Candy | GVS 138TWC3-04 | Candy GVS 138TWC3-04 دليل الاستخدام

Candy GVS 138TWC3-04 دليل الاستخدام
- GVST MPS (5÷12) -
17.05 - 41045373 - Canon Italia - Business Services Channel
ΔϴϜϠγϼϟ΍ΔϜΒθϟ΍Ε΍ήηΆϣ
NFCΔϔϴχϮΑΓΩϭΰϤϟ΍ΕϼϳΩϮϤϠϟ
ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍
Type ISO/IEC 14443ωϮϨϟ΍
Forum Type NFCωϮϨϟ΍ϭA
4
ήηΆϤϟ΍
ΔϜΒθϟ΍
έΎϴόϣ
ΔϴϜϠγϼϟ΍
ΰΗήϫ ΎΠϴϣ ± ΎΠϴϣ ΰϛήϤϟ΍ ΩΩήΗ
ΰΗήϫ
ΩΩήΘϟ΍ϕΎτϧ
ϲϓ ήΘϣήϴΒϣ΃ ΎΠϴϣ ϞΒδϳΩ ! ϝΎΠϤϟ΍
ήΘϣ
ϞϘΣ
ϲδϴσΎϨϐϤϟ΍
ϥ΄Α Candy Hoover Group Srl Δϛήη ήϘΗ
ϊϣ ϖϓ΍ϮΘϳ Δϣϼόϟ΍ ϞϤΤϳ ϱάϟ΍ ίΎϬΠϟ΍
Ϧϣ ΔΨδϧ ϡϼΘγϻϭ 2014/53/EU ϪϴΟϮΘϟ΍
Δϛήθϟ΍ ϰϠϋ ϝΎμΗϻ΍ ϰΟήϳ ˬϖϓ΍ϮΘϟ΍ έ΍ήϗ·
ϲϧϭήΘϜϟϹ΍ ϊϗϮϤϟ΍ ήΒϋ ΔόϨμϤϟ΍
www.candy-group.com
ϰϟ·ΕΎϔγϮϔϟ΍ ϥϭΩ ΔϴΌϴΒϟ΍ ΕΎϔψϨϤϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϱΩΆϳΪϗ
ΔϴϟΎΘϟ΍Ε΍ήϴΛ΄Θϟ΍έϮϬχ
΍άϫ ςΒΗήϳ Δσήϔϣ ΓέϮμΑ ϒτθϟ΍ ϩΎϴϣ ΓΩΎϳί έΎΛ΁ΐΒδϳϱάϟ΍ϖϠόϤϟ΍ ΖϳϻϮϳΰϟΎΑ ςΒΗήϣ ήϴΛ΄Θϟ΍
ϒτθϟ΍ Γ˯Ύϔϛ ϰϠϋΔϴΒϠγ
ΔϳΎϬϧϲϓ Ϟϴδϐϟ΍ ϰϠϋ ΖϳϻϮϳί ξϴΑ΃ϕϮΤδϣ ϪλΎμΘϣ΍ ϢΘϳ Ϣϟ ˬϲόϴΒσ ήϣ΃ ΍άϫ Ϟδϐϟ΍ ΔϴϠϤϋ
ϪϧϮϟήϴϴϐΗϰϟ·ΪϳΆϳϻϭ ΞϴδϨϟ΍ ϞΒϗϦϣ
ΓήϴΧϷ΍ϒτθϟ΍ΔϠΣήϣ ϲϓ ˯ΎϤϟ΍ϲϓ ΓϮϏέϦϳϮϜΗ ϒτθϟ΍ΔϴϠϤϋϒόοϰϟ·΍άϫήϴθϳϻ
Ϧϣ ήϴΜϛ ϲϓ ϚϟΫ ϊΟήϳ Γήϴϓϭ ΓϮϏέ ϦϳϮϜΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϔψϨϤϠϟ ϲΤτδϟ΍ Ϧϳ΄Θϟ΍ ΐΒγ ϰϟ· ϥΎϴΣϷ΍
ˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫ ϲϓϭΔϟΎδϐϟ΍ Ϧϣ ΎϬϴϠϋ˯ΎπϘϟ΍ ΐόμϳ
ϚϟΫϥϷˬέΎΛϵ΍ϩάϫΔϟ΍ίϹ ϒτθϟ΍ ΓΩΎϋ·ϡΰϠϳ ϻ
ϕϼσϹ΍ϰϠϋ ΪϋΎδϳϦϟ
ΩϮΟϭ ϲϓ ϚθΗ ΖϨϛ ΍Ϋ· ϭ΃ ΔϠϜθϤϟ΍ ΕήϤΘγ΍ ΍Ϋ· ΔϣΪΨϟ ϱΪϧΎϛ ΰϛήϤΑ έϮϔϟ΍ ϰϠϋ ϞμΗ΍ ˬϞϠΧ
˯ϼϤόϟ΍
ΔϣΪΧ ϲϘϠΘϟ ΔϣΪΨϟ΍ΔτΧϲϓ ϞϴΠδΘϟ΍Ύπϳ΃ ϚϨϜϤϳ ϥΎϤπϟ΍ ˯ΎϬΘϧ΍ ΪόΑΔϴϧΎΠϤϟ΍ΔϴϟΰϨϤϟ΍
ϲϓΔϔϠϜΘϟ΍Ν΍έΩ·ϢΘϴγϲϧΎΠϣήϴϏϝΎμΗϻ΍ϪϴΒϨΗ ϞϐθϤϟ ˯ϼϤόϟ΍ ΔϣΪΧ ϖϳήσ Ϧϋ ΔϴΗϮλ ΔϟΎγέ
.ϚΑιΎΨϟ΍ ϒΗΎϬϟ΍
ϥΎϤπϟ΍
ιϮμϨϤϟ΍ ρϭήθϟ΍ϭ ϡΎϜΣϷ ΎϘϓϭ ΞΘϨϤϟ΍ ϥΎϤο ϢΘϳ
ΐΠϳ ΎϤϛ ΞΘϨϤϟ΍ ϊϣ ΔϘϓήϤϟ΍ ϦϣΎπϟ΍ ΓΩΎϬη ϲϓ ΎϬϴϠϋ
ˬΎϬψϔΣϭΎϬΑϝϮϤόϤϟ΍Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ΐδΣ ϥΎϤπϟ΍ ΓΩΎϬη˯Ϟϣ
ϲϓ ϱΪϧΎϛ ϯΪϟ ΪϤΘόϤϟ΍ ΔϣΪΨϟ΍ ΰϛήϤϟ ΎϬοήόϟ ϚϟΫϭ
.ϚϟΫϰϟ·ΔΟΎΤϟ΍ ΔϟΎΣ
ϱ΃ϥ΄θΑΔϴϟϭΆδϤϟ΍ΔόϨμϤϟ΍Δϛήθϟ΍ϞϤΤΘΗϻ
΍άϫ ϊϣ ϦϤπϤϟ΍ ϞϴϟΪϟ΍ ΔϋΎΒσ ϲϓ ˯ΎτΧ΃
ϲϓΎϬϘΤΑ Ύπϳ΃ φϔΘΤΗ ˬϚϟΫϰϠϋΓϭϼϋ. ΞΘϨϤϟ΍
ϥϭΩ ΎϬΗΎΠΘϨϤϟ ΍˱Ϊϴϔϣ ϩ΍ήΗ Ε΍ήϴϴϐΗ ϱ΃ ˯΍ήΟ·
.ΔϴγΎγϷ΍ ΎϬμ΋ΎμΧ ήϴϴϐΗ
‫ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ‬
‫ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ‬
‫ﻭﺃﻗﺼﻰ ﺷﻄﻒ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺣﺬﻑ ﺃﻭ ﺗﻘﻠﻴﻞ‬
‫ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ ﺳﺮﻋﺔ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻥ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻜﻲ ﺍﻟﺴﻬﻞ‬
‫ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ‬
‫ﻛﺮﻣﺸﺔ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻷﻧﺴﺠﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ‬
‫ﻛﻴﻬﺎ ﺃﺳﻬﻞ‪.‬‬
‫ﻣﻼﺑﺲ ﺣﺴﺎﺳﺔ‬
‫ﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﻭﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﻟﻐﺴﻞ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ‪ .‬ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺩﻭﺭﺓ‬
‫ﻏﺴﻴﻞ ﻭﺷﻄﻒ ﺧﺎﺭﺟﻴًﺎ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎ ٍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬
‫ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﺩﺍء‪.‬‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻂ‬
‫ﺗﻢ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﻭﺍﻟﺸﻄﻒ ﺃﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬
‫ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻷﺳﻄﻮﺍﻧﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻳﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻄﻒ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺭﻭﺍﺳﺐ‬
‫ﺷﺒﻪ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﻘﻄﻨﻴﺔ‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﻘﻄﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ‬
‫ﻳﻌﺪ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ‬
‫ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻨﺪ‬
‫ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﻘﻄﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ‬
‫ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺍﻷﻭﺳﺎﺥ‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ﺑﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ )ﺭﺍﺟﻊ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ(‪.‬‬
‫ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ‪+‬‬
‫ﺗﻢ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺒﺘﻜﺮ ﻣﻌﺪ ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻈﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ‪.‬ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﻋﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺮﺵ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬
‫ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ‪ ،‬ﺗﺴﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺵ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ‬
‫ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻐﻠﻐﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ‪ ،‬ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻷﻭﺳﺎﺥ ﺟﻴﺪًﺍ‬
‫ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺤﻴﻖ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﺩﺍء ﻟﻠﻐﺴﻴﻞ‪.‬‬
‫ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎ "ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ‪ "+‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻄﻒ‪،‬‬
‫ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺒﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻔﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻔﺎﺙ‬
‫ﺍﻟﻘﻮﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ‪.‬‬
‫ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ ‪ 20‬ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬
‫ﺗﺘﻴﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ "ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ‪ "+‬ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﻚ ﺑﻐﺴﻞ‬
‫ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ‬
‫ﻋﻨﺪ ‪ 20‬ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﺩﺍء ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻠﻐﺴﻞ ﻋﻨﺪ ‪ 40‬ﺩﺭﺟﺔ‬
‫ﻣﺌﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻮﻓﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻮﺍﻟﻲ ‪ ٪50‬ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ‪40‬‬
‫ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻗﻄﺎﻥ‪ .‬ﻭﻧﻘﺘﺮﺡ ﻏﺴﻞ ﺣﻤﻮﻟﺔ‬
‫ﺗﺴﺎﻭﻱ ‪3/2‬ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﻠﻐﺴﺎﻟﺔ‪ .‬ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ‬
‫ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ "ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻭﻏﺴﻞ" ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ‬
‫ﺑﻐﺴﻞ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﻭﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻌﺎ‪.‬‬
‫ﻣﻼﺑﺲ ﻣﻠﻮﻧﺔ‬
‫ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻐﺴﻞ ﻣﻼﺑﺲ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺃﻟﻮﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻌًﺎ‪ .‬ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ‬
‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺃﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﺸﻄﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ‪ .‬ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻛﺮﻣﺸﺔ ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻸﻧﺴﺠﺔ‪ .‬ﻭﺑﻔﻀﻞ‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ "ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ‪،"+‬‬
‫ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺩﻭﺭﺓ ﻏﺴﻴﻞ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫ﺻﺤﻲ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ "ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ‪،"+‬‬
‫ﻳﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬
‫ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ‬
‫ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺒﺒﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻔﺎﺕ‪ .‬ﻭﻣﺜﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﺸﺮﺓ‬
‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ‪.‬‬
‫‪βΑϼϤϟ΍ ϞδϏ ΍άϫ Ϟϴδϐϟ΍ ΞϣΎϧήΑ ΐγΎϨϳ‬‬
‫‪Ϧϣ ϞϠϘϳ ϱάϟ΍ έΎΨΒϟ΍ ΞϟΎόϣ ϡΪΨΘδϳϭ ΔτϠΘΨϤϟ΍‬‬
‫‪ϞόΠϳΎϤϣΔΠδϧϷ΍ΪϳΪΠΗΓΩΎϋ·ϭβΑϼϤϟ΍Δθϣήϛ‬‬
‫‪ ϞϬγ΃ΎϬϴϛ‬‬
‫ﻭﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﻘﻄﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳ‪%‬ﻓﺮ‬
‫ﻏﺴﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ‪ 60‬ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻭﻳﻮﺻﻰ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﻤﻞ ﻗﻠﻴﻞ‪.‬‬
‫ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﺧﻼﻝ ‪ 59‬ﺩﻗﻴﻘﺔ‬
‫ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺼﻴﺼًﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﺩﺍء ﺫﻭ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻋﻨﺪ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻸﺣﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ )ﺭﺍﺟﻊ ﺟﺪﻭﻝ‬
‫ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ(‪.‬‬
‫ﺳﺮﻳﻊ )‪ 44/30/14‬ﺩﻗﻴﻘﺔ(‬
‫ﻳﻮﻓﺮ ﺩﻭﺭﺓ ﻏﺴﻴﻞ ﻛﺎﻣﻠﺔ )ﻏﺴﻞ ﻭﺷﻄﻒ ﻭﺩﻭﺭﺍﻥ( ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ‬
‫ﻼ‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﻘﻄﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺨﺔ ﻗﻠﻴ ً‬
‫ﻭﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ‪ .‬ﻭﻳﻮﺻﻰ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬
‫ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺮﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺳﺮﻳﻊ" ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻨﻚ‬
‫ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪.‬‬
‫ﻏﺴﻴﻞ ﻳﺪﻭﻱ‪/‬ﺣﺮﻳﺮ‬
‫ﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺩﻭﺭﺓ ﻏﺴﻴﻞ ﻟﻤﻼﺑﺲ‬
‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ "ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻓﻘﻂ" ﻭ ﻏﺴﻞ‬
‫ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺃﻭ ﻣﺤﺪﺩ ﻣﺜﻞ‬
‫"ﻏﺴﻞ ﻛﻤﻼﺑﺲ ﺣﺮﻳﺮ" ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺼﻖ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ‪.‬‬
‫ﺻﻮﻑ‬
‫ﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺪﻭﺭﺓ ﻏﺴﻴﻞ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ‬
‫ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻳﺪﻭﻳًﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‪:‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﻤﻠﻮﻧﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ‪ 5‬ﺃﻭ ‪6‬‬
‫ﻣﺮﺍﺕ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍء ﺍﻟﺪﺍﻛﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﻨﺰ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺷﻒ ﺩﺍﺋﻤًﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ‬
‫ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺠﻨﺐ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻂ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺸﻄﻒ‬
‫ﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺸﻄﻒ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ‪ 3‬ﻣﺮﺍﺕ ﺧﻼﻝ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﻄﻒ ﻓﻮﺭﻳﺔ )ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺃﻭ‬
‫ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ(‪ .‬ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﺸﻄﻒ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ‬
‫ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ‬
‫ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫* )‪(MAX.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪(MAX.‬‬
‫)‪2‬‬
‫‪20°‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7‬‬
‫‪40°‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7‬‬
‫‪60°‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7‬‬
‫‪40°‬‬
‫‪3 3,5 3,5 4‬‬
‫‪30°‬‬
‫‪1 1,5 1,5 1,5 1,5 2‬‬
‫‪30°‬‬
‫‪30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3‬‬
‫'‪44‬‬
‫ﻛﺎﻣﻞ ‪ 20‬ﺩﺭﺟﺔ‬
‫)‪2‬‬
‫ﻣﻠﻮﻥ ‪ 40‬ﺩﺭﺟﺔ‬
‫‪1‬‬
‫ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺮﻳﻊ ‪59‬‬
‫ﺩﻗﻴﻘﺔ‬
‫'‪14‬‬
‫)‪3‬‬
‫‪40°‬‬
‫‪3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪30°‬‬
‫‪2 2,5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ﻳﺪﻭﻱ‪/‬ﺣﺮﻳﺮ‬
‫‪40°‬‬
‫‪2 2,5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺻﻮﻑ‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫ﺷﻄﻒ‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫ﺗﺼﺮﻳﻒ‪/‬ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳﺮﻳﻊ‬
‫‪30°‬‬
‫‪2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6‬‬
‫‪40°‬‬
‫‪2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3‬‬
‫‪60°‬‬
‫‪2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6‬‬
‫)‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪60°‬‬
‫‪10 11 12‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪90°‬‬
‫‪10 11 12‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫ﻣﻠﻮﻥ ‪ 40‬ﺩﺭﺟﺔ‬
‫‪Hygiene‬‬
‫‪1,5 2 2,5 3‬‬
‫‪1‬‬
‫ﻛﺎﻣﻞ ‪ 20‬ﺩﺭﺟﺔ‬
‫ﻣﻼﺑﺲ ﺣﺴﺎﺳﺔ‬
‫)‪2‬‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻂ‬
‫)‪2‬‬
‫)‪2‬‬
‫ﻗﻄﻦ **‬
‫ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺮﻳﻊ ‪59‬‬
‫ﺩﻗﻴﻘﺔ‬
1
2
34
5
6
7
Q
A
I
LMNO
P
F
G
H
E
D
C
B
Wait until the DOOR LOCKED light has
gone out before opening the door.
ϲδϜϋ ΐϴΗήΘΑ ΔϘΑΎδϟ΍ Ε΍ϮτΨϟ΍ έήϛ x
ϒϴψϨΘϟ΍ϭΔϧΎϴμϟ΍
ϯήΧ΃Γήϣ˯΍ΰΟϷ΍ϊϴϤΠΗΓΩΎϋϹ
Δότϗ ϡΪΨΘγ΍ ˬΔϟΎδϐϠϟ ϲΟέΎΨϟ΍ ΢τδϟ΍ ϒϴψϨΘϟ
ϭ΃/ϭ ΓέΎπϟ΍ ΕΎϔψϨϤϟ΍ ΐϨΠΗϭ ˬΔϠϠΒϣ εΎϤϗ
ΔλΎΧ ΔϳΎϋέ ϱ΃ ΔϟΎδϐϟ΍ ΐϠτΘΗ ϻ ΕΎΒϳάϤϟ΍
˭ΕΎϔψϨϤϟ΍ Ν΍έΩ΃ ϒϴψϨΘΑ Ϣϗ ϱΩΎόϟ΍ ϒϴψϨΘϠϟ
ϞϘϧ Δϴϔϴϛ ϝϮΣ ΢΋ΎμϨϟ΍ ξόΑ ϲϠϳ ΎϤϴϓϭ ήΗϼϔϟ΍ϭ
.ΔϠϳϮσΕ΍ήΘϔϟϝΎϤϫϹ΍ϭ΃ ίΎϬΠϟ΍
ΝέΪϟ΍ϒϴψϨΗ
ΔϠϳϮσΕ΍ήΘϔϟϝΎϤϫϹ΍ΐϨΠΗϭ΃ϞϘϨϠϟΕΎΣ΍ήΘϗ΍
Γέ΍ήΣ ΔΟέΩ ϲϓ ΔϟΎδϐϟ΍ ϦϳΰΨΗ ΐΠϳ x
ϒϳήμΗ ϊϣ ΔϠϳϮσ ΓήΘϔϟ ΔϳΩΎόϟ΍ Δϓήϐϟ΍
Ϣϴσ΍ήΨϟ΍ϦϣϩΎϴϤϟ΍ΔϓΎϛ
ΔϟΎδϐϟ΍ϦϋΔϗΎτϟ΍έΪμϣϞμϓ΍ x
ϞϔγϷϪπϔΧϭϡ΍ΰΤϟ΍ϦϣϡϮσήΨϟ΍Ϟμϓ΍ x
ϲϓ ϞϣΎϜϟΎΑ ϩΎϴϤϟ΍ Ν΍ήΧΈΑ ΢Ϥδϳ ΚϴΤΑ
ϑήμϟ΍ΔϋϮϟΎΑ
ΪόΑ ςϳήθϟ΍ ϲϓ ϡϮσήΨϟ΍ ΐϴϛήΗ Ϊϋ΃ x
ϲϓϪτΑήΑϢϗϭϒϳήμΘϟ΍ϡΎψϧϲϓ˯ΎϬΘϧϻ΍
ΪϨϋ ΔϟΎδϐϠϟ ϲϔϠΨϟ΍ ΐϧΎΠϟ΍ ϚΒθϤϟ΍
˯ΎϬΘϧϻ΍
ΕΎϴθΤϟ΍ϭΏΎΒϟ΍ΔϓΎψϧϰϠϋιήΣ΍ x
˯ΎτΧϷ΍ ςϘϓ ΔόϨμϤϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϥΎϤο ϲτϐϳ
ϭ΃ΔϴϜϴϧΎϜϴϣ ΔόϴΒσΕ΍ΫΞΘϨϤϟ΍ϞΧ΍ΪΑΓΩϮΟϮϤϟ΍
Ϧϋ ΔϤΟΎϨϟ΍ ϝΎτϋϷ΍ ϲτϐϳ ϻϭ Δϴ΋ΎΑήϬϛ
ϢΘϳΪϗϭϡ΍ΪΨΘγϻ΍Γ˯Ύγ·ϭ΃ΐϴϛήΘϟ΍ ϭ΃ΔϟϭΎϨϤϟ΍
Ϟτόϟ΍ΡϼλϹΔϧΎϴμϟ΍ΓέΎϳίϡϮγέϞϤΤΗ
ΕΎϔψϨϤϟ΍Ϣϛ΍ήΗΐϨΠΘϟΝέΪϟ΍ϒϴψϨΘΑϲλϮϧ x
ΕΎϓΎοϹ΍ΎϳΎϘΑϭ
ϪϴϠϋ ςϐπϟΎΑ ΝέΪϟ΍ Ν΍ήΧΈΑ Ϣϗ ˬϚϟάΑ ϡΎϴϘϠϟ x
ϪϟΎΧΩ· Ϊϋ΃ϭ Ώάϋ ˯Ύϣ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ Ϫϔψϧϭ ΔϔΨΑ
ϪόοϮϣϲϓ
ϞϜθΑ ϥϮϔϴδϟ΍ Ω΍Ϊγ ΐϴϛήΗ ΓΩΎϋ· Ϧϣ Ϊϛ΄Η x
΢ϴΤλ
ήΘϠϔϟ΍ϒϴψϨΗ
ΔϴϘϨΗ ϰϠϋέΩΎϗ ιΎΧήΘϠϔΑ ΔϟΎδϐϟ΍ΪϳϭΰΗϢΘϳ
ΕϼϤόϟ΍ ϭ΃ έ΍έίϷ΍ ϞΜϣ ˬήϴΒϜϟ΍ ΎϳΎϘΒϟ΍
ϑήμϟ΍ϯήΠϣ ΪδΗ ϥ΃ϦϜϤϳϲΘϟ΍ϭ ˬΔϴϧΪόϤϟ΍
ϡϮσήΨϟ΍ ΐΤγ΍ΔϨϴόϣ ϝΎϜη΄Α ήΘϠϔϟ΍ήϓϮΘϳ
ϲϓ ϩΎϴϤϟ΍ ϑήλ ΓΩ΍Ϊγ Δϟ΍ί· Ϣϗϭ ˬΝϮϤϤϟ΍
˯Ύϋϭ
ΔϟΎδϐϟ΍ΔϠΣϦϣϞϣΎϜϟΎΑϩΎϴϤϟ΍ώϳήϔΗϦϣΪϛ΄Η
εΎϤϗ Δότϗ ϊοϮΑ ϲλϮϧ ˬήΘϠϔϟ΍ Ϛϓ ϞΒϗ
ΔϴοέϷ΍ΔϓΎψϧϰϠϋυΎϔΤϠϟήΘϠϔϟ΍ΖΤΗΔϓΎΟ
ήΘϠϔϟ΍ Ϧϣ ϩΎϴϤϟ΍ Ϧϣ ΔϠϴϠϗ ΔϴϤϛ ΏήδΘΗ ϑϮγ
ϲόϴΒσήϣ΃΍άϫϭϪΘϟ΍ί·ΪϨϋ
ϒϗϮΘϠϟΔϋΎδϟ΍ΏέΎϘϋϩΎΠΗ΍βϜϋήΘϠϔϟ΍έΩ΃
ϲγ΃ήϟ΍ϊοϮϟ΍ϲϓΪΤϟ΍ΪϨϋ
Ϊϋ΃ ˯ΎϬΘϧϻ΍ ΪϨϋϭ ˬϪϔϴψϨΗϭ ήΘϠϔϟ΍ Δϟ΍ίΈΑ Ϣϗ
ΔϋΎδϟ΍ΏέΎϘϋϩΎΠΗ΍ϲϓϪΗέ΍ΩΈΑϪΒϴϛήΗ
x
x
x
x
x
x
‫́‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫̂‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫˹˺‬
‫ﻳﺼﻌﺐ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﻈﻔﺎﺕ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧﻮﺻﻲ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺳﻄﻮﺍﻧﺔ‬
‫)ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻟﺸﻜﻞ ‪.(11‬‬
‫˺˺‬
ΔϳϛϳϟϭέΩϳϬϟ΍ΕϼϳλϭΗϟ΍
ϻ·ϡΩΧΗγΗϻϭέϭΑϧλϟΎΑϩΎϳϣϟ΍ΏϭΑϧ΃ϝϳλϭΗΑϡϗ
ˬ ˼ϝϛη ΔϟΎγϐϟ΍ϊϣρϘϓΩϭίϣϟ΍ϑέλϟ΍ϡϭρέΧ
ϡϳΩϘϟ΍ϡϭρέΧϟ΍ϡ΍ΩΧΗγ΍ΓΩΎϋ·ΏϧΟΗ
ϥϣέΛϛ΃ϭ΃ΓΩΣ΍ϭΓίϳϣΕϼϳΩϭϣϟ΍νόΑϲϓΩΟϭΗΩϗ
ΔϳϟΎΗϟ΍Ε΍ίϳϣϟ΍
:(˽ϝϛη ΔϧΧΎγϭΓΩέΎΑϩΎϳϣ
ΩέΎΑϟ΍ϩΎϳϣϟ΍ϭΔϧΧΎγϟ΍ϩΎϳϣϟ΍ΏϳΑΎϧ΃ΕϼϳλϭΗΕ΍Ω΍Ωϋ·
ϱΩΎϣέϟ΍ΏϭΑϧϷ΍ϝϳλϭΗϰϠϋ΃ΔϗΎρέϳϓϭΗϟ
ϥΧΎγϟ΍˯ΎϣϟΎΑέϣΣϷ΍ϭΩέΎΑϟ΍˯Ύϣϟ΍έϭΑϧλΑ
ϲϓϭρϘϓΩέΎΑϟ΍˯Ύϣϟ΍έϭΑϧλΑίΎϬΟϟ΍ϝϳλϭΗϥϛϣϳ
ϖ΋ΎϗΩϊοΑϲϓΞϣ΍έΑϟ΍νόΑ΃ΩΑΗΩϗˬΔϟΎΣϟ΍ϩΫϫ
Ύ˱ϘΣϻ
(˾ϝϛη AQUASTOPίΎϬΟ
ϩΎϳϣϟ΍ϖϓΩΗϑϗϭΗϲΗϟ΍Ω΍ΩϣϹ΍ΏϭΑϧ΃ϰϠϋϊϘϳίΎϬΟ
ΔϣϼϋέϬυΗγˬΔϟΎΣϟ΍ϩΫϫϲϓϭ˭Ύ˱ϔϟΎΗΏϭΑϧϷ΍ϥΎϛ΍Ϋ·
ϙϔϟΏϭΑϧϷ΍ϝ΍ΩΑΗγ΍ΏΟϳϭAΓΫϓΎϧϟ΍ϲϓ˯΍έϣΣ
ΩΣ΍ϭϩΎΟΗ΍ϲϓίΎϬΟϝϔϗϰϠϋρϐο΍ˬΔϟϭϣΎλϟ΍
B
ΔϳΎϣΣϟ΍ϊϣΩ΍Ωϣ·±AQUAPROTECTίΎϬΟ
(˿ϝϛη
ϲϟϭϷ΍ϲϠΧ΍Ωϟ΍ΏϭΑϧϷ΍ϥϣϩΎϳϣϟ΍ϑϳέλΗΏΟϳ
BϑΎϔηϟ΍˯΍ϭΗΣϻ΍ϑϼϏϱϭΗΣϳϑϭγϭˬA
ΔϳΎϬϧϲϓϝϳγϐϟ΍ΓέϭΩϝΎϣϛΈΑΡΎϣγϠϟ˯Ύϣϟ΍ϰϠϋ
ΏϭΑϧ΃ϝ΍ΩΑΗγϻ˯ϼϣόϟ΍ΔϣΩΧίϛέϣΑϝΎλΗ΍ˬΓέϭΩϟ΍
Ω΍ΩϣϹ΍
Ω΍ΩϋϹ΍
ϭ΃ϲρϡΗϳϻΙϳΣΑϲ΋ΎϬϧϟ΍ΎϬϧΎϛϣϲϓΔϟΎγϐϟ΍ΏϳϛέΗΏΟϳ
ϡϭρέΧϝΎΧΩ·Ύ˱οϳ΃ΏΟϳϭϩΎϳϣϟ΍Δ΋ΑόΗϡϭρέΧϲϧΛ
ΔϓΎγϣϟΏγΎϧϣϟ΍ϑϳέλΗϟ΍ΏϭΑϧ΃ϲϓΝϭϣϣϟ΍ϑϳέλΗϟ΍
νέϷ΍ϕϭϓωΎϔΗέ΍ϡγ85ϰϟ·ϡγ50ϥϣΡϭ΍έΗΗ
ϡΗ΍Ϋ·ϭϲϧΣϧϣϟ΍ϑϳέλΗϟ΍ϡϭρέΧϝϣΎΣϡ΍ΩΧΗγΎΑ
ϊοϭϡΗϳϥ΃ΏΟϳΔϳϠϔγϑϳέλΗΔϋϭϟΎΑΔϠλϭϡ΍ΩΧΗγ΍
ρϔηΓΩϭϋϊϧϣϟΔϋϭϟΎΑϟ΍ΔΣΗϓϕϭϓϑϳέλΗϟ΍ϡϭρέΧ
ϡϭρέΧϲϧΛΏϧΟΗϟέΫΣϟ΍ϲΧϭΗΏΟϳΎϣϛΔΧγΗϣϟ΍ϩΎϳϣϟ΍
7ϝϛη ϩέΎηΣϧ΍ϭ΃ϑϳέλΗϟ΍
˺
ΏϳϛέΗϟ΍
A
B
A
B
B
B
A
A
ϥϣϑϳέλΗϟ΍ϡϭρέΧϭΔϗΎρϟ΍ϝΑϛϙϓ
x
ίΎϬΟϠϟϲϔϠΧϟ΍ΏϧΎΟϟ΍ϲϓϥΎϣϷ΍νΑϘϣ
(A) 4 ϭ΃ 2 ϲϏ΍έΑϟ΍ έϳϣΎγϣ ϙϓ
x
ϭ΃ 2ΕΎϳηΣϟ΍ Δϟ΍ίΈΑϡϗϭϑϠΧϟΎΑΓΩϭΟϭϣϟ΍
ΔϳϛϳΗγϼΑϟ΍ ΏϳΑΎϧϷ΍ϭ ΔϳρΎρϣϟ΍ ΔρέηϷ΍ϭ
.ϝϛηϟ΍ ϲϓ΢οϭϣϭϫΎϣϛ(B)
ϲϏ΍έΑϙϔΑϡϗ ˬΔΗΑΛϣΔϟΎγϐϟ΍ΕϧΎϛ΍Ϋ·
x
ΕΎϳηΣϟ΍ Δϟ΍ίΈΑ ϡϗϭ A ϭ΃ ΕϳΑΛΗϟ΍
ΔρέηϷ΍ϭ ˬΔΣργϣϟ΍ ϭ΃ ΔΛϼΛϟ΍
(B)ΔϳϛϳΗγϼΑϟ΍ΏϳΑΎϧϷ΍ϭΔϳρΎρϣϟ΍
ΩϋΎΑϣϟ΍ΏϳΑΎϧ΃ρϘγΗϲϏ΍έΑϟ΍Δϟ΍ί·˯ΎϧΛ΃
x
ϡΗϳ Ωϗϭ ˬΞΗϧϣϟ΍ ϝΧ΍Ω ΓΩϭλϘϣ έϳϏ ΔϘϳέρΑ
ΎϬΗΩΎόΗγ΍ϭϡΎϣϸϟΞΗϧϣϟ΍ΔϟΎϣ·Δργ΍ϭΑΎϬΗϟ΍ί·
ίΎϬΟϟ΍ΓΩϋΎϗϝΧ΍Ωϥϣϭ΃ΔϳοέϷ΍ϥϣ
ϡ΍ΩΧΗγΎΑϝϘϧϟ΍ϲϏ΍έΑΕΎΣΗϓ ϕϼϏ·ϡϗ
x
.ΓϭΑόϟ΍ϲϓΔϘϓέϣΔϳϛϳΗγϼΑΕ΍Ω΍Ωγϭ΃
AR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising