNÉ VETRANIE)
POPIS KOMPONENTOV
PREVÁDZKA
ÚDRŽBA
RIEŠENIE PROBLÉMOV
ZHODA S SMERNICAMI
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
29
31
29
29
31
32
36
37
38
38
39
40
40
ÚVOD
Ďakujeme, že ste si vybrali tento digestor.
Tento návod vám má poskytnúť všetky potrebné pokyny ohľadne inštalácie,
používania a údržby prístroja. Pre správu a bezpečnú prevádzku zariadenia
si starostlivo prečítajte tento návod ešte pred inštaláciou a používaním.
Digestor je vyrobený z vysokokvalitných materiálov a má moderný dizajn. Je
vybavený vysokovýkonným elektromotorom a odstredivým ventilátorom a
poskytuje tiež silný sací výkon, prevádzku s nízkou hlučnosťou, nelepivý
tukový filter a jednoduchú montáž.
Označením
tohto výrobku značkou na vlastnú zodpovednosť
potvrdzujeme zhodu so všetkými relevantnými európskymi bezpečnostnými,
zdravotnými a environmentálnymi požiadavkami, ktoré sa v právnych
predpisoch vzťahujú na tento výrobok.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Nikdy nedovoľte, aby zariadenie obsluhovali deti.
Digestor je určený len na domáce použitie, nie je vhodný na
grilovanie, opekanie či iné komerčné účely.
Digestor aj príslušný filter sa musí pravidelne čistiť, aby boli v
dobrom funkčnom stave.
Vyčistite digestor podľa návodu na použitie a dávajte pozor, aby
zariadenie nebolo vystavené nebezpečenstvu ohňa.
Priame pečenie pomocou plynového variča je
zakázané. V kuchyni udržujte dobré prúdenie
vzduchu.
Pred pripojením tohto zariadenia skontrolujte, či nie je poškodený
napájací kábel. Poškodený napájací kábel môže vymeniť iba
kvalifikovaný servisný pracovník.
Počas používania digestora súčasne so zariadeniami, ktoré spaľujú
plyn alebo iné palivá, treba mať dostatočné vetranie miestnosti.
29
Vzduch sa nesmie odvádzať do komína, ktorý sa používa na
odvádzanie výparov zo zariadení, ktoré spaľujú plyn alebo iné
palivá.
Musíte dodržiavať predpisy o odvádzaní vzduchu.
Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými
fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami, ani osoby s
nedostatkom poznatkov a skúseností, pokiaľ nie sú pod dozorom
alebo neboli poučené o bezpečnom používaní zariadenia osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
32
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so
zariadením.
Pod digestorom neflambujte.
Digestor nie je určený na inštaláciu nad varnú dosku s viac ako štyrmi varnými
prvkami
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
Toto zariadenie zapojte iba do správne uzemnenej zásuvky.
Ak máte pochybnosti, požiadajte o radu kvalifikovaného technika.
Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť smrť, požiar
alebo zásah elektrickým prúdom.
29
33
Zoznam štandardného inštalačného príslušenstva
Špecifikácia
Ilustračný obrázok
Množstvo
Kryt
1
Vrchný komín
1
Spodný komín
1
Držiak spodného komína
1
Držiak vrchného komína
1
Závesná doska
1
φ8 krycie uzávery
φ8×φ6 biela farba
9
Skrutky
ST4,0×30
Skrutky Φ7,2
ST4,0×8
9
2
29
34
INŠTALÁCIA (montáž na stenu)
Ak máte spravený vývod vonku, digestor môžete pripojiť ako je zobrazené na
obrázku dole s pomocou odsávacieho potrubia (smalt, hliník, ohybná rúra alebo
nehorľavý materiál s vnútorným priemerom 150 mm)
1. Prístroj pred inštaláciou vypnite a odpojte od siete.
2. Digestor treba na dosiahnutie najlepšieho účinku umiestniť 65~75cm
nad varnú dosku.
3. Vyvŕtajte 3 x 8 mm otvory pre držiak. Zaskrutkujte a utiahnite držiak
na stenu pomocou dodaných skrutiek.
Hmoždinka
Skrutka (4 mm x 30 mm)
107,5 mm
Nástenná
konzola
34
35
Pre model so šikmým panelom
Pred inštaláciou vyvŕtajte ďalšie otvory 2 x 8 mm a použite
upevňovacie skrutky a zátky skrutiek. Voor schuine modellen
36
4. Zdvihnite digestor a zaveste ho na hák v stene.
Digestor
Nástenná
konzola
5. Pripevnite jednosmerný ventil na výstup vzduchu z digestora.
Potom pripojte výstupnú rúru k jednosmernému ventilu, ako je
uvedené nižšie.
Výstupná rúra
Digestor
35
37
6.
i. Umiestnite sklo do správnej polohy na vrchu digestora.
ii. Upevnite ho pomocou 4 skrutiek a podložiek. Aby ste
zabránili praskaniu skla, neuťahujte skrutky príliš silno.
i. Vložte vnútorný komín do vonkajšieho komína. Potom vytiahnite
vnútorný komín nahor. Nastavte tak, aby ste dosiahli
požadovanú výšku.
ii. Posúvaním komína nastavte výšku komína. Keď dosiahnete
požadovanú výšku, zaveste upevňovací otvor k upevňovacím
skrutkám, ako je znázornené na obrázkoch nižšie.
Vnútorný
komín
Vonkajší
komín
36
38
8.
i. Vyvŕtajte 2 x 8 mm otvory pre dosku II. Zaskrutkujte a
utiahnite dosku II na stenu pomocou 2 dodaných skrutiek.
ii. Namontujte komín na zariadenie a upevnite 2 skrutkami.
Hmoždinka
Zaskrutkujte
4mm x 8mm
Dosky II
Zaskrutkujte
(4 mm x 30mm)
37
39
INŠTALÁCIA (VNÚTORNÉ VETRANIE)
Ak nemáte vývod vonku, odsávacie potrubie nie je potrebné a inštalácia je
podobná ako v časti „INŠTALÁCIA (VONKAJŠIE VETRANIE)“.
Filter s aktívnym uhlím sa dá používať na zachytávanie pachov.
Na inštaláciu filtra s aktívnym uhlím treba najprv odobrať tukový filter.
Zatlačte zámok a potiahnite ho nadol.
Filter s aktívnym uhlím vložte do jednotky a upevnite ho otočením v smere
hodinových ručičiek. Ten istý postup zopakujte na opačnej strane.
POZNÁMKA:
o Presvedčte sa, že je filter bezpečne zaistený. Ináč by sa mohol
uvoľniť a spôsobiť poškodenie.
o Po pripojení filtra s aktívnym uhlím sa zníži sací výkon.
38
40
POPIS KOMPONENTOV
PREVÁDZKA
Tlačidlo pomalých otáčok
1
Používa sa na vetranie kuchyne. Je vhodný na mierne varenie a varenie, pri
ktorom sa nevytvára veľa pary.
Tlačidlo stredných otáčok
2
Rýchlosť prúdenia vzduchu je ideálna pre vetranie pri štandardnom varení.
Tlačidlo vysokých otáčok
3
Ak sa vytvára veľmi hustý dym alebo para, stlačte tlačidlo vysokých otáčok
pre najúčinnejšiu ventiláciu.
Tlačidlo svetla
POZNÁMKA: Ak sú súčasne stlačené tlačidlá pre nízku/strednú/vysokú
rýchlosť, zariadenie bude pracovať len pri najvyššej rýchlosti.
38
41
Tlačidlo ZAP./VYP.
Používa sa na zapnutie/vypnutie ventilátora.
Tlačidlo na zvýšenie rýchlosti
Na zvýšenie rýchlosti ventilátora
Tlačidlo na zníženie rýchlosti
Na zníženie rýchlosti ventilátora.
Tlačidlo svetla
Digitálny displej
Displej rýchlosti ventilátora: „1“ pre nízku rýchlosť, „2“ pre
strednú rýchlosť, „3“ pre vysokú rýchlosť, „4“ pre funkciu
zvýšenia výkonu.
Rýchly časovač: Stlačte
a
podržte na 1 sekundu, digitálny
displej bliká a do 5 minút odpočítava, po 5 minútach sa motor a
svetlo automaticky vypne a na 1 sekundu sa ozve bzučiak.
Funkcia zvýšenia výkonu
Tento digestor má funkciu zvýšenia výkonu. Ak chcete aktivovať
zvýšenie výkonu, stlačte
na rýchlosť 4 a prejdite na najvyššiu
rýchlosť počas používania digestora a na 5 minút sa zvýši
rýchlosť a potom sa znova zníži.
38
42
ÚDRŽBA
Jednotku pred čistením vypnite a vytiahnite zástrčku.
I. Bežné čistenie
Použite jemnú handričku navlhčenú s vlažnou jemne mydlovou vodou
alebo domácim čistiacim prostriedkom. Na čistenie jednotky nikdy
nepoužívajte kovové podložky, abrazívny materiál ani pevné kefy.
II. Mesačné čistenie tukového filtra
DÔLEŽITÉ: Čistenie filtra raz za mesiac môže zabrániť riziku požiaru.
Filter zachytáva masť, dym a prach…... filter preto priamo vplýva na
účinnosť digestora. Ak ho nevyčistíte, nazbierajú sa na ňom mastné
zvyšky (potenciálne horľavé). Vyčistite ho s domácim čistiacim
prostriedkom.
III. Ročné čistenie filtra s aktívnym uhlím
Používajte IBA na jednotku, ktorá je nainštalovaná ako obehová
(nevyvedená von). Tento filter zachytáva pachy a musíte ho vymieňať
aspoň raz ročne podľa toho ako často sa digestor používa.
IV. Výmena žiarovky
Odskrutkujte skrutky na skle a vyberte sklo digestora. Nájdite
žiarovku, ktorá sa musí vymeniť, nájdete ju umiestnenú v
objímke, ktorá sa nachádza vo vnútri odkrytej časti ochranného
krytu.
Odpojte bod vedenia svetla a vyberte držiaky žiaroviek a káble z
digestora. Dôležité: Žiarovky nie je možné vymeniť jednotlivo,
musíte použiť žiarovky, držiaky žiaroviek a vodiče ako kompletnú
zostavu. (LED svetlo: MAX. 1,5 W)
Namontujte náhradné žiarovky, držiaky žiaroviek a vedenie
rovnakým spôsobom ako pôvodné. Potom znova pripojte bod
vedenia žiarovky.
38
43
Namontujte sklo digestora a upevnite skrutky skla. Uistite sa, že sú skrutky
úplne utiahnuté.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Porucha
Svetlo svieti,
ale nefunguje
ventilátor
Nefunguje
svetlo ani
ventilátor
Príčina
List ventilátora sa
zasekol.
Motor je poškodený.
Vypálená halogénová
žiarovka.
Napájací kábel je
uvoľnený.
List ventilátora je
poškodený.
Výrazné
vibrácie
zariadenia
Motor ventilátora nie je
pevne upevnený.
Riešenie
Vypnite zariadenie a nechajte ho
opraviť kvalifikovanému servisnému
personálu.
Vymeňte za žiarovku so správnym
výkonom.
Znova zapojte napájací zdroj.
Vypnite zariadenie a nechajte ho
opraviť kvalifikovanému servisnému
personálu.
Vypnite zariadenie a nechajte ho
opraviť kvalifikovanému servisnému
personálu.
Zariadenie nie je správne Zložte zariadenie a skontrolujte, či
je držiak správne umiestnený.
zavesené na držiaku.
Príliš veľká vzdialenosť
Sací výkon nie
medzi jednotkou a
je dobrý
plochou na varenie
Znovu upravte vzdialenosť na
65 – 75 cm
ASISTENČNÁ SLUŽBA PRE ZÁKAZNÍKOV
Ak nedokážete identifikovať príčinu nesprávnej prevádzky, vypnite
zariadenie a obráťte sa na asistenčnú službu.
SÉRIOVÉ ČÍSLO VÝROBKU. Kde ho môžem nájsť?
Je dôležité, aby ste pracovníkom asistenčnej služby oznámili kód produktu
a jeho sériové číslo (16-miestny kód začínajúci číslom 3). Nachádza sa na
záručnom liste alebo na štítku s údajmi na zariadení.
Pomôžete tým vyhnúť sa zbytočným výjazdom technikov, a tým (čo
je najdôležitejšie) ušetriť príslušné poplatky za výjazdy.
38
44
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Odpadové elektrické výrobky sa nesmú likvidovať spolu
s domovým odpadom. Recyklujte v príslušnom
zariadení. Rady na recykláciu vám poskytne miestny
úrad alebo zberný dvor.
Toto zariadenie je označené podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o
odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).
Správnou likvidáciou tohto produktu zabránite možnému negatívnemu
dopadu na životné prostredie aj ľudské zdravie, k čomu by v opačnom
prípade mohlo dôjsť v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadom v
súvislosti s týmto produktom.
Symbol na produkte znamená, že sa s týmto produktom nesmie
zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho sa musí zaniesť na
príslušné zberné miesto z dôvodu recyklácie elektrických a elektronických
zariadení. Likvidácia sa musí vykonať v súlade s miestnymi predpismi o
zneškodňovaní odpadu v súvislosti so životným prostredím.
Ak potrebujete podrobnejšie informácie o spracovaní, obnove a
recyklácii tohto produktu, obráťte sa na mestskú samosprávu, služby na
likvidáciu domového odpadu alebo na predajňu, v ktorej ste produkt
zakúpili.
179
45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising