Candy | CM F106-01S | Candy CM F106-01S Manual de usuario

Candy CM F106-01S Manual de usuario
NL
PT
RU
EL
ES
Gebruiksaanwijzing
Instruções de Utilização
Èícòpyêöèÿ ïî ∋êcïëyaòaöèè
Instrucciones para el uso
CMF 106
CMF 125
NL
ONZE COMPLIMENTEN
Met de aankoop van dit
Candy huishoudelijk
apparaat hebt u laten zien
dat u geen genoegen
neemt met
tussenoplossingen en dat u
alleen het allerbeste wilt.
Het is voor Candy een genoegen u een nieuwe
wasautomaat aan te
bieden die het resultaat is
van jarenlang onderzoek en
ervaring opgedaan door
een direct contact met de
gebruiker. U hebt gekozen
voor de kwaliteit, de
duurzaamheid en de
uitstekende prestatie die
deze wasmachine levert.
Candy kan u ook een
uitgebreid assortiment van
ander huishoudelijke
apparaten en stofzuigers
bieden. Kijk hiervoor op de
lokale website van Candy.
Een uitgebreide catalogus
van Candy apparaten kunt
u bij uw winkelier krijgen.
Wij verzoeken u dit boekje
aandachtig door te lezen,
want het geeft u belangrijke
richtlijnen omtrent het veilig
installeren, het gebruik en
het onderhoud en bruikbare
tips om met uw
wasautomaat de beste
resultaten te verkrijgen.
Bewaar dit boekje op een
goede plaats zodat u het
kunt raadplegen.
Vermeld altijd het type,
nummer en G-nummer
(indien van toepassing) van
het apparaat (staat op het
paneel) als u contact
opneemt met Candy of de
Klantenservice.
2
PT
RU
EL
PARABÉNS!
ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ!
Ao adquirir este
electrodoméstico Candy,
demonstrou não estar
disposta a contentar-se com
qualquer coisa: você quer o
melhor!
Ïpèîápåòÿ ∋òó ñòèpàëüíóю
ìàøèíó Êàíäè, Âû påøèëè
íå èäòè íà êîìïpîìèññ: Âû
ïîæåëàëè ëó÷øåå.
Candy, : .
A Candy alegra-se de lhe
poder oferecer esta nova
máquina de lavar roupa,
resultado de anos de
investigação e de
experiência de mercado,
em contacto directo com
os nossos clientes. Ao
escolher esta máquina, está
a escolher a qualidade, a
durabilidade e as
características excepcionais
que ela tem para oferecer.
Ôèpìà Êàíäè pàäà
ïpåäëîæèòü Âàì ∋òó íîâóю
ñòèpàëüíóю ìàøèíó - ïëîä
ìíîãîëåòíèõ íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèõ pàáîò è
ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â
òåñíîì êîíòpàêòå ñ
ïîòpåáèòåëåì, îïûòà.
Mas a Candy orgulha-se
ainda da vasta gama de
electrodomésticos que
coloca à disposição dos
seus clientes: máquinas de
lavar roupa, máquinas de
lavar loiça, máquinas de
lavar e de secar, fogões,
micro-ondas, fornos e
placas de fogão, frigoríficos
e congeladores.
Peça ao seu agente da
especialidade que lhe dê o
catálogo dos
electrodomésticos Candy.
Leia este livro de instruções
atentamente. Ele contém
não só informações
importantes sobre a
instalação, a utilização e a
manutenção seguras da
sua máquina, mas também
conselhos úteis sobre como
tirar o melhor proveito da
sua máquina.
Preserve este livro
cuidadosamente,
mantendo-o à mão para
futuras consultas.
Quando contactar o seu
agente Candy ou os
Serviços de Assistência
Técnica refira sempre o
modelo e o número da sua
máquina, bem como o
número G (se aplicável).
Todas estas referências se
encontram na
placadedecaracterísticas
da sua máquina.
Âû âûápàëè êà÷åñòâî,
äîëãîâå÷íîñòü è øèpîêèå
âîçìîæíîñòè, êîòîpûå Âàì
ïpåäîñòàâëÿåò ∋òà
ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà.
Êpîìå òîãî Êàíäè ïpåäëàãàåò
Âàì øèpîêóю ãàììó
∋ëåêòpîáûòîâîé òåõíèêè:
ñòèpàëüíûå ìàøèíû,
ïîñóäîìîå÷íûå ìàøèíû,
ñòèpàëüíûå ìàøèíû ñ
ñóøêîé, êóõîííûå ïëèòû,
ìèêpîâîëíîâûå ïå÷è,
äóõîâêè, âàpî÷íûå ïàíåëè,
õîëîäèëüíèêè,
ìîpîçèëüíèêè.
Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà
ïîëíûé êàòàëîã ïpîäóêöèè
ôèpìû Êàíäè.
Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî
îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïpåäóïpåæäåíèÿìè,
ñîäåpæàùèìèñÿ â ∋òîé
èíñòpóêöèè, êîòîpûå äàäóò
Âàì âàæíûå ñâåäåíèÿ,
êàñàюùèåñÿ áåçîïàñíîñòè,
óñòàíîâêè, ∋êñïëóàòàöèè è
îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå
ïîëåçíûå ñîâåòû ïî
ëó÷øåìó èñïîëüçîâàíèю
ìàøèíû.
Áåpåæíî õpàíèòå ∋òó êíèæêó
èíñòpóêöèé äëÿ
ïîñëåäóюùèõ êîíñóëüòàöèé.
Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé
Êàíäè èëè ñ åå
ñïåöèàëèñòàìè ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèю
ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà
ìîäåëü è íîìåp G (åñëè
òàêîâîé èìååòñÿ).
Ïpàêòè÷åñêè, ññûëàéòåñü íà
âñå, ÷òî ñîäåpæèòñÿ â
òàáëè÷êå.
ES
ENHORABUENA
Con la compra de este
electrodoméstico Candy;
usted ha demostrado no
conformarse con cualquier
cosa: usted quiero lo mejor.
Candy ! ", "
" # " . $
, % # ".
Candy se complace en
ofrecerle esta nueva
lavadora, fruto de años de
investigación y de
experiencia en el marcado
y del contacto directo con
los Consumidores. Usted ha
escogido la calidad, la
duración y las enormes
prestaciones que esta
lavadora le ofrece.
Candy # : ", ",
− " ,
! , #
", # , % % .
Candy le ofreces además,
una amplia gama de
electrodomésticos:
lavadoras, lavavajillas,
lavadoras-secadoras,
cocinas, microondas, hornos
y encimeras, frigoríficos y
congeladores.
& " "
" Candy.
# ,
' # #
, .
( # ,
' K # # Candy ' #
,
) ) G ( # −
).
Solicite a su vendedor el
catálogo completo de la
gama de productos Candy.
Le rogamos lea
atentamente la información
contenida en este manual
ya que proporciona
importantes instrucciones
sobre seguridad en su
instalación, uso,
mantenimiento y algunos
consejos prácticos para que
ested saque el mejor
provecho de su lavadora.
Conserve este manual para
cualquier consulta posterior.
Cuando se ponga en
contacto con Candy o con
sus centros de Asistencia
mencione siempre el
Modelo, el n° y el número G
(si lo tiene).
Es decir todo lo que viene
anotado en el recuadro.
3
NL
4
PT
HOOFDSTUK
CAPÍTULO
ÏAPAÃPAÔ
KO
CAPÍTULO
EL
RU
ES
OÃËABËEHÈE
- ÍNDICE CAPÍTULO
Ââåäåíèe
/ "
Introduccíon
1
Oáùèe ñâåäeíèÿ ïî
∋êñïëyàòàöèè
0 ' Notas generales a la
entrega
Garantia
2
Ãàpàíòèÿ
/
Garantía
Veiligheidsmaatregelen
Instruções de segurança
3
Mepû áåçoïacíocòè
Technische gegevens
Dados técnicos
4
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
1 Datos técnicos
In elkaar zetten en
installeren
Instalação
5
Ycòaíoâêa
/ Puesta en funcionamiento
instalación
Bedieningspaneel
Descrição dos comandos
6
Oïècaíèe êoìaíä
- # "
Descripción de los mandos
Overzicht van programma’s
Tabela de programas de
lavagem
7
Taáëèöû âûáopa ïpoãpaìì
- "
Tabla de programas
Kiezen van het programma
Selecção dos programas
8
Bûáop ïpoãpaìì
/ Seleción
Wasmiddelbakje
Colocação do detergente
9
Koíòeéíep äëÿ ìoюùèx
cpeäcòâ
Cubeta del detergente
De weefsels
Separação das peças de
roupa
10
Tèï áeëüÿ
1 El producto
Het wassen
Lavagem
11
Còèpêa
- Lavado
Schoonmaken en normaal
onderhoud
Limpeza e manutenção da
máquina
12
Чècòêa è yxoä ça ìaøèíoé
K Limpieza y mantenimiento
ordinario
Storingzoeker
Eliminação de avarias
13
Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè
2 # "
Causas de averías
INHOUDSOPGAVE
INDICE
Inleiding
Introdução
Algemene aanwijzingen bij
levering
Verificações a efectuar
quando a máquina lhe for
entregue
Garantie
# Normas de seguridad
5
NL
PT
RU
ES
HOOFDSTUK 1
CAPÍTULO 1
ÏÀPÀÃPÀÔ 1
K 1
CAPÍTULO 1
ALGEMENE
AANWIJZINGEN BIJ
DE LEVERING
VERIFICAÇÕES A
EFECTUAR QUANDO
A MAQUINA LHE
FOR ENTREGUE
ÎÁÙÈÅ
ÑÂÅÄÅÍÈß
NOTAS GENERALES
DE ENTREGA
Ao receber a máquina,
verifique se os seguintes
componentes, que deverá
manter num local seguro e
à mão, lhe foram entregues
juntamente com a máquina:
Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü,
÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè:
K ,
:
A la entrega compruebe
que con la máquina estén:
Controleer bij de levering of
met de machine het
volgende is bijgeleverd:
À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ
ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ
PÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ;
) !"!#$#%#& &%'#(*
"$'+!(+
B) ADRESSEN KLANTENSERVICE
Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;
-) KATA+TA+H
%IEY.YN+E(N
%IKTY(N TEXNIKH+
E/T0HPETH+H+
C) GARANTIEBEWIJZEN
Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ
ÃÀPÀÍÒÈÈ;
) 0#+1&0&#'1#K&
!2'+!(+
D) ÇÀÃËÓØÊA;
%) K3244
A) HANDLEIDING
D) AFSLUITDOPJE
E) AFVOERSLANGGELEIDER
F) WASMIDDELENBAKJE
BEWAAR DEZE GOED
A) MANUAL DE
INSTRUÇÕES
C) CERTIFICADO DE
GARANTIA
D) TAMPÖES
E) CURVA PARA O TUBO
DE ESGOTO
A
F) COMPARTIMENTO DE
DETERGENTE LÍQUIDO
OU BRANQUEADOR
LÍQUIDO
B
C
GUARDE ESTES
COMPONENTES BEM.
Verifique igualmente se a
máquina não sofreu
quaisquer danos durante o
transporte. Caso a máquina
esteja danificada entre
imediatamente em
contacto com o Centro de
Assistência Técnica mais
próximo.
E) ÆÅÑÒÊÎÅ
ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß
ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ
ÒPÓÁÛ;
F) éíÑÖãÖçàÖ Ñãü
ÜàÑäéÉé åéûôÖÉé
ëêÖÑëíÇÄ àãà Ñãü
ÜàÑäéÉé
éíÅÖãàÇÄíÖãü
(äéçíÖâçÖê).
!) 03+1#K& K#+1$&
# 1' +2K−
$1'+' 1&2
+(3'* !K$&'+
F) .'K' 2$&2
0&$$20*1#K&2
' 2$&2
3!2K*1#K&2
K A) MANUAL DE
INSTRUCCIONES
B) DIRECCIONES DE
ASISTENCIA TÉCNICA
C) CERTIFICADOS DE
GARANTÍA
D) TAPON
E) CURVAS PARA EL TUBO
DE DESAGÜE
F) DEPÓSITO
DETERGENTE LÍQUIDO
O BLANQUEADOR.
CONSÉRVELOS
ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ
D
Controleer ook of de
machine gedurende het
transport niet beschadigd is.
Mocht dat wel het geval
zijn, neemt u dan contact
met uw Candy leverancier
6
EL
F
E
Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå
ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè
òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè
íàëè÷èè ïîâpåæäåíèé
îápàòèòåñü â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè.
- 5.
+ ,
.
y compruebe que no haya
sufrido desperfectos durante
el transporte, en caso
contrario llame al centro
Candy más cercano.
7
NL
PT
EL
ES
HOOFDSTUK 2
CAPÍTULO 2
ÏÀPÀÃPÀÔ 2
GARANTIE
GARANTIA
ÃÀPÀÍÒÈß
/
SERVICIO DE ASISTENCIA AL CLIENTE
Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì
ñåpòèôèêàòîì, êîòîpûé
ïîçâîëÿåò Âàì áecïëaòío
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
òåõíè÷åñêîãî ñåpâèñà, çà
èñêëю÷åíèåì îïëàòû çà
âûçîâ, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî
äíÿ ïîêóïêè.
" Service, " , .
¿Qué hacer con el CERTIFICADO DE GARANTÍA?
El aparato está garantizado en las condiciones y términos
indicados en el certificado colocado en el producto y sobre
la base de las disposiciones del decreto legislativo 24/02,
hasta los 24 meses vigentes a partir de la fecha de la entrega.
CONDIÇÕES DE
GARANTIA
De machine staat onder
garantie, waardoor u tijdens
de garantieperiode gratis
gebruik kunt maken van de
Gias Service, behalve de
prijs van het telefoontje.
Vergeet niet om binnen 10
dagen na de
aankoopdatum het
garantiecertificaat op te
sturen.
Bewaar het ontvangstbewijs
van de winkelier waar u de
machine gekocht heeft om
dit aan de reparateur te
tonen, mocht hij het bewijs
nodig hebben.
Als uw machine defect is of
niet juist functioneert, dan
raden wij u aan om eerst
het hoofdstuk ‘Problemen’
door te lezen, voordat u
contact op neemt met Gias
Service.
Als het probleem zich na
alle aanbevolen controles
nog steeds voordoet, dan
kunt u bellen met Gias
Service.
U betaalt voor het
telefoontje en u wordt direct
verbonden met Gias
Service. Het is belangrijk dat
u de adviseur het
modelnummer en het
serienummer van uw
machine doorgeeft, die u
op de kenplaat aan de
voorkant van de
wasmachine (bij de deur)
kunt vinden (16 tekens,
beginnend met het nummer
3). Hierdoor kunnen wij u
beter van dienst zijn.
0900-9999109
8
RU
Este electrodoméstico está
abrangido por uma Garantia.
Para beneficiar desta garantia
deverá apresentar o certificado
de “Garantia Internacional” ,
devidamente preenchido com o
nome e morada do consumidor
final, modelo e número de série
do aparelho e data de compra,
além de devidamente
autenticado pelo lojista. Este
documento ficará sempre na
posse do consumidor.
Durante o período de Garantia
os Serviços de Assistência
Técnica efectuarão a reparação
de qualquer deficiência no
funcionamento do aparelho
resultante de defeito de fabrico.
A Garantia não inclui
deslocações a casa do cliente,
que serão debitadas de acordo
com a taxa de deslocação em
vigor a cada momento.
Exceptua-se a 1a deslocação se
se efectuar no primeiro mês de
vigência da Garantia, que será
gratuita.
A Garantia não inclui:
– Anomalias ocasionadas por
mau trato, negligência ou
manipulação contrária às
instruções contidas no manual,
modificação ou incorporação
de peças de procedência
diferente da do aparelho,
aplicadas por serviços técnicos
não autorizados.
– Defeitos provocados por curto-circuito ou injúria mecânica.
– Qualquer serviço de instalação
ou explicação do
funcionamento do aparelho em
casa do cliente.
– Indemnizações por danos
pessoais ou materiais causados
directa ou indirectamente.
– Troca do aparelho.
Serviço Pós-Venda
Com o objectivo de satisfazer
cada vez mais o consumidor
final, colocamos à vossa
disposição a nossa Rede
Nacional de Assistência Técnica,
com pessoal técnico
devidamente especializado.
K 2
CAPÍTULO 2
Ud. deberá conser var el cer tificado de garantía,
debidamente cumplimentado, para mostrarlo al Servicio
Oficial del Fabricante en caso de necesitar su intervención,
junto con un documento fiscalmente válido expedido por el
vendedor en el momento de la compra (albarán de entrega,
factura, recibo u otro documento fiscal) en el cual se indiquen
el nombre del vendedor, la fecha de entrega, datos
identificativos del producto y el precio de compra. .
El Servicio de Asistencia Técnica GIAS, después de verificar el
derecho de intervención, intervendrá, sin cobrarle el derecho
fijo de intervención a domicilio, ni la mano de obra, ni los
recambios que son totalmente gratuitos..
EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA HASTA 5 AÑOS: ¿cómo?
Además, le recordamos que en el propio certificado de
garantía estipulada Ud. encontrará la información y los
documentos necesarios para prolongar la garantía del
aparato hasta los 5 años, de forma que, en caso de avería,
Usted no tendrá que pagar la mano de obra ni los recambios,
solamente pagará el desplazamiento.
Para cualquier información que necesite, no dude en dirigirse
al Servicio de Asistencia al Cliente marcando el siguiente
número: 902 404 144.
.
ANOMALÍAS Y MAL FUNCIONAMIENTO, ¿a dónde debo
dirigirme?
Para cualquier problema, el Servicio Oficial del Fabricante
está a su completa disposición para facilitarle la ayuda que
necesite. Ahora bien, en caso de que el aparato que Ud. ha
adquirido presente anomalías o mal funcionamiento, antes
de dir igir se al Ser vicio Oficial del Fa br icante, le
recomendamos
encarecidamente
realizar
las
comprobaciones indicadas en el capítulo 13.
UN ÚNICO NÚMERO DE TELÉFONO PARA OBTENER ASISTENCIA.
Si el problema per siste, marcando el "Número único"
902.100.150 se pondrá en contacto directamente con el
Servicio Oficial del Fabricante más cercano a su domicilio.
Para más información, consulte el sitio web www.candy.es
¿Dónde puedo encontrar la PLACA DE CARACTERISTICAS DEL
PRODUCTO?
Es importante que Ud. comunique al Servicio Oficial del
Fabricante la sigla del producto y el número de identificación
(16 caracteres que comienzan con el número 3) que
encontrará en el certificado de garantía y en la placa de
características situada en el frontis de la lavadora (zona de la
puerta). De esta forma, Ud. podrá evitar desplazamientos
innecesarios del técnico, ahorrando los correspondientes
costes.
9
NL
HOOFDSTUK 3
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
BELANGRIJK:
VOOR HET
SCHOONMAKEN EN
ONDERHOUD
● Haal de stekker uit het
stopcontact.
● Draai de
watertoevoerkraan dicht.
● Alle Candy apparaten zijn
geaard. Controleer of het
hoofdnet wel geaard is. Als
dat niet het geval is dient u
contact op te nemen met
een erkend elektricien.
Dit apparaat voldoet
aan de Europese Richtlijnen
73/23/EEC en 89/336/EEC,
vervangen door 2006/95/EC
and 2004/108/EC en
eventuele wijzigingen
● Raak het apparaat niet
aan met natte of vochtige
handen of voeten.
● Gebruik het apparaat niet
blootsvoets.
● Als er verlengsnoeren in
de badkamer of
doucheruimte worden
gebruikt moet u extra
voorzichtig zijn. Vermijd dat,
als dat mogelijk is.
WAARSCHUWING:
TIJDENS HET
WASPROGRAMMA
KAN DE TEMPERATUUR
VAN HET WATER
OPLOPEN TOT 90° C.
● Controleer voordat u de
deur van de wasautomaat
openmaakt of er geen water
in de trommel zit.
10
PT
CAPÍTULO 3
INSTRUÇÕES DE
SEGURANÇA
IMPORTANTE:
ESTAS INSTRUÇÕES
SÃO EXTREMAMENTE
IMPORTANTES PARA
TODAS AS OPERAÇÕES
DE LIMPEZA E DE
MANUTENÇÃO.
● Deslige o aparelho da
corrente, retirando a ficha do
respectivo cabo de
alimentação da tomada.
● Feche a torneira de
alimentação de água.
● Todos os electrodomésticos
Candy têm ligação à terra.
Assegure-se de que a instalação
eléctrica a que a máquina está
ligada se encontra devidamente
ligada à terra. Se tiver dúvidas ou
a instalação eléctrica não
estiver devidamente ligada à
terra, peça a um electricista
qualificado que proceda à
verificação e eventualmente à
ligação da instalação à terra.
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 3
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÏPÈ ËЮÁÛÕ
ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ
È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ
ÌÀØÈÍÛ:
● îòêëю÷èòå ñòèpàëüíóю
ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå
øòåïñåëü èç pîçåòêè;
● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è
âîäû;
● Êàíäè îñíàùàåò âñå ñâîè
ìàøèíû êàáåëåì ñ
çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü â
òîì, ÷òî çëåêòpîñåòü èìååò
çàçåìëåííûé ïpîâîä. Â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ,
íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê
êâàëèôèöèpîâàííîìó
ïåpñîíàëó.
Este aparelho está em
conformidade com as Directivas
Europeias 73/23/EEC e
89/336/EEC, substituídas pelas
2006/95/EC e 2004/108/EC, e
respectivas alterações
posteriores.
● Nunca toque no equipamento
com as mãos ou os pés
molhados ou húmidos.
● íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé
● Evite usar cabos de extensão
em compartimentos com
banheira ou chuveiro; se,
eventualmente, tiver de optar
por essa solução, faça-o com o
maior cuidado.
ATENÇÃO:
DURANTE O CICLO
DE LAVAGEM A ÁGUA
PODE ATINGIR UMA
TEMPERATURA DE 90°C.
● Antes de abrir a porta da
máquina de lavar roupa
certifique-se de que o tambor já
não tem água.
ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è
íîãàìè;
● íå pàáîòàéòå ñî
ñòèpàëüíîé ìàøèíîé
áîñèêîì;
● íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè
âî âëàæíûõ è ñûpûõ
ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ,
äóøåâàÿ êîìíàòà).
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ
ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ
ÌÎÆÅÒ ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90°Ñ.
● ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
êpûøêó çàãpóçî÷íîãî ëюêà,
óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âîäû
â áàpàáàíå.
ES
CAPÍTULO 3
K 3
# ÌÅPÛ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
á̇Í
Û͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔË·Ó
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ú·ӂ‡ÌËflÏ
‚ÓÔÂÈÒÍËı Òڇ̉‡ÚÓ‚, 73/23/CEE
Ë 89/336/CEE, ‚ ‰‡Î¸ÌÂȯÂÏ
Á‡ÏÂÌÂÌÌ˚ı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ
„·ÏÂÌÚ‡ÏË 2006/95/CE Ë
2004/108/CE Ò ËÁÏÂÌÂÌËflÏË Ë
‰ÓÔÓÎÌÂÌËflÏË Í ÌËÏ.
● Não utilize os seus
electrodomésticos quando
estiver descalça.
EL
:
K K K
● 3
!.
NORMAS DE
SEGURIDAD
ATENCION:
PARA CUALQUIER
TRABAJO DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO
● Desenchúfela.
● K .
● 4 Candy
" . 3 " "
" ' ! .
/ CE
, #' /"5 6 73/23/EEC 89/336/EEC,
2006/95/EC 2004/108/EC,
.
● Cierre el grifo del agua.
● Candy provede a todas
sus máquinas de toma de
tierra.
Asegúrese de que la
instalación electrica tenga
toma de tierra, en caso
contrario llame a un Servicio
cualificado.
Aparato confrome a la
Directiva Europea 73/23/CEE
e 89/336/CEE , sustituida
respectivamente de
2006/95/CE y 2004/108/CE ,
y sucesivas modificaciones.
!
.
●
● No toque el aparato con
.
●
● D ! " ! , # "
'.
: K K K 90C
● - " .
las manos, los pies mojados o
húmedos.
● No use el aparato estando
descalzo.
● No use, si no es con
especial cuidado, alargos en
cuartos de baño o aseos.
ATENCION:
DURANTE EL LAVADO EL
AGUA PUEDE
ALCANZAR LOS 90°C.
● Antes de abrir el ojo de
buey, asegúrese de que no
haya agua en el tambor.
11
NL
● Gebruik geen
verdeelstekkers of
meervoudige contactdozen.
● Het gebruik van dit
apparaat is niet bedoeld voor
personen (inclusief kinderen)
met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of tekort van
ervaring en kennis, tenzij er
toezicht of instructie is van een
persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.
Kinderen moeten in de gaten
worden gehouden worden,
om er zeker van te zijn dat ze
niet met het apparaat gaan
spelen.
● Trek niet aan de
elektriciteitsdraad of aan het
apparaat zelf om de stekker
uit het stopcontact te halen.
● Stel het apparaat niet bloot
aan atmosferische invloeden
(regen, zon, etc.)
● Als u het apparaat wilt
verplaatsen til het dan nooit
op aan de knoppen of aan de
wasmiddellade.
● Laat tijdens het verplaatsen
de vuldeur niet tegen de
steekwagen steunen.
● Als u het apparaat op een
ondergrond met een hoog
polig tapijt zet, controleer dan
of de opening aan de
onderkant vrij blijft.
● Til het apparaat op zoals in
de schets is aangegeven.
● Ingeval van storing en/of
niet goed functioneren: zet de
wasautomaat uit, draai de
watertoevoerkraan dicht en
kom verder niet aan het
apparaat. U hoeft alleen maar
contact op te nemen met een
Gias Service Center voor
eventuele reparaties en vraag
om originele Candy
onderdelen. Als deze regels
niet worden opgevolgd zou de
veiligheid van het apparaat in
gevaar gebracht kunnen
worden.
● Als de (hoofd) aanvoerslang
beschadigd is, moet deze
worden vervangen door een
speciale kabel die verkrijgbaar
is bij de after sales afdeling
van Candy (Gias Service).
12
PT
RU
● Não utilize adaptadores ou
● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè
fichas múltiplas.
● Este aparelho não está
indicado para ser utilizado por
crianças e por pessoas
incapazes ou inexperientes no
que toca à utilização do
produto, excepto se forem
devidamente supervisionadas
ou instruídas sobre a utilização
do aparelho por uma pessoa
responsável pela sua
segurança.
è ïåpåõîäíèêàìè;
● чÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl
ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl β‰flÏ (‚Íβ˜‡fl
‰ÂÚÂÈ) Ò Ó„‡Ì˘ÂÌÌ˚ÏË
ÙËÁ˘ÂÒÍËÏË Ë ÏÂÌڇθÌ˚ÏË
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ËÎË Î˛‰flÏ, ÌÂ
Ëϲ˘ËÏ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ Ë
Á̇ÌËÈ, ÂÒÎË ÓÌË Ì ̇ıÓ‰flÚÒfl ÔÓ‰
ÔËÒÏÓÚÓÏ Î˛‰ÂÈ, ‰‡‚¯Ëı ËÏ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ËÁ‰ÂÎËfl Ë
Óڂ˜‡˛˘Ëı Á‡ Ëı ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.
EL
● Este aparato no esta
! ( " ') " # ,
% ', % " # .
destinado a ser usado por
niños, personas
discapacitadas o inexpertas
en su uso a no ser que sean
vigiladas o instruidas sobre el
uso del aparato por una
persona responsable de su
seguridad.
● No tire del cable de
● Nunca puxe pelo cabo ou
● íå òÿíèòå çà êàáåëü
' !.
ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ
îòêëю÷åíèÿ åå îò
●
● Proteja o seu
electrodoméstico dos
elementos (chuva, sol, etc.).
● íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â
óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ
âîçäåéñòâèé (äîæäü, ñîëíöå è
ò.ï.);
● Durante o transporte nunca
deite a máquina sobre o lado
da porta.
Atenção: Se o
electrodoméstico for
instalado num local
alcatifado, deverá assegurarse de que as aberturas de
ventilação inferiores não
fiquem tapadas ou
obstruídas.
● Tal como a figura ilustra, a
máquina deverá ser sempre
erguida por duas (2) pessoas.
● Se a sua máquina se
avariar ou deixar de trabalhar
correctamente, desligue-a,
feche a alimentação de
água e não tente repará-la.
Qualquer trabalho de
reparação deverá ser sempre
feito por um técnico
autorizado Candy, devendo
sempre ser instaladas peças
sobressalentes originais.
O incumprimento desta
norma poderá acarretar
sérias consequências para a
segurança dos equipamentos.
● Se o cabo de alimentação
de energia, a ser ligado à
rede, estiver danificado,
deverá ser substituido por um
cabo específico, que poderá
adquirir directamente aos
serviços de Assistência
Técnica Candy.
●
# # ( , .).
● " # ● ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå
'
.
îïèpàéòå ìàøèíó åå ëюêîì
íà òåëåæêó;
● " # ● Se tiver de deslocar a sua
máquina ou de a mudar de
lugar, nunca pegue nela
pelos botões ou pela gaveta
para detergente.
enchufes múltiples.
● 2
óÚÓ·˚ ‰ÂÚË Ì ÏÓ„ÎË Ë„‡Ú¸ Ò
ËÁ‰ÂÎËÂÏ, ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl
ÔÓ‰ ̇‰ÂÊÌ˚Ï ÔËÒÏÓÚÓÏ.
∋ëåêòpîñåòè;
● No use adaptadores o
! .
●
As crianças devem ser
vigiadas de modo a assegurar
que não brinquem com o
aparelho.
pelo próprio
electrodoméstico para retirar
a ficha do electrodoméstico
da tomada.
ES
Âàæíî!
 ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû
íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè
âîpñèñòûì ïîêpûòèåì,
íåîáõîäèìî îápàòèòü
âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ,
pàñïîëîæåííûå ñíèçó
ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû
âîpñîì.
● ïîäíèìàéòå ìàøèíó
âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà
pèñóíêå;
● â ñëó÷àå íåèñïpàâíîñòè èëè
ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû,
îòêëю÷èòå åå, çàêpîéòå êpàí
ïîäà÷è âîäû è íå ïîëüçóéòåñü
åю. Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà
îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè è
òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ
îpèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé.
Íåñîáëюäåíèå çòèõ íîpì
ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю
áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.;
● Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ
ïîâpåæäåí, íåîáõîäèìî
çàìåíèòü åãî ñïåöèàëüíûì
êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî
íàéòè â ñëóæáå òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ.
F
#.
!
" "
, " # " .
● '
(" # ).
Vigile a los niños de manera
que se asegure que no
juegan con el aparato.
alimentación, ni del aparato,
para desconectar la toma
de corriente.
● No deje el aparato a la
intemperie o expuesto a la
acción de los agentes
atmosfericos (lluvia, sol, etc..).
● En caso de traslado no la
sujete nunca por los mandos
ni por la cubeta de
detergente.
● Durante su transporte no
apoye el ojo de buey en la
carretilla.
Importante!
Si se va a instalar el aparato
sobre una alfombra o
moqueta, es necesario tener
cuidado para evitar que se
obstruyan las rejillas de
ventilación situadas en la
base de la lavadora.
● Levántela ayudado por
otra persona tal como
aparece en la figura.
● " /
, % . '
, " Candy ! Candy, #
. " # .
● E o o , o o Service
Gias.
● En caso de avería y/o mal
functionamiento del
aparato, desconéctelo,
cierre el grifo del agua y no
manipule el
electrodoméstico. Para su
eventual reparación diríjase
únicamente a un centro de
Asistencia Técnica Candy y
solicite el uso de recambios
originales. El incumplimiento
de estas sugerencias puede
comprometer la seguridad
del aparato.
● Si el cable de alimentación
resultase dañado, tendrá
que ser sustituido por un
cable especiäl disponible en
el servicio de asistencia
técnica.
13
PT
NL
HOOFDSTUK 4
CAPÍTULO 4
ÏÀPÀÃPÀÔ 4
85
cm
85
cm
60 cm
14
RU
K 4
ES
CAPÍTULO 4
85
cm
54 cm
60 cm
52 cm
EL
60 cm
52
cm
54
cm
60
cm
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
DATOS TÉCNICOS
5
6
9
Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ)
/0D1 -66112
1/0)H) I6JLH)
CAPACIDAD DE ROPA
SECA
Íopìàëüíûé ypoâåíü
âoäû
K2)6)DK -66112
)/I6J
NIVEL NORMAL DE AGUA
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü
-2I6L I/J 216
POTENCIA
ABSORBIDA
1,8
Ïîòpåáëåíèå ∋íåpãèè
(ïpîãpàììà 90°C)
K212)2MH I/J 216
(-I60I2
2 90°)
CONSUMO DE ENERGÍA
(PROG. 90°C)
10
∋ë. ïpeäoxpaíèòåëü
/)12 I/J 216
AMPERIOS DEL FUSIBLE DE
LA RED
Cêopocòü âpaùeíèÿ
öeíòpèôyãè (îá/ìèí)
12LJ112 1DND 216
( # / )
REVOLUCIONES DE
CENTRIFUGADO (Rev./min.)
min. 0,05
max. 0,8
Äàâëeíèe â
ãèäpaâëè÷ecêoé cècòeìe
-D/ )/I6J
PRESIÓN EN EL CIRCUITO
HIDRÁULICO
230
Íàïpÿæåíèå â
ñåòè
12 I/J 216
TENSION
TECHNISCHE GEGEVENS
DADOS TÉCNICOS
CAPACITEIT DROOG
WASGOED
CARGA MÁXIMA
(ROPA SECA)
NORMAAL WATER NIVEAU
NÍVEL DE ÁGUA NORMAL
l
6÷15
AANSLUITWAARDE
POTÊNCIA ABSORVIDA
W
2150
ENERGIEVER BRUIK
(PROGRAMMA 90°C)
CONSUMO DE ENERGIA
(PROG. 90°)
kWh
STROOMSTERKTE VAN DE
ZEKERING
FUSÍVEL
A
CENTRIFUGE
(t/min.)
VELOCIDADE
DE ROTAÇÃO (r.p.m.)
DRUK HYDRAULISCHE POMP
PRESSÃO DO SISTEMA
HIDRÃULICO
MPa
NETSPANNING
TENSÃO
V
kg
60 cm
RAADPLEEG DE KENPLAAT
VERIFIQUE A PLACA DE IDENTIFIÇÃO
ëå. íÄÅãàóäì ë íÖïçàóÖëäàåà
ïÄêÄäíÖêàëíàäÄåà
!! ! ! "
VER TARJETA DE DATOS
15
NL
HOOFDSTUK 5
CAPÍTULO 5
INSTALLATIE
INSTALAÇÃO
Breng de machine (zonder
de onderkant van de
verpakking) dicht bij de
plaats waar hij komt te
staan.
Coloque a máquina, sem a
base da embalagem, perto
do local onde vai ficar
permanentemente
instalada.
Knip het ringetje waarmee
de slang en de snoer vast zit
door.
Corte a tira que prende os
tubos e o cabo eléctrico.
Draai de middelste schroef
(A) los; draai de vier
schroeven aan de zijkant (B)
los en verwijder het
dwarsstuk (C).
Desaperte o parafuso
central (A); desaperte os
quatro parafusos laterais (B)
e retire a barra (C).
Houd het apparaat schuin
naar voren, verwijder de
plastic zakken en haal
voorzichtig de twee
polystyreen blokken aan de
zijkanten eraf door ze naar
beneden te trekken.
Com a ajuda de outra
pessoa incline o aparelho
para a frente e solte os
sacos de plástico contendo
os dois blocos de esferovite
de ambos os lados,
puxando-os para baixo.
Stop de afsluitdopjes in de
gaatjes (deze bevinden zich
in de bijgeleverde
enveloppe).
Tape a abertura com o
bujão (fornecido
juntamente com a
máquina, no envelope que
contém o manual de
instruçóes).
WAARSCHUWING:
ZORG ERVOOR DAT HET
VERPAKKINGSMATERIAAL BUITEN HET BEREIK
VAN KINDEREN BLIJFT
OMDAT DAT GEVAAR
KAN OPLEVEREN.
16
PT
ATENÇÃO:
NÃO DEIXE A
EMBALAGEM DA
MÁQUINA OU OS SEUS
COMPONENTES AO
ALCANCE DE
CRIANÇAS: ELA É UMA
POTENCIAL FONTE DE
PERIGO.
EL
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 5
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
Ïîìåñòèòå ìàøèíó âáëèçè
ìåñòà åå èñïîëüçîâàíèÿ áåç
ïîäñòàâêè è óïàêîâêè.
Îòpåæüòå ëåíòû, êpåïÿùèå
øëàíã.
ES
CAPÍTULO 5
K 5
!7 PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
INSTALACIÓN
4 5 5 .
Ponga la máquina cerca
del lugar de uso sin la base
del embalaje.
K8 .
Corte las cintas del tubo.
Desenroscar el tornillo
central (A); desenroscar los
4 tornillos laterales (B) y
extraer el travesaño (C).
Îòêpóòèòå öåíòpàëüíûé áîëò
(A), 4 áîêîâûõ áîëòà (B) è
îòñîåäèíèòå òpàâåpñó (C).
/ (A) 4 <
(B) 5 (C).
Hàêëîíèòå ìàøèíó âïåpåä è
âûòàùèòå äâà ïëàñòèêîâûõ
ïàêåòà, ñîäåpæàùèõ äâà
çàùèòíûõ ∋ëåìåíòà èç
ïîëèñòèpîëà, ïîòÿíóâ âíèç.
5 , , 7 .
Inclinar la máquina hacia
delante y sacar los sacos de
plástico que contienen los
dos protectores de plástico
puestos sobre 2 lados,
tirando hacia abajo.
T (
5 7) .
Tapar un agujero utilizando
el tapón que contiene la
bolsa con las instrucciones.
Çàêpîéòå îòâåpñòèå ïpîáêîé,
êîòîpàÿ íàõîäèòñÿ â ïàêåòå ñ
èíñòpóêöèåé.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ
∋ËÅÌÅÍÒÛ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÄÅÒßÌ
ÄËß ÈÃP.
#$:
K K
# #%
#XOMENO
TH YKEYAIA
%IOTI M#OPEI
NA A#OTEEEI
ME&ITO KYN%INO.
ATENCIÓN:
NO DEJE AL ALCANCE
DE LOS NIÑOS LOS
ELEMENTOS DE
EMBALAJE YA QUE
PUEDEN SER
PELIGROSOS.
17
NL
Bevestig de dempplaat op
de bodem, (zie tekening).
Verbind de
watertoevoerslang met de
waterkraan.
Het apparaat moet
aangesloten worden aan
de waterkraan met behulp
van de watertoevoerslang.
Maak gebruik van de
nieuwe watertoevoerslang,
gebruik niet de oude!
BELANGRIJK:
DRAAI DE WATERKRAAN
NIET OPEN
PT
RU
Fixe a placa de material
ondulado no fundo da
mãquina, da forma indicada
na figura.
Çaêpeïèòå ∧ècò
ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧a
ía äíe, êaê ïoêaçaío ía
pècyíêe.
Ligue a mangueira de
admissão de água à torneira
de alimentação.
Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê
âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê
ìàøèíå.
Os acessórios devem estar
ligados à torneira da água,
usando mangueiras novas.
As mangueiras não devem
ser reutilizadas.
èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ
Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓ‚˚ı
ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚. çÂ
ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ ¯Î‡Ì„Ë Ë
ÒÓ‰ËÌÂÌËfl.
Âíèìàíèå!
Íå îòêpûâàéòå
âîäîïpîâîäíûé êpàí.
ATENÇÃO:
NÃO ABRA A TORNEIRA!
Zet de wasmachine dicht
tegen de muur aan.
Let er op dat er geen
bochten of vernauwingen in
de buis zitten.
Encoste a máquina à parede.
Het is het beste om de
afvoerslang aan te sluiten
op een vaste afvoer met
een doorsnee die groter is
dan die van de afvoerslang
en op een hoogte van
minstens 50 cm.
Sempre que possível, utilize um
tubo de esgoto fixo com um
diâmetro superior ao da
mangueira de esgoto da
máquina de lavar, a fim de
permitir a saída do ar.
O topo da mangueira de
esgoto deverá estar a uma
altura mínima de 50 cm.
Gebruik zonodig de
bligeleverde slanggeleider.
Se necessário use a curva
rígida fornecida juntamente
com a máquina.
Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê ñòåíå,
îápàùàÿ âíèìàíèå íà òî,
÷òîáû îòñóòñòâîâàëè
ïåpåãèáû, çàæèìû òpóá,
çàêpåïèòå ñëèâíóю òpóáó íà
áîpòó pàêîâèíû èëè ëó÷øå ê
êàíàëèçàöèîííîé òpóáå ñ
ìèíèìàëüíîé âûñîòîé íàä
ópîâíåì ïîëà 50 ñì è
äèàìåòpîì áîëüøå
äèàìåòpà ñëèâíîé òpóáêè.
Prenda o fim da mangueira
de esgoto por cima da borda
da bacia ou do tubo de
descarga, assegurando-se de
que não esteja torcida ou
dobrada.
 ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
èñïîëüçóéòå æåñòêîå
óñòpîéñòâî äëÿ ñãèáà
ñëèâíîé òpóáû.
EL
ES
1o o 5=o "
" o
, 5 .
Aplique la lamina de
polionda como se muestra
en la figura.
+ =
= .
Conecte el tubo del agua
al grifo.
H .
= set
.
T set . ..
El aparato debe ser
conectado a la red
hidraulica sólo con los
nuevos tubos de carga
disponibles en dotación.
Los viejos tubos de carga no
tienen que ser reutilizados.
#$:
' '( )
* +
ATENCIÓN:
NO ABRA EL GRIFO.
1 .
K , ’ .
Acerque la lavadora a la
pared procurando que no
se formen curvas o
estrangulamientos, fije el
tubo desagüe al borde de
la pila.
! , 7 = =8 50 n 5. !
7 , 7 .
o mejor aún, a un desagüe
fijo, con un diámetro mayor
que el del tubo de la
lavadora, a una altura
mínima de 50 cm.
En caso necesario, utilice la
curva rígida adjunta.
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
NL
RU
EL
ES
Zet de machine waterpas
door middel van de
voorvoetjes.
Nivele a máquina regulando
a altura dois pés dianteiros.
Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî
ópîâíю ñ ïîìîùüю ïåpåäíèõ
íîæåê.
L #
! .
Nivele la máquina con las
patas delantares.
a) Kontra moer losdraaien
a) Rode a porca no sentido
dos ponteiros do relógio para
soltar a rosca de fixação do
pé.
a) ïîâåpíèòå ïî ÷àñîâîé
ñòpåëêå ãàéêó, ÷òîáû
pàçáëîêèpîâàòü âèíò íîæêè.
) % # ' '
" % .
a) Girar la tuerca en el sentido
de las agujas del reloj para
desbloquear el tornillo del pie.
b) âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå
èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî
õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë.
") - # ,
%' "
#.
b) Girar el pie y hacerlo bajar o
subir hasta conseguir su
perfecta adherencia al suelo.
c) çàáëîêèpóéòå âèíò íîæêè,
çàòÿíóâ ãàéêó ïpîòèâ ÷àñîâîé
ñòpåëêè äî óïîpà.
#) , o #, " # " .
c) Bloquear el pie girando la
tuerca en el sentido contrario a
las agujas del reloj hasta que se
adhiera al fondo de la
lavadora.
A
b) Apparaat waterpas zetten
m.b.v. verstelbare voeten
(maak eventueel gebruik
van een waterpas)
b) Rode a pé para o erguer
ou baixar até estar
firmemente assente no chão.
c) Kontra moer weer
vastdraaien.
c) Fixe o pé nessa posição
rodando a porca no sentido
contrário co dos ponteiros do
relógio até embater no fundo
da máquina.
Controleer of alle knoppen
op “OFF” staan en of de
vuldeur gesloten is.
Assegure-se que o botão está
em posição de desligado
(OFF) e a porta está fechada
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË
Çõäã Ë Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í Á‡Í˚Ú.
3 ' " OFF .
Verificar que el mando de los
porgramas esté en posición
OFF y que la escotilla esté
cerrada.
Steek de stekker in het
stopcontact.
Ligue a máquina à corrente,
inserindo a ficha do
respectivo cabo de
alimentação na tomada.
Âêëю÷èòå âèëêó â pîçåòêó.
3
Enchúfela.
LET OP:
Mocht het nodig zijn dat het
aansluitsnoer vervangen
moet worden, verbind de
draden dan volgens
onderstaande kleur/codes
(wij raden aan dit door een
erkende installateur te laten
doen):
ATENÇÃO:
Se for necessário proceder à
substituição do cabo de
alimentação de energia, ao
efectuar a ligação dos fios
individuais, deve sempre
certificar-se de que respeita o
seguinte código de cores:
ÇçàåÄçàÖ:
ÖÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸
ÔËÚ‡˛˘ËÈ Í‡·Âθ, ÚÓ ÔÓ‚Ó‰‡
‰ÓÎÊÌ˚ ÍÓÏÏÛÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ëı ˆ‚ÂÚÌÓÈ
χÍËÓ‚ÍÓÈ:
:
" ' #,
' #"
" " :
BLAUW
- NEUTRAAL (N)
AZUL
- NEUTRO (N)
BRUIN
- FASE (L)
CASTANHO
- FASE (L)
GEEL-GROEN -AARDE (
Na installatie, plaatst u het
apparaat zo, het
stopcontact makkelijk
toegangbaar is.
20
PT
)
AMARELO-VERDE - TERRA (
)
Depois da instalação, os
acessórios devem estar
posicionados, pelo que a
tomada deve estar num local
acessível.
B
C
ëàçàâ
- çÖâíêÄãú (N)
äéêàóçÖÇõâ
- îÄáÄ (L)
ÜÖãíé-áÖãÖçõâ - áÖåãü (
èÓÒΠÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÔË·Ó
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÁÂÚ͇ ·˚·
‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ.
)
!.
− (N)
K
− ATENCIÓN:
En el caso que sea necesario
sustituir el cable de
alimentación, asegurese de
respetar el siguiente código de
colores durante la conexión de
cada cable:
AZUL
- NEUTRO (N)
MARRÓN
- FASE (L)
(L)
AMARILLO-VERDE - TIERRA (
K
− − $%
(
M ,
"R R ' !.
)
)
El aparato tiene que ser
colocado de forma que el
enchufe sea accesible una vez
instalado.
21
PT
NL
CAPÍTULO 6
HOOFDSTUK 6
EL
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 6
K 6
ES
CAPÍTULO 6
M
C H G E
P
B I F D
M
N
A
BEDIENINGSPANEEL
DESCRIÇÃO
DOS COMANDOS
Deurgreep
Manipulo para abrir a porta
Deurvergrendeling - indicatie
CUADRO DE MANDOS
Îïèñàíèå êîìàíä
A
êÛÍÓflÚ͇ β͇
" &' *+'
Manilla apertura puerta
Indicador de fecho de porta
B
à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
, -./1&' *'
Piloto seguridad puerta
Knop Start/Pauze
Botão início (START)
äÌÓÔ͇ “ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡”
K,1* &&'
Tecla “Start/Pausa”
"Aquaplus" –knop
Tecla Aquaplus
äÌÓÔ͇ "ÄÍ‚‡ÔβÒ"
- Aquaplus
Tecla “No Alergia”
Knop Koud Water
Tecla de lavagem a frio
C
D
E
äÌÓÔ͇ “ëÚË͇ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ”
- *-,1' 1 5 +
Tecla “lavado en frío”
Knop voor Uitgestelde Start
Botão de início de
funcionamento retardado
F
äÌÓÔ͇ "ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇"
- 7,&&'
Tecla “Inicio Diferido”
Knop regeling
centrifugesnelheid
Tecla velocidade de
centrifugação
G
äÌÓÔ͇ "„ÛÎËÓ‚ÍË ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËχ"
- *-#' 8/
,;1
Tecla “Regulación
Centrifugado”
Indicatielampje
"centrifugesnelheid"
Indicador luminoso da
velocidade de centrifugação
H
ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËχ
, *-#< 5&'
,;1'
Indicador velocidad
centrifugado
Indicatielampjes voor de
programma fase
Indicador luminoso mostra as
fases dos programas
à̉Ë͇ÚÓ˚ Ù‡Á ÔÓ„‡ÏÏ
.<' -,' *,
., & 8& ,
*#11'
Indicadores fases de lavado
Indicatielampjes bij de
knoppen
Luzes das teclas
M
ë‚ÂÚÓ‚˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚ Í·‚˯
.<' -,' *-/
Pilotos de las teclas
Programmaknop wassen
Met OFF
Botão de selecção do programa
de lavagem com a posição OFF
N
èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ Ò
ÓÚÏÂÚÍÓÈ Çõäã
*-#<' *#11/ 1
7<& OFF.
Mando selector de programas
con posición de “OFF”
P
Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ
ñpåäñòâ
Wasmiddelbakje
22
Gaveta para detergente
I
, *,*5
Cubeta del detergente
23
NL
BEDIENINGSPANEEL
DESCRIÇÃO DOS
COMANDOS
DEURGREEP
MANIPULO PARA ABRIR A
PORTA
Gebruik de knop binnenin
de deurgreep om de deur
te openen.
RU
PT
A
Pressione o botão no
manípulo para abrir a porta
DEURVERGRENDELINGINDICATIE
INDICADOR DE FECHO DE
PORTA
Het indicatielampje voor de
“deurvergrendeling” licht op
als de deur goed dichtzit en
wanneer de wasmachine
AAN staat.
Wanneer u op START drukt als
de deur dicht is, zal het
indicatielampje eventjes
knipperen en vervolgens
blijven branden.
O indicador luminoso de
“fecho de porta” acende
quando a porta está
totalmente fechada e a
máquina está pronta para
começar.
Quando o botão de
“INÍCIO” é pressionado com
a porta da máquina
fechada, o indicador
luminoso piscará
momentâneamente e
depois ficará ligado.
Se a porta não estiver
fechada, o indicador
luminoso continuará a
piscar.
Um dispositivo especial de
segurança previne que a
porta abra de imediato ao
fim do ciclo de lavagem.
Espere 2 minutos depois do
ciclo de lavagem ter
terminado, e a luz de fecho
de porta desligar-se-á antes
da porta se abrir. No fim do
ciclo de lavagem, rode o
selector de programas para
a posição “OFF”.
Als de deur niet dicht is, zal
het indicatielampje blijven
knipperen.
Een speciale beveiliging zorgt
ervoor dat u de deur niet
meteen kunt openen na
afloop van een wascyclus.
Wacht na afloop van de
wascyclus 2 minuten tot het
lampje van de
deurvergrendeling is
gedoofd voordat u de deur
probeert te openen. Zet na
afloop van de wascyclus de
programmaknop op UIT
(OFF).
24
ATENÇÃO:
UM DISPOSITIVO
DE SEGURANÇA
ESPECIAL IMPEDE
A ABERTURA DA PORTA
NO FIM DO CICLO DE
LAVAGEM.
UMA VEZ CONCLUÍDO
O CICLO DE
CENTRIFUGAÇÃO
DEVERÁ ESPERAR 2
MINUTOS PARA PODER
ABRIR A PORTA.
- # "
DESCRIPCIÓN DE
LOS MANDOS
êìäéüíäÄ ãûäÄ
" &' *+'
MANILLA APERTURA PUERTA
- .
Para abrir la puerta pulse la
palanca situada en el interior
de la manilla.
óÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ βÍ, ̇ÊÏËÚ ̇
Í·‚Ë¯Û ‚ ÛÍÓflÚÍÂ.
Âíèìàíèå!
Ñïåöèàëüíîå
óñòpîéñòâî
áåçîïàñíîñòè íå
ïîçâîëÿåò
íåìåäëåííî îòêpûòü
ëюê â êîíöå ñòèpêè. Â
êîíöå ôàçû îòæèìà
öåíòpèôóãîé ñëåäóåò
ïîäoæäàòü 2 ìèíóòû,
ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
ëюê.
B
ES
ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ
ÊÍÎÏÎÊ
2 min.
BELANGRIJK:
EEN SPECIALE
VEILIGHEIDSVERGRENDELING ZORGT ERVOOR
DAT DE VULDEUR NA
AFLOOP VAN HET
WASPROGRAMMA NIET
OPEN KAN. WACHT NA
HET CENTRIFUGEREN
NOG 2 MINUTEN VOOR U
DE VULDEUR OPENT.
EL
: −
K >
% K
? .
? 2
> .
àçÑàäÄíéê ÅãéäàêéÇäà
ãûäÄ
K%
à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
Ò‚ÂÚËÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Î˛Í ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡Í˚Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ Ï‡¯ËÌÂ.
èË Ì‡Ê‡ÚËË Ì‡ Í·‚Ë¯Û èìëä,
ÍÓ„‰‡ Î˛Í Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÏË„‡ÂÚ, Á‡ÚÂÏ Ì‡˜Ë̇ÂÚ Ò‚ÂÚËÚ¸Òfl
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ.
" " - " 6) ( ).
4 (START) , .
& *+ . -
& . -, 7
, "".
$ # " .
- 2 , "
"
" - " .
,
, − " OFF.
ÖÒÎË Î˛Í Ì Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ÏË„‡Ú¸.
ëÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛Í Ò‡ÁÛ ÔÓ
ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË. èÓ‰ÓʉËÚÂ
ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ ÔÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl
ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔÓ͇ Ë̉Ë͇ÚÓ
·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡ Ì ÔÓ„‡ÒÌÂÚ. èÓ
Á‡‚Â¯ÂÌËË ÒÚËÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
ATENCIÓN:
UN DISPOSITIVO DE
SEGURIDAD ESPECIAL
IMPIDE LA APERTURA
INMEDIATA DEL OJO DE
BUEY AL FINALIZAR EL
LAVADO.
AL FINAL DE LA FASE DE
CENTRIFUGADO, ESPERE
2 MINUTOS ANTES DE
ABRIR EL OJO DE BUEY.
PILOTO SEGURIDAD PUERTA
El piloto se ilumina cuando la
puerta está correctamente
cerrada y la máquina está
conectada.
Una vez pulsada la tecla
START/PAUSA, al principio el
piloto parpadea para
después quedar
permanentemente
iluminado hasta que finaliza
el lavado.
En el caso de que la puerta
no esté correctamente
cerrada el piloto continuará
parpadeando.
Un dispositivo de seguridad
especial impide la apertura
inmediata de la puerta al
terminar el ciclo de lavado,
espere 2 minutos para que
se apague el piloto y
apague la lavadora
colocando el mando
selector de programas en la
posición "OFF".
25
NL
START/PAUZE KNOP
BOTÃO INÍCIO (START)
Wacht na het kiezen van het
programma even met het
indrukken van de start toets,
eerst moet het
“centrifuge”lampje gaan
branden.
Depois de seleccionar o
programa espere que o
indicador luminoso da
velocidade de
centrifugação se acenda
antes de pressionar o botão
START (INICIO).
Druk om het gekozen
programma te starten
(afhankelijk van het gekozen
programma zal er een was
stadium lampje gaan
branden)
LET OP: WANNEER DE START
KNOP IS INGEDRUKT, DUURT
HET ENIGE SECONDE
VOORDAT HET
PROGRAMMA WORDT
GESTART.
Instellingen veranderen nadat
een programma is gestart
(PAUZE).
Het programma kan altijd
gepauzeerd worden door
gedurende 4 seconden de
“START/PAUZE toets in te
drukken.
Als de machine in de pauze
modus staat, zullen er een
lampjes gaan knipperen
Om het programma te
vervolgen drukt u nogmaals
op de START toets.
Indien u kledingstukken toe
wil voegen of wil verwijderen
uit de trommel tijdens het
wassen: wacht twee minuten
totdat het veiligheidsslot van
de deur is.
Wanneer de handeling is
uitgevoerd, sluit de deur, druk
op de START knop en de
wasautomaat gaat verder
met het programma.
HET WASPROGRAMMA
VOORTIJDIG BEËINDIGEN
Om het programma te
annuleren, zet u de
programma keuze op de UIT
positie. Selecteer een ander
programma
En zet de programma keuze
weer op de UIT positie.
26
PT
Pressione para iniciar o ciclo
seleccionado (de acordo
com o ciclo seleccionado o
indicador luminoso de uma
fase de lavagem acende-se).
NOTA: DEPOIS DE
ACCIONAR O BOTÃO
DE INÍCIO, ESTE,
DEMORARÁ ALGUNS
SEGUNDOS PARA
COMEÇAR A
TRABALHAR.
Alterar a programação após
o início do programa
(PAUSA)
O programa pode estar em
pausa em qualquer
momento durante o ciclo de
lavagem pressionando o
botão “START/PAUSE”
(INICIO/PAUSA) durante 4
segundos.
Quando a máquina está no
estado “PAUSA”, os
indicadores luminosos da
“fase de lavagem” e os
botões de opção irão piscar.
Para reiniciar o programa
pressione novamente o
botão START (INíCIO).
Se desejar alargar ou anular
a duração de lavagem,
espere 2 minutos até abrir a
porta em segurança.
Após ter feito essa escolha,
feche a porta, pressione o
botão de Início, e este
continuará a funcionar até
ao fim.
CANCELANDO O PROGRAMA
Para cancelar o programa tem
de rodar o botão de selecção
de programas para a posição
“OFF”(desligada).
Isto feito,seleccione então um
programa diferente.
Volte a rodar o botão de
selecção de programas para a
posição “OFF”(desligada).
RU
C
EL
ES
K KK
èÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚
ÔÓ‰Óʉ‡Ú¸, ÍÓ„‰‡ Á‡„ÓËÚÒfl
Ë̉Ë͇ÚÓ “éÚÊËÏ”, ÔÂʉ ˜ÂÏ
̇ÊËχڸ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí/èÄìáÄ.
+-' *-<@ * *+
*#11 *1<
1< ; & -,
“5;1o” * * *- START.
Después de seleccionar un
programa espere a que el
indicador “centrifugado” se
encienda antes de
seleccionar la tecla “START”.
- ( # % ).
Seleccionar para activar el
ciclo introducido con el mando
de programas (según el ciclo
introducido se iluminará uno de
los indicadores de las fases de
lavado)
ç‡ÊÏËÚ ‰Îfl Á‡ÔÛÒ͇ ÔÓ„‡ÏÏ˚,
‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂÎÂÏ
ÔÓ„‡ÏÏ (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Ó‰ËÌ ËÁ
Ë̉Ë͇ÚÓÓ‚ Ù‡Á ÒÚËÍË).
èêàåÖóÄçàÖ: èéëãÖ
çÄÜÄíàü äçéèäà ëíÄêí
Ñé çÄóÄãÄ êÄÅéíõ
åéÜÖí èêéâíà
çÖëäéãúäé ëÖäìçÑ.
àáåÖçÖçàÖ èÄêÄåÖíêéÇ èéëãÖ
áÄèìëäÄ èêéÉêÄååõ (èÄìáÄ)
ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÓÍÓÎÓ 4
ÒÂÍÛ̉ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí/èÄìáÄ,
ÏË„‡ÌË Ë̉Ë͇ÚÓÓ‚
ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌ˚ı ÍÌÓÔÓÍ Ë
Ë̉Ë͇ÚÓÓ‚ Ù‡Á ÒÚËÍË
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇ ̇ıÓ‰ËÚÒfl
‚ ÂÊËÏ è‡ÛÁ‡, ‚ÌÂÒËÚ Ê·ÂÏ˚Â
ËÁÏÂÌÂÌËfl Ë ÒÌÓ‚‡ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
ëíÄêí/èÄìáÄ, ‡ÌÌÛÎËÛfl ÔÂÂ˚‚.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ ‰ÓÎÓÊËÚ¸ ËÎË
‚˚ÌÛÚ¸ ·Âθ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË,
ÔÓ‰ÓʉËÚ 2 ÏËÌÛÚ˚, ÔÓ͇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
‡Á·ÎÓÍËÛÂÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í.
ë‰Â·ÈÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ LJÏ
ÓÔÂ‡ˆË˛, Á‡ÍÓÈÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È
Î˛Í Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
凯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ˆËÍÎ Ò ÚÓ„Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ·˚Î
ÔÂ‚‡Ì.
éíåÖçÄ èêéÉêÄååõ
óÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌË "Çõäã." (‡Ì„Î. Off).
Ç˚·ÂËÚ ‰Û„Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ.
ÇÂÌËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌË "Çõäã." (‡Ì„Î. Off).
(START)
TECLA START/PAUSA
äçéèäÄ ëíÄêí/èAìáA
&1/&: 85
* ,1*
&&' (START), &
,, 1* 1
.,+-* # @.
--D' ' *-#<'
85 < #*&7 *+#11 (PAUSE)
1 #
' START/PAUSE 4
.
4 # , # '
.
0 START #.
/ # ,
2 ' " .
4 ' , (START). .
K %
$ 0 '
, OFF.
/ # .
/ " OFF.
NOTA: DESPUÉS DE
HABER APRETADO LA
TECLA START, SE
NECESITAN UNOS
SEGUNDOS PARA QUE LA
LAVADORA INICIE EL
PROGRAMA.
MODIFICAR LA
PROGRAMACIÓN DESPUÉS DEL
INICIO DEL PROGRAMA (PAUSA)
Después del inicio del programa
pueden ser modificados sólo las
opciones y parámetros
mediante las teclas función.
Apretar la tecla START/PAUSA
durante 4 segundos, la
intermitencia de los indicadores
de las teclas función y de un
indicador de las fases de
lavado indica que la lavadora
está en pausa, modifique lo que
desee y accione de nuevo la
tecla START/ PAUSA anulando la
intermitencia.
Si se desea añadir o extraer
colada durante el lavado,
desactivar la tecla START, y
esperar DOS minutos hasta que
el dispositivo de seguridad libere
el bloqueo de la escotilla
Efectuada la operación,
después de haber cerrado la
escotilla y apretado la tecla
START, la lavadora volverá a
iniciar el lavado desde el punto
en que fué parada.
CANCELAR PROGRAMA
SELECCIONADO
Para cancelar el programa,
coloque el selector en
posición OFF.
Seleccionar un programa
distinto. Vuelva a colocar el
selector de programas en
posición OFF.
27
NL
PT
U moet de optieknoppen
gebruiken voordat u op de
START-knop drukt
A opção do botão deverá
ser seleccionada antes de
pressionar o botão “START”.
"AQUAPLUS" –KNOP
TECLA “AQUAPLUS”
Door deze knop in te drukken
activeert u een nieuw
speciaal wasprogramma in
het kleurvast en gemengde
weefsel programma, dankzij
het nieuwe Sensor Sijsteem.
Dit programma behandeld
de vezels van uw kleding met
de grootste zorg.
De lading zal gewassen
worden in een grotere
hoeveelheid water en te
samen met de nieuwe
gecombineerde werking van
de trommel en wascyclus,
door een continue wisselend
waterniveau, Dit zal er voor
zorgen dat uw kleding
perfect gereinigd en
gespoeld word.
Pressionando esta tecla
poderá activar um novo
ciclo de lavagem especial
nos programas de Cores e
Tecidos Mistos, graças ao
novo Sistema Sensor. Esta
opção cuida
delicadamente das fibras
das roupas e da delicada
pele daqueles que as usam.
A roupa é lavada numa
maior quantidade de água
e isso, em conjunto com a
nova combinação de
acção de ciclos de rotação
do tambor, dar-lhe-à roupa
que foi lavada e enxaguada
na perfeição. A quantidade
de água na lavagem foi
aumentada de forma a que
o detergente fosse
completamente dissolvido,
assegurando uma lavagem
eficiente. A quantidade de
água também foi
aumentada no ciclo de
enxaguamento permitindo
que todas as partículas de
detergente sejam removidas
das fibras.
Esta função foi
especificamente concebida
para pessoas com peles
delicadas e sensíveis, para
quem mesmo uma
pequena quantidade de
detergente pode causar
alergias ou irritações na
pele.
Esta função também é
recomendada para a
lavagem de roupa de
criança ou tecidos
delicados em geral, ou para
quando lava tecidos turcos,
uma vez que as fibras
tendem a absorver uma
elevada quantidade de
detergente.
Para assegurar a melhor
performance das suas
lavagens, esta função é
sempre activada nos
programas de Tecidos
Delicados e Lãs/lavagem à
mão.
De hoeveelheid water word
verhoogd waardoor het
wasmiddel perfect kan
oplossen voor een perfect
wasresultaat. De hoeveelheid
water tijdens het spoelen is
ook verhoogd om te zorgen
dat al het wasmiddel uit de
vezels va de kleding word
verwijderd.
Deze functie is speciaal
ontwikkeld voor mensen met
een gevoelige huid, en die
ook maar van de kleinste
hoeveelheid wasmiddel,
irritatie of een allergische
reactie krijgen.
Ook adviseren wij dit
programma te gebruiken
voor kinderkleding en
delicate stoffen in het
algemeen, en voor het
wassen van badstof
producten welke een groter
wasmiddel absorptie
vermorgen hebben.
Om zeker te zijn van het
beste wasresultaat is deze
functie altijd geactiveerd in
het delicaat en
wolwasprogramma/handwas
.
28
EL
ES
ä·‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı
ÙÛÌ͈ËÈ ÒΉÛÂÚ Ì‡ÊËχڸ
ÚÓθÍÓ ÔÂ‰ ̇ʇÚËÂÏ Ì‡
Í·‚Ë¯Û èìëä.
*<' -,#'−
*-#<' (*G' *-) *<* *-#5−#*&75
* *&1 , *-,
<@&' (START).
Las teclas de opción deberán
estar seleccionadas antes de
pulsar la tecla de START.
äçéèäÄ “ÄäÇÄèãûë”
K
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË
ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂθ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚ
ÒÔˆˇθÌ˚È ÌÓ‚˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË ëÏÂÒÓ‚˚ı Ë
ãËÌfl˛˘Ëı Ú͇ÌÂÈ. ùÚÓ ÒÚ‡ÎÓ
‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡fl
ÔËÏÂÌÂÌ˲ ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Sensor
System. ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl
Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ ·ÂÂÊÌÓÂ
Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò ‚ÓÎÓÍ̇ÏË Ú͇ÌË
Ó‰Âʉ˚, ‡ Ú‡ÍÊ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl
‰Îfl β‰ÂÈ Ò ˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ.
ÅÂθ ÒÚË‡ÂÚÒfl ‚ Á̇˜ËÚÂθÌÓ
·Óθ¯ÂÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â ‚Ó‰˚ Ë ˝ÚÓ,
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÏ·Ë̇ˆËÂÈ
ˆËÍÎÓ‚ ‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚Ó
‚ÂÏfl Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ·‡Í‡ ‚Ó‰ÓÈ Ë
ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚, ·Û‰ÂÚ ‰‡‚‡Ú¸ LJ¯ÂÈ
Ó‰Âʉ ·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó
ÒÚËÍË Ë ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl.
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË ÒÚËÍÂ
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÏÓ˛˘ÂÂ
Ò‰ÒÚ‚Ó ‡ÒÚ‚ÓflÂÚÒfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛,
ÔÓ‚˚¯‡fl ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚËÍË ·Âθfl.
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËË Ú‡ÍÊ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
Ó·ÂÒÔ˜˂‡fl ÔÓÎÌÓ ۉ‡ÎÂÌË Ò
·Âθfl ‚ÒÂı ÒΉӂ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡.
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÒÚËÍË ÒÔˆˇθÌÓ
ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‰Îfl β‰ÂÈ Ò ÌÂÊÌÓÈ Ë
˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ, Û ÍÓ„Ó ‰‡ÊÂ
χÎÂȯ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á˚‚‡Ú¸
‡Á‰‡ÊÂÌË ËÎË ‡ÎÎÂ„˲.
ëÓ‚ÂÚÛÂÏ Ú‡ÍÊ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸
‰‡ÌÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛ ‰Îfl ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
·Âθfl Ë ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ ‚ÓÓ·˘Â
ËÎË ÔË ÒÚËÍ χıÓ‚˚ı Ú͇ÌÂÈ,
‚ÓÎÓÍ̇ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ„ÎÓ˘‡˛Ú
·Óθ¯Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡.
ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ÎÛ˜¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ÒÚËÍË ‰‡Ì̇fl ÙÛÌ͈Ëfl ‚Ò„‰‡
‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ÔË ÒÚËÍÂ
‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ë ¯ÂÒÚflÌ˚ı/êۘ̇fl
ÒÚË͇ Ú͇ÌÂÈ.
- ' " (Mix and Wash)
Sensor System. 2 # ! # .
1 # # . ' ", . "
" " " # ".
2 ' " .
"
', # # " " # "
#
.
0 # " " " " "
" # ".
RU
D
"AQUAPLUS"
TECLA “NO ALERGIA”
Gracias la nuevo Sensor
System, accionando esta
tecla función, es posible
efectuar un nuevo y especial
ciclo de lavado aplicable en
los programas para tejidos
mixtos y resistentes que tiene
además de especial cuidado
de las fibras de los tejidos, una
especial atención de la piel
de las personas sensibles.
La introducción de mucha
mayor cantidad de agua y la
nueva acción combinada de
ciclos de rotación del cesto
con cargas y descargas de
agua, permite obtener tejidos
perfectamente limpios y
aclarados. Se aumenta el
agua en el lavado para
obtener una perfecta
disolución del detergente,
garantizando una eficaz
acción limpiadora. Se
aumenta el agua también en
el momento del aclarado de
manera que se elimina
cualquier resíduo de
detergente en las fibras.
Esta función ha sido
estudiada especialmente
para las personas con la piel
delicada y sensible, para las
cuales un mínimo de resíduo
de detergente puede causar
irritación o alergias.
Se aconseja utilizar esta
función también en la ropa
de los niños/ bebés o en
tejidos delicados en general o
también, en el lavado de
tejidos cuyas fibras tengan
gran capacidad de absorver
detergente (albornoces,
toallas, etc..).
Para asegurarse las mejores
prestaciones en el lavado,
esta función está siempre
activa en los programas
Delicados y Lana/Lavado a
mano.
29
NL
30
PT
KOUD WATER TOETS
TECLA DE LAVAGEM A FRIO
Door de knop in te drukken
is het mogelijk om jeder
programma om te zetten in
een programma met koud
water, zonder de andere
eigenschappen te
veranderen (water niveau,
tijdskduur, ritme, etc.)
Gordijnen, kleine kleden,
handgemaakte fijne
materialen en nietkleurvaste kledingstukken
kunnen veilig gewassen
worden dankzij dit nieuwe
mechanisme.
Com esta função podem-se
executar todos os ciclos de
lavagem sem
acquecimento da água,
ficando inalteradas todas as
outras caracteristicas da
lavagem, (nível de água,
tempos e ritmos de
lavagem etc.).
Os programas de lavagem
a frio são indicados para a
lavagem de todas as peças
de roupa cujas cores não
sejam resistentes á
temperaturas elevadas e
para a lavagem de
cortinas, fibras sintéticas
particularmente delicadas,
pequenos tapetes ou
tecidos pouco sujos.
KNOP VOOR UITGESTELDE
START
Met deze knop bepaalt u of
de wasmachine na een
wachttijd van 3, 6 of 9 uur
moet beginnen met
wassen.
Handel als volgt om een
uitgestelde start in te stellen:
Stel het gewenste
programma in (Wacht
totdat het centrifuge
lampje gaat branden)
Druk één of meer keren op
de startuitstel-knop (hierbij
zal de startuitstel-periode
achtereenvolgens
verspringen naar 3, 6 en 9
uur en licht het
bijbehorende lampje op).
Druk op START om de
uitgestelde start te
activeren (het
indicatielampje van de
ingestelde periode stopt
met knipperen en blijft
AAN).
Na afloop van de
startuitstelperiode zal het
wasprogramma starten.
Uitgestelde start opheffen:
Druk net zolang op de
startuitstel-knop button tot
alle indicatielampjes uit zijn.
U kunt nu het programma
handmatig starten met de
START-knop, of u kunt de
wasmachine uitschakelen
door de programmaknop
naar UIT (OFF) te draaien.
BOTÃO DE INÍCIO DE
FUNCIONAMENTO
RETARDADO
Esta opção pode ser obtida
pelo botão de início de
funcionamento retardado,
atrasando o início de
lavagem 3, 6 ou 9 horas.
Para atrasar o início de
funcionamento, proceda da
seguinte forma:
Seleccione o programa
(Aguarde que o indicador
luminoso de centrifugação
se acenda);
Pressione o botão de início
de funcionamento
retardado (cada vez que
pressionar o botão, o início
atrasará 3, 6 ou 9 horas
respectivamente e a luz
correspondente irá piscar).
Pressione o botão “START”
para dar início à operação
de início de funcionamento
retardado (o indicador
luminoso associado a essa
função, deixará de piscar e
permanecerá na função
“ON”.
No fim do tempo de atraso
seleccionado, o programa
iniciar-se-á.
Para cancelar a função
Início de Funcionamento
Retardado:
Pressione o respectivo
botão dessa função, nessa
altura o programa poderá
iniciar-se manualmente,
utilizando o botão “START”
ou rodando o selector de
programas para a posição
“OFF”.
RU
E
F
EL
äçéèäÄ “ëíàêäÄ ïéãéÑçéâ
ÇéÑéâ”
#, ,- /! / 0
2
Ïpè íaæaòèè ía ∋òy êíoïêy âce
∋òaïû còèpêè áyäyò
âûïoëíeíûe xapaêòepècòèêè
ocòaюòcÿ íeèçìeíeííûìè
(ypoâåíü âoäû, âpeìÿ còèpêè,
peæèì còèpêè è ò.ä.).
Эòa ïpoãpàììa ïpeäíaçía÷eía
äëÿ còèpêè òêaíeé, íe
âûäepæèâaюùèx âûcoêèx
òeìïepaòyp, öâeòíûx òêaícé,
çaíaâecoê è äeëèêaòíûx
cèíòeòè÷ecêèx òêaíeé,
ìaëeíüêèx êoâpèêoâ è
ìaëoçaãpÿçíeííûx âeùeé.
0 ,
= =
= , ( =,
v , , ...).
1 = = ,
7 5
, 7 ,
=
, 5
, 5
5
.
äçéèäÄ éíãéÜÖççéÉé
áÄèìëäÄ
è‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
‚ÂÏÂÌË Ì‡˜‡Î‡ ‡·ÓÚ˚ χ¯ËÌ˚ Ò
ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ Ì‡ 3, 6 ËÎË 9 ˜‡ÒÓ‚.
ÑÎfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÓÚÒÓ˜ÍË Á‡ÔÛÒ͇
‚˚ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ê·ÂÏÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
(èÓ‰ÓʉËÚÂ, ÍÓ„‰‡ Á‡„ÓËÚÒfl Ó‰ËÌ ËÁ
Ë̉Ë͇ÚÓÓ‚ “éÚÊËÏ”.).
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
Á‡ÔÛÒ͇ (ÔË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË Á‡ÔÛÒÍ
·Û‰ÂÚ ÓÚÎÓÊÂÌ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ 3,
6 ËÎË 9 ˜‡ÒÓ‚, Ë ·Û‰ÂÚ ÏË„‡Ú¸
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ).
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û èìëä ‰Îfl ̇˜‡Î‡
ÓÔÂ‡ˆËË éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇
(Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË ÓÚÒÓ˜ÍË
ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ÏË„‡Ú¸ Ë Ò‚ÂÚËÚÒfl
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ).
èÓ ËÒÚ˜ÂÌËË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó
ÔÂËÓ‰‡ ÓÚÒÓ˜ÍË ‚˚·‡Ì̇fl
ÔÓ„‡Ïχ Á‡ÔÛÒÚËÚÒfl.
ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÙÛÌ͈ËË éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
Á‡ÔÛÒ͇:
ç‡ÊÏËÚ ̇ Í·‚Ë¯Û éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
Á‡ÔÛÒ͇, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ„‡Ò Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ, Ë ÔÓ„‡ÏÏÛ ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ
Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ ‚Û˜ÌÛ˛ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë
Í·‚Ë¯Ë èìëä, ÎË·Ó ‚˚Íβ˜ËÚ¸
ÔË·Ó ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Ç˚ÍÎ.
K K 3,6 9 ' .
:
− / (- % “ % o”).
− - (START
DELAY). # 3,6 9 ' .
− - (START) '
( , % ).
− .
0 '
:
- " .
2 , "START". 2 , −
" OFF.
ES
LAVADO EN FRIO
Escogiendo esta funcion se
consigue efectuar todos los
ciclos de lavado sin calentar
el agua restando no
obstante invariables todas las
demas caracteristicas (nivel
de agua, tiempo, ritmo de
lavado, etc.).
Los programas de lavado en
frio estan especialmente
indicados para lavar las
prendas de colores poco
solidos o delicados y tambien
para el lavado de visillos,
cubre camas, fibras sinteticas
muy delicadas, tapetes o
tejidos poco sucios.
TECLA INICIO DIFERIDO
Esta tecla permite programar
el inicio del ciclo de lavado
de manera que podamos
hacer que comience a
trabajar después de
pasadas 3, 6 ó 9 horas. Para
ello debemos hacer lo
siguiente:
Colocar el mando en el
programa elegido (Esperar
que el indicador
“Centrifugado” se encienda)
Pulsar el botón de INICIO
DIFERIDO (cada vez que
pulse el botón se podrá
seleccionar un arranque
retardado de 3, 6 ó 9 horas
respectivamente y el piloto
correspondiente al tiempo
seleccionado comenzará a
parpadear). Pulse la tecla de
"START" (el piloto
correspondiente al tiempo
seleccionado permanecerá
encendido) para comenzar
la cuenta a cuyo fin
comenzará el programa
automáticamente. Si Ud.
desea anular el retardo del
programa, siga las siguientes
indicaciones:
Pulse repetidamente la tecla
INICIO DIFERIDO para
apagar el piloto. En este
momento es posible
comenzar el programa
elegido pulsando
previamente la tecla "START",
o cancelar la operación
llevando el selector a la
posición "OFF" y
seleccionando después otro
programa.
31
NL
KNOP REGELING
CENTRIFUGESNELHEID
Afhankelijk van het gekozen
programma zal het toerental
worden weergegeven
Maximaal (MAX)
tussenliggend (MED) of geen
(
) Door deze toets in te
drukken heeft u de
mogelijkheid het toerental te
verlagen.
Om de centrifugesnelheid
terug te zetten moet u de
knop indrukken totdat u bij de
gewenste snelheid bent.
Het is mogelijk de snelheid ten
aller tijde aan te passen
zonder de machine stop te
zetten.
PT
TECLA VELOCIDADE DE
CENTRIFUGAÇÃO
De acordo com o ciclo
seleccionado automaticamante
surgirá a velocidade máxima do
programa (MAX), intermédia
(MED) ou zero (
).
Pressionando este botão é
possível reduzir ou excluír a
centrifugação do ciclo.
Para reactivar o ciclo de
centrifugação basta pressionar a
tecla até encontrar a
velocidade de centrifugação
desejada.
Para não danificar os tecidos,
não é possível aumentar a
velocidade de centrifugação
além da velocidade
estabelecida automaticamente
na selecção do programa.
RU
G
É possível modificar a velocidade
de centrifugação a qualquer
momento, mesmo sem colocar a
máquina em pausa.
INDICATIELAMPJE
"CENTRIFUGESNELHEID"
Als u het programma instelt zal
het maximale aantal toeren
worden aangegeven door het
indicatielampje.
Door een lager toerental te
kiezen zal het bijbehorende
indicatielampje gaan
branden.
INDICATIELAMPJES VOOR DE
PROGRAMMA FASE
32
INDICADOR LUMINOSO DA
VELOCIDADE DE
CENTRIFUGAÇÃO
Quando selecciona um
programa, a velocidade de
centrifugação máxima é
indicada automaticamente
pelo indicador luminoso.
Optando por uma velocidade
de centrifugação inferior
através da respectica tecla, o
indicador luminoso indicará a
nova velocidade
seleccionada.
INDICADOR LUMINOSO
MOSTRA AS FASES DOS
PROGRAMAS
H
I
äçéèäÄ êÖÉìãàêéÇäà
ëäéêéëíà éíÜàåÄ
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
Û͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ËÌÙÓχˆËfl Ó ˜ËÒÎÂ
Ó·ÓÓÚÓ‚ ˆÂÌÚËÙÛ„Ë –
χÍÒËχθÌÓ (MAX), Ò‰ÌÂÂ
(MED) ËÎË ÌÛ΂Ӡ(
); ËÒÔÓθÁÛfl
˝ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ, ÏÓÊÌÓ ÒÌËÁËÚ¸ ÒÍÓÓÒÚ¸
ÓÚÊËχ ËÎË ËÒÍβ˜ËÚ¸ ÓÚÊËÏ
‚ÓÓ·˘Â.
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚ÌÓ‚¸ ‚Íβ˜ËÚ¸
ÓÚÊËÏ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ÊËχڸ
ÍÌÓÔÍÛ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Á̇˜ÂÌËÂ
ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ Ì ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ
Ê·ÂÏÓÈ ‚Â΢ËÌ˚.
ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ
·Âθfl, Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ Û‚Â΢ËÚ¸
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ·Óθ¯Â ÚÓ„Ó
Á̇˜ÂÌËfl, ÍÓÚÓÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚.
EL
K $
%
? 2 #! % (MAX), (MED) (
). - ' , # ! '
'
% .
0 % ! % $ *877 1 *7
8 / ,81/
' . 1* *-<@
1#-5& *+ & ,+1
*-#1<& *+ *-,
' 5& ,;1'.
àÁÏÂÌÂÌË ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ, ‰‡ÊÂ
·ÂÁ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ï‡¯ËÌ˚.
/ # % " " .
ëÇÖíéÇéâ àçÑàäÄíéê
ëäéêéëíà éíÜàåÄ
, *-#< 5&'
,;1'
èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË,
χÍÒËχθÌÓ ‚ÓÁÏÓÊ̇fl ÒÍÓÓÒÚ¸
ÓÚÊËχ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ҂˜ÂÌËÂÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ë̉Ë͇ÚÓ‡. èË
‚˚·Ó ÏÂ̸¯ÂÈ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ
̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ·Û‰ÂÚ Á‡„Ó‡Ú¸Òfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ë̉Ë͇ÚÓ.
4 , , % .
/ % % .
àçÑàäÄíéêõ îÄá
èêéÉêÄåå
.<' -,' *,
., & 8& ,
*#11'
= was
= Lavagem principal
= ÒÚË͇
= spoelen
= Enxaguamento
= èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
= centrifuge
= Centrifugação
= ÓÚÊËχ
= = = % o
ES
TECLA SELECCIÓN
CENTRIFUGADO
Según el programa
seleccionado se indicará
automáticamente si el
centrifugado es máximo
(MAX),intermedia (MED) o
cero (
); utilizando esta tecla
será posible reducir o excluir la
velocidad indicada.
Para activa el centrifugado,es
suficiente accionar de nuevo
la tecla,hasta lograr la
velocidad deseada.
Para proteger los tejidos, no es
posible aumentar la velocidad
de centrifugado mas allá de la
que automáticamente se
indica en el momento de la
selección del programa.
Es posible modificar la
velocidad de centrifugado en
cualquier momento,aún sin
llevar la lavadora a la posición
PAUSA.
INDICADOR VELOCIDAD
CENTRIFUGADO
En el momento de la
selección de un programa,
la máxima velocidad de
centrifugado posible se
indicará automáticamente
mediante el
correspondiente indicador.
Seleccionando una menor
velocidad de centrifugado
mediante la tecla, se
iluminará su indicador
correspondiente.
INDICADORES FASES DE
LAVADO
= lavado
= aclarado
= centrifugado
33
NL
INDICATIELAMPJES BIJ DE
KNOPPEN
Deze lampjes gaan branden
als de toets wordt ingedrukt.
Als er een keuze wordt
gemaakt welke niet kan
worden ingeschakeld, gaat
het lampje knipperen en
vervolgens weer uit.
PROGRAMMAKNOP WASSEN
MET OFF
ROTATIES IN BEIDE
RICHTINGEN.
ALS DE
PROGRAMMAKEUZEKNO
P WORD GEDRAAID ZAL
ER EEN CENRIFUGE
LAMPJE GAAN
BRANDEN.
OM DE MACHINE UIT TE
ZETTEN DRAAID U DE
PROGRAMMAKEUZEKNO
P NAAR DE OFF POSITIE.
Druk op de "Start/Pauze"-knop
om het geselecteerde
programma te starten.
Het programma draait met
de programmaknop
gepositioneerd op het
gekozen programma totdat
het programma eindigt.
Schakel de machine bij het
einde van het programma uit
door de knop in de “OFF”
positie te draaien.
LET OP:
ZET NA AFLOOP VAN EEN
WASCYCLUS DE
PROGRAMMAKNOP
ALTIJD EERST WEER OP UIT
(OFF) VOORDAT U EEN
VERVOLG-PROGRAMMA
OF EEN NIEUW
PROGRAMMA INSTELT EN
START.
34
PT
LUZES DAS TECLAS
Estes indicadores luminosos
acendem-se sempre que os
botões a que estão associados
são premidos.
Se for seleccionada uma opção
que não é compatível com o
programa seleccionado, o
indicador luminoso do botão da
opção em causa pisca e depois
apaga-se.
PROGRAMA SELECTOR COM A
POSIÇÃO "OFF".
ROTAÇÃO EM AMBAS AS
DIRECÇÕES.
QUANDO O SELECTOR
DE PROGRAMAS ESTÁ
NA POSIÇÃO DE UM
PROGRAMA O
INDICADOR LUMINOSO
DA VELOCIDADE DE
CENTRIFUGAÇÃO IRÁ
ACENDER.
N.B. PARA DESLIGAR A
MÁQUINA , COLOQUE O
SELECTOR DE
PROGRAMAS NA
POSIÇÃO OFF
(DESLIGAR).
Pressione a tecla
“Start/Pause” para iniciar o
ciclo seleccionado.
O botão mantém-se intacto,
mesmo quando o programa
está a decorrer.
No fim do programa desligue
a máquina de lavar rodando
o selector para a posição
“OFF”.
NOTA:
O SELECTOR DE
PROGRAMAS DEVERÁ SER
DODADO ATÉ À POSIÇÃO
“OFF” NO FIM DE CADA
CICLO DE LAVAGEM OU
QUANDO RECOMEÇAR
UM OUTRO CICLO, OU
OUTRO PROGRAMA.
RU
M
N
ëÇÖíéÇõÖ àçÑàäÄíéêõ
äãÄÇàò
à̉Ë͇ÚÓ Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÔË Ì‡Ê‡ÚËË
̇ Í·‚˯Û.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÂÒÎË ÙÛÌ͈Ëfl, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚
Ô˚Ú‡ÂÚÂÒ¸ ‚Íβ˜ËÚ¸ ̇ʇÚËÂÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Í·‚˯Ë, ÌÂ
ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ,
Ë̉Ë͇ÚÓ Ò̇˜‡Î‡ ÏË„‡ÂÚ, ÔÓÚÓÏ
„‡ÒÌÂÚ.
èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå ë
éíåÖíäéâ Çõäã.
ÇêÄôÄÖíëü Ç éÅéàï
çÄèêÄÇãÖçàüï.
èéëãÖ ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄååõ áÄÉéêÄÖíëü
àçÑàäÄíéê “éíÜàå”.
Ñãü ÇõäãûóÖçàü
ëÇÖíéÇéâ àçÑàäÄñàà
èéÇÖêçìíú
èÖêÖäãûóÄíÖãú
èêéÉêÄåå Ç èéáàñàû
Çõäã. (OFF).
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ “Start/Pause” ‰Îfl
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ Ô„‡ÏÏ˚.
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
èêàåÖóÄçàÖ:
êìäéüíäì ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå ëãÖÑìÖí
éÅüáÄíÖãúçé
ÇéáÇêÄôÄíú Ç
èéãéÜÖçàÖ Çõäã. èé
éäéçóÄçàà äÄÜÑéÉé
ëÖÄçëÄ ëíàêäà, Ä
íÄäÜÖ èêà ÜÖãÄçàà
çÄóÄíú ëãÖÑìûôàâ
ëÖÄçë èÖêÖÑ íÖå, äÄä
ìëíÄçéÇàíú à
áÄèìëíàíú ÜÖãÄÖåìû
èêéÉêÄååì.
EL
K K %
6 " " .
" , .
*-#<' *#11/ 1
7<& OFF.
$ I K K .
$ $ % >
? ?.
$ J , ? $ $ %
OFF.
- / ("Start/Pause")
.
1 ! , ' " "
( ) , .
4 " , ! " "OFF"
% :
,1* ,
.+*&−
*-#<
*#11/ *<*
* 7 &
7<& OFF 1 <-'
+' *#11' * *-# < <
*+#11 *-,1'.
ES
INDICADORES LUMINOSOS
TECLAS
Se encienden cuando son
pulsadas las teclas
respectivas.
En caso de que se haya
seleccionado una opción
no compatible con el
programa elegido, la luz del
botón primero parpadeará
y después se apagará.
MANDO SELECTOR DE
PROGRAMAS CON
POSICIÓN DE “OFF”
EL MANDO PUEDE
GIRAR EN AMBOS
SENTIDOS.
CUANDO SE
SELECCIONA UN
PROGRAMA, DESPUÉS
DE ALGUNOS
SEGUNDOS, SE
ENCIENDE UN
INDICADOR
CORRESPONDIENTE AL
CENTRIFUGADO.
PARA APAGAR LA
SEÑAL LUMINOSA GIRE
EL PROGRAMADOR A
LA POSICICIÓN OFF.
Accionar la tecla
“START/PAUSA" para iniciar la
fase de lavado.
El ciclo de lavado se
completará con el mando
selector de programas
colocado sobre el programa
seleccionado hasta el final
del ciclo de lavado.
Al final del ciclo de lavado,
apague la lavadora
llevando el mando selector
de programas a la posición
“OFF”.
NOTA:
SE DEBE LLEVAR SIEMPRE
EL MANDO SELECTOR
DE PROGRAMAS A LA
POSICIÓN "OFF" AL
FINAL DEL CICLO DE
LAVADO Y ANTES DE
SELECCIONAR UNO
NUEVO.
35
NL
HOOFDSTUK 7
PROGRAMMATABEL
PROGRAMMA VOOR:
PROGRAMMAKNOP OP:
MAXIMALE
BELADING
kg
TEMPERATUUR
KEUZE
°C
*
STERKE WEEFSELS
Katoen, linnen, jute
Katoen, linnen,
kleurecht bontgoed
gemengde weefsels
6
9
90°
●
●
WITTE WAS MET
VOORWAS
5
6
9
60°
●
●
5
6
9
60°
●
●
BONTE WAS
5
6
9
40°
●
●
Enkele belangrijke opmerkingen:
BONTE WAS
KLEURECHT
5
6
9
30°
●
●
* Raadpleeg de kenplaat vor het maximale (droge) laadgewicht
2,5
3
4,5
50°
●
●
2,5
3
4,5
40°
●
●
2,5
3
4,5
30°
●
●
Synthetisch (nylon),
Gemengde weefsels
BONTE WAS
KLEURECHT
Speciaal
Wol
Synthetische weefsels
(dralon, acryl)
36
**
●
Bij sterk vervuild wasgoed wordt een belading van 3/4 kg aanbevolen.
BONTE WAS
Zeer gevoelige
weefsels
I
5
GEMENGDE/
SYNTHETISCHE WEEFSELS
Gemengde, fijne,
synthetische weefsels
II
WITTE WAS
BONTE WAS
Katoen
Gemengde weefsels
WASMIDDELBAKJE
OVERHEMDEN
DELICAAT
2
2,5
2,5
40°
●
●
WOLWAS
1
2
2
30°
●
●
HANDWAS
1
1,5
1,5
30°
●
●
SPOELEN
-
-
-
-
CENTRIFUGEREN
-
-
-
-
AFPOMPEN
-
-
-
-
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAMMA
5
6
9
40°
●
●
KREUKHERSTELLEND OF
BONTE WAS
3
3,5
3,5
40°
●
●
KREUKHERSTELLEND OF
BONTE WAS
2
2,5
2,5
30°
●
●
** Programma volgens CENELEC EN 60456.
Wanneer er slecht een beperkt aantal kledingstukken dusdanig vervuild zijn dat
bleken gewenst is, kan er voor deze kledingstukken een voorwas worden gekozen.
Doe het bleekmiddel in het bleekbakje van de zeeplade (II) en kies het programma
SPOELEN
. Wanneer dit is beeindigd,draai de programmaknop op UIT en voeg
vervolgens de overige kledingstukken toe waarna de normale was met het gewenste
programma gestart kan worden.
●
37
PT
CAPÍTULO 7
TABELA DE PROGRAMAS DE LAVAGEM
PROGRAMA PARA
SELECTOR DE
PROGRAMAS:
QUANTIDA-DE
MÁXIMA DE
ROUPA
kg
*
Tecidos resistentes
Algodão, linho
Algodão,
tecidos mistos,
resistentes
Algodão,
tecidos mistos
Brancos
TEMPECOLOCAÇÃO DO
RATURA DETERGENTE NA GAVETA
°C
II
I
5
6
9
90°
●
●
5
6
9
60°
●
●
5
6
9
60°
●
●
Tecidos coloridos
5
6
9
40°
●
●
Tecidos normais
5
6
9
30°
●
●
Brancos com pré
lavagem
Tecidos coloridos
**
Tecidos mistos e
sintéticos
Tecidos coloridos
2,5
3
4,5
50°
●
●
Sintéticos (nylon, perlon)
mistos de algodão
Tecidos normais
2,5
3
4,5
40°
●
●
Camisas
2,5
3
4,5
30°
●
●
Mistos, sintéticos,
delicados
TECIDOS
MUITO DELICADOS
Especiais
Làs Sintéticos
(dralon, acrílìco, trevira)
38
2,5 2,5
40°
●
●
30°
●
●
30°
●
●
Tecidos delicados
2
Lãs "laváveis à
máquina"
1
Lavagem à mão
1
Enxaguamentos
-
-
-
-
Centrifugação
-
-
-
-
Despejo simples
da água
-
-
-
-
Programa “Mix &
Wash systems”
5
6
9
40°
●
●
Tecidos mistos e
resistentes
3
3,5 3,5
40°
●
●
Tecidos mistos e
resistentes
2
2,5 2,5
30°
●
●
2
2
1,5 1,5
●
Observações importantes
*) Capacitade máxima de roupa seca, de acordo com o modelo usado (verifique a
placa de identificação
Se pretender lavar roupa interior muito suja, será recomendável não carregar a
máquina com mais de 3/4 kg de roupa.
**) Programas em conformidade com a norma EN 60456.
Quando só um limitado número de peças de roupa têm nódoas que requerem um
tratamento especial com branqueadores líquidos, a remoção preliminar das nódoas
pode ser efectuada na máquina de lavar roupa.
Coloque o branqueador no dispensador de branqueador líquido, inserido no
compartimento com a marca “II” na gaveta do detergente, e seleccione o programa
especial “ENXAGUAMENTO”.
Quando terminado o ciclo, rode o selector de programas até à posição “OFF”, coloque
a restante roupa e continue com uma lavagem normal no programa desejado.
●
39
RU
TAÁËÈÖA ÏPOÃPAMM CTÈPKÈ
ÏÀPÀÃPÀÔ 7
Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ
êìäéüíäÄ ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå Ç
èéãéÜÖçàà Çäã.:
Maêc. çaãpyçêa, Teìïepa
òypa
êã
*
°C
Çaãpyçêa ìoюùèx
cpeäcòâ
II
I
ÅÂÎ˚ Ú͇ÌË
5
6
9
90°
●
●
Õëîïîê, ñìåcoâûe
ïpo÷íûe òêàíè
ÅÂÎ˚ Ú͇ÌË Ò
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ
5
6
9
60°
●
●
Õëîïîê,
ñìåcoâûe òêàíè
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
5
6
9
60°
●
●
Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
5
6
9
40°
●
●
* å‡ÍÒËχθÌÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚È ‚ÂÒ Á‡„ÛʇÂÏÓ„Ó ÒÛıÓ„Ó ·Âθfl ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÏÓ‰ÂÎË
χ¯ËÌ˚ (ÒÏ. Ú‡·Î˘ÍÛ Ò ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ÏË).
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
5
6
9
30°
●
●
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
2,5
3
4,5
50°
●
●
Cèíòeòè÷. òêàíè
(íeéëoí, ïepëoí)
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
2,5
3
4,5
40°
●
●
PÛ·a¯ÍË
2,5
3
4,5
30°
●
●
ÑÂÎË͇ÚÌ˚ Ú͇ÌË
2
2,5
2,5
40°
●
●
òÂÒÚ¸ Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ
"ÑÎfl χ¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË"
1
2
2
30°
●
●
èÓ„‡Ïχ "êۘ̇fl ÒÚË͇"
1
1,5
1,5
30°
●
●
èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
-
-
-
-
Å˚ÒÚ˚È ÓÚÊËÏ
-
-
-
-
íÓθÍÓ ÒÎË‚
-
-
-
-
“MIX & WASH SYSTEM”
èÓ„‡Ïχ
5
6
9
40°
●
●
3
3,5
3,5
40°
●
●
2
2,5
2,5
30°
●
●
ïpo÷íûe òêàíè
Õëîïîê, ëåí
Cìåcoâûe, cèíòeòè÷.
äåëèêàòíûå
ëÔˆˇθÌ˚Â
ÔÓ„‡ÏÏ˚
o÷eíü äeëèêaòíûe
òêaíè
40
ëTOâäàE ËÎË
CMEòAHHúIE
TKAHà
ëTOâäàE ËÎË
CMEòAHHúIE
TKAHà
**
●
B cëy÷ae còèpêè cèëüío çaãpÿçíeííoão áeëüÿ peêoìeíäyeòcÿ cíèçèòü çaãpyçêy äo 3/4 êã
cyxoão áeëüÿ.
** Ïpoãpaììû cooòâeòcòâюò EN Äèpeêòèâe 60456.
ÖÒÎË ÚÓθÍÓ ‰Îfl Ó„‡Ì˘ÂÌÌÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‚¢ÂÈ, Ú·ÛÂÚÒfl Ó·‡·ÓÚ͇ ÊˉÍËÏ
ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎÂÏ ‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl ÔflÚÂÌ, ÚÓ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ۉ‡ÎÂÌË ÔflÚÂÌ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ.
ç‡ÎÂÈÚ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂθ ‚ ‚‡ÌÌÓ˜ÍÛ ‰Îfl ÊˉÍÓ„Ó ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎfl, ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÛ˛ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË “II”
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÔˆˇθÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl (
).
èÓ Á‡‚Â¯ÂÌËË ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÂÎÂÍÚÓ ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË “OFF”, ‰Ó·‡‚¸ÚÂ
ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒfl ‚Â˘Ë Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ÒÚËÍÛ Ì‡ ̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ.
●
41
EL
#!! !// K 7
< -= /!!
-
, ,
-
, 4, #,0 -! <!
-= /!!
.
*#11
+ ( )
4
42
II
I
6
9
90°
●
●
-, 1 *+*-,&
5
6
9
60°
●
●
5
6
9
60°
●
●
5
6
9
40°
●
●
9
30°
●
●
7
/1
7
/1
! *
#
#*#'K*
5
7
/1
-= /!!,
-<
8
.
(°C)
-,
, -
MAX
)
(kg)
#&
#&
+'
8:
#& &I
**
5
6
! ! !!,0/ !3 !-4 /" *) # ' ", " ')
− = 7
/1
2,5
3
4,5
50°
●
●
,7&
/1
2,5
3
4,5
40°
●
●
2,5
3
4,5
30°
●
●
2,5 2,5
40°
●
●
30°
●
●
30°
●
●
,1
●
,7&
2
"1" *,
*-<
*-,
1
# *-51* <
1
@<"#-1
-
-
-
-
+ ;1
-
-
-
-
1+ <#/1
-
-
-
-
+#11 1G
5/
5
6
9
40°
●
●
</
3
3,5 3,5
40°
●
●
</
2
2,5 2,5
30°
●
●
2
2
1,5 1,5
( 3/4 .
** - #" o EN 60456.
5
7 , 7 = .
1 7 7= =. 1 = "II" , 7 7
7 .
J = 7 7 7
"OFF", = 7 5
7
= .
●
43
ES
CAPITOLO 7
TABLA DE PROGRAMAS
PROGRAMA PARA:
Tejidos resistentes
LLEVE EL
PUNTERO DEL
MANDO SELECTOR
DE PROGRAMAS
SOBRE:
TEMP.
°C
CARGA
MAX
kg
*
CARGA
DETERGENTE
II
I
Blanco
5
6
9
90°
●
●
Colores resistentes
con prelavado
5
6
9
60°
●
●
5
6
9
60°
●
●
Notas a considerar:
Colores resistentes
5
6
9
40°
●
●
* La máxima capacidad de carga de colada seca, varía según el modelo
seleccionado de lavadora (ver tarjeta de datos del modelo).
Colores delicados
5
6
9
30°
●
●
Tejidos mixtos y
sintéticos
Colores resistentes
2,5
3
4,5
50°
●
●
Sintéticos (Rayon,
Acrilicos)
Colores delicados
2,5
3
4,5
40°
●
●
2,5
3
4,5
30°
●
●
2,5 2,5
40°
●
●
30°
●
●
30°
●
●
Algodón, lino, cáñamo
Algodón, mixtos
resistentes
Algodón, mixtos
Mixtos, sintéticos
delicados
Tejidos muy
delicados
Speciali
Ropa de lana
Sintéticos (Rayon,
Acrilicos)
44
Colores resistentes
Camisas
**
Delicados
2
Lana lavable en
lavadora
1
Lavado a mano
1
Aclarados
-
-
-
-
Centrifugado
enérgetico
-
-
-
-
Sólo vaciado
-
-
-
-
Pograma
“Mix y lavado”
5
6
9
40°
●
●
Tejidos
resistentes/
mixtos
Tejidos
resistentes/
mixtos
2
2
1,5 1,5
●
En caso de ropa con un alto grado de suciedad, se aconseja la reducción de la
carga a máximo 3/4 kg.
** Programas según normas CENELEC EN 60456.
Cuando solo algunos tejidos presentan manchas que necesitan un tratamiento con
productos blanqueadores líquidos, se puede proceder a la limpieza preliminar en la
lavadora. Para ello:
Introducir en el compartimento “II” del dispensador de detergentes el cajetín
previsto sobre la cual hay que introducir el producto blanqueador y accionar el
programa “ACLARADOS” (
).
Acabado este tratamiento, llevar el programador a la posición “OFF”, añadiendo a
las prendas tratadas el resto de la colada y proceder al lavado normal con el
programa deseado.
●
3
3,5 3,5
40°
●
●
2
2,5 2,5
30°
●
●
45
NL
PT
RU
EL
ES
HOOFDSTUK 8
CAPÍTULO 8
ÏÀPÀÃPÀÔ 8
K 8
CAPÍTULO 8
KIEZEN VAN HET
PROGRAMMA
SELECÇÃO DOS
PROGRAMAS
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
/ SELECCIÓN DE
PROGRAMAS
Voor de verschillende soorten
weefsels en afhankelijk van de
graad van vervuiling van het
wasgoed heeft de
wasautomaat 4 verschillende
hoofdgroepen: (zie het
overzicht van de
wasprogramma’s).
A máquina dispõe de 4 grupos de
programas diferentes baseados
nos diversos tipos de tecidos a
lavar, nos vários graus de sujidade,
na temperatura a na duração do
programa de lavagem (vide a
tabela de programas).
Ä∧ÿ paç∧è÷íûx òèïoâ òêaíeé è
còeïeíè çaãpÿçíeíèÿ ∋òa
còèpa∧üíaÿ ìaøèía èìeeò 4
ãpyïïû ïpoãpaìì, â
cooòâeòcòâèè c êoòopûìè
âûáèpaeò öèê∧ còèpêè,
òeìïepaòypy è
ïpoäo∧æèòe∧üíocòü còèpêè (cì.
òaá∧èöy ïpoãpaìì còèpêè).
0 # # " ",
4
# # " : , ( ).
1. STERKE WEEFSELS
Deze programma’s zijn
bestemd om grondig te
wassen. De verschillende
spoelgangen, die tussendoor
gecentrifugeerd worden,
zorgen dat er perfect gespoeld
wordt. Bij de laatste
centrifugegang wordt het
water optimaal verwijderd.
1 TECIDOS RESISTENTES
Os programas deste grupo foram
desenvolvidos de modo a
garantirem os melhores resultados
de lavagem, e os enxaguamentos
com centrifugação intercalar
garantem um enxaguamento
perfeito da roupa. A
centrifugação final assegura que
as peças de roupa fiquem bem
torcidas.
1. èêéóçõÖ íäÄçà
∋òoò ̇·Ó ïpoãpaìì paçpaáoòaí
ä∧ÿ ìaêcèìa∧üío èíòeícèâoé
còèpêè è ïo∧ocêaíèÿ c
ïpoìeæyòo÷íûìè öèê∧aìè
oòæèìa ä∧ÿ íaè∧y÷øeão êa÷ecòâa
ïo∧ocêaíèÿ.
Çaê∧ю÷èòe∧üíûé oòæèì yäa∧ÿeò
âoäy áo∧ee èíòeícèâío, ÷eì
äpyòèe ïpoãpaììû còèpêè.
1 7 u81
1 ' v vo o po
o # % o
#!ov o o .
Para tratar los diferentes tipos de
tejidos y los diferentes grados de
suciedad, la lavadora dispone
de una selección de diversos
programas para los diferentes
tipos de tejidos, temperatura y
duración (véase la tabla de
programas de lavado).
1. TEJIDOS RESISTENTES
Los programas se realizan
permitiendo el máximo grado
de lavado y los aclarados,
intercalados con fases de
centrifugado, asegurando un
lavado perfecto.
El centrifugado final a la máxima
velocidad garantiza un escurrido
óptimo.
2. GEMENGDE EN SYNTHETISCHE
WEEFSELS
Dankzij een speciale
trommelbeweging en het
hogere waterniveau wordt er
tijdens de hoofdwas en de
spoeling de beste resultaten
behaald. Er wordt met een
laag toerental gecentrifugeerd
om kreuken te voorkomen.
2 TECIDOS MISTOS E SINTÉTICOS
A lavagem e o enxaguamento
estão optimizados através dos
ritmos de rotação do tambor e
dos níveis de água.
A centrifugação suave assegura
uma formação reduzida de
pregas e de rugas nos tecidos.
2. ëåÖëéÇõÖ à ëàçíÖíàóÖëäàÖ
íäÄçà
Ocíoâíaÿ còèpêa è ïo∧ocêaíèe
äaюò oò∧è÷íûe peçy∧üòaòû
á∧aãoäapÿ òùaòe∧üío
ïoäoápaííoé cêopocòè âpaùeíèÿ
áapaáaía è ÛÓ‚Ìfl âoäû.
Äe∧èêaòíûé oòæèì ãapaíòèpyeò,
÷òo áe∧üe áyäeò ìeíüøe
cìèíaòücÿ.
2 uv7 u81
" vov p o p v o po p po# o o v po.
$v o # o # po v
po "v.
3. BIJZONDER GEVOELIGE
WEEFSELS
Dit is een nieuw wasconcept,
met een cyclus die bestaat uit
elkaar opvolgende periodes
van activiteit en pauzes, vooral
geschikt voor het wassen van
uiterst fijne stoffen.
Wassen en spoelen gebeuren
met hoge waterniveaus voor
het beste wasresultaat.
3 TECIDOS MUITO DELICADOS
Este programa representa um
novo conceito de lavagem que
alterna fases de rotação e de
impregnação, sendo
particularmente adequado para
tecidos muito delicados. Para que
os resultados de lavagem sejam os
melhores, tanto a lavagem, como
o enxaguamento, se processam
com um nível elevado de água.
3. íäÄçà, óìÇëíÇàíÖãúçõÖ ä
ÇçÖòçÖåì ÇéáÑÖâëíÇàû
ëÚË͇ ˜Â‰ÛÂÚÒfl Ò
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌ˚ÏË Ô‡ÛÁ‡ÏË.
êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl Ú͇ÌÂÈ,
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌ˚ı Í ‡Á΢Ì˚Ï ‚ˉ‡Ï
‚̯ÌÂ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl.
óÚÓ·˚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇ Ú̸͇ ·˚ÎÓ
˘‡‰fl˘ËÏ, ‚Ó‰˚ ‰Îfl ÒÚËÍË Ë
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ·ÂÂÚÒfl ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ‚
ÓÒڇθÌ˚ı ÔÓ„‡Ïχı.
3. TEJIDOS DELICADOS
Es un nuevo concepto de
lavado dado que alterna
momentos de lavado con
momentos de pausa,
especialmente recomendado
para el lavado de tejidos muy
delicados. Los aclarados se
realizan con un elevado nivel de
agua para garantizar las mejores
prestaciones.
WOLMERK PROGRAMMA
Het speciale programma,
gecertificeerd door WOLMERK,
geeft de mogelijkheid de
kleding grondig te wassen
zonder ze te beschadigen.
PROGRAMA WOOLMARK
Ciclo especial, certificado pela
WOOLMARK, que permite a
lavagem de peças de lãs sem
causar danos nas mesmas.
3 -5 ,7& ,81
- ' % , , "
" " .
1 .
+#11 WOOLMARK
1 ,
WOOLMARK, "
" # .
PROGRAMA LANA
Gracias a un especial ciclo,
certificado WOOLMARK, los
tejidos se lavan en profundidad
con el máximo respecto para su
integridad.
SPECIAAL “HANDWAS”
Deze wasmachine heeft ook
een handwascyclus. Het
programma geeft de
mogelijkheid om een complete
wasscyclus voor speciale
kledingstukken als “Handwas”
te behandelen. Het
programma heeft een
temperatuur van 30°C en sluit
af met 3 keer spoelen en
langzaam centrifugeren.
LAVAGEM À MÃO 30°
Esta máquina de lavar também
tem um programa de ciclo de
lavagem à mão. Este programa
tem um ciclo completo de
lavagem para roupas,
denominado como "Só Lavagem
à Mão". O programa tem uma
temperatura de 30º C e é
concluído com 3 enxaguamentos
e uma lenta centrifugação.
èÓ„‡Ïχ àáÑÖãàü àá òÖêëíà
ÑÎfl ÒÚËÍË ¯ÂÒÚË ÔËÏÂÌflÂÚÒfl
ÒÔˆˇθÌÓ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì̇fl ÔÓ„‡Ïχ,
ÒÂÚËÙˈËÓ‚‡Ì̇fl ËÌÒÚËÚÛÚÓÏ
Woolmark. èË ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÁ‰ÂÎËfl
ÔÓÏ˚‚‡˛ÚÒfl Ò‡Ï˚Ï Ú˘‡ÚÂθÌ˚Ï
Ó·‡ÁÓÏ, ÙËÁ˘ÂÒÍÓ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇
Ëı ÒÚÛÍÚÛÛ ÏËÌËχθÌÓ.
% 30°
2 , ,
. 1 # " ". 1 30‘C ' % .
PROGRAMA ESPECIAL “LAVADO
A MANO”
La lavadora presenta también
un ciclo de lavado delicado
completo para los tejidos de
lavar exclusivamente a mano.
El programa alcanza una
temperatura máxima de 30ºC y
termina con 3 aclarados y un
centrifugado delicado.
46
èêéÉêÄååÄ "êìóçÄü ëíàêäÄ"
LJ¯‡ ÒÚË‡Î¸Ì‡fl χ¯Ë̇ ÓÒ̇˘Â̇
Ú‡ÍÊ ‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ "êۘ̇fl
ÒÚË͇". ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ
ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË ËÁ‰ÂÎËÈ,
ÔÓϘÂÌÌ˚ı Á̇˜ÍÓÏ "íÓθÍÓ ‰Îfl
Û˜ÌÓÈ ÒÚËÍË" ("Hand Wash only"). ùÚ‡
ÔÓ„‡Ïχ ÒÚË‡ÂÚ ‚ÒÂ„Ó ÔË 30°ë,
ËÏÂÂÚ 3 ˆËÍ· ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ë Ï‰ÎÂÌÌ˚È
‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ.
2. TEJIDOS MIXTOS Y SINTÉTICOS
El lavado y el aclarado se
optimizan con los ritmos de
rotación del tambor y los niveles
de agua. El centrifugado en
modo delicado, asegura una
reducción en la formación de
pliegues sobre los tejidos.
47
NL
RU
EL
ES
4. Speciaal
4. Programas Especiais
4. ëÔˆˇθÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚
. *#11
4. PROGRAMAS ESPECIALES
SPECIAAL
“SPOELPROGRAMMA”
Dit programma voert drie
spoelingen uit met de
tussenliggende centrifuge
(welke kan worden
uitgezet). Dit programma
kan worden gebruikt voor
het spoelen van ieder type
wasgoed. Bijv. na de
handwas.
PROGRAMA ESPECIAL
“ENXAGUAMENTO”
Este programa é composto
por 3 enxaguamentos com
uma velocidade de
centrifugação intermédia
(que pode ser excluida ao
usar o botão para o efeito)
Pode ser utilizado para
enxaguar qualquer tipo de
tecido, ou por exemplo
para utilizar após a lavagem
de roupa à mão.
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
éèéãÄëäàÇÄçàü “RINSE”
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ 3
ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl ·Âθfl ÒÓ Ò‰ÌËÏ
ÓÚÊËÏÓÏ (ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË
ÓÚÊËÏ ÏÓÊÌÓ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÍÌÓÔÍÓÈ
‚˚·Ó‡ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ). ùÚ‡
ÔÓ„‡Ïχ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl
β·˚ı ÚËÔÓ‚ Ú͇ÌÂÈ, ̇ÔËÏÂ
ÔÓÒΠÛ˜ÌÓÈ ÒÚËÍË ·Âθfl.
K $ >J$ %
2 % ( .)
# . .
PROGRAMA ESPECIAL
“ACLARADOS”
Este programa efectúa 3
aclarados de la colada con
centrifugado intermedio
(eventualmente se puede
anular mediante la tecla
específica).
Es utilizable para aclarar
cualquier tipo de tejidos, por
ejemplo después de un
lavado efectuado a mano.
Dit programma kan ook
worden gebruikt als een
bleek programma (zie
programmatabel).
Este programa pode ser
igualmente usado como um
ciclo de branqueamento
(veja tabela de programas).
SPECIAAL “SNEL
CENTRIFUGE” PROGRAMMA
PROGRAMA ESPECIAL
“CENTRIFUGAÇÃO RÁPIDA”
O programa
“CENTRIFUGAÇÃO RÁPIDA”
proporciona a máxima
centrifugação (a qual pode
ser reduzida utilizando a
tecla correcta).
Het programma "snelle
centrifuge" centrifugeert op
het maximale toerental
(deze kan worden
aangepast door de juiste
knop te drukken).
ALLEEN AFPOMPEN
Het programma pompt
alleen water af.
48
PT
ESCOAR
O programa escoar é
indicado para escoar a
água.
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
(ÒÏ.Ú‡·ÎËˆÛ ÔÓ„‡ÏÏ).
2 M ( " ").
Este programa puede ser
utilizado como ciclo
BLANQUEADOR (ver tabla
de programas).
èÓ„‡Ïχ “Åõëíêõâ éíÜàå”
‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ̇ χÍÒËχθÌÓÈ
ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÛÏÂ̸¯Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÍÌÓÔÍÓÈ).
K Z$ ? 1 % % % (
" ' )
PROGRAMA ESPECIAL
“CENTRIFUGADO FUERTE”
Este programa efectua un
centrifugado a la máxima
velocidad (eventualemtne
reducible mediante la
tecla).
íéãúäé ëãàÇ
èÓ„‡Ïχ íÓθÍÓ ÒÎË‚
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÒÎË‚ ‚Ó‰˚.
A*<,&
1 , .
SÓLO VACIADO
Este programa le permite
realizar el vaciado del
agua.
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
“Åõëíêõâ éíÜàå”
49
NL
RU
EL
ES
èêéÉêÄååÄ “MIX & WASH
SYSTEM”
ùÚ‡ ˝ÍÒÍβÁ˂̇fl ÒËÒÚÂχ Candy
ËÏÂÂÚ ‰‚‡ ·Óθ¯Ëı ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡:
$ "MIX & WASH
SYSTEM"
2 CANDY " :
PROGRAMA “MIX Y LAVADO”
● possibilidade de lavar
conjuntamente vários tipos
de tecidos ( por exemplo
algodões + sintéticos etc…)
não coloridos;
• ‰Â·ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÛ˛
ÒÚËÍÛ ‡ÁÌ˚ı ÚËÔÓ‚ Ú͇ÌÂÈ
(̇ÔËÏÂ ıÎÓÔÓÍ + ÒËÌÚÂÚË͇ Ë
Ú.Ô.);
● b ! # # " (.
.)
LIH 21D12 -6J b/)
f/32(6J)
• Poder lavar conjuntamente
tejidos diversos (Ej. Algodón +
sintético, etc..) QUE NO
DESTIÑAN.
● aanzienlijke energie
besparing.
● lavar com uma
considerável poupança de
energia.
• ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÂÈ
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
Het mix&Wash programma
wast op 40°C .
Het energie verbuik van dit
programma is slechts 850
W/h.
O programa “Mix & Wash”
lava a uma temperatura de
40ºC e alterna fases
dinâmicas (o tambor gira)
com fases estáticas (tecidos
em fase de repouso). O
programa “Mix & Wash” tem a
duração de quase 2 horas.
O consumo de energia para
um ciclo completo é de
apenas 0,85 kW/h.
èÓ„‡Ïχ "Mix & Wash" ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ
ÒÚËÍÛ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 40°ë Ë
˜Â‰ÛÂÚ ‰Ë̇Ï˘ÂÒÍÛ˛ Ù‡ÁÛ
(‚‡˘ÂÌË ·‡‡·‡Ì‡) Ë ÒÚ‡Ú˘ÂÒÍÛ˛
Ù‡ÁÛ (·Âθ ‚ ‡ÒÚ‚Ó ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË
ÔÓÍÓfl) Ë ‰ÎËÚÒfl ÔÓ˜ÚË 2 ˜‡Ò‡.
èÓÚ·ÎÂÌË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Ì‡
‚ÂÒ¸ ˆËÍÎ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚ÒÂ„Ó 850
ÇÚ/˜‡Ò.
● b " .
1 "Mix & Wash"
40C
# " ! " . # 2 ' .
" # 850 W/h.
Belangrijk:
● Nieuw wasgoed de 1e
keer apart wassen.
Importante:
● a primeira lavagem de
tecidos coloridos deve ser
feita separadamente;
LJÊÌÓ:
• ÔÂ‚‡fl ÒÚË͇ ÌÓ‚˚ı ˆ‚ÂÚÌ˚ı
‚¢ÂÈ ‰ÓÎÊ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl
ÓÚ‰ÂθÌÓ;
&1+:
● ' "
" ' # " " .
Advertencias:
• El primer lavado, en la ropa
de color, se debe realizar
separadamente.
• ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ
Òϯ˂‡ÈÚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË.
● " . 7
*<* 1#5 &
*-5& /1
,81 *, @"8,.
• En cualquier caso, no
mezclar nunca ropa de color
que destiña.
“MIX & WASH SIJSTEEM”
PROGRAMMA
Dit is een exclusief Candy
programma en heeft 2 grote
voordelen voor de
consument.
PROGRAMA MIX & WASH
● de mogelijkheid om
meerdere stoffen tegelijk te
wassen (bijv. katoen +
synthetisch enz...)
● Was nooit niet kleur echte
wasgoed samen.
50
PT
Este é um sistema exclusivo
Candy que envolve duas
grandes vantagens para o
consumidor:
● em todo o caso, nunca
junte tecidos coloridos.
Se trata de una exclusiva
Candy y comporta dos
grandes ventajas para el
usuario:
• Efectuar un lavado con un
grandísimo ahorro de
energía.
El programa de lavado “Mix y
Lavado” se realiza a una
temperatura de 40ºC y alterna
fases dinámicas (el cesto que
gira) y estáticas (tejidos en
remojo en fase de reposo). Por
este motivo posee una
duración más elevada de casi
2 horas (mucho menor que dos
ciclos independientes de
lavado).
El consumo de energía
eléctrica para todo el ciclo es
de sólo 0,85 kW/h
51
52
NL
PT
DAGELIJKSE WAS 40° C – SNEL
44 MINUTEN
Een compleet
wasprogramma (wassen,
spoelen en centrifugeren),
voor het in ongeveer 44
minuten wassen van:
- een maximale belading van
3/3,5 kg
- licht vervuilde weefsels
(katoen en synthetisch)
Wij adviseren bij dit
programma het gebruik van
30% van de normale
hoeveelheid wasmiddel, om
verspilling van wasmiddel te
voorkomen.
LAVAGEM DIÁRIA 40ºC – RÁPIDA
44’ (minutos)
Um ciclo de lavagem completo
(lavagem, enxaguamento e
centrifugação), disponível para
uma lavagem de
aproximadamente 44’
(minutos):
- uma carga máxima de 3/3,5
kg;
- tecidos mais sujos (algodões e
mistos).
Recomendado para este
programa, mais 30% de carga
em detergente (comparando
com a lavagem normal), para
evitar desperdícios de
detergente.
DAGELIJKSE WAS 30° C – SNEL
32 MINUTEN
LAVAGEM DIÁRIA 30ºC – RÁPIDA
32’ (minutos)
Een compleet
wasprogramma (wassen,
spoelen en centrifugeren),
voor het in ongeveer 32
minuten wassen van:
- een maximale belading van
2/2,5 kg
- licht vervuilde weefsels
(katoen en synthetisch)
Wij adviseren bij dit
programma het gebruik van
20% van de normale
hoeveelheid wasmiddel, om
verspilling van wasmiddel te
voorkomen.
Um ciclo de lavagem completo
(lavagem, enxaguamento e
centrifugação), disponível para
uma lavagem de
aproximadamente 32’
(minutos):
- uma carga máxima de 2/2,5 kg;
- tecidos mais sujos (algodões e
mistos).
Recomendado para este
programa, mais 20% de carga
em detergente (comparando
com a lavagem normal), para
evitar desperdícios de
detergente.
EL
ES
$ 40°C − K 44’ (-*)
/ ( ,
, % ) 44 ' :
− # 3/3,5 '
"
− # "" "
( ' '/ ')
0 ",
30% .
LAVADO DIARIO 40ºC
– CICLO RÁPIDO 44'
Ciclo de lavado completo
(lavado, aclarado y
centrifugado) preparado para
lavar durante
aproximadamente 44 minutos:
- cargas máximas hasta 3/3,5
kg;
tejidos poco sucios (algodón y
mixto)
Con este programa se
recomienda utilizar sólo el 30%
del detergente empleado
normalmente para evitar
desperdicios inútiles.
èéÇëÖÑçÖÇçÄü ëíàêäÄ 30°ë –
ùäëèêÖëë-ëíàêäÄ 32'
$ 30°C − K 32’ (-*)
LAVADO DIARIO 30ºC
– CICLO RÁPIDO 32'’
èÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË (ÒÚË͇,
ÔÓÎÓÒ͇ÌËÂ, ÓÚÊËÏ) Á‡ÌËχÂÚ
ÔËÏÂÌÓ 32 ÏËÌÛÚ:
- χÍÒËχθÌ˚È ‚ÂÒ ·Âθfl 2/2,5 Í„,
- ÌÂÒËθÌÓ Á‡„flÁÌÂÌÓ ·ÂθÂ
(ıÎÓÔÓÍ Ë Òϯ‡ÌÌ˚ Ú͇ÌË).
ÑÎfl ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ï˚
ÂÍÓÏẨÛÂÏ Î˯¸ ÔflÚÛ˛ ˜‡ÒÚ¸
(20%) Ó·˚˜ÌÓÈ ‰ÓÁ˚ ÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓӯ͇, ÔÓÒÍÓθÍÛ ·Óθ¯Â ‰Îfl ÌÂÂ
ÔÓÒÚÓ ÌÂ ÌÛÊÌÓ.
/ ( ,
, % ) 32 ' :
− # 2/2,5 '
"
− # "" "
( ' '/ ')
0 ",
20% .
Ciclo de lavado completo
(lavado, aclarado y
centrifugado) preparado para
lavar durante
aproximadamente 32 minutos:
- cargas máximas hasta
2/2,5 kg; - tejidos poco sucios
(algodón y mixto)
Con este programa se
recomienda utilizar sólo el 20%
del detergente empleado
normalmente para evitar
desperdicios inútiles.
RU
èéÇëÖÑçÖÇçÄü ëíàêäÄ 40°ë –
ùäëèêÖëë-ëíàêäÄ 44'
èÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË (ÒÚË͇,
ÔÓÎÓÒ͇ÌËÂ, ÓÚÊËÏ) Á‡ÌËχÂÚ
ÔËÏÂÌÓ 44 ÏËÌÛÚ˚:
- χÍÒËχθÌ˚È ‚ÂÒ ·Âθfl 3/3,5 Í„,
- ÌÂÒËθÌÓ Á‡„flÁÌÂÌÓ ·ÂθÂ
(ıÎÓÔÓÍ Ë Òϯ‡ÌÌ˚ Ú͇ÌË).
ÑÎfl ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ï˚
ÂÍÓÏẨÛÂÏ Î˯¸ ÚÂÚ¸ (30%)
Ó·˚˜ÌÓÈ ‰ÓÁ˚ ÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓӯ͇,
ÔÓÒÍÓθÍÛ ·Óθ¯Â ‰Îfl Ì ÔÓÒÚÓ ÌÂ
ÌÛÊÌÓ.
53
NL
EL
RU
PT
ES
HOOFDSTUK 9
CAPÍTULO 9
ÏÀPÀÃPÀÔ 9
K 9
CAPÍTULO 9
WASMIDDELBAKJE
COLOCAÇÃO DO
DETERGENTE
GAVETA PARA
DETERGENTE
ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÎюÙÈÕ
ÑPÅÄÑÒÂ
JI12ID
2-6IIJ-2)1DK6J
CUBETA DEL
DETERGENTE
De wasmiddelbakje bestaat uit
3 afzonderlijke vakjes:
– het vakje met een “I” is voor
de zeep die voor de Voorwas
of de Snelle Was wordt
gebruikt.
✿
– Het vakje “ ” is voor
speciale toevoegingen,
verzachters, geurmiddelen,
stijfsel, bleekwater, enz.
– het vakje met een “II” is voor
de zeep die voor de
hoofdwas wordt gebruikt.
Vloeibaar wasmiddel kunt u
gieten in het het het
wasmiddelenbakje met het
teken “II”.
Dit zorgt ervoor dat het
vloeibare wasmiddel op het
juiste tijdstip tijdens de
wascyclus aan de was wordt
toegevoegd.
Dit speciale bakje doet u in de
zeep lade met het teken “II” dit
bakje gebruikt u ook bij het
spoel- en bleek programma.
BELANGRIJK:
U DIENT ER REKENING MEE
TE HOUDEN DAT SOMMIGE
WASMIDDELEN MOEILIJK
TE VERWIJDEREN ZIJN.
IN DAT GEVAL RADEN WIJ
U AAN OM EEN
WASBOLLETJE IN DE
TROMMEL TE GEBRUIKEN.
BELANGRIJK:
HET VAKJE “✿” IS ALLEEN
BESTEMD VOOR VLOEIBARE
STOFFEN.
DE MACHINE IS
GEPROGRAMMEERD OM
AUTOMATISCH DE EXTRA
MIDDELEN TIJDENS DE
LAATSTE SPOELING VAN
ALLE WASPROGRAMMA’S
TE GEBRUIKEN.
54
A gaveta para detergente
está dividida em 3
compartimentos:
- O compartimiento,
indicado com “I”, destinase ao detergente da prélavagem.
- O compartimento
destina-se a aditivoss
especiais, amaciadores,
perfumes, gomas,
branqueadores, etc.
- O compartimiento
indicado com “II”, é para
o detergente da lavagem
principal.
No caso dos detergentes
líquidos, utilize o recipiente
próprio, semelhante ao
representado na figura, e que
deverá ser introduzido no
tambor, sobre a roupa.
Este especial dispensador
deverá ser inserido no
compartimento “II” na gaveta
do detergente, ou também
quando deseja utilizar o
programa “ENXAGUAMENTO”
como ciclo BRANQUEADOR.
✿
ATENÇÃO:
LEMBRE-SE DE QUE
ALGUNS DETERGENTES
SÃO DIFÍCEIS DE
REMOVER.
RECOMENDAMOS QUE,
NESSE CASO, UTILIZE O
RECIPIENTE ESPECIAL
PARA O DETERGENTE,
QUE DEVERÁ SER
DIRECTAMENTE
COLOCADO NO TAMBOR.
✿
NO COMPARTIMENTO “ ”
USAR APENAS PRODUTOS
LÍQUIDOS. A MÁQUINA
ESTÁ DIRECCIONADA À
PRÉ LAVAGEM
AUTOMÁTICA DOS
ADITIVOS DURANTE O
ÚLTIMO
REENXAGUAMENTO
TODOS OS CICLOS DE
LAVAGEM.
éÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
‡Á‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ ÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl:
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “I”
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË Ë
“Å˚ÒÚÓÈ ëÚËÍË”
- îòäåëåíèå " " ñëóæèò
äëÿ ñïåöèàëüíûõ
äîáàâîê: ñìÿã÷èòåëè,
àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà,
êpàõìàë è ò.ï.
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “II”
‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍË.
✿
Ïpè èñïîëüçîâàíèè æèäêîñòè
äëÿ ñòèpêè íåîáõîäèìî
âñòàâèòü âî II îòäåëåíèå
ïpèëàãàåìóю ê ìàøèíå
âàííî÷êó.
ùÚ‡ ÒÔˆˇθ̇fl ‚‡ÌÌӘ͇ ‰ÓÎÊ̇
·˚Ú¸ ‚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË “II”
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
Ú‡ÍÊÂ, ÂÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
·Âθfl.
Âíèìàíèå!
Ïîìíèòå, ÷òî
íåêîòîpûå ïîpîøêè
óäàëÿюòñÿ ñ òpóäîì.
 ∋òîì ñëó÷àå
påêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü
ñïåöèàëüíûé
êîíòåéíåp, êîòîpûé
ïîìåùàюò ñ ïîpîøêîì
íåïîñpåäñòâåííî â
áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ
ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).
èËϘ‡ÌËÂ: ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
“✿” Á‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ
ÊˉÍËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
凯Ë̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
Á‡·Ë‡ÂÚ ‰Ó·‡‚ÍË Ì‡
ÔÓÒΉÌÂÏ ÔÓÎÓÒ͇ÌËË ‚Ó
‚ÒÂı ÔÓ„‡Ïχı ÒÚËÍË.
1 = − ' , ’’I’’, = 7
− ' = , “ ” = 7 , ,
, .
− ' , ’’II’’, = 7
= .
1 7 = 7
5, (
).
= = "II". ! 7 "%K #&
()&+'" =
= "*K'K*".
✿
#$ :
/ ! -!
! ="! /
- ,! , !- !
!,0 ! ! !
<0/
!´-<! /4 ! < - !
-0.
#$:
0 < 4 !
/2 - . - !
!//! /4
" ! ! =
!-2/!! ! ,-! 43!,/! !
2 <!
La cubeta del detergente
está dividida en 3
compartimentos:
- El compartimento
señalado como “I” sirve
para el detergente
destinado al prelavado.
- El compartimento
señalado como “ ”,
sirve para aditivos
especiales, suavizantes,
perfumantes, almidones,
azuletes, etc.
- El compartimento
señalado como “II” sirve
para el detergente
destinado al lavado.
✿
Para el detergente liquido usar
el recipiente que se adjunta
(colocándolo) según figura.
Este cajetín debe ser insertado
en el compartimento “II” del
dispensador de detergentes,
también cuando se desea
utilizar el programa
“ACLARADOS” como ciclo
“BLANQUEADOR”.
ATENCIÓN:
RECUERDE QUE
ALGUNOS DETERGENTES
SON DIFÍCILES DE
ARRASTRAR, EN ESTE
CASO, LE
ACONSEJAMOS UTILIZAR
EL CONTENEDOR
APROPIADO PARA
PONERLO
DIRECTAMENTE EN EL
TAMBOR.
ATENCIÓN: EN EL
COMPARTIMENTO
SEÑALADO COMO
“✿” INTRODUCIR
SÓLO PRODUCTOS
LÍQUIDOS. LA
LAVADORA HA SIDO
PREPARADA PARA LA
UTILIZACIÓN
AUTOMÁTICA DE LOS
ADITIVOS DURANTE EL
ÚLTIMO ACLARADO
EN TODOS LOS
CICLOS DE LAVADO
55
NL
RU
EL
ES
HOOFDSTUK 10
CAPÍTULO 10
èÄêÄÉêÄî 10
K 10
CAPÍTULO 10
DE WEEFSELS
SEPARAÇÃO DAS
PEÇAS DE ROUPA
íàè ÅÖãúü
1 5
EL PRODUCTO
BELANGRIJK:
Als er zware kleden,
bedspreien of andere zware
artikelen worden gewassen
is het aan te bevelen om
niet te centrifugeren.
ATENÇÃO:
Recomendamos que,
sempre que lavar tapetes
pesados, colchas e outras
peças de roupa igualmente
pesadas, suprima a
centrifugação.
Antes de colocar uma peça
de lã na máquina, verifique
a respectiva etiqueta, para
se assegurar de que a peça
em questão é um artigo de
“Pura Lã Virgem” e também
“Lavável à Máquina” e
“Não feltrante”. Só estas
peças de lã poderão ser
lavadas na máquina.
:
4 , , .
ATENCION:
si tiene que lavar alfombras,
colchas u otras prendas
pesadas es mejor no
centrifugar.
Om wollen kledingstukken
en andere wollen artikelen
met de machine te kunnen
wassen moeten zij een
“Zuiver Scheerwol” etiket
dragen met de vermelding
“Krimpvrij” of “wasbaar in de
machine”
ÇçàåÄçàÖ.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚ ÒÚË‡Ú¸
ÍÓ‚ËÍË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ Ë ‰Û„ËÂ
ÚflÊÂÎ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â
ËÒÍβ˜ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÓÚÊËχ.
òÂÒÚflÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ̇
ËÁ̇ÌÍ ÒËÏ‚ÓÎ “óËÒÚ‡fl
¯ÂÒÚ¸” Ë, ÍÓÏ ÁÚÓ„Ó, ÒËÏ‚ÓÎ
“ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌ”.
- , # .
Las prendas y ropa de lana,
para poderlas lavar en la
lavadora, deben llevar el
símbolo “Pura Lana Virgen” y
tener además la indicación
“no se apelmaza” o bien
“lavable en máquina”.
BELANGRIJK:
Bij het uitzoeken van
het wasgoed moet u er
op letten:
- dat er geen metalen
voorwerpen aan of in
het wasgoed zitten
(zoals broches,
veiligheidsspelden,
pennen, munten, etc.);
- dat kussenovertrekken
zijn dichtgeknoopt,
ritssluitingen en haken
dicht zijn, losse ceintuurs
en lange koorden aan
bad-of ochtendjassen
zijn vastgeknoopt;
- dat haken uit de
gordijnen zijn verwijderd;
- wat er op het etiket van
het kledingstuk staat;
- dat bij het sorteren van
het wasgoed
hardnekkige vlekken
verwijderd moeten
worden met een
speciaal
reinigingsmiddel of met
zeep voordat het
wasgoed wordt
ingeladen.
56
PT
IMPORTANTE:
Quando separar as
peças de roupa a
lavar certifique-se de
que:
- não deixou objectos
metálicos nas peças
de roupa, por
exemplo, alfinetes,
alfinetes de ama,
moedas, etc.;
- apertou os botões das
almofadas, os fechos,
os colchetes e os
cintos e que amarrou
as tiras de tecido
compridas;
- retirou as argolas das
cortinas;
- o programa de
lavagem
seleccionado está de
acordo com as
indicações de
lavagem fornecidas
pelos fabricantes das
peças de roupa
(símbolos inscritos nas
respectivas etiquetas).
- Além disso, antes de
colocar qualquer
peça de roupa muito
suja na máquina,
remova as nódoas
mais difíceis com um
detergente especial
ou tira-nódoas.
ÇçàåÄçàÖ:
èË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‰Îfl ÒÚËÍË:
- ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚
(ÒÍÂÔÍË, ·Û·‚ÍË, ÏÓÌÂÚ˚
Ë Ú.‰.) ‚ ·ÂθÂ.
- Á‡ÒÚ„ÌËÚ Ôۄӂˈ˚,
ÏÓÎÌËË, Í˛˜ÍË Ì‡
ËÁ‰ÂÎËflı, Á‡‚flÊËÚÂ
‰ÎËÌÌ˚ ÔÓflÒ‡ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â
ÔÓÎ˚ ı‡Î‡ÚÓ‚.
- ÒÌËÏËÚÂ, ÂÒÎË ‚˚ Ëı
ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ, ÍÓθˆ‡ ËÎË
Í˛˜ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl
Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Í Í‡ÌËÁ‡Ï.
- ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÓÒÏÓÚËÚÂ
ÁÚËÍÂÚÍË Ì‡ Ú͇Ìflı.
- ÂÒÎË ÔË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‚˚ Á‡ÏÂÚËÚÂ
ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚ ÔflÚ̇,
Û‰‡ÎËÚ Ëı ÒÔˆˇθÌ˚ÏË
Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
:
Z "D 5
*-,
""/7 +:
− (" # ,
, .)
− ", # , !' " # .
− − "
"
− ! 5 , , ATENCIÓN:
Durante la selección
asegúrese de que:
- en la ropa para lavar
no haya objetos
metálicos (por
ejemplo, clips,
imperdibles, alfileres,
monedas, etc.);
- abroche las fundas de
las almohadas, cierre
las cremalleras, las
anillas, ate las cintas
sueltas y las tiras largas
de los vestidos;
- quite de las cortinas
tanbién los elementos
de rodamiento;
- lea atentamente las
etiquetas de los
tejidos;
- si durante la selección
aprecia manchas
resistentes, quítelas
con un detergente
especial o con una
pasta de lavado
apropiada.
57
NL
HOOFDSTUK 11
CAPÍTULO 11
TIPS VOOR
GEBRUIK
CONSCIENCIALIZAÇÃO DO CLIENTE
Tips voor economisch en
milieuvriendelijk gebruik van
uw wasmachine.
Um guia para uma
utilização mais ecológica e
económica da sua
máquina de lavar roupa.
MAXIMALISEREN VAN DE
LADING
Door de machine te vullen
met de geadviseerde
maximale lading, maakt u
optimaal gebruik van energie,
water, wasmiddel en tijd.
Door één keer een volle lading
te wassen, in plaats van twee
keer een halve lading,
bespaart u 50% energie.
IS VOORWASSEN ECHT NODIG?
U kunt uw kleding voorwassen
wanneer hier grote, moeilijke
vlekken inzitten.
Door kleding met normale
vlekken te wassen zonder
gebruik te maken van het
voorwasprogramma, kunt u
wasmiddel, tijd, water en 5 tot
15% energie besparen.
IS WASSEN OP EEN HOGE
TEMPERATUUR NOODZAKELIJK?
Bespaar 50% energie door
vlekken voor te behandelen
met een vlekkenverwijderaar
of uw was voor te laten
weken. Hierdoor kan het
gebruik van warm water
worden verminderd.
58
PT
MAXIMIZE A QUANTIDADE DE
ROUPA A LAVAR
Assegure a melhor utilização
possivel da energia, da
água, do detergente e do
tempo, lavando na
máquina de lavar roupa a
quantidade máxima de
roupa recomendada.
Poupe até 50% de energia
lavando uma carga
completa em vez de lavar 2
meías cargas.
TEM DE FAZER UMA PRÉLAVAGEM?
Só se a roupa estiver muito
suja!
Se, no caso de a roupa estar
pouco ou normalmente
suja, NÃO seleccionar a
função de pré-lavagem,
estará a POUPAR
detergente, tempo e água
e ainda entre 5 a 15% de
consumo de energia.
TEM REALMENTE DE LAVAR A
ROUPA COM ÁGUA QUENTE?
Trate as nódoas com um
produto especial para
remover as nódoas ou
amoleça as nódoas já
secas em água antes de
lavar a roupa na máquina:
deixará assim de ter tanta
necessidade de lavar a
roupa com um programa
de lavagem a quente.
Poupe até 50% de energia
utilizando programas de
lavagem a 60°C.
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 11
ä‡Í ̇˷ÓΠ˝ÍÓÌÓÏÌÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ LJ¯Û
χ¯ËÌÛ.
àëèéãúáìâíÖ èéãçìû
áÄÉêìáäì ÅÖãúü
ÑÓ‚Ó‰fl Á‡„ÛÁÍÛ ·Âθfl ‰Ó
χÍÒËχθÌÓ ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌÓÈ, Ç˚
̇˷ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚÂ
ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ,
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„˲ Ë ‚Ó‰Û.
èË ÒÚËÍ ӉÌÓÈ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡„ÛÊÂÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl
‰Ó 50% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ‰‚ÛÏfl ÔÓÎÓ‚ËÌÌ˚ÏË
Á‡„ÛÁ͇ÏË.
çìÜçÄ ãà ÇÄå
èêÖÑÇÄêàíÖãúçÄü ëíàêäÄ?
íÓθÍÓ ‰Îfl ÒËθÌÓ Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó
·Âθfl!
ëùäéçéåúíÖ ÒÚË‡Î¸Ì˚È
ÔÓÓ¯ÓÍ, ‚ÂÏfl, ‚Ó‰Û Ë ÓÚ 5 ‰Ó
15% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË çÖ ËÒÔÓθÁÛfl
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍË ‰Îfl Ò··Ó Ë ÌÓχθÌÓ
Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó ·Âθfl.
çìÜçÄ ãà ÇÄå ëíàêäÄ ë
Çõëéäéâ íÖåèÖêÄíìêéâ
ÇéÑõ?
ÑÎfl ÒÌËÊÂÌËfl ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ Ú‡ÍËı
ÒÚËÓÍ ÏÓÊÌÓ Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÂ‰
ÒÚËÍÓÈ ÔflÚ̇ Ò ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
Ë ‡ÁÏÓ˜ËÚ¸ Á‡ÒÓı¯Ë ÔflÚ̇ ‚
‚Ó‰Â.
èË ÒÚËÍÂ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚Ó‰˚ ‚
60 ë ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl ‰Ó 50%
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
EL
K 11
ES
CAPÍTULO 11
X$'+#4!+ 03'$
&L&$#!+ # 1&2+
"$'+1!+
CONSEJOS ÚTILES
PARA EL USUARIO
+= 7 7 .
Breves sugerencias para la
utilización del
electrodoméstico en el
respeto del medio ambiente
y con el máximo ahorro.
# + *
#*'*
7 , = =, , 5,
7 5 . 4 5 7 50%
7 =
5 =
4 = L.
# #& $
D ##* ?
4 7 = !
! 5 15% 7 57 7 = =
.
# 8 & #* ' %(+ ?
' = = 7 60°C.
! 5 50% 60°C.
CARGAR AL MÁXIMO LA
LAVADORA
Para eliminar eventuales
despilfarros de energía, agua
o detergente se
recomienda utilizar la
máxima capacidad de
carga de la lavadora.
Es posible, ahorrar hasta el
50% de energía con una
carga llena efectuada en
una única colada, respecto
a dos coladas a 1/2 carga.
CUANDO SIRVE REALMENTE EL
PRELAVADO?
Solamente para cargas
particularmente sucias!
Se ahorra del 5 al 15% de
energía evitando la
selección de la opción del
prelavado para ropa de
suciedad normal.
QUÉ TEMPERATURA DE
LAVADO SELECCIONAR?
La utilización de productos
para eliminar manchas antes
del lavado en la lavadora,
reduce la necesidad de
lavar a temperaturas
superiores a 60°C. Es posible
ahorrar hasta un 50%
utilizando una temperatura
de lavado de 60°C.
59
NL
HET WASSEN
PT
ES
LAVAGEM
ÑÒÈPÊÀ
- LAVADO
CAPACIDADE VARIÁVEL
Âàpüèpyeìûe
âoçìoæíocòè
ETABHTH
X%PHTIKOTHTA
CAPACIDA VARIABILE
Esta máquina ajusta
automaticamente o nível de
água ao tipo e quantidade
de água ao tipo e
quantidade de roupa a lavar.
Torna-se assim possível obter
uma lavagem
“personalizada”, inclusive do
ponto de vista da poupança
de energia.
O sistema proporciona uma
redução do consumo de
energia e uma redução
sensível da duração da
lavagem.
Âaøa còèpaëüíaÿ ìaøèía
aâòoìaòè÷ecêè aäaïòèpyeò
ypoâeíü âoäû â çaâècèìocòè
oò òèïa òêaíè è
êoëè÷ecòâaeòcÿ áeëüÿ.
Taêèì oápaçoì
ocyùecòâëÿeòcÿ
“èíäèâèäyaëüíaÿ” còèpêa.
Эòo âeäeò ê ∋êoíoìèè
∋ëeêòpo∋íepãèè è
coêpaùeíèю âpeìeíècòèpêè.
1 v o v v
oo o o
o #"v ov o v o "v o"v.
Ev o v # v
# "o" " v o.
A o v " v " o
vo .
Esta lavadora adapta
automáticamente el nivel del
agua al tipo y cantidad de
ropa.Así pues, es posible
obtener una colada
“personalizada”, incluso
desde el punto de vista
energético.
Este sistema aporta una
disminución del consumo de
energía y una sensible
reducción del tiempo de
lavado.
Ïpèìåp ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
$:
EJEMPLO:
VOORBEELD:
EXEMPLO:
Sempre que lavar peças de
roupa extre-mamente
delicadas, meta-as dentro de
um saco de rede.
D !
.
Para tejidos se aconseja el
uso de una bolsa de rejilla.
Doe uitzonderlijk gevoelige
weefsels in een net.
Stel dat het wasgoed
bestaat uit ZWAAR VERVUILD
KATOEN (hardnekkige
vlekken dienen verwijderd te
worden met een speciaal
middel).
Äëÿ î÷åíü äåëèêàòíûõ
òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ñåò÷àòûé
ìåøîê.
Ïpåäïîëîæèì, ÷òî
íåîáõîäèìî ñòèpàòü ñèëüíî
çàãpÿçíåííóю òêàíü (åñëè íà
íåé èìåюòñÿ
òpóäíîóäàëÿåìûå ïÿòíà,
óäàëèòå èõ ñïåöèàëüíîé
ïàñòîé).
VARIABELE CAPACITEIT
Deze wasautomaat regelt
automatisch het
waterniveau afhankelijk van
het soort en de hoeveelheid
wasgoed. Vanuit het
oogpunt van
energiebesparing is het op
deze manier mogelijk om
‘persoonlijk’ te wassen.
Dit systeem geeft een
vermindering van het
energieverbruik en een
merkbare vermindering van
de wastijd.
Het is aan te bevelen om
het wasgoed niet geheel te
laten bestaan uit badstoffen
of andere stoffen die veel
water opnemen en te zwaar
worden.
● Trek de wasmiddellade
open.
● Doe 120 gram in het bakje
met een II.
● Doe 50 ml van het
gewenste
✿
toevoegmiddel in het
toevoegvakje.
● Sluit de wasmiddellade
(P).
60
EL
RU
Suponhamos que a carga de
roupa a lavar é composta por
ROUPA DE ALGODÃO MUITO
SUJA (as nódoas mais difíceis
deverão ser removidas com o
detergente especial).
Âíèìàíèå!
Recomendamos que nunca
carregue a máquina só com
atoalhados, pois estes tecidos
absorvem muita água,
ficando muito pesados.
Íå påêîìåíäóåòñÿ çàãpóæàòü
òîëüêî ìàõpîâûå òêàíè,
êîòîpûå âïèòûâàÿ ìíîãî
âîäû, ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì
òÿæåëûìè.
● Abra a gaveta para
detergente (P).
● Âûäâèíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ P.
● Deitar 120 g de detergente
no compartimento da gaveta
para detergente II.
● ᇄÛÁËÚ 120 „ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË II ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÒÚËÍË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
Ò‰ÒÚ‚.
● Deitar 50 cc do aditivo
pretendido no
compartimento para aditivos
.
● Íàëåéòå 50 ã æåëàåìîé
äîáàâêè â îòäåëåíèå
.
● Feche a gaveta para
detergente (P).
● Çàäâèíüòå êîíòåéíåp P.
✿
✿
2 "
( ! " ).
Supongamos que la colada
que va a hacer sea de
ALGODON MUY SUCIO (si hay
manchas especialmente
resistentes, quítelas con la
pasta apropiada).
! ,
# .
Le aconsejamos no realizar
una colada con sólo
prendas de tejidos
esponjosos, ya que al
absorber mucha agua,
sehacen demasiado
pesadas.
● 2 (P).
● Abra la cubeta del
detergente.
● 1 120 g II.
● Ponga en el
compartimento II de
lavado 120 g de
detergente.
● 3 50 . .
● Ponga 50 cc del aditivo
que desee en el
compartimento para
aditivos
.
✿
● K (P).
✿
● Cierra la cubeta del
detergente.
61
NL
RU
EL
ES
● Controleer of de
watertoevoerkraan open
staat.
● Certifique-se de que a
torneira de alimentação de
água esteja aberta.
● Óáåäèòåñü, ÷òî
âîäîïpîâîäíûé êpàí îòêpûò.
● 3 " .
● En of de afvoerslang goed
is aangesloten.
● Certifique-se também de
que o tubo de descarga
esteja bem colocado.
● Óáåäèòåñü, ÷òî òpóáêà
ñëèâà âîäû çàêpåïëåíà
ïpàâèëüíî.
● 3 " " .
● Que el desagüe esté en
posición correcta.
*-# *#11'
SELECÇÃO DE PROGRAMA.
Utilize o guia de programas para
seleccionar o programa mais
adequado.Rode o selector
requerendo o programa que
está activado.Aguarde que o
indicador luminoso de
centrifugação se acenda.
Depois pressione o botão de
“INÍCIO”.Quando o botão de
“INÍCIO”for pressionado,a
máquina apresentará a
sequência do programa.
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
é·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·Îˈ ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ‰Îfl LJÒ
ÔÓ„‡ÏÏÛ.
èÓ‚ÓÓÚÓÏ Û˜ÍË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ‚˚·‡Ì̇fl
ÔÓ„‡Ïχ.
èÓ‰ÓʉËÚÂ, ÍÓ„‰‡ Á‡„ÓËÚÒfl Ó‰ËÌ
ËÁ Ë̉Ë͇ÚÓÓ‚ “éÚÊËÏ”.ç‡ÊÏËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí/èÄìáÄ.
èË Ì‡Ê‡ÚËË Í·‚Ë¯Ë START
χ¯Ë̇ Á‡ÔÛÒ͇ÂÚ ‡·Ó˜Û˛
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸.
SELECCIÓN DEL PROGRAMA
Hace referencia a la tabla
de programas para
seleccionar el programa más
adecuado.
Girando el selector se activa
el programa elegido.Esperar
que el indicador
“Centrifugado” se encienda
Seleccionando la tecla
START la lavadora incia la
secuencia de lavado.
PROGRAMMA SELECTEREN
Raadpleeg het programmaoverzicht voor het meest
geschikte programma.
Draai de programmaknop
naar het gewenste
programma.
Wacht totdat het centrifuge
lampje gaat branden
Druk vervolgens op de STARTknop.
Het indrukken van de STARTknop stelt de wasmachine in
werking.
Het programma draait met
de programmaknop
gepositioneerd op het
gekozen programma totdat
het programma eindigt.
Waarschuwing: Indien er een
onderbreking van stroom is,
teriwjld e amchine aan staat,
wordt het geselecteerde
programma opgeslagen in
een speciaal geheugen.
Wanneer de stroom is
hersteld, zal de machine
verder gaan met het
wasprogramma.
● Aan het einde van het
programma zullen alle was
stadium lampjes gaan
branden.
● Wacht tot de
deurvergrendeling
ontgrendelt (circa 2 minuten
na afloop van het
wasprogramma).
● Draai de programmaknop
naar de UIT-stand (OFF) om
de machine uit te schakelen.
● Open de deur en haal uw
wasgoed uit de machine.
VOOR ALLE SOORTEN
WASPROGRAMMA’S
RAADPLEEG HET
OVERZICHT EN VOER DE
HANDELINGEN UIT IN
DE AANGEGEVEN
VOLGORDE
62
PT
O botão mantém-se intacto,
mesmo quando o programa
está a decorrer.
Aviso: Se houver quebra de
corrente eléctrica enquanto
a máquina estiver a
funcionar, o programa
seleccionado fica registado
numa memória especial e,
quando a energia eléctrica
for restaurada o programa
continuará a partir do sítio
onde tinha ficado.
● No final do programa os
indicadores luminosos de
toda a fase de lavagem
iluminam-se.
● Espere que a porta que
está fechada abra (cerca de
2 minutos, depois do
programa ter terminado).
● Desligue a máquina,
rodando o selector para a
posição “OFF”.
● Abra a porta e retire a
roupa.
A TABELA DE
PROGRAMAS CONTÉM
INFORMAÇÕES SOBRE
TODOS OS TIPOS DE
LAVAGEM. CONSULTE-A
PARA ESCOLHER O
PROGRAMA ADEQUADO
À ROUPA QUE VAI
LAVAR, E SIGA AS
OPERAÇõES PELA
ORDEM AQUI
APRESENTADA.
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
ÇÌËχÌËÂ: чÊ ÔË Ò·Ó ‚
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚
χ¯ËÌÂ, ÒÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Ô‡ÏflÚË Á‡ÔÓÏË̇ÂÚ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÏÓÏÂÌÚ ÂÂ
ÔÂ˚‚‡ÌËfl. èË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË
˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl χ¯Ë̇
ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‡·ÓÚÛ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
● Ç ÍÓ̈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Á‡„Ó‡˛ÚÒfl
‚Ò Ë̉Ë͇ÚÓ˚ Ù‡Á ÒÚËÍË.
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË
èÓ‰ÓʉËÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ, ÔÓ͇ ÌÂ
ÓÚÍÓÂÚÒfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
β͇.
● Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
● éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í Ë ‰ÓÒڇ̸ÚÂ
·ÂθÂ.
Ïåpåä ëюáîé ñòèpêîé
êîíñóëüòèpóéòåñü ñ
òàáëèöåé ïpîãpàìì è
ñîáëюäàéòå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
îïåpàöèé,
påêîìåíäîâàííóю
∋òîé òàáëèöåé.
K " .
0! , .
- % “ % o”
- START/PAUSE
4 (START) , .
1 ! , ' " "
( ) , .
.*&&: , , ! .
● #
%.
● - 2 " " ' .
● − " OFF.
● 2 .
$ J K $ K
K K .
● Asegúrese de que el grifo
del agua esté abierto,
El ciclo de lavado
mantendrá el mando
programador fijo sobre el
programa seleccionado
hasta la finalización del
lavado.
Atención: Si hubiese un corte
en el suministro eléctrico
durante el funcionamiento
de la lavadora, una especie
de memoria conservará la
selección efectuada y, al
reiniciarse el suministro
eléctrico, la lavadora
continuará lavando desde el
punto en que se paró.
● Al final del programa se
iluminarán todos los
indicadores de las fases de
lavado.
● Espere hasta que se
apague el piloto de puerta
asegurada (2 minutos
después de finalizar el
programa).
● Apague el aparato
colocando el mando
selector de programas en
posición “OFF”.
● Abra la puerta y extraiga
la ropa.
PARA CUALQUIER TIPO
DE LAVADO, CONSULTE
SIEMPRE LA TABLA DE
LOS PROGRAMAS Y
SIGA LA SECUENCIA DE
LAS OPERACIONES TAL
COMO VIENE
INDICADO.
63
NL
HOOFDSTUK 12
SCHOONMAKEN
EN NORMAAL
ONDERHOUD
Gebruik geen
schuurmiddelen, alcoholoplossingen en/of
oplosmiddelen aan de
buitenkant van de wasautomaat of droger. Een
vochtige doek is voldoende.
PT
CAPÍTULO 12
LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DA
MAQUINA
Não utilize produtos
abrasivos, com álcool,
soluções alcoólicas e/ou
diluentes para limpar as
paredes externas da
máquina: basta passar um
pano húmido para a limpar.
Esta máquina exige muito
pouca manutenção:
De wasautomaat behoeft
zeer weinig onderhoud:
ЧÈÑÒÊÀ
È ÓÕÎÄ ÇÀ
ÌÀØÈÍÎÉ
Äëÿ âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû
íå ïîëüçóéòåñü àápàçèâíûìè
ñpåäñòâàìè, ñïèpòîì è/èëè
pàñòâîpèòåëÿìè. Äëÿ çòîãî
äîñòàòî÷íî ïpîòåpåòü
ìàøèíó âëàæíîé ñàëôåòêîé.
Ìàøèíà òpåáóåò íåáîëüøîãî
óõîäà:
● Limpeza da gaveta para
detergentes.
● î÷èñòêè âàííî÷åê
(îòäåëåíèé) êîíòåéíåpà äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ
● Het reinigen van het filter.
● Limpeza do filtro.
● î÷èñòêè ôèëüòpà
HET SCHOONMAKEN VAN DE
VAKJES VOOR WASMIDDELEN
Alhoewel het niet strikt
noodzakelijk is raden wij aan
af en toe de vakjes voor de
was-en bleekmiddelen en
de toevoegingen schoon te
maken.
Haal de vakjes er uit door er
voorzichtig aan te trekken.
Schoonmaken met water
De vakjes opnieuw naar
binnen schuiven.
64
ÏÀPÀÃPÀÔ 12
● Schoonmaken van de
vakjes voor wasmiddelen.
● Bij verplaatsingen of
wanneer de machine voor
langere tijd niet gebruikt
wordt.
● Adopção de medidas
especiais quando a
máquina vai ser mudada de
sítio (mudança de casa, por
exemplo) ou quando a
máquina estiver muito
tempo sem funcionar.
LIMPEZA DA GAVETA PARA
DETERGENTE
Embora não seja
estritamente necessário, é
recomendável limpar
ocasionalmente os resíduos
de detergente, de
branqueador e de aditivos
da gaveta para detergente.
Para tal, deverá puxar
suavemente a gaveta toda
para fora.
Lave cuidadosamente
cada um dos
compartimentos sob um
jacto de água, e volte a
colocar a gaveta na
máquina.
EL
RU
● ïpè ïåpåìåùåíèè èëè
äëèòåëüíîé îñòàíîâêå
ìàøèíû.
Î÷èñòêà êîíòåéíåpà ìîюùèõ
ñpåäñòâ
Påêîìåíäóåòñÿ âpåìÿ îò
âpåìåíè î÷èùàòü îòäåëåíèÿ
äëÿ îòáåëèâàòåëÿ è
ñìÿã÷èòåëÿ.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî áåç
îñîáûõ óñèëèé âûíóòü
âàííî÷êè èç êîíòåéíåpà.
K 12
CAPÍTULO 12
K LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
ORDINARIO
,
" # /
" . 2 .
Para su limpieza exterior no
use productos abrasivos,
alcohol y/o disolventes,
basta sólo una pasada con
un paño húmedo.
0 ! :
La lavadora necesita muy
poco mantenimiento:
● ● Limpieza de la cubeta y
sus compartimentos
● ● Limpieza filtro
# ● # " ● Traslados o largos
períodos de inactividad de
la máquina.
K −
K
LIMPIEZA DE LA CUBETA DEL
DETERGENTE Y SUS
COMPARTIMENTOS
- ' ,
!
, " "
' .
Aunque no sea
estrictamente necesario, es
conveniente limpiar de vez
en en cuando los
compartimentos del
detergente, blanqueadores
y aditivos.
f Para esta operacion basta
extraerlos haciendo un
poco de fuerza.
.
Ïpîìîéòå êîíòåéíåp è
âàííî÷êè ñòpóåé âîäû.
f
.
Ñíîâà ïîñòàâüòå âñå íà
ìåñòî.
ES
Limpie todo el contenido
bajo un chorro de agua.
Vuelva a colocar todo en su
sitio.
65
NL
RU
HET REINIGEN VAN HET FILTER
De wasmachine is uitgerust
met een speciale filter die
materialen zoals knopen en
munten tegenhoud, die de
afvoerslang kunnen blokkeren.
De procedure voor het reinigen
van het filter is als volgt.
LIMPEZA DO FILTRO
A máquina dispõe de um filtro
especial, concebido para
recolher objectos grandes que
poderiam impedir a descarga de
água (moeds, botões, etc.),
possibilitando, desta forma, uma
fácil recuperação desses
objectos.
Î÷èñòêà ôèëüòpà
 ìàøèíå óñòàíîâëåí
ñïåöèàëüíûé ôèëüòp,
çàäåpæèâà˛ùèé êpóïíûå
÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû,
êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü ñëèâ
âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è
ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç
ôèëüòpà.
● Verwijder het klepje zoals
weergegeven in figuur.
Este filtro, que se encontra atrás
do rodapé, deverá ser limpo a
intervalos regulares.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî:
● Gebruik het klepje voor
het opvangen van
achtergebleven water in het
filter.
● Draai de dop tegen de
klok in open in verticale
richting.
● Verwijder het filter en
maak het schoon.
● Als het filter schoon is kan
het met de klok mee weer in
de opening gedraaid
worden, vastgeschroefd
worden en kan het klepje
weer dicht gedaan worden,
zoals boven in omgekeerde
volgorde werd aangegeven.
BIJ VERPLAATSINGEN OF
WANNER DE MACHINE VOOR
LANGERE TIJD NIET GEBRUIKT
WORDT
Bij eventuele verplaatsingen of
wanneer de machine voor
langere tijd in een
onverwarmde ruimte stil staat
moet het resterende water uit
alle slangen worden
verwijderd.
Haal de stekker uit het
stopcontact. U hebt een bak
nodig. Haal de slang van de
klem en laat die laag over de
bak hangen tot al het water
weggelopen is.
Herhaal deze handelingen aan
de andere kant.
66
PT
Para maior segurança, siga
atentamente estas instruções:
● Desligue a ficha do cabo de
alimentação de corrente da
tomada, e esvazie a máquina de
toda a água.
● Remova o rodapé da máquina
como representado na figura.
● Utilize o rodapé para recolher a
água existente no filtro.
● Rode a tampa do filtro no
sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio até atingir o
batente (posição vertical).
● Retire o filtro e limpe-o.
● Depois de limpo, volte a
colocar o filtro, assegurando-se
de que a saliência esteja
perfeitamente alinhada com o
respectivo recorte, e rode o filtro
no sentido dos ponteiros do
relógio. Siga as instruções acima
referidas pela sua ordem inversa
para voltar a colocar a tampa do
filtro, o rodapé, etc.
O QUE FAZER SE MUDAR A
MÁQUINA DE SÍTIO OU SE A
MÁQUINA ESTIVER MUITO TEMPO
SEM FUNCIONAR
Caso tenha de transportar a
máquina, ou sempre que esta
estiver sem trabalhar por um
período de tempo prolongado
num local não aquecido, deverá
escoar totalmente a água de
todas as mangueiras.
Para tal, deverá desligar
previamente a máquina da
corrente, retirando a respectiva
ficha da tomada. Irá necessitar
de um recipiente para recolher a
água.
Solte o tubo de alimentação de
água do respectivo suporte,
puxe-o para baixo e esvazie toda
a água para un recipiente depois
da água ter sido esvaziada volte
a colocar o tubo no respectivo
suporte.
Repita esta operação para o
tubo de esgoto da água.
● éÚÍÓÈÚ ÔÓ‰‰ÓÌ, ͇Í
ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ.
● âîñïîëüçóéòåñü öîêîëåì
äëÿ ñáîpà îñòàòêîâ âîäû â
ãíåçäå ôèëüòpà;
● ÔÓ‚ÂÌËÚ ÙËθÚ ÔÓÚË‚
˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË äî åãî
îñòàíîâêè â âåpòèêàëüíîì
ïîëîæåíèè;
● èçâëåêèòå ôèëüòp è
î÷èñòèòå åãî;
● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà
îñìîòpèòå åãî è ïîñòàâüòå íà
ìåñòî, ñëåäóÿ îápàòíîìó
ïîpÿäêó îïåpàöèé, îïèñàííûõ
âûøå.
Ïåpåìåùåíèå èëè îñòàíîâêà
ìàøèíû íà äëèòåëüíûé
ïåpèîä
Ïpè âîçìîæíîì ïåpåìåùåíèè
ìàøèíû èëè îñòàíîâêå åå íà
äëèòåëüíûé ïåpèîä â
íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè,
íåîáõîäèìî ïîëíîñòü˛ ñëèòü
âîäó èç ìàøèíû è òpóáêè
ñëèâà.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî
îòñîåäèíèòü âèëêó îò pîçåòêè,
ñëèâíó˛ òpóáêó îñâîáîäèòü èç
çàæèìîâ, îïóñòèòü åå äî ïîëà,
ñëèòü âîäó.
Îñâîáîäèâ ìàøèíó îò âîäû,
çàêpåïèòå ñëèâíó˛ òpóáêó â
ôèêñàòîpå.
 çàâåpøåíèå âûïîëíèòå
îïåpàöè˛ â îápàòíîì
ïîpÿäêå.
EL
ES
K8 *
LIMPIEZA FILTRO
1 5 7 7
(. ,
.) 5 . ' = 5 :
La lavadora está dotada de
un filtro especial que retiene
los residuos de tamaño más
grande que podrían obstruir
la descarga (monedas,
botones, etc) y que de esta
manera se pueden
recuperar fácilmente.
Cuando sea necesario
limpiar el filtro seguir los
siguientes pasos:
● -7 .
● Suelte el zócalo como se
indica en la figura.
● " v 7 = 5.
● Utilizar el zócalo para
recoger el agua residual del
filtro.
● / 5,
o 5 ,
.
● Gire el filtro en sentido
contrario a las agujas del
reloj hasta que haga tope
en posición vertical.
● -7 5 .
● Extráigalo y limpielo.
● 4 , 5 7 7 5 . 75 .
● Después de haberlo
limpiado vuelva a montarlo
siguiendo las operaciones
en sentido contrario a la
descripción precedente.
& #−
% $+ *
#*'*
TRASLADOS O LARGOS
PERÍODOS DE INACTIVIDAD
DE LA MÁQUINA
J 5 7
7 , .
En eventuales traslados o en
caso que la máquina
estuviese inactiva durante
largo período de tiempo en
lugares fríos, hay que vaciar
completamente todo
residuo de agua en los
tubos.
1 7.
L . 1 7 , 5 .
! =.
Estando desconectada
suelte el tubo de la
abrazadera y dirijalo hacia
abajo, en el cubo, hasta
conseguir la salida
completa del agua.
Finalizada la operación,
repita los pasos en sentido
contrario.
67
PT
NL
CAPÍTULO 13
HOOFDSTUK 13
PROBLEEM
1. Geen enkel
programma
functioneert
OPLOSSING
OORZAAK
Stekker zit niet in het stopcontact
Doe de stekker in het stopcontact
Hoofdschakelaar is niet aan
Zet de hoofdschakelaar aan
Stroomonderbreking
Controleer
Elektrische zekeringen doorgebrand
AVARIA
ACÇÃO NECESSÁRIA
CAUSA PROVÁVEL
A máquina não está ligada à corrente
Ligue a máquina à corrente
A tecla de ligar/desligar não
foi premida
Pressione a tecla
Falha da alimentação de corrente
Verifique
Controleer
Fusível disparado
Verifique e, se necessário, substitua
Vuldeur is open
Sluit de vuldeur
A porta não está bem fechada
Feche bem a porta
Zie oorzaak 1
Controleer
Vide ponto (1)
Verifique
Torneira de água fechada
Abra a torneira
De watertoevoerkraan staat niet open
Zet de watertoevoerkraan open
Selecção incorrecta de programa
Volte a seleccionar o programa
De tijdschakelaar is niet juist ingesteld
Stel de tijdschakelaar in
Endireite a mangueira
Er zit een knik in de afvoerslang
Trek de afvoerslang recht
Mangueira de esgoto dobrada
ou torcida
Presença de um corpo estranho no filtro
Verifique o filtro
Materiaal blokkeert het filter
Controleer het filter
4. Water op de vloer
bij de machine
Een lek bij de ring tussen de kraan en de
inlaatslang
Vervang de sluitring en draai de slang
goed aan bij de kraan
4. Agua no chão ao
pé da máquina
Falta de vedação entre a torneira e a
mangueira
Substitua o vedante e aparafuse bem
a mangueira
Espere alguns minutos
5. Centrifugeert niet
Wacht een paar minuten tot de
machine het water heeft weggepompt
5. A máquina não faz
a centrifugação
A água ainda não foi despejada
De wasautomaat heeft het water niet
weggepompt
Tecla “eliminação da centrifugação”
premida (alguns modelos)
Solte a tecla
Ingesteld op “niet centrifugeren” (alleen
bij enkele machines)
Maak de “niet centrifugeren” instelling
ongedaan
Fixações de transporte não foram
removidas
Remova-as
De wasautomaat staat niet recht
Stel de speciale voetjes bij
A máquina está mal nivelada
Nivele a máquina com os pés
ajustáveis
De transportklemmen zijn niet
verwijderd
Verwijder de transportklemmen
A roupa está mal distribuída
Distribua a roupa de modo
mais uniforme
Het wasgoed is niet gelijkmatig
verdeeld
Schut het wasgoed los en verdeel het
geljkmatig
2. Er wordt geen
water ingevoerd
3. Pompt het water
niet weg
6. Sterke trillingen
gedurende het
centrifugeren
OPMERKING: DIT MODEL HEEFT EEN ELEKTRONISCHE SENSOR DIE VOELT OF DE LADING GOED UITGEBALANCEERD IS. ALS DE LADING
ENIGSZINS ONEVENWICHTIG IS, ZAL DE MACHINE DE WAS AUTOMATISCH BALANCEREN EN DAN NORMAAL CENTRIFUGEREN.
ALS ER, NA EEN AANTAL KEREN PROBEREN, GEEN EVENWICHT WORDT BEREIKT, WORDT EEN LAGERE CENTRIFUGESNELHEID GEBRUIKT.
ALS DE LADING ERG ONEVENWICHTIG IS, WORDT DE CENTRIFUGEFASE GEANNULEERD.
HIERDOOR WORDT DE TRILLING VERMINDERD, HET LAWAAI MINDER EN WORDT DE BETROUWBAARHEID EN DE LEVENSDUUR VAN DE
WASMACHINE VERGROOT.
Als de storing niet verholpen kan worden neem dan contact op met een Gias Service Center van Candy. Voor
snelle service geeft u het soort automaat op dat op het etiket aan de binnenkant van de deur of op het
garantiebewijs is vermeld.
Belangrijk
1 Het gebruik van fosfaatvrije milieuvriendelijke wasmiddelen kunnen het volgende effect geven:
- Het afgevoerde spoelwater kan troebel zijn vanwege de aanwezigheid van in het water zwevende zeoliet.
Dit betekent niet dat de spoelgangen niet effectief genoeg waren.
- De aanwezigheid van wit poeder (zeoliet) op het eind van het programma. Dit blijft niet in het wasgoed
zitten en geeft geen kleurverandering.
- De aanwezigheid van schuim in het laatste spoelwater. Dit is niet noodzakelijkerwijs een teken dat er niet
goed gespoeld is.
- De niet-ionische middelen die in de samenstelling van wasmiddelen zitten zijn vaak moeilijk uit het
wasgoed te verwijderen en zelfs als het gaat om kleine hoeveelheden kan er zichtbare sopvorming zijn.
In dergelijke gevallen is het niet nodig om nog een spoelgang te laten uitvoeren.
2 Als uw wasmachine niet meer functioneert zoals het moet wilt u dan a.u.b. eerst de bovenstaande controles
uitvoeren voordat u contact opneemt met de Gias Service Center van Candy.
68
1. O programa não
funciona
2. A máquina não
mete água
3. A máquina não
despeja a água
6. Excesso de
vibrações durante
a centrifugação
NOTA:
O MODELO ESTÁ EQUIPADO COM UM DISPOSITIVO ELECTRÓNICO ESPECIAL QUE IMPEDE O CÍCLO DE
CENTRIFUGAÇÃO CASO AS CARGAS FOREM DESEQUILIBRADAS. TAL CONDUZ A UMA REDUÇÃO DE RUIDOS E
DE VIBRAÇÕES, CONTRIBUINDO PARA UM MAIOR SILÊNCIO E UMA MAIOR DURAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR.
Se a máquina continuar a não funcionar entre em contacto com um Serviço de Assistência Técnica Candy.
Para que o serviço seja prestado com maior rapidez será recomendável indicar o modelo da máquina, tal
como consta da placa de características ou no certificado de garantia.
Atenção:
1 A utilização de um detergente ecológico “sem fosfatos” poderá provocar os seguintes efeitos secundários:
durante o ciclo de enxaguamento a água pode apresentar-se turva devido à presença de zeólitos em
suspensão, o que não altera a eficácia do enxaguamento;
presença de uma película de pó branco (zeólitos) na roupa no fim da lavagem. Esta película não fica
incorporada nos tecidos e não altera a sua cor;
presença de espuma durante o último enxaguamento, o que não é necessariamente um sinal de um
enxaguamento ineficaz;
os agentes tensio-activos não iónicos presentes na composição dos detergentes para máquinas de lavar são
frequentemente difíceis de remover da própria roupa e, mesmo que em pequenas quantidades, podem
produzir sinais visíveis da formação de espuma;
este fenómeno não é eliminado através de enxaguamentos posteriores sucessivos.
2 Se a sua máquina se avariar, antes de chamar um técnico para prestar assistência à sua máquina, proceda
às verificações anteriormente referidas.
Salvaguardam-se erros e alterações!
69
EL
RU
K 13
ÏÀPÀÃPÀÔ 13
#)
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ, ÈÕ ÏPÈЧÈÍÛ È ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ
ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÏPÈЧÈÍÛ
1. % 7
7
*
% - % (ON/OFF)
Âèëêà ïëîõî âêëю÷åíà â pîçåòêó.
Âêëю÷èòü âèëêó â pîçåòêó.
% 5 =
!7
Íå íàæàòà êíîïêà âêë/âûêë.
Íàæàòü êíîïêó âêë/âûêë.
W !7
Îòñóòñòâóåò ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ëfl.
Ïpîâåpèòü íàïpÿæåíèå.
' K Ïåpåãîpåëè ïpåäîõpàíèòåëè (ïpîáêè)
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË.
Ïpîâåpèòü
7 (1)
!7
Îòêpûò çàãpóçî÷íûé ëюê.
Çàêpûòü ëюê.
' =
=
Ñì. 1 ïpè÷èíó.
Ïpîêîíòpîëèpîâàòü.
Çàêpûò êpàí ïîäà÷è âîäû.
Îòêpûòü êpàí.
Íåïpàâèëüíî óñòàíîâëåíà pó÷êà L
âûáîpà ïpîãpàìì ñòèpêè.
Ïpîâåpèòü óñòàíîâêó pó÷êè L âûáîpà
ïpîãpàìì ñòèpêè.
3. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå ñëèâàåò
âîäó
Çàñîpèëñÿ ôèëüòp.
Ïpî÷èñòèòü ôèëüòp.
Ïåpåãíóòà òpóáêà ñëèâà.
Âûïpÿìèòü òpóáêó ñëèâà.
4. Íàëè÷èå âîäû íà
ïîëó âîêpóã
ìàøèíû
Âîäà ïpîíèêàåò ÷åpåç ïpîêëàäêó ìåæäó
êpàíîì è òpóáêîé ïîäà÷è âîäû.
Çàìåíèòü ïpîêëàäêó è çàòÿíóòü
ñîåäèíåíèå.
5. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
îòæèìàåò áåëüå
Åùå íå ñëèòà âîäà.
Ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ìèíóò, ïîêà
ìàøèíà ñîëüåò âîäó.
Påæèì îòæèìà âûêëю÷åí.
6. Ñèëüíûå âèápàöèè
âî âpåìÿ îòæèìà
1. Ìàøèíà íå
pàáîòàåò íè íà
îäíîé ïpîãpàììå
2. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
çàïîëíÿåòñÿ âîäîé
2. % 5
= & v 3. % & n - # K 5 5
=
!7 5
4. * 7= % = =
=
5. % 1 0 W &"# +1#Z#4&
( )
7
7 8 1 o 0
& = 5 5 5 Âêëю÷èòå påæèì îòæèìà.
Ìàøèíà íåpîâíî óñòàíîâëåíà íà ïîëó.
Âûpîâíèòü ïpè ïîìîùè påãóëèpóåìûõ
íîæåê.
1 = 5
K 5 =
Íå ñíÿòû òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Ñíÿòü òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Áåëüå íåpàâíîìåpíî pàñïpåäåëèëîñü â
áàpàáàíå.
Pàâíîìåpíî pàñïpåäåëèòü áåëüå.
Ïpèìe÷aíèe. Maøèía èìeeò çëeêòpcííoe ycòpoécòâo, êoòopoe ïpeïÿòcòâyeò âêëю÷eíèю öeíòpèôyãè (oòæèìa), ecëè
áeëüe â áapaáaíe paçìecòèëocü íepaâíoìepío.
ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÌËÁËÚ¸ ¯ÛÏÌÓÒÚ¸ Ë ‚Ë·‡ˆË˛ χ¯ËÌ˚ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ Â ÒÎÛÊ·˚.
Åñëè íå óäàåòñÿ óñòpàíèòü ïpè÷èíû ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îápàòèòåñü â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè,
ñîîáùèâ ìîäåëü ìàøèíû, óêàçàííóю íà òàáëè÷êå èëè â ãàpàíòèéíîì òàëîíå. è‰ÓÒÚ‡‚Ë‚ ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â, Ç˚ ·˚ÒÚÓ
∋ôôåêòèâíî ïîëó÷èòå ñîîòâåòñòâóюùóю óñëóãó.
Âíèìàíèå!
Åñëè Âàøà ìàøèíà íå pàáîòàåò, òî, ïpåæäå ÷åì îápàùàòüñÿ â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ, ïîïûòàéòåñü óñòpàíèòü
íåèñïpàâíîñòü ñàìè, èñïîëüçóÿ âûøåóêàçàííóю òàáëèöó.
6. % 8 4 5 =
5
HMEI% H:
H Y KEYH EINAI E>OI MENH ME EIIKO HEKTPONIKO AI HTHPIO OY AOTPEEI THN EKTEE H TOY
KYKOY TI?IMATO AN TA POYXA TO TYMANO EN EINAI OMOIOMOPA KATANEMHMENA. AYTO
AOTPEEI TO OPYBO KAI TI ONH EI KAI E>A AIZEI ME$AYTEPH IAPKEIA Z%H TH Y KEYH .
! 5 , Candy. 77
, 7 77=
.
# 1 ! -!" - ! =, 3,, ! 4 - =
= ,!!
/ ! 4 !4, /!:
− 2 ! 43!,/! / ! ! <,2 ,2 ,-" -,// - ! -!0
− 2 !-2 L !, /!2! - 3,/!.
− #! - ! ,-" -,// ! 0 ! ! 4, ,0 . ! -,//!! !- /!"! 0=! /! ! L- ! "/!!.
− #! - ! != 0 ! ,-! 43!,/!, /! !! !! !,4 43!,/!.
− =!! ! - 4 ! ! ! -! ,- ! 0 , ! !=! <0 !2 ! 0 ! ! 4 ! / 4 2, / 0 ! -
!2 /! /2 != 0.
− " !-4, ! ,4 3,/!! =4 - !4! !4, /!.
2 ,- ,- , ,4 " - !! =! ! ! 0
- ! 3 <! Candy.
!! -! =4 !/! -<0 ! - 2 ,< ! 0
- =-,,!- !-0. !! -! 4 ! /! ! 3 R2 33! !
!,,L ! 3! ! ! -.
70
71
ES
CAPÍTULO 13
ANOMALÍA
1. No funciona con
nigún programa
SOLUCIÓN
CAUSA
El enchufe de la corriente eléctrica no
está conectado a la toma de corriente
Conecte el enchufe
El botón del interruptor general no está
pulsado
Pulse el interruptor general
No hay corriente eléctrica
Compruébelo
Las válvulas de la instalación eléctrica
están averiadas
Compruébelo
Puerta abierta
Cierre la puerta
Vea causa 1
Compruébelo
El grifo del agua está cerrado
Abra el grifo del agua
El timer no está posicionado
correctamente
Posicione el timer correctamente
El tubo de desagüe está doblado
Enderezca el tubo de desagüe
Presencia de cuerpos extraños en el
filtro
Inspeccionar el filtro
4. Presencia de agua
en el suelo
alrededor de la
lavadora
Pérdida de agua por la guarnición de
goma que está entre el grifo y el tubo
de carga del agua
Sustituya la guarnición de goma y
enrosque bien el tubo al grifo
5. No centrífuga
La lavadora todavía no ha vaciado el
agua
Espere unos minutos, la maquina
vaciara el agua
“Exclusión de centrifugado” pulsado
(sólo en algunos modelos)
Desactive el botón “exclusión
centrifugado”
La lavadora no está bien nivelada
Regule las patas regulables
Los soportes de fijación del transporte
no han sido retirados todavía
Retire los soportes de fijación del
transporte
La carga de ropa no ha sido distribuida
uniformemente
Distribuya uniformemente la ropa
2. No carga agua
3. No descarga agua
6. Fuertes vibraciones
durante el
centrifugado
NOTA:
EL MODELO ESTÁ PROVISTO DE UN MECANISMO ELECTRÓNICO ESPECIAL QUE IMPIDE LA PUESTA EN MARCHA DEL
CENTRIFUGADO EN CASO DE CARGAS PARTICULARMENTE DESEQUILIBRADAS.
ESTE MECANISMO MEJORA LAS VIBRACIONES, LA SILENCIOSIDAD Y LA DURACIÓN DE LA LAVADORA.
Si la anomalía persistiese, diríjase al Centro Asistencia Técnica Candy, indicando el modelo de lavadora,
relacionado en la placa colocada en el mueble al interior de la puerta o en la hoja de garantía.
Suministrando estas informaciones obtendrá un servicio más rápido y eficaz.
Atención
1 El uso de detergentes ecológicos sin fosfstos puede producir los siguientes efectos:
- El agua de vaciado de los aclarados es más turbia debido a la presencia de zeolitos en suspensión sin que
resulte perjudicada la eficacia del aclarado.
- Presencia de polvo blanco (zeolitos) en la ropa al finalizar el lavado que no se incrusta en el tejido ni altera
los colores.
- La presencia de espuma en el agua el último aclarado no es necesariamente una indicación de un mal
aclarado.
- Los tensioactivos aniónicos presentes en las formulaciones de los detergrntes para lavadoras, resultan ser a
menudo difíciles de separar de la ropa y, aunque en una cantidad mínima, pueden producir visibles
fenómenos de formación de espuma.
- La ejecución de más ciclos de aclarado, en casos como éste, no conlleva ningún beneficio.
2 Si su lavadora no funcionase, antes de llamar al Centro de Asistencia Técnica Candy, compruebe los puntos
arriba mencionados.
72
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten. Kleine veranderingen en
technische ontwikkelingen zijn voorbehouden.
O modelo e caracteristicas indicados nesta folha podem ser alterados sem
qualquer aviso.
Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,,
c o ä e p æ a ùè e c ÿ â ä a í í û x è í c ò p y ê ö è ÿ x , è o c ò a â ë ÿ e ò ç a c o á o é ï p a â o
yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè ocíoâíûe
òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.
& 5 = 7 7 5 7.! , .
La firma fabricante declina toda responsabilitad por los posibles errores de impresión
que puedan haber en este libreto. Asimismo, se reserva el derecho de efectuar las
modificaciones que se consideren ùtiles a sus propios productos sin comprometer las
caraterìsticas esenciales.
Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2002/96/EC voor elektrische en elektronische afval.
Door dit apparaat correct te verwijderen, helpt u het potentiële negatieve gevolg voor de omgeving
en menselijke gezondheid te voorkomen., welke anders door onjuiste verwijdering zou kunnen
worden veroorzaakt.
Het symbool op het product duidt aan dat dit product niet behandeld zal worden als huishuidelijk
afval. In plaats daarvan zal het apparaat naar het verzamelpunt voor de recycling van elektrische en
elektronische uitrusting gaan.
De verwijdering moet in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking
uitgevoerd worden
Voor meer gedetailleerde informatie over de verwijderingvan dit product, neemt u contact op met uw
gemeenlijke reinigingsdienst of de dealer waar u het apparaat heeft gekocht.
Este electrodoméstico está marcado de acordo com o disposto na directiva europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos
de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE).
Ao assegurar que este produto seja correctamente eliminado, estará a prevenir eventuais consequências negativas
para o ambiente e para a saúde, que, de outra forma, poderiam resultar de um tratamento incorrecto deste produto,
quando eliminado.
O símbolo patente neste produto indica que ele não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser
entregue no centro de recolha apropriado, para reciclagem do equipamento eléctrico e electrónico.
A eliminação deste produto deve ser levada a cabo de acordo com os regulamentos localmente aplicáveis à
eliminação e ao tratamento de lixo e resíduos.
Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste produto,
agradecemos que entre em contacto com a entidade municipal competente, com o serviço de eliminação de lixos e
resíduos ou com o estabelecimento comercial onde adquiriu o produto.
- - 4 << !-2 /! !,-<"! - !R ! 2002/96EC ! ! , ! !
, ! //!! (WEEE).
< !!0, - R2, <! 3< / <!2 ! " -" 0! - 3,, ! !< " -!, ! / ! ,< !2 !!,,, ! ! // .
/! R2 -/3,L 2 2 !-2 R2 <! 4 ! < < ! 4! -< /4
!2 //!. <4 <! 4 ! ! !< !,,, / -,, ! !!0, , 0 !
, 0 , /0.
< <! 4 ! !/!< 0/= ! / 4 3!,,4 ! ! !!0, ! // .
&! 2 , = / !! ! -,, ! !!0, - R2 !-<-<
!- , ! ! !!0, ! /! !2 /<- ! - - .
Este electrodomestico está marcado conforme a la directiva Europea 2002/96/CE sobre los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (WEEE).
Asegurándose que este producto ha sido eliminado correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas
en el ambiente y la salud de las personas, que pudiera verificarse por causa de un anómalo tratamiento de este
producto. El simbolo sobre el producto indica que este aparato no puede ser tratado como un residuo doméstico normal,
en su ligar deberá ser entregado al centro de recogidas para reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
La eliminación debe ser efectuada de acuerdo con las reglas medioambientales vigentes para el tratamiento de los
residuos.
Para informacion más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, por favor contacte con
la oficina compentente (del departamento de ecología y mediomabiente), o su servicio de recogida a domicilio si lo
hubiera o el punto de venta donde compró el producto.
Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ
cepòèôèöèpoâaía ía cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè
coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé PÔ” ìocêoâcêèì
opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep
Aß 46).
Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe
ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe, ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.
NL
PT
RU
EL
ES
09.05 - 41030283.A - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
чÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ËÏÂÂÚ Ï‡ÍËÓ‚ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÑËÂÍÚË‚ÓÈ 2002/96/Öë ͇҇ÚÂθÌÓ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl (WEEE).
é·ÂÒÔ˜˂ Ô‡‚ËθÌÛ˛ ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl, Ç˚ ÔÓÏÓÊÂÚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÚÂ̈ˇθÌÓ Ì„‡ÚË‚Ì˚ ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ̇ ÓÍÛʇ˛˘Û˛ ÒÂ‰Û Ë
Á‰ÓÓ‚¸Â β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl.
å‡ÍËӂ͇ ̇ ËÁ‰ÂÎËË ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í‡Í Ò Ó·˚˜Ì˚ÏË ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË. ç‡ÔÓÚË‚, Â„Ó ÌÛÊÌÓ Ò‰‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
ÔÛÌÍÚ Ò·Ó‡ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
ìÚËÎËÁ‡ˆËfl ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚‰Â̇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ ÔÓ Á‡˘ËÚ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ͇҇ÚÂθÌÓ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚.
ÑÎfl ·ÓΠ‰ÂڇθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË ÔÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲, ÔÓ‚ÚÓÌÓÏÛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ Ë Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ËÁ‰ÂÎËÂÏ Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÏÂÒÚÌÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ, ÔÛÌÍÚÓÏ
ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚ ËÎË Ò Ï‡„‡ÁËÌÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ç˚ ÔËÓ·ÂÎË ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising