Candy | CS 1492D3-S | Candy CS 1492D3-S User manual

Candy CS 1492D3-S User manual
EN
NO
FI
SV
DA
2
Det enkelte individ kan spille en vigtig rolle i
at sikre, at affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE) ikke bliver et miljømæssigt
problem; det er altafgørende, at følge nogle
grundlæggende regler:
Læs omhyggeligt denne manual for korrekt
og sikker anvendelse og for hjælpsomme
tips om effektiv vedligeholdelse.
l affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) må ikke
husholdningsaffald.
behandles
som
l affald af elektrisk og elektronisk udstyr
Brug kun vaskemaskinen efter du
omhyggeligt har læst disse instruktioner. Vi
anbefaler, at du holder denne manual klar ved
hånden og i god stand til mulige fremtidige ejere.
(WEEE) skal afleveres til det relevante
indsamlingssted, som administreres af
kommunen eller registrerede firmaer. Der
findes i mange lande afhentning ved
husstanden af store affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE)-produkter.
Tjek venligst om apparatet leveres
med denne brugermanual, garantibevis,
servicecenteradresse og energimærke. Tjek
også at stik, holder til afløbsslange og bakker til
flydende vaskemiddel eller blegemiddel (kun
visse modeller) er inkluderet. Vi anbefaler, at du
beholder alle disse komponenter.
Når du køber et nyt apparat, er det i mange
lande således, at det gamle apparat kan
returneres til forhandleren, som skal hente
det gratis fra gang til gang, så længe
apparatet er en lignende type og har de
samme funktioner, som det leverede apparat.
Hvert produkt er identificeret med en unik 16cifret kode, også kaldet "serienummer", som
står på klistermærket på bagsiden
af apparatet (ved åbningen) eller i
dokumentkuverten indeni produktet. Denne
kode er et slags specifikt produkt-ID-kort,
som du skal bruge for registrere det, og hvis
du kontakter Candy-servicecenter.
Indhold
1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER
2. MONTERING
3. PRAKTISKE TIPS
Miljøbetingelser
4. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Dette apparat er mærket i
henhold til det europæiske
direktiv 2012/19/EU om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE).
Affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) indeholder både forurenende dele
(som kan have negative konsekvenser for
miljøet) og grundkomponenter (som kan
genanvendes). Det er vigtigt at underlægge
affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) specifikke behandlinger for at
fjerne og skaffe sig af med alle
forureningskilder på den rigtige måde og
udvinde og genbruge alle materialer.
5. KVIKBRUGERGUIDE
6. STYRING OG PROGRAMMER
7. FEJLFINDING OG GARANTI
3
DA
Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. Vi er overbeviste om, at den
på loyal vis vil hjælpe dig med at vaske dit tøj
sikkert, endda det sarte, dag efter dag.
erfaring og viden, hvis de er under
opsyn eller gives instruktioner
angående brugen af apparatet på
en sikker måde og forstår de
medfølgende risici.
Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må
ikke udføres af børn uden opsyn.
1. GENERELLE
SIKKERHEDSREGLER
l Hensigten med dette apparat er, at
det bruges til husholdningsformål
eller lignende såsom:
− Personalekøkkenområder
i
butikker, kontorer og andre
arbejdsmiljøer;
− Stuehuse;
− Af klienter på hoteller, moteller
og andre lignende boligmiljø;
− Bed & breakfast-miljøer.
Anden brug af dette apparat end
i husholdningsmiljø eller til
typiske husholdningsformål, som
kommerciel brug af eksperter eller
trænede brugere, udelukkes, selv
ved de ovennævnte anvendelser.
Hvis dette apparat anvendes på en
måde, ikke i overensstemmelse med
dette, kan det reducere apparatets
levetid og annullere producentens
garanti. Ethvert ansvar for skade på
apparatet eller anden skade eller tab i
forbindelse med brug, der ikke er i
overensstemmelse med hjemlig
eller husholdningsbrug (selv hvis
apparatet befinder sig i et hjemmeeller husholdningsmiljø), vil ikke blive
accepteret af producenten, i fuld
overensstemmelse med gældende
lovgivning.
l Børn
bør være under opsyn for
at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
l Børn
under 3 år bør holdes
væk, medmindre de er under
konstant opsyn.
l Hvis
ledningen er skadet, skal den
udskiftes af producenten, dens
servicerepræsentant eller lignende
kvalificeret personale, for at undgå
fare.
l Brug
kun de medfølgende slanger
til vandforsyning stilslutningen
(genbrug ikke gamle slanger).
l Vandtrykket
skal være mellem
0,05 MPa og 0,8 MPa.
l Vær
sikker på, at et tæppe ikke
blokerer maskinens bund og
ventilationsåbningerne.
l Tilstanden SLUKKET opnås ved at
indstille referencemarkøren på
programstyringen/knappen i den
vertikale position. Enhver anden
position af denne styring sætter
maskinen i tilstanden TÆNDT (kun
for modeller med programvælgere).
l Dette
apparat kan bruges af børn
fra 8 år og op, og af personer med
reduceret fysiske, sansende eller
mentale evner, eller manglende
4
montering skal apparatet l Udsæt ikke vaskemaskinen for
placeres således at stikket er
regn, direkte sollys eller andet
tilgængeligt.
vejr.
l Maks.
kapacitet for tørt tøj l Ved flytning, så løft ikke
afhænger af den brugte model
vaskemaskinen i håndtagene
(se kontrolpanel).
eller bakkerne; under transport
placér da aldrig åbningen på
l For at se apparatets bilagskort
vognen. Vi anbefaler, at to
refereres der til producentens
personer løfter vaskemaskinen.
hjemmeside.
l I tilfælde af defekt og/eller funktionsfejl,
så sluk for vaskemaskinen, luk for
Sikkerhedsinstruktioner
vandhanen og pil ikke ved apparatet.
Tag omgående kontakt til
l Før rengøring og vedligeholdelse
kundeservicecenteret og brug kun
af maskinen, skal stikket tages ud
originale reservedele. Undladelse
og vandhanen lukkes.
af at følge disse instruktioner kan
udgøre risici for apparatets
l Vær sikker på, at det elektriske
sikkerhed.
system har jordforbindelse.
Hvis ikke, så søg professionel
assistance.
l Brug
venligst ikke omformere,
stikdåser eller forlængerledninger.
ADVARSEL:
vandet kan nå meget høje
temperaturer under vask.
l Vær
sikker på, at der ikke er
Mærket på
vand i tromlen før døren Ved at placere
dette
produkt,
erklærer
vi, på
åbnes.
eget ansvar, overholdelse af alle
l Træk ikke i ledningen eller europæiske sikkerhed, sundhed
apparatet
for
at
trække og miljø kravene i lovgivningen
for dette produkt.
maskinens stik ud.
5
DA
l Efter
2. MONTERING
l Skær
slangestropperne over,
pas på ikke at beskadige
slangen og ledningen.
1
A
B
A
B
l Skru
2 eller 4 skruer (A) på
bagsiden ud og fjern 2 eller 4
mellemlægsplader (B) som vist
på figur 1.
B
B
A
A
l Luk
2 eller 4 huller med
propperne
inkluderet
i
instruktionskuverten.
l Hvis
vaskemaskinen er indbygget,
så skru 3 eller 4 skruer(A) ud, efter
at have skåret slangestropperne
over, og fjern 3 eller 4
mellemlægsplader (B).
2
A
l På
nogle modeller vil 1 eller
flere mellemlægsplader falde
ned indeni maskinen: hæld
vaskemaskinen fremad for at
fjerne dem. Luk hullerne med
propperne i kuverten.
1
2
3
B
ADVARSEL:
hold
indpakningsmateriale
væk fra børn.
C
l Placér
polionda-arket i bunden
som vist på figur 2 (i
overensstemmelse med modellen,
følg version A, B eller C).
3
2
6
1
Hydrauliske forbindelser
DA
3
l Tilslut
indløbsslangen til vandhanen
(fig. 3), brug kun slangen som følger med
apparatet (genbrug ikke den gamle
slange).
l Nogle modeller kan have en eller flere af
følgende funktioner:
l VARM&KOLD (fig. 4): Indstillinger for
4
vandtilslutning med varmt og koldt vand
for højere energibesparelser.
Forbind det grå rør til den kolde vandhane
og den røde til den varme vandhane.
Maskinen kan også forbindes til en enkelt
kold vandhane: i dette tilfælde kan nogle
programmer starte få minutter senere.
1
l AQUASTOP
(fig. 5): en enhed i
forsyningsrøret,
der
stopper
vandstrømningen hvis røret forfalder; i
dette tilfælde vil et rødt mærke vises i
vinduet “A” og røret skal skiftes ud. For at
skrue
bolten
løs,
så
tryk
på
envejslåsemekanismen "B".
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT
- FORSYNINGSRØR
MED SKÆRM (fig. 6): Skulle vand lække
fra det primære indre rør "A", vil det
gennemsigtige inddæmningshylster "B"
opsamle vandet for at lade vaskecyklussen
køre færdig. Ved slutningen af cyklussen,
så kontakt kundeservicecenteret for at
udskifte forsyningsrøret.
7
Placering
min 4 cm
max 100 cm
l Før vaskemaskinen mod væggen, pas på
at røret ikke bøjes eller mases, og placér
afløbsrøret i badekarret eller, fortrinsvis,
forbind det til et afløbsrør, mindst 50 cm
højt med en diameter større en
vaskemaskinens rør (fig. 7).
7
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Nivellér apparatet med fødderne som
8
illustreret på figur 8:
a.drej bolten med uret for at løsne skruen;
b.rotér foden for hæve eller sænke den
indtil den når gulvet;
c.lås foden ved at stramme bolten, indtil den
når bunden af vaskemaskinen.
l Tilslut apparatet til stikkontakten.
ADVARSEL:
kontakt
kundeservicecenteret
ledningen skal udskiftes.
A
B
hvis
C
Vaskemiddelsbakken
9
Vaskemiddelsbakken er inddelt i tre rum
som vist på figur 9:
l rum “1”: til vaskemiddel til forvask;
l rum “ ”:til specielle tilsætningsmidler,
blødgøringsmidler, stivelse osv.;
1
2
ADVARSEL:
brug
kun
flydende
produkter;
vaskemaskinen er indstillet til at
dosere tilsætningsmidler ved hver
cyklus under sidste skylning.
10
l rum “2”: til vaskemiddel.
Et bæger til flydende vaskemiddel følger
også med til visse modeller (fig. 10). For
at bruge det, så placér det i rum "2". På
denne måde vil flydende vaskemiddel kun
nå tromlen på det rette tidspunkt. Bægeret
kan også bruges til blegemiddel når "Skyl"programmet er valgt.
11
ADVARSEL:
nogle vaskemidler er svære at fjerne. I
dette tilfælde anbefaler vi at bruge den
specifikke holder, til placering i
tromlen (eksempel i figur 11).
8
Påfyldningstips
ADVARSEL: ved sortering af vasketøj så
sørg for:
Ved vask af meget snavset hvidt
vasketøj, anbefaler vi at bruge
bomuldsprogrammer på 60°C eller
derover og et normalt vaskepulver
(ekstra
kraftigt),
der
indeholder
blegemidler, og som ved mellem/høje
temperaturer
giver
fremragende
resultater.
- at have fjernet metalliske objekter så som
hårspænder, nåle og mønter fra vasketøjet;
- at have knappet pudebetræk, lukket lynlåse,
snøret løse stropper og lange bånd;
- at have fjernet ringe fra gardiner;
- at have læst vaskemærker i tøjet grundigt;
- at have fjernet alle genstridige pletter med
pletfjernere.
l Ved vask af tæpper, sengetøj og andre
For vaske mellem 40°C og 60°C skal
den anvendte type vaskemiddel passe til
stoffets type og niveauet af snavs.
Normalt pulver er egnet til "hvide" eller
farvede faste stoffer som er meget
snavsede, mens flydende vaskemiddel
eller "farvebeskyttende" pulver er egnet
til farvede stoffer med let snavs.
tungere stoffer anbefaler vi, at du at
undgår centrifugering.
l Ved uldvaske, så sørg for at artiklen kan
maskinvaskes og er mærket med
symbolet "Ny uld", symbolet med "Filtrer
ikke" eller mærket "Egnet til maskinvask".
Hjælpsomme forslag til brugeren
For vaske under 40°C anbefaler vi, at
bruge
flydende
vaskemidler
eller
vaskemidler, som er specifikt egnede til
vaske ved lave temperaturer.
En guide til miljøvenlig og økonomisk brug
af dit apparat.
Maksimér portionsstørrelsen
l Opnå den bedste udnyttelse af energi,
vand, vaskemiddel og tid ved at bruge den
anbefalede maksimale portionsstørrelse.
Spar op til 50% energi ved at vaske med én
fuld portion i stedet for 2 halve portioner.
Ved vask af uld eller silke, brug kun
vaskemiddel specifikt udarbejdet til disse
stoffer.
Har du brug for at forvaske?
l Kun til meget snavset vasketøj! SPAR
vaskemiddel, tid, vand og mellem 5 til 15%
energiforbrug ved IKKE at vælge forvask
ved let til mellemsnavset vasketøj.
Er en varm vask nødvendig?
l Forbehandl pletter med pletfjerner eller
læg pletter i blød før der vaskes, for at
reducere nødvendigheden for et varmt
vaskeprogram. Spar op til 50% energi
ved at bruge et 60°C vaskeprogram.
9
DA
Nedenfor findes en kvikguide med tips og
anbefalinger for brug af vaskemiddel ved
forskellige temperaturer. I alle tilfælde, så
læs altid instruktionerne på vaskemidlet for
korrekt brug og dosering.
3. PRAKTISKE TIPS
4. VEDLIGEHOLDELSE OG
RENGØRING
For at rengøre vaskemaskinens ydre, så
brug en fugtig klud, og undgå skurepulver,
alkohol
og/eller
opløsningsmiddel.
Vaskemaskinen behøver ikke nogen speciel
behandling ved normal rengøring: rengør
bakkerummet og filteret; tips til flytning af
maskinen eller ved længere tids manglende
brug findes nedenfor.
Forslag ved længere manglende
brug
Rengøring af bakke
l Vi anbefaler, at du rengør bakken for
undgå ophobning af overskydende
vaskemiddel og tilsætningsmidler.
l For at gøre dette, så træk let skuffen ud,
rens den under rindende vand og sæt
den på plads igen.
l Skal vaskemaskinen opbevares i et
opvarmet rum uden opvarmning i en
længere periode, så dræn al vand fra
rørene.
l Træk stikket ud.
l Frigør røret fra stroppen, sænk det ned
Rengøring af filter
og dræn al vandet ned i et kar.
l Vaskemaskinen kommer med et specielt
filter, som er i stand til at indfange større
restelementer såsom knapper eller
mønter, der kunne blokere afløbsrøret.
l Afhængig af model: Træk drænslangen
ud, tag proppen af og tøm pumpen for
vand i en skål.
l Før filteret skrues ud anbefaler vi, at du
placerer en absorberende klud under det for
at holde gulvet tørt.
l Drej filteret mod uret indtil stoppunktet i
den vertikale position nås.
l Fjern og rengør filteret; sæt det derefter i
igen ved at dreje med uret.
l Gentag foregående trin i modsat rækkefølge
for samle alle delene igen.
10
l Fastgør
bagefter.
afløbsrøret
med
stroppen
6. STYRING OG
PROGRAMMER
Denne vaskemaskine tilpasser automatisk
vandniveauet til vaskens type og størrelse.
Dette system medfører nedsat energiforbrug
og en fornuftig reducering af vasketider.
DA
5. KVIKBRUGERGUIDE
Q
Programvalg
A
l Tænd for vaskemaskinen og vælg det
ønskede program.
l Justér vasketemperaturenhvis nødvendigt,
LMNO
I
og tryk på knappen "valgmuligheder" hvis
nødvendigt.
P
H
l Tryk på knappen START/PAUSE for at
starte vasken.
Skulle strømmen gå ud mens vaskemaskinen
kører, gemmer en speciel hukommelse
indstillingerne, og når strømmen kommer
tilbage, vil maskinen fortsætte hvor den
stoppede.
l Ved afslutningen af programmet vises
meddelelsen "End" ("afslutning") på
displayet, eller i nogle modeller vil alle
vaskeetape-indikatorlamperne tændes.
Vent indtil dørens låselys slukkes:
omkring
2
minutter
efter
at
programmet er færdigt.
l Sluk for vaskemaskinen.
Ved enhver type vask, bør programoversigten
rådføres og rækkefølgen for brug følges som
angivet.
Tekniske data
Vandtryk.:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Centrifugerings hastighed:
se oversigt.
Tilslutnings/ Forsikring/ Drift spænding:
se oversigt.
11
D
C
E
F
G
B
A Programvælger med FRA-knap
position (OFF)
B START/PAUSE-knap
C UDSKYD START-knap
D Knap til TILVALG
E Knap HURTIGVASK / GRADEN
AF SNAVS
F TEMPERATURVALG-knap
G CENTRIFUGERINGSVALG-knap
F+G TASTELÅS
H Digitalt display
I TILVALG-indikatorlys
L DØR LÅST-indikatorlys
M KG DETECTOR-indicadorlys
N TASTELÅS-indicadorlys
O TEMPERATURVALG-indikatorlys
P CENTRIFUGERINGSVALGindikatorlys
Q SMART TOUCH område
Åbning af døren
START/PAUSE-knap
Luk lågen FØR du vælger knappen
START/PAUSE.
En
særlig
sikkerhedsanordning
forhindrer døren i at blive åbnet
umiddelbart efter afslutningen af
cyklussen.
Vent 2 minutter efter vaskecyklussen
afsluttes og lampen "Dørsikkerhed"
er slukket, før du åbner døren.
Programvælger
position (OFF)
med
l Tryk for at starte den valgte cyklus.
Når der er trykket på START/PAUSEknappen,
kan
det
tage
nogle
sekunder, før maskinen begynder at
arbejde.
FRA
TILFØJ ELLER FJERN GENSTANDE
EFTER AT PROGRAMMET ER STARTET
(PAUSE)
Når programvælgeren drejes, lyser
displayet op, for at vise indstillingerne for
det valgte program.
For at spare energy, vil displayets
kontrastniveau falde ved afslutningen af
cyklussen eller efter en inaktivitet
periode.
l Tryk og hold START/PAUSE knappen
inde i cirka 2 sekunder (en kontrollampe
og displayet med den resterende tid vil
blinke, hvilket viser at maskinen er blevet
sat på pause).
l Vent 2 minutter indtil sikkerhedsanordningen
åbner døren.
N.B.: For at slukke for maskinen,
skal du dreje programvælgeren til
positionen FRA.
For at undgå oversvømmelser, bør du
tjekke at vandstanden er under
døråbningen før du åbner døren.
l Tryk på START/PAUSE-knappen, for at
starte den valgte cyklus.
l Efter
l Når
et program er valgt, forbliver
programvælgeren stationær på det valgte
program, indtil cyklussen slutter.
l Sluk for vaskemaskinen, ved at dreje
vælgeren til FRA.
at have tilføjet eller fjernet
genstande, luk døren og tryk på
START/PAUSE-knappen (starter programmet
fra hvor det blev afbrudt).
ANNULLERING AF PROGRAMMET
l For at annullere programmet, skal du
indstille vælgeren til FRA-positionen.
UDSKYD START-knap
Programvælgeren skal returneres
til FRA - positionen ved slutningen af
hver cyklus, eller når du starter en
efterfølgende vask, før du kan vælge
og starte et nyt program.
l Denne knap lader dig forudindstille
vaskecyklussen, og udskyde start af
denne, i op til 24 timer.
12
l For at udskyde starten, brug følgende
funktion til børnetøj og i tilfælde af vask af
meget snavset tøj, for hvilket der skal
bruges meget vaskepulver eller ved vask
af håndklæder, hvor fibrene oftest har
tendens til at holde på vaskepulveret.
- Indstil det ønskede program.
- Tryk på knappen en gang, for at
aktivere den (h00 vises på displayet),
og tryk derefter på den igen, for at
indstille en 1-times udskydelse (h01
vises på displayet). Den forudindstillede
udskydelse øges med 1 time, hver gang
du trykker på knappen, indtil h24 vises
på displayet, på hvilket tidspunkt endnu
et tryk vil sætte udskydelsen tilbage til
nul.
- HYGIEJNE +
Du kan kun aktivere denne, når du har
indstillet temperaturen til 60°C. Denne
indstilling gør det muligt at rengøre dit tøj og
beholde samme temperatur under hele
vasken.
- STRYGELET
Denne funktion giver dig mulighed for at
minimere antallet af folder så meget som
muligt, og for at fjerne de mellemliggende
centrifugeringer eller reducere intensiteten
af den sidste.
- Bekræft ved at trykke på START/PAUSEknappen. Nedtællingen begynder, og når
den er færdig, vil programmet starte
automatisk.
l Det er muligt at annullere den forsinkede
Hvis der vælges en indstilling, der
ikke er kompatibel med det valgte
program, blinker indikatorlampen først
og slukkes derefter.
start ved at dreje programvælgeren til
FRA-positionen.
Hvis der er nogen afbrydelse i
strømforsyningen, mens maskinen er i
drift, vil en særlig hukommelse gemme
det valgte program, og når strømmen
genoprettes, vil det fortsætter, hvor det
slap.
Knap HURTIGVASK / GRADEN
AF SNAVS
Denne knap giver dig mulighed for at vælge
mellem to forskellige indstillinger afhængigt
af det valgte program.
Indstillingsknappen bør vælges, før der
presses på START/PAUSE-knappen.
- HURTIGVASK
Knappen bliver aktiv, når du vælger
HURTIGVASK (14/30/44 Min.) –programmet,
hvilket lader dig vælge en af de tre angivne
varigheder.
Knap til TILVALG
Med knappen kan du vælge mellem 3
forskellige indstillinger:
- GRADEN AF SNAVS
l Når programmet er valgt, viser
indikatorlyset automatisk den vasketid,
som er sat for dette program.
- EKSTRA SKYLNING
l Denne indstilling giver mulighed for at
l Hvis denne knap vælges, er der et valg af
tilføje en ekstra skylning ved afslutningen
af vaskecyklussen og er blevet udviklet i
forhold til folk med sart og følsom hud, for
hvem selv en lille rest af vaskepulver kan
forårsage irritation eller allergi.
3 niveauer for vaskeintensitet, afhængig
af hvor snavsede tekstilerne er (kan kun
benyttes i nogle programmer som vist i
programtabellen).
13
DA
l Det anbefales også at bruge denne
fremgangsmåde:
TEMPERATURVALG-knap
l Denne knap giver dig mulighed for at
ændre
temperaturen
vaskecyklusserne.
på
Hvis indholdet er ubalanceret, er
maskinen udstyret med en særlig
elektronisk anordning, der forhindrer
centrifugering. Dette reducerer støj og
vibrationer i maskinen og forlænger
dermed levetiden på din maskine.
l For at skåne tekstilerne er det ikke muligt
at indstille temperaturen til over
maksimum for hvert enkelt program.
TASTELÅS
l Hvis du vil udføre en koldvask skal alle
indikatorerne være slukket.
l Ved
at reducere den maksimale hastighed, og
hvis det ønskes kan centrifugeringen
annulleres.
at
trykke
samtidigt
på
knapperne
TEMPERATURVALG
og
CENTRIFUGERINGSVALG i ca. 3
sekunder, vil maskinen lade dig låse
tasterne. På denne måde kan du undgå
at foretage utilsigtede eller uønskede
ændringer, hvis der trykkes på en knap
på displayet ved et uheld i løbet af en
cyklus.
l Hvis etiketten ikke angiver specifikke
l Tastelåsen kan annulleres ved at trykke
CENTRIFUGERINGSVALG-knap
l Ved at trykke på denne knap er det muligt
oplysninger, er det muligt at anvende den
maksimale centrifugering angivet for
programmet.
på begge knapper samtidigt igen eller ved
at slukke for apparatet.
Digitalt display
For at undgå skader på stoffet, er det
ikke muligt at øge hastigheden over
det maksimalt tilladte for hvert
program.
Displayets
indikatorsystem
giver
dig
mulighed for at blive løbende informeret om
maskinens status.
l For at genaktivere centrifugeringen, skal
du trykke på knappen indtil du når den
centrifugeringshastighed, du vil indstille.
1
2
34
6
7
l Det
er
muligt
at
ændre
centrifugeringshastigheden
uden
at
afbryde maskinen.
5
Overdosering
af
vaskemiddel
kan
forårsage overdreven skumdannelse. Hvis
maskinen registrerer tilstedeværelsen af
for meget skum, kan centrifugeringen
udelukkes
eller
programmet
kan
forlænges og vandforbruget øges.
1) TILVALG-INDIKATORLYS
Indikatorlamperne viser de muligheder, der
kan vælges med de relevante knapper.
14
4) Kg Detector-INDIKATORLYS (funktionen
er kun aktiv på bomulds- og syntetiske
programmer)
l Når et program er valgt, viser displayet
automatisk cyklussens varighed, der kan
variere,
afhængigt
af
de
valgte
indstillinger.
l I de første minutter af cyklussen vil “Kg
l Når programmet er startet, vil du konstant
Detector”-indikatoren forblive tændt,
mens den intelligente sensor vejer
vasketøjet og justerer cyklustiden, vandet
og elektricitetsforbruget derefter.
blive holdt underrettet omkring den
resterende tid til slutningen af vasken.
l Gennem hver eneste vaskefase gør “Kg
Detector” det muligt at overvåge
information om vasketøjet i tromlen, og i
de første minutter af vasken:
l Maskinen beregner tiden til slutningen af
det valgte program, baseret på en
standard belastning, under cyklussen
korrigerer maskinen denne tid, ifølge
størrelsen og sammensætningen af
lasten.
- justerer det den nødvendige mængde af
vand
- fastsætter det længden af vaskecyklussen
- kontrollerer det skylninger i forhold til
typen af tekstiler, der vaskes
3) DØR LÅST-INDIKATORLYS
l Ikonet indikerer, at lågen er lukket
- tilpasser det tromlens omdrejningsrytme
til typen af tekstiler, der vaskes
Luk lågen FØR du vælger knappen
START/PAUSE.
- opfanger det tilstedeværelsen af skum
og øger, om nødvendigt, mængden af
vand under skylning
l Når der trykkes på START/PAUSE på
maskinen, mens lågen er lukket, vil
indikatoren blinke et øjeblik og derefter
lyse op.
- tilpasser det centrifugeringshastigheden
i forhold til mængden og undgår på den
måde ubalance.
5) TASTELÅS-INDIKATORLYS
Hvis lågen ikke er helt lukketbliver
lyset ved med at blinke i ca. 7
sekunder, hvorefter start-kommandoen
automatisk slettes. I det tilfælde,
luk døren ordentligt, og tryk på
START/PAUSE-knappen.
Indikatorlampen viser, at knapperne er låst.
6) TEMPERATURVALG-INDIKATORLYS
Dette
viser
det
valgte
programs
vasketemperatur, som kan ændres (hvis
tilladt) ved at vælge den relevante knap.
Hvis du vil udføre en koldvask skal alle
indikatorerne være slukket.
l En særlig sikkerhedsanordning forhindrer
døren i at blive åbnet umiddelbart efter
afslutningen af cyklussen. Vent 2
minutter efter vaskecyklussen afsluttes
og lampen "Dørsikkerhed" er slukket, før
du åbner døren. Ved slutningen af
cyklussen skal du dreje programvælgeren
til FRA.
7) CENTRIFUGERINGSVALG-INDIKATORLYS
Dette viser centrifugeringshastigheden for
det valgte program, som kan ændres eller
udelades ved at vælge den relevante knap.
15
DA
2) CYKLUSVARIGHED
l Smart Care – Smart Check-up og "Auto-
SMART TOUCH
Clean" cyklusser
fejlfinding.
Dette apparat er udstyret med Smart
Touch-teknologi, der gør det muligt at
interagere via appen med smartphones
baseret på Android-operativsystemet og
udstyret
med
NFC
(Near
Field
Communication) funktion.
l Download Candy simply-Fi appen på din
smartphone.
Candy simply-Fi appen er tilgængelig
for enheder, der kører både Android
og iOS, både for tabletter og
smartphones. Men du kan kun
interagere med maskinen og udnytte
det
potentiale,
der
tilbydes
via Smart Touch med Android
smartphones udstyret med NFCteknologien
ifølge
følgende
funktionsskema:
Android
smartphone med
NFC-teknologi
Interaktion med
maskinen +
indhold
Android
smartphone uden
NFC-teknologi
Kun indhold
Android tablet
Kun indhold
Apple iPhone
Kun indhold
Apple iPad
Kun indhold
og
en
guide
til
l My Statistics (Mine statistikker) Vaskestatistikker og tips til en mere
effektiv udnyttelse af maskinen.
Få alle detaljer for Smart Touchfunktionerne, surf på appen i DEMOtilstand, eller gå til:
www.candysmarttouch.com
SÅDAN BRUGES SMART TOUCH
FØRSTE GANG
maskinen
–
registrering
af
l Indtast menuen "Indstillinger" på din
Android smartphone og aktiver NFCfunktionen i menuen "Trådløse og
netværk".
Afhængigt af smartphone-modellen
og dens Android OS-version, kan
fremgangsmåden for NFC-aktivering
være anderledes. For yderligere
oplysninger henvises til smartphonemanualen.
l Drej knappen til Smart Touch-positionen
for
at
aktivere
instrumentbrættet.
FUNKTIONER
sensoren
på
l Åbn appen, opret brugerprofilen og
De vigtigste funktioner tilgængelige med
appen er:
l Voice Assistant (Stemmestyring) - En
guide til at vælge den ideelle cyklus med
kun tre stemmeinput (tøj/tekstiler, farve,
plet-niveau).
l Cycles (Cyklusser) - Til at downloade og
opstarte nye vaskeprogrammer.
16
registrer
apparatet
ved
at
følge
instruktionerne på telefonens display eller
den "Quick Guide", der er fastgjort på
maskinen.
Flere
oplysninger,
ofte
stillede
spørgsmål og videoen til nem
registrering er tilgængelige på:
www.candysmarttouch.com/how-to
Hvis du ikke kender placeringen af din
NFC-antenne, så flyt smartphonen lidt
i en cirkulær bevægelse over Smart
Touch-logoet indtil appen bekræfter
forbindelsen. For at dataoverførslen
skal kunne lykkes, er det vigtigt
at
holde
SMARTPHONEN
TIL
INSTRUMENTBRÆTTET I LØBET AF
DE FÅ SEKUNDER PROCESSEN
VARER. En besked på enheden vil
informere om det korrekte resultat af
operationen og fortælle, når det er
muligt at flytte smartphonen væk.
l Hver gang, du ønsker at styre maskinen
via appen, skal du først aktivere Smart
Touch-tilstanden ved at dreje knappen til
det tilsvarende sted.
l Sørg for, at du har låstop for telefonens
skærmbillede (fra en eventuel standbytilstand) og har aktiveret NFC-funktionen,
ellers følg trinene nævnt tidligere.
l Hvis du ønsker at starte en vaskecyklus,
skal
du
ilægge
vasketøj
vaskemiddel og lukke døren.
samt
l Vælg den ønskede funktion i appen
Tykke
overfladematerialer
eller
metalliske klistermærker på din
smartphone
kan
påvirke
eller
forhindre overførsel af data mellem
maskine og telefon. Fjern dem om
nødvendigt.
(f.eks. start et program, Smart Check-up
cyklussen, opdater statistikker osv...).
l Følg anvisningerne på telefonens display
og HOLD DEN TIL Smart Touch-logoet
på maskinens instrumentbræt, når det
angives.
Udskiftning af visse komponenter på
smartphonen (f.eks. bagstykke, batteri
osv...) med uoriginale dele kan
resultere i, at NFC-antennen fjernes
og forhindre den fulde udnyttelse af
appen.
Administration og styring af maskinen
via app er kun muligt "i nærheden".
Det er derfor ikke muligt at udføre
fjernoperationer (f.eks. fra et andet
rum eller uden for huset).
BEMÆRKNINGER:
Placer din smartphone, så NFCantennen på ryggen passer til
placeringen af Smart Touch-logoet på
apparatet (se billedet nedenfor).
17
DA
NÆSTE GANG – regelmæssig brug
Programtabel
1)
(MAKS.)*
2
(se kontrolpanelet)
PROGRAM
(MAKS.)
2)
Hvidt
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
20°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
2) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
Bomuld + 2)
Forvask
EcoMix 20°
Bomuld
Syntetisk
**
2)
Daglig 59 Min.
3 3,5 3,5 4
60°
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44'
40°
14'
Hurtigvask
1
3)
1,5 2 2,5 3
1
1
3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
Skylninger
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tømning +
Centrifugering
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Finvask
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
3
3
Jeans
Baby
2)
2)
3
3
40°
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
60°
3
3
3
3
Uld
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Håndvask
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
2
1
Brugertilpasset indstilling af knappen, som du skal vælge for at interagere med
appen til smartphone og for at downloade vaskecyklusser (se det relevante afsnit).
Fabrikken indstiller standardprogrammet Auto-Clean til desinficering af maskinen.
18
Læs venligst disse bemærkninger:
* Maks. kapacitet for tørt tøj afhænger af
den brugte model (se kontrolpanel).
** STANDARD BOMULDSPROGRAMMER
IFØLGE (EU) Nr 1015/2010 og Nr
1061/2010.
BOMULDSPROGRAM MED EN
TEMPERATUR PÅ 60°C.
1)
Når et program er valgt, vises
på displayet den anbefalede
vasketemperatur, der kan ændres
(hvis tilladt) med den relevante
knap, men det er ikke muligt at
hæve den over det maksimalt
tilladte.
2)
For de viste programmer kan du
tilpasse længde og intensitet af
vasken ved at bruge knappen til
indstilling af graden af snavs.
3)
Hvis du vælger HURTIGVASKprogrammet på knappen, vil det
være muligt at vælge en af de tre
hurtige programmer til rådighed
blandt 14', 30' og 44'.
BOMULDSPROGRAM MED EN
TEMPERATUR PÅ 40°C.
Disse programmer er egnede til
at
rengøre
normalt
snavset
bomuldsvasketøj og de er de mest
effektive programmer i form af
kombineret energi-og vandforbrug for
tøjvask af bomuld.
Disse programmer er blevet udviklet i
overensstemmelse med temperaturen
på vaskemærket på tøjet og den
faktiske vandtemperatur kan afvige let
fra den angivne temperatur på
cyklussen.
19
DA
(Kun for modeller der bruger
flydende vaskemiddel)
Når kun et begrænset antal
genstande har pletter, som kræver
behandling
med
flydende
blegemidler, kan man foretage
fjernelse af pletterne forud for
vasken.
Hæld blegemiddel i beholderen til
flydende blegemiddel, der er sat
ind i afdelingen mærket "2" i
sæbeskuffen, og indstil det
specielle program SKYLNING.
Når denne fase er afsluttet,
drejes programvælgeren til FRApositionen, og du kan tilsætte
resten af tekstilerne og fortsætte
med en normal vask på det mest
passende program.
Programvalg
For at rense forskellige typer af stoffer og
forskellige
niveauer
af
snavs,
har
vaskemaskinen specifikke programmer der
vil opfylde ethvert behov for vask (se tabel).
Hvidt
Lavet til en perfekt vask. Den endelige
centrifugering ved maksimal hastighed giver
mere effektiv rengøring.
Bomuld + Forvask
Dette program er udviklet til at fjerne de
kraftigere pletter på hvidt bomuldstøj.
Forvasken garanterer at det hårde snavs
fjernes. Tilføj en mængde vaskemiddel i
rum "1" svarende til 20% af det, der
anvendes til hovedvask.
EcoMix 20°
Dette nyskabende program giver dig
mulighed for at vaske forskellige stoffer og
farver sammen, som bomuld, syntetiske og
blandede tekstiler på kun 20°C og giver en
fremragende rengøringsydeevne. Forbruget
på dette program er omkring 40% af en
konventionel 40°C bomuldsvask.
Bomuld
Dette program er velegnet til at vaske normalt
snavset bomuldsvasketøj, og det er det mest
effektive program i form af det kombinerede
energi- og vandforbrug for vask af bomuld.
Syntetisk
Vask og skylning optimeres med rytmer i
tromlens rotation og vandstanden. Den
blide centrifugering sikrer en reduceret
dannelse af folder i stoffet.
Daglig 59 Min.
Dette specielt udviklede program bibeholder
den høje vaskestandard samtidig med en
drastisk reducering af vasketiden.
Dette program er designet til en reduceret
mængde tøj (se programtabel).
20
Hurtigvask (14/30/44 Min.)
Vaskecyklus foreslået for lav belastning og
lidt beskidt. Med dette program anbefales
det, at reducere mængden af vaskemiddel,
der normalt anvendes, for at undgå
unødvendigt spild. Hvis du vælger
HURTIGVASK-programmet kan du kan
vælge en af tre programmer til rådighed.
Skylninger
Dette program udfører 3 skylninger med en
mellemliggende centrifugering (som kan
nedsættes eller udelukkes ved hjælp af den
relevante knap). Det bruges til skylning af
enhver form for stof, for eksempel efter en
vask udføres manuelt.
Tømning + Centrifugering
Programmet afslutter med en tømning og
en maksimal centrifugering. Det er muligt at
slette eller reducere centrifugering med
CENTRIFUGERINGSVALG-knappen.
Finvask
Dette program veksler mellem øjeblikke
med arbejde og pauser, og er især velegnet
til vask af sarte tekstiler. Vaskeprogrammet
og skylninger udføres med meget vand, for
at sikre den bedste ydeevne.
Jeans
Dette program er designet til at tilbyde den
højeste kvalitet af rengøring af stoffer
såsom jeans: ideelt til at fjerne snavs, uden
at påvirke elasticiteten af fibrene.
Baby
Dette all baby program vasker perfekt rent
ved 60 grader.
Vi anbefaler at der bruges vaskepulver.
Uld
Dette program udfører en vaskecyklus
dedikeret til uldstoffer, der kan vaskes i
vaskemaskine, eller genstande, der skal
vaskes i hånden.
Håndvask
Program til tøj der kun tåler håndvask,
programmet slutter med 3 skylninger og en
langsom centrifugering.
"Auto-Clean", der er lavet til at rense
tromlen, fjerne dårlig lugt og forlænge
levetiden for vaskemaskinen.
Sørg for at starte "Auto-Clean"-cyklussen
uden tøj i maskinen, men kun med brug af
vaskepulver. Lad maskinens dør stå åben
ved enden af cyklussen for at lade tromlen
tørre.
Anbefalet for hver 50 vaske.
21
DA
Smart Touch
Brugertilpasset indstilling af knappen, som
du skal vælge, når du ønsker at overføre en
kommando fra appen til maskinen og
downloade/starte en cyklus. (Se det
relevante afsnit og appens brugervejledning
for flere oplysninger).
I den Smart Touch-indstilling, fabrikken
sætter som standard, vil cyklussen
7. FEJLFINDING OG GARANTI
Hvis du mener, at vaskemaskinen ikke fungerer korrekt, skal du konsultere hurtigguiden
nedenfor, der indeholder praktiske tips om, hvordan man kan løse de mest almindelige
problemer.
KUN FOR SMART TOUCH-MODELLER.
Takket være Smart Check-up cyklussen på din app Candy simply-Fi, kan du når
som helst tjekke at maskinen fungerer korrekt. Du behøver bare en Android
smartphone med NFC-teknologi. Find flere oplysninger på appen.
Hvis displayet på maskinen viser en fejl (med en kode eller blinkende lysdioder),
skal du tænde for appen og nærme din Android smartphone med NFC til Smart
Touch-logoet på frontpanelet. Det er nu muligt at starte vejviseren for at løse
problemet.
FEJLRAPPORT
l Modeller med display: Fejlen vises ved et tal efterfulgt af bogstavet "E" (eksempel:
Fejl 2 = E2)
l Modeller uden display: Fejlen vises ved blink af lysdioderne samme antal gange
som fejlkoden efterfulgt af en pause på 5 sekunder (eksempel: Fejl 2 = to blink pause 5 sekunder - to blink - osv...)
Fejlvisning
E2 (med display)
2 blink af lysdioderne
(uden display)
Mulige årsager og praktiske løsninger
Maskinen tager ikke vand ind.
Sørg for at vandhanen er åben.
Sørg for at vandslangen ikke er bøjet, knækket eller sidder fast.
Afløbsrøret er ikke i den rette højde (se installationsafsnittet).
E3 (med display)
3 blink af lysdioderne
(uden display)
E4 (med display)
4 blink af lysdioderne
(uden display)
E7 (med display)
7 blink af lysdioderne
(uden display)
Enhver anden kode
Luk vandhanen, løsn påfyldningsslangen fra bagsiden af
vaskemaskinen og kontroller at anti-sand filteret er rent og ikke
tilstoppet.
Vaskemaskinen tømmes ikke for vand.
Sørg for at filteret ikke er tilstoppet.
Sørg for at vandslangen ikke er bøjet, knækket eller sidder fast.
Sørg for at hjemme-afløbssystemet ikke er blokeret og lader vand
strømme frit igennem. Forsøg at tømme vandet i vaskekummen.
Der er for meget skum og/eller vand.
Kontroller at der ikke er brugt overdreven mængde opvaskemiddel
eller et produkt, der ikke er lavet til vaskemaskine.
Problem med døren.
Sørg for at døren er lukket korrekt. Sørg for at der ikke er tøj i
maskinen, der kan blokere for lukning af døren.
Hvis døren er blokeret, sluk for vaskemaskinen og tag elstikket ud af
kontakten, vent 2-3 minutter og åbn så døren.
Sluk for vaskemaskinen og tag elstikket ud af kontakten, vent et
minut. Tænd for vaskemaskinen og start et program. Kontakt et
autoriseret kundeservicecenter direkte, hvis fejlen opstår igen.
22
Problem
Vaskemaskinen
kører/startet ikke
Der flyder vand ud på
gulvet nær
vaskemaskinen
Vaskemaskinen
centrifugerer ikke
Stærke
vibrationer/støj høres
under centrifugering
Mulige årsager og praktiske løsninger
Sørg for at produktet er tilsluttet en fungerende elkontakt.
Sørg for at strømmen er tilsluttet.
Sørg for at stikkontakten fungerer, test den med et andet apparat
såsom en lampe.
Døren er muligvis ikke lukket korrekt: åbn og luk den igen.
Kontroller, at det ønskede program er valgt korrekt og at
startknappen er aktiveret.
Sørg for at vaskemaskinen ikke er i pausetilstand.
Dette kan skyldes en lækage i pakningen mellem hanen og
forsyningsrøret. I det tilfælde skal den udskiftes og slangen og hanen
sammenspændes.
Sørg for at filteret er lukket korrekt.
På grund af en ikke optimal placering af tøj kan vaskemaskinen:
• Forsøge at afbalancere indholdet og derved forøge
centrifugeringstiden.
• Reducere hastigheden af centrifugeringen for at reducere
vibrationer og støj.
• Udelukke centrifugering for at beskytte maskinen.
Sørg for at indholdet er afbalanceret. Hvis ikke, omarranger det og
genstart programmet.
Dette kan skyldes, at vandet ikke er fuldstændig
tømt af: vent et par minutter. Se Fejl 3-afsnittet, hvis problemet
fortsætter.
Visse modeller har en ikke-centrifugeringsfunktion. Sørg for at den
ikke er aktiveret.
Sørg for, at der ikke er nogen indstillinger, der ændrer
centrifugeringen.
Brug af for meget vaskemiddel kan hindre start af centrifugeringen.
Vaskemaskinen er ikke korrekt nivelleret: omjuster om nødvendigt
fødderne som angivet i det relevante afsnit.
Sørg for at transportskruer, gummispunse og afstandskomponentrør
er blevet fjernet.
Sørg for at der ikke er fremmedlegemer inde i tromlen (mønter,
hængsler, knapper osv...).
Standard-producentgarantien dækker fejl forårsaget af elektriske eller mekaniske
fejl i produktet, som skyldes en handling eller undladelse fra producenten. Hvis
der findes fejl forårsaget af faktorer uden for det leverede produkt, misbrug eller
som følge af at betjeningsvejledningen ikke er blevet fulgt, kan en afgift blive
opkrævet.
23
DA
ANDRE UREGELMÆSSIGHEDER
Brugen af økologisk vaskemiddel uden
fosfater kan have følgende effekt:
- mere grumset afløbsvand: Denne effekt
er forbundet med de frigjorte zeolitter,
hvilket
ikke
har
nogen
negativ
indvirkningen
på
effektiviteten
af
rensningen.
Hvis problemet fortsætter eller du har
mistanke om en fejl skal du straks kontakte
et autoriseret kundeservicecenter.
Det anbefales altid at bruge de originale
reservedele
tilgængelige
på
vores
autoriserede kundeservicecentre.
- hvidt pulver (zeolitter) på vasketøjet
ved slutningen af vasken: dette er
normalt, og det hvide pulver absorberes
ikke af stoffet og ændrer ikke dets farve.
- skum i vandet ved sidste skylning:
dette betyder ikke nødvendigvis dårlig
skylning.
Garanti
Produktet er garanteret under de vilkår
og
betingelser,
der
fremgår
af
certifikatet, der følger med produktet.
Garantibeviset skal være behørigt
udfyldt og opbevaret, således at det om
nødvendigt kan vises til det autoriserede
kundeservicecenter.
- omfattende skum: Dette er ofte på
grund af de anioniske overfladeaktive
stoffer i vaskemidler, som er svære at
fjerne fra vasketøjet.
I dette tilfælde, så skyl ikke igen for
eliminere dette: det vil ikke hjælpe
overhovedet.
Producenten afskrives for al ansvar for
trykfejl i brochuren som følger med dette
produkt. Desuden bibeholdes retten til at
foretage enhver ændring anset som
nødvendig til dets produkter, uden at ændre
deres essentielle karakteriska.
24
Läs den här bruksanvisningen noggrant
eftersom den innehåller viktig information
om användning och säkerhet samt
praktiska tips om underhållet.
Läs instruktionerna noggrant innan
du börjar använda tvättmaskinen. Vi
rekommenderar att du förvarar bruksanvisningen
inom räckhåll för användaren och att den
skyddas så att den är i gott skick under hela
tvättmaskinens livslängd.
Kontrollera att bruksanvisning, garantibevis,
information
om
servicecenter
samt
energieffektivitetsmärkning levereras med
tillsammans med produkten. Kontrollera också
att pluggar, hållare för avloppsslang samt
kopp för flytande tvättmedel eller blekmedel
(endast vissa modeller) finns med. Vi
rekommenderar att du behåller alla dessa
komponenter.
Varje enskild produkt identifieras med en unik
kod med 16 tecken, som brukar kallas
”serienummer”. Koden finns på en etikett sitter
fast på maskinen (i närheten av luckan) eller i
kuvertet med dokumentation som ligger inuti
produkten. Den här koden fungerar som ett
specifikt produkt-ID som används vid
produktregistreringen samt i kontakter med
Candys servicecenter.
grundläggande komponenter (som kan
återanvändas). Det är viktigt att behandla
avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
på rätt sätt så att alla förorenande ämnen
omhändertas och att samla in och återvinna
allt material.
Även som privatperson kan du bidra till att
avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk
och elektronisk utrustning (WEEE) inte
orsakar miljöskada och det är av största vikt
att följa vissa grundläggande regler:
l Avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
ska inte hanteras som hushållsavfall.
l Avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning
(WEEE) ska lämnas in på därför avsedda
avfallsstationer i offentlig eller privat regi.
I många länder går det att beställa
hämtning av större volymer avfall som
utgörs av eller innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning (WEEE).
I många länder går det att återlämna den
gamla apparaten till butiken när du köper en
ny. De måste då ta emot den utan extra
kostnad så länge som den är av samma
produktslag och har samma funktioner som
den apparat som ursprungligen levererades.
Innehåll
1. ALLMÄNNA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2. INSTALLATION
Miljörelaterad information
3. PRAKTISKA TIPS
Maskinen är märkt enligt EUdirektivet 2012/19/EU för avfall
som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning
(WEEE).
Avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
innehåller både förorenande ämnen (som
kan leda till skada på miljön) och
4. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
5. SNABBGUIDE
6. REGLAGE OCH PROGRAM
7. FELSÖKNING OCH GARANTI
25
SV
Tack för att du har valt en tvättmaskin från
Candy. Vi är övertygade om att den här
maskinen kommer att hjälpa dig med att hålla
dina kläder, också de allra ömtåligaste, rena
och fina under lång tid framöver.
1. ALLMÄNNA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
l Den
här apparaten är avsett
för hushållsbruk och liknande
användningsområden såsom:
− i personalutrymmen i butiker,
kontor och andra arbetsplatser;
− lantbruk;
− för gäster på hotell, motell
och andra bostadsliknande
miljöer;
− på bed and breakfastliknande inrättningar.
Maskinen är inte avsedd för annan
användning än vad som kan
betecknas som normalt hushållsbruk,
t.ex. kommersiell användning
av experter eller professionella
användare. Detta gäller även om
användningen sker inom ovan
nämnda
användningsområden.
Om apparaten används på ett
annat sätt än det avsedda, kan
livslängden påverkas och garantin
upphöra att gälla. Tillverkaren
ansvarar inte för eventuella skador
på maskinen eller annan skada
eller förlust som uppstår på grund
av användning som inte faller inom
ramen för normalt hushållsbruk
(även om maskinen placerats i en
hushållsliknande miljö) i den fulla
utsträckning som lagen tillåter.
l Produkten
saknar nödvändig erfarenhet och
kunskap, förutsatt att de får
tillräckligt bistånd och anvisningar
om säker användning och förstår
vilka risker som finns. Låt inte
barn leka med apparaten. Låt inte
barn utföra rengöring eller
underhåll utan tillsyn.
l Håll
uppsikt över barn så att de
inte leker med apparaten.
l Barn
under 3 år får endast
vistas i närheten under konstant
tillsyn.
l Om
elkabeln är skadad måste den
bytas av tillverkaren, serviceombudet
eller personer med likvärdig
behörighet för undvikande av fara.
l Använd alltid den slanguppsättning
som följde med maskinen vid
anslutning till avloppet (återanvänd
inte gamla slangar).
l Vattentrycket
måste
vara
mellan 0,05 MPa och 0,8 MPa.
l Kontrollera
att inte golvmattan
ligger mot maskinens sockel eller
mot ventilationsöppningarna.
l Maskinen
är AV när referensmärket
på programratten placeras i lodrät
position. I alla andra positioner för
ratten är maskinen PÅ (endast för
modeller med programvred).
får användas av barn
över 8 års ålder och personer
med nedsatt fysisk, sensorisk l Maskinen måste installeras så
eller mental förmåga, eller som
att elkontakten är nåbar.
26
l Högsta
tvättmängd för torra l Tvättmaskinen ska skyddas
kläder beror på modellen (se
mot regn, direkt solljus och
kontrollpanelen).
andra klimatyttringar.
för produkten l Lyft aldrig tvättmaskinen genom att
kan hämtas på tillverkarens
ta tag i reglagen eller i
webbplats.
tvättmedelsfacket. Låt inte luckan
vila mot kärran eller liknande vid
transport. Det rekommenderas att
Säkerhetsanvisningar
alltid vara två personer vid lyft av
tvättmaskinen.
l Före rengöring eller underhåll
av
tvättmaskinen
måste l Om tvättmaskinen slutar att
strömmen
brytas
och
fungera under drift stänger du av
vattentillförseln stängas av.
tvättmaskinen och vattentillförseln.
Försök inte reparera maskinen
l Kontrollera att elförsörjningen
på
egen
hand.
Kontakta
är jordad. I annat fall måste en
servicecentret omedelbart. Använd
behörig elektriker tillkallas.
bara originaldelar vid reparation.
Produktsäkerheten äventyras om
l Använd
inte
konverterare,
dessa anvisningar inte följs.
dosor med flera uttag eller
förlängningskablar.
VARNING!:
Vattentemperaturen kan bli
mycket hög under tvättcykelns
gång.
l Kontrollera
att det inte finns
märkning
kvar något vatten i trumman Genom att placera
på
denna
product,
försäkrar
vi att
innan du öppnar luckan.
på vårt ansvar övernstämmelse
l Dra aldrig i elkabeln eller i med alla europeiska säkerhets-,
maskinen vid frånkoppling från hälso-, och miljökrav som anges I
lagstiftningen för denna produkt.
elnätet.
27
SV
l Informationsblad
2. INSTALLATION
l Klipp
av slangremmarna, var
försiktig så att inte slangen
eller elkabeln skadas.
1
A
B
A
B
l Skruva
ur de 2 eller 4 skruvarna
(A) på baksidan och ta bort de 2
eller 4 kontaktblecken (B) enligt
illustrationen i figur 1.
B
B
A
A
l Tillslut
de 2 eller 4 hålen
med pluggarna som finns i
dokumentationskuvertet.
l Om
tvättmaskinen är en
inbyggnadsmodell, ska de 3
eller 4 skruvarna (A) skruvas
bort efter att slangremmarna
klippts av. Ta sedan bort de 3
eller 4 kontaktblecken (B).
vissa modeller kan 1 eller
fler kontaktbleck falla ned
inuti maskinen. Luta tvättmaskinen
framåt så att du kan avlägsna
dem. Tillslut hålen med pluggarna
som finns i dokumentationskuvertet.
2
A
l I
VARNING:
Låt inte barn leka
förpackningsmaterialet.
1
2
3
B
med
l Placera
poliondaskivan underst
som visas i figur 2 (beroende
på modell, se version A, B eller
C).
28
C
3
2
1
Hydrauliska anslutningar
3
l Anslut vattenslangen till kranen (fig. 3)
SV
endast
med
vattenslangarna
som
medföljer (återanvänd inte de gammla
slangarna).
l Visa modeller kan innehåller en eller flera
av följande funktioner:
l VARMT och KALLT (fig. 4): Inställningar
för tillförsel av varmt och kallt vatten för
energisparande. Anslut den grå slangen
till kallvattenkranen
och den röda till
varmvattnet. Maskinen kan anslutas enbart
till kallvattnet. I sådana fall förskjuts
programstarten några minuter för vissa
program.
l AQUASTOP (fig. 5): En enhet som sitter
på tillförselslangen och som stoppar
vattenflödet om slangen är defekt. I sådana
fall visar en röd indikator på panelen ”A” att
slangen måste bytas. Skruva loss muttern
genom att trycka ned spärren "B".
4
1
5
6
B
A
A
l AQUAPROTECT - TILLFÖRSELSLANG
MED ÖVERVAKNINGSFUNKTION (fig. 6):
Om vatten läcker från den primära inre
slangen "A" kommer den transparenta
behållaren "B" att innehålla så mycket
vatten att det räcker för att slutföra
tvättcykeln. När tvätten är klar kontaktar du
servicecentret och beställer en ny slang.
B
7
Placering
l Om tvättmaskinen står i närheten av en
29
min 4 cm
max 100 cm
vägg är det viktigt att tillse att slangen inte
böjs eller kläms. Avloppsslangen måste
placeras i röret eller ännu hellre fästas i
ett väggavlopp på minst 50 cm höjd med
större diameter än tvättmaskinens slang
(fig. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Justera maskinens nivå med stöden som
visas figur 8:
a.vrid muttern medsols för att frigöra skruven;
b.vrid stödet i endera riktningen så att det når
golvet;
c.lås stödet, skruva fast muttern tills den når
tvättmaskinens undersida.
8
A
l Anslut strömmen.
B
VARNING:
Kontakta servicecentret om elkabeln
måste bytas ut.
C
Tvättmedelsfack
Tvättmedelsfacket är indelat i 3 olika fack,
se figur 9:
9
1
l fack “1”: för tvättmedel till förtvätt;
l fack “ ”:för speciella tillsatser som
2
mjukmedel, stärkmedel o.s.v.;
VARNING:
Använd bara flytande produkter.
Tvättmaskinen doserar automatiskt
tillsatsen under den sista sköljningens
olika faser.
10
l fack “2”: för tvättmedel.
En kopp för flytande tvättmedel medföljer
vissa modeller (fig. 10). Vid användning ska
den placeras i fack "2". Det garanterar att
tvättmedlet förs in i trumman i rätt skede av
tvättcykeln. Koppen kan också användas för
blekmedel när maskinen är inställd på
”Sköljning”.
VARNING:
Vissa tvättmedel kan vara svåra att få
bort. I sådana fall rekommenderar vi
en speciell behållare som placeras
direkt i trumman (se exemplet i
figur 11).
11
30
Tips om tvättlast
VARNING! Tänk på följande när du
sorterar tvätten:
Nedan följer en snabbguide med tips och
rekommendationer om tvättmedelsanvändning
vid olika temperaturer. Läs dessutom alltid
anvisningarna och doseringsråden för tvättmedlet
som du använder.
- töm plaggen på metallföremål som
spännen, nålar eller mynt;
- knäpp igen örngott med knappar, stäng
blixtlås, knyt ihop lösa bälten och långa
band;
- ta bort upphängningsanordningar från
gardiner;
- läs igenom tvättmärkningarna noggrant;
- ta bort besvärliga fläckar med speciella
borttagningsmedel.
För mycket nedsmutsad vittvätt
rekommenderas bomullstvättprogram
på 60°C eller däröver samt normalt
tvättmedel i pulverform (för mycket
smutsad tvätt) med tillsats av blekmedel
avsett för tvätt vid medelhög/hög
temperatur.
l Vid tvätt av mattor, sängkläder eller andra
tunga textilier rekommenderas tvätt utan
centrifugering.
För tvättar mellan 40°C och 60°C bör
du välja tvättmedel som passar för
materialen som ska tvättas samt deras
nedsmutsningsgrad.
Vanliga pulvertvättmedel är lämpliga för
vita och färgäkta plagg som är mycket
nedsmutsade, medan flytande tvättmedel
eller ”färgskyddande” pulvertvättmedel är
lämpliga för färgade material som är lätt
nedsmutsade.
l Kontrollera vid tvätt av ylle att plagget kan
maskintvättas och att det är märkt med
etiketten ”Ren ny ull” samt symbolen för
”Tål tvätt” eller ”Maskintvätt”.
Några råd till användaren
Så här använder du maskinen på ett
miljövänligt och ekonomiskt sätt..
Fyll maskinen
l Du sparar energi, vatten, tvättmedel och tid
För tvätt vid temperaturer under 40°C
rekommenderar vi användning av
flytande tvättmedel eller tvättmedel som
märkts för tvätt vid låga temperaturer.
genom att fylla maskinen maximalt. Du
sparar upp till 50 % av energiförbrukningen
genom att tvätta en full maskin istället för
två halvfulla.
Behöver tvätten förtvättas?
l Förtvätt behövs bara om tvätten är
mycket smutsig! SPARA tvättmedel, tid,
vatten och mellan 5 och 15 % av
energiförbrukningen genom att INTE välja
förtvätt för lätt till normalt smutsad tvätt.
För tvätt av ylle eller siden
rekommenderas
tvättmedel
som
utformats speciellt för dessa material.
Vilken temperatur krävs?
l Ta bort fläckar med fläckborttagningsmedel
eller blötlägg före tvätt för att minska
behovet av höga temperaturer. Upp till 50%
av energin kan sparas genom att välja ett
program i 60°C.
31
SV
3. PRAKTISKA TIPS
4. UNDERHÅLL OCH
RENGÖRING
Maskinen rengörs utvändigt med hjälp av
en fuktig trasa. Använd inte slipmedel,
alkohol och/eller lösningsmedel. Det finns
inga speciella förbehåll när det gäller
normal rengöring. Rengör tvättmedlets fack
och filtret. Nedan följer några tips vid
flyttning av maskinen samt för hantering vid
långa uppehåll utan användning.
Rengöring av facket
l Tvättmedelsfacket bör rengöras då och
då för att undvika
tvättmedelsrester.
anhopning
av
l Dra ut facket hela vägen (med måttlig
kraft), rengör det under rinnande vatten
och sätt in det igen i uttaget.
Råd vid flyttning av maskinen eller
längre uppehåll i användningen
l Om tvättmaskinen ska förvaras i ett
ouppvärmt utrymme under en längre tid
måste slangarna tömmas på allt vatten.
l Koppla från tvättmaskinen från elnätet.
l Koppla loss slangen från hållaren och håll
ner den i en hink eller liknande så att allt
vatten rinner ut.
Rengöring av filtret
l Tvättmaskinen innehåller ett speciellt filter
för uppsamling av lösa föremål, t.ex.
knappar eller mynt, som annars kan sätta
igen avloppet.
l Finns bara på vissa modeller: dra ut den
korrugerade slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
l Innan du skruvar bort filtret rekommenderar
vi att du placerar en handduk eller liknande
under filtret för att samla upp överblivet
vatten.
l Vrid filtret motsols tills det tar stopp i
vertikal position.
l Dra ut och rengör filtret, och sätt sedan
tillbaka det genom att vrida det i medsols
riktning.
l Sätt tillbaka alla delar genom att upprepa
föregående steg i omvänd ordning.
32
l Fäst avloppsslangen i hållaren när du är
klar.
5. SNABBGUIDE
6. REGLAGE OCH
PROGRAM
Tvättmaskinen
anpassar
automatiskt
vattennivån i förhållande till typen av
tvätt och tvättmängden. Det sänker
energiförbrukningen och gör att tvättiden
reduceras.
Q
SV
A
Val av program
l Sätt på tvättmaskinen och välj önskat
l Justera tvättemperaturen om det behövs
l Tryck på START/PAUS när du vill starta
D
programmet.
Om strömmen bryts medan tvättmaskinen är
igång sparas inställningarna i tvättmaskinens
minne så att tvättcykeln kan fortsätta från
samma ställe när strömmen kommer tillbaka.
l I slutet av programmet visar displayen
på
P
H
och tryck på knapparna för ”tillval".
meddelandet "End" eller,
modeller, alla lampor tänds.
LMNO
I
program.
C
E
F
G
B
A Programväljare med AVposition (OFF)
B START/PAUS-knapp
vissa
C FÖRDRÖJD START-knapp
D ALTERNATIV-knapp
Vänta tills indikatorn för luckspärren
släcks, d.v.s. cirka 2 minuter efter
programmets slut.
E SNABB/SMUTSNIVÅ-knapp
F TEMPERATURVAL- knapp
G VARVTALSVAL-knapp
l Stäng av tvättmaskinen.
F+G KNAPPLÅS
För alla tvättyper se programtabellen
och följ anvisningarna.
H Digitalskärm
I
Tekniska data
ALTERNATIV indikatorlampor
L DÖRRSÄKRING indikatorlampa
M KG DETECTOR indikatorlampa
Vattentryck:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
N KNAPPLÅS indikatorlampa
Varvtal vid centrifugering:
se uppställningen med kapacitetsvärden.
O TEMPERATURVAL indikatorlampor
Anslutningseffekt / Anslutningseffekt/
Spänning:
se uppställningen med kapacitetsvärden.
Q SMART TOUCH-område
P VARVTALSVAL indikatorlampor
33
l Tryck för att starta den valda cykeln.
Öppna dörren
Det kan ta några sekunder innan
maskinen börjar arbeta efter det att du
tryckt på START/PAUS-knappen.
En särskild säkerhetsanordning
förhindrar att dörren öppnas direkt
när en cykel är klar.
Vänta 2 minuter efter att tvättcykeln är
klar och lampan för "Dörrsäkring" har
slocknat innan du öppnar dörren.
LÄGGA TILL ELLER TA PLAGG NÄR
ETT PROGRAM HAR STARTAT (PAUS)
l Håll inne START/PAUS-knappen i cirka 2
sekunder
(någon
lampa
blinkar
tillsammans
med
indikatorn
för
återstående tid för att visa att maskinen
pausats).
Programväljare med AV-position
(OFF)
l Vänta 2 minuter tills säkerhetsanordningen
När du vrider programväljaren tänds
skärmen för att visa inställningarna för
det program du valt.
För
att
spara
energi
kommer
skärmkontrasten att minskas vid slutet
av en cykel eller vid längre inaktivitet.
på luckan låses upp.
Kontrollera att vattennivån ligger
under lucköppningen innan du öppnar
luckan.
OBS: Vill du stänga av maskinen
vrider du programväljaren till AVpositionen.
l När du har lagt till eller tagit ut plaggen
l Tryck på START/PAUS-knappen för att
påbörja den valda cykeln.
stänger du luckan och trycker på
START/PAUS-knappen
(programmet
fortsätter).
AVBRYTA ETT PROGRAM
l När du har valt ett program kommer
programväljaren inte att flyttas från det
valda programmet förrän cykeln är klar.
l Vill du avbryta ett program vrider du
väljaren till AV-positionen.
l Stäng av tvättmaskinen genom att vrida
FÖRDRÖJD START-knapp
väljaren till AV.
l Med
den här knappen kan du
förprogrammera en tvättcykel och fördröja
starten upp till 24 timmar.
Du måste vrida tillbaka programväljaren
till AV-positionen när varje cykel är klar
eller innan du väljer och startar nästa
program.
l Vill du fördröja starten gör du så här:
- Ställ in program.
START/PAUS-knapp
- Tryck på knappen en gång för att
aktivera (h00 visas på skärmen) och
sedan trycker du på den igen för att
ställa in en fördröjning på 1 timme (h01
Stäng luckan INNAN du trycker på
knappen START/PAUS.
34
visas på skärmen). Fördröjningen
förlängs med 1 timme varje gång du
trycker på knappen tills h24 visas på
skärmen. Trycker du på knappen igen
nollställs fördröjningen.
- STRYKFRITT
- Bekräfta
genom
att
trycka
på
START/PAUS-knappen. Nedräkningen
börjar och när den når slutet kommer
programmet att startas automatiskt.
Om du väljer ett alternativ som inte är
kompatibelt
med
det
valda
programmet blinkar lampan och
släcks sedan.
l Du kan avbryta fördröjningen genom att
vrida programväljaren till AV-positionen.
SNABB/SMUTSNIVÅ-knapp
Vid ett strömavbrott sparas det valda
programmet i ett särskilt minne och när
strömmen kommer tillbaka fortsätter
programmet.
Välj alternativ med knapparna innan du
trycker på START/PAUS-knappen.
ALTERNATIV-knapp
Men den här knappen kan du välja mellan
två olika alternativ, beroende på valt
program:
- SNABB
Du kan använda knappen när du valt
programmet SNABB (14/30/44 Min.) med
vredet, för att välja en av tre
programlängder.
- SMUTSNIVÅ
Men den här knappen kan du välja mellan
tre olika alternativ:
l När du har valt ett program kommer
tvättiden
som
är
förinställd
programmet att visas automatiskt.
- EXTRA SKÖLJNING
l Alternativet att lägga till en sköljning i
för
l Med det här alternativet kan du välja
slutet av programmet har tagits fram för
personer med känslig hy som kan få
hudirritationer eller allergiska reaktioner
från även de minsta tvättmedelsrester.
mellan tre olika programlängder, utifrån
hur smutsig tvätten är (kan endast
användas för vissa program enligt
programtabellen).
l Vi
rekommenderar även den här
funktionen för barnartiklar eller vid väldigt
smutsig tvätt, då du behöver använda
mycket tvättmedel eller när du tvättar
handdukar, eftersom fibrerna kan hålla
kvar tvättmedlet.
TEMPERATURVAL-knapp
l Med den här knappen kan du ändra
temperatur.
- HYGIEN +
l Du kan inte höja temperaturen över den
högsta tillåtna temperaturen för
program, för att skydda dina textiler.
Kan endast aktiveras när du har valt
temperaturen 60°C. Alternativet hjälper till
att hålla dina kläder hygieniska genom att
hålla samma temperatur under hela
tvättprogrammet.
ett
l Om du vill tvätta i kallt vatten måste alla
lampor vara avstängda.
35
SV
Med den här funktionen kan du motverka
skrynklad tvätt genom att mellanliggande
centrifugeringar elimineras eller genom
att den sista centrifugeringen blir mer
skonsam.
VARVTALSVAL-knapp
Digitalskärm
l Med den här knappen kan du minska
Med indikatorerna på skärmen kan du alltid
vara informerad om maskinens status.
hastigheten på centrifugeringen eller välja
att hoppa över den helt.
l Om tvättrådet inte visar någon specifik
information kan du använda det högsta
varvtalet för programmet.
1
2
34
6
7
Det går inte att ställa in högre varvtal
än maxvarv för programmet, för att
undvika att tygerna skadas.
5
l Vill du aktivera centrifugering igen trycker
du på knappen tills du når önskat varvtal.
l Du kan ändra varvtal utan att pausa
maskinen.
1) ALTERNATIV INDIKATORLAMPOR
Lamporna visar vilka alternativ som kan
väljas med tillhörande knappar.
Använder du för mycket tvättmedel kan
det leda till skumbildning. Om maskinen
känner av stora mängder skum kan
den hoppa över centrifugeringen eller
förlänga
programmet
och
öka
vattenförbrukningen.
2) CYKELLÄNGD
l När du har valt ett program visas
automatiskt cykellängden som kan
variera utifrån vilka alternativ du valt.
Maskinen är utrustad med en särskild
elektronisk enhet som förhindrar
centrifugering
om
maskinen
är
obalanserad. På så sätt minskas ljud
och vibrationer, och maskinens livstid
förlängs.
l När programmet startat kan du hela tiden
se hur lång tid som är kvar av tvätten.
l Apparaten räknar ut hur lång tid det tar
tills programmet är klart utifrån en
standardmängd och under cykelns gång
korrigeras tiden utifrån den aktuella
tvättens mängd och sammansättning.
KNAPPLÅS
l Om
du
trycker
på
knapparna
TEMPERATURVAL och VARVTALSVAL
samtidigt i cirka 3 sekunder kommer du
att låsa knapparna. På så sätt kan du
undvika
att
inställningarna
ändras
oavsiktligt genom att trycka på en knapp
på displayen under ett pågående
program.
l Du låser upp knapplåset genom att trycka
in de två knapparna igen eller slå av
maskinen.
36
3) DÖRRSÄKRING INDIKATORLAMPA
l Ikonen hänvisar till stängd lucka.
Stäng luckan INNAN du trycker på
knappen START/PAUS.
l Om du trycker på START/PAUS med
luckan stängd kommer lampan blinka och
sedan lysa.
- tvättcykelns längd beräknas
Om luckan inte är helt stängdkommer
lampan att fortsätta blinka i cirka 7
sekunder och därefter kommer starten
automatiskt att avbrytas. Om detta
händer ska du stänga dörren ordentligt
och trycka på START/PAUS-knappen.
- sköljningen kontrolleras utifrån vilka
slags tyger som valts
l En särskild säkerhetsanordning förhindrar
- upptäcker skum och ökar om nödvändigt
vattenmängden under sköljning
att dörren öppnas direkt när en cykel är
klar. Vänta 2 minuter efter att tvättcykeln
är klar och lampan för "Dörrsäkring" har
slocknat innan du öppnar dörren. När
cykeln är klar vrider du programväljaren
till AV.
- varvtalet justeras utifrån tvättmängden
för att undvika obalans.
5) KNAPPLÅS INDIKATORLAMPA
4) Kg
Detector
INDIKATORLAMPA
(funktionen används bara på bomullsoch syntetprogram)
Lampan visar att knapparna är låsta.
l Under cykelns första minuter lyser "Kg
Visar
temperaturen
för
det
valda
programmet, som kan ändras (om möjligt)
med lämplig knapp.
Om du vill tvätta i kallt vatten måste alla
lampor vara avstängda.
6) TVÄTTEMPERATUR INDIKATORLAMPOR
Detector"-lampan medan den intelligenta
sensorn väger tvätten och justerar tvättid
och vatten- och elförbrukning.
l I varje fas kan "Kg Detector" övervaka
informationen för tvättmängden i trumman
och under de första minuterna utförs
följande:
7) VARVTALSVAL INDIKATORLAMPOR
Visar
centrifugering
för
det
valda
programmet, som kan ändras eller uteslutas
med lämplig knapp.
- den vattenmängd som behövs justeras
37
SV
- trummans rotationsrytm justeras utifrån
vilka tyger som tvättas
SMART TOUCH
l Smart Care – Smart Check-up (Kontroll),
Med hjälp av Smart Touch-tekniken kan
maskinen kommunicera med appar på
smarttelefoner med Android-operativsystem
och NFC-funktion (närfältskommunikation).
l My Statistics (Min statistik) - statistik
Auto-Clean (Autorengöring)
felsökningsguide.
och
en
och tips för effektivare användning av
maskinen.
l Installera appen Candy simply-Fi på din
smarttelefon.
Få all information om Smart Touchfunktionerna genom att använda
appens demoläge eller besöka:
www.candysmarttouch.com
Appen Candy simply-Fi finns för
enheter med Android eller iOS, både
surfplattor och smarttelefoner. Men
du kan endast kommunicera med
maskinen
och
dra
nytta
av
möjligheterna som Smart Touch
erbjuder med Android-smarttelefoner
med NFC-teknik, enligt följande
funktionsschema:
ANVÄNDA SMART TOUCH
FÖRSTA GÅNGEN - Maskinregistrering
l Öppna menyn "Inställningar" på din
Androidsmarttelefon
med NFC-teknik
Kommunikation
med maskin +
innehåll
Androidsmarttelefon
utan NFC-teknik
Endast innehåll
Androidsurfplatta
Endast innehåll
Apple iPhone
Endast innehåll
Apple iPad
Endast innehåll
Android-smarttelefon och aktivera NFCfunktionen i menyn ”Trådlöst och
nätverk".
Processen för NFC-aktivering kan
variera mellan olika telefonmodeller
och Android-versioner. Se telefonens
bruksanvisning för mer information.
l Vrid vredet till Smart Touch för att
aktivera sensorn på instrumentpanelen.
FUNKTIONER
l Öppna appen, skapa en användarprofil
Appens huvudfunktioner är:
l Voice Assistant (Röstassistent) - en
guide till att välja det perfekta
programmet
med
endast
tre
röstinmatningar
(kläder/tyger,
färg,
smuts).
l Cycles (Program) – ladda ner och starta
nya tvättprogram.
38
och
registrera
maskinen
enligt
anvisningarna på telefonens display eller
"Snabbguiden" på maskinen.
Mer information, frågor och svar samt
en video för enkel registrering finns
på:
www.candysmarttouch.com/how-to
Om du inte vet var NFC-antennen
sitter kan du föra telefonen i en
cirkelrörelse över Smart Touchlogotypen
tills
appen
bekräftar
anslutningen. För att dataöverföringen
ska lyckas är det mycket viktigt
att
HÅLLA
SMARTTELEFONEN
PÅ
INSTRUMENTBRÄDAN
TILLS
FÖRFARANDET ÄR FÄRDIGT. Appen
kommer att informera dig om att
förfarandet har lyckats och att du kan
ta bort smarttelefonen.
l Du måste aktivera Smart Touch med
vredet varje gång du vill
maskinen med hjälp av appen.
hantera
l Se till att du har låst upp telefonen (från
eventuellt vänteläge) och att du
har aktiverat NFC-funktionen på din
smarttelefon enligt stegen som nämndes
tidigare.
l Om du vill starta ett tvättprogram, lägg i
tvätt, tvättmedel och stäng luckan.
l Välj önskad funktion i appen (t.ex.
Tjocka skal eller klistermärken i metall
på din telefon kan påverka eller
förhindra överföring av data mellan
dator och telefon. Ta bort dem vid
behov.
starta ett program, kontrollprogram,
uppdateringsstatistik osv...).
l Följ instruktionerna på telefonens display
och HÅLL DEN PÅ Smart Touchlogotypen på maskinens instrumentbräda
när appen ber dig göra det.
Att byta ut vissa delar av din
smarttelefon
(t.ex.
bakstycket,
batteriet, osv...) mot andra än
originaldelar kan leda till att NFCantennen tas bort och att du inte kan
använda appen fullt ut.
Hantering och kontroll av maskinen
via appen är bara möjligt i ”närheten”,
det är inte möjligt att utföra
fjärråtgärder (t.ex. från ett annat rum
eller utanför huset).
OBS:
Placera din telefon så att NFCantennen på baksidan ligger emot
Smart Touch-logotypen på tvättmaskinen
(se bilden här nedan).
39
SV
NÄSTA GÅNG – regelbunden användning
Programtabell
1)
(MAX.)*
2
(se kontrollpanel)
PROGRAM
(MAX.)
2)
Vit
Bomull +
Förtvätt
2)
EcoMix 20°
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
20°
5
6
7
8
9
Bomull
**
10 11 12
60°
Syntet
2) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
2)
Daglig 59 Min.
3 3,5 3,5 4
60°
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44'
40°
14'
Snabb
3)
1,5 2 2,5 3
1
1
3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
Sköljning
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Utpumpning +
Centrifugering
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ömtåligt
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
3
3
Jeans
Baby
1
2)
2)
3
3
40°
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
60°
3
3
3
3
Ull
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Hand
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
2
1
Anpassningsbar inställning för vredet som du måste välja för att interagera med
appen och ladda ner tvättprogram. (se särskilt avsnitt).
Fabriken ställer in standardprogrammet Auto-Clean (Autorengöring), framtaget för
rengöring av maskinen.
40
Läs följande:
* Högsta tvättmängd för torra kläder beror
på modellen (se kontrollpanelen).
** STANDARDPROGRAM FÖR BOMULL
ENLIGT (EU) Nr. 1015/2010 och Nr.
1061/2010.
1)
När ett program har valts visar
displayen den rekommenderade
temperaturen, som kan ändras
(när detta är tillåtet) med
temperaturknappen, men det går
inte att höja den över det tillåtna.
2)
För de visade programmen kan du
justera tid och intensitet för tvätten
med SMUTSNIVÅ-knappen.
3)
Med SNABB-programmet kan du
använda SNABB-knappen för att
välja ett av de tre tillgängliga
programmen på 14, 30 och 44
minuter.
BOMULLSPROGRAM MED
TEMPERATUR PÅ 60°C.
BOMULLSPROGRAM MED
TEMPERATUR PÅ 40°C.
De här programmen är lämpliga för tvätt
av normalsmutsig bomullstvätt och är
också de mest effektiva programmen för
vatten- och energiförbrukning för
bomullstvätt.
Programmen har utvecklats för att följa
temperaturerna på klädernas tvättmärkning
och den faktiska vattentemperaturen kan
skilja sig något från den temperatur som
anges för cykeln.
41
SV
(Endast för modeller med fack
för flytande tvättmedel)
Om du har några plagg med
fläckar som behöver behandlas
med blekmedel kan den första
fläckborttagningen göras i maskinen.
Häll blekmedlet i blekmedelsbehållaren
i fack nummer "2" i tvättmedelsfacket
och välj specialprogrammet SKÖLJ.
När detta är klart vrider du
programväljaren till AV-positionen,
lägger in resten av plaggen och
gör en vanlig tvätt med lämpligt
program.
Programval
Vill du tvätta olika slags material som är
olika smutsiga finns det specifika program
på tvättmaskinen för alla dina tvättbehov
(se tabellen).
Vit
För perfekt tvätt. Den sista centrifugeringen
med
högsta
hastighet
ger
effektiv
borttagning.
Bomull + Förtvätt
Programmet används för att ta bort starkare
fläckar från vita bomullskläder. Förtvätten
ger bästa fläckborttagning. Fyll fack "1"
med tvättmedel som motsvarar 20% av det
som används för huvudtvätten.
EcoMix 20°
Med det här innovativa programmet kan
du tvätta olika tyger och kulörer ihop,
som bomull, syntet och blandade tyger
i bara 20°C med utmärkt tvättresultat.
Förbrukningen är cirka 40% av en vanlig
40°C bomullstvätt.
Bomull
Det här programmet är lämpligt för tvätt av
normalsmutsig bomullstvätt och är också
det mest effektiva programmet för vattenoch energiförbrukning för bomullstvätt.
Syntet
Tvätt och skölj optimeras i trummans
rotationsrytm och vattennivåerna. De
försiktigare rotationerna ger färre rynkor i
materialen.
använder mindre tvättmedel är vanligt
för att undvika slöseri. Välj SNABBprogrammet och använd SNABB-knappen
för att välja ett av de tre programmen.
Sköljning
Det här programmet består av 3 sköljningar
med centrifugering emellan (som kan
minskas eller hoppas över med lämplig
knapp). Används för sköljning av alla typer
av tyger, exempelvis efter handtvätt.
Utpumpning + Centrifugering
Det här programmet avslutar utpumpningen
och kör en maximal centrifugering. Det går
att minska eller hoppa över centrifugeringen
med VARVTALSVAL-knappen.
Ömtåligt
Det här programmet växlar mellan aktivitet
och inaktivitet och är särskilt lämpligt för
tvätt av ömtåliga tyger. Tvättcykeln och
sköljningen görs med hög vattennivå för
bästa resultat.
Jeans
Det här programmet har utformats för
högsta möjliga kvalitet vid tvätt av material
som jeans: perfekt för borttagning av smuts
utan att påverka fibrernas elasticitet.
Baby
Med det här programmet kan du tvätta alla
babykläder i lägst 60°C och få ett perfekt
och hygieniskt resultat.
För bästa tvätteffekt rekommenderar vi
pulvertvättmedel.
Daglig 59 Min.
Det här speciellt utformade programmet ger
ett resultat av bra kvalitet men på mycket
kortare tid. Programmet är utformat för en
mindre tvättmängd (se programtabellen).
Ull
Det här programmet har en tvättcykel
särskilt utformad för maskintvättbara
ulltyger eller för plagg som ska tvättas för
hand.
Snabb (14/30/44 Min.)
En tvättcykel som passar små tvättmängder
som inte är så smutsiga. Använder du det
här programmet rekommenderar vi att du
Hand
Ett program för plagg som endast ska
handtvättas. Avslutas med 3 sköljningar och
en långsam centrifugering.
42
som standard, för att rengöra trumman,
ta bort dåliga lukter och förbättra
tvättmaskinens livslängd.
Se till att starta programmet "Auto-Clean"
(Autorengöring) utan kläder i maskinen
och
endast
använda
tvättmedel
i
pulverform. Lämna luckan öppen i slutet av
programmet för att låta trumman torka.
Rekommenderas var 50:e tvätt.
43
SV
Smart Touch
Anpassningsbar inställning som du måste
välja när du vill skicka ett kommando från
appen till maskinen och för att ladda
ner/starta ett tvättprogram. (se särskilt
avsnitt och appens användarmanual för mer
information).
I alternativet Smart Touch ställer fabriken
in programmet "Auto-Clean" (Autorengöring)
7. FELSÖKNING OCH GARANTI
Om du tror att tvättmaskinen inte fungerar som avsett kan du läsa tipsen i snabbguiden
nedan för mer information om att avhjälpa de vanligaste problemen.
ENDAST FÖR SMART TOUCH-MODELLER.
Men hjälp av kontrollprogrammet (Smart Check-up) för App Candy simply-Fi kan
du kontrollera att maskinen fungerar när som helst. Allt du behöver är en
Android-smarttelefon med NFC-teknik. Mer information finns i appen.
Om maskinens display visar ett fel (med en kod eller blinkande lampor) kan du
aktivera appen och föra din Android-smarttelefon med NFC mot Smart Touchlogotypen. Nu är det möjligt att öppna katalogen för att lösa frågan.
FELRAPPORT
l Modeller med display: felet visas med bokstaven "E" och en siffra (exempel: Fel 2 =
E2).
l Modeller utan display: felet visas genom att alla lampor blinkar lika många gånger
som koden för felet, följt av en paus på 5 sekunder (exempel: Fel 2 = två blinkningar
– paus 5 sekunder – två blinkningar, osv...).
Fel som visas
E2 (med display)
lamporna blinkar 2
gånger
(utan display)
E3 (med display)
lamporna blinkar 3
gånger
(utan display)
E4 (med display)
lamporna blinkar 4
gånger
(utan display)
E7 (med display)
lamporna blinkar 7
gånger
(utan display)
Någon annan kod
Möjliga orsaker och praktiska lösningar:
Maskinen får inte in vatten.
Se till att vattenkranen är öppen.
Se till att vattenslangen inte är böjd, tilltrasslad eller instängd.
Avloppsslangen är inte på rätt höjd (se installationsavsnittet).
Stäng av vattenkranen, skruva loss vattenslangen från baksidan av
tvättmaskinen och se till att ”sandfiltret” inte är igensatt.
Tvättmaskinen tömmer inte ut vattnet.
Se till att filtret inte är igensatt.
Se till att avloppsslangen inte är böjd, tilltrasslad eller instängd.
Se till att husets avloppssystem inte är igensatt och låter vatten flöda
igenom utan hinder. Försök t.ex. att tömma ur vattnet i diskhon.
För mycket skum och/eller vatten.
Se till att du inte har använt för mycket tvättmedel eller en produkt
som inte är gjord för användning i tvättmaskin.
Problem med luckan.
Se till att luckan är ordentligt stängd. Se till att kläderna i maskinen
inte ligger i vägen för att stänga luckan.
Om luckan är blockerad, stäng av maskinen och dra ur/stäng av
elförsörjningen, vänta 2-3 minuter och öppna luckan.
Stäng av maskinen och dra ur/stäng av elförsörjningen, vänta en
minut. Starta maskinen och starta ett program. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.
44
ANDRA PROBLEM
Tvättmaskinen
startar/fungerar inte
Vatten har läckt ut
på golvet vid
tvättmaskinen
Tvättmaskinen
centrifugerar inte
Kraftiga vibrationer
/buller under
centrifugeringen
Möjliga orsaker och praktiska lösningar:
Kontrollera
att
maskinen
är
ansluten
till
fungerande
eluttag/elförsörjning.
Se till att elen är påslagen.
Kontrollera att ev. vägguttag fungerar med en annan apparat, t.ex.
en lampa.
Luckan är kanske inte ordentligt stängd, öppna och stäng den igen.
Se till att önskat program har valts på rätt sätt och att startknappen
är intryckt.
Kontrollera att tvättmaskinen inte är i pausläge.
Det kan bero på en läcka i packningen mellan kranen och
vattenslangen. Om så är fallet måste packningen bytas och
anslutningen dras åt.
Se till att filtret är ordentligt stängt.
Om kläderna lagts in i tvättmaskinen ojämnt kan den:
• Försöka balansera tvätten och öka tiden för centrifugering.
• Minska centrifugeringens hastighet för att minska vibrationer och
buller.
• Hoppa över centrifugeringen för att skydda maskinen.
Se till att tvätten fördelas jämnt. Om tvätten är ojämn, fördela om den
och starta om programmet.
Det kan bero på att vattnet inte tömts ut helt och hållet: vänta några
minuter. Om problemet kvarstår, se avsnittet Fel 3.
Vissa modeller en har funktion för att hoppa över centrifugering, se
till att den inte är på.
Se till att inga alternativ som påverkar centrifugeringen är på.
Användning av för mycket tvättmedel kan förhindra att
centrifugeringen startar.
Tvättmaskinen kanske inte står i nivå: justera fötterna
enligt instruktionerna i det särskilda avsnittet.
Se till att transportskruvar, gummipluggar och distansrör tagits bort.
Kontrollera att det inte finns några främmande föremål i trumman
(mynt, gångjärn, knappar osv...).
Tillverkargarantin omfattar fel som orsakats av elektriska eller mekaniska fel på
produkten till följd av handling eller underlåtenhet av tillverkaren. Om ett fel
orsakats av faktorer utanför den levererade produkten, missbruk eller av att
användningsinstruktionerna inte följts, får en avgift debiteras.
45
SV
Problem
Användning av ekologiska tvättmedel utan
fosfater kan leda till följande:
Kontakta ett auktoriserat servicecenter om
problemet kvarstår eller om du misstänker
felfunktion.
- vattnet från sköljningen kan se solkigt
ut: Effekten beror på lösgjorda zeoliter
som inte har någon negativ påverkan på
sköljresultatet.
Du rekommenderas att alltid använda
originaldelar som kan beställas från våra
auktoriserade servicecenter.
Garanti
Produkten omfattas av garanti i enlighet
med villkoren på garantibeviset som
medföljer produkten. Du måste fylla i
och spara garantibeviset, så du kan visa
det för auktoriserade servicecenter vid
behov.
- vitt damm (zeoliter) på färdig tvätt: det
här är normalt, dammet absorberas inte
av fibrerna och påverkar inte deras färg.
- skum i det sista sköljvattnet: det
behöver inte betyda att sköljningen är
otillfredsställande.
- mycket skumbildning: Det beror ofta på
anjoniska ytaktiva ämnen, som kan finnas
i tvättmedel och som kan vara svåra att
eliminera från tvätten.
Tvätten behöver inte sköljas igen: det
motverkar inte effekten.
Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för
eventuella tryckfel i dokumentation
som medföljer produkten. Tillverkaren
förbehåller sig vidare rätten att utföra
sådana ändringar av produkten som kan
bedömas vara nödvändiga utan att
förändra dess väsentliga egenskaper.
46
Kiitos, että valitsit Candy-pesukoneen.
Olemme varmoja, että se palvelee sinua
uskollisesti ja turvallisesti vaatteiden – myös
arkojen – päivittäisessä pesussa.
Yksityishenkilöillä on tärkeä tehtävä varmistaa,
että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ei tule
ympäristöongelmaa. Seuraavien perussääntöjen
noudattaminen on tärkeää:
Lue tästä käyttöohjeesta, kuinka laitetta
käytetään oikein ja turvallisesti ja kuinka
siitä pidetään tehokkaasti huolta.
l Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa
käsitellä kotitalousjätteenä.
ja elektroniikkalaiteromu on
toimitettava jätehuolto-organisaation tai
rekisteröityjen
yhtiöiden
ylläpitämiin
asianmukaisiin keräyspisteisiin. Monissa
maissa on suurikokoisen sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun
kotikeräyspalveluja.
Käytä pesukonetta vasta, kun
olet lukenut nämä ohjeet huolellisesti.
Suosittelemme,
että
säilytät
tämän
käyttöohjeen helposti saatavilla ja hyvässä
kunnossa myös mahdollisia myöhempiä
omistajia varten.
Tarkista, että laitteen mukana toimitetaan tämä
käyttöohje, takuutodistus, huoltokeskuksen
osoite ja energiatehokkuustarra. Tarkista myös,
että tulpat, poistoletkun käyrä sekä nestemäisen
pesu- tai valkaisuaineen lokero (vain joissain
malleissa) ovat mukana. Suosittelemme, että
säilytät kaikki nämä osat.
Jokaisen
tuotteen
tunnisteena
on
yksilöllinen 16-merkkinen koodi, jota
kutsutaan myös sarjanumeroksi. Koodi on
painettu tarraan, joka on liimattu laitteeseen
(luukun lähelle) tai joka löytyy tuotteen
sisällä olevasta asiakirjakuoresta. Koodi on
eräänlainen tuotekohtainen tunnistekortti,
jota tarvitaan tuotteen rekisteröimiseen ja
otettaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Monissa maissa voit uuden laitteen oston
yhteydessä palauttaa vanhan laitteesi
jälleenmyyjälle, jonka on vastaanotettava
veloituksetta yksi vanha laite yhtä uutta
laitetta kohden, mikäli laite on vastaavaa lajia
ja vastaa toiminnoiltaan toimitettua laitetta.
Sisällys
1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
2. ASENNUS
3. KÄYTÄNNÖLLISIÄ VINKKEJÄ
4. YLLÄPITO JA PUHDISTUS
Ympäristöehdot
5. PIKAKÄYTTÖOPAS
Tämä
laite
on
merkitty
eurooppalaisen direktiivin sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta (WEEE)
6. OHJAIMET JA OHJELMAT
7. VIANMÄÄRITYS JA TAKUU
2012/19/EU mukaisesti.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää
saastuttavia aineita (jotka voivat aiheuttaa
haittaa ympäristölle) ja peruskomponentteja
(jotka voidaan käyttää uudelleen). On
tärkeää, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
toimitetaan erikoiskäsittelyyn, jotta siitä
voidaan poistaa kaikki saastuttavat aineet ja
käsitellä ne asianmukaisesti ja jotta kaikki
materiaalit voidaan kerätä ja kierrättää.
47
FI
l Sähkö-
1. YLEISET
TURVALLISUUSOHJEET
l Tämä
laite on tarkoitettu
käytettäväksi kotitalouksissa ja
vastaavissa paikoissa, esimerkiksi:
− myymälöiden, toimistojen ja
muiden työpaikkojen henkilöstön
keittiötiloissa;
− maatiloilla;
− hotellien, motellien ja muiden
asuinpaikan tyyppisten paikkojen
asiakkaiden käytössä;
− aamiaismajoituksen
kaltaisessa käytössä.
Laitteen käyttö kotitalousympäristöstä
poikkeavissa
paikoissa
tai
tavanomaisista kodinhoitotoimista
poikkeavalla
tavalla,
kuten
kaupallinen
asiantuntijatai
ammattilaiskäyttö, on kiellettyä
myös edellä kuvatuissa paikoissa.
Jos laitetta käytetään näistä
ohjeista poikkeavalla tavalla, sen
käyttöikä
voi
lyhentyä
ja
valmistajan takuu voi raueta.
Valmistaja ei hyväksy mitään
laitteelle aiheutuvia vahinkoja tai
muita vahinkoja ja menetyksiä,
jotka aiheutuvat kotitalouskäytöstä
poikkeavasta käytöstä (myös
laitteen ollessa kotitalousympäristössä),
lain sallimassa enimmäislaajuudessa.
l Tätä
laitetta voivat käyttää
vähintään 8-vuotiaat lapset sekä
henkilöt, joiden fyysiset tai
henkiset valmiudet eivät riitä
laitteen turvallisen käsittelyyn tai
48
joilla ei ole laitteen käytön
edellyttämää kokemusta tai
tietoa, jos he toimivat toisen
henkilön valvonnassa tai ovat
saaneet ohjeistuksen laitteen
käyttöön ja käyttö tapahtuu
turvallisella
tavalla
ja
he
ymmärtävät laitteen käyttöön
liittyvät vaarat. Älä anna lasten
leikkiä laitteella. Lapset eivät
saa puhdistaa ja huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
l Lapsia
on valvottava, etteivät
he leiki laitteella.
l Alle
3-vuotiaat
lapset
on
pidettävä loitolla, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
l Jos
virtajohto on vaurioitunut,
valmistajan
tai
valmistajan
huoltoedustajan tai muun vastaavan
pätevän henkilön on vaihdettava se
vaaran välttämiseksi.
l Käytä
veden syöttöliitäntään
vain laitteen mukana toimitettuja
letkuja (älä käytä vanhoja letkuja).
l Vedenpaineen
tulee olla 0,05–
0,8 MPa.
l Varmista,
että matto ei tuki
koneen pohjaa ja tuuletusaukkoja.
l Kone
sammutetaan kääntämällä
ohjelmavalitsimen
osoitinmerkki
pystysuoraan. Valitsimen kaikissa
muissa asennoissa kone on päällä
(vain
mallit,
joissa
on
ohjelmasäädin).
on asennettava siten, että l Älä altista pesukonetta sateelle,
pistotulppaan on esteetön pääsy.
suoralle auringonvalolle tai muille
sääilmiöille.
l Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti
riippuu käytössä olevasta mallista l Kun siirrät pesukonetta, älä
nosta
sitä
valitsimista
tai
(katso ohjauspaneeli).
pesuainekotelosta, äläkä koskaan
kuljeta pesukonetta siten, että
l Tietoja tuotteen mikrokortista on
luukku painautuu työntökärryä
saatavana valmistajan verkkosivulta.
vasten.
Suosittelemme,
että
pesukonetta nostamassa on kaksi
henkilöä.
Turvallisuusohjeet
l Vian
tai toimintahäiriön sattuessa
sammuta pesukone ja sulje
vesihana, älä yritä korjata konetta
itse. Ota välittömästi yhteyttä
asiakaspalveluun ja käytä vain
alkuperäisiä varaosia. Näiden
ohjeiden noudattamatta jättäminen
voi tehdä koneesta vaarallisen.
l Irrota
pesukoneen virtajohto ja
sulje vesihana ennen kuin
puhdistat tai huollat konetta.
l Varmista,
että sähköjärjestelmä on
maadoitettu. Jos näin ei ole,
pyydä valtuutetun ammattilaisen
apua.
l Älä
käytä
muuntimia,
haaroituspistorasioita tai jatkojohtoja.
VAROITUS:
veden lämpötila voi nousta
hyvin korkeaksi pesun aikana.
l Varmista
ennen
luukun
avaamista, että rummussa ei ole
vettä.
Tämä
laite
täyttää
Euroopan turvallisuus- terveysl Älä koskaan irrota virtajohtoa ja ympäristövaatimukset, jotka
pistorasiasta vetämällä johdosta on asetettu lainsäädännössä tälle
tai koneesta.
laitteelle.
49
FI
l Laite
2. ASENNUS
l Katkaise
letkun pakkausnauhat
mutta varo vaurioittamasta
letkua ja virtajohtoa.
1
A
B
A
B
l Irrota
takaa 2 tai 4 ruuvia (A) ja
poista 2 tai 4 täytelevyä (B)
piirroksen 1 mukaisesti.
l Tuki
2
tai
4
käyttöohjekuoressa
tulpilla.
B
B
A
A
reikää
olevilla
l Jos
pesukone
on
sisäänrakennettu, katkaise letkun
pakkausnauhat ja irrota 3 tai 4
ruuvia (A) ja poista 3 tai 4
täytelevyä (B).
malleissa yksi tai
useampi
täytelevy
putoaa
koneen sisään; poista nämä
levyt kallistamalla pesukonetta
eteenpäin. Tuki reiät kirjekuoressa
olevilla tulpilla.
2
A
1
l Joissain
2
3
B
VAROITUS:
pidä pakkausmateriaalit
poissa lasten ulottuvilta.
l Aseta
poliondalevy
koneen
pohjaan piirroksen 2 mukaisesti
(mallin mukaan kyseessä on
versio A, B tai C).
50
C
3
2
1
Vesiliitännät
3
l Liitä
laitteen mukana tullut letku
vesihanaan (piirros 3). Älä käytä vanhaa
letkua.
l Joissain malleissa voi olla yksi tai
useampi seuraavista ominaisuuksista:
l KUUMA JA KYLMÄ (piirros 4): Kuuma-
4
FI
ja kylmävesiliitäntä säästää energiaa.
Liitä harmaa letku kylmävesihanaan
ja
punainen letku kuumavesihanaan. Jos kone
voidaan liittää vain kylmävesihanaan,
joidenkin ohjelmien käynnistyminen kestää
muutaman minuutin pidempään.
1
l AQUASTOP (piirros 5): Syöttöletkussa
oleva laite, joka pysäyttää veden
virtauksen letkun vaurioituessa. Tällöin
“A”-ruutuun ilmestyy punainen merkki, ja
letku on vaihdettava uuteen. Avaa mutteri
painamalla yksisuuntaista lukitsinta “B”.
l AQUAPROTECT - SUOJATTU SYÖTTÖLETKU
(piirros 6): Jos varsinaisesta sisäletkusta
“A” vuotaa vettä, läpinäkyvä suojavaippa
“B” pitää veden sisällään ja pesuohjelma
voidaan
suorittaa
loppuun.
Kun
pesuohjelma on päättynyt, ota yhteyttä
asiakaspalveluun syöttöletkun vaihtamista
varten.
5
6
B
A
B
A
7
Sijoittaminen
l Siirrä pesukone seinän lähelle ja varo
51
min 4 cm
max 100 cm
vääntämästä tai puristamasta letkuja.
Aseta tyhjennysletku kylpyammeeseen tai
kytke se mieluummin seinässä olevaan
poistoaukkoon, jonka etäisyys lattiasta
on vähintään 50 cm ja halkaisija on
pesukoneen letkua suurempi (piirrokset 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Aseta kone vaakasuoraan säätämällä
jalkoja piirroksen 8 mukaisesti:
a.vapauta ruuvi kääntämällä mutteria
myötäpäivään;
b. pyöritä jalkaa ylös- tai alaspäin, kunnes
se on tukevasti lattiassa;
c.lukitse jalka kiristämällä mutteri kiinni
pesukoneen pohjaan.
8
A
B
l Kytke virtajohto.
VAROITUS:
jos virtajohto on vaihdettava uuteen,
ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
C
Pesuainekotelo
Pesuainekotelo on jaettu kolmeen lokeroon
piirroksen 9 osoittamalla tavalla:
l lokero “1”: esipesuaine;
l lokero “ ”:lisäaineet, huuhteluaineet,
tärkkäyshajusteet jne;
9
1
2
VAROITUS:
Käytä vain nestemäisiä tuotteita.
Pesukone on säädetty annostelemaan
lisäaineita automaattisesti viimeisen
huuhtelun jokaisen jakson aikana.
10
l lokero “2”: pesuaine.
Joissain malleissa on myös kuppi
nestemäiselle pesuaineelle (piirros 10).
Jos käytät sitä, aseta se lokeroon 2. Näin
nestemäistä pesuainetta pääsee rumpuun
vain juuri oikeaan aikaan. Kuppia voidaan
käyttää myös valkaisuaineelle, kun valittuna
on huuhteluohjelma.
11
VAROITUS:
Joitakin pesuaineita on vaikea saada
poistettua.
Tällöin
suosittelemme
rumpuun asennettavan erikoissäiliön
käyttöä (esimerkki piirroksessa 11).
52
Seuraavassa pikaoppaassa on vinkkejä
ja suosituksia pesuaineen käytöstä
eri
lämpötiloissa.
Lue
aina
pesuainepakkauksesta
ohjeet
oikeaan
käyttöön ja annosteluun.
3. KÄYTÄNNÖLLISIÄ
VINKKEJÄ
Täyttövinkkejä
- Poista pyykistä metalliesineet, kuten
hiussoljet, neulat ja kolikot;
- Sulje vetoketjut ja tyynyliinojen napit, solmi
irralliset vyöt ja pitkät nauhat;
- Irrota verhoista ripustimet;
- Tutustu vaatteiden pesuohjeisiin huolellisesti;
- Poista sitkeät tahrat tahranpoistoaineilla.
l Kun peset huopia, peittoja tai muita raskaita
Erittäin
likaiseen
valkopesuun
suosittelemme
puuvillaohjelmaa,
vähintään
60°C:n
lämpötilaa
ja
normaalia pesujauhetta (tehokäyttöön
sopivaa), joka sisältää keskimääräisessä
tai korkeassa lämpötilassa erinomaisesti
toimivia valkaisuaineita.
tekstiilejä, suosittelemme välttämään linkousta.
l Kun peset villaa, varmista, että tekstiili on
konepestävä ja että siinä on ”puhdasta
uutta villaa” -symbolin lisäksi merkintä ”ei
huovutu” tai ”konepestävä”.
40—60°C:n
pesuohjelmiin
valitaan
sopiva pesuaine tekstiilien kuidun ja
likaantumisasteen mukaan.
Normaalit pesujauheet sopivat hyvin
likaisten valkoisten tai haalistumattomien
tekstiilien
pesuun,
ja
nestemäiset
pesuaineet
tai
värilliselle
pyykille
tarkoitetut pesujauheet sopivat vähän
likaantuneille värjätyille tekstiileille.
Hyödyllisiä neuvoja käyttäjälle
Opas koneen ympäristöystävälliseen
taloudelliseen käyttöön.
ja
Täytä kone mahdollisimman täyteen
l Energian, veden, pesuaineen ja ajan
käyttö on tehokkainta, kun käytetään
suositeltua
enimmäistäyttömäärää.
Energiaa säästyy jopa 50% pestäessä
täysi koneellinen kahden puolikkaan
koneellisen sijaan.
Tarvitaanko esipesua?
Alle 40°C:n pesuohjelmiin suosittelemme
nestemäisiä pesuaineita tai pesujauheita,
joiden erikseen mainitaan sopivan alhaisessa
lämpötilassa pesemiseen.
l Vain hyvin likaiselle pyykille! SÄÄSTÄT
pesuainetta, aikaa, vettä ja 5–15%
energiaa, kun ET valitse esipesuohjelmaa
vähän tai tavanomaisesti likaantuneelle
pyykille.
Tarvitaanko kuumaa vettä?
l Kun tahrat esikäsitellään tahranpoistoaineella
tai
kuivuneet
tahrat
liotetaan
vedessä ennen pesua, pesuohjelman
lämpötilaa voidaan laskea. Energiaa
säästyy
jopa
50%
käytettäessä
60°C:n pesuohjelmaa.
Villan tai silkin pesuun tulee käyttää
vain
erikseen
näille
tekstiileille
tarkoitettuja pesuaineita.
53
FI
VAROITUS: Huomaa seuraavat asiat,
kun lajittelet pyykkiä:
4. YLLÄPITO JA
PUHDISTUS
Puhdista pesukoneen ulkopinnat kostealla
pyyhkeellä. Älä käytä hankaavia aineita,
alkoholia
tai
liuottimia.
Pesukoneen
tavanomainen
puhdistus
ei
edellytä
erityistoimia:
puhdista
pesuainelokerot
ja
suodatin.
Jäljempänä
annetaan
vinkkejä pesukoneen siirtämiseen ja
pidempiaikaiseen käytöstäpoistoon.
Pesuainekotelon puhdistus
l Suosittelemme
pesuainelokeroiden
puhdistamista, jotta niihin ei kerry pesuja huuhteluainejäämiä.
l Irrota
pesuainekotelo vetämällä sitä
riittävän lujaa. Puhdista se juoksevalla
vedellä ja aseta takaisin paikalleen.
Suosituksia pesukoneen siirtoon
ja pitkäaikaiseen varastointiin
l Jos pesukonetta pidetään varastossa
lämmittämättömässä tilassa pidemmän
aikaa, tyhjennä kaikista letkuista vesi.
l Irrota pesukone verkkovirrasta.
l Irrota letku kiinnikkeestään, laske se alas
ja tyhjennä kaikki vesi astiaan.
Suodattimen puhdistus
l Kun olet valmis, kiinnitä poistoletku
l Pesukoneessa on erikoissuodatin, joka
kerää suuret irtokappaleet, kuten napit tai
kolikot, jotka voivat tukkia viemärin.
l Saatavana vain tietyissä malleissa: vedä
mutkalla oleva letku auki, poista tulppa ja
poista vesi letkusta astiaan.
l Suosittelemme, että ennen suodattimen
avaamista panet sen alle imukykyisen
pyyhkeen, jotta lattia pysyy kuivana.
l Käännä
suodatinta
vastapäivään
pystyasennossa olevaan pysäyttimeen asti.
l Irrota suodatin ja puhdista se. Kun olet
valmis, kiinnitä se takaisin kääntämällä
myötäpäivään.
l Kiinnitä
kaikki
pesukoneen
osat
päinvastaisessa järjestyksessä kuin edellä
on kuvattu.
54
kiinnikkeeseen.
5. PIKAKÄYTTÖOPAS
6. OHJAIMET JA
OHJELMAT
Pesukone sovittaa vesimäärän automaattisesti
pyykin laadun ja määrän mukaiseksi.
Järjestelmä vähentää energiankulutusta ja
lyhentää pesuaikoja huomattavasti.
Q
A
Ohjelman valinta
l Kytke pesukoneeseen virta ja valitse
haluamasi ohjelma.
tarvittavia lisävalintapainikkeita.
P
FI
LMNO
I
l Säädä tarvittaessa pesulämpötila ja paina
H
l Aloita
pesuohjelma
painamalla
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
D
Mikäli sähkövirta katkeaa pesukoneen ollessa
käynnissä, asetukset pysyvät tallessa koneen
muistissa ja sähkövirran palatessa kone
jatkaa pesuohjelmaa keskeytyskohdasta.
l Ohjelman
lopussa
näytössä
lukee
”End” tai joissakin malleissa kaikki
pesuvaiheiden merkkivalot syttyvät.
Odota, kunnes luukun lukituksen
merkkivalo sammuu. Tämä tapahtuu
noin
kahden
minuutin
kuluttua
ohjelman päätyttyä.
l Katkaise pesukoneen virta.
Katso sopiva pesuohjelma ohjelmataulukosta
ja noudata siinä esitettyjä toimintaohjeita.
Teknisiä tietoja
Tarvittava vedenpaine:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Linkousteho:
katso arvokilpeä.
Liitäntäteho/ Tarvittava sulake/ Jännite:
katso arvokilpeä.
55
A
B
C
D
E
F
G
C
E
F
G
B
Ohjelmanvalitsin ja POIS-asento
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painike
AJASTETTU ALOITUS-painike
VALINNAT-painike
PIKA/LIAN MÄÄRÄ -painike
LÄMPÖTILAN VALINTA-painike
LINKOUKSEN VALINTA-painike
F+G PAINIKKEIDEN LUKITUS
H Digitaalinäyttö
I VALINTOJEN merkkivalot
L LUUKUN TURVALLISUUDEN
merkkivalo
M KG DETECTOR merkkivalo
N PAINIKKEIDEN LUKITUS
merkkivalo
O LÄMPÖTILAN VALINTA
merkkivalot
P LINKOUKSEN VALINTA
merkkivalot
Q SMART TOUCH -alue
l Aloita valittu pesuohjelma painamalla
Luukun avaaminen
tätä.
Turvalaite estää luukun avaamisen
välittömästi ohjelman päätyttyä.
Odota kaksi minuuttia pesuohjelman
päättymisen jälkeen, kunnes luukun
turvamerkkivalo on sammunut, ennen
kuin avaat luukun.
Kun
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
on painettu, laitteen käynnistymisessä
voi kulua muutama sekunti.
PYYKIN LISÄÄMINEN OHJELMAN
KÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN (TAUKO)
Ohjelmanvalitsin ja POIS-asento
(OFF)
l Paina
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
noin 2 sekunnin ajan (osa merkkivaloista
ja jäljellä olevan ajan ilmaisin osoittavat
vilkkumalla, että kone on pysähtynyt).
Kun
ohjelmanvalitsinta
käännetään,
näyttöön ilmestyvät valitun ohjelman
asetukset.
Ohjelman loputtua tai laitteen ollessa
koskematta tietyn ajan näytön kirkkautta
vähennetään energian säästämiseksi.
l Odota
2 minuuttia,
turvalukitus aukeaa.
kunnes
luukun
Ennen luukun avaamista tarkista, että
veden pinta on luukun alareunan
alapuolella, jotta vettä ei valu lattialle.
HUOM. Kone sammutetaan kääntämällä
ohjelmanvalitsin POIS-asentoon.
l Kun
l Aloita valittu pesuohjelma painamalla
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
l Kun ohjelma on valittu, ohjelmanvalitsin
pysyy valitun ohjelman kohdalla koko
ohjelman ajan.
l Katkaise pesukoneen virta kääntämällä
olet
lisännyt
tai
poistanut
pyykkiä,
sulje
luukku
ja
paina
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta (ohjelma
jatkaa siitä, mihin se jäi).
OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN
l Ohjelma
keskeytetään
valitsin POIS-asentoon.
kääntämällä
valitsin POIS-asentoon.
AJASTETTU ALOITUS-painike
Ohjelmanvalitsin
on
palautettava
POIS-asentoon jokaisen ohjelman
jälkeen
tai
aloitettaessa
uutta
pesuohjelmaa
ennen
ohjelman
valintaa ja käynnistämistä.
l Painikkeesta
voidaan
ohjelmoida
pesuohjelma alkamaan viiveellä enintään
24 tunnin kuluttua.
l Aloitus ajastetaan seuraavasti:
- Aseta haluttu ohjelma.
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painike
- Aktivoi painike painamalla sitä kerran
(näyttöön tulee h00) ja aseta sen
jälkeen 1 tunnin viive painamalla
uudelleen painiketta (näyttöön tulee
Sulje luukku ENNEN kuin painat
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
56
h01). Ohjelmoitu viive kasvaa tunnilla
joka kerran, kun painiketta painetaan,
kunnes näytössä lukee h24. Sen
jälkeen
painikkeen
painaminen
palauttaa ajastuksen nollaan.
- HELPOSTI SILIÄVÄ
Tämä toiminto vähentää rypistymistä
poistamalla välilinkoukset tai vähentämällä
ainakin yhden linkouskerran nopeutta.
Valittaessa toimintoa, joka ei sovellu
valittuun ohjelmaan, merkkivalo ensin
vilkkuu ja sitten sammuu.
- Vahvista painamalla KÄYNNISTÄ/TAUKOpainiketta. Laskenta alkaa, ja kun aika on
kulunut, ohjelma käynnistyy automaattisesti.
l Ajastettu
aloitus voidaan peruuttaa
kääntämällä ohjelmavalitsin POIS-asentoon.
Painikkeella voidaan tehdä kaksi
valintaa valitun pesuohjelman mukaan.
Jos sähkö katkeaa koneen ollessa
käynnissä, valittu ohjelma on tallennettu
muistiin ja jatkuu sähkön palattua
kohdasta,
jossa
se
oli
sähkön
katketessa.
eri
- PIKA
Painike aktivoituu, kun ohjelmavalitsimesta
valitaan PIKA (14/30/44 Min.) -ohjelma, ja
sillä voi valita jonkin kolmesta mainitusta
ohjelman kestosta.
Valintapainikkeiden
valinnat
on
tehtävä ennen KÄYNNISTÄ/TAUKOpainikkeen painamista.
- LIAN MÄÄRÄ -painike
l Kun ohjelma on valittu, sille asetettu
pesuaika näytetään automaattisesti.
VALINNAT-painike
l Tällä
painikkeella voit valita jonkin
kolmesta
pesutehokkuuden
tasosta
muuttamalla ohjelman pituutta tekstiilien
likaisuuden mukaisesti (voidaan käyttää
vain
joissain
ohjelmissa,
katso
pesuohjelmataulukko).
Painikkeella voidaan tehdä kolme valintaa:
- LISÄHUUHTELU
l Voit valita lisähuuhtelun pesuohjelman
loppuun. Toiminto on suunniteltu etenkin
herkkäihoisille,
joille
pienetkin
pesuainejäämät
voivat
aiheuttaa
ihoärsytystä tai allergiaoireita.
LÄMPÖTILAN VALINTA -painike
l Painikkeesta
voidaan
pesuohjelmien lämpötilaa.
l Lisähuuhtelua
suositellaan
myös
lastenvaatteille ja silloin, kun erittäin
likaisten tekstiilien pesussa käytetään
paljon pesuainetta tai kun pestään
pyyhkeitä, joiden kuituihin jää yleensä
helposti pesuainejäämiä.
muuttaa
l Tekstiilien säästämiseksi lämpötilaa ei voi
nostaa yli kunkin
enimmäislämpötilan.
ohjelman
sallitun
l Jos haluat kylmän pesuohjelman, kaikkien
ilmaisinten on oltava sammuksissa.
- HYGIENIA +
LINKOUKSEN VALINTA -painike
Voit
valita
tämän, kun
pesuveden
lämpötilaksi on valittu 60°C. Tämä valinta
lisää pesun hygieenisyyttä ylläpitämällä
samaa pesuveden lämpötilaa koko pesun
ajan.
l Painiketta painamalla voidaan vähentää
linkouksen enimmäisnopeutta tai poistaa
linkous kokonaan käytöstä.
57
FI
PIKA/LIAN MÄÄRÄ -painike
l Jos
pesuohjemerkinnöissä
ei
ole
erikoisohjeita, voidaan käyttää ohjelman
tavanomaista suurinta linkousnopeutta.
Digitaalinäyttö
Näytön avulla tiedät jatkuvasti, missä tilassa
kone on.
Jotta
tekstiilit
eivät
vaurioituisi,
nopeutta ei voi nostaa eri ohjelmille
asetettua enimmäisnopeutta suuremmaksi.
1
2
34
6
7
l Linkous palautetaan käyttöön painamalla
painiketta, kunnes päästään haluttuun
linkousnopeuteen.
l Linkousnopeutta
voidaan
pysäyttämättä konetta.
5
muuttaa
1) VALINTOJEN MERKKIVALOT
Jos pesuainetta käytetään liikaa, se
voi aiheuttaa liiallista vaahtoamista.
Jos laite havaitsee liikaa vaahtoa, se
voi ohittaa linkousvaiheen tai pidentää
ohjelman
kestoa
ja
lisätä
vedenkulutusta.
Merkkivalot
osoittavat
painikkeilla voi valita.
Koneessa on elektroninen laite,
joka
estää
linkouksen,
mikäli
pyykkikuorma ei ole tasapainossa.
Tämä vähentää koneen melua ja
tärinää ja siten pidentää koneen
käyttöikää.
l Kun ohjelma on käynnistetty, näytössä
joita
2) OHJELMAN KESTO
l Kun ohjelma on valittu, näytössä näkyy
automaattisesti ohjelman kesto. Se
vaihtelee sen mukaan, mitä toimintoja on
valittu.
näkyy koko ajan ohjelman jäljellä oleva
aika.
l Laite laskee valitun ohjelman päättymiseen
kuluvan ajan vakiotäyttömäärän mukaisesti,
ja ohjelman aikana laite korjaa aikaa
kuorman
määrän
ja
koostumuksen
mukaisesti.
PAINIKKEIDEN LUKITUS
l Voit
lukita
painikkeet
painamalla
samanaikaisesti LÄMPÖTILAN VALINTAja LINKOUKSEN VALINTA -painikkeita
noin 3 sekunnin ajan. Näin voit estää
ei-toivotut muutokset, jos painiketta
painetaan vahingossa koneen ollessa
käynnissä.
l Lukituksen voi poistaa painamalla näitä
kahta painiketta samanaikaisesti
sammuttamalla laite.
valinnat,
tai
58
3) LUUKUN TURVALLISUUDEN
MERKKIVALO
l Kuvake osoittaa luukun olevan lukittu.
Sulje luukku ENNEN kuin painat
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
l Kun
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
painetaan koneen luukun ollessa
suljettuna, merkkivalo vilkkuu hetken ja
palaa sitten jatkuvasti.
- laskee pesuohjelman keston;
Jos luukku ei ole kunnolla suljettu,
merkkivalon vilkkuminen jatkuu noin
7 sekunnin ajan, minkä jälkeen
käynnistyskomento perutaan automaattisesti.
Jos näin käy, sulje luukku kunnolla
ja paina KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
uudelleen.
- ohjaa huuhtelua pestäväksi valitun
kuitutyypin mukaan;
- säätää rummun pyörimistahdin valitulle
kuitutyypille sopivaksi;
- tunnistaa vaahtoutumisen ja lisää
tarvittaessa veden määrää huuhtelun
aikana;
l Turvalaite
FI
estää luukun avaamisen
välittömästi ohjelman päätyttyä. Odota 2
minuuttia pesuohjelman päättymisen
jälkeen, kunnes luukun turvallisuuden
merkkivalo on sammunut, ennen kuin
avaat luukun. Kun ohjelma on päättynyt,
käännä ohjelmanvalitsin POIS-asentoon.
- säätää linkousnopeutta latauksen määrän
mukaan epätasapainoisuuden välttämiseksi.
5) PAINIKKEIDEN LUKITUS MERKKIVALO
4) Kg Detector MERKKIVALO (toiminto
käytössä
vain
puuvillaja
keinokuituohjelmissa)
Merkkivalo osoittaa, että painikkeet on
lukittu.
l "Kg Detector"-merkkivalo palaa ohjelman
6) LÄMPÖTILAN VALINTA MERKKIVALOT
ensimmäisten minuuttien aikana, kun
älykäs anturi punnitsee pyykin ja säätää
ohjelman keston sekä veden ja sähkön
kulutuksen sopivaksi.
Näyttää valitun ohjelman pesulämpötilan,
jota voidaan muuttaa (jos sallittu) sitä
vastaavasta painikkeesta.
Jos haluat kylmän pesuohjelman, kaikkien
ilmaisinten on oltava sammuksissa.
l Jokaisen
pesuvaiheen aikana "Kg
Detector" seuraa rummussa olevan
pyykin tietoja, ja pesun ensimmäisten
minuuttien aikana se:
7) LINKOUKSEN VALINTA MERKKIVALOT
Näyttää valitun ohjelman linkousnopeuden,
jota voidaan muuttaa tai joka voidaan
poistaa sitä vastaavasta painikkeesta.
- säätää tarvittavan veden määrää;
59
SMART TOUCH
l Smart Care – Koneen tarkistus- ja
Tämä kodinkone on varustettu Smart
Touch -tekniikalla, jonka avulla laite pystyy
sovelluksen kautta keskustelemaan NFClähitiedonsiirto-ominaisuudella varustettujen
Android-pohjaisten älypuhelinten kanssa.
l My Statistics – Pesutilastoja ja vinkkejä
l Lataa
Candy
älypuhelimeesi.
puhdistusohjelmat ja vianetsintäopas.
simply-Fi
-sovellus
Candy
simply-Fi
-sovellus
on
saatavilla sekä Android- että iOSpohjaisille
tableteille
ja
älypuhelimille. Vuorovaikutus koneen
kanssa ja Smart Touch -tekniikan
tarjoamien
mahdollisuuksien
hyödyntäminen onnistuu kuitenkin
vain
NFC-toiminnon
sisältävillä
Android-älypuhelimilla, ks. taulukko
alla:
NFC-toiminnon
sisältävä
Androidälypuhelin
Vuorovaikutus
koneen + sisällön
kanssa
Androidälypuhelin ilman
NFC-toimintoa
Vain sisältö
Android-tabletti
Vain sisältö
Apple iPhone
Vain sisältö
Apple iPad
Vain sisältö
Tutustu lähemmin Smart Touch toimintoihin käyttämällä sovellusta
DEMO-tilassa tai mene osoitteeseen:
www.candysmarttouch.com
SMART TOUCH -OMINAISUUDEN
KÄYTTÖ
ENSIMMÄINEN KERTA - Kodinkoneen
rekisteröinti
l Mene Android-älypuhelimesi asetusvalikkoon
ja aktivoi NFC-ominaisuus
"Yhteydet".
kohdassa
Älypuhelimen mallin ja Androidversion mukaan NFC:n aktivointi voi
tapahtua eri tavalla. Lisätietoja saat
älypuhelimesi käyttöoppaasta.
l Aseta ohjelmavalitsin kohtaan Smart
Touch, jolloin laitteen käyttöpaneelissa
oleva anturi käynnistyy.
TOIMINNOT
l Avaa sovellus, luo käyttäjäprofiili ja
Sovelluksen päätoiminnot ovat:
l Voice Assistant – Ääniavustaja, joka
auttaa sinua
pesuohjelman
äänikomennolla
määrä).
koneen tehokkaampaan käyttöön.
valitsemaan parhaan
vain
kolmella
(tekstiili,
väri,
lian
l Cycles – Uusien pesuohjelmien lataus ja
aktivointi.
60
rekisteröi
kodinkone
älypuhelimen
näytölle tulevien ohjeiden tai kodinkoneen
pikaoppaan ohjeiden mukaisesti.
Lisätietoja, usein kysytyt kysymykset
sekä video rekisteröinnistä löytyvät
osoitteesta:
www.candysmarttouch.com/how-to
SEURAAVA KERTA – Normaali käyttö
Mikäli et tiedä, missä puhelimen NFCantenni on, liikuttele puhelinta hitaasti
ympyrässä Smart Touch -logon edessä,
kunnes sovellus vahvistaa yhteyden.
Jotta tiedonsiirto onnistuu, on tärkeää
PITÄÄ
PUHELIN
KÄYTTÖPANEELIN
PÄÄLLÄ TOIMENPITEESEEN KULUVIEN
MUUTAMIEN SEKUNTIEN AJAN. Laite
ilmoittaa
viestillä
toimenpiteen
onnistumisesta ja neuvoo, milloin
puhelimen voi siirtää pois.
l Kun
haluat
ohjata
kodinkonetta
sovelluksen kautta, käynnistä Smart
Touch
-toimintatila
asettamalla
ohjelmavalitsin sitä vastaavaan asentoon.
l Varmista, että olet avannut puhelimen
näytön
lukituksen
(mahdollisesta
valmiustilasta) ja aktivoinut puhelimen
NFC-ominaisuuden. Jos et ole tehnyt
tätä, noudata edellä esitettyjä ohjeita.
FI
l Kun haluat käynnistää pesuohjelman,
täytä kone pyykillä, lisää pesuaine ja sulje
luukku.
Älypuhelimen paksu suojakotelo tai
metallinen
tarra
voi
haitata
kodinkoneen ja puhelimen välistä
yhteyttä. Poista ne tarvittaessa.
l Valitse
toiminto sovelluksesta (esim.
ohjelman käynnistys, tarkistus, tilastojen
päivitys jne.).
l Noudata
puhelimen näytölle tulevia
ohjeita ja PIDÄ PUHELIN laitteen
käyttöpaneelin Smart Touch -logon
päällä, kun sovellus niin ohjeistaa.
Jos puhelimen osia (esim. takakansi,
akku jne.) on vaihdettu muihin kuin
alkuperäisiin osiin, on myös NFCantenni voitu poistaa, mikä estää
sovelluksen käytön kokonaisuudessaan.
Kodinkonetta voi hallita ja ohjata
sovelluksen kautta vain koneen
vieressä
–
etäohjaus
ei
ole
mahdollista (esim. toisesta huoneesta
tai talon ulkopuolelta).
TÄRKEÄÄ:
Pidä älypuhelinta siten, että sen NFCantenni on kodinkoneen Smart Touch logon kohdalla (ks. kuva alla).
61
Ohjelmataulukko
1)
(ENINT.)*
2
(katso ohjauspaneeli)
OHJELMA
(ENINT.)
2)
Valkopyykki
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
20°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
1,5 2 2,5 3
3 3,5 3,5 4
60°
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44'
40°
Puuvilla + 2)
Esipesu
EcoMix 20°
**
Puuvilla
Keinokuidut
2)
2)
Päivittäinen
59 Min.
14'
Pika
1
3)
1
1
3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
Huuhtelut
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tyhjennys ja
Linkous
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Arat kuidut
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
3
3
Farkut
Baby
2)
2)
3
3
40°
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
60°
3
3
3
3
Villa
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Käsinpesu
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
2
1
Räätälöitävissä oleva ohjelmavalitsimen asetus, joka valitaan, kun halutaan
kodinkoneen kommunikoivan älypuhelinsovelluksen kanssa pesuohjelmien
lataamiseksi (ks. kyseinen kohta). Oletusohjelmaksi on tehtaalla asetettu
Auto-Clean (Automaattinen puhdistus), joka puhdistaa pesukoneen.
62
Lue nämä huomautukset:
* Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti
riippuu käytössä olevasta mallista (katso
ohjauspaneeli).
** VAKIOPUUVILLAOHJELMAT (EU)
Nro 1015/2010:n ja Nro 1061/2010:n
MUKAISESTI.
1)
Kun ohjelma on valittu, näytöllä
näkyy suositeltu pesulämpötila,
jota voidaan muuttaa (jos sallittu)
sitä vastaavasta painikkeesta,
mutta ei kuitenkaan suurinta
sallittua lämpötilaa korkeammaksi.
2)
Esitettyjen ohjelmien pesuvaiheen
kestoa ja tehokkuutta voidaan
säätää LIAN MÄÄRÄ -painikkeesta.
3)
Kun valitsimesta valitaan PIKAohjelma, voi PIKA-painikkeesta
valita pikaohjelman kestoksi 14,
30 tai 44 minuuttia.
PUUVILLAOHJELMAN LÄMPÖTILA 60°C.
PUUVILLAOHJELMAN LÄMPÖTILA 40°C.
Nämä ohjelmat soveltuvat tavanomaisesti
likaantuneen puuvillapyykin pesemiseen, ja
ne ovat tehokkaimmat puuvillapyykin
pesuohjelmat yhdistetyllä sähkön- ja
vedenkulutuksella mitattuna.
Nämä ohjelmat noudattavat vaatteiden
pesuohjeiden
lämpötilamerkintää,
ja
todellinen veden lämpötila voi hieman
poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.
63
FI
(Vain
mallit,
joissa
on
nestemäisen pesuaineen lokero)
Jos vain osassa pyykistä on
tahroja, joita pitää käsitellä
nestemäisellä
valkaisuaineella,
tahrojen
esikäsittely
voidaan
suorittaa pesukoneessa.
Kaada valkaisuaine nestemäisen
valkaisuaineen säiliöön, joka on
pesuainekotelon lokerossa 2, ja
valitse HUUHTELU-erikoisohjelma.
Kun tämä vaihe on päättynyt,
käännä ohjelmanvalitsin POISasentoon, lisää loput pyykit ja
jatka
tavanomaiseen
pesuun
sopivimmalla ohjelmalla.
Ohjelman valinta
Pesukoneessa on ohjelmia, jotka on
suunniteltu erilaisille tekstiileille ja eri tavalla
likaantuneelle pyykille (katso taulukko).
Valkopyykki
Pesee
täydellisesti.
Loppulinkous
enimmäisnopeudella
poistaa
kosteutta
tehokkaasti.
Puuvilla + Esipesu
Tämä ohjelma poistaa vaikeat tahrat
valkoisista puuvillatekstiileistä. Esipesun
avulla pinttynytkin lika saadaan irtoamaan.
Lisää lokeroon "1" pesuainetta viidesosa
varsinaiseen
pesuun
tarvittavasta
määrästä.
EcoMix 20°
Tämän innovatiivisen ohjelman avulla voit
pestä samaan aikaan erilaisia materiaaleja
ja värejä, kuten puuvillaa, synteettisiä
kuituja ja sekoitekankaita, vain 20°C:n
lämpötilassa, ja se tuottaa erinomaisen
pesutuloksen. Ohjelma kuluttaa vain
noin 40 prosenttia perinteisen 40°C:n
kirjopesuohjelman kulutuksesta.
Puuvilla
Ohjelma
soveltuu
tavanomaisesti
likaantuneen puuvillapyykin pesemiseen, ja
se on tehokkain puuvillapyykin pesuohjelma
yhdistetyllä sähkön- ja vedenkulutuksella
mitattuna.
Keinokuidut
Pesu- ja huuhteluvaiheissa optimoidaan
rummun pyörimistahti ja veden määrä.
Hellävarainen linkous rypistää tekstiilejä
vähemmän.
Päivittäinen 59 Min.
Tämä erikoisohjelma tuottaa laadukkaan
pesutuloksen, mutta lyhentää pesuaikaa
merkittävästi.
Ohjelma
on
suunniteltu
tavallista
pienemmälle
pyykkimäärälle
(katso
ohjelmataulukko).
64
Pika (14/30/44 Min.)
Pesuohjelmaa suositellaan pienille määrille
vähän
likaantunutta
pyykkiä.
Tähän
ohjelmaan
suositellaan
käytettäväksi
tavallista vähemmän pesuainetta, jotta sitä
ei mene tarpeettomasti hukkaan. PIKAohjelman valitsemisen jälkeen voidaan
painikkeesta
valita
yksi
kolmesta
käytettävissä olevasta ohjelmasta.
Huuhtelut
Ohjelma suorittaa kolme huuhtelua, joiden
välissä on linkous (jota voidaan hidastaa tai
joka
voidaan
ohittaa
kokonaan
painikkeesta). Käytetään huuhtelemaan
kaikenlaisia
tekstiilejä
esimerkiksi
käsinpesun jälkeen.
Tyhjennys ja Linkous
Ohjelma
tyhjentää
veden
kokonaan
ja
suorittaa
täyden
linkouksen.
Linkousnopeutta voidaan pienentää tai
linkous voidaan poistaa LINKOUKSEN
VALINTA -painikkeesta.
Arat kuidut
Ohjelma vuorottelee työvaiheita ja taukoja
ja
sopii
etenkin
arkojen
tekstiilien
pesemiseen. Pesujaksossa ja huuhteluissa
käytetään runsaasti vettä, jotta lopputulos
on paras mahdollinen.
Farkut
Ohjelma
kestävien
tekstiilien,
kuten
farkkukankaiden,
parhaaseen
pesuun.
Poistaa erittäin hyvin likaa vaikuttamatta
tekstiilien joustavuuteen.
Baby
Tämän ohjelman avulla voit pestä kaikki
vauvan vaatteet täydellisen puhtaaksi, aseta
pesulämpötilaksi vähintään 60 astetta.
Optimoidaksesi
puhdistus
tuloksen
suosittelemme jauhemaisen pesuaineen
käyttöä.
Villa
Ohjelmaan
kuuluu
konepestäville
villakankaille
tai
käsinpestäville
villavaatteille sopiva pesujakso.
Käsinpesu
Ohjelma käsinpestäville vaatteille. Ohjelma
päättyy kolmeen huuhteluun ja hitaaseen
linkoukseen.
puhdistaa pesurummun, poistaa hajuja ja
pidentää pesukoneen käyttöikää.
Valitessasi "Auto-Clean" (Automaattinen
puhdistus)
-ohjelman
tarkista,
että
koneessa ei ole pyykkiä, ja käytä vain
jauhemaista
pesuainetta.
Ohjelman
päätyttyä jätä pesukoneen luukku auki, jotta
pesurumpu kuivuu.
Puhdistusohjelma on suositeltavaa ajaa 50
pesun välein.
FI
Smart Touch
Räätälöitävissä oleva ohjelmavalitsimen
asetus, joka valitaan, kun halutaan
kodinkoneen kommunikoivan älypuhelinsovelluksen
kanssa
pesuohjelmien
lataamiseksi/
käynnistämiseksi
(ks.
sovelluksen
käyttöoppaan kyseinen kohta).
Tehtaan jäljiltä Smart Touch -toiminnon
oletusasetuksena
on
"Auto-Clean"
(Automaattinen puhdistus) -ohjelma, joka
65
7. VIANMÄÄRITYS JA TAKUU
Jos epäilet, että pesukone ei toimi oikein, katso ohjeita seuraavasta pikaoppaasta, jossa
on vinkkejä yleisimpien ongelmien korjaamiseen.
KOSKEE VAIN SMART TOUCH -MALLEJA.
Candy simply-Fi -sovelluksen Smart Check-up-ohjelman avulla voit tarkistaa
milloin tahansa, että kodinkoneesi toimii oikein. Tarvitset vain Androidälypuhelimen, jossa on NFC-ominaisuus. Lisätietoja on sovelluksessa.
Jos kodinkoneen näytöllä näkyy virhe (joko virhekoodi tai vilkkuvia
merkkivaloja), käynnistä sovellus ja vie NFC-ominaisuudella varustettu Androidälypuhelin koneen Smart Touch -logon viereen. Sen jälkeen voit käynnistää
hakemiston ongelman ratkaisemiseksi.
VIRHEILMOITUKSET
l Näytölliset mallit: virhe esitetään numerona, jonka edessä on kirjain E (esimerkki:
virhe 2 = E2).
l Näytöttömät mallit: virhe esitetään vilkkuvilla merkkivaloilla (esimerkki: virhe 2 =
merkkivalo välähtää kahdesti – 5 sekunnin tauko – 2 välähdystä jne.).
Virheilmoitus
E2 (näytöllinen malli)
2 välähdystä
(näytötön malli)
Mahdolliset syyt ja ratkaisut
Kone ei saa vettä.
Tarkista, että hana on auki.
Tarkista, että veden syöttöletku ei ole mutkalla tai puristuksissa.
Poistoletku väärällä korkeudella (ks. asennus).
E3 (näytöllinen malli)
3 välähdystä
(näytötön malli)
E4 (näytöllinen malli)
4 välähdystä
(näytötön malli)
E7 (näytöllinen malli)
7 välähdystä
(näytötön malli)
Muu virhekoodi
Sulje hana, irrota täyttöletku pesukoneen takaa ja tarkista, ettei
suodatin ole tukossa.
Pesukone ei poista vettä.
Tarkista, että suodatin ei ole tukossa.
Tarkista, että poistoletku ei ole mutkalla tai puristuksissa.
Tarkista, että viemäri ei ole tukossa ja vesi pääsee virtaamaan siinä
esteettömästi. Yritä tyhjentää vesi pesualtaaseen.
Liikaa vaahtoa ja/tai vettä.
Tarkista, ettet ole käyttänyt liikaa pesuainetta tai ettet ole käyttänyt
tuotetta, jota ei ole tarkoitettu pesukoneeseen.
Luukkuongelma.
Tarkista, että luukku on kunnolla suljettu. Tarkista, etteivät koneen
sisällä olevat pyykit estä luukun sulkeutumista.
Jos luukku on jumissa, sulje virta, irrota koneen pistotulppa
pistorasiasta, odota 2–3 minuuttia ja avaa luukku.
Sulje virta ja irrota virtajohto pistorasiasta, odota minuutti. Kytke virta
ja käynnistä pesuohjelma. Jos virhe ei poistu, ota yhteyttä
valtuutettuun asiakaspalveluun.
66
MUITA HÄIRIÖTILANTEITA
Pesukone ei
toimi/käynnisty
Lattialle pesukoneen
lähelle vuotaa vettä
Pesukone ei linkoa
Linkous aiheuttaa
tärinää/melua
Mahdolliset syyt ja ratkaisut
Tarkista, että kone on kytketty toimivaan pistorasiaan.
Tarkista, että virta on päällä.
Tarkista jollain toisella laitteella, kuten lampulla, että pistorasiaan
tulee virtaa.
Luukkua ei ehkä ole suljettu kunnolla. Avaa luukku ja sulje se
uudelleen.
Tarkista, onko haluttu ohjelma valittu oikein ja onko
käynnistyspainiketta painettu.
Tarkista, ettei pesukone ole pysäytystilassa.
Tämä voi johtua hanan ja syöttöletkun välisen tiivisteen vuodosta.
Vaihda tällöin tiiviste ja kiristä letku hanaan.
Tarkista, että suodatin on kunnolla kiinni.
Jos pyykit eivät ole pesurummussa optimaalisesti, pesukone
saattaa:
yrittää tasapainottaa kuormaa, mikä pidentää linkousaikaa;
alentaa linkousnopeutta tärinän ja melun vähentämiseksi;
keskeyttää linkouksen koneen suojelemiseksi.
Tarkista, että pesurummun kuorma jakautuu tasaisesti. Tarvittaessa
poista pyykit ja aseta ne koneeseen uudestaan tasaisesti.
Syynä voi olla, että kaikkea vettä ei ole vielä poistettu.
Odota muutama minuutti. Jos ongelma jatkuu, ks. virhe 3.
Joissakin malleissa on mahdollista estää linkous. Tarkista, että
linkous on sallittu.
Tarkista, ettet ole valinnut vaihtoehtoa, joka vaikuttaa linkoukseen.
Liian suuri pesuainemäärä voi estää linkouksen alkamisen.
Pesukonetta ei ehkä ole kunnolla vaaitettu. Säädä tarvittaessa
koneen jalkoja käyttöohjeessa esitetyllä tavalla.
Tarkista, että kuljetusruuvit, kumitulpat ja holkit on poistettu.
Tarkista, ettei pesurummussa ole vierasesineitä (kolikoita, nappeja,
yms.).
Normaali valmistajan takuu kattaa viat, jotka ovat seurausta tuotteen
valmistuksessa syntyneistä sähköisistä tai mekaanisista virheistä. Takuu ei kata
vikoja, jotka ovat aiheutuneet laitteen ulkopuolisista tekijöistä, väärinkäytöstä tai
käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä.
67
FI
Ongelma
Ympäristöystävällisten
fosfaatittomien
pesuaineiden käytöllä voi olla seuraavia
vaikutuksia:
Jos
ongelma
jatkuu
tai
epäilet
toimintahäiriötä, ota välittömästi yhteyttä
valtuutettuun asiakaspalveluun.
- Sameampi huuhtelupoistovesi: tämä
johtuu pesuaineen zeoliiteista, jotka eivät
heikennä huuhtelun tehokkuutta.
On suositeltavaa käyttää aina valtuutetun
asiakaspalvelumme
kautta
saatavia
alkuperäisiä varaosia.
- Valkoista jauhetta (zeoliitteja) pyykissä
pesun jälkeen: tämä on normaalia, jauhe
ei imeydy kuituihin eikä muuta niiden
väriä.
Takuu
Tuotteeseen
sovelletaan
tuotteen
mukana toimitetussa takuutodistuksessa
mainittuja takuuehtoja. Takuutodistus on
täytettävä ja säilytettävä huolellisesti,
ja se on pyydettäessä esitettävä
valtuutetussa asiakaspalvelupisteessä.
- Vaahtoa viimeisessä huuhteluvedessä:
tämä ei välttämättä ole merkki huonosta
huuhtelusta.
- Runsaasti vaahtoa: Tämä johtuu
yleensä pesuaineissa olevista ionittomista
pinta-aineista, joita on vaikea saada pois
pyykistä.
Älä
toista
huuhtelua
vaahdon
poistamiseksi, sillä se ei auta asiaan.
Valmistaja ei ole vastuussa tämän tuotteen
mukana toimitetun ohjekirjan painovirheistä.
Valmistaja myös pidättää itsellään oikeuden
tehdä tuotteisiinsa hyödylliseksi katsomiaan
muutoksia, jotka eivät muuta tuotteiden
olennaisia ominaisuuksia.
68
Takk for at du valgte en Candy
vaskemaskin. Vi er sikre på den lojalt vil
bistå deg med sikker vask av dine klær,
også finvask, dag etter dag.
Individer kan spille en viktig rolle når det
kommer til å sikre at avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr (WEEE) ikke blir et
miljøproblem. Det er helt essensielt å følge
noen grunnleggende regler:
Les denne bruksanvisningen nøye for
korrekt og sikker bruk og for nyttige tips om
effektivt vedlikehold.
l Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
(WEEE) skal ikke
husholdningsavfall.
Bare bruk vaskemaskinen etter å
ha lest disse instruksjonene nøye. Vi
anbefaler at du alltid har denne
bruksanvisningen tilgjengelig og i god stand
for eventuelle fremtidige eiere.
behandles
som
Kontroller
at
produktet
er
levert
med instruksjonshåndbok, garantisertifikat,
servicesenteradresse
og
merking
for
energieffektivitet. Kontroller også at plugger,
holder for tømmeslange og brett for
vaskemiddel eller blekemiddel (kun på noen
modeller) følger med. Vi anbefaler at du tar
vare på alle disse komponentene.
Hvert produkt identifiseres av en unik
16-tegns
kode
som
også
kalles
"serienummeret", dette er trykt på
klistremerket som er festet til produktet
(nær døren) eller i dokumentkonvolutten
som følger med i produktet. Denne koden
er et spesifikt produkt ID-kort som du
trenger for å registrere den og om du må
kontakte Candy kundeservicesenter.
(WEEE) skal leveres inn til hensiktsmessige
innsamlingspunkter som eies av kommunen
eller av registrerte firmaer. I mange land
finnes det hjemmehenting for store artikler
med avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
(WEEE).
I mange land vil gamle apparater returneres
til forhandleren når du kjøper en ny, og
forhandleren er forpliktet til å samle slike inn
gratis på en-til-en basis, så lenge apparatet
er av lik type og har samme funksjoner som
det leverte utstyret.
Innhold
1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER
2. INSTALLERING
3. PRAKTISKE TIPS
Miljøbetingelser
Dette produktet er merket i samsvar
med det europeiske 2012/19/EUdirektivet om avfallshåndtering for
elektriske og elektroniske produkter
(«Avfall fra elektrisk og elektronisk
utstyr» (WEEE)).
Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)
omfatter både forurensende stoffer (som kan
skape negative konsekvenser for miljøet) og
grunnleggende
komponenter
(som
kan
resirkuleres). Det er viktig at avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr (WEEE) underlegges spesifikk
behandling, for å fjerne og avhende alle
forurensende materialer riktig, og gjenvinne og
resirkulere alle materialer.
69
4. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING
5. HURTIGVEILEDNING
6. KONTROLLER OG PROGRAMMER
7. FEILSØKING OG GARANTI
NO
l Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
1. GENERELLE
SIKKERHETSREGLER
l Dette produktet er kun ment for bruk i
husholdninger og liknende bruk som:
− Personalkjøkken i butikker, på
kontorer og andre arbeidsmiljøer;
− Gårdshus;
− Av gjester på hoteller,
moteller og andre boligtyper;
− "Bed and breakfast"-miljøer.
Bruk av dette produktet i andre enn
husholdningsmiljøer eller til andre enn
typiske husholdningsfunksjoner, som
kommersiell bruk av eksperter eller
opplærte brukere er unntatt selv ved
ovenstående bruk. Om produktet
brukes på en måte som ikke
overensstemmer med dette kan det
redusere produktets levetid og kan
ugyldiggjøre produsentens garanti.
Enhver skade på produktet eller
annen skade eller tap oppstått ut fra
bruk som ikke er i samsvar med
hjemlig eller husholdningsmessig
bruk (selv ved plassering i et hjemlig
eller husholdningsmessig miljø) skal
ikke aksepteres av produsenten i den
utstrekning det er tillatt ved lov.
l Dette
Rengjøring og vedlikehold skal
ikke gjøres av barn med mindre
de har tilsyn.
l Sørg
for at barn ikke har mulighet
til å leke med produktet.
l Barn
under 3 år bør holdes
unna produktet, med mindre de
er under kontinuerlig oppsyn.
l Om
strømforsyningskabelen er
skadet må den erstattes av
produsenten, dennes serviceagent
eller lignende kvalifiserte personer
for å unngå fare.
l Bruk
kun slangesett som fulgte
med produktet for tilkobling til
vannforsyning (ikke bruk gamle
slangesett på nytt).
l Vanntrykket
må være mellom
0,05 MPa og 0,8 MPa.
l Sørg
for at et teppe ikke
sperrer for sokkelen og
ventilasjonsåpningene nederst
på produktet.
l AV-tilstanden
oppnås ved å
plassere referansemerket på
programkontrollknotten i vertikal
posisjon. Enhver annen posisjon
for denne knotten setter maskinen
i PÅ-tilstand (bare for modeller
med programhjul).
produktet kan brukes av barn
fra 8 år og oppover og personer
med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har
tilsyn eller får instruksjon i sikker
bruk av produktet og forstår hvilke l Etter montering må produktet
være plassert slik at støpselet er
farer som kan inntreffe. Barn skal
ikke leke med produktet.
tilgjengelig.
70
maksimale lastekapasiteten l Ved flytting må ikke vaskemaskinen
for tørre klær avhenger av hvilken
løftes etter knottene eller
vaskemiddelskuffen; under transport
modell
som
brukes
(se
kontrollpanelet).
må aldri døren hvile på trallen. Vi
anbefaler at to mennesker løfter
l For informasjon om produktets
vaskemaskinen.
mikrokort
kan
du
se
produsentens webside.
l Ved feil eller problemer må
vaskemaskinen skrus av,
vannkranen stenges og man må
Sikkerhetsanvisninger
ikke tukle med produktet. Kontakt
umiddelbart kundeservicesenteret
l Trekk alltid ut støpselet og skru
og bruk kun originale reservedeler.
av vannkranen før vedlikehold
Manglende overholdelse av
av vaskemaskinen.
disse instruksjonene kan sette
produktsikkerheten i fare.
l Sørg for at det elektriske
systemet er jordet. Ellers, søk
kvalifisert profesjonell assistanse.
l Ikke
bruk konvertere, forgrenere
eller skjøteledninger.
ADVARSEL:
vann
kan
nå
veldig
høye temperaturer under
vaskesyklusen.
l Pass
på at det ikke er vann i
trommelen før døren åpnes.
l Ikke
trekk i strømkabelen eller
symbol merkingen på
produktet for å koble fra maskinen. Ved
dette produktet, compliance til
europeiske
sikkerhet,
l Utsett ikke vaskemaskinen for alle
helse
og
miljøkravene
i
regn, direkte sollys eller andre
lovverket for dette produktet.
værelementer.
71
NO
l Den
2. INSTALLERING
l Kutt
slangestripsene og vær
forsiktig så ikke slange eller
strømkabel skades.
1
A
B
A
B
l Skru
løs 2 eller 4 skruer (A) på
baksiden og fjern 2 eller 4
skiver (B) som vist i figur 1.
B
B
A
A
l Lukk
2 eller 4 hull med
pluggene som følger med i
dokumentkonvolutten.
l Om
vaskemaskinen
er
innebygget; etter å ha kuttet
slangestripsene skrus 3 eller 4
skruer (A) ut og 3 eller 4 skiver
fjernes (B).
2
A
1
noen modeller vil 1 eller
flere skiver falle inne i
maskinen, vipp vaskemaskinen
forover for å fjerne dem. Lukk
hullene med pluggene som
finnes i konvolutten.
2
3
l På
B
ADVARSEL:
hold emballasje borte fra barn.
l Plasser
poliondaarket i bunnen
som vist i figur 2 (i henhold til
modell, overvei versjon A, B
eller C).
72
C
3
2
1
Hydrauliske koblinger
3
l Koble vannslangen til kranen (fig. 3) bare
bruker den slangen som fulgte med
apparatet
(ikke
gjenbrukv
gamle
slangesett).
l Noen modeller kan inkludere en eller flere
av følgende funksjoner:
4
l VARM&KALD (fig. 4):
vanntilkoblingsinnstillinger med varmt og
kaldt vann for høyere energisparing. Koble
den grå slangen til kaldtvannskranen
og
den røde til varmtvannskranen. Maskinen
kan kobles til kun kaldt vann: i dette tilfellet
kan noen programmet starte noen få
minutter senere.
l AQUASTOP
(fig. 5): en innretning
på forsyningsslangen som stopper
vannflyten om slangen forringes; i dette
tilfellet vil et rødt merke vises i vinduet "A"
og slangen må byttes ut. For å skru ut
mutteren, trykk enveislåseinnretning "B".
NO
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - FORSYNINGSSLANGE
MED VERN (fig. 6): Om vann skulle lekke
fra den primære interne slangen "A"
vil inneslutningsmantelen "B" inneholde
nok vann til å tillate fullføring av
vaskeprogrammet. Når programmet er
fullført, kontakt kundeservicesenteret for å
bytte ut forsyningsslangen.
7
Plassering
at slangen ikke bøyes eller knuses og
plasser tappeslangen i badekaret, eller helst
i et veggavløp minst 50 cm høyt med
diameter større enn vaskemaskinslangen
(fig. 7).
73
min 4 cm
max 100 cm
l Skyv maskinen til veggen, vær forsiktig slik
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Niveller produktet med føttene som vist i
figur 8:
a.drei mutteren med urviseren for å løsne
skruen;
b.roter foten for å heve eller senke den til
den sitter fast mot gulvet;
c.lås foten og skru inn mutteren til den sitter
fast mot bunnen av vaskemaskinen.
8
A
B
l Sett inn støpselet.
ADVARSEL:
kontakt
kundeservicesenteret
strømkabelen må byttes ut..
C
om
Vaskemiddelskuff
Vaskemiddelskuffen er delt i 3 avdelinger
som vist i figur 9:
l avdeling “1”: for forvaskemiddel;
l avdeling “ ”:for spesielle tilsetninger,
tøymyknere, stivelsesduft etc.;
9
1
2
ADVARSEL:
bruk
kun
flytende
produkter;
vaskemaskinen er stilt til å automatisk
dosere tilsetninger ved hver syklus
under den siste skyllingen.
10
l avdeling “2”: for vaskemiddel.
En kopp for flytende vaskemiddel er også
inkludert for noen modeller (fig. 10). Plasser
den i avdeling "2" for å bruke den. På
denne måten vil flytende vaskemiddel kun
komme i trommelen til riktig tidspunkt.
Koppen kan også brukes for blekemiddel
når programmet "Skyll" er valgt.
ADVARSEL:
noen vaskemiddel er vanskelige å
fjerne. I dette tilfellet anbefaler vi bruk
av den spesifikke beholderen som
skal plasseres i trommelen (eksempel
i figur 11).
11
74
Følgende er en hurtigveiledning med tips
og anbefalinger om bruk av vaskemidler
ved forskjellige temperaturer. Les i alle
tilfeller instruksjonene for vaskemiddelet for
korrekt bruk og dosering.
3. PRAKTISKE TIPS
Innleggingstips
ADVARSEL: ved sortering av vask, sørg for:
-å
ha
fjernet
metallobjekter
som
hårspenner, nåler, mynter osv. fra vasken;
- å ha lukket putevar, lukket glidelåser,
knyttet løse belter og lange kjolebånd;
- å ha fjernet ruller fra gardiner;
- å ha lest vaskeanvisninger grundig;
- å ha fjernet eventuelle gjenstridige flekker
med flekkfjerner.
Ved vask av veldig skitten hvitvask
anbefaler vi bruk av bomullsprogram
på 60°C eller over og et normalt
vaskepulver (effektivt) som inneholder
blekemidler som ved middels/høy
temperatur gir ypperligere resultater.
l Ved vask av matter, sengetepper eller
NO
annet tungt tøy anbefaler vi at du unngår
sentrifugering.
l For å vaske ull må det sørges for at
plagget er maskinvaskbar og merket med
"Ren ny ull"-symbolet med merket
"Matterer ikke" eller "Maskinvaskbar".
For vask mellom 40°C og 60°C må
vaskemiddelet som brukes være egnet
for stofftypen og graden av skittenhet.
Normale midler er egnet for "hvitt" eller
farget fast stoff med høy grad av
skittenhet mens flytende vaskemidler
eller "fargebeskyttende" puddere er
egnet for fargede stoffer med lett grad av
skittenhet.
Nyttige forslag for brukeren
En veiledning til miljøvennlig og økonomisk
bruk av ditt produkt.
Maksimere tøymengden
l Oppnå best bruk av energi, vann,
vaskemiddel og tid ved å bruke maksimal
anbefalt tøymengde. Spar opp til 50 %
energi ved å vaske full maskin i stedet for
2 halvfulle maskiner.
For vask ved temperaturer under 40°C
anbefaler vi bruk av flytende vaskemidler
eller vaskemidler spesifikt merket som
egnet for vask ved lav temperatur.
Behøver du å forvaske?
l Kun
for svært skittent tøy! SPAR
vaskemiddel, tid, vann og mellom 5 og 15
% energiforbruk ved å IKKE velge forvask
for lett til normalt skittent tøy.
Er det nødvendig med varmvask?
l Forbehandle flekkfjerner eller inntørkede
flekker i vann før vask for å redusere
behovet for et varmt vaskeprogram. Spar
opp til 50% energi ved å bruke et
vaskeprogram på 60°C.
For vask av ull eller silke må det kun
brukes vaskemidler spesifikt beregnet for
slike stoffer.
75
4. VEDLIKEHOLD OG
RENGJØRING
For å rengjøre maskinen utvendig brukes
en fuktig klut og man må unngå slipende
midler,
alkohol
og/eller
løsemidler.
Vaskemaskinen krever ikke noe spesielt
stell
for
ordinær
rengjøring:
vask
skuffeavdelingene og filteret; noen tips for
hvordan man flytter maskinen eller for
langvarige perioder uten bruk er gitt under.
Rengjøring av skuff
l Vi anbefaler at du rengjør skuffen for å
unngå opphopning av vaskemiddel og
tilsetninger.
l For å gjøre dette trekker du ut skuffen og
rengjør den med rennende vann og setter
den tilbake på plass.
Forslag
for
flytting
eller
langvarig periode uten bruk
l Om vaskemaskinen skal lagres i et
uoppvarmet rom for en lengre tidsperiode
må alle slanger tømmes for vann.
l Koble fra vaskemaskinen.
l Løsne slangen fra stroppen og senk den
slik at alt vannet tømmes i en beholder.
Rengjøring av filter
l Sikre avløpsslangen med stroppen når
l Vaskemaskinen
leveres
med
et
spesialfilter som kan fange store rester
som knapper eller mynter som eller
kunne tilstoppe avløpet.
l Kun tilgjengelig på enkelte modeller: trekk
ut korrugerte slangen, ta ut proppen og
drenere vannet i en beholder.
l Før filteret skrus løs anbefaler vi at du
plasserer et absorberende klut under for å
holde gulvet tørt.
l Drei filteret mot urviseren til det stopper i
vertikal stilling.
l Fjern og rengjør filteret og sett det på
plass igjen ved å dreie det med urviseren.
l Gjenta de foregående trinnene i motsatt
rekkefølge for å sette sammen alle delene
igjen.
76
dette er fullført.
5. HURTIGVEILEDNING
6. KONTROLLER OG
PROGRAMMER
Denne vaskemaskinen tilpasser automatisk
vannivået til type og mengde vask. Dette
systemet gir en nedgang i energiforbruk og
en merkbar reduksjon i vasketider.
Q
A
Programvalg
l Skru på vaskemaskinen og velg det
ønskede programmet.
LMNO
I
l Juster vasketemperaturen om nødvendig
og trykk de nødvendige "tilvalgsknappene".
P
H
l Trykk knappen START/PAUSE for å
Om strømmen går mens vaskemaskinen går
vil et spesielt minne lagre innstillingene og når
strømmen kommer tilbake gjenopptar
maskinen programmet fra hvor det stoppet.
l Meldingen "End" vil vises på displayet
ved slutten av programmet. På noen
modeller vil alle vasketrinnsindikatorene
tennes.
Vent til dørens låsesymbollys slukkes:
omtrent
2
minutter
etter
at
programmet fullføres.
l Skru av vaskemaskinen.
For enhver type vask, se programtabellen
og følg driftssekvensen som angitt.
Tekniske data
Vanntrykk:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Omdreiningstall sentrifuge:
se tabell.
Full effekt / Sikring i strømtilførselskretsen
ampere / Strømspenningen:
se tabell.
77
D
C
E
F
G
B
A Programvelger med posisjon
OFF (AV)
B START/PAUSE-knapp
C STARTTIDSFORVALG-knapp
D ALTERNATIVER-knapp
E HURTIG/SMUSSNIVÅ-knapp
F TEMPERATURVALG-knapp
G SENTRIFUGERING-knapp
F+G TASTESPERRE
H Digitalt display
I ALTERNATIVER-indikatorlamper
L DØRSIKKERHET-indikatorlys
M KG DETECTOR-indikatorlampe
N TASTESPERRE-indikatorlampe
O TEMPERATURVALG-indikatorlys
P SENTRIFUGERING-indikatorlys
Q SMART TOUCH-område
NO
begynne vasking.
l Trykk for å starte valgt syklus.
Åpne døren
Når START/PAUSE-knappen har blitt
trykket inn kan det ta noen sekunder
før produktet begynner å virke.
En spesiell sikkerhetsenhet hindrer
døren fra å åpnes direkte etter
syklusen er ferdig.
Vent i 2 minutter etter vaskesyklusen
er ferdig og lyset for «dørsikkerhet»
har slukket før du åpner døren.
Programvelger
OFF (AV)
med
LEGG TIL ELLER FJERN ELEMENTER
ETTER AT PROGRAMMENE HAR STARTET
(PAUSE)
posisjon
l Trykk og hold inne START/PAUSEknappen i ca. 2 sekunder (en
indikatorlampe
og
indikatoren
for
gjenværende programtid vil begynne å
blinke. Dette betyr at maskinen har blitt
satt på pause).
Når programvelgeren er vridd lyser
displayet for å vise innstillingene for det
valgte programmet.
For å spare energi reduseres kontrasten
på displayet etter slutten av en syklus
eller en inaktiv periode.
l Vent i 2 minutter til sikkerhetsenheten
låser opp døren.
N.B.: For å skru av maskinen flytter
du programvelgeren til posisjonen
OFF (AV).
Før du åpner døren, må du sjekke at
vannstanden er under døråpningen,
for å unngå oversvømmelse.
l Trykk på knappen START/PAUSE for å
starte valgt syklus.
l Med en gang et program er valgt blir
programvelgeren fast på valgt program til
syklusen er ferdig.
l Skru av vaskemaskinen ved å vende
velgeren til OFF (AV).
l Etter at du har lagt i eller tatt ut tøy, lukk
døren og trykk på START/PAUSEknappen (programmet vil fortsette fra der
du trykket pause).
AVBRYTE ET PROGRAM
l For å avbryte et program flytter du
programvelgeren til posisjonen OFF (AV).
Programvelgeren må settes tilbake til
posisjonen OFF på slutten av hver
syklus eller når du starter en
påfølgende vaskesyklus før neste
program velges og startes.
STARTTIDSFORVALG-knapp
l Denne knappen lar deg forhåndsprogrammere
en vaskesyklus til å vente med at en syklus
starter i opptil 24 timer.
START/PAUSE-knapp
l For å vente med en start bruker du
følgende prosedyre:
Lukk døren FØR du velger knappen
START/PAUSE.
- Sett på ønsket program.
78
- Trykk på knappen én gang for å
aktivere den (h00 vises på displayet)
og trykk den igjen for å stille inn 1
time starttid (h01 vises på displayet).
Forhåndsinnstilt starttid øker med 1 time
for hver gang knappen trykkes, helt til
h24 vises på displayet. Etter dette
begynner det fra null igjen.
- HYGIENE +
Du kan bare aktivere det bare når du har
angitt en temperatur på 60 °C. Dette
alternativet gjør det mulig å hygienevaske
klærne, på samme temperatur for hele
vasken.
- STRYKELETT
Hvis alternativet ikke er kompatibelt
med det valgte programmet, vil
den relevante indikatorlampen først
blinke, og deretter slukkes.
l Det er mulig å avbryte starttidsforvalget
ved
å
dreie
OFF (AV).
programvelgeren
til
Hvis det oppstår et problem med
strømmen mens maskinen er i bruk,
lagrer et spesielt minne det valgte
programmet, og når strømmen kommer
på igjen fortsetter den der det avsluttet.
HURTIG/SMUSSNIVÅ-knapp
Denne knappen lar deg velge mellom to
ulike alternativer, avhengig av det valgte
programmet.
Knappen for alternativer bør velges før
du trykker på START/PAUSE-knappen.
- HURTIG
ALTERNATIVER-knapp
Denne knappen aktiveres når du velger
programmet HURTIG (14/30/44 Min.) på
knotten, og lar deg velge en av tre indikerte
varigheter.
Med denne knappen kan du velge mellom
tre ulike alternativer:
- SMUSSNIVÅ-knapp
l Når programmet har blitt valgt, vil
- EKSTRA SKYLLING
indikatorlyset automatisk vise vasketiden
som er stilt inn for dette programmet.
l Denne funksjonen legger til en skylling på
slutten av vaskesyklusen, for de som har
spesielt sart og følsom hud, der selv en
liten rest av vaskemiddel kan skape
irritasjoner eller allergi.
l Med denne knappen kan du velge mellom
3 nivåer for vaskeintensiteten, avhengig
av hvor skitne tekstilene er (kan bare
brukes på noen programmer, som vist i
programtabellen).
l Det rådes at man også bruker denne
funksjonen til barneklær og når man
vasker svært skitne tekstiler, ettersom det
da brukes mye vaskemiddel, eller når
man vasker frottétekstiler, ettersom
fibrene i disse har en tendens til å holde
på vaskemiddelet.
TEMPERATURVALG-knapp
l Med denne knappen kan du endre
temperaturen på vaskesyklusene.
79
NO
Denne funksjonen lar deg minimere krøll
i klærne så godt som mulig, ved
å eliminere mellomsentrifugering eller
redusere intensiteten til den siste av dem.
- Bekreft ved å trykke på knappen
START/PAUSE. Nedtelling begynner og
når den er ferdig starter programmet
automatisk.
l Det er ikke mulig å heve temperaturen
over det maksimalt tillatte for hvert
program. Dette er for at tekstilene ikke
skal ødelegges.
l Hvis du vil utføre en kald vask, må alle
indikatorene må være av.
SENTRIFUGERING-knapp
l Ved å trykke på denne knappen er det
mulig å redusere makshastigheten, og
om du ønsker kan sentrifugeringen
avbrytes.
l Dersom merkelappen ikke gir noen
spesifikk informasjon, er det mulig å
bruke maksimalhastigheten som følger
med programmet.
TASTESPERRE
l Ved
å
trykke
knappene
for
TEMPERATURVALG og SENTRIFUGERING
samtidig i omtrent 3 sekunder, vil
maskinen la deg låse tastene. På denne
måten kan du hindre uønskede endringer,
eller endringer ved uhell hvis en av
knappene trykkes under en syklus.
l Tastesperren kan låses opp igjen ved å
trykke på de to knappene samtidig igjen,
eller ved å slå produktet av.
Digitalt display
Displayets indikatorsystem lar deg konstant
bli informert om statusen på maskinen.
1
For å unngå skade på tekstilene er det
ikke mulig å øke hastigheten til over
det som er automatisk passende for
det valgte programmet.
2
l Det er mulig å endre sentrifugeringshastighet
uten å sette maskinen på pause.
6
7
5
l For å aktivere sentrifugeringen igjen,
trykk på knappen til du kommer til
sentrifugeringshastigheten som du vil ha.
34
1) ALTERNATIVER-INDIKATORLAMPER
Indikatorlampene viser alternativet som kan
velges med de tilhørende knappene.
2) SYKLUSVARIGHET
Overdosering av vaskemiddel kan føre
til overflødig skumming. Dersom
produktet oppdager overflødig skum,
kan det utelate sentrifugeringsfasen
eller
forlenge
varigheten
på
programmet og øke vannforbruket.
l Når et program er valgt viser displayet
automatisk varigheten på syklusen, som
kan variere, avhengig av hvilket alternativ
som er valgt.
l Når programmet har startet blir du stadig
informert om
programmet.
Maskinen kommer med en spesiell
elektronisk enhet som forhindrer
sentrifugeringssyklusen hvis tøymengden
blir ubalansert. Dette reduserer støyet
og vibrasjonen i maskinen, og
forlenger maskinens levetid.
l Produktet
gjenværende
til
på
beregner tiden til slutten
av valgt program basert på en
standardmengde. I løpet av syklusen
korrigerer maskinen tiden til størrelsen og
sammensetningen av tøymengden.
80
l Gjennom
3) DØRSIKKERHET-INDIKATORLYS
hver vaskefase gjør "Kg
Detector" det mulig å se informasjon om
tøyet i trommelen, og i de første
minuttene av vasken:
l Symbolet viser døren som lukkes
Lukk døren FØR du velger knappen
START/PAUSE.
- justeres mengden av vann som er
nødvendig;
- bestemmes lengden på vaskesyklusen;
l Når START/PAUSE trykkes på maskinen
med døren lukket, blinker indikatoren
øyeblikkelig og lyser etter en stund.
- reguleres skylling i henhold til typen
stoff man har valgt at skal vaskes;
- justeres rytmen av trommelrotasjonen
for typen stoff som blir vasket;
Hvis døren ikke er skikkelig lukket, vil
lampenfortsette med å blinke i rundt
7 sekunder, og etter dette vil
startkommandoen automatisk slettes.
I dette tilfellet må du lukke døren
skikkelig og trykke på START/PAUSEknappen.
- justeres sentrifugehastigheten i henhold
til lasten, og dermed unngås eventuell
ubalanse.
l En spesiell sikkerhetsenhet hindrer døren
5) TASTESPERRE-INDIKATORLAMPE
fra å åpnes direkte etter syklusen er
ferdig. Vent i 2 minutter etter
vaskesyklusen er ferdig og lyset for
«dørsikkerhet» har slukket før du åpner
døren. På slutten av syklusen vrir du
programvelgeren til OFF (AV).
Indikatorlampen viser at tastene er sperret.
6) TEMPERATURVALG-INDIKATORLYS
Dette viser vasketemperaturen for det
valgte programmet. Denne kan endres (der
det er tillatt) med den tilhørende knappen.
Hvis du vil utføre en kald vask, må alle
indikatorene må være av.
4) Kg Detector-INDIKATORLAMPE (funksjonen
er bare aktiv på programmene Bomull
og Syntetisk)
7) SENTRIFUGERING-INDIKATORLYS
l I løpet av de første minuttene av syklusen
lyser "Kg Detector"-indikatoren mens en
intelligent sensor veier tøyet og justerer
vasketiden og vann- og strømforbruket
tilsvarende.
Dette viser sentrifugehastigheten for det
valgte programmet. Denne kan endres eller
droppes ved å bruke den tilhørende
knappen.
81
NO
- oppdages skumnivået, slik at mengden
av vann i skyllingen om nødvendig kan
økes;
SMART TOUCH
l Smart Care – Smart Check-up og Auto-
Dette apparatet er utstyrt med Smart
Touch-teknologi, som gjør det mulig å
samhandle via en app på smarttelefoner
basert på Android-operativsystemet, og
utstyrt
med
NFC
(Near
Field
Communication)-funksjon.
l My
Clean-sykluser, og feilsøking.
l Last ned Candy simply-Fi-appen.
Candy simply-Fi-appen er tilgjengelig
for enheter som kjører både Android
og iOS, både for nettbrett og
smarttelefoner.
Men,
du
kan
samhandle med maskinen og dra
nytte av potensialet som tilbys
med Smart Touch, bare med Androidsmarttelefoner utstyrt med NFCteknologi, i henhold til følgende
funksjonsordning:
Android
smarttelefonen
med NFC-teknologi
Interaksjon med
maskinen +
innhold
Android
smarttelefon uten
NFC-teknologi
Kun innhold
Android Nettbrett
Kun innhold
Apple iPhone
Kun innhold
Apple iPad
Kun innhold
Statistics (Min statistikk) –
Vaskestatistikk og tips for mer effektiv
bruk av maskinen.
Få alle detaljer om Smart Touchfunksjonene ved å se gjennom appen i
DEMO-modus, eller gå til:
www.candysmarttouch.com
HVORDAN
TOUCH
BRUKES
SMART
FØRSTE GANG – Maskinregistrering
l Gå til "Innstillinger"-menyen på Androidsmarttelefonen din, og aktiver NFCfunksjonen
inne
i
"Trådløst
og
nettverk"-menyen.
NFC-aktiveringen kan variere, avhengig
av smarttelefonmodellen og Android
OS-versjonen. Se håndboken for
smarttelefonen for mer informasjon.
l Drei knotten til Smart Touch-stillingen for
å aktivere sensoren på dashbordet.
l Åpne appen, opprett en brukerprofil og
FUNKSJONER
De
viktigste
funksjonene
tilgjengelige med appen er:
som
er
registrer
maskinen
ved
å
følge
instruksjonene på telefondisplayet, eller
"Hurtigveiledningen" som er festet på
maskinen.
l Voice Assistant – En guide til å velge
den ideelle syklusen, med bare tre
talekommandoer (klær/tekstiler, farger,
smussnivå).
l Cycles (Sykluser) – For å laste ned og
starte nye vaskeprogrammer.
82
Mer informasjon, Oftestilte spørsmål
og video for enkel registrering finnes
tilgjengelig på:
www.candysmarttouch.com/how-to
NESTE GANG – Vanlig bruk
appen, først må du aktivere Smart
Touch-modus ved å vri på det tilsvarende
sted.
l Sørg
for at du har låst opp
telefonskjermen
(fra
en
eventuell
standby-modus) og at du har aktivert
NFC-funksjonen på smarttelefonen. Hvis
ikke, følg trinnene som er nevnt tidligere.
l Hvis du vil starte en vaskesyklus, legger
du inn plaggene og vaskemiddelet, og
lukker døren.
Tykke
etuier
eller
metalliske
klistremerker på smarttelefonen din
kan påvirke eller hindre overføring av
data mellom maskinen og telefonen.
Om nødvendig fjernes de.
l Velg ønsket funksjon i appen (f.eks:
start av program, Smart Check-up-syklus,
oppdatering av statistikk, etc ...).
l Følg instruksjonene på telefondisplayet,
HOLD DEN PÅ Smart Touch-logoen på
dashbordet på maskinen, når det
indikeres av App-en.
Hvis
du
skifter
ut
noen
av
komponentene
i
smarttelefonen
(f.eks. bakpanelet, batteriet, osv.) med
uoriginale deler, kan det føre til at
NFC-antennen fjernes, noe som
medfører at ikke hele app-en kan
brukes.
Styring og kontroll av maskinen via
appen er bare mulig "i nærheten": det
er derfor ikke mulig å utføre eksterne
operasjoner (f.eks: fra et annet rom
eller utenfor huset).
MERKNADER:
Plasser telefonen din slik at NFCantenne på baksiden samsvarer med
plasseringen av Smart Touch-logoen
på apparatet (se bildet under).
83
NO
Hvis du ikke vet hvor NFC-antennen
din er, flytter du smarttelefonen litt i
en sirkelbevegelse over Smart Touchlogoen,
til
app-en
bekrefter
forbindelsen. For at dataoverføringen
skal kunne gjennomføres er det viktig
å HOLDE SMARTTELEFONEN PÅ
DASHBORDET HELE TIDEN I DE FÅ
SEKUNDENE PROSEDYREN VARER.
En melding på enheten vil informere
deg om at funksjonen er gjennomført
på riktig måte, og fortelle når du kan
ta bort smarttelefonen.
l Hver gang du vil styre maskinen via
Programtabell
1)
(MAKS.)*
2
(se kontrollpanel)
PROGRAM
(MAKS.)
2)
Hvitt
Bomull +
Forvask
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
20°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
2) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
2)
EcoMix 20°
Bomull
Syntetisk
**
2)
Daglig 59 Min.
3 3,5 3,5 4
60°
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44'
40°
14'
Hurtig
1
3)
1,5 2 2,5 3
1
1
3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
Skyllinger
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tømming +
Sentrifugering
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Finvask
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
3
3
Jeans
Baby
2)
2)
3
3
40°
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
60°
3
3
3
3
Ull
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Hånd
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
2
1
Egendefinert funksjon for knappen som du har valgt til å samhandle med
smarttelefon-appen, og laste ned syklusene (se eget avsnitt). Fabrikken stiller inn
standardprogrammet Auto-Clean, laget for desinfisering av maskinen.
84
Les disse notatene nøye:
* Den maksimale lastekapasiteten for tørre
klær avhenger av hvilken modell som
brukes (se kontrollpanelet).
** STANDARD BOMULLSPROGRAMMER
I SAMSVAR MED (EU) Nr. 1015/2010 og
Nr. 1061/2010.
1)
Når
et
program
velges,
viser displayet den anbefalte
vasketemperaturen, som kan
endres (der det er tillatt) med den
aktuelle knappen, men det er ikke
mulig å heve den over maksimal
tillatt temperatur.
2)
For programmene som vises
kan du justere varigheten og
intensiteten til vasken ved å
bruker SMUSSNIVÅ-knappen.
3)
Velg HURTIG-programmet på
knotten, det er mulig å velge det
med knappen HURTIG, ett av
tre følgende hurtigprogram er
tilgjengelige mellom 14’, 30’ and 44’.
BOMULLSPROGRAM MED EN
TEMPERATUR PÅ 60°C.
BOMULLSPROGRAM MED EN
TEMPERATUR PÅ 40°C.
Disse programmene er egnet til å vaske
normalt skittent bomullstøy og de er de
mest effektive programmene når det
gjelder kombinasjon av energi- og
vannforbruk for vask av den typen
bomullstøy.
Disse programmene har blitt utviklet til å
overholde temperaturen på vaskelappen på
plaggene, og den faktiske temperaturen på
vannet kan variere litt fra den oppgitte
temperaturen på syklusen.
85
NO
(Bare for modeller med beholder
for flytende vaskemiddel)
Når kun et begrenset antall plagg
har flekker som krever behandling
med flytende blekemiddel, kan
forhåndsfjerning av flekker utføres
i vaskemaskinen.
Hell blekemiddelet i beholderen
for flytende blekemiddel som er
satt inn i delen markert med «2» i
skuffen for vaskemiddel, og still inn
spesialprogrammet SKYLLING.
Når denne fasen avsluttes vrir du
programvelgeren til posisjonen
OFF (AV), legg til resten av tøyet
og fortsett med normal vask på
det programmet som passer best.
Programvalg
For å rengjøre ulike typer tøy og ulike
nivåer med skitt, har vaskemaskinen
spesifikke programmer for å oppfylle alle
vaskebehov (se tabell).
Hvitt
Laget for å vaske perfekt. Siste runde med
sentrifugering på maksimal hastighet gir
mer effektiv fjerning av flekker.
Bomull + Forvask
Dette programmet er laget for å fjerne de
tøffeste flekkene fra hvite bomullsplagg.
Forvask garanterer at tøff smuss fjernes.
Legg
en
mengde
av
vaskemiddel
tilsvarende 20 % av den som anvendes for
hovedvask i seksjon "1".
EcoMix 20°
Dette innovative programmet lar deg vaske
ulike typer tekstiler og farger sammen, slik
som bomull, syntetisk og blandede stoffer
på kun 20°C og gir utmerket vaskeresultat.
Forbruket på dette programmet er omtrent
40% av et vanlig bomullsprogram på 40°C.
Bomull
Dette programmene er egnet til å vaske
normalt skittent bomullstøy og de er de
mest effektive programmene når det gjelder
kombinasjon av energi- og vannforbruk for
vask av bomullstøy.
Syntetisk
Vaskingen og skyllingen er optimert i
rotasjonsrytmer til trommelen og nivået på
vannet. Mild sentrifugering sørger for
redusert mengde krøller i tøyet.
Daglig 59 Min.
Dette spesialdesignede vaskeprogrammet
opprettholder den høye vaskekvaliteten,
samtidig som vasketiden reduseres.
Programmet er laget for en redusert last (se
programtabellen).
86
Hurtig (14/30/44 Min.)
Vaskesyklus som anbefales for små
mengder som er litt skitne. Med dette
programmet anbefales det å redusere
mengden vaskemiddel som normalt brukes,
for å kunne unngå unødvendig avfall. Når
du velger HURTIG kan du velge ett av tre
tilgjengelige program.
Skyllinger
Dette programmet utfører 3 skyllinger med
en
mellomsentrifugering
(som
kan
reduseres eller fjernes ved å bruke riktig
knapp). Det brukes for å skylle alle typer
tøy, for eksempel etter en håndvask.
Tømming + Sentrifugering
Dette
programmet
fullfører
tømming
og gjør en runde med maksimal
sentrifugering. Det er mulig å slette eller
redusere sentrifugering med knappen
SENTRIFUGERING.
Finvask
Programmet veksler mellom å fungere og ta
pauser og passer godt for vasking av
finvask. Vaskingen og skyllingene utføres
med et høyt vannivå for å sørge for best
mulig ytelse.
Jeans
Dette programmet er laget for å ha
vasking av høyeste kvalitet slik som
motstandsdyktige jeans: ideell for fjerning
av skitt uten å påvirke elastisitet til fibrene.
Baby
Dette programmet vasker alle babyklær på
minimum 60° grader, slik at de blir helt rene
og oppnår en desinfiserende effekt.
For best mulig resultat med desinfiserende
effekt, anbefaler vi at du bruker vaskepulver.
Ull
Programmet utfører en vaskesyklus rettet
mot ull som kan vaskes i vaskemaskin, eller
tøy som må vaskes for hånd.
Hånd
Program for klær som kun kan håndvaskes.
Programmet slutter med 3 skyllinger og en
langsom sentrifugering.
Den er laget for å rense trommelen, fjerne
dårlig lukt og forbedre levetiden til
vaskemaskinen.
Sørg for å starte "Auto-Clean"-syklusen
uten klær i maskinen, og bruk bare
vaskemiddel i pulverform. La døren til
maskinen stå åpen etter syklusen, for å la
trommelen tørke.
Anbefalt hver 50. vask.
NO
Smart Touch
Egendefinert funksjon for knappen som du
har valgt når du vil overføre en kommando
fra appen til maskinen, og laste ned/starte
en syklus (se den egne delen og
bruksanvisningen
til
appen
fr
mer
informasjon).
I Smart Touch-alternativet angir fabrikken
som en standard "Auto-Clean"-syklus.
87
7. FEILSØKING OG GARANTI
Om du tror at vaskemaskinen ikke fungerer som den skal må du konsultere
hurtigveiledningen gitt under med noen praktiske tips om hvordan du fikser de mest vanlige
problemene.
KUN FOR SMART TOUCH-MODELLER.
Takket være Smart Check-up-syklusen i appen din, Candy simply-Fi, kan
du når som helst sjekke at maskinen fungerer riktig. Du trenger bare en
Android-smarttelefon med NFC-teknologi. Mer info finnes i appen.
Hvis displayet på maskinen viser en feil (med en kode eller blinkende LED), bør
du slå på appen og sette Android-smarttelefonen din inntil med NFC på Smart
Touch-logoen på ringen. Nå er det mulig å starte katalogen for å løse problemet.
FEILRAPPORT
l Modeller med display: feilen vises med et nummer, med bokstaven «E» foran
(eksempel: Feil 2 = E2)
l Modeller uten display: feilen vises ved å blinke hver LED like mange ganger som
koden for feilen, etterfulgt av en pause på 5 sekunder (eksempel: Feil 2 = to blink –
pause 5 sekunder – to blink – etc ...)
Feilvisning
E2 (med display)
LED blinker 2 ganger
(uten display)
E3 (med display)
LED blinker 3 ganger
(uten display)
E4 (med display)
LED blinker 4 ganger
(uten display)
E7 (med display)
LED blinker 7 ganger
(uten display)
Hvilken som helst
annen kode
Mulige årsaker og praktiske løsninger
Maskinen kan ikke ta inn vann.
Sørg for at vannkranen er åpen.
Pass på at vannslangen ikke er bøyd, brettet eller klemt.
Dreneringsslangen er ikke i riktig høyde (se avsnittet om
installasjon).
Steng vannkranen, skru påfyllingsslangen av fra baksiden av
vaskemaskinen, og kontroller at «anti-sand»-filteret er rent og ikke
blokkert.
Vaskemaskinen tømmer ikke ut vann.
Sørg for at filteret ikke er tilstoppet.
Sørg for at tappeslangen ikke er bøyd, har brett eller er klemt.
Sørg for at dreneringssystemet i hjemmet ikke er blokkert, og lar
vannet strømme gjennom uten hindringer. Prøv å tømme vannet i
vasken.
Det er for mye skum og/eller vann.
Sørg for at du ikke bruker for mye vaskemiddel, eller produkter som
ikke er laget for vaskemaskiner.
Problem med døren
Sørg for at døren er korrekt lukket. Pass på at det ikke er klær inne i
maskinen som kan hindre døren fra å lukkes.
Dersom døren er blokkert, slår du av og trekker ut vaskemaskinen
fra stikkontakten. Vent 2-3 minutter, og åpne døren.
Koble fra vaskemaskinen og trekk ut kontakten. Vent ett minutt. Skru
på maskinen, og start et program. Hvis feilen oppstår igjen, ta direkte
kontakt med et autorisert kundeservicesenter.
88
Problem
Mulige årsaker og praktiske løsninger
Vaskemaskinen
virker ikke/starter ikke
Vaskemaskinen
sentrifugerer ikke
Kontroller at produktet er koblet til en fungerende stikkontakt.
Sørg for at strømmen er på.
Pass på at stikkontakten virker. Test med et annet apparat, som for
eksempel en lampe.
Døren er kanskje ikke korrekt lukket: åpne den og lukk den igjen.
Kontroller hvorvidt det ønskede programmet ble korrekt valgt og at
startknappen ble trykket.
Pass på at vaskemaskinen ikke er i pausemodus.
Dette kan være på grunn av en lekkasje i pakningen mellom kranen
og forsyningsslangen. I slike tilfeller må slangen byttes ut, og man
må stramme til slangen og kranen.
Sørg for at filteret er korrekt lukket.
På grunn av at plaggene ikke ligger optimalt, kan vaskemaskinen:
• Forsøk på å balansere belastningen, noe som øker
sentrifugeringstiden.
• Reduser hastigheten på sentrifugeringen for å redusere
vibrasjoner og støy.
• Hopp over sentrifugering for å beskytte maskinen.
Sørg for at tøymengden er jevnt fordelt. Hvis ikke, løs floken, legg
inn på nytt, og start programmet på nytt.
Dette kan være på grunn av at vannet ikke er helt tømt ut
drenert: vent noen minutter. Hvis problemet vedvarer, kan du se Feil
3-delen.
Noen modeller har en "ikke sentrifuger»-funksjon. Kontroller at den
ikke er på.
Pass på at ingen alternativer som endrer sentrifugeringen er slått på.
Sterke vibrasjoner /
lyder høres under
sentrifugering
Bruk av for mye vaskemiddel kan hindre sentrifugeringen fra å
starte.
Vaskemaskinen er kanskje ikke helt i vater; juster om nødvendig
om nødvendig føttene som angitt i det spesifikke avsnittet.
Kontroller at transportskruer, gummitappene og avstandsrørene er
fjernet.
Pass på at det ikke er fremmedlegemer inne i trommelen (mynter,
hengsler, knapper, etc ...).
Vann har lekket på
gulvet nær
vaskemaskinen
Produsentens standardgaranti dekker feil som forårsakes av elektriske eller
mekaniske feil i produktet, og som finnes å være en handling eller unnlatelse fra
produsentens side. Hvis det finnes at en feil er forårsaket av forhold utenfor
produktet som leveres, misbruk eller som følge av at brukerveiledningen ikke er
fulgt, kan dette medføre en avgift.
89
NO
ANDRE AVVIK
Bruken av økologiske vaskemidler uten
fosfater kan forårsake følgende effekter:
- mer grumsete skyllevann: Denne
effekten er knyttet til de suspenderte
zeolittene som ikke har noen negativ
effekt på skylleeffektiviteten.
Om problemet vedvarer eller om du
mistenker en feil, kontakt et autorisert
kundeservicesenter.
Det anbefales alltid at du alltid bruker
originale reservedeler, tilgjengelige fra vårt
autoriserte kundeservicesenter.
Garanti
Produktet er garantert under vilkårene
og betingelsene som er angitt på
sertifikatet som følger med produktet.
Garantisertifikatet må fylles ut og tas
vare på, slik at det kan vises til det
autoriserte kundeservicesenteret ved
behov.
- hvitt pulver (zeolitter) på tøyet etter
vask: dette er normalt, pulveret er ikke
absorbert av stoffet og endrer ikke tøyets
farge.
- skum i vannet ved siste skylling: dette
indikerer ikke nødvendigvis dårlig skylling.
- mye skum: Dette er ofte på grunn av de
anioniske tensidene som finnes i
vaskemidlene og som er vanskelige å fjerne
fra vasken.
I dette tilfellet må man ikke skylle igjen for
å eliminere disse effektene; det vil ikke
hjelpe i det hele tatt.
Produsenten avviser ethvert ansvar for
eventuelle trykkfeil i brosjyren som følger
med dette produktet. I tillegg forbeholdes
også retten til å gjøre endringer ansett
som nyttige på sine produkter uten å
endre deres essensielle egenskaper.
90
Thank-you for choosing a Candy washing
machine. We are confident it will loyally
assist you in safely washing your clothes,
even delicates, day after day.
Environmental conditions
This appliance is marked according to
the European directive 2012/19/EU
on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
WEEE contains both polluting substances (which
can cause negative consequences for the
environment) and basic components (which can
be re-used). It is important to have WEEE
subjected to specific treatments, in order to
remove and dispose properly all pollutants, and
recover and recycle all materials. Individuals can
play an important role in ensuring that WEEE
does not become an environmental issue; it is
essential to follow some basic rules:
You can register your product at
www.registercandy.com to gain faster
access to supplementary services solely
reserved to our most loyal customers.
Carefully read this manual for correct and
safe appliance use and for helpful tips on
efficient maintenance.
Only use the washing machine
after carefully reading these instructions.
We recommend you always keep this
manual on hand and in good condition for
any future owners.
l WEEE should not be treated as household
waste;
collection points managed by the municipality or
by registered companies. In many countries, for
large WEEE, home collection could be present.
Please check that the appliance is
delivered with this instruction manual,
warranty certificate, service centre address
and energy efficiency label. Also check that
plugs, drain hose support hook and liquid
detergent or bleach tray (only on some
models) are included. We recommend you
keep all these components.
In many countries, when you buy a new
appliance, the old one may be returned to the
retailer who has to collect it free of charge on a
one-to-one basis, as long as the equipment is of
equivalent type and has the same functions as
the supplied equipment.
Contents
Each product is identified by a unique 16character code, also called the “serial
number”, printed on the sticker. This can be
found inside the door opening. This code is
a unique code for your product that you will
need to register the product warranty, or if
you need to contact the Customer Service
Centre.
1. GENERAL SAFETY RULES
2. INSTALLATION
3. PRACTICAL TIPS
4. MAINTENANCE AND CLEANING
5. QUICK USER GUIDE
6. CONTROLS AND PROGRAMS
7. THROUBLESHOOTING AND WARRANTY
91
EN
l WEEE should be handed over to the relevant
1. GENERAL SAFETY
RULES
l This
appliances is intended to
be used in household and
similar applications such as:
- Staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
- Farm houses;
- By clients in hotels, motels and
other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments.
A different use of this appliance
from household environment
or from typical housekeeping
functions, as commercial use by
expert or trained users, is excluded
even in the above applications. If
the appliance is used in a manner
inconsistent with this it may reduce
the life of the appliance and may
void the manufacturer’s warranty.
Any damage to the appliance or
other damage or loss arising
through use that is not consistent
with domestic or household use
(even if located in a domestic or
household environment) shall not
be accepted by the manufacturer to
the fullest extent permitted by law.
in a safe way and understand the
hazards involved.
Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children without supervision.
l Children
should be supervised
to ensure that they do not play
with the appliance.
l Children
of less than 3 years
should be kept away unless
continuously supervised.
l If
the supply cord is damaged, it
must be replaced by the
manufacturer, its service agent
or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
l Only
use
the
hose-sets
supplied with the appliance for
the water supply connection
(do not reuse old hose-sets).
l Water
pressure must be between
0.05 MPa and 0.8 MPa.
l Make
sure carpets or rugs do
not obstruct the base or any of
the ventilation openings.
appliance can be used by l The OFF condition is reached
by placing the reference mark on
children aged from 8 years and
the programmes control/knob in
above and persons with reduced
the vertical position. Any other
physical, sensory or mental
different position of such control
capabilities or lack of experience
sets the machine in ON condition
and knowledge if they have been
(only for models with programmes
given supervision or instruction
knob).
concerning use of the appliance
l This
92
l After
installation, the appliance l Do not expose the washing
must be positioned so that the
machine to rain, direct sunlight
plug is accessible.
or other weather elements.
Protect from possible freezing.
l The maximum load capacity of
dry clothes depends on the l When moving, do not lift the
model used (see control panel).
washing machine by the knobs
or detergent drawer; during
l To consult the product technical
transport, never rest the door on
specification please refer to the
the
trolley. We recommend two
manufacturer website.
people lift the washing machine.
l In
the event of fault and/or
malfunction, turn off the
washing machine, close the
water tap and do not tamper
with the appliance.
Immediately
contact
the
Customer Service Centre and
only use original spare parts.
Failure to observe these
instruction may jeopardise
appliance safety.
l Before
cleaning or maintaining
the washing machine, unplug
the appliance and turn off the
water tap.
l Make
sure the electrical system
is earthed. Otherwise, seek
qualified professional assistance.
l Please
do not use converters,
multiple sockets or extension
cords.
WARNING:
water may reach very high
temperatures during the
wash cycle.
By placing the
mark on this
sure there is no water in product, we are confirming
the drum before opening the
compliance to all relevant
door.
European safety, health and
l Do not pull on the power cord environmental requirements which
or appliance to unplug the are applicable in legislation for
this product.
machine.
l Make
93
EN
Safety instructions
2. INSTALLATION
l Release
the power chord and
drain hose from the securing
clip at the rear of the machine.
l Remove the 2 or 4 transportation
screws (A) on the back and
remove the 2 or 4 flat washers,
rubber bungs and plastic spacer
tubes (B) as illustrated in figure 1.
l If the washing machine is built-in,
unscrew the 3 or 4 transportation
screws (A) and remove the 3 or
4 flat washers, rubber bungs and
plastic spacer tubes (B).
l During the removal of the screws
occasionally spacer tubes fall
inside the product, these can be
remove by tilting the product forward
and recovering them from the floor
or inside the base of the machine.
l Cover the open transportation
screw holes with the 2 or 4
plastic caps included in the
instruction bag.
1
A
B
A
B
B
B
A
A
2
A
1
2
3
B
WARNING:
keep packaging materials
away from children.
l Place
the corrugated plastic
sheet, found on top of the
appliance during the unpacking
process, into the base of the
appliance as shown in figure 2
(according to the model,
consider version A, B or C).
94
C
3
2
1
Hydraulic connections
3
l Connect the water hose to the water
supply tap (fig. 3) only using the hose
supplied with the appliance (do
not
reuse old hose-sets).
l Some models may include one or more of
the following features:
l HOT&COLD (fig. 4):
water mains connection settings with hot
and cold water for higher energy savings.
Connect the grey tube to the cold water
tap
and the red one to the hot water
tap. The machine can be connected to
the cold water tap only: in this case, some
programs may start a few minutes later.
4
1
l AQUASTOP (fig. 5):
5
6
B
l AQUAPROTECT – SUPPLY TUBE WITH
GUARD (fig. 6):
Should water leak from the primary
internal tube "A", the transparent
containment sheath "B" will contain water
to permit the washing cycle to complete.
At the end of the cycle, contact the
Customer Service Centre to replace the
supply tube.
EN
a device located on the supply tube that
stops water flow if the tube deteriorates;
in this case, a red mark will appear in the
window “A” and the tube must be
replaced. To unscrew the nut, press the
one-way lock device "B".
A
B
A
7
Setting
l The washing machine should be installed
95
min 4 cm
max 100 cm
in its final position such that the water fill
hose is not kinked or trapped. The
corrugated drain hose should be inserted
into suitable drain pipe of between 50 cm
and 85 cm height above the floor using
the curved drain hose support. If an under
sink connection is used the drain hose
must be routed above the sink overfill
opening to prevent back siphoning. Care
must be taken to avoid kinking or trapping
the drain hose (fig. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Level the appliance using the feet as
illustrated in figure 8:
a. turn the nut clockwise to release the
screw;
b. rotate the foot to raise or lower it until it
touches to the floor;
c. lock the foot, screwing in the nut, until it
tightens against to the bottom of the
washing machine.
l Plug in the appliance.
8
A
B
WARNING:
contact the Customer Service Centre
should
the
power
cord
need
replacement.
C
Detergent drawer
9
The detergent draw is split into 3
compartments as illustrated in figure 9:
l compartment "1": for prewash detergent;
l compartment “ ”: for special additives,
softeners, starch fragrances, etc.;
WARNING:
only use liquid products; the washing
machine is set to automatically dose
additives at each cycle during the last
rinse.
1
2
10
l compartment "2": for washing detergent.
A liquid detergent cup is also included IN
SOME MODELS (fig. 10). To use it, place it
in compartment "2". This way, liquid
detergent will only enter the drum at the
right time. The cup can also be used for
bleach when the “Rinse” program is
selected.
11
WARNING:
some detergents are hard to remove.
In this case we recommend using the
specific container to be placed in the
drum (example in figure 11).
96
Is a hot wash required?
3. PRACTICAL TIPS
l Pretreat stains with stain remover or soak
Load tips
dried in stains in water before washing to
reduce the necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by using a 60°C
wash programme.
WARNING: when sorting laundry, make
sure:
- have eliminated metallic objects such as
hooks or clips, pins, coins, from laundry;
- to have buttoned pillow cases, closed
zips, tied loose belts and long robe
ribbons;
- to have removed rollers, hooks or clips
from curtains;
- to have carefully read clothing washing
labels;
- to have removed any persistent stains
using specific detergents.
When washing heavily soiled whites,
we
recommend
using
cotton
programs of 60°C or above and a
normal washing powder (heavy duty)
that contains bleaching agents that at
medium/high
temperatures
provide
excellent results.
l When washing rugs, bedcovers or other
heavy clothing, we recommend you avoid
the spinning cycle.
l To wash wool, make sure the item can be
machine washed and marked by the
“Pure virgin wool” symbol with the “Does
not mat” or “Machine washable” label.
For washes between 40°C and 60°C
the type of detergent used needs to be
appropriate for the type of fabric and
level of soiling.
Normal powders are suitable for “white”
or colour fast fabrics with high soiling,
while liquid detergents or “colour
protecting” powders are suitable for
coloured fabrics with light levels of
soiling.
Helpful suggestions for the user
A guide environmentally friendly and
economic use of your appliance.
Maximise The Load Size
l Achieve the best use of energy, water,
For washing at temperatures below
40°C we recommend the use of liquid
detergents or detergents specifically
labeled as suitable for low temperature
washing.
detergent and time by using the
recommended maximum load size.
Save up to 50% energy by washing a full
load instead of 2 half loads.
Do you need to pre-wash?
l For heavily soiled laundry only!
SAVE detergent, time, water and
between 5 to 15% energy consumption
by NOT selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
For washing wool or silk, only use
detergents specifically formulated for
these fabrics.
97
EN
Following is a quick guide with tips and
recommendations on detergent use at the
various temperatures. In any case, always
read the instructions on the detergent for
correct use and doses.
l Remove and clean the filter; when
4. MAINTENANCE AND
CLEANING
To clean the washing machine exterior, use
a damp cloth, avoiding abrasives, alcohol
and/or solvents. To maintain a good wash
performance we recommend that the soap
drawer and pump filters are regularly
cleaned. A monthly service wash, using a
proprietary cleaner is also recommended.
finished, replace it turning it clockwise.
The filter handle will be locked when it is
not possible to turn any further and the
handle is horizontal. Smearing a small
amount of liquid soap on the filter seal will
help refitting.
l Repeat the previous steps in reverse
order to reassemble all parts.
Drawer cleaning
l We recommend you clean the drawer to
avoid accumulating
additive residue.
detergent
and
l To do this, extract the drawer using slight
force, clean it with running water and
reinsert it in its housing.
l Ensure the siphon cap is correctly
refitted.
S u g g e s tio n s fo r m o v e s o r
prolonged disuse
l Should the washing machine be stored in
Filter cleaning
an unheated room for a long period of
time, drain all water from tubes.
l The washing machine comes with a
special filter able to trap large residue,
such as buttons or coins, which could
clog the drain.
l Unplug the washing machine.
l Detach the tube from the drainage
l Only available on certain models: pull out
system and clip on the rear of the
machine and lower it, fully draining water
into a bowl.
the corrugated hose, remove the stopper
and drain the water into a container.
l Secure the drain tube with the drainage
l Ensure all the water has been emptied
from the drum.
l Before
unscrewing the filter, we
recommend you place an absorbent cloth
under it to keep the floor dry. A small
amount of water will come out of the filter
as you remove it - this is normal.
l Turn the filter counter-clockwise to the
limit stop.
98
system and clip on the rear of the
machine when finished.
l Keep the door glass and gasket clean.
The manufacturers warranty only
covers faults within the product of a
mechanical or electrical nature.
Faults
caused
by
handling,
installation or miss use are not
covered and may incur a charge for
any repair visit to resolve.
5. QUICK USER GUIDE
6. CONTROLS AND
PROGRAMS
This washing machine automatically adjusts
the level of the water to the type and
quantity of washing. This system gives a
reduction in energy consumption and a
saving in washing times.
Q
A
Program selection
l Turn on the washing machine and select
the required program.
LMNO
I
l Adjust
the washing temperature if
necessary and press the required "option"
buttons.
P
H
l Press the START/PAUSE button to start
D
Should power go out when the washing
machine is running, a special memory
saves the settings and, when power
returns, the machine resumes the cycle
from where it left off.
C
E
F
G
B
A Programme selector with OFF
position
B
C
D
E
F
START/PAUSE button
DELAY START button
OPTIONS button
RAPID / STAIN LEVEL button
TEMPERATURE SELECTION
button
G SPIN SPEED button
F+G KEY LOCK
l At the end of the programme, the
message "End" will appear on the display
or, on some models, all wash stage
indicator lights will turn on.
Wait until the door locked light turns
off: about 2 minutes after the program
ends.
l Turn off the washing machine.
H Digital display
I OPTIONS indicator lights
For any type of wash, see the program
table and follow the operating sequence
as indicated.
L DOOR LOCKED indicator light
Technical data
M KG DETECTOR indicator light
Water pressure:
min 0.05 Mpa / max 0.8 Mpa
(0.05 MPa dispenses approximately 1 litre
of water in 10 seconds)
N KEY LOCK indicator light
Spin r.p.m.: See rating plate.
P SPIN SPEED indicator lights
O TEMPERATURE SELECTION
indicator lights
Power input / Power current fuse amp /
Supply voltage: See rating plate.
Q SMART TOUCH area
99
EN
washing.
l Press to start the selected cycle.
Opening the door
When the START/PAUSE button has
been pressed, the appliance can take
few seconds before it starts working.
A special safety device prevents the
door from being opened immediately
after the end of the cycle.
Wait for 2 minutes after the wash
cycle has finished and the "Door
Security" light has gone out before
opening the door.
ADD OR REMOVE ITEMS AFTER THE
PROGRAMMES HAS STARTED (PAUSE)
l Press and hold the START/PAUSE
button for about 2 seconds (some
indicator light and the time remaining
indicator will flash, showing that the
machine has been paused).
PROGRAMME selector with OFF
position
l Wait 2 minutes until the safety device
unlocks the door.
When the programme selector is turned
the display lights up to show the settings
for the programme selected.
For energy saving, at the end of the
cycle or with an inactivity period, the
display level contrast will decrease.
Before you open the door, please
check water level is below the door
opening to avoid flooding.
l After you have added or removed items,
N.B.: To switch the machine off, turn
the programme selector to the OFF
position.
close the door and press the
START/PAUSE button (the programme
will start from where it left off).
l Press the START/PAUSE button to start
the selected cycle.
l Once a programme is selected the
CANCELLING THE PROGRAMME
l To cancel the programme, set the
selector to the OFF position.
programme selector remains stationary on
the selected programme till cycle ends.
l Switch off the washing machine by
DELAY START button
turning the selector to OFF.
l This button allows you to pre-programme
The programme selector must be
returned to the OFF position at the end
of each cycle or when starting a
subsequent wash cycle prior to the next
programme being selected and started.
the wash cycle to delay the start of the
cycle for up to 24 hours.
l To delay the start use the following
procedure:
- Select the required programme.
START/PAUSE button
Close the door BEFORE selecting the
button START/PAUSE.
100
- Press the delay start button once to
activate it (h00 appears on the display)
and then press it again to set a 1 hour
delay (h01 appears on the display). The
pre-set delay increases by 1 hour each
time the button is pressed, until h24
appears on the display, at which point
pressing the button again will reset the
delay start to zero.
- Confirm by pressing the START/PAUSE
button. The delay countdown will begin
and when it has finished the programme
will start automatically.
- EASY IRON
This function allows you to minimizes
creases as much as possible, eliminating
the intermediate spins or reducing the
intensity of the last one.
If an option is selected that is not
compatible
with
the
selected
programme then the option indicator
light first flashes and then goes off.
l It is possible to cancel the delay start by
turning the programme selector to OFF.
If there is any break in the power supply
while the machine is operating, a special
memory stores the selected programme
and, when the power is restored, it
continues where it left OFF.
This button allows you to choose between
two different options, depending on the
selected programme.
- RAPID
be
the
The button becomes active when
you select the RAPID (14/30/44 Min.)
programme on the knob and allows you to
select one of three durations indicated.
OPTIONS button
- STAIN LEVEL button
This button allows you to choose between
three different options:
l Once the programme has been selected
the wash time set for that programme will
be automatically shown.
- EXTRA RINSE
l This option allows you to add one rinse at
l This option allows you to choose between
3 levels of wash intensity modifying the
length of the programme, depending on
how much the fabrics are soiled (can only
be used on some programmes as shown
in the table of programmes).
the end of the washing cycle and is useful
for people with delicate and sensitive
skin, for which a small amount of
detergent residue can cause irritations or
allergies.
l It is advisable to also use this function for
the children clothes and for the washing
of heavily soiled items, which requires a
lot of detergent to be used, or for the
washing of toweling items whose fibres
mostly have the tendency to hold the
detergent.
TEMPERATURE SELECTION
button
l This button allows you to change the
temperature of the wash cycles.
l It is not possible to raise the temperature
over the maximum allowed for the
programme, in order to protect the
fabrics.
- HYGIENE +
Activated when you set 60°C of
temperature. This option allows deep
cleaning of your clothes by maintaining the
same temperature for the whole wash.
l If you want carry out a cold wash all the
101
indicators must be off.
EN
The option buttons should
selected
before
pressing
START/PAUSE button.
RAPID / STAIN LEVEL button
l The key lock can be simply cancelled by
SPIN SPEED button
pressing the two buttons simultaneously
again or turning off the appliance.
l By pressing this button, it is possible to
reduce the maximum speed, and if you
wish, the spin cycle can be cancelled.
l If the label does not indicate specific
information, it is possible to use the
maximum spin expected in the program.
Digital Display
The display’s indicator system allows you to
be constantly informed about the status of
the machine.
To prevent damage to the fabrics, it is
not possible to increase the speed
over the maximum allowed for the
programme.
1
2
34
6
7
l To reactivate the spin cycle press the
button until you reach the spin speed you
would like to set.
5
l It is possible to modify the spin speed
without pausing the machine.
1) OPTIONS INDICATOR LIGHTS
An over dosing of detergent can
cause excessive foaming. If the
appliance detects the presence of
excessive foam, it may exclude the
spinning phase or extend the duration
of the program and increase water
consumption.
The indicator lights show the options that
can be selected by the relevant button.
2) CYCLE DURATION
l When a programme is selected the
display automatically shows the cycle
duration, which can vary, depending on
the options selected.
The machine is fitted with a special
electronic device, which prevents the
spin cycle should the load be
unbalanced. This reduces the noise
and vibration in the machine and so
prolongs the life of your machine.
l During the initial filling phase of the cycle
the machine calculates the actual cycle
time needed based on the load size,
content and options selected. The real
time of the wash will then be displayed.
This time can recaulculate during the
wash depending on detergent levels and
load balancing.
KEY LOCK
l Pressing
simultaneously the buttons
TEMPERATURE SELECTION and SPIN
SPEED for about 3 seconds, the
machine allows you to lock the keys. In
this way, you can avoid making
accidental or unwanted changes if a
button on the display is pressed
accidently during a cycle.
3) DOOR LOCKED INDICATOR LIGHT
l The indicator light is illuminated when the
102
door is fully closed.
Close the door BEFORE selecting the
START/PAUSE button.
l When START/PAUSE
is pressed on
the machine with the door closed, the
indicator will flash momentarily and then
illuminate.
- adjusts the spin speed according to the
load, thus avoiding any imbalance.
5) KEY LOCK INDICATOR LIGHT
The indicator light show that the keys are
locked.
6) WASH TEMPERATURE
LIGHTS
l A special safety device prevents the door
from being opened immediately after the
end of the cycle. Wait for 2 minutes after
the wash cycle has finished and the
DOOR LOCKED light has gone out before
opening the door. At the end of the cycle
turn the programme selector to OFF.
INDICATOR
This show the washing temperature of the
selected programme that can be changed
(where allowed) by the relevant button.
If you want carry out a cold wash all the
indicators must be off.
7) SPIN SPEED INDICATOR LIGHTS
This show the spin speed of the selected
programme, you can reduce or omit by the
relevant button.
4) Kg Detector INDICATOR LIGHT
(function active only on Cotton and
Synthetics programmes)
l During the first minutes of the cycle, the
"Kg Detector" indicator will remain on
while the intelligent sensor will weigh the
laundry and adjust the cycle time, water
and electricity consumption accordingly.
l Through every wash phase "Kg Detector"
allows to monitor information on the wash
load in the drum and in the first minutes of
the wash it:
- adjusts the amount of water required;
- determines the length of the wash cycle;
- controls rinsing according to the type of
fabric selected to be washed it;
- adjusts the rhythm of drum rotation for
the type of fabric being washed;
- recognises the presence of too much
soap suds, and if necessary, adjust the
amount of rinse water.
103
EN
If the door is not properly closed,
the light will continue to flash for
about 7 seconds, after which the
start command will be automatically
cancelled. In this case, close the
door in the proper way and press
the START/PAUSE button.
l Smart Care – Smart Check-up and Auto-
SMART TOUCH
Clean cycles and a troubleshooting guide.
This appliance is equipped with Smart
Touch technology that allows you to
interact, via the App, with smartphones
based on Android operating system and
equipped
with
NFC
(Near
Field
Communication) function.
l Download
on your smartphone
Candy simply-Fi App.
l My Statistics – Washing statistics and
tips for a more efficient use of your
machine.
Get all the details of the Smart Touch
functions, browsing the App in DEMO
mode or go to:
www.candysmarttouch.com
the
The Candy simply-Fi App is available
for devices running both Android and
iOS, both for tablets and for
smartphones. However, you can
interact with the machine and take
advantage of the potential offered
by Smart Touch only with Android
smartphones equipped with NFC
technology, according to following
functional scheme:
Android smartphone
with NFC technology
Interaction with the
machine + contents
Android smartphone
without NFC technology
Contents only
Android Tablet
Contents only
Apple iPhone
Contents only
Apple iPad
Contents only
HOW TO USE SMART TOUCH
FIRST TIME - Machine registration
l Enter the "Settings" menu of your
Android smartphone and activate the
NFC function inside the "Wireless &
Networks" menu.
Depending on the smartphone model
and its Android OS version, the
process of the NFC activation may be
different. Refer to the smartphone
manual for more details.
l Turn the knob to the Smart Touch
position to enable the sensor on the
dashboard.
FUNCTIONS
The main functions available using the App
are:
l Open the App, create the user profile and
l Voice Assistant – A guide to help you
choose the ideal cycle with only three
voice inputs (clothes/fabrics, color, stain
level).
l Cycles – To download and launch new
washing programmes.
104
register the appliance following the
instructions on the phone display or the
"Quick Guide" attached on the machine.
More information, F.A.Q. and the
video for an easy registration are
available on:
www.candysmarttouch.com/how-to
l Every time you want to manage the
machine through the App, first you have
to enable the Smart Touch mode by
turning the knob to the Smart Touch
indicator.
l Make sure you have unlocked your phone
(from stand-by mode) and you have
activated the NFC function; then, follow
the steps mentioned earlier.
l If you want to start a washing cycle, load
the laundry, the detergent and close the
door.
l Select the desired function in the App
(e.g.: starting a programme, the Smart
Check-up cycle, update statistics, etc…).
l Follow the instructions on the phone
display, KEEPING IT ON the Smart
Touch logo on the machine dashboard,
when requested to do so by the App.
If you do not know the position of
your NFC antenna, slightly move the
smartphone in a circular motion over
the Smart Touch logo until the App
confirms the connection. In order for
the data transfer to be successful, it is
essential TO KEEP THE SMARTPHONE
ON THE DASHBOARD DURING THESE
THE
FEW
SECONDS
OF
THE
PROCEDURE; a message on the
device will inform about the correct
outcome of the operation and advise
you when it is possible to move the
smartphone away.
Thick cases or metallic stickers on
your smartphone could affect or
prevent the transmission of data
between machine and telephone. If
necessary, remove them.
EN
NEXT TIME – Regular usage
The replacement of some components of
the smartphone (e.g. back cover, battery,
etc...) with non-original ones, could result
in the NFC antenna removal, preventing
the full use of the App.
The management and the control of the
machine via App is only possible "by
proximity": it is therefore not possible to
perform remote operations (e.g.: from
another room; outside of the house).
NOTES:
Place your smartphone so that the
NFC antenna on its back matches
the position of the Smart Touch logo
on the appliance (as illustred below).
105
Table of programmes
1)
(MAX.) *
2
(see control panel)
PROGRAM
(MAX.)
2)
Whites
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
5
6
7
8
9
10 11 12
20°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
1,5 2 2,5 3
3 3,5 3,5 4
60°
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44'
40°
2)
Cottons +
Prewash
EcoMix 20°
Cottons
**
Synthetics
2)
2)
Daily 59 Min.
14'
Rapid
1
3)
1
1
3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
Rinse
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Drain + Spin
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Delicates
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
3
3
Jeans
Baby Care
2)
2)
3
3
40°
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
60°
3
3
3
3
Wool
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Hand Wash
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
2
1
Customizable setting that interacts with the App on your smartphone and to
download the cycles (see the dedicated section). The factory sets the default
programme Auto-Clean, which will sanitize the machine.
106
Please read these notes:
* Maximum load capacity of dry clothes,
according to the model used (see control
panel).
** STANDARD COTTON PROGRAMMES
ACCORDING TO (EU) No 1015/2010 and
No 1061/2010.
COTTON PROGRAMME
TEMPERATURE OF 60°C.
WITH
A
COTTON PROGRAMME
TEMPERATURE OF 40°C.
WITH
A
These programmes are suitable to
clean normally soiled cotton laundry and
they are the most efficient programmes
in terms of combined energy and water
consumptions for washing cotton
laundry.
These
programmes
have
been
developed to be compliant with the
temperature on the wash label on the
garments and the actual water
temperature may slightly differ from the
declared temperature of the cycle.
107
1)
When a programme is selected,
on the display is shown the
display shows the recommended
wash temperature that can be
reduced (where allowed) by the
relevant button.
2)
For the programmes shown you
can adjust the duration and
intensity of the wash using the
STAIN LEVEL button.
3)
Selecting the RAPID program on
the knob, it will be possible to
select with the RAPID button, one
of the three rapid programs
available among 14’, 30’ and 44’.
EN
(Only for models with liquid
detergent compartment)
When only a limited number of
articles have stains which require
treatment with liquid bleaching
agents, preliminary removal of
stain can be carried out in the
washing machine.
Pour the bleach into the liquid
bleach container, inserted into the
compartment marked "2" in the
detergent drawer, and set the
special programme RINSE.
When this phase has terminated,
turn the programme selector to
the OFF position, add the rest of
the fabrics and proceed with a
normal wash on the most suitable
programme.
Programmes selection
To clean different types of fabrics and
various levels of dirt, the washing machine
has specific programs to meet every need
of washing (see table of programmes).
Whites
An intensive wash. The final spin at
maximum speed gives more efficient
removal.
Cotton + Prewash
This programme has been designed to
remove the stronger stains from cotton
white clothes. The prewash guarantees the
tough dirt removal. Add into compartment
"1" a quantity of detergent equal to 20% of
that used for main wash.
EcoMix 20°
This innovative programme, allows you to wash
different fabrics and colours together, such as
cottons, synthetics and mixed fabrics at only
20°C and provides an excellent cleaning
performance. Consumption on this program is
about 40% of a conventional 40°C. cottons
wash.
Cottons
This program is suitable to clean normally soiled
cotton laundry and it is the most efficient program
in terms of combined energy and water
consumptions for washing cotton laundry.
Synthetics
The washing and rinsing optimise the speed
and rhythm of the drum action and water
levels. The gentle spin, ensures a reduced
formation of creases in the fabric.
detergent normally used, in order to avoid
unnecessary waste. Selecting the RAPID
program and acting on the button you can
choose one of three programs available.
Rinse
This program performs 3 rinses with an
intermediate spin (which can be reduced or
excluded by using the appropriate button) . It
is used for rinsing any type of fabric, for
example after a wash carried out by hand.
Drain + Spin
The program completes the drain and a
maximum spin. It is possible to delete or
reduce the spin with the SPIN SPEED
button.
Delicates
This program has reduced periods of drum
rotation during the cycle and is particularly
suitable or washing delicate fabrics. The
wash cycle and rinses are carried out with a
high level of water to ensure the best
performance.
Jeans
This program has been designed to have the
highest quality cleaning of fabrics such as
denim: ideal for removing dirt without affecting
the elasticity of the fibers.
Baby Care
This program allows you to wash all baby
clothes getting a perfect clean and
sanitizing effect, setting the temperature at
60°C minimum.
To optimize the result of the sanitizing effect
we recommend the use of powder detergent.
Daily 59 Min.
This
specially
designed
programme
maintains the high quality wash performance
whilst greatly reducing the wash time. The
programme is designed for a reduced load
(see table of programmes).
Wool
This program performs a wash cycle
dedicated to the wool fabrics that can be
washed in a washing machine, or the
articles to be washed by hand.
Rapid (14/30/44 Min.)
Washing cycle suggested for low loads and
slightly dirty. With this program it is
recommended to reduce the quantity of
Hand Wash
Program for hand wash only clothes, the
program ends with 3 rinses and a slow spin.
108
to clean the drum, remove bad smells and
extend the life of the washing machine.
Make sure there is no load in the drum
before starting the "Auto-Clean" cycle, use
a proprietary washing machine cleaning
agent or powder detergent. Leave the door
of the machine open at the end of the cycle
to allow the drum to dry.
Recommended every 50 washes.
EN
Smart Touch
Customizable setting of the knob that you
have to select when you would like to
transfer a command from the App to the
machine and to download/start a cycle (see
the dedicated section and the user manual
of the App for more info).
In the Smart Touch option the factory sets
as a default the "Auto-Clean" cycle, made
109
7. THROUBLESHOOTING AND WARRANTY
If you believe the washing machine is not working correctly, consult the quick guide
provided below which includes some practical tips on how to fix the most common
problems.
FOR SMART TOUCH MODELS
The Candy simply-Fi app has a Smart Check-up function that allows you to confirm
the functionality and status of the product at any time. To use the Candy simply-Fi app
you
will
need
an
Android
smartphone
with
NFC
technology.
More info can be found on the App.
If the display of the machine is showing an error (by a code or blinking LEDs), you
should turn on the App on your Android smartphone, with NFC on.
Place your smart phone against the Smart Touch logo on the control panel. You should
now be able to read the fault directory to solve the issue.
ERROR CODE FORMAT
l Models with a display: the error is shown by a number preceded by the letter “E”
(example: E2 = Error 2).
l Models without display: an error is shown by a sequence of flashes of every LED.
The error code is shown by the number of flashes followed by a pause of 5 seconds
(example: two flashes – pause 5 seconds – two flashes – repeating = Error 2).
Error shown
E2 (with display)
2 flashes of the LEDs
(without display)
Possible causes and practical solutions
The machine cannot load water.
Make sure the water supply tap is open.
Make sure the water supply hose isn’t bent, kinked or trapped.
Make sure the drain pipe is at the proper height (see installation section).
E3 (with display)
3 flashes of the LEDs
(without display)
E4 (with display)
4 flashes of the LEDs
(without display)
E7 (with display)
7 flashes of the LEDs
(without display)
Any other code
Close the water supply tap, unscrew the filler hose from the back of
the washing machine and make sure the “anti-sand” filter is clean
and not blocked.
The washing machine does not drain water.
Make sure the filter is not clogged.
Make sure the drain hose isn’t bent, kinked or trapped.
Make sure the home drainage system is not blocked and is allowing
water to flow through without obstruction. Try to drain the water in the sink.
There is too much foam and/or water.
Ensure the correct amount of detergent is being used and the
detergent is designed for use in a washing machine.
Door problem.
Make sure the door is correctly closed.
Make sure the clothes inside the drum are not preventing the door
from closing fully.
If the door is locked, turn off and unplug the washing machine from
the electrical supply socket, wait 2-3 minutes and reopen the door.
Turn off and unplug the washing machine, wait a minute. Turn on the
machine and restart a program. If the error occurs again contact an
Authorised Customer Service Centre directly.
110
Problem
Possible causes and practical solutions
The washing machine
does not work / start
The washing machine
does not spin
Make sure the product is plugged into a working supply socket.
Make sure power is on.
Make sure the wall socket is working, testing it with another
appliance such as a lamp.
The door may not be correctly closed: open and close it again.
Check whether the required program was correctly selected and the
start button pressed.
Make sure the washing machine is not in pause or time delay mode.
This may be due to a leak from the seal between the tap, supply
hose and fill valve; in this case, replace it and tighten the hose
connections correctly.
Make sure the front filter is correctly closed.
The machine is fitted with a detection system that protects the load
and product from damage if the load is not balanced before spinning.
This may result in:• The machine attempts to balance the load, increasing the time of
spin.
• Reduction of the speed of spin to decrease vibrations and noise.
• The spin cycle aborting to protect the machine and load.
If this is experienced remove the load de-tangle it, reload it and
restart the spin program.
This could be due to the fact that water has not been completely
drained: wait a few minutes. If the problem persists, see Error 3
section.
Some models include a "no spin" function: make sure it is not
selected.
Check which options are selected and their effect on the spin cycle.
Strong vibrations /
noises are heard
during the spin cycle
Excessive detergent can impede the spin cycle, ensure the correct
amount of detergent is being used.
The washing machine may not be fully levelled: if necessary, adjust
the feet as indicated in the specific section.
Make sure transport screws, rubber bungs and spacer tubes were
removed.
Make sure there are no foreign objects inside the drum (coins,
hinges, buttons, etc…).
Water leaked on the
floor near the
washing machine
The standard manufacturer warranty covers faults caused by electrical or
mechanical faults in the product due to an act or omission of the manufacturer. If
a fault is found to be caused by factors outside the product supplied, miss-use or
as a result of the instructions on use not being followed, a charge may be
applied.
111
EN
OTHER ANOMALIES
The use of ecological detergents without
phosphates may cause the following effects:
- cloudier rinse drain water: This effect is
tied to the suspended zeolites which do
not have negative effects on rinse
efficiency.
If the problem persists or if you suspect a
malfunction,
immediately
contact
an
Authorised Customer Service Centre.
It is always recommended to use original
spare parts, that are available at our
Authorised Customer Service Centres.
- white powder (zeolites) on laundry at
the end of the wash: this is normal, the
powder is not absorbed by fabric and
does not change its colour.
To remove the zeolites, select a rinse
programme. In the future consider using
slightly less detergent.
Warranty
The product is guaranteed under the
terms and conditions stated on the
certificate included with the product. The
warranty certificate must be duly filled in
and stored, so as to be shown to the
Authorised Customer Service Centre in
case of need. Proof of purchase must
be made available at the time of any
warranty related repair.
- foam in the water at last rinse: this
does not necessary indicate poor rinsing.
Consider using less detergent in future
washes.
- abundant foam: This is often due to the
anionic surfactants found in the
detergents which are hard to eliminate
from laundry.
In this case, do not re-rinse to eliminate
these effects: it will not help at all.
We suggest conducting a maintenance
wash using a proprietary cleaner.
The manufacturer declines all
responsibility for any printing errors in
the booklet included with this product.
Moreover, it also reserves the right to
make any changes deemed useful to its
products without changing their essential
characteristics.
112
fkhldsk
fkhldsk
fkhldsk
- CS 2D (5÷12) -
16.05 - 41044158 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising