Candy | LB CB1053 TR | Candy LB CB1053 TR Manuale utente

Candy LB CB1053 TR Manuale utente
DA
CZ
SV
NO
IT
Brugsanvisning
Automatická praöka
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Istruzioni per l’uso
CB 1053 TR
DA
TILLYKKE
Med Deres nye maskine.
Denne vaskemaskine er
resultatet af mange års
forskning og udvikling, en
udvikling der i meget høj
grad er foregået i
samarbejde med brugerne.
Med en Candy har De valgt
kvaliteten og fordelene ved
en maskine der teknologisk
er på forkant med
udviklingen.
Candy’s produktprogram
omfatter:
opvaskemaskiner,
vaske/tørremaskiner,
mikrobølgeov-ne, køleskabe
og frysere.
Spørg hos Deres lokale
forhandler efter Candy’s
produktkatalog.
Læs nøje denne instruktionsbog, inden maskinen tages i
brug. Instruktionsbogen giver
vigtig information vedr.
Installation, brug og
vedligeholdelse af
maskinen.
Gem denne instruktionsbog,
den er god at have ved
fremtidige tvivls spørgsmål.
Ved kontakt til Candy’s
Servicecenter, bedes De
venligst opgive maskinens
Model. Nr. og G. Nr. Disse
numre findes på typeskiltet,
(se tegn.).
2
CZ
ÚVOD
Dëkujeme Vám, ïe jste se
rozhodli pro nákup této
praöky Candy, öím
dokazujete, ïe nejste pro
kompromisy a chcete jen to
nejlepäí.
Firma Candy Vám s radostí
nabízí tento novÿ typ, kterÿ
byl vyvinut na základë
nëkolikaletého vÿzkumu a
zkuäeností s prodejem püi
püímém kontaktu se
zákazníkem.
Vybrali jste si kvalitu,
dlouhodobÿ spolehlivÿ
provoz a vysokÿ vÿkon.
Firma Candy nabízí
spotüebitelåm kromë
automatickÿch praöek
äirokÿ vÿbër domácích
spotüebiöå: suäiöky prádla,
myöky nádobí, sporáky,
mikrovlnnë trouby,
chladniöky a mrazniöky.
Vyïádejte si u Vaäeho
prodejce kompletní katalog
domácích spotüebiöå
Candy.
Püeötëte si prosím pozornë
väechny informace
obsaïené v tomto návodu,
zejména ty, které se tÿkají
bezpeöné instalace,
pouïívání, údrïby atd.
Obsahuje také uïiteöné
rady, jak dosáhnout co
nejlepäí vÿsledky püi
pouïívání Vaäí nové
automatické praöky.
Tento návod peölivë
uschovejte pro püípadnou
pozdëjäí potüebu.
SV
NO
IT
GRATULERAR TILL ETT
BRA KÖP!
GRATULERER
COMPLIMENTI
Genom att välja en
tvättmaskin från Candy har
Du visat att Du en
kvalitetsmedveten
konsument.
Ved å kjøpe en maskin fra
Candy, har du vist at bare
det beste er godt nok for
deg.
Con l’acquisto di questo
elettrodomestico Candy;
Lei ha dimostrato di non
accettare compromessi:
Lei vuole il meglio.
Vår nya tvättmaskin är
resultatet av Candys långa
erfarenhet på
vitvaruområdet och
kontakten med våra kunder.
Dess kvalitet och
oöverträffade egenskaper
kommer att vara till glädje i
många år framöver.
Candy er stolte over å
kunne presentere denne
nye vaskemaskinen,
resultatet av årelang
forskning og
markedserfaring i direkte
kontakt med kundene.
Denne maskinen gir dea
kvalitet, driftssikkerhet og
høy ytelse.
Candy é lieta di proporLe
questa nuova lavatrice
frutto di anni di ricerche e di
esperienze maturate sul
mercato, a contatto diretto
con i Consumatori. Lei ha
scelto la qualità, la durata e
le elevate prestazioni che
questa lavatrice Le offre.
I Candys omfattande
produktprogram finns
förutom tvättmaskiner även
en rad andra
hushållsmaskiner, såsom
diskmaskiner, kombinerade
tvättmaskiner/torktumlare,
spisar, mikrovågsugnar,
ugnar och spishällar samt
kylskåp och frysar.
Candy kan også tilby et stort
utvalg av andre hvitevarer:
vaskemaskiner,
oppvaskmaskiner,
vaskemaskiner med
tørketrommel, komfyrer,
mikrobølgeovner,
tradisjonelle stekeovner og
komfyrtopper, kjøleskap og
frysebokser.
Candy Le propone inoltre
una vasta gamma di
elettrodomestici: lavatrici,
lavastoviglie, lavasciuga,
cucine, forni a microonde,
forni e piani di cottura,
frigoriferi e congelatori.
Läs noggrant igenom denna
bruksanvisning. Den
innehåller viktig information
om installation, användning
och underhåll av
tvätt.maskinen. Dessutom
ges en del tips om hur
tvättmaskinens kapacitet
skall utnyttjas på bästa sätt.
Be din lokale forhandler om
den komplette katalogen
over Candy-produkter.
Chieda al Suo Rivenditore
il catalogo completo dei
prodotti Candy
Les denne bruksanvisningen
nøye, da den inneholder
viktige opplysninger om
sikker installasjon, og nyttig
informasjon om bruk og
vedlikehold av
vaskemaskinen for å få best
mulig resultat.
La preghiamo di leggere
attentamente le avvertenze
contenute nel presente
libretto in quanto forniscono
importanti indicazioni
riguardanti la sicurezza di
installazione, d’uso, di
manutenzione e alcuni utili
consigli per il migliore utilizzo
della lavatrice.
Spara bruksanvisningen för
framtida bruk.
Ta godt vare på denne
bruksanvisningen slik at du
lett kan finne den senere.
Conservi con cura questo
libretto per ogni ulteriore
consultazione.
För service kontaktas någon
av Candys auktoriserade
serviceverkstäder. Ange
alltid maskinens modell,
tillverkningsnummer och Gnummer (version). Dessa
uppgifter finner Du på
typskylten vid
påfyllningsöppningen.
Nårdu tar kontakt med oss
eller et av våre
servicesentre, oppgi alltid
modellnummeret og
Gnummeret (hvis dette
finnes) for apparatet, se
typeskiltet.
Quando comunica con la
Candy o con i suoi centri di
assistenza citi sempre il
Modello, il n° e il numero G
(se c’è). Praticamente tutto
ciò che é citato nel
riquadro.
3
CZ
DA
4
INDHOLD.
OBSAH :
Introduktion.
Úvod
Modtagelse og udpakning.
Väeobecné pokyny püi
püevzetí vÿrobku
Garantibestemmelser.
KAPITEL
KAPITOLA
AVSNITT
KAPITTEL
CAPITOLO
SV
NO
IT
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INNHOLD
INDICE
Inlednig
Innledning
Prefazione
1
Allmänt
Generelt om levering
Note generali alla consegna
Záruka
2
Garanti
Garanti
Garanzia
Sikkerhedsregler .
Pokyny pro bezpeöné
pouïívání praöky
3
Säkerhetsanvisningar
Sikkerhetsregler
Prescrizioni di sicurezza
Tekniske data.
Technické údaje
4
Tekniska data
Tekniske data
Dati tecnici
Opstilling og Installation.
Ustavení a instalace
5
Idrifttagning och installation
Montering og oppstarting
Messa in opera, installazione
Beskrivelse af funktioner.
Popis ovládacího panelu
6
Manöverpanel
Bruksanvisning
Descrizione comandi
Sæbe skuffen.
Zásobník pracích prostüedkå
7
Tvättmedelsbehållare
Beholder for vaskemiddel
Cassetto detersivo
Valg af program
Volba programå
8
Programval
Valg av
program/temperatur
Selezione
Gode råd vedr. vask
Prádlo
9
Hantering av tvätt
Produktet
Il prodotto
Program oversigt.
Tabulka programå
10
Programtabell
Tabell over
vaskeprogrammer
Tabella programmi
Forbruger
information/Sådan bruges
maskinen.
Uïiteöné rady pro
uïivatele/Praní
11
Goda råd om tvätt/Tvätt
Forbrukerinformasjon/
Vasking
Consigli utili per gli utenti
/Lavaggio
Vedligeholdelse og
rengøring.
Öiätëní a bëïná udrïba
12
Rengöring och skötsel
Rengjøring og rutinemessig
vedlikehold
Pulizia e manutenzione
ordinaria
Fejl søgnings skema.
Neï zavoláte odbornÿ servis
13
Checklista
Feilsøking
Ricerca guasti
5
DA
SV
NO
IT
KAPITEL 1
KAPITOLA 1
AVSNITT 1
KAPITTEL 1
CAPITOLO 1
MODTAGELSE OG
UDPAKNING.
VÄEOBECNÉ
POKYNY PÜI
PÜEVZETÍ
VŸROBKU.
ALLMÄNT OM
LEVERANSEN
GENERELT OM
LEVERING
NOTE GENERALI
ALLA CONSEGNA
Ved modtagelse af
maskinen bør De kontrollere
at følgende dele medfølger:
Püi dodánÿ a püevzetí
vÿrobku zkontrolujte peölivë,
zda bylo dodáno následující
standardní püísluäenství:
Kontrollera att leveransen
innehåller följande
utrustning:
Ved levering, kontroller at
det følgende er inkludert:
Alla consegna controlli che
con la macchina ci siano:
A) INSTRUKTIONSBOG
A) NÁVOD K OBSLUZE
A) BRUKSANVISNING
A) BRUKSANVISNING
B) SEZNAM S ADRESAMI
ODBORNŸCH
SERVISNÍCH
STÜEDISEK
A) MANUALE
D’ISTRUZIONE
B) FÖRTECKNING ÖVER
SERVICEVERKSTÄDER
B) ADRESSER FOR
KUNDESERVICE
B) INDIRIZZI DI
ASSISTENZA
C) GARANTISEDEL
C) GARANTIBEVIS
C) CERTIFICATI DI
GARANZIA
D) PLUGG
D) PLUGG
D) TAPPO
E) HÅLLARE FÖR
AVLOPPSSLANG
E) RØR TIL UTLØPSSLUK
E) CURVA PER TUBO
SCARICO
F) BEHÅLLARE FÖR
FLYTANDE TVÄTTMEDEL
F) BEHOLDER FOR
FLYTENDE
VASKEMIDDEL
F) BACINELLA DETERSIVO
LIQUIDO
G) “32 MINUTERS-MÅTT”
G) “32 MINUTTERS
LYNVASK”
G) MISURATORE
DETERSIVO
PROGRAMMA 32’
B) ADRESSE OG TELEFON
NUMMER PÅ CANDY
SERVICE. (STÅR I
INSTRUKTIONS
BOGEN).
C) ZÁRUÖNÍ LIST
C) GARANTI
CERTIFIKATER. (SKAL
IKKE BRUGES I DK).
D) KRYCÍ ZÁTKA
D) DÆKPLADE.
E) DRÏÁK ODTOKOVÉ
HADICE, TVARU "U"
E) BØJNING FOR
AFLØBSSLANGE.
F) BEHOLDER FOR
FLYDENDE SÆBE.
G) “32 MINUTTERS
LYNVASK”
GEM DISSE TING
Kontroller at maskinen ikke
er beskadiget under
transport, hvis dette er
tilfældet, kontakt da
omgående forhandler eller
importør.
EUROPE
Dovunque
tu sia.
A
SPEDIRE
B
TRATTENERE
F) NÁDOBKA NA TEKUTÉ
PRACÍ PROSTÜEDKY
C
G) DÁVKOVACÍ
NÁDOBKA PRÁÄKU
PRO 32 MIN.
PROGRAM
Z PRAKTICKŸCH
DÅVODÅ PÜÍSLUÄENSTVÍ
UCHOVÁVEJTE NA
BEZPEÖNÉM MÍSTË.
Püi püevzetí vybalenou
praöku peölivë zkontrolujte,
zda nebyla bëhem
püepravy jakkoliv
poäkozena. Pokud ano,
reklamujte äkody u Vaäeho
prodejce.
D
FÖRVARA DEM PÅ ETT
SÄKERT STÄLLE
F
G
E
Kontrollera också, att
maskinen inte skadats under
transporten. Kontakta
omedelbart återförsäljaren
vid eventuella
transportskador.
OPPBEVAR DISSE PÅ ET
TRYGT STED
Kontroller også at maskinen
ikke har blitt skadet under
transporten. Hvis dette har
skjedd, ta kontakt med
nærmeste Candy-senter.
CONSERVATELI
e controlli che non abbia
subito danni durante il
trasporto, in caso contrario
chiami il centro Candy più
vicino.
'
2
3
6
CZ
7
DA
CZ
SV
NO
IT
KAPITEL 2
KAPITOLA 2
AVSNITT 2
KAPITTEL 2
CAPITOLO 2
GARANTI
BESTEMMELSER.
ZÁRUKA
GARANTI
GARANTI
GARANZIA
På denna maskin lämnas ett
års garanti enligt de
allmänna garantivillkor, som
gäller för radio- och
hushallsmaskinbranschen.
Garantin omfattar
reparationskostnader för
skador som konstruktions-,
tillverknings- och materialfel
orsakat på själva produkten.
Maskinen leveres med et
garantibevis som gir deg rett
til å gjøre gratis bruk av vår
tekniske assistanse.
L’apparecchio é
corredatoda un certificato
di garanzia che Le permette
di usufruire gratuitamente
del Servizio di Assistenza
Tecnica, salvo l’addebito di
un diritto fisso di chiamata,
per il periodo di un anno
dalla data d’acquisto.
Denne maskine er omfattet
af et års fabriksgaranti.
Püi dodrïení pokynå pro
pouïívání vÿrobkå
uvedenÿch v tomto
“Návodu k obsluze” a püi
dodrïení zásad uvedenÿch
v püiloïeném záruöním listë,
poskytuje se na vÿrobek
záruka 6 mësícå a daläí
bezplatnÿ servis v dobë,
rovnëï uvedené v záruöním
listë.
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
☎ 199. 123. 123
Deres købskvittering er Deres
garantibevis.
Købskvitteringen skal
forevises ved Service besøg.
Ved kontakt til Candy
Service, skal De opgive
maskinens Model. Nr. - G. Nr. N Nr. samt Købsdato.
De skal altså ikke udfylde og
returnere de medfølgende
garantikort.
8
V püípadë, ïe se v této dobë
vyskytne vada, která nebyla
zpåsobena kupujícím, bude
vÿrobek bezplatnë opraven
firmou, jejíï adresa je
uvedena v püiloïeném
“Seznamu záruöních
opraven” a kterou Vám
upüesní prodávající.
Nezapomeñte do 10 dnå od
data prodeje odeslat díl B
"Záruöního listu".
A" vyplñte a uschovejte
Díl "A
spolu s prodejkou. Prokáïete
se jimi v püípadë nutnosti
techniku odborného servisu
püi prvním zapojení zaüízení
do provozu nebo püi záruöní
opravë.
Ett daterat och specificerat
inköpskvitto gäller som
garantisedel. Häfta fast
kvittot vid briksanvisningen,
så att det inte tappas bort.
Husk å sende inn del A av
garantibeviset innen 10
dager fra kjøpsdatoen.
Ricordi di spedire la parte A
del certificato di garanzia,
per la necessaria convalida
entro10 giorni dalla data di
acquisto.
Fyll ut del B og oppbevar den
på et trygt sted, slik at du om
nødvendig kan vise den fram
ved garantikrav. Ta også vare
på kvitteringen fra
forhandleren.
La parte B dovrà essere da
Lei conservata,
debitamente compilata, per
essere esibita al Servizio
Assistenza Tecnica, in caso
di necessità di intervento,
insieme alla ricevuta fiscale
rilasciata dal rivenditore al
momento dell’acquisto.
9
DA
CZ
SV
NO
KAPITEL 3
KAPITOLA 3
AVSNITT 3
KAPITTEL 3
CAPITOLO 3
SIKKERHEDS
REGLER.
POKYNY PRO
BEZPEÖNÉ
POUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY
SÄKERHETSANVISNINGAR
SIKKERHETSREGLER
PRESCRIZIONI DI
SICUREZZA
VIGTIGT:
VEDR. RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
● Fjern stikket fra kontakten,
eller afbryd kontakten. Hvis
kontakten ikke kan afbrydes,
afbrydes strømmen på
hovedkontakten, ved
måleren.
POZOR! NÍÏE UVEDENÉ
POKYNY PLATÍ PRO
JAKŸKOLIV DRUH
ÖIÄT ËNÍ A ÚDR ÏBY
OBS!VID RENGÖRING
OCH SKÖTSEL AV
MASKINEN
VIKTIG: MÅ FØLGES VED
ALL RENGJØRING OG ALT
VEDLIKEHOLD
vandtilførsel.
● Alle elektriske apparater
skal jordforbindes, jævnfør
stærk strøms reglementet.
Forvis Dem om at Deres
apparat er jordforbundet.
Skulle det ikke være
tilfældet, kontakt da en Aut.
El-Installatør.
MEGET VIGTIGT
Det stik der er monteret fra
fabrikken, skal udskiftes med
et trebenet stik, der
indeholder jord, eller kobles
direkte til jordet afbryder.
Maskinen skal tilkobles af
aut. El-Installatør. Fabrikant
og Importør kan ikke drages
til ansvar for skader, opstået
som følge af forkert opstilling
eller tilslutning.
Denne maskine
opfylder EEC Direktiv 89/336,
73/23 med efterfølgende
ændringer.
● Maskinen må ikke
udsættes for vandstænk eller
fugt.
● Brug ikke
forlængerledninger i fugtige
rum.
ADVARSEL:
UNDER VASK KAN
VANDET BLIVE OP TIL 9O
GRADER VARMT.
● Før lågen åbnes, bør det
kontrolleres at der ikke er
vand i maskinen.
ATTENZIONE:
PER QUALSIASI
INTERVENTO DI PULIZIA
E MANUTENZIONE
DELLA LAVATRICE
● Drag ut konktakten ur
eluttaget.
● Trekk ut støpselet.
● Tolga la spina.
● Stäng vattenkranen.
● Skru av vanntilførselen.
● Chiuda il rubinetto
● Vytáhnëte vidlici el.äñåry
ze zásuvky el.sítë
dell’acqua.
● Luk for maskinens
10
IT
● Uzavüete kohout püívodu
vody
● Väechny el.spotüebiöe
● Alla Candy maskiner är
● Alle Candy-maskiner er
jordet. Påse at maskinen
tilkoples jordet kontakt. Tilkall
en autorisert elektriker for å
ordne tilkoplingen hvis dette
ikke er mulig.
● La Candy correda tutte le
Denna produkt
uppfyller bestämmelserna i
Direktiv 89/336/EEC,
73/23/EEC och senare
ändringar.
Dette apparatet
oppfyller betingelsene i
direktiv 89/336/EEC,
73/23/EEC med senere
endringer
Apparecchio
conforme alle Direttive
Europee 89/336/CEE,
73/23/CEE e successive
modifiche.
● Vidrör inte maskinen om
Du är våt eller barfota.
● Ta ikke på maskinen med
våte eller fuktige hender
eller føtter.
● Non tocchi l’apparecchio
● Använd inga skarvsladdar
● Bruk ikke maskinen hvis du
er barføtt.
● Non usi l’apparecchio a
● Unngå om mulig å bruke
skjøteIedninger i våtrom, og
vis ekstrem forsiktighet hvis
dette ikke er til å unngå.
● Non usi, se non con
jordade. Kontrollera att
elanslutningen är jordad.
zn.CANDY jsou zemnëny.
Zajistëte, aby napájecí el.sít’
umoïñovala ochranu
zemnëním.
V püípadë pochybnosti
nechte provëüit
pracovníkem odborné firmy.
Toto zaüízení
odpovídá Smërnicím EHS
89/336 a 73/23 a následnÿm
zmënám.
● Nedotÿkejte se praöky
mokrÿma öi vlhkÿma
rukama nebo nohama
sue macchine di messa a
terra. Si assicuri che
l’impianto elettrico sia
provvisto di messa a terra in
caso contrario richieda
l’intervento di personale
qualificato.
con mani, piedi bagnati o
umidi.
● Nepouïívejte praöku jste-li
bosí.
● Nevyääí pozornost vënujte
pouïívání råznÿch adaptérå,
rozdvojek a prodluïovacích
äñår v místnostech jako jsou
koupelny nebo v
místnostech se sprchou.
Je-li to moïné, vyhnëte se
jejich pouïívání våbec.
UPOZORNËNÍ:
BËHEM CYKLU PRANÍ
MÅÏE VODA
DOSÁHNOUT TEPLOTY
AÏ 90 °C
● Püed otevüením praöky se
ujistëte, ïe v bubnu není
ïádná voda
i badrum och våtutrymmen.
OBS! UNDER TVÄTTEN
KAN
VATTENTEMPERATUREN
STIGA TILL 90°C.
ADVARSEL: UNDER
VASKEPROGRAMMET
KAN VANNET NÅ EN
TEMPERATUR PÅ OPPTIL
90 °C.
● Se till att inte finns något
vatten i trumman, när Du
öppnar luckan.
● Før du åpner døren til
vaskemaskinen, påse at det
ikke er vann igjen i
trommelen.
piedi nudi.
particolare cautela,
prolunghe in locali adibiti a
bagno o doccia.
ATTENZIONE:
DURANTE IL LAVAGGIO
L’ACQUA PUO’ ANDARE
A 90°C.
● Prima di aprire l’oblò si
assicuri che non vi sia
acqua nel cestello.
11
DA
● Brug ikke adaptere, eller
multistik.
CZ
● Nepouïívejte adaptéry
nebo vícenásobné zásuvky.
● Lad ikke børn betjene
maskinen, uden behørigt
opsyn.
● Træk aldrig i apparatets
ledning, hverken for at
trække stikket ud af
kontakten, eller for at flytte
maskinen.
● Nedovolte, aby püístroj
pouïívaly dëti nebo
nekompetentní osoby bez
dozoru.
● Püi odpojování ze sítë
netahejte pouze za sí’tovou
äñåru, ale vytáhnëte
záströku ze zásuvky
● Efterlad ikke maskinen
udsat for regn, eller direkte
sol.
● Nenechávejte püístroj
vystaven atmosférickÿm
vlivåm (déät’, slunce atd.)
● Hvis apparatet skal flyttes,
løft da aldrig i knapper og
sæbeskuffe.
● Ved transport, læn da ikke
maskinens front imod
sækkevogn. el. lign.
Vigtig:
Hvis maskinen skal stå på et
tæppe, pas da på ikke at
blokere for ventilation under
maskinen.
● Püi püemíst’ování püístroje
jej nezvedejte za ovládací
knoflíky nebo zásuvku na
práäek.
● Püi püevozu neopírejte
praöku dvíüky o vozík.
Dåleïité!
Pokud umístíte püístroj na
koberec, zkontrolujte, zda
nejsou ohroïeny ventily ve
spodní öásti praöky.
● Hvis maskinen skal flyttes
eller løftes, sørg da for at
være to personer, som vist
på ill.
● Hvis maskinen går i stå
eller ikke virker korrekt. Følg
instruktionerne i afsnittet
Fejlsøgning. Hvis dette ikke
hjælper kontakt de Aut.
Candy Service.
Reparationer skal altid
udføres af Aut, Candy
Service center. Anvend altid
originale reservedele. I
modsat fald bortfalder
enhver form for garanti fra
Fabrikant og Importør.
● Püístroj zvedejte v páru
podle obr.
● V püípadë poruchy nebo
nesprávné öinnosti vypnëte
praöku, uzavüete püívod
vody a neodbornë s
püístrojem nemanipulujte.
Kontaktujte Servisní centrum
Candy a ïádejte originální
náhradní díly. Nedodrïení
tëchto podmínek by mohlo
ohrozit bezpeönÿ provoz
spotüebiöe.
● Hvis ledningen (til
strømnettet) beskadiges,
skal den erstattes med en
bestemt ledning, som kan
købes hos et autoriseret
servicecenter.
12
● Pokud by doälo k
poäkození püívodní äñåry,
musí bÿt nahrazena jinou
originální dodávanou
servisními centry Candy.
SV
NO
IT
● Anslut inte maskinen till
adapter eller skarvdosor.
● Bruk ikke adaptere eller
● Låt inte barn använda
maskinen.
● Maskinen må ikke brukes
● Håll i stickkontakten när Du
drar ut den ur eluttaget, inte i
sladden.
● Trekk alltid i selve støpselet,
● Utsätt inte maskinen för
vädrets makter (regn, sol
etc.).
● La ikke vaskemaskinen bli
● Håll inte i vreden eller
tvättmedelsbehållaren när
Du lyfter maskinen.
● Løft aldri vaskemaskinen
● Tvättmaskinen för inte
transporteras så att den lutar
mot luckan.
● Ved transport må ikke
Viktigt!
Ifall maskinen placeras på en
matta, skall Du se till att
luftintagen under maskinen
inte täpps till.
Viktig!
Hvis vaskemaskinen
plasseres oppå et
teppegulv, må man påse at
luftventilene i bunnen ikke
blir blokkert.
Importante!
Nel caso si installi
l’apparecchio su un
pavimento ricoperto da
tappeti o con moquette, si
deve fare attenzione che le
aperture di ventilazione alla
base dell’apparecchio non
vengano ostruite.
● Vær alltid to personer ved
● Sollevarla in due persone
come illustrato in figura.
“tjuvkontakter.
av barn eller ukyndige uten
nødvendig tilsyn.
ikke i ledningen eller
vaskemaskinen.
utsatt for regn, sol eller andre
værpåvirkninger.
etter knappene eller
vaskemiddelbeholderen.
vaskemaskinens dør lenes
mot transporttrallen.
● När maskinen lyfts behövs
det två personer som på
bilden.
● Om maskinen går sönder
eller inte fungerar som den
skall, slå av strömmen, stäng
vattentillförseln och försök
inte öppna luckan med våld.
Kontakta alltid en
auktoriserad Candy
serviceverkstad. En sakkunnig
service garanterar en säker
funktion.
OM PRODUKTEN ANVÄNDS I
STRID MED INSTRUKTIONERNA
ELLER OVARSAMT, ANSVARAR
PRODUKTENS ANVÄNDARE
FÖR EVENTUELLA SAK- OCH
PERSONSKADOR
(PRODUKTSKADOR).
løfting av vaskemaskinen,
som vist på tegningen.
● Hvis vaskemaskinen er
defekt, eller ikke virker som
den skal, slå av maskinen,
steng vanntilførselen og gjør
ingen inngrep i maskinen. Ta
kontakt med en Candyrepresentant ved eventuelle
reparasjoner, og bruk
originale Candyreservedeler. Hvis ikke, kan
sikkerheten ved maskinen bli
redusert.
● Dersom strømledningen (til
● En maskin som inte längre
används kan vara farlig för
bl.a. lekande barn. Se till att
ingen kan bli instängd i
maskinen t ex genom att ta
bort luckan.
● Skulle sladden för
strömförsörjningen
(strömkabeln) skadas, måste
den ersättas med en speciell
kabel som du kan beställa
hos serviceverkstaden.
strømnettet) skades, må den
erstattes med en bestemt
ledning som kan fåes hos et
autorisert.
● Non usi adattatori o spine
multiple
● Non permetta che
l’apparecchio sia usato dai
bambini o da incapaci,
senza sorveglianza.
● Non tiri il cavo di
alimentazione, o
l’apparecchio stesso, per
staccare la spina dalla
presa di corrente.
● Non lasci esposto
l’apparecchio ad agenti
atmosferici (pioggia, sole,
ecc...).
● In caso di trasloco non la
sollevi mai dalle manopole o
dal cassetto del detersivo.
● Durante il trasporto non
appoggi mai l’oblò al
carrello.
● In caso di guasto e/o di
cattivo funzionamento
dell’apparecchio, lo
spenga, chiuda il rubinetto
dell’acqua e non
manometta
l’elettrodomestico. Per
l’eventuale riparazione si
rivolga solamente a un
centro di Assistenza Tecnica
Candy e richieda l’utilizzo di
ricambi originali.
Il mancato rispetto di
quanto sopra può
compromettere la sicurezza
dell’apparecchio.
● Se il cavo di alimentazione
risultasse danneggiato,
dovrà essere sostituito da un
cavo speciale disponibile
presso il servizio di Assistenza
Tecnica.
13
DA
KAPITEL 4
CZ
SV
AVSNITT 4
KAPITOLA 4
NO
KAPITTEL 4
IT
CAPITOLO 4
52 cm
85 cm
60 cm
14
KAPACITET
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO
PRÁDLA
kg
5
TVÄTTMÄNGD MAX
TORR TVÄTT
MAX VASKEMENGDE
TØRRVASK
CAPACITA’ DI BIANCHERIA
ASCIUTTA
VANDSTAND NORMAL
NORMÁLNÍ HLADINA VODY
l
10÷15
NORMAL VATTENMÄNGD
NORMALT VANNIVÅ
ACQUA
LIVELLO NORMALE
TILSLUTNINGS
MAX.PÜÍKON
W
2150
ANSLUTNINGSEFFEKT
FULL EFFEKT
POTENZA
ASSORBITA
ENERGI FORBRUG
(PROG. 1)
SPOTÜEBA ENERGIE PÜI PROG.1
kWh
1,75
ENERGIFÖRBRUKNING
(PROGRAM 1)
STRØMFORBRUK
(PROG. 1)
CONSUMO DI ENERGIA
(PROG. 1)
FORSIKRING (Amp.)
JIÄTËNÍ
A
10
SÄKRING
SIKRING I STRØMTILFØRSELSKRETSEN AMPERE
AMPERE DEL
FUSIBILE DELLA RETE
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHED (Omd/min)
OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDËNÍ
(ot./min.)
Giri/min.
1000
VARVTAL VID
CENTRIFUGERING (Varv/min)
OMDREININGSTALL
SENTRIFUGE (omdr./min.)
GIRI DI
CENTRIFUGA
VANDTRYK.
TLAK VODY
MPa
min. 0,05
max. 0,8
VATTENTRYCK
VANNTRYKK
PRESSIONE NELL’IMPIANTO
IDRAULICO
DRIFT SPÆNDING
NAPÁJECÍ NAPËTÍ
V
230
SPÄNNING
STRØMSPENNINGEN
TENSIONE
15
DA
SV
NO
IT
KAPITEL 5
KAPITOLA 5
AVSNITT 5
KAPITTEL 5
CAPITOLO 5
OPSTILLING OG
TILSLUTNING.
UVEDENÍ DO
PROVOZU
INSTALACE
IDRIFTTAGNING
INSTALLATION
MONTERING OG
OPPSTARTING
MESSA IN OPERA
INSTALLAZIONE
Flyt maskinen tæt til dens
endelige placering, uden
transportkasse.
Odstrañte ochrannou
podloïku z pënového
polystyrénu (souöást obalu)
a praöku umístëte nedaleko
místa trvalého pouïívání.
Tag bort
förpackningsunderlaget och
ställ maskinen i närheten av
dess slutliga plats.
Flyt maskinen tæt til dens
Flytt maskinen uten
transportsikringen til et sted
nær der hvor den skal stå.
Porti la macchina vicino al
luogo di utilizzo senza il
basamento dell’imballo.
Klip binderen der holder
slangerne over.
Opatrnë prostüihnëte
plastovou sponu upevñující
odpadovou hadici a
püívodní äñåru s vidlicí.
Kapa bandet kring
slangarna.
Kutt klemmene som fester
røret.
Tagli le fascette fermatubo
Lossa den mellersta skruven
(A) och de 4 skruvarna i
kanten (B) och tag bort
transportstödet (C).
Skru ut skruen i midten (A),
de 4 skruene på siden (B) og
fjern tverrstykket (C).
Svitare la vite centrale (A);
svitare le 4 viti laterali (B) e
rimuovere la traversa (C).
Luta maskinen framåt. Tag
bort plastpåsarna med
polystyren på sidorna
genom att dra nedåt.
Vippmaskinen litt forover.
Trekk av plastposene som
inneholder de to
isoporblokkene på siden ved
å trekke dem nedover.
Inclinare la macchina in
avanti e sfilare i sacchetti in
plastica che contengono i
due blocchetti in polistirolo
posti sui 2 lati tirando verso il
basso.
Täck över hålet med den
medföljande pluggen.
Lukk åpningen ved hjelp av
pluggen som følger med i
posen med
bruksanvisningen.
Richiudere il foro utilizzando
il tappo contenuto nella
busta istruzioni.
Afmonter centerskruen (A),
Afmonter de fire skruer (B),
og fjern tvær stiveren (C).
Læn maskinen fremover, og
fjern de to plastik poser der
indeholder polystyren
blokkene, ved at tage fat og
trække nedad.
Monter dækpladen i hullet
bag på maskinen, som vist
på tegningen. Dækpladen
findes i konvolutten inden i
maskinen.
ADVARSEL:
INDPAKNINGSMATERIALER PLASTIK - FOLIE POLYSTYREN O.S.V. KAN
VÆRE FARLIGT FOR
MINDRE BØRN, OG BØR
FJERNES UMIDDELBART
EFTER UDPAKNING.
16
CZ
Odäroubujte stüedovÿ äroub
A) püepravní pojistky;
(A
odäroubujte 4 postranní
B) a sejmëte liätu
ärouby (B
C).
püepravní pojistky (C
Nakloñte praöku vpüed a
zevnitü pláätë vytáhnëte 2
plastové vaky obsahuiící
hrancly z pënového
polystyrénu.
Do otvoru po stüedovém
äroubu dopravní pojistky
zatlaöte záslepku z
püisluäenství a v této poloze ji
zajistëte otoöením pomoci
mince.
POZOR:
ODSTRAÑTE ZBYTKY
OBALU Z DOSAHU DËTÍ,
MOHLY BY BŸT
ZDROJEM NEBEZPEÖÍ.
VARNING!
TÄNK PÅ ATT
FÖRPACKNINGSMATERIAL, SPECIELLT PLASTER
KAN VARA FARLIGA
FÖR BARN.
ADVARSEL:
EMBALLASJEN MÅ
OPPBEVARES
UTILGJENGELIG FOR
BARN, DA DEN KAN
VÆRE FARLIG.
ATTENZIONE:
NON LASCI ALLA
PORTATA DI BAMBINI
GLI ELEMENTI
DELL’IMBALLAGGIO IN
QUANTO POTENZIALI
FONTI DI PERICOLO.
17
DA
CZ
SV
Montér den porøse
bundplade som vist på
tegningen.
Upevnëte ke dnu praöky
püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z
vlnitého materiálu podle
obrázku.
Forbind tilgangs slangen til
hanen.
Hadici püívodu vody
püípevnëte k vodovodnímu
kohoutu koncem s pojistnÿm
ventilem (Water stop system).
Når maskinen opstilles,
anbefaler vi at De anvender
den med leverede nye vand
tilslutnings slange, I stedet for
den gamle slange som sad
på Deres gamle apparat.
Püipojte napouätëcí hadici k
vodovodnímu kohoutku.
VIGTIGT:
LUK IKKE OP FOR
HANEN.
Placer maskinen der hvor
den permanent skal
stå.Placer afløbs slangen
over kanten på vasken eller
badekarret, pas på at
slangen ikke vrider eller er
knækket sammen.
Det er endnu bedre at
forbinde afløbet til en fast
installation. Røret som
slangen skal hægtes i skal
have en diameter der er
større end selve afløbs
slangen. Højden på den
faste Installation skal vare
min. 60 cm over sulvet.
For at undgå at slangen
knækker, kan denne
monteres i den
medfølgende bøjning.
Spotüebiö musí bÿt püipojen k
püívodu vody novou hadicí,
která je souöástí vÿbavy
spotüebiöe. Staré hadice
nesmëjí bÿt znovu pouïívány.
Fest den korrugerte
bunnplaten som vist på
figuren.
Applichi il foglio di polionda
sul fondo come mostrato in
figura.
Anslut tvättmaskinens
tilloppsslang till vattenkran.
Kopl vannrøret til kranen.
Allacci il tubo dell’acqua al
rubinetto.
Apparaten bör kopplas till
vattennätet med den
medföljande
påfyllningsslangen. Gammal
slang får ej användas.
Når maskinen skal oppstilles
anbefaler vi at De bruker
den leverte nye
vanntilslutningsslangen, i
stedet for den gamle
tilslutningsslangen som satt
på det gamle apparatet.
L’apparecchio deve essere
connesso alla rete idrica
solo con i nuovi tubi di
carico forniti in dotazione. I
vecchi tubi di carico non
devono essere riutilizzati.
Ställ tvättmaskinen vid
väggen och kontrollera, att
det inte finns veck på
slangen.
Opüete konec odtokové
hadice o vanu a dbejte na
to, aby na hadici nevznikly
zlomy nebo ohnutí. Odtoková
hadice má bÿt umístëna ve
vÿäce min. 50 cm.
Avloppsslangen ansluts till
ett fast avloppsrör,
vattenavrinningsrör eller
hängs över kanten på en
tvättho. Diametern på
vattenavrinningsröret skall
vara större än
avloppsslangens.
Oberoende av
installationssätt, skall
avloppsslangens utlopp
vara placerat minst 50 cm
över golvet. Vid behov kan
den medföljande styva
slanghållaren användas.
Je lepäí pouïijete-li pevného
odpadu o vëtäím pråmëru,
neï je pråmër odtokové
hadice, tím umoïníte
pråchod vzduchu.
Pokud je potüeba, pouïijte
pevnÿ U-drïák k upevnëní
hadice.
Püípadné prodlouïení
odtokové hadice måïe zavinit
poruchy v chodu odtokového
öerpadla a filtru, zejména v
püípadë, je-li deläí neï 1 m.
VIKTIG: SKRU IKKE PÅ
VANNET.
Accosti la lavatrice al muro
facendo attenzione che
non vi siano curve o
strozzature, allacci il tubo di
scarico al bordo della
vasca.
Det er best a kople
utløpsrøret til et fast utløp
med større diameter enn
utløpsrøret og en høyde pa
minst 50 cm. Bruk om
nødvendig plastrøret som
følger med.
o meglio a uno scarico fisso;
altezza minima 50 cm, di
diametro superiore al tubo
della lavatrice.
In caso di necessità utilizzare
la curva rigida in dotazione.
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
ATTENZIONE:
NON APRA
IL RUBINETTO
Plasser vaskemaskinen opp
mot veggen. Hekt
utløpsrøret til kanten av
badekaret, og påse at det
ikke er noen knekker eller
innsnevringer pa røret.
min 4 cm
18
IT
Montera den räfflade,
porösa bottenplattan som
bilden visar.
OBS!
ÖPPNA INTE
VATTENKRANEN ÄNNU.
DÅLEÏITÉ:
V TÉTO FÁZI NEPOUÄTËJTE
VODU.
NO
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
DA
Juster maskinen med de
forreste ben.
CZ
SV
Praöka má 2 pohyblivé
noïiöky, kterÿmi lze vyrovnat
vodorodnou polohu praöky.
Justera maskinen så att den
står rakt med hjälp av
framfötterna.
Reguler føttene foran slik at
maskinen står jevnt.
Livelli la macchina con i
piedini anteriori.
a) Öppna låsmuttrarna
genom att vrida dem
medurs.
a) Drei mutteren med
urviserne for å løsne
justeringsskruen.
a) Girare in senso orario il
dado per sbloccare la vite
del piedino.
b) Justera maskinen så att
den står rakt med hjälp av
fötterna. Kontrollera med
vattenpass.
b) Drei foten for a heve eller
senke den til den star solid
på gulvet.
b) Ruotare il piedino e farlo
scendere o salire fino ad
ottenere la perfetta
aderenza al suolo.
c) Lås fötterna och dra åt
låsmuttrarna moturs mot
maskinens botten.
c) Lås foten i stilling ved å
skru fast igjen mutteren ved
å dreie mot urviserne.
c) Bloccare infine il piedino
riavvitando il dado in senso
antiorario, fino a farlo
aderire al fondo della
lavatrice.
Se till att Start/Stoppknappen (C) inte är intryckt.
Se etter at av/på-knappen
(C) ikke er trykket inn.
Si assicuri che il pulsante
Marcia/Arresto (C) non sia
premuto.
Kontrollera att alla knappar
är i O-läge och luckan
stängd.
Se etter at alle bryterne står
pa “O” og at
vaskemaskinens dør er
lukket.
Si assicuri che tutte le
manopole siano in posizione
“0” e l’oblò sia chiuso.
a) Contra møtrikken løsnes.
a) Otáöejte maticí äroubu
po smëru hod. ruöiöek a
pak måïete püizpåsobit
vÿäku noïiöky.
b) Drej de justerbare ben
indtil maskinen står plant og
fast.
c) Spænd contra møtrikken
igen.
A
b) Otáöením sniïujte nebo
zdvihejte noïiöku, dokud
perfektnë nepüilne k
podlaze.
B
c) Upevnëte polohu noïiöky
otoöením matice äroubu
proti smëru hod. ruöiöek.
NO
C
Kontroller at maskinens
ON/OFF knap ikke er
aktiveret.
Ujistëte se, ïe väechny
knoflíky (ovládací prvky) jsou
v pozici ”0” a dvíüka jsou
zavüená.
Kontroller at
programvælgeren står på
“0” , og at lågen er lukket.
20
IT
Forbind maskinen til ElInstallation.
Zapojte záströku do sítë.
Sätt in stickkontakten i
uttaget.
Sett støpselet i kontakten.
Inserisca la spina.
Maskinens elektriske
tilslutning bør foretages til en
stikkontakt eller tilslutnings
dåse som er tilgængelig
uden at det er nødvendigt
at fjerne maskinen først.
Po instalaci spotüebiöe se
ujistëte, ïe spotüebiö je
umístën tak, aby byla
snadno püístupná zásuvka.
Apparaten bör placeras så
att el-ledningen kan kopplas
och lösgöras utan att
behöva flytta på
apparaten.
Den elektriske tilslutningen til
maskinen bør være til en
stikkontakt eller skøteledning
som er tilgjengelig uten at
man behøver å fjerne
maskinen først.
L’apparecchio deve essere
posto in modo che la spina
sia accessibile ad
installazione avvenuta.
Tryk startknappen “C” ind.
Når knappen trykkes ind skal
kontrollampen “N” tænde.
Hvis lampen ikke tænder,
følg da instruktionerne i
afsnittet fejlsøgning.
Stisknëte tlaöítko START (C).
Rozsvítí se dioda N. Pokud se
nerozsvítí, najdëte si kapitolu
Poruchy.
När Start/Stopp-knappen
trycks in tänds signallampan.
Om så inte sker, se på
checklistan.
Trykk på startknappen (C).
En lampe (N) viser at
maskinen er pa. Hvis denne
lampen ikke lyser, se
kapittelet “Feilsøking”.
Quindi prema il tasto START
(C), si accenderà la spia di
funzionamento corrente
inserita (N), se non si
accende veda ricerca
guasti.
21
CZ
DA
SV
KAPITOLA 6
KAPITEL 6
NO
IT
AVSNITT 6
KAPITTEL 6
CAPITOLO 6
MANÖVERPANEL
KONTROLLPANEL
COMANDI
N
A
D
E
F
H
I
L
BC
22
FUNKTIONS OVERSIGT
OVLÁDACÍ PRVKY
Sæbe skuffe
Zásobník pracích prostüedkå
A
Tvättmedelsbehållare
Beholder for vaskemiddel
Cassetto detersivo
Knap for lågeåbning
Tlaöítko otevírání dveüí
B
Lucköppningsknapp
Knapp for åpning av dør
Tasto apertura oblò
Tænd/sluk knap
Tlaöítko START/STOP
C
Start/Stopp-knapp
Av/på-knapp
Tasto marcia arresto
Lynvask-knap
Tlaöítko pro velmi rychlé praní
D
Snabbknapp “super rapid”
Lynvask-knapp
Tasto Super Rapido
Knap for skylle stop
Tlaöítko pro zastavení
máchání
E
Knapp för sköljstopp
Knapp for skyllestopp
Tasto stop con acqua in
vasca
Ekstra skyl
Tlaöítko “Super Máchání”
F
Knapp för extra sköljning
Knapp for ekstra skylling
Tasto super risciacquo
Knap for variabel
centrifugerings hastighed
Voliö otáöek odstüed’ování
H
Knapp för val av
centrifugeringshastighet
Regulering av
sentrifugeringshastighet
Manopola di regolazione
velocità
Variabel termostat
Voliö teploty (termostat)
I
Temperaturväljare
Innstilling av
vasketemperatur
Manopola di regolazione
della temperatura di lavaggio
Timer knap for valg af
program
Voliö programå
L
Programväljare
Tidsur for vaskeprogrammer
Manopola programmi di
lavaggio
Kontrol lampe for drift
Indikátor START/STOP
N
Signallampa
Varsellampe for “på”
Segnalazione luminosa di
funzionamento
23
DA
BESKRIVELSE AF
FUNKTIONER
POPIS
OVLÁDACÍCH
PRVKÅ
KNAP FOR LÅGEÅBNING
TLAÖÍTKO OTEVÍRÁNÍ DVEÜÍ
VIGTIGT:
EN SPECIEL
SIKKERHEDS
ANORDNING
FORHINDRER
LÅGEÅBNING
UMIDDELBART EFTER
PROGRAM
AFSLUTNING. EFTER
AFSLUTNING VENT I CA
2 MIN FØR LÅGEN KAN
ÅBNES.
POZOR:
SPECIÁLNÍ POJISTKA
ZABRAÑUJE OTEVÜENÍ
DVÍÜEK PRAÖKY IHNED
PO SKONÖENÍ PRANÍ.
JAKMILE SKONÖÍ
ÏDÍMÁNÍ, VYÖKEJTE 2
MINUTY A POTOM
TEPRVE DVÍÜKA
OTEVÜETE.
SV
B
2 min.
NO
IT
MANÖVERPANELENS FUNKTIONER
OVERSIKT OVER
KONTROLLER
DESCRIZIONE
COMANDI
LUCKÖPPNINGSKNAPP
KNAPP FOR ÅPNING AV DØR
TASTO APERTURA OBLÒ
OBS!
LUCKAN HAR EN
SÄKERHETSSPÄRR S0M
GÖR ATT DEN INTE KAN
ÖPPNAS OMEDELBART
EFTER TVÄTTNING/
CENTRIFUGERING.
VÄNTA CA 2 MINUTER
INNAN DU ÖPPNAR
LUCKAN.
VIKTIG:
DØREN ER UTSTYRT
MED EN SPESIELL
SIKRING SOM GJØR AT
DEN IKKE ÅPNER SEG
STRAKS
VASKINGEN/SENTRIFUGERINGEN ER FERDIG.
ETTER SENTRIFUGERlNG,
VENT OPPTIL 2
MINUTTER FØR DU
ÅPNER DØREN.
ATTENZIONE:
UNO SPECIALE
DISPOSITIVO DI
SICUREZZA IMPEDISCE
L’IMMEDIATA
APERTURA DELL’OBLO”
ALLA FINE DEL
LAVAGGIO. AL
TERMINE DELLA FASE DI
CENTRIFUGA ATTENDA
2 MINUTI PRIMA DI
APRIRE L’OBLÒ.
TÆND/SLUK KNAP
TLAÖÍTKO START/STOP
C
START/STOPP—KNAPP
AV/PÅ-KNAPP
TASTO
MARCIA /ARRESTO
LYNVASK-KNAP
TLAÖÍTKO PRO VELMI RYCHLÉ
PRANÍ
D
SNABBKNAPP “SUPER RAPID”
LYNVASK-KNAPP
TASTO SUPER RAPIDO
När du trycker på den här
knappen reduceras
tvättprogrammet till 50
minuter eller mindre,
beroende på vilket program
och vilken temperatur du
har valt. Knappen “Super
Rapid” kan du använda för
tvättar mellan 1 och 5 kg.
Hvis du trykker på knappen
“Lynvask”, blir
vaskeprogrammets varighet
redusert til maksimum 50
minutter avhengig av hvilket
program og hvilken
temperatur du har valgt.
Knappen “Lynvask” kan
brukes til vasketøymengder
fra 1 til 5 kg.
Premendo questo tasto la
durata dei programmi di
lavaggio di questa
lavabiancheria viene ridotta
fino ad un massimo di 50
minuti a seconda del
programma e della
temperatura prescelti. È
possibile utilizzare il tasto
Super rapido per lavaggi da
1 a 5 kg. di biancheria.
Hvis du trykker på knappen
“Lynvask”, reduceres
vaskeprogrammets varighed
til maksimalt 50 minutter, alt
afhængig af hvilket
program og hvilken
temperatur, du har valgt.
Knappen “Lynvask” kan
bruges til vasketøjsmængder
fra 1 til 5 kg.
24
CZ
Stisknutím tohoto tlaöítka se
zkrátí öas praní na max. 50
minut, a to v závislosti na
zvoleném programu a
teplotë praní. Tlaöítko pro
velmi rychlé praní måïe bÿt
pouïito pro náplñ od 1 do 5
kg suchého prádla.
25
DA
26
CZ
KNAP FOR SKYLLE STOP
TLAÖÍTKO PRO ZASTAVENÍ
MÁCHÁNÍ
Når denne knap trykkes ind
vil maskinen stoppe med
vand i maskinen efter sidste
skyl, på programmerne
finvask og uld.
Knappen kan anvendes hvis
maskinen ikke skal tømmes
umiddelbart efter vask. Skylle
stop forhindrer tøjet i at
krølle. Når knappen trykkes
ud, fortsættes programmet
med udpumpning og en
skåne centrifugering. Hvis
det ønskes kun at tømme
maskinen for vand, uden
centrifugering, afbrydes
maskinen, og program
vælgeren stilles på program
“Z”, knappen for skylle stop
trykkes ud, og maskinen
startes. Maskinen vil nu
foretage udpumpning og
derefter gå i stop.
Pokud stisknete toto tlaöítko,
praöka se zastaví, kdyï v ní
bude napuätëna poslední
voda na máchání prádla pro smíäené tkaninya vlnu.
Takto zåstanou látky
namoöeny ve vodë a
måïete zabránit jejich
pomáökání, ke kterému by
doälo püi ïdímání. Pokud
tlaöítko uvolníte, program se
ukonöí vypuätëním vody a
jemnÿm odstüedëním.
Pokud budete chtít pouze
vypustit vodu bez
odstüedëní, stisknëte tlaöítko
START/STOP, zvolte “Z” a
uvolnëte tlaöítko E.
Znovu stisknëte START/STOP a
voda se vypustí.
KNAP FOR EKSTRA SKYL
SUPER MÁCHÁNÍ
Ved at trykke denne knap
ind, vil maskinen foretage et
ekstra skyl. Et ekstra skyl vil
fjerne selv de svageste
sæberester fra tøjet. Kan
være nyttigt for mennesker
med overfølsomhed, eller til
baby tøj.
Stisknutím tohoto tlaöítka
bude do kaïdého máchání
püidáno více vody.
To je zvláät dåleïité pro
osoby citlivou pokoïkou.
SV
E
F
NO
IT
SKÖLJSTOPP
SKYLLESTOPP
TASTO STOP CON ACQUA IN
VASCA
När denna knapp är
intryckt, blir tvätten kvar i det
sista sköljvattnet efter
avslutat tvättprogram i
blandtextil- och
fintvättprogrammen. När
tvätten blir kvar i vattnet, blir
den inte skrynklig och
tvätten behöver inte tas bort
genast, såsom efter
centrifugering.
När knappen släpps ut,
avslutas programmet med
utpumpning av vattnet och
en lätt centrifugering. Om
du bara vill pumpa bort
vattnet (utan
centrifugering), släpp upp
startknappen (C), välj
program Z och släpp upp
knappen för sköljstopp. Tryck
in startknappen på nytt.
Programmet avslutas då
med pumpning.
Når denne knappen velges,
stopper maskinen etter siste
skylling i finvaskprogrammet
uten at vannet pumpes ut.
Dermed blir tøyet liggende i
vannet, slik at det ikke krøller
hvis du ikke har anledning til
å ta det ut rett etter
sentrifugeringen. Når
knappen slippes opp, kjøres
programmet ferdig ved at
vannet pumpes ut og tøyet
sentrifugeres lett. Hvis du
bare vil pumpe ut vannet
(uten sentrifugering), slipper
du opp på/av-knappen,
velger “Z” og slipper opp
skyllestopp-knappen. Trykk
på av/på-knappen igjen for
å pumpe ut vannet.
Premendo il pulsante il ciclo
si arresta con acqua in
vasca all’ultimo risciacquo
per tessuti misti e per la lana.
I tessuti rimangono così
immersi nell’acqua evitando
di ammassarsi e di formare
pieghe difficili da togliere.
Rilasciando il pulsante il
ciclo termina con la fase di
scarico e centrifuga
delicata.
Volendo effettuare solo lo
scarico occorre impostare il
programma Z (dopo aver
spento O/I) e rilasciare il
pulsante.
KNAPP FÖR EXTRA
SKÖLJNING
KNAPP FOR EKSTRA SKYLLING
TASTO SUPER RISCIACQUO
Med knappen intryckt utför
maskinen sköljningar med
höjd vattenmäld, som
avlägsnar de sista
tvättmedelsresterna ur
tvätten. Detta är speciellt
viktigt för allergiker och
personer med ömtålig hy
(bl.a.småbarn).
Når du trykker på denne
knappen, blir selv de minste
rester av vaskemiddel fjernet
fra stoffene. Dette er særlig
viktig for personer med
ømtålig hud (allergiske
hudreaksjoner).
Premendo il tasto viene
aggiunta più acqua ad ogni
risciacquo.
Questo risulta
particolarmente importante
per le persone con pelli
delicate.
27
DA
KNAP FOR VARIABEL
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHED
VOLIÖ OTÁÖEK
ODSTÜED’OVÁNÍ
H
SV
NO
KNAPP FÖR VAL AV
CENTRIFUGERINGSHASTIGHET
REGULERING AV
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET
KNAPPEN KAN DREJES I
BEGGE RETNINGER
OTÁÖÍ SE V OBOU
SMËRECH.
Centrifugerings fasen er
beregnet til at fjerne så
meget vand så muligt fra
vasketøjet, uden at
beskadige tøjets fibre.
Centrifugerings hastigheden
kan justeres, og dermed
tilpasses de forskellige
behov. Det er muligt at
reducere centrifugerings
hastigheden, og hvis det
ønskes kan centrifugering
helt undlades ved at stille
kontrol knappen på
.
Cyklus odstüed’ování je velmi
dåleïitÿ pro odstranëní
maximálního mnoïství vody z
prádla, aniï by doälo k
poäkození tkanin. Måïete
nastavit otáöky
odstüed’ování podle svého
poïadavku. Sníïí se tím
rychlost otáöení bubnu püi
koneöném odstüedëní
prádla u programå pro
odolné tkaniny. Pokud
chcete odstüed’ování zcela
vylouöit, nastavte knoflík do
polohy
.
Syftet med centrifugering är
att avlägsna så mycket
vatten som möjligt ur
tvätten, dock utan att
textilierna skadas.
Centrifugeringshastigheten
kan väljas efter behov.
Genom vridning av
knappen kan den maximala
hastigheten sänkas eller vid
behov helt kopplas bort om
knappen vrids till läge
.
POZNÁMKA:
PRAÖKA JE VYBAVENA
SPECIÁLNÍM
ELEKTRONICKŸM
ZAÜÍZENÍM, KTERÉ CHRÁNÍ
PÜED NADMËRNŸMI
VIBRACEMI A HLUKEM
BËHEM ODSTÜED’OVÁNÍ,
POKUD ÄPATNŸM
ROZLOÏENÍM PRÁDLA
VZNIKNE V BUBNU
NEVYVÁÏEK. PRODLOUÏÍ
SE TAK ÏIVOTNOST
PRAÖKY.
MASKINEN ÄR
UTRUSTAD MED EN
ELEKTRONISK
CENTRIFUGERINGSKONTROLL, SOM
AVBRYTER
CENTRIFUGERING OM
TVÄTTEN ÄR OJÄMNT
FÖRDELAD I TRUMMAN.
DETTA MINSKAR LJUD
OCH VIBRATIONER
OCH FÖRLÄNGER
MASKINENS
LIVSLÄNGD.
OM
CENTRIFUGERINGEN
AVBRUTITS,
FÖRDELA TVÄTTEN
JÄMT I TRUMMAN OCH
STARTA
CENTRIFUGERINSPROGRAMMET PÅ NYTT.
BEMÆRK:
DENNE MASKINE ER
UDSTYRET MED
ELEKTRONISK
CENTRIFUGERINGS
KONTROL. DET BETYDER
AT HVIS TØJET I
MASKINEN ER I
UBALLANCE
NEDSÆTTES
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHEDEN
AUTOMATISK, OG PÅ
DEN MÅDE HINDRE AT
VIBRATIONER SKAL
SKADE MASKINEN.
28
CZ
KNAPPEN KAN VRIDAS I
BÅDA RIKTNINGARNA
ROTERER I BEGGE
RETNINGER
Sentrifugeringen er svært
viktig for å fjerne så mye
vann fra vasketøyet som
mulig uten å skade
tekstilene. Du kan justere
maskinens
sentrifugeringshastighet
etter behov ved hjelp av
denne kontrollknappen. Du
kan redusere den
maksimale
sentrifugeringshastigheten,
eller du kan hoppe helt over
sentrifugeringen hvis du
ønsker det ved å sette den
på
.
MERK:
MASKINEN ER UTSTYRT
MED EN ELEKTRONISK
FØLER SOM STOPPER
SENTRIFUGERINGEN
HVIS VASKETØYET ER
SKJEVT FORDELT. DETTE
REDUSERER STØY OG
VIBRASJONER OG
FORLENGER
MASKINENS LEVETID.
IT
REGOLATORE DI VELOCITÀ
PUÒ RUOTARE NEI DUE
SENSI
La fase di centrifuga è molto
importante per la
preparazione ad una buona
asciugatura ed il vostro
modello è dotato della
massima flessibilità per ogni
vostra esigenza.
Agendo sulla manopola è
possibile ridurre la velocità
massima fino alla completa
eliminazione della
centrifuga (posizione
).
NOTA:
IL MODELLO È DOTATO
DI UN PARTICOLARE
DISPOSITIVO
ELETTRONICO CHE
IMPEDISCE LA
PARTENZA DELLA
CENTRIFUGA CON
CARICHI
PARTICOLARMENTE
SBILANCIATI.
QUESTO SERVE A
MIGLIORARE LE
VIBRAZIONI, LA
SILENZIOSITÀ E LA
DURATA DELLA
LAVABIANCHERIA.
29
DA
VARIABEL TERMOSTAT.
KNAPPEN KAN DREJES I
BEGGE RETNINGER
Den trinløse termostat giver
mulighed for frit at vælge
den temperatur der giver
det bedste resultat. Der kan
altid vælges en lavere
temperatur, end den
programmet angiver i
programoversigten. Det er
ikke muligt at vælge en
højere temperatur. Sker det,
vil det være den temperatur
der er angivet for det valgte
program, der bliver anvendt.
ADVARSEL:
VASK ALDRIG TØJ PÅ
HØJERE TEMPERATUR
END DER ER ANGIVET I
VASKEANVISNINGEN
TIMER KNAP FOR VALG AF
PROGRAM
VIGTIGT:
DREJ ALTID
PROGRAMVÆLGEREN
MED URET. FORSØG
ALDRIG AT DREJE
KNAPPEN MOD URET.
TRYK IKKE TÆND/SLUK
KNAPPEN IND FØR
PROGRAMMET ER
VALGT.
Program oversigten beskriver
programmet for det nummer
eller symbol der er valgt.
CZ
VOLIÖ TEPLOTY (TERMOSTAT)
SV
I
T°C
OTÁÖÍ SE V OBOU
SMËRECH.
KAN VRIDAS ÅT BÅDA
HÅLLEN
Med temperaturväljaren
väljs önskad tvättemparatur.
I tvättprogramtabellen hittar
Du den rekommenderade
temperaturen för varje
tvättprogram, som Du efter
behov kan sänka.
Måïete jím sníïit nebo zvÿäit
teplotu püi pracích cyklech.
Tabulka programå uvádí
maximální teplotu
doporuöovanou
püi kaïdém cyklu.
OBS!
ÖVERSKRID INTE DE
REKOMMENDERADE
MAXIMITEMPERATURERNA!
POZOR:
DOPORUÖENÁ TEPLOTA
SE NESMÍ PÜEKROÖIT.
VOLIÖ PROGRAMÅ
TEMPERATURVÄLJARE
L
PROGRAMVÄLJARE
OBS!
PROGRAMVÄLJAREN
FÅR EJ VRIDAS
MOTURS, BARA
MEDURS. TRYCK INTE IN
START/STOPP-KNAPPEN
(C) INNNAN DU VALT
PROGRAMMET.
DÅLEÏITÉ:
TLAÖÍTKEM VÏDY
OTÁÖEJTE PO SMËRU
HODINOVŸCH
RUÖIÖEK, NIKDY
OPAÖNË. TLAÖÍTKO C START STISKNËTE AÏ PO
NAVOLENÍ
PROGRAMU.
V tabulkách jsou uvedeny
prací programy podle öísel
nebo symbolå.
NO
KONTROLL FOR
VASKETEMPERATUR
KAN DREIES I BEGGE
RETNINGER
Med denne kontrollen er det
mulig å redusere, men ikke
øke, temperaturen i et
vaskeprogram. Oversikten
over programmene viser
den maksimale
temperaturen som
anbefales i hvert
vaskeprogram.
ADVARSEL:
DENNE TEMPERATUREN
MÅ ALDRI OVERSKRIDES
TIDSUR FOR
VASKEPROGRAMMER
VIKTIG:
DENNE KNAPPEN MÅ
ALLTID DREIES MED
URVISERNE, ALDRI MOT
URVISERNE. TRYKK IKKE
PÅ KNAPPEN “PÅ” (C)
FØR DU HAR VALGT
PROGRAM.
Välj tvättprogram med hjälp
av programtabellen eller
plaggens tvättmärkning.
Tabellene beskriver
vaskeprogrammene med
tall eller symboler.
SIGNALLAMPA FÖR
START/STOPP
VARSELLAMPE “PÅ”
IT
MANOPOLA DI
REGOLAZIONE DELLA
TEMPERATURA DI LAVAGGIO
PUO’ RUOTARE NEI DUE
SENSI
Questa lavatrice é dotata di
questo dispositivo per
impostare la temperatura di
lavaggio desiderata.
La tabella programmi di
lavaggio indica la
temperatura massima
consigliata per tipo di
lavaggio.
ATTENZIONE QUESTA
TEMPERATURA NON
DEVE MAI ESSERE
SUPERATA
MANOPOLA PROGRAMMI DI
LAVAGGIO
ATTENZIONE:
NON RUOTI MAI LA
MANOPOLA IN SENSO
ANTIORARIO MA LA
RUOTI IN SENSO ORARIO
E NON PREMA IL TASTO
MARCIA (C) PRIMA
DELLA SELEZIONE DEL
PROGRAMMA.
Le tabelle descrivono il
programma di lavaggio in
base al numero o simbolo
scelto.
OK
KONTROL LAMPE FOR DRIFT
30
INDIKÁTOR START/STOP
N
SEGNALAZIONE LUMINOSA
DI FUNZIONAMENTO
31
CZ
DA
NO
IT
KAPITEL 7
KAPITOLA 7
AVSNITT 7
KAPITTEL 7
SÆBE SKUFFEN
ZÁSOBNÍK PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
BEHOLDER FOR
VASKEMIDDEL
Tvättmedelsbehållaren är
indelad i fyra fack:
Beholderen for vaskemiddel
har fire skuffer:
Sæbeskuffen er opdelt i fire
rum.
- Det første rum I er til
32 MIN. LYNVASK.
- Det andet rum II er til
klarvask.
En speciel beholder til
flydende vaskemiddel
medfølger maskinen. Denne
kan anbringes i sæbeskuffen
som vist på tegningen.
VIGTIGT:
HUSK PÅ AT NOGLE
FLYDENDE VASKEMIDLER
KAN VÆRE MEGET
SVÆRE AT SKYLLE UD AF
BEHOLDEREN. i
SÅDANNE TILFÆLDE
ANBEFALES DET I STEDET
AT ANVENDE
VASKEBOLD
- Det tredje rum
blegemiddel.
er til
VIGTIGT:
BRUG KUN FLYDENDE
MIDLER I RUM TRE OG
FIRE. DET ANBEFALES AT
FORTYNDE
KONCENTREREDE
MIDLER
- Det fjerde rum
skyllemiddel.
32
SV
✿
er til
Zásobník pracích prostüedkå
je rozdëlen do ötyü öástí:
- první öást, oznaèená “I”,
je urèena pro prací
prostøedky na 32
minutovÿ rychlÿ program.
- druhá öást pro prací
práäek na hlavní praní
K praöce je dodávána
speciální vloïka do komory
pro hlavní praní, která je
uröena pro pouïíváni
tekutÿch pracích prostüedkå.
DÅLEÏITÉ:
PAMATUJTE, ÏE NËKTERÉ
PRACÍ PRÁÄKY SE ÄPATNË
ODSTRAÑUJÍ
(ROZPOUÄTËJÍ).
V TAKOVÉM PÜÍPADË
DOPORUÖUJEME POUÏITÍ
SPECIÁLNÍCH NÁDOBEK
A JEJICH VLOÏENÍ DO
PRACÍHO BUBNU.
cl
- tüetí
öást se pouïívá
pro bëlicí prostüedky.
DÅLEÏITÉ:
TÜETÍ A ÖTVRTOU ÖÁST
MÅÏETE PLNIT POUZE
TEKUTŸMI PROSTÜEDKY.
- ötvrtá öást se pouïívá
pro speciální püídavné
prostüedky
zmëköovaöe, äkrob,
aviváï, bëlící prostüedky,
vånë aj.
✿
- tvättmedel till
“32 MINUTERS
SNABBPROGRAM” i fack I
- tvättmedel till
huvudtvätt i fack II
cl
För flytande tvättmedel finns
ett separat fack som läggs in
i fack II såsom bilden visar.
OBS !
VISSA TVÄTTMEDEL ÄR
SVÅRA ATT FÅ BORT UR
FACKEN . FÖR SÅDANA
FALL REKOMMEDERAS
EN TVÄTTBOLL, SOM
LÄGGS IN I TRUMMAN.
- blekningsmedel i det
tredje facket
OBS!
ANVÄND BARA
FLYTANDE MEDEL I
FACKEN TRE OCH FYRA.
- sköljmedel, stärkelse
m.m. tillsatser,i det fjärde
facket
.
✿
CAPITOLO 7
CASSETTO
DETERSIVO
- Den første skuffen I for
32 MIN. LYNVASK.
- Den andre skuffen II for
hovedvaskemiddel
En egen beholder for
flytende vaskemiddel følger
med. Denne kan plasseres i
skuffen som vist på figuren.
VIKTIG: HUSK AT EN
DEL VASKEMIDLER ER
VANSKELIGE Å FJERNE.
I SLIKE TILFELLER
ANBEFALER VI AT DU
BRUKER VASKEBALL
FOR PLASSERING
DIREKTE I TROMMELEN.
- Den tredje skuffen
for blekemiddel.
Il cassetto detersivo é
suddiviso in 4 vaschette:
- la prima I serve per il
detersivo per il
“PROGRAMMA RAPIDO
32 MINUTI”.
- la seconda II per il
detersivo di lavaggio
Per i detersivi liquidi usare la
bacinella in dotazione da
posizionare come in figura.
ATTENZIONE:
SI RICORDI CHE ALCUNI
DETERSIVI SONO
DI DIFFICILE
ASPORTAZIONE.
IN QUESTO CASO LE
CONSIGLIAMO L’USO
DELL’APPOSITO
CONTENITORE DA
PORRE NEL CESTELLO.
- la terza
serve per il
candeggiante
VIKTIG:
I DEN TREDJE OG FJERDE
SKUFFEN MÅ DET BARE
BRUKES FLYTENDE
STOFFER.
✿
- Den fjerde skuffen
er for spesielle
tilsetningsstoffer,
tøymyknere, parfymer,
stivelse osv.
ATTENZIONE:
NELLA TERZA E QUARTA
VASCHETTA METTERE
SOLO PRODOTTI
LIQUIDI.
✿
- la quarta
serve per
additivi speciali,
ammorbidenti, profumi
inamidanti, azzurranti,
ecc.
33
DA
KAPITEL 8
KAPITOLA 8
VALG AF
PROGRAM
VOLBA PROGRAMÅ
Til at behandle de forskellige
tekstiltyper, og forskellige
tilsmudsningsgrader, har
denne maskine 3 forskellige
program-områder. (se
programoversigt).
Pro råzné typy tkaniny s
råznÿm stupnëm zaäpinëní
má praöka tüi okruhy
programå rozdëlenÿch podle
druhu praní, teploty a doby
praní (viz tabulka programå).
1 normal vask - kogevask normale tekstiler
Dette program er udviklet
for at give de bedste
vaskeresultater. Skyl og
mellemcentrifuge sikrer
perfekt skylning, der effektivt
fjerner alle sæberester. En
afsluttende kraftig
centrifugering sikrer en lille
restfugtighed.
2 finvask - syntetisk vask
Hovedvask og skyl foretages
med skånsomme vaske
bevægelser, og ekstra vand
i maskinen. En afsluttende
skåne centrifugering
forhindre krølning af sarte
tekstiler.
3 Ekstra fin vask uldprogram
Dette program præsenterer
et helt nyt koncept for vask.
Vaskebevægelser og
opblødningsfaser er afstemt,
specielt for meget sarte
tekstiler. Feks.
MASKINVASKBAR ULD.
34
CZ
1. ODOLNÉ TKANINY
Tyto programy byly navrïeny
tak, aby se dosáhlo
nejlepäích vÿsledkå praní a
máchání. Krátké
odstüed’ování zaüazené po
kaïdém máchání zajiät’uje
dokonalé vymáchání prádla.
Závëreöné odstüed’ování
zajiät’uje vyääí úöinnost püi
odstrañování vody z prádla.
2. SMËSNÉ A SYNTETICKÉ
TKANINY
U hlavního praní je
dosahováno nejlepäích
vÿsledkå díky promënlivÿm
rytmickÿm otáökám pracího
bubnu a vÿäce hladiny
napouätëné vody. Jemné
odstüed’ování zamezí
nadmërnému pomaökání
prádla.
SV
NO
AVSNITT 8
KAPITTEL 8
VAL AV PROGRAM
VALG
För att klara av olika grader
av nedsmutsning och olika
typer av textilier finns det tre
grupper av tvättprogram
med varierande tvättrytm,
temperatur och tvättid.
For å kunne behandle
forskjellige typer tekstiler og
forskjellige typer smuss best
mulig, har denne
vaskemaskinen 3 forskjellige
programvalg for
vaskeprogram, temperatur
og varighet (se tabell over
vaskeprogrammer).
1. Vit- och kulörtvätt
1 Holdbare tekstiler
Programmen har utvecklats
för att ge optimal
tvätteffekt. Sköljningar
avbrutna av
centrifugeringsfaser ger
bästa sköljresultat. Den
långa slutcentrifugeringen
avlägsnar vattnet effektivt.
Programmene er beregnet
for full trommel. Skyllefasene
med mellomliggende
sentrifugeringer sikrer et
perfekt skylleresultat.
Den avsluttende
sentrifugeringen sørger for
effektiv fjerning av vannet i
vasketøyet.
2 Bland- och syntetmaterial
2 Blandede og syntetiske
tekstiler
Hovedvask og skylling gir et
optimalt resultat takket
være trommelens
rotasjonstakt og
vannstanden. Skånsom
sentrifugering gjør at tøyet
blir mindre krøllete.
Tvätten och sköljningen är
optimal tack vare trummans
olika rotationsrytmer och
perfekt anpassade
vattennivåer. Den
skonsamma
slutcentrifugeringen
förhindrar skrynkling av
ömtåliga textilier.
3. VELMI JEMNÉ TKANINY
3 Fintvätt
3 Særlig ømfintlige stoffer
Novÿ koncept praní, kterÿ
stüídá fáze praní a fáze
odmáöení, obzvláät’ vhodnÿ
pro praní velmi jemnÿch
tkanin, napü. öisté stüiïní vlny
se znaökou moïnosti praní v
praöce.
Praní a máchání probíhá püi
vysoké hladinë vody a tím
jsou zajiätëny dokonalé
vÿsledky.
Detta program med
alternativa rotations- och
blötningsfaser är mycket
skonsamt och lämpar sig för
ömtåliga textilier bl.a. ylle.
Hög vattennivå både vid
tvättning och sköljning.
Denne nye vaskesyklusen,
med veksling mellom
vasking og bløtlegging, er
spesielt anbefalt for særlig
ømfintlige stoffer som ren ull.
Vasking og skylling skjer med
høy vannstand for a sikre de
beste resultater.
IT
CAPITOLO 8
SELEZIONE
PROGRAMMI
Per trattare i vari tipi di
tessuto e le varie gradazioni
di sporco, la lavatrice ha 3
fasce di programmi diversi
per tipo di: lavaggio,
temperatura e durata
(vedere tabella programmi
di lavaggio).
1 Tessuti resistenti
I programmi sono realizzati
per sviluppare il massimo
grado di lavaggio e i
risciacqui, intervallati da fasi
di centrifuga, assicurano
una perfetta sciacquatura.
La centrifuga finale assicura
un’ottima strizzatura.
2 Tessuti misti e sintetici
Il lavaggio ed il risciacquo
sono ottimizzati nei ritmi di
rotazione del cesto e nei
livelli di acqua.
La centrifuga ad azione
delicata, assicura una
ridotta formazione di pieghe
sui tessuti.
3 Tessuti delicatissimi
E’ un nuovo concetto di
lavaggio in quanto alterna
momenti di lavoro a
momenti di pausa,
particolarmente indicato
per il lavaggio di tessuti
molto delicati quali la Pura
Lana Vergine. Il lavaggio e i
risciacqui sono eseguiti con
alto livello di acqua per
assicurare le migliori
prestazioni.
35
CZ
DA
NO
IT
KAPITEL 9
KAPITOLA 9
AVSNITT 9
KAPITTEL 9
CAPITOLO 9
GODE RÅD VEDR.
VASK.
PRÁDLO
SORTERING AV
TVÄTT
PRODUKTET
IL PRODOTTO
VIGTIGT:
Af hensyn til en bedre
fordeling af tøjet under
centrifugering, er det en god
ide at iblande mindre
tøjstykker når der vaskes store
stykker tekstiler, sengetøj eller
andre tunge ting. Evt. kan
centrifugering undlades ved
at trykke knappen for udeladelse af centrifugering ind.
Ved uldvask skal det
kontrolleres at tøjet er
mærket uld eller “MASCHINE
WASHABLE”“MASKINVASK”
“TÅLER MASKINVASK”
“VASKBAR I MASKINE”
DÅLEÏITÉ:
Püi praní tëïkÿch pokrÿvek,
püehozå nebo jinÿch tëïkÿch
püedmëtå doporuöujeme
nepouïívat odstüedëní.
Sortera plaggen före tvätten
efter kulör, material och hur
smutsiga de är.
OBS!
Tunga, stora textilier såsom
sängöverdrag, filtar etc. skall
inte centrifugeras.
VIKTIG:
Ved vasking av tunge
tepper, sengetepper og
andre tunge artikler, bør
sentrifugering ikke brukes.
ATTENZIONE:
se deve lavare tappetoni,
copriletti o altri indumenti
pesanti é bene non
centrifugare.
Ylleplagg som tvättas i
maskin skall vara märkta
“Superwash”.
For å kunne maskinvaskes
må ullplagg og andre
artikler i ull være merket
med “ren ny ull”.
Indumenti e biancheria di
lana, per poter essere lavati
in lavatrice, devono essere
contrassegnati con il
simbolo “Pura Lana Vergine”
e avere inoltre l’indicazione
“Non infeltrisce” oppure
“Lavabile in lavatrice”.
VIGTIGT:
Se efter symbolerne i
tøjet, og 1æs
fabrikantens vaske
anvisninger. Opdel tøjet
i følgende
hovedgrupper
- Kogevask
- Normal vask
- Kulørt vask
- Fin vask
- Uld vask
Hvidt og kulørt tøj bør
vaskes hver for sig, for at
undgå farveafsmitning.
Det kan anbefales at
kulørt tøj vaskes separat
første gang det vaskes, da
nyt tøj ofte afgiver farve.
Når vasketøjet sorteres, er
det vigtigt at kontrollerer
følgende:
- Kontroller at alle lommer
er tømte
- at der ikke er
metalgendstande på
tøjet Badges - nåle mønter o.s.v.
- Løse stropper/bælter i
sengetøj, kjoler e.t.c.
bindes sammen.
- Lommer er knappet eller
lynet.
- Løbere fra gardiner er
fjernet.
Ved vask af tøj med
meget kraftige pletter, er
det en god ide at lade
tøjet ligge i blød, eller
anvende speciel
pletfjerner, før tøjet vaskes.
36
SV
Pokud mají bÿt v praöce
prány vlnëné obleky nebo
jiné püedmëty z vlny, musí
mít oznaöení “Machine
Washable” (moïno prát v
praöce).
DÅLEÏITÉ:
Püi tüídëní prádla:
- zjistëte, zda v nëm
nejsou kovové
püedmëty (ïabky,
spínací äpendlíky,
äpendlíky, kanceláüské
sponky, mince apod.)
- zjistëte, zda povlaky
polätáüå, zipy a háöky
na obleöení jsou
zapnuté
- ze záclon odstrañte
ïabky
- vënujte pozornost
ätítkåm na obleöení
- pokud najdete zaschlé
skvrny na obleöení,
mëly by bÿt odstranëny
speciálním prostüedkem
(doporuöenÿm na
ätítku).
OBS!
Vid sorteringen skall
Du se till att
- metallföremål såsom
broscher,
säkerhetsnålar,
knappnålar, mynt osv.
har avlägsnats från
plaggen
- blixtlås, knappar är
stängda, bälten och
band knutna
- gardinringar tagits bort
- Du ger akt på plaggens
tvättmärkningar
- besvärliga fläckar
avlägsnats med
specialmedel före
tvätten
- fickorna är tomma.
VIKTIG:
Ved sortering før
vasking, påse at:
- det ikke er noen
metallgjenstander i
vasken (f.eks. smykker,
sikkerhetsnåler, nåler,
mynter osv.).
- eventuelle knapper i
putetrekk knappes
sammen, glidelåser og
hekter lukkes, løse
belter og lange band
på f.eks. morgenkåper
knyttes.
- kroker fjernes fra
gardiner.
- vaskeinstruksene på
plagget blir fulgt.
- eventuelle vanskelige
flekker blir behandlet
ved sorteringen før
vaskingen. Bruk bare
flekkfjerningsmidler som
er anbefalt i merkingen.
ATTENZIONE:
Durante la selezione si
assicuri che:
- nella biancheria da
lavare non vi siano
oggetti metallici (ad
esempio fermagli, spille
di sicurezza, spilli,
monete, ecc.);
- abbottoni federe,
chiuda le cerniere
lampo, gancetti a
occhielli, annodi
cinghie sciolte e lunghi
nastri di vestaglie;
- asporti dalle tendine
anche i rulli di
scorrimento;
- osservi attentamente le
etichette sui tessuti;
- se durante la selezione
vede delle macchie
resistenti, le asporti con
del detersivo speciale o
con un’apposita pasta
di lavaggio.
37
DA
KAPITEL 10
TEKSTIL ART
Kogevask
Normal Vask
PROGRAM OVERSIGT
EKSEMPLER PÅ TØJ
OG SMUDSGRAD
FYLDNING
MAX
kg
PROGRAM
NR
1)
Intensiv - Meget snavset
5
1
Op til
90°
5
2
Op til
60°
3,5
3
4
Bomuld Linned
Bomuld, Blandet,
Kraftigt
Normalt snavset
Bomuld, Blandet
Kulørt
TEMPERATUR
INDSTILLING
FYLDNING I SÆBESKUFFE
❙
Vigtige noter:
❀
❙❙
●
●
●
●
●
●
Op til
50°
●
●
●
Op til
40°
●
Let snavset. - Kulørt
3,5
Bomuld
Kraftigt skyl
-
-
●
Bomuld, Linned
Blødgøring
Kraftig centrifuge
-
-
●
Skånevask Syntetiske
Stoffer
Meget snavset
1)
Nylon, Dralon, Trevira
Sart, Blandet, Syntetisk
●
2
5
Normal snavset
2
6
Kulørt
2
7
Op til
50°
Op til
40°
Let snavset
2
8
Op til
30°
Skåne skyl
-
-
●
Blødgøring
Skåne centrifuge
-
-
●
Nylon, Perlon, Blandet,
Bomuld
Bomuld
Blandet, Syntetisk
Op til
60°
●
●
●
●
●
●
●
●
●
1
9
Op til
40°
●
●
Gardiner
1,5
10
Op til
30°
●
●
Syntetisk, Dralon acryl,
Trevira
Skåne skyl
-
Blandet, Sart,
Syntetisk, ULD
Blødgøring
Skåne centrifuge
-
Ekstra Finvask
Maskinvaskbar uld
1)
ULD vask
Quick vask
For tøj der ikke skal
centrifugeres
38
2)
2
Organiske pletter
5
Udpumpning
-
32’
-
●
-
●
Op til
50°
-
Z
Hvis der er tale om usœdvanligt snavset Tøj, anbefales det kun at
fylde maskinen med 3 kg.
På programmerne som er vist i program oversigten, kan
automatisk blegning opnås ved at komme flydende
blegemiddel i sæbeskuffens rum
.
1) Programmer efter IEC 456.
2) 32 minutters lynvask
Programmet “32 minutters lynvask” gør det muligt at gennemføre et
komplet vaskeprogram på ca. 30 minutter med en vasketøjsmængde på
op til 2 kg og med en temperatur på op til 50°C. Vasketemperaturen kan
reduceres ved hjælp af knappen “I”.
Den maksimale mængde vaskemiddel, som kan bruges, er markeret på
det indlagte målebæger for “32 minutters lynvask”.
Vaskemidlet placeres i rummet for 32 min. lynvask (markeret med I) i
sæbeskuffen.
Programmet “32 minutters lynvask” kan også bruges som forvask af
ekstra snavset vasketøj før valg af det egentlige vaskeprogram.
●
●
-
39
CZ
KAPITOLA 10
DRUH TKANINY
MAX.
NÁPLÑ
kg
PROGRAM PRO
OZNAÖENÍ
PROGRAMU
VOLBA
TEPLOTY
°C
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
Püi praní velmi zaäpinëného prádla doporuöujeme prát max. náplñ 3 kg.
❙
Odolné tkaniny
Bavlna, len
❀
❙❙
●
●
●
U programå uvedenÿch v tabulce s teökou u násypky pro bëlení
probëhne v pracím cyklu automaticky bëlení prádla, pokud
nadávkujete tekutÿ bëlicí prostüedek do komory oznaöené cl .
●
●
●
1. Programy podle evropské normy IEC 456.
1)
Intenzivní praní - silnë zaäpinëné
5
1
Normálnë zaäpinëné
5
2
Bavlnëné odolné
3,5
3
Do 50°
Lehce zaäpinëné - choulostivé barvy
3,5
4
Do 40°
Bavlna
Intenzivní máchání
-
-
●
Bavlna, len
Koneöná úprava, aviváï, parfémování,
intenzivní odstüed’ování
-
-
●
Bavlna, smësné odolné
Bavlna, smësné
Smësné a syntetické
tkaniny
Smësné odolné
Bavlna, smësné a
syntetické tkaniny
Syntetické tkaniny (silon,
perlon), smësná bavlna
Smësné, jemné
syntetické
Velmi jemné tkaniny
Vlnëné látky Syntetické
(dralon,
akryl, trevira)
Smësné, jemné
syntetické vlna
Pro tkaniny, které
nemohou bÿt
odstüed’ovány
1)
Do 90°
Do 60°
●
●
●
●
●
●
2
5
Do 60°
●
●
Normálnë zaäpinëné
2
6
Do 50°
●
●
Barevné odolné
2
7
Do 40°
●
●
Lehce zaäpinëné
2
8
Do 30°
●
●
Jemné máchání
-
-
●
Koneöná úprava, aviváï, parfémování,
jemné odstüed’ování
-
-
●
Silnë zaäpinëné
2. Rychlÿ program 32 minut
Tento program umoïñuje dokonöení úplného pracího cyklu püibliïnë za
30 minut püi maximální náplni 2 kg suchého prádla a teplotë praní do
50°C. Teplota måïe bÿt dále sníïena pomocí knoflíku (I) pro volbu
teploty. Prací prostüedek se musí vloïit do komory pro “32 minutovÿ rychlÿ
program” I.
Maximální mnoïství pracího prostüedku, kterÿ måïete pouïít, je oznaöeno
na dávkovací nádobce pro 32 min. program, která je ve vybavení
praöky.
Tento 32 minutovÿ program je moïné pouïít také pro püedepraní silnë
zaäpinëného prádla püed nastavením hlavního pracího programu.
Jak dosáhnout nejlepších výsledků s Vaší novou pračkou Candy?
Vlna vhodná pro praní v praökách
1)
1
9
Do 40°
●
●
Záclony
1,5
10
Do 30°
●
●
Jemné máchání
-
-
●
Koneöná úprava, aviváï, parfémování,
jemné odstüed’ování
-
-
●
Rychlÿ cyklus
40
Prosím, püeötëte si tyto poznámky:
2)
2
Organické skvrny, bëlení
5
Pouze vypouätëní vody
-
32’
Do 50°
-
Z
-
Abyste si mohli být jisti, že s Vaší novou pračkou Candy dosáhnete
nejlepších možných výsledků, je důležité, abyste pro každodenní praní
používali správný prací prášek. Na trhu je k dostání široká řada
pracích prášků a vybrat si ten vhodný bývá často složité.
V Candy pravidelně testujeme různé typy pracích prášků, abychom
mohli určit ten, který v našich pračkách podává ty nejlepší výsledky.
Zjistili jsme, že pouze jedna značka odpovídá našemu vysokému
standartu - značka, díky které bude Vaše prádlo dokonale čisté a beze
skvrn, a se kterou bude zároveň Vaše prádlo vypadat dobře i po
mnoha vypráních. Proto získal Ariel oficiální doporučení od firmy
Candy.
●
●
PRO VAŠI NOVOU PRAČKU
41
SV
AVSNITT 10
TEXTILTYP
PROGRAM TABELL
5
1
Opp till
90°
5
2
Opp till
60°
Lätt smutsad
3,5
3
Lätt smutsig - Snabb program
3,5
4
Sköljningar
-
-
●
-
-
●
❙
1)
Bomull, Linne
Hårt smutsad
Tåligt blandmaterial
Bomull
Normalt nedsmutsad
Centrifugering
Bland- och
syntetmaterial
Hårt smutsad
Plyamid, Polyester,
Bomull, Blandat
Alla ovannämnda
TVÄTTMEDELSFACK
PROGRAMVÄLJARE
Vit-kulõrtvätt
Alla ovannämnda
TEMPERATUR
MAX °C
TVÄTTMÄNGD
MAX
kg
NEDSMUTSNINGSGRAD
1)
❀
❙❙
●
●
●
●
●
●
Opp till
50°
●
●
●
Opp till
40°
●
●
●
Opp till
60°
●
●
Få bästa resultat från din nya Candy maskin
●
●
●
●
För att se till att du får bästa tvättresultat med din nya Candy
maskin är det viktigt att du använder rätt tvättmedel till din
vardagstvätt. Det finns en mängd olika tvättmedel ute på
marknaden och att välja tvättmedel kan ibland vara förvillande.
Normalt nedsmutsad
2
6
Snabb programm
2
7
Lätt smutsad
2
8
Sköljningar
-
-
●
Centrifugering
-
-
●
1)
1
9
Opp till
40°
●
●
Hårt smutsad
1,5
10
Opp till
30°
●
●
Acryl, Acetat etc.
Sköljningar
-
-
●
Alla ovannämnda
Centrifugering
-
-
●
Fintvätt
Ylleprogram
Ylle
Quick tvätt
Tvätt som ej
centrifugeras
2)
2
Separat blekning
5
Utpumpning av vatten
-
32’
Opp till
50°
-
Z
2) 32 minuters snabbprogram
Snabbprogrammet på 32 minuter utför hela tvättförloppet på
ca 30 minuter, förutsatt att tvättgodset väger högst 2 kg och
temperaturen är högst 50°C.
Du kan sänka tvättemperaturen genom att använda
temperaturväljaren I.
Maximal tvättmedelsmängd för detta program har markerats på
bifogade 32 minuters-mått.
Tvättmedlet måste placeras i 32 minuters snabbprogramfacket
(märkt med siffran I) i tvättmedelsbehållaren.
Du kan också använda 32-minutersprogrammet som förtvätt av
mycket smutsig tvätt, innan du startar huvudprogrammet.
●
5
Opp till
30°
1) Program enligt IEC 456.
●
2
Opp till
50°
Opp till
40°
OBS!:
Vid verkligt hårt smutsad tvätt bör maskinen endast fyllas med 3
kg.
Programmen som visat i tabellen har automatisk blekning. Häll
blekningsmedlet i därför avsett fack
.
(I Finland innehåller vittvätt- och universaltvättmedlen
blekningsmedel och därför behövs just ingen extra tillsats av
blekningsmedel).
På Candy testar vi regelbundet många olika typer av
tvättmedel för att utvärdera vilket som ger det bästa
tvättresultatet i våra maskiner. Vi kom fram till att bara ett märke
lever upp till vår höga standard och ger utmärkt tvättresultat
över ett brett urval av fläckar samtidigt som det ger en hög nivå
av klädvård. Detta är anledningen till att Candy har gett Ariel sitt
officiella bevis på erkännande.
●
●
-
FÖR DIN NYA TVÄTTMASKIN
42
43
NO
KAPITTEL 10
STOFF
TABEL OVER VASKEPROGRAMMER
PROGRAM FOR
MAKS.
VEKT
kg
VELG
PROG.
VELG
TEMP.
°C
BRUK AV VASKEMIDDEL
❙
Motstandskyktige
stoffer
1)
Svært skittent
❀
Ved svært skittent undertøy bør man ikke ha i mer enn maks.
3 kg.
I programmene 1-2-3-4 kan man få automatisk bleking ved å
tømme flytende blekemiddel i vaskemiddelbeholderen
.
5
1
Opp till
90°
●
●
●
5
2
Opp till
60°
●
●
●
Bomull, lin
Bomull, blandet
motstandsdyktighet
normalt skittent
Bomull, blandet
Bomull, motstandsdyktig
3,5
3
Opp till
50°
●
●
●
Lite skittent - Fargeekte ved 40°C
3,5
4
Opp till
40°
●
●
●
Bomull
Kraftig skylling
-
-
●
Bomull, lin
Tilsetningsstoffer, parfyme, tøymykne
Kraftig sentrifugering
-
-
●
Blandete og
syntetiske stoffer
Vask med forvask
Bomull,
blandete og
syntetiske stoffer
Syntetiske stoffer
(nylon, dralon, trevira)
Blandete, ømtålige
syntetiske stoffer
●
●
●
●
●
●
●
●
5
Normalt skitten
2
6
Fargeekte ved 40°C
2
7
Lite skitten
2
8
Forsiktig skylling
-
-
●
Tilsetningsstoffer, parfyme, tøymykner
Forsiktig sentrifugering
-
-
●
1)
Opp till
50°
Opp till
40°
Opp till
30°
1
9
Opp till
40°
●
●
Gardiner
1,5
10
Opp till
30°
●
●
Forsiktig skylling
-
-
●
Tilsetningsstoffer, parfyme, tøymykner
Forsiktig sentrifugering
-
-
●
Maskinvaskbar ull
Ull
Syntetiske stoffer
(dralon, akryl, trevira)
Quick vask
Stoffer som ikke skal
sentrifugeres
Opp till
60°
2
Svært ømtålige stoffer
Blandete, ømtålige
syntetiske stoffer,
Ull
1) Program ifølge IEC 456.
1)
(nylon, perlon), blandet
bomull
44
❙❙
Merk
2)
2
Organiske flekker
5
Bare utpumping av vann
-
32’
Opp till
50°
-
Z
2) 32 minutters lynvask
Programmet “32 minutters lynvask” gjør det mulig å gjennomføre
et komplett vaskeprogram på ca. 30 minutter med en maksimal
vasketøymengde på opptil 2 kg og på
temperaturer på opptil 50°C.
Vasketemperaturen kan reduseres ved hjelp av knappen “I”.
Den maksimale mengden vaskemiddel som kan brukes, er
markert på det vedlagte målebegeret for “32 minutters lynvask”.
Ha vaskemiddelet i rommet for 32 min. lynvask (merket I) i
såpeskuffen.
Programmet “32 minutters lynvask” kan også brukes som forvask
av ekstra skittent vasketøy før valg av hovedvask.
●
●
-
45
IT
CAPITOLO 10
TIPO DI TESSUTO
TABELLA PROGRAMMI
PROGRAMMA PER
CARICO
MAX
kg
SELEZ.
PROG.
SELEZ.
TEMP.
°C
CARICO DETERSIVO
❙
1)
Tessuti resistenti
Note da considerare
❀
❙❙
1
Fino a
90°
5
2
Fino a
60°
Colorati resistenti
3,5
3
Poco sporco - Colori delicati
3,5
4
Cotone
Risciacqui energici
-
-
●
Cotone, lino
Appretto, profumo, ammorbidente
Centrifuga energica
-
-
●
Cotone, lino, canapa
Intensivo - Molto sporco
Cotone, misti resistenti
Sporco normale
Cotone, misti
5
●
●
●
●
●
●
Fino a
50°
●
●
●
Fino a
40°
●
●
●
In caso di biancheria con elevato grado di sporco é consigliata la
riduzione del carico a non più di 3 kg.
Nei programmi indicati può essere eseguito il candeggio
automatico mettendo il candeggiante liquido nella vaschetta
.
1) Programmi in accordo con IEC 456.
Tessuti misti e sintetici
Misti resistenti
Molto sporco
1)
2
5
Fino a
60°
●
Fino a
50°
Fino a
40°
●
Misti, cotone, sintetici
Sporco normale
2
6
Sintetici (Nylon Perlon)
misti di cotone
Colorati delicati
2
7
Poco sporco
2
8
Risciacqui delicati
-
-
●
Appretto, profumo, ammorbidente
Centrifuga delicata
-
-
●
Misti, sintetici delicati
●
●
●
●
Fino a
40°
●
●
Tende
1,5
10
Fino a
30°
●
●
Risciacqui delicati
-
-
●
Appretto, profumo, ammorbidente
Centrifuga delicata
-
-
●
Ciclo rapidissimo
46
●
9
LANA “LAVABILE in LAVATRICE”
Biancheria in lana
Sintetici (Dralon, Acrylico
Trevira)
Per biancheria da non
centrifugare
●
1
Tessuti delicatissimi
Misti, sintetici delicati,
lana
1)
Fino a
30°
2)
2
Candeggio
5
Solo scarico
-
32’
Fino a
50°
-
Z
-
2) Programma rapido 32 minuti
Il programma rapido 32 minuti permette di effettuare in 30 minuti
circa un ciclo completo di lavaggio per un massimo di 2 kg. di
biancheria ad una temperatura di 50°. È possibile ridurre la
temperatura di lavaggio utilizzando l’apposita manopola I.
La quantità massima di detersivo utilizzabile per questo programma
è indicata sull’apposito misuratore 32’ in dotazione.
Il detersivo deve essere caricato nella vaschetta per il “programma
rapido 32 minuti” (vaschetta I).
Il programma rapido 32 minuti può essere, inoltre, utilizzato come
ciclo di prelavaggio nel caso di carichi particolarmente sporchi
selezionando successivamente il programma principale desiderato.
●
●
DASH-SCELTO E RACCOMANDATO
DA CANDY
Quando costruiamo un nuovo modello
di lavatrice, lo sottoponiamo a tutti i
possibili test. Ed uno dei più importanti è quello
che permette ai nostri esperti di
individuare il detersivo idoneo a risolvere
i problemi del bucato. Dash ha saputo
rispondere alle nostre esigenze: far
funzionare bene la lavatrice, non
comprometterne la durata,
raggiungere i migliori risultati di
lavaggio. Questa costante eccellenza
di risultati, che era l’obiettivo principale
del test che abbiamo effettuato, ha
determinato la nostra scelta e la nostra
raccomandazione. La funzione
primaria di un detersivo che risponda a tutte
le esigenze del lavaggio è quella
di collaborare con l’acqua per
rimuovere lo sporco dai tessuti,
trattenendolo in sospensione affinché
sia eliminato al momento dello scarico e
controllare il volume della schiuma che
si forma nella lavatrice, sempre senza
danneggiare le fibre dei capi del
bucato. Dash soddisfa pienamente
queste esigenze, perchè contiene
elementi d’alta qualità, frutto delle più
avanzate ricerche, che assicurano
eccellenti risultati in tutte le condizioni.
Dash lo puoi trovare in polvere, liquido e nella
nuova formula compatta di Dash Ultra.
47
DA
CZ
SV
NO
IT
KAPITEL 11
KAPITOLA 11
AVSNITT 11
KAPITTEL 11
CAPITOLO 11
FORBRUGER
INFORMATION
UÎITEâNÉ RADY
PRO UÎIVATELE
Goda råd
om tvätt
FORBRUKERINFORMASJON.
CONSIGLI UTILI
PER GLI UTENTI
Gode ide`er til optimal
udnyttelse af energien og
minimal påvirkning af
miljøet.
Pfii pouÏívání va‰eho
spotfiebiãe dbejte zásad
ochrany Ïivotního prostfiedí a
ekonomického provozu.
Maximalizujte velkost náplnû
Nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii vyuÏití
elektrické energie, vody, pracích
prostfiedkÛ i ãasu dosáhnete
tím, Ïe budete vyuÏívat
maximální doporuãené dávky
pro praní jednotliv˘ch druhÛ
prádla.
AÏ 50% energie u‰etfiíte, kdyÏ
vyperete jednu plnou dávku
prádla místo dvou poloviãních
náplní.
Potfiebujete vÏdy pfiedepraní
prádla ?
Pouze pro silnû za‰pinûné
prádlo !
Pokud nebudete pouÏívat
pfiedepraní u mírnû nebo
stfiednû za‰pinûného prádla,
u‰etfiíte mezi 5 aÏ 15% pracích
prostfiedkÛ, ãasu, vody a
elektrické energie.
Je praní na 90°C nezbytné ?
JestliÏe skvrny na prádle
pfiedem odstraníte vhodn˘m
pfiedpíracím prostfiedkem nebo
odstraÀovaãem skvrn, není
nutné prát pfii 90°C. Pfii pracím
programu na 60°C u‰etfiíte aÏ
50% energie.
Så här använder du
maskinen miljövänligt och
ekonomiskt
Gode ideer til optimal
utnyttelse og minimal
innvirkning på miljøet.
FYLL MASKINEN HELT
Du utnyttjar energi, vatten,
tvättmedel och tid bäst om
du fyller maskinen ända till
maximalt rekommenderad
kapacitet.
Spar upp till 50% energi
genom att tvätta en helt fylld
maskin i stället för två
halvfyllda.
UTNYTTELSE AY KAPASITETEN.
Ved å fylle maskinen helt,
oppnås den beste
utnyttelsen av vann,
elektrisitet, og såpe. Så sant
man kun fyller maskinen
halvt, vil ikke forbruket av
vann, elektrisitet og såpe bli
halvert, men kun redusert
med ca. 20 %.
Brevi suggerimenti per un
utilizzo del proprio
elettrodomestico nel rispetto
dell’ambiente e con il massimo
risparmio
BEHÖVS FÖRTVÄTT?
Förtvätt behövs bara för
mycket smutsig tvätt!
SPAR tid, tvättmedel, vatten
och mellan 5 och 15% energi
genom att INTE välja Förtvätt
när tvätten bara är lätt eller
normalt smutsad.
ER FORVASK NØDVENDIG?
Vaskemaskinens programmer
er utviklet til optimal effekt
uten forvask.
Kun i spesielle tilfeller, hvor
vasketøyet er meget skittent
med oljeflekker eller
lignende, vil det være en
fordel å bruke forvask.
ER KOKEVASK NØDVZNDIG?
I dag er langt på vei de fleste
vaskemidler utviklet til
maksimal effekt ved lave
temperaturer. Man oppnår
derfor ikke bedre vaskeeffekt
ved å bruke høye
temperaturer. Kun i spesielle
tilfeller har man behov for
kokevask, for eksempel ved
antiseptisk vask.
PRANÍ
MÅSTE MAN TVÄTTA VID HÖG
TEMPERATUR?
Vi rekommenderar att du
förbehandlar fläckar med
fläckborttagningsmedel eller
blötlägger plagg med
intorkade fläckar i vatten
innan du tvättar dem. Då
behöver du inte ha så hög
temperatur när du sedan
tvättar.
Spar upp till 50% energi
genom att köra ett program
på 60°C.
Promënlivá kapacita praöky
TVÄTT
Udnyttelse af kapaciteten
Ved at fylde maskinen helt,
opnås den bedste udnyttelse
af vand, el og sæbe. Såfremt
man kun fylder maskinen halvt,
vil forbruget af vand, el og
sæbe ikke blive halveret, men
kun nedsat med ca. 20 %.
Er forvask nødvendigt ?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
uden forvask. Kun
i særlige tilfælde, hvor
vasketøjet er meget snavset
med olie pletter og
lign. vil det være en fordel at
benytte forvasken. Man kan
evt. læggetøjet i blød dagen
før, og laden sæbe gøre
arbejdet.
Er kogevask nødvendigt ?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt ved
lave temperaturer.
Man opnår derfor ikke større
vaskeeffekt ved at benytte
høje temperaturer. Kun i
særlige tilfælde har man
behov for kogevask f.eks. ved
antiseptiske vaske.
SÅDAN BRUGES
MASKINEN
VARIABEL KAPACITET.
Denne vaskemaskine justerer
selv vand niveau, i henhold til
tekstil art, og mængde.
Dette system betyder en
reduktion af vand og
energiforbrug, selv om
maskinen ikke er fyldt helt op.
Hvis en vask består af meget
snavset bomuld bør særligt
snavsede pletter forbehandles.
Hvis kun en del af tøjet har
pletter der kræver behandling
med specielle blegemidler,
kan dette gøres i maskinen.
48
Tato praöka automaticky
nastaví vÿäku hladiny
napouätëné vody podle
druhu a mnoïství prádla. Je
tím také moïné docílit
individuálního postupu praní
z hlediska úspory energie.
Systém sniïuje spotüebu
energie a znaönë zkracuje
öas praní.
Püedpokládejme, ïe prádlo
se skládá z velmi zaäpinënÿch
bavlnënÿch odëvå (zaschlé
skvrny by mëly bÿt
odstranëny speciálními
prostüedky).
VARIERANDE
TVÄTTMÄNGDER
Tvättmaskinen reglerar
automatiskt vattennivån
efter tvättmängd och
tvättyp. Detta spar både
energi och tid, eftersom en
liten mängd vatten förkortar
tvättiden.
Fläckborttagning före
tvätten.
Om plaggen som skall
tvättas t ex består av hårt
smutsad bomull kan
fläckarna gnidas in med ett
lämpligt tvättmedel eller
CARICARE AL MASSIMO LA
PROPRIA LAVABIANCHERIA
Per eliminare eventuali sprechi
di energia, acqua o detersivo si
raccomanda di utilizzare la
massima capacità di carico
della propria lavabiancheria. E’
possibile infatti risparmiare fino
al 50% di energia con un
carico pieno effettuato con un
unico lavaggio rispetto a due
lavaggi a mezzo carico.
QUANDO SERVE VERAMENTE IL
PRELAVAGGIO?
Solamente per carichi
particolarmente sporchi!
Si risparmia dal 5 al 15% di
energia evitando di
selezionare l’opzione
prelavaggio per biancheria
normalmente sporca.
QUALE TEMPERATURA DI
LAVAGGIO SELEZIONARE?
L’utilizzo di smacchiatori prima
del lavaggio in lavabiancheria
riduce la necessità di lavare a
temperature superiori a 60°C.
E’ possibile risparmiare fino al
50% utilizzando la temperatura
di lavaggio di 60°C.
VASKING
LAVAGGIO
VARIABEL KAPASlTET
CAPACITÁ VARIABILE
Denne vaskemaskinen
tilpasser automatisk
vannmengden til hva og
hvordan det skal vaskes. På
denne måten er det også
mulig å få en “personlig” og
energisparende vasking.
Systemet gir redusert
vannforbruk og en fornuftig
reduksjon i vasketiden.
La oss for eksempelets skyld
anta at du skal vaske SVÆRT
SKITTENT BOMULLSTØY
(hardnakkede flekker bør
først behandles med
flekkfjerner). Hvis det bare er
noen få av plaggene som
Questa lavatrice é in grado di
adattare automaticamente il
livello dell’acqua al tipo e alla
quantità di biancheria.
E’ così possibile ottenere
un bucato “personalizzato”
anche dal punto di vista
energetico.
Questo sistema porta ad una
diminuzione dei consumi
d’energia e ad una riduzione
sensibile dei tempi di
lavaggio.
Supponiamo che il bucato da
lavare sia di COTONE MOLTO
SPORCO (se ha delle
macchie particolarmente
resistenti le asporti con
49
DA
CZ
SV
NO
IT
Kom blegemidlet i
sæbeskuffen i rum 3.
og
stil programvælgeren på
det specielle program
“FORVASK PLETRENSNING”
Når maskinen er færdig, kan
det resterende tøj fyldes i
maskinen. Fortsæt den
normale vask på et
passende program.
Pokud skvrny, které vyïadují
odbarvení, má nëkolik kuså
prádla, püedbëïnë måïete
odbarvit prádlo v praöce.
Nalijte odbarvovaö do
uröené öásti v zásobníku
pracích prostüedkå, tlaöítko
[L] nastavte na speciální
program “püedpírka odstranëní skvrn”. cl
fläckborttagningsmedel före
tvätten.
Om bara en del av tvätten har
fläckar gom kräver behandling
med blekningsmedel, kan du
använda förtvätt med
fläckborttagning. Fyll på
blekningsmedel i facket märkt
och vrid programväljaren till
separat blekning. Lägg in
resten av tvätten efter avslutat
program.
Undvik att fylla maskinen med
enbart stora textilier, som suger
upp mycket vatten (t ex stora
frottéhanddukar), eftersom de
inte fõrdelar sig jämnt i
trumman speciellt vid
centrifugering, utan blanda
gärna stõrre och mindre
plagg.
Rekommenderade max
tvättmängder:
-vit-kulõrtvätt 5 kg
-bland- och syntetmaterial
2 kg
-fintvätt och ylle 1 kg
Fõr mycket ömliga plagg ( t ex
strumpbyxor) rekommenderas
användning av tvättpåse.
har flekker som må
forbehandles med flytende
blekemiddel, kan dette
gjøres i vaskemaskinen. Tøm
blekemiddelet oppi den
spesielle skuffen for dette og
sett programvelgeren (L) på
spesialprogrammet
“Flekkfjerning forvask” .
Når dette programmet er
ferdig, legger du i resten av
tøyet som skal vaskes og
fortsetter med normal vask
på det mest egnede
programmet. Du bør ikke
vaske en hel maskin full av
frottéstoff, da dette trekker til
seg mye vann og blir svært
tungt.
Maksimal belastning med
solide stoffer er 5 kg. Ved
vasking av ømtålige stoffer
bør man ikke overstige 2 kg
(1 kg ved maskinvaskbar ull)
for å unngå at det danner
seg skrukker som kan være
vanskelige å få ut. Ved
spesielt ømtålige stoffer er
det en fordel å bruke et
vaskenett.
l’apposita pasta).
Quando solo alcuni capi
presentano macchie che
richiedono un trattamento con
prodotti candeggianti liquidi, si
può procedere a una
smacchiatura preliminare in
lavatrice.
Versare il candeggiante nella
vaschetta e posizionare la
manopola (L) sullo speciale
programma “SMACCHIATURA
PREBUCATO”
. Finito questo
trattamento, aggiungere ai capi
candeggiati il resto della
biancheria e procedere al
bucato normale con il
programma più adatto.
Le consigliamo di non fare un
carico di soli capi in tessuto di
spugna che, assorbendo molta
acqua, diventano troppo
pesanti. Il carico ammesso per i
tessuti resistenti é di 5 kg mentre
nel caso di tessuti delicati, si
consiglia di non superare i 2 kg
(1 kg nel caso di capi in “Pura
Lana Vergine” lavabile in
lavatrice), per evitare la
formazione di pieghe difficili da
stirare. Per tessuti molto delicati
é consigliabile l’utilizzo di un
sacchetto di rete.
Sammensæt ikke en vask
udelukkende med meget
sugende tekstiler. (frotté
e.c.t.), da disse stoffer suger
meget vand, og derfor bliver
meget tunge.
Maskinens kapacitet for en
normal vask er 5 kg. På
finvask anbefales det ikke at
komme mere end 2 kg i
maskinen.
Maskinvaskbar Uld
anbefales det kun at
komme 1 kg i maskinen.
EKSEMPEL PÅ EN KOGEVASK:
En komplet oversigt over
vaskeprogrammer med
anbefalede tekstilarter er
vist i program oversigten.
● Kontroller at tøjets
vaskeanvisning har symbolet
60° C.
● Åben lågen ved at trykke
på knap (B).
50
Po dokonöení této fáze
dodejte zbytek prádla a
pokraöujte v bëïném praní
dle vhodného zvoleného
programu.
Doporuöujeme neprat
dohromady dávku vëcí
pouze z tkanin, které
absorbují vodu, dávka v
praöce by mohla bÿt po
namoöení püíliä tëïká.
Maximální hmotnost tëïkÿch
tkanin je 5 kg, zatímco v
püípadë jemnÿch tkanin
nedoporuöujeme
püekraöovat 2 kg (respektive
1 kg püi programu “öistá
vlna”), abyste püedeäli
zmaökání tkanin, které by se
pak äpatnë ïehlily.
Pro praní zvláätë jemnÿch
tkanin byste mëli pouïít
speciální sít’ku (sáöek).
PÜÍK
KLAD:
Doporuöení CANDY podle
tabulky programå praní:
● Zjistëte, zda ätítky na
obleöení mají oznaöení
60°C.
● Otevüete dvíüka stiskem
tlaöítka B
● Fyld maskinen med max 5
kg tørt tøj.
● Naplñte buben praöky
max. 5 kg prádla.
● Luk lågen.
● Zavüete dvíüka.
VIGTIGT:
NAR PROGRAMMET
VÆLGES SKAL DET
SIKRES AT TÆND/SLUK
KNAPPEN IKKE ER
TRYKKET IND.
cl
DÅLEÏITÉ:
PÜI NASTAVOVÁNÍ
PROGRAMU
ZKONTROLUJTE, ZDA
TLAÖÍTKO START/STOP
NENÍ ZAPNUTÉ.
Vælg program 1:
Vælg programmet ved at
dreje programvælgeren (L)
med uret, indtil tallet 1 står
lige under symbolet.
Vyberte program 1:
Program zvolíte otáöením
tlaöítka po smëru
hodinovÿch ruöiöek tak, aï
je öíslo programu proti
znaöce.
● Drej termostatknappen (I)
til 60.
● Nastavte teplotu pomocí
termostatu na max. 60°C
● Åben sæbeskuffen (A).
● Otevüete zásobník pracích
prostüedkå A.
OK
60° C
5 kg MAX
EXEMPEL:
Använd tabellen med
tvättprogram, som innehåller
anvisningar för val av rätt
tvättprogram, temperatur,
tvättmängd, dosering av
tvättmedel och andra viktiga
frågor som sammanhänger
med tvätten.
Exempel på tvätt av smutsig
vittvätt.
● Merkingen på plagget
viser 60°C.
● Kontrollera
tvättmärkningarna (60°C).
● Åpn døren ved å trykke
på knappen (B).
● Apra l’oblò con il tasto (B).
● Öppna luckan genom tryck
på lucköppningsknappen B.
● Legg maks. 5 kg tørt tøy i
maskinen.
● Riempia il cestello con
5 kg massimo di biancheria
asciutta
● Lägg in max 5 kg i maskinen.
● Lukk døren.
● Stäng luckan.
OBS!
KONTROLLERA ATT
START/STOPP-KNAPPEN
INTE ÄR INTRYCKT, INNAN
DU VÄLJER PROGRAM
Välj program 1: vrid
programväljaren (L) medurs,
tills pilen pekar på nummer 1.
EKSEMPEL
Tabellen over
vaskeprogrammer viser
Candys anbefalinger. Her er
et eksempel:
VIKTIG:
SE ETTER AT MASKINEN
ER SLÅTT AV FØR DU
STILLER INN PROGRAM.
Velgprogram 1:
Velg programmet ved å
dreie knappen (L) MED
URVISERNE til programtallet
stemmer overens med
symbolet.
● Vrid temperaturväljaren (I)
till 60 grader.
● Sett
temperaturinnstillingen (I) på
maks. 60.
● Drag ut
tvättmedelsbehållaren (A).
● Åpn beholderen for
vaskemiddel.
ESEMPIO DI USO:
Guardi la tabella dei programmi
di lavaggio, vedrà come Candy
le consiglia di comportarsi:
● Si assicuri che sulle etichette
dei capi ci sia scritto “60° C”.
● Chiuda l’oblò.
ATTENZIONE:
NELL’IMPOSTARE IL
PROGRAMMA SI
ASSICURI CHE IL TASTO
MARCIA/ARRESTO
NON SIA INSERITO.
Selezioni il programma 1:
il programma viene scelto
ruotando la manopola (L) in
SENSO ORARIO e facendo
coincidere il numero del
programma con l’indice.
● Porti la manopola della
temperatura (I) su 60° massimo
● Apra il cassetto detersivo (A).
51
DA
● Kom ca. 60 g sæbemiddel
i rum II til klarvask.
CZ
SV
● Nasypejte cca 60 g
práäku do öásti zásobníku II.
NO
IT
● Fyll tvättmedel för
huvudtvätten i fack II. Betr.
doseringen se
tvättmedelsförpackningen;
för tvättmedelskoncentrat är
dosen ca 1 dl, för
traditionella tvättmedel ca
2 dl.
● Hell 60 g vaskemiddel i
den andre skuffen II.
● Metta nella 2ª vaschetta II
di lavaggio 60 g di detersivo.
cl
● NB:Hvis det ønskes også at
blege tøjet, kan der kommes
ca. 5 cl blegemiddel i rum .
● Do öásti pro bëlící
prostüedky vlijte cca 100
cm3. cl
● Fyll 1 dl blekningsmedel i
facket för blekningsmedel
(i Finland används i
allmänhet inte
blekningsmedel separat).
● Hell 100 cm3 blekemiddel
i skuffen for blekemiddel
.
● Metta 100 cc di
candeggina nella vaschetta
candeggio
● Kom ca. 5 cl skyllemiddel i
rum
.
● Do poslední öásti vlijte
cca 50 cm3 poïadované
aviváïe
.
● Fyll vid behov ca 1/2 dl
eller rekommenderad
mängd sköljmedel eller
något annat medel för
efterbehandling i facket för
sköljmedel
.
● Hell 50 cm3 av det
ønskede tilsetningsstoffet i
skuffen
for
tilsetningsstoffer.
● Metta 50 cc dell’additivo
che desidera nella
vaschetta additivo
.
✿
✿
✿
✿
✿
● Luk sæbeskuffen
● Zasuñte zásuvku s pracími
prostüedky A.
● Stäng
tvättmedelsbehållaren (A).
● Lukk beholderen for
vaskemiddel (A).
● Chiuda il cassetto
detersivo (A).
● Kontroller at der er åbnet
for vandtilførsel.
● Zkontrolujte, zda máte
puätënou vodu a zda
odtoková hadice je na
místë.
● Öppna kranen.
● Se etter at vanntilførselen
er skrudd på.
● Si assicuri che il rubinetto
dell’acqua sia aperto.
● Kontrollera att
avloppsslangen är på plats.
● Se også etter at
utløpsrøret er på plass.
● Che lo scarico sia in
posizione regolare.
● Tryk TÆND/SLUK ( C )
knappen ind. Kontrollampen
(N) vil tænde, og maskinen
begynde at udføre vasken.
● Stisknëte tlaöítko C “START”. Rozsvítí se zelené
svëtlo N. Praöka zahájí vámi
zvolenÿ program.
● Tryck in Start/Stoppknappen (C). Signallampan
(N) tänds. Maskinen utför
det valda programmet.
● Trykk på knappen “PÅ”
(C). Varsellampen (N) vil bli
tent, og vaskemaskinen vil
gå gjennom det innstilte
programmet.
● Prema il pulsante di
marcia (C) si accenderà la
segnalazione luminosa (N).
La lavatrice svolgerà il
programma che le ha
ordinato.
● Ved program slut tryk da
TÆND/SLUK (C) knappen ud.
Kontrol lampen (N) vil da gå
ud.
● Po ukonöení programu
stisknëte tlaöítko C - “STOP”.
Svëtlo zhasne.
● Tryck på Start/Stoppknappen efter avslutat
tvättprogram. Signallampan
slocknar.
● Når programmet er over,
slår du av maskinen.
Varsellampen vil bli slukket.
● Al termine prema il tasto
(C) di marcia/arresto, si
spegneranno le segnalazioni
luminose.
● Åben lågen ved at trykke
på knap (B).
● Otevüete dvíüka praöky a
vyjmëte prádlo.
● Öppna luckan och ta ut
tvätten.
● Ta ut døren og ta ut de
vaskede plaggene.
● Apra l’oblò e tolga i
tessuti.
FOR ALLE TYPEP AF VASK
- SE I PROGRAM
OVERSIGTEN, OG
FØLG OVERSIGTENS
ANVISNINGER.
U VÄECH TYPÅ
PROGRAMÅ SE
PODÍVEJTE DO TABULKY
PROGRAMÅ A
NÁSLEDUJTE ÖINNOSTI,
KTERÉ JSOU ZDE
POPSÁNY.
ANVÄND ALLTID
TABELLEN MED
TVÄTTPROGRAM SOM
HJÄLP OCH BEAKTA
OVANNÄMNDA
ORDNINGSFÖLJD.
● Kontroller at afløbs slangen
ikke er knækket.
52
SE ETTER I
PROGRAMTABELLEN
VED ALLE TYPER VASK,
OG GÅ FRAM I DEN
REKKEFØLGEN SOM ER
NEVNT OVENFOR.
PER QUALSIASI TIPO DI
LAVAGGIO CONSULTI
SEMPRE LA TABELLA DEI
PROGRAMMI E SEGUA
LA SEQUENZA DELLE
OPERAZIONI COME
INDICATO
53
DA
KAPITEL 12
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
KAPITOLA 12
ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBA
SV
NO
IT
AVSNITT 12
KAPITTEL 12
CAPITOLO 12
RENGÖRING OCH
SKÖTSEL
RENGJØRING OG
RUTINEMESSIG
VEDLIKEHOLD
PULIZIA E
MANUTENZIONE
ORDINARIA
Brug aldrig slibemidler,
aggressive midler, sure
midler eller blegemidler.
Rengør maskinen udvendigt
med en opvredet klud, evt.
kan der anvendes en lille
smule alm.
rengøringsmiddel.
K öiätëní zevnëjäku
praökynepouïívejte
abrazivní prostüedky, alkohol
a rozpouätëdla. Vystaöí
pouïít vlhkÿ hadr.
Använd inga medel eller
redskap med skurande
verkan eller lösningsmedel
för yttre rengöring av
maskinen. Det räcker om
maskinen torkas med en
fuktig trasa.
Bruk ikke skuremidler, alkohol
og/eller løsemidler utvendig
på
vaskemaskinen/tørketromm
elen. Det er tilstrekkelig å
bruke en fuktig klut.
Per la Sua lavatrice
all’esterno non usi abrasivi,
alcool e/o diluenti, basta
solo una passata con un
panno umido.
Deres vaskemaskine kræver
et minimum af rengøring og
vedligeholdelse, dog bør
følgende jævnligt udføres.:
Praöka vyïaduje jen
minimální údrïbu:
Tvättmaskinen behöver
mycket liten skötsel:
Vaskemaskinen trenger
svært lite vedlikehold:
La lavatrice ha bisogno di
pochissime manutenzioni:
● Rengøring af sæbeskuffe.
● Öiätëní zásobníku pracích
prostüedkå.
● Rengöring av
tvättmedelsbehållare
● Rengjøringav skuffene i
beholderen for vaskemiddel.
● Pulizia vaschette.
● Rengöring av avloppssil
● Rengjøring av filteret.
● Pulizia filtro.
● Åtgärder vid förflyttning
av maskin eller om maskinen
länge står oanvänd.
● Ved flytting eller hvis
maskinen ikke skal brukes
over lengre tid.
● Traslochi o lunghi periodi
di fermo macchina.
RENGÖRING AV
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
RENGJØRING AV SKUFFENE
PULIZIA VASCHETTE
Tvättmedelsbehållaren bör
rengöras regelbundet för att
få bort eventuella tvätt- och
sköljmedelsrester.
Selv om det ikke er strengt
tatt nødvendig, anbefaler vi
å rengjøre skuffene i
beholderen for vaskemiddel
fra tid til annen.
Anche se non strettamente
necessario é bene pulire
saltuariamente le vaschette
da detersivo, candeggiante
e additivi.
Dra bort
tvättmedelsbehållaren.
Trekkbeholderen forsiktig ut.
Per questa operazione
basta che le estragga con
una leggera forza.
Rengør sæbeskuffen med
en børste og rindende vand.
Rengör behållaren under
rinnande vatten och borsta
vid behov.
Skyllunder rennende vann.
Pulisca tutto il contenuto
sotto un getto d’acqua.
Anbring sæbeskuffen igen.
Skjut in behållaren.
Sett beholderen tilbake på
plass.
Reinserisca il tutto nella
propria sede.
● Rensning af filter.
● Hvis maskinen skal flyttes,
eller efterlades ubrugt for en
længere periode.
RENGØRING AF SÆBESKUFFE
Selv om det ikke er absolut
nødvendigt, anbefales det
jævnligt at rengøre sæbe
skuffen.
Sæbeskuffen fjernes ved at
åbne denne, og yderligere
give et let ryk udad.
54
CZ
● Öiätëní filtru.
● Odpojení püi
dlouhodobém nepouïívání
praöky.
Öiätëní dávkovaöe pracích
prostüedkå:
Aökoli to není nezbytnë
nutné, doporuöujeme
oböas vyöistit
zásobník práäku na praní,
bëlících prostüedkå a
aviváïe následovnë:
- pouïitím mírné síly
vytáhneme celou zásuvku,
omyjeme ji vodou, osuäíme
a nasuneme zpët.
55
DA
RENGØRINGAF FILTER.
Maskinen er udstyret med et
selvrensende filter, der
opsamler større ting så som
mønter knapper o.s.v. men
tillader trævler at passerer.
Filteret er meget nemt at
rense, og det anbefales
jævnligt at kontrollerer dette.
● Frigør fodsparket ved at
presse det lidt ned, og træk
det ud foroven og bøj det
ned, som vist på tegningen.
Skru sikkerheds skruen lidt ud
og drej filterhåndtaget mod
uret, træk derefter filteret ud
og rens det.
● Brug panelet til at opsamle
evt. overskydende vand i
filteret.
● Efter rengøring monteres
filteret igen i modsat
rækkefølge.
HVIS MASKINEN SKAL FLYTTES;
ELLER SKAL STÅ UBRUGT FOR
EN LÆNGERE PERIODE
Hvis maskinen ikke skal
bruges i en længere
periode, hvis maskinen kan
blive udsat for frost, eller hvis
maskinen skal transporteres,
skal maskinen tømmes helt
for vand.
Afbryd for strøm og vand.
Afmonter afløbs slangen og
placer denne på gulvet,
således at alt vandet i
maskinen kan løbe ud.
Gentag denne fremgangsmåde for tilløbs slangen.
CZ
ÖIÖTËNÍ FILTRU
RENGÖRING AV AVLOPPSSIL
Praöka je vybavena
speciálním filtrem, kterÿ
zachycuje vëtäí
püedmëty, které by mohly
ucpat odtokovou hadici,
napü. mince, knoflíky, atd. Ty
pak mohou bÿt vyñaty
následujícím zpåsobem:
Maskinens avloppssil
förhindrar att knappar,
knäppen, mynt etc. täpper till
avloppspumpen. Rengör silen
regelbundet, t ex med 1-2
månaders intervaller.
● Uvolnëte kryt zobrayenÿm
zpåsobem na obrázku.
● Kryt pouïijte jako nádobu
na vodu vytékající z filtru.
● Odäroubujte ärobuek,
kterÿm je filtr upevnën.
● Otoöte filtr proti smëru
hodin tak, aby zåstal ve
svislé poloze.
● Odejmëte jej a oöistëte.
● Po vyöiätëní jej püipevnëte
zpët po smëru hodin.
Pak postupujte opaönë neï
püi demontáïi.
● Lösgör sockel försiktigt som
bilden visar.
● Använd sockeln för att
samla upp vattnet som rinner
ur silen.
● Lossa silens skruv (den
behövs inte skruvas loss helt
och hållet).
● Vrid silen moturs tills den
stoppar i vertikalt läge.
Pokud praöku püemíst’ujete
nebo nepouïíváme deläí
dobu a zejména stojí-li
praäka v nevytápëné
místnosti, je nutné püedem
vypustit veäkerou vodu z
hadic.
Püístroj musí bÿt odpojen ze
sítë a vypnut.
Uvolnëte konec odpadové
hadice a nechte odtéct
väechnu vodu do
püipravené nádoby. Potom
hadici upevnëte do
påvodní polohy.
NO
IT
RENGJØRING AV FILTERET
Vaskemaskinen er utstyrt
med et spesielt filter som
fanger opp
fremmedlegemer som ellers
kunne stoppe til avløpet, som
mynter, knapper osv. Disse
kan da også lett hentes ut av
filteret. Slik går man fram ved
rengjøring av filteret:
PULIZIA FILTRO
La lavatrice è dotata di uno
speciale filtro in grado di
trattenere i residui più grossi
che potrebbero bloccare lo
scarico (monete, bottoni,
ecc.) che possono così
essere facilmente recuperati.
Quando lo deve pulire si
comporti così:
● Frigjør sparkeplaten ved å
presse litt ned, og trekk ut
forover or bøy det ned, som
viat på tegningen. Skru
sikkerhets skruen lidt ut og vri
filterhåndtaket mot uret, trekk
deretter filteret ut og rens
det.
● Bruk bunnen av
vaskemaskinen som et brett
til å samle opp overflødig
vann i filteret.
● Sätt tillbaka silen, vrid
medurs och utför
ovannämna åtgärder i
omvänd ordning.
ÅTGÄRDER VID FLYTTNING
ELLER NÄR MASKINEN LÄNGE
STÅR OANVÄND
Om maskinen måste flyttas
eller står oanvänd under en
längre tid t ex i ett kallt rum,
måste både avlopps- och
tilloppsslangarna tömmas.
Drag ut konktakten ur
eluttaget och ta fram en låg
skål t ex ett tvättfat.
Lossa avloppsslangen och
töm ut allt vatten. Utför
samma åtgärd med
tilloppsslangen.
● Tolga lo zoccolo come
mostrato in figura.
● Utilizzi lo zoccolo per
raccogliere l’acqua residua
del filtro.
● Allenti la vite che fissa il
filtro.
● Ruoti il filtro in senso
antiorario fino all’arresto, in
posizione verticale.
● Lo estragga e lo pulisca.
● Ta ut och rengör silen.
PÜEMÍSTËNÍ NEBO
DLOUHODOBÉ NEPOUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY:
Stejnë postupujte i püi
vypouätëní napouätëcí
hadice.
56
SV
● Etter rengjøring setter du
filteret på plass igjen ved å
sørge for at sporet på filteret
dreies med urviserne. Gå
deretter fram i omvendt
rekkefølge av det som er
beskrevet ovenfor.
● Dopo averlo pulito osservi
la tacca e lo rimonti
seguendo in senso contrario
tutte le operazioni
precedentemente descritte.
VED FLYTTING ELLER HVIS
MASKINEN IKKE SKAL BRUKES
OVER LENGRE TID
Ved eventuell flytting eller
hvis maskinen skal stå ubrukt
over lengre tid i
uoppvarmede rom, må
slangene tømmes fullstendig
for alt vann.
TRASLOCHI O LUNGHI
PERIODI DI FERMO
MACCHINA
Vaskemaskinen må slås av
og støpselet trekkes ut.
Plasser utløpsrøret i et
vaskevannsfat til alt vannet
har rent ut.
Gjenta det samme med
tilførselsrøret for vann.
Per eventuali traslochi o
qualora la macchina
restasse ferma a lungo in
luoghi non riscaldati, é
necessario svuotare
completamente da ogni
residuo di acqua tutti i tubi.
A corrente disinserita, stacchi
il tubo dalla fascetta e lo
porti, verso il basso, sul catino,
fino alla completa fuoriuscita
dell’acqua.
Al termine ripeta
l’operazione in senso inverso.
57
CZ
DA
KAPITOLA 13
KAPITEL 13
FEJL OG KONTROL LISTE
Hvis Deres CANDY vaskemaskine ikke fungerer til deres tilfredshed, kontroller da følgende punkter inden De
tilkalder service teknikker:
FEJL
1. Maskinen starter
ikke. Ingen lys i
kontrol lampe
FEJL RETNING
MULIG ÅRSAG
ZÁVADA
1. NEFUNGUJE ÏÁDNŸ
PROGRAM
ODSTRANËNÍ
PÜÍÖINA
záströka není v zásuvce
zasuñte záströku
není zapnutÿ hlavní spínaö
zapnëte hlavní spínaö
vÿpadek el. proudu
zkontrolujte
Maskinen er ikke tændt eller stikket ikke
sat i
Sæt stikket i, og tænd
STOP/START knappen er ikke trykket ind
Tryk på STOP/START knappen
porucha el. fáze
zkontrolujte
Ingen strøm til maskine
Kontroller måler
otevüená dvüíka praöky
zavüete dvíüka
Sikring sprunget
Kontroller Sikring
viz püíöina 1
zkontrolovat
Lågen ikke lukket
Kontroller
uzavüení püívod vody
otevüít püívod vody
Se punkt 1
Kontroller punkt 1
äpatnë nastavenÿ programátor
nastavte správnë programátor
Programvælger stillet forkert
Vælg program igen
ohnutá odtoková hadice
narovnejte odtokovou hadici
Afløbs slange bøjet eller knækket
sammen
Kontroller slange
Ucpanÿ filtr
Zkontrolujte, vyöistëte filtr
Filter stoppet
Kontroller filter
4. VODA NA ZEMI V
OKOLÍ PRAÖKY
z praöky vytéká pëna
sníïit dávku prac. práäku
Der kan være valgt et program med
flydestop
Vælg program til udpumpning (Z)
4. Maskine står stille
Vandopvarmining
Vent 20 - 30 min.
5. PRAÖKA
NEODSTÜEDUJE
praöka jeätë nevypustila
vodu
vyökejte nëkolik minut, praöka vypustí
vodu
5. Der løber vand ud
på guivet
Vandtilslutning ulæt
Kontroller hane
stisknuto tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
vypnëte tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
Forket sæbe Højtskummende
Kontroller sæbe og mænge
praöka nestojí rovnë
nastavit noïiöky praöky
Se punkt 3
Kontroller
nebyly odstranëny fix. vloïky
odstrañte fixaöní vloïky
Alt vandet er ikke pumpet ud
Vent 5 min.
prádlo nerovnomër. rozloïené
rozloïte rovnomërnë prádlo
Nogle modeller har knap for fravalg
af cent
Kontroller om knappen er aktiv
Maskinen står ikke vandret eller står ikke
fast
Juster forreste stilbare ben.
Transportbeslag er ikke afmonteret
Afmonteret transportbesla
Vasketøj er klumpet sammen
Kontroller sammen sætning og mænge
Hævertvirkning
Kontroller afløbs slange,
højde min 50 cm.
2. Der kommer ikke
vand i maskinen
3. Maskinen pumper
ikke vandet ud
6. Maskinen
centrifugerer ikke
7. Maskinen står
uroligt, under
centrifugering
8. Vandet løber ud,
mens maskinen
fyldes
Hvis maskinen stadig ikke virker. Afbryd strøm og vand. Tilkald Aut. Candy service. For hurtig service opgiv da
maskinens typenummer og serienummer, disse findes på typeskiltet bag lågerammen.
Brug af økologiske vaskemidler “uden fosfater” kan have følgende effekt:
1 Under skyl ser vandet en smule grumset ud, uden at dette dog har nogen betydning for skylleeffekten, og
udvaskning af sæberester.
2 En tynd hvid hinde kan opstå på vasketøjet, dette er imidlertid på ingen måde skadeligt for tektstiler eller
farver.
2. PRAÖKA
NENAPOUÄTÍ VODU
3. PRAÖKA
NEVYPOUÄTÍ VODU
6. SILNÉ OTÜESY PÜI
ÏDÍMÁNÍ
Pokud závada püetrvává, obrat’te se na servisní organizaci. Uved’te vïdy typ praöky (najdete jej bud’ na zadní
stënë spotüebiöe nebo na záruöním listë).
Dåleïité:
1 Pouïití ekologickÿch bezfosfátovÿch pracích práäkå måïe mít vliv na :
- Odtékající voda po máchání måïe bÿt chladnëjäí díky püítomnosti zeolitå ve smësi. Neovlivní to úöinnost
máchání.
- Na závër praní se na prádle måïe objevit bílÿ práäek (zeolity), kterÿ väak na nëm nezåstane a také neovlivní
barvu prádla.
- Ve vodë vypouätëné po posledním máchání se måïe objevit pëna, která neznamená, ïe by prádlo bylo
nedokonale vymácháno.
- Neionizující povrch - aktivní öástice, souöást pracích práäkå, se öasto odstrañují håüe a nëkdy se objevují
jako zbytky pëny na prádle. Daläí máchání je neodstraní.
2 Pokud praöka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obrat’te se na odbornÿ Candy servis.
Candy Service 86647500
58
59
NO
SV
AVSNITT 13
FEL
KAPITTEL 13
ÅTGÄRDER
ORSAK
Stickkontakten är inte i uttaget
Sätt i stickkontakten
Strõmbrytaren är inte intryckt
Tryck in strömbrytaren
Elstrõmmen är bortkopplad
Kontrollera
Säkringen (proppen) har gått
Kontrollera
Luckan är inte helt stängd
Stäng luckan
Samma orsaker som i punkt 1
Kontrollera
Kranen är stängd
Öppna kranen
Programväljaren är i fel läge
Välj program på nytt
Veck på utloppsslangen
Räta ut slangen
Avloppssilen är igensatt
Rengõr silen
4. Vatten på golvet
nära maskinen
Tilloppsslangens packning läcker
Byt packning och dra åt ordentligt
5. Maskinen
centrifugerar inte
Maskinen har ännu inte pumpat ut
vattnet
Vänta tills vattnet pumpats ut
Knappen för bortkoppling av centrifugering intryckt (inte i alla modeller)
Tryck ut knappen
Maskinen står inte vågrätt
Justera fötterna
Transportstöden har inte tagits bort
Tag bort stöden
Tvätten ojämnt fördelad i trumman
Fõrdela tvätten jämnt
1. Tvättprogrammen
fungerar inte
2. Maskinen tar inte in
vatten
3. Vattnet pumpas
inte ut
6. Kraftiga vibrationer
vid centrifugering
Om Du inte kan åtgärda felet, kontakta auktoriserad Candy serviceverkstad. Ange alltid maskinens modell, som
framgår av typskylten. Typskylten finns (oftast) i den övre kanten av påfyllningsöppningen.
Obs!
1 Användning av miljövänliga tvättmedel utan fosfater kan ha följande bieffekter:
- sköljvattnet kan verka grumligt på grund av zeoliterna, men detta minskar sköljningens effekt
- efter tvätten kan det finnas vitt pulver på tvätten, som dock inte fastnar i fibrerna eller påverkar färgerna
- skumbildning i det sista sköljvattnet är inte ett tecken på en dålig sköljning
- de anjoniska tvättaktiva tensiderna i tvättmedlen är ofta svåra att skölja bort och orsakar skumbildning även
när de förekommer i små mängder
extra sköljning hjälper i allmänhet inte
2 Innan Du beställer service, lönar det sig att gå igenom ovanstående lista.
60
FEIL
ÅTGÄRDER
ÅRSAK
Støpselet ikke satt i
Sett i støpselet
Vaskemaskinen ikke slått på
Slå på bryteren
Strømmen gått
Kontroller
Sikring gått
Kontroller
Døren i vaskemaskinen åpen
Lukk døren
Se årsakene under feil 1
Kontroller
Tilførselskranen skrudd av
skru på kranen
Tidsuret feil innstilt
Still inn tidsuret riktig
3. Vann kommer ikke
ut av
vakemaskinen
Utløpsrøret bøyd
Rett ut utløpsrøret
Fremmedlegemer blokkerer filteret
Kontroller filteret
4. Vann på gulvet
rundt
vaskemaskinen
Lekkasje fra pakningen mellom kranen
og tilførselsslangen
Skift pakningen og trekk slangen godt til
på kranen
5. Sentrifugerer ikke
Maskinen er ikke ferdig med å tappe ut
vannet
Vent noen minutter til maskinen har
tappet ut vannet
Innstilt på “ingen sentrifugering” (gjelder
enkelte modeller)
Velg en innstilling med sentrifugering
Vaskemaskinen står ikke jevnt
Juster føttene på vaskemaskinen
Transportsikringen ikke fjernet
Fjern transportsikringen
Tøyet ikke jevnt fordelt
Fordel tøyet jevnt
1. Virker ikke på noe
program
2. Vann kommer ikke
inn i vaskemaskinen
6. Kraftige vibrasjoner
under
sentrifugering
Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med et av Candys servicesentre. For best mulig service ber vi deg oppgi
vaskemaskinens modellnummer som finnes på typeskiltet eller garantibeviset.
Viktig
1 Bruk av miljøvennlige vaskemidler uten fosfater kan gi følgende virkninger:
- Avløpsvannet kan bli mer grumsete som følge av at det er zeolitt i vannet. Dette påvirker ikke effektiviteten
til skyllingen.
- Det kan være et hvitt pulver (zeolitt) på tøyet når vaskeprogrammet er over.
- Dette trenger ikke inn i stoffet og påvirker ikke fargen.
- Det kan være skum i det siste skyllevannet. Dette betyr ikke nødvendigvis at skyllingen ikke har vært
tilstrekkelig.
- De ikke-ioniske overflateaktive stoffene som finnes i vaskepulvere er ofte vanskelige å fjerne fra tøyet, og
kan selv i små mengder gi tydelige tegn pa skumdannelse.
- Det har ingen hensikt å gjennomføre flere skyllinger i slike tilfeller.
2 Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, gå gjennom kontrollene i feilsøkingstabellen før du tar kontakt med et
Candy-servicesenter.
61
IT
CAPITOLO 13
ANOMALIA
RIMEDIO
CAUSA
Spina corrente elettrica
non inserita nella presa
Inserire la spina
Tasto interruttore generale
non inserito
Inserire tasto.
Interruttore generale
Manca energia elettrica
Controllare
Valvole impianto elettrico guaste
Controllare
Sportello aperto
Chiudere sportello
Vedi cause 1
Controllare
Rubinetto acqua chiuso
Aprire il rubinetto acqua
Timer non correttamente posizionato
Posizionare timer correttamente
Tubo di scarico piegato
Raddrizzare tubo di scarico
Presenza corpi estranei nel filtro
Ispezionare filtro
4. Presenza di acqua
sul pavimento
attorno alla
lavabiancheria
Perdita della guarnizione posta
tra rubinetto e tubo carico
Sostituire guarnizione e
stringere bene tubo e rubinetto
5. Non centrifuga
La lavabiancheria non ha ancora
scaricato l’acqua
Attendere alcuni minuti, la macchina
scaricherà
“Esclusione centrifuga” inserita
(solo per alcuni modelli)
Disinserire tasto
“esclusione centrifuga”
Lavabiancheria non perfettamente
in piano
Regolare gli appositi piedini regolabili.
Staffe di trasporto
non ancora asportate
Asportare staffe di trasporto
Carico biancheria
non uniformemente distribuito
Distribuire in modo uniforme
la biancheria
1. Non funziona con
qualsiasi
programma
2. Non carica acqua
3. Non scarica acqua
6. Forti vibrazioni
durante la
centrifuga
Se il malfunzionamento dovesse persistere si rivolga al Centro di Assistenza Tecnica Candy comunicando il
modello di lavabiancheria, riportato sulla targhetta posta sul mobile all’interno dell’oblò o sul foglio di garanzia.
Fornendo tali informazioni otterrete un intervento più tempestivo ed efficace.
Attenzione:
1 L’utilizzo di detersivi ecologici senza fosfati può produrre i seguenti effetti:
- l’acqua di scarico dei risciacqui risulta più torbida per la presenza di zeoliti in sospensione senza che
l’efficacia del risciacquo ne risulti pregiudicata
- presenza di polvere bianca (zeoliti) sulla biancheria al termine del lavaggio che non si ingloba nei tessuti e
non ne altera il colore.
- La presenza di schiuma nell’acqua dell’ultimo risciacquo non é necessariamente indice di una cattiva
sciacquatura.
- I tensioattivi anionici presenti nelle formulazioni dei detersivi per lavabiancheria, risultano spesso
difficilmente allontanabili dalla biancheria stessa e, anche in minima quantità, possono produrre vistosi
fenomeni di formazione di schiuma.
- L’esecuzione di ulteriori cicli di risciacquo, in casi come questi, non comporta alcun beneficio.
2 Se la Sua lavabiancheria non funzionasse, prima di chiamare il Centro di Assistenza Tecnica Candy
eseguire i controlli sopradescritti.
62
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions
bog.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku..
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess
viktigaste egenskaper inte förändras.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
La Ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa contenuti
nel presente libretto. Si riserva inoltre il diritto di apportare le modifiche che si
renderanno utili ai propri prodotti senza compromettere le caratteristiche essenziali.
00.11 - 91500679.A - Printed in Italy - Imprimé en Italie
DA
CZ
SV
NO
IT
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising