Candy | BWM 1410PH7B/1-S | Candy BWM 1410PH7B/1-S Manual de utilizare

Candy BWM 1410PH7B/1-S Manual de utilizare
RO
Vă mulțumim că ați ales o mașină de
spălat Candy! Suntem siguri că vă va ajuta
să spălați în siguranță rufele, chiar și pe
cele delicate, zi de zi.
Reciclarea produsului
Acest aparat este marcat în
conformitate cu Directiva europeană
2012/19/UE cu privire la deşeurile de
echipamente electrice şi electronice
(DEEE).
DEEE conţin atât substanţe poluante (care pot
avea consecinţe negative asupra mediului) cât şi
componente de bază (care pot fi reutilizate). Este
important ca DEEE să facă obiectul unui
tratament special, pentru a se îndepărta şi
colecta corespunzător toate substanţele poluante
şi pentru a se recupera şi recicla toate
materialele. Utilizatorii pot juca un rol important în
asigurarea faptului cu DEEE nu poluează mediul;
este esenţial să se respecte următoarele reguli
de bază:
Citiți cu atenție acest manual pentru
utilizarea corectă și în siguranță a produsului
și pentru sugestii privind mentenanța lui
eficientă.
Folosiți mașina de spălat doar
după ce ați citit cu atenție aceste
instrucțiuni. Vă recomandăm să păstrați
acest manual la îndemână, în bune
condiții, pentru referințe ulterioare.
Verificați că aparatul este livrat împreună
cu acest manual de instrucțiuni, certificatul
de garanție, lista cu adresele centrelor de
service și eticheta cu datele privind
eficiența energetică. De asemenea,
verificați că sunt incluse ștecherul, suportul
pentru furtunul de evacuare și tava pentru
detergentul lichid sau pentru înălbitor (doar
la anumite modele). Vă recomandăm să
păstrați toate aceste componente.
l DEEE nu trebuie reciclate împreună cu
deşeurile menajere;
l DEEE trebuie predate la centrele de colectare
municipale sau la societăţile autorizate de
colectare/reciclare. În anumite ţări, DEEE
voluminoase pot fi preluate de la domiciliu.
În multe ţări, în momentul în care
achiziţionaţi un aparat nou de acelaşi tip,
aparatul vechi poate predat distribuitorului
care trebuie să îl colecteze gratuit, în baza
schimbului de unu la unu.
Fiecare produs este identificat printr-un cod
unic format din 16 caractere numit "număr
de serie", ce se regăsește fie tipărit pe
autocolantul aplicat pe aparat (în zona
hubloului), fie în plicul cu documente din
interiorul produsului. Acest cod este un fel
de carte de identitate specifică produsului
pe care va trebui să-l înregistrați în caz că
aveți nevoie să contactați Centrul de Relații
cu Clienții Candy.
Cuprins
1. REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA
2. INSTALARE
3. SUGESTII PRACTICE
4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
5. DESCHIDEREA DE URGENȚĂ A
HUBLOULUI
6. WI-FI
7. GHID DE UTILIZARE RAPIDĂ
8. REGLAJE ȘI PROGRAME
9. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
2
capacități fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsite de
experiență și cunoștințe în cazul în
care acestea au fost supravegheate
și instruite cu privire la utilizarea
aparatului într-un mod sigur și
înțeleg pericolele implicate. Copiii nu
trebuie să se joace cu aparatul.
Curățarea și întreținerea aparatului
nu poate fi făcută de către copii fără
ca aceștia să fie supravegheați de
un adult.
1. REGULI GENERALE
PRIVIND SIGURANȚA
l Acest
aparat electrocasnic este
destinat utilizării în gospodării
individuale sau în spații similare,
cum ar fi:
− Spațiile de bucătărie pentru
angajați din magazine, birouri
sau alte medii de lucru;
− Ferme;
− În hoteluri, moteluri sau zone
rezidențiale;
− În spații care oferă cazare și
mic dejun.
O utilizare diferită a acestui aparat,
în afară de cea din mediul casnic
sau de funcțiile tipice pentru menaj,
cum ar fi utilizarea în scopuri
comerciale de către experți sau
utilizatori instruiți, este exclusă chiar
și pentru mediile de mai sus. Dacă
aparatul este utilizat în mod
incorect, acest lucru poate reduce
durata lui de viață și poate anula
garanția oferită de producător.
Orice deteriorare a aparatului sau
alte pagube sau pierderi rezultate
din utilizarea ce nu este în
concordanță cu uzul casnic sau în
medii similare (chiar dacă se află
într-un mediu casnic sau de uz
casnic), nu vor fi acceptate de către
producător conform reglemetărilor
legale în vigoare.
l Trebuie
să supravegheați copiii
pentru a vă asigura că nu se
joacă cu aparatul.
l Nu
permiteţi copiilor mai mici
de 3 ani să stea în apropierea
aparatului, fără supraveghere.
l Pentru a evita producerea unor situații
periculoase, dacă apar deteriorări ale
cablului de alimentare sau acesta se
defectează, trebuie înlocuit de către
producător, agentul său de service
sau de către persoane autorizate.
l Pentru
conexiunile la rețeaua de
alimentare cu apă folosiți doar setul
de furtunuri ce v-a fost furnizat
împreună cu mașina de spălat (nu
utilizați furtunuri refolosite).
l Presiunea
apei trebuie să fie
cuprinsă între 0,05 MPa şi 0,8 MPa.
l Acest aparat poate fi utilizat de către
l Aveți
grijă ca orificiile pentru
ventilare sau baza mașinii să nu fie
obturate de mochete sau covoare.
copiii în vârstă de opt ani și mai mari
dar și de către persoanele cu
3
l După
instalarea mașinii, priza l Nu trageți direct de cablul de
de alimentare trebuie să fie ușor
alimentare pentru a îl deconecta
accesibilă.
din priză, trageți de ștecher.
l Capacitatea
maximă
de
încărcare pentru rufe uscate l Înainte de a deschide hubloul
asigurați-vă că nu a rămas apă
depinde de modelul utilizat (vezi
în cuvă.
panoul de control).
l Pentru
a consulta fișa produsului,
vă rugăm să accesați website-ul
producătorului.
ATENȚIE:
În timpul ciclului de spălare
temperatura apei poate atinge
valori foarte mari.
Conexiuni electrice și măsuri
de siguranță
l Detaliile
tehnice (tensiunea de l Nu expuneți mașina de spălat
alimentare și puterea) sunt
în ploaie, lumina directă a
indicate pe plăcuța cu date
soarelui sau alte intemperii.
tehnice a produsului
ca circuitul electric să l Când mutați mașina, nu trageți
de butoane sau de sertarele
fie prevăzut cu împământare,
pentru detergent. În timpul
să fie în conformitate cu toate
transportului, nu sprijiniți toată
reglementările în vigoare și
greutatea mașinii pe hublou.
priza să fie compatibilă cu
Este recomandat ca mașina să
ștecherul cablului de alimentare.
fie ridicată de 2 persoane.
În caz contrar, apelați la un
electrician autorizat.
l În cazul unei defectări, opriți
l Nu se recomandă utilizarea de
mașina, închideți robinetul de
transformatoare, prize multiple
alimentare cu apă și nu umblați
sau cabluri de prelungire.
la aparat. Contactați un centru
l Înainte de a curăța mașina
autorizat de service și utilizați
doar piese originale pentru
sau de a efectua lucrări de
mentenanță, scoateți ștecherul
înlocuirea celor defecte. Dacă
cablului de alimentare din priză și
nu respectați aceste instrucțiuni
închideți robinetul de alimentare
există riscul de a defecta și mai
cu apă.
tare aparatul.
l Verificați
4
2. INSTALARE
l Deșurubați
cele 2 sau 4
șuruburi (A) situate în partea
din spate a mașinii și scoateți
cele 2 sau 4 garnituri (B),
conform ilustrației din figura 1.
1
A
B
A
B
l Astupați
cele 2 sau 4 orificii
folosind dopurile furnizate împreună
cu mașina.
B
B
A
A
l Dacă
mașina de spălat va fi
încorporată în mobilier, după ce
tăiați benzile de prindere, deșurubați
cele 3 sau 4 șuruburi (A) și scoateți
cele 3 sau 4 garnituri (B).
l La
anumite modele, una sau
mai multe garnituri pot cădea în
interiorul mașinii. Pentru a le
scoate, înclinați mașina. Astupați
orificiile folosind dopurile.
ATENȚIE:
Evitați
contactul
copiilor
cu materialele folosite la
ambalarea mașinii.
2
A
1
2
3
B
l Așezați
placa "polionda" la bază,
așa cum se observă în figura 2 (în
funcție de model, aveți în vedere
versiunea A, B sau C).
C
La unele modele, această
operațiune nu este necesară,
deoarece placa "polionda" este
deja amplasată la baza aparatului.
3
2
5
1
Conexiunea la rețeaua
alimentare cu apă
de
3
l Conectați furtunul de alimentare cu apă la
robinet (fig. 3). Utilizați numai furtunul
furnizat împreună cu aparatul (nu
reutilizați furtunuri vechi).
l Anumite modele au și una sau mai multe
dintre următoarele funcții:
4
HOT&COLD (fig. 4): Setarea conexiunii
la rețeaua de apă caldă sau rece pentru
un consum redus de energie. Conectați
furtunul gri la robinetul de apă rece
și
pe cel roșu la robinetul de apă caldă.
Mașina paote fi conectată doar la robinetul
de apă caldă: în acest caz anumite
programe vor începe cu o întârziere de
câteva minute.
1
5
l AQUASTOP
(fig. 5): Un dispozitiv
localizat pe furtunul de admisie a apei va
opri alimentarea cu apă dacă furtunul se
deteriorează; în acest caz va apărea un
simbol roșu în fereastra “A” și trebuie să
înlocuiți furtunul deteriorat. Pentru a
deșuruba piulița, apăsați dispozitivul de
blocare "B".
6
B
A
l AQUAPROTECT
PROTECȚIE
SUPLIMENTARĂ FURTUN (fig. 6): Dacă
apar scurgeri de apă din furtunul principal
"A", învelișul transparent "B" va colecta
apa scursă pentru a putea face posibilă
completarea programului de spălare. La
sfârșitul programului, contactați centrul de
service pentru a înlocui furtunul spart.
B
A
7
Amplasare
min 4 cm
max 100 cm
l La poziționarea mașinii lângă un perete,
aveți grijă ca furtunul de admisie apă să
nu stea îndoit sau să fie presat. Așezați
furtunul de evacuare în cadă sau
conectați-l la rețeaua de evacuare a apei
(fig. 7).
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Așezați la nivel aparatul cu ajutorul
8
piciorușelor reglabile, așa cum este
ilustrat în figura 8:
a.rotiți piulița în sensul acelor de
ceasornic pentru a deșuruba șurubul;
b.rotați piciorușul pentru a îl așeza
corespunzător pe podea;
c.fixați piciorușul, strângeți piulița la loc.
l Conectați ștecherul la priza de alimentare.
A
B
ATENȚIE:
Contactați un centru autorizat de service
dacă trebuie înlocuit cablul de alimentare.
C
Compartimentul pentru detergent
Compartimentul pentru detergent este
împărțit în 3 spații, așa cum este ilustrat în
figura 9:
l compartimentul “1”: detergent pentru
prespălare;
l compartimentul “ ”:pentru aditivi speciali,
balsam, produse pentru apretare, etc;
ATENȚIE:
Utilizați doar detergenți lichizi; mașina
de spălat este setată să dozeze
automat aditivii la fiecare ciclu în
timpul ultimei etape de clătire.
l compartimentul “2”: pentru detergentul
de spălare.
O cupă pentru detergent lichid este
INCLUSĂ LA ANUMITE MODELE (fig. 10).
Pentru a o utiliza, așezați-o în compartimentul
"2". În acest mod detergentul lichid va
ajunge în cuvă la momentul oportun. Cupa
poate fi folosită și pentru înălbitor la
selectarea programului “Clătire”.
ATENȚIE:
Unii detergenți nu sunt realizați pentru
a fi puși în dozator, ci sunt ambalați
sub formă de tablete ce pot fi așezate
direct în cuvă.
ATENȚIE:
Instalarea incorectă nu este acoperită
de garanție.
7
Conexiunea la rețeaua
alimentare cu apă
de
3
l Conectați furtunul de alimentare cu apă la
robinet (fig. 3). Utilizați numai furtunul
furnizat împreună cu aparatul (nu
reutilizați furtunuri vechi).
l Anumite modele au și una sau mai multe
dintre următoarele funcții:
4
HOT&COLD (fig. 4): Setarea conexiunii
la rețeaua de apă caldă sau rece pentru
un consum redus de energie. Conectați
furtunul gri la robinetul de apă rece
și
pe cel roșu la robinetul de apă caldă.
Mașina paote fi conectată doar la robinetul
de apă caldă: în acest caz anumite
programe vor începe cu o întârziere de
câteva minute.
1
5
l AQUASTOP
(fig. 5): Un dispozitiv
localizat pe furtunul de admisie a apei va
opri alimentarea cu apă dacă furtunul se
deteriorează; în acest caz va apărea un
simbol roșu în fereastra “A” și trebuie să
înlocuiți furtunul deteriorat. Pentru a
deșuruba piulița, apăsați dispozitivul de
blocare "B".
6
B
A
l AQUAPROTECT
PROTECȚIE
SUPLIMENTARĂ FURTUN (fig. 6): Dacă
apar scurgeri de apă din furtunul principal
"A", învelișul transparent "B" va colecta
apa scursă pentru a putea face posibilă
completarea programului de spălare. La
sfârșitul programului, contactați centrul de
service pentru a înlocui furtunul spart.
B
A
7
Amplasare
min 4 cm
max 100 cm
l La poziționarea mașinii lângă un perete,
aveți grijă ca furtunul de admisie apă să
nu stea îndoit sau să fie presat. Așezați
furtunul de evacuare în cadă sau
conectați-l la rețeaua de evacuare a apei
(fig. 7).
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
Pentru a curăța exteriorul mașinii de spălat,
folosiți o cârpă umedă, evitând folosirea
soluțiilor abrazive, alcoolul și/sau solvenții.
Mașina de spălat nu are nevoie de
întreținere
specială,
este
suficientă
curățarea obișnuită a compartimentelor și a
filtrului; mai jos sunt prezentate câteva
sfaturi privind mutarea mașinii de spălat și
acțiunile pe care trebuie să le luați dacă
există perioade lungi de scoatere din uz.
Curățarea sertarelor
Sugestii privind mutarea și
scoaterea din uz pentru o
perioadă îndelungată
l Vă recomandăm să curățați sertarul
pentru a evita acumularea de detergent și
reziduri de aditivi.
l Dacă mașina de spălat va fi depozitată
l Pentru
a curăța sertarul, scoateți-l
trăgând ușor de el, spălați-l cu apă și apoi
introduceți-l la loc.
într-o încăpere neîncălzită o perioadă mai
lungă de timp, scurgeți toată apa rămasă
în furtunul de admisie și cel de evacuare.
l Deconectați
ștecherul
alimentare din priză.
Curățarea filtrului
cablului
de
l Detașați furtunul de evacuare din suport
l Mașina de spălat este dotată cu un filtru
și așezați-l la un nivel mai jos pentru a se
scurge toată apa din interior.
special pentru a reține reziduurile mai
mari, cum ar fi nasturi sau monede,
pentru a evita înfundarea scurgerii.
l Așezați furtunul la loc în suport.
l DISPONIBIL NUMAI PENTRU ANUMITE
MODELE: scoateti in afara furtunul,
indepartati busonul si drenati apa intr-un
vas.
l Înainte de a deșuruba filtrul, așezați o
cârpă la baza mașinii pentru a evita
scurgerea apei pe podea.
l Rotiți filtrul în sens invers acelor de
ceasornic până la capât.
l Scoateți filtrul și curățați-l; apoi puneți-l la
loc și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic
pentru a îl fixa.
l Repetați pașii de mai sus în ordine inversă
pentru a reasambla toate componentele.
9
5. DESCHIDEREA DE URGENȚĂ A HUBLOULUI
Dacă hubloul este blocat din cauza unei
căderi de tensiune sau ca rezultat al unei
defecțiuni, acesta poate fi deschis în
conformitate cu următoarea procedură de
deblocare de urgență:
1. Deconectați mașina de la priza de curent
electric.
2. Asigurați-vă că nivelul apei este sub cel
al hubloului înainte de a-l deschide,
pentru a preveni orice inundare. Dacă
nivelul nu este adecvat, evacuați apa în
exces prin furtunul de evacuare și
colectați-o într-o găleată.
3. Scoateți compartimentul pentru detergent
(fig. 1).
4. Apăsați și ridicați cu o șurubelniță sau o
sculă asemănătoare, în modul indicat în
figura 2 pentru a acționa dispozitivul de
urgență. Efectuați aceeași procedură de
2 ori, apoi deschideți hubloul.
10
6. WI-FI
Acest aparat este prevăzut cu tehnologie
Wi-Fi care îți permite controlul de la distanță
prin intermediul aplicației, datorită funcției
Wi-Fi.
Pentru detalii complete cu privire la
funcțiile Wi-Fi rulează aplicația în
modul DEMO.
l Deschide aplicația, crează profilul de utilizator
ÎNREGISTRAREA
APLICAȚIE)
APARATULUI
și
înregistrează
aparatul,
respectând
instrucțiunile de pe afișaj sau din "Ghidul
rapid" care este atașat pe aparat.
(PE
l Descărcă aplicația Candy simply-Fi pe
dispozitivul tău .
Aplicația Candy simply-Fi este disponibilă
pentru atât pentru dispozitive cu Android
cât și pentru cele cu iOS, pentru tablete și
pentru telefoane smart.
ACTIVARE CONTROL DE LA DISTANȚĂ
(PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI)
După înregistrare mașinii, de fiecare dată
când dorești să controlezi mașina de la
distanță prin intermediul aplicației, mai întâi
trebuie să adaugi rufele, apoi detergentul,
închide ușa și selectează poziția Wi-Fi pe
mașina de spălat. Din acel moment poți să
controlezi mașina prin intermediul aplicației.
11
8. REGLAJE ȘI PROGRAME
7. GHID DE UTILIZARE
RAPIDĂ
Mașina de spălat poate seta automat
cantitatea de apă necesară în funcție de
tipul și cantitatea de rufe. Acest sistem
permite reducerea consumului de energie și
a timpului de spălare.
Selectarea programului
l Porniți aparatul și selectați programul
dorit.
l Reglați setările pentru spălare, dacă este
necesar și selectați opțiunile dorite.
USCARE (numai pentru MAȘINILE DE
SPĂLAT RUFE CU USCĂTOR)
Dacă doriți ca programul de uscare să
înceapă
automat
după
spălare,
selectați
programul
necesar
și
selectați programul de uscare cu
ajutorul butonului "SET".
Sau, lăsați să se finalizeze spălarea și
apoi selectați programul de uscare.
A Butonul PORNIRE/OPRIRE
(ON/OFF)
B SMART RING (inel selector pentru
selectare PROGRAME/OPȚIUNI)
C Buton START/PAUZĂ
D Buton SET/CONFIRMARE
E Zona de OPȚIUNI
F Butonul pentru funcția ZOOM
D+F BLOCARE BUTOANE
G AFIȘAJ
H Poziție Wi-Fi/lumină
indicatoare Wi-Fi
I Zonă PROGRAME
l Apăsați butonul START/PAUZĂ pentru a
începe programul.
l La finalul programului, pe afișaj apare
"FINAL".
l Opriți mașina de spălat.
Pentru tipul de spălare, citiți tabelul cu
programele
disponibile
și
urmați
instrucțiunile de utilizare.
Caracteristici tehnice
Presiunea in instalatia hidraulica:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Rotatii centrifuga:
cititi pe placuta masinii.
Putere/ amperajul fuzibilului/ tensiune:
cititi pe placuta masinii.
12
Procedând astfel, toate setările salvate
vor fi anulate.
AVERTISMENT:
Nu atingeți afișajul în timpul conectării la
priza de curent electric deoarece, în timpul
primelor secunde, mașina efectuează o
calibrare automată care ar putea fi
întreruptă: în această situație, mașina
nu va funcționa corespunzător. În
acest caz, scoateți ștecărul din priză și
repetați operația.
SMART RING (inel selector
pentru selectare PROGRAME/
OPȚIUNI)
l După pornirea dispozitivului, prin rotirea
„SMART RING", pictogramele pentru
programe vor lumina, iar afișajul va indica
descrierea și parametrii relevanți.
Butonul PORNIRE/OPRIRE
(ON/OFF)
l Pentru a porni ciclul selectat cu parametrii
presetați, apăsați START/PAUZĂ.
l Pentru a porni și opri dispozitivul, apăsați
butonul ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE).
Când dispozitivul este pornit din nou,
va fi afișat ultimul program, memorizând
valorile setate anterior.
La sfârșitul ciclului, nu uitați să opriți
dispozitivul prin intermediul butonului
PORNIRE/OPRIRE,
deconectați
ștecărul de la priză și închideți
robinetul de distribuţie apă.
l Dacă programul selectat urmează să fie
modificat, apăsați „SET” și rotiți „SMART
RING” în dreptul pictogramei opțiunii
selectate și apoi apăsați „SET" din nou.
l Rotind „SMART RING”, puteți afișa
Prima utilizare
Setare limbă
l După conectarea aparatului la rețea și
pornirea acestuia, rotiți "SMART RING"
pentru a afișa limbile disponibile.
l Selectați limba dorită rotind din nou
"SMART RING" și confirmați prin
apăsare pe "SET". Din acest moment
puteți să selectați și să activați
programele.
selecțiile disponibile pentru opțiunea
setată. Pentru a confirma, apăsați „SET”,
apoi apăsați START/PAUZĂ pentru a
porni ciclul sau repetați operația pentru
alte opțiuni.
Doar opțiunile compatibile cu programul
setat pot fi selectate.
Pentru a anula selecția programului,
rotiți "SMART RING" către zona de
programe și apăsați pe "SET".
Modificarea limbii setată
Dacă doriți să modificați limba setată
trebuie să mențineți apăsat butonul "SET"
circa 5 secunde. Pe afișaj apare un mesaj
de bun venit și dacă rotiți "SMART RING"
veți putea alege o altă limbă.
13
Când programul este în desfășurare,
afișajul va indica timpul scurs. Rotind
„SMART RING”, vor fi afișate toate
informațiile referitoare la ciclu.
Buton START/PAUZĂ
Zona de OPȚIUNI
Închideți hubloul ÎNAINTEA apăsării
butonului START/PAUZĂ.
Opțiunile trebuie selectate înainte de a
apăsa butonul START/PAUZĂ.
l Apăsați pentru a porni ciclul setat.
- SELECTARE TEMPERATURĂ
l Prin intermediul acestei opțiuni, puteți
După pornirea mașinii de spălat, trebuie să
așteptați câteva secunde înainte ca
dispozitivul să pornească programul.
schimba temperatura ciclurilor de spălare.
Pentru
a
preveni
deteriorarea
țesăturilor, nu este posibilă creșterea
temperaturii peste valoarea maximă
setată pentru fiecare program.
DURATA PROGRAMULUI
l Când este selectat un program, pe afişaj
apare automat durata acestuia. Durata
poate varia, în funcţie de opţiunile
selectate.
- SELECTARE CENTRIFUGARE
l Prin intermediul acestei opțiuni puteți
l După începerea programului, veţi fi
reduce turația maximă de centrifugare
pentru programul setat, până când este
exclusă complet.
informaţi în mod constant asupra duratei
de timp rămasă până la finalizarea
programului.
l Dacă eticheta nu indică niciun fel de
l Aparatul calculează durata de timp până
instrucțiuni, puteți centrifuga până la
turația maximă setată pentru program.
la finalul programului selectat pe baza
unei încărcări standard. În timpul
desfăşurării programului, această durată
este corectată în funcţie de greutatea şi
de compoziţia încărcăturii.
Pentru
a
preveni
deteriorarea
țesăturilor, nu este posibil creșterea
turației peste valoarea maximă setată
pentru fiecare program.
SAU
ÎNDEPĂRTAREA
ADĂUGAREA
ARTICOLELOR DUPĂ CE PROGRAMUL
A ÎNCEPUT (PAUZĂ)
l Apăsați
START/PAUZĂ
indica PAUZĂ).
(afișajul
l Puteți modifica turația de centrifugare în
orice moment, fără a comuta mașina în
modul PAUZĂ.
va
O supradozare de detergent poate cauza
formarea de spumă excesivă. Dacă
dispozitivul detectează prezența spumei
excesive, acesta poate exclude faza
de centrifugare sau mări durata
programului și crește consumul de apă.
Asigurați-vă că nivelul apei este sub cel
al hubloului înainte de a-l deschide,
pentru a preveni orice inundare.
l După
adăugarea sau îndepărtarea
rufelor, închideți hubloul și apăsați
START/PAUZĂ (programul se va relua
de la momentul în care a fost întrerupt).
Mașina este echipată cu un dispozitiv
electronic special, care previne ciclul
de centrifugare, dacă încărcătura este
neechilibrată. Acesta reduce vibrația,
îmbunătățește reducerea zgomotului și
prelungește durata de viață a mașinii.
ANULAREA PROGRAMULUI SETAT
l Pentru a anula programul, apăsați butonul
ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE) timp de
aproximativ 2 secunde până când afișajul
se stinge.
14
l Prin intermediul sistemului exclusiv „Mix
- PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ
l Prin intermediul acestei opțiuni, puteți
programa pornirea ciclului de spălare.
l Selectând pictograma dedicată de la
butonul „SET”, puteți seta o întârziere
între 1 oră și max. 24 de ore.
Power Jet+”, detergentul este injectat și
activat imediat în mijlocul țesăturilor,
garantând un rezultat al spălării în
profunzime.
Setare ÎNAINTEA selectării uneia sau a
mai multor opțiuni
l După selectarea programului, apăsați
l Confirmați apăsând butonul „SET”.
„ZOOM” pentru a activa funcția. Afișajul
indică noile informații referitoare la ciclu.
l Apăsați START/PAUZĂ pentru a porni
căreia
l Opțiunile de program pot fi modificate
l Pornirea întârziată poate fi anulată apăsând
l Apăsați START/PAUZĂ pentru a porni
numărătoarea
la
sfârșitul
programul va porni automat.
butonul ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE)
timp de aproximativ 2 secunde, până
când afișajul se stinge.
doar în concordanță cu noua durată a
programului.
spălarea.
Setare DUPĂ ce au fost selectate una
sau mai multe opțiuni
l Apăsați „ZOOM” pentru a activa funcția.
- VAPORI
l Prin intermediul acestei opțiuni, puteți
adăuga un tratament cu abur pentru
anumite cicluri de spălare (vedeți tabelul
de programe).
l Funcția de abur relaxează cutele și
scurtează timpul de călcare.
l Fibrele sunt regenerate și reîmprospătate,
îndepărtând toate mirosurile de pe rufe.
l Un tratament cu aburi dedicat a fost
conceput pentru fiecare program, pentru
a garanta o eficiență de spălare
superioară în funcție de tipul de țesătură
și culorile articolelor de îmbrăcăminte.
Butonul pentru funcția ZOOM
Afișajul indică noile informații referitoare
la ciclu.
l Opțiunile setate anterior vor fi automat
actualizate la noua durată a programului,
iar cele incompatibile vor fi anulate.
Temperatura și nivelurile de centrifugare
setate anterior nu vor fi depășite, pentru a
proteja țesăturile și pentru a obține cele
mai bune rezultate de spălare într-un timp
mai scurt.
l Apăsați START/PAUZĂ pentru a porni
spălarea.
În plus, funcția „ZOOM” poate fi
activată într-un interval de 15 secunde
de la pornirea ciclului de spălare.
l Pentru
l Prin activarea funcției „ZOOM" prin
intermediul butonului dedicat, fiecare
țesătură poate fi spălată în mai puțin de
59 de minute în programul care o include
(vedeți tabelul programe) garantând, în
același timp, și performanța spălării.
15
a dezactiva funcția, apăsați
„ZOOM” din nou (opțiunile setate anterior
vor fi resetate).
În plus, funcția „ZOOM” poate fi
dezactivată într-un interval de 15 secunde
de la pornirea ciclului de spălare.
BLOCARE BUTOANE
l Blocarea butoanelor poate fi anulată prin
l Apăsarea simultană a butoanelor „SET” și
În cazul unei căderi de tensiune în timp ce
mașina de spălat funcționează, o memorie
specială va păstra setările, iar la restabilirea
alimentării cu energie, mașina va relua ciclul
de la momentul în care s-a oprit.
simpla apăsare a celor două butoane de
activare și oprind dispozitivul.
„ZOOM” timp de aproximativ 3 secunde
poate bloca butoanele. În acest mod,
puteți evita modificările involuntare sau
accidentale.
16
Tabel cu programe
1)
2)
(MAX.)
2
(vezi panoul de control)
PROGRAM
BUMBAC**
3)
3)
DELICATE
PERFECT 20°
3)
Standard*
1
3
8 3,5
9
4
10 4,5
90°
( )
7
3
8 3,5
9
4
10 4,5
60°
( )
4 2,5 4,5 2,5
5
3
40°
( )
2
2
2
40°
1
3)
2
7
3)
SINTETICE
3,5 2
ȘI COLORATE
LÂNĂ
Standard*
Standard*
(MAX.)
Standard*
REZISTENTE
BUMBAC
1
1
2
2
2
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40°
4,5 3
20°
5,5 3,5
6
4
6,5 4,5
CLĂTIRE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EVACUARE
& CENTRIFUGARE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Poziție pe care trebuie să o selectezi pentru a activa controlul de la distanță prin
intermediul aplicației (prin Wi-Fi).
18
Vă rugăm să citiţi aceste informaţii:
1) Capacitatea maximă de încărcare pentru
rufe uscate depinde de modelul utilizat
(vezi panoul de control).
Turnați lichidul de înălbire în recipientul
pentru lichid de înălbire, introduceți
recipientul în compartimentul marcat cu
"2" și setați programul special de
CLĂTIRE.
La finalul acestei faze, opriți aparatul,
adăugați restul de rufe și continuați cu o
spălare
normală,
prin
alegerea
programului celui mai potrivit.
2) Când este selectat un program, pe afișaj
apare temperatura recomandată de
spălare care poate fi redusă (acolo unde
este permis) prin setarea opțiunii
TEMPERATURĂ cu ajutorul butonului
"SET". Cu toate acestea, nu este
posibilă mărirea valorii pentru această
opțiune peste parametrul maxim stabilit.
** PROGRAME STANDARD PENTRU
BUMBAC ÎN CONFORMITATE CU
(EU) Nr. 1015/2010 şi nr. 1061/2010
3) Funcția de abur disponibilă.
PROGRAM PENTRU BUMBAC CU
TEMPERATURA DE SPĂLARE DE 60°C.
*
PROGRAM PENTRU BUMBAC CU
TEMPERATURA DE SPĂLARE DE 40°C.
Program implicit ( fără opțiune "ZOOM").
Aceste programe sunt adecvate pentru
spălarea rufelor din bumbac cu grad
normal de murdărire şi sunt cele mai
eficiente programe în ceea ce priveşte
consumul combinat de apă şi energie
pentru spălarea ţesăturilor din bumbac.
Aceste programe au fost realizate
pentru a corespunde cu temperaturile
de
pe
etichetele
articolelor
de
îmbrăcăminte şi temperatura apei poate
fi puţin diferită faţă de temperatura
declarată pentru programul respectiv.
( ) Opțiunea de prespălare este disponibilă
numai dacă selectați programul prin
intermediul aplicației.
(Numai pentru modelele prevăzute cu
compartiment
pentru
detergent
lichid)
Dacă există articole de îmbrăcăminte
care sunt pătate şi care trebuie tratate
cu agent de înnălbire, se poate realiza
îndepărtarea preliminară a petelor în
maşina de spălat.
18
Selectarea programelor
Maşina de spălat este prevăzută programe
speciale care să vă permită curăţarea
diverselor tipuri de ţesături, cu grade diferite
de murdărire (vezi tabelul).
REZISTENTE BUMBAC
Program realizat pentru o spălare perfectă.
Centrifugarea finală se realizează la viteză
maximă şi asigură o curăţare perfectă.
BUMBAC
Acest program este adecvat pentru
curăţarea articolelor din bumbac cu grad
normal de murdărire şi este cel mai eficient
program în ceea ce priveşte consumul de
apă şi energie.
SINTETICE ȘI COLORATE
Acest program vă permite să spălați
împreună rufe de țesături și culori diferite.
Mișcarea de rotație a cuvei și nivelul de apă
sunt optimizate, atât în faza de spălare, cât
și în cea de clătire. Acțiunea corectă de
centrifugare asigură reducerea șifonării
țesăturilor. Datorită tehnologiei "Mix Power
Jet +" este posibilă o optimizare completă a
programului de spălare.
Faza de spălare şi clătirile se realizează cu un
nivel ridicat de apă pentru a se asigura cele mai
bune performaţe de spălare.
PERFECT 20°
Această tehnologie inovativă "Mix Power
Jet +" permite performanţe de spălare a
ţesăturilor din bumbac, sintetice sau mixte
la 20°C, comparabile cu cele obţinute la
40°C. Consumul pentru acest program este
de 50% faţă de cel convenţional la 40°C.
Program spălare bumbac. Vă recomandăm
să încărcaţi 2/3 din capacitatea maximă a
maşinii.
CLĂTIRE
Acest program realizează 3 clătiri şi are o
centrifugare intermediară (care poate fi redusă
sau exclusă prin apăsarea butonului
corespunzător). Se utilizează pentru clătirea
oricărui tip de ţesătură, de exemplu după
spălarea manuală a rufelor.
EVACUARE & CENTRIFUGARE
Programul
finalizează
evacuarea
și
efectuează o centrifugare la viteză maximă.
Este posibilă anularea sau reducerea
vitezei de centrifugare prin selectarea
opțiunii CENTRIFUGARE prin intermediul
butonului "SET".
Wi-Fi
Poziție pe care trebuie să o selectezi pentru
a activa controlul de la distanță prin
intermediul aplicației (prin Wi-Fi). În acest
caz, începerea programului se va realiza
prin intermediul aplicației.
ATENȚIE:
Rufele colorate noi, trebuie spălate
separate prima dată.
Nu amestecaţi ţesăturile colorate cu
cele necolorate.
LÂNĂ
Acest program efcetuează o fază de
spălare dedicată ţesăturilor din lână care
pot fi spălate în maşina de spălat sau
articolelor care pot fi spălate manual.
DELICATE
Acest program alternează momentele de
funcţionare cu pauzele şi este recomandat în
special pentru spălarea ţesăturilor delicate.
19
9. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
În cazul în care mașina de spălat nu funcționează corespunzător, consultați ghidul rapid
furnizat mai jos. Conține recomandări practice privind rezolvarea celor mai simple probleme.
RAPORT EROARE
l Modele cu afișare: eroarea este afișată printr-un număr precedat de litera ”E”
(exemplu: Eroare 2 = E2).
l Modele fără afișare: eroarea este indicată prin clipirea LED-urilor în funcție de
numărul erorii, urmată de o pauză de 5 secunde (exemplu: Eroare 2 = două clipiri –
pauză 5 secunde – două clipiri – etc…)
Eroare afișată
E2 (cu afișaj)
2 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E3 (cu afișaj)
3 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E4 (cu afișaj)
4 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E7 (cu afișaj)
7 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
Oricare alt cod
Cauze posibile și soluții practice
Mașina nu este alimentată cu apă.
Asigurați-vă de faptul că robinetul de alimentare este deschis.
Asigurați-vă că furtunul de alimentare nu este îndoit sau răsucit.
Evacuarea nu se află la înălțimea potrivită (vezi secțiunea pentru
instalare).
Închideți robinetul de alimentare, deșurubați furtunul din spatele
mașinii și asigurați-vă că filtrul este curățat și nu este blocat.
Mașina de spălat nu evacuează apa.
Asigurați-vă de faptul că filtrul nu este înfundat.
Asigurați-vă de faptul că furtunul de evacuare nu este îndoit sau
răsucit.
Asigurați-vă de faptul că sistemul de evacuare nu este blocat iar apa
curge fără blocaje. Încercați să evacuați apa în chiuvetă.
Există prea multă spumă și / sau apă.
Asigurați-vă că nu a fost utilizată o cantitate foarte mare de detergent
sau un produs ce nu era destinat utilizării în mașina de spălat.
Probleme cu ușa.
Verificați dacă ușa este închisă corespunzător. Asigurați-vă că rufele
sunt în interiorul mașinii și nu blochează închiderea ușii.
Dacă ușa este blocată, opriți mașina și scoateți ștecherul din priză,
așteptați 2-3 minute apoi redeschideți ușa.
Opriți mașina și scoateți ștecherul din priză, așteptați un minut.
Porniți mașina și un nou program. Dacă apare din nou eroarea,
contactați un centru de service autorizat.
20
ALTE ANOMALII
Problemă
Mașina de spălat nu
pornește / nu
funcționează
Curge apă pe podea
lângă mașină
Nu pornește
centrifugarea
În timpul centrifugării
se aud vibrații
puternice / zgomote
Cauze posibile și soluții practice
Asigurați-vă că produsul este conectat la o priză ce funcționează.
Asigurați-vă că există alimentare cu energie.
Asigurați-vă că priza funcționează prin conectarea unui alt
echipament.
Ușa nu este închisă corespunzător: deschideți și închideți ușa.
Verificați dacă programul a fost selectat corect iar butonul de pornire
este apăsat.
Asigurați-vă de faptul că mașina nu se află în modul pauză.
Acest lucru se produce datorită unor scurgeri în garnitura de
etanșare dintre robinet și furtun; în acest caz, trebuie să înlocuiți
garnitura.
Verificați dacă filtrul este închis corespunzător.
Datorită aranjării necorespunzătoare a rufelor, mașina de spălat:
• Încearcă să echilibreze rufele, mărind timpul de centrifugare.
• Reduce viteza de centrifugare pentru a reduce vibrațiile și
zgomotul.
• Exclude centrifugarea pentru a proteja mașina.
Asigurați-vă că rufele sunt echilibrate. Dacă nu, aranjați-le,
introduceți-le la loc și reporniți programul.
Apa nu a fost evacuată complet: așteptați câteva minute. Dacă
problema persistă, vezi secțiunea Eroarea 3.
Unele modele sunt prevăzute cu funcția ”fără centrifugare”: verificați
să nu fie activată.
Verificați să nu fie activate unele opțiuni ce pot modifica
centrifugarea.
Utilizarea unei cantități prea mari de detergent poate împiedica
pornirea centrifugării.
Mașina de spălat nu este așezată la nivel: dacă este nevoie, reglați
picioarele așa cum este indicat în secțiunea corespunzătoare.
Asigurați-vă că șuruburile de transport, dopurile din cauciuc și
distanțierele au fost îndepărtate.
Asigurați-vă că nu sunt obiecte străine în interiorul cuvei (monede,
nasturi, etc.).
Garanția standard a producătorului acoperă avariile cauzate de defecte mecanice
sau electrice datorate unor omisiuni ale producătorului. În cazul în care o
defecțiune se dovedește a fi provocată de factori din afara produsului furnizat,
utilizarea necorespunzătoare sau ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de
utilizare, se poate aplica o taxă.
21
Folosirea detergenților ecologici fără fosfat
poate cauza următoarele:
Garanție
Produsul este garantat în termenii și
condițiile stabilite în certificatul furnizat
împreună cu produsul.
Certificatul de garanție trebuie să fie
completat corespunzător și păstrat,
deoarece va trebui să fie prezentat
centrului de service autorizat în cazul în
care apelați la acesta.
- Apa de clătire evacuată este tulbure:
acest efect este legat de zeoliții în
suspensie care nu au efecte negative
asupra eficienței clătirii.
- Pulbere Albă (zeoliți) pe rufe la
sfârșitul spălării: acest lucru este
normal, pudra nu este absorbită de
material și nu schimbă culoarea rufelor.
- Spumă în apa de la ultima clătire: acest
lucru nu indică neaparat o clătire
necorespunzătoare.
- Spumă abundentă: acest lucru se
datorează adesea agenților tensioactivi
anionici ce se regăsesc în detergenți și
care sunt greu de eliminat din rufe.
În aceste cazuri nu este necesară rularea
unei etape suplimentare de clătire, nu va
avea nici un efect.
Dacă problema persistă sau suspectați o
defecțiune, contactați imediat un centru de
service autorizat.
Este recomandabil să utilizați întotdeauna
piese de schimb originale, disponibile în
centrele de service autorizate.
Prin aplicarea marcajului
pe produs,
declarăm pe proprie răspundere că
acest produs este în conformitate cu
reglementările europene în vigoare cu
privire la siguranță, sănătate și protecția
mediului.
Producătorul
își
declină
orice
responsabilitate pentru greşelile de tipar
din manualul acestui produs. Mai mult
decât atât, își rezervă de asemenea dreptul
de a face orice modificări considerate utile
pentru produsele sale fără a schimba
caracteristicile lor esențiale.
22
PARAMETRI WIRELESS
Specificații
(Wi-Fi)
Parametri
Specificații
(Bluetooth)
Standard Wireless
802.11 b/g/n
Bluetooth v4.2
Interval frecvență
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
802.11b, DSSS 1 Mbps =
+19.5 dBm
Basic data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+4 dBm
802.11b, CCK 11 Mbps =
+18.5 dBm
Putere max. transmisie
802.11g, OFDM 54 Mbps =
+18.5 dBm
802.11n, MCS7 =
+14 dBm
802.11b = 1024 bytes,
-80 dBm
802.11g = 1024 bytes,
Senzitivitate minimă
recepție
-70 dBm
802.11n = 1024 bytes,
-65 dBm
802.11n HT40 = 1024 bytes,
-65 dBm
Prin prezenta,
Enhanced data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+2 dBm
BLE
RF Transmit Power (Typ):
+7.5 dBm
Basic data Rate:
Sensivity @ 0.1% BER:
-98 dBm
Enhanced data Rate:
Sensivity @ 0.01% BER:
-98 dBm
BLE
Sensivity @ 0.1% BER:
-98 dBm
Candy Hoover Group Srl, declară că acest aparat marcat cu
este în conformitate cu cerințele esențiale ale Directivei 2014/53/EU.
Pentru a primi o copie a acestei declarații de conformitate, vă rugăm să
contactați producătorul prin accesarea site-ului: www.candy-group.com
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising