Candy | CSNL 085-03 S | Candy CSNL 085-03 S User manual

Candy CSNL 085-03 S User manual
HR
RU
UKR
CZ
EN
Upete za kori‰tenje
Èícòpyêöèÿ ïî ∋êcïëyaòaöèè
Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi¿
Automatická praöka
User instructions
CSNL 085
HR
âESTITAMO!
Kupnjom ovog Candy
proizvoda pokazali ste da
ne Ïelite prihvatiti
sporazumno rje‰enje, veç
Ïelite najbolje.
Candy ima zadovoljstvo da
Vam moÏe ponuditi ovu
novu perilicu rublja, koja je
rezultat vi‰egodi‰njeg
istraÏivanja i iskustva na
trÏi‰tu, u neposrednom
dodiru sa potro‰aãima.
Izabrali ste kvalitetu, trajnost
i osebujne znaãajke koje
ovaj uredjaj nudi.
Osim perilice rublja koju ste
izabrali, Candy se ponosi
‰irokim izborom uredjaja za
domaçinstvo: perilicama
sudja, perilicama za pranje i
su‰enje rublja ednjacima,
mikrovalnim peçnicama,
tradicionalnim peçnicama,
grijaãim ploãama,
hladnjacima i ledenicama.
CZ
ÏÎÇÄÎPÎÂËߪÌÎ !
ÚVOD
Ïpèîápåòÿ ∋òó ñòèpàëüíóю
ìàøèíó Êàíäè, Âû påøèëè
íå èäòè íà êîìïpîìèññ: Âû
ïîæåëàëè ëó÷øåå.
Êóïèâøè öю ïpàëüíó ìàøèíó
“Êàíäi”, Âè âèpiøèëè íå éòè íà
êîìïpîìiñ: Âè ïîáàæàëè
íàéêpàùå.
VáÏen˘ zákazníku,
Ôèpìà Êàíäè pàäà
ïpåäëîæèòü Âàì ∋òó íîâóю
ñòèpàëüíóю ìàøèíó - ïëîä
ìíîãîëåòíèõ íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèõ pàáîò è
ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â
òåñíîì êîíòpàêòå ñ
ïîòpåáèòåëåì, îïûòà.
Ôipìà “Êàíäi” pàäà
çàïpîïîíóâàòè Âàì öю íîâó
ïpàëüíó ìàøèíó - çäîáóòîê
áàãàòîpi÷íèõ íàóêîâîäîñëiäíèõ pîáiò i äîñâiäó,
íàáóòîãî íà pèíêó çàâäÿêè
òiñíîìó êîíòàêòó iç
ñïîæèâà÷åì.
Âû âûápàëè êà÷åñòâî,
äîëãîâå÷íîñòü è øèpîêèå
âîçìîæíîñòè, êîòîpûå Âàì
ïpåäîñòàâëÿåò ∋òà
ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà.
Êpîìå òîãî Êàíäè ïpåäëàãàåò
Âàì øèpîêóю ãàììó
∋ëåêòpîáûòîâîé òåõíèêè:
ñòèpàëüíûå ìàøèíû,
ïîñóäîìîå÷íûå ìàøèíû,
ñòèpàëüíûå ìàøèíû ñ
ñóøêîé, êóõîííûå ïëèòû,
ìèêpîâîëíîâûå ïå÷è,
äóõîâêè, âàpî÷íûå ïàíåëè,
õîëîäèëüíèêè,
ìîpîçèëüíèêè.
Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà
ïîëíûé êàòàëîã ïpîäóêöèè
ôèpìû Êàíäè.
Upotreba ove nove perilice
je jednostavna, ali Vas
molimo da paÏljivo proãitate
UPUTE ZA KORI·TENJE
sadrÏane u ovoj knjiÏici i da
ih u potpunosti po‰tujete.
One Vam daju vaÏne
podatke u svezi sigurnog
postavljanja, kori‰tenja i
odrÏavanja perilice, te
korisne savjete za postizanje
najboljih rezultata pranja.
Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî
îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïpåäóïpåæäåíèÿìè,
ñîäåpæàùèìèñÿ â ∋òîé
èíñòpóêöèè, êîòîpûå äàäóò
Âàì âàæíûå ñâåäåíèÿ,
êàñàюùèåñÿ áåçîïàñíîñòè,
óñòàíîâêè, ∋êñïëóàòàöèè è
îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå
ïîëåçíûå ñîâåòû ïî
ëó÷øåìó èñïîëüçîâàíèю
ìàøèíû.
Kada bi u sluãaju kvara
perilice, morali pozvati
jednog od na‰ih servisera,
obavezno mu recite oznaku
modela, broj perilice i broj
G, ako je naveden na
ploãici s tehniãkim
podacima, koja je
priãvr‰çena na perilici.
UKR
ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ!
TraÏite od svog prodavaãa
najnoviji katalog Candy
proizvoda.
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu,
jer bi Vam ubuduçe jo‰
mogla zatrebati.
2
RU
Áåpåæíî õpàíèòå ∋òó êíèæêó
èíñòpóêöèé äëÿ
ïîñëåäóюùèõ êîíñóëüòàöèé.
Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé
Êàíäè èëè ñ åå
ñïåöèàëèñòàìè ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèю
ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà
ìîäåëü è íîìåp G (åñëè
òàêîâîé èìååòñÿ).
Ïpàêòè÷åñêè, ññûëàéòåñü íà
âñå, ÷òî ñîäåpæèòñÿ â
òàáëè÷êå.
Âè îápàëè ÿêiñòü,
äîâãîâi÷íiñòü i øèpîêi
ìîæëèâîñòi, ÿêi Âàì íàäຠöÿ
ïpàëüíà ìàøèíà.
Êpiì öüîãî, ôipìà “Êàíäi” pàäà
çàïpîïîíóâàòè Âàì øèpîêó
ãàìó åëåêòpîïîáóòîâèõ
ïpèëàäiâ: ïpàëüíi ìàøèíè,
ïîñóäîìèéíi ìàøèíè,
ïpàëüíî-ñóøèëüíi ìàøèíè,
ñóøèëüíi ìàøèíè,
ìiêpîõâèëüîâi ïå÷i,
õîëîäèëüíèêè òà
ìîpîçèëüíèêè.
Çàïèòàéòå ó Âàøîãî
Ïpîäàâöÿ ïîâíèé êàòàëîã
âèpîáiâ ôipìè “Êàíäi”.
Ïpîñèìî Âàñ óâàæíî
îçíàéîìèòèñÿ ç öiºю
iíñòpóêöiºю, îñêiëüêè âîíà äàº
Âàì âàæëèâó iíôîpìàöiю, ÿêà
ñòîñóºòüñÿ áåçïåêè,
óñòàíîâêè, åêñïëóàòàöi¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ, à òàêîæ äåÿêi
êîpèñíi ïîpàäè ùîäî
êîpèñòóâàííÿ ìàøèíîю.
Äáàéëèâî çáåpiãàéòå öю
iíñòpóêöiю äëÿ íàñòóïíèõ
êîíñóëüòàöié.
Ïpè çâåpòàííi äî ôipìè
“Êàíäi” àáî äî îäíîãî ç ¿¿
öåíòpiâ ç òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ, âêàçóéòå
Ìîäåëü òà G-íîìåp (ÿêùî
òàêèé º).
Dûkujeme Vám, Ïe jste si
zakoupil v˘robek spoleãnosti
Candy.
Pfied prvním pouÏitím
v˘robku si pozornû pfieãtûte
pfiiloÏen˘ ãesk˘ návod , kter˘
firma Candy dodává, a
dÛslednû se jím fiiìte.
Návod, kter˘ jste k v˘robku
obdrÏel, vychází z
v‰eobecné v˘robkové fiady
a z tohoto dÛvodu mÛÏe
dojít k situaci, Ïe nûkteré
funkce, ovládací prvky a
pfiíslu‰enství nejsou urãeny
pro Vበv˘robek. Dûkujeme
za pochopení.
EN
OUR COMPLIMENTS
With the purchase of this
Candy household
appliance, you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
Candy is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the quality,
durability and high
performance that this
washing machine offers.
Candy is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Candy products.
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
When contacting Candy
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
3
RU
HR
4
POGLAVLJE
ÏAPAÃPAÔ
PÎÇÄIË
KAPITOLA
CHAPTER
EN
CZ
UKR
ÇÌIÑÒ
OBSAH :
INDEX
Âñòóï
Úvod
Introduction
1
Çàãàëüíi âiäîìîñòi
Väeobecné pokyny püi
püevzetí vÿrobku
General points on delivery
Ãàpàíòèÿ
2
Ãàpàíòi¿
Záruka
Guarantee
Sigurnosne mjere
Mepû áåçoïacíocòè
3
Çàõîäè áåçïåêè
Pokyny pro bezpeöné
pouïívání praöky
Safety Measures
Tehniãki podaci
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
4
Òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè
Technické údaje
Technical Data
Postavljanje i prikljuãivanje
perilice rublja
Ycòaíoâêa
5
Ïiäãîòîâêà äî åêñïëóàòàöi¿
Instalace
Setting up and Installation
Opis upravljaãke ploãe
Oïècaíèe êoìaíä
6
Ïàíåëü êåpóâàííÿ
Popis ovládacího panelu
Control Description
Tabelarni pregled programa
Taáëèöû âûáopa ïpoãpaìì
7
Òàáëèöÿ ïpîãpàì
Tabulka programå
Table of Programmes
Odabir programa pranja
Bûáop ïpoãpaìì
8
Âèáip ïpîãpàìè
Volba programå
Selection
Ladica sredstava za pranje
Koíòeéíep äëÿ ìoюùèx
cpeäcòâ
9
Êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
Zásobník pracích prostüedkå
Detergent drawer
Priprema rublja i savjeti za
pranje
Tèï áeëüÿ
10
Âèpîáè, ïpèçíà÷åíi äëÿ
ïpàííÿ
Prádlo
The Product
Pranje
Còèpêa
11
Ïpàííÿ
Praní
Washing
âi‰çenje i odrÏavanje
perilice rublja
Чècòêa è yxoä ça ìaøèíoé
12
Чèùåííÿ òà äîãëÿä
Öiätëní a bëïná udrïba
Cleaning and routine
maintenance
Uklanjanje manjih
nedostataka u radu
Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè
13
Ïîøóê íåñïpàâíîñòåé
Neï zavoláte odbornÿ servis
Faults Search
KAZALO
OÃËABËEHÈE
Uvod
Ââåäåíèe
Opçenita upozorenja i
savjeti prilikom isporuke
uredaja
Oáùèe ñâåäeíèÿ ïî
∋êñïëyàòàöèè
Jamstvo
5
HR
UKR
RU
CZ
EN
POGLAVLJE 1
ÏÀPÀÃPÀÔ 1
PÎÇÄIË 1
KAPITOLA 1
CHAPTER 1
OPåENITA
UPOZORENJA I
SAVJETI PRI ISPORUCI
UREDJAJA
ÎÁÙÈÅ
ÑÂÅÄÅÍÈß
ÇÀÃÀËÜÍI
ÂIÄÎÌÎÑÒI ÙÎÄÎ
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
VÄEOBECNÉ
POKYNY PÜI
PÜEVZETÍ
VŸROBKU.
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü,
÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè:
Ïpè êóïiâëi ïåpåêîíàéòåñÿ,
àáè ç ìàøèíîю áóëè:
Püi dodání a püevzetí
vÿrobku zkontrolujte peölivë,
zda bylo dodáno následující
standardní püísluäenství:
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ
ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ
PÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ;
A) IÍÑÒPÓÊÖIß Ç
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
ÓÊPÀ¯ÍÑÜÊÎЮ
ÌÎÂÎЮ;
A) NÁVOD K OBSLUZE
A) INSTRUCTION MANUAL
Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;
B) ÀÄPÅÑÈ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß;
B) SEZNAM S ADRESAMI
ODBORNŸCH
SERVISNÍCH
STÜEDISEK
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ
ÃÀPÀÍÒÈÈ;
C) ÑÅPÒÈÔIÊÀÒ (ÒÀËÎÍ)
ÃÀPÀÍÒI¯;
C) ZÁRUÖNÍ LIST
C)GUARANTEE
CERTIFICATES
D) ÇÀÃËÓØÊÈ;
D) ÇÀÃËÓØÊÈ;
D) KRYCÍ ZÁTKY
D) CAPS
E) ÆÅÑÒÊÎÅ
ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß
ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ
ÒPÓÁÛ;
E) ÆÎPÑÒÊÈÉ
ÏPÈÑÒPIÉ ÄËß
ÇÀÃÈÍÓ ÇËÈÂÍί
ÒPÓÁÈ;
E) DRÏÁK ODTOKOVÉ
HADICE, TVARU "U"
E) BEND FOR OUTLET TUBE
Prilikoé isporuke uredjaja
provjerite da li su uw perilicu
isporuãeni slijedçi dokuéenti
i pribor:
A) UPUTE ZA UPORABU
B) ADRESE OVLA·TENIH
SERVISA
C) JAÉSTVENI LIST
D) âEPOVI
E) SAVIJENI NOSAâ
ODVODNE CIJEVI
A
B
C
MOLIMO DA SVE
NABROJENO BRIÎNO
SPREMITE!
Provjerite perilicu da prilikom
transporta nije o‰teçena.
Ako je o‰teçena, obratite se
prodavaãu.
6
ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ
Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå
ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè
òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè
íàëè÷èè ïîâpåæäåíèé
îápàòèòåñü â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè.
D
E
ÇÁÅPIÃÀÉÒÅ ÂÑÅ ÖÅ
Z PRAKTICKŸCH
DÅVODÅ PÜÍSLUÄENSTVÍ
UCHOVÁVEJTE NA
BEZPEÖNÉM MÍSTË.
Ïåpåâipòå âiäñóòíiñòü
óøêîäæåíü ìàøèíè ïpè
òpàíñïîpòóâàííi.
Çà íàÿâíîñòi óøêîäæåíü
çâåpòàéòåñÿ â öåíòp
òåõíi÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ
“ÊÀÍÄI”.
Püi püevzetí vybalenou
praöku peölivë zkontrolujte,
zda nebyla bëhem
püepravy jakkoliv
poäkozena. Pokud ano,
reklamujte äkody u Vaäeho
prodejce.
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
7
HR
POGLAVLJE 2
EN
KAPITOLA 2
CHAPTER 2
ÃÀPÀÍÒI¯
ZÁRUKA
GUARANTEE
Ïpàëüíà ìàøèíà ìàº
ãàpàíòiéíèé ñåpòèôiêàò, ÿêèé
äຠÂàì ïpàâî áåçêîøòîâíî
(çà âèíÿòêîì îïëàòè çà âèêëèê
ñïåöiàëiñòà) êîpèñòóâàòèñÿ
ïîñëóãàìè òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ïpîòÿãîì
îäíîãî pîêó âiä äíÿ êóïiâëi.
Pro poskytnutí kvalitního
záruãního a pozáruãního
servisu uschovejte v‰echny
doklady o koupi a
pfiípadn˘ch opravách
v˘robku . Doporuãujeme
Vám po dobu záruãní doby
uchovat pÛvodní obaly k
v˘robku. NeÏ budete
kontaktovat servisní
stfiedisko, peãlivû
prostudujte záruãní
podmínky v záruãním listû.
Obracejte se pouze na
autorizovaná servisní
stfiediska.
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
ÏÀPÀÃPÀÔ 2
PÎÇÄIË 2
JAMSTVO
ÃÀPÀÍÒÈß
Prilikom kupnje uredjaja
prodavaãVam mora izdati
ispunjeni i potvrdjeni
jamstveni list.
Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì
ñåpòèôèêàòîì, êîòîpûé
ïîçâîëÿåò Âàì áecïëaòío
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
òåõíè÷åñêîãî ñåpâèñà, çà
èñêëю÷åíèåì îïëàòû çà
âûçîâ, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî
äíÿ ïîêóïêè.
Temeljem potvrdjenog
jamstvenog lista i raãuna
imate u roku od jedne
godine od dana kupnje,
pravo na besplatno
servisiranje Va‰eg uredjaja
od strane na‰ih ovla[tenih
servisa, pod uvjetima
navedenim u jamstvenom
listu.
CZ
UKR
RU
Uz jamstveni list
prodavaãVam mora predati
i popis na‰ih ovla‰tenih
servisera koji su jedini
ovla‰teni popravljati Candy
uredjaje ujamstvenom roku.
8
9
HR
POGLAVLJE 3
ÏÀPÀÃPÀÔ 3
SIGURNOSNE MJERE
ÌÅPÛ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ZNAâAJNO! PRIJE
POâETKA âI·åENJA ILI
ODRÎAVANJA PERILICE
OBAVEZNO SE
PRIDRÎAVAJTE
SLIJEDEåIH
SIGURNOSNIH MJERA:
● Izvucite utikaã iz utiãnice.
Zatvorite slavinu za dotok vode.
● Svi Candy uredjaji za
domaçinstvo opremljeni su
kablom za zemljenje.
Provjerite da li je Va‰a
elektriãna instalacija pravilno
uzemljena! Ako nije, neka to
prije prikljuãenja perilice
pravilno uãini struãna osoba.
Uredjaj je izradjen
sukladno direktivama br.
89/336/EEC, 73/23/EEC i
daljnjim izmjenama.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÏPÈ ËЮÁÛÕ
ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ
È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ
ÌÀØÈÍÛ:
● îòêëю÷èòå ñòèpàëüíóю
ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå
øòåïñåëü èç pîçåòêè;
● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è
âîäû;
● Êàíäè îñíàùàåò âñå ñâîè
ìàøèíû êàáåëåì ñ
çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü â
òîì, ÷òî çëåêòpîñåòü èìååò
çàçåìëåííûé ïpîâîä. Â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ,
íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê
êâàëèôèöèpîâàííîìó
ïåpñîíàëó.
Àïïàpàòópà ôèpìû
Êàíäè ñîîòâåòñòâóåò íîpìàì
ÅЭÑ N 89/336, 73/23 íà
çëåêòpîîáîpóäîâàíèå;
● íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé
● Ne dirajte uredjaj ako
imate vlaÏne ruke ili noge ili
ako ste bosi.
ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è
íîãàìè;
● Posvetite krajnju paÏnju
ñòèpàëüíîé ìàøèíîé
áîñèêîì;
perilici ako je spojena preko
produÏnog kabla u kupaonici
ili drugoj vlaÏnoj prostoriji.
Gdje god je moguçe,
izbjegavajte takvo spajanje.
UPOZORENJE:
TIJEKOM PRANJA
VODAU PERILICI MOÎE
SE ZAGRIJATI I DO 90°C.
● Prije otvaranja vrata
perilice provjerite da u
bubnju nije voda.
10
UKR
RU
● íå pàáîòàéòå ñî
● íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè
âî âëàæíûõ è ñûpûõ
ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ,
äóøåâàÿ êîìíàòà).
PÎÇÄIË 3
ÇÀÕÎÄÈ ÁÅÇÏÅÊÈ
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ
ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÎÏÅPÀÖIßÕ
ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ
ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß
ÏPÀËÜÍί ÌÀØÈÍÈ:
CZ
KAPITOLA 3
CHAPTER 3
POKYNY PRO
BEZPEÖNÉ
POUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY
SAFETY MEASURES
POZOR! NÍÏE UVEDENÉ
POKYNY PLATÍ PRO
JAKŸKOLIV DRUH
ÖIÄT ËNÍ A ÚDRÏBY
● Vytáhnëte vidlici el. äñåry
● âiäêëю÷iòü âèëêó âiä ìåpåæi;
● çàêpèéòå êpàí ïîäà÷i âîäè;
ze zásuvky el. sítë
● Uzavüete kohout püívodu
vody
● Väechny el.spotüebiöe
● “Êàíäi” îñíàùóº âñi ñâî¿
ìàøèíè êàáåëåì iç
çàçåìëåííÿì. Ïåpåêîíàéòåñÿ,
ùî åëåêòpîìåpåæà ìàº
çàçåìëåíèé ïpîâiä. Â pàçi
éîãî âiäñóòíîñòi íåîáõiäíî
çâåpíóòèñÿ äî
êâàëiôiêîâàíîãî ñïåöiàëiñòà.
Àïàpàòópà ôipìè “Êàíäi”
âiäïîâiäຠíîpìàì ªÅÑ
89/336/ÅÅÑ òà 73/23/ÅÅÑ íà
åëåêòpîîáëàäíàííÿ.
● íå òîpêàéòåñÿ ìàøèíè
ìîêpèìè póêàìè, íîãàìè.
● íå êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю
pîççóòèìè.
● íå çàñòîñîâóéòå
ïpîäîâæóâà÷i â âîëîãèõ òà
ñèpèõ ïpèìiùåííÿõ (âàííà,
äóøîâà êiìíàòà).
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ
ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ
ÌÎÆÅÒ ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90°Ñ.
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ ÏPÀÍÍI
ÂÎÄÀ ÌÎÆÅ
ÍÀÃPIÂÀÒÈÑß ÄÎ 90°Ñ.
● ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
êpûøêó çàãpóçî÷íîãî ëюêà,
óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âîäû
â áàpàáàíå.
● ïåpø íiæ âiäêpèòè êpèøêó,
ïåpåêîíàéòåñÿ ó âiäñóòíîñòi
âîäè â áàöi.
EN
zn.Candy jsou uemnëny.
Zajistëte, aby napájecí el.sít’
umoïñovala ochranu
uzemnëním.
V püípadë pochybnosti
nechte provëüit
pracovníkem odborné firmy.
Toto zaüízení
odpovídá Smërnicím EHS
89/336 a 73/23 a následnÿm
zmënám.
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
● Remove the plug
● Turn off the water inlet tap.
● All Candy appliances are
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
This appliance
complies with Directives
89/336/EEC, 73/23/EEC and
following changes.
● Nedotÿkejte se praöky
● Do not touch the
● Nepouïívejte praöku jste-li
● Do not use the appliance
mokrÿma öi vlhkÿma
rukama nebo nohama
bosí.
● Nejvyääí pozornost vënujte
pouïívání råznÿch adaptérå,
rozdvojek a prodluïovacích
äñår v místnostech jako jsou
koupelny nebo v
místnostech se sprchou.
Je-li to moïné, vyhnëte se
jejich pouïívání våbec.
UPOZORNËNÍ:
BËHEM CYKLU PRANÍ
MÅÏE VODA
DOSÁHNOUT TEPLOTY
AÏ 90°C
● Püed otevüením praöky se
ujistëte, ïe v bubnu není
ïádná voda
appliance with wet or damp
hands or feet.
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
11
HR
RU
UKR
CZ
● Ne prikljuãujte perilicu na
elektriãnu mreÏu preko
ispravljaãa, vi‰estrukih
utikaãa ili produÏnih kablova.
● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè
● íå êîpèñòóéòåñÿ òpiéíèêàìè
òà ïåpåõiäíèêàìè;
● Nepouïívejte adaptéry
nebo vícenásobné zásuvky.
● Ne dopustite djeci ili
èíâàëèäàì ïîëüçîâàòüñÿ
ìàøèíîé áåç Âàøåãî
íàáëюäåíèÿ;
● íå äîçâîëÿéòå äiòÿì òà
● Nedovolte, aby püístroj
drugim neodgovornim
osobama da koriste uredjaj
bez nadzora.
è ïåpåõîäíèêàìè;
● íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì,
● Ne izvlaãite utikaã iz
utiãnice tako da vuãete
prikljuãni kabel ili sam uredjaj.
● íå òÿíèòå çà êàáåëü
● Elektriãni uredjaji ne smiju
biti izloÏeni atmosferskim
utjecajima kao ‰to su to npr.
ki‰a, sunce itd.
● íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â
● Pazite da kod premje‰tanja
ili prevoÏenja, perilicu ne
diÏete drÏeçi je za upravljaãke
tipke i gumbe, odnosno za
ladicu sredstva za pranje.
ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ
îòêëю÷åíèÿ åå îò
∋ëåêòpîñåòè;
óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ
âîçäåéñòâèé (äîæäü, ñîëíöå è
ò.ï.);
íåêîìïåòåíòíèì îñîáàì
êîpèñòóâàòèñÿ ìàøèíîю çà
Âàøó âiäñóòíiñòü;
pouïívaly dëti nebo
nekompetentní osoby bez
dozoru.
● íå òÿãíiòü çà êàáåëü ìàøèíè
● Püi odpojování ze sítë
netahejte pouze za sít’ovou
äñåru, ale vytáhnëte
záströku ze zásuvky
● íå çàëèøàéòå ìàøèíó â
● Nenechávejte püístroj
vystaven atmosférickÿm
vlivåm (déät’, slunce atd.)
òà çà ñàìó ìàøèíó ïpè
âiäêëю÷åííi âèëêè âiä pîçåòêè;
óìîâàõ àòìîñôåpíèõ äié (ïiä
äîùåì, ïiä ñîíöåì òîùî);
● ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå
îïèpàéòå ìàøèíó åå ëюêîì
íà òåëåæêó;
● ó âèïàäêó ïåpåñóâàííÿ
ìàøèíè íå ïiäíiìàéòå ¿¿ çà
pó÷êè êåpóâàííÿ ÷è çà
êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ.
● Tijekom prevoÏenja
kolicima ne naslanjajte
perilicu na prednju stranu
gdje su vrata.
Âàæíî!
 ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû
íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè
âîpñèñòûì ïîêpûòèåì,
íåîáõîäèìî îápàòèòü
âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ,
pàñïîëîæåííûå ñíèçó
ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû
âîpñîì.
● Perilicu uvijek moraju diçi
dvije osobe kako je to
prikazano na slici.
● ïîäíèìàéòå ìàøèíó
neispravnog rada perilice,
odmah je iskljuãite iz
eleltriãne mreÏe i izvucite
utikaã iz zidne utiãnice te
zatvorite dotok vode. Zatim
pozovite jednog od
ovla‰tenih Candy servisera
radi popravka. Ako je
potrebno zamijeniti neki dio
perilice, uvijek zahtijevajte
ugradnju originalnih Candy
rezervnih dijelova.
Nepo‰tivanje ovih uputa
moÏe utjecati na siguran i
pravilan rad perilice.
● Ako se glavni elektriãni
kabel o‰teti, mora se
zamijeniti posebnim kablom
kojeg moÏete nabaviti u
ovla‰tenom servisnom
centru.
12
êëàäiòü ¿¿ ëюêîì íà âiçîê.
âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà
pèñóíêå;
● â ñëó÷àå íåèñïpàâíîñòè èëè
ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû,
îòêëю÷èòå åå, çàêpîéòå êpàí
ïîäà÷è âîäû è íå ïîëüçóéòåñü
åю. Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà
îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè è
òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ
îpèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé.
Íåñîáëюäåíèå çòèõ íîpì
ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю
áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.;
● Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ
ïîâpåæäåí, íåîáõîäèìî
çàìåíèòü åãî ñïåöèàëüíûì
êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî
íàéòè â ñëóæáå òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ.
ÓÂÀÃÀ!
Ó âèïàäêó âñòàíîâëåííÿ
ìàøèíè íà ïiäëîçi ç
êèëèìîâèì ÷è âîpñèñòèì
ïîêpèòòÿì, íåîáõiäíî
çâåpíóòè óâàãó íà òå, ùîá
âåíòèëÿöiéíi îòâîpè, ÿêi
çíàõîäÿòüñÿ âíèçó ìàøèíè,
íå áóëè çàêpèòi âîpñîì.
● ïiäíiìàéòå ìàøèíó óäâîõ,
ÿê ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
● â pàçi íåñïpàâíîñòi ÷è
ïîãàíî¿ pîáîòè ìàøèíè
âiäêëю÷iòü ¿¿, çàêpèéòå êpàí
ïîäà÷i âîäè òà íå
êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю. Ç
ïèòàíü påìîíòó çâåpòàéòåñÿ
òiëüêè â óïîâíîâàæåíèé
Ñåpâiñíèé öåíòp “Êàíäi” òà
âèìàãàéòå âèêîpèñòàííÿ
òiëüêè îpèãiíàëüíèõ
çàï÷àñòèí. Íåäîòpèìàííÿ öèõ
íîpì ìîæå ïpèçâåñòè äî
ïîpóøåííÿ áåçïåêè ìàøèíè.
● ßêùo êaáeëü æèâëeííÿ
yøêoäæeíèé, íeoáxiäío
çaìiíèòè éoão cïeöiaëüíèì
êaáeëeì, ÿêèé ìoæía çíaéòè â
cëyæái òexíi÷íoão
çaáeçïe÷eííÿ.
● Do not use adaptors or
multiple plugs.
● Do not allow the appliance
to be used by children or the
incompetent without due
supervision.
● Do not pull the mains lead
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
● Do not leave the
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
● In the case of removal,
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
● Püi püevozu neopírejte
praöku dvíüky o vozík.
● During transportation
● ïpè ïåpåâåçåííi ìàøèíè íå
Znaãajno!
Ako je perilica postavljena
na pod prekrit tepisonom ili
sagom, paÏljivo provjerite da
njihova vlakna ne zatvaraju
otvore za provjetravanje
perilice koji se nalaze na
donjoj strani perilice.
● U sluãaju kvara i/ili
● Püi püemíst’ování püístroje
jej nezvedejte za ovládací
voliöe nebo zásuvku na
práäek.
EN
Dåleïité!
Pokud umístíte püístroj na
koberec, zkontrolujte, zda
nejsou ohroïeny ventily ve
spodní öásti praöky.
● Püístroj zvedejte v páru
podle obr.
● V püípadë poruchy nebo
nesprávné öinnosti vypnëte
praöku, uzavüete püívod
vody a neodbornë s
püístrojem nemanipulujte.
Kontaktujte Servisní centrum
Candy a ïádejte originální
náhradní díly. Nedodrïení
tëchto podmínek by mohlo
ohrozit bezpeönÿ provoz
spotüebiöe.
● Pokud by doälo k
poäkození püívodní äñåry,
musí bÿt nahrazena jinou
originální dodávanou
servisními centry Candy.
do not lean the door against
the trolley.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● Lift the appliance in pairs
as illustrated in the diagram.
● In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Candy
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Candy spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
● Should the supply cord
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
13
HR
UKR
RU
POGLAVLJE 4
PÎÇÄIË 4
ÏÀPÀÃPÀÔ 4
CZ
KAPITOLA 4
EN
CHAPTER 4
85
cm
40 cm
60 cm
TEHNIâKI PODACI
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
MAKSIMALNA KOLIâINA SUHOG
RUBLJA ZA JEDNO PUNJENJE
Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ)
kg
NORMALNA RAZINA VODE
Íopìàëüíûé ypoâåíü
âoäû
PRIKLJUâNA SNAGA
14
Òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè
TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICAL DATA
5
Çàâàíòàæåííÿ ñóõî¿
áiëèçíè
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO
PRÁDLA
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
l
6÷15
Íîpìàëüíèé piâåíü
âîäè
NORMÁLNÍ HLADINA VODY
NORMAL WATER LEVEL
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü
W
2150
MAX.PÜÍKON
POWER INPUT
POTRO·NJA EL. ENERGIJE
(program 90° C)
Ïîòpåáëåíèå ∋íåpãèè
(ïpîãpàììà 90°C)
Ìàêñèìàëüíà ñïîæèâàíà
ïîòóæíiñòü
kWh
1,8
SPOTÜEBA ENERGIE PÜI
PROG.90°C
ENERGY CONSUMPTION
(PROG. 90°C)
SNAGA OSIGURAâA
∋ë. ïpeäoxpaíèòåëü
Ñïîæèâàííÿ åëåêòpîåíåpãi¿
(ïpîãpàìà 90°C)
A
10
Å çàïîáiæíèê
JIÄTËNÍ
POWER CURRENT FUSE
AMP
BRZINA CENTRIFUGIRANJA
okret. / min
Cêopocòü âpaùeíèÿ
öeíòpèôyãè (îá/ìèí)
Øâèäêiñòü îáåpòàííÿ
öåíòpèôóãè
OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDËNÍ
(ot./min.)
SPIN
r.p.m.
DOZVOLJENI PRITISAK VODE
U VODOVODNOJ MREÎI
Äàâëeíèe â
ãèäpaâëè÷ecêoé cècòeìe
MPa
min. 0,05
max. 0,8
Òèñê ó ãiäpàâëi÷íié
ñèñòåìi
TLAK VODY
WATER PRESSURE
NAPON
Íàïpÿæåíèå â
ñåòè
V
230
Íàïpóãà â
ìåpåæi
NAPÁJECÍ NAPËTÍ
SUPPLY VOLTAGE
800
15
HR
POGLAVLJE 5
UKR
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 5
CZ
EN
PÎÇÄIË 5
KAPITOLA 5
CHAPTER 5
POSTAVLJANJE I
PRIKLJUâIVANJE
PERILICE
ÑÍßÒÈÅ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ
ÇÍßÒÒß ÓÏÀÊÎÂÊÈ
INSTALACE
SETTING UP
INSTALLATION
Nakon ‰to ste uklonili ambalaÏu
perilice, postupite
kako slijedi:
Ïîñëå òîãî, êàê ñòèpàëüíóю
ìàøèíó îñâîáîäèëè îò åå
óïàêîâêè, íåîáõîäèìî
ïpîäåëàòü ñëåäóюùèå
îïåpàöèè:
Ïiñëÿ òîãî, ÿê ïpàëüíó ìàøèíó
çâiëüíèëè âiä ¿¿ óïàêîâêè,
íåîáõiäíî âèêoíàòè òaêi
oïepaö¿¿:
Po vyjmutí praöky z obalu:
After taking the machine
out of its packing, proceed
as follows:
1. Âèêpyòèòè öåíòpàëüíèé
ñòpèæåíü À, äâa áîêîâèõ
áîëòè Ñ i âèäaëèòè ïëaíêy D ç
âiäïoâiäíèìè ïëacòèêoâèìè
ïpoêëaäêaìè.
1) Odäroubujte stüední
váleöek A, 2 äroubky C po
stranách a pak odstrañte
D" ze zadní stëny
váleöek "D
praöky s tím i distanöní vloïku
z plastu.
1) Unscrew the central rod
A, the 2 side screws C and
remove the bar D and the
relevant plastic spacer.
2) Uvolnëte 2 váleöky B a
odstrañte je.
Distanöní vloïky z plastu ö. 2 a
4 se uvolní dovnitü praöky.
2) Unscrew the two rods B
and remove them. N° 2 or N°
4 plastic spacers will fall
inside the machine.
3) Nahnëte praöku dopüedu,
nechte spadnout a vyjmëte
uvedené distanöní vloïky.
3) By tilting the machine,
remove the above
mentioned plastic spacers.
4) Uzavüete otvory vzniklé
odstranëním váleökå zátkami,
které jsou souöástí vybavení
spotüebiöe spolu s návodem.
4) Stop the holes using the
plugs that you will find inside
the bag containing the
instruction booklet.
Radovi na straÏnjoj strani
perilice rublja.
1) Odvijte sredi‰nju ‰ipku A i 2
boãna vijka C, uklonite
metalnu ploãicu D i pripadajuçi
plastiãni razdjelnik.
C A C D
1. Âûêpóòèòü öåíòpàëüíûé
ñòåpæåíü À, 2 áîêîâûõ áîëòà
Ñ.
B
B
2) Odvijte dvije ‰ipke B i uklonite
ih.
Plastiãni razdjelnici br. 2 i br. 4
çe pasti u unutarnjost
perilice.
2. Âûêpóòèòü 2 ñòåpæíÿ Â.
Ïîñëå ïpîâåäåíèÿ ∋òîé
îïåpàöèè âíóòpü ìàøèíû
óïàäóò äâå ïëàñòìàññîâûå
pàñïîpêè.
2. Âèêpyòèòè äâa ñòpèæíÿ B.
Ïiñëÿ âèêoíaííÿ öiº¿ oïepaö¿¿
ycepeäèíy ìaøèíè âïaäyòü äâi
ïëacòìacoâi poçïipêè.
3) Kod nagibanja perilice rublja,
uklonite gore navedene
plastiãne razdjelnike.
3. Íàêëîíÿÿ ìàøèíó, óäàëèòü
óêàçàííûå âûøå pàñïîpêè.
3. Haxèëÿю÷è ìaøèíy,
âèäaëèòè âêaçaíi âèùe
poçïipêè.
4. Çàìàñêèpîâàòü èìåюùèåñÿ
îòâåpñòèÿ çàãëóøêàìè,
êîòîpûå ïîñòàâëÿюòñÿ
âìåñòå ñ èíñòpóêöèåé.
4. Çàìàñêyâàòè íaÿâíi îòâopè
çàãëóøêàìè, ÿêi ïîñòà÷aюòücÿ
paçoì ç iíñòpóêöiºю.
4) Rupice zaãepite upotrebom
ãepova koje çe te pronaçi
priloÏene u vreçici sa uputama.
UPOZORENJE:
DIJELOVI AMBALAÎE
NE SMIJU DOåI NA
DOHVAT DJECI, JER
ZA NJIH MOGU BITI
OPASNI.
16
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ
∋ËÅÌÅÍÒÛ ÓÏÀÊÎÂÊÈ
ÄÅÒßÌ ÄËß ÈÃP.
ÓÂÀÃÀ ! ÍÅ ÇÀËÈØÀÉÒÅ
ÅËÅÌÅÍÒÈ ÓÏÀÊÎÂÊÈ
ÌÀØÈÍÈ Â ÌIÑÖI,
ÄÎÑÒÓÏÍÎÌÓ ÄËß
ÄIÒÅÉ. ÖI ÅËÅÌÅÍÒÈ ª
ÏÎÒÅÍÖIÉÍÈÌ
ÄÆÅPÅËÎÌ
ÍÅÁÅÇÏÅÊÈ.
Work on the back side of the
machine.
POZOR:
ODSTRAÑTE ZBYTKY
OBALU Z DOSAHU DËTÍ,
MOHLY BY BŸT ZDROJEM
NEBEZPEÖÍ.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
17
HR
UKR
RU
EN
CZ
Priãvrstite ploãu od
valovitog materijala na dno
perilice kako je prikazano na
slici.
Çaêpeïèòå ∧ècò
ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧a
ía äíe, êaê ïoêaçaío ía
pècyíêe.
Çàôiêñóéòå ïîëiõâèëüîâó
ïpîêëàäêó íà îñíîâi ìàøèíè,
ÿê öå ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
Upevnëte ke dnu praöky
püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z
vlnitého materiálu podle
obrázku.
Cijev za dovod vode
priãvrstite na slavinu.
Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê
âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê
ìàøèíå.
Ïpèºäíàéòå òpóáêó íàáîpó
âîäè äî âîäîïpîâiäíîãî
êpàíó.
Hadici püívodu vody
püípevnëte k vodovodnímu
kohoutu koncem s pojistnÿm
ventilem (Water stop system).
èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ
Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓ‚˚ı
ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚. çÂ
ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ ¯Î‡Ì„Ë Ë
ÒÓ‰ËÌÂÌËfl.
èË·‰Ë ÔÓ‚ËÌ¥ ·ÛÚË Ô¥‰’π‰Ì‡Ì¥ ‰Ó
‚Ó‰ÌÓª ÏÂÂÊ¥ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
ÌÓ‚Ó„Ó ¯Î‡Ì„Û. ëÚ‡ËÈ ¯Î‡Ì„
ÔÓ‚ÚÓÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
Á‡·ÓÓÌÂÌÓ.
Za spajanje perilice na
vodovodnu mreÏu koristite
samo novu garnituru cijevi.
Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
UPOZORENJE:
SLAVINU JO· NE
OTVARAJTE!
Smjestite perilicu
neposredno do zida.
Obratite odvodna pritisnuta.
Odvodnu cijev zatim
obijesite preko ruba kade.
Znatno je bolje ako u
vodovodnoj instalaciji
predvidite stalni odvod, koji
mora biti veçeg promjera
od odvodnog crijeva, a
morate ga postaviti na visni
najmanje 50 cm od poda.
Ako je potrebno, koristite i
priloÏeni plastiãni savijeni
nosaã odvodnog crijeva.
Âíèìàíèå!
Íå îòêpûâàéòå
âîäîïpîâîäíûé êpàí.
ÓÂÀÃÀ! ÍÅ
ÂIÄÊPÈÂÀÉÒÅ ÊPÀÍ Â
ÖÅÉ ÌÎÌÅÍÒ.
Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê ñòåíå,
îápàùàÿ âíèìàíèå íà òî,
÷òîáû îòñóòñòâîâàëè
ïåpåãèáû, çàæèìû òpóá,
çàêpåïèòå ñëèâíóю òpóáó íà
áîpòó pàêîâèíû èëè ëó÷øå ê
êàíàëèçàöèîííîé òpóáå ñ
ìèíèìàëüíîé âûñîòîé íàä
ópîâíåì ïîëà 50 ñì è
äèàìåòpîì áîëüøå
äèàìåòpà ñëèâíîé òpóáêè.
Ïpèñóíüòå ïpàëüíó ìàøèíó
äî ñòiíè. Çàêpiïiòü çëèâíèé
øëàíã íà êpàю âàííè,
ñëiäêóю÷è, àáè òpóáêè íå
ïåpåãèíàëèñÿ òà íå
ïåpåêpó÷óâàëèñÿ.
Êpàùå ïpèºäíàòè çëèâíèé
øëàíã áåçïîñåpåäíüî äî
êàíàëiçàöiéíî¿ òpóáè ç
ìiíiìàëüíîю âèñîòîю íàä
piâíåì ïiäëîãè 50 ñì i
äiàìåòpîì áiëüøèì çà
äiàìåòp çëèâíî¿ òpóáè
ìàøèíè. ßêùî íåîáõiäíî,
âèêîpèñòîâóéòå æîpñòêèé
ïpèñòpié äëÿ çàãèíàííÿ
çëèâíî¿ òpóáè.
 ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
èñïîëüçóéòå æåñòêîå
óñòpîéñòâî äëÿ ñãèáà
ñëèâíîé òpóáû.
Spotüebiö musí bÿt püipojen k
püívodu vody novou hadicí,
která je souöástí vÿbavy
spotüebiöe. Staré hadice
nesmëjí bÿt znovu pouïívány.
DÅLEÏITÉ:
V TÉTO FÁZI NEPOUÄTËJTE
VODU.
Opüete konec odtokové
hadice o vanu a dbejte na
to, aby na hadici nevznikly
zlomy nebo ohnutí. Odtoková
hadice má bÿt umístëna ve
vÿäce min. 50 cm.
Je lepäí pouïijete-li pevného
odpadu o vëtäím pråmëru,
neï je pråmër odtokové
hadice, tím umoïníte
pråchod vzduchu.
Pokud je potüeba, pouïijte
pevnÿ U-drïák k upevnëní
hadice.
Püípadné prodlouïení
odtokové hadice måïe zavinit
poruchy v chodu odtokového
öerpadla a filtru, zejména v
püípadë, je-li deläí neï 1 m.
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Connect the fill hose
to the tap.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
RU
UKR
CZ
Poravnajte perilicu uz
pomoç prednjih okretljivih
nogica.
Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî
ópîâíю ñ ïîìîùüю ïåpåäíèõ
íîæåê.
Óñòàíîâiòü ìàøèíó ïî piâíю
çà äîïîìîãîю ïåpåäíiõ íiæîê.
Praöka má 2 pohyblivé
noïiöky, kterÿmi lze vyrovnat
vodorodnou polohu praöky.
Use front feet to level the
machine with the floor.
Nogicu okretanjem
povisujete ili snizujete tako
dugo dok sasvim ne prijanja
uz pod.
âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå
èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî
õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë.
îáåpòàю÷è íiæêó, ïiäíiìiòü ÷è
îïóñòiòü ìàøèíó äî äîápî¿ ¿¿
îïîpè íà ïiäëîãó;
Otáöením sniïujte nebo
zdvihejte noïiöku, dokud
perfektnë nepüilne k
podlaze.
Rotate foot to raise or lower
it until it stands firmly on the
ground.
Provjerite da su svi gumbi na
poloÏaju "OFF" odnosno
iskljuãeni i da su vrata
perilice zatvorena.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË
Çõäã Ë Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í Á‡Í˚Ú.
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ÍÌÓÔ͇
Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ̇ ÔÓÁˈ¥ª OFF Ú‡
‰‚Â¥ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl Á‡˜ËÌÂÌ¥
Zkontrolujte, Ïe voliã
programÛ je v poloze OFF a
dvífika praãky jsou zavfiená.
Ensure that the knob is on
the “OFF” position and the
load door is closed.
Utaknite utikaã u zidnu
utiãnicu.
Óâiìêíiòü âèëêó äî pîçåòêè.
Zapojte záströku do sítë.
Insert the plug.
Âêëю÷èòå âèëêó â pîçåòêó.
Nakon namje‰tanja, perilica
mora biti smje‰tena tako da
je utikaã uvijek dostupan.
èÓÒΠÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÔË·Ó
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÁÂÚ͇ ·˚·
‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ.
è¥ÒÎfl ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl, ÔË·‰
ÔÓ‚ËÌÂÌ ·ÛÚË ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌËÈ Ú‡Í,
˘Ó· ¯ÚÂÔÒÂθ̇ ‚ËÎ͇ Ú‡ ÓÁÂÚ͇
ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl ·ÛÎË Î„ÍÓ
‰ÓÒÚÛÔÌ¥.
Po instalaci spotüebiöe se
ujistëte, ïe spotüebiö je
umístën tak, aby byla
snadno püístupná zásuvka.
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
HR
20
EN
21
HR
POGLAVLJE 6
ÏÀPÀÃPÀÔ 6
M
Q
UKR
RU
B L
EN
KAPITOLA 6
CHAPTER 6
ÏÀÍÅËÜ ÊÅPÓÂÀÍÍß
OVLÁDACÍ PRVKY
CONTROLS
PÎÇÄIË 6
N
CZ
P
FED C
A
OPIS UPRAVLJAâKE
PLOâE
Îïèñàíèå êîìàíä
Ruãica vrata
êìäéüíäÄ ãûäÄ
A
ê͇ۘ ‰‚ÂÂÈ
DRÎADLO OTEV¤ENÍ DVͤEK
DOOR HANDLE
Svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih" vrata
àçÑàäÄíéê ÅãéäàêéÇäà
ãûäÄ
B
ß̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍÛ‚‡ÌÌfl ‰‚ÂÂÈ
KONTROLKA ZAMâENÁ
DVͤKA
DOOR LOCKED INDICATOR
LIGHT
Tipka start/pauza
äçéèäÄ ëíÄêí/èAìáA
Êëàâiøà “START”
TLAâÍTKO “START/PAUSA”
START/PAUSE BUTTON
Tipka za super brzo pranje
ÊÍOÏÊA CYÏEP CÊOPOCÒÜ
C
D
Êíoïêa cyïep øâèäêocòi
TLAâÍTKO PRO VELMI RYCHLÉ
PRANÍ
SUPER RAPID BUTTON
Tipka za dodatno ispiranje
ÊËÀÂÈØÀ “ùÊÑÒPÀ
ÏÎËÎÑÊÀÍÈß”
E
Êëàâiøà “ñóïåpïîëîñêàííÿ”
TLAâÍTKO SUPER MÁCHÁNÍ
EXTRA RINSE BUTTON
Tipka za za‰titu od guÏvanja
äçéèäÄ ÅÖá ëäãÄÑéä
F
äÌÓÔÍË Á‡ÔÓ·¥„‡ÌÌ˛ ÁÏË̇ÌÌfl
Ú͇ÌËÌË (ã„Í Ô‡ÒÛ‚‡ÌÌfl)
TLAÖÍTKO PRO ZABRÁNËNÍ
POMAÖKÁNÍ
CREASE GUARD BUTTON
Svjetlosni pokazatelji faze
pranja
àçÑàäÄíéêõ îÄá
èêéÉêÄåå
L
Iíäèêàòîpè pîáîòè ïpîãpàì
KONTROLKY
ZNÁZOR≈UJÍCÍ FÁZI
PROGRAMU
INDICATOR LIGHTS
WASH STAGE
Svjetlosni pokazatelji tipki
ëÇÖíéÇõÖ àçÑàäÄíéêõ
äãÄÇàò
M
äÌÓÔÍË Ò‚¥ÚÎÓ‚Óª ¥Ì‰Ë͇ˆ¥ª
KONTROLKY TLAÖÍTEK
BUTTONS INDICATOR LIGHT
Gumb za kontrolu brzine
centrifuge
PEÃYËßÒOP CÊOPOCÒÈ
N
Pó÷êà påãóëюâàííÿ øâèäêîñòi
âiäæèìó
VOLIÖ OTÁÖEK
ODSTÜED’OVÁNÍ
SPIN SPEED CONTROL
Gumb programatora s
poloÏajem OFF (iskljuãeno)
èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå ë
éíåÖíäéâ Çõäã.
P
èêéÉêÄåÄó Ç èéáàñß∫ OFF
VOLIâ PROGRAMÒ S OFF
Ladica sredstava za pranje
ÊÎÍÒÅÉÍÅP ÄËß ÌÎюÙÈÕ
ÑPÅÄÑÒÂ
Q
Êîíòåéíåp äëÿ ìèюyèõ çàñîáiâ
ZÁSOBNÍK PRACÍCH
PROST¤EDKÒ
22
PROGRAMME SELECTOR WITH
OFF POSITION
DETERGENT DRAWER
23
HR
OPIS KONTROLA
ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ
ÊÍÎÏÎÊ
RUâICA VRATA
êìäéüíäÄ ãûäÄ
Da otvorite vrata pritisnite
zasun na unutra‰njoj strani
ruãice vrata.
óÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ βÍ, ̇ÊÏËÚ ̇
Í·‚Ë¯Û ‚ ÛÍÓflÚÍÂ.
ZNAâAJNO:
PERILICA IMA UGRADJENU
POSEBNU SIGURNOSNU
NAPRAVU KOJA SPRIJEâAVA
OTVARANJE VRATA ODMAH
PO ZAVR·ETKU
PRANJA/CENTRIFUGIRANJA.
NAKON ·TO
CENTRIFUGIRANJE ZAVR·I
PRIâEKAJTE JO· OKO 2
MINUTE PRIJE NEGO
OTVORITE VRATA.
SVJETLOSNI POKAZATELJ
"ZAKLJUâANIH" VRATA
Svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih vrata" svjetli kada
su vrata potpuno zatvorena a
perilica je ukljuãena. Ako se
perilica pokrene (pritisak na
tipku START) s zatvorenim
vratima svjetlosni pokazatelj
çe na tren zatreptati a nakon
toga çe svjetliti.
Ako vrata nisu ispravno
zatvorena svjetlosni pokazatelj
çe neprekidno treptati.
Perilica ima ugradjenu
posebnu sigurnosnu napravu
koja spreãava otvaranje vrata
odmah po zavr‰etku ciklusa
pranja. Nakon ‰to zavr‰i ciklus
pranja priãekajte oko 2 minute
prije nego otvorite vrata
perilice, takodjer priãekajte da
svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih vrata"prestane
svjetliti.
UKR
RU
A
2 min.
àçÑàäÄíéê ÅãéäàêéÇäà
ãûäÄ
à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
Ò‚ÂÚËÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Î˛Í ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡Í˚Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ Ï‡¯ËÌÂ.
èË Ì‡Ê‡ÚËË Ì‡ Í·‚Ë¯Û èìëä,
ÍÓ„‰‡ Î˛Í Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÏË„‡ÂÚ, Á‡ÚÂÏ Ì‡˜Ë̇ÂÚ Ò‚ÂÚËÚ¸Òfl
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ.
ÖÒÎË Î˛Í Ì Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ÏË„‡Ú¸.
ëÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛Í Ò‡ÁÛ ÔÓ
ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË. èÓ‰ÓʉËÚÂ
ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ ÔÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl
ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔÓ͇ Ë̉Ë͇ÚÓ
·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡ Ì ÔÓ„‡ÒÌÂÚ. èÓ
Á‡‚Â¯ÂÌËË ÒÚËÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
B
EN
ÏPÈÇÍÀЧÅÍÍß
ÊÍÎÏÎÊ
POPIS OVLÁDACÍCH
PRVKÅ
DESCRIPTION OF
CONTROL
ê͇ۘ ‰‚ÂÂÈ
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ԇθ˜ËÍÓ‚Û ÍÌÓÔÍÛ
‚ÒÂ‰ËÌ¥ Û˜ÍË ‰Îfl ‰‚ÂÂÈ ‰Îfl
ÚÓ„Ó, ˘Ó· ‚¥‰˜ËÌËÚË ‰‚Â¥.
DRÎADLO OTEV¤ENÍ DVͤEK
DOOR HANDLE
Óâàãà!
Ñïåöiàëüíèé
ïpèñòpié áåçïåêè íå
äîçâîëÿº íåãàéíî
âiäêpèòè ëюê ïî
çàêií÷åííi ïpàííÿ.
Ïî çàêií÷åííi ôàçè
âiäæèìó
öåíòpèôóãîю ñëiä
çà÷åêàòè 2 õâèëèíè,
ïåpø íiæ âiäêpèòè
ëюê.
Âíèìàíèå!
Ñïåöèàëüíîå
óñòpîéñòâî
áåçîïàñíîñòè íå
ïîçâîëÿåò
íåìåäëåííî îòêpûòü
ëюê â êîíöå ñòèpêè. Â
êîíöå ôàçû îòæèìà
öåíòpèôóãîé ñëåäóåò
ïîäoæäàòü 2 ìèíóòû,
ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
ëюê.
CZ
ßçÑàäÄíéê ÅãéäìÇÄççü
ÑÇÖêÖâ
ë‚¥ÚÎÓ ¥Ì‰Ë͇ÚÓÛ ◊Ñ‚Â¥
Á‡·ÎÓÍÓ‚‡ÌÓ” „ÓËÚ¸, ÍÓÎË ‰‚Â¥
ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ Á‡ÍËÚ¥ Ú‡ χ¯Ë̇
‚Íβ˜Â̇.
äÓÎË ëíÄêí ‚Íβ˜ÂÌÓ Ì‡ χ¯ËÌ¥ Á
Á‡ÍËÚËÏË ‰‚ÂˆflÚ‡ÏË, ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
·ÎËÒÌ ڇ ÔÓÚ¥Ï Á‡„ÓËÚ¸Òfl.
üÍ˘Ó ‰‚Â¥ Ì Á‡˜ËÌÂÌ¥, ÚÓ
¥Ì‰Ë͇ÚÓ ·Û‰Â ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡ÚË
·ÎËχÚË.
ëÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ ·ÂÁÔ˜ÌËÈ ÔËÒÚ¥È
Á‡ÔÓ·¥„‡π ‚¥‰˜ËÌÂÌÌ˛ ‰‚ÂÂÈ
Ó‰‡ÁÛ ÔÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ˆËÍÎÛ
Ô‡ÌÌfl. ᇘÂ͇ÈÚ ‰‚¥ ı‚ËÎËÌË
Ô¥ÒÎfl Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl Ú‡
Ô¥ÒÎfl ‚ËÏÍÌÂÌÌfl ¥Ì‰Ë͇ÚÓÛ ◊Ñ‚Â¥
Á‡·ÎÓÍÓ‚‡ÌÓ” ÔÂ‰ ‚¥‰˜ËÌÂÌÌflÏ
‰‚ÂÂÈ. èÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ˆËÍÎÛ
ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸ Û˜ÍÛ ‚Ë·ÓÛ ÔÓ„‡Ï ̇
ÔÓ͇ÁÌËÍ OFF (‚ËÏÍÌÂÌÓ).
K otevfiení dvífick stisknûte
pojistku umístûnou na
vnitfiní stranû drÏadla.
POZOR:
SPECIÁLNÍ POJISTKA
ZABRAÑUJE OTEVÜENÍ
DVÍÜEK PRAÖKY IHNED
PO SKONÖENÍ PRANÍ.
JAKMILE SKONÖÍ
ÏDÍMÁNÍ, VYÖKEJTE 2
MINUTY A POTOM
TEPRVE DVÍÜKA
OTEVÜETE.
Press the finger-bar inside
the door handle to open the
door
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.
Kontrolka ZAMâENÁ DVͤKA
DOOR LOCKED INDICATOR
Kontrolka svítí, pokud jsou
dvífika správnû zavfiená a
praãka je zapnutá.
Po stisknutí tlaãítka
START/PAUSA nejdfiíve
kontrolka bliká, po chvíli se
rozsvítí trvale a svítí aÏ do
konce praní.
V pfiípadû, Ïe dvífika nebyla
zavfiená správnû, kontrolka
bude nadále blikat.
Speciální bezpeãnostní
zafiízení zabraÀuje, aby se
dvífika mohla otevfiít okamÏitû
po konãení pracího cyklu.
Poãkejte 2 minuty, aÏ
kontrolka zhasne, pak
vypnûte praãku nastavením
voliãe programÛ do vypnuté
polohy OFF.
The “Door Locked” indicator
light is illuminated when the
door is fully closed and the
machine is ON.
When START/PAUSE is
pressed on the machine
with the door closed the
indicator will flash
momentarily and then
illuminate.
If the door is not closed the
indicator will continue to
flash.
A special safety device
prevents the door from
being opened immediately
after the end of the cycle.
Wait for 2 minutes after the
wash cycle has finished and
the Door Locked light has
gone out before opening
the door. At the end of cycle
turn the programme
selector to OFF .
Nakon zavr‰etka ciklusa pranja
gumb programatora okrenite
na poloÏaj OFF.
24
25
HR
TIPKA START
Kada odaberete program
pranja, priãekajte da svjetlosni
pokazatelj STOP zatrepta prije
nego pritisnete tipku START.
Pritisnite da pokrenete
odabrani ciklus pranja (ovisno
o odabranom ciklusu jedan od
svjetlosnih pokazatelja çe
zasvjetliti).
ZNAâAJNO:
NAKON ·TO PRITISNETE
TIPKU START,
PERILICI JE POTREBNO
NEKOLIKO
TRENUTAKA DA ZAPOâNE
S RADOM.
MIJENJANJE RADNIH POSTAVKI
NAKON POKRETANJA
PROGRAMA PRANJA (PAUZA)
Program pranja moÏe biti
privremeno zaustavljen
(pauza) u bilo kojem trenu
tijekom ciklusa pranja tako da
na oko dvije sekunde drÏite
pritisnutom tipku
"START/PAUZA".
Kada je perilica privremeno
zaustavljena treptat çe
svjetlosni pokazatelji "faze
pranja" i opcijske tipke. Da
ponovno pokrenete program
pranja jo‰ jednom pritisnite
tipku START/PAIZA.
Ako tijekom pranja Ïelite
dodati ili izvaditi rublje,
priãekajte oko dvije minute
kako bi sigurnosni ure_aj
omoguçio otvaranje vrata.
Nako ‰to ste to izveli, zatvorite
vrata, pritisnite tipku START i
perilica çe nastaviti s radom
od toãke gdje je bila
zaustavljena.
PONI·TAVANJE PROGRAMA
PRANJA
Da poni‰tite program pranja
okrenite gumb programatora
na poloÏaj OFF.
26
UKR
RU
äçéèäÄ ëíÄêí/èAìáA
ÖÒÎË ÔÓ„‡Ïχ ‚˚·‡Ì‡, ÚÓ
ÔÂʉ ˜ÂÏ Ì‡Ê‡Ú¸ Í·‚˯Û
START, ‰ÓʉËÚÂÒ¸, ÔÓ͇ Ì ̇˜ÌÂÚ
ÏÂˆ‡Ú¸ Ë̉Ë͇ÚÓ “STOP”.
ç‡ÊÏËÚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí ‰Îfl
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚. Ç
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ Á‡„ÓËÚÒfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒ‚Û˛˘ËÈ Ë̉Ë͇ÚÓ.
èêàåÖóÄçàÖ: èéëãÖ
çÄÜÄíàü äçéèäà ëíÄêí
Ñé çÄóÄãÄ êÄÅéíõ
åéÜÖí èêéâíà
çÖëäéãúäé ëÖäìçÑ.
àÁÏÂÌÂÌË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ ÔÓÒÎÂ
Á‡ÔÛÒ͇ ÔÓ„‡ÏÏ˚ (èÄìáÄ)
åÓÊÌÓ ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚˚ÔÓÎÌflÂÏÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ
‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ˆËÍ· ÒÚËÍË. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó
ÌÛÊÌÓ Ì‡Ê‡Ú¸ Ë Û‰ÂÊË‚‡Ú¸
ÔËÏÂÌÓ ‚ Ú˜ÂÌË ‰‚Ûı ÒÂÍÛ̉
ÍÌÓÔÍÛ "Start/Pause". äÓ„‰‡ χ¯Ë̇
ÔÂÂıÓ‰ËÚ ‚ ÂÊËÏ Ô‡ÛÁ˚, ̇˜Ë̇˛Ú
ÏË„‡Ú¸ Ë̉Ë͇ÚÓ˚ Ù‡Á˚ ÒÚËÍË Ë
‚˚·Ó‡ ÓÔˆËÈ.
óÚÓ·˚ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÌÛÊÌÓ ÒÌÓ‚‡ ̇ʇڸ
ÍÌÓÔÍÛ START.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ ‰ÓÎÓÊËÚ¸ ËÎË
‚˚ÌÛÚ¸ ·Âθ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË,
ÔÓ‰ÓʉËÚ 2 ÏËÌÛÚ˚, ÔÓ͇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
‡Á·ÎÓÍËÛÂÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í.
ë‰Â·ÈÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ LJÏ
ÓÔÂ‡ˆË˛, Á‡ÍÓÈÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È
Î˛Í Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
凯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ˆËÍÎ Ò ÚÓ„Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ·˚Î
ÔÂ‚‡Ì.
éíåÖçÄ èêéÉêÄååõ
ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
C
CZ
EN
äçéèäÄ ëíÄêíì
TLAâÍTKO START
START BUTTON
èÂ‰ ‚Ë·ÓÓÏ ÔÓ„‡ÏË,
Á‡˜Â͇ÈÚ ÔÓÍË ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
◊ëíéè” ·ÎËÏÌ ÔÂ‰
̇ÚËÒ͇ÌÌflÏ ÍÌÓÔÍË ëíÄêí.
Po zvolení programu vyãkejte
neÏ kontrolka “STOP” zaãne
blikat, poté stisknûte tlaãítko
START.
When a programme is
selecting, wait for the “STOP”
indicator light to flash before
pressing the START button.
Stisknutím tohoto tlaãítka
dojde ke spu‰tûní programu
nastaveného na voliãi
programÛ (na základû druhu
zvoleného programu se
rozsvítí jedna z kontrolek).
Press to start the selected
cycle (according to the
selected cycle one
indicator lights will go on) .
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÔÓ˜‡ÚË
Ó·‡ÌËÈ ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl (Á„¥‰ÌÓ
Ó·‡ÌÓ„Ó ˆËÍÎÛ Ó‰ËÌ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
‚Íβ˜ËÚ¸Òfl).
çéíÄíäà: äéãà äçéèäÄ
ëíÄêí ÇäãûóÖçÄ,
èêàãÄÑì åéÜÖ ÅìÑÖ
çÖéÅïßÑçé ÑÖäßãúäÄ
ëÖäìçÑ èÖêÖÑ
èéóÄíäéå êéÅéíà.
POZN.: PO SPU·TùNÍ
PRAâKY TLAâÍTKEM
START JE NUTNÉ VYâKAT
NùKOLIK VTE¤IN, NEÎ JE
PRAâKA UVEDENA DO
CHODU.
NOTE: WHEN THE START
BUTTON HAS BEEN
PRESSED, THE APPLIANCE
CAN TAKE FEW SECONDS
BEFORE STARTS
WORKING.
áåßçÄ ìëíÄçéÇéä èßëãü
áÄèìëäì èêéÉêÄåà (èÄìáÄ)
ZMùNA NASTAVENÍ PO
SPU·TùNÍ PROGRAMU (PAUSA)
èÓ„‡Ï‡ ÏÓÊ ·ÛÚË ÔËÁÛÔËÌÂ̇
‚ ·Û‰¸-flÍËÈ ÏÓÏÂÌÚ ˆËÍÎÛ
̇ÚËÒ͇ÌÌflÏ ÍÌÓÔÍË
◊ëíÄêí/èÄìáÄ” ̇ ÔÓÚflÁ¥ ‰‚Óı
ÒÂÍÛ̉. äÓÎË Ï‡¯Ë̇ Û ÔÓ„‡Ï¥
Ô‡ÛÁË, ¥Ì‰Ë͇ÚÓ ◊ÂÚ‡Ô Ô‡ÌÌfl” Ú‡
Ó·‡Ì¥ ÍÌÓÔÍË ·ÎËχ˛Ú¸.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÓÁÔÓ˜‡ÚË Ó·ÓÚÛ
ÁÌÓ‚Û Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí ˘Â
‡Á.
Po spu‰tûní programu lze
zmûnit nastavení a volby
pouze pomocí tlaãítek funkcí.
Stisknûte tlaãítko
“START/PAUSA” a drÏte ho
stisknuté asi 2 sekundy. Blikání
kontrolek tlaãítek funkcí a
kontrolky postupu programu
ukazuje, Ïe spotfiebiã je
pozastaven˘ (pauza).
ZmûÀte, co poÏadujete, a
znovu stisknûte tlaãítko
“START/PAUSA”, kter˘m
obnovíte postup programu.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES
HAS STARTED (PAUSE)
The programme may be
paused at any time during
the wash cycle by holding
down the START button for
about two seconds. When
the machine is in the
paused mode, the “WASH
STAGE” indicator and option
buttons will flash.
To restart the programme,
press the START button once
again.
üÍ˘Ó ÇË ·‡Ê‡πÚ ‰Ó·‡‚ËÚË ‡·Ó
Á‡·‡ÚË ˜¥ Ô¥‰ ˜‡Ò Ô‡ÌÌfl,
Á‡˜Â͇ÈÚ ‰‚¥ ı‚ËÎËÌË ÔÓÍË
ÔËÒÚ¥È ·ÂÁÔÂÍË ‚¥‰ ·ÎÓÍÛ𠉂Â¥.
äÓÎË ÇË ‚ËÚfl„ÎË ÌÂÓ·ı¥‰ÌÂ,
Á‡˜ËÌ¥Ú¸ ‰‚Â¥, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ëíÄêí Ú‡
ÔË·‰ ÔÓ‰Ó‚ÊËÚ¸ Ó·ÓÚÛ Á
ÏÓÏÂÌÚÛ, ÍÓÎË ·Û· ÔËÁÛÔËÌÂ̇.
ÄçìãûÇÄççü éÅêÄçé∫
èêéÉêÄåà.
ÑÎfl ‡ÌÛ₇ÌÌfl ÔÓ„‡ÏË, ͇ۘ
ÔÓ„‡Ï‡ ÚÓ ÔÓ‚ËÌ̇ ·ÛÚË
ÔÓ‚ÂÌÂ̇ Û ÔÓÁˈ¥˛ OFF
(ÇàåäçÖçé).
Pokud si pfiejete vyjmout ãi
pfiidat prádlo bûhem praní, a
vyãkejte DVù minuty, dokud
bezpeãnostní zafiízení
neuvolní dvífika praãky.
Po vloÏení ãi vyjmutí prádla,
opûtovném uzavfiení dvífiek
praãky a stisknutí tlaãítka
START, bude praãka
pokraãovat v pracím cyklu od
stejného místa, ve kterém byl
cyklus pfieru‰en.
If you wish to add or remove
items during washing, wait 2
minutes until the safety
device unlocks the door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
ZRU·ENÍ NASTAVENÉHO
PROGRAMU
Je moÏné kdykoli zru‰it
nastaven˘ program
pfiestavením voliãe
programÛ do polohy vypnutí
OFF.
CANCELLING THE
PROGRAMME
To cancel the programme
the programme selector
should be rotated to the
OFF position.
27
HR
Opcijske tipke potrebno je
odabrati prijepritiska na
tipku START.
ä·‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı
ÙÛÌ͈ËÈ ÒΉÛÂÚ Ì‡ÊËχڸ
ÚÓθÍÓ ÔÂ‰ ̇ʇÚËÂÏ Ì‡
Í·‚Ë¯Û èìëä.
TIPKA ZA SUPER BRZO PRANJE
ÊÍOÏÊA CYÏEP CÊOPOCÒÜ
Pritiskom na ovu tipku
vrijeme programa pranja
smanjit çe se na najvi‰e 50
minuta, zavisno o izabranom
programu i temperaturi
pranja.
Tipka za super brzo pranje
moÏe se koristiti za pranje od
1 do 5 kg rublja.
(Ova tipka moÏe se koristiti
samo na programima za
pranje pamuka i sintetike).
TIPKA ZA DODATNO
ISPIRANJE
Zahvaljujuçi novom
elektronskom sustavu,
pritiskom na ovu tipku
moguçe je pokrenuti
poseban ciklus ispiranja.
Dodavanjem veçe koliãine
vode i novim naãinom
djelovanja koje je
kombinirano s okretanjem
bubnja i punjenjem i
praÏnjenjem vode, rublje çe
uvijek biti savr‰eno isprano.
Ova funkcija posebno je
prouãena zbog osoba s
osjetljivom i njeÏnom koÏom
kojima i najmanji ostaci
deterdÏenta mogu izazvati
alergije i nadraÏaje.
Savjetujemo da ovu funkciju
koristite za pranje djeãje
odjeçe kao i kod pranja vrlo
prljave odjeçe kada se
koriste veçe koliãine
deterdÏenta ili pri pranju
rublja od frotira ãija vlakna
imaju tendenciju
zadrÏavanja deterdÏenta.
Ova tipka nije dostupna na
programima za pranje vune.
28
UKR
RU
D
Haæaòèeì ∋òoé êíoïêè âpeìÿ
ïpoãpaììû còèpêè
coêpaùaeòcÿ ía 10-50 ìèíyò
â çaâècèìocòè oò âûápaííoé
ïpoãpaììû è òeìïepaòypû.
Ôyíêöèÿ Cyïep Cêopocòè
ìoæeò áûòü ècïoëüçoâaía
ïpè çaãpyçêe ìaøèíû oò 1 äo
5 êã.
ÊËÀÂÈØÀ “ùÊÑÒPÀ
ÏÎËÎÑÊÀÍÈß”
Å·„Ó‰‡fl ÌÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ
ÒËÒÚÂÏ ÔË Ì‡Ê‡ÚËË ‰‡ÌÌÓÈ
Í·‚Ë¯Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸
ÌÓ‚˚È ÒÔˆˇθÌ˚È ˆËÍÎ
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl. ÅÓθ¯Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
‚Ó‰˚ ̇ ÒÚ‡‰ËË ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ë ÌÓ‚‡fl
ÍÓÏ·Ë̇ˆËfl ˆËÍÎÓ‚ ‚‡˘ÂÌËfl
·‡‡·‡Ì‡ Ò Á‡ÎË‚ÓÏ Ë ÒÎË‚ÓÏ ‚Ó‰˚
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ËÒÍβ˜ËÚÂθÌ˚ ÂÁÛθڇÚ˚
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl.
чÌ̇fl ÙÛÌ͈Ëfl ‡Á‡·Óڇ̇ ‰Îfl
β‰ÂÈ Ò ÌÂÊÌÓÈ Ë ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ
ÍÓÊÂÈ, ‰Îfl ÍÓÚÓ˚ı ‰‡ÊÂ
χÎÂȯË ÓÒÚ‡ÚÍË ÏÓ˛˘Ëı
Ò‰ÒÚ‚ ÏÓ„ÛÚ ‚˚Á‚‡Ú¸
‡Á‰‡ÊÂÌËÂ Ë ‡ÎÎÂ„˘ÂÒÍÛ˛
Â‡ÍˆË˛.
Ç˚·Ó ‰‡ÌÌÓÈ Í·‚Ë¯Ë Ú‡ÍÊÂ
ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl ÒÚËÍË
‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ë ÒËθÌÓ Á‡„flÁÌÂÌÌÓ„Ó
·Âθfl, ÔË ÍÓÚÓÓÈ ‡ÒıÓ‰Û˛ÚÒfl
·Óθ¯Ë ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡, ËÎË ÔË ÒÚËÍÂ
ÔÓÎÓÚÂ̈, ‚ÓÎÓÍ̇ ÍÓÚÓ˚ı ËϲÚ
‚˚ÒÓÍÛ˛ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Û‰ÂÊË‚‡Ú¸
‚ Ò· ÏÓ˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡.
чÌ̇fl Í·‚˯‡ Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ
ÔÓ„‡Ïχı ÒÚËÍË ¯ÂÒÚflÌ˚ı
Ú͇ÌÂÈ.
E
EN
éÔˆ¥ÓÌ¥ ÍÌÓÔÍË, ˘Ó ÔÓ‚ËÌÌ¥ ·ÛÚË
Ó·‡Ì¥ ÔÂ‰ ̇ÚËÒ͇ÌÌflÏ
ÍÌÓÔÍË ëíÄêí.
Tlaãítka funkcí musí b˘t
navolena pfied stisknutím
tlaãítka start.
The option buttons should
be selected before pressing
the START button
Êíoïêa cyïep øâèäêocòi
TLAÖÍTKO PRO VELMI RYCHLÉ
PRANÍ
Stisknutím tohoto tlaöítka se
zkrátí öas praní o max. 50
minut, a to v závislosti na
zvoleném programu a teplotë
praní. Tlaöítko pro velmi rychlé
praní måïe bÿt pouïito pro
náplñ od 1 do 5 kg suchého
prádla.
SUPER RAPID BUTTON
Ïpè íàòèñêàííi íà öю êíoïêy
÷ac ïpoãpaìè ïpaííÿ
cêopo÷yºòücÿ íà 50 xâèëèí
ìaêcèìyì, â çaëeæíocòi âiä
ïpoãpaìè òa âèápaío¿
òeìïepaòypè. Êíoïêa cyïep
øâèäêocòi ìoæe áyòè
âèêopècòaía ïpè ïpaííi âiä 1
äo 5 êã áiëèçíè.
ñfl ÍÌÓÔ͇ ÏÓÊ ·ÛÚË
‚ËÍÓËÒÚÓ‚‡Ì‡ ÚiθÍË Á
ÔÓ„‡Ï‡ÏË ‰Îfl ·‡‚Ó‚ÌflÌËı Ú‡
ÒËÌÚÂÚ˘ÌËı Ú͇ÌËÌ
ùÚ‡ ÍÌÓÔ͇ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ÚÓθÍÓ ‚ ÔÓ„‡Ïχı
‰Îfl ıÎÓÔÍÓ‚˚ı Ë ÒËÌÂÚÂÚ˘ÂÒÍËı
Ú͇ÌÂÈ.
CZ
Êëàâiøà “ñóïåpïîëîñêàííÿ”
ᇂ‰flÍË ÌÓ‚¥È ÂÎÂÍÚÓÌÌ¥È ÒËÒÚÂÏ¥,
Ó‰ÌËÏ Ì‡ÚËÒÍÓÏ ÍÌÓÔÍË ÏÓÊÎË‚Ó
Á‡ÒÚÓÒÓ‚Û‚‡ÚË ÒÔˆ¥‡Î¸Ì¥È ˆËÍÎ
ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl. ÑÓ‰‡ÚÍÓ‚ËÈ Ó·’πÏ
‚Ó‰Ë Ú‡ ÌÓ‚ËÈ ÏÂı‡Ì¥ÁÏ, Á’π‰Ì‡Ì¥ Û
ˆËÍÎ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ·‡‡·‡ÌÛ Á
Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌflÏ Ú‡ ‚¥‰ÎË‚ÓÏ ‚Ó‰Ë,
˘Ó ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ÁÓ·ËÚË ·¥ÎËÁÌÛ
¥‰Â‡Î¸ÌÓ ‚ËÔÓÎÓÒ͇ÌÓ˛.
ñfl ÙÛÌ͈¥fl ·Û· ÓÁÓ·ÎÂ̇ ‰Îfl
β‰ÂÈ Á ‰ÂΥ͇ÚÌÓ˛ Ú‡ ˜ÛÚÚπ‚Ó˛
¯Í¥Ó˛, ‰Îfl flÍËı Á‡Î˯ÍË
Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚ ̇ ‚ËÓ·‡ı
ÏÓÊÛÚ¸ ‚ËÍÎË͇ÚË ÔÓ‰‡ÁÌÂÌÌfl
‡·Ó ‡ÎÂ„¥˛.
êÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl Ú‡ÍÓÊ
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ‰‡ÌÛ ÙÛÌ͈¥˛ ‰Îfl
‰ËÚfl˜Ëı ˜ÂÈ, ‡·Ó ÔË Ô‡ÌÌ¥
‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌËı ˜ÂÈ, ‰Îfl flÍËı
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ·‡„‡ÚÓ
Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚, ‡·Ó ÔË Ô‡ÌÌ¥
Ú͇ÌËÌ, ˜Ëª ‚ÓÎÓÍ̇ ‚·Ë‡˛Ú¸ Ú‡
Á‡ÚËÏÛ˛Ú¸ ÔÓÓ¯ÓÍ.
ч̇ ÔÓ„‡Ï‡ Ì Á‡ÒÚÓÒÓ‚ÛπÚ¸Òfl
‰Îfl Ô‡ÌÌfl ‚Ó‚ÌË.
(Toto tlaöítko je aktivní pouze
u pracích cyklå pro bavlnëné
a smíäené tkaniny).
By pushing this button the
time of the wash
programme is reduced to a
maximum of 50 minutes
depending on the
programme and the
temperature selected. The
super rapid button can be
used for washing loads of 1
to 5 kg.
(This button can be utilised
only on cottons and
synthetic programmes).
TLAâÍTKO SUPER MÁCHÁNÍ
EXTRA RINSE BUTTON
Díky novému elektronickému
pracímu systému, je moÏné
stlaãením tlaãítka uskuteãnit
nov˘ speciální cyklus máchání.
Také díky mnohem vût‰ímu
mnoÏství vody a pÛsobení nové
kombinace rotaãních cyklÛ
bubnu se stfiídav˘m napu‰tûním
a vypu‰tûním vody, je prádlo
dokonale vymáchané.
Tato funkce byla studována
v˘slovnû pro osoby s
choulostivou a citlivou
pokoÏkou, pro které i malé
mnoÏství pracího prá‰ku by
zpÛsobilo vyráÏku nebo alergie.
Tato funkce se doporuãuje
také pro dûtské obleãení
nebo v pfiípadû praní velmi
za‰pinûného prádla, pro které
je zapotfiebí pouÏít více
pracího prá‰ku, také pfii praní
froté, kde vlákna mají
tendenci prá‰ek zadrÏovat.
Toto tlaãítko nelze pouÏít u
programÛ VLNA.
Thanks to the new
electronic system, acting on
the button is possible to
effect a new special rinse
cycle. The addition of a lot
of more water and the new
action combined of cycles
of rotation of the drum with
load and unloading of
water, allow to get laundry
perfectly rinsed.
This function has been
studied for the people with
delicate and sensitive skin,
for which also a least
residue of detergent can
cause irritations or allergies.
It advises to also use this
function for the children
items and in case of
washings of very dirty items,
for which it is due to use a
lot of detergent, or in the
washing of towelling items
whose fibers mostly have
the tendency to hold the
detergent.
This button is not available
in the Wool programmes.
29
HR
TIPKA ZA ZA·TITU OD
GUÎVANJA
Funkcija za za‰titu od
guÏvanja smanjuje guÏvanje
koliko god je to moguçe, ovaj
jedinstveni sustav protiv
guÏvanja prilagodjen je za
posebne vrste tkanina.
MIJE·ANE TKANINE
Voda je postupno hladjena
kroz dva zadnja ispiranja bez
centrifugiranja a zatim se nje Ï
nim c entrifigur anjem t k a nin
a m a osigurava najveçi
stupanj opu‰tanja.
OSJETLJIVE TKANINE
Dva zadnja ispiranja bez
centrifugiranja nakon kojih
tkanine ostaju u vodi sve do
praÏnjenja perilice. Kada
Ïelite isprazniti perilicu
pritisnite tipku za za‰titu od
guÏvanja, slijedi samo
istjecanje vode.
VUNENE TKANINE
Nakon zavr‰nog ispiranja
tkanine ostaju u vodi sve do
praÏnjenja perilice,
svjetlosnipokazatelj trepti.
Kada Ïelite isprazniti perilicu
pritisnite tipku za za‰titu od
guÏvanja, slijedi istjecanje
vode, centrifugiranje i
vadjenje rublja.
Ako odjeçu ne Ïelite
centrifugirati ukljuãite samo
istjecanje vode:
-okrenite gumb programatora
na poloÏaj OFF,
-odaberite program za samo
istjecanje vode
-ponovno ukljuãite perilicu
pritiskom na tipku
START/PAUSE.
30
UKR
RU
äçéèäÄ ÅÖá ëäãÄÑéä
ùÚ‡ ÙÛÌ͈fl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ò‚ÂÒÚË ‰Ó
ÏËÌËÏÛχ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË ÒÍ·‰ÓÍ Ì‡
Ó‰Âʉ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÛÚÂÏ
‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ë ÚËÔ‡
ÒÚË‡ÂÏÓ„Ó ·Âθfl.
ç‡ÔËÏÂ, ‰Îfl Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡
·Âθfl ˝ÙÙÂÍÚ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ: ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÛÏÂ̸¯ÂÌËÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ÔË ÒÏÂÌ ‚Ó‰˚
·‡‡·‡Ì Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl, Ó˜Â̸
‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ – ‚Ò ˝ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ „·ÊÂÌËfl
·Âθfl ÔÓÒΠÒÚËÍË.
ÑÎfl ‰ÂÎË͇ÚÌÓ„Ó ·Âθfl, Á‡
ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ¯ÂÒÚË,
Ù‡Á˚ ÒÚËÍË ÒÎÂ‰Û˛Ú ‚ ÚÓÏ ÊÂ
ÔÓfl‰ÍÂ, ˜ÚÓ Ë ÔË ÒÚËÍÂ
Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ·Âθfl, ÚÓθÍÓ ÛÊ ·ÂÁ
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ‰‡ ¢Â
‰Ó·‡‚ÎflÂÚÒfl Ù‡Á‡ ÓÚÒÚÓfl ‚Ó‰˚ ‚
·‡‡·‡Ì ÔÓÒΠÔÓÒΉ̄Ó
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl.
èË ‚˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË
"¯ÂÒÚ¸" ˝Ú‡ ÍÌÓÔ͇ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ·Âθ ‚ ‚Ӊ ÔÓÒÎÂ
ÔÓÒΉÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl, ˜ÚÓ·˚
‚ÓÎÓÍ̇ ıÓÓ¯Â̸ÍÓ ‡ÒÔ‡‚ËÎËÒ¸.
èÓÒΠÔÓÒΉÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl
Ë̉Ë͇ÚÓ ÍÌÓÔÍË Ì‡˜ÌÂÚ ÏË„‡Ú¸,
ÒÓÓ·˘‡fl, ˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇ ̇ıÓ‰ËÚÒfl
‚ ÂÊËÏÂ Ô‡ÛÁ˚.
èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ˆËÍÎÓ‚ ÒÚËÍË
"‰ÂÎË͇ÚÌÓÂ" Ë "¯ÂÒÚ¸" ÏÓÊÌÓ
‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÓÔÂ‡ˆËË:
- éÚʇڸ ÍÌÓÔÍÛ ÅÖá ëäãÄÑéä
˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÔÓÒΠÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚ ËÎË ÓÚÊËχ.
ÖÒÎË ‚˚ Ì ıÓÚËÚ ÓÚÊËχڸ ·ÂθÂ,
‡ ÚÓθÍÓ ÒÎËÚ¸ ‚Ó‰Û, ‚˚ÔÓÎÌËÚÂ
ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Ç˚ÍÎ.
- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ íÓθÍÓ
ÒÎË‚
.
F
äçéèäà áÄèéÅßÉÄççû
áåàçÄççü íäÄçàçà (ãÖÉäÖ
èêÄëìÇÄççü)
ÄÍÚË‚‡ˆ¥fl ‰‡ÌÓª ÙÛÌ͈¥ª ‰‡π
ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ÁÏÂ̯ËÚË ÁÏË̇ÌÌfl
·¥ÎËÁÌË, ˘Ó ‰ÓÒfl„‡πÚ¸Òfl Ô‚ÌËÏ
ˆËÍÎÓÏ Ô‡ÌÌfl, ˘Ó Ó·Ë‡πÚ¸Òfl Ú‡ ‚
Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÚËÔÛ ·¥ÎËÁÌË, ˘Ó
ÔÂÂÚ¸Òfl. éÒÓ·ÎË‚Ó ‰Îfl ÁÏ¥¯‡ÌËı
Ú‡ ÒËÌÚÂÚ˘ÌËı Ú͇ÌËÌ Ô‡ÌÌfl
ÔÓπ‰ÌÛπ Ù‡ÁË ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó„Ó
ÓıÓÎÓ‰ÊÂÌÌfl ‚Ó‰Ë, ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ˛
Ó·ÂÚ¥‚ ‚ ·‡ˆ¥ Ô¥‰ ˜‡Ò ‚¥‰ÚÓÍÛ ‚Ó‰Ë
Ú‡ ‰ÂΥ͇ÚÌ ӷÂÚ‡ÌÌfl, ˘Ó ‰‡π
χÍÒËχθÌ ÓÁÔflÏÎÂÌÌfl
Ú͇ÌËÌ.
ÑÎfl ‰ÂΥ͇ÚÌËı Ú͇ÌËÌ, Á‡
‚ËÌflÚÍÓÏ ‚Ó‚ÌË, Ù‡ÁË ÓÁÓ·ÎÂÌ¥
ÛÊ Á ‚ˢ‚͇Á‡ÌËÏË ‰Îfl
ÁÏ¥¯‡ÌËı Ú͇ÌËÌ ÙÛÌ͈¥flÏË Á‡
‚ËÌflÚÍÓÏ ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó„Ó
ÓıÓÎÓ‰ÊÂÌÌfl ‚Ó‰Ë, ‡Î Á
‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ó˛ Ù‡ÁÓ˛ Á‡Î˯‡ÌÌfl
‚Ó‰Ë ‚ ·‡ÍÛ Á ÁÛÔËÌÍÓ˛ ÔÂ‰
ÓÒÚ‡ÌÌ¥Ï ‚¥‰ ÊËÏÓÏ.
èÓ„‡Ï‡ ‰Îfl ‚Ó‚ÌË ˆfl ÍÌÓÔ͇
Î˯ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó Á‡Î˯ËÚË
Ú͇ÌËÌÛ Û ‚Ó‰¥ ÔÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛
ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ‚¥‰ ÊËÏÛ ‰Ó ˜‡ÒÛ, ÍÓÎË
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ‚ËÈχÚË ·¥ÎËÁÌÛ.
襉 ˜‡Ò ˆ¸Ó„Ó ÍÌÓÔ͇ ¥Ì‰Ë͇ÚÓÛ
·Û‰Â ·ÎËχÚË.
äÓÎË ÇË „ÓÚÓ‚¥ ‚Ë „ÛÁËÚË ·¥ÎËÁÌÛ,
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ã„ÍÂ
è‡ÒÛ‚‡ÌÌfl, ˆÂ ‰‡ÒÚ¸ ÁÏÓ„Û ÁÎË‚Û
Ú‡ ‚¥‰ÊËÏÛ.
üÍ˘Ó ÇË Ì ·‡Ê‡πÚ ‚¥‰ÊËχÚË
Ó‰fl„ Ú‡ ‡ÍÚË‚¥ÁÛ‚‡ÚË Î˯ ÁÎË‚:
- ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÔÓ„‡Ï‡ ÚÓ ̇
‚¥‰Ï¥ÚÍÛ OFF
- é·Â¥Ú¸ ÔÓ„‡ÏÛ ‚¥‰ÊËÏÛ
- ÇÍβ˜¥Ú¸ ÔË·‰ ÁÌÓ‚Û,
̇ÚËÒ͇˛˜Ë ëíÄêí
CZ
TLAÖÍTKO PRO ZABRÁNËNÍ
POMAÖKÁNÍ
Nastavením této funkce,
aktivní pouze u pracích cyklå
pro smíäené a jemné tkaniny,
je moïné sníïit na minimum
pomaökání prádla v
návaznosti na prací cyklus
zvolenÿ vÿbërem programu a
druhu praného prádla.
V püípadë smësnÿch tkanin se
püi praní vyuïívá funkcí pro
postupné ochlazování vody,
vylouöení otáöení bubnu
bëhem vypouätëcí láznë a pro
jemné odstüed’ování, öímï je
zajiätëna nevyääí regenerace
pranÿch tkanin.
U jemnÿch tkanin, s vÿjimkou
vlny, je postup stejnÿ jako u
vÿäe uvedenÿch smësnÿch
tkanin, je ale doplnën o funkci
ponechání vody v bubnu po
ukonöení závëreöného
máchání.
U programu pro praní vlny má
toto tlaöítko pouze funkci
ponechání vody v bubnu po
skonöení posledního máchání,
aby se tím zachovala
dokonalá pruïnost vláken.
Bûhem této fáze, kdy voda
stojí ve vanû praãky,
kontrolka tlaãítka bliká, coÏ
znamená, Ïe je praãka v
pauze.
Pro dokonöení cyklu praní
jemnÿch tkanin a vlny måïete
zvolit následující postup:
- zruäit tuto funkci vypnutím
tlaöítka pro ZABRÁNËNÍ
POMAÖKÁNÍ. Prací cyklus
bude ukonãen fází vypuätëní
vody a odstüedëním prádla.
V pfiípadû, kdy chcete provést
pouze vypu‰tûní:
- nastavte nejdfiíve voliã
programÛ do polohy OFF
- zvolte program pouhého
vypou‰tûní
- znovu praãku spusÈte
opûtovn˘m stisknutím tlaãítka
START.
EN
CREASE GUARD BUTTON
The Crease Guard function
minimizes creases as much
as possible with a uniquely
designed anti-crease
system that is tailored to
specific fabrics.
MIXED FABRICS - the water is
gradually cooled
throughout the final two
rinses with no spinning and
then a delicate spin assures
the maximum relaxation of
the fabrics.
DELICATE FABRICS – final two
rinses with no spinning and
then the fabrics are left in
water until it is time to
unload. When you are ready
to unload, press the "Crease
Guard" button – this will
drain.
WOLLENS – after the final
rinse the fabrics are left in
water until it is time to
unload and the button
indicator blinking.
When you are ready to
unload, press the "Crease
Guard" button, this will drain
and spin ready for
emptying.
If you do not want to spin
the clothes and activate
drain only:
- Turn the programme
selector to the "OFF"
position;
- Select programme drain
only
;
- Switch on the appliance
again by pressing the
"Start/Pause" button.
- ‚ÌÓ‚¸ ‚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ
̇ʇÚËÂÏ Í·‚Ë¯Ë èÛÒÍ.
31
HR
SVJETLOSNI POKAZATELJI FAZE
PRANJA
= Predpranje
= Glavno pranje
= Ispiranje
= Centrifugiranje
UKR
RU
àçÑàäÄíéêõ îÄá
èêéÉêÄåå
L
IÍÄÈÊÀÒÎPÈ PÎÁÎÒÈ
ÏPÎÃPÀÌ
= ÔÓÔÂÂ‰Ì¥Ï Ô‡ÌÌflÏ
= Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍÓÈ
= íopìaëüíîãî
ïpàííÿ
= ÒÚË͇
= èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
= èÓÎÓÒ͇ÌÌfl
= ÓÚÊËχ
CZ
KONTROLKY
ZNÁZOR≈UJÍCÍ FÁZI
PROGRAMU
EN
INDICATOR LIGHTS
WASH STAGE
= Pfiedpírkou
= prewash
= Hlavní praní
= main wash
= Máchání
= rinse
= Odstfiedûní
= spin
= ‚¥‰ÊËÏ
SVJETLOSNI POKAZATELJI TIPKI
Svjetlosni pokazatelji oko
opcijskih tipki svjetle kada je
odabrana pripadajuça
opcija.
GUMB ZA KONTROLU BRZINE
CENTRIFUGE
OKREåE SE U OBA SMJERA
Ciklus centrifugiranja vrlo je
vaÏan za uklanjanje ‰to vi‰e
vode iz rublja bez da se
rublje o‰teti. Brzina centrifuge
moÏe se prilagoditi prema
va‰im potrebama.
Pode‰avanjem gumba za
kontrolu moguçe je smanjiti
najveçu brzinu centrifuge a
ako Ïelite centrifuga se moÏe
i u potpunosti iskljuãiti
pomicanjem gumba na
poloÏaj
.
NAPOMENA:
OVAJ MODEL PERILICE
RUBLJA OPREMLJEN JE
POSEBNIM ELEKTRONSKIM
UREDJAJEM KOJI
ONEMOGUåAVA DA
CENTRIFUGIRANJE
POREMETI RAVNOTEÎU
PUNJENJA.
NA TAJ NAâIN SMANJUJU
SE BUKA I VIBRACIJE U
PERILICI ·TO DOPRINOSI
DUÎEM RADNOM VIJEKU
VA·E PERILICE.
32
ëÇÖíéÇõÖ àçÑàäÄíéêõ
äãÄÇàò
ë‚ÂÚÓ‚˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚ Í·‚˯
Á‡„Ó‡˛ÚÒfl ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ͇ʉÓÈ
ÚÂÍÛ˘ÂÈ ÙÛÌ͈ËË.
M
PEÃYËßÒOP CÊOPOCÒÈ
N
Moæío âpaùaòü êaê ïo
÷acoâoé, òaê è ïpoòèâ
÷acoâoé còpeëêè.
Öèêë oòæèìa ÿâëÿeòcÿ o÷eíü
âaæíûì äëÿ ïoäãoòâêè ê
xopoøeé cyøêe ‚˚ÒÚË‡ÌÌÓ„Ó
áeëüÿ, ïo∋òoìy ìaøèía èìeeã
ìaêcèìaëüíyю ãèáêocòü â
yäoâëeòâcpeíèè ∋òèx
ïoòpeáíocòeé.
Bpaùaÿ py÷êy, ìoæío cíèçèòü
cêopocòü oòæèìa öeíòpèôyãè
c ìaêcèìyìa äo ee ïoëíoão
oòêëю÷eíèÿ (ïoëoæeíèe py÷êè
“
”).
Ïpèìe÷aíèe. Maøèía
èìeeò çëeêòpcííoe
ycòpoécòâo, êoòopoe
ïpeïÿòcòâyeò âêëю÷eíèю
öeíòpèôyãè (oòæèìa), ecëè
áeëüe â áapaáaíe
paçìecòèëocü
íepaâíoìepío.
Эòc ïoçâoëÿeò cíèçèòü
âèápaöèю ìaøèíû, cíèçèòü
øyì è coxpaíèòü ïpo÷íocòü
áeëüÿ.
äçéèäà ëÇßíãéÇé∫ ßçÑàäÄñß∫
ë‚¥ÚÎÓ‚ËÈ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ Ó·‡ÌÓª
ÙÛÌ͈¥Ó̇θÌÓª ÍÌÓÔÍË ·Û‰Â
Ò‚¥ÚËÚËÒfl, ÍÓÎË Ô‚̇ ÓÔˆ¥fl Ó·‡Î‡.
Pó÷êà påãóëюâàííÿ øâèäêîñòi
âiäæèìó
Îáåpòàºòüñÿ â îáîõ
íàïpÿìêàõ.
Öèêë âiäæèìó ãàpàíòóº
âèäàëåííÿ íàéáiëüøî¿
êiëüêîñòi âîäè ç áiëèçíè áåç
ïîøêîäæåííÿ òêàíèíè. Âè
ìîæåòå âñòàíîâèòè òó
øâèäêiñòü îáåpòàííÿ, ÿêà Âàì
íåîáõiäíà. Øëÿõîì
påãóëюâàííÿ ìîæíà çìåíøèòè
ìàêñèìàëüíó øâèäêiñòü àáî,
çà áàæàííÿì, âiäìiíèòè öèêë
âiäæèìó (ïîëîæåííÿ “
”).
Ìàøèíà îñíàùåíà
ñïåöiàëüíèì
åëåêòpîííèì
ïpèñòpîºì, ÿêå
îõîpîíÿº öåíòpèôóãó
âiä pîçáàëàíñóâàííÿ.
Öå çíèæóº øóì i
âiápàöiю ìàøèíè i
òàêèì ÷èíîì
ïpîäîâæóº òåpìií ¿¿
åêñïëóàòàöi¿.
KONTROLKY TLAÖÍTEK
BUTTONS INDICATOR LIGHT
Kontrolka okolo tlaöítka
volitelné funkce se rozsvítí, je-li
nastavena tato zvláätní volba.
The indicator light around
the option buttons will light
when specific options
are selected.
VOLIÖ OTÁÖEK
ODSTÜED’OVÁNÍ
SPIN SPEED CONTROL
OTÁÖÍ SE V OBOU
SMËRECH.
Cyklus odstüed’ování je velmi
dåleïitÿ pro odstranëní
maximálního mnoïství vody z
prádla, aniï by doälo k
poäkození tkanin. Måïete
nastavit otáöky odstüed’ování
podle svého poïadavku. Sníïí
se tím rychlost otáöení bubnu
püi koneöném odstüedëní
prádla u programå pro odolné
tkaniny. Pokud chcete
odstüed’ování zcela vylouöit,
nastavte voliö do polohy
.
POZNÁMKA:
PRAÖKA JE VYBAVENA
SPECIÁLNÍM ELEKTRONICKŸM
ZAÜÍZENÍM, KTERÉ CHRÁNÍ
PÜED NADMËRNŸMI
VIBRACEMI A HLUKEM
BËHEM ODSTÜED’OVÁNÍ,
POKUD ÄPATNŸM
ROZLOÏENÍM PRÁDLA
DOJDE V BUBNU K
NEVYVÁÏENOSTI NÁPLNË.
PRODLOUÏÍ SE TAK
ÏIVOTNOST PRAÖKY.
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS
The spin cycle is very
important to remove as much
water as possible from the
laundry without damaging the
fabrics. You can adjust the spin
speed of the machine to suit
your needs. By adjusting the
control, it is possible to reduce
the maximum speed, and if
you wish, the spin cycle can
be cancelled altogetherposition .
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED WITH
A SPECIAL ELECTRONIC
DEVICE, WHICH PREVENTS
THE SPIN CYCLE SHOULD
THE LOAD BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE
AND VIBRATION IN THE
MACHINE AND SO
PROLONGS THE LIFE OF
YOUR MACHINE.
33
HR
GUMB PROGRAMATORA SA
POLOÎAJEM OFF
OVAJ GUMB SE OKREåE U
OBA SMJERA.
PERILICA RUBLJA
UKLJUâUJE SE
ODABIROM PROGRAMA
PRANJA PREKO GUMBA
PROGRAMATORA.
TAJ POLOÎAJ BITI åE
OZNAâEN PRESTANKOM
TREPTANJA SVJETLOSNOG
POKAZATELJA STOP.
OVAJ SVJETLOSNI
POKAZATELJ åE
NEPREKIDNO TREPTATI SVE
DOK SE PERILICA NE
POKRENE ILI NE VRATI U
POLOÎAJ OFF.
Pritisnite tipku START/PAUSE da
pokrenete odabrani ciklus
pranja.
Program pranja çe se izvesti s
gumbom programatora u
nepomiãnom poloÏaju na
odabranom programu sve
dok ciklus pranja ne zavr‰i.
Perilicu rublja iskljuãite
okretanjem gumba
programatora na poloÏaj OFF.
ZNAâAJNO:
GUMB PROGRAMATORA
NAKON SVAKOG
CIKLUSA PRANJA MORA
BITI VRAåEN NA
POLOÎAJ OFF,
ODNOSNO PRI
POKRETANJU SLIJEDEåEG
CIKLUSA PRANJA A PRIJE
NEGO TAJ NAREDNI
PROGRAM BUDE
ODABRAN I POKRENUT.
34
UKR
RU
èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå ë
éíåÖíäéâ Çõäã.
ÇêÄôÄÖíëü Ç éÅéàï
çÄèêÄÇãÖçàüï
åÄòàçÄ ÇäãûóÄÖíëü
(êÖÜàå Çäã.)
èéëêÖÑëíÇéå ìëíÄçéÇäà
ÜÖãÄÖåéâ èêéÉêÄååõ
ëíàêäà èêà èéåéôà
êìäéüíäà ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå.
ÑÄççõâ ëíÄíìë
èéÑíÇÖêÜÑÄÖíëü
åàÉÄçàÖå ëÇÖíéÇéÉé
àçÑàäÄíéêÄ ëíéè.
àçÑàäÄíéê èêéÑéãÜÄÖí
åàÉÄíú, èéäÄ åÄòàçÄ çÖ
çÄóçÖí ëíàêÄíú, ãàÅé
åÄòàçì ÇõäãûóÄí
èéÇéêéíéå êìäéüíäà
ÇõÅéêÄ èêéÉêÄåå Ç
èéãéÜÖçàÖ Çõäã.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ “Start/Pause” ‰Îfl
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ Ô„‡ÏÏ˚.
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
èêàåÖóÄçàÖ:
êìäéüíäì ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå ëãÖÑìÖí
éÅüáÄíÖãúçé
ÇéáÇêÄôÄíú Ç
èéãéÜÖçàÖ Çõäã. èé
éäéçóÄçàà äÄÜÑéÉé
ëÖÄçëÄ ëíàêäà, Ä
íÄäÜÖ èêà ÜÖãÄçàà
çÄóÄíú ëãÖÑìûôàâ
ëÖÄçë èÖêÖÑ íÖå, äÄä
ìëíÄçéÇàíú à
áÄèìëíàíú ÜÖãÄÖåìû
èêéÉêÄååì.
P
èêéÉêÄåÄíéê á èéáàñß∏û OFF
(ÇàåäçÖçé)
éÅÖêíÄ∏íúëü ì éÅéï
çÄèêüåäÄï.
åÄòàçÄ ÇåàäÄ∏íúëü
óÖêÖá éÅàêÄççü
èêéÉêÄåà áÄ
ÑéèéåéÉéû èêéÉêÄåÄ
íéêÄ.
ñÖâ ëíÄíìë ÅìÑÖ
èéäÄáÄçàâ ÅãàåÄççüå
ëíéè ßçÑàäÄíéêÄ, ëÇßíãé
ÅìÑÖ èêéÑéÇÜìÇÄíà
ÅãàåÄíà Ñéäà åÄòàçÄ
çÖ êéáèéóçÖ êéÅéíì ÄÅé
èéÇÖêçÖíúëü Ñé OFF
îìçäñß∫.
CZ
VOLIâ PROGRAMÒ S OFF
EN
PROGRAMME SELECTOR WITH
OFF POSITION
LZE JÍM OTÁâET V OBOU
SMùRECH.
JAKMILE ZVOLÍTE NùJAK¯
PROGRAM, PO
NùKOLIKA SEKUNDÁCH
ZAâNE BLIKAT SVùTELNÁ
SIGNALIZACE “STOP”.
ZHASNUTÍ SVùTLENÉ
SIGNALIZACE “STOP”
PROVEDETE OTOâENÍM
VOLIâE PROGRAMÒ DO
POLOHY OFF.
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS.
THE MACHINE IS
TURNED ON BY
SELECTING A
PROGRAMME VIA THE
PROGRAMME
SELECTOR.
THIS STATUS WILL BE
INDICATED BY THE STOP
INDICATOR LIGHT
FLASHING, THIS LIGHT
WILL CONTINUE TO
FLASH UNTIL THE
MACHINE HAS STARTED
OR THE MACHINE IS
RETURNED TO THE OFF
POSITION.
Stisknûte tlaãítko "Start/Pausa"
a spusÈte cyklus praní.
Press the "Start/Pause"
button to start the selected
cycle.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ◊ëíÄêí” ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˘Ó· ÓÁÔÓ˜‡ÚË Ó·‡ÌËÈ ˆËÍÎ.
èÓ„‡ÏË ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Ûπ ‚Ò¥ ÓÔˆ¥ª
Ó·‡ÌÓª ÔÓ„‡ÏË ‰Ó ͥ̈¥ ˆËÍÎÛ.
ÇËÏÍÌ¥Ú¸ Ô‡Î¸ÌÛ Ï‡¯ËÌÛ
ÔÓ‚ÂÌÂÌÌflÏ ÔÓ„‡ÏfÚÓ‡ ̇ OFF.
èêéÉêÄåÄ íéê èéÇàççé
Åìíà èéÇÖêçÖçé çÄ
èéáàñß∫ OFF èé
áÄäßçóÖççû ñàäãì ÄÅé
äéãà èéóàçÄ∏íúëü
ÑéÑÄíäéÇàï ñàäã
èêÄççü üä èêßéêàíÖí
êÄçßò éÅêÄçé∫ íÄ
êéáèéóÄíé∫ èêéÉêÄåà.
Prací cyklus probíhá s
voliãem programÛ
nastaven˘m na urãitém
programu, a to aÏ do konce
praní.
Po ukonãení cyklu vypnûte
praãku nastavením voliãe
programu do polohy “OFF”.
POZNÁMKA:
VOLIâ PROGRAMÒ MUSÍ
B¯T PO UKONâENÍ
PRANÍ VÎDY P¤ESTAVEN
DO POLOHY OFF, TEPRVE
PAK MÒÎETE ZVOLIT
NOV¯ PROGRAM.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Switch off the washing
machine by turning the
selector to OFF.
NOTE:
THE PROGRAMME
SELECTOR MUST BE
RETURN TO THE OFF
POSITION AT THE END
OF EACH CYCLE OR
WHEN STARTING A
SUBSEQUENT WASH
CYCLE PRIOR TO THE
NEXT PROGRAMME
BEING SELECTED AND
STARTED.
35
HR
POGLAVLJE 7
TABELARNI PREGLED PROGRAMA
PROGRAM ZA:
GUMB
PROGRAMATORA
NA:
MAX.
TEÎINA
kg
TEMP.
°C
PUNJENJE DETERDÎENTA
❙❙
Postojane tkanine
pamuk, lan
pamuk, postojane
mije‰ane
pamuk, mije‰ane
pamuk
Mije‰ane tkanine i
sintetika
mije‰ane, postojane
pamuk, mije‰ane
tkanine, sintetika
sintetika (najlon, perlon)
mije‰ane pamuãne
mije‰ane osjetljiva
sintetika
Vrlo osjetljive tkanine
bijelo rublje
90
5
90°
●
●
bijelo rublje s
predpranjem
60
P
5
60°
●
●
postojane boje
60
5
60°
●
●
postojane boje
40
5
40°
●
●
nepostojane boje
30
5
30°
●
●
5
-
●
●
2,5
60°
●
●
2,5
60°
●
●
postojane bojes
predpranjem
60
P
*
postojane boje
60
postojane boje
50
2,5
50°
●
●
nepostojane boje
40
2,5
40°
●
●
nepostojane boje
30
2,5
30°
●
●
2,5
-
●
●
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
-
●
●
1
30°
●
●
ispiranje
-
-
snaÏno
centrifugiranje
-
-
samo istjecanje
vode
-
-
5
40°
●
2
50°
●
nepostojane boje
hladno pranje
osjetljivo rublje
40
vunene tkanine
PERIVE U PERILICI
30
"ruãno pranje"
Posebni
programi
*
nepostojane boje
hladno pranje
vunene tkanine
PERIVE U PERILICI
36
❙
30
program MIX &
WASH
40
brzi 32-minutni
program
50
*
●
Molimo proãitajte ova napomene:
Kada perete izuzetno prljavo rublje preporuãujemo da u perilicu ne stavljate
vi‰e od 3 kg rublja.
●
* Programi u skladu sa normama CENELEC EN 60456.
Ako je potrebno smanjite brzinu centrifugiranja, i to: kako je predloÏeno na
najveçe djelotvornosti pranja i ispiranja. naljepnicama koje se nalaze na
odjeçi ili za vrlo osjetljivo rublje u potpunosti iskljuãite Tijekom ovih programa
izmjenjuju se ciklusi centrifugu, ova opcija moÏe se podesiti tipkom za brzinu
centrifuge.
●
●
37
RU
TAÁËÈÖA ÏPOÃPAMM CTÈPKÈ
ÏÀPÀÃPÀÔ 7
Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ
ïpo÷íûe òêàíè
êìäéüíäÄ
ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå Ç
èéãéÜÖçàà
Çäã.:
Çaãpyçêa ìoюùèx
cpeäcòâ
❙❙
❙
ÅÂÎ˚ Ú͇ÌË
90
5
90°
●
●
Õëîïîê, ñìåcoâûe
ïpo÷íûe òêàíè
ÅÂÎ˚ Ú͇ÌË Ò
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ
60
P
5
60°
●
●
Õëîïîê,
ñìåcoâûe òêàíè
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘ËÂ
Ú͇ÌË
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘ËÂ
Ú͇ÌË
60 *
5
60°
●
●
40
5
40°
●
●
30
5
30°
●
●
Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!
5
-
●
●
B cëy÷ae còèpêè cèëüío çaãpÿçíeííoão áeëüÿ peêoìeíäyeòcÿ cíèçèòü çaãpyçêy äo 3 êã
cyxoão áeëüÿ.
60
P
2,5
60°
●
●
Õëîïîê, ëåí
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
Õëîïîê
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ñìåcoâûe ïpo÷íûe òêàíè
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
ÒÚË͇ ‚ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰Â
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË Ò
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ
Õëîïîê,
ñìåcoâûe cèíòeòèêa
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘ËÂ
Ú͇ÌË
60 *
2,5
60°
●
●
Cèíòeòè÷. òêàíè
(íeéëoí, ïepëoí)
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘ËÂ
Ú͇ÌË
50
2,5
50°
●
●
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
40
2,5
40°
●
●
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
30
2,5
30°
●
●
2,5
-
●
●
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
-
●
●
1
30°
●
●
èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
-
-
çÓχθÌ˚È ÓÚÊËÏ
-
-
íÓθÍÓ ÒÎË‚
-
-
5
40°
●
2
50°
●
Cìåcoâûe, cèíòeòè÷.
äåëèêàòíûå
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
ÒÚË͇ ‚ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰Â
o÷eíü äeëèêaòíûe
òêaíè
ÑÂÎË͇ÚÌ˚ Ú͇ÌË
40
òÂÒÚ¸ Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ
"ÑÎfl χ¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË"
30
òÂÒÚ¸ Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ
"ÑÎfl χ¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË"
ëÔˆˇθÌ˚Â
ÔÓ„‡ÏÏ˚
èÓ„‡Ïχ "êۘ̇fl ÒÚË͇"
38
Teìïepa
Maêc.
òypa
çaãpyçêa,
°C
êã
30
“MIX & WASH SYSTEM”
èÓ„‡Ïχ
40
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl
ÔÓ„‡Ïχ 32 ÏËÌÛÚ˚
50
*
●
●
ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌ˚ÏË
Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË Ì‡ ÎÂȷ·ı ËÁ‰ÂÎËÈ, ÎË·Ó ÓÍβ˜‡Ú¸ ÓÚÊËÏ ‚ÓÓ·˘Â ÔË ÒÚËÍ ÓÒÓ·Ó ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı
ËÁ‰ÂÎËÈ.
* Ïpoãpaììû cooòâeòcòâюò EN Äèpeêòèâe 60456.
●
●
39
UKR
ÒÀÁËÈÖß ÏPÎÃPÀÌ
PÎÇÄIË 7
Òèï òêàíèíè
Áàâîâíà, ëüîí
Áàâîâíà,
ìiöíi ñóìiøíi
Áàâîâíà, ñóìiøíi
òêàíèíè
Ïpîãpàìà
ïpàííÿ
Ìàêñ.
çàâàíòàæåííÿ, êã
Òåìïåpàòópa, °Ñ
Çàâàíòàæåííÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
❙❙
❙
Å¥ÎËÁ̇
90
5
90°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á ÔÓÔÂ‰̥Ï
Ô‡ÌÌflÏ
60
P
5
60°
●
●
5
60°
●
●
*
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
60
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
40
5
40°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
30
5
30°
●
●
5
-
●
●
2,5
60°
●
●
2,5
60°
●
●
Ïpèìiòü äî óâàãè!
Áàâîâíà
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ, Ô‡ÌÌfl Û
ıÓÎÓ‰Ì¥È ‚Ó‰¥
Ñóìiøíi ìiöíi
òêàíèíè
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ Á ÔÓÔÂ‰̥Ï
Ô‡ÌÌflÏ
60
P
Áàâîâíà,
ñóìiøíi, ñèíòåòèêà
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
60
Ñèíòåòèêà (íåéëîí,
ïåpëîí), ñóìiøíi áàâîâíÿíi
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
50
2,5
50°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
40
2,5
40°
●
●
30
2,5
30°
●
●
2,5
-
●
●
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
-
●
●
1
30°
●
●
èÓÎÓÒ͇ÌÌfl
-
-
çÓχθÌËÈ ‚¥‰ÊËÏ
-
-
ÇÓ‰ÓÒÚ¥Í Ú¥Î¸ÍË
-
-
5
40°
●
2
50°
●
Ñóìiøíi, ñèíòåòè÷íi,
äåëiêàòíi
Äåëiêàòíà ñèíòåòèêà
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ, Ô‡ÌÌfl Û
ıÓÎÓ‰Ì¥È ‚Ó‰¥
ÑÂΥ͇ÚÌËÈ ÂÊËÏ
40
Çӂ̇ Ôˉ‡Ú̇ ‰Îfl
χ¯ËÌÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl
30
Çӂ̇ Ôˉ‡Ú̇ ‰Îfl
χ¯ËÌÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl
éÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥
ê̠ۘÔ‡ÌÌfl
“MIX & WASH
SYSTEM” ïpîãpàìà
燉¯‚ˉÍ Ô‡ÌÌfl 32
ı‚ËÎËÌË
40
●
30
40
50
*
*
Ó âèïàäêó ïpàííÿ äóæå çàápóäíåíî¿ áiëèçíè påêîìåíäóºòüñÿ çíèçèòè
çàâàíòàæåííÿ äî ç êã ñóõî¿ áiëèçíè.
●
*) Ïpîãpàìè âiäïîâiäàюòü íîpìàì EN 60456.
ò‚ˉͥÒÚ¸ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ÏÓÊ̇ Ú‡ÍÓÊ ÁÌËÊÛ‚‡ÚË, flÍ˘Ó ÚÓ„Ó ‚Ëχ„‡˛Ú¸ ÔÓÁ̇˜ÂÌÌfl ̇ flÎË͇ı
Ó‰fl„Û, ‡ ‰Îfl ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ÏÓÊ̇ ‚Á‡„‡Î¥ ‚¥‰Ï¥ÌËÚË.
●
●
41
CZ
KAPITOLA 7
Tabulka pracích programå
PROGRAM PRO
Odolné tkaniny
Bavlna, len
Bílé tkaniny
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
VOLBA
UKAZATELE
VOLIÖE
PROGRAMÅ NA:
MAX.
NÁPLÑ
kg
VOLBA
TEPLOTY
°C
90
5
90°
●
●
5
60°
●
●
5
60°
●
●
❙❙
❙
Bavlna, smësné odolné
Barevné odolné
tkaniny s
pfiedpírkou
60
P
Bavlna, smësné
Barevné odolné
tkaniny
60
Barevné odolné
tkaniny
40
5
40°
●
●
Jemné barevné
tkaniny
30
5
30°
●
●
5
-
●
●
2,5
60°
●
●
2,5
60°
●
●
Bavlna
Smësné a syntetické
tkaniny Smësné odolné
Bavlna, smësné a
syntetické tkaniny
Syntetické tkaniny
(silon, perlon), smësná
bavlna
Smësné, jemné
syntetické
Jemné barevné
tkaniny
praní za studena
Barevné odolné
tkaniny s
pfiedpírkou
Barevné odolné
tkaniny
50
2,5
50°
●
●
Jemné barevné
tkaniny
40
2,5
40°
●
●
Jemné barevné
tkaniny
30
2,5
30°
●
●
2,5
-
●
●
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
-
●
●
1
30°
●
●
Máchání
-
-
Intenzivní
odstfiedûní
-
-
Pouhé vypu‰tûní
vody
-
-
5
40°
●
2
50°
●
Jemné barevné
tkaniny
praní za studena
40
Vlna urãená k praní
v praãce
30
Vlna urãená k praní
v praãce
Ruãní praní
Speciální
programy
*
60
Jemné tkaniny
“MIX & WASH
SYSTEM” PROGRAM
Rychloprogram 32’
30
40
50
Prosím, püeötëte si tyto poznámky:
Püi praní velmi zaäpinëného prádla doporuöujeme prát max. náplñ 3 kg.
* Programy podle evropské normy EN 60456.
60
P
Barevné odolné
tkaniny
Velmi jemné tkaniny
42
*
●
*
●
Rychlost otáöení bubnu püi odstüeïování lze rovnëï sníïit na jakoukoliv
hodnotu doporuöenou na etiketë prádla nebo tkaniny. Pro jemné prádlo lze
odstüed’ování zcela vylouöit.
●
●
43
EN
TABLE OF PROGRAMMES
CHAPTER 7
PROGRAM FOR:
PROGRAMME
SELECTOR ON:
WEIGHT
MAX
kg
TEMP.
°C
CHARGE DETERGENT
❙❙
Resistant fabrics
❙
Cotton, linen
Whites
90
5
90°
●
●
Cotton, mixed
resistant
Whites with
Prewash
60
P
5
60°
●
●
Cotton, mixed
Fast coloureds
60
5
60°
●
●
Fast coloureds
40
5
40°
●
●
Non fast coloureds
30
5
30°
●
●
5
-
●
●
2,5
60°
●
●
2,5
60°
●
●
*
●
Please read these notes
Cotton
Non fast coloureds
cold wash
Mixed fabrics and synthetics
Mixed, resistant
Fast coloureds with
Prewash
60
P
Cotton, mixed fabrics,
synthetics
Fast coloureds
60
Synthetics (nylon,
perlon), mixed cotton
Fast coloureds
50
2,5
50°
●
●
Non fast coloureds
40
2,5
40°
●
●
Non fast coloureds
30
2,5
30°
●
●
2,5
-
●
●
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
-
●
●
1
30°
●
●
Rinses
-
-
Fast spin
-
-
Drain only
-
-
5
40°
●
2
50°
●
Mixed, delicate
synthetics
* Programmes according to CENELEC EN 60456.
*
Non fast coloureds
cold wash
Very delicate fabrics
Delicates
40
“MACHINE
WASHABLE”
woollens
“MACHINE
WASHABLE”
woollens
30
SpecialS
Hand wash
Mix & Wash system
programme
Rapid 32 minute
44
30
40
50
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 3 kg
maximum.
*
●
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the
fabric label, or for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is
available with a spin speed selector.
●
●
45
HR
UKR
RU
CZ
EN
POGLAVLJE 8
ÏÀPÀÃPÀÔ 8
PÎÇÄIË 8
KAPITOLA 8
CHAPTER 8
ODABIR PROGRAMA
PRANJA
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
ÂÈÁIP ÏPÎÃPÀÌ
VOLBA PROGRAMÅ
SELECTION
Za razliãite vrste tkanina i
razliãite stupnjeve prljav‰tine
ova perilica rublja ima 4
razliãite skupine programa
koji su u skladu sa: ciklusom
pranja, temperaturom pranja
i duÏinom ciklusa (pogledajte
tabelarni prikaz programa
pranja).
Ä∧ÿ paç∧è÷íûx òèïoâ òêaíeé è
còeïeíè çaãpÿçíeíèÿ ∋òa
còèpa∧üíaÿ ìaøèía èìeeò 4
ãpyïïû ïpoãpaìì, â
cooòâeòcòâèè c êoòopûìè
âûáèpaeò öèê∧ còèpêè,
òeìïepaòypy è
ïpoäo∧æèòe∧üíocòü còèpêè (cì.
òaá∧èöy ïpoãpaìì còèpêè).
Äëÿ ïpàííÿ piçíèõ òèïiâ
òêàíèí piçíîãî ñòóïåíÿ
çàápóäíåííÿ ìàøèíà ìຠ4
ãpóïè ïpîãpàì, ÿêi piçíÿòüñÿ
çà öèêëàìè ïpàííÿ,
òåìïåpàòópîю, òpèâàëiñòю
öèêëó (äèâ. “Òàáëèöÿ
ïpîãpàì”).
Pro råzné typy tkaniny s råznÿm
stupnëm zaäpinëní má praöka
4 okruhy programå
rozdëlenÿch podle druhu
praní, teploty a doby praní (viz
tabulka programå).
For the various types of fabrics
and various degrees of dirt
the washing machine has 4
different programme bands
according to: wash cycle,
temperature and lenght of
cycle (see table of washing
cycle programmes).
1. ODOLNÉ TKANINY
Tyto programy byly navrïeny
tak, aby se dosáhlo nejlepäích
vÿsledkå praní a máchání.
Krátké odstüed’ování zaüazené
po kaïdém máchání zajiät’uje
dokonalé vymáchání prádla.
Závëreöné odstüed’ování
zajiät’uje vyääí úöinnost püi
odstrañování vody z prádla.
1 RESISTANTS FABRICS
The programmes have been
designed for a maximum
wash and the rinses, with spin
intervals, ensure perfect
rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
2. SMËSNÉ A SYNTETICKÉ
TKANINY
U hlavního praní je
dosahováno nejlepäích
vÿsledkå díky promënlivÿm
rytmickÿm otáökám pracího
bubnu a vÿäce hladiny
napouätëné vody. Jemné
odstüed’ování zamezí
nadmërnému pomaökání
prádla.
2 MIXED AND SYNTHETIC
FABRICS
The main wash and the rinse
gives best results thanks to the
rotation rhythms of the drum
and to the water levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
3. VELMI JEMNÉ TKANINY
Novÿ koncept praní, kterÿ
stüídá fáze praní a fáze
odmáöení, obzvláät’ vhodnÿ
pro praní velmi jemnÿch tkanin,
napü. öisté stüiïní vlny se
znaökou moïnosti praní v
praöce.
Praní a máchání probíhá püi
vysoké hladinë vody a tím jsou
zajiätëny dokonalé vÿsledky.
3 SPECIAL DELICATE FIBRES
This is a new wash cycle which
alternates washing and
soaking and is particularly
recommended for very
delicate fabrics such as Pure
Machine Washable Wool. The
wash cycle and rinses are
carried out with high water
levels to ensure best results.
RUâNÍ PRANÍ
Praãka je vybavena také
pracím cyklem pro jemné
tkaniny. Tento cyklus je
naz˘ván “Ruãní praní”.
Program “ruãního praní” je
vhodn˘ pro tkaniny, které se
jinak perou v˘hradnû ruãnû.
Program dosáhne maximální
teploty 30° C a je zakonãen
3 máchacími cykly a jemn˘m
odstfiedûním.
SPECIAL “HAND WASH”
This washing machine also has
a gentle Hand Wash
programme cycle. This
programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as “Hand
Wash only” on the fabric care
label. The programme has a
temperature of 30°C and
concludes with 3 rinses and a
slow spin.
1. POSTOJANE TKANINE
Ovi programi namijenjeni su
ostvarivanju najveçe
djelotvornosti pranja i
ispiranja. Tijekom ovih
programa izmjenjuju se ciklusi
centrifugiranja koji daju
odliãne rezultate i ciklus
spiranja. Zadnje
centrifugiranje posebno je
djelotvorno da se rublje
temeljito ocijedi.
2. TKANINE OD MIJE·ANIH I
SINTETIâKIH VLAKNA
Glavno pranje pranje i
ispiranje, pruÏaju najbolje
vrijednosti zahvaljujuçi
rotiranju bubnja i razini vode.
Blago centrifugiranje pomaÏe
da se tkanine manje guÏvaju.
3. POSEBNO OSJETLJIVE
TKANINE
Novi program pranja u kojem
se izmijenjuje vrlo njeÏno
pranje i namakanje. Ova
skupina programa posebno
je pogodna za pranje vrlo
osjetljivih tkanina kao ‰to je
ãista vuna periva u perilici.
Pranje i ispiranje provode se
sa poveçanom razinom vode
‰to osigurava najbolje
rezultate.
"RUâNO PRANJE"
Ova perilica rublja ima
poseban njeÏan program
pranja "RUâNO PRANJE". Ovaj
program pranja omoguçuje
cjelovit ciklus pranja za
odjeçu koja na etiketi ima
oznaku "iskljuãivo za ruãno
pranje". Ovaj program pranja
radi na temperaturi od 30° C
a zavr‰ava s 3 ispiranja i
polaganim centrifugiranjem.
46
1. ÏPO÷ÍÛE ÒÊAÍÈ
∋òoò ̇·Ó ïpoãpaìì
paçpaáoòaí ä∧ÿ ìaêcèìa∧üío
èíòeícèâoé còèpêè è
ïo∧ocêaíèÿ c ïpoìeæyòo÷íûìè
öèê∧aìè oòæèìa ä∧ÿ
íaè∧y÷øeão êa÷ecòâa
ïo∧ocêaíèÿ.
Çaê∧ю÷èòe∧üíûé oòæèì
yäa∧ÿeò âoäy áo∧ee
èíòeícèâío, ÷eì äpyòèe
ïpoãpaììû còèpêè.
2. CÌECOÂÛE È
CÈÍÒEÒÈ÷ECÊÈE ÒÊAÍÈ
Ocíoâíaÿ còèpêa è ïo∧ocêaíèe
äaюò oò∧è÷íûe peçy∧üòaòû
á∧aãoäapÿ òùaòe∧üío
ïoäoápaííoé cêopocòè
âpaùeíèÿ áapaáaía è ÛÓ‚Ìfl
âoäû. Äe∧èêaòíûé oòæèì
ãapaíòèpyeò, ÷òo áe∧üe áyäeò
ìeíüøe cìèíaòücÿ.
∧
3. OCOÁO ÄE ÈÊAÒÍÛE
ÒÊAÍÈ
∋òo íoâûé öèê∧ ïpoãpaìì,
êoòopûé ÷epeäyeò còèpêy è
çaìa÷èâaíèe. ∋òè ïpoãpaììû
peêoììeíäyюòcÿ ä∧ÿ o÷eíü
äe∧èêaòíûx òêaíeé, òèïa
÷ècòoé øepcòè ä∧ÿ ìaøèííoé
còèpêè. Còèpêa è ïo∧ocêaíèe
âûïo∧íÿюòcÿ ïpè âûcoêoì
ypoâíe âoäû ä∧ÿ oáecïe÷eíèÿ
íaè∧y÷øèx peçy∧üòaòoâ.
1. Miöhi òêàíèíè
Ïpîãpàìè ïpèçíà÷åíi äëÿ
ìàêñèìàëüíîãî ñòóïåíÿ
ïpàííÿ. Âîíè ïåpåäáà÷àюòü
ïîëîñêàííÿ ç ïpîìiæíèìè
öèêëàìè âiäæèìó,
çàáåçïå÷óю÷è âèñîêó ÿêiñòü
ïîëîñêàííÿ. Îñòàííié âiäæèì
çàáåçïå÷óº åôåêòèâíå
âèäàëåííÿ çàëèøêiâ âîëîãè.
2. Ñóìiøíi òà ñèíòåòè÷íi
òêàíèíè
Îñíîâíå ïpàííÿ òà
ïîëîñêàííÿ äàюòü íàéêpàùi
påçóëüòàòè çàâäÿêè piçíèì
pèòìàì îáåpòàííÿ áàpàáàíà
òà piâíÿì âîäè.
Äåëiêàòíèé âiäæèì
çàáåçïå÷óº íàéìåíøèé
ñòóïiíü çáiãàííÿ òêàíèí.
3. Ocoáïèâo äåëiêàòíi
òêàíèíè
Öåé íîâèé påæèì ïpàííÿ,
ÿêèé ÷åpãóº ïpàííÿ òà
çàìî÷óâàííÿ, îñîáëèâî
påêîìåíäóºòüñÿ äëÿ ïpàííÿ
äåëiêàòíèõ òêàíèí – òàêèõ,
ÿê ÷èñòà âîâíà. Ïpàííÿ òà
ïîëîñêàííÿ ó âåëèêîìó
îáñÿçi âîäè çàáåçïå÷óюòü
íàéêpàùèé påçóëüòàò.
èêéÉêÄååÄ "êìóçÄü ëíàêäÄ"
LJ¯‡ ÒÚË‡Î¸Ì‡fl χ¯Ë̇ ÓÒ̇˘Â̇
Ú‡ÍÊ ‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ
"êۘ̇fl ÒÚË͇". ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
ËÁ‰ÂÎËÈ, ÔÓϘÂÌÌ˚ı Á̇˜ÍÓÏ
"íÓθÍÓ ‰Îfl Û˜ÌÓÈ ÒÚËÍË" ("Hand
Wash only"). ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÒÚË‡ÂÚ
‚ÒÂ„Ó ÔË 30°ë, ËÏÂÂÚ 3 ˆËÍ·
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ë Ï‰ÎÂÌÌ˚È ‰ÂÎË͇ÚÌ˚È
ÓÚÊËÏ.
êìóçÖ èêÄççü 30°
ñfl Ô‡Î¸Ì‡ χ¯Ë̇ Ú‡ÍÓÊ Ï‡π
‰ÂΥ͇ÚÌËÈ ÂÊËÏ Ô‡ÌÌfl. ñÂÈ
ÂÊËÏ ‰ÓÁ‚ÓÎflπ Á‰¥ÒÌËÚË Ô‡ÌÌfl
Ó‰fl„Û, flÍËÈ Ï‡π ÔÓÁ̇˜ÍÛ ‰Îfl
“í¥Î¸ÍË êÛ˜ÌÓ„Ó è‡ÌÌfl”. èÓ„‡Ï‡
Ô‡ˆ˛π ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ 30
„‡‰ÛÒ¥‚, ‚Íβ˜‡π 3 ÂÊËÏË
ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Ú‡ ÔÓ‚¥Î¸Ì¥ Ó·ÓÓÚË.
47
HR
UKR
RU
4. POSEBNI PROGRAMI
4. ëèÖñàÄãúçõÖ èêéÉêÄååõ
4. éÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥
POSEBAN PROGRAM “RINSE”
(ISPIRANJE)
Ovaj program izvodi tri
ispiranja, izmedju kojih se
izvodi centrifugiranje. Takvo
ispiranje moÏe se koristiti za
bilo koju vrstu tkanina, npr.
koristite ga nakon ruãnog
pranja.
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
éèéãÄëäàÇÄçàü “RINSE”
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÚË
ˆËÍ· ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ò
ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Ï ÓÚÊËÏÓÏ Ì‡
Ò‰ÌÂÈ ÒÍÓÓÒÚË.
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl
β·˚ı ÚËÔÓ‚ Ú͇ÌÂÈ, ̇ÔËÏÂ
ÔÓÒΠÛ˜ÌÓÈ ÒÚËÍË ·Âθfl.
ëèÖñßÄãúçÄ èêéÉêÄåÄ
◊èéãéëäÄççü”
ñfl ÔÓ„‡Ï‡ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÚË ˆËÍÎË
ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl. ÇÓ̇
ÏÓÊ ·ÛÚË ‚ËÍÓËÒڇ̇ ‰Îfl ·Û‰¸flÍËı ÚËÔ¥‚ Ú͇ÌËÌ, ‡ Ú‡ÍÓÊ Ô¥ÒÎfl
Û˜ÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl.
POSEBAN PROGRAM “FAST
SPIN” (BRZO
CENTRIFUGIRANJE)
Ovaj program izvodi se na
najveçoj brzini
centrifugiranja.
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
“Åõëíêõâ éíÜàå”
èÓ„‡Ïχ “Åõëíêõâ éíÜàå”
‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ̇ χÍÒËχθÌÓÈ
ÒÍÓÓÒÚË.
SAMO ISTJECANJE VODE
Ovaj program omoguçuje
samo istjecanje vode iz
perilice rublja.
íéãúäé ëãàÇ
48
èÓ„‡Ïχ íÓθÍÓ ÒÎË‚
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÒÎË‚ ‚Ó‰˚.
ëèÖñßÄãúçÄ èêéÉêÄåÄ
◊òÇàÑäéÉé ÇßÑÜàå”
èÓ„‡Ï‡ ◊¯‚ˉÍËÈ ‚¥‰ÊËÏ” ‰‡π
χÍÒËχθÌËÈ ‚¥‰ÊËÏ.
ÇÓ‰ÓÒÚ¥Í Ú¥Î¸ÍË
ˆÂ ÔÓ„‡Ï‡ ÒÚÓÍÛ ‚Ó‰Ë.
EN
CZ
4. SPECIÁLNÍ PROGRAMY
4. SPECIALS
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“MÁCHÁNÍ”
Tento program provádí 3
máchání prádla s
prÛbûÏn˘m odstfieìováním.
PouÏívá se pro máchání
v‰ech typÛ tkanin, napfi. i po
praní v ruce.
SPECIAL “RINSE”
PROGRAMME
This programme carries out
three rinses with a
intermediate spin.
It can be used for rinsing
any type of fabric, eg. use
after hand-washing.
SPECIÁLNÍ PROGRAM “VELMI
RYCHLÉ ODST¤EDùNÍ”
Tento program provádí
odstfieìování pfii maximální
rychlosti.
SPECIAL “FAST SPIN”
PROGRAMME
Programme “FAST SPIN”
carries out a maximum spin.
POUZE VYPOU·TùNÍ
Program vypou‰tûní provede
vypu‰tûní vody.
DRAIN ONLY
This programme drains out
the water.
49
HR
RU
POSEBAN PROGRAM "MIX &
WASH"
Ovo je ekskluzivan sustav koji
je proizveo Candy a ukljuãuje
2 velike prednosti za
korisnika:
èêéÉêÄååÄ “MIX & WASH
SYSTEM”
ùÚ‡ ˝ÍÒÍβÁ˂̇fl ÒËÒÚÂχ Candy
ËÏÂÂÚ ‰‚‡ ·Óθ¯Ëı ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡:
• omoguçuje da se zajedno
peru razliãite vrste tkanina
(npr. pamuk + sintetika itd.)
NEPOSTOJANIH BOJA,
• ‰Â·ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÛ˛
ÒÚËÍÛ ‡ÁÌ˚ı ÚËÔÓ‚ Ú͇ÌÂÈ
(̇ÔËÏÂ ıÎÓÔÓÍ + ÒËÌÚÂÚË͇ Ë
Ú.Ô.);
• pranje s znatnom u‰tedom
energije.
• ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÂÈ
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
"MIX & WASH" program radi
na temperaturi od 40°C od
promijenjivih pokretnih faza
(bubanj se okreçe) do
nepomiãnih faza (rublje se
samo namaãe) s ukupnim
trajanjem programa manje
od 3 sata. Potro‰nja energije
za cijeli ciklus pranja je samo
850 W.
VAÎNO:
• prvo pranje novog
obojenog rublja mora se
izvesti odvojeno,
• u bilo kojem sluãaju nikada
NEMOJTE MIJE·ATI RUBLJE
NEPOSTOJANIH BOJA.
32 MINUTNI BRZI PROGRAM
32 minutni brzi program
omoguçava da potpuni
ciklus pranja bude proveden
za oko 30 minuta sa najvi‰e
do 2 kg rublja i na
temperaturi od 50° C. Ako
ste odabrali "32 minutni brzi
program" molimo zapamtite
da preporuãujemo kori‰tenje
20% koliãine deterdÏenta od
one koja je prikazana na
ambalaÏi deterdÏenta.
50
èÓ„‡Ïχ "Mix & Wash"
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÒÚËÍÛ ÔË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 40°ë Ë ˜Â‰ÛÂÚ
‰Ë̇Ï˘ÂÒÍÛ˛ Ù‡ÁÛ (‚‡˘ÂÌËÂ
·‡‡·‡Ì‡) Ë ÒÚ‡Ú˘ÂÒÍÛ˛ Ù‡ÁÛ
(·Âθ ‚ ‡ÒÚ‚Ó ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË
ÔÓÍÓfl) Ë ‰ÎËÚÒfl ÔÓ˜ÚË 3 ˜‡Ò‡.
èÓÚ·ÎÂÌË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Ì‡
‚ÂÒ¸ ˆËÍÎ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚ÒÂ„Ó 850
ÇÚ/˜‡Ò.
LJÊÌÓ:
• ÔÂ‚‡fl ÒÚË͇ ÌÓ‚˚ı ˆ‚ÂÚÌ˚ı
‚¢ÂÈ ‰ÓÎÊ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl
ÓÚ‰ÂθÌÓ;
UKR
CZ
èêéÉêÄåÄ ◊MIX AND WASH
SYSTEM”
PROGRAM “MIX & WASH
SYSTEM”
ñ ÂÍÒÍβÁË‚ ÒËÒÚÂÏË Candy, ˘Ó
‚Íβ˜‡π ‰‚¥ ‚ÂÎËÍ¥ ÔÂ‚‡„Ë ‰Îfl
ÒÔÓÊË‚‡˜‡:
Jde o program, kter˘ je
v˘hradním patentem firmy
Candy a kter˘ pfiiná‰í pro
uÏivatele 2 velké v˘hody:
• Ô‡ÌÌfl ‡ÁÓÏ ¥ÁÌËı ÚËÔ¥‚ Ú͇ÌËÌ
(ÍÓÚÓÌ Ú‡ ÒËÌÚÂÚËÍÛ) Ì flÒÍ‡‚Ó
Á‡·‡‚ÎÂÌËı
• Ô‡ÚË Á¥ Á̇˜ÌÓ˛ ÂÍÓÌÓÏ¥π˛
ÂÌÂ„¥ª
èÓ„‡Ï‡ ◊MIX AND WASH
SYSTEM” Ô‡ˆ˛π ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥
40ë „‡‰ÛÒ¥‚ Ú‡ ÁÏ¥Ì˛˛˜Ë
‰Ë̇ϥ˜Ì¥ (Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ·‡ÍÛ) Ú‡
ÒÚ‡Ú˘̥ Ù‡ÁË (Ú͇ÌËÌË Û ¥‰ËÌ¥ ‚
Ù‡Á¥ ‚¥‰ÔÓ˜ËÌÍÛ) Á ÚË‚‡Î¥ÒÚ˛
ÔÓ„‡ÏË ‰Ó 3 „Ó‰ËÌ.
LJÊÎË‚Ó:
• èÂ¯Â Ô‡ÌÌfl ÌÓ‚Ëı ÍÓθÓÓ‚Ëı
˜ÂÈ ÔÓ‚ËÌÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÚËÒfl
ÓÍÂÏÓ
• Ç ·Û‰¸-flÍÓÏÛ ‡Á¥, Ì¥ÍÓÎË ÌÂ
ÁÏ¥¯ÛÈÚ ÒËθÌÓ Á‡·‡‚ÎÂÌ¥
Ú͇ÌËÌË.
• ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ
Òϯ˂‡ÈÚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË.
ëÇÖêïÅõëíêÄü èêéÉêÄååÄ 32
åàçìíõ
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl ÔÓ„‡Ïχ 32
ÏËÌÛÚ˚ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸
ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ Á‡ 32 ÏËÌÛÚ˚ ÔË
χÍÒËχθÌÓÈ Á‡„ÛÁÍ ‚ 2 Í„ Ë
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 50°ë.
çÄÑòÇàÑäÄ èêéÉêÄåÄ
èêÄççü 32 ïÇàãàçà 50°
èËÒÍÓÂ̇ ÔÓ„‡Ï‡ Ô‡ÌÌfl 32
ı‚ËÎËÌË ‰ÓÁ‚ÓÎflπ Á‰¥ÒÌËÚË ÔÓ‚ÌËÈ
ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl ÔË·ÎËÁÌÓ Á‡ 30
ı‚ËÎËÌ Á Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌflÏ
ÔË·ÎËÁÌÓ 2 ÍËÎÓ„‡ÏÏ¥‚ ·¥ÎËÁÌË
Ú‡ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ 50 „‡‰ÛÒ¥‚ ÔÓ
ñÂθҥ˛.
èË ‚˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ “32
åàçìíõ” ,ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, Ó·‡ÚËÚÂ
‚ÌËχÌËÂ, ˜ÚÓ Ï˚ ÂÍÓÏẨÛÂÏ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÚÓθÍÓ 20%
ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ ÓÚ
ÚÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡, ˜ÚÓ Û͇Á‡ÌÓ Ì‡
ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ.
é·Ë‡˛˜Ë ÔÓ„‡ÏÛ “Ô‡ÌÌfl 32
ı‚ËÎËÌË”, ÔËÈÏ¥Ú¸ ‰Ó Û‚‡„Ë, ˘Ó ÏË
ÂÍÓÏẨÛπÏÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
Î˯ 20% ‚¥‰ ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÓª
‚͇Á‡ÌÓª ̇ ÛÔ‡ÍÓ‚ˆ¥ ͥθÍÓÒÚ¥
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÒÓ·Û.
• lze spoleãnû prát prádlo z
rÛzn˘ch tkanin (napfi.
bavlna + syntetika apod.
…) NEPOU·TùJÍCÍ BARVU;
• provádût praní se
znaãnou úsporou energie.
Program pro praní “Mix &
Wash” pere pfii teplotû 40°C
a stfiídá dynamické fáze
(buben se otáãí) se
statick˘mi fázemi
(namoãené prádlo v klidové
fázi). Z tohoto dÛvodu trvá
déle, doba trvání je témûfi 3
hodiny.
Spotfieba elektrické energie
na cel˘ cyklus je pouh˘ch
850 W/h.
EN
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAMME
This is an exclusive Candy
system and involves 2 great
advantages for the
consumer:
• to be able to wash
together different type of
fabrics (e.g. cotton +
synthetic etc…) NON-FAST
COLOUREDS;
•to wash with a
considerable energy
saving.
The "Mix & Wash"
programme has a
temperature of 40°C and
alternate dynamic phases
(the basket that turns) to
static phases (fabrics in soak
in phase of rest) with a
duration programme that
almost reaching the 3 hours.
The energy consumption for
the complete cycle is only
850 W/h.
Upozornûní:
• první praní nového
barevného prádla je nutno
provést oddûlenû.
Important:
•the first washing of new
coloureds fabrics must be
done separately;
• v Ïádném pfiípadû nikdy
nemíchejte barevné prádlo
pou‰tûjící barvu.
• in every case, never mix
NON-FAST COLOUREDS
fabrics.
PROGRAM SZYBKI 32 MINUTY
32 MINUTE RAPID
PROGRAMME
The 32 minute rapid
programme allows a
complete washing cycle to
be carried out in
approximately 30 minutes,
with up to a maximum load
of 2 kg and a temperature
of 50°C.
When selecting the "32
minute rapid" programme,
please note that we
recommend you use only
20% of the recommended
quantities shown on the
detergent pack.
Program szybki 32 minuty
pozwala na wykonanie w
ciàgu oko∏o 30 minut
pe∏nego cyklu prania dla 2
kg. bielizny w temperaturze
50°C.
Gdy wybieramy program
"Szybki" wsypujemy tylko 20%
normalnej iloÊci proszku.
51
HR
POGLAVLJE 9
ÏÀPÀÃPÀÔ 9
LADICA SREDSTAVA
ZA PRANJE
ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÎюÙÈÕ
ÑPÅÄÑÒÂ
Ladica sredstava za pranje
podjeljena je na 3
pregradka:
– pregradak obiljeÏen s "I"
namijenjen je sredstvima
za predpranje,
éÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
‡Á‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ ÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl:
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “I”
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË Ë
“Å˚ÒÚÓÈ ëÚËÍË”
✿
– pregradak obiljeÏen s " "
namijenjen je posebnim
dodacima kao ‰to su:
omek‰ivaãi, mirisi, ‰tirke itd.
✿
- îòäåëåíèå " " ñëóæèò
äëÿ ñïåöèàëüíûõ
äîáàâîê: ñìÿã÷èòåëè,
àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà,
êpàõìàë è ò.ï.
– pregradak obiljeÏen s "II"
namijenjen je deterdÏentu
za glavno pranje.
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “II”
‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍË.
UPOZORENJE!
NAPOMINJEMO DA SU
NEKA SREDSTVA ZA
PRANJE TEÎE TOPIVA,
AKO PERETE OVAKVIM
SREDSTVIMA
PREPORUâUJEMO DA IH
STAVITE U POSEBNU
POSUDICU KOJA SE
STAVLJA IZRAVNO U
BUBANJ MEDJU RUBLJE.
UPOZORENJE!
PREGRADAK OWNAâEN
S "✿" MOÎETE PUNITI
SAMO TEKUåIM
SREDSTVIMA!
PERILICA JE
PROGRAMIRANA DA
DODATKE ZA PRANJE
AUTOMATSKI UZIMA
TIJEKOM ZAVR·NOG
ISPIRANJA NA SVIM
PROGRAMIMA PRANJA.
52
UKR
RU
Âíèìàíèå!
Ïîìíèòå, ÷òî
íåêîòîpûå ïîpîøêè
óäàëÿюòñÿ ñ òpóäîì.
 ∋òîì ñëó÷àå
påêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü
ñïåöèàëüíûé
êîíòåéíåp, êîòîpûé
ïîìåùàюò ñ ïîpîøêîì
íåïîñpåäñòâåííî â
áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ
ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).
èËϘ‡ÌËÂ: ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
“✿” Á‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ
ÊˉÍËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
凯Ë̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
Á‡·Ë‡ÂÚ ‰Ó·‡‚ÍË Ì‡
ÔÓÒΉÌÂÏ ÔÓÎÓÒ͇ÌËË ‚Ó
‚ÒÂı ÔÓ„‡Ïχı ÒÚËÍË.
EN
CZ
PÎÇÄIË 9
Ç¥‰‰¥Î ‰Îfl Ï˲˜Ëı
Á‡ÒÓ·¥‚
Ç¥‰‰¥Î ‰Îfl Ï˲˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚
ÓÁ‰¥ÎÂÌËÈ Ì‡ 3 ‚¥‰Ò¥ÍË:
– Ç¥‰Ò¥Í, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊ß” ‰Îfl
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÓ¯ÍÛ ‰Îfl
ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Ô‡ÌÌfl
✿
– Ç¥‰Ò¥Í, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊ ” ‰Îfl
ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËı ‰Ó·‡‚ÓÍ,
ÔÓÏflͯۂ‡˜ÂÈ Ú͇ÌËÌ,
ÓÒ‚¥Ê‡˛˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚,
Í‡ıβ˛˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚, Á‡ÒÓ·¥‚
‰Îfl Á·ÂÂÊÂÌÌfl ÍÓθÓÛ.
– Ç¥‰Ò¥Í, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊ßß” ‰Îfl
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÓ¯ÍÛ ‰Îfl
ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl.
çéíÄíäà:
ÑÂflÍ¥ Ï˲˜¥ Á‡ÒÓ·Ë ‚‡ÊÍÓ
ÛÚËÎ¥ÁÛ‚‡ÚË.
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó
ÏÓÊÎË‚Ó ªı ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
‚ ·‡Í, fl͢Ó
ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl
‚ËÓ·ÌËÍÓÏ.
çéíÄíäà: ä·‰¥Ú¸ ¥‰Í¥
ÔÓ‰ÛÍÚË Ú¥Î¸ÍË Û ‚¥‰‰¥Î,
ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊✿”. 凯Ë̇
Á‡ÔÓ„‡ÏÓ‚‡Ì‡, ˘Ó
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‡·Ë‡ÚË
‰Ó·‡‚ÍË Ô¥‰ ˜‡Ò
ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ÍÓÍÛ ÍÓÊÌÓ„Ó
ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl.
KAPITOLA 9
CHAPTER 9
ZÁSOBNÍK
PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
DETERGENT
DRAWER
Zásobník na prací prostfiedky
je rozdûlen do 3 ãástí:
The detergent draw is split
into 3 compartments:
– Öást je oznaãen “I” a
slouÏí pro prací
prostfiedky urãené pro
pfiedpírku.
✿
– Öást je oznaãena “ ”,
slouÏí pro speciální
pfiísady, zmûkãovadla,
rÛzná parfémovaná
máchadla, atd......
- the compartment
labelled "I" is for prewash
detergent;
- the compartment
✿
labelled “ ” is for
special additives, fabric
softeners, fragrances,
starch, brighteners etc;
– Öást je oznaãena “II” a
slouÏí pro prací
prostfiedky hlavního
praní.
- the compartment
labelled "II" is for main
wash detergent.
DÅLEÏITÉ:
PAMATUJTE, ÏE NËKTERÉ
PRACÍ PRÁÄKY SE
ÄPATNË ODSTRAÑUJÍ
(ROZPOUÄTËJÍ).
V TAKOVÉM PÜÍPADË
DOPORUÖUJEME
POUÏITÍ SPECIÁLNÍCH
NÁDOBEK A JEJICH
VLOÏENÍ DO PRACÍHO
BUBNU.
NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER
WHICH IS PLACED IN
THE DRUM.
DÅLEÏITÉ:
ÖÁST JE OZNAÖENA
“✿” MÅÏETE PLNIT
POUZE TEKUTŸMI
PROSTÜEDKY.
PRAâKA JE
P¤EDURâENA K
AUTOMATICKÉMU
ODâERPÁVÁNÍ P¤ÍSAD
BùHEM POSLEDNÍHO
MÁCHÁNÍ VE V·ECH
CYKLECH PRANÍ.
NOTE: ONLY PUT
LIQUID PRODUCTS IN
THE COMPARTMENT
LABELLED “✿”. THE
MACHINE IS
PROGRAMMED TO
AUTOMATICALLY TAKE
UP ADDITIVES DURING
THE FINAL RINSE
STAGE FOR ALL WASH
CYCLES.
53
HR
UKR
PÎÇÄIË 10
POGLAVLJE 10
èÄêÄÉêÄî 10
PRIPREMANJE
RUBLJA I
SAVJETI ZA PRANJE
íàè ÅÖãúü
ÂÈPÎÁÈ,
ÏPÈÇÍÀЧÅÍI
ÄËß ÏPÀÍÍß
ZNAâAJNA UPOZORENJA:
Preporuãamo da ne
ukljuãujete centrifugu kada
u perilici perete manje
prostirke, pokrivaãe za
krevete ili teÏu odjeçu.
ÇçàåÄçàÖ.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚ ÒÚË‡Ú¸
ÍÓ‚ËÍË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ Ë ‰Û„ËÂ
ÚflÊÂÎ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â
ËÒÍβ˜ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÓÚÊËχ.
U perilici smijete prati samo
takvu vunenu odjeçu i rublje
koji imaju oznaku
"dopu‰teno pranje u perilici".
òÂÒÚflÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ̇
ËÁ̇ÌÍ ÒËÏ‚ÓÎ “óËÒÚ‡fl
¯ÂÒÚ¸” Ë, ÍÓÏ ÁÚÓ„Ó, ÒËÏ‚ÓÎ
“ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌ”.
Óâàãà!
ßêùî íåîáõiäíî ïpàòè
êèëèìè, ïîêpèâàëà ÷è iíøi
âàæêi âèpîáè, òî êpàùå íå
âiäæèìàòè ¿õ. Íå ñëiä
âiäæèìàòè âèpîáè, ÿêi ìiñòÿòü
ãóìó, ïip’¿íó, ñòåáàíi âèpîáè
÷è äåëiêàòíi òêàíèíè òèïó
âîâíè, øîâêó.
Âèpîáè ç âîâíè ìîæíà ïpàòè
â ìàøèíi çà íàÿâíîñòi
ñèìâîëiâ òà íàïèñiâ íà
åòèêåòêàõ “íå óòâîpююòü
ôåòpîâî¿ ïîâåpõíi”,
“ìîæëèâå ìàøèííå ïpàííÿ”.
UPOZORENJE: Prije
poãetka pranja razvrstajte
rublje isvaki komad
paÏljivo pregledajte,
‰toposebno vrijedi za
dÏepove teistovremeno
uãinite jo‰ i
slijedeçeodnosno
pregledajte:
- da na, odnosno u rublju
koje Ïelite oprati nisu
ostali metalni predmeti
kao npr. kopãe,
sigurnosne igle, metalni
novac Itd.,
- zakopãajte gumbe na
posteljini, zatvorite
patentne zatvaraãe,
kopãe, zapone i sliãno,
zaveÏite pojaseve i
duge trake na odjeçi,
- uklonite kopãe sa
zavjesa,
- paÏljivo pregledajte
etikete na rublju,
- ako na pojedinim
komadima rublja
opazite jake mrlje,
odstranite ih prije
poãetka pranja
posebnim sredstvom za
odstranjivanje mrlja
preporuãenim na etiketi
odjeçe.
54
RU
ÇçàåÄçàÖ:
èË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‰Îfl ÒÚËÍË:
- ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚
(ÒÍÂÔÍË, ·Û·‚ÍË, ÏÓÌÂÚ˚
Ë Ú.‰.) ‚ ·ÂθÂ.
- Á‡ÒÚ„ÌËÚ Ôۄӂˈ˚,
ÏÓÎÌËË, Í˛˜ÍË Ì‡
ËÁ‰ÂÎËflı, Á‡‚flÊËÚÂ
‰ÎËÌÌ˚ ÔÓflÒ‡ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â
ÔÓÎ˚ ı‡Î‡ÚÓ‚.
- ÒÌËÏËÚÂ, ÂÒÎË ‚˚ Ëı
ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ, ÍÓθˆ‡ ËÎË
Í˛˜ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl
Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Í Í‡ÌËÁ‡Ï.
- ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÓÒÏÓÚËÚÂ
ÁÚËÍÂÚÍË Ì‡ Ú͇Ìflı.
- ÂÒÎË ÔË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‚˚ Á‡ÏÂÚËÚÂ
ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚ ÔflÚ̇,
Û‰‡ÎËÚ Ëı ÒÔˆˇθÌ˚ÏË
Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
Óâàãà!
Ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ
âèpîáiâ ïåpåêîíàéòåñÿ,
àáè:
- ó âèpîáàõ, ïpèçíà÷åíèõ
äëÿ ïpàííÿ, áóëè âiäñóòíi
ìåòàëåâi ïpåäìåòè
(íàïpèêëàä: ñêpiïêè,
øïèëüêè, ìîíåòè òîùî);
- áóëè çàñòåáíóòi
ïiäîäiÿëüíèêè, çàñòåáíóòi
áëèñêàâêè, ãàïëèêè,
âiäñóòíi påìåíi, òà
çàâ’ÿçàíi äîâãi ñòpi÷êè
îäÿãó;
- ñïîpîòi ç çàâiñîê pîëèêè;
- âèêîíóâàëèñü
påêîìåíäàöi¿, âêàçàíi íà
åòèêåòêàõ;
- ÿêùî ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ
âèÿâëåíi çàñòàpiëi
çàápóäíåííÿ ó âèãëÿäi
ïëÿì, âèäàëiòü ¿õ
ñïåöiàëüíèìè
ïëÿìîâèäàëюâà÷àìè
âiäïîâiäíî äî
påêîìåíäàöié íà
åòèêåòöi.
CZ
EN
KAPITOLA 10
CHAPTER 10
PRÁDLO
THE PRODUCT
DÅLEÏITÉ:
Püi praní tëïkÿch pokrÿvek,
püehozå nebo jinÿch tëïkÿch
püedmëtå doporuöujeme
nepouïívat odstüedëní.
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
Pokud mají bÿt v praöce
prány vlnëné obleky nebo
jiné püedmëty z vlny, musí
mít oznaöení “Machine
Washable” (moïno prát v
praöce).
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
DÅLEÏITÉ:
Püi tüídëní prádla:
- zjistëte, zda v nëm
nejsou kovové
püedmëty (ïabky,
spínací äpendlíky,
äpendlíky, kanceláüské
sponky, mince apod.)
- zjistëte, zda povlaky
polätáüå, zipy a háöky
na obleöení jsou
zapnuté
- ze záclon odstrañte
ïabky
- vënujte pozornost
ätítkåm na obleöení
- pokud najdete zaschlé
skvrny na obleöení,
mëly by bÿt odstranëny
speciálním prostüedkem
(doporuöenÿm na
ätítku).
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
55
HR
POGLAVLJE 11
SAVJETI ZA
KORISNIKA
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 11
ä‡Í ̇˷ÓΠ˝ÍÓÌÓÏÌÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ LJ¯Û
χ¯ËÌÛ.
Savjeti za ekolo‰ko, prijateljsko i
ekonomiãno kori‰tenje Va‰e
perilice rublja.
NAJVEåA KOLIâINA PUNJENJA
àëèéãúáìâíÖ èéãçìû
áÄÉêìáäì ÅÖãúü
ÑÓ‚Ó‰fl Á‡„ÛÁÍÛ ·Âθfl ‰Ó
χÍÒËχθÌÓ ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌÓÈ, Ç˚
̇˷ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚÂ
ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ,
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„˲ Ë ‚Ó‰Û.
èË ÒÚËÍ ӉÌÓÈ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡„ÛÊÂÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl
‰Ó 50% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ‰‚ÛÏfl ÔÓÎÓ‚ËÌÌ˚ÏË
Á‡„ÛÁ͇ÏË.
DA LI JE POTREBNO
PREDPRANJE?
Samo za jako zaprljano rublje!
U·TEDITE sredstva za pranje,
vrijeme, vodu izmedju 5 do 15%
potro‰nje elektriãne energije
ako NE koristite program
predpranja za normalno
zaprljano rublje.
çìÜçÄ ãà ÇÄå
èêÖÑÇÄêàíÖãúçÄü ëíàêäÄ?
DA LI JE POTREBNO PRANJE
VRELOM VODOM?
çìÜçÄ ãà ÇÄå ëíàêäÄ ë
Çõëéäéâ íÖåèÖêÄíìêéâ
ÇéÑõ?
56
EN
PÎÇÄIË 11
KAPITOLA 11
CHAPTER 11
ÑÓ Ç‡¯Óª Û‚‡„Ë:
UÎITEâNÉ RADY
PRO UÎIVATELE
CUSTOMER
AWARENESS
ä¥Î¸Í‡ ÔÓ‡‰ flÍ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
LJ¯Û χ¯ËÌÛ Á ϥ̥χθÌÓ˛
¯ÍÓ‰Ó˛ ‰Îfl ÓÚÓ˜Û˛˜Ó„Ó
ÒÂ‰ӂˢ‡ Ú‡ πÍÓÌÓÏ¥π˛ ‰Îfl LJÒ.
Da bi sprijeãili svaki moguçi
gubitak elektriãne enrgije,
vode ili deterdÏenta i vremena,
preporuãujemo da perilicu
napunite u potpunosti. Sa
potpuno napunjenjenom
perilicom u‰tedjet çete i do
50% elektriãne energije umjesto
da perete sa dva poloviãna
punjenja.
Mrlje obradite sredstvom za
uklanjanje mrlja ili namakanjem
suhih mrlja u vodi prije pranja
da bi smanjili potrebu za
programom pranja sa vrelom
vodom. U‰tedite do 50%
elektriãne energije kori‰tenjem
programa pranja na 60°C.
CZ
UKR
íÓθÍÓ ‰Îfl ÒËθÌÓ Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó
·Âθfl!
ëùäéçéåúíÖ ÒÚË‡Î¸Ì˚È
ÔÓÓ¯ÓÍ, ‚ÂÏfl, ‚Ó‰Û Ë ÓÚ 5 ‰Ó
15% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË çÖ ËÒÔÓθÁÛfl
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍË ‰Îfl Ò··Ó Ë ÌÓχθÌÓ
Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó ·Âθfl.
ÑÎfl ÒÌËÊÂÌËfl ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ Ú‡ÍËı
ÒÚËÓÍ ÏÓÊÌÓ Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÂ‰
ÒÚËÍÓÈ ÔflÚ̇ Ò ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
Ë ‡ÁÏÓ˜ËÚ¸ Á‡ÒÓı¯Ë ÔflÚ̇ ‚
‚Ó‰Â.
èË ÒÚËÍÂ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚Ó‰˚ ‚
60 ë ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl ‰Ó 50%
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
å‡ÍÒËÏ¥ÁÛÈÚ Á‡„ÛÁÍÛ
ç‡ÈÍ‡˘Â ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª, ‚Ó‰Ë, ÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓÓ¯ÍÛ Ú‡ LJ¯Ó„Ó ˜‡ÒÛ Á‡ ÛÏÓ‚Ë
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÓ„Ó
χÍÒËχθÌÓ„Ó Ó·Òfl„Û Á‡„ÛÁÍË
LJ¯Óª χ¯ËÌË.
ÇË Á·ÂÂÊÂÚ ‰Ó 50%
ÂÎÂÍÚÓÓÂÌÂ„¥ª ÔË Ô‡ÌÌ¥ ̇
ÔÓ‚ÌÛ Á‡„ÛÁÍÛ ÔÓ¥‚ÌflÌÓ Á ‰‚Óχ
ÔÓÎÓ‚ËÌÌËÏË Á‡„ÛÁ͇ÏË.
óË ÔÓÚ¥·ÌÂ Ç‡Ï ÔÓÔÂ‰Ìπ
Ô‡ÌÌfl?
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔÓÔÂ‰Ìπ Ô‡ÌÌfl
ڥθÍË ‰Îfl ‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌÓª
·¥ÎËÁÌË!
áÅÖêÖÜàíú Ô‡Î¸ÌÛ ˜ӂËÌÛ,
˜‡Ò, ‚Ó‰Û Ú‡ ‚¥‰ 5 ‰Ó 15%
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª, çÖ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë
ÔÓ„‡ÏÛ ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Ô‡ÌÌfl ‰Îfl
Ì ‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌÓª ·¥ÎËÁÌË.
óË ÔÓÚ¥·ÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
‰Îfl Ô‡ÌÌfl „‡fl˜Û ‚Ó‰Û?
é·Ó·¥Ú¸ ÔÎflÏË ¥‰ËÌÓ˛ ‰Îfl
ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌÌfl ‚¥‰ ÔÎflÏ ‡·Ó Á‡ÏÓ˜¥Ú¸
ÔÎflÏË Û ‚Ó‰¥ ÔÂ‰ Ô‡ÌÌflÏ ‰Îfl
ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÁÏÂ̸¯ËÚË ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔÓ„‡ÏË Á
¥ÌÚÂÌÒË‚ÌËÏ Ô¥‰¥„¥‚ÓÏ ‚Ó‰Ë.
á·ÂÂÊ¥Ú¸ ‰Ó 50% πÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª,
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë ÔÓ„‡ÏÛ Ô‡ÌÌfl
60 „‡‰ÛÒ¥‚.
Pfii pouÏívání va‰eho
spotfiebiãe dbejte zásad
ochrany Ïivotního prostfiedí a
ekonomického provozu.
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
MAXIMALIZUJTE VELKOST
NÁPLNù
Nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii vyuÏití
elektrické energie, vody,
pracích prostfiedkÛ i ãasu
dosáhnete tím, Ïe budete
vyuÏívat maximální
doporuãené dávky pro praní
jednotliv˘ch druhÛ prádla.
AÏ 50% energie u‰etfiíte, kdyÏ
vyperete jednu plnou dávku
prádla místo dvou
poloviãních náplní.
MAXIMISE THE LOAD SIZE
POT¤EBUJETE VÎDY
P¤EDEPRANÍ PRÁDLA ?
Pouze pro silnû za‰pinûné
prádlo !
Pokud nebudete pouÏívat
pfiedepraní u mírnû nebo
stfiednû za‰pinûného prádla,
u‰etfiíte mezi 5 aÏ 15%
pracích prostfiedkÛ, ãasu,
vody a elektrické energie.
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
JE PRANÍ NA 90°C NEZBYTNÉ?
IS A HOT WASH REQUIRED?
JestliÏe skvrny na prádle
pfiedem odstraníte vhodn˘m
pfiedpíracím prostfiedkem
nebo odstraÀovaãem skvrn,
není nutné prát pfii 90°C. Pfii
pracím programu na 60°C
u‰etfiíte aÏ 50% energie.
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
57
HR
UKR
RU
EN
CZ
PRANJE
ÑÒÈPÊÀ
ÏPÀÍÍß
PRANÍ
WASHING
PROMJENJIVI KAPACITE
Âàpüèpyeìûe
âoçìoæíocòè
Çìiííi ìîæëèâîñòi
Promënlivá kapacita praöky
VARIABLE CAPACITY
Ova perilica rublja
automatski prilagodjava
razinu vode prema vrsti i
koliãini rublja. Na taj naãin
moguçe je izvesti “vlastiti”
naãin pranja s gledi‰ta
u‰tede energije.
Ovaj sustav pruÏa manju
potro‰nje energije i osjetno
smanjuje vrijeme pranja.
Âaøa còèpaëüíaÿ ìaøèía
aâòoìaòè÷ecêè aäaïòèpyeò
ypoâeíü âoäû â çaâècèìocòè
oò òèïa òêaíè è
êoëè÷ecòâaeòcÿ áeëüÿ.
Taêèì oápaçoì
ocyùecòâëÿeòcÿ
“èíäèâèäyaëüíaÿ” còèpêa.
Эòo âeäeò ê ∋êoíoìèè
∋ëeêòpo∋íepãèè è
coêpaùeíèю âpeìeíècòèpêè.
Âàøà ïpàëüíà ìàøèíà
àâòîìàòè÷íî àäàïòóº piâåíü
âîäè â çàëåæíîñòi âiä òèïó
òêàíèíè òà êiëüêîñòi áiëèçíè.
Òàêèì ÷èíîì, çäiéñíюºòüñÿ
“iíäèâiäóàëüíå” ïpàííÿ.
Öå ïpèâîäèòü äî åêîíîìi¿
åëåêòpîåíåpãi¿ òà ñêîpî÷åííю
÷àñó ïpàííÿ.
Tato praöka automaticky
nastaví vÿäku hladiny
napouätëné vody podle
druhu a mnoïství prádla. Je
tím také moïné docílit
individuálního postupu praní
z hlediska úspory energie.
Systém sniïuje spotüebu
energie a znaönë zkracuje
öas praní.
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
ÏPÈÊËÀÄ
PÜÍK
KLAD:
EXAMPLE:
Pro praní zvláätë jemnÿch
tkanin byste mëli pouïít
speciální sít’ku (sáöek).
A net bag should be used
for particularly delicate
fabrics.
Püedpokládejme, ïe prádlo
se skládá z velmi zaäpinënÿch
bavlnënÿch odëvå (zaschlé
skvrny by mëly bÿt
odstranëny speciálními
prostüedky).
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
Ïpèìåp ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
PRIMJER UPOTREBE:
Za osobito osjetljive tkanine
trebala bi se koristiti posebna
mreÏasta vreçica.
Pretpostavimo da perete
JAKO ZAPRLJANI PAMUK
(tvrdokorne mrlje trebaju biti
prethodno uklonjene
prikladnim sredstvom za
uklanjanje mrlja).
Savjetujemo Vam da perilicu
napunite razliãitim vrstama
rublja, a ne samo s jednom
vrstom, npr. frotirom. Rublje
od frotira upija puno vode i
zato postaje prete‰ko.
● Otvorite ladicu za sredstva
za pranje.
Äëÿ î÷åíü äåëèêàòíûõ
òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ñåò÷àòûé
ìåøîê.
Ïpåäïîëîæèì, ÷òî
íåîáõîäèìî ñòèpàòü ñèëüíî
çàãpÿçíåííóю òêàíü (åñëè íà
íåé èìåюòñÿ
òpóäíîóäàëÿåìûå ïÿòíà,
óäàëèòå èõ ñïåöèàëüíîé
ïàñòîé).
Âíèìàíèå!
Íå påêîìåíäóåòñÿ çàãpóæàòü
òîëüêî ìàõpîâûå òêàíè,
êîòîpûå âïèòûâàÿ ìíîãî
âîäû, ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì
òÿæåëûìè.
● Âûäâèíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ.
● Stavite 120 gr deterdÏenta
u pregradak za glavno
pranje uznaãen s II.
● ᇄÛÁËÚ 120 „ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË II ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÒÚËÍË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
Ò‰ÒÚ‚.
● Ulijte oko 50 ml Ïeljenog
dodatka u pregradak za
dodatke
.
● Íàëåéòå 50 ã æåëàåìîé
äîáàâêè â îòäåëåíèå
.
✿
● Zatvorite ladicu za
sredstva za pranje.
58
✿
● Çàäâèíüòå êîíòåéíåp.
Îñîáëèâî äåëiêàòíi òêàíèíè
påêîìåíäóºòüñÿ ïpàòè â
ñiòêîâîìó ìiøêó.
Ïpèïóñòèìî, ùî íåîáõiäíî
ïpàòè äóæå ápóäíó áiëèçíó
(ÿêùî âîíà ìຠïëÿìè, ÿêi
âàæêî âèäàëÿюòüñÿ, âèäàëiòü
¿õ ñïåöiàëüíîю ïàñòîю).
Påêîìåíäóºòüñÿ íå
çàâàíòàæóâàòè ìàøèíó ëèøå
ìîõíàòèìè âèpîáàìè, ÿêi,
óáèpàю÷è áàãàòî âîäè,
ñòàюòü çàíàäòî âàæêèìè.
Doporuöujeme neprat
dohromady dávku prádla
pouze z tkanin, které
absorbují vodu, dávka v
praöce by mohla bÿt po
namoöení püíliä tëïká.
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
● Otevüete zásobník pracích
prostüedkå.
● Open the detergent
drawer.
● èÓÍ·‰¥Ú¸ 120 „‡Ï ‚ „ÓÎÓ‚ÌËÈ
‚¥‰‰¥Î, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊ßß”.
● Do zásobníku
oznaãeného II nasypte 120 g
prá‰ku
● Put 120 g in the main wash
compartment marked II.
● Íàëèéòå 50 ã áàæàíî¿
äîáàâêè ó âiääiëåííÿ
.
● Do poslední öásti vlijte cca
50 cm3 poïadované
aviváïe
.
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
.
compartment
● Zasuñte zásuvku s pracími
prostüedky.
● Close the detergent
drawer.
● Âèñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ.
✿
● Çàñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ.
✿
✿
59
UKR
HR
RU
● Provjerite da li je slavina za
dotok vode otvorena.
● Óáåäèòåñü, ÷òî
âîäîïpîâîäíûé êpàí îòêpûò.
● Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî
âîäîïpîâiäíèé êpàí
âiäêpèòèé;
● Óáåäèòåñü, ÷òî òpóáêà ñëèâà
âîäû çàêpåïëåíà ïpàâèëüíî.
● Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî
çëèâíèé øëàíã çàêpiïëåíèé
âipíî;
● Budite sigurni da je
odvodna cijev na mjestu.
ODABIR PROGRAMA PRANJA
Upuçujemo na tebelarni
pregled programa kako bi
izabrali najprikladniji program
pranja. Okrenite gumb
programatora na Ïeljeni
program da ga aktivirate.
Priãekajte da svjetlosni
pokazatelj STOP poãne
treptati. Kada pritisnete tipku
START perilica çe pode‰avati
tijek rada u hodu. Pri
izvodjenju programa pranja
gumb programatora
nepomiãno stoji na
odabranom programu sve
do kraja ciklusa pranja.
UPOZORENJE:
Ako dodje do bilo kojeg
prekida elektriãne energije
tijekom rada perilice,
posebna memorija pohranit
çe postavke odabranog
programa i kada se
elektriãna energija vrati,
perilica çe zapoãeti sa
radom od mjesta gdje je
stala.
● Na kraju programa pranja
zasvjetlit çe svjetlosni
pokazatelj "kraj programa".
● Nakon zavr‰etka
programa pranja proãekajte
oko 2 minute da sigurnosni
uredjaj "otkljuãa" vrata.
● Iskljuãite perilicu
okretanjem gumba
programatora na poloÏaj
OFF (iskljuãeno).
● Otvorite vrata i izvadite
rublje.
ZA SVE VRSTE PRANJA
POTRAÎITE UPUTE U
TABELARNOM PRIKAZU
PROGRAMA, SLJEDITE
POSTUPKE PRIKAZANIM
REDOM
60
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
é·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·Îˈ ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ‰Îfl LJÒ
ÔÓ„‡ÏÏÛ.
èÓ‚ÓÓÚÓÏ Û˜ÍË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ‚˚·‡Ì̇fl
ÔÓ„‡Ïχ.
ÑÓʉËÚÂÒ¸, ÔÓ͇ Ì ̇˜ÌÂÚ
ÏÂˆ‡Ú¸ Ë̉Ë͇ÚÓ “STOP”, ÔÓÒÎÂ
˝ÚÓ„Ó Ì‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û START.
èË Ì‡Ê‡ÚËË Í·‚Ë¯Ë START
χ¯Ë̇ Á‡ÔÛÒ͇ÂÚ ‡·Ó˜Û˛
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸.
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
éÅàêÄççü èêéÉêÄå
äÓËÒÚÛÈÚÂÒfl Ú‡·ÎËˆÂ˛ ÔÓ„‡Ï
‰Îfl ‚Ë·ÓÛ Ì‡È·¥Î¸¯ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓª
ÔÓ„‡ÏË.
èÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÒÂÎÂÍÚÓ‡ ‰Îfl
‚Ë·ÓÛ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓª ÔÓ„‡ÏË
ᇘÂ͇ÈÚ ÔÓÍË ¥Ì‰Ë͇ÚÓ ◊ëíéè”
Á‡„ÓËÚ¸Òfl
èÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí
äÓÎË ÍÌÓÔ͇ ëíÄêí ̇ ÚËÒÌÂ̇,
χ¯Ë̇ ÔÓ˜Ë̇π Ó·ÓÚÛ Û
‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓÏÛ ÔÓfl‰ÍÛ.
èÓ„‡Ï‡ÚÓ ÚËχπ ÔÂÂÏË͇˜ ̇
Ó·‡Ì¥È ÔÓ„‡Ï¥ ‰Ó ͥ̈fl ˆËÍÎÛ.
ÇÌËχÌËÂ: чÊ ÔË Ò·Ó ‚
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚
χ¯ËÌÂ, ÒÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Ô‡ÏflÚË Á‡ÔÓÏË̇ÂÚ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÏÓÏÂÌÚ ÂÂ
ÔÂ˚‚‡ÌËfl. èË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË
˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl χ¯Ë̇
ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‡·ÓÚÛ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏ˚
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ "äÓ̈
ˆËÍ·" ("end cycle")
● èÓ‰ÓʉËÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ, ÔÓ͇
ÌÂ ÓÚÍÓÂÚÒfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡.
● Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
● éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í Ë ‰ÓÒڇ̸ÚÂ
·ÂθÂ.
Ïåpåä ëюáîé ñòèpêîé
êîíñóëüòèpóéòåñü ñ
òàáëèöåé ïpîãpàìì è
ñîáëюäàéòå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
îïåpàöèé,
påêîìåíäîâàííóю ∋òîé
òàáëèöåé.
á‡ÒÚÂÂÊÂÌÌfl: üÍ˘Ó Ô¥‰ ˜‡Ò
Ó·ÓÚË Ï‡¯ËÌË ‚ËÌË͇˛Ú¸ Á·Óª Û
ÂÌÂ„ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌ¥, ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ
ÔËÒÚ¥È Á·Â¥„‡π Û Ô‡Ï’flÚ¥ Ó·‡ÌÌÛ
ÔÓ„‡ÏÛ ¥, ÍÓÎË ÂÌÂ„ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl
ÔÓÌÓ‚ËÚ¸Òfl, χ¯Ë̇ ÔÓ‰Ó‚ÊËÚ¸ Á
ÚÓ„Ó Ï¥Òˆfl, ‰Â ‚Ó̇ ·Û·
ÔËÁÛÔËÌÂ̇.
● èÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ÔÓ„‡ÏË
Û‚¥Ï͇πÚ¸Òfl ¥Ì‰Ë͇ÚÓ “ͥ̈¸
ˆËÍÎÛ”.
● äéãà èêéÉêÄåÄ
áÄäßçóàãÄëú
ᇘÂ͇ÈÚ ÔÓÍË ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
·ÎÓÍÛ‚‡ÌÌfl ‰‚Â¥ ‚ËÍβ˜ËÚ¸Òfl
(ÔË·ÎËÁÌÓ ‰‚¥ ı‚ËÎËÌË ÔÓ
Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ÔÓ„‡ÏË) ÇËÍβ˜ËÚ¸
χ¯ËÌÛ, ÔÓ‚ÂÚ‡˛˜Ë ÔÓ„‡Ï‡ ÚÓ
̇ ÔÓÁˈ¥˛ “OFF”.
Ç¥‰ÍËÈÚ ‰‚Â¥ Ú‡ ‚ËÏ¥Ú¸ ·¥ÎËÁÌÛ.
Óâàãà!
Äëÿ ïpàííÿ áóäü-ÿêî¿
áiëèçíè ïîñòiéíî
çâåpòàéòåñÿ äî
òàáëèöi ïpîãpàì i
äîòpèìóéòåñü
påêîìåíäîâàíî¿
ïîñëiäîâíîñòi
îïåpàöié.
CZ
EN
● Zkontrolujte, zda máte
puätënou vodu a zda
odtoková hadice je na
místë.
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
VOLBA PROGRAMU
V˘bûr nejvhodnûj‰ího
programu proveìte podle
tabulky programÛ.
- Otoãením voliãe programÛ
aktivujte zvolen˘ program
- poãkejte, aÏ kontrolka
“STOP” zaãne blikat
- pak stisknûte tlaãítko START.
Po stisknutí tlaãítka START
zahájí praãka prací cyklus.
PROGRAMME SELECTION
Refer to the programme
guide to select the most
suitable programme.
Turning the selector knob
required programme is
activate.
Wait for the “STOP” indicator
light to flash.
Then press the START button.
When the START button is
pressed the machine sets
the working sequence in
motion.
Prací cyklus probíhá s
voliãem programÛ
nastaven˘m na urãitém
programu, a to aÏ do konce
praní.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
POZOR: Pokud by bûhem
chodu praãky do‰lo k
v˘padku elektrického
proudu, praãka je vybavená
speciální pamûtí, která
zachová zvolené nastavení
a po návratu elektrického
proudu praãka spustí
program od místa, v nûmÏ
byl pfieru‰en.
Warning: If there is any break
in the power supply while
the machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where
it left off.
● Na konci programu se
rozsvítí svûtelná kontrolka
konce pracího cyklu.
● At the end of the
programme the indicator
light “end cycle” will go on.
● Poãkejte, aÏ zhasne
kontrolka zamknut˘ch dvífiek
(2 minuty od ukonãení
programu)
● Wait for the door lock to
be released (about 2
minutes after the
programme has finished).
● Vypnûte praãku
pfiestavením voliãe
programÛ do polohy vypnutí
“OFF”
● Switch off the machine by
turning the programme
selector to the “OFF”
position.
● Otevfiete dvífika a vyndejte
prádlo
● Open the door and
remove the laundry.
U VÄECH TYPÅ
PROGRAMÅ SE
PODÍVEJTE DO TABULKY
A VYKONEJTE ÖINNOSTI,
KTERÉ JSOU ZDE
POPSÁNY.
● And that the discharge
tube is in place.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
61
HR
POGLAVLJE 12
âI·åENJE I
ODRÎAVANJE
PERILICE
Kuãi‰te perilice uvijek obri‰ite
samo vlaÏnom krpom.
Kuãi‰te perilice ne smijete
ãistiti abrazivnim – grubim
sredstvima za ãi‰çenje,
alkoholom i/ili
razrjedjivaãem.
OdrÏavanje perilice vrlo je
jednostavno, ali je vaÏno da
redovito ãistite slijedeçe
dijelove:
● ladicu za sredstva za
pranje
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 12
UKR
PÎÇÄIË 12
CZ
KAPITOLA 12
CHAPTER 12
ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBA
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
ЧÈÑÒÊÀ
È ÓÕÎÄ ÇÀ
ÌÀØÈÍÎÉ
ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ
ÄÎÃËßÄ
Äëÿ âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû
íå ïîëüçóéòåñü àápàçèâíûìè
ñpåäñòâàìè, ñïèpòîì è/èëè
pàñòâîpèòåëÿìè. Äëÿ çòîãî
äîñòàòî÷íî ïpîòåpåòü
ìàøèíó âëàæíîé ñàëôåòêîé.
Äëÿ ÷èùåííÿ çîâíiøíüî¿
ïîâåpõíi ìàøèíè íå
êîpèñòóéòåñÿ àápàçèâíèìè
çàñîáàìè, ñïèpòîì ÷è
pîç÷èííèêàìè. Äîñèòü
ïpîòåpòè ìàøèíó âîëîãîю
ñåpâåòêîю.
Ìàøèíà òpåáóåò íåáîëüøîãî
óõîäà:
Ìàøèíà ïîòpåáóº íåâåëèêîãî
äîãëÿäó:
● î÷èñòêè âàííî÷åê
(îòäåëåíèé) êîíòåéíåpà äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ
● ÷èùåííÿ âàííî÷îê
(âiääiëåíü) êîíòåéíåpà äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ;
● Öiätëní zásobníku pracích
prostüedkå.
● î÷èñòêè ôèëüòpà
● ÷èùåííÿ ôiëüòpà;
● Öiätëní filtru.
K öiätëní zevnëjäku praöky
nepouïívejte abrazivní
prostüedky, alkohol a
rozpouätëdla. Vystaöí pouïít
vlhkÿ hadr.
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
Praöka vyïaduje jen
minimální údrïbu:
The washing machine
requires very little
maintenance:
● filtar
● odnosno da pripremite
perilicu u sluãaju: preseljenja
ili duÏeg mirovanja.
âI·åENJE LADICE ZA
SREDSTVA ZA PRANJE
Preporuãamo da
povremeno oãistite ovu
ladicu, jer se s vremenom u
njoj nakupe ostaci sredstava
za pranje.
Ladicu izvlaãite iz perilice
tako ‰to je malo jaãe
povuãete.
62
● ïpè ïåpåìåùåíèè èëè
äëèòåëüíîé îñòàíîâêå
ìàøèíû.
Î÷èñòêà êîíòåéíåpà ìîюùèõ
ñpåäñòâ
Påêîìåíäóåòñÿ âpåìÿ îò
âpåìåíè î÷èùàòü îòäåëåíèÿ
äëÿ îòáåëèâàòåëÿ è
ñìÿã÷èòåëÿ.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî áåç
îñîáûõ óñèëèé âûíóòü
âàííî÷êè èç êîíòåéíåpà.
Zatim ladicu isperite pod
tekuçom vodom.
Ïpîìîéòå êîíòåéíåp è
âàííî÷êè ñòpóåé âîäû.
Po zavr‰etku ãi‰çenja vratite
je u kuçi‰te perilice i pritisnite
je skroz do kraja da bi se
mogla zatvoriti.
Ñíîâà ïîñòàâüòå âñå íà
ìåñòî.
● ïpè ïåpåñóâàííi ÷è
òpèâàëié çóïèíöi ìàøèíè.
Чèùåííÿ âiääiëåíü
êîíòåéíåpà äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
Påêîìåíäóºòüñÿ ÷àñ âiä ÷àñó
÷èñòèòè âiääiëåííÿ äëÿ
ïîpîøêiâ, âèáiëюâà÷à òà
çì’ÿêøóâà÷à. Äëÿ öüîãî:
áåç îñîáëèâèõ çóñèëü
âèòÿãíiòü âàííî÷êè ç
êîíòåéíåpà;
ïpîìèéòå êîíòåéíåp i
âàííî÷êè ñòpóìåíåì âîäè;
óñòàâòå âñå íà ìiñöå.
EN
● Odpojení püi
dlouhodobém nepouïívání
praöky.
ÖIÄTËNÍ DÁVKOVAÖE
PRACÍCH PROSTÜEDKÅ:
Aökoli to není nezbytnë
nutné, doporuöujeme
oböas vyöistit
zásobník práäku na praní,
bëlících prostüedkå a
aviváïe následovnë:
- pouïitím mírné síly
vytáhneme celou zásuvku,
omyjeme ji vodou, osuäíme
a nasuneme zpët.
● Cleaning of drawer
compartments.
● Filter cleaning
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Remove the compartments
by pulling gently.
Clean with water.
Put the compartments back
into place
63
HR
âI·åENJE FILTRA
Perilica ima ugradjen filtar
koji zaustavlja sve veçe
predmete (npr. Metalni
novac, gumbe itd.), koji bi
mogli sprijeãiti istjecanje
vode. Preporuãamo filtar
povremeno oãistiti na
slijedeçi naãin:
RU
Î÷èñòêà ôèëüòpà
 ìàøèíå óñòàíîâëåí
ñïåöèàëüíûé ôèëüòp,
çàäåpæèâà˛ùèé êpóïíûå
÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû,
êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü ñëèâ
âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è
ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç
ôèëüòpà.
UKR
óèùeííÿ ôiëüòpa
B ìaøèíi âcòaíoâëeíèé
ôiëüòp, ùo çaòpèìyπ âeëèêi
÷acòêè, cìiòòÿ, ïpeäìeòè, ÿêi
ìoæyòü çaáèâaòè çëèâ âoäè
(ìoíeòè, ryäçèêè òoùo).
¯x ëerêo âèòÿãòè ç ôiëüòpa.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî:
64
● Skinite bazu na naãin
kako je to prikazano na slici.
● éÚÍÓÈÚ ÔÓ‰‰ÓÌ, ͇Í
ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ.
● Upotrijebite bazu kao
posudu za sakupljanje vode
koja je ostala u filtru.
● âîñïîëüçóéòåñü öîêîëåì
äëÿ ñáîpà îñòàòêîâ âîäû â
ãíåçäå ôèëüòpà;
● Okreçite gumb filtra u
smjeru suprotnom od
kretanja kazaljki na satu dok
se ne zaustavi u vertikalnom
poloÏaju.
● ÔÓ‚ÂÌËÚ ÙËθÚ ÔÓÚË‚
˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË äî åãî
îñòàíîâêè â âåpòèêàëüíîì
ïîëîæåíèè;
● Uzmite filtar i oãistite ga.
● èçâëåêèòå ôèëüòp è
î÷èñòèòå åãî;
● Ponovno namjestite filtar
okretanjem ureza na kraju
filtra u smjeru kretanja
kazaljki na satu. Zatim
ponovite gore opisane
postupke, ali obrnutim
redoslijedom.
● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà
îñìîòpèòå åãî è ïîñòàâüòå íà
ìåñòî, ñëåäóÿ îápàòíîìó
ïîpÿäêó îïåpàöèé, îïèñàííûõ
âûøå.
PRIPREMANJE PERILICE ZA
SELJENJE ILI DUÎE
MIROVANJE
Ïåpåìåùåíèå èëè îñòàíîâêà
ìàøèíû íà äëèòåëüíûé
ïåpèîä
Ako bi moÏda perilicu selili ili
bi duÏe vremena stajala u
prostoriji koja se ne grije,
morate iz perilice i cijevi
ispustiti svu vodu.
Najprije izvucite utikaã iz
utiãnice, zatim izvadite
odvodno crijevo iz leÏi‰ta na
straÏnjoj strani perilice.
Crijevo zatim nagnite prema
dolje i priãekajte da iz njega
iscuri sva voda. Nakon toga
crijevo ponovno namjestite
u leÏi‰te. Isto uãinite i sa
dovodnim crijevom.
Ïpè âîçìîæíîì ïåpåìåùåíèè
ìàøèíû èëè îñòàíîâêå åå íà
äëèòåëüíûé ïåpèîä â
íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè,
íåîáõîäèìî ïîëíîñòü˛ ñëèòü
âîäó èç ìàøèíû è òpóáêè
ñëèâà.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî
îòñîåäèíèòü âèëêó îò pîçåòêè,
ñëèâíó˛ òpóáêó îñâîáîäèòü èç
çàæèìîâ, îïóñòèòü åå äî ïîëà,
ñëèòü âîäó.
Îñâîáîäèâ ìàøèíó îò âîäû,
çàêpåïèòå ñëèâíó˛ òpóáêó â
ôèêñàòîpå.
 çàâåpøåíèå âûïîëíèòå
îïåpàöè˛ â îápàòíîì
ïîpÿäêå.
Ïocëiäoâíicòü äié ÷èùeííÿ
ôiëüòpa òaêa:
● Ç¥‡kpuÈte ¥ Ḁ́ϥڸ ˆÓÍÓθÌÛ
Ô‡ÌÂθ, flÍ ÁÓ·‡ÊÂÌÓ Ì‡ Ï‡Î˛ÌÍÛ.
● âèêîpèñòîâóéòå öîêîëüíó
ïàíåëü äëÿ çáîpó çàëèøêiâ
âîäè ó ôiëüòpi;
● ïoâepíiòü ôiëüòp ïpoòè
roäèííèêoâo¿ còpiëêè äo éoão
çyïèíêè y âepòèêaëüíoìy
ïoëoæeííi;
● âèòÿãíiòü ôiëüòp i o÷ècòiòü
éoão;
● ïicëÿ ÷èùeííÿ ôiëüòpa
oãëÿíüòe éoão i ïocòaâòe ía
ìicöe, âèêoíy˛÷è çaçía÷eíi
âèùe oïepaöi¿ â çâopoòíoìy
ïopÿäêy.
Ïåpåcyâaííÿ ìaøèíè ÷è ¿¿
òpèâaëa çyïèíêa
Ïpè ìîæëèâèx ïepecyâaííÿx
÷è òpèâaëoìy ïpocòo˛
ìaøèíè â íeoïaë˛âaíèx
ïpèìiùeííÿx íeoáxiäío
ïoâíicò˛ çëèòè ç òpyáoê òa
ìaøèíè çaëèøêè âoäè.
Äëÿ öüoro âèéìiòü âèëêy ç
poçeòêè, âèâiëüíiòü øëaíã
çëèây ç ôiêcaòopa, oïycòiòü
éoão äoëy, ïoìicòèâøè êiíeöü
øëaíãa â πìíicòü äëÿ çáopy
âoäè, òa çëèéòe âoäy.
Çâiëüíèâøè ìaøèíy âiä âoäè,
çaêpiïiòü çëèâíèé øëaíã y
ôiêcaòopi.
Ó çaâepøeííÿ âèêoíaéòe
çaçía÷eíi âèùe oïepaöi¿ y
çâopoòíoìy ïopÿäêy.
CZ
EN
Praöka je vybavena
speciálním filtrem, kterÿ
zachycuje vëtäí
püedmëty, které by mohly
ucpat odtokovou hadici,
napü. mince, knoflíky, atd. Ty
pak mohou bÿt vyñaty
následujícím zpåsobem:
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
● Uvolnëte kryt zobrazenÿm
zpåsobem na obrázku.
● Ease off the base as shown
in fig.
● Kryt pouïijte jako nádobu
na vodu vytékající z filtru.
● Use the base as a tray to
collect leftover water in filter.
● Otoöte filtr proti smëru
hodin tak, aby zåstal ve
svislé poloze.
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Odejmëte jej a oöistëte.
● Remove and clean.
● Po vyöiätëní jej püipevnëte
zpët po smëru hodin.
Pak postupujte opaönë neï
püi demontáïi.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
PÜEMÍSTËNÍ NEBO
DLOUHODOBÉ NEPOUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY:
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
Pokud praöku püemíst’ujete
nebo nepouïíváte deläí dobu
a zejména stojí-li praäka v
nevytápëné místnosti, je
nutné püedem vypustit
veäkerou vodu z hadic.
Püístroj musí bÿt odpojen ze
sítë a vypnut.
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
Uvolnëte konec odpadové
hadice a nechte odtéct
väechnu vodu do püipravené
nádoby. Potom hadici
upevnëte do påvodní polohy.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Stejnë postupujte i püi
vypouätëní napouätëcí
hadice.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
ÖISTËNÍ FILTRU
65
RU
HR
ÏÀPÀÃPÀÔ 13
POGLAVLJE 13
NEDOSTATAK
1. Perilica ne radi ni
na jednom
programu.
KAKO GA UKLONITI
MOGUåI UZROK
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ, ÈÕ ÏPÈЧÈÍÛ È ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
Perilica nije prikljuãena na el. mreÏu
Stavite utikaã u utiãnicu
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ
Nije pritisnuta tipka START
Pritisnite tipku START
Nema struje
Provjerite
1. Ìàøèíà íå
pàáîòàåò íè íà
îäíîé ïpîãpàììå
Osiguraã je pregorio
Provjerite
Vrata perilice nisu zatvorena
ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÏPÈЧÈÍÛ
Âèëêà ïëîõî âêëю÷åíà â pîçåòêó.
Âêëю÷èòü âèëêó â pîçåòêó.
Íå íàæàòà êíîïêà âêë/âûêë.
Íàæàòü êíîïêó âêë/âûêë.
Îòñóòñòâóåò ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ëfl.
Ïpîâåpèòü íàïpÿæåíèå.
Zatvorite vrata
Ïåpåãîpåëè ïpåäîõpàíèòåëè (ïpîáêè)
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË.
Ïpîâåpèòü
Pogledajte uzroke pod toãkom 1
Provjerite
Îòêpûò çàãpóçî÷íûé ëюê.
Çàêpûòü ëюê.
Slavina za dotok vode je zatvorena
Otvorite slavinu
Ñì. 1 ïpè÷èíó.
Ïpîêîíòpîëèpîâàòü.
Programator nije ispravno pode‰en
Podesite programator
Çàêpûò êpàí ïîäà÷è âîäû.
Îòêpûòü êpàí.
3. Perilica ne ispu‰ta
vodu.
Odvodna cijev je savinuta ili pritisnuta
Izravnajte ili oslobodite odvodnu cijev
Neki predmet je zaãepio filtar
Provjerite filtar
Íåïpàâèëüíî óñòàíîâëåíà pó÷êà L
âûáîpà ïpîãpàìì ñòèpêè.
Ïpîâåpèòü óñòàíîâêó pó÷êè L âûáîpà
ïpîãpàìì ñòèpêè.
4. Na podu oko
perilice je voda.
Curi iz brtve izmedju slavine i dovodne
cijevi
Zamijenite brtvu i pritegnite cijev na
slavini.
3. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå ñëèâàåò
âîäó
Çàñîpèëñÿ ôèëüòp.
Ïpî÷èñòèòü ôèëüòp.
Ïåpåãíóòà òpóáêà ñëèâà.
Âûïpÿìèòü òpóáêó ñëèâà.
5. Perilica ne
centrifugira.
Perilica nije izbacila vodu
Priãekajte nekoliko minuta dok perilica
izbaci vodu
4. Íàëè÷èå âîäû íà
ïîëó âîêpóã
ìàøèíû
Âîäà ïpîíèêàåò ÷åpåç ïpîêëàäêó ìåæäó
êpàíîì è òpóáêîé ïîäà÷è âîäû.
Çàìåíèòü ïpîêëàäêó è çàòÿíóòü
ñîåäèíåíèå.
5. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
îòæèìàåò áåëüå
Åùå íå ñëèòà âîäà.
Ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ìèíóò, ïîêà
ìàøèíà ñîëüåò âîäó.
Påæèì îòæèìà âûêëю÷åí.
Âêëю÷èòå påæèì îòæèìà.
6. Ñèëüíûå âèápàöèè
âî âpåìÿ îòæèìà
Ìàøèíà íåpîâíî óñòàíîâëåíà íà ïîëó.
Âûpîâíèòü ïpè ïîìîùè påãóëèpóåìûõ
íîæåê.
Íå ñíÿòû òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Ñíÿòü òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Áåëüå íåpàâíîìåpíî pàñïpåäåëèëîñü â
áàpàáàíå.
Pàâíîìåpíî pàñïpåäåëèòü áåëüå.
2. Voda ne ulazi u
perilicu.
6. Perilica se kod
centrifugiranja
pretjerano trese.
Pode‰eno je "BEZ CENTRIFUGE"
Programator namjestite na
centrifugiranje
Rublje u bubnju nije ravnomjerno
rasporedjeno
Ravnomjerno rasporedite rublje
Perilica ne stoji potpuno vodoravno
Poravnajte perilicu prednjim noÏicama
za poravnaje perilice
Nije uklonjena transportna za‰tita
Uklonite transportnu za‰titu
U sluãaju da nedostatake u radu perilice ne moÏete ukloniti sami, molimo Vas da pozovete jednog od na‰ih
ovla‰tenih servisera. Serviseru obavezno navedite model perilice (naveden je na naljepnici smje‰tenoj na
rubnoj strani okna bubnja ili u jamstvenom listu) i opi‰ite mu kvar. Ovim informacijama olak‰at çete serviseru rad
i Va‰ çe stroj biti brÏe popravljen.
UPOZORENJE !
1. Kori‰tenje ekolo‰kih sredstava za pranje "bez fosfata" moÏe imati slijedeçe popratne uãinke:
- Voda koja protjeãe (cirkulira) tijekom ispiranja izgledat çe mutno, ali neçe mijenjanjati djelotvornosti
ispiranja.
- Vrlo tanak sloj bjelkastog taloga moÏe se pojaviti na opranom rublju. Medjutim, on neçe ni na koji naãin
‰tetiti tkanini ili izmijeniti njezinu boju.
- Prisutnost pjene u vodi od zadnjeg ispiranja ne znaãi da je ispiranje bilo nepotpuno.
- Aktivne anione koji se nalaze u sredstvima za pranje "bez fosfata" ãesto je te‰ko odstraniti i samim pranjem,
zato se voda pri ispiranju pjeni ãak i ako oni postoje u malim koliãinama.
- Dodatno ispiranje ne bi bilo od koristi za smanjenje ovakvog uãinka.
2. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
çàïîëíÿåòñÿ âîäîé
Åñëè íå óäàåòñÿ óñòpàíèòü ïpè÷èíû ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îápàòèòåñü â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè,
ñîîáùèâ ìîäåëü ìàøèíû, óêàçàííóю íà òàáëè÷êå èëè â ãàpàíòèéíîì òàëîíå. è‰ÓÒÚ‡‚Ë‚ ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â, Ç˚ ·˚ÒÚÓ
∋ôôåêòèâíî ïîëó÷èòå ñîîòâåòñòâóюùóю óñëóãó.
Âíèìàíèå!
Åñëè Âàøà ìàøèíà íå pàáîòàåò, òî, ïpåæäå ÷åì îápàùàòüñÿ â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ, ïîïûòàéòåñü óñòpàíèòü
íåèñïpàâíîñòü ñàìè, èñïîëüçóÿ âûøåóêàçàííóю òàáëèöó.
2. Ako Va‰a perilica rublja ima smetnje u radu, obavite gore navedene provjere prije nego pozovete ovla‰teni
Candy servis.
66
67
UKR
CZ
PÎÇÄIË 13
KAPITOLA 13
MOÆÈBI HECÏPABHOCTI, ¯X ÏPÈЧÈHÈ TA ÓCÓHEHHß
ZÁVADA
ÍÅÑÏPÀÂÍÎÑÒI
1. Ìàøèíà íå ïpaöює
ía æoäíié ïpoãpaìi
2. Ïpaëüía ìaøèía íe
íaïoâíюєòücÿ
âoäoю
3. Ïpaëüía ìaøèía íe
çëèâaє âoäy
ÓÑÓÍÅÍÍß
ÏPÈЧÈÍÈ
Maøèía íe ïiäêëю÷eía äo eëeêòpoìepeæi
Ïiäêëю÷iòü ìaøèíy
Maøèía íe yâiìêíeía
Haòècíiòü êíoïêy “âêë/âèêë”
Biäcyòíÿ eëeêòpoeíepãiÿ
Ïepeâipòe
Ïepeãopiëè çaïoáiæíèêè
Ïepeâipòe
Biäêpèòèé çaâaíòaæyâaëüíèé ëюê
Çaêpèéòe çaâaíòaæyâaëüíèé ëюê
Äèâ. ïpè÷èíè ï. 1
Ïepeâipòe
Çaêpèòèé êpaí ïoäa÷i âoäè
Biäêpèéòe êpaí
Heâipío âcòaíoâëeía py÷êa L âèáopy
ïpoãpaì ïpaííÿ
Ïepeâipòe ïoëoæeííÿ py÷êè L âèáopy
ïpoãpaì ïpaííÿ
Çaáèòèé ôiëüòp
O÷ècòiòü ôiëüòp
Ïepeãíyòèé øëaíã çëèây
Bèïpÿìòe øëaíã çëèây
4. Íàÿâíicòü âoäè ía
ïiäëoçi íaâêoëo
ìaøèíè
Boäa ïpoíèêaє êpiçü ïpoêëaäêy ìiæ
êpaíoì i òpyáêoю ïoäa÷i âoäè
Çaìiíiòü ïpoêëaäêy òa çaòÿãíiòü
ç’єäíaííÿ
5. Ïpaëüía ìaøèía íe
âiäæèìaє áiëèçíy
Maøèía ùe íe çëèëa âoäy
Ça÷eêaéòe, äoêè ìaøèía çiëëє âoäy
Peæèì âiäæèìy âèêëю÷eíèé
Bêëю÷iòü peæèì âiäæèìy
Maøèía íepiâío âcòaíoâëeía ía ïiäëoçi
Bèpiâíÿéòe ìaøèíy, oáepòaю÷è íiæêè
He çíÿòi òpaícïopòíi äyæêè
Çíiìiòü òpaícïopòíi äyæêè
Áiëèçía íepiâíoìipío poçïoäiëèëacÿ â
áapaáaíi
Piâíoìipío poçïoäiëiòü áiëèçíy
6. Ñèëüíi âiápàöi¿ ïiä
÷ac âiäæèìy
Óâara!
ßêùo Baøa ìaøèía íe ïpaöює, ïepø íiæ çâepíyòècÿ äo öeíòpy òexíi÷íoão oácëyãoâyâaííÿ “KAHÄI”, cïpoáyéòe
ycyíyòè íecïpaâíicòü caìoòyæêè, âèêopècòoâyю÷è âèùeíaâeäeíy òaáëèöю.
ßêùo caìoòyæêè ycyíyòè íecïpaâíicòü íe âäaєòücÿ, çâepíiòücÿ â öeíòp òexoácëyãoâyâaííÿ “KAHÄI”, ïoâiäoìèâøè
òèï ìoäeëi, ÿêèé âêaçaíèé ía òaáëè÷öi ç âíyòpiøíüoro áoêy äâepöÿò aáo â ãapaíòiéíoìy cepòèôiêaòi (òaëoíi).
Ïoâiäoìèâøè öю iíôopìaöiю, Bè øâèäêo òa eôeêòèâío oòpèìaєòe âiäïoâiäíy ïocëyry.
1. NEFUNGUJE ÏÁDNŸ
PROGRAM
2. PRAÖKA
NENAPOUÄTÍ VODU
3. PRAÖKA
NEVYPOUÄTÍ VODU
ODSTRANËNÍ
PÜÍÖINA
záströka není v zásuvce
zasuñte záströku
není zapnutÿ hlavní spínaö
zapnëte hlavní spínaö
vÿpadek el. proudu
zkontrolujte
porucha el. fáze
zkontrolujte
otevüená dvüíka praöky
zavüete dvíüka
viz püíöina 1
zkontrolovat
uzavüenÿ püívod vody
otevüít püívod vody
äpatnë nastavenÿ programátor
nastavte správnë programátor
ohnutá odtoková hadice
narovnejte odtokovou hadici
Ucpanÿ filtr
Zkontrolujte, vyöistëte filtr
4. VODA NA ZEMI V
OKOLÍ PRAÖKY
z praöky vytéká pëna
sníïit dávku prac. práäku
5. PRAÖKA
NEODSTÜEDUJE
praöka jeätë nevypustila
vodu
vyökejte nëkolik minut, praöka vypustí
vodu
stisknuto tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
vypnëte tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
praöka nestojí rovnë
nastavit noïiöky praöky
nebyly odstranëny fix. vloïky
odstrañte fixaöní vloïky
prádlo nerovnomër. rozloïené
rozloïte rovnomërnë prádlo
6. SILNÉ OTÜESY PÜI
ÏDÍMÁNÍ
Pokud závada püetrvává, obrat’te se na servisní organizaci. Uved’te vïdy typ praöky (najdete jej bud’ na zadní
stënë spotüebiöe nebo na záruöním listë).
Dåleïité:
1 Pouïití ekologickÿch bezfosfátovÿch pracích práäkå måïe mít vliv na :
- Odtékající voda po máchání måïe bÿt chladnëjäí díky püítomnosti zeolitå ve smësi. Neovlivní to úöinnost
máchání.
- Na závër praní se na prádle måïe objevit bílÿ práäek (zeolity), kterÿ väak na nëm nezåstane a také neovlivní
barvu prádla.
- Ve vodë vypouätëné po posledním máchání se måïe objevit pëna, která neznamená, ïe by prádlo bylo
nedokonale vymácháno.
- Neionizující povrch - aktivní öástice, souöást pracích práäkå, se öasto odstrañují håüe a nëkdy se objevují
jako zbytky pëny na prádle. Daläí máchání je neodstraní.
2 Pokud praöka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obrat’te se na odbornÿ Candy servis.
68
69
EN
CHAPTER 13
FAULT
1. Does not function
on any
programme
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
2. Does not load
water
3. Does not discharge
water
6. Strong vibrations
during spin
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy
Technical Assistance Service.
Candy kuçanski uredjaji namijenjeni su iskljuãivo za kori‰tenje u domaçinstvu.
Ako Ïelite odnosno namjeravate upotrebljavati koji Candy kuçanski uredjaj u
profesionalne svrhe, prethodno se posavjetujte s dobavljaãem!
Perilicu rublja koristite samo prema uputama!
Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,,
c o ä e p æ a ùè e c ÿ â ä a í í û x è í c ò p y ê ö è ÿ x , è o c ò a â ë ÿ e ò ç a c o á o é ï p a â o
yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè ocíoâíûe
òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.
Ôipìà-âèpîáíèê íå íåñå íiÿêî¿ âiäïîâiäàëüíîñòi çà ïîìèëêè äpóêó, ùî ìiñòÿòüñÿ â
öèõ iíñòpóêöiÿõ, i çàëèøຠçà ñîáîю ïpàâî ïîëiïøåííÿ ÿêîñòi âëàñíèõ âèpîáiâ,
çáåpiãàю÷è íåçìiííèìè îñíîâíi òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
70
Ovaj uredjaj je oznaãen u skladu s europskom smjernicom 2002/96/EZ-a o "otpadu
elektriãne i elektronske oprema" (WEEE). Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog
proizvoda moÏete pomoçi i Vi te tako sprijeãiti potencijalne negativne posljedice
za okolinu i ljudsko zdravlje koje inaãe mogu biti uzrokovane neodgovarajuçim
odlaganjem ovog proizvoda. Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne
moÏe biti tretiran kao kuçni otpad. Umjesto toga ovaj proizvod mora biti predan na
odgovarajuçe sabirno mjesto za recikliranje elektriãne i elektronske opreme.
Odlaganje mora biti izvr‰eno u skladu s lokalnim ekolo‰kim propisima za odlagali‰ta
otpada. Za op‰irnije informacije o tretmanu, recikliranju ili kori‰tenju ovog proizvoda
kao otpada, molimo da kontaktirate svoj lokalni gradski ured, sluÏbu va‰eg
lokalnog odlagali‰ta otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
чÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ËÏÂÂÚ Ï‡ÍËÓ‚ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÑËÂÍÚË‚ÓÈ 2002/96/Öë ͇҇ÚÂθÌÓ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl
(WEEE).
é·ÂÒÔ˜˂ Ô‡‚ËθÌÛ˛ ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl, Ç˚ ÔÓÏÓÊÂÚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÚÂ̈ˇθÌÓ Ì„‡ÚË‚Ì˚ ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ̇ ÓÍÛʇ˛˘Û˛
ÒÂ‰Û Ë Á‰ÓÓ‚¸Â β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl.
å‡ÍËӂ͇ ̇ ËÁ‰ÂÎËË ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í‡Í Ò Ó·˚˜Ì˚ÏË ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË. ç‡ÔÓÚË‚, Â„Ó ÌÛÊÌÓ Ò‰‡Ú¸ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÛÌÍÚ Ò·Ó‡ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
ìÚËÎËÁ‡ˆËfl ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚‰Â̇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ ÔÓ Á‡˘ËÚ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ͇҇ÚÂθÌÓ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚.
ÑÎfl ·ÓΠ‰ÂڇθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË ÔÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲, ÔÓ‚ÚÓÌÓÏÛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ Ë Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ËÁ‰ÂÎËÂÏ Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÏÂÒÚÌÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ,
ÔÛÌÍÚÓÏ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚ ËÎË Ò Ï‡„‡ÁËÌÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ç˚ ÔËÓ·ÂÎË ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ.
Tento elektrospotfiebiã je znaãen˘ podle evropské smûrnice 2002/96/CE o odpadech z elektrick˘ch a
elektronick˘ch zafiízení (WEEE).
Ujistûte se, Ïe byl tento v˘robek zlikvidován správnû, pomÛÏete tím vyhnout se pfiípadn˘m negativním následkÛm
na Ïivotním prostfiedí a zdraví, které by mohly nastat v pfiípadû chybného zacházení s v˘robkem po ukonãení jeho
Ïivotnosti.
Symbol na v˘robku znamená, Ïe s tímto spotfiebiãem nelze zacházet jako s bûÏn˘m domácím odpadem. Musí b˘t
doruãen do nejbliωího sbûrného místa na recyklaci elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení.
Likvidace musí b˘t provedena v souladu s platn˘mi pfiedpisy pro Ïivotní prostfiedí t˘kající se likvidace odpadu.
Podrobnûj‰í informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto v˘robku dostanete na pfiíslu‰ném úfiadu vefiejné
správy (odbor ekologie a Ïivotního prostfiedí) nebo u va‰eho poskytovatele sluÏeb svozu odpadu nebo v
obchodû, kde jste v˘robek zakoupili.
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment
and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over
to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office,
your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ
cepòèôèöèpoâaía ía cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè
coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé PÔ” ìocêoâcêèì
opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep
Aß 46).
Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe
ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe, ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.
HR
RU
UKR
CZ
EN
06.10 - 41022452 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
ñÂÈ ‚Ë¥· χÍÓ‚‡ÌÓ Á„¥‰ÌÓ ∏‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ‰ËÂÍÚË‚Ë 2002/96/Öë ÔÓ ìÚËÎ¥Á‡ˆ¥˛ ÖÎÂÍÚ˘ÌÓ„Ó Ú‡ ÖÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·Î‡‰Ì‡ÌÌfl (Waste
Electrical and Electronic Equipment Directive, WEEE).
ᇷÂÁÔÂ˜Û˛˜Ë Ô‡‚ËθÌ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ‰‡ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚÛ, ÇË ‰ÓÔÓÏÓÊÂÚ Á‡ÔÓ·¥„ÚË ÔÓÚÂ̈¥‡Î¸ÌÓÏÛ Ì„‡ÚË‚ÌÓÏÛ ‚ÔÎË‚Û Ì‡ ÓÚÓ˜Û˛˜Â
ÒÂ‰ӂˢ ڇ Á‰ÓÓ‚’fl β‰ËÌË, ˘Ó ÏÓÊ ÒÚ‡ÚËÒfl Á‡ ÛÏÓ‚Ë ÌÂ̇ÎÂÊÌÓª ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥ª ‰‡ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚÛ.
èÓÁ̇˜Í‡ ̇ ÚÓ‚‡¥ ‚͇ÁÛπ ̇ ÚÂ, ˘Ó ‰‡ÌËÈ ÚÓ‚‡ Ì ÏÓÊ ÁÌË˘Û‚‡ÚËÒfl Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ‚·ÒÌËı Á‡ÒÓ·¥‚. 燂ԇÍË ‚¥Ì ÔÓ‚ËÌÂÌ
ÔÂ‰‡‚‡ÚËÒfl ‰Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËı Ï¥Òˆ¥ Á·ÓÛ ‰Îfl ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥ª ÂÎÂÍÚ˘ÌÓ„Ó Ú‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·Î‡‰Ì‡ÌÌfl.
áÌˢÂÌÌfl ÔÓ‚ËÌÌÓ ÔÓıÓ‰ËÚË Á„¥‰ÌÓ Ï¥ÒˆÂ‚Ëı Ô‡‚ËÎ ÔÓ ÁÌˢÂÌÌ˛ ‚¥‰ıÓ‰¥‚.
ÑÎfl ÓÚËχÌÌfl ·¥Î¸¯ ‰ÂڇθÌÓª ¥ÌÙÓχˆ¥ª ÔÓ Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl, ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl Ú‡ ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥˛ ‰‡ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚÛ, ·Û‰¸-·Ò͇ Á‚ÂÚ‡ÈÚÂÒfl ‰Ó
Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó ÓÙ¥ÒÛ, ÒÂ‚¥ÒÛ Á ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥ª ÔÓ·ÛÚÓ‚Óª ÚÂıÌ¥ÍË ‡·Ó χ„‡ÁËÌÛ, ‰Â ÇË Ôˉ·‡ÎË ‚Ë¥·.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising