Candy | GO F106/2-16S | Candy GO F106-16S, GO F106/2-16S, GO F106/1-16S Manuale utente

Candy GO F106-16S, GO F106/2-16S, GO F106/1-16S Manuale utente
HR
IT
SL
CZ
EN
Upete za kori‰tenje
Istruzioni per l’uso
Navodilo za uporabo
Automatická praöka
User instructions
GO F 106
HR
âESTITAMO!
COMPLIMENTI
Kupnjom ovog Candy
proizvoda pokazali ste da
ne Ïelite prihvatiti
sporazumno rje‰enje, veç
Ïelite najbolje.
Con l’acquisto di questo
elettrodomestico Candy;
Lei ha dimostrato di non
accettare compromessi:
Lei vuole il meglio.
Candy ima zadovoljstvo da
Vam moÏe ponuditi ovu
novu perilicu rublja, koja je
rezultat vi‰egodi‰njeg
istraÏivanja i iskustva na
trÏi‰tu, u neposrednom
dodiru sa potro‰aãima.
Izabrali ste kvalitetu, trajnost
i osebujne znaãajke koje
ovaj uredjaj nudi.
Candy é lieta di proporLe
questa nuova lavatrice
frutto di anni di ricerche e di
esperienze maturate sul
mercato, a contatto diretto
con i Consumatori. Lei ha
scelto la qualità, la durata e
le elevate prestazioni che
questa lavatrice Le offre.
Osim perilice rublja koju ste
izabrali, Candy se ponosi
‰irokim izborom uredjaja za
domaçinstvo: perilicama
sudja, perilicama za pranje i
su‰enje rublja ednjacima,
mikrovalnim peçnicama,
tradicionalnim peçnicama,
grijaãim ploãama,
hladnjacima i ledenicama.
TraÏite od svog prodavaãa
najnoviji katalog Candy
proizvoda.
Upotreba ove nove perilice
je jednostavna, ali Vas
molimo da paÏljivo proãitate
UPUTE ZA KORI·TENJE
sadrÏane u ovoj knjiÏici i da
ih u potpunosti po‰tujete.
One Vam daju vaÏne
podatke u svezi sigurnog
postavljanja, kori‰tenja i
odrÏavanja perilice, te
korisne savjete za postizanje
najboljih rezultata pranja.
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu,
jer bi Vam ubuduçe jo‰
mogla zatrebati.
Kada bi u sluãaju kvara
perilice, morali pozvati
jednog od na‰ih servisera,
obavezno mu recite oznaku
modela, broj perilice i broj
G, ako je naveden na
ploãici s tehniãkim
podacima, koja je
priãvr‰çena na perilici.
2
IT
Candy Le propone inoltre
una vasta gamma di
elettrodomestici: lavatrici,
lavastoviglie, lavasciuga,
cucine, forni a microonde,
forni e piani di cottura,
frigoriferi e congelatori.
Chieda al Suo Rivenditore
il catalogo completo dei
prodotti Candy
La preghiamo di leggere
attentamente le avvertenze
contenute nel presente
libretto in quanto forniscono
importanti indicazioni
riguardanti la sicurezza di
installazione, d’uso, di
manutenzione e alcuni utili
consigli per il migliore utilizzo
della lavatrice.
Conservi con cura questo
libretto per ogni ulteriore
consultazione.
Quando comunica con la
Candy o con i suoi centri di
assistenza citi sempre il
Modello, il n° e il numero G
(se c’è). Praticamente tutto
ciò che é citato nel
riquadro.
SL
CZ
âESTITAMO!
ÚVOD
Z nakupom na‰ega stroja ste
pokazali, da ne i‰ãete
kompromisnih re‰itev in da
ste kupec, ki hoãe le
najbolj‰e.
VáÏen˘ zákazníku,
Z velikim zadovoljstvom vam
ponujamo nov pralni stroj,
rezultat dolgoletnih
raziskovanj in izku‰enj, ki
smo jih pridobili na trÏi‰ãu v
neposrednem stiku s kupci.
Izbrali ste kakovost,
vzdrÏljivost in zanimivo
obliko.
Dûkujeme Vám, Ïe jste si
zakoupil v˘robek spoleãnosti
Candy.
Pfied prvním pouÏitím
v˘robku si pozornû pfieãtûte
pfiiloÏen˘ ãesk˘ návod , kter˘
firma Candy dodává, a
dÛslednû se jím fiiìte.
Návod, kter˘ jste k v˘robku
obdrÏel, vychází z
v‰eobecné v˘robkové fiady
a z tohoto dÛvodu mÛÏe
dojít k situaci, Ïe nûkteré
funkce, ovládací prvky a
pfiíslu‰enství nejsou urãeny
pro Vበv˘robek. Dûkujeme
za pochopení.
EN
OUR COMPLIMENTS
With the purchase of this
Candy household
appliance, you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
Candy is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the quality,
durability and high
performance that this
washing machine offers.
Razen stroja, ki ste ga izbrali,
pa imamo na izbiro ‰e
pomivalne in su‰ilne stroje,
prostostojeãe ‰tedilnike,
kuhalne plo‰ãe,
mikrovalovne peãice,
vgradne peãice in ‰tedilnike
ter hladilnike in
zamrzovalnike. Pri svojem
prodajalcu zahtevajte
najnovej‰i Candyjev
katalog.
Candy is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Uporaba tega novega
pralnega stroja je
enostavna, vendar pa vas
prosimo, da skrbno
preberete NAVODILO ZA
UPORABO in ga v celoti
upo‰tevate.
V navodilu so navedene vse
pomembne informacije v
zvezi s prikljuãitvijo,
vzdrÏevanjem in uporabo
stroja.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Candy products.
Priporoãamo, da skrbno
shranite to knjiÏico z navodili,
da jo boste lahko prebrali
tudi kdaj kasneje, ãe bo
potrebno.
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
Kadar boste morali zaradi
morebitne okvare pralnega
stroja poklicati enega od
na‰ih serviserjev mu
obvezno sporoãite oznako
modela, ‰t. stroja in ‰t. G, ãe
je navedena na plo‰ãici s
tehniãnimi podatki, ki je
pritrjena na stroju.
When contacting Candy
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
3
HR
4
IT
KAZALO
INDICE
Uvod
Prefazione
Opçenita upozorenja i
savjeti prilikom isporuke
uredaja
Note generali alla consegna
Jamstvo
POGLAVLJE
CAPITOLO
POGLAVJE
KAPITOLA
CHAPTER
SL
EN
CZ
KAZALO
OBSAH :
INDEX
Uvod
Úvod
Introduction
1
Splo‰na opozorila in nasveti
ob prevzemu aparata
Väeobecné pokyny püi
püevzetí vÿrobku
General points on delivery
Garanzia
2
Garancija
Záruka
Guarantee
Sigurnosne mjere
Prescrizioni di sicurezza
3
Varnostni predpisi
Pokyny pro bezpeöné
pouïívání praöky
Safety Measures
Tehniãki podaci
Dati tecnici
4
Tehniãni podatki
Technické údaje
Technical Data
Postavljanje i prikljuãivanje
perilice rublja
Messa in opera, installazione
5
Namestitev in prikljuãitev
stroja
Instalace
Setting up and Installation
Opis upravljaãke ploãe
Descrizione comandi
6
Opis stikalne plo‰ãe
Popis ovládacího panelu
Control Description
Tabelarni pregled programa
Tabella programmi
7
Razpredelnica s programi
Tabulka programå
Table of Programmes
Odabir programa pranja
Selezione
8
Izbiranje programov in
temperatur
Volba programå
Selection
Ladica sredstava za pranje
Cassetto detersivo
9
Predalãek za pralna
sredstva
Zásobník pracích prostüedkå
Detergent drawer
Priprema rublja i savjeti za
pranje
Il prodotto
10
Priprava perila na pranje
Prádlo
The Product
Pranje
Lavaggio
11
Razpredelnica programov
pranja
Praní
Washing
âi‰çenje i odrÏavanje
perilice rublja
Pulizia e manutenzione
ordinaria
12
âi‰ãenje in vzdrÏevanje
stroja
Öiätëní a bëïná udrïba
Cleaning and routine
maintenance
Uklanjanje manjih
nedostataka u radu
Ricerca guasti
13
Ugotavljanje motenj pri
delovanju
Neï zavoláte odbornÿ servis
Faults Search
5
HR
SL
IT
POGLAVLJE 1
CAPITOLO 1
1. POGLAVJE
OPåENITA
UPOZORENJA I
SAVJETI PRI ISPORUCI
UREDJAJA
NOTE GENERALI
ALLA CONSEGNA
SPLO·NA
OPOZORILA IN
NASVETI OB
PREVZEMU APARATA
Prilikoé isporuke uredjaja
provjerite da li su uw perilicu
isporuãeni slijedçi dokuéenti
i pribor:
Alla consegna controlli che
con la macchina ci siano:
A) UPUTE ZA UPORABU
A) MANUALE
D’ISTRUZIONE
B) ADRESE OVLA·TENIH
SERVISA
B) INDIRIZZI DI ASSISTENZA
C) JAÉSTVENI LIST
C) CERTIFICATI DI
GARANZIA
D) âEPOVI
E) CURVA PER TUBO
SCARICO
F) PREGRADAK ZA
TEKUåI DETERDÎENT ILI
TEKUåE BIJELILO.
F) BACINELLA DETERSIVO
LIQUIDO O
CANDEGGIANTE
A
KAPITOLA 1
CHAPTER 1
VÄEOBECNÉ
POKYNY PÜI
PÜEVZETÍ
VŸROBKU.
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
Püi dodání a püevzetí
vÿrobku zkontrolujte peölivë,
zda bylo dodáno následující
standardní püísluäenství:
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
A) NAVODILO ZA
UPORABO
A) NÁVOD K OBSLUZE
A) INSTRUCTION MANUAL
B) SPISEK POOBLA·âENIH
SERVISOV
B) SEZNAM S ADRESAMI
ODBORNŸCH
SERVISNÍCH
STÜEDISEK
C) GARANCIJSKI LIST
C) ZÁRUÖNÍ LIST
D) POKROVâKI
D) KRYCÍ ZÁTKA
E) UKRIVLJENI NOSILEC
ODTOâNE CEVI
E) DRÏÁK ODTOKOVÉ
HADICE, TVARU "U"
F) POSODICO ZA TEKOâI
DETERGENT ALI BELILO
F) ZÁSOBNÍK PRACÍHO
PROST¤EDKU NEBO
BùLÍCÍHO PROST¤EDKU
Ob prevzemu aparata vam
mora trgovec izroãiti
naslednje dokumente
in pribor:
D) TAPPI
E) SAVIJENI NOSAâ
ODVODNE CIJEVI
EN
CZ
B
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) CAPS
E) BEND FOR OUTLET TUBE
F) LIQUID DETERGENT OR
LIQUID BLEACH
COMPARTMENT
(CONTAINER)
C
MOLIMO DA SVE
NABROJENO BRIÎNO
SPREMITE!
Provjerite perilicu da prilikom
transporta nije o‰teçena.
Ako je o‰teçena, obratite se
prodavaãu.
6
PROSIMO, DA VSE
NA·TETO SKRBNO
SHRANITE!
CONSERVATELI
D
e controlli che non abbia
subito danni durante il
trasporto, in caso contrario
chiami il centro Candy più
vicino.
F
E
Kupec mora stroj pregledati
ob prevzemu pri trgovcu in
preveriti, ãe na njem ni
vidnih po‰kodb!
Z PRAKTICKŸCH
DÅVODÅ PÜÍSLUÄENSTVÍ
UCHOVÁVEJTE NA
BEZPEÖNÉM MÍSTË.
Püi püevzetí vybalenou
praöku peölivë zkontrolujte,
zda nebyla bëhem
püepravy jakkoliv
poäkozena. Pokud ano,
reklamujte äkody u Vaäeho
prodejce.
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
7
HR
POGLAVLJE 2
JAMSTVO
Prilikom kupnje uredjaja
prodavaã Vam mora izdati
ispunjeni i potvrdjeni
jamstveni list.
Na poledjini jamstvenog lista
nalazi se popis i adrese
servisera koji su ovla‰teni
popravljati Candy uredjaje
u jamstvenom roku.
IT
CAPITOLO 2
Servizio Assistenza Clienti
CERTIFICATO DI GARANZIA CONVENZIONALE: cosa fare?
Il Suo prodotto è garantito, alle condizioni e nei termini riportati sul certificato inserito nel
prodotto ed in base alle previsioni del decreto legislativo 24/02, nonché del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di
consegna del bene.
Così come riportato nei testi dei Decreti Legislativi citati, il certificato di garanzia dovrà
essere da Lei conservato, debitamente compilato, per essere mostrato al Servizio
Assistenza Tecnica Autorizzato, in caso di necessità, unitamente ad un documento
fiscalmente valido rilasciato dal rivenditore al momento dell’acquisto (bolla di consegna,
fattura, scontrino fiscale, altro) sul quale siano indicati il nominativo del rivenditore, la
data di consegna, gli estremi identificativi del prodotto ed il prezzo di cessione.
Resta pure inteso che, salvo prova contraria, poiché si presume che i difetti di conformità
che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a
meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto
di conformità, il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato Gias, verificato il diritto
all’intervento, lo effettuerà senza addebitare il diritto fisso di intervento a domicilio, la
manodopera ed i ricambi. Per contro, nel successivo periodo di diciotto mesi di vigenza
della garanzia, sarà invece onere del consumatore che intenda fruire dei rimedi
accordati dalla garanzia stessa provare l’esistenza del difetto di conformità del bene sin
dal momento della consegna; nel caso in cui il consumatore non fosse in grado di fornire
detta prova, non potranno essere applicate le condizioni di garanzia previste e pertanto il
Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato Gias effettuerà l’intervento addebitando al
consumatore tutti i costi relativi.
ESTENSIONE DELLA GARANZIA FINO A 5 ANNI: come?
Le ricordiamo inoltre che sullo stesso certificato di garanzia convenzionale Lei troverà le
informazioni ed i documenti necessari per prolungare la garanzia dell’apparecchio sino a
5 anni e così, in caso di guasto, non pagare il diritto fisso di intervento a domicilio, la
manodopera ed i ricambi.
Per qualsiasi informazione necessitasse, La preghiamo rivolgersi al numero telefonico
del Servizio Clienti 199 12 13 14.
SL
CZ
EN
2. POGLAVJE
KAPITOLA 2
CHAPTER 2
GARANCIJA
ZÁRUKA
GUARANTEE
Ob nakupu aparata vam
mora prodajalec izdati
izpolnjen in potrjen
garancijski list.
Pro poskytnutí kvalitního
záruãního a pozáruãního
servisu uschovejte v‰echny
doklady o koupi a
pfiípadn˘ch opravách
v˘robku . Doporuãujeme
Vám po dobu záruãní doby
uchovat pÛvodní obaly k
v˘robku. NeÏ budete
kontaktovat servisní
stfiedisko, peãlivû
prostudujte záruãní
podmínky v záruãním listû.
Obracejte se pouze na
autorizovaná servisní
stfiediska.
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
Na osnovi potrjenega
garancijskega
lista in raãuna imate v roku
enega leta od dneva
nakupa pravico do
brezplaãnega servisiranja
va‰ega aparata s strani na‰e
tehniãne sluÏbe, oziroma
na‰ih poobla‰ãenih
serviserjev pod pogoji, ki so
navedeni v garancijskem
listu.
Poleg garancijskega lista
vam mora trgovec izroãiti
tudi spisek na‰ih
poobla‰ãenih serviserjev, ki so
edini pristojni za popravila
Candyjevih aparatov v
garancijskem roku.
ANOMALIE E MALFUNZIONAMENTI: a chi rivolgersi ?
Per qualsiasi necessità il centro assistenza autorizzato è a Sua completa disposizione
per fornirLe i chiarimenti necessari; comunque qualora il Suo prodotto presenti anomalie
o mal funzionamenti, prima di rivolgersi al Servizio Assistenza Autorizzato, consigliamo
vivamente di effettuare i controlli indicati nel capitolo 13.
UN SOLO NUMERO TELEFONICO PER OTTENERE ASSISTENZA.
Qualora il problema dovesse persistere, componendo il “Numero Utile” sotto indicato,
sarà messo in contatto direttamente con il Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato che
opera nella Sua zona di residenza.
Attenzione:
la chiamata è a pagamento; il costo verrà comunicato, tramite messaggio vocale, dal
Servizio clienti dell’operatore telefonico utilizzato. Dettagli sono presenti sul sito internet
www.candy.it.
MATRICOLA DEL PRODOTTO. Dove si trova?
E’ indispensabile che comunichi al Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato la sigla del
prodotto ed il numero di matricola (16 caratteri che iniziano con la cifra 3) che troverà sul
certificato di garanzia oppure sulla targa matricola posta sul frontale della lavabiancheria
(zona oblò). In questo modo Lei potrà contribuire ad evitare trasferte inutili del tecnico,
risparmiando oltretutto i relativi costi.
8
9
HR
SL
IT
CZ
EN
POGLAVLJE 3
CAPITOLO 3
3. POGLAVJE
KAPITOLA 3
CHAPTER 3
PRESCRIZIONI DI
SICUREZZA
VARNOSTNI
PREDPISI
POKYNY PRO
BEZPEÖNÉ
POUÏÍVÁNÍ PRAÖKY
SAFETY MEASURES
SIGURNOSNE MJERE
ZNAâAJNO! PRIJE
POâETKA âI·åENJA ILI
ODRÎAVANJA PERILICE
OBAVEZNO SE
PRIDRÎAVAJTE
SLIJEDEåIH
SIGURNOSNIH MJERA:
● Izvucite utikaã iz utiãnice.
Zatvorite slavinu za dotok vode.
● Svi Candy uredjaji za
domaçinstvo opremljeni su
kablom za zemljenje.
Provjerite da li je Va‰a
elektriãna instalacija pravilno
uzemljena! Ako nije, neka to
prije prikljuãenja perilice
pravilno uãini struãna osoba.
Uredjaj je u suglasnosti s
europskim direktivama
73/23/EEC i 89/336/EEC koje
zamijenjuju 2006/95/EC i
2004/108/EC i kasnije
dopune.
ATTENZIONE:
PER QUALSIASI
INTERVENTO DI PULIZIA
E MANUTENZIONE
DELLA LAVATRICE
● Tolga la spina.
● Chiuda il rubinetto
dell’acqua.
● La Candy correda tutte le
sue macchine di messa a
terra.
Si assicuri che l’impianto
elettrico sia provvisto di
messa a terra in caso
contrario richieda
l’intervento di personale
qualificato.
Apparecchio
conforme alle Direttive
Europee 73/23/CEE e
89/336/CEE, sostituite
rispettivamente da
2006/95/CE e 2004/108/CE,
e successive modifiche.
● Non tocchi l’apparecchio
con mani, piedi bagnati o
umidi.
● Ne dirajte uredjaj ako
imate vlaÏne ruke ili noge ili
ako ste bosi.
● Non usi l’apparecchio a
piedi nudi.
● Non usi, se non con
● Posvetite krajnju paÏnju
perilici ako je spojena preko
produÏnog kabla u kupaonici
ili drugoj vlaÏnoj prostoriji.
Gdje god je moguçe,
izbjegavajte takvo spajanje.
UPOZORENJE:
TIJEKOM PRANJA
VODAU PERILICI MOÎE
SE ZAGRIJATI I DO 90°C.
● Prije otvaranja vrata
perilice provjerite da u
bubnju nije voda.
10
particolare cautela,
prolunghe in locali adibiti a
bagno o doccia.
ATTENZIONE:
DURANTE IL LAVAGGIO
L’ACQUA PUO’ ANDARE
A 90°C.
● Prima di aprire l’oblò si
assicuri che non vi sia
acqua nel cestello.
PRED ZAâETKOM
âI·âENJA ALI
VZDRÎEVANJA
PRALNEGA
STROJA OBVEZNO
UPO·TEVAJTE
NASLEDNJE
VARNOSTNE PREDPISE:
● Iztaknite vtiã iz vtiãnice.
● Zaprite pipo za dotok
vode.
● Vsi Candyjevi gospodinjski
aparati so opremljeni z
ozemljitvenim kablom.
Preverite, ãe je va‰a
elektriãna napeljava pravilno
ozemljena! âe ni, naj vam
napeljavo pred prikljuãitvijo
pravilno napelje strokovnjak!
Aparat je skladen z
doloãili Evropske
gospodarske zbornice 73/23
in 89/336 , nadomestnimi
doloãili 2006/95 in 2004/108
ter kasnej‰imi modifikacijami.
● Z vlaÏnimi rokami ali
nogami se aparata ne
dotikajte. Ne uporabljajte
pomivalnega stroja
bosonogi.
● Ne uporabljajte podalj‰kov
za prikljuãitev stroja na
elektriãno omreÏje, ãe je stroj
name‰ãen v kopalnici ali
drugem vlaÏnem prostoru.
OPOZORILO!
MED PRANJEM SE
VODA V STROJU
LAHKO SEGREJE TUDI
DO 90° C.
● Pred odpiranjem vrat stroja
se prepriãajte, ãe v bobnu
stroja ni vode.
POZOR! NÍÏE UVEDENÉ
POKYNY PLATÍ PRO
JAKŸKOLIV DRUH
ÖIÄT ËNÍ A ÚDRÏBY
● Vytáhnëte vidlici el. äñåry
ze zásuvky el. sítë
● Uzavüete kohout püívodu
vody
● Väechny el.spotüebiöe
zn.Candy jsou uemnëny.
Zajistëte, aby napájecí el.sít’
umoïñovala ochranu
uzemnëním.
V püípadë pochybnosti
nechte provëüit pracovníkem
odborné firmy.
Spotfiebiã odpovídá
evropsk˘m smûrnicím
73/23/CEE (Bezpeãnostní
smûrnice – nízké napûtí) a
89/336/CEE (Smûrnice pro
elektromagnetickou
kompatibilitu), které byli
nahrazené smûrnicemi
2006/95/CE a 2004/108/CE a
jejich pozdûj‰ími zmûnami.
● Nedotÿkejte se praöky
mokrÿma öi vlhkÿma rukama
nebo nohama
● Nepouïívejte praöku jste-li
bosí.
● Nejvyääí pozornost vënujte
pouïívání råznÿch adaptérå,
rozdvojek a prodluïovacích
äñår v místnostech jako jsou
koupelny nebo v místnostech
se sprchou.
Je-li to moïné, vyhnëte se
jejich pouïívání våbec.
UPOZORNËNÍ:
BËHEM CYKLU PRANÍ
MÅÏE VODA
DOSÁHNOUT TEPLOTY
AÏ 90°C
● Püed otevüením praöky se
ujistëte, ïe v bubnu není
ïádná voda
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
● Remove the plug
● Turn off the water inlet tap.
● All Candy appliances are
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
Appliance complies
with European Directives
73/23/EEC and 89/336/EEC,
replaced by 2006/95/EC and
2004/108/EC, and
subsequent amendments.
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
11
HR
● Ne prikljuãujte perilicu na
elektriãnu mreÏu preko
ispravljaãa, vi‰estrukih utikaãa ili
produÏnih kablova.
● Ovaj uredjaj nije namijenjen
za uporabu osobama
(ukljuãujuçi i djecu) sa
smanjenim fiziãkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima te
osabama bez iskustva i znanja,
osim ako ih koriste uz nadzor
osobe odgovorne za njihovu
sigurnost ili od iste osobe dobiju
pravilne upute za kori‰tenje
uredjaja.
Pazite i nadzirite djecu kao se
nebi igrala s uredjajem.
● Ne izvlaãite utikaã iz utiãnice
tako da vuãete prikljuãni kabel
ili sam uredjaj.
IT
● Non usi adattatori o spine
multiple
● Questo apparecchio non è
destinato ad essere usato da
bambini e persone incapaci o
inesperte all'uso del prodotto, a
meno che non vengano
sorvegliate o istruite riguardo
all'uso dell'apparecchio da
una persona responsabile
della loro sicurezza.
Sorvegliare i bambini in modo
tale da assicurarsi che non
giochino con l'apparecchio.
● Non tiri il cavo di
alimentazione, o
l’apparecchio stesso, per
staccare la spina dalla presa
di corrente.
● Non lasci esposto
● Elektriãni uredjaji ne smiju biti
izloÏeni atmosferskim utjecajima
kao ‰to su to npr. ki‰a, sunce itd.
l’apparecchio ad agenti
atmosferici (pioggia, sole,
ecc...).
● Pazite da kod premje‰tanja ili
prevoÏenja, perilicu ne diÏete
drÏeçi je za upravljaãke tipke i
gumbe, odnosno za ladicu
sredstva za pranje.
● In caso di trasloco non la
● Tijekom prevoÏenja kolicima
ne naslanjajte perilicu na
prednju stranu gdje su vrata.
Znaãajno!
Ako je perilica postavljena na
pod prekrit tepisonom ili sagom,
paÏljivo provjerite da njihova
vlakna ne zatvaraju otvore za
provjetravanje perilice koji se
nalaze na donjoj strani perilice.
● Perilicu uvijek moraju diçi
dvije osobe kako je to
prikazano na slici.
● U sluãaju kvara i/ili
neispravnog rada perilice,
odmah je iskljuãite iz eleltriãne
mreÏe i izvucite utikaã iz zidne
utiãnice te zatvorite dotok
vode. Zatim pozovite jednog
od ovla‰tenih Candy servisera
radi popravka. Ako je potrebno
zamijeniti neki dio perilice,
uvijek zahtijevajte ugradnju
originalnih Candy rezervnih
dijelova. Nepo‰tivanje ovih
uputa moÏe utjecati na siguran
i pravilan rad perilice.
● Ako se glavni elektriãni kabel
o‰teti, mora se zamijeniti
posebnim kablom kojeg
moÏete nabaviti u ovla‰tenom
servisnom centru.
12
sollevi mai dalle manopole o
dal cassetto del detersivo.
● Durante il trasporto non
appoggi mai l’oblò al
carrello.
Importante!
Nel caso si installi
l’apparecchio su un
pavimento ricoperto da
tappeti o con moquette, si
deve fare attenzione che le
aperture di ventilazione alla
base dell’apparecchio non
vengano ostruite.
● Sollevarla in due persone
come illustrato in figura.
● In caso di guasto e/o di
cattivo funzionamento
dell’apparecchio, lo spenga,
chiuda il rubinetto
dell’acqua e non
manometta
l’elettrodomestico. Per
l’eventuale riparazione si
rivolga solamente a un
centro di Assistenza Tecnica
Candy e richieda l’utilizzo di
ricambi originali.
Il mancato rispetto di quanto
sopra può compromettere la
sicurezza dell’apparecchio.
● Se il cavo di alimentazione
risultasse danneggiato, dovrà
essere sostituito da un cavo
speciale disponibile presso il
servizio di Assistenza Tecnica.
SL
● Odsvetujemo prikljuãitev
stroja na elektriãno omreÏje
preko razliãnih pretvornikov ali
razdelilnikov.
● Osebe (vkljuãno z otroci) z
zmanj‰animi fiziãnimi,
zaznavnimi ali du‰evnimi
sposobnostmi ter osebe, ki
nimajo zadostnih izku‰enj ali
predznanja, smejo uporabljati
aparat le pod nadzorom in z
navodili oseb, ki so seznanjene s
pravilno uporabo aparata in ki
so odgovorni za njihovo varnost.
Otroke med uporabo aparata
nadzirajte. Poskrbite, da se ne
bodo igrali z aparatom.
● Ne vlecite prikljuãnega kabla
ali celo aparata samega, ãe
Ïelite iztakniti vtiã iz vtiãnice.
● Elektriãni aparati ne smejo biti
izpostavljeni razliãnim
atmosferskim vplivom kot so npr.
deÏ, sonce ipd.
● Pazite, da stroja ob
preme‰ãanju ali prevaÏanju ne
dvigajte na strani, kjer so
name‰ãene stikala in gumbi,
oziroma na strani, kjer je
name‰ãena posodica za
detergent.
● Med prevaÏanjem nikoli ne
naslonite sprednje strani stroja
(tj., strani, kjer so name‰ãena
vrata) na voziãek.
POMEMBNO!
âe postavite stroj na pod, ki je
prekrit s tekstilnimi oblogami,
skrbno preverite, ãe vlakna take
talne obloge ne zapirajo
odprtin za zraãenje, ki so
name‰ãene na spodnjem robu
stroja.
Stroj morata dvigniti vedno dve
osebi, tako kot je prikazano na
skici.
● V primeru okvare ali
nepravilnega delovanja stroja,
stroj takoj izklopite in iztaknite
vtikaã iz vtiãnice ter zaprite pipo
za dotok vode do stroja. Nato
pokliãite enega od
poobla‰ãenih Candyjevih
serviserjev, da vam stroj
popravi.
Ob morebitni zamenjavi
vgradnih delov vedno
zahtevajte vgradnjo originalnih
Candyjevih rezervnih delov.
Neupo‰tevanje gornjih
navodil lahko vpliva na varno in
pravilno delovanje stroja.
● âe se po‰koduje prikljuãni
kabel, ga morate zamenjati s
POSEBNIM PRIKLJUâNIM
KABLOM, ki ga lahko nabavite
kot rezervni del pri
poobla‰ãenem prodajalcu.
CZ
EN
● Nepouïívejte adaptéry
nebo vícenásobné zásuvky.
● Do not use adaptors or
● Tento spotfiebiã není urãen
pro pouÏití osobami (vãetnû
dûtí) s omezen˘mi fyzick˘mi ,
senzorick˘mi nebo
mentálními schopnostmi,
nebo bez zku‰eností a
znalostí spotfiebiãe, pouze
pokud nejsou pod
dohledem nebo pouãené
osobou odpovûdnou za
jejich bezpeãnost.
● This appliance is not
multiple plugs.
intended for use by persons
(including children) with
reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of
experience and knowledge,
unless they have been given
supervision or instruction
concerning use of the
appliance by a person
responsible for their safety.
ZabraÀte dûtem, aby se
hrály se spotfiebiãem.
Children should be
supervised to ensure that
they do not play with the
appliance.
● Püi odpojování ze sítë
netahejte pouze za sít’ovou
äñåru, ale vytáhnëte
záströku ze zásuvky
● Do not pull the mains lead
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
● Nenechávejte püístroj
vystaven atmosférickÿm
vlivåm (déät’, slunce atd.)
● Do not leave the
● Püi püemíst’ování püístroje
jej nezvedejte za ovládací
voliöe nebo zásuvku na
práäek.
● In the case of removal,
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
● During transportation
● Püi püevozu neopírejte
praöku dvíüky o vozík.
do not lean the door against
the trolley.
Dåleïité!
Pokud umístíte püístroj na
koberec, zkontrolujte, zda
nejsou ohroïeny ventily ve
spodní öásti praöky.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● Püístroj zvedejte v páru
podle obr.
● V püípadë poruchy nebo
nesprávné öinnosti vypnëte
praöku, uzavüete püívod
vody a neodbornë s
püístrojem nemanipulujte.
Kontaktujte Servisní centrum
Candy a ïádejte originální
náhradní díly. Nedodrïení
tëchto podmínek by mohlo
ohrozit bezpeönÿ provoz
spotüebiöe.
● Pokud by doälo k
poäkození püívodní äñåry,
musí bÿt nahrazena jinou
originální dodávanou
servisními centry Candy.
● Lift the appliance in pairs
as illustrated in the diagram.
● In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Candy
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Candy spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
● Should the supply cord
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
13
HR
POGLAVLJE 4
SL
IT
4. POGLAVJE
CAPITOLO 4
85
cm
85
cm
60 cm
54 cm
60 cm
CHAPTER 4
60 cm
52
cm
54
cm
60
cm
TEHNIâNI PODATKI
TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICAL DATA
6
8
9
NAJVEâJA KOLIâINA SUHEGA
PERILA ZA ENO PRANJE
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO
PRÁDLA
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
KOLIâINA VODE PRI
OBIâAJNEM PRANJU
NORMÁLNÍ HLADINA VODY
NORMAL WATER LEVEL
SKUPNA PRIKLJUâNA MOâ
MAX.PÜÍKON
POWER INPUT
1,8
PORABA ELEKTRIâNE ENERGIJE
(PROGRAM ZA PRANJE PRI 90°C)
SPOTÜEBA ENERGIE PÜI
PROG.90°C
ENERGY CONSUMPTION
(PROG. 90°C)
10
MOâ VAROVALKE
JIÄTËNÍ
POWER CURRENT FUSE
AMP
·TEVILO VRTLJAJEV
CENTRIFUGE (vrt./min.)
OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDËNÍ
(ot./min.)
SPIN
r.p.m.
min. 0,05
max. 0,8
DOVOLJENI TLAK VODE V
VODOVODNEM OMREÎJU
TLAK VODY
WATER PRESSURE
230
NAPETOST
NAPÁJECÍ NAPËTÍ
SUPPLY VOLTAGE
TEHNIâKI PODACI
DATI TECNICI
MAKSIMALNA KOLIâINA SUHOG
RUBLJA ZA JEDNO PUNJENJE
CAPACITA’ DI BIANCHERIA
ASCIUTTA
kg
NORMALNA RAZINA VODE
ACQUA LIVELLO NORMALE
l
6÷15
PRIKLJUâNA SNAGA
POTENZA
ASSORBITA
W
2150
POTRO·NJA EL. ENERGIJE
(program 90° C)
CONSUMO DI ENERGIA
(PROG. 90°C)
kWh
SNAGA OSIGURAâA
AMPERE DEL
FUSIBILE DELLA RETE
A
BRZINA CENTRIFUGIRANJA
okret. / min
GIRI DI
CENTRIFUGA (giri/min.)
DOZVOLJENI PRITISAK VODE
U VODOVODNOJ MREÎI
PRESSIONE NELL’IMPIANTO
IDRAULICO
MPa
NAPON
TENSIONE
V
14
KAPITOLA 4
EN
85
cm
60 cm
52 cm
CZ
POGLEDATI PLOâICU(NALJEPNICU) S
TEHNIâKIMPODACIMA
VEDERE TARGHETTA DATI
GL.TABLICO S PODATKI
VIZ ÄTÍTEK SE ZÁKLADNÍMI ÚDAJI
SEE RATING PLATE
15
HR
SL
CZ
EN
CAPITOLO 5
5. POGLAVJE
KAPITOLA 5
CHAPTER 5
POSTAVLJANJE I
PRIKLJUâIVANJE
PERILICE
MESSA IN OPERA
INSTALLAZIONE
NAMESTITEV IN
PRIKLJUâITEV
STROJA
UVEDENÍ DO
PROVOZU
INSTALACE
SETTING UP
INSTALLATION
Perilicu bez podmetaãa
postavite blizu mjesta gdje
çe stalno stajati.
Porti la macchina vicino al
luogo di utilizzo senza il
basamento dell’imballo.
Stroj brez podstavka
postavite v bliÏino mesta,
kjer bo stalno prikljuãen.
Odstrañte ochrannou
podloïku z pënového
polystyrénu (souöást obalu)
a praöku umístëte nedaleko
místa trvalého pouïívání.
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Tagliare le fascette
fermatubo, prestando
attenzione di non
danneggiare il tubo e il
cavo elettrico
Previdno prereÏite
jermenãek, ki pridrÏuje
prikljuãni kabel in odtoãno
cev.
Odstfiihnûte pásku, která drÏí
hadici a dejte pozor abyste
nepo‰kodili hadici a
elektrick˘ kabel.
Carefully cut the securing
strap that holds the main
cord and the drain hose.
Odvijte 4 spojna vijka
oznaãena s A i uklonite 4
podlo‰ke oznaãene s B.
Svitare le 4 viti (A) sul lato
posteriore e rimuovere i 4
distanziali (B).
Odvijte 4 vijake (A) in
odstranite 4 podloÏke (B).
Od‰roubujte 4 ‰rouby (A) na
zadní stranû a odstraÀte 4
distanãní vloÏky.
Remove the 4 fixing screws
marked (A) and remove the
4 spacers marked (B)
Zatvorite 4 otvora
kori‰tenjem ãepova
isporuãenih
uz omot sa uputama za
kori‰tenje.
Richiudere i 4 fori utilizzando
i tappi contenuti nella busta
istruzione.
Zakrijte luknje s priloÏenimi
pokrovãki; na‰li jih boste v
vreãki z Navodili za
uporabo.
Uzavfiete 4 otvory pouÏitím 4
krytek které jsou uloÏeny v
sáãku s návodem k pouÏití.
Cover the 4 holes using the
caps provided in the
instruction booklet pack.
POGLAVLJE 5
Oprezno prereÏite
sigurnosnu vezicu koja drÏi
glavni
elektriãni kabel i odvodnu
cijev.
UPOZORENJE:
DIJELOVI AMBALAÎE NE
SMIJU DOåI NA DOHVAT
DJECI, JER
ZA NJIH MOGU BITI
OPASNI.
16
IT
ATTENZIONE:
NON LASCI ALLA
PORTATA DI BAMBINI
GLI ELEMENTI
DELL’IMBALLAGGIO IN
QUANTO POTENZIALI
FONTI DI PERICOLO.
OPOZORILO:
DELOV EMBALAÎE NE
SMETE PU·âATI NA
DOSEGU OTROK, KER JE
ZANJE LAHKO ZELO
NEVARNA! PROSIMO,
DA EMBALAÎO
ODLOÎITE V SKLADU Z
VELJAVNIMI
OKOLJEVARNOSTNIMI
PREDPISI!
POZOR:
ODSTRAÑTE ZBYTKY
OBALU Z DOSAHU DËTÍ,
MOHLY BY BŸT
ZDROJEM NEBEZPEÖÍ.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
17
HR
IT
SL
Priãvrstite ploãu od
valovitog materijala na dno
perilice kako je prikazano na
slici.
Applichi il foglio di polionda
sul fondo come mostrato in
figura.
Izolacijsko plo‰ão iz
valovitega kartona
namestite na dno stroja
tako, kot je prikazano na sliki.
Upevnëte ke dnu praöky
püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z
vlnitého materiálu podle
obrázku.
Dotoãno cev za vodo
privijte na pipo.
Hadici püívodu vody
püípevnëte k vodovodnímu
kohoutu koncem s pojistnÿm
ventilem (Water stop system).
Aparat smete prikljuãiti na
vodovodno omreÏje
izkljuãno z novimi, priloÏenimi
dovodnimi cevmi. Starih
cevi ne smete uporabiti.
Spotüebiö musí bÿt püipojen k
püívodu vody novou hadicí,
která je souöástí vÿbavy
spotüebiöe. Staré hadice
nesmëjí bÿt znovu pouïívány.
Cijev za dovod vode
priãvrstite na slavinu.
Za spajanje perilice na
vodovodnu mreÏu koristite
samo novu garnituru cijevi.
Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
UPOZORENJE:
SLAVINU JO· NE
OTVARAJTE!
Smjestite perilicu
neposredno do zida.
Obratite odvodna pritisnuta.
Odvodnu cijev zatim
obijesite preko ruba kade.
Znatno je bolje ako u
vodovodnoj instalaciji
predvidite stalni odvod, koji
mora biti veçeg promjera
od odvodnog crijeva, a
morate ga postaviti na visni
najmanje 50 cm od poda.
Ako je potrebno, koristite i
priloÏeni plastiãni savijeni
nosaã odvodnog crijeva.
Allacci il tubo dell’acqua al
rubinetto.
L’apparecchio deve essere
connesso alla rete idrica
solo con i nuovi tubi di
carico forniti in dotazione. I
vecchi tubi di carico non
devono essere riutilizzati.
ATTENZIONE:
NON APRA IL RUBINETTO
OPOZORILO!
PIPE ZA VODO ‚E NE
ODPRITE!
Accosti la lavatrice al muro
facendo attenzione che
non vi siano curve o
strozzature, allacci il tubo di
scarico al bordo della
vasca.
Stroj potisnite k steni in pri
tem pazite, da dotoãna in
odtoãna cev za vodo nista
zviti ali stisnjeni. Odtoãno
cev za vodo obesite nato
preko robu kadi.
o meglio a uno scarico fisso;
altezza minima 50 cm, di
diametro superiore al tubo
della lavatrice.
In caso di necessità utilizzare
la curva rigida in dotazione.
Mnogo bolje pa je, ãe v
vodovodni napeljavi
predvidite stalni odtok, ki
mora biti enakega premera
kot je odtoãna cev,
namestiti pa ga morate v
vi‰ini najmanj 50 cm od tal.
âe je potrebno, namestite
na konec odtoãne cevi ‰e
ãvrsto nosilno koleno, ki je
priloÏeno v vreãki s priborom.
EN
CZ
DÅLEÏITÉ:
V TÉTO FÁZI NEPOUÄTËJTE
VODU.
Opüete konec odtokové
hadice o vanu a dbejte na
to, aby na hadici nevznikly
zlomy nebo ohnutí. Odtoková
hadice má bÿt umístëna ve
vÿäce min. 50 cm.
Je lepäí pouïijete-li pevného
odpadu o vëtäím pråmëru,
neï je pråmër odtokové
hadice, tím umoïníte
pråchod vzduchu.
Pokud je potüeba, pouïijte
pevnÿ U-drïák k upevnëní
hadice.
Püípadné prodlouïení
odtokové hadice måïe zavinit
poruchy v chodu odtokového
öerpadla a filtru, zejména v
püípadë, je-li deläí neï 1 m.
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Connect the fill hose
to the tap.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
IT
HR
SL
EN
CZ
Koristite 4 noÏice kako bi
poravnali perilicu.
Livelli la macchina con i 4
piedini:
Uporabite vse 4 nogice,
zravnate pralni stroj z tlemi
Umístûte praãku do roviny
pomocí 4 nastaviteln˘ch
noÏiãek:
Use the 4 feet to level the
machine with the floor:
a) Maticu kojom je priãvr‰çena
nogica oslobodite tako da je
odgovarajuçim kljuãem
odvijete u smjeru kretanja
kazaljki na satu.
a) Girare in senso orario il
dado per sbloccare la vite
del piedino.
a) Matico, s katero je pritrjena
nogica sprostite tako, da jo
odvijete z
ustreznim kljuãem.
a) Otáöejte maticí äroubu po
smëru hod. ruöiöek a pak
måïete püizpåsobit vÿäku
noïiöky.
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
b) Nogicu okretanjem
povisujete ili snizujete tako
dugo dok sasvim ne prijanja uz
pod.
b) Ruotare il piedino e farlo
scendere o salire fino ad
ottenere la perfetta
aderenza al suolo.
b) Nogico z obraãanjem
zvi‰ujte ali zniÏujte toliko ãasa,
dokler se ne bo povsem
prilegala tlom.
b) Otáöením sniïujte nebo
zdvihejte noïiöku, dokud
perfektnë nepüilne k podlaze.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly on
the ground.
c) Nakon ‰to ste zavr‰ili
poravnavanje, nogicu
ponovno priãvrstite tako da je
odgovarajuçim kljuãem
priteÏete u smjeru suprotnom
kretanju kazaljki na satu dok
sasvim ne prilegne na dno
perilice.
c) Bloccare infine il piedino
riavvitando il dado in senso
antiorario, fino a farlo aderire
al fondo della lavatrice.
c) Po konãanem izravnavanju
nogico ponovno pritrdite tako,
da jo z ustreznim kljuãem
privijate v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev dokler
se povsem ne prileÏe dnu
stroja.
c) Upevnëte polohu noïiöky
otoöením matice äroubu proti
smëru hod. ruöiöek.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
Provjerite da su svi gumbi na
poloÏaju "OFF" odnosno
iskljuãeni i da su vrata perilice
zatvorena.
Si assicuri che la manopola
sia in posizione “OFF” e l’oblò
sia chiuso.
Prepriãajte se, da je gumb
programatorja v izklopljenem
poloÏaju in da so vrata stroja
zaprta.
Zkontrolujte, Ïe voliã
programÛ je v poloze OFF a
dvífika praãky jsou zavfiená.
Ensure that the knob is on the
“OFF” position and the load
door is closed
Utaknite utikaã u zidnu
utiãnicu.
Inserisca la spina.
Vtaknite vtiã v vtiãnico.
Zapojte záströku do sítë.
Insert the plug.
UPOZORENJE:
Ako je neophodno zamijeniti
glavni elektriãni kabel, spojite
Ïice prema niÏe navedenim
bojama/oznakama:
ATTENZIONE:
nel caso si renda necessario
sostituire il cavo di
alimentazione, assicurarsi di
rispettare il seguente
codice-colore durante il
collegamento dei singoli fili:
POZOR:
ãe je treba zamenjati prikljuãni
elektriãni kabel, prikljuãite Ïice
skladno s spodaj navedenimi
barvami/kodami:
UPOZORNùNÍ:
V pfiípadû potfieby v˘mûny
pfiívodního kabelu pfiipojujte
vodiãe v souladu s
následujícím barvami/kódy:
ATTENTION:
should it be necessary to
replace the supply cord,
connect the wire in
accordance with the
following colours/codes:
BLU
- NEUTRO (N)
MODRA
- NULA (N)
MODR¯
- NEUTRÁLNÍ (N)
BLUE
- NEUTRAL (N)
MARRONE
- FASE (L)
RJAVA
- FAZA (L)
HNùD¯
- ÎIV¯ (L)
BROWN
- LIVE (L)
GIALLO-VERDE
- TERRA (
YELLOW-GREEN
- EARTH (
PLAVO
- NEUTRALNO (N)
SMEDJE
- FAZA (L)
ÎUTO/ZELENO - UZEMLJENJE (
)
Nakon namje‰tanja, perilica
mora biti smje‰tena tako da je
utikaã uvijek dostupan.
20
L’apparecchio deve essere
posto in modo che la spina
sia accessibile ad
installazione avvenuta.
A
B
)
C
RUMENA-ZELENA - OZEMLJITEV (
)
Stroj mora biti name‰ãen tako,
da lahko vtiãnico doseÏete v
vsakem trenutku.
ÎLUTO-ZELEN¯ - UZEMNùNÍ (
)
Po instalaci spotüebiöe se
ujistëte, ïe spotüebiö je
umístën tak, aby byla snadno
püístupná zásuvka.
)
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
21
HR
POGLAVLJE 6
IT
SL
EN
CAPITOLO 6
6. POGLAVJE
KAPITOLA 6
CHAPTER 6
OPIS STIKALNE PLO·âE
OVLÁDACÍ PRVKY
CONTROLS
Roãaj vrat
DrÏadlo otevfiení dvífiek
Door handle
Kontrolna luãka zaklenjena
vrata
Kontrolka zamãená dvífika
Door locked indicator light
CZ
N
C H GM E
P
B I F MD
A
22
OPIS UPRAVLJAâKE
PLOâE
COMANDI
Ruãica vrata
Maniglia apertura oblò
A
Svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih" vrata
Spia porta bloccata
B
Tipka start/pauza
Tasto Avvio/pausa
C
Tipka Start
Tlaãítko “Start”
Start button
Tipka Aquaplus
Tasto Aquaplus
D
Tipka za Allergie
Tlaãítko Aquaplus
Aquaplus button
Tipka za hladno pranje
Tasto Lavaggio Freddo
E
Tipka za pranje s hladno vodo
Tlaãítko studené Praní
Cold wash button
Tipka za odgodu poãetka
pranja
Tasto Partenza Differita
F
Tipka za zamik vklopa
Tlaãítko OdloÏeného Startu
Start Delay button
Tipka za pode‰avanje brzine
centrifugiranja
Tasto Selezione Centrifuga
G
Gumb za nastavitev ‰tevila
vrtljajev centrifuge
Tlaãítko Volba Odstfiedûní
Spin Speed button
Svjetlosni pokazatelj brzine
centrifuge
Spie giri centrifuga
H
Kontrolna luãka za nastavljeno
hitrost centrifugiranja
Kontrolky Otáãky Odstfiedûní
Spin speed indicator light
Svjetlosni pokazatelji faze
pranja
Spie Fasi lavaggio
I
Prikaz poteka programa
Kontrolky znázorÀující fázi
programu
Wash stage indicator lights
Svjetlosni pokazatelji tipki
Spie tasti
M
Kontrolne luãke posameznih
tipk
Kontrolky Tlaöítek
Buttons indicator light
Gumb programatora s
poloÏajem OFF (iskljuãeno)
Manopola programmi di
lavaggio con OFF
N
Gumb za nastavitev rogramov
pranja – gumb programatorja
Voliã programÛ s OFF
Timer knob for wash
programmes with OFF position
Ladica sredstava za pranje
Cassetto detersivo
P
Predalãek za pralna sredstva
Zásobník pracích prostfiedkÛ
Detergent drawer
23
HR
OPIS KONTROLA
DESCRIZIONE
COMANDI
RUâICA VRATA
MANIGLIA APERTURA OBLÒ
Da otvorite vrata pritisnite
zasun na unutra‰njoj strani
ruãice vrata.
Per aprire l’oblò premere la
leva situata all’interno della
maniglia.
ZNAâAJNO:
PERILICA IMA UGRADJENU
POSEBNU SIGURNOSNU
NAPRAVU KOJA SPRIJEâAVA
OTVARANJE VRATA ODMAH
PO ZAVR·ETKU
PRANJA/CENTRIFUGIRANJA.
NAKON ·TO
CENTRIFUGIRANJE ZAVR·I
PRIâEKAJTE JO· OKO 2
MINUTE PRIJE NEGO
OTVORITE VRATA.
SPIA PORTA BLOCCATA
Svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih vrata" svjetli kada
su vrata potpuno zatvorena a
perilica je ukljuãena. Ako se
perilica pokrene (pritisak na
tipku START) s zatvorenim
vratima svjetlosni pokazatelj
çe na tren zatreptati a nakon
toga çe svjetliti.
La spia è illuminata quando
l’oblò è chiuso correttamente
e la macchina è accesa.
Dopo aver premuto il tasto
AVVIO/PAUSA inizialmente la
spia lampeggia per poi
diventare fissa sino alla fine
del lavaggio.
Perilica ima ugradjenu
posebnu sigurnosnu napravu
koja spreãava otvaranje vrata
odmah po zavr‰etku ciklusa
pranja. Nakon ‰to zavr‰i ciklus
pranja priãekajte oko 2 minute
prije nego otvorite vrata
perilice, takodjer priãekajte da
svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih vrata"prestane
svjetliti.
A
2 min.
ATTENZIONE:
UNO SPECIALE
DISPOSITIVO DI SICUREZZA
IMPEDISCE L’IMMEDIATA
APERTURA DELL’OBLO”
ALLA FINE DEL LAVAGGIO.
AL TERMINE DELLA FASE DI
CENTRIFUGA ATTENDA 2
MINUTI PRIMA DI APRIRE
L’OBLÒ.
SVJETLOSNI POKAZATELJ
"ZAKLJUâANIH" VRATA
Ako vrata nisu ispravno
zatvorena svjetlosni pokazatelj
çe neprekidno treptati.
SL
IT
Nel caso in cui l’oblò non sia
chiuso correttamente la spia
continuerà a lampeggiare.
Uno speciale dispositivo di
sicurezza impedisce che l’oblò
possa venire aperto
immediatamente dopo la fine
di un ciclo di lavaggio,
attendere 2 minuti che la spia
si spenga e quindi spegnere la
macchina portando la
manopola programmi in
posizione di OFF.
EN
OPIS POSAMEZNIH
TIPK IN GUMBOV
POPIS OVLÁDACÍCH
PRVKÅ
DESCRIPTION OF
CONTROL
ROâAJ VRAT
DRÎADLO OTEV¤ENÍ DVͤEK
DOOR HANDLE
Vrata odprete tako, da
pritisnete na vzvod v
notranjosti vrat.
K otevfiení dvífick stisknûte
pojistku umístûnou na
vnitfiní stranû drÏadla.
Press the finger-bar inside
the door handle to open the
door
POMEMBNO:
POSEBNA VARNOSTNA
NAPRAVA PREPREâUJE
ODPIRANJE VRAT TAKOJ
PO KONâANEM PRANJU.
PO KONâANEM
CENTRIFUGIRANJU
POâAKAJTE ·E PRIBLIÎNO
2 MIN., DA SE VARNOSTNA
NAPRAVA SPROSTI, ·ELE
NATO LAHKO ODPRETE
VRATA STROJA.
B
CZ
LUâKA 'ZAKLENJENA VRATA'
Luãka se osvetli, ko pravilno
zaprete vrata in vklopite stroj.
Ko pritisnete na tipko START,
medtem ko so vrata zaprta,
luãka kratek ãas utripa, nato
pa ostane osvetljena.
âe vrata niso pravilno zaprta,
luãka ‰e naprej utripa.
Posebna varnostna naprava
prepreãuje takoj‰nje
odpiranje vrat po koncu
programa. Poãakajte 2
minuti in ko luãka ugasne,
lahko odprete vrata. Ko je
program pranja zakljuãen,
obrnite stikalo programatorja
na OFF.
POZOR:
SPECIÁLNÍ POJISTKA
ZABRAÑUJE OTEVÜENÍ
DVÍÜEK PRAÖKY IHNED
PO SKONÖENÍ PRANÍ.
JAKMILE SKONÖÍ
ÏDÍMÁNÍ, VYÖKEJTE 2
MINUTY A POTOM
TEPRVE DVÍÜKA
OTEVÜETE.
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.
KONTROLKA ZAMâENÁ
DVͤKA
DOOR LOCKED INDICATOR
Kontrolka svítí, pokud jsou
dvífika správnû zavfiená a
praãka je zapnutá.
Po stisknutí tlaãítka
START/PAUSA nejdfiíve
kontrolka bliká, po chvíli se
rozsvítí trvale a svítí aÏ do
konce praní.
V pfiípadû, Ïe dvífika nebyla
zavfiená správnû, kontrolka
bude nadále blikat.
Speciální bezpeãnostní
zafiízení zabraÀuje, aby se
dvífika mohla otevfiít okamÏitû
po konãení pracího cyklu.
Poãkejte 2 minuty, aÏ
kontrolka zhasne, pak
vypnûte praãku nastavením
voliãe programÛ do vypnuté
polohy OFF.
The “Door Locked” indicator
light is illuminated when the
door is fully closed and the
machine is ON.
When START is pressed on
the machine with the door
closed the indicator will flash
momentarily and then
illuminate.
If the door is not closed the
indicator will continue to
flash.
A special safety device
prevents the door from
being opened immediately
after the end of the cycle.
Wait for 2 minutes after the
wash cycle has finished and
the Door Locked light has
gone out before opening
the door. At the end of cycle
turn the programme
selector to OFF .
Nakon zavr‰etka ciklusa pranja
gumb programatora okrenite
na poloÏaj OFF.
24
25
HR
TIPKA START
TASTO AVVIO/PAUSA
Nakon ‰to odaberete program
pranja, priãekajte da zasvjetli
svjetlosni pokazatelj za “broj
okretaja centrifuge” prije nego
pritisnete tipku START
Dopo avere selezionato un
programma attendere che
una spia “Centrifuga” si
accenda prima di premere il
tasto START.
Pritisnite tipku sda pokrenete
odabrani ciklus pranja (zavisno
o odabranom ciklusu pranja,
svjetlit çe jedan od svjetlosnih
pokazatelja).
Premere per avviare il ciclo
impostato con la manopola
programmi (a seconda del
ciclo impostato si illuminerà
una delle spie delle fasi di
lavaggio).
ZNAâAJNO:
NAKON ·TO PRITISNETE
TIPKU START,
PERILICI JE POTREBNO
NEKOLIKO
TRENUTAKA DA ZAPOâNE
S RADOM.
MIJENJANJE RADNIH POSTAVKI
NAKON POKRETANJA
PROGRAMA PRANJA (PAUZA)
Program pranja moÏe se
privremeno zaustaviti (pauza)
u bilo koje vrijeme ciklusa
pranja, tako da tipku
“START/PAUZA” drÏite
pritisnutom oko 4 sekunde.
Kada je perilica privremeno
zaustavljena, svjetlosni
pokazatelji “faze pranja” i
opcijskih tipki çe treptati.
Za ponovno pokretanje
programa pranja, jedanput
pritisnite ponovno tipku START.
Ako tijekom pranja Ïelite
dodati ili izvaditi rublje,
priãekajte oko dvije minute
kako bi sigurnosni uredjaj
omoguçio otvaranje vrata.
Nako ‰to ste to izveli, zatvorite
vrata, pritisnite tipku START i
perilica çe nastaviti s radom
od toãke gdje je bila
zaustavljena.
PONI·TAVANJE PROGRAMA
PRANJA
Da poni‰tite trenutni program
pranja, postavite gumb za
izbor programa na poloÏaj
“OFF”.
Odaberite drugi program
pranja.
Ponovno postavite gumb za
izbor programa na poloÏaj
“OFF”.
26
SL
IT
NOTA: DOPO AVERE
AVVIATO LA
LAVABIANCHERIA CON IL
TASTO START SI DOVRÀ
ATTENDERE ALCUNI
SECONDI AFFINCHÉ LA
MACCHINA INIZI IL
PROGRAMMA.
MODIFICARE IMPOSTAZIONI
DOPO AVVIO DEL
PROGRAMMA (PAUSA)
Dopo l’avvio del programma
possono essere modificate solo
le regolazioni e le opzioni
tramite i tasti opzione. Tenere il
tasto START/PAUSA premuto
per circa 4 secondi, il
lampeggio delle spie dei tasti
funzione e di una spia delle fasi
di lavaggio indica che la
macchina è in pausa,
modifichi quanto desiderato e
prema nuovamente il tasto
START/PAUSA annullando l’
intermittenza.
Se si desidera aggiungere o
togliere capi durante il
lavaggio, attendere DUE minuti
affinché il dispositivo di
sicurezza liberi il blocco
dell’oblò e ne permetta
l’apertura.
Effettuata la manovra, dopo
aver richiuso l’oblò e premuto
il tasto AVVIO/PAUSA, la
macchina ripartirà dal punto
in cui era stata fermata.
CANCELLAZIONE PROGRAMMA
IMPOSTATO
Per annullare il programma,
portare il selettore in posizione
OFF. Selezionare un
programma diverso. Riportare il
selettore programmi in
posizione OFF.
C
TIPKA START
Po izbiranju programa
poãakajte, da se osvetli
indikator “OÏemanje”, in
‰ele nato pritisnite na tipko
START.
S pritiskom na tipko zaÏenite
izbrani program (osvetlijo se
indikatorji faz, ki sestavljajo
izbrani program).
OPOMBA:
STROJ LAHKO ZAâNE
DELOVATI ·ELE NEKAJ
SEKUND PO PRITISKU NA
TIPKO START.
CZ
TLAâÍTKO START
Po volbû programu poãkejte
na kontrolku “Odstfiedivky”,
která se rozsvítí pfied
stisknutím tlaãítka START.
Pro spu‰tûní nastaveného
cyklu stisknûte programové
tlaãítko (podle nastaveného
cyklu se rozsvítí jedna z
kontrolek fázi praní).
POZN.: PO SPU·TùNÍ
PRAâKY TLAâÍTKEM
START JE NUTNÉ VYâKAT
NùKOLIK VTE¤IN, NEÎ JE
PRAâKA UVEDENA DO
CHODU.
EN
START BUTTON
After selecting a
programme wait that a
“Spin” indicator light is
illuminate before pressing
the START button.
Press to start the selected
cycle (according to the
selected cycle one wash
stage indicator lights will
illuminate).
NOTE: WHEN THE START
BUTTON HAS BEEN
PRESSED, THE APPLIANCE
CAN TAKE FEW SECONDS
BEFORE STARTS
WORKING.
Spreminjanje nastavitev po
zaãetku izvajanja izbranega
programa
Potekajoãi program lahko v
vsakem trenutku prekinete
tako, da pribliÏno 4 sekunde
pritiskate na tipko
“START/PAVZA”.
Ko se stroj preklopi v naãin
pavze, zaãneta utripati
indikator “faza pranza” in
indikator tipke za opcije.
Ko Ïelite znova zagnati
program, ‰e enkrat pritisnite
na tipko START.
ZMùNA NASTAVENÍ PROGRAMU
PO SPU·TùNÍ (PAUSA)
Po spu‰tûní programu lze
zmûnit pouze ta nastavení a
funkce, které se volí pomocí
tlaãítek funkcí. Tlaãítko
START/PAUZA podrÏte po
dobu cca 4 sekund, blikání
kontrolek tlaãítek funkcí a
kontrolek fázi praní urãuje, Ïe
stroj je v pauze, proveìte
poÏadovanou zmûnu a znovu
stisknûte tlaãítko
START/PAUZA, ãímÏ zru‰íte
pfieru‰ení.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES
HAS STARTED (PAUSE)
The programme may be
paused at any time during
the wash cycle by holding
down the “START/PAUSE”
button for about 4 seconds.
When the machine is in the
paused mode, a “wash
stage” indicator light and
option buttons will flash.
To restart the programme
press the START button once
again.
âe Ïelite med pranjem
dodati kak‰en kos perila v
stroj, poãakajte 2 minuti,
da se sprosti varnostni zapah
vrat in da se vrata
odklenejo. Nato spet zaprite
vrata stroja in pritisnite na
tipko START/Pavza; stroj bo
nadaljeval s pranjem, kjer je
bil program prekinjen.
Pokud si pfiejete vyjmout ãi
pfiidat prádlo bûhem praní, a
vyãkejte DVù minuty, dokud
bezpeãnostní zafiízení
neuvolní dvífika praãky.
Po vloÏení ãi vyjmutí prádla,
opûtovném uzavfiení dvífiek
praãky a stisknutí tlaãítka
START, bude praãka
pokraãovat v pracím cyklu od
stejného místa, ve kterém byl
cyklus pfieru‰en.
If you wish to add or remove
items during washing, wait 2
minutes until the safety
device unlocks the door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
Preklic potekajoãega
programa
âe Ïelite preklicati program,
obrnite gumb za izbiranje
programov na poloÏaj “OFF”
(Izklopljeno).
Izberite drugi program.
Gumb za izbiranje
programov obrnite na
poloÏaj “OFF” (Izklopljeno).
ZRU·ENÍ NASTAVENÉHO
PROGRAMU
Abyste zru‰ili program, dejte
ovladaã programÛ do
polohy OFF.
Zvolte jin˘ program.
Ovladaã programÛ dejte
zpût do polohy OFF.
CANCELLING THE
PROGRAMME
To cancel the programme,
set the selector to the OFF
position.
Select a different
programme.
Re-set the programme
selector to the OFF position.
27
HR
Opcijske tipke potrebno je
odabrati prijepritiska na
tipku START.
I tasti opzione devono
essere selezionati prima di
premere il tasto AVVIO.
TIPKA “AQUAPLUS”
TASTO “AQUAPLUS”
Pritiskom na ovu tipku moÏete
aktivirati poseban novi ciklus
pranja za programe pranja
rublja postojanih boja i
mije‰anih tkanina,
zahvaljujuçi novom Sustavu
Senzora.
Grazie al nuovo Sensor
System, agendo sul tasto è
possibile effettuare un nuovo
speciale ciclo di lavaggio
applicabile nei programmi
per tessuti resistenti e misti
che si prende cura delle fibre
e della pelle delicata di chi le
indossa.
L’aggiunta di molta più
acqua e la nuova azione
combinata di cicli di
rotazione del cesto con
carico e scarico d’acqua,
permette di ottenere capi
perfettamente puliti e
risciacquati. Viene aumentata
l’acqua in lavaggio per
ottenere la perfetta
dissoluzione del detersivo,
garantendo un’efficace
azione pulente. Viene
aumentata l’acqua anche al
momento dei risciacqui in
modo da eliminare ogni
traccia di detersivo dalle
fibre.
Questa funzione è stata
studiata appositamente per
le persone con pelle delicata
e sensibile, per le quali anche
un minimo residuo di detersivo
può causare irritazioni o
allergie.
Si consiglia di utilizzare questa
funzione anche per i capi dei
bambini e per i delicati in
generale, oppure nel
lavaggio di capi di spugna le
cui fibre tendono
maggiormente a trattenere il
detersivo.
Per assicurare le migliori
prestazioni di lavaggio questa
funzione è sempre attiva nei
programmi Delicati e
Lana/lavaggio a mano.
Ova opcija s posebnom
paÏnjom postupa s vlaknima
odjeçe a idealna je i za
osobe s osjetljivom koÏom.
Rublje se pere u znatno veçoj
koliãini vode a zajedno s
novim kombiniranim
djelovanjem okretanja bubnja
i vi‰ekratnim punjenjem i
praÏnjenjem vode dobiva se
savr‰eno isprano i oprano
rublje.
Koliãina vode u pranju je
poveçana tako da je
deterdÏent u potpunosti
otopljen ãime je osigurano
vrlo uãinkovito ãi‰çenje.
Koliãina vode poveçana je i
tijekom postupka ispiranja
tako da su iz rublja u
potpunosti uklonjeni svi ostaci
deterdÏenta. Ova funkcija
posebno je namijenjena
osobama s osjetljivom koÏom
koje mogu biti osjetljive i na
najmanje ostatke
deterdÏenta u rublju.
Ovu funkciju posebno
preporuãujemo za pranje
djeãje odjeçe, osjetljivih
tkanina opçenito ili odjeçu i
predmete od frotira ãija
vlakna inaãe upijaju veçu
koliãinu deterdÏenta.
Kako bi osigurali najbolji
uãinak pranja, ukljuãite ovu
funkciju uvijek, kada koristite
programe pranja za osjetljive i
vunene/ruãno pranje tkanine.
28
SL
IT
D
CZ
EN
Na tipke za opcije pritisnite
pred pritiskanjem na tipko
START!
Tlaãítka funkcí musí b˘t
navolena pfied stisknutím
tlaãítka start.
The option buttons should
be selected before pressing
the START button
TIPKA “ALLERGIE”
TLAâÍTKO “AQUAPLUS”
“AQUAPLUS” BUTTON
S pritiskom na to tipko lahko
aktivirate poseben novi
program, namenjen pranju
barvno obstojnih tkanin in
tkanin iz me‰anice vlaken, ki
deluje na osnovi novega
sistema Sensor. Ta opcija
zagotavlja neÏno ravnanje s
perilom in je predvsem
namenjena osebam z neÏno
in obãutljivo koÏo, pri katerih
bi lahko tudi najmanj‰e sledi
pralnih sredstev povzroãale
alergije.
Perilo se opere v veãji
koliãini vode, kar ob novem
kombiniranem uãinkovanju
faz obraãanja bobna med
polnjenjem z vodo in
izãrpavanjem vode
zagotavlja temeljitej‰e
pranje in popolno izpiranje.
V stroj se natoãi veãja
koliãina vode, tako da se
detergent bolje raztopi, kar
zagotavlja ‰e bolj uãinkovito
pranje. Tudi pri izpiranju se v
stroj natoãi veã vode, kar
zagotavlja uãinkovitej‰e
odstranjevanje sledi
detergenta iz perila, kar je
‰e posebej pomembno za
osebe z neÏno in obãutljivo
koÏo, pri katerih bi lahko tudi
najmanj‰e sledi pralnih
sredstev povzroãale alergije.
To funkcijo priporoãamo tudi
za pranje otro‰kih oblaãil in
obãutljivega perila nasploh,
pa tudi za pranje frotirja, saj
ta med pranjem absorbira
veã detergenta.
Da bi zagotovili kar najveãjo
uãinkovitost pranja pa se ta
funkcija vedno aktivira pri
pranju na programih za
obãutljivo perilo in
volno/roãno pranje.
Díky novému systému Sensor
System je moÏné pomocí
tlaãítka provést nov˘ speciální
cyklus praní, kter˘ je vhodn˘
pfii praní odoln˘ch a
smûsn˘ch tkanin a kter˘
peãuje o vlákna a jemnou
pokoÏku toho, kdo je nosí.
PouÏití mnohem vût‰ího
mnoÏství vody a nová
kombinace cyklÛ otáãení
bubnu s napou‰tûním a
vypou‰tûním vody umoÏÀuje
dosáhnout dokonale ãistého
a vymáchaného prádla.
MnoÏství vody pfii praní je nyní
vy‰‰í, aby se prací prá‰ek
opravdu úplnû rozpustil a
zaruãil tak perfektní úãinek
praní. Vût‰í mnoÏství vody je
nyní pouÏíváno i v okamÏiku
máchání tak, aby se
odstranily ve‰keré stopy
pracího prostfiedku z vláken.
Tato funkce byla vytvofiena
speciálnû pro osoby s jemnou
a citlivou pokoÏkou, kter˘m
mÛÏe i minimální zbytek
pracího prá‰ku zpÛsobit
podráÏdûní nebo alergii.
Doporuãujeme, abyste tuto
funkci pouÏívali i pfii praní
dûtského obleãení, praní
jemného prádla obecnû
nebo pfii praní froté prádla,
protoÏe vlákna froté mají vût‰í
tendenci zachycovat prací
prá‰ek.
Pro zaji‰tûní nejlep‰ích v˘konÛ
pfii praní je tato funkce vÏdy
aktivní u programÛ Jemné
prádlo a Vlna/Ruãní praní.
By pressing this button you
can activate a special new
wash cycle in the Colourfast
and Mixed Fabrics
programs, thanks to the new
Sensor System. This option
treats with care the fibres of
garments and the delicate
skin of those who wear
them.
The load is washed in a
much larger quantity of
water and this, together with
the new combined action
of the drum rotation cycles,
where water is filled and
emptied, will give you
garments which have been
cleaned and rinsed to
perfection. The amount of
water in the wash is
increased so that the
detergent dissolves
perfectly, ensuring an
efficient cleaning action. The
amount of water is also
increased during the rinse
procedure so as to remove
all traces of detergent from
the fibres.
This function has been
specifically designed for
people with delicate and
sensitive skin, for whom even
a very small amount of
detergent can cause
irritation or allergy.
You are advised to also use
this function for children’s
clothing and for delicate
fabrics in general, or when
washing garments made of
towelling, where the fibres
tend to absorb a greater
quantity of detergent.
To ensure the best
performance for your wash,
this function is always
activated on the Delicates
and Woollens/Handwash
programs.
29
HR
TIPKA HLADNO PRANJE
LAVAGGIO A FREDDO
Pritiskom na ovu tipku moguçe
je svaki program pretvoriti u
hladno pranje, bez mijenjanja
ostalih karakteristika (razina
vode, vrijeme, ritam pranja,
itd...).
Zavjese, manje sagove, ruãno
izradjene osjetljive tkanine i
odjeçu nepostojanih boja
moÏete sigurno prati
zahvaljujuçi ovoj novoj
moguçnosti.
Inserendo questa funzione si
possono eseguire tutti i cicli di
lavaggio senza il
riscaldamento dell’acqua,
mentre rimangono invariate
tutte le altre caratteristiche
(livello d’acqua, tempi, ritmi di
lavaggio ecc.).
I programmi a freddo sono
indicati per il lavaggio di tutti i
capi di biancheria i cui colori
non sono resistenti e per il
lavaggio di tende, copriletti,
fibre sintetiche
particolarmente delicate,
piccoli tappeti o tessuti poco
sporchi.
TIPKA ZA ODGODU POâETKA
PRANJA
S ovom tipkom moÏe se podesiti
vrijeme odgode poãetka pranja
od 3, 6 ili 9 sati.
Da podesite vrijeme odgode
poãetka pranja postupite
kako slijedi:
-Odaberite program pranja.
Priãekajte da zasvjetli
svjetlosni pokazatelj za “broj
okretaja centrifuge”.
TASTO PARTENZA DIFFERITA
-Pritisnite tipku za odgodu
poãetka pranja, svaki puta
kada pritisnete tipku poãetak
pranja biti çe zasebno
odgodjen za 3, 6 ili 9 sati a
treptat çe i odgovarajuçi
svjetlosni pokazatelj. Pritisnite
tipku START da pokrenete
postupak odgodjenog
poãetka pranja
(odgovarajuçi svjetlosni
pokazatelj prestat çe treptati i
od tog momenta çe svjetliti).
Nakon isteka zadanog
vremena program pranja çe
se pokrenuti.
Da poni‰tite ovu funkciju
postupite kako slijedi:
-drÏite pritisnutom tipku za
odgodu poãetka pranja sve
dok svjetlosni pokazatelj
prestane svjetliti, program
pranja sada moÏete pokrenuti
ruãno kori‰tenjem tipke START
ili moÏete iskljuãiti perilicu
rublja okretanjem gumba
programatora na poloÏaj OFF.
30
SL
IT
Questo tasto permette di
programmare l’avvio del ciclo di
lavaggio con un ritardo di 3, 6 o
9 ore.
Per impostare la partenza
ritardata procedere nel
seguente modo:
Impostare il programma scelto
(Attendere che una delle spie
“Centrifuga” si accenda).
Premere il pulsante PARTENZA
DIFFERITA (ad ogni pressione si
potrà impostare una partenza
ritardata rispettivamente di 3,6 o
9 ore e la spia corrispondente al
tempo scelto inizierà a
lampeggiare)
Premere il tasto AVVIO (La spia
corrispondente al tempo scelto
rimarrà accesa) per iniziare il
conteggio alla fine del quale il
programma inizierà
automaticamente.
E’ possibile annullare la partenza
ritardata agendo come segue:
premere ripetutamente il tasto
PARTENZA DIFFERITA per
spegnere le spie .
A questo punto è possibile
iniziare il programma scelto in
precedenza premendo il tasto
AVVIO o annullare l’operazione
portando il selettore in posizione
di OFF e successivamente
selezionare un altro programma.
E
TIPKA ZA PRANJE S HLADNO
VODO
âe pritisnete na to tipko, bo
stroj ne glede na izbrani
program opral perilo s
hladno vodo, medtem ko
ostanejo druge znaãilnosti
programa nespremenjene
(koliãina vode, trajanje
programa, faze ipd.).
Zahvaljujoã tej novi funkciji
lahko zdaj varno perete
tudi zavese, manj‰e
preproge, obãutljive
sintetiãne tkanine in perilo
neobstojnih barv.
F
âASOVNI ZAMIK VKLOPA
S pomoãjo tipke lahko
nastavite ãasovni zamik
vklopa za 3, 6 ali 9 ur. To
storite na naslednji naãin:
Izberite program
(Poãakajte, da se osvetli
indikator “OÏemanje” ).
Pritisnite na tipko za zamik
vklopa; ob vsakem pritisku
se spremeni vrednost - 3 - 6
- 9; utripa ustrezna
kontrolna luãka.
S pritiskom na tipko START
aktivirate od‰tevanje
nastavljenega ãasa
nastavljenega ãasovnega
zamika (kontrolna luãka
nastavljene vrednosti
preneha utripati in ostane
osvetljena).
Ko preteãe nastavljeni
ãasovni zamik, zaãne stroj
prati.
âe Ïelite preklicati
nastavljeni ãasovni zamik,
pritiskajte na tipko za
nastavljanje ãasovnega
zamika, dokler vse luãke (36-9) ne ugasnejo. Zdaj
lahko roãno vklopite
program pranja - pritisnite
na tipko START, ali pa
izklopite stroj - obrnite gumb
programatorja v izklopljeni
poloÏaj.
CZ
EN
STUDENÉ PRANÍ
Stisknutim tohoto tlaãítka je
moÏno zmûnit kaÏd˘ program
na studené prani beze zmûny
ostatních vlastností (kvalita
vody, rychlost otáãek, ãas atd).
Závûsy, malé koberce, ruãnû
vyrábûné jemné tkaniny, citlivá
barevna obleãení, mÛÏete
bezpeãnû vyprat díky tomuto
zarízení.
COLD WASH BUTTON
TLAâÍTKO ODLOÎENÉHO
STARTU
Pomocí tohoto tlaãítka je
moÏné naprogramovat spu‰tûní
pracího cyklu se zpoÏdûním o
3, 6 nebo 9 hodin.
Pro nastavení odloÏeného startu
postupujte následujícím
zpÛsobem: Nastavte zvolen˘
program (Poãkejte, dokud se
nerozsvítí jedna z kontrolek
„Odstfiedivka” ). Stisknûte
tlaãítko ODLOÎEN¯ START (pfii
kaÏdém stisknutí se mÛÏe zadat
start odloÏen˘ o 3, 6 nebo 9
hodin a kontrolka, která pfiíslu‰í
zvolenému ãasu zaãne blikat)
Stisknûte tlaãítko START
(kontrolka pfiíslu‰ející zvolenému
ãasu zÛstane svítit), tím zaãne
odpoãítávání, na jehoÏ konci se
program automaticky spustí.
START DELAY BUTTON
Nastavení odloÏeného startu je
moÏné zru‰it následujícím
zpÛsobem: opakovanû
stisknûte tlaãítko ODLOÎEN¯
START, aby zhasly kontrolky . V
tomto okamÏiku je moÏné spustit
dfiíve zvolen˘ program stisknutím
tlaãítka START nebo zru‰it
nastavení programu tak, Ïe
otoãíte voliã programÛ do
polohy OFF, pak mÛÏete zvolit
jin˘ program.
By pressing this button it is
possible to transform every
programme into a cold
washing one, without
modifying other
characteristics (water level,
times, rythmes, etc...).
Curtains, small carpets, man
made delicate fabrics, non
coulor fast garments can be
safely washed thanks to this
new device.
Appliance start time can be
set with this button, delaying
the star by 3, 6 or 9 hours.
Proceed as follow to set a
delayed start:
Select a programme (Wait
that a “Spin” indicator light
will go on).
Press Start Delay button
(each time the button is
pressed the start will be
delayed by 3, 6 or 9 hours
respectively and the
corresponding light will
blink).
Press START to commence
the Start Delay operation
(the indicator light
associated with the
selected Start Delay time
stops blinking and remains
ON).
At the end of the required
time delay the programme
will start.
To cancel the Start Delay
function :
press the Start Delay button
until the indicator lights will
be off. The programme can
be started manually using
the START button or switch
off the appliance by turning
the programme selector to
off position.
31
HR
IT
TIPKA ZA PODE·AVANJE
BRZINE CENTRIFUGE
U skladu s odabranim
ciklusom pranja automatski
çe biti prikazan broj okretaja
centrifuge: maksimalan
(MAX), srednji (MED) ili nula
(
). Pritiskom na tipku
moguçe je smanjiti broj
okretaja centrifuge ili je
potpno iskljuãiti.Da ponovno
pokrenete ciklus
centrifugiranja dovoljno je da
pritisnete tipku sve dok ne
postignete Ïeljenu brzinu.
Kako nebi o‰tetili tkanine,
brzinu centrifuge nije moguçe
podesiti iznad brzine koja je
automatski pode‰ena prema
odabranom programu pranja.
Brzinu centrifuge moguçe je
promijeniti u svakom trenutku i
to bez privremenog
zaustavljanja perilica rublja
(pauza).
TASTO SELEZIONE CENTRIFUGA
SVJETLOSNI POKAZATELJ
BRZINE CENTRIFUGE
Kada podesite program
pranja, najveça moguça
brzina centrifuge biti çe
automatski oznaãena
odgovarjuçim svjetlo s nim
pokazateljem.
Odgovarajuçom tipkom
moÏete odabrati manju brzinu
centrifuge ‰to çe biti
oznaãeno i odgovarajuçim
svjetlosnim pokazateljem.
SPIE GIRI CENTRIFUGA
SVJETLOSNI POKAZATELJI FAZE
PRANJA
SPIE AVANZAMENTO
PROGRAMMA
= Glavno pranje
A seconda del programma
selezionato verrà
automaticamente indicato se
la sua centrifuga è massima
(MAX), intermedia (MED) o
zero (
); utilizzando questo
tasto sarà possibile ridurre o
escludere la velocità
indicata.
Per riattivare la centrifuga, è
sufficiente premere
nuovamente il tasto, fino al
raggiungimento della velocità
scelta.
Per la salvaguardia dei tessuti,
non è possibile aumentare la
velocità oltre quella
automaticamente indicata al
momento della selezione del
programma.
G
E' possibile modificare la
velocità della centrifuga in
qualsiasi momento, anche
senza portare la macchina in
PAUSA.
Al momento della selezione di
un programma, la massima
velocità di centrifuga
possibile verrà
automaticamente indicata
tramite l'accensione della
relativa spia.
Scegliendo una minor
velocità tramite l'apposito
tasto, si illuminerà la spia
corrispondente.
H
I
SL
CZ
GUMB ZA NASTAVITEV HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA
Ko izberete Ïeleni program, se
samodejno prikaÏe najvi‰ja
moÏna hitrost oÏemanja
(MAX), srednja hitrost
oÏemanja (MED) ali preklic
oÏemanja (
). S pritiskom na
to tipko lahko zniÏate hitrost
oÏemanja ali prekliãete
prikazano hitrost oÏemanja.
âe Ïelite ponovno aktivirati
fazo centrifugiranja, preprosto
pritisnete na tipko, dokler ni
nastavljena Ïelena
hitrost centrifugiranja.
Da bi prepreãili po‰kodbe
perila, ni mogoãe nastaviti
vi‰je hitrosti centrifugiranja od
najvi‰je predvidene za
posamezne programe.
Hitrost centrifugiranja lahko
nastavite kadarkoli, ne da bi
morali prej preklopiti stroj v
naãin pavze.
TLAâÍTKO VOLBA ODST¤EDùNÍ
SPIN SPEED BUTTON
Podle zvoleného programu se
automaticky urãí, zda je
odstfiedivka maximální (MAX),
stfiední (MED) nebo Ïádná
(
); pomocí tohoto tlaãítka
se dá sníÏit nebo zru‰it urãená
rychlost odstfiedivky.
Pro nové spu‰tûní
odstfieìování staãí znovu
stisknout tlaãítko a nastavit ho
aÏ na poÏadovanou rychlost.
Pro ochranu tkanin není
moÏné nastavit rychlost vy‰‰í,
neÏ je rychlost, která se
automaticky stanovuje v
okamÏiku zvolení programu.
According to the selected
cycle automatically will
shows if the programme’s
spin is maximum (MAX),
intermediate (MED) or zero
(
). By pressing this
button, it’s possible to
reduce or cancel the spin
speed shown.
To reactivate the spin cycle
is enough to press the
button until you reach the
spin speed you would like to
set.
For not damage the fabrics,
it is not possible to increase
the speed over that
automatically suitable
during the selection of the
program.
INDIKATORJI HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA
Ko izberete Ïeleni program, se
osvetli luãka skladno z najvi‰jo
moÏno hitrostjo centrifugiranja
za izbrani program. Ob
nastavljanju niÏje hitrosti
centrifugiranja se osvetli
ustrezen indikator.
KONTROLKY OTÁâKY
ODST¤EDùNÍ
V okamÏiku zvolení programu
bude maximální moÏná
rychlost odstfieìování
automaticky zobrazena
rozsvícením pfiíslu‰né
kontrolky.
Pokud si zvolíte niωí rychlost
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka,
rozsvítí se odpovídající
kontrolka.
SPIN SPEED INDICATOR LIGHT
KONTROLKY
ZNÁZOR≈UJÍCÍ FÁZI
PROGRAMU
WASH STAGE
INDICATOR LIGHTS
PRIKAZ POTEKA PROGRAMA
= lavaggio
Rychlost odstfieìování je
moÏné zmûnit kdykoli,
spotfiebiã nemusí b˘t v reÏimu
PAUSA.
= risciacquo
= Centrifugiranje
= centrifuga
When you set a program,
the maximum possible spin
speed will be automatically
shown by the relevant
indicator light.
Choosing a smaller spin
speed by the appropriate
button, the relevant
indicator light will go on.
= main wash
= Máchání
= rinse
= Izpiranje
= Odstfiedûní
= Centrifugiranje
32
It is possible to modify the
spin speed in any moment,
also without to pause the
machine.
= Hlavní praní
= Glavno pranje
= Ispiranje
EN
= spin
33
HR
SVJETLOSNI POKAZATELJI TIPKI
Ova svjetla ukljuãuju se kada
je pritisnuta pripadajuça
tipka.
Ako je odabrana opcija koja
nije u skladu s odabranim
programom pranja, svjetlo
prvo trepti a zatim çe se
iskljuãiti.
SPIE TASTI
GUMB PROGRAMATORA SA
POLOÎAJEM OFF
MANOPOLA PROGRAMMI
CON OFF
OVAJ GUMB SE OKREåE U
OBA SMJERA.
KADA OKRENETE GUMB
ZA ODABIR PROGRAMA,
ZASVJETLIT åE SVJETLOSNI
POKAZATELJ ZA BROJ
OKRETAJA CENTRIFUGE.
NAPOMENA: ZA
ISKLJUâENJE PERILICE,
OKRENITE GUMB ZA
ODABIR PROGRAMA NA
POLOÎAJ “OFF”
(ISKLJUâENO).
Pritisnite tipku START/PAUSE da
pokrenete odabrani ciklus
pranja.
Program pranja çe se izvesti s
gumbom programatora u
nepomiãnom poloÏaju na
odabranom programu sve
dok ciklus pranja ne zavr‰i.
Perilicu rublja iskljuãite
okretanjem gumba
programatora na poloÏaj OFF.
ZNAâAJNO:
GUMB PROGRAMATORA
NAKON SVAKOG
CIKLUSA PRANJA MORA
BITI VRAåEN NA
POLOÎAJ OFF,
ODNOSNO PRI
POKRETANJU SLIJEDEåEG
CIKLUSA PRANJA A PRIJE
NEGO TAJ NAREDNI
PROGRAM BUDE
ODABRAN I POKRENUT.
34
SL
IT
M
Si accendono quando i
rispettivi tasti vengono
premuti.
Nel caso in cui sia stata
selezionata un’ opzione non
compatibile con il
programma scelto la luce sul
pulsante prima lampeggia e
dopo si spegne.
PUO RUOTARLA NEI DUE
SENSI.
QUANDO SI SELEZIONA
UN PROGRAMMA, DOPO
ALCUNI SECONDI , SI
ACCENDE UNA SPIA
DELLA CENTRIFUGA.
PER SPEGNERE LA
SEGNALAZIONE
LUMINOSA RUOTARE LA
MANOPOLA PROGRAMMI
SULLA POSIZIONE OFF.
Premere il tasto "Avvio/Pausa"
per iniziare il ciclo di lavaggio
Il ciclo di lavaggio avverrà
con la manopola programmi
ferma sul programma
selezionato sino alla fine del
lavaggio.
A fine ciclo spegnere la
lavabiancheria portando la
manopola programmi in
posizione "OFF".
NOTA:
LA MANOPOLA
PROGRAMMI DEVE
ESSERE SEMPRE PORTATA
IN POSIZIONE DI OFF
ALLA FINE DI UN
LAVAGGIO E PRIMA DI
SELEZIONARNE UNO
NUOVO.
N
CZ
EN
KONTROLNE LUâKE ZA
POSAMEZNE OPCIJE
KONTROLKY TLAÖÍTEK
BUTTONS INDICATOR LIGHT
Osvetlijo se, ko pritisnete na
katero od tipk.
âe izberete opcijo, ki ni na
voljo v kombinaciji z izbranim
programom, kontrolna luãka
tipke najprej utripa, nato pa
ugasne.
Tyto kontrolky se rozsvítí
tehdy, kdyÏ stisknete pfiíslu‰ná
tlaãítka.
Pokud zvolíte funkci, kterou
není moÏné kombinovat s
nastaven˘m programem,
pfiíslu‰ná kontrolka bude
nejdfiíve blikat a poté zhasne.
These light up when the
relevant buttons are
pressed.
If an option is selected that
is not compatible with the
selected programme then
the light on the button first
flashes and then goes off.
GUMB PROGRAMATORJA ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV IN
OZNAKO OFF (IZKLOPLJENO)
VOLIâ PROGRAMÒ S OFF
PROGRAMME SELECTOR WITH
OFF POSITION
GUMB SE VRTI V OBE
SMERI. KO OBRNETE
STIKALO ZA IZBIRANJE
PROGRAMOV, SE
OSVETLIJO INDIKATORJI
HITROSTI OÎEMANJA.
OPOMBA: KO ÎELITE
IZKLOPITI STROJ,
OBRNITE STIKALO ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV
V IZKLOPLJENI POLOÎAJ
(OFF).
Stroj zaÏenete s pritiskom na
tipko Start/pavza.
Med potekom programa
gumb programatorja miruje
(se ne obraãa).
Stroj izklopite tako, da
obrnete gumb
programatorja na OFF.
OPOMBA:
GUMB
PROGRAMATORJA
MORATE OBRNITI NA
OFF PO ZAKLJUâENEM
PROGRAMU PRANJA
OZ. âE ÎELITE IZBRATI IN
ZAGNATI NOVI
PROGRAM.
LZE JÍM OTÁâET V OBOU
SMùRECH.
MÒÎETE JEJ TOâIT DO
DVOU SMùRÒ.
PO VOLBù NùKTERÉHO
PROGRAMU SE PO
NùKOLIKA SEKUNDÁCH
ROZSVÍTÍ KONTROLKA
ODST¤EDIVKY.
POOTOâENÍM VOLIâE
DO POLOHY OFF
VYPNETE SVùTELNOU
SIGNALIZACI
PROGRAMÒ.
Stisknûte tlaãítko "Start/Pausa"
a spusÈte cyklus praní.
Prací cyklus probíhá s
voliãem programÛ
nastaven˘m na urãitém
programu, a to aÏ do konce
praní.
Po ukonãení cyklu vypnûte
praãku nastavením voliãe
programu do polohy “OFF”.
POZNÁMKA:
VOLIâ PROGRAMÒ MUSÍ
B¯T PO UKONâENÍ
PRANÍ VÎDY P¤ESTAVEN
DO POLOHY OFF, TEPRVE
PAK MÒÎETE ZVOLIT
NOV¯ PROGRAM.
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS.
WHEN THE
PROGRAMME
SELECTOR IS TURNED A
SPIN INDICATOR LIGHTS
WILL GO ON.
N.B. TO SWITCH OFF THE
MACHINE, TURN THE
PROGRAMME
SELECTOR TO THE OFF
POSITION.
Press the "Start/Pause"
button to start the selected
cycle.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Switch off the washing
machine by turning the
selector to OFF.
NOTE:
THE PROGRAMME
SELECTOR MUST BE
RETURN TO THE OFF
POSITION AT THE END
OF EACH CYCLE OR
WHEN STARTING A
SUBSEQUENT WASH
CYCLE PRIOR TO THE
NEXT PROGRAMME
BEING SELECTED AND
STARTED.
35
HR
POGLAVLJE 7
TABELARNI PREGLED PROGRAMA
PROGRAM ZA:
GUMB
PROGRAMATORA NA:
MAX. TEÎINA
kg
*
TEMP.
°C
PUNJENJE
DETERDÎENTA
2
Postojane tkanine
1
bijelo rublje
6
8
9
90°
●
●
bijelo rublje s
predpranjem
6
8
9
60°
●
●
6
8
9
60°
●
●
postojane boje
6
8
9
40°
●
●
nepostojane boje
6
8
9
30°
●
●
Mije‰ane tkanine i
sintetika
postojane boje
3
4
4,5
50°
●
●
sintetika (najlon, perlon)
mije‰ane pamuãne
nepostojane boje
3
4
4,5
40°
●
●
3
4
4,5
30°
●
●
2,5 2,5
40°
●
●
30°
●
●
30°
●
●
pamuk, lan
pamuk, postojane
mije‰ane
postojane boje
pamuk, mije‰ane
mije‰ane osjetljiva
sintetika
Posebni
programi
Vrlo osjetljive tkanine
36
**
●
Molimo proãitajte ova napomene:
* Pogledati ploãicu(naljepnicu) s tehniãkimpodacima
Kada perete izuzetno prljavo rublje preporuãujemo da u perilicu ne stavljate
vi‰e od 3/4 kg rublja.
** Programi u skladu sa normama CENELEC EN 60456.
Ko‰ulje
osjetljivo rublje
2
vunene tkanine
PERIVE U PERILICI
1
"ruãno pranje"
1
ispiranje
-
-
-
-
Brzo
centrifugiranje
-
-
-
-
samo istjecanje
vode
-
-
-
-
program MIX &
WASH
6
8
9
40°
●
●
Postojane tkanine/
Mije‰ane tkanine i
sintetika
3
3,5 3,5
40°
●
●
Postojane tkanine/
Mije‰ane tkanine i
sintetika
2
2,5 2,5
30°
●
●
2
2
1,5 1,5
Kada samo odredjen broj komada rublja za pranje ima tvrdokorne mrlje
koje zahtjevaju postupak s tekuçim bijelilom, prethodno uklanjanje mrlja
moÏe se izvesti u perilici rublja.
Ulijte bijelilo u pregradak za bijelila u ladici za deterdÏent oznaãen s “2” i
namjestite poseban program “ ” (ISPIRANJE).
Kada ovaj program zavr‰i, okrenite gumb za odabir programa na poloÏaj
“OFF” (ISKLJUâENO), dodajte preostalo rublje za pranje i nastavite s
uobiãajenim pranjem na Ïeljenom programu.
●
37
IT
CAPITOLO 7
TABELLA PROGRAMMI
PROGRAMMA PER:
Tessuti resistenti
Cotone, lino, canapa
Cotone, misti resistenti
TEMP.
°C
CARICO
MAX
kg*
CARICO DETERSIVO
2
1
Bianchi
6
8
9
90°
●
●
Colorati resistenti
con prelavaggio
6
8
9
60°
●
●
6
8
9
60°
●
●
Colorati resistenti
6
8
9
40°
●
●
Colorati delicati
6
8
9
30°
●
●
Colorati resistenti
Cotone, misti
SELEZIONE
PUNTATORE
MANOPOLA
PROGRAMMI SU:
**
Tessuti misti e
sintetici
Colorati resistenti
3
4
4,5
50°
●
●
Sintetici (Nylon Perlon)
misti di cotone
Colorati delicati
3
4
4,5
40°
●
●
3
4
4,5
30°
●
●
2,5 2,5
40°
●
●
30°
●
●
30°
●
●
Misti, sintetici delicati
Tessuti delicati
Delicati
2
Biancheria in lana
Sintetici (Dralon,
Acrylico, Trevira)
Lana "lavabile in
lavatrice"
1
Lavaggio a mano
1
Risciacqui
-
-
-
-
Centrifuga forte
-
-
-
-
Solo scarico
-
-
-
-
Programma di
lavaggio "Mix &
Wash"
6
8
9
40°
●
●
Tessuti
resistenti/misti
3
3,5 3,5
40°
●
●
Tessuti
resistenti/misti
2
2,5 2,5
30°
●
●
Speciali
38
camicie
2
2
1,5 1,5
●
Note da considerare
* La massima capacità di carico di biancheria asciutta differisce a seconda del modello
(vedere targhetta dati).
In caso di biancheria con elevato grado di sporco é consigliata la riduzione del carico a
non più di 3/4 kg.
** Programma di prova secondo CENELEC EN 60456.
Quando solo alcuni capi presentano macchie che richiedono un trattamento con
prodotti candeggianti liquidi, si può procedere ad una smacchiatura preliminare in
lavatrice.
Introdurre nello scomparto "2" del cassetto detersivo l'apposita vaschetta in
dotazione nella quale versare il candeggiante ed impostare il programma
"RISCIACQUI" (
).
Finito questo trattamento, riportare la manopola programmi in posizione "OFF",
aggiungere ai capi candeggiati il resto della biancheria e procedere al bucato
normale con il programma più adatto.
●
39
SL
7. POGLAVJE
GUMB ZA
IZBIRANJE
PROGRAMOV
NA:
Program za:
Odporne tkanine
TEÎA (NAJVEâ]
Kg.
*
TEMP.
°C
PRALNA SREDSTVA V:
2
1
BombaÏ, platno
Belo perilo
6
8
9
90°
●
●
BombaÏ, odporne tkanine
iz me‰anice vlaken
Belo perilo s
predpranjem
6
8
9
60°
●
●
BombaÏ, tkanine iz
me‰anice vlaken
Obstojne barve
6
8
9
60°
●
●
Prosimo, da upo‰tevate naslednje:
Obstojne barve
6
8
9
40°
●
●
*) Najveãja dovoljena koliãina suhega perila (odvisno od modela - gl. tablico s
podatki).
Neobstojne barve
6
8
9
30°
●
●
âe je perilo zelo umazano, perite naenkrat le 3/4 kg perila.
Tkanine iz me‰anice
vlaken in sintetike
Obstojne barve
3
4
4,5
50°
●
●
Sintetika (najlon, perlon),
bombaÏne me‰anice
Neobstojne barve
3
4
4,5
40°
●
●
3
4
4,5
30°
●
●
2,5 2,5
40°
●
●
30°
●
●
30°
●
●
Me‰anica vlaken,
obãutljiva sintetika
Posebni
programi
Zelo obãutljive tkanine
40
Srajce
**
Obãutljive tkanine
2
Volna (za strojno
pranje)
1
Roãno pranje
1
Izpiranje
-
-
-
-
Centrifugiranje z
veliko hitrostjo
-
-
-
-
Samo
izãrpavanje
-
-
-
-
Program Mix &
Wash System
6
8
9
40°
●
●
Odporne tkanine/
Tkanine iz me‰anice
vlaken in sintetike
3
3,5 3,5
40°
●
●
Odporne tkanine/
Tkanine iz me‰anice
vlaken in sintetike
2
2,5 2,5
30°
●
●
2
2
1,5 1,5
●
** Programi pranja v skladu z normami CENELEC EN 60456.
âe so na posameznih kosih perila madeÏi, ki jih je treba odstraniti s pomoãjo
tekoãega belila, priporoãamo, da ta postopek opravite v stroju pred pranjem
polnega stroja perila.
Odmerite tekoãe belilo v ustrezen predalãek, vstavljen v predelek 2 (predelek za
detergent za glavno pranje) in izberite posebni program Izpiranje
. Ko je ta
program zakljuãen, obrnite gumb za izbiranje programov v izklopljeni poloÏaj,
dodajte preostalo perilo in nato izberite ustrezen program pranja.
●
41
CZ
KAPITOLA 7
Tabulka pracích programå
PROGRAM PRO
Odolné tkaniny
Bavlna, len
Bavlna, smësné odolné
Bavlna, smësné
VOLBA
TEPLOTY
°C
MAX.
NÁPLÑ
kg
VOLBA
UKAZATELE
VOLIÖE
PROGRAMÅ
NA:
*
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
2
1
Bílé tkaniny
6
8
9
90°
●
●
Barevné odolné
tkaniny s
pfiedpírkou
6
8
9
60°
●
●
6
8
9
60°
●
●
Barevné odolné
tkaniny
6
8
9
40°
●
●
Jemné barevné
tkaniny
6
8
9
30°
●
●
●
●
Barevné odolné
tkaniny
**
●
Prosím, püeötëte si tyto poznámky:
* Maximální obsah náplnû suchého prádla se mûní podle modelu, kter˘ jste
zakoupili (viz ‰títek se základními údaji).
Püi praní velmi zaäpinëného prádla doporuöujeme prát max. náplñ 3/4 kg.
Smësné a syntetické
tkaniny
Syntetické tkaniny
(silon, perlon), smësná
bavlna
Smësné, jemné
syntetické
Barevné odolné
tkaniny s
pfiedpírkou
3
4
4,5
50°
Jemné barevné
tkaniny
3
4
4,5
40°
●
●
Ko‰ile
3
4
4,5
30°
●
●
2,5 2,5
40°
●
●
30°
●
●
30°
●
●
Jemné tkaniny
2
Vlna urãená k praní
v praãce
1
Ruãní praní
1
Máchání
-
-
-
-
Intenzivní
odstfiedûní
-
-
-
-
Pouhé vypu‰tûní
vody
-
-
-
-
“MIX & WASH
SYSTEM” PROGRAM
6
8
9
40°
●
●
Odolné tkaniny/
Smësné a
syntetické tkaniny
3
3,5 3,5
40°
●
●
Odolné tkaniny/
Smësné a
syntetické tkaniny
2
2,5 2,5
30°
●
●
Speciální programy
Velmi jemné tkaniny
42
2
2
1,5 1,5
**) Programy podle evropské normy EN 60456.
Pokud jsou na nûkter˘ch kusech prádla skvrny, které vyÏadují o‰etfiení
tekut˘mi bûlícími prostfiedky, mÛÏete provést pfiedbûÏné odstranûní skvrn v
myãce.
VloÏte do oddílu "2" zásobníku pracího prostfiedku pfiíslu‰nou nádobku, do
které vlijte bûlicí prostfiedek a nastavte program "MÁCHÁNÍ" (
).
Jakmile je toto o‰etfiení ukonãeno, nastavte knoflík programÛ do polohy "OFF",
pfiidejte k vybûlenému prádlu zbytek prádla a proveìte normální cyklus praní
s nejvhodnûj‰ím programem.
●
43
EN
TABLE OF PROGRAMMES
CHAPTER 7
TEMP.
°C
WEIGHT
MAX
kg*
PROGRAMME
SELECTOR
ON:
PROGRAM FOR:
CHARGE DETERGENT
2
Resistant fabrics
Cotton, linen
Cotton, mixed
resistant
Cotton, mixed
Mixed fabrics
and synthetics
Synthetics (nylon,
perlon), mixed cotton
Mixed, delicate
synthetics
Specials
Very delicate fabrics
44
1
Whites
6
8
9
90°
●
●
Whites with
Prewash
6
8
9
60°
●
●
6
8
9
60°
●
●
Fast coloureds
6
8
9
40°
●
●
Non fast coloureds
6
8
9
30°
●
●
Fast coloureds
**
Fast coloureds
3
4
4,5
50°
●
●
Non fast coloureds
3
4
4,5
40°
●
●
3
4
4,5
30°
●
●
●
Please read these notes
* Maximum load capacity of dry clothes, according to the model used (see rating
plate).
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 3/4 kg
maximum.
** Programmes according to CENELEC EN 60456.
Shirts
2,5 2,5
40°
●
●
30°
●
●
30°
●
●
Delicates
2
“MACHINE
WASHABLE”
woollens
1
Hand wash
1
Rinse
-
-
-
-
Fast spin
-
-
-
-
Drain only
-
-
-
-
Mix & Wash system
programme
6
8
9
40°
●
●
Resistant or Mixed
fabrics
3
3,5 3,5
40°
●
●
Resistant or Mixed
fabrics
2
2,5 2,5
30°
●
●
2
2
1,5 1,5
When only a limited number of articles have stains which require treatment with liquid
bleaching agents, preliminary removal of stain can be carried out in the washing
machine.
Pour the bleach into the liquid bleach container, inserted into the compartment
marked "2" in the detergent drawer, and set the special programme "RINSE"
.
When this phase has terminated, turn the programme selector on the "OFF" position,
add the rest of the fabrics and proceed with a normal wash on the most suitable
programme.
●
45
IT
SL
POGLAVLJE 8
CAPITOLO 8
8. POGLAVJE
KAPITOLA 8
CHAPTER 8
ODABIR PROGRAMA
PRANJA
SELEZIONE
PROGRAMMI
IZBIRANJE
PROGRAMOV
VOLBA PROGRAMÅ
SELECTION
Pro råzné typy tkaniny s råznÿm
stupnëm zaäpinëní má praöka 4
okruhy programå rozdëlenÿch
podle druhu praní, teploty a
doby praní (viz tabulka
programå).
For the various types of fabrics
and various degrees of dirt the
washing machine has 4
different programme bands
according to: wash cycle,
temperature and lenght of
cycle (see table of washing
cycle programmes).
1. ODOLNÉ TKANINY
Tyto programy byly navrïeny
tak, aby se dosáhlo nejlepäích
vÿsledkå praní a máchání.
Krátké odstüed’ování zaüazené
po kaïdém máchání zajiät’uje
dokonalé vymáchání prádla.
Závëreöné odstüed’ování
zajiät’uje vyääí úöinnost püi
odstrañování vody z prádla.
1 RESISTANTS FABRICS
The programmes have been
designed for a maximum wash
and the rinses, with spin
intervals, ensure perfect rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
HR
Za razliãite vrste tkanina i razliãite
stupnjeve prljav‰tine ova perilica
rublja ima 4 razliãite skupine
programa koji su u skladu sa:
ciklusom pranja, temperaturom
pranja i duÏinom ciklusa
(pogledajte tabelarni prikaz
programa pranja).
1. POSTOJANE TKANINE
Ovi programi namijenjeni su
ostvarivanju najveçe djelotvornosti
pranja i ispiranja. Tijekom ovih
programa izmjenjuju se ciklusi
centrifugiranja koji daju odliãne
rezultate i ciklus spiranja. Zadnje
centrifugiranje posebno je
djelotvorno da se rublje temeljito
ocijedi.
Per trattare i vari tipi di tessuto e
le varie gradazioni di sporco, la
lavatrice ha 4 fasce di
programmi diversi per tipo di
tessuto, temperatura e durata
(vedere tabella programmi di
lavaggio).
1. TESSUTI RESISTENTI
I programmi sono realizzati per
sviluppare il massimo grado di
lavaggio e i risciacqui, intervallati
da fasi di centrifuga, assicurano
un perfetto risciacquo.
La centrifuga finale alla massima
velocità assicura un’ottima
strizzatura.
Pralni stroj ima 4 skupine
programov, ki omogoãajo
pranje razliãno umazanega
perila, kot seveda tudi pranje
razliãnih vrst tkanin. Programi
pranja se med seboj razlikujejo
po naãinu pranja, temperaturah
in po trajanju (gl. razpredelnico
programov pranja).
1. OBSTOJNE TKANINE
Stroj pere in izpira perilo na teh
programih z intenzivno moãjo.
Po vsakem vmesnem izpiranju
stroj perilo tudi oÏame, kar
zagotavlja
popolno izpiranje. Konãno
centrifugiranje perilo
temeljito oÏame.
CZ
EN
2 MIXED AND SYNTHETIC
FABRICS
The main wash and the rinse
gives best results thanks to the
rotation rhythms of the drum
and to the water levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
2. TKANINE OD MIJE·ANIH I
SINTETIâKIH VLAKNA
Glavno pranje pranje i ispiranje,
pruÏaju najbolje vrijednosti
zahvaljujuçi rotiranju bubnja i
razini vode. Blago
centrifugiranje pomaÏe da se
tkanine manje guÏvaju.
2. TESSUTI MISTI E SINTETICI
Il lavaggio ed il risciacquo sono
ottimizzati nei ritmi di rotazione
del cesto e nei livelli di acqua.
La centrifuga ad azione
delicata, assicura una ridotta
formazione di pieghe sui tessuti.
2. TKANINE IZ ME·ANIH IN
SINTETIâNIH VLAKEN
Ritem vrtenja bobna in nivo
vode zagotavljata najbolj‰e
rezultate pranja in izpiranja.
NeÏno oÏemanje prepreãi, da bi
se perilo preveã zmeãkalo.
2. SMËSNÉ A SYNTETICKÉ
TKANINY
U hlavního praní je dosahováno
nejlepäích vÿsledkå díky
promënlivÿm rytmickÿm
otáökám pracího bubnu a
vÿäce hladiny napouätëné
vody. Jemné odstüed’ování
zamezí nadmërnému
pomaökání prádla.
3. POSEBNO OSJETLJIVE TKANINE
Ovo je novi ciklus pranja u
kojem se izmjenjuje pranje i
namakanje, posebno je
preporuãljiv za vrlo osjetljive
tkanine.
3. TESSUTI DELICATISSIMI
E’ un nuovo concetto di lavaggio
in quanto alterna momenti di
lavoro a momenti di pausa,
particolarmente indicato per il
lavaggio di tessuti molto delicati.
Il lavaggio e i risciacqui sono
eseguiti con alto livello di acqua
per assicurare le migliori
prestazioni.
3. ZELO OBâUTLJIVE TKANINE
To je nov program, ki perilo
izmeniãno pere in namaka, in je
predvsem namenjen pranju zelo
obãutljivih tkanin.
Pranje in izpiranje poteka v veãji
koliãini vode, kar zagotavlja
najbolj‰e rezultate.
3. VELMI JEMNÉ TKANINY
Jedná se o zcela nov˘ kompletní
program praní, s cyklem, kter˘ sám
reguluje aktivnost a pausu
programu, uzpÛsoben pfiedev‰ím
pro praní velmi jemn˘ch tkanin.
Praní a máchání budou
provedeny s velk˘m mnoÏstvím
vody k dosaÏení nejlep‰ích
v˘sledkÛ.
3 SPECIAL DELICATE FIBRES
This is a new wash cycle which
alternates washing and
soaking and is particularly
recommended for very
delicate fabrics.
The wash cycle and rinses are
carried out with high water
levels to ensure best results.
PROGRAM ZA VUNU
Poseban ciklus pranja potvrdjen
od WOOLMARK-a, omoguçuje
temeljito pranje vunene odjeçe
bez ikakvih o‰teçenja.
PROGRAMMA LANA
Grazie ad uno specifico ciclo,
certificato WOOLMARK, i capi
vengono puliti in profondità con il
massimo rispetto per la loro
integrità.Il programma è
raccomandato da BBB e TITAN
WOOL.
PROGRAM ZA VOLNO
"WOOLMARK"
To je program, ki ga je potrdil
WOOLMARK, in ki omogoãa
temeljito pranje perila, ne da bi
ga po‰kodoval.
PROGRAM PRO VLNU
Díky speciálnímu
certifikovanému cyklu
WOOLMARK se prádlo vyãistí do
hloubky, pfiiãemÏ je maximálnû
zachována jejich celistvost.
WOOLMARK PROGRAMME
The special cycle, certified by
WOOLMARK, enables to
thoroughly wash garments
without damaging them.
"RUâNO PRANJE"
Ova perilica rublja ima poseban
njeÏan program pranja "RUâNO
PRANJE". Ovaj program pranja
omoguçuje cjelovit ciklus pranja
za odjeçu koja na etiketi ima
oznaku "iskljuãivo za ruãno
pranje". Ovaj program pranja
radi na temperaturi od 30° C a
zavr‰ava s 3 ispiranja i
polaganim centrifugiranjem.
PROGRAMMA SPECIALE
“LAVAGGIO A MANO“
La macchina presenta anche un
ciclo di lavaggio delicato
chiamato Lavaggio a mano.
Il programma consente un ciclo
di lavaggio completo per i capi
da lavare esclusivamente a
mano. Il programma raggiunge
una temperatura massima di
30°C e termina con 3 risciacqui e
una centrifuga delicata.
'ROâNO' PRANJE
Pralni stroj omogoãa tudi neÏno
pranje zelo obãutljivega perila,
enakovredno roãnemu pranju.
Ta program je namenjen pranju
perila, oznaãenega z etiketo
'Roãno pranje'. Stroj opere perilo
pri 30°C, program pa se zakljuãi
z 3 izpiranji in neÏnim
centrifugiranjem.
RUâNÍ PRANÍ 30°
Praãka je vybavena také
pracím cyklem pro jemné
tkaniny. Tento cyklus je naz˘ván
“Ruãní praní”.
Program “ruãního praní” je
vhodn˘ pro tkaniny, které se
jinak perou v˘hradnû ruãnû.
Program dosáhne maximální
teploty 30° C a je zakonãen 3
máchacími cykly a jemn˘m
odstfiedûním.
SPECIAL “HAND WASH”
This washing machine also has
a gentle Hand Wash
programme cycle. This
programme allows a complete
washing cycle for garments
specified as “Hand Wash only”
on the fabric care label. The
programme has a temperature
of 30°C and concludes with 3
rinses and a slow spin.
46
47
HR
SL
IT
EN
CZ
4. Posebni programi
poseban program
4. SPECIALI
4. Posebni programi
4. Speciální programy
4. SPECIALS
POSEBAN PROGRAM
“ISPIRANJE“
Ovaj program izvodi tri
ispiranja sa
medjucentrifugiranjem (koje
se modje iskljudjiti pritiskom
na odgovarajudju tipku).
Takvo ispiranje moÏe se
koristiti za bilo koju vrstu
tkanina, npr. koristite ga
nakon ruãnog pranja.
PROGRAMMA SPECIALE
“RISCIACQUI”
Questo programma effettua
3 risciacqui della biancheria
con centrifuga intermedia
(eventualmente annullabile
tramite l’ apposito tasto).
E’ utilizzabile per
risciacquare qualsiasi tipo di
tessuto, ad esempio dopo
un lavaggio effettuato a
mano.
IZPIRANJE
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“MÁCHÁNÍ”
Tento program uskuteãní 3
máchání prádla se stfiední
sílou odstfiedûní (lze vypnout
pfiíslu‰n˘m tlaãítkem).
PouÏívá se pro máchání
v‰ech typÛ tkanin, napfi. i po
praní v ruce.
SPECIAL “RINSE”
PROGRAMME
This programme carries out
three rinses with a
intermediate spin (which
can be excluded by using
the correct button). It can
be used for rinsing any type
of fabric, eg. use after handwashing.
Primeren je tudi za
odstranjevanje madeÏev s
perila s pomoãjo belila, kot
je bilo to Ïe opisano.
Tento program lze také
pouÏít jako cyklus pro BùLENÍ
(viz tabulka programÛ).
This program can be also
used as cycle of Bleaching
(see table of washing cycle
programmes).
HITRO CENTRIFUGIRANJE
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“INTENZIVNÍ ODST¤EDùNÍ”
Tento program provádí
odstfieìování pfii maximální
rychlosti (kterou lze
pfiípadnû sníÏit nebo zru‰it
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka).
SPECIAL “FAST SPIN”
PROGRAMME
Programme “FAST SPIN”
carries out a maximum spin
(which can be reduced by
using the correct button).
POUZE VYPOU·TùNÍ
Program vypou‰tûní
provede vypu‰tûní vody.
DRAIN ONLY
This programme drains out
the water.
Ovaj program moÏe se
takodjer koristiti kao ciklus
bijeljenja (pogledajte
tabelarni prikaz programa
pranja).
Questo programma può
essere inoltre utilizzato come
ciclo di CANDEGGIO (vedi
tabella programmi).
POSEBAN PROGRAM “BRZO
CENTRIFUGIRANJE“
PROGRAMMA SPECIALE
“CENTRIFUGA FORTE”
Questo programma effettua
una centrifuga alla massima
velocità (eventualmente
riducibile tramite l’apposito
tasto).
Ovaj program izvodi se na
najveçoj brzini
centrifugiranja (koja se moÏe
smanjiti kori‰tenjem
odgovarajuçeg gumba).
SAMO ISTJECANJE VODE
Ovaj program omoguçuje
samo istjecanje vode iz
perilice rublja.
48
SOLO SCARICO
Questo programma effettua
lo scarico dell’acqua.
Stroj perilo trikrat izpere, med
izpiranji pa stroj perilo oÏame
(oÏemanje lahko tudi
prekliãete s pomoãjo
ustrezne tipke).
Ta program je namenjen
izpiranju razliãnega perila po
pranju na roke.
Ta program je namenjen
intenzivnemu centrifugiranju
perila (hitrost lahko
prilagodite s pomoãjo
ustrezne tipke).
IZâRPAVANJE VODE
Program je namenjen
izãrpavanju vode iz bobna.
49
HR
IT
SL
CZ
EN
To je ekskluzivni Candyjev
sistem pranja, ki nudi
uporabniku dve veliki
prednosti:
PROGRAM “MIX & WASH
SYSTEM”
Jde o program, kter˘ je
v˘hradním patentem firmy
Candy a kter˘ pfiiná‰í pro
uÏivatele 2 velké v˘hody:
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAMME
This is an exclusive Candy
system and involves 2 great
advantages for the
consumer:
• poter lavare insieme capi
di diversi tessuti (es. cotone
+ sintetico ecc…) NON
STINGENTI;
● moÏno je skupno pranje
perila iz razliãnih
materialov, npr. bombaÏ
+ sintetika.
• lze spoleãnû prát prádlo z
rÛzn˘ch tkanin (napfi.
bavlna + syntetika apod.
…) NEPOU·TùJÍCÍ BARVU;
• to be able to wash
together different type of
fabrics (e.g. cotton +
synthetic etc…) FAST
COLOUREDS;
• pranje s znatnom u‰tedom
energije.
• effettuare il lavaggio con
un notevolissimo risparmio
di energia.
● Ta program zagotavlja
obãuten prihranek
energije.
• provádût praní se
znaãnou úsporou energie.
•to wash with a
considerable energy
saving.
"MIX & WASH" program radi na
temperaturi od 40°C od
promijenjivih pokretnih faza
(bubanj se okreçe) do
nepomiãnih faza (rublje se
samo namaãe) s ukupnim
trajanjem programa manje od 2
sata. Potro‰nja energije za cijeli
ciklus pranja je samo 850 W.
Il programma di lavaggio
“Mix & Wash” ha una
temperatura di 40°C ed
alterna fasi dinamiche (il
cesto che gira) a fasi statiche
(capi in ammollo in fase di
riposo). Per questo motivo ha
una durata più elevata,
raggiungendo quasi le 2 ore.
Il consumo di energia
elettrica per l’intero ciclo a
pieno carico è di soli 850
W/h.
Program pro praní “Mix &
Wash” pere pfii teplotû 40°C
a stfiídá dynamické fáze
(buben se otáãí) se
statick˘mi fázemi
(namoãené prádlo v klidové
fázi). Z tohoto dÛvodu trvá
déle, doba trvání je témûfi 2
hodiny.
Spotfieba elektrické energie
na cel˘ cyklus je pouh˘ch
850 W/h.
The "Mix & Wash"
programme has a
temperature of 40°C and
alternate dynamic phases
(the basket that turns) to
static phases (fabrics in soak
in phase of rest) with a
duration programme that
almost reaching the 2 hours.
The energy consumption for
the complete cycle is only
850 W/h.
VAÎNO:
• prvo pranje novog obojenog
rublja mora se izvesti
odvojeno,
Avvertenze:
• il primo lavaggio di capi
colorati nuovi deve essere
effettuato separatamente.
Pomembno!
● Nove, pisane kose prviã
perite posebej!
Upozornûní:
• první praní nového
barevného prádla je nutno
provést oddûlenû.
Important:
•the first washing of new
coloureds fabrics must be
done separately;
• u bilo kojem sluãaju nikada
NEMOJTE MIJE·ATI RUBLJE
NEPOSTOJANIH BOJA.
• in ogni caso, non mischiare
mai capi colorati stingenti.
● Nikoli ne perite skupaj
razliãne neobstojne
pisane kose!
• v Ïádném pfiípadû nikdy
nemíchejte barevné prádlo
pou‰tûjící barvu.
• in every case, never mix
NON-FAST COLOUREDS
fabrics.
POSEBAN PROGRAM "MIX &
WASH"
Ovo je ekskluzivan sustav koji je
proizveo Candy a ukljuãuje 2
velike prednosti za korisnika:
• omoguçuje da se zajedno
peru razliãite vrste tkanina
(npr. pamuk + sintetika itd.)
NEPOSTOJANIH BOJA,
50
PROGRAMMA “MIX & WASH”
PROGRAM »MIX & WASH«
Si tratta di un brevetto
esclusivo Candy e offre 2
grandi vantaggi:
Stroj opere perilo pri 40°C,
izmenjujeta se dinamiãna
faza (obraãanje bobna) in
statiãna faza (tkanina se
med fazo mirovanja
namaka); program pa traja
dlje ãasa - skoraj 2 ure.
Poraba energije za cel
program je samo 850 W/h.
51
HR
IT
CZ
KAÎDODENNÍ PRANÍ NA 40 °C 44’ RYCHL¯ CYKLUS
Kompletní cyklus praní (praní,
máchání, odstfieìování) je
schopen vyprat za pfiibliÏnû 44
minut:
Maximální dávka aÏ do 3/3,5
kg;
Jemnû zneãi‰tûné prádlo
(bavlna a smûsné)
U tohoto programu, aby se
zabránilo zbyteãnému
pl˘tvání, doporuãujeme
pouÏívat pouze 30 % z bûÏnû
poÏívaného pracího
prostfiedku.
DAILY WASH 40°C – FAST 44’
KAÎDODENNÍ PRANÍ NA 30 °C 32’ RYCHL¯ CYKLUS
Kompletní cyklus praní (praní,
máchání, odstfiedûní) je
schopen vyprat za pfiibliÏnû 32
minut:
maximální dávka aÏ do
2/2,5 kg;
jemnû zneãi‰tûné prádlo
(bavlna a smûsné)
U tohoto programu, aby se
zabránilo nadbyteãnému
pl˘tvání, doporuãujeme
pouÏívat pouze 20 % z bûÏnû
poÏívaného pracího
prostfiedku.
DAILY WASH 30°C – FAST 32’
SVAKODNEVNO PRANJE 40°C –
BRZI 44’
Potpuni ciklus pranja (pranje,
ispiranje i centrifugiranje)
omoguçen je za otprilike 44
minuta:
- najveça koliãina rublja 3/3,5
kg,
- manje prljavo rublje (pamuk i
mije‰ane tkanine).
Preporuãujemo da s ovim
programom koristite 30% manje
deterdÏenta (u usporedbi s
uobiãajenom koliãinom) kako bi
izbjegli nepotrebno tro‰enje
deterdÏenta.
LAVAGGIO GIORNALIERO 40°C
- CICLO RAPIDO 44’
DNEVNO PRANJE 40°C – HITRI
44-minutni program
Ciclo di lavaggio completo
(lavaggio, risciacquo e
centrifuga) in grado di lavare
in circa 44 minuti:
- carichi massimi fino a 3/3,5 kg;
- tessuti poco sporchi (cotone
e misti)
Con questo programma si
raccomanda di usare solo il
30% del detersivo
normalmente usato per
evitare sprechi inutili.
Ta kompleten program
pranja (pranje, izpiranje in
oÏemanje) opera perilo v
pribliÏno 44 minutah.
- najveãja dovoljena koliãina
perila – 3/3,5 kg;
- namenjen pranju manj
umazanega perila (bombaÏ,
me‰anica vlaken).
Priporoãamo, da za pranje s
tem programom odmerite le
30 % obiãajne koliãine
detergenta, kar pomeni
prihranek.
SVAKODNEVNO PRANJE 30°C –
BRZI 32’
Potpuni ciklus pranja (pranje,
ispiranje i centrifugiranje)
omoguçen je za otprilike 32
minuta:
- najveça koliãina rublja 2/2,5 kg,
- manje prljavo rublje (pamuk i
mije‰ane tkanine).
Preporuãujemo da s ovim
programom koristite 20% manje
deterdÏenta (u usporedbi s
uobiãajenom koliãinom) kako bi
izbjegli nepotrebno tro‰enje
deterdÏenta.
LAVAGGIO GIORNALIERO 30°C
- CICLO RAPIDO 32’
DNEVNO PRANJE 30°C – HITRI
32-minutni program
Ciclo di lavaggio completo
(lavaggio, risciacquo e
centrifuga) in grado di lavare
in circa 32 minuti:
- carichi massimi fino a 2/2,5 kg;
- tessuti poco sporchi (cotone
e misti)
Con questo programma si
raccomanda di usare solo il
20% del detersivo
normalmente usato per
evitare sprechi inutili.
Ta kompleten program
pranja (pranje, izpiranje in
oÏemanje) opera perilo v
pribliÏno 32 minutah:
- najveãja dovoljena koliãina
perila – 2/2,5 kg;
- namenjen pranju manj
umazanega perila (bombaÏ,
me‰anica vlaken).
Priporoãamo, da za pranje s
tem programom odmerite le
20 % obiãajne koliãine
detergenta, kar pomeni
prihranek.
52
EN
SL
A complete washing cycle
(wash, rinse and spin), able to
wash in approximately 44
minutes:
- a maximum load of 3/3,5 kg;
- lightly soiled fabrics (cotton
and mixed fabrics)
We recommend, with this
programme, a 30% detergent
loading dose (compared to
the normal one), in order to
avoid detergent waste.
A complete washing cycle
(wash, rinse and spin), able to
wash in approximately 32
minutes:
- a maximum load of 2/2,5 kg;
- lightly soiled fabrics (cotton
and mixed fabrics)
We recommend, with this
programme, a 20% detergent
loading dose (compared to
the normal one), in order to
avoid detergent waste.
53
HR
SL
IT
EN
CZ
POGLAVLJE 9
CAPITOLO 9
9. POGLAVJE
KAPITOLA 9
CHAPTER 9
LADICA SREDSTAVA
ZA PRANJE
CASSETTO DETERSIVO
PREDALâEK ZA
PRALNA SREDSTVA
ZÁSOBNÍK PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
DETERGENT
DRAWER
Zásobník na prací prostfiedky
je rozdûlen do 3 ãástí:
– Öást je oznaãen “1” a
slouÏí pro prací
prostfiedky urãené pro
pfiedpírku.
– Öást je oznaãena “ ”,
slouÏí pro speciální
pfiísady, zmûkãovadla,
rÛzná parfémovaná
máchadla, atd......
– Öást je oznaãena “2” a
slouÏí pro prací
prostfiedky hlavního
praní.
K praöce je dodávána
speciální vloïka do komory
pro hlavní praní, která je
uröena pro pouïíváni
tekutÿch pracích
prostüedkå.
The detergent draw is split
into 3 compartments:
- the compartment labelled
"1" is for prewash
detergent;
- the compartment
Ladica sredstava za pranje
podjeljena je na 3
pregradka:
– pregradak obiljeÏen s "1"
namijenjen je sredstvima
za predpranje,
✿
– pregradak obiljeÏen s
namijenjen je posebnim
dodacima kao ‰to su:
omek‰ivaãi, mirisi, ‰tirke itd.
– pregradak obiljeÏen s "2"
namijenjen je deterdÏentu
za glavno pranje.
Ako perete tekuçim sredstvom,
umetnite u "2". Pregradak
posebno priloÏenu posudicu
kako je to prikazano na slici!
Ovaj poseban spremnik mora
biti umetnuti u pregradak
oznaãen s “2” u ladici za
deterdÏent kada Ïelite koristiti
program “RINSE” (ISPIRANJE)
kao i ciklus BIJELJENJA.
54
Il cassetto detersivo è
suddiviso in 3 vaschette:
– la vaschetta
contrassegnata con “1”
serve per il
detersivo del prelavaggio;
– la vaschetta
contrassegnata con“ ”,
serve per additivi speciali,
ammorbidenti, profumi
inamidanti, azzurranti, ecc.
– la vaschetta
contrassegnata con “2”
serve per il detersivo di
lavaggio.
✿
Se si desidera adoperare
detersivi liquidi, va introdotta
l’apposita vaschetta in
dotazione nello scomparto
contrassegnato con “2” del
cassetto detersivo.
Questo assicura che il sapone
liquido vada nel cesto solo al
momento in cui è necessario.
Se si desidera Candeggiare
occorre utilizzare il
programma Risciacqui ed
inserire la sopracitata
vaschetta sempre nello
scomparto “2”.
UPOZORENJE!
NAPOMINJEMO DA SU
NEKA SREDSTVA ZA
PRANJE TEÎE TOPIVA,
AKO PERETE OVAKVIM
SREDSTVIMA
PREPORUâUJEMO DA IH
STAVITE U POSEBNU
POSUDICU KOJA SE
STAVLJA IZRAVNO U
BUBANJ MEDJU RUBLJE.
ATTENZIONE: SI RICORDI
CHE ALCUNI DETERSIVI
SONO DI DIFFICILE
ASPORTAZIONE. IN
QUESTO CASO LE
CONSIGLIAMO L’USO DI
UN APPOSITO
CONTENITORE DA PORRE
NEL CESTELLO.
UPOZORENJE!
PREGRADAK OWNAâEN
S ✿ MOÎETE PUNITI
SAMO TEKUåIM
SREDSTVIMA!
PERILICA JE
PROGRAMIRANA DA
DODATKE ZA PRANJE
AUTOMATSKI UZIMA
TIJEKOM ZAVR·NOG
ISPIRANJA NA SVIM
PROGRAMIMA PRANJA.
ATTENZIONE: NELLA
VASCHETTA
CONTRASSEGNATA
CON “✿” METTERE
SOLO PRODOTTI LIQUIDI.
LA MACCHINA È
PREDISPOSTA AL
PRELIEVO AUTOMATICO
DEGLI ADDITIVI
DURANTE I’ULTIMO
RISCIACQUO IN TUTTI I
CICLI DI LAVAGGIO.
Predalãek za pralna sredstva
je razdeljen na tri predelke:
- prvi, "1", je namenjen
detergentu za
predpranje;
- v predelek, oznaãen s
✿
simbolom
, odmerite
posebne dodatke mehãalec, ‰krob, di‰ave
ipd.
- predelek, oznaãen s
‰tevilko "2", je namenjen
detergentu za glavno
pranje;
âe uporabljate tekoãi
detergent, vstavite priloÏeno
posodico za uporabo
tekoãega detergenta v
predelek "2". To zagotavlja,
da se bo detergent odmeril v
boben v pravem trenutku.
To posodico vstavite tudi v
primeru, da Ïelite s pomoãjo
programa 'Izpiranje' s
pomoãjo belila odstraniti
madeÏe s perila.
OPOMBA!
âE UPORABLJATE
DETERGENTE, KI SE
TEÎKO DOZIRAJO V
BOBEN, PRIPOROâAMO,
DA UPORABITE POSEBNO
POSODICO, V
KATERO ODMERITE
DETERGENT IN JO
POLOÎITE V BOBEN
DIREKTNO MED PERILO.
OPOMBA!
V PREDELEK, OZNAâEN S
SIMBOLOM ✿,
ODMERITE SAMO TEKOâE
DODATKE! Stroj
bo pri vseh programih te
dodatke v
pravem trenutku, ob
zadnjem izpiranju,
samodejno doziral v stroj.
✿
Tuto nádobku musíte vloÏit
do oddílu "2" zásobníku
pracího prostfiedku v
pfiípadû, Ïe chcete pouÏít
program "MÁCHÁNÍ" nebo
cyklus BùLENÍ.
DÅLEÏITÉ:
PAMATUJTE, ÏE NËKTERÉ
PRACÍ PRÁÄKY SE
ÄPATNË ODSTRAÑUJÍ
(ROZPOUÄTËJÍ).
V TAKOVÉM PÜÍPADË
DOPORUÖUJEME
POUÏITÍ SPECIÁLNÍCH
NÁDOBEK A JEJICH
VLOÏENÍ DO PRACÍHO
BUBNU.
DÅLEÏITÉ:
ÖÁST JE OZNAÖENA
“✿” MÅÏETE PLNIT
POUZE TEKUTŸMI
PROSTÜEDKY.
PRA ÖKA JE
PÜEDURÖENA K
AUTOMATICKÉMU
ODÖERPÁVÁNÍ P ÜÍSAD
BËHEM POSLEDNÍHO
MÁCHÁNÍ VE VÄECH
CYKLECH PRANÍ.
✿
labelled “ ” is for special
additives, fabric softeners,
fragrances, starch,
brighteners etc;
- the compartment labelled
"2" is for main wash
detergent.
If liquid detergents are used,
please insert the special
container supplied into the
compartment marked “2” in
the detergent drawer. This
ensures that the liquid
detergent enters the drum
at the right stage of the
wash cycle.
This special container must
be inserted into the
compartment marked "2" in
the detergent drawer, also
when you wish to use the
"RINSE" programme as
BLEACHING cycle.
NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER
WHICH IS PLACED IN
THE DRUM.
NOTE: ONLY PUT
LIQUID PRODUCTS IN
THE COMPARTMENT
LABELLED “✿”. THE
MACHINE IS
PROGRAMMED TO
AUTOMATICALLY TAKE
UP ADDITIVES DURING
THE FINAL RINSE
STAGE FOR ALL WASH
CYCLES.
55
HR
SL
CZ
EN
CHAPTER 10
POGLAVLJE 10
CAPITOLO 10
10. POGLAVJE
KAPITOLA 10
PRIPREMANJE
RUBLJA I
SAVJETI ZA PRANJE
IL PRODOTTO
PRIPRAVA PERILA
NA PRANJE
PRÁDLO
ZNAâAJNA UPOZORENJA:
Preporuãamo da ne
ukljuãujete centrifugu kada
u perilici perete manje
prostirke, pokrivaãe za
krevete ili teÏu odjeçu.
ATTENZIONE:
se deve lavare tappetoni,
copriletti o altri indumenti
pesanti é bene non
centrifugare.
U perilici smijete prati samo
takvu vunenu odjeçu i rublje
koji imaju oznaku
"dopu‰teno pranje u perilici".
Indumenti e biancheria di
lana, per poter essere lavati
in lavatrice, devono essere
contrassegnati con il
simbolo “Pura Lana Vergine”
e avere inoltre l’indicazione
“Non infeltrisce” oppure
“Lavabile in lavatrice”.
UPOZORENJE: Prije
poãetka pranja razvrstajte
rublje isvaki komad
paÏljivo pregledajte,
‰toposebno vrijedi za
dÏepove teistovremeno
uãinite jo‰ i
slijedeçeodnosno
pregledajte:
- da na, odnosno u rublju
koje Ïelite oprati nisu
ostali metalni predmeti
kao npr. kopãe,
sigurnosne igle, metalni
novac Itd.,
- zakopãajte gumbe na
posteljini, zatvorite
patentne zatvaraãe,
kopãe, zapone i sliãno,
zaveÏite pojaseve i
duge trake na odjeçi,
- uklonite kopãe sa
zavjesa,
- paÏljivo pregledajte
etikete na rublju,
- ako na pojedinim
komadima rublja
opazite jake mrlje,
odstranite ih prije
poãetka pranja
posebnim sredstvom za
odstranjivanje mrlja
preporuãenim na etiketi
odjeçe.
56
IT
ATTENZIONE:
Durante la selezione si
assicuri che:
- nella biancheria da
lavare non vi siano
oggetti metallici (ad
esempio fermagli, spille
di sicurezza, spilli,
monete, ecc.);
- abbottoni federe,
chiuda le cerniere
lampo, gancetti a
occhielli, annodi cinghie
sciolte e lunghi nastri di
vestaglie;
- asporti dalle tendine
anche i rulli di
scorrimento;
- osservi attentamente le
etichette sui tessuti;
- se durante la selezione
vede delle macchie
resistenti, le asporti con
del detersivo speciale o
con un’apposita pasta
di lavaggio.
OPOZORILO!
PRIPOROâAMO, DA
IZKLOPITE CENTRIFUGO,
KADAR V PRALNEM
STROJU PERETE MANJ·E
PREPROGE, POSTELJNA
PREGRINJALA ALI TEÎJA
OBLAâILA.
V pralnem stroju smete prati
le taka volnena oblaãila in
perilo, pri katerih je na etiketi
z navodili za vzdrÏevanje
navedeno "MOÎNO PRANJE
V PRALNEM STROJU".
OPOZORILO:
Pred zaãetkom pranja
razvrstite perilo in vsak
kos posebej skrbno
preglejte, kar velja ‰e
posebej za Ïepe, ter
istoãasno naredite
oziroma preglejte ‰e
naslednje:
- ãe na oz. v perilu, ki ga
Ïelite oprati ni kovinskih
predmetov kot npr.
priponk, varnostnih
zaponk, kovancev ipd.),
• zapnite gumbe na
posteljnini, zaprite
zadrge, sponke, stiskaãe
in podobno, zaveÏite
pasove in dolge trakove
na haljah,
• z zaves odstranite
drsnike, skrbno preglejte
etikete na perilu,
• ãe med razvr‰ãanjem
opazite na posameznih
kosih perila madeÏe,jih
odstranite pred
priãetkom pranja s
posebnimi detergenti za
odstranjevanje
madeÏev.
THE PRODUCT
DÅLEÏITÉ:
Püi praní tëïkÿch pokrÿvek,
püehozå nebo jinÿch tëïkÿch
püedmëtå doporuöujeme
nepouïívat odstüedëní.
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
Pokud mají bÿt v praöce
prány vlnëné obleky nebo
jiné püedmëty z vlny, musí
mít oznaöení “Machine
Washable” (moïno prát v
praöce).
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
DÅLEÏITÉ:
Püi tüídëní prádla:
- zjistëte, zda v nëm
nejsou kovové
püedmëty (ïabky,
spínací äpendlíky,
äpendlíky, kanceláüské
sponky, mince apod.)
- zjistëte, zda povlaky
polätáüå, zipy a háöky
na obleöení jsou
zapnuté
- ze záclon odstrañte
ïabky
- vënujte pozornost
ätítkåm na obleöení
- pokud najdete zaschlé
skvrny na obleöení,
mëly by bÿt odstranëny
speciálním prostüedkem
(doporuöenÿm na
ätítku).
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
57
HR
IT
POGLAVLJE 11
CAPITOLO 11
SAVJETI ZA
KORISNIKA
CONSIGLI UTILI
PER GLI UTENTI
Savjeti za ekolo‰ko, prijateljsko i
ekonomiãno kori‰tenje Va‰e
perilice rublja.
Brevi suggerimenti per un
utilizzo del proprio
elettrodomestico nel rispetto
dell’ambiente e con il massimo
risparmio
Da bi sprijeãili svaki moguçi
gubitak elektriãne enrgije,
vode ili deterdÏenta i vremena,
preporuãujemo da perilicu
napunite u potpunosti. Sa
potpuno napunjenjenom
perilicom u‰tedjet çete i do
50% elektriãne energije umjesto
da perete sa dva poloviãna
punjenja.
CARICARE AL MASSIMO LA
PROPRIA LAVABIANCHERIA
Per eliminare eventuali sprechi
di energia, acqua o detersivo si
raccomanda di utilizzare la
massima capacità di carico
della propria lavabiancheria. E’
possibile infatti risparmiare fino
al 50% di energia con un
carico pieno effettuato con un
unico lavaggio rispetto a due
lavaggi a mezzo carico.
DA LI JE POTREBNO
PREDPRANJE?
Samo za jako zaprljano rublje!
U·TEDITE sredstva za pranje,
vrijeme, vodu izmedju 5 do 15%
potro‰nje elektriãne energije
ako NE koristite program
predpranja za normalno
zaprljano rublje.
QUANDO SERVE VERAMENTE IL
PRELAVAGGIO?
Solamente per carichi
particolarmente sporchi!
Si risparmia dal 5 al 15% di
energia evitando di
selezionare l’opzione
prelavaggio per biancheria
normalmente sporca.
DA LI JE POTREBNO PRANJE
VRELOM VODOM?
QUALE TEMPERATURA DI
LAVAGGIO SELEZIONARE?
L’utilizzo di smacchiatori prima
del lavaggio in lavabiancheria
riduce la necessità di lavare a
temperature superiori a 60°C.
E’ possibile risparmiare fino al
50% utilizzando la temperatura
di lavaggio di 60°C.
NAJVEåA KOLIâINA PUNJENJA
Mrlje obradite sredstvom za
uklanjanje mrlja ili namakanjem
suhih mrlja u vodi prije pranja
da bi smanjili potrebu za
programom pranja sa vrelom
vodom. U‰tedite do 50%
elektriãne energije kori‰tenjem
programa pranja na 60°C.
58
SL
CZ
EN
11. POGLAVJE
KAPITOLA 11
CHAPTER 11
NEKAJ KORISTNIH
NASVETOV
UÎITEâNÉ RADY
PRO UÎIVATELE
CUSTOMER
AWARENESS
V nadaljevanju vam
navajamo nekaj koristnih, da
boste lahko va‰ pralni stroj
uporabljali dobro, varãno in v
skladu z varovanjem okolja.
Pfii pouÏívání va‰eho
spotfiebiãe dbejte zásad
ochrany Ïivotního prostfiedí a
ekonomického provozu.
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
PRIPOROâENA KOLIâINA
PERILA
âe Ïelite prepreãiti
nepotrebno tro‰enje
energije, vode in pralnih
sredstev, priporoãamo, da
perete poln stroj perila,
vendar pa ne prekoraãite
predpisanih najveãjih koliãin.
Pri pranju polnega stroja
perila boste prihranili do 50%
energije.
MAXIMALIZUJTE VELKOST
NÁPLNù
MAXIMISE THE LOAD SIZE
KDAJ JE PREDPRANJE V
RESNICI POTREBNO?
Predpranje je potrebno samo
takrat, kadar je perilo res zelo
umazano.
âe opustite predpranje,
kadar perilo ni zelo umazano,
zmanj‰ate porabo pralnih
sredstev, ãasa, vode in od 5
do 15% energije.
POT¤EBUJETE VÎDY
P¤EDEPRANÍ PRÁDLA ?
JE PRANJE PRI VISOKIH
TEMPERATURAH NUJNO?
Uporaba belil in sredstev za
odstranjevanje madeÏev
zmanj‰uje potrebo po pranju
pri visokih temperaturah. S
pranjem pri temperaturi 60°C
lahko prihranite do 50%
energije.
JE PRANÍ NA 90°C NEZBYTNÉ ?
IS A HOT WASH REQUIRED?
JestliÏe skvrny na prádle
pfiedem odstraníte vhodn˘m
pfiedpíracím prostfiedkem
nebo odstraÀovaãem skvrn,
není nutné prát pfii 90°C. Pfii
pracím programu na 60°C
u‰etfiíte aÏ 50% energie.
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
Nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii vyuÏití
elektrické energie, vody,
pracích prostfiedkÛ i ãasu
dosáhnete tím, Ïe budete
vyuÏívat maximální
doporuãené dávky pro praní
jednotliv˘ch druhÛ prádla.
AÏ 50% energie u‰etfiíte, kdyÏ
vyperete jednu plnou dávku
prádla místo dvou
poloviãních náplní.
Pouze pro silnû za‰pinûné
prádlo !
Pokud nebudete pouÏívat
pfiedepraní u mírnû nebo
stfiednû za‰pinûného prádla,
u‰etfiíte mezi 5 aÏ 15%
pracích prostfiedkÛ, ãasu,
vody a elektrické energie.
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
59
HR
SL
IT
EN
CZ
PRANJE
LAVAGGIO
PRANJE
PRANÍ
WASHING
PROMJENJIVI KAPACITE
CAPACITÁ VARIABILE
PRILAGODLJIVA
ZMOGLJIVOST
POLNJENJA
PROMËNLIVÁ KAPACITA
PRAÖKY
VARIABLE CAPACITY
Ova perilica rublja
automatski prilagodjava
razinu vode prema vrsti i
koliãini rublja. Na taj naãin
moguçe je izvesti “vlastiti”
naãin pranja s gledi‰ta
u‰tede energije.
Ovaj sustav pruÏa manju
potro‰nje energije i osjetno
smanjuje vrijeme pranja.
Questa lavatrice é in grado di
adattare automaticamente il
livello dell’acqua al tipo e alla
quantità di biancheria.
E’ così possibile ottenere
un bucato “personalizzato”
anche dal punto di vista
energetico.
Questo sistema porta ad una
diminuzione dei consumi
d’energia e ad una riduzione
sensibile dei tempi di
lavaggio.
Ta pralni stroj avtomatsko
prilagodi nivo vode vrsti in
koliãini v stroj vloÏenega perila.
Ta sistem omogoãa, da pranje
prilagodite svojim Ïeljam in
potrebam, obenem pa
ustrezno zmanj‰ate tako
porabo vode, energije in
detergenta. Prilagodljiva
zmogljivost zmanj‰uje porabe
energije in obãutno skraj‰uje
trajanje pranja.
Tato praöka automaticky
nastaví vÿäku hladiny
napouätëné vody podle
druhu a mnoïství prádla. Je
tím také moïné docílit
individuálního postupu praní
z hlediska úspory energie.
Systém sniïuje spotüebu
energie a znaönë zkracuje
öas praní.
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
PRIMJER UPOTREBE:
ESEMPIO DI USO:
PRIMER:
PÜÍK
KLAD:
EXAMPLE:
Za osobito osjetljive tkanine
trebala bi se koristiti posebna
mreÏasta vreçica.
Per tessuti molto delicati é
consigliabile l’utilizzo di un
sacchetto di rete.
Supponiamo che il bucato da
lavare sia di COTONE MOLTO
SPORCO (se ha delle
macchie particolarmente
resistenti le asporti con
l’apposita pasta).
Priporoãamo, da vloÏite zelo
obãutljivo perilo v posebno
mreÏasto vreãko in ‰ele nato
v stroj.
Pro praní zvláätë jemnÿch
tkanin byste mëli pouïít
speciální sít’ku (sáöek).
A net bag should be used
for particularly delicate
fabrics.
Püedpokládejme, ïe prádlo
se skládá z velmi zaäpinënÿch
bavlnënÿch odëvå (zaschlé
skvrny by mëly bÿt
odstranëny speciálními
prostüedky).
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
Pranje polnega stroja
frotirastih brisaã ipd.
odsvetujemo, ker frotir vpija
veliko vode in bi bilo perilo v
stroju preteÏko.
Doporuöujeme neprat
dohromady dávku prádla
pouze z tkanin, které
absorbují vodu, dávka v
praöce by mohla bÿt po
namoöení püíliä tëïká.
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
Pretpostavimo da perete
JAKO ZAPRLJANI PAMUK
(tvrdokorne mrlje trebaju biti
prethodno uklonjene
prikladnim sredstvom za
uklanjanje mrlja).
Savjetujemo Vam da perilicu
napunite razliãitim vrstama
rublja, a ne samo s jednom
vrstom, npr. frotirom. Rublje
od frotira upija puno vode i
zato postaje prete‰ko.
Le consigliamo di non fare un
carico di soli capi in tessuto di
spugna che, assorbendo
molta acqua, diventano
troppo pesanti.
âe Ïelite oprati zelo
umazano perilo iz bombaÏa
(trdovratne madeÏe
odstranite prej s pomoãjo
ustreznega sredstva za
odstranjevanje madeÏev).
● Otvorite ladicu za sredstva
za pranje (P).
● Apra il cassetto detersivo
(P).
● Odprite predalãek za
pralna sredstva (P).
● Otevüete zásobník pracích
prostüedkå P.
● Open the detergent
drawer (P).
● Stavite 120 gr deterdÏenta
u pregradak za glavno
pranje uznaãen s 2.
● Metta nella vaschetta di
lavaggio 2 120 g di detersivo
● V predelek 2 odmerite 120
g detergenta.
● Do zásobníku
oznaãeného 2 nasypte 120 g
prá‰ku
● Put 120 g in the main wash
compartment marked 2.
● Ulijte oko 50 ml Ïeljenog
dodatka u pregradak za
dodatke
.
● Metta 50 ml dell’additivo
che desidera nella vaschetta
additivo
.
● V predelek " " vlijte
pribliÏno 50 cc enega od
dodatkov za oplemenitenje
perila npr. mehãalec, ‰krob
ali pa di‰ave.
● Do poslední öásti vlijte cca
50 cm3 poïadované
aviváïe
.
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
compartment
.
● Zatvorite ladicu za
sredstva za pranje "P".
● Chiuda il cassetto detersivo
(P).
● Zaprite predalãek za
pralna sredstva.
● Zasuñte zásuvku s pracími
prostüedky P.
● Close the detergent
drawer (P).
✿
60
✿
✿
✿
✿
61
HR
SL
● Provjerite da li je slavina za
dotok vode otvorena.
● Si assicuri che il rubinetto
dell’acqua sia aperto.
● Prepriãajte se, da je pipa
za dotok vode odprta.
● Budite sigurni da je
odvodna cijev na mjestu.
● Che lo scarico sia in
posizione regolare.
● Preverite, da je cev za
odtok vode pravilno
name‰ãena.
ODABIR PROGRAMA PRANJA
Upuçujemo na tebelarni
pregled programa kako bi
izabrali najprikladniji program
pranja. Okrenite gumb
programatora na Ïeljeni
program da ga aktivirate.
Pridjekajte da zasvjetli
svjetlosni pokazatelj za “broj
okretaja centrifuge”. Kada
pritisnete tipku START perilica
çe pode‰avati tijek rada u
hodu. Pri izvodjenju
programa pranja gumb
programatora nepomiãno
stoji na odabranom
programu sve do kraja
ciklusa pranja.
SELEZIONE PROGRAMMA
Fate riferimento alla tabella
dei programmi o alla
legenda dei programmi sulla
macchina, per scegliere il
programma più adatto.
Il programma viene scelto
ruotando la manopola
programmi e facendo
coincidere il numero del
programma con l’indice.
Attendere che una delle spie
“Centrifuga” si accenda.
Il ciclo di lavaggio avverrà
con la manopola programmi
ferma sul programma
selezionato sino alla fine del
lavaggio.
Attenzione: Se dovesse
mancare la corrente
durante il funzionamento
della lavabiancheria, una
speciale memoria
conserverà l’impostazione
effettuata e, al ritorno della
corrente, la macchina
ripartirà dal punto in cui si
era fermata.
● Na kraju programa svi
svjetlosni pokazatelji “faze
pranja” dje svjetliti.
● Alla fine del programma si
illuminano tutte le spie delle
fasi di lavaggio.
● Nakon zavr‰etka
programa pranja proãekajte
oko 2 minute da sigurnosni
uredjaj "otkljuãa" vrata.
● Attendete lo spegnimento
della spia oblò bloccato (2
minuti dalla fine del
programma).
● Otvorite vrata i izvadite
rublje.
ZA SVE VRSTE PRANJA
POTRAÎITE UPUTE U
TABELARNOM PRIKAZU
PROGRAMA, SLJEDITE
POSTUPKE PRIKAZANIM
REDOM
● Spegnere la
lavabiancheria portando la
manopola programma in
posizione OFF.
EN
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
IZBIRANJE PROGRAMOV
Upo‰tevajte navodila v
razpredelnici programov in
izberite najustreznej‰i
program. Obrnite gumb
programatorja na izbrani
program.
Poãakajte, da se osvetli
indikator “OÏemanje”
Nato pritisnite na tipko START;
stroj zaãne izvajati program.
VOLBA PROGRAMU
V˘bûr nejvhodnûj‰ího
programu proveìte podle
tabulky programÛ.
- Otoãením voliãe programÛ
aktivujte zvolen˘ program
- Poãkejte, dokud se
nerozsvítí jedna z kontrolek
„Odstfiedivka”
- pak stisknûte tlaãítko START.
PROGRAMME SELECTION
Gumb programatorja se med
izvajanjem programa ne
obraãa.
Prací cyklus probíhá s
voliãem programÛ
nastaven˘m na urãitém
programu, a to aÏ do konce
praní.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Opozorilo: âe med
delovanjem stroja zmanjka
elektriãne energije, se izbrani
program shrani v spomin in ko
je stroj spet pod napetostjo,
nadaljuje z izvajanjem
programa.
POZOR: Pokud by bûhem
chodu praãky do‰lo k
v˘padku elektrického
proudu, praãka je vybavená
speciální pamûtí, která
zachová zvolené nastavení
a po návratu elektrického
proudu praãka spustí
program od místa, v nûmÏ
byl pfieru‰en.
Warning: If there is any break
in the power supply while
the machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where
it left off.
● Ko je program zakljuãen, se
osvetlijo vsi indikatorji
posameznih faz programa.
● Ko je program zakljuãen,
poãakajte pribl. 2 minuti, da
se sprosti zapah vrat.
● Izklopite stroj z obraãanjem
gumba programatorja na
OFF.
● Odprite vrata stroja in
poberite perilo iz bobna.
● Apra l’oblò e tolga i tessuti.
PER QUALSIASI TIPO DI
LAVAGGIO CONSULTI
SEMPRE LA TABELLA DEI
PROGRAMMI E SEGUA
LA SEQUENZA DELLE
OPERAZIONI COME
INDICATO.
CZ
● Zkontrolujte, zda máte
puätënou vodu a zda
odtoková hadice je na
místë.
Premete il tasto
AVVIO/PAUSA.
Il programma ha inizio.
UPOZORENJE:
Ako dodje do bilo kojeg
prekida elektriãne energije
tijekom rada perilice,
posebna memorija pohranit
çe postavke odabranog
programa i kada se
elektriãna energija vrati,
perilica çe zapoãeti sa
radom od mjesta gdje je
stala.
● Iskljuãite perilicu
okretanjem gumba
programatora na poloÏaj
OFF (iskljuãeno).
62
IT
PRED IZBIRO PROGRAMA
ZA PRANJE POSAMEZNIH
VRST PERILA PREGLEJTE
RAZPREDELNICO
PROGRAMOV TER
UPO·TEVAJTE ZGORAJ
NAVEDENI VRSTNI RED
OPRAVIL.
Po stisknutí tlaãítka START
zahájí praãka prací cyklus.
● Na konci programu se
rozsvítí v‰echny kontrolky fázi
praní.
● Poãkejte, aÏ zhasne
kontrolka zamknut˘ch dvífiek
(2 minuty od ukonãení
programu)
● Vypnûte praãku
pfiestavením voliãe
programÛ do polohy vypnutí
“OFF”
● Otevfiete dvífika a vyndejte
prádlo
U VÄECH TYPÅ
PROGRAMÅ SE
PODÍVEJTE DO TABULKY
A VYKONEJTE ÖINNOSTI,
KTERÉ JSOU ZDE
POPSÁNY.
● And that the discharge
tube is in place.
Refer to the programme
guide to select the most
suitable programme.
Turning the selector knob
required programme is
activate.
Wait that a “Spin” indicator
light will go on.
Then press the START button.
When the START button is
pressed the machine sets
the working sequence in
motion.
● At the end of the
programme all the wash
stage indicator lights will
illuminate .
● Wait for the door lock to
be released (about 2
minutes after the
programme has finished).
● Switch off the machine by
turning the programme
selector to the “OFF”
position.
● Open the door and
remove the laundry.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
63
HR
POGLAVLJE 12
CAPITOLO 12
âI·åENJE I
ODRÎAVANJE
PERILICE
PULIZIA E
MANUTENZIONE
ORDINARIA
Kuãi‰te perilice uvijek obri‰ite
samo vlaÏnom krpom.
Kuãi‰te perilice ne smijete
ãistiti abrazivnim – grubim
sredstvima za ãi‰çenje,
alkoholom i/ili
razrjedjivaãem.
Per la Sua lavatrice
all’esterno non usi abrasivi,
alcool e/o diluenti, basta
solo una passata con un
panno umido.
OdrÏavanje perilice vrlo je
jednostavno, ali je vaÏno da
redovito ãistite slijedeçe
dijelove:
● ladicu za sredstva za
pranje
● filtar
● odnosno da pripremite
perilicu u sluãaju: preseljenja
ili duÏeg mirovanja.
La lavatrice ha bisogno di
pochissime manutenzioni:
● Pulizia vaschette.
SL
CZ
EN
12. POGLAVJE
KAPITOLA 12
CHAPTER 12
âI·âENJE IN
VZDRÎEVANJE
STROJA
ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBA
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
Ohi‰je pralnega stroja
obri‰ite vedno le z vlaÏno
krpo. Ohi‰ja stroja ne
smete ãistiti z abrazivnimi –
jedkimi ãistili, alkoholom
in/ali topili.
K öiätëní zevnëjäku praöky
nepouïívejte abrazivní
prostüedky, alkohol a
rozpouätëdla. Vystaöí pouïít
vlhkÿ hadr.
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
Praöka vyïaduje jen
minimální údrïbu:
The washing machine
requires very little
maintenance:
VzdrÏevanje stroja je zelo
enostavno, pomembno pa
je, da redno ãistite
naslednje dele:
● Öiätëní zásobníku pracích
prostüedkå.
● Cleaning of drawer
compartments.
● predalãek za detergent,
● Pulizia filtro.
● Öiätëní filtru.
● filter. oziroma, da
pripravite stroj v primeru:
● Filter cleaning
● Traslochi o lunghi periodi
di fermo macchina.
● selitve ali dalj‰ega
mirovanja.
● Odpojení püi
dlouhodobém nepouïívání
praöky.
PULIZIA VASCHETTE
âI·âENJE PREDALâKA ZA
DETERGENT
ÖIÄTËNÍ DÁVKOVAÖE
PRACÍCH PROSTÜEDKÅ:
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Anche se non strettamente
necessario é bene pulire
saltuariamente le vaschette
del detersivo, del
candeggiante e additivi.
âeprav ni nujno, pa
priporoãamo, da obãasno
oãistite predalãek za pralna
sredstva, saj se v njem
sãasoma naberejo ostanki
le-teh.
Aökoli to není nezbytnë
nutné, doporuöujeme
oböas vyöistit
zásobník práäku na praní,
bëlících prostüedkå a
aviváïe následovnë:
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Per questa operazione
basta estrarre il cassetto con
una leggera forza.
● Predalãek previdno
izvlecite iz stroja.
- pouïitím mírné síly
vytáhneme celou zásuvku,
omyjeme ji vodou, osuäíme
a nasuneme zpët.
Zatim ladicu isperite pod
tekuçom vodom.
Pulisca tutto il contenuto
sotto un getto d’acqua.
● Predalãek nato sperite
pod tekoão vodo.
Po zavr‰etku ãi‰çenja vratite
je u kuçi‰te perilice i pritisnite
je skroz do kraja da bi se
mogla zatvoriti.
Reinserisca il tutto nella
propria sede.
âI·åENJE LADICE ZA
SREDSTVA ZA PRANJE
Preporuãamo da
povremeno oãistite ovu
ladicu, jer se s vremenom u
njoj nakupe ostaci sredstava
za pranje.
Ladicu izvlaãite iz perilice
tako ‰to je malo jaãe
povuãete.
64
IT
Po konãanem ãi‰ãenju ga
ponovno vstavite v ohi‰je
stroja in ga potisnite nazaj v
stroj.
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
Remove the compartments
by pulling gently.
Clean with water.
Put the compartments back
into place
65
HR
IT
âI·åENJE FILTRA
Perilica ima ugradjen filtar
koji zaustavlja sve veçe
predmete (npr. Metalni
novac, gumbe itd.), koji bi
mogli sprijeãiti istjecanje
vode. Preporuãamo filtar
povremeno oãistiti na
slijedeçi naãin:
PULIZIA FILTRO
La lavatrice è dotata di uno
speciale filtro in grado di
trattenere i residui più grossi
che potrebbero bloccare lo
scarico (monete, bottoni,
ecc.) che possono così essere
facilmente recuperati.
Quando lo deve pulire si
comporti così:
● Otvorite poklopac
● Abbassi lo sportellino.
● Dostupno samo na
odredjenim modelima:
Rebrastu cijev povucite
prema van, uklonite
graniãnik i ispustite vodu u
spremnik.
● Prije nego uklonite filtar,
ispod poklopca filtra stavite
ruãnik da sakupite manju
koliãinu vode koja se
vjerovatno zadrÏala u crpki.
● Solo su alcuni modelli:
Estragga il tubicino,tolga il
tappo e raccolga l’acqua
in un contenitore.
● Prima di svitare il filtro si
raccomanda di collocare
un panno assorbente sotto
di esso al fine di raccogliere
l’acqua residua che ne
fuoriesce.
SL
ÖISTËNÍ FILTRU
Pralni stroj ima vgrajen filter, ki
zadrÏi vse veãje delce (npr.
kovance, gumbe ipd.), ki bi
lahko prepreãili izãrpavanje
vode. Priporoãamo, da filter
obãasno oãistite in sicer
takole:
Praöka je vybavena
speciálním filtrem, kterÿ
zachycuje vëtäí
püedmëty, které by mohly
ucpat odtokovou hadici,
napü. mince, knoflíky, atd. Ty
pak mohou bÿt vyñaty
následujícím zpåsobem:
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
● Otevfiete dvífika
● Open the flap
● Pouze u nûkter˘ch
modelÛ:
Vyjmûte hadiãku, odstraÀte
uzávûr a zachyÈte vodu do
nádoby.
● Only available on certain
models:
Pull out the corrugated hose,
remove the stopper and
drain the water into a
container.
● Pfied od‰roubováním filtru
se doporuãuje poloÏit pod
filtr savou látku pro
zachycení zbytkové vody
která po vyjmutí filtru vyteãe.
● Before removing the filter,
place an absorbent towel
below the filter
cap to collect the small
amount of water likely to be
inside the pump
● Otoöte filtr proti smëru
hodin tak, aby zåstal ve
svislé poloze.
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Odejmëte jej a oöistëte.
● Remove and clean.
● Po vyöiätëní jej püipevnëte
zpët po smëru hodin.
Pak postupujte opaönë neï
püi demontáïi.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
PÜEMÍSTËNÍ NEBO
DLOUHODOBÉ NEPOUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY:
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
Pokud praöku püemíst’ujete
nebo nepouïíváte deläí dobu
a zejména stojí-li praäka v
nevytápëné místnosti, je
nutné püedem vypustit
veäkerou vodu z hadic.
Püístroj musí bÿt odpojen ze
sítë a vypnut.
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
Uvolnëte konec odpadové
hadice a nechte odtéct
väechnu vodu do püipravené
nádoby. Potom hadici
upevnëte do påvodní polohy.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
● Odprite pokrov.
● Samo nekateri modeli:
Izvlecite gibljivo cev,
odstranite ãep in odtoãite
vodo v posodo.
● Preden izvleãete filter, pod
pokrovãek filtra poloÏite
vpojno brisaão, saj se v
ãrpalki obiãajno nahaja
malo vode.
● Primite filter za roãaj in ga
obrnite v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev tako,
da bo stal roãaj navpiãno.
● Ruoti il filtro in senso
antiorario fino all’arresto, in
posizione verticale.
● Uzmite filtar i oãistite ga.
● Lo estragga e lo pulisca.
● Ponovno namjestite filtar
okretanjem ureza na kraju
filtra u smjeru kretanja
kazaljki na satu. Zatim
ponovite gore opisane
postupke, ali obrnutim
redoslijedom.
● Dopo averlo pulito osservi
la tacca e lo rimonti
seguendo in senso contrario
tutte le operazioni
precedentemente descritte.
● Po konãanem ãi‰ãenju
filter ponovno vstavite v stroj.
Pri namestitvi bodite pozorni
na mali zatiã, ki je na notranji
strani oboda odprtine filtra.
Filter in okrasno podnoÏje
namestite nazaj v obratnem
vrstnem redu, kot ste ga sneli.
TRASLOCHI O LUNGHI PERIODI
DI FERMO MACCHINA
PRIPRAVA STROJA NA SELITEV
ALI DALJ·E MIROVANJE
Ako bi moÏda perilicu selili ili
bi duÏe vremena stajala u
prostoriji koja se ne grije,
morate iz perilice i cijevi
ispustiti svu vodu.
Najprije izvucite utikaã iz
utiãnice, zatim izvadite
odvodno crijevo iz leÏi‰ta na
straÏnjoj strani perilice.
Crijevo zatim nagnite prema
dolje i priãekajte da iz njega
iscuri sva voda. Nakon toga
crijevo ponovno namjestite
u leÏi‰te. Isto uãinite i sa
dovodnim crijevom.
66
EN
âI·âENJE FILTRA
● Okreçite gumb filtra u
smjeru suprotnom od
kretanja kazaljki na satu dok
se ne zaustavi u vertikalnom
poloÏaju.
PRIPREMANJE PERILICE ZA
SELJENJE ILI DUÎE
MIROVANJE
CZ
● Izvlecite filter in ga oãistite.
Per eventuali traslochi o
qualora la macchina restasse
ferma a lungo in luoghi non
riscaldati, é necessario
svuotare completamente da
ogni residuo di acqua tutti i
tubi.
A corrente disinserita, stacchi il
tubo dalla fascetta e lo porti,
verso il basso, in un catino, fino
alla completa fuoriuscita
dell’acqua.
Al termine dell’operazione
fissare il tubo di scarico
all’apposita fascetta.
âe bi se mogoãe selili ali pa
bi morali stroj za dalj‰e
obdobje postaviti v
neogrevan prostor, morate iz
stroja in cevi iztoãiti vso vodo.
Najprej iztaknite vtikaã iz
vtiãnice, nato pa iztaknite ‰e
odtoãno cev iz objemke na
hrbtni strani stroja. Pripravite
si ustrezno posodo in nato
upognite cev navzdol ter
poãakajte, da iz nje izteãe
vsa voda.
Cev nato namestite nazaj v
objemko.
Postopek ponovite tudi s
cevjo za dotok vode.
Stejnë postupujte i püi
vypouätëní napouätëcí
hadice.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
67
HR
IT
POGLAVLJE 13
NEDOSTATAK
1. Perilica ne radi ni
na jednom
programu.
2. Voda ne ulazi u
perilicu.
3. Perilica ne ispu‰ta
vodu.
CAPITOLO 13
KAKO GA UKLONITI
MOGUåI UZROK
Perilica nije prikljuãena na el. mreÏu
Stavite utikaã u utiãnicu
Nije pritisnuta tipka START
Pritisnite tipku START
Nema struje
Provjerite
Osiguraã je pregorio
Provjerite
Vrata perilice nisu zatvorena
Zatvorite vrata
Pogledajte uzroke pod toãkom 1
Provjerite
Slavina za dotok vode je zatvorena
Inserire la spina
Tasto interruttore generale
non inserito
Inserire tasto.
Interruttore generale
Manca energia elettrica
Controllare
Valvole impianto elettrico guaste
Controllare
Sportello aperto
Chiudere sportello
Vedi cause 1
Controllare
Otvorite slavinu
Rubinetto acqua chiuso
Aprire il rubinetto acqua
Programator nije ispravno pode‰en
Podesite programator
Timer non correttamente posizionato
Posizionare timer correttamente
Odvodna cijev je savinuta ili pritisnuta
Izravnajte ili oslobodite odvodnu cijev
Tubo di scarico piegato
Raddrizzare tubo di scarico
Neki predmet je zaãepio filtar
Provjerite filtar
Presenza corpi estranei nel filtro
Ispezionare filtro
4. Presenza di acqua
sul pavimento
attorno alla
lavabiancheria
Perdita della guarnizione posta
tra rubinetto e tubo carico
Sostituire guarnizione e
stringere bene tubo e rubinetto
5. Non centrifuga
La lavabiancheria non ha ancora
scaricato l’acqua
Attendere alcuni minuti, la macchina
scaricherà
“Esclusione centrifuga” inserita
(solo per alcuni modelli)
Disinserire tasto
“esclusione centrifuga”
Lavabiancheria non perfettamente
in piano
Regolare gli appositi piedini regolabili.
Staffe di trasporto
non ancora asportate
Asportare staffe di trasporto
Carico biancheria
non uniformemente distribuito
Distribuire in modo uniforme
la biancheria
Curi iz brtve izmedju slavine i dovodne
cijevi
Zamijenite brtvu i pritegnite cijev na
slavini.
5. Perilica ne
centrifugira.
Perilica nije izbacila vodu
Priãekajte nekoliko minuta dok perilica
izbaci vodu
Pode‰eno je "BEZ CENTRIFUGE"
Programator namjestite na
centrifugiranje
Rublje u bubnju nije ravnomjerno
rasporedjeno
Ravnomjerno rasporedite rublje
Perilica ne stoji potpuno vodoravno
Poravnajte perilicu prednjim noÏicama
za poravnaje perilice
Nije uklonjena transportna za‰tita
Uklonite transportnu za‰titu
ZNAâAJNO: PERILICA JE OPREMLJENA POSEBNIM ELEKTRONSKIM URE_AJEM KOJI SPREâAVA DA
RUBLJE PRI CIKLUSU CENTRIFUGIRANJA POREMETI RAVNOTEÎU. TO SPRIJEâAVA RADNU BUKU I
VIBRACIJU PERILICE I TAKO AKO PRODUÎUJE RADNI VIJEK TRAJANJA VA·E PERILICE.
U sluãaju da nedostatake u radu perilice ne moÏete ukloniti sami, molimo Vas da pozovete jednog od na‰ih
ovla‰tenih servisera. Serviseru obavezno navedite model perilice (naveden je na naljepnici smje‰tenoj na
rubnoj strani okna bubnja ili u jamstvenom listu) i opi‰ite mu kvar. Ovim informacijama olak‰at çete serviseru rad
i Va‰ çe stroj biti brÏe popravljen.
UPOZORENJE !
1. Kori‰tenje ekolo‰kih sredstava za pranje "bez fosfata" moÏe imati slijedeçe popratne uãinke:
- Voda koja protjeãe (cirkulira) tijekom ispiranja izgledat çe mutno, ali neçe mijenjanjati djelotvornosti
ispiranja.
- Vrlo tanak sloj bjelkastog taloga moÏe se pojaviti na opranom rublju. Medjutim, on neçe ni na koji naãin
‰tetiti tkanini ili izmijeniti njezinu boju.
- Prisutnost pjene u vodi od zadnjeg ispiranja ne znaãi da je ispiranje bilo nepotpuno.
- Aktivne anione koji se nalaze u sredstvima za pranje "bez fosfata" ãesto je te‰ko odstraniti i samim pranjem,
zato se voda pri ispiranju pjeni ãak i ako oni postoje u malim koliãinama.
- Dodatno ispiranje ne bi bilo od koristi za smanjenje ovakvog uãinka.
2. Ako Va‰a perilica rublja ima smetnje u radu, obavite gore navedene provjere prije nego pozovete ovla‰teni
Candy servis.
68
RIMEDIO
CAUSA
Spina corrente elettrica
non inserita nella presa
4. Na podu oko
perilice je voda.
6. Perilica se kod
centrifugiranja
pretjerano trese.
ANOMALIA
1. Non funziona con
qualsiasi
programma
2. Non carica acqua
3. Non scarica acqua
6. Forti vibrazioni
durante la
centrifuga
NOTA:
IL MODELLO È DOTATO DI UN PARTICOLARE DISPOSITIVO ELETTRONICO CHE IMPEDISCE LA
PARTENZA DELLA CENTRIFUGA CON CARICHI PARTICOLARMENTE SBILANCIATI. QUESTO SERVE
A MIGLIORARE LE VIBRAZIONI, LA SILENZIOSITÀ E LA DURATA DELLA LAVABIANCHERIA.
Se il malfunzionamento dovesse persistere si rivolga al Centro di Assistenza Tecnica Candy comunicando il
modello di lavabiancheria, riportato sulla targhetta posta sul mobile all’interno dell’oblò o sul foglio di garanzia.
Fornendo tali informazioni otterrete un intervento più tempestivo ed efficace.
Attenzione:
1 L’utilizzo di detersivi ecologici senza fosfati può produrre i seguenti effetti:
- l’acqua di scarico dei risciacqui risulta più torbida per la presenza di zeoliti in sospensione senza che
l’efficacia del risciacquo ne risulti pregiudicata
- presenza di polvere bianca (zeoliti) sulla biancheria al termine del lavaggio che non si ingloba nei tessuti e
non ne altera il colore.
- La presenza di schiuma nell’acqua dell’ultimo risciacquo non é necessariamente indice di una cattiva
sciacquatura.
- I tensioattivi anionici presenti nelle formulazioni dei detersivi per lavabiancheria, risultano spesso
difficilmente allontanabili dalla biancheria stessa e, anche in minima quantità, possono produrre vistosi
fenomeni di formazione di schiuma.
- L’esecuzione di ulteriori cicli di risciacquo, in casi come questi, non comporta alcun beneficio.
2 Se la Sua lavabiancheria non funzionasse, prima di chiamare il Centro di Assistenza Tecnica Candy
eseguire i controlli sopradescritti.
69
SL
13. POGLAVJE
MOTNJE V DELOVANJU
MOTNJA
1. Stroj ne deluje na
nobenem
programu
2. Voda ne priteka v
stroj
3. Stroj ne izãrpava
vode
CZ
KAPITOLA 13
KAKO JO ODPRAVITE
MOREBITNI VZROK
Stroja niste prikljuãili na elektriãno
omreÏje
Vtaknite vtiã v vtiãnico
Stroja niste vklopili
Pritisnite tipko vklop/izklop
Ni elektriãne napestosti
Preverite
Varovalka je pregorela
Preverite
Vrata stroja so odprta
Zaprtie vrata stroja
Preglejte vzroke pod toãko 1
Preverite
Pipa za dotok vode je zaprta
Odprite pipo za dotok vode
Gumb programatorja ni pravilno
nastavljen
Gumb programatorja naravnajte toãno
na ustrezen program
Odtoãna cev je zvita ali upognjena
Zravnajte odtoãno cev
V filtru so tujki
Preglejte filter
4. Na tleh okrog stroja
je voda
Pri tesnilu med pipo in odtoãno cevjo
uhaja voda
Zamenjajte tesnilo in dobro privijte cev
na pipo
5. Centrifuga se ne
vkljuãi
Stroj ‰e ni izãrpal vode
Poãakajte nekaj trenutkov in stroj bo
vodo izãrpal
6. Stroj med
centrifugiranjem
moãno vibrira
Vkljuãena je tipka ''izklop centrifuge'' –
vgrajena je samo pri nekaterih modelih
Izklopite tipko ali obrnite gumb za
nastavitev vrtljajev centrifuge
Stroj ne stoji popolnoma vodoravno
Izravnajte stroj z regulirnimi nogicami
Transportne za‰ãite niste odstranili
Odstranite trnsportno za‰ãito
Perilo v stroju ni enakomerno
razporejeno
Perilo v bobnu enakomerno porazdelite
OPOMBA:
STROJ JE OPREMLJEN S POSEBNO ELEKTRONSKO NAPRAVO, KI PREPREâUJE CENTRIFUGIRANJE,
âE PERILO V BOBNU NI URAVNOTEÎENO. S TEM JE ZMANJ·ANA GLASNOST DELOVANJA TER
VIBRACIJE, OBENEM PA TUDI PODALJ·ANA ÎIVLJENJSKA DOBA VA·EGA PRALNEGA STROJA.
Opozorilo!
1. Pranje z ekolo‰kimi detergenti brez fosfatov lahko povzroãi naslednje stranske uãinke:
- Voda, ki med izpiranjem izteka iz stroja, lahko izgleda zaradi prisotnosti zeolitov motna, vendar pa to ne
vpliva na kakovost izpiranja.
- Zeoliti, ki se po konãanem pranju pojavljajo na perilu kot bel prah ne prodrejo v tkanine in tudi ne vplivajo
na obstojnost barv.
- âe se voda med zadnjim izpiranjem peni, to ‰e ne pomeni, da ni dobro izplaknjeno.
- Aktivne anione, ki so prisotni v detergentih brez fosfatov, voda le steÏka izpere iz perila, zato se voda peni
tudi pri minimalnih ostankih teh uãinkovin .
- Tudi nadaljnja izpiranja v takih primerih stanja ne izbolj‰ajo.
2. âe opazite motnjo v delovanju va‰ega pralnega stroja, najprej s pomoãjo zgoraj podanih navodil poskusite
sami odpraviti nepravilnost. ·ele ãe vam to ne uspe, poi‰ãite pomoã pri najbliÏjem poobla‰ãenem servisu
Candy.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo
bistveno spremenile lastnosti proizvoda. Vse pravice pridrÏane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran ali
prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli naãin bodisi mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugaãe, brez
privoljenja lastnikov avtorskih pravic.
ZÁVADA
1. NEFUNGUJE ÏÁDNŸ
PROGRAM
2. PRAÖKA
NENAPOUÄTÍ VODU
3. PRAÖKA
NEVYPOUÄTÍ VODU
ODSTRANËNÍ
PÜÍÖINA
záströka není v zásuvce
zasuñte záströku
není zapnutÿ hlavní spínaö
zapnëte hlavní spínaö
vÿpadek el. proudu
zkontrolujte
porucha el. fáze
zkontrolujte
otevüená dvüíka praöky
zavüete dvíüka
viz püíöina 1
zkontrolovat
uzavüenÿ püívod vody
otevüít püívod vody
äpatnë nastavenÿ programátor
nastavte správnë programátor
ohnutá odtoková hadice
narovnejte odtokovou hadici
Ucpanÿ filtr
Zkontrolujte, vyöistëte filtr
4. VODA NA ZEMI V
OKOLÍ PRAÖKY
z praöky vytéká pëna
sníïit dávku prac. práäku
5. PRAÖKA
NEODSTÜEDUJE
praöka jeätë nevypustila
vodu
vyökejte nëkolik minut, praöka vypustí
vodu
stisknuto tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
vypnëte tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
praöka nestojí rovnë
nastavit noïiöky praöky
nebyly odstranëny fix. vloïky
odstrañte fixaöní vloïky
prádlo nerovnomër. rozloïené
rozloïte rovnomërnë prádlo
6. SILNÉ OTÜESY PÜI
ÏDÍMÁNÍ
POZNÁMKA:
PRAÖKA JE VYBAVENA SPECIÁLNÍM ELEKTRONICKŸM ZAÜÍZENÍM, KTERÉ CHRÁNÍ PÜED
NADMËRNŸMI VIBRACEMI A HLUKEM BËHEM ODSTÜED’OVÁNÍ, POKUD ÄPATNŸM ROZLOÏENÍM
PRÁDLA DOJDE V BUBNU K NEVYVÁÏENOSTI NÁPLNË. PRODLOUÏÍ SE TAK ÏIVOTNOST PRAÖKY.
Pokud závada püetrvává, obrat’te se na servisní organizaci. Uved’te vïdy typ praöky (najdete jej bud’ na zadní
stënë spotüebiöe nebo na záruöním listë).
Dåleïité:
1 Pouïití ekologickÿch bezfosfátovÿch pracích práäkå måïe mít vliv na :
- Odtékající voda po máchání måïe bÿt chladnëjäí díky püítomnosti zeolitå ve smësi. Neovlivní to úöinnost
máchání.
- Na závër praní se na prádle måïe objevit bílÿ práäek (zeolity), kterÿ väak na nëm nezåstane a také neovlivní
barvu prádla.
- Ve vodë vypouätëné po posledním máchání se måïe objevit pëna, která neznamená, ïe by prádlo bylo
nedokonale vymácháno.
- Neionizující povrch - aktivní öástice, souöást pracích práäkå, se öasto odstrañují håüe a nëkdy se objevují
jako zbytky pëny na prádle. Daläí máchání je neodstraní.
2 Pokud praöka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obrat’te se na odbornÿ Candy servis.
70
71
EN
CHAPTER 13
FAULT
1. Does not function
on any
programme
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
2. Does not load
water
3. Does not discharge
water
6. Strong vibrations
during spin
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED WITH A SPECIAL ELECTRONIC DEVICE, WHICH PREVENTS THE SPIN CYCLE
SHOULD THE LOAD BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE AND VIBRATION IN THE MACHINE AND SO PROLONGS THE LIFE OF YOUR
MACHINE.
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy
Technical Assistance Service.
72
Candy kuçanski uredjaji namijenjeni su iskljuãivo za kori‰tenje u domaçinstvu.
Ako Ïelite odnosno namjeravate upotrebljavati koji Candy kuçanski uredjaj u
profesionalne svrhe, prethodno se posavjetujte s dobavljaãem!
Perilicu rublja koristite samo prema uputama!
La Ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa contenuti
nel presente libretto. Si riserva inoltre il diritto di apportare le modifiche che si
renderanno utili ai propri prodotti senza compromettere le caratteristiche essenziali.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si
pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile
lastnosti proizvoda.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
Ovaj uredjaj je oznaãen u skladu s europskom smjernicom 2002/96/EZ-a o "otpadu elektriãne i elektronske
oprema" (WEEE). Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda moÏete pomoçi i Vi te tako sprijeãiti
potencijalne negativne posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inaãe mogu biti uzrokovane
neodgovarajuçim odlaganjem ovog proizvoda. Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne
moÏe biti tretiran kao kuçni otpad. Umjesto toga ovaj proizvod mora biti predan na odgovarajuçe
sabirno mjesto za recikliranje elektriãne i elektronske opreme. Odlaganje mora biti izvr‰eno u skladu s
lokalnim ekolo‰kim propisima za odlagali‰ta otpada. Za op‰irnije informacije o tretmanu, recikliranju ili
kori‰tenju ovog proizvoda kao otpada, molimo da kontaktirate svoj lokalni gradski ured, sluÏbu va‰eg
lokalnog odlagali‰ta otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Questo elettrodomestico è marcato conformemente alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche (WEEE).
Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete ad evitare possibili conseguenze negative
all’ambiente e alla salute delle persone, che potrebbero verificarsi a causa d’un errato trattamento di questo
prodotto giunto a fine vita.
Il simbolo sul prodotto indica che questo apparecchio non può essere trattato come un normale rifiuto domestico;
dovrà invece essere consegnato al punto più vicino di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
Lo smaltimento deve essere effettuato in accordo con le regole ambientali vigenti per lo smaltimento dei rifiuti.
Per informazioni più dettagliate sul trattamento, recupero e riciclo di questo prodotto, per favore contattare l’ufficio
pubblico di competenza (del dipartimento ecologia e ambiente), o il vostro servizio di raccolta rifiuti a domicilio, o il
negozio dove avete acquistato il prodotto.
Tento elektrospotfiebiã je znaãen˘ podle evropské smûrnice 2002/96/CE o odpadech z elektrick˘ch a
elektronick˘ch zafiízení (WEEE).
Ujistûte se, Ïe byl tento v˘robek zlikvidován správnû, pomÛÏete tím vyhnout se pfiípadn˘m negativním
následkÛm na Ïivotním prostfiedí a zdraví, které by mohly nastat v pfiípadû chybného zacházení s
v˘robkem po ukonãení jeho Ïivotnosti.
Symbol na v˘robku znamená, Ïe s tímto spotfiebiãem nelze zacházet jako s bûÏn˘m domácím odpadem.
Musí b˘t doruãen do nejbliωího sbûrného místa na recyklaci elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení.
Likvidace musí b˘t provedena v souladu s platn˘mi pfiedpisy pro Ïivotní prostfiedí t˘kající se likvidace
odpadu.
Podrobnûj‰í informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto v˘robku dostanete na pfiíslu‰ném úfiadu
vefiejné správy (odbor ekologie a Ïivotního prostfiedí) nebo u va‰eho poskytovatele sluÏeb svozu odpadu
nebo v obchodû, kde jste v˘robek zakoupili.
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be
handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city
office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
HR
IT
SL
CZ
EN
09.02 - 41031210 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko direktivo 2002/96 o odpadni elektriãni in elektronski opremi (WEEE).
S pravilnim naãinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreãiti morebitne negativne posledice na
okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzroãilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku oznaãuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiãajnimi gospodinjskimi odpadki.
Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektriãne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju
odpadkov.
Za podrobnej‰e informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za
odstranjevanje odpadkov, komunalno sluÏbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising