Candy | GO 12102D-37 | Candy GO 12102D-37 Manuel utilisateur

Candy GO 12102D-37 Manuel utilisateur
FR
PL
DE
CZ
HU
Mode d’emploi
Instrukcja obsäugi
Bedienungsanleitung
Automatická praöka
Használati utasítás
FR
TOUS NOS
COMPLIMENTS
En achetant cet appareil
ménager Candy, vous avez
démontré que vous
n’acceptez aucun
compromis: vous voulez
toujours ce qu’il y a de
mieux.
Candy a le plaisir de vous
proposer cette nouvelle
machine à laver qui est le
résultat d’années de
recherches et d’études des
besoins du consommateur.
Vous avez fait le choix de la
qualité, de la fiabilité et de
l’efficacité.
Candy vous propose une
large gamme d’appareils
électroménagers: machines
à laver la vaisselle, machines
à laver et sécher le linge,
cuisinières, fours à microondes, fours et tables de
cuisson, hottes, réfrigerateurs
et congélateurs.
Demandez à votre
Revendeur le catalogue
complet des produits
Candy.
Nous vous prions de lire
attentivement les conseils
contenus dans ce livret. Il
contient d’importantes
indications concernant les
procédures d’installation,
d’emploi, d’entretien et
quelques suggestions utiles
en vue d’améliorer
l’utilisation de la machine à
laver.
Conservez avec soin ce
livret: vous pourrez le
consulter bien souvent.
Quand vous communiquez
avec Candy, ou avec ses
centres d’assistance, veuillez
citer le Modèle, le n° et le
numéro G (éventuellement).
2
PL
GRATULACJE
Kupujåc sprzët AGD firmy
Candy dowiodäeé, ãe nie
akceptujesz kompromisów i
chcesz mieç to co
najlepsze.
Firma Candy ma
przyjemnoéç przedstawiç
nowå pralkë automatycznå,
która jest rezultatem lat
poszukiwañ i doéwiadczeñ
nabytych w bezpoérednim
kontakcie z konsumentem.
Wybraäeé jakoéç, trwaäoéç i
wysokå sprawnoéç - cechy
charakteryzujåce pralkë
Candy.
Firma Candy oferuje takãe
szeroki asortyment innych
urzådzeñ AGD, takich jak:
zmywarki do naczyñ, pralkosuszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne
piecyki i kuchenki, a takãe
lodówki i zamraãarki.
Poproé Twojego sprzedawcë
o kompletny katalog
produktów firmy Candy.
Przeczytaj uwaãnie niniejszå
instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce
bezpiecznej instalacji,
uãytkowania i konserwacji,
oraz kilka praktycznych
porad pozwalajåcych
zoptymalizowaç sposób
uãytkowania pralki.
DE
HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH!
Mit dem Kauf dieses Candy
Elektrogerätes haben Sie
bewiesen, daß Sie stets nur
das Beste wählen - ohne
Kompromisse.
Candy freut sich, Ihnen diese
neue Waschmaschine
anbieten zu können. Sie ist
das Ergebnis jahrelanger
Forschung und einer
Markterfahrung, die im
ständigen direkten Kontakt
mit dem Verbraucher gereift
ist. Sie haben mit diesem
Gerät Qualität, lange
Lebensdauer und einen
hohen Leistungsstandard
gewählt.
Candy bietet Ihnen darüber
hinaus eine breite Palette
weiterer elektrischer
Haushaltsgeräte:
Waschmaschinen,
Geschirrspüler,
Wäschetrockner,
Elektroherde,
Mikrowellenherde, Backöfen
und Kochfelder, Kühl - und
Gefrierschränke.
Fragen Sie Ihren Fachhändler
nach dem kompletten
Candy Katalog.
HU
ÚVOD
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
VáÏen˘ zákazníku,
Ennek a Candy háztartási
készüléknek a
megvásárlásával Ön
megmutatta, hogy nem fogadja
el a kompromisszumokat:
csakis a legjobbat akarja.
Dûkujeme Vám, Ïe jste si
zakoupil v˘robek spoleãnosti
Candy.
Pfied prvním pouÏitím
v˘robku si pozornû pfieãtûte
pfiiloÏen˘ ãesk˘ návod , kter˘
firma Candy dodává, a
dÛslednû se jím fiiìte.
Návod, kter˘ jste k v˘robku
obdrÏel, vychází z
v‰eobecné v˘robkové fiady
a z tohoto dÛvodu mÛÏe
dojít k situaci, Ïe nûkteré
funkce, ovládací prvky a
pfiíslu‰enství nejsou urãeny
pro Vበv˘robek. Dûkujeme
za pochopení.
A Candy örömmel mutatja be
Önnek új mosógépét, amely
több éves kutatás és a
vevŒkkel fennálló közvetlen
kapcsolat révén szerzett piaci
tapasztalat eredménye. Ön a
mosógép által nyújtott
minŒség, tartósság és kiváló
teljesítmény mellett döntött.
A Candy sokféle más
háztartási gépet is kínál:
mosógépeket,
mosogatógépeket, mosószárítógépeket, tızhelyeket,
mikrohullámú sütŒket.
Hagyományos sütŒket és
tızhelylapokat, valamint hıtŒés fagyasztógépeket.
A Candy termékek teljes
katalógusát kérje helyi
kiskereskedŒjétŒl.
Lesen Sie bitte aufmerksam
die Anweisungen, die Sie in
diesem Heft finden. Sie finden
dort wichtige Hinweise zur
sicheren Installation, zur
Bedienung, zur Pflege und zur
optimalen Verwendung der
Waschmaschine.
Kérjük, hogy figyelmesen
olvassa el ez a füzetet, mert
fontos útmutatásokkal szolgál
a készülék biztonságos
telepítésével, használatával és
karbantartásával kapcsolatban,
továbbá hasznos tanácsokat
ad a legkedvezŒbb
eredmények eléréséhez a
mosógép használata során.
Bewahren Sie das Heft für
eine spätere Nutzung gut auf.
Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató
füzetet biztonságos helyen,
hogy a késŒbbiek során is
bármikor belelapozhasson.
Zachowaj niniejszå instrukcjë
w celu póãniejszej
konsultacji.
Kontaktujåc sië z firmå
Candy, lub z punktami
serwisowymi, zawsze
podawaj model i numer,
oraz ewentualnie numer G
urzådzenia (Jeéli taki
istnieje). Praktycznie
wszystkie informacje så
obwiedzione ramkå na
rysunku obok
CZ
Geben Sie bitte in allen
Mitteilungen an Candy oder
an Ihre zuständige
Kundendienststelle stets das
Modell, die Nummer und die
G-Nummer (falls vorhanden),also praktisch alle Angaben
des Typenschildes -, an.
A Candy szerviz
felkeresésekor mindig adja
meg a típust, a típusszámot és
a G-számot (lásd a készülék
adatlapját).
3
PL
FR
4
INDEX
SPIS TREÉCI
Avant-propos
Wstëp
Notes générales à la
livraison
Uwagi ogólne dotyczåce
dostawy
Garantie
CHAPITRE
ROZDZIA Ä
KAPITEL
KAPITOLA
FEJEZET
DE
HU
CZ
INHALT
OBSAH :
TARTALOMJEGYZÉK
Einleitung
Úvod
Bevezetés
1
Allgemeine Hinweise zur
Lieferung
Väeobecné pokyny püi
püevzetí vÿrobku
Általános szállítási tájékoztató
Gwarancja
2
Garantie
Záruka
Garancia
Mesures de sécurité
Érodki bezpieczeñstwa
3
Sicherheitsvorschriften
Pokyny pro bezpeöné
pouïívání praöky
Biztonsági intézkedések
Données techniques
Dane techniczne
4
Technische Daten
Technické údaje
Mıszaki adatok
Mise en place, installation
Instalacja pralki
5
Inbetriebnahme, Installation
Instalace
A készülék elhelyezése és
telepítése
Description des commandes
Opis panelu sterujåcego
6
Bedienungsanleitung
Popis ovládacího panelu
A készülék kezelése
Tableau des programmes
Tabela programów
7
Programmtabelle
Tabulka programå
Programtáblázat
Sélection
Wybór programu
8
Programm/Temperaturwahl
Volba programå
Programválasztás
Tiroir à lessive
Szuflada na proszek
9
Waschmittelbehälter
Zásobník pracích prostüedkå
Mosószertároló fiók
Le produit
Produkt
10
Das Produkt
Prádlo
A termék
Lavage
Pranie
11
Waschen
Praní
Mosás
Nettoyage et entretien
Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
12
Reinigung und allgemeine
Wartung
Öiätëní a bëïná udrïba
Tisztítás és karbantartás
Recherche des pannes
Lokalizacja usterek
13
Fehlersuche
Neï zavoláte odbornÿ servis
Hibakeresés
5
FR
PL
DE
HU
CHAPITRE 1
ROZDZIAÄ 1
KAPITEL 1
KAPITOLA 1
1. FEJEZET
NOTES GENERALES
A LA LIVRAISON
UWAGI OGÓLNE
DOTYCZÅCE
DOSTAWY
ALLGEMEINE
HINWEISE ZUR
LIEFERUNG
VÄEOBECNÉ
POKYNY PÜI
PÜEVZETÍ
VŸROBKU.
ÁLTALÁNOS
SZÁLLÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
A la livraison veuillez,
contrôler que le matériel
suivant accompagne la
machine:
W momencie dostawy
sprawdã, czy poniãsze
elementy zostaäy
dostarczone wraz z pralkå:
Kontrollieren Sie bei
Anlieferung des Gerätes, ob
das folgende Zubehör
mitgeliefert wurde:
Püi dodání a püevzetí
vÿrobku zkontrolujte peölivë,
zda bylo dodáno následující
standardní püísluäenství:
A készülék leszállításakor
ellenŒrizze az alábbiak
meglétét:
A) LIVRET
D’INSTRUCTIONS
A) INSTRUKCJA
UÃYTKOWANIA
A) BEDIENUNGSANLEITUNG
A) NÁVOD K OBSLUZE
A) KEZELÉSI UTASÍTÁS
B) ADRESSES DE SERVICE
APRES VENTE
B) KARTA
GWARANCYJNA
B) VERZEICHNIS DER
KUNDENDIENSTSTELLEN
B) ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
CÍMJEGYZÉK
C) CERTIFICAT DE
GARANTIE
C) WYKAZ PUNKTÓW
SERWISOWYCH (na
karcie gwarancyjnej)
B) SEZNAM S ADRESAMI
ODBORNŸCH
SERVISNÍCH
STÜEDISEK
C) GARANTIESCHEIN
C) ZÁRUÖNÍ LIST
C) GARANCIAJEGY
D) BOUCHONS
D) ZATYCZKI
D) STÖPSEL
D) KRYCÍ ZÁTKA
D) ZÁRÓSAPKA
E) COUDES POUR LE TUBE
DE VIDANGE
E) KOLANKO WËÃA
WYLEWOWEGO
E) ROHRBOGEN FÜR
ABLAUFSCHLAUCH
E) DRÏÁK ODTOKOVÉ
HADICE, TVARU "U"
E) ELVEZETÃ
KÖNYÖKCSÃ
F) BAC POUR LES
PRODUITS LESSIVIELS
LIQUIDES OU POUR LES
PRODUITS
BLANCHISSANTS
LIQUIDES
F) ZBIORNICZEK NA
DETERGENT W P¸YNIE I
WYBIELACZ
F) EINSATZ FÜR
FLÜSSIGWASCHMITTEL
BZW. BLEICHMITTEL
F) ZÁSOBNÍK PRACÍHO
PROST¤EDKU NEBO
BùLÍCÍHO PROST¤EDKU
F) FOLYÉKONY
MOSÓSZER- VAGY
FOLYÉKONY
FEHÉRÍTÃTÁROLÓ
REKESZ (TARTÁLY)
LES CONSERVER
A
B
C
PRZECHOWUJ JE W
BEZPIECZNYM MIEJSCU
BITTE GUT AUFBEWAHREN
D
et contrôler que ce matériel
soit en bon état; si tel n’est
pas le cas appelez le centre
Candy le plus proche.
6
CZ
Sprawdã, czy pralka i
wyposaãenie jest w dobrym
stanie i nie ulegäa
uszkodzeniu w czasie
transportu. W przypadku
zauwaãenia uszkodzeñ
skontaktuj sië ze sklepem, w
którym nabyäeé urzådzenie.
F
E
Gerät bei Lieferung auf
eventuelle
Transportschäden
untersuchen und
gegebenenfalls beim
Händler reklamieren.
Z PRAKTICKŸCH
DÅVODÅ PÜÍSLUÄENSTVÍ
UCHOVÁVEJTE NA
BEZPEÖNÉM MÍSTË.
Püi püevzetí vybalenou
praöku peölivë zkontrolujte,
zda nebyla bëhem
püepravy jakkoliv
poäkozena. Pokud ano,
reklamujte äkody u Vaäeho
prodejce.
EZEKET A
TARTOZÉKOKAT
BIZTONSÁGOS HELYEN
KELL TÁROLNI.
EllenŒrizze, hogy a gép nem
sérült-e meg szállítás közben.
Ha igen, lépjen kapcsolatba a
Candy szervizzel.
7
FR
DE
PL
CZ
CHAPITRE 2
ROZDZIAÄ 2
KAPITEL 2
KAPITOLA 2
2. FEJEZET
GARANTIE
GWARANCJA
GARANTIE
ZÁRUKA
GARANCIA
Niniejsze urzådzenie jest
dostarczane z kartå
gwarancyjnå pozwalajåcå
bezpäatnie korzystaç z
pomocy technicznej i serwisu
w okresie gwarancyjnym.
Der beiliegende
Garantieschein und die
Original-Kaufrechnung
ermöglicht die kostenlose
Inanspruchnahme des
technischen Kundendienstes.
Die Garantiezeit beträgt zwei
Jahre ab Kaufdatum.
Pro poskytnutí kvalitního
záruãního a pozáruãního
servisu uschovejte v‰echny
doklady o koupi a
pfiípadn˘ch opravách
v˘robku . Doporuãujeme
Vám po dobu záruãní doby
uchovat pÛvodní obaly k
v˘robku. NeÏ budete
kontaktovat servisní
stfiedisko, peãlivû
prostudujte záruãní
podmínky v záruãním listû.
Obracejte se pouze na
autorizovaná servisní
stfiediska.
A készülékhez garanciajegyet
mellékeltünk, amely a fix
kiszállási díjon kívül
a vásárlás napjától számított
egy évig a Candy szerviz
díjmentes igénybevételét
teszi lehetŒvé.
L’appareil est accompagné
par un certificat de
gàrantie.
IM SERVICEFALL WENDEN
SIE SICH BITTE AN UNSEREN
AUTORISIERTEN
WERKSKUNDENDIENST. BITTE
WÄHLEN
SIE FÜR DEUTSCHLAND AUS
DEM FESTNETZ DIE
BUNDESWEIT EINHEITLICHE
SERVICENUMMER
01805 - 625562 (12 CT./
MIN), DIE SIE AUTOMATISCH
MIT DEM ZUSTÄNDIGEN
GIAS-WERKSKUNDENDIENST
IN IHRER NÄHE VERBINDET.
GIAS SERVICE
☎ 0820.220.224
0848.780.780
8
HU
A
CH
9
FR
DE
CZ
HU
CHAPITRE 3
ROZDZIAÄ 3
KAPITEL 3
KAPITOLA 3
3. FEJEZET
MESURES DE
SECURITE
ÉRODKI
BEZPIECZEÑSTWA
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
POKYNY PRO
BEZPEÖNÉ
POUÏÍVÁNÍ PRAÖKY
BIZTONSÁGI
INTÉZKEDÉSEK
ATTENTION:
EN CAS
D’INTERVENTION DE
NETTOYAGE ET
D’ENTRETIEN
● Débrancher la prise de
courant.
● Fermer le robinet
d’alimentation d’eau.
● Toutes les machines Candy
sont pourvues de mise à la
terre.
Vérifier que l’installation
électrique soit alimentée par
une prise de terre, en cas
contraire demander
l’intervention du personnel
qualifié.
Produit compatible
avec les Directives
Européennes 73/23/EEC et
89/336/EEC, remplacé par
2006/95/EC et 2004/108/EC,
et les amendements
successifs.
● Ne pas toucher l’appareil
pieds nus.
● Autant que possible éviter
l’usage de rallonges dans les
salles de bains ou les
douches.
ATTENTION:
PENDANT LE LAVAGE
L’EAU PEUT ATTEINDRE
90°C.
● Avant d’ouvrir le hublot
vérifier que le tambour soit
sans eau.
10
PL
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM
DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOÉCI
CZYSZCZENIA LUB
KONSERWACJI
URZÅDZENIA NALEÃY
● Wyjåç wtyczkë z gniazdka
sieciowego.
● Zakrëciç kran
odpowiadajåcy za dopäyw
wody.
● Firma Candy wyposaãa w
uziemiene wszystkie
produkowane u siebie
urzådzenia. Upewnij sië, ãe
gniazdko zasilajåce pralkë
posiada prawidäowo
podäåczony bolec
uziemiajåcy. W przeciwnym
przypadku wezwij
wykwalifikowanego
elektryka.
Urzàdzenie jest zgodne
z Dyrektywami Europejskimi
73/23/CEE i 89/336/CEE
zastàpionymi odpowiednio
przez Dyrektywy 2006/95/CE
i 2004/108/CE z nastepnymi
modyfikacjami.
ZUR BEACHTUNG:
BEI REINIGUNG UND
WARTUNG DES
GERÄTES
● Netzstecker ziehen.
● Nie wolno uãywaç
przedäuãaczy do
doprowadzenia energii
elektrycznej.
OSTRZEÃENIE:
W CZASIE PRANIA
WODA W PRALCE
MOÃE OSIÅGNÅÇ
TEMPERATURË 90°C
● Przed otwarciem drzwiczek
pralki naleãy sprawdziç, czy
w bëbnie nie ma wody.
● Uzavüete kohout püívodu
vody
● Alle Candy Geräte sind
geerdet.
Versichern Sie sich, daß Ihr
Stromnetz geerdet ist. Sollte
dies nicht der Fall sein, rufen
Sie einen Fachmann.
Das Gerät entspricht
den Europäischen Richtlinien
73/23/CEE und 89/336/CEE,
ersetzt durch 2006/95/CE
bzw. 2004/108/CE , und deren
nachträglichen
Veränderungen.
● Väechny el.spotüebiöe
zn.Candy jsou uemnëny.
Zajistëte, aby napájecí el.sít’
umoïñovala ochranu
uzemnëním.
V püípadë pochybnosti
nechte provëüit pracovníkem
odborné firmy.
● A Candy készülékek földelve
vannak. Gondoskodjon az
elektromos fŒhálózat
földelésérŒl. Szükség esetén
forduljon szakképzett
villanyszerelŒhöz!
● Nedotÿkejte se praöky
● Ne érintse meg a készüléket
vizes vagy nedves kézzel vagy
lábbal!
bosí.
● Vor dem Öffnen des
Bullauges sicherstellen, daß
kein Wasser mehr in der
Trommel steht.
● Zárja el a vízcsapot!
A készülék megfelel a
2006/95/EK és a 2004/108/EK
irányelvvel felváltott, és a
késŒbbiekben módosított
73/23/EGK és 89/336/EGK
európai irányelveknek.
● Nepouïívejte praöku jste-li
ACHTUNG:
JE NACH
WASCHPROGRAMM
KANN SICH DAS
WASSER BIS AUF 90° C
AUFHEIZEN.
● Húzza ki a csatlakozódugót!
Spotfiebiã odpovídá
evropsk˘m smûrnicím
73/23/CEE (Bezpeãnostní
smûrnice – nízké napûtí) a
89/336/CEE (Smûrnice pro
elektromagnetickou
kompatibilitu), které byli
nahrazené smûrnicemi
2006/95/CE a 2004/108/CE a
jejich pozdûj‰ími zmûnami.
mokrÿma öi vlhkÿma rukama
nebo nohama
● Benutzen Sie nach
Mögkichkeit keine
Verlängerungskabel in
Feuchträumen.
FONTOS! A KÉSZÜLÉK
TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA
● Vytáhnëte vidlici el. äñåry
ze zásuvky el. sítë
● Wasserzufuhr sperren.
● Nie wolno dotykaç
urzådzenia mokrymi lub
wilgotnymi rëkami lub
nogami.
● Nie wolno mieç z nim
kontaktu gdy stoimy boso na
posadzce.
POZOR! NÍÏE UVEDENÉ
POKYNY PLATÍ PRO
JAKŸKOLIV DRUH
ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBY
● Nejvyääí pozornost vënujte
pouïívání råznÿch adaptérå,
rozdvojek a prodluïovacích
äñår v místnostech jako jsou
koupelny nebo v místnostech
se sprchou.
Je-li to moïné, vyhnëte se
jejich pouïívání våbec.
UPOZORNËNÍ:
BËHEM CYKLU PRANÍ
MÅÏE VODA
DOSÁHNOUT TEPLOTY
AÏ 90°C
● Püed otevüením praöky se
ujistëte, ïe v bubnu není
ïádná voda
● Ne használja a készüléket
ha Ön mezítláb van!
● Nagyon körültekintŒen kell
eljárni, ha a fürdŒszobában
vagy a zuhanyozóhelyiségben
hosszabbító kábeleket használ.
Hacsak lehet, kerülje a
hosszabbító kábelek
használatát.
FIGYELMEZTETÉS:
MOSÁS KÖZBEN A VÍZ
HÃMÉRSÉKLETE
A 90°C-OT IS ELÉRHETI.
● A mosógép ajtajának a
kinyitása elŒtt ellenŒrizze, hogy
nincs-e víz a dobban!
11
FR
● Ne pas utiliser
PL
d’adaptateurs ou de prises
multiples.
● Nie wolno uãywaç
adapterów, ani rozgaäëãiaczy
elektrycznych.
● Cet appareil n’est pas
● To urzàdzenie nie jest
destiné à être utilisé par des
personnes (notamment les
enfants) incapables,
irresponsables ou sans
connaissance sur l’utilisation
du produit, à moins qu’elles
ne soient surveillées, ou
instruites sur l’utilisation de
l’appareil, par une personne
responsable de leur sécurité.
Surveillez les enfants pour
être sûr qu’ils ne jouent pas
avec l’appareil.
● Pour débrancher la prise,
ne pas tirer sur le câble.
● Ne pas laisser la machine
exposée aux agents
atmosphériques (pluie, soleil,
etc...).
● En cas de déménagement
ne jamais soulever la
machine par les boutons ou
par le tiroir des produits
lessiviels.
● Pendant le transport ne
pas appuyer le hublot sur le
chariot.
Important!
Les ouvertures à la base de
l’appareil ne doivent en
aucun cas être obstruées par
des tapis, moquette ou
autres objets.
● 2 personnes pour soulever
la machine (voir dessin).
● En cas de panne et/ou de
mauvais fonctionnement
éteindre la machine, fermer
le robinet d’alimentation
d’eau et ne pas toucher à la
machine. Pour toute
réparation adressez-vous
exclusivement à un centre
d’assistance technique
Candy en demandant des
pièces de rechange
certifiées constructeur. Le fait
de ne pas respecter les
indications susmentionnées
peut compromettre la
sécurité de l’appareil.
● Si le remplacement du
câble d’alimentation s’avère
nécessaire, il devra être
remplacé par un câble
special fourni par le service
après-vente.
12
przeznaczone do obs∏ugi
przez dzieci lub osoby nie
posiadajàce wiedzy do jego
u˝ytkowania, chyba ˝e
pozostajà pod nadzorem lub
zosta∏y przeszkolone w
zakresie obs∏ugi urzàdzenia
przez osob´ odpowiedzialnà
za ich bezpieczeƒstwo.
Prosz´ nadzorowaç dzieci tak
aby nie bawi∏y si´ urzàdzeniem.
● W celu wyjëcia wtyczki z
gniazdka sieciowego nie
naleãy ciågnåc za kabel
zasilajåcy ani pociågaç
samego urzådzenia.
● Nie wolno naraãaç
urzådzenia na dziaäanie
czynników atmosferycznych
(deszcz, säoñce itp. ..)
● Podczas przenoszenia pralki
nie wolno chwytaç jej za
pokrëtäa ani za pojemnik na
érodek do prania.
● Podczas transportu nie
powinno sië opieraç
drzwiczek pralki o wózek.
Waãne!
W przipadku instalacji
urzådzenia na podäozu
pokrytym dywanem,
chodnikiem, itp., naleãy
sprawdziç czy nie så zatkane
otwory wentylacyjne
znajdujåce sië w dolnej czëéci
pralki.
● Pralka powinna byç zawsze
podnoszona przez dwie
osoby, tak jak to pokazane
jest to na rysunku.
● W przypadku awarii czy teã
nieprawidäowego dziaäania
wyäåcz pralkë, zakrëç kran
doprowadzajåcy wodë i
staraj sië jej nie dotykaç.
Skontaktuj sië z
autoryzowanym punktem
serwisowym Candy.
Nieprzestrzeganie powyãszych
zaleceñ moãe negatywnie
wpäynåç na bezpieczeñstwo
uãytkowania urzådzenia.
● W przypadku gdyby
przewód zasilajåcy (gäówny
kabel) zostaä uszkodzony jego
wymiana na dobry moãe byç
wykonana tylko przez punkt
serwisowy.
DE
CZ
HU
● Gerät nicht an Adapter oder
Mehrfachsteckdosen
anschließen.
● Nepouïívejte adaptéry
nebo vícenásobné zásuvky.
● Ne használjon adaptereket
és elosztókat.
● Kinder oder Personen mit
eingeschränkten körperlichen
oder geistigen Fähigkeiten oder
mit ungenügenden Kenntnissen
und Erfahrung dürfen nur dann
das Gerät benutzen, wenn sie
beaufsichtigt werden oder
hinreichend Anweisungen zur
sicheren Behandlung des
Gerätes durch eine für ihre
Sicherheit verantwortliche Person
erhalten haben.
● Tento spotfiebiã není urãen
pro pouÏití osobami (vãetnû
dûtí) s omezen˘mi fyzick˘mi ,
senzorick˘mi nebo
mentálními schopnostmi,
nebo bez zku‰eností a
znalostí spotfiebiãe, pouze
pokud nejsou pod
dohledem nebo pouãené
osobou odpovûdnou za
jejich bezpeãnost.
● A készüléket nem
használhatják csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességı, illetve
tapasztalatokkal és
ismeretekkel nem rendelkezŒ
személyek (gyerekek sem),
hacsak a biztonságukért felelŒs
személy nem felügyeli a
készülék használatát.
Kinder sind zu beaufsichtigen, um
sicher zu stellen, dass sie nicht mit
dem Gerät spielen.
ZabraÀte dûtem, aby se
hrály se spotfiebiãem.
● Ziehen Sie den Stecker immer
am Stecker selbst aus der
Steckdose.
● Setzen Sie das Gerät keinen
Witterungseinflüssen (Regen,
Sonne usw.) aus.
● Das Gerät niemals an den
Schaltknöpfen oder am
Waschmittelbehälter anheben.
● Während des Transportes mit
einer Sackkarre das Gerät nicht
auf das Bullauge lehnen.
Wichtig!
Falls Sie das Gerät auf einen
Teppich oder Teppichboden
aufstellen, achten Sie darauf, daß
die Lufteinlässe am Boden des
Gerätes nicht verstopft werden.
● Püi odpojování ze sítë
netahejte pouze za sít’ovou
äñåru, ale vytáhnëte
záströku ze zásuvky
● Nenechávejte püístroj
vystaven atmosférickÿm
vlivåm (déät’, slunce atd.)
● Püi püemíst’ování püístroje
jej nezvedejte za ovládací
voliöe nebo zásuvku na
práäek.
● Püi püevozu neopírejte
praöku dvíüky o vozík.
● Stets, wie auf der Zeichnung
dargestellt, zu zweit anheben.
● Bei eventuellen Defekten und
Fehlfunktionen das Gerät
abschalten, die Wasserzufuhr
unterbrechen und die
Waschmaschine nicht
gewaltsam öffnen. Bei
anfallenden Reparaturen
wenden Sie sich bitte
ausschließlich an die
Kundendienststelle der Firma
Candy und bestehen Sie auf die
Verwendung von
Originalersatzteilen. Die
Nichtbeachtung der o.a.
Vorschriften kann zur
Beeinträchtigung der Gerätesicherheit führen.
● Wenn das Gerät einmal
ausgedient hat, entsorgen Sie es
bitte ordnungsgemäß über Ihren
Fachhändler oder die
kommunalen
Entsorgungseinrichtungen.
● Sollte das Netzkabel
beschädigt sein, muß dieses mit
dem speziellen Netzkabel ersetzt
werden, das vom
Gias-Kundendienst zur Verfügung
gestellt werden kann.
Dåleïité!
Pokud umístíte püístroj na
koberec, zkontrolujte, zda
nejsou ohroïeny ventily ve
spodní öásti praöky.
● Püístroj zvedejte v páru
podle obr.
● V püípadë poruchy nebo
nesprávné öinnosti vypnëte
praöku, uzavüete püívod
vody a neodbornë s
püístrojem nemanipulujte.
Kontaktujte Servisní centrum
Candy a ïádejte originální
náhradní díly. Nedodrïení
tëchto podmínek by mohlo
ohrozit bezpeönÿ provoz
spotüebiöe.
● Pokud by doälo k
poäkození püívodní äñåry,
musí bÿt nahrazena jinou
originální dodávanou
servisními centry Candy.
Ügyelni kell arra, hogy gyerekek
ne játsszanak a készülékkel.
● A csatlakozókábelt vagy
magát a készüléket megrántva
ne húzza ki
a csatlakozódugót a fali aljzatból.
● Ne tegye ki a készüléket az
idŒjárás hatásainak (esŒ, nap
stb.).
● Ha máshová szeretné helyezni
a készüléket, soha ne emelje
meg azt
a gomboknál vagy a fióknál
fogva.
● Szállítás közben ne döntse a
készülék ajtaját a
szállítókocsinak.
FONTOS!
ha a készüléket szŒnyegpadlóra
helyezi, ügyeljen
arra, hogy az alsó
szellŒzŒnyílások ne duguljanak
el.
● A készüléket az ábrán látható
módon párban kell megemelni.
● Hiba és/vagy hibás mıködés
esetén kapcsolja ki a mosógépet,
zárja el a vízcsapot, és ne fogjon
hozzá a készülék szakszerıtlen
javításához.
A készülék javíttatása céljából
forduljon a Candy szervizhez és
kérjen
eredeti Candy pótalkatrészeket.
A fentiek betartásának
elmulasztása
korlátozhatja a készülék
biztonságos mıködését.
● A hálózati csatlakozókábel
sérülése esetén az
ügyfélszolgálati központtól
beszerezhetŒ speciális kábellel
kell kicserélni azt.
13
PL
FR
DE
ROZDZIAÄ 4
CHAPITRE 4
KAPITEL 4
CZ
KAPITOLA 4
HU
4. FEJEZET
85
cm
64 cm
60 cm
DONNÉES TECHNIQUES
DANE TECHNICZNE
CAPACITE DE LINGE
SEC
CIËÃAR PRANIA SUCHEGO
EAU NIVEAU NORMAL
POZIOM NORMALNY
WODY
PUISSANCE
ABSORBEE
TECHNISCHE DATEN
TECHNICKÉ ÚDAJE
MÙSZAKI ADATOK
10
FASSUNGSVERMÖGEN
TROCKENWÄSCHE
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO
PRÁDLA
MAXIMÁLIS MOSÁSI ADAG
SZÁRAZON
l
6÷15
WASSERSTAND NORMAL.
NORMÁLNÍ HLADINA VODY
NORMÁL VÍZSZINT
MAKSYMALNY POBÓR MOCY
W
2400
GESAMTANSCHLUßWERT
MAX.PÜÍKON
TELJESÍTMÉNYIGÉNY
CONSOMMATION ENERGIE
(PROG. 90°C)
ZUÃYCIE ENERGII
(PROG. 90°C)
kWh
1,8
ENERGIEVERBRAUCH
(PROGR. 90°C)
SPOTÜEBA ENERGIE PÜI
PROG.90°C
ENERGIAFOGYASZTÁS
(90°C-os PROGRAM)
AMPERAGE
BEZPIECZNIK OBWODU
ZASILANIA
A
16
ABSICHERUNG
JIÄTËNÍ
BIZTOSÍTÉK
ESSORAGE
(Tours/min.)
OBROTY WIRÓWKI
(obr./min)
SCHLEUDERDREHZAHL
(U/min.)
OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDËNÍ
(ot./min.)
CENTRIFUGÁLÁS
PRESSION DANS
L’INSTALLATION HYDRAULIQUE
CIÉNIENIE WODY W SIECI
MPa
min. 0,05
max. 0,8
WASSERDRUCK
TLAK VODY
VÍZNYOMÁS
TENSION
NAPIËCIE ZASILANIA
V
220-240
SPANNUNG
NAPÁJECÍ NAPËTÍ
HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG
14
kg
CONSULTER LA PLAQUE TECHNIQUE
PATRZ TABLICZKA ZNAMIONAWA
SIEHE MATRIKELSCHILD
VIZ ÄTÍTEK SE ZÁKLADNÍMI ÚDAJI
LÁSD A GÉPTÖRZSLAPOT
15
FR
16
PL
DE
CZ
HU
CHAPITRE 5
ROZDZIAÄ 5
KAPITEL 5
KAPITOLA 5
5. FEJEZET
MISE EN PLACE
INSTALLATION
INSTALACJA
PRALKI
INBETRIEBNAHME
INSTALLATION
UVEDENÍ DO
PROVOZU
INSTALACE
A KÉSZÜLÉK
ELHELYEZÉSE ÉS
TELEPÍTÉSE
Placer la machine près du
lieu d’utilisation sans la base
d’emballage.
Ustawiç pralkë w miejscu
przeznaczenia bez
opakowania.
Gerät ohne
Verpackungsunterteil in die
Nähe des Aufstellungsortes
bringen.
Odstrañte ochrannou
podloïku z pënového
polystyrénu (souöást obalu)
a praöku umístëte nedaleko
místa trvalého pouïívání.
Vigye a gépet a
csomagoláshoz használt
alapzattal együtt a végleges
felállítási helyére.
Couper avec précaution le
cordon qui maintient le
tuyeau d’évacuation et le
cable d’alimentation
Przeciàç taÊmy mocujàce
w´˝e do wody, uwa˝ajàc
by nie uszkodziç ich ani
przewodu elektrycznego.
Schneiden Sie das
Kunststoffband der
Schlauchbefestigung durch.
Achten Sie darauf, den
Schlauch und das Kabel
nicht zu beschädigen.
Odstfiihnûte pásku, která drÏí
hadici a dejte pozor abyste
nepo‰kodili hadici a
elektrick˘ kabel.
Enlever les 4 vis de fixation
indiquées en (A) et enlever
les espaces indiqués en (B)
Odkr´ciç 4 Êruby (A) z ty∏u
pralki i wyciàgnàç 4 rozpórki
(B)
Schrauben Sie die 4
Schrauben (A) auf der
Rückseite ab und entfernen
Sie die 4 Distanzstücke (B).
Od‰roubujte 4 ‰rouby (A) na
zadní stranû a odstraÀte 4
distanãní vloÏky.
Távolítsa el a 4 db „A” jelı
rögzítŒcsavart, és vegye ki a 4
db „B” jelı távtartót.
Couvrir les quatre trous en
utilisant les capuchons
prévus à cet effet dans le
sachet où se trouve la
notice
Zas∏oniç 4 otwory
zaÊlepkami do∏àczonymi do
worka z instrukcjà.
Schließen Sie die 4
Öffnungen mit den im
Beipack mitgelieferten
Stöpseln.
Uzavfiete 4 otvory pouÏitím 4
krytek které jsou uloÏeny v
sáãku s návodem k pouÏití.
Helyezze be a 4 furatba a
kezelési utasítást tartalmazó
csomagban található
védŒdugókat.
ATTENTION:
NE PAS LAISSER À LA
PORTÉE DES ENFANTS
DES ELEMENTS
D’EMBALLAGE QUI
PEUVENT CAUSER DES
RISQUES.
UWAGA:
NIE NALEÃY
POZOSTAWIAÇ
ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO
ZABAWY DZIECIOM,
GDYÃ ELEMENTY TE
MOGÅ STANOWIÇ
POTENCJALNE ÃRÓDÄO
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
ACHTUNG:
DIE VERPACKUNG IST IN
DEN HÄNDEN VON
KINDERN EINE
GEFAHRENQUELLE. BITTE
ENTSORGEN SIE DAS
VERPACKUNGSMATERIAL
ORDNUNGSGEMÄß.
POZOR:
ODSTRAÑTE ZBYTKY
OBALU Z DOSAHU DËTÍ,
MOHLY BY BŸT
ZDROJEM NEBEZPEÖÍ.
Óvatosan vágja le a
rögzítŒszalagot, amely a
hálózati kábelt és az elvezetŒ
tömlŒt tartja.
FIGYELMEZTETÉS:
GYERMEKEKET NE
ENGEDJEN A
CSOMAGOLÓANYAG
KÖZELÉBE, MERT AZ
POTENCIÁLIS
VESZÉLYFORRÁSNAK
MINÃSÜL.
17
FR
Appliquer la feuille
supplémentaire sur le fond
comme dans la figure.
Raccorder le tuyau d’arrivée
d’eau au robinet.
L'appareil doit être relié à
l'arrivée d'eau exlusivement
avec les tuyaux fournis .
Ne pas réutiliser les anciens
tuyaux.
ATTENTION:
NE PAS OUVRIR LE ROBINET
Approcher la machine contre
le mur en faisant attention à
ce que le tuyau n’ait ni
coudes ni étranglements.
Raccorder le tuyau de
vidange au rebord de la
baignoire ou, mieux encore, à
un dispositif fixe d’évacuation,
hauteur mini. 50 cm, et de
diamètre supérieur au tuyau
de la machine à laver.
En cas de besoin, utiliser le
coude rigide livré avec la
machine.
PL
DE
Befestigen Sie die gewellte
Bodenplatte wie in der
Abbildung dargestellt.
Umieéciç wyciszajacy
materiaä tak jak pokazano
na rysunku.
Den Zulaufschlauch an den
Wasserhahn anschließen.
Podäåczyç do kranu wåã
doprowadzajåcy wodë.
Beim Anschließen des
Zulaufschlauchs ist die
Benutzung einer Rohrzange zu
vermeiden. Handfestes Ziehen
reicht völlig aus.
Urzådzenie musi byç
podäåczone do sieci
wodociågowej za pomocå
nowego zestawu wëãy
gumowych. Nie naleãy
uãywaç starego zestawu.
Das Gerät muß an die
Wasserversorgung mit neuen
Schläuchen angeschlossen
werden.
Alte Schläuche dürfen nicht
wiederverwendet werden.
UWAGA:
NIE ODKRËCAÇ
JESZCZE KRANU
ACHTUNG:
WASSERHAHN NOCH NICHT
ÖFFNEN.
Przysunåç urzådzenie do
éciany. Zawiesiç wåã
odpäywowy na krawëdzi
wanny, uwaãajåc aby nie
miaä on zaäamañ i aby byä
droãny na caäej swej
däugoéci. Wskazanym jest
doäåczenie wëãa
odprowadzajåcego wodë
do staäego odpäywu o
érednicy wiëkszej niã wåã
odprowadzajåcy wodë z
pralki i znajdujåcego sië na
wysokoéci co najmniej 50
cm. W miarë potrzeby
nalezy uãyç usztywniajåcego
kolanka, dostarczonego w
komplecie wraz z pralkå.
Die Waschmaschine an die
Wand rücken, darauf achten,
daß dabei der Schlauch nicht
verkrümmt oder eingeengt
wird.
Ablaufschlauch am
Wannenrand
befestigen, oder an einem
festen Abfluß von mindestens
50 cm Höhe anbringen, dessen
Durchmesser größer ist als der
des
Waschmaschinenschlauchs.
Falls erforderlich den
mitgelieferten starren
Rohrbogen benutzen.
HU
CZ
Upevnëte ke dnu praöky
püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z
vlnitého materiálu podle
obrázku.
Az ábrán látható módon
rögzítse alulra a hullámlemezt.
Hadici püívodu vody
püípevnëte k vodovodnímu
kohoutu koncem s pojistnÿm
ventilem (Water stop system).
Csatlakoztassa a tömlŒt a
csapra.
Spotüebiö musí bÿt püipojen k
püívodu vody novou hadicí,
která je souöástí vÿbavy
spotüebiöe. Staré hadice
nesmëjí bÿt znovu pouïívány.
A készüléket új
tömlŒgarnitúrával kell a
vízhálózatra csatlakoztatni.
A régi tömlŒgarnitúrákat nem
szabad újra használni.
DÅLEÏITÉ:
V TÉTO FÁZI NEPOUÄTËJTE
VODU.
Opüete konec odtokové
hadice o vanu a dbejte na
to, aby na hadici nevznikly
zlomy nebo ohnutí. Odtoková
hadice má bÿt umístëna ve
vÿäce min. 50 cm.
Je lepäí pouïijete-li pevného
odpadu o vëtäím pråmëru,
neï je pråmër odtokové
hadice, tím umoïníte
pråchod vzduchu.
Pokud je potüeba, pouïijte
pevnÿ U-drïák k upevnëní
hadice.
Püípadné prodlouïení
odtokové hadice måïe zavinit
poruchy v chodu odtokového
öerpadla a filtru, zejména v
püípadë, je-li deläí neï 1 m.
FONTOS!
NE NYISSA KI EZZEL
EGYIDEJÙLEG A CSAPOT.
Állítsa a mosógépet a fal mellé.
Akassza a kifolyócsövet a kád
peremére úgy, hogy a csŒ ne
tekeredjen vagy ne
csavarodjon meg.
Ennél jobb megoldás az, ha a
kifolyócsövet olyan fix elvezetŒ
nyílásra csatlakoztatja,
amelynek az átmérŒje nagyobb
a kifolyócsŒ átmérŒjénél, és
legalább 50 cm magasságban
van.
Használja a mellékelt mıanyag
csŒtoldatot.
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
HU
CZ
Mettre la machine à niveau
en reglant les 4 pieds:
Wypoziomuj urzàdzenie za
pomocà 4 nó˝ek:
Richten Sie das Gerät mit
den 4 Verstellfüßen
waagerecht aus:
Umístûte praãku do roviny
pomocí 4 nastaviteln˘ch
noÏiãek:
A gép vízszintbe állításához
használja a 4 lábat.
a) Tourner dans le sens des
aiguilles d’une montre
l’écrou de façon à
dévérouiller la vis du pied.
a) Przekrëciç w kierunku
zgodnym z kierunkiem
wskazówek zegara nakrëtkë
blokujåcå nóãkë pralki.
a) Kontermuttern im
Uhrzeigersinn lösen.
a) Otáöejte maticí äroubu po
smëru hod. ruöiöek a pak
måïete püizpåsobit vÿäku
noïiöky.
a) Fordítsa el az anyát az
óramutató járásával megegyezŒ
irányban (jobbra),
hogy szabaddá váljon
lábszabályozó csavar.
b) Tourner le pied et le faire
monter ou descendre
jusqu’à obtenir une parfaite
adhérence au sol.
b) Przekrëciç nóãkë
podnoszåc jå lub
opuszczajåc, tak aby uzyskaç
doskonaäe przyleganie do
podäoãa.
b) Standfuß einregulieren, bis
das Gerät genau
ausgerichtet ist (möglichst
mit der Wasserwaage
justieren!).
b) Otáöením sniïujte nebo
zdvihejte noïiöku, dokud
perfektnë nepüilne k podlaze.
b) A készülék megemeléséhez
vagy lesüllyesztéséhez forgassa
el a lábat, amíg az stabilan meg
nem áll a padlón.
c) Enfin bloquer le pied en
revissant l’écrou dans le sens
inverse des aiguilles d’une
montre et le faire adhérer au
fond de la machine.
c) Zablokowaç nóãkë
przykrëcajåc nakrëtkë w
kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aã
bëdzie przylegaäa do dna
pralki.
c) Kontermuttern (gegen
den Uhrzeigersinn) festziehen.
c) Upevnëte polohu noïiöky
otoöením matice äroubu proti
smëru hod. ruöiöek.
c) Rögzítse a lábat a megfelelŒ
helyzetben az anya óramutató
járásával ellentétes irányban
(balra) csavarásával, amíg az neki
nem feszül a gép aljának.
Sicherstellen, daß der
Schalter auf “OFF” steht, und
das Bullauge geschlossen ist.
Zkontrolujte, Ïe voliã
programÛ je v poloze OFF a
dvífika praãky jsou zavfiená.
Ügyeljen arra, hogy a gomb a „KI”
helyzetben legyen, és az ajtó
legyen becsukva.
Wäoãyç wtyczkë kabla
zasilajåcego do gniazda
sleciowego.
Stecker einstecken.
Zapojte záströku do sítë.
Dugja be a csatlakozódugót.
ATTENTION:
Au cas où il serait nécessaire
de remplacer le cable
d’alimentation, assurez vous
de respecter les codescouleur suivants dans le
branchement de chacun
des fils:
UWAGA:
W razie koniecznoÊci
wymiany kabla zasilania
nale˝y zachowaç
nast´pujàcy uk∏ad kolorów
przy pod∏aczaniu
poszczególnych przewodów:
ACHTUNG:
Falls das Netzkabel
ausgetauscht werden sollte,
achten Sie beim Anschluss
der einzelnen Kabel
unbedingt auf die folgende
Farbenbelegung:
UPOZORNùNÍ:
V pfiípadû potfieby v˘mûny
pfiívodního kabelu pfiipojujte
vodiãe v souladu s
následujícím barvami/kódy:
FIGYELEM!
Ha szükségessé válik a tápkábel
cseréje, akkor a vezetéket az
alábbi színek/kódok szerint kell
csatlakoztatni:
BLEU
- NEUTRE (N)
GRANATOWY
- ZERO (N)
BLAU
- NULLLEITER (N)
MODR¯
- NEUTRÁLNÍ (N)
MARRON
- PHASE (L)
BRÑZOWY
- FAZA (L)
BRAUN
- PHASE (L)
HNùD¯
- ÎIV¯ (L)
VERT-JAUNE
- TERRE (
GELB-GRÜN
- ERDE (
Vérifier que la manette soit
sur la position “OFF” et que le
hublot soit fermé.
Brancher la prise.
Une fois l'appareil installé, la
prise électrique doit rester
accessible.
20
DE
PL
FR
)
B
C
Sprawdziç czy pokr´t∏o
programów jest na pozycji
OFF i czy drzwiczki sà
zamkni´te.
˚Ó¸TO-ZIELONY - UZIEMIENIE (
A
)
Po zainstalowaniu, urzådzenie
naleãy ustawiç w pozycji
zapewniajåcej swobodny
dostëp do kontaktu (wtyczki).
Wichtig: Sollte das Gerät auf
einen Sockel aufgestellt
werden, ist es durch eine
Sockelbefestigung zu sichern.
Erkundigen Sie sich bitte
hierfür im Fachhandel.
Der Hersteller haftet nicht für
unsachgemäße Aufstellung
und Installation.
)
Nach der Installation muß der
Anschluß zugänglich sein.
ÎLUTO-ZELEN¯ - UZEMNùNÍ (
)
Po instalaci spotüebiöe se
ujistëte, ïe spotüebiö je
umístën tak, aby byla snadno
püístupná zásuvka.
KÉK:
- NULLAVEZETÉK (N)
BARNA:
- FESZÜLTSÉG
ALATTI VEZETÉK (L)
SÁRGA-ZÖLD: - FÖLDVEZETÉK (
)
A telepítés után a készüléket úgy
kell beállítani, hogy a
csatlakozódugó hozzáférhetŒ
legyen.
21
PL
FR
CHAPITRE 6
DE
ROZDZIAÄ 6
DN
O
F
HU
CZ
KAPITEL 6
KAPITOLA 6
6. FEJEZET
BEDIENUNGSELEMENTE
OVLÁDACÍ PRVKY
KEZELÃSZERVEK
E
P
G H I C L M
B
A
22
COMMANDES
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
Poignée d’ouverture du
hublot
Otwarte drzwiczki
A
Türöffnungsgriff
DrÏadlo otevfiení dvífiek
Ajtófogantyú
Manette des programmes de
lavage avec OFF
Pokr´t∏o programów z OFF
B
Waschprogrammwahlschalter mit OFF
Voliã programÛ s OFF
A mosóprogramok kapcsolóórabeállító gombja, „KI” helyzet
Touche Selection Temperature
Przycisk Wybór temperatury
C
Taste Temperaturwahl
Tlaãítko Volba teploty
„Mosási hŒmérséklet” gomb
Touche Essorage
Przycisk Wybór wirowania
D
Taste Schleuderdrehzahl
Tlaãítko Volba Odstfiedûní
„Centrifugálási sebesség”
gomb
Touche Degre de Salissure
Przycisk Poziom zabrudzenia
E
Taste Verschmutzungsgrad
Tlaãítko StupeÀ Zneãi‰tûní
„Szennyezettség mértéke”
gomb
Témoin de Bouton
Kontrolki przycisków
F
Tastenanzeigen
Kontrolky Tlaöítek
Nyomógombok jelzŒlámpái
Touche "Très Sale"
Przycisk Prania intensywne
G
Taste “Flecken”
Tlaãítko Intenzivní Praní
Intenzív gomb
Touche Aquaplus
Przycisk Aquaplus
H
Taste Aquaplus
Tlaãítko Aquaplus
Aquaplus gomb
Touche Départ Différé
Przycisk Opóêniony start
I
Taste Startzeitvorwahl
Tlaãítko OdloÏeného Startu
Késleltetett indítás gomb
Touche Repassage Facile
Przycisk ¸atwe prasowanie
L
Taste Leichtbügeln
Tlaãítko Pro Zabránûní
Pomaãkání
GyırŒdésvédŒ Gomb
Touche marche/pause
Przycisk Start
M
Start/Pause Taste
Tlaãítko Start
Start/Szünet Gomb
Temoin de verrouillage de
porte
Kontrolka blokada drzwiczek
N
Leuchtanzeige Tür
geschlossen
Kontrolka zamãená dvífika
Ajtózár jelzŒlámpa
Ecran Digital
WyÊwietlacz digit
Displej Digit
Digitális kijelzŒ
Bacs à produits
O
P
Display Digit
Szuflada na proszek
Waschmittelbehälter
Zásobník pracích prostfiedkÛ
Mosószertároló fiók
23
PL
DE
CZ
HU
DESCRIPTION DES
COMMANDES
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
BESCHREIBUNG DER
BEDIENELEMENTE
POPIS OVLÁDACÍCH
PRVKÅ
A KEZELÃSZERVEK
ISMERTETÉSE
“Kg DETECTOR”
(La fonction n’est active que
pour les programmes Coton
et Synthétique)
Le “Kg DETECTOR” permet de
mesurer une série
d’information sur le linge
chargé dans le tambour
durant toues les phases du
lavage.
Ainsi, durant les 4 premières
minutes du cycle de lavage,
le “Kg DETECTOR” :
- régule la quantité d’eau
nécessaire
- détermine la durée du
cycle de lavage
- ajuste les rinçages
“Kg DETECTOR” (funkcja
aktywna jedynie przy
programach Bawe∏na i
Syntetyki)
Jest to najnowsze osiàgniecie
zastosowania elektroniki w
technologii prania.
“Kg DETECTOR” dokonuje
pomiarów podczas prania i
dostarcza informacji o
wsadzie znajdujàcym si´ w
b´bnie pralki.
W ten sposób “Kg DETECTOR”
w pierwszych 4 minutach
cykli prania:
- reguluje koniecznà iloÊç
wody
- okreÊla czas trwania prania
- reguluje p∏ukanie
“Kg DETECTOR”
(Funktion nur aktiv für die
Programmgruppe Baumwolle
und Synthetik)
Es handelt sich hierbei um die
neueste Errungenschaft der
Elektronik in der Waschtechnik.
„Kg DETECTOR“ tastet während
aller Waschphasen eine ganze
Reihe von Informationen über
die Wäsche in der Trommel ab.
In den ersten 4 Minuten des
Waschzyklus’ werden mit „Kg
DETECTOR“
- die benötigte Wassermenge
errechnet
- die Dauer des Waschgangs
festgelegt
- die Klarspülgänge
entsprechend eingerichtet
“DETEKTOR hmotnosti”
(Tato funkce je aktivní pouze
u programÛ pro bavlnu a
syntetické látky)
w zale˝noÊci od rodzaju
pranych tkanin:
- reguluje obroty b´bna
dopasowujàc je do rodzaju
tkanin
- wykrywa obecnoÊç piany i
ewentualnie zwi´ksza iloÊç
wody podczas p∏ukania
- reguluje obroty wirowania w
zale˝noÊçi od wsadu
niwelujàc skutki
niezrównowa˝enia
Aufgrund der Art und der
Menge der Wäsche werden
außerdem:
- der Reversierrhythmus der
Trommel an die Gewebeart
angepasst
- das Vorhandensein von
Schaum im Wasser erkannt, und
bei Bedarf das Wasserniveau
der Klarspülgänge
dementsprechend erhöht
- die Schleuderdrehzahl an die
Wäscheladung angepasst, so
dass keine Unwucht entsteht
podle hmotnosti a typu
prádla urãené na praní:
- nastavuje rytmus otáãení
bubnu, aby jej pfiizpÛsobil
typu tkaniny
- rozeznává pfiítomnost pûny
a podle potfieby zvy‰uje
mnoÏství vody bûhem
máchání
- podle hmotnosti nastavuje
poãet otáãek odstfieìování,
pfiiãemÏ brání pfiípadné
nerovnováze
Auf dieser Weise kann „Kg
DETECTOR“ alleine unter
Hunderte
Kombinationsmöglichkeiten
den Waschvorgang auswählen,
der sich am besten für die
spezielle Wäscheladung eignet.
“DETEKTOR hmotnosti” si
takov˘m zpÛsobem dokáÏe
vybrat z nûkolika stovek
moÏn˘ch kombinací právû
tu, která se pro jednotlivé
podmínky prádla hodí nejvíc.
Mit “Kg DETECTOR” wird die
Bedienung der Waschmaschine
noch einfacher und die
Einstellung des richtigen
Waschprogramms noch
schneller. Der Benutzer braucht
nämlich nur die Art der Wäsche
und den Verschmutzungsgrad
der Wäschestücke anzugeben
und erhält eine perfekt
gereinigte Wäsche mit dem
höchstmöglichen
Trocknungsergebnis bei
gleichzeitiger Schonung der
Wäschestücke.
“DETEKTOR hmotnosti”
vyhovuje potfiebám
snadného pouÏívání praãky,
pfiiãemÏ umoÏÀuje
zjednodu‰ení nastavení
pracího programu. UÏivatel
pouze zadáním typu
vloÏeného prádla a stupnû
zneãi‰tûní dosáhne dokonale
ãisté prádlo a to s nejvût‰ím
moÏn˘m stupnûm su‰ení díky
odstfiedûní, které chrání
odûv.
TÜRÖFFNUNGSGRIFF
Um das Bullauge zu öffnen,
drücken Sie den Hebel im
Türgriff.
DRÎADLO OTEV¤ENÍ DVͤEK
AJTÓFOGANTYÚ
K otevfiení dvífick stisknûte
pojistku umístûnou na
vnitfiní stranû drÏadla.
Az ajtó nyitásához nyomja meg
a fogantyú belsejében lévŒ
gombot.
FR
En fonction de la quantité et
du type de linge lavé:
- régule le rythme des
rotations du tambour per
l’adapter au type de tissu
- reconnaît la présence de
mousse et augmente
éventuellement le niveau
d’eau durant les rinçages
- régule la vitesse d’essorage
en fonction de la charge,
pour éviter les déséquilibres
“Kg DETECTOR” parvient ainsi
à assurer systématiquement
la recette de lavage la plus
adaptée à la charge de
linge parmi la centaine de
recettes possibles.
“Kg DETECTOR” wybiera
spoÊród trzystu mo˝liwoÊci
kombinacj´ parametrów
prania najlepiej dopasowanà
do wsadu.
“Kg DETECTOR” répond aux
exigences de simplicité
d’utilisation en permettant
une sélection simplifiée du
programme de lavage. En
effet, l’utilisateur indique
simplement le type de tissu
chargé dans la machine et le
degré de salissure des
vêtements, et il obtiendra un
linge parfaitement lavé et
essoré dans le respect des
textiles.
“Kg DETECTOR” zapewnia
u˝ytkownikowi prostot´
obs∏ugi pralki poprzez
poprzez bardzo ∏atwy wybór
programu. U˝ytkownik okreÊla
jedynie rodzaj tkaniny
w∏o˝onej do b´bna oraz
stopieƒ jej zabrudzenia po
czym otrzyma pranie
perfekcyjnie czyste i
optymalnie, przy zachowaniu
parametrów bezpiecznych
dla tkanin, odwirowane.
POIGNEE D’OUVERTURE DU
HUBLOT
OTWARTE DRZWICZKI
Pour ouvrir le hublot
actionner le bouton dans
la poignée.
24
Aby otworzyç drzwiczki
nale˝y pociàgnàç za ràczk´
naciskajàc jà od wewnàtrz.
A
Je poslední hranicí
aplikované elektroniky pro
technologii praní.
“DETEKTOR hmotnosti”
nabídne bûhem v‰ech fází
praní rÛzné informace o
vloÏeném prádle.
Tímto zpÛsobem“DETEKTOR
hmotnosti” bûhem prvních 4
minut pracího cyklu:
- nastavuje mnoÏství
potfiebné vody
- urãuje délku praní
- nastavuje máchání prádla
„Kg DETECTOR”
(Kg-érzékelŒ)
(Csak pamut és mıszálas
programoknál mıködŒ funkció)
Mindegyik mosófázisban a „Kg
Detector” teszi lehetŒvé a
dobban lévŒ ruhaadaggal
kapcsolatos információk
figyelemmel kísérését.
Amint a „Kg Detector”
mozgásba jön, a mosás elsŒ 4
percében:
- beállítja a szükséges
vízmennyiséget,
- meghatározza a mosóciklus
hosszát,
- ellenŒrzi az öblítést.
A mosáshoz kiválasztott
textiltípusnak megfelelŒen:
- a kiválasztott textiltípushoz
beállítja a dob forgási ritmusát,
- érzékeli a hab jelenlétét, és
szükség esetén öblítés közben
növeli a víz mennyiségét,
- a ruhaadagnak megfelelŒen és
a kiegyensúlyozatlanság
elkerülése érdekében beállítja a
centrifugálási sebességet.
Így a „Kg Detector” saját maga
választja ki a több száz
lehetséges mosási kombináció
közül az adott mosáshoz a
legmegfelelŒbb programot.
A „Kg Detector” egyszerı
programválasztással teszi
lehetŒvé a könnyı használat
iránti igények kielégítését. A
felhasználónak csak a dobban
lévŒ textília típusát és a
szennyezettség mértékét kell a
gépen beállítania a tökéletes
mosás és a lehetŒ legkiválóbb
szárítás eléréséhez úgy, hogy a
centrifuga valóban óvja a
ruhákat.
25
FR
MANETTE DES PROGRAMMES
DE LAVAGE AVEC OFF
LORSQUE LE SELECTEUR
EST POSITIONNE SUR UN
PROGRAMME, L’ECRAN
MONTRE LES DETAILS DU
CYCLE CHOISI.
LES LESSIVES
D’AUJOURD’HUI SONT
PLUS EFFICACES, MEME
A BASSE TEMPERATURE.
POUR CETTE RAISON, LA
MACHINE CONSEILLE
L’UTILISATION DE
TEMPERATURES PLUS
BASSES, MEME POUR LES
PROGRAMMES
INTENSIFS. DANS TOUS
LES CAS, IL EST POSSIBLE
D’AUGMENTER LA
TEMPERATURE DE
LAVAGE EN APPUYANT
SUR LA TOUCHE
TEMPERATURE. LA TABLE
DES PROGRAMMES
INDIQUE LA
TEMPERATURE MAXIMUM
CONSEILLEE POUR
CHACUN DES
PROGRAMMES.
N.B. AFIN D’ETEINDRE
COMPLETEMENT LA
MACHINE, PLACER LE
SELECTEUR SUR " OFF "
Appuyez sur la touche
"MARCHE/PAUSE" pour
commencer le cycle.
Le cycle de lavage se
réalisera avec la manette
des programmes arrêtée sur
le programme sélectionné
jusqu'à la fin de celui-ci.
26
DE
PL
POKR¢T¸O
PROGRAMÓW Z OFF
PRZY OBRACANIU
POKR¢T¸A WYÂWIETLACZ
ZAPALA SI¢ I POKAZUJE
PARAMETRY WYBRANEGO
PROGRAMU.
NOWOCZESNE
DETERGENTY SÑ
SKUTECZNE JU˚ W NISKICH
TEMPERATURACH I
DLATEGO PRALKA, NAWET
PRZY PROGRAMACH
PRANIA INTENSYWNEGO,
ZALECA STOSOWANIE
NISKICH TEMPERATUR.
OCZYWIÂCIE MO˚LIWE
JEST USTAWIENIE WY˚SZEJ
TEMPERATURY PRANIA ZA
POMOCÑ
ODPOWIEDNIEGO
PRZYCISKU. W TAKIM
PRZYPADKU NALE˚Y
PRZESTRZEGAå
MAKSYMALNYCH
DOPUSZCZALNYCH DLA
DANEGO PROGRAMU
TEMPERATUR PODANYCH
W TABELI.
UWAGA: ABY WY¸ÑCZYå
PRALK¢ NALE˚Y OBRÓCIå
POKR¢T¸O WYBORU
PROGRAMÓW NA
POZYCJ¢ “OFF”.
Wcisnàç przycisk
„START/PAUZA” aby
uruchomiç cykl prania.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym
na wybranym programie a˝
do koƒca prania.
B
PROGRAMMWAHLSCHALTER MIT
OFF
CZ
VOLIâ PROGRAMÒ S OFF
DURCH DREHEN AM
WAHLSCHALTER LEUCHTET
DAS DISPLAY AUF UND
ZEIGT DIE
VOREINSTELLUNGEN DES
GEWÄHLTEN PROGRAMMS.
DIE HEUTIGEN
WASCHMITTEL SIND BEREITS
BEI NIEDRIGEN
TEMPERATUREN WIRKSAM.
AUS DIESEM GRUND
EMPFIEHLT DAS GERÄT
AUCH BEI DEN
PROGRAMMEN FÜR
KOCHWÄSCHE EINE
NIEDRIGERE
TEMPERATUREINSTELLUNG.
SIE KÖNNEN JEDOCH DIE
WASCHTEMPERATUR MIT
DER HIERFÜR
VORGESEHENEN TASTE BEI
BEDARF AUCH ERHÖHEN.
BITTE SCHAUEN SIE IN DER
PROGRAMMTABELLE DIE
HÖCHSTMÖGLICHE
TEMPERATUREINSTELLUNG
FÜR JEDES PROGRAMM
NACH.
HINWEIS: UM DAS GERÄT
AUSZUSCHALTEN,
PROGRAMMWAHLSCHALTE
R AUF OFF STELLEN.
OTOâENÍM OVLADAâE
PROGRAMÒ SE DISPLEJ
ROZSVÍTÍ A ZOBRAZÍ SE
PARAMETRY ZVOLENÉHO
PROGRAMU.
DNE·NÍ PRACÍ
PROST¤EDKY JSOU
ÚâINNÉ UÎ U NÍZK¯CH
TEPLOT. Z TOHOTO
DÒVODU I Z DÒVODU
INTENZIVNÍCH
PROGRAMÒ, PRAâKA
DOPORUâUJE PRANÍ P¤I
NEJNIηÍCH TEPLOTÁCH.
V KAÎDÉM P¤ÍPADù JE
V·AK MOÎNÉ TEPLOTU
PRANÍ ZV¯·IT, A TO
STISKNUTÍM TLAâÍTKA
REGULUJÍCÍHO TEPLOTU.
PRO MAXIMÁLNÍ
MOÎNOU TEPLOTU U
KAÎDÉHO PROGRAMU
VYCHÁZEJTE Z TABULKY
PROGRAMÒ.
UPOZORNùNÍ: PRAâKU
VYPNETE OTOâENÍM
OVLADAâE PROGRAMÒ
DO POLOHY „OFF“.
Drücken Sie die START-Taste,
um das Programm zu starten.
Stisknûte tlaãítko "Start/Pausa"
a spusÈte cyklus praní.
Während des Waschgangs
bleibt der
Programmwahlschalter bis
zum Ende des Programmes
auf dem gewählten
Programm stehen.
Prací cyklus probíhá s
voliãem programÛ
nastaven˘m na urãitém
programu, a to aÏ do konce
praní.
Po ukonãení cyklu vypnûte
praãku nastavením voliãe
programu do polohy “OFF”.
A la fin du lavage, mettez la
machine à l' arrêt en
tournant la manette
programmes sur la position
"OFF"
Po zakoñczeniu cyklu prania
wy∏àczyç pralk´ ustawiajàc
pokr´t∏o programatora na
pozycji “OFF”.
Am Ende des
Waschprogrammes schalten
Sie das Gerät ab durch
Drehen des Wahlschalters auf
die Position OFF.
NOTE: LORS DE LA MISE EN
MARCHE DU CYCLE DE
LAVAGE SUIVANT, LE
SELECTEUR DE
PROGRAMME DOIT ETRE
REMIS EN POSITION OFF
AVANT DE SELECTIONNER
ET DE LANCER LE
PROGRAMME SUIVANT.
UWAGA:
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA MUSI
BYå USTAWIONE NA
POZYCJ¢ OFF ZAWSZE
PO ZAKO¡CZENIU
PRANIA I PRZED
WYBOREM NOWEGO
PROGRAMU.
HINWEIS:
DREHEN SIE IMMER NACH
BEENDIGUNG DES
PROGRAMMS, UND
BEVOR SIE EIN NEUES
PROGRAMM EINSTELLEN,
DEN
PROGRAMMWAHLSCHALT
ER AUF DIE POSITION AUS.
POZNÁMKA:
VOLIâ PROGRAMÒ MUSÍ
B¯T PO UKONâENÍ
PRANÍ VÎDY P¤ESTAVEN
DO POLOHY OFF, TEPRVE
PAK MÒÎETE ZVOLIT
NOV¯ PROGRAM.
HU
A PROGRAMVÁLASZTÓ
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMB ELFORDÍTÁSAKOR A
KIJELZÃN FELGYULLADÓ
LÁMPA A KIVÁLASZTOTT
PROGRAM BEÁLLÍTÁSAIT
MUTATJA.
AZ ÚJ MOSÓSZEREK
ALACSONY
HÃMÉRSÉKLETEN IS
HATÉKONYABBAK, EZÉRT A
KÉSZÜLÉK AZ INTENZÍVEBB
PROGRAMOKNÁL IS
ALACSONYABB
HÃMÉRSÉKLETET AJÁNL.
MINDAZONÁLTAL A
HÃMÉRSÉKLET GOMBBAL
NÖVELHETJÜK A
HÃMÉRSÉKLETET.
AZ EGYES PROGRAMOK
MAXIMÁLIS HÃMÉRSÉKLETI
ÉRTÉKEI A
PROGRAMTÁBLÁZATBAN
TALÁLHATÓK.
MEGJEGYZÉS: A GÉP
KIKAPCSOLÁSÁHOZ
FORDÍTSA EL A
PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT A „KI” HELYZETBE.
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja le a
„Start/Szünet” gombot.
A program úgy zajlik le, hogy
a ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó
gomb a kiválasztott
programon marad.
Kapcsolja ki a mosógépet a
programválasztó gomb KI
helyzetbe történŒ
elfordításával.
MEGJEGYZÉS:
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT VISSZA KELL
ÁLLÍTANI A KI HELYZETBE
MINDEN EGYES CIKLUS
VÉGÉN, VAGY EGY ÚJ
MOSÁSI CIKLUS
BEINDÍTÁSAKOR A
KÖVETKEZÃ PROGRAM
KIVÁLASZTÁSA ÉS
BEINDÍTÁSA ELÃTT.
27
FR
TOUCHE “SELECTION
TEMPERATURE”
Après sélection d’un
programme, le voyant
correspondant à la
température correspondante
conseillée s’allume. Il est possible
de diminuer ou d’augmenter
cette température en appuyant
plusieurs fois sur la touche. A
chaque pression de la touche,
le voyant correspondant à la
température sélectionnée
s’allume.
PRZYCISK “WYBÓR
TEMPERATURY”
Przy wyborze programu
kontrolka podpowiada
zalecanà dla niego
temperatur´ prania.
Mo˝liwe jest zmniejszenie lub
zwi´kszenie temperatury prania
poprzez kilkukrotne wciÊni´cie
przycisku.
Po ka˝dym jego wciÊni´ciu
zapala si´ kontrolka wybranej
temperatury.
C
TASTE “TEMPERATURWAHL”
TOUCHE "ESSORAGE"
PRZYCISK “WYBÓR WIROWANIA”
D
TASTE “SCHLEUDERDREHZAHL”
La phase d'essorage est très
importante pour la préparation
à un bon séchage et votre
modèle est doté d'une grande
flexibilité pour satisfaire chaque
exigence. En agissant sur cette
touche vous pouvez réduire la
vitesse maximale possible pour
le programme sélectionnée,
jusqu'à une complète
élimination de l'essorage.
Pour réactiver l'essorage, il est
suffisant de presser la touche de
nouveau, jusqu'à atteindre la
vitesse choisie.
Pour la sauvegarde des tissus, il
n'est pas possible d'augmenter
la vitesse d'essorage, au-delà
de celle qui est indiquée
automatiquement au moment
de la sélection du programme.
Wybór pr´dkoÊci wirowania jest
wa˝ny dla przygotowanie
bielizny do prasowania. Ten
model pralki daje du˝à
mo˝liwoÊç doboru pr´dkoÊci
wirowania do indywidualnych
potrzeb. WciÊni´cie tego
przycisku redukuje pr´dkoÊç
obrotów wirówki, mo˝liwà dla
danego programu, a˝ do
ca∏kowitego jej wy∏àczenia.
Aby w∏àczyç wirówk´ nale˝y
ponownie wciskaç ten przycisk,
a˝ do uzyskania wybranej
pr´dkoÊci.
Dla bezpieczeƒstwa tkanin , nie
jest mo˝liwe zwi´kszenie
obrotów wirówki ponad poziom
automatycznie
zaprogramowany w momencie
ustawiania programu.
Il est toujours possible de
modifier la vitesse d'essorage,
sans mettre la machine en
PAUSE.
Mo˝na zmieniaç pr´dkoÊç
wirowania w ka˝dym
momencie, bez koniecznoÊci
ustawiania pralki w funkcji
PAUZA.
TOUCHE “DEGRE DE
SALISSURE”
PRZYCISK “POZIOM
ZABRUDZENIA”
Wciskajàc ten przycisk (aktywny
tylko dla tkanin bawe∏nianych i
mieszanych) mo˝na wybraç
jeden z 3 poziomów
intensywnoÊci prania w
zale˝noÊci od stopnia
zabrudzenia tkanin.
Po wyborze programu kontrolka
automatycznie wybiera
najmniejszy stopieƒ
zabrudzenia; za pomocà tego
przycisku mo˝na zwi´kszyç t´
wartoÊç zmieniajàc tym samym
parametry prania.
W programie szybkim przycisk
ten umo˝liwia wybór jednego z
trzech czasów: 14’, 30’ lub 44’.
L’activation de ce bouton
(uniquement sur les
programmes COTON et
MIXTES) permet le choix de 3
niveaux d’intensité de lavage
selon le degré de salissure du
linge.
Après sélection du programme
de lavage, le voyant se
positionne automatiquement
sur le niveau de salissure
minimum; en appuyant sur la
touche on augmente le
niveau de salissure et par
conséquent la durée du cycle.
En utilisant cette touche après
avoir sélectionné le
programme Rapide, il est
possible de choisir parmi 3
programmes de 14mn, 30mn
et 44mn.
28
DE
PL
Wird ein Programm ausgewählt,
wird die für dieses Programm
empfohlene Temperatur durch
Aufleuchten der
entsprechenden Anzeige
angegeben.
Diese Temperatur kann durch
mehrmaliges Drücken der Taste
nach Bedarf erhöht oder
reduziert werden. Bei jedem
Drücken der Taste leuchtet eine
der Anzeigen der möglichen
wählbaren Temperaturen auf.
Die Schleuderphase ist sehr
wichtig für eine gute Trocknung
der Wäsche.Auch hier kann Ihr
Gerät sich sehr flexibel an Ihre
Bedürfnisse anpassen.
Durch Betätigen der Taste
Schleuderdrehzahl können Sie die
für das jeweilige Programm
höchstmögliche Tourenzahl
reduzieren oder die Schleuderung
ganz ausschließen.
Um den Schleudergang wieder zu
aktivieren, brauchen Sie nur die
Taste erneut zu drücken, bis die
gewünschte Tourenzahl angezeigt
wird.
Um die Gewebe zu schonen, ist es
nicht möglich, eine höhere
Schleuderdrehzahl einzustellen,
als die, die bei der Programmwahl
automatisch angezeigt wird.
Die Schleuderdrehzahl kann zu
jedem Zeitpunkt des Programms
eingestellt werden. Dabei
brauchen Sie die Taste PAUSE nicht
zu betätigen.
E
TASTE
“VERSCHMUTZUNGSGRAD”
Durch Betätigen dieser Taste
(die nur für die
Programmgruppe BAUMWOLLE
und MISCHGEWEBE aktiviert
werden kann) können Sie je
nach Verschmutzungsgrad der
Wäsche drei verschiedene
Stufen für die Intensität der
Waschbewegungen einstellen.
Nachdem das Programm
ausgewählt wurde, zeigt eine
Leuchtanzeige automatisch die
mindestmögliche Stufe an. Diese
kann durch Drücken der Taste
erhöht werden, was sich
natürlich auf die
Programmdauer auswirkt.
Wenn Sie diese Taste drücken,
nachdem das
Schnellprogramm ausgewählt
wurde, können Sie unter 3
möglichen Programmen mit
einer Dauer von 14, 30 bzw. 44
Minuten wählen.
CZ
TLAâÍTKO „VOLBA TEPLOTY“
Pfii volbû programu se
rozsvícením pfiíslu‰né kontrolky
zobrazí doporuãená teplota.
Vícenásobn˘m stisknutím
tlaãítka je moÏné tuto teplotu
sníÏit nebo zv˘‰it.
KaÏd˘m stisknutím tlaãítka se z
dostupn˘ch moÏností rozsvítí
kontrolka odpovídající zvolené
teplotû.
TTlaãítko “VOLBA
ODST¤EDùNÍ”
Fáze odstfieìování je velmi
dÛleÏitá pro pfiípravu dobrého
usu‰ení. Vበmodel je vybaven
tak, aby byl schopen vyhovût
v‰em Va‰im potfiebám.
Stisknutím tohoto tlaãítka lze
omezovat maximální rychlost
odstfieìování, kterou je moÏné
pouÏít pro zvolen˘ program, aÏ
do úplného vyfiazení
odstfieìování.
Pro nové spu‰tûní
odstfieìování staãí znovu
stisknout tlaãítko a nastavit ho
aÏ na poÏadovanou rychlost.
Pro ochranu tkanin není
moÏné nastavit rychlost vy‰‰í,
neÏ je rychlost, která se
automaticky stanovuje v
okamÏiku zvolení programu.
Rychlost odstfieìování je
moÏné zmûnit kdykoli,
spotfiebiã nemusí b˘t v reÏimu
PAUSA.
TLAâÍTKO „STUPE≈
ZNEâI·TùNÍ“
Pomocí tohoto tlaãítka (které
je aktivní pouze u programÛ
BAVLNA a SMÍCHANÉ PRÁDLO)
si mÛÏete zvolit 3 úrovnû
intenzity praní v závislosti od
stupnû zneãi‰tûní prádla.
Po volbû programu se
kontrolka automaticky umístí
na nejniωí moÏn˘ stupeÀ;
stisknutím tlaãítka se tento
stupeÀ zv˘‰í, ãehoÏ následkem
se zmûní i parametry délky
cyklu.
Stisknutím tohoto tlaãítka po
volbû rychlého programu je
moÏné vybrat z 3 rÛzn˘ch
programÛ s délkou 14, 30 a 44
minut.
HU
„MOSÁSI HÃMÉRSÉKLET” GOMB
Egy program kiválasztásakor
felgyullad a megfelelŒ
jelzŒlámpa, amely az ajánlott
mosási hŒmérsékletet mutatja.
A kiválasztott mosási ciklus
hŒmérsékletének
csökkentéséhez vagy
növeléséhez a HŒmérséklet
gombot kell használni.
A gomb minden egyes
lenyomásakor az új
hŒmérsékleti érték látható a
mosási hŒmérséklet-jelzŒn.
„CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG” GOMB
Fontos, hogy a centrifugálás a
textíliák károsítása nélkül minél
több vizet
vonjon ki a ruhákból. A gép
centrifugálási sebességét saját
igényeinek
megfelelŒen állíthatja be.
A gomb lenyomásával
csökkenthetŒ a maximális
sebesség, és ha akarja,
a centrifugázási ciklus törölhetŒ.
A centrifugálás ismételt
aktiválásához elegendŒ lenyomni
a gombot, amíg
el nem éri a beállítani kívánt
centrifuga-sebességet.
Az anyagok kímélése
érdekében a programválasztás
közben az automatikusan
megengedhetŒ érték fölé nem
növelhetŒ a fordulatszám.
A centrifuga fordulatszáma
bármikor módosítható, akár a gép
leállítása
nélkül is.
„SZENNYEZETTSÉG MÉRTÉKE”
GOMB
Ezzel a gombbal (amely csak a
PAMUT és a KEVERT SZÁLAS
program esetében aktív) a
mosásintenzitás 3 szintje közül
lehet választani a ruha
szennyezettségének mértékétŒl
függŒen.
A program kiválasztása után a
jelzŒlámpa automatikusan a
megengedett minimális szintre
áll. A gomb lenyomásával
növelhetjük a szintet, ekkor a
ciklus idŒtartamával kapcsolatos
beállítások is ennek megfelelŒen
változnak.
Ezt a gombot használva, a gyors
program kiválasztása után 3
különbözŒ programhosszúság
közül lehet választani: 14 perc, 30
perc és 44 perc.
29
FR
TEMOIN DE BOUTON
KONTROLKI PRZYCISKÓW
Ces témoins s’allument
lorsque qu’une option est
choisie
Si une option est
incompatible avec le
programme, le témoin de
l’option clignotera puis
s’éteindra.
Zapalajà si´ gdy wciÊniemy
dany przycisk.
JeÊli jednak wybierzemy
opcj´ niezgodnà z wybranym
programem kontrolka
najpierw b´dzie migaç a
potem zgaÊnie.
Les options doivent être
sélectionnées AVANT
d’appuyer sur la touche
“MARCHE”.
Przyciski opcji muszà byç
wybrane i wciÊni´te przed
wciÊni´ciem przycisku start.
TOUCHE "TRÈS SALE"
En pressant cette touche,
activable uniquement pour
les cycles coton, les capteurs
du nouveau “Sensor” System
agissent sur la température
sélectionnée pour la
maintenir constante durant
toutes les phases du cycle
de lavage et sur la rotation
du tambour.
En effet, le tambour tourne à
deux vitesses différentes dans
les moments déterminants.
Quand la lessive pénètre
dans le linge, le tambour
tourne de manière à ce
qu’elle se répande de façon
homogène ; la vitesse
augmente au moment du
lavage et du rinçage pour
que l’action mécanique soit
maximale. Grâce à cette
option, l’efficacité de lavage
des taches réputées difficiles
est très largement améliorée
SANS AUGMENTER LA DUREE
DU PROGRAMME.
30
DE
PL
PRZYCISK PRANIE INTENSYWNE
Po wciÊni´ciu tego przycisku,
aktywnego tylko w cyklach
bawe∏na, uruchamiamy
funkcje czujników nowego
Systemu “Sensor”, które
dzia∏ajà zarówno na
wybranà temperatur´
utrzymujàc jà jednakowà
podczas faz ca∏ego cyklu
prania jak i na prac´
mechanicznà b´bna.
B´ben obraca si´ z dwiema
ró˝nymi pr´dkoÊciami w
kluczowych momentach.
Kiedy detergent jest
rozprowadzany w tkaninach
b´ben obraca si´ w sposób
umo˝liwiajàcy równomierne
roz∏o˝enie si´ bielizny w
b´bnie. Natomiast pr´dkoÊç
obrotów wzrasta w
momencie prania i p∏ukania
aby wzmóc efekt usuni´cia
brudu.
Dzi´ki temu rozwiàzaniu
zwi´ksza si´ skutecznoÊç
prania BEZ PRZED¸U˚ANIA
CZASU PRANIA.
F
G
CZ
HU
TASTENANZEIGEN
KONTROLKY TLAâÍTEK
NYOMÓGOMBLÁMPÁK
Sie leuchten auf, sobald die
entsprechenden Tasten
gedrückt werden.
Falls eine Option gewählt
wird, die mit dem
eingestellten Programm nicht
kompatibel ist, blinkt die
Anzeige auf der Taste zuerst,
dann erlischt sie.
Tyto kontrolky se rozsvítí tehdy,
kdyÏ stisknete pfiíslu‰ná
tlaãítka.
Pokud zvolíte funkci, kterou
není moÏné kombinovat s
nastaven˘m programem,
pfiíslu‰ná kontrolka bude
nejdfiíve blikat a poté zhasne.
A nyomógomblámpák a
hozzájuk tartozó gombok
lenyomásakor gyulladnak fel.
Ha olyan opciót választ,
amely nem kompatibilis a
kiválasztott programmal,
akkor a gombnál lévŒ lámpa
elŒször villog, majd pedig
kialszik.
Die Optionstasten müssen
VOR der Betätigung der
START-Taste gedrückt
werden.
Tlaãítka funkcí musí b˘t
navolena pfied stisknutím
tlaãítka start.
Az opciógombokat a START
gomb lenyomása elŒtt kell
kiválasztani.
TASTE FLECKEN
TLAâÍTKO INTENZIVNÍ PRANÍ
INTENZÍV GOMB
Durch Auswahl dieser Option,
die nur in den Koch- und
Buntwäscheprogrammen
gewählt werden kann, wird
das neue “Sensor” System
aktiviert. Hierdurch wird zum
Einen die gewählte
Programmtemperatur
konstant über alle Phasen
des Waschprogramms
gehalten und zum Anderen
wird Trommelbewegung wie
folgt beeinflusst:
In den wichtigsten
Programmphasen reversiert
die Trommel mit zwei
unterschiedlichen
Geschwindigkeiten. In der
Einspülphase des
Waschmittels dreht sich die
Trommel so, dass eine
gleichmäßige Verteilung auf
alle Wäschestücke
gewährleistet wird. Während
der Wasch- und Spülphasen
dagegen erhöht sich die
Drehgeschwindigkeit, um die
maximale Reinigungskraft zu
gewährleisten. Dank dieses
speziellen Systems werden
die Waschergebnisse
verbessert OHNE DIE
PROGRAMMDAUER ZU
VERLÄNGERN.
Stisknutím tohoto tlaãítka,
které je aktivní pouze u
programÛ bavlna, zaãnou
fungovat snímaãe nového
“Sensor” systému. Tyto
snímaãe pracují jak se
zvolenou teplotou, kterou
udrÏují konstantní bûhem
v‰ech fází pracího programu,
tak s mechanickou ãinností
bubnu.
Buben se v klíãov˘ch
okamÏicích otáãí dvûma
rychlostmi. KdyÏ prací prá‰ek
proniká do prádla, buben se
otáãí tak, aby se prá‰ek
rozdûlil v bubnu rovnomûrnû,
jeho rychlost se v‰ak zvy‰uje v
okamÏiku praní a máchání
tak, aby prací úãinek byl
maximální. Díky tomuto
speciálnímu systému se
zlep‰uje úãinnost praní BEZ
PRODLOUÎENÍ DOBY TRVÁNÍ
PROGRAMU.
A csak a Pamut ciklusok
esetében aktiválható gombnak
a lenyomásával mıködésbe
lépnek az új “Sensor” rendszer
érzékelŒi. Az érzékelŒk hatással
vannak a kiválasztott
hŒmérsékletre, amit az egész
mosás alatt állandó szinten
tartanak, valamint a dob
mechanikus mıködésére.
A dob a döntŒ pillanatokban két
különbözŒ sebességgel forog.
Amikor a mosószer behatol a
ruhába, a dob úgy forog, hogy a
mosószer egyenletesen
oszoljon
szét; a mosás és az öblítés
közben azonban a maximális
tisztítóhatás érdekében
növekszik a dob fordulatszáma.
Ennek a különleges
rendszernek köszönhetŒen a
PROGRAM IDÃTARTAMÁNAK
NÖVEKEDÉSE NÉLKÜL
javul a mosás hatékonysága.
31
FR
TOUCHE "AQUAPLUS"
PRZYCISK “AQUAPLUS”
Grâce au nouveau Sensor
System, il est possible, en
activant la touche Aquaplus,
d’effectuer un cycle de
lavage spécifique pour les
tissus résistants et mixtes. Le
lavage ainsi effectué permet
d’éliminer tout résidu lessiviel
et donc de prendre soin des
peaux délicates qui seront
en contact avec ces fibres.
L’ajout d’une plus grande
quantité d’eau au lavage
ainsi que l’action renforcée
de 5 rinçages avec
essorages intermédiaires
permettent d’obtenir un
linge propre parfaitement
rincé. Afin d’obtenir un
résultat optimal de lavage, la
quantité d’eau est accrue
pendant cette phase du
cycle garantissant une
parfaite dilution de la lessive.
La quantité d’eau est
également accrue au
moment du rinçage de
manière à éliminer toute
trace de lessive des fibres.
Cette fonction a été
spécialement étudiée pour
les PEAUX DELICATES ET
SENSIBLES pour lesquelles
même un minimum de résidu
de lessive peut causer
irritations ou allergies.
Il est aussi conseillé d’utiliser
cette fonction pour le LINGE
DES ENFANTS, pour le LINGE
DELICAT en général ainsi que
pour le lavage des TISSUS
EPONGE dont les fibres
tendent à retenir la lessive.
Pour assurer une meilleure
prestation de lavage, cette
fonction est toujours active
pendant les programmes
Délicat et Laine/lavage a la
main.
Wciskajàc ten przycisk
mo˝emy, dzi´ki nowemu
Czujnikowi System, wykonaç
dodatkowy specjalny cykl
prania przeznaczony dla
osób o delikatnej, ∏atwej do
podra˝nieƒ skórze. Program
jest aktywny dla programów
dla tkanin odpornych i
mieszanych.
W programie tym pralka
pobiera du˝o wi´cej wody,
a nowy sposób
funkcjonowania,
polegajàcy na cyklach
obrotów b´bna podczas
poboru i odprowadzania
wody powoduje, ˝e tkaniny
sà dok∏adniej wyprane i
wyp∏ukane. Zwi´kszona iloÊç
wody podczas prania
pozwala na lepsze
rozpuszczenie detergentu i
zwi´kszenie skutecznoÊci
prania, a zwi´kszona iloÊç
wody podczas p∏ukania
pozwala na dok∏adniejsze
wyp∏ukanie detergentu z
ka˝dego w∏ókna tkaniny .
Na funkcja zosta∏a
wymyÊlona specjalnie dla
osób o skórze delikatnej i
wra˝liwej,
u których nawet najmniejszy
Êlad proszku mo˝e
powodowaç podra˝nienia i
alergie.
Radzimy stosowanie tej
funkcji tak˝e przy praniu
odzie˝y dzieci´cej (dzieci
majà zawsze wra˝liwsza
skór´) oraz przy praniu
tkanin z warstwà gàbki,
poniewa˝ z takiej tkaniny
trudniej usuwa si´
detergent.
Dla uzyskania lepszych
efektów prania ta funkcja
jest zawsze aktywna w
programach dla tkanin
delikatnych i
we∏nianych/r´czne.
32
DE
PL
H
CZ
HU
TASTE “AQUAPLUS”
TLAâÍTKO “AQUAPLUS”
“AQUAPLUS” GOMB
Dank des neuen „Sensor
Systems“ kann durch
Drücken dieser Taste ein
neues, spezielles
Waschprogramm für Kochund Buntwäsche
durchgeführt werden, das
nicht nur Ihre Wäsche
besonders gut pflegt,
sondern auch besonders
schonend für empfindliche
Haut ist.
Durch die Hinzunahme von
bedeutend mehr Wasser
und die Kombination von
Trommeldrehungen
während der Wasserzu- und
-ablaufphasen wird Ihre
Wäsche porentief gereinigt
und rückstandsfrei gespült.
Um die vollständige
Auflösung des Waschmittels
zu garantieren, wird mehr
Wasser für die Waschlauge
hinzugefügt, so dass
perfekte Waschergebnisse
erreicht werden. Auch für
die Spülgänge wird die
Wassermenge erhöht, so
dass jegliche
Waschmittelrückstände von
den Fasern restlos entfernt
werden.
Diese Funktion wurde
speziell für Menschen mit
empfindlicher Haut
konzipiert, für die auch die
kleinsten
Waschmittelrückstände zu
Hautreaktionen oder
Allergien führen können.
Wir empfehlen, diese
Funktion auch zum Waschen
von Kinderwäsche und für
Feinwäsche im Allgemeinen
zu wählen, oder zum
Waschen von besonders
saugfähigem Gewebe, wie
Frottee o.Ä., dessen Fasern
die Waschlauge stärker
aufnehmen.
Damit die besten
Waschergebnisse
gewährleistet werden, ist
diese Funktion in den
Programmen für Feinwäsche
und Wolle/Handwäsche
immer aktiviert.
Díky novému systému Sensor
System je moÏné pomocí
tlaãítka provést nov˘ speciální
cyklus praní, kter˘ je vhodn˘
pfii praní odoln˘ch a
smûsn˘ch tkanin a kter˘
peãuje o vlákna a jemnou
pokoÏku toho, kdo je nosí.
PouÏití mnohem vût‰ího
mnoÏství vody a nová
kombinace cyklÛ otáãení
bubnu s napou‰tûním a
vypou‰tûním vody umoÏÀuje
dosáhnout dokonale ãistého
a vymáchaného prádla.
MnoÏství vody pfii praní je nyní
vy‰‰í, aby se prací prá‰ek
opravdu úplnû rozpustil a
zaruãil tak perfektní úãinek
praní. Vût‰í mnoÏství vody je
nyní pouÏíváno i v okamÏiku
máchání tak, aby se
odstranily ve‰keré stopy
pracího prostfiedku z vláken.
Tato funkce byla vytvofiena
speciálnû pro osoby s jemnou
a citlivou pokoÏkou, kter˘m
mÛÏe i minimální zbytek
pracího prá‰ku zpÛsobit
podráÏdûní nebo alergii.
Doporuãujeme, abyste tuto
funkci pouÏívali i pfii praní
dûtského obleãení, praní
jemného prádla obecnû
nebo pfii praní froté prádla,
protoÏe vlákna froté mají vût‰í
tendenci zachycovat prací
prá‰ek.
Pro zaji‰tûní nejlep‰ích v˘konÛ
pfii praní je tato funkce vÏdy
aktivní u programÛ Jemné
prádlo a Vlna/Ruãní praní.
Az új Sensor System
rendszernek köszönhetŒen
ennek a gombnak a
lenyomásával egy speciális, új
ciklust aktiválhat a Színtartó és
a Kevert anyagok programban.
Ez az opció gyengéden kezeli
a ruhaszálakat és a ruhát
viselŒk finom bŒrét.
A ruha mosása sokkal nagyobb
mennyiségı vízben történik,
ezáltal tökéletesen tiszta és
kiöblített ruhát kapunk; ehhez
párosul még a dob forgási
ciklusainak kombinált
mıködése, ahol a víz
betöltésére és ürítésére kerül
sor. A ruhában lévŒ víz
mennyisége megnövekszik, így
a mosószer tökéletesen
kioldódik, ami hatékony
tisztítást eredményez. A
vízmennyiség az öblítés
közben is megnövekszik, így a
mosószernyomok is távoznak a
szövetszálak közül.
Ezt a funkciót finom és
érzékeny bŒrı emberek
számára terveztük, akiknél
a legkisebb
mosószermaradvány is
bŒrirritációt vagy allergiát
okozhat.
Ezt a funkciót gyermekruhák és
finom szálú anyagok esetében,
vagy olyan
törülközŒanyagoknál is
célszerı alkalmazni, amelyek
szövetszálai nagyobb
mennyiségı mosószert
nyelnek el.
A legjobb mosási teljesítmény
biztosítása érdekében ez a
funkció mindig aktiválva van a
Finom és a Gyapjú/kézi mosás
programok esetében.
33
FR
PL
TOUCHE “DEPART DIFFERE”
Cette option permet de
programmer le départ du
cycle de lavage jusqu’à 24
heures.
Afin d’utiliser cette fonction,
suivez la procédure cidessous :
Choisissez le programme
Pressez le bouton départ
différé pour l’activer (h00
apparais sur l’écran) puis
pressez le à nouveau pour
choisir un départ différé
d’1 heure (h01 apparaît sur
l’écran) ; à chaque pression
le départ différé augmentera
d’1 heure jusqu’à ce que 24h
apparaisse sur l’écran, une
pression supplémentaire
réinitialisera le départ différé.
PRZYCISK “OPÓèNIONY START”
Przycisk ten pozwala
zaprogramowaç cykl prania
z opóênieniem maksymalnie
24 godziny.
Aby zaprogramowaç
opóêniony start nale˝y:
Ustawiç wybrany program.
Wcisnàç przycisk pierwszy
raz, aby aktywowaç
program ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h00), a
nast´pnie wcisnàç przycisk
jeszcze raz aby ustawiç
opóênienie startu o jednà
godzin´ ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h 01). Ka˝de
nast´pne wciÊni´cie
przycisku wyd∏u˝a start o
jednà godzin´ , a˝ do 24
godzin, natomiast ostatnie
wciÊni´cie tego przycisku
wyzerowuje opóêniony start.
Potwierdziç ustawienie
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” (Kontrolka na
wyÊwietlaczu zacznie migaç)
aby rozpoczàç odliczanie,
po zakoƒczeniu którego
program w∏àczy si´
automatycznie.
Mo˝na anulowaç ustawiony
opóêniony start w
nast´pujàcy sposób:
Przytrzymaç wciÊni´ty
przycisk przez 5 sekund, a˝ na
wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu. W tym momencie
mo˝na uruchomiç program
poprzednio wybrany
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” lub anulowaç
operacje ustawiajàc
pokr´t∏o wyboru programów
na pozycj´ OFF i ponownie
wybraç inny program.
Confirmez en appuyant sur
"START/PAUSE" (la lumière sur
l’écran clignotera). Le
compte à rebours
commencera et à son terme
le programme débutera
automatiquement.
Il est possible d’annuler le
départ différé selon la
procédure suivante :
Maintenez le bouton appuyé
durant 5 secondes jusqu’à ce
que l’écran montre les
réglages du programme
choisi.
A cette étape il est possible
soit de lancer le programme
en appuyant sur
"START/PAUSE" soit d’annuler
le départ différé en
positionnant le
programmateur sur OFF puis
en sélectionnant un autre
programme.
34
DE
I
TASTE “STARTZEITVORWAHL”
Diese Taste ermöglicht die
Programmierung einer
Startzeitvorwahl von bis zu 24
Stunden. Um die
Startverzögerung einzustellen,
gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie das gewünschte
Programm.
Drücken Sie die Taste einmal,
damit die Funktion aktiviert ist.
Das Display zeigt h00. Drücken
Sie die Taste erneut, um eine
Startverzögerung von einer
Stunde einzustellen (das
Display zeigt nun h01). Bei
jedem weiteren Drücken der
Taste wird die
Startverzögerung bis h24um je
eine Stunde erhöht. Durch ein
weiteres Drücken wird die
Verzögerungszeit annulliert.
Bestätigen Sie Ihre Einstellung
mit der Taste “START/PAUSE”.
Die Leuchtanzeige im Display
fängt an zu blinken und die
Zeit beginnt abzulaufen. Ist die
Zeit abgelaufen, startet das
Programm automatisch.
Sie können die
Startzeitvorwahl wie folgt
löschen:
Halten Sie die Taste 5
Sekunden lang gedrückt, bis
das Display die
Voreinstellungen des
gewählten Programms wieder
anzeigt.
Nun können Sie entweder das
Programm durch Drücken der
Taste “START/PAUSE” manuell
starten oder das Programm
durch Drehen des
Programmwahlschalters auf
OFF löschen und ein neues
Programm einstellen.
CZ
TLAâÍTKO „ODLOÎEN¯ START“
Toto tlaãítko umoÏÀuje odloÏit
spu‰tûní pracího programu
maximálnû o 24 hodin.
Pokud si pfiejete odloÏit
spu‰tûní programu,
postupujte následujícím
zpÛsobem:
Zvolte poÏadovan˘ program.
Stisknûte tlaãítko jednou,
abyste jej aktivovali (na
displeji se objeví h00).
Opûtovn˘m stisknutím
nastavte odloÏení o 1 hodinu
(na displeji se objeví h01).
KaÏd˘m dal‰ím stisknutím se
odloÏení prodlouÏí o 1 hodinu
aÏ po h24. V pfiípadû dal‰ího
stisknutí se odloÏen˘ start
zru‰í.
Stisknutím tlaãítka
„START/PAUSA“ (kontrolka na
displeji zaãne blikat)
potvrdíte spu‰tûní poãítání
nastaveného ãasu. Po jeho
uplynutí se program
automaticky spustí.
OdloÏen˘ start je moÏné zru‰it
následovnû:
Stisknûte tlaãítko na 5
sekund, dokud se na displeji
nezobrazí parametry
zvoleného programu.
Stisknutím tlaãítka
„START/PAUSA“ mÛÏete teì
spustit pfiedtím zvolen˘
program. Pokud chcete cel˘
proces zru‰it, nastavte
ovladaã programÛ do
polohy OFF a následnû zvolte
jin˘ program.
HU
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” GOMB
Ez a gomb a mosási ciklus
elŒzetes beprogramozását
teszi lehetŒvé, ezáltal a ciklus
kezdete legfeljebb 24 órával
késleltethetŒ.
Az indítás késleltetése az
alábbi eljárással végezhetŒ el:
Állítsa be a kívánt programot.
Az aktiváláshoz nyomja le
egyszer a gombot (h00 felirat
jelenik meg a kijelzŒn), majd
pedig nyomja meg ismét az 1
órás késleltetés beállításához
(h01 felirat jelenik meg a
kijelzŒn). Az elŒre beállított
késleltetési idŒ a gomb
minden egyes lenyomásakor
1 órával növekszik mindaddig,
amíg a h24 felirat jelenik meg
a kijelzŒn. A gomb ebben a
helyzetben történŒ
lenyomásával a késleltetett
indítás ismét nullára áll vissza.
Nyugtázza a beállítást a
„START/SZÜNET” gomb
lenyomásával (a kijelzŒn lévŒ
lámpa villogni kezd).
MegkezdŒdik a
visszaszámlálás, amelynek
befejezŒdésekor a program
automatikusan elindul.
A késleltetett indítás az alábbi
módon törölhetŒ:
Nyomja le, és 5 másodpercig
tartsa lenyomva a gombot,
amíg a kijelzŒ a kiválasztott
program beállításait mutatja.
Ebben a fázisban beindítható
az elŒzŒleg kiválasztott
program a „START/SZÜNET”
gomb lenyomásával, vagy
törölhetŒ a folyamat a
választógomb KI helyzetbe
állításával és egy másik
program kiválasztásával.
35
FR
PL
TOUCHE “REPASSAGE FACILE”
PRZYCISK “¸ATWE PRASOWANIE”
Si vous utilisez cette touche
(Non disponible sur les
programmes COTON), il vous
sera possible de réduire la
formations des plis, selon le
programme choisi et la
nature du tissu lavé.
Uruchomienie tej funkcji (Nie
wyst´puje w programie
BAWE¸NA) pozwala zmniejszyç
do minimum gniecenie si´
pranych tkanin przez
modyfikacj´ parametrów
programu dla wybranego
cyklu i typu tkaniny.
Szczególnie w przypadku
tkanin mieszanych po∏àczone
dzia∏anie fazy stopniowego
sch∏adzania wody, braku
obrotów b´bna podczas
odprowadzania wody i
delikatnego wirowania
minimalizuje gniecenie si´
w∏ókien. W przypadku tkanin
delikatnych, z wyjàtkiem
we∏ny, opisane wczeÊniej
etapy wzbogacono o etap
pozostawienia wody w b´bnie
po ostatnim p∏ukaniu, a
wyeliminowano etap
sch∏adzania wody - pozwoli∏o
to uzyskaç najlepsze rezultaty.
W programie prania we∏ny i
r´czne przycisk ten wymusza
jedynie pozostawienie prania
w wodzie po zakoƒczeniu
ostatniego p∏ukania, co
umo˝liwia dok∏adne
rozpr´˝enie w∏ókien.
Podczas fazy zatrzymania
wody w b´bnie kontrolka tego
przycisku miga i wskazuje, ˝e
pralka jest w fazie przerwy.
Na zakoƒczenie cyklu prania
tkanin delikatnych, r´czne i
we∏ny mo˝na:
Zwolniç przycisk ¸ATWE
PRASOWANIE, pozwalajàc
zakoƒczyç pranie etapem
odprowadzenia wody i
wirowania.
Aby wykonaç program
WYPUSZCZENIE WODY:
- ustawiç pokr´t∏o
programatora na pozycj´ OFF
- wybraç program
WYPUSZCZENIE WODY
- uruchomiç na nowo pralk´
wciskajàc przycisk START.
Tissu mixte et synthetique:
- le refroidissement de l’eau
sera fait graduellement pour
éviter les chocs thermiques;
- la vidange sera faite sans
aucune action mécanique
du tambour;
- une phase d’essorage
doux, pour assurer la
distension maximale des
fibres.
Tissu délicat:
- Votre lave-linge effectuera
les actions ci dessus
mentionnées, ensuite un
"arrêt cuve pleine" après le
dernier rinçage.
Laine et lavage a la main:
- Votre lave linge effectuera
un "arrêt cuve pleine".
Le indicateur d’option
clignote et le linge reste dans
l’eau du tambour.
Pour terminer le cycle des
tissus délicats, de la laine et
lavage a la main, les
opérations à accomplir sont
les suivantes :
1. Relâcher la touche de
repassage facile pour
terminer le cycle.
2. Sinon, vous pouvez
effectuer une simple vidange
- Tourner le sélecteur de
programme à la position
“OFF”;
- Sélectionner le programme
“Uniquement vidange”
;
- Allumer de nouveau la
lave-linge en appuyant sur
la touche “MARCHE/PAUSE”.
36
DE
L
TASTE “LEICHTBÜGELN”
Diese Funktion (nicht
verfügbar für die
Programme KOCHWÄSCHE)
reduziert die Knitterbildung
durch die individuelle Wahl
der Programme und der
Wäscheart.
Im Besonderen für
Mischgewebe sorgt die
Kombination der langsamen
Abkühlphase verbunden mit
dem Stillstand der Wäsche
während des Abpumpens
und einem Schonschleudern
für die optimale Schonung
der Wäsche.
Für die Feinwäsche sind die
Phasen wie bei
Mischgewebe beschrieben,
mit Ausnahme der
Abkühlphase unter
Hinzunahme des
Wasserstopps nach dem
letzten Spülgang.
Für die Programme
Woolmark (Wolle) und
Handwäsche dient diese
Taste ausschließlich als
Spülstopp, um die Fasern zu
glätten.
In der Spülstopp-Phase
blinkt die Leuchtanzeige der
Taste, um anzuzeigen, dass
das Gerät sich in Pause
befindet.
Um die Feinwäsche bzw. das
Woll-oder HandwäscheProgramm zu beenden,
können Sie wie folgt
vorgehen:
- Drücken Sie die Taste
Leichtbügeln zurück, um das
Programm mit Abpumpen
und Schleudern
zu beenden
Wenn Sie nur abpumpen
wollen:
- drehen Sie den
Programmwahlschalter auf
die Position OFF
- wählen Sie das Programm
Abpumpen
- schalten Sie das Gerät
durch erneutes Drücken der
Taste START/PAUSE ein
CZ
TLAÖÍTKO “PRO ZABRÁNËNÍ
POMAÖKÁNÍ”
Nastavením této funkce,
(Není k dispozici pro programi
BAVLNA), je moïné sníïit na
minimum pomaökání prádla v
návaznosti na prací cyklus
zvolenÿ vÿbërem programu a
druhu praného prádla.
V püípadë smësnÿch tkanin se
püi praní vyuïívá funkcí pro
postupné ochlazování vody,
vylouöení otáöení bubnu
bëhem vypouätëcí láznë a
pro jemné odstüed’ování,
öímï je zajiätëna nevyääí
regenerace pranÿch tkanin.
U jemnÿch tkanin, je postup
stejnÿ jako u vÿäe uvedenÿch
smësnÿch tkanin, je ale
doplnën o funkci ponechání
vody v bubnu po ukonöení
závëreöného máchání.
U programu pro praní
vlny/ruöní praní má toto
tlaöítko pouze funkci
ponechání vody v bubnu po
skonöení posledního
máchání, aby se tím
zachovala dokonalá pruïnost
vláken.
Bûhem této fáze, kdy voda
stojí ve vanû praãky,
kontrolka tlaãítka bliká, coÏ
znamená, Ïe je praãka v
pauze.
Pro dokonöení cyklu praní
jemnÿch tkanin a vlny/ruöní
praní måïete zvolit následující
postup:
- zruäit tuto funkci vypnutím
tlaöítka pro ZABRÁNËNÍ
POMAÖKÁNÍ. Prací cyklus
bude ukonãen fází vypuätëní
vody a odstüedëním prádla.
V pfiípadû, kdy chcete
provést pouze vypu‰tûní:
- nastavte nejdfiíve voliã
programÛ do polohy OFF
- zvolte program pouhého
vypou‰tûní
- znovu praãku spusÈte
opûtovn˘m stisknutím tlaãítka
START.
HU
“GYÙRÃDÉSVÉDÔ GOMB
E funkció (A PAMUT
programoknál nem áll
rendelkezésre)
bekapcsolásával minimálisra
csökkenthet a ruhagyrrddés,
miután a program és a
mosásra váró ruha típusának
a kiválasztásával „személyre
szabtuk” a mosást.
A víz fokozatos httése, a víz
leeresztése közben
mozdulatlan dob és a finom
centrifugálás az anyagok
maximális mérték
„pihentetését” eredményezi,
különösen a kevert textíliák
esetében.
A finom textíliák esetében (a
gyapjú kivételével) a kevert
textíliáknál már ismertetett
fázisok alkalmazhatók azzal a
kivétellel, hogy nem történik
meg a víz fokozatos httése,
viszont az öblítés után a víz a
dobban marad.
A gyapjúhoz/kézi mosás
kialakított programoknál
ennek a gombnak csak az a
funkciója, hogy az utolsó
öblítés után a ruhát a vízben
hagyja, hogy a szálak
megnyúlhassanak.
(A végsõ öblítési szakaszban
a gép megáll, az opciójelzõk
villognak).
A finom textíliák és a
gyapjú/kézi mosás
mosásának befejezéséhez
végezze el az alábbi
mvveleteket:
Állítsa vissza a
GYÙRÃDÉSVÉDÃ gombot
alaphelyzetbe a ciklus
vízleürítéssel és
centrifugálással történ
befejezéséhez.
Ha nem akar centrifugálni,
hanem csak a vizet akarja
leereszteni:
- Állítsa a beállítógombot a KI
helyzetbe.
- Válassza a vízürít
programot.
- A START gomb
lenyomásával kapcsolja be
újra a készüléket.
37
FR
PL
TOUCHE MARCHE/PAUSE
PRZYCISK START
Appuyez sur la touche pour
commencer le cycle.
Nale˝y go wcisnàç aby
uruchomiç, ustawiony
wczeÊniej za pomocà pokr´t∏a
programów, cykl prania.
Note:
QUELQUES SECONDES
APRES AVOIR APPUYE SUR
LA TOUCHE START, LA
MACHINE MESURE PENDANT
LES 4 PREMIERES MINUTES
LA QUANTITE DE LINGE A
L’INTERIEUR DU TAMBOUR
GRACE A LA FONCTION KG
DETECTOR (ACTIVE
UNIQUEMENT SUR LES
PROGRAMMES COTON ET
SYNTHETIQUES) . AU COURS
DE CETTE PHASE, LES LEDS
DE L’ECRAN TOURNOIENT,
EN AFFICHANT TOUTES LES 5
SECONDES LA DUREE DU
CYCLE MISE A JOUR AU FUR
ET A MESURE DU CALCUL DE
LA MACHINE.
PENDANT CETTE PHASE, LE
VOYANT " KG DETECTOR "
EST ALLUME POUR INDIQUER
QUE LA FONCTION EST
ACTIVE.
CHANGER LA
PROGRAMMATION APRES LE
DEMARRAGE DE LA MACHINE
(PAUSE)
Maintenez la pression sur le
bouton “START/PAUSE” durant
2 secondes, les témoins des
boutons d’options
clignoteront et l’indicateur
du temps restant indiquera
que la machine est en
pause. Modifiez et pressez le
bouton “START/PAUSE” pour
relancer le programme.
Le voyant lumineux " Témoin
de verrouillage de porte "
reste allumé pendant environ
2 minutes. Il est possible
d’ouvrir la porte une fois le
voyant lumineux éteint.
Pour relancer le programme,
appuyez une nouvelle fois
sur le bouton "MARCHE".
ANNULATION D’UN
PROGRAMME SELECTIONNÉ
Afin d’annuler un
programme, positionnez le
sélecteur sur OFF
Sélectionnez un programme
différent
Repositionnez le sélecteur sur
OFF.
38
W KILKA SEKUND PO
WCIÂNI¢CIU PRZYCISKU
START FUNKCJA “Kg
DETECTOR” (AKTYWNA
TYLKO PRZY PROGRAMACH
BAWE¸NA I SYNTETYKI)
ROZPOCZYNA OBLICZANIE
WIELKOÂCI WSADU. FAZA TA
TRWA OKO¸O 4 MINUT,
KONTROLKI WYÂWIETLACZA
ZAPALAJÑ SIE NA PRZEMIAN
A CZAS POZOSTA¸Y DO
KO¡CA CYKLU
WYÂWIETLANY JEST CO 5
SEKUND.
W TEJ FAZIE KONTROLKA “Kg
DETECTOR” POZOSTAJE
ZAPALONA INFORMUJÑC ˚E
FUNKCJA “Kg DETECTOR”
JEST AKTYWNA.
Zmiana ustawieƒ po
uruchomieniu programu
(PAUZA)
Po uruchomieniu programu
mo˝na zmieniaç ustawienia i
opcje tylko przyciskami opcji.
Przytrzymaç przez 2 sekundy
wciÊni´ty przycisk
“START/PAUZA”.Migotanie
kontrolek przycisków opcji i
czasu pozosta∏ego do koƒca
wskazuje, ˝e pralka jest w
fazie pauzy. Teraz mo˝na
zmodyfikowaç ustawienia
programu, po czym nale˝y
wciÊnàç ponownie przycisk
“START/PAUZA” aby anulowaç
przerw´ w programie.
Je˝eli chcemy dodaç lub
wyjàç jakieÊ sztuki prania gdy
pralka ju˝ pracuje, i poczekaç
2 minuty a˝ zwolni si´ blokada
drzwiczek. Po wyj´ciu lub
do∏o˝eniu czegoÊ do prania
nale˝y zamknàç drzwiczki i
nacisnàç przycisk START.
Pralka rozpocznie pranie w
tym momencie cyklu, w który
zosta∏a zatrzymana.
SKASOWANIE USTAWIONEGO
PROGRAMU
Aby anulowaç program
nale˝y ustawiç pokr´t∏o
wyboru programów na
pozycj´ OFF a nast´pnie
wybraç inny program.
Nast´pnie ponownie ustawiç
pokr´t∏o wyboru programów
na pozycjii OFF.
DE
M
CZ
START/PAUSE TASTE
TLAâÍTKO START
Drücken Sie diese Taste, um das
Programm zu starten, die mit dem
Programmwahlschalter gewählt
wurde.
Stisknutím tohoto tlaãítka
dojde ke spu‰tûní programu
nastaveného na voliãi
programÛ .
Hinweis:
EINIGE SEKUNDEN, NACHDEM
DIE TASTE START GEDRÜCKT
WURDE, ERRECHNET DIE
FUNKTION „KG DETECTOR“
(AKTIV NUR IN DEN
PROGRAMMGRUPPEN
BAUMWOLLE UND SYNTHETIK) IN
DEN ERSTEN 4 MINUTEN DIE
MENGE DER WÄSCHE IN DER
TROMMEL. WÄHREND DIESER ZEIT
ROTIEREN DIE DISPLAYANZEIGEN
UND DIE MAXIMALE RESTZEIT
ZUM PROGRAMMENDE WIRD
ALLE 5 SEKUNDEN AKTUALISIERT.
WÄHREND DIESER PHASE IST DIE
ANZEIGE “KG DETECTOR”
EINGESCHALTET, UM
ANZUZEIGEN, DASS DIE
FUNKTION AKTIV IST.
Poznámka:
P¤ÍSTROJ NùKOLIK SEKUND PO
STISKNUTÍ TLAâÍTKA START
POMOCÍ DETEKTORU
HMOTNOSTI (JE AKTIVNÍ POUZE
U PROGRAMÒ PRO BAVLNU A
SYNTETICKÉ LÁTKY) BùHEM
PRVNÍCH 4 MINUT URâÍ
MNOÎSTVÍ VLOÎENÉHO PRÁDLA.
BùHEM TÉTO FÁZE SE KONTROLKY
DISPLEJE ST¤ÍDAJÍ A KAÎD¯CH
PùT 5 SEKUND UKAZUJÍ
MAXIMÁLNÍ DÉLKU CYKLU.
V TÉTO FÁZI JE KONTROLKA “
DETEKTORU HMOTNOSTI ”
ZAPNUTÁ, COÎ ZNAâÍ, ÎE
FUNKCE JE AKTIVNÍ.
EINSTELLUNGEN NACH DEM
PROGRAMMSTART ÄNDERN (PAUSE)
Nachdem das Programm
gestartet wurde, können nur die
Programmoptionen und die
Zusatzfunktionen mit den
Funktionstasten verändert werden.
Drücken Sie die Taste
“START/PAUSE” ca. 2 Sekunden
lang. Die Lampen der
Optionstasten und der
Restzeitanzeigen blinken, um
anzuzeigen, dass das Gerät sich in
einer Betriebspause befindet.
Verändern Sie nun die
gewünschten Einstellungen und
drücken Sie dann erneut die Taste
“START/PAUSE”, damit das Blinken
aufhört.
ZMùNA NASTAVENÍ PROGRAMU
PO SPU·TùNÍ (PAUSA)
Po spu‰tûní programu lze
zmûnit pouze ta nastavení a
funkce, které se volí pomocí
tlaãítek funkcí.
Stisknûte tlaãítko
„START/PAUSA“ pfiibliÏnû na 2
sekundy: bûhem pfiestávky v
pracím programu kontrolky
tlaãítek pro volbu
poÏadovan˘ch funkcí a
tlaãítek zb˘vajícího ãasu
blikají. Pokud si pfiejete aby
program pokraãoval,
stisknûte tlaãítko
„START/PAUSA“ je‰tû jednou.
Wenn Sie während des
Programmablaufs Wäsche
entnehmen bzw. hinzufügen
wollen, warten Sie ZWEI Minuten,
damit der
Türverriegelungsmechanismus die
Tür entriegelt.
Nachdem Sie die Wäsche
entnommen bzw. hinzugefügt
haben, schließen Sie die Tür und
drücken Sie die START-Taste. Das
Gerät fängt wieder dort an zu
arbeiten, wo es aufgehört hatte.
Pokud si pfiejete vyjmout ãi
pfiidat prádlo bûhem praní, a
vyãkejte DVù minuty, dokud
bezpeãnostní zafiízení
neuvolní dvífika praãky.
Po vloÏení ãi vyjmutí prádla,
opûtovném uzavfiení dvífiek
praãky a stisknutí tlaãítka
START, bude praãka
pokraãovat v pracím cyklu od
stejného místa, ve kterém byl
cyklus pfieru‰en.
EINGESTELLTES PROGRAMM
LÖSCHEN
Um das Programm zu löschen,
drehen Sie den
Programmwahlschalter auf OFF.
Wählen Sie nun ein anderes
Programm.
Drehen sie dann den
Programmwahlschalter wieder auf
OFF.
ZRU·ENÍ NASTAVENÉHO
PROGRAMU
Abyste zru‰ili program, dejte
ovladaã programÛ do
polohy OFF.
Zvolte jin˘ program.
Ovladaã programÛ dejte
zpût do polohy OFF.
HU
START/SZÜNET GOMB
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja meg a
gombot.
MEGJEGYZÉS:
NÉHÁNY MÁSODPERCCEL
A BEINDÍTÁS UTÁN A
MOSÓGÉP – A „KG
DETECTOR”-NAK
KÖSZÖNHETÃEN (CSAK
PAMUT ÉS SZINTETIKUS
PROGRAMOKNÁL)– AZ
ELSÃ 4 PERCBEN A
SZOKÁSOS MÓDON
MÙKÖDIK, ÉS ÉRZÉKELI A
DOBBAN LÉVÃ
RUHAMENNYISÉGET.
EBBEN A FÁZISBAN A LEDKIJELZÃK JOBBRA KÖRBE
FOROGNAK, MINDEN
ÖTÖDIK MÁSODPERCBEN
KIJELEZVE A
BEFEJEZÉSIG HÁTRALÉVÃ
MAXIMÁLIS
PROGRAMIDÃT.
EBBEN A FÁZISBAN A
MEGFELELÃ „KG
DETECTOR” JELZÃLÁMPA
JELZI, HOGY A FUNKCIÓ
MÙKÖDÉSBEN VAN.
A BEÁLLÍTÁS
MEGVÁLTOZTATÁSA A
PROGRAM BEINDÍTÁSA UTÁN
(SZÜNET)
Nyomja le, és 2 másodpercig
tartsa lenyomva a
„START/SZÜNET” gombot. Az
opciógombokon villogó lámpák
és a hátralévŒ idŒt jelzŒ lámpa
azt mutatja, hogy a gép
mıködése szünetel. Szükség
szerint állítsa be a gépet, és a
lámpák villogásának törléséhez
nyomja meg ismét a
„START/SZÜNET” gombot.
Ha a mosás közben
ruhadarabokat szeretne betenni
vagy kivenni a gépbŒl, várjon 2
percig, amíg a biztonsági
berendezés oldja az ajtó
rögzítését.
A mıvelet elvégzése után csukja
be az ajtót, nyomja le a START
gombot, és a gép onnan folytatja
a munkát, ahol abbahagyta.
A PROGRAM TÖRLÉSE
A program törléséhez állítsa a
választógombot a KI helyzetbe.
Válasszon egy másik programot.
Állítsa vissza a programválasztó
gombot a KI helyzetbe.
39
Si la porte n’est pas
fermée, le voyant lumineux
continue de clignoter.
Un dispositif de sécurité
spécial vous empêche
d’ouvrir la porte
immédiatement après la fin
du cycle. Attendez
2 minutes après la fin du
cycle de lavage et assurezvous que le témoin est éteint
avant d’ouvrir la porte. Par
mesure de sécurité, vérifiez
qu’il n’y a plus d’eau dans le
tambour. A la fin du cycle,
tournez le sélecteur de
programmes à la position
OFF.
ECRAN DIGITAL
1) TEMPERATURE DE LAVAGE
Après sélection d’un
programme, le voyant
correspondant à la
température correspondante
conseillée s’allume
automatiquement. Il est
possible de diminuer ou
d’augmenter cette
température en appuyant
plusieurs fois sur la touche. A
chaque pression de la
touche, le voyant
correspondant à la
température sélectionnée
s’allume.
2) TEMOIN DE PORTE
Dès le début du lavage le
témoin clignote puis reste
allumé jusqu’à la fin du
lavage.
2 minutes après la fin du
lavage le témoin s’éteint
signifiant que la porte peut
être ouverte.
40
N
KONTROLKA BLOKADA
DRZWICZEK
Kontrolka pali si´ gdy
drzwiczki sà poprawnie
zamkni´te i pralka jest
w∏àczona.
Po w∏àczeniu przycisku
AVVIO/PAUZA na poczàtku
kontrolka miga, a potem
Êwieci Êwiat∏em sta∏ym, a˝
do koƒca cyklu prania.
Je˝eli drzwiczki nie sà
poprawnie zamkni´te
kontrolka stale miga.
Specjalny czujnik
bezpieczeƒstwa zapobiega
natychmiastowemu otwarciu
drzwiczek po zakoƒczeniu
cyklu prania.
Nale˝y poczekaç 2 minuty, a˝
kontrolka zgaÊnie, a
nast´pnie wy∏àczyç pralk´
poprzez przestawienie
pokr´t∏a programatora na
pozycj´ OFF.
O
WYÂWIETLACZ “DIGIT”
System sygnalizacji
wyÊwietlacza stale informuje
nas o pracy pralki:
1) TEMPERATURA PRANIA
Przy wyborze programu
kontrolka podpowiada
automatycznie zalecanà dla
niego temperatur´ prania.
Za pomocà przycisku mo˝na
ustawiç innà temperatur´, o
jej wartoÊci poinformuje
odpowiednia kontrolka.
2) Kontrolka DRZWICZEK
Po wciÊni´ciu przycisku
START/PAUZA na poczàtku
kontrolka drzwiczek miga a
potem pali si´ nieprzerwanie
do koƒca cyklu prania. Po 2
minutach od zakoƒczenia
cyklu kontrolka gaÊnie i w
tedy mo˝na otworzyç
drzwiczki
4
{
5
{
Cet écran électronique
permet une information
constante envers l’utilisateur:
DE
6
{
7
3
2
1
{
EMOIN DE VERROUILLAGE DE
PORTE
Le voyant lumineux s’allume
lorsque la porte est
totalement fermée et que la
machine est en marche.
Lorsque la touche "MARCHE"
est enfoncée sur la machine
et que la porte est fermée,
l’indicateur clignote
temporairement puis
s’allume.
PL
{
FR
1
2
CZ
HU
LEUCHTANZEIGE TÜR
GESCHLOSSEN
Die Anzeige leuchtet, wenn die
Tür korrekt geschlossen ist und
das Gerät eingeschaltet ist.
Nach Drücken der Taste
START/PAUSE blinkt die Taste
zuerst, dann leuchtet sie
permanent bis zum
Programmende.
KONTROLKA ZAMâENÁ
DVͤKA
Kontrolka svítí, pokud jsou
dvífika správnû zavfiená a
praãka je zapnutá.
Po stisknutí tlaãítka
START/PAUSA nejdfiíve
kontrolka bliká, po chvíli se
rozsvítí trvale a svítí aÏ do
konce praní.
Wenn das Bullauge nicht korrekt
geschlossen wurde, blinkt die
Leuchtanzeige weiter.
V pfiípadû, Ïe dvífika nebyla
zavfiená správnû, kontrolka
bude nadále blikat.
Eine spezielle
Sicherheitsvorrichtung
verhindert, dass das Bullauge
unmittelbar nach dem
Programmende geöffnet
werden kann.Warten Sie ca. 2
Minuten, bis die Leuchtanzeige
ausgeht und schalten Sie dann
das Gerät durch Drehen des
Programmwahlschalters auf die
Position AUS ab.
Speciální bezpeãnostní
zafiízení zabraÀuje, aby se
dvífika mohla otevfiít okamÏitû
po konãení pracího cyklu.
Poãkejte 2 minuty, aÏ
kontrolka zhasne, pak
vypnûte praãku nastavením
voliãe programÛ do vypnuté
polohy OFF.
A ciklus befejezése után egy
speciális biztonsági berendezés
akadályozza meg az ajtó
azonnali kinyitását.
A mosás befejezése és az „ajtó
zárva” jelzŒlámpa kialvása után
várjon 2 percet, mielŒtt kinyitná
az ajtót. A ciklus végén fordítsa
a programválasztó gombot a
„KI” helyzetbe.
DISPLAY “DIGIT”
Die Anzeigen im Display
geben Ihnen ständig Auskunft
über die gerade
durchgeführten Funktionen
des Gerätes.
DISPLEJ „DIGIT“
DIGITÁLIS KIJELZÃ
A kijelzΠrendszer
folyamatosan tájékoztatást
ad a gép aktuális helyzetérŒl.
1) WASCHTEMPERATUR
Wenn ein Programm
ausgewählt wird, erscheint
automatisch die empfohlene
Waschtemperatur durch
Aufleuchten der
entsprechenden Anzeige.
Falls eine andere Temperatur
durch Drücken der hierfür
vorgesehenen Taste eingestellt
worden ist, leuchtet die
entsprechende Anzeige auf.
1) TEPLOTA PRANÍ
Pfii volbû programu se
automaticky zapne pfiíslu‰ná
kontrolka doporuãované
teploty.
Pfii volbû odli‰né teploty
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka
se rozsvítí její odpovídající
kontrolka.
2) TÜRVERRIEGELUNGSANZEIGE
Nachdem die Taste
START/PAUSE gedrückt wurde,
blinkt die Anzeige zuerst eine
Zeitlang, dann leuchtet sie
permanent bis zum
Programmende.
2 Minuten nach
Programmende erlischt die
Lampe, um anzuzeigen, dass
die Tür nun entriegelt ist und
geöffnet werden kann.
Signalizaãní systém displeje
neustále informuje o ãinnosti
praãky:
2) KONTROLKA DVͤEK
Po stisknutí tlaãítka
„START/PAUSA“ zaãne
kontrolka blikat a následnû
svítí aÏ do konce praní.
Po uplynutí dvou minut od
ukonãení praní kontrolka
zhasne a praãku mÛÏete
otevfiít.
AJTÓZÁR JELZÃLÁMPA
Az „ajtó zárva” jelzŒlámpa akkor
világít, ha az ajtó teljesen zárva
van, és a gép „BE” van
kapcsolva.
Ha az ajtó zárva van, a START
gomb lenyomásakor a
jelzŒlámpa egy pillanatra
felvillan, majd égve marad.
Ha az ajtó nincs zárva, a
jelzŒlámpa tovább villog.
1) MOSÁSI HÃMÉRSÉKLET
Egy program kiválasztásakor
felgyullad a megfelelŒ
jelzŒlámpa, amely az ajánlott
mosási hŒmérsékletet
mutatja.
Válasszon ki a HŒmérséklet
gombbal egy másik
hŒmérsékleti értéket, amely
megjelenik a kijelzŒn.
2) AJTÓZÁR LÁMPA
A „START/SZÜNET” gomb
lenyomása után a lámpa
elŒször villog, majd pedig
folyamatosan ég, és a mosás
végéig égve marad.
A mosás vége után 2 perccel
a lámpa kialszik, ami azt jelzi,
hogy ki lehet nyitni a
mosógép ajtaját.
41
FR
3) VITESSE D’ESORAGE
Lors de la sélection du
programme un voyant
indiquera la vitesse
d’essorage maximum.
Chaque pression du bouton
entrainera une réduction de
100 tours/minute jusqu’à à la
vitesse minium de 400
tours/minutes ou jusqu’à une
complète élimination de
l’essorage.
PL
DE
CZ
HU
3) OBROTY WIRÓWKI
Po wybraniu programu na
wyÊwietlaczu poka˝e si´
maksymalna ustawiona
pr´dkoÊç wirowania.
Ka˝de wciÊni´cie przycisku
wirówki zmniejsza pr´dkoÊç
wirowania o 100 obr/min.
Minimalna pr´dkoÊç wirowania
to 400 obr/min. Ewentualnie
mo˝na wy∏àczyç wirowanie
wciskàc kilkakrotnie przycisk
wirówki
3) SCHLEUDERDREHZAHL
Sobald das Programm gewählt
wurde, erscheint auf dem Display
die höchstmögliche Tourenzahl
für dieses Programm. Durch
wiederholtes Drücken der Taste
wird die Schleuderdrehzahl
jeweils um 100 U/Min
herabgesenkt. Die
Mindestdrehzahl beträgt 400
U/Min, es ist jedoch auch
möglich, den Schleudergang
ganz zu unterdrücken, wenn man
die Taste Schleuderdrehzahl
wiederholt drückt.
3) OTÁâKY ODST¤EëOVÁNÍ
Po zvolení pracího programu
se na displeji objeví maximální
povolená rychlost
odstfieìování pro dan˘
program. KaÏd˘m dal‰ím
stisknutím tlaãítka
odstfieìování se rychlost sníÏí
o 100 g/m. Nejniωí povolená
rychlost je 400 ot/min.
Odstfieìování je moÏné zru‰it
opûtovn˘m stisknutím tlaãítka
na volbu odstfiedování.
3) CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
A program kiválasztása után az
adott programhoz
megengedett maximális
centrifugálási sebesség jelenik
meg a kijelzŒn. A centrifugagomb minden egyes
lenyomásával 100
fordulat/perc értékkel
csökkenthetŒ a centrifugálási
sebesség. A megengedett
minimális centrifugálási
sebesség 400 fordulat/perc, de
a centrifuga-gomb ismételt
lenyomásával a centrifugálási
mıvelet ki is hagyható.
4) ANZEIGE STARTZEITVORWAHL
Sie blinkt, wenn eine
Startzeitvorwahl eingestellt ist.
4) KONTROLKA „ODLOÎEN¯
START“
Tato kontrolka svítí tehdy, kdyÏ
je nastavené posunutí
spu‰tûní pracího programu.
4) KÉSLELTETETT INDÍTÁS LÁMPA
A késleltetett indítás
beállításakor ez a lámpa villog.
5) DÉLKA CYKLU
Pfii volbû programu se
automaticky urãí maximální
délka cyklu pfii plném
naplnûní, které se mÛÏe mûnit
podle zvolen˘ch moÏností.
Na základû standardní
náplnû spotfiebiã propoãítá
délku prání, která se v
prÛbûhu pracího cyklu upraví
podle objemu a sloÏení
náplnû.
5) CIKLUSIDÃTARTAM
Egy program kiválasztásakor a
kijelzΠautomatikusan mutatja
a teljes adag maximális
ciklusidejét, ami a választott
opcióktól függŒen változhat.
A program beindulása után Ön
folyamatos tájékoztatást kap a
mosás végéig hátralévŒ idŒrŒl.
A készülék a szabványos adag
alapján kiszámítja a
kiválasztott program végéig
tartó idŒt, majd pedig a ciklus
közben korrigálja az
idŒtartamot a ruhaadag
méretéhez és összetételéhez
képest.
{
3
4
4) KONTROLKA OPÓèNIONEGO
STARTU
Kontrolka miga kiedy jest
ustawiony opóêniony start.
5) DUREE DU CYCLE
Au moment de la sélection
d’un programme, la durée
maximum du cycle à pleine
charge s’affiche
automatiquement. Cette
durée pourra varier en
fonction des options qui seront
choisies.
La machine calcule la durée
du programme sélectionné
sur la base d’une charge
standard; pendant le cycle, la
machine rectifie cette durée
selon la taille et la
composition de la
charge.
5) D¸UGOÂå CYKLU
Przy wyborze programu zostaje
automatycznie wyÊwietlony
maksymalny czas prania z
pe∏nym wsadem. Czas ten
mo˝e ulec zmianie w
zale˝noÊci od opcji które
zostanà wybrane.
Po rozpocz´ciu cyklu pralka
informuje na bie˝àco o czasie
pozosta∏ym do koƒca cyklu.
Urzàdzenie podaje czas
pozosta∏y do koƒca programu
dla za∏adunku wzorcowego;
podczas prania urzàdzenie
przelicza ten czas w oparciu o
rzeczywistà wielkoÊç i rodzaj
za∏adunku.
6) Voyant “Kg DETECTOR” (La
fonction n’est active que pour
les programmes Coton et
Synthétique)
Durant les 4 premières minutes
de fonctionnement le voyant
“Kg DETECTOR” reste allumé
pendant que la machine
calcule le temps restant, en
fonction des quantités de
linge chargée dans le
tambour.
6) Kontrolka “Kg DETECTOR”
(aktywna jedynie przy
programach Bawe∏na i
Syntetyki)
Podczas pierwszych 4 minut
kontrolka “Kg DETECTOR”
pozostaje zapalona a pralka
oblicza czas pozostajàcy do
zakoƒczenia cyklu w zale˝noÊci
od wielkoÊci wsadu.
7) DEGRE DE SALISSURE
Une fois le choix du
programme et de la
température effectué, le
degré de saleté est
automatiquement réglé sur le
minimum.
Chaque pression du bouton
augmente ce degré et
allume le nouveau degré de
salissure correspondant
42
7) POZIOM ZABRUDZENIA
W momencie wyboru
programu minimalny poziom
zabrudzenia b´dzie wskazany
za pomocà odpowiedniej
kontrolki. JeÊli wybierzemy
wy˝szy poziom zabrudzenia za
pomocà odpowiedniego
przycisku, zaÊwieci si´ kontrolka
odpowiadajaca temu
poziomowi.
5) PROGRAMMDAUER
Wird ein Programm ausgewählt,
so wird automatisch die
maximale Programmdauer bei
voller Beladung angezeigt.
Diese Dauer kann sich je nach
den im Anschluss eingestellten
Zusatzoptionen ändern.
Nach dem Programmstart gibt
Ihnen die Anzeige ständig
Auskunft über die Restzeit zum
Programmende.
Die Waschmaschine berechnet
die Zeitdauer bis zum Ende des
ausgewählten Programms mit
der Annahme, dass es sich um
eine Standardwäschefüllung
handelt. Während des
Waschvorgangs berichtigt die
Waschmaschine die Zeitdauer
je nach Menge und Art der
Wäschestücke in der
Waschmaschine.
5
{
4) TEMOIN DEPART DIFFERE
Ce témoin clignote lorsque le
départ différé à été activé
h mm
6
}
7
6) Anzeige “Kg DETECTOR” (aktiv
nur für die Programmgruppen
Baumwolle und Synthetik)
In den ersten 4 Minuten des
Programms bleibt die Anzeige
„Kg DETECTOR” eingeschaltet,
während das Gerät die Restzeit
zum Programmende aufgrund
der tatsächlich in der Trommel
eingefüllten Wäschemenge
errechnet.
6) Kontrolka “DETEKTOR
hmotnosti” (Tato funkce je
aktivní pouze u programÛ pro
bavlnu a syntetické látky)
Bûhem prvních 4 minut
provozu kontrolka “DETEKTOR
hmotnosti” zÛstává zapnutá
do té doby, dokud praãka
podle mnoÏství vloÏeného
prádla neurãí ãas zb˘vající do
konce cyklu.
7) VERSCHMUTZUNGSGRAD
Sobald ein Programm gewählt
wird, zeigt eine Anzeige den
voreingestellten,
mindestmöglichen
Verschmutzungsgrad an.
Wenn Sie eine höhere Stufe
durch Drücken der hierzu
vorgesehenen Taste wählen,
leuchtet die entsprechende
Anzeige auf.
7) STUPE≈ ZNEâI·TùNÍ
V momentu zvolení programu
se automaticky zobrazí nejniωí
moÏn˘ stupeÀ zneãi‰tûní a
rozsvítí se pfiíslu‰ná kontrolka.
Pfii zvolení vy‰‰í úrovnû
zneãi‰tûní pomocí pfiíslu‰ného
tlaãítka se také rozsvítí
pfiíslu‰ná kontrolka.
6) „Kg DETECTOR” jelzŒlámpa
(Csak pamut és mıszálas
programoknál mıködŒ
funkció)
A jelzŒlámpa akkor gyullad fel,
amikor az intelligens érzékelŒ a
ruhaadagot méri.
Az elsŒ 4 percben ég a „KG
DETECTOR” jelzŒlámpa,
miközben a készülék a berakott
ruhamennyiségtŒl függŒen
kiszámítja a ciklus végéig
hátralévŒ idŒt.
7) SZENNYEZETTSÉG MÉRTÉKE
Egy adott program
kiválasztásakor felgyullad a
megfelelŒ jelzŒlámpa, amely a
minimális lehetséges
szennyezettségi mértéket
mutatja. Egy nagyobb
szennyezettségi mértéknek a
speciális gombbal történŒ
kiválasztásakor felgyullad a
megfelelŒ jelzŒlámpa.
43
FR
CHAPITRE 7
TABLEAU DES PROGRAMMES
PROGRAMME POUR:
MANETTE DES
PROGRAMME DE
LAVAGE SUR:
CHARGE
MAXI
kg
TEMP.
TEMPERATURE
CONSEILLEE MAXIMUM
°C
CHARGE DE LESSIVE
°C
2
Tissus résistants
1)
Coton, mixtes
résistants,
Couleurs
1)
Tissus mixtes et synthétiques
Mixtes résistants
1)
Coton, lin, chanvre
avec prélavage
10
60°
Jusqu’à:
90°
●
●
10
40°
Jusqu’à:
60°
●
●
40°
Jusqu’à:
60°
●
●
Synthétiques
acryliques
3
40°
Jusqu’à:
40°
●
●
Rinçage
-
-
-
Essorage Energique
-
-
-
1) Pour le programme présenté il est possible d’ajuster la durée et l’intensité du lavage
en utilisant le bouton de degré de salissure.
2) En sélectionnant le programme rapide “14’-30’-44’” avec la manette des
programmes et en appuyant sur la touche “degré de salissure” il est possible de
choisir un des trois programmes rapides à disposition: 14mn, 30mn et 44mn.
-
1,5
30°
Jusqu’à:
30°
●
●
3
30°
Jusqu’à:
40°
●
●
4
30°
Jusqu’à:
40°
●
●
1,5
30°
Jusqu’à:
30°
●
●
Laine “lavable en machine”
2
40°
Jusqu’à:
40°
●
●
Programme “Mix & Wash
System”
10
40°
Jusqu’à:
40°
●
●
Lavage main
2)
Pour chaque programme vous avez la possibilité de sélectionner la vitesse d’essorage
selon les conseils du fabricant du tissu. Si l’étiquette du textile ne présente pas
d’indication, vous pouvez essorer à la vitesse maximale.
Le bouton température permet de laver à toutes les températures inferieur au
maximum autorisé.
-
Tissus résistants
Tissus mixtes et synthétiques
Cycle rapide 14’
Tissus résistants
Tissus mixtes et synthétiques
Cycle rapide 30’
Tissus résistants
Tissus mixtes et synthétiques
Cycle rapide 44’
** Programme également recommandé pour les lavages à basse température
(inferieur au maximum).
Programme testé en accord avec CENELEC EN 60456 avec la sélection du degré
de salissure maximum et la température à 60°C.
●
-
Uniquement vidange
●
Notes importantes
5
Tissus très délicats
44
**
1
Quand certaines pièces ont des taches qui doivent être traitées par un produit
blanchissant liquide, vous pouvez les détacher dans la machine. Introduire dans la
section "2" du tiroir à lessive le bac pour les produits liquide, le remplir avec le
produit blanchissant liquide et sélectionner le programme "RINÇAGE" (
).
Après ce traitement, tourner la manette des programmes sur la position "OFF",
ajouter à ces pièces le reste du linge et effectuer un lavage normal, selon le
programme choisi.
45
PL
ROZDZIAÄ 7
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM dla materia∏ów
Materiaäy wytrzymaäe
baweäna, len
Z praniem wstëpnym
baweäna, len mieszane
wytrzymaäe, kolory
POKR¢T¸O
PROGRAMATOR
A ZE
WSKAèNIKAMI
PROGRAMÓW
MAKS.
ÄADUNEK
kg
1)
1)
**
TEMPERATURA
ZALECANA TEMPERATURA
°C
MAKSYMALNA
°C
ÉRODEK PIORÅCY
2
1
10
60°
Do:
90°
●
●
10
40°
Do:
60°
●
●
●
Uwagi:
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
1)
5
40°
Do:
60°
●
●
Mo˝na równie˝ zmniejszyç szybkoÊç wirowania - zgodnie z sugestiami podanymi na
wszywce materia∏owej lub w przypadku bardzo delikatnych tkanin ca∏kowicie
wy∏àczyç wirowanie.
Bardzo delikatne materiaäy
3
40°
Do:
40°
●
●
P∏ukanie
-
-
** Program zalecany tak˝e do prania w niskich temperaturach (ni˝szych od
maksymalnej wskazanej).
Program kontrolny CENELEC EN 60456 z maksymalnym poziomem zabrudzenia w
temperaturze 60°C.
baweäna, materiaäy
mieszane, syntetyczne
Szybkie
wirowanie
-
-
Tylko odprowadzanie wody
-
-
Materiaäy wytrzymaäe
Materiaäy mieszane i syntetyczne
Cykl szybki 14’
2)
●
-
2) W programie szybkim “14’-30’-44” mo˝na, za pomocà przycisku “POZIOM
ZABRUDZENIA”, ustawiç jeden z trzech czasów: 14’, 30’ lub 44’.
-
-
Wciskajàc przycisk Temperatury mo˝na zmniejszaç temperatur´ prania w stosunku
do maksymalnej ustawionej.
1,5
30°
Do:
30°
●
●
Materiaäy wytrzymaäe
Materiaäy mieszane i syntetyczne
Cykl szybki 30’
3
30°
Do:
40°
●
●
Materiaäy wytrzymaäe
Materiaäy mieszane i syntetyczne
Cykl szybki 44’
4
30°
Do:
40°
●
●
Pranie r´czne
1,5
30°
Do:
30°
●
●
We∏na przeznaczona
do prania w pralce
2
40°
Do:
40°
●
●
PROGRAM “MIX & WASH
SYSTEM”
10
40°
Do:
40°
●
●
46
1) Dla wskazanych programów mo˝na , za pomocà przycisku Poziom Zabrudzenia,
regulowaç d∏ugoÊç i intensywnoÊç prania.
JeÊli tylko niektóre sztuki bielizny wymagajà usuni´cia plam Êrodkami wybielajàcymi
mo˝na wykonaç wst´pne odplamianie w pralce.
Nale˝y w∏o˝yç do przedzia∏u „2” w pojemniku na detergenty specjalny zbiorniczek,
wlaç do niego p∏yn wybielajàcy i ustawiç program „P¸UKANIA” (
). Po zakoƒczeniu
tego programu nale˝y ustawiç pokr´t∏o programatora na pozycji "OFF", dodaç
pozosta∏e sztuki bielizn i rozpoczàç normalne pranie na wybranym programie.
47
DE
KAPITEL 7
PROGRAMMTABELLE
PROGRAMM FÜR / GEWEBEART
PROGRAMM-WAHLSCHALTER
EINSTELLEN
AUF
Koch-/Buntwäsche
1)
Baumwolle Leinen
strapazierfähige Gewebe
Widerstandsfähige
1)
Synthetik
1)
Baumwolle Leinen Jute
mit Vorwäsche
**
MAX
BELADUNG
kg
EMPFOHLENE
TEMPERATUR
°C
HÖCHSTTEMPERATUR
°C
WASCHMITTEL
EINFÜLLEN
2
1
10
60°
Bis:
90°
●
●
10
40°
Bis:
60°
●
●
5
40°
Bis:
60°
●
●
3
40°
Bis
40°
●
●
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,5
30°
Bis:
30°
3
30°
4
Handwäsche
Mischgewebe aus
Baumwolle und Synthetik
Feinwäsche
Synthetik (Dralon, Acryl, Trevira)
Spülen
Intensivschleudern
Abpumpen
Koch-/Buntwäsche
Synthetik
Schnellprogramm 14’
2)
●
●
Bis:
40°
●
●
30°
Bis:
40°
●
●
1,5
30°
Bis:
30°
●
●
Waschmaschinengeeignete Wolle
2
40°
Bis:
40°
●
●
“Mix & Wash system” Programm
10
40°
Bis:
40°
●
●
48
Hinweise:
** Empfohlenes Programm auch für Waschgänge bei niedriger Temperatur (niedrigere Einstellung als
die automatisch angezeigte)
Normprogramm nach CENELEC EN 60456 bei höchstem Verschmutzungsgrad und 60°C Temperatur.
In allen Programmen können Sie die Schleuderdrehzahl entsprechend dem Pflegeetikett des
Wäschestücks herunterregulieren. Wenn Sie keine Angabe im Wäscheetikett vorfinden, können sie
die höchstmögliche Schleuderdrehzahl des Programms anwenden.
Durch Drücken der Taste Waschtemperatur kann diese beliebig unterhalb des höchstmöglichen
Werts gesenkt werden.
1) Bei den angegebenen Programmen ist es möglich, mit der Taste Verschmutzungsgrad die
Programmdauer und die Waschintensität zu wählen.
2) Wenn Sie mit dem Programmwahlschalter das Schnellprogramm “14’-30’-44’” einstellen und die
Taste „VERSCHMUTZUNGSGRAD“ betätigen, können Sie unter 3 möglichen
Schnellprogrammen wählen, mit einer Dauer von jeweils 14, 30 e 44 Minuten.
●
Koch-/Buntwäsche
Synthetik
Schnellprogramm 30’
Koch-/Buntwäsche
Synthetik
Schnellprogramm 44’
●
Wenn nur einige Wäschestücke Verschmutzungen aufweisen, die mit einem flüssigen
Bleichmittel behandelt werden müssen, können Sie eine Vorbehandlung mit Bleichmittel in der
Waschmaschine vornehmen.
Legen Sie in die Waschmittelkammer “2“ den hierfür vorgesehenen Einsatz für Flüssigmittel und
füllen Sie das Bleichmittel ein. Stellen Sie das Programm „Spülen“ (
) ein.
Nach der Behandlung mit Bleichmittel stellen Sie den Programmwahlschalter wieder auf OFF,
fügen Sie die anderen Wäschestücke in die Trommel hinzu und waschen normal mit dem
Waschprogramm Ihrer Wahl.
49
CZ
KAPITOLA 7
PROGRAM PRO
Odolné tkaniny
Bavlna, len
s pfiedpírkou
Bavlna, smësné odolné,
Barevné
Smësné a syntetické tkaniny
Bavlna, smësné
a syntetické tkaniny
Tabulka pracích programå
VOLBA
UKAZATELE
VOLIÖE
PROGRAMÅ NA:
1)
1)
**
Máchání
DOPORUâENÁ
TEPLOTA
TEPLOTA
MAXIMÁLNÍ
°C
°C
2
1
60°
Do:
90°
●
●
10
40°
Do:
60°
●
●
40°
Do:
60°
●
●
3
40°
Do:
40°
●
●
-
-
-
-
-
-
Pouhé vypu‰tûní vody
-
-
-
** Program vhodn˘ i na praní pfii nízk˘ch teplotách (niωích, jako je maximální uvedená
teplota).
Zku‰ební program podle normy EN 60456 evropské normalizaãní organizace CENELEC
se zvolenou funkcí pro maximální StupeÀ zneãi‰tûní pfii teplotû 60°C.
Rychlost otáöení bubnu püi odstüeïování lze rovnëï sníïit na jakoukoliv hodnotu
doporuöenou na etiketë prádla nebo tkaniny. Pro jemné prádlo lze odstüed’ování zcela
vylouöit.
●
Stisknutím tlaãítka „teplota praní“ je moÏné prát pfii jakékoliv teplotû, která je niωí neÏ
maximální povolená teplota.
1) U jednotliv˘ch programÛ je moÏné pomocí tlaãítka „stupeÀ zneãi‰tûní“ regulovat ãas
a intenzitu praní.
2) Volbou rychlého programu “14’-30’-44’”, voliãem programÛ a stisknutím tlaãítka“STUPE≈
ZNEâI·TùNÍ” je moÏné zvolit z 3 rychl˘ch programÛ o délce 14, 30 a 44 minut.
2)
1,5
30°
Do:
30°
3
30°
4
Ruãní praní
●
●
Do:
40°
●
●
30°
Do:
40°
●
●
1,5
30°
Do:
30°
●
●
Vlna urãená k praní v praãce
2
40°
Do:
40°
●
●
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAM
10
40°
Do:
40°
●
●
Odolné tkaniny
Smësné a syntetické tkaniny
Rychloprogram 30’
Odolné tkaniny
Smësné a syntetické tkaniny
Rychloprogram 44’
●
Prosím, püeötëte si tyto poznámky:
5
Intenzivní odstfiedûní
Odolné tkaniny
Smësné a syntetické tkaniny
Rychloprogram 14’
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
10
1)
Velmi jemné tkaniny
50
MAX.
NÁPLÑ
kg
Pokud jsou na nûkter˘ch kusech prádla skvrny, které vyÏadují o‰etfiení tekut˘mi bûlícími
prostfiedky, mÛÏete provést pfiedbûÏné odstranûní skvrn v myãce.
VloÏte do oddílu "2" zásobníku pracího prostfiedku pfiíslu‰nou nádobku, do které vlijte
bûlicí prostfiedek a nastavte program "MÁCHÁNÍ" (
).
Jakmile je toto o‰etfiení ukonãeno, nastavte knoflík programÛ do polohy "OFF", pfiidejte k
vybûlenému prádlu zbytek prádla a proveìte normální cyklus praní s nejvhodnûj‰ím
programem.
51
HU
PROGRAMTÁBLÁZAT
7. FEJEZET
PROG.
TEXTÍLIA PROGRAM
Nem érzékeny anyagok
Pamut, vászon
elŒmosás
1)
Pamut, vegyes nem érzékeny,
fakuló
1)
Kevert és szintetikus
anyagok
1)
MAX.
SÚLY
kg
AJÁNLOTT
HÃMÉRSÉKLET MAXIMÁLIS
HÃMÉRSÉKLET
°C
MOSÓSZERADAG
°C
2
1
10
60°
Max:
90°
●
●
10
40°
Max:
60°
●
●
5
40°
Max:
60°
●
●
** Alacsony hŒmérsékletı mosáshoz javasolt program (a kijelzett maximális hŒmérsékletnél kisebb).
A program tesztelése a CENELEC EN 60456. számú szabvány szerint történt, maximális
szennyezettség és 60°C hŒmérséklet kiválasztásával.
Nagyon finom
anyagok
3
40°
Max:
40°
●
●
1) A bemutatott programoknál a szennyezettség mértéke gomb segítségével a mosás idŒtartamát és
intenzitását állíthatja be.
Öblítés
-
-
-
●
2) A “14’-30’-44’” gyors programnak a programgombbal és a „SZENNYEZETTSÉG MÉRTÉKE”
gombbal történŒ kiválasztásával 3 különbözŒ programhosszúság közül lehet választani: 14 perc, 30
perc és 44 perc.
-
-
-
A „Mosási hŒmérséklet” gomb lenyomása a megengedett maximális hŒmérséklet alatt bármilyen
hŒmérsékleten történŒ mosást tesz lehetŒvé.
-
-
-
1,5
30°
Max:
30°
A centrifugálás sebessége csökkenthetŒ a ruhadarabok címkéjén található útmutató betartása
érdekében, vagy a nagyon finom textíliák esetében teljesen kikapcsolható a centrifugálás, ami a
centrifuga választókapcsolójával végezhetŒ el.
●
3
30°
Max:
40°
●
●
Ha csak kevés ruhadarabon vannak olyan foltok, amelyeket folyékony fehérítŒszerrel kell kezelnünk,
akkor a foltok elŒzetes eltávolítását a mosógépben végezhetjük el.
Öntse bele a fehérítŒszert a folyékony fehérítŒ-tartóba, amely a mosószeres fiók „2” jelı rekeszébe
van behelyezve, és állítsa be a speciális „ÖBLÍTÉS” (
) programot.
4
30°
Max:
40°
●
●
Ennek a fázisnak a végén fordítsa a programválasztó gombot a „KI” helyzetbe, tegye be a többi
ruhát, és folytassa a normál mosást a legmegfelelŒbb programmal.
Kézi mosás
1,5
30°
Max:
30°
●
●
„GÉPPEL MOSHATÓ”
gyapjúáru
2
40°
Max:
40°
●
●
Mix & Wash vegyes
mosóprogram
10
40°
Max:
40°
●
●
**
●
Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket!
Pamut,kevert textília,szintetikus
Gyors centrifugálás
Csak vízürítés
Nem érzékeny anyagok
Kevert és szintetikus
anyagok
Gyors 14 perces
Nem érzékeny anyagok
Kevert és szintetikus
anyagok
Gyors 30 perces
Nem érzékeny anyagok
Kevert és szintetikus
anyagok
Gyors 44 perces
52
2)
●
53
FR
CHAPITRE 8
PL
DE
CZ
HU
KAPITEL 8
KAPITOLA 8
8. FEJEZET
PROGRAMM/
TEMPERATURWAHL
VOLBA PROGRAMÅ
PROGRAMVÁLASZTÁS
Pralka posiada 4 róãne grupy
programów stosowane w
zaleãnoéci od rodzaju
materiaäu i jego stopnia
zabrudzenia. Programy te
róãniå sië rodzajem prania,
temperaturå i däugoéciå
cyklu prania (patrz tabela
programów prania).
Um unterschiedliche Textilien
und Verschmutzungsgrade
optimal behandeln zu
können, bietet Ihnen diese
Waschmaschine 4
Programmtypen für
unterschiedliche
Gewebearten, Temperaturen
und Programmdauer (siehe
Programmtabelle) an .
Pro råzné typy tkaniny s
råznÿm stupnëm zaäpinëní
má praöka 4 okruhy
programå rozdëlenÿch podle
druhu praní, teploty a doby
praní (viz tabulka programå).
Az anyagtípusoknak és a
szennyezettségi szintnek
megfelelŒen a mosógép 4
különbözŒ programsávval
rendelkezik, amelyek a
következŒk: mosási ciklus,
a ciklus hŒmérséklete és a
ciklus hossza (lásd a
mosóprogramok táblázatát).
1. TISSUS RÉSISTANTS
Ces programmes sont
destinés à accomplir des
lavages et des rinçages avec
le maximum d’efficacité.
Ils sont entrecoupés de cycles
d’essorages qui offrent des
résultats parfaits sur le
rinçage.
L’essorage final retire le
maximum d’eau contenue
dans les tissus.
1 MATERIAÄY WYTRZYMAÄE
Programy zostaäy
opracowane w celu
maksymalnego rozwiniëcia
fazy prania i päukania,
przerywanych fazami
wirowania, co zapewnia
doskonaäe efekty.
Koñcowe wirowanie
zapewnia skuteczne
usuniëcie wody.
1. UNEMPFINDLICHE STOFFE
Die Programme bieten eine
maximale Reinigung und
jeweils von Schleuderphasen
unterbrochene Spülgänge,
die die optimale Spülung der
Wäsche garantieren.
Der abschließende
Schleudergang sichert die
bestmögliche Trocknung.
1. ODOLNÉ TKANINY
Tyto programy byly navrïeny
tak, aby se dosáhlo
nejlepäích vÿsledkå praní a
máchání. Krátké
odstüed’ování zaüazené po
kaïdém máchání zajiät’uje
dokonalé vymáchání prádla.
Závëreöné odstüed’ování
zajiät’uje vyääí úöinnost püi
odstrañování vody z prádla.
1. NEM ÉRZÉKENY
ANYAGOK
A programot alapos mosáshoz
és öblítéshez, valamint tökéletes
öblítést biztosító
centrifugáláshoz terveztük.
Az utolsó centrifugálás
hatékonyabb vízeltávolítást
eredményez.
2. TISSUS MIXTES ET
SYNTHÉTIQUES
La combinaison d’un système
de lavage efficace, une
rotation optimum du tambour
et l’autogestion du niveau
d’eau assurent des résultats
de lavage excellents,
pendant qu’un rinçage
délicat évite les faux plis.
2 MATERIAÄY Z WTÓKIEN
MIESZANYCH I
SYNTETYCZNYCH
Doskonaäe efekty prania
zapewnia zoptymalizowany
rytm obrotów bëbna oraz
päukanie w duãej iloéci
wody.Delikatne odwirowanie
zmniejsza ryzyko pogniecenia
pranych tkanin.
2. MISCHGEWEBE UND
KUNSTFASERN
Das Waschen und Spülen
dieser Gewebearten ist
durch die optimale Drehzahl
der Trommel und durch das
perfekt abgestimmte
Wasserniveau besonders
wirksam.
Das Schonschleudern
verhindert außerdem die
Bildung von Falten in der
Wäsche.
2. SMËSNÉ A SYNTETICKÉ
TKANINY
U hlavního praní je
dosahováno nejlepäích
vÿsledkå díky promënlivÿm
rytmickÿm otáökám pracího
bubnu a vÿäce hladiny
napouätëné vody. Jemné
odstüed’ování zamezí
nadmërnému pomaökání
prádla.
2. KEVERT ÉS SZINTETIKUS
ANYAGOK
A fŒmosás és az öblítés a dob
forgási ritmusának és a
vízszintnek köszönhetŒen
biztosítja a legjobb
eredményeket.
A finom centrifugázás azt jelenti,
hogy a textíliák kevésbé
gyırŒdnek össze.
3. TISSUS TRÈS DÉLICATS
3 MATERIAÄY WYJÅTKOWO
DELIKATNE
Jest to nowe podejÊcie do
prania, które sk∏ada si´ z
naprzemiennych okresów
prania i pauz, szczególnie
odpowiednich do prania
bardzo delikatnych tkanin.
Pranie i p∏ukanie odbywa si´
w du˝ej iloÊci wody, co
zapewnia najlepsze wyniki.
3. HOCHEMPFINDLICHE
STOFFE
Dieses neue Waschkonzept
mit abwechselnden Waschund Einweichphasen ist
besonders geeignet für die
Wäsche feinster Textilien. Die
Spülgänge werden mit
hohem Wasserstand
durchgeführt, um eine
schonende Behandlung und
beste Ergebnisse zu sichern.
3. VELMI JEMNÉ TKANINY
3. KÜLÖNLEGESEN
FINOMSZÁLÚ ANYAGOK
Ez újfajta mosási elv,a mûködés
és a szünet váltakozó
periódusaiból álló ciklussal,
amely különösen alkalmas
nagyon finom szövetek
mosására. A mosás és az öblítés
magas vízszinten történik a
legjobb eredmény érdekében.
SELECTION
L’appareil dispose de 4
groupes de programmes
différents pour laver tous
types de tissus et selon
différents degrés de salissure
en attribuant au type de
lavage, la température et la
durée (voir tableau des
programmes de lavage).
Il s’agit d’un nouveau
concept de lavage qui
alterne des moments de
brassage et de trempage du
linge; ce processus est
particulièrement indiqué pour
le lavage de tissus
extrêmement délicats.
Le lavage et le rinçage sont
effectués à pleine eau afin
d’obtenir les meilleures
prestations.
54
ROZDZIAÄ 8
WYBÓR
PROGRAMU
Jedná se o zcela nov˘
kompletní program praní, s
cyklem, kter˘ sám reguluje
aktivnost a pausu programu,
uzpÛsoben pfiedev‰ím pro praní
velmi jemn˘ch tkanin.
Praní a máchání budou
provedeny s velk˘m mnoÏstvím
vody k dosaÏení nejlep‰ích
v˘sledkÛ.
55
FR
DE
CZ
HU
4. SPECIAUX
4. Programy specjalne
4. SPEZIALPROGRAMM
4. SPECIÁLNÍ PROGRAMY
4. Speciális anyagok
PROGRAMME SPÉCIAL
“RINÇAGE”
Ce programme effectue
trois rinçages et un essorage
intermédiaire (qui peut être
réduit ou supprimé en
agissant sur la touche
appropriée). Il peut être
utilisé pour rincer tous types
de tissus, par exemple après
un lavage à la main.
PROGRAM SPECJALNY
„P¸UKANIA”
Program ten wykonuje 3
p∏ukania bielizny z poÊrednimi
odwirowaniami (które mo˝na
zredukowaç lub anulowaç
specjalnym przyciskiem).
Mo˝na w ten sposób p∏ukaç
wszelkie typy tkanin , tak˝e
odzie˝ wypranà uprzednio
r´cznie.
Program ten mo˝e te˝ byç
u˝ywany do ODPLAMIANIA.
(patrz tabela programów.)
SPEZIALPROGRAMM “SPÜLEN”
Das Programm Spülen führt
drei Spülgänge aus mit
letztem Schleudergang, der
evtl. reduziert oder ganz
ausgeschlossen werden kann
(drücken Sie die
entsprechende Taste).
Geeignet zum Spülen
jedweder Gewebeart, z.B.
nach dem Waschen per
Hand.
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“MÁCHÁNÍ”
Tento program provádí 3
máchání prádla s prÛbûÏn˘m
odstfieìováním (které lze
pfiípadnû sníÏit nebo zru‰it
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka).
PouÏívá se pro máchání
v‰ech typÛ tkanin, napfi. i po
praní v ruce.
SPECIÁLIS „ÖBLÍTÉS”
PROGRAM
Ez a program három öblítést
végez közepes centrifugálási
sebességgel (ami a megfelelŒ
gombbal csökkenthetŒ vagy
kihagyható). Bármilyen típusú
textília öblítéséhez használható,
például kézi mosás után.
Dieses Programm kann auch
als BLEICHPROGRAMM
benutzt werden
(s.Programmtabelle).
Tento program lze také
pouÏít jako cyklus pro BùLENÍ
(viz tabulka programÛ).
SPEZIALPROGRAMM
“INTENSIVSCHLEUDERN”
Dieses Spezialprogramm führt
einen Intensivschleudergang
(die Schleuderdrehzahl kann
evtl. durch Drücken der
entsprechenden Taste
reduziert werden).
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“INTENZIVNÍ ODST¤EDùNÍ”
Tento program provádí
odstfieìování pfii maximální
rychlosti (kterou lze pfiípadnû
sníÏit nebo zru‰it pomocí
pfiíslu‰ného tlaãítka).
SPECIÁLIS „GYORS
CENTRIFUGÁLÁS” PROGRAM
A „GYORS CENTRIFUGÁLÁS”
program maximális centrifugálást
végez (amely a megfelelŒ
gombbal csökkenthetŒ).
ABPUMPEN
Das Programm pumpt das
Wasser nur ab.
POUZE VYPOU·TùNÍ
Program vypou‰tûní provede
vypu‰tûní vody.
CSAK VÍZÜRÍTÉS
Ez a program kiüríti a vizet.
SCHNELLPROGRAMM
Wenn Sie mit dem
Programmwahlschalter das
Schnellprogramm “14’-30’44’” einstellen und die Taste
„VERSCHMUTZUNGSGRAD“
betätigen, können Sie unter 3
möglichen
Schnellprogrammen wählen,
mit einer Dauer von jeweils 14,
30 e 44 Minuten.
Für die jeweiligen
Eigenschaften der
Schnellprogramme schauen
Sie bitte in der
Programmtabelle nach.
Bitte denken Sie daran, beim
Schnellprogramm das
Waschmittel entsprechend zu
reduzieren und verwenden Sie
nur 20% der vom Hersteller
angegebenen
Waschmittelmenge.
RYCHLY PROGRAM
Volbou rychlého programu
“14’-30’-44’”, voliãem
programÛ a stisknutím
tlaãítka“STUPE≈ ZNEâI·TùNÍ”
je moÏné zvolit z 3 rychl˘ch
programÛ o délce 14, 30 a 44
minut.
Pro pokyn k rychl˘m
programÛm viz tabulku
programÛ.
U volby rychlého programu
pouÏijte pouze 20 % z
doporuãeného mnoÏství
ãistícího prostfiedku
uvedeného na jeho obalu.
GYORS PROGRAM
A “14’-30’-44’” gyors programnak
a programgombbal és a
„SZENNYEZETTSÉG
MÉRTÉKE” gombbal történŒ
kiválasztásával 3 különbözŒ
programhosszúság közül lehet
választani: 14 perc, 30 perc és 44
perc.
Ezen programokkal kapcsolatos
információk a
programtáblázatban találhatók.
A gyors program kiválasztásakor
ne felejtse el, hogy a mosóporos
dobozon ajánlott mennyiségnek
csak a 20%-át javasoljuk
RUâNÍ PRANÍ
Praãka je vybavena také
pracím cyklem pro jemné
tkaniny. Tento cyklus je
naz˘ván “Ruãní praní”.
Program “ruãního praní” je
vhodn˘ pro tkaniny, které se
jinak perou v˘hradnû ruãnû.
Program dosáhne maximální
teploty 30° C a je zakonãen 3
máchacími cykly a jemn˘m
odstfiedûním.
KÉZI MOSÁS
A mosógép finom „kézi mosás”
programmal is rendelkezik.
A mosás közbeni különleges
dobmozgásnak köszönhetŒen
teljes mosási ciklus végezhetŒ a
csak kézzel mosható
ruhadarabok esetében.
Mosás közben a dob
mozgásának kifinomult vezérlése
minimálisra csökkenti a fakulást
és a kopást.
A program 30°C hŒmérsékleten
mıködik,
3 öblítést és egy lassú
centrifugálást hajt végre.
Ce programme peut être en
outre utilisé comme cycle
de BLANCHISSAGE (voir le
tableau des programmes).
PROGRAMME SPÉCIAL
“ESSORAGE ENERGIQUE”
Ce programme effectue un
essorage à la vitesse
maximale (qui peut être
réduit en agissant sur la
touche appropriée).
PROGRAM SPECJALNY
„SZYBKIE WIROWANIE”
Program ten wykonuje
wirowanie o maksymalnej
pr´dkoÊci. (Obroty mogà byç
redukowane specjalnym
przyciskiem).
UNIQUEMENT VIDANGE
Ce programme vous permet
d’effectuer la vidange de
l’eau.
TYLKO WYPUSZCZENIE WODY
Program ten przeznaczony jest
tylko do wypuszczenia wody.
PROGRAMME RAPIDE
En sélectionnant le
programme rapide “14’30’-44’” avec la manette
des programmes et en
appuyant sur la touche
“degré de salissure” il est
possible de choisir un des
trois programmes rapides à
disposition: 14mn, 30mn et
44mn.
Pour les indications relatives
à chacun des programmes
rapides, consultez la table
des programmes.
Si vous sélectionnez le
programme rapide, nous
vous recommandons
d’utiliser 20% de lessive en
moins par rapport à la
quantité conseillée par le
fabricant.
LAVAGE A LA MAIN
Cette machine à laver est
également équipée d’un
programme de Lavage à la
main.
Ce programme vous permet
d’effectuer un cycle de
lavage complet pour les
vêtements qui exigent
d’être lavés à la main.
Le programme a une
température de 30°C et se
termine par 3 rinçages et un
essorage rapide.
56
PL
PROGRAM SZYBKI
W programie szybkim “14’-30’44” mo˝na, za pomocà
przycisku “POZIOM
ZABRUDZENIA”, ustawiç jeden
z trzech czasów: 14’, 30’ lub
44’.
W tabeli programów
zamieszczone sà wskazania
dla ka˝dego z prohgramów
szybkich.
W programach szybkich
nale˝y stosowaç znacznie
mniej detergentów, tylko
oko∏o 20% iloÊci podanych na
opakowaniu.
PRANIE R¢CZNE 30°
Pralka ma równie˝ cykl prania
delikatnego , zwanego
–pranie r´czne
Dzi´ki specjalnym ruchom
b´bna w trakcie prania jest
mo˝liwe wykonanie pe∏nego
cyklu prania tkanin
delikatnych, przeznaczonych
tylko do prania r´cznego.
Dzi´ki wyrafinowanej kontroli
ruchów b´bna podczas
cyklów prania minimalizuje si´
filcowanie i zu˝ycie tkanin.
Program ma temperatur´
maksymalnie do 30°C i
zakoƒczony jest 3 p∏ukaniami i
delikatnym wirowaniem.
SPEZIALPROGRAMM
“HANDWÄSCHE”
Das Gerät verfügt auch über
ein besonders sanftes
Waschprogramm, das
Handwäsche-Programm. Es
handelt sich um einen
kompletten Waschzyklus für
Wäschestücke, die nur mit der
Hand gewaschen werden
können. Das Programm
erreicht eine
Höchsttemperatur von 30°C
und endet mit 3 Spülgängen
und einem
Schonschleudergang.
Ez a program fehérítési ciklusként
is használható (lásd a
mosóprogramok táblázatát).
57
FR
DE
CZ
HU
PROGRAMME LAINE
Ce programme spécial,
certifié par WOOLMARK,
permet de laver en
profondeur les fibres
délicates sans les
endommager.
Ce cycle alterne les
périodes d’activités et de
pauses avec une
température de 40°C et
conclu par 3 rinçages et un
courte phase d’essorage.
PROGRAM WE¸NA
Dzi´ki specjalnemu cyklowi
WOOLMARK tkaniny z
czystej we∏ny sà prane
dog∏´bnie
a jednoczeÊnie w∏ókna
we∏niane sà dobrze
chronione.
Dzi´ki wyrafinowanej kontroli
ruchów b´bna podczas
cyklów prania minimalizuje
si´ filcowanie i zu˝ycie
tkanin.
W programie tym
temperatura wody wynosi
40oC, a pranie koƒczy si´ 3
p∏ukaniami i delikatnym
odwirowaniem.
WOLLPROGRAMM
Mit diesem speziellen
WOOLMARK-zertifizierten
Waschprogramm kann Ihre
Wollwäsche nicht nur porentief
gereinigt werden, sondern wird
gleichzeitig besonders
geschont.
Der Waschzyklus arbeitet bei
einer Höchsttemperatur von
40°C, wobei sich
Arbeitsphasen mit
Waschpausen abwechseln.
Das Programm endet mit 3
Spülgängen und einem
sanften Schonschleudergang.
PROGRAM PRO VLNU
Díky speciálnímu
certifikovanému cyklu
WOOLMARK se prádlo
vyãistí do hloubky, pfiiãemÏ
je maximálnû zachována
jejich celistvost.
Bûhem pracího cyklu se
stfiídají intervaly, ve kter˘ch
program pracuje a intervaly
jeho pfiestávky, pfiiãemÏ
maximální teplota je 40 °C.
Uzavírají jej 3 máchání a
‰etrné odstfieìování.
WOOLMARK PROGRAM
PROGRAMME “MIX & WASH
SYSTEM”
Il s'agit d'un brevet exclusif
Candy et il comporte 2
grands avantages pour
l'utilisateur:
PROGRAM „MIX AND WASH
SYSTEM”
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAMM
Es handelt sich um ein
exklusives, von Candy
patentiertes Spezialprogramm,
das für Sie einen doppelten
Vorteil bedeutet:
PROGRAM “MIX & WASH
SYSTEM”
Jde o program, kter˘ je
v˘hradním patentem firmy
Candy a kter˘ pfiiná‰í pro
uÏivatele 2 velké v˘hody:
„MIX & WASH” VEGYES
MOSÓPROGRAM
Ez egy kizárólagos Candy
rendszer, amely 2 nagyszerı
elŒnnyel rendelkezik a
fogyasztó számára:
• Sie können NICHT
AUSFÄRBENDE Wäschestücke
aus unterschiedlichen
Geweben zusammen
waschen (z.B. Baumwolle und
Kunstfasern, usw.)
• lze spoleãnû prát prádlo z
rÛzn˘ch tkanin (napfi.
bavlna + syntetika apod.
…) NEPOU·TùJÍCÍ BARVU;
• Gleichzeitig erreichen Sie mit
diesem Programm eine
außerordentliche
Energieersparnis
• provádût praní se
znaãnou úsporou energie.
Program „Mix and Wash”
ma temperatur´ 40°C, i
naprzemienne fazy obrotów
b´bna: dynamiczne (szybkie
obroty b´bna) i statyczne
(namoczona bielizna jest w
fazie spoczynku). Z tego
powodu czas trwania tego
cyklu jest wyd∏u˝ony prawie
do 2 godzin.
Zu˝ycie energii dla ca∏ego
cyklu wynosi tylko 850W/h.
Das Waschprogramm “Mix &
Wash“ wäscht mit einer
Temperatur von nur 40°C, wobei
sich dynamische Phasen (in
denen sich die Trommel dreht)
mit Ruhepausen (in denen die
Wäsche in der Waschflotte
liegen bleibt) abwechseln. Aus
diesem Grund ist die
Programmdauer mit fast 2
Stunden zwar länger, aber der
Energieverbrauch für das
gesamte Waschprogramm
beträgt nur 0,85 KW/h.
Program pro praní “Mix &
Wash” pere pfii teplotû 40°C
a stfiídá dynamické fáze
(buben se otáãí) se
statick˘mi fázemi
(namoãené prádlo v klidové
fázi). Z tohoto dÛvodu trvá
déle, doba trvání je témûfi 2
hodiny.
Spotfieba elektrické energie
na cel˘ cyklus je pouh˘ch
850 W/h.
UWAGA:
● pierwsze pranie tkanin
kolorowych nale˝y
wykonaç oddzielnie nie
mieszajàc kolorów.
Wichtiger Hinweis:
• Buntwäsche, die zum ersten
Mal gewaschen wird, sollte
separat gewaschen werden.
Upozornûní:
• první praní nového
barevného prádla je nutno
provést oddûlenû.
•Mischen Sie niemals
ausfärbende Wäschestücke
mit anderer Wäsche.
• v Ïádném pfiípadû nikdy
nemíchejte barevné prádlo
pou‰tûjící barvu.
• pouvoir laver différents
tissus ensemble (exemple:
coton + synthétique etc…)
QUI NE DÉTEINT PAS;
• effectuer le lavage avec
une économie d'énergie
considérable.
Le programme de lavage
"Mix & Wash" a une
température de 40°C et
alterne phases dynamiques
(le panier qui tourne) aux
phases statiques (linge en
trempage en phase de
repos).
Pour ce motif il a une durée
plus élevée, en atteignant
presque les 2 heures.
La consommation d'énergie
électrique pour le cycle
entier est de seulement 850
W/h.
Important:
• le premier lavage de
nouveau linge colorées,
doit être effectué
séparément;
• dans chaque cas, ne
jamais mélanger du linge
coloré QUI DÉTÉINT.
58
PL
Jest to wy∏àczny patent
CANDY i ma 2 wielkie zalety
dla u˝ytkownika:
● mo˝na praç razem ró˝ne
typy tkanin (np. bawe∏n´
+ tkaniny syntetyczne itp.)
NIE FARBUJÑCE.
● pranie w tym programie
daje znaczne
oszcz´dnoÊci energii
elektrycznej.
● W ˝adnym wypadku nie
nale˝y praç razem tkanin
kolorowych farbujàcych.
A WOOLMARK által
hitelesített speciális
program lehetŒvé teszi a
ruhadarabok károsodás
nélküli alapos mosását.
Mosás közben a dob
mozgásának kifinomult
vezérlése minimálisra
csökkenti a fakulást és a
kopást.
A program 40°C-os
maximális hŒmérsékletet ér
el, és 3 öblítéssel és egy
finom centrifugálással
fejezŒdik be.
• különbözŒ típusú textíliák
együtt moshatók (pl. pamut +
szintetikus anyag stb.) NEM
GYORSAN FAKULÓ;
• a mosás jelentŒs energiamegtakarítással végezhetŒ.
A „Mix & Wash” program
hŒmérséklete 40°C, váltakozó
dinamikus fázisokkal (a dob
forog) és statikus fázisokkal (a
textíliák áztatása nyugalmi
állapotban) rendelkezik, a
program idŒtartama csaknem
eléri a 2 órát.
Az egész ciklus
energiafogyasztása
mindössze 850 W/h.
FONTOS!
– az új színes ruhák elsŒ
mosását elkülönítetten kell
végezni!
– soha ne keverjen össze
NEM SZÍNTARTÓ textíliákat!
59
FR
DE
CHAPITRE 9
ROZDZIAÄ 9
TIROIR A LESSIVE
SZUFLADA NA
PROSZEK
Le tiroir à lessive est divisé en
3 petits bacs:
– le bac marquée du
symbole “1” sert pour la
lessive destinée au
prélavage;
– le bac marquée du
✿
symbole “ ” sert pour
des additifs spéciaux:
adoucisseurs, parfums,
amidon, produits pour
l’azurage, etc;
– le bac marquée du
symbole “2” sert pour la
lessive destinée au
lavage.
Si vous souhaitez utiliser une
lessive liquide, un récipient
spécial peut être inséré
dans la section “2” du tiroir à
lessive. Grâce à ce système,
la lessive s’écoulera dans le
tambour seulement au bon
moment.
Ce bac doit être introduit
dans la section "2" du tiroir à
lessive, également lorsque
l’on désire utiliser le
programme "RINÇAGE"
comme cycle de
BLANCHISSAGE.
ATTENTION :
NOUS RAPPELONS QUE
CERTAINS PRODUITS
ONT DES DIFFICULTÉS A
ÊTRE ÉVACUÉS; DANS
CE CAS NOUS VOUS
CONSEILLONS D’UTILISER
LE DOSEUR QUI VA
DIRECTEMENT DANS LE
TAMBOUR.
ATTENTION :
DANS LE BAC
MARQUÉE DU SYMBOLE
“✿” N’INTRODUIRE
QUE DES PRODUITS
LIQUIDES. LA MACHINE
EST PROGRAMMÉE DE
MANIÈRE À
AUTOMATIQUEMENT
ABSORBER LES
PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES
PENDANT LE DERNIER
RINÇAGE DE TOUS LES
CYCLES DE LAVAGE.
60
PL
Szuflada na proszek jest
podzielona na 3 przegródki:
- Przegródka “1” jest
przeznaczona na érodek
do prania wstëpnego.
- Przegródka “ “ jest
przeznaczona na
specjalne dodatki do
prania; érodki
zmiëkczajåce wodë,
zapachowe, krochmal,
wybielacze.
- Przegródka “2” jest
przeznaczona na proszek
do prania zasadniczego.
✿
Uãywajåc érodków päynnych
moãna skorzystaç ze
specjalnego pojemniczka
doäåczonego do pralki, który
moãna wäoãyç do szuflady
(patrz rysunek).
Ten zbiorniczek nale˝y w∏o˝yç
do przedzia∏u „2” pojemnika
na detergenty tak˝e wtedy
gdy chce si´ u˝yç programu
„P¸UKANIA” jako cyklu
ODPLAMIANIA.
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓR
RE
ÉRODKI PIORÅCE SÅ
TRUDNE DO USUNIËCIA;
W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SIË UÃYCIE
POJEMNICZKA ZE
ÉRODKIEM PIORÅCYM
WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO DO
BËBNA PRALKI.
UWAGA:
PRZEGRÓDKA “✿ “
PRZEZNACZONA JEST
WY¸ÑCZNIE NA
SPECJALNE DODATKI.
PRALKA
AUTOMATYCZNIE
POBIERA ÂRODKI
DODATKOWE PODCZAS
OSTATNIEGO P¸UKANIA
WE WSZYSTKICH
CYKLACH.
HU
CZ
KAPITEL 9
KAPITOLA 9
9. FEJEZET
WASCHMITTELBEHÄLTER
ZÁSOBNÍK PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
MOSÓSZERTÁROLÓ
FIÓK
Der Waschmittelbehälter ist in
3 Fächer unterteilt:
– Das Fach mit "1" ist für die
Vorwäsche.
– Das Fach “ ”, ist für
spezielle Zusätze wie
Weichspüler, Duftstoffe,
Stärke usw.
– Das Fach mit "2" ist für das
Hauptwaschmittel.
✿
Für Flüssigwaschmittel
benutzen Sie bitte den
beiliegenden Einsatz, der wie
abgebildet in die
Waschmittelkammer “2” der
Waschmittelschublade
einzusetzen ist.
Der Einsatz für Flüssigmittel ist
ebenfalls in die
Waschmittelkammer "2"
einzusetzen, wenn Sie das
Programm “SPÜLEN“ als
BLEICHPROGRAMM nutzen
wollen.
ACHTUNG:
BEKANNTLICH LASSEN
SICH EINIGE
WASCHMITTEL SCHWER
EINSPÜLEN, IN SOLCHEN
FÄLLEN BENUTZEN SIE
BITTE DIE SPEZIELLEN
BEHÄLTER FÜR DIE
VERWENDUNG DIREKT
IN DER TROMMEL.
ACHTUNG:
IN DAS FACH “✿” NUR
FLÜSSIGE MITTEL
EINFÜLLEN. DAS GERÄT
SPÜLT DIE ZUSATZMITTEL
AUTOMATISCH
WÄHREND DES LETZTEN
SPÜLGANGS IN ALLEN
WASCHPROGRAMMEN
EIN.
Zásobník na prací prostfiedky
je rozdûlen do 3 ãástí:
– Öást je oznaãen “1” a
slouÏí pro prací
prostfiedky urãené pro
pfiedpírku.
– Öást je oznaãena “ ”,
slouÏí pro speciální
pfiísady, zmûkãovadla,
rÛzná parfémovaná
máchadla, atd......
– Öást je oznaãena “2” a
slouÏí pro prací
prostfiedky hlavního
praní.
K praöce je dodávána
speciální vloïka do komory
pro hlavní praní, která je
uröena pro pouïíváni
tekutÿch pracích
prostüedkå.
✿
Tuto nádobku musíte vloÏit
do oddílu "2" zásobníku
pracího prostfiedku v
pfiípadû, Ïe chcete pouÏít
program "MÁCHÁNÍ" nebo
cyklus BùLENÍ.
DÅLEÏITÉ:
PAMATUJTE, ÏE NËKTERÉ
PRACÍ PRÁÄKY SE
ÄPATNË ODSTRAÑUJÍ
(ROZPOUÄTËJÍ).
V TAKOVÉM PÜÍPADË
DOPORUÖUJEME
POUÏITÍ SPECIÁLNÍCH
NÁDOBEK A JEJICH
VLOÏENÍ DO PRACÍHO
BUBNU.
DÅLEÏITÉ:
ÖÁST JE OZNAÖENA
“✿” MÅÏETE PLNIT
POUZE TEKUTŸMI
PROSTÜEDKY.
PRA ÖKA JE
PÜEDUR ÖENA K
AUTOMATICKÉMU
ODÖERPÁVÁNÍ PÜÍSAD
BËHEM POSLEDNÍHO
MÁCHÁNÍ VE V ÄECH
CYKLECH PRANÍ.
A mosószertároló fiók 3
rekeszre oszlik:
– az elsŒ „1” jelı fiók az
elŒmosás közben
használható;
– a második „ “ jelı fiók
speciális adalékokat,
lágyítószereket, parfümöket,
keményítŒt, élénkítŒ szereket
stb. tartalmaz.
– a harmadik „2” jelı fiók a
fŒmosáshoz használható.
✿
A folyékony mosószerekhez
speciális tartály áll
rendelkezésre. Ez az ábrán
látható módon helyezhetŒ be
a fiókba.
Ezt a speciális tartályt a
mosószertároló fiók “2” jelzésı
rekeszébe kell betenni akkor is,
ha Ön az “ÖBLÍTÉS” programot
FEHÉRÍTÃ ciklusként kívánja
használni.
MEGJEGYZÉS:
BIZONYOS
MOSÓSZEREKET
NEHÉZ ELTÁVOLÍTANI.
EZEK ESETÉBEN A
DOBBAN
ELHELYEZENDÃ
SPECIÁLIS ADAGOLÓ
HASZNÁLATÁT
JAVASOLJUK.
MEGJEGYZÉS:
A MÁSODIK REKESZBE
CSAK FOLYÉKONY
SZEREKET SZABAD
TÖLTENI.
A GÉP ÚGY VAN
BEPROGRAMOZVA,
HOGY AZ ÖSSZES
MOSÁSI CIKLUSBAN AZ
UTOLSÓ ÖBLÍTÉSI
FÁZISBAN
AUTOMATIKUSAN
SZÍVJA BE AZ
ADALÉKANYAGOKAT.
61
FR
DE
CZ
HU
CHAPITRE 10
ROZDZIAÄ 10
KAPITEL 10
KAPITOLA 10
10. FEJEZET
LE PRODUIT
PRODUKT
DAS PRODUKT
PRÁDLO
A TERMÉK
ATTENTION:
si vous devez laver des tapis,
des couvre-lits ou d’autres
pièces lourdes, nous
conseillons de ne pas
essorer.
WAÃNE:
Ciëãkich pledów, narzut na
äoãka lub innych ciëãkich
wyrobów nie naleãy
odwirowywaç.
ACHTUNG:
Wenn Sie Kleinere Läufer,
Tagesdecken oder ähnliche,
schwere Textilien waschen,
sollten Sie auf das
Schleudern verzichten.
DÅLEÏITÉ:
Püi praní tëïkÿch pokrÿvek,
püehozå nebo jinÿch tëïkÿch
püedmëtå doporuöujeme
nepouïívat odstüedëní.
Pour laver à la machine des
vêtements et de la lingerie
se reporter à l’étiquette qui
doit mentionner “pure laine
vierge” et l’indication “ne se
feutre pas” ou “peut être
lavé en machine”.
ATTENTION:
Au cours de la phase
de sélection vérifier
que:
- aucun objet
métallique ne se
trouve dans le linge à
laver (boucles,
épingles de nourrice,
épingles, monnaie,
etc.);
- les taies d’oreiller
soient boutonnées, les
fermetures à glissière,
les crochets, les oeillets
soient fermés, les
ceintures et les rubans
des robes de chambre
soient noués;
- les anneaux soient
enlevés des rideaux;
- n’oublier pas de lire
attentivement
l’étiquette sur les tissus;
- Si, au cours de la
sélection, vous trouvez
des taches résistantes,
les enlever à l’aide
d’un nettoyant
spécial.
62
PL
Odzieã lub inne wyroby z
weäny moãna praç w
pralce, jeéli na metce
umieszczony jest
odpowiedni symbol “Pure
new wool” i informacja “nie
filcuje sië” lub “moãna praç
w pralce”
UWAGA:
Przy sortowaniu odzieãy
przed praniem naleãy
dopilnowaç, aby:
- nie wrzucaç do pralki
razem z odzieãå
metalowych
przedmiotów (np.
broszek, agrafek, spinek,
monet itp.);
- powäoczki na poduszki
zapiëte byäy na guziki,
zapiëte równiez zamki
bäyskawiczne i haftki,
natomiast luãne paski i
däugie tasiemki przy
sukniach zawiåzane
byäy w wëzeäki;
- zdjåç pozostale
ewentualnie ãabki do
firanek;
- zapoznaç sië z treéciå
wszytych w odzieã
metek;
- uporczywe plamy
usunåç przed praniem
specjalnå pastå lub
érodkiem do plam.
Das Symbol “reine Wolle”
kennzeichnet Kleidung und
Textilien aus Wolle, die für die
Maschinenwäsche geeignet
sind. Darüber hinaus sollten
solche Textilien den Hinweis
“nicht filzend” oder
“waschmaschinenecht”
tragen.
ACHTUNG:
Achten Sie beim
Sortieren der Wäsche
auf folgende Details:
- keine Metallteile (z.B.
Schnallen,
Sicherheitsnadeln,
Anstecknadeln,
Münzen) an oder in der
Wäsche;
- Kissenbezüge
zuknöpfen,
Reißverschlüsse und
Druckknöpfe schließen,
lose Gürtel und Bänder
von Morgenröcken
zuknöpfen;
- Rollen von den
Gardinen entfernen;
- Hinweise auf den
Wäscheetiketten
genauestens
beachten;
- beim Sortieren
auffallende,
hartnäckige Flecken
mit Spezialreiniger oder
geeigneter
Waschpaste
vorbehandeln.
Pokud mají bÿt v praöce
prány vlnëné obleky nebo
jiné püedmëty z vlny, musí
mít oznaöení “Machine
Washable” (moïno prát v
praöce).
DÅLEÏITÉ:
Püi tüídëní prádla:
- zjistëte, zda v nëm
nejsou kovové
püedmëty (ïabky,
spínací äpendlíky,
äpendlíky, kanceláüské
sponky, mince apod.)
- zjistëte, zda povlaky
polätáüå, zipy a háöky
na obleöení jsou
zapnuté
- ze záclon odstrañte
ïabky
- vënujte pozornost
ätítkåm na obleöení
- pokud najdete zaschlé
skvrny na obleöení,
mëly by bÿt odstranëny
speciálním prostüedkem
(doporuöenÿm na
ätítku).
FONTOS!
Plédek, ágytakarók vagy más
nehéz anyagok mosásakor ne
végezzen centrifugálást.
Gyapjúból készült ruhadarabok
vagy más gyapjútartalmú ruhák
csak akkor moshatók gépben,
ha megtalálható rajtuk a
„Géppel mosható” címke.
FONTOS!
A ruhadarabok
szétválogatásakor
ügyeljen a
következŒkre:
- ne legyenek fémtárgyak a
szennyes között (pl.
brosstık, biztosítótık,
gombostık, pénzérmék
stb.);
- a párnahuzatokat be kell
gombolni, a cipzárakat fel
kell húzni, a köntösök laza
öveit és hosszú pántjait
össze kell csomózni;
- a függönykarikákat le kell
venni;
- figyelni kell a ruhákon lévŒ
címkékre;
- az elŒkészítéskor a
foltokat a címkén ajánlott
folttisztítóval el kell
távolítani a mosás elŒtt.
63
FR
CHAPITRE 11
CONSEILS UTILES
POUR L’UTILISATEUR
SUGGESTION POUR L’UTILISATION DE
VOTRE LAVE-LINGE
Dans le souci du respect de
l’environnement et avec le
maximum d’économie d’énergie,
charger au maximum votre lavelinge pour éliminer les éventuels
gaspillages d’énergie et d’eau. Nous
recommandons d’utiliser la capacité
maximale de chargement de votre
lave-linge.
Vous pouvez ainsi économiser
jusqu’à 50% d’énergie si vous
pratiquez le chargement maximal.
Effectuez un lavage unique à
l’opposé de 2 lavages en 1/2
charge.
QUAND LE PRE-LAVAGE EST-IL
VRAIMENT NÉCESSAIRE ?
Seulement dans le cas d’un linge
particulièrement sale. Dans le cas
d’un linge normalement sale, ne
sélectionnez pas l’option
" prélavage ", ceci vous permettra
une économie d’énergie de 5 à
15%.
QUELLE TEMPÉRATURE DE LAVAGE
SÉLECTIONNER ?
L’utilisation des détachants avant le
lavage en machine ne rend pas
nécessaire le lavage au-delà de
60°C. L’utilisation de la température
de 60°C permet de diminuer la
consommation d’énergie de 50%.
64
PL
DE
CZ
HU
ROZDZIAÄ 11
KAPITEL 11
KAPITOLA 11
11. FEJEZET
PORADY DLA
KLIENTA
EINIGE NÜTZLICHE
HINWEISE
UÎITEâNÉ RADY
PRO UÎIVATELE
VÁSÁRLÓI
TÁJÉKOZTATÓ
Kilka wskazówek
dotyczåcych
ekonomicznego i
przyjaznego érodowisku
uãycia urzådzenia.
Wir möchten Ihnen im folgenden
einige Hinweise für die richtige
Nutzung Ihres Haushaltsgerätes,
damit Sie es umweltschonend
und mit der höchstmöglichen
Ersparnis betreiben können.
Pfii pouÏívání va‰eho
spotfiebiãe dbejte zásad
ochrany Ïivotního prostfiedí a
ekonomického provozu.
Útmutató a készülék
környezetbarát és gazdaságos
használatához.
MAXIMALIZUJTE VELKOST
NÁPLNù
MAXIMÁLIS RUHAADAG
MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE
WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
Najlepsze wykorzystanie
energii, wody, érodków
pioråcych i czasu przez
uãycie rekomendowanej,
maksymalnej wielkoéci
zaäadunku.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii pioråc jeden peäny
zaäadunek zamiast praç dwa
razy poäowë wsadu.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
WSTËPNE?
Tylko dla bardzo zabrudzonej
bielizny.
Moãna zaoszczëdziç érodek
pioråcy, czas, wodë i
zmniejszyç od 5 do 15%
zuãycie energii nie
wybierajåc Prania
Wstëpnego dla lekko i
normalnie zabrudzonej
bielizny.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
W GORÅCEJ WODZIE?
Moãna przed praniem polaç
plamy wybielaczem lub
namoczyç bieliznë w wodzie,
aby nie uãywaç programu
dla prania w goråcej wodzie.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii uãywajåc programu
do prania w 60°C.
STETS MAXIMALE FÜLLUNG
BELADEN
Um Strom, Wasser und
Waschmittel nicht zu
verschwenden, empfehlen wir,
Ihre Waschmaschine stets mit der
maximalen Wäschefüllung zu
beladen. Das Waschen einer
vollen Wäscheladung emöglicht
eine Erspamis von bis zu 50%
Strom gegenüber zwei
Wäscheladungen mit halber
Menge.
Nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii vyuÏití
elektrické energie, vody,
pracích prostfiedkÛ i ãasu
dosáhnete tím, Ïe budete
vyuÏívat maximální
doporuãené dávky pro praní
jednotliv˘ch druhÛ prádla.
AÏ 50% energie u‰etfiíte, kdyÏ
vyperete jednu plnou dávku
prádla místo dvou
poloviãních náplní.
WANN IST EINE VORWÄSCHE
WIRKLICH NOTWENDIG?
In der Regel nur für stark
verschmutzte Wäsche!
Wenn Sie normal oder wenig
verschmutzte Wäsche waschen,
sparen Sie zwischen 5% und 15%
Strom, wenn Sie keine Vorwäsche
wählen.
POT¤EBUJETE VÎDY
P¤EDEPRANÍ PRÁDLA ?
WELCHE WASCHTEMPERATUR?
JE PRANÍ NA 90°C NEZBYTNÉ ?
Durch die Vorbehandlung der
Wäsche mit geeigneten
Fleckentfernern ist eine
Waschtemperatur von über 60°C
in den meisten Fällen nicht mehr
nötig. Sie können bis zu 50%
sparen, wenn Sie die
Waschtemperatur auf 60°C
begrenzen.
JestliÏe skvrny na prádle
pfiedem odstraníte vhodn˘m
pfiedpíracím prostfiedkem
nebo odstraÀovaãem skvrn,
není nutné prát pfii 90°C. Pfii
pracím programu na 60°C
u‰etfiíte aÏ 50% energie.
Pouze pro silnû za‰pinûné
prádlo !
Pokud nebudete pouÏívat
pfiedepraní u mírnû nebo
stfiednû za‰pinûného prádla,
u‰etfiíte mezi 5 aÏ 15%
pracích prostfiedkÛ, ãasu,
vody a elektrické energie.
Az energia, a víz, a mosószer
és az idŒ legjobb felhasználása
érdekében maximális
ruhaadagok használatát
javasoljuk.
Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50%
energia is megtakarítható.
VAN-E SZÜKSÉG
ELÃMOSÁSRA?
Csak a nagyon szennyezett
ruhák esetében!
Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett ruha esetében
NEM választja ki az elŒmosást,
akkor azzal mosóport, idŒt,
vizet és 5–15%-ban energiát
TAKARÍTHAT MEG.
VAN-E SZÜKSÉG FORRÓ
MOSÁSRA?
A forró vizes program
használatának elkerülése
érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa be a
rászáradt foltokat tartalmazó
ruhákat a mosás elŒtt.
A 60°C-os mosóprogram
használatával 50% energia
takarítható meg.
65
PL
FR
DE
HU
CZ
LAVAGE
PRANIE
WASCHEN
PRANÍ
MOSÁS
CAPACITÉ VARIABLE
AUTOMATIQUE
ZMIENNY POZIOM
WODY
UNTERSCHIEDLICHE
WÄSCHEMENGEN
PROMËNLIVÁ KAPACITA
PRAÖKY
VÁLTOZÓ
MENNYISÉG
Cette machine peut adapter
automatiquement le niveau
d’eau au type et à la
quantité de linge. Vous
pouvez ainsi obtenir un
lavage “personnalisé”, même
du point de vue énergétique.
Ce système permet de
diminuer la consommation
d’énergie et réduit nettement
les temps de lavage.
Pralka automatycznie
dostosowuje poziom wody do
typu i iloéci pranej bielizny. W
ten sposób moãliwe jest
uzyskanie
„zindywidualizowanego”
prania z punktu widzenia
zuãycia energii. System ten
pozwala zmniejszyç zuãycie
energii oraz znacznie skróciç
czas prania.
Die Waschmaschine gleicht die
Wassermenge automatisch an
Art und Menge der Wäsche an.
So ist, auch im Hinblick auf den
Energieverbrauch, eine sehr
“individuelle” Form des
Waschens möglich.
Dieses System ermöglicht eine
spürbare Reduzierung sowohl
des. Wasserverbrauches als
auch der Waschzeiten.
Tato praöka automaticky
nastaví vÿäku hladiny
napouätëné vody podle
druhu a mnoïství prádla. Je
tím také moïné docílit
individuálního postupu praní
z hlediska úspory energie.
Systém sniïuje spotüebu
energie a znaönë zkracuje
öas praní.
A mosógép automatikusan
hozzáigazítja a vízszintet a
szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez.
Energiatakarékossági
szempontból így „személyre
szabott” mosás végezhetŒ el.
A rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és
érezhetŒen lerövidíti a mosási
idŒt is.
EXEMPLE:
PRZYKÄAD:
W przypadku szczególnie
delikatnych materiaäów
powinna byç uãywana
specjalna siateczka.
BEISPIEL:
PÜÍK
KLAD:
PÉLDA:
Für die Wäsche extrem
empfindlicher Teile empfiehlt
sich die Verwendung eines
Waschnetzes.
Angenommen, Sie waschen
z.B. STARK VERSCHMUTZTE
BAUMWOLLE (auf die
hartnäckigen Flecken vorher
eine geeignete Waschpaste
auftragen).Waschen Sie
nach Möglichkeit niemals
ausschließlich sehr
saugfähige Wäschestücke,
die, bedingt durch die
extreme Wasseraufnahme,
sehr schwer werden.
Pro praní zvláätë jemnÿch
tkanin byste mëli pouïít
speciální sít’ku (sáöek).
A nagyon finom anyagból
készült ruhadarabok esetében
hálóból készült zsákot kell
használni.
Pour les tissus extrêmement
délicats nous conseillons
d’utiliser un filet.
Supposons que le linge à
laver soit en COTON
EXTREMEMENT SALE (s’il a des
taches particulièrement
résistantes les enlever avec
un detachant).
Nous vous conseillons de ne
pas faire un lavage
exclusivement de servietteséponge qui, absorbant
beaucoup d’eau, deviennent
trop lourdes.
Zaäóãmy, ãe pranie skäada sië
z MOCNO ZABRUDZONEJ
BAWEÄNY (trudne do
usuniëcia plamy mogå byç
usuniëte za pomocå
wybielacza).
Nie zaleca sië
komponowania prania
caäkowicie skäadajåcego sië
z materiaäów typu
rëcznikowego, które
wchäaniajå duão wody i stajå
sië zbyt ciëãkie.
Püedpokládejme, ïe prádlo
se skládá z velmi zaäpinënÿch
bavlnënÿch odëvå (zaschlé
skvrny by mëly bÿt
odstranëny speciálními
prostüedky).
Doporuöujeme neprat
dohromady dávku prádla
pouze z tkanin, které
absorbují vodu, dávka v
praöce by mohla bÿt po
namoöení püíliä tëïká.
Tételezzük fel, hogy ERÃSEN
SZENNYEZETT PAMUTOT
kell kimosnunk (a rászáradt
foltokat megfelelŒ folttisztítóval
kell eltávolítani). Javasoljuk,
hogy a mosandó adag ne
álljon csak törülközŒbŒl, mert
az sok vizet vesz fel, és
túlságosan nehézzé válik.
● Ouvrir le tiroir à produits
lessiviels (P).
● Otwórz szufladë na proszek
(P).
● Waschmittelbehälter (P)
öffnen.
● Otevüete zásobník pracích
prostüedkå P.
● Nyissa ki a mosószertároló
fiókot (P).
● Remplir le bac de lavage 2
avec 120 g de produit.
● Wsyp do pojemnika 2 120
g proszku do prania.
● in das Fach mit 2
(Hauptwäsche) ca 120 g
Waschmittel geben.
● Do zásobníku
oznaãeného 2 nasypte 120 g
prá‰ku
● Tegyen 120 g mosószert a
harmadik „2” rekeszbe.
● En cas de besoin, remplir le
bac des additifs avec 50 ml
de produit
.
● Wlej 50 cc wybranego
érodka do przegródki na
dodatki
.
● auf Wunsch ca. 50 ml
Zusatzmittel in den Behälter
für Zusatzmittel geben.
● Do poslední öásti vlijte cca
50 cm3 poïadované
aviváïe
.
● Öntsön 50 ml
adalékanyagot az
adalékanyag-rekeszbe.
● Fermer le tiroir (P).
● Zamknij szufladë na
proszek (P).
● Waschmittelbehälter (P)
schließen.
● Zasuñte zásuvku s pracími
prostüedky P.
✿
66
✿
✿
✿
● Csukja be a mosószertároló
fiókot (P).
67
FR
● Vérifier que le robinet d’eau
soit ouvert.
● Vérifier que la vidange soit
placée correctement.
SÉLECTION DU PROGRAMME
Sélectionnez le programme en
tournant le sélecteur de
programmes et en alignant le
nom du programme sur
l’indicateur.
L’écran affichera les réglages
du programme sélectionné.
Ajustez la température si
nécessaire
Pressez les boutons d’options si
besoin
Appuyez sur le bouton " START "
et quelques secondes plus
tard, le programme se lance.
Le cycle de lavage se réalisera
avec la manette des
programmes arrêtée sur le
programme sélectionné jusqu'à
la fin de celui-ci.
Attention: En cas de coupure
de courant pendant un
programme de lavage, une
mémoire spéciale restaure le
programme sélectionné et,
lorsque le courant est rétabli,
reprend le cycle là où il s’est
arrêté.
● A la fin du programme, le
mot “End” apparaitra sur
l’écran.
● Lorsque le programme est
terminé:
● Attendez que le verrou de
porte se désactive. Le voyant
lumineux "" Témoin de
verrouillage de porte " s’éteint
après environ 2 minutes;
● Mettez la machine à l’arrêt
en tournant le sélecteur de
programme à la position OFF.
● Ouvrez la porte.
● Enlevez le linge.
● Fermer le robinet d’eau.
POUR TOUS LES TYPES DE
LAVAGE CONSULTER
TOUJOURS LE TABLEAU
DES PROGRAMMES ET
SUIVRE LA SEQUENCE
DES OPERATIONS
INDIQUEE.
68
PL
● Upewnij sië, ãe kran
doprowadzajåcy wodë jest
odkrëcony.
● oraz, ãe wåã
odprowadzajåcy jest na swoim
miejscu.
WYBÓR PROGRAMU
Aby wybraç najlepszy program
prania prosz´ przejrzeç tabel´
programów.
Ustawiç pokr´t∏o
programatora na wybrany
program.
Na wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu.
Ewentualnie mo˝na
modyfikowaç temperatur´
prania.
Wcisnàç przyciski opcji (jeÊli to
konieczne).
Nast´pnie wcisnàç przycisk
START.
Po wciÊni´ciu przycisku START
pralka rozpocznie pranie.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym na
wybranym programie a˝ do
koƒca prania.
UWAGA: Je˝eli nastàpi przerwa
w dostawie pràdu w trakcie
prania, specjalna pami´ç
pralki zapami´ta ustawienia i
po w∏àczeniu pràdu pralka
rozpocznie pranie w tym
momencie, w którym zosta∏o
przerwane.
● Na zakoƒczenie programu
na wyÊwietlaczu poka˝e si´
napis “End”.
● Poczakaç a˝ zgaÊnie
kontrolka blokady drzwiczek (2
min po koƒcu programu)
● Wy∏àczyç pralk´
przekr´cajàç pokr´t∏o
programów na pozycje OFF.
● Otworzyç drzwiczki i wyjàç
pranie.
● Prosz´ zakr´ciç zawór
wody.
DLA KAÃDEGO RODZAJU
PRANIA SPRAWDÃ
TABELË PROGRAM ÓW I
POSTËPUJ WE
WSKAZANY SPOSÓB.
DE
CZ
● überzeugen Sie sich, daß die
Wasserzufuhr geöffnet ist.
● Zkontrolujte, zda máte
puätënou vodu a zda
odtoková hadice je na místë.
● daß der Ablaufschlauch
richtig angebracht ist.
PROGRAMM WÄHLEN
Die Programmtabelle oder die
Programmübersicht am Gerät
hilft Ihnen, das geeignete
Programm für Ihre Wäsche zu
finden.
Drehen Sie den
Programmwahlschalter auf das
gewünschte Programm, bis die
Programmnummer mit der
Anzeigemarke übereinstimmt
Das Display zeigt sodann die
Voreinstellungen des gewählten
Programms.
Bei Bedarf Waschtemperatur
verändern.
Optionstasten (sofern
gewünscht) drücken.
Drücken Sie die Taste
START/PAUSE.
Das Programm startet.
Während des Waschgangs
bleibt der
Programmwahlschalter bis zum
Ende des Programmes auf dem
gewählten Programm stehen.
VOLBA PROGRAMU
V˘bûr nejvhodnûj‰ího
programu proveìte podle
tabulky programÛ.
- Otoãením voliãe programÛ
aktivujte zvolen˘ program
Na displeji se zobrazí
parametry zvoleného
programu.
V pfiípadû potfieby upravit
teplotu praní.
Stisknûte tlaãítka pro volbu
poÏadovan˘ch funkcí (pokud
si to pfiejete).
- pak stisknûte tlaãítko START.
Po stisknutí tlaãítka START zahájí
praãka prací cyklus.
Prací cyklus probíhá s voliãem
programÛ nastaven˘m na
urãitém programu, a to aÏ do
konce praní.
HU
● Nyissa ki a vízcsapot.
● EllenŒrizze, hogy az ürítŒcsŒ
a helyén van-e.
PROGRAMVÁLASZTÁS
A legmegfelelŒbb program
kiválasztásához olvassa el a
programtájékoztatót.
A kívánt program a
választógomb elfordításával
aktiválható.
A kijelzŒ a kiválasztott program
beállításait mutatja.
Szükség esetén állítsa be a
mosási hŒmérsékletet.
Nyomja le az opciógombokat
(ha szükséges).
Ezután nyomja le a START
gombot. A START gomb
lenyomásakor a készülék
beállítja a mıveleti sorrendet.
A program úgy zajlik le, hogy a
ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó gomb a
kiválasztott programon marad.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a gép
mıködése közben áramszünet
következik be, a készülék
speciális programja eltárolja a
kiválasztott programot, és
az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a
mosást, ahol abbahagyta.
ACHTUNG: Bei einem
eventuellen Stromausfall
während des Betriebs der
Waschmaschine werden die
gewählten Einstellungen in
einem speziellen Speicher
abgespeichert, so daß das
Gerät wieder dort anfängt zu
arbeiten, wo es aufgehört hatte,
wenn der Strom wieder da ist.
POZOR: Pokud by bûhem
chodu praãky do‰lo k v˘padku
elektrického proudu, praãka je
vybavená speciální pamûtí,
která zachová zvolené
nastavení a po návratu
elektrického proudu praãka
spustí program od místa, v
nûmÏ byl pfieru‰en.
● Am Ende des Programms
erscheint im Display die Anzeige
“End”
● Na konci programu se na
displeji zobrazí nápis „End“.
● A program befejezŒdésekor
az „End” szó jelenik meg a
kijelzŒn.
● Warten Sie, bis die
Türverriegelungsanzeige
ausgeht (2 Minuten nach
Programmende).
● Poãkejte, aÏ zhasne
kontrolka zamknut˘ch dvífiek (2
minuty od ukonãení programu)
● A program befejezŒdésekor
Várja meg az ajtózár kioldását
(körülbelül 2 perc a program
befejezése után).
● Schalten Sie die ab und
Waschmaschine stellen Sie den
Programmwahlschalter auf die
Position OFF
● Vypnûte praãku
pfiestavením voliãe programÛ
do polohy vypnutí “OFF”
● Das Bullage öffnen und die
Wäsche entnehmen.
● Schließen Sie den
Wasserhahn.
BENUTZEN SIE FÜR JEDE
WÄSCHE DIE
PROGRAMMTABELLE UND
BEACHTEN SIE DIE O.A.
REIHENFOLGE.
● Otevfiete dvífika a vyndejte
prádlo.
● Uzavfiete vodovodní
kohoutek.
U VÄECH TYPÅ
PROGRAMÅ SE
PODÍVEJTE DO TABULKY
A VYKONEJTE ÖINNOSTI,
KTERÉ JSOU ZDE
POPSÁNY.
● Kapcsolja ki a gépet a
programválasztó „KI” helyzetbe
fordításával.
● Nyissa ki az ajtót, és vegye ki
a ruhákat.
● Minden használat után zárja
el a vízcsapot.
MINDEN MOSÁSNÁL
VEGYE FIGYELEMBE
A PROGRAMTÁBLÁZATOT, ÉS KÖVESSE AZ
OTT MEGADOTT
MÙVELETI SORRENDET.
69
PL
CHAPITRE 12
ROZDZIAÄ 12
KAPITEL 12
NETTOYAGE ET
ENTRETIEN
ORDINAIRE
CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PRALKI
REINIGUNG UND
ALLGEMEINE
WARTUNG
Ne jamais utiliser de produits
abrasifs, d’alcool et/ou de
diluant, pour laver l’extérieur
de votre machine; il suffit de
passer un chiffon humide.
Do czyszczenia zewnëtrznej
obudowy pralki nie uãywaj
érodków ãråcych, spirytusów
ani rozpuszczalników.
Wystarczy uãyç zmoczonej
szmatki.
La machine n’a besoin que
de peu d’entretien:
CZ
KAPITOLA 12
ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBA
Benutzen Sie für die äußere
Reinigung niemals
Scheuermittel, Alkohol oder
Verdünnungsmittel. Es genügt,
wenn Sie die Maschine mit
einem feuchten Lappen
abwischen.
K öiätëní zevnëjäku praöky
nepouïívejte abrazivní
prostüedky, alkohol a
rozpouätëdla. Vystaöí pouïít
vlhkÿ hadr.
Pralka wymaga konserwacji
w bardzo niewielkim stopniu.
Jest to:
Das Gerät braucht nur sehr
wenig Pflege:
Praöka vyïaduje jen
minimální údrïbu:
● Nettoyage des bacs.
● czyszczenie przegródek
szuflady na proszki,
● Reinigung des
Waschmittelbehälters
● Öiätëní zásobníku pracích
prostüedkå.
● Nettoyage filtre.
● czyszczenia filtra.
● Reinigen des Flusensiebs
● Öiätëní filtru.
● Déménagements ou
longues périodes d’arrêt de
la machine.
● a takãe przy przewoãeniu
lub po däugim postoju.
CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK
SZUFLADY NA PROSZKI
Même si cette opération
n’est pas strictement
nécessaire, il vaut mieux
nettoyer de temps en temps
les bacs à produits lessiviels.
Pomimo, ãe nie jest to
konieczne zaleca sië
czyszczenie od czasu do
czasu przegródek na
proszek, wybielacz i dodatki.
Nettoyer le tiroir sous un jet
d’eau.
Remettre le tiroir dans sa
niche.
HU
12. FEJEZET
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
NE HASZNÁLJON A
KÉSZÜLÉK KÜLSÃ
RÉSZÉN DÖRZSÖLÃ
HATÁSÚ SZEREKET,
ALKOHOLT ÉS/VAGY
HÍGÍTÓSZEREKET.
A TISZTÍTÁSHOZ NEDVES
RUHÁT HASZNÁLJON!
A mosógép nagyon kevés
karbantartást igényel.
● A fiókos tárolórekeszek
tisztítása.
● SzırŒtisztítás.
NETTOYAGE DES BACS
Il suffit de tirer légèrement
sur le tiroir pour l’extraire.
70
DE
FR
Delikatnie ciågnåç wyjmij
przegródki.
● Umzug oder längerer
Stillstand der Maschine.
● Odpojení püi
dlouhodobém nepouïívání
praöky.
● Elszállítás vagy hosszú ideig
tartó üzemszünet.
REINIGUNG DES
WASCHMITTELBEHÄLTERS
ÖIÄTËNÍ DÁVKOVAÖE
PRACÍCH PROSTÜEDKÅ:
A FIÓKOS
TÁROLÓREKESZEK
TISZTÍTÁSA
Obwohl nicht unbedingt
notwendig, empfiehlt es sich,
den Behälter gelegenlich von
Waschmittel-und
Weichspülerrückständen zu
reinigen.
Hierzu den Behälter mit wenig
Kraft herausziehen.
Aökoli to není nezbytnë
nutné, doporuöujeme
oböas vyöistit
zásobník práäku na praní,
bëlících prostüedkå a
aviváïe následovnë:
- pouïitím mírné síly
vytáhneme celou zásuvku,
omyjeme ji vodou, osuäíme
a nasuneme zpët.
Bár nem feltétlenül szükséges,
de alkalmanként célszerı
kitisztítani a
mosószert, a fehérítŒszert és
az adalékanyagokat tartalmazó
rekeszeket.
Óvatosan meghúzva vegye ki
a rekeszeket.
Czyéç za pomocå wody.
Die Rückstände unter
fließendem Wasser abspülen.
Tisztítsa le vízzel a rekeszeket.
Wäóã przegródki z powrotem
na swoje miejsce.
Den Behälter wieder
einschieben.
Tegye vissza a rekeszeket a
helyükre.
71
FR
NETTOYAGE FILTRE
La machine à laver est
équipée d’un filtre spécial
qui peut retenir les résidus les
plus gros qui pourraient
bloquer le tuyau
d’évacuation (pièces de
monnaie, boutons, etc.). Ce
dispositif permet de les
récupérer facilement. Pour
nettoyer le filtre, suivre les
indications ci-dessous:
CZYSZCZENIE FILTRA
Pralka jest wyposaãona w
specjalny filtr, którego
zadaniem jest zatrzymywanie
duãych ciaä obcych, które
mogäyby zatkaç wëãe
odpäywowe, takich jak
drobne monety, guziki itp.
Przedmioty te mogå byç
äatwo odzyskane. Procedura
czyszczenia filtra wyglåda
nastëpujåco:
DE
REINIGEN DER
KLAMMERNFALLE
Das Gerät besitzt eine
Klammernfalle zur Aufnahme
größerer Gegenstände
(Münzen, Knöpfe), die das
Abpumpen des Waschwassers
behindern könnten. Die
Klammernfalle kann
problemlos wie folgt gereinigt
werden:
CZ
ÖISTËNÍ FILTRU
Praöka je vybavena
speciálním filtrem, kterÿ
zachycuje vëtäí
püedmëty, které by mohly
ucpat odtokovou hadici,
napü. mince, knoflíky, atd. Ty
pak mohou bÿt vyñaty
následujícím zpåsobem:
HU
SZÙRÃTISZTÍTÁS
A mosógép speciális szırŒvel van
felszerelve, amely az olyan
nagyobbidegen anyagokat (pl.
pénzérméket, gombokat stb.)
fogja fel, amelyek eltömíthetik
az ürítŒcsövet.
Így ezek könnyen kivehetŒk. A
szırŒ tisztítását a
következŒkképpen kell
végezni:
● Nyissa ki a fedelet.
● Klappe herunter klappen
● Otevfiete dvífika
● Nur bei einigen Modellen:
Schlauch herausziehen,
Stöpsel entfernen und
Restwasser in einem Behälter
auffangen.
● Pouze u nûkter˘ch
modelÛ:
Vyjmûte hadiãku, odstraÀte
uzávûr a zachyÈte vodu do
nádoby.
● Przed odkr´ceniem filtra
nale˝y pod∏o˝yç pod pralk´
sciereczk´ na którà Êcieknie
resztka wody z filtra.
● Bevor Sie den Filter
herausnehmen, empfiehlt es
sich, einen saugfähigen
Aufnehmer darunter zu
legen, um das daraus
fließende Restwasser
aufzufangen.
● Pfied od‰roubováním filtru
se doporuãuje poloÏit pod
filtr savou látku pro
zachycení zbytkové vody
která po vyjmutí filtru vyteãe.
● Tourner le filtre dans le
sens contraire des aiguilles
d’une montre jusqu’à l’arrêt,
en position verticale.
● Przekrëç filtr w kierunku
przeciwnym do wskazówek
zegara, aã zatrzyma sië w
pozycji pionowej.
● Drehen Sie die
Klammernfalle gegen den
Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag in vertikaler
Stellung.
● Otoöte filtr proti smëru
hodin tak, aby zåstal ve
svislé poloze.
● Enlever et nettoyer.
● Wyjmij i oczyéç filtr.
● Entnehmen Sie und
reinigen Sie die
Klammernfalle.
● Odejmëte jej a oöistëte.
● Vegye ki és tisztítsa meg a
szırŒt.
● Beim Einsetzen nach der
Reinigung achten Sie bitte
auf die Einkerbung, und
verfahren Sie in umgekehrter
Reihenfolge wie zuvor
beschrieben.
● Po vyöiätëní jej püipevnëte
zpët po smëru hodin.
Pak postupujte opaönë neï
püi demontáïi.
● A tisztítás után tegye vissza a
szırŒt úgy, hogy a végén található
hornyot jobbra fordítja el. Ezután
fordított sorrendben végezze el a
fenti mıveleteket.
● Ouvrez le capot
● Disponible sur certains
modèles uniquement :
Sortez le tuyau, ôtez le
bouchon et videz l’eau
dans un récipient.
● Avant de retirer le filtre,
placez un tissue absorbant
en dessous de ce dernier
afin de récupérer le résidu
d’eau contenu dans la
pompe
● Apres avoir nettoyé,
utilisez l’entaille et remontez
le filtre en faisant toutes les
opérations précédentes
dans le sens inverse.
72
PL
● Otwórz klapk´ okienka
● Tylko w niektórych
modelach:
Wyciàgnij filtr, zdejmij jego
korek i zbierz wod´ do
pojemnika
● Po oczyszczeniu zaäóã filtr
na miejsce wykonujåc
podane wyãej czynnoéci w
odwrotnej kolejnoéci.
DEMENAGEMENTS OU
LONGUES PERIODES D’ARRET
DE LA MACHINE
PRZEPROWADZKI I OKRESY
DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
UMZUG ODER LÄNGERER
STILLSTAND DER MASCHINE
PÜEMÍSTËNÍ NEBO
DLOUHODOBÉ NEPOUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY:
En cas de déménagement,
ou de longues périodes
d’arrêt de la machine dans
des endroits non chauffés, il
faut vidanger
soigneusement tous ses
tuyaux.
Przy przeprowadzce lub
okresie däuãszego przestoju
pralki w nieogrzewanych
pomieszczeniach wåã
odprowadzajåcy powinien
zostaç opróãniony z resztek
wody.
Bei einem Umzug, oder wenn
die Maschine längere Zeit in
ungeheizter Umgebung
stillstehen wird, müssen alle
Schläuche vollständig entleert
werden.
Débrancher le courant et se
servir d’un seau.
Enlever la bague sur le tuyau
et le plier vers le bas, dans le
seau, jusqu’à ce qu’il ne
sorte plus d’eau.
Urzådzenie powinno zostaç
wyäåczone i odäåczone od
sieci.
Odäåcz od odpäywu wåã
odprowadzajåcy wodë i
opuéç go do miski, aby caäa
woda mogäa wypäynåç.
Pokud praöku püemíst’ujete
nebo nepouïíváte deläí dobu
a zejména stojí-li praäka v
nevytápëné místnosti, je
nutné püedem vypustit
veäkerou vodu z hadic.
Püístroj musí bÿt odpojen ze
sítë a vypnut.
Strom abschalten und eine
Waschschüssel bereitstellen.
Uvolnëte konec odpadové
hadice a nechte odtéct
väechnu vodu do püipravené
nádoby. Potom hadici
upevnëte do påvodní polohy.
Après cette opération, la
répéter en sens inverse.
Powtórz operacjë z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Schlauch von der Klemme
nehmen und bis zur völligen
Entleerung in die Schüssel
halten.
● Csak bizonyos típusokon áll
rendelkezésre:
Húzza ki a bordázott tömlŒt,
vegye ki a dugót, és ürítse a
vizet egy edénybe.
● A szırŒ kivétele elŒtt
helyezzen egy nedvszívó
törlŒruhát a szırŒsapka alá a
szivattyúban lévŒ kis
vízmennyiség felfogása céljából.
● Fordítsa el a szırŒt balra, amíg
az meg nem áll függŒleges
helyzetben.
ELSZÁLLÍTÁS VAGY HOSSZÚ
IDEIG TARTÓ ÜZEMSZÜNET
Szállításkor, vagy ha a gépet
hosszabb idŒre fıtetlen
helyiségbe teszi, az
ürítŒcsŒbŒl ki kell folyatni a benne
maradt vizet.
A készüléket ki kell kapcsolni, és
ki kell húzni a csatlakozódugóját.
Készítsen
elŒ egy edényt. Vegye ki az
ürítŒcsövet a rögzítŒkapocsból, és
tartsa az edény fölé, amíg a víz ki
ne folyik belŒle.
Végezze el ugyanezt a mıveletet
a vízbevezetŒ tömlŒvel is.
Stejnë postupujte i püi
vypouätëní napouätëcí
hadice.
73
ANOMALIE
1. Aucun
fonctionnement
sur n’importe quel
programme
2. Absence
d’alimentation
d’eau
3. L’eau n’est pas
évacuèe
PL
FR
CHAPITRE 13
REMEDE
CAUSE
La fiche n’est pas introduite dans la
prise de courant
Brancher la fiche
L’interrupteur géneral n’est pas branché
Brancher l’interrupteur général
L’énergie électrique est coupée
Contróler
Les valves de l’installation électrique
sont défectueuses
Contróler
Portillon ouvert
Fermer le portillon
Voir cause 1
Contróler
Robinet de l’eau fermé
Ouvrir le robinet d’alimentation d’eau
Programmateur mal positionné
Positionner correctement le timer
Tuyau de vidange plié
Redresser le tuyau de vidange
ROZDZIAÄ 13
LOKALIZACJA USTEREK
USTERKA
1. Pralka nie dziaäa
na ãadnym
programie
2. Pralka nie nabiera
wody.
SPOSÓB USUNIËCIA
PRZYCZYNA
Kabel zasilajåcy nie podäåczony do sieci
Wäóã wtyczkë do gniazdka
Wäåcznik nie zostaä wciéniëty
Wciénij wäåcznik
Brak zasilania
Sprawdã sieç
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdã bezpiecznik
Drzwiczki pralki otwarte
Zamknij drzwiczki
Patrz przyczynë 1.
Sprawdã
Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.
Odkrëç kran.
Pokrëtäo programatora ãle ustawione.
Ustaw prawidäowo pokrëtäo.
3. Pralka nie usuwa
wody.
Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë.
Wyprostuj wåz.
Présence de corps étrangers dans le
filtre
Inspecter le filtre
Kawaäek materiaäu blokuje filtr.
Sprawdã filtr.
4. Présence d’eau sur
le sol tout autour
de la machine
Fuite du joint se trouvant entre le robinet
et le tuyau de remplissage
Remplacer le joint et serrer à fond le
tube sur le robinet
4. Woda na
podäodze wokóä
pralki.
Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.
5. La machine
n’essore pas
La machine n’a pas encore évacué
l’eau
Attendre quelques minutes et la
machine évacuera l’eau
5. Nie dziaäa
wirówka.
Pralka nie wylaäa jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
wodë.
La fonction “suppression d’essorage” est
introduite (exclusivement sur certains
modèles)
Relever la touche “exclusion
centrifugation”
Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
modele)
Przestaw program na wirówkë.
La machine n’est pas à niveau
Régler les pieds
Pralka nie zostaäa dokäadnie
wypoziomowana.
Wyreguluj specjalne nóãki.
Les étriers de transport n’ont pas été
enlevés
Enlever les étriers de transport
Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe.
Zdejmij klamry.
La charge de linge n’est pas répartie
de façon uniforme
Répartir le linge de façon uniforme
Ãle rozäoãony äadunek bëbna.
Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.
6. De fortes vibrations
pendant la phase
de centrifugation
7. L’affichage
indique l’erreur:
0,1,5,7,8,9
–
Appelez le service technique.
8. L’affichage
indique l’erreur 2
Pas de remplissage d’eau.
Vérifiez que les robinets d’eau sont bien
ouverts.
9. L’affichage
indique l’erreur 3
Pas de pompage.
Vérifiez que le tuyau d’évacuation
n’est pas obstrué.
Vérifiez que le tuyau d’évacuation
n’est pas coudé.
10. L’affichage
indique l’erreur 4
Trop-plein d’eau dans la machine.
Coupez l’alimentation en eau de la
machine. Appelez le service technique.
NOTE:
LA MACHINE EST DOTEE D’UN DISPOSITIF ELECTRONIQUE QUI EMPECHE LE DÉPART DE L’ESSORAGE SI LES CHARGES SONT MAL
REPARTIES ET LIMITE LES VIBRATIONS ET LE BRUIT DURANT LE LAVAGE.
Si le mauvais fonctionnement persiste, adressez-vous au Centre d’Assistance Technique Candy; communiquez
le nom du modèle indiqué sur la plaquette se trouvant sur la carrosserie à l’intérieur du hublot ou sur le bulletin
de garantie.
En indiquant ces informations vous obtiendrez une intervention plus rapide et efficace.
1 L’utilisation des produits écologiques sans phosphates peut produire les effets suivants:
- L’eau de vidange du rinçage est trouble à cause de zéolites en suspension; l’efficacité du rinçage n’est
absolument pas compromis;
- Présence de poudre blanche (zéolites) sur le linge à la fin du lavage: cette poudre ne pénètre pas dans le
tissu et n’en altère pas la couleur;
- présence de mousse dans l’eau du dernier rinçage: elle ne signifie pas pour autant un mauvais rinçage;
- Les tensioactifs anioniques de la formule des produits pour machines à laver, s’enlèvent difficilement du linge
et, même en toute petite quantité, ils peuvent provoquer d’importants phénomènes de formation de mousse;
- L’exécution d’autres cycles de rinçage, en de tels cas, n’apporte aucun avantage.
2 Avant d’appeler le Centre d’Assistance technique Candy, si votre machine ne fonctionne pas, effectuer les
contrôles susmentionnés.
74
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
7. Na wyÊwietlaczu
pojawiajà si´
numery:
0, 1, 5, 7, 8, 9
Wezwij serwis.
-
8. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 2
Brak wype∏nienia wodà.
Sprawdê, czy jest zasilanie w wod´.
9. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 3
Woda nie zostaje wypompowana.
Sprawdê, czy otwór odp∏ywowy nie jest
zatkany.
10. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 4
Maszyna przepe∏niona jest wodà.
Zakr´ç dop∏yw wody do pralki. Wezwij
serwis.
UWAGA
PRALKA WYPOSAÃONA JEST W ELEKTRONICZNY UKÄAD KONTROLI PRËDKOÉCI WIROWANIA ZAPOBIEGAJÅCY NIE
RÓWNOMIERNEMU ROZÄOÃ ENIU SIË BIELIZNY W BËBNIE. DZIËKI TEMU ZMNIEJSZA SIË GÄOÉNOÉÇ I WIBRACJE PRALKI A W
KONSEKWENCJI WYDÄUÃA JEJ ÃYWOTNOÉÇ.
Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Candy. Aby uzyskaç odpowiedniå i szybkå usäugë
podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów moãe daç nastëpujåcy efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Nie wpäywa to na skutecznoéç
samego päukania.
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie przyczepia sië on do materiaäu, ani nie
wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skäadzie proszków do prana så czësto trudne do
usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Candy wykonaj powyãsze sprawdziany.
75
DE
KAPITEL 13
FEHLVERHALTEN
ABHILFE
GRUND
Stecker nicht in der Steckdose
Stecker einstecken
Hauptschalter nicht eingedrückt
Strom einschalten
Stromausfall
Kontrollieren
Sicherungen defekt
Kontrollieren
Bullauge nicht geschlossen
Bullauge schließen
Siehe Gründe zu 1
Kontrollieren
Wasserhahn geschlossen
Wasserhahn öffnen
Programmwahlschalter nicht richtig
eingestellt
Programmwahlschalter richtig einstellen
Ablaufschlauch gekrümmt
Ablaufschlauch begradigen
Fremdkörper in der Klammernfalle
Klammernfalle reinigen
4. Wasser auf dem
Boden rund um
das Gerät
Dichtung vom Wasserzulaufschlauch
defekt
Dichtung ersetzen und Zulaufschlauch
am Wasserhahn befestigen
5. Keine
Schleuderfunktion
Die Waschmaschine hat das Wasser
noch nicht abgepumpt
Einige Minuten warten, bis das Wasser
abgepumpt ist
Taste “Schleuderstop” eingestellt (nur bei
einigen Modellen)
Taste “Schleuderstop” herausdrücken
Waschmaschine nicht richtig justiert
Über die entsprechenden einstellbaren
Füße justieren
Transportstange noch nicht entfernt
1. Programme
funktionieren nicht
2. Kein Wasserzulauf
3. Kein Wasserablauf
6. Starke Vibrationen
während des
Schleuderns
Wäsche nicht gleichmäßig in der
Trommel verteilt
7. Folgende
Fehlermeldung auf
dem Display:
0,1,5,7,8,9
ZÁVADA
1. NEFUNGUJE ÏÁDNŸ
PROGRAM
ODSTRANËNÍ
PÜÍÖINA
záströka není v zásuvce
zasuñte záströku
není zapnutÿ hlavní spínaö
zapnëte hlavní spínaö
vÿpadek el. proudu
zkontrolujte
porucha el. fáze
zkontrolujte
otevüená dvüíka praöky
zavüete dvíüka
viz püíöina 1
zkontrolovat
uzavüenÿ püívod vody
otevüít püívod vody
äpatnë nastavenÿ programátor
nastavte správnë programátor
ohnutá odtoková hadice
narovnejte odtokovou hadici
Ucpanÿ filtr
Zkontrolujte, vyöistëte filtr
4. VODA NA ZEMI V
OKOLÍ PRAÖKY
z praöky vytéká pëna
sníïit dávku prac. práäku
5. PRAÖKA
NEODSTÜEDUJE
praöka jeätë nevypustila
vodu
vyökejte nëkolik minut, praöka vypustí
vodu
stisknuto tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
vypnëte tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
praöka nestojí rovnë
nastavit noïiöky praöky
Transportstange entfernen
nebyly odstranëny fix. vloïky
odstrañte fixaöní vloïky
Wäsche gleichmäßig verteilen
prádlo nerovnomër. rozloïené
rozloïte rovnomërnë prádlo
Kundendienst anrufen.
–
8. Fehlermeldung 2
auf dem Display
Waschmaschine füllt sich nicht mit
Wasser.
Überprüfen, ob der Wasserhahn
aufgedreht ist.
9. Fehlermeldung 3
auf dem Display
Wasser wird nicht abgepumpt.
Überprüfen, ob der Ablaufschlauch
verstopft ist.
Überprüfen, ob der Schlauch geknickt ist.
10. Fehlermeldung 4
auf dem Display
Zu viel Wasser in Waschmaschine.
Wasserhahn für Waschmaschine
zudrehen.
Kundendienst anrufen.
ANMERKUNG:
DAS MODELL IST MIT EINER ELEKTRONISCHEN VORRICHTUNG AUSGESTATTET, DIE VERHINDERT, DAß DER SCHLEUDERGANG MIT FÜLLMENGEN,
DEREN GEWICHT UNGLEICHMÄßIG VER TEILT SIND, STAR TET. DIES TRÄGT ZU EINER REDUZIERUNG DER VIBRATIONEN, DER
GERÄUSCHENTWICKLUNG UND ZU EINER VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER DER WASCHMASCHINE BEI.
Läßt sich der Fehler nicht beheben, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst der Firma Candy.
Geben Sie dabei das Maschinenmodell laut Typenschild * oder Garantieschein an, um eine schnelle effektive
Hilfe zu ermöglichen.
* (welches sich im Bullauge befindet)
Achtung:
1 Die Verwendung von umweltfreundlichen Waschmitteln kann folgende Effekte auslösen:
- Die schwebenden Minerale führen zu einer Trübung des Spülwassers, die aber weder die Wirkung der
Spülungen noch das Waschergebnis beeinflussen.
- Nach erfolgter Wäsche können sich auf der Wäsche Spuren weißen Pulvers (Minerale) befinden, die sich
aber weder in der Wäsche festsetzen noch die Farben beeinträchtigen.
- Schaumbildung auf dem letzten Spülwasser bedeutet nicht unbedingt unzureichende Spülresultate.
- Die in den Waschmitteln enthaltenen waschaktiven anionischen Tenside sind häufig sehr schwer ausspülbar,
und erzeugen auch in nur geringer Dosierung auffällige Schaummengen.
- Zusätzliche Spülgange sind in solchen Fällen nicht sehr effektiv.
2 Bitte wenden Sie sich bei Defekten an der Maschine erst dann an den Kundendienst, wenn Sie anhand der
obigen Liste selbst versucht haben, eventuelle Fehler zu beheben.
76
CZ
KAPITOLA 13
2. PRAÖKA
NENAPOUÄTÍ VODU
3. PRAÖKA
NEVYPOUÄTÍ VODU
6. SILNÉ OTÜESY PÜI
ÏDÍMÁNÍ
7. Na displeji se
zobrazuje chyba
0, 1, 5, 7, 8, 9
-
Kontaktujte servisní stfiedisko.
8. Na displeji se
zobrazuje chyba 2
Nelze naplnit vodu.
Zkontrolujte, jestli je pfiívod vody
otevfien˘.
9. Na displeji se
zobrazuje chyba 3
Nelze odãerpat vodu.
Zkontrolujte, jestli je odtok vody
prÛchodn˘.
Zkontrolujte, jestli není vypou‰tûcí hadice
zauzlená.
10.Na displeji se
zobrazuje chyba 4
Praãka je pfieplnûná vodou.
Uzavfiete pfiívod vody do praãky.
Kontaktujte servisní stfiedisko.
POZNÁMKA:
P R A Ö K A J E V Y B A V E N A S P E C I Á L N Í M E L E K T R O N I C K Ÿ M Z A Ü Í Z E N Í M , K T E R É C H R Á N Í P Ü E D N A D M Ë R N Ÿ M I V I BR A C E M I A H L U K E M
BËHEM ODSTÜED’OVÁNÍ, POKUD ÄPATNŸM ROZLOÏENÍM PRÁDLA DOJDE V BUBNU K NEVYVÁÏENOSTI NÁPLNË. PRODLOUÏÍ SE
TAK ÏIVOTNOST PRAÖKY.
Pokud závada püetrvává, obrat’te se na servisní organizaci. Uved’te vïdy typ praöky (najdete jej bud’ na zadní
stënë spotüebiöe nebo na záruöním listë).
Dåleïité:
1 Pouïití ekologickÿch bezfosfátovÿch pracích práäkå måïe mít vliv na :
- Odtékající voda po máchání måïe bÿt chladnëjäí díky püítomnosti zeolitå ve smësi. Neovlivní to úöinnost
máchání.
- Na závër praní se na prádle måïe objevit bílÿ práäek (zeolity), kterÿ väak na nëm nezåstane a také neovlivní
barvu prádla.
- Ve vodë vypouätëné po posledním máchání se måïe objevit pëna, která neznamená, ïe by prádlo bylo
nedokonale vymácháno.
- Neionizující povrch - aktivní öástice, souöást pracích práäkå, se öasto odstrañují håüe a nëkdy se objevují
jako zbytky pëny na prádle. Daläí máchání je neodstraní.
2 Pokud praöka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obrat’te se na odbornÿ Candy servis.
77
HU
13. FEJEZET
HIBA
1. Egyik program
sem mıködik
2. A készülék nem
szívja be a vizet
3. A készülék nem
üríti le a vizet
OK
A HIBA MEGSZÜNTETÉSE
A hálózati csatlakozó nincs bedugva
Dugja be a csatlakozódugót
A fŒkapcsoló nincs bekapcsolva
Kapcsolja be a fŒkapcsolót
Nincs áramellátás
EllenŒrizze
Hibás a biztosíték
EllenŒrizze
Nyitva maradt az ajtó
Csukja be az ajtót
Lásd az 1. okot
EllenŒrizze
A vízcsap el van zárva
Nyissa ki a vízcsapot
A kapcsolóóra nincs megfelelŒen
beállítva
Állítsa be megfelelŒen a kapcsolóórát
Az ürítŒcsŒ megcsavarodott
Egyenesítse ki az ürítŒcsövet
Idegen anyag zárja el a szırŒt
EllenŒrizze a szırŒt
4. Víz van a padlón
a mosógép körül
Szivárog a víz a csap és a bevezetŒcsŒ
között
Cserélje ki a tömítést, és húzza rá a
csövet a csapra
5. A gép nem
centrifugál
A mosógép nem ürítette le a vizet
Várjon néhány percig, amíg a gép
leüríti a vizet
“Nincs centrifugálás” beállítás (csak
néhány típusnál)
Fordítsa el a programkapcsolót a
centrifugálás-beállításra
A mosógép nincs megfelelŒen
vízszintbe állítva
Állítsa be a lábakat
A szállítókeret nincs eltávolítva
Távolítsa el a szállítókeretet
A ruhaadag nincs egyenletesen
elosztva
Ossza el egyenletesen a szennyest
6. ErŒteljes rezgés
centrifugálás
közben
Hívja ki a szervizt.
7. Hibaüzenetek a
kijelzŒn: 0, 1, 5, 7,
8, 9
-
8. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 2
Nincs víztöltés.
EllenŒrizze, hogy be van-e kapcsolva a
vízellátás.
9. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 3
Nincs leszivattyúzás.
EllenŒrizze a kifolyócsövet.
EllenŒrizze, hogy a kifolyócsŒ nincs-e
megcsavarodva.
10. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 4
A gép túl van töltve vízzel.
Kapcsolja ki a gép vízellátását.
Hívja ki a szervizt.
MEGJEGYZÉS:
A GÉP SPECIÁLIS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSSEL VAN FELSZERELVE, AMELY MEGAKADÁLYOZZA A
CENTRIFUGÁLÁST, HA A BERAKOTT RUHAADAG EGYENETLENÜL OSZLIK EL. EZÁLTAL CSÖKKEN A
GÉP ÁLTAL KELTETT ZAJ ÉS VIBRÁCIÓ, ÉS MEGHOSSZABBODIK A MOSÓGÉP ÉLETTARTAMA IS.
Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatban a Candy Mıszaki Segélyközpontjával. A gyors javítás
lehetŒvé tétele érdekében adja meg a mosógép típusát, amely az ablakrészben lévŒ szekrényen elhelyezett
címkén vagy a garanciajegyen található meg.
Fontos!
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát tisztítószerek használata az alábbi hatásokkal járhat:
- A távozó öblítŒvíz zavarosabb lehet a szuszpenzióban jelenlévŒ zeolitok miatt. Ez nem befolyásolja az öblítés
hatásfokát.
- A mosás befejeztével fehér por (zeolit) marad a ruhán. Ez nem hatol be a szövetbe, és nem változtatja meg
az anyag színét.
- Hab marad az utolsó öblítŒvízben, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem volt megfelelŒ az öblítés.
- A gépi mosószerekben jelenlévŒ nem-ionos felületaktív anyagokat gyakran nehéz eltávolítani a kimosott
ruhából, és akár kis mennyiség esetén is a habképzŒdés szemmel látható jeleit mutatják.
- Ilyen esetben egy újabb öblítés sem jár eredménnyel.
2 Ha a mosógép nem mıködik, akkor a Candy Mıszaki Segélyszolgáltat kihívása elŒtt végezze el a fent
említett ellenŒrzéseket.
78
Le constructeur décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d’imprimerie
contenues dans le présent mode d’emploi. Il se réserve en outre le droit d’apporter
toutes modifications qui se révèleraient utiles à ses propes produits sans pour autant
en compromettre les caractéristiques essentielles.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Wir schileßen die Haftung für alle evtl. Druckfehler aus. Kleinere Änderungen und
technische Weiterentwicklungen im Detail vorbehalten.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
A gyártó minden felelosséget elhárít az ebben a füzetben esetleg eloforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzok megváltoztatása
nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
Cet appareil est commercialisé en accord avec la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets des
équipements électriques et électroniques (DEEE).
En vous assurant que ce produit est correctement recyclé, vous participez à la prévention des
conséquences négatives sur l’environnement et la santé publique qui pourrait être causé par une mise
au rebut inappropriée de ce produit.
Le symbole sur ce produit indique qu’il ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être
rapporté jusqu’à un point de recyclage des déchets électriques et électroniques.
La collecte de ce produit doit se faire en accord avec les réglementations environnementales
concernant la mise au rebut de ce type de déchets.
Pour plus d’information au sujet du traitement, de la collecte et du recyclage de ce produit, merci de
contacter votre mairie, votre centre de traitement des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce
produit.
Dieses Elektrohaushaltsgerät ist entsprechend der EU-Richtlinie 2002/96/CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
(WEEE) gekennzeichnet. Bitte sorgen Sie dafür, dass das Gerät ordnungsgemäß entsorgt wird, damit mögliche
negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit vermieden werden, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung
des Altgerätes entstehen könnten.
Das Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht in den normalen Hausmüll gehört, sondern den
jeweiligen kommunalen Rücknahmesystemen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte übergeben werden muss. Die
Entsorgung muss im Einklang mit den geltenden Umweltrichtlinien für die Abfallentsorgung erfolgen.
Für nähere Informationen über Entsorgung und Recycling dieses Produktes wenden Sie sich bitte an Ihre
kommunalen Einrichtungen (Umweltamt) oder an die Abfallentsorgungsgesellschaft Ihrer Stadt bzw. an Ihren
Händler.
Tento elektrospotfiebiã je znaãen˘ podle evropské smûrnice 2002/96/CE o odpadech z elektrick˘ch a
elektronick˘ch zafiízení (WEEE).
Ujistûte se, Ïe byl tento v˘robek zlikvidován správnû, pomÛÏete tím vyhnout se pfiípadn˘m negativním
následkÛm na Ïivotním prostfiedí a zdraví, které by mohly nastat v pfiípadû chybného zacházení s
v˘robkem po ukonãení jeho Ïivotnosti.
Symbol na v˘robku znamená, Ïe s tímto spotfiebiãem nelze zacházet jako s bûÏn˘m domácím odpadem.
Musí b˘t doruãen do nejbliωího sbûrného místa na recyklaci elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení.
Likvidace musí b˘t provedena v souladu s platn˘mi pfiedpisy pro Ïivotní prostfiedí t˘kající se likvidace
odpadu.
Podrobnûj‰í informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto v˘robku dostanete na pfiíslu‰ném úfiadu
vefiejné správy (odbor ekologie a Ïivotního prostfiedí) nebo u va‰eho poskytovatele sluÏeb svozu odpadu
nebo v obchodû, kde jste v˘robek zakoupili.
Erre az elektromos háztartási termékre az elektromos és elektronikai készülékek (WEEE) megsemmisítését
szabályozó 2002/96/CE európai elŒírás vonatkozik.
A termék élettartamának végén az elŒírásnak megfelelŒ megsemmisítéssel Ön elŒsegíti a környezet és
az egyének egészségkárosodásának elkerülését.
A terméken látható jelkép mutatja, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni; vigye el
a legközelebbi elektromos és elektronikus készülékeket újrafehasználás céljára gyıjtŒ helyre.
A megsemmisítésnek a hulladékok megsemmisítését szabályozó érvényes környezeti szabványok szerint
kell történnie.
A terméknek mint hulladéknak, kezelése, gyıjtése, újrafelhasználása részletei felŒl kérjük érdeklŒdjön az
illetékes hivatalban (környezetvédelmi osztály), a háztartási hulladékgyıjtést végzŒ szoilgáltatónál vagy
az üzletben ahol a terméket megvásárolta.
FR
PL
DE
CZ
HU
09.12 - 41032224 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/CE dotyczàcà
Êmieci tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do unikni´cia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z niew∏aÊciwej utylizacji takiego
sprz´tu .
Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany tak samo jak inne
Êmieci domowe.
Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych urzàdzeƒ elektrycznych i
elektronicznych.
Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu Êmieci.
Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu Êmieci prosz´
skontaktowaç si´ z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z
Zak∏adem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania, lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t
zosta∏ zakupiony.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising