Candy | LBHOL181ERU | Candy LBHOL181ERU User manual

Candy LBHOL181ERU User manual
RU Èícòpyêöèÿ ïî ∋êcïëyaòaöèè 2-25
UKR Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi¿
26-49
EN User instructions
50-75
181 E
RU
ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ!
RU
ÎÃËÀBËEHÈE
ÑÒPÀÍÈÖÀ
Ïpèîápåòÿ ∋òó ñòèpàëüíóю ìàøèíó Êàíäè, Âû påøèëè íå èäòè
íà êîìïpîìèññ: Âû ïîæåëàëè ëó÷øåå.
Ôèpìà Êàíäè pàäà ïpåäëîæèòü Âàì ∋òó íîâóю ñòèpàëüíóю
ìàøèíó - ïëîä ìíîãîëåòíèõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ pàáîò è
ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â òåñíîì êîíòpàêòå ñ ïîòpåáèòåëåì,
îïûòà.
Âû âûápàëè êà÷åñòâî, äîëãîâå÷íîñòü è øèpîêèå âîçìîæíîñòè,
êîòîpûå Âàì ïpåäîñòàâëÿåò ∋òà ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà.
Êpîìå òîãî Êàíäè ïpåäëàãàåò Âàì øèpîêóю ãàììó
∋ëåêòpîáûòîâîé òåõíèêè: ñòèpàëüíûå ìàøèíû, ïîñóäîìîå÷íûå
ìàøèíû, ñòèpàëüíûå ìàøèíû ñ ñóøêîé, êóõîííûå ïëèòû,
ìèêpîâîëíîâûå ïå÷è, äóõîâêè, ïëîñêèe å ñïëîøíûå æàpî÷íûå
ïëèòû, õîëîäèëüíèêè, ìîpîçèëüíèêè.
Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà ïîëíûé êàòàëîã ïpîäóêöèè
ôèpìû Êàíäè.
Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïpåäóïpåæäåíèÿìè,
ñîäåpæàùèìèñÿ â ∋òîé êíèæêå, êîòîpûå äàäóò Âàì âàæíûå
ñâåäåíèÿ, êàñàюùèåñÿ áåçîïàñíîñòè, óñòàíîâêè, ∋êñïëóàòàöèè
è îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå ïîëåçíûå ñîâåòû ïî ëó÷øåìó
èñïîëüçîâàíèю ìàøèíû.
Áåpåæíî õpàíèòå ∋òó êíèæêó èíñòpóêöèé äëÿ ïîñëåäóюùèõ
êîíñóëüòàöèé.
Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé Êàíäè èëè ñ åå ñïåöèàëèñòàìè ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèю ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà ìîäåëü
è íîìåp G (åñëè òàêîâîé èìååòñÿ). Ïpàêòè÷åñêè, ññûëàéòåñü íà
âñå, ÷òî ñîäåpæèòñÿ â òàáëè÷êå.
2
Bâeäeíèe
2
Oáùèe câeäeíèÿ ïo ∋êcïëóaòaöèè
4
Ãapaíòèÿ
5
Mepû áeçoïacíocòè
6
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
8
Ycòaíoâêa
9
Oïècaíèe êoìaíä
12
Haçía÷eíèe êíoïoê
13
Eìêocòü äëÿ ìoюùèx cpeäcòâ
15
Bûáop ïpoãpaìì
16
Tèï áeëüÿ
17
Taáëèöa âûáopa ïpoãpaìì
18
Còèpêa
20
Чècòêa ìaøèíû
23
Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè
25
3
RU
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 1
ÏÀPÀÃPÀÔ 2
ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß
ÃÀPÀÍÒÈß
Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì ñåpòèôèêàòîì,
êîòîpûé ïîçâîëÿåò Âàì ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè òåõíè÷åñêîãî
ñåpâèñà, çà èñêëю÷åíèåì îïëàòû çà âûçîâ, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî
äíÿ ïîêóïêè.
Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü, ÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè:
À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ PÓÑÑÊÎÌ
ßÇÛÊÅ;
Íå çàáóäüòå îòïpàâèòü ÷àñòü A ãàpàíòèéíîãî ñåpòèôèêàòà äëÿ
íåîáõîäèìîé påãèñòpàöèè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîêóïêè.
Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;
Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ ÃÀPÀÍÒÈÈ;
D) ÇÀÃËÓØÊÈ;
EUROPE
Dovunque
tu sia.
E) ÆÅÑÒÊÎÅ ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ
ÒPÓÁÛ;
A
SPEDIRE
B
TRATTENERE
F) BAHHOЧKA ÄËß MOЮØNX CPEÄCTB CÏEÖÈAËÜHO
ÄËß 32-MÈHYTHOÉ ÏPOÃPAMMÛ.
Чàñòü B ãàpàíòèéíîãî ñåpòèôèêàòà äîëæíà õpàíèòüñÿ ó Âàñ è
áûòü çàïîëíåíà ñîîòâåòñòâóюùèì îápàçîì äëÿ ïpåäúÿâëåíèÿ
âìåñòå ñ ÷åêîì èëè êâèòàíöèåé, âûäàííîé ïpîäàâöîì, ñëóæáå
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ïpè íåîáõîäèìîñòè ïpîèçâåñòè
påìîíò.
C
ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ
D
E
Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè
òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè íàëè÷èè ïîâpåæäåíèé îápàòèòåñü â
öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè.
4
'
2
3
F
5
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 3
ÌÅPÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÏPÈ ËЮÁÛÕ ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ ÌÀØÈÍÛ:
● îòêëю÷èòå ñòèpàëüíóю ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå
øòåïñåëü èç pîçåòêè;
● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è âîäû;
RU
● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè è ïåpåõîäíèêàìè;
● íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì, èíâàëèäàì ïîëüçîâàòüñÿ ìàøèíîé áåç
Âàøåãî íàáëюäåíèÿ;
● íå òÿíèòå çà êàáåëü ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ îòêëю÷åíèÿ
åå îò ∋ëåêòpîñåòè;
● íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ âîçäåéñòâèé
(äîæäü, ñîëíöå è ò.ï.);
● ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå îïèpàéòå ìàøèíó åå ëюêîì íà
òåëåæêó;
● Êàíäè îñíàùàåò âñå ñâîè ìàøèíû êàáåëåì ñ çàçåìëåíèåì.
Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî ∋ëåêòpîñåòü èìååò çàçåìëåííûé ïpîâîä.
 ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ, íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê
êâàëèôèöèpîâàííîìó ïåpñîíàëó.
Àïïàpàòópà ôèpìû Êàíäè ñîîòâåòñòâóåò íîpìàì ÅЭÑ N
89/336, 73/23 íà ∋ëåêòpîîáîpóäîâàíèå;
● íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è
íîãàìè;
● íå pàáîòàéòå ñî ñòèpàëüíîé ìàøèíîé áîñèêîì;
● íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè âî âëàæíûõ è ñûpûõ ïîìåùåíèÿõ
(âàííàÿ, äóøåâàÿ êîìíàòà).
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ ÌÎÆÅÒ
ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90°Ñ.
Âàæíî!
 ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè
âîpñèñòûì ïîêpûòèåì, íåîáõîäèìî îápàòèòü âíèìàíèå íà òî,
÷òîáû âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ pàñïîëîæåííûå ñíèçó
ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû âîpñîì.
● ïîäíèìàéòå ìàøèíó âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà pèñóíêå;
● â ñëó÷àå íåèñïpàâíîñòè èëè ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû,
îòêëю÷èòå åå, çàêpîéòå êpàí ïîäà÷è âîäû è íå ïîëüçóéòåñü åю.
Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè è òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ
îpèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé.
Íåñîáëюäåíèå ∋òèõ íîpì ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю
áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.
● Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ ïîâpåæàåí, íåîáõîàèìî çàìåíèòü åãî
ñïåöèÿëüíûì êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî íàèòé â ñëóæáå
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ.
● ïpåæäå ÷åì îòêpûòü êpûøêó çàãpóçî÷íîãî ëюêà, óáåäèòåñü â
îòñóòñòâèè âîäû â áàpàáàíå.
6
7
RU
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 4
ÏÀPÀÃPÀÔ 5
ÑÍßÒÈÅ ÓÏÀÊÎÂÊÈ
33 cm
Ïîñëå òîãî, êàê ñòèpàëüíóю ìàøèíó îñâîáîäèëè îò åå
óïàêîâêè, íåîáõîäèìî ïpîäåëàòü ñëåäóюùèå îïåpàöèè:
85 cm
C A C D
1. Âûêpóòèòü öåíòpàëüíûé ñòåpæåíü À, 2 áîêîâûõ áîëòà Ñ.
B
B
2. Âûêpóòèòü 2 ñòåpæíÿ Â. Ïîñëå ïpîâåäåíèÿ ∋òîé îïåpàöèè
âíóòpü ìàøèíû óïàäóò äâå ïëàñòìàññîâûå pàñïîpêè.
60 cm
8
3. Íàêëîíÿÿ ìàøèíó, óäàëèòü óêàçàííûå âûøå pàñïîpêè.
Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ)
kg
3,5
Íopìàëüíûé ypoâåíü âoäû
l
8÷15
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü
W
1700
Ïîòpåáëåíèå ∋íåpãèè (ïpîãpàììà 2)
kWh
1,75
∋ë. ïpeäoxpaíèòåëü
A
10
Cêopocòü âpaùeíèÿ öeíòpèôyãè
oá/ìèí
800
Äàâëeíèe â ãèäpaâëè÷ecêoé cècòeìe
MPa
min. 0,05
max. 0,8
Íàïpÿæeíèe â ceòè
V
230
4. Çàìàñêèpîâàòü èìåюùèåñÿ îòâåpñòèÿ çàãëóøêàìè, êîòîpûå
ïîñòàâëÿюòñÿ âìåñòå ñ èíñòpóêöèåé.
Âíèìàíèå!
Íå îñòàâëÿéòå ∋ëåìåíòû óïàêîâêè ìàøèíû â
ìåñòå, äîñòóïíîì äëÿ äåòåé. Эòè ∋ëåìåíòû
ÿâëÿюòñÿ ïîòåíöèàëüíûì èñòî÷íèêîì
îïàñíîñòè.
9
RU
RU
Çaêpeïèòå ∧ècò ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧a ía äíe, êaê
ïoêaçaío ía pècyíêe.
Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî ópîâíю ñ ïîìîùüю ïåpåäíèõ íîæåê.
Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê ìàøèíå.
Âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî õîpîøåé
åå îïîpû íà ïîë.
èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓ‚˚ı
ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ ¯Î‡Ì„Ë Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËfl.
Âíèìàíèå!
Íå îòêpûâàéòå âîäîïpîâîäíûé êpàí.
Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê ñòåíå, îápàùàÿ âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
îòñóòñòâîâàëè ïåpåãèáû, çàæèìû òpóá, çàêpåïèòå ñëèâíóю
òpóáó íà áîpòó pàêîâèíû èëè ëó÷øå ê êàíàëèçàöèîííîé òpóáå
ñ ìèíèìàëüíîé âûñîòîé íàä ópîâíåì ïîëà 50 ñì è äèàìåòpîì
áîëüøå äèàìåòpà ñëèâíîé òpóáêè.
Óáåäèòåñü â òîì, ÷òîáû êëàâèøà âêë/âûêë C íå áûëà íàæàòà.
Óáåäèòåñü â òîì, ÷òîáû âñå pó÷êè íàõîäèëèñü â ïîëîæåíèè Î,
à ëюê çàêpûò.
 ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçóéòå æåñòêîå óñòpîéñòâî äëÿ
ñãèáà ñëèâíîé òpóáû.
Âcòaâüòe âèëêó â pîçåòêó.
èÓÒΠÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÔË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ,
˜ÚÓ·˚ ÓÁÂÚ͇ ·˚· ‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ.
Íàæìèòå íà êëàâèøó (C) âêë/âûêë, ïpè ∋òîì çàãîpèòñÿ
èíäèêàòîp pàáîòû N.Åñëè èíäèêàòîp íå çàãîpèòñÿ, èùèòå
íåèñïpàâíîñòü.
max 100 cm
min 4 cm
10
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
11
RU
RU
ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ ÊÍÎÏÎÊ
ÏÀPÀÃPÀÔ 6
N
Êíîïêà îòêpûâàíèÿ çàãpóçî÷íîãî ëюêà
Âíèìàíèå!
Ñïåöèàëüíîå óñòpîéñòâî áåçîïàñíîñòè íå
ïîçâîëÿåò íåìåäëåííî îòêpûòü ëюê â êîíöå
ñòèpêè. Â êîíöå ôàçû îòæèìà öåíòpèôóãîé
ñëåäóåò ïîäîæäàòü 2 ìèíóòû, ïpåæäå ÷åì
îòêpûòü ëюê.
A
D
E
F
I
L
BC
2 min.
Êíîïêà Âêë/Âûêë
C
Êëàâèøà 400/800 îá/ìèí
D
800
400
B ïporpaììax äëÿ ïpo÷íûx òêaíeé còèpaëüíaÿ ìaøèía
ïocòeïeíío yâeëè÷èâaeò oêoí÷aòeëüíyю cêopocòü oòæèìa oò
400 oá/ìèí äo ìaêcèìaëüío âoçìoæoé.
Haæaòèeì ∋òoé êíoïêè âû orpaíè÷èâaeòe cêopocòü oòæèìa 400ìè oá/ìèí.
Îïèñàíèå êîìàíä
Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ ñpåäñòâ
A
Êëàâèøà îòêpûâàíèÿ ëюêà
B
Êëàâèøà âêë/âûêë
C
Këaâèøa 400/800 oá/ìèí
D
Êëàâèøà “∋êñòpà ïîëîñêàíèÿ”
E
Êëàâèøà îòêëю÷åíèÿ öåíòpèôóãè
F
Pó÷êà påãóëèpîâêè òåìïåpàòópû ñòèpêè
I
Pó÷êà ïpîãpàìì ñóøêè
L
Ñâåòÿùèéñÿ èíäèêàòîp “ìàøèíà âêë”
N
12
B
Êëàâèøà “∋êñòpà ïîëîñêàíèÿ”
Íàæàâ íà ∋òó êëàâèøó, ìîæíî óâåëè÷èòü ópîâåíü âîäû ïpè
ïîëîñêàíèè äëÿ ëó÷øåãî óäàëåíèÿ ìîюùèõ ñpåäñòâ èç
ñòèpàåìîãî áåëüÿ, ÷òî îñîáåííî âàæíî äëÿ ëюäåé ñ
÷óâñòâèòåëüíîé êîæåé è ñòpàäàюùèõ àëëepãèåé.
Êëàâèøà oòêëю÷åíèÿ öåíòpèôyãè
Íàæàâ íà ∋òó êëàâèøó, Âû îòêëю÷èòå âñå ïpîãpàììû îòæèìà
áåëüÿ. Эòà îïåpàöèÿ ïîëåçíà íà ïpîãpàììàõ ñòèpêè ñ
òåìïåpàòópîé 90°Ñ è 60°Ñ áåëüÿ, ïpîøåäøåãî îñîáóю îòäåëêó
(ïëèññå, ãîôpå è ïp.) èëè èçäåëèé èç ñìåñîâûõ ñèíòåòè÷åñêèõ
âîëîêîí.
E
F
13
RU
Pó÷êà påãóëèpîâêè òåìïåpàòópû ñòèpêè
RU
I
T°C
Äîïóñêàåòñÿ
âpàùåíèå â îáîèõ íàïpàâëåíèÿõ.
ÏÀPÀÃPÀÔ 7
ÊÎÍÒÅÉÍÅP ÄËß ÌÎюÙÈÕ
ÑPÅÄÑÒÂ
Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ ñpåäñòâ ïîäåëåí íà ÷åòûpå îòäåëåíèÿ.
Эòè ìàøèíû èìåюò påãóëÿòîp òåìïåpàòópû âîäû, âûápàííîé
Âàìè äëÿ ñòèpêè. Òàáëèöà ïpîãpàìì ñòèpêè óêàçûâàåò
ìàêñèìàëüíóю òåìïåpàòópó, påêîìåíäóåìóю äëÿ äàííîãî âèäà
ñòèpêè.
èÂ‚ÓÂ, ÒÓ Á̇˜ÍÓÏ "I" , Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ ‰Îfl ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË , ÎË·Ó ‰Îfl ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ 32 – ÏËÌÛÚÌÓÈ
Ò‚Âı·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË.
- II îòäåëåíèå ñëóæèò äëÿ ïîpîøêà èëè æèäêîñòè äëÿ
íîpìàëüíîé ñòèpêè.
Âíèìàíèå!
Òåìïåpàòópà, âûáèpàåìàÿ Âàìè, íå äîëæíà
ïpåâûøàòü ìàêñèìàëüíóю òåìïåpàòópó,
påêîìåíäóåìóю ïpîãpàììîé ñòèpêè.
cl
Pó÷êà ïpîãpàìì ñòèpêè
Âíèìàíèå!
Ïîìíèòå, ÷òî íåêîòîpûå ïîpîøêè óäàëÿюòñÿ ñ
òpóäîì.  ∋òîì ñëó÷àå påêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûé êîíòåéíåp, êîòîpûé
ïîìåùàюò ñ ïîpîøêîì íåïîñpåäñòâåííî â
áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).
L
Âíèìàíèå!
Íå âpàùàéòå pó÷êó ïpîòèâ ÷àñîâîé ñòpåëêè, à
òîëüêî ïî ÷àñîâîé ñòpåëêå è íå íàæèìàéòå
êëàâèøó âêë/âûêë (C) äî âûáîpà è óñòàíîâêè
ïpîãpàììû.
- III îòäåëåíèå
ÇÄÜçé: èêà çÖéÅïéÑàåéëíà àáåÖçàíú èêéÉêÄååì
Çé ÇêÖåü êÄÅéíõ åÄòàçõ êÖäéåÖçÑìÖå
éëíÄçéÇàíú åÄòàçì èêà èéåéôà äçéèäà
Çäã/Çõäã èÖêÖÑ èéÇéêéíéå èÖêÖäãûóÄíÖãü
èêéÉêÄåå, àçÄóÖ óÖêÖá çÖëäéãúäé åàçìí
èÖêÖäãûóÄíÖãú ÄÇíéåÄíàóÖëäà ÇÖêçÖíëü Ç
èÖêÇéçÄóÄãúçìû èéáàñàû.
14
ñëóæèò äëÿ îòáåëèâàòåëÿ
Âíèìàíèå!
 III è IV îòäåëåíèÿ çàëèâàюò òîëüêî æèäêèå
ñpåäñòâà.
Òàáëèöû îïèñûâàюò ïpîãpàììó ñòèpêè íà îñíîâå âûápàííûõ
öèôpû èëè ñèìâîëà.
Ñâåòÿùèéñÿ èíäèêàòîp “ìàøèíà âêë”
cl
✿
- IV îòäåëåíèå
ñëóæèò äëÿ ñïåöèàëüíûõ äîáàâîê:
ñìÿã÷èòåëè, àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà, êpàõìàë è ò.ï.
OK
N
15
RU
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 8
ÏÀPÀÃPÀÔ 9
ÂÛÁÎP
TÈÏ ÁEËÜß
Ä∧ÿ paç∧è÷íûx òèïoâ òêaíeé è còeïeíè çaãpÿçíeíèÿ ∋òa
còèpa∧üíaÿ ìaøèía èìeeò 3 ãpyïïû ïpoãpaìì, â cooòâeòcòâèè
c êoòopûìè âûáèpaeò öèê∧ còèpêè, òeìïepaòypy è
ïpoäo∧æèòe∧üíocòü còèpêè (cì. òaá∧èöy ïpoãpaìì còèpêè).
DYNBGYNT7
Tvln Ds ;kl’ys vmnjgm, rkdjs9 hkvmtl,yst hkrjsdglg n
;jeunt mz’tlst dton9 bs vkdtmetb Dgb yt njknpdk;nm,
km’nb7
:lz vmnjrn xnvmk itjvmzys[ np;tlnq e.t;nmtv, d
yglnxnn =mnrtmrn 4;lz bginyykq vmnjrn47
1. Ïpo÷íûe òêaíè
∋òoò òaáop ïpoãpaìì paçpaáoòaí ä∧ÿ ìaêcèìa∧üío
èíòeícèâoé còèpêè è ïo∧ocêaíèÿ c ïpoìeæyòo÷íûìè öèê∧aìè
oòæèìa ä∧ÿ íaè∧y÷øeão êa÷ecòâa ïo∧ocêaíèÿ.
Çaê∧ю÷èòe∧üíûé oòæèì yäa∧ÿeò âoäy áo∧ee èíòeícèâío, ÷eì
äpyòèe ïpoãpaììû còèpêè.
2. Cìecoâûe è cèíòeòè÷ecêèe òêaíè
Ocíoâíaÿ còèpêa è ïo∧ocêaíèe äaюò oò∧è÷íûe peçy∧üòaòû
á∧aãoäapÿ òùaòe∧üío ïoäoápaííoé cêopocòè âpaùeíèÿ
áapaáaía è ypoâíю âoäû. Äe∧èêaòíûé oòæèì ãapaíòèpyeò, ÷òo
áe∧üe áyäeò ìeíüøe cìèíaòücÿ.
3. ÑÂÎË͇ÚÌÓ ·ÂθÂ, ¯ÂÒÚ¸ Ë ÔÓ„‡Ïχ "ۘ̇fl ÒÚË͇"
Itjvmzyst np;tlnz9 rkmkjst bk’yk vmnjgm, d vmnjgl,ykq
bginyt9 ;kl’ys nbtm, vnbdkl 4xnvmgz itjvm,4 n9 rjkbt
=mkuk vnbdkl 4bk’yk vmnjgm, d vmnjgl,ykq bginyt47
DYNBGYNT7:
Dk djtbz agps km.kjg .tl,z ;lz vmnjrn hjkdtj,mt
vlt;e/ott6
-xmk.s d .tl,t kmvemvmdkdgln bt[gynxtvrnt hjt;btms
¿.elgdrn9 bkytms n m7;7„1
-ygdklkxrn ;kl’ys .sm, pgvmtuyems9 jtbyn n ltyms yg
[glgmg[ ;kl’ys .sm, jgpdzpgys1
-v pgygdtvkr ytk.[k;nbk vyzm, rkl,]g1
-dynbgmtl,yk hjkxnmgm, =mnrtmrn yg mrgyz[1
-tvln dk djtbz km.kjg .tl,z :lz vmnjrn Ds k.ygje’nmt
yg ytb hzmyg9 e;glnmt n[ v hkbko,/ vht]ngl,ys[
vjt;vmd7
ùÚ‡ „ÛÔÔ‡ ‚Íβ˜‡ÂÚ ÓÚ‰ÂθÌ˚ ÒÔˆËÙ˘ÂÒÍË ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÒÔˆˇθÌÓ
‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚ ‰Îfl ÒÚËÍË ·Âθfl, ÚÂ·Û˛˘Â„Ó ÓÒÓ·Ó„Ó Ó·‡˘ÂÌËfl:
ÑÂÎË͇Ú̇fl ÒÚË͇ ‰Îfl ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ ëÚË͇ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ
¯ÂÒÚË, ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ‰Îfl ¯ÂÒÚflÌÓ„Ó ·Âθfl Ò Ï‡ÍËÓ‚ÍÓÈ "χ¯ËÌ̇fl
ÒÚË͇ ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl" èÓ„‡Ïχ "ۘ̇fl ÒÚË͇" ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl
‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ ÒÚËÍË ËÁ‰ÂÎËÈ , ‰Îfl ÍÓÚÓ˚ı Ì ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ‰Û„Ë ÔÓ„‡ÏÏ˚.
16
17
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 10
Òêàíü,
TAÁËÈÖA ÏPOÃPAMM CTÈPKÈ
Maêc.
çaãpyçêa,
êã
Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ
Ïpoãpaì
-ìa
ïpo÷íûe òêàíè
Õëîïîê, ëåí
ÅÂÎ˚ Ú͇ÌË Ë è‰‚‡ËÚÂθ̇fl ÒÚË͇
3,5
1
çÓχθÌÓ Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ ·ÂÎ˚ Ú͇ÌË
3,5
2
Teìïep
aòypa
Äo
90°
Çaãpyçêa ìoюùèx cpeäcòâ
❙
❙❙
●
●
Äo
❀
●
●
●
60°
●
●
●
Äo
●
●
●
Äo
Õëîïîê, ñìåcoâûe
ïpo÷íûe òêàíè
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
Õëîïîê,
ñìåcoâûe òêàíè
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
Õëîïîê
èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
-
-
●
èÓÒΉÌ ÔÓÎÓÒ͇ÌË ÔÂ‰ ÓÚÊËÏÓÏ
-
-
●
ÑÎËÚÂθÌ˚È ÓÚÊËÏ
-
-
*)
3,5
3
3,5
4
40°
Õëîïîê, ëeí
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ñìåcoâûe ïpo÷íûe òêàíè
ëϯ‡ÌÌ˚ Ú͇ÌË
*)
Äo
2
5
60°
●
●
●
●
●
●
Õëîïîê,
ñìåcoâûe cèíòeòèêa
ñ‚ÂÚÌ˚ Ú͇ÌË
2
6
50°
Cèíòeòè÷. òêàíè
(íeéëoí, ïepëoí)
ÄÍËÎÓ‚˚ Ú͇ÌË
2
7
40°
èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
-
-
●
èÓÒΉÌ ÔÓÎÓÒ͇ÌË ÔÂ‰ ÓÚÊËÏÓÏ
-
-
●
Å˚ÒÚ˚È ÓÚÊËÏ
-
-
o÷eíü äeëèêaòíûe
òêaíè
ÑÂÎË͇Ú̇fl ÒÚË͇
1,5
8
Øepcòü
Cèíòeòè÷ecêèe
(äpaëoí, aêpèë, òpeâèp)
òÂÒÚflÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl Ò Ï‡ÍËÓ‚ÍÓÈ
"χ¯ËÌ̇fl ÒÚË͇ ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl"
1
9
Cìåcoâûe, cèíòeòè÷.
äåëèêàòíûå
èÓ„‡Ïχ "ۘ̇fl ÒÚË͇"
Äëÿ áeëüÿ áeç oòæèìa
18
1
10
Äo
Äo
40°
Äo
40°
Äo
30°
-
-
èÓÒΉÌ ÔÓÎÓÒ͇ÌË ÔÂ‰ ÓÚÊËÏÓÏ
-
-
Å˚ÒÚ˚È ÓÚÊËÏ
-
-
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl ÔÓ„‡Ïχ
2
Ïÿòía opãaíè÷ecêoão ïpoècxoæäeíèÿ
3,5
-
-
-
èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
Cìåcoâûe, äåëèêàòí.
cèíòeòè÷., øepcòü
*)
Äo
Toëüêo cëèâ
32’
Z
Äo
50°
B cëy÷ae còèpêè cèëüío çaãpÿçíeííoão áeëüÿ
peêoìeíäyeòcÿ cíèçèòü çaãpyçêy äo 3 êã cyxoão áeëüÿ.
●
●
90°
Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!
●
●
●
●
●
●
Ha ïpoãpaììx, oòìe÷eííûx â òaáëèöe, ìoæío
aâòoìaòè÷ecêè oòáeëèâaòü áeëüe, íaëèâ oòáeëèâaòeëü â
oòäeëeíèe
.
ê„ÛÎflÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÛÏÂ̸¯‡Ú¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚Ó‰˚ ÔË ÒÚËÍÂ.
ç‡ÔËÏÂ, ËÌÚÂÌÒË‚ÌÛ˛ ÒÚËÍÛ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ıÎÓÔ͇ ÏÓÊÌÓ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ ‚ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ
‚Ӊ , ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚ ÍÛÒÓ ̇ ÒËÏ‚ÓÎ "Í‡Ì".
*) Ïpoãpaììû cooòâeòcòâюò EN Äèpeêòèâe 60456.
Câepxáûcòpaÿ ïpoãpaììa 32 ìèí.
Câepxáûcòpaÿ ïpoãpaììa 32 ìèí. ïoçâoëÿeò coâepøèòü ïoëíûé öèêë
còèpêè ïpèáëèçèòeëüío ça 30 ìèí. ïpè ìaêcèìaëüíoé çaãpyçêe 2 êã è
òeìïepaòype äo 50°C.
Teìïepaòypa còèpêè ìoæeò áûòü yìeíüøeía c ïoìoùüю êíoïêè I.
Maêcèìaëüíoe êoëè÷ecòâo ìoюùeão cpeäcòâa oòìe÷eío ía cïeöèaëüíoé
âaíío÷êe äëÿ ∋òoé ïpoãpaììû, êoòopaÿ âxoäèò â êoìïëeêò.
Ïoìecòèòe ìoюùèe cpeäcòâa â êoíòeéíep äëÿ ìoюùèx cpeäcòâ (I).
ÑÎfl Òϯ‡ÌÌÓ„Ó, ÒËÌÚÂÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ËÎË Ó˜Â̸ ‰ÂÎË͇ÚÌÓ„Ó ·Âθfl, ÔË ÒËθÌÓÈ
ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌÌÓÒÚË, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ô‰ÛÒÏÓÚÂÚ¸ ˆËÍÎ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍË – ËÒÔÓθÁÛfl 32-ÏËÌÛÚÌÛ˛ ÛÒÍÓÂÌÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ (ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó
ÒΉÛÂÚ ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ‚ ‚‡ÌÌÓ˜ÍÂ Ò Ï‡ÍËÓ‚ÍÓÈ "I") ÔÂ‰ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË.
●
●
●
●
19
RU
RU
Ïpèìåp ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß Ïîñìîòpèòå òàáëèöó ïpîãpàìì
ñòèpêè. Âû óâèäèòå êàê Êàíäè påêîìåíäóåò ñåáÿ âåñòè.
ÏÀPÀÃPÀÔ 11
● Óáåäèòåñü, ÷òî íà ∋òèêåòêàõ èçäåëèé èìååòñÿ íàäïèñü
“60°Ñ”.
ÑÒÈPÊÀ
60° C
3,5 kg MAX
Âàpüèpyeìûe âoçìoæíocòè
● Îòêpîéòå ëюê, íàæàâ íà êëàâèøó Â.
Âaøa còèpaëüíaÿ ìaøèía aâòoìaòè÷ecêè aäaïòèpyeò ypoâeíü
âoäû â çaâècèìocòè oò òèïa òêaíè è êoëè÷ecòâaeòcÿ áeëüÿ.
Taêèì oápaçoì ocyùecòâëÿeòcÿ “èíäèâèäyaëüíaÿ” còèpêa.
Эòo âeäeò ê ∋êoíoìèè ∋ëeêòpo∋íepãèè è coêpaùeíèю
âpeìeíècòèpêè.
● Çàãpóçèòå áàpàáàí ìàêñèìàëüíî 3,5 êã ñóõîãî áåëüÿ.
cl
Ïpåäïîëîæèì, ÷òî íåîáõîäèìî ñòèpàòü ñèëüíî çàãpÿçíåííóю
òêàíü (åñëè íà íåé èìåюòñÿ òpóäíîóäàëÿåìûå ïÿòíà, óäàëèòå
èõ ñïåöèàëüíîé ïàñòîé). Åñëè ëèøü íåêîòîpûå èçäåëèÿ
çàãpÿçíåíû ïÿòíàìè, êîòîpûå òpåáóюò îòáåëèâàíèÿ æèäêèìè
îòáåëèâàòåëÿìè, èõ ïpåäâàpèòåëüíî ìîæíî îápàáîòàòü â
ìàøèíå.
Äëÿ ∋òîãî â îòäåëåíèå cl çàëèòü îòáåëèâàòåëü è óñòàíîâèòü
pó÷êó ïpîãpàìì L íà ñïåöèàëüíóю ïpîãpàììó cl . Îápàáîòàâ
áåëüå íà ∋òîé ïpîãpàììå, çàãpóçèòü áàpàáàí îñòàëüíûì
áåëüåì è ñòèpàòü ïî âûápàííîé ïpîãpàììå.
Âíèìàíèå!
Íå påêîìåíäóåòñÿ çàãpóæàòü òîëüêî ìàõpîâûå òêàíè, êîòîpûå
âïèòûâàÿ ìíîãî âîäû, ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì òÿæåëûìè.
Äîïóñòèìàÿ çàãpóçêà äëÿ ïpî÷èõ òêàíåé - 3,5 êã.
Äëÿ äåëèêàòíûõ òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ çàãpóçêà íå áîëüøå 2 êã
(1 êã èç ÷èñòîé øåpñòè, “ñòèpàåìîé â ìàøèíå”), âî èçáåæàíèå
îápàçîâàíèÿ çàìÿòîñòåé, òpóäíûõ äëÿ pàçãëàæèâàíèÿ.
Äëÿ î÷åíü äåëèêàòíûõ òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü
ñåò÷àòûé ìåøîê.
● Çàêpîéòå ëюê.
Âíèìàíèå!
Ïpè óñòàíîâêå ïpîãpàìì óáåäèòåñü, ÷òî êëàâèøà
âêë/âûêë íå íàæàòà.
OK
Âûáîp ïpîãpàììû 2:
Ïpîãpàììà âûáèpàåòñÿ âpàùåíèåì pó÷êè L ïî ÷àñîâîé ñòpåëêå
äî ñîâìåùåíèÿ óêàçàòåëÿ ñ íîìåpîì ïpîãpàììû.
● Óñòàíîâèòå pó÷êó påãóëèpîâêè òåìïåpàòópû I ìàêñèìóì íà
60°Ñ.
● Âûäâèíüòå êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ ñpåäñòâ A.
20
21
RU
RU
● Íàñûïüòå â îòäåëåíèå II ïîpîøîê (60 ã) äëÿ 3,5 êã áåëüÿ.
● Íàëåéòå 100 ã îòáåëèâàòåëÿ â îòäåëåíèå
áåëüÿ.
cl
● Íàëåéòå 50 ã æåëàåìîé äîáàâêè â îòäåëåíèå
áåëüÿ.
ÏÀPÀÃPÀÔ 12
äëÿ 3,5 êã
✿
äëÿ 3,5 êã
● Çàäâèíüòå êîíòåéíåp A.
● Óáåäèòåñü, ÷òî âîäîïpîâîäíûé êpàí îòêpûò.
ЧÈÑÒÊÀ È ÓÕÎÄ ÇÀ ÌÀØÈÍÎÉ
cl
Äëÿ âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû íå ïîëüçóéòåñü àápàçèâíûìè
ñpåäñòâàìè, ñïèpòîì è/èëè pàñòâîpèòåëÿìè. Äëÿ ∋òîãî
äîñòàòî÷íî ïpîòåpåòü ìàøèíó âëàæíîé ñàëôåòêîé.
Ìàøèíà òpåáóåò íåáîëüøîãî óõîäà:
● î÷èñòêè âàííî÷åê (îòäåëåíèé) êîíòåéíåpà äëÿ ìîюùèõ
ñpåäñòâ
● î÷èñòêè ôèëüòpà
● Óáåäèòåñü, ÷òî òpóáêà ñëèâà âîäû çàêpåïëåíà ïpàâèëüíî.
● ïpè ïåpåìåùåíèè èëè äëèòåëüíîé îñòàíîâêå ìàøèíû.
● Íàæìèòå íà êëàâèøó (Ñ) âêë/âûêë, çàãîpèòñÿ èíäèêàòîp N.
Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà âûïîëíèò çàäàííóю ïpîãpàììó.
Î÷èñòêà êîíòåéíåpà ìîюùèõ ñpåäñòâ
Påêîìåíäóåòñÿ âpåìÿ îò âpåìåíè î÷èùàòü îòäåëåíèÿ
äëÿ îòáåëèâàòåëÿ è ñìÿã÷èòåëÿ.
● Ïî îêîí÷àíèè ïpîãpàììû íàæìèòå êëàâèøó (Ñ) âêë/âûêë,
ìàøèíà âûêëю÷èòñÿ, ñâåòÿùèéñÿ èíäèêàòîp ïîãàñíåò.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî áåç îñîáûõ óñèëèé âûíóòü âàííî÷êè èç
êîíòåéíåpà.
Ïpîìîéòå êîíòåéíåp è âàííî÷êè ñòpóåé âîäû.
● Îòêpîéòå ëюê è èçâëåêèòå áåëüå.
Ñíîâà ïîñòàâüòå âñå íà ìåñòî.
Ïåpåä ëюáîé ñòèpêîé êîíñóëüòèpóéòåñü ñ
òàáëèöåé ïpîãpàìì è ñîáëюäàéòå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îïåpàöèé,
påêîìåíäîâàííóю ∋òîé òàáëèöåé.
22
23
RU
RU
Î÷èñòêà ôèëüòpà
 ìàøèíå óñòàíîâëåí ñïåöèàëüíûé ôèëüòp, çàäåpæèâàюùèé
êpóïíûå ÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû, êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü
ñëèâ âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç
ôèëüòpà.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî:
● éÚÍÓÈÚ ÔÓ‰‰ÓÌ, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ.
ÏÀPÀÃPÀÔ 13
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ, ÈÕ ÏPÈЧÈÍÛ È ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ
1. Ìàøèíà íå
pàáîòàåò íè íà
îäíîé ïpîãpàììå
Âèëêà ïëîõî âêëю÷åíà â pîçåòêó.
Âêëю÷èòü âèëêó â pîçåòêó.
Íå íàæàòà êíîïêà âêë/âûêë.
Íàæàòü êíîïêó âêë/âûêë.
Îòñóòñòâóåò ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ëfl.
Ïpîâåpèòü íàïpÿæåíèå.
Ïåpåãîpåëè ïpåäîõpàíèòåëè (ïpîáêè)
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË.
Ïpîâåpèòü
Îòêpûò çàãpóçî÷íûé ëюê.
Çàêpûòü ëюê.
Ñì. 1 ïpè÷èíó.
Ïpîêîíòpîëèpîâàòü.
Çàêpûò êpàí ïîäà÷è âîäû.
Îòêpûòü êpàí.
Íåïpàâèëüíî óñòàíîâëåíà pó÷êà L
âûáîpà ïpîãpàìì ñòèpêè.
Ïpîâåpèòü óñòàíîâêó pó÷êè L âûáîpà
ïpîãpàìì ñòèpêè.
3. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå ñëèâàåò
âîäó
Çàñîpèëñÿ ôèëüòp.
Ïpî÷èñòèòü ôèëüòp.
Ïåpåãíóòà òpóáêà ñëèâà.
Âûïpÿìèòü òpóáêó ñëèâà.
4. Íàëè÷èå âîäû íà
ïîëó âîêpóã
ìàøèíû
Âîäà ïpîíèêàåò ÷åpåç ïpîêëàäêó ìåæäó
êpàíîì è òpóáêîé ïîäà÷è âîäû.
Çàìåíèòü ïpîêëàäêó è çàòÿíóòü
ñîåäèíåíèå.
5. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
îòæèìàåò áåëüå
Åùå íå ñëèòà âîäà.
Ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ìèíóò, ïîêà
ìàøèíà ñîëüåò âîäó.
Påæèì îòæèìà âûêëю÷åí.
Âêëю÷èòå påæèì îòæèìà.
6. Ñèëüíûå âèápàöèè
âî âpåìÿ îòæèìà
Ìàøèíà íåpîâíî óñòàíîâëåíà íà ïîëó.
Âûpîâíèòü ïpè ïîìîùè påãóëèpóåìûõ
íîæåê.
Íå ñíÿòû òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Ñíÿòü òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Áåëüå íåpàâíîìåpíî pàñïpåäåëèëîñü â
áàpàáàíå.
Pàâíîìåpíî pàñïpåäåëèòü áåëüå.
● âîñïîëüçóéòåñü öîêîëåì äëÿ ñáîpà îñòàòêîâ âîäû â ãíåçäå
ôèëüòpà;
● îñëàáüòå âèíò, ôèêñèpóюùèé ôèëüòp;
● ïîâåpíèòå ôèëüòp ïî ÷àñîâîé ñòpåëêå äî åãî îñòàíîâêè â
âåpòèêàëüíîì ïîëîæåíèè;
2. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
çàïîëíÿåòñÿ âîäîé
● èçâëåêèòå ôèëüòp è î÷èñòèòå åãî;
● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà îñìîòpèòå åãî è ïîñòàâüòå íà ìåñòî,
ñëåäóÿ îápàòíîìó ïîpÿäêó îïåpàöèé, îïèñàííûõ âûøå.
Ïåpåìåùåíèå èëè îñòàíîâêà ìàøèíû íà äëèòåëüíûé ïåpèîä
Ïpè âîçìîæíîì ïåpåìåùåíèè ìàøèíû èëè îñòàíîâêå åå íà
äëèòåëüíûé ïåpèîä â íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè,
íåîáõîäèìî ïîëíîñòüю ñëèòü âîäó èç ìàøèíû è òpóáêè ñëèâà.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî îòñîåäèíèòü âèëêó îò pîçåòêè, ñëèâíóю
òpóáêó îñâîáîäèòü èç çàæèìîâ, îïóñòèòü åå äî ïîëà, ñëèòü
âîäó.
Îñâîáîäèâ ìàøèíó îò âîäû, çàêpåïèòå ñëèâíóю òpóáêó â
ôèêñàòîpå.
 çàâåpøåíèå âûïîëíèòå îïåpàöèю â îápàòíîì ïîpÿäêå.
ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÏPÈЧÈÍÛ
ÇÌËχÌËÂ:
èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ ÏÓÊÂÚ ‚‡˘‡Ú¸Òfl ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ˆËÍ· ÒÚËÍË, ÔÓÒÍÓθÍÛ ‰‡ÌÌ˚È ÔË·Ó
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì ÒÔˆ‡Î¸Ì˚Ï ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ, ÍÓÌÚÓÎËÛ˛˘ËÏ ‡·ÓÚÛ Ú‡ÈÏÂ‡.
Åñëè íå óäàåòñÿ óñòpàíèòü ïpè÷èíû ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îápàòèòåñü â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè,
ñîîáùèâ ìîäåëü ìàøèíû, óêàçàííóю íà òàáëè÷êå èëè â ãàpàíòèéíîì òàëîíå. è‰ÓÒÚ‡‚Ë‚ ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â, Ç˚ ·˚ÒÚÓ
∋ôôåêòèâíî ïîëó÷èòå ñîîòâåòñòâóюùóю óñëóãó.
Âíèìàíèå!
Åñëè Âàøà ìàøèíà íå pàáîòàåò, òî, ïpåæäå ÷åì îápàùàòüñÿ â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ, ïîïûòàéòåñü óñòpàíèòü
íåèñïpàâíîñòü ñàìè, èñïîëüçóÿ âûøåóêàçàííóю òàáëèöó.
24
25
UKR
UKR
ÏÎÇÄÎPÎÂËߪÌÎ !
ÇÌIÑÒ
Êóïèâøè öю ïpàëüíó ìàøèíó “Êàíäi”, Âè âèpiøèëè íå éòè íà
êîìïpîìiñ: Âè ïîáàæàëè íàéêpàùå.
Âñòóï
26
Çàãàëüíi âiäîìîñòi
28
Ãàpàíòi¿
29
Çàõîäè áåçïåêè
30
Òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè
32
Ïiäãîòîâêà äî åêñïëóàòàöi¿
33
Ïàíåëü êåpóâàííÿ
36
Êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ çàñîáiâ
39
Âèáip ïpîãpàìè
40
Âèpîáè, ïpèçíà÷åíi äëÿ ïpàííÿ
41
Òàáëèöÿ ïpîãpàì
42
Ïpàííÿ
44
Чèùåííÿ òà äîãëÿä
47
Ïîøóê íåñïpàâíîñòåé
49
Ôipìà “Êàíäi” pàäà çàïpîïîíóâàòè Âàì öю íîâó ïpàëüíó
ìàøèíó - çäîáóòîê áàãàòîpi÷íèõ íàóêîâî-äîñëiäíèõ pîáiò i
äîñâiäó, íàáóòîãî íà pèíêó çàâäÿêè òiñíîìó êîíòàêòó iç
ñïîæèâà÷åì.
Âè îápàëè ÿêiñòü, äîâãîâi÷íiñòü i øèpîêi ìîæëèâîñòi, ÿêi Âàì
íàäຠöÿ ïpàëüíà ìàøèíà.
Êpiì öüîãî, ôipìà “Êàíäi” pàäà çàïpîïîíóâàòè Âàì øèpîêó
ãàìó åëåêòpîïîáóòîâèõ ïpèëàäiâ: ïpàëüíi ìàøèíè, ïîñóäîìèéíi
ìàøèíè, ïpàëüíî-ñóøèëüíi ìàøèíè, ñóøèëüíi ìàøèíè,
ìiêpîõâèëüîâi ïå÷i, õîëîäèëüíèêè òà ìîpîçèëüíèêè.
Çàïèòàéòå ó Âàøîãî Ïpîäàâöÿ ïîâíèé êàòàëîã âèpîáiâ ôipìè
“Êàíäi”.
Ïpîñèìî Âàñ óâàæíî îçíàéîìèòèñÿ ç öiºю iíñòpóêöiºю, îñêiëüêè
âîíà äຠÂàì âàæëèâó iíôîpìàöiю, ÿêà ñòîñóºòüñÿ áåçïåêè,
óñòàíîâêè, åêñïëóàòàöi¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ, à òàêîæ äåÿêi
êîpèñíi ïîpàäè ùîäî êîpèñòóâàííÿ ìàøèíîю.
Äáàéëèâî çáåpiãàéòå öю iíñòpóêöiю äëÿ íàñòóïíèõ
êîíñóëüòàöié.
Ïpè çâåpòàííi äî ôipìè “Êàíäi” àáî äî îäíîãî ç ¿¿ öåíòpiâ ç
òåõíi÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, âêàçóéòå Ìîäåëü òà G-íîìåp
(ÿêùî òàêèé º).
26
CTOPIÊA
27
UKR
UKR
PÎÇÄIË 1
PÎÇÄIË 2
ÃÀPÀÍÒI¯
ÇÀÃÀËÜÍI ÂIÄÎÌÎÑÒI ÙÎÄÎ
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
Ïpàëüíà ìàøèíà ìຠãàpàíòiéíèé ñåpòèôiêàò, ÿêèé äຠÂàì
ïpàâî áåçêîøòîâíî (çà âèíÿòêîì îïëàòè çà âèêëèê ñïåöiàëiñòà)
êîpèñòóâàòèñÿ ïîñëóãàìè òåõíi÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïpîòÿãîì
îäíîãî pîêó âiä äíÿ êóïiâëi.
Ïpè êóïiâëi ïåpåêîíàéòåñÿ, àáè ç ìàøèíîю áóëè:
A) IÍÑÒPÓÊÖIß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯ ÓÊPÀ¯ÍÑÜÊÎЮ
ÌÎÂÎЮ;
Íå çàáóäüòå âiäïpàâèòè ÷àñòèíó À ãàpàíòiéíîãî ñåpòèôiêàòà
äëÿ íåîáõiäíî¿ påºñòpàöi¿ ïpîòÿãîì 10 äíiâ âiä äíÿ êóïiâëi.
B) ÀÄPÅÑÈ ÑËÓÆÁ ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß;
C) ÑÅPÒÈÔIÊÀÒ (ÒÀËÎÍ) ÃÀPÀÍÒI¯;
EUROPE
D) ÇÀÃËÓØÊÈ;
Dovunque
tu sia.
A
E) ÆÎPÑÒÊÈÉ ÏPÈÑÒPIÉ ÄËß ÇÀÃÈÍÓ ÇËÈÂÍί
ÒPÓÁÈ;
SPEDIRE
B
TRATTENERE
Чàñòèíà Â ñåpòèôiêàòà ïîâèííà çáåpiãàòèñÿ ó Âàñ i ïîâèííà
áóòè çàïîâíåíà âiäïîâiäíèì ÷èíîì äëÿ ïpåäíÿâëåííÿ pàçîì ç
÷åêîì àáî êâèòàíöiºю, âèäàíîю ïpîäàâöåì, ñëóæái òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ó âèïàäêó íåîáõiäíîñòi çpîáèòè påìîíò.
F) ÑOBOÊ ÄËß ÄOÇÓÂÀÍÍß ÄËß 32-ÎÕ ÕÂÈËÈÍÍί
ÏPOÃPAMÈ
C
ÇÁÅPIÃÀÉÒÅ ÂÑÅ ÖÅ
D
Ïåpåâipòå âiäñóòíiñòü óøêîäæåíü ìàøèíè ïpè
òpàíñïîpòóâàííi.
Çà íàÿâíîñòi óøêîäæåíü çâåpòàéòåñÿ â öåíòp òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ “ÊÀÍÄI”.
E
28
'
2
3
F
29
UKR
PÎÇÄIË 3
ÇÀÕÎÄÈ ÁÅÇÏÅÊÈ
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ
ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÎÏÅPÀÖIßÕ ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÏPÀËÜÍί ÌÀØÈÍÈ:
UKR
● íå êîpèñòóéòåñÿ òpiéíèêàìè òà ïåpåõiäíèêàìè;
● íå äîçâîëÿéòå äiòÿì òà íåêîìïåòåíòíèì îñîáàì
êîpèñòóâàòèñÿ ìàøèíîю çà Âàøó âiäñóòíiñòü;
● íå òÿãíiòü çà êàáåëü ìàøèíè òà çà ñàìó ìàøèíó ïpè
âiäêëю÷åííi âèëêè âiä pîçåòêè;
● íå çàëèøàéòå ìàøèíó â óìîâàõ àòìîñôåpíèõ äié (ïiä äîùåì,
ïiä ñîíöåì òîùî);
● âiäêëю÷iòü âèëêó âiä ìåpåæi;
● çàêpèéòå êpàí ïîäà÷i âîäè;
● “Êàíäi” îñíàùóº âñi ñâî¿ ìàøèíè êàáåëåì iç çàçåìëåííÿì.
Ïåpåêîíàéòåñÿ, ùî åëåêòpîìåpåæà ìຠçàçåìëåíèé ïpîâiä. Â
pàçi éîãî âiäñóòíîñòi íåîáõiäíî çâåpíóòèñÿ äî êâàëiôiêîâàíîãî
ñïåöiàëiñòà.
Àïàpàòópà ôipìè “Êàíäi” âiäïîâiäຠíîpìàì ªÅÑ
89/336/ÅÅÑ òà 73/23/ÅÅÑ íà åëåêòpîîáëàäíàííÿ.
● ó âèïàäêó ïåpåñóâàííÿ ìàøèíè íå ïiäíiìàéòå ¿¿ çà pó÷êè
êåpóâàííÿ ÷è çà êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ çàñîáiâ.
● ïpè ïåpåâåçåííi ìàøèíè íå êëàäiòü ¿¿ ëюêîì íà âiçîê.
ÓÂÀÃÀ!
Ó âèïàäêó âñòàíîâëåííÿ ìàøèíè íà ïiäëîçi ç êèëèìîâèì ÷è
âîpñèñòèì ïîêpèòòÿì, íåîáõiäíî çâåpíóòè óâàãó íà òå, ùîá
âåíòèëÿöiéíi îòâîpè, ÿêi çíàõîäÿòüñÿ âíèçó ìàøèíè, íå áóëè
çàêpèòi âîpñîì.
● íå òîpêàéòåñÿ ìàøèíè ìîêpèìè póêàìè, íîãàìè.
● íå êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю pîççóòèìè.
● íå çàñòîñîâóéòå ïpîäîâæóâà÷i â âîëîãèõ òà ñèpèõ
ïpèìiùåííÿõ (âàííà, äóøîâà êiìíàòà).
● ïiäíiìàéòå ìàøèíó óäâîõ, ÿê ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
● â pàçi íåñïpàâíîñòi ÷è ïîãàíî¿ pîáîòè ìàøèíè âiäêëю÷iòü ¿¿,
çàêpèéòå êpàí íà ïîäà÷i âîäè òà íå êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю. Ç
ïèòàíü påìîíòó çâåpòàéòåñÿ òiëüêè â óïîâíîâàæåíèé Ñåpâiñíèé
öåíòp “Êàíäi” òà âèìàãàéòå âèêîpèñòàííÿ òiëüêè îpèãiíàëüíèõ
çàï÷àñòèí. Íåäîòpèìàííÿ öèõ íîpì ìîæå ïpèçâåñòè äî
ïîpóøåííÿ áåçïåêè ìàøèíè.
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ ÏPÀÍÍI ÂÎÄÀ ÌÎÆÅ ÍÀÃPIÂÀÒÈÑß ÄÎ
90°Ñ.
● ßêùo êaáeëü æèâëeííÿ yøêoäæeíèé, íeoáxiäío çaìiíèòè éoão
cïeöiaëüíèì êaáeëeì, ÿêèé ìoæía çíaéòè â cëyæái òexíi÷íoão
çaáeçïe÷eííÿ.
● ïåpø íiæ âiäêpèòè êpèøêó, ïåpåêîíàéòåñÿ ó âiäñóòíîñòi âîäè
â áàöi.
30
31
UKR
UKR
PÎÇÄIË 4
PÎÇÄIË 5
TEXHIЧHI XAPAKTEPÈCTÈKÈ
ÇÍßÒÒß ÓÏÀÊÎÂÊÈ
33 cm
C A C D
Ïiñëÿ òîãî, ÿê ïpàëüíó ìàøèíó çâiëüíèëè âiä ¿¿ óïàêîâêè,
íåîáõiäíî âèêoíàòè òaêi oïepaö¿¿:
85 cm
1. Âèêpyòèòè öåíòpàëüíèé ñòpèæåíü À, äâa áîêîâèõ áîëòè Ñ i
âèäaëèòè ïëaíêy D ç âiäïoâiäíèìè ïëacòèêoâèìè ïpoêëaäêaìè.
B
B
2. Âèêpyòèòè äâa ñòpèæíÿ B. Ïiñëÿ âèêoíaííÿ öiº¿ oïepaö¿¿
ycepeäèíy ìaøèíè âïaäyòü äâi ïëacòìacoâi poçïipêè.
60 cm
3. Haxèëÿю÷è ìaøèíy, âèäaëèòè âêaçaíi âèùe poçïipêè.
32
Çàâàíòàæåííÿ ñóõî¿ áiëèçíè
kg
3,5
Íîpìàëüíèé piâåíü âîäè
l
8÷15
Ìàêñèìàëüíà ñïîæèâàíà ïîòóæíiñòü
W
1700
Ñïîæèâàííÿ åëåêòpîåíåpãi¿ (ïpîãpàìà 2)
kWh
1,75
Ïëàâêèé çàïîáiæíèê
A
10
Øâèäêiñòü îáåpòàííÿ öåíòpèôóãè
îá/õâ
800
Òèñê ó ãiäpàâëi÷íié ñèñòåìi
MPa
min. 0,05
max. 0,8
Íàïpóãà â ìåpåæi
V
230
4. Çàìàñêyâàòè íaÿâíi îòâopè çàãëóøêàìè, ÿêi ïîñòà÷aюòücÿ
paçoì ç iíñòpóêöiºю.
ÓÂÀÃÀ ! ÍÅ ÇÀËÈØÀÉÒÅ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÓÏÀÊÎÂÊÈ
ÌÀØÈÍÈ Â ÌIÑÖI, ÄÎÑÒÓÏÍÎÌÓ ÄËß ÄIÒÅÉ. ÖI
ÅËÅÌÅÍÒÈ ª ÏÎÒÅÍÖIÉÍÈÌ ÄÆÅPÅËÎÌ
ÍÅÁÅÇÏÅÊÈ.
33
UKR
UKR
Óñòàíîâiòü ìàøèíó ïî piâíю çà äîïîìîãîю ïåpåäíiõ íiæîê.
Çàôiêñóéòå ïîëiõâèëüîâó ïpîêëàäêó íà îñíîâi ìàøèíè, ÿê öå
ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
Ïpèºäíàéòå òpóáêó íàáîpó âîäè äî âîäîïpîâiäíîãî êpàíó.
èË·‰Ë ÔÓ‚ËÌ¥ ·ÛÚË Ô¥‰’π‰Ì‡Ì¥ ‰Ó ‚Ó‰ÌÓª ÏÂÂÊ¥ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÌÓ‚Ó„Ó
¯Î‡Ì„Û. ëÚ‡ËÈ ¯Î‡Ì„ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË Á‡·ÓÓÌÂÌÓ.
Îáåpòàю÷è íiæêó, ïiäíiìiòü ÷è îïóñòiòü ìàøèíó äî äîápî¿ ¿¿
îïîpè íà ïiäëîãó;
ÓÂÀÃÀ! ÍÅ ÂIÄÊPÈÂÀÉÒÅ ÊPÀÍ Â ÖÅÉ ÌÎÌÅÍÒ.
Ïpèñóíüòå ïpàëüíó ìàøèíó äî ñòiíè. Çàêpiïiòü çëèâíèé øëàíã
íà êpàю âàííè, ñëiäêóю÷è, àáè òpóáêè íå ïåpåãèíàëèñÿ òà íå
ïåpåêpó÷óâàëèñÿ.
Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî êëàâiøà (Ñ) “âêë/âèêë” íå íàòèñíóòà.
Êpàùå ïpèºäíàòè çëèâíèé øëàíã áåçïîñåpåäíüî äî
êàíàëiçàöiéíî¿ òpóáè ç ìiíiìàëüíîю âèñîòîю íàä piâíåì
ïiäëîãè 50 ñì i äiàìåòpîì áiëüøèì çà äiàìåòp çëèâíî¿ òpóáè
ìàøèíè. ßêùî íåîáõiäíî, âèêîpèñòîâóéòå æîpñòêèé ïpèñòpié
äëÿ çàãèíàííÿ çëèâíî¿ òpóáè.
Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî âñi pó÷êè ïåpåáóâàюòü â ïîëîæåííi
“0”, à ëюê - çàêpèòèé.
Óâiìêíiòü âèëêó äî pîçåòêè.
è¥ÒÎfl ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl, ÔË·‰ ÔÓ‚ËÌÂÌ ·ÛÚË ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌËÈ Ú‡Í, ˘Ó·
¯ÚÂÔÒÂθ̇ ‚ËÎ͇ Ú‡ ÓÁÂÚ͇ ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl ·ÛÎË Î„ÍÓ ‰ÓÒÚÛÔÌ¥.
Íàòèñíiòü íà êëàâiøó (Ñ) “START”, ïpè öüîìó çàñâiòèòüñÿ
iíäèêàòîp pîáîòè (N). ßêùî iíäèêàòîp íå çàñâiòèòüñÿ, øóêàéòå
íåñïpàâíiñòü.
max 100 cm
min 4 cm
34
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
35
UKR
UKR
ÏPÈÇÍÀЧÅÍÍß ÊÍÎÏÎÊ
PÎÇÄIË 6
N
Êëàâiøà âiäêpèâàííÿ ëюêà
Óâàãà!
Ñïåöiàëüíèé ïpèñòpié áåçïåêè íå äîçâîëÿº
íåãàéíî âiäêpèòè ëюê ïî çàêií÷åííi ïpàííÿ.
Ïî çàêií÷åííi ôàçè âiäæèìó öåíòpèôóãîю ñëiä
çà÷åêàòè 2 õâèëèíè, ïåpø íiæ âiäêpèòè ëюê.
A
D
E
F
I
B
2 min.
Êëàâiøà “âêë/âèêë”
C
Êëàâiøà 400/800 îá/õâ
D
L
BC
Íà îñòàííié ôàçi âiäæèìó ìiöíèõ òêàíèí öåíòpèôóãîю âiäæèì
çäiéñíюºòüñÿ íà äâîõ øâèäêîñòÿõ: 400 îá/õâ i 800 îá/õâ. Íà
øâèäêîñòi 400 îá/õâ âiäæèì òpèâຠ3 õâèëèíè. Òàêîæ 3 õâèëèíè
òpèâຠâiäæèì i íà îäíié ç ïiäâèùåíèx øâèäêîñòeé.
Ïpè íàòèñêàííi íà êëàâiøó 400/800 âèìèêàºòüñÿ âiäæèì íà
âèñîêèõ îáåpòàõ öåíòpèôóãè.
800
400
ÏÀÍÅËÜ ÊÅPÓÂÀÍÍß
Êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ çàñîáiâ
A
Êëàâiøà âiäêpèâàííÿ ëюêà
B
Êëàâiøà “âêë/âèêë”
C
Êëàâiøà 400/800 oá/õâ
D
Êëàâiøà “ñóïåpïîëîñêàííÿ”
Íàòèñíóâøè íà öю êëàâiøó, ìîæíà çáiëüøèòè piâåíü âîäè ïpè
ïîëîñêàííi äëÿ êpàùîãî âèäàëåííÿ ìèéíèõ çàñîáiâ ç áiëèçíè,
ÿêà ïåpåòüñÿ.
Öå îñîáëèâî âàæëèâî äëÿ ëюäåé ç ÷óòëèâîю øêipîю òà òèõ, ÿêi
ñòpàæäàюòü àëåpãiºю.
Êëàâiøà âèìêíåííÿ öåíòpèôóãè (âiäæèìó)
Êëàâiøà “ñóïåpïîëîñêàííÿ”
E
Êëàâiøà âèìêíåííÿ öåíòpèôóãè (âiäæèìó)
F
Pó÷êà påãóëюâàííÿ òåìïåpàòópè ïpàííÿ
I
Pó÷êà âñòàíîâëåííÿ ïpîãpàì ïpàííÿ
L
Ñâiòíèé iíäèêàòîp “âêë/âèêë”
N
36
E
F
Êîëè öÿ êëàâiøà íàòèñíóòà, òî påæèì âiäæèìó áiëèçíè
âèìèêàºòüñÿ. Öÿ îïåpàöiÿ êîpèñíà äëÿ ïpîãpàì ïpàííÿ ïpè 90°
Ñ òà 60°Ñ, ÿêùî áiëèçíà ìຠáóòè îápîáëåíà ñïåöiàëüíèìè
pîç÷èíàìè; äëÿ áiëèçíè ç äåëiêàòíèõ ñóìiøíèõ òêàíèí.
37
UKR
Pó÷êà påãóëюâàííÿ òåìïåpàòópè ïpàííÿ
UKR
I
T°C
PÎÇÄIË 7
Îáåpòàííÿ pó÷êè ïpèïóñêàºòüñÿ â îáîõ íàïpÿìêàõ.
ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÈÉÍÈÕ ÇÀÑÎÁIÂ
Çà äîïîìîãîю öiº¿ pó÷êè ìîæíà çìåíøèòè, àëå íå çáiëüøèòè
òåìïåpàòópó ïpàííÿ. Òàáëèöÿ ïpîãpàì ïpàííÿ íàâîäèòü
ìàêñèìàëüíi òåìïåpàòópè, ÿêi påêîìåíäóюòüñÿ äëÿ òîãî ÷è
iíøîãî âèäó ïpàííÿ.
Êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèx çacoáiâ ïoäiëeíèé ía ÷oòèpè âiääiëeííÿ.
ì ÔÂ¯Â ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌfl, ÔÓÁ̇˜ÂÌ “I”, Á‡ÒËÔ‡πÚ¸Òfl ÔÓÓ¯ÓÍ ‰Îfl ÔÓÔÂ‰Ì¸Ó„Ó
Ô‡ÌÌfl ‡·Ó ‰Îfl ÔÓ„‡ÏË 32-ı ı‚ËÎËÌÌÓ„Ó ¯‚ˉÍÓ„Ó Ô‡ÌÌfl.
- II âiääiëåííÿ cëyæèòü äëÿ ïîpîøêó ÷è piäèíè äëÿ
íopìaëüíîãî ïpàííÿ.
Óâàãà! Öÿ òåìïåpàòópà íå ïîâèííà ïåpåâèùóâàòèñÿ.
cl
Pó÷êà ïpîãpàì ïpàííÿ
Óâàãà!
Ïaì’ÿòaéòe, ùo äåÿêi ïopoøêè âàæêî âèäaëÿюòüñÿ.
 òaêoìy âèïaäêy påêîìåíäóºìî çàñòîñîâóâàòè
ñïåöiàëüíèé êîíòåéíåp, ÿêèé çàïoâíюºòüñÿ ïîpîøêoì
i pîçòàøîâóºòüñÿ áeçïîcepeäíüo â áapaáaíi
(ïpoäaºòüñÿ ç ìèéíèì çàñoáoì).
L
Óâàãà! Íå îáåpòàéòå pó÷êó ïpîòè ãîäèííèêîâî¿
ñòpiëêè i íå íàòèñêàéòå êëàâiøó “âêë/âèêë” (Ñ) äî
âñòàíîâëåííÿ îápàíî¿ ïpîãpàìè.
- III âiääiëåííÿ
Óâàãà!
B III òa IV âiääiëåííÿ çàëèâaюòü òiëüêè piäêi ìèéíi
çacoáè.
Òàáëèöi îïèñóюòü ïpîãpàìó ïpàííÿ ó âiäïîâiäíîñòi ç îápàíèì
íîìåpîì ÷è ñèìâîëîì.
ÇÄÜãàÇé: ì êÄáß çÖéÅïßÑçéëíß áÄåßçàíà èêéÉêÄåì,
ôé ÇÜÖ áÄÑÄçÄ ß èéóÄãÄ èêÄñûÇÄíà, íêÖÅÄ
Çàåäçìíà äçéèäì ÇÇßåäçìíà/Çàåäçìíà èÖêÖÑ íàå,
üä ÇÇéÑàíà ßçòì èêéÉêÄåì; Ç ßçòéåì ÇàèÄÑäì
èêàëíêßâ ÄÇíéåÄíàóçé, óÖêÖá ÑÖüäàâ óÄë,
èéÇÖêçÖíúëü Ñé èéóÄíäéÇé∫ èêéÉêÄåà.
Ñâiòíèé iíäèêàòîp “âêë/âèêë”
38
ñëóæèòü äëÿ âèáiëюâà÷a.
✿
- IV âiääiëåííÿ
ñëóæèòü äëÿ ñïåöiàëüíèõ äîáàâîê:
çì’ÿêøóâà÷iâ, àpîìàòèçàòîpiâ, êpîõìàëю, ñèíüêè òîùî.
OK
N
39
UKR
PÎÇÄIË 8
ÂÈÁIP ÏPÎÃPÀÌ
Äëÿ ïpàííÿ piçíèõ òèïiâ òêàíèí piçíîãî ñòóïåíÿ çàápóäíåííÿ
ìàøèíà ìຠi ãpóïè ïpîãpàì, ÿêi piçíÿòüñÿ çà öèêëàìè ïpàííÿ,
òåìïåpàòópîю, òpèâàëiñòю öèêëó (äèâ. “Òàáëèöÿ ïpîãpàì”).
1. Ñòiéêi òêàíèíè
Ïpîãpàìè ïpèçíà÷åíi äëÿ ìàêñèìàëüíîãî ñòóïåíÿ ïpàííÿ. Âîíè
ïåpåäáà÷àюòü ïîëîñêàííÿ ç ïpîìiæíèìè öèêëàìè âiäæèìó,
çàáåçïå÷óю÷è âèñîêó ÿêiñòü ïîëîñêàííÿ. Îñòàííié âiäæèì
çàáåçïå÷óº åôåêòèâíå âèäàëåííÿ çàëèøêiâ âîëîãè.
2. Ñóìiøíi òà ñèíòåòè÷íi òêàíèíè
Îñíîâíå ïpàííÿ òà ïîëîñêàííÿ äàюòü íàéêpàùi påçóëüòàòè
çàâäÿêè piçíèì pèòìàì îáåpòàííÿ áàpàáàíà òà piâíÿì âîäè.
Äåëiêàòíèé âiäæèì çàáåçïå÷óº íàéìåíøèé ñòóïiíü çiáãàííÿ
òêàíèí.
3. íÓÌÍ¥ Ú͇ÌËÌË, ¯ÂÒÚ¸ ‡·Ó ̠ۘÔ‡ÌÌfl
UKR
PÎÇÄIË 9
ÂÈPÎÁÈ, ÏPÈÇÍÀЧÅÍ2
ÄËß ÏPÀÍÍß
Óâàãà!
ßêùî íåîáõiäíî ïpàòè êèëèìè, ïîêpèâàëà ÷è iíøi âàæêi âèpîáè,
òî êpàùå íå âiäæèìàòè ¿õ. Íå ñëiä âiäæèìàòè âèpîáè, ÿêi
ìiñòÿòü ãóìó, ïip’¿íó, ñòåáàíi âèpîáè ÷è äåëiêàòíi òêàíèíè òèïó
âîâíè, øîâêó.
Âèpîáè ç âîâíè ìîæíà ïpàòè â ìàøèíi çà íàÿâíîñòi ñèìâîëiâ òà
íàïèñiâ íà åòèêåòêàõ “íå óòâîpююòü ôåòpîâî¿ ïîâåpõíi”,
“ìîæëèâå ìàøèííå ïpàííÿ”.
Óâàãà!
Ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ âèpîáiâ ïåpåêîíàéòåñÿ, àáè:
- ó âèpîáàõ, ïpèçíà÷åíèõ äëÿ ïpàííÿ, áóëè âiäñóòíi ìåòàëåâi
ïpåäìåòè (íàïpèêëàä: ñêpiïêè, øïèëüêè, ìîíåòè òîùî);
- áóëè çàñòåáíóòi ïiäîäiÿëüíèêè, çàñòåáíóòi áëèñêàâêè,
ãàïëèêè, âiäñóòíi påìåíi, òà çàâ’ÿçàíi äîâãi ñòpi÷êè îäÿãó;
- ñïîpîòi ç çàâiñîê pîëèêè;
- âèêîíóâàëèñü påêîìåíäàöi¿, âêàçàíi íà åòèêåòêàõ;
- ÿêùî ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ âèÿâëåíi çàñòàpiëi çàápóäíåííÿ ó
âèãëÿäi ïëÿì, âèäàëiòü ¿õ ñïåöiàëüíèìè
ïëÿìîâèäàëюâà÷àìè âiäïîâiäíî äî påêîìåíäàöié íà
åòèêåòöi.
ÑÓ ˆ¥πª „ÛÔË Ì‡ÎÂʇڸ ¥ÁÌ¥ ÔÓ„‡ÏË, ÓÁÓ·ÎÂÌ¥ ̇ ÓÒÌÓ‚¥ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËı
‰ÓÒÎ¥‰ÊÂ̸ Ô‡ÌÌfl Ú͇ÌËÌ, ˘Ó ÔÓÚÂ·Û˛Ú¸ Ô‚ÌÓ„Ó ÔÓ‚Ó‰ÊÂÌÌfl, ‡ Ò‡ÏÂ:
èÓ„‡Ï‡ Ó·ÂÂÊÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ.
èÓ„‡Ï‡ Ô‡ÌÌfl ¯ÂÒÚ¥ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‚ËÍβ˜ÌÓ ‰Îfl ¯ÂÒÚflÌËı Ú͇ÌËÌ
Á ÔÓÁ̇˜ÍÓ˛ “‰ÓÁ‚ÓÎflπÚ¸Òfl Ô‡ÚË Û Ô‡Î¸Ì¥È χ¯ËÌ¥”.
èÓ„‡Ï‡ Û˜ÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl Á‡ÒÚÓÒÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl Ú͇ÌËÌ, ˘Ó ÔÓÚÂ·Û˛Ú¸
Û˜ÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl.
40
41
UKR
PÎÇÄIË 10
Òèï òêàíèíè
Áàâîâíà, ëüîí
ÒÀÁËÈÖß ÏPÎÃPÀÌ
Ìàêñ.
çàâàíòàæåííÿ, êã
Ïpîãpàìà ïpàííÿ
ťΥ Ú͇ÌËÌË Ú‡ èÓÔÂ‰Ìπ Ô‡ÌÌfl
ťΥ Á‚˘‡ÈÌ¥
●
●
●
●
●
●
*) Ïpîãpàìè âiäïîâiäàюòü íîpìàì EN 60456.
ëÂÎÂÍÚÓ ‚Ë·ÓÛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ÁÌËÁËÚË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÔË
Ô‡ÌÌ¥. ç‡ÔËÍ·‰, ˆËÍÎ ‰Îfl ¥ÌÚÂÌÒË‚ÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl ·‡‚Ó‚ÌflÌËı Ú͇ÌËÌ
ÏÓÊ Ô‡ÚË Û ıÓÎÓ‰Ì¥È ‚Ó‰¥, ‡ÍÚË‚¥ÁÛ‚‡ÌÌfl flÍÓ„Ó ‚¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl ÔÓÒÚÓ
ÔÓ‚ÂÚ‡ÌÌflÏ ÒÂÎÂÍÚÓ‡ ‰Ó ÔÓÁ̇˜ÍË Ï¥Ì¥Ï‡Î¸ÌÓª ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË.
90°
3,5
3
60°
●
●
●
4
40°
●
●
●
Áàâîâíà
èÓÎÓÒ͇ÌÌfl
-
éÒÚ‡ÌÌπ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl
-
-
●
●
-
-
Ñóìiøíi ìiöíi
òêàíèíè
áÏ¥¯‡Ì¥ Ú͇ÌËÌË
2
5
60°
●
●
Áàâîâíà,
ñóìiøíi, ñèíòåòèêà
äÓθÓÓ‚¥ Ú͇ÌËÌË
2
6
50°
●
●
ÄÍËÎÓ‚¥ Ú͇ÌËÌË
2
7
40°
●
●
èÓÎÓÒ͇ÌÌfl
-
éÒÚ‡ÌÌπ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl
-
Ñèíòåòèêà (íåéëîí,
ïåpëîí), ñóìiøíi áàâîâíÿíi
Ñóìiøíi, ñèíòåòè÷íi,
äåëiêàòíi
Äåëiêàòíà ñèíòåòèêà
(àêpèë, äpåâip, òpåâip),
âîâíà
Ñóìiøíi, äåëiêàòíi
ñèíòåòè÷íi, âîâíà
●
-
●
-
-
é·ÂÂÊÌ Ô‡ÌÌfl
1,5
8
40°
●
●
1
9
40°
●
●
1
10
30°
●
●
òÂÒÚflÌ¥ ˜¥, ˘Ó “‰ÓÁ‚ÓÎflπÚ¸Òfl Ô‡ÚË
Û Ô‡Î¸Ì¥È χ¯ËÌ¥”
*)
èÓÎÓÒ͇ÌÌfl
-
-
●
éÒÚ‡ÌÌπ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl
-
-
●
äÓÓÚÍÓ˜‡ÒÌ ӷÂÚ‡ÌÌfl ·‡‡·‡Ì‡
-
-
Øâèäêèé öèêë
Âiäáiëюâaííÿ
Äëÿ áiëèçíè áåç âiäæèìó
-
äÓÓÚÍÓ˜‡ÒÌ ӷÂÚ‡ÌÌfl ·‡‡·‡Ì‡
ê̠ۘÔ‡ÌÌfl
42
●
2
3,5
Òiëüêè çëèâ
2
Ó âèïàäêó ïpàííÿ äóæå çàápóäíåíî¿ áiëèçíè
påêîìåíäóºòüñÿ çíèçèòè çàâàíòàæåííÿ äî ç êã ñóõî¿
áiëèçíè.
ßê çàçíà÷åíî ó òàáëèöi, â ïpîãpàìàõ ìîæíà àâòîìàòè÷íî
âiäáiюâaòè áiëèçíó, íàëèâøè âiäáiюâa÷ ó âiääiëåííÿ
.
❙❙
3,5
Ⴂ‡ÈÌ Ô‡ÌÌfl ÍÓθÓÓ‚Ëı Ú͇ÌËÌ
*)
❀
Ïpèìiòü äî óâàãè!
❙
90°
Áàâîâíà, ñóìiøíi
òêàíèíè
ÑÓ‚„ÓÚË‚‡Î ӷÂÚ‡ÌÌfl ·‡‡·‡Ì‡
Çàâàíòàæåííÿ ìèéíèõ çàñîáiâ
1
ò‚ˉÍ Ô‡ÌÌfl ÍÓθÓÓ‚Ëı Ú͇ÌËÌ
Áàâîâíà, ëüîí
Òåìïåpàòópa, °Ñ
3,5
Áàâîâíà,
ìiöíi ñóìiøíi
*)
Ïpîãpàìà
32’
50°
3,5
-
-
-
Z
32-ox xâèëèíía øâèäêa ïpoãpaìa
32-ox xâèëèíía øâèäêa ïpoãpaìa äoçâoëÿº ïpoâecòè
ïoâíèé öèêë ïpaííÿ ïpèáëèçío ça 30 xâèëèí ç
ìaêcèìaëüíèì çaâaíòaæeííÿì äo 2 kã òa òeìïepaòypoю
äo 50 ãpaäyciâ.
Teìïepaòypa ïpaííÿ ìoæe áyòè çíèæeía ça äoïoìoãoю
peãyëÿòopa êoíòpoëю I.
Maêcèìaëüía êiëüêicòü ïpaëüío¿ pe÷oâèíè, ùo ìoæe áyòè
âèêopècòaía, çaçía÷eía â äoäaíié iícòpyêöi¿ äëÿ 32-ox
xâèëèíío¿ øâèäêo¿ ïpoãpaìè.
Ïpaëüía pe÷oâèía ïoâèíía áyòè poçòaøoâaía y
ïepeäïpaëüíoìy âiääiëeííi (ïoçía÷eííoìy I) y äècïeícopi
ïpaëüío¿ pe÷oâèíè.
ÑÎfl ÁÏ¥¯‡ÌËı, ÒËÌÚÂÚ˘ÌËı Ú‡ ‰ÛÊ ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ, ˘Ó ÒËθÌÓ
Á‡·Û‰ÌÂÌÌ¥, ˆËÍÎ ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Ô‡ÌÌfl Ó·Ë‡πÚ¸Òfl
Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌflÏ ÔÓ„‡ÏË 32-ı ı‚ËÎËÌÌÓ„Ó ¯‚ˉÍÓ„Ó Ô‡ÌÌfl
(Ô‡Î¸ÌËÈ ÔÓÓ¯ÓÍ ÔÓ‚ËÌÂÌ ·ÛÚË Ì‡ÒËÔ‡ÌËÈ Û ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌfl “ß”)
Ô¥ÒÎfl ˜Ó„Ó Ó·Ë‡πÚ¸Òfl ÔÓ„‡Ï‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl.
●
●
43
UKR
UKR
ÏPÈÊËÀÄ ÊÎPÈÑÒÓÂÀÍÍß
Ïîäèâiòüñÿ òàáëèöю ïpîãpàì ïpàííÿ. Âè ïîáà÷èòå, ÿê “ÊÀÍÄI”
påêîìåíäóº êîpèñòóâàòèñÿ ïpàëüíîю ìàøèíîю.
PÎÇÄIË 11
ÏPÀÍÍß
● ïåpåêîíàéòåñÿ, ùî íà åòèêåòêàõ áiëèçíè âêàçàíî “60°Ñ”;
Çìiííi ìîæëèâîñòi
● âiäêpèéòå ëюê, íàòèñíóâøè êëàâiøó Â;
Âàøà ïpàëüíà ìàøèíà àâòîìàòè÷íî àäàïòóº piâåíü âîäè â
çàëåæíîñòi âiä òèïó òêàíèíè òà êiëüêîñòi áiëèçíè. Òàêèì ÷èíîì,
çäiéñíюºòüñÿ “iíäèâiäóàëüíå” ïpàííÿ.
Öå ïpèâîäèòü äî åêîíîìi¿ åëåêòpîåíåpãi¿ òà ñêîpî÷åííю ÷àñó
ïpàííÿ.
● çàâàíòàæòå áàpàáàí ìàêñèìóì 3,5 êã ñóõî¿ áiëèçíè;
60° C
3,5 kg MAX
cl
Ïpèïóñòèìî, ùî íåîáõiäíî ïpàòè äóæå ápóäíó áiëèçíó (ÿêùî
âîíà ìຠïëÿìè, ÿêi âàæêî âèäàëÿюòüñÿ, âèäàëiòü ¿õ
ñïåöiàëüíîю ïàñòîю). ßêùî ëèøå äåÿêi âèpîáè çàápóäíåíi
ïëÿìàìè, ÿêi ïîòpåáóюòü âèáiëюâàííÿ piäêèìè âèáiëюâà÷àìè,
¿õ ïîïåpåäíüî ìîæíà îápîáèòè â ìàøèíi. Äëÿ öüîãî íàëèéòå
âèáiëюâà÷ ó âiääiëåííÿ
i óñòàíîâiòü pó÷êó ïpîãpàì (L) íà
ñïåöiàëüíó ïpîãpàìó
.
Îápîáèâøè áiëèçíó çà öiºю ïpîãpàìîю, çàâàíòàæòå áàpàáàí
áiëèçíîю, ùî çàëèøèëàñÿ, i ïåpiòü çà îápàíîю ïpîãpàìîю.
Óâàãà!
Påêîìåíäóºòüñÿ íå çàâàíòàæóâàòè ìàøèíó ëèøå ìîõíàòèìè
âèpîáàìè, ÿêi, óáèpàю÷è áàãàòî âîäè, ñòàюòü çàíàäòî
âàæêèìè.
Ïpèïóñòèìå çàâàíòàæåííÿ äëÿ ìiöíèõ òêàíèí - 3,5 êã.
Äëÿ äåëiêàòíèõ òêàíèí påêîìåíäóºòüñÿ çàâàíòàæåííÿ íå
áiëüøå 2 êã (1 êã äëÿ âèpîáiâ iç ÷èñòî¿ âîâíè, ïpèäàòíèõ äëÿ
ìàøèííîãî ïpàííÿ).
Öèõ påêîìåíäàöié ñëiä äîòpèìóâàòèñÿ, àáè óíèêíóòè
óòâîpåííÿ çiáãàíü, ÿêi áóäå âàæêî âèïpàñóâàòè.
Îñîáëèâî äåëiêàòíi òêàíèíè påêîìåíäóºòüñÿ ïpàòè â ñiòêîâîìó
ìiøêó.
● çàêpèéòå ëюê.
OK
Óâàãà !
Ïpè âñòàíîâëåííi ïpîãpàìè ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî
êëàâiøà “âêë/âèêë” (Ñ) íå íàòèñíóòà.
ÂÈÁIP ÏPÎÃPÀÌÈ 2
Ïpîãpàìà âñòàíîâëюºòüñÿ îáåpòàííÿì pó÷êè L çà
ãîäèííèêîâîю ñòpiëêîю äî çáiãó pèñêè ç íîìåpîì ïpîãpàìè.
● âñòàíîâiòü pó÷êó påãóëюâàííÿ òåìïåpàòópè I ìàêñèìóì íà
60°Ñ;
● âèñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ çàñîáiâ A.
44
45
UKR
UKR
● çàñèïòå ó âiääiëåííÿ II ïîpîøîê (60 ãpàìiâ) äëÿ 3,5 êã
áiëèçíè;
PÎÇÄIË 12
ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ ÄÎÃËßÄ
● íàëèéòå 100 ã âèáiëюâà÷à ó âiääiëåííÿ
cl
;
cl
● íàëèéòå 50 ã áàæàíî¿ äîáàâêè ó âiääiëåííÿ
✿
;
Äëÿ ÷èùåííÿ çîâíiøíüî¿ ïîâåpõíi ìàøèíè íå êîpèñòóéòåñÿ
àápàçèâíèìè çàñîáàìè, ñïèpòîì ÷è pîç÷èííèêàìè. Äîñèòü
ïpîòåpòè ìàøèíó âîëîãîю ñåpâåòêîю.
Ìàøèíà ïîòpåáóº íåâåëèêîãî äîãëÿäó:
● çàñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ çàñîáiâ A;
● ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî âîäîïpîâiäíèé êpàí âiäêpèòèé;
● ÷èùåííÿ âàííî÷îê (âiääiëåíü) êîíòåéíåpà äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ;
● ÷èùåííÿ ôiëüòpà;
● ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî çëèâíèé øëàíã çàêpiïëåíèé âipíî;
● ïpè ïåpåñóâàííi ÷è òpèâàëié çóïèíöi ìàøèíè.
● íàòèñíiòü êëàâiøó Ñ “âêë/âèêë”, çàñâiòèòüñÿ iíäèêàòîp N.
Ïpàëüíà ìàøèíà âèêîíຠçàäàíó ïpîãpàìó ïpàííÿ;
● ïî çàêií÷åííi ïpîãpàìè íàòèñíiòü êëàâiøó Ñ “âêë/âèêë”,
ìàøèíà âèìêíåòüñÿ, ñâiòíèé iíäèêàòîp ïîãàñíå;
Чèùåííÿ âiääiëåíü êîíòåéíåpà äëÿ ìèéíèõ çàñîáiâ
● âiäêpèéòå ëюê i âèâàíòàæòå áiëèçíó.
áåç îñîáëèâèõ çóñèëü âèòÿãíiòü âàííî÷êè ç êîíòåéíåpà;
Påêîìåíäóºòüñÿ ÷àñ âiä ÷àñó ÷èñòèòè âiääiëåííÿ äëÿ ïîpîøêiâ,
âèáiëюâà÷à òà çì’ÿêøóâà÷à. Äëÿ öüîãî:
ïpîìèéòå êîíòåéíåp i âàííî÷êè ñòpóìåíåì âîäè;
Óâàãà!
Ïåpåä áóäü-ÿêèì ïpàííÿì êîíñóëüòóéòåñÿ ç
òàáëèöåю ïpîãpàì i äîòpèìóéòåñü ïîñëiäîâíîñòi
îïåpàöié, påêîìåíäîâàíî¿ öiºю òàáëèöåю.
46
óñòàâòå âñå íà ìiñöå.
47
UKR
UKR
Чèùeííÿ ôiëüòpa
B ìaøèíi âcòaíoâëeíèé ôiëüòp, ùo çaòpèìyє âeëèêi ÷acòêè,
cìiòòÿ, ïpeäìeòè, ÿêi ìoæyòü çaxapaùèòè çëèâ âoäè (ìoíeòè,
ryäçèêè òoùo).
¯x ëerêo âèòÿãòè ç ôiëüòpa.
PÎÇÄIË 13
MOÆÈBI HECÏPABHOCTI, ¯X ÏPÈЧHÈ TA ÓCÓHEHH
ÍÅÑÏPÀÂÍÎÑÒI
Ïocëiäoâíicòü äié ÷èùeííÿ ôiëüòpa òaêa:
1. Ìàøèíà íå ïpaöює
ía æoäíié ïpoãpaìi
Maøèía íe ïiäêëю÷eía äo eëeêòpoìepeæi
Ïiäêëю÷iòü ìaøèíy
Maøèía íe yâiìêíeía
Haòècíiòü êíoïêy “âêë/âèêë”
Biäcyòíÿ eëeêòpoeíepãiÿ
Ïepeâipòe
Ïepeãopiëè çaïoáiæíèêè
Ïepeâipòe
Biäêpèòèé çaâaíòaæyâaëüíèé ëюê
Çaêpèéòe çaâaíòaæyâaëüíèé ëюê
Äèâ. ïpè÷èíè ï. 1
Ïepeâipòe
Çaêpèòèé êpaí ïoäa÷i âoäè
Biäêpèéòe êpaí
Heâipío âcòaíoâëeía py÷êa L âèáopy
ïpoãpaì ïpaííÿ
Ïepeâipòe ïoëoæeííÿ py÷êè L âèáopy
ïpoãpaì ïpaííÿ
Çaxapaùeíèé ôiëüòp
O÷ècòiòü ôiëüòp
Ïepeãíyòèé øëaíã çëèây
Bèïpÿìòe øëaíã çëèây
4. Íàÿâíicòü âoäè ía
ïiäëoçi íaâêoëo
ìaøèíè
Boäa ïpoíèêaє êpiçü ïpoêëaäêy ìiæ
êpaíoì i òpyáêoю ïoäa÷i âoäè
Çaìiíiòü ïpoêëaäêy òa çaòÿãíiòü
ç’єäíaííÿ
5. Ïpaëüía ìaøèía íe
âiäæèìaє áiëèçíy
Maøèía ùe íe çëèëa âoäy
Ça÷eêaéòe, äoêè ìaøèía çiëëє âoäy
Peæèì âiäæèìy âèêëю÷eíèé
Bêëю÷iòü peæèì âiäæèìy
Maøèía íepiâío âcòaíoâëeía ía ïiäëoçi
Bèpiâíÿéòe ìaøèíy, oáepòaю÷è íiæêè
He çíÿòi òpaícïopòíi äyæêè
Çíiìiòü òpaícïopòíi äyæêè
Áiëèçía íepiâíoìipío poçïoäiëèëacÿ â
áapaáaíi
Piâíoìipío poçïoäiëiòü áiëèçíy
● Ç¥‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ¥ Ḁ́ϥڸ ˆÓÍÓθÌÛ Ô‡ÌÂθ, flÍ ÁÓ·‡ÊÂÌÓ Ì‡ Ï‡Î˛ÌÍÛ.
● âèêîpèñòîâóéòå öîêîëüíó ïàíåëü äëÿ çáîpó çàëèøêiâ âîäè ó
ôiëüòpi;
● ïîñëàáòå ãâèíò, ÿêèé ôiêñóº ôiëüòpi;
● ïoâepíiòü ôiëüòp ïpoòè roäèííèêoâo¿ còpiëêè äo éoão çyïèíêè
y âepòèêaëüíoìy ïoëoæeííi;
● âèòÿãíiòü ôiëüòp i o÷ècòiòü éoão;
● ïicëÿ ÷èùeííÿ ôiëüòpa oãëÿíüòe éoão i ïocòaâòe ía ìicöe,
âèêoíyю÷è çaçía÷eíi âèùe oïepaöi¿ â çâopoòíoìy ïopÿäêy.
2. Ïpaëüía ìaøèía íe
íaïoâíюєòücÿ
âoäoю
3. Ïpaëüía ìaøèía íe
çëèâaє âoäy
6. Ñèëüíi âiápàöi¿ ïiä
÷ac âiäæèìy
Ïåpåcyâaííÿ ìaøèíè ÷è ¿¿ òpèâaëa çyïèíêa
Ïpè ìîæëèâèx ïepecyâaííÿx ÷è òpèâaëoìy ïpocòoю ìaøèíè â
íeoïaëюâaíèx ïpèìiùeííÿx íeoáxiäío ïoâíicòю çëèòè ç òpyáoê
òa ìaøèíè çaëèøêè âoäè.
Äëÿ öüoro âèéìiòü âèëêy ç poçeòêè, âèâiëüíiòü øëaíã çëèây ç
ôiêcaòopa, oïycòiòü éoão äoëy, ïoìicòèâøè êiíeöü øëaíãa â
єìíicòü äëÿ çáopy âoäè, òa çëèéòe âoäy.
Çâiëüíèâøè ìaøèíy âiä âoäè, çaêpiïiòü çëèâíèé øëaíã y
ôiêcaòopi.
Ó çaâepøeííÿ âèêoíaéòe çaçía÷eíi âèùe oïepaöi¿ y çâopoòíoìy
ïopÿäêy.
48
ÓÑÓÍÅÍÍß
ÏPÈЧÈÍÈ
삇„‡:
ñ ÌÓχθÌÓ, Û ‚ÔÓ‰Ó‚Ê ‚ËÍÓ̇ÌÌfl ÔÓ„‡ÏË Ô‡ÌÌfl, ˘Ó ‰ËÒÍ ‚Ë·ÓÛ ÔÓ„‡Ï Ûı‡πÚ¸Òfl ÌÂ¥‚ÌÓÏ¥ÌÓ, ‡ ÔÓÚ¥Ï Ó·ËÚ¸
ÔÂÂı¥‰ ̇ ̇ÒÚÛÔÌÛ ÔÓÁˈ¥˛.
Óâara!
ßêùo Baøa ìaøèía íe ïpaöює, ïepø íiæ çâepíyòècÿ äo öeíòpy òexíi÷íoão oácëyãoâyâaííÿ “KAHÄI”, cïpoáyéòe
ycyíyòè íecïpaâíicòü caìoòyæêè, âèêopècòoâyю÷è âèùeíaâeäeíy òaáëèöю.
ßêùo caìoòyæêè ycyíyòè íecïpaâíicòü íe âäaєòücÿ, çâepíiòücÿ â öeíòp òexoácëyãoâyâaííÿ “KAHÄI”, ïoâiäoìèâøè
òèï ìoäeëi, ÿêèé âêaçaíèé ía òaáëè÷öi ç âíyòpiøíüoro áoêy äâepöÿò aáo â ãapaíòiéíoìy cepòèôiêaòi (òaëoíi).
Ïoâiäoìèâøè öю iíôopìaöiю, Bè øâèäêo òa eôeêòèâío oòpèìaєòe âiäïoâiäíy ïocëyry.
49
EN
OUR COMPLIMENTS
INDEX
With the purchase of this Candy household appliance, you
have shown that you will not accept compromises: you want
only the best.
Introduction
50
General points on delivery
52
Guarantee
53
Safety Measures
54
Technical Data
56
Setting up and Installation
57
Control Description
60
Ask your local retailer for the complete catalogue of Candy
products.
Detergent drawer
64
Please read this booklet carefully as it provides important
guide lines for safe installation, use and maintenance and
some useful advise for best results when using your washing
machine.
Selection
65
Customer Awareness
66
The Product
67
Keep this booklet in a safe place for further consultation.
Table of Programmes
68
When contacting Candy or a Customer Services Centre
always refer to the Model, No., and G number (if applicable
of the appliance see panel).
Washing
70
Cleaning and routine maintenance
73
Faults Search
75
Candy is happy to present their new washing machine, the
result of years of research and market experience through
direct contact with Consumers. You have chosen the quality,
durability and high performance that this washing machine
offers.
Candy is also able to offer a vast range of other household
appliances: washing machines, dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens. Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
50
EN
PAGE
51
EN
EN
CHAPTER 1
CHAPTER 2
GENERAL POINTS ON DELIVERY
GUARANTEE
On delivery, check that the following are included with the
machine:
The appliance is supplied with a guarantee certificate which
allows free use of the Technical Assistance Service, apart from
a fixed call out charge, for a period of one year from the
date of purchase.
Remember to post part B of the guarantee certificate within
10 days of the purchase date.
A) INSTRUCTION MANUAL
EUROPE
B) CUSTOMER SERVICE ADDRESSES
Dovunque
tu sia.
C) GUARANTEE CERTIFICATES
A
D) CAPS
B
SPEDIRE
TRATTENERE
Part A should be filled in and kept by you to be shown if
necessary to the technician from the Technical Assistance
Service. The sales receipt should also be kept.
E) BEND FOR OUTLET TUBE
C
F) 32 MINUTE PROGRAMME DOSING SCOOP
KEEP THEM IN A SAFE PLACE
D
E
Check that the machine has not incurred damage during
transport. If this is the case, contact your nearest Candy
Centre.
'
2
3
52
F
53
EN
CHAPTER 3
SAFETY MEASURES
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING AND MAINTENANCE WORK
● Remove the plug
EN
● Do not use adaptors or multiple plugs.
● Do not allow the appliance to be used by children or the
incompetent without due supervision.
● Do not pull the mains lead or the appliance itself to remove
the plug from the socket.
● Do not leave the appliance exposed to atmospheric
agents (rain, sun etc.)
● Turn off the water inlet tap.
● All Candy appliances are earthed. Ensure that the main
● In the case of removal, never lift the appliance by the
knobs or detersive drawer.
electricity circuit is earthed. Contact a qualified electrician if
this is not the case.
● During transportation
do not lean the door against the trolley.
This appliance complies with Directives 89/336/EEC,
73/23/EEC and following changes.
Important!
When the appliance location is on carpet floors, attention
must be paid so as to ensure that there is no obstruction to
the bottom vents.
● Do not touch the appliance with wet or damp hands or
feet.
● Do not use the appliance when bare-footed.
● Lift the appliance in pairs as illustrated in the diagram.
● Extreme care should be taken if extension leads are used in
bathrooms or shower rooms. Avoid this where possible.
WARNING: DURING THE WASHING CYCLE, THE WATER
CAN REACH A TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the washing machine door, ensure that
there is no water in the drum.
54
● In the case of failure and/or incorrect operation, turn the
washing machine off, close the water inlet tap and do not
tamper with the appliance. Contact a Candy Technical
Assistance Centre for any repairs and ask for original Candy
spare parts. Avoidance of these norms may compromise the
safety of the appliance.
● Should the supply cord (mains cable) be demaged, this is
to be replaced by a specific cable available from the after
sales service centre.
55
EN
EN
CHAPTER 4
CHAPTER 5
SETTING UP INSTALLATION
33 cm
After taking the machine out of its packing, proceed as
follows:
85 cm
Work on the back side of the machine.
1) Unscrew the central rod A, the 2 side screws C and remove
the bar D and the relevant plastic spacer.
NORMAL WATER LEVEL
B
B
2) Unscrew the two rods B and remove them. N° 2 or N° 4
plastic spacers will fall inside the machine.
60 cm
MAXIMUM WASH LOAD DRY
C A C D
kg
3,5
l
8÷15
3) By tilting the machine, remove the above mentioned
plastic spacers.
4) Stop the holes using the plugs that you will find inside the
bag containing the instruction booklet.
POWER INPUT
56
W
1700
ENERGY CONSUMPTION
(PROG. 2)
kWh
1,75
POWER CURRENT FUSE AMP
A
10
SPIN
r.p.m.
800
WATER PRESSURE
MPa
min. 0,05
max. 0,8
SUPPLY VOLTAGE
V
230
WARNING:
DO NOT LEAVE THE PACKAGING IN THE REACH
OF CHILDREN AS IT IS A POTENTIAL SOURCE
OF DANGER.
57
EN
EN
Fix the sheet of corrugated material on the bottom as shown
in picture.
Use front feet to level the machine with the floor.
Rotate foot to raise or lower it until it stands firmly on the
ground.
Connect the fill hose to the tap.
The appliance must be connected to the water mains using
new hose-sets. The old hose-sets should not be reused.
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP ON AT THIS TIME.
Ensure that the Off/On button (C) is not pressed.
Position the washing machine next to the wall. Hook the outlet
tube to the edge of the bath tub, paying attention that there
are no bends or contractions along the tube.
Ensure that all the knobs are on the “0” position and that the
door is closed.
It is better to connect the discharge hose to a fixed outlet of
a diameter greater than that of the outlet tube and at a
height of min. 50 cm. If is necessary to use the plastic sleeve
supplied.
Insert the plug.
After installation, the appliance must be positioned so that
the plug is accessible.
max 100 cm
min 4 cm
58
Press the START (C) button. The power on (N) light will light up.
If this does not light up see faults search.
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
59
EN
EN
DESCRIPTION OF CONTROL
CHAPTER 6
N
DOOR OPEN BUTTON
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY DEVICE PREVENTS THE DOOR FROM
OPENING AT THE END OF THE WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN PHASE WAIT UP TO 2 MINUTES
BEFORE OPENING THE DOOR.
A
D
E
F
I
B
2 min.
L
BC
OFF/ON BUTTON
C
BUTTON 800/400
D
CONTROLS
60
Detergent drawer
A
Door open button
B
Off/On button
C
800/400 button
D
EXTRA RINSE BUTTON
Extra Rinse button
E
No spin button
F
By pressing the “EXTRA RINSE” button, even the slightest
residue of detersive is removed from fabrics. This is particularly
important for people with delicate skins.
Wash control temperature knob
I
Timer knob for wash programmes
L
Off/On indicator light
N
800
400
In the programmes for resistant fabrics the machine gradually
increases the final spin speed from 400 r.p.m. to the maximum
possible speed.
The button reduces spin speed to 400 r.p.m.
E
61
EN
NO SPIN BUTTON
By pressing this button it is possible to eliminate the spin-drying
on all programmes. This operation is suitable for programmes
at 90°C and at 60°C in case of special treated fabrics
(cottonova or permanent press) or for mixed delicate fabrics.
EN
F
WASH TEMPERATURE CONTROL KNOB
I
T°C
ROTATES IN BOTH DIRECTIONS
With this device it is possible to reduce, but no increase
washing cycle temperature.
The table of programmes indicate the maximum temperature
advised for each type of wash.
WARNING: THIS TEMPERATURE MUST NEVER BE
EXCEEDED
TIMER KNOB FOR WASH PROGRAMMES
L
IMPORTANT:
ALWAYS ROTATE THE KNOB IN A CLOCKWISE
DIRECTION, NEVER IN AN ANTI-CLOCKWISE
DIRECTION. DO NOT PRESS THE “ON” BUTTON (C)
BEFORE SELECTING THE PROGRAMME
The tables describe the washing programme on the basis of
the number or symbol chosen.
IMPORTANT : IF YOU NEED TO CHANGE A
PROGRAMME THAT HAS ALREADY STARTED – SWITCH
OFF THE MACHINE BY THE ON / OFF BUTTON AND THEN
MOVE THE PROGRAMME DIAL TO THE CORRECT
POSITION. IF YOU DO NOT PRESS “OFF” BEFOREHAND,
THE DIAL WILL AUTOMATICALLY MOVE TO ITS INITIAL
POSITION.
ON/OFF INDICATOR LIGHT
62
OK
N
63
EN
EN
CHAPTER 7
CHAPTER 8
DETERGENT DRAWER
SELECTION
The detergent drawer is divided into 4 compartments:
For the various types of fabrics and various degrees of dirt the
washing machine has 3 different programme bands
according to: wash cycle, temperature and lenght of cycle
(see table of washing cycle programmes).
- the first, labelled "I", is for prewash detergent or for
32 minute rapid programme detergent
- The second II for the main wash detergent
1 Resistants Fabrics
The programmes have been designed for a maximum wash
and the rinses, with spin intervals, ensure perfect rinsing.
The final spin gives more efficient removal of water.
IMPORTANT:
REMEMBER THAT SOME DETERGENT ARE DIFFICULT TO
REMOVE. IN THIS CASE WE ADVISE THE USE OF THE
SPECIAL CONTAINER TO BE USED INSIDE THE DRUM.
cl
2 Mixed and Synthetic Fabrics
The main wash and the rinse gives best results thanks to the
rotation rhythms of the drum and to the water levels.
A gentle spin will mean that the fabrics become less creased.
- The third
cl
bleach compartment
3. Delicate fabrics, wool & hand washing
IMPORTANT:
ONLY INTRODUCE LIQUID PRODUCTS IN THE THIRD
AND FOURTH COMPARTMENTS.
This group of programmes have been specially designed to
wash the most delicate fabrics
Use the Delicate programme for delicate fabrics
Use the Woollens programme only for machine washable
wool
✿
- The fourth
is for special additives, softeners, perfumes,
starches, whiteners, etc.
64
Use the HandWash programme for any machine washable
handwash garments
65
EN
CUSTOMER AWARENESS
A guide environmentally friendly and economic use of your
appliance.
EN
CHAPTER 9
THE PRODUCT
MAXIMISE THE LOAD SIZE
Achieve the best use of energy, water, detergent and time by
using the recommended maximum load size.
Save up to 50% energy by washing a full load instead of 2 half
loads.
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
IMPORTANT:
When washing heavy rugs, bed spreads and other heavy
articles, it is advisable not to spin.
To be machine-washed, woollen garments and other articles
in wool must bear the “Machine Washable Label”.
For heavily soiled laundry only!
SAVE detergent, time, water and between 5 to 15% energy
consumption by NOT selecting Prewash for slight to normally
soiled laundry.
IS A HOT WASH REQUIRED?
Pretreat stains with stain remover or soak dried in stains in water
before washing to reduce the necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by using a 60°C wash programme.
66
IMPORTANT:
When sorting articles ensure that:
- there are no metal objects in the washing (e.g. brooches,
safety pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are buttoned, zips and hooks are closed,
loose belts and long tapes on dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are removed.
- attention is paid to garment labels.
- when sorting, any tough stains should be removed prior
to washing using stain removers only recommended on
label.
67
EN
CHAPTER 10
FABRIC
TABLE OF PROGRAMMES
WEIGHT
MAX
kg
PROGRAM FOR
SELECT
PROG.
Resistant fabrics
SELECT
TEMP.
°C
Please read these notes
CHARGE DETERGENT
❀
❙
❙❙
●
●
●
●
Cotton, linen
Whites & Prewash
3,5
1
Up to
90°
Cotton, mixed
resistant
Whites normal
3,5
2
Up to
90°
●
●
●
Cotton, mixed
Fast coloureds
3,5
3
Up to
60°
●
●
●
3,5
4
Up to
40°
●
●
●
*)
Non fast coloureds
Cotton
Cotton, linen
Mixed fabrics and
synthetics
Rinses
-
-
●
Last rinse
-
-
●
Long spin
-
-
*)
Mixed fabrics
Mixed, resistant
2
5
Up to
60°
2
6
7
●
●
Up to
50°
●
●
Up to
40°
●
●
Cotton, mixed fabrics,
synthetics
Coloureds
Synthetics (nylon,
perlon), mixed cotton
Acrylics
2
Rinses
-
-
●
Last rinse
-
-
●
Short spin
-
-
Delicate wash
1,5
8
Up to
40°
●
●
1
9
Up to
40°
●
●
Hand wash
1
10
Up to
30°
●
●
Rinses
-
-
●
Last rinse
-
-
●
Short spin
-
-
rapid 32 minute
2
Organic stains
bleaching
3,5
Drain only
-
Mixed, delicate
synthetics
Very delicate fabrics
Mixed, delicate
synthetics, wool
For fabrics that should
not be spun
68
“MACHINE WASHABLE” woollens
*)
32’
Up to
50°
-
Z
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load
is reduced to 3 kg maximum.
In programmes shown in the wash guide, automatic bleaching is
possible by pouring the liquid bleach into the detergent draw .
* Programmes according to CENELEC EN 60456.
1) The variable temperature selector allows a reduction in the
wash temperature. For example, an intense cottons cycle can be
washed in cold water simply by moving the dial to the tap symbol.
32 Minute Rapid Programme
The 32 minute rapid programme allows a complete washing cycle
to be carried out in approximately 30 minutes, with up to a
maximum load of 2 kg and a the temperature of up to 50°C.
The washing temperature can be reduced by using the control
knob I.
The maximum quantity of detergent that can be used is marked
on the enclosed 32 minute gauge.
The detergent must be placed in the pre-wash compartment
(marked I) in the detergent dispenser.
For mixed, synthetics and very delicate fabrics that are heavily
soiled a prewash cycle may be selected using the 32 minute rapid
programe (the detergent must be placed in the compartment
marked I) before selecting the main wash programme.
●
●
69
EN
EN
EXAMPLE:
The advice of Candy is set out in the washing programme
table:
CHAPTER 11
WASHING
● Ensure that article labels carry the indication 60°C.
VARIABLE CAPACITY
This washing machine automatically adapts the level of the
water to the type and quantity of washing. In this way it is also
possible to obtain a “personalized” wash from an energy
saving point of view.
This system gives a decrease in energy consumption and a
sensible reduction in washing times.
● Open the door by pressing button (B).
cl
Let us suppose that the washing consists of HEAVILY SOILED
COTTON (tough stains should be removed with the special
cream). When only a limited number of articles have stains
which require treatment with liquid bleaching agents,
preliminary removal of stains can be carried out in the
washing machine. Pour the bleach into the special
compartment and set the knob (L) on the special
programme “PRE-WASH STAIN REMOVAL” cl .
When this phase has terminated add the rest of the washing
and proceed with a normal wash on the most suitable
programme.
It is advisable not to wash a load made up entirely of articles
in towelling fabric which absorb a lot of water and become
too heavy.
The maximum load for heavy fabrics is 3,5 kg, while, in the
case of delicate fabrics, it is advisable not to exceed 2 kg (1
kg in the case of machine washable articles in “Pure New
Wool”) so as to avoid the formation of creases which may be
difficult to iron. A net bag should be used for particularly
delicate fabrics.
60° C
3,5 kg MAX
● Load the drum with a maximum of 3,5 kg of dry washing.
● Close the door
OK
IMPORTANT:
WHEN SETTING THE PROGRAMME ENSURE THAT THE
ON/OFF BUTTON IS NOT TURNED ON.
Select programme 2:
Choose the programme by rotating the knob (L) in a
CLOCKWISE DIRECTION and make the number of the
programme coincide with the sign.
● Move the temperature knob (I) to maximum 60°C.
● Open the detergent drawer (A).
70
71
EN
EN
● Put 60 g in the second II wash compartment .
CHAPTER 12
CLEANING AND ROUTINE MAINTENANCE
● Put 100 cc of bleach in the bleach compartment.
cl
cl
● Put 50 cc of the desired additive in the additives
compartment
.
✿
Do not use abrasives, spirits and/or diluents on the exterior of
the appliance. It is sufficient to use a damp cloth.
The washing machine requires very little maintenance:
● Cleaning of drawer compartments.
● Close the detergent drawer (A).
● Filter cleaning
● Removals or long periods when the machine is left
standing.
● Ensure that the water inlet tap is turned on.
● And that the discharge tube is in place.
CLEANING OF DRAWER COMPARTMENTS
Although not strictly necessary, it is advisable to clean the
detergent, bleach and additives compartments occasionally.
● Press the “ON” button (C).
The light (N) will come on.
The washing machine will carry out the set programme.
Remove the compartments by pulling gently.
● At the end of the programme, press the On/Off button (C).
The light will go out.
Clean with water.
Put the compartments back into place
● Open the door and remove the washed articles.
FOR ALL TYPES OF WASH CONSULT THE PROGRAMME
TABLE AND FOLLOW THE OPERATIONS IN THE ORDER
INDICATED.
72
73
EN
EN
FILTER CLEANING
The washing-machine is equipped with a special filter to
retain large foreign matter which could clog up the drain,
such as coins, buttons, etc. These can, therefore, easily be
recovered. The procedures for cleaning the filter are as
follows:
CHAPTER 13
FAULT
1. Does not function
on any
programme
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
● Ease off the base as shown in fig.
● Use the base as a tray to collect leftover water in filter.
● Loosen the screw holding the filter.
2. Does not load
water
● Turn the filter anticlockwise till it stops in vertical position.
3. Does not discharge
water
● Remove and clean.
● After cleaning, replace by turning the notch on the end of
the filter clockwise. Then follow all procedures described
above in reverse order.
6. Strong vibrations
during spin
REMOVALS OR LONG PERIODS WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
For eventual removals or when the machine is left standing for
long periods in unheated rooms, the drain hose should be
emptied of all remaining water.
The appliance must be switched off and unplugged. A bowl is
needed. Detach the drainage hose from the clamp and
lower it over the bowl until all the water is removed.
Repeat the same operation with the water inlet hose.
74
REMEDY
CAUSE
Please note:
It is normal for the programme selector dial to move only from one stage of washing programme to another
and not show any movement in-between – so at certain periods, the dial will stay still.
An electronic device is controlling the exact movement of the timer.
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy
Technical Assistance Service.
75
Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,,
c o ä e p æ a ùè e c ÿ â ä a í í û x è í c ò p y ê ö è ÿ x , è o c ò a â ë ÿ e ò ç a c o á o é ï p a â o
yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè ocíoâíûe
òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.
Ôipìà-âèpîáíèê íå íåñå íiÿêî¿ âiäïîâiäàëüíîñòi çà ïîìèëêè äpóêó, ùî ìiñòÿòüñÿ â
öèõ iíñòpóêöiÿõ, i çàëèøຠçà ñîáîю ïpàâî ïîëiïøåííÿ ÿêîñòi âëàñíèõ âèpîáiâ,
çáåpiãàю÷è íåçìiííèìè îñíîâíi òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ cepòèôèöèpoâaía ía
cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé
PÔ” ìocêoâcêèì opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep
Aß 46).
Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe,
ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.
02.04 - 41004775 - Printed in Italy - Imprimé en Italie
RU
UKR
EN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising