Candy | BWM 1410PH7B/1-S | Candy BWM 1410PH7B/1-S Navodila za uporabo

Candy BWM 1410PH7B/1-S Navodila za uporabo
SL
2
Hvala, ker ste izbrali pralni stroj Candy!
Prepričani smo, da vam bo zvestu služil in
dan za dnem varno pral vaše perilo, tudi
tisto občutljivo!.
Varstvo okolja
Izdelek je označen skladno z
evropsko uredbo 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski
opremi (OEEO).
OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo
okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje)
kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče
ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna
obravnava OEEO, ki omogoča odstranjevanje
in ustrezno odlaganje vseh onesnaževal ter
pridobivanje in recikliranje vseh materialov.
Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri
preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi
OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj
osnovnih pravil:
Prosimo, da pozorno preberete ta priročnik,
saj boste v njem našlli navodila za pravilno
in varno uporabo ter koristne nasvete za
vzdrževanje aparata.
Aparat začnite uporabljati šele, ko
ste
pozorno
prebrali
ta
navodila!
Priporočamo, da knjižico shranite, da vam
bo vedno pri roki, in jo boste lahko
posredovali
tudi
morebitnim
novim
lastnikom aparata.
l z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi
odpadki iz gospodinjstva;
Prosimo preverite, da so aparatu ob dobavi
priloženi tudi navodila za uporabo, garancijski
list, naslovi pooblaščenih servisov ter nalepka
o energijski učinkovitosti. Preverite tudi, da so
aparatu priloženi tudi vtikač, ukrivljeni
nastavek za odtočno cev ter dodatek za
tekoče detergente ali za belilo (nekateri
modeli). Priporočamo, da vse te dele
shranite.
l OEEO je treba odpeljati na ustrezno
zbirališče odpadkov, upravljano s strani
občine ali registrirane družbe. V številnih
državah je za večje kose OEEO
organizirano tudi zbiranje po domovih.
V številnih državah lahko ob nakupu novega
aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je
dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za
enega; to velja v primeru, da gre opremo
enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot
dobavljeni aparat.
Posamezni izdelki so označeni z edinstveno
16-mestno kodo, tj. “serijsko številko”,
odtisnjeno na nalepki na aparatu (ob odprtini
za vrata) ali v nalepki z dokumenti v
notranjosti aparata. Koda je neke vrste
osebna izkaznica izdelka, potrebujete pa jo
pri registraciji in v primerih, ko se morate
obrniti na pooblaščeni servis Candy.
Kazalo
1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI NASVETI
4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
5. VRATA STROJA ZA ODPIRANJE V
NUJNEM PRIMERU
6. WI-FI
7. HITRI VODNIK
8. STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI
9. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V
DELOVANJU IN GARANCIJA
3
Otroci se ne smejo igrati z
aparatom, prav tako otroci ne
smejo čistiti in vzdrževati aparata
brez nadzora.
1. SPLOŠNI VARNOSTNI
UKREPI
l Aparat
je namenjen samo uporabi
v gospodinjstvih in podobnih
okoljih:
− kuhinjah za osebje v pisarnah,
delavnicah ali drugih delovnih
okoljih;
− na kmetijah;
− za stranke v hotelih, motelih
in drugih bivalnih okoljih;
− v penzionih.
Za drugačno uporabo v okoljih, ki
se razlikujejo od uporabe v
gospodinjstvih, kot na primer
uporaba komercialne namene s
strani strokovnjakov ali izučenih
uporabnikov, ta aparat ni
namenjen. Nenamenska uporaba
aparata lahko skrajša njegovo
življenjsko dobo in izniči
veljavnost garancije. Proizvajalec
ne prevzema nikakšrne odgovornosti,
skladno z veljavnimi zakoni, za
morebitno š kodo na aparatu ali
poškodbe ali izgubo zaradi
nenamenske uporabe, tudi č e je
bil aparat uporabljan v gospodinjstvu.
l Otrokom
ne smete dovoliti, da
se igrajo z aparati.
l Otroci,
mlajši od 3 let, se stroju
ne smejo približevati, razen č e
so pod stalnim nadzorom.
l Če
je priključni električni kabel
poškodovan, ga mora zamenjati
strokovnjak pooblaščenega servisa
ali drugi ustrezno usposobljen
strokovnjak, da se izognete tveganju.
l Uporabljajte
samo aparatu
priložene cevi za priključitev
na vodovodno omrežje. (Ne
uporabljajte cevi, s katerimi je
bil priključen stari aparat!).
l Tlak
vode mora biti med 0,05
MPa in 0,8 MPa.
l Prepričajte
se, da morda
preproga oz. tekstilna talna
obloga ne ovira zračenja skozi
odprtine na dnu stroja.
lahko uporabljajo otroci, l Tudi po instalaciji mora biti
vtikač dostopen.
starejši od 8 let, in osebe
z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi l Največja dovoljena količina
ali umskimi sposobnosti ali
suhega perila je odvisna od
s pomanjkljivimi izkušnjami in
modela stroja (gl. stikalno ploščo).
predznanjem, vendar le pod nadzorom
in če so jim bila razložena navodila l Tehnični podatki o izdelku so
dostopni na proizvajalčevi spletni
za varno uporabo aparata in č e se
zavedajo s tem povezanih tveganj.
strani.
l Aparat
4
l Stroj
ne sme biti izpostavljen
dežju, neposredni sončni svetlobi
ali drugim vremenskim pogojem.
Priključitev na električno
omrežje in navodila za varno
uporabo
l Pri
premikanju ne dvigajte stroja
za gumbe ali predalček za pralna
sredstva; med transportom
ne odlagajte stroja na vrata.
Priporočamo, da stroj dvigneta
dve osebi.
l Tehnični
podatki (napajalna
napetost in vhodna moč) so
navedeni na tablici s podatki
na aparatu.
l Prepričajte
se, da je električni
sistem ozemljen, skladen z l V primeru nepravilnosti v
vsemi veljavnimi predpisi in da
delovanju in/ali okvare stroj
električna
vtičnica
ustreza
izklopite, zaprite pipo za vodo in
vtikaču aparata. V nasprotnem
ne poskušajte sami odpraviti
primeru se posvetujte s
napake. Takoj se obrnite na
strokovno usposobljeno osebo.
najbližji pooblaščeni servis in
zahtevajte uporabo originalnih
l Odsvetujemo uporabo pretvornikov,
nadomestnih delov. Neupoštevanje
razdelilcev ali podaljškov.
the navodil lahko negativno
vpliva na varnost stroja.
l Pred čišč enjem ali vzdrževalnimi
deli na pralnem stroju potegnite
vtikač iz vtičnice in zaprite pipo za
vodo.
l Ko
izklapljate
stroj
iz
električnega omrežja, vedno
primite za vtikač, nikoli ne vlecite
za kabel.
l Pred
odpiranjem vrat se
prepričajte, da v bobnu ni
vode.
OPOZORILO:
Voda med pranjem doseže
zelo visoko temperaturo.
5
2. INSTALACIJA
l Odvijte
2 ali 4 vijake (A) na
hbrtni strani in odstranite 2 ali 4
ploščice (B), kot je to prikazano
na sliki figure 1.
1
A
B
A
B
l Zakrijte
2 ali 4 luknje s pomočjo
čepov, ki jih boste našli v
ovojnici z navodili.
B
B
A
A
l Če
je pralni stroj vgraden, po
rezanju jermenčkov, s katerimi
so pritrjene cevi, odvijte 3 ali 4
vijake (A) in odstranite 3 ali 4
ploščice (B).
l Pri nekaterih modelih bo 1 ali več
ploščic padlov notranjost stroja:
nagnite stroj naprej, da jih
odstranite. Luknje zakrije s čepi,
ki jih boste našli v ovojnici.
OPOZORILO:
Pazite, da embalaža ne pride v
roke otrokom.
2
A
1
2
3
B
l Nagubano
ploščo "polionda"
namestite na dno, kot je to
prikazano na sliki 2 (glede na
model vašega stroja upoštevajte
verzijo A, B ali C).
C
Pri določenih modelih ta
postopek ni potreben, ker
bo plošča "polionda" ž e
nameščena v dnu aparata.
3
2
6
1
Vodovodni priključki
3
l Za priključitev cevi za vodo na pipo (sl. 3)
uporabite samo nove cevi, ki so bile stroju
priložene (v ta namen ne uporabljajte
starih cevi).
l Nekateri
modeli
imajo
še
dodatne
značilnosti:
l HLADNA
IN
TOPLA
VODA
HOT&COLD (sl. 4): Stroj priklopite na
toplo in hladno vodo, kar omogoča večji
energijski prihranek.
Sivo cev priključite na pipo za hladno
vodo,
rdečo pa na pipo za toplo vodo.
Stroj lahko priključite tudi samo na hladno
vodo: v tem primeru bo morda začel
stroj izvajati določene programe z
nekajminutno zamudo.
4
1
5
l AQUASTOP (sl. 5): V dotočni cevi je
naprava, ki prepreči pretok vode, če pride
do okvare cevi. V tem primeru se v
okencu “A” prikaže rdeča oznaka; takrat
morate zamenjati cev. Če želite odviti
matico, morate pritisniti na pripomoček za
preprečitev odvijanja "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - DOTOČNA CEV Z
VAROVALOM (sl.6): Če začne notranje,
osnovne cevi "A" uhajati voda, jo zadrži
prozorni zunanji ovoj "B" in stroj bo lahko
zaključil program pranja. Ko se program
pranja zaključi, se obrnite na pooblaščeni
servis, saj je potrebno zamenjati dotočno cev.
7
Namestitev
min 4 cm
l Potisnite pralni stroj do zida, pri tem pa
max 100 cm
pazite, da cev ni zapognjena ali stisnjena,
ter usmerite odtočno cev v kad ali, še
bolje, jo priključite v odtok na zidu na
višini vsaj 50 cm, premer odtoka pa mora
biti večji od premera cevi pralnega stroja
(sl. 7).
7
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Uravnajte stroj s pomočjo nastavljivih
8
nog, kot je to prikazano na sliki 8:
a.zavrtite matico v desno, da sprostite vijak;
b.z obračanjem nogo dvignite ali spustite,
dokler se ne naslanja na tla;
c.pritrdite nogo s privijanjem matice, dokler
se matica ne pomakne do dna pralnega
stroja.
A
B
l Potisnite vtikač v vtičnico.
OPOZORILO:
Če je potrebno zamenjati priključni
električni
kabel,
se
obrnite
na
pooblaščeni servis.
C
Predalček za detergent
Predalček za detergent je razdeljen na 3
predelke, kot je to prikazano na sliki 9:
l predelek “1”: za detergent za
predpranje;
l predelek “ ”: za posebne dodatke,
mehčalce, škrob, dišave ipd.;
OPOZORILO:
Uporabljajte samo tekoča sredstva.
Pralni stroj bo tekom izvajanja
programa samodejno doziral dodatke
med zadnjim izpiranjem.
l predelek “2”: za detergent za pranje.
NEKATERIM MODELOM je priložena tudi
posodica za tekoči detergent (sl.10). Ko
jo želite uporabiti, jo položite v predelek "2".
Tako bo tekoči detergent stekel v boben v
pravem
trenutku.
Posodico
lahko
uporabljate tudi za belilo, če izberete
program “Izpiranje”.
OPOZORILO:
Določene vrste detergentov niso
namenjene odmerjanju v predalček za
pralni prašek, ampak so jim priložene
posebne posodice, ki jih položite
neposredno v boben.
OPOZORILO:
V proizvajalčevi garanciji niso zajete
napake pri instalaciji.
8
madežev, ali pa perilo z zasušenimi
madeži pred pranjem nekaj časa
namakajte v vodi; s tem zmanjšate
potrebo po pranju s programi z vročo
vodo. Če izberete program za pranje pri
60°C, prihranite do 50% energije.
3. PRAKTIČNI NASVETI
Nasveti za vlaganje perila v stroj
OPOZORILO: ko razvrščate perilo za
pranje, ne pozabite:
Pred
vklopom
programa
(PRALNO-SUŠILNI STROJI)
- odstraniti morate vse kovinske predmete,
npr. lasnice, bucike, kovance;
- zapnite gumbe na prevlekah za blazine, zaprite
zadrge, zavežite pasove in dolge trakove;
- z zaves snemite kaveljčke;
- pozorno preberite etikete z navodili za
vzdrževanje tkanin na perilu;
- odstranite trdovratne madeže s pomočjo
namenskih detergentov.
sušenja
l ZA PRIHRANEK na energiji in času pred
sušenjem v stroju izberite centrifugiranje
pri veliki hitrosti, da zmanjšate vsebnost
vode v perilu.
Sledi hitri vodnik z nekaj nasveti in
priporočili za uporabo detergenta pri
različnih temperaturah. Vsekakor pa
vedno
upoštevajte
tudi
navodila
proizvajalca detergent glede pravilne
uporabe in doziranja.
l Priporočamo, da se izogibate centrifugiranju,
ko perete preproge, posteljna pregrinjala ali
druge težke kose perila.
l Pred
pranjem perila iz volne se
prepričajte, da so primerni za pranje v
stroju. Preverite oznako na etiketi na
oblačilu.
Za pranje zelo umazanega belega
perila
priporočamo
program
za
bombaž pri 60°C ali več ter običajen
pralni prašek (učinkovit), ki vsebuje belila,
ki pri srednjih/visokih temperaturah
zagotavljajo odlične rezultate.
Nekaj koristnih nasvetov
Vodnik za okolju prijazno in gospodarno
uporabo pralnega stroja.
Za perilo, ki ga perete pri 40°C in 60°C
izberite vrsto detergent glede na vrsto
tkanine in stopnjo umazanosti perila.
Običajno so praški primerni za bolj umazano
“belo” ali pisane tkanine obstojnih barv,
medtem ko so tekoči detergent ali “do barv
prijazni ” praški primerni za pranje manj
umazanega pisanega perila.
Perite največjo dovoljeno količino perila
l Za najbolj učinkovito porabo energije,
vode, detergenta in časa priporočamo, da
vedno perete poln stroj perila, tj.
priporočeno največjo dovoljeno količino.
Če enkrat operete poln stroj perila, s tem
prihranite 50% energije v primerjavi z
dvakratnim pranjem polovične količine.
Je predpranje potrebno?
Za perilo, ki ga perete pri temperaturah
pod 40°C, priporočamo uporabo tekočih
detergentov oziroma detergentov, ki so
namenjeni pranju pri nižjih temperaturah.
l Le za zelo umazano perilo! PRIHRANITE
na detergentu, času, vodi in med 5 do 15%
energije, če NE izberete predpranja, ko
perete manj ali običajno umazano perilo.
Je potrebno pranje z vročo vodo?
Za pranje volne in svile uporabljajte samo
namenske detergente za to vrsto tkanin.
l Madeže
pred pranjem odstranite z
ustreznim sredstvom za odstranejvanje
9
4. VZDRŽEVANJE IN
ČIŠČENJE
Zunanje površine pralnega stroja čistite z
vlažno krpo. Izogibajte se uporabi jedkih
čistil, alkohola in/ali topil. Pralni stroj ne
zahteva posebne nege; redno č istite
predalček za pralna sredstva in filter. V
nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov o
premikanju stroja in kaj storiti, če stroja dlje
časa ne boste potrebovali.
Čiščenje predalčka za pralna
sredstva
Pred selitvijo ali če stroja dlje
časa ne boste uporabljali
l Priporočamo, da predalčke redno čistite in
tako preprečite, da bi se v njem nabirali
ostanki detergent in drugih pralnih sredstev.
l To storite tako, da izvlečete predalček –
potegnite nekoliko močneje, očistite ga pod
tekočo vodo in ponovno potisnite v ohišje.
l Če bo pralni stroj dlje časa shranjen v
neogrevanem prostoru, iztočite vodo iz
vseh cevi.
l Potegnite vtikač iz vtičnice.
l Snemite dotočno cev z nosilca in jo
spustite, da voda iz
podstavljeno posodo.
Čiščenje filtra
l Na
l Pralni stroj je opremljen s posebnim
filtrom, ki zadrži večje predmete, na
primer gumbe ali kovance, ki bi lahko
zamašili odtok.
l SAMO NEKATERI MODELI: izvlecite
gibljivo cev, odstranite čep in odtočite
vodo v posodo.
l Priporočamo, da pred odvijanjem filtra pod
njega podložite vpojno krpo, da ostanejo tla
suha.
l Filter zavrtite v levo do konca, dokler ni v
vertikalnem položaju.
l Izvlecite in očistite filter; na koncu ga
znova namestite v stroj in ga zavrtite v
desno.
l Ponovite zgoraj opisan postopek v obratnem
vrstnem redu.
10
koncu
jermenom.
pritrdite
nje
odtočno
steče
v
cev
z
5. VRATA STROJA ZA ODPIRANJE V NUJNEM PRIMERU
V kolikor so vrata stroja zaklenjena zaradi
izpada napajanja ali zaradi napake, jih
lahko odprete v skladu z naslednjim
postopkom za odpiranje v nujnem primeru:
1. Izklopite stroj iz električne vtičnice.
2. Pred odpiranjem se prepričajte, da je
nivo vode pod vrati stroja, da preprečite
poplave. V nasprotnem primeru odcedite
odvečno vodo skozi odtočno cev in jo
zberite v vedro.
3. Odstranite predal za detergent (sl. 1).
4. Izravnajte z izvijačem ali podobnim
orodjem, kot je prikazano na sliki 2, da
upravljate napravo v nujnem primeru. Isti
postopek 2 krat ponovite, nato odprite
vrata stroja.
11
6. WI-FI
Ta aparat je opremljen s tehnologijo Wi-Fi,
ki vam zahvaljujoč funkciji Wi-Fi omogoča
daljinsko upravljanje s pomočjo ustrezne
aplikacije.
VČLANITEV APARATA (V APLIKACIJO)
l Naložite aplikacijo Candy simply-Fi na
svojo napravo.
Aplikacija Candy simply-Fi je na voljo
tako za Android kot iOS, in sicer za
tablice in pametne telefone.
Podrobnosti o funkcijah Wi-Fi so na
voljo v sami aplikaciji v načinu DEMO.
12
l Odprite
aplikacijo,
ustvarite
profil
uporabnika in včlanite svoj aparat –
sledite navodilom na zaslonu svoje
naprave, ali v "Hitrem vodniku", ki je bil
priložen vašemu aparatu.
OMOGOČANJE DALJINSKEGA
UPRAVLJANJA (S POMOČJO APLIKACIJE)
Po včlanitvi aparata morate vsakič, ko
želite daljinsko upravljati aparat s
pomočjo aplikacije, najprej potisniti perilo
v stroj, odmeriti detergent, zapreti vrata
stroja in izbrati položaj Wi-Fi na stroju.
Od tega trenutka dalje je možno stroj
upravljati daljinsko s pomočjo aplikacije.
7. HITRI VODNIK
8. STIKALNA PLOŠČA IN
PROGRAMI
Ta pralni stroj samodejno prilagodi količino
vode vrsti in količini perila v bobnu. Ta
sistem zagotavlja manjšo porabo energije
in ustrezno krajše programe pranja.
Izbiranje programov
l Vklopite
aparat
in
izberite
ustrezni
program.
l Po potrebi prilagodite nastavitve za
program in izberite ustrezne opcije.
SUŠENJE
(samo
za
PRALNOSUŠILNE STROJE)
Če želite, da začne stroj perilo sušiti
takoj po koncu pranja, izberite
ustrezen program za pranje ter nato s
pomočjo gumba "SET" izberite tudi
program sušenja.
Lahko pa tudi počakate, da stroj
opravi program pranja, in nato
izberete program sušenja.
A Tipka ON/OFF
B SMART RING (obroč za izbiro
PROGRAMOV/MOŽNOSTI)
C Tipka ZAGON/PREMOR
D Tipka NASTAVI/POTRDI
E Področje MOŽNOSTI
F Funkcijska tipka ZOOM
D+F ZAKLENJENO
G PRIKAZOVALNIK
H Položaj Wi-Fi/lučka pokazatelja
Wi-Fi
I Področje PROGRAMOV
l S pritiskom na tipko START/PAVZA
zaženite program.
l Ko
je program končan, se na
prikazovalniku prikaže sporočilo "KONEC
PROGRAMA".
l Izklopite pralni stroj.
S pomočjo razpredelnice programov
izberite ustrezen program za vrsto tkanine,
in sledite navodilom za upravljanje pralnega
stroja.
Tehnični podatki
Tlak vode:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Hitrost ožemanja (vrt./min.):
gl. tablico s podatki.
Priključna moč / Varovalka
Priključna napetost:
gl. tablico s podatki.
AMP
/
13
zasvetile in zaslon bo prikazal opis in
zadevne parametre.
OPOZORILO:
Ne dotikajte se zaslona, medtem ko
nameščate vtič, saj v prvih sekundah
stroj izvede samoumerjanje, ki bi lahko
bilo prekinjeno: v tem primeru, naprava
morda ne bo delovala pravilno. V tem
primeru, odstranite vtič in ponovite
postopek.
l Za zagon izbranega cikla s predhodno
nastavljenimi
parametri,
ZAGON/PREMOR.
pritisnite
Ko napravo znova vklopite, bo prikazan
zadnji program s shranjenimi predhodno
nastavljenimi vrednostmi.
Tipka ON/OFF
l Za vklop in izklop naprave pritisnite tipko
za ON/OFF.
Ob koncu cikla ne pozabite izklopiti
naprave z gumbom ON/OFF, odklopite
vtič in zaprite vodovodno pipo.
l Če morate izbran program spremeniti,
pritisnite »SET« in obrnite »SMART
RING« ob ikoni izbrane možnosti; nato
znova pritisnite »SET«.
l Z obračanjem gumba »SMART RING«
lahko prikažete izbrane izbire za
nastavljeno
možnost.
Za
potrditev
»SET«,
nato
pritisnite
pritisnite
ZAGON/PREMOR, da zaženete cikel ali
ponovite postopek za druge možnosti.
Prvi zagon
Nastavitev jezika
l Aparat najprej povežite z omrežjem in ga
vklopite, nato pa zavrtite gumb "SMART
RING", da se prikažejo razpoložljivi jeziki.
Izberete lahko le možnosti, ki so
združljive z nastavljenim programom.
l Izberite želeni jezik tako, da znova
zavrtite gumb "SMART RING". Izbiro
potrdite s pritiskom na gumb "SET". Zdaj
lahko izberete in vklopite želeni program.
Sprememba nastavljenega jezika
Za spremembo nastavljenega jezika
pridržite gumb "SET" za približno 5
sekund. Prikazalo se bo pozdravno
sporočilo. Nov jezik izberete tako, da
zavrtite gumb "SMART RING".
Izbrani program prekličete tako, da
zavrtite gumb "SMART RING" na
predel za programe in pritisnete gumb
"SET".
Ko program poteka, bo na zaslonu
prikazan preostali č as. Z obračanjem
gumba
»SMART
RING«
bodo
prikazane vse informacije o ciklu.
S tem postopkom bodo preklicane vse
shranjene nastavitve.
Tipka ZAGON/PREMOR
SMART RING (obroč za izbiro
PROGRAMOV/MOŽNOSTI)
Zaprite vrata stroja PREDEN pritisnete
tipko ZAGON/PREMOR.
l Po vklopu naprave med obračanjem
»SMART RING« bodo ikone za programe
14
l Pritisnite, za zagon nastavljenega cikla.
- IZBIRA TEMPERATURE
Po zagonu pralnega stroja morate
počakati nekaj sekund, preden naprava
zažene program.
l S
to možnostjo lahko spremenite
temperaturo programov pranja.
TRAJANJE PROGRAMA
Da bi preprečili poškodbe tkanin, ni
mogoče povišati temperature nad
največjo vrednost, določeno za vsak
program.
l Ko
izberete
program,
se
na
prikazovalniku samodejno prikaže trajanje
programa, ki se lahko glede na izbrane
opcije spreminja.
l Ko začne stroj izvajati program, vas sproti
- IZBIRA CENTRIFUGE
obvešča, koliko časa je še ostalo do
konca pranja.
l S to možnostjo lahko znižate najvišjo
l Stroj preračuna čas do konca programa
hitrost centrifuge za določen program,
dokler ni popolnoma izključena.
na osnovi standardne količine perila,
tekom izvajanja programa pa čas
prilagaja glede na dejansko količino perila
v stroju in njegovo sestavo.
l Če na oznaki niso navedena nobena
navodila, lahko centrifuga deluje z
najvišjo hitrostjo, določeno za program.
DODAJANJE ALI ODSTRANJEVANJE
PREDMETOV PO ZAGONU PROGRAMA
(PREMOR)
l Pritisnite
ZAGON/PREMOR
prikazuje PREMOR.
Da bi preprečili poškodbe tkanin, ni
mogoče povišati hitrosti nad najvišjo,
določeno za vsak program.
(zaslon
Pred odpiranjem se prepričajte, da je
nivo vode pod vrati stroja, da
preprečite poplave.
l Spreminjanje hitrost centrifuge je možno
kadarkoli,
PREMOR.
l Po
dodajanje
ali
odstranjevanje
predmetov, zaprite vrata stroja in pritisnite
ZAGON/PREMOR (program se bo
nadaljeval od trenutka, ko je bil
prekinjen).
brez
preklopa
stroja
v
Prekomerno
doziranje
detergenta
lahko povzroči prekomerno penjenje.
Če
naprava
zazna
prisotnost
prekomerno pene, lahko izključuje
fazo centrifuge ali podaljša trajanje
programa in poveča porabo vode.
PREKLIC NASTAVLJENEGA PROGRAMA
l Za
preklic programa pritisnite tipko
ON/OFFza približno 2 sekundi, dokler se
zaslon ne izklopi.
Stroj je opremljen s posebno
elektronsko napravo, ki preprečuje
cikel
centrifugiranja, č
e
je
obremenitev neuravnotežena. S tem
se
zmanjšajo
tresljaji,
izboljša
zmanjševanje hrupa
in podaljša
življenjska doba pralnega stroja.
Področje MOŽNOSTI
Možnosti mora biti izbrana
pritiskom tipke ZAGON/PREMOR.
pred
15
- ZAMIK VKLOPA
l S
to možnostjo lahko
začetek programa pranja.
programirate
Nastavite
možnosti
PRED
izbiro
ene
ali
več
l Po
l Z izbiro določene ikone s tipko »SET«
lahko nastavite zakasnite od 1 ure do
najv. 24 ur.
l Potrdite s pritiskom tipke »SET«.
izbiri programa, pritisnite tipko
»ZOOM«, da funkcijo aktivirate. Na
prikazovalniku
se
prikažejo
nove
informacije o ciklu.
l Možnosti programa lahko spremenite le v
soglasju z novo dolžino programa.
l Pritisnite
tipko ZAGON/PREMOR za
začetek odštevanja, na koncu katerega
se program samodejno zažene.
l Pritisnite
tipko
začetek pranja.
ZAGON/PREMOR
za
l Zakasnitev lahko prekličete, s pritiskom
tipke ON/OFF za približno 2 sekundi,
dokler se zaslon ne izklopi.
Nastavite ZA izbiro ene ali več možnosti
l Pritisnite "ZOOM" za vklop funkcije. Na
- PARA
l S to možnostjo lahko dodate posebno
parno obdelavo k nekaterim programom
pranja (glejte preglednico programov).
l Funkcija pare sprošča gube in skrajša
čas likanja.
l Vlakna se regenerirajo in osvežijo, kar iz
njih odstrani vse neprijetne vonjave.
prikazovalniku
se
informacije o ciklu.
prikažejo
nove
l Prej
nastavljene možnosti se bodo
samodejno nadgradile z novo dolžino
programa in NEZDRUŽLJIVE bodo
preklicane.
Predhodno
nastavljene
temperature in stopnje centrifugiranja ne
bodo presežene za zaščito tkanin in za
pridobivanje najboljšega rezultata pranja
v krajšem času.
l Namenska obdelava s paro je zasnovana
za vsak program, za zagotavljanje
vrhunsko učinkovitega pranja glede na
tkanine in barve perila.
Funkcijska tipka ZOOM
l Z
aktiviranjem funkcije »ZOOM« z
določeno tipko, lahko vse tkanine oprete
v manj kot 59 minutah v programih, ki
vključujejo to funkcijo (glejte preglednico
programov)
za
zagotavljanjem
učinkovitosti pranja.
l Z ekskluzivnim sistemom »Mix Power
Jet+« je detergent vbrizgan in takoj
aktiviran v jedru tkanin, kar zagotavlja
rezultat globokega pranja.
16
l Pritisnite
tipko
začetek pranja.
ZAGON/PREMOR
za
Poleg tega lahko funkcijo »ZOOM«
aktivirate v 15 sekundah od začetka
pranja.
l Za deaktiviranje funkcije znova pritisnite
(predhodno
nastavljene
»ZOOM«
možnosti se bodo ponastavile).
Poleg tega lahko funkcijo »ZOOM«
deaktivirate v 15 sekundah od začetka
pranja.
ZAKLENJENO
l Zaklep tipk lahko preprosto prekličete s
l Z istočasnim pritiskom tipk »SET« in
V
primeru
izpada
napajanja
med
delovanjem pralnega stroja, bo poseben
pomnilnik ohranil nastavitve in, ko se
napajanje povrne, bo naprava nadaljevala
delovanje od trenutka, ko se je ustavila.
pritiskom dveh tipk za aktiviranje in
izklopom naprave.
»ZOOM« za približno 3 sekunde lahko
tipke zaklenete. Na ta način se lahko
izognete nehotenim ali nenamernim
spremembam.
17
Razpredelnica programov
1)
2)
(MAKS.)
2
(glej stikalno ploščo)
PROGRAM
BOMBAŽ **
SINTETIKA
IN PISANO
3)
3)
3)
VOLNA
OBČUTLJIVO
PERFECT 20°
3)
Standard*
Standard*
2
1
7
3
8 3,5
9
4
10 4,5
90°
( )
7
3
8 3,5
9
4
10 4,5
60°
( )
4 2,5 4,5 2,5
5
3
40°
( )
2
2
2
40°
3,5 2
1
3)
Standard*
(MAKS.)
Standard*
OBSTOJEN
BOMBAŽ
1
1
2
2
2
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40°
4,5 3
20°
5,5 3,5
6
4
6,5 4,5
IZPIRANJE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IZČRPAVANJE
IN OŽEMANJE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Položaj, ki ga morate izbrati, ko želite omogočiti daljinsko upravljanje s pomočjo
aplikacije (preko Wi-Fi).
18
Prosimo, da upoštevate naslednje:
1) Največja dovoljena količina suhega perila
je odvisna od modela stroja (gl. stikalno
ploščo).
Vlijte belilo v predelek za tekoči
detergent, vstavite ga v predelek v
predalčku za pralna sredstva, označen z
"2", in izberite program IZPIRANJE. Ko
je ta faza zaključena, izklopite aparat,
dodajte preostalo perilo in nadaljujte kot
običajno, ko za pranje perila izberete
najustreznejši program.
2) Ko
izberete
program,
se
na
prikazovalniku
prikaže
priporočena
temperature pranja, ki jo lahko (če je to
predvideno) znižate, in sicer tako, da s
pomočjo opcije TEMPERATURA in tipke
"SET" nastavite ustrezno temperaturo.
Nastavljanje višje temperature od najvišje
predvidene za izbrani program pa ni
mogoče.
** STANDARDNI PROGRAM ZA BOMBAŽ
SKLADNO Z DOLOČILI PREDPISA (EU)
št. 1015/2010 in št. 1061/2010.
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAŽA
pri temperaturi 60°C.
3) Razpoložljiva parna funkcija.
*
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAŽA
pri temperaturi 40°C.
Privzeti program (brez opcije "ZOOM").
Programa sta primerna za pranje
običajno
umazanega
bombažnega
perila in sta najbolj učinkovita programa
glede na porabo energije in vode za
pranje bombažnega perila.
Programa sta bila namensko razvita za
prilagajanje priporočeni temperaturi za
pranje, navedeni na etiketah na
oblačilih. Dejanska temperatura vode se
lahko nekoliko razlikuje od deklarirane
temperature za ta program.
( ) Opcija za predpranje je na voljo le, če
program izberete s pomočjo aplikacije.
(Samo modeli s predelkoma za tekoči
detergent)
Če so na določenih kosih perila madeži,
ki jih je treba najprej očistiti s tekočim
belilom, lahko to storite tudi v pralnem
stroju, pred pranjem.
19
Faze pranja in izpiranj potekajo v večji količini
vode, kar zagotavlja najboljšo učinkovitost.
Izbiranje programov
Za pranje različnih vrst tkanin in različno
umazanega perila vam pralni stroj ponuja
številne programe, tako da lahko izberete
ustreznega
za
vse
potrebe
(gl.
razpredelnico).
OBSTOJEN BOMBAŽ
Program zagotavlja popolno pranje. Zadnje
izpiranje pri najvišji hitrosti centrifugiranja
zagotavlja učinkovito ožemanje.
BOMBAŽ
Ta program je primeren za pranje običajno
umazanega bombažnega perila, in je
najbolj učinkovit program glede porabe
energije in vode za pranje bombažnega
perila.
SINTETIKA IN PISANO
S tem programom lahko skupaj perete
perilo iz raznovrstnih tkanin in različnih
barv. Vrtenje bobna in količina vode sta
optimizirana tako med pranjem kot med
izpiranjem. Natančno delovanje ožemanja
(centrifuge) zagotavlja manj mečkanja
tkanin. Zahvaljujoč tehnologiji s sistemom
različnih moči "Mix Power Jet +" je mogoča
popolna optimizacija pranja.
OPOZORILO:
Nova pisana oblačila
posebej.
prvič
Pazite, da med perilom
NEOBSTOJNIH BARV.
ni
PERFECT 20°
Inovativna tehnologija "Mix Power Jet +"
omogoča pranje različnih tkanin, npr.
bombaža, sintetike in tkanin iz mešanice
vlaken,
pri
temperaturi
20°C
z
učinkovitostjo,
povsem
primerljivo
učinkovitosti pranja pri 40°C. Poraba
energije pri tem programu je le približno
50% porabe za pranje s tradicionalnim
programom za pranje bombaža pri 40°C.
Priporočamo, da perete manjšo količino
perila, to je 2/3 največje dovoljene količine
perila.
IZPIRANJE
Stroj perilo izpere 3-krat, z vmesnimi
centrifugiranji (hitrost centrifugiranja lahko s
pomočjo ustrezne tipke zmanjšate ali pa ga
prekličete). Namenjeno je izpiranju vseh vrst
tkanin, na primer izpiranju perila, ki ste ga oprali
na roke.
IZČRPAVANJE IN OŽEMANJE
Program se zaključi z izčrpavanjem vode in
centrifugiranjem pri največji možni hitrosti.
Hitrost ožemanja lahko znižate ali ga v
celoti preprečite s pomočjo opcije za
nastavljanje hitrosti ožemanja OŽEMANJE
in gumba "SET".
Wi-Fi
To je položaj, ki ga morate izbrati, da
omogočite upravljanje s pomočjo aplikacije
(preko Wi-Fi). V tem primeru lahko
zaženete program pranja s pomočjo ukazov
v aplikaciji.
perite
kosov
VOLNA
Program je namenjen pranju perila iz
volnenih tkanin, ki so primerne za pranje v
stroju, ali kosom, ki jih je običajno treba
prati na roke.
OBČUTLJIVO
Program sestavljajo faze aktivnosti in premorov
med delovanjem, in je še posebej primeren za
pranje občutljivih tkanin.
20
9. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN
GARANCIJA
Če menite, da pralni stroj ne deluje pravilno, to najprej preverite s pomočjo v spodnji razpredelnici
podanega Hitrega vodnika, kjer so podani tudi praktični nasveti za reševanje najpogostejših težav.
POROČILO O NAPAKI
l Modeli s prikazovalnikom: koda napake je prikazana s številko za črko “E” (primer:
Napaka 2 = E2)
l Modeli brez prikazovalnika: koda napake je prikazana z utripanjem vseh luck LED;
lučke utripnejo tolikokrat, kolikor znaša koda okvare, utripanje pa se ponavlja v 5sekundnih presledkih (primer: Napaka 2 = LED dvakrat utripnejo –5-sekundni premor
– LED dvakrat utripnejo – itd…)
Prikazana napaka
E2 (s prikazovalnikom)
LED 2-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
Možen razlog in praktična rešitev
V stroj ne priteka voda.
Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta.
Preverite, da cev za dotok vode ni zapognjena, zvita ali priščipnjena.
Odtočna cev ni na pravilni višini (gl. poglavje o instalaciji stroja).
E3 (s prikazovalnikom)
LED 3-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
E4 (s prikazovalnikom)
LED 4-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
E7 (s prikazovalnikom)
LED 7-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
Vse druge kode
Zaprite pipo za vodo, odvijte dotočno cev s hrbtne strani stroja in
preverite, da morda ni zamašen filter na cevi.
Stroj ne izčrpava vode.
Preverite, da filter ni zamašen.
Preverite, da odtočna cev ni zapognjena, zvita ali priščipnjena.
Preverite, da ni morda zamašen hišni sistem za odtok vode in da
voda lahko neovirano odteka. Preverite, č e voda odteka, č e cev
napeljete v umivalnik ali pomivalno korito.
V stroju je preveč pene in/ali vode.
Morda ste odmerili preveliko količino detergenta, ali pa ste uporabili
detergent, ki ni namenjen pranju v stroju.
Problem z vrati.
Prepričajte se, da so vrata pravilno zaprta. Preverite, da morda kos
perila ne onemogoča pravilno zapiranje vrat.
Če so vrata blokirana, stroj izklopite in potegnite vtikač stroja iz
vtičnice. Počakajte 2-3 minute in potem odprite vrata.
Stroj izklopite in potegnite vtikač iz vtičnice ter počakajte kakšno
minute. Nato znova vklopite stroj in zaženite program. Če se napaka
ponovi, se takoj obrnite na najbližji pooblaščeni servis.
21
DRUGE NEPRAVILNOSTI
Problem
Možen razlog in praktična rešitev
Pralni stroj ne dela/ne
začne prati.
Prepričajte se, da je stroj priključen na brezhibno (delujočo) vtičnico).
Preverite, da ni zmanjkalo električnega toka.
Preverite, da ni kaj narobe z vtičnico – na njo priključite kakšen drugi
apparat, npr. svetilko.
Morda vrata niso dobro zaprta – odprite jih in nato še enkrat zaprite.
Preverite, če ste pravilno izbrali program in pritisnili na tipko START.
Prepričajte se, da stroj ni preklopljen v način pavze.
Lahko pušča tesnilo med pipo in dotočno cevjo; v tem primeru
zamenjajte tesnlo in zategnite cev in pipo.
Prepričajte se, da je filter dobro zaprt.
Neenakomerna razporeditev perila v bobnu lahko povzroči, da stroj:
poskuša enakomerno razporediti perilo in zato podaljša trajanje
ožemanja;
zniža hitrost ožemanja in s tem zmanjša vibracije in glasnost
delovanja;
opusti ožemanje in na ta način ščiti stroj.
Prepričajte se, da je perilo v stroj uravnoteženo. Če ni, ga razrahljajte,
ponovno vstavite v boben in znova zaženite program.
Morda stroj ni do konca izčrpal vodo. Počakajte nekaj minut. Če se
problem ponovi, poskušajte rešiti problem po navodilih odpravljanje
napake 3.
Pri nekaterih modelih je na voljo tudi možnost izklopa ožemanja –
prepričajte se, da ni izbrana ta možnost.
Preverite, da niste izbrali katere od opcij, ki vpliva na ožemanje.
Voda je stekla na tla
ob stroju
Stroj ne ožema perila
Med ožemanjem
prihaja do močnih
vibracij / stroj je
glasen
Prevelika količina detergenta lahko ovira začetek ožemanja.
Morda pralni stroj ne stroji povsem ravno. Če je potrebno, s pomočjo
nastavljivih nog uravnajte stroj, kot je to pojasnjeno v ustreznem
poglavju.
Prepričajte se, da ste odstranili vse vijake, gumijaste čepe in
distančnike, ki so stroj varovali med transportom.
Preverite, da v bobnu ni tujkov (kovanci, kovinski elementi, gumbi
ipd.).
Standardna garancija proizvajalca krije napake, ki so posledica električnih ali
mehanskih okvar v proizvodu in so posledica dejanja ali opustitve dejanja s
strani proizvajalca. Če je napaka povzročena z dejavniki izven dobavljenega
proizvoda, nepravilne uporabe ali neupoštevanja navodil, se lahko servisni poseg
zaračuna.
22
Uporaba ekoloških detergentov brez
fosfatov lahko povzroči naslednje učinke:
Garancija
Garancijski pogoji za proizvod so
navedeni na garancijskem listu, ki je
proizvodu priložen. Garancijski list mora
biti pravilno izpolnjen. Shranite ga, da
ga boste lahko predložili serviserjem
pooblaščenega servisa, če bo to
potrebno.
- voda za izpiranje je bolj motna : To je
posledica zeolitov v vodi, kar pa na
učinkovitost izpiranja ne vpliva.
- bel prah(zeoliti) na perilu po koncu
pranja: to je normalno, prah ne prodre v
tkanino in ne vpliva na barvo.
- pena v vodi pri zadnjem izpiranju: to ni
znak nezadostnega izpiranja.
- obilno penjenje: To je pogosto posledica
anionskih surfaktantov, ki jih vsebujejo
detergent in ki jih je težko spraviti iz
perila.
V
takih
primerih
ne
ponavljajte
izpiranja,saj to ne bi pomagalo!
Če se problem ponavlja in sumite, da gre
za nepravilnost v delovanju, se takoj
obrnite na najbližji pooblaščeni servis.
Priporočamo,
da
vedno
uporabljate
originalne nadomestne dele, ki so na voljo
pri pooblaščenih servisih.
Z oznako
na tem proizvodu
izjavljamo, na lastno odgovornost, da je
proizvod skladen z vsemi evropskimi
zahtevami o varnosti, zdravju in varstvu
okolja, ki se v zakonodaji nanašajo na ta
izdelek.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za
morebitne tiskarske napake v tej knjižici, ki
je izdelku priložena. Pridržuje si tudi pravico
do morebitnih sprememb na aparatih, če
oceni, da so te koristne za izdelke, ne da bi
to vplivalo na njihove osnovne značilnosti.
23
PARAMETRI BREZŽIČNEGA OMREŽJA
Parametri
Specifikacije
(Wi-Fi)
Specifikacije
(Bluetooth)
Standard brezžičnega
omrežja
802.11 b/g/n
Bluetooth v4.2
Frekvenčno območje
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
802.11b, DSSS 1 Mbps =
+19.5 dBm
Basic data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+4 dBm
Največja moč
oddajanja
802.11b, CCK 11 Mbps =
+18.5 dBm
802.11g, OFDM 54 Mbps =
+18.5 dBm
802.11n, MCS7 =
+14 dBm
802.11b = 1024 bytes,
-80 dBm
802.11g = 1024 bytes,
Minimalna občutljivost
sprejemanja
-70 dBm
802.11n = 1024 bytes,
-65 dBm
802.11n HT40 = 1024 bytes,
-65 dBm
Enhanced data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+2 dBm
BLE
RF Transmit Power (Typ):
+7.5 dBm
Basic data Rate:
Sensivity @ 0.1% BER:
-98 dBm
Enhanced data Rate:
Sensivity @ 0.01% BER:
-98 dBm
BLE
Sensivity @ 0.1% BER:
-98 dBm
Candy Hoover Group Srl, izjavlja, da je ta aparat, označen z oznako
,
skladen z bistvenimi zahtevami direktive 2014/53/EU.
Če želite kopijo izjave o skladnosti, se obrnite na proizvajalca na naslov:
www.candy-group.com
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising