Candy | GV 117D1/1-S | Candy GV 117D1/1-S User manual

Candy GV 117D1/1-S User manual
UKR
Дякуємо, що обрали пральну машину
Candy. Ми впевнені, що вона стане
вашим вірним помічником у щоденному
обережному
пранні
одягу,
навіть
делікатного.
Охорона
середовища
навколишнього
Прилад
має
маркування
відповідно
до
Європейської
Директиви щодо відпрацьованого
електричного й електронного
обладнання 2002/96/EC (WEEE).
Дотримуючись вимог щодо належної
утилізації цього приладу, ви допоможете
запобігти
потенціальному
негативному
впливу на навколишнє середовище та
здоров’я людей, який може виникнути через
неправильну утилізацію цього приладу.
Символ на виробі вказує, що він не підлягає
утилізації у якості побутових відходів.
Натомість його слід здати до відповідного
пункту
приймання
електронного
та
електричного обладнання для подальшої
утилізації. Виріб має бути утилізовано
відповідно
до
вимог
місцевих
природоохоронних норм щодо утилізації
відходів. За більш докладною інформацією
щодо поводження з цим виробом та його
утилізації звертайтеся до місцевої влади,
служби вивозу та утилізації побутової
техніки або до магазину, де ви придбали
виріб.
Уважно прочитайте цю інструкцію з
експлуатації
для
правильного
та
безпечного використання приладу, а також
для отримання корисних порад щодо його
ефективного обслуговування.
Починайте
користування
пральною машиною лише після уважного
прочитання
цієї
інструкції.
Ми
рекомендуємо
завжди
тримати
цю
інструкцію поруч та зберігати у належному
стані, аби нею можна було скористатися в
майбутньому.
Будь ласка, переконайтеся, що у комплекті
з доставленим вам приладом наявна
інструкція з експлуатації, гарантійний
талон, інформація про адресу сервісного
центру
та
маркування
щодо
енергоефективності. Також впевніться, що
до комплекту поставки включено заглушки,
напрямну зливного шлангу, а також лоток
для рідкого прального засобу або
вібділювача (лише у деяких моделях). Ми
рекомендуємо зберегти усі ці компоненти.
Зміст
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
Кожен продукт має унікальний 16-значний
код, або «серійний номер», що міститься
на прикріпленій до пральної машини
етикетці (на дверцятах) чи на документі у
конверті всередині пральної машини. Цей
код є своєрідним Ідентифікаційним
номером продукту і знадобиться вам для
реєстрації продукту або у випадку
звернення до Центру з Обслуговування
Клієнтів Candy.
2. УСТАНОВКА
3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ
5. ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ
6. КЕРУВАННЯ ТА ПРОГРАМИ
7. ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ
КЛІЄНТІВ ТА ГАРАНТІЯ
2
l Даний
прилад
призначений
тільки для використання в
домашніх та побутових умовах,
таких як:
− Кухня для персоналу в
магазинах, офісах та інших
робочих умовах;
− Ферми;
− Відвідувачами в готелях,
мотелях та інших житлових
приміщеннях подібного типу;
Використання не в домашніх, або
подібних
умовах,
таких
як
комерційне професійне використання
не передбачене в вищезазначених
пунктах і є недопустимим.
Якщо, прилад використовується в
комерційних цілях, це може
призвести до скорочення терміну
придатності
та
втрачається
гарантійне обслуговування.
Будь-які пошкодження приладу, які
виникають під час використання не
в побутових умовах та не за
призначенням (навіть якщо прилад
знаходиться
в
побутовому
середовищі) будуть розглядатися
виробником, як недотримання
встановлених правил.
l Не допускайте, щоб діти грались
з приладом.
l Тримайте
дітей до 3 років
подалі від машини, якщо вони
не знаходяться під постійним
контролем.
l У
разі пошкодження кабелю
живлення, для уникнення небезпеки,
кабель має бути замінений
виробником, його сервісним агентом
або вповноваженим кваліфікованим
спеціалістом.
l Для підключення до водопостачання
використовуйте лише шланги, які
поставляються у комплекті з пральною
машиною (не використовуйте старі
шланги).
l Напір води повинен бути від
0,05 МПа до 0,8 МПа.
l Впевніться, що килим не створює
перешкоди для бази пральної
машини та вентиляційних отворів.
l Аби ВИМКНУТИ пральну машину,
необхідно встановити позначку на
поворотній ручці вибору програм у
вертикальне положення. Встановлення
поворотної ручки у будь-яке інше
положення НЕ ВМИКАЄ пральну
машину.
l Прилад дозволяється використовувати
дітям від 8 років та людям з
обмеженими фізичними, сенсорними
або розумовими можливостями, а
також недосвідченим користувачам за
умови здійснення нагляду за ними або
надання їм пояснень щодо безпечного
використання приладу та розуміння
ними пов’язаних із цим небезпек. Не
l Після встановлення прилад має бути
розташовано так, щоб забезпечити
вільний доступ до розетки.
l Максимальне
сухої
3
білизни
навантаження
залежить від
UKR
дозволяйте дітям гратися з приладом.
Дітям
забороняється
виконувати
чищення та обслуговування пральної
машини самостійно і без нагляду.
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
БЕЗПЕКИ
використовуваної моделі (див.
панель управління).
l Під час пересування пральної
машини не піднімайте її за ручки
управління або лоток для прального
засобу; під час транспортування
ніколи не розташовуйте пральну
машину дверцятами донизу. Ми
рекомендуємо піднімати пральну
машину вдвох.
l Щоб отримати аркуш технічних
даних, будь ласка, відвідайте
веб-сайт виробника.
Вказівки з безпечної експлуатації
l У разі виникнення несправностей
l Перед чисткою або обслуговуванням
та/або
порушення
нормальної
роботи пральної машини, вимкніть
її, перекрийте кран постачання води
та не розбирайте прилад. Одразу ж
зверніться до Сервісного Центру та
використовуйте лише оригінальні
запасні частини. Невиконання цих
вказівок може вплинути на безпеку
цього приладу.
пральної машини витягніть кабель
живлення з розетки та перекрийте
кран подачі води.
l Впевніться,
що
електричну
систему заземлено. Якщо це не
так, зверніться до відповідного
кваліфікованого спеціаліста.
l Будь ласка, не використовуйте
Прилад відповідає Європейським
Директивам:
l Директива про низьковольтне
обладнання 2006/95/ЕC (LVD);
l Директива про електромагнітну
сумісність 2004/108/ЕC (EMC);
l Директива щодо обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні 2011/65/EU
(RoHS);
l Даний прилад сертифікований
згідно з вимогами безпеки органом
по сертифікації промислової
продукції Державним комітетом
України з питань технічного
регулювання
та
споживчої
політики
державна
система
перетворювачі, багатомісні розетки
або подовжувачі.
УВАГА:
протягом циклу прання вода
може нагріватися до дуже
високих температур.
l Перед
відкриттям
дверцят,
переконайтеся, що в барабані
машини відсутня вода.
l Не тягніть за кабель живлення
або прилад, щоб відключити його
з розетки.
l Не
допускайте потрапляння
пральної машини під дощ, прямі
сонячні промені або вплив
інших атмосферних явищ.
сертифікації УкрСЕПРО
.
з
подальшими
змінами
доповненнями.
4
і
l Обережно
видаліть затяжки,
якими з’єднано шланги, та
кабель живлення, щоб не
пошкодити при цьому шланги та
кабель живлення.
UKR
2. УСТАНОВКА
1
A
B
A
B
l Відгвинтіть 2 або 4 гвинти (A) на
B
B
A
A
задній панелі та зніміть 2 або 4
прокладки (B), як показано на
Рис.1.
l Закрийте
2 або 4 отвори,
використовуючи заглушки, які
знаходяться
у
пакеті
з
інструкцією з експлуатації.
l Якщо
пральна
машина
є
вбудованою, після видалення
затяжок, якими з’єднано шланги,
відгвинтіть 3 або 4 гвинти (A) та
видаліть 3 або 4 прокладки (B).
2
A
1
l У деяких моделях 1 чи більше
прокладок впадуть всередину
машини:
нахиліть
пральну
машину вперед, щоб дістати їх.
Закрийте отвори, використовуючи
заглушки, які знаходяться у пакеті
з інструкцією з експлуатації.
2
3
B
УВАГА:
тримайте пакувальні матеріали
у недоступному для дітей місці.
C
l Розмістіть захисний лист знизу,
3
як показано на Рис. 2 (залежно
від моделі слідуйте малюнку A,
B або C).
2
5
1
Підключення до водопроводу
3
l Підключіть шланг до водопровідного
крану, використовуйте лише зливний
шланг, наявний у комплекті з пральною
машиною (Рис.3).
НЕ ВІДКРИВАЙТЕ ВОДОПРОВІДНИЙ КРАН.
l Деякі моделі можуть мати одну або
більше з поданих нижче характеристик:
4
l ГАРЯЧА ТА ХОЛОДНА (Рис.4): підключення
до гарячого та холодного водопостачання для
більшої економії електроенергії. Під’єднайте
сірий шланг до крану подачі холодної води ,
а червоний шланг – до крану подачі гарячої
води. Пральну машину також може бути
підключено
тільки
до
холодного
водопостачання: у такому разі, деякі програми
можуть починатися з затримкою у декілька
хвилин.
1
l АКВАСТОП
5
(«Захист від протікання»)
(Рис.5): пристрій, розташований на шлангу
подачі води, який зупиняє подачу води, якщо
шланг протікає; у цьому випадку у віконці «А»
з’являється червона позначка, а шланг треба
замінити. Щоб відгвинтити гайку, натисніть на
затискач односторонньої дії «B».
6
B
A
A
l АКВАПРОТЕКТ («Система захисту від
протікання») – ВОДОНАЛИВНИЙ ШЛАНГ З
ДОДАТКОВИМ ЗАХИСТОМ (Рис.6): Якщо
вода протече з головного внутрішнього шлангу
«A», то вона потрапить до прозорої захисної
зовнішньої оболонки «B», що дозволить
закінчити цикл прання. Після завершення
циклу прання зверніться до Центру з
Обслуговування Клієнтів, щоб замінити
водоналивний шланг.
B
7
Встановлення
l Впевніться, що шланг не згинається та не
передавлюється у місці, де машина присунута
до стіни; встановіть кінець зливного шлангу у
раковину чи ванну, але краще підключіть його
до зливної труби на висоті щонайменше 50 см,
при цьому діаметр зливної труби має бути
більшим за діаметр зливного шлангу пральної
машини (Рис.7).
max 100 cm
min 4 cm
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Вирівняйте прилад за допомогою ніжок,
UKR
8
як показано на Рис.8:
a.поверніть гайку за годинниковою стрілкою,
щоб відкрутити гвинт;
b.повертайте ніжку, щоб підняти або опустити
її, доки вона не торкнеться підлоги;
c.зафіксуйте ніжку повертанням гайки доти, доки
вона не торкнеться дна пральної машини.
l Увімкніть прилад у розетку.
A
B
УВАГА:
якщо кабель живлення потребує
заміни, зверніться до Центру з
обслуговування клієнтів.
C
Лоток для прального засобу
9
Лоток для прального засобу має 3
відділення, як показано на Рис. 9:
l відділення «1»: для прального засобу
попереднього прання;
l відділення « »: для спеціальних добавок,
пом’якшувачів, накрохмалювачів та ін;
1
2
УВАГА:
використовуйте лише рідкі засоби;
пральна машина автоматично дозуватиме
добавки при кожному циклі під час
останнього полоскання.
l відділення «2»: для прального засобу.
10
До комплекту деяких моделей також включено
дозатор для рідкого прального засобу (Рис.10).
Щоб скористатися рідким пральним засобом,
помістіть його до відділення «2». Таким чином
рідкий пральний засіб потрапить до барабану
пральної машини лише у призначений для цього
час. Дозатор для рідкого прального засобу можна
також використовувати для відбілювача, якщо
обрано програму «Полоскання».
УВАГА:
деякі пральні засоби важко вимиваються. У
такому разі ми рекомендуємо використовувати
спеціальний контейнер, який необхідно
покласти до барабану пральної машини
(приклад показано на Рис.11).
11
7
Чи справді потрібне прання гарячою водою?
3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
l Обробіть плями плямовивідником або
Поради
білизни
щодо
попередньо замочіть плями у воді
перед пранням, щоб зменшити потребу
у пранні гарячою водою. Використання
програми прання 60°C заощаджує до
50% електроенергії.
завантаження
УВАГА: під час сортування речей для
прання:
Дотримуйтеся порад з використання з
рекомендаціями
та
порадами
щодо
використання прального засобу при різних
температурах. Але у будь-якому випадку
завжди читайте наявні на пральному засобі
вказівки щодо використання та дозування.
- впевніться, що в речах для прання не
залишилися металеві предмети, такі як
брошки, шпильки, монети;
- застебніть усі наволочки, закрийте
застібки-блискавки, зав’яжіть ремені та
довгі пояси;
- зніміть ролики/крючки з завіс;
- уважно читайте етикетки на одязі зі
вказівками щодо особливостей прання;
- видаліть плями, яких важко позбутися, за
допомогою спеціальних миючих засобів;
Для прання сильно забруднених
речей
білого
кольору
ми
рекомендуємо
обирати
програму
прання бавовни з температурою 60°C
або вище, а також використовувати
звичайний пральний порошок (сильної
дії), що містить відбілюючі компоненти та
забезпечує чудові результати при
середніх/високих температурах.
l Ми рекомендуємо за можливістю не
використовувати режим віджиму під
час прання килимків, покривал та
іншого важкого одягу.
l Перед пранням речей з вовни впевніться,
що такі речі можна прати в машинці та
поряд з символом «Натуральна вовна» є
позначки «Не линяє» або «Дозволено
прати в пральній машинці».
l Для досягнення найбільш ефективного
Для прання при температурі від 40°C
до
60°C
тип
використовуваного
прального засобу має відповідати типу
тканини та рівню забруднення. Звичайні
порошки
підходять
для
сильно
забруднених білих або кольорових
тканин, що не линяють, а рідкі пральні
засоби або порошки, що «захищають
колір»,
підходять
для
помірно
забруднених кольорових тканин.
використання
електроенергії,
води,
прального засобу та часу завантажуйте
до пральної машини максимально
можливу кількість білизни. Прання з
повним завантаження заощаджує до 50%
електроенергії порівняно з двома циклами
прання з половинним завантаженням.
Для прання при температурі нижче
40°C ми рекомендуємо використовувати
рідкі пральні засоби або пральні засоби,
спеціально призначені для прання у
холодній воді.
Корисні поради для користувача
Поради щодо екологічного та економного
користування вашим приладом.
Максимально завантажуйте пральну машину
Чи справді потрібне попереднє прання?
l Лише
для дуже брудних речей!
ЗАОЩАДЖУЙТЕ пральні засоби, час,
воду та від 5 до 15% електроенергії, НЕ
обираючи попереднє прання для легко
забруднених та помірно брудних речей.
Для прання речей з вовни або
шовку використовуйте лише пральні
засоби, що спеціально призначенні
для прання таких типів тканин.
8
UKR
4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
ЧИЩЕННЯ
Для миття корпусу пральної машини
використовуйте
вологу
ганчірку
без
використання абразивних миючих засобів,
спирту та/або розчинників. Ця пральна
машина не потребує особливих заходів
для
звичайного
чищення:
очистіть
відділення лотка та фільтр; деякі поради
щодо підготування пральної машини до
перевезення
або
довгих
періодів
невикористання наведені нижче.
Поради на час перевезення або
довгого періоду невикористання
пральної машини
Чищення лотка
l Ми рекомендуємо час від часу очищати
лоток від залишків і відкладень
прального засобу та додатків.
l Якщо машину планується зберігати
протягом довгого періоду часу у
неопалюваному приміщенні, злийте
всю воду зі шлангів.
l Щоб
помити лоток, дістаньте його,
приклавши невелике зусилля, промийте
під проточною водою та вставте назад у
відповідне відділення пральної машини.
l Відключіть
пральну
машину
від
розетки.
Чищення фільтра
l Вивільніть
шланг від зажиму та
опустіть його так, щоб вода з нього
повністю стекла до контейнера.
l Пральна
машина
укомплектована
спеціальним фільтром, що затримує
великі предмети, такі як ґудзики або
монети, що можуть засмітити каналізацію.
l Після зливу води, знов зафіксуйте
шланг зажимом.
l Тільки в окремих моделях: витягніть
гофрований шланг, вийміть пробку та
злийте воду у контейнер.
l Перед
викручуванням
фільтра
ми
рекомендуємо підготувати абсорбуючу
ганчірку, щоб не намочити підлогу.
l Поверніть фільтр проти годинникової
стрілки до
положенні.
упору
у
вертикальному
l Дістаньте фільтр та очистіть його; після
очищення фільтру вставте його назад
та поверніть за годинниковою стрілкою.
l Повторіть вищеописані дії у зворотному
порядку,
щоб
компоненти.
знову
зібрати
усі
9
5. ПОРАДИ З
ВИКОРИСТАННЯ
6. КЕРУВАННЯ ТА
ПРОГРАМИ
Пральна машина автоматично набирає рівень
води залежно від типу та кількості
завантажених для прання речей. Така система
дозволяє знизити споживання електроенергії та
значно зменшити час прання.
A
Вибір програм
l Увімкніть пральну машину та оберіть
M
необхідну програму.
l За необхідності відрегулюйте температуру та
l Для початку прання натисніть кнопку
ПУСК/ПАУЗА.
l По завершенню програми на дисплеї
з’явиться надпис «end» або загориться
відповідна індикаторна лампочка.
Зачекайте доки не згасне індикаторна
лампочка фіксації дверцят пральної
машини: приблизно через 2 хвилини після
завершення програми.
O
P
I
L
натисніть кнопки необхідних додаткових функцій.
Якщо під час роботи пральної машини станеться
збій електроенергії, машина автоматично
запам’ятає усі налаштування, та, коли
постачання електроенергії буде поновлено,
машина продовжить виконання циклу прання з
того етапу, коли вона зупинилася.
N
B
C
D
E
F
G
H
A Перемикач програм у
положення ВИМК. (OFF)
B Кнопка ПУСК/ПАУЗА
C Кнопка ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК
D Кнопка ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ
E Кнопка ЛЕГКЕ ПРАСУВАННЯ
F Кнопка
ВИБІР ШВИДКОСТІ
ВІДЖИМУ
l Відключіть пральну машину від розетки.
Перед початком прання проконсультуйтеся
з таблицею програм та слідуйте вказівкам
щодо робочого циклу.
Технічні характеристики
Тиск у гідравлічній системі:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
G Кнопка ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ
H Кнопка ШВИДКЕ ПРАННЯ
I
Цифровий дисплей
L Світлові індикатори КНОПОК
M Світловий індикатор
БЛОКУВАННЯ ЛЮКУ
N Світловий індикатор ВИБОРУ
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМУ
Швидкість обертання центрифуги:
дивіться табличку з технічними даними.
O Світловий індикатор ВИБОРУ
Максимальна споживана потужність/
Ел запобіжни/ Напруга в мережі:
дивіться табличку з технічними даними.
P Світловий індикатор ШВИДКОГО
10
ТЕМПЕРАТУРИ
ПРАННЯ
l Натисніть цю кнопку, щоб запустити
Відчинення люка
Спеціальний захисний механізм
попереджає
відчинення
люка
відразу після завершення циклу.
Почекайте
2
хвилини
після
закінчення циклу прання, доки не
погасне
індикатор
блокування
люка, і лише потім відчиніть люк.
Після натиснення кнопки ПУСК/ПАУЗА
може пройти декілька секунд, перш
ніж машина запрацює.
ЩОБ ДОДАТИ АБО ВИЙНЯТИ БІЛИЗНУ
ПІСЛЯ
ТОГО
ЯК
ПРОГРАМА
РОЗПОЧАЛАСЯ (ПАУЗА)
Перемикач програм у положення
ВИМК. (OFF)
l Натисніть
і
утримуйте
кнопку
ПУСК/ПАУЗА протягом 2 секунд
(почнуть блимати деякі індикатори, що
свідчитиме про те, що машина
зупинилася).
При перемиканні перемикача програм
загоряється дисплей, на якому можна
вибирати налаштування вибраної
програми.
З метою економії енергії в кінці циклу
або в неактивному стані контрастність
дисплея знижується.
l Зачекайте 2 хвилини, доки пристрій
безпеки розблокує двері.
l Виконавши заплановані дії, закрийте
дверцята, натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА
(машина почне працювати з того місця,
на якому була зупинена).
N.B.:
Щоб
вимкнути
машину,
встановіть перемикач у положення
ВИМК..
ВІДМІНА ПРОГРАМИ
l Натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА, щоб
запустити вибраний цикл.
l Щоб відмінити програму, встановіть
перемикач у положення ВИМК..
l Після
вибору програми перемикач
залишається у вибраному положенні до
кінця циклу.
l Виберіть іншу програму.
l Щоб
вимкнути
пральну
машину,
встановіть перемикач у положення
ВИМК..
l Перевстановіть перемикач програм у
У кінці кожного циклу або на початку
наступного циклу прання, перш
ніж вибрати і запустити наступну
програму,
перемикач
необхідно
повернути в положення ВИМК..
Кнопка ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК
положення ВИМК..
l Ця кнопка дозволяє перепрограмувати
цикл прання таким чином, щоб
відкласти запуск циклу на час до 24
годин.
Кнопка ПУСК/ПАУЗА
l Щоб відкласти запуск, виконайте такі
дії:
Закрийте дверцята ПЕРЕД тим, як
натискати кнопку ПУСК/ПАУЗА.
- Встановіть потрібну програму.
11
UKR
вибраний цикл.
- Натисніть кнопку один раз, щоб її
активувати (на дисплеї з’явиться
напис h00), а потім ще раз, щоб
відкласти запуск на 1 годину (на
дисплеї
з'явиться
напис
h01).
Попередньо встановлене відкладання
подовжується на 1 годину з кожним
натисненням кнопки, доки на дисплеї
не з’явиться напис h24, після чого
наступне натиснення кнопки скине
налаштування до нуля.
- Підтвердіть вибір натисненням кнопки
ПУСК/ПАУЗА (індикатор на дисплеї
почне блимати). Почнеться відлік,
після завершення якого програма
запуститься автоматично.
l Для того щоб вимкнути відстрочку
старту, слід повернути програматор в
положення ВИМК..
У разі збою у подачі електроживлення під
час роботи машини, у спеціальній схемі
пам’яті збережеться вибрана програма, і
після відновлення живлення машина
продовжить цикл з того моменту, на
якому його було перервано.
Кнопка ЛЕГКЕ ПРАСУВАННЯ
Ця функція обирає параметри прання в
такий спосіб,щоб звести до мінімуму
зминання одягу.
Її можна використовувати для програм
"змішане прання", "делікатне прання" і
"вовна", при якій проміжні віджими
усунено. У змішаній програмі цей
параметр зменшує тривалість останнього
віджиму, у програмах делікатного прання
та прання вовни зливав води і віджим
речей не відбувається, поки кнопку не
вимкнено.
Під час цього останнього етапу, мигає
світловий індикатор, сповіщаючи, що
машинуа знаходиться в режимі паузи.
Щоб завершити цикл, вимкніть цю
кнопку.
Кнопка ВИБІР
ВІДЖИМУ
ШВИДКОСТІ
l Натиснувши цю кнопку, можна зменшити
максимальну швидкість і, за бажанням,
відмінити цикл віджиму.
l Щоб відновити цикл віджиму, натискайте
кнопку, доки не буде встановлено
потрібну швидкість віджиму.
Кнопки вибору слід натиснути до
натиснення
кнопки
ПУСК/ПАУЗА.
Якщо обрано варіант, який не
сумісний з обраною програмою,
тоді індикатор опцій спочатку
блимає, а потім гасне.
Щоб
попередити
пошкодження
тканини під час вибору програми
заборонено
встановлювати
швидкість,
яка
перевищує
автоматично допустиму.
l Швидкість віджиму можна змінювати,
Кнопка ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ
не зупиняючи машину.
Дозволяє провести попереднє прання на
початку циклу. Температура не повинна
перевищувати 40°C і в жодному разі не
повинна
перевищувати
максимальну
температуру вибраної програми прання
(напр., температура програми РУЧНОГО
ПРАННЯ складає 30°C).
12
Машину обладнано спеціальним
електронним
пристроєм,
який
зупиняє
цикл
віджиму,
якщо
навантаження не збалансоване.
Це дозволяє знизити шум і вібрацію
машини і, таким чином, подовжити
термін її служби.
Якщо
дверцята
не
закриті,
світловий індикатор продовжує
блимати протягом приблизно 7
секунд, після чого команда запуску
буде автоматично скасована. У
цьому випадку закрийте дверцята
належним
чином
і
натисніть
ПУСК/ПАУЗА.
При
виборі програми
висвічується
рекомендована температура. Температуру
можна змінити, але при цьому не
перевищуючи максимальне значення,
щоб вберегти тканину від пошкоджень.
Кнопка ШВИДКЕ ПРАННЯ
l Спеціальний
захисний
механізм
попереджає відчинення люка відразу
після завершення циклу. Почекайте
2 хвилини після закінчення циклу
прання, доки не погасне індикатор
блокування люка, і лише потім
відчиніть люк.
Після закінчення циклу встановіть
перемикач програм у положення
ВИМК..
Ця кнопка активується, якщо за допомогою
круглої рукоятки було вибрано програму
ШВИДКЕ ПРАННЯ; дозволяє вибрати
один із трьох зазначених варіантів
тривалості.
Цифровий дисплей
2) ТРИВАЛІСТЬ ЦИКЛУ
Система індикаторів дисплею інформує
користувача про стан машини.
2
l При
виборі програми, на дисплеї
автоматично висвічується тривалість
циклу, яка може бути різною, залежно
від вибраного режиму.
1
l Після запуску програми на дисплеї
постійно висвічується інформація про
час, що залишається до кінця прання.
3
3
3
l Пристрій вираховує час до завершення
вибраної програми з урахуванням
стандартного завантаження. В ході циклу
пристрій коригує час так, щоб він відповідав
об’єму та складу завантаження.
1) ІНДИКАТОР БЛОКУВАННЯ ЛЮКУ
l Ця іконка відображає закриті дверцята
3) ІНДИКАТОРИ КНОПОК
Закрийте дверцята ПЕРЕД тим, як
натискати кнопку ПУСК/ПАУЗА.
l Загоряються при натисненні відповідних
l Коли кнопка ПУСК/ПАУЗА натиснута,
l Якщо було вибрано режим, що не
кнопок.
індикатор закритих дверцят спочатку
блимає і потім продовжує світитись.
відповідає вибраній програмі, індикатори
кнопок блимають, а потім гаснуть.
13
UKR
Кнопка ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ
Таблиця програм
2
ТЕМПЕРАТУРА
°C
кг *
(МАКС.)
ПРОГРАМА
1)
Рекомендована
Макс.
1
МИЮЧИЙ
ЗАСІБ
2
1
1
1
1
1,5
30°
30°
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
3
3
3,5
3,5
30°
40°
Mix & Wash
5
6
7
8
40°
40°
Білі речі
5
6
7
8
60°
90°
( )
Комбіноване
прання
2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Джинси
3
3
3
3
40°
40°
Baby
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Гігієнічне прання
5
6
7
8
60°
60°
Полоскання
-
-
-
-
-
-
Злив + Віджим
-
-
-
-
-
-
Шовк
1
2
2
2
30°
30°
Ручне прання
1
2
2
2
30°
30°
Шерсть
1
2
2
2
40°
40°
Делікатне
прання
2
2
2,5
2,5
40°
40°
EcoMix 20°
5
6
7
8
20°
20°
5
6
7
8
40°
60°
Швидке прання
(14’ – 30’ – 44’)
Бавовна
**
14
( )
для
програми
Передозування миючого засобу може
викликати надмірне піноутворення. Якщо
пристрій
виявить надлишок піни, він
може пропустити стадію віджимання або
продовжити
програму,
збільшивши
витрати води.
( )
Будь ласка, прочитайте ці примітки:
* Максимальне
навантаження
сухої
білизни залежить від використовуваної
моделі (див. панель управління).
(Тільки
для
моделей
з
відділенням
для
рідкого
миючого засобу)
Якщо плями, що потребують
оброблення рідкими відбілюючими
засобами, є лише на декількох
речах, можна здійснити попереднє
усунення плям у пральній машині.
Налийте відбілювач у контейнер
для рідкого відбілювача, який
знаходиться у відділенні під 2 у
висувному ящику для миючих
засобів, і виберіть спеціальну
програму ПОЛОСКАННЯ.
Після завершення цієї стадії
встановіть перемикач програм у
положення ВИМК., додайте решту
речей і продовжіть стандартне
прання за найбільш підходящою
програмою.
**СТАНДАРТНІ ПРОГРАМИ ПРАННЯ
БІЛИЗНИ З БАВОВНИ, ЗГІДНО З (ЕС)
№ 1015/2010 и № 1061/2010.
ПРОГРАМА ПРАННЯ БІЛИЗНИ З
БАВОВНИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 60°C.
ПРОГРАМА ПРАННЯ БІЛИЗНИ З
БАВОВНИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 40°C.
Ці програми використовуються для
прання середньозабрудненої білизни
з бавовни і є найефективнішими
програмами прання бавовняної білизни
стосовно загальної витрати енергії та
води.
Ці програми було розроблено для
прання при температурах, вказаних
на
етикетках
одягу.
Реальна
температура води може злегка
відрізнятися
від
температури,
заявленої для циклу.
1)
Також
можна
зменшити
швидкість
віджимання згідно з рекомендаціями на
ярличку
або
повністю
відмінити
віджимання для делікатних тканин за
допомогою кнопки вибору швидкості
віджиму. Цю функцію можна активувати
за допомогою кнопки ВИБІР ШВИДКОСТІ
ВІДЖИМУ.
Якщо на ярличку не вказано особливої
інформації, можна використовувати віджим
15
Тільки з опцією ПОПЕРЕДНЄ
ПРАННЯ (програми в яких
доступна опція ПОПЕРЕДНЄ
ПРАННЯ).
Вибравши програму ШВИДКЕ
ПРАННЯ
на
рукоятці,
за
допомогою
кнопки
ШВИДКЕ
ПРАННЯ можна вибрати одну з
трьох доступних програм швидкого
прання - 14’, 30’ и 44’.
UKR
на
максимальній
швидкості.
Рекомендуємо використовувати пральний
порошок, щоб посилити дезінфікуючий ефект.
Вибір програми
Для прання різних типів тканин із різним
рівнем забруднення в пральній машині
пропонуються спеціальні програми для
будь-якого типу прання (див. таблицю).
Швидке прання
Цикл
прання,
рекомендований
для
невеликої кількості речей легкого ступеню
забруднення. Використовуючи цю програму,
скоротіть стандартну кількість
миючого
засобу, щоб уникнути його надлишкової
витрати. Вибравши програму ШВИДКЕ
ПРАННЯ, за допомогою кнопки можна
обрати одну з трьох доступних програм.
Mix & Wash
Програма дозволяє одночасно прати різні
тканини (напр., бавовна + синтетика тощо.)
при низькій витраті енергії, завдяки тому,
що температура на етапі прання не
перевищує 40°C.
Білі речі
Програма створена для ідеального прання.
Заключне віджимання на максимальній
швидкості забезпечує найбільш ефективний
результат.
Комбіноване прання
Прання та полоскання оптимізовані згідно з
ритмом обертання барабану та рівнем
води. Легке віджимання забезпечує меншу
кількість складок на тканині.
Джинси
Ця програма була розроблена для
досягнення
найвищої
якості
прання
джинсової тканини. Ідеально усуває бруд,
не пошкоджуючи еластичності волокон.
Baby
Дана
програма
дозволяє
досягти
ідеальних результатів та дезінфікуючого
ефекту в пранні дитячих речей, при
температурі всього 60°C.
Для досягнення дезінфікуючого ефекту
ми
рекомендуємо
використовувати
пральний порошок.
Гігієнічне прання
Програма для прання міцних тканин, яка
дозволяє дезінфікувати білизну.
16
Полоскання
Ця програма виконує 3 полоскання з
проміжним віджиманням (може бути
скорочене або відмінене натисненням
спеціальної кнопки). Використовується для
полоскання усіх типів тканини, наприклад,
після ручного прання.
Злив + Віджим
Програма виконує злив та віджима
на максимальній швидкості. Можна
відмінити віджим або скоротити його
тривалість за допомогою кнопки ВИБІР
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМУ.
Шовк
Спеціальна програма для машинного прання
шовкових тканин. Обороти барабана
максимально делікатні, температура не
перевищує 30°C, і програма завершується
легким віджимом.
Ручне прання
Програма для прання речей, для яких підходить
лише ручне прання. Програма завершується 3
полосканнями і повільним віджимом.
Шерсть
Ця програма призначена для прання
шерстяних
тканин,
що
підлягають
машинному або ручному пранню.
Делікатне прання
У ході цієї програми прання чередується
перервами, завдяки чому вона особливо
підходить для прання делікатних тканин. Цикл
прання і полоскань виконується з високим рівнем
води, що забезпечує високу ефективність.
EcoMix 20°
Ця інноваційна програма дозволяє одночасно
прати речі з різних тканин і різних кольорів,
наприклад, бавовни, синтетики і комбінованих
тканин, при температурі 20°C, забезпечуючи
максимальну ефективність прання. Витрата
енергії та води для цієї програми складає
40% від витрати звичайної програми прання
бавовни 40°C.
Бавовна 40°C - 60°C
Ця програма призначена для прання середньо
забрудненої бавовняної білизни і найбільш
ефективна стосовно загальної витрати енергії
та води для прання бавовняної білизни.
Якщо ви вважаєте, що ваша пральна машина несправна, рекомендуємо звернутися
до наведеної нижче таблиці, в якій містяться поради щодо вирішення найбільш
поширених несправностей.
Несправність
Можливі причини та усунення несправності
Пральна машина не
працює/вмикається
Впевніться, що машину правильно підключено до електромережі.
Впевніться, що наявне електропостачання.
Перевірте, що програму було обрано вірно та правильно
включено пральну машину.
Впевніться, що не перегорів запобіжник, а розетка є справною.
Розетку можна перевірити, увімкнувши до неї інший прилад,
наприклад, лампу.
Дверцята пральної машини можуть бути погано зачинені:
відкрийте їх та знов закрийте.
Впевніться, що водопровідний кран відкрито.
Впевніться, що таймер встановлено правильно.
Пральна машина не
набирає воду
Пральна машина не
зливає воду
Вода витікає на
підлогу
біля
пральної машини
Пральна машина не
віджимає
Машина
сильно
вібрує під час циклу
віджиму
Якщо з’явився або
блимає
номер
певної ПОМИЛКИ
Впевніться, що фільтр не засмічений.
Впевніться, що зливний шланг не перегнутий.
Впевніться, що у фільтрі немає сторонніх предметів.
Це може статися через протікання прокладки між водопровідним
краном та водоналивним шлангом; у цьому разі замініть
прокладку та затягніть шланг і кран.
Таке може статися, якщо воду було злито не повністю: зачекайте
декілька хвилин.
У деяких моделях пральних машин є функція «без віджиму»:
впевніться, що її не активовано.
Надмірна кількість прального засобу може перешкоджати
віджиманню: при наступному пранні використовуйте меншу
кількість прального засобу.
Пральну машину не було вирівняно належним чином: за
необхідності відрегулюйте висоту ніжок згідно з інструкціями у
відповідному розділі.
Впевніться, що пакувальні стрічки для транспортування було
знято.
Впевніться, що речі у барабані завантажено рівномірно.
Якщо з’явилася або блимає помилка № 0, 1, 5, 7 або 8,
зверніться безпосередньо до Центру обслуговування клієнтів.
Якщо з’явилася або блимає помилка № 2, машина не може
набрати воду. Впевніться, що водопровідний кран відкрито.
Якщо з’явилася або блимає помилка № 3, машина не може злити
воду. Впевніться, що зливу води ніщо не перешкоджає, а зливний
шланг не перегнутий.
Якщо з’явилася або блимає помилка № 4, машина
перезавантажена. Закрийте кран подачі води та зверніться до
Центру обслуговування клієнтів.
Якщо з’явилася або блимає помилка № 9, вимкніть пральну
машину, зачекайте 10-15 секунд та запустіть програму знову.
17
UKR
7. ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ ТА ГАРАНТІЯ
Використання
екологічно
чистих
пральних засобів без фосфатів може
мати такі результати:
Якщо несправність не усунено або якщо
ви підозрюєте наявність несправності,
негайно
зверніться
до
Центру
обслуговування клієнтів Candy.
- каламутна вода під час полоскання:
цей ефект пов’язаний з наявністю
завислих часток цеолітів, що не має
негативного впливу на ефективність
полоскання.
Candy рекомендує завжди використовувати
оригінальні запасні частини, що є у наявності в
нашому Центрі обслуговування клієнтів.
Гарантія
Цей виріб підлягає гарантійному
обслуговуванню відповідно до строків
та умов, вказаних у гарантійному
талоні, що додається до цього виробу.
Гарантійний талон слід повністю
заповнити
та
зберегти
для
пред’явлення, за необхідності, в
авторизованому Сервісному центрі
Candy.
- білий порошок (цеоліти) на випраних
речах: це нормально, оскільки порошок
не проникає до тканини та не змінює її
колір.
- наявність піни у воді під час
останнього
полоскання:
це
не
обов’язково свідчить про погане
полоскання.
- велика кількість піни: таке часто
трапляється через наявність у пральних
засобах аніонних поверхнево-активних
речовин, які важко видалити з випраних
речей.У цьому випадку не намагайтеся
повторити полоскання, щоб позбутися
цього ефекту. Це не допоможе.
Виробник не несе відповідальності за
будь-які типографічні помилки у брошурі,
що додається до цього виробу. Крім того,
виробник залишає за собою право
вносити у продукцію будь-які необхідні
модифікації без зміни її основних
характеристик.
18
fkhldsk
- GVD (5÷8) -
14.09 - 43007843 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising