Candy | LB HOL800 | Candy LB HOL800 Manual de usuario

Candy LB HOL800 Manual de usuario
CZ
RU
ES
Automatická praöka
2-25
Èícòpyêöèÿ ïî ∋êcïëyaòaöèè 26-49
Instrucciones para el uso 50-73
800
CZ
ÚVOD
VáÏen˘ zákazníku,
Dûkujeme Vám, Ïe jste si zakoupil v˘robek spoleãnosti CANDY
âR s.r.o.
Pfied prvním pouÏitím v˘robku si pozornû pfieãtûte pfiiloÏen˘
ãesk˘ návod , kter˘ firma CANDY âR s.r.o. dodává, a
dÛslednû se jím fiiìte. Návod, kter˘ jste k v˘robku obdrÏel,
vychází z v‰eobecné v˘robkové fiady a z tohoto dÛvodu
mÛÏe dojít k situaci, Ïe nûkteré funkce, ovládací prvky a
pfiíslu‰enství nejsou urãeny pro Vበv˘robek. Dûkujeme za
pochopení.
2
CZ
OBSAH :
STR. (PAGE)
Úvod
2
Väeobecné pokyny püi püevzetí vÿrobku
4
Záruka
5
Pokyny pro bezpeöné pouïívání praöky
6
Technické údaje
8
Ustavení a instalace
9
Popis ovládacího panelu
12
Zásobník pracích prostüedkå
15
Volba programå
16
Prádlo
17
Tabulka programå
18
Uïiteöné rady pro uïivatele/Praní
20
Öiätëní a bëïná udrïba
23
Neï zavoláte odbornÿ servis
25
3
CZ
CZ
KAPITOLA 1
KAPITOLA 2
VÄEOBECNÉ POKYNY PÜI PÜEVZETÍ
VŸROBKU.
ZÁRUKA
Pro poskytnutí kvalitního záruãního a pozáruãního servisu
uschovejte v‰echny doklady o koupi a pfiípadn˘ch opravách
v˘robku . Doporuãujeme Vám po dobu záruãní doby
uchovat pÛvodní obaly k v˘robku. NeÏ budete kontaktovat
servisní stfiedisko, peãlivû prostudujte záruãní podmínky v
záruãním listû. Obracejte se pouze na autorizovaná servisní
stfiediska.
Püi dodánÿ a püevzetí vÿrobku zkontrolujte peölivë,
zda bylo dodáno následující standardní püísluäenství:
A) NÁVOD K OBSLUZE
B) SEZNAM S ADRESAMI ODBORNŸCH SERVISNÍCH
STÜEDISEK
EUROPE
Dovunque
tu sia.
C) ZÁRUÖNÍ LIST
A
D) ZÁTKY OTVORÅ DOPRAVNÍCH POJISTEK
SPEDIRE
B
TRATTENERE
E) DRÏÁK ODTOKOVÉ HADICE, TVARU "U"
C
F) DÁVKOVACÍ NÁDOBKA PRÁÄKU PRO 32 MIN.
PROGRAM
Z PRAKTICKŸCH DÅVODÅ PÜÍSLUÄENSTVÍ
UCHOVÁVEJTE NA BEZPEÖNÉM MÍSTË.
D
E
Püi püevzetí vybalenou praöku peölivë zkontrolujte, zda
nebyla bëhem püepravy jakkoliv poäkozena. Pokud ano,
reklamujte äkody u Vaäeho prodejce.
'
2
3
4
F
5
CZ
KAPITOLA 3
POKYNY PRO BEZPEÖNÉ POUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY
POZOR! NÍÏE UVEDENÉ POKYNY PLATÍ PRO
JAKŸKOLIV DRUH ÖIÄTËNÍ A ÚDR ÏBY
CZ
● Nepouïívejte adaptéry nebo vícenásobné zásuvky.
● Nedovolte, aby püístroj pouïívaly dëti nebo nekompetentní
osoby bez dozoru.
● Püi odpojování ze sítë netahejte pouze za sí’tovou äñåru,
ale vytáhnëte záströku ze zásuvky
● Nenechávejte püístroj vystaven atmosférickÿm vlivåm
(déät’, slunce atd.)
● Vytáhnëte vidlici el.äñåry ze zásuvky el.sítë
● Uzavüete kohout püívodu vody
● Püi püemíst’ování püístroje jej nezvedejte za ovládací knoflíky
nebo zásuvku na práäek.
● Väechny el.spotüebiöe zn.CANDY jsou zemnëny.
Zajistëte, aby napájecí el.sít’ umoïñovala ochranu
zemnëním.
V püípadë pochybnosti nechte provëüit pracovníkem
odborné firmy.
Toto zaüízení odpovídá Smërnicím EHS 89/336 a 73/23 a
následnÿm zmënám.
● Püi püevozu neopírejte praöku dvíüky o vozík.
Dåleïité!
Pokud umístíte püístroj na koberec, zkontrolujte, zda nejsou
ohroïeny ventily ve spodní öásti praöky.
● Püístroj zvedejte v páru podle obr.
● Nedotÿkejte se praöky mokrÿma öi vlhkÿma rukama nebo
nohama
● Nepouïívejte praöku jste-li bosí.
● Nevyääí pozornost vënujte pouïívání råznÿch adaptérå,
rozdvojek a prodluïovacích äñår v místnostech jako jsou
koupelny nebo v místnostech se sprchou.
Je-li to moïné, vyhnëte se jejich pouïívání våbec.
● V püípadë poruchy nebo nesprávné öinnosti vypnëte
praöku, uzavüete püívod vody a neodbornë s püístrojem
nemanipulujte.
Kontaktujte Servisní centrum Candy a ïádejte originální
náhradní díly. Nedodrïení tëchto podmínek by mohlo ohrozit
bezpeönÿ provoz spotüebiöe.
● Pokud by doälo k poäkození püívodní äñåry, musí bÿt
nahrazena jinou originální dodávanou servisními centry
Candy.
UPOZORNËNÍ:
BËHEM CYKLU PRANÍ MÅÏE VODA DOSÁHNOUT
TEPLOTY AÏ 90 °C
● Püed otevüením praöky se ujistëte, ïe v bubnu není ïádná
voda
6
7
CZ
CZ
KAPITOLA 4
KAPITOLA 5
INSTALACE
33 cm
Po vyjmutí praöky z obalu:
C A C D
1) Odäroubujte stüední váleöek A, 2 äroubky C po stranách a
D" ze zadní stëny praöky s tím i
pak odstrañte váleöek "D
distanöní vloïku z plastu.
85 cm
2) Uvolnëte 2 váleöky B a odstrañte je.
Distanöní vloïky z plastu ö. 2 a 4 se uvolní dovnitü praöky.
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO PRÁDLA
kg
3,5
NORMÁLNÍ HLADINA VODY
l
8÷15
8
W
B
3) Nahnëte praöku dopüedu, nechte spadnout a vyjmëte
uvedené distanöní vloïky.
60 cm
MAX.PÜÍKON
B
Uzavüete otvory vzniklé odstranëním váleökå zátkami, které
jsou souöástí vybavení spotüebiöe spolu s návodem.
1700
SPOTÜEBA ENERGIE PÜI PROG.2
kWh
1,75
JIÄTËNÍ
A
10
OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDËNÍ
ot./min.
800
TLAK VODY
MPa
min. 0,05
max. 0,8
NAPÁJECÍ NAPËTÍ
V
230
POZOR!
NENECHÁVEJTE OBALY V DOSAHU DËTÍ, MOHLY BY SE
STÁT ZDROJEM NEBEZPEÖÍ.
9
CZ
CZ
Vyrovnání praöky
Upevnëte ke dnu praöky püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z vlnitého
materiálu podle obrázku.
Hadici püívodu vody püípevnëte k vodovodnímu kohoutu
koncem s pojistnÿm ventilem (Water stop system).
Praöka má 2 pohyblivé noïiöky, kterÿmi lze vyrovnat
vodorodnou polohu praöky.
Püipojte napouätëcí hadici k vodovodnímu kohoutku.
Spotüebiö musí bÿt püipojen k püívodu vody novou hadicí,
která je souöástí vÿbavy spotüebiöe. Staré hadice nesmëjí bÿt
znovu pouïívány.
Otáöením sniïujte nebo zdvihejte noïiöku, dokud perfektnë
nepüilne k podlaze.
DÅLEÏITÉ:
V TÉTO FÁZI NEPOUÄTËJTE VODU.
Opüete konec odtokové hadice o vanu a dbejte na to, aby
na hadici nevznikly zlomy nebo ohnutí. Odtoková hadice má
bÿt umístëna ve vÿäce min. 50 cm.
Je lepäí pouïijete-li pevného odpadu o vëtäím pråmëru, neï
je pråmër odtokové hadice, tím umoïníte pråchod vzduchu.
Pokud je potüeba, pouïijte pevnÿ U-drïák k upevnëní hadice.
Ujistëte se, ïe väechny knoflíky (ovládací prvky) jsou v pozici
”0” a dvíüka jsou zavüená.
Zapojte záströku do sítë.
Püípadné prodlouïení odtokové hadice måïe zavinit poruchy
v chodu odtokového öerpadla a filtru, zejména v püípadë, jeli deläí neï 1 m.
Po instalaci spotüebiöe se ujistëte, ïe spotüebiö je umístën tak,
aby byla snadno püístupná zásuvka.
Stisknëte tlaöítko START (C). Rozsvítí se dioda N. Pokud se
nerozsvítí, najdëte si kapitolu Poruchy.
max 100 cm
min 4 cm
10
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
11
CZ
CZ
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKÅ
KAPITOLA 6
N
Tlaöítko otevírání dveüí
POZOR:
SPECIÁLNÍ POJISTKA ZABRAÑUJE OTEVÜENÍ DVÍÜEK
PRAÖKY IHNED PO SKONÖENÍ PRANÍ. JAKMILE
SKONÖÍ ÏDÍMÁNÍ, VYÖKEJTE 2 MINUTY A POTOM
TEPRVE DVÍÜKA OTEVÜETE.
A
D
E
F
I
Zásobník pracích prostüedkå
12
C
TLAÖÍTKO PRO VELMI RYCHLÉ PRANÍ
D
Stisknutím tohoto tlaöítka se zkrátí öas praní na max. 50 minut,
a to v závislosti na zvoleném programu a teplotë praní.
Tlaöítko pro velmi rychlé praní måïe bÿt pouïito pro náplñ od
1 do 3,5 kg suchého prádla. (Toto tlaöítko je aktivní pouze u
pracích cyklå pro bavlnëné a smíäené tkaniny).
OVLÁDACÍ PRVKY
A
Tlaöítko otevírání dveüí
B
Tlaöítko START/STOP
C
Tlaöítko pro velmi rychlé praní
D
Tlaöítko pro zastavení máchání
E
Tlaöítko pro vylouöení ïdímání
F
Voliö teploty (termostat)
I
Voliö programå
L
Indikátor START/STOP
N
2 min.
TLAÖÍTKO START/STOP
L
BC
B
TLAÖÍTKO PRO ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
Nastavením této funkce, aktivní pouze u pracích cyklå pro
smíäené a jemné tkaniny, je moïné sníïit na minimum
pomaökání prádla v návaznosti na prací cyklus zvolenÿ
vÿbërem programu a druhu praného prádla.
V püípadë smësnÿch tkanin se püi praní vyuïívá funkcí pro
postupné ochlazování vody, vylouöení otáöení bubnu
bëhem vypouätëní láznë a pro jemné odstüed’ování, öímï je
zjiätëna nevyääí regenerace pranÿch tkanin.
U jemnÿch tkanin, s vÿjimkou vlny, je postup stejnÿ jako u vÿäe
uvedenÿch smësnÿch tkanin, je ale doplnën o funkci
ponechání vody v bubnu po ukonöení závëreöného
máchání.
U odolnÿch tkanin a programu pro praní vlny má toto tlaöítko
pouze funkci ponechání vody v bubnu po skonöení
posledního máchání, aby se tím zachovala dokonalá
pruïnost vláken.
Pro dokonöení cyklu praní odolnÿch tkanin, jemnÿch tkanin a
vlny måïete zvolit následující postup:
- zruäit tuto funkci vypnutím tlaöítka pro ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ.
Prací cyklus bude ukonèen fází vypuätëní vody a odstüedëním
prádla.
Druhou moïností je pouhé vypuätëní vody:
- vypnëte praöku stisknutím tlaöítka zapnutí/vypnutí
- nastavte program "Z"
- zapnëte spotüebiö opëtovnÿm stisknutím tlaöítka
zapnutí/vypnutí
- zruäte speciální funkci vypnutím tlaöítka pro ZASTAVENÍ
MÁCHÁNÍ
E
13
CZ
TLAÖÍTKO PRO VYLOUÖENÍ ÏDÍMÁNÍ
CZ
F
KAPITOLA 7
Stisknutím tohoto tlaöítka je moïno vylouöit ïdímání u väech
programå. Öinnost je moïná pro programy na 90 a 60°C pro
tkaniny se speciální úpravou (plisé, aj.) a pro smësné tkaniny.
Voliö teploty (termostat)
ZÁSOBNÍK PRACÍCH PROSTÜEDKÅ
I
T°C
Zásobník pracích prostüedkå je rozdëlen do ötyü öástí:
- První öást, oznaöená "II" , je uröena pro prací prostüedky
na püedepraní nebo na 32 minutovÿ rychlÿ program.
- druhá öást pro prací práäek na hlavní praní
OTÁÖÍ SE V OBOU SMËRECH.
Måïete jím sníïit nebo zvÿäit teplotu püi pracích cyklech.
Tabulka programå uvádí maximální teplotu doporuöovanou
püi kaïdém cyklu.
DÅLEÏITÉ:
PAMATUJTE, ÏE NËKTERÉ PRACÍ PRÁÄKY SE ÄPATNË
ODSTRAÑUJÍ (ROZPOUÄTËJÍ).
V TAKOVÉM PÜÍPADË DOPORUÖUJEME POUÏITÍ
SPECIÁLNÍCH NÁDOBEK A JEJICH VLOÏENÍ DO
PRACÍHO BUBNU.
POZOR:
DOPORUÖENÁ TEPLOTA SE NESMÍ PÜEKROÖIT.
cl
L
VOLIÖ PROGRAMÅ
DÅLEÏITÉ:
TLAÖÍTKEM VÏDY OTÁÖEJTE PO SMËRU HODINOVŸCH
RUÖIÖEK, NIKDY OPAÖNË. TLAÖÍTKO C - START
STISKNËTE AÏ PO NAVOLENÍ PROGRAMU.
- tüetí
cl
öást se pouïívá pro bëlicí prostüedky.
V tabulkách jsou uvedeny prací programy podle öísel nebo
symbolå.
DÅLEÏITÉ:
TÜETÍ A ÖTVRTOU ÖÁST MÅÏETE PLNIT POUZE TEKUTŸMI
PROSTÜEDKY.
DÅLEÏITÉ:
V PÜÍPADË NUTNOSTI ZMËNIT JIÏ PROBÍHAJÍCÍ PRACÍ
PROGRAM JE NUTNÉ SPOTÜEBIÖ NEJDÜÍVE VYPNOUT
STISKNUTÍM TLAÖÍTKA ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF) A
PAK TEPRVE OTOÖIT VOLIÖEM PROGRAMU. JINAK
PRAÖKA PO NËKOLIKA MINUTÁCH AUTOMATICKY
NASTAVÍ VOLIÖ PROGRAMÅ DO VŸCHOZÍ POLOHY.
OK
INDIKÁTOR START/STOP
14
- ötvrtá öást se pouïívá pro speciální püídavné prostüedky
zmëköovaöe, äkrob, aviváï, bëlící prostüedky, vånë aj.
✿
N
15
CZ
CZ
KAPITOLA 8
KAPITOLA 9
VOLBA PROGRAMÅ
PRÁDLO
Pro råzné typy tkaniny s råznÿm stupnëm zaäpinëní má
praöka tüi okruhy programå rozdëlenÿch podle druhu praní,
teploty a doby praní (viz tabulka programå).
DÅLEÏITÉ:
Püi praní tëïkÿch pokrÿvek, püehozå nebo jinÿch tëïkÿch
püedmëtå doporuöujeme nepouïívat odstüedëní.
1. ODOLNÉ TKANINY
Tyto programy byly navrïeny tak, aby se dosáhlo nejlepäích
vÿsledkå praní a máchání. Krátké odstüed’ování zaüazené po
kaïdém máchání zajiät’uje dokonalé vymáchání prádla.
Závëreöné odstüed’ování zajiät’uje vyääí úöinnost püi
odstrañování vody z prádla.
Pokud mají bÿt v praöce prány vlnëné obleky nebo jiné
püedmëty z vlny, musí mít oznaöení “Machine Washable”
(moïno prát v praöce).
2. SMËSNÉ A SYNTETICKÉ TKANINY
U hlavního praní je dosahováno nejlepäích vÿsledkå díky
promënlivÿm rytmickÿm otáökám pracího bubnu a vÿäce
hladiny napouätëné vody. Jemné odstüed’ování zamezí
nadmërnému pomaökání prádla.
3. JEMNÉ TKANINY, VLNA A TKANINY PRO RUÖNÍ PRANÍ
Tato skupina obsahuje oddëlené programy speciálnë
navrïené pro praní tkanin, které vyïadují zvláätní pozornost.
Jemné praní se pouïívá pro choulostivé tkaniny.
Praní vlny je program uröenÿ vÿhradnë pro vlnëné tkaniny
"vhodné pro praní v praökách".
Ruöní praní je program vytvoüenÿ tak, aby velmi jemnë
påsobil na tkaniny uröené pro ruöní püepírání.
16
DÅLEÏITÉ:
Püi tüídëní prádla:
- zjistëte, zda v nëm nejsou kovové püedmëty (ïabky,
spínací äpendlíky, äpendlíky, kanceláüské sponky, mince
apod.)
- zjistëte, zda povlaky polätáüå, zipy a háöky na obleöení
jsou zapnuté
- ze záclon odstrañte ïabky
- vënujte pozornost ätítkåm na obleöení
- pokud najdete zaschlé skvrny na obleöení, mëly by bÿt
odstranëny speciálním prostüedkem (doporuöenÿm na
ätítku).
17
CZ
KAPITOLA 10
DRUH TKANINY
Odolné tkaniny
Bavlna, len
Tabulka pracích programå
PROGRAM PRO
MAX.
NÁPLÑ
kg
Bílé prádlo s püedepírkou
3,5
OZNAÖENÍ
PROGRAMU
1
VOLBA
TEPLOTY
°C
Do 90
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
Prosím, püeötëte si tyto poznámky:
Püi praní velmi zaäpinëného prádla doporuöujeme prát max. náplñ 3 kg.
❙
❙❙
●
●
❀
●
●
U programå uvedenÿch v tabulce s teökou u násypky pro bëlení
probëhne v pracím cyklu automaticky bëlení prádla, pokud
nadávkujete tekutÿ bëlicí prostüedek do komory oznaöené cl .
*) Programy podle evropské normy EN 60456.
Bavlna, smësné odolné
Bílé prádlo bëïnë zaäpinëné
Bavlna, smësné
Stálobarevné prádlo
*)
Nestálobarevné prádlo
Bavlna
Máchání
Bavlna, len
Závëreöné máchání
Dlouhé odstüed’ování
2
3,5
3
3,5
4
Do 90
●
●
●
Do 60
●
●
●
Do 40
●
●
●
-
-
-
-
-
-
2
5
Do 60
●
●
●
●
Smësné a syntetické
tkaniny
Smësné odolné
Smësné tkaniny
Bavlna, smësné a
syntetické tkaniny
Barevné smësné tkaniny
2
6
Do 50
●
●
Akrylové tkaniny
2
7
Do 40
●
●
Syntetické tkaniny (silon,
perlon), smësná bavlna
Smësné, jemné
syntetické
Velmi jemné tkaniny
Vlnëné látky Syntetické
(dralon,
akryl, trevira)
Smësné, jemné
syntetické vlna
Pro tkaniny, které
nemohou bÿt
odstüed’ovány
18
3,5
Máchání
Závëreöné máchání
*)
-
-
●
-
-
●
Krátké odstüed’ování
-
-
Jemné praní
1,5
8
Do 40
●
●
1
9
Do 40
●
●
Ruöní praní
1
10
Do 30
●
●
Máchání
-
-
Závëreöné máchání
-
-
Krátké odstüed’ování
-
-
Rychlÿ cyklus
2
Organické skvrny, bëlení
3,5
Pouze vypouätëní vody
-
Praní vlny
"vhodné pro praní v praökách"
*)
32’
Do 50
-
Z
-
Voliö nastavitelné teploty umoïñuje sníïit teplotu láznë. Na püíklad püi
praní bavlny u programu pro odolné tkaniny lze praní provést ve studené
vodë tak, ïe na voliöi teploty nastavíte symbol napouätëcího kohoutku
vody.
Rychlÿ program 32 minut
Tento program umoïñuje dokonöení úplného pracího cyklu püibliïnë za
30 minut püi maximální náplni 2 kg suchého prádla a teplotë praní do
50°C
C. Teplota måïe bÿt dále sníïena pomocí knoflíku (I) pro volbu
teploty. Prací prostüedek se musí vloïit do komory pro “32 minutovÿ rychlÿ
program” I.
Maximální mnoïství pracího prostüedku, kterÿ måïete pouïít, je oznaöeno
na dávkovací nádobce pro 32 min. program, která je ve vybavení
praöky.
Pro silnë zaäpinëné prádlo ze smësnÿch a velmi jemnÿch tkanin lze
nejdüíve provést püedepraní tak, ïe se nastaví rychlÿ program pro 32
minutové praní (prací prostüedek se musí nadávkovat do komory
násypky s oznaöením "I"). Po jeho skonöení se teprve nastaví
odpovídající program pro hlavní praní.
Jak dosáhnout nejlepších výsledků s Vaší novou pračkou Candy?
Abyste si mohli být jisti, že s Vaší novou pračkou Candy dosáhnete nejlepších
možných výsledků, je důležité, abyste pro každodenní praní používali správný
prací prášek. Na trhu je k dostání široká řada pracích prášků a vybrat si ten
vhodný bývá často složité.
V Candy pravidelně testujeme různé typy pracích prášků, abychom mohli určit
ten, který v našich pračkách podává ty nejlepší výsledky. Zjistili jsme, že pouze
jedna značka odpovídá našemu vysokému standartu - značka, díky které bude
Vaše prádlo dokonale čisté a beze skvrn, a se kterou bude zároveň Vaše
prádlo vypadat dobře i po mnoha vypráních. Proto získal Ariel oficiální
doporučení od firmy Candy.
●
●
●
●
PRO VAŠI NOVOU PRAČKU
19
CZ
CZ
KAPITOLA 11
PÜÍK
KLAD:
Doporuöení CANDY podle tabulky programå praní:
UÎITEâNÉ RADY PRO UÎIVATELE
60° C
3,5 kg MAX
Pfii pouÏívání va‰eho spotfiebiãe dbejte zásad ochrany
Ïivotního prostfiedí a ekonomického provozu.
Maximalizujte velkost náplnû
Nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii vyuÏití elektrické energie, vody,
pracích prostfiedkÛ i ãasu dosáhnete tím, Ïe budete vyuÏívat
maximální doporuãené dávky pro praní jednotliv˘ch druhÛ
prádla.
AÏ 50% energie u‰etfiíte, kdyÏ vyperete jednu plnou dávku
prádla místo dvou poloviãních náplní.
● Zjistëte, zda ätítky na obleöení mají oznaöení 60°C.
● Otevüete dvíüka stiskem tlaöítka B
cl
Potfiebujete vÏdy pfiedepraní prádla ?
Pouze pro silnû za‰pinûné prádlo !
Pokud nebudete pouÏívat pfiedepraní u mírnû nebo stfiednû
za‰pinûného prádla, u‰etfiíte mezi 5 aÏ 15% pracích
prostfiedkÛ, ãasu, vody a elektrické energie.
Je praní na 90°C nezbytné ?
JestliÏe skvrny na prádle pfiedem odstraníte vhodn˘m
pfiedpíracím prostfiedkem nebo odstraÀovaãem skvrn, není
nutné prát pfii 90°C. Pfii pracím programu na 60°C u‰etfiíte aÏ
50% energie.
● Naplñte buben praöky max. 3,5 kg prádla.
● Zavüete dvíüka.
OK
DÅLEÏITÉ:
PÜI NASTAVOVÁNÍ PROGRAMU ZKONTROLUJTE, ZDA
TLAÖÍTKO START/STOP NENÍ ZAPNUTÉ.
PRANÍ
Promënlivá kapacita praöky
Tato praöka automaticky nastaví vÿäku hladiny napouätëné
vody podle druhu a mnoïství prádla. Je tím také moïné
docílit individuálního postupu praní z hlediska úspory energie.
Systém sniïuje spotüebu energie a znaönë zkracuje öas praní.
Püedpokládejme, ïe prádlo se skládá z velmi zaäpinënÿch
bavlnënÿch odëvå (zaschlé skvrny by mëly bÿt odstranëny
speciálními prostüedky).
Pokud skvrny, které vyïadují odbarvení, má nëkolik kuså
prádla, püedbëïnë måïete odbarvit prádlo v praöce. Nalijte
odbarvovaö do uröené öásti v zásobníku pracích prostüedkå,
tlaöítko [L] nastavte na speciální program “püedpírka odstranëní skvrn”. cl
Vyberte program 2:
Program zvolíte otáöením tlaöítka po smëru hodinovÿch
ruöiöek tak, aï je öíslo programu proti znaöce.
● Nastavte teplotu pomocí termostatu na max. 60°C
● Otevüete zásobník pracích prostüedkå A.
Po dokonöení této fáze dodejte zbytek prádla a pokraöujte v
bëïném praní dle vhodného zvoleného programu.
Doporuöujeme neprat dohromady dávku vëcí pouze z
tkanin, které absorbují vodu, dávka v praöce by mohla bÿt
po namoöení püíliä tëïká.
Maximální hmotnost tëïkÿch tkanin je 3,5 kg, zatímco v
püípadë jemnÿch tkanin nedoporuöujeme püekraöovat 2 kg
(respektive 1 kg püi programu “öistá vlna”), abyste püedeäli
zmaökání tkanin, které by se pak äpatnë ïehlily.
Pro praní zvláätë jemnÿch tkanin byste mëli pouïít speciální
sít’ku (sáöek).
20
21
CZ
CZ
● Nasypejte cca 60 g práäku do öásti zásobníku II.
KAPITOLA 12
ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBA
● Do öásti pro bëlící prostüedky vlijte cca 100 cm3.
cl
cl
● Do poslední öásti vlijte cca 50 cm3 poïadované
aviváïe
.
✿
K öiätëní zevnëjäku praökynepouïívejte abrazivní prostüedky,
alkohol a rozpouätëdla. Vystaöí pouïít vlhkÿ hadr.
Praöka vyïaduje jen minimální údrïbu:
● Öiätëní zásobníku pracích prostüedkå.
● Zasuñte zásuvku s pracími prostüedky A.
● Öiätëní filtru.
● Odpojení püi dlouhodobém nepouïívání praöky.
● Zkontrolujte, zda máte puätënou vodu a zda odtoková
hadice je na místë.
● Stisknëte tlaöítko C - “START”. Rozsvítí se zelené svëtlo N.
Praöka zahájí vámi zvolenÿ program.
● Po ukonöení programu stisknëte tlaöítko C - “STOP”. Svëtlo
zhasne.
Öiätëní dávkovaöe pracích prostüedkå:
Aökoli to není nezbytnë nutné, doporuöujeme oböas vyöistit
zásobník práäku na praní, bëlících prostüedkå a aviváïe
následovnë:
● Otevüete dvíüka praöky a vyjmëte prádlo.
- pouïitím mírné síly vytáhneme celou zásuvku, omyjeme ji
vodou, osuäíme a nasuneme zpët.
U VÄECH TYPÅ PROGRAMÅ SE PODÍVEJTE DO
TABULKY PROGRAMÅ A NÁSLEDUJTE ÖINNOSTI,
KTERÉ JSOU ZDE POPSÁNY.
22
23
CZ
CZ
ÖIÄTËNÍ FILTRU
Praöka je vybavena speciálním filtrem, kterÿ zachycuje vëtäí
püedmëty, které by mohly ucpat odtokovou hadici, napü.
mince, knoflíky, atd. Ty pak mohou bÿt vyñaty následujícím
zpåsobem:
KAPITOLA 13
ZÁVADA
1. NEFUNGUJE ÏÁDNŸ
PROGRAM
ODSTRANËNÍ
PÜÍÖINA
záströka není v zásuvce
zasuñte záströku
není zapnutÿ hlavní spínaö
zapnëte hlavní spínaö
vÿpadek el. proudu
zkontrolujte
porucha el. fáze
zkontrolujte
otevüená dvüíka praöky
zavüete dvíüka
viz püíöina 1
zkontrolovat
uzavüení püívod vody
otevüít püívod vody
äpatnë nastavenÿ programátor
nastavte správnë programátor
ohnutá odtoková hadice
narovnejte odtokovou hadici
Ucpanÿ filtr
Zkontrolujte, vyöistëte filtr
4. VODA NA ZEMI V
OKOLÍ PRAÖKY
z praöky vytéká pëna
sníïit dávku prac. práäku
5. PRAÖKA
NEODSTÜEDUJE
praöka jeätë nevypustila
vodu
vyökejte nëkolik minut, praöka vypustí
vodu
stisknuto tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
vypnëte tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
praöka nestojí rovnë
nastavit noïiöky praöky
PÜEMÍSTËNÍ NEBO DLOUHODOBÉ NEPOUÏÍVÁNÍ PRAÖKY:
nebyly odstranëny fix. vloïky
odstrañte fixaöní vloïky
Pokud praöku püemíst’ujete nebo nepouïíváme deläí dobu
a zejména stojí-li praäka v nevytápëné místnosti, je nutné
püedem vypustit veäkerou vodu z hadic.
Püístroj musí bÿt odpojen ze sítë a vypnut.
prádlo nerovnomër. rozloïené
rozloïte rovnomërnë prádlo
● Uvolnëte kryt zobrayenÿm zpåsobem na obrázku.
● Kryt pouïijte jako nádobu na vodu vytékající z filtru.
● Otoöte filtr proti smëru hodin tak, aby zåstal ve svislé
poloze.
2. PRAÖKA
NENAPOUÄTÍ VODU
● Odejmëte jej a oöistëte.
● Po vyöiätëní jej püipevnëte zpët po smëru hodin.
Pak postupujte opaönë neï püi demontáïi.
3. PRAÖKA
NEVYPOUÄTÍ VODU
6. SILNÉ OTÜESY PÜI
ÏDÍMÁNÍ
Uvolnëte konec odpadové hadice a nechte odtéct väechnu
vodu do püipravené nádoby. Potom hadici upevnëte do
påvodní polohy.
Stejnë postupujte i püi vypouätëní napouätëcí hadice.
Pozor:
Tato praöka je vybavena novÿm elektronickÿm programátorem. Voliö se otáöí nepravidelnë a
je bëïné, ïe püi posunu do následující pozice nejprve vykoná kompletní otoöku, neï se ustálí na
daläí pozici.
Pokud závada püetrvává, obrat’te se na servisní organizaci. Uved’te vïdy typ praöky (najdete jej bud’ na zadní
stënë spotüebiöe nebo na záruöním listë).
Dåleïité:
1 Pouïití ekologickÿch bezfosfátovÿch pracích práäkå måïe mít vliv na :
- Odtékající voda po máchání måïe bÿt chladnëjäí díky püítomnosti zeolitå ve smësi. Neovlivní to úöinnost
máchání.
- Na závër praní se na prádle måïe objevit bílÿ práäek (zeolity), kterÿ väak na nëm nezåstane a také neovlivní
barvu prádla.
- Ve vodë vypouätëné po posledním máchání se måïe objevit pëna, která neznamená, ïe by prádlo bylo
nedokonale vymácháno.
- Neionizující povrch - aktivní öástice, souöást pracích práäkå, se öasto odstrañují håüe a nëkdy se objevují
jako zbytky pëny na prádle. Daläí máchání je neodstraní.
2 Pokud praöka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obrat’te se na odbornÿ Candy servis.
24
25
RU
ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ!
RU
ÎÃËÀBËEHÈE
ÑÒPÀÍÈÖÀ
Ïpèîápåòÿ ∋òó ñòèpàëüíóю ìàøèíó Êàíäè, Âû påøèëè íå èäòè
íà êîìïpîìèññ: Âû ïîæåëàëè ëó÷øåå.
Ôèpìà Êàíäè pàäà ïpåäëîæèòü Âàì ∋òó íîâóю ñòèpàëüíóю
ìàøèíó - ïëîä ìíîãîëåòíèõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ pàáîò è
ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â òåñíîì êîíòpàêòå ñ ïîòpåáèòåëåì,
îïûòà.
Âû âûápàëè êà÷åñòâî, äîëãîâå÷íîñòü è øèpîêèå âîçìîæíîñòè,
êîòîpûå Âàì ïpåäîñòàâëÿåò ∋òà ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà.
Êpîìå òîãî Êàíäè ïpåäëàãàåò Âàì øèpîêóю ãàììó
∋ëåêòpîáûòîâîé òåõíèêè: ñòèpàëüíûå ìàøèíû, ïîñóäîìîå÷íûå
ìàøèíû, ñòèpàëüíûå ìàøèíû ñ ñóøêîé, êóõîííûå ïëèòû,
ìèêpîâîëíîâûå ïå÷è, äóõîâêè, ïëîñêèe å ñïëîøíûå æàpî÷íûå
ïëèòû, õîëîäèëüíèêè, ìîpîçèëüíèêè.
Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà ïîëíûé êàòàëîã ïpîäóêöèè
ôèpìû Êàíäè.
Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïpåäóïpåæäåíèÿìè,
ñîäåpæàùèìèñÿ â ∋òîé êíèæêå, êîòîpûå äàäóò Âàì âàæíûå
ñâåäåíèÿ, êàñàюùèåñÿ áåçîïàñíîñòè, óñòàíîâêè, ∋êñïëóàòàöèè
è îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå ïîëåçíûå ñîâåòû ïî ëó÷øåìó
èñïîëüçîâàíèю ìàøèíû.
Áåpåæíî õpàíèòå ∋òó êíèæêó èíñòpóêöèé äëÿ ïîñëåäóюùèõ
êîíñóëüòàöèé.
Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé Êàíäè èëè ñ åå ñïåöèàëèñòàìè ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèю ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà ìîäåëü
è íîìåp G (åñëè òàêîâîé èìååòñÿ). Ïpàêòè÷åñêè, ññûëàéòåñü íà
âñå, ÷òî ñîäåpæèòñÿ â òàáëè÷êå.
26
Bâeäeíèe
26
Oáùèe câeäeíèÿ ïo ∋êcïëóaòaöèè
28
Ãapaíòèÿ
29
Mepû áeçoïacíocòè
30
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
32
Ycòaíoâêa
33
Oïècaíèe êoìaíä
36
Haçía÷eíèe êíoïoê
37
Eìêocòü äëÿ ìoюùèx cpeäcòâ
39
Bûáop ïpoãpaìì
40
Tèï áeëüÿ
41
Taáëèöa âûáopa ïpoãpaìì
42
Còèpêa
44
Чècòêa ìaøèíû
47
Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè
49
27
RU
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 1
ÏÀPÀÃPÀÔ 2
ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß
ÃÀPÀÍÒÈß
Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì ñåpòèôèêàòîì,
êîòîpûé ïîçâîëÿåò Âàì ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè òåõíè÷åñêîãî
ñåpâèñà, çà èñêëю÷åíèåì îïëàòû çà âûçîâ, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî
äíÿ ïîêóïêè.
Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü, ÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè:
À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ PÓÑÑÊÎÌ
ßÇÛÊÅ;
Íå çàáóäüòå îòïpàâèòü ÷àñòü A ãàpàíòèéíîãî ñåpòèôèêàòà äëÿ
íåîáõîäèìîé påãèñòpàöèè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîêóïêè.
Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;
Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ ÃÀPÀÍÒÈÈ;
D) ÇÀÃËÓØÊÈ;
EUROPE
Dovunque
tu sia.
E) ÆÅÑÒÊÎÅ ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ
ÒPÓÁÛ;
A
SPEDIRE
B
TRATTENERE
F) BAHHOЧKA ÄËß MOЮØNX CPEÄCTB CÏEÖÈAËÜHO
ÄËß 32-MÈHYTHOÉ ÏPOÃPAMMÛ.
Чàñòü B ãàpàíòèéíîãî ñåpòèôèêàòà äîëæíà õpàíèòüñÿ ó Âàñ è
áûòü çàïîëíåíà ñîîòâåòñòâóюùèì îápàçîì äëÿ ïpåäúÿâëåíèÿ
âìåñòå ñ ÷åêîì èëè êâèòàíöèåé, âûäàííîé ïpîäàâöîì, ñëóæáå
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ïpè íåîáõîäèìîñòè ïpîèçâåñòè
påìîíò.
C
ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ
D
E
Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè
òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè íàëè÷èè ïîâpåæäåíèé îápàòèòåñü â
öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè.
28
'
2
3
F
29
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 3
ÌÅPÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÏPÈ ËЮÁÛÕ ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ ÌÀØÈÍÛ:
● îòêëю÷èòå ñòèpàëüíóю ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå
øòåïñåëü èç pîçåòêè;
● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è âîäû;
RU
● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè è ïåpåõîäíèêàìè;
● íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì, èíâàëèäàì ïîëüçîâàòüñÿ ìàøèíîé áåç
Âàøåãî íàáëюäåíèÿ;
● íå òÿíèòå çà êàáåëü ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ îòêëю÷åíèÿ
åå îò ∋ëåêòpîñåòè;
● íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ âîçäåéñòâèé
(äîæäü, ñîëíöå è ò.ï.);
● ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå îïèpàéòå ìàøèíó åå ëюêîì íà
òåëåæêó;
● Êàíäè îñíàùàåò âñå ñâîè ìàøèíû êàáåëåì ñ çàçåìëåíèåì.
Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî ∋ëåêòpîñåòü èìååò çàçåìëåííûé ïpîâîä.
 ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ, íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê
êâàëèôèöèpîâàííîìó ïåpñîíàëó.
Àïïàpàòópà ôèpìû Êàíäè ñîîòâåòñòâóåò íîpìàì ÅЭÑ N
89/336, 73/23 íà ∋ëåêòpîîáîpóäîâàíèå;
● íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è
íîãàìè;
● íå pàáîòàéòå ñî ñòèpàëüíîé ìàøèíîé áîñèêîì;
● íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè âî âëàæíûõ è ñûpûõ ïîìåùåíèÿõ
(âàííàÿ, äóøåâàÿ êîìíàòà).
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ ÌÎÆÅÒ
ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90°Ñ.
Âàæíî!
 ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè
âîpñèñòûì ïîêpûòèåì, íåîáõîäèìî îápàòèòü âíèìàíèå íà òî,
÷òîáû âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ pàñïîëîæåííûå ñíèçó
ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû âîpñîì.
● ïîäíèìàéòå ìàøèíó âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà pèñóíêå;
● â ñëó÷àå íåèñïpàâíîñòè èëè ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû,
îòêëю÷èòå åå, çàêpîéòå êpàí ïîäà÷è âîäû è íå ïîëüçóéòåñü åю.
Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè è òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ
îpèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé.
Íåñîáëюäåíèå ∋òèõ íîpì ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю
áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.
● Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ ïîâpåæàåí, íåîáõîàèìî çàìåíèòü åãî
ñïåöèÿëüíûì êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî íàèòé â ñëóæáå
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ.
● ïpåæäå ÷åì îòêpûòü êpûøêó çàãpóçî÷íîãî ëюêà, óáåäèòåñü â
îòñóòñòâèè âîäû â áàpàáàíå.
30
31
RU
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 4
ÏÀPÀÃPÀÔ 5
ÑÍßÒÈÅ ÓÏÀÊÎÂÊÈ
33 cm
Ïîñëå òîãî, êàê ñòèpàëüíóю ìàøèíó îñâîáîäèëè îò åå
óïàêîâêè, íåîáõîäèìî ïpîäåëàòü ñëåäóюùèå îïåpàöèè:
85 cm
C A C D
1. Âûêpóòèòü öåíòpàëüíûé ñòåpæåíü À, 2 áîêîâûõ áîëòà Ñ.
B
B
2. Âûêpóòèòü 2 ñòåpæíÿ Â. Ïîñëå ïpîâåäåíèÿ ∋òîé îïåpàöèè
âíóòpü ìàøèíû óïàäóò äâå ïëàñòìàññîâûå pàñïîpêè.
60 cm
32
3. Íàêëîíÿÿ ìàøèíó, óäàëèòü óêàçàííûå âûøå pàñïîpêè.
Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ)
kg
3,5
Íopìàëüíûé ypoâåíü âoäû
l
8÷15
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü
W
1700
Ïîòpåáëåíèå ∋íåpãèè (ïpîãpàììà 2)
kWh
1,75
∋ë. ïpeäoxpaíèòåëü
A
10
Cêopocòü âpaùeíèÿ öeíòpèôyãè
oá/ìèí
800
Äàâëeíèe â ãèäpaâëè÷ecêoé cècòeìe
MPa
min. 0,05
max. 0,8
Íàïpÿæeíèe â ceòè
V
230
4. Çàìàñêèpîâàòü èìåюùèåñÿ îòâåpñòèÿ çàãëóøêàìè, êîòîpûå
ïîñòàâëÿюòñÿ âìåñòå ñ èíñòpóêöèåé.
Âíèìàíèå!
Íå îñòàâëÿéòå ∋ëåìåíòû óïàêîâêè ìàøèíû â
ìåñòå, äîñòóïíîì äëÿ äåòåé. Эòè ∋ëåìåíòû
ÿâëÿюòñÿ ïîòåíöèàëüíûì èñòî÷íèêîì
îïàñíîñòè.
33
RU
RU
Çaêpeïèòå ∧ècò ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧a ía äíe, êaê
ïoêaçaío ía pècyíêe.
Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî ópîâíю ñ ïîìîùüю ïåpåäíèõ íîæåê.
Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê ìàøèíå.
Âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî õîpîøåé
åå îïîpû íà ïîë.
èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓ‚˚ı
ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ ¯Î‡Ì„Ë Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËfl.
Âíèìàíèå!
Íå îòêpûâàéòå âîäîïpîâîäíûé êpàí.
Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê ñòåíå, îápàùàÿ âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
îòñóòñòâîâàëè ïåpåãèáû, çàæèìû òpóá, çàêpåïèòå ñëèâíóю
òpóáó íà áîpòó pàêîâèíû èëè ëó÷øå ê êàíàëèçàöèîííîé òpóáå
ñ ìèíèìàëüíîé âûñîòîé íàä ópîâíåì ïîëà 50 ñì è äèàìåòpîì
áîëüøå äèàìåòpà ñëèâíîé òpóáêè.
Óáåäèòåñü â òîì, ÷òîáû êëàâèøà âêë/âûêë C íå áûëà íàæàòà.
Óáåäèòåñü â òîì, ÷òîáû âñå pó÷êè íàõîäèëèñü â ïîëîæåíèè Î,
à ëюê çàêpûò.
 ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçóéòå æåñòêîå óñòpîéñòâî äëÿ
ñãèáà ñëèâíîé òpóáû.
Âcòaâüòe âèëêó â pîçåòêó.
èÓÒΠÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÔË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ,
˜ÚÓ·˚ ÓÁÂÚ͇ ·˚· ‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ.
Íàæìèòå íà êëàâèøó (C) âêë/âûêë, ïpè ∋òîì çàãîpèòñÿ
èíäèêàòîp pàáîòû N.Åñëè èíäèêàòîp íå çàãîpèòñÿ, èùèòå
íåèñïpàâíîñòü.
max 100 cm
min 4 cm
34
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
35
RU
RU
ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ ÊÍÎÏÎÊ
ÏÀPÀÃPÀÔ 6
N
Êíîïêà îòêpûâàíèÿ çàãpóçî÷íîãî ëюêà
Âíèìàíèå!
Ñïåöèàëüíîå óñòpîéñòâî áåçîïàñíîñòè íå
ïîçâîëÿåò íåìåäëåííî îòêpûòü ëюê â êîíöå
ñòèpêè. Â êîíöå ôàçû îòæèìà öåíòpèôóãîé
ñëåäóåò ïîäîæäàòü 2 ìèíóòû, ïpåæäå ÷åì
îòêpûòü ëюê.
A
D
E
F
I
L
BC
2 min.
Êíîïêà Âêë/Âûêë
C
Êíoïêa Cyïep Cêopocòü
D
Haæaòèeì ∋òoé êíoïêè âpeìÿ ïpoãpaììû còèpêè coêpaùaeòcÿ
äo 50 ìèíyò â çaâècèìocòè oò âûápaííoé ïpoãpaììû è
òeìïepaòypû. Ôyíêöèÿ Cyïep Cêopocòè ìoæeò áûòü
ècïoëüçoâaía ïpè çaãpyçêe ìaøèíû oò 1 äo 3,5 êã.
Îïèñàíèå êîìàíä
ùÚ‡ ÍÌÓÔ͇ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ÚÓθÍÓ ‚ ÔÓ„‡Ïχı ‰Îfl ıÎÓÔÍÓ‚˚ı Ë
ÒËÌÂÚÂÚ˘ÂÒÍËı Ú͇ÌÂÈ.
Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ ñpåäñòâ
A
Êëàâèøà îòêpûâàíèÿ ëюêà
B
äÌÓÔ͇ ÅÖá ëäãÄÑéä
Êëàâèøà âêë/âûêë
C
Êíoïêa Cyïep Cêopocòü
D
äÌÓÔ͇ ÅÖá ëäãÄÑéä
E
Êëàâèøà îòêëю÷åíèÿ öåíòpèôóãè
F
Pó÷êà påãóëèpîâêè òåìïåpàòópû ñòèpêè
I
Pó÷êà ïpîãpàìì ñóøêè
L
Ñâåòÿùèéñÿ èíäèêàòîp “ìàøèíà âêë”
N
ùÚ‡ ÙÛÌ͈fl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ò‚ÂÒÚË ‰Ó ÏËÌËÏÛχ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË ÒÍ·‰ÓÍ Ì‡
Ó‰Âʉ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÛÚÂÏ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ë ÚËÔ‡
ÒÚË‡ÂÏÓ„Ó ·Âθfl.
ç‡ÔËÏÂ, ‰Îfl Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡ ·Âθfl ˝ÙÙÂÍÚ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ: ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÛÏÂ̸¯ÂÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ÔË ÒÏÂÌ ‚Ó‰˚
·‡‡·‡Ì Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl, Ó˜Â̸ ‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ – ‚Ò ˝ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ „·ÊÂÌËfl ·Âθfl ÔÓÒΠÒÚËÍË.
ÑÎfl ‰ÂÎË͇ÚÌÓ„Ó ·Âθfl, Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ¯ÂÒÚË, Ù‡Á˚ ÒÚËÍË
ÒÎÂ‰Û˛Ú ‚ ÚÓÏ Ê ÔÓfl‰ÍÂ, ˜ÚÓ Ë ÔË ÒÚËÍ Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ·Âθfl, ÚÓθÍÓ ÛÊÂ
·ÂÁ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ‰‡ ¢ ‰Ó·‡‚ÎflÂÚÒfl
Ù‡Á‡ ÓÚÒÚÓfl ‚Ó‰˚ ‚ ·‡‡·‡Ì ÔÓÒΠÔÓÒΉÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl.
èË ‚˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‰Îfl ÒÚËÍË “¯ÂÒÚË” ËÎË ÔÓ˜Ì˚ı Ú͇ÌÂÈ ˝Ú‡
ÍÌÓÔ͇ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ·Âθ ‚ ‚Ӊ ÔÓÒΠÔÓÒΉÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl,
˜ÚÓ·˚ ‚ÓÎÓÍ̇ ıÓÓ¯Â̸ÍÓ ‡ÒÔ‡‚ËÎËÒ¸.
èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ˆËÍÎÓ‚ ÒÚËÍË ÔÓ˜Ì˚ı Ú͇ÌÂÈ, ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ ËÎË
“¯ÂÒÚË” ÏÓÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÓÔÂ‡ˆËË:
- éÚʇڸ ÍÌÓÔÍÛ ÅÖá ëäãÄÑéä ˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÔÓÒΠÒÎË‚‡
‚Ó‰˚ ËÎË ÓÚÊËχ.
àÎË Á‡‚Â¯ËÚ¸ ˆËÍΠ̇ ˝Ú‡Ô ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚:
- Ç˚Íβ˜ËÚ¸ χ¯ËÌÛ ÍÌÓÔÍÓÈ Çäã/Çõäã,
- ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ Z
- ÇÍβ˜ËÚ¸ χ¯ËÌÛ ÍÌÓÔÍÓÈ Çäã\Çõäã
36
B
E
37
RU
Êëàâèøà oòêëю÷åíèÿ öåíòpèôyãè
Íàæàâ íà ∋òó êëàâèøó, Âû îòêëю÷èòå âñå ïpîãpàììû îòæèìà
áåëüÿ. Эòà îïåpàöèÿ ïîëåçíà íà ïpîãpàììàõ ñòèpêè ñ
òåìïåpàòópîé 90°Ñ è 60°Ñ áåëüÿ, ïpîøåäøåãî îñîáóю îòäåëêó
(ïëèññå, ãîôpå è ïp.) èëè èçäåëèé èç ñìåñîâûõ ñèíòåòè÷åñêèõ
âîëîêîí.
Pó÷êà påãóëèpîâêè òåìïåpàòópû ñòèpêè
RU
F
ÏÀPÀÃPÀÔ 7
ÊÎÍÒÅÉÍÅP ÄËß ÌÎюÙÈÕ
ÑPÅÄÑÒÂ
I
Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ ñpåäñòâ ïîäåëåí íà ÷åòûpå îòäåëåíèÿ.
T°C
èÂ‚ÓÂ, ÒÓ Á̇˜ÍÓÏ "I" , Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ ‰Îfl ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË , ÎË·Ó ‰Îfl ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ 32 – ÏËÌÛÚÌÓÈ
Ò‚Âı·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË.
- II îòäåëåíèå ñëóæèò äëÿ ïîpîøêà èëè æèäêîñòè äëÿ
íîpìàëüíîé ñòèpêè.
Äîïóñêàåòñÿ
âpàùåíèå â îáîèõ íàïpàâëåíèÿõ.
Эòè ìàøèíû èìåюò påãóëÿòîp òåìïåpàòópû âîäû, âûápàííîé
Âàìè äëÿ ñòèpêè. Òàáëèöà ïpîãpàìì ñòèpêè óêàçûâàåò
ìàêñèìàëüíóю òåìïåpàòópó, påêîìåíäóåìóю äëÿ äàííîãî âèäà
ñòèpêè.
cl
Âíèìàíèå!
Òåìïåpàòópà, âûáèpàåìàÿ Âàìè, íå äîëæíà
ïpåâûøàòü ìàêñèìàëüíóю òåìïåpàòópó,
påêîìåíäóåìóю ïpîãpàììîé ñòèpêè.
Pó÷êà ïpîãpàìì ñòèpêè
Âíèìàíèå!
Ïîìíèòå, ÷òî íåêîòîpûå ïîpîøêè óäàëÿюòñÿ ñ
òpóäîì.  ∋òîì ñëó÷àå påêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûé êîíòåéíåp, êîòîpûé
ïîìåùàюò ñ ïîpîøêîì íåïîñpåäñòâåííî â
áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).
L
Âíèìàíèå!
Íå âpàùàéòå pó÷êó ïpîòèâ ÷àñîâîé ñòpåëêè, à
òîëüêî ïî ÷àñîâîé ñòpåëêå è íå íàæèìàéòå
êëàâèøó âêë/âûêë (C) äî âûáîpà è óñòàíîâêè
ïpîãpàììû.
- III îòäåëåíèå
ÇÄÜçé: èêà çÖéÅïéÑàåéëíà àáåÖçàíú
èêéÉêÄååì Çé ÇêÖåü êÄÅéíõ åÄòàçõ
êÖäéåÖçÑìÖå éëíÄçéÇàíú åÄòàçì èêà èéåéôà
äçéèäà Çäã/Çõäã èÖêÖÑ èéÇéêéíéå
èÖêÖäãûóÄíÖãü èêéÉêÄåå, àçÄóÖ óÖêÖá
çÖëäéãúäé åàçìí èÖêÖäãûóÄíÖãú
ÄÇíéåÄíàóÖëäà ÇÖêçÖíëü Ç èÖêÇéçÄóÄãúçìû
èéáàñàû.
38
ñëóæèò äëÿ îòáåëèâàòåëÿ
Âíèìàíèå!
 III è IV îòäåëåíèÿ çàëèâàюò òîëüêî æèäêèå
ñpåäñòâà.
Òàáëèöû îïèñûâàюò ïpîãpàììó ñòèpêè íà îñíîâå âûápàííûõ
öèôpû èëè ñèìâîëà.
Ñâåòÿùèéñÿ èíäèêàòîp “ìàøèíà âêë”
cl
✿
- IV îòäåëåíèå
ñëóæèò äëÿ ñïåöèàëüíûõ äîáàâîê:
ñìÿã÷èòåëè, àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà, êpàõìàë è ò.ï.
OK
N
39
RU
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 8
ÏÀPÀÃPÀÔ 9
ÂÛÁÎP
TÈÏ ÁEËÜß
Ä∧ÿ paç∧è÷íûx òèïoâ òêaíeé è còeïeíè çaãpÿçíeíèÿ ∋òa
còèpa∧üíaÿ ìaøèía èìeeò 3 ãpyïïû ïpoãpaìì, â cooòâeòcòâèè
c êoòopûìè âûáèpaeò öèê∧ còèpêè, òeìïepaòypy è
ïpoäo∧æèòe∧üíocòü còèpêè (cì. òaá∧èöy ïpoãpaìì còèpêè).
DYNBGYNT7
Tvln Ds ;kl'ys vmnjgm, rkdjs9 hkvmtl,yst hkrjsdglg n
;jeunt mz'tlst dton9 bs vkdtmetb Dgb yt njknpdk;nm,
km'nb7
:lz vmnjrn xnvmk itjvmzys[ np;tlnq e.t;nmtv, d
yglnxnn =mnrtmrn 4;lz bginyykq vmnjrn47
1. Ïpo÷íûe òêaíè
∋òoò òaáop ïpoãpaìì paçpaáoòaí ä∧ÿ ìaêcèìa∧üío
èíòeícèâoé còèpêè è ïo∧ocêaíèÿ c ïpoìeæyòo÷íûìè öèê∧aìè
oòæèìa ä∧ÿ íaè∧y÷øeão êa÷ecòâa ïo∧ocêaíèÿ.
Çaê∧ю÷èòe∧üíûé oòæèì yäa∧ÿeò âoäy áo∧ee èíòeícèâío, ÷eì
äpyòèe ïpoãpaììû còèpêè.
2. Cìecoâûe è cèíòeòè÷ecêèe òêaíè
Ocíoâíaÿ còèpêa è ïo∧ocêaíèe äaюò oò∧è÷íûe peçy∧üòaòû
á∧aãoäapÿ òùaòe∧üío ïoäoápaííoé cêopocòè âpaùeíèÿ
áapaáaía è ypoâíю âoäû. Äe∧èêaòíûé oòæèì ãapaíòèpyeò, ÷òo
áe∧üe áyäeò ìeíüøe cìèíaòücÿ.
Itjvmzyst np;tlnz9 rkmkjst bk'yk vmnjgm, d vmnjgl,ykq
bginyt9 ;kl'ys nbtm, vnbdkl 4xnvmgz itjvm,4 n9 rjkbt
=mkuk vnbdkl 4bk'yk vmnjgm, d vmnjgl,ykq bginyt47
DYNBGYNT7:
Dk djtbz agps km.kjg .tl,z ;lz vmnjrn hjkdtj,mt
vlt;e/ott6
- xmk.s d .tl,t kmvemvmdkdgln bt[gynxtvrnt hjt;btms
ø.elgdrn9 bkytms n m7;7π1
- ygdklkxrn ;kl'ys .sm, pgvmtuyems9 jtbyn n ltyms yg
[glgmg[ ;kl'ys .sm, jgpdzpgys1
- v pgygdtvkr ytk.[k;nbk vyzm, rkl,]g1
- dynbgmtl,yk hjkxnmgm, =mnrtmrn yg mrgyz[1
- tvln dk djtbz km.kjg .tl,z :lz vmnjrn Ds k.ygje'nmt
yg ytb hzmyg9 e;glnmt n[ v hkbko,/ vht]ngl,ys[
vjt;vmd7
3. ÑÂÎË͇ÚÌÓ ·ÂθÂ, ¯ÂÒÚ¸ Ë ÔÓ„‡Ïχ "ۘ̇fl ÒÚË͇"
ùÚ‡ „ÛÔÔ‡ ‚Íβ˜‡ÂÚ ÓÚ‰ÂθÌ˚ ÒÔˆËÙ˘ÂÒÍË ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÒÔˆˇθÌÓ
‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚ ‰Îfl ÒÚËÍË ·Âθfl, ÚÂ·Û˛˘Â„Ó ÓÒÓ·Ó„Ó Ó·‡˘ÂÌËfl:
ÑÂÎË͇Ú̇fl ÒÚË͇ ‰Îfl ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ ëÚË͇ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ
¯ÂÒÚË, ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ‰Îfl ¯ÂÒÚflÌÓ„Ó ·Âθfl Ò Ï‡ÍËÓ‚ÍÓÈ "χ¯ËÌ̇fl
ÒÚË͇ ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl" èÓ„‡Ïχ "ۘ̇fl ÒÚË͇" ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl
‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ ÒÚËÍË ËÁ‰ÂÎËÈ , ‰Îfl ÍÓÚÓ˚ı Ì ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ‰Û„Ë ÔÓ„‡ÏÏ˚.
40
41
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 10
Òêàíü,
TAÁËÈÖA ÏPOÃPAMM CTÈPKÈ
Maêc.
çaãpyçêa,
êã
Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ
Ïpoãpaì
-ìa
ïpo÷íûe òêàíè
Õëîïîê, ëåí
ÅÂÎ˚ Ú͇ÌË Ë è‰‚‡ËÚÂθ̇fl ÒÚË͇
3,5
1
çÓχθÌÓ Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ ·ÂÎ˚ Ú͇ÌË
3,5
2
Teìïep
aòypa
Äo
90°
Çaãpyçêa ìoюùèx cpeäcòâ
❙
❙❙
●
●
Äo
❀
●
●
●
60°
●
●
●
Äo
●
●
●
Äo
Õëîïîê, ñìåcoâûe
ïpo÷íûe òêàíè
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
Õëîïîê,
ñìåcoâûe òêàíè
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
Õëîïîê
èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
-
-
●
èÓÒΉÌ ÔÓÎÓÒ͇ÌË ÔÂ‰ ÓÚÊËÏÓÏ
-
-
●
ÑÎËÚÂθÌ˚È ÓÚÊËÏ
-
-
*)
3,5
3
3,5
4
40°
Õëîïîê, ëeí
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ñìåcoâûe ïpo÷íûe òêàíè
ëϯ‡ÌÌ˚ Ú͇ÌË
*)
Äo
2
5
60°
●
●
●
●
●
●
Õëîïîê,
ñìåcoâûe cèíòeòèêa
ñ‚ÂÚÌ˚ Ú͇ÌË
2
6
50°
Cèíòeòè÷. òêàíè
(íeéëoí, ïepëoí)
ÄÍËÎÓ‚˚ Ú͇ÌË
2
7
40°
èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
-
-
●
èÓÒΉÌ ÔÓÎÓÒ͇ÌË ÔÂ‰ ÓÚÊËÏÓÏ
-
-
●
Å˚ÒÚ˚È ÓÚÊËÏ
-
-
o÷eíü äeëèêaòíûe
òêaíè
ÑÂÎË͇Ú̇fl ÒÚË͇
1,5
8
Øepcòü
Cèíòeòè÷ecêèe
(äpaëoí, aêpèë, òpeâèp)
òÂÒÚflÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl Ò Ï‡ÍËÓ‚ÍÓÈ
"χ¯ËÌ̇fl ÒÚË͇ ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl"
1
9
Cìåcoâûe, cèíòeòè÷.
äåëèêàòíûå
èÓ„‡Ïχ "ۘ̇fl ÒÚË͇"
Äëÿ áeëüÿ áeç oòæèìa
42
1
10
Äo
Äo
40°
Äo
40°
Äo
30°
-
-
èÓÒΉÌ ÔÓÎÓÒ͇ÌË ÔÂ‰ ÓÚÊËÏÓÏ
-
-
Å˚ÒÚ˚È ÓÚÊËÏ
-
-
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl ÔÓ„‡Ïχ
2
Ïÿòía opãaíè÷ecêoão ïpoècxoæäeíèÿ
3,5
-
-
-
èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
Cìåcoâûe, äåëèêàòí.
cèíòeòè÷., øepcòü
*)
Äo
Toëüêo cëèâ
32’
Z
Äo
50°
B cëy÷ae còèpêè cèëüío çaãpÿçíeííoão áeëüÿ
peêoìeíäyeòcÿ cíèçèòü çaãpyçêy äo 3 êã cyxoão áeëüÿ.
●
●
90°
Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!
●
●
●
●
●
●
Ha ïpoãpaììx, oòìe÷eííûx â òaáëèöe, ìoæío
aâòoìaòè÷ecêè oòáeëèâaòü áeëüe, íaëèâ oòáeëèâaòeëü â
oòäeëeíèe
.
ê„ÛÎflÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÛÏÂ̸¯‡Ú¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚Ó‰˚ ÔË ÒÚËÍÂ.
ç‡ÔËÏÂ, ËÌÚÂÌÒË‚ÌÛ˛ ÒÚËÍÛ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ıÎÓÔ͇ ÏÓÊÌÓ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ ‚ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ
‚Ӊ , ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚ ÍÛÒÓ ̇ ÒËÏ‚ÓÎ "Í‡Ì".
*) Ïpoãpaììû cooòâeòcòâюò EN Äèpeêòèâe 60456.
Câepxáûcòpaÿ ïpoãpaììa 32 ìèí.
Câepxáûcòpaÿ ïpoãpaììa 32 ìèí. ïoçâoëÿeò coâepøèòü ïoëíûé öèêë
còèpêè ïpèáëèçèòeëüío ça 30 ìèí. ïpè ìaêcèìaëüíoé çaãpyçêe 2 êã è
òeìïepaòype äo 50°C.
Teìïepaòypa còèpêè ìoæeò áûòü yìeíüøeía c ïoìoùüю êíoïêè I.
Maêcèìaëüíoe êoëè÷ecòâo ìoюùeão cpeäcòâa oòìe÷eío ía cïeöèaëüíoé
âaíío÷êe äëÿ ∋òoé ïpoãpaììû, êoòopaÿ âxoäèò â êoìïëeêò.
Ïoìecòèòe ìoюùèe cpeäcòâa â êoíòeéíep äëÿ ìoюùèx cpeäcòâ (I).
ÑÎfl Òϯ‡ÌÌÓ„Ó, ÒËÌÚÂÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ËÎË Ó˜Â̸ ‰ÂÎË͇ÚÌÓ„Ó ·Âθfl, ÔË ÒËθÌÓÈ
ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌÌÓÒÚË, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ô‰ÛÒÏÓÚÂÚ¸ ˆËÍÎ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍË – ËÒÔÓθÁÛfl 32-ÏËÌÛÚÌÛ˛ ÛÒÍÓÂÌÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ (ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó
ÒΉÛÂÚ ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ‚ ‚‡ÌÌÓ˜ÍÂ Ò Ï‡ÍËÓ‚ÍÓÈ "I") ÔÂ‰ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË.
●
●
●
●
43
RU
RU
Ïpèìåp ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß Ïîñìîòpèòå òàáëèöó ïpîãpàìì
ñòèpêè. Âû óâèäèòå êàê Êàíäè påêîìåíäóåò ñåáÿ âåñòè.
ÏÀPÀÃPÀÔ 11
● Óáåäèòåñü, ÷òî íà ∋òèêåòêàõ èçäåëèé èìååòñÿ íàäïèñü
“60°Ñ”.
ÑÒÈPÊÀ
60° C
3,5 kg MAX
Âàpüèpyeìûe âoçìoæíocòè
● Îòêpîéòå ëюê, íàæàâ íà êëàâèøó Â.
Âaøa còèpaëüíaÿ ìaøèía aâòoìaòè÷ecêè aäaïòèpyeò ypoâeíü
âoäû â çaâècèìocòè oò òèïa òêaíè è êoëè÷ecòâaeòcÿ áeëüÿ.
Taêèì oápaçoì ocyùecòâëÿeòcÿ “èíäèâèäyaëüíaÿ” còèpêa.
Эòo âeäeò ê ∋êoíoìèè ∋ëeêòpo∋íepãèè è coêpaùeíèю
âpeìeíècòèpêè.
● Çàãpóçèòå áàpàáàí ìàêñèìàëüíî 3,5 êã ñóõîãî áåëüÿ.
cl
Ïpåäïîëîæèì, ÷òî íåîáõîäèìî ñòèpàòü ñèëüíî çàãpÿçíåííóю
òêàíü (åñëè íà íåé èìåюòñÿ òpóäíîóäàëÿåìûå ïÿòíà, óäàëèòå
èõ ñïåöèàëüíîé ïàñòîé). Åñëè ëèøü íåêîòîpûå èçäåëèÿ
çàãpÿçíåíû ïÿòíàìè, êîòîpûå òpåáóюò îòáåëèâàíèÿ æèäêèìè
îòáåëèâàòåëÿìè, èõ ïpåäâàpèòåëüíî ìîæíî îápàáîòàòü â
ìàøèíå.
Äëÿ ∋òîãî â îòäåëåíèå cl çàëèòü îòáåëèâàòåëü è óñòàíîâèòü
pó÷êó ïpîãpàìì L íà ñïåöèàëüíóю ïpîãpàììó cl . Îápàáîòàâ
áåëüå íà ∋òîé ïpîãpàììå, çàãpóçèòü áàpàáàí îñòàëüíûì
áåëüåì è ñòèpàòü ïî âûápàííîé ïpîãpàììå.
Âíèìàíèå!
Íå påêîìåíäóåòñÿ çàãpóæàòü òîëüêî ìàõpîâûå òêàíè, êîòîpûå
âïèòûâàÿ ìíîãî âîäû, ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì òÿæåëûìè.
Äîïóñòèìàÿ çàãpóçêà äëÿ ïpî÷èõ òêàíåé - 3,5 êã.
Äëÿ äåëèêàòíûõ òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ çàãpóçêà íå áîëüøå 2 êã
(1 êã èç ÷èñòîé øåpñòè, “ñòèpàåìîé â ìàøèíå”), âî èçáåæàíèå
îápàçîâàíèÿ çàìÿòîñòåé, òpóäíûõ äëÿ pàçãëàæèâàíèÿ.
Äëÿ î÷åíü äåëèêàòíûõ òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü
ñåò÷àòûé ìåøîê.
● Çàêpîéòå ëюê.
Âíèìàíèå!
Ïpè óñòàíîâêå ïpîãpàìì óáåäèòåñü, ÷òî êëàâèøà
âêë/âûêë íå íàæàòà.
OK
Âûáîp ïpîãpàììû 2:
Ïpîãpàììà âûáèpàåòñÿ âpàùåíèåì pó÷êè L ïî ÷àñîâîé ñòpåëêå
äî ñîâìåùåíèÿ óêàçàòåëÿ ñ íîìåpîì ïpîãpàììû.
● Óñòàíîâèòå pó÷êó påãóëèpîâêè òåìïåpàòópû I ìàêñèìóì íà
60°Ñ.
● Âûäâèíüòå êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ ñpåäñòâ A.
44
45
RU
RU
● Íàñûïüòå â îòäåëåíèå II ïîpîøîê (60 ã) äëÿ 3,5 êã áåëüÿ.
● Íàëåéòå 100 ã îòáåëèâàòåëÿ â îòäåëåíèå
áåëüÿ.
cl
● Íàëåéòå 50 ã æåëàåìîé äîáàâêè â îòäåëåíèå
áåëüÿ.
ÏÀPÀÃPÀÔ 12
äëÿ 3,5 êã
✿
äëÿ 3,5 êã
● Çàäâèíüòå êîíòåéíåp A.
● Óáåäèòåñü, ÷òî âîäîïpîâîäíûé êpàí îòêpûò.
ЧÈÑÒÊÀ È ÓÕÎÄ ÇÀ ÌÀØÈÍÎÉ
cl
Äëÿ âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû íå ïîëüçóéòåñü àápàçèâíûìè
ñpåäñòâàìè, ñïèpòîì è/èëè pàñòâîpèòåëÿìè. Äëÿ ∋òîãî
äîñòàòî÷íî ïpîòåpåòü ìàøèíó âëàæíîé ñàëôåòêîé.
Ìàøèíà òpåáóåò íåáîëüøîãî óõîäà:
● î÷èñòêè âàííî÷åê (îòäåëåíèé) êîíòåéíåpà äëÿ ìîюùèõ
ñpåäñòâ
● î÷èñòêè ôèëüòpà
● Óáåäèòåñü, ÷òî òpóáêà ñëèâà âîäû çàêpåïëåíà ïpàâèëüíî.
● ïpè ïåpåìåùåíèè èëè äëèòåëüíîé îñòàíîâêå ìàøèíû.
● Íàæìèòå íà êëàâèøó (Ñ) âêë/âûêë, çàãîpèòñÿ èíäèêàòîp N.
Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà âûïîëíèò çàäàííóю ïpîãpàììó.
Î÷èñòêà êîíòåéíåpà ìîюùèõ ñpåäñòâ
Påêîìåíäóåòñÿ âpåìÿ îò âpåìåíè î÷èùàòü îòäåëåíèÿ
äëÿ îòáåëèâàòåëÿ è ñìÿã÷èòåëÿ.
● Ïî îêîí÷àíèè ïpîãpàììû íàæìèòå êëàâèøó (Ñ) âêë/âûêë,
ìàøèíà âûêëю÷èòñÿ, ñâåòÿùèéñÿ èíäèêàòîp ïîãàñíåò.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî áåç îñîáûõ óñèëèé âûíóòü âàííî÷êè èç
êîíòåéíåpà.
Ïpîìîéòå êîíòåéíåp è âàííî÷êè ñòpóåé âîäû.
● Îòêpîéòå ëюê è èçâëåêèòå áåëüå.
Ñíîâà ïîñòàâüòå âñå íà ìåñòî.
Ïåpåä ëюáîé ñòèpêîé êîíñóëüòèpóéòåñü ñ
òàáëèöåé ïpîãpàìì è ñîáëюäàéòå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îïåpàöèé,
påêîìåíäîâàííóю ∋òîé òàáëèöåé.
46
47
RU
RU
Î÷èñòêà ôèëüòpà
 ìàøèíå óñòàíîâëåí ñïåöèàëüíûé ôèëüòp, çàäåpæèâàюùèé
êpóïíûå ÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû, êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü
ñëèâ âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç
ôèëüòpà.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî:
● éÚÍÓÈÚ ÔÓ‰‰ÓÌ, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ.
ÏÀPÀÃPÀÔ 13
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ, ÈÕ ÏPÈЧÈÍÛ È ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ
1. Ìàøèíà íå
pàáîòàåò íè íà
îäíîé ïpîãpàììå
Âèëêà ïëîõî âêëю÷åíà â pîçåòêó.
Âêëю÷èòü âèëêó â pîçåòêó.
Íå íàæàòà êíîïêà âêë/âûêë.
Íàæàòü êíîïêó âêë/âûêë.
Îòñóòñòâóåò ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ëfl.
Ïpîâåpèòü íàïpÿæåíèå.
Ïåpåãîpåëè ïpåäîõpàíèòåëè (ïpîáêè)
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË.
Ïpîâåpèòü
Îòêpûò çàãpóçî÷íûé ëюê.
Çàêpûòü ëюê.
Ñì. 1 ïpè÷èíó.
Ïpîêîíòpîëèpîâàòü.
Çàêpûò êpàí ïîäà÷è âîäû.
Îòêpûòü êpàí.
Íåïpàâèëüíî óñòàíîâëåíà pó÷êà L
âûáîpà ïpîãpàìì ñòèpêè.
Ïpîâåpèòü óñòàíîâêó pó÷êè L âûáîpà
ïpîãpàìì ñòèpêè.
3. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå ñëèâàåò
âîäó
Çàñîpèëñÿ ôèëüòp.
Ïpî÷èñòèòü ôèëüòp.
Ïåpåãíóòà òpóáêà ñëèâà.
Âûïpÿìèòü òpóáêó ñëèâà.
4. Íàëè÷èå âîäû íà
ïîëó âîêpóã
ìàøèíû
Âîäà ïpîíèêàåò ÷åpåç ïpîêëàäêó ìåæäó
êpàíîì è òpóáêîé ïîäà÷è âîäû.
Çàìåíèòü ïpîêëàäêó è çàòÿíóòü
ñîåäèíåíèå.
5. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
îòæèìàåò áåëüå
Åùå íå ñëèòà âîäà.
Ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ìèíóò, ïîêà
ìàøèíà ñîëüåò âîäó.
Påæèì îòæèìà âûêëю÷åí.
Âêëю÷èòå påæèì îòæèìà.
6. Ñèëüíûå âèápàöèè
âî âpåìÿ îòæèìà
Ìàøèíà íåpîâíî óñòàíîâëåíà íà ïîëó.
Âûpîâíèòü ïpè ïîìîùè påãóëèpóåìûõ
íîæåê.
Íå ñíÿòû òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Ñíÿòü òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Áåëüå íåpàâíîìåpíî pàñïpåäåëèëîñü â
áàpàáàíå.
Pàâíîìåpíî pàñïpåäåëèòü áåëüå.
● âîñïîëüçóéòåñü öîêîëåì äëÿ ñáîpà îñòàòêîâ âîäû â ãíåçäå
ôèëüòpà;
● ïîâåpíèòå ôèëüòp ïî ÷àñîâîé ñòpåëêå äî åãî îñòàíîâêè â
âåpòèêàëüíîì ïîëîæåíèè;
● èçâëåêèòå ôèëüòp è î÷èñòèòå åãî;
● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà îñìîòpèòå åãî è ïîñòàâüòå íà ìåñòî,
ñëåäóÿ îápàòíîìó ïîpÿäêó îïåpàöèé, îïèñàííûõ âûøå.
Ïåpåìåùåíèå èëè îñòàíîâêà ìàøèíû íà äëèòåëüíûé ïåpèîä
Ïpè âîçìîæíîì ïåpåìåùåíèè ìàøèíû èëè îñòàíîâêå åå íà
äëèòåëüíûé ïåpèîä â íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè,
íåîáõîäèìî ïîëíîñòüю ñëèòü âîäó èç ìàøèíû è òpóáêè ñëèâà.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî îòñîåäèíèòü âèëêó îò pîçåòêè, ñëèâíóю
òpóáêó îñâîáîäèòü èç çàæèìîâ, îïóñòèòü åå äî ïîëà, ñëèòü
âîäó.
Îñâîáîäèâ ìàøèíó îò âîäû, çàêpåïèòå ñëèâíóю òpóáêó â
ôèêñàòîpå.
 çàâåpøåíèå âûïîëíèòå îïåpàöèю â îápàòíîì ïîpÿäêå.
ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÏPÈЧÈÍÛ
2. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
çàïîëíÿåòñÿ âîäîé
ÇÌËχÌËÂ:
èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ ÏÓÊÂÚ ‚‡˘‡Ú¸Òfl ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ˆËÍ· ÒÚËÍË, ÔÓÒÍÓθÍÛ ‰‡ÌÌ˚È ÔË·Ó
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì ÒÔˆ‡Î¸Ì˚Ï ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ, ÍÓÌÚÓÎËÛ˛˘ËÏ ‡·ÓÚÛ Ú‡ÈÏÂ‡.
Åñëè íå óäàåòñÿ óñòpàíèòü ïpè÷èíû ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îápàòèòåñü â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè,
ñîîáùèâ ìîäåëü ìàøèíû, óêàçàííóю íà òàáëè÷êå èëè â ãàpàíòèéíîì òàëîíå. è‰ÓÒÚ‡‚Ë‚ ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â, Ç˚ ·˚ÒÚÓ
∋ôôåêòèâíî ïîëó÷èòå ñîîòâåòñòâóюùóю óñëóãó.
Âíèìàíèå!
Åñëè Âàøà ìàøèíà íå pàáîòàåò, òî, ïpåæäå ÷åì îápàùàòüñÿ â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ, ïîïûòàéòåñü óñòpàíèòü
íåèñïpàâíîñòü ñàìè, èñïîëüçóÿ âûøåóêàçàííóю òàáëèöó.
48
49
ES
ES
ENHORABUENA
ÍNDICE CAPÍTULO
Con la compra de este electrodoméstico Candy; usted ha
demostrado no conformarse con cualquier cosa: usted
quiero lo mejor.
Introduccíon
Candy se complace en ofrecerle esta nueva lavadora, fruto
de años de investigación y de experiencia en el marcado y
del contacto directo con los Consumidores. Usted ha
escogido la calidad, la duración y las enormes prestaciones
que esta lavadora le ofrece.
Candy le ofreces además, una amplia gama de
electrodomésticos: lavadoras, lavavajillas, lavadorassecadoras, cocinas, microondas, hornos y encimeras,
frigoríficos y congeladores.
Solicite a su vendedor el catálogo completo de la gama de
productos Candy.
Le rogamos lea atentamente la información contenida en
este manual ya que proporciona importantes instrucciones
sobre seguridad en su instalación, uso, mantenimiento y
algunos consejos prácticos para que ested saque el mejor
provecho de su lavadora.
PAGINAS
Notas generales a la entrega
52
Garantía
53
Normas de seguridad
54
Datos técnicos
56
Puesta en funcionamiento instalación
57
Descripción de los mandos
60
Cubeta del detergente
63
Selección
64
El producto
65
Tabla de programas
66
Consejos útiles para el usuario/Lavado
68
Limpieza y mantenimiento ordinario
71
Causas de averías
73
Conserve este manual para cualquier consulta posterior.
Cuando se ponga en contacto con Candy o con sus centros
de Asistencia mencione siempre el Modelo, el n° y el número
G (si lo tiene).
Es decir todo lo que viene anotado en el recuadro.
50
51
ES
ES
CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
NOTAS GENERALES DE ENTREGA
GARANTIA
A la entrega compruebe que con la máquina estén:
El aparato va acompañado de un Certificado de Garantía
de 1 año.
En los primeros 6 meses, a partir de la fecha de la compra, la
garantía le cubre: piezas, recambios, mano de obra y
desplazamientos.
En los 6 meses siguientes, la garantía le cubre piezas y
recambios.
SERVICIO POST VENTA
☎ 902. 100. 150
No olvide remitir la parte B del Certificado de Garantia para
la debida convalidación en los 10 días siguientas a la fecha
de compra.
A) MANUAL DE INSTRUCCIONES
EUROPE
B) DIRECCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA
Dovunque
tu sia.
A
SPEDIRE
B
TRATTENERE
C) CERTIFICADOS DE GARANTÍA
C
La parte A deberá conservarla, debidamente
cumplimentada, para presentarla al Servicio Técnico de
Asistencia, en caso de necesitar su intervención junto a la
factura legal expedida por el vendedor en el momento de
combra.
*Rellenar la garantía que viene en Castellano.
D) TAPONES
E) CURVAS PARA EL TUBO DE DESAGÜE
F) MEDIDOR PROGRAMMA 32’
D
E
CONSÉRVELOS
y compruebe que no haya sufrido desperfectos durante el
transporte, en caso contrario llame al centro Candy más
cercano.
'
2
3
52
F
53
ES
CAPÍTULO 3
NORMAS DE SEGURIDAD
ATENCION:
PARA CUALQUIER TRABAJO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
ES
● No use adaptadores o enchufes múltiples.
● No permita la manipulación del aparato a niños o
incapacitados, sin vigilancia.
● No tire del cable de alimentación, ni del aparato, para
desconectar la toma de corriente.
● Desenchúfela.
● No deje el aparato a la intemperie o expuesto a la acción
de los agentes atmosfericos (lluvia, sol, etc..).
● Cierre el grifo del agua.
● Candy provede a todas sus máquinas de toma de tierra.
Asegúrese de que la instalación electrica tenga toma de
tierra, en caso contrario llame a un Servicio cualificado.
● En caso de traslado no la sujete nunca por los mandos ni
por la cubeta de detergente.
● Durante su transporte no apoye el ojo de buey en la
carretilla.
Estos aparatos cumplen con las Directivas EEC 89/336,
EEC 73/23 y modificaciónes siguientes.
● No toque el aparato con las manos, los pies mojados o
húmedos.
Importante!
Si se va a instalar el aparato sobre una alfombra o moqueta,
es necesario tener cuidado para evitar que se obstruyan las
rejillas de ventilación situadas en la base de la lavadora.
● No use el aparato estando descalzo.
● No use, si no es con especial cuidado, alargos en cuartos
● Levántela ayudado por otra persona tal como aparece en
la figura.
de baño o aseos.
● En caso de avería y/o mal functionamiento del aparato,
ATENCION:
DURANTE EL LAVADO EL AGUA PUEDE ALCANZAR LOS
90°C.
desconéctelo, cierre el grifo del agua y no manipule el
electrodoméstico. Para su eventual reparación diríjase
únicamente a un centro de Asistencia Técnica Candy y
solicite el uso de recambios originales. El incumplimiento de
estas sugerencias puede comprometer la seguridad del
aparato.
● Antes de abrir el ojo de buey, asegúrese de que no haya
agua en el tambor.
● Si el cable de alimentación resultase dañado, tendrá que
ser sustituido por un cable especiäl disponible en el servicio
de asistencia técnica.
54
55
ES
ES
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 5
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
INSTALACIÓN
33 cm
C A C D
Tras extraer la lavadora del embalaje, actuar como se indica
a continuación, en la parte posterior de la máquina :
85 cm
1) Soltar el tirante central A, los dos tornillos laterales C y retirar
el larguero de fijación D y el correspondiente separador de
plástico.
2) Soltar los 2 tirantes B y retirarlos.
Al hacerlo caerán dentro de la lavadora 2 o 4 separadores
de plástico.
B
B
3) Inclinar la lavadora hacia adelante y retirar los
separadores de plástico arriba indicados.
60 cm
CAPACIDAD DE ROPA SECA
kg
3,5
NIVEL NORMAL DE AGUA
l
8÷15
POTENCIA ABSORBIDA
56
4) Tapar los orificios con los tapones que se encuentran en la
bolsa con las instrucciones.
W
1700
CONSUMO DE ENERGÍA (PROG. 2)
kWh
1,75
AMPERIOS DEL FUSIBLE DE LA RED
A
10
REVOLUCIONES DE CENTRIFUGADO
Rev./min.
800
PRESIÓN EN EL CIRCUITO HIDRÁULICO
MPa
min. 0,05
max. 0,8
TENSION
V
230
ATENCIÓN:
NO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS LOS ELEMENTOS
DE EMBALAJE YA QUE PUEDEN SER PELIGROSOS.
57
ES
ES
Aplique la lamina de polionda como se muestra en la figura.
Nivele la máquina con las patas delantares
Conecte el tubo del agua al grifo.
El aparato debe ser conectado a la red hidraulica sólo con
los nuevos tubos de carga disponibles en dotación.
Los viejos tubos de carga no tienen que ser reutilizados.
Girar el pie y hacerlo bajar o subir hasta conseguir su
perfecta adherencia al suelo.
ATENCIÓN:
NO ABRA EL GRIFO.
Acerque la lavadora a la pared procurando que no se
formen curvas o estrangulamientos, fije el tubo desagüe al
borde de la pila.
Asegúrese de que el botón Marcha/Paro (C) no esté
pulsado.
Asegúrese de que todos los mandos estén en posición “0” y
que el ojo de buey esté cerrado.
o mejor aún, a un desagüe fijo, con un diámetro mayor que
el del tubo de la lavadora, a una altura mínima de 50 cm.
En caso necesario, utilice la curva rígida adjunta.
Enchúfela.
El aparato tiene que ser colocado de forma que el enchufe
sea accesible una vez instalado.
max 100 cm
min 4 cm
58
A continuación pulse el botón START (C) se encenderá el
piloto de funcionamiento “conexión de corriente efectuada”
(N) si no se enciende vea “ causas de averías”
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
59
ES
ES
DESCRIPCIÓN DE LOS MANDOS
CAPÍTULO 6
N
BOTÓN DE APERTURA DEL OJO DE BUEY
ATENCIÓN:
UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ESPECIAL IMPIDE LA
APERTURA INMEDIATA DEL OJO DE BUEY AL FINALIZAR
EL LAVADO. AL FINAL DE LA FASE DE CENTRIFUGADO,
ESPERE 2 MINUTOS ANTES DE ABRIR EL OJO DE BUEY.
A
D
E
F
I
L
BC
60
Cubeta del detergente
A
Botón de apertura del ojo de buey
B
Botón de puesta en marcha/paro
C
Botón Super Rápido
D
Botón “antiarrugas”
E
Botón exclusión de centrifugado
F
Selector para regular la temperatura de lavado
I
Selector de programas de lavado
L
Piloto luminoso de funcionamiento
N
2 min.
BOTÓN DE PUESTA EN MARCHA/PARO
C
OPCIÓN SUPER RAPIDO
D
Apretando esta tecla la duración de los programas de
lavado de esta lavadora se reducen hasta un máximo de 50
minutos según el programa y la temperatura de lavado
elegida. Es posible utilizar la tecla Super Rápido para lavados
de 1 a 3,5 kg de colada.
(Esta tecla es funcional sólo para los programas algodón y
mixtos).
CUADRO DE MANDOS
B
TECLA ANTIARRUGAS
E
Activando esta función es posible reducir al mínimo la formación
de arrugas seleccionando posteriormente el ciclo de lavado en
base al programa elegido y al tipo de ropa a lavar.
De manera particular, para los tejidos mixtos la acción combinada
de una fase de enfriamiento gradual del agua, la ausencia de
rotación del tambor durante la descarga del agua y un
centrifugado delicado a baja velocidad asegura al máximo la
distensión de los tejidos.
Para tejidos delicados, a excepción de la lana, se suceden las fases
arriba indicadas para los tejidos mixtos, a excepción del
enfriamiento gradual del agua, pero con el añadido de una fase
en la que la colada permanece sumergida en el agua del último
aclarado.
Para tejidos resistentes y en el programa lana, esta tecla posee la
única función de dejar los tejidos inmersos en el agua del último
aclarado con el fin de distender perfectamente las fibras.
Para finalizar el ciclo de los tejidos resistentes, delicados y de la
lana, las operaciones pueden ser:
volver a apretar la tecla para terminar el ciclo con la fase de
vaciado y centrifugado. O en el caso de que se desee efectuar
solo vaciado:
- Apagar la lavadora apretando la tecla de encendido/apagado.
- Seleccionar el programa Z
- Encender la lavadora volviendo a accionar de nuevo la tecla
encendido/apagado
61
ES
ELIMINACIÓN DEL CENTRIFUGADO
Pulsando esta tecla se consigue la eliminación de todos los
centrifugados. Dicha operación es muy útil tanto en los
programas a 90° como en los de a 60°, en el caso de lavado
de trjidos que presentan particulares tratamientos de
acabado (algodón nuevo, permanent press) o para prendas
delicadas de fibra mixta.
ES
F
CAPÍTULO 7
CUBETA DEL DETERGENTE
La cubeta del detergente está dividida en 4
compartimentos:
SELECTOR PARA REGULAR LA TEMPERATURA DE LAVADO
I
T°C
- El primero, indicado con “I”, sirve para el detergente del
prelavado o del programa rápido 32’.
- el segundo II para el detergente de lavado
PUEDE GIRARSE EN AMBOS SENTIDO
Esta lavadora está provista de este dispositivo para
seleccionar la temperatura de lavado deseada.
La tabla de los programas de lavado indica la temperatura
máxima aconsejada para cada tipo de lavado.
cl
ATENCIÓN NUNCA DEBE SER SUPERIOR
SELECTOR DE PROGRAMAS DE LAVADO
L
ATENCIÓN:
RECUERDE QUE ALGUNOS DETERGENTES SON DIFÍCILES
DE ARRASTRAR, EN ESTE CASO, LE ACONSEJAMOS
UTILIZAR EL CONTENEDOR APROPIADO PARA PONERLO
DIRECTAMENTE EN EL TAMBOR.
ATENCIÓN:
NO GIRE NUNCA EL PROGRAMADOR EN SENTIDO
CONTRARIO A LAS MANECILLAS DEL RELOJ, SINO EN EL
SENTIDO DE ÉSTAS Y NO PULSE EL BOTÓN DE PUESTA EN
MARCHA (C) ANTES DE LA SELECCION DEL
PROGRAMA.
- el tercero
cl
sirve para el blanqueador
Las tablas indican el programa de lavado en base al número
o símbolo seleccionado.
IMPORTANTE: EN EL CASO EN QUE SE QUIERA CAMBIAR
UN PROGRAMA YA INICIADO, DESACTIVAR SIEMPRE LA
TECLA ENCENDIDO / PARO ANTES DE GIRAR EL
PROGRAMADOR SINO, LA LAVADORA, DESPUÉS DE
ALGUNOS MINUTOS LLEVARÁ AUTOMÁTICAMENTE EL
PROGRAMADOR A LA POSICIÓN INICIAL.
ATENCIÓN:
EN EL TERCER Y CUARTO COMPARTIMENTO,
INTRODUZCA UNICAMENTE PRODUCTOS LÍQUIDOS.
OK
PILOTO LUMINOSO DE FUNCIONAMIENTO
62
✿
- el cuarto
sirve para aditivos especiales, suavizantes,
perfumes almidonados, azuletas, ecc.
N
63
ES
ES
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9
SELECCIÓN
EL PRODUCTO
Para tratar los distintos tipos de tejido y los diferentes grados
de suciedad, la lavadora tiene 3 áreas de programas
diferentes para cada tipo de: lavado, temperatura y
duración (vea tabla de programas de lavado).
1 Tejidos resistentes
ATENCION:
si tiene que lavar alfombras, colchas u otras prendas
pesadas es mejor no centrifugar.
Las prendas y ropa de lana, para poderlas lavar en la
lavadora, deben llevar el símbolo “Pura Lana Virgen” y tener
además la indicación “no se apelmaza” o bien “lavable en
máquina”.
Los programas se han confeccionado para desarrollar el
máximo grado de lavado y los aclarados regulados por las
fases de centrifugado aseguran un perfecto aclarado.
El centrifugado final asegura un escurrido óptimo
2 Tejidos mixtos y sintéticos.
El lavado y el aclarado estan optimizados por los ritmos de
rotación del tambor y los niveles de agua.
El centrifugado de accion delicada, asegura una reducida
formación de arrugas sobre los tejidos.
3. Tejidos delicados, lana y lavado a mano:
Este tramo comprende una serie de programas muy
diferentes entre ellos, estudiados específicamente para lavar
tejidos que requieren de un tratamiento particular:
ATENCIÓN:
Durante la selección asegúrese de que:
- en la ropa para lavar no haya objetos metálicos
(por ejemplo, clips, imperdibles, alfileres, monedas, etc.);
- abroche las fundas de las almohadas, cierre las
cremalleras, las anillas, ate las cintas sueltas y las tiras
largas de los vestidos;
- quite de las cortinas tanbién los elementos de
rodamiento;
- lea atentamente las etiquetas de los tejidos;
- si durante la selección aprecia manchas resistentes,
quítelas con un detergente especial o con una pasta de
lavado apropiada.
El lavado delicado para los tejidos muy delicados
El lavado lana para usarse exclusivamente para los tejidos
“lana lavable en lavadora”.
El lavado a mano concebido para tratar delicadamente los
tejidos lavables a mano.
64
65
ES
CAPÍTULO 10
TYPO DE TEJIDO
TABLA DE PROGRAMAS
PROGRAMA PARA
CARGA
MAX
kg
SELECC.
PROG.
Tejidos resistentes
CARGA DETERGENTE
SELECC.
TEMP.
°C
Notas a considerar
❀
❙
❙❙
●
●
●
●
Algodón, lino, cáñamo
Intensivo con prelavado
3,5
1
Hasta
90°
Algodón, mixtos
resistentes
Intensivo
3,5
2
Hasta
90°
●
●
●
Algodón, mixtos
Colores resistentes
3,5
3
Hasta
60°
●
●
●
4
Hasta
40°
●
●
●
Algodón
*)
Tejidos mixtos y
sintéticos
3,5
Aclarado
-
-
●
Último aclarado
-
-
●
Centrifugado intensivo
-
-
Tejidos mixtos
*)
Mixtos resistentes
5
Hasta
60°
●
●
●
●
●
●
Mixtos, algodón,
sintéticos
Ropa de color
2
6
Sintéticos (Rayon,
Acrilicos)
Acrílicos
2
7
Aclarado
-
-
●
Último aclarado
-
-
●
Centrifugado delicado
-
-
Tejidos muy
delicados
Lavado delicado
1,5
8
Hasta
40°
Ropa de lana
Sintéticos (Rayon,
Acrilicos)
Lana “LAVABLE EN LAVADORA”
1
9
1
10
Hasta
40°
Hasta
30°
Mixtos, sintéticos
delicados
Lavado a mano
Mixtos, sintéticos
delicados, lana
-
Último aclarado
-
-
Centrifugado delicado
-
-
Ciclo rápido
Manchas orgánicas
Para ropa que no
precisa centrifugado
*)
Hasta
50°
Hasta
40°
-
Aclarado
66
2
Sólo desagüe
2
32’
Hasta
50°
3,5
-
-
-
Z
En los programas indicados puede conseguirse un blanqueo
automático, colocando el blanqueador en la cubeta
.
Regulando oportunamente el termostato es posible lavar a cualquier
temperatura por debajo de la prevista en el programa seleccionado.
* Programas según normas CENELEC EN 60456.
Colores delicados
Algodón, lino
En caso de ropa con un alto grado de suciedad,
se aconseja la reducción de la carga a máximo 3 kg.
●
●
●
●
●
●
Programa rápido de 32 minutos
El programa rápido de 32 minutos permite efectuar en 30 minutos un
ciclo completo de lavado para un máximo de 2 kg de colada y una
temperatura de 50°C. Es posible reducir la temperatura de lavado
utilizando el programador específico (programador I).
La cantidad màxima de detergente para este programa està indicada
sobre el medidor 32’ en dotación.
El detergente debe ser cargado en el dispensador de prelavado
(dispensador 1).
Para los tejidos mixtos, sintéticos y delicados particularmente sucios, es
posible efectuar el ciclo de prelavado utilizando el programa rápido 32
minutos ( el detergente tiene que ser introducido en el compartimiento I
de la cubeta), seleccionando posteriormente el programa principal
deseado.
Consigue los mejores resultados con tu lavadora Candy
Para asegurarte que consigues los mejores resultados con tu nueva
lavadora Candy, es importante que uses el detergente correcto en tu
colada diaria. Existen muchos detergentes en los lineales de las tiendas,
y elegir el correcto entre tantos puede ser complicado.
En Candy regularmente hacemos pruebas entre diferentes tipos de
detergentes, para saber cual obtiene los mejores resultados con
nuestras lavadoras. Hemos concluido que solo una marca cumple
siempre los estandares de excelencia que necesitamos y consigue una
blancura superior en una amplia gama de manchas, además
proporciona un cuidado especial a la ropa. Es por todo esto por lo que
Candy otorga a Ariel su sello de aprobacion oficial.
●
●
●
●
PARA TU NUEVA LAVADORA
67
ES
ES
EJEMPLO:
Mire la tabla de los programas de lavado, verá como Candy
le aconseja sobre el modo de operar:
CAPÍTULO 11
CONSEJOS ÚTILES PARA EL USUARIO
● Asegúrese que en las etiquetas de las prendas esté
indicado “60° C”.
Breves sugerencias para la utilización del electrodoméstico
en el respeto del medio ambiente y con el máximo ahorro.
CARGAR AL MÁXIMO LA LAVADORA
Para eliminar eventuales despilfarros de energía, agua o
detergente, se recomienda utilizar la máxima capacidad de
carga de la lavadora. Es posible, ahorrar hasta el 50% de
energía con una carga llena efectuada en una única
colada, respecto a dos coladas a 1/2 carga.
60° C
3,5 kg MAX
● Abra el ojo de buey con el botón (B).
cl
CUANDO SIRVE REALMENTE EL PRELAVADO?
Solamente para cargas particularmente sucias!
Se ahorra del 5 al 15% de energía evitando la selección de la
opción del prelavado para ropa de suciedad normal.
● Cargue el tambor con 3,5 kg como máximo de ropa en
seco.
● Cierre el ojo de buey.
QUÉ TEMPERATURA DE LAVADO SELECCIONAR?
La utilización de productos para eliminar manchas antes del
lavado en la lavadora, reduce la necesidad de lavar a
temperaturas superiores a 60°C. Es posible ahorrar hasta un
50% utilizando una temperatura de lavado de 60°C.
OK
LAVADO
CAPACIDA VARIABILE
Esta lavadora adapta automáticamente el nivel del agua al tipo
y cantidad de ropa.Así pues, es posible obtener una colada
“personalizada”, incluso desde el punto de vista energético.
Este sistema aporta una disminución del consumo de energía y
una sensible reducción del tiempo de lavado.
Supongamos que la colada que va a hacer sea de
ALGODON MUY SUCIO (si hay manchas especialmente
resistentes, quítelas con la pasta apropiada).
Cuando son sólo algunas prendas las que presentan
manchas que requieren un tratamiento con productos
blanqueadores líquidos, se puede proceder a una
eliminación de manchas previa en la lavadora.
Eche el blanqueador en el compartimento correspondiente
de la cubeta del detergente y posicione el selector (L) en el
programa especial “ELIMINACION DE MANCHAS
PRELAVADO” cl .
Finalizado este tratamiento agregue a las prendas
blanqueadas el resto de la ropa y proceda al lavado normal
con el programa más adecuado.
Le aconsejamos no realizar una colada con sólo prendas de
tejidos esponjosos, ya que al absorber mucha agua, sehacen
demasiado pesadas.
ATENCIÓN:
AL SELECCIONAR EL PROGRAMA, ASEGURESE DE QUE
EL BOTÓN DE PUESTA EN MARCHA/PARO NO ESTÁ
APRETADO.
Seleccione el programa 2: el programa se selecciona
haciendo girar el mando (L) en el SENTIDO DE LAS
MANECILLAS DEL RELOJ y haciendo coincidir el número del
programa con el indicator.
● Gire el mando de la temperatura (I) hasta 60°C como
máximo.
● Abra la cubeta del detergente (A).
La carga admitida para los tejidos resistentes es de 3,5 kg
mientras que en el caso de tejidos delicados se aconseja no
superar los 2 kg (1 kg en el caso de prendas de “Pura Lana
Virgen” lavables en lavadora), para evitar la formación de
arrugas difíciles de planchar. Para tejidos se aconseja el uso
de una bolsa de rejilla.
68
69
ES
ES
● Ponga en el segundo compartimento II de lavado 60 g de
detergente.
CAPÍTULO 12
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO
● Ponga 100 cc de lejía en el compartimento para
blanqueadores cl
cl
Para su limpieza exterior no use productos abrasivos, alcohol
y/o disolventes, basta sólo una pasada con un paño
húmedo.
La lavadora necesita muy poco mantenimiento:
● Ponga 50 cc del aditivo que desee en el compartimento
para aditivos
.
✿
● Cierra la cubeta del detergente (A).
● Limpieza de la cubeta y sus compartimentos
● Limpieza filtro
● Traslados o largos períodos de inactividad de la máquina.
● Asegúrese de que el grifo del agua esté abierto,
● Que el desagüe esté en posición correcta.
● Pulse el botón de puesta en marcha (C). Se encenderá el
piloto luminoso (N).
La lavadora ejecutará el programa que usted ha
seleccionado.
LIMPIEZA DE LA CUBETA DEL DETERGENTE Y SUS
COMPARTIMENTOS
Aunque no sea estrictamente necesario, es conveniente
limpiar de vez en en cuando los compartimentos del
detergente, blanqueadores y aditivos.
Para esta operacion basta extraerlos haciendo un poco de
fuerza.
● Al finalizar el programa, pulse el botón (C) de puesta en
marcha/paro, se apagará el piloto luminoso.
● Abra el ojo de buey y saque la ropa.
PARA CUALQUIER TIPO DE LAVADO, CONSULTE
SIEMPRE LA TABLA DE LOS PROGRAMAS Y SIGA
LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES TAL COMO
VIENE INDICADO.
70
Limpie todo el contenido bajo un chorro de agua.
Vuelva a colocar todo en su sitio.
71
ES
ES
LIMPIEZA FILTRO
La lavadora está dotada de un filtro especial que retiene los
residuos de tamaño más grande que podrían obstruir la
descarga (monedas, botones, etc) y que de esta manera se
pueden recuperar fácilmente. Cuando sea necesario limpiar
el filtro seguir los siguientes pasos:
CAPÍTULO 13
ANOMALÍA
1. No funciona con
nigún programa
El enchufe de la corriente eléctrica no
está conectado a la toma de corriente
Conecte el enchufe
El botón del interruptor general no está
pulsado
Pulse el interruptor general
No hay corriente eléctrica
Compruébelo
Las válvulas de la instalación eléctrica
están averiadas
Compruébelo
Puerta abierta
Cierre la puerta
Vea causa 1
Compruébelo
El grifo del agua está cerrado
Abra el grifo del agua
El timer no está posicionado
correctamente
Posicione el timer correctamente
El tubo de desagüe está doblado
Enderezca el tubo de desagüe
Presencia de cuerpos extraños en el
filtro
Inspeccionar el filtro
4. Presencia de agua
en el suelo
alrededor de la
lavadora
Pérdida de agua por la guarnición de
goma que está entre el grifo y el tubo
de carga del agua
Sustituya la guarnición de goma y
enrosque bien el tubo al grifo
5. No centrífuga
La lavadora todavía no ha vaciado el
agua
Espere unos minutos, la maquina
vaciara el agua
“Exclusión de centrifugado” pulsado
(sólo en algunos modelos)
Desactive el botón “exclusión
centrifugado”
La lavadora no está bien nivelada
Regule las patas regulables
Los soportes de fijación del transporte
no han sido retirados todavía
Retire los soportes de fijación del
transporte
La carga de ropa no ha sido distribuida
uniformemente
Distribuya uniformemente la ropa
● Suelte el zócalo como se indica en la figura.
● Utilizar el zócalo para recoger el agua residual del filtro.
● Gire el filtro en sentido contrario a las agujas del reloj hasta
que haga tope en posición vertical.
● Extráigalo y limpielo.
2. No carga agua
● Después de haberlo limpiado vuelva a montarlo siguiendo
las operaciones en sentido contrario a la descripción
precedente.
3. No descarga agua
TRASLADOS O LARGOS PERÍODOS DE INACTIVIDAD DE LA
MÁQUINA
En eventuales traslados o en caso que la máquina estuviese
inactiva durante largo período de tiempo en lugares fríos,
hay que vaciar completamente todo residuo de agua en los
tubos.
Estando desconectada suelte el tubo de la abrazadera y
dirijalo hacia abajo, en el cubo, hasta conseguir la salida
completa del agua.
Finalizada la operación, repita los pasos en sentido contrario.
72
SOLUCIÓN
CAUSA
6. Fuertes vibraciones
durante el
centrifugado
Atención:
Si el mando de los programas queda situado en un programa mucho tiempo, para luego avanzar
rápidamente, o quizás efectúa un giro completo para luego posicionarse sobre el programa sucesivo, tal
funcionamiento debe considerarse como absolutamente normal.
La lavadora está prevista de un dispositivo electrónico que controla el movimiento del programador.
Si la anomalía persistiese, diríjase al Centro Asistencia Técnica Candy, indicando el modelo de lavadora,
relacionado en la placa colocada en el mueble al interior de la puerta o en la hoja de garantía.
Suministrando estas informaciones obtendrá un servicio más rápido y eficaz.
Atención
1 El uso de detergentes ecológicos sin fosfstos puede producir los siguientes efectos:
- El agua de vaciado de los aclarados es más turbia debido a la presencia de zeolitos en suspensión sin que
resulte perjudicada la eficacia del aclarado.
- Presencia de polvo blanco (zeolitos) en la ropa al finalizar el lavado que no se incrusta en el tejido ni altera
los colores.
- La presencia de espuma en el agua el último aclarado no es necesariamente una indicación de un mal
aclarado.
- Los tensioactivos aniónicos presentes en las formulaciones de los detergrntes para lavadoras, resultan ser a
menudo difíciles de separar de la ropa y, aunque en una cantidad mínima, pueden producir visibles
fenómenos de formación de espuma.
- La ejecución de más ciclos de aclarado, en casos como éste, no conlleva ningún beneficio.
2 Si su lavadora no funcionase, antes de llamar al Centro de Asistencia Técnica Candy, compruebe los puntos
arriba mencionados.
73
Výrobce se omlouvá za případné tiskové chyby v tomto návodě k
použití.
Dále si výrobce vyhrazuje právo provést potřebné změny na svých
výrobcích, které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè
ïe÷aòè,, coäepæaùèecÿ â äaííûx èícòpyêöèÿx, è ocòaâëÿeò ça coáoé
ïpaâo yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ
íeèçìeííûìè ocíoâíûe òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.
La firma fabricante declina toda responsabilitad por los posibles errores de
impresión que puedan haber en este libreto. Asimismo, se reserva el derecho
de efectuar las modificaciones que se consideren ùtiles a sus propios
productos sin comprometer las caraterìsticas esenciales.
Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ cepòèôèöèpoâaía ía
cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé
PÔ” ìocêoâcêèì opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep
Aß 46).
Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe,
ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.
02.11 - 41004139.A - Printed in Italy - Imprimé en Italie
CZ
RU
ES
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising