Candy | HCS4 1271D3/2-S | Candy HCS4 1271D3/2-S Lietotāja rokasgrāmata

Candy HCS4 1271D3/2-S Lietotāja rokasgrāmata
Ekspluatācijas instrukcijas
HCS4 1271D3
2
APSVEICAM!
Iegādājoties šo Candy veļas mazgājamo mašīnu, Jūs
izlēmāt neielaisties kompromisā: Jūs izvēlējāties
vislabāko.
Jūs
varat
reģistrēt
savu
produktu
www.registercandy.com
lai
iegūtu
ātrāku
piekļuvi papildu pakalpojumiem, kuri ir rezervēti tikai
un vienīgi mūsu visvairāk pastāvīgajiem klientiem.
Firma Candy priecājas piedāvāt Jums šo veļas
mazgājamo mašīnu, kas ir daudzu gadu zinātniski
pētniecisko darbu pieredzes auglis, kura gūta tiešā
saskarsmē ar patērētājiem.
Jūs esat izvēlējies kvalitāti, ilgderīgumu un plašas s
iespējas, ko Jums nodrošina šī veļas mazgājamā mašīna.
Turklāt, Candy piedāvā Jums plašu mājsaimniecības
elektroierīču sortimentu: veļas mazgājamās mašīnas,
trauku mazgājamās mašīnas, veļas mazgājamās mašīnas
ar veļas žāvētāju, virtuves plītis, mikroviļņu krāsnis,
cepeškrāsnis,
sildvirsmas,
ledusskapjus
un
saldētājkameras.
Pieprasiet mazumtirgotājiem pilnīgu Candy firmas
izstrādājumu katalogu.
Lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar brīdinājumiem, kas
iekļauti šajā instrukcijā, jo tajā iekļauti svarīgi
norādījumi par drošību, uzstādīšanu, lietošanu un
apkalpošanu, kā arī daži lietderīgi padomi par
vispiemērotāko veļas mazgājamās mašīnas lietošanu.
Saglabājiet šo pamācību drošā vietā, lai vēlāk varētu
izmantot tajā iekļauto informāciju iespējamām
konsultācijām.
Sazinoties ar firmu Candy vai tās tehniskās
apkalpošanas speciālistiem, vienmēr uzrādīt modeļa
numuru un G numuru (ja tāds ir). Praktiski atsaukties uz
visu, kas norādīts uz plāksnītes.
Katrs produkts tiek identificēts ar unikālu 16rakstzīmju kodu, sauktu arī par "sērijas
numurs ", tas ir drukāts uz uzlīmes, kas piestiprināta
ierīcei (lūkas apgabals), vai tas ir dokumentu aploksnē . Šis kods ir sava veida īpaša
ID karte, kuru jums būs nepieciešams reģistrēt un, ja jums ir nepieciešams sazināties ar
Candy Klientu apkalpošanas centru.
3
SATURA RĀDĪTĀJS
Ievads
2
1. Vispārēja informācija par ekspluatāciju un drošības pasākumi
4
2. Uzstādīšana
7
3. Praktiski padomi
10
4. Veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana un apkope
11
5. Lietošanas instrukcija
12
6. Vadības komandu un programmu apraksts
13
7. Programmu izvēles tabula
21
8. Iespējamās kļūmes
25
4
1. NODAĻA
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR EKSPLUATĀCIJU
Pēc piegādes pārbaudīt, vai kopā ar veļas mazgājamo mašīnu
piegādātas:
A) EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJAS
B) TEHNISKĀS APKALPOŠANAS DIENESTU ADRESES
C) GARANTIJAS SERTIFIKĀTS
D) AIZBĀZNIS
E) IZVADES CAURULES IZLOCĪJUMS
F) MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA VAI ŠĶIDRĀ BALINĀTĀJA
NODALĪJUMS (KONTEINERS)
UZGLABĀT TOS DROŠĀ VIETĀ
Pārbaudīt, vai veļas mazgājamā mašīna nav bojāta transportēšanas
laikā. Ja atklāti bojājumi, tad vērsties tuvākajā Candy tehniskās
apkalpošanas centrā.
GARANTIJA
Veļas mazgājamā mašīna tiek piegādāta kopā ar garantijas
sertifikātu, kas ļauj Jums izmantot Tehniskās apkalpošanas dienesta
pakalpojumus bez maksas, izņemot gadījumus, kas attiecas uz
samaksu par izsaukumu viena gada laikā kopš pirkuma izdarīšanas
dienas.
5
DROŠĪBAS PASĀKUMI
UZMANĪBU! VEICOT JEBKURUS VEĻAS MAZGĀJAMĀS
MAŠĪNAS TĪRĪŠANAS UN TEHNISKĀS APKALPOŠANAS
DARBUS:

Izvilkt veļas mazgājamās mašīnas kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Aizgriezt ūdens padeves krānu.

Visas Candy iekārtas tiek aprīkotas ar iezemētiem strāvas
barošanas vadiem. Pārliecināties, ka elektrotīklam ir iezemēts
vads. Ja tas tā nav, tad sazināties ar kvalificētu elektriķi.
Zīme
norāda, ka iekārta atbilst 2006/95/EK un 2004/108/EK
2009/125/EC (ErP); 2011/65/EU (RoHS) direktīvām, kā arī to
sekojošo modifikāciju un papildinājumu, prasībām.

Nepieskarties iekārtai ar mitrām rokām vai pēdām.

Nestrādāt ar veļas mazgājamo mašīnu, ja ir basas kājas.

Nelietot pagarinātājus mitrās telpās (vannas istaba vai duša).
UZMANĪBU! MAZGĀŠANAS CIKLA LAIKĀ ŪDENS
TEMPERATŪRA VAR SASNIEGT 90ºC.

Pirms veļas mazgājamās mašīnas durtiņu
pārliecināties, vai rotējošajā cilindrā nav ūdens.

Nelietot adapterus vai daudzu izeju kontaktligzdas.

Šo iekārtu nedrīkst lietot personas (ieskaitot bērnus(līdz 8 gadu
vecumam), kam ir ierobežotas fiziskās un mentālās spējas, vai arī
cilvēki, kam nav pietiekamas pieredzes un zināšanu, ja tās
nepieskata cilvēki, kuri sniedz nepieciešamās instrukcijas šīs
veļas mazgājamās mašīnas lietošanai un atbild par drošību.
atvēršanas
Lai bērni nevarētu spēlēties ar iekārtu, viņi ir rūpīgi jāpieskata.

Nevilkt barošanas vadu vai pašu veļas mazgājamo mašīnu, lai to
atslēgtu no elektrotīkla.

Neatstāt iekārtu pakļautu atmosfēras apstākļu (lietus, saule u.tml.)
iedarbībai.

Transportēšanas laikā neatbalstīt veļas mazgājamās mašīnas
durtiņas pret ratiņiem.
6
Svarīgi!
Ja iekārta tiek uzstādīta uz grīdas, kas noklāta ar paklāju vai
plūksnainu segumu, tad nepieciešams pievērst uzmanību tam, lai
šķiedras neaizsprostotu apakšdaļā esošās ventilācijas atveres.

Pacelt iekārtu divatā, kā parādīts attēlā.

Kļūmes vai nepareizas darbības gadījumā izslēgt veļas
mazgājamo mašīnu, aizvērt ūdens padeves krānu un nelietot veļas
mazgājamo mašīnu. Lai veiktu jebkādu labošanu, sazināties ar
Candy tehniskās apkalpošanas centru un pieprasīt izmantot
remontam oriģinālās rezerves daļas.
Šo noteikumu neievērošana var apdraudēt veļas mazgājamās
mašīnas drošību.

Ja bojāts barošanas kabelis, tad nomainīt to pret specifisku kabeli,
kas pieejams tehniskās nodrošināšanas dienestā.
7
2. NODAĻA
UZSTĀDĪŠANA
Novietot iekārtu tās pastāvīgās atrašanās vietas tuvumā pēc tam, kad
tā atbrīvota no paliktņa un iepakojuma.
Nogriezt apskavas, kas notur šļūteni. Rīkoties piesardzīgi, lai
nesabojātu šļūteni un elektriskās strāvas vadu.
No aizmugurējās sieniņas izskrūvēt 2 vai 4 skrūves A un izņemt 2 vai
4 nosprostojošos ieliktņus B.
Aizbāzt 2 vai 4 atveres ar īpašajiem ieliktņiem, kurus Jūs atradīsiet
polietilēna maisiņā kopā ar instrukciju.
Ja veļas mašīna ir iebūvēta, pēc šļūteņu siksnas noņemšanas ,
atskrūvēt 3 vai 4 skrūves (A) un un noņemiet blīves 3 vai 4 (B).
UZMANĪBU! IEPAKOJUMS
NESPĒLĒTOS BĒRNI.
JĀAIZVĀC,
LAI
AR
TO
Novietojiet polionda loksnes mašīnas apakšā kā parādīts 2. attēlā
(atkarībā no modeļa, jāapsver variants A, B vai C).
Pievienot iekārtas uzpildīšanas šļūteni ūdens krānam.
Iekārta ir jāpievieno ūdensvadam, izmantojot jaunus šļūtenes
komplektus. Vecās šļūtenes atkārtoti izmantot nedrīkst.
UZMANĪBU! NEATVĒRT ŪDENSVADA KRĀNU.
Piebīdiet iekārtu sienas tuvumā, pievēršot uzmanību tam, lai šļūtene
netiktu pārlocīta vai saspiesta. Nostiprināt izvades šļūteni pie
izlietnes malas, vai, vislabāk, pie kanalizācijas caurules, kuras
minimālais augstums virs grīdas ir 50 cm, bet diametrs ir lielāks kā
izvades šļūtenei.
Nepieciešamības gadījumā izmantot piegādāto plastmasas ierīci
izvades šļūtenes fiksēšanai.
8
HIDRAULISKIE SAVIENOJUMI
Savienojiet ūdens cauruli ar krānu, tikai izmantojot novadcaurulīti
kas ir veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā (3. attēls).
NEATVERIET JAUCĒJKRĀNU.
Daži modeļi ietver vienu vai vairākas no šādām funkcijām:
KARSTĀ UN AUKSTĀ ŪDENS (4. Att.): savienojuma ar
ūdensvadu iestatījumi lielākam enerģijas ietaupījumam.
Pievienojiet pelēko šļūteni aukstā ūdens krānam un sarkano šļūteni
karstā ūdens krānam. Mašīnu var pieslēgt arī tikai aukstā ūdens
krānam: šajā gadījumā dažas programmas var sākties dažas minūtes
vēlāk.
AQUASTOP (5. Att.):
Tā ir ierīce, kas atrodas uz ūdens padeves šļūtenes, kas aptur ūdens
plūsmu ja šļūtene ir nolietojusies vai saplīsusi. Šajā gadījumā logā
parādīsies sarkana atzīme „A” un šļūtene ir jānomaina.Atskrūvējiet
uzgriezni, un nospiediet vienvirziena aizslēgu „B”
AQUAPROTECT – PEVADCAURULE AR AIZSARGU (6.Att.)
Ja notiks ūdens noplūde no pievadšļūtenes „A”, caurspīdīgais
ierobežojošais apvalks „B” noturēs ūdeni, lai atļautu pabeigt
mazgāšanas ciklu. Ciklam beidzoties, sazinieties ar klientu servisa
centru, lai nomainītu pievadšļūteni
Piebīdiet iekārtu sienas tuvumā, pievēršot uzmanību tam, lai šļūtene
netiktu pārlocīta vai saspiesta. Nostiprināt izvades šļūteni pie
izlietnes malas, vai, vislabāk, pie kanalizācijas caurules, kuras
minimālais augstums virs grīdas ir 50 cm, bet diametrs ir lielāks kā
izvades šļūtenei
Nepieciešamības gadījumā izmantot piegādāto plastmasas ierīci
izvades šļūtenes fiksēšanai.
Izmantot 4 kājiņas, lai nolīmeņotu iekārtu:
a) Pagriezt uzgriezni pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai atbrīvotu
kājiņas regulējošo skrūvi.
b) Pagriezt kājiņu, lai paceltu vai nolaistu iekārtu tiktāl, kamēr tā
stingri balstās uz grīdas.
c) Nobloķēt kājiņu, pagriežot uzgriezni pretēji pulksteņrādītāja
kustības virzienam līdz galam.
9
Nodrošināt, lai programmu regulators atrastos izslēgtā stāvoklī un
durtiņas būtu aizvērtas.
Iespraust iekārtas kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā.
UZMANĪBU: ja nepieciešams nomainīt strāvas kabeli, tad pievienot
to saskaņā ar šādām vadu krāsām/kodiem:
ZILS
- NEITRĀLS (N)
BRŪNS
- STRĀVAS VADS (L)
DZELTENS/ZAĻŠ - IEZEMĒJUMS ( )
Pēc uzstādīšanas iekārta jānovieto tā, lai būtu pieejama kontaktdakša.
NODALĪJUMS MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻIEM
Mazgāšanas līdzekļu nodalījums ir sadalīts 3 daļās:
– pirmais, kas marķēts ar "1", ir paredzēts iepriekšējai mazgāšanai un
"Ātrajai mazgāšanai";
– nodalījums " " ir paredzēts īpašām piedevām – mīkstinātājiem,
aromātiskajām vielām, zilinātājam, stērķelei u.tml.
– otrais, kas marķēts ar "2" ir paredzēts galvenajai mazgāšanai
paredzētajiem līdzekļiem.
Ja mazgāšanai tiek izmantots šķidrais mazgāšanas līdzeklis, tad 2.
nodalījumā jāievieto kopā ar veļas mazgājamo mašīnu piegādātā
vanniņa.
Šī vanniņa jāievieto mazgāšanas līdzekļu 2. nodalījumā arī tad, ja Jūs
vēlaties izmantot veļas skalošanas vai balināšanas programmu.
UZMANĪBU! ATCERIETIES, KA DAŽUS MAZGĀŠANAS
LĪDZEKĻUS IR GRŪTI IZSKALOT. ŠĀDĀ GADĪJUMĀ MĒS
IESAKĀM ROTĒJOŠĀ CILINDRA IEKŠPUSĒ IEVIETOT
ĪPAŠU KONTEINERU (PĀRDOD KOPĀ AR MAZGĀŠANAS
LĪDZEKLI), KURĀ IEBĒRTS PULVERIS.
PIEZĪME: NODALĪJUMĀ " " DRĪKST IELIET TIKAI
ŠĶIDRUS MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻUS. VEĻAS MAZGĀJAMĀ
MAŠĪNA AUTOMĀTISKI PIEVIENO ŠOS LĪDZEKĻUS
PĒDĒJĀ SKALOŠANAS REIZĒ VISĀS MAZGĀŠANAS
PROGRAMMĀS.
10
3. NODAĻA
PRAKTISKI PADOMI
UZMANĪBU:
Ja Jūs vēlaties mazgāt smagas grīdsegas, gultas pārvalkus un citas smagas
lietas, tad ieteicams izslēgt izgriešanas fāzi.
Vilnas izstrādājumiem, kurus drīkst mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā,
jābūt marķējumam "Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā".
UZMANĪBU:
Šķirojot priekšmetus nodrošināt, lai:
– veļas mazgājamajā mašīnā nenonāktu nekādi metāla priekšmeti
(piemēram, saspraudes, kniepadatas, monētas u.tml.);
– tiktu aizpogātas pogas, aizvilkti rāvējslēdzēji un saāķēti āķi, sasietas
garas jostas un garas halātu malas;
– tiktu noņemti aizkaru stiprinājumi;
– tiktu pievērsta uzmanība apģērba gabalu marķējumiem;
– veļas šķirošanas laikā tiktu notīrīti jebkādi grūti tīrāmi traipi
izmantojot īpašus traipu tīrāmos līdzekļus.
KĀ PĒC IESPĒJAS EKONOMISKĀK LIETOT IERĪCI
KĀPĒC
VEĻAS
MAZGĀJAMAJĀ
MAŠĪNĀ
IEVIETOT
MAKSIMĀLO VEĻAS SVARU
Ja veļas mazgājamajā mašīnā tiks ievietots maksimālais veļas svars, Jūs
visefektīvāk ietaupīsiet veļas pulveri, elektroenerģiju un ūdeni.
Ietaupiet 50% enerģijas mazgājot maksimālo veļas mazgājamajā mašīnā
ievietotās veļas daudzumu, jo mazgājot tikai pusi no šī daudzuma, Jūs
patērēsiet 2 reizes vairāk enerģijas.
VAI NEPIECIEŠAMA IEPRIEKŠĒJĀ MAZGĀŠANA?
Tikai ļoti netīrai veļai!
Jūs ietaupīsiet veļas pulveri, laiku, ūdeni un no 5 līdz 15%
elektroenerģijas, ja NELIETOSIET iepriekšējās mazgāšanas programmu
tikai mazliet netīrai vai ne pārāk netīrai veļai.
VAI MAZGĀŠANAI NEPIECIEŠAMA ĻOTI AUGSTA
TEMPERATŪRA?
Lai nevajadzētu pielietot programmu mazgāšanai augstā temperatūrā,
pirms mazgāšanas iepriekš apstrādāt traipus izmantojot traipu tīrīšanas
līdzekļus vai izmērcēt izžuvušus traipus ūdenī.
Izmantojot programmu mazgāšanai 60ºC temperatūrā var ietaupīt līdz pat
50% elektroenerģijas.
Sekojošais teksts ir ātra rokasgrāmata ar padomiem un ieteikumi par mazgāšanas līdzekļu
izmantošanu dažādas temperatūras. Jebkurā gadījumā, vienmēr lasiet instrukcijas par
mazgāšanas līdzekļa pareizu lietošana un devām
11
Mazgājot ļoti netīrus baltus audumus, mēs iesakām izmantot kokvilnas
programmas 60 ° C vai augstāka un lietot normālu veļas pulveri (lieljaudas) kas satur
balinātājus, kuri vidējās / augstās temperatūrās sasniedz lieliskus rezultātus.
Mazgājot starp 40 ° C un 60 ° C , mazgāšanas līdzekļa tipam ir jābūt piemērotam
auduma veidam un netīrības līmenim. Parastie pulveri ir piemēroti "baltu" vai
krāsnoturīgu audumu ar augstu netīrības pakāpi mazgāšanai, bet šķidrie mazgāšanas
līdzekļi vai "krāsu aizsargājošie "pulveri ir piemēroti krāsainu audumu ar nelielu
netīrumu daudzumu mazgāšanai.
Mazgāšanai temperatūrā zem 40 ° C, mēs iesakām izmantot šķidros mazgāšanas
līdzekļus vai mazgāšanas līdzekļus, kas īpaši apzīmēti kā piemēroti mazgāšanai zemā
temperatūrā.
Vilnas vai zīda mazgāšanai, izmantojiet tikai mazgāšanas līdzekļus, kas īpaši izstrādāti
šiem audumiem.
4. NODAĻA
VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS TĪRĪŠANA UN KOPŠANA
Lai notīrītu iekārtas ārpusi, nelietot abrazīvas vielas, spirtus un/vai
šķīdinātājus. Lai notīrītu virsmas, lietot mitru salveti.
Veļas mazgājamajai mašīnai nepieciešama tikai neliela kopšana:
 Mazgāšanas līdzekļu konteinera nodalījumu tīrīšana.
 Filtra tīrīšana.
 Tā jānotīra, ja tiek pārvietota vai ilgstoši nav lietota.
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU KONTEINERA TĪRĪŠANA
Ieteicams laiku pa laikam iztīrīt mazgāšanas līdzekļa, balinātāja un veļas
mīkstinātāja nodalījumu.
Lai to izdarītu, nodalījumi no konteinera jāizņem uzmanīgi pavelkot.
Izskalot konteineru un nodalījumus zem ūdens strūklas.
Pēc tam visu atkal novietot savās vietās.
12
FILTRA TĪRĪŠANA
Veļas mazgājamajā mašīnā ir uzstādīts īpašs filtrs, kas aiztur lielus
svešķermeņus, kuri varētu iesprūst noliešanas šļūtenē (monētas, pogas
u.tml.). Tāpēc tos iespējams izņemt.
Lai to izdarītu, jārīkojas šādi:
 Atvērt vāku.
 Tikai dažiem modeļiem:
Izvilt gofrēto šļūteni, izņemt korķi un izliet ūdeni kādā traukā.
 Pirms filtra izņemšanas tā tuvumā noklāt dvieli, lai varētu saslaucīt tos
nelielos ūdens atlikumus, kas varētu būt palikuši sūknī.
 Pagriezt filtru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, kamēr tas
ieņem vertikālu stāvokli.
 Filtru izņemt un iztīrīt.
 Pēc iztīrīšanas apskatīt to un atlikt atpakaļ savā vietā, veicot
augstākminētās darbības atpakaļejošā secībā.
VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS PĀRVIETOŠANA, VAI ARĪ, JA
TĀ NETIEK ILGSTOŠI LIETOTA
Ja veļas mazgājamā mašīna tiek pārvietota vai atstāta uz ilgstošu laiku
neapkurinātās telpās, no iekārtas un iztukšošanas šļūtenes jāizlej viss
atlikušais ūdens.
Pirms tam jāizvelk kontaktdakša no kontaktligzdas, iztukšošanas šļūtene
jāatbrīvo no stiprinājumiem, jānolaiž grīdas līmenī un no tās jāiztukšo viss
ūdens.
Kad iekārta ir atbrīvota no atlikušā ūdens, nostiprināt izliešanas šļūteni ar
fiksatoriem.
Kad šie darbi ir pabeigti, izpildīt šo pašu operāciju atpakaļejošā secībā.
5. NODAĻA
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Programmu izvēle
 Ieslēdziet veļas mašīnu un izvēlieties vajadzīgo programmu.
 Ja nepieciešams pielāgojiet mazgāšanas temperatūru, un nospiediet vajadzīgo "opciju"
pogas.
 Nospiediet pogu START / PAUZE, lai sāktu mazgāšanu
Ja elektroenerģijas padeve tiek pārtraukta iet, kad veļas mazgājamā mašīna
darbojas, īpaša atmiņa saglabā tās iestatījumus un, kad elektroenerģijas padeve
atgriežas, mašīna atsāk ciklu no kurienes tas pārtraukts.
 Ziņojums "end" parādīsies displejā vai iedegsies atbilstošā lampiņa kad būs beigusies
programma.
Pagaidiet, kamēr durtiņas bloķēšanas lampiņa izslēdzas: apmēram 2 minūtes pēc
programmas beigām.
 Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu
Pirms jebkura veida mazgāšanas, skatieties programmu tabulu un sekojiet darba
secībai kā norādīts.
13
TEHNISKIE DATI
Izgriešanas rotācijas ātrums (apgr./min)
Ūdens spiediens hidrauliskajā sistēmā
Elektrotīkla spriegums
Skatīt tehnisko datu plāksnīti
MPa
min. 0,05
maks. 0,8
V
220 - 240
6. NODAĻA
VADĪBAS KOMANDU UN PROGRAMMU APRAKSTS
VADĪBAS IERĪCES
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
Programmu selektors mazgāšanas programmām ar izslēgtu stāvokli "OFF"
START/PAUZE poga
Poga "Startēšanas aizture"
Papildus skalošanas poga
Ūdens temperatūras izvēles poga
Centrifūgas ātruma izvēles poga
Startēšanas aiztures/ mazgāšanas fāzu indikatora lampiņa
Durvju aizvēršanas indikatora lampiņa
Papildus skalošanas indikatoru lampiņas
Ūdens temperatūras izvēles lampiņa
Centrifūgas ātruma indikatora lampiņa
SMART TOUCH laukums
Durvju atvēršana
Īpaša drošības ierīce nepieļauj durtiņu atvēršanos uzreiz pēc mazgāšanas cikla
beigām. 2 minūtes pēc mazgāšanas beigām gaismiņa izdziest un durvis var atvērt.
14
POGU APRAKSTS
PROGRAMMU SELEKTORS AR IZSLĒGŠANAS MARĶĒJUMU
"OFF"
A
KAD PROGRAMMU SELEKTORS IR PAGRIEZTS, IEDEGAS
DISPLEJS, RĀDOT IZVĒLĒTĀS PROGRAMMAS IESTATĪJUMUS.
LAI TAUPĪTU ELEKTROENERĢIJU, MAZGĀŠANAS CIKLA
BEIGĀS, VAI MAŠĪNAS NEIZMANTOŠANAS PERIODĀ, DISPLEJA
KONTRASTA LĪMENIS SAMAZINĀSIES.
NEAIZMIRSTIET: LAI IZSLĒGTU MAŠĪNU, PROGRAMMU
SELEKTORU PAGRIEZIET STĀVOKLĪ “OFF”.
Nospiest pogu "Start/Pause", lai startētu izvēlēto programmu.
Programma tiek izpildīta, ja programmu selektors uzstādīts stacionārā stāvoklī
līdz cikla pabeigšanai.
Izslēgt veļas mazgājamo mašīnu, pagriežot programmu izvēles selektoru
izslēgtā stāvoklī.
PIEZĪME: PROGRAMMU IZVĒLES SELEKTORS OBLIGĀTI IR
JĀPAGRIEŽ ATPAKAĻ STĀVOKLĪ "OFF" PIRMS KATRA
MAZGĀŠANAS CIKLA BEIGĀM, KĀ ARĪ STARTĒJOT NĀKAMO
MAZGĀŠANAS CIKLU PIRMS TAM, KAD TIEK UZSTĀDĪTA UN
STARTĒTA VĒLAMĀ PROGRAMMA.
POGA START/PAUZE
Aizveriet mašīnas durvis, pirms izvēlieties pogu "Start/Pauze"
Nospiediet pogu "Start/Pause", lai startētu izvēlēto programmu.
Kad poga START / PAUZE ir nospiesta, ierīce var gaidīt dažas sekundes
pirms tā sāk strādāt.
PIEVIENOJIET VAI IZŅEMIET DRĒBES PĒC TAM, KAD
PROGRAMMA IR SĀKUSI STRĀDĀT
 Nospiediet un turiet START / PAUZE pogu aptuveni 2 sekundes (daži
indikatori un atlikušā laika indikators mirgos, norādot, ka mašīnas
darbība ir pārtraukta
 Gaidiet 2 minūtes pēc mazgāšanas beigām, kad drošības ierīce atslēgs
durvis.
 Pēc tam, kad esat pievienojuši vai izņemuši priekšmetus, aizveriet
durvis un nospiediet START / PAUZE pogu (programma atsāks
strādāt no kurienes tā beidza).
PROGRAMMAS ATCELŠANA
Lai atceltu programmu, uzstādīt selektoru uz stāvokli "OFF". Uzstādīt citu
programmu. Vēlreiz uzstādīt selektoru stāvoklī "OFF".
B
15
STARTĒŠANAS AIZTURES POGA
C
Paredzēta iekārtas startēšanas laika uzstādīšanai, aizturot startēšanu par 3, 6
vai 9 stundām. Lai uzstādītu aizturētu startēšanu, izpildīt zemāk minēto:
Uzstādīt vēlamo programmu (pagaidīt, lai iedegas viena no signāllampiņām
"Izgriešana").
Nospiest startēšanas aiztures pogu (katru reizi, kad tiek nospiesta šī poga,
startēšana tiks aizturēta atbilstoši par 3, 6 vai 9 stundām, kā arī mirgos
atbilstošā signāllampiņa).
Nospiest pogu "START", lai uzsāktu Startēšanas aiztures operāciju
(signāllampiņa, kas atbilst izvēlētajam startēšanas aiztures laikam, pārstāj
mirgot un paliek degot).
Programma startēs atbilstošā uzstādītā laika aiztures beigās.
Lai atceltu Startēšanas aiztures funkciju:
Nospiest Startēšanas aiztures pogu, kamēr izslēdzas signāllampiņa, tad
programmu var startēt manuāli, nospiežot pogu "START" vai izslēdzot
iekārtu, pagriežot programmu selektoru uz izslēgtu pozīciju.
PAPILDUS SKALOŠANAS POGA
D
Šī poga ļauj jums pievienot papildu skalošanas ciklus mazgāšanas cikla laika
beigās. Maksimālais papildu skalošanas skaits ir saistīts ar izvēlēto
programmu.
Šī funkcija ir domāta cilvēkiem ar maigu un jutīgu ādu, kuriem pat
vismazākais mazgāšanas līdzekļa atlikums var izraisīt ādas kairinājumus vai
alerģiju.
Tā iesaka arī izmantot šo funkciju bērnu drēbju mazgāšanai un gadījumā ja
jāmazgā ļoti netīri priekšmeti, kuriem nedrīkst izmantot daudz mazgāšanas
līdzekļa, vai ja jāmazgā priekšmetus, kuru šķiedrām pārsvarā ir tendence
aizturēt mazgāšanas līdzekli.
Ja šī opcija nav saderīga ar izvēlēto programmu, attiecīgais indikators
vispirms mirgo un pēc tam nodziest.
ŪDENS TEMPERATŪRAS IZVĒLES POGA
Nospiežot šo pogu, jūs varat palielināt vai pazemināt jūsu izvēlētā
mazgāšanas cikla ūdens temperatūru.
Lai saglabātu audumus, nav iespējams pacelt temperatūru virs maksimāli
paredzētās šai izvēlētajai programmai
Ja jūs vēlaties veikt mazgāšanu aukstā ūdenī, visiem rādītājiem jābūt
izslēgtiem.
E
CENTRIFŪGAS ĀTRUMA IZVĒLES POGA
No izgriešanas ātruma ir atkarīgs kāds ūdens daudzums tiks izspiests no
veļas vai auduma tam nenodarot nekādu kaitējumu. Nospiežot šo pogu,
iespējams samazināt vai vispār atcelt izgriešanas ātrumu.
Lai atkal aktivizētu izgriešanas ciklu, pietiek nospiest pogu, kamēr
izgriešanas ātrums sasniedz piemēroto lielumu.
Lai nesabojātu audumus, nav iespējams palielināt izgriešanas ātrumu,
kas pārsniedz uzstādītās programmas automātiski uzstādīto ātrumu.
Izgriešanas ātrumu ir iespējams mainīt pat bez mašīnas apstādināšanas.
F
Mazgāšanas līdzekļa pārdozēšana var izraisīt pārmērīgu putošanos.
Ja ierīce nosaka pārmērīga putu daudzumu, tā var izlaist izgriešanas
fāzi vai pagarināt programmas laiku un palielināt ūdens patēriņu.
16
PIEZĪME:
MAŠĪNA IR APRĪKOTA AR ĪPAŠU ELEKTRONISKU IERĪCI, KAS
NEĻAUJ TAI VEIKT CENTRIFŪGAS CIKLU, JA SLODZE NAV
IZLĪDZSVAROTA.
TĀDĒJĀDI TIEK MAZINĀTS TROKSNIS UN VIBRĀCIJA, KO
RADA MAŠĪNA, KĀ ARĪ PAILDZINĀTS JŪSU VEĻAS
MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS KALPOŠANAS LAIKS.
STARTĒŠANAS AIZTURES/ MAZGĀŠANAS FĀZU INDIKATORA
G
LAMPIŅA
Katru reizi, kad ir nospiesta startēšanas aiztures poga, indikatora gaismas
parādīs, uz cik daudz stundām tiks aizturēta mazgāšana saskaņā ar jūsu
izvēlēto laiku (3, 6 vai 9 stundas).
Kad programma darbojas, secīgi iedegas indikatora gaismas, lai parādītu
pašreizējo posmu:
= mazgāšana
= skalošana
= izgriešana
DURVJU AIZVĒRŠANAS INDIKATORA LAMPIŅA
Indikators „Durvis aizvērtas” iedegas, kad durvis ir pilnībā aizvērtas un
iekārta ir ieslēgta.
Ja durvis ir aizvērtas un tiek nospiesta iekārtas poga START (Sākt),
indikators kādu brīdi mirgo un tad iedegas.
Ja durvis nav aizvērtas, indikators turpina mirgot.
Īpaša drošības ierīce pasargā durvis no tūlītējas atvēršanas pēc
mazgāšanas cikla beigām.
2 minūtes pēc mazgāšanas cikla beigām indikators izslēdzas, lai parādītu,
ka durvis tagad var atvērt.
Cikla beigās programmu selektoru pagrieziet stāvoklī OFF .
H
PAPILDUS SKALOŠANAS INDIKATORA LAMPIŅA
Indikators iedegas, kad tiek nospiesta attiecīgā poga
I
Ja šī opcija nav saderīga ar izvēlēto programmu, attiecīgais indikators
vispirms mirgo un pēc tam nodziest.
L
ŪDENS TEMPERATŪRAS IZVĒLES LAMPIŅA
Tā rāda izvēlētās programmas mazgāšanas temperatūru, kuru var mainīt (ja
atļauts) ar attiecīgo taustiņu.
Ja jūs vēlaties veikt mazgāšanu aukstā ūdenī, visiem rādītājiem jābūt
izslēgtiem.
M
CENTRIFŪGAS ĀTRUMA INDIKATORA LAMPIŅA
Tā rāda izvēlēto izgriešanas ātrumu, kuru var mainīt (ja atļauts) ar attiecīgo
taustiņu.
17
VIEDĀ SKĀRIENJUTĪGĀ
FUNKCIJA SMART TOUCH
Šī iekārta ir aprīkota ar Smart Touch
tehnoloģiju, kas ļauj
jums to kontrolēt,
izmantojot lietojumprogrammu Android sistēmas
viedt ālruņos un viedtālruņos, kuri aprīkoti ar
NFC (Near Field Communication).
Lejupielādējiet
savā
viedtālrunī
lietojumprogrammu Candy simply-Fi.
Lietojumprogramma Candy simply-Fi ir
pieejama planšetdatoros un viedtālruņos,
kas darbojas gan Android, g a n iOS vidē.
Tomēr kontrolēt iekārtu un izmantot Smart
Touch piedāvātās iespējas jūs varat tikai
Android tālruņos, kas aprīkoti ar NFC
tehnoloģiju,
atbilstoši
šādai
funkciju
shēmai:
Android viedtālrunis
ar NFC tehnoloģiju
Iekārtas kontrole +
saturs
Android viedtālrunis
bez NFC tehnoloģijas
Tikai saturs
Android
planšetdators
Apple iPhone
Tikai saturs
Apple iPad
Tikai saturs
Smart Care (viedās rūpes) – viedās pārbaudes un
automātiskās tīrīšanas cikli, kā arī problēmu novēršanas
rokasgrāmata.
My
Statistics (mana statistika)
–
mazgāšanas
statistika un ieteikumi iekārtas efektīvākai lietošanai.
Iegūstiet sīkāku informāciju par Smart Touch
funkcijām, pārlūkojot lietojumprogrammu DEMO
režīmā, vai dodieties uz:
www.candysmarttouch.com
KĀ LIETOT SMART TOUCH
PIRMĀ REIZE – iekārtas reģistrācija
Ieejiet sava Android viedtālruņa izvēlnē "Iestatījumi"
un
aktivizējiet NFC
funkciju izvēlnē "Bezvadu un tīkla
savienojumi".
Atkarībā no viedtālruņa modeļa un tā Android
OS
versijas, NFC aktivizēšanas process var atšķirties. Sīkāku
informāciju skatiet viedtālruņa rokasgrāmatā.
Tikai saturs
FUNKCIJAS
Galvenās funkcijas, kas pieejamas, izmantojot šo
lietojumprogrammu, ir:
Voice Assistant (balss palīgs) – asistents,
kas jums palīdzēs i z v ē l ē t i e s ideālo ciklu,
izmantojot
tikai
trīs
balss
ievades
(audumi/materiāli, krāsa, netīrības pakāpe).
Cycles (cikli) – lai lejupielādētu un p a l a i s t u
j a u n a s programmas.
Pagrieziet slēdzi stāvoklī Smart Touch, lai iespējotu sensoru
rīku panelī.
Atveriet lietojumprogrammu, izveidojiet lietotāja profilu un
reģistrējiet iekārtu, sekojot norādījumiem tālruņa displejā vai
"Saīsinātajā rokasgrāmatā", k a s p i e v i e n o t a i e k ā r t a i .
Papildu informācija, biežāk uzdotie jautājumi un ātrās
reģistrācijas video
pieejami:
www.candysmarttouch.com/how-to
18
NĀKAMĀ REIZE – regulāra lietošana
Ikreiz, kad vēlaties kontrolēt iekārtu,
izmantojot lietojumprogrammu, jums sākumā
jāiespējo Smart Touch režīms, pagriežot
slēdzi pret Smart Touch indikatoru.
Pārliecinieties, vai esat atbloķējis tālruni
(no gaidstāves režīma) un aktivizējis NFC
funkciju; bet pēc tam veiciet agrāk minētās
darbības.
Ja vēlaties sākt mazgāšanas ciklu, ielieciet
veļu un mazgāšanas līdzekli un aizveriet
durvis.
Lietojumprogrammā
atlasiet
vēlamo
funkciju (piem.: programmas palaišanu, viedās
pārbaudes ciklu, atjauninājumu statistiku,
utt…).
Sekojiet norādījumiem tālruņa displejā,
TUROT TO UZ Smart Touch logotipa
iekārtas rīku panelī, ja lietojumprogramma to
pieprasa.
Ja nezināt, kur atrodas jūsu ierīces NFC antena, nedaudz
paapļojiet
viedtālruni
virs
Smart
Touch
logo,
līdz
lietojumprogramma apstiprina, ka ir izveidots savienojums.
Lai datu pārraide izdotos, ŠĪS PROCEDŪRAS LAIKĀ VAIRĀKAS
SEKUNDES TURIET VIEDTĀLRU UZ RĪKU PANEĻA; j a
d a r b ī b a i z d o s i e s , i e r ī cē t i k s a t t ē l o t s paziņojums par
veiksmīgu rezultātu un sniegts ieteikums noņemt viedtālruni no
paneļa.
Biezs maziņš un metāliskas uzlīmes uz jūsu viedtālruņa var
ietekmēt vai nepieļaut datu pārraidi starp iekārtu un tālruni. Ja
nepieciešams, noņemiet tās.
Aizvietojot
atsevišķus
viedtālruņa
komponentus
(piem.,
aizmugurējo vāciņu, akumulatoru utt.) ar komponentiem, kas nav
oriģināli, var radīt NFC antenas izkrišanu, neļaujot pilnvērtīgi
izmantot lietotni.
Iekārtas vadība un kontrole, izmantojot lietojumprogrammu, ir
iespējama "atrodoties tuvumā": tāpēc nav iespējams veikt
tālvadības darbības (piem.: no citas telpas; ārpus mājas).
PIEZĪMES:
Novietojiet savu viedtālruni tā, lai NFC
antena tā aizmugurē sakristu ar Smart
Touch logo atrašanās vietu uz ierīces
(kā atzīmēts tālāk).
19
7. NODAĻA
PROGRAMMU IZVĒLES TABULA
MAZGĀŠANAS
PROGRAMMA
6
2)
TEMPER MAZGĀŠANAS
ATŪRA
LĪDZEKĻU
ºC
PIEVIENOŠANA
MAKS. SVARS kg *
PROGRAMMAS
SELEKTORS:
7
8
9
10
11
12
Maksimālā 2
1
Balti
6
7
8
9
10
11
12
90ºC


Kokvilna +
2)
priekšmazgāšana
6
7
8
9
10
11
12
60ºC


Ecomix 20º
6
7
8
9
10
11
12
20ºC


6
7
8
9
10
11
12
60ºC


3,5
4
4,5
5
5,5
6
60ºC


4
4.5
5,5
6
6.5
7
8
40ºC


Ātrā 30 min
programma
2
2.5
2,5
2.5
2.5
2,5
3
30ºC


Skalošana
–
–
–
–
–
–
–
–
Noliešana un
izgriešana
–
–
–
–
–
–
–
–
Ļoti delikāti audumi
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
40ºC


Džinsu programma
3
3
3
3
3
3
3
40ºC


Bērnu
4
4.5
5,5
6
6.5
7
8
60ºC


Vilna ar atzīmi
„Mazgājama mašīnā” 1
1
2
2
2
2
2,5
40ºC


Mazgāšana ar rokām
1
2
2
2
2
2.5
30ºC



Kokvilna **
2)
Kokvilna, jaukti
audumi un sintētika 2) 3
Daily 59 Min
2)
1

Pielāgojami iestatījumi, kas mijiedarbojas ar jūsu viedtālruņa lietojumprogrammu un lejupielādē
ciklus (skatīt īpašu sadaļu). Rūpnīca iestata noklusējuma programmu Auto-Clean, kas dezinficē
mašīnas tvertni.
20
Lūdzu izlasīt šīs piezīmes
* Maksimāli iespējamajam veļas mazgājamajā mašīnā ievietojamajam sausās veļas svaram jāatbilst iekārtas
modelim (skatīt vadības paneli).
** Programmas atbilst direktīvu (EU) Nr 1015/2010 Nr 1061/2010 prasībām.
KOKVILNAS PROGRAMMA ar mazgāšanas temperatūru 60°C
KOKVILNAS PROGRAMMA ar mazgāšanas temperatūru 40°C
Šīs programmas ir piemērotas, lai izmazgātu normāli netīras kokvilnas drēbes, un tās ir visefektīvākās
programmas sabalansējot enerģijas un ūdens patēriņu kokvilnas drēbju mazgāšanai.
Šīs programmas ir izstrādātas, atbilstoši norādītajai mazgāšanas temperatūrai uz apģērbu etiķetes un faktiskā
ūdens temperatūra var nedaudz atšķirties no deklarētās temperatūras cikla.
Griešanās ātrums var tikt samazināts, lai atbilstu norādītajam uz auduma etiķetes, vai ļoti smalkiem audumiem
atcelt izgriešanu pilnībā šī opcija ir pieejama mašīnām ar griešanās ātruma pogu.
() Tikai izvēlēts ar priekšmazgāšanas pogu. (programma pieejama mašīnām aprīkotām ar priekšmazgāšanas
pogu).
Ja apstrāde ar šķidro balinātāju, lai iztīrītu traipus, nepieciešama tikai ierobežotam apģērbu daudzumam,
tad iepriekšējo traipu tīrīšanu var veikt veļas mazgājamajā mašīnā.
Ieliet balinātāju šķidrajam balinātājam paredzētajā nodalījumā, kas atrodas mazgāšanas līdzekļu konteinera
nodalījumā "2", un uzstādīt speciālo programmu "Rinse". Pēc šīs mazgāšanas programmas beigām, uzstādīt
programmu selektoru stāvoklī "OFF", ievietot veļas mazgājamajā mašīnā atlikušos apģērba gabalus un
turpināt programmu pielietojot vispiemērotāko mazgāšanas programmu.
1) Kad ir izvēlēta programma, displejā tiek parādīta ieteicamā mazgāšanas temperatūra. Temperatūras pogu
var izmantot, lai samazinātu vai palielinātu izvēlētā mazgāšanas cikla temperatūru.
2) Izvēlētajā programmā Jūs varat pielāgot tās ilgumu un intensitāti, izmantojot netīrības pakāpes pogu.
3) Izmantojot netīrības pakāpei pogas Rapid ciklā tās ļaus jums izvēlēties jebkuru
14, 30 vai 44 minūšu mazgāšanas ciklu.
21
PROGRAMMU IZVĒLE
BALTI AUDUMI
Programma ir izstrādāta, lai būtu visperfektākā mazgāšana. Centrifūgas
maksimālais ātrums programmas beigu fāzē dod efektīvāku attraipošanu.
Pēdējā izgriešana nodrošina efektīvu ūdens izspiešanu.
KOKVILNAS AUDUMI AR PRIEKŠMAZGĀŠANU
Šī programma ir izstrādāta, lai noņemtu visnetīrākos traipus no baltiem
kokvilnas audumiem. Priekšmazgāšana garantē grūti tīrāmu traipu noņemšanu.
Pievienojiet mazgāšanas līdzekli nodalījumā "1", daudzumā kas vienāds ar
20%, ko izmanto attiecīgajā galvenajā mazgāšanā.
Eco MIX 20 ° C
Šī novatoriskā programma, ļauj mazgāt dažādus audumu un krāsas kopā,
piemēram, kokvilnu, sintētiku un jauktos audumus pie tikai 20°C, un
nodrošina lielisku tīrīšanas veiktspēju. Šīs programmas patēriņš, ir aptuveni
40% no parasto kokvilnas mazgāšanas 40° C.
Šī programma ir piemērota kokvilnas apģērbam un nodrošina izcilu
mazgāšanas rezultātu 40 ° C temperatūrā, saudzējot audumu un krāsas.
KOKVILNA
Šī programma ir piemērota, lai mazgātu normāli netīru kokvilnas veļu, un
kombinējot enerģijas un ūdens patēriņu tā ir visefektīvākā programma
kokvilnas mazgāšanai veļas mašīnā.
JAUKTI AUDUMI UN SINTĒTIKA
Galvenā mazgāšana un skalošana nodrošina teicamus rezultātus rūpīgi
pielāgotā rotējošā cilindra rotācijas ātruma un ūdens līmeņa dēļ.
Saudzīgā izgriešana paredzēta tam, lai veļa tiktu pēc iespējas mazāk saburzīta.
IKDIENAS 59 MIN PROGRAMMA
Šī speciāli izstrādāta programma uztur augstas kvalitātes mazgāšanas
veiktspēju, vienlaikus ievērojami samazinot mazgāšanas laiku. Programma ir
izstrādāta uz pazeminātu slodzi (skatīt tabulu programmu).
ĀTRĀ 30 MIN PROGRAMMA
Pilns mazgāšanas cikls (mazgāšana, skalošana un izgriešana). Šī programma ir
īpaši piemērota, nedaudz netīriem kokvilnas un jauktiem audumiem. Lai
izvairītos no mazgāšanas līdzekļa nelietderīgas izmantošanas, šai programmai
iesakām izmantot mazgāšanas līdzekļa 20% devu (salīdzinot ar standarta
daudzumu).
ĪPAŠA SKALOŠANAS PROGRAMMA "RINSE"
Šī programma veic trīs skalošanas ar vidēja ātruma izspiešanu (kuru var
samazināt vai izslēgt, izmantojot attiecīgo pogu). To var izmantot jebkura
auduma skalošanai, piem., pēc mazgāšanas ar rokām.
ĪPAŠA "ĀTRAS IZGRIEŠANAS" PROGRAMMA
Programma apvieno ūdens noliešanu un izgriešanu ar maksimālais ātrumu. Ir
iespējams dzēst vai samazināt griešanās ar GRIEŠANAS ĀTRUMA
IZVĒLES pogu.
ĪPAŠI DELIKĀTI AUDUMI
22
Šis ir jauns mazgāšanas cikls, kurš pamīšus veic mazgāšanu un mērcēšanu un
ko īpaši iesaka ļoti smalku audumu mazgāšanai.
Mazgāšanas cikls un skalošana tiek veikta augstā ūdens līmenī, lai nodrošinātu
vislabāko rezultātu.
DŽINSU PROGRAMMA
Šī īpaši izstrādātā programma nodrošina kvalitatīvu mazgāšanu tādiem
izturīgiem materiāliem kā, piemēram, džinss. Programmas maksimālā
mazgāšanas temperatūra ir 40°C. Tā ir ideāli piemērota netīru materiālu
mazgāšanai, nemazinot to elastīgumu.
BĒRNU PROGRAMMA
Šī programma ļauj mazgāt visas bērnu drēbes ,tās kļūst perfekti tīras un ar
dezinficējoša efekta rezultātu, nosakot minimālo temperatūru 60 °C,. Lai
palielinātu dezinficēšanas efektu mēs iesakām izmantot pulvera mazgāšanas
līdzekli.
VILNA
Šī programma nodrošina pilnu mazgāšanas ciklu vilnas izstrādājumiem ar
atzīmi “Mazgājams mašīnā”, kā arī izstrādājumiem ar atzīmi “Mazgāt ar
rokām”.
MAZGĀŠANA AR ROKĀM
Šī programma ļauj mazgāt delikātus apģērbus kam uz auduma etiķetes norādīti
"Mazgāt tikai ar rokām", kā arī izstrādājumiem no zīda ar atzīmi uz birkas
„Mazgāt kā zīdu”
SMART TOUCH
Pielāgojiet pogu iestatījumus, lai izvēlētos, ja jūs vēlaties nodot komandu no lietojumprogrammas uz mašīnu
un lejupielādēt / sākt mazgāšanas ciklu (sīkākai informācijai skatīt īpašu sadaļu lietojumprogrammas
lietošanas pamācībā). Rūpnīcā pēc noklusējuma iestatīta Smart Touch funkcija "Auto-Clean" cikls.
Šī programma ir piemērota, lai attīrītu jūsu ierīces tvertni. Ieteicams izmantot šo programmu, ik pēc 50
mazgāšanas cikliem, lai nodrošinātu ilgu kalpošanas laiku un izvairītos no sliktas smakas. Pirms sākt
programmu, pārliecinieties, veļas mašīnā nebūtu veļas, izmantojiet tikai pulverveida mazgāšanas līdzekļus
veļas mazgājamai mašīnai. Kad mazgāšanas cikls beidzas, atveriet veļas mašīnas durvis no ļaujiet nožūt
tvertnei.
23
8. NODAĻA
KĻŪMJU KODU VEIDI
●Modeļiem ar displeju: kļūda ir redzama ar numuru, pirms kura ir burts "E" (piemērs: E2 = Kļūda 2).
●Modeļiem bez displeja: kļūda ir redzama ar secīgiem katra LED zibšņiem. Kļūdas kods tiek parādīts
sekojošā veidā: pēc zibšņu skaita seko pauze 5 sekundēm (piemēram, divu zibšņi - pauze 5 sekundes - divi
zibšņi - pauze 5 sekundes un atkārtojot = Kļūda 2).
KĻŪME
IESPĒJAMIE IEMESLI UN PRAKTISKIE RISINĀJUMI
E2 (ar displeju)
Veļas mašīna nevar uzņemt ūdeni
2 LED zibšņi
(bez displeja)
Pārliecinieties vai ūdens padeves krāns ir vaļā
Pārliecinieties vai ūdens padeves šļūtene nav saliekta, samezglojusies vai tajā nav
aizsprostojuma.
Pārliecinieties, ka drenāžas caurule ir pareizā augstumā (sk instalācijas sadaļu).
Aizveriet ūdens padeves krānu, atskrūvējiet uzpildes šļūteni veļas mašīnas aizmugurē un
pārliecinieties, ka "anti-smilšu" filtrs ir tīrs un nav bloķēts.
E3 (ar displeju)
Veļas mašīna nenolej ūdeni
3 LED zibšņi
(bez displeja)
Pārliecinieties, ka filtrs nav aizsērējis.
Pārliecinieties vai ūdens padeves šļūtene nav saliekta, samezglojusies vai tajā nav
aizsprostojuma.
Pārliecinieties, ka mājas kanalizācijas sistēma nav bloķēta un ļauj ūdenim plūst
cauri bez aizķeršanās. Mēģiniet noliet ūdeni izlietnē.
E4 (ar displeju)
Tvertnē ir par daudz putu un/vai ūdens
4 LED zibšņi
(bez displeja)
Nodrošiniet mazgāšanas līdzekļa pareiza daudzuma izmantošanu, pārliecinieties
vai mazgāšanas līdzeklis ir paredzēts lietošanai veļas mašīnā.
E7 (ar displeju)
Problēma ar durvīm
7 LED zibšņi
(bez displeja)
Pārliecinieties, ka durvis ir aizvērtas pareizi.
Pārliecinieties, ka cilindra iekšpusē esošās drēbes netraucē pilnībā aizvērt durvis.
Ja durvis ir aizslēgtas, izslēdziet un atvienojiet veļas mašīnu no elektrības padeves
kontaktligzdas, pagaidiet 2-3 minūtes, un atkal atveriet durvis
Jebkurš cits kods
Izslēdziet un atvienojiet veļas mašīnu, pagaidiet minūti. Ieslēdziet mašīnu un
restartējiet programmu. Ja rodas kļūda atkal sazinieties ar pilnvaroto klientu
apkalpošanas centru.
24
KĻŪMES, TO CĒLOŅI UN NOVĒRŠANA
KĻŪME
1. Nefunkcionē neviena
iekārtas programma
CĒLONIS
LĪDZEKLIS
Elektrotīkla kontaktligzdā nav cieši
iesprausta iekārtas kontaktdakša.
Iespraust kontaktdakšu kontaktligzdā.
Nav nospiesta ieslēgšanas / izslēgšanas
poga.
Nospiest ieslēgšanas / izslēgšanas pogu.
Nav elektroenerģijas.
Pārbaudīt spriegumu.
Pārdeguši elektrotīkla drošinātāji.
Pārbaudīt.
Atvērtas iekārtas durtiņas.
Aizvērt durtiņas.
2. Veļas mazgājamajā
mašīnā neieplūst
ūdens
Aizgriezts ūdens padeves krāns.
Atgriezt krānu.
Taimeris nav iestatīts pareizi
Iestatīt taimeri pareizā stāvoklī
3. No veļas mazgājamās
mašīnas neizplūst
ūdens
Aizsērējis filtrs.
Iztīrīt filtru.
Salocīta izplūdes šļūtene.
Iztaisnot izplūdes šļūteni.
4. Ūdens izplūst uz
grīdas ap veļas
mazgājamo mašīnu
Noplūde starp starpliku, kas atrodas starp
krānu un ieplūdes šļūteni.
Nomainīt starpliku un pieskrūvēt
savienojumu.
5. Veļas mazgājamā
mašīnā neizgriež veļu
Vēl nav iztukšots ūdens.
Pagaidīt dažas minūtes, kamēr veļas
mazgājamā mašīna iztukšos ūdeni.
Iestatījums “Bez izgriešanas” (tikai
atsevišķiem modeļiem)
Ieslēgt izgriešanas režīmu.
Mašīna ir aprīkota ar balansa noteikšanas sistēmu, kas aizsargā tajā ievietotās
drēbes no bojājumiem, ja krava nav sabalansēta pirms savērpšanās.
Tas var izraisīt mašīnas sekojošās darbības: • tā mēģina līdzsvarot slodzi, palielinot izgriešanas laiku.
• samazināšana izgriešanas ātrumu, lai samazinātu vibrācijas un troksni.
• Pārtrauc izgriešanas ciklu lai aizsargātu mašīnu un samazinātu slodzi.
Ja tas ir noticis atbrīvojiet veļu no jucekļa, ievietojiet to un
restartējiet izgriešanas programmu.
Tas varētu būt par iemeslu tam, ka ūdens nav pilnīgi noliets: pagaidiet dažas
minūtes. Ja problēma joprojām pastāv, skatiet sadaļu Error 3.
Daži modeļi iekļauj "izgriešanas" funkciju: Pārliecinieties, ka tā nav izvēlēta
Pārbaudiet, kuras funkcijas ir izvēlētas un to ietekme uz izgriešanas ciklu.
Pārmērīgs mazgāšanas līdzekļa daudzums var kavēt izgriešanas ciklu, Nodrošiniet
pareizu izmantojamā mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
6. Spēcīga vibrācija
izgriešanas laikā
Pārmērīga putu daudzuma dēļ netiek
veikta izgriešana
Neizmantot pārmērīgu mazgāšanas līdzekļa
daudzumu
Veļas mazgājamā mašīna uz grīdas
nav nolīmeņota.
Nolīmeņot ar regulējamo kājiņu palīdzību.
Veļa rotējošajā cilindrā nav
vienmērīgi sadalīta.
Veļu sadalīt vienmērīgi.
Nav noņemts transportēšanas
stiprinājums.
Noņemt transportēšanas stiprinājumu.
Pārliecinieties, ka tvertnes iekšpusē nav svešķermeņu (monētas, eņģes, pogas,
25
Ja neizdodas novērst iekārtas kļūmes, tad sazināties ar Candy Tehniskās apkalpošanas centru, kam jāpaziņo
iekārtas modeļa numurs, kas norādīts uz tās marķējuma plāksnītes vai norādīts garantijas talonā. Iesniedzot
šos datus, Jūs ātri un efektīvi saņemsiet atbilstošo pakalpojumu.
Ekoloģisko mazgāšanas līdzekļu izmantošana bez fosfātiem var izraisīt šādas sekas:
Uzmanību!
1. Videi draudzīgu fosfātus nesaturošu mazgāšanas līdzekļu izmantošana var radīt šādas sekas:
- nolaistais ūdens var būt duļķaināks, jo tie satur ceolītu suspensiju. Tomēr tas nekādā veidā
neietekmē skalošanas efektivitāti.
- Balta pulvera (ceolītu) klātbūtne uz izmazgātajām drēbēm mazgāšanas cikla beigās. Tomēr tas
neiekļūst auduma šķiedrās un neietekmē auduma krāsas.
- Putu klātbūtne pēdējās skalošanas laikā, kas ne vienmēr liecina par nepietiekamu skalošanu.
- Nejonu virsmaktīvā vielas, kas ietilpst veļas mazgājamām mašīnām paredzēto mazgāšanas līdzekļu
sastāvā, bieži ir grūti nomazgāt, ir īpaši, ja to daudzums ir neliels, tādējādi tās var radīt redzamas
pēdas, veidojot putas.
- Šādos gadījumos papildu skalošana nav efektīva.
2. Ja Jūsu iegādātā veļas mazgājamā mašīna nefunkcionē, tad, pirms vēršanās Tehniskās apkalpošanas
centrā, saskaņā ar norādītajiem padomiem augstāk minētajā tabulā mēģiniet novērst kļūmi pats.
Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām šajā brošūrā esošajām drukas kļūdām. Turklāt, ražotājs
saglabā tiesības veikt saviem izstrādājumiem atbilstošas modifikācijas nemainot būtiskākos tehniskos
raksturojumus.
Šis izstrādājums ir marķēts saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96EC, kas attiecas
uz elektrisko un elektronisko iekārtu nodošanu atkritumos. Nodrošinot šīs iekārtas
pareizu utilizāciju, Jūs varēsiet novērst potenciāli negatīvo ietekmi uz apkārtējo
vidi un cilvēku veselību, kas varētu rasties sakarā ar to, ka šī iekārta tikusi
nepareizi utilizēta.
Izstrādājuma marķējums norāda, ka ar šo ierīci nedrīkst rīkoties kā ar parastajiem
sadzīves atkritumiem. Tā jānodod atbilstošajā utilizējamo elektrisko un
elektronisko ierīču savākšanas punktā.
Utilizācija jāveic saskaņā ar vietējo likumdošanu, kas attiecas uz apkārtējās vides
aizsardzību un atkritumu utilizēšanu.
Ja nepieciešama detalizētāka informācija, kas attiecas uz atjaunošanu, atkārtotu
pielietošanu un rīkošanos ar izstrādājumu, sazināties ar vietējo administrāciju,
atkritumu utilizācijas punktu vai veikalu, kurā Jūs iegādājāties šo izstrādājumu.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising